Analiza projektu zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (projekt z dnia 09.11.2018r.)

Page 1

駿 臆 聞 轟 圏 圏関

KOMUN看KACJ看M漢EJSK漢EJ nr 150   Listopad 2018

Zgodnie z najnowszym projektem noweIiza画

dyrektywy 2009/33/WE autobusy hybrydowe beda spe青niaC nowe wymagania unりne

- na Zdjeciu hybryda eIektryczna Voivo

∵   円

斑回書﹂案 闇闇的躍

一   [


w ramach poni之szej anaIizy JeJ autor prezen叫e岬iwaZn旬SZe PrQJektowane zmiany w ust’aWie z dnia 」6 grudnia 20」O r・ O pub/icznym f/訓SpOrCie zbiorowym′ kt6rych wprowadzenie的dzie mialo znaczenie d/a organizacJi′ ZalZ色dzania / Wykonywania pubIicznego的nspor亡u zbiorowego w r∂maCh komunikacJ/ mieiskiej・

KaZda z p「ojektowanych zmian wskazana w niniejszej

Komenta屠こdefini句a komunikaqji miejskiej zostaje

anaiizie zostalaf Skomentowana z punktu widzenia legai-

przemodeiowana oraz rozsze「Zona O inne ro-

nosci oraz funkcjonaInoSci dia komunikacji miejskiej"

dzaje t「anspo巾u zbiorowego, O ile odbywaja sie

W ramach niniejszej analizy zostaty zastOSOWane naSte-

one wylacznie w granicach miasta, Co W intencji ustawodawey ma ,,uSZCZeinie’’system dop十at do

puj印e nazwy wねsne i sk「6ty: UP丁Z - uStaWa O Publicznym transporcie zbiorowym I

bilet6w uigowych" JednoczeSnie p「ZeSadzono′ iZ

PTZ - Pubiiczny t「ansport zbiorowy"

przewozy vrykraczajace poza te「en miasta nie

beda komunikacja miejska“ Povvy2sza oznacza′

NOWE D珊N/CJE

iZ p「zew6z w ramach tzw“ gmin miejsko-

Alt 4 ust。 1 pkt 2) UPTZ: dworzec-Obiektbu-

wiejskich, kt6ry bedzie vrykraczal poza granice

dowlany, W kt6「ym znajduje sie miejsce przeznaczOne

miasta′ bedzie przewozem gminnym′ a看eれie

do odprawy pasaZer6w′ W Skねd kt6「ego wchodza

komunikacja miejska. JednoczeSnie de簡nicja

w szczeg6inoSci: PrZyStanki komunikacyjne′ Punkt

posluguje s雪e takZe nieostrym pqjeciem

sprzedaZy biIet6w, Punkt informacji dia pod「62nych′ PO-

pOWiazania komunikacyjnego′“′ kt6re nie z○○

CZekaInia oraz w(…Zet Sanitamy;

Stalo zde簡niowane,

Komen館屠こdefiniqia dwo「ca zostala rozbudowana

Art, 4 ust。 1 pkt 5) UPTZ: Iinia komunikacyjna -

poprzez dodanie jako minimainych wymog6w dla

pot印zenie komunikaeyjne na‥ a) sieci dr6g publicznych

tego typu budynku takZe= POCZekalni oraz wezね

lub drogach wewnetrznych albo b) liniach koIejowych,

sanitarnego。 Ww。 Zmiane na看edy pozytywnie od-

imych szynowych, linowych, iinowo-terenOWyCh, aibo c)

czytywae r6wnie乏 W kontek釦ie zmienionych

akwenach morskich lub wodach Sr6dl如owych - WraZ

(ZWiekszonych) maksymalnych stawek za zatrzy-

z oznaczonYmi miejscami do wsiadania i wysiadania pa-

manie, kt6re moZe uchwali6 o唱anizator P丁Z"

sazer6w na liniach komunikacyjnych, PO kt6rych odbywa

A巾4 ust。 1 pkt 4) UP丁Z: komunikacja miejska

Sie pu帥czny transpo巾Zbiorowy;

- PrZeWOZy PaSaZerskie wykonywane wytapznie w gra-

Komenね屠: definicja Iinii komunikacyjnej zostaね

nicach miasta na prawaCh powiatu iub gminy o statusie

poszerzona o poIaczenia 「eaiizowane w 「amach

miasta oraz gminne iub powiatowe przewozy PaSa之e「一

tzw。 d「6g wewnet「znych′ CO POZWaIa w spos6b

skie wykonywane odpowiednio w granicach gminy

pozbawiony ryzyka 「ealizowae pol印zen盲a ko-

o statusie miasta iub miasta na prawaCh powiatu oraz

munikacyjne takZe w 「amach Iinii przebiegaja-

miast i gmin powiazanych z nimi komunikacyjnie, jeZeii

cych cho6by cze5ciowo przez drogi wewnet「zne

zostalo zawa巾e porozumienie miedzygminne dotycz印e

(np, 1inie dowozowe do cen七r6w handlowych)〃

powierzenia zadafi z.zakresu pubiicznego transpo巾u

NOWE OBOW均ZK/ OBS2AROWO丑AMSTYCZNE

zbiorowego -ub gminy te naieZa, do zwiazku miedzyg-

DLA ORGAMZAroR6w p7Z

minnego iub zwiazku powiatowo-gmimego majacych za zadanie reaIizaqje pubiicznego transPO巾u zbiorowego′ a takZe metropoIitalne przewozy pasaZerskie;

BKM nr150

A巾。 5a, UP丁Z: Pub=czny transport zbiorowy zapew-

nia co najmniej:

KomunikaQja mi?jska w Poisce

117


1, POtaCZenia pomiedzy miastem stanowi印ym sje-

p盲erwsze naleZy zauwazyc, Ze Z Calej grupy o「ga-

dzibe wojewody iub sejmiku wojew6dztwa a miej-

nizator6wl kt6rzy sa zobowiazani do przygoto-

SCOWOSciami stanowiacymi siedziby wtadz powia-

Wania i uchwalenia planu t「anspo巾OWegO, Wyla∵

t6w wchodzapych w skねd danego wQjew6dztwa;

CZono POWiaty o「az ich zwiazki (uchylono ust. 3

2, POねCZenia pomiedzy miejscowoSciami stanowia-

- 4a ww. przepisu), Po drugie przepis zwieksza

Cymi siedziby wねdz powiat6w wchodzacych

g「OnO miast zobligowanych do opracowania pla-

W Skfad danego wojew6dztwa;

nu t「anspo巾OWegO, nie ograniczajac tego kata-

3, POtaCZenia pomiedzy miejscowoSciami stanowia-

1ogu do gmin o liczbie mieszka〇千c6w wiekszej niZ

Cymi siedziby wfadz gminy wchodzapych w skねd

50 tys,′ jak jest obecnie。ユednoczeSnie wprowa-

danego powiatu a miejscowoScia stanowiaca sie-

dzono wentyl bezpieczelistwa w postaci sfo「mu-

dzibe wfadz tego powiatu;

towania ,月eZeli podejmie decyzje o jej organiza-

Komenねrz: Do UPTZ wprowadzono de facto po raz

句i′’′ CO PoWOduje, Ze ty音ko po podjeciu deeyzji

pien〃SZy PrZepisy o charakterze klauzul gene-

(nie sp細eCyZOWanO, W jaki spos6b ta decyzja ma

ralnych, majace faktycznie ,,ZmuSie’’organizat○○

Sie objawi句o organizacji danej linii niezbedne

r6w P丁Z do zapewnienia transpoll:u ,,Pomiedzy

bedzie uchwalenie planu t「anspo鷹OWegO PIZeZ

W十aSciwoSciami’’poszczeg61nych organizator6w,

daれe miasto。 Po trzecie w spos6b znaczny roz-

Majac na uwadze pozostale przepisy UP丁Z, reali-

SZerZOnO kompetencje wqjew6dztw co do zak「e-

ZaCja postulat6w zapewnienia po梶lCZe巾 np。

Su Planu transpo鷹OWegO, a W konsekwencji co

miedzy mleJSCOWOSciami, mOZe jednakZe pozo-

do o唱anizaqji takZe linii danego rodzaju, Zgod-

Stae jedynie na papierze w sytua句i, gdy p「qjek-

nie z prqjektowanym przepisem wQjew6dztwo

towany przepis nie dookreSli, kt6ry organizato事

W Pianie t愉nSPO巾OVvym OkreSIa linie albo siee

ma zapewniC po十aczenia stykowe。 Przy jedno-

komunikacyjna takZe w gminnych′ poWiatovvych

CZeSnym WγねCZeniu powiat6w spod obowiaz-

o「az powiatowo- gminnych przewozach, CO nie-

k6w w zakresie planowania transpo巾u wydaje

Watpliwie bedzie powodowae koniecznoSe dyna-

Sie, Ze p営zepis, Choe istotny, funkcjonalnie mo2e

miczn句reakcji na zmieniaja頓sie rzecaywistoSe,

POZOSta6 。,ma巾VuVm’’,

W SZCZeg61nosti w zakresie przewoz6w gmin-

Art, 9 ust。 1 pkt l) i 2) UPTZ: P看an z「6wnowaZo-

nych oraz powiatowγCh。

nego rozwqju publicznego transpo巾u zbio「OWegO, ZWany dalej ,,planem transpo鴫Ovym’’, OpraCOWu-

je:

OK層ESLAN店PO 7帽ZEB KOMuN/KA CyJNYCH - NO-

WE PRZ岳P/SYOKRESLONE WART 9 US「 2A看2D UPT乙

1, gmina:

a) w zakresie iinii komunikacyjnej aibo sieci komu-

A巾。 9 ust, 2a) UPTZ: Organizato「, O kt6rym mowa

nikacvinej w komunikaQii miejskiej, jeZeli pod句-

W art. 7 ust. 1 pkt l - 4a, OkreSla potrzeby komunikacyj-

mie decyzje o jej o「ganizaQji,

ne poprzez wyznaczenie linii komunikacyjnych i czesto-

b) kt6r匂POWierzono zadanie organizaQji pubiiczne-

tiiwoSci obs山gi poJ印zeh komunikacyjnych z uwzgiednie-

go t「anspo巾u zbio「OWegO na mOCy POrOZumie-

niem art. 12 ust, 1 pkt 2 iit, b i z wylaczeniem prze-

nia mi?dzy gminamj - W Zak「esie Iinii komunika-

WOZ6w reaIizowanych w ramach komunikacji mi句-

Cyjnej aibo sieci komunikacyjnej w danym ob-

Ski句。

SZarZe W komunikaQji miejskiej, jeZeii podejmie decyz鳴O jej o「ganiza句i;

2b。 Przy okreSlaniu potrzeb komunikacyjnych, O kt6-

rych mowa w ust, 2a, Organizato「′ O kt6rym mowa

2, ZWiazek miedzygmimy - na =nii komunikacyjnej

W art. 7 ust, 1 pkt l - 4a, mOZe wyznaczy幻inie komuni-

aibo sieci komunikacyjnej w komunikacji miejskiej

kacYjna, Wykraczajaca poza obszar jego wJaSciwoSci

jeZeii podejmie decyzje o jej o「ganizacji, na Ob-

W PrZyPadku gdy:

SZarZe gmin tworzacych zwiazek miedzygminny, A巾。 9 ust。 1 pkt 5a) UPTZ: Wqjew6dztwo w za-

1, PrZejazd p「zez obszar innej jednostki samo「z坤u terytoriaInego jest niezbedny dla obs山gi obszaru

kresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyj-

Wfasnej jednostki samorz如u terytoriainego Iub

nej w gminnych, pOWiatowych, pOWiatow○○

2, PrZeW6z jest realizowany do najbii之szej miejsco-

gmimych i wqjew6dzkich przewozach pasaZe「

WOSci, do kt6rej dociera transport zorganizowany

Skich′

PrZeZ SaSiedniajednostke samo「z如u teryto「iaine-

Komenね屠: Zmiany w zakresie a鷹。 9 UPTZ sa kluczo-

go, umOZIiwiajacy obs山ge pasa之er6w, iub

We dla funkcjonowania PTZ w skali kraju。 Po

18I

KomunikaQja miejska w Poisce

BKM nr150


3, PrZeW6z jest reaiizowany do najbiiZszego zinte-

e przebiegu dotychczasowych linii komunikaCYj nYCh ,

growanego wezfa przesiadkowego potoZonego w sa?iaduj印ym z danym powiatem mieScie na

e wskazania obszar6w na kt6rych nie funkCjonuje publiczny transport zbiorowy,

PraWaCh powiatu, 2c。 Ok「eSlenie potrzeb, O kt6rych mowa w ust" 2a,

e przewoz6w szkoInych nie stanowi印ych pu-

laStePuje w drodze uchwaty podjet句P「ZeZ wlaSciwy

bIicznego transpo巾u zbio「OWegO WraZ

〕rgan danej jednostki samorz如u teryto「iainego"

Z kosztami;

2d. Potrzeby komunikacyjne, O kt6rych mowa w ust,

b) ok「e§ia mode○ ○「ganiza画PrZeWOZ6w, Z Za-

2a o「ganizator, O kt6rym mowa w art. 7 ust" 1 pkt l -

StrZe之eniem ust. 6, POPrZeZ WSkazanie:

4a, PrZekazuje organizatorowi o kt6rym mowa w art. 7

e linii komunikacyjnYCh lub sieC komunikacYj-

」St, 1 pkt5,

nej lub obszar6w, na kt6rych beda. reaIizo-

Kbmenfa層: W ramach nowo zaprqjektowanych

Wane PrZeWOZy O Cha「akterze uZytecznoSci

Pubiicznej,

przepis6w a巾。 9 ust。 2a) - 2d) UP丁Z wp○○wadzono nowa instytucje pn。 Ok「eSlanie pot「zeb

e iinii komunikacyjnych, na kt6rych moga

komunikacyjnych。 OkreSIenie tych potrzeb na-

byC reaiizowane przewozy na podstawie

StePuje na podstawie uchwafy danego organu"

ZeZWOienia na wykonywanie reguiamych

Nastepnie organizator niZszego szczebla prze-

PrZeWOZ6w os6b w k「ajowym t「ansporcie

kazuje te potrzeby do wQjew6dztwa“ NaleZy

drogowym;

ZWr6ciC uwage,圭e w nowo p「qjektowanym a巾"

C) okre引a standard dostepno§ci komunikacyj"

9 ust。 2a) wyIaczono przewozy o charakterze

nej linii komunikacyjnych, Sieci komunikacyjnej

komun雪ka句i miejskiej, JednoczeSnie naleZy za-

_ lub obszar6w objetych pIanem t「anspo巾OWym,

uwaZy白 Ze w ramach nowo prqjektowanego

na kt6rych b?da reaiizowane przewozy o cha-

a巾。 12 ust。 2a) UPTZ wskazano, Ze planJ:ranS-

rakte「Ze uZytecznoSci pubiicznej - W SZCZeg6l-

portowy ma uwzgledniaC wyniki anaiizy kosz-

no§ci przebieg linii komunikacyjnych, minimainy

t6w i korzySci, kt6「a miasta sporzadzaja

Odstep czasowy miedzy poszczeg61nymi ku「sa-

W Opa「Ciu o ustawe o elekt「omobilno免i, a Z ko-

mi;

1ei ta analiza ma mieC wplyw na okreSlenie po-

d) okre§la standard obsルg=inii komunikacyinych -

trzeb komunikacyjnych, CO W Swietie vuV崎CZa-

W SZCZeg61no§ci dotyczacy taboru, ZaSad ozna-

nia ok「eSIonego w a巾, 9 ust. 2a) UP丁Z wydaje

CZania poszczeg6lnych linii komunikacyinych,

Sie by6 niemoZliwe dla komunikacji miejskiej〃

StOSOWania zintegrowanego systemu taryfowego;

e) przedstawia oszacowanie koszt6w organiza-

NOWγ ZAKRES PLANU 71RANSPOR7-OWどGO Art。 12 ust,1 UPTZ: PIan t「ansportovvγ: 1, W CZeSci dotycz印ej przewoz6w w ramach trans-

po巾u innego niZ transpo巾drogowy okreSla:

a) sie6 komunikacyjna niezbedna do zaspokQjenia POt「Zeb p「ZeWOZOWyCh spoleczno§ci na obszarze wla§ciwo§ci o「ganizatora,

b) zasady oznaczania poszczeg61nych linii tworzacych sie6 komunikacyina,

Qji przewoz6w o cha「akte「ze uZyteczno§ci pu-

bIicznej p「ZeWidzianych pianem;

f) wyznacza p「ZyStanki komunikacyjne iub dworce, SPO§「6d okre§ionych zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt

6 i 7, PrZeZnaCZOne do obsfug川nii miedzywQjeW6dzkich niebed争cych przewozami o charakterze u之yteczno§ci pubiicznej;

3, Ok「eSla iinie komunikacyjne, na kt6rych p「ZeWidy-

Wane jest wykorzystanie pqjazd6w elektrycz-

C) infomaQje o p「OgnOZOWanej liczbie pasaZe-

nych iub pojazd6w napedzanych gazem ziem-

r6w obs富ugiwanych na danej linii komunika"

nym′ OraZ Planowany termin rozpoczecia ich

Cyjnej z uwzgiednieniem potok6w pasaZer-

uZytkowa nia ,

Skich w okre引onych przez organizato「a

2) Przy op「acowywaniu planu transpo直OWegO naIeZy

PIZedzia書ach czasowych w ciagu doby oraz

uwzgledniC w szczeg6lnoSci :

PoSZCZeg61nych dni tygodnia; 2, W CZeSci dotyczacej transpo直u drogowego: a) przedstawia diagnoze skuteczno§ci aktuaIne"

go modelu organiza画funkQjonowania trans“

PO血na danym obsza「Ze Z uWZgI?dnieniem:

1, koniecznoS6 zapewnienia reaiiza坤potrzeb przewozowych spolecznoSci na obsza「ze wlaSciwosti

Organizatora; . 2. potrzeby zr6wnowaZonego 「OZWOju pubiicznego transpo巾u zbiorowego, W SZCZeg6InoSci w zakre-

sje obs山gi potrzeb przewozowych os6b niepeino-

BKIVl n. 150       Komun哩a miejska w Po-sce        1 1 9


SPraWnyCh i os6b o ograniczonej sprawnoSci ruChowej;

nie beda istniaty dwie konkurujace regulacje prawne, a UP丁Z w nowγm a巾。 12 ust。 7 nie wγ一

3, mOZliwo託rozwoju pubiicznego transpo巾u zbioroWegO PrZy Wykorzystaniu tramwaj6w, t「Oiejbus6w

十acza wprost zastosowania przepis6w p「awa

OSwiatowego,

O「aZ POjazd6w napedzanych paliwami aitematyw-

u棚O棚O SMADC狙WE usとUG PUBLICZNyCH

nym主

2a) Przy okreSlaniu potrzeb komunikacyjnych przez gmine, O kt6rym mowa w a巾9 ust. 2b′ naieZy uwzgiedniC

r6wnie之Wyniki anaiizy, O kt6「ej mowa w a巾37 ust,

A巾“ 24 ust〃 1 UP丁Z: Umowa o Swiadczenie us山g W Zakresie publicznego transpo巾u zbiorowego dotyczy:

1, linii komunikacyjnej albo

1 ustawy z dnia ll stycznia 2018 r, O eiektromob冊oSci

2" iinii komunikacyjnych, albo

i paiiwach aItematywnych′ SPOrZadzonej p「zez te gmine.

3, Sieci komunikacYjnej, aibo

6) Udziat procentowy iinii komunikacyjnych przeznaczo-

4, Obszaru

nych do obs山gi w ramach przewoz6w o charakterze

e ujetych w planie transportowym obowiazujapym

uZytecznoSci pu帥CZnej, O kt6rym mowa w art. 12 ust,

na obszarze wJaSciwoSci danego o「ganizatora,

1 pkt 2 =t" b tiret pierwsze, WynOSi co najmniej 7O%

Komenねrz: Nowa t「eSC przepisu dopuszcza

WSZyStkich po十aczei子 komunikacyjnych reaiizowa-

tak2e nowy spos6b kontraktowania us山g

nych na obszarze wtaSciwoSci o「ganizatora, O kt6rym

PTZ poprzez wskazanie obszaru ujetego

mowa w,a巾, 7 ust. 1,

W Planie transportowym do obs十ugi w ra-

7) JeZeii w miejscowo§ci pofoZonej na obszaIZe WねSciwo-

mach P丁Z。 Bedzie to istotne uねtwienie

Sci organizatora nie zatrzymuje sie Srodek transportu re-

W SZCZeg6InoSci przy umowach obejmuja-

aiizujapy pubiiczny transport zbiorowy, ZaPeWnienie do葛

CyCh ca十y obszar danego organizato「a, gdyZ

WOZu dzieci, O kt6rym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia

pozwoli na dowoine zmiany w liniach de

2016 r〇一Prawo oSwiatowe (Dz, ∪, Z 20臆18 「. poz, 996,

facto bez zmiany umowy, jak i samego d○○

1000, 1290 i 1669), jest reaiizowane w ramach przewo-

kumentu planu transportowego。

Z6w stanowiapych pubiiczny transpo直Zbiorowy

Komenfa仔: W ramach p「qjektowanych zmian

棚M榊Y

W SPOS6b istotny zmieniono w catoSci zakres

Zgodnie z treScia przepISOW PrZejSciowych noweliza-

OraZ t「eSe planu transpo巾OWegO。 Nadto na看eZy

Cja ma weJSC W之ycie w terminie 30 dni od dnia og†osze-

WSkaza匂iZ uchwalajac dany plan organizator

nia" Projekt zawiera jednakZe kiika interesujapych p「ze-

musi dokonaC analizy takZe przewoz6w komer-

PiSOW CZaSOWyCh :

Cyjnych (CO dotychczas nie wystepowa十〇), gdy圭

Po pierwsze, ZgOdnie z art. 7 p「ojektu nowe=za申,

p「ZeWOZy u圭ytecznoSci publicznej musza stan○○

OkreSlenie potrzeb komunikacyjnych przez o「ganizato-

Wi6 co najmniej 70 % wszystkich poiaczeh ko-

r6w powimo nastapiC do kohca 30。06。2019 r.

munikacyjnych reaiizowanych na obszarze wI’a-

託iwoSci danego o「ganizatora。丁aki wym6g mo-

Opracowanie nowych plan6w transpo巾OWyCh to data

30,06,2020 「。

Ze w kohcu ,,ZmuSie′′ organizat○○6w poza ko-

Po trzecie, ZgOdnie z art. 5 projektu nowe=zaqj主

mun盲kacja miejska do o「ganiza句i przewoz6w

dotychczasowe umowy o Swiadczenie usIug pu-

uZytecznoSci publicznej。 D「uga istotna kwestia

biicznych obowiazuja na okres, na kt6ry zostaIy

jest ujecie w ramach planu t「ansportowego

ZaWarte,

przewoz6w szkolnych, kt6rych diagnoza jest

Po czwarte postepowania w sp「awach um6w

Obowiazkowym eiementem pIanu transpo巾O-

O Swiadczenie uslug P丁Z wszczete przed

WegO, Z wγmOgiem tym powiazany jest noWγ

dniem wejScia w Zycia niniejszej ustawy moga

ObowiiuZek okreSIony w ust。 7 nowelizowanego

byC koれtynuOWane jedynie po dokonaniu w

p「Zepisu, gdzie wskazano, Ze jeSli dana mi句-

nich zmian zgodnych z wymaganiami okreSIonymi

SCOWO託 nie jest skomunikowana w oparciu

W PrOjektowanej noweiiz宇Cj主 Przepis ten de facto

o publiczny transpo巾Zbio「OWry′ to ZapeWnienie

doprowadzi do przerwania wszystkich prowadzo-

dowozu dzieci do szkoly realizowane jest w ra-

nych postepowah aibowiem ich dostosowanie do

mach przewoz6w PTZ. Nale2y jednoczeSnie

Warunk6w noweiizacji moZe by6 niemoZiiwe (np, W

WSkaza6,乏e wprowadzenie tego przepisu po-

SytuaCji, gdy postepowanie organizuje gmina, kt6ra

Wimo by(: POWiazane z odpowiednimi zmianami

nie ma opracowanego albo zaktuaiizowanego pianu

W PraWie oSwiatowym, albowiem w takim sta-

t「ansportowego)○ ○

201

KomunikaQja miejska w Poisce

BKM nr150


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.