Page 1


AL Mensile di informazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi

Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

3

EDITORIALE

4

FORUM ^êÅÜáíÉííìêÉ=éÉê=Ä~ãÄáåá áåíÉêîÉåíç=Çá=s~äÉêá~=_çííÉääá

luglio 2008

g g g gg , Anno 38 Poste italiane Spa – Sped. in a.p. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB Milano € 3,00

Architetture per bambini

aáêÉííçêÉ=oÉëéçåë~ÄáäÉ Ferruccio Favaron aáêÉííçêÉ Maurizio Carones `çãáí~íç=ÉÇáíçêá~äÉ Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori oÉÇ~òáçåÉ Igor Maglica EÅ~éçêÉÇ~ííçêÉF Irina CasaliI=Martina Landsberger, Fabiana Pedalino aáêÉòáçåÉ=É=oÉÇ~òáçåÉ îá~=pçäÑÉêáåçI=NV=J=OMNON=jáä~åç íÉäK=MOOVMMONSR=J=Ñ~ñ=MOSPSNUVMP ÉJã~áä=oÉÇ~òáçåÉW=êÉÇ~òáçåÉ]Åçåëìäí~J~äKáí mêçÖÉííç=Öê~ÑáÅç Gregorietti Associati fãé~Öáå~òáçåÉ Matbuk `çåÅÉëëáçå~êá~=éÉê=ä~=éìÄÄäáÅáí¶= ëÉêîáÅÉ=ÉÇáíçêá~äÉ Action Group srl sá~=içåÇçåáç=OO=Ó=OMNRQ=jáä~åç qÉäK=HPV=MOKPQKRPKUPPU= c~ñ=HPV=MOKPQKVPKTSVN ïïïK~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã= áåÑç]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã `ççêÇáå~ãÉåíç=éìÄÄäáÅáí¶ Riccardo Fiorina êÑáçêáå~]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã mìÄÄäáÅáí¶ Francesco Benaglia, Leonardo Cereda pí~ãé~ Arti Grafiche G. Vertemati Srl sá~=_ÉêÖ~ãç=O=J=OMMRV=sáãÉêÅ~íÉ=EjfF oáîáëí~=ãÉåëáäÉW=mçëíÉ=áí~äá~åÉ=pé~=Ó=péÉÇáòáçåÉ= áå=~KéK=Ó=aKiK=PRPLOMMP=EÅçåîK=áå=iK=OTLMOLOMMQ=åK=QSF= ^êíK=NI=Åçãã~=NI=a`_=jáä~åç ^ìíçêáòò~òáçåÉ=qêáÄìå~äÉ=åK=OT=ÇÉä=OMKNKNVTN aáëíêáÄìòáçåÉ=~=äáîÉääç=å~òáçå~äÉ i~=êáîáëí~=îáÉåÉ=ëéÉÇáí~=Öê~íìáí~ãÉåíÉ ~=íìííá=Öäá=~êÅÜáíÉííá=áëÅêáííá=~Öäá=^äÄá=ÇÉää~=içãÄ~êÇá~ ÅÜÉ=~ÇÉêáëÅçåç=~ää~=`çåëìäí~ qáê~íìê~W=PSNSM=ÅçéáÉ= få=Ä~ëÉ=~ää~=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=éçëí~äÉ=ÇÉä=åìãÉêç=Çá=ã~ÖÖáç=OMMU ëçåç=ëí~íÉ=éçëí~äáòò~íÉ=OSVPN=ÅçéáÉ=áå=fí~äá~K ^ÄÄçå~ãÉåíç=~ååì~äÉ Eî~äáÇç=ëçäç=éÉê=Öäá=áëÅêáííá=~Öäá=lêÇáåá=içãÄ~êÇá=€ PIMMF få=ÅçéÉêíáå~W=pÉêÖáç=`êçííá=ÉÇ=båêáÅ~=fåîÉêåáòòáI= ÅçãéäÉëëç=ëÅçä~ëíáÅç=~=jçêÄÉÖåç=EpçFK=cçíç=cáäáééç=páãçåÉííáK däá=~êíáÅçäá=éìÄÄäáÅ~íá=Éëéêáãçåç=ëçäç=äÛçéáåáçåÉ=ÇÉääÛ~ìíçêÉ É=åçå=áãéÉÖå~åç=ä~=`çåëìäí~=oÉÖáçå~äÉ=içãÄ~êÇ~ ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=å¨=ä~=oÉÇ~òáçåÉ=Çá=^i `Üáìëç=áå=êÉÇ~òáçåÉW=NS=äìÖäáç=OMMU

5 7 11 15 17 20 25 27 29 31

FORUM ORDINI _ÉêÖ~ãç _êÉëÅá~ `çãç `êÉãçå~ j~åíçî~ jáä~åç jçåò~=É=_êá~åò~ pçåÇêáç s~êÉëÉ m~îá~

32 37 38 40 42

OSSERVATORIO ^êÖçãÉåíá oáäÉííìêÉ `çåÅçêëá iáÄêá jçëíêÉ=

44 46 48

PROFESSIONE iÉÖáëä~òáçåÉ kçêã~íáîÉ=É=íÉÅåáÅÜÉ píêìãÉåíá

50

INDICI E TASSI

7 irdifl=2008

Mensile di informazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Consrvatori Lombardi


Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, tel. 02 29002174 www.consultalombardia.archiworld.it pÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]Åçåëìäí~J~äKáí mêÉëáÇÉåíÉW cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåX=m~ëí=mêÉëáÇÉåíW=dáìëÉééÉ=oçëëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW=dáçêÖáç=qçÖåçåI= m~çäç=sÉåíìê~X pÉÖêÉí~êáçW pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX=qÉëçêáÉêÉW bãáäá~åç=^ãÄêçÖáç=`~ãé~êáX= `çåëáÖäáÉêáW ^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáI=píÉÑ~åç=`~ëíáÖäáçåáI=^åÖÉäç=jçåíáI=_á~åÅ~äáë~=pÉãçäáI=dáìëÉééÉ=pÖê∂I=a~åáÉä~=sçäéá Ordine di Bergamo, tel. 035 219705 ïïïKÄÖK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW=^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW m~çä~=cêáÖÉåáI=^åÖÉäç=j~ãÄêÉííáX=pÉÖêÉí~êáçW bäÉå~=wçééÉííáX qÉëçêáÉêÉW dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãçX=`çåëáÖäáÉêáW ^åå~=dáìäá~=_~ê~ííáI=^åÇêÉ~=_ÉääçÅÅÜáçI=j~ííÉç=`~äîáI= píÉÑ~åç=`êÉã~ëÅÜáI=sáííçêáç=d~åÇçäÑáI=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåáI=cê~åÅÉëÅ~=oçëëáI=j~êáç=p~äîÉííáI= pìë~åå~=pÉêî~ääáI=`~êçäáå~=qÉêåìääç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Brescia, tel. 030 3751883 ïïïKÄëK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW=m~çäç=sÉåíìê~X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW oçÄÉêíç=k~ääáX=pÉÖêÉí~êáçW dá~åÑê~åÅç=`~ã~ÇáåáX= qÉëçêáÉêÉW iìáÖá=pÅ~åòáX=`çåëáÖäáÉêáW=píÉÑ~åá~=^ååçî~òòáI=rãÄÉêíç=_~ê~ííçI=cê~åÅç=`ÉêìÇÉääáI=i~ìê~=a~ä¨I ^åíçåáç=bêÅìäá~åáI=m~çä~=c~êçåáI=cê~åÅç=j~ÑÑÉáëI=açå~íÉää~=m~íÉêäáåáI=páäîá~=mÉÇÉêÖå~Ö~I=båòç=oÉåçåI= oçÄÉêíç=p~äÉêá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Como, tel. 031 269800 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáÅçãçKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáÅçãçKáí= mêÉëáÇÉåíÉW ^åÖÉäç=jçåíáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW `Üá~ê~=oçëí~ÖåçX=pÉÖêÉí~êáçW j~êÖÜÉêáí~=jçàçäáX= qÉëçêáÉêÉW j~êÅç=_~äò~êçííáX `çåëáÖäáÉêáW=^åÖÉäç=^îÉÇ~åçI=^åíçåáç=_Éäíê~ãÉI=^äÉëë~åÇêç=`~ééÉääÉííáI= i~ìê~=`~ééÉääÉííáI=båêáÅç=k~î~I=jáÅÜÉäÉ=máÉêé~çäáI=^åÇêÉ~=mçòòá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKPKOMNMF Ordine di Cremona, tel. 0372 535422 ïïïK~êÅÜáíÉííáÅêKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]~êÅÜáíÉííáÅêKáí= mêÉëáÇÉåíÉW bãáäá~åç=^ãÄêçÖáç=`~ãé~êáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dá~å=m~çäç=pÅ~ê~ííáX pÉÖêÉí~êáçW cÉÇÉêáÅ~=c~éé~åáX=qÉëçêáÉêÉW iìáÖá=c~ÄÄêáX=`çåëáÖäáÉêáW iìáÖá=^Ö~òòáI=dáìëÉééÉ=`çíáI= a~îáÇÉ=`êÉãçåÉëáI=^åíçåáç=i~åòáI=cáçêÉåòç=içÇáI=c~Äáç=oçëëáI=m~çä~=p~ã~ååá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Lecco, tel. 0341 287130 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅçKáí= mêÉëáÇÉåò~I=ëÉÖêÉíÉêá~=É=áåÑçêã~òáçåáW çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅç]íáåKáí= mêÉëáÇÉåíÉW cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW=j~ëëáãç=aÉääÛlêçI=bäáç=j~ìêáX=pÉÖêÉí~êáçW=j~êÅç=mçÖäá~åáX qÉëçêáÉêÉW=sáåÅÉåòç=péêÉ~ÑáÅçX=`çåëáÖäáÉêáW fäÉ~å~=_ÉåÉÖá~ãçI=cÉêå~åÇç=a≠=cäìãÉêáI=j~ëëáãç=j~òòçäÉåáI bäÉå~=qçÇÉëÅÜáåáI=aáÉÖç=qçäìòòçI=^äÉëë~åÇê~=s~äëÉÅÅÜá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Lodi, tel. 0371 430643 ïïïKäçK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW sáåÅÉåòç=mìÖäáÉääáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáìëÉééÉ=oçëëáX=pÉÖêÉí~êáçW m~çäç=`~ãÉê~X= qÉëçêáÉêÉW `Éë~êÉ=pÉåò~ä~êáX=`çåëáÖäáÉêáW p~ãìÉäÉ=^êêáÖÜáI=bêãáåáç=^åíçåáç=jìòòáI=j~ëëáãç=m~îÉëáI= c~ÄêÉíí~=p~ãã~êíáåçI=cÉêÇáå~åÇç=s~åÉääá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Mantova, tel. 0376 328087 ïïïKãåK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX=pÉÖêÉí~êáçW båêáÅç=oçëëáåáX=qÉëçêáÉêÉW=j~åìÉä~=kçîÉääáåáX= `çåëáÖäáÉêáW i~ê~=d~åÇçäÑáI=`êáëíá~åç=dìÉêåáÉêáI=cáäáééç=j~åíçî~åáI=dáìëÉééÉ=jÉåÉëí∂I=p~åÇêç=má~ÅÉåíáåáI ^äÄÉêí~=píÉî~åçåáI=iìÅ~=oáå~äÇáI==dê~òáÉää~=qêáééáåá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Milano, tel. 02 625341 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= mêÉëáÇÉåò~W ÅçåëáÖäáç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= mêÉëáÇÉåíÉW a~åáÉä~=sçäéáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW j~êÅç=båÖÉäI=páäî~åç=qáåíçêáX=pÉÖêÉí~êáçW s~äÉêá~=_çííÉääáX= qÉëçêáÉêÉW ^åå~äáë~=pÅ~åÇêçÖäáçX=`çåëáÖäáÉêáW cÉÇÉêáÅç=^ÅìíçI=^åíçåáç=_çêÖÜáI=j~ìêáòáç=`~êçåÉëI= ^Ç~äÄÉêíç=aÉä=_çI=^äÉëë~åÇê~=jÉëëçêáI=bãáäáç=máòòáI=cê~åÅç=o~ÖÖáI=^äÄÉêíç=pÅ~êòÉää~I= dáçî~ååá=bÇç~êÇç=w~å~ÄçåáI=^åíçåáç=w~åìëç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=PKNOKOMMVF Ordine di Monza e della Brianza, tel. 039 2307447 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí= pÉÖêÉíÉêá~W=ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí= mêÉëáÇÉåíÉW _á~åÅ~äáë~=pÉãçäáX=pÉÖêÉí~êáçW máÉíêç=dáçî~ååá=`áÅ~êÇáX qÉëçêáÉêÉW m~çäç=s~ÖÜáX= sáÅÉ=pÉÖêÉí~êáçW dáçî~åå~=mÉêÉÖçX=sáÅÉ=qÉëçêáÉêÉW cÉÇÉêáÅç=mÉää~X=`çåëáÖäáÉêáW i~ìê~=`çêíáåçîáëI= j~êÅÉää~=`çî~I=^åÖÉäç=aìÖå~åáI=bòáç=cçÇêáI=`ä~ê~=j~äçëáçI=j~êá~=oçë~=jÉê~íáI=c~Äáçä~=jçäíÉåáI= oçÄÉêí~=läíçäáåáI=cê~åÅÉëÅç=oÉÇ~ÉääáI=cê~åÅÉëÅç=oÉéáëÜíá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NKOKOMNMF Ordine di Pavia, tel. 0382 27287 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáé~îá~Káí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW j~êