REM БУО - Без абразивен шлайф

Page 1

REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Т Е Х Н О Л О Г И Я – XXI век за без абразивна ултразвуковa обработка /БУО/ на метални повърхности

Достойнства на технологията БУО: • БУО деформира повърхността, изглажда върховете на микронеравностите/грапавините/ и увеличава твърдостта на повърхностния слой. За едно минаване на ултразвуковия излъчвател при изходна повърхност Ra=6,3 мкм се получава повърхност с Ra=0,1 мкм (10 клас); • С БУО се обработват стомани (повечето известни стомани), алуминий, мед и други цветни метали; • БУО дава възможност за обработване на различни конструктивни форми повърхности: цилиндрични, плоски, външни и вътрешни, конусни, сферични повърхности на метали; различни вдлъбнатини и издатини; правоъгълни канавки и др. • Комплекта БУО може да се поставя на всяка металообработваща машина (струг, фреза, плоско шлифовъчна и др.) • Вашата металообработваща машина с комплекта БУО става много операционна; • Изключва се ръчния труд, необходимостта от използването на абразивни материали. • Опростява технологичния процес и изключва използването на някой типове машини, например като шлифовъчни; • Намалява обема на вътрешно цеховия транспорт на детайли. Икономисва производствени площи, електроенергия и разходите за труд; • Намалява необходимите припуски на размерите в технологичните операции. БУО открива нови перспективи в използването на покрития на повърхности с различно предназначение, в това число


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

• •

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

и антифрикционни, тъй като създава идеалната повърхност за триеща двойка. Триещата двойка при това получава изключителна износоустойчивост. Рязко – в 2-3 пътя увеличава между ремонтните срокове на двигатели, компресори, помпи и друга техника; Технологията и оборудването БУФ няма аналог в световното машиностроение, защитена е с патенти; Технологията БУО получи положителна оценка от Международният Корпус Експерти USA -1997г.

Типови профилограми на метални повърхности с БУО са показани на рис.1. Ra &mdash Raисх = 5,45 мкм и Raуз = 0,1 мкм – са получени за един преход на ултразвуковия излъчвател. Изменението вътрешните напрежения в метала се характеризират със следните цифри: Напрежения относително посоката на оста По посока на оста Напречно на оста

Обработка на струг, Н/мм2 +270±10 +260±10

Обработка БУО -750±15 -720±20

Рис. 1. Типови профилограми на повърхността на метала: а — независим експеримент, проведен в Германия (1993 г.); б — независим експеримент, проведен в USA (1995г.) Важно обстоятелство е — смяната на знака "+" на знак "-" — трябва да се подчертае особено. При ултразвуковата обработка всички нарези, образувани от ножа или абразива, както дефект на повърхностната структура се сглаждат. Микротвърдостта на повърхността на метала се повишава при обработване, например, алуминия се качва с повече от 100 %; при стомани преди закаляване — на 15-30 %, след закалка на 5-10 %.


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

СПЕЦИФИКАЦИЯ БУО Универсальный инструмент для безабразивной ультразвуковой финишной обработки металлов, который устанавливается на любые токарные, строгальные, плоскошлифовальные и др. станки, предназначенные для металлообработки – комплекты БУО. Станки с БУО становятся многооперационными.

БУО деформирует поверхность, сглаживает вершины микронеровностей и упрочняет поверхностный слой. За один финишный проход излучателя ультразвука при исходной шероховатости поверхности металла Rа = 6,3 мкм Вы получаете поверхность с Rа= 0,1мкм (10 класс). БУО позволяет обрабатывать конструкционные стали, чугуны, алюминий, медь, латунь и другие цветные металлы. БУО позволяет обрабатывать различные конструктивные формы поверхностей: цилиндрические, плоские, наружные, внутренние, торцевые, конические, шаровые поверхности металлов; различные выступы и впадины; прямоугольные и радиусные канавки. БУО исключает ручной труд, необходимость применения абразивных материалов, паст, войлока. БУО упрощает технологический процесс. БУО уменьшает объёмы внутрицеховой транспортировки деталей. БУО экономит производственные площади, электроэнергию, трудозатраты. БУО открывает новые перспективы в использовании покрытий поверхностей различного назначения, в том числе и антифрикционных, так как создаёт идеальную поверхность для пар трения. МОДИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТОВ Центром разработано 6 типоразмеров комплектов БУО.

Для обработки наружных поверхностей различных металлов поставляется комплект типа: БУО – модель 10. Для обработки внутренних поверхностей металлов поставляются следующие типы комплектов: БУО модель 30 Ø от 5 до 10 мм на глубину 50 мм; БУО модель 31 Ø от 10 до 25 мм на глубину 50 - 100 мм; БУО модель 32 Ø от 25 до 50 мм на глубину 100 - 250 мм; БУО модель 33 Ø от 50 до 75 мм на глубину 250 - 500 мм; БУО модель 34 Ø от 75 мм и больше на глубину > 500 мм; Где Ø – диаметр внутренних отверстий деталей. При заинтересованности в приобретении комплекта его поставка осуществляется в течение 1-4-х недель после получения 100% предоплаты.

В период сдачи-приемки оборудования специалисты заказчика обучаются в Центре специфике технологии и оборудования БУО. Обучение проводится на том комплекте БУО, который передается по акту передачи заказчику. Стоимость обучения включена в общую сумму договора.

Технология и оборудование БУО не имеют аналогов в мировом машиностроении, защищены Патентами РФ, имеют сертификаты. Технология БУО получила положительную оценку Международного Корпуса Экспертов США (МКЭ)1997г. Возможно совместное патентование, продажа лицензий, конструкторской документации. Ноу-хау, и т.п. результаты научно-исследовательских работ в области БУО.


