Page 1

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

Tema Nye virksomheder i vækst • • • •

Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse


INDLEDNING

Indhold

Baggrund og analyse

Sammenfatning

I kølvandet på den økonomiske og finansielle krise er jagten på fornyet vækst gået ind i regioner og kommuner.

Antal og geografisk placering Jobskabelse og beskæftigelse

Ny vækst skal komme dels fra de eksisterende virksomheder, men måske i højere grad fra nye virksomheder. I denne rapport fokuserer vi på de såkaldte vækstiværksættere. Det er nye virksomheder, der vokser hurtigt og som bidrager meget væsentligt til at skabe arbejdspladser og dermed også til at bringe os ud af den økonomiske krise. I rapporten sætter Region Syddanmark tal på jobskabelsen og uddannelsesniveauet blandt vækst-iværksættere i regioner og kommuner.

Redaktion:

Side 2

|

Syddanmark I TAL

Regional Udvikling / Strategi & analyse

Uddannelse og køn


Vækst-iværksættere

Nye virksomheder i Vækst ...skaber fremtidens arbejdspladser Vækst-iværksættere er helt afgørende for jobskabelsen og dermed den økonomiske velfærd i Danmark. Det er målet for Danmark at danske virksomheder er de mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 skal have flest vækst-iværksættere. Meget få af de opstartede iværksættere udvikler sig til vækst-iværksættere. Men en stor del af de nye job i Danmark bliver skabt af de få, der udvikler sig til at blive vækst-iværksættere.

”Nye hurtigt-voksende virksomheder bidrager relativt meget til jobskabelse i forhold til deres antal. Derfor fungerer nye vækstvirksomheder som ”redningsveste” i forhold til at trække et land ud af den økonomiske krise.” Nordic Entrepreneurship Monitor 2010

”Danmarks fremtidige økonomiske velfærd står og falder altså med vores evne til at udklække vækstiværksættere og yngre vækstvirksomheder.” Torben Bager, Professor, IDEA

39% 3% af de nye job i Syddanmark skabes af vækst-iværksættere

af de syddanske iværksættere er vækst-iværksættere

25% 21 af Danmarks vækst-iværksættere er syddanske

ansatte Det er gennemsnittet hos syddanske vækst-iværksættere. Andre iværksættere har gennemsnitligt færre end to ansatte

Hvad er en vækst-iværksætter?

En vækst-iværksætter defineres som en virksomhed der har mindst 5 ansatte, og hvor væksten i omsætningen årligt over 3 år har været på minimum 10 pct. Er den på minimum 20 pct. er der tale om højvækst-iværksættere. TEMa | Side 3


Vækst-iværksætteres andel af alle iværksættere Iværksættere

Vækstiværksættere

Vækst-iværksætternes andel, i pct.

Regionens andel, i pct

14.440

291

2,0

35

Sjælland

5.081

89

1,8

11

Syddanmark

6.575

209

3,2

25

Midtjylland

7.453

176

2,4

21

Nordjylland

3.142

76

2,4

9

Hele landet

36.691

841

2,3

100

Hovedstaden

Tabellen viser antal iværksættere og vækst-iværksættere i 2008, hvor stor en andel vækst-iværksættere udgør af iværksætterne, samt regionernes andel af det samlede antal vækst-iværksættere, der opstartede i 2003 og 2004, i hele landet og for de fem regioner.

” I Syddanmark bliver

flest vækst-iværksættere

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

vækst-iværksættere fordelt på regioner

” 25% af alle vækst-

iværksættere er i Syddanmark

104

Mediumvækst

88

Højvækst 70

187 43

121

106

46 Hovedstaden

Højvækst Mellemvækst

Sjælland

43 Syddanmark

Midtjylland

|

Syddanmark I TAL

Nordjylland

Figuren viser, hvor mange vækst-iværksættere der er i 2008, fordelt på hver af de fem regioner, og på hvor mange der er høj- eller mellemvækst-iværksættere. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 4

33


Vækst-iværksættere

Vækst-iværksættere fordelt på brancher 10%

7%

” Flest vækst-iværksættere

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

16%

27%

inden for handel og transport samt erhvervsservice

Bygge og anlæg Handel og transport mv. Information og kommunikation Erhvervsservice Finansiering og forsikring Ejendomshandel og udlejning

Offentlig administration, undervisning og sundhed Kultur, fritid og anden service

27%

13%

Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv. Erhvervsservice Ejendomshandel og udlejning Kultur, fritid og anden service

Bygge og anlæg Information og kommunikation Finansiering og forsikring Off. administration, undervisning og sundhed

Figuren viser fordelingen af vækst-iværksættere opstartet i 2003 og 2004 på brancher for hele landet (2008). Datakilde: Danmarks Statistik

Vækst-iværksættere i de syddanske kommuner 41

31

26

Årgang 2002/2003 Årgang 2003/2004

25 23

20

2002/2003

19 17

2003/2004

17

11 11

11

10

9

12

11 9

7

8

9

8 8 8

7 5

3

6

6

7

6 4

2

5 5

4

3 3

1 3

2

1

0 0

Figuren viser antallet af virksomheder i de syddanke kommuner i 2007 og 2008, der betragtes som vækst-iværksættere, som startede i hhv. 2002 og 2003 samt 2003 og 2004. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

TEMa | Side 5


Vækst-iværksætteres andel af alle iværksættere i de Syddanske Kommuner

” I Billund bliver flest af

6%

de nystartede virksomheder vækst-iværksættere

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Årgang 2002/2003 Højvækst Mellemvækst Højvækst Mellemvækst

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Årgang 2003/2004 Højvækst Medium vækst

Figurerne viser vækst-iværksætteres andel af det samlede antal iværksættere i de syddanske kommuner. Øverst ses vækst-iværksættere som andel af iværksættere, alle med opstart i 2002 og 2003. Nederst ses dem med opstart i 2003 og 2004. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 6

|

Syddanmark I TAL


Vækst-iværksættere

antal ansatte

Landsgennemsnit 20

Landsgennemsnit 1,4

” Syddanmark har flere

Syddanmark

ansatte pr. virksomhed end hele landet

21

Hovedstaden

Figuren viser det gennemsnitlige antal ansatte, der er hos vækst-iværksætterne i de fem regionerne, og hvorvidt regionerne ligger over eller under landsgennemsnittet på 23 ansatte pr. virksomhed (grå stiplet linie). For iværksættere ligger landsgennemsnittet på 1,4 medarbejdere pr. virksomhedm (blå stiplet linie).

20

Nordjylland

19

Sjælland

19

Midtjylland

18

0

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Iværksættere

Vækst-iværksættere

Serie1

Serie2

Serie3

Jobskabelse

” Vækst-

16.418 24% 4.526 39% VI'er

iværksættere står for 39% af de nye job i Syddanmark VI'er

Alle-Vier

Alle-Vier

7.087 61% 52.083 76%

Hele landet Vækst-iværksættere

Syddanmark Alle øvrige virksomheder

Figurerne viser fordeling af nye job skabt af vækst-iværksættere og af alle øvrige viksomheder, i hele landet og i Region Syddanmark, fra 2003 til 2009. Nye job opgøres som et nettotal, hvor nye jobåbninger er fratrukket joblukninger. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Udvikling i antal job fra 2008 til 2009

” Vækst-iværksættere i Syddanmark

skabte job trods krisen

Vækst-

Alle

iværksættere

virksomheder

Syddanmark

2%

-3%

Hele landet

-1%

-3%

Tabellen viser udvikling i antal job fra 1.1.2008 til 1.1.2009, hos vækst-iværksættere og alle virksomheder, i Syddanmark og hele landet. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

TEMa | Side 7


Jobvækst hos Vækst-iværksættere 6.000

” I Hovedstaden skaber vækst-

13%

iværksættere flest job til højtuddannede

5.000

3% 4.000

Lang videregående uddannelse Øvrige uddannelserst

6%

Serie2

3.000

Serie1

2.000

2% 4% 1.000

0 Hovedstaden

Syddanmark

Midtjylland

Sjælland

Nordjylland

Figuren viser, hvor mange jobs der er skabt hos vækst-iværksættere fra 2003 og 2004 til 2009. Procentsatser angiver, hvor stor andel med lang videregående uddannelse, der er ansat. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Kvinder ansat hos Vækst-iværksættere Hele landet

Hovedstaden

5.947 36%

Sjælland

559 35%

2.238 40% Kvinder Mænd

Kvinder

Kvinder

Mænd

Mænd

3.304 60%

10.471 64%

Hele landet

1.058 65%

Hovedstaden

Syddanmark

Sjælland

1.498 33%

423 31%

1.228 37% Kvinder

Kvinder

Kvinder

Mænd

Mænd

Mænd

2.111 63%

3.028 67%

Syddanmark

941 69%

Midtjylland

Nordjylland

Figurerne viser kønsfordeling af de beskæftigede i hele landet og de fem regioner (2009). Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 8

|

Syddanmark I TAL

Kvinder Mænd

Nordjylland

Midtjylland


Vækst-iværksættere

38% 38% 38%

39% 37% 36%

23% 25% 27%

Alle beskæftigede Iværksættere Vækst-iværksættere

43% 43% 48%

41% 40% 42%

43% 43% 42%

40% 40% 41%

H el

e

N

or dj

la

nd yl

41% 40% 40%

la nd et

M

id

tj

yl

la

nd

Sy dd

an m

ar

k

Sj æ lla

nd

H

ov ed

st ad

en

Uddannelsesfordeling

49% 48% 48%

49% 50% 49%

47% 46% 47%

48% 47% 49%

45% 45% 44%

9% 9% 5%

10% 10% 9%

12% 13% 13%

9% 10% 9%

15% 15% 15%

Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse + KVU MVU + LVU

Figuren viser ansattes fordeling på uddannelser hos vækst-iværksættere, iværksættere og hos alle beskæftigede i den private sektor (2009). Uddannelserne er hhv. ikke-kompetencegivende uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Datakilde: Danmarks Statistik og e-Statistik.dk

” Uddannelsesfordeling er den

samme hos vækst-iværksættere, iværksættere og de beskæftigede...

” ...dog beskæftiger vækst-iværksættere på Sjælland en lavere andel højtuddannede, end øvrige virksomheder

TEMa | Side 9


Uddannelsesniveau for ansatte hos vækst-iværksættere Hovedstaden

Hele landet

7%

Sjælland

3%2%

13%

8%

41%

38%

13% Ikke komp.

Ikke komp.

Erhvervsfaglig + KVU

Erhvervsfaglig + KVU

MVU

MVU

MVU

LVU

LVU

LVU

Ikke komp.

47%

Erhvervsfaglig + KVU

48%

44%

36%

Hovedstaden

Hele landet

Syddanmark

6%

Sjælland Nordjylland

Midtjylland

3%

6%

5%

4%

7%

40%

42%

42%

Ikke komp.

Ikke komp.

Erhvervsfaglig + KVU

Erhvervsfaglig + KVU

MVU

MVU

LVU

LVU

Ikke komp. Erhvervsfaglig + KVU MVU LVU

49%

49%

47%

Syddanmark

Nordjylland

Midtjylland

Figurerne viser, for hele landet og de fem regioner, hvor stor andel af de beskæftigede hos vækst-iværksættere, der har hvilken uddannelse (2009). Uddannelserne er hhv. ikke-kompetencegivende uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) samt LVU (lang videregående uddannelse).

Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse + KVU MVU LVU

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Højvækst Mellemvækst Uddannelse fordelt på høj- og mellemvækst-iværksættere

6%

7% 7%

9% 38%

45%

” Flere uddannede hos

højvækst-iværksættere

42% 46%

Ikke-komp.givende

Højvækstt

Erhvervsfaglig + Kvu

MVU

LVU Ikke-komp.givende

Mellemvækstt

Erhvervsfaglig + Kvu

MVU

LVU

Figurerne viser, for hele landet, de ansattes uddannelsesniveau, fordelt på høj- og mellemvækst-iværksættere (2009). Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Side 10

|

Syddanmark I TAL

Uden kompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

MVU LVU


Vækst-iværksættere

Udvikling i Beskæftigelse fordelt på uddannelse Syddanmark i pct. Ikke-komptencegivende uddannelse Erhvervsfaglig udannelse + KVU MVU + LVU I alt

” Syddanske vækst-iværk-

Hele landet i pct

-4

-6

5

1

-1

-2

0

-2

sættere ansætter flere med erhvervsfaglig uddannelse

Tabellen viser udvikling i antal af beskæftigede hos vækst-iværksættere inden for hver af uddannelseskategorierne, i Region Syddanmark og i hele landet, fra 2008 til 2009. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Udvikling i bESKÆFTIGELSE for højtuddannede 1.600

1.400

1.200

394

379

Serie3

1.000

800

2008: Højvækst 2008: Mellemvækst 2009: Højvækst 2009: Mellemvækst

Serie2 600 1.053

1.019

400 133

136

135

140

242

232

200 254

0

Hovedstaden

288

Midtjylland

Syddanmark

22

27

109

96

Nordjylland

58

50

31

25

Sjælland

Figuren viser, hvor mange med en lang og mellemlang videregående uddannelse, der er beskæftiget hos hhv. høj- og mellemvækstiværksættere i 2008 og 2009. Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

Mænd og kvinders uddannelse Syddanmark

Hele landet

Kvinder

Mænd

Kvinder

Mænd

Ikke-kompetencegivende uddannelse

54%

36%

46%

37%

Erhvervsfaglig uddannelse + KVU

37%

55%

37%

48%

6%

6%

10%

8%

MVU LVU Alle uddannelser

2% 1.498

3% 3.028

7% 5.947

Tabellen viser de ansattes, hos vækst-iværksættere, højeste gennemførste uddannelse opdelt på køn, for Syddanmark og hele landet i 2009.

7% 10.471

Datakilde: Danmarks Statistik bearbejdet af e-Statistik.dk

TEMa | Side 11


TEMA Baggrund og analyse Vækst-iværksættere er en del af serien ’Baggrund og analyse’ - en serie af rapporter fra Regional Udvikling / Strategi og Analyse, der beskriver erhvervsudvikling udfra temaerne beskæftigelse, værditilvækst, uddannelse og iværksætteri. Rapporterne er et bidrag til det videngrundlag, der er nødvendigt for at regionale og lokale beslutningstagere kan træffe de rigtige valg.

Se mere på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven 12 7100 Vejle

Vækstiværksættere Nye virksomheder i vækst  

Vækstiværksættere Nye virksomheder i vækst