Kalundborg Gymnasium

Page 1

Velkommen!

Kalundborg Gymnasium

kalgym.dk Detbedsteidig
Jegkangodtlideatgåpå gymnasiet,fordimanlærer nogetnythverdag,man bliverklogere,udvikler sigogbliverdermedmere moden. Elev, 2.hf
2
3.dsamarbejder

KALUNDBORGGYMNASIUM

På Kalundborg Gymnasium tilbyder vi to forskellige ungdomsuddannelser: stx og hf. En stx tager 3 år, og du kan vælge imellem mange spændende studieretninger. Hf tager 2 år, og her skal du vælge en fagpakke med de fag, der interesserer dig mest. Hvis du vælger at blive elev hos os, får du 2 eller 3 begivenhedsrige år med et højt fagligt niveau og masser af muligheder for at udvikle dig personligt og socialt. Både stx og hf åbner for en verden af muligheder, hvis du engang vil læse videre. Vi vil gerne hjælpe dig med at finde: Det bedste i dig!

Vi dyrker nysgerrighed og kritisk sans, og vi lægger vægt på, at der skal være plads til alle, der gerne vil lære noget. Det er en styrke, at vi ikke alle sammen er ens, og vi har mange forskellige elevtyper, som alle beriger vores skole.

En forudsætning for at få et godt skoleliv og at lære meget er, at man har det godt – også uden for timerne. Vi lægger derfor også stor vægt på det sociale miljø på skolen, både når det gælder forskellige aktiviteter efter skoletid som fx windsurfing og havkajak, men også fredagscaféer og fester.

Vi glæder os til at tage imod dig efter sommerferien!

SPROG ÅRETSGANG KUNSTNERISK GLOBALT EFTERSKOLE

NATURVIDENSKAB4 6 8 10 12 14 14 16 SAMFUNDSVIDENSKAB
STUDIERETNINGER
18
3
Velkommentil

MATEMATIK

FYSIK KEMI

NATURVIDENSKAB

Naturvidenskab er for dig, der er nysgerrig og gerne vil lave eksperimenter. Hvis du gerne vil vide, hvad sorte huller i universet er, hvordan insulin virker, eller hvordan man laver en hovedpinepille, så er naturvidenskab måske noget for dig.

Med en naturvidenskabelig studieretning er du godt klædt på til de naturvidenskabelige uddannelser på alle niveauer. Afhængig af hvilken studieretning du vælger, kan du senere i livet komme til at bygge broer, opfinde ny medicin eller genoptræne en sportsskade.

4
BIOLOGI INFORMATIK
BIOTEKerfedt,fordiman fåretgodtindbliki,hvordan biologiogkemihænger sammenogåbnerforrigtig mangemulighederbagefter. Demangeforsøgsikrer aktivitetitimerneogen hands-on-forståelseaf stoffet. Jonathan, Marcus og Amalie, 2.b Michelle, 2.g BIOTEKNOLOGI NATURGEOGRAFI NF Fuldfokuspåopgaven 5

Samfundsfagermegafedt, fordideterkonkret –detertilatforholdesig til.Samfundeterjoosalle sammen;altdetviser ogeri.

Ida, 3.d

Isamfundsfag fårmanindsigt inutidens problemerog konflikter, imensdesker.
Regitze,
6 SAMFUNDSFAG ERHVERVSØKONOMI OLDTIDSKUNDSKAB
3.d Valgdebat

SAMFUNDSVIDENSKAB

PSYKOLOGI

Samfundsvidenskab er for dig, der kan lide at diskutere samfundsforhold og politik. Gør det en forskel, om Lars, Jakob eller Mette er statsminister? Kan man kæmpe sig til fred? Eksisterer EU om 50 år? Hvis du har lyst til at diskutere den slags spørgsmål, så er samfundsvidenskab måske noget for dig.

Med en samfundsfaglig studieretning kan du senere i livet være med til at lave landets love, forhandle nye klimaaftaler eller blive skoleleder på din gamle folkeskole.

FIRELIGION LOSOFI

HISTORIEKS

7
ForedragmedDanielRye

SPROG

Når man lærer et nyt sprog, ser man verden med nye øjne. Bare det, at et fremmed sprog har flere gloser til at dække et område, hvor dansk kun har en glose, betyder noget for vores opfattelse af verden, og kan man læse tekster, høre musik og se film på originalsproget, får man en indsigt i den pågældende kultur på en måde, man aldrig ville få, hvis man kun oplever værkerne i oversættelse. Sprog er kultur.

Med en sproglig studieretning får du to eller tre fremmedsprog som studieretningsfag. Der er ingen tvivl om, at solide engelskkundskaber er et must i den digitale og globaliserede verden i dag, og i kombination med et eller to andre sprog bliver du rigtig godt klædt på til at handle og kommunikere på tværs af landegrænser. På Kalundborg Gymnasium kan du vælge en "super-sproglig" studieretning med engelsk på A-niveau samt et fortsættersprog (tysk eller fransk) og et begyndersprog (spansk eller fransk). Med tre sprog i studieretningen bliver der mindre plads til de naturvidenskabelige fag, og du kan derfor nøjes med matematik og naturvidenskab på C-niveau.

Når du skal lære fremmedsprog, er det vigtigt, at du prøver at bruge sproget i praksis. Det er nemlig den allerbedste måde at lære sproget på. Derfor arrangerer vi jævnligt studieture og ekskursioner til f.eks. England, Tyskland, Spanien og Frankrig.

SPANSK TYSK

DANSK 8
rundtommangeforskelligeaspekteraf
Elev, 3.g ENGELSK LATIN FRANSK Hvisdutalertilenmandietsprog,hanforstår, gårdettilhanshoved.Hvisdutalertilhampå hanssprog,gårdettilhanshjerte
Somsprogligstuderendekommerman
sproget,oghvordanmanbrugerdetrigtigt iforskelligesituationer.Sproglinjeneret godtudgangspunkt,hvismanviludog opleveverden.Selvomman”kun”lærer étsprog,lærermanalligevelatforståsig på,hvordanflereforskelligesproger byggetopoghvilkesproggrene,de stammerfra.
9
Nelson Mandela
Euroweek

Åretsgang på Kalundborg Gymnasium

Åretsgang på Kalundborg Gymnasium

Bolddag Idrætsdag
2.g
Der arbejdes Maneriet dejligtmiljømed vidunderlige mennesker, ogdererplads tilalle. Elev,

KUNSTNERISK

MEDIEFAGerenblanding afdenseriøseanalyseog densjove“handson-del“, hvormanbådeserfilmog laverdemselv.

Elev, 3.g

MUSIK

MUSIKeretkreativtfag, hvormanlærerat udtrykkesiggennem musikoglærerom musikkensbaggrund. Musikbetydermegetfor menneskerogskaber fællesskab. "Musikerkosmos". Elev, 3.g

MEDIE

DANSK

12

BILLEDKUNSTerikkekun etfagfordig,dermalersom VanGogh,ellerdig,der gårpåkunstmuseumhver weekend.Billedkunsteret fagfordig,derharlysttil atlæreomkunstogdig, derviludforskedinkreative sans. Omdusåbliverdennye VanGoghvidesikkeendnu -menhvorforforspilde chancen?

Elev, 3.g

DRAMA

Somelevpå

DRAMA-holdet behøverman hverkenhaveen gemtskuespillerisig ellerenskuespiller drømliggendei baghovedet,men blotetåbentsind ogengodgang gåpåmod.Dramaer faget,somfårsmilet frem,oggørden almindeligedag pågymnasiet sjovere".

Elev, 2.g

13
BesøgafTeatroTronofraBolivia
BILLEDKUNST

MATEMATIK OPLEVELSE KENYA

GLOBALT

FYSIK/KEMI

Påstudieturehardumulighedforatfå altdet,dulærerpåskolebænken,med udpåenvirkeligrejse.

