Page 1

hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Pa– nginoong at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan” (2 Taga Tesalonica 1:8, 9). 11. BAKIT NAGDUSA ANG PANGINOONG JESUS NG LAHAT NG ITO PARA SA AKIN? “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kudi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16). Basahing maigi ang nasa ibaba. Ngayon isipin ang bawat salita. Masasabi mo ba na totoo ang mga ito? Kung maaamin mo, isulat ang iyong pangalan sa guhit. 1. Alam kong ako ay nagkassala. 2. Ikinalulungkot ko ang aking pagkasala. 3. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan. 4. Tinatanggap ko ngayon si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. 5. Sa Kaniyang tulong, pagsisikapan kong mamuhay na kaakit-akit sa kaniya arawaraw. (Iyong pangalan) Kung kailangan mo ang tulong sa iyong Kristiyanong Pamumuhay, sululat sa:

Regular Baptist Press 1300 N. Meacham Road Schaumburg, IL 60173-4806 1-800-727-4440 What God’s Word Teaches about Salvation Tagalog

RBP4058

ANG KALIGTASAN AYON SA SALITA NG DIYOS


1. ANO ANG KASALANAN? “Lahat ng kalikuan ay kasalanan . . .” (1 Juan 5:17). (Anumang bagay na hindi tama sa paningin ng Diyos ay kasalanan.) 2. ANO ANG PINAKAMABIGAT NA KASALANAN? Ang sabi ni Jesus: “. . . Sapagka’t hindi sila nagsisampalataya sa akin” (Juan 16:19). 3. SINO ANG MGA MAKASALANAN? “Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” (Mga taga Roma 3:23). 4. ANO ANG KAHIHINATNAN NG MGA MAKASALANAN? “. . . ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan . . .” (Mga taga Roma 6:23). 5. ANO ANG AKING GAGAWIN UPANG MALIGTAS SA KABAYARAN NG AKING KASALANAN? “. . . Manampalataya ka sa panginoong Jesus, at maliligtas ka . . .” (Ang mga Gawa 16:31).

6. ANO ANG PANANAMPALATAYANAN KO TUNGKOL KAY JESUS? “. . . si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, At siy’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikationg araw ayon sa mga kasulatan” (1 Mga taga Corinto 15:3, 4). 7. ANO ANG IBINIBIGAY NG DIYOS SA LAHAT NG SUMASAMPALATAYA KAY JESUS? “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan . . .” (Juan 3:36). 8. PAANO MAPAPASAAKIN ANG KALOOB NG DIYOS? Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan’ (Juan 1:12) 9. PAANO KO MALALAMAN NA MAG-KAKAROON AKO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN? “. . . na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan” (Kay Tito 1:2). 10. ANO ANG MANGYAYARI KUNG HINDI KO TATANGGAPIN SI JESUS NA AKING TAGAPAGLIGTAS? “. . . at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: Na siyang tatangap ng kaparusahan, na walang


1. ANO ANG KASALANAN? “Lahat ng kalikuan ay kasalanan . . .” (1 Juan 5:17). (Anumang bagay na hindi tama sa paningin ng Diyos ay kasalanan.) 2. ANO ANG PINAKAMABIGAT NA KASALANAN? Ang sabi ni Jesus: “. . . Sapagka’t hindi sila nagsisampalataya sa akin” (Juan 16:19). 3. SINO ANG MGA MAKASALANAN? “Sapagka’t ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” (Mga taga Roma 3:23). 4. ANO ANG KAHIHINATNAN NG MGA MAKASALANAN? “. . . ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). “Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan . . .” (Mga taga Roma 6:23). 5. ANO ANG AKING GAGAWIN UPANG MALIGTAS SA KABAYARAN NG AKING KASALANAN? “. . . Manampalataya ka sa panginoong Jesus, at maliligtas ka . . .” (Ang mga Gawa 16:31).

6. ANO ANG PANANAMPALATAYANAN KO TUNGKOL KAY JESUS? “. . . si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, At siy’y inilibing; at siya’y muling binuhay nang ikationg araw ayon sa mga kasulatan” (1 Mga taga Corinto 15:3, 4). 7. ANO ANG IBINIBIGAY NG DIYOS SA LAHAT NG SUMASAMPALATAYA KAY JESUS? “Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan . . .” (Juan 3:36). 8. PAANO MAPAPASAAKIN ANG KALOOB NG DIYOS? Datapuwa’t ang lahat ng sa kaniya’y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid baga’y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan’ (Juan 1:12) 9. PAANO KO MALALAMAN NA MAG-KAKAROON AKO NG BUHAY NA WALANG HANGGAN? “. . . na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan” (Kay Tito 1:2). 10. ANO ANG MANGYAYARI KUNG HINDI KO TATANGGAPIN SI JESUS NA AKING TAGAPAGLIGTAS? “. . . at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: Na siyang tatangap ng kaparusahan, na walang


hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Pa– nginoong at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan” (2 Taga Tesalonica 1:8, 9). 11. BAKIT NAGDUSA ANG PANGINOONG JESUS NG LAHAT NG ITO PARA SA AKIN? “Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kudi magkaroon ng buhay na walang hanggan” (Juan 3:16). Basahing maigi ang nasa ibaba. Ngayon isipin ang bawat salita. Masasabi mo ba na totoo ang mga ito? Kung maaamin mo, isulat ang iyong pangalan sa guhit. 1. Alam kong ako ay nagkassala. 2. Ikinalulungkot ko ang aking pagkasala. 3. Naniniwala ako na si Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan. 4. Tinatanggap ko ngayon si Jesus bilang sarili kong tagapagligtas. 5. Sa Kaniyang tulong, pagsisikapan kong mamuhay na kaakit-akit sa kaniya arawaraw. (Iyong pangalan) Kung kailangan mo ang tulong sa iyong Kristiyanong Pamumuhay, sululat sa:

Regular Baptist Press 1300 N. Meacham Road Schaumburg, IL 60173-4806 1-800-727-4440 What God’s Word Teaches about Salvation Tagalog

RBP4058

ANG KALIGTASAN AYON SA SALITA NG DIYOS

What God's Word Teaches about Salvation - Tagalog Tract  

Tagalog Tract, Product #: 4058, Publisher: Regular Baptist Press, ISBN: 978-0-87227-368-9, Explains the plan of salvation using supporting S...

What God's Word Teaches about Salvation - Tagalog Tract  

Tagalog Tract, Product #: 4058, Publisher: Regular Baptist Press, ISBN: 978-0-87227-368-9, Explains the plan of salvation using supporting S...