Page 1

Om Fr e j s Fr e j sä re nby r åme dc a5 0a ns t ä l l daoc hha r k ont ori Göt e bor g , S må l a nds s t e na roc h S t oc k hol m. Ut öv e rr e v i s i onha rv i s pe c i a l i s t k ompe t e nsi noms k a t t , r e dov i s ni ng oc hI Tr e v i s i on. Vi ha rhä r me dk ompe t e ns e n oc hk a pa c i t e t e na t tv a r ar e v i s or e roc h r å dg i v a r eå ts å v ä l bör s bol a gs omf å ma ns bol a g s a mtol i k aa s s oc i a t i ons f or me roc hbr a ns c he r . S a mt i di g tä rv i i nt es t ör r eä na t tv i k a nv ä r na omdepe r s onl i g ar e l a t i one r naoc hnä r he t e n t i l l v å r ak u nde r .

Fr å gora t ts t ä l l at i l los s : • Hu rä rde ta t tv a r aa ns t ä l l dpåFr e j s ? • Vi l k e nt y pa vk u nde rha rFr e j s ?

Va dka nv ie r bj udadi g?

St ude nt kont a kt He nr i kEhr e npohl 0 3 1 7 7 80 04 0 he l @f r e j s . s e We bs i da www. f r e j s . s e Ans t ä l l daiSv e r i ge 5 0 Kont oriSv e r i ge 3

Va r f örFr e j s ? Fr e j sä re nt r e v l i ga r be t s pl a t s s ome r bj u de rg oda u t v e c k l i ng s möj l i g he t e rme d må ng as pä nna ndeu ppdr a g s g i v a r e i k u nds t oc k e n. Vi ä ra l l t i d i nt r e s s e r a dea va t tk ommai k ont a k tme dny a , du k t i g a f ör må g or . Be s ökv å rmont e r s åbe r ä t t a rv i g ä r name r .

R Upps a t s R Pr a kt i k

1 9

sida19Frejs  

VarförFrejs? R Uppsats R Praktik Frågorattställatilloss: Studentkontakt HenrikEhrenpohl 031-7780040 hel@frejs.se Websida www.frejs.se Frejsä...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you