Page 1

Ă…rsberetning

2019 www.lollandforsyning.dk


2019

– et travlt og effektivt år

2019 har været et travlt år for Lolland Forsyning. Dels har vi gennemført og afsluttet en række, store projekter – og sat nye i søen – og dels har vi haft stort fokus på uddannelse, samarbejde og trivsel blandt medarbejderne. Trivsel og arbejdsglæde er og bliver i højsædet hos Lolland Forsyning, da det er selve forudsætningen for, at vi kan drive en organisation, der leverer både sikker forsyning og konstante effektivitetsforbedringer. I løbet af 2019 har flere og flere af vores kunder taget vores digitale strategi til sig og i stigende grad valgt at kontakte os via vores digitale platforme. Både vores hjemmeside, vores webportal med selvbetjeningsløsning og vores Facebook-side har oplevet en mærkbar fremgang i besøgstallet. Samtidig har Lolland Forsyning valgt et etablere sig på yderligere et par digitale platforme i form af en virksomhedsprofil på erhvervsnetværket LinkedIn, og en YouTube-kanal, der danner rammen om det videomateriale, vi i stigende grad producerer. Når det handler om at skåne miljøet, har Lolland Forsyning i 2019 gennemført flere, store projekter med både miljøet og klimaet som vinder. Lolland Spildevand har afsluttet det store arbejde med at nedlægge 12 utidssvarende rense­anlæg og oprette pumpestationer, som i stedet leder spilde­vandet til større, mere moderne og langt mere effektive renseanlæg. Som en konsekvens er badevandskvaliteten langs Lollands strande forbedret væsentligt. Herudover har Lolland Varme afsluttet projektet med etablering af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Nørre­balle og Stokkemarke, hvilket betyder, at 500 flere husstande nu opvarmer deres hjem med CO2-neutral fjernvarme fra Lolland Varme.

Lolland Vand har i 2019 opnået en markant reduktion af vandspildet i ledningsnettet, der nu ligger på et historisk lavt niveau på 5,7 procent, hvilket er væsentligt under vores målsætning om et vandspild på maksimalt 8 procent. Opnåelsen af den store reduktion skyldes blandt andet en hurtig indsats med udbedring af skader og en forbedret overvågning af ledningsnettet. Generelt har Lolland Forsyning i 2019 oplevet væsentligt færre akutte henvendelser, hvilket i høj grad skyldes arbejd­et med at forbedre både tilstanden og overvågningen af vores systemer og ledningsnet. Samtidig har både Lolland Vand, Lolland Spildevand og Lolland Varme været i stand til i 2019 at holde takstniveauet uændret trods fortsatte investeringer i udvikling og forbedring af driften. Vores store fokus på implementering af persondataforordningen, GDPR fortsætter. Vi er kommet rigtig langt i forhold til vores løbende complianceopgave og er stolte af, at vi har fået implementeret tankegangen omkring GDPR hos vores personale, så hele virksomheden kan løfte opgaven sammen. Indenfor arbejdsmiljøområdet har vi i 2019 iværksat og gennemført en lang række tiltag for både at fastholde og øge trivslen blandt alle medarbejdere. Således har vi både fortsat og udbygget vores deltagelse i forskellige udviklingssamarbejder, lige som vi har intensiveret vores aktiviteter inden for både uddannelse og jobrotation samt sikring af samarbejde og videndeling på tværs af organisationen. Det, og meget andet, kan du læse mere om på de næste sider. God læselyst!

2 Årsberetning 2019


Indhold Organisation..................................................................4 Vision.............................................................................6 Kundeservice.................................................................8 Miljø og energi............................................................12 Effektivitet og kvalitet.................................................16 Arbejdsmiljø................................................................20 Årsregnskab.................................................................22

3


Organisation Alle medarbejdere i Forsyningen er ansat i serviceselskabet Lolland Forsyning A/S, men de registrerer i det daglige deres arbejdstid i det selskab, de løser arbejdsopgaver for. Det gør vi for, at samarbejdet på tværs af sel­ skaberne skal blive så fleksibelt som muligt, og at vi bruger medarbejdernes spidskompetencer de steder, der er behov for det. Det styrker organisationen og gør den effektiv, da vi samtidig får udnyttet synergierne mellem de forskellige fagområder.

4 Årsberetning 2019

Det, man i dagligt tale kalder Lolland Forsyning, består af i alt seks selskaber: Ejerselskabet: Lolland Energi Holding A/S Serviceselskabet: Lolland Forsyning A/S Driftsselskaberne: Lolland Vand A/S Lolland Varme A/S Lolland Spildevand A/S Nakskov Elnet A/S


Ledelse Mette Obel Jepsen direktør

Søren Gertsen driftschef

Peder Lyngby Sørensen projektchef

Michael Jacobsen elforsyningschef

Lene Baltzer sekretariatschef

Jesper Kristensen økonomichef

Bestyrelsesmedlemmer Henning G. Rasmussen (O) formand

Søren Jensen forbrugervalgt i Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

Henrik Høegh (V) næstformand

Benny Hermann forbrugervalgt i Lolland Vand A/S og Lolland Spildevand A/S

Holger Schou Rasmussen (A)

Jesper Kristensen medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S og Lolland Energi Holding A/S

Vibeke Grave (S)

René Dickie Jørgensen medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S og Lolland Energi Holding A/S

Hans Ole Sørensen (V)

Susanne Henningsen medarbejdervalgt i Lolland Forsyning A/S og Lolland Energi Holding A/S

5


Vision Lolland Forsyning vil være regionens mest attraktive arbejdsplads. Det vil vi, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi hver dag kan være en professionel og troværdig leverandør over for vores kunder.

Lolland Forsyning vil være regionens mest attraktive arbejdsplads. Det vil vi, fordi vi tror på, at tilfredse og engagerede medarbejdere er forudsætningen for, at vi hver dag kan være en professionel og troværdig leverandør over for vores kunder. Som et moderne forsyningsselskab bærer vi i Lolland Forsyning ansvaret for afgørende dele af vores samfunds infrastruktur. Opgaverne er mangeartede og skifter over tid. Det samme gør vores fokus, der afhænger af de udfordringer, vi som samfund står overfor. Derfor er vores vision et vigtigt holdepunkt for os. Den fungerer som ledestjerne i en omskiftelig dagligdag præg­et af nye tekniske løsninger, komplekse projekter og ind i mellem også̊ akutte problemer. Alt, hvad vi laver, har det til fælles, at det skal være til gavn for vores kunder. Rent drikkevand, velfungerende kloakker, varme radiatorer og en upåklagelig elforsyning er alle vigtige og grundlæggende elementer i vores kunders dagligdag. Derfor vil vi som forsyningsselskab måle os selv på, om vores kunder er tilfredse med os.

6 Årsberetning 2019


Vi tror på, at den korteste vej til tilfredse kunder er at være en professionel og troværdig leverandør.

Vi tror på, at den korteste vej til tilfredse kunder er at være en professionel og troværdig leverandør. Vi skal være hurtige, effektive, gode til at arbejde sammen – og naturligvis venlige og imødekommende. Det kræver, at vores medarbejdere og samarbejdspartnere er dygtige, engagerede og glade for at komme på arbejde. Som en attraktiv arbejdsplads kan Lolland Forsyning samtidig sikre, at vi altid har adgang til højt kvalificerede, loyale og kompetente medarbejdere, som kan bidrage med de innovative idéer, der kan være løsningen på fremtidens udfordringer. Derfor arbejder vi hårdt på at fastholde vores gode, loyale medarbejdere og sikre en løbende opkvalificering af deres kompetencer. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre arbejdsglæden, sikkerheden og sundheden, og på at sikre samarbejde og videndeling, som er selve fundamentet for et innovativt miljø.

Samarbejde er ikke kun noget, vi vil styrke internt. Også̊ i forhold til vores leverandører og samarbejdspartnere arbejder vi aktivt for at styrke relationerne, skabe forståelse for hinanden og sikre, at alle arbejder mod samme mål. Et mål, der for forsyningssektoren altid har handlet om at skabe en bedre fremtid for kommende genera­ tioner. Hvor det mål for århundreder siden handlede om rent drikkevand og etablering af kloaksystemer, handler det i dag om at sikre en bæredygtig fremtid i en klimaforandret verden. I Lolland Forsyning arbejder vi derfor ikke blot på at imødegå̊ klimaforandringerne, men også̊ på at udvise en bæredygtig og miljøvenlig adfærd.

For at understøtte dette i dagligdagen arbejder vi målrettet på at fastholde fokus på vores fire grundværdier:

Engagement, fællesskab, samarbejde og rummelighed

7


Kundeservice

Kunderne fortsætter med i stigende grad at tage vores forskellige, digitale services til sig, og vi oplever, at flere og flere kunder foretrækker at kontakte os digitalt.

Siden 2012 har Lolland Forsyning haft en strategi om at levere flest mulige services via digitale platforme. Det giver vores kunder mulighed for at kontakte os, præcis når det passer dem – 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Samtidig bidrager det positivt til den effekti­ visering af vores kundeservice, vi i Lolland Forsyning kontinuerligt arbejder på. Vores digitale services omfatter dels vores hjemmeside, vores webportal med selvbetjeningsløsning og smsservice, vores Facebook-side, og i det forgangne år har vi også etableret Lolland Forsyning med en virksomhedsprofil på erhvervsnetværket LinkedIn. Konkret har vi oplevet en stigning i antal besøgende på vores hjemmeside med 48 procent, mens vi på vores Facebook-side har opnået en stigning i antal følgere på 104 procent og kommer langt bredere ud med visninger af vores opslag. Samtidig benytter vi i stigende grad at udarbejde videomateriale og har derfor etableret en kanal på YouTube. Videomaterialet omfatter både generelle præsentationer af vores selskaber og kampagne­ videoer målrettet vores kunders adfærd. Det er vores oplevelse, at videomaterialet er populært hos vores kunder, og at det har en bedre effekt end skriftlige kampagner og præsentationer.

8 Årsberetning 2019


Vores digitale services omfatter dels vores hjemmeside, vores webportal med selvbetjeningsløsning og sms- service samt vores Facebook-side.

Hvor Lolland Forsyning i 2018 modtog 600 indberetninger om driftsforstyrrelser via app’en Borgertip, faldt antallet i 2019 til blot 368 i 2019. Dette skyldes ikke, at borgerne i mindre grad anvender Borgertip til at ind­ berette driftsforstyrrelser, men at mængden af indberettede driftsforstyrrelser generelt faldt markant. I 2019 har Lolland Forsyning i samarbejde med Lolland Kommune, og HOFOR deltaget i et Mobile Science Center-event for skolebørn på 3. og 4. klassetrin. Mobile­ Science Center er HOFOR Energi & Vands mobile enhed, som i august 2019 blev opstillet bag biblioteket i Nakskov. Rigtig mange klasser kom forbi Mobile Science Center og fik en alletiders oplevelse, hvor eleverne skulle arbejde kreativt og innovativt med at løse miljøopgaver. Herudover har Lolland Forsyning i samarbejde med BIOFOS og HOFOR udviklet et forløb med decentral skoletjeneste for 3. klassetrin omkring vand og spildevand. Målet er, at besøget skal skabe en rød tråd om emnet vandmiljø samt et fundament, der kan bygges videre på, når eleverne besøger vandværket og spilde­ vandsanlægget i udskolingen. Det første pilotforsøg med en tredjeklasse er gennemført med et fremrag­ ende resultat. Det bliver til fire fantastiske lektioner med en klasse fuld af topengagerede elever, hvor tiden fløj afsted. Undervisningsformen er vekslende mellem det praktiske og det teoretiske, hvilket giver eleverne rig mulighed for at byde ind med deres egne kompetencer. Alle eleverne havde noget på hjerte og viste stor interesse for at opnå mere viden omkring vandmiljøet. Lolland Forsyning er nu i mål med at gennemgå alle interne processer i henhold til persondataforordningen, GDPR. Vi har gennemgået vores arbejdsprocesser og kortlagt indsatsområderne, lige som vi har gennemgået vores databehandleraftaler og sørger for jævnlig awareness, som er intern GDPR-træning, for personalet.

Herudover rekrutterer Lolland Forsyning nu jævnfør GDPR ved anvendelse af et nyt it-system. I løbet af 2019 har vi herudover gennemført en kunde­ rettet GDPR-kampagne for at opnå samtykke til opbevaring af vores kunders cpr-numre, idet det vil forenkle mange processer hos os. Selv om mange af vores opmærksomme kunder har sørget for at afgive deres samtykke, har der desværre ikke været helt så stor tilslutning til kampagnen, som vi havde ønsket os. For Lolland Forsyning er det afgørende at have en god dialog med kunderne. Derfor har vi i 2019 dels sikret os, at der nu i Lolland Kommunes Flytteguide indgår et afsnit om Lolland Forsyning og vores selvbetjeningsløsninger. Herudover har vi i forbindelse med anlægsprojekter gennemført informationsmøder med berørte kunder for at sikre et højt informationsniveau og en god dialog. I 2019 har Lolland Forsyning fortsat det løbende arbejde med udskiftning af alle fjernvarmemålere til elektroniske, fjernaflæste målere. Ved udgangen af 2019 var antallet af elektroniske fjernvarmemålere således øget til 2.996, hvor der ved udgangen af 2018 var 2.316 elektroniske fjernvarmemålere. Vi er nu godt over halvvejs i projektet med udskiftning fjernevarmemålere, og vi forventer at afslutte arbejdet ved indgangen til 2022. I 2019 har vi samtidig igangsat arbejdet med at indføre elektroniske målere i afgrænsede sektioner for Lolland Vand. Lolland Vand er opdelt i 66 sektioner, hvor vandforbruget for hver sektion overvåges online. I forbindelse med etableringen af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke har Lolland Forsyning bidraget med rådgivning og vejledning til potentielle fjernvarmekunder om mulighederne for tilslutning.

9


10 Ă…rsberetning 2019


Medarbejdere

22

Gennemsnitsalder

53,16 år

53

Kvinder

Mænd

Personale

Anciennitet 51

Gennemsnitlig anciennitet

21

16,52 år Anciennitet (Antal medarbejdere)

Medarbejderuskiftning 2019

–1

Arbejdsulykker

4

Anciennitet mere end 10 år Anciennitet mellem 1 og 10 år Anciennitet under 1 år

Sygefravær

3

ulykker Sygefravær korte perioder

1,56%

Sygefravær lange perioder

3,60%

11


Miljø og energi

Generelt I 2019 har Lolland Forsyning opsat bimålere til registrering af el anvendt til opvarmning og komfortkøling på vores egne adresser, således at dette er adskilt fra el, der bliver brugt til Lolland Forsynings produktion. Opsætningen er gennemført af hensyn til opfyldelse af den gældende skattelovgivning. Solcelleanlægget på Stavangervej, der alene forsyner Lolland Forsyning med el, har i 2019 produceret 17.840 KWh, hvilket er et naturligt fald på 7,5 procent i forhold til det solrige 2018. Produktionen af el dækkede 28 procent af det samlede behov for el på adressen i 2019.


Lolland Vand Vandspildet hos Lolland Vand har i 2019 været historisk lavt. Hvor den kolde vinter og tørre sommer i 2018 med­ førte mange frostsprængninger og ledningsbrud og dermed et vandspild på hele 10,7 procent, var vandspildet i 2019 på 5,7 procent. Det er det laveste niveau nogen­ sinde, siden Lolland Forsyning blev dannet i forbind­else med kommunesammenlægningen i 2007 – og et godt stykke under vores målsætning om et vandspild på maksimalt 8 procent. Opnåelsen af den store reduktion skyldes en række tiltag, hvor særligt en hurtig indsats med udbedring af skad­er, efter at vandspild er konstateret, og en forbedring af overblikket over data og forbrug i SRO skal fremhæves. Lolland Forsyning har i 2019 fastholdt sit skarpe fokus på kvaliteten af drikkevandet, også selv om den lerholdige undergrund på Lolland i mange henseender fungerer som en effektiv barriere mod nedsivning til grundvand­et. Så­ledes har vi også i 2019 udtaget prøver fra alle fire vandværker samt fra ledningsnettet, og som i de foregående år har prøverne af drikkevandet overholdt de fastsatte miljøkrav. Med henblik på at øge forsyningssikkerheden har Lolland Vand i 2019 udskiftet el- og styretavler på Maribo og Rødby vandværker med tilhørende boringer og sek­ tioneringer. Samtidig er et tilsvarende projekt igangsat på regionalvandværket og tilhørende pumpestationer. Dette projekt forventes afsluttet i maj 2020. I 2019 har Lolland Vand ligeledes gennemført en revidering af strukturplanen for Lolland Vand med henblik på at sikre den fremtidige vandforsyning. Der analyseres på de nuværende vandværker i forhold til de fremtidige behov for produktion og forsyningssikkerhed.

Vandspildet i 2019 var på

5,7%

13


HUSK: Hvis du ser en rotte, så meld det til kommunen, uanset om det er på offentlig eller privat grund. Du kan gøre det nemt, hurtigt og hele døgnet på kommunens hjemmeside www.lolland.dk

Lolland Spildevand Lolland Spildevand har i løbet af 2019 afsluttet det store projekt med nedlæggelse af i alt 12 mindre og utids­ svarende renseanlæg i Rudbjergområdet. Samtidig er der etableret pumpestationer, som leder spildevandet til de store renseanlæg. Der er tale om Langø, Krathaven, Bogø, Vesternæs Strand, Sjunkeby, Næsby Strand, Vestenskov, Rårup Mark, Maglehøj, Sdr. Egebølle, Stødby Strand og Spidsby renseanlæg. Nedlæggelsen har gavnet badevandskvaliteten betydeligt. På Lolland Forsynings YouTube kanal kan man se en video om projektet og dets betydning for både miljøet og for kunderne. Samtidig har vi i 2019 afsluttet både en udvidelse af Dannemare renseanlæg og en gennemgribende ombygning og renovering af renseanlægget på Hunseby Strand. En ligeledes gennemgribende ombygning og renovering af Søllested renseanlæg forventes afsluttet i maj 2020. Askø og Hellinge Huse renseanlæg udgik i 2019 af Miljøstyrelsens kontrolprogram. Det skyldes, at der nu kun er en enkelt ejendom tilsluttet hvert renseanlæg, og at disse to ejendomme ikke længere er beboede. Lolland Spildevand planlægger en nedlæggelse af begge renseanlæg.

14 Årsberetning 2019

Ved udgangen af 2018 havde Lolland Spildevand 44 renseanlæg i drift, mens tallet ved udgangen af 2019 var 32, og det er således lykkedes os at reducere antallet af renseanlæg med 12 i årets løb. Af de 44 renseanlæg, der har været i drift i 2019, har to overskredet de fastsatte udlederkrav. Der er tale om Vester Tirsted renseanlæg, som er et sandfilteranlæg. Her blev kravet for udledning af ammoniak og ammonium-N overskredet. Vester Tirsted renseanlæg står i henhold til vores strategi overfor at blive nedlagt. Det mindste af de blivende renseanlæg, Sandby renseanlæg, har haft en minimal overskridelse af kravværdien for suspenderede stoffer – det vil sige partikler og fnug i vandet. I løbet af 2019 har Lolland Spildevand gennemført forsøg med en ny og mere miljøvenlig teknologi til fjernelse af lugtgener fra pumpestationen ved Grimstrup. Metoden indebærer eliminering af lugtfremkaldende bakterier ved anvendelse af UV-lys.


Lolland Varme Hvor Lolland Varmes solvarmeanlæg i Søllested i det solskinsrige 2018 med tørkesommer producerede 2.793 MWh, producerede det i det noget mindre solrige 2019 2.272 MWh. Produktionen i 2019 ligger inden for det forventelige spænd, hvor produktionen på et normalt år forventes at ligge på 2.600 MWh. I 2018 igangsatte Lolland Varme et projekt for etablering af fjernvarme i Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke. Dette arbejde blev afsluttet i 2019, og der er tilsluttet flere kunder end budgetteret. Således er der tilsluttet 318 kunder i det nyetablerede område, og 140 kunder i Stokkemarke. Samtidig er der flere kunder på vej. Lolland Varme forventer, at etableringen af fjernvarme hos de nye kunder vil reducere CO2-belastningen fra opvarmning med 36.000 tons over de næste 20 år. På Lolland Forsynings YouTube kanal kan man se en video om projektet og dets betydning for både klimaet og de kunder, der nu har fået fjernvarme. Lolland Varmes produktion er 100 procent CO2-neutral. Ud over solvarmeanlægget i Søllested, er samtlige af Lolland Varmes tre varmeanlæg baseret på CO2-neutralt biobrændsel i form af halm og træflis. CO2-belastningen er også i centrum, når Lolland Varme fortrinsvis benytter lokale leverandører til levering af biobrændsel. Det er ikke blot

Således solgte Lolland Varme i 2019 i alt

116.711 MWh varme. dyrt i brændstof, men udleder også CO2, når store mængder biobrændsel skal transporteres over længere afstande. Derfor er det vores mål at hente al biobrændsel lokalt under forudsætning af, at lokale leverandører kan dække vores behov. I 2019 solgte Lolland Varme 116.711 MWh varme, hvilket er en stigning på 10 procent i forhold til 2018, hvor den varme sommer gjorde, at behovet for varme var ekstra­ ordinært lavt.

Nakskov Elnet Nakskov Elnet udskifter løbende gamle oliekabler i jorden med mere robuste, fleksible og miljøvenlige kabler. Udskiftningen sker både af hensyn til miljøet og af hensyn til forsyningssikkerheden. Således har Nakskov Elnet i 2019 udskiftet omkring 1.000 meter gamle oliekabler i Skibsværftsvej.

HUSK: Har du som kunde problemer med elforsyningen, skal du tage kontakt til den elhandler, som du har indgået aftale med. Nakskov Elnet er ikke leverandør af el – vi sørger blot for, at den kan komme frem til dig gennem vores forsyningsnet.

15


Effektivitet og kvalitet

Generelt Lolland Forsyning har i 2019 opnået væsentlige effektiviseringsforbedringer gennem vores LER-system robot. Således har robotten i 2019 håndteret i alt 7.635 LER-oplysninger, hvoraf det for kun ni af oplysning­erne har været nødvendigt at gennemgå dem manuelt. Vi har også i 2019 fortsat det kontinuerlige arbejde med at effektivisere organisationen, blandt andet gennem videndeling, jobrotation og samarbejde på tværs af forsyningsafdelingerne. I 2019 har dette arbejde resulteret i, at vi har kunnet nedlægge en stilling. I 2018 indgik Lolland Forsyning en konsortieaftale om indkøb af el for årene 2019-2022, hvor prisen for el ligger en del under markedsprisen. Aftalen trådte i kraft 1. januar 2019 og medfører en besparelse på mellem 40 og 50 procent på vores eludgifter. Således har Lolland Spildevand alene sparet 1,7 millioner kroner på eludgifter ud af et budget på 3,8 millioner kroner. For at sikre bedre overblik og styring på tværs af hele organisationen har Lolland Forsyning i 2019 planlagt overgangen til et nyt ERP-system, NAV BC. Overgangen medfører en omlægning af kontoplan og sagsstruktur og vil give os forbedrede værktøjer til økonomistyring og forbedrede muligheder for at trække rapporter på tværs af selskaber.

16 Årsberetning 2019


Lolland Vand Lolland Vand har også i 2019 haft fokus på de arbejder, der er fastlagt i vores strukturplan for vandforsyningen. I henhold til denne har vi i 2019 udskiftet 885 meter gamle støbejernsledninger med moderne plastledninger samt 91 vandstik i Maribo og Østersøbadet ved Rødbyhavn.

Efter udskiftningen af vores SRO-programmer (Styring, Regulering og Overvågning) har vi i 2019 oplevet en kraftig reduktion i antallet af akutte udkald i forbindelse med brud på vandledninger. Samtidig er vandspildet i ledningsnettet reduceret markant. Lolland Vand har i 2019 herudover udskiftet pumper på udvalgte drikkevandsboringer for at optimere pumpe­ driften på drikkevandsområdet og dermed sikre, at pumperne er dimensioneret korrekt i forhold til de mængder, der pumpes fra den enkelte boring. For at forbedre vores effektivitet har vi i 2019 indført en ny DANVAND-standard til ledningsregistrering. Den nye standard vil fremover give en nemmere udveksling af data med eksterne samarbejdspartnere. De løbende effektivitetsforbedringer i Lolland Vand har sikret, at vi også i 2019 har kunnet fastholde vandtakst­ erne på samme niveau som i 2018, samtidig med at vi har foretaget de nødvendige investeringer i forsyningsnettet.

Lolland Vand har også i 2019 haft fokus på de arbejder, der er fastlagt i vores strukturplan for vandforsyningen.

Lolland Spildevand

De løbende effektivitetsforbedringer har også i 2019 sikret, at Lolland Forsyning har kunnet opretholde de nødvendige investeringer i spildevandsnettet og samtidig fastholde taksterne.

I 2018 igangsatte Lolland Spildevand en gennemgang af samtlige de elinstallationer og elanlæg, der findes i rigt mål på både renseanlæg og pumpestationer, for at højne elsikkerheden i henhold til Arbejdstilsynets og Sikringsstyrelsens krav til henholdsvis maskin- og bygningsel. Denne gennemgang pågår fortsat, lige som der løbende udarbejdes nye planer for investeringer, service og vedligehold. Den designmanual for elinstallationer og elarbejder, som Lolland Spildevand i 2018 implementerede for at sikre både kvaliteten og overholdelse af de arbejdsmæssige lovkrav, anvendes nu ved alle elarbejder. Herudover har Lolland Spildevand i 2019 foretaget en renovering med udskiftning af eltavler og tilhørende komponenter på alle større pumpestationer. Renoveringen er foretaget med henblik på øget forsyningssikkerhed. For at forbedre effektiviteten har Lolland Spildevand i 2019 indført en ny DANDAS-standard til ledningsregistrering. Den nye standard vil fremover gøre det nemmere at udveksle data med eksterne samarbejdspartnere. Herudover har vi implementeret it-systemet TVI manager, der bruges til kontrol af TV-rapporter fra kloakinspektion. Det nye system giver en forbedret datakvalitet og reducerer samtidig mandskabsforbruget til kvalitetssikring. De løbende effektivitetsforbedringer har også i 2019 sikret, at Lolland Forsyning har kunnet opretholde de nødvendige investeringer i spildevandsnettet og samtidig fastholde taksterne. Således forblev taksten for bortledning af spildevand uændret fra 2018 til 2019.

17


Lolland Varme Også i 2019 har Lolland Varme gennemført løbende termografering af ledningsnettet ved hjælp af droner forsynet med infrarødt-følsomme kameraer for at lokalisere eventuelle lækager og tilfælde af dårlig isolering. Termografering med droner er særdeles effektivt, og samtidig kan dronerne overflyve områder, der ellers er svært tilgængelige. Gennemgangen viste, at fjernvarmenettets tilstand generelt er sund, og således har vi i 2019 heller ikke oplevet akutte, forbrugermærkbare afbrydelser. Ved alle elarbejder anvender Lolland Varme nu den designmanual for elinstallationer og tavleanlæg, som Lolland Forsyning udarbejdede i 2018 med henblik på både at sikre kvaliteten og overholdelse af de arbejdsmiljømæssige lovkrav. I 2018 gennemførte Lolland Varme en regulering af varmeprisen, der medførte en nedsættelse af taksterne. Vi har i 2019 kunnet fastholde den nedsatte takst samtidig med, at vi har gennemført en betydelig udvidelse af fjernvarmenettet i Bandholm, Reersnæs, Østofte, Nørreballe og Stokkemarke.

Gennemgangen viste, at fjernvarmenettets tilstand generelt er sund, og således har vi i 2019 heller ikke oplevet akutte, forbrugermærkbare afbrydelser.

18 Årsberetning 2019


Nakskov Elnet I 2018 etblerede Nakskov Elnet et nyt forsyningskabel mellem Bergenvej og Rødbyvej, hvilket har bevirket, at den strøm, der produceres på solcelleanlæg inden for forsyningsområdet, kan udnyttes inden for forsyningsområdet. Det har betydet en reduktion af købet af el med 3,4 millioner kWh i 2019. Nakskov Elnet har i 2019 fortsat arbejdet med at reducere nettabet ved at gennemgå og udskifte målerinstallationer. Der er tale om et løbende arbejde, som også vil pågå i de kommende år.

Det har betydet en reduktion af købet af el med

3,4 mill. kWh årligt i 2019.

19


Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er afgørende for Lolland Forsyning, da det er selve forudsætningen for at opfylde vores mål om at være regionens mest attraktive arbejdsplads. Derfor arbejder vi konstant for at forbedre vores arbejdsmiljø ud fra vores fire værdier: • Engagement • Fællesskab • Samarbejde • Rummelighed

20 Årsberetning 2019


Lolland Forsyning har i 2019 haft stort fokus på arbejdsmiljøet og gennemført en lang række tiltag for både at fastholde og øge trivslen blandt alle medarbejdere. Således har vi både fortsat og udbygget vores deltagelse i forskellige udviklingssamarbejder, der sikrer, at vores medarbejdere kan få nyttig sparring og videndeling med andre relevante organisationer. Konkret har vi fortsat vores deltagelse i et udviklingssamarbejde med HOFOR og Biofos, fortsat vores deltagelse i et DANVA-netværk for GIS og direktionssekretærer samt fortsat vores del­tagelse i et normudvalg under Dansk Standard ved­ rørende kloakarbejder. Herudover har vi i 2019 etableret deltagelse i et DANVA-netværk samt etableret deltagelse i en lang række andre, relevante netværk med for­ syningsselskaber i Region Sjælland. 1. juli 2019 trådte nye regler i kraft, som betyder, at Lolland Forsyning har igangsat arbejdet med at udvikle en fælles, digital APV-model for hele organisationen, lige som vi har igangsat arbejdet med udvikling af en fælles APV-model for arbejde med kemikalier, en såkaldt Kemisk APV.

Afgørende for arbejdsglæden og trivslen er også, at vi holder fokus på Lolland Forsynings fire værdier i dagligdagen. Det gør vi blandt andet gennem daglig drøftelse og inddragelse af medarbejderne på alle personale- og teammøder. I 2019 blev der i Lolland Forsyning anmeldt tre arbejdsskader. Heraf blev en kategoriseret som alvorlig, mens de to øvrige arbejdsskader ikke medførte sygefravær. Det er Lolland Forsynings holdning, at tre arbejdsskader er tre for mange. Vores mål er, at ingen medarbejdere skal skades af at gå på arbejde hos Lolland Forsyning. Sygefraværet har for hele Lolland Forsyning i 2019 ligget på 1,56 procent. Der er tale om et lille fald i forhold til 2018, hvor sygefraværet lå på 2,06 procent. Generelt må sygefraværet hos Lolland Forsyning betegnes som lavt. Langtidssygemeldte med over fire ugers fravær er ikke talt med i sygefraværet. Ligeledes er sygdom, som har relation til §56 og fleksordninger, som vi får refusion for, ikke talt med i opgørelsen.

Også på uddannelsessiden har Lolland Forsyning i 2019 iværksat en øget indsats. Således har vi, som i fore­ gående år, afholdt livreddende førstehjælpskurser for hele organisationen. Herudover har vi afholdt en række seminarer om stress og stresshåndtering med tilbud om efterfølgende coaching til medarbejdere med behov herfor. Vi har gennemført en grundlæggende MEDuddannelse for alle medlemmer af vores MED-udvalg, og tillige har vi gennemført en opfølgende lederkursusdag for både driftsledere og chefgruppen i Lolland Forsyning. I 2019 har vi også intensiveret vores indsats for at sikre en øget jobrotation på driftsområderne, så medarbejderne får mulighed for at få en dybere forståelse for hinandens dagligdag. Ud over at det for den enkelte medarbejder er udviklende at prøve kræfter med andre opgaver, sikrer det også Lolland Forsyning som organisation en langt større fleksibilitet i løsningen af arbejdsopgaver. På samme måde har vi også i 2019 sikret, at alle relevante medarbejdere inddrages på tværs af organisationen i forbindelse med anlægsarbejder. Det sikrer både en mere strømlinet proces, et bedre resultat og en øget arbejdsglæde og trivsel.

Sygefraværet hos Lolland Forsyning er fortsat lavt med

1,56% i 2019.

21


ÅRSREGNSKAB Elnet

Forsyning

Spildevand

Udvikling

Vand

Varme

Holding

Koncern 2019

Koncern 2018

alle beløb er i 1.000 DKK RESULTATOPGØRELSE Omsætning

18.138

Omkostninger

52.348

98.761

0

34.890

70.008

400

229.718

223.245

-13.614

-8.692

-65.971

-201.728

-21.086

-64.493

-101

-129.476

-120.662

Personaleomkostninger

0

-41.668

0

-82.059

0

0

-119

-41.750

-42.880

Resultat af primær drift

4.524

1.987

32.790

-283.787

13.804

5.515

180

58.492

59.703

Finansiering netto

-145

218

-10.273

186.946

-2.537

-5.782

39.956

-18.333

-15.949

Resultat før skat

4.379

2.205

22.517

-96.841

11.267

-267

40.136

40.159

43.754

-928

-472

2.554

21.305

-565

-633

414

391

68.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.451

1.733

25.071

-75.536

10.702

-900

40.550

40.550

112.482

Immaterielle anlægsaktiver

0

496

2.963

0

0

0

0

3.459

3.575

Grunde og bygninger

0

18.394

28.013

0

22.487

37.145

82

106.121

107.913

84.523

0

1.039.357

0

292.800

351.899

0

1.768.579

1.543.192

2.021

411

433

0

1.034

2.646

0

6.547

4.334

Materielle anlægsaktiver under opførelse

549

0

10.510

0

35

5.318

0

16.415

100.530

Materielle anlægsaktive

87.093

19.301

1.081.276

0

316.357

397.008

82

1.901.121

1.759.544

Finansielle anlægsaktiver

0

0

0

11.221

0

0

1.001.876

0

0

643

0

0

0

1.621

5.655

0

7.918

9.544

10.653

23.697

17.924

28

4.192

238

0

38.388

34.952

227

857

0

312

11

10.072

17.959

25.079

20.847

0

0

4.228

0

0

0

0

0

0

Skat af årets resultat Andel af dattervirksomheders resultat Årets resultat AKTIVER

Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Varebeholdning Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Øvrige tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Andre værdipapirer og kapitalandele

0

0

0

0

30.000

0

0

30.000

0

2.709

7.643

5.625

1.462

11.432

5

1.251

30.128

46.200

101.325

51.497

1.109.054

13.023

363.614

412.978

1.021.168

2.032.634

1.871.087

68.592

22.996

584.514

13.010

260.219

52.543

1.008.950

1.008.950

978.712

3.837

391

0

0

0

0

0

0

3.263

14.256

0

436.131

0

74.321

307.343

0

832.052

714.954

Leverandører af varer og tjenester

7.574

18.533

31.231

11

4.278

16.991

0

62.770

51.749

Anden kortfristet gæld

7.067

9.577

57.178

3

24.796

36.101

12.218

128.862

122.409

101.326

51.497

1.109.054

13.023

363.614

412.978

1.021.168

2.032.634

1.871.087

Likvid beholdning Aktiver PASSIVER Egenkapital Hensat til udskudt skat Langfristet gæld

Passiver

22 Årsberetning 2019


23


Š www.reklamehuset.dk

Adresse Stavangervej 13 4900 Nakskov Kontakt Telefon: 72 30 11 11 forsyning@lollandforsyning.dk www.lollandforsyning.dk

Profile for Reklamehuset Soenderborg ApS

Lolland Forsyning Årsberetning 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded