Page 1

2011 Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2008

Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region

Teglgaardsparken 101, DK-5500 Middelfart Tlf.: +45 66 13 13 37 - Fax: +45 66 13 13 38 www.syddanskturisme.dk


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø

Udarbejdet af: Teglgaardsparken 101, DK-5500 Middelfart Tlf.: +45 66 13 13 37 - Fax: +45 66 13 13 38 www.syddanskturisme.dk

Syddansk Turisme Jane Hansen, udviklingschef Michael Rode, analysekonsulent Trine Rosen Madsen, udviklingskonsulent Søren Mayland, ekstern analysekonsulent Betinna Møller, ekstern analysekonsulent Tourcom Lisa Johansen 2. udgave: September 2011

1


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Forord Turisme er et eksporterhverv med nationale indtægter på niveau med olie- og tekstilindustrien. Samtidig er erhvervet i vækst – både globalt, nationalt og regionalt. Ifølge EU er turisme den primære vækstskabende erhvervssektor for perifere områder i Europa. Til forskel for mange andre erhverv kan turisme spredes ud over hele landet, og flere steder trives erhvervet sågar bedst i udkantsområder. De syddanske turister omsætter for 16, 5 milliarder kroner og er med til at skabe mere end 20.000 arbejdspladser i regionen. Turisme er med andre ord mere end sand mellem tæerne og klikkende kameraer. Turisme er milliardindtægter, som bidrager til arbejdspladser, værditilvækst og skatteprovenu. Ønsket med denne publikation er at dokumentere turismens økonomiske betydning. Hvad de færreste måske ved, så er Syddanmark den region udenfor Hovedstadsområdet, som skaber flest arbejdspladser som følge af turismen. Og de arbejdspladser og den værditilvækst, som den syddanske turisme skaber, tilfalder ofte erhverv, som ikke tilhører de turismespecifikke erhverv. Publikationen omfatter således ikke alene det forbrug, som turisterne har i det traditionelle turismeerhverv; på hoteller, campingpladser, i feriehuse, attraktioner, på restauranter og museer. Den inddrager også effekten på det øvrige erhverv, som tjener på turisterne for eksempel hele detailhandlen, teleselskaber m.m. Det er en kendt sag, at turismeerhvervet bidrager til større kulturforståelse, internationalisering og nye natur- og kulturoplevelser til gavn for både turister, de syddanske borgere og regionens tilflyttere. Med denne publikation håber vi, at endnu flere også får øjnene op for turismeerhvervets økonomiske værdi. Publikationen er en ud af en række analyser, der skal kortlægge regionens udbud, efterspørgsel og turismens økonomiske betydning. Analyserne er udarbejdet af Syddansk Turisme og finansieret af Syddansk Vækstforum.

God læselyst.

2


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Indholdsfortegnelse 1. Tabeller og figurer ....................................................................................................................................... 4 2. Sammenfatning ............................................................................................................................................. 5 3. Indledning ....................................................................................................................................................... 7 4. Metode .............................................................................................................................................................. 8 5. Turismeforbrug ......................................................................................................................................... 11 6. Beskæftigelse .............................................................................................................................................. 16 7. Bruttoværditilvækst ................................................................................................................................ 21 8. Skatter og afgifter ..................................................................................................................................... 23 9. Litteraturliste ............................................................................................................................................. 24 Appendiks A: Turismeforbrug.................................................................................................................. 25 Appendiks B: Afledte effekter................................................................................................................... 30

3


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

1. Tabeller og figurer Tabel 1: Oversigtstabel over de økonomiske effekter af turisme på Fyn, Langeland og Ærø Kilde: Opsummering af tabel 2-12 Tabel 2: Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper 2008. Fyn, Langeland og Ærø. Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 3: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr marked i Region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 4: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr overnatningsform Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 5: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr produktgruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 6: Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner 2008 Kilde: VDK (2011b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, Jan 2011 Tabel 7: Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 8: Turismens effekter på beskæftigelse INTRA effekt pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 9: Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 10: Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 11: Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 12: Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Tabel 13: Turismens totalt afledte effekter på provenu pr. kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 1: Turisme-effektflow Kilde: VDK (2011a): Turismens økonomiske betydning I Danmark 2008, VisitDenmark Figur 2: Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper 2008. Region Syddanmark Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 3: Turistomsætning 2008 (pct) på de vigtigste markeder Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011 Figur 4: Forhold mellem INTRA og INTER-effekter på beskæftigelse, pr kommune Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

4


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

2. Sammenfatning Turisme udgør en væsentlig del af den danske økonomi og er en væsentlig økonomisk aktivitet for Fyn, Langeland og Ærø. I den forbindelse er det vigtigt for offentlige såvel som for private beslutningstagere at have det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger på. Denne rapport konkluderer at; Det samlede turismeforbrug i området er på hele 5,8 milliarder kroner, hvilket er 35% af det samlede turismeforbrug i den syddanske region. Det tyske marked er det vigtigste udenlandske marked for området med 28% af det turismeforbrug der stammer fra udenlandske gæster, men også Norge har en stor markedsandel med 16% af turismeforbruget. Der bliver skabt 7.743 årsværk som følge af turismeforbruget på Fyn, Langeland og Ærø. De skabte årsværks andel af den samlede beskæftigelse i området, er på højde med landsgennemsnittet. En betydelig andel af den beskæftigelse, turismesektoren skaber, oprettes andre steder end i de turismespecifikke erhverv. Hele 49% af den værditilvækst, der skabes som følge af turisme, tilfalder erhverv udenfor de turismespecifikke erhverv. De offentlige instanser inkasserer over 2 milliarder kroner om året i skatteprovenu som følge af turismen på Fyn, Langeland og Ærø, herunder 467 millioner i kommuneskatter, 114 millioner i regionskommuneskatter og 357 millioner i statsskatter.

5


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

De vigtigste nøgletal for den økonomiske betydning af turismen på Fyn, Langeland og Ærø er vist i tabel.

Tabel 1: Oversigtstabel over de økonomiske effekter af turisme på Fyn, Langeland og Ærø Turismeforbrug i området Andel af områdets samlede udbud

5.754 mio. kr. 2,1%

De største markeder Danmark Tyskland Norge

4.501 mio. kr. 351 mio. kr. 201 mio. kr.

Turismeskabt bruttoværditilvækst* Andel af områdets samlede bruttoværditilvækst

3.325 mio. kr 3,2%

Turismeskabt skatteprovenu i området*

2.086 mio. kr.

Turismeskabt beskæftigelse Andel af Fyn, Langeland og Ærø´s samlede beskæftigede

7.743 årsværk 3,4%

* Inkl. Direkte, indirekte og inducerede effekter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

6


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

3. Indledning Et velfunderet beslutningsgrundlag er vigtigt for offentlige såvel som for private beslutningstagere på alle niveauer. Når turismerelaterede beslutninger om nye tiltag inden for markedsføring, destinationsudvikling, ressourceallokering eller noget helt fjerde, er det nødvendigt at have et solidt datagrundlag. Til et sådant grundlag hører bl.a. informationer om, hvorledes turismen via sit omfang og sin sammensætning på forskellige grupper kan påvirke økonomiske nøgletal som indkomst, beskæftigelse, skatter m.m. Denne rapport beskriver den økonomiske effekt af turisme på Fyn, Langeland og Ærø. Rapporten indeholder følgende grunddele: Turismeforbrug – Hvad er forbruget på turisme i området, og hvordan er fordelingen mellem brancher? Beskæftigelse – Hvad er de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af turismen i området? Værditilvækst – Hvordan påvirkes værditilvæksten af den turismeskabte omsætning, og hvad får vi ud af turisme? Skatter og provenu - Hvordan påvirker turismen den regionale økonomi? Rapporten er bygget op over de senest tilgængelige data. De økonomiske effekter af turismen er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet for året 2008. Dette år er det seneste, hvorfra der findes oplysninger fra nationalregnskabet. Der er betydelige usikkerheder ved estimater af den type, der anvendes i denne rapport1. På trods af disse usikkerheder har fremgangsmåden store fordele. Den økonomiske analyse indeholder først og fremmest alle former for turisme og ikke blot de mest kendte fra de løbende statistikker. Metoden tillader desuden, at de afledte effekter af turismen medregnes, herunder både beskæftigelse og omsætning, ligesom det er muligt at udregne skatteprovenu på både kommunalt og nationalt niveau. Rapporten skal derfor ses som det mest aktuelle bud på den effekt, turismen har på omsætning, beskæftigelse og skatteprovenu på Fyn, Langeland og Ærø.

1

Estimaterne indeholder tal fra et rigt udvalg af datakilder. Det er desuden nødvendigt at tage visse antagelser. Se det følgende metodeafsnit samt VDK 2011a for en dybdegående forklaring.

7


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

4. Metode I turismeindustrien er det gældende, at turister bruger penge i mange forskellige brancher, herunder detailhandlen. Brancheområder, der appellerer til turisten forbruges, ofte også af lokalbefolkningen, og det kan derfor være svært at skille den del af omsætningen, der er genereret med baggrund i turisme, fra den del af omsætningen, der genereres af lokalbefolkningen. Indeværende rapport er et eksempel på en efterspørgselsgeneret økonomisk analyse, hvor forbrugsundersøgelser danner baggrund for udarbejdelsen af et regnskab, der agerer inden for rammerne af nationalregnskabet. Metoden kaldes et satellitregnskab, og fordelen ved denne type metode er, at resultaterne afstemmes med de officielle tal, der opgøres i nationalregnskabet. Det betyder, at f.eks. forbrug på hoteller ikke kan overstige hotellernes ”totale omsætning i nationalregnskabet”. Man sammenligner således efterspørgslen med udbuddet. I Danmark inkluderes også indirekte og inducerede effekter i regnskabet for turisme. Det giver det mest komplette billede af turismeerhvervets effekter. Modellen har fokus på de relevante effektstrømme af turismeerhvervet, hvilket er illustreret nedenfor i Figur 1. Figur 1: Turisme-effektflow

Note: “Udland” er tonet ned for at illustrere at effektstrømmen går ud af landet Kilde: VDK 2011a s 11

8


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Afledte effekter er i denne rapport en betegnelse for både indirekte, inducerede og import effekter. Transport til Danmark er ikke medregnet i forbruget, der således starter med at turisten forbruger penge i diverse danske virksomheder. Nogle af disse virksomheder er mere orienteret mod turister, såsom f.eks. overnatningssteder, end andre brancher, såsom tekstilindustrien. De virksomheder, turisten vælger at placere sine penge hos, modtager den direkte effekt af turismen. Disse virksomheder har igen et forbrug hos andre virksomheder, der således også mærker den turistdrevne omsætning, hvilket kaldes den indirekte effekt. Virksomhederne, der beskæftiger sig med turisme, har desuden ansatte, der får udbetalt løn. En del af denne løn går til forbrug placeret i virksomheder uden for turismeerhvervet, og skaber herved en induceret effekt af turisme. Så godt som alle produktioner og virksomheder anvender produkter importeret fra udlandet. En del af den omsætning, der skabes af turismen forlader derfor landet igen i form af import fra udlandet. Nedenfor er de mest relevante begreber i denne rapport defineret. Turisme: Turisme omfatter alle rejser med eller uden overnatning uden for eget sædvanlige miljø med ferie, forretning eller tredje formål. I praksis tælles alle registrerede overnatninger med som turisme uanset om den overnattende gæst opholder sig i sædvanligt miljø. Dette vurderes dog ikke til at udgøre en nævneværdig andel. Med hensyn til endagsturisme, hvor turisten er fra Danmark, medregnes ture som udgår fra, slutter i eget hjem og som omfatter forbrug til såkaldt ”kultur", har en afstand på min. 50 km. fra hjemmet og/eller som tager mindst tre timer og maximalt én dag. Udenlandsk endagsturisme er mere enkelt at bestemme, idet udenlandske turister er turister, som blot krydser den danske grænse ud og hjem i løbet af samme dag. Turismeomsætning: Turismeomsætningen(-forbruget) omfatter alt, hvad turister bruger af penge på ferien inden for landets grænser, hvad enten beløbet er forudbetalt (ved pakkerejser) eller betales på destinationen. Udgifter til transport fra hjemmet og til/fra den danske grænse er således ikke inkluderet. Turismeomsætningen er opgjort efter den såkaldte satellitregnskabsmetode, dvs. der summeres over turismeforbruget i enhver branche og det samlede turismeforbrug er afstemt med udbuddet af varer og tjenesteydelser jf. Danmarks Statistiks nationalregnskab. Kommercielle/ikke-kommercielle overnatningsformer: De kommercielle overnatningsformer omfatter hoteller, feriecentre, campingpladser, lejede feriehuse, vandrerhjem, krydstogt, bondegårdsferie og festivaler med overnatning. Blandt ikke kommercielle overnatningsformer regnes overnatninger hos familie/venner, eget/lånt feriehus og endagsrejsende.

9


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Afledte effekter: Afledte effekter omfatter de direkte, indirekte og inducerede effekter på beskæftigelse, værditilvækst og skatteprovenu, som turismeforbruget skaber. De direkte effekter er dem, som optræder i første ’led’ i de brancher, hvor salget til turisten foregår. De indirekte effekter optræder i andet ’led’, hvor der underleveres til slutforbruget, og endelige de inducerede effekter, som optræder, hvor personer beskæftiget i kraft af turismen (i første og andet led), har et privatforbrug, der igen skaber turismeafledte effekter etc. Intra- og inter-effekter: De samlede samfundsøkonomiske effekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intraog inter-effekter. Intra-effekter er de samfundsøkonomiske effekter af turismen, som forbliver i det samme område (kommune/region), som turisten har sit direkte forbrug. I herværende rapport finder al turistens forbrug sted i overnatningskommunen. Modsat gælder der for inter-effekten, som er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der ”spilder” over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk. Intereffekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner end, der hvor turisten serviceres (se mere på s. 15). Turismeovernatninger og endagsrejser: De samlede turismeovernatninger og endagsrejser med ferie eller forretning som formål, svarer til de mængder som ifølge VisitDenmarks kilder tilsammen danner den samlede turismemængde i et område. Tallet adskiller sig fra de registrerede overnatninger, dels fordi de indbefatter (op)justeringer af de registrerede overnatninger for bl.a. små enheder, samt inddrager andre, ikke registrerede overnatningsformer og endagsbesøg. Efter opgørelsen af turismemængderne sker der yderligere en justering af mængder og forbrug med henblik på afstemning i turismesatellitregnskabet.

10


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

5. Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug på Fyn, Langeland og Ærø er på i alt 5,8 milliarder kroner og udgør 35 % af det samlede turismeforbrug i den syddanske region og 7,6% af det samlede danske forbrug på turisme. De 3,2 milliarder kroner stammer fra turister, der overnatter på de kommercielle overnatningsformer, mens 2,6 milliarder kroner stammer fra turister på ikke kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme. Figur 2: Turismeforbrug fordelt på kommuner og overnatningstyper 2008. Langeland og Ærø

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Målt i absolut turismeforbrug er Odense den største turistkommune på Fyn. Dette skyldes naturligt at Odense er den største by og som det fremgår af tabel 2, udgør turisme en forholdsvis lav del af Odense kommunes samlede omsætning. Af figur 2 fremgår desuden, at Odense har en forholdsvis stor del ikke-kommercielle overnatninger og endagsturisme. Det er sandsynligvis endagsturisme, der tiltrækker turister til byens attraktioner og shoppingcentre. I modsætning hertil ses Langeland, hvor hele 83 % af forbruget stammer fra turister tilknyttet kommercielle overnatningsformer. En forudsætning i ovenstående beregning er, at en turists samlede omsætning er placeret i overnatningskommunen. Hvis en turist derfor overnatter i en kommune, men på grund af en stor attraktion eller et attraktivt bymiljø i nabokommunen, placerer en stor del af omsætningen i en anden kommune, indgår denne omsætning i overnatningskommunen.

11


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Fordelingen på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer ligger tæt op ad gennemsnittet for regionen. Fyn, Langeland og Ærø står for 34,3% af det forbrug, der skabes med baggrund i kommercielle overnatninger i den syddanske region, og for 38,8% af forbruget skabt på baggrund af de ikke-kommercielle overnatninger. Tabel 2 nedenfor viser turismeforbruget for Danmark, Syddanmark og Fyn, Langeland og Ærø som helhed samt for de enkelte kommuner. Tabel 2: Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner. Sorteret efter turismeandel. Ikke-kommercielle Kommercielle overnatningsformer Samlet overnatningsformer og endagsturisme I alt udbud mio. Kr. Danmark i alt 36.713 38.705 75.418 4.775.603 Region Syddanmark 9.191 7.277 16.467 1.033.437 Fyn, Langeland og Ærø Langeland Nyborg Middelfart Svendborg Assens Ærø pr. 1. januar 2006 Nordfyns Odense Faaborg-Midtfyn Kerteminde

Turismeandel af samlet udbud pct. 1,6 1,6

3.150

2.604

5.755

342.443

2,1

421 348 405 397 285 77 154 751 204 108

86 308 305 307 248 27 152 840 211 121

507 656 710 704 533 104 307 1.590 415 229

11.530 20.230 26.987 32.857 28.693 5.566 23.916 129.212 41.491 21.962

4,4 3,2 2,6 2,1 1,9 1,9 1,3 1,2 1 1

Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrehjem, feriecentre, lystbådehavne, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Tabel 2 er sorteret efter, hvor stor en andel af udbuddet, der genereres af turisme set i forhold til den samlede omsætning i kommunen/Syddanmark/Danmark. Udbuddet er lig omsætningen inklusiv moms og afgifter og giver derfor et bedre sammenligningsgrundlag med turismeforbruget, da denne også er inklusiv skatter og afgifter.2 Langeland er klart den kommune, der er mest afhængig af den omsætning, der skabes af turisme. Hele 6 ud af de 10 kommuner i destinationen ligger over lands- og regionsgennemsnittet, hvilket også afspejler sig destinationens turismeandel af det samlede udbud på 2,1%. Fyn, Langeland og Ærø er således mere afhængig af turisme end resten af landet.

2

Udbuddet består af dansk produktion plus importen, og repræsenterer dermed det i Danmark, som bliver forbrugt til forbrug i produktionen, privat og offentligt forbrug, investeringer og eksport. Skal ikke forveksles med BNP, der er dansk produktion minus forbrug i produktionen og dermed et mindre beløb. Turismeforbrugets andel af BNP er større.

12


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

4,5 milliarder af forbruget stammer fra danske gæster, mens 1,3 milliarder kroner er fra udenlandske turister. Det svarer således til at 22 % af forbruget er fra udenlandske turister. Andelen af udenlandsk forbrug er derved mindre end gennemsnittet for den syddanske region, der i gennemsnit (inkl. Fyn, Langeland og Ærø) finder 32 % af forbruget hos udenlandske gæster. I tider med faldende udenlandske overnatninger betyder dette, at Fyn, Langeland og Ærø påvirkes i mindre grad påvirkes end det øvrige Syddanmark.

Figur 3: Turistomsætning 2008 (pct.) på de vigtigste markeder for Fyn, Langeland og Ærø

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Tabel 3: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr marked

I alt Danmark Tyskland Norge USA Holland Frankrig Storbritannien Sverige Schweiz Polen Italien Spanien Belgien og Luxemburg Finland Østrig Japan Canada Øvrige Europa Øvrige Lande Øvrige Amerika Øvrige Østeuropa Øvrige Asien

Fyn, Langeland og Ærø 5.754 4.501 351 202 81 79 65 61 57 43 17 9 9 5 4 2 2 1 181 31 37 16 2

De udenlandske gæster er væsentlige i et nationaløkonomisk perspektiv, idet deres forbrug i Danmark er at sidestille med eksport til udlandet3, det vil sige at eksportindtægten er 1,3 milliarder kroner Som figur 3 viser, er Tyskland det vigtigste udenlandske marked. Tyskland står for 6% af den samlede turismeomsætning i området, og 28% af de udenlandske gæster. Specielt for Fyn, Langeland og Ærø er det store forbrug fra norske turister værd at bemærke, da de udgør 16% af turismeforbruget fra udenlandske gæster og er områdets næststørste marked.

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

3

Det samme gælder også den anden vej rundt, hvor danske turister i udlandet er at sidestille med import af udenlandske vare. Det betyder, at desto flere danskere vi kan beholde i Danmark, desto mindre import har vi, hvilket er lige så væsentligt som turist-eksporten.

13


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Nedenstående tabel 4 viser, hvordan turismeforbruget fordeler sig på de kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer. Fordelingen på regionalt og nationalt plan er desuden medtaget som sammenligningsgrundlag. Tabel 4: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr. overnatningsform for Fyn, Langeland og Ærø Fyn, Langeland og Ærø

mio. kr.

Region Syddanmark

Danmark

Pct.

Pct.

Pct.

I alt

5.755

Kommercielle i alt:

3.150

55%

56%

49%

259

5%

5%

7%

1.631

28%

24%

21%

359

6%

7%

1%

Vandrerhjem

32

1%

1%

5%

Lejet feriehus

425

7%

14%

1%

30

1%

1%

10%

Festival

244

4%

2%

1%

Lystbåde

159

3%

2%

1%

11

0%

0%

0%

0

0%

0%

1%

Hotel – ferierelateret Hotel – forretningsrelateret Camping

Feriecentre

Bondegårde Krydstogt Ikke-kommercielle i alt:

2.604

45%

44%

51%

Eget feriehus

224

4%

5%

8%

Lånt feriehus

103

2%

2%

2%

Familie/venner

983

17%

13%

15%

Endagsturister - ferie Endagsturister - forretning Andel kommerciel turismeomsætning (pct.) Andel ferierelateret turismeomsætning (pct.)

111

2%

8%

14%

1.183

21%

17%

13%

55%

56%

51%

59%

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Som det fremgår ovenfor, ligger Fyn, Langeland og Ærø på linje med regionsgennemsnittet på de fleste parametre. Der er en større andel af kommercielle overnatninger set i forhold til landsgennemsnittet. Dette skyldes især en højere andel af forretningsrelaterede hotelovernatninger, en højere andel af udlejede feriehuse4 samt en større andel af lystbådeovernatninger. Blandt de ikke-kommercielle overnatningsformer er det især endagsturister på ferie, der trækker nedad i forhold til landsgennemsnittet. I absolutte termer er det værd at bemærke, 4

Datamaterialet indbefatter ikke den stigning på ca. 150% i antallet af overnatninger Lalandia har medført i Billund (som nyeste tal fra Danmarks Statistik påpeger)

14


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

at forretningsrelaterede ophold på hoteller er det, der giver den højeste turismeomsætning samtidig med at forretningsrelaterede endagsbesøg ligeledes bidrager til omsætningen. Forbruget fra turisme kan desuden opgøres på forskellige erhvervssektorer og produkttyper. Nedenfor viser tabel 5, hvorledes forbruget fordeler sig på forskellige produkttyper. Der gøres brug af tre overordnede inddelinger: Turismekarakteristiske produkter, turismeforbundene produkter og ikke turismespecifikke produkter. Tabel 5: Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr. produktgruppe, Fyn, Langeland og Ærø samt region Syddanmark Destination Fyn, Langeland og Ærø (mio. kr.)

(pct.)

Region Syddanmark (mio. kr.)

(pct.)

I alt

5.754

16.467

Turismekarakteristiske produkter

4.187

73%

11.347

69%

1.479

26%

3.772

23%

462

8%

1.380

8%

1.593

28%

3.913

24%

579

10%

2.119

13%

74

1%

163

1%

1.019

18%

3.226

20%

Fødevare,drikkevarer og tobak

443

8%

1.368

8%

Benzin og brændstof

283

5%

929

6%

Anden detailhandel

293

5%

929

6%

Ikke-turismespecifikke produkter

549

10%

1.894

11%

Heraf: Overnatningssteder Restaurant Transport Rejseservice Forlystelsesparker, museer Turismeforbundne brancher Heraf:

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Andelen af omsætningen, der placeres i turismekarakteristiske produkter, er en smule højere end gennemsnittet for regionen, hvilket kan aflæses i den øgede andel af forbrug på overnatning og transport. Samtidigt er det interessant, at 73% af forbruget lægges i de traditionelle turismevirksomheder, mens blot 28% af forbruget lægges i andre sektorer, som ikke traditionelt ser sig som turismevirksomheder.5

5

Afrunding resulterer i sum over 100 %.

15


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

6. Beskæftigelse Den omsætning, der skabes med baggrund i turisme, giver en mængde arbejdspladser. Der skabes arbejdspladser inden for produktionen af de turismekarakteristiske produkter, såsom overnatning, men også detailhandlen og andre turismeforbundene brancher nyder godt af turismen, ligesom der skabes arbejdspladser i brancher, der ikke umiddelbart har kontakt til turismen. Beskæftigelsen skabes ikke kun, fordi turisten køber en vare, men især også de indirekte og inducerede effekter skaber arbejdspladser. De indirekte arbejdspladser er dem, der skabes, fordi de turistspecifikke brancher selv køber produkter eller råvarer et givent sted, hvilket medfører en merproduktion. De inducerede effekter opstår, når medarbejdere, der opnår beskæftigelse som følge af den direkte beskæftigelse, får løn - og forbruger denne løn igen. Opgørelsen er i årsværk, hvilket betyder at den er omregnet til fuldtidsbeskæftigelse. Dette er i særlig grad fordelagtigt inden for turisme, der i udpræget grad er kendetegnet ved udsving henover året.

Tabel 6: Antal arbejdspladser skabt af turismen, Danske regioner 2008 Turismeskabte Andel af landets turismeskabte årsværk årsværk

Turismeandel af samlet beskæftigelse

årsværk

pct.

pct.

Hele landet

102

100

3,5

Syddanmark

21

20

3,4

Hovedstaden

44

43

4,5

Sjælland

11

11

3,4

Midtjylland

15

15

2,2

Nordjylland

11

11

3,6

Note: Inkl. Direkte, indirekte og inducerede effekter. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede Kilde: VDK (2011b)

Som det fremgår ovenfor i tabel 6, er Syddanmark det område, hvor der bliver skabt næstflest årsværk med baggrund i turisme. Samtidigt er beskæftigelse som følge af turisme 0,1%-point under landsgennemsnittet af den samlede beskæftigelse. Den høje beskæftigelseseffekt i Hovedstadsområdet skyldes naturligt, at denne region i høj udstrækning tiltrækker hotelgæster. Alle typer af overnatning er i realiteten særdeles beskæftigelsesskabende, dog er hotelovernatning mere beskæftigelsesskabende end andre typer overnatninger, og dermed genereres de fleste årsværk på baggrund af en overnatning på hotel.

16


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Tabel 7 viser beskæftigelseseffekten af turisme, for de kommuner, som hører hjemme på Fyn, Langeland og Ærø.

Tabel 7: Turismens effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Samlet antal Turismeskabte beskæftigede i årsværk kommunen (a) (b) Danmark i alt 101.531 2.901.692 Region Syddanmark 20.824 605.125

Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune (pct.) (a/b) 3,5 3,4

Fyn, Langeland og Ærø

7.743

226.628

3,4

Odense Middelfart Svendborg Nyborg Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr. 1. januar 2006

2.391 1.000 994 930 645 629 458 332 267 97

103.228 17.464 25.138 12.052 16.485 5.569 21.430 10.827 11.823 2.611

2,3 5,7 4,0 7,7 3,9 11,3 2,1 3,1 2,3 3,7

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Odense er den kommune i det syddanske område, der bidrager med det højeste antal årsværk til regionen med hele 2.391 årsværk. Dette er dog ikke nogen overraskelse, eftersom Odense samtidigt er den beskæftigelsesmæssigt største kommune i regionen. De 2.391 årsværk udgør 2,3% af det samlede antal beskæftigede i kommunen. I tabel 7 ovenfor er kommuner med en turismeandel af den samlede beskæftigelse i kommunen på 5% eller derover markeret med fed. Langeland er den kommune, der uden sammenligning har den største andel beskæftigede med baggrund i en turismeskabt omsætning, men også Nyborg og Middelfart tilføjer et højt antal turismeskabte årsværk til det samlede antal turismeskabte årsværk. Set i forhold til hele regionen er Fyn, Langeland og Ærø på højde med de øvrige subregioner målt i beskæftigede skabt på baggrund af turismeomsætning, som andel af den samlede beskæftigelse.

17


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

De samlede beskæftigelseseffekter i en given kommune, kan brydes ned i hhv. intra- og inter-effekter. Intra-effekt betegner de beskæftigelseseffekter af turismen, som forbliver i det samme område, som turisten har sit direkte forbrug. Inter-effekt er den del af de samfundsøkonomiske effekter, der ”spilder” over til naboområder (kommuner/regioner) eller endnu længere væk. Inter-effekter opstår navnlig, når man belyser de indirekte og inducerede effekter i kraft af, at virksomheder, der sælger direkte til turisten, køber sine råvarer andre steder i landet eller beskæftiger personer, som bor i andre kommuner, end der hvor turisten serviceres. Det er derfor interessant at beskæftige sig med, hvor stor en del af den afledte beskæftigelseseffekt, der forbliver i egen kommune, og hvor stor en del, der spilder over i andre kommuner og områder. Nedenfor er intra-effekten vist for den enkelte kommune. Tabel 8: Turismens effekter på beskæftigelse Intra-effekt pr. kommune Intra-effekt: Andel af beskæftigelse fra egen turismeomsætning pct Danmark i alt 100 Odense Middelfart Svendborg Nyborg Assens Langeland Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr. 1. januar 2006

44 55 44 67 67 52 58 88 59 77

Intra-skabte årsværk 101.531 1.052 549 439 624 434 328 265 292 158 74

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Når vi ser på hele Danmark, er alle 101.531 skabte årsværk per definition intra-skabte årsværk. Dette skyldes, at satellitregnskabet agerer inden for en nationaløkonomisk ramme, og derfor kun medtager effekter inden for landets grænser. Set ud fra et kommunalt synspunkt er det en relevant parameter, om den indsats, der gøres, også bærer frugt i det område, den direkte omsætning er placeret hos. Der knytter sig en del usikkerheder til ovenstående, blandt andet er det en forudsætning i modellen, at turisters direkte forbrug placeres i overnatningskommunen. Samtidigt stiger usikkerheden, desto mindre en kommune er pga. af de bagvedliggende vægte og forholdet mellem registrerede og ikke registrerede overnatningsformer. Alligevel viser ovenstående nogle klare mønstre, der er gengivet nedenfor.

18


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Figur 4: Forhold mellem intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune

Kilde: Forhold mellem intra- og inter-effekter på beskæftigelse, pr. kommune

Som det fremgår ovenfor, er Odense og Svendborg de kommuner, hvor den turismeskabte omsætning i størst omfang spilder over til årsværk i andre områder. Nordfyns kommune adskiller sig markant i den modsatte ende, hvor kun 12% af den turismeskabte omsætning spilder over til årsværk uden for kommunen, hvilket betyder at Nordfynds kommune har mest gavn af egen turisme.

19


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Tabel 9 nedenfor viser, hvordan den turismeskabte beskæftigelse fordeler sig på de forskellige branchegrupper. Tabel 9: Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe Fyn, Langeland og Ærø (årsværk)

(pct)

Region Syddanmark (årsværk)

(pct)

I alt

7.743

20.824

Turismekarakteristiske branchegrupper

4.558

59%

12.065

58%

2.573

33%

6.140

29%

Restauranter og værtshuse

872

11%

2.416

12%

Transportvirksomheder

513

7%

1.333

6%

Rejseservice

331

4%

1.564

8%

Forlystelsesparker, museer, mv.

270

3%

613

3%

Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.)

1.335

17%

3.492

17%

Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher)

1.850

24%

5.266

25%

Heraf: Overnatningssteder

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Som det fremgår ovenfor, er lidt over halvdelen af de turismeskabte årsværk placeret i de turismekarakteristiske branchegrupper. Det er især overnatningsstederne, der skaber beskæftigelse, men også restauranterne giver en beskæftigelseseffekt. Det kan her noteres, at en højere andel af beskæftigelseseffekten ender hos overnatningsstederne på Fyn, Langeland og Ærø end gennemsnitligt i regionen. De brancheforbundne branchegrupper, såsom detailhandlen, genererer 17% af beskæftigelseseffekten, mens hele 24 % af de turismeskabte årsværk går til beskæftigelse uden for de turismespecifikke og turismeforbundne brancher. Det er således en fjerdedel af de turismeskabte årsværk, der spilder over i brancher, der ikke umiddelbart har et tilhørsforhold til turisme. Det indikerer også, at en nedgang i turismeomsætningen i regionen har konsekvenser, der rækker langt udover de brancher, der direkte har turister som primære kunder.

20


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

7. Bruttoværditilvækst Bruttoværditilvæksten er et mål for, hvor meget værdi, der skabes, når man fratrækker de omkostninger, der er forbundet med at producere den pågældende vare.6 Der er ikke en entydig sammenhæng mellem turismeforbruget i regionen og bruttoværditilvæksten, da denne også stammer fra den afledte effekt fra andre regioner og kommuner. Dette er gengivet nedenfor, hvor det fremgår, hvor stor en del af værditilvæksten i en kommune, der stammer fra egen turismeomsætning. Tabel 10: Turismens totalt afledte BVT pr. kommune Turismeskabt bruttoværditilvækst

Danmark i alt Region Syddanmark Fyn, Langeland og Ærø Odense Svendborg Middelfart Nyborg Langeland Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr. 1. januar 2006

Samlet bruttoværditilvækst i kommunen

Turismeandel af samlet bruttoværditilvækst

INTRA-effekt: Andel af BVT (a.) fra egen turismeomsætning

INTRA-skabt BVT

(mio. kr.) (a) 46.826 9.440

(mio. kr.) (b) 1.481.103 288.935

(a/b)

(pct.)

(mio. kr.)

3,2 3,3

100 n.a.

46.826 n.a.

3.325

104.454

3,2

n.a.

n.a.

972 445 416 380 298 290 221 166 137 64

46.882 11.440 8.131 5.419 2.531 7.982 10.161 5.233 5.459 1.218

2,1 3,9 5,1 7,0 11,8 3,6 2,2 3,2 2,5 5,2

36 52 63 38 73 77 73 27 49 47

351 232 260 145 219 224 161 44 67 30

Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Af det samlede turismeforbrug på i alt 5,8 milliarder kroner er der 3,3 milliarder kroner tilbage i ren bruttoværditilvækst i destinationen7, hvilket svarer til 3,2% af den samlede værditilvækst i området. Som ovenstående tabel viser, er Odense den kommune, der bidrager mest til den samlede bruttoværditilvækst, når man betragter de absolutte tal, hvoraf de 36% stammer fra egen turismeomsætning, mens 44% stammer fra turismeforbrug skabt i andre kommuner. På Langeland stammer 11,8% af bruttoværditilvæksten fra turisme og hele 73% af denne stammer fra egen turismeomsætning. Assens er i den forbindelse den kommune med den højeste andel af bruttoværditilvækst som følge af egen turismeomsætning.

6

Den turismeskabte bruttoværditilvækst er beregnet ud fra den turismeomsætning, der er fastlagt i turismesatellitregnskabet. Værditilvækst svarer til BNP uden skatter og afgifter (basispriser). 7 Bruttoværditilvæksten indeholder således tilført værdi fra andre regioner, og der er således ikke et 1-1 forhold mellem omsætning og bruttoværditilvækst.

21


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Tabel 11 opdeler bruttoværditilvæksten på branchegrupper. Som det fremgår, er lidt over halvdelen af BVT afledt på de turismekarakteristiske grupper, ca. 14,5% på de turismeforbundne grupper, mens hele 34% af BVT er afledt på de ikke turismespecifikke branchegrupper. Tabel 11: Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe Fyn, Langeland og Ærø

Region Syddanmark

I alt

3.389

9.440

Turismekarakteristiske branchegrupper

1.743

4.694

Overnatningssteder

640

1.561

Restauranter og værtshuse

189

545

Transportvirksomheder

421

1.059

Rejseservice

356

1.218

Forlystelsesparker, museer, mv.

137

311

Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.)

491

1.273

1.154

3.473

51

50

Heraf:

Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher)

Andel turismekarakteriske brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Lidt under halvdelen af al værdi skabt af turisme tilfalder således branchegrupper uden for de turismespecifikke erhverv, og disse branchegrupper vil således også opleve gevinster ved en øget turisme i regionen. I forhold til opgørelsen af afledte effekter på beskæftigelse er det interessant, at bruttoværditilvæksten for overnatningssteder ikke udgør en større del af de turismekarakteristiske branchegrupper.

22


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

8. Skatter og afgifter Turismen i den syddanske region skaber offentlige indtægter på 6 milliarder kroner, hvoraf ca. 2 milliarder genereres på Fyn, Langeland og Ærø. Moms udgør den største post, og vareog selskabsskatter udgør generelt lidt over halvdelen af provenuet. Tabel 12: Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type Fyn, Langeland og Ærø

2.086

I alt skatter og afgifter Personskatter i alt

955

Heraf: Kommuneskatter* Kirkeskatter Amts-/Regionskommuneskatter Statsskatter

467 17 114 357 1.131

Vare- og selskabsskatter Heraf: Vareskatter/Punktafgifter Moms/Merværdiafgift Selskabsskatter

98 895 137

* Kommuneskatter svarer til kommunens eget provenu fra turisme (INTRA+INTER), ekskl. Selskabsskatter Kilde: VisitDenmark turismeregnskab, særkørsel 2011

Den overvejende del af skatteprovenuet havner i statskassen via statsskatten og diverse vareskatter. Det største skatteprovenu skabes af momsafgiften, der indbringer dobbelt så højt et provenu som kommuneskatten. Dette er især interessant i forhold til konkurrencen med nærmarkederne, hvor sammensætningen af moms- og selskabsskatter er markant anderledes (Horesta 2011, s 26). Tabel 13 nedenfor viser effekterne på tværs af de enkelte kommuner. På Ærø stammer hele 36% af de turismeafledte kommuneskatter fra intraeffekter mens hele 14% af det provenu, der skabes på Langeland, stammer fra turisme. Tabel 13: Turismens totalt afledte effekter på provenu pr. kommune Andel af turismeafledte Turismeafledt provenus andel af kommuneskatter fra samlede provenuer skabt i INTRA-effekter kommunen (pct) (pct) Region Syddanmark 3 Odense Svendborg Middelfart Nyborg Langeland Assens Faaborg-Midtfyn Nordfyns Kerteminde Ærø pr. 1. januar 2006

5 12 8 8 8 7 12 11 9 36

3 4 6 6 14 4 3 4 3 7

Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

23


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

9. Litteraturliste H Horesta (2011): Normstalsanalysen 2009/2010, Horesta, udgivet 2011.

V VDK (2011a): Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008, VisitDenmark, indhentet januar 2011. VDK (2011b) Turismen i Region Sjælland, VisitDenmark, indhentet januar 2011.

24


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Appendiks A: Turismeforbrug Turismeomsætning 2008 (mio. kr.) pr kommune

Danmark i alt Region Syddanmark Varde Odense Vejle Kolding Sønderborg Tønder Fredericia Esbjerg Middelfart Svendborg Haderslev Aabenraa Nyborg Assens Billund Langeland Faaborg-Midtfyn Fanø Nordfyns Kerteminde Vejen Ærø pr. 1. januar 2006 Kilde: Visitdenmark RTSA 2008

Ikkekommercielle Kommercielle overnatningsfor Samlet udbud i overnatningsfor mer og land/region/kommm mer endagsrejsende I alt uner mio. Kr. 75.41 36.713 38.705 8 4.775.603 16.46 9.191 7.277 7 1.033.437 1.324 751 818 677 518 557 427 511 405 397 252 233 348 285 409 421 204 218 154 108 98 77

325 840 771 620 662 417 424 305 305 307 447 455 308 248 119 86 211 91 152 121 37 27

1.649 1.590 1.589 1.297 1.180 974 851 816 710 704 699 688 656 533 528 507 415 309 307 229 135 104

45.201 129.212 85.686 81.335 57.531 41.521 61.670 134.141 26.987 32.857 53.466 53.970 20.230 28.693 29.280 11.530 41.491 3.816 23.916 21.962 43.377 5.566

Turismeandel af samlet udbud i land/region/kom mune pct. 1,6 1,6 3,6 1,2 1,9 1,6 2,1 2,3 1,4 0,6 2,6 2,1 1,3 1,3 3,2 1,9 1,8 4,4 1,0 8,1 1,3 1,0 0,3 1,9

25


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

3

1

1

0

22

0

3

0

5

1

1

1

9

1

1

0

11

0

1

1

8

0

0

1

6

0

0

0

3

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

20

2

8

0

12

1

11

2

0

10

5

9

0

5

0

1

0

0

13

0

17

1

1

9

0

1

0

0

0

0

29

3

0

0

0

1

2

1

0

0

61

40

1

1

0

4

5

1

0

0

47

15

2

1

1

20

8

1

0

2

73

84 2

1

1

69

6

1

0

6

1.251

827 4

3

7

104

108

16 2

7

1.589

657 11 7

40

135

37 16

253

Vejle

1.649 446 17

353

Vejen

434 55

688

Varde 974 406

Aabenraa Ærø pr. 1. januar 2006

Tønder 646

2

1.180

2

Sønderborg

11

3

4

10

9

0

13

21

0

80

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0 1

0

3

1

0

5

2

10

4 0

0

0

8

10

0

0

0

2 1

0

0

0

1

2

1

2 3

2

0

0

2

3

2

6 1

3

0

0

5

1

5

16 4

1

0

0

1

4

0

0

10

5 6

5

9

8

4

1

0

26 4

5

5

10

3

1

1

34

5

7

4

9

10

0

2

24

4

16

2

0

18

6

3

4

14

13

7

2

3

6

21

9

25

15

22

2

3

19

35

10

2

14

66

583

37 2

5

27

35

206

14

2

59

53

656

584 87

9

48

569

Odense

306

92

1.202

Nyborg

710 376

20

704

Nordfyns

965

1.590

Middelfart 507

171

Svendborg

Langeland

229

1.297

Kolding

Fanø

Fredericia

Haderslev FaaborgMidtfyn

528

816

309

851

415

699

437

357

703

143

720

305

368

20

11

28

153

27

29

249

15

41

17

7

15

19

31

3

48

12

1

24

4

13

6

15

14

3

7

7

9

4

7

20

0

8

5

5

6

6

1

0

4

8

1

5

2

2

0

2

7

2

0

4

2

0

11

1

1

3

2

1

0

2

4

1

1

3

1

0

2

2

3

0

2

1

0

5

0

1

0

7

2

0

1

0

0

3

5

1

0

3

0

0

0

1

0

0

3

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

14

7

4

0

8

17

5

2

1

2

2

4

3

9

Kerteminde

Esbjerg

533

115

Billund

258

Øvrige lande

5

Øvrige Europa

7

Japan

11

Østrig

30

Canada

35

Spanien

35

Finland

44

Belgien og Luxemborg

63

Polen

70

Schweiz

88

Italien

117

Frankrig

154

USA

264

Storbritannien

330

Holland

632

Sverige

2.920

Norge

11.206

Tyskland

16.467

Danmark

Assens Region Syddanmark

Turismeom sætning 2008 (mio. kr.) pr marked

I alt

26


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

3

0

0

0

0

0

Sønderborg

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

Aabenraa Ærø pr. 1. januar 2006

1.590

704

1.180

974

1.649

135

1.589

104

154

348

751

397

518

557

1.324

98

818

77

0

25

10

20

80

37

38

62

48

20

94

21

401

0

247

14

281

583

208

189

68

87

35

544

2

53

29

46

59

28

23

77

75

87

137

0

82

9

7

3

5

2

0

0

0

10

10

11

7

4

4

8

3

32

36

26

120

126

50

64

14

46

19

153

298

980

11

48

13

6

0

0

16

4

19

0

0

0

0

19

24

67

0

0

0

0

0

0

0

244

0

0

0

0

0

2

10

0

29

0

0

1

3

20

10

11

3

16

19

7

5

0

46

30

0

0

0

42

28

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

7

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Svendborg

656

405

80

28

3

0

1

1

1

0

0

Odense

307

421

93

0

0

4

0

1

0

Nyborg

710

677

26

31

0

0

0

0

0

1

Nordfyns

507

70

17

0

8

0

1

0

Middelfart

1.297

14

85

8

18

40

1

4

0

Langeland

108

35

4

179

15

3

5

0

0

Kolding 229

26

26

0

9

33

66

16

1

0

Kerteminde

252

21

0

12

93

2

1

1

204

361

53

18

2

0

0 699

24

0

67

233

3

3

415

427

0

361

688

1

0 Haderslev FaaborgMidtfyn

851

218

167

0

1

0

Fredericia

309

31

1

2 0 0

Fanø

151

0

0 0 1

511

4

0

409

3

816

0

0

528

0

1

Esbjerg

7

0

Billund

0

1

0

1

33

1

2

0

30

0

185

5

27

9

285

2

533

3

3

44

6

68

1

8

3

5

184

11

33

79

0

7

7

12

0

26

84

15

15

57

15

12

9

25

33

11

9

61

1

17

23

24

37

6

4

56

64

1

6

2

13

256

10

849

Lånt sommerhus

4 5 5 2 7 7 7 1 3 3 7 2 4 5 1 6 7 6 3 2 0 8 7 4 3 0 0 1 8 5 3 2 0 5 8 6 6 2 1 0 2 4 1 4 2 7 1 4 1 2 4 9 3 1 0 1 5 1 7 2 .9 4 2 8 7 7

Eget feriehus

0

Ikke-kommercielle i alt:

18

Krydstogt

252

Bondegårde

286

Lystbåde

214

Festival

2.342

Feriecentre

97

Lejet feriehus

1.118

Vandrerhjem

4.006

Camping

859

Hotel – forretningsrelateret

9.191

Hotel – ferierelateret

16.467

Kommercielle i alt:

Assens Region Syddanmark

Turismeomsæt ning 2008 (mio. kr.) pr overnatningsfo rm

I alt

6 Øvrige Asien Kilde: Visitdenmark RTSA 2008

33

Øvrige Østeurope

44

Øvrige Amerika

27


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

123

234

61

34

78 688

135

1.589

104

Vejle

1.649

Aabenraa Ærø pr. 1. januar 2006

Vejen

96 41

Varde

74 51 58

2 386

92

2 62 73

14 270

80 Tønder 1.180

21

88 Sønderborg 704

50 57 73 Svendborg

12

48 44 49

22 195 132 56

0

84 278 150

0

156 14

383 9

49 213

407 53

47 25

38 Nyborg

Odense 656

1.590

974

120

64

710

306

Middelfart

507

Nordfyns

Langeland

94

57

39 10 0 Kolding

50

184 83 48

6

9 0 52

5

74 3 277

59

29 50

1.297

227 47

229

20

Kerteminde

4

699

80

48 36

83

47

851

216

415 Fredericia

309

115

Haderslev FaaborgMidtfyn

Fanø

64

50

27 10 0

49

257 70

63

31 0

9

130 3

105

0

533

816 528

Esbjerg Billund

26 48

63 77

244 107

40

47 10 53

0 0 138

451

12

105

52

404

1.270 46

540

712

519

226

481

194

195

125

100 800

1.304

37

176

572

210

99

138

91

565

389

276

30

275

13

191

727

292

40

121

173

344

705

968

443

160

127

424

74 16 116 12 130 97 114 56 128 36 33 49 43 102 24 78 41 53 28 51 64 38

98

123

198

17

200

141

94

62

6

197

150

542

222

41

11 362

530

47

30 123

264

61

126

18

49

240

82

62

77

90

66

16

326

53

29

12

60

137

304

31

143

46

367

176

4

1

20

1

9

6

6

6

15

5

4

5

26

17

3

4

5

10

2

6

4

4

14

55

8

68

70

82

38

210

178

8 213

10

26 442

191

118

333

286

61

26

70

47

139

128

26

29

16

56

32

102

82

59

45

104

99

117

24

74

53

97

23

67

44

25

151

236

23

31

49

98

55

22

18

67

22

76

109

12

37

79

19

73

63

31

929

177

74

1.368

Benzin og brændstof

6

Heraf:

3.226

Fødevare,drikkevarer og tobak

163

Turismeforbundne brancher

2.119

Forlystelsesparker, museer

3.913

Rejseservice

1.380

Transport

3.772

Restaurant

85

Heraf:

11.347

Overnatningssteder

16.467

Turismekarakteristiske produkter

Assens Region Syddanmark

Turismeomsæt ning 2008 (mio. kr.) pr produktgruppe

I alt

59 Andel ferierelateret turismeomsætning (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA 2008

56 Andel kommerciel turismeomsætning (pct.)

2.814

Endagsturister forretning

1.271

Endagsturister - ferie

2.087

Familie/venner

28


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

38

92

77

25

95

46

134

169

80

45

87

82

77

60

53

59

65

52

38

74

17

46

75

60

26

55

50

28

165

56

80

32

29

152

66

14

53

74

85

141

18

42

39

16

65

56

86

53

30

78

84

74

21

32

8

30

21

49

25

80

8 407

29

35

69

124

23

1.894

Ikke-turismespecifikke produkter Andel turismekarakteriske produkter i direkte turismeomsætning (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA 2008

929

Anden detailhandel

29


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Appendiks B: Afledte effekter a. Turismeskabte årsværk

b. Samlet antal beskæftigede i kommunen

a./b. Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune (pct.)

INTRA effekt: Andel af beskæftigelse (a.) fra egen turismeomsætning (pct.)

INTRA skabte årsværk

101.531

2.901.692

3,5

100

101.531

20.824

605.125

3,4

n.a.

n.a.

Odense 2.391 Vejle 2.049 Varde 1.777 Kolding 1.724 Sønderborg 1.473 Fredericia 1.239 Middelfart 1.000 Svendborg 994 Tønder 971 Esbjerg 959 Nyborg 930 Billund 907 Aabenraa 786 Haderslev 707 Assens 645 Langeland 629 Faaborg-Midtfyn 458 Fanø 348 Nordfyns 332 Kerteminde 267 Vejen 139 Ærø pr. 1. januar 2006 97 Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

103.228 58.386 22.862 54.238 38.302 29.479 17.464 25.138 19.092 59.316 12.052 18.147 30.662 27.059 16.485 5.569 21.430 1.068 10.827 11.823 19.886 2.611

2,3 3,5 7,8 3,2 3,8 4,2 5,7 4,0 5,1 1,6 7,7 5,0 2,6 2,6 3,9 11,3 2,1 32,6 3,1 2,3 0,7 3,7

44 68 70 44 53 59 55 44 67 43 67 45 62 76 67 52 58 49 88 59 43 77

1.052 1.402 1.247 750 787 725 549 439 653 415 624 405 486 540 434 328 265 171 292 158 60 74

Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr kommune Danmark i alt Region Syddanmark

30


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Aabenraa

2.049

97

794

91

1.297

23

268

170

258

79

720

11

272

108

196

148

223

21

256

20

8

69

220

80

70

20

47

-3

168

-8

89

57

16

21

85

31

172

107

228

-9

75

-4

62

88

22

11

16

63

27

30

20

38

3

79

4

241

130

151

89

113

348

183

320

204

399

17

249

40

435

173

236

98

190

515

244

417

304

584

32

503

33

61

52

61

44

67

64

57

50

48

45

65

63

24

51

139

464

320

63

67

159

218

Vejle

1.777

736

62

18

165

Vejen

566 889

76

141

17

Varde 971

1.529

46

458

75

65

Tønder

994

1.473

627

392

181

42

Sønderborg

2.391

144

55

101

Svendborg

930

613

507

178

Odense

332

326

404

Nyborg

1.000

1.049

786

Nordfyns

629

Ærø pr. 1. januar 2006

Middelfart

1.724

Haderslev

Kerteminde

1.239

458

707

267

890

248

370

113

505

130

126

46

98

76

128

48

191

17

16

4

61

10

86

5

35

14

14

10

103

92

151

77

246

118

186

77

72

54

52

42

Assens

Billund

Esbjerg

Fanø

645

907

959

348

368

633

665

115

225

255

470

32

71

99

55

40

36

65

64

-1

21

197

56

37

15

18

19

9

111

104

93

111

166

170

200

123

58

57

70

69

33

Ikke-turismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher) Andel turismekarakteriske brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

5.266

Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.)

3.492 Forlystelsesparker, museer, mv.

613

Rejseservice

1.564

Transport virksomheder

1.333

Restauranter og værtshuse

2.416 Overnatningssteder

6.140

Fredericia

Faaborg-Midtfyn

Kolding

Langeland

Heraf:

12.065 Turismekarakteristiske branchegrupper

20.824

I alt

Region Syddanmark

Turismens afledte effekter på beskæftigelse (årsværk) pr branchegruppe

31


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Turismens totalt afledte BVT pr. kommune

a. Turismeskabt værditilvækst

b. Samlet værditilvækst i kommunen

a./b. Turismeandel af samlet værditilvækst

INTRA effekt: Andel af BVT (a.) fra egen turismeomsætning (pct.)

46.826

1.481.103

3,2

100

Danmark i alt Region Syddanmark

INTRA skabt BVT 46.826

9.440

288.935

3,3

Varde

997

11.046

9,0

56

n.a.

561

n.a.

Odense

972

46.882

2,1

36

351

Vejle

911

26.030

3,5

37

333

Kolding

738

24.339

3,0

82

607

Sønderborg

680

18.248

3,7

30

207

Tønder

528

9.065

5,8

53

278

Fredericia

461

17.536

2,6

61

279

Svendborg

445

11.440

3,9

52

232

Middelfart

416

8.131

5,1

63

260

Aabenraa

404

16.722

2,4

79

319

Esbjerg

392

30.517

1,3

73

285

Nyborg

380

5.419

7,0

38

145

Billund

336

9.549

3,5

69

233

Haderslev

326

11.715

2,8

50

164

Langeland

298

2.531

11,8

73

219

Assens

290

7.982

3,6

77

224

Faaborg-Midtfyn

221

10.161

2,2

73

161

Fanø

208

555

37,5

80

166

Nordfyns

166

5.233

3,2

27

44

Kerteminde

137

5.459

2,5

49

67

Vejen

69

9.159

0,8

40

28

Ærø pr. 1. januar 2006

64

1.218

5,2

47

30

Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

194 44 27 37

40

404

24

3

50

53

6

35

4

79

44

62

24

51

25

66

132

64

358

75

53

11

Aabenraa pr. 1. januar Ærø 2006

224

74

15

65

9

997

291

231

12

11

137

528

229

105

20

98

4

Varde

680

538

18

16

10

50

Tønder

445

224

74

42

20

20

Sønderborg

972

70

15

10

188

Svendborg

380

214

126

28

41

Odense

166

123

16

523

Nyborg

416

380

38

69

Nordfyns

298

56

911

Middelfart

738

163

Vejle

Langeland

137

22

Vejen

Kolding

326

16

7

105

Kerteminde

39

22

Haderslev

113

13

221

10

105

Faaborg-Midtfyn

66

286

461

56

208

16

Fredericia

117

50

Fanø

238

38

392

24

Esbjerg

15

336 69

290

186

Billund

152

Assens

1.059

Transport virksomheder

545

Restauranter og værtshuse

64 1.56 1

Overnatningssted er

4.694

Turismekarakteristi ske branchegrupper Heraf:

9.440

I alt

Region Syddanmark

Turismens afledte effekter på BVT (mio. Kr.) pr branchegruppe

32


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

8

77

2

9

6

15

60

23

296

25

150

59

57

37

48

36

92

42

2

509

43

37

130

226

6

21

265

110

169

78

42

123

52

10

67

41

15

143

51

104

29

130

41

105

59

270

50

52

6

45

51

51

145

11

89

115

62

70

23

44

29

77

32

14

45

33

47

134

61

55

37

5

31

106

55

55

80

7

41

122

52

59

15

36

103

303

70

7

32

100

113

28

4

17

48

43

37

10

39

131

32

9

50

8

39

8

3.473

Andel turismekarakterisk e brancher i afledt BVT (pct.) Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

31

33

1.273

Ikketurismespecifikke branchegrupper (øvrige brancher)

91

26

311

Turismeforbundne branchegrupper (detailhandel mv.)

28

1.218

Forlystelsesparke r, museer, mv.

Rejseservice

33


Turismens økonomiske betydning | Fyn, Langeland og Ærø

Billund

Esbjerg

Fanø

Fredericia

Faaborg-Midtfyn

Haderslev

Kerteminde

Kolding

Langeland

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Odense

Svendborg

Sønderborg

Tønder

Varde

Vejen

Vejle

175

183

238

128

311

145

259

92

444

214

258

128

205

555

270

466

367

658

49

534

45

285

82

88

116

44

198

61

93

35

210

73

127

45

104

283

128

183

135

244

22

258

17

111

41

44

55

22

70

30

41

18

98

38

59

22

52

135

62

89

64

117

10

120

8

52

1

2

2

1

3

1

2

1

4

1

2

1

2

4

2

3

3

4

0

5

0

2

7

8

18

3

13

7

10

2

24

7

14

4

12

41

18

23

19

30

3

29

2

18

32

34

42

17

113

23

40

14

84

28

51

18

38

102

45

68

50

92

8

105

7

39

93

95

122

84

112

84

167

57

233

140

131

83

101

272

142

282

232

414

27

276

27

174

-1

3

-5

26

-14

10

42

12

7

47

5

23

-9

-7

11

63

63

110

2

-5

7

41

79

83

114

50

114

66

109

39

193

83

109

53

95

239

114

188

151

248

22

236

19

112

15

10

13

8

12

8

15

6

33

10

17

7

15

39

17

32

18

56

3

45

2

20

28

29

51

26

30

36

37

18

38

30

37

28

37

46

48

40

45

38

45

35

37

54

4 7 4 1

8

11

5 4 3 6 4 6

4

14

3 4 3 4

3

4

5

2

28

Turismeafledt provenus andel af samlede provenuer skabt i kommunen (pct.) * Kommuneskatter svarer til kommunens eget provenu fra turisme (INTRA+INTER), ekskl. selskabsskatter

Aabenraa Ærø pr. 1. januar 2006

Assens

n.a. Andel af turismeafledte kommuneskatter fra INTRA effekter (pct.)

402

Selskabsskatter

2.516

Moms/Merværdiafgift

431

Vareskatter/Punktafgifter

3.349

Vare- og selskabsskatter

1.050

Statsskatter

312

Amts-/Regionskommuneskatter

46

Kirkeskatter

1.250

Kommuneskatter*

2.657

Personskatter i alt

6.006

I alt skatter og afgifter

Region Syddanmark Turismens afledte effekter på provenuer (mio. kr.) pr type

Heraf:

Heraf:

Kilde: Visitdenmark RTSA/LINE 2008

34

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2011  

Turismens økonomiske betydning for Fyn, Langeland og Ærø 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you