Page 1

Informasjon

TURMAGASINET BLI MED PÅ TUR I SOGN OG FJORDANE • 13. ÅRGANG

2019


KRÅKENES FYR

Du kjem ikkje nærmare havet utan å vere i båt! Frå kjøkkenglaset i Stormhuset med utsikt opp til fyrvaktarbustaden og fyret.

Ytre Nordfjord Turlag (YNT) er nye leigetakarar på Kråkenes Fyr. Det hadde ikkje gått utan ein driftig turlagsleiar. Første sommarsesong startar snart. Er dei budde på storinnrykk – er det «stille før stormen»? TEKST OG FOTO: ANNE RUDSENGEN

Det var opplagt å ta turen, for å overnatte og kjenne på vêret og stemninga ytst i Nordfjord, og ikkje minst slå av ein prat med ini­ tiativtakaren og turlagsentusiasten Tor Magne Gangsøy, leiar i YNT. – Det bur ein tyskar på loftet, opplyste Tor Magne då eg spurde om det ville vere andre gjester på Kråkenes den torsdagskvelden i mars då eg drog ut for å overnatte. Lite grann skeptisk var eg – men det var nok Achim som var mest over­raska over å få besøk ute i havgapet etter å ha vore åleine med vinden og vêret i tre døgn. Har var sjølvsagt ein hygge­

2

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

leg mann, og det viste seg faktisk at vi hadde felles kjende! Han var geologi­professor og hadde fått ro til å tenkje og skrive på forskings­arbeid og besøkt det geologisk interessante Kråke­ nesvatnet. STORMHUSET På Kråkenes er det to bygningar: stormhuset og fyrvaktar­ bustaden. Stormhuset har tre høgder, og eg hadde fått tildelt seng i første etasje. Sjølv om bygningen er låst med DNTstandardnøkkel, er det innført bestilling på sengene, via YNT. Då lyt ein komme før kl. 19:00 på reservasjonsdagen. Tingings­ systemet er innført i ein del DNT-hytter der ein reknar med det kan blir mykje besøk. Det vart ei stille natt med fullmåne, og det var kjekt å vakne til bølgjeskvulp og utsikt til Stad. Vêret bygde seg sakte opp utover dagen mot det som var varsla: storm! – Dei melder ofte mindre vind enn det som kjem, kunne Tor Magne fortelje då han dukka opp ut på føremiddagen. – Legg på ein halv gong meir, var hans erfaring. Og det

stemte nok denne gongen også, for nokre timar seinare var Måløybrua stengd på grunn av sterk vind, 33 m/sek: akkurat orkan styrke. STORMSUITE Tor Magne viser rundt i fyrvaktarbustaden og fyret med entusiasme og eit stor smil. Her er det alt lagt ned mykje dugnad og pengar på oppussing og nyinnkjøp sidan turlaget tok over 1. januar. Fyret er bygd saman med fyrvaktarbustaden, og alt ligg på denne klippa som stikk ut i havet, 45 meter over hav­overflata. Fyret er, sjølvsagt, framleis i drift, og er heilautomatisert. På veggene i huset er det bilde og historier frå tidlegare tider. I toppetasjen er ei lita leilegheit som blir leigd ut som ei eining. Her er soverom med ei ny, stor dobbeltseng, stove med god plass på sovesofa, lita matstove, tekjøkken og bad. – Vi har fått mange bestillingar både på leilegheita her og på sengene i Stormhuset, så det ser veldig positivt ut så langt, med tanke på dei utgiftene vi alt har hatt, fortel Tor Magne. – I kveld har eit par frå Ålesund booka leilegheita fordi det er


Nye senger i Stormhuset, og det er innført tingingssystem.

Måneskinn og mest vindstille over Stormhuset på Kråkens. Foto Achim Bauer.

Stormsuiten i fyrvaktar­bustaden er pussa opp og ynskjer gjestene velkomne.

Måløybrua stengjer når vinden kan målast opp i orkan styrke. Nede på 30 m/sek er det fri ferdsel.

Tyske Achim har hatt lyden av bølgjer og vind, og utsikta ut i hav­ gapet som akkompagnement til måltida sine i tre døgn.

Ei ekte fyrlykt sett frå innsida.

meldt storm, fortel han, og det er nettopp det stormfulle vêret som trekkjer folk til Kråkenes. – Men er du så heldig å ha sol på Kråkenes, kan du oppleve soloppgang frå havet og solnedgang i havet heile året!

med Skongenes Fyr, som også YNT har ansvaret for, og arbei­ det som leiar i turlaget, før dei gav seg i kast med Kråkenes. Tor Magne seier at det heile starta for mange år sidan, då han vart spurd om å vere turleiar på ein kanotur, og sidan har han teke på seg stadig meir arbeid for turlaget.

DUGNADSMANNEN Vi sit i andre etasje og ser ut på havet, der vinden tek seg opp. Her vil det vere kafédrift utover sommaren. Men Ytre Nord­ fjord Turlag fylte alt i mars opp kaféen med to konsertar. – Veldig flott at folk møter opp, seier Tor Magne. Han fortel om samarbeidet med to pensjonistar som vil ta eit stort ansvar for kafédrifta, men at han også har ei liste med dugnadsfolk frå turlaget som vil hjelpe til på kaféen. Og når vi snakkar om dugnad, så er det dugnadsmannen framfor nokon eg sit attmed. På spørsmål om han veit kor mykje tid han har lagt ned på fri­ villig arbeid for turlaget, så ler Tor Magne og seier at han ikkje vil vite. – Men viss eg hadde fått ei krone pr. time, så hadde eg nok vore millionær, legg han smilande til. Han fortel om arbeidet

KVA GJEV DET DEG Å DRIVE FRIVILLIG ARBEID FOR TURLAGET? – Smilet frå folk! All den positive tilbakemeldinga! Og så er det veldig sosialt og ei god samkjensle i «turlagsfamilien». Det er kjekt å vere med å gje både born og vaksne gode opplevingar. I arbeidet med Kråkenes har YNT fått mykje positiv tilbake­ melding lokalt på at dei, som ein organisasjon, fekk leigeavtalen med Kystverket og skal drive staden. Det dei tener, vil gå inn att i drift og komme turfolket til gode. Bølgjene nedunder fyret har vokse, og vindròser løfter med seg sjøvatnet opp i lufta. Dei som kjem ut her i kveld, får nok den ønskte stormfulle natta!

Tor Magne Gangsøy, leiar i Ytre Nordfjord Turlag, er klar for første sommarsesong med Kråkenes Fyr som turlaghytte!

Utsikt frå senga i Stormhuset mot Stad! Hugs å ta med eige sengetøy til å ta over DNT-sengetøyet, eller bruk lakenpose.

På ei klippe ut i havet ligg Kråkenes Fyr – fyrvaktarbustaden med stormsuiten og kaféen og sjølve fyret på andre sida, 45 meter over ha­ vet. Ein solid mur kring fyrvaktarbustaden hindrar at folk bles på sjøen

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

3


LEIAR Ny styreleiar i Sogn og Fjordane Turlag, Siv Merete Stadheim

Fellesskap i det fri Kvir du deg til å gå på tur eller dra på hyttetur åleine? Kjenner du deg utrygg i sti- og ruteval? Bli med turlaget på tur! Erfarne og dyktige turleiarar syner veg, og du møter andre turinteresserte. Der kan du kjenne deg trygg på leia og ha fokus på turopplev­ inga og sjølve turen. Du kan også dele inntrykka dine, ein kvikklunsj eller fortruleg prat med andre. Og praten går ofte lett ute i det fri i lag med andre. Går turen til ei hytte for overnatting, er det triveleg med felles bordsete og sosialt samvære før svevnen sig på. TURTILBODET I dette Turmagasinet held vi fram ein godtur frå kvart av dei 14 lokallaga. Dette er eit utval av alle dei turane som lokallaga ønskjer deg velkommen med på! Til dømes «Sognefjorden panorama», Lihestklyvet, hyttetur i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, Eidskyrja og stølsvandringar både i Flora og Stryn sine turom­ råde. Turåret 2019 er alt godt i gang, og mangfald og inkludering skal ha ein sentral plass i aktivitetane våre. Terskelen skal vere låg for å ta kontakt og bli med ut. DUGNAD I turlaga i fylket blir det årleg lagt ned heile 50 000 dugnadstimar! Dette er mange ulike oppgåver som ryd­ ding, merking og skilting av stiar, turleiing, hytte­dugnad og organisasjonsarbeid. Det blir arrangert turar både på kvardagar og i helgane, dag og kveld, og det er turar spesielt tilpassa born, unge, fjellsportsinteresserte og seniorar. Fram til alle hyttene våre er det godt merkte stiar og godt vedlikehaldne rom å komme inn i. Fleire av hyttene har DNT-lås, og nøkkel får du deponere på som medlem i turlaget. Turleiarane er våre ambassadørar som syner veg og passar på at du har det bra og greier å halde følgje. Det einaste du sjølv må vurdere, er kva form du er i, og så velje tur som høver for deg. Følg oss året gjennom på sosiale medium og nettsider. Utan deg vert det ingen tur med fellesskap. God tur! Astrid Kalstveit Dagleg leiar i Sogn og Fjordane Turlag

4

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Turtilbod til alle! Den nye styreleiaren er sosial og inkluderande og slår gjerne av ein prat med folk ho møter på tur. Her i vårsola på Brandsøyåsen. F.v.: Tor Solheim Olsen, Ole Anders Smørdal, Leni Stensvoll, Marion Helland og Siv Merete Stadheim.

«Sosial, humoristisk, målretta og ambisiøs og svært god på organisering»! Dette var orda ein god ven gav då han vart oppfordra om å karakterisere den nye styreleiaren. Og så var det noko med ein prinsessetittel… Dette måtte Turmagasinet finne ut av. TEKST OG FOTO: ANNE RUDSENGEN

– Sjå, eg har skaffa sol til oss! Turmagasinet sin skribent har invitert seg med på tur og Siv Merete har valt ein av sine kjære nærturar: Brandsøyåsen. Vi går frå Brandsøy-parkeringa nord for toppen og legg i veg oppover på godt tilrettelagd sti. – Er det ikkje fint her, spør Siv Merete og skryter av kom­ munen si satsing på stiane og innsatsen frå dugnadsarbeid. Siv Merete er leikangerjenta som har gjort florøværing av seg – eller kanskje det ikkje er mogleg, for det høyrest i alle fall ikkje slik ut, ettersom sognedialekta er sterkt til stades. I alle fall har ho budd her i kystbyen sidan 1995. Ho har gått Tollvesenet sin eigen utdanningsstige, men før ho var ferdig med all opp­ læringa, hadde ho alt blitt sjef. Sidan har det blitt meir leiingsog organisasjonsutdanning, og ho er no lufthamnsjef for Florø Lufthamn - Avinor. God leiing og organisering ser ut til å falle lett for Siv Merete, og med stor arbeidskapasitet og stort enga­ sjement har ho ei lang liste med tidlegare og noverande styre­ verv. Innan frivillig arbeid har ho nyleg avslutta seks år som leiar i Flora Turlag, og ho har òg ein periode bak seg som styreleiar i Flora Røde Kors. Oppover mot toppen peikar Siv Merete ut fjelltoppar aust­ over og innrømmer at det er kjekt å komme opp og få utsikt. – Turar i skogen er ikkje mitt førsteval, innrømmer ho, men legg raskt til at nærturen er ho spesielt oppteken av i vervet som styreleiar for Sogn og Fjordane Turlag. Turen vi går opp til Brandsøyåsen, er både nærtur og topptur! Det fine vêret denne kvelden har lokka mange florøværingar ut. Vi møter på kanskje 50 personar i alt, og det ser ut som om Siv Merete kjenner dei fleste. På spørsmål om det er naturopplevinga eller det sosiale som er viktig på tur, så svarar ho begge delar. – Det å gå på tur saman er ein fin måte å vere i lag på, seier ho. Då er ein saman på ein god og naturleg måte, og det er lett å prate med folk ein møter på tur. – Arbeidet med å få til tilbod for alle, svarar Siv Merete på spørsmål om kva ho ser er den viktigaste jobben i turlaga fram­ over. Ulike turtilbod, fellesarrangement, merking av stiar både i turterrenget og digitalt. Ho skryter av dei 14 lokale turlaga, med

all den aktiviteten som skjer der, og seier at fylkeslaget må vere ei god støtte for å gjere lokallaga enno betre i stand til å utføre det arbeidet dei gjer. – Midtveketurar er flotte tiltak, legg ho til. Turane på dagen er eit godt tilbod til pensjonistar og andre, som kanskje jobbar turnus og har fri på dagen, då kanskje ikkje så mange andre har fri. Ettermiddagsturane gjer at ein blir meir kjend i nærområdet. Siv Merete går på tur både på ettermiddagar, i helgar og i feriar. Og ho går – og sit lite i ro! – Eg er nok ikkje typen som set seg ned og lagar treret­ tarsmiddag over bål. Men ho kan dra på overnattingsturar, og ho minnest ein kort, men fin, tur for nokre somrar sidan i lag med ei venninne. Dei tok rutebåten på kvelden frå Florø til Batalden, gjekk opp på toppen og låg i sovepose under open himmel og fekk med seg både solnedgang og soloppgang før dei tok første båten inn att til Florø og på jobb. Siv Merete er medviten den store breidda som ligg i arbeidet til turlaga. Med tilbod til born og unge, med kurs, arrangement og turtilbod til alle og arbeidet med å sikre turterrenget også for framtida. – Det er viktig å finne ein balanse, seier ho. Det bør vere til­ bod om både godt tilrettelagde stiar, enklare tilrette­legging og vill natur. Og det siste er vi gode på her i fylket, legg ho til. Ho er oppteken av at alle bør bidra med frivilligheit i samfunnet. – Det er ikkje korkje mogleg eller ynskjeleg at alt skal vere betalt arbeid. Så då føler eg det er fint å kunne bidra med noko eg trur eg kan litt om – med organisering og leiing. Kveldssola varmar ikkje så mykje lenger, her vi sit ved eitt av fleire bord og benkar på Brandsøyåsen. Turmagasinet sin skribent har alt fått eit godt inntrykk av at dei innleiande karakte­ristikkane av den nye styreleiaren stemmer. Men kva var dette med prinsessetittel? Siv Merete ler og fortel at ho var aktiv skyttar tidlegare og var på prinsesselaget, men at ho aldri fekk prinsessetittelen. Kva er vel ein prinsessetittel når ein kan vere «kongen på haugen» for alt turlagsarbeid i fylket, spør Tur­ magasinet og ynskjer Siv Merete lykke til i det viktige vervet som styreleiar i Sogn og Fjordane Turlag!


Rein Design

Tek deg til turen - og heim igjen. TURTIPS: Ta buss frå Måløy eller Eid til Bjørhovde ved Haugen skule og gå til dagsturhytta på Naustdalskamben. Gå same veg ned att og ta buss tilbake.

Foto: Hans Peter Eidseflot

Finn din «fjelltur» på www.kringom.no

REISEPLANLEGGAR - RABATTAR - TRAFIKKMELDINGAR

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

5


SOGNDAL TURLAG SØNDAG 25. AUGUST

Tur i verdsarvområdet TURLEIARAR: TOM DYBWAD OG FINN LOFTESNES

Sogndal Turlag arrangerer kvart år ein fottur i verdsarvområdet i Nærøyfjorden. I år går turen til Skomakarnipa, som er eit sær­ merkt og uvanleg flott utsiktspunkt i ca. 900 meters høgde på ein bratt fjellkant over Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden. – Turen startar frå Skar i Fresvik, og herifrå følgjer vi merkt sti opp til Lægdaskaret. Resten av turen, før vi er tilbake til ska­ ret, er stort sett utan sti – med stadvis godt terreng å gå i, fortel turleiar Tom Dybwad. Han er godt kjend i heile verdsarvområ­ det. – På Skomakarnipa får ein løn for strevet: utsikt til Beitelen og møtet mellom Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Dersom vi føler oss i god nok form og vêret er bra, tek vi turen oppom Lægdafjellet (1149 moh.) på veg tilbake til Lægdaskaret, fortel Tom. Då vert det også ein rundtur, og Tom legg til at turen er middels tung og vil venteleg ta ca. sju timar. Det vert samkøyring frå Sogndal kl. 8:30, og ferje frå Hella kl. 9:20.

Sogndal Turlag Leiar OVE ELLINGSEN E-post: sogndalturlag@gmail.com Tlf. 913 54 923

Sogndal Turlag på tur til Skomakarnipa i 2018. Foto: Tom Dybwad.

Frå Skomakarnipa i Nærøyfjorden. Foto: Tom Dybwad.

SØNDAG 25. AUGUST

VIK TURLAG

Kvanndalseggi – rundtur påVikafjellet TURLEIARAR: NILS GUNNAR OG HANNE FINNE

Langs stien nede i Kvanndalen. På turen til Kvanndalseggi går ein i motsett retning enn personen på bilete. Foto: Nils Gunnar Finne.

6

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Bli med til «hjartet av Vikafjellet», ein rundtur frå Vossavatnet til Kvanndalen, over Kvanndalseggi og tilbake. Ein tur i høgfjellet, med både lunt og vêrhardt terreng og med vakre vatn og utsikt frå høgdene. Me køyrer til Vikafjellet, tek av på anleggsvegen mot Mura­ vatnet og startar på stien mot Kvanndalen i ei høgde på 1055 moh. Turen går forbi Vossavatnet og langs rekkjevegen mot Kvanndalen. Etter litt meir stigning kjem ein til høgda 1216 moh., der det er god utsikt mot dammen på Muravatnet og fjella i nordaust. No vert det nedstigning til stølen i Kvanndalen. Her er det bra sti å gå på heile vegen. I Kvanndalen er det tre sel, og dei høyrer til gardane Undi og Stedje på Ovrisdalen, og er av dei høgastliggjande stølane i Vik. Her i nesten 1100 meters høgde kan det vera vêrhardt når vinden kjem frå «rette» kanten. Stølen ligg i ein brei og slak dal med eit breitt elvefar i dalbotnen. Me held fram oppover dalen

i lett terreng til Heimredalsvatnet, og her vil vi sjå nokre gamle dyregraver. Før me kjem til Ytredalsvatnet, svingar me opp til høgre, med noko stigning opp på Kvanndalseggi. Det er lett og fint terreng å gå i, ikkje steinterreng som det elles er mykje av på Fossfjellet. Kvandalseggi er høgste punktet på turen, 1364 moh., med god utsikt mot fjella i nord og aust, som Svinadalsholtane, Blåfjell med fleire. Ned att går me frampå Tirshaugen for å få utsikt mot vest, og ned att Idlebakken og til bilane. Ein fin tur i lettgått terreng utan dei store utfordringane. Turen er på kring 14–15 km og tek kring seks timar. Velkommen på tur!

Vik Turlag Leiar KAREN WEICHERT E-post: vik.turlag@dnt.no Tlf. 905 34 102


Turmagasinet_Sognekraft_Sognenett_230x290cm.qxp_Layout 1 22.03.2018 13.49 Side 1

– meir fart, meir moro!

sognenett.no

– set krefter i sving!

sognekraft.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

7


Gode turkameratar Kurs i kajakkpadling Mândra

Lær deg kunsten å padle kajakk – i ein havkajakk eller kajakk for flatt vatn. På introduksjonskurset presenterer vi deg for kajakk og utstyr. Gjennom enkle øvingar lærer du å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Vi går gjennom grunnleggande tryggleiksreglar. På grunnkurset øver ein i tillegg på redningsteknikkar og god padleteknikk. Friluftsliv og førstehjelp er også viktige deler av kurset. Kvar: Der du vil i Sogn og Fjordane, primært i Sunnfjord. Transportkostnadar blir pårekna.

Pris: Introduksjonskurs

kr 1050,- (vaksen) kr 750,- (barn) Grunnkurs 16 timar

Når: På førespurnad heile året.

kr 2800,- (vaksen) kr 2100,- (barn)

Varigheit: Introduksjonskurset er på fire timar. Grunnkurset er på 16 timar. Gruppestorleik: 4-16 personar. Det blir gitt rabatt ved grupper over åtte personar.

Ope lagerutsal i sommar måndag–fredag kl. 09.30–15.00

Fire timar

Alt naudsynt utstyr, også tørrdrakt/våtdrakt, er inkludert.

Booking: gokajakk.no • post@gokajakk.no • +47 958 83 854

ENFYS BUKSE

Trofè

A/S Helle Fabrikker N-6982 Holmedal, Norway Tel.: (+47) 57 73 35 00

www.helle.no

Ta turen innom oss på Elvetorget i 3. etg og sjå vårt utval til tur og fritid. Bukser - Jakker - Ullundertøy Fjellsko - Regnkle - Støvlar Turutstyr m.m.

Populær turbukse i slitesterkt Hytec 5000 stoff med stretchpanel. God passform. Til born, dame og herre.

Listepris 1199.8

Vår pris

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

899.-

TAKK FOR AT DU HANDLAR LOKALT!


KOM DEG UT-DAGEN

1. SEPTEMBER

Kom deg ut-dagen 1. september er neste Kom deg ut-dag! Dette er den nasjonale turdagen for heile landet, der du kan få ein smakebit av friluftslivet. Kom deg ut-dagen vert arrangert to gonger i året, og lokallaga in­ viterer til turar og aktivitetar i nærmiljøet. I september i fjor var det i fylket i alt 19 arrangement med til saman 999 deltakarar, der litt over halvparten var born. Ein av Kom deg ut-dagane er lagd til vin­ teren, og i år gjekk den av stabelen 3. februar. På 22 arrangement omkring i fylket deltok 2100 små og store. Følg med på Sogn og Fjordane Turlag og lokallaga sine heimesider og Facebook, saman med annonsar og oppslag når tida nærmar, seg for å finne ein Kom deg ut-dag akkurat der du bur!

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

9


ÅRDAL TURLAG KEIPEN TURLAG

Gamle vardar viser framleis vegen til Gruvefjellet. Foto: Kristin Hestetun.

25.–26. MAI

Friluftsmoro i Berledalen Stor aktivitet ved Berlevatnet med fisking og grilling i vasskanten. Alle foto: Kari Songedal.

FOR MEIR INFORMASJON OG PÅMELDING, KONTAKT BARNAS TURLAG KEIPEN VED KARI SONGEDAL, TLF. 90 12 95 70.

Frå toppen er det flott utsikt mot Jotunheimen. Her ser du m.a. Austabotntindane til venstre og Falketind og Hjelledalstind til høgre. Foto: Kristin Hestetun.

11. AUGUST

Gruvefjellet Høgt til fjells, i over 1500 meters høgde, sleit gruve­ arbeidarane på Gruvefjellet i Årdal med å vinne ut koparmalm på 1700-talet. Framleis ser ein tydlege spor etter gruvedrifta i terrenget. 11. august kan du bli med Luster og Årdal Turlag på fottur dit, i fara til dei gamle gruvearbeidarane. Me star­ tar frå Skihytta i Fardalen. Her finn me restane etter den gamle stien oppover lia. Det går bratt oppover, forbi restane etter Nedre Hytta og vidare opp forbi Trollvatni og forbi Brekkes gruve til toppen som ligg på 1520 moh. På vegen opp skal me tilbakelegga nesten 1000 høgdemeter så dette vert rekna som ein krevjande tur. Retur same veg. Total gangtid vert rekna til 7–8 timar. Alternativ rute med start frå Stokkesete kan bli aktuelt avhengig av forholda.

– I Berledalen skal vi på nytt lage to fantastiske dagar for born, unge og barnefamiliar. Vi vil vise fram friluftslivet og mogleg­ heitene som finst i Berledalen, seier Karin Songedal, leiar i Barnas Turlag Keipen, om friluftshelga i slutten av mai. I Berledalen ligg det godt til rette for å få ein smakebit av friluftsliv. Keipen Turlag tilbyr transport av telt og overnatting­ sustyr, medan turdeltakarane går vegen opp til Berledalen og Berlevatnet. Det blir høve til å gå tur, fiske, vere ute i båt, lære knutar og førstehjelp og mykje meir. I fjor vart det fiska med kastenot og fanga 200 store og små aurar. Friluftsmoro er eit gratis arrangement, der det lokale næringslivet har sponsa oss med det meste av mat. Arrangementet er eit samarbeid mellom Barnas Turlag Keipen, Kystlaget Hornelen og Svelgen jakt- og fiskelag. På søndagen har Barnas Turlag tur opp til Hælkinna, som er ein topp som ligg nokre hundre høgdemeter over leiren ved Berlevatnet. – For mange er dette første gongen dei ligg over i telt, og vi ynskjer både urøynde og litt meir røynde turgåarar velkommen, seier leiaren i Barnas Turlag og håpar på mange barnefamiliar og godt vêr.

Kjekt, både for store og små, med all fisken som vart fanga i garnet.

Keipen Turlag Leiar KIRSTEN GROTLE E-post: keipenturlag@gmail.com Tlf. 913 66 485

God stemning i leiren og mange born som fekk utfalde seg på den flotte leirplassen attmed Berlevatnet.

Årdal Turlag Leiar MATS LINDBORG E-post: aardal.turlag@dnt.no Tlf. 905 08 395

Med høg aktivitet og frisk luft er det trong for mykje mat. Grilling av mat som er sponsa frå butikkane i kommunen.

10

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Stor interesse og engasjement i å dra inn kastelina.


Årets beste bilkjøp 2018!

****

**** Den 6. desember 2018 kåra Motor e-Golf til årets beste bilkjøp. Testen finst på www.motor.no.

Kjøper du e-Golf før 31.05.2019 får du

No har vi bilar for rask levering!

1 månad Volkswagen Forsikring med på kjøpet.

Testvinnaren e-Golf inneheld m.a. følgjande utstyr:

Heilelektriske e-Golf med rekkevidde på inntil 229 km (300 km NEDC)

frå kr 2.990,-

**

pr mnd

inkl. vinterhjul

eller kjøp den frå kr 309.000,-***

• • • • •

Lettmetallfelgar 16” Astana Varmepumpesystem El. innfellbare sidespeglar ACC adaptiv cruise control Parkeringssensorar framme og bak • Proaktiv passasjerbeskyttelse

• LED-hovudlykter og LED-baklykter • Trøttheitsvarsling • Front Assist med City naudbrems • 3 år Car-Net Security & Service + 3 år Guide & Inform

1.99

%* rente

frå Volkswagen Financial Services No er det vårdager hos Volkswagen med ekstra godt tilbod på e-Golf. Vurderer du elbil? Volkswagen e-Golf gjer valet enkelt. Hos Volkswagen er vi opptekne av å tilby løysingar som er gode for både deg og for miljøet. Når du skal velje ein elbil er det viktig å tenke på meir enn berre lang rekkevidde. e-Golf kjem som standard med eit særs høgt komfort- og sikkerheitsnivå, og i prisen får du latterleg mykjee i tillegg til rekkevidda. Volkswagen. Innovasjonar du har bruk for. Alle tilbod gjeld t.o.m. 31.05.2019. * Eff. rente 4,06 % ved lånebehov kr 150.000,- o/5år, etableringsgebyr kr 2.724,-. Totalt kr 165.674,-. Føreset 35% eigenkapital og finansiering i Volkswagen Financial Services. Renta er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. ** Priseks. privatleasing inkl. termingebyr. Startleige/etableringsgebyr kr 38.640,-. Totalpris kr 146.280,-. 3 års bindingstid, køyrelengde: 30.000 km. Avtalen har flytande rente. *** Pris gjeld bil ferdig levert fra forhandlar i Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal. Straumforbruk bl.køyring frå 15,9 kWh/100km. CO2-utslepp frå 0 g/km. Verdiane vil endrast etter valt utstyr. Avbilda modell kan avvike. Vi tek atterhald om trykkfeil.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

11


Sommarferie i Loen på Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord

Gode matopplevingar Bad og Spa Komfortable rom Stor aktivitetsavdeling

Restaurant med uteservering Bar og dans

Din lokale kraftleverandør

Sykkel og fiske

Lette fjellturar eller toppturar

Din lok

FORN

Vi er også leverandør av:

Alexandra Bad og Spa

med eit stort utval av kropps- og velværebehandlingar. Massasje, stor SPA-avdeling med terapibasseng, badstover, opplevings-dusjar, kuldekulp, kvileområde og boblebad. Fleire symjebasseng inne og ute. Vannsklie.

Din lokale kraftleverandør av

FORNYBAR Din lokale kraftleverandørENERGI av

Loen Active

gir deg fantastiske opplevingar i vakker natur! - Via Ferrata Loen og Gjølmunnebrua - Sykkel- og båtutleige - Kajakk - Zipline - Fjellturar med guide -

Natur –

FORNYBAR ENERGI

www.loenactive.no

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

Loen Skylift og Hoven Restaurant Pendelbane til fjellet Hoven 1011 m.o.h. Stor restaurant på toppen. Fine turløyper innover fjellet. Fantastisk utsikt!

www.loenskylift.no

w w w. a l e x a n d ra .n o

Hotel Loenfjord, 6789 Loen Tel: 57 87 57 00 post@loenfjord.no

Den lokal drivkrafta!

w w w .loenfjor d.no

www.sunnfjordenergi.no www.sunnfjordenergi.no Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

www.sunnfjordenergi.no

6.-8. juni 2019 Tre dagar med fiskekonkurransar i Jølster Torsdag 6. juni og fredag 7. juni: Fritt stangfiske i heile Jølster kommune, også frå båt. Base på Jølvassbu Camping. Tilsaman kr 60.000,- i premie. Laurdag 8. juni kl. 11–14: Hovudkonkurransen i Jølstravatnet, med ein bil i premie.

VINN denne bilen! Volvo XC40 i premie. Verdi kr 470.000,-

MELD DEG PÅ HER:

t.no

www.jolsteraurefes

12

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Rein design

Hotel Alexandra, 6789 Loen Tel: 57 87 50 00 alex@alexandra.no

til nytte og glede oss på tlf. 57 72 23 00 glede og nytte-Kontakt Natur – tilNatur


YTRE SOGN TURLAG

SØNDAG 16. JUNI

Lihesten Oppe på Lihest-platået er det lett og fint å gå med små vatn og pyttar innimellom svaberg og litt gras. Foto: Franziska Ruettimann.

Lihesten sett frå Hyllestad-sida med målet for Lihest­ klyvet: Gygrekjeften, 710 moh., som er høgste punkt på bildet mot venstre. Foto: Per Storemyr.

I år vert Lihestklyvet arrangert for 29. gong, og Ytre Sogn Turlag er med-arrangør. Turen, eller klyvet, går opp på dette majeste­ tiske og flotte fjellet som er eit kjent landemerke og samlande symbol for heile Hyllestad. Startpunktet på turen er Lekva, som ligg ca. 3 km frå Hyllestad, og det er skilta. På første del av turen følgjer ein den gamle stølsvegen til 3L-stølane som ligg oppe på fjellplatået. Namnet 3L-stølane kjem frå dei tre gardane som eig stølane: Lekva, Lundeland og Lireid. Her oppe får alle deltaka­ rane i Lihestklyvet servert «Gygreskvetten», som er ein eirgrøn drikk som gjev ny styrke til å gå vidare på den siste etappen opp til Gygrekjeften! Ruta dit går langs små vatn og over fine svaberg til ein kjem fram til kanten av Lihesten mot aust med ei fantastisk utsikt! Turen ned går same vegen som ein gjekk opp. Det er også ei rute opp til Lihesten som vert kalla Nipestien. Det er ei bratt klyverute der det heng ute nokre tau. Denne ruta er ikkje med i Lihestklyvet. Nytt i år er «Miniklyvet». Barnas Turlag Hyllestad arrangerer det samstundes med Lihestklyvet. Då startar ein frå Lekva kl. 9:30 og går berre opp til 3L-stølane. 9:30–10:30 er det registrering ved turstart på Lekva for Li­ hestklyvet, og det er deltakaravgift: vaksne 150 kroner, born (til og med 15 år) 50, familie 300 og parkeringsavgift 50. Alle som er med i Lihestklyvet, får pin og er med i loddtrekning. I tillegg er det flotte premiar til dei som er med i Lihestklyvet for 5., 10., 15., 20. og 25. gongen.

Ytre Sogn Turlag Leiar MARIT GJERSVOLL E-post: ytresogn.turlag@dnt.no Tlf. 993 55 314

Ved 3L-stølane får alle deltakarane i Lihestklyvet den styrkande drikken «Gygreskvetten». Adrianne og June Akse ser ut til å like drikken! Foto: Franziska Ruettimann.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

13


Ekte natur. Ekte opplevelser. Ekte utstyr. Ekte Sport.

-15%

på alle ordinære varer!*

rt i turlaget. gyldig medlemsko Mot fremvisning av

når du har GJORT DEG fortent til noko godt jordbærmilkshake omnsbakt torsk DUGGFRISK KINN smørbrød iskald coca cola heimebakt kake bringebær-iste veganpizza balholm eple & pære caffè latte hamburger iskremkaffi kakao eplesider quinoasalat grilla kylling og bacon M.m. quiz kvar onsdag heimelaga raspeballar torsdagar musikkquiz kvar laurdag kaffi frå sognefjord kaffibrenneri alle rettar stort utval i lokal drykk

@sport1forde

R E S TA U R A N T & B A R

Hafstadvegen 31A, Førde • Tlf. 57 83 22 95 • www.pikant.no

CHATLET SPORT 1 FØRDE Naustdalsvegen 1A Tlf. 57 72 00 67 *Gjeld ikkje sportselektronikk og sykkel

MED 390.000 VARER ER DET ENKLERE Å VISE HVA VI IKKE HAR

NORGES L E T TA S T E TO P P T U R

TOOLS Førde, din TOOLS-butikk i Sogn og Fjordane. Hafstadvegen 80, Tlf. 57 83 70 50

Ta Loen Skylift til topps og legg ut på tur i høgfjellet med opplagde bein. Gode stiar som er skilta og merka gjev tryggleik og energi til å oppleve høgfjellet. Eller kanskje du vil klatre opp for eiga maskin i Via Ferrata Loen? Avslutt fjellturen med eit måltid i restauranten, og kanskje til og med ein solnedgong. Norges lettaste topptur.

Vår kunnskap medverkar til eit

meir verdifullt samfunn Norconsult er Noregs største rådgjevar – med lokale kontor nær våre oppdragsgjevarar. Norconsult i Sogn og Fjordane har kontor i Sogndal, Førde og Årdal. Vi har i dag kring 60 medarbeidarar i fylket og arbeider med små og store oppdrag innan bygg og eigedom, energi, industri, samferdsel, arealplanlegging, miljø, vatn og avløp, samfunnsplanlegging, sikkerheit, geoteknikk, og landskapsarkitektur.

loenskylift.no

14

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

www.norconsult.no


DNT UNG

Kva med å starte eit lokalt DNT ung-lag? Oppfordringa kjem frå Jette Bergfjord. Ho er «prosjektleiar barn og unge» i Sogn og Fjordane Turlag. Ho er klar til å hjelpe ungdommar med å starte fleire DNT ung-lag rundt om i fylket. Oppgåva ho er sett til å arbeide med, er stor: å skape auka friluftslivsaktivitet hos ungdom og born. I fylket er det i alt 29 Barnas Turlag, men berre ei handfull DNT ung-lag. Barnas Tur­ lag er for born opp til 12 år, og DNT ung er frå 13 til 26 år. Det er med andre ord god rekruttering og aktivitet blant dei yngste, medan dei unge ikkje er så mange i det organiserte friluftslivet. KURS OG BASECAMP – BaseCamp er ein veldig fin introduksjon til ulike friluftslivs­ aktivitetar, fortel Jette. – Her kan ein komme som «fersking» innan friluftsliv og møte andre i same situasjon og ha ei sosial, aktiv og lærerik veke. – Elles så trur eg kurs for ungdom er ein god veg å gå, seier Jette. Då kan ein til dømes bli turleiar som tek med seg andre unge på tur. Når det gjeld turutstyr, har mange lokale turlag ut­ styrsbankar. Her kan ein til dømes låne randonnée-skiutstyr og anna utstyr knytt til skiaktivitet, som snøspade og tryggleiksut­

styr. Elles så finst det ein god del fellesutstyr å låne, som telt og kokeapparat for bruk til overnatting ute. Sjå omtale av årets kurs og BaseCampar her i Turmagasinet. Sjå også liste nede på sida over kvar du kan låne utstyr, og kva slags utstyr som finst der. TA KONTAKT! Gjennom friluftsliv kjem ein tett på naturen, og refleksjonane kring forbruk, naturmangfald og klimautfordringar kan vere sterkt til stades. Dette er truleg noko av bakgrunnen for at fleire DNT ung-lag rundt om i landet arrangerer bytedagar for fri­ luftslivsutstyr og Grøn fredag. – Det har vore nokre slike arrangement her i fylket, men det er plass til fleire, seier Jette. Ho oppfordrar alle som er interes­ serte i å arrangere bytedagar eller liknande, eller som ynskjer å bidra med anna frivillig arbeid innan friluftsliv for born og unge, om å ta kontakt. – Har du tips om turar, har andre idéar eller ynskjer å starte eit lokalt DNT ung-lag, så blir eg kjempeglad og er klar til å hjelpe til, seier Jette. Prosjektstillinga ho har er på 50 % og varer i utgangspunktet berre til ut på hausten. Sogn og Fjordane Turlag har søkt fylkes­ kommunen om økonomisk stønad til å vidareføre stillinga, og håper politikarane ser kor viktig dette arbeidet er.

JETTE BERGFJORD Jette Bergfjord (29) er bergensaren som er både fysioterapeut og har ein bachelorgrad i friluftsliv. Ho har budd og jobba i Fjaler, og bur no både i Sogndal og Førde. I tillegg til prosjektjobben i turlaget jobbar ho i friluftsbarnehage i Sogxndal. Ho har fått interessa for friluftsliv frå foreldra og har ei tøff mor som ho i vinter var i lag med på ein fem-dagars skitur med teltovernat­ ting på Hardangervidda.

Turutstyr til utlån mange stader i fylket Turlag

Kva slags utstyr?

Korleis låne/leige?

Kvar finst utstyret?

Sogn og Fjordane Turlag

• 10 hengekøyer . • 17 einingar randonnee-utstyr: ski, stavar, sko, fellar og hjelm. • 14 par telemarksski, stavar og 20 sko i ulike storleikar. • 10 stk. skredutstyr: spade, søkjestang og skredsøkjar. • 12 terrengsyklar.

Gratis lån til alle. Kontakt turlaget for utlån: tlf. 57 72 06 14. Meir info: sftur.

Utlån frå lager ved Turlagskontoret: Langebruvegen 9, Førde. Ope mån. til fre. kl. 9–15. Jølster Skisenter har utleige av 8 par randonneeski, sko, stavar og fellar, og 7 par telemarksski for born og 12 telemarksko for born tilhøyrande turlaget.

Midtre Nordfjord Turlag

• Via ferrata-utstyr: sitjesele, slynger og hjelm.

Gratis utlån til medlemmer. Må vere over 13 år. Eitt sett pr. medlem.

Kontakt Chatlet Sandane eller Eid.

• GPS, skredsøkjar, søkjestenger og spadar.

Kontakt: Katrine F. Aske for utlån, tlf. 47 45 64 85

Kontakt Midtre Nordfjord Turlag.

• Padleutstyr: 2 havkajakkar, ein kano, ein sit-on-top-kajakk med utstyr x 4 stader: Langedalen, Traudalen, Gjengedalen og på Eid.

Meir info og booking dagen før på mnt.no.

Langedalen, Traudalen, Gjengedalen og på Eid.

• 6 einingar randonnee-utstyr: ski, stavar, sko og fellar.

Utleige til alle, gratis til INT sine medlemmer. Kontakt Odd Henrik Berge, tlf. 97 71 66 90. Meir info: indrenordfjord.dnt.no

Lager i Aarheimsvegen 35, Stryn.

Indre Nordfjord Turlag

• 6 stk. skredutstyr: spade, søkjestang, skredsøkjar.

Luster Turlag

• 10 enkel havkajakkar og 3 doble havkajakkar med utstyr.

Utleige til alle, gratis for medlemmer. Meir info: luster. dnt.no. Kontakt: Einvald S. Erichsen, 91516819.

Kajakknaustet i Vedviki ved Marifjøra.

Sogndal Turlag

• 4 enkle havkajakkar og ein dobbel havkajakk med utstyr (kjem fleire).

For medlemmer med vener. Booking: sogndal.dnt.no

Kajakknaust ved Fjordstien, Sogndal.

Indre Sunnfjord Turlag

• Isøks og stegjarn for brevandring. Tau, klatreselar, hjelm og via ferrata-slynger.

Gratis for medlemmer. Kontakt: Jorunn Vågen, tlf. 4814 1729. Meir info: indresunnfjord.dnt.no.

Utlån frå lager ved Turlagskontoret: Langebruvegen 9, Førde. Ope mån. til fre. kl. 9–15.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

15


Ta kon takt pakkep for r s!

Sandstrøm 565 CC e n ny bestse ar!

Pr s 18 4 90

FråMED 15 til 20 fot NÅ NÅ MED TO-SETER!

NY

TO-SETER!

Kom å sjå vår nye MC avdeling!

NÅ MED TO-SETER! NÅ MED

Suv 465 robåten som kk e gg fu av regnvatn!

NYHET

VI ØN NYHET VI ØNS NYHET SPORTSM 2016 VI ØNSK NÅ2016 MED NORDIC SEA-DOO SPP REC LITE SPARK REC LITE SEA-DOO SPORTSMAN NÅ MED TO-SETER! VI ØNSKE NORDIC PRO TO-SETER! SEA-DOO SPARK NÅ MED NÅ MED TO-SETER! TO-SETER!

®

NÅ MED

Hans A exande Døske and T 958 66 866 a ex@doske and ne

®

And eas E da Espen K ke e g TO-SETER! T 907 77 115 T 915 41® 623 ™ 2016 • PRODUSERT F and eas@doske and ne espen@doske and ne REC LITE MER MORO ENN DU KAN MER MORO ENN DU KAN SPORTSMAN ® • 2 SETER, INTE ® ™ FORESTILLE DEG 2016 FORESTILLE DEG NYHET MER MORO ENN DU KAN

NY BIG BOSS !MORO NY BIG BOSS ! KAN 2016 MORO ENN DU KAN FORESTILLE D MER ENN DU NY BIGMER BOSS ! TO-SETER! SEA-DOO SPAR SEA-DOO SPARK BEDRE ENN NOENSINNE VI ØNSKER VI N BEDRE ENN NOENSINNE. BEDRE ENN NOE SEA-DOO SPARK NY BIG BOSS ! NY BIG BOSS ! VI VINT SEA-DOO SPARK MORO ENN DU KANØNSKER FORESTILLE DEGFO 2016 MER MORO ENN DU KAN SEA-DOO SPARK NY BIGMER BOSS ! SEA-DOO SPARK Jakt BEDRE ENN NOENSINNE. SPORTSMAN 6X6 570SPARK EPS SEA-DOO BEDRE ENN NOENSINNE. SEA-DOO SPARK SPORTSMAN 6X6 570 EPS BEDRE ENN NOENS VI ØN SPORTSMAN 6X6 570 134.900:SEA-DOO SPARK NY BOSS !MORO 2016BIG NY BIG BOSS ! VI SEA-DOO SPARK ØNS SEA-DOO SPARK MER ENN DU KAN FORESTILLE 134.900:139.875,NY BIG BOSS ! SEA-DOO SPARK J 139.875,a k t ka m SPORTSMAN 6X6 570 EPS VI ØNSKER VINTE SPORTSMAN 6X6 570 EPS BEDRE ENN NOENSINNE. NYENN BIG BOSS ! BEDRE NOENSINNE. BEDRE ENN NOENSINNE 2016 SPORTSMAN 6X6 570 EP 134.900:VI ØNSKER VINTER SEA-DOO SP SEA-DOO SPARK SEA-DOO SPARK BEDRE ENN NOENSINNE. SEA-DOO SPARK SEA-DOO SPARK 134.900:139.875,SEA-DOO SPARK Jak SEA-DOOSEA139.875,SPAR

