Syddanskernes iværksætterkultur

Page 1

BORGERPANEL Maj 2015

At blive selvstændig lokker – økonomien skræmmer Iværksætterkultur. Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig – kun få starter egen virksomhed for at tjene mange penge.


Maj 2015

AT BLIVE SELVSTÆNDIG LOKKER – ØKONOMIEN SKRÆMMER Interesse, livsstil og frihed er de største motivationsfaktorer for at blive selvstændig – kun få starter egen virksomhed for at tjene mange penge. SYDDANSKERNES IVÆRKSÆTTERDRØMME

PROFIL AF DE SYDDANSKE IVÆRKSÆTTERE

MANGE HAR EN DRØM OM AT BLIVE SELVSTÆNDIG En stor del af borgerne i Region Syddanmark har lyst til at blive iværksættere. Omkring hver fjerde, som ikke har nogen erfaring på området, ønsker en dag at starte egen virksomhed.

Borgere som har selvstændighedserfaring har i høj grad andre selvstændige i deres omgangskreds, hvad enten det er i nærmeste familie eller i vennekredsen. Der er også en tendens til, at man er mere tilbøjelig til at ville starte egen virksomhed, hvis man i forvejen kender andre selvstændige. Man påvirkes af sine omgivelser og har således også bedre mulighed for værdifuld sparring med ligesindede omkring livet som selvstændig erhvervsdrivende.

To ud af tre borgere forbinder det med prestige at være selvstændig, mens godt halvdelen forbinder selvstændighed med livskvalitet. Det er hovedsageligt de ufaglærte og borgere med en erhvervsuddannelse, som er af den overbevisning, at selvstændige erhvervsdrivende har en højere livskvalitet. I den anden grøft ligger borgere med en videregående uddannelse. INTERESSE, FLEKSIBILITET OG FRIHED Der kan være mange årsager til, at en tilværelse som selvstændig erhvervsdrivende er tillokkende. Den klart største motivation for at starte egen virksomhed er for at kunne bruge tiden på netop det, der har ens interesse. Herefter er de største motivationsfaktorer et ønske om at blive herre i eget hus og større fleksibilitet i arbejdslivet. Mens det er interesse, fleksibilitet og frihed, som trækker mest ved livet som selvstændig, er det i særdeleshed den økonomiske risiko, som afholder de interesserede fra at tage springet. Borgere uden ambitioner om at starte egen virksomhed afskrækkes især af, at de er for gamle til at forsøge sig, eller at de anser det for at være for tidskrævende. Men økonomien spiller også for dem en væsentlig rolle.

Side 2

|

Borgerpanel

PORTRÆT AF DE SELVSTÆNDIGE Hver femte borger har på et eller andet tidspunkt stiftet bekendtskab med at drive egen virksomhed, mens kun knap hver tiende er selvstændig erhvervsdrivende på nuværende tidspunkt. Tæt på halvdelen af de borgere, som er eller har været selvstændig, har tjent nok til at kunne leve af det. Dog er det kun en meget lille andel, som har skabt sig en stor formue ved at være selvstændig. Kun godt og vel hver tiende har haft underskud ved at drive virksomhed. FLEST STOPPER SOM SELVSTÆNDIG AF PERSONLIGE ÅRSAGER Der kan være forskellige årsager til, at man stopper som selvstændig. Personlige årsager bliver nævnt som den primære årsag til at trække stikket, mens pension også bliver nævnt af mange. Knap hver femte angiver dog, at de ikke kunne tjene penge nok. Kun hver tyvende, som tidligere har haft egen virksomhed, sluttede grundet konkurs.


Hver fjerde uden selvstændighedserfaring har iværksætterlyst Vil du gerne starte din egen virksomhed en dag?

8%

17%

Helt enig

17%

52%

Overvejende enig

Overvejende uenig

5%

Helt uenig

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Kun borgere, som ingen erfaring har med at være selvstændig, er blevet adspurgt (N = 909).

To ud af tre synes, at det er prestigefyldt at være selvstændig Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med prestige at være selvstændig?

15%

50%

Helt enig

Overvejende enig

17%

Overvejende uenig

Helt uenig

10%

8%

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar.

Borgerpanel

|

Side 3


Omkring halvdelen forbinder det at være selvstændig med høj livskvalitet Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med høj livskvalitet at være selvstændig?

10%

38%

Helt enig

30%

Overvejende enig

Overvejende uenig

12%

Helt uenig

11%

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar.

De ufaglærte og de faglærte ser højeste prestige i at være selvstændig Hvor enig eller uenig er du i, at det er forbundet med høj livskvalitet at være selvstændig?

35

40

45

50

Uddannelse

Ufaglært

Lang videregående

55

60

65

52

Erhvervsuddannelse

Kort/mellemlang videregående

Høj livskvalitet

Gns. for Regionen

Lav livskvalitet

53

46

48

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Der er lavet en indeksering mellem 0 - 100 på baggrund af, i hvor høj grad man er enig eller uenig i, at det er forbundet med livskvalitet at være selvstændig. Der er signifikant forskel på uddannelsesniveau.

Side 4

|

Borgerpanel


Interesse, fleksibilitet og frihed trækker mest Borgere som ingen erfaring har med at være selvstændig eller have egen virksomhed, men som gerne vil starte egen virksomhed. Kunne du godt tænke dig at blive selvstændig… …for at bruge tiden på det, som interesserer dig?

…for at blive herre i eget hus?

…for at få et mere fleksibelt arbejdsliv?

…fordi det er din livstil?

23% 45%

55%

63%

77%

…for at tjene mange penge?

…fordi der er en tradition i din familie?

18%

82%

37%

46%

54%

…fordi der ikke var andre job at finde? 8%

9%

92%

91%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Kun borgere, som ingen erfaring har med at være selvstændig, men som godt kunne tænke sig at blive selvstændig, er blevet adspurgt (N = 231).

På trods af lysten tror 2 ud af 3 ikke, at de starter egen virksomhed foreløbigt Vil gerne starte egen virksomhed Hvor sandsynligt er det, at du vil starte din egen virksomhed inden for fem år? Meget sandsynligt/ sandsynligt

Meget usandsynligt/ usandsynligt

35%

61%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. N = 231, som gerne vil starte egen virksomhed.

Borgerpanel

|

Side 5


Den økonomiske risiko er den største barriere for at blive selvstændig Vil gerne starte egen virksomhed Hvad er de væsentligste grunde til, at du ikke har startet din egen virksomhed endnu? Den økonomiske risiko er for stor for mig

34%

Personlige årsager (sygdom, små børn, orlov)

25%

Jeg er afhængig af en fast lønindtægt

22%

Det er for tidskrævende

17%

Ved ikke, hvordan man gør

13%

Jeg foretrækker en fast lønindtægt

12%

Min bank vil ikke understøtte opstarten

12%

Ved ikke præcist, hvad jeg skulle sælge

10%

Det er for stort et ansvar

9%

Ved ikke, hvem kunderne skulle være

8%

Jeg er ikke dygtig nok

6%

Det er utrygt at have ansvar for en virksomhed

6%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. N = 231, som gerne vil starte egen virksomhed.

Alder, tid og økonomisk stabilitet har størst afskrækkende effekt Vil ikke starte egen virksomhed Hvad er de væsentligste grunde til, at du ikke har lyst til at starte egen virksomhed eller være selvstændig? Jeg er for gammel

38%

Det er for tidskrævende

29%

Jeg foretrækker en fast lønindtægt

23%

Den økonomiske risiko er for stor for mig

22%

Ved ikke præcist, hvad jeg skulle sælge

17%

Personlige årsager (sygdom, små børn, orlov)

13%

Det er for stort et ansvar

12%

Jeg er afhængig af en fast lønindtægt

10%

Det er utrygt at have ansvar for en virksomhed

9%

Ved ikke, hvem kunderne skulle være

8%

Ved ikke, hvordan man gør

8%

Jeg er ikke dygtig nok

4%

Min bank vil ikke understøtte opstarten

2%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. N = 629 som ikke vil starte egen virksomhed.

Side 6

|

Borgerpanel


Borgere med selvstændighedserfaring har gerne andre selvstændige i sin omgangskreds Er der nogen i din nærmeste familie, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig?

Ja

Nej

Er der nogen i din vennekreds, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig?

Ved ikke

Ja

Nej

Ved ikke

17%

31%

31%

40%

81%

69%

67%

60%

Selvstændighedserfaring

Ingen selvstændighedserfaring

Selvstændighedserfaring

Ingen selvstændighedserfaring

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Signifikant forskel på borgere med og uden selvstændighedserfaring under begge spørgsmål. N = 233 for selvstændighedserfaring og N = 911 for ingen selvstændighedserfaring.

Tendens til at man ønsker at starte eget, hvis man i forvejen kender andre selvstændige Er der nogen i din nærmeste familie, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig?

Ja

Nej

35%

65%

Vil gerne starte egen virksomhed

Er der nogen i din vennekreds, som har prøvet at starte egen virksomhed eller være selvstændig?

Ved ikke

Ja

Nej

26% 41%

73% 59%

Vil ikke starte egen virksomhed

Vil gerne starte egen virksomhed

Ved ikke

33%

65%

Vil ikke starte egen virksomhed

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Signifikant forskel på borgere med og uden ønsket om at starte egen virksomhed under begge spørgsmål (ved et konfindesniveau på 10%). N = 231 som gerne vil starte egen virksomhed og N = 629 som ikke vil starte egen virksomhed.

Borgerpanel

|

Side 7


PROFIL AF DE SYDDANSKE IVÆRKSÆTTERE

2 ud af 10 har erfaring med at være selvstændig Hvad er din egen erfaring med at have egen virksomhed eller være selvstændig?

7%

13%

Selvstændig / har egen virksomhed

Tidligere selvstændig / haft egen virksomhed

Ingen erfaring

Ved ikke

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar.

Side 8

|

Borgerpanel

78%


Interesse, livstil og frihed er især drivkraften for at blive selvstændig Borgere som har erfaring med at være selvstændige eller have egen virksomhed. Blev du selvstændig…

For at bruge tiden på det, der interesserer mig

61%

Fordi det er en livsstil

45%

For at blive herre i eget hus

39%

For at få et mere fleksibelt arbejdsliv

30%

Fordi det er en tradition i min familie

20%

For at tjene mange penge

15%

Fordi der ikke var andre job at finde

9%

Ingen af ovenstående

8%

Ved ikke

1%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Sammenlagt for alle som har erfaring med at være selvstændige (N = 234).

Halvdelen af iværksætterne har kunnet leve af at have deres egen virksomhed Borgere som har erfaring med at være selvstændige eller have egen virksomhed. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på dine erfaringer med at starte en virksomhed?

Har tjent penge, så jeg selv kunne leve af indtægten fra virksomheden

43%

Har tjent penge, så jeg kunne supplere min indkomst i øvrigt

24%

Har hverken tjent eller tabt penge på virksomheden

14%

Har mest haft underskud på at drive virksomheden

13%

Har tjent penge, så jeg har skabt en personlig formue på over 10 mio. kr.

3%

Har tabt penge, så jeg har skabt en personlig gæld på over 10 mio. kr.

0%

Ønsker ikke at svare

1%

Ved ikke

3%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Sammenlagt for alle som har erfaring med at være selvstændige (N = 238).

Borgerpanel

|

Side 9


Hver fjerde selvstændige lukker ned af personlige årsager Borgere som tidligere har været selvstændige eller haft egen virksomhed. Hvad var den væsentligste grund til, at du stoppede med at være selvstændig?

Personlige årsager

25%

Gik på pension

19%

Kunne ikke tjene penge nok

17%

Solgte virksomheden

6%

Arbejdede for meget

6%

Gik konkurs

5%

Fik et andet arbejde

3%

Andet Ved ikke

18% 1%

Region Syddanmarks Borgerpanel, September 2014. 1145 svar. Figuren viser kun borgere, som tidligere har været selvstændige (N = 157).

Side 10

|

Borgerpanel


Region Syddanmarks Borgerpanel ”Region Syddanmarks Borgerpanel” er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger.

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle