Page 1

Vandreturisme Delanalyse Aktiv tematurisme i Region Syddanmark


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Titel: Vandreturisme – Aktiv tematurisme i Region Syddanmark

Udarbejdet for: Region Syddanmark

Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup

Juli 2014 Forfattere: Leif Jakobsen, Teknologisk Institut, og Jørgen Haller, Jysk Analyse, i samarbejde med Eskild Hansen, EHSB. Billedmateriale: Vækstcenteret – dansk-tysk udviklings- og markedsføringsprojekt


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Indhold 1.

Indledning.................................................................................................... 4

2.

Opmærksomhedspunkter: En kort sammenfatning ............................................ 5

3.

Hvem er vandrerne? ...................................................................................... 7

4.

Vandreturister i Region Syddanmark – en profilanalyse...................................... 9

4.1.

Light- og Heavy vandrere ........................................................................10

4.2.

Forskelle mellem vest- og østkysten .........................................................13

5.

Efterspørgselstendenser inden for vandring .....................................................16

5.1.

Vandrere ...............................................................................................17

5.2.

Generelle tendenser inden for vandring .....................................................17

5.3.

Danmark ...............................................................................................18

5.4.

Tyskland................................................................................................19

5.5.

Holland .................................................................................................23

5.6.

Sverige .................................................................................................24

5.7.

Norge....................................................................................................25

6.

Turoperatører: pakketure efterspørges ...........................................................25

Referencer...........................................................................................................26 Interviewpersoner ................................................................................................27 Bilagstabeller: Profilbeskrivelse ..............................................................................28


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

1. Indledning ”Aktiv tematurisme i Region Syddanmark” sætter fokus på seks temaer inden for aktiv tematurisme – nemlig cykling, vandring, lystfiskeri, lystsejlads, kano & kajak samt dykning. Dette notat har fokus på vandring. Projektets formål er at tilvejebringe viden, som strategisk kan understøtte udviklingen af den aktive tematurisme i Region Syddanmark. Der skal kort og godt sættes ord og tal på udviklingen og på de tendenser, som præger Region Syddanmarks vigtige nærmarkeder, herunder Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Denne strategiske markedsovervågning undersøger følgende for hvert af de seks temaer: • •

Hvem er de nuværende aktive turister i regionen – også opdelt på hhv. øst- og vestkysten? Hvem er de potentielle aktive turister? Hvilke (internationale) tendenser vil påvirke efterspørgslen? Og hvilken effekt kan dette forventes at have på Region Syddanmark? Der bliver således givet et bud på udviklingstendenser, som turismeaktører i Region Syddanmark kan tage med i deres strategiske overvejelser over udvikling af aktive ferieformer. Det er op til de regionale turismeaktører efterfølgende at vurdere de forskellige udviklingsmuligheders økonomiske bæredygtighed.

Temaerne er belyst efter fælles fremgangsmåde; dvs. ved hjælp af data fra VisitDenmarks turistundersøgelser, indsamling af materiale i Danmark og i udlandet samt ekspertinterview med personer i berørte lande. De seks temarapporter er sammenfattet i en tværgående rapport. En gennemgående udfordring for alle seks analyser er, at der ikke findes data, der muliggør sammenligninger på tværs af lande og aktive ferieformer. De fleste data er baseret på spørgeskemaundersøgelser med varierende fokus og forskellige målgrupper. Hertil kommer mere kvalitative vurderinger, som ofte ser det enkelte tema ud fra én indfaldsvinkel uden nødvendigvis at have et samlet overblik. Hvert notat tegner et statistisk billede af turister i Region Syddanmark, som på den ene eller den anden måde udøver én af de seks aktiviteter – ofte uden at være inkarnerede udøvere. Kort og godt er der givet en profil af de turister i Region Syddanmark, der fx cykler – uanset om det er hen til bageren eller på længere ture. Herudover er der søgt efter udviklingstendenser, der præger de mere inkarnerede udøvere ud fra en antagelse om, at disse udøvere er med til at forme den fremtidige temaaktivitet for de mange.

4


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

2. Opmærksomhedspunkter: En kort sammenfatning Udfordringen ved at indkredse turismesegmentet ”vandrere” er, at stort set alle vandrer i et eller andet omfang. Blandt turisterne i Region Syddanmark går 83 procent en tur på deres ferie. De, der vandrer mindst én tur på minimum 5 km, udgør 46 procent af alle turister i Region Syddanmark. Set i dette lys vandrer stort set alle turister, men der er nok mere tale om, at mange har været ude på en spadseretur. Egentlig vandring fordrer en mere dedikeret adfærd – og giver anledning til et særligt efterspørgselsmønster. I nærværende analyse bruges begrebet, vandrere, således kun om de, der ifølge eget udsagn, ofte eller meget ofte har gået/vandret minimum 5 km og som anfører muligheder for at vandre som en grund til at vælge Danmark. Disse Heavyvandrere udgør 23 procent af alle vandrere og 5 procent af alle turister svarende til ca. 84.000 turister i Region Syddanmark. En særlig turismeindsats målrettet vandreturister må have fokus på Heavy-vandrere. Dette segment rummer imidlertid forskellige delsegmenter, herunder de mere dedikerede udøvere som rejser med bagage over længere strækninger eller søger udfordringer og geografier for klatring og bjergbestigning. Figur 2.1 illustrerer sammenhængen mellem markedets størrelse og forbrugets karakter. Heri ligger også en antagelse om, at dedikerede udøveres efterspørgsel og adfærd har en afsmittende effekt på massemarkedet. Figur 2.1: Markedssegmenter – markedets størrelse og krav til produktet

Ud fra en række skriftelige kilder (rapporter, hjemmesider mv.) og interview med aktører inden for vandring og vandreturisme tegner der sig følgende tendenser, som især relaterer sig til Heavy-vandrere og i nogen grad til de mere dedikerede udøvere: Markedstendenser •

Vandring udgør et stort og stabilt marked med tendens til stigende efterspørgsel i vores nærmarkeder. Her har mellem en og to tredjedele regelmæssigt vandret på ferier inden for de seneste to år. Dette hænger til dels sammen med, at ældre personer vandrer meget. Den demografiske udvikling vil således være gunstig for en stigende efterspørgsel. Endelig er vandring en lettilgængelig form for aktiv ferie (få krav til udstyr og forberedelse), hvilket gør det nemt at tage vandring op som en aktivitet. 5


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

• • •

8 ud af 10 aktive tyske vandrere tilbringer deres vandreferie uden for Tyskland. De fleste ture er endagsture med udgangspunkt i ferieboligen. Turene er ofte spontane med en ringe grad af planlægning. Mere krævende former for vandring – trekking (vandring med oppakning) og klatring – vinder frem. Her bliver træning og (certificeret) uddannelse af afgørende betydning for udøvelsen. Der er en tendens til, at den topografi, som man kender fra sin hjemegn, også spiller en stor rolle for præferencerne til vandring i ferien. Således er bjergfattige egne som Danmark i høj grad attraktive for nordtyskere og hollændere, mens vandrere fra det sydlige Tyskland samt Norge og Sverige er mere til det bjergrige terræn.

Motiver og ønsker • • •

De egentlige vandrere er først og fremmest motiveret af naturoplevelser – og i mindre grad af kulturelle oplevelser knyttet til vandringen. De mere ekstreme former for vandring (høj sværhedsgrad) hælder i høj grad til naturoplevelsen og den fysiske udfordring ved at gennemføre turen. Selvom naturen er i fokus, går ønskerne til vandreturen i stigende grad i retning af øgede krav til organiserede rammer for turen og bedre komfort. Dette kommer bl.a. til udtryk i ønsker om mærkning af stier (efter kvalitetstandarder) og organiserede ture med bagagetransport.

Markedets reaktioner på nye efterspørgselstendenser •

Vandreruter af høj kvalitet (underlag, afmærkning mv.) og, som det ses i vores nabolande, med en udbredt brug af kvalitets- eller mærkningsordninger, der dokumenterer, at ruterne lever op til visse standarder. Lignende kvalitetstandarder ses også for ”gæstgiverier”. Dette synes dog ikke at have samme betydning for valg af vandreruter, selvom der er en generel stigende efterspørgsel efter mere komfort (luksus). For arrangerede ture – enten som guidede gruppeture eller individuelle ture uden guide (ofte med bagagetransport) – synes der også at være en tendens til, at god mad, vin og øl bliver gjort til mål for turen. I takt med at flere økonomisk ressourcestærke ældre vandrer, synes der at være en tendens til, at vandreturene også bliver trofærejser. Der kommer prestige i at have vandret i et berømt område – i nærheden af (besteget) en bjergtinde, i en nationalpark, ad en bestemt berømt rute (fx en pilgrimsrejse) eller lignende. Fjernere rejsemål er i stigende grad kommet på programmet.

Udfordringer og trusler i forhold til vækst i dansk vandreturisme I dag bor hovedparten af vandreturisterne i Danmark i feriehuse eller på campingpladser. Herfra vil vandreturene typisk tage afsæt i form af endagsture uden den store planlægning. Den internationale tendens til stigende efterspørgsel efter service og komfort i forbindelse med vandring vil muligvis være mindre i Danmark men øjensynligt stigende.

6


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

I Danmarks nærmarkeder er der en stigende interesse for vandring. Der er således potentiale for at få flere til at vælge Danmark som ”vandringsland”. Men det skal følges af grunde til at vælge Danmark som vandringsdestination – gode, veludviklede vandringsmuligheder. For Region Syddanmark peger efterspørgselstendenserne på en række trusler og muligheder for at realisere dette potentiale: Trusler •

Muligheder

Vandring i Danmark appellerer især til vandrere, hvis hjemegn ligner den danske geografi, hvorfor sydtyskere, svenskere og nordmænd typisk vil foretrække andre mere udfordrende topografier.

Vækst i gruppen af ældre, relativt velstillede vandrere for hvem den danske geografi (topografi) er attraktiv.

Samspil mellem land og vand som afsæt for vandretilbud – pakkerejser.

Få eller ingen egentlige signaturruter.

Svagt udviklet netværk af vandrestier – certificering af stier.

Vandring som bindeled mellem naturog kulturoplevelser samt nordisk gastronomi.

Synliggørelse af økonomisk potentiale for turoperatører.

Samlet set fremstår markedet for vandreturisme som et stort, stabilt marked med en tendens til svagt stigende efterspørgsel i retning af krav til kvalitet – bl.a. båret af en voksende ældregruppe. Region Syddanmark er udfordret af sin topografi, som betyder en større appel til vandrere, hvis hjemegn ligner Danmark – som fx Nordtyskland og Holland. Mulighederne for en større markedsandel blandt disse segmenter går via bedre adgang til naturen og ved at udvikle tilbud – herunder pakketure. Dette marked synes at ligge tæt op af det bredere vandremarked i Region Syddanmark, hvorfor bedring af det samlede vandreprodukt vil have en afsmittede effekt på turister med vandrepræferencer – typisk for selvorganiserede dagsture.

3. Hvem er vandrerne? Stort set alle turister (83 procent) går korte ture under deres ferie i Region Syddanmark. Regner vi ture på minimum 5 km som deciderede ”vandreture”, kan 46 procent af turisterne i Region Syddanmark umiddelbart henregnes til ”vandrerne”. Dette er naturligvis en grov kategorisering, da mange af disse ture sandsynligvis slet ikke har haft ”vandring” som formål. For at få et mere retvisende billede af antallet af egentlige vandreturister er det nødvendigt at se nærmere på, hvor meget turisterne har vandret. Der indgår i VisitDenmarks Turistundersøgelse 2011 et spørgsmål om vandringsaktiviteten: ”Hvor ofte har du under opholdet vandret ture af 5 km eller mere?”

7


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Hvis vi udelukkende ser på dette spørgsmål, så har knap halvdelen af turisterne ”vandret” mindst én gang under opholdet. Det er en ret stor andel vandrere. Det viser sig desuden, at de, der har gået 5 km en gang under opholdet i stort omfang også har cyklet, fisket etc.1. Hvis man nu ser bort fra turister, der kun har gået en enkelt tur på minimum 5 km, bliver andelen, der vandrer, mindre, og profilen ligger ikke så tæt op ad en samlet profil for syddanske turister. Det er denne definition af vandreren, der vil ligge til grund for det følgende. Altså defineres en vandreturist som en, der går/vandrer minimum 5 km mere end én gang i løbet af ferien. Disse vandreturister udgør 28 procent af alle turister i Region Syddanmark. 21 procent af de danske turister er vandrere, og 43 procent af de tyske turister er det. For at kunne stille skarpt på den del af vandrerne, for hvem vandring har betydning, opdeles vandrere i Heavy- og Light-vandrere: •

Heavy-vandrere er turister, der har angivet, at de ofte eller meget ofte har gået/vandret min. 5 km, og som har anført muligheden for at vandre som en grund til at vælge Danmark. Light-vandrere er turister, der blot har gået/vandret minimum 5 km en enkelt gang eller en gang imellem. Muligheden for at vandre indgår ikke nødvendigvis i deres valg af destination.

Herudover er der grupper af dedikerede udøvere – som også kan være turister – der ofte har stor viden om vandring og vandreudstyr og dyrker vandring mere intenst – som fx trekking eller bjergbestigning. Figur 3.1 illustrerer en sammenhæng mellem markedets størrelse og forbrugets karakter for disse tre grupper. Figur 3.1: Sammenhængen mellem efterspørgslens størrelse og krav til produktet

1

Spørgsmålet er – som for cykling – tydeligvis ikke tilstrækkeligt til at definere en vandrer, og man kan tage labelen for denne gruppe op til overvejelse. Man kunne med fordel se på definitionen af en vandrer og have et mere klart spørgsmål, der kunne adskille vandrere fra folk, der blot går tur. I forhold til at opstille en profil for vandrerne med udgangspunkt i Turistundersøgelsen 2011 er der behov for at stramme definitionen. Og med det givne udgangspunkt må profilen tages med et vist forbehold.

8


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

I det følgende tegnes en profil af vandreturister i Region Syddanmark med fokus på Light og Heavy users, som bygger på data fra VisitDenmark. Disse data er sammenstillet i et omfattende tabelbilag til denne rapport. I afsnit 5 ses der på de udviklingstendenser, der præger udøvere i feltet mellem Heavy users og Dedikerede udøvere.

4. Vandreturister i Region Syddanmark – en profilanalyse Der er ca. 454.000 turister i Region Syddanmark, der kan karakteriseres som vandrere – jf. ovennævnte definition. 65 procent af vandreturisterne finder vi på vestkysten, mens de resterende 35 procent er at finde på østkysten.

Den typiske vandreturist i Region Syddanmark Nationalitet. Den typiske vandreturist kommer fra Tyskland eller fra Danmark. Vi finder især den tyske vandreturist på vestkysten, mens vi møder den danske vandreturist på østkysten. Alder. Vandreturisten er mellem 40 og 69 år. VDK-målgruppe. Godt halvdelen af vandreturisterne tilhører målgruppen ”Det Gode Liv”. Mange vandreturister holder således ferie uden børn. Det gælder især for Heavy-vandrerne hvor knap to tredjedele tilhører målgruppen ”Det Gode Liv”. Døgnforbrug. Vandreturisten har et døgnforbrug på 368 kr., hvilket er som gennemsnittet. Gennemsnittet for hvad???? Ophold. Vandreturisten har 9-10 overnatninger under opholdet og bor i feriehus. Vandretype. Den typiske vandrer i Region Syddanmark, tager vandreture på mere end 5 km ”en gang imellem” eller ”ind imellem” under opholdet. Antal. Der er ca. 454.000 vandreturister i Region Syddanmark, hvoraf ca. 370.000 er Lightvandrere og ca. 84.000 er Heavy-vandrere. Omregnet til overnatninger har vandreturisterne i alt 4.485.496 overnatninger, hvoraf den største andel er på vestkysten, hvor vandreturisterne har 3.244.527 overnatninger.

I lighed med andre aktive turistsegmenter udgør turister fra Tyskland en forholdsvis stor del. Tyskerne udgør således den største gruppe blandt vandrerne – især blandt Heavyvandrerne, hvor andelen af tyskere er 69 procent. Figur 4.1: Vandreturisternes oprindelsesland

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

9


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

4.1.

Light- og Heavy vandrere

Godt halvdelen af vandreturisterne tilhører VisitDenmark-målgruppen ”Det Gode Liv”. Vi finder den største andel af turister tilhørende denne målgruppe blandt Heavy-vandrerne. Det vil sige, at knap to tredjedele af dem der vandrer meget rejser uden børn. Figur 4.2: Fordeling på VisitDenmarks målgrupper

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

En stor andel af Heavy-vandrerne (60 procent) rejser to personer sammen. For Lightvandrerne gælder dette for knap halvdelen. En tredjedel af Light-vandrerne rejser tre eller flere sammen. Vandreturisterne har i gennemsnit 9-10 overnatninger under opholdet. I gennemsnit har Heavy-vandrerne 14-15 overnatninger, mens Light-vandrerne har 8-9 overnatninger. 17 procent af Heavy-vandrerne har 15 eller flere overnatninger. Figur 4.3: Antal overnatninger

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

10


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Vandreturisternes døgnforbrug er som gennemsnittet – de har et døgnforbrug på 368 kr. Mens heavy-vandrere har et døgnforbrug på blot 234 kr., er Light-vandreres døgnforbrug 426 kr. Over halvdelen af vandreturisterne overnatter i feriehus og knap en fjerdedel camperer. Ser vi udelukkende på Heavy-vandrerne, overnatter knap to tredjedele i feriehuse. Dette kan forklares med, at vi finder den største andel af Heavy-vandrere (79 procent) på vestkysten, hvor feriehuset er den dominerende overnatningsform. Heavy-vandrerne er generelt underrepræsenterede på hoteller og vandrerhjem. Figur 4.4: Overnatningsform blandt vandreturister

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

Vandreturisterne er typisk ankommet til destinationen med bil. En mindre andel kommer i mobil-home/camper. Vandreturisterne booker deres overnatning forud for opholdet. 89 procent af alle vandreturister har booket indkvartering forud for opholdet, og godt halvdelen booker via internettet. Indkvartering og billetter (transport eller attraktioner) er typisk booket sammen. Selvom vandreturisterne i forvejen har kendskab til Danmark – 93 procent af dem har holdt ferie i Danmark før – søger godt halvdelen af vandreturisterne oplysninger om Danmark forud for afrejsen. Det er især på destinationernes hjemmeside (46 procent) og på internettet generelt (25 procent). Vandreturisterne betegner selv deres ferie som Strand-naturferie (73 procent), Familieferie (53 procent) og Parferie (39 procent). 88 procent af Heavy-vandrerne betegner ferien som en Strand-naturferie. 31 procent af Heavy-vandrerne betegner ferien som aktiv ferie, mens dette gælder for 26 procent af alle vandrere. Naturoplevelser og strand, kyst og hav er de væsentligste motiver for at vælge Danmark som feriedestination. Over 80 procent af vandreturisterne nævner naturoplevelser og strand, kyst og hav som årsag til, at de kommer til Danmark. Disse parametre hænger

11


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

uløseligt sammen med vandring og mulighederne for at vandre. To tredjedele af vandreturisterne nævner muligheden for at vandre som årsag til at vælge Danmark. Figur 4.5: Motiv for at vælge Region Syddanmark som feriedestination

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

Heavy-vandrerne angiver – ud over muligheden for at vandre – stort set alle naturoplevelser og strand, kyst og hav som motiv. Herudover nævner 80 procent af Heavyvandrerne, at det er trygt at være i Danmark. Der er blandt vandreturisterne en generel tilfredshed med det aktuelle ferieophold. Godt halvdelen er utilfredse med forholdet mellem pris og kvalitet. Blandt Heavy-vandrerne er 27 procent utilfredse med attraktioner/seværdigheder. Vandreturisterne i Region Syddanmark er generelt aktive turister; især inden for fysiske aktiviteter og aktiviteter forbundet med natur. Vandreturisterne er mere aktive end turisterne i regionen – både når det gælder fysiske aktiviteter og kulturelle oplevelser. Figur 4.6: Ferieaktiviteter

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

12


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Figur 4.7: Ferieaktiviteter

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

4.2.

Forskelle mellem vest- og østkysten

To tredjedele af vandreturisterne finder vi på vestkysten svarende til, at ud af ca. 454.000 vandreturister findes ca. 300.000 (65 procent) på vestkysten, mens de resterende fordeles over østkystområdet. Tyskernes store andel har naturligvis også indflydelse på øst-vestprofilen. Mange tyske turister vandrer på vestkysten – hele 70 procent – mens tyskerne kun udgør 16 procent af vandreturisterne på østkysten. På østkysten finder vi derimod de danske vandreturister. Figur 4.8: Oprindelseslande for vandreturister fordelt på henholdsvis øst- og vestkysten i Region Syddanmark

Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen 2011.

13


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

På østkysten er der en lidt større andel (42 procent), som har en indkomst i den øvre ende af indkomstskalaen, end tilfældet er for vandreturisterne på vestkysten (32 procent). På de øvrige sociodemografiske variable er der ikke store forskelle. På vestkysten er vandreturisterne fordelt med 22 procent Heavy-vandrere og 78 procent Light-vandrere. På østkysten er der 11 procent Heavy-vandrere og 89 procent Lightvandrere. Der er væsentlig forskel på, hvilken type overnatning vandreturisterne på henholdsvis øst- og vestkysten vælger. På østkysten overnatter vandreturisterne enten på campingpladser (38 procent) eller på hotel (28 procent). Vestkysten er karakteriseret ved flest overnatninger i feriehuse (75 procent). Antallet af overnatninger er størst på vestkysten. Her har 96 procent af vandreturisterne 5 overnatninger eller flere. På østkysten har godt en tredjedel af vandreturisterne kortere ophold med 3 overnatninger eller færre. Figur 4.9: Antal overnatninger for vandreturister fordelt på henholdsvis øst- og vestkysten i Region Syddanmark

Kilde: VisitDenmark, Turismeundersøgelsen 2011.

Langt de fleste af turisterne på både øst- og vestkysten har været her før. På østkysten er der dog 14 procent, som er her for første gang. Det er flere end for samtlige turister. Hvor de fleste på vestkysten kommer i bil, kommer hver femte vandrer på østkysten hertil i mobil-home/camper. Vandreturisterne på østkysten har et noget højere døgnforbrug end vandreturisterne på vestkysten. På østkysten er døgnforbruget 454 kr., mens det på vestkysten er 339 kr. På østkysten har 19 procent booket ophold som en pakkerejse. Det betyder, at der i højere grad bookes/bestilles forplejning og oplevelser sammen med opholdet som en del af pakkerejsen. Over halvdelen af vandreturisterne på vestkysten søger information forud for besøget. De benytter i høj grad destinationens hjemmeside. Vandreturister på østkysten er knap så

14


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

målrettede i deres research og henter således deres informationer fra generelle internetsøgninger samt aviser og magasiner. Når vandreturisterne på vestkysten skal beskrive deres ophold, er det typisk med begreber som strand- og naturferie. På vestkysten er en forholdsvis stor del på ferie med familie og venner. Det hænger sammen med, at en stor del overnatter i sommerhus med plads til mange personer. På østkysten holder man – oftere end på vestkysten – byferie eller er på rundrejse i Danmark. For vandreturisterne på østkysten er muligheden for at vandre knap så væsentligt for valget af Danmark som destination, som det er for vandreturisterne på vestkysten. Her nævner 78 procent vandring som motiv for at holde ferie i Danmark. På såvel øst- som vestkysten er vandreturisterne alt i alt tilfredse med deres ophold. På østkysten er vandreturisterne mere utilfredse med forhold vedr. overnatning end tilfældet er på vestkysten. 16 procent er utilfredse med informationen, og 32 procent er utilfredse med aktivitetsmulighederne på overnatningsstedet. Helt overordnet er vandreturisterne aktive – både med hensyn til aktiv ferie og kulturelle oplevelser. Stedet har naturligvis stor betydning for, hvad vandreturisterne foretager sig på deres ferier. På vestkysten har 92 procent således været på udflugt i naturen, mens man på østkysten oftere kombinerer vandreoplevelsen vandaktiviteter som kano/kajak eller lystsejlads. Også overnatningsformen har indflydelse på turistens aktiviteter. Mens det typiske feriehus på vestkysten ikke indbyder til så mange restaurantbesøg, er det til gengæld ofte udstyret med spa eller andre wellness-faciliteter. Figur 4.10: Ferieaktiviteter – vandreturister fordelt på henholdsvis øst- og vestkysten i Region Syddanmark

Kilde: VisitDenmark, Turismeundersøgelsen 2011.

15


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Figur 4.11: Ferieaktiviteter – vandreturister fordelt på henholdsvis øst- og vestkysten i Region Syddanmark

Kilde: VisitDenmark, Turismeundersøgelsen 2011.

Generelt kan vi sige om vandreturisterne, som de er beskrevet i VisitDenmark Turistundersøgelsen 2011, at de i nogen grad ligner de øvrige turister. Blot er de mere aktive.

5. Efterspørgselstendenser inden for vandring En række mere overordnede udviklingstendenser har været med til at løfte de aktive ferieformer frem. Det drejer sig bl.a. om et stigende fokus på sundhed, velvære (wellness) og til dels også bæredygtighed, som trækker i retning af, at mange – og stadig flere – vil lægge vægt på muligheden for fysisk aktivitet i ferien2. Denne mere generelle megatrend slår bredt igennem ved, at turister på deres ferie ofte udøver forskellige former for aktiviteter. Turisterhvervet har også set denne tendens, og for at imødekomme tendensen er der fx fremgang i koncepthoteller – fx sportshoteller. Endelig ses også tilbud til de mere øvede, specialiserede udøvere i form af events eller særlige turismeprodukter, som er tilpasset udøvelsen. I øvrigt er det vigtigt også at være opmærksom på, at der i enhver tendens ofte også vil være én modtendens udtrykt som fx et ønske om at slappe af og oplade batterierne i ferien3. Sådanne overordnende og mere langsigtede tendenser vil også være med til at sætte (nye) rammer for vandring. I denne undersøgelse har det ikke været sigtet at indfange modtendenser, men derimod at se på hvilke tendenser, der kan drive de enkelte aktive ferieformer frem. I det følgende vil fokus derfor være på de korte og mellemlange tendenser, som ses inden for vandring.

2 Ud over sådanne generelle tendenser, som har direkte indvirkning på de aktive ferieformer, har andre generelle trends også indflydelse på udviklingen inden for turisme. Det drejer sig bl.a. om demografiske forhold, politiske forhold, teknologi mv. (Eurostat, 2008). 3 http://www.check-in.dk/enighed-om-rejsetrends

16


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

5.1.

Vandrere

Problematikken med definition og kategorisering af vandrere er ikke kun et dansk fænomen. Et tysk studie har på lignende vis opstillet kategorier, som udfolder begreberne Light- og Heavy-vandrere, men ved brug af de mere illustrative betegnelser, ”at vandre” og ”at spadsere”, se Tabel 5.1. ”At vandre” er således udtryk for en stærkere fysisk og mental aktivitet, der forudsætter en vis grad af forberedelse. Hertil kommer, at der under denne kategori også vil gemme sig aktiviteter som pilgrimsrejser, trekking, klatring og lignede. Med disse udfoldede kategorier er det tydeligt, at gruppen ”at spadsere” ikke er et egentligt turismesegment eller ”reason-to-go” men blot en aktivitet på ferien. Figur 5.1: Karakteristik af profilerne ”at vandre” og ”at spadsere” Karakteristik

”At vandre”

”At spadsere”

Tid (+/-)

½ dag

+/- 1 time

Længde

+/- 13 km

Få km

Moderat til hurtig

Afslappet

Planlægning, læsning

Ingen

Tøj til alt slags vejr, oppakning, mad Natur, fysiske udfordringer

Regntøj Frisk luft

Overvejende fjerntliggende steder

Overvejende tæt på byen/hjemegn

Hastighed Forberedelse Udrustning Motiv Aktionsradius

Kilde: (Dicks & Neumeyer, Grundlagenuntersuchung Friezerit und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 a).

Tilsvarende opdeling anvendes i Holland. Dog med den tilføjelse, at ”vandrere” opdeles i henholdsvis ”vandrere” og ”langdistancevandrere” (Stickting Wandelplatform - LAW, 2010).

5.2.

Generelle tendenser inden for vandring

Det samlede marked for vandrere (vandreturisme) er ikke opgjort under ét. Desuden er vandring begunstiget af at være let at udøve (få krav til teknisk kunnen, udstyr mv.) samtidig med, at vandring flugter med tendenser som sundhed, fysisk aktivitet og muligheder for at opleve autentiske naturlige miljøer. Set over en lidt længere periode fra 2002 til 2012 kan der dog observeres en vis stigende tendens i Tyskland. Tyskere er således blevet spurgt om, hvilke ferieaktiviteter de ofte eller meget ofte har gennemført de tre foregående år. På en liste over 19 mulige ferieaktiviteter er vandring således gået fra en 10. plads i 2002 til en 7. plads i 2012. Det svarer til, at godt en tredjedel af de ferierende tyskere har vandret (Beer & Winkler, 2012). I forlængelse heraf har VisitDenmark spurgt de udenlandske turister, om de inden for de seneste to år har vandret regelmæssigt på deres ferier. Her viser det sig, at en ganske stor andel har vandret. Dette dog med undtagelse af de adspurgte hollændere.

17


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Figur 5.2: Andelen (procent) af udenlandske turister, der på deres ferie inden for de seneste to år regelmæssigt har vandret på ferien

Kilde: VisitDenmark Brandmåling 2014.

Den typiske vandrer er karakteriseret ved at være en lidt ældre person, hvorved turisme med fokus på vandring vil være begunstiget af den demografiske udvikling med en tiltagende aldrende befolkning. Flere interviewpersoner vurderer således efterspørgslen til at være stabil til positiv.

5.3.

Danmark

Vandring er ifølge Idrættens Analyseinstitut den tredje mest udbredte motionsform (23 procent er regelmæssigt på vandretur), og udøves især af personer over 50 år. Dansk Vandrelaug havde i 2012 ca. 7.200 medlemmer, og det er således forventeligt, at langt størsteparten af alle vandreture er uorganiserede (88 procent) (HIRD & KO og Kvistgaard Consulting, 2013). De, som er mere dedikerede vandrere, har fokus på udstyr, den gode tur (rolig rute med skiltning – gerne koblet til GPS) og gode, enkle/primitive overnatningsmuligheder (camping/shelters, B&B og hytter) (Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse, 2008) og (HIRD & KO og Kvistgaard Consulting, 2013). Mange foretrækker således moderat komfort, men det udelukker ikke, at kvaliteten på de frie, gratis overnatningsmuligheder godt må være i top, som en interviewperson udtrykte det. De fremtidige ønsker til vandreturen er primært muligheder for naturoplevelser og naturseværdigheder undervejs. Lokal gastronomi eller lokale begivenheder har interesse for ca. en tredjedel, mens kun 10 procent vil lægge vægt på interaktive web-aktiviteter (Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse, 2008). Interview med danske ressourcepersoner peger på, at den danske natur er unik og meget afvekslende inden for kort afstand (gå-venlig afstand mellem skov, blødt bakkede landskaber og kystområder, men at offentlige stiers stand bliver stadig ringere, og at mange markveje forsvinder i disse år (dvs. kvalitet og adgangsforhold)). Hertil kommer ringe skiltning som gør det vanskeligt at orientere sig undervejs. Etableringen af naturparker kan dog være med til at trække i en mere positiv retning.

18


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

5.4.

Tyskland

Vandring er ganske udbredt i Tyskland, idet 56 procent af alle tyskere over 16 år – svarende til ca. 40 mio. personer – vandrer og/eller spadserer. Andelen, som vandrer regelmæssigt, udgør 16 procent. Alt i alt er vandring den foretrukne aktivitetsform blandt dem, der rejser med sigte på naturoplevelser. Vandrerne findes indenfor alle aldersgrupper, men andelen stiger med alderen. Økonomisk set er det generelt de mere ressourcestærke, som vandrer (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). Vandring har en lang tradition i Tyskland. Dette kan bl.a. illustreres ved, at det tyske vandreforbund – Der Deutsche Wanderverband – havde 600.000 medlemmer ved deres 130 års jubilæum i 2013 (HIRD & KO og Kvistgaard Consulting, 2013). Det er dog værd at bemærke de regionale forskelle i vandreintensiteten. Det nordlige Tyskland har således en lavere vandreintensitet end Midt- og Sydtyskland, se Figur 5.2. Dagsture udgør desuden den mest udbredte vandringsform – dvs. ture med udgangspunkt i en fast base. Figur 5.3: Vandreintensitet som andel af befolkningen, der vandrer

Kilde: Dicks & Neumeyer, Grundlagenuntersuchung Friezerit und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 a.

19


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

5.4.1.

Motiver og ønsker

Vandrere har forskellige præferencer i forhold til landskabsformer. I Schleswig-Holstein foretrækker 53 procent flade vandrelandskaber, mens præferencen for mere bjergrig vandring stiger mod syd. Vandreruter karakteriseres normalt ved deres sværhedsgrad. Her er det samlede billede for Tyskland, at ca. 50 procent foretrækker normal til moderat sværhed, mens kun 21 procent efterstræber højderne med stor eller ekstrem sværhedsgrad (Dicks & Neumeyer, Grundlagenuntersuchung Friezerit und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 a). Omkring 58 procent af de aktive, tyske vandrere tilbringer deres vandreferie uden for Tyskland. Her er de vigtigste destinationer Østrig (38 procent), Italien (28 procent) og Schweiz (13 procent) (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). Et af tyskernes vigtigste motiver for at tage på vandreferie er den fysisk aktivitet (et sundhedsaspekt), men andre vigtige motiver så som at være tæt på naturen og have en frihed og fleksibilitet til at opleve spiller også en betydelig rolle (Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse, 2008). Rent imagemæssigt synes vandring todelt. Vandring har gradvist udviklet sig fra det lidt nørdede (særlig udrustning) til en fritids- og ferieaktivitet for det moderne menneske, der holder af naturoplevelser og fysisk aktivitet (sundhed), og som har en indlejret miljøbevidsthed. Selvom vandring bliver associeret med disse positive karakteristika, er vandring samtidig knyttet til begreber som ”ældre” og ”langsom” – og ikke til ord som ”moderne”, ”trendy” eller ”ung” (Dicks & Neumeyer, Grundlagenuntersuchung Friezerit und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 a). Denne imageprofil synes i høj grad at flugte det typisk lidt ældre vandresegment. De yngre, tyske vandrere har typisk tillige en interesse for at udforske den region, de besøger, indenfor andre dimensioner og søger således også at udvikle sociale kontakter. Der er sæsonvariation inden for vandring, idet mellem 54 og 61 procent af de vandreaktive vandrer i perioden maj til september. Men der er trods alt 20-25 procent, som vandrer uden for højsæsonen – og selv i vintermånederne (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). En dansk rundspørge blandt tyskere, som vandrer i udlandet, viser, at disse typisk går selvorganiserede endagsture med udgangspunkt fra det samme overnatningssted. Vandreturenes formål er især at give naturoplevelser. Ca. halvdelen fremhæver dog, at vandringen også har det formål, at den skal føre frem til lokale begivenheder eller lokal gastronomi (Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse, 2008). En mindre gruppe på ca. 25 procent foretager vandreture på en uge eller derover. Interviewudsagn tilføjer, at denne gruppe synes at være stigende – bl.a. set i lyset af bedre vandreinfrastruktur og mere fritid/længere ferier. I øvrigt bekræfter ovennævnte undersøgelse, at ikke-bjergrige egne (afvekslende landskaber – søer, åer, kyster) har stor interesse. 39 procent foretrækker sådanne områder,

20


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

mens 58 procent foretrækker både bjerge og ikke-bjergrige områder. Ønsker til overnatningsstedet går først og fremmest på, at der skal være adgang til information (stier, vejrudsigt og lignende), adgang til indkøb og muligheder for at tørre tøj. Adgang til internettet, guidede ture (ca. en fjerdedel er meget interesseret heri) og bagagetransport (16 procent er meget interesserede) spiller en mindre rolle. Der synes dog at være en stigende interesse for bagagetransport. Tendenserne er ifølge interviewudsagn, at de, som går lange ture over flere dage (trekking), oftere benytter sig af mere simple overnatningsformer, mens hovedparten, som går længere dagsture (Hiking), i høj grad er selvorganiserede turister. Set i forhold til at segmentet består af ressourcestærke midaldrende og ældre er kravene til komfort (gode overnatningsfaciliteter med fx spa, sauna og god mad) dog stigende.

5.4.2.

Infrastruktur og overnatning

For tyske vandrere har infrastrukturen – vandre- eller stisystemet – overordentlig stor betydning. Det gælder især skiltning med hensyn til ruten og naturoplevelser, men også selve vandrestiens kvalitet, se Figur 5.3. Længere nede på listen kommer muligheder for bespisning samt overnatning undervejs. Figur 5.4: Ønsker til infrastrukturen: Forhold af stor betydning (vigtighed)

Kilde: (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeitund Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b).

Vandrernes ønsker til infrastrukturen er søgt imødekommet. Ikke bare ved at der findes anlagte stier, men gennem kvalitetssikringssystemer der sikrer en profilering og transparens omkring vandrestiernes kvalitet. I Tyskland sker dette bl.a. gennem ordningerne ”Qualitätsweg Wanderbares Deutschland” og ”Deutsche Wandersiegel – das Gütesiegel für Premiumwege”, hvor ruterne skal leve op til en række kvalitetskrav (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). 21


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Den tyske vandreadfærd – i Tyskland – er først og fremmest karakteriseret ved, at man går en rundstrækning (80 procent), mens kun 20 procent går strækninger (13 procent over flere dage). Dette skyldes bl.a. vanskeligheder med tilbagetransport – ofte i lidt øde egne. Endelig er det kun hver femte, som kombinerer vandringen med natur- eller kulturseværdigheder (i nogle tilfælde også med badning), da vandringen i høj grad er målet i sig selv (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). Op mod halvdelen af de tyske vandrere begiver sig blot på vej, mens ca. 30 procent benytter kort til planlægning og til at finde vej under selve turen. Nye elektroniske hjælpemidler benyttes kun i meget ringe grad. Fx er der – indtil videre – under 5 procent, som benytter henholdsvis internet og GPS til planlægning og som hjælpemiddel under turen. Dette gælder dog ikke, når der søges information om destinationen og om fx overnatningsmuligheder, hvor to tredjedele benytter internettet (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). På tilsvarende vis er der en national ordning for kvalitetssikring af ”gæstgiverier” – ”Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland” – som tillige findes i regionale varianter men med samme opbygning. Dog synes brugen af og kendskabet til dette system ikke at være særlig udbredt, hvilket kan hænge sammen med, at de fleste vandrer med udgangspunkt i deres feriebolig (hotel, feriehuse etc.) (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). Selvom vandring synes meget efterspurgt, og der er veludviklede tilbud, står Tyskland øjensynlig over for den udfordring at få vandringstilbudene til at fremstå samlede og tematiserede. Der synes dog at være en øget tendens til at vandre fra sted til sted, hvor gastronomi (øl og vin) bliver en del af oplevelsen, og hjembragte vine bliver et trofæ på linje med at bestige et bjerg (Dicks & Neumeyer, Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern, 2010 b). Et studie har udelukkende set på tyskernes vurdering af Danmark som et feriemål for naturoplevelser (TNS Intratest, 2013). Vandring eller en spadseretur er blandt de vigtigste aktiviteter, og besøget i Danmark karakteriseres som ukompliceret/uformelt/roligt med en natur, der er let tilgængelig. Det fremhæves, at det er let at rejse for familier og turister med hunde. Det vigtigste motiv for rejsen til Danmark er muligheden for at slappe af, hvilket har lige så stor vægt som det at vandre (VisitDenmark, 2006). Der er en betydelig grad af genbesøg, så vandreture må appellere. Dog vurderes prisniveauet højt. Familier med større børn er tiltrukket af Sydeuropa (fx all inclusive–koncepter), ligesom personer/familier uden børn og/eller hunde ofte vil søge fjernere liggende feriemål og derfor kun besøger Danmark for kortere ophold. Endelig er Danmark oppe imod, at de, der virkelig vil udfordres i deres vandring, er på udkig efter interessante og udfordrende ruter – ofte med tilknyttede ”adventures” (HIRD & KO og Kvistgaard Consulting, 2013).

22


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Der er opstået nye former for vandring, som mere fastholder end udvider markedet. Nordic walking – power walking – har således vundet udbredelse og understøtter interessen – ikke mindst blandt ældre. Endelig forekommer ”naked-vandring” (kun med sko og rygsæk), uden at der er fundet indikationer på udbredelsen.

5.5.

Holland

Blandt hollandske vandrere4 er der en overvægt af midaldrende personer – typisk med et højere uddannelsesniveau. Alt i alt anslås det, at 6,6 millioner er aktive inden for vandring/gå en tur, og at ca. 1 million er egentlige vandrere (går lange ture). Sammenlignet med 2005 er andelen af egentlige vandrere steget moderat, og med vandrernes aldersprofil forventes en betydelig stigning i antallet af ældre vandrere. De væsentligste motiver for vandring er ”afslapning” (85 procent) efterfulgt af et sundhedsmotiv og ønsket om at opleve naturen (henholdsvis 66 og 53 procent). Hertil kommer en tendens til en mental (religiøs) søgen gennem vandring. Med henvisning til at antallet af pilgrimsvandrere på ”Santiago de Compostela” i Spanien er steget fra 2.500 i 1985 til 125.000 i 2008, vurderes det, at pilgrimsvandring må være steget tilsvarende i Holland. Samtidig er der en tendens til, at vandring bliver en individualiseret aktivitetsform, som udøves med venner og familie, og som på grund af sin fleksibilitet (kræver kun få forkundskaber og udstyr samt behov for planlægning) passer ind i det moderne liv. Sammenlignet med 2005 er lange vandreture, der er organiseret af klubber, foreninger eller lignende, blevet mindre populære. Generelt foretager de hollandske vandrere få forberedelser (planlægning) af deres vandreture. De fleste vil blot følge de markerede stier, mens én ud af fire bruger kort uden nødvendigvis at følge turbeskrivelser mv. Dog vil 9 ud af 10 af de lange vandreture være planlagte. En vigtig kilde er her internettet, som 22 procent benytter sig af. Siden 2005 er en generel tendens dog, at færre planlægger deres vandretur. I Holland er der også udviklet en betydelig vandreinfrastruktur med klassificerede vandreruter (kvalitetskrav mht. bl.a. attraktivitet og skiltning): • •

21 Lange–Afstands–Wandelpaden® (Long–Distance Footpaths or ‘laws’) med en samlet længde på 5.176 km. 19 Nationale Streekpaden® (regional trails) med en samlet længde på 3.315 km.

Disse ruter forvaltes af vandreforeningen Wandelplatform. Herudover anslås der at være yderligere 7.000 km regionale vandrestier. Langs disse ruter er der et stort antal overnatningsmuligheder af forskellig karakter så som campingpladser, B&B, andre mere private indkvarteringsformer og bjælkehytter5.

4 5

Afsnittet bygger primært på (Stickting Wandelplatform - LAW, 2010) http://wandelnet.nl/overnachten-onderweg

23


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Selvom der ses en nedgang i arrangerede ture, er der dog stadig et betydeligt udbud af forskellige former for pakketure – herunder ture med bagagetransport6. Politisk er der fokus på, at vandreruterne for langdistancevandring (og det nationale netværk af cykelstier) har en høj kvalitet for at fremme vandring og cykling i Holland. Ligeledes har Wandelnet.nl mere end 10.000 registrerede vandrere, hvor mange også synes at yde en frivillig indsats for at fremme vandring7. En dansk rundspørge blandt hollændere, som vandrer i udlandet, viser, at hollændere typisk går selvorganiserede, relativt lange endagsture (over 80 procent går mere end 5 km) med udgangspunkt i det samme overnatningssted. Dette giver i særlig grad mulighed for naturoplevelser. Ca. en tredjedel fremhæver ønsker om koblingen til lokale begivenheder eller lokal gastronomi (Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse, 2008). Dog er der under 10 procent, som er på vandreture på en uge og derover. To tredjedele af hollænderne har i overvejende grad præferencer for både bjerge og områder uden bjerge. Ønsker til overnatningsstedet går først og fremmest på adgang til information (stier, vejrudsigt og lignende), adgang til indkøb, muligheder for at tørre tøj og adgang til internettet. Ca. en fjerdedel er meget interesseret i professionelt arrangerede ture, mens bagagetransport spiller en marginal rolle. Der synes dog at være en stigende interesse for bagagetransport.

5.6.

Sverige

Sverige kan i høj grad tilbyde den vilde, bjergrige natur – især i det nordlige Sverige hvor der også er langstrakte vandreruter (29 nationalparker i hele Sverige). I det sydlige Sverige slås der på navnkundige ruter som ”John Bauer Trail”, ”Utvandrarlede” (Småland) og Pilgrimsleden (Västmanland) samt et rutenet i Blekinge, Skåne og Halland8. Som følge af den meget varierede natur er vandring i høj grad orienteret mod mere udfordrende former for vandring i form af almindelig vandring, fjeldture, klatring og stavgang. På denne baggrund har der – ifølge en interviewperson – altid blandt svenskere været stor interesse for at vandre og et markant ønske om at være aktiv i naturen. Ud over de selvorganiserede aktiviteter, er der et bredt udbud og en tilsvarende efterspørgsel efter arrangerede endags- eller weekendture, ligesom der er tilbud om fællestræning og lignende9. Internationalt er det mere de bjergrige lande (Alpelandene, men også Norge), som tiltrækker svenskerne. I forbindelse med at mange af turene er mere krævende og måske risikofyldte, er der et bredt udbud af instruktions- og uddannelsestilbud. Fx udbydes der en fjeldvandreuddannelse inden for Fjeldsikkerhedsrådets normer, som fører til, at man kan kalde sig eksa10 mineret fjeldleder .

6

http://www.easywalk.nl/ http://wandelnet.nl/vrijwilligers 8 http://www.visitsweden.com/sweden/Things-to-do/Adventure--Sports/Hiking/ 9 http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/tipserbjudanden/Vandring/guidade_vandringar/ 10 http://www.fjallklubben.se/sfk/fjaelledarutbildning.html; se også: http://www.klatterforbundet.se/skf_info.php?id=43&subsida=4 7

24


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Motiverne for at vandre synes blandt svenskere meget at være de samme som for tyske11 re og hollændere. Dog er de mere udfordrende ture langt mere søgte . Hertil kommer – ifølge et interviewudsagn – at særlige former for vandring har vundet indpas. Det være sig: • •

Trail running/ Slow pace running, hvor man løber (let løb) længere distancer og gerne fra hytte til hytte i bjergområder. Yield-catching (Skattejagt)12 er især populær blandt yngre/fysisk aktive. Her ses vandringen som en udforende leg med et indbygget konkurrenceelement i forhold til at finde vej. Undervejs på ruten kan der også være indlagt quiz-spørgsmål som en del af legen.

Udviklingen af stadig lettere udstyr, GPS og app’s har understøttet disse vandreformer, men har ikke ændret præmisserne for vandring fundamentalt. 5.7.

Norge

Vandrekulturen i Norge minder på mange måder om den svenske. Mulighederne for at vandre er betydelige. Blot et kig på VisitNorway’s hjemmeside giver forslag om ca. 1500 vandreture fra korte til længere ture og fra lette ture til ture af stor sværhedsgrad13. Hertil kommer tilbud i de store nationalparker eller mere kulturbaserede vandringer som pilgrimsvandringerne14.

6. Turoperatører: pakketure efterspørges En rundspørge blandt turoperatører, der tilbyder trekking og vandreture, viser, at der er en stigende efterspørgsel efter vandreture (Innovasjon Norge, 2012). Det drejer sig typisk om vandreture fra sted til sted – med komfortable overnatningsmuligheder (hotel og hytter samt god mad) og bagagetransport. Herudover er der ønsker om, at turen er velorganiseret – enten ved at der er en detaljeret beskrivelse og et kort for turen, eller ved at kompetente guider varetager planlægning mv. Hertil kommer at ”toppe” (bjergtinder) er efterspurgte. Ikke fordi at alle vandrere ønsker at bestige disse, men lige så meget for at identificere stedet. ”Toppene” bliver således en signatur for området. I dette lys udbydes der især mange ture i Sydeuropa, ligesom oversøiske destinationer i stigende grad er efterspurgte. I Danmark findes der også muligheder for at vandre ad planlagte ruter med mulighed for overnatning – fx Hærvejen15. Der er ligeledes turoperatører, som udbyder ture over flere dage – som fx Vagabond16 i Det Sydfynske øhav eller Wikinger Reisen på Bornholm17. Men ser man på det samlede udbud af vandrerejser hos de to førnævnte turoperatører, så er Danmark i en stærk international konkurrence. 11

http://www3.utsidan.se/aventyrarna/ Noget tilsvarende ses i Danmark i form af geocatching; http://www.geocatching.dk/ 13 http://www.visitnorway.com/dk/ProductDirectory/?aid=7689&cat=79093740 14 http://campaign.visitnorway.com/en/dk/vandring-i-norge/Pilgrimsvandring-i-Norge/Vandring-langspilgrimsruterne-med-Caminowalks/ 15 http://www.haervej.dk/haervej/haervejen-forside 16 http://www.vagabondtours.dk/rejsemaal/individuelle-ture/danmark.aspx 17 http://www.wikinger-reisen.de/daenemark.php 12

25


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Referencer Aktiv Danmark og Institut for Konjunktur-Analyse. (2008). Aktiv Danmarsk vandreanaluse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrerensrer sndl. Beer, H., & Winkler, K. (2012). ReiseAnalyse 2012: Natururlaub - Kundenverständnis und Produktanforderungen. Dicks, U., & Neumeyer, E. (2010 a). Grundlagenuntersuchung Friezerit und Urlaubsmarkt Wandern. Forschungsbericht 591. Deutscher Wanderverband og Bundesministerium für Wirtschaft. Dicks, U., & Neumeyer, E. (2010 b). Zukunftsmarkt Wandern. Erste Ergebnisse der Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern. Deutscher Wanderverband og Bundesministerium für Wirtschaft. Eurostat. (2008). Panorama on tourism. HIRD & KO og Kvistgaard Consulting. (2013). Oplæg til Turisme- og potentialeoplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2010; Bilag: De syv special interst områder. Innovasjon Norge. (2012). Dansk Vandreturisme. Koucky, M. (2007). Cykelturisem i Europa. Koucky Partners Miljökonsulter. Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund. (2005). Markedet for naturbaserte opplevelser. Markedskunnskap og forslag til markedstiltag. Stickting Wandelplatform - LAW. (2010). The 2010 National Walking Monitor. TNS Intratest. (2013). Wahrnehmung von Dänemark als Natur-urlaubsziel. VisitDenmark. (2006). Undersøgelse af vandreturisme i Danmark.

26


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Interviewpersoner Interviewperson Mette Larsen Ole Bertelsen Casper Lindemann

Organisation Dansk Fjeldvandreklub Dansk Vandrelaug Friluftsr책det

Land Danmark Danmark Danmark

Erik Neumeier Anna Willen

Deutschen Wanderverbandes Svenska Turistforeningen

Tyskland Sverige

Kalle Brisland Andrea Pfeiffer

Svenska Fjellklubben (Swedish Alpine Club) InnovasjonNorge

Sverige Norge

Anne-Mari Planke Martine Werensteijn Lis Nielsen

Den norske turistforening Wandelnet European Ramblers Association

Norge Holland Europa (DK)

Arno van Gemert

KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland

Holland

27


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

Bilagstabeller: Profilbeskrivelse

Tabel 0.a Hvor ofte har du på denne rejse foretaget/planlægger du at foretage følgende aktiviteter? Længere vandrerture a min 5 km

1. Aldrig

2. En enkelt gang

3. Ind i mellem

4. Ofte

5. Meget ofte

Ved ikke

Uvejet antal

Mand

48%

20%

22%

6%

3%

0%

1589

Kvinde

64%

12%

13%

6%

4%

2%

871

18 - 29 år

62%

18%

12%

3%

4%

0%

130

30 - 39 år

63%

15%

15%

3%

2%

1%

457

40 - 49 år

49%

17%

22%

7%

4%

1%

583

50 - 59 år

52%

18%

19%

7%

4%

1%

578

60 - 69 år

50%

18%

20%

8%

4%

1%

587

70 år eller mere

62%

15%

12%

5%

5%

1. Den lave ende

55%

24%

17%

1%

2%

2.

67%

11%

5%

12%

4%

1%

144

3.

51%

16%

23%

7%

3%

1%

1179

4.

55%

18%

17%

4%

5%

1%

869

5. Den høje ende

60%

21%

10%

7%

3%

0%

195

Ved ikke

50%

32%

17%

Danmark

65%

13%

13%

5%

3%

1%

747

Tyskland

33%

23%

28%

10%

4%

1%

1018

Holland

54%

20%

19%

3%

2%

2%

258

Norge

63%

15%

15%

5%

2%

0%

130

Sverige

73%

6%

13%

0%

5%

2%

140

Øvrige

59%

21%

13%

3%

2%

2%

167

DGL

50%

17%

21%

7%

4%

1%

1511

SLL

58%

16%

16%

5%

3%

1%

949

54%

17%

18%

6%

3%

1%

2460

Vandret %beregning KØN

ALDER

INDKOMST

NATIONALITET

VDK-segment

Total

28

125 68

5


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 1 Profilbeskrivelse Sociodemografi Lodret %-beregning KØN

ALDER

CIVILSTAND

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

Mand

69%

69%

51%

79%

62%

Kvinde

31%

31%

49%

21%

38%

18 - 29 år

4%

4%

6%

3%

6%

30 - 39 år

17%

11%

12%

18%

21%

40 - 49 år

30%

29%

27%

31%

25%

50 - 59 år

22%

25%

24%

22%

21%

60 - 69 år

24%

24%

27%

22%

21%

70 år eller mere

4%

7%

5%

4%

5%

Gift eller samlevende

92%

90%

91%

92%

90%

Enlig

8%

10%

9%

8%

10%

Vil ikke svare (læses ikke op) HJEMMEBOENDE BØRN

Børn 0-6 år

Børn 7-12 år

Børn 13-18 år

INDKOMST

NATIONALITET

VDK-segment

0%

Nej

56%

63%

62%

54%

54%

Ja

44%

37%

38%

46%

46%

Ja

21%

8%

20%

18%

24%

Nej

79%

92%

80%

82%

76%

Ja

25%

18%

21%

26%

25%

Nej

75%

82%

79%

74%

75%

Ja

15%

17%

16%

15%

14%

Nej

85%

83%

84%

85%

86%

1. Den lave ende

4%

2%

4%

3%

2%

2.

3%

14%

5%

4%

6%

3.

57%

59%

49%

62%

49%

4.

31%

23%

36%

27%

32%

2%

6%

5%

8%

5. Den høje ende

6%

Ved ikke

0%

Danmark

39%

27%

61%

24%

50%

Tyskland

47%

69%

16%

70%

34%

Holland

4%

2%

5%

3%

4%

Norge

3%

2%

5%

1%

3%

0%

0%

Sverige

4%

8%

1%

5%

Øvrige

3%

0%

4%

1%

4%

DGL

54%

64%

56%

56%

50%

SLL

46%

36%

44%

44%

50%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

29


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 2 Profilbeskrivelse Ophold Lodret %-beregning ERFARING MED DK

TRANSPORTFORM

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Ingen gange

8%

5%

14%

3%

8%

1 gang

7%

6%

7%

7%

6%

2 - 4 gange

35%

34%

12%

47%

28%

5 gange eller flere

50%

55%

67%

43%

58%

Ved ikke

0%

0%

0%

Fly

2%

0%

5%

0%

2%

Bil

78%

82%

60%

89%

79%

5%

3%

7%

4%

5% 1%

Bil @Ukombineret med@U færge Tog

Vestkysten

1%

1%

2%

0%

Cykel

1%

0%

1%

0%

Bus

0%

1%

OVERNATNINGSFORM

REJSEGRUPPE

KØBT PAKKEREJSE

1% 0%

Motorbåd / sejlbåd

ANTAL OVERNAT.

Population

0%

Mobile-home /camper

11%

13%

21%

Motorcykel

0%

1%

1%

0%

Færge

1%

2%

0%

Andet

0%

0%

0%

0%

0%

1 overnat.

2%

1%

4%

0%

5%

2 overnat.

6%

5%

13%

1%

15%

3 overnat.

7%

3%

16%

1%

8%

4 overnat.

3%

1%

4%

1%

7%

5-7 overnat.

50%

44%

30%

59%

40%

8-14 overnat.

28%

30%

24%

31%

20%

15 eller flere

6%

17%

9%

7%

5%

Camping

21%

18%

38%

11%

22%

Feriecenter

13%

12%

16%

11%

16%

Feriehus

52%

63%

14%

75%

39%

7%

12%

Hotel

11%

4%

28%

0%

20%

Vandrehjem

3%

3%

4%

3%

3%

Alene

6%

6%

8%

5%

6%

2 personer

45%

60%

42%

51%

41%

3 personer

16%

12%

11%

17%

13%

4 personer

18%

20%

15%

20%

21%

5 personer

5%

1%

7%

3%

7%

6 år eller flere

10%

2%

16%

4%

12%

Ja

8%

4%

19%

1%

17%

Nej/ved ikke

92%

96%

81%

99%

83%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

30


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 3 Profilbeskrivelse Købt eller booket inden afrejse Lodret %-beregning Booket inden afrejse

Lightvandrer

Heavyvandrer Østkysten

Vestkysten

Population

Ja, inden for1 måned før

11%

14%

15%

9%

14%

Ja, 3-6 måneder før

28%

18%

22%

29%

30%

Ja, 6-12 måneder før

40%

44%

41%

41%

36%

Ja, 12 til 24 måneder før

7%

12%

6%

9%

7%

Ja, mere end 2 år før

2%

1%

2%

1%

1%

Nej, ikke booket/oplyst

12%

11%

12%

11%

11%

Ja

58%

58%

60%

57%

58%

Nej

42%

42%

40%

43%

42%

Ja

32%

32%

31%

33%

33%

Nej

68%

68%

69%

67%

67%

Indkvartering

På internettet

56%

56%

58%

56%

56%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

31%

32%

29%

33%

32%

12%

11%

13%

12%

12%

Flytransport

Har ikke købt / booket inden afrejsen På internettet

1%

1%

3%

1%

2%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

0%

0%

0%

1%

Har ikke købt / booket inden afrejsen På internettet

98%

99%

97%

99%

97%

Færgetransport

4%

1%

7%

1%

5%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

1%

2%

0%

1%

95%

99%

90%

98%

94%

Bil-, bus- cykelleje

Har ikke købt / booket inden afrejsen På internettet

0%

0%

1%

0%

1%

Booket på internet

Booket på anden vis

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

0%

0%

0%

0%

Har ikke købt / booket inden afrejsen

99%

100%

99%

100%

99%

Forplejning på ophold På internettet

Billetter til attrak.

Andet

2%

1%

5%

0%

5%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

2%

1%

4%

0%

2%

Har ikke købt / booket inden afrejsen

96%

98%

91%

99%

93%

På internettet

5%

1%

10%

1%

8%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

0%

Har ikke købt / booket inden afrejsen

95%

99%

89%

1% 99%

90%

1%

På internettet

1%

0%

0%

1%

1%

Andet (telefonopkald / rejsebureau og lign.)

1%

1%

1%

Har ikke købt / booket inden afrejsen

99%

100%

100%

98%

98%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

31


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 4 Profilbeskrivelse Informationssøgning op til rejsen Lodret %-beregning 58. Har du i perioden op til Ja, kilder nedenfor afrejse søgt oplysninger om Nej Danmark (fx om overnatning, seværdigheder, transport, pris) Internet, generelt Ja Nej www.visitdenmark.com

Dest. hjemmeside

Transp. hjemmeside

Bookingsider (last minute)

Rejseportaler

Rejsebeskrivelser

Kataloger, brochurer

Rejsearrangør/ -bureau

Aviser, magasiner mv.

Tv, radio

Rejsemesser

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

55%

53%

49%

57%

52%

45%

47%

51%

43%

48%

27%

20%

34%

21%

30%

73%

80%

66%

79%

70%

Ja

13%

4%

12%

11%

14%

Nej

87%

96%

88%

89%

86%

Ja

46%

47%

31%

54%

40%

Nej

54%

53%

69%

46%

60%

Ja

2%

1%

3%

1%

2%

Nej

98%

99%

97%

99%

98%

Ja

0%

2%

1%

1%

1%

Nej

100%

98%

99%

99%

99%

Ja

1%

1%

0%

1%

Nej

99%

100%

99%

100%

99%

Ja

1%

0%

0%

1%

Nej

99%

100%

100%

100%

99%

Ja

6%

6%

7%

6%

7%

Nej

94%

94%

93%

94%

93%

Ja

0%

Nej

100%

1% 100%

99%

1% 100%

99%

Ja

2%

0%

4%

1%

2%

Nej

98%

100%

96%

99%

98%

Ja

0%

Nej

100%

100%

Ja

0%

0%

Nej

100%

100%

622 370440

Antal svar Antal turister

32

1% 99%

0% 100%

100%

0%

1%

100%

100%

99%

137

241

518

2460

84246

158573

296113

1615189


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 5 Profilbeskrivelse Aktuelle ferietyper Lodret %-beregning Byferie

Rundrejse Dk

Rundrejse flere lande

Familieferie

Parferie

Strand-naturferie

Festival/event

Aktiv ferie

Privat begivenhed

Besøg familie/venner

Ferie med venner

Lightvandrer

Heavyvandrer

Ă˜stkysten

Vestkysten

Population

Ja

8%

3%

16%

2%

9%

Nej

92%

97%

84%

98%

91%

Ja

11%

6%

21%

4%

9%

Nej

89%

94%

79%

96%

91%

Ja

4%

4%

5%

3%

4%

Nej

96%

96%

95%

97%

96%

Ja

53%

53%

51%

54%

58%

Nej

47%

47%

49%

46%

42%

Ja

39%

39%

37%

41%

35%

Nej

61%

61%

63%

59%

65%

Ja

70%

88%

49%

86%

46%

Nej

30%

12%

51%

14%

54%

Ja

3%

2%

3%

2%

3%

Nej

97%

98%

97%

98%

97%

Ja

24%

31%

30%

24%

19%

Nej

76%

69%

70%

76%

81%

Ja

4%

2%

5%

3%

7%

Nej

96%

98%

95%

97%

93%

Ja

14%

16%

18%

12%

15%

Nej

86%

84%

82%

88%

85%

Ja

35%

24%

22%

39%

32%

Nej

65%

76%

78%

61%

68%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

33


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 6 Profilbeskrivelse Tilfredshed med aktuelle ferieophold Lodret %-beregning ALT I ALT tilfredshed med ophold

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

Lav til acceptabel

4%

5%

6%

3%

6%

Tilfreds eller meget tilfreds

96%

95%

94%

97%

94%

Ved ikke Overnatningssted alt i alt

Service på overnatning

Information på overnatning

Aktivitetsmuligheder på overnatning

Pris/kvalitet på overnatning

Aktiviteter i øvrigt

Spisesteder

Attraktioner/seværdigheder

Serviceniveau

Information og skiltning

Pris/kvalitet generelt

0%

Lav til acceptabel

12%

7%

12%

10%

10%

Tilfreds eller meget tilfreds

88%

93%

88%

90%

90%

Ved ikke

0%

0%

0%

Lav til acceptabel

4%

1%

5%

3%

9%

Tilfreds eller meget tilfreds

48%

45%

78%

31%

57%

Ved ikke

48%

52%

14%

68%

38%

Lav til acceptabel

8%

10%

16%

4%

9%

Tilfreds eller meget tilfreds

58%

60%

66%

55%

61%

Ved ikke

34%

30%

18%

41%

30%

Lav til acceptabel

24%

25%

32%

20%

24%

Tilfreds eller meget tilfreds

63%

67%

55%

68%

60%

Ved ikke

13%

8%

12%

12%

16%

Lav til acceptabel

23%

21%

27%

20%

24%

Tilfreds eller meget tilfreds

70%

78%

66%

75%

69%

Ved ikke

7%

0%

6%

5%

7%

Lav til acceptabel

11%

22%

11%

15%

13%

Tilfreds eller meget tilfreds

70%

71%

58%

77%

65%

Ved ikke

19%

7%

31%

9%

23%

Lav til acceptabel

18%

13%

23%

14%

17%

Tilfreds eller meget tilfreds

43%

42%

45%

42%

43%

Ved ikke

39%

45%

32%

45%

40%

Lav til acceptabel

10%

27%

9%

16%

12%

Tilfreds eller meget tilfreds

70%

57%

68%

67%

65%

Ved ikke

20%

17%

23%

17%

24%

Lav til acceptabel

21%

14%

20%

20%

19%

Tilfreds eller meget tilfreds

63%

72%

52%

72%

59%

Ved ikke

16%

14%

28%

8%

22%

Lav til acceptabel

13%

16%

13%

14%

14%

Tilfreds eller meget tilfreds

78%

81%

66%

85%

72%

Ved ikke

9%

3%

20%

2%

14%

Lav til acceptabel

52%

47%

40%

57%

41%

Tilfreds eller meget tilfreds

35%

41%

29%

40%

37%

Ved ikke

13%

12%

30%

3%

23%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

34


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 7 Profilbeskrivelse Indflydelse på beslutning om at vælge Danmark Lodret %-beregning Tidligere erfaring med DK

Anbefaling fra venner/familie

Information om DK på nettet

Blogs, rejsebeskriv, Facebook

Anbefalede rejseportaler

Omtale af DK i medier

Reklame for DK

Anbefalet rejsebureau

Rejsemesse og lign.

Rejsekataloger, turoperatører mv. Andet

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

Ja

87%

88%

75%

93%

72%

Nej

13%

12%

25%

7%

28%

Ja

42%

43%

27%

51%

40%

Nej

58%

57%

73%

49%

60%

Ja

20%

10%

22%

16%

25%

Nej

80%

90%

78%

84%

75%

Ja

3%

1%

4%

2%

4%

Nej

97%

99%

96%

98%

96%

Ja

1%

2%

1%

1%

2%

Nej

99%

98%

99%

99%

98%

Ja

7%

9%

10%

6%

10%

Nej

93%

91%

90%

94%

90%

Ja

6%

5%

6%

6%

10%

Nej

94%

95%

94%

94%

90%

Ja

0%

0%

1%

Nej

100%

100%

100%

100%

99%

Ja

6%

1%

1%

8%

7%

Nej

94%

99%

99%

92%

93%

Ja

8%

4%

5%

9%

8%

Nej

92%

96%

95%

91%

92%

Ja

17%

19%

21%

16%

26%

Nej

83%

81%

79%

84%

74%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

35


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 8 Profilbeskrivelse Årsager til at vælge Danmark Lodret %-beregning Befolkningen

Trygt at være i DK

Rent land

Børnevenligt

Miljøvenligt

Prisniveau

Billig transport til DK

Naturoplevelser

Strand, kyst og hav

Gode overnatningsmuligheder

Interessante byer

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

Ja

46%

60%

29%

59%

38%

Nej

54%

40%

71%

41%

62%

Ja

64%

80%

39%

82%

54%

Nej

36%

20%

61%

18%

46%

Ja

60%

75%

34%

78%

49%

Nej

40%

25%

66%

22%

51%

Ja

54%

59%

32%

67%

50%

Nej

46%

41%

68%

33%

50%

Ja

53%

64%

28%

69%

41%

Nej

47%

36%

72%

31%

59%

Ja

16%

18%

11%

19%

17%

Nej

84%

82%

89%

81%

83%

Ja

37%

29%

21%

43%

31%

Nej

63%

71%

79%

57%

69%

Ja

79%

96%

62%

92%

62%

Nej

21%

4%

38%

8%

38%

Ja

80%

97%

62%

95%

64%

Nej

20%

3%

38%

5%

36%

Ja

71%

75%

41%

88%

57%

Nej

29%

25%

59%

12%

43%

Ja

44%

56%

35%

52%

37%

Nej

56%

44%

65%

48%

63%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

36


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 9 Profilbeskrivelse Årsager til at vælge Danmark Lodret %-beregning Kulturelle oplevelser

Forlystelser, zoo, akvarier

Begivenhed/events

Shoppingmuligheder

Gastronomisk

Godt natteliv

Mulighed for at vandre

Mulighed for at cykle

Mulighed for at fiske

Mulighed for at sejle

Mulighed for golf

Wellness

Besøge venner/familie

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

Ja

31%

42%

38%

30%

26%

Nej

69%

58%

62%

70%

74%

Ja

25%

21%

25%

24%

28%

Nej

75%

79%

75%

76%

72%

Ja

7%

4%

8%

6%

9%

Nej

93%

96%

92%

94%

91%

Ja

32%

27%

15%

40%

23%

Nej

68%

73%

85%

60%

77%

Ja

18%

10%

15%

17%

17%

Nej

82%

90%

85%

83%

83%

Ja

2%

2%

1%

3%

2%

Nej

98%

98%

99%

97%

98%

Ja

58%

100%

43%

78%

36%

Nej

42%

57%

22%

64%

Ja

37%

44%

31%

42%

26%

Nej

63%

56%

69%

58%

74%

Ja

21%

18%

17%

22%

17%

Nej

79%

82%

83%

78%

83%

Ja

4%

4%

6%

2%

3%

Nej

96%

96%

94%

98%

97%

Ja

12%

6%

6%

14%

10%

Nej

88%

94%

94%

86%

90%

Ja

19%

10%

13%

20%

21%

Nej

81%

90%

87%

80%

79%

Ja

22%

24%

24%

22%

24%

Nej

78%

76%

76%

78%

76%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

37


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

TABEL 10 Profilbeskrivelse Aktiviteter under ferieophold Lodret %-beregning Vandretur a min. 5 km

Korte gåture

Ja

Lightvandrer

Heavyvandrer

Østkysten

Vestkysten

Population

100%

100%

100%

100%

45%

Nej

54%

Ved ikke

1%

Ja

95%

96%

89%

99%

83%

Nej

5%

4%

11%

1%

17%

Ja

35%

35%

39%

34%

19%

65%

61%

66%

81%

0%

0%

Ved ikke Cykeltur min. 10 km

Kort cykeltur

Bade i hav/sø

Badeland

Spille golf

Kur, spa, wellness

Lystfiskeri

Lystsejlads

Kano/kajak/vandsport

0%

Nej

64%

Ved ikke

0%

Ja

38%

36%

41%

36%

23%

Nej

62%

64%

59%

64%

77%

Ved ikke

0%

0%

0%

Ja

38%

35%

39%

36%

23%

Nej

57%

65%

51%

63%

73%

Ved ikke

5%

0%

10%

1%

4%

Ja

39%

18%

36%

35%

39%

Nej

56%

82%

55%

64%

56%

Ved ikke

4%

0%

9%

1%

5%

Ja

15%

4%

13%

13%

9%

Nej

84%

96%

86%

87%

90%

Ved ikke

1%

1%

0%

1%

Ja

38%

18%

21%

41%

29%

Nej

59%

82%

73%

58%

66%

Ved ikke

4%

6%

1%

4%

Ja

24%

14%

25%

22%

16%

Nej

75%

86%

75%

78%

83%

Ved ikke

0%

0%

0%

1%

Ja

7%

3%

13%

2%

3%

Nej

93%

97%

86%

98%

97%

Ved ikke

0%

Ja

7%

2%

12%

3%

3%

98%

87%

97%

96%

1%

0%

Nej

93%

Ved ikke

0%

Antal svar

622

137

241

518

2460

370440

84246

158573

296113

1615189

Antal turister

38

1%

0%


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

39


Aktiv tematurisme i Region Syddanmark - Vandring

40