Page 1

n å r f ps Ti Et tCVböri nt e öv e r s t i g a2s i d or , oc h v a r ai k r onol og i s k or d ni ng .

De tä rmy c k e tv i k t i g ta t t v e t av e md uä r , v a dd uv i l l oc hv a dd uk a ne r bj u d a . At ts k r i v ae t tbr aCVk r ä v e r e f t e r t a nk eoc hs j ä l v i ns i k t .

S y f t e tme de t tCVä ra t tv ä c k a a r be t s g i v a r e nsi nt r e s s eoc h f åc ha ns e na t tk ommav i d a r e t i l l e ni nt e r v j u . Et tbr aCVt a l a ri nt eba r a omf öra r be t s g i v a r e nv a dd ug j or tu t a n ä v e nf ör me d l a ra t td uha rv a ds omk r ä v s f öra t tbl i e nbr ame d a r be t a r e .

Et tCVbörä nd r a soc h a npa s s a st i l l d e tj obbd us ök e r . Duk a nl ä g g aol i k av i k tv i ds a k e r , a nv ä nd aol i k ar u br i k e rm. m. oc h d ä r me df ör me d l aol i k a s i d ora vd i nk ompe t e ns .

Be r oe nd epåv i l k e ns or t s CVd uv ä l j e ra t ta nv ä nd ad i g a vk a nd uä v e na nv ä nd ar u br i k e rs om; f r ä ms t ak ompe t e nspr e s t a t i one r , f ä r d i g he t e r , v i k t i g a s t er e s u l t a t , e r f a r e nhe t s br e d dm. m. Va ri nt er ä d df öra t tl e k ame dr u br i k e r oc hs ä t t aol i k as a k e ri f ok u s .

1 0

sida8  

Beroendepåvilkensorts CVduväljerattanvändadig avkanduävenanvändarubriker som; främstakompetensprestationer,färdigheter, viktigasteresultat,e...