Page 1

De mindre byer i varde k o mmune

Hvordan går det med det lokale liv?

Det gode liv i Varde Kommune

nære RELATIONER Fælles indsats om fælles udfordringer

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 1

analyse: Udfordrede byer har styrke og potentiale til ny fremgang

12-05-2014 12:44:02


w

Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer af byanalyser. Mange af de mindre byer er under pres, og der er et stort behov for at finde en ny måde at forstå sig selv på – en ny rolle eller identitet. Analysen indgår i samarbejdsprojektet ”De mindre byer i Varde Kommune” og fokuserer på, hvordan de mennesker, der bor i byerne, oplever deres liv og omgivelser. Der stilles 25 spørgsmål om sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og omgivelser. Formålet med surveyen er først og fremmest at blive klogere på de ressourcer og udviklingspotentialer, som ikke kan aflæses af traditionelle registerdata. Der udarbejdes analyser for byerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev og Outrup. Sammenligningsgrundlaget er Varde by og Region Syddanmark. Målet er at skabe en stærk analyse af nu-situationen, som kan danne grundlag for udarbejdelse af udviklingsplaner i byerne. Samarbejdsprojektet mellem Varde Kommune og Region Syddanmark tager afsæt i Regional Udviklingsplans initiativ om måling af det gode liv og initiativ i Sydvestjylland om strategisk og analytisk støtte til at formulere byudviklingsstrategier.

Indhold Sundhed / side 5 • Generel helbredsvurdering • Stress og nervøsitet • Helbredets indflydelse på dagligdagen Tryghed / side 13 • Levestandard • Økonomisk tryghed • Fysisk tryghed • Tryg ved fremtiden Reationer / side 21 • Relationer i nærområdet og til de nærmeste • Værdsættelse og anerkendelse Selvrealisering / side 27 • Opnået i livet • Udnytter evner og talenter • Indflydelse på eget liv Regional Udvikling / Strategi & Analyse Maj 2014 Foto: Hyldager Fotografi, Michael Kavin og Varde Kommune

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 2

Omgivelser / side 35 • Attraktivitet • Gener • Muligheder i lokalområdet • Tillid til kommunalbestyrelsen • Attraktivitet

12-05-2014 12:44:05


en by er ikke bare en by ...men et særligt sted for nogle helt særlige mennesker De vigtigste ressourcer i byerne er de mennesker, der bor i dem. Deres handlinger, indstilling og individuelle ressourcer har stor indflydelse på byernes udvikling. At spørge dem, der bor i byen om, hvordan de vurderer deres liv og omgivelser, giver en indikation af udviklingspotentialet i byen: Hvordan har de det, får de brugt deres ressourcer, og hvad synes de om deres lokalområde. Byernes udvikling og udfordring Indbyggertallet falder svagt i Varde Kommune, men der er stor forskel på udviklingen internt i kommunen. Nogle byer klarer sig godt, mens andre oplever at være i en kritisk fase med faldende befolkningstal. Det er derfor tid til at handle, hvis man vil understøtte den igangværende udvikling i nogle byer og bremse den negative tendens i andre. At kende byerne og dem, der bor i dem, er centralt for ambitionen om at lave holdbare udviklingsstrategier for de mindre byer.

Hvordan går det i byerne? De, der bor i Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev, Outrup og Varde, har svaret på spørgsmål om sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og omgivelser. Formålet med analysen er at blive klogere på styrker og udfordringer i de ni byer. Hvis de der bor i byen har det godt og vurderer, at deres lokalområde er attraktivt, så er sandsynligheden for, at de vil bidrage til en positiv udvikling større. Er der forskel på byerne? En by er ikke bare en by! Denne analyse viser, at der er forskel på at bo i Ølgod og Outrup. Indbyggerne i Tistrup vurderer fx deres helbred markant bedre, end man gør i Nørre Nebel. Omvendt er borgerne i Nørre Nebel mere tilfredse med relationerne i nærområdet end tilfældet er i Oksbøl. Forskellene er interessante, fordi det giver en indikation af byernes styrker, svagheder og ikke mindst potentialer for udvikling.

Borgernes vurdering sundhed tryghed

Ølgod

Nørre Nebel Outrup

Tistrup

Ansager

relationer selvrealisering

Oksbøl

Varde Alslev

Agerbæk

omgivelser

Rapporten er baseret på svar fra 200 indbyggere i hver af de otte mindre byer og 400 indbyggere i Varde by.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 3

12-05-2014 12:44:05


Side 4

Sundhed

93% af borgerne i AgerbĂŚk oplever ikke, at helbredet forhindrer dem i at have kontakt til andre.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 4

12-05-2014 12:44:07


regional Udviklingsplan

Side 5

Et sundt liv

Hvordan går det med helbredet? Hvorfor sundhed? Helbredet er helt centralt for, hvordan liv og hverdag leves. Er man ikke rask, så vil det påvirke mulighederne for at leve livet, som man gerne vil.

andre mennesker. I samme by er det næsten hver femte, der ikke mener, de er friske nok til at gøre, det de har lyst til. I Agerbæk er det blot 6 procent, der har det på samme måde.

Indbyggerne i de ni byer er blevet stillet fem spørgsmål om deres sundhedstilstand: • Generelt helbredsniveau • Stress og nervøsitet • Frisk nok til at gøre det man vil • Helbredet hæmmer ikke hverdagen • Helbredet forhindrer ikke kontakt til andre Hvordan har de det? Der er stor forskel på, hvordan indbyggerne i de ni byer vurderer deres generelle helbred. Tistrup og Alslev placerer sig over regionsgennemsnittet, mens man i Ølgod, Ansager, Nørre Nebel og Outrup giver udtryk for et helbred, der ligger under gennemsnittet.

Sundhed kan påvirke byen De ressourcer, som de lokale har er byernes vigtigste råstof. De relativt store forskelle i oplevelsen af eget helbred kan derfor være en medvirkende årsag til, at aktivitetesniveau og initiativ i byerne er forskellige. Kendetegnende for mindre byer er dog, at det også kan være enkelte personer med stort engagement, der skaber meget. Sundhed har nogen sammenhæng med alder, uddannelse og indkomst. Borgernes ressourcer og alder er dermed også en medvirkende faktor til at forklare forskelle mellem byerne. Analysen peger på, at de byer, der målt på uddannelse, alder og indkomst er mindre ressourcestærke, også har en udfordring på sundhedsområdet.

Helbredet påvirker hverdagen I Nørre Nebel og Outrup er det næsten hver fjerde, der oplever, at helbredet hæmmer dem i hverdagen, og specielt i Ansager er der flere, der mener helbredet vanskeliggør kontakt til

helbredsvurdering Tistrup

83%

Alslev

83%

Oksbøl

81%

Varde

81%

Agerbæk

80%

Ølgod

78%

Ansager

76%

Nørre Nebel

76%

Outrup Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 5

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at deres helbred generelt er meget godt.

75% 81%

Kilde: Region Syddanmark

12-05-2014 12:44:09


Side 6

Sundhed

85,2%

79,8%

80,8%

77,5%

77,3%

76,8%

75,7%

75,3%

80,6%

83,2%

helbredet hĂŚmmer ikke i hverdagen

Figuren viser andelen af borgere, hvor helbredet ikke hĂŚmmer i hverdagen. Kilde: Region Syddanmark

88,3%

92,6%

91,8%

90,2%

89,8%

89,6%

89,3%

89,0%

81,1%

89,0%

Helbredet forhindrer ikke kontakt til andre

Figuren viser andelen af borgere, hvor helbredet ikke gør det vanskeligt at se andre. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 6

12-05-2014 12:44:09


regional Udviklingsplan

Side 7

er borgerne stressede eller nervøse? Ølgod Nej

Sjældent

52%

Ofte

Meget ofte

7%

2%

Tistrup

Ofte

Meget ofte

50%

25%

56%

22%

13%

7%

2%

14%

Ofte

9%

Meget ofte

2%

Nørre Nebel

Tistrup

Nej

En gang imellem

Nej

En gang imellem

24%

Sjældent

Oksbøl

Sjældent

14%

En gang imellem

Oksbøl

Ølgod

Nej

Nørre Nebel

56%

Sjældent

21%

En gang imellem

17%

Ofte 4%

Meget ofte

2%

Figurerne viser, om borgerne føler sig stressede eller nervøse. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 7

12-05-2014 12:44:09


Side 8

Sundhed

er borgerne stressede eller nervøse? Agerbæk Nej

47%

Sjældent

Ofte

Meget ofte

8%

3%

Alslev

Sjældent

En gang imellem

24%

53%

16%

22%

15%

Ofte

5%

Meget ofte

5%

Outrup

Alslev

Nej

51%

En gang imellem

18%

Ansager

Nej

Sjældent

24%

En gang imellem

Ansager

Agerbæk

Nej

Outrup

56%

Sjældent

16%

En gang imellem

17%

Ofte 5%

Ofte

8%

Meget ofte 4%

Meget ofte

2%

Figurerne viser, om borgerne føler sig stressede eller nervøse. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 8

12-05-2014 12:44:09


regional Udviklingsplan

Side 9

er borgerne stressede eller nervøse? Varde Nej

47%

Sjældent

25%

En gang imellem

Ofte

Syddanmark

Varde

17%

7%

Meget ofte 4%

Nej

47%

Sjældent

17%

En gang imellem

Ofte

Syddanmark

23%

9%

Meget ofte 4%

Figurerne viser, om borgerne føler sig stressede eller nervøse. Kilde: Region Syddanmark

78% I Tistrup har 78 pct. slet ikke eller kun sjældent oplevet at være stresset for nylig.

78% I Agerbæk oplever 78 pct., at de for det meste er friske nok til at gøre det, de har lyst til.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 9

12-05-2014 12:44:12


Side 10

Sundhed

føler borgerne sig friske? Ølgod Ølgod

Oksbøl Oksbøl

Nej, næsten aldrig 10%

Nej, næsten aldrig 14%

Ja, af og til 15%

Ja, af og til 11%

Ja, for det meste 74%

Ja, for det meste 75%

Tistrup Tistrup

Nørre Nebel Nørre Nebel

Nej, næsten aldrig 10%

Nej, næsten aldrig 15%

Ja, af og til 17%

Ja, af og til 10%

Ja, for det meste 74%

Ja, for det meste 75%

Agerbæk Agerbæk

Nej, næsten aldrig 6% Ja, af og til 16%

Ansager Ansager

Nej, næsten aldrig 19%

Ja, af og til 14%

Ja, for det meste 78%

Ja, for det meste 67%

Figurerne viser, om borgerne føler sig friske nok til at gøre det, de har lyst til at gøre. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 10

12-05-2014 12:44:12


regional Udviklingsplan

Side 11

føler borgerne sig friske? Alslev Alslev

Nej, næsten aldrig 12%

Outrup Outrup

Nej, næsten aldrig 10% Ja, af og til 13%

Ja, af og til 14%

Ja, for det meste 75%

Varde Varde

Nej, næsten aldrig 11%

Ja, for det meste 76%

Syddanmark Syddanmark

Nej, næsten aldrig 9% Ja, af og til 16%

Ja, af og til 14%

Ja, for det meste 75%

Ja, for det meste 75%

Figurerne viser, om borgerne føler sig friske nok til at gøre det, de har lyst til at gøre. Kilde: Region Syddanmark

spørgsmål om sundhed Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Er du hæmmet i din daglige udfoldelse af sygdom, skader eller eftervirkninger af disse? Inden for de seneste 4 uger, hvor stor en del af tiden har dit fysiske helbred eller følelsesmæssige problemer gjort det vanskeligt at se andre mennesker (f.eks. besøge venner, familie osv.)? Hvor ofte har du følt dig nervøs eller stresset den seneste måned? Føler du dig frisk nok til at gennemføre det, som du har lyst til at gøre?

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 11

12-05-2014 12:44:13


w

Side 12

Tryghed

41% af borgerne i Outrup og Ansager vil ikke kunne betale en uforudset udgift p책 20.000 kr.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 12

12-05-2014 12:44:15


Regional Udviklingsplan

Side 13

trygge rammer

større fysisk tryghed I mindre byer Hvorfor tryghed? Tryghed er mere end vold og hærværk. Det handler også om den økonomiske tryghed og om trygheden ved fremtiden. Antagelsen er, at hvis man er utryg, så vil man være mindre tilbøjelig til at skabe udvikling både for sig selv og sine omgivelser.

har problemer med at betale de faste udgifter. Færre er i stand til at betale en uventet udgift på 20.000 kr. Det kan være problematisk for den enkelte, hvis man ikke har en økonomi, hvor der er mulighed for at håndtere en uforudset udgift. Det kan give anledning til utryghed.

Indbyggerne i de ni byer er blevet stillet fem spørgsmål om tryghed: • Tilfredshed med levestandard • Kan betale faste udgifter • Kan betale uforudsete udgifter • Bekymring for vold • Bekymring for fremtiden

Få bekymringer Traditionelt er der mere kriminalitet i de større byer, mens man i mindre byer har en større fysisk tryghed i de mindre samfund. Borgerne i Varde Kommune er generelt meget ubekymrede for at blive udsat for vold. Agerbæk er den af de mindre byer, hvor utrygheden er størst.

Økonomisk tryghed Generelt er indbyggerne i i alle byerne tilfredse med deres levestandard. De mest tilfredse bor i Alslev og de mindst tilfredse bor i Ølgod. Ser man på evnen til at betale faste og uforudsete udgifter, så er der hele 10 procent i Tistrup, der

Flere af byerne i Varde Kommune er udfordret på mange parametre. I flere af de byer, hvor befolkningstallet er faldende, giver indbyggerne udtryk for en større utryghed ved fremtiden, end tilfældet er i de byer, hvor udviklingen er mere positiv.

89%

93%

91%

90%

90%

89%

88%

86%

86%

85%

tilfreds med levestandard?

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med deres levestandard. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 13

12-05-2014 12:44:16


Side 14

Tryghed

kan borgerne betale faste omkostninger? 7%

7%

10%

5%

4%

8%

4%

7%

5%

7%

Nej Ja

93%

93%

90%

95%

96%

92%

96%

93%

95%

93%

Figuren viser, om borgerne har problemer med at betale faste udgifter. Kilde: Region Syddanmark

kan borgerne betale en uforudset udgift?

32%

33%

37%

30%

29% 41%

34%

28% 41%

33%

Nej Ja

68%

67%

63%

70%

71% 59%

66%

72% 59%

67%

Figuren viser, om borgerne har problemer med at betale en uforudset udgift p책 20.000 kroner. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 14

12-05-2014 12:44:17


Regional Udviklingsplan

Side 15

bekymret for vold? Ølgod Helt ubekymret

63%

I nogen grad ubekymret

8%

I nogen grad bekymret

7%

Meget bekymret

Hverken bekymret eller ubekymret

Tistrup Helt ubekymret

14%

7%

Meget bekymret

Nørre Nebel

Tistrup

69%

17%

Hverken bekymret 6% eller ubekymret

I nogen grad bekymret

74%

I nogen grad 5% bekymret

3%

I nogen grad ubekymret

Oksbøl

Helt ubekymret

I nogen grad ubekymret

19%

Hverken bekymret eller ubekymret

Oksbøl

Ølgod

7%

Meget bekymret

Helt ubekymret

I nogen grad ubekymret

Hverken bekymret eller ubekymret

I nogen grad bekymret

Nørre Nebel

63%

17%

12%

8%

Meget bekymret

Figurerne viser, om borgerne er bekymrede for at blive udsat for vold. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 15

12-05-2014 12:44:17


Side 16

Tryghed

bekymret for vold? AgerbĂŚk Helt ubekymret

66%

I nogen grad ubekymret

Helt ubekymret

I nogen grad ubekymret

18%

Hverken bekymret 5% eller ubekymret

I nogen grad bekymret

Ansager

AgerbĂŚk

Ansager

73%

15%

Hverken bekymret 6% eller ubekymret

I nogen grad 6% bekymret

11%

Meget bekymret

Meget bekymret

Alslev Helt ubekymret

70%

I nogen grad ubekymret

Outrup

Alslev

17%

Helt ubekymret

70%

I nogen grad ubekymret

18%

Hverken bekymret eller ubekymret

7%

Hverken bekymret eller ubekymret

6%

I nogen grad bekymret

5%

I nogen grad bekymret

6%

Meget bekymret

1%

Outrup

Meget bekymret

Figurerne viser, om borgerne er bekymrede for at blive udsat for vold. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 16

12-05-2014 12:44:17


Regional Udviklingsplan

Side 17

bekymret for vold? Varde Helt ubekymret

58%

I nogen grad ubekymret

Hverken bekymret eller ubekymret

Syddanmark

Varde

22%

8%

Helt ubekymret

48%

I nogen grad ubekymret

Hverken bekymret eller ubekymret

I nogen grad bekymret

11%

I nogen grad bekymret

Meget bekymret

1%

Meget bekymret

Syddanmark

26%

12%

13%

2%

Figurerne viser, om borgerne er bekymrede for at blive udsat for vold. Kilde: Region Syddanmark

74%

I Oksbøl er 74 pct. helt ubekymrede i forhold til at blive udsat for vold.

46%

I Varde by er 46 pct. meget trygge ved fremtiden.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 17

12-05-2014 12:44:19


Side 18

Tryghed

tryg ved fremtiden? 2. Ølgod Ølgod

12%

3. Oksbøl Oksbøl

2%

12%

2%

37%

42%

9 til 10 7 til 8

Meget tryg Tryg Hverken/eller Utryg 9 til 10 7 til 8

6 til 4

6 til 4

0 til 3

0 til 3

43%

49%

4. Tistrup Tistrup

10%

1. Nr. Nebel Nørre Nebel

3%

4% 15% 43%

43%

9 til 10

9 til 10

7 til 8

7 til 8

6 til 4

6 til 4

0 til 3

0 til 3

44%

39%

6. Agerbæk Agerbæk

11%

5. Ansager Ansager

2%

3% 21%

35%

38% 9 til 10

9 til 10

7 til 8

7 til 8

6 til 4

6 til 4

0 til 3

0 til 3

49% 41%

Figurerne viser, hvor trygge borgerne er ved fremtiden Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 18

12-05-2014 12:44:20


Regional Udviklingsplan

Side 19

tryg ved fremtiden? 8. Alslev Alslev

12%

9. Outrup Outrup

4%

4% 18%

38%

39% 9 til 10

9 til 10

7 til 8

7 til 8

6 til 4

6 til 4

0 til 3

45%

0 til 3

40%

7. Varde Varde

11%

Meget tryg Tryg Hverken/eller Utryg

Syddanmark Syddanmark

2% 15%

3% 37%

46%

9 til 10

9 til 10

7 til 8

7 til 8

6 til 4

6 til 4

0 til 3

0 til 3

41% 45%

Figurerne viser, hvor trygge borgerne er ved fremtiden Kilde: Region Syddanmark

spørgsmål om tryghed Hvor tilfreds er du med din levestandard? Har du inden for den sidste måned haft vanskeligt ved at betale dine faste omkostninger? Vil du kunne betale en uventet udgift på 20.000 kroner i denne måned? Hvor bekymret er du personligt for at blive udsat for vold? Hvor tryg føler du dig med hensyn til din fremtid?

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 19

12-05-2014 12:44:20


w

Side 20

relationer

96% af borgerne i Ansager er meget tilfredse med deres relationer til de nĂŚrmeste.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 20

12-05-2014 12:44:24


Regional Udviklingsplan

Side 21

Det nære liv

Relationer virker som brændstof Hvorfor relationer? Relationer er afgørende for mange handlinger og adfærd i livet. Relationer er derfor også medvirkende til at bestemme, om man beslutter at flytte, og hvor man flytter hen. Indbyggerne i de ni byer er blevet stillet fem spørgsmål om relationer: • Relationer i nærområdet • Relationer til de nærmeste • Bliver man værdsat og anerkendt • Bliver man set ned på Er man ufrivilligt alene • Stærke relationer i nærområdet I Varde Kommune vurderes relationerne i nærområdet i otte ud af ni byer betydeligt bedre end i Syddanmark generelt. Der er stærke relationer i de mindre byer. Med undtagelse af Outrup er det de største byer, der placerer sig lavest. Nørre Nebel og Agerbæk fremstår som byer med stærke relationer, hvilket giver dem en umiddelbar styrke.

gode relationer i nærområdet?

Bliver man anerkendt eller set ned på? Langt de fleste oplever, at de i høj eller i nogen grad bliver anerkendt og værdsat af andre, og det kan hænge sammen med de gode relationer. Sammenhængen er imidlertid ikke entydig. I Ansager er der lidt flere, der oplever ikke at blive anerkendt, samtidig med at byen ligger højt, når det gælder vurdering af relationerne til de nærmeste og i nærområdet. Relationer som brændstof I de mindre byer kan relationerne virke som det ekstra brændstof, der kan skabe udvikling i et område. Enten der er tale om et fodboldhold, en forening eller en skole, så kan relationer skabe en fællesskabsfølelse, hvor man sammen forpligter sig til at arbejde for et fælles mål. En relation til et område kan være årsagen til, at man flytter dertil og årsagen til, at man bliver der. Derfor giver relationerne en indikation af byernes interne styrke, og som det fremgår er der forskel på byerne i Varde.

Nørre Nebel

88,9%

Agerbæk

87,6%

Ansager

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med relationerne i nærområdet.

84,6%

Tistrup

83,8%

Alslev

83,7%

Ølgod

82,6%

Varde

82,0%

Oksbøl

81,7%

Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 21

Outrup

78,0%

Syddanmark

77,9%

12-05-2014 12:44:26


Side 22

relationer

Har borgerne gode relationer til de nærmeste? Ansager

96,4%

Varde

95,6%

Nørre Nebel

95,2%

Tistrup

94,6%

Oksbøl

94,3%

Agerbæk

94,2%

Ølgod

93,6%

Alslev

93,5%

Outrup

90,7%

Syddanmark

91,9%

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med relationerne til de nærmeste. Kilde: Region Syddanmark

bliver borgerne anerkendt og værdsat af andre? 3,4%

2,4%

3,7%

5,1%

3,6%

5,3%

3,3%

2,9%

4,0%

4,8%

I mindre grad/ slet ikke I høj grad/ i nogen grad 96,6%

97,6%

96,3%

94,9%

96,4%

94,7%

96,7%

97,1%

96,0%

95,2%

Figuren viser, om borgerne føler, at de bliver værdsat og anerkendt i hverdagen. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 22

12-05-2014 12:44:27


Regional Udviklingsplan

Side 23

bliver borgerne set ned på pga. arbejde eller indkomst? Ølgod

Tistrup

Oksbøl

2%

2% 4%

4% 5%

Ølgod

Næsten aldrig/Nej En gang imellem Næsten altid/ofte

3%

Oksbøl

91%

En gang imellem Næsten altid/ofte

5%

Næsten altid/ofte

5% 9%

Agerbæk

Ansager

Næsten aldrig/Nej

Næsten aldrig/Nej

Næsten aldrig/Nej

En gang imellem

En gang imellem

En gang imellem

Næsten altid/ofte

Næsten altid/ofte

Varde

Outrup

Alslev

1%

2%

2%

8%

5%

6% Næsten aldrig/Nej En gang imellem Næsten altid/ofte

Næsten altid/ofte

86%

94%

94%

91%

En gang imellem

Ansager

1%

5%

Næsten aldrig/Nej

95%

Agerbæk

0,5%

Alslev

Tistrup

93%

Nørre Nebel

Nørre Nebel

Næsten aldrig/Nej

Outrup

Næsten aldrig/Nej En gang imellem Næsten altid/ofte

Varde

92%

Næsten aldrig/Nej En gang imellem Næsten altid/ofte

93%

Syddanmark

3% Nej/næsten aldrig En gang imellem Næsten altid/ofte

7%

Syddanmark

Næsten aldrig/Nej En gang imellem Næsten altid/ofte

Figurerne viser, om borgerne føler, at de bliver set ned på pga. arbejde eller indkomst. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 23

90%

12-05-2014 12:44:30


Side 24

relationer

alene uden at ønske det? 60%

60% 50%

50%

Ølgod Syddanmark

40%

Oksbøl Syddanmark

40%

30%

30%

Ølgod

Oksbøl

Syddanmark

Syddanmark

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Nej

60%

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

60%

50%

50%

Tistrup Syddanmark

40%

Nørre Nebel Syddanmark

40%

30%

Tistrup

30%

Nørre Nebel

Syddanmark

20%

20%

10%

10%

0%

Syddanmark

0%

Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

60%

60% 50%

50%

Agerbæk Syddanmark

40%

Ansager Syddanmark

40% 30%

30%

Agerbæk

Ansager

Syddanmark

Syddanmark

20%

20%

10%

10%

0%

0% Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Figurerne viser, om borgerne er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 24

12-05-2014 12:44:30


Regional Udviklingsplan

Side 25

alene uden at ønske det? 60%

60%

50%

50%

Alslev Syddanmark

40%

Outrup Syddanmark

40% 30%

30%

Alslev

Outrup

Syddanmark

Syddanmark

20%

20%

10%

10% 0%

0% Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Nej

Næsten altid

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

60% 50%

Varde Syddanmark

40% 30%

Varde Syddanmark

20% 10% 0% Nej

Næsten aldrig

En gang imellem

Ofte

Næsten altid

Figurerne viser, om borgerne er alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med andre. Kilde: Region Syddanmark

spørgsmål om relationer Hvor tilfreds er du med dine relationer til folk, der bor i samme nærområde? Hvor tilfreds er du med den kontakt, du har til dine nærmeste? I hvilken grad bliver du værdsat og anerkendt af andre i din hverdag? Oplever du nogensinde, at andre mennesker ser ned på dig på grund af din arbejdssituation eller indkomst? Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du mest har lyst til at være sammen med andre?

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 25

12-05-2014 12:44:30


w

Side 26

Selvrealisering

49 ud af 100 borgere i Tistrup mener, at de i høj grad bruger deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 26

12-05-2014 12:44:33


Regional Udviklingsplan

Side 27

Grib livet

sæt evner og talenter i spil Hvorfor selvrealisering? Følelsen af at få det ud af livet, som man gerne vil, er med til at give en indikation af, om man føler, at man lever et godt liv. Sundhed, tryghed, indkomst, uddannelse og beskæftigelse er vigtige elementer i et liv, men netop kun elementer i det liv den enkelte lever. En høj uddannelse med høj indkomst er statistik og tal. Det centrale for den enkelte er, om det giver en hverdag, hvor man har frihed til at leve det liv, man gerne vil, og om man får brugt sine evner og talenter. De fem spørgsmål om selvrealisering er: • Tilfredshed med det man har opnået • Udnyttes evner og talenter • Kan man ændre sit liv • Kan man gøre de ting, man vil • Har man indflydelse på sit eget liv Sæt evner og talenter i spil Samfundet har brug for, at alle sætter deres talenter og ressourcer i spil. Når mennesker er det vigtigste råstof, gælder det om at udnytte råstoffet på den bedste måde.

tilfreds med det man har opnået i livet?

Tilfredsheden med det man har opnået i livet er ikke lige stor i alle byer. Mere end hver tiende i Ølgod, Ansager og Nørre Nebel har ikke opnået det, de ville. I de to sidstnævnte byer er der desuden en stor gruppe, der ikke oplever, at deres evner og talenter bliver brugt. Det står i kontrast til fx Tistrup, hvor man i højere grad oplever at opnå noget og bruge sine ressourcer. Indflydelse på eget liv I en periode med pres på landdistrikterne, og hvor samfundsudviklingen påvirker menneskers dagligdag og muligheder, så er indflydelsen på eget liv væsentlig at forholde sig til. Muligheden for at være med til at præge retningen og de beslutninger, der påvirker ens dagligdag vurderes forskelligt i byerne i Varde Kommune. Kun Agerbæk ligger over regionsgennemsnittet, hvis man ser på muligheden for at ændre sit liv, hvis man vil. Dog er der generel tilfredshed med indflydelsen på dagligdagen.

Tistrup

93%

Agerbæk

93%

Varde

93%

Oksbøl

92%

Alslev

91%

Outrup

Figuren viser andelen af borgere, der er meget tilfredse med det de har opnået i livet.

Ølgod Ansager Nørre Nebel

Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 27

90%

Syddanmark

88% 87% 86% 90%

12-05-2014 12:44:35


Side 28

Selvrealisering

BRUGER MAN SINE EVNER OG TALENTER? ØlgodØlgod

Oksbøl Oksbøl 7%

12% 40%

48%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

44%

48%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

Tistrup Tistrup

NørreNørre Nebel Nebel

12%

18%

49%

47%

I høj grad I nogen grad

39%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

35%

Agerbæk Agerbæk

Ansager Ansager

12%

17%

42%

31%

I høj grad

I høj grad

I nogen grad

I nogen grad

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

46%

52%

Figurerne viser, i hvilken grad borgerne får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 28

12-05-2014 12:44:36


Regional Udviklingsplan

Side 29

bruger man sine evner og talenter? AlslevAlslev

Outrup Outrup

8%

15% 44%

45%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

48%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

40%

I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikke

VardeVarde

Syddanmark Syddanmark

8%

13%

47%

43%

I høj grad

I høj grad

I nogen grad

I nogen grad

I mindre grad/slet ikke

I mindre grad/slet ikke

44%

44%

Figurerne viser, i hvilken grad borgerne får brugt deres evner og talenter fuldt ud i hverdagen. Kilde: Region Syddanmark

93% I Agerbæk er 93 pct. tilfredse med det, de har opnået i livet.

94

ud af 100 i Alslev mener, de har mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for deres liv.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 29

12-05-2014 12:44:37


Side 30

Selvrealisering

haR MAN MULIGHED FOR AT ÆNDRE SIT LIV, HVIS MAN VIL? 80%

77%

77%

78%

78%

76% 75%

73%

75%

73%

Figuren viser andelen af borgere, der mener, de har mulighed for at ændre deres liv, hvis de gerne vil. Kilde: Region Syddanmark

hAR MAN MULIGHED FOR AT GØRE DE TING I HVERDAGEN SOM ER VIGTIGE FOR SIT LIV? 93%

93%

93%

94%

92% 91% 90%

91%

90%

87%

Figuren viser andelen af borgere, der mener, de har mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for deres liv. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 30

12-05-2014 12:44:38


Regional Udviklingsplan

Side 31

iNDFLYDELSE PÅ DAGLIGDAGEN? Ølgod Meget tilfreds

Meget utilfreds

2%

Utilfreds

3%

Meget tilfreds

Meget utilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

43%

16%

3%

46%

18%

3%

1%

Nørre Nebel

Tistrup

37%

Tilfreds

32%

Hverken/eller

21%

Tistrup

Oksbøl

Tilfreds

44%

Hverken/eller

Utilfreds

Meget tilfreds

30%

Tilfreds

Oksbøl

Ølgod

Meget tilfreds

36%

Tilfreds

40%

Hverken/eller

Utilfreds

Nørre Nebel

21%

4%

Meget utilfreds

Figurerne viser, hvor tilfredse borgerne er med deres mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres dagligdag. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 31

12-05-2014 12:44:38


Side 32

Selvrealisering

iNDFLYDELSE PÅ DAGLIGDAGEN? Agerbæk Meget tilfreds

Meget tilfreds

33%

Tilfreds

27%

50%

Hverken/eller

18%

Utilfreds

Ansager

Tilfreds

46%

Hverken/eller

Ansager

Agerbæk

Utilfreds

3%

Meget utilfreds

20%

3%

Meget utilfreds

Alslev Meget tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Meget tilfreds

33%

Tilfreds

49%

15%

2%

1%

Outrup

Alslev

Outrup

30%

Tilfreds

44%

Hverken/eller

Utilfreds

24%

2%

Meget utilfreds

Figurerne viser, hvor tilfredse borgerne er med deres mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres dagligdag. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 32

12-05-2014 12:44:38


Regional Udviklingsplan

Side 33

iNDFLYDELSE PÅ DAGLIGDAGEN? Varde Meget tilfreds

Hverken/eller

Utilfreds

Meget utilfreds

Meget tilfreds

33%

Tilfreds

Syddanmark

Varde

18%

28%

Tilfreds

47%

46%

Hverken/eller

Utilfreds

2%

Meget utilfreds

Syddanmark

21%

3%

1%

Figurerne viser, hvor tilfredse borgerne er med deres mulighed for at påvirke beslutninger, der har betydning for deres dagligdag. Kilde: Region Syddanmark

spørgsmål om selvrealisering Hvor tilfreds er du så alt i alt med det, du har opnået i dit liv? I hvilken grad får du brugt dine evner og talenter fuldt ud i hverdagen? I hvilken grad har du mulighed for at ændre dit liv, hvis du gerne vil? I hvilken grad har du mulighed for at gøre de ting i hverdagen, som er vigtige for dig i livet? Hvor tilfreds er du så med dine muligheder for at påvirke beslutninger, der har betydning for din dagligdag?

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 33

12-05-2014 12:44:38


Side 34

Omgivelser

38 procent af borgerne i Ă˜lgod mener hĂŚrvĂŚrk og kriminalitet er et problem, der hvor de bor. Det er markant flere end i de andre byer.

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 34

12-05-2014 12:44:41


Regional Udviklingsplan

Side 35

omgivelser og attraktivitet Hvorfor omgivelser og attraktivitet? De bedste til at vurdere, om et område er attraktivt, er de, der bor der. De kender de åbenlyse positive og negative ting og har viden om, hvordan det påvirker deres dagligdag. Desuden har de kendskab til de særlige træk ved byen, som gør det til noget særligt netop for dem. Indbyggerne er derfor de bedste ambassadører for et område. Hvis ikke de synes det er et godt sted at bo, hvorfor skulle andre så? De fem spørgsmål om omgivelser er: • Lokalområdets attraktivitet • Problemer med røg, støj og lugt • Problemer med hærværk og kriminalitet • Kan man leve som man vil i lokalområdet • Tillid til kommunalbestyrelsen Hvor er det attraktivt i Varde? Vurderingen er relativ klar. Der er forskel på, hvor attraktivt lokalområderne opleves i byerne. Ansager og Alslev er næsten lige store, men indbyggerne vurderer byernes attraktivitet meget forskelligt. Mens godt seks ud af ti mener Ansager, Outrup og Agerbæk er attraktivt, så svarer otte ud af ti det samme i Alslev.

Analysen viser, at seks ud af ni byer placerer sig markant over regionsgennemsnittet, hvilket er meget interessant i forhold til udviklingen i kommunen. Man har mange steder noget at byde på. Hvad er attraktivitet? Der er en tendens til, at byer med befolkningsvækst vurderes mere attraktivt. Flere af de mindre byer opleves mere attraktivt end Varde by, men noget tyder på, at det kan være vanskeligt at være en mindre by med faldende befolkningstal. Hvis en negativ udvikling forplanter sig til de nuværende indbyggere og deres vurdering af byen, så er det i virkeligheden det største problem for byen. Der sættes ofte lighedstegn mellem attraktivitet og huspriser og attraktivitet og tilgængelighed til arbejdspladser. Denne analyse peger på, at det ikke er så entydigt. En by med lave huspriser og få arbejdspladser inden for 30 minutter kan også være attraktiv. Det er også værd at bemærke, at byer, som ikke vurderes specielt attraktive, kan have stærke relationer. Det kan vise sig at være et aktiv for disse byer, hvis man formår at sætte relationerne i spil.

67%

80%

76%

76%

73%

72%

62%

61%

61%

71%

Lokalområdet er attraktivt

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at deres lokalområde er attraktivt. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 35

12-05-2014 12:44:43


Side 36

Omgivelser

attraktivitet — ølgod Ølgod

47%

26%

24%

Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Ølgod mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

Kilde: Region Syddanmark

1%

2%

1

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — Oksbøl Oksbøl

40% 36%

Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Oksbøl mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

Kilde: Region Syddanmark

20%

2%

2%

1

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — Tistrup Tistrup

45%

31% Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Tistrup mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

21%

2% 1 Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 36

Ikke attraktiv

2

3

4

5

Meget attraktiv

12-05-2014 12:44:43


Regional Udviklingsplan

Side 37

attraktivitet — nørre nebel Nr. Nebel

42%

31% 22%

Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Nørre Nebel mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

Kilde: Region Syddanmark

1%

4%

1

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — agerbæk Agerbæk

39% 32% Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Agerbæk mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

24%

5% 1% 1 Kilde: Region Syddanmark

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — ansager Ansager

38% 30% Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Ansager mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

23%

8% 1% 1 Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 37

Ikke attraktiv

2

3

4

5

Meget attraktiv

12-05-2014 12:44:43


Side 38

Omgivelser

attraktivitet — alslev Alslev

42% 38%

Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Alslev mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

19%

2% 1 Kilde: Region Syddanmark

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — outrup Outrup

43%

30% Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Outrup mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

18%

3% 1 Kilde: Region Syddanmark

6%

2

3

4

5

Ikke attraktiv

Meget attraktiv

attraktivitet — varde Varde

46%

Figuren viser, hvor attraktiv borgerne i Varde mener, at deres lokalområde er på en skala fra 1 til 5.

1% 1 Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 38

25%

25%

Ikke attraktiv

3% 2

3

4

5

Meget attraktiv

12-05-2014 12:44:44


Regional Udviklingsplan

Side 39

problemer med Røg, støj og lugt 9% 7%

6%

8%

8%

6%

3% 3% 1%

1%

Figuren viser andelen af borgere, der føler sig generet af røg, støj og lugt. Kilde: Region Syddanmark

Hærværk og kriminalitet er et problem 38%

25% 20%

22%

18%

18%

16% 12%

13%

13%

Figuren viser andelen af borgere, der mener, at kriminalitet og hærværk er et problem, der hvor de bor. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 39

12-05-2014 12:44:44


Side 40

Omgivelser

Kan man leve, som man vil i lokalområdet? Ølgod

Ølgod

Tistrup

Oksbøl

Tistrup

Oksbøl

2%

5%

8% 19%

28%

25%

66%

70%

76%

Agerbæk

Nørre Nebel Nørre Nebel

Agerbæk

4%

Ansager Ansager

6%

10%

29%

26%

37%

57%

64%

68%

Outrup

Alslev

Outrup

4%

7%

Alslev

Varde

Varde

4%

23%

26%

29% 64%

70%

73%

Syddanmark

Syddanmark 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad/slet ikkee

Figurerne viser, i hvor høj grad borgerne mener, at de har mulighed for at leve deres liv, som de gerne vil, der hvor de bor.

26%

69%

Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 40

12-05-2014 12:44:45


Regional Udviklingsplan

Side 41

Tillid til kommunalbestyrelsen? 10%

6%

6%

6%

31%

34%

6%

38%

48%

46%

7%

8%

47%

8%

8%

28%

28% 36%

41%

40%

43%

50%

47%

8%

42%

49%

Stor tillid

40%

41%

Hverken/eller

40%

38%

Fuld tillid

Lille tillid Ingen tillid

13%

7% 5% 1%

7%

Fuld tillid

3% 3%

Stor tillid

10% 4%

7% 3%

10%

7%

4%

4%

Hverken/eller

8%

Lille tillid

12% 9% 1%

6%

Ingen tillid

Figuren viser, hvor stor tillid borgerne har til, at deres kommunalbestyrelse træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere. Kilde: Region Syddanmark

spørgsmål om omgivelser Hvor attraktivt synes du, dit lokalområde er? Hvor ofte er du generet af røg, støj eller lugt, der hvor du bor? I hvilken grad synes du, at hærværk og kriminalitet er et problem, der hvor du bor? I hvilken grad har du mulighed for at leve dit liv, som du gerne vil, der hvor du bor? Hvor stor tillid har du til, at kommunalbestyrelsen træffer de bedst mulige beslutninger for kommunens indbyggere?

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 41

12-05-2014 12:44:45


Side Side 42 42

Omgivelser Omgivelser

attraktivitet og befolkningsudvikling Befolkningsudvikling 2008-2013 (pct.)

10,0% 7,5%

Varde

Alslev

5,0%

Størrelsen på boblerne angiver antal indbyggere i byen:

Oksbøl

2,5%

Nørre Nebel 0,0% Agerbæk -2,5%

Mange

Outrup

Tistrup

Ølgod

-5,0% Ansager

-7,5% -10,0% 55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

Andel, der vurderer lokalområdet som attraktivt

Figuren viser befolkningsudviklingen i byerne (2008-2013) på den lodrette akse og andelen, der vurderer lokalområdet som attraktivt på den vandrette akse. Kilde: Region Syddanmark

Andel, der vurderer lokalområdet som attraktivt

attraktivitet og tilgængelighed til arbejspladser 85% Alslev

80%

Størrelsen på boblerne angiver antal indbyggere i byen:

Tistrup 75%

Nørre Nebel

Oksbøl

Mange

70%

Ølgod

Varde

65% Outrup 60% 55% 10.000

Agerbæk

Ansager 20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Antal arbejdspladser man kan nå inden for 30 minutter i bil Figuren viser på den lodrette akse andelen, der vurderer lokalområdet som attraktivt. På den vandrette akse angives antallet af arbejdspladser, man kan nå inden for 30 minutter i bil. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 42

12-05-2014 12:44:46


Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan Side 43

Side 43

attraktivitet og kvadratmeterpris Andel, der vurderer lokalområdet som attraktivt

85% Alslev

80%

Størrelsen på boblerne angiver antal indbyggere i byen:

Tistrup Nørre Nebel

75%

Varde

Oksbøl

70%

Få Mange

Ølgod

65%

Farven på boblerne angiver befolkningsudviklingen 20082013:

Agerbæk Ansager

60%

55% 4.000

Outrup

Positiv Negativ

6.000

8.000

12.000

10.000

Kvadratmeterpris (kr.) Figuren viser på den lodrette akse andelen, der vurderer lokalområdet som attraktivt. På den vandrette akse angives kvadratmeterprisen (kr.). Den gennemsnitlige kvadratmeterpris er for handlede parcel- og rækkehuse i byerne i perioden fra 1. juli 2011 til 30. juni 2013. Kilde: Region Syddanmark

attraktivitet og relationer i nærområdet Andel, der vurderer lokalområdet som attraktivt

85% Alslev

80%

Størrelsen på boblerne angiver antal indbyggere i byen:

Oksbøl Tistrup

75%

Nørre Nebel

Ølgod Mange

70% Varde 65%

Farven på boblerne angiver befolkningsudviklingen 20082013: Positiv

Agerbæk

Outrup

Ansager

60%

Negativ

55% 75%

80%

85%

90%

Andel, der er meget tilfredse med relationerne i nærområdet Figuren viser på den lodrette akse andelen, der vurderer lokalområdet som attraktivt. På den vandrette akse angives, hvor stor en andel, der er meget tilfredse med relationerne i nærområdet. Kilde: Region Syddanmark

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 43

12-05-2014 12:44:46


Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere et solidt grundlag for udviklingsstrategier i byerne har Region Syddanmark gennem flere år arbejdet med forskellige typer af byanalyser. Mange af de mindre byer er under pres, og der er et stort behov for at finde en ny måde at forstå sig selv på – en ny rolle eller identitet. Analysen indgår i samarbejdsprojektet ”De mindre byer i Varde Kommune” og fokuserer på, hvordan de mennesker, der bor i byerne, oplever deres liv og omgivelser. Der stilles 25 spørgsmål om sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og omgivelser. Formålet med surveyen er først og fremmest at blive klogere på de ressourcer og udviklingspotentialer, som ikke kan aflæses af traditionelle registerdata. Der udarbejdes analyser for byerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev og Outrup. Sammenligningsgrundlaget er Varde by og Region Syddanmark. Målet er at skabe en stærk analyse af nu-situationen, som kan danne grundlag for udarbejdelse af udviklingsplaner i byerne. Samarbejdsprojektet mellem Varde Kommune og Region Syddanmark tager afsæt i Regional Udviklingsplans initiativ om måling af det gode liv og initiativ i Sydvestjylland om strategisk og analytisk støtte til at formulere byudviklingsstrategier.

Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk

Regional Udvikling / Strategi & Analyse

Analyse_Varde - Borgervinkel.indd 44

Damhaven 12

7100 Vejle

12-05-2014 12:44:48

Varde hvordan går det med det lokale liv  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you