Rimeco Quality Specification

Page 1

Kvalitets specifikationer Quality specification


Rimeco headoffice is placed in Aabenraa with subsidiary company in Hals.

Rimeco's hovedkontor er placeret i Aabenraa med datterselskab i Hals.

2


Skabelsen af en international genvindingsvirksomhed The creation of an international recycling company

I over 130 år har RIMECO haft en solid position i genbrugsindustrien og er fortsat én af de største genvindingsvirksomheder i Danmark.

For more than 130 years, RIMECO has held a solid position in the recycling industry and continues to be one of the largest recycling companies in Denmark.

Kombinationen af vores historiske erfaring og nuværende virksomhedsaktiviteter gør os til en stærk spiller i den internationale genvindingsindustri.

The combination of our historical experience and current company activities makes us a strong player in the the international recycling business.

Klaus Peter Riggelsen

Peter Riggelsen

th

Chairman & 4th generation

CEO & 5 generation

3


Indhold Miljø kvalitetskriterier

Metaller 27

Aluminium

28

Kobber/Messing

29

Kabler

30

Elektronik skrot

31

Bly

32

Zink skrot

33

Titanium

Jernskrot

34

Rustfrit stål

13

Gammel tykt jernskrot

35

Legeringer

14

Gammelt jernskrot

15

Gammelt urent jernskrot

16

Nyt plade jernskrot

37

Shredder restfraktion ASR

17

Nyt tyndt sort jernskrot

38

Shredder WEEE / elektronikskrot

18

Jernspåner

39

Tungt medie output

19

Nyt produktionsaffald

40

Shredder kobberwire/uld fraktion

20

Jernbaneskinner

41

Zurik metal fraktioner

21

Shredded stålskrot

42

Zorba metal fraktioner

22

Forbrændingsjern, grov

43

Blandede tunge fraktioner

Modtages ikke Krav til kvalitet Negativliste

Sortering

Stål 24

Flade stålprodukter

25

Lange stålprodukter

4


Content Environmental

Metals 27

Aluminium

28

Copper/Brass

29

Cables

30

Electronic scrap

31

Lead

32

Zinc scrap

33

Titanium

Scrap Iron

34

Stainless steel

13

Old thick steel scrap

35

Alloys

14

Old thin steel scrap

15

Old uncleaned steel scrap

16

Thick new production steel scrap

17

Thin new production steel scrap

18 19

Not received Quality requirements Negative list

Sorting 37

Shredded residues

38

Shredder WEEE / electronics

39

Heavy media output fraction

Steel shavings

40

Shredder copperwire/wool fraction

New production thin steel scrap

41

Zurik metal fraction

42

Zorba metal fraction

20

Railroad scrap

43

Mixed heavy fraction

21

Shredded steel scrap

22

Incinerated scrap Steel

22

Flat steel products

25

Long steel products

5


Miljø kvalitetskriterier Environmental quality criteria Stålskrottet skal opfylde følgende miljøkvalitetskriterier:

The steel scrap must meet the following environmental quality criteria:

1. Der må ikke være nogen væsentlig forurening af skrottet som beskrevet i beskrivelserne af EU-27 Steel Scrap Specifications eller tilsvarende nationale eller internationale specifikationer.

1. There must be no substantial contamination of the scrap as laid out in the descriptions of the EU-27 Steel Scrap Specification or equivalent national Member State or International specifications.

2. Der må ikke være nogen væsentlig blanding med farligt affald, defineret som affald markeret med en stjerne (*) i Kommissionens beslutning 2001/118/ EF som ændret (EFT L 47 af 16.02.2001, s.1.).

2. There must be no substantial mixing with hazardous waste, defined as waste marked with an asterisk (*) in Commission Decision 2001/118/EC as amended (OJ L 47, 16.02.2001,p.1.).

3. Alle kvaliteter skal kontrolleres inden for begrænsningerne af tilgængelige muligheder og i nøje overensstemmelse med passende detektionsudstyr for radioaktivitet.

3. All grades shall be checked, within the limitations of accessibility and in strict compliance with appropriate detection equipment for radioactivity.

Overholdelse af ovenstående kriterier konstateres ved visuel inspektion (eller prøveudtagning) og test. 6

Conformance to the above criteria must be ascertained by visual inspection (or sampling and evolution) and testing.


Modtages ikke Not received A) Sikkerhed

A) Safety

1. Tryksatte, lukkede eller utilstrækkeligt åbne beholdere af enhver oprindelse, som kan forårsage eksplosioner accepters ikke. Beholdere eller trykbeholdere, hvor åbningen er mindre end 10 cm I hver retning, skal anses for at være utilstrækkeligt åbne.

1. Pressurised, closed or insufficiently open containers of all origins which could cause explosions. Containers or pressure vessels shall be considered as in sufficiently open where the opening is not visible or is less than 10 cm in any direction.

2. Farligt materiale, brandfarligt eller eksplosivt, skydevåben (hele eller dele), ammunition, snavs eller forurenende stoffer som kan indeholde eller afgive stoffer der er farlige for sundheden eller for miljøet eller for stålproduktionsprocessen, accepteres ikke.

2. Dangerous materials, inflammable or explosive, fire arms (whole or in part), ammunitions, dirt or pollutants which may contain or emit substances dangerous to health or to the environment or to the steel production process is not accepted. 3. Hazardous radioactive material; Material presenting radioactivity in excess of ambient level of radioactivity—Radiative material in sealed containers, even if no significant exterior radioactivity is detectable due to shielding or due to the position of the sealed source in the scrap delivery, is not accepted.

3. Materiale der udviser radioaktivitet der overstiger det omgivende radioaktivitetsniveau. Strålende materiale i forseglede beholdere, selvom der ikke kan påvises nogen væsentlig ydre radioaktivitet på grund af afskærmning eller på grund af den forseglede kildes placering I skrotleveringen modtages ikke.

7


Krav til kvalitet Quality requirements B) Urenheder

B) Steriles (Cleanness)

Alle kvaliteter skal være fri for* jernholdige metaller og ikke-metalliske materialer, jord, isolering, overskydende jernoxid i enhver form, bortset fra nominelle mængder overfladerust der stammer fra ekstern opbevaring af forberedt skrot under normale atmosfæriske forhold.

All grades shall be free of all but negligible amounts of other non ferrous metals and non metallic materials, earth, insulation, excessive iron oxide in any form, except for nominal amounts of surface rust arising from outside storage of prepared scrap under normal atmospheric conditions.

Alle kvaliteter skal være fri for* brændbare ikke-metalliske materialer, inklusiv, men ikke begrænset til gummi, plastik, stof, træ, olie, smøremidler og andre kemiske eller organiske stoffer.

All grades shall be free of all but negligible amounts of combustible non metallic materials, including, but not limited to rubber, plastic, fabric, wood, oil, lubricants and other chemical or organic substances.

Alt skrot skal være fri for større stykker (murstensstørrelse), som ikke er strømledere såsom dæk, rør fyldt med cement, træ eller beton. Alle kvaliteter skal være fri for affald eller biprodukter hidrørende fra stålsmeltning, opvarmning, overfladekonditionering, slibning, savning, svejsning og brænderskæreoperationer såsom slagger, glødeskaller, kværnstøv og slam.

All scrap shall be free of larger pieces (brick-size) which are non-conductors of electricity such as tires, pipes filled with cement, wood or concrete. All grades shall be free of waste or of by-products arising from steel melting, heating, surface-conditioning (including scarfing) grinding, sawing, welding and torch cutting operations, such as slag, mill scale, grinder dust and sludge.

*Ubetydelige mængder tillades.

8


Krav til kvalitet Quality requirements C) Lavt legerede og andre metalliske elementer

C) Residual and other Metallic Elements Copper

Kobber

All grades shall be free of visible metallic copper which means free of copper— wound electric motors, sheets and copper coated materials, bearing shells, winding, and radiator cores.

Alle kvaliteter skal være fri for synligt metallisk kobber, hvilket betyder fri for kobberviklede elektriske motorer, plader og kobberbelagte materialer, viklinger og radiatorkerner.

All grades shall be free of all but negligible amounts of wire, insulated wire and cable tubing and other copper, brass items mixed with, attached to, or coating ferrous scrap.

Alle kvaliteter skal være fri for wire, isolerede ledninger og kabelrør og andre kobber-, messingemner blandet med, fastgjort til eller belægning af jernholdigt skrot.

All grades shall be free of material with high dissolved copper content such as rebars and merchant bars.

Alle kvaliteter skal være fri for materiale med højt indhold af opløst kobber, såsom armeringsjern og handelsstænger.

Tin

Tin

All grades shall be free of tin in any forms such as tin cans, tin coated materials etc. As weel as bronze elements such as rings etc.

Alle kvaliteter skal være fri for tin I enhver form, såsom blikdåser, tincoatede materialer osv. samt bronzeelementer som ringe mv.

9


Krav til kvalitet Quality requirements C) Lavt legerede og andre metalliske elementer

C) Residual and other Metallic Elements Lead

Bly Alle kvaliteter skal være fri for bly I enhver form, såsom batterier, lodder, balannceklodser, terne plader, kabelender, lejer mv.

All grades shall be free of lead in any forms such as batteries, solder, wheel weights, terne plates, cable ends, bearings, bearing shells etc.

Krom, nickel og molybdæn

Chromium, Nickel, Molybdenum

Alle kvaliteter skal være fri for legeret stål og rustfrit stål samt for mekaniske dele (som hovedsagligt indeholder disse elementer), såsom motorer, gear til lastbiler, aksler, gearkasser, tandhjul, værktøj og matricer samt ikke-magnetiske stykker.

All grades shall be free of alloy steels and stainless steels as well as of mechanical parts (which mainly contain these elements) such as motors, drive gears for trucks, axels, gear boxes, gear wheels, tools and dies as well as nons magnetic pieces.

10


Negativliste Negative list Skal afvises

Must be rejected

1. Radioaktivt jernskrot (flow-målere, ionmeldere mv.)

1. Radioactive scrap iron (flow meters, ion detectors etc.)

2. Præisolerede stålrør (kan medføre brand i shredder)

2. Pre.insulated steel pipes (may cause fire in shredder)

3. Dæktråd

3. Tire wire

4. Trykflasker (med mindre de er klippet)

4. Pressure cylinders (unless cut)

5. Acetylenflasker—uanset tilstand (medfører brand i shredder)

5. Acetylene bottles—regardless of condition (causes fire in shredder)

6. Produkter, som er forurenet med fødevarer eller iblandet industriaffald

6. Products contaminated with food or mixed industrial waste

7. Ikke rengjorte olietanke

7. Uncleaned oil tanks

8. Slagger og slaggeprodukter

8. Slags and slag products

9. Olieholdige materialer

9. Oily materials

10. Materialer med blymynje/PCB/asbest/ farlige malinger/farven

10. Materials with lead mine/PCB/ asbestos/hazardous/paints/paint

Kan afvises

Can be rejected

1. Stålwire, strækstål

1. Steel wire, stretch steel

2. Overstørrelse materiale

2. Oversized material

3. Blandede leverancer som ikke er iht. Kontrakt

3. Mixed deliveries that are not accordance with the contract

4. Overleverede mængder ifht. kontrakt

4. Over-delivered quantities according to contract 11


Jernskrot Steel scrap

12


Varenr. 2003

Gammelt tykt jernskrot Old thick steel scrap Fraction:

10 steel FINISHED

Dimensions:

< 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

Steriles:

< 1,0 %

Description:

HMS1 / E3 / Sorte 3

Important: No lead, tin and free copper in the pile.

Beskrivelse

Description

Jernskrot der overvejende skal være >6 mm.

Steel scrap that has to be >6 mm. There must be no rebar, steel wire, heavy machine foundations, machine parts etc. Paint and coating are accepted however, epoxy-treated scrap must be agreed with the purchasing department. Switch only to a limited extend.

Der må ikke forefindes armeringsjern, stålwire, svære maskinfundamenter, maskindele og tilsvarende I skrottet. Maling og coating accepteres, dog skal epoxybehandlet skrot aftales med indkøbsafdelingen. Sporskift kun I begrænset omfang.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”. 13


Varenr. 2004

Gammelt jernskrot Old thin steel scrap Fraction:

20 steel FINISHED

Dimensions:

< 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

Steriles:

< 1,5 %

Description:

HMS1-2 / E1 / Sorte 1

Important: No lead, tin, bronze and free copper in the pile.

Beskrivelse

Description

Jernskrot der overvejende skal være > 3 mm.

Scrap iron that has to be > 5 mm. There must be no rebar, steel wire, heavy machine foundations, machine parts etc. Up to 15% rebar and steel wire is acceptable. Cast iron only to limited extend.

Der må ikke forefindes bilskrot, hårde hvidevarer, spåner, dæktråd, svære maskinfundamenter I skrottet. Op til 15% armeringsjern og stålwire er acceptabelt. Støbejern kun I begrænset omfang.

Paint and coating are accepted however, epoxy-treated scrap must be agreed with the purchasing department.

Maling og coating accepteres, dog skal epoxybehandlet skrot aftales med indkøbsafdelingen.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”. 14


Varenr. 2010

Gammelt urent jernskrot Old uncleaned steel scrap Fraction:

Pre-shredded material

Dimensions:

Differentiated

Steriles:

3,0 %

Description:

Frag / Feed

Beskrivelse

Description

Tykkelse < 6 mm.

Thickness < 6 mm.

Der må ikke forefindes svære ståldele som spindler til drejebænke, svært bygningsstål, gafler mv. Spåner, forbrændingsjern og dæktråd accepteres ikke.

Heavy steel parts such as spindles for lathes, heavy building steel, forks etc. must not be present. Chips, combustion iron and tire wire are not accepted. Shredder material normally consists of municipal iron, radiators, roofing sheets, frames, tanks (empty), cages, cars (environmentally treated), appliances etc.

Shredder formateriale består normal af kommunejern, radiatorer, tagplader, rammer, tanke (tomme), kapper, bure, biler (miljøbehandlede), hårde hvidevarer mv.

15


Varenr. 2304

Nyt plade jernskrot Thick new production steel scrap Fraction:

Thick new production steel scrap

Dimensions:

< 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

Steriles:

< 0,3 %

Description:

E2 / Sorte 2 / Oxycoupage

Important: No lead, tin and free copper

Beskrivelse

Description

Pladeskrot fra produktion. Tykkelse > 3 mm. Massefylde > 0,6.

Scrap metal from production. Thickness > 3 mm. Density > 0,6.

Der må ikke forefindes galvaniseret materiale, gammelt materiale, skinner, sporskift, rør småt nyt og svejsede emner.

Galvanized material, old material, rails, switches, pipes, small new and weldes items are not accepted.

Der tillades udelukkende sort ubehandlet materiale, som pladeskrot.

Only black untreated material such as sheet metal scrap is allowed.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

16


Varenr. 2308

Nyt tyndt sort jernskrot Thin new production steel scrap Fraction:

Plate clip galv. u/3 mm

Dimensions:

< 1,5 x 0,5 x 0,5 m.

Steriles:

< 0,3 %

Description:

E8 / Sorte 8 / Bushel ling

Important: No lead, tin and free copper in the pile.

Beskrivelse

Description

Tykkelse < 3 mm. Massefylde > 0,4.

Thickness < 3 mm. Density > 0,4.

Der tillades ikke primet materiale og materiale med plastbelægning. Ruller og coils skal klippes.

Primed material and material with plastic coating are not allowed. Rolls and coils must be cut.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

17


Varenr. 2016

Jernspåner Steel turnings Fraction:

Steel turnings

Dimensions:

-

Steriles:

-

Description:

E5 / Sorte 5

Beskrivelse

Description

Ingen krav til tykkelse.

No thickness requirement.

Jernspåner må ikke indeholde slagger, slibestøv, rust og fugt.

Iron shavings must not contain slag, abrasive dust, rust and moisture.

Jernspånerne skal fremstå som en homogen vare; tørre, fri for skæremidler, olie og uden synlige urenheder.

The iron shavings should appear as a homogeneous commodity; dry, free of cutting agents, oil and without visible impurities.

Støbejerns– og stålspåner leveres I separate fraktioner—må ikke blandes.

Cast iron and steel shavings are supplied in separate fractions—do not mix.

Spåner skal være nye og friske.

Chips must be new and fresh. 18


Varenr. 2302

Nyt produktionsaffald New production thin steel scrap Fraction:

New production thin steel scrap

Dimensions:

0,4 x 0,4 x 0,4 m. (sale)

Steriles:

< 0,3 %

Beskrivelse

Description

Tykkelse < 3 mm.

Thickness < 3 mm.

Der er ingen specielle krav til længder; skal kunne presses I pakker.

There are no special requirements for lengths; must be able to be pressed into packages. Must not contain old, primed and galvanized materiel.

Må ikke indeholde gammelt, primet og galvaniseret materiale.

New thin unalloyed black steel scrap I allowed.

Der tillades nyt tyndt ulegeret sort stålskrot.

The copper content in the scrap must be low.

Kobberindholdet I skrottet skal være lavt. Kontakt evt. Indkøbsafdelingen.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”. 19


Varenr. 2007

Jernbane skinner Railroad scrap Fraction:

Rail road scrap

Dimensions:

Up to 1500 mm.

Description:

E314

Beskrivelse

Description

Der tillades ikke sporskift og lignende, da indholdet af mangan er alt for højt.

No track changes are allowed, as the manganese content is too high.

Bolte og lasker må kun indgå efter nærmere aftale med indkøbsafdelingen. Afregnes separat.

Bolts and latches may only be included by further agreement with the purchasing department. Settled separately.

OBS: Ingen sporskift og andet manganlegeret materiale, knuserdele, kæber og lignende.

NOTE: No track changes and other manganese alloy material, crushers, jaws etc.

20


Varenr. 2015

Shredded stålskrot Shredded steel scrap Fraction:

Shredded steel scrap

Dimensions:

Fragmented into pieces not exceeding 300 mm.

Steriles:

< 0,4 %

Description:

E40 shredded

Beskrivelse

Description

Bør være forberedt på en måde, der sikrer direkte processering.

Should be prepared in a way that ensures direct charging.

Skrottet skal være fri for fugt, løst støbejern og forbrændingsmateriale (især dåser).

The scrap must be free of moisture, loose cast iron and combustion material (especially cans).

Skal være frit for metallisk kobber, tin, bly (og legeringer) og fremmedelementer for at opfylde det målte analytiske indhold.

Must be free of metallic copper, tin, lead (and alloys) and foreign elements to meet the measured analytical content.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”.

21


Varenr. 2402

Forbrændingsjern—grov Incinerated scrap Fraction:

Incinerated scrap

Dimensions:

Fragmented into pieces of minimum 50 mm and a maximum of 200 mm

Steriles:

Fe content > 92 %

Description:

E46

Beskrivelse

Description

Løst stålskrot behandlet gennem et forbrændingsanlæg til husholdningsaffald efterfulgt af magnetisk adskillelse.

Loose steel scrap treated through a household waste incinerator followed be magnetic separation.

Bør være forberedt på en måde der sikrer direkte processering.

Should be prepared in a way that ensures direct charging.

Skrottet skal være fri for fugt og rust. Skal være fri for metallisk kobber, tin, bly (og legeringer) og fremmedlegemer for at opfylde det målte analytiske indhold.

The scrap must be free of moisture and rust. Must be free of metallic copper, tin, lead (and alloys) and foreign steriles to meet the measured analytical content.

Der henvises i øvrigt til punkt B) og C) under afsnittet “Modtages ikke”.

Refers to points B) and C) under the section “Not received”. 22


Stål Steel

23


Varenr. 5001

Flade stålprodukter Flat steel products

Varenr. 2016

Beskrivelse

Description

à

Varmtvalsede plader

à

Hot rolled plates

à

Prima, sekundære overvalsninger

à

Overrollings and declassified

24


Varenr. 5201—5205

Lange stålprodukter Long steel products

Varenr. 2302

Beskrivelse

Description

à

Brugte bore– og casingrør

à

Used drill— and casingpipes

à

Line pipes

à

Line pipes Free from oil, dirt, mud etc.

Renset for urenheder som olie, jord, mudder etc.

25


Metaller Metals

26


Varenr. 4201—4236

Aluminium Aluminium Fraction:

Aluminium

Description:

AL

Beskrivelse

Description

à

Strengpresset

à

Extruded

à

Plade

à

Plate

à

Ark

à

Sheet

à

Støbt

à

Cast

à

Alu dåser

à

Aluminium cans

à

Fælge

à

Wheels

à

Folie

à

Foil

à

Klip

à

Clips

à

Hegn

à

Fences

à

Porte

à

Gates

à

Legering 6061, 6063, 5052

à

Alloy 6061, 6063, 5052

27


Varenr. 4060—4086

Kobber/Messing Copper/Brass Fraction:

Copper

Description:

CU

Beskrivelse

Description

à

Tråd

à

Thread/Wire

à

Rør

à

Tube

à

Elektrisk ledning

à

Electrical cord

à

Kobberark

à

Copper sheet

à

Div. husholdningskobber

à

Household copper

à

VVS rør

à

Plumbing pipes

à

Plader og stænger

à

Plates and rods

à

Fittings

à

Fittings

à

Isoleret wire

à

Insulated wire

à

Dekorative elementer

à

Decorative elements

28


Varenr. 4000—4010

Kabler Cables Fraction:

Cables

Description:

CuFe

Beskrivelse

Description

à

Husholdningskabler

à

Household cables

à

Fortinnet kobberkabel

à

Pretinned copper cables

à

ACSR aluminium kabler

à

ACSR aluminium cables

à

Data kabler

à

Data cables

à

Coax kabler

à

Coax cables

à

Lav kvalitets kabler

à

Low quality cables

à

Pansrede kabler

à

Armored cables

à

Enkeltkerne kabler

à

Single core cables

à

Kobberblykabler

à

Copper lead cables

à

Aluminium kabler

à

Aluminium cables

à

Ren og PVC pyro

à

Clean and PVC pyro

29


Varenr. 4074

Elektronik skrot Electronic scrap Fraction:

Electronic scrap

Description:

E-scrap

Beskrivelse

Description

à

Computertårne komplette (ingen skærme)

à

Computer towers complete (no screens)

à

Typer af E-Skrot

à

Types og E-scrap

à

CPU chips (keramik og plastic)

à

CPU chips (ceramic and plastic)

à

Fingerkort

à

Finger card

à

Harddiske

à

Hard drivers

à

Hukommelseskort (guld og sølv)

à

Memory cards (gold and silver)

30


Varenr. 4600—4628

Bly Lead Fraction:

Lead

Description:

Pb

Beskrivelse

Description

à

Rent bly / alle former

à

Pure lead / all forms

à

Balanceklodser

à

Wheel weights

31


Varenr. 4800

Zink skrot Zinc scrap Fraction:

Zinc scrap

Description:

Zn

Beskrivelse

Description

à

à

Alle typer zink støbninger

32

All types of zinc castings


Varenr. 4700

Titanium Titanium Fraction:

Titanium

Description:

Ti

Beskrivelse

Description

à

Legering 6-4

à

Alloy 6-4

à

Legering 6-2

à

Alloy 6-2

à

Legering CP

à

Alloy CP

33


Varenr. 1001—1008

Rustfrit stål Stainless steel Fraction:

Stainless steel

Description:

SST 304/316

Beskrivelse

Description

à

Ny / gammelt

à

New / old

à

Produktionsudstyr

à

Production equipment

à

Spåner

à

Chips

34


Varenr. 1200—1210

Legering Alloy Fraction:

Nickel alloy

Description:

N

Beskrivelse

Description

à

Inconel

à

Inconel

à

Incoloy

à

Incoloy

à

Hastelloy

à

Hastelloy

à

Monel

à

Monel

à

Nimonic

à

Nimonic

à

Haynes

à

Haynes

à

Nikel

à

Nikel

35


Sortering Sorting

36


Varenr. 7108

Shredder restfraktion - ASR Shredded residues

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: ASR

à

Fraction description: ASR

à

Størrelse: 20—50 mm.

à

Size: 20—50 mm.

37


Varenr. 7102

Shredder WEEE / elektronik Shredder WEEE / electronics

Beskrivelse

Description

à

Frak onsbeskrivelse: Shredder WEEE/electronics

à

Fraction description: Shredder WEEE/electronics

à

Størrelse: 10—200 mm.

à

Size: 10—200 mm.

38


Varenr. 7324

Tungt medie output Heavy media output fraction

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: Heavy media output fraction

à

Fraction description: Heavy media output fraction

à

Størrelse: 10—200 mm.

à

Size: 10—200 mm.

39


Varenr. 7114

Shredder kobberwire/uld fraktion Shredder copperwire/wool fraction

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: Shredder copper wire/wool

à

Fraction description: Shredder copper wire/wool

à

Størrelse: < 1000 mm.

à

Size: < 1000 mm.

40


Varenr. 7118

Zurik metal fraktioner Zurik metal fraction

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: Zurik metal fraction

à

Fraction description: Zurik metal fraction

à

Størrelse: 10—200 mm.

à

Size: 10—200 mm.

41


Varenr. 7110

Zorba metal fraktioner Zorba metal fraction

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: Zorba metal fraction

à

Fraction description: Zorba metal fraction

à

Størrelse: 10—200 mm.

à

Size: 10—200 mm.

42


Varenr. 7124

Blandede tunge fraktioner Mixed heavies fines

Beskrivelse

Description

à

Fraktionsbeskrivelse: Mixed heavies fines

à

Fraction description: Mixed heavies fines

à

Størrelse: 0—25 mm.

à

Size: 0—25 mm.

43


Kontakt os Contact us RIMECO Aktieselskab Skibbroen 20 DK—6200 Aabenraa

Phone +45 74 62 03 00 Fax +45 74 62 90 45 Email: info@rimeco.dk www.rimeco.com Register: VAT: DK 34 59 34 85 Fra / From 01-01 2022 / KPR

44


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.