Możliwości finansowania inwestycji w zakresie elektromobilności w publicznym trasporcie zbiorowym

Page 1

駿 臆 聞 旧 圏 圏関 KOMUN8KACJ音M漢EJSKIEJ nr 149   S冒erpieh 2018


W perspek亡ywie Hnansow♀i UE n∂ /a鵬20」4-2020 Po/sce p/ZyZnanO 82,3 m/n euro r)∂ rea侮a匂e po/i亡yki spみ nos証W dZiedzinie的n印orfu n∂Cisk kねdziony Jest na prz房aznoSC d/∂缶Odowiska - Op/t5cz rozwQJu komunika匂v

SZynOW〔丸#nansowane s匂わk2e /me fomy拓onsporfu niskoem功nego, jak autobusy eIekt.ryczne czy fro/eibusy.

W憎mach Dziaねn伯6`」 POIiS - Rozw句pub/icznego拓anspo竹u zbiorowego w miasねch na p/匂ekty zwiazane Z Wdr∂Zaniem autobus6w e/ektryαnyCh na /iniach komunika匂i mj匂Sk匂PIZeZnaCZOnO 300 m/n z/,

Od 14 grudnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku

dyfika印Weryfikujacej t「asowanie linii przedstawione

W Centrum Unijnych Projekt6w Transportowych bedzie

W dokumentaqji apiikacyjnej, jednak nie moZe ono

moZna skねdaC wnioski o dofinansowanie zakupu auto-

dotyczy6 ponad 15% d山goSc=inii w okresie trwatoSci

bus6w eiektrycznych i troiejbus6w oraz budowe stacji

PrOjektu" W przypadku zakupionego w ramach projek-

tadowania w ramach Osi Priorytetowej VI - Rozw6j

tu taboru, kt6ry nie bedzje wyko「zystany w godzinach

niskoemisYjnego transpo巾u, Dziafanie 6.1 - Rozw6j

POZaSZCZytOWyCh do obslugi Iinii objetych projektem,

Pubiicznego transpo巾u zbiorowego w miastach,

beneficjent ma r6wnieZ p「awo do wykorzystania go

Gt6wnym ceiem programu jest eIektryfikaqja wybranych Iinii komunikaqji miejskiej, Przez eiekt「Yfika-

W gOdzinach pozaszczytowych do obsfug=nnych linii autobusowych.

匂e rozumie sie zastapienie (POPrZeZ Pelna iub czeScio-

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projekt6w

Wa. Wymiane) taboru o napedzie innym niZ eIektryczny

W ramaCh konkursu ,,WdraZanie napedu eiektrycznego

bezszynowymi pojazdami elektrycznymi, natOmiast

na i面ach komunikacji miejskiej’’wynosi 300 min zt,

PrZeZ bezszynowe pojazdy elekt「yczne rozumIe Sie

a maksymalny dopuszczaIny poziom dofinansowania

autobusy elektryczne i trolejbusy wyposaZone w nie-

Wydatk6w kwalifikowainych projektu ze Srodk6w uE

ZaIeZne eiektrochemiczne Z「6d†o zasiIania. Ze Srodk6w

WynOSi 85%. W ramach konkursu jeden wnioskodawca

konku「sowych nie mog年 byC finansowanie pojazdy

uprawniony jest do ztoZenja jednego wniosku o dofi-

hybrydowe.

nansowanie projektu.

Projekt powinien wpisywaC sie w poiityke 「ozwoju

transpo巾u pu帥cznego miasta, MoZna nim objaC jedna

Kto mo2e ubiega6 sie o do乃nansowanie?

Iub kiIka =nii komunikacji miejskiej, Linie te powimy

Zgodnie z reguIaminem konkursu Nr

juZ istnie6, jednak moZliwe sa modyfikacje trasy ich

POIiS,6,1/1/18 o dofinansowanie moga. sta「aC sie ope-

PrZebiegu w por6wnaniu ze stanem obecnym. Przez

ratorzy i organizatorzy transpo巾u zbiorowego:

modyfikaqje trasy p「Zebiegu iinii rozumie sie zmiane

3 w miastach, W kt6rych iinie komunikacji miej-

PrZebiegu, W tym Skr6cenie lub wyd山之enie, POdziat

Skiej wybrane do dofinansowania、 PrZebiegaja

iub崎czenie lini=tp, Po pierwszym pe†nym roku eks-

W Obszarach szczeg6lnie wraZliwych na iokaine

Pioataqji projektu, beneficjent ma prawo dokonaC mo-

Zanieczyszczenie powietrza, CZy= takich, W kt6-

BKM

nr

149          Elekt「omobilno§6         1

9


rych znajduja sie duZe skupiska IudnoSci miesz-

ne jako kompiementarne do obje亡ej projektem

kajacej, PraCuj印ej iub uczacej sie, Obsza「y

eiektryfikacj=inii komunikacji miejskiej i jako

O historycznej zabudowie w「a2iiwej na zanie-

CZySZCZenia lokalne, uZdrowiska itp,;

narzedzie dywersyfikacji ryzyka operacyjnego. e Zakup nowych baterii (akumuIato「6w) do kupo-

e w miastach prowadzacych aktywna poiityke e=mina坤Zanjeczyszczeh iokaInych;

WanyCh w 「amach projektu autobus6w elektrycznych iub troiejbus6w, jeZe看i beneficjent be-

e kt6rzy, Swiadczac us山gi t「anspo直u zbio「owego, aktuaInie uZytkuja p「ZeStarZaty tabor autobuso-

Wy i chcieliby dokonaC jego wymiany na tabor eiektryczny.

dzie kupowat autobusy (trolejbusy) i bate「ie na

POdstawie odrebnych um6w zakupu○ ○ Budowa, Zakup =nstaiacja statych eiement6w infrast「ukturγ teChnicznej i wyposaZenia sJuZa.-

CeIem wsparcia unijnego w wysokoSci 85% nakfa-

CyCh i niezbednych doねdowania bate「ii autobu-

d6w inwestycyjnych (koszt6w) kwaiifikowaInych pro-

S6w zakupionych w ramach projektu Iub autobu-

jektu jest zachecenie miast do wp「owadzenia na wy-

S6w eiektrycznych bed印ych juZ w posiadaniu

branych iiniach komunikaqji miejskiej bezszynowych

benefiqjenta (StaCje i punkty ねdowania wraz

POjazd6w zasilanych energia eiektryczna,

Z inf「astruktura eiektro-energetyCZna, W tym

StaCje transformatorowe i magazyny energi=tp,).

Jako przedmiot projektu kwa旧kuja sie: 3 iinie komunikacji miejskiej, kt6re w ca†oSci iub

e Zakup nowych pojazd6w technicznych o nape-

W CZeSci sa juZ obecnie obs山giwane p「zez bez-

dzie konwenqjonalnym (dieseI EURO 6), POd

SZynOWe POjazdy o napedzje eiektrycznym,

Warunkiem, Ze sa one wyposaZone w mobiine

W Sytuaqji′ gdy beneficjent chciaルy zwiekszyC

(PrZeWOZne) stacjeねdowania autobus6w eIek-

ich liczbe;

t「ycznych ○

e iinie komunikaqji miejskiej, Obs山giwane do-

○ Koszty prac koncepcyjnych i wdroZenia eiektry-

tychczas przez autobusy o napedzie konwencjo-

fikacj=inii autobusowych, W亡ym przygotowania

nalnym (diesei) Iub inne nieeIektryczne, na kt6-

analiz, kt6rych wyniki obowiazkowo powinny

rych beneficjent w ca†oSc=ub w czeSci chciaルy

ZnaleZ6 sie w ztoZonym w仁平Z Wnioskiem o do-

WymieniC na tabor o napedzie eiektrycznym,

finansowanie studium wykonaInoSci, OPraCOWa-

Z ZaStrZeZeniem,之e przedmiotem projektu nie

nia pIan6w ope「acyjnych, rOZktad6w jazdy, PrO-

moZe byC budowa nowej l輔troIejbusowej wraz

Cedu「 w zakresie serwisowania, bezpieczehstwa,

Z infrastruktura i trakqj皐.

u之ytkowania, ZarZadzania, SZkolenia zatogi

(kie「OWC6w, SerWisant6w), itp, Wycena tych

明yde書ki kwa〃ffkowane w帽mach konkursu Podmioty uczestnjcz印e w konku「sje moga. 1iczy6 na

dofinansowanje nastepujacych wydatk6w kwa旧kowa-

nYCh:

koszt6w moze opieraC sie na kosztach udokumentowanych iub ryczaItowo jako O,5% nakね一 d6w inwestycyjnych projektu○

○ Zakup i wdroZenie teIeinformatycznego systemu

1, Wydatki zwiazane bezpoSrednio z elektryfika句a Iinii komunikaqji miejskiej:

ZarZadzania fadowaniem, W tym Zakup urza.dzeh POkねdowych do autobus6w.

e Zakup nowych autobus6w eiektrycznych.

3 Zakup nowych troiejbus6w wyposazonych

3 Dodatkowe gwa「ancje w umowie kupnaSP「ZedaZy z dostawca pojazdu eiektrycznego,

W niezaIe之ne eiekt「ochemiczne Zr6dto zasiiania

r6wnieZ w umowie kupna-SPrZedaZy bate「ii na

Z ZaStrZeZeniem, Ze w obs山dze wybranych do

CaJy okres trwatoSci projektu okre引onej p「zepi-

PrOjektu liniach komunika坤miejskiej objetych

Sami og6lnymi, Ptatne Z g6「y w momencie 「ozli-

P「Ojektem dopuszcza sie laczenie taboru eiek-

CZenia dostawy z tytufu tychZe um6w kupna-

trycznego z taborem o napedzie diesia EURO 6,

SPrZeda之y, PrZed data wniosku o pねtnoSC ko古

gazowym iub hybrydowym. Zakup tych autobu-

COWa.○

S6w, iub wtaczenie autobus6w w dyspozycji be-

○ Je釦beneficjent Zdecyduje sie na zakup us山g

neficjenta do obslug川nii objetych projektem nie

W Zakresie obs山g同adowania, konserwacji i na-

StanOWi wydatku kwaIifikowanego, ani teZ na-

PraW bate「ii, koszty takiego pakietu us山gowego

kladu inwestycyjnego na projekt wykazywanego

W Catym Okresie trwa†oSci projektu okreSIonej

W formularzu wniosku o dofinansowanie, Auto-

PrZePisami og61nymi ptatne z g6ry przed data.

busy o napedzie diesia EURO 6 iub autobusy’

Wniosku o pfatnoSC kohcowa..

hybrydowe powinny byC co do zasady traktowa-

Eiekt「omobiI noS6

BKM nr 149


2。 Wydatki niezwiazaれe bezpoS「ednio z elekt「yfi-

kaqja Iinii komunikaqji miejskiej;

kt6rych zapisy stanowfty podstawe prawna i/lub merytoryczna do podjecia decyzji o elektryfikacji

3 Budowa, Zakup =nstaiacja innych statych eie-

ment6w infrastruktury technicznej i wyposaZenia niezwiazanego bezpoS「ednio z eiektryfikacja

Wyb「anych linii komunikaqji miejskiej, ⇒ Identyfikacja wszystkich studi6w i anaIiz =0-

Sciowych odnosza,CyCh sie do kwestii jakoSci

Iinii komunikacji miejskiej na terenie zajezdni

POWietrza w mieScie loka=zacji projektu i mo之臣

(baz taborowych), PetIi autobusowych, linii au-

WOSci 「edukqji zanieczyszczeh lokaInych,

tobusowych, PrZyStank6w, W tym PrZyStank6w kohcowych, Z kt6rych korzystaC beda pojazdy

⇒ Sp6jny zarys strategii ochrony powiet「za,

W tym dziatah z zakresu poiityki z「6wnowaZo-

Zakupione w ramach projektu pod warunkiem,

nego transpo直u (Z naCiskiem na sp6jnoSC

之e wartoSC nakJad6w z nimi zwiazanych nie

i kompiementarnoS6 tej strategii),

P「Zek「oczy lO% koszt6w kwa旧kowalnych p「ojektu w zak「esie wydatk6w zwiazanych bezpoS「ednio z eiektryfikacja linii komunikacji miej-

⇒ Dotychczas ’podjete dziaねnja w zakresie ochro-

ny powietrza i zr6wnowaZonego t「anspo巾u. ⇒ Wielokryte「iaIna anaiiza przesねnek, Z Wynikami

Skiej. W ramach tej puli kwaIifikowaine staja sie

anaIiz iloSciowych, jeZeIi takie istnieja, WSkazu-

r6wnieZ nakねdy na trakcje t「oiejbusowa. Nakね-

jaca′ dlaczego do eiektryfikaqji wybrano =nie

dy w tej kategorii, kt6「e przekrocza putap lO%

komunikaqji miejskiej objete projektem. e CzeS6 II - anal盲za techniczno-OperaCyjna

Staja. sie wydatkami niekwalifikowainymi○

○ Zakup =nstaIacja stalych u「zadzeh s山Zacych do

W POdziale na czte「y etapy:

ladowania eiekt「ycznych samochod6w prywat-

a) IdentyfikaQja pa「ametr6w i zmiemych analizy

nych w stacjach fadowania pojazd6w komunika-

OPeraCyjnej, W Zakresie standard6w obslugi

Cji miejskiej objetych p「ojektem, W「aZ Z inf「a-

PaSaZe「6w, rOZkfad6w jazdy, uWa「unkowah

St「uktura pa「kingowa p「zeznaczona dIa samo-

OPeraCyjnych beneficjenta i moZIiwo§ci tech-

Chod6w prywatnych znajdujacych sie w p「ocesie

noIog icznych ,

ねdowania w tych punktach pod wa「unkiem, Ze

b〉 Op「acowanie wa「iant6w techniczno-

Wa直Ost nakねd6w z nImi ZWIaZanyCh nie p「Ze-

OPe「aCyjnych (CO najmniej 2) obs山gi kaZd句

kroczy lO% koszt6w kwaiifikowalnych projektu

Iinii komunikaQji miejskiej vyb「an句do eIektry-

W Zak「esie wydatk6w zwiazanych bezpoSrednio

fikaQji tak, aby odpowiada†y potrzebom w za-

Z eiektryfikacja Iinii komunikaqji miejskjej. Na-

kresje obslugi pasaZe「6w i uwa「unkowaniom

kfady w tej kategorii, kt6re p「zek「ocza pulap

OPeraCyjnym o「ganizato「a p「zewoz6w, a takZe

lO% staja sie wydatkamj niekwa=fikowainymi,

uwzgIednialy moZiiwo§c= ograniczenia tech-

Na漢eZy zaznaczye, i乏do wydatk6w kwaiifiko-

Walnych nie zalicza sie wydatk6w osobowych,

noIogiczne pQjazd6w eIektrycznych i infraSt「uktu「y fadowania.

takich jak koszty zwiazane z wγnag「Odzen盲em

C) Wszystkie warianty naIeZy nastepnie podda6

personelu oraz wydatk6w na zakup wyposaZenia

OCenie efektywno§ci finansowej, PrZy Za†oZe-

niu,之e naklady inwestycvine kwaiifikowaIne

StanOWisk pracy。

W ramaCh bie之acego konku「su zostan争w 85%

Ana施y uwzg佃dniane p層y Op輪COWyWaniu wniosku

O donnansowanie zgodnie z zaloZenfami wymienionymi w regu/aminie konkursu

POk「yte z dotaQji unijnej,

d) Spo§r6d przeanaiizowanych wariant6w inweStyCyjnych naIeZy wyb「a6 wariant 「eaiizacyjny,

Do anaiiz, kt6re naleZy sporzadziC na etapie op「a-

Je釧nie b?dzie to wariant, kt6ry spo§fod ana-

COWyWanja wniosku o dofinansowanie inwestycji nale-

=zowanych moZIiwo§ci cha「akte「yzuje najwyZ-

ね:

SZa efektywno§6 finansowa, benefiQjent powi-

1。 Analiza opqji (analiza wariant6w inwestycyj-

nych) w studium wykonalnoSci naleZy opisae

nien uzasadni6 swOj wyb6r stosujac metodyke analjzy wie看okryte「ialnej.

Ana=za techniczno-OPeraCyjna powima uwzgIed-

W dw6ch nie「oz富acznych czeSciach:

e cze託I - analiza st「ategiczna, na kt6ra

niaC co najmniej nastepujace parametry

Skladaja sie nastepujace eiementy:     i zmienne: ⇒ Identyfikaqja dokument6w st「ategicznych

e iinie komunika(事miejskiej wybrane do elektryfi-

W Zak「esie ochrony powietrza i poiityki transpor-

towej w mieScie (miastach) lokaiizacji prqjektu,

BKM nr 149

ka句i, e pojemnoSC baterii i zuZycie ene「gii,

EIektromobiIno§6

晴山


e pojazdy, e stacje (Punkty)ねdowania, e wsp6lzaieZnoSci pa「ametr6w

i zmiennych ekspIoatacyjnych, 2。 Analiza efektywnoSci finansowej

i ekonomicznej, Skladajaca sie z:

3 AnaIizy finansowej prQjektu unijnego ZaWieraja(車 analize efektywnoSc=i-

nansowej, analize tnNaloSci finansowej

i anaiize wykonainoSci finansowej, AnaIize efektywnoSci p「Qjektu naieZy

WykonaC przy wykorzystaniu metodyki rachunku r6Znicowego,寄. po「6wnania

PrZePtyW6w向nansowych w stanie ,,bez Rys. 1. Dokumenty dotyczace anaiizy finansowo-ekonomicznej・

Prqjektu〃 (WO) i ,,Z P「Ojektem′’(WI).

Przeptywy finansowe w analizie tnNaloSc=inanso-

StyCyjna w anaiizie obejmuje 2 lata, natOmiast faza ope-

Wej i analizie wykonainoSci finansowej naieZy na-

racYjna w an訓Zie to 13 iat, Je釦ok「es inwesty句i bedzie

tomiast oszacowaC tylko dla sytuaqji, kiedy projekt

trwa† d山Zej niZ 2 Iata, tO nakねdy inwestycyjne naleZy

ZOStanie zreaiizowany (,,Z PrOjektem〃) dia prQjektu

SkumuiowaC w taki spos6b, aby faza inwestycyjna w ana-

i dia benefi句enta, Wszystkie anaiizy czastkowe

iizie nie przekroczyね2 iat (nakねdy poniesione przed ro-

sktadajape sie na anaiize finansowa powinny byC’

kiem bazowym dopisuje sie do roku bazowego).

Ze SOba sp句ne na poziomie za†oZeh′ W tym Zato一 之eh odnoSnie koszt6w jednostkowych○

′ Aby p「。jekt kwa旧kowal sie do dofinansowania w ra-

mach bieZacego konkursu, ZgOdnie z wymogami og6iny-

○ Ana=zy efektywnoSci ekonomicznej (直analizy spo-

mi i wynikaja[γm Z nich zapisem w liScie kryteri6w obo-

1eczno-ekonomicznej) wykonanej w ca†oSci przy

Wiazkowych, WSka之nik ekonomicznej bieZacej wartoSci

ZaStOSOWaniu rachunku 「6之nicowego. Do analizy

ne壮O PrQjektu powjnien byC dodatni (ENPV > 0), WskaZ-

efektywnoSci ekonomicznej p「ZePisuje sie wszyst-

niki efektywno§ci ekonomicznej projektu nie stanowia

kie przeptywy strony kosztowej anaiizy efektywno-

jednak kryterium decydujacego o miejscu p「。jektu na

Sci finansowej, Pomija sie pIZyChody, Pozostale

iiScie rankingowej konkursu,

POZyCje przeptyw6w anaiizy efektywnoSci ekono-

WS「6d kryteri6w rankingujapych znajduja sie nato-

micznej to zmonetyzowane przeptywy ekonomicz-

miast wyniki wy看iczeh cza?tkowych anaiizy spoteczno-

ne zwiazane z efektami zewnet「Znymi

ekonomicznej. Wyniki te zostana p「ZePisane do tabel

(Srodowiskowymi) prqjektu. Katalog efekt6w ze-

kry[erj6w rankingujapych dopiero po zatwie「dzeniu ana=z

wnetrznych, kt6「e beneficjent moZe uwzgIed「liC

finansowo-ekonomicznych wszystkich prqjekt6w zakwaii-

W anaiizie projektu ubiegaj印ego sie o S「odki finan-

fikowanych do dofinansowania w ramach bieZ印ego kon-

SOWe W ramaCh bieZapego konkursu jest zamkniety

kursu przez Instytucje PoSredniczapa.喜

Z/6dfo opracowan居; CentrtIm Un卯ych Pr切ekt6w

i szczeg6towo opisany w reguiaminie konkursu.

AnaIize finansowo-ekonomiczna. prqjektu naIeZy wy-

77anspo/でOWyCh - Regubmh konkuI写u O/aZ Za伺CZ面k nr

konaC zgodnje z zasadam= metodyka. opisanymi w czte-

8 do Regu居mmu konkursu pn. "WdraZanie napedu e/ek-

rech dokumentach (rys, 1):

tryGanegO na m居ch komunikac/i mi匂Skj句- WS時pne

W anaiizie efektywnoSc=inansowej i ekonomicznej

w∂I耳nki konkuISu POIS 20」 4-2020㍗

naleZy uwzgIedniC tylko przeptywy zwiazane bezpoSrednio z projektem,句. z =niami komunikacjj miejskiej o鵬tymi p「ojektem o「az z eiementami prQjektu, kt6rych be-

ne咄ent nie zaIiczyt do przeptyw6w zwiazanych z obslu-

ga ‖nii o上嶋tych p「Qjektem (np" POZyCje kosztowe zwiaZane Z inwesty句ami na zajezdniach/bazach t「anspo直OWyCh operatora transpo巾u zbio「OWegO)・ Ok「es anaiizy finansowej i spoteczno-ekonomicznej

POWinien obejmowati5 iat, Za rok bazowy uwa之amy 「Ok’ POniesienia zasadniczych koszt6w inwesty旬, faza inwe-

1 2漢         Eiekt「omobilno§6

BKM n「149


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.