578 22 808 NÅ wwwMED doske and netSea-Doo • PRODUSERT FOR SK Vanscooteren SPARK er i NORDIC E • REG. PRO SOM TRA REC MER MORO ENN DU LITE KAN NYHET FORESTILLE SPORTSMAN DEG FORESTILLE DEG for seg. er i  REC LITE en klasse Den er leken og Vanscooteren Sea-Doo SPARK påseg. bildet Den er570 Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en for leke en klasse for seg. Den er lekenklasse og Maskinen • 2 SETER, INTEGRER lett å kjøre, slik at alle i familien • BEGRENSET Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i Vannscooteren en klasse for seg. Den er leken og er ekstra utstyrt. Sea-Doo SPARK er i SKA en Ak NÅ MED NÅ TO-SETER! kommer til å ha det moro. I tillegg lett å kjøre, slik at alle i familien 2016MED • PRODUSERT FOR NORDIC PRO EDIT lett åvelge kjøre, slik atkommer alle i tilfamilien kommer til å• REG. ha det moro. I tille lett å kjøre, at®mellom alle i familien å ha det moro. ® SOM TRAKTOR kan duslik fem ™ kommer til å™ ha det moro.I Itillegg tillegg REC LITE 2016 TO-SETER! TO-SETER! MER ENN DU KAN lett å kjøre, slik at alle i familien komm 2016 MER MORO ENN DU KAN ® ™ kan MORO dukan velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsPris kr. 109.8 iøynefallende farger og en rekke kan du velge mellom fem BluI du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasn • 2•SETER, INTEGRERT NYHET REC LITE BEGRENSET ANTAL tilpasningsmuligheter, vist FORESTILLE DEG muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør.iøynefallende farger og en rekke FORESTILLE DEG REC LITE MER MORO ENN DU muligheter, KAN kan du velge mellom fem iøynefallende Ji NYHET • NYHET PRODUSERT FOR SKANDINA a tilleggsutstyr og tilbehør. Vanscooteren Sea-Doo SPARK er tilleggsutstyr i  Ma ogSPARK tilbehør. k SPORTSMAN 570 X2 ® tka• REG. SOM ™TRAKTOR 6 NÅ MED SPORTSMAN 6X6 570 EPS tilpasningsmuligheter, NORDIC PRO PAKKE! MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG FORESTILLE DEG Vanscooteren Sea-Doo er mPris ® ™ en klasse for seg. Den er leken og REC LITE2016 2016 pDen Maskinen påseg. bildet Fra akr.og 109.875, nfortsette tilleggsutstyr tilbehør. MER MORO ENN DU KAN muligheter, tilleggsutstyr tilbehør. Vannscooteren Sea-Doo SPARK er kun ierogen klasse er leken og en klasse for seg. Den er leken og j • for 2 SETER, INTEGRERT LAST ef e lett å kjøre, slik at alle i familien ogIarbeide ! NORDIC PRO EDITION TO-SETER! • BEGRENSET ANTALL Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den leken og 134.900:inkl. mva. er ekstra utstyrt. REC LITE Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse NÅ LITE FORESTILLE DEG MED DEN ENKLESTE i familien kommer til å ha det moro. IPASSASJERKAPASITET tillegg lett å kjøre, slik at alleSPORTSMAN NÅi REC MED NÅ MED 570 X2 lett å kjøre, slik alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg Fra kun får du alt du behøver lett å kjøre, slik at alle i familien til å ha det moro. I tillegg ® ™ Vanscooteren Sea-Doo NÅ SPARK erMED ® VANNSCOOTEREN ™ atkommer Å • REG. SOM TRAKTOR 60 KM/ NORDIC PRO PAKKE! Selv om kan du velge mellom fem kommer til å ha det moro. I tillegg MER2016 MORO ENN DU TO-SETER! en klasse for seg. Den er leken og kan du velge TO-SETER! •KAN REGISTRERT SOMmellom EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK • TIPPBART LASTEPLAN SOM lett å iøynefallende kjøre, slik at alle iogfamilien kommer til åSpi TO-SETER 2016 ™ fem farger og®SERVOSTYRING en rekke tilpasningsKJØPE, OG SLEPE 2016 Pris kr. 109.875,NÅ MED iøynefallende farger og iøynefallende en rekke • PRODUSERT FOR SKANDINAVISKE FORH motorvarmer, til nyt NORDIC PRO EDITION kan du velge mellom fem inkl. mva. Blueberry Med kan duEIE velge mellom fem farger en rekke tilpasningslett å kjøre, slik at TO-SETER! alle i familien fortsette og arbeide. MOTOR SEA-DOO SPARK REC LITE REC LITE FORESTILLE DEN ENKLESTE • BEGRENSET ANTALL FOR 2 PERSONER LASTER 362 KG tilpasningsmuligheter, vist her muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. MER MORO ENN DU KAN kommer til åDEG ha detMER moro. I tillegg • DRIVSTOFFGJERRIG TO-SETER MER MORO ENNdu DU KAN iøynefallende fargerMOTOR og en rekke MORO ENN DU KAN REC LITE PASSASJERKAPASITET finnes også plass for 2016 kan velge mellom fem iøynefallende farger J • 2 SETER, INTEGRERT I LASTEPLAN. akinkl. kan duSea-Doo velge mellomSPARK fem tilleggsutstyr og tilbehør. får duPRO du behøver for å te av Vanscooteren erMER i  muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. NYHET MORO ENN KAN FORESTILLE DEG VANNSCOOTEREN ÅDEG FORESTILLE DEG tkinkl. SPORTSMAN 6X6 570 EPS tilpasningsmuligheter, NORDIC PAKKE! Selv om POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OGDU 70% STØRRE PRODUSERT MED Maskinen 25alt ÅRS mva. REC LITE a• m FORESTILLE iøynefallende fargerLITE og en • rekke NYHET MER MORO ENN DU KAN Vektkapasitet • PRODUSERT FOR SKANDINAVISKE FORHOLD. Blueberry REC Sea-Doo SPARK i EU-TRAKTORFra pmva. på bildet enMER klasse forENN seg.DU Den er leken ogVanscooteren NY •MER REGISTRERT SOM •erBENSINTANK SERVOSTYRING •inkl.mva TIPP kun FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE a Pris kr. 109.875,• REG. SOM TRAKTOR 60 KM/T 2 PER motorvarmer, tilFOR nytt større n tilpasningsmuligheter, MORO ENN DUerogKAN FORESTILLE DEG tilleggsutstyr og tilbehør. FORESTILLE DEG for seg. Vanscooteren Sea-Doo SPARK i ELEKTRONISK MORO KAN KJØPE, EIE OG SLEPE muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. j e en klasse Den er lekenMED fortsette og arbeide. Med Sport ERFARING ! PASSASJERKAPASITET Maskinen på bildet • EFFEKTIV MOTORBREMS • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK tilleggsutstyr og tilbehør. 134.900:inkl. mva. lett å kjøre, slik alle i familienVannscooteren Sea-Doo er eri en klasse seg. Den leken en klasse for seg. Den leken og SPARK er den • for 2 SETER, INTEGRERT Iog LASTEPLAN. Vanscooteren Sea-Doo SPARK erklasse i  SPARK er utstyrt. SPORTSM ® for passas lett kjøre, slik at alle iSea-Doo familien MOTOR FORESTILLE DEGat DENå ENKLESTE NÅ MED VANNSCOOTEREN Å eri kun finnes også plass MER MORO ENNerDU KAN • BEGRENSET ANTALL Sea-Doo SPARK i en forslik leken og er ekstra Sea-Doo SPARK er enVektkapasitet klasse forekstra seg. Den er l NÅ MED FOR PERSONER Fra ® utstyrt. ™du får duPAKKE! alt behøver for åLAST avslu lett kjøre, at Den alle ier familien kommer tilSea-Doo å haTO-SETER! det KAN moro. IVannscooteren tillegg kommer til å ha det moro. I PASSASJERKAPASITET tillegg Vannscooteren Vanscooteren SPARK er i  rimeligste, mest OG™seg. NØYTRAL ADC OG2slik EBS •DRIVSTOFFGJERRIG DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR NÅ MED VANNSCOOTEREN NORDIC PRO Selv om temperat MORO DU KAN FORESTILLE DEG MER MORO ENN DU FORESTILLE DEG en klasse for Den er leken ogåDIMENSJONER lett åseg. kjøre, slik at•kommer alle iENN familien kommer tilEU-TRAKTOR å•EIE det moro. I Rotax tillegg • REGISTRERT SOM • ELEKTRONISK TO SETER å kjøre, at®MER alle i Åfamilien til å ha det moro. 900 ACEKM/T Rotax HO ACE S REG. SOM TRAKTOR 60 FOR 2900 PERSONE en klasse for seg. Den er leken og •lett 2016 •TO-SETER! REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR ELEKTRONISK SERVOSTYRING •ha TIPPBART LASTEPLAN SOM kan du velge mellom fem kommer til å ha det moro.IType Itillegg tillegg KJØPE, OG SLEPE drivstofføkonomiske • MOTOR REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • HØY- OG LAVGIR, REVERS, Maskinen på bildet KJØPE, EIE OG SLEPE kan du velge mellom fem LA DIN ATV BRØ 2016 motorvarmer, til nytt større bat V lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. IP 2016 inkl. mva. ™ NORDIC kan dukan velge mellom fem farger og®mellom en rekke tilpasningslett å kjøre, slik at alle i familien Pris kr. 109.875,inkl.mva. iøynefallende farger og iøynefallende en rekke fortsette og arbeide. Med Sportsman 5t lett å kjøre, slik at alle i familien kan du velge fem MOTOR Blueberry du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsog letteste vannscooteren Fra REC LITE Sea-Doo SPARK erDen den FORESTILLE DEN ENKLESTE POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG70% STØRRE BENSINTANK •iBRPRO Manuell revers Elektronisk REC LITEtil åDEG Vannscooteren Sea-Doo SPARK er MOTOR i Reverssystem en klasse for seg. er leken og FOR PERSONER LASTER 362 KG MOTOR er(ekstrautstyr) ekstra utstyrt. iøynefallende farger og en2• rekke kommer ha detMER moro. I tillegg REC LITE •70% BEGRENSET ANTALL • FOR DRIVSTOFFGJERRIG tilpasningsmuligheter, muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. 2016 MORO ENN DU KAN Blueberry Oppgrader din ORV m iøynefallende farger en rekkeOG PASSASJERKAPASITET FOR 2 PERSONER PARK OG NØYTRAL 2 PERSONER finnes også plass for passasjer på markedet. I tillegg er den og REC LITE STØRRE BENSINTANK 2016 FOR 2 PERSONER SPORTSMAN kan du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilp J kommer til å ha det moro. I tillegg rimeligste, mest kan duSea-Doo velgeDEN mellom fem a • DRIVSTOFFGJER får du alt du behøver for å avslutte jobb Vanscooteren SPARK er i  tilleggsutstyr og tilbehør. lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg SPORTSMAN 570 ® NORDIC PRO PAKKE! ™ her 20 6 faller, kan du muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. kdrivstofføkonomiske ENKLESTE ® ™ VANNSCOOTEREN ÅEPS tilpasningsmuligheter, vist tk Drivstofftype 95 oktan SPORTSMAN 6X6 570 tilpasningsmuligheter, Selv omX2 temperaturen EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% MED20256Type ÅRS inkl. mva. REC LITE lettDEG å dra på henger med en BENSINTANK a ®STØRRE ™ m • PRODUSERT iøynefallendeREC farger og enLITE PASSASJERKAPASITET LAGET FOR AV EN 2016 2016 ERFA snøen vinteren. Ko Blueberry penERFARING ®Vektkapasitet ™ Pris REC Lstørre TEtilBRØYTE inkl. mva. Fra kun en klasse forMORO seg.VANNSCOOTEREN Den er leken og • ••rekkePOLARIS REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • tilleggsutstyr ELEKTRONISK SERVOSTYRING •pustende TIPPBART LA aOG kr. 109.875,inkl.mva. kan du velge mellom femMED farger og tilpasningskan velge mellom fem FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE MOTORBREMS •TIPPBART LASTEPLAN SOM HØYPARK • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • Motor R arbeide. C REVERS, LA DIN ATV 2016 ÅduEFFEKTIV nrekke tilleggsutstyr og tilleggsutstyr og tilbehør. MER ENN DU KAN motorvarmer, til batteri tilpasningsmuligheter, muligheter, og tilbehør. helt vanlig personbil, ogiøynefallende ertilbehør. jLAVGIR, Kveen KJØPE, EIE OG SLEPE e!PASSASJERKAPASITET 2016 fortsette og Med Sportsman 570 X2 Nordic og Pro MARKEDSLEDENDE NORDIC PRO EDITION Innsugingssystem Naturlig Vektkapasitet •nytt PRODUSERT FfS REC LITE NORDIC PRO og letteste vannscooteren 134.900:inkl. mva. REC LITE EFFEKTIV MOTORBREMS MED • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK tilleggsutstyr og tilbehør. • HØYOG LAVGIR, REVERS, • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRR •REC POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK Reverssystem Map lett å kjøre, slik at alle i familien muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. 6X6 570 EPS informasjon om hvilk LITE FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE KJØPE, EIE• SPORTSMAN OG SLEPE enklere å vedlikeholde enn Sea-Doo SPARK er den iøynefallende farger og en rekke Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  PRODUSENT MOTOR REC LITE Oppgrader din ORV med en SPORTSMAN 570 X2 N PASSASJERKAPASITET VANNSCOOTEREN Å finnes også plass for passasjer og ekst Fra kun MER MORO ENN DU KAN • EFFEKTIV MOTORBREMS LASTER 362 KG får du alt du behøver for å avslutte jobben. Fra tommelva Hegrevegen 15, 6781 Stryn J SEA-DOO SPARK på markedet. I tillegg er den a MER MORO ENN DU KAN Sea-Doo SPARK er den FOR 2 PERSONER LASTER 362 VANNSCOOTEREN Å ADC OG EBS OG NØYTRAL NORDIC PRO PAKKE! Selv om temperaturen faller, kan du bare MOTOR k MER MORO ENN KAN Mtk M enhver annen modell. MER MORO ENN DU KAN kommer til å ha det DU moro. I tillegg rimeligste, mest ADC OG EBS OG NØYTRAL M R MORO NN DU N Vektkapasitet • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR DIMENSJONER SPORTSMAN 6X6 570 EPS DIMENSJONER • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART LASTEPLAN SOM MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG passer til din maskin tilpasningsmuligheter, FORESTILLE DEG a en klasse for seg. Den er leken og • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOST rimeligste, mest KJØPE, EIE OG SLEPE Type 900 ACE Rotax HO ACE Rotax 900 H RotaxFOR •900 2 SETER, INTE Drivstofftype m 2016 MER MORO ENN DU KAN FO PARK OG snøen til vinteren. motorvarmer, til på nytt større batteri ogNordic fabrikkmontert vd lett å dra på henger med en •-PRODUSERT SKANDINAVISKE FORHOLD. inkl. mva. p EIE OG SLEPE tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as MER MORO EN drivstofføkonomiske NORDIC PRO EDITION Type MED ADC OG EBS Rotax 900 HO ACE RotaxNØYTRAL 900og HO ACEMaskinen Rotax 900 ACE KJØPE, • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR •MORO REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR OR D GKontakt • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • HØY- OG LAVGIR, REVERS, bildet Fra kun fortsette arbeide. Med Sportsman 570 X2 Pro Edition NY NY BIG BOSS ! a MOTOR kan du velge mellom fem LA DIN ATV BRØYTE SN • PRODUSERT MED 25 ÅRS Fra kun drivstofføkonomiske FORESTILLE DEG n FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE SEA-DOO SPARK MER MORO ENN DU KAN REC LITE FOR 2kjøre, PERSONER LASTER 362 KG • EFFEKTIV MOTORBREMS j Drivstoffkapasitet 30 L • HØYOG LAVGIR • EFFEKTIV MOTORBREMS MED e MER MORO ENN DU KAN OREST E DEG • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR tilleggsutstyr og tilbehør. MER ENN DU KAN MER MORO ENN DU KAN lett å slik at alle i familien FORESTILLE DEG !tommelvarmer bransjens mest kom helt vanlig personbil, og erer(ekstrautstyr) og letteste vannscooteren NYHET MER ENN DU PASSASJERKAPASITET MER MORO ENN DUSea-Doo KAN finnes også plass passasjer last. Sea-Doo SPARK den og letteste 2016 Mas •rekke EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK •iBRekstra PRODUSERT Reverssystem Manuell revers Elektronisk 134.900:mva. •LASTEPLAN. PRODUSERT FOR SK Vannscooteren SPARK er ier en klasse for seg. erduleken og MOTOR informasjon om hvilket brøy Elektronisk iBR Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBRer•Den ekstra utstyrt. iøynefallende farger og envannscooteren VBlueberry nn nS Dog nElektronisk får du behøver for åfor avslutte jobben. Fra o Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i POLARIS Vanscooteren Sea-Doo SPARK i  KAN 2 SETER, INTEGRERT IInnsugingssystem VANNSCOOTEREN ÅIinkl. FORESTILLE DEGEKTE DEN ENKLESTE Oppgrader dinSPARK ORV med en plog FOR 2 PERSONER PARK OG NØYTRAL •Vann REG. TRA SEA-DOO SPARK FOR 2MORO PERSONER MER MORO DU KAN DEG SEKSHJULSTREKK OGatENN 70% STØRRE BENSINTANK •FORESTILLE PRODUSERT MED 25alt ÅRS inkl. mva. på markedet. I FOR tillegg er 2 den cooSOM e en Sea Doer BEDRE NOENSINNE. REC LITE på markedet. tillegg er den OG 70% STØRRE BENSINTANK PERSONER • ELEKTRONISK SERVOSTYRING ERFARING MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG enklere å vedlikeholde DEG PASSASJERKAPASITET Vanscooteren Sea-Doo SPARK er• kommer til åFORESTILLE ha moro. Islik tillegg NÅ enn MED rimeligste, mest DRIVSTOFFGJERRIG MO FORESTILLE DEG inkl. mva. sortiment tilbehø lett å DEG kjøre, alle i ÅVektkapasitet familien kommer åLengde ha det moro. I tillegg Vanscooteren Sea-Doo SPARK er FORESTILLE i det NYHET NY BIG BOSS ! MER MORO ENN DU KAN TIPPBART LASTEPLAN en klasse for seg. Den erå dra leken og mmaskin. n av mm MED ADC EBS ••påforPOLARIS REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR •en ELEKTRONISK SERVOSTYRING •i ENN TIPPBART LASTEPLAN SOM DEN ENKLESTE ® OG ™ leken 279 cm FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE en klasse for Den er og VANNSCOOTEREN tilpasningsmuligheter, •• PRODUSERT FOR SKANDINAVISKE FORHOLD. vist her Drivstofftype 95 oktantil 95 oktan Type motorvarmer, til nytt større batteri og fabrikkmontert vinsj. Det lett henger med en Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  henger Drivstofftype 95SOM oktan 95 okta Maskinen på bildet passer tilNØYTRAL din Polari KJØPE, EIE OG SLEPE Vanscooteren Sea-Doo SPARK erseg. i  på bildet 900 A Rotax lett å dra på med ADC OG EBS OG • REG. SOM TRAKTOR 60 KM/T FOR 2 PERSONER (støtfanger til støtfanger) TO SETER PASSASJERKAPASITET ERFARING e å k ø e k a a enhver annen modell. MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG LAGET FOR DEG AV EN 20 6 2016 FORESTILLE DEG Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  en klasse seg. Den er leken og PASSASJERKAPASITET • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART LASTEPLAN SOM M ERFARING snøen til vinteren. Kontakt din • EFFEKTIV MOTORBREMS MED • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK drivstofføkonomiske Følg oss på Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den er leke en klasse for seg. Den er leken og DIMENSJONER lett å kjøre, slik at alle i familien • 2 SETER, INTEGRER WWW.KVEEN.AS n du m BRØYTE m n SNØEN helt vanlig og enPOLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK klasse for seg. Den erKJØPE, ogEIEslik OG SLEPE kan du velge fem iøynefallende farger en rekke tilpasningskanpersonbil, velge mellom fem enSPARK klasse for seg. Den leken og •ÅduatOGEFFEKTIV MOTORBREMS MED •pustende HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK • erVannscooteren • TIPPBART LASTEPLAN SOM LA DIN ATV Ife SEA-DOO SPARK lett åi leken kjøre, at alle i familien VANNSCOOTEREN Sea-Doo SPARK erermellom den Vanscooteren Sea-Doo er Maskinen påseg. bildet Innsugingssystem Naturlig pustende • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR tilleggsutstyr og tilbehør. MOTOR helt vanlig personbil, og er Kveen Motor VANNSCOOTEREN Åog DEN ENKLESTE 20 6leken finnes også plass for passasjer og ekstra last. lett å kjøre, alle i familien MERå MORO ENN KAN Sea-Doo SPARK er er iNaturlig en klasse for Den er en klasse for Den er leken ogklasse MARKEDSLEDENDE •mukan BEGRENSET A Vannscooteren Sea-Doo SPARK ileken en for Den leken og Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pus Vektkapasitet •vannscooteren 2TE SETER, INTEGRERT Iog LASTEPLAN. REC Lekstra er ekstra utstyrt. FOR 2moro. PERSONER LASTER 362 KG ekstra utstyrt. MOTOR bransjens mest lett kjøre, slik atDU alle i familien enklere vedlikeholde enn lett kjøre, slik at alle i familien Vannscooteren Sea-Doo SPARK ind en k du eer gehJa me LITE LASTER 362 KG 118 cm og letteste kommer tilREC å ha det moro. IåSLEPE tillegg rimeligste, mest EBS OG NØYTRAL Vektkapasitet •seg. DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR mu h362 bkomplette krevers •seg. BEGRENSET ANTALL FOR 2åMORO PERSONER LASTER KG Vannscooteren Sea-Doo SPARK iLAGET en klasse for seg. Den ogå Bredde lett kjøre, slik at alle iTE • HØYLAVGIR, REVERS, • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENS •åslikhamodell. POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK Reverssystem Manuell (eks DIMENSJONER erOG utstyrt. muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. informasjon om brøytes kommer til åVannscooteren ha moro. I• tillegg Sea-Doo SPARK er ierfamilien en klasse for seg. erhvilket leken og SPORTSMAN 6X6 570 EPS kom MER DU KAN FORESTILLE DEG BEDRE ENN NOENSINNE. KJØPE, EIE kommer tilADC det I Den tillegg FORESTILLE DEG enklere åer vedlikeholde enn enOGklasse for seg. er leken og DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR NÅ MED • SOM EU-TRAKTOR • SERVOSTYRING • TI a iøynefallende farger og en rekke FOR DEG AV EN Type 900 ACEELEKTRONISK Rotax 900 HO ACE Rotax 900Den HO ACE Rotax lett å det kjøre, slik at alle ier familien Drivstoffkapasitet m PRODUSENT kommer tildet åREGISTRERT ha det ENN moro. Ikjøre, tillegg kommer til åPASSASJERKAPASITET ha moro. Iå tillegg enhver annen Oppgrader din ORV med en plogpakke REC L NÅ MED • ELEKTRONISK SERVOSTYRING DIMENSJONER KJØPE, EIE OG SLEPE Blu drivstofføkonomiske • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR lett slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tille • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • EFFEKTIV MOTORBREMS LASTER 362 KG Hegrevegen 15, 6781 Stryn • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • HØY- OG LAVGIR, REVERS, J Maskinen på bildet lett åvelge kjøre, slik at alle familien kommer tilå åha ha det Itillegg lett åkan kjøre, slik at alle i tilfamilien kommer tilFACEBOOK.COM/POLARISNORWAY det moro. I900 ®mellom ™ kan du velge mellom fem LA DIN ATV BRØYTE SNØEN I VINTER. OG 70% STØRRE BENSINTANK mu ghe e570 egg EP u f på markedet. I tillegg er den ®imellom ™moro. lettfem åÅ kjøre, at®mellom alle familien kommer åi ha det I Itillegg amoro. Sea-Doo SPARK er den kan du mellom VANNSCOOTEREN ADC OG EBS OG MOTOR REG. SOM TRAKTOR •NØYTRAL REG. SOM TRAKTOR 60 KM/T FOR 2 PERSONER sortiment av k du fem enhver annen modell. SPORTSMAN 6X6 kan du velge fem kan duslik velge fem kommer til å™ ha det moro. tillegg kommer til åog ha det moro. Itillegg tillegg Vekt (tørr)BENSINTANK 184/190 kg tilbehør. 134 -•til m • t Kveen Motor lett åTO-SETER! kjøre, slik at alle i WWW.POLARISINDUSTRIES.NO familien DIMENSJONER •STØRRE SPORTSMAN 6X6 570 EPS og letteste vannscooteren SPORTSMAN 6X6 570 EP 2016 •rekke POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% • PRODUSERT MED 25 ÅRS passer til din Polaris ha Sea-Doo SPARK er vist •velge POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK MED 25 ÅRS Elektronisk iBR maskin. Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBRPRODUSERT MARKEDSLEDENDE 2016 Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den er leken lett å kjøre, slik at alle i familien kommer å ha det moro. I tillegg rimeligste, iøynefallende farger og du en iøynefallende MOTOR 2016 Vektkapasitet TO-SETER! Drivstoffkapasitet 30 Lden 30k L a er ekstra utstyrt. Drivstofftype ® ™ kan velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsiøynefallende fargermest og entilpasningsmuligheter, rekke m iøynefallende farger og en rekke Pris kr. 109.875,inkl.mva. lett å kjøre, slik at alle i familien komm F PARK OG NØYTRAL Blueberry farger og en rekke Lengde snøen til vinteren. Kontakt din forhandl lett å dra på henger med en Blueberry ® ™ kan du velge iøynefallende farger ogen en rekke tilpasningskan du velge mellom fem ORV med en plogpakke å brøyte pSPORTSMAN Blueberrydin 404 36 433 -duIOppbevaringskapasitet Epost: salg@kveen.as Typekan 900fem ACE Rotax 900STØRRE HO ACE Rotax 900 HO ACE•K Rotax Pris kr.for109.8 du velge mellom fem iøynefallende farger og rekke tilpasningsPARK OG NØYTRAL M Rtillegg MORO NN DU NOppgrader FOR 2mellom PERSONER LA iøynefallende farger ogtlf en rekke Fra på markedet. tillegg er den 6 OG 70% BENSINTANK FOR 2SLEPE PERSONER aÅRS • PRODUSERT MED MED ADC OG EBS • PRODUSERT MED 25 ÅRS *En EU REC KJØPE, LITE kan velge mellom fem REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR •j ELEKTRONISK SERVOSTYRING •REVE TIPPBART LAS tilpasningsmuligheter, drivstofføkonomiske kommer til åFOR 2 PERSONER ha det moro. Islik tillegg rimeligste, mest nog Blu tilpasningsmuligheter, •vistBlueberry DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR kan du velge mellom fem iøynefallende farger en rekke tilpasn MER MORO ENN DU KAN •kun BEGRENSET lett åtilleggsutstyr kjøre, atogIalle iEFFEKTIV familien kommer tilMOTORBREMS ha det moro. EIE OG •134.900:EFFEKTIV MOTORBREMS tilpasningsmuligheter, muligheter, DEN ENKLESTE Drivstoffkapasitet Log 30 LT 2016 •DU25 HØYOG LAVGIR, •tilbehør. MED eenERFARING her 134.900:nk mva Lengde ERFARING tilleggsutstyr og tilbehør. REC LITE iøynefallende farger Drivstofftype 95ANTALL 95 !din PRODUSENT bransjens mest komplette Type 900 ACE 900 HO362 ACE Rotax helt vanlig personbil, erPARK RECtilpasningsmuligheter, LITE lettDEG å dra på henger med en MED (støtfanger tiloktan støtfanger) •LAGET EFFEKTIV MOTORBREMS •åog LAVGIR, REVERS, Blueberry PASSASJERKAPASITET OR S Elektronisk D Gog •30SNØEN ANTAL kan du velge fem iøynefallende farger rekke tilpasningsJogHØYtilleggsutstyr og tilbehør. og letteste vannscooteren tilleggsutstyr ogtilleggsutstyr tilbehør. FOR AV EN FOR 2oktan PERSONER LASTER K 279OG cm 305 cm ENN 2016 tilpasningsmuligheter, vist inkl. mva. ERFARING snøen tilBRØYTE vinteren. Kontakt forRotax muligheter, tilleggsutstyr tilbehør. Innsugingssystem aenmellom informasjon om hvilket brøyteskjær so iBR Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR drivstofføkonomiske •BEGRENSET DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR tilleggsutstyr ogENKLESTE tilbehør. Hegrevegen 15, 6781 MER MORO KAN k muligheter, og krekke kan du velge mellom fem farger en rekke tilpasningskanDEG velge mellom fem – Hanskerom •tilbehør. HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK •ÅduerEFFEKTIV MOTORBREMS MED 1,6 L Stryn • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • og TIPPBART LASTEPLAN SOM LA DIN ATV Iforhandler VINTER. VANNSCOOTEREN iøynefallende farger og en rekke tTIPPBART (støtfanger til personbil, støtfanger) FORESTILLE DEN tilleggsutstyr og tilbehør. SPORTSMAN 6X6 570 EPS k Sea-Doo SPARK er tilpasningsmuligheter, NORDIC PRO PAKKE! Selv om temperaturen faller, kan du bare REC LITE helt vanlig ogiøynefallende er Kveen Motor BRP Sea-Doo har vært a MOTOR på markedet. I tillegg denden MARKEDSLEDENDE Lengde kan du velge mellom fem DEN ENKLESTE • ELEKTRONISK SERVOSTYRING ERFARING Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende enklere åm vedlikeholde enn PASSASJERKAPASITET SEA-DOO SPARK • POLARIS EKTE SOM SEKSHJULSTREKK OG 70%iøynefallende STØRRE BENSINTANK • PRODUSERT M 134.900:nk mva REC LITE REC LITE og letteste vannscooteren p tilleggsutstyr og tilbehør. Fra kun sortiment av tilbehør. ADC OG EBS OG NØYTRAL muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  a Pris kr. 109.875,inkl.mva. • HØYOG LAVGIR, REVERS, • LASTEPLAN • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK • P • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR MED ADC OG EBS nk mva muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. 279 cm 305 cm informasjon om hvilket brøyteskjær som • REG S RER SOM EU RAK OR • E EK RON SK SERVOS KJØPE, EIEpåDU OG SLEPE Bredde VANNSCOOTEREN Å enn FOREST LLE DEG D N n – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28Nå L brøyte Drivstofftype 95DIMENSJONER oktan 95 oktan tilleggsutstyr og tilbehør. enklere å vedlikeholde MER rimeligste, MORO ENN KAN iøynefallende farger og Bredde en rekke muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. lett å dra henger med en • EFFEKTIV MOTORBREMS 118 cm til støtfanger) 118 cm j passer til din maskin. Polaris har PRODUSENT en markedsleder SPORTSMAN 6X6 570 EPS e tilpasningsmuligheter, Oppgrader din ORV med en plogpakke for NORDIC PRO PAKKE! mest fortsette og arbeide. Med Sportsman 570 X2 Nordic Pro Edition, ADC OG EBS OG NØYTRAL ERF ! PASSASJERKAPASITET Blueberry (støtfanger LASTER 362 KG Hegrevegen 15, 6781 Stryn J • EFFEKTIV MOTORBREMS MED • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK enhver annen modell. LAGET FOR DEG AV EN LAGET FOR DEG AV EN på markedet. I tillegg era den en seg. Den er leken og •MOTOR REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING •NY TIPPBART LASTEPLAN SOM 134.900:inkl. enhver mva. ADC OG OG NØYTRAL Følg oss på kFra DIMENSJONER annen modell. M Rotax WWW.KVEEN.AS heltklasse vanlig og er KJØPE, EIE OG SLEPEi vannscooterindustrien SPORTSMAN 6X6 570 NNDR OO REU NTraktor tlf 404 36 433 -STRERT Epost: salg@kvee tkun Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE 900 HO ACE Rotax FORESTILLE DEGforpersonbil, DEN ENKLESTE BIG BOSS !kr. DIMENSJONER *En eM SPORTSMAN 6X6 570 EPS k Polar Innsugingssystem Naturlig pustende 184/190EPS Naturlig pustende • EBS DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR FOR 2kgEBS PERSONER passer tilfor din maskin. Polaris har kun tilpasningsmuligheter, vist her Pris 109.875, a DEN ENKLESTE ADC OG OG NØYTRAL PASSASJERKAPASITET VANNSCOOTEREN Å Vekt (tørr) kg 197 • VS OFFG ERR G Drivstofftype 95 oktan lett å kjøre, slik atDU alle i familien m drivstofføkonomiske Fra tilleggsutstyr og tilbehør. PARK OG NØYTRAL snøen til vinteren. Kontakt din forhandler for får du alta du behøver å• avslutte jobben. Fra tommelvarmer og lett å dra på henger med en MER MORO ENN DU KAN OREST E DEG MER MORO ENN KAN REG SOM EU TRAKTOR muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. MOTOR bransjens mest komplette p enklere å vedlikeholde enn MARKEDSLEDENDE Vekt (tørr) tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as VANNSCOOTEREN Å LASTER 362 KG Fra kun Bredde 118 cm 118 cm NORDIC PRO PAKKE! Selv om temperaturen faller, kan du bare E MER MOROMER ENN DUåENN KAN Ø PARK MED ADC OG EBS • PRODUSERT MED 25 ÅRS OOG G arbeide RR Gkjøre MO O• •HØYRLASTER Gn ROG OM UM R OR fortsette og FOR 2EU-TRAKTOR PERSONER 362 KG MORO DU KAN i mer enn 25 kan MARKEDSLEDENDE •134.900:EFFEKTIV MOTORBREMS PASSASJERKAPASITET kommer til det moro. tillegg Drivstoffkapasitet 30j Le 30 L• DR •MOTOR MOTORBREMS MED •arbeide. LAVGIR, REVERS, • DRIVSTOFFGJERRIG Vektkapasitet •ha REGISTRERT SOM •EFFEKTIV ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART LASTEPLAN SOM LAGET FOR DEG AVår. EN tilleggsutstyr og tilbehør. m batteri 134.900:inkl. mva. !RDrivstoffkapasitet mest komplette enhver annen modell. helt vanlig personbil, ogMOTOR er KJØPE, EIE OG SLEPE Oppbevaringskapasitet • IELEKTRONISK SERVOSTYRING og letteste vannscooteren •BEDRE PObransjens AR Som EKhvilket ERSEKSH U2X2 Sog REKK 70% S Det ØRRE DIMENSJONER MO motorvarmer, tilElektronisk nytt større fabrikkmontert vinsj. inkl. mva. Innsugingssystem Naturlig pustende ENN NOENSINNE. informasjon brøyteskjær som 134.900:inkl. mva. PRODUSENT Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) iBR Elektronisk iBR OG 70% STØRRE BENSINTANK FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE kan du velge mellom femÅ fortsette Med Sportsman Nordic Pro Edition, VANNSCOOTEREN PERSONER FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE OGOG % ØRR B 197 NBEN N• sortiment av tilbehør. Fra kun DEN ENKLESTE mmogOR miBR FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE Elektronisk brems,og nøytral revers veier 6FOR kg570 Oppbevaringskapasitet Vekt (tørr) 184/190 kg kg KJØPE, EIE OG SLEPE – Hanskerom 1,6 LBENSINTANK 1,6PL R ON FOR 2tillegg PERSONER LASTER 362 KG Kveen Motor Lengde • ELEKTRONISK SERVOSTYRING ERFARING WWW.POLARISINDUSTRIES.NO FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY PASSASJERKAPASITET enklere å• vedlikeholde enn PASSASJERKAPASITET • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR Fra kun • EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE • PRODUSERT MED 25 ÅRS BRP Sea-Doo har vært får du alt du behøver MER MORO ENN DU KAN MARKEDSLEDENDE sortiment av tilbehør. PRODUSENT iøynefallende farger og ener rekke PASSASJERKAPASITET • TIPPBART LASTEPLAN SOM Vanscooteren Sea-Doo SPARK i POLARIS på markedet. I er den MED ADC OG EBS Vektkapasitet Drivstoffkapasitet 30 L 30 L 279 cm 305 cm PASSASJERKAPASITET LAGET FOR DEG AV EN VANNSCOOTEREN Å finnes også plass for passasjer og ekstra last. 2016 VANNSCOOTEREN Å EBS m mORBREMS til din maskin. Polaris har PRO PAKKE! om •OG EFFEK VLengde MO MED •Hegrevege HØY OG AVGSelv Rselge REV M fi MER MORO ENN KAN fårMotor dupasser behøver for avslutte jobben. Fra og Vanscooteren Sea-Doo SPARK er •i  REGISTRERT – Med ekstrautstyr Lagringsrom foranVektkapasitet 28PRODUSERT L 28 Lm å ADC NØYTRAL Ktommelvarmer een Mo o EU (støtfanger til støtfanger) VANNSCOOTEREN ÅVANNSCOOTEREN enhver annen modell. Åden en markedsleder • MED 25 ÅRS ERFARING Polaris SOMSEA-DOO EU-TRAKTOR •OG ELEKTRONISK SERVOSTYRING •Blueberry TIPPBART LASTEPLAN SOM SEA-DOO SPARK *En Traktor er et –NORDIC Hanskerom tilpasningsmuligheter, Kveen DIMENSJONER SPARK OGOG 70% STØRRE BENSINTANK •Oppbevaringskapasitet PRODUSERT MEDdu25alt ÅRS •DU POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK WWW.KVEEN.AS inkl. mva. Sea-Doo SPARK er en ENKLESTE klasse for seg.OG Den er leken og• REC LITE KJØPE, EIE OG SLEPE • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART LASTEPLAN SOM • HØ OG G R R R • POLAR S EKTE SEKSH ULSTREKK • PO R H U R KJØPE, EIE SLEPE Drivstofftype 95 oktan 95 oktan MARKEDSLEDENDE BRP Sea-Doo har vært Vektkapasitet MOTOR DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR Vektkapasitet Lengde lett å dra på henger med en ERFARING KJØPE, EIE SLEPE DEN PRODUSENT inkl. mva. M M J en klasse for seg. Den er leken og •alle SOM EU-TRAKTOR •MOTOR SERVOSTYRING •mcmstørre TIPPBART LASTEPLAN SOM (støtfanger til støtfanger) i vannscooterindustrien • OG MOTORBREMS MED DEN •ELEKTRONISK HØYLAVGIR, REVERS, PARK FORESTILLE DEG ENKLESTE ADC OG EBS OG NØY RAakjøres MOTOR motorvarmer, bransjens mest komplette tilleggsutstyr og REGISTRERT tilbehør. ktilknytt 279OG cm 305 cm motorvarmer, til nytt batteri og Detkan 362 KG inkl. mva. BreddeLASTER 118 118 cm KJØPE, EIEår. SLEPE KJØPE, EIE OG SLEPE M Hegrevegen 15, 6781 lett å kjøre, slik ater i familien SPORTSMAN 6X6 570 EPS fra FOR 2EFFEKTIV PERSONER LASTER 362 KG –fabrikkmontert Med ekstrautstyr Lagringsrom PRODUSENT – Hanskerom 1,6 L Stryn 1,6 Sea-Doo SPARK er den fortsette og Sp ERFARING PASSASJERKAPASITET (støtfanger tilMED støtfanger) mL• • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR Pvinsj. Rarbeide. OG PASSASJERKAPASITET LAGET FOR AV EN SPARK den en markedsleder •personbil, EFFEKTIV MOTORBREMS •DEN HØYOG LAVGIR, REVERS, Drivstoffkapasitet 30 L NØM foran i mer enn 25 rimeligste, mest @RMeda Hegrevegen 15, 6781 Stryn BRP Sea-Doo har vært PARK MOTOR •DEN ELEKTRONISK SERVOSTYRING lett åSea-Doo kjøre, slik at alle i det familien WWW.KVEEN.AS DEG ENKLESTE helt og er Mav DIMENSJONER FOR 2OG 70% STØRRE BENSINTANK PERSONER LASTER 362 Sea-Doo SPARK erENKLESTE den Sea-Doo SPARK den Vanscooteren Sea-Doo SPARK erInnsugingssystem i  ermest •134 MO ORBR M KG MOTOR •ekstra EFFEKT MED MOTOR ® Å ™ sortiment ® last.V MOTORBREMS ™ kommer til åvanlig ha moro. I tillegg Naturlig pustende pustende rimeligste, VANNSCOOTEREN Å•OG VANNSCOOTEREN •FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR finnes også plass for passasjer ADC OG EBS OG NØYTRAL tilbehør. NY BIG BOSS !DEG MER MORO ENN DU KAN MER MORO ENN DU KAN 900 -og m HO Vekt (tørr) 184/190 kg 197finnes kg Naturlig – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 28 L4 Luster Sparebank er e n mo FORESTILLE or kommer tlf 404 36 Motor Type 900 ACE Rotax 900 Rotax 362 KG FOR 2EBS PERSONER WWW.POLARISINDUSTRIES.NO •STØRRE DIMENSJONER Type 900 ACE 118 cmMED Rotax 900 HOLASTER ACE Bredde Rotax 900 ACE PASSASJERKAPASITET Bredde 118 cm Kveen 1 OG 70% POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK BENSINTANK •Rotax PRODUSERT 25 ÅRS en markedsleder også plass for i vannscooterindustrien til ådu ha det moro. I tillegg rimeligste, mest rimeligste, mest ADC OG NØYTRAL 2016 rimeligste, mest MARKEDSLEDENDE Vektkapasitet • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR Vektkapasitet PASSASJERKAPASITET drivstofføkonomiske DIMENSJONER enklere åklasse vedlikeholde enn MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG Lengde LAGET FOR DEG AV EN LAGET DEG AV EN drivstofføkonomiske kan velge mellom fem FORESTILLE DEG enFOR for seg. Den er leken og • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART får du alt du behøver for å av Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  • PPB R P N OgL M D DC OG B tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE Rotax Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE Rotax • PRODUSERT MED 25 ÅRS ERFARING VANNSCOOTEREN Å *En EU Traktor er et firehjuls eller sekshjuls kjøre tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as Type 900 Manuell ACE Rotax 900•HO ACE Rotax HOEU ADCMED OG WWW EBS KJØPE, EIE OGkgRotax SLEPE drivstofføkonomiske •OGDRIVSTOFFGJERRIG MOTOR *En Traktor firehjuls e 279 •drivstofføkonomiske REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • HØY- OG LAVGIR, REVERS, • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR Maskinen på197 bildet Oppbevaringskapasitet og letteste vannscooteren EIE fem OG SLEPE i vannscooterindustrien kan KJØPE, du velge mellom DIN BRØYTE SNØEN I900 VINTER. DM POLARIS SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK PRODUSERT 25 Reverssystem revers (ekstrautstyr) Elektronisk Elektronisk iBR inkl. mva. K ACE NPolaris AScmer etselges REC LITE i mer enn år. VANNSCOOTEREN Åer•erdenHØYERFARING Vekt (tørr) 184/190 kg25 drivstofføkonomiske iøynefallende farger og en rekke M PRODUSENT 2vannscooteren (støtfanger tilATV støtfanger) Drevers N NK SLA LAVGIR, REVERS, PARK •• EFFEKTIV MOTORBREMS MED Vektkapasitet enhver annen modell. lett åer kjøre, slik at alle iEKTE familien MARKEDSLEDENDE Vekt (tørr) Blueberry oka samfunne og har g ennom mange og letteste og letteste vannscooteren Rår. Traktor G fylte på markedet. ISPARK tillegg Hegrevegen 15, 6781 Stryn Sea-Doo SPARK er den kan kjøres fra registrer og letteste vannscooteren inkl. •FORESTILLE POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK •1,6iBRPiBR 25å1,6ÅRS ÅRS Manuell (ekstrautstyr) Elektronisk DIMENSJONER iBR Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR utstyrt. Vannscooteren Sea-Doo i Reverssystem en seg. Den erMARKEDSLEDENDE leken og en klasse for SPARK seg. Den leken og MOTOR • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPP – for Hanskerom LPRODUSERT L fylte er ekstra SS SJmva. RK Poktan SMED DEG DEN ENKLESTE iøynefallende farger og rekke i mer enn 25 år.klasse BEDRE ENN NOENSINNE. kan16kjøres fra 16 Sea-Doo erenden Reverssystem Manuell Elektronisk Vektkapasitet BRP Sea-Doo har vært • Elektronisk RON RElektronisk Oplogpakke RiBR NG(ekstrautstyr) MOTOR motorvarmer, til nytt større tilpasningsmuligheter, Blueberry Oppgrader din ORV med en for brøyte DEN ENKLESTE FOR 2 PERSONER PARK OG NØYTRAL Drivstofftype 95R oktan 95revers KJØPE, EIE OG SLEPE FOR PERSONER LASTER 362 Oppbevaringskapasitet % på markedet. I tillegg er den OG 70% STØRRE BENSINTANK FOR 2 PERSONER lett å dra på2 henger med en på markedet. I tillegg er den V NNSCOO N og letteste vannscooteren Elektronisk brems, nøytral og revers iBR ve ADC OG EBS OG NØYTRAL kommer til å ha det moro. I tillegg rimeligste, mest Kveen Mo • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR PRODUSENT WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORW ERFARING Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Elektronisk iBR Bredde 118 cm lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg – HØYMed ekstrautstyr Lagringsrom foranREVERS, 28 L• FACEBOOK.COM/POLAR L % 28Rotax DIMENSJONER DENslik ENKLESTE M PASSASJERKAPASITET tilpasningsmuligheter, vist herog revers WWW.POLARISINDUSTRIES.NO en markedsleder • EFFEKTIV MOTORBREMS MED • OG LAVGIR, PARK rimeligste, mest DEN ENKLESTE Drivstofftype 95 1,6 oktan 95 oktan tilleggsutstyr og tilbehør. på markedet. I tillegg er den Drivstofftype 95 oktan 95 oktan PASSASJERKAPASITET Elektronisk brems, nøytral iBR veier 6 kg Type Oppbevaringskapasitet 900 ACE 900 HO ACE Rotax 90 Rotax lett å dra på henger med en helt vanlig personbil, og er lett å kjøre, at alle i familien KJØPE, EIE OG SLEPE – Hanskerom 1,6 L L lett å dra på henger med en LAGET FOR DEG AV EN LAGET FOR DEG AV EN PASSASJERKAPASITET • PRODU R M D R LAGET FOR DEG AV EN 2016 Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende år ny a myk e m d ar for å s mutilleggsutstyr era ERFARING snøen til vinteren. Kontakt din forgjennom Sea-Doo SPARK er den Sea-Doo har vært Sea-Doo SPARK erdrivstofføkonomiske i  KJØP OG S Epost: P30 Drivstoffkapasitet L Rotax 30 et L for MOTOR PRODUSENT tlf 404 36900 -ATV Type PASSASJERKAPASITET 900 ACE Rotax HO ACE 900 HOEUACE Rotax på markedet. Ikan tillegg er• den *En Traktor er etselges firehjuls eller sekshjuls kjøretøy regis kanMOTORBREMS du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsvelge mellom LAGET FOR DEG EN •Vanscooteren EFFEKTIV MED •TIPPBART LASTEPLAN SOM HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • Motor Polaris riksdekkend LA433 DIN BRØYTE SNØEN Iforhandler VINTER. VANNSCOOTEREN Ådu VANNSCOOTEREN Åsalg@kveen.as i vannscooterindustrien og BRP tilbehør. finnes også passas Følg oss på plass enklere å vedlikeholde enn MER MORO ENN DU KAN vanlig personbil, og er AV Kveen VANNSCOOTEREN Åden Heg 15 6 WWW.KVEEN.AS vanlig personbil, og erhelt drivstofføkonomiske – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28Drivstofftype L 28 L(tørr) MARKEDSLEDENDE Hegrevegen 15, Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende VANNSCOOTEREN Å EKTE FOR 2fem PERSONER LAST 95 Vekt 184/190 kg evegen Innsugingssystem Naturlig pustende pustende en markedsleder LITE MO OR Kveen Motor Polaris selges gjennom –Manuell Hanskerom DENNaturlig ENKLESTE og letteste vannscooteren Kveen Motor lett å dra på henger med kommer tilREC å MARKEDSLEDENDE ha det moro. tillegg rimeligste, mest ADC OG EBS OG NØYTRAL Sea-Doo SPARK er •en HØYOG LAVGIR, REVERS, EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK •oktan •helt POLARIS SEKSHJULSTREKK Reverssystem revers (ekstrautstyr) iBRPRODUSER Elektro Vektkapasitet i mer enn 25 år.tilbehør. muligheter, tilleggsutstyr og •Elektronisk DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR kan kjøres fylte 16Elektronisk år. Traktor etter kl MARKEDSLEDENDE om hvilket brøyteskjær som enhver annen modell. Drivstofftype 95EU-TRAKTOR oktan 95 oktan MARKEDSLEDENDE KJØPE, EIE OG SLEPE BRP Sea-Doo harinformasjon vært Vektkapasitet enklere åPOLARIS vedlikeholde enn Vektkapasitet MOTOR iøynefallende farger og en • rekke enklere åI• vedlikeholde enn DIMENSJONER lett å dra på henger med en PRODUSENT MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG Oppgrader din ORV med en plogpakke for åfra brøyte PASSASJERKAPAS TET FORESTILLE DEG en klasse for seg. Den er leken og vannscooteren i vannscooterindustrien • REGISTRERT SOM • ELEKTRONISK SE G Rotax OR registrert D900G HO36 N433 Blueberry EFFEKTIV MOTORBREMS LASTER 362 KG Hegrevegen 15, 6781 Stryn Jeraden Type 900 ACE ACE Rotax Lengde PRODUSENT de e arbe de Lus er Tur ag er e n og letteste av Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) iBR Elektronisk iBR på markedet. I tillegg 404 KJØPE, EIE OG SLEPE ADC OG EBS OG NØYTRAL MOTOR k enhverSLEPE annen modell. DEN ENKLESTE – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran VANNSCOOTEREN Å PRODUSENT KJØPE, OG SLEPE enhver annen modell. Elektronisk brems, nøytralen markedsleder og revers iBR veier EIE 6 kgStryn Oppbevaringskapasitet t drivstofføkonomiske • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR KJØPE, EIE OG • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR DIMENSJONER • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • HØY- OG LAVGIR, REVERS, Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i Drivstoffkapasitet SPORTSMAN 6X6 570 EPS k Maskinen på bildet WWW.KV DIMENSJONER helt vanlig personbil, og er passer til din maskin. Polaris har 279 cm 305 cm i mer enn 25 år. kan dupå markedet. velge mellom fem tilpasningsmuligheter, vist her 30 L 30 L LA DIN ATV BRØ rimeligste, mest a Hegrevegen 15, 6781 V E L G T R Y G WWW.KVEEN.AS PRODUSENT helt vanlig personbil, og er PASSASJERKAPASITET Drivstofftype 95 oktan 95 o M6781 R Dpustende D ND I tillegg er erden m LAGET en FOR DEG AV seg. EN Den PARK OG NØYTRAL snøen til vinteren. Kontakt din forhandler for 15, Sea-Doo SPARK den lett å dra påkun henger med en Innsugingssystem Naturlig MOTOR KAMPANjEp tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as ® ™ Naturlig Innsugingssystem Naturlig pustende pustende Fra a klasse for er leken og ERFARING Hegrevegen Stryn (støtfanger til støtfanger) VANNSCOOTEREN Å MED ADC OG EBS • PRODUSERT MED 25 ÅRS WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY lett å kjøre, slik at alle i familien n Polaris selges gjennom et riksdekkende godk – Hanskerom 1,6 L tlf 404 36 433 Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE MER MORO ENN DU KAN Rotax vannscooteren Kveen Motor •mest EFFEKTIV MOTORBREMS E LE95 OG SLEPE jL ecmKJØPE Drivstoffkapasitet 30 30 L (ekstrautstyr) •Vannscooteren MOTORBREMS MED •SPARK HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK Sea-Doo SPARK er den Sea-Doo er den 1 og letteste Drivstofftype 95er oktan oktan MARKEDSLEDENDE VNaturlig EE L i vannscooterindustrien rimeligste, Drivstoffkapasitet 30 L klasse 30 •rekke EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% STØRRE BENSINTANK Sea-Doo har vært tilleggsutstyr og tilbehør. Manuell revers MOTOR !Den Sea-Doo SPARK er i Reverssystem en for seg. er leken og RODUElektronisk N •iBRPROD mange gode samarbe dspar narar som bransjens mest komplette MOTOR heltLengde vanligBRP personbil, og lett å dra åpå henger med en erBlueberry ekstra utstyrt. enklere ålettEFFEKTIV vedlikeholde enn enklere vedlikeholde ennPOLARIS å kjøre, slik at alle i familien iøynefallende farger en drivstofføkonomiske 134.900:inkl. mva. Naturlig informasjon om 279HO 305som cm 36 - Epost: Rotax 900433 HO ACE Innsugingssystem Rotax salg@kveen.as 900 ACE hvilket brøyteskjær Rotax 900 ACE tlf 404 KJØPE, EIEog OG SLEPE Kpustende een Mo o Oppgrader din ORV m FORESTILLE DEG DENType ENKLESTE g

