Page 1

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2013 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Under ansøgningsskemaets forskellige punkter findes vejledninger skrevet i kursiv. Disse vejledninger skal hjælpe til den bedst mulige udfyldelse af ansøgningsskemaet, og slettes efterhånden som skemaet udfyldes. Det vejledende omfang af en udfyldt ansøgning er 5-10 sider. Som bilag medsendes specificeret udgifts- og finansieringsbudget samt evt. anden relevant dokumentation. Skemaet hentes og gemmes på egen PC. Det udfyldte skema sendes elektronisk sammen med budget og andre bilag som vedhæftede filer til: Uddannelse.regionaludvikling@rsyd.dk. Hvis der er spørgsmål til skemaet, er I altid velkomne til at kontakte Region Syddanmark. 1. Generelle informationer Projekttitel Ansøgt beløb Projektperiode – start/slut

2. Ansøger Ansøgers navn (ansøger skal være en ungdomsuddannelsesinstitut ion) Adresse Pengeinstitut CVR-nummer Kontaktperson(er) E-mail Telefonnummer Regnskabsansvarlig

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 26-01-2009


3. Projektbeskrivelse 3.a. Kort resumé af projektet 3.b. Formål

Her beskrives indholdet af projektet kort – hvad går projektet ud på? Hvad er den gode ide i projektet? Her angives kort projektets overordnede formål: Hvorfor gennemføres projektet?

3.c. Kort beskrivelse af projektets leverancer

Her beskrives projektets leverancer. Hvad er de fysiske resultater af projektet? Dvs. de slutprodukter der kommer ude af projektet.

3.d. Projektets målgruppe

Her beskrives projektets primære målgruppe og evt. andre. Hvem er projektet rettet mod og hvem får gavn af projektet direkte og indirekte?

3.e. Hovedtidsplan, projektets hovedaktiviteter og milepæle

Beskriv hovedtidsplan, de hovedaktiviteter, der iværksættes for at nå projektets enkelte leverancer og angiv projektets 3-5 vigtigste milepæle

4. Uddannelsespuljens kriterier for støtte 4.a. Udviklingsprojekt

4.b. Syddansk Uddannelsesaftale

Beskriv hvad der udvikles i projektet. Der skal udvikles noget konkret – enten noget helt nyt eller en videreudvikling af noget eksisterende. Ansøger bedes orientere sig på www.vejetilviden.dk for at sikre, at det der udvikles ikke allerede er udviklet samt bygger oven på det eksisterende. Regionsrådet har i 2010-2013 øremærket uddannelsespuljen til Syddansk Uddannelsesaftale se www.syddanskuddannelsesaftale.dk Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012-2013, der også er regionsrådets handlingsplan, fastlægger, hvad der arbejdes for i 2012-2013. Til ansøgningsfristen den 15. januar 2013 har regionsrådet prioriteret temaet Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse. Beskriv derfor hvordan projektet understøtter følgende i handlingsplanen: 1.

Børn og unges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse (15. januar 2013) - temaet retter sig mod 95 %, 50 % og science målet.

2. Et eller flere af målene • 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse • 20% flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser • 50% af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse 3. Løsninger på en eller flere af disse tre udfordringer fra handlingsplanen • De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse • For få uddanner sig indenfor science-fag

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000


• For få drenge tager en videregående uddannelse 4.c. Samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale

Beskriv hvordan projektet medvirker til et øget samarbejde og videndeling mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, som er grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale. ”Med Syddansk Uddannelsesaftale samles alle centrale aktører til en fælles koordineret indsats på regionalt niveau. Ambitionen er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning.”

4.d. Projektets videreførelse 4.e. Projektets formidling 4.f. Effekt

Beskriv mulighederne for at videreføre projektet efter støtteperiodens ophør uden tilførsel af ekstra midler udefra. Beskriv hvordan projektets resultater formidles bredt i regionen og til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale? Projektet vurderes ud fra hvor stor effekt, det skaber på målene i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. Angiv projektets effekt via felterne nedenfor 5.a- 5.e.

