Page 1

2011 Turistprofil for Trekantomr책det Arbejdsdokument


Turistprofil for Trekantområdet

Arbejdsdokument: Turistprofil for Trekantområdet Udarbejdet af: Teglgaardsparken 101, DK-5500 Middelfart Tlf.: +45 66 13 13 37 - Fax: +45 66 13 13 38 www.syddanskturisme.dk

Syddansk Turisme: Jane Hansen, udviklingschef Michael Rode, analysekonsulent Trine Rosen Madsen, udviklingskonsulent Betinna Møller, ekstern analysekonsulent Søren Mayland, ekstern analysekonsulent

1. udgave: Juli 2011

1


Turistprofil for Trekantområdet Forord Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år, og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige nu tegner turismen sig for 9,1 % af BNP og 8,8 % af beskæftigelsen på verdensplan foruden 258 mio. jobs og en omsætning på over 6.000 mia. dollars. Herhjemme omsætter turismen for 75 mia. kr., skaber godt 102.000 arbejdspladser, tegner sig for 3,2 % af BNP og er Danmarks 5. største eksporterhverv. Der er et stykke op for Danmark til at nå de globale værdier for BNP. Det kan vi hjælpe med i Syddanmark. Syddanmark er den største turismeregion i Norden målt i overnatninger. Dvs. at Syddanmark eksempelvis har flere overnatninger end København, Nordjylland og Stockholm. Turismen skaber arbejdspladser, som ikke kan outsources, og giver valutaindtægter til Danmark og ikke mindst Syddanmark. Turismen er et eksporterhverv, og har i dag samme indtægtsniveau som olie- og tekstilindustrien. Turister som har haft en god ferie eller en god konference i Syddanmark tager hjem og fortæller om det. Som bekendt er den bedste anbefaling ofte den, man får fra venner, familie eller kollegaer. Dermed er turismen også en ambassadør for Syddanmark som helhed, skaber image, identitet og attraktivitet for mere end blot turismeerhvervene. Således kan det tænkes at potentielle studerende, familier eller jobsøgende finder Syddanmark attraktivt, når de har været her på besøg. Turismen er en international sektor, der sender folk over landegrænserne og medvirker til, at man kan opleve andre kulturer og se hvordan andre lever og bor. Dermed også sagt, at turismen gør Syddanmark mere international og øger kendskabet til os, der bor her. EU har analyseret sig frem til, at turismen er den primære vækstskabende erhvervssektor for perifere områder i Europa, som på alle andre områder mister erhvervsliv og muligheder. Turismen anvendes som løftestang for vækst i disse områder. I relation til Syddanmark er det særligt interessant, da en stor del af Syddanmark er defineret som yderområder, populært betegnet ”Udkantsdanmark”. Alt dette er der ikke mange der ved, ligesom der kan være andre aspekter om turismen som er ukendt. Derfor har vi skrevet denne publikation, som opridser turisterne i Trekantområdets efterspørgsel, som et led i en række analyser gennemført af Syddansk Turisme. Analyserne afdækker muligheder og potentialer for den syddanske turisme. De er finansieret af Vækstforum Syddanmark og indgår i et forprojekt til at udvikle mere slagkraftige destinationer i Syddanmark.

God læselyst! / Syddansk Turisme

2


Turistprofil for Trekantområdet Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING .................................................................................................................................................. 4 2. INDLEDNING............................................................................................................................................................ 5 2.1 STRUKTUR ................................................................................................................................................................... 5 2.2 DATAINDSAMLING ......................................................................................................................................................... 5 3. TREKANTOMRÅDETS TURISTER ............................................................................................................................... 7 3.1 TURISTERNES NATIONALITETER......................................................................................................................................... 7 3.2 OVERNATNING ............................................................................................................................................................. 8 3.3 REJSEGRUPPENS SAMMENSÆTNING .................................................................................................................................. 9 3.4 BOPÆLSREGION FOR HOVEDMARKEDER ........................................................................................................................... 10 3.5 HAR DE VÆRET HER FØR OG VIL DE KOMME IGEN? ............................................................................................................. 11 3.6 HUSSTANDSINDKOMST ................................................................................................................................................. 12 4. BESLUTNINGER FØR FERIEN .................................................................................................................................. 13 4.1 REJSETIDSPUNKT/SÆSONPRÆFERENCER ........................................................................................................................... 13 4.2 INFORMATIONSSØGNING .............................................................................................................................................. 13 4.3 MOTIVER FOR VALG AF SYDDANMARK ............................................................................................................................. 15 4.4 BESLUTNINGSGRUNDLAG .............................................................................................................................................. 17 4.4 ORGANISERING AF REJSEN............................................................................................................................................. 17 5. BESLUTNINGER OG ADFÆRD UNDER FERIEN ......................................................................................................... 19 5.1 TRANSPORTMIDDEL ..................................................................................................................................................... 19 5.2 OPHOLDSLÆNGDE ....................................................................................................................................................... 19 5.4 UDFLUGTER OG AKTIVITETER ......................................................................................................................................... 20 6. DØGNFORBRUG .................................................................................................................................................... 25 7. TILFREDSHED EFTER FERIEN .................................................................................................................................. 26 8. ERHVERVSTURISTER .............................................................................................................................................. 29 8.1 FORMÅL MED REJSEN ................................................................................................................................................... 29 8.2 TRANSPORTMIDDEL ..................................................................................................................................................... 30 8.3 TILFREDSHED OG KVALITETSBEDØMMELSE ........................................................................................................................ 30 9. MÅLGRUPPEPROFILER........................................................................................................................................... 32 9.1 TREKANTOMRÅDET...................................................................................................................................................... 34

3


Turistprofil for Trekantområdet 1. Sammenfatning Turisterne i Trekantområdet synes at have en klar profil. De er karakteriseret ved en middel/lidt over middel indkomst, og har et relativt højt døgnforbrug. Det største segment i området er børnefamilier, og der er langt færre voksne uden børn og kun få unge uden børn. Turisterne overnatter hovedsageligt på hotel, når de besøger området. Campingpladser og feriehuse foretrækkes dernæst. Turisterne i Trekantområdet har særlige rejsemotiver. De differentierer sig fra andre områder i Syddanmark ved at vægte attraktioner og forlystelser samt børnevenlighed højere end natur samt renlighed og tryghed. Motiverne for at besøge området afspejler sig i turisternes foretrukne aktiviteter, hvor de oftest foretrækker at slappe af, lege med børnene og besøge attraktioner. Beslutningsgrundlaget for valg af destination blandt turisterne er hovedsageligt egne, tidligere erfaringer. De lader sig desuden påvirke meget af informationer om Danmark på Internettet, mens også anbefalinger fra venner/bekendte har værdi. Mange turister i området søger information før afrejse, hvor Internettet er den foretrukne informationskilde. De besøger særligt hjemmesider med informationer om overnatning og attraktioner/seværdigheder. VisitDenmarks website besøges også ofte. Turisterne i Trekantområdet er tilfredse med destinationen, der er dog færre meget tilfredse turister i området end i Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. De danske turister er mere tilfredse end de udenlandske, hvor tyske turister er mindst tilfredse. Turisterne i området er især tilfredse med attraktioner og seværdigheder, og ved overnatningsproduktet er tilfredsheden med beliggenhed størst. Erhvervsturisterne i Trekantområdet kommer hovedsageligt pga. firmamøder, hvor det især er de udenlandske turister, der angiver dette formål. Danske turister kommer primært pga. sæsonarbejde/dagligt arbejde. Tilfredsheden med turismeprodukterne i området blandt erhvervsturisterne er høj, hvor især tilfredsheden med aktivitetsudbud er høj. Ved overnatningsproduktet giver mødefaciliteter særlig stor tilfredshed.

4


Turistprofil for Trekantområdet 2. Indledning Konkurrencen om fremtidens turister er hård. Det er derfor væsentligt at kende sin målgruppe for at fastlægge en effektiv markedsføringsstrategi. Denne rapport giver et indblik i turisterne i Trekantområdet. Hvor kommer turisterne i området fra? Hvad laver de, når de besøger området, og hvorfor vælger de Trekantområdet som destination?

2.1 Struktur Rapporten omhandler turister i Trekantområdet, og er opgjort for Fredericia kommune, Vejle kommune, Kolding kommune og Billund kommune. Rapporten omhandler både ferieturister (del 1) og erhvervsturister (del 2), og beskriver forskellige aspekter, der samlet set kan give en profil af områdets turister: Del 1:    

Hvem er turisterne i området? Hvad er deres adfærd før ferien, og hvilke beslutninger tager de? Hvad er deres adfærd under ferien, og hvilke beslutninger tager de? Er de tilfredse efter ferien?

Del 2:  Hvad er erhvervsturisternes formål med rejsen, og hvor tilfredse er de med rejsens elementer?

2.2 Dataindsamling Rapporten er udarbejdet på baggrund af VisitDenmarks landsdækkende turistundersøgelse, der blev gennemført i 2008. Turistundersøgelsen 2008 er baseret på personlige interviews med ca. 8.000 turister under deres ophold i Danmark. I Syddanmark er der gennemført 2979 personinterviews med ferieturister samt 444 erhvervsturister. Undersøgelsen er repræsentativ for overnattende turister på/i hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse og vandrerhjem. Turistprofilerne, der præsenteres, er derfor ikke gældende for turister på andre overnatningsformer end førnævnte, dvs. privat indkvarterede og endagsturister er ikke en del af resultaterne. Erhvervsturistprofilerne er gældende for erhvervsturister overnattende på hoteller.

5


Turistprofil for Trekantområdet Illustration 1: Interviewgrundlag efter overnatningsform (antal) Camping

Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Feriecenter

Lejet feriehus

Hotel

Vandrerhjem

All

Danmark Skandinavien

N 55 14

N 11 4

N 49 45

N 7 2

N 18 7

N 140 72

Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien

4 12 85 278 49

6 21 334 33

13 40 147 121 58

43 10 62 233 29

6 6 37 77 17

66 74 352 1.043 186

Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien

258 107 692 717 72

65 65 497 386 188

18 62 259 508 640

1.044 89 1.395 430 139

16 26 136 144 52

1.401 349 2.979 2.185 1.091

195 121 1.105

39 47 660

117 676 1.941

1.191 92 1.852

34 71 301

1.576 1.007 5.859

Tyskland Andet Alle

Kilde: Særkørsel; Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

I de præsenterede tabeller og figurer er fordelingen vægtet efter overnatninger. Det betyder, at de viste resultater repræsenterer en andel af overnatninger og ikke en andel af f.eks. turister, med mindre andet er angivet. Del 1 (afsnit 3–6 og 8) omfatter udelukkende ferieturister, mens del 2 (afsnit 7) omfatter erhvervsturister. Alle tal er baseret på tal fra 2008 (VisitDenmarks landsdækkende turistundersøgelse). Illustration 2, der viser nationaliteter, er dog baseret på tal fra Danmarks Statistik fra 2010.

6


Turistprofil for Trekantområdet 3. Trekantområdets turister I dette afsnit gives et billede af, hvem turisterne i Trekantområdet er. Først tegnes et billede af turisternes nationaliteter. Derefter vil de foretrukne overnatningsformer blive beskrevet, og det skildres, hvorvidt alle overnatninger vil være på samme sted. Dernæst beskrives rejsegruppens sammensætning, turisternes indkomstniveau, og endeligt vurderes turisternes loyalitet.

3.1 Turisternes nationaliteter Illustrationen nedenfor viser fordelingen af danske, tyske, hollandske, norske og svenske turister i Trekantområdet vægtet efter overnatninger. Illustration 2: Turisternes nationalitet i Trekantområdet

Kilde: Danmarks Statistik, 2011

Danske turister udgør mere end halvdelen af de samlede turistandele i Trekantområdet (63 %). I forhold til de andre områder i Syddanmark er det overraskende, at norske og svenske turister udgør større andele (9 %) end tyske turister (8 %). Hollandske turister repræsenterer 4 % af de samlede overnatninger i området, mens turister af andre nationaliteter end nævnte udgør 7 %, dvs. næsten lige så meget som tyske turister.

7


Turistprofil for Trekantområdet 3.2 Overnatning Her beskrives turisternes foretrukne overnatningsformer for at se, om området synes at tiltrække turister med præferencer for særlige overnatningsformer. Endvidere vurderes det, om turisterne vælger at overnatte samme sted hele ferien. Illustration 3: Foretrukne overnatningsformer (pct.) Camping Trekantområdet

Øvrige Danmark

Lejet feriehus

Hotel

Vandrerhjem

All

Danmark

39,3

7,9

35

5

12,9

140

Skandinavien

19,4

5,6

62,5

2,8

9,7

72

Tyskland

Syddanmark

Feriecenter

19,7

65,2

9,1

66

Andet

16,2

8,1

54,1

13,5

8,1

74

Alle

24,1

6

41,8

17,6

10,5

352

Danmark

26,7

32

11,6

22,3

7,4

1.043

Skandinavien

26,3

17,7

31,2

15,6

9,1

186

Tyskland

18,4

4,6

1,3

74,5

1,1

1.401

Andet

30,7

18,6

17,8

25,5

7,5

349

Alle

23,2

16,7

8,7

46,8

4,6

2.979

Danmark

32,8

17,7

23,3

19,7

6,6

2.185

6,6

17,2

58,7

12,7

4,8

1.091

12,4

2,5

7,4

75,6

2,2

1.576

12

4,7

67

9,1

7,1

1.007

18,9

11,3

33

31,6

5,1

5.859

Skandinavien Tyskland Andet Alle

6,1

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Turisterne i Trekantområdet overnatter hovedsageligt på hotel. Derefter foretrækkes campingpladser og feriehuse. Andelen af turister der foretrækker feriecentre, er lav. Andelen er større i nye opgørelser grundet etableringen af Lalandia 2009. I forhold til Syddanmark generelt og det øvrige Danmark overnatter flere turister på campingpladser, hoteller og vandrerhjem i området, mens færre overnatter i feriecentre og lejede feriehuse. Danske turister foretrækker hotel og camping, mens skandinaviske turister og turister af anden nationalitet markant foretrækker at overnatte på hotel. De tyske turister i destinationen overnatter hovedsageligt i lejede feriehuse.

8


Turistprofil for Trekantområdet Illustration 4: Alle overnatninger vil være på dette sted (pct.) Ja Nej Ved ikke Trekantområdet Danmark 80 20 Skandinavien 61 39

Syddanmark

Øvrige Danmark

Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien

96 52 73 87 59

4 47 27 13 41

1 0 0

Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien

97 57 86 89 77

3 43 14 11 23

0 0 0 0 0

Tyskland Andet Alle

97 62 88

3 37 12

0 1 0

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

73 % af turisterne i Trekantområdet angiver, at de overnatter samme sted under hele ferien. Hermed er turisterne i området mere mobile end de syddanske turister generelt og det øvrige Danmarks. Stort set alle tyske turister er dog tilbøjelige til at overnatte samme sted under hele ferien, hvilket også er gældende for langt de fleste danske turister. Derimod er turister af anden nationalitet langt mere mobile, hvor kun halvdelen angiver at overnatte samme sted.

3.3 Rejsegruppens sammensætning Efterfølgende beskrives rejsegruppens sammensætning for at se, hvilke segmenter området primært tiltrækker fordelt på unge uden børn, børnefamilier samt voksne uden børn. Illustration 5: Rejsegruppens sammensætning (pct.) Unge Familier (17-39 år) med børn uden børn Trekantområdet Danmark 1 71 Skandinavien 0 95 Tyskland 5 77 Andet 2 77 Alle 2 78 Syddanmark Danmark 4 51 Skandinavien 2 76 Tyskland 6 55 Andet 3 70 Alle 4 56 Øvrige Danmark Danmark 4 52 Skandinavien 5 60 Tyskland 4 48 Andet 11 44 Alle 4 51

Voksne (40+ år) uden børn 27 4 18 4 16 43 20 35 21 36 43 32 44 40 42

n.a. 1 0 17 4 3 2 5 6 4 2 3 4 5 3

N 140 72 66 74 352 1.043 186 1.401 349 2.979 2.185 1.091 1.576 1.007 5.859

9


Turistprofil for Trekantområdet Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Familier med børn udgør klart den største andel af overnatninger i Trekantområdet, hvor andelen ligger markant højere i forhold til Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Det kan antages at skyldes, at Legoland, som er en stor fyrtårnsoplevelse ligger i området (Lalandias har ikke indflydelse på resultaterne her, da det åbnede året efter informationerne blev indsamlet). Derfor ligger andelen af voksne uden børn også lavere i området, hvor især Skandinavien skiller sig ud ved en lav andel. Andelen af unge uden børn ligger ligeledes lavere end Syddanmark og det øvrige Danmark, hvor få danske unge uden børn og ingen skandinaviske besøger området.

3.4 Bopælsregion for hovedmarkeder Undersøgelsen giver mulighed for at illustrere, hvilke områder på hovedmarkederne Norge, Sverige, Tyskland og Danmark turisterne kommer fra.

Dalarna

Bohuslän

8

7

Fyn

Sydjylland

Danske turister

10

19

8

9

6

8

13

0

6

9

8

5

3

10

Finnmark

Buskerud

2

0

Saar land

Rhein-landPfalz SachsenAnhalt

Hedmark

Troms

AustAgder 6

4

N

40

3

Hälsingland Västerbotton

Halland 1

Telemark

1

Bremen

19

1 Närke

13

6

Møre og Romsdal

15

10

1

Brandenburg

7

0

0

Gotland

2

Thüringen

1

5

Blekinge

7

Sachsen

10

Bayern

VestAgder

14

Västmanland Östergötland

Vestfold

11

BadenWürttemberg Mecklenburg-Vorpommern

20

8

Vestjylland Østjylland Nordjylland

Østfold Hessen

SørTrøndelag Berlin

11

Uppland

Hordaland Hamburg

4

Söndermanland

Akershus

1

NordrheinWestfalen

4

Skåne

Oslo

14

Niedersachsen

13

Småland

14

København by Københavns omegn Nordsjælland Vest- og Sydsjælland Østsjælland Bornholm

Svenske turister

11

SchleswigHolstein Tyske Turister

23

Västergötland

Norske turister

Rogaland

Illustration 6: Bopælsområde for hovedmarkeder i Trekantområdet (pct.)

6

N 140

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

De norske overnatninger i Trekantområdet er jævnt fordelt over flere områder, hvor Rogaland, Akershus, Sør-Trøndelag, Hordaland og Oslo er de størst repræsenterede områder. Turister fra Niedersachsen og Hamburg udgør en fjerdedel af de tyske overnatninger. Derefter dækkes mange tyske overnatninger af turister fra SchleswigHolstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin og Sachsen. Knap halvdelen af de svenske overnatninger stammer fra turister fra Söndermanland, Småland og Skåne. De

10

N

66

N

32


Turistprofil for Trekantområdet danske overnatninger fordeler sig nogenlunde jævnt over hele Danmark. Dog stammer en tredjedel fra København by og Københavns omegn.

3.5 Har de været her før og vil de komme igen? Herunder illustreres turisternes erfaring med Danmark, og det fremgår, hvorvidt turisterne vil vende tilbage inden for tre år, samt om de vil anbefale andre at holde ferie i Danmark. Illustration 7: Erfaring med og loyalitet mod Danmark Vil vende Antal tilbage Danmarksinden for 3 rejser (gnms) år (pct.) Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

13 5 3 2 7 9 4 5 2 6 12 4 4 7 9

99 66 72 57 79 98 78 91 57 90 96 80 89 63 91

Vil anbefale andre at holde ferie i Danmark (pct.) 98 99 98 98 98 98 99 97 96 97 97 96 97 96 97

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Der er mange danske gengangere blandt turisterne i Trekantområdet. Antallet af Danmarksrejser ligger under niveauet for det øvrige Danmark, men ligger dog lidt højere end Syddanmark generelt. Det er især danske turister i området, der har holdt mange ferier i Danmark, og andelen ligger over gennemsnittet for både Syddanmark og det øvrige Danmark. Andelen af turister, der ønsker at vende tilbage inden for 3 år, er lavere i Trekantområdet sammenlignet med Syddanmark og det øvrige Danmark. Danske turister ønsker stort set alle at vende tilbage, mens andelen af udenlandske turister generelt ligger lavt i forhold til Syddanmark og det øvrige Danmark. Andelen af turister, der vil anbefale andre at tage på ferie i Danmark, er på niveau med Syddanmark og det øvrige Danmark. Stort set alle vil anbefale Danmark som ferieland til andre, hvorfor turisterne bør ses som gode ambassadører for området.

11


Turistprofil for Trekantområdet 3.6 Husstandsindkomst Nedenstående beskrives rejsegruppens samlede årlige bruttoindkomst for at se, hvilke indkomstniveauer hovedparten af turisterne ligger på. Indkomstniveauet kan have indflydelse på turisternes købekraft/døgnforbrug. Illustration 8: Rejsegruppens samlede årlige bruttoindkomst (pct.) 1. Den 2. 3. lave ende Trekantområdet Danmark 2 2 55 Skandinavien 10 42 Tyskland 4 6 78 Andet 2 62 Alle 1 4 58 Syddanmark Danmark 17 6 46 Skandinavien 0 8 43 Tyskland 1 6 67 Andet 1 3 54 Alle 8 6 55 Øvrige Danmark Danmark 4 9 54 Skandinavien 1 2 44 Tyskland 2 4 48 Andet 4 3 39 Alle 3 6 50

4. 35 39 8 30 31 27 41 22 35 26 22 39 29 33 26

5. Den høje ende 6 9 2 5 6 4 6 3 6 4 10 14 13 20 12

Ved ikke

1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 2 2

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Turisterne i Trekantområdet er karakteriseret ved en middel eller over middel indkomst, hvor niveauet stort set er det samme som for Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Der er flere danske og skandinaviske turister med en høj indkomst i området i forhold til Syddanmark generelt.

12


Turistprofil for Trekantområdet 4. Beslutninger før ferien I dette afsnit beskrives de beslutninger, turisterne tager, før de besøger området. Turisternes foretrukne rejsetidspunkter fremhæves, hvorefter motiverne bag turisternes valg af rejsedestination vil blive belyst. Slutteligt beskrives turisternes informationssøgning samt organisering af rejsen.

4.1 Rejsetidspunkt/sæsonpræferencer Efterfølgende belyses de afgørende faktorer bag turisternes valg af rejsetidspunkter for at finde ud af, hvorvidt der er et mønster i turisternes præferencer, som for eksempel sæsonpræferencer eller begivenheder.

0 4 2 4 2 4 9 8 11 13 10

Andet

1 0 1

Tidspunktet blev bestemt af andre

38 28 29 47 36 25 29 24 24 25 13 19 35 15 19

Særlig event eller begivenhed

89 94 83 92 90 71 87 82 84 78 71 73 63 72 69

Jeg plejer at holde ferie nu

Øvrige Danmark

Vejret er bedst nu

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Godt pristilbud

Trekantområdet

Havde fri nu /skoleferie

Illustration 9: Afgørende faktorer for valg af rejsetidspunkt (pct.)

46 55 17 58 46 28 43 24 35 28 24 26 44 27 30

10 2 1 4 6 15 5 1 3 8 21 13 6 14 16

20 35 5 13 19 29 30 13 16 21 17 17 23 22 19

3 11 12 7 7 33 12 10 14 20 16 14 6 19 13

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Overvejende mange turister i Trekantområdet angiver fri nu/skoleferie som den afgørende faktor for deres valg af rejsetidspunkt, hvilket er noget højere end gennemsnittet for Syddanmark generelt og især det øvrige Danmark. Rejsetidspunktet hænger ligeledes sammen med det vante rejsetidspunkt, hvor niveauet igen er højere end i Syddanmark og øvrige Danmark. Endeligt er pristilbud en afgørende faktor for mere end en tredjedel af turisterne.

4.2 Informationssøgning Herunder tydeliggøres, om/hvordan turisterne søger informationer inden de tager den endelige beslutning om valg af destination. Informationssøgningen sker typisk som en indledende fase til beslutningen og mange søger igen informationer kort før afrejsen.

13


Turistprofil for Trekantområdet

6 2 2 2 0 4 1 3 6 12 5 6

25 18 14 15 20 19 19 10 16 15 14 18 10 20 14

2 4 10 2 4 1 4 5 6 4 2 3 5 7 3

24 33 15 37 27 9 25 2 22 9 6 9 8 12 7

Kataloger/brochurer fra Visitdenmark

WWW (attraktions/seværdighedsportal)

2

WWW (rejsebureau/rejsearr.po rtal)

2 1 1 6 2 7 7 1 7 5 5 7 10 7 6

Rejsemesse

13 31 4 35 20 6 25 4 25 8 6 16 23 24 13

WWW (Overnatningsportal)

18 41 46 44 33 19 33 38 50 31 24 32 42 54 32

Rejsebureau i hjemland

40 64 63 67 54 41 58 51 73 50 40 56 61 75 50

WWW (transportselskabportal)

WWW (regional/lokalturistorg. )

Øvrige Danmark

WWW (visitdenmark.com)

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Internettet generelt

Trekantområdet

Har søgt informationer om Danmark

Illustration 10: Informationssøgning før afrejse (pct.)

10 1 2 1 4 7 3 2 6 13 7 6

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

6 1 1 3 5 3 3 3 4 4 9 6 5

7 1 2 10 8 8 10 9 5 3 7 7 5

10 6 3 2 1 4 12 4 3 3 13 22 7

2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1

3 2 1 1 1 2 1 0 1 2 4 1

1 4 1 1 1 3 2 4 2 1 3 10 13 5

2 0 0 1 1 1 2 1 0 2 6 5 2

Andet

Venner/bekendte

0

VisitDenmark i hjemland

0

TV, radio

Aviser, magasiner, guidebøger

Trekantområdet

Kataloger/brochurer fra rejsearr./transportører/i ndkvartering

Kataloger/brochurer fra regionale turistorg.

Illustration 11: Informationssøgning før afrejse, fortsat (pct.)

2 1 1 6 3 7 4 4 9 6 4 6 15 21 8

7 1 2 2 2 4 1 2 2 6 1 1 4 4

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Lidt mere end halvdelen af turisterne i Trekantområdet har søgt informationer inden afrejsen. Her er andelen lidt højere sammenlignet med Syddanmark generelt og det

14


Turistprofil for Trekantområdet øvrige Danmark. Informationerne søges især på Internettet, hvor både VisitDenmarks, overnatningssteders og attraktioners/seværdigheders hjemmesider besøges. Dog benytter tyske turister ikke VisitDenmarks hjemmeside så meget som andre nationaliteter. Derimod søger tyske turister i området generelt information gennem flere kilder i forhold til alle de andre nationaliteter, og gør mere brug af kataloger og aviser, magasiner og brochurer. Kun få turister i området synes at søge råd eller informationer gennem venner/bekendte.

4.3 Motiver for valg af Syddanmark Efterfølgende beskrives de motiver, der har været afgørende for valg af Danmark som destination. Hermed retter motivet sig nødvendigvis ikke specifikt mod Trekantområdet som destination, men det antages, at turisterne søger netop disse attributter i det område, de vælger at feriere i. Endeligt belyses de faktorer, der er afgørende for den endelige rejsebeslutning. Der vil typisk være flere afgørende faktorer, og både markedsføringsmæssige og ikke-markedsføringsmæssige skaber derfor tilsammen den endelige beslutning.

Særlig begivenhed /event

Gode/billige transportmuligheder til landet

Prisniveauet/ økonomisk

Få turister

Natur (strand, skov)

Børnevenligt

Rent land

Attraktionerne og forlystelser

Øvrige Danmark

Besøge venner/familie

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Trygt at opholde sig

Trekantområdet

Befolkningen generelt

Illustration 12: Motiver for valg af Danmark (pct.)

33 22 58 47 38 42 41 64 41 51 31 65 57 58 43

51 37 47 65 51 65 55 55 51 59 51 69 78 60 60

54 13 4 29 32 35 18 11 21 23 30 14 15 25 24

7 3 7 6 6 12 7 3 4 7 12 10 5 11 10

8 13 17 13 11 17 11 18 14 17 16 36 31 28 23

29 24 25 50 32 32 28 19 27 26 11 22 20 10 15

24 21 35 32 27 15 13 27 30 21 9 15 60 20 24

61 35 79 60 59 76 57 95 75 82 65 62 96 57 72

74 83 81 64 75 50 69 65 62 58 48 61 60 45 52

64 68 78 80 70 48 68 70 71 61 45 56 86 61 58

65 97 57 91 76 36 83 33 60 40 31 53 32 48 35

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

15


Turistprofil for Trekantområdet

Mulighed for cykling

Mulighed for lystfiskeri

26 19 24 48 29 15 24 24 35 21 25 29 45 32 31

18 31 34 34 27 32 34 29 30 31 23 35 46 22 30

2 3 6 3 3 5 1 5 3 4 5 7 22 8 10

3 11 6 3 5 6 9 5 4 5 5 6 14 6 7

11 2 20 14 11 18 14 33 22 25 16 16 40 24 23

8 0 11 4 6 17 3 17 10 15 9 3 30 8 14

Andet

Mulighed for at spille golf

12 1 6 10 8 26 16 38 17 29 30 29 40 17 32

Mulighed for at nyde dansk mad

Mulighed for kur- og helse-oplevelser

14 26 27 8 17 30 43 29 18 29 16 45 42 35 27

Mulighed for at sejle

Aktivitets-muligheder (fx minigolf og badelande)

Øvrige Danmark

Kulturhistorisk seværdighed, museer og udstillinger

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Mulighed for at vandre

Trekantområdet

Shoppingmuligheder

Illustration 13: Motiver for valg af destination Danmark, fortsat (pct.)

2 0

28 49 17 49 35 40 54 23 33 33 29 47 42 45 35

7 7 18 8 9 28 17 17 21 22 29 26 18 25 26

1 10 1 2 1 5 3 3 4 2 3

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Turisterne i Trekantområdet drives af de samme motiver som turister i Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Området adskiller sig dog gennem vægtningen af motiverne, hvor attraktioner og børnevenlighed vægtes højere end det rene land, naturen samt trygheden. Hvilket med stor sandsynlighed skyldes de mange børnefamilier i området. De efterfølgende større motiver blandt turisterne er befolkningen generelt, muligheden for at nyde dansk mad samt prisniveauet. Derudover angiver nationaliteterne specifikke motiver, hvor danske turister vægter kulturhistoriske seværdigheder, museer og udstillinger samt få turister højt. Skandinaviske turister lægger vægt på aktivitetsmulighederne og shopping. Tyske turister motiveres af få turister, aktivitetsmuligheder samt shopping. Endeligt vægter turister af anden nationalitet kulturhistoriske seværdigheder, museer og udstillinger, aktivitetsmuligheder samt få turister højt. En endelig prioritering fordelt på nationaliteterne ses i illustration 29-32 i afsnittet omkring målgruppeprofiler.

16


Turistprofil for Trekantområdet 4.4 Beslutningsgrundlag Nedenstående illustration belyser hvilken eller hvilke faktorer, der har været afgørende for den endelige rejsebeslutning for at belyse, om turisterne lader sig influere af eksempelvis medier eller anbefalinger.

35 41 33 51 39 15 34 9 29 15 13 23 29 34 19

10 5 7 9 8 4 3 3 6 4 6 14 8 7 7

5 2 6 3 0 5 1 6 1 0 5 3 10 2

2 7 2 1 5 1 5 1 0 4 5 6 2

Andet

7 7 2 11 7 4 5 3 8 4 6 11 11 20 8

Kataloger og andet konkret salgsmateriale

26 20 15 22 22 24 22 21 29 23 23 30 41 44 30

Rejsemesse eller lignende relateret til Danmark

Annoncer, brochurer, radio- og tv-spots om Danmark

69 61 75 60 66 73 74 88 62 78 68 83 86 54 73

Anbefalinger fra rejsebureauet

Information om Danmark på Internettet (fx Visitdanmark.com)

Øvrige Danmark

Artikler, bøger, radio- og tv-programmer om Danmark

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Anbefalinger fra venner/familie

Trekantområdet

Tidligere erfaringer med Danmark

Illustration 14: Beslutningsgrundlag (pct.)

1 8 18 13 8 13 13 9 18 12 11 14 37 27 19

16 14 31 10 17 43 17 9 21 25 36 24 4 30 26

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Tidligere erfaringer har stor værdi for turisterne i Trekantområdet, selvom andelen er lavere set i forhold til Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Andelen af turister, der influeres af anbefalinger fra venner/bekendte, ligger også lavere. Derimod lader turisterne i området sig i markant højere grad påvirke af informationer om Danmark via Internettet, sammenlignet med Syddanmark og det øvrige Danmark. Kataloger og andet salgsmateriale har størst effekt på beslutningen hos tyske turister og turister af anden nationalitet. Artikler, bøger, tv- og radioprogrammer om Danmark samt annoncer, brochurer m.v. har også større påvirkning i forhold til især Syddanmark generelt. Anbefalinger fra rejsebureauer og rejsemesser el. lign. har endvidere en effekt på skandinaviske turister og turister af anden nationalitet.

4.4 Organisering af rejsen Ved at beskrive turisternes organisering af rejsen afklares det, hvorvidt de gør brug af pakkerejseløsninger og i så fald, om de køber deres pakkerejser online.

17


Turistprofil for Trekantområdet Illustration 15: Pakkeløsninger (pct.)

Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Er på pakkerejse

Har købt/booket pakkerejsen online

39 67 12 52 43 12 37 1 21 10 14 24 1 18 12

16 42 10 21 21 3 23 1 8 4 10 14 0 7 8

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Af ovenstående illustration fremgår det, at 43 % af alle overnatninger i Trekantområdet udgøres af pakkerejser, hvilket er langt over gennemsnittet for Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Det høje antal kan skyldes muligheder for pakkerejser, der inkluderer Legoland og/eller Hotel Legoland (Lalandia influerer ikke resultatet, da informationerne blev indsamlet før åbningen heraf). Tyske turister udgør den mindste andel af turister på pakkerejser i området. 21 % af alle pakkerejser er booket online. Skandinaviske turister booker oftere pakkerejser online sammenlignet med de andre nationaliteter. 42 % af de skandinaviske pakkerejser er booket online.

18


Turistprofil for Trekantområdet 5. Beslutninger og adfærd under ferien I dette afsnit beskrives turisternes beslutninger og adfærd under ferien. Først belyses turisternes foretrukne transportmiddel til området, hvorefter opholdets længde illustreres. Slutteligt beskrives turisternes adfærd under ferien samt de foretrukne aktiviteter.

5.1 Transportmiddel Herunder beskrives turisterne transportmiddel til destinationen for at skildre de oftest benyttede transportformer til destinationen. Illustration 16: Transportmiddel til Trekantområdet (pct.)

Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Andet

Bil

Bus 1

0 0 2 1 0 1 1 1 3 0 2 1

99 84 99 61 88 92 85 95 70 91 90 82 97 54 89

0 1

1 1 1 1 0 1 1

Fly

Mobilehome/camper

Tog

12

0

1 4 1

39 11 0 6 0 20 3 0 7 0 37 4

0 0 5 6 4 6 5 4 3 2 5 3

1 0 2 0 1 0 3 4 0 1 2

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Hovedparten af turisterne i Trekantområdet er bilister, hvor gennemsnittet er 88 %. Det er mindre end gennemsnittet for Syddanmark og det øvrige Danmark. Det skyldes den høje andel af turister med fly, som ligger højere end Syddanmark og det øvrige Danmark. Det skyldes Billund Lufthavn, som trækker andelen markant op. 39 % af turister med anden nationalitet og 12 % af de skandinaviske turister flyver til området. Ingen danske eller tyske turister ankommer med fly. Der er ingen turister i området, der i mobile-home/camper eller benytter anden transport.

5.2 Opholdslængde I dette afsnit illustreres turisternes opholdslænge fordelt på overnatningsform, for at belyse om der er ferieformer, hvor opholdslængden med fordel kan forsøges forlænget, eller hvorvidt der er et mønster i opholdslængden målt på nationaliteter.

19


Turistprofil for Trekantområdet Illustration 17: Opholdslængde (døgn - vægtet efter ankomst)

Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

I alt

Camping

2,6 3,1 5,4 6,0 3,4 3,5 4,4 8,9 8,3 5,3

7,0 5,6 2,3 6,3 6,5 7,1 7,4 11,0 11,0 8,0

2,6 8,2 n.a. 6,4 3,8 3,9 8,5 8,2 9,0 4,8

4,7 4,2 10,3 5,2 5,4

6,2 7,7 11,9 9,3 6,5

4,1 4,6 6,1 9,2 4,3

1,7 2,6 1,9 5,3 2,3 1,5 2,7 1,9 5,3 1,9

Lejet feriehus 6,3 7,0 10,9 11,7 10,1 6,5 8,1 9,4 10,2 8,8

Vandrerhjem 1,9 2,3 3,3 6,2 2,5 2,6 3,6 3,3 7,8 3,2

2,3 2,6 3,5 3,2 2,5

7,0 7,8 10,9 9,9 9,1

3,1 3,2 2,3 4,2 3,2

Feriecenter Hotel-ferie

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Den gennemsnitlige opholdslængde i Trekantområdet er 3,4 dage. Turisterne opholder sig tæt ved to dage mindre i området sammenlignet med både Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Den korte gennemsnitlige opholdslængde kan skyldes, at hovedparten af turisterne i området overnatter på hotel, hvor opholdslængden typisk er lavere end ved især camping og feriehuse. Opholdslængden ved overnatning i lejet feriehus er højere end det øvrige Danmark og Syddanmark, mens også hotelferie er længere end i området end i Syddanmark. sidstnævnte. hvor opholdslængden er længere i både lejet feriehus og ved hotelferie. Danske turisters opholdslængde er længst ved campingferier og ferier i lejet feriehus. Skandinaviske turisters opholdslængde er længst ved ophold i feriecentre og i lejet feriehus. Tyske turisters overnatter flest nætter i lejet feriehus eller på vandrerhjem, mens turister af anden nationalitets opholdslængde er længst ved ophold i lejet feriehus eller i feriecenter.

5.4 Udflugter og aktiviteter For at finde ud af, hvad turisternes adfærd er under ferien, kan man kigge på deres foretrukne aktiviteter. Først beskrives turisternes planlagte udflugter samt deres mobilitet for at finde ud af, hvor langt de er villige til at køre på udflugt fra deres overnatningssted. Dernæst vurderes hvilke aktiviteter, turisterne foretager sig og hvor ofte.

20


Turistprofil for Trekantområdet

61 67 84 71 68 69 78 90 85 80 66 77 84 81 73

36 38 33 34 35 27 33 42 31 34 44 28 24 25 36

23 27 40 33 29 26 26 31 25 28 17 28 33 34 23

2 2 11 1 3 15 10 13 20 14 4 14 19 14 9

3 1 1 8 5 9 4 1 5 8 5 3

Ved ikke

Udflugter mellem 100 og 200 km. væk

80 61 96 52 73 87 59 97 57 86 89 77 97 62 88

Udflugter over 200 km. væk

Udflugter mellem 50 og 100 km. væk

Øvrige Danmark

Udflugter idenfor 50 km.

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Planlægger udflugter under opholdet

Trekantområdet

Feriens overnatninger på samme sted

Illustration 18: Planlagte udflugter og mobilitet (pct.)

0 1 0 1 0 1 2 0 3 1

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Færre turister overnatter på samme sted under hele ferien i Trekantområdet. Ligeledes planlægger færre turister udflugter under deres ferie. Langt størstedelen af turisterne i området foretrækker udflugter inden for 50 km. og kører maks. 100 km. væk fra overnatningsstedet. I forhold til Syddanmark generelt er kun få turister i området villige til at tage på udflugter mere end 100 km. væk, og kun enkelte er villige til at køre mere end 200 km. Det kan tyde på, at de udflugter turisterne i området ønsker, findes inden for kort afstand af overnatningsstedet, herunder især Legoland.

21


Turistprofil for Trekantområdet

Kur/spa/wellness

Spille golf

Spise på restaurant

Lystsejlads

Tage på cykelture

Lystfiskeri

lave egen mad

Shoppe

Øvrige Danmark

Bade i badeland

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Bade fra sø/strand

Trekantområdet

Vandre

Illustration 19: Aktiviteter under opholdet (gens. hvor 1 = sjældent/aldrig og 5 = meget ofte)

1,6 1,1 2,4 1,4 1,6 2,3 1,8 3,5 2,1 2,8 2,7 2,4 3,2 2,7 2,8

1,6 1,7 2,5 1,8 1,8 2 2,2 2,1 2,2 2,1 1,9 2,2 2,2 1,9 2

1,6 1,4 2,1 1,6 1,6 2,1 2 1,8 1,9 1,9 1,9 2 1,8 1,5 1,8

1,1 1,1 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2 1,2

1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1

3,4 3,9 2,5 3,9 3,5 2,7 3,7 2,3 3,1 2,7 2,6 3,4 2,3 3,1 2,7

1,1 1 1 1 1 1,4 1,1 1 1 1,2 1,1 1 1,1 1,1 1,1

1,3 1,1 1,5 1,5 1,3 1,6 1,6 2,1 1,8 1,8 1,6 1,4 2 1,9 1,7

1,1 1,1 1,4 1,1 1,2 1,5 1,2 1,5 1,4 1,4 1,4 1,1 1,6 1,2 1,4

2,5 2 3,9 2,2 2,6 3,6 2,6 4 3,4 3,7 3,9 2,8 4,4 2,9 3,9

1,9 1,8 2,8 2,4 2,1 2,2 2,5 2,8 2,7 2,5 2,5 3 2,9 2,9 2,7

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Besøge byer

Lege med børnene

Besøge attraktioner

Møde nye venner/bekendte

Gå i byen

Besøge havne

Besøge museer og udstillinger

Øvrige Danmark

Slappe af

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Kulturelle begivenheder

Trekantområdet

Sightseeing

Illustration20: Aktiviteter under opholdet, fortsat (gens. hvor 1 = sjældent/aldrig og 5 = meget ofte)

2,2 2 2,5 3 2,4 2,3 2,5 2,6 3,3 2,5 2,9 2,6 2,9 3,4 2,9

1,5 1,2 1,3 1,8 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,7 2 1,9

4,2 3,8 4,4 4 4,1 4,4 3,9 4,8 4,1 4,5 4,4 3,9 4,7 3,6 4,4

2 1,7 2,6 2,8 2,2 2 2,4 2,9 3 2,5 2,4 2,6 3 3 2,6

3,5 4,1 3,9 3,9 3,8 2,9 3,8 3,4 3,8 3,3 3,3 3,1 3 2,5 3,1

3,2 4,1 3,3 3,7 3,5 2,1 3,5 2,5 3,1 2,5 2,7 2,7 2,3 2,7 2,6

1,6 1,3 1,3 1,8 1,5 1,9 1,3 1,4 1,6 1,6 1,9 1,5 1,7 1,8 1,8

1,3 1,2 2,6 1,6 1,5 1,5 1,9 1,8 1,5 1,7 1,5 2,2 2,4 1,7 1,8

1,5 1,3 2,5 1,8 1,7 1,7 1,8 2,5 2,1 2,1 2,4 2,2 2,9 2,3 2,5

1,4 1,3 1,9 2,1 1,6 1,4 1,5 2,1 2,1 1,8 1,8 1,8 2 2,3 1,9

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Generelt er aktivitetsniveauet i Trekantområdet lavere end i Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Det afspejler sig også i turisternes præferencer. Samlet set foretrækker turisterne i området oftest at slappe af, lege med børnene, besøge

22


Turistprofil for Trekantområdet attraktioner og spise på restaurant. Turisterne ønsker samlet set at spise på restaurant oftere, og laver sjældnere egen mad, hvis man sammenligner med Syddanmark og det øvrige Danmark. Dog er madlavning ligeledes en af de hyppigste aktiviteter for turisterne. Desuden angiver turisterne aktiviteter, foruden ovennævnte, der er baseret på nationaliteternes præferencer, hvor danske turister foretrækker at tage på sightseeing, shoppe og besøge byer. Skandinaviske turister har ligeledes præferencer for sightseeing og shopping. Tyske turister foretrækker også ofte at shoppe og tage på sightseeing, og de besøge gerne byer og havne. Generelt er de tyske turister mere aktive end andre nationaliteter. Turister af anden nationalitet vil også gerne på sightseeing og shoppe. De foretrækker desuden at besøge byer samt museer og udstillinger. Efterfølgende illustreres turisternes foretrukne aktiviteter fordelt på segmenterne unge uden børn, familier med børn samt voksne uden børn for at se, om der er forskel i segmenternes præferencer. Her er turisterne opdelt i danske og udenlandske turister.

Kur, spa, wellness

Spille golf

Lystsejlads

Tage på cykelture

Lystfiskeri

lave egen mad

Shoppe

Danmark

Udlandet

Alle

Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn

Spise på restaurant

Bade i badeland

1,4

2,0

2,0

2,3

1,0

2,8

1,0

2,3

1,9

2,8

3,9

1,3

1,6

1,7

1,1

1,1

3,5

1,0

1,1

1,1

2,4

1,8

2,3

1,5

1,3

1,1

1,4

3,2

1,3

1,5

1,2

2,9

2,1

2,3

1,5

1,8

1,0

1,1

2,9

1,0

1,4

1,4

3,3

2,5

1,5

2,1

1,8

1,2

1,2

3,5

1,0

1,3

1,1

2,6

2,2

2,8

1,7

1,1

1,1

1,1

2,8

1,0

1,4

1,8

3,5

2,9

2,0

1,7

1,9

1,4

1,1

2,9

1,0

1,6

1,5

3,1

2,9

1,4

1,9

1,7

1,1

1,1

3,5

1,0

1,3

1,1

2,5

2,0

2,4

1,5

1,3

1,1

1,3

3,1

1,2

1,5

1,4

3,1

2,3

Vandre Trekantområdet

Bade fra sø, strand

Illustration 19a: Aktiviteter under opholdet fordelt på segmenter (gens. hvor 1 = sjældent/aldrig og 5 = meget ofte)

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

23


Turistprofil for Trekantområdet

Besøge byer

Besøge attraktioner

Møde nye venner/bekendte

Gå i byen

Besøge havne

Besøge museer og udstillinger

Alle

Slappe af

Udlandet

Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn Unge (17-39) u/børn Familier med børn Voksne (40+) u/børn

Kulturelle begivenheder

Danmark

Sightseeing Trekantområdet

Lege med børnene

Illustration 20a: Aktiviteter under opholdet fordelt på segmenter (gens. hvor 1 = sjældent/aldrig og 5 = meget ofte)

3,4

3,1

4,7

4,0

1,1

3,0

1,7

1,5

2,8

3,3

2,0

1,3

4,2

1,8

4,2

3,8

1,3

1,0

1,3

1,3

2,7

1,8

4,2

2,5

1,7

1,9

2,5

1,8

1,9

1,8

2,8

1,5

4,5

2,6

1,9

2,6

1,3

2,9

2,0

1,8

2,4

1,4

4,0

2,3

4,3

3,8

1,3

1,6

1,8

1,6

3,1

1,7

4,3

3,2

1,3

2,8

1,9

3,0

3,0

2,8

3,0

1,9

4,6

3,0

1,6

2,7

1,4

2,5

2,2

2,2

2,3

1,4

4,1

2,1

4,3

3,8

1,3

1,4

1,6

1,5

2,8

1,8

4,2

2,7

1,6

2,1

2,3

2,1

2,2

2,0

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Unge uden børn foretrækker især at slappe af, lave egen mad samt tage på sightseeing og besøge byer når de er på ferie i Trekantområdet.. Danske unge uden børn er især aktive og foretrækker mange aktiviteter, som de foretager sig flere gange i løbet af ferien. De foretrækker foruden nævnte særligt at shoppe og besøge museer og udstillinger. Udenlandske unge uden børn foretrækker foruden ovennævnte særligt at spise på restaurant, shoppe og besøge attraktioner. Familier med børn foretrækker hovedsageligt at slappe af, lege med børnene og besøge attraktioner. Både danske og udenlandske familier med børn synes at have stort set samme præferencer, hvor de efterfølgende foretrukne aktiviteter for begge segmenter er at lave egen mad, shoppe og tage på sightseeing. Voksne uden børn foretrækker ligeledes primært at slappe af, spise på restaurant eller lave egen mad, tage på sightseeing og besøge byer. Derudover ønsker danske voksne uden børn at møde nye venner/bekendte, vandre, shoppe eller besøge attraktioner. Udenlandske voksne uden børn lægger vægt på at gå i byen, besøge havne og shoppe.

24


Turistprofil for Trekantområdet 6. Døgnforbrug Det gennemsnitlige døgnforbrug pr. person er her beregnet ud fra overnatningsform. Forbruget omfatter også børn. Her er det interessant at se på forskellene på både nationaliteternes gennemsnitlige forbrug samt det gennemsnitlige forbrug i forhold til overnatningsform. Illustration 21: Døgnforbrug efter overnatningsform (kr.) I alt Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Camping

469 846 349 737 578 375 728 263 501 368 428 717 355 696 457

226 458 151 278 277 226 477 151 279 238 255 451 293 253 265

Feriecenter

Hotel-ferie

Lejet feriehus

Vandrerhjem

443 711

679 1.013 653 966 836 679 1.012 653 962 792 944 1.159 1.039 1.248 1.048

289 416 269 323 284 289 573 269 325 285 348 382 343 354 348

579 592 619 822 631 579 620 619 804 637 693 871 654 815 729

381 466 443 575 353 419 442 446 605 331 513 476

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Det gennemsnitlige døgnforbrug i Trekantområdet er samlet set højere end gennemsnittet for både Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Døgnforbruget i området er 210 kr. højere end i Syddanmark og 121 kr. højere end i det øvrige Danmark. Døgnforbruget er højst ved hotel-ferie og lavest ved campingferie og ferie i lejet feriehus. Tyske turister har det laveste døgnforbrug i området, hvorimod de skandinaviske har det højeste døgnforbrug, som er mere end det dobbelte af tyske turisters. En tysk campinggæst overnatter i gennemsnit 2,3 dage i området og bruger 151 kr. om dagen, hvilket giver et samlet forbrug på 347,30 kr. En skandinavisk hotelgæst overnatter i gennemsnit 2 dage i området og bruger 1.013 kr. om dagen. Det giver et samlet forbrug på 2.026 kr.

25


Turistprofil for Trekantområdet 7. Tilfredshed efter ferien I dette afsnit vurderes turisternes tilfredshed med ferien. Først beskrives tilfredsheden med Danmark som destination, hvorefter turismeproduktet vurderes, og endeligt ses tilfredsheden med overnatningsproduktet. Illustration 22: Tilfredshed med Danmark som destination 1. Meget 2. utilfreds Utilfreds Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

3

3

4 2 2 1

0 1 2 1

0 1 1 2 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1

3. Hverken eller

4. Tilfreds

5. Meget tilfreds

3 10 26 4 8 3 5 4 4 4 3 4 3 7 3

28 57 29 42 37 22 43 25 39 26 24 35 25 31 26

63 33 39 48 50 72 51 69 53 67 70 59 71 60 69

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Turisternes tilfredshed med Danmark som destination er lavere i Trekantområdet sammenlignet med Syddanmark generelt og det øvrige Danmark. Især er andelen af meget tilfredse turister markant lavere. Der er desuden flere meget utilfredse og utilfredse turister i området end i Syddanmark og det øvrige Danmark.

26


Turistprofil for Trekantområdet

Information og service

Spisesteder

Øvrige Danmark

Attraktioner og seværdighed

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Faciliteter

Trekantområdet

Overnatning

Illustration 23: Tilfredshed med turismeproduktet på destinationen (gens. hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds )

4,3 3,8 3,9 4,2 4,1 4,5 4,1 4,2 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4 4,2 4,4

4,2 3,6 3,9 4,1 4,0 4,3 4,0 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2

4,4 4,5 4,0 4,5 4,4 4,1 4,4 3,6 4,0 3,9 4,2 4,2 4,0 4,2 4,2

3,8 3,8 4,0 3,8 3,8 4,2 4,1 4,0 3,9 4,1 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

3,7 4,0 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 3,7 3,7 3,9 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Generelt set ligger tilfredshedsniveauet for turismeproduktet i Trekantområdet også under gennemsnittet for Syddanmark og det øvrige Danmark. I forhold til det øvrige Danmark ligger tilfredsheden er især lavere ved overnatning og information og service. Tilfredsheden med attraktioner og seværdigheder ligger derimod markant højere i området sammenlignet med Syddanmark. Skandinaviske og tyske turister er generelt mere utilfredse end især danske turister.

27


Turistprofil for Trekantområdet

Standarder

Beliggenhed

Aktivitetsudbud

Information

Øvrige Danmark

Faciliteter

Syddanmark

Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle Danmark Skandinavien Tyskland Andet Alle

Service/betjening

Trekantområdet

Pris

Illustration 24: Tilfredshed med overnatningsproduktet (gens. hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds )

3,9 3,6 3,9 4,0 3,9 4,2 4,1 4,2 4,0 4,2 4,3 3,8 3,8 4,0 4,0

4,1 3,9 3,9 4,1 4,0 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1 4,1 4,2

4,1 4,0 3,9 4,2 4,0 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,4 4,1 4,0 4,2 4,2

4,0 3,8 3,9 4,1 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2

4,5 4,4 4,5 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 4,7 4,5 4,4 4,4 4,5

4,1 4,1 3,6 4,0 4,0 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 3,6 3,7 3,9

4,1 3,8 3,9 4,2 4,0 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,1 4,0 4,1 4,2

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Overnatningsproduktet i Trekantområdet giver ikke større tilfredshed blandt turisterne i området set i forhold til Syddanmark og det øvrige Danmark. Tilfredsheden er især generelt lavere sammenlignet med Syddanmark. Igen er danske turister generelt mere tilfredse end skandinaviske og tyske turister. Turisterne i området er mest tilfredse med overnatningsproduktets beliggenhed og mindst tilfredse med prisen.

28


Turistprofil for Trekantområdet 8. Erhvervsturister I dette afsnit beskrives erhvervsturisterne i Trekantområdet. Erhvervsturisterne defineres i denne sammenhæng som overnattende på hotel med forretning som primære formål. Først belyses formålet med erhvervsturisternes rejse til destinationen, hvorefter deres foretrukne transportmiddel afklares. Endeligt vurderes erhvervsturisternes tilfredshed med rejsen. Profilerne er kun gældende for erhvervsturister overnattende på hotel. Erhvervsturisterne er fordelt på danske overnatninger og udenlandske overnatninger generelt. Inspiring Denmark ved Syddansk Turisme har lavet en strategi for erhvervsturismen i den Syddanske region for at sikre en udvikling af mødeindustrien og realisere potentialerne: ”Inspiring Denmark – Strategi for erhvervsturismen i den syddanske region 2010-2013”. Heri beskrives erhvervsturismesektoren generelt samt det syddanske marked, og derefter præsenteres en strategi og en handlingsplan. Strategien kan være et supplement til de resultater, der præsenteres i dette afsnit..

8.1 Formål med rejsen Herunder beskrives de forretningsrejsendes formål med rejsen for at se, om Trekantområdet tiltrækker særligt mange erhvervsturister indenfor ét område, eksempelvist konferencer.

Øvrige Danmark

5 0 4 25 11 20

6 2 36 16 30 21 8 17

3 3 3 4 6 5

0 0 0

Professionel deltager i sportsarrangement

3 8 1 6 9 1 6

19 10 16 7 13 8 5 12 7

Belønnings- eller bonusrejse

6 3 4 3 2 14 6

33 62 42 7 23 11 5 19 10

Faglig studierejse o.l.

4

Kursus

9

Messe/udstilling

35 22 31 25 23 25 27 24 26

Firmamøde (max. 10 delt.) Firmamøde (min. 10 delt.)

Kongres/konference dansk

Syddanmark

Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle

Kongres/konferencein ternational

Trekantområdet

Sæsonarbejde/dagligt arbejde

Illustration 25: Formålet med forretningsrejsen (pct.)

7 18 10 1 3 2

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Størstedelen af de forretningsrejsende i Trekantområdet angiver mindre firmamøder som formålet med rejsen, hvilket er langt flere i forhold til Syddanmark og det øvrige Danmark. Større firmamøder angives som formål af flere danske forretningsrejsende end udenlandske. Dernæst angiver mange sæson/dagligt arbejde som formål med

29


Turistprofil for Trekantområdet rejsen, hvor andelen ligger over niveau for Syddanmark og det øvrige Danmark.

8.2 Transportmiddel Herunder illustreres erhvervsturisternes foretrukne transportmiddel. Illustration 26: Valg af transportmiddel (pct.) Fly Destination Trekantområdet Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle

40 11 1 67 17 4 77 31

Bil 97 57 87 83 28 70 84 18 59

Tog 3 2 15 4 12 11 3 8

Andet 0 3 0 1 1 1 1 2 2

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

De forretningsrejsende i Trekantområdet er typisk kørende i bil. 97 % af alle danske forretningsrejsende kører i bil, og 3 % kører med tog. Andelen af bilister ligger højere sammenlignet med Syddanmark og det øvrige Danmark. Der er ingen danske forretningsrejsende, der er med fly. 40 % af de udenlandske forretningsrejsende er med fly, hvilket er lavere i forhold til både Syddanmark og det øvrige Danmark. Overraskende få ankommer med fly til området, når man tager i betragtning, at Billund Lufthavn ligger i området.

8.3 Tilfredshed og kvalitetsbedømmelse Herunder vurderes erhvervsturisternes tilfredshed med overnatningsprodukt, og dernæst beskrives deres kvalitetsvurdering af rejsens delelementer. Illustration 27: Tilfredshed med indkvartering (Gens. hvor 1 = meget utilfreds og 5 = meget tilfreds Service og Faciliteter Standard Beliggenhed Aktivitetsudbud betjening Trekantområdet Danmark 4,5 4,3 4,4 4,5 4,8 Udlandet 4,4 4,3 4,2 4 4,3 Alle 4,5 4,3 4,4 4,4 4,6 Syddanmark Danmark 4,4 4,1 4,1 4,5 3,6 Udlandet 4,3 3,9 4 4,2 3,7 Alle 4,4 4,1 4,1 4,4 3,7 Øvrige Danmark Danmark 4,5 4,2 4,1 4,5 4,1 Udlandet 4,3 4 4 4,6 4,3 Alle 4,4 4,1 4,1 4,5 4,2

Information modtaget 4,3 3,9 4,2 4,2 4 4,2 4,3 4,4 4,3

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

30


Turistprofil for Trekantområdet Den gennemsnitlige tilfredshed med indkvarteringen blandt forretningsrejsende i Trekantområdet er høj. Tilfredsheden ligger på niveau med både Syddanmark og det øvrige Danmark. Tilfredsheden ligger lidt over niveau ved enkelte parametre. Standard giver større tilfredshed, mens tilfredshed med aktivitetsudbuddet ligger markant højere sammenlignet med den gennemsnitlige tilfredshed i Syddanmark og det øvrige Danmark. Danske erhvervsturister er lidt mere tilfredse end de udenlandske. Danske forretningsrejsende er mest tilfredse med aktivitetsudbuddet og mindst tilfredse med faciliteter og information. Udenlandske turister er mest tilfredse med service og betjening og mindst tilfredse med information. Illustration 28: Vurdering af rejsens delelementer (gens. hvor 1 = meget lav og 5 = meget høj) Samlet Indkvartering Mødetilfredshed /overnatning faciliteter Trekantområdet

Syddanmark

Øvrige Danmark

Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle Danmark Udlandet Alle

4 4,4 4,1 4,2 4,3 4,2 4,5 4,6 4,5

4,3 4,2 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 4,1 4,2

4,9 4,9 4,9 4,1 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3

Aktiviteter og events udenfor mødestedet 4,6 3,5 4,3 3,7 3,8 3,8 4 4,5 4,2

Information Restauranter og service /spisesteder 4,4 4 4,3 4,2 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4

4,6 4,3 4,5 4,3 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3

Kilde: Særkørsel; VisitDenmarks turistundersøgelse 2008

Tilfredsheden med rejsens delementer i Trekantområdet er på niveau med Syddanmark, men ligger under niveauet for det øvrige Danmark. Udenlandske forretningsrejsende er samlet set mere tilfredse end danske forretningsrejsende. Forretningsrejsende er meget tilfredse med mødefaciliteter, hvor tilfredsheden ligger markant over gennemsnittet for både Syddanmark og det øvrige Danmark. I forhold til Syddanmark generelt er tilfredsheden med aktiviteter og events udenfor mødestedet samt restauranter/spisesteder også en del højere. Danske forretningsrejsende er mindst tilfredse med indkvartering og mest tilfredse med mødefaciliteterne. Udenlandske forretningsrejsende er mindst tilfredse med delelementet aktiviteter og events og mest tilfredse med mødefaciliteter.

31


Turistprofil for Trekantområdet 9. Målgruppeprofiler Ud fra turisternes angivne motiver for at besøge Danmark og ved at se på turisternes foretrukne aktiviteter, danner der sig et billede af, hvilke typer ferie turisterne i Danmark ønsker. VisitDenmark har fremsat særlige turistprofiler, der kan hjælpe med at målrette og effektivisere markedsføringsindsatsen mod de motivbaserede målgrupper. Turistprofilerne er:  I ro og mag ved vandet  Temaoplevelser  Sjov, leg og læring  Det gode liv  Moderne storbyoplevelser  Byliv På næste side ses de angivne karakteristika for hver af turistprofilerne. Profilerne ”I ro og mag ved vandet” og ”Temaoplevelser” er yderligere opdelt i to delsegmenter.

32


Turistprofil for Trekantområdet "I ro og mag ved vandet (1)" Faktor Karakteristika Rejsegruppe Voksne par og børnefamilier Opholdslængde 8+ dage (både høj- og lavsæson) Overnatningsform Camping (dansker) Feriehus (udlændinge) Loyalitet Loyal (20 % udlændinge er førstegangsbesøgende) Andel af turistprofil 14 % Gruppebudget 8.000 kr. (danskere) 13.900 kr. (udlændinge) Motiver og adfærd - Drevet af ønsket om magelighed og lidt af natur - Foretrækker indadvendte aktiviteter ”Temaoplevelser (1)" Faktor Rejsegruppe Opholdslængde Overnatningsform Loyalitet Andel af turistprofil Gruppebudget Motiver og adfærd

”Sjov, leg og læring" Faktor Rejsegruppe Opholdslængde Overnatningsform Loyalitet Andel af turistprofil Gruppebudget Motiver og adfærd

Karakteristika Voksne par 4-7 dage (i lavsæsonen) Campingplads Loyal (få udlændinge er førstegangsbesøgende) 2% 9.000 kr. (danskere) 10.400 kr. (udlændinge) - Drevet af fysisk aktivitet - Foretrækker fysisk aktivitet og både udadvendte og indadvendte aktiviteter

Karakteristika Børnefamilier 4-7 dage (højsæson) Camping (danskere) Feriehus (udlændinge) Loyal (16 % udlændinge er førstegangsbesøgende) 35 % 9.700 kr. (danskere) 15.500 kr. (udlændinge) - Drevet af børn, attraktioner og tryghed - Segment A foretrækker børnerettede og indadvendte aktiviteter - Segment B foretrækker børnerettede og udadvendte aktiviteter

Illustration 128: "Moderne storby" Faktor Karakteristika Rejsegruppe Voksne par Opholdslængde Max. 3 dage (høj- og lavsæson) Overnatningstype Hotel Loyalitet Loyal (25 % udlændinge er førstegangsbesøgende) Andel af turistprofil 3% Gruppebudget 10.000 kr. (danskere) 11.600 kr. (udlændinge) Motiver og adfærd - Drevet af attraktioner, shopping og kultur Foretrækker udadvendte aktiviteter

"I ro og mag ved vandet (2)" Faktor Karakteristika Rejsegruppe Børnefamilier og voksne par Opholdslængde 8+ dage (i højsæsonen) Overnatningsform Camping (dansker) Feriehus (udlændinge) Loyalitet Loyal (kun meget få førstegangsbesøgende) Andel af turistprofil 8% Gruppebudget 10.400 kr. (danskere) 14.000 (udlændinge) Motiver og adfærd - Drevet af det ikke-kommercielle og tryghed for børnene - Foretrækker indadvendte aktiviteter

”Temaoplevelser (2)” Faktor

Karakteristika

Rejsegruppe

Voksne par og børnefamilier

Opholdslængde

Par: max. 3 dage (høj- og lav sæson) Familier: 4-7 dage (høj- og lav sæson) Feriehus

Overnatningsform Loyalitet Andel af turistprofil

Loyal (20-25 % udlændinge er førstegangsbesøgende) 4%

Gruppebudget

9.000 kr. (danskere) 10.400 kr. (udlændinge)

Motiver og adfærd

- Drevet af fysisk aktivitet og fysisk aktivitet med børnene - Foretrækker ind- og udadvendte aktiviteter og aktiviteter med børnene

"Det gode liv" Faktor Rejsegruppe Opholdslængde Overnatningsform Loyalitet Andel af turistprofil Gruppebudget Motiver og adfærd

"Byliv" Faktor Rejsegruppe Opholdslængde Overnatningsform Loyalitet Andel af turistprofil Gruppebudget Motiver og adfærd

Karakteristika Voksne par 8+ dage (i høj- og lavsæson) Camping og feriehuse Loyal (kun få udlændinge er førstegangsbesøgende) 11 % 9.600 kr. (danskere) 12.200 kr. (udlændinge) - Drevet af det magelige og det ikke kommercielle - Drevet af naturen, vandringsmuligheder, kulturen og få turister - Foretrækker indadvendte aktiviteter

Karakteristika Voksne par 4-7 dage (i høj- og lavsæson) Campingplads Loyal (22 % udlændinge er førstegangsbesøgende) 5% 8.900 kr. (danskere) 11.600 kr. (udlændinge) - Drevet af tryghed, mad og befolkningen - Foretrækker indadvendte aktiviteter

33


Turistprofil for Trekantområdet 9.1 Trekantområdet Ud fra turisternes angivne motiver for at besøge Danmark og deres foretrukne aktiviteter er det muligt at inddele turisterne i de ovennævnte turistprofiler, VisitDenmark har fremsat. Herved kan man danne sig et specifikt billede af, hvilke ferietyper turisterne i Trekantområdet hovedsageligt efterspørger. Nedenstående illustreres turistprofilerne for hhv. de danske turister, de tyske turister, de skandinaviske turister samt turisterne af anden nationalitet end nævnte.

Illustration 29: De danske turister Prioritet 1

Motiv Børnevenligt

2

Attraktioner og forlystelser

3 4

Rent land Natur

5

Trygt at opholde sig

6

Befolkningen generelt

7 8

Prisniveau Muligheden for at nyde dansk mad

9

Museer/seværdigheder

10

Få turister

Turistprofil ”Sjov, leg og læring” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Det gode liv” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Byliv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Byliv” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Byliv” ”Det gode liv” ”Moderne storby” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (2)”

Illustrationen viser, hvilke motiver danske turister angiver som de væsentligste for valg af ferie i Trekantområdet. De angivne motiver benyttes til at inddele danske turister i VisitDenmarks målgruppeprofiler (turistprofiler). Nedenstående illustration tegner et billede af hvilke profiler, der udgør de største andele af tyske besøgende i området. Illustration 30: De tyske turister Prioritet Motiv 1 Børnevenligt 2

Natur

3 4

Rent land Befolkningen generelt

Turistprofil ”Sjov, leg og læring” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Byliv” ”Det gode liv”

34


Turistprofil for Trekantområdet

5

Attraktioner og forlystelser

6

Trygt at opholde sig

7

Få turister

8

Aktivitetsmuligheder

9

Shopping muligheder

10

Prisniveau

”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Det gode liv” ”Byliv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Byliv” ”Moderne storby” ”Det gode liv” -

Illustrationen viser tyske turisters primære motiver for ferie i Trekantområdet. De angivne motiver benyttes til at inddele tyske turister i VisitDenmarks målgruppeprofiler (turistprofiler). Nedenstående illustration tegner et billede af hvilke profiler, der udgør de største andele af skandinaviske besøgende i området.

Illustration 31: De skandinaviske turister Prioritet Motiv 1 Attraktioner og forlystelser 2

Børnevenligt

3 4

Rent land Muligheden for at nyde dansk mad

5

Trygt at opholde sig

6

Natur

7

Aktivitetsmuligheder

8

Shopping muligheder

9 10

Prisniveau Befolkningen generelt

Turistprofil ”Sjov, leg og læring” ”Det gode liv” ”Sjov, leg og læring” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Byliv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Byliv” ”Moderne storby” ”Det gode liv” ”Byliv” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (2)”

Ovenstående illustrationen angiver skandinaviske turisters væsentligste motiver for at besøge Trekantområdet. Motiverne benyttes til at inddele skandinaviske turister i VisitDenmarks målgruppeprofiler (turistprofiler). Nedenstående illustration tegner et billede af hvilke profiler, der udgør de største andele af besøgende med anden nationalitet i området.

35


Turistprofil for Trekantområdet

Illustration 32: Turister af anden nationalitet Prioritet Motiv 1 Attraktioner og forlystelser 2 3

Rent land Trygt at opholde sig

4

Børnevenligt

5

Natur

6 7

Prisniveau Muligheden for at nyde dansk mad

8

Museer/seværdigheder

9

Befolkningen generelt

10

Aktivitetsmuligheder

Turistprofil ”Sjov, leg og læring” ”Det gode liv” ”Byliv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Sjov, leg og læring” ”Sjov, leg og læring” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (1)” ”Byliv” ”Det gode liv” ”Moderne storby” ”Byliv” ”Det gode liv” ”I ro og mag ved vandet (2)” ”Temaoplevelser (1)” ”Temaoplevelser (2)”

Ovenstående illustrerer, hvilke motiver turister af anden nationalitet ser som de væsentligste for valg af ferie i Trekantområdet. Motiverne benyttes til at inddele turister af anden nationalitet i VisitDenmarks målgruppeprofiler (turistprofiler).

10. Referencer

D Danmarks Statistik (2011). Særkørsel; Overnatningstal Syddansk Turisme

I Inspiring Denmark (2010). Inspiring Denmark – Strategi for erhvervsturismen i den syddanske region 2010-2013. Syddansk Turisme

V VisitDenmark (2008). Turistundersøgelse; Særkørsel Syddansk Turisme VisitDenmark (2010). Profiler af målgrupper – de første resultater af nye klyngedannelser af turistundersøgelsen 2008. Analyseudvalgsmøde d. 19. marts 2010, Christian Brandt, VisitDenmark.

36

Turistprofil for Trekantområdet  

Turistprofil for Trekantområdet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you