Elev, 3.g

14
Lissabon Kenya

ITALIEN

2.aiRom

Besøgpå gymnasiumi Reykjavik

VENSKABSKLASSE

PåvoresstudieturtilPortugali2.gkastedevoreslæreros udietudvekslingsprogram.Viskullenedogbohverforsig hosenværtsfamilie.Detvarpåmangemådermegetgrænseoverskridende,mensamtidigogsåenkæmpeoplevelseat blivekastetindienfremmedkulturogblive'tvunget'tilat følgedereslevestil.I3.gskulleviværesammenmeddem igen,dennegangbareheriDanmark. Atskullehavedemhjemogbohosos,sådetpludseligvar dem,derskullefølgevoreskultur,varenstorogspændende oplevelse.

Line, 3.c

SPANIEN

IRLAND STUDIETUR

ISLAND

Elev, 3.g

IDublinudforskedevi kulturforskellenevedat interageremeddelokale. Detgavosetmegetbedre indblikidereskulturogen masseerfaringerbåde sprogligtogsocialt.
15

EFTERSKOLE

Studenterlivet på Kalundborg Gymnasium slutter ikke, når undervisningen er slut. Der er aktiviteter for enhver smag efter skoletid.

Studietid med lektiehjælp hver onsdag Frivillig idræt Big Band for dig med musikalske talenter ATU, Akademiet for Talentfulde Unge Overnatning i forbindelse med valg Skolekomedie

Dette er blot eksempler på, hvad der kan ske. Har du gode ideer, så kom endelig med dem. Traditioner er gode, men forandringer fryder også.

Skolebladet Bladlus

Bigband

BIGBAND Fodboldturnering IDRÆT OVERNATNING FODBOLD LEKTIEHJÆLP STUDIETID 16

ATU,AkademietforTalentfuldeUnge

”ATUeretsted,hvordererpladstilfordybelse indenfornetopdeområder,hvorensinteresseligger."

ATUeretsted,hvorambitiøseungekanmødesoglære hinandenognyeemneratkende.Akademietarrangerer enrækkeaktiviteter,bådeobligatoriskeogfrivillige,som interesseredekandeltagei.Disseaktiviteterkanrækkefra filosofisketalecaféertilforedragommatematisk knudeteori.

Josephine og Kamillia, 3.g

Musical2022:RomeoogJulie
KLATRING 17
KragerupGoHigh Billedkunst påhovedet SKOLEKOMEDIE
Studieretninger-stxKalundborgGymnasium NATURVIDENSKAB FAG1 FAG2 FAG3(EVT.) SPROG KUNST Engelsk A Spansk A Tysk fortsætter B Engelsk A Spansk A Fransk fortsætter B Musik A Engelsk A Musik A Matematik A Samfundsfag B Engelsk A Fransk begynder A 18 SAMFUNDSVIDENSKAB Samfundsfag A Engelsk A Samfundsfag A Matematik A Matematik A Fysik B Kemi B Bioteknologi A Matematik A Fysik B Biologi A Kemi B

Fagpakker-hfKalundborgGymnasium

KROPOGMENNESKE

Påhffindesmangeforskelligepersonlighederog kompetencer,ogmanbefindersigienklassemed forskelligebaggrundeogsynsvinkler.Manbehøver ikkeværeEinsteinforatkommepåhf,fordetbliver manhenadvejen.Vifårikkekarakterer,menderimod enevaluering.Påhfgørdinkaraktererdigikketil den,duer,ogingensættespåenpiedestal.

FAG1 FAG2
LIVOGSAMFUND
ERHVERV Samfundsfag B Biologi B Matematik B Psykologi C Psykologi C Erhvervsøkonomi C
Elever, 2.h
19
ReklameService.dk · 59516615 kalgym.dk Kalundborg Gymnasium J.Hagemann-PetersensAllé4 4400Kalundborg Tlf. 59 51 06 62 kontor@kalgym.dk Detbedsteidig