Page 1

Bilag til

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse


Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet i Region Syddanmark mhp. at kunne diskutere evt. indsatsmuligheder. Dette gøres ved bl.a. at præsentere - udviklingen i uddannelsesniveauet i Region Syddanmark sammenlignet med udviklingen i hele landet - udviklingen i de enkelte kommuner i uddannelsesniveau og søgning til uddannelserne - udviklingen i tilgang, bestand, frafald og afgang til/i/fra regionens uddannelsesinstitutioner Hovedindfaldsvinklen er således geografisk, dvs. hvordan har udviklingen været i kommunerne og i regionen? Men der tages også i et vist omfang udgangspunkt i regionens uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende naturligvis ikke kun kommer fra Region Syddanmark. Rapporten bygger primært på tilgængelig statistik fra primært Undervisningsministeriet/UNI-C og Danmarks Statistik. Der er dog også indhentet oplysingerne direkte hos uddannelsesinstitutioner. Der bliver løbende inddraget mulige forklaringer på uddannelsesforskelle, f.eks. social baggrund, tilgængelighed til uddannelsesinstitutioner og erhvervsstruktur. I sidste ende er det netop handlingsmulighederne for interessenterne på uddannelsesområdet, der er afgørende for at påvirke udviklingen. Sidste samlede rapport udkom i april 2010. I mellemtiden er der udsendt flere opdateringer af enkeltkapitler. I den foreliggende version er alle kapitler blevet opdateret, og der er suppleret med nye analyser. Men processen fortsætter kontinuert. F.eks. er der nye data på vej vedr. profilmodellen for de enkelte kommuner, så dette kapitel snart står over for en ny revision.

Februar 2011 Carsten Ulstrup

Region Syddanmark

1

Carsten Ulstrup


Indhold Bilag Bilag 1. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2000-2010......... 4 Bilag 2a. Antal elever på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 15 Bilag 2b. Antal studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 21 Bilag 3a. Søgningen til de almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, 1998-2010 ..... 24 Bilag 3b. Søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, 1998-2010 ...................................................................................................................... 26 Bilag 4a. Tilgangen til en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ..................... 27 Bilag 4b. Tilgangen til en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009.............. 33 Bilag 5. Antal optagne ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.... 36 Bilag 6a. Antal optagne på SDU (fakultetsniveau), 2000-2010.................................................... 37 Bilag 6b. Antal optagne ved SDU (4 geografiske lokationer), og AUC-Esbjerg, 2000-2010 ...... 37 Bilag 6c. Antal optagne på de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.................................................................................... 38 Bilag 6d. Antal optagne på de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.................................................................................... 38 Bilag 7a. Gennemsnitsalderen ved starten af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 39 Bilag 7b. Gennemsnitsalderen ved starten på en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 45 Bilag 8a. Antal elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ...................................................................................................................... 48 Bilag 8b. Antal studerende, der fuldfører en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 54 Bilag 9a. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 57 Bilag 9b. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 63 Bilag 10a. Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 66 Bilag 10b. Gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 72 Bilag 11. Ansøgere med 1. prioritet ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.................................................................................... 75 Bilag 12a. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (fakultetsniveau), 2000-2010 ....................................... 76 Bilag 12b. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, 2000-2010 ...................................................................................................................... 76 Bilag 12c. Ansøger (1. prioritet) til de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.................................................................................... 77 Bilag 12d. Ansøger (1. prioritet) til de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010.................................................................................... 77 Bilag 13a. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en ungdomsuddannelsesinstitution i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 78 Bilag 13b. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en videregående uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, 2000-2009 ................................................................................. 84 Bilag 14. Antal 15-16 hhv. 16-19 årige (gennemsnit) fordelt på kommuner og områder

Region Syddanmark

2

Carsten Ulstrup


Bilag 15. Bilag 16. Bilag 17. Bilag 18. Bilag 19. Bilag 20. Bilag 21a. Bilag 21b. Bilag 22. Bilag 23. Bilag 25. Bilag 26 Bilag 27. Bilag 28. Bilag 29. Bilag 30.

i Region Syddanmark, 2010-2025 ................................................................................. 87 Udviklingen i gymnasiebasisårgange 2010-2020 (gennemsnit af 15-16 årige) fordelt på kommune. Fyn ............................................................................................... 88 Udviklingen i hf-basisårgange 2010-2020 (gennemsnit af 16-19 årige) fordelt på kommune. Fyn ............................................................................................... 88 Gymnasiefrekvensen for de fynske kommuner, 1989-2010 .......................................... 89 Hf-frekvensen for de fynske kommuner, 1989-2010..................................................... 89 Antal optagne elever pr. 5. september 1991-2010 på de enkelte skoler samt en fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn .................................................... 90 Antal nyoprettede klasser 1989-2010 samt fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn ................................................................................................................................. 91 Det samlede klassetal, fordelt på skoler, 1991-2010 samt fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn.................................................................. 92 Klassebehovet sammenholdt med normalkapaciteten, 1991-2020. Fyn........................ 92 Ansøgertallet til skolerne. 1991-2020. Fyn.................................................................... 93 Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle. - En fremskrivning til 2030 ...... 94 Afsluttet uddannelse 15 år efter grundskolen blev forladt i 1991-93 - fordelt på højeste uddannelse og på kommuner .......................................................... 98 Regionale og landsuddannelsesprofiler, 2009 ............................................................. 103 Kommunale uddannelsesprofiler, 2008 ....................................................................... 112 Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en ungdomsuddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. klasse. ............................................................................. 155 Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en videregående uddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. klasse. ............................................................................. 156 Andelen, der 25 år efter afgangen fra 9. klasse ventes ikke at have taget en kompetencegivende uddannelse, at have taget en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og en erhvervskompetencegivende uddannelse. Årgang 2002-2008 ....................................................................................................... 157

Appendix De benyttede data....................................................................................................... 160

Region Syddanmark

3

Carsten Ulstrup


Bilag 1a. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2010 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,4 0,0 2,2 2,1 1,6 0,0 4,9 0,0 0,0 1,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 3,7

EUD-anden 19,4 27,5 20,9 0,0 11,0 7,8 7,4 18,3 30,8 0,0 18,9 10,6 14,1 26,1 17,8 17,0 11,3 25,3 23,5 18,4 7,3 22,9 0,0 5,9 18,7 17,4 18,3 16,1

EUD 28,4 27,5 20,9 0,0 11,0 7,8 7,4 21,3 30,8 0,0 21,3 10,6 16,3 28,2 19,4 17,0 16,2 25,3 23,5 19,9 7,3 24,3 0,0 5,9 18,7 18,2 20,0 19,8

Stx 53,0 51,6 67,4 100,0 58,9 65,6 69,1 50,0 47,0 100,0 53,8 64,6 48,9 46,9 52,1 47,4 65,2 45,8 47,0 52,4 58,7 51,3 0,0 61,0 65,4 55,9 53,7 52,4

Hf 6,0 3,9 0,0 0,0 19,2 0,0 23,5 10,7 0,0 0,0 8,5 9,9 5,7 6,6 7,2 10,5 5,9 14,5 7,8 8,7 7,3 3,8 0,0 10,2 5,6 5,5 7,6 8,1

Hhx 9,0 13,7 11,6 0,0 11,0 15,6 0,0 6,4 15,4 0,0 8,8 11,2 26,4 18,3 19,4 25,1 8,8 14,5 21,7 17,8 26,6 18,0 0,0 22,9 10,3 18,9 14,8 11,0

Htx 3,7 3,3 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 4,9 6,8 0,0 4,3 0,0 2,6 0,0 1,0 0,0 3,9 0,0 0,0 1,2 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 1,5 2,4 2,9

Gymnasial 71,6 72,5 79,1 100,0 89,0 92,2 92,6 72,0 69,2 100,0 75,5 85,7 83,7 71,8 79,7 83,0 83,8 74,7 76,5 80,1 92,7 75,7 0,0 94,1 81,3 81,8 78,6 74,4

Anden udd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 2,3

Ej i udd. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 1,8 3,7 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

Abs. 134 153 43 8 73 64 68 628 117 12 1300 161 227 241 629 171 204 83 217 675 109 423 0 118 107 757 3361 18033

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 25,0 33,7 32,4 0,0 17,2 46,2 27,1 24,1 33,8 0,0 27,0 28,5 23,2 29,5 27,0 37,1 27,6 27,8 24,9 28,9 28,9 30,3 0,0 27,5 28,9 29,4 28,0 25,9

EUD-anden 5,6 4,1 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 7,8 7,9 0,0 5,9 6,9 10,1 5,5 7,5 6,9 7,5 6,7 6,5 7,0 6,1 6,8 0,0 6,9 0,0 5,8 6,4 6,0

EUD 30,6 37,9 32,4 0,0 23,7 46,2 27,1 32,0 41,7 0,0 33,0 35,4 33,3 35,1 34,5 44,0 35,1 34,4 31,3 35,9 35,1 37,2 0,0 34,4 28,9 35,3 34,4 31,9

Stx 32,4 34,3 25,7 100,0 23,7 35,9 30,0 26,4 27,8 0,0 28,4 29,2 30,0 36,5 32,5 28,3 36,6 17,8 33,8 31,7 22,8 36,8 0,0 27,5 39,5 33,5 31,1 32,7

Hf 0,0 0,0 6,8 0,0 11,8 0,0 8,6 3,6 0,0 0,0 3,3 7,6 3,0 2,6 3,8 4,4 0,0 5,6 3,5 2,6 0,0 1,3 0,0 0,0 5,3 1,4 2,8 3,6

Hhx 29,6 13,0 18,9 0,0 10,8 17,9 7,1 11,3 19,2 100,0 14,8 12,5 18,1 18,8 17,2 23,3 13,3 21,1 27,9 20,4 28,9 13,9 0,0 30,0 18,4 19,5 17,5 13,9

Htx 7,4 14,8 16,2 0,0 19,4 0,0 10,0 13,1 11,3 0,0 12,5 15,3 12,7 7,0 10,9 0,0 12,5 5,6 3,5 6,4 13,2 9,8 0,0 8,1 7,9 9,7 10,3 10,9

Gymnasial 69,4 62,1 67,6 100,0 65,6 53,8 55,7 54,3 58,3 100,0 59,1 64,6 63,7 64,9 64,4 56,0 62,4 50,0 68,7 61,2 64,9 61,8 0,0 65,6 71,1 64,1 61,7 61,0

Anden udd. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 8,6 4,6 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,9

Ej i udd. 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 8,6 9,1 0,0 0,0 5,0 0,0 3,0 0,0 1,1 0,0 0,0 15,6 0,0 1,9 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,6 2,6 4,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100

Abs. 108 169 74 5 93 39 70 613 151 9 1331 144 237 271 652 159 279 90 201 729 114 468 0 160 114 856 3568 19167

Region Syddanmark

4

Carsten Ulstrup


Bilag 1b. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2009 Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 0,0 6,7 4,5 0,0 6,3 0,0 0,0 4,6 2,0 0,0 3,5 0,0 1,1 3,8 1,9 8,8 5,3 2,9 4,2 5,6 0,0 5,9 0,0 5,1 2,4 4,3 3,8 5,3

EUD-anden 23,7 26,1 17,9 41,4 32,3 28,8 25,3 16,8 12,8 18,2 20,6 30,1 25,1 22,3 25,0 13,7 11,1 28,8 24,3 18,4 25,2 22,2 0,0 13,2 21,0 20,7 21,0 17,2

EUD 23,7 32,8 22,4 41,4 38,5 28,8 25,3 21,4 14,9 18,2 24,2 30,1 26,2 26,0 26,9 22,4 16,3 31,7 28,5 24,0 25,2 28,0 0,0 18,4 23,4 25,0 24,8 22,5

Stx 48,9 49,3 44,8 34,5 27,1 37,9 34,5 51,4 50,0 40,9 46,7 47,8 45,9 46,4 46,5 33,2 62,6 30,8 48,1 45,2 49,5 46,3 100,0 47,8 41,9 46,8 46,4 49,6

Hf 3,0 3,7 4,5 0,0 4,2 13,6 14,9 7,8 2,7 0,0 6,4 11,0 4,3 7,9 7,1 7,8 3,7 14,4 5,1 6,9 7,2 2,7 0,0 5,1 7,3 4,4 6,2 6,7

Hhx 14,8 10,4 10,4 24,1 12,5 13,6 13,8 5,4 12,8 27,3 9,9 11,0 18,6 13,6 15,1 31,2 15,3 20,2 15,9 20,8 13,5 16,8 0,0 22,8 27,4 18,9 15,0 11,6

Htx 3,0 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 5,7 3,6 3,4 0,0 3,1 0,0 2,9 2,6 2,2 0,0 2,1 0,0 0,0 0,6 4,5 4,1 0,0 2,2 0,0 3,2 2,4 3,0

Gymnasial 69,6 63,4 70,1 58,6 43,8 65,2 69,0 68,2 68,9 68,2 66,1 69,9 71,7 70,6 70,9 72,2 83,7 65,4 69,2 73,4 74,8 70,0 100,0 77,9 76,6 73,3 70,0 71,0

Anden udd. 0,0 0,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 1,4 6,1 0,0 2,5 0,0 1,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,7

Ej i udd. 6,7 3,7 7,5 0,0 0,0 6,1 5,7 9,0 10,1 13,6 7,3 0,0 1,1 3,4 1,8 5,4 0,0 2,9 2,3 2,7 0,0 2,0 0,0 3,7 0,0 1,7 4,1 5,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 135 134 67 29 96 66 87 632 148 22 1416 136 279 265 680 205 190 104 214 713 111 410 6 136 124 787 3596 17707

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 37,7 36,7 50,6 20,0 37,3 35,1 21,8 23,8 32,0 20,0 30,0 43,9 33,3 31,0 35,3 29,4 38,9 34,6 33,6 34,2 37,0 33,7 . 33,3 34,4 34,0 32,7 28,9

EUD-anden 4,9 1,9 7,6 0,0 7,0 9,1 4,5 6,1 1,7 0,0 5,2 5,4 6,5 5,9 5,9 10,3 8,4 6,2 9,5 8,8 8,7 7,1 . 10,0 5,2 7,6 6,6 6,4

EUD 42,6 38,6 58,2 20,0 44,4 44,2 26,4 30,0 33,7 20,0 35,1 49,3 39,8 36,9 41,2 39,7 47,3 40,8 43,1 43,1 45,7 40,8 . 43,3 39,6 41,6 39,3 35,3

Stx 19,7 30,4 25,3 33,3 14,1 22,1 25,5 29,7 30,2 40,0 26,9 22,9 28,5 30,1 27,6 26,8 32,7 23,8 23,7 27,0 18,5 28,5 . 25,3 24,0 26,3 26,9 30,1

Hf 2,5 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 9,1 3,6 0,0 0,0 2,5 3,9 0,0 3,6 2,5 3,1 0,0 3,8 3,6 2,5 0,0 1,2 . 3,3 0,0 1,3 2,3 2,8

Hhx 10,7 8,9 0,0 20,0 4,9 18,2 14,5 9,0 12,8 0,0 9,7 8,8 18,7 13,7 14,0 16,5 12,8 18,5 17,8 16,2 29,3 16,6 . 15,3 17,7 17,9 13,6 13,1

Htx 17,2 12,7 16,5 0,0 15,5 11,7 10,0 10,9 9,9 20,0 12,0 9,3 11,0 7,5 9,1 6,7 7,1 3,1 11,9 7,8 6,5 12,3 . 8,7 18,8 11,7 10,6 10,7

Gymnasial 50,0 51,9 41,8 53,3 36,6 51,9 59,1 53,2 52,9 60,0 51,1 44,9 58,1 54,9 53,2 53,1 52,7 49,2 56,9 53,5 54,3 58,6 . 52,7 60,4 57,3 53,3 56,8

Anden udd. 4,1 0,0 0,0 0,0 16,9 0,0 0,0 3,9 4,1 0,0 3,9 0,0 2,0 0,0 0,7 2,1 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 . 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4

Ej i udd. 3,3 9,5 0,0 26,7 2,1 3,9 14,5 12,9 9,3 20,0 9,8 5,9 0,0 8,2 4,9 5,2 0,0 10,0 0,0 2,9 0,0 0,6 . 4,0 0,0 1,1 5,6 6,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100 100 100 100 100

Abs. 122 158 79 30 142 77 110 667 172 15 1572 205 246 306 757 194 226 130 253 803 92 505 0 150 96 843 3975 18999

Region Syddanmark

5

Carsten Ulstrup


Bilag 1c. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2008 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 9,3 8,1 12,9 1,6 10,9 7,5 6,0 5,0 4,3 0,0 6,5 2,8 5,3 5,9 5,0 8,0 5,2 4,6 6,2 6,0 3,7 5,8 0,0 3,7 3,1 4,7 5,7 6,0

EUD-anden 12,9 24,4 25,7 31,7 14,5 26,9 18,8 17,2 22,1 28,6 19,7 21,0 17,9 19,7 19,4 21,3 22,7 23,9 20,4 21,8 13,8 17,0 0,0 17,3 27,1 18,0 19,7 17,1

EUD 22,1 32,5 38,6 33,3 25,5 34,4 24,8 22,2 26,4 28,6 26,2 23,8 23,3 25,6 24,4 29,3 27,9 28,4 26,5 27,8 17,4 22,8 0,0 21,0 30,2 22,7 25,4 23,0

Stx 45,7 45,0 35,7 44,4 50,9 37,6 50,4 47,8 41,4 42,9 45,8 42,0 43,1 47,8 44,8 39,3 49,8 42,2 35,8 41,9 36,7 45,6 87,5 46,3 40,3 44,3 44,5 47,8

Hf 5,7 3,1 1,4 6,3 2,7 10,8 6,8 6,4 1,4 14,3 5,4 6,6 3,8 2,8 4,1 4,7 1,6 7,3 6,9 4,8 8,3 2,9 0,0 4,3 5,4 4,2 4,7 5,8

Hhx 8,6 7,5 8,6 7,9 10,9 4,3 8,5 7,4 13,6 7,1 8,3 17,7 17,6 9,4 14,2 15,3 12,4 17,4 22,3 17,0 25,7 15,8 0,0 19,8 12,4 17,1 13,2 11,7

Htx 5,0 3,8 1,4 1,6 2,7 2,2 1,7 4,1 2,9 7,1 3,4 2,2 2,3 2,2 2,2 1,3 0,8 0,0 2,3 1,3 2,8 1,9 0,0 1,9 3,1 2,1 2,5 3,0

Gymnasial 65,0 59,4 47,1 60,3 67,3 54,8 67,5 65,7 59,3 71,4 62,9 68,5 66,8 62,2 65,3 60,7 64,5 67,0 67,3 65,1 73,4 66,2 87,5 72,2 61,2 67,6 64,9 68,4

Anden udd. 5,7 3,1 12,9 3,2 4,5 1,1 5,1 6,0 0,7 0,0 4,8 4,4 3,1 4,1 3,8 2,7 0,8 0,9 1,2 1,3 4,6 4,4 0,0 1,2 1,6 3,4 3,6 3,1

Ej i udd. 7,1 5,0 1,4 3,2 2,7 9,7 2,6 6,0 13,6 0,0 6,0 3,3 6,9 8,1 6,6 7,3 6,8 3,7 5,0 5,8 4,6 6,6 12,5 5,6 7,0 6,3 6,2 5,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 140 160 70 63 110 93 117 581 140 14 1488 181 262 320 763 150 251 109 260 770 109 482 8 162 129 890 3911 18136

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 40,5 44,3 36,4 60,4 43,1 38,9 26,2 26,9 26,2 29,4 33,4 35,8 37,1 33,0 35,1 29,8 32,6 47,2 36,7 35,6 46,7 34,8 62,5 41,6 31,6 37,1 35,0 30,5

EUD-anden 0,7 7,4 6,5 8,3 11,4 9,3 9,0 7,1 6,4 11,8 7,1 5,9 6,5 5,9 6,1 5,8 10,3 9,7 6,6 8,2 1,9 4,3 0,0 5,0 10,9 5,3 6,7 6,2

EUD 41,2 51,7 42,9 68,8 54,5 48,1 35,2 34,0 32,6 41,2 40,5 41,7 43,5 38,9 41,2 35,6 43,0 56,9 43,2 43,7 48,6 39,2 62,5 46,5 42,5 42,4 41,7 36,7

Stx 26,1 23,9 27,3 10,4 16,3 18,5 32,0 30,4 31,4 41,2 27,1 26,7 18,7 28,6 24,6 28,3 28,9 12,5 24,5 24,8 17,1 25,4 25,0 21,3 23,6 23,4 25,3 29,5

Hf 1,3 0,0 5,2 2,1 0,0 3,7 3,3 2,8 0,0 0,0 2,0 2,1 1,7 2,4 2,1 2,1 0,7 0,7 1,3 1,2 1,9 1,0 0,0 1,0 2,3 1,3 1,7 2,3

Hhx 7,8 9,7 9,1 8,3 9,8 7,4 13,9 10,2 11,6 11,8 10,0 14,4 17,7 11,5 14,4 19,9 11,7 15,3 17,0 15,6 14,3 16,1 12,5 18,3 14,9 16,1 13,4 12,7

Htx 7,2 8,0 6,5 8,3 5,7 12,0 5,7 10,4 13,4 0,0 9,2 7,5 11,6 10,6 10,2 5,2 11,7 2,8 7,4 7,6 10,5 10,2 0,0 8,4 8,0 9,4 9,1 10,3

Gymnasial 42,5 41,5 48,1 29,2 31,7 41,7 54,9 53,8 56,4 52,9 48,3 50,8 49,7 53,1 51,3 55,5 52,9 31,3 50,2 49,1 43,8 52,8 37,5 49,0 48,9 50,3 49,5 54,7

Anden udd. 9,2 2,8 5,2 0,0 6,5 2,8 3,3 7,6 4,1 0,0 5,7 4,8 2,0 2,1 2,7 3,7 0,7 0,7 0,4 1,3 1,0 2,0 0,0 0,5 1,7 1,5 3,3 3,2

Ej i udd. 7,2 4,0 3,9 2,1 7,3 7,4 6,6 4,6 7,0 5,9 5,5 2,7 4,8 5,9 4,8 5,2 3,4 11,1 6,1 5,8 6,7 6,1 0,0 4,0 6,9 5,8 5,5 5,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 153 176 77 48 123 108 122 647 172 17 1643 187 294 339 820 191 291 144 229 855 105 508 8 202 174 997 4315 19637

Region Syddanmark

6

Carsten Ulstrup


Bilag 1d. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2007 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 10,4 11,3 5,3 13,5 13,0 11,0 11,8 5,2 7,9 9,1 8,1 5,3 5,5 7,7 6,3 9,6 8,6 10,2 6,8 8,6 9,7 8,3 0,0 4,3 6,0 7,2 7,7 5,9

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 39,2 34,0 38,6 51,8 39,8 48,9 37,3 27,4 34,7 45,2 34,4 32,3 32,9 39,3 35,1 33,2 33,6 39,6 38,5 35,8 39,7 40,0 25,0 40,7 43,1 40,3 36,3 32,9

Region Syddanmark

EUD-anden 21,5 21,4 26,6 27,0 31,0 27,5 21,5 20,8 25,6 18,2 23,0 30,2 22,1 18,9 22,8 18,7 18,8 29,6 27,7 22,7 16,9 22,8 0,0 16,6 24,5 20,8 22,4 19,6 EUD-anden 5,4 8,0 7,2 5,4 13,8 9,1 6,9 8,0 9,7 0,0 8,1 6,0 7,3 7,1 6,9 4,1 7,5 4,2 9,4 6,6 4,0 4,8 0,0 5,9 7,6 5,3 6,9 6,9

EUD 31,9 32,7 31,9 40,5 44,0 38,5 33,3 26,0 33,5 27,3 31,2 35,5 27,6 26,6 29,1 28,3 27,4 39,8 34,5 31,2 26,6 31,1 0,0 20,9 30,5 28,0 30,1 25,5

Stx 40,3 40,3 41,5 24,3 28,0 35,8 37,6 48,7 41,5 51,5 42,5 33,7 38,6 48,3 40,9 42,2 50,7 31,5 36,8 42,4 46,0 40,8 73,3 36,9 43,0 41,5 42,0 47,5

Hf 2,8 5,7 6,4 2,7 4,0 10,1 12,9 6,0 0,0 6,1 5,5 4,7 4,8 4,6 4,7 5,9 1,0 3,7 5,9 3,8 1,6 3,2 13,3 1,1 3,3 2,7 4,4 5,2

Hhx 18,8 13,2 8,5 18,9 12,0 6,4 9,7 7,4 9,8 12,1 10,1 17,2 18,6 12,4 16,0 13,9 5,5 19,4 19,1 13,0 16,9 13,7 0,0 28,3 16,6 17,1 13,4 12,0

Htx 0,0 0,6 4,3 0,0 4,0 2,8 1,1 4,4 3,7 0,0 3,0 3,6 2,4 3,1 2,9 2,1 1,0 0,9 0,9 1,2 3,2 2,4 6,7 4,3 1,3 2,7 2,6 2,6

Gymnasial 61,8 59,7 60,6 45,9 48,0 55,0 61,3 66,5 54,9 69,7 61,1 59,2 64,5 68,3 64,6 64,2 58,2 55,6 62,7 60,5 67,7 60,0 93,3 70,6 64,2 64,2 62,3 67,4

Anden udd. 2,8 5,0 5,3 8,1 4,0 2,8 3,2 3,6 3,7 0,0 3,8 1,2 3,1 2,3 2,4 2,7 11,3 0,9 0,9 5,1 1,6 4,0 0,0 4,8 0,7 3,3 3,7 3,1

Ej i udd. 3,5 2,5 2,1 5,4 4,0 3,7 2,2 3,9 7,9 3,0 3,9 4,1 4,8 2,7 3,9 4,8 3,1 3,7 1,8 3,2 4,0 5,0 6,7 3,7 4,6 4,6 3,9 4,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 144 159 94 37 100 109 93 638 164 33 1571 169 290 259 718 187 292 108 220 807 124 505 15 187 151 982 4078 19222

EUD 44,6 42,0 45,8 57,1 53,7 58,0 44,1 35,5 44,3 45,2 42,6 38,2 40,2 46,4 42,0 37,3 41,0 43,8 47,9 42,4 43,7 44,8 25,0 46,6 50,7 45,6 43,2 39,9

Stx 17,7 29,0 26,5 8,9 13,0 22,7 25,5 33,9 26,1 32,3 27,1 30,9 22,7 24,4 25,6 32,1 27,6 13,9 21,1 24,6 21,4 25,4 31,3 16,1 23,6 22,7 25,2 29,0

Hf 0,8 3,7 3,6 3,6 1,6 1,1 7,8 3,3 0,0 0,0 2,8 3,7 0,7 0,3 1,4 1,0 0,4 1,4 1,4 1,0 1,6 0,6 0,0 0,0 1,4 0,7 1,6 1,9

Hhx 13,1 11,1 4,8 14,3 6,5 9,1 8,8 8,7 11,9 16,1 9,7 7,8 18,9 11,2 13,0 16,1 9,7 25,0 18,3 16,1 13,5 12,6 37,5 19,5 13,2 14,7 12,8 12,5

Htx 14,6 6,8 15,7 5,4 14,6 5,7 7,8 10,6 10,8 0,0 10,3 8,3 11,5 9,5 9,9 7,8 10,1 5,6 7,5 8,1 11,1 8,5 0,0 11,0 4,9 8,8 9,4 9,0

Gymnasial 46,2 50,6 50,6 32,1 35,8 38,6 50,0 56,5 48,9 48,4 49,8 50,7 53,8 45,4 49,9 57,0 47,8 45,8 48,4 49,8 47,6 47,0 68,8 46,6 43,1 46,8 49,1 52,4

Anden udd. 5,4 5,6 1,2 3,6 3,3 0,0 2,0 4,4 2,3 0,0 3,6 6,9 2,1 2,0 3,4 2,1 7,5 2,1 0,0 3,3 4,0 3,3 0,0 3,8 0,7 3,1 3,4 3,3

Ej i udd. 3,8 1,9 2,4 7,1 7,3 3,4 3,9 3,6 4,5 6,5 4,0 4,1 3,8 6,1 4,8 3,6 3,7 8,3 3,8 4,5 4,8 4,8 6,3 3,0 5,6 4,5 4,4 4,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 130 162 83 56 123 88 102 634 176 31 1585 217 286 295 798 193 268 144 213 818 126 540 16 236 144 1062 4263 17685

7

Carsten Ulstrup


Bilag 1e. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2006 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 8,5 5,0 8,4 17,5 12,3 11,7 7,1 5,2 4,5 3,2 7,0 7,7 6,0 5,2 6,1 8,8 9,2 10,6 5,7 8,2 3,5 5,5 0,0 5,3 7,6 5,6 6,7 5,6

EUD-anden 19,9 25,0 28,4 35,0 25,4 18,4 18,2 20,9 29,1 25,8 23,1 29,0 18,4 21,1 22,1 24,9 22,8 23,5 29,4 25,4 14,2 19,0 14,3 23,9 22,3 19,8 22,6 20,3

EUD 28,4 30,0 36,8 52,5 37,7 30,1 25,3 26,1 33,5 29,0 30,1 36,7 24,4 26,2 28,1 33,7 32,0 34,1 35,1 33,6 17,7 24,5 14,3 29,2 29,9 25,4 29,3 25,9

Stx 41,8 43,8 38,9 35,0 37,7 36,9 47,5 50,0 39,1 45,2 44,2 40,2 46,7 42,5 43,5 38,0 40,4 22,6 27,8 33,6 40,7 45,8 71,4 31,6 46,7 43,4 41,7 46,8

Hf 0,0 1,3 3,2 0,0 3,5 4,9 11,1 4,2 0,0 6,5 3,3 4,1 2,8 6,9 4,8 7,0 2,2 4,4 2,9 3,8 7,1 4,0 0,0 5,2 2,2 4,1 3,9 4,7

Hhx 14,2 13,8 14,7 7,5 7,9 13,6 9,1 5,6 17,9 6,5 10,2 9,5 19,1 13,5 14,5 16,4 12,9 24,5 24,1 18,7 25,7 16,6 14,3 24,2 14,1 18,4 14,6 12,6

Htx 6,4 4,4 1,1 0,0 2,6 4,9 0,0 3,0 7,3 0,0 3,6 4,1 1,3 2,2 2,3 1,1 2,6 1,6 2,9 2,2 0,9 2,0 0,0 0,7 1,1 1,5 2,6 2,4

Gymnasial 62,4 63,1 57,9 42,5 51,8 60,2 67,7 62,7 64,2 58,1 61,3 58,0 69,9 65,1 65,1 62,6 58,1 53,2 57,6 58,3 74,3 68,4 85,7 61,6 64,1 67,3 62,8 66,5

Anden udd. 5,0 3,8 4,2 2,5 4,4 0,0 3,0 4,4 1,7 9,7 3,7 1,2 3,3 4,0 3,0 0,6 4,4 3,5 1,6 2,6 2,7 2,4 0,0 2,0 2,2 2,3 3,0 3,4

Ej i udd. 4,3 3,1 1,1 2,5 6,1 9,7 4,0 6,8 0,6 3,2 4,9 4,1 2,5 4,7 3,8 3,1 5,5 9,3 5,7 5,5 5,3 4,7 0,0 7,2 3,8 5,0 4,8 4,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 141 160 95 40 114 103 99 574 179 31 1536 169 244 273 686 189 272 114 245 819 113 509 7 151 184 964 4005 17754

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 39,8 43,2 45,3 31,8 35,9 40,8 37,7 25,9 22,4 40,7 32,9 31,8 30,3 32,8 31,7 39,6 42,5 52,4 40,0 42,6 33,3 39,4 47,4 44,9 33,3 38,9 36,0 32,6

EUD-anden 4,5 6,6 7,0 4,5 9,7 4,9 7,4 6,2 6,6 3,7 6,3 8,9 5,5 12,0 9,0 4,7 8,9 10,6 18,0 10,4 5,6 5,6 10,5 8,0 10,3 6,9 7,8 7,2

EUD 44,4 49,7 52,3 36,4 45,6 45,6 45,1 32,1 28,9 44,4 39,3 40,8 35,8 44,8 40,7 44,4 51,4 63,0 58,0 53,0 38,9 45,0 57,9 52,9 43,6 45,9 43,8 39,7

Stx 27,1 24,6 16,3 20,5 24,3 20,4 23,0 33,6 30,9 29,6 27,9 25,1 25,9 18,1 22,4 21,8 28,6 7,5 16,5 20,5 23,0 26,0 10,5 16,0 24,2 23,0 24,3 29,3

Hf 1,5 1,1 1,2 0,0 1,9 1,0 2,5 0,5 0,0 3,7 1,0 0,0 0,7 0,9 0,6 2,9 1,2 0,8 0,0 1,3 0,0 0,8 5,3 1,4 1,2 1,0 1,0 1,7

Hhx 10,5 13,1 9,3 11,4 8,7 13,6 15,6 10,1 19,1 11,1 12,0 11,2 19,8 20,2 18,0 15,5 10,4 18,1 13,0 13,6 17,5 15,2 15,8 13,1 15,8 15,2 14,2 12,6

Htx 6,8 7,7 16,3 13,6 13,6 13,6 11,5 11,0 10,5 0,0 10,7 13,4 10,6 7,0 9,8 7,6 5,4 3,2 9,0 6,6 13,5 6,8 5,3 11,3 6,7 8,5 9,2 9,0

Gymnasial 45,9 46,4 43,0 45,5 48,5 48,5 52,5 55,2 60,5 44,4 51,6 49,7 57,0 46,2 50,8 47,9 45,6 29,6 38,5 41,9 54,0 48,9 36,8 41,9 47,9 47,7 48,7 52,6

Anden udd. 5,3 1,1 1,2 13,6 0,0 0,0 1,6 4,8 4,6 11,1 3,6 8,9 4,0 2,8 4,6 3,9 1,9 3,3 1,0 2,4 3,2 2,9 5,3 1,0 4,2 2,8 3,4 3,4

Ej i udd. 4,5 2,7 3,5 4,5 5,8 5,8 0,8 7,9 5,9 0,0 5,5 0,6 3,1 6,2 3,8 3,8 1,2 4,0 2,5 2,6 4,0 3,3 0,0 4,2 4,2 3,7 4,2 4,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 133 183 86 44 103 103 122 583 152 27 1536 179 275 326 780 204 259 120 200 783 126 489 19 210 165 1009 4108 18913

Region Syddanmark

8

Carsten Ulstrup


Bilag 1f. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2005 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 13,0 6,3 4,8 5,6 9,3 16,3 6,8 6,1 3,8 4,5 7,3 7,4 3,6 6,4 5,5 5,5 4,4 5,0 8,8 5,9 11,5 8,2 9,1 6,2 6,5 8,0 6,8 6,2

EUD-anden 20,0 27,6 24,2 33,3 25,4 20,0 18,2 21,0 13,6 27,3 21,8 21,6 18,3 17,6 18,8 20,8 21,9 20,2 25,4 22,3 15,6 18,7 9,1 19,3 28,7 19,6 20,8 19,9

EUD 33,0 33,9 29,0 38,9 34,7 36,3 25,0 27,1 17,4 31,8 29,0 29,0 21,9 24,0 24,3 26,4 26,3 25,2 34,2 28,1 27,1 26,9 18,2 25,5 35,2 27,6 27,6 26,1

Stx 43,0 43,1 35,5 27,8 33,9 30,0 52,3 55,5 50,0 45,5 47,0 42,6 40,8 46,7 43,5 35,7 52,6 29,4 37,3 41,1 42,7 45,7 45,5 37,4 38,9 43,0 44,2 46,3

Hf 2,0 2,3 9,7 5,6 5,9 11,3 9,1 4,8 0,0 9,1 4,9 9,3 6,0 3,6 5,8 2,2 0,4 10,0 3,6 3,1 0,0 2,3 0,0 2,5 5,6 2,4 4,1 4,9

Hhx 14,0 12,6 8,1 13,9 16,1 6,3 10,2 3,9 23,5 13,6 9,9 9,9 21,9 15,6 16,8 25,4 12,8 23,9 18,1 18,8 25,0 18,2 27,3 27,1 16,7 20,5 15,6 13,1

Htx 4,0 2,9 3,2 5,6 5,9 3,8 0,0 2,2 2,3 0,0 2,8 2,5 1,7 2,6 2,2 2,3 1,8 0,8 1,0 1,6 0,0 1,0 0,0 3,1 0,0 1,2 2,1 2,2

Gymnasial 63,0 60,9 56,5 52,8 61,9 51,3 71,6 66,4 75,8 68,2 64,6 64,2 70,4 68,4 68,3 65,6 67,5 64,1 60,1 64,7 67,7 67,2 72,7 70,1 61,1 67,1 65,9 66,6

Anden udd. 4,0 1,7 12,9 5,6 1,7 1,3 0,0 3,3 2,3 0,0 3,0 3,7 4,0 2,9 3,5 3,7 1,8 2,5 2,1 2,4 5,2 1,2 0,0 3,8 0,9 2,1 2,8 3,1

Ej i udd. 0,0 3,4 1,6 2,8 1,7 11,3 3,4 3,2 4,5 0,0 3,3 3,1 3,7 4,6 3,9 4,3 4,4 8,2 3,6 4,8 0,0 4,7 9,1 0,6 2,8 3,2 3,7 4,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 100 174 62 36 118 80 88 539 132 22 1351 162 283 283 728 181 274 120 193 768 96 489 11 159 108 863 3710 17144

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 38,3 41,1 52,0 34,1 27,2 35,3 37,3 24,8 37,5 43,5 33,0 31,3 32,3 33,5 32,5 33,4 40,0 44,7 29,6 36,3 35,3 44,3 30,0 41,7 49,6 43,3 36,1 32,5

EUD-anden 4,7 6,1 8,0 20,5 8,8 5,9 6,9 10,2 7,6 0,0 8,3 6,0 6,7 7,9 7,0 6,3 9,6 4,8 11,7 8,4 9,5 6,1 0,0 6,7 5,0 6,4 7,6 7,8

EUD 43,0 47,2 60,0 54,5 36,0 41,2 44,1 35,0 45,1 43,5 41,3 37,3 39,0 41,4 39,5 39,6 49,6 49,5 41,3 44,7 44,8 50,4 30,0 48,5 54,7 49,7 43,7 40,4

Stx 25,5 27,6 22,7 6,8 23,2 24,7 18,6 37,4 29,2 34,8 29,2 21,4 24,1 20,4 21,9 18,8 24,4 15,1 16,0 19,2 22,4 22,6 60,0 19,0 15,8 21,3 23,8 28,7

Hf 0,0 0,0 1,3 2,3 0,8 2,4 3,9 1,3 2,1 4,3 1,4 3,0 2,9 0,3 1,9 3,5 1,6 2,2 1,5 2,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 1,5 1,7

Hhx 8,7 9,8 4,0 9,1 10,4 10,6 15,7 5,3 13,9 13,0 8,7 10,9 19,3 21,1 17,8 21,0 7,2 18,9 24,3 17,3 14,7 15,6 10,0 14,8 15,1 15,2 13,8 12,8

Htx 14,8 9,2 5,3 11,4 12,0 10,6 14,7 11,5 6,9 0,0 10,8 15,4 6,8 9,8 10,2 7,4 11,6 7,3 12,1 9,8 10,3 4,7 0,0 12,9 7,2 7,4 9,7 9,2

Gymnasial 49,0 46,6 33,3 29,5 46,4 48,2 52,9 55,6 52,1 52,2 50,1 50,7 53,1 51,6 51,9 50,7 44,8 43,5 53,9 48,5 47,4 44,1 70,0 46,7 38,1 44,5 48,7 52,5

Anden udd. 3,4 3,1 1,3 13,6 12,8 4,7 1,0 6,4 2,1 4,3 5,3 10,0 2,6 1,4 4,0 4,4 2,8 0,7 1,9 2,7 4,3 2,0 0,0 1,4 0,0 1,8 3,7 3,4

Ej i udd. 4,7 3,1 5,3 2,3 4,8 5,9 2,0 3,0 0,7 0,0 3,3 2,0 5,3 5,7 4,6 5,3 2,8 6,3 2,9 4,1 3,4 3,5 0,0 3,4 7,2 4,0 3,9 3,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 149 163 75 44 125 85 102 529 144 23 1439 201 267 298 766 231 250 137 206 824 116 510 10 208 139 983 4012 18009

Region Syddanmark

9

Carsten Ulstrup


Bilag 1g. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2004 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 13,2 6,5 6,8 4,0 4,3 15,0 8,8 3,4 4,7 10,5 6,2 7,7 6,5 7,6 7,2 5,6 3,8 10,0 8,6 6,5 9,6 9,0 0,0 9,1 9,4 9,0 7,1 6,2

EUD-anden 17,0 29,6 40,5 26,0 33,0 21,5 24,8 21,9 20,3 21,1 24,2 23,1 20,5 14,2 18,5 21,7 20,9 28,8 19,5 21,8 17,8 21,6 25,0 13,9 17,3 19,0 21,5 19,4

EUD 30,2 36,1 47,3 30,0 37,4 36,4 33,6 25,3 25,0 31,6 30,4 30,8 26,9 21,8 25,7 27,3 24,8 38,8 28,1 28,3 27,4 30,5 25,0 22,9 26,6 28,0 28,6 25,7

Stx 42,5 38,9 41,9 28,0 45,2 33,6 40,7 47,9 41,9 42,1 43,2 39,1 39,4 42,3 40,5 42,1 48,3 30,6 34,3 40,3 46,6 42,6 58,3 40,8 38,1 42,1 41,8 44,9

Hf 7,5 0,9 1,4 6,0 0,0 8,4 1,8 5,2 1,4 5,3 4,0 11,5 7,1 5,2 7,3 4,4 4,3 7,9 2,4 4,3 1,4 4,2 0,0 4,8 6,5 4,4 4,8 5,4

Hhx 10,4 13,9 5,4 30,0 11,3 8,4 15,0 7,0 18,2 21,1 11,0 10,9 21,0 16,5 16,8 15,9 15,4 14,7 27,1 18,8 12,3 17,0 8,3 24,3 17,3 17,9 15,2 14,3

Htx 0,9 3,7 0,0 2,0 0,0 1,9 1,8 2,9 4,7 0,0 2,4 3,8 0,0 1,4 1,5 0,0 2,1 0,0 2,4 1,4 1,4 1,1 0,0 1,2 3,6 1,6 1,8 1,9

Gymnasial 61,3 57,4 48,6 66,0 56,5 52,3 59,3 63,0 66,2 68,4 60,6 65,4 67,5 65,4 66,1 62,3 70,1 53,3 66,2 64,7 61,6 64,9 66,7 71,0 65,5 65,9 63,7 66,5

Anden udd. 1,9 3,7 2,7 2,0 3,5 4,7 1,8 7,4 6,8 0,0 5,1 1,9 3,7 4,9 3,8 3,4 1,7 3,0 1,0 2,1 0,0 1,4 8,3 1,8 0,7 1,3 3,4 3,7

Ej i udd. 6,6 2,8 1,4 2,0 2,6 6,5 5,3 4,3 2,0 0,0 3,9 1,9 1,9 7,9 4,4 7,0 3,4 4,9 4,8 4,9 11,0 3,2 0,0 4,2 7,2 4,7 4,4 4,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 106 108 74 50 115 107 113 557 148 19 1397 156 246 285 687 178 234 99 210 721 73 436 12 165 139 825 3630 16465

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 31,6 38,5 42,1 37,3 36,4 36,3 43,9 29,8 32,9 45,8 34,4 33,9 34,5 37,6 35,5 34,6 29,9 35,5 35,9 33,4 33,7 34,8 21,4 40,9 42,5 36,9 35,0 33,1

EUD-anden 12,0 8,8 10,5 25,4 10,0 6,3 10,2 8,4 7,9 4,2 9,6 10,5 9,3 8,2 9,2 8,9 11,6 9,9 10,1 10,3 4,8 6,9 0,0 10,0 3,1 6,7 9,0 7,7

EUD 43,6 47,3 52,6 62,7 46,4 42,5 54,1 38,3 40,7 50,0 44,0 44,4 43,8 45,8 44,7 43,5 41,4 45,4 46,0 43,8 38,6 41,7 21,4 50,9 45,7 43,6 44,0 40,9

Stx 24,8 20,3 17,1 13,6 23,6 27,5 16,3 32,1 30,0 25,0 26,1 22,8 22,3 17,3 20,5 20,4 28,7 17,4 16,7 21,8 19,3 26,1 64,3 20,2 22,0 24,2 23,8 28,7

Hf 0,8 0,5 1,3 1,7 0,0 3,8 4,1 2,6 0,0 4,2 1,8 4,1 3,2 1,1 2,6 0,1 1,6 2,5 1,0 1,2 1,2 0,8 0,0 0,5 1,6 0,9 1,6 2,2

Hhx 8,3 14,3 9,2 6,8 7,3 7,5 7,1 10,3 15,7 12,5 10,4 10,5 20,6 18,7 17,3 19,7 11,6 19,8 19,2 16,8 21,7 17,0 14,3 15,3 18,9 17,3 14,6 12,4

Htx 13,5 12,6 10,5 6,8 18,2 17,5 8,2 6,4 7,9 8,3 9,9 11,7 4,7 7,0 7,3 9,0 11,2 6,9 10,1 9,7 10,8 5,4 0,0 8,4 7,9 6,8 8,7 8,4

Gymnasial 47,4 47,8 38,2 28,8 49,1 56,3 35,7 51,4 53,6 50,0 48,2 49,1 50,8 44,2 47,8 49,2 53,0 46,7 47,0 49,5 53,0 49,4 78,6 44,4 50,4 49,3 48,6 51,8

Anden udd. 2,3 2,7 5,3 6,8 2,7 1,3 1,0 6,8 2,1 0,0 4,2 2,9 2,0 5,0 3,4 2,6 1,6 1,6 3,5 2,4 3,6 4,0 0,0 1,5 0,0 2,8 3,3 3,5

Ej i udd. 6,8 2,2 3,9 1,7 1,8 0,0 9,2 3,6 3,6 0,0 3,6 3,5 3,4 5,1 4,1 4,7 4,0 6,2 3,5 4,4 4,8 5,0 0,0 3,2 3,9 4,4 4,0 3,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 133 182 76 59 110 80 98 533 140 24 1435 171 255 263 689 159 251 113 198 721 83 484 14 187 127 895 3740 17484

Region Syddanmark

10

Carsten Ulstrup


Bilag 1h. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2003 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 4,4 3,5 14,5 4,1 7,1 8,2 11,3 5,7 6,2 0,0 6,3 8,8 7,8 6,9 7,7 6,2 5,2 8,9 5,6 6,0 5,9 7,1 0,0 5,8 8,7 6,7 6,6 6,3

EUD-anden 27,0 25,4 26,1 30,6 16,5 27,8 22,5 22,5 22,8 9,4 23,4 23,8 16,5 16,0 18,2 11,5 17,5 24,4 22,4 18,5 21,0 20,2 8,3 21,7 24,3 21,0 20,9 20,1

EUD 31,4 28,9 40,6 34,7 23,5 36,1 33,8 28,2 29,0 9,4 29,7 32,5 24,3 22,9 25,8 17,7 22,8 33,3 28,0 24,5 26,9 27,3 8,3 27,5 33,0 27,8 27,5 26,4

Stx 39,4 40,4 31,9 42,9 52,9 36,1 28,2 47,7 37,2 59,4 42,8 30,6 39,6 43,9 39,0 39,2 50,4 29,2 37,1 41,3 34,5 43,0 58,3 31,7 32,2 38,1 40,7 43,6

Hf 6,6 3,5 11,6 2,0 4,7 2,1 8,5 5,5 0,7 3,1 4,9 11,3 8,5 6,5 8,4 5,1 4,1 5,4 5,6 4,9 1,7 6,8 0,0 4,4 9,6 5,8 5,8 6,1

Hhx 11,7 14,9 8,7 12,2 14,1 9,3 8,5 8,2 22,8 6,3 11,3 18,8 19,2 17,2 18,3 20,6 14,6 22,4 23,3 19,5 22,7 14,6 25,0 26,7 18,3 19,0 16,2 14,4

Htx 1,5 4,4 1,4 0,0 0,0 6,2 9,9 2,9 2,8 3,1 3,1 2,5 1,7 0,1 1,3 3,9 3,7 0,9 1,7 2,8 1,7 1,8 0,0 0,5 2,6 1,6 2,3 1,9

Gymnasial 59,1 63,2 53,6 57,1 71,8 53,6 54,9 64,3 63,4 71,9 62,1 63,1 69,0 67,6 67,0 68,9 72,8 57,9 67,7 68,6 60,5 66,2 83,3 63,3 62,6 64,6 64,9 66,0

Anden udd. 4,4 2,6 0,0 4,1 1,2 4,1 0,0 4,0 4,1 12,5 3,6 2,5 2,4 3,5 2,9 5,5 1,1 0,9 0,4 1,9 0,0 2,1 0,0 4,4 1,7 2,2 2,8 3,7

Ej i udd. 5,1 5,3 5,8 4,1 3,5 6,2 11,3 3,4 3,4 6,3 4,6 1,9 4,3 6,0 4,3 7,9 3,4 7,8 3,9 5,0 12,6 4,4 8,3 4,8 2,6 5,4 4,9 4,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 137 114 69 49 85 97 71 524 145 32 1323 160 220 248 628 166 268 90 232 756 119 442 12 201 115 889 3596 16104

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 43,7 38,1 47,8 47,3 29,0 43,1 30,4 30,7 29,6 26,8 34,8 35,6 32,7 40,8 36,8 40,3 32,6 32,0 34,1 34,9 39,1 40,4 9,1 33,7 38,6 37,9 36,0 33,9

EUD-anden 6,7 7,1 9,0 14,5 4,7 7,3 10,9 10,4 11,9 0,0 9,0 6,2 13,3 7,8 9,4 3,8 7,3 2,9 8,5 6,1 3,3 7,5 27,3 7,9 7,6 7,4 8,2 7,4

EUD 50,4 45,2 56,7 61,8 33,6 50,5 41,3 41,1 41,5 26,8 43,8 41,8 46,0 48,6 46,2 44,1 39,9 34,8 42,6 41,0 42,4 47,9 36,4 41,6 46,2 45,4 44,1 41,3

Stx 17,8 28,0 29,9 14,5 43,0 18,3 28,3 32,1 20,8 41,5 28,0 24,7 18,6 26,0 23,1 22,9 23,9 27,6 17,0 22,3 28,3 24,7 9,1 17,7 21,5 22,6 24,7 27,9

Hf 0,0 0,6 0,0 0,0 3,7 0,9 6,5 2,5 0,0 2,4 1,8 6,2 1,2 2,5 2,9 1,8 0,9 2,2 0,0 1,1 1,1 2,2 0,0 2,8 1,3 2,1 1,9 2,3

Hhx 8,1 13,1 6,0 9,1 8,4 10,1 16,3 8,0 15,7 2,4 10,0 11,0 13,4 11,1 11,9 13,7 12,8 16,7 23,3 16,4 14,1 13,9 36,4 18,5 15,2 15,6 12,9 11,8

Htx 17,0 9,5 6,0 3,6 4,7 11,0 1,1 10,2 15,7 19,5 10,2 13,0 12,3 6,4 10,0 9,8 17,0 1,8 11,9 11,6 9,8 4,9 18,2 11,4 12,7 8,5 10,0 9,2

Gymnasial 43,0 51,2 41,8 27,3 59,8 40,4 52,2 52,8 52,2 65,9 50,1 54,8 45,6 46,0 47,8 48,1 54,6 48,3 52,3 51,4 53,3 45,8 63,6 50,5 50,6 48,7 49,5 51,2

Anden udd. 3,7 2,4 0,0 5,5 2,8 5,5 0,0 3,3 5,7 0,0 3,3 2,7 4,0 1,1 2,5 4,5 1,4 2,9 1,1 2,3 1,1 3,7 0,0 7,1 0,6 3,8 3,1 4,0

Ej i udd. 3,0 1,2 1,5 5,5 3,7 3,7 6,5 2,7 0,6 7,3 2,9 0,7 4,4 4,2 3,5 3,2 4,1 14,0 4,0 5,3 3,3 2,6 0,0 0,8 2,5 2,2 3,2 3,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 135 168 67 55 107 109 92 511 159 41 1444 146 242 286 673 170 218 93 176 657 92 455 11 241 158 957 3731 17453

Region Syddanmark

11

Carsten Ulstrup


Bilag 1i. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2002 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 11,9 6,4 9,7 7,5 5,9 7,8 11,0 5,7 8,1 0,0 7,2 5,9 6,7 10,5 8,1 6,3 8,5 7,7 5,5 7,0 6,1 9,7 25,0 11,8 12,1 10,4 8,1 6,7

EUD-anden 32,7 29,3 40,3 30,0 18,8 22,1 16,5 24,6 25,2 18,5 25,4 23,7 22,2 18,3 21,0 21,7 16,9 24,9 23,1 21,3 9,1 21,4 25,0 14,5 17,4 18,1 22,1 20,6

EUD 44,6 35,7 50,0 37,5 24,8 29,9 27,5 30,3 33,3 18,5 32,6 29,6 28,9 28,8 29,0 28,1 25,4 32,6 28,6 28,3 15,2 31,0 50,0 26,3 29,5 28,5 30,1 27,3

Stx 37,6 42,1 30,6 25,0 43,6 41,6 33,9 44,8 35,0 37,0 40,3 39,5 30,8 42,5 37,6 37,8 45,0 30,9 33,0 37,2 40,9 40,7 50,0 36,0 34,8 38,7 38,8 43,9

Hf 2,0 1,4 1,4 2,5 9,9 2,6 11,0 4,8 0,8 0,0 4,3 9,9 4,3 5,8 6,2 5,5 5,3 13,0 9,9 8,1 3,0 3,5 0,0 4,3 12,1 5,0 5,5 5,6

Hhx 11,9 10,7 15,3 17,5 11,9 10,4 15,6 6,3 19,5 25,9 11,1 12,5 23,9 13,2 16,9 21,2 17,5 12,2 20,3 18,2 34,8 18,5 0,0 22,8 19,7 20,9 15,9 14,2

Htx 3,0 2,9 1,4 2,5 5,9 5,2 1,8 5,3 2,4 3,7 4,0 3,3 0,9 2,3 2,0 0,6 1,1 0,8 2,2 1,2 1,5 1,8 0,0 2,3 1,5 1,8 2,6 1,9

Gymnasial 54,5 57,1 48,6 47,5 71,3 59,7 62,4 61,3 57,7 66,7 59,7 65,1 59,8 63,7 62,7 65,1 68,8 56,8 65,4 64,6 80,3 64,5 50,0 65,3 68,2 66,5 62,8 65,6

Anden udd. 0,0 4,3 0,0 10,0 0,0 2,6 1,8 4,8 5,7 11,1 3,7 3,3 6,4 3,5 4,5 3,6 0,5 2,2 0,5 1,6 1,5 0,7 0,0 4,9 1,5 2,0 3,1 3,1

Ej i udd. 1,0 2,9 1,4 5,0 4,0 7,8 8,3 3,6 3,3 3,7 3,9 2,0 4,8 4,0 3,8 3,2 5,3 8,4 5,5 5,4 3,0 3,7 0,0 3,4 0,8 3,1 4,0 4,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 101 140 72 40 101 77 109 524 123 27 1314 152 235 266 653 171 189 127 182 669 66 405 8 203 132 814 3450 15487

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 37,7 30,9 40,0 48,5 43,9 35,8 34,0 33,7 27,5 32,3 34,8 35,1 35,9 27,5 32,4 36,3 31,7 40,3 40,0 36,5 37,5 38,0 27,3 40,0 60,7 42,2 36,3 33,7

EUD-anden 9,6 10,5 6,7 3,0 9,8 7,4 14,4 4,5 10,5 0,0 7,6 9,5 8,5 6,3 7,9 9,8 5,8 4,1 8,8 7,1 5,7 5,7 0,0 4,3 2,8 4,8 6,9 7,1

EUD 47,4 41,4 46,7 51,5 53,7 43,2 48,5 38,2 37,9 32,3 42,4 44,6 44,4 33,8 40,3 46,1 37,5 44,4 48,8 43,7 43,2 43,8 27,3 44,3 63,4 47,0 43,2 40,8

Stx 19,3 27,0 34,7 9,1 20,3 30,5 22,7 30,7 24,2 35,5 26,9 23,2 21,1 27,3 24,1 28,9 27,7 23,5 16,5 24,4 23,9 20,1 36,4 23,3 11,0 19,9 24,2 28,0

Hf 0,9 2,6 0,0 0,0 1,6 0,0 4,1 1,0 0,0 0,0 1,2 3,0 1,1 2,1 1,9 0,0 1,8 2,1 1,2 1,3 0,0 1,5 9,1 1,4 0,0 1,2 1,3 1,7

Hhx 14,0 12,5 10,7 21,2 9,8 8,4 7,2 9,8 16,3 16,1 11,4 13,7 14,4 15,2 14,6 12,2 15,6 17,5 19,4 16,1 23,9 17,8 27,3 12,2 10,3 15,9 14,0 12,8

Htx 12,3 9,2 2,7 3,0 11,4 7,4 12,4 12,0 12,4 16,1 10,8 10,7 6,2 9,0 8,3 2,8 9,8 4,2 9,4 7,0 5,7 9,7 0,0 14,5 7,6 10,0 9,4 8,9

Gymnasial 46,5 51,3 48,0 33,3 43,1 46,3 46,4 53,5 52,9 67,7 50,3 50,6 42,8 53,6 48,8 43,9 54,9 47,3 46,5 48,8 53,4 49,0 72,7 51,4 29,0 47,0 48,9 51,4

Anden udd. 3,5 3,3 2,7 12,1 1,6 4,2 1,0 3,7 5,2 0,0 3,5 4,2 8,8 5,4 6,4 5,3 4,0 6,2 1,8 4,2 2,3 2,0 0,0 1,9 3,4 2,2 3,9 3,7

Ej i udd. 2,6 3,9 2,7 3,0 1,6 6,3 4,1 4,5 3,9 0,0 3,8 0,6 4,0 7,2 4,5 4,6 3,6 2,1 2,9 3,4 1,1 5,2 0,0 2,4 4,1 3,9 3,9 4,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 114 152 75 33 123 95 97 508 153 31 1381 168 280 297 745 160 224 142 170 696 88 405 11 205 145 854 3676 16531

Region Syddanmark

12

Carsten Ulstrup


Bilag 1j. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2001 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 8,7 8,6 10,0 15,6 6,1 9,6 9,0 6,9 7,9 0,0 8,0 5,0 5,3 4,9 5,0 5,5 4,0 7,4 8,6 6,1 6,8 10,4 0,0 7,0 7,0 8,7 7,2 6,2

EUD-anden 22,0 27,2 16,7 24,4 21,1 20,2 30,3 23,2 15,1 25,0 22,5 20,4 20,8 21,7 21,0 24,0 20,5 24,1 21,6 22,3 25,0 19,7 11,1 11,4 31,0 20,5 21,7 20,5

EUD 30,7 35,8 26,7 40,0 27,2 29,8 39,3 30,1 23,0 25,0 30,5 25,4 26,1 26,5 26,1 29,5 24,5 31,5 30,3 28,4 31,8 30,1 11,1 18,4 38,0 29,2 28,9 26,8

Stx 34,6 34,4 43,3 20,0 37,7 43,6 39,3 38,6 34,9 30,0 37,1 38,7 31,8 40,3 36,7 39,1 42,6 30,0 29,7 36,4 20,5 38,7 44,4 36,1 25,4 34,1 36,2 42,6

Hf 6,3 0,0 8,3 0,0 8,8 4,3 4,5 5,4 0,7 15,0 4,5 13,3 2,4 8,0 7,3 4,2 4,8 11,5 2,2 5,1 8,0 4,0 11,1 3,7 7,0 5,0 5,3 5,3

Hhx 15,0 18,5 5,0 22,2 16,7 11,7 7,9 11,6 26,3 25,0 14,9 13,3 26,6 12,7 18,0 16,4 21,3 19,3 26,5 20,9 34,1 17,2 11,1 34,8 22,5 23,2 18,7 15,0

Htx 3,1 1,3 5,0 6,7 0,9 0,0 1,1 2,2 0,7 0,0 1,9 1,1 0,4 1,5 1,0 1,5 2,4 1,6 2,7 2,1 1,1 1,6 0,0 2,6 2,8 1,9 1,8 2,0

Gymnasial 59,1 54,3 61,7 48,9 64,0 59,6 52,8 57,8 62,5 70,0 58,5 66,3 61,1 62,6 63,0 61,2 71,1 62,2 61,1 64,6 63,6 61,6 66,7 77,2 57,7 64,1 62,0 64,8

Anden udd. 6,3 7,9 5,0 8,9 7,0 7,4 2,2 6,7 7,9 5,0 6,7 0,6 4,6 4,9 3,7 7,0 1,2 1,6 3,2 3,3 2,3 3,2 0,0 0,6 2,1 2,4 4,4 4,0

Ej i udd. 3,9 2,0 6,7 2,2 1,8 3,2 5,6 5,4 6,6 0,0 4,4 7,7 8,1 6,0 7,2 2,3 3,2 4,7 5,4 3,7 2,3 5,1 22,2 3,8 2,1 4,2 4,8 4,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 127 151 60 45 114 94 89 448 152 20 1300 181 261 265 706 199 249 128 185 761 88 432 9 157 142 828 3595 15427

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 38,3 44,0 49,3 52,7 35,3 42,5 42,7 31,6 36,6 36,2 38,1 44,2 38,5 38,6 40,0 43,4 41,0 40,6 37,4 40,5 36,3 41,4 27,3 36,2 50,8 41,1 39,7 35,4

EUD-anden 6,7 4,4 11,6 3,6 6,9 10,0 8,5 9,5 8,7 12,8 8,2 5,1 5,3 4,3 4,8 6,0 4,6 9,7 6,2 6,2 7,5 5,8 9,1 6,8 4,8 6,0 6,6 6,9

EUD 45,0 48,4 60,9 56,4 42,2 52,5 51,2 41,0 45,3 48,9 46,3 49,2 43,8 42,9 44,9 49,5 45,6 50,3 43,6 46,7 43,8 47,2 36,4 43,0 55,6 47,1 46,3 42,3

Stx 21,7 24,5 11,6 10,9 27,6 21,3 24,4 30,1 18,0 31,9 24,2 24,4 17,2 23,8 21,6 16,6 23,0 7,5 18,9 17,9 17,5 21,0 36,4 21,9 16,7 20,4 21,5 25,9

Hf 2,5 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 3,7 0,5 0,0 4,3 0,9 2,0 1,5 1,8 1,8 1,0 1,3 1,7 0,9 1,2 0,0 2,1 0,0 2,2 2,4 2,0 1,4 1,8

Hhx 9,2 9,4 5,8 14,5 12,9 6,3 11,0 8,0 21,1 12,8 10,8 6,6 18,4 13,4 13,4 15,2 14,6 24,0 20,7 18,0 15,0 15,3 18,2 19,6 10,3 15,4 13,9 12,7

Htx 8,3 9,4 7,2 9,1 12,1 11,3 0,0 10,9 10,6 0,0 9,2 13,2 9,5 7,9 9,9 10,0 13,8 10,0 8,4 10,7 16,3 8,5 0,0 8,1 9,5 9,2 9,7 9,8

Gymnasial 41,7 43,4 26,1 34,5 52,6 38,8 39,0 49,5 49,7 48,9 45,1 46,2 46,7 46,9 46,6 42,8 52,7 43,2 48,9 47,7 48,8 46,9 54,5 51,9 38,9 47,0 46,4 50,1

Anden udd. 4,2 6,9 7,2 5,5 4,3 3,8 6,1 4,7 3,1 2,1 4,8 1,0 6,6 5,5 4,7 5,4 0,4 2,5 3,1 2,8 5,0 2,1 0,0 0,6 0,8 1,9 3,7 3,9

Ej i udd. 9,2 1,3 5,8 3,6 0,9 5,0 3,7 4,7 1,9 0,0 3,8 3,6 3,0 4,8 3,8 2,3 1,3 4,0 4,4 2,8 2,5 3,8 9,1 4,6 4,8 4,1 3,7 3,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 120 159 69 55 116 80 82 402 161 47 1291 197 261 280 738 196 239 118 227 780 80 473 11 172 126 862 3670 16043

Region Syddanmark

13

Carsten Ulstrup


Bilag 1k. Søgningen til ungdomsuddannelserne, afgangselever fra folkeskolen, 2000 Piger Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 15,3 11,8 18,8 8,7 7,8 11,4 10,9 5,1 2,7 7,7 8,4 10,5 4,9 6,7 6,9 8,2 5,0 7,4 4,8 6,1 8,8 8,6 0,0 7,6 10,9 8,6 7,7 6,5

EUD-anden 15,3 18,1 23,4 26,1 32,2 18,2 21,8 25,9 23,1 23,1 23,2 26,1 20,5 19,8 21,5 26,7 25,9 20,3 23,9 24,8 16,2 19,6 28,6 20,1 20,9 19,7 22,4 20,7

EUD 30,6 29,9 42,2 34,8 40,0 29,5 32,7 31,1 25,9 30,8 31,6 36,6 25,4 26,5 28,4 34,9 31,0 27,7 28,7 30,9 25,0 28,1 28,6 27,7 31,8 28,3 30,1 27,3

Stx 31,5 37,5 35,9 19,6 33,3 40,9 25,5 47,0 38,8 34,6 39,0 34,0 35,5 39,1 36,7 30,9 35,1 34,8 35,1 34,0 51,5 41,5 42,9 36,8 28,2 39,4 37,6 42,1

Hf 9,0 0,7 1,6 0,0 5,6 3,4 16,4 5,4 1,4 0,0 4,5 7,8 4,5 8,5 6,9 3,3 2,1 14,0 6,9 5,4 4,4 4,9 14,3 4,6 5,5 5,0 5,3 6,0

Hhx 11,7 18,8 9,4 28,3 12,2 11,4 18,2 6,5 19,0 23,1 12,7 11,1 20,5 15,2 16,2 20,0 23,0 16,7 21,8 21,0 16,2 17,4 0,0 24,4 20,0 19,1 16,6 14,4

Htx 2,7 2,1 4,7 0,0 2,2 1,1 0,0 1,6 2,0 3,8 1,9 2,6 1,7 0,4 1,3 0,1 0,4 0,8 0,0 0,3 1,5 1,3 0,0 0,0 1,8 1,1 1,3 1,8

Gymnasial 55,0 59,0 51,6 47,8 53,3 56,8 60,0 60,5 61,2 61,5 58,1 55,6 62,2 63,1 61,1 54,3 60,7 66,3 63,8 60,7 73,5 65,1 57,1 65,8 55,5 64,6 60,7 64,3

Anden udd. 6,3 4,9 3,1 6,5 5,6 5,7 3,6 4,4 0,7 3,8 4,3 0,7 4,8 3,6 3,4 6,8 3,3 4,0 2,7 4,1 0,0 3,4 14,3 2,3 3,6 3,0 3,8 4,0

Ej i udd. 8,1 6,3 3,1 10,9 1,1 8,0 3,6 4,0 12,2 3,8 5,9 7,2 7,6 6,9 7,2 3,9 5,0 2,0 4,8 4,2 1,5 3,4 0,0 4,1 9,1 4,2 5,4 4,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 111 144 64 46 90 88 55 428 147 26 1199 153 249 284 685 178 239 101 188 706 68 386 7 171 110 742 3332 15272

Drenge Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyn Nyborg Odense Svendborg Ærø Fyn Fredericia Kolding Vejle Trekanten Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Sønderjylland Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Sydvestjylland Region Syddanmark Hele landet

EUD-teknik 47,6 43,5 30,1 41,5 36,6 34,8 47,2 33,7 32,2 57,1 37,3 48,3 43,5 32,1 39,5 32,7 37,3 46,4 41,0 38,6 38,9 37,7 25,0 40,3 47,6 39,7 38,6 34,1

EUD-anden 9,5 4,5 9,6 7,5 17,8 8,7 5,7 9,5 13,1 3,6 9,7 5,3 8,5 7,0 7,2 5,2 9,2 2,9 9,2 7,6 8,4 6,8 25,0 7,1 6,3 7,2 8,2 8,2

EUD 57,1 48,1 39,7 49,1 54,5 43,5 52,8 43,3 45,4 60,7 47,0 53,6 52,0 39,1 46,7 37,9 46,5 49,3 50,3 46,2 47,4 44,4 50,0 47,4 53,8 46,9 46,8 42,3

Stx 19,0 23,4 23,3 18,9 17,8 29,3 22,6 33,0 18,6 28,6 25,5 15,9 15,1 27,2 20,6 33,5 26,6 19,0 15,6 24,0 22,1 23,3 33,3 18,9 21,7 22,2 23,4 26,9

Hf 1,9 0,0 1,4 0,0 2,0 1,1 5,7 0,9 0,0 0,0 1,0 2,6 0,4 0,9 1,1 1,7 1,1 2,0 1,2 1,3 0,0 1,3 0,0 2,3 0,7 1,3 1,2 1,8

Hhx 8,6 13,0 9,6 11,3 14,9 9,8 9,4 7,7 12,6 3,6 10,1 12,6 16,0 14,9 14,8 12,8 18,5 13,9 22,0 17,6 14,7 20,1 0,0 18,3 11,2 17,4 14,3 12,7

Htx 11,4 3,9 15,1 18,9 3,0 7,6 5,7 8,4 12,6 7,1 8,9 10,6 5,6 7,4 7,4 9,4 3,7 7,3 7,5 6,3 9,5 5,0 8,3 7,8 5,6 6,2 7,4 9,1

Gymnasial 41,0 40,3 49,3 49,1 37,6 47,8 43,4 50,0 43,7 39,3 45,4 41,7 37,1 50,4 43,9 57,4 49,8 42,2 46,2 49,3 46,3 49,7 41,7 47,2 39,2 47,0 46,3 50,5

Anden udd. 1,0 3,9 2,7 0,0 3,0 6,5 1,9 4,0 0,0 0,0 2,8 2,0 6,5 7,5 6,0 0,8 2,2 5,4 0,6 1,9 2,1 1,5 0,0 1,8 3,5 1,9 3,1 3,5

Ej i udd. 1,0 7,8 8,2 1,9 5,0 2,2 1,9 2,8 10,9 0,0 4,7 2,6 4,3 2,9 3,4 3,9 1,5 3,1 2,9 2,5 4,2 4,3 8,3 3,6 3,5 4,1 3,9 3,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Abs. 105 154 73 53 101 92 53 430 183 28 1272 151 254 316 721 131 271 92 173 667 95 461 12 167 143 878 3538 16086

Region Syddanmark

14

Carsten Ulstrup


Bilag 2a. Antal elever på de enkelte ungdomsuddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 103

2001 100

2002 100

2003 146

2004 131

2005 122

2006 139

2007 141

22 128

17 58

21

21 34

30 96

12 81

25 64

27 65

65 372 1.423 81

82 374 1.394 67

440 1.543 129

23 473 1.676 116 28 624 356 62 114 189 665 4.541 95

50 348 1.768 136 197

690 6 39 437 244 308 3.818 105

538 1.756 112 13 882 81 71 51 24 958 4.747 117

68 346 1.807 104 47

698 5 31 395 431 57 3.812 111

514 1.662 139 6 966 16 54 28 5 974 4.566 104

911 61 570 416

761 8 50 20 866 3.944 90

2008 120 39 21 86 10

2009 144 55 28 109 15

393

436

116 2.217

160 2.295

941 61 516 434

1.004 62 493 419

1.045 81 547 396

4.558 94

4.684 83

7

9

4.980 95 26 28

5.311 102 42 5

271 957

317 916

303 937

395 832 43 132 132 313 357 123 231 166 1.186

257 966

282 1.002

292 1.040

305 933

5 321 991

131 45 286 232 56

136 61 294 154 52

166 916 331

140 999 400

116 64 325 18 59 9 119 850 517

108 62 298 92 47 30 144 866 465 6

116 56 281 258 70 182 182 945 333 22

116 67 322 305 94 168 201 1.024 192 162

137 72 291 320 76 191 170 1.043

129 79 313 279 62 165 166 1.051

331 764 12 141 88 256 293 60 167 150 1.051

383

123 78 1.099

10 187 204 10

81 145 172 39

229

354 5 209

356 5 224

431 6 292

277

382

157 82 123 98 332 657 663 223 68 6.693 11.440 10.334 10.475 5.324 7.475 11.440 45.048

162 104 125 92 358 696 634 243 88 6.918 11.459 10.366 10.811 5.503 7.791 11.459 45.930

161 94 147 113 398 811 633 221 82 7.183 11.741 10.746 10.917 5.517 7.876 11.741 46.797

126 99 130 100 359 672 579 212 104 6.907 11.591 9.952 10.668 5.243 7.814 11.591 45.268

325 58 157 103 126 86 363

292 92 166 127 147 90 441

432 209 132 6.040 11.020 8.819 10.430 5.055 7.550 11.020 42.874

489 263 165 7.060 12.371 9.396 11.245 5.441 8.015 12.371 46.468

195 5 1.159

98 109 125 356 586 20 193 61 6.411 10.223 9.269 9.722 4.840 6.960 10.223 41.014

224 7 1.179

7 103 101 114 324 596 37 183 52 6.559 10.377 9.516 9.368 5.099 6.929 10.377 41.289

15

181 16 1.075

16 90 100 96 276 649 73 171 103 6.349 10.293 9.331 9.161 4.942 6.813 10.293 40.540

23 83 117 98 316 736 154 203 85 6.579 11.145 9.911 10.004 5.160 7.354 11.145 43.574

Carsten Ulstrup


Bilag 2a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 66 72

2001 57 67

26 253 73 28

227 35 31

79 507 2426 770 6 1189 63 409 460 325 199 30

32 539 2404 704 9 1104 5 435 229 173 508 38

6.984 168 42 425 1560 23 73 71 95 616

6.599 169 74 392 1494 19

383 200 528

2002 51 49

2003 45

2004 48

2005 44 13

2006 55 36

2007 72 62

2008 72 48

18 239

190

17 197

12 240

13 198

13 197

13 188

2009 84 47 8 14 192

45

63

6

511 2163 672 19 1328 13

19 14 610 863 542 2.731

136

558 2186 682 12 1094 9

17 32 583 1577 600 1260

27

5 504 2016 655 68 1142 81

13 7 26 564 2066 651 272 487 553

635 50 559 4.228

632 678 4.137

1449

1.857

1937

1674

329 7

328 32 7 798 58 87

342 179 19 618 56 83 23

342 362 133 343 44 97 61

339 584 257

345 645 253

347 712 255

385 703 232

38 101 42

48 75 7

43 45

71

6

8

8

18

9 6 6 45 11 9.083 94 127 377 1725 96

866 63 83

6.322 145

74 77 631

6.297 144 82 370 1472 39 27 67 64 598

379 68 546 6 194 1568 644

371 17 430 47 182 1613 669

2404

75 27 235 6 2169

90 6 95 131 111 583 1222 6

90 23 71 129 89 504 1226 54

74 24 212 13 1686 20 83 117 74 132 81 447 1236 272

392 105 554 101 152 1712 531 6 80 13 106 101 1148 75 79 193 70 125 67 459 1349 539

198 1579 547 74 25 246

16

368 1543 20 43 48 58 617

6.344 113 33 386 1460 20

7.210 115 92 405 1469 44

8.394 126 99 426 1644 59

50 5 9.242 119 102 337 1737 76

36 45 58 646

26 66 650

25 60 628

14 66 605

6 73 564

64 604

369 180 531 154 148 1648 391 24 44 7 10 178 404 186 34 298 38 120 66 422 1341 834

354 187 577 148 149 1574 210 223 60 19 86 112 213 278 52 273 39 109 71 388 1252 760

317 208 542 163 141 1579

316 249 460 186 159 1736

328 263 389 218 147 1844

320 199 483 200 118 1854

532 35 107 126

596 26 208 39

619 27 236 27

558 10 225 32

11 396 78 274 87 122 88 423 864 782

423 80 247 76 131 77 433 430 768

434 74 313 63 134 75 530 17 756

424 139 291 50 103 60 539

6.067 108 7 369 1452

Carsten Ulstrup

743


EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

2000 376 655 22

2001 308 620

2002 294 631 14

2003 325 677 9

12

7

14

21

23

2005 294 741

2006 258 700

2007 238 671

2008 189 635

2009 116 652

12 38

42 25

69

50

40

58

6 5

11

14

14

12 9

12.597 19.581 20.864 21.333 9.152 12.132 19.581 83.062

2004 307 647

11.988 18.587 19.875 20.433 8.693 11.648 18.587 79.236

17

6 11.641 17.938 19.011 19.048 8.371 10.940 17.938 75.308

18 8 11

15 11 12

9 12 16 6

9 12 19 14

13 10 20 24

13 14 25 22

17 11 23 26

15

13 12

22 14 6

17 8 11

10 10.852 18.062 19.179 20.133 8.529 11.643 18.062 77.546

15 10.790 19.184 18.876 20.901 8.727 11.958 19.184 79.646

9 19 10.531 19.773 19.168 21.097 9.103 11.966 19.773 81.107

24 12 26 7 23 19 10.470 19.553 19.384 21.509 9.346 11.870 19.553 81.662

6

5

21 10 5

13 11.900 18.222 19.155 19.421 8.564 11.015 18.222 76.377

11 11.242 17.309 18.975 19.019 8.331 10.900 17.309 74.534

12 11.092 17.436 19.322 19.420 8.215 11.092 17.436 75.485

Carsten Ulstrup


Bilag 2a fortsat Erhvervsgymnasiale uddannelser Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 135 112 129 335

2001 116 56 123 352

2002 96 46 121 436

2003 99 88 132 481

2004 98 143 138 491

2005 101 131 136 509

2006 105 135 136 495

742

737

750

775

771

748

98 389 246 2186 232

61 209 528 2182 263

528 220 288 131 206

534 225 300 154 111

313 138 629 431 317

308 154 771 424 15 368

176 261 132 543 174

237 281 158 577 192

354 5.076 7.262 5.569 7.981 3.781 4.404 7.262 28.997

429 5.510 7.692 5.680 8.127 3.949 4.489 7.692 29.937

745 36 6 25 853 2537 163 34 535 260 342 219 285 83 347 166 570 21 386 152 25 228 288 173 857 229 116 446 5.925 8.462 6.814 9.057 4.065 4.668 8.462 33.066

18

819 2268 259

824 2400 246

842 2485 249

497 241 344 170 5 23 333 153 848 317 127 287 15 233 272 155 604 201 34 428 5.546 7.814 5.534 8.224 4.046 4.551 7.814 30.169

448 242 343 161 100 53 329 184 695 150 270 250 30 243 293 175 606 204 74 465 5.561 7.961 5.667 8.255 3.986 4.632 7.961 30.501

454 250 343 160 212 85 324 168 526 9 411 150 54 223 288 182 660 189 120 440 5.497 7.982 5.949 8.577 3.960 4.725 7.982 31.193

853 2486 215 39 492 238 343 191 303 83 325 183 532 5 428 162 43 215 310 183 758 204 122 444 5.820 8.306 6.398 8.887 4.103 4.647 8.306 32.341

2007 128 106 148 388 11 8 743 198 630 8 2.368 231 13 522 313 342 233 296 76 374 239 556 373 5 138 20 252 309 159 817 308 110 404 6.098 8.466 6.945 9.148 3.993 4.460 8.466 33.012

2008 137 113 169 377 310

2009 154 125 161 8 958

784 194 607

795 248 555

2692 242

3.004 266

488 361 353 225 331 66 371 281 561 377

495 426 390 258 377 72 413 314 590 403

127 10 299 315 159 765 234 108 387 6.060 8.752 7.173 9.602 3.988 4.978 8.752 34.493

137

Carsten Ulstrup

311 295 166 752 5 102 370 6.143 9.147 7.704 10.071 4.193 5.361 9.147 36.476


Bilag 2a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 314 206 320 290 354 336 435 470 484 386

2001 297 209 335 307 365 412 467 494 508 375

2002 318 224 363 323 388 438 503 496 548 430

683 4.278 317 374 499 393 439 563 374 409 389 398 323 361 277 552 433 114 519 6.734 11.012 16.513 11.722 5.650 7.718 11.012 52.615

640 4.409 291 381 516 420 449 606 354 422 404 409 324 375 271 574 438 119 554 6.907 11.316 16.720 11.820 5.491 7.713 11.316 53.060

632 4.665 315 347 529 423 470 599 339 403 388 408 342 386 265 592 462 124 521 6.913 11.578 17.218 12.158 5.527 8.048 11.578 54.529

19

2003 339 255 346 345 427 457 536 445 643 453 60 676 4.982 325 360 496 437 472 635 368 442 370 460 399 400 250 601 493 135 540 7.183 12.165 17.866 12.370 5.607 8.243 12.165 56.251

2004 354 244 342 347 450 458 610 459 705 482 120 713 5.284 342 441 520 426 448 617 451 484 380 474 413 416 276 594 485 138 510 7.415 12.699 18.772 12.831 5.818 8.601 12.699 58.721

2005 376 249 371 399 440 468 637 515 717 481 162 723 5.538 346 501 549 430 473 631 486 536 388 572 442 393 273 618 514 150 493 7.795 13.333 20.032 13.197 6.050 9.040 13.333 61.652

2006 406 243 383 386 457 503 681 551 757 501 156 786 5.811 340 567 603 474 519 633 466 548 387 583 404 394 341 641 502 148 524 8.074 13.885 20.812 14.248 6.465 9.727 13.885 65.137

2007 434 247 422 377 484 517 661 542 787 520 156 819 5.966 352 631 564 530 575 690 414 534 427 640 451 413 358 698 528 154 556 8.516 14.482 21.810 14.819 6.819 10.024 14.482 67.954

2008 458 249 456 392 515 567 687 533 783 536 185 936 6.297 354 726 597 479 612 703 436 589 449 641 495 474 417 742 615 137 598 9.064 15.361 23.318 15.795 7.182 10.648 15.361 72.304

Carsten Ulstrup

2009 465 274 495 428 546 592 688 566 801 559 178 992 6.584 363 763 575 479 656 770 493 591 493 696 564 519 403 770 698 130 669 9.632 16.216 24.756 16.369 7.449 11.124 16.216 75.914


Bilag 2a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

2000 51 58 241 101 115 119 166 851 73 146 159

2001 50 48 253 110 93 118 150 822 43 137 152

2002 69 45 264 94 86 105 142 805 45 161 163

2003 75 50 274 128 118 82 134 861 54 140 188

2004 26 79 289 151 124 38 137 844 48 136 177

2005 45 98 269 120 130 18 131 811 50 136 152 8 49 122

2006 48 66 259 97 141

2007 51 81 345 96 157

2008 51 96 475 125 154

2009 66 103 548 127 154

121 732 53 106

104 834 46 73 87 12 138

86 987 47 59

92 1.090 45 56

105 110

103 142

87 42 81 177 132

83 55 100 160 110 37 102 77 65 52 51 129 34 101 1.477 2.464 3.212 2.588 1.201 1.668 2.464 11.133

129 93 110 244 108 95 101 89 74 50 53 149 72 116 1.829 2.919 3.811 2.505 1.456 1.996 2.919 12.687

151

99 6 141

117 41 37 108 20 62 84 123

101 87 93 75 67 204

134 83 93 76 63 210

116 76 94 63 52 177

94 64 79 53 51 155

93 1.439 2.300 3.363 2.773 1.036 1.595 2.300 11.067

69 1.455 2.299 3.461 3.001 1.142 1.580 2.299 11.483

69 1.416 2.227 3.279 2.900 1.089 1.439 2.227 10.934

93 1.345 2.077 3.054 2.737 1.089 1.478 2.077 10.435

147

148

151

110

114

101

102

96

96

100

107

105

102

131

125 82 94 74 75 180

100 84 99 79 72 163

111 91 96 82 69 182

105 1.468 2.319 3.454 3.186 1.255 1.630 2.319 11.844

111 1.395 2.217 3.275 2.902 1.134 1.680 2.217 11.208

103 1.452 2.257 3.366 2.819 1.030 1.567 2.257 11.039

103 82 79 40 43 154 5 96 1.480 2.314 2.949 2.506 1.138 1.564 2.314 10.471

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

20

Carsten Ulstrup


Bilag 2b. Antal studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA Sydvest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 81

