Page 1

Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šol a:

Razre d:

7.

Datum :

Učna tema:

JUGOVZHODNA EVROPA

Učna enota:

Utrjevanje

Učna ura:

Operativni učni cilji: Učenec zna:  na karti določiti geografsko lego Jugovzhodne Evrope ter poimenovati večje polotoke, gorovja, nižine, otoke in morja,  razlikovati med posameznimi državami Jugovzhodne Evrope ter jih poiskati in pokazati na zemljevidu,  ob karti opisati pestro narodnostno in versko sestavo Jugovzhodne Evrope,  sklepati o posledicah političnih nasprotij za življenje ljudi in uničevanje naravnega okolja. Učne oblike:  individualna,  frontalna.

Učne metode :  delo z učnim listom,  razlaga,  razgovor.

Strategija izobraževalno- vzgojnega dela:

Usvajanja nove učne snovi.

Učila in učni pripomoč ki :  učni list,  učbenik,  delovni zvezek,  atlas,  stenski zemljevid Evrope.

---

---

Učne oblike in metode Uč ila in učni pripomoč ki ---

Povem, da bodo z individualnim delom ponovili znanje o Jugovzhodni Evropi.

Spremljajo napoved učnih ciljev.

FRONTALNA  razlaga

---

---

---

---

---

---

Artikulacijska stopnja

Dejavnost učitelja

Dejavnost učenca

MOTIVACIJA IN U VAJANJE

NAPOVED U Č NI H CILJEV USVAJANJE

SINTEZA


PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

Razdelim učne liste in podam navodila za delo. Nadziram potek dela.

Rešitve preverim tako, da pokličem posamezne učence, da jih preberejo.

--DOMA Č E DELO

Pripravijo si potrebne učne pripomočke in spremljajo navodila. S pomočjo učbenika, delovnega zvezka in atlasa, individualno utrjujejo znanje o Jugovzhodni Evropi. Izbrani učenci sporočajo rešitve, ostali spremljajo in po potrebi dopolnijo in/ali popravijo svoje rešitve. ---

INDIVIDUALNA FRONTALNA  delo z učnim listom  razgovor

---

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/18%  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/18%20Jugovzhodna%20Evropa-Utrjevanje.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you