Page 1

Т.В. Ладиченко,  Я.М. Камбалова

ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ для державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

9

клас

Київ Центр навчально-методичної літератури 2013


ФОРМИ ЗАВДАНЬ Форми завдань

№ завдання

Завдання з вибором однієї відповіді Завдання відкритої форми з короткою відповіддю Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю

1–8 9 10

Завдання передбачають перевірку сформованості в учнів предметних компетентностей: просторової, хронологічної, інформаційної, логічної, мовної, аксіологічної. ТИПИ ЗАВДАНЬ ЗА ПРЕДМЕТНИМИ КОМПЕТЕНТНОСТЯМИ Предметні компетентності предметні вміння – складові компетентності Просторова компетентність Локалізація історико-географічних об’єктів на карті Хронологічна компетентність Встановлення дат, періодів, хронологічних меж за подія­ми, явищами, процесами Встановлення хронологічної послідовності подій Логічна компетентність Співвіднесення фактів (подій) з історичними явищами, процесами Розпізнавання історичних діячів, фактів, подій, явищ, процесів за візуальними джерелами Відбір фактів за певною ознакою. Виявлення характерних рис історичних періодів, явищ, процесів, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями, явищами, процесами на основі істинності та помилковості суджень З’ясування та визначення характерних ознак подій, явищ, процесів Систематизація, групування фактів, пов’язаних з характеристикою (діяльністю) історичної особи Інформаційна компетентність Аналіз змісту документа з метою встановлення його назви, події, явища, історичного діяча або пам’ятки, про яку йдеться в джерелі

№ К-сть завдання балів 1

1

2

1

3 4

1 1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

У збірнику вміщено завдання для проведення державної підсумкової атестації зі всесвітньої історії для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. Атестаційні завдання мають на меті перевірити та оцінити рівень сформованості історичної компетентності випускників. Завдання укладено відповідно до вимог загальноосвітньої підготовки учнів, передбачених навчальною програмою зі всесвітньої історії для 11-річної школи. У збірнику вміщено 15 варіантів, кожен з яких включає по 10 аналогічних завдань різної форми. У завданнях 1–8  правильний варіант (А, Б, В, Г) позначається у бланку відповідей. Завдання 9 та 10 виконуються на окремих подвійних пролінованих аркушах.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

3


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 4

Продовження таблиці

Предметні компетентності предметні вміння – складові компетентності Інформаційна, мовна та аксіологічна компетентність Характеристика описаних у джерелі подій, явищ, постатей в історичному контексті, виокремлення фактів та емоційно-ціннісних суджень автора, висловлення власного судження про документ та його автора, встановлення значення описаних у джерелі історичних подій, явищ, процесів, постатей, пояснення власного ставлення до них, визначення їх цінності.

№ К-сть завдання балів 10

3

УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У завданнях 1–8 запропоновано чотири варіанти відповідей, серед яких треба обрати ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Завдання 9 передбачає визначення назви документа, події, явища, про які йдеться. Завдання 10 передбачає складання розгорнутої письмової відповіді за певною послідовністю: 1) наведіть короткі відомості про автора та обставини (час, місце) створення джерела, узагальніть, про що йдеться в документі. Усе це запишіть у першій частині відповіді; 2) визначте, як автор ставиться до описуваних подій, процесів, явищ або історичних діячів, з’ясуйте значення подій і явищ, про які йдеться в джерелі. Про це йтиметься у другій частині вашої відповіді; 3) поміркуйте, у чому полягає історичне значення джерела, сформулюйте власне ставлення до описаних подій, процесів, явищ або історичних діячів. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 1. За кожне правильно виконане завдання 1–8 учень/учениця отримує 1 бал. Завдання вважається виконаним, якщо вказано БУКВУ ЛИШЕ правильної відповіді (завдання 1–5) або сукупності правильних відповідей (завдання 6–8). 2. Завдання 9 вважається виконаним, якщо учень/учениця правильно називає подію, явище або пам’ятку, про яку йдеться. Завдання оцінюється 1 балом. 3. Виконання завдання 10 оцінюється максимально 3 балами. 1 бал – обсяг відповіді 3–4 речення, визначено, якщо це можливо, особу автора документа, час, місце, обставини його створення. Вказано, про яку подію (явище), історичну особу йдеться в джерелі, коли відбулися описані в документі події тощо. 2 бали – крім зазначеного вище, учень/учениця визначає, як автор джерела ставиться до описуваних подій, навіщо він свідчить про події, які ідеї він хотів донести до нащадків; з’ясовано значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі. 3 бали – у відповіді не лише правильно охарактеризовано подію, явище, позицію автора, а й сформульовано особисте ставлення учня/учениці до описуваних подій або діячів. Також слід брати до уваги логічність та послідовність викладу, загальний рівень мовного оформлення. Максимальна кількість балів – 12.


A Христофор Колумб B Фернан Магеллан C Бартоломеу Діаш D Васко да Гама 2. Визначте дату утворення Риму. A 753 р. до н.е. B 509 р. до н.е. C 451 р. до н.е. D 313 р. до н.е.

А Б В Г

А Б В Г

3. Встановіть хронологічну послідовність подій з історії середньовічної Польщі. 1 початок правління Казимира ІІІ Великого 2 битва під Грюнвальдом 3 укладання Кревської унії 4 початок правління Мєшка І A 1, 2, 4, 3 B 2, 4, 1, 3 А Б В Г C 3, 2, 4, 1 D 4, 1, 3, 2 4. Вкажіть один із наслідків Столітньої війни. A початок епідемії чуми B створення перших європейських національних держав А Б В Г C початок Реформації D прихід до влади в Англії династії Плантагенетів

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Визначте ім’я керівника подорожі, маршрут якої вказано на карті.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 1

5


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

6

5. Вкажіть зображення американського історичного діяча, під час перебування якого на посту президента у США почалася громадянська війна.

А

Б

В

Г

А Б В Г 6. Що спричинило Французьку революцію кінця ХVІІІ століття? 1 діяльність Генеральних штатів 2 криза феодально-абсолютистського ладу 3 реставрація Бурбонів 4 фінансова та торгівельна криза 5 боротьба «Гори» та Жиронди в Конвенті 6 встановлення якобінської диктатури A 1, 3 B 2, 4 А Б В Г C 3, 5 D 4, 6 7. Визначте систему заходів, які характеризують період правління Муцухіто (доба Мейдзі) в Японії. 1 запровадження загальної початкової освіти 2 створення системи цехів та гільдій 3 заборона видання газет і книг 4 скасування поземельного податку для селян 5 запровадження загальної військової повинності 6 скасування феодальної власності на землю A 1, 3, 4 B 1, 5, 6 А Б В Г C 2, 3, 5 D 2, 4, 6 8. Які з наведених тверджень стосуються візантійського імператора Юстиніана І? 1 ініціював розробку збірника систематизованих норм римського права, який отримав його ім’я 2 за його правління у Візантії розпочався іконоборчий рух 3 останній правитель Візантійської імперії 4 відвоював римські володіння у остготів, вестготів, вандалів 5 у період його правління у Візантії спалахнуло повстання «Ніка» 6 засновник візантійської імператорської династії Комнинів


2, 4, 3, 3,

4 5 5 6

А Б В Г

9. Вкажіть назву документа. «Цим вічним і невідмінним едиктом ми сказали, оголосили і повеліли наступне… ми дозволили тим, хто сповідує так звану реформовану релігію, жити і мешкати в усіх містах нашого королівства… без переслідувань».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із праці монаха Ейнгарда «Життя Карла Великого» «Багатство і влада зосереджувалися в руках придворних вельмож, яких називали майордомами. А король мусив задовольнятися своїм титулом і створювати видимість влади, сидячи на троні, патлатий і довгобородий, вислуховував він іноземних послів і відповідав їм, нібито від себе, насправді ж – продиктоване і завчене. Крім титулу, за яким нічого не стояло, та убогого утримання, виділеного йому майордомом, він мав лише один, та й то невеличкий маєток, у якому проживав і тримав нечисленну прислугу. Куди б король не подався, він їхав у візку, запряженому, як це було заведено на селі, парою волів, керованих пастухом. Так їздив він у палац, на щорічні народні збори… і так самісінько повертався додому».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

A 1, B 1, C 2, D 2,

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 1

7


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 8

ВАРІАНТ 2 1. Якою літерою позначено на картосхемі територію держави Мухам­ меда в 632 р.?

Г А

В

А Б В Г

Б

2. Вкажіть орієнтовний час появи виду Homo sapiens. A близько 100 тис. рр. тому B близько 40 тис. рр. тому C близько 20 тис. рр. тому D близько 10 тис. рр. тому 3. Розташуйте події в хронологічній послідовності. 1 початок створення єдиного Італійського королівства 2 створення Німецької імперії 3 початок революції Мейдзі 4 закінчення громадянської війни у США A 1, 3, 4, 2 B 1, 4, 3, 2 C 2, 1, 3, 4 D 3, 2, 4, 1

А Б В Г

А Б В Г

4. Що є основою археологічної періодизації історії стародавнього світу? A кліматичні зміни B зміни антропологічного типу людей А Б В Г C зміни матеріалів для виготовлення знарядь праці D зміни форм господарювання давніх людей


А Б В Г 6. Вкажіть причини занепаду чартистського руху в Англії у 1948 р. 1 початок роботи Національного Конвенту 2 збільшення заробітної плати, пов’язане з економічним підйомом 3 створення системи робітних будинків 4 прийняття закону про дитячу працю 5 надання великим промисловим центрам представництва в англійському парламенті 6 масова еміграція чоловіків через початок «золотої лихоманки» A 1, 3 B 2, 6 А Б В Г C 3, 5 D 4, 6 7. Вкажіть характерні особливості соціально-економічного розвитку Франції в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 1 перше місце в світі за обсягами промислового виробництва 2 зайнятість великої кількості населення в аграрному секторі 3 бурхливий розвиток автомобільної та електротехнічної галузей виробництва 4 розвинута колоніальна торгівля 5 поява перших великих монополістичних об’єднань 6 переважна кількість невеликих промислових підприємств A 1, 2, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 2, 5, 6 D 3, 4, 6 8. Які з наведених тверджень стосуються французького імператора Наполеона Бонапарта? 1 перший консул Франції з 1799 р. 2 член Священного союзу трьох імператорів 3 голова Національного Конвенту 4 проголошений імператором Франції у 1804 р. 5 ініціатор проведення Віденського конгресу 1814–1815 рр. 6 помер під час заслання на острові Святої Єлени

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

5. Визначте назву документа, автором якого є зображена на портреті особа. A «Дванадцять статей» B «95 тез» C «39 статей» D «Акт про верховенство»

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 2

9


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 2

10

A 1, B 2, C 1, D 3,

2, 3, 4, 5,

4 4 6 6

А Б В Г

9. Вкажіть подію, про яку йдеться у наведеному уривку, та рік, коли вона відбулася. «Там вони (католики) отримали наказ, щоб усі мали розпізнавальний знак – білу пов’язку на лівій руці і хрест на капелюсі… щоб вони запалили вогні у вікнах… Герцог Гіз сказав французьким і швейцарським капітанам: “Ось настав час, коли за волею короля слід помститися роду, противному Богові; звір у тенетах і не можна допустити, щоб він врятувався”».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. «Із хроніки про діяння Альфреда Великого» єпископа Ассерія, ІХ ст. «На суді він (король Альфред) був невтомним шукачем істини, особливо, якщо йшлося про бідних людей… Він звертав таку увагу на суд заради добробуту знатних і не­ знат­них осіб, які дуже часто під час зборів графів і начальників безжально сварилися між собою… усі бажали шукати правди в короля… бо кожен знав, що не буде найменшої можливості приховати від нього свої недобрі наміри. Король був найчеснішим слідчим при винесенні вироків, як, зрештою, і в інших життєвих обставинах. Майже всі процеси, що велися в державі під час його відсутності, він детально вивчав, які б вироки не були винесені – справедливі чи несправедливі. Якщо йому вдавалося розгледіти в деяких вироках хоч найменшу неправду, він, викликавши самих суддів до себе або через інших довірених осіб, старанно допитувався, чому вони вершили суд несправедливо».


A 1492–1493 рр. B 1519–1522 рр. C 1487–1488 рр. D 1497–1503 рр.

А Б В Г

2. Вкажіть рік завоювання Константинополя турками-османами. A 1553 р. B 1560 р. А Б В Г C 1453 р. D 1385 р. 3. Встановіть хронологічну послідовність правління названих німецьких імператорів. 1 Фрідріх І Барбаросса 2 Оттон І Великий 3 Карл ІV Люксембург 4 Генріх ІV A 1, 2, 4, 3 B 2, 1, 4, 3 А Б В Г C 2, 4, 1, 3 D 3, 1, 4, 2

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Визначте хронологічні межі подорожі, маршрут якої вказано на карті.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 3

11


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

12

4. Визначте ім’я історичної особи, з якою пов’язане закінчення періоду Республіки в історії Давнього Риму. A Тарквіній Гордий А Б В Г B Марк Антоній C Луцій Корнелій Сулла D Гай Октавіан Август 5. Вкажіть зображення історичної особи, епоха царювання якої отримала назву «освіченого абсолютизму».

А

Б

В

Г

А Б В Г 6. Вкажіть причини початку Столітньої війни. 1 коронація в Реймсі спадкоємця французького престолу Карла VII 2 територіальний конфлікт між Англією та Францією з приводу англійських володінь на континенті 3 народне повстання Жакерія у Франції 4 підписання договору в Труа, за яким мало відбутися об’єднання англійських та французьких володінь 5 династичні претензії Едварда ІІІ на французьку корону 6 страта Жанни д’Арк A 1, 2 B 2, 4 А Б В Г C 2, 5 D 3, 6 7. Вкажіть особливості мануфактурного виробництва. 1 розподіл праці на окремі операції 2 використання ручної праці 3 підпорядкування діяльності цеховому статуту 4 використання у виробництві природної енергії (води, вітру) 5 використання технічних засобів виробництва 6 поява після завершення промислової революції A 1, 2, 4 B 2, 3, 4 А Б В Г C 2, 4, 5 D 4, 5, 6


9. Визначте, яку подію періоду греко-перських воєн описано у творі Есхіла «Перси». Спершу твердо стояло військо персів; Коли ж скупчилися судна в протоці, Надати допомоги одне одному не могли І мідними носами вражали Своїх же – всі тоді вони загинули, а елліни сміло вражали Навкруги їх.

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із статті Жана Поля Марата в газеті «Друг народу» «Почніть з того, щоб захопити короля, дофіна (спадкоємця престолу) і королівську сім’ю, поставте їх під надійну охорону, і нехай вони відповідають за все власними головами. Повідтинайте потім без будь-яких вагань голови контрреволюційним генералам, міністрам і колишнім міністрам... Зараз, коли ви нерозумно дозволили вашим невблаганним ворогам змовлятися та набиратися сили, можливо треба буде відтяти п’ять-шість тисяч голів; але якщо б навіть довелося відтяти двадцять тисяч, не можна вагатися ні хвилини!».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

8. Які з наведених тверджень стосуються англійського короля Генрі­ха ІІ Плантагенета? 1 засновник королівської династії Плантагенетів 2 підписав «Велику хартію вольностей» 3 запровадив у Англії суд присяжних 4 розпочав Столітню війну проти Франції 5 провів у Англії поземельний перепис, названий «Книгою страшного суду» 6 запровадив у Англії військовий податок – щитові гроші A 1, 3, 6 B 2, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 5 D 2, 4, 6

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 3

13


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 14

ВАРІАНТ 4 А Б В Г

1. Вкажіть, якою буквою позначено на карті територію стародавнього Шумеру.

А

Б

В Г

2. Вкажіть рік укладення Люблінської унії та заснування Речі Посполитої. A 1566 р. B 1569 р. А Б В Г C 1572 р. D 1596 р. 3. Розташуйте в хронологічному порядку події процесу об’єднання Німеччини у ХІХ ст. 1 створення Північно-Німецького союзу 2 франко-прусська війна 3 створення Національного союзу 4 війна з Данією A 1, 3, 2, 4 B 2, 1, 4, 3 А Б В Г C 3, 4, 1, 2 D 4, 2, 1, 3 4. Що стало наслідком завоювання Персією Єгипту в 525 р. до н. е.? A утворення Перської імперії B глибокий економічний занепад Єгипту А Б В Г C припинення існування самостійної держави в Єгипті D прихід до влади в Єгипті нової правлячої династії


А Б В Г 6. Вкажіть наслідки Східного походу Александра Македонського. 1 послаблення Римської імперії 2 завоювання Перської імперії 3 створення імперії Александра Македонського 4 початок епохи еллінізму 5 проведення Панеллінського конгресу 6 знищення здобутків Східної цивілізації A 1, 4, 5 B 1, 3, 6 А Б В Г C 2, 3, 4 D 3, 5, 6 7. Вкажіть характерні ознаки економічного розвитку періоду раннього Нового часу. 1 дрібне сільське господарство, засноване на ручній праці 2 завершення промислових революцій у провідних країнах світу 3 виникнення мануфактурного виробництва 4 зародження капіталістичних відносин 5 поява фабричного виробництва 6 формування банківської системи A 1, 2, 5 B 1, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 5 D 3, 4, 6 8. Які з наведених тверджень стосуються французького короля Генріха ІV Наваррського? 1 розпочав Тридцятилітню війну проти Габсбургів 2 вдруге прийнявши католицизм, сказав: «Париж вартий меси» 3 позбавив гугенотів усіх політичних прав 4 підписав Нантський едикт 5 період його правління характеризується зміцненням французького абсолютизму 6 заборонив проведення дуелей

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

5. Встановіть, яке з наведених тверджень є істинним щодо зображеного на портреті історичного діяча. A автор Декларації незалежності B автор «Прокламації про звільнення рабів» C перший президент США D представник американських колоній в англійському парламенті

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

15


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 4

16

A 1, B 1, C 2, D 3,

2, 3, 4, 4,

4 6 5 6

А Б В Г

9. Вкажіть назву релігійного миру, про який ідеться в уривку документа. «Нехай… не чинять ніякого насильства з приводу… віросповідан­ня, але нададуть можливість їм в миру дотримуватись своїх релігійних переконань, літургії, обрядів. Однаковою мірою ті, що дотримуються … сповідання, не будуть заважати всім чинам і князям, що дотримуються старої релігії, жити у повному мирі і користуватися своїми правами».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Єпископ Адальберон Ланський про три стани (ХІ ст.) «Один стан – воїни, покровителі церкви і захисники народу, всіх без винятку, як сильних, так і слабких... Другий стан – селяни; ці нещасні люди мають щось лише ціною важкої праці. Всім – грошима, одягом, харчами – забезпечують вони увесь світ. Жодна вільна людина не змогла б прожити без селян... Селянин годує господаря, який стверджує, що це він годує селянина... Так дім Божий (суспільство) поділяється на три частини: одні моляться, другі вою­ють, треті працюють. Три... частини не потерпають від своєї відокремленості: послуги, які надаються однією з них, створюють умови для праці двох інших; у свою чергу, кожна частина піклується про ціле. Так цей троїстий союз залишається єдиним, завдяки чому панує закон, а люди насолоджуються миром».


А Б

В

А Б В Г

Г

2. Визначте хронологічні межі періоду «двірцевих переворотів» в історії Російської держави. A 1725–1762 рр. B 1727–1730 рр. А Б В Г C 1730–1740 рр. D 1762–1796 рр. 3. Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Польщі. 1 підписання Берестейської унії 2 утворення Речі Посполитої 3 початок польсько-турецьких воєн 4 закінчення періоду правління династії Ягеллонів A 1, 3, 2, 4 B 2, 1, 4, 3 А Б В Г C 3, 1, 4, 2 D 4, 2, 3, 1

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Вкажіть, якою буквою позначено на карті центр зародження мінойської цивілізації.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 5

17


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

18

4. Визначте, на території якої середньовічної країни в період Серед­ ньо­віччя була заснована область данського права – Денло. A Німеччини B Данії А Б В Г C Англії D Франції 5. На яких фото представлено архітектурні пам’ятки, збудовані в сти­ лі бароко?

1 

  2 

4  A 1, B 2, C 1, D 4,

2 3 4 5

 3 

  5 

А Б В Г

6. Які з наведених обставин сприяли прискоренню промислового розвитку Англії в 50–60-х рр. ХІХ ст.? 1 розпад Британської колоніальної імперії 2 скасування протекціонізму і перехід до вільної торгівлі 3 запровадження «хлібних законів» 4 початок процесу «обгороджування» 5 значний розвиток транспортної мережі 6 запровадження державного регулювання економіки A 1, 3 B 2, 5 А Б В Г C 3, 4 D 5, 6


8. Які з перерахованих тверджень пов’язані з періодом правління римського імператора Константина І Великого? 1 встановлення тетрархії, оформлення домінанту 2 проголошення Республіки в Римі 3 заснування нової столиці Римської імперії – Константинополя 4 звільнення церкви від сплати податків і суспільних повинностей 5 проведення репресій щодо християн 6 поділ Римської імперії на діоцензи A 1, 3, 5 B 1, 2, 6 А Б В Г C 2, 4, 5 D 3, 4, 6 9. Вкажіть назву країни, де було прийнято законодавчий акт, уривок з якого наведено. «Якщо виявиться, що хто-небудь із цих волоцюг загрожує простолюдинам тієї місцевості… то в кожному такому випадку громадські судді округу… можуть ув’язнити такого волоцюгу у виправному будинку або в’язниці графства. Вони можуть бути спроваджені до кінця життя на державні галери… і якщо хтось із засланих волоцюг повернеться назад у будь-яку місцевість, то такий злочин каратиметься смертною карою».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із «Найкоротшого повідомлення про зруйнування Західних Індій» Бартоломео де Лас Касаса «Єдина і правдива причина того, що християни розорили і знищили велику кількість ні в чому не винних людей, – це бажання захопити їхнє золото. Християни хотіли за короткий час збагатитися за рахунок їхніх скарбів і піднестися над своїм станом. Я повинен зазначити, що це трапилося через ненаситну жадобу і зверхність, яких не знайдеш у цілому світі, і також через бажання осісти на багатих і родючих землях, жителі яких так легко, сумирно і тер­пляче ставали рабами».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

7. Визначте характерні риси розвитку культури та релігії в європейських країнах в епоху Нового часу. 1 занепад впливу католицької церкви 2 поява єретичних рухів катарів та вальденсів 3 зростання авторитету католицького духовенства 4 поява та поширення ідей гуманізму 5 початок Реформації 6 зародження схоластичного вчення A 1, 2, 3 B 1, 4, 5 А Б В Г C 2, 3, 6 D 4, 5, 6

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 5

19


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Âàð³àíò 5

20


2. Визначте хронологічні рамки періоду правління Бориса Годунова в Московській державі. A 1530–1584 рр. B 1584–1598 рр. А Б В Г C 1598–1605 рр. D 1606–1610 рр. 3. Розташуйте події історії Давнього Риму в хронологічній послідовності. 1 проголошення республіки в Римі 2 битва між римлянами та гунами на Каталаунських полях 3 утворення ІІ тріумвірату 4 написання «Законів 12 таблиць» A 1, 2, 4, 3 B 1, 4, 3, 2 А Б В Г C 2, 3, 1, 4 D 4, 1, 3, 2 4. Вкажіть назву конституційного ладу Франції, прийнятого 4 вересня 1870 р. A Перша Республіка B Друга Республіка А Б В Г C Третя Республіка D Четверта Республіка

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Напрямок якого хрестового походу позначено на картосхемі? A Першого хрестового походу B Третього хрестового походу А Б В Г C Дитячого хрестового походу D Четвертого хрестового походу

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 6

21


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

22

5. Оберіть художні полотна, автором яких є Леонардо да Вінчі.

1 

   2 

4  A 1, B 1, C 3, D 4,

2 4 5 5

  3 

  5 

А Б В Г

6. Вкажіть наслідки громадянської війни та періоду Реконструкції у США. 1 прийняття першої конституції США 2 ліквідація рабства 3 проголошення незалежності США 4 зміцнення конституційного ладу, утвердження норм демократії 5 створення Конфедерації південних штатів 6 завершення формування індустріального суспільства у США A 1, 2 B 2, 4 А Б В Г C 3, 4 D 5, 6 7. Визначте характерні риси соціально-політичного розвитку європейських країн в епоху Нового часу. 1 покращання становища селян 2 формування нових суспільних верств – буржуазії та найманих робітників 3 проведення перших буржуазних революцій 4 утвердження системи феодальних відносин 5 поява перших органів станово-представницької монархії 6 перехід від станово-представницької до абсолютної, а пізніше – до конституційної монархії


2, 3, 3, 5,

4 5 6 6

А Б В Г

8. Визначте, які з наведених тверджень стосуються Мартіна Лютера. 1 ініціатор підписання Аугсбурзького релігійного миру 2 у 1517 р. виступив з «95 тезами проти індульгенцій» 3 спалив у Віттенберзькому університеті папську буллу 4 переклав Біблію німецькою мовою 5 один з лідерів Великої Селянської війни 1524–1525 рр. 6 отримав прізвисько «женевський папа» A 1, 2, 3 B 1, 2, 4 А Б В Г C 2, 3, 4 D 4, 5, 6 9. Визначте, які історичні події описано у творі, уривок з якого наведено нижче. Роланд тримає меч, залитий кров’ю, Він добре чує плач скорботний франків, Біль крає серце, ледь не розриває. Він крикнув мавру: «Бог за зло карає!».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Томас Мор про обгороджування та його наслідки «Ваші вівці, зазвичай такі сумирні, що задовольняються дуже незначним, тепер, кажуть, стали такими зажерливими й невгамовними, що поїдають навіть людей... Знатні люди, аристократи, й навіть деякі абати... у своїх маєтках нічого не залишають для оранки, відводять усе під пасовища, зносять будинки, руйнують міста, залишаючи храми тільки для свинячих стійл. Ці милі люди перетворюють на пустелю всі поселення і кожну п’ядь обробленої землі, ніби без того у вас мало її відводиться під загони для дичини і під звіринці. …У всякому випадку відбувається переселення нещасних чоловіків, жінок, подружніх пар, сиріт, удів, родичів з малими дітьми, усіх домочадців… Вони переселяються… зі звичних і насиджених місць і не знають, куди подітися, усе хатнє начиння, яке коштує недорого, ледь дочекавшись покупців, вони продають за безцінь через необхідність його збути. А коли вони у свої мандрах швидко все витратять, от що їм ще залишається, як не красти і потрапити на шибеницю за злочин або ж тинятися і злидарювати. А втім і тут як волоцюги вони потрапляють до в’язниці за свої безцільні мандри, адже ніхто не наймає їх на роботу, хоч вони самі заповзято себе пропонують. А хліборобству, до якого вони звикли, нічого робити там, де нічого не сіють. Адже взагалі достатньо одного вівчаря або пастуха, щоб пустити під пасовище ту землю, для належної обробки якої під посів потрібно багато рук».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

A 1, B 1, C 2, D 3,

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 6

23


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Âàð³àíò 6

24


А

В

Г

Б

А Б В Г 2. Визначте, який період історії Давньої Греції називають Гомерів­ ським. A ХІІ–ХІ ст. до н.е. B ХІ–ІХ ст. до н.е. А Б В Г C VІІІ–VІ ст. до н.е. D V–ІV ст. до н.е.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Якою літерою позначено на картосхемі напрямок походу «тисячі» Гарібальді в 1860 р.?

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 7

25


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

26

3. Встановіть хронологічну послідовність появи названих явищ середньовічної культури. 1 Каролінзьке відродження 2 схоластичне вчення 3 Ренесанс 4 Остготське відродження A 1, 3, 2, 4 B 2, 4, 1, 3 А Б В Г C 3, 2, 1, 4 D 4, 1, 2, 3 4. З яким історичним явищем пов’язана поява чернечих духовнорицарських орденів? A Контрреформація B «Авіньйонський полон» пап А Б В Г C хрестові походи D боротьба англійського абсолютизму за інвеституру 5. Визначте назву твору, автора якого зображено на портреті. A «Про будову людського тіла» B «Про обертання небесних сфер» C «Зірковий вісник» D «Утопія»

А Б В Г 6. Вкажіть наслідки Пелопоннеської війни 431–404 рр. до н.е. 1 об’єднання Аттики 2 утвердження демократичного устрою в Афінах 3 встановлення в Афінах олігархічного режиму «тридцяти тиранів» 4 занепад військової та політичної могутності Спарти 5 встановлення гегемонії Спарти над грецькими державами 6 створення Панеллінського союзу A 1, 4 B 2, 5 А Б В Г C 3, 6 D 3, 5 7. Вкажіть характерні риси англійського абсолютизму під час правління династії Тюдорів. 1 підтримка органу станового представництва 2 наявність регулярної армії 3 сильне місцеве самоуправління 4 розвинутий бюрократичний апарат


8. Які з наведених тверджень стосуються американського президента Вудро Вільсона? 1 ініціатор утворення військово-політичного блоку Антанта 2 лідер демократичної партії США 3 президент США у 1913–1921 рр. 4 автор передвиборної програми «нова демократія» 5 під час його правління у США було проведено банківську і тарифну реформи 6 один із засновників республіканської партії США A 1, 2, 4 B 2, 3, 4 А Б В Г C 3, 4, 5 D 3, 4, 6 9. Визначте, про яку російську імператрицю йде мова у наведеному уривку історичного джерела. «Найбільш законна з усіх наступників Петра І, але піднята на престол бунтівними гвардійськими штиками, вона успадкувала енергію свого батька, будувала палаци за 24 години і за дві доби долала тодішній шлях від Москви до Петербурга… Мирна і безтурбот­на, вона була змушена воювати мало не половину свого царювання, перемагала першого стратега того часу Фрідріха Великого».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Абат Гюібер Ножанський про хрестовий похід селян «Ніхто з бідняків не думав про недостатність своїх засобів та про труднощі такого шляху. Кожний полишав свій дім, свій спадок, продавав їх за мізерну ціну і з радістю йшов у похід… Неймовірно зворушливим видовищем були ці бідні хрестоносці: вони підковували биків, як коней, запрягали їх у двоколісні візки та лаштували на них своє небагате майно і маленьких дітей. На шляху, угледівши будь-який замок, будь-яке місто, діти простягали руки й питали: “Чи не той це Єрусалим, до якого ми прямуємо?”».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

5 слабкий чиновницький апарат 6 зрівняння в правах короля та феодальної аристократії A 1, 2, 3 B 2, 3, 4 А Б В Г C 1, 3, 5 D 2, 5, 6

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 7

27


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 28

ВАРІАНТ 8 1. Якою цифрою позначено на картосхемі територію англо-бурської війни 1899–1902 рр.?

1

2

4

3

A 2 B 3 C 4 D 1

А Б В Г

2. Визначте рік початку народного повстання під проводом Уота Тайлера в Англії. A 1337 р. B 1348 р. А Б В Г C 1381 р. D 1399 р. 3. Розташуйте в хронологічній послідовності події Столітньої війни. 1 битва під Кресі 2 зняття облоги Орлеана 3 битва при Пуатьє 4 укладення мирного договору в Бретіньї A 1, 3, 4, 2 B 2, 3, 1, 4 А Б В Г C 3, 1, 4, 2 D 4, 2, 1, 3 4. Яка подія стала початком літочислення у Давньому Римі? A рік народження Ісуса Христа B заснування І тріумвірату А Б В Г C перемога над Карфагеном D заснування Риму


1 

   2 

4  A 1, B 2, C 1, D 3,

2, 3, 3, 4,

3 4 5 5

  3 

  5 

А Б В Г

6. Вкажіть причини військових невдач Півночі на початку громадянської війни в США. 1 початок процесу Реконструкції Півдня 2 відмова від набору до армії Півночі чорношкірого населення 3 слабкий промисловий розвиток Півночі 4 прийняття прокламації про звільнення рабів, що належать заколотникам 5 військовий план «удавного оточення» («Анаконда-план») 6 прийняття конгресом закону про гомстед A 1, 2 B 2, 5 А Б В Г C 3, 6 D 4, 6 7. Вкажіть характерні риси економічного розвитку американського Півдня напередодні громадянської війни 1861–1865 рр. 1 плантаційний спосіб ведення господарства 2 завершення промислового перевороту 3 домінування фермерських господарств 4 використання праці рабів 5 нераціональне використання земельних ресурсів 6 стрімкий розвиток промисловості

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

5. Оберіть художні твори, автором яких є Рафаель Санті.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

29


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 8

30

A 1, B 1, C 2, D 3,

2, 4, 5, 4,

3 5 6 6

А Б В Г

8. Визначте, які з наведених тверджень стосуються французького політичного діяча Максиміліана Робесп’єра. 1 у 1796 р. заснував «Товариство рівних» 2 після термідоріанського перевороту був заарештований і страчений 3 член Конвенту 4 ініціатор проголошення І імперії у Франції 5 був обраний першим консулом Франції у 1799 р. 6 голова Комітету громадянського порятунку A 1, 2, 5 B 2, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 6 D 3, 5, 6 9. Вкажіть назву історичного явища, описаного в уривку документа. «Оточили огорожами та канавами деякі села та хутори і інші місця в… королівстві, де жили… багато наших підданих, вигнали і викинули їх з їхніх земель … і землі обернули на пасовиська для розведення овечих стад та іншої худоби».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. З промови імперського статс‑секретаря закордонних справ князя Б. Бюлова в рейхстазі 6 грудня 1897 р. «Проте ми, в усякому разі, додержуємось тієї думки, що Німеччину від самого початку не слід виключати зі змагання інших народів за панування над країнами, які мають багаті перспективи. Ті часи, коли німець одному зі своїх сусідів поступався землею, іншому – морем, а собі залишав небо, де панує чиста теорія, – ці часи минули. Ми вважаємо одним із найголовніших наших завдань заохочення і розвиток інтересів нашого пароплавства, нашої торгівлі та нашої промисловості саме в Східній Азії... Однак ми не могли б пристати на те, аби в Китаї зміцніла думка, що стосовно нас дозволено те, чого не дозволяється щодо інших. Ми повинні вимагати, щоби німецький місіонер, німецький підприємець, німецькі товари, німецький прапор і німецький корабель були в Китаї так само шановані, як і ті, що належать іншим державам. Нарешті, ми готові рахуватися з інтересами інших великих держав у Східній Азії, будучи твердо переконані, що і наші власні інтереси так само знайдуть до себе належну увагу. Одним словом: ми не хочемо нікого відсувати в тінь, але й для себе вимагаємо місця під сонцем».


А Б В Г 2. Вкажіть хронологічні межі елліністичного періоду історії Давньої Греції. A ХІ–ІХ ст. до н.е. B VІІІ–VІ ст. до н.е. А Б В Г C V–ІV ст. до н.е. D ІІІ–І ст. до н.е.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Яку територію заштриховано на карті Франції періоду Столітньої війни? A володіння англійського короля перед початком Столітньої війни B район поширення повстання Жакерія 1358 р. C території, які відійшли до Англії за умовами миру в Бретіньї D території, звільнені під час походу Жанни д’Арк

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 9

31


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

32

3. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Давнього Сходу. 1 поява на території Межиріччя перших міст-держав 2 знищення Ассирійської держави 3 заснування Карфагена 4 період правління у Вавилоні царя Хаммурапі A 1, 3, 4, 2 B 1, 4, 3, 2 А Б В Г C 2, 1, 4, 3 D 4, 3, 1, 2 4. Вкажіть назву документа, у якому проголошувалося виведення англійської церкви з-під влади Риму та підпорядкування її королю Англії. A Кларедонська ассиза B «Акт про супрематію» А Б В Г C «Символ віри» D Нантський едикт 5. Визначте, яка подія стала наслідком усунення від влади історичного діяча, зображеного на портреті. A проголошення Французької імперії B реставрація династії Бурбонів C встановлення Консульства D встановлення Липневої монархії

А Б В Г 6. Вкажіть наслідки Липневої революції 1830 р. у Франції. 1 реставрація династії Бурбонів 2 утвердження на французькому престолі нової Орлеанської династії 3 прийняття Установчої хартії 4 проголошення Другої Республіки 5 перехід політичної влади в країні до банкірів та промисловців 6 ліквідація монархічного устрою A 1, 2 B 1, 4 А Б В Г C 2, 5 D 3, 6


8. Які з наведених тверджень стосуються французького короля Філіп­па ІV Краси­вого? 1 ліквідував орден тамплієрів 2 вперше скликав у Франції орган станового представництва – Генеральні штати 3 був організатором Сьомого і Восьмого хрестових походів 4 створив у Франції верховний орган управління – Королівську раду 5 мав прізвисько «король-фальшивомонетник» 6 засновник королівської династії Капетингів A 1, 2, 5 B 2, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 5 D 2, 3, 6 9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено. «Стаття перша. Наше перше прохання і бажання мати право і силу всією общиною обирати собі священика і скидати його, коли він негарно себе веде. Стаття третя. Особиста кріпосна залежність повинна бути відмінена зовсім і не мати більше сили і застосування».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із «Мемуарів» французького письменника Франсуа Ларошфуко «Правив державою кардинал Рішельє... У нього був широкий і проникливий розум, крутий і важкий норов; він був щедрим, сміливим у своїх задумах, але постійно тремтів за себе. Рішельє задумав посилити владу короля і свою власну, знищивши гугенотів і найславніші родини королівства... Кожен, хто не бажав коритися його волі, накликав на себе його ненависть, а щоб піднести своїх ставлеників і знищити ворогів, він використовував будь-які засоби».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

7. Вкажіть характерні риси соціально-економічного розвитку Англії у останній третині ХІХ ст. 1 поява перших тред-юніонів 2 початок промислового перевороту 3 втрата економічної першості 4 посилення робітничого руху, поява союзів некваліфікованих робітників 5 запровадження системи протекціонізму 6 вивіз капіталів за кордон та посилення експлуатації колоній A 1, 2, 3 B 1, 4, 5 А Б В Г C 2, 4, 5 D 3, 4, 6

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 9

33


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Âàð³àíò 9

34


2

3

1

A 1 – землі Лотаря І; 2 – землі Карла ІІ Лисого; 3 – землі Людо­віка ІІ Німецького B 1  – землі Карла ІІ Лисого; 2  – землі Людовіка ІІ Німецького; 3  – зем­лі Лотаря І C 1 – землі Карла ІІ Лисого; 2 – землі Лотаря І; 3 – землі Людо­віка ІІ Німецького А Б В Г D 1 – землі Людовіка ІІ Німецького; 2 – землі Ло­таря І; 3 – землі Карла ІІ Лисого 2. Вкажіть дату створення Першого тріумвірату в Давньому Римі. A 80 р. до н.е. B 60 р. до н.е. А Б В Г C 70 р. до н.е. D 50 р. до н.е. 3. Встановіть хронологічну послідовність подій стародавньої історії Перської держави. 1 початок правління Камбіза ІІ 2 завоювання Персії македонською армією 3 початок правління Кіра ІІ 4 початок правління Дарія І

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Якими цифрами позначено на картосхемі Франкської імперії володіння синів Людовіка Благочестивого за умовами Верденського договору 843 р.?

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 10

35


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

36

A 1, B 2, C 3, D 4,

3, 3, 1, 3,

2, 1, 4, 1,

4 4 2 2

А Б В Г

4. Яка подія відбулася за часів правління Мухаммеда? A завойовано Візантійську імперію B утверджено на Аравійському півострові мусульманську релігію C створено халіфат Аббасидів D створено халіфат Омейядів 5. Оберіть зображення англійської королеви, період правління якої отримав назву «вікторіанська епоха».

А

Б

В

А Б В Г А Б В Г

Г

6. Вкажіть наслідки боротьби плебеїв та патриціїв у Давньому Римі. 1 завершення періоду царського правління 2 падіння Римської республіки 3 запровадження посади народного трибуна 4 розробка «Законів 12 таблиць» 5 початок консульського правління 6 заборона шлюбів між плебеями та патриціями A 1, 2 B 2, 5 А Б В Г C 3, 4 D 3, 6 7. Вкажіть особливості релігійного життя Середньовічної Європи. 1 початок Реформації 2 боротьба за інвеституру між світською та духовною владою 3 створення чернечих, жебрущих та рицарсько-чернечих орденів 4 поява протестантських вчень 5 поділ християнської церкви на католицьку та православну 6 реформування католицької церкви (Тридентський собор) A 1, 2, 4 B 2, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 5 D 4, 5, 6


9. Визначте назву документа, уривок з якого наведено. «По-перше, дали ми перед богом свою згоду і цією хартією нашою підтвердили за нас і за спадкоємців наших на вічні часи, щоб англійська церква була вільною і володіла своїми правами у цілості і своїми вільностями недоторканими... Пожалували ми також усім вільним людям королівства нашого за нас і за спадкоємців наших на вічні часи усі нижчеописані вільності, щоб мали їх і володіли ними вони і їх спадкоємці від нас і від наступників наших».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. З «Життєпису короля Людовіка Товстого» абата Сугерія (ХІІ ст.) «Священний обов’язок королів – могутньою рукою приборкувати зухвальство тиранів, які роздирають країну нескінченними війнами, тішаться грабунками, занапащають бідний люд, розорюють церкви і впадають в таку нестяму, що, якщо дати їм волю, вона запалює їх все більшою і більшою люттю... Приклад тому – Томас Марль, людина відчайдушна... В той час, коли Людовік був зайнятий... війнами, той (Марль), не боячись покарання церковного, розорював і як вовкхижак пожирав округи... не даючи при цьому ні найменшої пощади ні кліру, ні народу. На прохання й скарги... король негайно вирушив проти нього з військом... привів у розлад злочинців... і без милосердя їх знищив».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

8. Які з наведених тверджень стосуються французького короля Людо­ віка ХІV? 1 за його правління в країні було запроваджено економічну політику меркантилізму 2 розпочав Тридцятилітню війну проти Габсбургів 3 мав прізвисько «король-сонце» 4 скасував Нантський едикт Генріха ІV 5 регулярно скликав Генеральні штати 6 встановив у Франції режим конституційної монархії A 1, 2, 3 B 1, 3, 4 А Б В Г C 2, 3, 5 D 3, 4, 6

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 10

37


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 38

ВАРІАНТ 11 1. Якою літерою позначено на карті території Ельзасу та Лотарингії, втрачені Францією внаслідок франко-прусської війни?

А

Б

Г

В

А Б В Г 2. Визначте рік завоювання Єгипту Римською імперією. A 230 р. до н.е. B 30 р. до н.е. C 30 р. н.е. D 130 р. н.е.

А Б В Г


4. Вкажіть лідерів італійської революції 1848–1849 рр. A М. Робесп’єр, Дж. Гарібальді, Ж. Дантон B К. Кавур, Ш. Петефі, Дж. Гарібальді C К. Кавур, Дж. Мадзіні, Дж. Гарібальді D Л. Кошут, Дж. Мадзіні, К. Кавур

А Б В Г

5. Вкажіть автора наведеного художнього твору.

A Рембрандт B ван Дейк C Веласкес D Дюрер

А Б В Г

6. Якими були наслідки Нідерландської революції 1566–1609 рр.? 1 надання привілеїв прибічникам іспанського короля 2 прихід до влади нового суспільного класу – буржуазії 3 занепад економіки Нідерландів 4 знищення феодальних порядків 5 перехід суспільства від аграрної стадії розвитку до індустріальної 6 занепад голландського флоту A 1, 2, 5 B 1, 3, 6 А Б В Г C 2, 4, 5 D 3, 4, 6 7. Визначте характерні риси економічного розвитку Великої Британії у 50–60‑х рр. ХІХ ст. 1 відміна системи протекціонізму 2 врата титулів «володарка морів» та «майстерня світу» 3 занепад промисловості і втрата світової економічної першості 4 завершення промислового перевороту 5 запровадження законів вільної торгівлі «фрі трейд» 6 домінування мануфактурного виробництва

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

3. Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Англії, що відбулися у ХІХ ст. 1 початок правління королеви Вікторії 2 підписання першої петиції про Народну хартію 3 «манчестерська бійня» 4 прийняття «Білля про реформу» A 1, 2, 4, 3 B 2, 1, 4, 3 А Б В Г C 2, 3, 4, 1 D 3, 4, 1, 2

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 11

39


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 11

40

A 1, B 1, C 2, D 4,

2, 4, 3, 5,

3 5 6 6

А Б В Г

8. Які з перерахованих тверджень стосуються періоду правління Папи Григорія VІІ? 1 обрання Папи Римського конклавом кардиналів 2 заснування Папської держави 3 введення обітниці безшлюбності для священиків 4 запровадження симонії 5 скасування інвеститури 6 створення інквізиції A 1, 2, 3 B 1, 3, 5 А Б В Г C 2, 4, 5 D 4, 5, 6 9. Вкажіть назву та автора документа, уривок з якого наведено нижче. «Дворянство треба розглядати як один з найголовніших нервів держави. Фінансисти і відкупники податків – особливий клас, шкідливий для держави, але все ж необхідний… Франція була б багатою, якби не розтрата суспільних грошей, які в інших державах витрачаються з толком».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із звернення делегатів двадцяти округів Парижа до населення в січні 1871 р. «Уряд 4 вересня прийняв на себе завдання захисту країни: чи виконав він своє завдання? Ні. Нас 500 тисяч бійців, а пруссаки, яких тільки 200  тисяч, душать нас. Хто інший у цьому винний, крім тих, хто правлять нами? Вони думали лише про переговори, замість того, щоб лити гармати та виготовляти зброю. Вони відмовилися від загальної мобілізації. Вони залишили на своїх місцях бонапартистів і кинули до в’язниці республіканців. Уряд показав себе до кінця, він убиває нас. Порятунок Парижа вимагає швидкого рішення. Муніципалітет, або Комуна, як би це не називати, є єдиним засобом порятунку для народу, є єдиним його захистом проти смерті».


A 1 – Королівство Обох Сицилій; 2 – Королівство Сардинія (П’ємонт); 3 – Папська область; 4 – Венеціанська область (у складі Австрій­ ської імперії) B 1 – Венеціанська область (у складі Австрійської імперії); 2 – Коро­ лівство Сардинія (П’ємонт); 3 – Папська область; 4 – Королівство Обох Сицилій C 1 – Венеціанська область (у складі Австрійської імперії); 2 – Коро­ лівство Обох Сицилій; 3 – Папська область; 4 – Королівство Сардинія (П’ємонт) D 1 – Папська область; 2 – Королівство Сардинія (П’є­ А Б В Г монт); 3 – Венеціанська область (у складі Австрійської імперії); 4 – Королівство Обох Сицилій 2. Вкажіть рік скасування кріпосного права у Російській імперії. A 1851 р. B 1861 р. А Б В Г C 1864 р. D 1881 р. 3. Встановіть хронологічну послідовність подій історії Давнього Єгипту. 1 завоювання Єгипту Перською державою 2 початок періоду Середнього царства 3 утворення єдиної держави у Єгипті 4 проведення релігійної реформи Ехнатона A 1, 3, 2, 4 B 2, 1, 3, 4 А Б В Г C 3, 2, 4, 1 D 4, 3, 2, 1

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Визначте, які території позначено на карті Італії 1860 р.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 12

41


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 12

42

4. Об’єднання Італії було остаточно завершене після приєднання A Римської республіки B Ломбардо-Венеціанської області А Б В Г C Папської області D Неаполітанського королівства 5. Вкажіть художній твір, автором якого є Рембрандт ван Рейн.

А 

  Б 

  В 

А Б В Г Г  6. Вкажіть причини, які заважали економічному розвитку Російської імперії у І пол. ХІХ ст. 1 панування феодальних відносин 2 ліквідація абсолютної монархії 3 негативне ставлення більшості населення до модернізації 4 розвиток демократичного руху 5 вплив буржуазно-ліберальних реформ Наполеона 6 постійні селянські виступи A 1, 3 B 3, 4 А Б В Г C 2, 5 D 5, 6 7. Вкажіть характерні ознаки лібералізму. 1 державна власність на засоби виробництва 2 ліквідація демократичних свобод 3 свобода слова, друку та зборів 4 збереження існуючого ладу та традицій 5 парламентська форма правління 6 вільне підприємництво та вільна економічна конкуренція


2, 3, 3, 5,

4 5 4 6

А Б В Г

8. Які з перерахованих тверджень пов’язані із періодом правління історичної особи, зображеної на портреті? 1 створення Верховної таємної ради 2 церковна реформа Никона 3 створення «Святійшого синоду» 4 створення сенату 5 заснування Московського університету 6 запровадження «Табеля про ранги» A 1, 2, 5 B 1, 3, 6 C 2, 4, 5 D 3, 4, 6

А Б В Г

9. Вкажіть ім’я короля, за якого було підписано наведений документ. «4. Що проведення зборів і розпорядження корони в силу нібито прерогативи, без згоди парламенту або за триваліший час або іншим порядком, ніж установлено парламентом, незаконне… 9. Що свобода слова, дебатів і всього того, що відбувається в парламенті, не може дати приводу для переслідування або бути предметом розгляду в якому-небудь суді або місці, крім парламенту… 11. І що для припинення всіляких злочинів і для поліпшення, зміцнення та охорони законів парламент повинен скликатися досить часто».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Французький дипломат Ж.-Л. Фав’є про Єлизавету І «Крізь її доброту і гуманність нерідко просвічувала гордість, пихатість, іноді навіть жорстокість, однак більш за все – схильність до підозр. Винятково ревнива до своєї величі й верховної влади, вона легко лякається всього, що може їй загрожувати зменшенням або поділом цієї влади… Зате імператриця Єлизавета добре володіє мистецтвом прикидатися… Вона в жодному разі не дозволяє керувати собою якійсь одній особі, міністрові чи фаворитові, однак завжди підкреслює, що буцімто ділить з ними свої милості та своє удаване довір’я».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

A 1, B 1, C 2, D 3,

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 12

43


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 44

ВАРІАНТ 13 1. Якою буквою позначено на карті Німецький союз, створений за рішенням Віденського конгресу?

А

Г

Б В

А Б В Г 2. Вкажіть рік проголошення Золотої Булли. A 911 р. B 1138 р. C 1152 р. D 1356 р.

А Б В Г

3. Встановіть хронологічну послідовність історичних подій Нового часу. 1 початок епохи Великих географічних відкриттів 2 початок промислової революції в Англії 3 початок Контрреформації в Європі 4 проголошення незалежності Голландії A 1, 3, 4, 2 B 2, 3, 1, 4 А Б В Г C 3, 4, 1, 2 D 4, 1, 2, 3


5. Які із зображених соборів представляють готичний стиль?

1 

  2 

4  A 1, B 2, C 2, D 3,

 3 

   5  2, 3, 3, 4,

3 4 5 5

А Б В Г

6. Вкажіть наслідки війни за незалежність північноамериканських колоній. 1 загострення відносин між Англією та її північноамериканськими колоніями 2 прийняття конституції США 3 створення Конфедерації південних штатів 4 прийняття закону про гербовий збір 5 заборона рабства у США 6 створення незалежної федеративної держави Сполучені Штати Америки A 1, 2 B 1, 4 А Б В Г C 2, 6 D 3, 5

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

4. Вкажіть назву вищого державного органу в Афінах у період розквіту демократичного устрою. A еклесія B геліея А Б В Г C герусія D ареопаг

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

45


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

46

7. Вкажіть характерні риси правової системи в Європі періоду Ран­ нього Середньовіччя. 1 утвердження єдиного та рівного для всіх правосуддя 2 поява перших збірок писаних законів у варварських королівствах, які називали «правдами» 3 здійснення судочинства виключно за нормами звичаєвого права 4 діяльність суду присяжних у більшості європейських країн 5 традиція проведення Божого суду та ордалій 6 існування спеціальних судів та особливого правосуддя для кожного суспільного стану A 1, 2, 5 B 1, 3, 4 А Б В Г C 2, 5, 6 D 3, 4, 6 8. Які з наведених тверджень стосуються англійської королеви Єлизавети І Тюдор? 1 донька Генріха VІІІ та Анни Болейн 2 об’єднала під своєю владою Англію, Шотландію та Ірландію 3 затвердила символ віри англіканської церкви «39 статей» 4 у 1605 р. католики організували проти неї «порохову змову» 5 намагалася відновити в Англії панування католицької церкви 6 передала владу сину страченої Марії Стюарт Якову І A 1, 2, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 1, 3, 6 D 2, 5, 6 9. Визначте рік появи документа, уривок з якого наведено нижче. «Цей союз буде називатися Німецькою імперією й буде мати нижчезазначену конституцію… 11. Президентство в союзі належить королю прусському, який носить титул німецького імператора… 12. Імператор скликає, відкриває, відстрочує та закриває союзну раду й рейхстаг… 15. Головування в союзній раді та керівництво її діяльністю належить імперському канцлерові, якого призначає імператор».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. Із «Білля про права» (1791 р.) «Стаття І Конгрес не повинен видавати закони, що встановлюють будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідування, що обмежують свободу слова або друку або право народів мирно збиратися, звертатися до уряду з петиціями про припинення зловживань… Стаття ІV Право народу на недоторканність особистості, житла, паперів і майна не може порушуватися необґрунтованими обшуками або ареш­


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

тами, і ордери на обшук або арешт не будуть видаватися без достатніх підстав, підтверджених присягою або урочистою заявою… Стаття VІ У всіх випадках кримінального переслідування звинувачений має право на швидкий і публічний суд незацікавлених присяжних того штату, округу, де був здійснений злочин… звинувачений має право вимагати, щоб йому повідомили характер і мотиви звинувачення і надали очну ставку зі свідками, що показують проти нього».

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 13

47


ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 48

ВАРІАНТ 14 1. Визначте, маршрут якої подорожі вказано на карті.

A подорож B подорож C подорож D подорож

Христофора Колумба Фернана Магеллана Бартоломеу Діаша Васко да Гами

А Б В Г

2. Визначте хронологічні межі «вікторіанської епохи» в історії Англії. A 1815–1830 рр. B 1830–1837 рр. А Б В Г C 1838–1848 рр. D 1837–1901 рр. 3. Встановіть хронологічну послідовність битв періоду греко-перських воєн. 1 битва біля м. Платеї 2 Марафонська битва 3 битва при Фермопілах 4 Саламінська битва A 1, 4, 3, 2 B 2, 3, 4, 1 А Б В Г C 3, 1, 2, 4 D 4, 2, 1, 3


5. Вкажіть ім’я давньогрецького митця, який є автором наведеної скульп­тури. A Пракситель B Мирон C Фідій D Поліклет

А Б В Г 6. Вкажіть наслідки франко-прусської війни 1870–1871 рр. 1 початок революційних подій у Німеччині 2 повернення Францією провінцій Ельзасу та Лотарингії 3 завершення державного об’єднання Німеччини та проголошення єдиної Німецької імперії 4 закріплення роздробленості німецьких земель 5 проголошення Третьої республіки у Франції 6 втрата Францією незалежності A 1, 2 B 1, 3 А Б В Г C 3, 5 D 4, 6 7. Вкажіть характерні ознаки абсолютизму. 1 наявність розгалуженого управлінського апарату 2 посилення ролі законодавчих органів 3 втрата сеньйорами судової та адміністративної влади, що переходить до держави 4 великі повноваження органів місцевої влади 5 припинення діяльності станово-представницьких органів управління 6 скорочення числа державних чиновників A 1, 2, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 2, 3, 4 D 3, 5, 6

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

4. Вкажіть ім’я давньогрецького державного діяча, за правління яко­ го в Афінах було скасоване боргове рабство. A Пісистрат B Солон А Б В Г C Клісфен D Ефіальт

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 14

49


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 14

50

8. Які з наведених тверджень стосуються англійської королеви Вік­то­рії? 1 королева Англії у 1837–1901 рр. 2 під час її правління в Англії було проведено поштову та шкільну реформи 3 авторка ідеї створення Священного союзу трьох імператорів 4 підтримувала ідею вступу Англії до Антанти 5 за її правління англійські жінки отримали виборчі права 6 була проголошена імператрицею Індії A 1, 2, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 1, 2, 6 D 3, 5, 6 9. Вкажіть назву і рік підписання документа, уривок з якого наведено нижче. «ІІІ. Воліємо, щоб католицька апостольська римська релігія була відновлена у всіх місцях нашого королівства і підлеглих нам країнах… ІV. Ми дозволяємо тим, що сповідують так звану реформовану релігію, жити у всіх містах і місцях нашого королівства без переслідувань і утисків… ХХVІІ. Ми оголошуємо, що всі, хто сповідує реформовану релігію, мають обіймати всі громадські посади».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. З акта Священного союзу, підписаного в Парижі 26 вересня 1815 р. «Їх величності: імператор австрійський, король прусський та імператор всеросійський, внаслідок великих подій, що ознаменували Європу протягом трьох останніх років... Оголошують урочисто, що метою цього акта є відкриття перед лицем світу їх непохитної рішучості, як в управлінні довіреними їм державами, так і в політичних відносинах до всіх інших урядів, керуватися не іншими якими-небудь правилами, а заповідями цієї святої віри, заповідями любові, правди і миру... Стаття І ...Три монархи, що договорюються, будуть з’єднані узами справжнього і нерозривного братерства, і, вважаючи себе немовби одноземцями, вони в усякому випадку і в усякому місці подаватимуть один одному підмогу і допомогу».


1 2

1 3 1

2 2

A 1 – B 1 – C 1 – D 1 –

кальвінізм; 2 – англіканство; 3 – лютеранство англіканство; 2 – лютеранство; 3 – кальвінізм лютеранство; 2 – англіканство; 3 – кальвінізм лютеранство; 2 – кальвінізм; 3 – англіканство

А Б В Г

2. Вкажіть рік підписання Заключного акта Віденського конгресу. A 1810 р. B 1812 р. А Б В Г C 1814 р. D 1815 р. 3. Встановіть хронологічну послідовність подій з історії Нового часу. 1 прийняття конституції США 2 остаточне визнання Іспанією незалежності Нідерландів 3 Варфоломіївська ніч 4 початок правління династії Тюдорів у Англії

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

1. Якими цифрами позначено на картосхемі території поширення протестантських віросповідань?

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ВАРІАНТ 15

51


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 15

52

A 1, B 1, C 3, D 4,

3, 4, 4, 3,

2, 2, 2, 2,

4 3 1 1

А Б В Г

4. Визначте назву документа, створеного за правління англійського короля Вільгельма ІІІ. A «Акт про верховенство» B «Криваве законодавство» А Б В Г C «Велика ремонстрація» D «Білль про права» 5. Оберіть зображення ватажків якобінської диктатури.

1 

  2 

4 

 5  A 1, B 1, C 2, D 3,

2, 3, 4, 4,

3 4 6 5

 3 

6 

А Б В Г

6. Вкажіть наслідки прийняття в Англії «Білля про права». 1 посилення абсолютної монархії Тюдорів 2 остаточне закріплення верховенства парламенту над королівською владою 3 початок «Славної революції» 4 організація в Англії армії «нового зразка» 5 формування нових суспільних верств – буржуазії та найманих робітників 6 встановлення режиму конституційної монархії


3 4 6 5

А Б В Г

7. Вкажіть характерні ознаки консерватизму. 1 принцип природженої нерівності та чіткої ієрархії суспільства 2 недоторканність приватної власності 3 свобода слова, друку та зборів 4 збереження існуючого ладу та традицій 5 вільна політична діяльність 6 вільне підприємництво та вільна економічна конкуренція A 1, 2, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 2, 4, 6 D 3, 5, 6 8. Які з перерахованих тверджень стосуються періоду перебування при владі німецького канцлера Отто фон Бісмарка? 1 створення єдиної Німецької імперії 2 запровадження принципу свободи торгівлі і державного невтручання в економіку 3 запровадження системи страхування та пенсійного забезпечення робітників 4 скликання Франкфуртського парламенту 5 проведення політики «культуркампфу» 6 відміна кріпосного права в Німеччині A 1, 3, 4 B 1, 3, 5 А Б В Г C 2, 5, 6 D 4, 5, 6 9. Визначте назву події, описаної в уривку документа. «І німці... пробилися клином крізь полки. І була тут люта й велика січ... і чути було тріск від списів, які ламалися, і звук від ударів мечів, так що і лід на замерзлому озері підломився, і не видно було льоду, бо він покрився кров’ю».

10. Проаналізуйте уривок з історичного джерела та дайте йому оцінку. З доповіді Генерального секретаря Віденського конгресу «Ті, хто в момент скликання Віденського конгресу добре розуміли його характер і значення, не могли помилитися щодо його ходу, яка б там не була їх думка про його результати. Гучні фрази про “перебудову соціального порядку”, “оновлення політичної системи Європи”, про “міцний мир”, оснований на “справедливому розподілі сил”… виголошувалися з метою заспокоїти народи і надати цьому урочистому зібранню деякого характеру гідності і величі; але справжньою метою конгресу був поділ спадщини переможеного між переможцями».

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

A 1, B 2, C 2, D 3,

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Âàð³àíò 15

53


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ Âàð³àíò 15

54


з

назва предмета

за курс основної школи учня (учениці) 

класу

назва навчального закладу

прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

Варіант №           Увага! Позначайте тільки один варіант відповіді в рядку варі-

антів відповідей до кожного завдання. Будь-які виправлення в бланку недопустимі.   Якщо ви вирішили змінити відповідь у деяких завданнях, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.

У завданнях 1–8 правильну відповідь позначайте тільки так:

Завдання 9, 10 виконуються на окремих аркушах. Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках ліворуч: Номер завдання

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

РОБОТА на державну підсумкову атестацію

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

55

dpa vcecvitnya ictoria  

dpa vcecvitnya ictoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you