5. Effekter Ansøgere til Region Syddanmarks uddannelsespulje skal bruge Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel. Effektmodellen 2012 har 10 værktøjer og hvert værktøj har et antal indikatorer til at måle status på værktøjet. Du kan finde effektmodellen her: http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/wm327310 5.a. Effekt på en af de tre overordnede mål i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. 5.b. Effektmodellens værktøjer 5.c. Indikatorer til at måle projektets effekt

5.d. Forventet effekt 5.e. Projektets omfang

Beskriv hvordan projektet vil bidrage til at skabe effekt på enten 95% målet, 50% målet eller science-målet

Angiv hvilke(t) af effektmodellens 10 værktøjer, som projektet retter sig mod og vil skabe effekt på. Angiv for hvert værktøj projektet retter sig mod, hvilke indikatorer fra effektmodellen I vil anvende til at måle projektets forventede effekt. Begrund hvorfor disse indikatorer er valgt. Suppler gerne med andre indikatorer der ligger udover effektmodellen. Suppler gerne med andre indikatorer, som I selv vælger Angiv i tal projektets forventede effekt på de valgte indikatorer Angiv i tal projektets omfang målt ved antal involverede personer. Det vil sige, f.eks. hvor mange lærere, elever og andre, der er involveret i projektet

6. Evaluering 6. Evaluering

Der skal være en uvildig evaluering af projektet. Formålet er at uddrage viden, som projektejer selv samt andre aktører løbende og efterfølgende kan anvende til at forbedre egen praksis på området.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000


Evalueringen skal indeholde en systematisk kortlægning og vurdering af: • Om de beskrevne målsætninger i ansøgningen er opfyldt herunder leverancer og effekter • Hvad det er i indsatsen/projektet der virker – for hvem – hvornår – og under hvilke betingelser Beskriv hvordan projektet planlægges evalueret løbende og ved projektets afslutning. Det skal fremgå, hvordan der vil blive målt på de valgte indikatorer både før og efter projektet.

7. Projektets organisering 7.a. Samarbejdsparter i projektet og deres rolle 7.b. Andre netværksdeltagere

Opgiv her navnene på de institutioner o.a., der deltager som partner i projektet og redegør for, hvordan de bidrager til projektet. Opgiv projektets netværksdeltagere. Netværksdeltagere er mere løst tilknyttet projektet, og bidrager i modsætning til parterne ikke direkte til projektets aktiviteter.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000


8. Budget Bemærk: Specificeret udgiftsbudget og finansieringsbudget skal vedlægges som bilag til ansøgningen. Følgende skal således blot give et kort overblik over projektet samlede udgifter og indtægter. Se skabelon til specificeret budget på hjemmesiden. Angiv udgiftsposterne således at de er tilpasset projektet og de konkrete projektaktiviteter iflg. ansøgningen. Der skal være overensstemmelse mellem udgiftsbudgettet og finansieringsbudgettet. Der skal angives det samlede budget for projektet og ikke kun uddannelsespuljens andel. Angiv, hvornår i projektperioden ønskes midlerne udbetalt (skal være i overensstemmelse med hovedaktiviteter og tidsplan).

8.a. Udgiftsposter i 1.000 kr.

Udgiftsbudget 1. år

2. år

3. år

I alt 8.b. Finansieringsbudget i 1.000 kr.

Hele projektperiode

Uddannelsespulje

Her angives, hvor meget man forventer i støtte fra Uddannelsespuljen, det vil sige det samlede beløb puljen søges om (i beløb og i procent af det samlede budget). Her angives, hvor meget projektets parter samlet set bidrager med ift.. projektets samlede udgifter (i beløb og i procent af det samlede budget).

Medfinansiering

Øvrige I alt

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000

Ansøgningsskema_2013_copy_copy  
Ansøgningsskema_2013_copy_copy  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansøgningsskema_2013_copy_copy.doc