2001 77

2002 80

2003 109 14

2004 130 25

2005 81 41

6

14

2006 82 58 7 16 65

2007 96 60 88 164 328

2008 183 56 165 367 590

2009 153 55 194 530 669

236 301 30 6

133 170 30 18

12 25 33

26 13

23 170 428 32

177 353 32

177 431 32

200 385 32

190 323 31

215 303 31

823

839

757 5

557 14

413 75

264 445 77 67

778 71

433 65

100

59

154 5 1.479

294

244 5 1.793 13 5

129 9 1.789 15 34

106 5 1.696 17 187

103 7 1.641

20 9 1.729

420 10 11

580

30 84

15 178

197

1.674 23

1.678 26

1.687 36

1.495 20

488 156 10 9 19 55 241

482 88 13 21 33 27 258

406 97 14 33 48

286 80 6 52 38

257 65 11 26 39

274 102 14

242 107 15

172 70 11

39

37

31

25

24

268

261

251

226

208

226

179 356 168

129 336 145

109 273 89 25

98 234 33 45

110 223 11 51

111 244 12 27

111 250 12

34 77 233

255 5 84 22 41

273 315 124 17 12

16

45

87

128

143

142

155

139

19 45

26 40

26 15

26 11

105 12 20

55 66 8

110 26

50 25

22

469 175 2.556 4.230 6.947 4.744 1.318 2.367 4.230 19.606

348 174 2.293 3.971 7.749 4.609 1.371 2.208 3.971 19.908

284 108 1.991 3.678 7.870 4.000 1.184 1.662 3.678 18.394

227 111 1.657 3.136 7.505 3.555 1.003 1.190 3.136 16.389

241 79 1.526 3.021 7.281 3.565 1.092 1.075 3.021 16.034

5 179 62 1.446 3.239 7.596 3.821 1.155 1.046 3.239 16.857

43 133 57 1.418 3.207 7.726 4.108 1.074 1.078 3.207 17.193

122 88 32 1.424 3.120 7.480 4.283 1.197 1.213 3.120 17.293

21

5

246 16

333

1.245 2.886 7.627 4.291 1.336 1.657 2.886 17.797

1.815 3.544 8.682 4.733 1.612 2.084 3.544 20.655

Carsten Ulstrup


Bilag 2b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 224 535

2001 216 540

2002 185 548

2003 109 456

2004 48 497 5

2005

2006

2007

2008

2009

507 29

508 105

649 180

468

480

546

525

909 1.170 167 54 323 847 769 70

789 1.157 99 82 314 791 797 56

308 210 17 1.032

228 306

894 1.132 159 48 257 833 765 60

373 123 364 1.086

730 394 139 230 359

963 1.145 158 51 158 742 697 60

457 49 570 1.132 43 99 306 675 896 86

671 265 30 224 335

943

908

913

31 562 221 57 537

210 508 296 61 566

418 495 306 65 512

240 6.931

231 7.228

229 7.050

224 6.886

216 6.634

230 6.403

1.387 185 5 906 546 280 64 351 45 173 6.377

1.306 200

546 155 66 536

43 177 260 1.238 123 38 890 430 282 72 440

10 93

556 107 74 586 21 224 6.772

83 269 472 1.030 104 37 635 428 303 72 501

291 17

361 17

411 14

401 13

360 13 47

297 12 108 26 595 58 655 405 298 111 111 39 1.042 198 20

220 21 178 76 553 43 633 413 334 107 100 79 991 98 55

151 20 255 125 532 19 598 392 329 102 113 108 887

557 141 305 59

523 133 322 32

639 51 860 354 342 215 52

633 41 900 374 346 196 66

620 54 875 353 326 182 65

624 56 822 370 334 168 87

636 64 715 393 347 128 86

758 379

815 415

968 438

1.030 422

1.055 327

621 141 355 204

750 574 611 548 7.762 14.534 21.979 15.276 6.512 6.857 14.534 65.158

645 85 337 221

730 605 605 639 8.031 14.962 22.351 15.889 6.814 6.910 14.962 66.926

22

628 71 315 176

676 627 592 626 8.018 15.246 22.526 16.472 6.990 7.118 15.246 68.352

548 104 347 129

616 520 598 631 7.825 14.875 22.798 16.603 6.796 7.065 14.875 68.137

515 135 340 84

615 519 598 608 7.589 14.475 22.930 16.551 6.507 6.982 14.475 67.445

645 491 541 620 7.336 13.970 22.984 16.212 6.170 6.952 13.970 66.288

587 427 534 636 7.097 13.500 23.357 16.367 6.035 6.783 13.500 66.042

1.407 169 40 906 531 269 70 367 24 204 6.396

28 139

883 576 297 81 367 59 163 6.700 35 112 138

266 173 467

334 178 483

556 381 324 111 103 135 793

484 443 329 99 140 149 771

104

127

495 138 291

466 124 261

148 63 456 126 259

486 384 615 616 6.557 12.934 22.322 16.560 5.588 6.192 12.934 63.596

37 10 449 341 613 613 6.810 13.510 22.406 17.692 5.791 6.249 13.510 65.648

554 439 560 650 6.868 13.264 23.042 16.458 5.845 6.601 13.264 65.210

Carsten Ulstrup


Bilag 2b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2000 18

2001 19

86

38

2002 15 17 5

2003 21

2004 14

2005 10

2006 9

2007

2008

2009

102

114

183

281

556

597

11 48

46 17 16 101

78 182

35 92

29 146 6

45 170 17

61 254 26

76 362 27

86 648 31

87 688 33

8

10

22 10

10

9

8

8

5

8

11 10 55 309 516 154

12 13 60 422 409 175

16 19 68 716 250 168

9 15 57 745 272 265

16 5

22 204 911 211

8 100 890 241

10 58 770 308

37 138 693 274 5

22 168 723 222

35 205 667 185 5

204 1.328

100 1.234

58 1.140

138 1.110

168 1.117

205 1.066

15 309 998

59 422 1.069

84 716 1.220

80 745 1.363

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

4.239 4.239 179

4.404 4.404 221

518 381 1.079 5.318 21.691 12.739 3.765 3.602 5.318 47.115

23 553 376 1.177 5.581 23.044 13.016 3.704 3.727 5.581 49.072

4.502 4.502 234 13 46 500 406 1.199 5.701 23.283 13.048 3.714 3.679 5.701 49.425

4.626 4.626 265 16 83 525 416 1.305 5.931 24.062 13.390 3.835 3.782 5.931 51.000

24 4.742 4.766 284 38 198 562 435 1.517 6.283 25.030 12.949 3.946 3.919 6.283 52.127

51 5.021 5.072 327 44 215 634 446 1.666 6.738 26.296 12.974 4.422 4.290 6.738 54.720

69 5.612 5.681 323 57 237 689 509 1.815 7.496 27.760 13.584 5.002 4.456 7.496 58.298

78 5.896 5.974 307 57 138 722 640 1.864 7.838 29.738 14.438 5.507 4.295 7.838 61.816

2008 16 82 5.631 5.729 256 60 106 625 696 1.743 7.472 30.095 14.688 5.549 4.441 7.472 62.245

2009 29 79 5.841 5.949 282 68 92 659 670 1.771 7.720 29.939 15.135 5.754 4.609 7.720 63.157

2001 138 57 4.434 4.629 13 94 173 99 377 150 906 5.535 33.835 13.310 5.732 3491 5.535 61.903

2002 132 56 4.614 4.802 21 83 216 117 405 152 994 5.796 34.383 13.645 5.813 3464 5.796 63.101

2003 121 97 4.599 4.817 30 93 277 144 396 193 1133 5.950 34.638 13.667 6.226 3662 5.950 64.143

2004 111 121 4.533 4.765 60 63 264 153 431 196 1167 5.932 33.926 13.660 5.830 3817 5.932 63.165

2005 101 114 4.425 4.640 69 67 222 145 418 178 1099 5.739 32.788 13.464 5.419 3857 5.739 61.267

2006 68 90 4279 4437 92 50 169 138 466 193 1108 5.545 32.997 12.925 4.924 3838 5.545 60.229

2007 57 131 4.393 4.581 148 48 119 111 562 217 1205 5.786 33.218 12.403 4.576 3591 5.786 59.574

2008 79 138 4.400 4.617 183 51 74 112 605 235 1260 5.877 34.462 12.328 4.345 3.758 5.877 60.770

2009 79 135 4.679 4.893 262 58 65 126 661 241 1413 6.306 35.618 13.050 4.428 3.784 6.306 63.186

2000 132 52 4.269 4.453 104 112 106 391 94 809 5.262 33.866 13.259 5.431 3365 5.262 61.183

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

23

Carsten Ulstrup


Bilag 3a. Søgningen til almengymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, 1998-2010 Stx Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium VUC Fyn & Fyns HF-kursus Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium VUC Fyn (Svendborg)-3 årigt VUC Fyn (Ærø)-2 årigt VUC Fyn (Ærø)-3 årigt I alt Sønderjylland Alssundgymnasiet i Sønderborg Sønderborg Statsskole Haderslev Katedralskole Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole Deutches Gymnasium, Aabenraa VUC Syd I alt Sydvestjylland Esbjerg Gymnasium Esbjerg Statsskole Grindsted Gymnasium Ribe Katedralskole Ribe Statsseminarium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium VUC Vest I alt Trekantområdet Fredericia Gymnasium Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium VUC Fredericia VUC Vejle VUC Kolding I alt Signaturforklaring:

Region Syddanmark

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

201 184 144 174 110 . 107 115 79 117 284 99 . . . . 1614

217 200 150 145 121 . 108 105 76 102 283 117 . . . . 1624

243 212 188 135 94 . 99 107 70 115 229 99 . . . . 1591

218 205 198 146 113 . 127 103 81 121 230 118 . . . . 1660

203 253 197 208 148 . 118 100 85 125 227 136 . . . . 1800

223 315 210 144 149 . 146 122 104 109 273 120 63 . . . 1978

275 238 288 150 126 . 140 121 62 114 293 117 60 . . . 1984

277 314 282 143 113 . 146 135 75 141 296 134 61 . . . 2117

333 306 226 166 155 . 140 161 108 134 314 159 . . . 2202

301 314 310 175 167 . 124 168 74 134 353 165 86 . . . 2371

311 259 264 190 156 . 180 180 86 165 395 195 104 . . . 2485

376 301 250 193 155 . 137 173 109 149 389 154 75 . . . 2461

375 277 269 192 174 . 160 179 105 152 348 158 70 . . . 2459

88 186 208 127 209

118 156 219 139 220

153 161 186 119 167

124 174 243 116 230

137 147 226 144 187

158 200 233 166 199

. 818

. 852

. 786

. 887

. 841

. 956

. 177

143 247 228 164 181 78 . 1041

135 240 230 150 221 71 . 1047

183 254 295 167 219 63 . 1181

163 270 242 179 237 57 . 1148

175 305 286 184 252 44 . 1246

171 350 312 190 294 56 . 1373

119

151

204 221 131 145 . 149 125 . 975

196 203 126 184 . 134 99 . 942

240 232 138 196 . 141 150 . 1097

290 177 148 215 . 170 133 . 1133

345 176 116 131 . 185 167 . 1120

360 178 122 174 . 188 129 . 1151

396 168 150 185 . 206 187 . 1292

169 189 206 167 165 155 199 195 227 246 292 295 145 169 181 . . . . . . . . . 926 1010 1064 Data foreligger ikke

219 144 224 304 193 . . . 1084

239 142 252 352 217 . . . 1202

238 170 274 342 240 . . . 1264

278 205 251 388 285 . . . 1407

128

103

128

94

121

141

. 142 89 . 359

. 141 116 . 360

. 144 104 . 376

. 138 89 . 321

. 155 101 . 496

. 156 99 . 547

147 154 157 186 164 145 130 126 108 95 154 135 161 187 199 204 191 240 249 260 142 150 137 144 125 . . . . . . . . . . . . . . . 792 760 821 874 843 . Uddannelsen udbydes ikke

160 125 202 292 166 . . . 945

24

177

Carsten Ulstrup


Bilag 3a fortsat Hf Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium VUC Fyn & Fyns HF-kursus Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium VUC Fyn (Svendborg)-3 årigt VUC Fyn (Ærø)-2 årigt VUC Fyn (Ærø)-3 årigt VUC Fyn (Glamsbjerg)-2-årigt I alt Sønderjylland Alssundgymnasiet i Sønderborg Sønderborg Statsskole Haderslev Katedralskole Tønder Gymnasium Aabenraa Statsskole Deutches Gymnasium, Aabenraa VUC Syd I alt Sydvestjylland Esbjerg Gymnasium Esbjerg Statsskole Grindsted Gymnasium Ribe Katedralskole Ribe Statsseminarium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium VUC Vest I alt Trekantområdet Fredericia Gymnasium Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium VUC Fredericia VUC Vejle VUC Kolding I alt

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Andre

2009

2010

78 83 59 . . 99 44 . . . 108 47 . . . . . 518

76 72 63 . . 81 34 . . . 128 32 . . . . . 486

79 71 73 . . 105 31 . . . 95 39 . . . . . 493

74 51 75 . . 95 40 . . . 66 32 . . . . . 433

72 48 63 . . 92 40 . . . 91 38 . . . . . 444

78 65 98 . . 151 39 . . . 83 37 . . . . . 551

77 . 91 . . 162 19 . . . 102 51 . . . . . 502

103 . 67 . . 130 28 . . . 78 43 . . . . . 449

97 . 53 . . 135 33 . . . 46 38 . . . . . 402

105 . 74 . . 140 24 . . . 51 46 . . . . . 440

127 . 81 . . 171 19 . . . 51 43 . 32 10 70 . 604

118 . 64 . . 195 36 . . . 64 45 . 22 7 78 . 629

122 . 73 . . 241 55 . . . 70 63 . 26 12 84 20 766

. 63 44 56 49 .

. 79 50 51 61 .

. 66 47 57 68 .

. 52 70 54 55 .

. 65 55 41 61 .

. 70 60 48 55 .

. 78

212

241

238

231

222

233

78

. 58 51 45 59 . 5 218

. 54 37 42 45 . 97 275

. 42 57 35 61 . 86 281

. 40 48 22 41 . 49 200

. 52 64 36 65 . 66 283

. 52 66 49 61 . 115 343

. 43 .

. 51 .

. 19 .

. 17 .

69 . 26 .

71 . 21 .

77 . 24 .

35 57 . 135

33 49 . 133

35 29 . 83

47 32 . 96

34 28 . 157

34 37 . 163

34 . 135

79 . 24 . 65 24 25 61 278

71 . 20 . 41 22 12 75 241

53 . 18 . 50 23 26 46 216

52 . 23 48 . 26 28 50 227

56 . 22 38 . 35 21 73 245

58 . 30 49 . 40 42 99 318

79 .

82 . 128 . . . . 210

81 . 107 . . . . 188

75 . 104 . . . . 179

73 . 127 . . . . 200

98 . 109 . . . . 207

103 . 112 . . . . 215

71 84 . 85 .

61 67 . 94 .

48 83 . 94 .

. . 240

. . 222

. . 225

48 72 . 72 . 28 18 17 255

68 75 . 114 . 30 18 34 339

79 86 . 122 . 36 40 67 430

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2009

2010

. 47 55 40

. 34 63 36

. . . . 79

Fyns Studenterkursus Toftlund studenterkursus Præ-IB v. Nyborg Gymnasium Præ-IB v. Kolding Gymnasium Signaturforklaring:

.

.

.

.

.

. . 35 37 52 40 55 41 25 23 28 30 Data foreligger ikke

. 15 28 39 50 . . . . . . Uddannelsen udbydes ikke

.

. 52 47 25

. 36 33 34

Kilde: Indberetning fra skolerne.

Region Syddanmark

25

Carsten Ulstrup


Bilag 3b. Søgningen til de erhvervsgymnasiale uddannelser i Region Syddanmark, 1998-2010 Hhx, excl. 1-årig hhx Svendborg Erhvervsskole Grindsted Erhvervsskole TietgenSkolen - TietgenSkolen, Odense - Nyborg-Kerteminde Handelsskole Vestfyns Handelsskole Vejle Handelsskole International Business College - IBC, Kolding - IBC, Fredericia - IBC, Aabenraa Business College Syd - Sønderborg - Mommark Haderslev Handelsskole Tønder Handelsskole Esbjerg Handelsskole Vejen Handelsskole Varde Handelsskole Ribe Handelsskole I alt

1998

1999

2000

2001

2002

2003

69 343 289 54

72 317 273 44

72 300 254 46

74 308 273 35

81 336 287 49

64 332 297 35

2004 254 67 338 298 40

.

.

.

62

63

60

. 110 75

. 134 60

. 122 65

. 125 75

56 82

56 105

56 96

56 94

62 105

58 75

58 101

Htx Syddansk Erhvervsskole i alt - Odense Tekniske Skole - Vejle Tekniske Skole - Grindsted Tekniske Skole Kold College, Dalum Hansenberg, Kolding EUC Lillebælt, Fredericia EUC Syd i alt - EUC Syd, Sønderborg - EUC Syd, Aabenraa - EUC Syd, Haderslev - EUC Syd, Tønder EUC Vest, Esbjerg Svendborg Erhvervsskole Grindsted Erhvervsskole I alt Signaturforklaring:

1998 195 123 72 .

1999 223 152 71 .

2000 196 128 68 . 33

52

85

53 114 31 40 28 15 90

2001 237 155 82 . 35 64 76 173 60 48 45 20 99

2002 263 187 76 . 51 60 60 117 42 40 19 16 104

2003 290 219 71 . 52 92 50 170 69 43 42 16 88

12

14

19

17

80

. Uddannelsen udbydes ikke

2005 223 73 294 255 39 33 332 516 238 136 142 158 158 . 143 69 209 58 110 129 2347

2006 263 84 361 320 41 43 340 483 227 111 145 144 144 . 126 85 179 57 103 119 2387

2007 163 77 322 294 28 62 253 475 221 119 135 110 110 . 150 93 157 58 132 116 2168

2008 111 78 357 307 50 41 249 565 246 176 143 127 127 . 140 80 185 50 102 137 2222

2009 160 70 339 296 43 54 283 498 224 148 126 137 137 . 157 74 177 68 80 147 2244

2010 195 99 407 373 34 62 305 559 268 115 176 142 142 . 145 65 185 59 121 106 2450

2004 2005 2006 257 286 310 187 196 205 70 90 105 . . . 53 39 58 50 77 83 69 100 93 159 159 142 49 59 48 52 47 41 35 33 41 23 20 12 91 98 109 82 77 81 12 14 24 16 775 860 892 Data foreligger ikke

2007 365 241 124 . 66 119 92 121 50 38 25 8 149 82 19 1013

2008 368 233 135 . 71 112 75 133 61 38 21 13 156 94 19 1028

2009 415 281 134 . 53 115 111 134 52 29 35 18 180 110 12 1130

2010 419 293 126 . 92 115 98 140 61 26 31 22 160 114 17 1155

Kilde: Indberetning fra skolerne.

Region Syddanmark

26

Carsten Ulstrup


Bilag 4a. Tilgangen til en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 63

2001 67

2002 91

2003 116

2004 128

2005 79

2006 104

2007 108

22 61

16 18

18

27 27

26 54

15 31

27 32

26 37

89 590 1.958 94

141 431 1.692 71

65 488 1.737 158

614 1.699 169

513

471

543

30 593 226 44 4.285 91

40 541 95 241 3.828 64

64 186 20 560 3.937 66

586 1.781 142 6 594 48 78 22 19 753 4.239 74

18 526 1.946 160 16 404 231 75 51 155 550 4.257 59

44 434 2.077 150 18 94 508 67 423 217 148 4.343 47 5 5 202 1131

671 8 76 7 796 4.217 79

67 426 2.074 158 139

2008 91 39 20 50 10 33 483 581 153 1.854

2009 119 57 27 66 13

191 2.655

588 73 535 249

672 68 560 234

735 93 693 253

4.480 50

4.848 56 26 20

5.468 66 45 8

174 1151

311 932 45 81 154 327 215 157 238 104 1.164

566

141 1372

191 1.284

196 1.409

210 1085

199 1216

7 171 1186

73 44 401 150 52

78 60 314 83 50

97 1026 227

85 1060 271

53 63 345 24 58 7 75 1017 312

63 76 307 69 62 24 80 913 275

58 79 294 155 87 147 104 980 210 14

64 93 337 175 115 198 100 1.111 107 123

87 88 307 183 96 188 100 1.141 57 204

87 94 318 160 76 177 96 1.165

205 889 10 85 113 274 168 80 217 78 1.195

231

225

314

12 110 506 8

63 73 208 24

134 32 75 229

139

157

202

400

136 52 64 48 165 726 488 139 82 6.157 10.396 10.535 10.262 4.701 6.926 10.396 42.820

169 56 65 54 235 821 738 151 114 6.619 10.876 11.020 10.705 4.806 7.459 10.876 44.866

182 53 98 62 277 926 693 150 105 6.857 11.200 11.503 10.970 4.958 7.593 11.200 46.224

124 61 82 37 233 822 656 123 120 6.580 11.060 10.688 10.531 4.785 7.372 11.060 44.436

420 53 164 58 86 47 282 219 547 153 162 5.991 10.839 10.155 10.435 4.830 7.446 10.839 43.705

419 88 166 88 98 48 281

5 132

128

1.552

1.252

61 64 69 186 798 13 145 62 6.768 11.053 11.034 10.780 5.243 7.852 11.053 45.962

6 62 54 72 154 730 22 122 54 6.202 10.030 10.299 9.297 4.765 6.440 10.030 40.831

27

76 12 1.227

13 47 60 43 139 739 42 105 102 6.233 10.170 10.011 9.164 4.746 6.458 10.170 40.549

53 49 1.215

18 36 77 58 208 798 88 141 98 6.088 10.305 10.247 9.688 4.551 6.788 10.305 41.579

Carsten Ulstrup

626 166 200 6.545 12.013 10.170 11.340 5.185 7.842 12.013 46.550


Bilag 4a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 29 102

2001 30 110

2002 24 95

2003 24 75

2004 22

2005 19 92

2006 35 116

2007 54 190

2008 46 140

44 237 30 114

19 170

18 166

19 137

28 176

29 200

26 175

28 167

12 167

2009 54 99 8 26 169

148

132

126

176

128

9 261 980 665

5 233 848 623

92 7 265 209 462 1.434

87

32 187 930 695

276 71 504 1.555

278 612 1.427

588

581

582

54 21 9 280 423 484 971 32 913

1.003

829

726

63 407 81 162 146 81

35 360 47 15 303 55 48

277 219 128 14 89 83 27 5

298 287 125

306 260 146

350 216 106

49 48 20

93 46 5

44 139

6 5

5 6

15

9 5 8 27 9 4.453 41 146 66 557 87

237 19 6 353 59 66

219 837 611 7 765 5

251 791 561 49 444 68

145 8 21 278 827 519 200 67 467

282 25 5 295 107 69

285 144 11 191 99 56 24

293 181 113 51 73 74 50

7 3.932 75 84 228 517 46 70 49 49 544 15 35 189 60 457

3.845 78 133 203 571 59

107 437 310

51 35 516 13 38 203 14 441 5 96 668 365

54 21 158

59 13 109

770

789

155

140 18 35 67 45 251 470 50

40 61 46 298 380

28

3.477 59 117 190 586 96 47 42 35 470

3.610 80 95 198 621 63 59 31 29 465

3.395 43 38 201 489 43 57 29 32 462

3.721 58 176 210 584 103

4.397 57 227 194 592 89

4.772 69 189 255 723 64

49 6 4.622 63 192 63 676 100

15 34 466

25 28 433

40 424

36 436

29 482

195 21 350 40 91 716 329

234 87 395 53 63 688 230

216 104 361 76 81 659 14 308 19 88 43

187 147 296 84 72 737

174 87 361 48 54 643

347 9 106 31

347 13 117 22

279

57 5 15 87 290 52 142 73 34 65 31 238 528 265

158 116 391 46 65 571 33 196 50 12 76 26 27 93 143 78 34 56 39 193 374 312

173 156 314 88 80 752

57 11 105 7 423 17 143 88 40 68 36 223 485 212

185 77 349 66 89 587 209 17 26 7 12 83 85 111 271 109 10 54 30 180 460 315

172 135 111 27 73 39 229 76 323

161 62 166 36 70 37 321 24 324

142 151 156 19 44 26 278

7 115 130 123 54 61 42 226 160 359

Carsten Ulstrup

97 24

293


EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

2000 184 595 41

2001 136 588 9

2002 170 622 28

2003 179 481 9

11

6

6

6

2004 139 473

2005 154 507

2006 134 501

2007 121 502

2008 97 483

2009 61 506

8 24

29 16

28

10

35

55

14 16 24 14

14 5 21 40

9 8 8 7 7 15 5.536 10.158 9.373 10.808 4.720 6.125 10.158 41.184

25 9 28 6 24 15 5.098 9.551 9.003 10.602 4.444 5.889 9.551 39.489

5 6 8 8

10 9

9 10

10 11 8

12

6.109 10.041 10.747 10.646 4.738 6.161 10.041 42.333

6.285 10.130 10.265 10.492 4.670 6.241 10.130 41.798

29

6.156 9.633 9.896 9.806 4.355 5.749 9.633 39.439

6 5.992 9.602 9.231 9.966 4.448 5.799 9.602 39.046

6 5.436 8.831 9.514 9.684 4.221 5.752 8.831 38.002

8 14 6 10 7 5 10 9 5.522 9.243 9.798 10.071 4.264 5.734 9.243 39.110

6 9 10 14 8 6

6 5.635 10.032 9.519 10.531 4.653 6.180 10.032 40.915

8 5 14 20 9 18 5 5

9 5.754 10.526 9.286 11.157 4.583 6.291 10.526 41.843

Carsten Ulstrup


Bilag 4a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 36 13 41 133

2001 35 7 39 131

2002 33 43 45 190

2003 41 42 50 201

2004 36 56 52 178

2005 33 41 41 188

2006 47 49 55 196

247

298

266

288

298

264

295 19

17 24 237 748 93

19 23 283 835 101

193 85 108 48 20

187 100 127 73 16

119 50 299 164 114

106 59 316 141 12 156

75 99 49 222 65

103 110 65 216 84

119 1.923 2.671 2.094 2.980 1.445 1.676 2.671 10.866

208 2.189 3.024 2.161 2.959 1.529 1.659 3.024 11.332

30

290 868 100

290 913 77

335 956 88

148 101 125 60

139 90 119 51 92 30 111 86 186 17 142 82 15 92 118 74 228 66 39 160 2.014 2.927 2.197 3.029 1.453 1.738 2.927 11.344

198 103 124 70 114 32 109 47 185 7 146 64 23 92 94 69 256 68 47 169 2.105 3.061 2.393 3.308 1.488 1.775 3.061 12.025

19 131 61 265 39 113 59 13 76 96 52 217 73 31 143 1.926 2.794 1.989 2.937 1.448 1.756 2.794 10.924

307 877 84 24 198 98 125 94 119 30 125 77 205 149 68 9 70 110 66 310 84 42 152 2.241 3.118 2.557 3.321 1.539 1.718 3.118 12.253

10 324 997 88 15 195 108 124 89 99 38 130 75 227 9 142 47 24 100 104 68 337 101 40 152 2.314 3.311 2.697 3.397 1.522 1.818 3.311 12.745

2007 65 31 70 234

2008 49 54 63 189 60

2009 62 55 55

291 93 214

300 86 183

304 105 207

1.001 89

984 83

1.189 89

208 149 127 85 106 28 148 111 208 121

190 143 147 80 146 19 140 117 234 149

189 180 159 132 148 38 157 116 232 147

58

54 9 123 111 58 256 123 44 141 2.367 3.351 2.778 3.734 1.532 1.934 3.351 13.329

54

117 121 46 273 139 42 129 2.310 3.311 2.620 3.343 1.529 1.945 3.311 12.748

Carsten Ulstrup

401

117 90 74 287 41 131 2.383 3.572 3.038 3.876 1.578 2.141 3.572 14.205


Bilag 4a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 106 74 122 108 130 131 182 187 164 128

2001 106 80 129 124 135 174 179 184 184 134

2002 123 96 134 114 159 164 193 161 214 191

214 1.546 122 131 193 124 158 185 128 149 168 138 108 131 99 191 159 48 159 2.391 3.937 6.034 4.049 1.958 2.714 3.937 18.692

220 1.649 97 134 197 168 178 236 108 155 130 158 114 135 82 219 157 49 221 2.538 4.187 6.100 4.339 1.915 2.769 4.187 19.310

223 1.774 114 106 164 164 165 215 126 134 125 138 136 139 94 194 167 46 179 2.406 4.180 6.528 4.537 2.061 3.142 4.180 20.448

31

2003 127 102 118 138 162 173 210 161 272 160 55 256 1.934 136 156 174 149 167 233 159 186 144 200 172 144 87 219 190 62 184 2.762 4.696 6.760 4.442 2.125 3.104 4.696 21.127

2004 125 78 119 130 157 158 241 189 235 160 62 274 1.928 118 194 216 154 164 214 195 195 143 182 142 149 112 217 152 48 191 2.786 4.714 7.075 4.791 2.125 3.157 4.714 21.862

2005 152 88 149 152 147 186 236 185 250 183 48 242 2.018 113 175 191 169 191 219 192 186 135 236 155 129 94 225 197 61 160 2.828 4.846 7.671 4.907 2.262 3.520 4.846 23.206

2006 158 104 134 143 181 200 254 195 303 187 63 312 2.235 128 233 232 192 208 250 179 214 153 214 144 141 150 242 190 55 213 3.138 5.373 8.011 5.547 2.527 3.868 5.373 25.326

2007 160 83 169 120 195 194 251 195 269 195 75 336 2.242 145 264 178 210 220 297 129 200 178 245 188 165 134 264 196 53 223 3.290 5.532 8.214 5.560 2.535 3.701 5.532 25.542

2008 173 89 184 152 185 232 255 192 258 199 89 364 2.372 114 269 234 134 228 242 171 212 171 243 196 190 166 278 267 40 215 3.370 5.742 8.754 5.838 2.604 3.953 5.742 26.891

Carsten Ulstrup

2009 173 123 175 162 195 205 260 200 319 201 52 355 2.420 121 273 206 182 239 285 202 206 183 269 205 195 139 282 274 45 266 3.572 5.992 9.346 6.002 2.677 4.205 5.992 28.222


Bilag 4a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

2000 28 32 140 62 50 51 72 435 33 56 81

2001 30 20 119 48 53 41 75 386 25 66 76

2002 42 25 122 45 38 63 84 419 30 73 81

2003 36 27 124 69 64 29 65 414 29 68 116

2004 19 48 140 68 52

2005 24 42 110 42 68

2006 27 25 132 47 74

2007 22 44 182 47 74

2008 24 44 269 74 79

2009 47 51 242 53 64

69 396 22 69 77

59 345 25 64 71

51 356 29 46

48 417 22 24 44

44 534 28 29

44 501 23 29

7 50 68

53 62

53 90

48 34 46 90 51 30 50 34 25 27 26 50 26 46 755 1.289 1.619 1.234 595 840 1.289 5.577

81 49 58 153 59 61 41 51 51 25 26 90 46 65 1.051 1.552 1.926 1.167 790 1.121 1.552 6.556

48 30

91

53 16 23 74 53

38 20 50 83 70

71

73

59

66

55

55

54

46

48

49

52

48

52

73

75

46 5 67

52 43 54 45 36 78

50 41 45 41 38 79

50 39 43 37 30 111

52 40 54 36 38 97

78 47 44 40 26 92

37 35 41 22 21 76

52 35 37 21 23 70

40 37 34 19 23 71

56 712 1.147 1.548 1.598 611 804 1.147 5.708

55 691 1.077 1.555 1.349 533 793 1.077 5.307

49 700 1.119 1.606 1.435 523 732 1.119 5.415

44 761 1.175 1.639 1.336 543 783 1.175 5.476

27 702 1.098 1.596 1.426 584 771 1.098 5.475

44 683 1.028 1.442 1.347 514 681 1.028 5.012

46 660 1.016 1.436 1.317 570 725 1.016 5.064

55 729 1.146 1.339 1.165 531 763 1.146 4.944

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

32

Carsten Ulstrup


Bilag 4b. Tilgangen til en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 52

2001 56

2002 51

2003 79 12

2004 80 11

2005 64 16

8 15 140 257 8 463

100 199 8 374

112 256 8 360

9 89

5 202

156

1.034 25

947 28

949 48

108 193 8

94 162 7

129 177 8

228 10

184 60

84 365 132 14

176 5 824 14

317

127 8 1.134 19

924 21

2006 48 17 5 10 50

2007 66 11 79 145 258

2008 147 14 72 196 256

117 172 8 5

20 35 8 12

9 20

335 119

117 107

38

71 12 972 32 29

95 8 961 25 150

95 10 876 13 224 8 21

2009 8 14 102 347 375

8 17

0 8 862 345

297 106 10 9 19 31 90

241 43 13 16 15

195 51 14 43 16

155 38 6 47 12

143 28 12 26 15

167 77 14

136 50 15

65 15 22

14

11

8

8

8

84

92

79

76

66

57

84

89

105 150 85

55 172 38

59 126 20 21

47 113 10 20

64 114 6 6

50 143

68 132

30 16 120

50 14 30

84 322 78

12

28

41

17 53 8

45 34

8 35

30

81 40 765 1.899 3.556 2.235 655 655 1.899 9.000

36 73 26 760 1.732 3.467 2.210 610 633 1.732 8.652

74 25 8 717 1.678 3.304 2.347 731 711 1.678 8.771

85

87

82

74

19 18

27

39 13

33

53 8 32

228 104 1.382 2.416 3.758 3.063 920 1.366 2.416 11.523

127 78 1.032 1.979 3.727 2.455 754 1.026 1.979 9.941

121 56 999 1.948 3.454 2.039 577 710 1.948 8.728

126 71 850 1.674 3.360 1.957 566 579 1.674 8.136

99 24 729 1.653 3.270 1.880 582 629 1.653 8.014

33

7

0

6 96

122 25

194

689 1.565 3.623 2.288 786 1.116 1.565 9.378

1.131 1.993 4.204 2.490 911 1.096 1.993 10.694

Carsten Ulstrup


Bilag 4b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 86 196

2001 70 196

2002 57 166

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

105

176

163 23

168 73

218 74

165

159

150

157

285 317 60 20 130 234 215 25

165 301

72 87 7 276

63 93

257 301 63 24 153 243 227 23

81 72 68 267

235 182 111 79 124

339 291 65 12 130 244 232 24

102 46 99 264

211 83 28 72 128

236

222

259

41 101 213 264 6

36 92 132 301 37

23 14 411 47

18 6 377 65

347 64

332 67

152 50 10 127

158 42 13 131

25 157 62 30 128

176 110 70 29 142

205 130 73 17 102

11 62 32 343 54 33 213 165 70 34 108

252 152 58 25 76

68 2.193

68 2.131

73 2.135

68 1.952

70 1.888

69 1.868

80 1.822

312 180 64 30 73 24 52 1.887

285 182 68 18 87 25 40 1.865

124 11

133 6

122 12

111

76 8 41

67 7 59 25 146 18 171 125 105 44 46 36 216 9 17

54 18 66 44 143

39 6 73 46 132

21 33

253 199 80 33 116 23 51 2.144 31 89 38

91 48 86

132 52 154

182 122 112 46 33 47 183 15 35

177 118 91 34 52 36 175 7 48

126 154 102 42 35 34 145

133 159 98 41 69 43 203

45

231 40 95 7

158 41 104

140 41 79

120 38 74

59 61 135 33 94

85 76 258 171 1.789 3.654 5.844 4.827 1.530 1.522 3.654 17.377

34 9 123 105 165 186 2.246 4.390 6.683 5.844 1.931 2.036 4.390 20.884

165 19 256 137 104 62 20

169 19 258 135 107 48 34

163 22 259 140 80 52 20

149 18 231 142 112 49 42

149 31 158 161 113 43 30

220 119

258 137

342 126

287 105

239 53

206 39 110 69

199 228 174 174 2.436 4.629 6.622 4.765 2.120 1.977 4.629 20.113

188 8 88 76

186 180 180 202 2.412 4.543 6.655 4.939 2.110 2.114 4.543 20.361

34

172 45 90 38

110 166 167 179 2.306 4.441 6.487 4.952 2.070 2.191 4.441 20.141

134 48 110 23

129 123 176 176 2.173 4.125 6.699 4.824 1.875 2.022 4.125 19.545

165 51 104 22

214 194 164 181 2.200 4.088 6.601 4.682 1.793 2.038 4.088 19.202

229 150 184 192 2.219 4.087 6.524 4.605 1.765 2.083 4.087 19.064

127 109 185 192 2.020 3.842 6.827 4.826 1.828 1.983 3.842 19.306

131 169 182 177 1.956 3.843 6.356 5.074 1.745 1.796 3.843 18.814

Carsten Ulstrup


Tabel 4b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000 6

2001

2002

15

0

17 0

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

6 27

22

2003 7

2004

2005

2006

2007

2008

2009

46 17 11 82

57

50

105

144

354

218

17 74 6

50 100 11

50 156 10

58 203 13

55 413 17

60 279 13

17 220 223 95

6 7 30 443 120 94

16 295 147 194

25 5

5

505 204

30 450 253

35 117 429 216

8 82 358 129

14 114 355 108

9 23 179 233 63

28 760

9 719

30 736

117 766

82 569

114 583

11 179 487

44 220 582

39 443 696

24 295 660

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1.143 1.143 107

1.349 1.349 100

1.412 1.412 119

221 151 480 1.623 6.446 3.674 1.310 1.119 1.623 14.172

24 204 125 456 1.805 7.028 3.627 1.089 1.089 1.805 14.638

1.331 1.331 90 8 43 183 167 491 1.822 6.938 3.774 1.254 1.057 1.822 14.845

68 200 159 549 1.961 7.327 3.898 1.333 1.257 1.961 15.776

22 1.367 1.389 119 20 184 219 151 693 2.082 8.142 3.824 1.496 1.290 2.082 16.834

26 1.674 1.700 132 16 91 233 170 642 2.342 8.334 4.216 1.783 1.470 2.342 18.145

20 1.796 1.816 111 20 80 223 207 641 2.457 8.432 4.607 1.885 1.385 2.457 18.766

27 2.040 2.067 124 17 39 254 280 714 2.781 9.390 4.725 2.131 1.358 2.781 20.385

2008 12 33 1.430 1.475 73 18 23 173 236 523 1.998 8.551 4.441 1.826 1.379 1.998 18.195

2009 14 23 1.920 1.957 115 24 44 243 207 633 2.590 8.968 5.180 2.108 1.621 2.590 20.467

2001 38 19 1.110 1.167 11 19 68 37 121 83 339 1.506 7.211 3.005 1.495 967 1.506 14.184

2002 25 33 1.150 1.208 11 10 83 70 151 76 401 1.609 8.256 3.470 1.623 924 1.609 15.882

2003 29 56 1.166 1.251 10 25 103 74 103 78 393 1.644 8.160 3.275 1.813 945 1.644 15.837

2004 18 44 1.203 1.265 34 7 74 66 142 87 410 1.675 7.576 3.639 1.366 987 1.675 15.243

2005 12 14 1.137 1.163 25 17 52 71 112 56 333 1.496 8.038 3.462 1.392 976 1.496 15.364

2006 9

2007 30 117 1.282 1.429 78 20 21 55 225 94 493 1.922 9.038 3.256 1.475 940 1.922 16.631

2008 34 24 1.255 1.313 70 21 13 56 181 88 429 1.742 9.989 3.756 1.576 1.007 1.742 18.070

2009 32

6 28 522 210

2000 23 21 1.089 1.133 28 53 55 115 48 300 1.433 7.834 2.945 1.592 849 1.433 14.653

914 926 46 38 61 137 71 357 1.283 8.718 3.090 1.208 954 1.283 15.253

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

35

Carsten Ulstrup

1.621 1.653 135 27 26 58 232 85 563 2.216 10.472 4.741 1.851 1.129 2.216 20.409


Bilag 5. Antal optagne ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010 ) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

151 347 178 714 298 1688

182 353 161 563 416 1675

185 379 345 612 387 1908

194 382 316 694 414 2000

210 402 242 585 550 1989

238 409 248 763 532 2190

216 406 262 730 541 2155

247 415 300 915 515 2392

173 399 323 502 432 1829

209 504 278 601 500 2092

205 704 350 732 610 2601

94 102 196

126 83 209

113 78 191

114 103 217

104 105 209

108 119 227

131 87 218

154 87 241

106 71 177

146 67 213

140 60 200

0 54 38 92

39 32 43 114

35 33 29 97

27 51 40 118

37 34 60 131

50 46 40 136

49 31 39 119

31 24 61 116

9 10 61 80

11 25 85 121

8 12 110 130

64 22 45 131

59 14 65 138

55 15 76 146

75 16 58 149

67 13 62 142

62 13 84 159

45 3 74 122

51 9 150 210

48 15 94 157

47 7 114 168

76 15 87 178

151 347 242 884 483 2107

182 392 220 735 607 2136

185 414 400 773 570 2342

194 409 391 875 615 2484

210 439 309 736 777 2471

238 459 310 930 775 2712

216 455 307 895 741 2614

247 446 351 1102 813 2959

173 408 371 633 658 2243

209 515 325 779 766 2594

205 712 426 899 867 3109

111 111

84 84

98 98

70 70

61 61

67 67

74 74

80 80

64 64

73 73

68 68

MVU Samfund Sundhed Levnedsmiddel- og husholdning Pædagog Musik og æstetik Teknisk Transport I alt

352 818 4 2497 0 108 120 3899

363 827 8 2495 89 71 76 3929

367 871 0 2454 88 115 69 3964

395 879 0 2169 79 96 89 3707

413 916 0 1932 75 109 73 3518

430 1013 42 1882 65 121 66 3619

415 975 42 1765 64 138 54 3453

417 959 41 1579 88 131 60 3275

420 911 42 1302 89 144 14 2922

405 1120 43 1513 83 227 72 3463

493 1222 44 1707 79 210 31 3786

KVU Samfundsvidenskab Teknik I alt

1167 416 1583

891 404 1295

912 431 1343

630 426 1056

722 320 1042

906 419 1325

836 371 1207

850 276 1126

868 256 1124

1147 402 1549

1328 378 1706

SDU-Odense Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Kolding Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Esbjerg Sundhedsvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Sønderborg Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-I alt Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt AUC-Esbjerg Teknisk videnskab I alt

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

36

Carsten Ulstrup


Bilag 6a. Antal optagne på SDU (fakultetsniveau), 2000-2010 1400

3500

1200

3000

1000

2500 Nat Sundhed

2000

1500

600

SDU i alt

800

Teknik Hum Samf SDU-Ialt

400

1000

200

500

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Bilag 6b. Antal optagne ved SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, 2000-2010 400

3500

350

3000

300

250 2000 200 1500 150

SDU OPdense og SDU i alt

2500 SDU-Ko-Ialt SDU-Es-Ialt SDU-Sø-Ialt AUC-Es-T eknik SDU-Od-Ialt SDU-Ialt

1000 100

500

50

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

37

Carsten Ulstrup


Bilag 6c. Antal optagne på de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010 3000

4500

4000 2500 3500

2000

MVU-Samf

3000

2500 1500 2000

MVU i alt

MVU-Sund MVU-Levn MVU-Pæd MVU-Æ st MVU-T ekn MVU-T ransp 1000

1500

MVU-Ialt

1000 500 500

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Bilag 6d. Antal optagne på de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, 20002010 1800

1600

1400

1200

1000

KVU-Samf KVU-T ekn KVU-Ialt

800

600

400

200

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

38

Carsten Ulstrup


Bilag 7a. Gennemsnitsalderen ved starten af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 24,5

2001 21,3

2002 19,8

2003 21,0

2004 23,8

2005 19,7

2006 24,0

2007 21,2

17,0 23,4

17,7 21,1

17,2

17,4 18,1

17,4 18,4

17,8 18,0

17,3 18,4

17,1 18,2

26,1 21,0 22,0 17,7

27,7 21,2 22,1 17,7

31,0 21,4 21,5 17,7

23,9 21,6 17,9

21,8

22,3

22,4

17,4 21,0 21,0 19,8 21,6 19,1

17,3 21,9 21,1 19,8 21,8 18,7

17,8 24,9 26,5 20,3 21,5 18,4

21,8 22,0 18,0 20,7 21,1 19,2 20,1 19,5 18,7 20,2 21,3 18,1

18,6 22,1 21,9 18,0 21,3 22,9 18,8 19,0 21,4 18,7 21,0 21,3 20,2

19,5 22,1 22,3 17,8 18,0 23,0 21,7 17,8 20,5 18,8 22,7 21,6 19,5 18,9 29,7 22,1 19,9

21,3 22,7 18,1 19,9 20,6 21,4 18,6

2009 19,6 19,4 17,4 22,8 21,5

23,0 21,2 21,7 17,7 19,3

2008 21,1 18,3 17,5 21,9 24,2 26,1 21,1 23,4 17,7 20,2

22,1 17,8 20,6 19,5

22,2 17,6 20,2 20,6

22,4 18,0 19,9 20,3

21,1 18,4

20,9 18,6 16,9 35,7

21,2 19,6 18,0 35,3

20,4 19,8

23,5 20,0 17,2 19,6 17,6 20,6 20,3 17,9 19,1 18,1 20,3

21,5 17,7 21,7

20,0 20,7

21,2 20,4

21,3 20,6

21,1 19,8

21,2 19,7

17,3 20,5 20,1

18,7 17,3 23,5 20,4 17,2

18,6 17,2 21,6 22,9 17,1

23,0 21,5 22,1

19,8 21,1 20,7

20,2 17,2 23,5 21,8 17,1 19,8 18,9 20,5 20,7

18,0 17,3 22,4 18,0 17,4 19,4 18,7 20,4 21,2

18,4 17,7 22,1 19,5 17,8 22,0 18,2 20,3 21,6 19,4

18,5 17,5 21,7 20,5 20,5 20,8 19,3 20,7 22,1 18,8

19,3 17,7 23,1 20,6 20,3 20,0 18,8 20,7 21,2 20,7

19,9 17,5 21,8 20,8 18,7 20,3 17,8 20,1

21,8 19,7 16,4 18,8 17,2 21,7 20,6 17,4 19,3 18,1 20,5

20,2

21,8

21,3

18,5 18,3 24,0 18,9

17,6 19,8 21,1 18,4

19,1 21,0 22,0 20,0

19,9

20,0

20,4

19,8

20,1 18,4 17,9 19,9 19,8 20,9 19,3 20,1 17,9 20,3 20,7 21,3 20,9 19,7 20,4 20,7 20,8

21,7 19,0 19,4 19,7 20,2 20,7 20,8 22,9 22,2 20,6 20,9 21,2 21,1 20,0 20,5 20,9 20,9

21,2 18,9 20,3 17,6 19,9 21,3 19,9 21,1 20,0 20,5 20,9 21,3 21,1 20,1 20,7 20,9 20,9

20,0 21,6 19,8 17,9 21,1 20,4 20,3 22,8 17,9 20,1 20,5 21,2 20,8 20,2 20,3 20,5 20,7

19,7 17,2 20,3 22,7 20,3 18,0 22,7 22,1 19,6 22,7 19,0 20,3 20,6 21,3 20,8 20,2 20,3 20,6 20,7

20,3 18,4 19,7 22,2 20,6 19,1 20,7

24,1 18,5

19,5

20,8

20,6

23,5 20,7 23,3 20,0 21,8 19,0 20,7 17,5 21,0 21,3 21,3 21,5 20,4 21,0 21,3 21,2

23,7 22,7 18,3 19,0 19,3 21,3 18,1 21,2 17,6 20,6 21,1 21,2 21,3 20,2 20,6 21,1 21,0

19,7 17,7 21,3

18,7 17,6 18,8 19,9 19,2 20,7 18,7 20,6 18,1 20,7 21,0 21,3 21,0 20,1 20,6 21,0 20,9

39

19,9 18,7 21,2

19,8 18,2 17,9 18,7 20,0 20,2 18,5 21,1 17,7 20,3 20,7 21,1 20,7 19,9 20,3 20,7 20,7

20,3 21,9 20,2 20,3 20,7 21,9 21,0 20,3 20,4 20,7 20,9

Carsten Ulstrup


Bilag 7a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 21,7 18,6

2001 22,2 18,3

2002 24,2 18,2

2003 23,0 19,6

2004 23,0

2005 22,4 21,1

2006 26,9 21,5

2007 31,0 21,6

2008 28,0 21,7

22,3 32,9 23,5 22,1

22,7 30,3

24,4 31,6

23,0 32,2

26,3 30,4

23,0 32,5

22,3 31,5

22,3 29,6

28,3 29,6

2009 28,4 21,5 19,2 21,2 34,2

22,0

22,4

22,9

21,6

23,0

25,0 23,4 24,2 31,1

25,2 23,0 24,1 29,8

21,5 19,7 22,6 27,8 28,6 22,5

22,1

26,0 22,6 23,4 30,8

22,4 26,1 28,9 22,7

22,6

23,3

23,9

23,8

22,4 21,6 24,8 23,5 27,2 27,6 21,5 24,0 22,7

23,1

23,0

22,9

21,5 33,6 26,1 23,7 21,3 22,2

22,2 34,2 25,8 24,2 22,7 23,3 31,4

29,9 22,1 22,2 27,9 22,9 26,0 19,8 20,2

30,7 23,3 22,3

29,7 22,2 23,7

33,6 21,6 23,6

20,3 28,4 19,7

22,1 32,6 20,0

23,8 23,1

17,5 19,0

18,1 17,9

18,8

20,0 19,3 20,1 20,1 19,4 25,1 23,7 21,0 29,7 22,7 21,4

30,9 29,5 24,7 23,2 21,5 26,8

22,8 23,5 29,4 20,1 23,8 30,6

22,8 23,8 30,2 20,0 23,5 22,4

21,3 17,8 21,0 23,5 24,9 29,1 21,0 25,0 23,4

31,4 20,7 22,1 23,6 23,3 26,1

31,3 19,6 23,4 23,8 22,1 25,4 18,9

31,8 21,1 22,7 21,1 21,9 27,1 19,5

20,5 26,1 20,8 19,8 23,5 23,0 21,3 25,6 33,0 21,9 35,4 37,7 20,6 27,2 23,4 33,8

26,2 25,2 19,8 22,8 21,6 19,6 29,9 23,2 34,4 33,0 20,9 28,4 23,2 33,3 20,9 22,3 22,0 22,7

25,5 21,3 22,2 24,3 22,8 19,9 26,6 30,8 20,3 33,9

25,4 25,2 19,1 24,3 23,8 18,6 24,1 31,5 21,1 31,9

25,3 23,1 18,1 23,7 22,2 19,4 25,3 28,5 21,7 30,7

25,2 21,2 20,6 24,3 22,7 22,0

24,3 21,5 21,6 22,8 22,1 18,9

24,3 23,0 21,7 24,5 22,2 18,8

19,3 20,2 24,2 23,1 21,8 28,2 23,3 18,7

36,0 21,7 30,5

31,5 20,6 29,0

21,3 28,1

21,3 29,2

19,9 30,5

29,1 26,5 31,7 20,2 22,2 22,8 22,8

32,1 21,5 30,3 20,9 21,2 22,4 22,7

28,9 22,3 32,6 20,9 21,4 22,4 24,6 21,8 33,6 21,9 22,3 29,4 24,7 22,8 20,0 22,1 23,1 21,4 22,1 23,2 21,9 21,9

30,3 22,5 30,0 21,0 21,4 22,6 27,8 23,6 32,3 22,2 24,5

28,3 21,9 28,8 21,6 21,6 22,4

31,2 22,9 27,7 24,2 22,0 22,0

32,9 23,0 30,3 21,8 22,0 21,4

23,6 27,0 22,5 27,9

23,7 33,5 22,3 22,3

23,5

21,8 19,2 27,1 21,6 21,3 21,5 23,9 22,2 24,6

21,8 20,2 31,9 20,4 21,8 21,1 26,7 21,3 25,2

22,1 20,3 27,7 25,1 21,6 21,2 28,4

35,0 22,2 21,8

32,0

31,2

31,8

29,2 21,8 29,9 21,6 20,9 22,8 22,4 21,8 35,1

21,3

21,9

21,7

21,8

20,1

19,4 19,9 20,8 21,3 22,6 24,7 22,2 20,4

23,0 21,1 20,1 20,0 22,2 21,7 22,7 23,8 22,0 20,9

20,7 22,6 25,0 21,0 19,7 22,0 22,2 20,6 21,3 24,4 21,6 20,7

23,7 22,0 23,8 22,0 20,2 20,7 21,0 22,0 22,3 23,9 21,4 24,6

22,7 21,9 22,2

22,1 21,5 23,5 23,8 21,9

40

30,5 22,6

27,6 21,3 19,4 28,8 21,8 21,2 22,4 23,7 23,7 25,9

Carsten Ulstrup

24,7 22,2

24,2


IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

23,4 34,8 26,1

23,0 33,6 27,7

24,1 33,1 29,2

24,0 31,8 23,9

38,6

17,9

25,0

18,1

22,8 31,2

25,1 31,8

25,3 30,9

28,5 31,3

30,9 30,6

27,6 30,7

19,3 44,6

22,5 45,2

36,1

22,3

32,7

39,8

17,5 18,6 17,7 18,1

18,1 18,5 17,9 18,3

18,3 19,1 17,9 17,6 19,7 19,4 25,2 24,7 25,8 24,3 25,6 25,2 24,7 25,0

19,4 19,4 18,3 19,8 19,6 19,2 25,6 25,3 26,6 24,7 25,9 25,5 25,3 25,5

18,6 36,5 22,3 26,9

34,7 18,7

17,5 16,9

18,8 18,9 18,2

18,6

26,0 26,0 26,3 26,2 26,9 26,0 26,0 26,2

25,3 25,7 26,0 26,0 25,4 26,1 25,7 25,9

41

25,4 25,4 26,2 25,5 25,2 25,6 25,4 25,6

18,3 25,0 25,2 25,8 25,3 25,3 25,8 25,2 25,5

20,2 24,7 24,9 25,9 25,2 25,4 25,9 24,9 25,4

18,8 17,1 20,0 18,4 18,0 17,3 17,3 18,3 25,0 25,1 26,2 25,1 26,0 25,8 25,1 25,6

18,2 20,0 17,7 18,4 19,3 18,8

18,9 25,0 24,7 25,4 24,7 25,2 25,3 24,7 25,0

17,4 18,0 17,4 19,0 20,1 19,0 19,3 18,2

18,7 24,5 24,4 25,2 24,1 25,2 25,0 24,4 24,7

Carsten Ulstrup


Bilag 7a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 17,5 18,5 16,9 17,0

2001 17,4 16,9 17,2 16,9

2002 17,2 17,2 16,8 17,1

2003 17,4 17,9 17,0 17,0

2004 17,3 17,7 17,1 17,0

2005 17,3 17,9 17,1 16,9

2006 17,7 18,8 16,9 16,8

17,8

17,4

17,5

17,6

17,5

17,7

17,4 17,7

17,1 17,6 17,2 17,4 17,3

18,2 17,3 17,2 17,2 17,0

17,3 16,9 17,1 17,2 17,1

17,2 16,9 17,1 17,0 17,1

17,3 16,9 17,5 17,4 16,9

17,1 17,1 17,2 17,2 17,1 17,1

17,4 17,3 17,3 17,6 17,0

17,4 17,3 17,2 17,7 16,9

17,7 17,3 17,3 17,2 17,3 17,2 17,2 17,3 17,3

17,2 17,2 17,2 17,1 17,3 17,2 17,1 17,2 17,2

42

17,2 17,2 17,0

17,2 17,3 17,4

17,1 17,3 16,8

17,3 16,8 17,1 16,8

17,5 17,0 17,2 17,0 17,2 16,8 17,0 16,8 17,0 17,7 17,3 17,0 17,1 17,4 17,1 17,6 17,2 17,1 17,0 17,4 17,2 17,2 17,1 17,2 17,1 17,1 17,2 17,2

17,5 17,1 17,2 16,9 17,4 17,4 17,1 16,9 16,9

17,4 17,4 17,1 16,8 17,5 16,8 17,0 17,5 17,1 16,7 16,8 16,9 17,2

17,2 17,1 17,0 17,7 17,0 18,0 17,2 16,9 17,3 17,3 17,2 17,2 17,1 17,2 17,2 17,1 17,2 17,2

17,4 17,1 16,6 17,6 17,2 17,9 17,4 16,8 16,8 17,3 17,2 17,3 17,1 17,2 17,3 17,0 17,3 17,2

17,0 17,3 16,9 17,2 17,8 17,2 16,9 16,6 17,8 17,2 17,5 17,3 16,9 17,0 17,3 17,2 17,2 17,1 17,2 17,2 17,1 17,2 17,2

18,1 17,2 17,3 17,1 16,8 17,5 16,9 17,1 17,1 16,9 16,7 17,1 17,0 17,2 16,9 17,4 17,1 17,7 17,2 17,2 16,9 17,1 16,7 17,1 17,1 17,1 17,2 17,0 17,1 17,1 16,9 17,2 17,1

2007 17,8 17,4 16,8 16,9

2008 17,1 17,4 16,9 16,9 18,0

2009 17,1 17,9 17,0

17,1 18,2 17,1

17,2 16,8 17,2

17,1 17,0 17,2

17,2 17,1

17,1 16,8

17,0 17,3

18,2 16,8 17,2 16,7 16,9 16,9 17,0 16,9 17,1 17,3

17,1 16,9 17,1 16,9 16,7 16,7 16,8 16,9 17,4 17,0

17,2 16,9 17,1 20,6 17,0 16,7 16,8 16,9 16,9 17,2

17,1

16,9 18,8 17,7 17,0 17,1 17,0 16,7 17,3 17,0 17,0 17,1 16,9 17,0 17,0 16,9 17,1 17,0

16,9

16,9 17,1 17,2 17,1 16,8 16,9 17,0 17,1 17,1 16,9 17,0 17,1 16,9 17,1 17,0

Carsten Ulstrup

16,8

17,4 17,1 17,2 17,1 17,1 17,3 17,3 17,2 16,9 17,0 17,1 16,9 17,2 17,0


Bilag 7a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 16,9 16,9 16,9 16,9 16,8 16,8 16,6 16,6 16,6 16,7

2001 16,7 16,9 16,8 16,7 16,6 16,9 16,7 16,7 16,8 16,7

2002 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,6 16,7

16,9 16,8 16,7 16,8 16,6 16,8 16,7 16,9 16,7 16,8 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,8 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

16,8 16,7 16,7 16,6 16,5 16,8 16,6 16,7 16,8 16,7 16,6 16,7 16,7 16,6 16,6 16,7 16,6 16,6 16,8 16,7 16,7 16,4 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

16,8 16,7 16,7 16,5 16,5 16,7 16,7 16,8 16,7 16,5 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,8 16,8 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

43

2003 16,7 16,9 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,6 16,8 16,9 16,8 16,7 16,7 16,5 16,6 16,6 16,7 16,7 16,9 16,5 16,6 16,8 16,7 16,5 16,7 16,7 16,8 16,6 16,7 16,7 16,4 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

2004 16,7 16,8 16,8 16,7 16,7 16,8 16,7 16,6 16,5 16,7 16,7 16,8 16,7 16,8 16,5 16,6 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,5 16,6 16,7 16,7 16,5 16,7 16,8 16,8 16,8 16,7 16,7 16,4 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

2005 16,8 16,8 16,7 16,5 16,5 16,8 16,7 16,6 16,6 16,8 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6 16,5 16,7 16,6 16,7 16,8 16,6 16,5 16,6 16,6 16,7 16,8 16,7 16,7 16,5 16,8 16,6 16,7 16,4 16,7 16,6 16,6 16,7 16,6

2006 16,7 16,7 16,9 16,6 16,7 16,7 16,8 16,7 16,6 16,7 16,5 16,8 16,7 16,6 16,5 16,5 16,8 16,7 16,8 16,8 16,7 16,5 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,7 16,9 16,8 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

2007 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,7 16,8 16,6 16,6 16,7 16,6 16,9 16,7 16,7 16,6 16,5 16,8 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,8 16,8 16,7 16,7 16,5 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6

2008 16,7 16,8 16,8 16,6 16,6 16,7 16,8 16,6 16,6 16,7 16,6 16,8 16,7 16,7 16,7 16,5 16,7 16,6 16,8 16,8 16,8 16,6 16,5 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,5 16,7 16,6 16,6 16,7 16,6

2009 16,8 16,7 16,9 16,7 16,7 16,8 16,7 16,7 16,6 16,7 16,7 16,9 16,7 16,6 16,5 16,6 16,7 16,7 16,6 16,7 16,6 16,5 16,6 16,6 16,7 16,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,6 16,7 16,5 16,8 16,6 16,6 16,7 16,6

Carsten Ulstrup


Bilag 7a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

Region Syddanmark

2000 20,1 21,2 21,0 18,7 17,8 17,6 18,6 19,5 19,8 19,5 20,0

2001 17,7 17,6 20,3 18,0 17,9 17,4 18,5 18,7 19,7 19,3 18,2

2002 18,3 18,3 20,4 18,4 18,2 18,6 18,4 19,0 19,4 20,0 21,5

2003 17,7 17,9 20,7 18,0 18,2 17,5 18,2 18,8 20,2 18,9 20,8

2004 19,0 19,2 19,9 18,3 18,5

2005 18,0 17,8 20,1 17,9 17,8

2006 17,9 17,4 19,6 18,4 18,1

2007 17,7 17,6 19,5 18,1 18,0

2008 17,4 18,0 20,1 18,1 18,0

2009 18,0 18,1 20,6 17,9 18,3

18,0 19,0 19,1 18,7 19,1

18,3 18,7 19,2 19,2 19,5

18,2 18,6 19,8 18,2

18,4 18,6 18,3 18,6 19,1

18,5 19,1 18,4 17,8

18,2 19,3 18,4 17,8

24,8 25,2 18,6

17,9 23,2

18,9 23,3

18,2 19,2 17,9 21,2 18,4 21,2 18,4 18,4 17,8 18,0 17,8 18,3 20,6 18,0 19,2 19,1 18,9 18,6 18,8 18,8 19,1 18,9

18,5 20,4 17,5 21,0 18,6 21,4 17,8 17,9 18,4 18,2 18,4 17,8 21,0 18,5 19,5 19,4 19,4 18,6 19,3 19,2 19,4 19,2

20,7 21,4

24,1

18,5 19,3 17,5 21,8 18,7

18,3 22,7 17,9 22,0 18,9

20,0

18,3

19,2

18,2

18,0

18,0

18,5

17,8

17,8

18,9

18,3

18,5

18,2

18,3

18,5

18,3 23,9 18,6

18,6 20,3 17,8 19,2 18,2 18,3

19,1 19,1 18,0 18,7 18,3 18,4

18,4 17,9 17,8 19,2 17,9 18,7

18,0 18,0 17,9 18,2 18,1 18,4

18,7 17,7 17,8 18,9 18,4 18,5

18,5 17,8 17,8 18,4 17,8 18,4

18,7 18,0 17,8 18,9 19,4 18,4

18,5 17,5 18,2 18,5 18,1 18,4

19,1 19,0 19,2 19,6 19,7 19,4 18,3 19,2 19,3

18,5 18,6 18,6 19,6 19,4 19,4 18,5 18,6 19,2

18,1 18,9 19,0 19,6 19,5 19,4 18,4 19,0 19,2

18,3 18,7 18,7 19,6 19,4 18,8 18,2 18,7 19,1

18,6 18,5 18,7 19,5 20,0 19,2 18,3 18,7 19,3

18,1 19,2 19,0 19,4 19,3 19,0 18,4 19,0 19,1

18,7 19,2 19,0 19,4 19,3 19,0 18,6 19,0 19,1

18,1 19,6 19,3 19,2 18,7 18,9 18,9 19,3 19,0

44

Carsten Ulstrup


Bilag 7b. Gennemsnitsalderen ved starten på en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 24,6

2001 24,1

2002 24,5

2003 24,2 25,4

2004 25,3 24,2

2005 25,5 24,6

26,5 25,9 24,5 28,3 24,9 25,6

25,3 27,2 23,3 25,1

27,1 26,3 24,1 24,4

22,2 21,7

26,5 23,3

23,3

25,7 24,1

25,1 24,9

25,1 24,6

27,2 26,4 24,7

26,9 25,4 26,8

25,1 26,2 26,0

24,1 28,5

24,3 25,6

23,7 23,9 22,7 23,9

23,6 31,5 25,1 24,5

23,1

25,2 36,1 24,6 24,1

24,6 24,2

2006 25,9 24,4 22,5 33,1 24,7

2007 24,0 24,8 25,8 27,4 23,6

2008 29,0 22,7 26,2 25,6 23,6

26,3 27,0 24,5 31,1

28,3 28,7 26,2 25,2

26,2 28,2

23,7 22,8

23,6 22,1

23,7

25,3 32,0 25,0 23,9 27,7

26,0 31,7 24,9 24,0 25,4

25,1 36,8 25,6 24,2 25,7 26,3 28,6

2009 29,9 26,0 27,5 26,8 23,7

24,8 25,2

35,6 25,6 24,2

24,6 29,0 22,5 26,3 21,3 23,0 24,3

25,9 28,7 23,2 23,2 22,3

25,4 26,5 24,0 23,1 21,4

23,4 28,2 24,0 23,9 22,3

24,8 29,8 24,9 23,7 22,3

23,5 29,5 23,6

23,9 31,4 23,4

23,7 32,0 23,3

22,7

23,1

21,9

22,8

21,3

24,2

24,0

24,2

23,7

24,5

23,8

22,8

23,4

26,3 22,8 26,9

26,4 23,1 26,6

26,2 23,2 24,5 22,3

24,2 22,9 21,8 25,8

24,0 22,6 24,5 22,1

24,7 23,8

24,2 21,8

23,1 28,4 22,3

25,2 26,9 23,1

23,6 22,1 25,2

26,3

23,3

25,6

27,0 27,5 23,1

26,7 23,9

27,5 23,1

33,1

26,1 30,8 25,4 24,9 25,7 24,8 24,8 25,1 24,9 25,2

26,8 25,2 29,2 25,1 25,0 25,7 24,6 24,3 25,6 25,0 25,2

26,2 28,5 39,4 24,6 24,7 24,6 24,1 23,7 25,3 24,7 24,5

25,5

25,4

25,5

24,3

25,4 28,5

24,0

23,6 23,2

23,7

28,4 25,0 24,7

26,1 27,3 25,5 25,6 25,4 25,7 25,6 25,8 25,6 25,6

26,2 27,0 25,4 25,2 25,5 25,3 25,3 26,2 25,2 25,5

24,3 30,5 24,9 25,0 25,6 25,0 26,0 26,8 25,0 25,4

25,0 30,0 24,6 24,8 25,7 24,7 25,0 26,4 24,8 25,3

26,1 28,2 24,9 24,7 25,8 24,9 24,0 25,6 24,7 25,2

45

25,2

23,0 26,0

24,5 27,4

25,2

25,4 25,5 24,7 23,9 23,8 24,8 25,5 24,6

24,0 24,7 24,8 23,9 23,9 24,7 24,7 24,5

Carsten Ulstrup


Bilag 7b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 31,4 29,4

2001 29,3 30,4

2002 27,9 29,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

27,9

28,0

29,0 25,8

29,3 27,8

30,5 27,0

24,7

25,3

24,8

25,6

23,7 27,2 25,2 24,5 27,8 28,2 29,2 25,9

25,3 26,7

24,5 23,6 24,3 24,6

25,3 23,5

23,8 25,8 29,5 25,9 26,7 28,5 29,8 27,2

25,6 24,1 24,0 25,0

30,5 26,3 24,5 25,8 23,5

24,0 25,5 27,1 25,1 29,0 28,4 29,8 26,0

25,3 24,2 23,9 25,7

29,3 27,2 22,0 25,2 23,5

24,7

24,9

24,4

24,5 27,8 27,7 29,1 26,5

25,8 27,3 29,5 27,9 29,1

32,7 27,4 28,7 26,3

25,6 33,1 26,7 26,4

25,9 25,3

25,5 25,4

22,5 25,8 23,1 25,8

23,1 24,6 25,1 28,7

23,8 24,6 25,3 24,1 27,6

23,2 24,0 24,9 25,3 28,5

24,0 24,5 26,6 24,0 26,5

26,3 30,4 27,7 27,3 26,4 27,9 23,1 23,5 25,7 24,6 25,8

24,1 23,9 27,6 23,6 27,9

24,6 26,6

26,2 27,0

26,0 26,6

28,1 26,6

26,9 26,4

26,6 25,9

26,6 26,4

23,4 24,0 24,0 25,5 24,5 24,5 26,8 25,7

23,1 23,1 27,0 24,6 27,9 25,9 28,1 25,4

24,7 34,8

24,9 27,3

25,7 34,1

25,8

26,6 31,7 23,1

26,0 29,3 22,8 26,9 26,4 25,5 27,4 28,3 23,9 25,0 24,7 26,0 27,5 37,8 24,1

27,5 33,7 23,5 25,0 27,1

28,0 35,3 22,4 23,0 27,1

27,0 26,4

23,1 24,0 25,9 23,4 27,5 22,5 29,3 25,6 25,8 27,9 29,8

22,9 22,1 26,2

22,9 22,5 24,0

27,4 28,8 23,4 24,1 26,8 27,0 28,2 34,7 24,3

28,2 31,1 23,1 22,5 26,7 27,8 26,7 29,4 24,0

27,6 30,9 23,9 24,5 25,8 26,8 27,0

26,4 29,4 23,8 25,9 27,2 25,5 27,8

23,6

27,7 24,0 26,7 24,9

29,1 25,1 25,8

25,9 25,3 25,2

24,8 24,2 27,0

23,7 24,9 25,5 21,3 25,8

26,7 25,5 29,2 26,6 26,6 26,0 24,8 24,6 24,9 26,0 26,0 25,1

23,6 29,6 26,4 26,0 24,8 25,9 25,8 25,7 24,9 24,7 24,6 26,1 25,7 25,1

25,1 25,4 27,1 31,9 24,8 23,4 23,7

28,5 24,2 28,3 30,6 23,8 24,9 24,7

28,0 23,7 28,0 30,0 25,2 25,6 23,5

26,4 24,7 30,0 29,6 26,0 24,6 25,3

26,4 25,9 27,8 29,3 24,7 25,4 26,7

26,4 29,5

28,5 29,9

31,1 29,3

30,0 28,7

29,0 31,9

29,4 23,4 23,3 24,2

24,7 30,1 24,7 29,6 27,0 26,8 25,7 26,3 26,5 27,5 26,8 26,4

28,2 21,8 23,7 24,1

25,0 28,1 23,4 31,0 27,3 27,1 26,1 26,3 26,6 28,1 27,1 26,6

46

29,1 24,1 24,6 24,3

25,7 29,3 24,5 28,0 27,9 27,3 26,1 26,2 26,7 28,9 27,3 26,8

26,9 24,8 28,1 24,6

26,1 27,2 24,3 29,0 27,6 27,1 26,0 25,8 25,9 27,9 27,1 26,4

27,3 22,9 26,4 24,6

25,6 28,7 24,2 27,6 27,0 26,7 26,1 25,7 26,1 27,8 26,7 26,3

27,5 27,3 24,9 28,1 26,7 26,3 25,9 25,5 26,0 27,7 26,3 26,1

26,3 28,1 25,0 27,6 26,9 26,7 25,7 25,8 25,6 27,4 26,7 26,1

26,7 27,3 25,1 27,6 26,5 26,1 25,1 24,7 25,5 26,9 26,1 25,4

Carsten Ulstrup


Bilag 7b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000 25,2

2001

2002

2003 23,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

27,6 27,7 38,2 28,7

26,7

28,1

25,9

25,9

24,1

24,6

33,2 28,2 23,8

37,7 32,9 25,7

33,5 28,4 26,5

35,3 28,7 28,3

35,4 25,6 26,6

33,3 26,5 25,2

27,3 28,5 29,6 24,5

34,2 26,0 28,0 25,8 29,5 25,1

26,7 26,5 28,4 24,8

28,1 29,1 36,9 30,1

28,1

29,0 25,7

29,8

30,5 36,2

29,4 30,8 34,5

28,4 28,6 29,4 31,1

24,1 27,8 30,3 30,0

26,0 32,1 29,7 30,2

23,8 26,3 28,1 31,2 25,0

28,4 33,1

29,2 32,1

29,4 32,0

28,6 29,7

27,8 29,8

32,1 30,2

24,2 28,1 29,1

24,6 28,5 28,0

25,1 25,8 26,3

22,1 26,5 26,2

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

24,6 24,6 25,5

23,7 23,7 22,8

23,8 23,8 24,0

24,9 22,6 24,5 24,6 23,9 23,0 23,2 23,0 24,6 23,6

24,0 23,2 22,2 22,9 23,5 23,6 22,9 23,2 23,3 23,5 23,4

23,9 23,9 24,6 24,2 26,2 25,1 22,7 24,5 24,0 23,9 23,1 23,8 23,2 24,0 23,6

26,1 23,7 22,8 23,9 23,8 23,8 23,2 23,5 23,2 23,8 23,6

23,6 23,8 23,8 23,4 23,4 23,4 23,8 23,4 23,5 23,7 24,1 23,1 22,8 23,0 23,7 23,6

22,0 24,1 24,0 24,0 24,1 24,4 24,9 23,3 24,3 24,1 23,4 22,8 22,9 23,2 24,1 23,3

22,9 23,5 23,5 23,6 22,9 22,6 24,2 22,7 23,4 23,5 23,5 22,5 22,7 23,1 23,5 23,2

22,5 23,0 23,0 23,1 26,6 23,0 26,0 23,6 24,5 23,4 23,4 22,3 22,3 22,8 23,4 23,0

2008 24,2 21,9 23,0 23,0 22,4 22,4 22,8 23,1 22,8 22,8 22,9 23,0 22,0 22,7 22,5 22,9 22,7

2009 28,4 23,6 22,8 22,9 22,1 23,6 22,3 23,9 22,4 23,1 22,9 22,4 22,1 22,4 22,3 22,9 22,4

LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2000 23,1 24,0 26,6 26,5

2001 24,4 23,0 27,1 27,0 30,7 24,3 24,5 27,7 27,4 25,6 26,4 26,8 27,5 26,5 24,9 27,4 26,8 27,0

2002 22,9 27,6 26,8 26,8 26,7 26,4 23,5 27,3 27,0 25,6 26,0 26,6 27,7 27,1 25,1 27,5 26,6 27,2

2003 24,0 27,0 26,7 26,7 33,3 25,4 25,2 26,9 26,9 25,4 26,3 26,6 27,3 26,5 25,4 27,6 26,6 26,9

2004 27,2 28,8 27,1 27,1 27,4 28,5 26,9 27,5 27,1 25,6 26,9 27,1 27,6 27,2 26,7 27,7 27,1 27,4

2005 25,7 25,6 26,9 26,9 28,4 26,2 27,7 27,4 27,6 25,3 27,2 27,0 28,1 26,8 27,1 27,4 27,0 27,6

2006 29,6

2007 26,7 32,5 27,4 27,8 26,5 27,6 31,1 26,3 28,2 26,5 27,6 27,8 28,0 27,1 26,5 27,7 27,8 27,6

2008 26,5 31,7 28,3 28,4 28,0 27,7 28,3 26,9 28,1 26,8 27,8 28,2 27,8 26,7 26,8 27,4 28,2 27,5

2009 27,1

29,5 28,4 31,8 37,0

23,5 23,4 27,3 27,0 24,8 25,7 26,3 27,8 26,4 24,8 26,9 26,3 27,0

28,2 28,2 27,1 28,3 26,8 28,1 27,1 27,6 28,0 28,6 27,2 27,2 27,5 28,0 28,1

27,6 27,5 27,5 27,6 26,7 27,2 28,1 26,9 27,6 27,6 27,1 26,5 26,7 27,6 27,6 27,0

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

47

Carsten Ulstrup


Bilag 8a. Antal elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 56

2001 64

2002 79

2003 65

2004 131

2005 88

2006 69

2007 81

2008 87

18 66

21 83

15 57

17

20

28 39

10 52

24 31

26 28

57 362 1.035 88

97 304 1.263 75

75 340 1.055 80

430 971 132

445 1.012 137

464 1.277 135

8 420 1.259 131

61 342 1.347 112

58 371 1.342 141 40

122 1.946

615

401

426

439

585

546

22 355 280

50 414 228 40 2.859 73

62

64

73

2.956 64

28 327 261 9 2.933 61

479 2.595 56

541 2.935 53

101 1161

144 955

157 1.117

186 841

161 845

69 50 253 112 61

68 41 193 136 46

68 47 183 135 41

66 73 141

48 79 177

64

111 456 199

100 591 200

80 784 199

61 570 296

52 9 63 575 287

102 1.257

43 53 50 120 467 81 46 4.859 7.815 7.174 8.240 3.436 5.211 7.815 31.876

94 928

48 56 70 170 567 6 124 52 4.651 7.584 7.502 7.714 3.418 4.901 7.584 31.119

48

100 910

47 54 52 160 524 7 101 47 4.893 7.752 7.484 7.707 3.918 4.924 7.752 31.785

86 777

12 37 52 56 141 527 16 102 108 4.274 6.869 6.414 7.005 3.194 4.422 6.869 27.904

96 5 866

16 49 57 39 134 600 33 92 100 4.441 7.376 6.759 7.606 3.370 4.841 7.376 29.952

2009 92 44 17 41 8 400

452 64 381 215

455 65 387 217

583 72 459 220

557 3.208 72

515 15 66 13 5 514 3.078 41

3.110 45

3.217 36

4.004 49 29 32

11 191 796

11 116 719

126 791

130 655

60 74 135 124 88 153 78 624 223

56 79 202 146 102 117 107 685 198

79 86 171 159 71 138 88 778

62 87 173 137 66 150 80 804

195 616 11 71 101 167 124 82 106 66 785

245

216

230

122

124

124

162

291

108 42 80 37 161 726 426 96 90 4.828 7.938 7.521 8.239 3.545 5.226 7.938 32.469

98 46 72 51 218 644 420 146 128 4.837 8.054 7.285 8.092 3.623 5.392 8.054 32.446

244 56 107 49 18 35 161

89 104

121 31 52 45 174 571 450 104 96 4.466 7.674 7.325 7.892 3.329 5.079 7.674 31.299

118 123

113 50 63 29 187 628 456 150 91 4.596 7.674 7.324 8.179 3.622 5.199 7.674 31.998

Carsten Ulstrup

427 105 161 4.153 8.157 6.820 8.443 3.720 5.463 8.157 32.603


Bilag 8a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 39

2001 36

2002 27

2003 25

2004 18

2005 23

2006 23

2007 25 15

2008 39 21

2009 36 9

148 41 82

171 41 107

121 30 96

145

113

122

157

131

138

127

73

89

75

58

45 184 824 590

26 169 888 516

213 724 503

205 790 462

153 665 425

196 749 427

78 17 178 739 397

82 8 187 702 359 60

60

58 169 865 630

207 50 339 1.253

674

582

513

489

560

652

435 25

517

649

882

226 175 120

236 150 131

255 178 106

33 29

32 5

37

7

15

326 278 196

278 227 150

8

284 186 164

17

237

222

248

222

306

318

275

299

37

29

29

23 18

10 3.037 81 56 200 521 34 8 48 39 454

2.752 73 43 181 470 16

41 85 387 31

3.243 67 62 208 543 28 26 47 50 444 12

45 28 353

185 484 19 16 28 32 355

293 117 424

155 133 332

173 60 393

180

167

204

124 518 232

86 572 234

98 539 267

85 451 328

287 11 86 543 312

56 28 156

56 10 102

55 9 119

48 10 107

53 8 97

822

871

761

667

714

67

51

61

53

45

52 91 55 240 424

53 66 64 296 375

37 58 42 249 414

32 66 43 214 337

36 53 31 203 371 21

3.508 76 35 356 571 25

49

2.816 78

2.668 53 29 181 497 25 15 32 25 358

2.647 52 29 162 491 30

2.693 56 37 213 445 17

2.812 59 28 131 480 40

3.567 55 44 8 462 39

22 29 358

9 29 353

10 23 355

32 342

135 93 286 38 60 509 186

230 69 328 51 79 535 192

136 99 317 47 56 462

160 114 272 41 75 487

156 126 202 59 76 513

33

38

236 13 7 94

290 12 72 27

287 12 98 7

82 186

96 179

52 91 29 62 32 216 379 310

57 104

11 119 59 122 36 59 47 183 400 267

125 33 86 45 56 36 205 350 281

131 61 166 30 63 33 247 17 256

45 25 164 452 260

Carsten Ulstrup


EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

2000 150 510 39

2001 173 532 31

23

11

9 7

11

2002 170 534 14

2003 126 353 14

2004 137 412 9

2005 134 315

2006 139 427

7

29

22

8

8

2007 125 440

2008 126 398

2009 126 395

30

46

37

11 10 5 8 16 9

6.044 9.552 9.407 9.796 4.527 5.645 9.552 38.927

5.701 8.944 9.250 9.519 4.339 5.411 8.944 37.463

50

5.515 8.552 8.788 9.345 3.872 5.216 8.552 35.773

4.528 7.280 7.291 7.737 3.328 4.497 7.280 30.133

7 4.828 7.644 7.695 8.027 3.545 4.560 7.644 31.471

5 4.499 7.167 7.444 7.825 3.587 4.320 7.167 30.343

4.702 7.349 7.522 7.742 3.584 4.393 7.349 30.590

7 9

4.551 7.244 7.599 7.904 3.505 4.631 7.244 30.883

5 4.508 7.320 7.113 8.133 3.485 4.731 7.320 30.782

Carsten Ulstrup

5

5 10 4.131 7.698 6.711 8.137 3.471 4.851 7.698 30.868


Bilag 8a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 34 45 33 77

2001 51 51 40 79

2002 46 44 37 95

2003 33

2004 29

34 96

241

239

196

194

11 166

40 179

31 173

607 82

679 57

622 76

177 87 68 30 73

151 67 96 37 83

83 35 152 130

33 120

2005 23 45 40 129

2006 30 35 41 150

2007 31 51 45 134

239

207

209

227 6

2008 25 34 32 125

2009 35 32 39 238

225 582 77

249 670 73

230 674 89

235 700 62

146 56 74 34 89

162 63 99 41

161 75 112 57

135 75 109 46

83 30 143 131

92 53 153 114

95 37 264 141

91 41 265 118

17 110 45 143

112 58 102 39 85 26 92 67 138

281 778 58 13 160 66 104 48 77 20 92 29 153

123

88

99

91

121

56 89 42 164 63

34 71 30 144 48

68 87 46 137 51

63 77 43 178 48

90 84 52 151 67

146 1.600 2.207 1.533 2.220 1.427 1.351 2.207 8.738

109 1.402 2.081 1.399 2.275 1.064 1.197 2.081 8.016

110 1.485 2.107 1.510 2.234 1.045 1.247 2.107 8.143

92 1.571 2.153 1.523 2.474 1.165 1.247 2.153 8.562

165 1.724 2.394 1.515 2.368 1.193 1.230 2.394 8.700

106 30 15 59 79 45 168 50 29 115 1.466 2.140 1.462 2.390 1.123 1.343 2.140 8.458

140 42 14 69 107 58 186 51 34 123 1.606 2.306 1.591 2.471 1.190 1.282 2.306 8.840

113 41 13 70 84 54 218 53 41 137 1.647 2.425 1.768 2.649 1.173 1.365 2.425 9.380

51

186 51 179

236 49 213

633 60

842 81

189 74 108 66 94 20 120 56 171 115

150 82 96 69 80 23 97 60 160 117

50 17 52 87 48 239 76 35 128 1.805 2.438 1.870 2.656 1.103 1.253 2.438 9.320

23 8 77 93 57 257

Carsten Ulstrup

33 131 1.694 2.536 1.867 2.774 1.119 1.321 2.536 9.617


Bilag 8a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 114 95 118 104 109 111 154 162 165 149

2001 103 65 108 91 103 84 121 138 145 130

2002 90 58 89 83 113 107 121 132 156 120

2003 89 56 113 87 104 115 127 165 141 113

2004 94 66 104 111 114 115 119 153 151 120

2005 112 68 111 84 137 130 142 108 201 161

252 1.533 116 84 161 147 134 170 117 114 119 156 117 108 102 135 160 28 199 2.167 3.700 4.959 3.764 1.794 2.418 3.700 16.635

227 1.315 105 106 147 128 139 179 111 112 95 127 101 103 73 174 130 34 165 2.029 3.344 4.641 3.624 1.765 2.319 3.344 15.693

220 1.289 83 117 142 137 129 186 125 132 117 126 106 117 97 164 131 27 185 2.121 3.410 4.942 3.622 1.741 2.310 3.410 16.025

175 1.285 107 121 172 102 129 157 110 121 142 114 97 113 84 174 142 37 136 2.058 3.343 4.783 3.454 1.685 2.253 3.343 15.518

208 1.355 84 96 173 139 153 204 95 132 110 144 103 119 75 200 139 36 188 2.190 3.545 4.991 3.705 1.611 2.281 3.545 16.133

192 1.446 92 90 139 138 139 179 111 117 107 104 108 131 80 162 142 33 151 2.023 3.469 5.164 3.862 1.741 2.519 3.469 16.755

52

2006 111 94 106 127 147 139 168 147 234 144 55 224 1.696 121 139 159 125 129 210 107 162 125 176 156 130 75 197 174 45 158 2.388 4.084 5.644 3.796 1.779 2.577 4.084 17.880

2007 107 62 107 106 135 139 207 176 213 147 52 242 1.693 109 166 188 126 135 185 141 161 113 148 124 129 102 187 141 36 162 2.353 4.046 5.886 4.152 1.846 2.652 4.046 18.582

2008 124 73 134 127 132 154 191 163 222 145 35 200 1.700 91 149 180 147 168 186 133 151 112 195 130 115 86 197 153 48 137 2.378 4.078 6.257 4.166 1.949 2.856 4.078 19.306

Carsten Ulstrup

2009 143 85 119 118 150 155 200 160 265 167 39 261 1.862 103 201 197 161 178 189 128 172 120 176 123 130 135 218 163 44 186 2.624 4.486 6.735 4.698 2.148 3.149 4.486 21.216


Bilag 8a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

2000 31 26 107 43 37 38 282 32 68 70

2001 22 22 77 27 56 36 53 293 38 49 66

2002 19 25 105 43 39 69 67 367 20 47 56

2003 24 16 112 29 34 37 34 286 11 52 65

2004 27 23 94 40 40 30 48 302 21 56 57

2005 21 101 50 55 15 48 292 18 48 80

2006 18 42 126 68 49 18 46 367 23 61 68

2007 16 36 80 43 55

2008 23 26 118 41 71

2009 22 39 145 40 65

56 286 23 47

44 323 22 40 38

35 346 17 26

58 38

44 44 33 12 46 51 56

64

56

50

66

32

51

51

29 47

37

44

43

42

38

45

46

36

43

47

46

41

44

56

64

61

41 14 22 80 48

44 42 36 38 43 84

56 23 37 26 33 81

41 37 51 32 28 71

38 42 42 37 28 62

37 43 31 32 26 84

44 30 39 26 33 87

62 36 47 35 23 80

32 29 34 24 26 66

38 32 35 17 13 64

46 44 35 23 21 68

36 637 919 1.141 1.120 481 618 919 4.279

44 600 893 1.100 1.161 513 551 893 4.218

45 567 934 1.186 1.215 506 648 934 4.489

44 570 856 1.089 982 420 574 856 3.921

40 541 843 1.004 1.065 377 566 843 3.855

39 596 888 1.107 1.098 431 541 888 4.065

22 618 985 1.357 1.213 474 562 985 4.591

38 550 836 1.139 1.173 420 559 836 4.127

32 574 897 1.147 1.040 478 611 897 4.173

45 612 958 1.167 1.061 502 685 958 4.373

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

53

Carsten Ulstrup


Bilag 8b. Antal studerende, der fuldfører en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 28

2001 59

2002 48

2003 50

2004 65

2005 112

2006 39

2007 36 9

2008 52 15

12 101 232 7

20 50 234 8

73 127 8

52 149 8

78 161 8

72 141 8

48 113 8

91 111 8

105 133 7

164

217

286

304

235

171

163 331

258

102 6 694 23

97

2009 36 10 63 101 245

7

59 15 87

19 80

9 126

145

111

646 9

687 25

678 38

708 50

662

147 6 657 25

161 595 28

672 29

77 5 546 125

111 93

146 95 10

154 26 13 19

175 40 14 18 17

115 26 7 39 13

79 17 11 23 12

111 21 13

78 34 26

83 48 18

19 70

26 44

11

13

13

9

27 64

72

65

91

60

56

51

56

109 131 16

99 162 30

54 170 48

40 120 40

39 104 19

31 87

54 86

34 103 8

45 162

20

18

30 0

27 48

66

51

67

67

47

36

46 7

20

39 36

33

36 11

15

17

48 36

42 33

121 133 913 1.559 1.992 1.832 507 725 1.559 6.615

157 61 948 1.635 2.018 1.948 458 833 1.635 6.892

119 86 944 1.622 2.289 1.967 475 873 1.622 7.226

103 57 846 1.554 2.574 1.814 496 781 1.554 7.219

45 39 626 1.288 2.320 1.382 324 507 1.288 5.821

92 52 602 1.259 2.352 1.450 421 409 1.259 5.891

64 16 536 1.131 2.209 1.454 439 349 1.131 5.582

38 28 525 1.219 2.434 1.696 376 346 1.219 6.071

62 26 612 1.284 2.469 1.770 447 404 1.284 6.374

18 79

54

Carsten Ulstrup

346 892 2.228 1.604 465 301 892 5.490


Bilag 8b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 60 153

2001 58 156

2002 63 134

2003 61 163

2004 49 109

2005 44 125

2006

2007

2008

2009

154

63

144

145 40

118

131

73

138

144

136

111

127

54 78

56 73

251 232 33 28 29 209 170 18

247 229 38 22 20 148 156 18

211 181 34 12 44 208 190 14

215 223 44 9 68 235 220 18

230 194 44 15 73 216 187

210 213 41 24 60 198 189 22

290 205

17 205

154

149

38 83 184 192 17

33 72 221 195

114

133

104

119

106 22 39 1.582

20 141 18 42 1.577

34 102

10 91

110 49 9 107

181 46 27 88

111 51 17 102

63 1.467

51 1.665

55 1.595

58 1.663

60 7

56 6

43 10

105

94 8

86

10 72 300 36

355 37

254 23 57 21 97

241 117 49 13 70

231 126 42 15 71

49 1.605

49 1.438

58 1.399

55 1.395

102 6

84

31 11 63

30 60 41 81

107 19 244 104 76 21 18

131 24 214 83 67 63 16

108 6 243 112 67 53 14

116 12 226 87 73 33 13

98 17 232 82 63 47 22

122 24 212 72 110 28 21

121 11 173 85 34 32 32

94 24 168 87 70 26 24

103 19 127 114 78 21 31

140 81

148 84

106 90

134 105

120 109

120 108

156 95

146 83

112

157 77 75 28 26 25 127

17

36

181 49 63 56

151 37 74 43

168 56 81 64

183 5 54 52

171 8 78 58

154 15 94 29

154 29 51 24

134 27 75 31

116 39 76

133 25 75

160 164 123 139 1.812 3.394 4.668 3.499 1.636 1.346 3.394 14.543

159 148 141 108 1.753 3.330 4.994 3.550 1.491 1.667 3.330 15.032

127 114 130 155 1.747 3.214 4.827 3.500 1.470 1.473 3.214 14.484

137 202 115 151 1.804 3.469 4.817 3.727 1.599 1.528 3.469 15.140

162 169 117 166 1.821 3.416 4.881 3.761 1.561 1.578 3.416 15.197

137 163 188 152 1.839 3.502 4.933 3.893 1.585 1.560 3.502 15.473

112 148 132 155 1.653 3.258 4.887 3.667 1.453 1.536 3.258 14.801

109 133 108 114 1.537 2.975 4.860 3.691 1.393 1.324 2.975 14.243

95 100 147 164 1.468 2.867 4.815 3.618 1.286 1.292 2.867 13.878

103 94 136 164 1.495 2.890 4.911 3.714 1.352 1.524 2.890 14.391

55

Carsten Ulstrup


Bilag 8b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000

2001

2002 8

54

42

30

16 5

30 84

37 81

27 65

25

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2003

2004 7

2005

2006

2007 5

2008

2009

0 13

37

30

21

33

85

33 73

26 57

32 58 12

30 64 12

51 138 9

23

14 19 6 26

28 112 516 184

15 96 462 170

66 497 151

29 428 172

20 43 299 150

73 359 116

60 349 77

12 70 277 65

20 84 245 96

16 154 119 81

112 812

96 728

66 716

29 632

43 492

73 548

60 486

70 412

11 84 437

23 154 378

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

757 757 17

672 672 29

689 689 46

775 775 40

737 737 59

133 60 210 967 3.929 2.022 818 710 967 8.446

99 66 194 866 3.685 2.247 816 795 866 8.409

19 160 85 310 999 4.441 2.609 865 833 999 9.747

30 93 76 239 1.014 4.434 2.396 867 899 1.014 9.610

57 112 79 307 1.044 4.772 2.781 958 840 1.044 10.395

792 792 50 10 37 81 98 276 1.068 5.002 2.887 911 808 1.068 10.676

756 756 72 5 37 106 81 301 1.057 5.071 2.776 887 926 1.057 10.717

20 1.185 1.205 93 15 94 146 107 455 1.660 5.430 2.709 1.114 1.025 1.660 11.938

22 1.025 1.047 83 15 26 161 109 394 1.441 5.951 2.885 1.215 1.019 1.441 12.511

21 1.155 1.176 65 16 30 114 129 354 1.530 6.303 3.327 1.347 1.098 1.530 13.605

2000 26 10 727 763

2001 27

2002 26

2003 30

2004 24

2005 19

2006 37

800 826

911 941

932 956

23

25

55 89 20 187 950 5.186 2.359 916 519 950 9.930

35 104 16 180 973 5.484 2.473 934 593 973 10.457

18 31 47 93 58 248 1.074 5.827 2.686 1.129 607 1.074 11.323

12 29 32 68 16 157 1.098 6.069 2.714 1.075 617 1.098 11.573

32 48 50 84 64 281 1.237 6.546 2.828 1.245 635 1.237 12.491

923 942 9 10 64 79 94 52 308 1.250 7.239 2.973 1.326 770 1.250 13.558

944 984 22 20 68 53 76 50 289 1.273 7.076 3.091 1.390 829 1.273 13.659

2008 6 16 1.058 1.080 28 18 44 47 114 48 299 1.379 7.142 3.293 1.501 736 1.379 14.051

2009 24

766 793

2007 39 63 1.012 1.114 18 19 65 64 102 61 329 1.443 7.558 3.373 1.534 900 1.443 14.808

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase. Region Syddanmark

56

Carsten Ulstrup

1.121 1.146 51 19 23 38 124 58 313 1.459 7.550 3.469 1.480 860 1.459 14.818


Bilag 9a. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en ungdomsuddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 25,0

2001 25,6

2002 21,5

2003 21,8

2004 22,8

2005 22,1

2006 21,7

2007 23,6

2008 23,2

18,1 25,8

17,8 24,1

18,7 21,3

18,1

17,8

17,8 19,6

18,8 20,9

17,6 19,7

17,5 20,7

24,0 21,8 22,7 18,5

25,1 22,1 23,3 18,4

28,0 21,5 22,5 18,5

24,1 22,8 18,3

23,2 22,6 18,3

22,5 23,9 18,2

19,7 22,8 23,3 18,5

21,2 22,4 23,7 18,0

24,9 21,8 22,4 18,3 21,3

24,8

22,9

23,3

24,2

22,7

22,2

18,2 21,7 22,9

18,4 23,1 21,6 22,5 22,4 19,3

18,4

18,8

21,2

23,6 18,2 22,1 20,7

24,3 18,4 20,6 21,9

23,9 18,2 19,9 20,9

22,9 20,5

18,2 22,2 22,4 19,3 22,8 20,7

22,2 22,8 19,5

21,2 22,1 20,3

20,7 22,4 19,2

22,4 27,9 18,9 23,5 19,5 21,1 22,3 19,6

22,7 21,4

22,1 21,0

21,6 20,9 18,6 30,4

23,9 20,4

22,4 20,9

21,9 20,7

22,5 21,1

22,5 20,5

18,4 21,9 21,2

23,5 22,6 20,6

23,3 20,8

24,6 20,3

20,8 18,1 24,8 23,1 18,1

20,5 18,1 23,8 21,1 18,0

20,6 18,0 23,2 21,8 17,9

21,4 17,7 24,7

19,2 17,9 24,3

17,8

23,1 21,3 23,0

23,6 22,1 23,7

20,5 22,0 22,5

20,3 21,4 22,0

18,0 18,5 20,6 21,3 21,7

20,0 18,1 23,2 21,4 18,3 23,8 20,3 21,2 22,0

20,4 18,0 25,6 22,2 21,4 20,5 20,3 21,8 21,7

20,4 18,2 22,8 21,6 20,4 20,4 20,1 21,7

20,4 18,0 23,2 21,9 18,5 21,8 19,6 21,2

24,3 20,9 17,4 21,5 17,9 21,9 22,8 18,2 19,4 19,5 20,7

22,4

22,1

21,9

20,7

21,3

21,6

21,7

19,8

21,0 21,2 21,5 21,1 21,9 21,6 20,5 22,3 20,6 21,3 21,9 22,5 22,0 21,2 21,6 21,9 21,9

21,3 21,9 22,0 19,6 24,5 21,0 21,2 25,1 18,1 21,3 21,6 22,2 21,8 21,5 21,4 21,6 21,8

22,8 18,3 20,6 25,1 24,0 19,7 22,9

21,0 20,8

19,4 20,9 23,2 22,5 23,1 23,0 18,0 21,5 22,0 22,5 23,2 22,4 22,6 22,0 22,6

20,1 21,2

26,0 20,8 23,0 22,3 22,2 20,5 22,0 18,3 21,7 22,1 22,2 22,6 21,3 22,0 22,1 22,1

57

20,9 22,0

24,7 20,8 21,2 21,5 21,0 19,2 21,6 18,2 21,4 21,8 22,3 22,0 20,9 21,8 21,8 21,9

20,8 22,6

20,4 19,8 19,8 20,8 21,2 21,1 18,3 22,3 18,7 21,4 21,9 22,0 21,9 21,2 21,4 21,9 21,8

20,5 22,1 23,1

21,5 19,4 20,1 21,4 22,9 21,4 21,1 21,5 18,1 21,5 21,7 22,0 21,8 20,7 21,5 21,7 21,7

20,4 22,8

22,6 19,5 19,6 20,9 20,9 21,3 21,4 22,2 20,3 21,3 21,8 22,1 21,9 20,7 21,7 21,8 21,8

2009 21,0 19,1 17,7 23,9 25,8 21,7 18,1 21,8

20,6 22,2

24,2 20,4 20,6 20,0 22,1 21,5 21,0 23,6 21,1 21,6 21,9 22,2 22,1 20,8 21,6 21,9 21,9

20,3 24,1 20,8 21,3 21,4 22,4 21,6 20,7 20,9 21,4 21,5

Carsten Ulstrup


Bilag 9a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 23,8

2001 26,0

2002 23,1

2003 26,3

2004 24,7

2005 25,1

2006 25,1

2007 26,7 22,2

2008 31,2 22,1

2009 30,3 21,8

32,9 24,0 22,7

35,4 26,4 22,6

33,4 25,7 22,9

31,4

34,3

32,7

33,6

33,6

31,6

31,3

22,2

22,4

22,4

22,9

26,4 26,1 26,3 32,1

28,7 25,6 27,0 32,3

26,6 26,7 30,7

26,5 26,2 31,2

26,9 27,3 30,8

25,3 26,3 30,4

21,9 24,9 27,0 26,6 29,7

22,4 24,4 25,8 26,9 29,8 28,2

23,1

26,4 24,8 25,0 34,2 24,8

25,5

25,4

25,6

25,7

25,3

25,6 24,5

25,5

24,7

25,1

32,2 24,0 24,8

32,3 24,3 24,1

32,6 25,5 24,4

33,0 21,4

33,9 21,7

33,0

22,0

20,7

34,8 24,8 24,2

35,5 24,8 25,8

37,0

34,8 26,5 25,5

37,6

32,8

32,6

33,5

33,1

26,3

25,9

24,8

24,8

33,5

32,5

36,3

34,3 21,2

20,9 27,7 23,3 21,9 24,9 25,3 21,9

28,3 26,7 22,0 26,0 26,0 21,6 37,1 31,2 23,8 35,9

27,9 23,4 21,9 25,2 25,4 21,4

35,6 24,4 35,0 35,3

28,2 22,9 21,7 25,8 26,8 21,5 30,3 34,6 24,4 36,0 35,3

27,7 27,3

31,3 23,9 37,3

25,7 25,6 21,8 34,8 31,9 23,1 34,0

32,4 24,4 35,4

27,6 24,7 35,1

28,5 26,5 35,4

31,0

33,1

35,1

31,8

24,5 24,7 24,2

25,0 25,0 24,3

24,1 25,7 24,3

24,2 25,4 24,7

36,8

35,7

33,6

24,7

24,0

24,2

27,9 23,1 22,3 25,7 26,1 22,2 34,6 30,6 22,7 32,1

27,5 25,1 21,8 24,6 25,7 22,5

27,3 23,3 23,2 26,1 25,5 21,9

27,1 23,7 22,5 24,5 25,3 21,4

26,8 24,5 21,8 23,2 25,4 22,7

30,9 23,8 32,3

39,6 24,0 30,4

26,0 22,5 30,5

23,4 29,8

23,9 25,3 24,7

30,4 24,1 32,0 24,5 23,5 26,0 24,1

34,7 23,4 31,8 24,4 23,0 25,4 24,2

30,2 23,6 32,7 24,2 23,2 25,0

34,5 24,0 31,3 22,7 23,6 25,7

32,1 23,8 29,3 26,3 23,9 26,3

31,5

33,7

32,6

33,2

25,2 32,1

23,3

23,8

25,3

25,4 35,6 24,1 30,0

25,7 29,0 24,1 22,0

24,6 25,1

25,6 25,3

21,7 25,0 23,4 23,0 23,7 26,0 24,9 27,3

22,7 25,9

22,9 25,3 21,7 28,3 25,3 23,1 24,5 25,3 24,7 27,8

25,6 22,1 28,2 23,5 23,2 24,3 26,1 25,0 27,3

25,0 22,1 33,9 23,5 23,5 24,0 27,2 24,7 29,0

23,8

24,6

24,6

24,5

25,0

22,3

21,8

23,0

23,1

22,0

24,7 24,1 25,9 24,2 24,4

24,9 24,5 25,7 24,8 24,4

23,9 24,1 24,5 25,9 24,4

23,0 23,5 24,2 25,8 24,4

23,4 22,9 24,3 26,1 25,2 27,8

58

26,0 24,6 29,3 26,4

24,4 23,6 25,9 24,6 26,3

Carsten Ulstrup


IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

25,0 35,6 25,2

24,2 35,6 28,2

44,0

39,6

25,6 26,2

28,8

24,9 35,3 29,4

26,7 35,1 29,7

25,1 33,2 24,3

25,9 33,6

25,9 32,8

23,9

41,3

39,2

20,4

19,8

26,3 33,2

28,9 33,5

28,9 31,2

36,3

32,7

38,3

26,2 35,1 21,8 19,7 21,4 20,8

27,6 27,6 27,7 27,3 27,9 27,3 27,6 27,6

27,7 27,9 27,9 27,9 28,7 27,8 27,9 28,0

59

28,0 28,1 28,3 28,3 28,0 28,4 28,1 28,2

27,4 27,6 28,2 28,0 27,6 28,2 27,6 27,9

22,2 27,3 27,4 27,9 27,5 27,5 28,1 27,4 27,7

20,8 27,2 27,5 28,4 27,8 28,7 28,5 27,5 28,1

27,4 27,5 28,3 27,5 28,1 28,3 27,5 27,9

21,7 20,7

27,2 27,2 28,0 27,1 27,9 27,9 27,2 27,6

20,8 27,3 27,2 27,8 26,9 27,9 27,9 27,2 27,4

20,3

19,9 20,6 27,4 27,2 28,0 27,0 27,8 27,5 27,2 27,4

Carsten Ulstrup


Bilag 9a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 20,6 20,8 20,1 19,9

2001 19,9 20,7 20,2 19,9

2002 20,0 20,2 20,0 19,9

2003 19,8

2004 20,1 20,1 19,8

2005 20,1 20,3 19,7 19,8

2006 20,4 20,5 19,7 19,9

2007 20,0 20,5 20,0 19,9

19,8 19,8

20,3

20,4

20,4

20,5

20,2

20,4

20,4

20,2 20,7

19,9 20,4

20,0 20,3

19,8 20,1

20,3 20,2

20,3 20,0

20,1 19,9

20,2 19,1 19,8 19,9 20,0

20,1 19,8 20,0 19,7 20,2

20,2 19,7 20,1 20,7

2008 19,9 20,6 19,9 19,7

2009 20,5 21,2 19,8 19,7

20,0 20,1 20,1

20,1 20,0 19,9

20,0 20,1 19,8

20,1 20,1 20,1

20,1 19,8 19,8 19,9 19,8

20,1 19,7 20,0 20,0

19,9 19,6 19,9 19,7

20,2 19,6 19,9 19,6

20,4 19,7 20,2 20,2

19,7 20,0 20,4 20,5

20,0 19,5 20,2 20,2

19,8 19,7 19,9 20,0

20,0 20,0 19,7 20,0

20,3 19,6 20,0 19,5 20,2 19,6 19,9 19,7 19,8

20,0 20,1 19,7 19,7 20,4 19,9 20,0 19,6 20,0 19,9 19,9 19,8 19,9

20,1

19,8

19,7

19,8

19,8

20,6 20,5 19,8 20,0 20,2

20,3 20,2 20,4 20,2 19,7

20,3 19,9 20,3 20,0 19,8

19,9 20,0 20,0 20,4 19,5

20,2 19,9 20,1 20,4 19,9

20,1 20,1 20,2 20,1 20,1 20,2 20,1 20,2 20,1

20,0 20,1 20,2 20,1 20,2 20,2 20,0 20,2 20,1

20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 20,1 20,0 20,0 20,1

20,1 20,1 20,1 19,9 20,1 20,0 19,9 20,1 20,0

20,0 19,9 20,0 19,9 20,0 20,0 19,9 20,0 19,9

20,0 19,7 19,5 20,3 20,0 20,4 20,2 19,6 19,9 20,1 20,0 20,0 19,9 20,0 20,0 19,9 20,0 19,9

20,2 19,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 19,9 19,9 20,0 20,0 20,0 20,0 20,1 20,1 19,9 20,0 20,0

19,9 19,7 20,0 20,2 20,0 20,6 20,0 19,8 20,2 20,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 19,9 20,0 20,0

60

20,2 20,4 20,2

20,1 19,8 20,0

20,1 19,9

20,0 19,9

20,3 19,8 19,9 19,7 20,0 19,6 19,7 19,7 20,0 20,3

19,9 19,6 20,0 19,6 19,8 19,8 20,0 19,8 19,8 20,0

20,0 20,0 20,1 19,8 19,9 20,1 19,7 19,8 20,2 20,0 20,0 19,9 19,9 20,0 19,8 20,0 19,9

19,7 19,9 20,0 20,1 19,8 19,9 19,9 20,1 19,9 19,9 19,8 19,9 19,9 19,8 19,9 19,9

Carsten Ulstrup


Bilag 9a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 19,6 19,7 19,7 19,8 19,7 19,8 19,6 19,5 19,6 19,6

2001 19,6 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,7 19,6 19,5 19,6

2002 19,8 19,6 19,7 19,6 19,5 19,6 19,7 19,5 19,5 19,6

2003 19,7 19,6 19,7 19,6 19,6 19,6 19,4 19,4 19,3 19,6

2004 19,6 19,7 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5

2005 19,6 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5

19,8 19,7 19,6 19,5 19,3 19,5 19,4 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,4 19,6 19,6 19,5 19,6 19,3 19,6 19,5 19,4 19,6 19,5

19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5 19,4 19,4 19,6 19,6 19,6 19,5 19,4 19,6 19,5 19,6 19,3 19,6 19,5 19,4 19,6 19,4

19,7 19,6 19,7 19,5 19,5 19,6 19,4 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,6 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5 19,6 19,3 19,6 19,5 19,4 19,6 19,5

19,6 19,6 19,6 19,6 19,4 19,7 19,6 19,6 19,5 19,5 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5 19,5 19,2 19,6 19,5 19,4 19,5 19,4

19,7 19,6 19,5 19,4 19,3 19,7 19,4 19,5 19,6 19,5 19,4 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5 19,4 19,3 19,6 19,5 19,5 19,2 19,5 19,5 19,4 19,5 19,4

19,6 19,6 19,6 19,5 19,4 19,5 19,4 19,6 19,4 19,4 19,3 19,5 19,5 19,6 19,6 19,6 19,5 19,6 19,7 19,5 19,5 19,3 19,5 19,5 19,4 19,5 19,4

61

2006 19,6 19,8 19,7 19,6 19,6 19,7 19,6 19,6 19,5 19,6 19,8 19,8 19,7 19,6 19,6 19,4 19,5 19,5 19,7 19,6 19,7 19,4 19,6 19,7 19,6 19,5 19,7 19,6 19,7 19,6 19,6 19,6 19,3 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5

2007 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,7 19,6 19,5 19,6 19,7 19,7 19,6 19,7 19,5 19,4 19,6 19,6 19,6 19,6 19,7 19,4 19,6 19,7 19,6 19,4 19,7 19,7 19,6 19,7 19,6 19,6 19,3 19,6 19,6 19,4 19,6 19,5

2008 19,7 19,7 19,6 19,4 19,5 19,7 19,6 19,5 19,5 19,7 19,4 19,6 19,6 19,6 19,5 19,4 19,6 19,5 19,7 19,6 19,5 19,3 19,5 19,5 19,6 19,7 19,6 19,6 19,5 19,7 19,5 19,6 19,3 19,6 19,5 19,5 19,6 19,5

2009 19,6 19,6 19,8 19,4 19,6 19,4 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5 19,7 19,6 19,5 19,5 19,4 19,7 19,6 19,7 19,6 19,6 19,4 19,5 19,7 19,6 19,6 19,6 19,6 19,8 19,7 19,6 19,6 19,3 19,6 19,6 19,5 19,6 19,5

Carsten Ulstrup


Bilag 9a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

Region Syddanmark

2000 20,2 21,2 22,2 20,1 20,5 20,3 21,1 19,8 20,4 20,0

2001 19,6 20,5 22,0 20,3 20,0 20,6 20,4 20,7 20,7 20,8 20,5

2002 19,8 19,8 22,5 20,7 19,7 20,0 20,4 20,8 19,9 20,9 19,9

2003 19,5 19,4 21,9 19,7 19,5 20,3 20,7 20,7 20,0 20,9 19,7

2004 19,9 20,2 22,1 20,3 20,2 20,2 20,1 20,8 20,4 20,9 20,4

2005 19,5 22,3 19,8 19,6 20,1 20,4 20,7 20,7 20,6 20,2

2006 19,6 20,6 21,6 19,9 20,4 20,2 20,4 20,7 21,1 20,7 20,1

2007 20,2 20,0 21,6 19,8 19,7

2008 19,7 19,8 21,2 20,2 20,1

2009 19,6 19,7 21,3 20,1 19,9

20,2 20,4 21,2 20,6

20,2 20,5 20,3 20,3 20,8

20,3 20,5 19,5 20,5

20,7 24,5

20,4 25,3 19,9 24,9 19,8 23,6 20,4

20,1

20,6

20,8

20,1

20,2

19,9

19,9

27,6 20,1

20,1

20,2

19,7

19,6

19,4

19,7

20,6

19,7

20,5

19,8

20,1

20,2

20,0

20,0

20,6

20,1

20,2 21,1 19,3 23,4 20,5

20,0 21,5 20,0 19,9 19,6 20,1

20,1 21,3 19,9 19,9 19,7 20,0

20,0 19,8 19,5 20,5 19,6 20,3

20,1 20,6 19,8 20,5 19,8 20,4

20,0 19,8 19,5 20,6 19,8 20,3

20,0 19,2 19,7 19,7 19,6 20,2

20,6 19,8 19,7 21,3 20,2 20,4

20,4 19,7 19,5 20,1 19,8 20,2

20,0 20,0 19,7 20,5 19,7 20,4

20,4 19,8 20,2 20,4 19,8 20,4

20,3 20,2 20,5 21,4 20,7 20,7 20,1 20,5 20,7

20,0 20,2 20,4 21,0 20,8 20,7 20,2 20,4 20,7

20,8 20,2 20,4 20,9 20,8 21,0 20,2 20,4 20,7

20,3 20,2 20,3 21,1 20,8 20,7 20,0 20,3 20,6

19,9 20,2 20,4 21,1 20,6 20,7 20,1 20,4 20,6

20,6 20,0 20,3 21,1 20,7 20,5 20,0 20,3 20,6

20,0 20,4 20,5 21,0 20,8 20,6 20,1 20,5 20,7

20,0 20,6 20,5 21,0 21,2 20,8 20,3 20,5 20,8

20,6 21,0 20,8 20,9 20,7 20,8 20,5 20,8 20,7

20,0 20,9 20,8 20,8 20,7 20,6 20,6 20,8 20,7

62

Carsten Ulstrup


Bilag 9b. Gennemsnitsalderen ved afslutningen af en videregående uddannelse i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 26,0

2001 25,9

2002 25,3

2003 24,4

2004 25,4

2005 26,1

2006 25,8

2007 24,9 30,6

2008 24,9 28,9

26,4 27,1 29,0 28,5

27,7 26,8 28,7 29,9

25,7 28,3 29,8

26,8 28,1 28,9

28,7 27,6 28,7

29,0 28,1 27,1

27,9 27,9 27,8

27,5 27,4 28,4

28,4 29,2 30,5

28,5

27,9

27,1

26,6

26,8

25,7

26,8 26,0

25,6

25,3 29,4 26,4 23,7

26,7

2009 25,6 28,9 27,1 28,2 25,8

29,9

25,0 24,5 23,9

23,9 22,6

23,9 25,0

24,3

25,4

27,6 26,1

27,2 24,5

26,7 25,1

26,3 24,8

26,9

25,2 31,5 26,6 24,7

25,7 26,6 24,0

27,0 24,6

26,2 32,1 26,6 27,1

26,5 29,0

27,3 28,9 22,9

27,7 31,9 23,6 24,8

26,4 27,9 24,4 23,5 24,0

26,8 29,4 25,1 26,0 25,0

26,9 30,6 25,0 24,4 24,1

27,0 30,6 24,2

24,9 28,7 23,4

25,6 32,0 25,5

25,4 27,3

27,2 27,6

25,1

25,1

25,3

25,8

25,6 27,2

27,4

27,1

27,0

26,5

26,4

27,0

27,4

30,1 24,9 25,2

29,7 25,2 29,1

27,5 24,9 28,3

27,8 25,2 28,2

27,2 24,7 25,8

25,0 24,5

25,6 24,2

25,0 25,5 27,9

25,1 24,2

26,7

25,7

25,5

25,6 27,8

27,3

26,2

28,2

27,1

26,9

31,1

24,6 27,6

25,7

24,7 30,1

24,0

24,4 25,8

23,8

23,6

30,1 24,6

27,4 23,3

27,8 30,1 27,6 27,6 28,0 27,4 27,3 28,1 27,6 27,7

29,0 30,5 27,8 27,5 27,6 27,7 27,3 28,3 27,5 27,7

29,4 30,2 27,3 27,1 27,3 26,8 26,4 27,4 27,1 27,1

26,7 27,7 26,5 26,4 27,6 26,5 26,5 26,9 26,4 26,9

28,8 31,7 26,8 26,9 27,6 26,4 27,5 28,0 26,9 27,2

27,0 30,9 26,6 26,6 27,8 26,3 26,6 28,3 26,6 27,1

26,3 30,1 26,4 26,5 28,4 26,5 25,8 27,3 26,5 27,2

28,0 32,6 26,4 26,4 28,2 26,2 26,5 27,5 26,4 27,1

27,2 30,8 26,1 26,6 28,0 26,2 26,0 27,1 26,6 27,0

37,5 28,7

63

27,8 27,0 27,8 25,9 25,7 27,8 27,0 26,9

Carsten Ulstrup


Bilag 9b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 32,2 32,4

2001 32,6 33,0

2002 33,8 31,8

2003 33,4 32,3

2004 32,7 34,1

2005 30,9 32,6

2006

2007

2008

2009

32,1

31,3

31,6

32,4 29,3

27,9

28,3

28,2

27,4

28,2

28,1

28,7

29,0

28,5 28,0

28,9 26,4

27,1 28,9 33,7 27,9 31,0 32,1 32,9 27,5

27,1 28,4 34,4 27,1 29,1 31,6 30,9 30,0

27,3 29,4 33,5 30,3 31,2 31,1 32,2 26,3

27,2 28,8 31,5 27,2 29,6 31,7 34,0 28,8

26,8 29,0 30,2 29,4 29,8 31,1 32,8

27,2 30,2 28,1 26,3 30,2 32,3 32,7 30,2

27,0 31,4

29,4

29,7

29,2

28,3 29,6 31,2 31,2

29,9 30,6 30,3 32,0

32,1 31,0

26,6

26,6

26,2

26,2

29,0 26,0 28,7 29,8

24,9 29,5 25,2 28,1 29,4

26,2 29,4

27,7 30,3

26,8 31,9 25,9 30,4

26,9 31,2 26,9 31,1

27,0 29,9 27,9 31,6

27,1 29,9 29,7 27,3 30,6

26,6 27,4 29,5 26,8 30,7

26,5 27,9 31,3 27,3 30,6

29,4 29,9

28,3 30,1

29,5 29,9

29,2 29,9

29,0 29,9

32,8 29,7

31,4 29,3

31,0 29,8

27,1 30,1

27,6 31,3

27,9 37,3

27,7

28,0 35,6

28,0

28,9 35,6

28,7

32,3 36,4 26,7

30,1

27,7 30,2 31,0 32,1 27,4

25,8 28,9 30,9

29,2 27,0 31,7 36,0 26,4 27,3 27,7

29,2 26,6 30,6 33,8 26,3 28,5 27,5

28,6 25,3 31,2 34,7 28,3 27,2 25,5

29,8 29,2 30,6 33,2 28,5 28,2 27,3

29,7 27,0 31,4 35,5 28,3 28,2 28,0

31,6 27,5 30,3 35,1 27,6 26,9 27,7

31,8 26,7 31,3 31,8 27,7 27,8 27,7

29,8 28,0 30,7 31,6 29,3 28,8 28,2

30,5 28,8 30,4 32,9 27,8 27,5 27,2

29,7 31,7

29,4 31,8

30,0 32,8

30,3 33,2

29,7 32,1

31,7 33,0

34,0 31,3

32,6 31,9

33,2

30,1 30,1 27,9 29,2 28,4 27,0 32,3

26,9

26,6

32,1 27,4 25,9 27,4

32,1 26,5 27,1 27,4

31,2 27,7 27,4 27,9

31,9 28,1 27,4 27,1

31,9 26,0 27,7 27,3

31,4 26,0 27,2 26,6

30,7 28,2 29,4 27,5

30,5 28,6 29,9 27,9

29,1 25,7 30,3

32,1 26,3 28,9

28,9 33,0 28,0 32,3 30,4 30,1 29,6 29,7 29,7 30,4 30,1 29,8

28,9 34,1 27,0 31,0 29,9 29,6 29,7 29,3 29,3 31,0 29,6 29,7

29,3 33,6 27,3 33,8 30,5 30,2 29,8 29,9 29,6 30,7 30,2 30,0

29,1 33,3 27,3 33,2 30,6 30,3 29,3 29,7 30,1 31,1 30,3 29,9

29,3 30,5 28,5 33,6 30,5 30,2 29,6 29,6 29,9 31,0 30,2 29,9

28,4 31,5 27,8 31,6 30,1 30,0 29,4 29,2 29,8 31,3 30,0 29,7

30,3 31,1 27,1 31,5 30,6 30,2 29,6 29,6 29,9 31,8 30,2 30,0

29,4 31,7 27,6 33,9 30,5 30,1 29,5 29,2 29,3 31,5 30,1 29,7

29,6 30,0 28,9 29,9 29,9 29,6 29,2 28,6 29,2 30,7 29,6 29,3

31,0 28,4 29,3 31,5 29,9 29,9 29,3 29,2 29,7 30,9 29,9 29,6

64

Carsten Ulstrup


Bilag 9b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000

2001

2002 29,9

25,6

26,9

29,1

2003

2004 27,7

28,4 28,1

2005

2006

2007 27,1

2008

2009

28,3

29,6

29,7

30,5

28,8

36,8 32,3

37,3 33,1

33,2 31,4 27,1

33,6 31,9 28,7

33,8 30,6 30,0

28,3 28,7 26,7

27,7 27,3

28,4 28,9

28,0

29,7

28,7 29,1 29,3 26,5

27,2 26,8 32,9 38,6

28,6 27,5 33,3 38,0

29,0 31,5 37,3

29,7 32,2 36,6

28,9 29,3 32,5 32,2

32,3 30,9 32,3

32,8 30,7 31,6

27,1 30,7 30,4 27,1

29,1 31,2 30,4 26,8

29,2 30,5 30,1 27,0

26,8 33,3

27,5 33,6

29,0 32,5

29,7 33,3

29,3 32,1

32,3 31,4

32,8 31,1

30,7 29,9

24,5 31,2 29,6

27,0 30,5 29,4

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

25,8 25,8 25,2

26,7 26,7 24,1

26,6 26,6 25,4

26,5 26,5 28,0

26,6 26,6 24,8

26,1 25,6 25,9 25,8 26,5 26,1 25,6 26,1 25,8 26,2

25,3 26,2 25,4 26,5 26,3 26,2 25,9 26,1 26,5 26,2

24,9 25,0 25,3 25,1 26,1 26,5 26,9 26,0 26,0 26,1 26,5

25,9 25,6 24,8 25,8 26,4 26,4 26,1 25,6 26,0 26,4 26,2

27,7 25,7 25,2 25,8 26,4 26,3 26,9 26,1 26,2 26,4 26,4

26,9 26,9 25,6 27,5 26,1 27,7 24,8 26,2 26,7 26,7 26,1 26,1 26,1 26,7 26,4

27,0 27,0 27,7 26,9 25,3 26,9 25,0 26,5 26,9 26,6 26,2 26,2 26,2 26,9 26,5

25,5 26,7 26,7 26,1 26,1 24,8 25,8 25,5 25,6 26,4 26,2 26,0 25,6 26,2 26,4 26,1

25,9 26,8 26,7 25,7 27,8 25,7 27,7 25,8 26,7 26,7 26,0 25,7 25,4 26,1 26,7 26,0

26,2 26,2 26,2 25,8 27,1 24,6 25,8 25,8 25,8 26,1 25,8 25,6 25,4 26,1 26,1 25,8

LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2000 28,3 22,7 29,6 29,5

2001 27,9

2002 27,8

2003 28,2

2004 28,2

2005 28,1

2006 28,1

2008

2009 30,9

30,1 30,0

30,4 30,3

30,1 30,1

30,2 30,2

30,1

28,4

31,5 28,8 26,3 29,6 29,5 30,2 29,6 28,3 31,3 29,5 29,9

29,8 29,4 26,8 29,1 29,9 30,2 29,6 28,0 31,0 29,9 29,9

28,4 26,6 29,7 29,3 25,9 28,2 29,8 30,2 30,0 28,2 31,0 29,8 30,0

29,5 28,6 30,0 29,7 29,1 29,5 30,0 30,4 29,8 28,3 30,9 30,0 30,1

28,3 26,8 29,8 28,5 27,8 28,3 29,8 31,0 29,6 28,4 31,2 29,8 30,3

30,4 30,3 33,6 28,9 26,9 28,7 29,8 28,2 28,7 30,0 31,0 29,6 28,1 31,3 30,0 30,3

30,2 30,1 28,1 29,9 28,6 30,0 29,2 26,7 28,8 29,8 30,0 29,8 28,6 31,3 29,8 29,9

2007 28,6 35,3 29,7 30,0 30,6 27,9 28,2 30,2 29,9 26,7 29,0 29,8 29,9 29,6 28,8 30,8 29,8 29,8

37,3 30,0 30,1 29,8 29,2 27,9 28,7 30,4 29,8 29,6 30,0 30,4 29,7 28,5 30,1 30,0 30,0

30,0 30,1 29,5 29,5 29,6 28,9 30,1 28,4 29,5 30,0 30,1 29,8 28,7 30,7 30,0 29,9

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

65

Carsten Ulstrup


Bilag 10a. Gennemførelsesprocenter på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 92%

2001 91%

2002 87%

2003 87%

2004 88%

2005 85%

2006 78%

2007 81%

95% 89%

94% 89%

89%

78% 96%

92% 83%

67% 97%

89% 75%

99% 71%

73% 74% 76% 81%

63% 79% 69% 72%

62% 75% 68% 85%

79% 68% 84%

82%

88%

88%

97% 80% 89% 82% 79% 82%

90% 69% 78% 86% 74% 91%

84% 62% 75% 77% 74% 80%

71% 65% 90% 36% 80% 87% 88% 54% 89% 68% 71% 81%

83% 75% 66% 80% 66% 71% 89% 88% 74% 96% 62% 71% 80%

79% 77% 68% 80% 78% 38% 78% 85% 77% 85% 47% 71% 76% 100% 100% 66% 71%

82% 72% 93% 52% 69% 74% 90%

2009 80% 92% 83% 78% 84%

64% 81% 67% 84% 83%

2008 85% 92% 80% 83% 96% 81% 75% 57% 81% 80%

80% 87% 68% 85%

77% 88% 74% 78%

76% 89% 71% 76%

73% 80%

76% 78% 94% 100%

75% 77% 93% 98%

66% 69%

69% 68% 80% 79% 79% 61% 74% 76% 67% 76% 71%

76% 76% 74%

87% 75%

83% 82%

82% 76%

81% 74%

75% 72%

100% 76% 68%

88% 91% 67% 85% 87%

86% 83% 61% 76% 80%

89% 61% 85%

78% 69% 87%

87% 94% 46% 63% 78% 57% 87% 68% 86%

87% 88% 54% 99% 87% 54% 91% 70% 83%

78% 84% 55% 86% 78% 80% 89% 67% 80% 79%

84% 84% 62% 80% 86% 71% 75% 64% 80% 99%

77% 90% 65% 76% 74% 69% 82% 70% 63% 89%

81% 85% 62% 77% 76% 76% 81% 71%

70% 71% 92% 78% 81% 65% 83% 82% 73% 77% 74%

87%

88%

86%

83% 83% 58% 90%

89% 51% 52% 76%

77% 41% 40% 65%

75%

78%

76%

68%

71% 89% 80% 71% 79% 76% 66% 77% 89% 72% 72% 66% 76% 73% 70% 72% 71%

67% 71% 72% 63% 70% 74% 68% 76% 85% 70% 70% 66% 75% 72% 70% 70% 71%

70% 77% 78% 82% 67% 77% 67% 82% 86% 72% 72% 66% 75% 72% 69% 72% 71%

72% 77% 43% 84% 73% 78% 63% 83% 89% 72% 72% 66% 77% 74% 72% 72% 72%

66% 94% 74% 71% 51% 72% 78% 66% 72% 86% 87% 74% 75% 68% 78% 76% 72% 75% 74%

62% 91% 65% 74% 54% 80% 75%

85%

79%

76%

72%

82% 86% 84% 85% 79% 38% 83% 79% 75% 77% 75% 79% 78% 76% 77% 77%

83% 74% 91% 85% 78% 75% 57% 85% 85% 76% 75% 73% 81% 78% 74% 75% 76%

66

75% 83% 71% 40%

68% 98% 68%

92% 81% 83% 79% 83% 76% 64% 79% 89% 74% 74% 69% 81% 77% 73% 74% 74%

89% 83% 88% 78% 84% 76% 69% 79% 90% 74% 74% 67% 78% 74% 71% 74% 73%

Carsten Ulstrup

68% 84% 86% 72% 73% 67% 76% 73% 70% 73% 72%


Bilag 10a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 93% 1%

2001 90% 1%

2002 71% 1%

2003 100% 1%

2004 100%

2005 95%

2006 80% 7%

2007 79% 19%

2008 88% 20%

87% 90% 71%

81%

75%

74%

72%

79%

74%

73%

4% 77%

2009 86% 29% 72% 12% 78%

73%

74%

60%

47%

94%

33% 80% 84% 80%

60% 83% 83% 77%

93% 29% 78% 43% 76% 94%

96%

56% 76% 80% 82%

75% 19% 71% 88%

75%

89%

86%

90%

96% 48% 55% 74% 63% 77% 97% 12% 90%

88%

89%

86%

2% 84% 43% 95% 96% 1%

3% 86% 32% 40% 94%

78% 89% 94%

78% 80% 87%

79% 83% 87%

81% 81% 85%

5% 43% 15% 39%

5% 63% 30%

5% 60% 41%

3% 29%

34% 61%

22% 22%

61%

60% 66% 83% 57% 76% 78% 79% 59% 81% 81% 74%

56%

77% 11% 90% 3% 59%

79% 85% 78% 83% 90% 98%

75% 84% 81% 89% 88% 95%

53% 25% 95% 71% 82% 80% 96% 37% 98%

83% 92% 100% 84% 1% 51%

83% 98% 100% 75% 6% 32% 58%

83% 93% 99% 29% 5% 43% 50%

100% 77% 91% 49% 91% 85% 52% 36% 96% 92% 89% 47% 23% 77% 83% 83%

78% 90% 43% 92% 82% 47%

85% 78% 92%

96% 89% 88% 77% 21% 83% 43% 81% 100% 92% 81% 90%

98% 52% 93%

88% 69% 90%

84%

80%

44%

37% 94% 97% 94% 96% 86% 85% 96%

95% 97% 85% 90% 81%

67

73% 86%

78% 93% 50% 88% 86% 35% 32% 81% 80% 83%

78% 95% 43% 92% 85% 32% 17% 94% 93% 79%

77% 100% 5% 93% 85% 47% 40% 97% 84% 79%

76% 93% 19% 92% 85% 27%

78% 96% 17% 89% 84% 47%

79% 87% 32% 78% 81% 44%

63% 19% 78% 83% 29% 80% 85% 58%

80% 94% 78%

72% 82% 80%

83% 78%

86% 72%

88% 74%

83% 86% 79% 98% 95% 83% 89%

87% 97% 79% 94% 87% 81% 82%

81% 87% 74% 82% 94% 81%

84% 87% 73% 89% 87% 81%

86% 86% 78% 89% 89% 81%

91% 79% 90% 60%

85% 89% 94% 84%

86% 60% 91% 34%

86%

83% 40% 33% 94% 62% 98% 35% 97% 79% 94% 90% 95% 83% 92%

77% 89% 85% 82% 84% 79% 33% 98% 86% 83% 96% 65% 30% 95% 47% 86% 94% 98% 100% 92% 79% 76%

82% 85% 77% 75% 95% 82%

89% 64% 93% 86% 70% 100% 43% 99% 88% 87% 92% 91% 81% 97%

73% 88% 80% 86% 92% 81% 91% 100% 96% 41% 67% 87% 36% 96% 20% 86% 30% 91% 100% 89% 80% 82%

28% 86% 51% 88% 93% 90% 95% 86% 39% 81%

80% 60% 88% 92% 89% 87% 88% 13% 84%

85% 67% 91% 84% 79% 82% 91% 8% 84%

84% 74% 90% 91% 83% 81% 90%

Carsten Ulstrup

91% 78%

82%


EUD hovedforløb IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

2000 91% 87% 100%

2001 85% 85% 100%

2002 86% 81% 100%

2003 79% 77% 100%

100%

100%

100%

100%

2004 87% 82%

2005 86% 82%

2006 86% 79%

2007 86% 77%

2008 85% 83%

2009 83% 78%

100% 100%

100% 88%

96%

100%

100%

100%

40% 97% 88% 88%

100% 78%

78% 30%

60% 45% 63%

92%

83% 81% 81% 84% 83% 81% 81% 82%

82% 80% 80% 82% 83% 79% 80% 81%

68

81% 80% 80% 80% 80% 79% 80% 80%

83% 80% 79% 80% 80% 80% 77% 79% 79%

50% 78% 78% 79% 80% 81% 79% 78% 79%

87% 29% 65% 40% 86% 37% 10% 22% 79% 78% 79% 80% 82% 80% 78% 80%

67% 67% 21% 36%

49% 39% 27% 56%

23% 34% 42% 41%

48% 48% 34% 35%

88% 100%

34% 40% 79%

66% 77% 78% 78% 79% 80% 79% 78% 78%

89% 78% 78% 79% 77% 82% 78% 78% 79%

44% 59% 35% 43% 81% 39% 79% 79% 78% 79% 81% 79% 79% 79%

44% 55% 57% 53% 64% 61% 80% 79% 78% 78% 81% 79% 79% 79%

Carsten Ulstrup


Bilag 10a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 89% 15% 83% 76%

2001 80% 29% 82% 90%

2002 79% 95% 87% 66%

2003 78% 88% 84% 77%

2004 69% 89% 85% 75%

2005 73% 78% 71% 67%

2006 70% 71% 79% 73%

77%

77%

78%

76%

74%

70%

76% 41%

6% 95% 78% 81%

90% 80% 76%

78% 77% 86%

81% 79% 83%

84% 79% 81%

82% 75% 84% 75% 5%

81% 78% 89% 78%

87% 79% 86% 80%

83% 74% 87% 85%

79% 66% 81% 71% 71% 66% 83% 72% 84%

80%

81% 73% 86% 80% 92% 78%

83% 72% 86% 78% 88% 83% 87% 79% 75%

75% 72% 74% 63% 81% 79% 86% 71% 78% 73% 91% 75% 78%

91% 77% 86% 76% 80%

82% 81% 82% 75% 76%

76% 81% 80% 71% 81% 78% 75% 80% 78%

80% 80% 80% 71% 81% 81% 75% 80% 78%

91% 61% 93% 79% 90% 85% 79% 79% 92% 78% 81% 80% 74% 80% 81% 73% 80% 78%

80% 66% 57% 76% 83% 80% 82% 76% 85% 79% 78% 78% 72% 80% 79% 77% 78% 77%

77% 80% 52% 80% 82% 76% 76% 78% 76% 82% 79% 77% 73% 79% 76% 73% 77% 76%

69

84% 81% 75% 52% 10% 93% 63% 100% 79% 82% 79% 77% 70% 90% 81% 76% 76% 72% 81% 78% 77% 76% 77%

56% 80% 75% 85% 87% 81% 77% 80% 82% 82% 55% 77% 80% 73% 51% 79% 43% 54% 79% 89% 88% 78% 78% 81% 85% 78% 77% 71% 80% 78% 74% 77% 76%

2007 73% 78% 73% 75%

2008 80% 76% 72% 85% 28%

2009 77% 74% 73%

70% 59% 78%

73% 87% 73%

70% 76% 75%

72% 84%

74% 87%

62% 87%

72% 81% 76% 73% 89% 70% 84% 81% 75% 81%

82% 80% 81% 69% 83% 66% 86% 80% 72% 86%

80% 79% 79% 74% 84% 67% 85% 78% 76% 83%

69%

73% 89% 76% 86% 83% 82% 90% 74% 86% 81% 79% 75% 79% 80% 73% 79% 78%

71%

78% 86% 77% 79% 78% 66% 81% 79% 77% 75% 78% 78% 73% 77% 76%

Carsten Ulstrup

39%

75% 84% 81% 78% 68% 81% 79% 73% 70% 78% 76% 71% 73% 74%


Bilag 10a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 87% 84% 93% 84% 88% 85% 71% 91% 94% 91%

2001 93% 88% 86% 88% 89% 75% 69% 86% 87% 89%

2002 89% 83% 84% 78% 89% 82% 76% 80% 90% 87%

86% 87% 89% 89% 89% 90% 87% 89% 88% 87% 87% 88% 93% 89% 87% 91% 92% 79% 88% 89% 88% 83% 88% 90% 87% 88% 86%

92% 85% 91% 80% 91% 92% 87% 88% 87% 89% 92% 91% 95% 93% 94% 92% 92% 80% 89% 90% 88% 85% 89% 87% 86% 88% 87%

88% 84% 89% 88% 90% 90% 87% 87% 89% 84% 89% 83% 85% 95% 91% 85% 85% 76% 88% 87% 86% 83% 88% 87% 84% 86% 85%

70

2003 91% 90% 91% 92% 95% 86% 83% 92% 91% 90% 80% 88% 89% 90% 86% 93% 90% 81% 91% 70% 88% 92% 88% 92% 90% 91% 92% 91% 76% 86% 88% 89% 86% 88% 88% 87% 89% 87%

2004 90% 82% 92% 88% 87% 84% 85% 89% 93% 88% 85% 88% 88% 90% 89% 88% 88% 84% 87% 73% 85% 87% 84% 93% 90% 92% 87% 93% 77% 90% 87% 87% 84% 89% 88% 85% 87% 86%

2005 84% 88% 91% 88% 93% 89% 83% 89% 90% 83% 75% 87% 87% 87% 90% 94% 91% 88% 85% 72% 83% 87% 85% 91% 92% 94% 88% 85% 82% 88% 87% 87% 86% 89% 89% 86% 87% 87%

2006 90% 86% 87% 89% 85% 83% 85% 84% 92% 88% 80% 83% 86% 83% 88% 88% 90% 89% 88% 78% 85% 85% 86% 93% 93% 93% 91% 87% 82% 89% 88% 87% 86% 88% 89% 85% 87% 87%

2007 90% 87% 90% 93% 91% 90% 83% 89% 90% 88% 74% 83% 88% 89% 89% 88% 87% 89% 88% 91% 94% 86% 85% 90% 89% 85% 88% 93% 80% 84% 88% 88% 88% 89% 92% 88% 88% 88%

2008 87% 86% 93% 93% 94% 89% 81% 90% 92% 92% 83% 91% 90% 90% 86% 89% 88% 93% 90% 89% 89% 90% 81% 94% 93% 91% 87% 89% 88% 95% 89% 89% 88% 89% 91% 87% 89% 89%

Carsten Ulstrup

2009 89% 83% 91% 90% 91% 87% 84% 86% 91% 91% 82% 86% 88% 85% 87% 88% 87% 89% 89% 87% 91% 87% 83% 91% 91% 88% 88% 91% 84% 90% 88% 88% 88% 88% 90% 87% 88% 88%


Bilag 10a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

2000 61% 75% 65% 66% 76% 80% 67% 69% 73% 61% 73%

2001 73% 75% 76% 58% 64% 68% 60% 68% 44% 70% 76%

2002 67% 84% 66% 78% 82% 83% 61% 71% 67% 73% 62%

2003 6% 78% 65% 58% 69% 79% 69% 62% 69% 65% 62%

2004 68% 71% 75% 78% 79%

2005 71% 71% 63% 79% 74%

2006 78% 92% 62% 80% 82%

2007 86% 77% 76% 81% 76%

2008 85% 81% 74% 82% 86%

2009 92% 88% 73% 84% 86%

68% 74% 68% 77% 78%

69% 70% 88% 72% 72%

69% 73% 90% 72%

82% 78% 73% 96% 77%

83% 79% 69% 72%

85% 80% 86% 88%

71% 62% 71%

69% 68%

81% 55%

93% 74% 95% 73% 88% 89% 79% 76% 95% 72% 89% 86% 65% 90% 80% 79% 75% 79% 84% 77% 79% 78%

88% 68% 89% 66% 88% 87% 84% 89% 92% 91% 88% 87% 70% 90% 80% 80% 75% 84% 84% 80% 80% 80%

65% 94%

36%

70% 68% 87% 97% 74%

69% 64% 72% 53% 74%

68%

75%

54%

68%

82%

76%

81%

80%

83%

84%

73%

77%

75%

70%

75%

76% 80% 81%

69% 72% 93% 73% 64% 78%

66% 83% 89% 80% 63% 70%

64% 95% 74% 81% 87% 80%

75% 73% 74% 75% 89% 72%

71% 79% 89% 83% 88% 73%

84% 74% 83% 86% 90% 79%

63% 94% 81% 71% 57% 86%

83% 100% 74% 95% 87% 77%

84% 74% 72% 61% 70% 71% 70% 72% 68%

71% 74% 72% 56% 66% 67% 65% 72% 64%

80% 74% 73% 56% 68% 70% 69% 73% 66%

75% 71% 68% 56% 71% 67% 59% 68% 64%

89% 78% 77% 65% 74% 73% 61% 77% 70%

73% 76% 74% 63% 71% 73% 73% 74% 70%

80% 79% 77% 63% 74% 77% 73% 77% 72%

74% 70% 73% 66% 78% 80% 73% 73% 73%

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

71

Carsten Ulstrup


Bilag 10b. Gennemførelsesprocenter på de videregående uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 100%

2001 100%

2002 100%

2003 100% 100%

2004 99% 100%

2005 78% 77%

75% 87% 67% 77% 100% 66%

60% 65% 100% 67%

71% 65% 100% 64%

100% 90%

0,93

0,75

74% 100%

71% 100%

69% 100%

73% 68% 100%

58% 69% 100%

69% 66% 88%

68% 80%

72% 80%

8% 92% 1% 100%

0,91 80% 75% 100%

0,9

0,86 75% 67% 89%

76% 95%

2006 79% 75% 82% 26% 95%

2007 92% 62% 90% 65% 94%

2008 85% 73% 85% 63% 82%

66% 68% 90% 54%

30% 19% 88% 53%

10% 35%

65% 2%

15% 1%

31%

0,96 42% 62% 100% 94%

0,93 38% 64% 96% 92%

0,92 69% 75% 100% 81% 1% 5%

2009 83% 67% 82% 61% 86%

82% 44%

67% 75% 74%

62% 75% 100% 78% 89% 90% 79%

56% 67% 100% 94% 73%

56% 51% 100% 74% 94%

50% 74% 100% 66% 83%

72% 54% 100% 81% 87%

55% 58% 93%

42% 62% 100%

9% 18% 95%

93%

82%

100%

100%

91%

76%

84%

79%

84%

91%

87%

87%

85%

78% 0,81 58%

55% 0,82 42%

63% 0,76 5% 90%

68% 0,73 40% 80%

75% 78% 50%

68% 95%

66% 76%

92% 20% 55%

81% 59% 12%

87% 61% 83%

81%

76%

55%

79%

72%

77%

64%

100% 78%

100%

100% 69%

94%

62% 75% 88%

39% 96% 100%

66% 100%

23% 97%

99%

56% 72% 71% 72% 73% 73% 70% 69% 72% 72%

57% 68% 68% 69% 68% 70% 60% 66% 69% 68%

46% 64% 68% 68% 64% 70% 57% 62% 68% 66%

63% 73% 68% 72% 66% 72% 75% 64% 72% 69%

49% 70% 72% 74% 74% 76% 69% 56% 74% 73%

49% 70% 68% 67% 69% 79% 63% 58% 67% 70%

95% 55% 92% 70% 66% 67% 79% 69% 65% 66% 70%

85% 16% 24% 69% 66% 69% 80% 74% 56% 66% 71%

72

100%

63%

81% 6%

79%

72% 73% 77% 80% 74% 57% 73% 75%

72% 73% 74% 86% 83% 69% 73% 77%

Carsten Ulstrup


Bilag 10b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 74% 82%

2001 66% 84% 67%

2002 70% 61% 98%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

38% 88%

84% 81%

94% 17% 99%

92% 31% 96%

79% 26% 96%

81%

79%

64% 95% 47% 58%

78% 94% 21% 59%

74% 88%

90% 80% 75% 81%

85% 74% 75% 84%

64%

53%

60%

17% 6% 87% 75%

16% 25% 82% 77%

78% 81%

80% 72%

82% 71% 84% 73% 72%

84% 76% 73% 85% 67% 62% 79% 76% 65% 70%

86% 75% 72% 75% 68% 66% 81% 76% 77% 67% 73%

86% 90% 62%

82% 92% 62%

88%

86%

82%

80%

77% 67% 66% 67% 65% 93% 89% 83%

78% 66% 73% 83% 82% 86% 86% 91%

78% 67% 62% 95% 70% 80% 88% 78%

62% 64%

87% 100% 51% 62%

88% 57% 86% 86% 50%

97% 70% 76% 86% 57%

76% 94% 80% 74%

84% 94% 85% 75%

98% 69% 85% 57% 76%

96% 68% 71% 83% 57%

96% 68% 58% 100% 65%

79% 52% 11% 85% 80% 8% 96% 77% 62% 63% 63%

82% 79%

66% 79%

75% 76%

74% 75%

78% 76%

77% 74%

67% 77%

88% 71% 71% 63% 69% 66% 72% 77%

85% 100%

86% 17%

84% 67%

81%

66% 63% 94%

52% 14% 94% 97% 55% 89% 77% 70% 68% 70% 68% 61% 53% 11% 100%

64% 56% 93% 98% 59%

69% 14% 78% 91% 65%

74% 65% 74% 60% 78% 84% 54%

69% 71% 71% 70% 76% 81% 61%

70% 73% 81% 61% 73% 78% 55%

71% 73% 74% 64% 82% 81% 54%

94%

91%

94%

80% 69% 69% 57%

79% 77% 69%

78% 83% 68%

73% 77% 68%

92% 72% 77% 82% 70%

64% 61% 85% 78% 74% 75% 73% 77% 74% 71% 75% 74%

76% 68% 61% 63% 80% 75% 72% 74% 73% 79% 75% 72% 74% 75%

69% 79% 89% 80% 63% 63% 85%

66% 79% 82% 76% 77% 50% 65%

69% 86% 83% 68% 60% 54% 90%

67% 83% 73% 58% 63% 61% 76%

58% 81% 77% 72% 67% 54% 90%

59% 84%

55% 81%

53% 75%

49% 72%

51% 58%

94% 44% 72% 81%

84% 93% 77% 87% 80% 80% 78% 82% 78% 77% 80% 79%

84% 88% 74% 80%

67% 88% 74% 85% 75% 77% 74% 80% 77% 75% 77% 76%

73

78% 47% 67% 82%

61% 81% 75% 81% 71% 74% 74% 78% 75% 70% 74% 75%

76% 67% 68% 78%

64% 68% 69% 77% 67% 71% 75% 77% 74% 71% 71% 74%

82% 73% 68% 95%

65% 84% 77% 83% 71% 74% 74% 78% 74% 70% 74% 74%

62% 82% 76% 65% 69% 71% 74% 76% 72% 70% 71% 73%

69% 58% 71% 83% 71% 74% 73% 75% 73% 69% 74% 73%

62% 67% 78% 72% 71% 74% 74% 76% 74% 70% 74% 74%

Carsten Ulstrup


Bilag 10b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000 100%

2001

2002

2003 71%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

93%

86%

68%

66%

66%

60%

64%

94% 88% 100%

82% 75% 100%

78% 69% 90%

70% 66% 90%

68% 61% 88%

76% 67% 90%

90% 68% 86% 94%

43% 78% 77% 62% 95% 92%

90% 68% 92% 91%

94% 89% 17% 83% 93%

73%

76% 91% 87%

76% 100%

80%

84% 74%

93% 88% 81%

77% 84% 94% 85%

88% 88% 88% 78%

86% 76% 89% 87%

75% 77% 70% 79% 93%

75% 85%

89% 81%

93% 86%

84% 89%

88% 86%

76% 86%

88% 70% 78%

90% 68% 81%

86% 62% 73%

87% 68% 81%

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

57% 57% 61%

63% 63% 60%

61% 61% 63%

53% 57% 56% 57% 67% 67% 72% 77% 57% 67%

92% 58% 57% 61% 63% 70% 69% 70% 73% 63% 69%

60% 60% 64% 100% 86% 55% 61% 62% 60% 69% 68% 70% 75% 60% 68%

88% 55% 60% 63% 61% 69% 69% 68% 74% 61% 69%

86% 62% 62% 68% 73% 64% 60% 59% 63% 62% 70% 69% 71% 75% 62% 69%

83% 62% 62% 65% 94% 64% 61% 57% 62% 62% 73% 71% 68% 71% 62% 70%

83% 63% 63% 65% 89% 47% 54% 64% 59% 62% 72% 70% 68% 73% 62% 70%

72% 64% 64% 64% 85% 51% 59% 63% 62% 64% 72% 71% 71% 77% 64% 71%

2008 68% 74% 65% 66% 67% 86% 42% 55% 67% 63% 65% 70% 72% 70% 76% 65% 70%

2009 73% 79% 65% 66% 65% 82% 55% 59% 70% 64% 65% 71% 72% 71% 76% 65% 71%

LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2000 78% 36% 80% 79%

2001 76% 26% 81% 80% 82% 53% 69% 95% 74% 77% 75% 79% 79% 85% 78% 73% 79% 80%

2002 82% 64% 80% 79% 82% 90% 73% 76% 73% 73% 74% 78% 80% 82% 76% 79% 78% 80%

2003 81% 64% 80% 79% 80% 92% 63% 88% 76% 80% 77% 78% 79% 85% 74% 82% 78% 80%

2004 72% 57% 80% 79% 74% 100% 62% 95% 69% 74% 74% 78% 81% 84% 76% 82% 78% 81%

2005 58% 41% 84% 84% 89% 100% 75% 77% 72% 86% 79% 83% 81% 89% 78% 83% 83% 83%

2006 87%

2007 74% 89% 86% 86% 88% 91% 88% 83% 79% 74% 81% 85% 80% 89% 87% 86% 85% 83%

2008 76% 92% 85% 85% 88% 83% 81% 87% 77% 84% 82% 84% 81% 87% 87% 85% 84% 83%

2009 76%

83% 75% 84% 89%

79% 74% 87% 79% 72% 78% 79% 79% 84% 76% 65% 79% 79%

85% 85% 90% 72% 80% 73% 82% 78% 83% 81% 91% 83% 83% 83% 83%

Kilde: Undervisningsministeriets nøgletalsdatabase.

Region Syddanmark

74

Carsten Ulstrup

85% 85% 87% 86% 85% 87% 77% 88% 83% 84% 82% 87% 87% 85% 84% 84%


Bilag 11. Ansøgere med 1. prioritet ved de videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

143 456 178 556 386 1719

172 491 159 498 522 1842

168 543 335 669 454 2169

187 650 316 692 457 2302

192 723 243 598 729 2485

206 785 257 807 687 2742

194 829 269 719 661 2672

214 805 309 925 636 2889

194 601 343 634 566 2338

189 644 301 650 611 2395

171 877 357 669 743 3176

95 102 197

124 78 202

107 72 179

120 95 215

100 103 203

104 116 220

127 90 217

147 85 232

155 84 239

142 73 215

144 59 203

0 55 34 89

24 30 45 99

28 35 30 93

16 53 41 110

25 35 60 120

38 45 41 124

35 33 41 109

23 26 60 109

13 17 69 99

12 26 81 119

7 16 103 126

64 21 45 130

63 16 75 154

62 17 93 172

90 19 112 221

97 20 112 229

116 16 141 273

71 4 131 206

70 11 167 248

81 70 198 349

78 10 149 237

101 19 122 242

143 456 242 727 567 2135

172 515 222 668 720 2297

168 571 397 828 649 2613

187 666 406 884 705 2848

192 748 340 753 1004 3037

206 823 373 972 985 3359

194 864 340 883 923 3204

214 828 379 1109 948 3478

194 614 424 876 917 3025

189 656 379 828 914 2966

171 1243 458 848 1027 3747

114 114

94 94

105 105

79 79

68 68

80 80

92 92

79 79

66 66

85 85

79 79

MVU Samfund Sundhed Levnedsmiddel og husholdning Pædagog Musik og æstetik Teknisk Transport I ALT

474 945 13 3059 0 114 143 4748

441 901 11 2911 291 81 78 4714

458 993 0 2877 330 126 82 4866

458 983 0 2420 267 96 125 4349

491 1019 0 2068 240 105 79 4002

585 1226 47 1943 255 137 74 4267

544 1154 61 1892 188 143 58 4040

479 1082 75 1647 207 150 61 3701

446 983 63 1361 235 161 156 3405

437 1302 49 1592 245 266 80 3971

552 1443 51 1890 274 253 79 4542

KVU Samfundsvidenskab Teknik I ALT

1372 426 1798

982 427 1409

958 439 1397

704 438 1142

774 312 1086

900 419 1319

867 380 1247

894 283 1177

933 316 1249

1205 416 1621

1435 390 1825

SDU-Odense Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Kolding Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Esbjerg Sundhedsvidenskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-Sønderborg Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I alt SDU-I alt Naturvidenskab Sundhedsvidenskab Teknisk videnskab Humaniora Samfundsvidenskab I ALT AUC-Esbjerg Teknisk videnskab I ALT

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

75

Carsten Ulstrup


Bilag 12a. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (fakultetsniveau), 2000-2010 1500

4000

1300

3500

1100

3000

900

2500

Nat

2000

700

SDU i alt

Sundhed T eknik Hum Samf 500

1500

300

1000

100

500

-100

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SDU-Ialt

0

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

400

4000

350

3500

300

3000

250

2500

200

2000

150

1500

100

1000

50

500

0

SDU-Odense og SDU i alt

Bilag 12b. Ansøgere (1. prioritet) til SDU (4 geografiske lokationer) og AUC-Esbjerg, 20002010

SDU-Ko-Ialt SDU-Es-Ialt SDU-Sø-Ialt AUC-Es-T eknik SDU-Od-Ialt SDU-Ialt

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

76

Carsten Ulstrup


Bilag 12c. Ansøgere (1. prioritet) til de mellemlange videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010 3500

7000

3000

6000

2500

5000 MVU-Samf MVU-Sund 4000

1500

3000

MVU-Levn MVU i alt

2000

MVU-Pæd MVU-Æ st MVU-T ekn MVU-T ransp MVU-Ialt

1000

2000

500

1000

0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Bilag 12d Ansøgere (1. prioritet) til de korte videregående uddannelser i Region Syddanmark, 2000-2010 2000

1800

1600 1400

1200 KVU-Samf KVU-T ekn

1000

KVU-Ialt 800

600 400

200

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding (KOT), diverse årgange.

Region Syddanmark

77

Carsten Ulstrup


Bilag 13a. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en ungdomsuddannelsesinstitution i Region Syddanmark, 2000-2009 EUD grundforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole EUD Grundf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa EUD Grundf. Sydjylland EUD Grundf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Grundf. Hele landet

Region Syddanmark

2000 18

2001 17

2002 15

2003 13

2004 12

2005 15

2006 14

2007 14

2008 17

11 19

11 19

10 21

11

7

6 20

11 26

5 22

5 22

6 7 7 10

8 8 7 11

7 9 7 9

8 9 6

9 9 6

11 11 6

9 10 10 7

14 9 10 6

10 10 11 7 9

7 10

17

16

16

15

16

17

10 8 19

11 9 19 16 11 16

6

7

8

19 8 11 21

18 6 10 19

18 7 8 20

11 19

11 7 20 16 10 14

15 11 15

14 11 15

15 12 18

17 16 7 15 18 15 12 22

12 18

12 22

11 18 6 14

20 6

16 7

17 6

17 7

15 7

11 17 8

10 19 8

19 8

19 8

21 10 7 16 11

21 10 9 17 11

20 10 9 18 11

21 5 11

23 6 9

6

18 8 16

18 9 15

18 9 17

19 8 19

7 5 20 9 19

21 6 10 19 8 8 22 10 19

20 7 10 19 7 11 20 10 17

21 7 11 21 7 10 17 10

19 8 11 21 6 9 20 9

17 8 7 23 7 10 21 7 9 22 10

18

18

18

18

18

16

10

9

9 19 18 26 19 9 10 20 7 12 12 11 11 12 12 12 11

8 18 18 24 17 9 9 18 6 11 12 11 11 13 12 12 12

8 7 10 18 13 27 18

17 6

22 17 19 22 7 14 10 9 10 11 10 11 12 10 10

16 7

19 20 18 20 7 9 14 11 10 10 10 10 11 11 10 10

78

19 8

19 20 21 22 7 6 18 10 10 10 10 10 11 11 10 10

23 9

9 22 21 20 22 8 9 17 7 11 11 10 11 12 12 11 11

22 16 9

8 23 19 22 18 8 8 18 7 11 11 11 11 12 12 11 11

21 12

8 21 22 25 22 9 9 18 7 12 12 11 11 13 12 12 12

2009 15 7 6 18 2 9

19 11

10 20 19 21 17 8 9 17 6 11 12 11 11 13 12 12 11

8 16 6 12 11 11 11 12 12 11 11

Carsten Ulstrup


Tabel 13a fortsat EUD hovedforløb Vestfyns Handelsskole, Glamsbjerg Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth Faaborg-Midtfyn Kommune Nyborg Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Middelfart TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Dalum Landbrugsskole Dalum Landbrugsskole Gartnerskolen Søhus Kold college Odense Tekniske Skole Social- og Sundhedsskolen Fyn, afdeling i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Social- og Sundhedsskolen Fyn, Svendborg Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Søfartsskole Marstal Navigationsskole Elsesminde, Odense Produktionsskole Produktionsskolen Sydfyns ErhvervsForskole Assens Kommune Middelfart Kommune Nordfyns Kommune Odense Kommune Svendborg Kommune EUD Hovedf. Fyn Grindsted Erhvervsskole Grindsted Landbrugsskole Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Ribe Handelsskole Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Fanø Navigationsskole Fanø Søfartsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG IBC International Business College, Kolding IBC International Business College, Kolding Pædagoguddannelsen i Kolding Business College Syd - Mommark Handelskostskole Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa

Region Syddanmark

2000 24

2001 25

2002 25

2003 24

2004 25

2005 26

2006 24

2007 22 72

2008 19 47

2009 20 5

14 25 7

13 26 8

15 25 7

16

17

16

16

18

18

18

8

19

14

9

29 34 35 14

33 33 34 14

32 34 15

31 34 15

35 33 16

32 33 17

6 25 33 35 18

9 36 33 35 18 32

9

31 33 36 13

32 38 18 34

25

25

24

25

25

24

24 23

24

24

24

18 37 25

17 37 26

17 37 24

25 22

29 30

13

8

18

13 35 26

14 38 25

5

15 36 24

8

17

17

16

16

31

32

32

33

17

26

30

35 21

7 26 29 21 32 36 26

25 26 16 22 35 13 25 15 24 14

26 30 42 24 36 53

12 30 13 7

25 30 11 24 35 20 15 13 23 13 7

14 25 16

23 35 37 41 15 23 16

28 25 14

27 26 14

29 24 15

27

24

16

26 38 25

26 36 23

24 36 24

24 35 24

17 5 25 36 24

9 26 25

13 31 23

12 30 24

13 27 24

13 27 24

38

37

37

36

37

17

23

23

29

38

31 30 24 24 39

27 25 26 27 39

24 24 24 24 38

25 24 25 24 38

23 24 24 24 39 35

79

26 24

26 26 53 25 35 43 22 14 23 16

26 28 43 24 35 28

27 24 38 23 37 48

26 24 21 24 36 16

27 23 13 23 35 19

14 25 17

10 23 18

22 23 18

24 19

27 25 17 37 25 34 24

26 25 18 38 24 37 24

25 25 19 40 24 36

21 22 19 37 24 34

27 24 19 35 24 35

13

12

23 21 35 22

23 19 24 16

22 24 25 23

24 40

24 41

29 40 24 24 26 24 39 32

29 36

41 42 21 32 24 25 26 25 39 32

40 18 34 23 25 23 23 39 32

38 13 22 23 24 25 22 41 33

25 25 25 39 34

Carsten Ulstrup


IBC International Business College, Aabenraa Social- og Sundhedsskolen Syd, Aabenraa TronsøSkolen Amu-Center Vestjylland, Esbjerg AMU-Vest, Esbjerg Fredericia Produktionsskole AMU SYD, Kolding Kost & Tekstilskolen Skolen for Gastronomi, Musik & Design Esbjerg Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Kolding Kommune Udviklings Center Kolding Sønderborg Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Vejen Kommune Vejle Kommune Aabenraa Kommune EUD Hovedf. Sydjylland EUD Hovedf. Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark EUD Hovedforløb Hele landet

Region Syddanmark

24 13 5

25 14 5

12

12

29 5

28

24 15 5

24 15 5

25 16 5

25 16

23 17

38

19

22

19

24

22 17

22 18

22 17

25

26

19

29 5 21 19 20 25

27 27 25 27 26 27 27 26

27 26 26 27 25 26 26 26

80

26 26 26 26 26 26 26 26

28 27 27 28 28 27 27 27

25 28 27 28 27 28 28 27 27

25 28 27 27 27 26 27 27 27

28 28 27 28 27 27 28 27

24 26

28 27 28 28 27 27 27 28

25 27 27 28 28 26 27 27 27

23

14 25 26 26 28 28 27 28 26 27

Carsten Ulstrup


Tabel 13a fortsat Erhvervsgymnasial uddannelse Vestfyns Handelsskole, Assens TietgenSkolen (Nyborg-Kerteminde) Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Svendborg Erhvervsskole Erhv.gymn. Fyn Grindsted Erhvervsskole Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle (Grindsted) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Ribe Handelsskole EUC Lillebælt, Fredericia IBC International Business College, Fredericia EUC Syd, Haderslev Haderslev Handelsskole HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Tønder Tønder Handelsskole Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Vejen Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole EUC Syd, Aabenraa IBC International Business College, Aabenraa Erhv.gymn. Sydjylland Erhv.gymn. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Erhv.gymn. Hele landet

Region Syddanmark

2000 134 110 125 119

2001 86 66 102 128

2002 81 35 106 121

2003 91

2004 103 131 125

2005 125 101 108 113

2006 101 118 96 100

2007 103 81 95 140

117 136

101

96

118

122

102

107

107

101 40

278 109

68 70

35 35

113 92

101 129

110 103

94 78 123 122 119

107 97 95 110 73

112 119 105 104

2008 89 64 82 37

2009 34 35 34 33

115 122 110

103 112 111

115 111 90

111 107 137

111 119 133 140 35

99 116 111 127

90 100 100 88

103 94 99 104

114 141 140 107

108 90 163 119

112 126 100 66

116 134 81 36

126 93 110 106

132 119 105 137 106 92 112 80 117

95 103 35 34 102 117 102 133 113 117 114 173 110

91

115

112

97

60

94 100 104 99 93

165 116 143 118 106

114 101 111 128 119

115 110 118 108 133

84 112 109 125 95

90 100 103 109 109 91 103 103 104

101 113 109 118 110 111 113 109 112

122 116 114 113 113 118 109 114 113

150 112 115 114 107 110 115 114 111

92 102 105 115 111 107 117 105 110

114 137 109 111 116 121 119 107 125 112 112 112 116 108 107 105 111 110

93 119 108 96 92 98 123 118 115 108 111 110 118 110 105 107 110 110

107 98 45 97 108 102 114 129 81 100 106 105 108 103 104 108 105 105

81

79 66 76

35 35 35

69 84

34 35

59 74 67 73 65 79 64 72 68 69

35 35 34 34 35 36 35 34 35 35

50 28 85 71 75 73 70 66 71 69 69 71 71 73 64 69 70

36 9 34 35 35 35 36 35 35 35 35 34 35 34 34 35

Carsten Ulstrup


Tabel 13a fortsat Stx og ib Vestfyns Gymnasium, Assens Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium, Ringe Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nordfyns Gymnasium, Søndersø Nyborg Gymnasium Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Tornbjerg Gymnasium Oure Idrætsgymnasium Svendborg Gymnasium og HF Stx, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Esbjerg Statsskole Ribe Katedralskole Fredericia Gymnasium Haderslev Katedralskole Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School Munkensdam Gymnasium, Kolding Alssundgymnasiet Sønderborg Sønderborg Statsskole Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF, Vejle Rødkilde Gymnasium, Vejle Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig, Aabenraa Aabenraa Statsskole Stx, Sydjylland Stx, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Stx, hele landet

Region Syddanmark

2000 98 81 92 96 105 96 93 93 101 94

2001 97 101 100 101 112 138 114 110 111 99

2002 106 112 122 122 104 124 123 122 105 102

2003 115 128 104 117 121 117 122 95 129 123

2004 118 125 109 102 121 123 137 95 141 122

2005 104 117 103 135 107 113 132 139 116 96

98 96 92 136 98 98 105 109 105 112 98 92 100 107 94 125 92 107 96 103 100 107 104 105 105 100 104

98 106 100 112 109 102 104 104 109 116 135 103 105 114 126 104 110 111 104 108 108 113 105 105 107 108 108

96 111 116 105 119 99 116 105 93 105 113 108 102 106 91 117 112 128 98 107 108 108 106 103 108 108 107

118 116 96 95 102 134 120 123 100 107 89 117 118 113 106 111 106 108 126 110 112 115 114 107 115 112 113

107 119 125 122 95 102 97 103 123 108 111 104 125 111 110 99 116 118 92 107 111 115 109 113 117 111 113

120 118 119 161 124 100 105 114 126 135 115 143 121 105 113 119 112 129 110 119 119 116 108 109 110 119 113

82

2006 108 86 115 100 97 108 121 116 99 106 91 104 105 92 119 115 110 115 96 134 104 100 104 92 101 120 102 94 104 101 105 105 112 112 110 112 105 110

2007 121 124 115 114 107 112 102 99 114 109 88 101 108 97 106 103 121 122 107 100 103 106 123 106 99 109 110 113 123 105 108 108 111 109 112 115 108 110

2008 74 74 64 66 74 69 72 69 76 74 72 81 73 73 80 72 73 71 70 68 73 72 66 67 73 89 73 70 65 81 72 72 71 74 72 73 72 72

2009 34 34 35 35 35 34 35 35 36 35 34 36 35 35 35 34 34 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 34 34 34 35 34 35 34 35 35 35

Carsten Ulstrup


Tabel 13a fortsat Hf og studenterkursus Middelfart Gymnasium og HF-Kursus Nyborg Gymnasium Fyns HF-Kursus Mulernes Legatskole Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium og HF Hf, Fyn Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Esbjerg Gymnasium og HF Kursus Læreruddannelsen i Esbjerg Ribe Katedralskole VUC Vest VUC Vest, Esbjerg Fredericia Gymnasium VUC Fredericia Haderslev Katedralskole VUC Sønderjylland Kolding Gymnasium, HF-Kursus og IB School VUC Kolding Sønderborg Statsskole Studenterkurset og Kostskolen i Sønderjylland Tønder Gymnasium Varde Gymnasium Vejen Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium & HF VUC Vejle Aabenraa Statsskole Hf, Sydjylland Hf, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hf, hele landet

Region Syddanmark

2000 40 50 48 48 63 96 65 52 51 48

2001 43 56 65 59 42 64 51 55 35 57 50

2002 55 43 54 49 49 45 47 49 40 53 55

2003 55 61 50 65 51 67 82 59 73 68 49

2004 45 44 59 65 68 80 66 62 45 46 69

2005 79 59 58 47 76 63 61 46 59 48

2006 59 52 45 42 57 34 66 49 47 44 47

2007 58 44 51 49 51

2008 49 65 60 50 46

2009 25 25 29 25 26

45 49 48 48

50 54 40 42 48

25 27 26 24

41 67

26 28 22 28 25 27 25

47

53

61

44

66

47

46

29 45

52

48

47

45

56

48

43

38

50

48

47

51

62

53

47

41

40 53 72 44 55

59 42 49 41 48 54

45 80 53 57 42 45

51 53 43 51 52 46

57 53 49 43 50 63

51 42 60 50 56 50

54 60 49 56 40 50

41 45 42 41 50 47

53 23 47 45 39 50

59 59 50 59 67 53

27 26 26 26 25 25

49 50 54 61 55 56 56 54 57

50 50 52 60 55 50 59 52 55

48 50 50 55 48 47 50 50 50

48 52 54 61 60 51 57 54 58

48 54 57 68 54 58 56 57 59

39 50 53 63 56 55 56 53 57

65 47 48 52 49 48 51 48 50

45 48 48 55 48 54 54 48 51

58 53 53 56 51 51 55 53 53

24 26 26 28 27 25 27 26 27

83

Carsten Ulstrup


Tabel 13b. Gennemsnitlig studietid (måneder) ved en videregående uddannelsesinstitution i Region Syddanmark, 2000-2009 KVU Dalum Landbrugsskole Det Fynske Kunstakademi EA Lillebælt, Kold College EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Gartnerskolen Søhus Kold college, Odense Odense Tekniske Skole Skuespillerskolen ved Odense Teater Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle TietgenSkolen, Odense TietgenSkolen (KVU NON) Kogtved Søfartsskole Procesteknisk Institut, SIMAC Svendborg Erhvervsskole Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Marstal Navigationsskole KVU, Fyn Grindsted Landbrugsskole EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) EA SydVest, Esbjerg (Spangsbjerg Møllevej) Esbjerg Handelsskole EUC Vest, Esbjerg Kjærgård Landbrugsskole Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Det Danske Musicalakademi, Fredericia Haderslev Handelsskole Designskolen Kolding EA Kolding, IBA EA Kolding, Noma HANSENBERG, Kolding IBC International Business College, Kolding Business College Syd - Sønderborg Handelsskole Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS EA SydVest, Sønderborg (Grundtvigs Allé) EUC Syd, Sønderborg EUC Syd, Sønderborg Gråsten Landbrugsskole Tønder Handelsskole EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Vejle Handelsskole Vejle Tekniske Skole KVU, Sydjylland KVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark KVU, Hele landet

Region Syddanmark

2000 20

2001 10

2002 9

2003 11

2004 11

2005 12

2006 11

2007 13 59

2008 11 60

11 14 23 46

13 17 20 46

22 24 46

23 24 46

23 23 46

22 23 46

25 23 44

26 23 44

24 22 44

27

26

25

25

25

24

24 23

24

19 10 23 4

14

2009 14 56 23 22 24

46

25 22 11

22 12

21 12

22

12

21 7

20 4

21 4

23 4

23

16 8 21 4

13 21 3

22 4

13 13 22 25

26 19

26 17 4

26 21 5 21

25 25 5 19 33

25 24 4 18 34

26 23 5 15 34

24 26 5

24 24 4

25 26 5

28 38

26 33

35

34

34

34

28 38

36

34

34

35

35

35

37

21 26 29

19 22 27

24 24 28

28 22 28

24 22 33

22 22

23 22

23 22 38

21 17

29

29

23

25 20

17

22

22

23

22

20

3 33

5

4 28

4

4 23

5

3

22 4

26 4

27 35 26 24 28 21 19 20 24 23

27 24 22 21 27 20 18 21 21 22

28 26 24 23 29 22 22 23 23 25

28 24 24 24 29 21 22 23 24 25

28 24 24 24 29 22 22 24 24 25

28 23 24 22 29 21 23 22 22 25

30 22 23 22 30 22 22 22 22 25

28 23 22 23 30 21 21 22 23 25

30 21 22 22 29 22 21 22 22 25

12 25

84

26 24 30 23 24 22 24 26

Carsten Ulstrup


Tabel 13b fortsat Professionsbachelor Seminariet for kunst og håndværk, Kerteminde Den Sociale Højskole i Odense EA Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole EA Lillebælt, TietgenSkolen Ergoterapeutuddannelsen i Odense Fysioterapeutuddannelsen i Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum - CVU Læreruddannelsen i Odense Odense Håndarbejdsseminarium Odense Maskinmesterskole Odense Tekniske Skole Pædagoguddannelsen i Odense S Pædagoguddannelsen i Odense V Radiografuddannelsen i Odense Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Syddansk Universitet, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Den Frie Lærerskole, Ollerup Procesteknisk Institut, SIMAC Skårup Seminarium Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Prof.Bach. Fyn Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg EA SydVest, Esbjerg (Grådybparken) Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg EUC Vest, Esbjerg Fysioterapeutuddannelsen i Esbjerg Jordemoderuddannelsen i Esbjerg Læreruddannelsen i Esbjerg Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Pædagoguddannelsen i Esbjerg Socialrådgiveruddannelsen i Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Ernæring og sundhedsuddannelsen i Haderslev Læreruddannelsen i Haderslev Pædagoguddannelsen i Haderslev Uddannelsen i grafisk kommunikation i Haderslev EA Kolding, IBA Pædagoguddannelsen i Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Sygeplejerskeuddannelsen i Sønderborg Design Seminariet, Tønder Bioanalytikeruddannelsen i Odense (Vejle) EA Lillebælt, Vejle Handelsskole Læreruddannelsen i Jelling Pædagoguddannelsen i Jelling Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Pædagoguddannelsen i Aabenraa Prof.Bach. Sydjylland Prof.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Prof.Bach. Hele landet

Region Syddanmark

2000 36 35

2001 34 35

2002 35 34

2003 36 37

2004 36 37

2005 36 41

2006

2007

2008

2009

45

42

42

43 41

36

36

39

40

39

42

44

44

43 42

43 42

41 50 36 41 23 40 37 34

42 51 35 37 23 44 42 36

40 52 36 39 23 42 46 36

41 53 35 40 23 41 40 35

40 53 36 33 39 42 41

39 51 35 32 39 42 41 41

37 51

20 52

47

50

35 43 43 43 39

37 41 43 42

36 42 44 41

42 42

47

46

47

49

49 48 42 41

48 49 51 46 43

47 50

47 51

46 61 38 52

45 58 35 53

44 62 38 53

41 49 60 36 52

36 45 59 36 51

39 45 59 40 54

42 43

41 42

42 43

43 43

40 44

42 44

40 43

42 44

36 25

36 23

39 23

39

41 22

41

41 24

41

45 23 43

44 42 41 50

49 39 42 38 46 42 42

50 38 42 36 46 44 36

50 41 42 39 46 32 39

53 35 41 36 48 41 34

53 35 41 39 49 36 37

52 31 42 44 45 29 29

52 36 44 42 43 35 37

53 38 44 43 46 33 39

52 36 44 43 44 25 38

49 43

50 42

50 42

50 41

51 40

51 43

50 43

54 43

54

42 42 46 32 35 42 52

34

33

39 32 48 33

40 37 47 36

40 39 47 36

39 47 45 37

41 48 48 35

40 38 46 37

29 40 43 36

38 39 46 37

43 36 46

41 39 44

52 41 47 40 43 42 44 42 43 43 42 43

50 39 47 44 44 43 45 42 42 44 43 44

50 38 46 42 43 43 45 43 42 43 43 43

51 39 48 42 43 43 44 43 42 44 43 43

52 41 48 40 44 44 45 43 44 42 44 44

51 40 44 41 44 43 45 44 43 44 43 44

38 32 43 43 41 43 44 45 44 42 43 44

47 38 42 42 44 44 45 46 44 45 44 45

50 43 42 46 44 44 45 44 44 46 44 45

50 42 40 42 43 43 45 44 44 45 43 44

85

Carsten Ulstrup


Tabel 13b fortsat Øvrig MVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg Marstal Navigationsskole Øvrig MVU, Fyn Billund Air Center A/S Maritimt Uddannelsescenter Vest, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Fanø Navigationsskole Syddansk Universitet, Kolding Karlog Air, Sønderborg Øvrig MVU, Sydjylland Øvrig MVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Øvrig MVU, hele landet

2000

2001

2002 38

26

26

31

2003

2004 39

8 42

2005

2006

2007 62

2008

2009

19

26

33

31

25

13 17

13 21

13 24 25

15 24 25

18 23 25

8 27 26

30 27

39 35

22

17

33 9 63 25

24 26 18 11

33 28 24 10

35 20 14

22 20 13

11 14 16 14

17 22 17

22 21 14

25 25 23 18

38 27 26 31

28 24 25 23

26 18

28 21

35 20

22 18

14 15

17 20

22 20

25 22

22 27 27

26 24 24

Universitetsbachelor Den Sociale Højskole i Odense Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Syddansk Universitet, Odense Univ.Bach. Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg Univ.Bach. Sydjylland Univ.Bach. Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Univ.Bach. Hele landet

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

47 47 36

49 49 33

46 46 32

46 46 34

46 46 36

31 34 32 43 43 43 35 41 43 42

34 35 34 45 42 43 37 40 45 42

14 35 37 34 43 43 50 36 41 43 44

15 35 38 33 43 43 44 35 40 43 42

15 35 40 33 42 43 48 35 41 42 43

45 45 36 38 14 36 37 34 42 42 44 37 39 42 42

43 43 35 45 17 36 36 34 41 43 42 36 38 41 42

34 46 46 35 39 30 41 37 37 43 42 41 35 40 43 41

40 43 43 33 37 29 35 36 35 41 42 41 35 38 41 40

37 41 41 33 40 30 35 34 34 39 41 39 35 38 39 40

LVU Det Fynske Musikkonservatorium, Odense Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Syddansk Universitet, Odense LVU, Fyn Syddansk Universitet, Esbjerg Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg Aalborg Universitet Esbjerg Designskolen Kolding Syddansk Universitet, Kolding Syddansk Universitet, Sønderborg LVU, Sydjylland LVU, Region Syddanmark Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark LVU, hele landet

2000 59 19 62 62

2001 57

2002 54

2003 55

2004 53

2005 45

2006 57

54 54

50 50

48 48

60

63

23 33 26 33 56 55 64 47 52 56 57

25 29 33 33 57 54 60 45 53 57 55

58 46 28 45 19 37 50 52 58 43 54 50 52

60 35 27 41 24 37 48 51 51 43 52 48 50

44 39 27 35 28 34 45 51 49 42 51 45 49

47 47 34 58 32 25 41 25 33 43 51 47 41 51 43 48

46 46 31 42 42 26 37 26 34 44 50 44 41 48 44 47

2008 41 50 45 45 27 61 36 26 37 32 35 43 46 42 37 42 43 43

2009 30

62 62

2007 55 45 44 44 35 43 41 26 38 28 35 42 47 44 40 44 42 45

Region Syddanmark

86

44 44 29 38 34 26 34 32 32 41 43 41 31 42 41 41

Carsten Ulstrup


Bilag 14. Antal 15-16 hhv. 16-19 årige (gennemsnit) fordelt på kommuner og områder i Region Syddanmark, 2010-2025 15-16 årige Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fredericia Kolding Vejle Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fyn Trekantområdet Sønderjylland Sydvestjylland Region SydDK Hele landet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 657 644 625 605 587 584 606 611 562 543 564 564 568 563 564 565 796 789 775 725 697 708 697 689 667 664 693 681 685 708 707 704 356 357 348 351 339 318 316 302 296 304 304 294 307 310 305 304 156 151 161 145 134 148 152 144 131 127 130 127 120 120 121 116 528 543 529 542 550 532 526 534 520 508 529 525 517 537 544 525 413 446 427 406 409 408 408 400 382 374 382 394 397 394 412 396 401 440 440 436 411 377 408 408 376 377 386 384 382 389 396 384 2221 2280 2199 2159 2117 2079 2132 2073 1992 1988 2003 2002 2027 2071 2096 2064 773 792 769 729 723 716 717 720 698 686 682 689 705 707 712 699 85 87 80 77 67 66 66 62 60 59 58 61 59 56 54 56 653 658 658 671 644 612 610 637 632 623 641 622 604 609 627 625 1171 1159 1169 1175 1135 1102 1105 1104 1097 1125 1133 1105 1113 1114 1140 1157 1449 1493 1508 1467 1408 1426 1489 1452 1407 1411 1420 1416 1399 1418 1443 1431 836 847 810 779 789 757 738 730 720 718 733 720 709 714 715 711 1070 1065 1006 1034 1051 1007 1011 996 976 967 948 941 939 925 907 878 621 601 566 575 555 542 546 527 516 487 467 465 456 462 475 465 884 873 828 832 843 818 835 816 796 805 807 814 794 771 775 785 397 408 399 387 370 381 394 364 339 348 337 332 341 328 331 322 1615 1615 1548 1505 1459 1423 1398 1358 1332 1316 1319 1293 1295 1313 1321 1317 47 47 40 39 38 36 34 37 41 41 40 40 38 37 39 39 761 782 739 736 750 709 720 681 627 628 618 618 625 630 629 629 625 620 644 626 610 612 607 608 595 591 593 585 569 566 594 601 6383 6526 6350 6173 6032 5932 6025 5941 5681 5627 5727 5718 5766 5852 5909 5811 3273 3309 3334 3312 3186 3140 3204 3192 3136 3158 3193 3142 3116 3140 3209 3213 3411 3385 3209 3219 3238 3123 3129 3068 3007 2976 2954 2940 2897 2872 2870 2837 3444 3471 3370 3292 3226 3160 3152 3048 2934 2923 2906 2868 2866 2873 2913 2907 16510 16690 16262 15995 15682 15354 15510 15249 14756 14684 14779 14668 14644 14737 14901 14767 71514 72512 71125 69705 68760 67895 68141 67582 66121 65885 66210 66205 66601 66560 66625 65913

16-19 år Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Middelfart Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Fredericia Kolding Vejle Haderslev Sønderborg Tønder Aabenraa Billund Esbjerg Fanø Varde Vejen Fyn Trekantområdet Sønderjylland Sydvestjylland Region SydDK Hele landet

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 573 580 580 577 565 550 540 543 543 528 519 511 507 516 513 516 708 719 721 722 697 676 661 648 646 632 628 631 625 638 643 647 319 319 324 321 324 315 304 297 286 282 280 277 276 281 280 283 151 142 142 143 134 132 132 132 132 126 122 119 117 114 114 113 486 501 513 505 517 513 508 506 504 495 492 494 489 493 501 502 380 377 390 387 388 381 374 373 369 360 355 351 353 358 361 370 410 411 419 416 428 414 396 399 388 384 382 374 374 376 379 382 2324 2388 2445 2419 2429 2368 2323 2323 2275 2260 2229 2192 2184 2209 2229 2253 867 854 863 839 830 812 791 786 784 773 767 752 750 758 763 772 77 82 80 84 81 76 74 72 69 69 66 66 66 66 66 64 654 667 671 673 680 667 655 641 640 638 644 647 635 633 627 630 1197 1202 1217 1225 1226 1207 1189 1174 1158 1156 1167 1163 1161 1168 1156 1173 1401 1438 1472 1490 1490 1463 1452 1457 1443 1446 1430 1415 1413 1410 1416 1422 805 809 838 818 808 796 770 762 744 733 728 729 722 723 719 717 1025 1047 1056 1034 1047 1028 1018 1024 998 990 979 959 951 942 933 924 590 591 584 569 565 543 538 531 518 513 493 478 466 456 457 460 850 853 853 835 831 818 807 817 796 795 789 782 788 779 770 765 371 382 386 388 386 374 373 373 362 355 347 332 334 333 326 330 1630 1647 1649 1618 1598 1543 1505 1472 1435 1412 1387 1374 1354 1357 1354 1359 38 39 39 38 37 34 33 31 32 34 35 36 36 34 34 34 727 728 735 719 724 713 693 702 667 647 629 605 604 604 606 609 591 581 592 600 592 591 583 576 576 567 565 560 555 548 545 551 6296 6370 6476 6412 6393 6234 6103 6079 5994 5909 5840 5766 5740 5808 5848 5901 3252 3307 3360 3387 3396 3336 3295 3272 3241 3239 3240 3225 3209 3210 3200 3224 3269 3300 3331 3256 3250 3185 3133 3134 3056 3031 2988 2948 2927 2900 2879 2866 3356 3377 3402 3363 3335 3254 3187 3153 3072 3014 2963 2906 2883 2876 2864 2883 16173 16354 16569 16417 16374 16009 15717 15638 15362 15193 15031 14845 14758 14794 14791 14873 69596 70818 71961 71740 71524 70359 69217 68871 68168 67565 67167 66601 66482 66841 66823 67059

Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRKM110 og FRDK110.

Region Syddanmark

87

Carsten Ulstrup


Bilag 15. Udviklingen i gymnasiebasisårgange 2010-2020 (gennemsnit af 15-16 årige) fordelt på kommune. Fyn 2010 2011 2012 2013 Assens 657 644 625 605 Faaborg-Midtfyn 796 789 775 725 Kerteminde 356 357 348 351 Langeland 156 151 161 145 Middelfart 528 543 529 542 Nordfyn 413 446 427 406 Nyborg 401 440 440 436 Odense 2221 2280 2199 2159 Svendborg 773 792 769 729 Ærø 85 87 80 77 6383 6526 6350 6173 Fyn Indeks 100 102 99 97 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110.

2014 587 697 339 134 550 409 411 2117 723 67 6032 94

2015 584 708 318 148 532 408 377 2079 716 66 5932 93

2016 606 697 316 152 526 408 408 2132 717 66 6025 94

2017 611 689 302 144 534 400 408 2073 720 62 5941 93

2018 562 667 296 131 520 382 376 1992 698 60 5681 89

2019 543 664 304 127 508 374 377 1988 686 59 5627 88

2020 564 693 304 130 529 382 386 2003 682 58 5727 90

Bilag 16. Udviklingen i hf-basisårgange 2010-2020 (gennemsnit af 16-19 årige) fordelt på kommune. Fyn 2010 2011 2012 2013 Assens 573 580 580 577 Faaborg-Midtfyn 708 719 721 722 Kerteminde 319 319 324 321 Langeland 151 142 142 143 Middelfart 486 501 513 505 Nordfyn 380 377 390 387 Nyborg 410 411 419 416 Odense 2324 2388 2445 2419 Svendborg 867 854 863 839 Ærø 77 82 80 84 6296 6370 6476 6412 Fyn Indeks 100 101 103 102 Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110.

Region Syddanmark

2014 565 697 324 134 517 388 428 2429 830 81 6393 102

88

2015 550 676 315 132 513 381 414 2368 812 76 6234 99

2016 540 661 304 132 508 374 396 2323 791 74 6103 97

2017 543 648 297 132 506 373 399 2323 786 72 6079 97

2018 543 646 286 132 504 369 388 2275 784 69 5994 95

2019 528 632 282 126 495 360 384 2260 773 69 5909 94

2020 519 628 280 122 492 355 382 2229 767 66 5840 93

Carsten Ulstrup


Bilag 17. Gymnasiefrekvensen for de fynske kommuner, 1989-2010 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Assens 30,1 20,6 26,2 26,3 26,0 33,4 29,5 26,5 28,0 Faaborg-Midtfyn 30,2 26,0 30,5 28,5 31,0 35,7 32,6 29,8 35,1 Kerteminde 20,8 22,1 20,8 20,1 24,4 22,1 34,6 27,4 30,5 Langeland 21,3 26,2 14,3 21,2 17,9 26,2 29,0 24,7 27,1 Middelfart 22,0 22,4 28,4 29,1 29,6 31,9 35,8 31,4 29,5 Nordfyn 24,1 20,2 22,1 23,2 26,0 22,6 29,3 27,5 23,1 Nyborg 23,1 23,8 22,4 24,6 26,6 27,6 26,1 29,6 27,9 Odense 28,3 27,7 31,2 30,4 32,8 33,9 36,2 34,6 36,5 Svendborg 28,0 29,3 26,1 27,6 31,0 31,3 34,8 40,3 40,7 Ærø 22,8 22,4 10,7 25,3 15,4 14,9 7,0 16,9 17,1 27,3 25,8 27,4 27,5 29,9 31,5 33,5 32,4 33,7 Fyn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110 samt indberetning fra skolerne.

1998 26,8 32,6 29,7 26,4 28,3 27,6 27,7 33,0 34,4 17,2 30,9

1999 27,6 31,6 26,6 37,7 29,0 29,3 28,8 35,2 35,6 16,8 32,3

2000 29,1 33,6 25,4 21,7 26,3 28,1 24,7 36,8 30,4 12,7 31,4

2001 30,7 32,3 24,2 18,6 33,5 28,0 28,2 36,6 33,3 15,1 32,4

2002 26,1 37,6 28,0 21,2 29,7 29,7 27,5 39,0 31,3 30,1 33,4

2003 27,9 35,2 33,7 27,1 35,4 30,6 25,4 40,7 33,8 35,6 35,3

2004 29,9 30,4 27,7 25,4 31,7 31,5 27,9 40,5 35,4 19,0 34,4

2005 32,2 33,4 29,3 16,6 31,3 24,6 29,2 42,0 35,9 23,2 35,1

2006 31,6 33,6 31,6 30,1 28,4 25,9 36,8 42,8 34,0 19,6 35,7

2007 29,8 33,6 38,2 20,3 27,2 27,5 28,4 41,7 39,0 36,7 35,6

2008 33,9 37,1 30,4 30,6 30,9 27,6 38,0 38,7 39,4 23,7 36,3

2009 30,8 35,0 30,1 24,6 24,0 29,7 30,5 42,3 41,1 20,3 36,5

2010 31,7 36,2 27,8 24,4 31,6 29,8 42,1 41,2 39,6 14,1 36,9

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Assens 5,3 6,8 5,6 8,0 5,3 6,8 7,6 9,0 5,7 4,4 Faaborg-Midtfyn 3,9 4,3 5,1 4,3 5,3 6,0 5,6 4,6 3,9 4,9 Kerteminde 11,7 11,8 10,2 5,6 10,6 8,9 6,8 11,8 11,0 7,8 Langeland 3,7 0,6 5,2 4,6 4,9 7,7 11,6 4,1 4,2 1,2 Middelfart 10,0 12,1 13,8 7,2 13,5 10,9 10,9 11,6 8,3 10,9 Nordfyn 6,5 6,7 5,1 8,2 7,0 7,6 8,0 7,4 4,1 4,4 Nyborg 11,0 12,4 11,4 9,1 11,8 12,8 11,6 10,6 10,6 10,2 Odense 10,6 12,0 12,4 11,9 12,3 12,4 11,8 9,4 8,3 9,4 Svendborg 9,1 10,7 10,3 10,7 12,9 10,1 10,1 7,2 4,8 6,4 Ærø 0,0 2,5 3,9 1,4 1,5 4,4 6,0 3,1 3,1 3,1 8,7 10,0 9,9 9,1 10,6 10,4 10,0 8,8 7,1 8,0 Fyn Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken, FRMK110 samt indberetning fra skolerne.

1999 3,9 2,6 9,2 4,3 7,7 6,2 7,0 7,3 10,1 0,0 6,9

2000 5,9 2,4 6,8 2,6 8,6 5,3 7,9 10,5 8,0 3,9 8,1

2001 4,2 4,6 5,9 1,9 9,2 2,5 8,5 9,5 9,9 3,9 7,7

2002 5,1 4,4 7,8 3,3 11,3 4,6 11,0 9,9 6,8 3,6 8,2

2003 3,6 4,6 10,7 4,0 10,8 4,7 9,5 13,3 5,5 6,5 9,4

2004 6,6 4,8 10,4 5,2 5,1 10,2 15,0 10,0 6,1 0,0 8,7

2005 3,1 3,0 8,3 4,5 6,1 5,7 12,4 10,5 6,3 3,1 8,0

2006 5,5 3,0 7,3 4,5 6,6 5,4 6,5 9,3 5,8 3,0 7,0

2007 4,7 4,7 8,8 6,5 5,5 8,7 11,8 10,0 5,1 5,4 7,9

2008 4,8 4,2 6,5 6,8 4,6 9,0 11,0 11,3 4,6 6,3 8,1

2009 5,6 3,9 8,2 3,4 7,9 7,1 11,1 11,0 5,5 2,7 8,3

2010 5,6 4,4 8,8 6,0 11,1 5,0 12,4 12,3 6,0 0,0 9,1

Bilag 18. Hf-frekvensen for de fynske kommuner, 1989-2010

Region Syddanmark

89

Carsten Ulstrup


Bilag 19. Antal optagne elever pr. 5. september 1991-2010 p책 de enkelte skoler samt en fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn Gymnasiet Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyn I alt

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 172 183 188 177 183 188 187 160 156 185 187 165 167 193 194 195 197 196 195 195 206 199 195 191 187 192 187 179 179 180 216 211 179 180 174 169 188 158 189 165 192 217 275 243 250 306 279 272 309 280 302 291 286 280 275 282 274 263 263 265 232 178 207 213 240 205 183 154 158 182 179 193 221 250 248 250 258 248 266 250 272 264 261 255 247 250 243 234 235 237 169 162 190 190 189 163 162 143 138 128 136 193 165 165 183 186 198 192 202 269 219 212 208 203 200 204 199 191 191 193 143 149 151 147 166 149 126 122 127 130 136 160 160 163 152 182 196 188 199 193 200 192 185 184 182 184 181 173 170 173 152 157 134 146 160 129 126 106 106 108 138 112 138 130 153 138 137 171 138 171 163 159 162 164 159 158 160 155 151 158 115 125 125 157 151 129 132 129 111 106 110 124 130 128 158 151 168 168 171 175 180 175 169 164 163 169 170 157 152 158 101 107 97 106 103 99 106 87 74 74 79 93 106 77 86 108 86 97 116 115 112 110 103 99 101 99 98 95 95 98 156 117 126 134 125 108 131 122 103 119 130 129 122 121 149 131 166 190 167 172 178 174 163 158 159 157 156 151 150 156 221 260 254 250 271 304 305 249 265 219 220 220 251 274 248 307 337 350 347 319 332 325 306 300 301 302 301 289 283 283 109 120 132 127 141 143 127 99 120 103 130 134 137 125 149 163 163 202 165 157 205 204 201 191 179 189 188 175 174 178 1786 1769 1783 1827 1903 1786 1773 1529 1547 1519 1637 1740 1872 1869 1970 2117 2185 2274 2275 2296 2369 2305 2239 2189 2153 2186 2157 2062 2043 2079

Hf Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyns HF-kursus Fyn I alt Samlet antal optagne

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 112 110 109 109 82 84 55 53 83 56 55 53 79 55 82 82 85 85 84 113 105 107 106 106 103 101 101 99 98 97 73 85 83 84 84 58 56 56 47 51 49 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 104 110 106 81 84 56 73 53 54 55 55 82 81 54 56 57 86 57 87 82 84 83 83 81 79 79 77 76 75 73 48 71 54 56 55 43 51 27 28 27 50 50 24 28 26 28 28 53 60 53 54 54 54 54 53 53 53 52 51 105 105 129 110 113 80 53 66 96 78 80 84 74 81 71 56 56 59 56 60 60 61 59 58 57 56 55 55 54 53 68 44 54 76 56 47 55 47 28 28 27 28 28 56 54 28 56 55 57 59 63 63 63 63 61 58 58 57 56 56 127 109 129 112 140 109 84 96 74 166 136 139 168 164 140 141 169 166 206 195 210 214 212 212 206 202 202 198 196 194 667

605

685

651

612

517

402

442

408

461

429

436

509

461

429

389

451

479

513

574

573

583

577

576

562

549

548

539

532

2453 2374 2468 2478 2515 2303 2175 1971 1955 1980 2066 2176 2381 2330 2399 2506 2636 2753 2788 2870 2942 2888 2816 2765 2715 2735 2705 2601 2575 2605

Kilde: Egne beregninger.

Region Syddanmark

526

90

Carsten Ulstrup


Bilag 20. Antal nyoprettede klasser 1989-2010 samt fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn 1.G-klasser Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyn i alt

1989 6 9 7 7 7 5 5 5 6 9 6 72

1990 7 7 7 6 6 4 5 4 5 10 5 66

1991 7 8 9 7 6 6 5 4 6 9 4 71

1992 7 8 7 7 6 6 5 4 5 10 5 70

1993 7 7 8 7 6 5 5 4 5 10 5 69

1994 7 7 8 7 6 6 6 4 6 9 5 71

1995 7 7 9 8 7 6 6 4 5 11 6 76

1996 7 7 8 6 6 5 5 4 4 11 6 69

1997 7 7 7 6 5 5 5 4 5 11 5 67

1998 6 6 6 6 5 4 5 4 5 9 4 60

1999 6 7 6 5 5 4 5 3 4 10 5 60

2000 7 6 7 5 5 4 4 3 5 8 4 58

2001 7 7 7 5 5 5 4 3 5 8 5 61

2002 6 8 7 7 6 4 5 4 5 8 5 65

2003 6 10 8 6 6 5 5 4 5 9 5 69

2004 7 9 9 6 6 5 5 3 5 10 5 70

2005 7 9 9 7 6 6 6 4 6 9 6 75

2006 7 11 10 7 7 5 6 4 5 11 6 79

2007 7 10 9 7 7 5 6 3 6 12 6 78

2008 7 10 9 7 7 6 6 3 7 12 7 81

2009 7 11 9 7 7 5 6 5 6 12 6 81

2010 7 10 9 10 7 6 6 4 6 12 6 83

2011 7 11 10 8 7 6 6 4 6 12 7 84

2012 7 10 9 8 7 6 6 4 6 12 7 82

2013 7 10 9 7 7 6 6 4 6 11 7 80

2014 7 10 9 7 6 6 6 3 6 11 7 78

2015 7 10 9 7 6 6 6 4 6 10 6 77

2016 7 10 9 7 6 6 6 3 6 11 7 78

2017 7 10 9 7 6 6 6 3 5 11 7 77

2018 6 10 8 7 6 6 6 3 5 10 6 73

2019 6 10 9 7 6 5 6 3 5 10 6 73

2020 6 9 8 7 6 6 6 4 6 10 6 74

1.hf-klasser Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium Fyns HF-kursus Fyn i alt

1989 5 0 5 2 3 3 5 23

1990 4 3 5 3 4 3 4 26

1991 4 3 4 3 4 3 5 26

1992 4 3 4 2 4 2 4 23

1993 4 3 4 3 5 2 5 26

1994 4 3 4 2 4 3 4 24

1995 3 3 3 2 4 2 5 22

1996 3 2 3 2 3 2 4 19

1997 2 2 2 2 2 2 3 15

1998 2 2 3 2 3 2 4 18

1999 3 2 2 1 4 1 3 16

2000 2 2 2 1 3 1 6 17

2001 2 2 2 1 3 1 5 16

2002 2 1 2 2 3 1 5 16

2003 3 1 3 2 3 1 6 19

2004 2 0 3 1 3 2 6 17

2005 3 0 2 1 3 2 5 16

2006 3 0 2 1 2 1 5 14

2007 3 0 2 1 2 2 6 16

2008 3 0 3 2 2 2 6 18

2009 3 0 2 2 2 2 7 18

2010 4 0 3 2 2 2 7 20

2011 4 0 3 2 2 2 8 21

2012 4 0 3 2 2 2 8 21

2013 4 0 3 2 2 2 8 21

2014 4 0 3 2 2 2 8 21

2015 4 0 3 2 2 2 7 20

2016 4 0 3 2 2 2 7 20

2017 4 0 3 2 2 2 7 20

2018 3 0 3 2 2 2 7 19

2019 3 0 3 2 2 2 7 19

2020 3 0 3 2 2 2 7 19

95

92

97

93

95

95

98

88

82

78

76

75

77

81

88

87

91

93

94

100

98

103

105

103

101

99

97

98

97

92

92

93

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

77

77

79

83

90

89

93

95

96

106

104

2 1 1 1 2 1 111

2 1 1 1 2 1 113

2 1 1 1 2 1 111

2 1 1 1 2 1 109

2 1 1 1 2 1 107

2 1 1 1 2 1 105

2 1 1 1 2 1 106

2 1 1 1 2 1 105

2 1 1 1 2 1 100

2 1 1 1 2 1 100

2 1 1 1 2 1 101

Nyoprettede klasser Præ-IB på Nyborg 1.IB på Nyborg Gymn. VUCFyn (Svendb. Hf-3) VUCFyn (Ærø Hf-2) VUCFyn (Ærø Hf-3) VUCFyn (Glamsbjerg Hf-2) Total

95

92

97

93

95

95

98

88

82

78

Kilde: Egne beregninger.

Region Syddanmark

91

Carsten Ulstrup


Bilag 21a. Det samlede klassetal, fordelt på skoler, 1991-2010 samt fremskrivning for perioden 2011-2020. Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Fyns HF-kursus Odense i alt Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium u.f. Odense i alt Fyn i alt

1991 28 30 32 20 19 15 144 21 15 13 17 36 21 123 267

1992 29 29 31 20 18 15 142 21 15 12 16 37 19 120 262

1993 29 29 32 21 18 15 144 22 15 12 16 38 18 121 265

1994 29 28 31 21 18 15 142 22 16 12 16 38 20 124 266

1995 28 27 32 22 19 14 142 21 17 12 16 38 21 125 267

1996 27 26 31 21 19 13 137 21 17 12 15 38 21 124 261

1997 26 25 29 20 18 11 129 20 16 12 14 38 21 121 250

1998 24 24 26 18 16 11 119 18 15 12 14 36 19 114 233

1999 24 24 24 17 15 11 115 16 15 11 14 37 18 111 226

2000 24 25 23 16 15 11 114 14 14 10 14 35 17 104 218

2001 24 26 24 15 15 11 115 15 13 9 14 33 19 103 218

2002 24 26 25 17 16 10 118 16 13 10 15 31 19 104 222

2003 24 29 27 18 17 11 126 18 14 11 15 32 20 110 236

2004 24 29 30 19 18 12 132 17 15 11 15 34 21 113 245

2005 25 29 31 19 18 11 133 18 16 11 16 35 23 119 252

2006 27 29 32 20 19 10 137 18 17 11 16 36 23 121 258

2003 0 2 -3 0 -1 0 -2 -1 -1 -1 -3 2 -2 -6 -8

2004 0 2 0 1 0 1 4 -2 0 -1 -3 4 -1 -3 1

2005 1 2 1 1 0 0 5 -1 1 -1 -2 5 1 3 8

2007 27 30 32 21 20 11 141 18 18 11 17 36 24 124 265

2008 27 31 33 21 21 12 145 19 18 10 18 39 26 130 275

2009 27 31 32 21 21 13 145 20 18 11 19 40 26 134 279

2010 28 31 32 24 21 14 150 21 18 12 19 39 27 136 286

2011 29 32 34 25 21 15 156 21 18 13 18 39 27 136 292

2012 29 31 34 26 21 16 157 22 18 12 18 39 28 137 294

2013 29 31 34 23 21 16 154 22 18 12 18 39 29 138 292

2014 29 30 33 22 20 16 150 22 18 11 18 38 29 136 286

2015 29 30 33 21 19 15 147 22 18 11 18 36 28 133 280

2016 29 30 33 21 18 14 145 22 18 10 18 36 28 132 277

2017 29 30 33 21 18 14 145 22 18 10 17 36 28 131 276

2018 27 30 32 21 18 14 142 22 18 9 16 36 28 129 271

2019 25 30 32 21 18 14 140 21 18 9 15 35 27 125 265

2020 24 29 31 21 18 14 137 21 18 10 16 34 26 125 262

2019 -5 0 -1 -9 -3 0 -18 -1 -2 -3 -7 -4 1 -16 -34

2020 -6 -1 -2 -9 -3 0 -21 -1 -2 -2 -6 -5 0 -16 -37

Bilag 21b. Klassebehovet sammenholdt med normalkapaciteten, 1991-2020. Fyn Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Tornbjerg Gymnasium Nordfyns Gymnasium Fyns HF-kursus Odense i alt Middelfart Gymnasium Vestfyns Gymnasium Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Svendborg Gymnasium Nyborg Gymnasium u.f. Odense i alt Fyn i alt

Norm.Kap. 24 30 27 30 30 33 18 30 18 21 11 14 128 19 22 15 20 12 18 22 30 39 22 26 116 244 299

1991 4 3 2 2 1 4 16 2 0 1 -1 6 -1 7 23

1992 5 2 1 2 0 4 14 2 0 0 -2 7 -3 4 18

1993 5 2 2 3 0 4 16 3 0 0 -2 8 -4 5 21

1994 5 1 1 3 0 4 14 3 1 0 -2 8 -2 8 22

1995 4 0 2 4 1 3 14 2 2 0 -2 8 -1 9 23

1996 3 -1 1 3 1 2 9 2 2 0 -3 8 -1 8 17

1997 2 -2 -1 2 0 0 1 1 1 0 -4 8 -1 5 6

1998 0 -3 -4 0 -2 0 -9 -1 0 0 -4 6 -3 -2 -11

1999 0 -3 -6 -1 -3 0 -13 -3 0 -1 -4 7 -4 -5 -18

2000 0 -2 -7 -2 -3 0 -14 -5 -1 -2 -4 5 -5 -12 -26

2001 0 -1 -6 -3 -3 0 -13 -4 -2 -3 -4 3 -3 -13 -26

2002 0 -1 -5 -1 -2 -1 -10 -3 -2 -2 -3 1 -3 -12 -22

2006 3 2 2 2 1 -1 9 -1 2 -1 -2 6 1 5 14

2007 3 3 2 3 2 0 13 -1 3 -1 -1 0 2 2 15

2008 3 1 3 3 3 1 14 0 0 -2 0 3 4 5 19

2009 3 1 2 3 3 2 14 1 0 -1 1 4 4 9 23

2010 4 1 2 6 3 3 19 2 0 0 1 3 5 11 30

2011 0 2 1 -5 0 1 -1 -1 -2 1 -4 0 1 -5 -6

2012 -1 1 1 -4 0 2 -1 0 -2 0 -4 0 2 -4 -5

2013 -1 1 1 -7 0 2 -4 0 -2 0 -4 0 3 -3 -7

2014 -1 0 0 -8 -1 2 -8 0 -2 -1 -4 -1 3 -5 -13

2015 -1 0 0 -9 -2 1 -11 0 -2 -1 -4 -3 2 -8 -19

2016 -1 0 0 -9 -3 0 -13 0 -2 -2 -4 -3 2 -9 -22

2017 -1 0 0 -9 -3 0 -13 0 -2 -2 -5 -3 2 -10 -23

2018 -3 0 -1 -9 -3 0 -16 0 -2 -3 -6 -3 2 -12 -28

OK: Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med 2011. SK: Fra 1998 er regnet med at det udelukkende er 3-årig hf, der findes. 2003 var det sidste år for oprettelse af hf. Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med 2008. ML: Kapaciteten sættes op til 33 klasser fra og med 2011. TG: Kapaciteten sættes op til 30 klasser fra og med 2011. SØ: Kapaciteten sættes op til 21 klasser fra og med 2011. FH: Studenterkursusklasserne ophørte i 2000 (2 klasser) og 2001 (2 klasser). FH: Kapaciteten sættes op til 14 klasser fra og med 2011. MG: Kapaciteten sættes op til 22 klasser fra og med 2011. VG: Kapaciteten sættes op til 18 klasser fra og med 2008. Den sættes yderligere op til 20 klasser fra og med 2011. RI: Kapaciteten sættes op til 22 klasser fra og med 2011. SG: Fra 1998 er regnet med, at én af hf-klasserne er 3-årig søfarts-hf. Den sidste søfartsklasse er i det sidste år, 2007, lagt sammen med de to øvrige hf-klasser SG: Kapaciteten sættes op til 36 klasser fra og med 2007. Fra og med 2011 sættes den yderligere op til 39 klasser. NG: Det forudsættes, at der starter en Præ-IB hvert år fra 1999. Denne klasse fortsætter sammen med nytilgang af elever i en 2-årig IB med 1,5 klasse pr. årgang. NG: Kapaciteten sættes op til 26 klasser fra og med 2011 (incl. IB). Positive tal betyder overudnyttelse af kapaciteten, mens negative tal betyder ledig kapacitet.

Kilde: Egne beregninger.

Region Syddanmark

92

Carsten Ulstrup


Bilag 22. Ansøgertallet til skolerne, 1991-2020. Fyn Ansøgere til gymnasiet 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Odense Katedralskole

280

311

283

260

258

269

279

201

217

243

218

203

223

275

277

333

299

311

376

375

309

298

292

286

280

288

280

268

268

270

Sct. Knuds Gymnasium

226

198

197

176

157

140

151

184

200

212

205

253

315

238

314

306

325

259

301

277

314

303

298

291

286

294

285

274

274

276

Mulernes Legatskole

237

190

178

234

274

231

193

144

150

188

198

197

210

288

282

226

302

264

250

269

284

276

272

266

258

261

254

244

245

247

Tornbjerg Gymnasium

136

140

171

195

226

185

188

174

145

135

146

208

144

150

143

166

177

190

193

192

212

205

201

196

193

197

192

185

185

186

Nordfyns Gymnasium

132

131

139

109

138

123

115

110

121

94

113

148

149

126

113

155

169

156

155

174

170

163

157

157

155

157

154

147

145

147

Middelfart Gymnasium

145

153

130

149

163

134

116

107

108

99

127

118

146

140

146

140

123

180

137

160

161

157

160

162

157

156

158

153

149

156

Vestfyns Gymnasium

116

109

116

149

151

123

120

115

105

107

103

100

122

121

135

161

174

180

173

179

173

168

163

158

157

163

164

151

146

152

Faaborg Gymnasium

106

100

99

104

92

100

91

79

76

70

81

85

104

62

75

108

74

86

109

105

106

104

97

93

95

93

92

89

89

92

Midtfyns Gymnasium

168

132

117

128

117

103

127

117

102

115

121

125

109

114

141

134

136

165

149

152

168

165

154

150

150

149

148

143

142

148

Svendborg Gymnasium

230

270

281

276

327

335

344

284

283

229

230

227

273

293

296

314

363

395

389

348

363

356

335

328

329

330

329

316

310

310

Nyborg Gymnasium

101

121

132

116

113

143

117

99

117

99

118

136

120

117

134

159

168

195

154

158

195

194

192

182

171

180

179

167

166

170

1877

1855

1843

1896

2016

1886

1841

1614

1624

1591

1660

1800

1915

1924

2056

2202

2310

2381

2386

2389

2456

2389

2321

2270

2232

2267

2236

2138

2119

2154

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

235

189

228

200

174

147

101

78

76

79

74

72

78

77

103

97

110

127

118

122

160

164

162

162

157

154

154

151

150

148

80

82

89

76

74

52

36

83

72

71

51

48

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

145

151

166

129

143

94

59

63

73

75

63

98

91

67

53

78

81

64

73

105

108

106

106

104

101

101

99

97

96

Fyn i alt

Hf-ansøgere Odense Katedralskole Sct. Knuds Gymnasium Mulernes Legatskole Middelfart Gymnasium

75

59

73

50

60

57

40

44

34

31

40

40

39

19

28

33

24

19

36

55

52

53

53

53

53

52

52

52

51

50

Svendborg Gymnasium

136

120

165

160

135

114

76

108

128

95

66

91

83

102

78

46

56

51

64

70

72

74

71

70

69

68

66

66

65

64

67

49

59

71

60

46

53

47

32

39

32

38

37

51

43

38

51

43

45

63

64

64

64

64

62

59

59

58

57

57

Fyns HF-kursus

138

137

139

115

115

100

83

99

81

105

95

92

151

162

130

135

147

171

195

241

199

203

201

201

196

192

192

188

186

184

Fyn i alt

886

781

904

838

747

659

483

518

486

493

433

444

551

502

449

402

466

492

522

624

653

664

657

656

640

625

624

614

606

599

VUCFyn (Svendb. Hf-3)

32

22

26

VUCFyn (Ærø Hf-2)

10

7

12

VUCFyn (Ærø Hf-3)

70

78

84

3109

3053

2979

2926

2872

2893

2860

2752

2725

2753

Nyborg Gymnasium

VUCFyn(Glamsbjerg Hf-2)

Samlet antal ansøgere

20

2763

2636

2747

2734

2763

2545

2324

2132

2110

2084

2093

2244

2466

2426

2505

2604

2776

2985

3015

3155

Anm. Der er ikke lavet fremskrivninger af ansøgertallet til 2-årigt hf på VUCFyn i Svendborg, Ærø og Glamsbjerg.

Kilde: Egne beregninger.

Region Syddanmark

93

Carsten Ulstrup


Bilag 23. Antal ansøgere til Stx i Fredericia, Kolding og Vejle - En fremskrivning til 2030

1. Indledning Gymnasierne har fået stadig flere stx-ansøgere og -optagne. Det er derfor relevant at se nærmere på det forventede antal ansøgere i fremtiden for at se, om der vil blive evt. kapacitetsproblemer. Det er endvidere overvejet at se på hf-ansøgerne til de 5 gymnasier i Trekantområdet. En fremskrivning af disse ansøgertal er imidlertid vanskeligere, fordi de ikke kun afhænger af befolkningsudviklingen, men også af konjunkturudviklingen. Det er derfor i denne sammenhæng valgt at se bort fra hf.

2. Forudsætninger for fremskrivningen Der er valgt at anvende en forholdsvis mekanisk fremskrivningsmodel med få forudsætninger. For perioden 1998-2010 kendes for hver kommune antal 16 årige samt ansøgertallene til gymnasierne i de tre kommuner. Endvidere kendes det forventede antal 16 årige frem til 2030 fra Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Da langt hovedparten af ansøgerne til et gymnasium (stx og hf) kommer fra den samme kommune, som gymnasiet er beliggende i, antages det, at det er udviklingen i befolkningstallet i den relevante aldersgruppe i denne kommune, der har betydning for ansøgertallet. Det antages således, at stx-ansøgertallet afhænger af antal 16-årige i kommunen, og der kan derfor beregnes en ”gymnasiefrekvens” for perioden, som for 1998-2030 er antal ansøgere divideret med antal 16årige. Det afgørende i modellen er at ”forudsige” den forventede frekvens i perioden 2011-2030. Der regnes her med to alternativer: - frekvensen antages i perioden 2011-2030 (fremskrivningsperioden) at ligge fast på 2010-frekvensen - frekvensen antages at ændre sig i fremskrivningsperioden på samme måde, som den har ændret sig i den forudgående periode (beregnet ved lineær regression). Anvendelse af denne metode giver dog kun rimelige fremskrivninger, hvis udviklingen i estimationsperioden har været nogenlunde stabil. Det forventede ansøgertal kan herefter findes ved at multiplicere det forventede antal 16-årige med den forventede frekvens. Det antages endvidere, at antal optagne svarer til antal ansøgere, dvs. antallet, der ikke består optagelsesprøven eller falder fra af anden grund, opvejes af antal ansøgere efter ansøgningsfristens udløb og frem til uddannelsesstarten. I fremskrivningen er ikke taget hensyn til, at Kolding Gymnasium også har IB.

Region Syddanmark

94

Carsten Ulstrup


3. Fremskrivninger Der ses først på udviklingen i antal 16-årige (basisårgangen) på kommuneniveau. I perioden 1998-2010 har antallet af 16-årige været stigende i de tre kommuner, jvf. fig. 1, hvilket kan være en af forklaringerne på det stigende antal stx-ansøgere. Imidlertid vil antallet af 16-årige stagnere og være lidt faldende fra 2012, hvilket alt andet lige (uændret frekvens) vil betyde en nedgang i antallet af ansøgere.

Fig. 1. Det faktiske (1998-2010) og forventede (2011-2030) antal 16-årige i Fredericia, Kolding og Vejle kommuner 1600 1400 1200 1000 16-årige-Fredericia 800

16-årige-Kolding 16-årige-Vejle

600 400 200

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

0

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Stigningen i antallet af 16-årige kan dog ikke alene forklare stigningen i antallet af ansøgere, fordi antallet af ansøgere er steget mere end antallet af 16-årige. Vi ser i fig. 2, at frekvensen (antal ansøgere i forhold til antal 16-årige) har været stigende i perioden 1998-2010 – bortset fra Kolding Gymnasium, dvs. antallet af ansøgere er steget mere end antallet af 16årige. Ansøgertallene i estimationsperioden kan ses i fig. 3.

Region Syddanmark

95

Carsten Ulstrup


Fig. 2. Stx-frekvensen (antal optagne/antal 16-årige) i 1998-2010 samt den forventede frekvens, 2011-2030, under forudsætning af en fortsat stigning 70 60 Fredericia Gymnasium

50

Kolding Gymnasium

40 30

Munkensdam Gymnasium

20

Rosborg Gymnasium

10

Rødkilde Gymnasium

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

0

Kilde: Egne beregninger på basis af oplysninger fra skolerne samt fra Danmarks Statistik, Statistikbanken

Fig. 3. Antal stx-ansøgere, 1998-2010, samt det forventede antal ansøgere, 2011-2030 under antagelse af uændret hhv. stigende frekvens i fremskrivningsperioden 600

500 Rosborg Gymnasium RoG (stigende frekvens) 400

Rødkilde Gymnasium RøG (stigende frekvens) Fredericia Gymnasium

300

FrG (stigende frekvens) Munkensdam Gymnasium 200

MuG (stigende frekvens) Kolding Gymnasium

100

KoG (stigende frekvens)

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

0

Kilde: Egne beregninger

Alternativ 1. Uændret frekvens i perioden 2010-2030 Ved uændret frekvens vil antallet af stx-ansøgere svinge i samme takt som antallet af 16-årige, hvilket vil betyde et vigende antal ansøgere fra 2012. Omregner vi det til ”antal klasser” (antallet af ansøgere divideret med 30), betyder det, at antallet af nye stx-klasser til Fredericia og Rødkilde gymnasier vil ligge på 9-10 klasser i det kommende 10-år, jvf. fig.

Region Syddanmark

96

Carsten Ulstrup


4. På Rosborg Gymnasium vil antallet af nye stx-klasser være 13-14 klasser, mens det vil ligge på 8 klasser på Munkensdam Gymnasium og 6-7 klasser på Kolding Gymnasium.

Fig. 4. Antal stx-klasser ved en klassekvotient på 30 under antagelse uændret hhv. stigende frekvens i fremskrivningsperioden 18 16 14

Rosborg Gymnasium RoG (stigende frekvens)

12

Rødkilde Gymnasium RøG (stigende frekvens)

10

Fredericia Gymnasium 8

FrG (stigende frekvens) Munkensdam Gymnasium

6

MuG (stigende frekvens) 4

Kolding Gymnasium KoG (stigende frekvens)

2

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

0

Kilde: Egne beregninger

Alternativ 2. Stigende frekvens i perioden 2011-2030 Den stigende tendens i ”stx-frekvensen” i estimationsperioden er beregnet vha. lineær regression. Herved kan den forventede frekvens i fremskrivningsperioden beregnes som en lineær fortsættelse af udviklingen, jvf. fig. 2. Den stigende frekvens mere end opvejer den nedgang, der er i antal 16-årige efter 2012, hvorfor antal stxansøgere forventes fortsat at ville stige. Antallet af ansøgere til Fredericia, Munkensdam og Rødkilde gymnasier vil stige og stort set være af samme omfang i fremskrivningsperioden, jvf. fig. 4. Til Rosborg Gymnasium ventes ligeledes en stigning, men af større omfang. På Kolding Gymnasium ventes derimod et stagnerende ansøgertal Omregner vi det til ”antal klasser”, betyder det, at antallet af nye stx-klasser til Fredericia, Munkensdam og Rødkilde gymnasier vil ligge på 9-10 klasser i det kommende 10-år, jvf. fig. 4. På Rosborg Gymnasium vil antallet af nye stx-klasser være 13-15 klasser, mens det vil ligge på 6 klasser på Kolding Gymnasium. Antal nye klasser er derfor kun lidt over antallet i alternativ 1 på 10-årssigt. Forskellen bliver dog større, hvis vi ser længere frem. Konklusion Hvis ”stx-frekvensen” fortsat stiger, vil der blive kapacitetsproblemer på især Rosborg Gymnasium, men også på Fredericia og Munkensdam gymnasier, hvorimod der ikke vil være kapacitetsproblemer ved uændret kapacitet. Dette er dog under forudsætning af, at antallet af nye hf-klasser ikke ændrer sig i perioden.

Region Syddanmark

97

Carsten Ulstrup


Bilag 25. Afsluttet uddannelse15 år efter grundskolen blev forladt i 1991-93 - fordelt højest fuldførte uddannelse og på kommuner Læsevejledning Der ses på højeste fuldførte uddannelse i 15 år efter afgangen fra grundskolen (2006-2008) for 7 uddannelseskategorier - rækker) for 7 forskellige grupper: 1. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i kommune X, og som i alle de følgende år fortsat har boet i kommune X 2a. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i kommune X, og som i 2005 også er bosat i kommune X, men som i mindst 1 af de mellemliggende år har været bosat i en anden kommune i Region Syddanmark 2b. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i kommune X, og som i 2005 også er bosat i kommune X, men som i mindst 1 af de mellemliggende år har været bosat i en anden kommune uden for Region Syddanmark 3a. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i kommune X, men som i 2005 er bosat i en anden kommune i Region Syddanmark 3b. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i kommune X, men som i 2005 er bosat i en anden kommune uden for Region Syddanmark 4a. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i en kommune i Region Syddanmark (ikke kommune X), men som i 2005 er bosat i kommune X 4b. Elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i en kommune uden for Region Syddanmark, men som i 2005 er bosat i kommune X

Eksempel Af de elever, der forlod grundskolen i 1991-93 i Assens Kommune, og som i alle 15 følgende år har boet i Assens Kommune, dvs. gruppe 1, har 26% ikke fået yderligere uddannelse, 63,5% har fået en ungdomsuddannelse og 10,6% har fået en videregående uddannelse. Blandt de tilbagekomne er uddannelsesniveauet højere i den gruppe, der har været bosat uden for Region Syddanmark, dvs. gruppe 2b (50,6% har fået end videregående uddannelse) end den gruppe, der ikke har været ude af regionen, dvs. gruppe 2a (29,6%). Uddannelsesniveauet ligger mellem de to sidstnævnte grupper for den gruppe, der er rejst væk og 15 år efter er bosat i en anden kommune i Region Syddanmark, dvs. gruppe 3a, hvorimod de der er rejst væk og bosat uden for Region Syddanmark, dvs. gruppe 3b, har opnået det højeste uddannelsesniveau med kun 6,3% uden en uddannelses ud over grundskolen, 25,6% med en ungdomsuddannelse og 68,1% med en videregående uddannelse. Tilflytterne blandt de samme aldersgrupper, dvs. gruppe 4a og 4b, har et lavere uddannelsesniveau end fraflytterne, men højest, hvis de kommer fra et andet sted end Region Syddanmark. Assens 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Faaborg-Midtfyn 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs.

Region Syddanmark

1 26,0 4,2 59,3 4,6 4,9 0,4 0,7 100,0 285 1 24,0 3,4 62,5 4,3 5,5 0,3 0,0 100,0 325

2a 24,6 2,8 43,0 10,6 14,5 0,6 3,9 100,0 179 2a 13,4 3,2 55,1 9,6 17,1 0,5 1,1 100,0 187

2b 17,3 8,6 23,5 8,6 23,5 2,5 16,0 100,0 81 2b 11,0 7,3 28,0 14,6 25,6 0,0 13,4 100,0 82

98

3a 13,3 5,4 38,9 8,9 20,4 4,3 8,9 100,0 609 3a 12,1 5,7 38,4 9,3 23,9 2,5 8,2 100,0 670

3b 6,3 7,8 17,8 9,2 22,7 5,2 31,0 100,0 348 3b 6,9 7,5 13,8 8,5 24,9 6,5 32,0 100,0 494

4a 18,8 4,4 45,4 6,9 17,0 1,4 6,2 100,0 436 4a 18,1 4,7 47,2 8,5 16,7 1,4 3,5 100,0 515

4b 20,0 9,3 29,3 6,7 18,0 2,0 14,7 100,0 150 4b 17,4 8,7 26,1 7,5 23,6 3,1 13,7 100,0 161

Carsten Ulstrup


Kerteminde 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Middelfart 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Langeland 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Nordfyns 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Nyborg 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Odense 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs.

Region Syddanmark

1 19,2 3,2 58,4 4,0 12,0 0,0 3,2 100,0 125 1 17,8 4,7 61,6 8,1 7,0 0,4 0,4 100,0 258 1 25,2 1,5 64,1 6,9 2,3 0,0 0,0 100,0 131 1 28,2 3,2 56,0 6,0 5,6 0,0 0,9 100,0 216 1 19,9 4,2 58,2 5,5 11,6 0,0 0,6 100,0 311 1 21,5 5,9 41,2 6,3 17,4 1,9 5,7 100,0 2208

2a 21,5 1,3 48,1 7,6 19,0 1,3 1,3 100,0 79 2a 14,4 5,5 46,6 10,3 19,9 2,1 1,4 100,0 146 2a 17,1 11,4 42,9 14,3 14,3 0,0 0,0 100,0 35 2a 18,3 3,3 52,5 15,0 8,3 0,8 1,7 100,0 120 2a 11,7 3,9 35,9 6,8 35,0 1,0 5,8 100,0 103 2a 27,7 5,8 45,4 5,5 12,8 1,2 1,5 100,0 328

2b 13,6 2,3 38,6 13,6 22,7 2,3 6,8 100,0 44 2b 11,9 7,6 35,6 10,2 23,7 2,5 8,5 100,0 118 2b 25,0 6,3 25,0 0,0 18,8 6,3 18,8 100,0 16 2b 4,7 9,3 39,5 11,6 25,6 2,3 7,0 100,0 43 2b 13,5 5,6 34,8 11,2 23,6 5,6 5,6 100,0 89 2b 15,4 8,2 28,8 10,1 18,2 4,5 14,8 100,0 534

99

3a 18,0 5,5 39,8 7,5 20,1 3,0 6,0 100,0 399 3a 12,9 6,6 37,4 8,6 22,0 4,8 7,8 100,0 396 3a 13,5 7,1 39,7 14,9 20,6 2,1 2,1 100,0 141 3a 13,6 6,8 36,0 8,4 24,4 4,2 6,6 100,0 455 3a 19,1 8,1 34,0 9,7 19,4 3,6 6,1 100,0 309 3a 18,6 4,9 46,0 6,3 16,6 1,6 6,0 100,0 1025

3b 9,7 7,0 21,6 6,5 19,5 7,0 28,6 100,0 185 3b 6,0 10,5 15,4 6,0 20,2 6,8 35,0 100,0 351 3b 12,2 13,0 19,5 10,6 14,6 9,8 20,3 100,0 123 3b 6,8 8,7 23,3 9,2 19,9 6,3 25,7 100,0 206 3b 10,1 12,9 20,3 5,6 18,5 8,0 24,5 100,0 286 3b 9,9 9,3 16,5 6,2 20,3 7,5 30,3 100,0 1338

4a 13,5 4,5 50,0 7,8 16,0 2,9 5,3 100,0 244 4a 16,2 5,9 37,9 9,7 20,9 2,1 7,4 100,0 340 4a 37,8 0,0 37,8 2,7 21,6 0,0 0,0 100,0 37 4a 17,6 4,0 51,8 7,1 14,7 1,1 3,7 100,0 353 4a 20,8 5,3 45,3 6,1 18,4 1,6 2,4 100,0 245 4a 9,6 8,1 27,3 8,6 26,3 6,0 14,1 100,0 2189

4b 21,1 8,5 28,2 7,0 19,7 2,8 12,7 100,0 71 4b 13,2 6,0 27,2 9,3 25,2 2,6 16,6 100,0 151 4b 25,0 9,4 37,5 9,4 12,5 0,0 6,3 100,0 32 4b 17,8 8,9 24,4 8,9 24,4 1,1 14,4 100,0 90 4b 23,7 10,3 32,0 7,2 14,4 1,0 11,3 100,0 97 4b 8,1 12,0 18,2 5,8 23,3 7,5 25,1 100,0 1121

Carsten Ulstrup


Svendborg 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Ærø 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Fredericia 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Kolding 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Vejle 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Billund 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs.

Region Syddanmark

1 15,6 4,7 60,7 5,1 12,9 0,5 0,5 100,0 552 1 23,5 0,0 52,9 17,6 5,9 0,0 0,0 100,0 17 1 27,7 4,9 48,7 5,0 10,9 2,1 0,7 100,0 676 1 22,5 5,8 53,1 5,2 10,6 1,2 1,6 100,0 936 1 19,9 7,0 52,8 5,0 13,8 0,7 0,7 100,0 948 1 20,6 6,9 65,7 3,4 3,4 0,0 0,0 100,0 233

2a 15,7 2,4 55,1 8,7 15,0 0,8 2,4 100,0 127 2a 8,6 2,9 60,0 5,7 20,0 2,9 0,0 100,0 35 2a 21,2 4,4 39,8 9,7 22,1 0,0 2,7 100,0 113 2a 19,1 5,0 44,8 7,5 19,9 1,7 2,1 100,0 241 2a 15,8 7,1 42,1 8,2 20,2 2,2 4,4 100,0 183 2a 13,0 10,4 45,5 5,2 20,8 2,6 2,6 100,0 77

2b 11,7 8,7 39,8 8,7 22,8 2,9 5,3 100,0 206 2b 20,0 0,0 50,0 10,0 20,0 0,0 0,0 100,0 10 2b 12,9 11,5 34,5 10,8 20,9 2,2 7,2 100,0 139 2b 12,3 8,4 36,9 12,3 15,9 2,9 11,3 100,0 309 2b 15,0 9,0 31,8 8,1 22,0 3,1 11,0 100,0 446 2b 16,2 8,1 41,9 9,5 18,9 0,0 5,4 100,0 74

100

3a 14,7 5,0 37,5 10,0 19,2 3,4 10,2 100,0 381 3a 13,0 3,0 55,0 9,0 18,0 0,0 2,0 100,0 100 3a 15,9 7,2 36,4 8,1 19,1 2,6 10,7 100,0 346 3a 19,3 6,1 38,9 9,3 17,6 2,0 7,0 100,0 561 3a 12,9 5,9 37,2 7,0 21,2 4,4 11,4 100,0 457 3a 12,2 7,3 40,0 10,2 19,6 2,9 7,8 100,0 245

3b 10,3 9,7 20,9 8,9 19,8 6,1 24,2 100,0 660 3b 13,5 5,2 22,9 5,2 24,0 6,3 22,9 100,0 96 3b 7,6 11,0 19,1 10,0 23,2 6,0 23,2 100,0 419 3b 8,3 9,9 18,4 9,2 19,3 6,3 28,6 100,0 696 3b 9,6 8,4 22,9 7,3 22,0 6,3 23,5 100,0 1225 3b 6,8 8,8 23,1 5,5 22,7 7,1 26,0 100,0 308

4a 14,9 4,1 34,5 8,6 32,5 2,0 3,4 100,0 443 4a 0,0 21,4 28,6 14,3 35,7 0,0 0,0 100,0 14 4a 17,5 5,3 40,0 7,6 21,0 1,8 6,8 100,0 395 4a 9,6 6,4 34,6 11,2 22,9 3,9 11,3 100,0 890 4a 10,2 6,7 39,0 9,6 23,4 2,1 9,0 100,0 675 4a 22,2 10,5 49,4 5,6 9,3 0,6 2,5 100,0 162

4b 16,4 6,1 18,8 10,6 32,8 2,4 13,0 100,0 293 4b 17,6 0,0 35,3 17,6 17,6 0,0 11,8 100,0 17 4b 21,1 6,5 33,6 9,5 16,8 1,3 11,2 100,0 232 4b 10,6 6,8 28,1 11,1 18,1 4,1 21,1 100,0 558 4b 13,8 6,8 32,8 8,4 24,1 2,6 11,4 100,0 876 4b 15,7 12,4 38,0 8,3 17,4 2,5 5,8 100,0 121

Carsten Ulstrup


Esbjerg 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Fanø 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Varde 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Vejen 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Haderslev 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs. Sønderborg 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs.

Region Syddanmark

1 19,3 5,5 49,7 4,5 18,6 0,9 1,5 100,0 1613 1 0,0 11,1 55,6 11,1 22,2 0,0 0,0 100,0 9 1 14,6 2,6 61,4 6,5 13,9 0,5 0,5 100,0 417 1 24,5 5,1 61,5 4,3 3,4 0,6 0,6 100,0 351 1 21,7 4,6 56,4 5,3 10,5 0,8 0,6 100,0 475 1 17,2 5,0 60,5 5,6 10,3 0,8 0,6 100,0 798

2a 24,4 5,6 39,5 7,1 18,8 1,1 3,4 100,0 266 2a 0,0 0,0 57,1 0,0 42,9 0,0 0,0 100,0 7 2a 16,9 4,9 43,0 10,6 19,7 2,1 2,8 100,0 142 2a 18,2 7,0 46,9 9,1 18,2 0,0 0,7 100,0 143 2a 23,0 5,9 40,6 7,5 19,3 1,6 2,1 100,0 187 2a 19,6 4,5 34,2 11,1 25,6 1,5 3,5 100,0 199

2b 11,4 8,3 34,8 12,4 24,0 2,6 6,4 100,0 420 2b 14,3 14,3 42,9 0,0 28,6 0,0 0,0 100,0 7 2b 8,9 5,5 43,8 13,0 21,2 2,1 5,5 100,0 146 2b 15,7 8,6 41,4 10,0 15,7 1,4 7,1 100,0 70 2b 13,6 11,4 29,3 13,6 21,4 2,9 7,9 100,0 140 2b 10,7 7,4 32,0 9,2 25,0 4,0 11,8 100,0 272

101

3a 15,3 5,9 34,3 7,0 24,0 3,2 10,3 100,0 659 3a 8,9 11,1 28,9 15,6 28,9 0,0 6,7 100,0 45 3a 14,7 5,3 36,9 8,9 22,9 1,9 9,4 100,0 415 3a 12,6 9,0 37,2 7,5 23,5 1,9 8,3 100,0 468 3a 13,8 6,3 37,5 9,9 21,5 2,6 8,3 100,0 506 3a 10,3 6,2 26,5 8,4 30,6 2,7 15,4 100,0 487

3b 8,2 9,2 17,6 7,9 22,4 7,1 27,5 100,0 1010 3b 3,7 9,3 14,8 9,3 18,5 9,3 35,2 100,0 54 3b 5,6 9,4 22,1 9,4 24,5 5,6 23,4 100,0 534 3b 8,7 8,7 21,5 6,8 20,1 6,0 28,3 100,0 368 3b 4,1 7,7 19,8 12,2 20,2 6,4 29,6 100,0 531 3b 3,7 11,7 15,8 8,2 22,3 8,5 29,7 100,0 752

4a 16,5 6,7 32,9 8,4 25,7 1,8 8,1 100,0 569 4a 0,0 5,6 33,3 22,2 27,8 0,0 11,1 100,0 18 4a 24,2 4,8 44,2 6,1 14,5 1,3 4,8 100,0 310 4a 18,7 4,1 48,5 7,4 14,4 1,4 5,4 100,0 443 4a 16,7 6,8 40,6 7,0 23,0 1,4 4,5 100,0 443 4a 12,0 6,8 35,6 8,8 23,9 2,0 11,0 100,0 410

4b 17,7 5,6 22,2 6,7 24,4 2,8 20,5 100,0 356 4b 14,3 0,0 28,6 14,3 14,3 0,0 28,6 100,0 7 4b 19,3 6,4 42,5 6,4 18,0 1,3 6,0 100,0 233 4b 15,1 5,0 40,3 7,2 20,9 2,9 8,6 100,0 139 4b 19,0 7,7 36,9 8,9 12,5 2,4 12,5 100,0 168 4b 16,1 2,2 26,8 5,8 25,9 3,1 20,1 100,0 224

Carsten Ulstrup


Tønder 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor

1 23,6 7,7 57,4 5,6 5,6 0,0

2a 17,1 9,5 47,5 9,5 16,5 0,0

2b 11,7 11,7 36,4 10,4 22,1 1,3

3a 9,3 6,9 39,9 10,3 23,1 2,4

3b 5,3 11,5 19,0 9,2 23,7 5,6

4a 24,3 7,9 43,4 8,5 11,6 1,1

4b 18,3 9,9 40,8 7,0 12,7 0,0

7. LVU I alt - pct. - abs. Aabenraa 1. Grundskole 2. Gymnasial udd. 3. Erhvervsfaglig udd. 4. KVU 5. MVU 6. Bachelor 7. LVU I alt - pct. - abs.

0,0 100,0 284 1 18,3 5,8 61,5 4,8 9,2 0,2 0,2 100,0 520

0,0 100,0 158 2a 13,7 4,7 48,1 10,4 22,2 0,5 0,5 100,0 212

6,5 100,0 77 2b 9,7 8,0 38,9 6,9 18,3 4,6 13,7 100,0 175

8,1 100,0 494 3a 13,5 7,7 36,1 8,0 24,9 2,4 7,5 100,0 535

25,7 100,0 358 3b 5,5 11,9 18,1 6,9 21,8 7,4 28,5 100,0 597

3,2 100,0 189 4a 14,1 5,5 43,3 11,0 16,2 0,8 9,1 100,0 383

11,3 100,0 71 4b 26,5 4,2 30,7 5,4 16,9 2,4 13,9 100,0 166

Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel.

Region Syddanmark

102

Carsten Ulstrup


Bilag 26. Regionale og landsuddannelsesprofiler, 2009 Se forklaring og eksempel p책 tolkning i bilag 27. Kilde: http://www.uvm.dk/service/Statistik/Tvaergaaende/Andel%20der%20faar%20uddannelse/Profilfig urer.aspx?menuid=551040 Hele landet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

103

Carsten Ulstrup


Region Hovedstaden

Region SjĂŚlland

Region Syddanmark

104

Carsten Ulstrup


Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Syddanmark

105

Carsten Ulstrup


Hele landet, drenge

Hele landet, piger

Region Syddanmark

106

Carsten Ulstrup


Region Syddanmark, drenge

Region Syddanmark, piger

Region Syddanmark

107

Carsten Ulstrup


Region Hovedstaden, drenge

Region Hovedstaden, piger

Region Syddanmark

108

Carsten Ulstrup


Region Sjælland, drenge

Region Sjælland, piger

Region Syddanmark

109

Carsten Ulstrup


Region Midtjylland, drenge

Region Midtjylland, piger

Region Syddanmark

110

Carsten Ulstrup


Region Nordjylland, drenge

Region Nordjylland, piger

Region Syddanmark

111

Carsten Ulstrup


Bilag 27. Kommunale uddannelsesprofiler, 2008 En figur viser, hvordan de unge, der er gået ud af 9. klasse, forventes at bevæge sig gennem uddannelsessystemet i de efterfølgende 25 år. Modellen tager således højde for f.eks. de skift, der sker undervejs. Der vises figurer for - geografiske områder - 22 kommuner i Region Syddanmark - 5 regioner i hele landet - Danmark - køn - drenge og piger - i alt Bemærk at figurerne alle vedrører 2008. Regionerne og hele landet er her medtaget for sammenlignelighedens skyld, og de viser derfor ikke det samme som i bilag 26.

Eksempel på læsning af figuren vedr. Region Syddanmark: 100% forlader grundskolen. Heraf fortsætter - 56,7% (inden for 25 år efter afgangen fra grundskolen) i en gymnasial uddannelse - 40,6% i en erhvervsfaglig uddannelse - 2,8% kommer aldrig i gang med en ungdomsuddannelse Ikke alle gennemfører en ungdomsuddannelse og der er en del skift mellem de erhvervsfaglige og gymnasiale uddannelser. I alt får 80,5% en ungdomsuddannelse (inden for 25 år), heraf - 37,5% (mindst) en erhvervsfaglig uddannelse - 52,6% (mindst) en gymnasial uddannelse - 9,7% både-og Efter ungdomsuddannelsen afslutter en del deres uddannelsesforløb, mens f.eks. 48,8% går i gang med en videregående uddannelse. Men også personer, der ikke har fået en ungdomsuddannelse, kan gå i gang med en videregående uddannelse (4,3%) efter f.eks. at have taget nogle enkeltfag på hf. Slutresultatet er, at efter 25 år står - 15,8% helt uden en færdiggjort uddannelse efter grundskolen - 7,2% har en studiekompetencegivende uddannelse, f.eks. studentereksamen, der ikke er fulgt op af yderligere uddannelse - 77,0% får en erhvervskompetencegivende uddannelse, heraf - 31,8% en erhvervsfaglig uddannelse - 45,2% en videregående uddannelse Kilde: http://www.uvm.dk/service/Statistik/Tvaergaaende/Andel%20der%20faar%20uddannelse/Profilfig urer.aspx?menuid=551040

Region Syddanmark

112

Carsten Ulstrup


Hele landet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

113

Carsten Ulstrup


Assens

Faaborg-Midtfyns Kommune

Region Syddanmark

114

Carsten Ulstrup


Kerteminde Kommune

Langeland Kommune

Region Syddanmark

115

Carsten Ulstrup


Middelfart Kommune

Nordfyns Kommune

Region Syddanmark

116

Carsten Ulstrup


Nyborg Kommune

Odense Kommune

Region Syddanmark

117

Carsten Ulstrup


Svendborg Kommune

Ærø Kommune

Region Syddanmark

118

Carsten Ulstrup


Fredericia Kommune

Kolding Kommune

Region Syddanmark

119

Carsten Ulstrup


Vejle Kommune

Billund Kommune

Region Syddanmark

120

Carsten Ulstrup


Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Region Syddanmark

121

Carsten Ulstrup


Varde Kommune

Vejen Kommune

Region Syddanmark

122

Carsten Ulstrup


Haderslev Kommune

Sønderborg Kommune

Region Syddanmark

123

Carsten Ulstrup


Tønder Kommune

Aabenraa Kommune

Region Syddanmark

124

Carsten Ulstrup


Region Hovedstaden

Region SjĂŚlland

Region Syddanmark

125

Carsten Ulstrup


Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Syddanmark

126

Carsten Ulstrup


Hele landet, drenge

Hele landet, piger

Region Syddanmark

127

Carsten Ulstrup


Region Syddanmark, drenge

Region Syddanmark, piger

Region Syddanmark

128

Carsten Ulstrup


Assens Kommune, drenge

Assens Kommune, piger

Region Syddanmark

129

Carsten Ulstrup


Faaborg-Midtfyns Kommune, drenge

Faaborg-Midtfyns Kommune, piger

Region Syddanmark

130

Carsten Ulstrup


Kerteminde Kommune, drenge

Kerteminde Kommune, piger

Region Syddanmark

131

Carsten Ulstrup


Langeland Kommune, drenge

Langeland Kommune, piger

Region Syddanmark

132

Carsten Ulstrup


Middelfart Kommune, drenge

Middelfart Kommune, piger

Region Syddanmark

133

Carsten Ulstrup


Nordfyns Kommune, drenge

Nordfyns Kommune, piger

Region Syddanmark

134

Carsten Ulstrup


Nyborg Kommune, drenge

Nyborg Kommune, piger

Region Syddanmark

135

Carsten Ulstrup


Odense Kommune, drenge

Odense Kommune, piger

Region Syddanmark

136

Carsten Ulstrup


Svendborg Kommune, drenge

Svendborg Kommune, piger

Region Syddanmark

137

Carsten Ulstrup


Ærø Kommune, drenge

Ærø Kommune, piger

Region Syddanmark

138

Carsten Ulstrup


Fredericia Kommune, drenge

Fredericia Kommune, piger

Region Syddanmark

139

Carsten Ulstrup


Kolding Kommune, drenge

Kolding Kommune, piger

Region Syddanmark

140

Carsten Ulstrup


Vejle Kommune, drenge

Vejle Kommune, piger

Region Syddanmark

141

Carsten Ulstrup


Billund Kommune, drenge

Billund Kommune, piger

Region Syddanmark

142

Carsten Ulstrup


Esbjerg Kommune, drenge

Esbjerg Kommune, piger

Region Syddanmark

143

Carsten Ulstrup


Fanø Kommune, drenge

Fanø Kommune, piger

Region Syddanmark

144

Carsten Ulstrup


Varde Kommune, drenge

Varde Kommune, piger

Region Syddanmark

145

Carsten Ulstrup


Vejen Kommune, drenge

Vejen Kommune, piger

Region Syddanmark

146

Carsten Ulstrup


Haderslev Kommune, drenge

Haderslev Kommune, piger

Region Syddanmark

147

Carsten Ulstrup


Sønderborg Kommune, drenge

Sønderborg Kommune, piger

Region Syddanmark

148

Carsten Ulstrup


Tønder Kommune, drenge

Tønder Kommune, piger

Region Syddanmark

149

Carsten Ulstrup


Aabenraa Kommune, drenge

Aabenraa Kommune, piger

Region Syddanmark

150

Carsten Ulstrup


Region Hovedstaden, drenge

Region Hovedstaden, piger

Region Syddanmark

151

Carsten Ulstrup


Region Sjælland, drenge

Region Sjælland, piger

Region Syddanmark

152

Carsten Ulstrup


Region Midtjylland, drenge

Region Midtjylland, piger

Region Syddanmark

153

Carsten Ulstrup


Region Nordjylland, drenge

Region Nordjylland, piger

Region Syddanmark

154

Carsten Ulstrup


Bilag 28. Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en ungdomsuddannelse 5-25 år efter afgangen fra 9. klasse a. Fyn 100 95

Odense

90

Assens Svendborg

85

Faaborg-Midtfyn Nyborg

80

Middelfart

75

Kerteminde

70

Langeland Nordfyn

65

Æ rø 60

RSD

55

Politisk mål

50 5

10

15

20

25

b. Sønderjylland og Trekantområdet 100 95 90

T ønder Haderslev

85

Aabenraa 80

Sønderborg

75

Kolding Vejle

70

Fredericia 65

RSD

60

Politisk mål

55 50 5

10

15

20

25

c. Sydvestjylland 100 95 90 Esbjerg

85

Varde 80

Fanø

75

Vejen Billund

70

RSD 65

Politisk mål

60 55 50 5

10

15

20

25

Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer Region Syddanmark

155

Carsten Ulstrup


Bilag 29. Andelen af 2008-årgangen, der ventes at have taget en videregående uddannelse 525 år efter afgangen fra 9. klasse a. Fyn 60 Odense Assens

50

Svendborg Faaborg-Midtfyn

40

Nyborg Middelfart 30

Kerteminde Langeland

20

Nordfyn Æ rø

10

RSD Politisk mål

0 5

10

15

20

25

b. Sønderjylland og Trekantområdet 60

50

T ønder Haderslev

40

Aabenraa Sønderborg

30

Kolding Vejle Fredericia

20

RSD Politisk mål

10

0 5

10

15

20

25

c. Sydvestjylland 60,0

50,0 Esbjerg 40,0

Varde Fanø

30,0

Vejen Billund RSD

20,0

Politisk mål 10,0

0,0 5

10

15

20

25

Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer

Region Syddanmark

156

Carsten Ulstrup


Bilag 30. Andelen, der 25 år efter afgangen fra 9. klasse ventes ikke at have taget en kompetencegivende uddannelse, at have taget en en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse og en erhvervskompetencegivende uddannelse. Årgang 2002-2008 Assens

Nordfyn 90

90 80

2002

80

70

2003

70

2002

60

2004

60

2003

50

2005

50

2004

40

2006

40

2005

30

2007

30

2006

20

2008

20

2007

10

10

2008

0

0

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

Faaborg-Midtfyn

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Nyborg 90

90 80

2002

80

70

2003

70

2002

60

2004

60

2003

50

2005

50

2004

40

2006

40

2005

30

2007

30

2006

20

2008

20

2007

10

10

2008

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Uden komp. udd.

Kerteminde

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Odense 90

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2002

80

2003

70

2002

2004

60

2003

2005

50

2004

2006

40

2005

2007

30

2006

2008

20

2007

10

2008

0

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Uden komp. udd.

Langeland

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Svendborg 90

90

2002

80

2003

70

2002

2004

60

2003

50

2005

50

2004

40

2006

40

2005

30 20

2007

30

2006

2008

20

2007

10

2008

80 70 60

10 0

0

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Ærø

Middelfart

90

90

80

80 70

2002

70

2002

60

2003

60

2003

50

2004

50

2004

40

2005

40

2005

30

2006

30

2006

20

2007

20

2007

10

2008

10

2008

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

Region Syddanmark

VU

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

157

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Carsten Ulstrup


Bilag 30 fortsat Haderslev

Tønder

90 80

2002

70

2003

60

2004

50

2005

40

2006

30

2007

20

2008

10 0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

Sønderborg

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Aabenraa 90

90

2002

80

2002

80

70

2003

70

2003

60

2004

60

2004

50

2005

50

2005

40

2006

40

2006

30

2007

30

2007

20

2008

20

2008

10

10

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Vejle

Fredericia

90

90

80

80 70

2002

70

2002

60

2003

60

2003

50

2004

50

2004

40

2005

40

2005

30

2006

30

2006

20

2007

20

2007

10

2008

10

2008

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Kolding 90 80 70

2002

60

2003

50

2004

40

2005

30

2006

20

2007

10

2008

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

Region Syddanmark

VU

Erkv.komp.udd.

158

Carsten Ulstrup


Bilag 30 fortsat Billund

Varde 90

90 80

2002

80

2002

70

2003

70

2003

60

2004

60

2004

50

2005

50

2005

40

2006

40

2006

30

2007

30

2007

20

2008

20

2008

10

10

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Uden komp. udd.

Erkv.komp.udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Vejen

Esbjerg

90

90 80

2002

80

70

2003

70

2002

60

2004

60

2003

50

2005

50

2004

40

2006

40

2005

30

2007

30

2006

20

2008

20

2007

10

10

2008

0

0 Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Fanø 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Uden komp. udd.

Ung.udd.

VU

Erkv.komp.udd.

Kilde: Undervisningsministeriet. Profilfigurer

Region Syddanmark

159

Carsten Ulstrup


Appendix. De benyttede data De data, der er benyttet i dette notat stammer fra forskellige kilder og er oprindeligt indsamlede med forskellige formål. Sammenligninger af data på tværs af afsnit skal derfor udføres med varsomhed.

1. Statistikbanken, Danmarks Statistik Disse data er normalt totaltal (ikke stikprøver) og er behæftet med relativ lille fejlsandsynlighed. I dette notat er de benyttet til at beskrive uddannelsesniveauet i kommunerne, regionen og hele landet. Udgangspunkt for den geografiske placering er bopælen. Data foreliogger typisk med 1-2 års forsinkelse. Et problem opstår ved tidsserier, der dækker både før og efter den seneste kommunalreform. Der er her omregnet til nye kommuner og regioner med en forholdstalsberegning, jvf. Danmarks Statistik. Kapitel 3 samt afsnit 4.5 og 4.6 bygger på data fra Statistikbanken.

2. Specialudtræk fra Danmarks Statistik Disse data er at betragte som stikprøver, fordi der f.eks. kan være udtræk for bestemte år og ikke alle år. Eller der kan være tale om en decideret stikprøve på 10% af en bestemt population. I de data, der er udtrukket, har et udgangspunkt været beliggenheden af bestemte uddannelsesinstitutioner. Dette er ikke nødvendigvis det samme som bopæl, fordi der kan være pendling over en kommunegrænse. Det vurderes, at de benyttede udvalgskriterier giver repræsentative stikprøver. Kapitel 7 bygger på sådanne udtræk.

3. Undervisningsministeriet/UNI-C Nøgletalsdatabasen indeholder data fra forskellige statistikområder. Tilmelding til ungdomsuddannelserne pr. 15. marts Disse data bygger på indberetninger fra kommunerne/skolerne, dvs. udgangspunktet er uddannelsesinstitutionerne og deres adresser. I de enkelte år mangler nogle skoler, men bortfaldet er relativt lavt og vurderes derfor ikke som noget problem. Det er yderligere en fordel, at data foreligger kort tid efter indberetningen. Det største problem er imidlertid den manglende kobling mellem uddannelsesinstitutionernes adresse og de unges bopæl, fordi elever på efterskoler meget ofte kommer fra en anden kommune end hvor uddannelsesinstitutionen er beliggende. Afsnittene 4.1 - 4.4 og 4.7 bygger på disse data. Elevtal Denne (nøgletals-)database indeholder data på uddannelsesinstitutionsniveau. Der er tale om tidsserier vedr. f.eks. optagelse, bestand, gennemførelse i både absolutte og i procentvise tal. Endvidere kan nævnes mulighed for aldersoplysninger, f.eks. gennemsnit ved optagelse og afgang. Også her er det en begrænsning, at der ikke kan ske en kobling mellem uddannelsesinstitutionernes adresse og elevens bopæl. Endvidere er det et væsentligt problem, at data offentliggøres med mindst et par års forsinkelse. Region Syddanmark

160

Carsten Ulstrup


Afsnit 5.1 og afsnit 5.3-5.5 bygger primært på disse data. Udannelsesprofiler På basis af viden om hidtidig adfærd er der udarbejdet profiler for de unge, der forlader 9. klasse i en given kommune, region og hele landet, og hvorledes deres færden og placering i uddannelsessystemet 5-25 år efter. Udgangspunktet er således bopælen ved afgangen fra 9. klasse. Enhver fremskrivning er naturligvis ikke bedre end de data og forudsætninger, der indlægges i modellen, hvilket kan være vanskeligt at vurdere. Der er stigende usikkerhed, når vi går fra landsplan over regionsplan til kommuneplan. Da de langsigtede målsætninger på uddannelsesområdet er bundet op på de unges bopæl, har modellen et godt udgangspunkt. Imidlertid siger modellen intet om hvor (geografisk), den enkelte person befinder sig på fremskrivningstidspunktet, dvs. et umiddelbart ”gunstigt” resultat for en kommune behøver ikke betyde et højt uddannelsesniveau blandt de af kommunens unge, der på opgørelsestidspunktet er bosiddende i kommunen. Det er på tidspunktet for rapportens offentliggørelse desuden et problem, at data på lands- og regionsniveau vedr. 2009-årgangen, mens det på kommunalt niveau vedr. 2008-årgangen. Da uddannelsesprofilmodellen bygger på historiske data kan resultaterne ikke sammenlignes med data fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, fordi deres database indeholder oplysninger om beskæftigelse/uddannelse for de unge, der på et givet tidspunkt er bosiddende i kommunen. Ungepopulationen er derfor ikke den samme, og UU-databasen kan ikke vise om de unge også rent faktisk gennemfører den uddannelse, de evt. er registreret som værende i gang med. Kapitel 6 bygger på disse data.

4. Den koordinerede tilmelding Data vedr. ansøgning og optagelse ved de (fleste) videregående uddannelser 1. juli. Som udgangspunkt er ansøgningstallene valide. Der er den praktiske ulempe ved optagetallene, at de foreligger før sommerferien, og det derfor ikke er udtryk for de reelle tilgangstal, fordi ansøgere falder fra inden starttidspunktet, nogle ansøgere skifter studium, og der kommer ansøgere til på et senere tidspunkt. Når de alligevel benyttes, skyldes det, at de offentliggøres meget hurtigt i modsætning til tilgangsdataene i nøgletalsdatabasen. Afsnit 5.2, 5.3.1, 5.3.4 bygger på disse data.

5. Uddannelsesinstitutionerne Data på individniveau kræver typisk oplysningerne fra den enkelte institution, hvis der ikke laves særlige udtræk fra Danmarks Statistik. Disse data vurderes til at være af god kvalitet, hvis udtrækket foretages på det ønskede tidspunkt, idet institutionerne arbejder med løbende opdatering og derfor ikke er velegnede til tværsnitsformål. Et problem kan være, at institutionen evt. ikke får oplysninger om relevante ændringer hurtigt nok fra eleverne/de studerende. Afsnit 5.6 bygger bl.a. på data, der er indhentet direkte fra institutionerne.

Region Syddanmark

161

Carsten Ulstrup

Bilag  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Analyser/Uddannelsesprofiler/Bilag.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you