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Общая техническая характеристика комплектов: Мощность, кВт - 0,4…0,6; Напряжение, В - 220; масса, генератора, кг - 7,5, акустической головки, кг – 4…6. Схема размещения комплекта на токарном станке: 1-акустическая головка; 2-присоединительный кабель; 3-генератор ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ НА БУО 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

Патент на изобретение № 2124430 Патент на изобретение № 2205735 Патент на изобретение № 2201863

1.1 Технологическое устройство для безабразивной ультразвуковой обработки металлов (далее по тексту БУО) предназначено для финишной обработки на типовом станочном оборудовании конструктивных форм поверхности: цилиндрических, торцевых, конических, шаровых; различных выступов и впадин; прямоугольных и радиусных канавок; внутренних поверхностей изделий, изготавливаемых из стали, цветных металлов и сплавов. 1.2 БУО обеспечивает обработку поверхностей изделий до получения шероховатости, указанной в таблице 1, с одновременным упрочнением структуры поверхностей изделий.

Таблица1

БУО предназначено для финишной обработки металлов при рабочих условиях применения: - температура окружающего воздуха, °С 10-35; - относительная влажность воздуха, % до 80; - атмосферное давление, кПа 84-106,7; - напряжение питающей сети, В 220 5 %; - частота питающей сети, Гц 50 Оборудование для безабразивной ультразвуковой финишной обработки - комплект БУО изготовлен в


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

соответствии с ТУ 3961-001-48932948 –2001, каталожный лист продукции зарегистрирован и внесен в государственный реестр. Устройство БУО запатентовано: Патент № 2124430 приоритет от 20.01.98 г.; гигиеническое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам № 78.01.06 396. П. 000498.01.02 от 28.01.2002 г. 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2.1.Технические характеристики БУО соответствуют требованиям ТУ 3961-001-48932948-2001, акустическая головка - требованиям комплекта конструкторской документации ГА22.06.05.00.00.000.

2.2 Материалы и изделия, применяемые при изготовлении акустической головки БУО: - корпус акустической головки - из углеродистой стали марки СТ45 по ГОСТ 380; - концентратор с волноводными звеньями - из углеродистой стали марки СТ45 по ГОСТ 380; допускается изготавливать концентратор из сплавов титана по нормативной документации; - излучатель акустической головки - из карбида вольфрама по нормативной документации. 2.3 Габаритные размеры БУО, мм, - генератора 230х370х140 по ТУ 3444-001-50035848-2001; - акустической головки: наибольший диаметр 70; длина 300; - индикатора часового типа наибольший диаметр 42 по ГОСТ 577 2.4 Масса БУО, кг : - генератора 7,5 по ТУ 3444-001-50035848-2001; - акустической головки 7,0 - индикатора часового типа 0,2 по ГОСТ 577 2.5 Потребляемая мощность, Вт, не более 630 Вт 2.6 Сопротивление изоляции, МОм, не менее 2.7 Частота собственных механических колебаний БУО должна быть (22,0 0,3) кГц. 2.8 Срок службы до первого капитального ремонта (при круглосуточной работе) не менее 3 лет. 2.9 Наработка на отказ не менее 1500 ч. Под отказом понимается нарушение работоспособного состояния БУО, для восстановления которого требуется проведение ремонта или замена элементов. 2.10 Средний срок службы не менее 5 лет 3. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ИНСТРУМЕНТА 3.1 БУО состоит из источника питания - ультразвукового генератора, акустической головки ГА с приводом давления и соединительных шлангов для присоединения генератора к ультразвуковой головке и обеспечивающих подачу электрической энергии от сети к генератору; для охлаждения акустической системы применяется водопроводная вода, Схема акустической головки представлена на рисунке 1. 3.2 Принцип действия БУО: - по способу передачи ультразвука в деталь - контактный; - по типу источников стационарный; - по спектру частот - низкочастотный (22,0 0,03) кГц; - по режиму генерирования - постоянный; - по способу преобразования электрической энергии в механические колебания - магнитострикционный.

На обмотку преобразователя от источника питания по кабелю через соединительный штуцер подается напряжение повышенной частоты (22,0?0,03) кГц. После преобразования электрической энергии в механические колебания волновода акустической системы, энергия передается к излучателю ультразвука. Расходные материалы не используются. Электроника РФ – надежность гарантируем. Помощь в запуске-наладке БУО обычно не требуется.


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ Наименование елемента поставки Источник питания цифровой Ультразвуковая акустичная головка Присоединительная линия связи между Ц-63А и ГА Наконечник для акусической головки Индикатор часового типа Паспорт устройство БУО

Тип, марка

Кол-во

Ц-63А ГА

1 1

Х-10

1

ИУ

2

И02

1 1

Время, затрачиваемое на закрепление акустической головки в резцедержателе – 1 мин. Гигиеническое заключение

REMTECHSTROY Group РЕФЕРЕНЦИИ: По заказам и предложениям машиностроительных заводов России были внедрены весьма серьезные модификации БУО–инструмента для комплектования токарных, строгальных, плоскошлифовальных и других станков. В частности, модернизирована конструкция акустической головки. По предложениям заводов корпус ее теперь выполняется из легированной стали, заменена система охлаждения СЖ, разработан ряд новых излучателей ультразвука. В работах было учтено и то, что на заводы начали поступать источники питания акустических систем с использованием цифровой техники. Их применение оценивается специалистами как исключительно перспективное. Они обеспечивают снижение энергопотребления процесса, совершенствование управления, уменьшение веса и габаритов акустических систем. Каковы же результаты использования технологии для безабразивной ультразвуковой финишной обработки металлов и как идет процесс внедрения ее в промышленности? Приведем несколько примеров. Технолог ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» Быков В.А. предложил использовать технологию БУО при обработке внутренней поверхности пневмоулавливателя кривошипно-шатунного станка модели К 2538.


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Материал: серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 твердостью 240 НВ. Использовавшаяся на заводе технология обработки: чистовая расточка при n = 50 об/мин, s = 0,125 мм/об с получением Rа = 6,3 мкм. Последующее чистовое шлифование отверстия при V = 15…20 м/мин с использованием нестандартного оборудования. Недостатки данной технологии: большая трудоемкость, низкий класс шероховатости (Rа = 1,6 мкм.), разброс по геометрии отверстия (некруглость в поле допуска Н7), низкая производительность (1 деталь в смену).

Как осуществлялся технологический процесс с использованием комплекта БУО? Предварительно деталь подверглась чистовой расточке при n = 50 об/мин, s = 0,125 мм/об, до Rа исх = 3,2, после чего производилась обработка БУО (модель 34 для обработки внутренних поверхностей деталей диаметром от 70 мм на длину 1500 мм) при n = 50 об/мин, s = 0,05 мм/об. Значение Rа, полученное после БУО, - 0,2 мкм. Полученные преимущества: - исключены процесс шлифовки и использование нестандартного оборудования; - снижена трудоемкость изготовления пневмоулавливателя; - значительно повышен класс шероховатости за один проход излучателя ультразвука; - снижена некруглость отверстия до 50% поля допуска Н7; - увеличена производительность в 1,5 раза (изготавливаются 3 детали за 2 рабочие смены ). Заместителем директора по производству ОАО «Кизлярский Электромеханический Завод» Гасановым А.Р. были привезены образцы деталей для отработки технологии БУО применительно к специфике их изделий. Образец № 1. Натяжитель цепи двигателя ВАЗ. Материал: сталь Ст30ХГСА. Твердость материала 35–40 НRС. Предыдущая технология: черновая и чистовая токарная обработка детали с последующей шлифовкой. Образец № 2. Гидравлическая опора клапана двигателя ВАЗ. Материал: сталь Ст20Х с нитроцементацией 0,15-0,25 мм. Твердость - 54-58 НRС. Предыдущая технология: шлифовка с последующей ручной полировкой. Все образцы в Центре были подвергнуты чистовой токарной обработке до Rа исх. = 1,6, после чего произведена обработка БУО (использовалась модель БУО-31 для внутренней обработки поверхностей деталей диаметром от 10 до 25 мм). Технологические режимы обработки деталей: расточка – 1000 об/мин, подача – 0,05 мм/об; БУО – 400 об/мин, подача – 0,05 мм/об. Значение Rа, полученное после БУО, - 0,12 мкм. От специалистов заводов постоянно поступают запросы о необходимости обработки поверхности металла после напыления твердых сплавов, наплавок и других подобных операций. Центр провел опытные работы совместно с ООО «Мет». Главным технологом завода Коченковым Ю.Н. были предложены два образца. Образец № 1. Шкив для намотки сварочного провода. Материал: железо с напылением твердого сплава карбида вольфрама 4090 + 60% хрома и никеля. Твердость материала 63-65 НRС. Обычная технология обработки поверхности: черновая токарная обработка детали с последующей шлифовкой. Образец № 2 вариант А. Шкив для намотки сварочного провода. Материал: железо + наплавочная порошковая проволока ППАН 140(С - 0,76%; Мn - 0,07%; Si - 0,98%; Мо - 1,74%; Сr - 9%; W - 0,73%; Тi - 0,15%; V - 0,5%). Твердость материала 60 НRС. Предыдущая технология: черновая токарная обработка детали с последующей шлифовкой. Образец № 2 вариант Б. Ролик. Материал: железо с порошковым напылением ПРХ 17 (хром + никель). Твердость материала 55НRС. Предыдущая технология: черновая токарная обработка детали с последующей шлифовкой. В Центре все образцы были подвергнуты чистовой токарной обработке до Rа исх. = 1,57, после чего произведена обработка БУО (модель БУО-10 для наружной обработки поверхностей деталей).


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Технологические режимы обработки деталей: точение – 500 об/мин, подача - 0,075 мм/об. Rа, полученное после БУО, - 0,12 мкм. Много запросов поступает о возможности применения технологии БУО на заводах нефтегазового комплекса. Это относится к обработке посадочных мест валов подшипников насосов, уплотнительных колец, упрочнению резьбы и прочих изделий. Нефтекамский машиностроительный завод нефтегазового оборудования запросил технологию по проточке посадочного места трубы из стали 32НФА-3, внутренний диаметр посадочного места которой, – 82+0,2. Типовая технология обработки - ручная с помощью абразивной шкурки. Процесс сопровождается пылью, грязью, разупрочнением поверхностной структуры; время обработки – 15 минут.

Технология безабразивной финишной ультразвуковой обработки дала точную машинную проточку, исключила абразив, ручной труд, пыль, грязь. Структура поверхностного слоя упрочнена, остаточные напряжения ушли в минус, а время обработки составило 1,6 минуты, т.е. производительность труда увеличилась почти в 10 раз. Основная задача заключалась в том, чтобы для обработки этого изделия подобрать материал твердого сплава для излучателя ультразвука, изменить его форму и провести еще ряд подготовительных работ. И, как сообщает основной инициатор работы – главный инженер М.М.Ломакин, - им пришлось потрудиться. Но надо отдать должное - уже третий месяц на заводе работают в две смены три установки БУО-10. Центр ультразвуковых технологий относится к такому творческому подходу на предприятии с большим уважением. Выводы о целесообразности и перспективе использования технологии БУО специалисты по металлообработке могут сделать сами. Обращаем внимание покупателей также на следующее:

Технология и оборудование БУО получили положительную оценку Международного Корпуса

Экспертов (АВLE), защищены Патентами РФ.


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Применение двухслойного герметичного хромового покрытия и безабразивной ультразвуковой финишной обработки для ремонта и изготовления деталей авиатехники Применение двухслойного герметичного хромового покрытия и безабразивной ультразвуковой финишной обработки для ремонта и изготовления деталей авиатехники

В статье приведены результаты исследований для определения возможности применения двухслойного хромового покрытия и безабразивной ультразвуковой финишной обработки (БУО) для ремонта деталей авиационной техники. Исследования проводились методом сравнительного анализа данных по испытаниям образцов с различными способами нанесения хромового покрытия финишной обработки. Исследования включали: 1. изучение структуры контрольных образцов и испытание на трехточечный изгиб с фиксацией величины прогиба на 0,5 и 1 мм; 2. измерение ширины раскрытия трещины, отслоения покрытия от основы хромовых покрытий после шлифования, выглаживания, шлифования, БУО на образцах из стали ЗОХГСН2А шириной 3 мм, длиной 40 мм; 3. измерение шероховатости поверхности после алмазного выглаживания, после БУО, после шлифования. Испытания на трехточечный изгиб осуществлялись на универсальной машине Instron-1195 со скоростью нагружения 1 мм/мин. Погрешность измерения нагрузки 1 %. Исследование структуры хромового покрытия, определение ширины раскрытия трещины, величины отслоения покрытия от основы образцов после испытания проводились на световом микроскопе "MeF-З" фирмы "Reichert" (Австрия).

Рис. 1 Рис. 2


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6 Для проведения исследовательских работ изготовлялись образцы в виде труб диаметром 37 мм из стали ЗОХГСН2А, σв = 1600...1850 МПа, с покрытиями и без покрытия, с последующей вырезкой стандартных образцов. Кроме того, использовались образцы в виде труб, вырезанные из бракованных деталей авиатехники, диаметром 20 мм, с хромовым покрытием, нанесенным заводом-изготовителем, с последующей вырезкой стандартных образцов. 1. Характеристика, маркировка образцов и результаты их исследований Номер образца, размеры, мм, покрытие,

Толщин Толщина Структура и Маркировка а покрытия, состояние оьразца, мм хромового

Шероховатость Ra1ср/Rа2ср, мкм

Прогиб, Нагрузка, мм F, H


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

обработка 1, D20х3х84, заводской твёрдый хром, шлифование , выглаживани е

мм 1-1

1-2

1/1, D37х3х110, хром молочный + твёрдый, шлифование , выглаживани е

1/2, D37х3х110, твёрдый хром, шлифование , БУО

Fax: +359(52)319990

1/1-1

1/1-2

1/2-1а

3,0

3,0

3,0

3,0

5,0

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

покрытия 50-55

50-55

50-60

50-60

2,510

Покрытие практическ и беспористо е (до 5%), трещины и отслоения отсутствую т

0,07/0,082

Покрытие практически беспористое (до 5%), присутствуют трещины шириной до 5 мкм, отслоение отсутствует (рис. 1) Трещины и отклонения на покрытии отсутствую т

0,07/0,082

Покрытие толщиной 50 мкм (от основы на 25мкм плотное, далее - пористое, до 5%), трещины на покрытии шириной до 5 мкм, локальные отслоения (рис. 2) Покрытие практическ и беспористо е (до 5%)(рис.3,а )

0,16/0,488...0,5

0,5

696,5

1

1226, 3

0,5

922,1

1

1079, 1

0,5

2943


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

1/2-2а

1/2-5б

1/2-5б

2/1, D37х5х110, хром молочный + твёрдый, шлифование , выглаживани е

2/1-1

2/1-2

2/2, D37х5х110, без покрытия, шлифование , БУО

2/2-1

2/2-1

Fax: +359(52)319990

5,0

25-35

5,0

5,0

2,515

50-55

5,0

5,0

10-20

10-20

4.5

4,5

-

-

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Покрытие практически беспористое (до 5%)(рис.3,б) Покрытие практическ и беспористо е (до 5%)

0,4/0,488...0,5

Покрытие практически беспористое (до 5%). Трещина, выкрашивание Покрытие плотное, практическ и беспористо е. Трещины на покрытии и в стали до 5 мкм (рис. 4,а)

0,331...0,378

Покрытие плотное, практически беспористое. Отрыв и выкрашивание покрытия, трещины на стали (рис. 4, б) Покрытие отсутствует То же

0,145/0,713

1

5483, 8

0,5

2639

1

5748, 7

0,5

2452, 5

1

4247. 7

0,5

1912, 9

1

3472, 7


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

3/1, D37х5х110, твёрдый хром, шлифование , выглаживани е

3/2, D37х5х110, без покрытия, шлифование , БУО Шлифование без БУО

3/1-1

3/1-2

3/2-1

3/2-2

3/2-5

3/2-6

3, D37х5х110, без покрытия, шлифование , выглаживани е

2, D20х3х94 заводской твёрдый хром, шлифование , выглаживани е, БУО с двух сторон на длину 30...35 мм

3-1

3-2

2-1

2-2

Fax: +359(52)319990

До 10

5,0

5,0

До 10

4,5

4,5

-

4,5

-

5,0

3,0

3,0

То же

Покрыте отсутствует

0,098

Покрыте отсутствует

0,244

То же

-

5,0

0,335...0,395

Трещины на стали (рис. 5)

-

4,5

Покрытие локальным и участками

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

-

Рваный край основы

0,246/0,315

То же

-

50

50

Трещины на покрытии шириной до 15 мкм, покрытие практическ и беспористо е (до 5%), отслоение отсутствует (рис. 6) Трещины на

0,09/0,075(БУО )

0,5

2589, 8

1

3835, 7

0,9 5

1932, 6

1

3825, 9

0,5

1795, 2

1

3521, 8

0,5

2060, 1

1

4463, 6

0,5

902,5

1

1000,


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

покрытии шириной до 20 мкм, покрытие практически беспористое (до 5%), локальные отслоения (рис. 6)

6

Примечание. Ra1ср - средняя шероховатость со стороны трубы, из которой вырезаны образцы; Ra2ср средняя шероховатость исходной части трубы Из каждого образца для проведения испытаний на изгиб вырезались образцы размером 3x40 мм, образцов указана в табл. 1. При их маркировке дополнительно (кроме номера образца, из которого они вырезались) указывался их порядковый номер. Характеристика и маркировка образцов, результаты их исследований приведены в табл. 1. Микрошлифы образцов, х200, показаны на рис. 1-8. Характеристика покрытия контрольных образцов из стали ЗОХГСН2А без испытания на изгиб представлена в табл. 2.

Рис. 7 Рис. 8

Дополнительно проводилась проверка распре-деления нормальной магнитной составляющей Нр методом магнитной памяти металла для оценки напряжений поверхности исследуемых образцов, которая показала, что распределение Нр на образцах, изготовленных по технологии шлифование + термообработка + алмазное выглаживание сравнимо качественно и количественно с распределением Нр на образцах, изготовленных по техноло-гии шлифование + БУО. 2. Характеристика покрытия контрольных образцов

Образец

Толщина покрытия, мкм

Структура и состояние хромового покрытия и основы

1/2-8

5...10

Практически беспористая (пористость до 5%)

1/2-4

15...20

Практически беспористая (пористость до 5%)


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

2/1-4

10...20

Практически беспористая (пористость до 5%), трещины на стали

2/2-4

-

Покрытие отсутствует (рис. 7)

3/14

-

Покрытие локальными участками (рис. 8)

3/24

-

Покрытие отсутствует

Анализ результатов исследования.

1. На образцах без хрома шероховатость поверхности лучше после обработки шлифование + БУО (Ra 0,098...0,099 при Ra 0,244 после шлифования), чем после шлифование + алмазное выглаживание (Ra 0,246 при Ra 0,315 после шлифования). 2. Анализ дефектов показывает, что их появление в виде отрыва и выкрашивания покрытий обусловливается качеством предыдущей обработки - качеством нанесения хрома и проведения шлифования, а не конечной - алмазного выглаживания или БУО, или вида хрома (молочный + твердый или твердый). 3. Трещины, видимые на основе образцов 2/1 и 2/2 являются дефектом материала, поскольку над частью трещин покрытие не разрушено. 4. На образцах с покрытием твердого хрома параметры шероховатости поверхности после БУО (Ra 0,160 при Ra 0,488...0,500 после шлифования образца 1/2) сравнимы с параметрами шероховатости после обработки алмазным выглаживанием (Ra 0,070...0,080 при обработке заводом-изготовителем образца 1; Ra 0,335...0,395 при обработке РУПП "558 АРЗ" образца 3/1). Требования по шероховатости к обрабатываемым поверхностям обычно не превышают Ra 0,63. 5. БУО (образцы 3/2-1, 3/2-2) приводит к упрочнению материала по сравнению с шлифованием (образцы 3/2-5, 2/2-6). После БУО по твердому хрому образец 1/2-2а выдержал испытание на изгиб 1 мм без образования трещин на покрытии. 6. Покрытие молочным + твердым хромом менее пористое по сравнению с покрытием твердым. Образцами с данными покрытиями выдерживаются практически одинаковые нагрузки.

Выводы.

1. Покрытие молочным + твердым хромом можно использовать для ремонта узлов и деталей авиатехники. 2. Возможно использование БУО при обработке поверхностей (с покрытиями и без покрытий) деталей и узлов авиатехники.


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Ответы на вопросы заводов о возможностях технологии безабразивной ультразвуковой финишной обработки - БУО Освоение технологии БУО на заводах РФ продолжается. К числу последних наших поставок нужно отнести: "Адмиралтейские Верфи" г. Санкт-Петербург, "Борец" г. Москва, "Каменск-Уральский металлургический завод", "Энергомашспецсталь" г. Краматорск, "Ленэнерго"г. Санкт-Петербург, "Фритекс" г. Ярославль, "Вторцветмет" г. Сухой Лог, "Метафракс" г. Губаха, КБ "Армас" г. Санкт-Петербург, "Норси" г. Кстово, ОАО "Новокуйбышевский НПЗ", г. Новокуйбышевск и другие. Вопросы заводских технологов продолжаются: Технология БУО позволяет обрабатывать практически все конструкционные стали. А как обрабатываются специальные стали? Ответ: Во-первых, специальных сталей очень много. Во-вторых, возникают трудности с их приобретением. В-третьих, по тем сталям, которые мы имели возможность обработать, получены следующие результаты: Например, сталь 13Х11Н2В2МФ сталь ЖС-26 сталь ХН77ТЮ сталь ХН35ВТЮ сталь 12Х18Н9Т сталь 15Х12Н2МВФАБ сталь ХН73МБТЮ Д16 ВТ8 ОТ4-0

Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх.

– – – – – – – – – –

0,85 мкм.; 0,8 мкм.; 0,71 мкм.; 0,8 мкм.; 0,84 мкм.; 0,7 мкм.; 0,81 мкм.; 0,82 мкм.; 0,56 мкм.; 0,74 мкм.;

Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз.

– – – – – – – – – –

0,11 0,11 0,11 0,22 0,15 0,25 0,14 0,09 0,16 0,11

мкм. мкм. мкм. мкм. мкм. мкм. мкм. мкм. мкм. мкм.

Необходимо отметить, что обработка этих сталей БУО проводилась при Ra исх≈ 0,7÷ 0,85 мкм. Но возникает вопрос: возможна ли обработка сталей при Ra исх≈1,5÷ 6,3 мкм.? В этом случае получены следующие результаты: Например, сталь 13Х11Н2В2МФ сталь ЖС-26 сталь 15Х12Н2МВФАБ сталь ХН73МВТЮ ВТ8 ОТ4-0

Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх. Ra исх.

– – – – – –

2,4 2,5 1,7 1,3 5,8 1,3

мкм.; мкм.; мкм.; мкм.; мкм.; мкм.;

Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз. Ra уз.

– – – – – –

0,6 мкм. 0,24 мкм. 0,3 мкм. 0,15 мкм. 0,4 мкм. 0,18 мкм.

В любом случае, надо иметь в виду, что по мере поступления к нам заказов промышленности и поставки образцов для выявления возможности их обработки идёт постоянное пополнение информации о возможностях БУО. 1. Универсальность разработки БУО? Ответ: Комплекты БУО могут устанавливаться на любых токарных и строгальных станках с условием закрепления излучателя ультразвука в резцедержателе. На плоскошлифовальных станках - с закреплением на специальной консоли. На фрезерных - вместо фрез. 2. Может ли БУО обрабатывать валы с диаметром 150, 170, 180 мм.? Ответ: ожет


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

3. На какую глубину увеличивается твердость поверхностного слоя? Ответ: бина зависит от режимов обработки и может составлять от 0,05 до 0,3 мм. По отдельным данным - 0,7 мм. 4. Какая скорость обработки? Ответ: ксимальная линейная скорость составляет примерно 120 м/мин. Подача - 0,05-0,1 мм. при обработке сталей и 0,1-0,3 мм. при обработке алюминия. 5. Какова мощность питания и каким током? Ответ: ощность может быть 0,1-1,5 кВт. Сеть 220В. 6. Дайте краткую техническую характеристику инструмента БУО. Ответ: мер, у комплекта БУФ - 0,63, мощность источника питания - 0,63 кВт, частота колебаний излучателя ультразвука - 22 кГц. Габариты источника питания 230 x 370x 140; мощность - 0,63 кВ; вес- 7,5кг; диаметр акустической головки - 70 мм.; длина - 300 мм.; вес - 7кг. 7. Данные, которые потребуются для приобретения, монтажа и эксплуатации установки БУО на токарном станке ("Гомельский завод станочных узлов") Ответ: необходимо ТЗ на комплект БУО для выбора его модели; оплата его стоимости по договору. При поставке оборудования мы проводим обучение представителей заказчика. 8. Усредненный временной ресурс покрытий (использование твердосмазочных покрытий) Ответ: моторесурс пар трения увеличивается в среднем в 3-6 раз. 9. Влияние покрытий на кинематическую точность зубчатых передач Ответ: Положительное. 10. Метод нанесения покрытий Ответ: ноу-хау. 11. Возможность использования покрытий в подшипниках шпиндельных узлов станков с целью уменьшения температуры нагрева подшипников при n=2000+ 4000 об\ мин. Ответ: Целесообразно, т.к. снижает тепловыделение за счет резкого снижения уровня повреждаемости поверхности, механические потери, увеличивает срок эксплуатации. 12. Твердость и толщина упрочненного слоя после обработки, а также возможность использования ультразвуковой обработки в комплексе с твердосмазочными покрытиями (для определения возможности замены термообработки ходовых винтов токарных станков на ультразвуковое упрочнение) Ответ: Толщина упрочненного БУО слоя доходит до 0,5-1 мм. в зависимости от вида материала твердости покрытий, в зависимости от применяемого материала может быть доведена до 1400-3000 ед. по Виккерсу. 13. Влияние ультразвуковой обработки на кинематическую точность ходовых винтов Ответ: Можно предполагать, что точность будет повышаться. 14. Описание технологий БУО и создания минеральных покрытий поверхности деталей Ответ: Ноу-хау 15. Характеристики и свойства минерального покрытия. Ответ: Харектеристика и свойства зависят от применяемых материалов и способов обработки поверхности. Ответ: Величина размеров только в пределах изменения Ra. 17. Имеется ли строгая необходимость вращения обрабатываемой детали Ответ: Нет. Возможна модификация комплекта БУО с условием вращения акустической головки. 18. Возможно ли обработать на 1 установке БУО 700 метров стальной трубы диаметром 28-34 мм. за 8 часов, начальная шероховатость Ra= 1,25 до Ra= 0,1


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Ответ: Нет 19. Перечень отраслей промышленности, в которых применяются установки БУО Ответ: Установки БУО могут использоваться во всех отраслях промышленности, где необходима металлообработка. 20. Возможность обработки фасонных контуров деталей методом БУО? Ответ: Только те детали, которые возможно обрабатывать на станках для металлообработки. 21. Возможность обработки деталей из латуни и титана? Ответ: Возможно. 22. Показатели шероховатости по Ra перед обработкой БУО? Ответ: При обработке незакаленных сталей Ra=6,3 мкм при закаленных сталях Ra=0,4 мкм. 23. Принцип действия установки БУО Ответ: Используется сила удара излучателя ультразвука по обрабатываемой поверхности металла. 24.Возможность обработки на фрезерных станках Вашим комплексом криволинейных поверхностей штампов и пресс-форм Ответ: Возможность полная, особенно с ЧПУ. 25.Насколько критичным является расстояние от акустической головки до обрабатываемой поверхности? Ответ: Расстояния между ними нет, если не считать контакта излучателя ультразвука с обрабатываемой поверхностью. 26.На каких двигателях получена статистика по увеличению КПД, межремонтных сроков, снижение потребления топлива? Ответ: карбюраторных и дизельных от ГАЗ и Жигулей до 45-тонных "Белазов" и крупных судовых установках. Увеличение межремонтных сроков 4,7 раза на парке 87 а/м "Волга". 27.Какие пары трения имеются в виду применительно к деталям и узлам отечественных автомобилей? Ответ: Цилиндро-поршневая группа, коробки передач, подшипники, задние и передние мосты, рулевые устройства и т.п. 28.Что представляет собой ультразвуковая сварка пластмасс? Ответ:Ультразвуковая сварка пластмасс, например, полистирола, АБС пластиков является единственно возможным способом их соединения взамен механического соединения или склеивания. (См. книгу "УЗС пластмасс" Волков С.С) 29.Возможность использования БУО для обработки внутренних поверхностей втулок диаметром от 140 до 200 мм. длиной 400 мм., материал Ст.45-50, внутренних поверхностей гильз блока цилиндров компрессоров диаметром 125-210 мм., длиной 280 мм. Материал СЧ 21-40, обработки шеек валов диаметром от 80 до 120 мм. Ответ: В принципе, комплекты БУО можно использовать для обработки таких деталей. Обработка шеек валов двигателей "Камаз" уже проводится более 10 лет на Новгородском авторемонтном заводе (Великий Новгород) 30. Характеристика типовых деталей, которые можно обработать по технологии БУО. Ответ: Обрабатываются практически все детали, которые можно разместить на станках. 31.Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с установкой БУО? Ответ: Особых мер безопасности нет. Комплект БУО имеет гигиенический сертификат. 32.Возможность установки на различные токарные, фрезерные станки? Ответ: Безусловно.


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

33.Возможность обработки нержавеющих сталей, медных и алюминиевых сплавов? Ответ: Практически можно обрабатывать подавляющее большинство металлов.

34.Возможность обработки фасонных поверхностей (конические, сферические поверхности ? от 15 до 110 мм.) Ответ: кая возможно есть. 35.Возможность размерной обработки (влияние БУО на форму и размеры обрабатываемых поверхностей) Ответ: БУО нет; но размерная обработка-точение с ультразвуком на Ra=1,6 мкм.- возможна. 36.Класс чистоты поверхности на предварительной обработке для достижения шероховатости поверхности 11 класса? Ответ: Класс шероховатости должен быть на уровне 7 - 8. 37.Какие применяются расходные материалы? Ответ: При технологии безабразивной ультразвуковой финишной обработки расходующих материалов паст, войлока и т.п. не надо. 38.Возможность переналадки комплекта БУО на различные типы деталей Ответ: Безусловно. 39.Возможность обеспечения точности Ответ: ет. БУО повторяет рельеф и размер детали, полученные от предыдущей технологической операции. 40.Переналаживаемость акустической головки на различные диаметры. Ответ: Это делать не надо. 41.Принцип работы установки Ответ: Это изложено в информационном листе. 42.Возможна ли замена поверхностной закалки токами высокой частоты на технологию БУО и твердосмазочных минеральных покрытий Ответ: Возможна. Но надо знать ТЗ и ТТ к изделию. 43.Как влияет на качество обрабатываемой поверхности вес детали и ее габариты? Ответ: Не влияет. С равным успехом можно обрабатывать детали весом 1 кг и 1000 кг; с диаметром 10 мм и 1000 мм. 44.Производительность (м\мин. По латуни, бронзе (ф 6-40), возможность обработки без вращательного движения? Ответ: Среднейная скорость точки обрабатываемой поверхности может быть на уровне 120 м.\ мин, подача 0,05-0,1 мм. 45.Можно ли методом БУО уменьшить или избавиться от волнистости после шлифования станин токарных станков? Ответ: Возможно. 46.Совместима ли технология БУО с токарным станком с ЧПУ, при условии работы со сменой инструмента: автоматическим манипулятором, револьверной головкой, поворотным резцедержателем? Ответ: Технология БУО совместима с токарным станком с ЧПУ и поворотным резцедержателем. 47.Каким образом выражается упрочнение поверхностного слоя металла и увеличивается ли твердость поверхности? Ответ: Микротвердость поверхности увеличивается в зависимости от исходной. При обработке алюминия - вдвое; при обработке незакаленных сталей на 25-35 %, закаленных на 2-5 % 48.Можно ли достичь 10 класс на стали 12XI8HI0T после токарной и фрезерной обработки 6-7


REMTECHNOLOGY

REMTECHSTROY GROUP

Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

класса? Ответ: Можно.

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

49.Заменяет ли БУО гидроэкструзионную обработку? Ответ: Нет. 50.Экологическая чистота Ответ: Абсолютная. 51.Можно ли обработать внутреннюю полость вентиля ультразвукового назначения? Ответ: В принципе - да. Но надо смотреть конкретные размеры вентиля. 52.Кроме высокой степени чистоты, обеспечивает ли установка высокую точность размеров? Ответ: Нет. 53.Возможна ли обработка плоских поверхностей? Ответ: Возможно. 54.Возможно ли применение БУО для материалов с высокими значениями твердости поверхности? Ответ: Возможно. Практически, до 58-60 HRс 55.Существует ли зависимость получаемой при БУО шероховатости поверхности от свойств обрабатываемого материала (твердости, хим. состава и др.), в частности при твердости ниже 22HRC Ответ:Нет . 56.Степень воздействия БУО на организм человека и способы защиты Ответ: Нет. Специальной защиты не надо. Токарно-типовые защитные светлые очки, спецовка. 57.Необходимость дооснащения установки спец. оправками, держателями, удлинителями, акустическими головками и др. Ответ: Всё зависит от конструкции детали. 58.Возможно ли изготовление с использованием метода БУО некоторых деталей с повышенными требованиями по точности и по шероховатости? ("Уральский завод тяжелого машиностроения", г. Екатеринбург) Ответ: Возможно только по шероховатости, а при обработке деталей на токарном станке - точность. 59.Возможность изготовления штампов ультразвуковым методом в домашних условиях для применения в ювелирном деле? Ответ: Возможно, если домашние условия позволяют установить оборудование для механической обработки. 60. Может ли БУО обрабатывать термостойкие, антикоррозийные покрытия поверхностей алюминиевых сплавов микродуговым оксидированием? Какой эффект обработки относительно таких покрытий поверхностей? Ответ: ожно. Класс шероховатости может быть увеличен. 61.Какой диапазон обрабатываемых деталей (длина, диаметр) Ответ: Ограничения зависят только от габаритов станков. 62.На цилиндрические детали с наружным диаметром от 20 мм. до 550 мм. и с внутренним диаметром от 200 мм. до 500 мм. требуется одна или несколько акустических головок? Ответ: При внутреннем диаметре детали более 350 мм. - одна. 63.Сколько акустических головок входит в комплект поставки? Ответ: Одна с двумя излучателями. 64.Каковы припуски под БУО (диаметр отверстия с требуемой точностью и чистотой до ультразвуковой обработки)


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Ответ: до иметь ввиду, что комплект БУО дает изменение диаметра только в пределах изменения Ra от 6,3 до 0,1 мкм. 65.Режимы обработки при БУО (обороты, подача и количество проходов) Ответ: висит от обрабатываемого металла. Например, сталь можно обрабатывать при 300-600 об.\мин. при подаче 0,05-0,1 мм.и одном проходе. 66.Требуются ли какие-либо вспомогательные материалы для БУО Ответ: Нет. 67.Обработка тел вращения (коленвалы, валы эксцентрики, целиндрические поверхности с множеством отверстий, цилиндрические наружные и внутренние поверхности различной длины) Ответ: Возможна. Но конкретное решение зависит от ТЗ и конструкции детали. 68. Возможна ли обработка детали из- под чернового резца с выходом на 8 класс чистоты? Ответ: Возможна на 10-й класс шероховатости. 69.Можно ли использовать БУО на фрезерном станке с ЧПУ для изготовления сложных поверхностей прессформ? Ответ: ожно. 70.Возможность применения БУО на термообработанных поверхностях? Ответ: Возможно. 71.Возможность применения одной установки для обработки наружных и внутренних поверхностей? Ответ: Возможно при условии модификации УЗ головки. 72.Что дополнительно необходимо для покрытия поверхностей металлов минералами природного происхождения? Ответ: ополнительно ничего, кроме конкретной технологии и минералов. 73.Какие станки можно оборудовать приставками БУО? Ответ: Практически любые, если они имеют резцедержатели. 74.Какой класс шероховатости можно получить на - Сталях (простых и легированных, закаленных и незакаленных) - Алюминиевых сплавах (АМц, АМг, АК и т.п.) - Титане - Латунях Ответ: ожно получить 10-12 класс. 75. Защищены ли оборудование и технология БУО патентами. Ответ: Защищены. 76.На каком диапазоне частот проводится процесс и имеется ли медицинское заключение о его "безвредности" для оператора? Ответ: 22 кГц. Заключения есть- гигиенический сертификат, выданный санитарно-эпидемиологической службой РФ № 78.01.06 396. П. 000498.01.02 от 28.01.2002 г. 77.Примерная зависимость скорости обработки от твердости исходного материала Ответ: корость обработки от твердости исходного материала зависит. Чем меньше твердость металла, тем больше может быть дорожка. При алюминии она может быть 0,3 мм., а при обработке твердых сталей 0,05 мм. 78.Величина увеличения микротвердости обработанной поверхности? Ответ: При обработке алюминия до 100%; при обработке закаленных сталей 2-5%. 79.Может ли быть применена установка БУО на расточных станках при расточке посадочных мест под подшипники и валы в корпусных деталях?


REMTECHSTROY GROUP

REMTECHNOLOGY Bulgaria, Varna 9000 Industrial Zone Str. Studentska 1 TU/UK104

Модернизация, комплексен ремонт и поддръжка на индустриална техника. Инфраструктурно строителство и мениджмънт. Комплексно строителство на железопътна инфраструктура, поддръжка на специализирана механизация и по движен състав. e-mail:web@remtechnology.eu web:www.remtechnology.eu

Fax: +359(52)319990

phone: +359 (52)319980 mobile:+359(888)204989 +359(888)265877 +359 (52)319990

Ответ: Может, но требует модификации комплекта. 80.Специфические требования к работе и ремонтному обслуживанию оборудования БУО Ответ: Специфических требований нет. 81.Применяются ли какие-либо абразивные порошки? Ответ: Процесс БУО исключает применение каких-либо абразивных порошков. 82.Возможно ли использовать какое-либо из предлагаемого Вами оборудования для обработки поверхности детали до шероховатости Ra=0,32 мкм.? Ответ: Все типы комплектов БУО. 83.Каков min диаметр обрабатываемого отверстия, max глубина? Ответ: Диаметр может быть 1-2 мм.; но решение проблемы зависит от заданной глубины отверстия.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.