Bygstadvegen 93 6973 SANDE T

d

TUNGESTØLEN FUGLESTEG ORMELID WITTGENSTEIN

Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den er leken og lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg kan du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsmuligheter, tilleggsutstyr og tilbehør.

Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den er leken og lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg kan du velge mellom fem ® iøynefallende farger og en rekke tilpasningsmuligheter, Sea-Doo SPARK er den tilleggsutstyr og rimeligste, tilbehør. mest

®

Blueberry vist her

Vektkapasitet

Blueberry vist her

® ™ Rotax 900 HO ACE Rotax® 900 ACE™ drivstofføkonomiske og letteste2 vannscooteren Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR®* på markedet. I tillegg er den vist her Drivstofftype 95 oktan lett å dra på henger med en Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  helt vanlig personbil, og er Innsugingssystem Naturlig pustende en klasse for seg. Den er leken og lett å kjøre, slik at alle i familienenklere å vedlikeholde enn enhver annen modell. kommer til å ha det moro. I tillegg ™ Vektkapasitet 1 kan du velge®mellom fem Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i Drivstoffkapasitet 30 L iøynefallende farger og en rekke Blueberry 2 og klasse for seg. Den er leken Sea-Doo SPARK en er den tilpasningsmuligheter, vist her Lengde ® ™ tilleggsutstyr rimeligste, og tilbehør. mest lett å kjøre, slik at alle i familien 279 cm Typemoro. I tillegg (støtfanger til støtfanger)Rotax® 900 ACE™ Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE 1 kommer til å ha det drivstofføkonomiske Type

1

Rotax 900 HO ACE Elektronisk iBR* 95 oktan

Naturlig pustende ®

NY BIG BOSS NY BIG!BOSS! 139.875,BEDRE NOENSINNE NY BIG BOSS ! ENN SEA-DOO SPARK SEA-DOO SPARK BEDRE ENN NOENSINNE. BEDRE ENN NOENSINNE. BEDRE ENN NOE BEDRE ENN NOENSINNE. SEA-DOO SPAR BEDRE ENN NOENSINNE. 2016 SEA-DOO SEA-DOO SPARK SEA-DOO SPARK SPARK 2016 SEA-DOO SPARK SEA-DOO SEA-DOO SPARK JJaak139.875,k139.875,ttk ampan JaJkak SPORTSMAN 6X6 SPARK 570 EPS SPARK REC LITE SEA-DOO j 30 L

®*

tkampa Jak SEA-DOO SPARK SPORTSMAN 6X6 570 EPSSPARK SEA-DOO SPARK SEA-DOO SPARK NY BIG BOSS ! SEA-DOO nje! NY BIG BOSS SPORTSMAN 6X6 570 EPS NY BIG!BOS 134.900:MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE D MER MORO ENN DU KAN NY BIG BOSS ! NY BIG BOSS ! BEDRE NY BIG BOSS! BEDRE ENN ENN NOENS 134.900:139.875,BEDRE ENN MERNOENSINNE. MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG vist hercm 305

kan du velge mellom fem ®* cm * og letteste2 vannscooteren Bredde 118 118 cm Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR 1 Elektronisk iBR iøynefallende på markedet. I tillegg er den farger og en rekke Blueberry vist her 95 oktan Vekt (tørr) 184/190 kg** 197 kg** Drivstofftype 95 oktan vist her tilpasningsmuligheter, lett å dra på henger med en 2 tilleggsutstyr og tilbehør. helt vanlig personbil, og er Innsugingssystem Oppbevaringskapasitet Naturlig pustende Naturlig pustende enklere å vedlikeholde enn Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  – Hanskerom 1,6 L 1,6 L BRP® Sea-Doo har vært Vektkapasitet enhver annen modell. ® ™– Med ekstrautstyr Lagringsrom foran en klasse for seg. Den er leken og 28 L 28 L ® ™ en markedsleder 1 ® ™ lett å kjøre, slik at alle i familien Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i Drivstoffkapasitet 1 Sea-Doo SPARK er den i vannscooterindustrien 30 L 30 L ® ™ kommer til å ha det moro. I tillegg rimeligste, mest 2 en klasse for seg. Den er leken og i mer enn 25 år. 2 ®* Type Rotax 900 HO ACE Rotax Rotax® 900 ACE™ 1 ®* 900 HO ACE * Lengde drivstofføkonomiske kan du velge mellom fem lett å kjøre, slik at alle i familien * ** 2796 kg cm 305 cm Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier og letteste2 vannscooteren Elektronisk iBR* Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR®* iøynefallende farger og en rekke kommer til å ha detReverssystem moro. I tillegg (støtfanger til støtfanger) Blueberry på markedet. I tillegg er den m mm m ® kan dumed velge fem tilpasningsmuligheter, vist her Drivstofftype Bredde 118 cm 95 oktan 118 cm lett å dra på henger en mellom Vektkapasitet 95 oktan 1 m m m iøynefallende og en rekke tilleggsutstyr og tilbehør. helt vanlig personbil, og er farger Blueberry Innsugingssystem Naturlig pustende Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  Vekt (tørr) 184/190Naturlig kg** pustende m197 kg** tilpasningsmuligheter, vist her enklere å vedlikeholde enn 2 Sea-Doo SPARK er den en klasse for seg. Den er leken og enhver annen modell. tilleggsutstyr og rimeligste, tilbehør. mest Oppbevaringskapasitet ® ™ lett å kjøre, slik at alle i familien 1 Type Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE Rotax® 900 ACE™ 1 kommer til å Vanscooteren ha det moro. I Sea-Doo tillegg SPARK erdrivstofføkonomiske i  – Hanskerom 1,6 L 1,6 L 30 L 30 L ™ ** BRP® Sea-Doo harDrivstoffkapasitet vært kan du velge®en mellom fem 2 og klasse for seg. Den er leken ®* Elektronisk iBR* * og letteste2 vannscooteren – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 Lrevers (ekstrautstyr) 28®*L Reverssystem Manuell Elektronisk iBR iøynefallendelett farger og enslik rekke en markedsleder å kjøre, at alle i familien Lengde 279 cmBlueberry 305 cm ® er den ™ på markedet. I tillegg tilpasningsmuligheter, vist her 1 kommer til å i vannscooterindustrien ha det moro. I tillegg (støtfanger til støtfanger) vist her vist her Drivstofftype 95 oktan 95 oktan tilleggsutstyr og tilbehør. ® vist her lett å dra på henger med en ™ ® ™ kan du velge i mer enn mellom fem25 år. Bredde 118 cm 118 cm 2 1 ®* * helt vanlig personbil, og er iøynefallende farger og en rekke Naturlig pustende Naturlig pustende * ** Blueberry Elektronisk brems, nøytralInnsugingssystem og revers iBR veier ® vist her Vekt (tørr)å vedlikeholde 184/190 kg** 6 kg 197 kg** enklere enn vist her 2 Vektkapasitet tilpasningsmuligheter, ®* tilleggsutstyr og tilbehør. enhver annen modell. Oppbevaringskapasitet m Vektkapasitet – Hanskerom 1,6 L 1,6 m Sea-Doo SPARK er den ® ™L BRP® Sea-Doo har vært Drivstoffkapasitet28 L 30 L 30 L 1 – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L ** ** en markedsleder rimeligste, mest mm m ™ Sea-Doo SPARK er ®den Vanscooteren Sea-Doo SPARK er i  Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE Rotax 1 i vannscooterindustrien Lengde drivstofføkonomiske m m m 279 cm Vektkapasitet mest 305 cm en klasse for seg. Den er leken 2 og i mer enn 25rimeligste, år. ® ™ 2 ®* * 900 Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE RotaxiBR (støtfanger til støtfanger) ®* * ACE 1 og letteste vannscooteren Elektronisk Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Type Elektronisk iBR drivstofføkonomiske lett å kjøre, slik at alle i familien * ** Sea-Doo SPARK er den Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg * ** ** på markedet. I tillegg er den mm m ® ®* cm m og letteste2 vannscooteren® ™Bredde kommerVanscooteren til å ha det moro. I tillegg rimeligste, mest 118 118 cm m Reverssystem revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Elektronisk iBR* Sea-Doo SPARK Type Rotax 900 HO ACEManuell Rotax® 900 ACE™ 95 oktanRotax 900 HO ACE på henger med en er i  Drivstofftype drivstofføkonomiske1 m m m på markedet. I tillegg er den 95 oktan kan du lett velgeå dra mellom fem Vektkapasitet en for seg. Denog er leken og 184/190 kg** 197 kg** ® vist her og letteste2 vannscooteren lett å dra Følg oss på Drivstofftype Elektronisk iBR* 95 oktan Reverssystem revers (ekstrautstyr)Vekt (tørr) Elektronisk iBR®* heltklasse vanlig m95 oktan på henger med enNaturligManuell iøynefallende fargerpersonbil, og en rekke er Innsugingssystem pustende Naturlig pustende Blueberry på markedet.Sea-Doo I tillegg er den lett å kjøre, slik at alle i familien SPARK er den personbil, og er enklere å vedlikeholde enn tilpasningsmuligheter, vist her 95 oktan Oppbevaringskapasitet Drivstofftype 95 oktanNaturlig pustende lett å dra på henger med mest enhelt vanlig Innsugingssystem Naturlig pustende kommer til å ha det moro. I tillegg rimeligste, ® ® enhverogannen modell. tilleggsutstyr tilbehør. å vedlikeholde helt vanlig personbil, og er enklere Type® enn 900 ACE™ Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE –pustende Hanskerom 1,6 L 1,6 L NaturligRotax Naturlig pustende drivstofføkonomiske1Innsugingssystem BRP Sea-Doo har vært kan du velge mellom fem ** ** enklere å vedlikeholde enn enhver annen modell. og revers ® ™ ** Med ekstrautstyr foran 28 L 28 L og letteste*2 vannscooteren kg – revers en markedsleder 1 Elektronisk iBR* Reverssystem (ekstrautstyr) Lagringsrom Elektronisk iBR®* enhver annen modell. Elektronisk brems, nøytral iøynefallende farger og en rekke Drivstoffkapasitet 30 L iBR veier 6Manuell 30 L ® ™ ® ™® Blueberry på markedet. I tillegg er den ™ 1 1 i vannscooterindustrien 2 Drivstoffkapasitet 30 L 30 L 95 oktan** 30 L tilpasningsmuligheter,1 vist Vanscooterenlett Sea-Doo er i med ®* * Drivstofftype ** her 95 oktan å dra SPARK på henger en Drivstoffkapasitet 30 L Lengde i mer enn 25 år. 2 2 en klasse for seg. Den er leken og tilleggsutstyr og tilbehør. cm 305 cm helt vanlig personbil,Lengde og er ®* * ®* * Innsugingssystem 279Lengde Naturlig pustende Naturlig pustende ® (støtfanger til støtfanger) * ** lett å kjøre, slik at alle i familien 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg enklere å vedlikeholde enn 2 vist her * ** ®* * (støtfanger til støtfanger) kommer til å enhver ha det moro. tillegg (støtfanger til støtfanger) annenI modell. ™ Bredde 118 cm 118 cm 118 cm ® ™ * ** kan du velge®mellom fem Bredde 118 cm ® 1 ® ™ Bredde 118 cm 30 L 118 cm iøynefallende farger og en rekke Drivstoffkapasitet 30 L Blueberry** 1 Vekt (tørr) 184/190 kg** 197 kg** Vekt (tørr) 184/190 kg** 197 ** tilpasningsmuligheter, vist her kg Vektkapasitet ®* Vekt (tørr) 2 184/190 kg** 197 kg** ® Lengde tilleggsutstyr og tilbehør. Oppbevaringskapasitet 279 cm 305 cm 2 ® ™ m m ®* Oppbevaringskapasitet * (støtfanger til støtfanger) – Hanskerom 1,6 L 1,6 L Sea-Doo SPARK er den Oppbevaringskapasitet BRP® Sea-Doo har vært * 1 ** m – Hanskerom ® – Med ekstrautstyr Bredde Lagringsrom foran 1,6 L 28 L 28 L 118 cm 1,6 L BRPmest Sea-Doo har vært en markedsleder rimeligste, – Hanskerom 1,6 L 118 cm 1,6 L ® ® ™ BRP vært Type 900 ACEhar Rotax Rotax 900 HO ACE RotaxSea-Doo 1 2 900 – Medi vannscooterindustrien ekstrautstyr Lagringsrom foran 28HO L ACE 28 L en markedsleder drivstofføkonomiske * ** (tørr) ®* Vekt 184/190 kg** ® foran 28 L 197 kg** 28 L Elektronisk og revers iBR veier 6 kg – Med ekstrautstyr Lagringsrom en markedsleder i mer enn 25 år. brems, nøytral Vektkapasitet 2 m ® ™ ®* * og letteste vannscooteren i vannscooterindustrien Elektronisk iBR Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR * ** Oppbevaringskapasitet 1 i vannscooterindustrien Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier(støtfanger 6 kg – Med 28 L PRODUSENT drivstofføkonomiske til støtfanger) enn m ekstrautstyr Lagringsrom foran på markedet. I tillegg er den en markedsleder Lengde kommer til å haår.det– moro. i mer enn 25 år. enklere å vedlikeholde PASSASJERKAPASITET helt vanlig personbil, og er Lengde HanskeromI tillegg 1,6 L L i mer enn Sea-Doo SPARK sortiment av tilbehør. 2 BRP® Sea-Doo Vanscooteren Sea-Doo SPARK har vært 25 2 er den 279 305 cm ®1,6cm ™ Innsugingssystem pustende Naturlig pustende VANNSCOOTEREN Å 95 oktan 95Naturlig oktan m m ® ™ ®* * lett å dra på henger med en er i  Drivstofftype 279 cm 305 cm og letteste vannscooteren ®* passer til din maskin. Polaris har * ** kan du velge mellom fem Elektronisk iBR Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Lagringsrom foran 28 L cm Vektkapasitet (støtfanger til støtfanger) Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg – Med ekstrautstyr * ** 28 L Bredde 118 118 cm en markedsleder enhver annen modell. i vannscooterindustrien mest en for seg. Den er er leken og (støtfanger til støtfanger) Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg Følg oss på 1 ® ™ enklere å rimeligste, vedlikeholde enn ** heltklasse vanlig personbil, og OG1 SLEPE m*Elektronisk brems, nøytral og revers 900 ACE Rotax 900 HONaturlig ACE pustende Rotax 900 HO ACE Rotax på markedet. I 1tillegg er denType KJØPE, EIE Innsugingssystem Naturlig pustende iBR veier 6@kg i vannscooterindustrien iøynefallende farger og en rekke lett å kjøre, slik at alle enn i familien drivstofføkonomiske Blueberry Sea-Doo SPARK er den ** ** MOTOR enklere å vedlikeholde 25 år.118 cm * bransjens BreddeVekt (tørr)i mer enn cmmest 118 cm** m118 i mer enntilpasningsmuligheter, 25 år. 184/190 kg** komplette 197 kg Drivstofftype 95 oktan 95 oktan 2 rimeligste, 2 moro. Bredde 118 cm vist her enhver annen modell. å dra på henger kommer tillett å ha det I tillegg med enReverssystem mest vannscooteren ®* L * Vektkapasitet Drivstoffkapasitet 30 3 ™ iBR (ekstrautstyr) Rotax®Elektronisk iBR®* Rotax 900 HO ACEElektroniskRotax enhver og letteste annen modell. * Type Manuell revers 900**ACE 900 HO ACE 2 Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg drivstofføkonomiske1 tilleggsutstyr og tilbehør. * ** oss Følg på 6 kg kan du på markedet. velge fem m ** tilbehør. ** heltmellom vanlig personbil, og er I tillegg er den sortiment av Elektronisk brems, nøytral **og revers iBR veier Oppbevaringskapasitet 2 Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg ** Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY ®* * og letteste vannscooterenVekt (tørr) Reverssystem Elektronisk iBR 184/190 kg Elektronisk iBR 197 kg WWW K N AS iøynefallende farger en rekke Vektkapasitet Drivstofftype 95Manuell oktan revers (ekstrautstyr) Drivstoffkapasitet 30 L 30 L lettenklere å dra pååog henger med en Blueberry vedlikeholde på markedet. I tillegg er den ® 30 L95 oktan Lengde 30 L m – Hanskerom 1,6 L 1,6 L Sea-Doo SPARK er denog er enn Drivstoffkapasitet BRP Sea-Doo tilpasningsmuligheter, vist her 95 oktan 279eller cm sekshjuls kjøretøy registrert som 305 Følg oss på*En EU Traktor er et firehjuls Drivstofftypehar vært 95 oktan Oppbevaringskapasitet lett å dra på henger med en helt vanlig annen personbil, Lengde Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende Oppbevaringskapasitet enhver modell. (støtfanger til støtfanger) – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 28 tilleggsutstyr ogåtilbehør. 305 cm helt vanlig personbil, ogen markedsleder er fraLL fylte 16 år. Traktor registrertMetter klasse B kaW Innsugingssystem 279 cm Naturlig pustende Naturlig pustende enklere WWW kan kjøres1,6 – Hanskerom 1,6 L ®vedlikeholde enn(støtfanger til støtfanger) ® Sea-Doo rimeligste, SPARK er mest den Lengde enklere å vedlikeholde enn Sea-Doo har vært – Hanskerom 1,6900 L HO ACE 1,6 L Rotax Rotax 900 HO ACE Rotax® 900 ACE™ 1 ® Sea-Doo harType i vannscooterindustrien BRP værtannenBRP enhver annen modell. drivstofføkonomiske enhverDrivstoffkapasitet modell. 30 L118 cmforan 30LL 279 cm 305 cm Bredde 118 cm 118 – Med Lagringsrom 28 28 L DIMENSJONER Bredde 118 cm en markedsleder rimeligste, mest – Med ekstrautstyr foranekstrautstyr 28 L 28 Lm i mer enn 25 år. Lagringsrom til støtfanger) en markedsleder ® ™ * Polaris og letteste2 vannscooteren Drivstoffkapasitet 30 L 30®* L Type (støtfanger 900 Rotax 900 HOL ACE Rotax 900 HOEUACE Rotax *En Traktor er etselges firehjulsgjennom eller sekshjuls kjøretøy registrert som Traktor 30revers L ACE 30 et**riksdekkende godkjent fo ** ** i vannscooterindustrien Elektronisk iBR Reverssystem (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Lengde * ** Vekt (tørr) Drivstoffkapasitet 184/190 kgManuell 197 kg drivstofføkonomiske1 Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg i vannscooterindustrien Vekt (tørr) 184/190registrert kg 197 279cmcm 305 cm Lengde på markedet. I tillegg er den i mer enn 25 år. kan kjøres fra fylte 16 år. Traktor etter klasse B kan kjøres 279 305 cm Lengde 2 (støtfanger til støtfanger) Bredde 118 cm 118 cm Oppbevaringskapasitet i mer enn 25 er år. i  (støtfanger til støtfanger) og letteste vannscooteren 279 (ekstrautstyr) cm 305 iBR cm ®* Vanscooteren Sea-Doo SPARK Reverssystem Manuell revers Elektronisk Elektronisk iBR* Drivstofftype oktan * ** lett å dra påharhenger med en Elektronisk brems, nøytral118 og95 revers iBR veier 6 kgOppbevaringskapasitet ** 95 oktan ** – Hanskerom(støtfanger til støtfanger) * 1,6 L 1,6 L ® ** 118 cm Vektkapasitet BRP Sea-Doo vært Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg118cmcm på markedet. I tillegg er den Bredde 118 cm FORforan DEG AV EN Bredde en klasse seg. Denog er er leken og LAGET – Med ekstrautstyr Lagringsrom 28 L 28 L184/190 118 helt vanligfor personbil, Vekt (tørr) kg**cm –197Hanskerom 197 kg** gjennom etFølg ** Bredde 118 cm® en markedsleder Polaris riksdekkende godkjent forhandle 1,6oss L på 1, Vekt (tørr) 184/190 kg** pustende Innsugingssystem Naturlig Naturlig pustende selges Drivstofftype 95 oktan 95 oktan MARKEDSLEDENDE BRP Sea-Doo har vært Vektkapasitet mkg lett å dralett på åhenger medaten kjøre, slik alle enn i familien ** ** ** * ** i vannscooterindustrien Sea-Doo SPARK er den Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg enklere å vedlikeholde Oppbevaringskapasitet ** ** – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 Loss på 2 PRODUSENT Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg Følg en markedsleder i mer enn 25 kommer tilår.å erha det tillegg mest helt vanlig personbil, og er moro. I Innsugingssystem Oppbevaringskapasitet – Hanskerom 1,6 L 1,6 L ® Sea-Doo SPARK den BRP® Sea-Doo har værtrimeligste, ™ ® ™ Naturlig pustende Naturlig pustende enhver annen modell. m Type Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE Rotax * ** Oppbevaringskapasitet 1 foran i vannscooterindustrien 28 L 28 L 900 ACE Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg – Med ekstrautstyr Lagringsrom Oppbevaringskapasitet 1 en markedsleder drivstofføkonomiske rimeligste, mest mellom du velge fem ® ™ enklere åkan vedlikeholde enn ** ® Type Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE1,6 L Rotax 2900 ACE –i vannscooterindustrien Hanskerom 1,6 L ® 1 – Hanskerom 1,6 L 1,6 L drivstofføkonomiske – Hanskerom 1,6 L 1,6 L ®har vært ®* * ® og letteste vannscooteren BRPiøynefallende Sea-Doo Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Elektronisk iBR BRP Sea-Doo har vært BRP Sea-Doo haren vært i mer enn 25 år. 30 L * i mer enn 25 år. farger og rekke 2 30 L 2 enhver annen modell. og letteste vannscooteren Blueberry28 L ®* * – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 LiBR®* Elektronisk iBR 28 L 28 L Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk på markedet. I tillegg er den –Drivstoffkapasitet Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L * ** en markedsleder Elektronisk brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg en markedsleder en markedsleder * ** på markedet. I tillegg er den tilpasningsmuligheter, her nøytral Elektronisk vist brems, og revers iBR veier 6 kg 95 oktan Drivstofftype 95 oktan lett å dra på henger95med en i vannscooterindustrien Drivstofftype Lengde ® oktan i vannscooterindustrien lett å dra på henger med en i vannscooterindustrien Drivstoffkapasitet 30 279 L95 oktan 30 tilleggsutstyr tilbehør. æ Naturlig pustende cm 305L cm i mer enn og 25 år. helt vanlig personbil, og er Følg Naturlig oss på pustende InnsugingssystemNaturlig helt vanligi mer enn personbil, og er år. 25 ® (støtfanger til støtfanger) Innsugingssystem Naturlig pustende pustende * enklere å** iBR vedlikeholde enn m Elektronisk brems, nøytral og revers veier 6 kg i mer enn år. enn enklere å25 vedlikeholde * ** Lengde Elektronisk brems, nøytral annen og reversmodell. iBR veier 6 kg enhver enhver annen modell. ** ** 279 cm 305 Bredde 118 cm 118cmcm

ee!! tkatM SPORTSMAN 6X6570 570EPS EPS SPORTSMAN 6X6 570 EPSnjKveen KAMPANjEm SPORTSMAN 6X6

Du finn e mangfa d av u ke opp ev ngar an en du er fas buande e er re sande Lus er kommune Overskr f a nemner berre nokre få av de gode urmå a som n a vr ke personar u ke ag har eke hand om De er ku ur ska ar som krydrar den s ore r kdomen av na ur som Lus er kan by på

Bank for akt ve menneske Du har va e S ø vbe en ng når du ønsk er de Person eg h e p når du reng de

SPORTSMAN 6X6 570 134.900:139.875,139.875,134.900:PRIS MED SEA-DOO SPARK 134.900:Kveen Moto KAMPANjEbEITEPuSSER NY BIG BOSS! SEA-DOO SPARK KAMPANjEPRIS MED BEDRE ENN FOR 2 PERSONER PARK OG NØYTRAL FOR 2 NOENSINNE. PERSONER OG STØRRE BENSINTANK FOR 2 PERSONER WWW.KVEEN.AS PRIS MED •433DRIVSTOFFGJER • TIPPBART LASTEPLAN SOM70% MED ADC OGAV EBS tlfPRIS 404 36MED - Epost: salg@k DIMENSJONER ADC OG EBS OG NØYTRAL LAGET FOR DEG EN er med på å auka r kdomen vår De g er DIMENSJONER 2016 ERFAS DEN ENKLESTE bEITEPuSSER • EFFEKTIV MOTORBREMS MED • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK • POLARIS EKTE SEKSHJULSTREKK • TIPPBART LASTEPLAN SOM LA DIN ATV BRØYTE WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNOR LASTER 362 KG Kveen Motor WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FAC PASSASJERKAPASITET DIMENSJONER SEA-DOO SPARK • ELEKTRONISK SERVOSTYRING MARKEDSLEDENDE REC LITE de ved å u v k a bode på godeVANNSCOOTEREN opp bEITEPuSSER Å • POLARIS •SEKSHJULSTREKK HØY- OG LAVGIR, REVERS, OG 70% STØRRE • POLARIS EKTEMotor EKTE SEKSHJULSTREKK Kveen bEITEPuSSER

139.875,139.875,-

MOTOR på markedet. I ERFARING tillegg er den Følg oss på • ELEKTRONISK SERVOSTYRING rimeligste, mest Hegrevegen 15, 6781 Stryn i mer enn 25 åår.ha kommer til å ha det moro. IType tillegg rimeligste, mest 118 cm I tilleggRotax 900vist 118 cm900 MOTOR lettBredde å kjøre, slik at alle i familien kommer til det moro. enhver modell. DENannen ENKLESTE WWW enhver annen modell. tilpasningsmuligheter, og letteste vannscooteren 900 ACE ACE Rotax HOTACERotax SOM Drivstofftype oktan V 95Esnøen L Elektronisk G T YiBR GKVEEN Type HOher Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) •drivstofføkonomiske REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR •lett ELEKTRONISK SERVOSTYRING • TIPPBART LASTEPLAN å dra på med en- Epost: DIMENSJONER PASSASJERKAPASITET WWW.KVEEN.AS LAGETdu FOR DEG AV ENtlfhenger 404 36 433 salg@kveen.as tilR vinteren. Ko • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR drivstofføkonomiske kan velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningskan du velge mellom fem VANNSCOOTEREN Å tilleggsutstyr og tilbehør. på markedet. I tillegg er den helt vanlig personbil, og er FOR 2FOR PERSONER LASTER 362 KG 30 L 184/190 kg VektDEG 197 kg D M NSJON R •(tørr) DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR MARKEDSLEDENDE LAGET FOR AV EN og letteste vannscooteren Innsugingssystem Naturlig pustende Drivstoffkapasitet 30 L LAGET DEG AV EN Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Elektronisk iBR DIMENSJONER og letteste vannscooteren OG 70% STØRRE BENSINTANK WWW POLAR S95NDUSTR ES NO FACEBO Drivstoffkapasitet 30 L WWW.KVEEN.AS Reverssystem Ma muligheter, tilleggsutstyr og tilbehør. informasjon om hvilk KJØPE, EIE OGMARKEDSLEDENDE SLEPE enklere å vedlikeholde enn Drivstofftype oktan iøynefallende farger og en rekke WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • LASTER 362 KG FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY •på markedet. POLARIS EKTE• SEKSHJULSTREKK OGen 70% STØRRE BENSINTANK • PRODUSERT MED6781 25 ÅRS Stryn lett å dra henger med PRODUSENT MARKEDSLEDENDE Oppgrader din ORV med en p I på tillegg er den EFFEKTIV MOTORBREMS Hegrevegen 15, Oppbevaringskapasitet på markedet. I tillegg er den •modell. PRODUSERT MEDDIMENSJONER 25 ÅRS ERFARING Lengde MOTOR annen KJØPE, EIEPRODUSENT OG SLEPE WWW.KVEEN.AS ev ngar kommunen Takk for nnsa sen 95 oktan oktan PRODUSENT •lett EFFEKTIV MOTORBREMS MED –enHanskerom •enhver HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK å dravanlig på henger med DIMENSJONER helt personbil, og er Drivstofftype passer til95 din maskin 279 cm 305 cm tilpasningsmuligheter, LengdeERFARING PRODUSENT Hegrevegen 15, 6781 Stryn Drivstofftype 1,6 L en Innsugingssystem Naturlig pustende snøen til vinteren. lett å dra påkun henger med MOTOR (støtfanger til støtfanger) tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as BRP DEN Sea-Doo har vært ENKLESTE WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY 2791,6 cmL Kontakt d Fra • PRODUSERT MED 25 ÅRS MED ADC OG EBS ADC OG EBS OG NØYTRAL DIMENSJONER helt vanlig personbil, og er MER MORO ENN DU KAN å vedlikeholde enn Drivstoffkapasitet 30 L Innsugingssystem Naturlig pustende Naturlig pustende PASSASJERKAPASITET (støtfanger til støtfanger) og tilbehør. – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 28 L G OR D G V N LAGET FOR DEG AV EN LAGETen markedsleder FOR DEG AVtilleggsutstyr EN enklere D MENSJONER bransjens mest kom helt vanlig personbil, og er WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY tlf 404 36 433 Epost: salg@kveen.as inkl. mva. Innsugingssystem informasjon om hvilket brøy enklere å vedlikeholde enn VANNSCOOTEREN Å Bredde 118 cm 118 cm WWW POLAR S NDUSTR FORESTILLE DEG DEN ENKLESTE MARKEDSLEDENDE M RKå DS D ND enhver modell.Vektkapasitet MARKEDSLEDENDE Lengde • modell. ELEKTRONISK SERVOSTYRING ERFARING LAGET FORDEG DEG AV ENannen enklere vedlikeholde enn i vannscooterindustrien PASSASJERKAPASITET sortiment av tilbehø enhver annen PRODUSENT Bredde 118 cm 279 cm VANNSCOOTEREN Å LAGET FOR AV EN DIMENSJONER PRODUS N DEN ENKLESTE passer til din maskin. Polaris KJØPE, EIE OG SLEPE (støtfanger til støtfanger) V E L G T R Y G T V EL Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg PRODUSENT i mer enn 25 år. enhver annen modell. PASSASJERKAPASITET • TIPPBART LASTEPLAN SOM • REGISTRERT SOM EU-TRAKTOR • ELEKTRONISK SERVOSTYRING DIMENSJONER WWW.KVEEN.ASHegrevegen• 15, 6781 KJØPE,MOTOR EIE OGKveen SLEPE LAGET FOR MARKEDSLEDENDE VANNSCOOTEREN Å DEG WWW.POLARISINDUSTRIES.NO FACEBOOK.COM/POLA Motor DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR Sea-Doo den Drivstoffkapasitet 30 L Stryn LAGET FOR DEG AVSPARK ENAV ENer• MARKEDSLEDENDE Drivstoffkapasitet 30 L bransjens mest komplette Vekt (tørr) 184/190 kg 30 L KJØPE,MARKEDSLEDENDE EIE OG SLEPE Elektronisk brems, nøytralMOTOR og15, revers iBR veier 6 kg Bredde 118 cm FOR 2 PERSONER LASTER 362 KG Oppbevaringskapasitet rimeligste, mest Hegrevegen 6781 Stryn MARKEDSLEDENDE WWW.KVEEN.AS • DRIVSTOFFGJERRIG MOTOR LAGET FOR DEG AV EN MOTOR Drivstoffkapasitet PRODUSENT FOR DEG PRODUSENT DIMENSJONER 404Rotax 36900 433 -E Epost: Type HOAV ACE Rotax 900 HOTACE- V E L G M Rotax 900 ACE tlfLAGET VEN Lsortiment G T R salg@kveen.as Y Gkg OG 70% STØRRE BENSINTANK Lengde PRODUSENT PRODUSENT – Hanskerom 1,6 L 1,6 tilbehør. tlfLengde 404 36 433 - Epost: salg@kveen.as Vekt (tørr)BENSINTANK 184/190 WWW.POLARISINDUSTRIES.NO •STØRRE FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY Oppbevaringskapasitet BRP Sea-Doodrivstofføkonomiske har vært• POLARIS 27925 cmLÅRSav cm 305 cm MARKEDSLEDENDE EKTE SEKSHJULSTREKK OG 70% •279 PRODUSERT MED MARKEDSLEDENDE Vektkapasitet og letteste DIMENSJONER vannscooteren (støtfangerforan til støtfanger)til støtfanger) (støtfanger Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR Lengde Elektronisk iBR – Med ekstrautstyr Lagringsrom 28 L 28 L *En EU T en markedsleder PRODUSENT Oppbevaringskapasitet – Hanskerom 1,6 L WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY ERFARING på markedet. I tillegg er MOTORBREMS den PRODUSENT BRP Sea-Doo har vært (støtfanger til støtfanger) • EFFEKTIV MED • HØYOG LAVGIR, REVERS, PARK i vannscooterindustrien Bredde k WWW.KVEEN.AS – Hanskerom Lagringsrom 1,6oktan L 28 L 118 cm Drivstofftype 95 oktanforan118 cm Sea-Doo SPARK erlett denå dra Bredde 118 cm95 på henger med en AV EN BRP Sea-Doo har vært – Med ekstrautstyr LAGET FOR DEG en markedsleder T 57 68 27 00 www u e pa ebank no i mer enn 25 år. vanligDIMENSJONER ADC OG ogEBS OG NØYTRAL– Med ekstrautstyrNaturlig Bredde Lagringsrom foran 28 pustende L DIMENSJONER WWW.KVEEN.AS personbil, er nøytral ogInnsugingssystem en markedsleder rimeligste, mestFORhelt Vekt•(tørr) 184/190 kg 197 kg pustende Naturlig Elektronisk brems, revers iBR veier 6 kg LAGET FOR DEG AV EN LAGET DEG AV EN (støtfanger til støtfanger) WWW.POLARISINDUSTRIES.NO FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY ** ® ™ m i vannscooterindustrien * ** MARKEDSLEDENDE 30 L revers 30 Drivstoffkapasitet 30 L Type Vekt (tørr) Rotax 900 HO ACE30 L 184/190 kg Rotax 900 HOEUACE Elektronisk brems, nøytral og iBR veier 6 LkgRotax 900 ACE *En Traktor er enklere å Drivstoffkapasitet vedlikeholde enn Polar 1 i vannscooterindustrien Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg drivstofføkonomiske Lengde Vekt (tørr) Bredde 118 cm305 cm 118 cm Oppbevaringskapasitet i mer enn 25 år. Lengde 279 cm 25 år. annen modell. i mer enn kan kjøres MARKEDSLEDENDE LAGETMARKEDSLEDENDE FOR DEGenhver AV EN 279 cm 305 cm Vektkapasitet PRODUSENT (støtfanger til støtfanger) 2 Oppbevaringskapasitet DIMENSJONER ®* * (støtfanger til støtfanger)** og letteste vannscooteren Oppbevaringskapasitet PRODUSENT ** Elektronisk Reverssystem Manuell revers (ekstrautstyr) iBR Elektronisk iBR – Hanskerom 1,6 L 1,6 L ® * ** * ** Vekt (tørr) 184/190 kg 197 kg Bredde 118 cm 118 cm WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNO DEN ENKLESTE BRP Sea-Doo har vært Elektronisk brems, ogcm revers iBR veier 6 kg Elektronisk brems, nøytralnøytral og revers iBR veier 6Oppbevaringskapasitet kg – Hanskerom 1,6 L LAGETSea-Doo DEGhar AVvært EN MARKEDSLEDENDE Bredde 118 118 cm Drivstoffkapasitet 30 L1,6 L BRP PRODUSENT på markedet. IFOR tillegg er den LAGET FOR DEG Vekt (tørr) ® PASSASJERKAPASITET 184/190 kg EN 197 kg – Hanskerom 1,6 L 30 L – AV Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 28 L selge MARKEDSLEDENDEen markedsleder – Med ekstrautstyr Lagringsrom 28 L 28 L VANNSCOOTEREN ÅOppbevaringskapasitet BRP Sea-Doo har vært foran en markedsleder Polaris –197Hanskerom Vekt (tørr) 184/190 kg kg ® Kveen Motor Sea-Doo SPARK er den Oppbevaringskapasitet Drivstofftype 95 oktan 95 oktan MARKEDSLEDENDE BRP Sea-Doo har vært Vektkapasitet lettPRODUSENT å dra på henger med en Lengde PRODUSENT – Hanskerom 1,6 L 1,6 L i vannscooterindustrien ® – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 305Lagringsrom i vannscooterindustrien – Hanskerom 1,6 L 1,6 L BRP Sea-Doo har EIE vært Oppbevaringskapasitet KJØPE, OG SLEPE 279 cm cm en markedsleder BRP Sea-Doo har vært – Med ekstrautstyr foran PRODUSENT en markedsleder i mer enn 25 år. – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran 28 L 28 L (støtfanger til støtfanger) rimeligste, mest 15,Naturlig 6781 foran L 28 L en markedsleder helten markedsleder vanligSea-Doo personbil, er – Med ekstrautstyr – Hanskerom 28Hegrevegen 1,6 L Stryn 1,6 L SPARK erog den i mer enn 25 år. Lagringsrom BRP Sea-Doo har vært MOTOR Innsugingssystem pustende i vannscooterindustrien i vannscooterindustrien Type ACE™ Naturlig pustende Rotax 900 H Rotax®28900 ekstrautstyr Lagringsrom foran i vannscooterindustrien 28 L L Elektronisk brems, nøytral og iBR veier 6 kg – Med 1 revers en markedsleder mest drivstofføkonomiske i vannscooterindustrien i mer enn 25 år. **433 - Epost: enklere å rimeligste, vedlikeholde enn Bredde *ElektroniskRotax 118 cm 118 cm tlf 404 36 salg@kveen.as Type 900 ACE Rotax 900 HO ACE Rotax 900 HO ACE brems, nøytral og revers iBR veier 6 kg i vannscooterindustrien LAGETi mer enn FORbrems,DEG AVår.EN Elektronisk nøytral og revers iBR veier 6 kg i mer enndrivstofføkonomiske 25 år. 25 i mer enn 25 år. i mer enn 25 år. 2 enhver annen modell. og letteste vannscooteren og letteste vannscooteren Elektronisk revers (ekstrautstyr) Elektronisk iBR 184/190 kg**iBR 197 kg** ElektroniskReverssystem brems, nøytral og revers Vekt (tørr) iBR veier 6Manuell kg

Jaktka WWW.KVEEN. ADC OG EBS OG NØYTRAL SPORTSMAN 6X6 570PARK EPS m•pHØYOG NØYTRAL anjeOG WWW.KVEEN.AS •134.900:EFFEKTIV MOTORBREMS • EFFEKTIV MOTORBREMS MED ! LAVGIR Kveen Motor DIMENSJONER KAMPANjE• TIPPBART LASTEPLAN SOM MEDLAGET ADC OGFOR EBSDEGADC OG EBS OG •NØYTRAL AV EN WWW.POLARISINDUSTRIES.NO FACEBOO DEN ENKLESTE LASTER 362 KG PASSASJERKAPASITET PRIS MED MARKEDSLEDENDE VANNSCOOTEREN•ÅELEKTRONISK SERVOSTYRING Kveen Motor PRODUSENT • PRODUSERT MED 25 ÅRS ERFARING KJØPE, EIE OG SLEPE bEITEPuSSER Hegrevegen 15, 6781 Stryn MOTOR DEN ENKLESTE LAGET FOR DEG AV EN VANNSCOOTEREN MARKEDSLEDENDEÅ PRODUSENT KJØPE, EIE OG SLEPE

®

PASSASJERKAPASITET tlf 404 36 433 - Epost: salg@kvee

Kveen M KAMPANjEHegrevege MOTOR WWW.KVEEN.AS tlf 404 36 4 PRIS MED DIMENSJONER MARKEDSLEDENDE bEITEPuSSER WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLAR PRODUSENT WWW.KVEEN.AS *

**

**

**

**

**

**

®

**

®

*

1

2

16

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

**

®

*

**

revers (ekstrautstyr) Elektronisk ** iBR veier 6 kg * ** iBR veier 6Manuell kg Elektronisk brems, nøytral og revers iBR vei på markedet. I tillegg er den 30 L95 oktan 30 L Følg oss på Drivstofftype Naturlig 1,6 L pustende 1,695 L oktan lett å dra på henger med en 28 L DIMENSJONER helt vanlig personbil, og er 279 28 cmL cm Innsugingssystem Naturlig305 pustende (støtfanger til støtfanger) WWW.POLARISINDUSTRIES.NO • FACEBOOK.COM/POLARISNORWAY i vannscooterindustrien 30 L 30 L enklere å Drivstoffkapasitet vedlikeholde enn i mer enn 25 år. *

**

Reverssystem

®*

Elektronisk brems, nøytral og revers på markedet. I tillegg er den Drivstofftype 95 oktan lett å dra på henger med en Oppbevaringskapasitet Drivstoffkapasitet helt vanlig personbil, og er Innsugingssystem Naturlig pustende – Hanskerom BRP® Sea-Doo har vært enklere å vedlikeholde enn Lengde – Med ekstrautstyr Lagringsrom foran en markedsleder enhver annen modell. **Elektronisk brems, nøytral og revers

**

*

WWW.KV


YTRE NORDFJORD TURLAG

17.–18. AUGUST

Gjegnen (1670 moh.) og Gjegnabu FOR MEIR INFORMASJON OG PÅMELDING, KONTAKT TURLEIAR RONNY SALTKJEL, TLF. 911 67 502.

Denne turen går i majestetiske, flotte og bratte fjell med stor utsikt. Ytre Nordfjord Turlag har gått turen mange år på rad. Turen er krevjande og bratt, og ein bør vere fjellvand for å gå han. Det er viktig å ha med klede til all slags vêr, ettersom det kan skifte fort i høgfjellet. Dette er ein todagarstur med overnatting på Gjegnabu, som er ei av Flora Turlag sine hytter, og ho ligg i 1200 meters høgd. Hytta er ubetent, så ein må ha med mat og sovepose. Vi vel å gå den vanlegaste ruta som går frå Hope i Hyen. Her slynger stien seg bratt oppetter fjellet. Det kan vere mykje vatn i stien, så hugs å bruke gode sko. Etter kring fire–fem timar kjem vi fram til Gjegnabu. Då et vi lunsj og pakkar om sekken og går til toppen av Gjegnen (Blånibba). Frå toppen er det eit fantastisk flott syn over Nordfjorden, med god utsikt i alle retningar. Retur til Gjegnabu for middag, sosialt samvær og overnatting. På søndag går turen ned igjen.

Oppe t.v.: Mennesket blir lite i det storfelte landskapet ein vandrar i på veg til Gjegnen. Foto: Hilde Barmen. Oppe t.h: Blankskurte fjell i området nedunder Gjegnabu, med utsikt sørover. Foto: Hilde Barmen. Nede t.h.: Gjegnabu ligg fritt og flott til i 1200 meters høgde. Bak hytta ser vi Gjegnen. Foto: Hilde Barmen.

Ytre Nordfjord Turlag Leiar TOR MAGNE GANGSØY E-post: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com Tlf. 489 55 867

ANDRE PINSEDAG, 10. JUNI

LUSTER TURLAG

På veglaus vandring lengst ute i Lustrafjorden TURLEIAR: STEIN BUGGE NÆSS / LOKALKJEND: EIRIK KVALEN.

Garden Kvalen ligg vakkert til kring 4 km ut langs Lustrafjorden frå Kinsedal. Bilde er teke i april i år. Foto: Aina-Elise Stokkenes.

– Denne dagen kan du få vera med på ei vandring utanom det vanlege på sørsida av Lustrafjorden, seier Stein Bugge Næss, som er turleiar på denne andre pinsedagen. Bilvegen vart over lang tid bygd langs fjorden i etterkrigstida, og på slutten av åt­ titalet kom han fram til bygda Kinsedal. Fire kilometer lengre ute ligg Kvalen. Det er no eit par generasjonar sidan det budde folk der, men husa står så nokolunde enno. Kinsedal er kjend for utvinninga av anorthositt eller labrador­ stein, som kan nyttast til råstoff for produksjon av aluminium. Alt i 1918 kjøpte Norsk Hydro rettar til utvinning, bygde kai og tok ut ein del stein. I mellomkrigstida var det ikkje aktivitet, men då tyskarane okkuperte landet, vart det fart i produksjonen, og på det meste arbeidde 400 mann på denne vesle staden. Det som viser mest att, er den store industrikaien, som enno står. Anort­ hositten vart levert til Norsk Hydro sine anlegg på Herøya. Då desse vart bomba av allierte fly i 1944, tok produksjonen av rå­ stoff brått slutt. Både i Kinsedalen og langs fjorden utover er det

rikeleg med spor etter denne gruveaktiviteten. Vandringa langs fjorden tek om lag ein time. Bruket Kvalen ligg uvanleg fint til, med frodige marker, tilgang til sjøen og fiske der og til fjellet over med store fureskogar i liene. Avsidesliggjande og veglaust har bruket alltid vore, så det er ikkje rart at der er tomt og stilt no. Luster Turlaget sin pinsetur går vidare oppover i brattlendet heilt til Kvalaholten, som strekkjer seg til vel 900 meter over ha­ vet. I denne høgda går returen via Øystølen og ned på skogs­ veg til garden Åsen og vidare til fjorden og bilane. Her er kultur og natur av stor interesse i eit område som få andre enn hjortejegerar nyttar seg av.

Luster Turlag Leiar OLE SCHANKE EIKUM E-post: ole.schanke.eikum@gmail.com Tlf. 950 48 093

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

17


BALESTRAND OG HØYANGER TURLAG

Turen frå Avsnes til Indre Torvund følgjer merkt sti heile vegen. Alle foto: Anita Taftø.

ANDRE PINSEDAG, 10. JUNI:

Sognefjorden panorama TURLEIARAR: ANITA TAFTØ (BHT) 993 12 587 OG ROY RAASHOLM FAUSKE (IST) 970 55 206.

Balestrand og Høyanger Turlag arrangerer denne utsiktsvandringa over Sog­ nefjorden saman med Indre Sunnfjord Turlag. Turen går frå Avsnes, som ligg litt vest for Vadheim i Høyanger, og endar på Indre Torvund, litt lengre ute i fjorden. Vi går merkt turløype frå Avsnes, ca. 50 moh., og med god stigning og på fin sti opp til Fløyen på 764 moh. Halvvegs i stigninga kjem vi over skoggrensa og kan alt nyte utsikta. På toppområdet på Fløyen tek vi turen utpå kanten mot Vadheim, og vi ser rett ned på opninga på Bogstunellen 700 meter under oss. Frå Fløyen går resten av turen i lettgått terreng, og vi set kursen vestover. No får vi storslått utsikt utover Sognefjorden og fleire av dei meir kjende fjella i både ytre Sogn og Sunnfjord, som Storehesten (Kvamshesten) i Gaular og Blægja i Askvoll, fjella i Stølsheimen i sør, Brosviksåta i Gulen og Lihesten i Hyllestad. På turen vestover går vi innom Hatlelifjellet, 781 moh., Duken (Tjørnebotsstølen) 480 moh. og Blåfjell 719 moh. Frå Blåfjellet følgjer vi stien ned til Indre Torvund ved Sognefjorden. Turen er middels krevjande, og vi reknar med å bruke sju–ni timar, så du bør ha fjellforma inne! Det er mogleg for dei som ønskjer det å korte ned turen ved å gå ned att frå Hatlelifjellet til Teigen/Myrekrok eller frå Duken til Norevik.

All grunn til å kalle denne turen Sognefjorden panorama! Her har vi utsikt ned i Norevik og utover Sognefjorden.

Balestrand og Høyanger Turlag Leiar KNUT STRØMMEN E-post: post@bhtur.no Tlf. 913 49 383 Berre blide ansikt å sjå på toppen av Hatlelifjellet, som er høgste punktet på turen med 781 moh.

18

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019


INDRE NORDFJORD TURLAG

Har løfta stølsturen til nye høgder Initiativtakar og pådrivar for turstisprosjektet, Solveig Stange, attmed ei av dei fem informasjonstavlene.

Myklebuststøylen er ein av dei mange stølane som er med i det store turstiprosjektet i Utvik. Her vil det vere markering med informasjon og servering den 30. mai. Alle foto: Solveig Stange

Entusiastisk ryddegjeng på strekninga mellom Tisthammarstøylen og Moldreimsstøylen. Det er rydda og merkt fleire strekningar, slik at ein lettare kan gå mellom stølane.

Indre Nordfjord Turlag har dei siste to åra rydda og merkt i alt 45 km med stiar i stølsområda i Utvik-området! Initiativet til turstiprosjektet kom frå Solveig Stange, som opphavleg kjem frå Tyskland, men no er busett i Utvik.

tillegg merkt mellom stølane og fått til rundløyper, fortel ein stolt leiar i Indre Nordfjord Turlag, Olav Auflem. Han skryter av det sterke lokale pågangsmotet og av ei eiga dugnadsgruppe for prosjektet, der fleire av grunneigarane også har vore med. – I alt er det brukt kring 600 dugnadstimar, fortel Olav, og vi har fått økonomisk støtte frå Gjensidigestiftinga og Stryn kommune i tillegg til midlar frå eige turlag.

– Eg fann ikkje fram når eg ville gå tur, fortel ho om den første tida i Utvik. – Det var ingen skilt, men eg var med i ei trimgruppe og vart etter kvart meir kjend, legg ho til. Solveig ønskte å gjere det en­ klare for dei som ikkje er kjende i området, å gå tur til alle dei fine stølane i Utvik. Ho fortel at det vart meir arbeid enn dei først hadde trudd, men så har det også blitt eit større prosjekt enn først planlagt. Solveig har vore med på alle delar av arbeidet frå grunneigaravtalar til å leite fram att dei attgrodde stiane, rydde og merke. – Den første planen var å merke stiar til ti stølar, men vi har i

OPNINGSMARKERING Turstiprosjektet omfattar området frå Myklebuststøylen, som ligg rett opp for Utvik, og heilt vest til Moldreimsstøylen og ut til Dimma som ligg i Gloppen kommune. Det er informasjonstav­ ler ved fem turutgangspunkt med illustrative kart og omtale av stiane. – Helgetorsdag, 30. mai, blir det ei markering av heile tursti­ prosjektet i Utvik, fortel Olav. Det startar kl. 12:00 med avdu­ king av informasjonstavle i Utvik, og så tek vi oss opp til Mykle­ buststøylen, der det blir servering og meir informasjon om prosjektet. Alle er hjarteleg velkomne, avsluttar turlagsleiaren.

Indre Nordfjord Turlag Leiar OLAV HELMER AUFLEM E-post: olav.auflem@enivest.net Tlf. 414 65 056

Sunnmøringane kallar fjellet for Eidskyrkja, medan eidarane seier Kyrkjefjellet om denne populære fjelltoppen, som ligg i Volda kommune, men ikkje langt frå grensa til Eid. Midtre Nordfjord Turlag har denne turen som ein av sine Tturar, og sjølv om det er mest vanleg å gå hit på ski, kan turen absolutt tilrådast på sommaren òg! Turen startar ved Grøndalsvatnet i Heggjadalen, ca. 22 km aust for Nordfjordeid på fylkesvegen mot Austefjorden. Etter ein kort «transportetappe» på traktorveg til Grøndalsstøylen finn ein stien og går oppover langs austsida av elva som kjem frå Fantekrålvatnet. Så kryssar ein bekken og går ganske bratt opp til ein kjem på ryggen som fører heile vegen til topps. Ein har no komme ca. halvvegs i høgdemeter på den kring 1000 meter lange motbakken frå Grøndalsvatnet. Det er spor etter sti her og der, og nokre vardar, men ikkje fast merking. Vidare mot toppen går ein gjerne litt på snø tidleg på sommaren. Frå toppen er det flott utsikt over mykje av Sunnmørsalpane og heilt ut til øyane på Ytre Søre Sunnmøre.

MIDTRE NORDFJORD TURLAG

Midtre Nordfjord Turlag

LAURDAG 7. SEPTEMBER

Kyrkjefjellet/Eidskyrkja

STØLSTUR Søndag 2. juni arrangerer Indre Nordfjord Turlag tur til fire av stølane, med Lars Raae som turleiar. Då startar ein i svingen nedanfor Karistova på Utvikfjellet og endar opp nede ved fjor­ den, ved Frøyset. Turen går innom Valåkerstøylen, Brulands­ støylen, Juvasstøylen og Frøysetstøylen. Oppmøte ved Stryne­ hallen kl. 9:00 eller i svingen nedunder Karistova kl. 10:00. Sjå meir informasjon på heimesida og Facebook-sida til INT. Søndag 1. september blir det ny stølstur, og den går frå Moldreimsstøylen til Dimma med Lars Tisthamar som turleiar. I tillegg blir det også lagt opp til stølsturar på onsdagskveldar.

Toppområdet på Kyrkjefjellet/Eidskyrkja gjev ei kjensle av å vere høgt til fjells der naturen er mest berre i to fargar: grått og kvitt. Foto: Irene Lunde.

Leiar KATRINE FJELLESTAD ASKE E-post: mnt@dnt.no Tlf. 474 56 485

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

19


HYTTENE

Kråkenes fyr

Det ligg også andre DNT-hytter i fylket, og desse er eigd eller leigd av Bergen og Hordaland Turlag eller DNT Oslo og omegn. • Arenzbu • Bjordalsbu • Fanaråkhytta • Fast • Kongshelleren • Navarsete • Nørdstedalseter • Olavsbu • Selhamar • Skogadalsbøen • Skålatårnet • Solrenningen • Sprongdalshytta • Stølsdalen • Stølsmaradalen • Vatnane • Vigdalsstølen • Åsedalen

Vågsøy

20

Måløy

2

15 BLÅBREBU

GJEGNABU

FLATSTEINBUBU

Nor dfjo

3

Martinbu 11

Moldahytta MÅLSETHYTTA

GRØSSETE

Kinn

Knekkevasshy

Svelgen

614

6

Ålfotb 4

Grøn

Grytadalsbu

Skorpa

SKONGENES

614

Blåbrebu

Årebrot

AVDALEN GARD

1

MOLDAHYTTA

Florø

8

5

Reksta

9

Stongfjorden RÅKENESET

Askvoll

13

Na

Markavatnet

Nipebu

GRAVDALEN

2

6

609

4 21/2

Rivedal

Massbu

12

2

Bulandet

Laukeland Dale

E

57

14 NIPEBU

Sula

Dagturhyttene 1 Sjøglytt, Selje 2 Klettabu, Vågsøy 3 Vetehytta, Bremanger, ferdig 2019 4 Naustdalskamben, Eid 5 Nakkebruna, Hornindal 6 Kloppemyrhytta, Stryn 7 Draumekvila, Gloppen 8 Fløgjen, Flora 9 Steinkorshytta, Naustdal 10 Fjellro, Jølster 11 Gyttakvila, Førde 12 Skaraly, Gaular 13 Nykshytta, Askvoll, ferdig 2019 14 Vidsyn, Fjaler, ferdig 2019 15 Sørefjordshytta, Hyllestad, ferdig 2019 16 Sognesjøhytta, Solund, ferdig 2019 17 Gulakvila, Gulen, ferdig 2019 18 Synkenhytta, Høyanger 19 Balestrand, ferdig 2019 20 Orrabu, Leikanger 21 Stedjestova, Sogndal 22 Eikjabu, Luster 23 Moakamben, Årdal 24 Mjølkeflathytta, Lærdal 25 Vinjaåsen, Aurland 26 Vik, ferdig 2019

1

1

Halsøyra

23 hytter er eigd eller leigd av lokale turlag i fylket som held dei ved like: • Avdalen gard • Blåbrebu • Fivla • Flatsteinsbu (Rastebu) • Fuglesteg • Gjegnabu • Gravdalen • Grytadalsbu • Grøssete • Infimus (Rastebu) • Jashaugbu • Kinn • Knekkevasshytta • Kråkenes Fyr • Longevasshytta • Martinbu (Rastebu) • Massbu • Moldahytta • Målsethytta • Nipebu • Råkeneset • Skongenes Fyr • Vetledalsseter

Skongenes fyr

15

Råkeneset

57

Rysjedalsvika

Solund FIVLA

Utvær

Lavik 16

Rutledal

jorden Sognef

57

17

Eivindvik

N E39

VETLEDALSSETER

Br

Ytre Oppedal Stordalen Fjellstove

Vardada Mongstad KINN

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

KRÅKENES


Kaldhusseter

Danskehytta

5

Nordfjordeid

4

Veltdalshytta

Tyssenaustet

E39

ord

Reindalseter

JASHAUGBU

Grodås

Grotli Høyfjellshotell KNEKKEVASSHYTTA

FUGLESTEG

15 6

15

Loen

ytta Gjegnalundsbreen Gjegnabu

breen

Sandane

Hope

Vetledalseter

7

Infimus

7

4 6

2

7 5

austdal

re e

Sprongdalshytta GRYTADALSBU

Skei

Jostedal Hotell Fast

Lunde turiststasjon

11

Fivla

11/2

1

31/2

Navarsete

Grøssete

55

Gravdalen

22

13

Balestrand

20

Avdal gard

Øvre Årdal

21

Årdalstangen

Hermansverk

Norddalshytten

5

Vikøyri Fresvikbreen

26

Solrenningen

7

Åsedalen

Målsethytta

7

Jashaugbu

24

Tyinstølen Turisthytte

Nystuen F st Hotel

5

en Aurlandsfjord

Vatnane

Fresvik

Tyinho Høyfje

Slettningsbu Tyin fjell Kyrkjestølen

53

Sylvarnes

Ingjerdbu Vetti Gard Fon

1

23

92

Ortnevik rydalseter

alsbu

Stølsmaradalen

Sogndalsfjøra Måren

Krossbu Turistst

Leirv Sognefjellshytta Fjells Fannaråkhytta 1 Turtagrø Fuglesteg Skogadalsbøen Hotell Luster Skagastølsbu Olav

Nes gard

Høyanger Nordeide

Stølsdalen

Hurrungane

3

11/2

19

Nørdstedalseter Bøvertun Skyss

Vigdastøl

Vigdal

E39

18

Trulsbu

LONGEVASSHYTTA

Flatbrehytta

5

MASSBU

Medalsbu

Arentzbu

Årdal

E39

Sota Sæter

Slæom

Nigardsbreen Gjestheim

Briksdalsbre Fjellsove

Høyseth

Legestøylen 10

5

MARTINBU

n

Flatsteinbu

Indre Kandal

Longevasshytta

Vona

INFIMUS

te da lsb

Gjengedalsstøylen

2

1

E39

ndalen

ørde

Skridulaupbu

Jo s

5

Hjelle

Stryn

Lærdalsøyri

Sulebu E16

Skarvheim

13

Kljåen

25

Aurlandsvangen

Bjordalsbu TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

21


DAGSTURHYTTENE

Nye turmål i nærmiljøet Sogn og Fjordane fylkeskommune, kommunane i fylket og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane står bak bygginga av dagsturhyttene. Det er eller skal bli ei hytte i kvar kommune (26 stk.), og alle har same design. I mange kommunar har det lokale turlaget teke på seg tilsyns- og driftsansvaret for hyttene. Dagsturhytte er, som namnet seier, ein stad å komme til på dagstur, der ein kan ete nista si og kvile. I hyttene er det ei lita samling nynorske bøker, i hovudsak barne­ bøker, som folkebiblioteket har tilsyn med. Ettersom dei fleste hyttene ligg i kort avstand frå veg, vil dei truleg bli eit ynda turmål for born og andre som ikkje ynskjer eller klarar å gå så langt. Ved nokre få hytter er det utedo, og nokre hytter har oppvarming.

DUGNAD

Gøy, glede og natur­opplevingar i lag med andre Det blir lagt ned mengder med frivillig arbeid – dugnad – i dei lokale turlaga i Sogn og Fjordane. Dette er organisasjonsarbeid og anna kontorarbeid som m.a. å førebu og følgje opp prosjekt, skrive turomtalar og oppdatere nettsider og Facebook-sider. Det er sti- og merkedugnader med stirydding, brubygging, merking og skilting. Turlagshyttene treng tilsyn og vedlikehald og kanskje skal det byggast noko nytt? Og ikkje minst så er det turog kursleiing. Vi har plukka ut fem turlagsentusiastar i fylket og høyrt kva for dugnadsarbeid dei gjer for turlaget sitt. Og så har vi stilt dei spørs­ målet: Kva gjev det deg å drive med frivillig arbeid i turlaget? NILS GUNNAR FINNE Nils Gunnar sit i hyttegruppa Vik Turlag. Han har tilsyn med turlagshyttene, og ikkje minst legg han ned mykje arbeid i vedlikehald og snikkararbeid på hyttene. Han er også turleiar i tillegg til å rydde og merke mange stiar i Vik. – Ein kjem i kontakt med mykje interessante folk, både norske og utanlandske, på turar og på hyttene. Og snikkering er ein grunnleggande hobby som eg kan bruke på hytte­ dugnad.

ARNFRID BERGHEIM Arnfrid sit i styret i Flora Turlag, der ho har hovudansvar for alle aktivitetar og arrangement. Ho er ein del av den frivillige administrasjonen med drift av mange prosjekt og oppdate­ ringar av nettsider m.m. Ho er turleiar på mange turar, både midtveketurar, kveldsturar, helgeturar og andre arrangement. – Det er veldig gøy! Det er kjekt å vere ein ambassadør for Flora Turlag og DNT. Det er fint å kunne vere med å gje folk gode og trygge opplevingar på tur, m.a. gjennom turomtalane på UT.no

På Ytre Eikjo i Lustrafjorden ligg Luster kommune si dagsturhytte, og denne er lettast tilgjengeleg frå sjøen. Luster Turlag har driftsansvaret, og dei har også eit naust i enden av vegen ved Marifjøra, der ein kan låne kajakkar for å komme ut til Eikjabu. Foto: Anne Rudsengen.

På Mjølkeflaten ligg Lærdal kommune si hytte, med god utsikt over Lærdalsøyri. Her har Lærdal Turlag bidrege med mykje dugnadsinnsats, og laget har driftsansvaret for Mjølke­ flathytta. Foto: Rolf Engløkk.

22

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

ATLE HOLSEN Atle har tidlegare vore leiar i Indre Sunnfjord Turlag og er no leiar i merke- og løypenemnda. Der gjer han alle typar arbeid, som søknadsskriving og ryddeog merkearbeid. Han blir òg brukt som rådgjevar på merkearbeid for andre turlag. I tillegg har han hatt med hyttedrift å gjere og har nokre faste turleiarjobbar. – Glede over at andre verdset arbeidet ein gjer, at ein kjem i kontakt med mykje folk og at ein kan dele naturopplevinga med andre. DNT-familien er ein god familie med eit godt omdømme!

LINDA MERETE KARLSEN SUNDE Linda er leiar av Barnas Turlag Fosse­heimen Gaular, som er eitt av dei 29 Barnas Turlag i fylket. Linda er med på å arrangere mange turar, mest fjellturar, for barnefamiliar. I tillegg har ho ansvar for større arrangement som Kom deg ut-dagane. – Eg synest det er gøy på tur! Og så er det kjekt å få med born på tur og sjå at det er ekstra stas når det er fleire born og vaksne samen på tur, slik som i Barnas Turlag.

LARS RØYRHUS Lars er leiar i DNT ung for Sogn og Fjordane Turlag. Han er leiar på ulike DNT ung-aktivitetar, og han opp­ retta og var aktiv i drifta av DNT ung i Lofoten før han nyleg kom flyttande til fylket. – Det er berre gøy! Ein får gode venner, og det er eit godt samhald i DNT ung-miljø.


ANNONSE

FIBER ER FRAMTIDAS INTERNETT – MEN VI TRENG DET NO!

Fiber er i ferd med å gå frå å vere noko vi har lyst på, til noko vi berre må ha. –Fiber har blitt ein føresetnad for det moderne samfunnet. Det er avgjerande infrastruktur. Verda blir stadig meir digitalisert, og raskt, stabilt internett er ein føresetnad for at samfunnet skal fungere. Behovet for større kapasitet vil vekse enormt, drive fram teknologiutvikling og digitalisering. Vi blir stadig meir avhengig av kapasiteten fiber gir. Både for å kunne bu her vi bur, for at det offentlege skal kunne levere gode tenester og for at næringslivet skal få gode vilkår og kunne utvikle seg. Verda blir samtidig stadig meir globalisert, men med fiber kan ein ha heimekontor i ein dal i Sogn og Fjordane, og jobbe for eit multinasjonalt selskap, seier Saugestad. Frå venstre: Thomas Mowatt, Roger Saugestad. Foto: Roy Sunde.

Fiber – der du bur 62 prosent av innbyggarane i Sogn og Fjordane har no internett-tilgang via fiber. Det er over landssnittet, og eit resultat av bevisst satsing på utbygging over mange år.

–Kvar kunde har si eiga fibertilkopling som han er åleine om. Då får kunden eigen tilgang til ”datamotorvegen”, som er upåverka av kva naboen gjer. Dette er den teknisk beste måten å løyse dette på, og ikkje minst det beste for kunden.

TEKST: ROY SUNDE

20 PÅGÅANDE PROSJEKT I 10 KOMMUNAR

Sentralt i utbygginga av fiber i fylket står Enivest, og i 2019 investerer dei for mange millionar kr i utbygging. No har Enivest cirka 17.500 privatkundar, og 2000 bedriftslinjer.

– Kvar bygger Enivest ut fiber i år? – Over alt, seier Mowatt og ler.

– I 2018 sette vi ny ”Enivestrekord” i tal kundar vi leverte fibertilgang til. Aktiviteten vår har aldri vore høgare, seier nettsjef i Enivest, Roger Saugestad. – Årleg knyt vi cirka 2000 nye privatkundar til Enivest sitt fibernett. Målet vårt er at flest mogleg av bebuarane i fylket blir med inn i den digitale framtida, seier Thomas Mowatt, utbyggingsansvarleg i Enivest. FIBER – DER FOLK BUR

Det er meir lønsamt å bygge ut fiber i sentrale strøk, men Enivest tar samfunnsansvar og investerer mykje i høghastigheitsbreiband også i tynt befolka strøk. – Vi har hatt ei målretta utbygging over mange år, for å sikre framtidsretta kommunikasjon i heile fylket. Folk treng fiber, også utanfor tettbygde strøk. Det medvirkar til at Sogn og Fjordane no ligg på 9. plass på fylkesoversikta for utbyggingsgraden av fiber, seier Saugestad. Enivest har valt å bygge ut fiber via punkt til punkt-tilgang for kundane.

– Vi har 20 pågåande fiberprosjekt, fordelt på kommunane Selje, Askvoll, Gloppen, Førde, Gaular, Flora, Høyanger, Hyllestad, Solund og Naustdal. Saman med lokale entreprenørselskap held vi på med eit spennande prosjekt med å levere fiber til øyane utanfor Flora. Dette er eit utfordrande prosjekt, der vi legg sjøkabel frå øy til øy. Dette er eit kjekt og lærerikt oppdrag. GODE SAMARBEID GIR HØG DEKNINGSGRAD

Å bygge ut fiber i Sogn og Fjordane kan vere krevjande. –Topografien vår med fjord og fjell krev at ein finn smidige måtar å bygge ut på, og det føler eg vi har klart. Desto meir fiber vi bygger, jo lenger ut i periferien kjem vi. Og jo meir krevjande blir det. Då er det viktig å finne løysingar som gjer dette mogleg. Ein grunn til at Sogn og Fjordane har så høg dekningsgrad av fiber er godt samarbeid mellom det offentlege, lokale entreprenørar, grendalag og Enivest. Saman finn vi gode løysingar for å bygge ut stader som elles hadde vore vanskeleg, til dømes grenda Nave i Vågsøy, seier Mowatt.

– Fiber løyser alle behov ein har til internett, og gjer deg rusta for framtida. Før var ein hjelpelaus utan straum, i framtida vil ein vere hjelpelaus utan fiber. Eldre teknologi har kapasitetsrestriksjonar. Fiberkabelen er stamvegen for digital trafikk, med uavgrensa kapasitet og langt høgare stabilitet. Fiber vil takle det aukande behovet for kapasitet, og løyse både dagens og framtidas internettbehov, seier Mowatt. KRAVA TIL KAPASITET BLIR STADIG HØGARE

Nettopp den uavgrensa kapasiteten til fiber gjer det til eit stadig viktigare verktøy. – Før var ein kopla til internett i korte periodar, no er vi alltid på. Vi brukar internett heile tida. Kravet til større kapasitet veks, og vi har knapt sett starten. Etterkvart kjem det sensorar på alt frå klede og bilar til matvarer. Dette vil gjere tinga i stand til å sanse verda rundt seg og kommuniserer med kvarandre. Dette ”tingenes internett” vil stille enorme krav til tilgjengelegheit og kapasitet, seier Saugestad. – Vi konsumerer og lagrar stadig meir digitalt, og informasjonsflyten blir meir digitalisert. Forbruket av internett-tenester veks bratt. Til no har vi vore konsumentar på internett, med mest behov for høg fart på nedlasting. No aukar behovet for opplastingskapasitet, grunna til dømes tenester som skylagring. Ein brukar gjerne telefonen til å ta bilete med når ein er på tur, og så synkroniserer ein dei til skya. Fiber gir deg like høg fart opp som ned, og let deg raskt laste opp store mengder data. Å ringe via Skype og Facetime, eller streame video via Youtube, er eit anna døme der stabilitet og fart opp er like viktig som fart ned, seier Mowattt.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

23


SKRÅBLIKK Jens Brekke, fjellrusa fråhaldsmann

Dei fortalde om ein eldre ungkar her langs fjorden. Han var plaga med ei ustyrleg matlyst. Det såg ut som om alle lystene hans var samla i berre ei lyst, matlysti. Difor var matlysti hans uvanleg sterk. Stor og breid og glinsande rund var han. Når han åt var det bortimot interessant å høyra spekteret av etelydar, kor han slafsa, slufsa, slurpa, slarpa og smatta i seg tuggene. Etter måltidet sleikte han alle fingrane sine oppå og under, før han turka dei på magen, på trøya si. Då trøya var ny, var ho svart. No var ho glinsande brun framme, men framleis mattsvart bak. For oss vanlege folk kan stundom normal matlyst bleikna ned til inkjevetta. Då kan også livslysti dala. Då er det fare på ferde. Då bør me kanskje ty til noko stimulerande. Det enklaste og mest vanlege er alkohol. Det har enkel oppskrift, er lett å laga, og har vore brukt gjennom alle tider. I gamle Gulatings­ lovi var det til og med straff for dei som ikkje bryggja øl. Hjå oss har me lang og sterk tradisjon med heimabrygging. Før det var vanleg å setja til gjær, var mjød vanleg tyrstedrikka for alle, små og store. Hugsar du Jakob Sande sitt flotte dikt «Med takk til hausten»? I bakkehall står korn på staur snilt lokka fram av mold og aur av trauste bondehender. Ein havreteig, ein flekk med bygg so pass det blir til julebrygg for folk i desse grender.

Rusfrie rusmiddel? 24

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Kva med andre rusande hjelpemiddel? I «Det gylne triangel», Laos, Kambodsja og Thailand var det i mange år lovleg og legalisert å dyrka narkotika til eigen rus. Slik hadde det alltid vore, og slik ville dei ha det. Det var rett og slett ein kultur, og ikkje sett på som ukultur. Her hjå oss tydde dei gamle vikingane til flugesopp. Då miste dei forstanden, og kunne fara fram i sanselaus villskap, det dei kalla berserkgang. For dei som vil leva rusfritt kan ein spørja seg; finst det rusfrie rusmiddel? Om spørsmålet er heilt idiotisk, er likevel svaret er ja. Me har fjellrus! Hugsar du den fyrste norske ekspedisjonen til Mount Everest? Hugsar du sendingi i Dagsnytt då dei kom på toppen? Det kom berre ei lang reigla med banning og ingenting anna, altså entusiastisk og ekstatisk banning. Det var så kraftig at til og med finnmarkingane fekk læra nye bannereigler den kvelden. Kva var det som dreiv dei? Sjølvsagt spenning og overvin­ ning, og ikkje minst fjellrusen. Fjellrusen tyt ut lenge før me passerer 8.848 m. Han kan løysast ut på berre nokre hundre høgdemeter. Men sjølvsagt større kikk til større høgd. For å bli rusa må du stiga oppover med så kraftige steg at leggen din dirrar til slutt. Skylift verkar slett ikkje. Det løyser ikkje ut noko anna enn det du har i pengepungen. Prøv! Stig oppover til leggen din dirrar, og nyt den stigande fjell-rusen i lag med bankande motbakkepuls. Det store vidsy­ net som møter deg på toppen, alt du ser under deg, forsterkar ruspåverknaden. Du har heilt sikkert kjent det tidlegare. Elles hadde du ikkje hatt dette magasinet i hendene dine no, magasi­ net for dei som vil opp. Du kan berre innrømma det. Du har heilt sikkert vore rusa, på fjellrus! Kanskje du ikkje har tenkt over det? Kanskje du ikkje har sett deg ned lenge nok attmed fjellvarden, og nytt denne urgamle natur-rusen. Berre så du veit det! Fjellrusen er ikkje å spøkja med. Han kan gjera deg rusavhengig, særleg om han vert kombinert med spenningsrus og kjærleiksrus. Med andre ord: Er du på topptur med kjærasten din, og køyrer sprelske telemarksvingar ned att, så spori ser ut som ein blondekant, då kjem fjellrusen på toppen av hine ruskreftene! Då kjennest det verkeleg ut som rus. Slik rus klårnar ikkje opp att den dagen.


LUSTER TURLAG

Bildeillustrasjonen gir eit inntrykk av korleis den nye turisthytta på Tungestølen blir sjåande ut.

Nye Tungestølen Turisthytte Gjenoppbygginga av Nye Tungestølen Turisthytte er eit kjempeløft for eit forholdsvis lite turlag. No er bygginga endeleg i gang, og fredag 6. september kl. 13.00 vil HM Dronning Sonja opne turisthytta. OLE SCHANKE EIKUM, LEIAR I LUSTER TURLAG

Det var dramatisk då romjulsorkanen Dagmar i 2011 knuste hyttetunet til pinneved, men heldigvis vart det berre materielle skadar. Anne Mari Aaamelfot Hjelle utlyste ein arkitektkonkurranse, som Snøhetta vann i 2015. Dessverre gjekk Anne Mari så alt for tidleg bort i mars i år etter eit kort sju­ keleie, og vi skuldar ho stor takk for hennar initiativ til – og iherdige innsats for – oppattbygginga av turisthytta. Tungestølen er ein innfallsport til Jostedalsbreen, og eit knutepunkt for turar og brekryssingar over til nabodalføra. Hovudmålsetjinga er at Nye Tungestølen Turisthytte igjen vert ein levande møteplass for naturopplevingar og aktivitetar. Og mogelegheitene på Tungestølen er mange, som fotturar, bre­ vandring, klatring i is og fjell, terrengsykling, elve- og kajakkpadling, enkle rundturar i kulturlandskapet eller berre å slappe av i eit stølsmiljø med beitande dyr. Allereie på teiknebrettet har den nye turisthytta fått stor nasjonal og internasjonal merksemd. DNT har lange tradisjonar med å byggje god arkitektur med materialar og teknikk i tida, og den tradisjonen vert vidareført takka vere arkitektkonkurransen i 2015. Nye Tungestølen Turisthytte vert utforma som eit setermiljø i moderne drakt med eit tun på til saman ni hytter. Det er lagt vekt på at turisthytta skal ha eit godt kjøken som tilbyr god, lokalbasert mat. Første byggje­steg består av Felleshuset, Soveselet, Servicehuset og ei av småhyttene. Felleshuset har kjøken og matsal for 50 personar, mens Servicehuset vil ha funksjonar som dusj, toalett og tørkerom. Med Soveselet og ei av Småhyttene vil turisthytta kunne tilby 27 sengeplassar. Luster Turlag inviterer til opning fredag 6. september kl. 13.00, og HM Dronning Sonja vil delta. Dette er eit ope arrangement der alle er velkomne til å delta. Meir informasjon om arangementet vil etter kvart komme på Luster Turlag sine internettsider og Facebook.

Kring 200 møtte fram under grunnsteinsnedlegginga på Tungestølen i august 2018.

Teikninga viser korleis delar av Felleshuset kan bli sjåande ut innvendig.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

25


Ta oss med på turen FAGHANDELEN INNAN TREL AST OG BYGGEVARER

VÅRE LOKALE KLAPPET & KLART PROFFAR

Ekte turmat

Fjaler: Entreprenør Arild Yndestad, Gaular: Harald Kapstad AS Førde: Byggteam AS, VM Bygg AS

6813 Førde, Tlf. 57 72 18 00 E-post: egil@farsundbygg.no post@farsundbygg.no

Treng du leigebil? Varebilar Stasjonsvogner

Man-fre 730-1630 tors 730-18 laur 930-14

Følg oss på:

xl-bygg.no

VI TILBYR EIT STORT OG BREITT UTVAL AV BILAR

Kontakt oss når du treng leigebil, vi finn alltid ei løysing!

Personbilar Skadd bilen? Dei fleste bilforsikringsselskapa tilbyr fri leigebil ved kaskoskadar. Sjekk at det er leigebildekning i forsikringa di og ta kontakt med oss for avtale.

Fjordane Bilutleige tlf. 57 72 50 80 FØRDE • SANDANE • STRYN • FLORØ • MÅLØY • SOGNDAL

26

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

RUTEBILSTASJONEN • FØRDE

findriv.no

dampbakeriet.no Førde • Florø • Sandane


ENERGI FRÅ NATUREN

Energirike opplevingar Det er mange måtar å hente energi frå naturen på. I Sogn og Fjordane Energi nyttar vi naturkrefter til å produsere miljøvenleg energi. Vi er opptekne av å gjere dette på ein skånsam måte slik at vi alle kan få energirike opplevingar frå naturen. sfe.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

27


VINDKRAFT

Store tur- og naturområde planlagt nedbygde! Turlaga og DNT har tydeleg markert ståstad i vindkraftspørsmål, og landsmøtet har fremma resolusjonar. Ulempene er naturlegvis knytte til dei store, urørte areala som vindindustrien kaster sin elsk på, men som også er turområde til friluftsinteresserte. Urørt natur har ein verdi som er undervurdert av konsesjonsgjevaren NVE. Dei verdset areala berre etter ein økonomisk målestokk, og då er verdien kr 0.

RON OVERDEVEST, LEIAR I NATURVERNUTVALET I SOGN OG FJORDANE TURLAG

Ulempene med vindkraftutbygging på land er større enn ein var klar over, og fleire uheldige sider knytte til denne «grøne» omstillinga er først no i ferd med å komme fram. Til dømes er infralyd sin påverknad på pattedyr (der flaggermus høyrer til), fuglar, insekt og jordbuande kryp nesten ikkje nemnt i Nasjonal ramme for vindkraft som vart presentert i vår. Ultra- og infralyd kan ikkje oppfattast med øyra, men kroppen reagerer, spesielt på langtidspåverknad av infralyd. Fuglar blir drepne av vindturbinblad, og berre på Smøla er det stadfesta 96 døde ørner. I dette området åleine! MÅNESKINSTURAR BLIR SOM Å VANDRE I EIT INDUSTRIOMRÅDE Vindturbinane er lyssette, og jo høgare dei er, jo sterkare lys. Frå Nasjonal ramme for vindkraft: «Vindturbiner med totalhøyde inntil 150 meter skal merkes med mellominten­ sitets hinderlys type B eller C (2000 candela, rødt fast eller

Anleggsarbeid i Sirdal i Agder viser døme på kor store inngrep som må gjerast for å få på plass vindturbinar. Foto: Jan Arne Wold, WOLDCAM for firmaet Risa.

28

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

blinkende hinderlys). Vindturbiner med høyde på 150 meter eller høyere, skal merkes med høyintensitets hinderlys type B (100 000 candela hvitt blinkende lys i dagslys, 2000 candela hvitt eller rødt blinkende lys i mørket).» Samanlikning av eininga candela frå andre lyskjelder: Fjernlys bil: 20 000 til 75 000, lyspære 100 watt: 120 og eitt stearinlys: 1 candela. STOR MOTSTAND MOT VINDKRAFT PÅ LAND Det ser ut til å vere eit hastverk for å få godkjent flest mogleg prosjekt for «vind på land» no når ålmenta begynner å reagere på dei store naturinngrepa. Der det vert bygt ut vindindus­ triområde i dag, som i Rogaland og Trøndelag, opplever folk utbygginga som meiningslaus. Utviklingspotensialet for vindindustrien ligg offshore, noko alle er samde i, bortsett frå vindkraftlobbyen og prosjektplan­ leggjarane. Naturen er leveområde for menneske og dyr. Biologisk mangfald er viktig. Vindindustrien kan ikkje bruke det siste av urørt natur i Noreg!

Raud avmerking: Alt utbygde eller alt vedtekne utbygde vindkraftområde, med 4 km nærområde. Blå avmerking: Areal sett av i Nasjonal ramme for vindkraft. Samanstilling: Jørg Arne Jørgensen.


LÆRDAL TURLAG

Far og dotter, Anders og Marthe F. Tønjum (11 år) på Bårdshøgdi. I bakgrunnen ser vi ned i Jørunnbotnen.

LAURDAG 27. JULI

Visualiseringa av storleiken på 230 m høge vindturbinar på Ulriken/Fløyen i Bergen. Illustrasjon: Illustrasjon frå La naturen leve, v/Sveinung Vågene.

Tissedalen–Bårds­ høgdi–Tynjaåsen TURLEIAR: ANDERS TØNJUM, 970 64 424

II Tyskland er det mange kraftige lys på kvar vindturbin. I Noreg vil vi truleg få liknande krav om lyssetjing. Illustrasjon frå La naturen leve, v/Sveinung Vågene.

– Turen startar ved Flyvotni på Aurlandsfjellet og går opp Tissedalsflyene, der vi må krysse ei elv, men vi vonar brua ligg på plass, seier turleiar på turen, Anders Tønjum. Turen går vidare forbi Tissedalsvatnet, over Tis­ sedalsvarden og til Sadelhøgdi. På turen vidare mot Grønefjell finst det fleire fangstgroper med leiegjerde og bogestillingar. Desse er imponerande å ta i augesyn. Vidare til Bårdshøgdi, som er høgste punktet på turen på 1644 moh. Her er det flott utsikt mot Blåskavlen, Bleia og Jotunheimen. I dette området ser ein òg ned i Jørunnbotnen, der det tidlegare har vore stølar. Frå Bårdshøgdi startar nedstigninga med ein stopp ved Skigrov, der Gjesmehytta ligg. Dette var hytta til målaren Hans Gjesme frå Lærdal, som er kjend for sine mørke kunstverk. Siste delen av turen går den lange og vakre Tynjaåsen, som endar på Øvrevoll på Tønjum. Turen går i typisk lettgått fjellterreng, men ein del stein og ur over Grønefjell og Sadelhøgdi. Det er ein lang, men ikkje så tung tur, ettersom starten er i nesten 1300-meters høgde og ein ikkje er høgare enn 1644 moh. på turen.

Frå varden på Grønefjell får ein inntrykk av dei store fjellfly­ ene i dette området. Begge foto: Rannveig Frydenlund.

Lærdal Turlag Leiar ROLF ENGLØKK E-post: rolfola46@gmail.com Tlf. 959 82 635

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

29


AURLAND TURLAG

Luftig, men trygt på Ramnanosi. Her er det 1400 stupbratte høgdemeter rett ned til Flåm. Foto: Kari Johnsen.

SØNDAG 23. JUNI

Tur til ørneland – Ramnanosi MEIR INFORMASJON OG PÅMELDING TIL TURLEIARANE ANNA/ANITA 993 78 884.

På tur ned går ein forbi Joarsete, som ligg på kring 900 moh. Foto: Aurland Turlag.

30

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

– Me har arrangert denne turen før som ettermiddagstur, men då vart det litt i lengste laget, seier Unni Grønsberg i Aurland Turlag. Difor har me valt å ha han som dagstur, slik at me skal få med oss fleire og bruke god tid og nye utsikta. Turen vil ta kring fem timar. Turen startar med buss frå Flåm og opp til Gudmedalen fel­ lesfjøs. Her går turen bratt opp, men trygt og utan stygge skren­ tar. Når ein kjem opp til Ramnanosi (Rabnanosi), 1421 moh., ser ein rett ned i Flåm, og ned dit er det berre framkommeleg for dei med vengjer! Dei som er kjende i området her, kallar det for «ørneland».

Frå toppen går turen ned til Joarsete, som er ein støl som ligg attmed ei stor joe, som betyr «stor sprekk i fjellet». På turen ned er det flott utsikt over Aurlandsfjorden. Vidare på turen ned til Vikesland går ein forbi fleire joer, og ein går også forbi fine, gamle tre. På Vikesland er det transport ned med buss.

Aurland Turlag Leiar ANJA SCHÖNE E-post: aurland.turlag@hotmail.com Tlf. 940 05 705


DIN VOLVO FORHANDLAR I SOGN OG FJORDANE Frydenbø er ein av Noregs største autoriserte Volvo-forhandlar og merkeverkstad med avdelingar fordelt i Sogn og Fjordane, Hordaland, og Vest-Agder. Vi tilbyr også det unike bruktbilprogramet Volvo Selekt, kor vi tilbyr dei beste bruktbilane frå Volvo med garanti, veghjelp og byterett. Alle våre bruktbilar leverast med tilstandsrapport og garanti. VELKOMEN TIL FRYDENBØ Meir informasjon finn du på frydenbo-bil.no

FØRDE 57 83 72 00

SANDANE 57 86 61 00

SOGNDAL 57 67 34 00

MINDE 55 59 97 00

ÅSANE 55 53 68 00

KJØKKELVIK 55 50 15 40

SARTOR 98 20 58 60

KRISTIANSAND 38 04 90 00

MANDAL 38 26 03 22

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

31


TURUTSTYR ! e d e l g r og tu

FØLG OSS PÅ FACEBOOK og kom innom oss i Naustdalsvegen 5, 6800 Førde

Sommardekk og vinterdekk bør oppbevarast riktig når dei ikkje er i bruk. På vårt dekkhotell får dei akuratt den behandlinga dei krev i form av trygg lagring, dekksjekk og hjulvask.

Epost fb@tekon.as | Telefon 45 37 71 71

Velkommen til vårt dekkhotell.

I SAMARBEID MED

magasinet.no JAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV

Bestill time til dekkskift på vår nettside.

60 spreke butikkar!

22. og 23. juni 2019

Songen ved det store djup

VELKOMEN TIL AMFI SOGNINGEN OG SOGNDAL! EI OPPLEVING DU SJELDAN FINN MAKEN TIL!

AMFI Mykje å gle seg til. Alltid.

Dramaet «Songen ved det store djup» blir framført kvart år midt i juni, ved middelalderkyrkja på Kinn. Gjenom 35 år har rundt 100 000 menneske opplevd dette historiske spelet i det naturlege lune amfiet mellom kyrkja og Kinnafjellet. Den gamle steinkyrkja og den mektige naturen her ute ved havet er ein del av scenografien. Kinnaspelet blir framført i samarbeid med Sogn og Fjordane Teater, med rundt 160 aktørar på scena, både profesjonelle og amatørar, kor og orkester. Handlinga i spelet er lagt til reformasjonstida og bygdefolket fortel fortellinga om Sankta Sunniva og hennar fylgje som kjem over havet til Selja og Kinn.

Båt frå Florø, inkl. båt, teater og konsert, vaksne kr. 550, barn kr. 200.

FJORDAN SOGN OG PÅ TUR I BLI MED

FAMILIEPAKKE Barn reiser gratis ved avreise frå Florø etter kl. 13.

Eigen båt frå Kalvåg lørdag. Eigen båt frå Askvoll søndag. Meir info og kjøp av billettar: www.kinnaspelet.no

32

Informasjon

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Gratis utekonsert på scena med SIGRID MOLDESTAD

NATVIK, FLORØ

Båt frå Bergen, inkl. båt, teater og konsert, vaksne kr. 1.250, barn kr. 600.

ET TURMAGASIN RGANG E • 13. Å

2019

REIN TURGLEDE! Vi takkar Sogn og Fjordane Turlag for jobben med å lage Turmagasinet 2019 og ønskjer alle ein god tur!

reindesign.no


INDRE SUNNFJORD TURLAG

Turen er på to lange dagsetappar, så det er viktig å ta pausar undervegs. Foto: Kjell Arne Hjellbrekke.

10.–11. AUGUST

På tvers av verna landskap TURLEIAR: KJELL ARNE HJELLBREKKE.

Ein tur frå Angedalen i Førde til Sandane i Gloppen er ein tur gjennom store delar av Naust­ dal-Gjengedal landskapsvernområde. Turen startar frå Botnen inst i Angedalen og går innover på nordsida over til Kupefjellet, 1287 moh., og vidare innover fjellrekkja. Vi må ned i Gotdalsskaret før vi tek oss opp på Grønlifjellet, høgaste punktet på turen, 1385 moh. Vidare går vi innover høgdedraget mot Litlebottsegga, før vi svingar ned mot Longevasshytta. Denne etappen er godt 20 km lang og tek mellom åtte og ti timar å gå. Her overnattar vi og kosar oss med god mat på hytta. Longevasshytta er nyleg utvida og er den største hytta i Indre Sunnfjord Turlag si eige. Viss du synest det er for langt å gå frå Angedalen, kan du gå ein kortare tur frå Ålhus i Jølster til Longevasshytta på laurdag og bli med på turen til Sandane søndag. Søndag startar turen ca. kl. 9 frå hytta og går gjennom Blådalen til Fagredalsreset, forbi Bjørnasteinen før vi etter kvart kjem fram i Langedalen. Frå Fitjestøylen går turen over Indre Skaret og Fitjevårstøylen. Turen frå Longevasshytta til Fitjevårstøylen er ca. 15 km lang. Her er mange fine plassar undervegs, men det er ein forholdsvis lang tur. Det gjeld å ta pausar og nyte utsikta og drikke og ete godt undervegs.

Utsikt mot Vonavatnet i Naustdal med Ålfotbreen i bakgrunnen. Foto: Kjell Arne Hjellbrekke.

På grunn av transportbehov er det påmelding til denne turen seinast onsdag 7. august. Meir om turavgift og avreisetidspunkt finn du på heimesida til Indre Sunnfjord Turlag.

Indre Sunnfjord Turlag Leiar KJELL ARNE HJELLBREKKE E-post: indresunnfjord@dnt.no Tlf. 958 27 976 Kjell Arvid Stølen i Blåskaret på veg ned mot Blådalsvatna.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

33


Foto: Torbjorn Sandbakk/Unsplash

Vi støttar TURLIVET KONTORSPAR FØRDE Øyrane 3, 6800 Førde kontorspar.no

stort

Vi har utval av bruktbilar kan av lønebruktbilar seg å ta turen innom Vi har stort– det utval

Få med deg årets toppopplevingar på Førdefestivalen! 20% medlemsrabatt på festivalpass!

- det kan løne segTa å kontakt ta turen innom og fortell ossoss! kva du er ute etter.

I samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag

5 dagar | 30 arenaer | 300 artistar

fordefestival.no

Ta kontakt og fortell oss kva du er ute etter.

Førde Halbrendsøyra, 6800 Førde Tlf. 57 82 99 00 www.opusas.no

DEN FINE TUROPPLEVINGA STARTAR HOS OSS!

Du finner oss på AMFI Førde, Sjøkanten i Sogndal og på Stryn Torg

34

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

Granden 23, T ww


FLORA TURLAG På veg til Ytrestøylen går ein gjennom dette spennande landskapet. På eit skilt står det Betnene – eit namn ein kanskje kan få forklart på stølsvandringa. Foto: Arnfrid Bergheim.

KOM DEG UT-DAG 1. SEPTEMBER

Bli med på vandring frå støl til støl i Eikefjord Turleiar Astrid B. Eliassen fortel kva ein kan sjå frå Eikefjordstøylen. Foto: Arnfrid Bergheim

På høgda mellom Ytrestøylen og Indrestøylen får ein god utsikt ned i Eikefjorden og ut til øyane utanfor Florø. Foto: Arnfrid Bergheim.

Flora Turlag samarbeider med Eikefjord Idrettslag om støls­ vandringa denne søndagen. Det kan vere at eigarar av stølane også er med på arrangementet og vil fortelje om korleis støls­ drifta var. Du kan velje om du vil vere med på heile eller delar av turen. Hovudpausen blir på Eikefjordstøylen, der også Barnas Turlag blir med. Denne dagen legg vi til rette for at flest mogleg skal kunne bli med ut på tur. Du kan gå langt eller berre komme opp til ein av stølane. Difor kjem vi til å lage eit informasjonsskriv med klokke­ slett når vi går frå stølane og om lag kor lenge vi er på kvar støl. Denne informasjonen vil du finne på heimesida til Flora Turlag når tida nærmar seg. Vandringa med turleiar startar frå parkeringsplassen ved rv. 5 i Eikefjord, og vi går først til Ytrestøylen og vidare opp til Indrestøylen. Derifrå litt tilbake og vestover til Eikefjordstøylen. Her blir det ein lang pause med aktivitetar for born. Vidare går vi til Hovlandsstølane, fortset over til Kvalvikstølane og så tilbake til parkeringsplassen. Det står fleire skiltnamn langs stiane, og kanskje får vi denne dagen historia bak namn som Luciaræva, Rømmeskòra, Betnene, Kyraråkja, Perleporten og Stavestien. Viss du vel å gå aleine, så hugs at det er fleire ruteval både opp

til og mellom støylane. Informasjon om dette finn du på DNT sin ruteplanleggar ut.no. Hugs å ta med mat og drikke for heile dagen, og gjerne litt ekstra klede i sekken. På SjekkUT-appen, DNT si digitale turpostkasse, kan du registrere besøka dine undervegs. Indrestøylen er ein tur­ post i Turtrimmen 2019, som er eit samarbeid mellom Flora kommune og Flora Turlag. Flora Turlag er eit aktivt lokallag med eit mangfald av inkluderande aktivitetar, og du finn meir informasjon på nettsida vår: flora.dnt.no. Velkommen på stølsvandring!

Flora Turlag Leiar HEIDI HUMLESTØL AASEN E-post: floraturlag@gmail.com Tlf. 415 34 949

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

35


BASECAMP 2019

BaseCamp kyst Værlandet. Foto: Øyvind Korsøen.

BaseCamp sommar Tungestølen. Foto: Marie Sørum.

Kva er BaseCamp? På BaseCamp får ungdom prøve mange ulike og spen­ nande aktivitetar på ei lita veke. BaseCamp er fyrst og fremst utruleg sosialt, og du vil garantert bli kjend med mange andre ungdomar på same alder. Det vert ikkje sett spesielle krav til ferdigheiter eller forkunnskap om friluftsliv. Under BaseCamp bur deltakarane på ein fast leirstad, søv i lavvo eller hytte og syter sjølv for matlaginga. Sogn og Fjordane Turlag arrangerer tre BaseCampar: på vinteren, om sommaren og ved kysten. BaseCamp Vinter på Fivla byr på fri- og brattkøyring, skredkurs, topptur og mykje sosialt. Under BaseCamp Sommar på Tungestølen får ein prøve seg på uteklatring, havkajakk, bretur og fotturar, i tillegg til teltliv og koselege kveldar rundt bålet. BaseCamp Kyst i havgapet gir moglegheit for kajakkpadling, snorkling, sykling og villsau- og ørnesafari.

BaseCamp kyst Værlandet. Foto:Marie Sørum.

KVEN KAN DELTA? BaseCamp er for ungdom i alderen 13–18 år. Aldersgruppa varierer frå dei ulike BaseCampane. Treng du meir informa­ sjon eller ynskjer å melde deg på? Sjå heimesida til Sogn og Fjordane Turlag: sftur.no! BaseCamp sommar Tungestølen. Foto: Marie Sørum.

BaseCamp SOMMAR • 13–16 år • 24.-28. juni • Tungestølen i Luster

BaseCamp KYST • Ungdom 14–16 år • 5.–9. august • Værlandet i Askvoll

BaseCamp kyst Værlandet. Foto: Marie Sørum.

36

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

BaseCamp kyst Værlandet. Foto: Øyvind Korsøen.

BaseCamp sommar Tungestølen. Foto: Øyvind Korsøen.


NOTISAR

HELE BILAGET ER EN ANNONSE UTGITT AV SJØFARTSDIREKTORATET

A

Stein Bugge Næss frå Luster Turlag i lag med dåverande styreleiar i DNT Berit Kjøll

Hedersknappen til Stein Bugge Næss Under DNT sitt landsmøte i 2018 fekk mangeårige leiar i Luster Turlag, Stein Bugge Næss, tildelt den høgthengande Hedersknappen. Han var leiar i lokallaget i nesten 40 år, og han har vore sentral i arbeidet med hytteprosjektene til Luster Turlag: Fivla og Fuglesteg. No sit han i hyttestyre for Nye Tungestølen Turisthytte. Stein har vore, og er framleis, ein aktiv turleiar og er mest å karakterisere som lokalkjend i heile Luster kommune. I tillegg har han vore redaktør og skrive fleire turbøkar. Gratulerer til velfortent prisvinnar!

Norges største ferjeselskap – Best på miljøvennleg og påliteleg transport

www.fjord1.no

Thon Førde Thon Hotel Hotel Førde erertotalrenovert totalrenovert

EidE MarinE SE

You r m a r it ime prov id

Sikteskiva som Midtre Nordfjord Turlag har sett opp på toppen av fjellet Haugsvarden.

Sikteskive på Haugsvarden I Gloppen, ikkje langt frå Sandane, ligg den mykje besøkte toppen Haugsvarden. Dit tek folk turen både på ski, til fots og også på sykkel. Det er eit flott rundskue mot mange både kjende og mindre kjende toppar i fylket. Midtre Nordfjord Turlag ynskte å informere alle turgåarane om kva ein kan sjå, og laga difor til ei store og stødige sikteskive. No kan alle som besøker Haugs­ varden bli betre kjend, og kanskje skaffe seg nye turmål gjennom fjella dei kan sikte seg fram til frå toppen!

Hotellet har totalrenovert alle rom i tillegg • Heavy-lift operations til konferanse-avdeling, restaurant “ete fysst”, • Heavy-lift dock ships resepsjon, lobbyområde, ny lobbybar og oppussa velværeavdeling • Barge hire / transport Hotellet har totalrenovert Velkommen til ossalle rom i tillegg • til Towage konferanse-avdeling, restaurant “ete fysst”, resepsjon, lobbyområde, ny lobbybar og • Service and supply base for the oppussa velværeavdeling oil industry Velkommen til oss • Engineering • Marine contracting services • Management

• The provision of semi submersiblebarges • The provision of accommodationbarges • The provision of ROV sys • Dredging • Salvage operations • Wreck removal

Hafstadvegen 26 57 82 81 10 forde@olavthon.no

Hafstadvegen 26 57 82 81 10 forde@olavthon.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

37


KURS 2019

Asle Veien er ein erfaren og stødig instruktør på klatrekurs på Sagefloten i Gloppen. Foto: Sogn og Fjordane Turlag.

Kurs for ungdom og dei som vil halde seg unge Kurs- og fjellsportutvalet i Sogn og Fjordane Turlag (SFT) har ansvar for kursverksemda i lag med dagleg leiar. Meir informasjon og påmelding: SFT, tlf. 57 72 06 14, sft@dnt.no og på www.sftur.no/aktiviteter. AMBASSADØR- OG GRUNNLEGGJANDE TURLEIARKURS FOR UNGDOM Dato: 14.–16. juni Pris: 1000 kr for ungdomsmedlem Stad: Uteplassen og Grøssete i Sogndalsdalen NYBYRJAR KLATREKURS/BRATTKORTKURS UTE Dato: 15.–16. juni Pris: Vaksen: 1500 kr medlem / 1800 kr ikkje-medlem. Ungdom under18 år: 1200 kr medlem / 1400 kr ikkje-medlem Stad: Sagefloten i Gloppen GRUNNKURS HAV / VÅTKORT HAVKAJAKK Dato: 21.–23. juni Pris: Vaksen: 4500 kr medlem / 4900 kr ikkje-medlem. Stad: Bulandet i Askvoll AMBASSADØR- OG GRUNNLEGGJANDE TURLEIARKURS Dato: 13.–15. september Pris: 1800 kr medlem / 2000 kr ikkje-medlem Stad: Stardalen i Jølster

38

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019


ANNONSE

OVERNATTING I SOGN OG FJORDANE

ASKVOLL Bulandsferie Nordre Gjelsa 6987 Bulandet Tlf. 916 91 918 bulandsferie@gmail.com bulandsferie.no

FØRDE

JØLSTER

Førde Gjestehus og Camping Kronborgvegen 44 6813 Førde Tlf. 46 80 06 00 post@fordecamping.com fordecamping.com

Jølvassbu Camping 6847 Vassenden Tlf. 920 62 203/922 23 698 post@jolvassbu.no jolvassbu.no @ jolvassbu

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa Storehagen 2 6800 Førde Tlf. 57 83 40 00 sunnfjord@scandichotels.com scandichotels.no

Øvrebø Hytter og Motell Leirgrovbakken Vassenden 6847 Vassenden Tlf. 901 96 272 post@ovrebohytter.no ovrebohytter.no

GAULAR

LUSTER

Sande Kro og Hotell 6973 Sande i Sunnfjord Tlf. 57 71 80 50 post@sandehotel.no sandehotel.no

Luster Fjordhytter Lustravegen 2623B 6875 HØYHEIMSVIK Tlf. 57 68 65 00/958 74 596 stein.naess@luster-fjordhytter.com www.luster-fjordhytter.com

AURLAND

GLOPPEN

Aurlandsdalen Turisthytte Østerbø Tlf. 483 88 287 aurlandsdalen@turistforeningen.no aurlandsdalen.dnt.no

Gloppen Camping AS Sørstrandsvegen 6823 Sandane Tlf .948 00 309/414 68 433 post@gloppen-camping.no gloppen-camping.no

Flåmsbrygga Hotell & Ægir Bryggeri Pub 5742 Flåm Tlf. 57 63 20 50 booking@flamsbrygga.no flamsbrygga.no Østerbø Fjellstove Aurlandsdalen 5745 Aurland Tlf. 57 63 11 77 post@aurlandsdalen.com aurlandsdalen.com

VIK

LÆRDAL Lærdal Ferie- og Fritidspark Grandavegen 5 6887 Lærdal Tlf. 57 66 66 95 info@laerdalferiepark.com www.laerdalferiepark.com

HYLLESTAD Sogn Hostel AS Åfjordvegen 676 6958 Sørbøvåg Tlf. 907 87 693 post@sognhostel.no sognhostel.no @sognhostel

PlusCamp Sande Camping 6789 Loen Tlf. 416 69 192 post@sande-camping.no sande-camping.no

Blix Hotell Sentrumsgata 44 6893 Vik i Sogn Tlf. 57 69 65 50 booking@blixhotell.no blixhotell.no VÅGSØY

SOGNDAL Best Western Lægreid Hotell Almenningen 3 6856 SOGNDAL Tlf.: 57 62 88 88 post@lagreid.no lagreid.no SOLUND Solund Rorbuferie Hjønnevåg 6928 Kolgrov Tlf. 917 92 230/57 78 67 90 sonjahj@icloud.com solundferie.no FB: Solund Rorbuferie

Skongenes Fyr Ytre Nordfjord Turlag Postboks 229 6701 Måløy Tlf. 489 55 867 ytre.nordfjord.turlag@gmail.com ytrenordfjord.dnt.no/vre-hytter/ Kråkenes Fyr Ytre Nordfjord Turlag Postboks 229 6701 Måløy Tlf. 489 55 867 ytre.nordfjord.turlag@gmail.com ytrenordfjord.dnt.no/vre-hytter/ ÅRDAL

STRYN Stryn Camping Heilårsope i Stryn sentrum 6783 Stryn Tlf. 57 87 11 36/908 55 519 post@stryn-camping.no stryn-camping.no Innvik Fjordhotell Rv60 Innvik 6793 Innvik Tlf. 57 87 49 90 post@innvikfjordhotell.no innvikfjordhotell.no

Vetti Gard Turiststasjon Utladalen 6884 Øvre Årdal Tlf. 47 66 58 00 post@vettisriket.no .vettigard.no Avdal Gard Turiststasjon Postboks 28, 6882 Øvre Årdal Tlf. 948 70 922 post@avdalen.no avdalen.no FB: Avdal Gard

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2019

39


BLI MED 2019 MEDLEMSKONTINGENT 2019 Familiemedlemskap ................................................................................. kr 1250 Hovudmedlem ........................................................................................... kr 695 Ungdom (19–26 år, fødd 1992–1999) ............................................... kr 350 Skuleungdom (13–18 år, fødd 2000–2005)................................... kr 215 Honnørmedlem (Fødd 1952 eller tidlegare) .................................... kr 540 Barnas Turlag (0–12 år, fødd 2006–2018) ....................................... kr 130 Husstandsmedl. til hovud-/student-/honnør-/ livsv. medlem ...... kr 380 Livsvarig medlem ...................................................................................... kr 17000

Kinn. Foto: Maria C. Knagenhjelm.

Meld deg inn på nett: dnt.no/medlem eller kontakt lokalt turlag, SFT eller DNT for medlemskap.

MEDLEMSKAP I TURLAGET OG DNT Den Norske Turistforening (DNT) er ei landsomfattande foreining. Medlemskapen er felles, slik at medlemskap i DNT gjev medlemskap i Sogn og Fjordane Turlag og lokallags­medlemskap. Som medlem får du fordelar i andre foreiningar tilslutta DNT, og på hyttene til Svenska Turistför­ eningen og Ferdafélags Islands. I tillegg får du fleire fordelar, som du kan lese om på denne sida.

Sjå heile turprogrammet på www.sftur.no/tur

MEDLEMSBLAD OG ÅRBOK Medlemsbladet Fjell og Vidde og DNT si årbok.

GRATIS LEIGE Gratis leige av turutstyr og ski.

DNT-NØKKEL Rett til å deponere på DNT- nøkkel.

KURS OG TURAR Rabatt på fellesturar og kurs.

GJENSIDIGE Medlemsrabatt hjå Gjensidige.

FØRDEFESTIVALEN Medlemsrabatt på billettar på Førdefestivalen.

Supphellebreen. Foto: Silje Marita Vallestad.

Utvær. Foto: Silje Marita Vallestad.

Bremangerlandet. Foto: Kirsten Grotle

RABATT Rabatt på bøker, tur- og fjellutstyr.

TURLAGSHYTTER Rabatt (ung medlem: halv pris) på 550 turlagshytter.

RABATT PÅ SPORT1 15 % på alle varer på Chatlet Sport 1-butikkar (Førde, Sandane og Eid).

UTGJEVE AV SOGN OG FJORDANE TURLAG Ansvarleg for Turmagasinet 2019 er redaksjonskomiteen: Astrid Kalstveit, Jette Bergfjord, Silje Merete Vallestad og Roy Raasholm Fauske. Fagleg rådgjevar og skribent: Anne Rudsengen/ 959 63 888/ annerudsengen@gmail.com. Desse har også bidrege: Lokallaga i foreininga Framsidefoto: Padlekurs i Bulandet. Foto: Anne Grethe Lien. Grafisk utforming og annonsar: Rein Design AS, Førde Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Opplag: 48 500 Distribusjon: C-post i heile fylket.

Sogn og Fjordane Turlag (SFT) Besøksadresse: Langebruvegen 9, 6800 Førde. Postadresse: Pb. 10, 6810 Førde Dagleg leiar: Astrid Kalstveit, tlf. 57 72 60 14, sft@dnt.no Styreleiar: Siv Merete Stadheim, tlf. 900 24 795, styreleiar.sftur@dnt.no Prosjektleiar born og unge: Jette Bergfjord, 416 49 199, dntungsft@dnt.no/ jette.bergfjord@dnt.no Kurs- og Fjellsport: Leiar Vigdis Flaten Kvamme, tlf. 481 06 362, vigdis.kvamme@enivest.net Naturvern: Leiar Ron Overdevest, tlf. 976 74 654, rono@online.no Heimeside: www.sftur.no Følg oss på Facebook

Profile for reindesign1

SognogFjordaneTurlag_Turmagasinet2019  

SognogFjordaneTurlag_Turmagasinet2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded