Page 1

Høring av planprogram

SVV - Grafisk senter

Sammendrag av innkomne merknader med kommentarer fra Statens vegvesen

E39 DØLE BRU-LIVOLD Kommunedelplan med konsekvensutredning Kommuner: MANDAL og LINDESNES

Region sør Prosjektavdelingen 01.03.2014


E 39 Døle bru - Livold

Innholdsfortegnelse 1

Forord .............................................................................................................................................. 4

2

Foreslåtte endringer i Planprogrammet som følge av innspill i høringsperioden........................... 6

3

VEDLEGG - Innkomne merknader med kommentarer fra Statens vegvesen .................................. 8 3.1

Dok-167 Lindesnesrådet .......................................................................................................... 9

3.2

Dok-168 Bjørn Yngvar og Lene Eriksen.................................................................................. 13

3.3

Dok-173 Mandal Skytterlag ................................................................................................... 16

3.4

Dok-174 Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ......................................................................... 19

3.5

Dok-176 Norsk Maritim Museum .......................................................................................... 21

3.6

Dok-177 Mandal Senterparti ................................................................................................. 23

3.7

Dok-178 Kristian Sandnes ...................................................................................................... 27

3.8

Dok-179 Agder Energi nett (AEN) .......................................................................................... 33

3.9

Dok-180 Lokalbefolkning Vestre Skogsfjord, Reibakken, Frostestad .................................... 36

3.10

Dok-182 Vest-Agder Fylkeskommune ................................................................................... 50

3.11

Dok-183 Beboere på Imesletta.............................................................................................. 65

3.12

Dok-184 Buøya og Frøylandsmoen Velforening .................................................................... 70

3.13

Dok-186 Tone Wåøy Møll og Steinar Møll ............................................................................ 73

3.14

Dok-188 Frøylandsmoen og Buøya Vel og Innbyggere i Hjortland, Ormestad og Årkjær ..... 76

3.15

Dok-189 Delområde 1 i Mandalselva på Sandnes/Hjortland ................................................ 81

3.16

Dok-191 Marit Andresen m/ref. brev fra Vestre Skogsfjord Vel ........................................... 83

3.17

Dok-192 Sven Bragdø, Sandnesveien 33 ............................................................................... 92

3.18

Dok-193 Beboere på nedre Ime ............................................................................................ 95

3.19

Dok-194 Tor Edwin Engedal, Engedalsveien 155 .................................................................. 98

3.20

Dok-195 Trude Skeie og Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149 ...................................... 100

3.21

Dok-196 Beboere på delstrekningen Reibakken – Livold .................................................... 102

3.22

Dok-197 Storaker vel ........................................................................................................... 107

3.23

Dok-198 Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag .................................................... 113

3.24

Dok-199 Arnt K. Lindland, Greibeslandsløyfen 53............................................................... 115

3.25

Dok-200 Kristian og Anne Sofie Sandnes ............................................................................ 121

3.26

Dok-201 Asplan Viak for Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS ..................................... 127

3.27

Dok-202 Lillian og Waldon Støle.......................................................................................... 129

3.28

Dok-203 Hesland Grendeutvalg .......................................................................................... 133 Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

2


E 39 Døle bru - Livold

3.29

Dok-204 Fylkesmannen i Vest-Agder .................................................................................. 139

3.30

Dok-207 Naturvernforbundet i Mandal .............................................................................. 142

3.31

Dok-208 Syklistene Mandal lokalforening av Syklistenes Landsforening ........................... 147

3.32

Dok-209 Mandal Handel og Service Forening (MHSF) ........................................................ 150

3.33

Dok-210 Katrine Moi og Nils G Hesland .............................................................................. 158

3.34

Dok-211 Jon Harald Rømteland........................................................................................... 160

3.35

Dok-212 Roar Helleren, Haddelandsveien 191 ................................................................... 163

3.36

Dok-213 Kåre Hjorth ............................................................................................................ 169

3.37

Dok-215 Mandal Kommune v/Bystyret ............................................................................... 172

3.38

Dok-216 Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS .............................................................. 180

3.39

Dok-218 Turistkontoret for Lindesnesregionen .................................................................. 182

3.40

Dok-221 Lindesnes Næringsråd og Vigeland Handelsstand forening ................................. 185

3.41

Dok-222 Mandal Havn ......................................................................................................... 187

3.42

Dok-229 Lindesnes Kommune v/Kommunestyret .............................................................. 189

3.43

Dok-230 Søgne Kommune v/Kommunestyret .................................................................... 196

3.44

Dok-231 Familien Paulsen, Aarkjær .................................................................................... 199

3.45

Dok-249 Terje Salvesen og Jan Otto Aarvik, Tjømsveien 57 ............................................... 202

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

3


E 39 Døle bru - Livold

1 Forord Statens Vegvesen Region sør kunngjorde utleggelsen av Forslag til Planprogram for Kommunedlplan med konsekvensutredning for E39 Døle bru – Livold i etterfølgende annonse. Annonsen kunngjør også formell oppstart av planarbeidet iht. Plan- og bygningsloven.

Dette planprogrammet for kommunedelplan med KU, for delstrekningen E39 Døle bru-Livold, er en strekning ca. 27,5 km etter dagens veg og går i Mandal og Lindesnes kommuner. Disse to kommunene er planmyndighet og skal vedta planprogrammet. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning ifølge. Plan bygningsloven § 4-1, § 4-2 samt forskrift om KU. Planprogrammet skal gjøre rede for formål, planprosess med frister og deltagere, opplegget for medvirkning og spesielt i forhold til grupper og interesser som anses som særlig berørt og hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Målet er å ha vedtatt korridor for ny 4 felt motorveg med fartsgrense 100 km, innen 2015. Planprogrammet anbefaler kommunedelplanlegging av 1 til 3 korridorer på ulike delstrekninger. De vegkorridorene som er med i dette forslag til planprogrammet for E39 Døle bru-Livold, er valgt ut etter et en åpen prosess med mange innkomne forslag til traseer, og etter et omfattende Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

4


E 39 Døle bru - Livold

silingsarbeid. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer hvilket beslutningsgrunnlag som ligger til grunn for at det enkelte forslag siles bort og dermed ikke er foreslått i planprogrammet. Plassering av toplanskryss og korridorer for tilførselsveger er også del av vegløsningen for ny E39. Det skal også vurderes og i tilfelle hvor, det er hensiktsmessig å anlegge kollektivknutepunkter og mulig rasteplass. Tungbiltrafikken utgjør en stor andel av trafikken på E39. Plassering av døgnhvileplass og kontrollplasser skal vurderes. Videre om det på strekningen er riktig å anlegge et driftssenter, for vegseksjonen og entreprenører på driftskontraktene.

Effektivisering av planleggingen er et mål for alle store vegprosjekter. I dette prosjektet skal prosjektorganiseringen med samarbeidsgrupper, koordineringsgruppen og god kontakt med lokalpolitikere, gi effektiviseringsgevinst. Gjensidig og åpen informasjonsutveksling, kommunikasjon, diskusjon og forpliktende samarbeid, bidrar til at relevante forhold kommer med i planleggingen og gjør at de mest realistiske vegløsninger blir planlagt videre.

Denne rapport inneholder alle innkomne merknader til planprogrammet med kommentarer fra Statens vegvesen. Rapporten inneholder også foreslåtte endringer i Planprogrammet som følge av innspill i høringsperioden, som danner grunnlag for rettelser og tilføyelser i Endelig Planprogram. Endelig Planprogram blir vedtatt av Mandal Bystyre og Lindesnes Kommunestyre.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

5


E 39 Døle bru - Livold

2 Foreslåtte endringer i Planprogrammet som følge av innspill i høringsperioden Statens Vegvesen foreslår følgende rettelser og tilføyelser tatt inn i Endelig Planprogram. Dette er også formulert forslag til vedtak i sak til Mandal Bystyre og Lindesnes Kommunestyre. Endelig Planprogram utarbeides etter kommunale vedtak. 1) Justert bredde på korridor for delstrekningen langs tilførselsveg til Mandal fra Greibesland og ned til kryssområdet i grønn korridor. Ref. innspill fra enkeltpersoner/grunneier dok-178 og dok-199. Statens vegvesen ønsker kartutsnitt «Korridorer delstrekning 2» i kap.7.1.2 endret som etterfølgende kart viser. Samme endring vil også bli endret på overlappende kart for korridorer delstrekning 3 kap.7.1.3 og på vedlegg kap.12.1 Oversiktskart med anbefalte korridorer.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

6


E 39 Døle bru - Livold

1) Viser til merknad fra Vest-Agder Fylkeskommune ref. dok-182, og Statens vegvesen ønsker følgende tatt inn i Planprogrammet: - Vurdering av støy og forslag til avbøtende tiltak knyttet til nærliggende friluftsområder, og blir tatt inn i tema Støy og Luftforurensing pkt. 9.1.6. - Konsekvensen for Mandal by og industri/havneområdet Jåbekk/Strømsvika, og blir tatt inn i tema Areal og Utvikling pkt. 9.3.1. - Sandnes og Ime gård samt Postveien nordøst for Fasselandsvannet er viktige kulturminner, og blir tatt inn i tema Kulturmiljø pkt. 9.2.5 for ytterligere presisering av disse steder.

2) Viser til merknad fra Fylkesmannen i Vest-Agder Fylkeskommune ref. dok-204 og fra Mandal kommune ref. dok-215, og Statens vegvesen ønsker følgende tatt inn i Planprogrammet: - Rapport «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging» blir med i videre utredning, og skrives inn som grunnlag under tema Naturressurser pkt. 9.2.6

3) Viser til merknad nr.2 fra Lindesnes kommune ref. dok-229. For å sikre mulighet til en raskere framdrift, korte ned total planleggingstid, ha muligheter til å sile bort korridorer i videre planog utredningsarbeid, raskere å kunne melde oppstart av regulering, og iht. Plan- og Bygningsloven, ønsker Statens vegvesen følgende tatt inn i Planprogrammet kap.11.2: Effektivisering av planleggingen er et mål for de store samferdselsprosjektene. Når færrest mulig trase/korridoralternativer legges til grunn for kommunedelplanleggingen, gir det oss en effektiviseringsgevinst. Denne oppnås gjennom redusert utredningsbehov som igjen medfører reduserte kostnader til planlegging og spart tid i planprosessen. Når det gjelder evt. videre siling av alternativene på delstrekning 4 Reibakken-Livold, i prosessen mellom ferdigstillelse av planprogram og fullføring av kommunedelplan med KU, kan dette gjennomføres på følgende måte: Korridorene vurderes ut fra beregnede kostnader, trafikktall, foreløpig oversikt over ikke prissatte tema og lokal/regionale virkninger. Dersom vurderingene gir så klare resultat at det ikke anses hensiktsmessig å gjennomføre full konsekvensutredning av alle korridorene, legges en rapport med forslag om bortsiling av korridoren(e) fram for Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder Fylkeskommune og berørte kommuner til uttalelse. Dersom det er enighet mellom disse om å sile korridoren(e) bort, legges dett til grunn for det videre planarbeidet. Tilsvarende vil kunne gjelde andre delstrekninger innenfor hele planområdet E39 Døle bru – Livold.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

7


E 39 Døle bru - Livold

3 VEDLEGG Innkomne merknader med kommentarer fra Statens vegvesen

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

8


E 39 Døle bru - Livold

3.1 Dok-167 Lindesnesrådet Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra Lindesnesrådet Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-167)

Til pkt 1: Veipakke for Lindesnesregionen blir vurdert i mulighetsstudie for bompengeordning på E39. Kommunedelplanen for E39 Døle bru – Livold skal ivareta god tilkobling til eksisterende vegnett inkludert Fv.460. Til pkt. 2: Vedrørende Lindelia som fikspunkt er dette øst for denne planavgrensningen. Merkanden er registrert og tilhørere parsell Volleberg – Døle bru.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

9


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

10


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

11


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

12


E 39 Døle bru - Livold

3.2 Dok-168 Bjørn Yngvar og Lene Eriksen

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Bjørn Yngvar og Lene Eriksen Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-168)

Statens vegvesen registrerer deres merknad med ønske om å justere grønn korridor syd ved Kragsmoen / Hellkjær. E39 som motorveg med 100 km/t er en stiv linje med krav til store radier i kurvene. Med kurven fram til Livold og krav til kurveradier i tunnel er det ikke mulig å komme så langt syd som deres forslag viser. Vi ser heller ikke fordeler med å justere linja til syd for Stølevannet i retning mot øst. I det videre arbeidet med konsekvensutredning vil ulike høyder på bro over Krasmoen bli vurdert. Statens vegvesen beholder derfor grønn korridor som vist i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

13


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

14


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

15


E 39 Døle bru - Livold

3.3 Dok-173 Mandal Skytterlag

Statens vegvesen

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Saksbehandler/innvalgsnr:

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Mandal Skytterlag (ref . dok-173) Kommentar fra Statens vegvesen Avklaring omkring Mjåvann skytebane gjøres i tilgrensende plan for ny E39 Volleberg – Døle bru. Planprogram for denne legges ut på høring fram til 15. april 2014. Det videre arbeidet for disse planstrekningene vil gå parallelt. Mandal Bystyre er planmyndighet og vedtar planene i egen kommune. Mandal Bystyre gir høringsuttalelse til planen i Søgne kommune. Statens vegvesen er kjent med at skytebanen er et idrettsanlegg med tilhørende fareområder. Anlegget skal presenteres tydelig på planene i videre kommunedelplan. Klassifiseringen og verdisettingen gjøres iht. reglene i konsekvensutredningen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

16


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

17


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

18


E 39 Døle bru - Livold

3.4 Dok-174 Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Statens vegvesen

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Saksbehandler/innvalgsnr:

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Norges Lastebileier-Forbund Vest-Agder (NLF) (ref . dok-174)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har registrert NLF`s merknader til planprogrammet og tar disse med videre inn i arbeidet med kommunedelplanen. NLF har merknad til plassering av:  Døgnhvileplass (truck stop)  Rasteplass  Bensinstasjon og kaffe  Kollektivknutepunkt  Kontrollplass  God tilførselsveier direkte mot sentrum og industriområder, spesielt mot Strømsvika og det nye industriområdet. Forslaget med ny veg ved østre Berge til industriområde og ny havn er ikke del av kommunedelplanen for ny E39. Adkomsten til industri og havn blir ivaretatt i Planprogrammet med tilkobling til eksisterende vegnett.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

19


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

20


E 39 Døle bru - Livold

3.5 Dok-176 Norsk Maritim Museum

Statens vegvesen

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Saksbehandler/innvalgsnr:

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Norsk Maritimt Museum (ref . dok-176) Kommentar fra Statens vegvesen

Norsk Maritimt Museum minner om «Lov om Kulturminner» med registreringer av inngrep i sjø, innsjø og vassdrag. Statens vegvesen er kjent med loven.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

21


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

22


E 39 Døle bru - Livold

3.6 Dok-177 Mandal Senterparti

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Høringsuttalelse fra Mandal Senterparti Kommentar fra Statens vegvesen

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref . dok-177)

Statens vegvesen registrerer Senterpartiets merknad om å unngå bebyggelse, skoler og bruk av dyrket mark. Forslaget med ny veg ved østre Berge til industriområde og ny havn er ikke del av kommunedelplanen for ny E39. Adkomsten til industri og havn blir ivaretatt i Planprogrammet med tilkobling til eksisterende vegnett.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

23


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

24


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

25


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

26


E 39 Døle bru - Livold

3.7 Dok-178 Kristian Sandnes

Statens vegvesen

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Saksbehandler/innvalgsnr:

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Kristian Sandnes (ref. dok-178) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer merknadene levert 4/12-2013 vedlagt tidligere brev fra 23/102006, spesielt endring av tilførselsveg til Mandal fra øst og konflikten med boligfelt B2 og B3 i kommuneplanen for Mandal. Forholdet blir utredet i konsekvens Areal og Utvikling pkt. 9.3.1 i Planprogrammet. Det er ikke ønskelig å flytte tilførselavegen ut på dyrket areal ved Ime. Vi merker oss beskrevet konsekvenser for camping, næringsvirksomhet, Ime skole og laksefiske/strandlinje i Mandalselva. Brevet fra 206 beskriver tidligere planløsninger som i dag er endret, men problemstillingene er mange de samme i dag. I forhold til dagens forslag til Planprogram blir disse forhold utredet.

Konklusjon: Merknaden medfører at planprogrammet utvider korridor (skravur på kart) for sideveg fra Greibesland ned til kryssområdet for grønn korridor.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

27


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

28


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

29


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

30


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

31


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

32


E 39 Døle bru - Livold

3.8 Dok-179 Agder Energi nett (AEN)

Statens vegvesen

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Saksbehandler/innvalgsnr:

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Agder Energi Nett (AEN) (ref. dok-179) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer AEN`s merknader om konflikt med 110 kV regionalt linjenett, samt deres initiativ til å delta i konsekvensutredningen og det videre arbeidet med kommunedelplanen. AEN blir med i videre planarbeid.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

33


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

34


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

35


E 39 Døle bru - Livold

3.9 Dok-180 Lokalbefolkning Vestre Skogsfjord, Reibakken, Frostestad

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

36


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

37


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

38


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

39


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

40


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

41


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

42


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

43


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

44


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

45


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

46


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

47


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

48


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

49


E 39 Døle bru - Livold

3.10 Dok-182 Vest-Agder Fylkeskommune

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

50


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

51


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

52


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

53


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

54


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

55


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

56


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

57


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

58


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

59


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

60


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

61


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

62


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

63


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

64


E 39 Døle bru - Livold

3.11 Dok-183 Beboere på Imesletta

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Beboere på Imesletta ( ref. dok-183) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrere merknadene fra beboere på Imeslatta hvor de viser til verdifull landbruksjord og fare for inngrep i landbruksdrift og bebyggelse. Det vises også til at linjen fra kommuneplanen er god. Videre konsekvensutredning vil vektlegge jordvern.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

65


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

66


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

67


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

68


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

69


E 39 Døle bru - Livold

3.12 Dok-184 Buøya og Frøylandsmoen Velforening

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Buøya og Frøylandsmoen Velforening Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-184)

Statens vegvesen registrerer de konsekvensene velforeningen beskriver i deres merknadsbrev, knyttet til boligstrøk, grønt arealer, rekreasjon og friluftsliv. Samtidig som de beskriver motorveien gjennom deres områder vil virke kvelende og hemmende for fremtidig utvikling og livskvalitet for byen og boområdene. Disse forhold vil bli utredet i konsekvensutredningen for videre arbeid med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

70


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

71


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

72


E 39 Døle bru - Livold

3.13 Dok-186 Tone Wåøy Møll og Steinar Møll

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Tone Wårøy Møll og Steinar Møll Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-186)

Statens vegvesen registrerer deres oppstilling av ulike tema og sammenstilling mellom rød, blå og grønn korridor. Det er ønskelig å redusere kostbare veg-element som bruer og tunneler. Spesielt negativt er lange tunneler med hensyn til større konsekvenser ved ulykker, samt større kostnader med drift og vedlikehold. Vi registrerer deres oppfordring om å ta ut blå korridor for delstrekning 2 og 3 forbi Mandal fra Skagestad – Reibakken. Statens vegvesen ønsker å ta med de foreslåtte korridorer inn i det videre arbeidet med konsekvensutredningen. Det vil her da eventuelt fremgå om blå korridor gir den negative samfunnsnytten dere beskriver.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

73


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

74


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

75


E 39 Døle bru - Livold

3.14 Dok-188 Frøylandsmoen og Buøya Vel og Innbyggere i Hjortland, Ormestad og Årkjær Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Frøylandsmoen og Buøya Vel og innbyggere og berørte i Hjortland, Ormestad og Årkjær (ref. dok-188) Kommentar fra Statens vegvesen

Viser også til merknader fra styret i Buøya og Frøylandsmoen Velforening mottatt 9/1-14 (ref dok-184). Vi registrerer deres beskrivelse av de konsekvenser grønn korridor har i forhold til nærhet til boområder, begrensninger i utviklingsmuligheter for byen, rekreasjon og friluftsliv, barrierevirkning med fare for to-deling av Mandal kommune, fare for oppdemming i Mandalselva og negativ estetisk opplevelser, samt at en nordre linje vil være kortest for gjennomgangstrafikken og sannsynligvis med lavest økonomisk kostnad. De forhold som dere viser til vil bli vurdert i konsekvensutredningen under ulike tema i det videre arbeid med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

76


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

77


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

78


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

79


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

80


E 39 Døle bru - Livold

3.15 Dok-189 Delområde 1 i Mandalselva på Sandnes/Hjortland Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Delområde 1 i Mandalselva på Sandnes/Hjorteland v/Geir B. Øksendal (ref. dok-189) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer deres informasjon om fiske etter laks med not i Mandalselva i grønn korridor. Dette blir med inn i konsekvensutredningen for videre arbeid med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

81


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

82


E 39 Døle bru - Livold

3.16 Dok-191 Marit Andresen m/ref. brev fra Vestre Skogsfjord Vel Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Marit Andresen m/ref. brev fra Vestre Skogsfjord Vel (ref. dok-191) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer mottatt skisse med forslag til justert linje for blå/grønn korridor med endret og forlenget tunnel gjennom Lysehei. Skissen er innenfor Planprogrammets skraverte «bredde korridor for mulig justering». Forslaget vurderes i det videre planarbeidet. I brev fra Vestre Skogsfjord Vel datert 6/7-2013 er en rekke forhold omtalt. Disse knytter seg til miljø, rasfare, vilt, jordvern, kultur, trafikksikkerhet og framtidig utvikling av nye boliger og næring. Alle disse forhold blir vurdert i konsekvensutredningen innenfor ulike tema som er beskrevet i Planprogrammet. Den foreslåtte ønskede trase nord for Skjøllingstad med tilførselsveg til Mandal har Statens vegvesen silt bort og begrunnet i forslag til Planprogram, og mener dette fortsatt er gjeldende. Statens vegvesen ønsker å beholde de tre korridorene som er beskrevet i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

83


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

84


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

85


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

86


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

87


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

88


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

89


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

90


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

91


E 39 Døle bru - Livold

3.17 Dok-192 Sven Bragdø, Sandnesveien 33 Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Svenn Bragdø, Sandnesveien 33 Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-192)

Statens vegvesen merker seg supplerende opplysninger om produksjonsarealer for juletre og pyntegrønt-næring, samt hage, parkanlegg og hagestue. Disse opplysningene blir med i den videre konsekvensutredningen i arbeidet med kommunedelplanen. Jordvern står sterkt, viser også til andre merknader bla. Fra Fylkesmannen i Vest-Agder.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

92


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

93


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

94


E 39 Døle bru - Livold

3.18 Dok-193 Beboere på nedre Ime

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra beboere på nedre Ime Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-193)

Statens vegvesen merker seg detaljerte innspill til utforming, kurvatur, avkjørsler og støyvoll langs delstrekning av tilførselsveien ved Ime skole. Alle innspill er innen for planprogrammets korridor og beskrevne tema som blir tatt med i det videre planarbeid.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

95


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

96


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

97


E 39 Døle bru - Livold

3.19 Dok-194 Tor Edwin Engedal, Engedalsveien 155

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Tor Edwin Engedal, Engedalsveien 155 Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-194)

Statens vegvesen merker seg deres primære ønske om en korridor lenger nord for Mandal og Vigeland, at denne ikke ligger inn i forslag til planprogram og at realiteten er foreslåtte korridorer som treffer krysset på Livold. Deres forslag til justeringer av grønn korridor forbi Engedal vest for Reibakken blir vurdert i det videre planarbeidet, men det er mindre sannsynlig at ny E39 blir lagt mot nord i tunnel i Langekjærrfjellene.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

98


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

99


E 39 Døle bru - Livold

3.20 Dok-195 Trude Skeie og Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149 Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Trude Skeie og Tor Ole Haagensen, Aurebekkveien 149 (ref. dok-195) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg deres opplysninger om Aurebekken som gytebekk for sjøørret og med store forekomster av ål. Vi merker os også opplysningene om Aurebekkvannet knyttet til badeplass, rekreasjon og fsking, samt opplysninger om fisk, ål og hakkespett. Også blå og grønn korridor ønsker Statens vegvesen med i videre planarbeid, og deres opplysninger blir tatt med i konsekvensutredningen innenfor de tema som er i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

100


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

101


E 39 Døle bru - Livold

3.21 Dok-196 Beboere på delstrekningen Reibakken – Livold Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra beboere på delstrekningen Reibakken - Livold (ref. dok-196)

Kommentar fra Statens vegvesen

Grønn korridor på strekningen fra Reibakken til Audna der den nå er vist kom inn noe sent i arbeidet med Planprogrammet. Registreringer og vurderinger av ulike tema beskrevet i Planprogrammet blir videreført nå våren 2014 som grunnlag for det videre arbeidet med konsekvensutredning og kommunedelplan. Det blir vurdert konsekvenser av at inngrepet er i urørt natur, og deres opplysninger blir registrert om naturlig skog/skogbunn, verdifulle tresorter, sopp, lav, insekter og hule eiker. Mange detaljerte opplysninger gitt under overskrifen «Akvatisk miljø» vil bli tatt med inn i konsekvensutredningen under tema «naturmilj og naturmangfold» pkt. 9.2.4 og «naturressurser inkl. vannressurser» pkt. 9.2.6. Vegens påvirkning på kulturlandskap, kulturminner, friluftsliv, rekreasjonsområde, forurensing (støy, luft, vann), dyrket mark, beiteområder og skogmark blir vurdert i de tema som er oppgitt til konsekvensutredning i planprogrammet. Vilttråkk (elg, rådyr) blir registrert og det søkes løsninger for å ivareta diss med bistand av viltfaglig kompetanse. Statens vegvesen ønsker grønn korridor med i det videre planarbeidet og skal gjennomføre konsekvensutredningen slik at alle korridorer i kommunedelplanen får en grundig bearbeiding, slik at endelig beslutning kan gjøres på et trygt grunnlag til beste for samfunnet og kommende generasjoner.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

102


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

103


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

104


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

105


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

106


E 39 Døle bru - Livold

3.22 Dok-197 Storaker vel

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Storaker vel (ref. dok-197) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg alle detaljopplysningene knyttet til Aurebekkvannet, bruken av området og potensiale som nærfriluftsområde for økende befolkning i området. Vi merker oss deres ønske om å ta ut grønn korridor og at rød korridor er den eneste aktuelle med hovedfokus på E39 som stamvei mellom kristiansand og Stavanger. Statens vegvesen ønsker alle tre korridorene med i det videre arbeidet med kommunedelplan, og deres detaljopplysninger vil bli utredet i de tema som inngår i konsekvensanalysen beskrevet i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

107


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

108


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

109


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

110


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

111


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

112


E 39 Døle bru - Livold

3.23 Dok-198 Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Lindesnes og Mandal Bonde- og Småbrukarlag (ref. dok-198)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg lagets tre merknader knyttet til dyrket mark, Fasselandsvannet og bonitet på skog, som fremhever grønn korridor fra Reibakken til Livold. Statens vegvesen ønsker alle korridorene i Planprogrammet med i videre arbeid med konsekvensutredning og kommunedelplan.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

113


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

114


E 39 Døle bru - Livold

3.24 Dok-199 Arnt K. Lindland, Greibeslandsløyfen 53 Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Arnt K. Lindland, Greibeslandsløyfen 53 (ref. dok-199)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer deres merknad om en justert trase for tilførselsveg til Mandal fra øst på del-strekningen fra Greibesland til kryssområdet på grønn korridor. Dere fremhever fordeler med rød korridor og de negative konsekvensene med blå og grønn korridor i forhold til verdiene i området ved Aurebekkvann og Hålandsheia. Statens vegvesen ønsker å utrede alle tre korridorene i det videre arbeidet med konsekvensutredning og kommunedelplan.

Konklusjon: Merknaden medfører at Planprogrammet utvider korridor (skravur på kart) for sideveg fra Greibesland ned til kryssområdet for grønn korridor.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

115


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

116


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

117


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

118


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

119


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

120


E 39 Døle bru - Livold

3.25 Dok-200 Kristian og Anne Sofie Sandnes Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Kristian og Anne Sofie Sandnes Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-200)

Statens vegvesen registrerer deres kommentarer og ønsker om at grønn korridor bør utgå, og at en indre trase er mest samfunnsøkonomisk og minst belastende for lokalbefolkningen og miljøet. Vi merker oss også deres opplysninger vedrørende muligheter for videre drift av Sandnes Camping og konflikten med not fiske i elva ved eventuelt valg av grønn korridor. Alle beskrevne forhold blir med videre konsekvensutredning. Statens vegvesen ønsker å ta alle tre korridorene med videre i konsekvensutredningen i arbeidet med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

121


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

122


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

123


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

124


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

125


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

126


E 39 Døle bru - Livold

3.26 Dok-201 Asplan Viak for Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Asplan Viak for Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS (ref. dok-201) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg opplysningene om at Asplan Viak for Hellvik Hus skal utarbeide forslag til områderegulering for B2 iht. kommuneplanen for Mandal. Forholdet til område B2 inngår i tema Areal og Utvikling i konsekvensutredningen pkt. 9.3.1 i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

127


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

128


E 39 Døle bru - Livold

3.27 Dok-202 Lillian og Waldon Støle Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra Lillian og Waldon Støle Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-202)

Statens vegvesen merker seg deres opplysninger om eiendommene Bjarmundshaven og Engedal, og konflikten med grønn linje. Vi registrerer også planer om nybygg/restaurering. De forhold dere beskriver vil bli vurdert i konsekvensutredningen videre i arbeidet med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

129


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

130


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

131


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

132


E 39 Døle bru - Livold

3.28 Dok-203 Hesland Grendeutvalg Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Hesland Grendeutvalg v/Lien Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-203)

Statens vegvesen registrerer deres merknader knyttet til blå og rød korridor, og argumenter for grønn korridor. Alle disse forhold vil bli behandlet i konsekvensutredningen. Deres merknad om friluftsområdet Hålandsheia sin utstrekning mot nord er registrert. Vi merker oss også deres bekymring om usikkerheten i beregning av eksosutslipp, spesielt i store stigninger. Deres merknader blir tatt med i konsekvensutredningen i det videre arbeidet med kommunedelplanen innenfor de tema som er beskrevet i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

133


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

134


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

135


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

136


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

137


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

138


E 39 Døle bru - Livold

3.29 Dok-204 Fylkesmannen i Vest-Agder Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-204)

Statens vegvesen merker seg Fylkesmannens positive uttalelse til medvirkning i videre prosess. Vi merker oss også Fylkesmannens medhold i at foreslått nordre alternativ 3a ikke skal med i videre utredning. Statens vegvesen vil ta rapport «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging» med i konsekvensutredningen inn under tema Naturressurser pkt. 9.2.6, knyttet til jordbruk, skogbruk og utmarksbruk. Vi merker oss også deres vektlegging på barn- og unges interesser. Konsekvensene vil bli utredet under tema Nærmiljø og friluftsliv pkt. 9.2.3, knyttet til bruksmuligheter, barrierevirkning og påvirkning på bomilj. Vi merker oss også deres foreløpige vurderinger av korridorene med vekt på landbruk, naturmangfold, inngrep i vann og inngrep i verdifull gårdsdrift. Disse merknader er ivaretatt innenfor de tema i Planprogrammet som skal med i konsekvensutredningen. Statens vegvesen merker seg også at Fylkesmannen er enig i de korridorer som er foreslått utredet.

Konklusjon: Merknaden medfører at rapport «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging» skrives inn som grunnlag under tema Naturressurser pkt. 9.2.6 i Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

139


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

140


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

141


E 39 Døle bru - Livold

3.30 Dok-207 Naturvernforbundet i Mandal Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Mandal v/Gunnar Ervik (ref. dok-207)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer Naturvernforbundet i Mandal sine merknader til at grønn korridor bør utgå, at blå korridor har svært negative konsekvenser, og at rød korridor er minst konfliktfylt kombinert med grønn korridor i Lindesnes. Naturvernforbundet viser til deres brev av 6/9-2013 (dok-157). Statens vegvesen merker seg deres positive merknader til nordlige korridor i silingsrapporten nr. 3a-4C. Statens vegvesen er ikke uenig i disse merknadene, men begrunnet med andre konsekvenser er dette alternativet silt bort og ikke tatt med videre i Planprogrammet. Se beskrivelsen i Silingsrapporten for korridor 3a. Statens vegvesen ønsker å utrede de tre korridorene beskrevet i Planprogrammet, og at merknadene til Naturvernforbundet i Mandal er ivaretatt i de tema som inngår i konsekvensanalysen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

142


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

143


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

144


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

145


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

146


E 39 Døle bru - Livold

3.31 Dok-208 Syklistene Mandal lokalforening av Syklistenes Landsforening Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Syklistene Mandal lokalforening i Syklistenes Landsforening (ref. dok-208) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer de merknader Syklistene Mandal har til samfunnsøkonomiske gevinster, helsemessige fordeler, kombinasjon sykkel og kollektiv, samt geometri og standard på sykkelvegene i sykkelbyen Mandal. Forholdene blir utredet i konsekvensutredningen og videre arbeid med kommunedelplanen gjennom Planprogrammet beskrevet i pkt. 9.3.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

147


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

148


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

149


E 39 Døle bru - Livold

3.32 Dok-209 Mandal Handel og Service Forening (MHSF) Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra MandaL Handel og Service Forening (MHSF) v/Patricia Hartmann (ref. dok-209) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens Vegvesen registrerer orienteringen om struktur og utvikling av handel og næring i Mandal, samt positiv omtale av Mandal som handelssenter i Lindesnesregionen. Vi merker oss også at ny E39 utvider bo- og arbeidsmarkedet og deres ønsker om at Lindesnesregionen skal bli del av Agderbyen. Vi leser også deres beskrivelse av negativ erfaring fra Tønsberg regionen knyttet til stor avstand fra E18. Vi merker oss deres positive omtale av grønn korridor og fordelen med kort avstand til kollektivknutepunkt og til E39. Vi registrerer og deres merknader om kryss og tilførselsveg, og hvilke aktiviteter som bør lokaliseres i kryssområdene. Dere ønsker kryssområdene som «byport» til Mandal. Som grunnlag for konsekvensutredningen og det videre arbeid med kommunedelplanen ligger nasjonale planer og strategier (kap.6.6), regionale planer (kap.6.7) og kommunale planer (kap.6.8). Her finnes viktige dokument når areal og utvikling skal konsekvensutredes med hensyn til hvilke veg løsninger som er best for byen og handel. Det er her det i planprogrammet er beskrevet at kommunen deltar aktivt for å få fram disse konsekvensene (kap.9.3.1). Statens vegvesen ønsker å ha med alle tre korridorene i konsekvensutredningen og det videre arbeid med kommunedelplanen. De merknader MHSF kommer med blir utredet gjennom de tema som inngåpr i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

150


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

151


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

152


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

153


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

154


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

155


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

156


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

157


E 39 Døle bru - Livold

3.33 Dok-210 Katrine Moi og Nils G Hesland Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Kathrine Moi og Nils G Hesland Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-210)

Staten vegvesen registrerer deres merknader vedrørende gårdsdrift på eget bruk på Hesland (gnr.61 bnr.5,8,24). Ulempene for landbruket som endrede vekstvilkår, drift, forurensing på jord og avlinger skal beskrives og inngå i vurderingen under tema Naturressurser i konsekvensutredningen. Som merknad fra Fylkesmannen vil rapport «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging» bli tatt med i konsekvensutredningen. Statens vegvesen ønsker alle tre korridorene med i videre arbeid med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

158


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

159


E 39 Døle bru - Livold

3.34 Dok-211 Jon Harald Rømteland

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Jon Harald Rømteland, Stensland Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-211)

Statens vegvesen registrerer de merknader som beskriver vegløsninger og beregnet mindre forbruk (besparelser) av drivstoff for tunge kjøretøy for E39 korridor som ikke har Livold som fixpunkt. Vi registrerer også deres kommentarer til tidligere E39 investeringer på parsellen Fardal – Udland. Konsekvensene for Tarvannet som hoved-drikkevannskilde er utredet i tidligere planer vest for Livold, og dermed utenfor dette Planprogram. Plassering av kryss plassert ved Audna er vurdert og funnet lite gunstig. Det er for kort avstand mellom tunnelene på begge sider av dalføret, samtidig ved å krysse høyt over dalen i på bru vil stigningen opp til Livold bli vesentlig mindre. Statens vegvesen følger de føringer som er gitt i Nasjonal Transportplan hvor delstrekningen videre vestover fra Livold til Udland er del av framtidig E39. Dermed er Livold et fixpunkt som beholdes i denne planen. De merknader som fremkommer knyttet til transportkostnader (tid og drivstoff), investeringskostnader, driftskostnader, ulykker, mm blir utredet gjennom de tema som er med i konsekvensutredningen beskrevet i Planprogrammet.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

160


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

161


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

162


E 39 Døle bru - Livold

3.35 Dok-212 Roar Helleren, Haddelandsveien 191 Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Roar Helleren, Haddelandsveien 191 Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-212)

Staten vegvesen registrerer at stedsnavnet Helland er feil og skal rettes til Haddeland. Vi merker oss også at store fyllinger kan demme opp kaldluft og endre klima i dalføret ved østenden av Fidja. Vi registrerer også merknadene om dyrket mark, skogsbilveger, behov for underganger og viltpassasje, slik at vegen ikke blir barriere for gårdsdrift med tømmertransport og dyr. Klassifisering av bonitet fra middels til høy vil bli kvalitetssikret og eventuelt rettet i det videre arbeid med konsekvensutredningen. Statens vegvesen viser til at de forhold som påpekes vil bli utredet gjennom de tema som er beskrevet i Planprogrammet og som skal med i konsekvensutredningen. Planprogrammet beskriver korridorer for ny E39, og det vil i videre detaljering søke å finne den beste linja for ny E39 som gir samlet minst negativ konsekvens. Som merknad fra Fylkesmannen vil rapport «Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging» bli tatt med i konsekvensutredningen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

163


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

164


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

165


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

166


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

167


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

168


E 39 Døle bru - Livold

3.36 Dok-213 Kåre Hjorth

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra Kaare Hjorth Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-213)

Statens vegvesen registrerer deres synspunkt om både grønn, blå og rød korridor, samt detaljopplysninger om delstrekningen forbi Vestre Skogsfjord, Frostestad og vestover. Vi merker oss opplysningene om sykkelveien / Postveien nord for Fasselandsvannet, samt detaljert forslag til utbedring av tilførselsveien (eksisterende E39) gjennom Vestre skogsfjord retning Mandal. De opplysninger og merknader som fremkommer blir tatt med i videre arbeid med kommunedelplanen og vurdert i de tema som planprogrammet beskriver for konsekvensutredningen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

169


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

170


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

171


E 39 Døle bru - Livold

3.37 Dok-215 Mandal Kommune v/Bystyret

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

172


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

173


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

174


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

175


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

176


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

177


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

178


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

179


E 39 Døle bru - Livold

3.38 Dok-216 Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS (ref. dok-216)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg opplysningene om Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvilking sin deltakelse i boligfelt B2 i kommuneplanen for Mandal. I konsekvensutredningen vil tema Areal og utvikling pkt.9.3.1 utrede vegløsningene i forhold til kommuneplanen i Mandal. Vi viser også til merknad fra Asplan Viak, ref. dok.-201.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

180


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

181


E 39 Døle bru - Livold

3.39 Dok-218 Turistkontoret for Lindesnesregionen Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Turistkontoret for Lindesnesregionen Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-218)

Statens vegvesen merker seg Turistkontoret for Lindesnesregionen sine 5 pkt hvor det opplyses om viktigheten av campingplassser, turområder, Norges eldste hus, fiske i Mandalselva og behov for gode tilførselsveier til sentrum i Mandal og Lindesnes også for turistene. Merknadene inngår i de tema som blir utredet i konsekvensutredningen i det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

182


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

183


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

184


E 39 Døle bru - Livold

3.40 Dok-221 Lindesnes Næringsråd og Vigeland Handelsstand forening Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Lindesnes Næringsråd og Vigeland Handelsstand forening (ref. dok-221) Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen merker seg Lindesnes Næringsråd og Vigeland Handelsstand forening ønsker om grønn korridor. Kryssløsningen på Livold kan bli noe endret i forhold til vedtatt reguleringsplan for området. Ved endring av reguleringsplanen vil det være medvirkning iht. Plan og bygningslov. Det er viktig med god avkjørsel fra E39 til Vigeland og at trafikk til Lindesnes Fv.460 ledes utenom Vigeland sentrum. Areal og utvikling blir utredet som eget tema, pkt.9.3.1. Andre samferdselsanlegg utredes, pkt.8.7. Overskuddsmasser til deponier er ogsåp omtalt i pkt.8.7 med hensyn til etterbruk.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

185


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

186


E 39 Døle bru - Livold

3.41 Dok-222 Mandal Havn Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra Mandal Havn Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-222)

Statens vegvesen merker seg opplysningene om virksomheten i Mandal havn på Gismerøya og framtidig havneutvikling i Strømsvika. Tilførselsvegen fra ny E39 vil bli tilkoblet dagens E39. Markert bredde på korridor skal være tilstrekkelig til at trafikk til Jåbekk / Strømsvika blir ivaretatt, men det vil i E39 planen ikke bli tatt med veg helt ut til industri og havn.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

187


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

188


E 39 Døle bru - Livold

3.42 Dok-229 Lindesnes Kommune v/Kommunestyret

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

189


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

190


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

191


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

192


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

193


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

194


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

195


E 39 Døle bru - Livold

3.43 Dok-230 Søgne Kommune v/Kommunestyret Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Søgne kommune v/ kommunestyret Kommentar fra Statens vegvesen

(ref. dok-230)

Statens vegvesen registrerer Søken kommune sin merknad om lLindelia som fikspunkt for raskere regulering av strekningen Lindelia – Døle bru. Denne merknad vedrører tilgrensende plan for E39 Volleberg – Døle bru hvor Planprogrammet er lagt ut på høring fram til 15.04.2014.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

196


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

197


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

198


E 39 Døle bru - Livold

3.44 Dok-231 Familien Paulsen, Aarkjær Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408

Høringsuttalelse fra familien Paulsen, Aarkjær Kommentar fra Statens vegvesen

Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

(ref. dok-231)

Statens vegvesen registrerer informasjonen om bokvalitet og aktiviteter i området Aarkjær, samt deres merknad om at sydligste trase, grønn korridor, er den dårligste, og at denne vil rasere grenda Aarkjær. Statens vegvesen ønsker å utrede alle tre korridorene i det videre arbeidet med kommunedelplanen.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

199


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

200


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

201


E 39 Døle bru - Livold

3.45 Dok-249 Terje Salvesen og Jan Otto Aarvik, Tjømsveien 57 Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Planprogram for kommunedelplan E39 Døle bru - Lindelia

Nils Ragnar Tvedt - 38121561 / 91829408 Vår dato:

01.03.2014

Vår referanse:

Kommentar til høring

Høringsuttalelse fra Terje Salvesen og Jan Otto Aavik, Tjømsveien 57 (ref. dok-249)

Kommentar fra Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer deres merknader vedrørende sen skader, trafikkstøy, støv og redusert markedsverdi knyttet til deres eiendom. Grønn korridor krysser Kragstadmoen med bro nært deres eiendom. Konsekvensene av veganlegget blir utredet i konsekvensanalysen i det videre arbeidet med kommunedelplanen. Hvilken korridor som E39 skal bygges ut etter blir bestemt ved vedtak av kommunedelplanen. Hvis grønn korridor for ny E39 blir valgt, vil eventuelt inngrep og konsekvenser for deres eiendom bli avklart gjennom utarbeidelse av reguleringsplan. Vedtatt reguleringsplan gir grunnlag for eventuell erstatning.

Konklusjon: Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

202


E 39 Døle bru - Livold

Planprogram – Sammendrag av innkomne merknader

203

Endelig rapport sammendrag av innkomne merknader  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you