Page 1

Område:

Regional Udvikling

Udarbejdet af: Dato:

Strategi og Analyse Marts 2009

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo – bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt med adgang til natur, skov og strand. Arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv har betydning for borgerpanelets foretrukne bosted. Men vægtningen mellem arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv afhænger af livssituationen hos den enkelte. For unge er adgangen til uddannelse vigtig – mens ældre vil have indkøbsmuligheder. De, der er på arbejdsmarkedet, vægter arbejdslivet højt – mens de, der har forladt arbejdsmarkedet, har fokus andre steder.

I grønne områder - tæt på indkøbsmuligheder og arbejdet Borgerpanelet har taget stilling til 12 parametre for valg af bolig. Det har panelet gjort dels ved for hver enkel parameter at tage stilling til betydningen af parameteren (figur 1) og dels ved at udpege de tre parametre, som respondenterne betragter som de vigtigste. At udpege de tre vigtigste parametre sætter spørgsmålet på spidsen for panelet, og hele 61 procent af respondenterne nævner det at bo tæt på grønne områder, som en af de tre vigtigste parametre. (Figur 2). Sat på spidsen er det blot 4 procent, som nævner kendskab til lokalområdet eller placering i forhold til fremtidige jobmuligheder, som en af de tre vigtigste parametre.

Fritidsmulighederne betyder mest for valg af boligsted 1 De tolv parametre kan grupperes i 4 kategorier : •

Boligen i forhold til arbejdslivet: Er arbejdet eller uddannelsen i nærheden?

Boligen i forhold til dagliglivet: Er boligen i nærheden af indkøbsmuligheder, kollektiv transport, kulturtilbud, bymiljø?

Boligen i forhold til fritidslivet: Er boligen i nærheden af fritidsmuligheder, grønne områder og naturherligheder?

Boligen i forhold til familielivet: Er boligen i nærheden af, hvor respondenten er vokset op eller har familie og venner?

Generelt set lægger panelet højest vægt på fritidsmulighederne, men det er bemærkelsesværdigt, at de tre mest prioriterede parametre (figur 3) har facetter fra både fritidsliv (grønne områder), dagligliv (indkøb og servicemuligheder) og arbejdsliv (at bo tæt på arbejdet).

1

Opdelingen af de tolv parametre i fire grupper giver intuitiv mening og den kan efterprøves med den statistiske analysemetode faktoranalyse, som viser en højere grad af samvariation mellem de spørgsmålene inden for grupperne end mellem andre spørgsmål. Faktoranalysen reducerer de 12 spørgsmål til 4 bagvedliggende relativt entydige faktorer, som forklarer næsten 62 procent at variationen mellem spørgsmålene. Overskrifterne arbejdsliv, dagligliv, fritidsliv og familieliv er en fortolkning, som vi har foretaget på baggrund af de spørgsmål, som de fire faktorer består af.


Figur 1 Hvad har betydning for valg af bolig? Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig…

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller 3%6% strand? at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger? at der er et godt kollektiv transportsystem?

18%

31%

34%

8% 9%

13%

15%

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud? 4% 10%

at det er tæt på familie og venner?

8% 11%

at bo tæt på dit arbejde?

28% 10%

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder? at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

35%

8%

29%

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

34%

31%

32% 10%

18% 31%

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

28% 23%

29%

%

28%

%

25%

%

23%

%

18% 2%

27%

16% %

29%

50%

1%

21%

24%

13%

%

31%

26%

24%

15%

13%

17%

17%

24%

at der er gode fritids og friluftsmuligheder? 5% 11%

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

43%

21% 26%

23% 21%

22%

14% 1% 14% % 11% %

14% 8% 7%%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1..Ingen betydning

2..Lidt betydning

3..Nogen betydning

4..Stor betydning

5..Afgørende betydning

Ved ikke

Kilde: Borgerpanelet i Region Syddanmark, januar 2009. 1086 svar.

Side 2 af 15


Figur 2 De tre vigtigste grunde for valg af bolig Med udgangspunkt I foregående spørgsmål om stedets betydning for valg af bolig, nævn de tre vigtigste grunde for valg af bolig

Figur 3 Hvad har betydning for valg af bolig – Gennemsnitlig score beregnet. Skala går fra 0 - ingen betydning til 5 - afgørende betydning. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig…

Kilde: Borgerpanelet i Region Syddanmark, januar 2009. 1086 svar.

Side 3 af 15


I det følgende er det gennemsnitlige svar for hver parameter for boligvalg beregnet for en række forskellige grupper. Tabellerne er omfattende, og for at lette læsningen er der lagt et varmekort over resultaterne. Blå felter er for lave værdier og røde felter er for høje værdier. En læsning på langs af tabellen viser prioriteringen mellem forskellige parametre. Den første graf viser således, at de fleste har høj prioritering på at bo tæt på grønne områder, og lav prioritering af at bo hvor man er vokset op. En læsning på ”høj kant” viser forskelle i prioriteringen mellem forskellige grupper. I den første nedenstående tabel er det tydeligt, at kvinder prioriterer at bo tæt på kollektiv transport væsentligt højere end mænd – mens der stort sikke ikke er forskel på mænds og kvinders prioritering af fx at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder. Farvekortet er lavet for hver tabel med blå som laveste værdig og rød som højeste værdi. Ingen betydning 1

1,25

1,5

Afgørende betydning 1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,5

3,75

4

4,25

4,5

4,75

5

Mænd og kvinder vælger ens – næsten Der er ikke den store forskel i mænd og kvinders prioritering af bosted. Dog lægger kvinder lidt mere vægt på indkøbsmuligheder, god offentlig transport samt nærhed til familie og venner end mænd (tabel 1.) Yngre vil bo andre steder end ældre Yngre og ældre har forskellige prioriteringer i valg af bosted. De ældre prioriterer indkøbsmuligheder, offentlig transport og grønne områder. Nærhed til arbejdet og fremtidige jobmuligheder betyder naturligt nok ikke meget for gruppen af ældre over 67 år. For de unge under 25 år er det arbejde, uddannelsesmuligheder og nærhed til familie og venner, som har betydning. For de 25 til 40 årige er det skoler og børnepasning, som har betydning. Meget tyder på, at det snarere er livssituationen end alderen som sådan, der har betydning for det foretrukne bosted. (tabel 2). Personer med højere indkomst prioriterer arbejdsliv højere Personer med en højere indkomst prioriterer i højere grad nærhed til arbejde og uddannelse end personer med en lavere indkomst – til gengæld betyder adgang til offentlig transport og nærhed til familie og venner mindre for personer med højere husstandsindkomster (tabel 3). Offentligt ansatte ønsker adgang til offentlig transport På de fleste parametre er branchen uden betydning for bostedsvalg. Personer ansat inden for landbrug, fiskeri og råstofudvinding skiller sig dog ud på flere parametre. Og de offentlig ansatte lægger markant større vægt på adgang til kollektiv transport end folk ansat i andre sektorer. Det kan hænge sammen med, at offentlige arbejdspladser hyppigere ligger centralt i byer med adgang til kollektiv transport, og at mænd, hyppigere end kvinder, benytter bilen til arbejde (tabel 4). Ledere lægger mindre vægt på placering i forhold til arbejdet Der er forskel på den timelønnedes prioritering af bosted i forhold til chefens. Ledere er sandsynligvis villige til at køre efter karrieremulighederne, og det er derfor mindre vigtigt, om bostedet ligger tæt på arbejdet. Til gengæld er det vigtigere at bo tæt på gode kulturelle tilbud og grønne områder (tabel 5). Livssituationen afgør bostedspræference Folk under uddannelse vil bo tæt på uddannelsesmulighederne, folk på arbejdsmarkedet vil bo tæt på arbejdet og folk uden for arbejdsmarkedet vil hellere bo tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport, kultur og grønne områder (tabel 6). Tabel 12 viser på samme måde, at det naturligvis er børnefamilier, der lægger vægt på nærhed til skoler og børnepasning.

Side 4 af 15


Uddannelseslængde har ringe betydning for valg af bosted Der er kun begrænset sammenhæng mellem valg af bosted og uddannelseslængde. Personer, der har folkeskolens 7 – 8 klasse som længste uddannelse, adskiller sig fra andre – men det forklares i højere grad af personernes kontakt til arbejdsmarkedet end af deres skolebaggrund (tabel 7). Folk i byer bor i overensstemmelse med deres præference – og vice versa Mange bor i overensstemmelse med deres præference. Folk i større byer lægger vægt på adgangen til deres arbejde, indkøbsmulighederne, bymiljøet og gode kulturtilbud. Folk i mindre byer og landområder lægger vægt på det grønne og adgangen til natur, skov og strand og mindre på bymiljø, indkøbsmuligheder og kulturtilbud (tabel 9). Der er ingen klare og markante sammenhænge mellem kommune og bostedsvalg (tabel 8) - men der er dog forskel fra kommune til kommune på, hvor højt nærhed til grønne områder prioriteres. Noget tyder på, at personer, der bor i større byer, samtidig er de personer, der har den laveste prioritering af nærhed til grønne områder. (tabel 8 og tabel 9). Det samme ses i tabel 10, som blandt andet viser, at personer, der bor på en landejendom, har markante præferencer for at bo i nærhed til grønne områder. Ejerformen har kun ringe betydning for bostedspræferencerne (tabel 11).

Side 5 af 15


Aldersgruppe Under 25 år 25 - 40 år 41-56 år 56-66 år Over 67 år Total 3,6 3,4 3,3 2,7 1,5 2,9 3,3 3,9 3,2 2,3 2,0 3,0 3,4 3,3 3,2 2,3 1,7 2,8 3,6 3,1 3,0 2,2 1,9 2,7 3,6 3,6 3,5 3,9 4,2 3,7 3,4 2,9 3,0 3,1 3,3 3,1 3,4 3,1 3,2 3,6 3,9 3,4 2,9 3,0 3,1 3,5 3,6 3,2 3,3 3,6 3,8 3,7 3,6 3,6

3,95 4,14 4,05

3,6 3,8 4,1 4,3 4,2 4,1

3,33 3,61 3,47

Fritidsliv

3,8 3,4 3,3 3,5 3,8 3,5

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

at det er tæt på familie og venner?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

Fritidsliv

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Dagligliv

3,60 3,68 3,64

at det er tæt på familie og venner?

3,13 3,35 3,24

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

3,08 3,75 3,42

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

Arbejdsliv

3,08 3,10 3,09

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

3,52 3,89 3,71

at der er et godt kollektiv transportsystem?

2,68 2,71 2,69

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

2,82 2,76 2,79

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

3,10 2,95 3,02

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

2,98 2,87 2,93

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på dit arbejde?

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

Køn Mand Kvinde Total

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 1. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv Familieliv

2,04 1,99 2,02

Tabel 2. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Familieliv

2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0


Indkomstgruppe Under 199.999 200.000 - 399.999 400.000 - 599.999 600.000 - 799.999 Over 800.000 Total 2,6 2,9 3,2 3,2 3,2 2,9 2,7 2,6 3,6 3,4 3,4 3,0 2,6 2,7 3,0 3,1 3,0 2,8 2,6 2,5 2,9 2,9 2,8 2,7 3,9 3,8 3,5 3,5 3,3 3,7 3,2 3,1 2,9 3,1 3,0 3,1 3,8 3,5 3,3 3,0 2,7 3,4 3,3 3,3 3,1 3,3 3,3 3,2 3,6 3,5 3,7 3,8 3,8 3,6 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1 4,0

Fritidsliv at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

at det er tæt på familie og venner?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

Dagligliv at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

Arbejdsliv at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 3. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig…

Familieliv

3,7 3,5 3,4 3,2 3,1 3,5

Side 7 af 15

2,0 2,0 2,2 1,9 1,7 2,0


Tabel 4. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig…

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Familieliv

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

Fritidsliv

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

BRANCHE Landbrug, fiskeri, råstofudvinding Nærings- og nydelsesmiddel Jern og metal Elektronik Anden industri Bygge og anlæg Handel og restauration Transportvirksomhed og telekommunikation Finansvirksomhed forretningsservice Offentlig, stat, region, kommune Total

Dagligliv

at bo tæt på dit arbejde?

Arbejdsliv

2,8 3,8 3,3 2,9 3,4 3,3 3,5 3,2 3,5 3,5 3,4

3,0 3,0 3,4 3,1 3,6 3,5 3,3 3,6 3,3 3,4 3,4

2,7 3,2 3,1 3,2 3,0 3,1 3,2 3,0 3,3 3,2 3,1

2,7 2,7 2,8 2,6 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9

3,5 3,4 3,6 3,2 3,3 3,4 3,9 3,3 3,9 3,7 3,6

2,8 2,6 2,9 2,6 3,0 3,0 3,4 2,9 3,1 3,0 3,0

3,0 3,3 2,8 2,4 3,0 2,7 3,1 2,8 3,2 3,5 3,1

3,1 3,1 2,8 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 3,0 3,3 3,1

4,4 3,7 3,3 3,6 3,2 3,6 3,7 3,7 3,9 3,9 3,7

4,6 3,8 4,1 4,1 3,7 3,7 3,8 4,2 4,3 4,2 4,0

3,1 3,4 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,3 3,3 3,4 3,4

2,4 2,2 2,2 2,4 2,0 2,3 2,1 1,9 1,9 2,0 2,1

Side 8 af 15


at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder? at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud? at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder? at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand? at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

ERHVERV Under uddannelse I beskæftigelse Ledig Uden for arbejdsstyrken Total at bo tæt på dit arbejde?

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder? at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder? at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand? at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Vikar Timelønnet Funktionær Mellemleder Topleder Selvstændig erhvervsdrivende Total

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 5. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv Stilling Fritidsliv

Tabel 6. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv

Familieliv

3,6 3,4 3,6 3,0 2,8 3,3 3,4 4,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,6 3,1 3,2 3,0 2,8 2,9 3,1 3,3 2,8 2,9 2,8 3,0 2,6 2,9 3,8 3,5 3,7 3,6 3,0 3,4 3,6 3,5 2,9 3,0 3,1 3,2 2,9 3,0 4,0 3,1 3,3 3,1 2,3 2,6 3,1 3,4 2,9 3,2 3,4 3,6 2,9 3,1 4,0 3,6 3,7 3,7 3,9 3,8 3,7 3,7 4,0 4,1 4,1 4,5 3,9 4,0 3,8 3,5 3,4 3,1 3,2 3,2 3,4 2,2 2,3 2,0 2,1 1,6 2,0 2,1

Fritidsliv Familieliv

3,4 3,4 3,5 1,7 2,9 3,2 3,4 3,0 2,2 3,0 3,5 3,1 3,6 1,8 2,8 3,6 2,9 2,9 2,1 2,7 3,4 3,6 3,3 4,1 3,7 3,2 3,0 3,2 3,2 3,1 3,5 3,1 3,9 3,9 3,4 3,1 3,1 3,0 3,5 3,2 3,2 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 4,0 4,0 4,2 4,0 3,6 3,4 3,5 3,6 3,5 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0

Side 9 af 15


du er vokset op?

at din bolig ligger i det område, hvor

at det er tæt på familie og venner?

Familieliv

skov eller strand?

friluftsmuligheder?

at der er gode fritids og

nærheden?

at der er er gode kulturtilbud i

transportsystem?

at der er et godt kollektiv

og pulserende byliv?

at der er et levende bymiljø

servicetilbud?

Fritidsliv at bo tæt ved grønne områder, natur,

UDDANNELSE

at bo tæt på indkøbsmuligheder og

uddannelsesmuligheder?

at bo tæt på gode

fremtidige jobmuligheder?

at det er centralt i forhold til

børnepasningsordninger?

at der er høj kvalitet af skole og

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 7. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv

Folkeskolen 7 / 8. klasse Folkeskolen 9 / 10 klasse / realeksamen Gymnasial uddannelse (Gymnasium, HF, HHX, HTX) Erhvervsuddannelse

1,7 3,0 3,2 3,0

2,3 2,7 3,1 3,0

1,8 2,8 3,2 2,8

1,7 2,8 3,3 2,6

3,9 3,5 3,7 3,7

3,1 2,9 3,3 3,1

4,0 3,4 3,6 3,3

3,2 2,7 3,2 3,2

3,6 3,5 3,5 3,6

4,2 3,9 3,7 4,0

3,9 3,7 3,5 3,4

1,9 2,2 2,0 2,2

Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse

2,8 3,0

2,8 3,3

2,8 2,8

2,7 2,7

3,8 3,7

3,3 2,9

3,4 3,5

3,3 3,5

3,6 3,8

4,2 4,2

3,5 3,4

2,2 1,8

Lang videregående uddannelse

3,0

3,1

2,9

2,7

3,5

3,2

3,1

3,5

3,6

4,1

3,3

1,6

Total

2,9

3,0

2,8

2,7

3,7

3,1

3,4

3,2

3,6

4,0

3,5

2,0

Side 10 af 15


at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

3,1 2,8 2,8 2,4 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2 3,1 2,6 3,3 2,9 2,6 2,7 2,7 2,4 2,5 2,7 2,7 2,2 2,6 2,8

Familieliv

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

3,4 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,5 3,0 2,9 2,4 3,2 2,9 3,0 3,2 2,2 2,5 2,8 3,2 2,4 2,7 3,0

Fritidsliv

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,9

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger ? at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

KOMMUNE Vejle Kommune Billund Kommune Odense Kommune Nyborg Kommune Esbjerg Kommune Sønderborg Kommune Nordfyns Kommune Tønder Kommune Kolding Kommune Middelfart Kommune Vejen Kommune Ærø Kommune Kerteminde Kommune Aabenraa Kommune Svendborg Kommune Varde Kommune Langeland Kommune Fredericia Kommune Haderslev Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Assens Kommune Fanø Kommune Total

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 8. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv

2,8 2,9 2,9 2,3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,4 2,3 2,4 2,8 2,7 2,6 2,8 2,3 2,6 2,5 2,5 2,1 2,1 2,7

3,7 3,6 3,8 3,4 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6 3,9 3,1 4,0 3,6 3,6 3,1 3,9 3,5 3,7 3,6 3,0 3,7

2,9 2,6 3,3 2,9 3,2 3,3 2,9 3,2 3,3 3,2 2,7 2,6 2,8 3,1 3,1 3,1 2,6 3,2 2,9 2,9 2,8 2,5 3,1

3,2 2,7 3,4 2,9 3,3 3,4 3,7 3,7 3,4 3,5 3,1 3,7 3,4 3,8 3,8 2,9 3,1 3,7 3,4 3,8 3,4 3,5 3,4

3,2 2,6 3,2 3,0 3,5 3,4 3,1 3,3 3,3 3,5 2,8 3,2 3,2 3,5 3,2 2,8 3,3 3,5 3,3 3,2 2,8 3,8 3,2

3,7 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,5 3,7 3,7 3,3 4,2 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7 3,6 3,6 3,9 3,5 3,6

4,2 3,6 3,7 4,3 3,9 4,1 4,6 4,2 4,0 4,2 3,8 4,8 4,7 4,4 4,1 3,9 4,4 4,3 3,9 4,0 4,3 4,7 4,0

3,3 3,4 3,6 3,3 3,5 3,2 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 3,1 3,3 3,5 3,5 3,7 3,0 3,5 3,5 3,4 3,3 3,9 3,5

1,9 2,0 1,8 2,2 2,2 2,2 1,9 2,4 2,0 2,1 2,3 3,1 2,5 1,9 1,8 2,4 1,7 2,1 1,9 2,0 2,0 1,6 2,0

Side 11 af 15


Tabel 9. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Familieliv

at bo tæt på dit arbejde? I hvilken type område bor du? I en by med mere end 100.000 indbyggere I en by med mere end 25.000 og med færre end 100.000 indbyggere I en by med mere end 10.000 og færre end 25.000 indbyggere I en by med mere end 5.000 og færre end 10.000 indbyggere I en by med mere end 2000 og færre end 5.000 indbyggere I et landområde eller by med færre end 2000 indbyggere Total

Fritidsliv

3,3 3,0

2,9 3,1

2,9 2,9

2,9 2,8

3,8 3,8

3,4 3,3

3,5 3,4

3,3 3,4

3,5 3,7

3,7 4,0

3,7 3,3

1,9 1,9

3,0

3,1

2,8

2,6

3,8

3,2

3,3

3,4

3,7

4,1

3,5

1,9

2,9

2,7

2,7

2,6

3,8

3,1

3,6

3,2

3,6

4,1

3,5

2,2

2,7

3,1

2,7

2,6

3,7

2,8

3,4

3,3

3,7

4,2

3,6

2,1

2,8

3,0

2,6

2,5

3,4

2,6

3,3

3,0

3,7

4,3

3,3

2,1

2,9

3,0

2,8

2,7

3,7

3,1

3,4

3,2

3,6

4,0

3,5

2,0

Side 12 af 15


at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder? at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud? at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på din husstand? Ejer (inkl. andelsbolig) Lejer Total at bo tæt på dit arbejde?

at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder? at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud? at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Hvilken type bolig er din faste adresse? Stuehus til landbrugsejendom Parcelhus eller villa Række- kæde eller dobbelthus Etagebolig Total

at bo tæt på dit arbejde?

Tabel 10. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv Fritidsliv

Tabel 11. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv

Familieliv

2,7 3,0 2,6 3,1 2,9 3,1 3,2 2,6 2,9 3,0 2,9 2,8 2,5 3,0 2,8 2,7 2,7 2,2 2,9 2,7 3,2 3,7 4,0 3,9 3,7 2,9 3,0 3,1 3,4 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 3,4 3,2 3,2 3,3 3,4 3,2 3,9 3,7 3,6 3,4 3,6 4,5 4,1 4,0 3,8 4,0 3,3 3,4 3,6 3,6 3,5 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0

Fritidsliv Familieliv

2,9 3,0 2,9 3,1 2,7 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 3,7 3,8 3,7 3,0 3,3 3,1 3,3 3,7 3,4 3,3 3,2 3,2 3,7 3,5 3,6 4,1 3,8 4,0 3,4 3,6 3,5 2,0 2,0 2,0

Side 13 af 15


Tabel 12. Hvis du i dag skulle vælge ny bolig, hvad ville så være afgørende for dig. Hvilken betydning ville det have for dit valg af bolig… Arbejdsliv Dagligliv at der er høj kvalitet af skole og børnepasningsordninger?

at det er centralt i forhold til fremtidige jobmuligheder?

at bo tæt på gode uddannelsesmuligheder?

at bo tæt på indkøbsmuligheder og servicetilbud?

at der er et levende bymiljø og pulserende byliv?

at der er et godt kollektiv transportsystem?

at der er er gode kulturtilbud i nærheden?

at der er gode fritids og friluftsmuligheder?

at bo tæt ved grønne områder, natur, skov eller strand?

at det er tæt på familie og venner?

at din bolig ligger i det område, hvor du er vokset op?

Familieliv

at bo tæt på dit arbejde?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på din husstand? Enlig med hjemmeboende barn/børn Enlig uden hjemmeboende børn Par med hjemmeboende børn Par uden hjemmeboende børn Anden husstandsform Total

Fritidsliv

3,2 2,6 3,4 2,6 2,9 2,9

3,7 2,3 4,1 2,5 2,6 3,0

3,1 2,5 3,3 2,5 2,6 2,8

3,1 2,3 3,3 2,3 2,8 2,7

3,8 3,9 3,5 3,7 3,6 3,7

3,3 3,2 2,9 3,1 3,2 3,1

3,7 3,7 3,1 3,5 3,4 3,4

3,2 3,4 3,1 3,3 3,2 3,2

3,6 3,4 3,9 3,6 3,4 3,6

3,9 3,9 4,0 4,2 3,4 4,0

3,4 3,7 3,3 3,5 3,7 3,5

1,8 2,1 2,0 2,0 2,2 2,0

Side 14 af 15


FAKTA OM Borgerpanel for Region Syddanmark ”Borgerpanel for Region Syddanmark” er et repræsentativt panel af mere end 1 000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i januar 2009. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til:

Flemming Torp Regional Udvikling, Strategi og Analyse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Tlf +45 7663 2013 Email: Flemming.Torp@regionsyddanmark.dk

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo - bare vi bor grønt  

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo - bare vi bor grønt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you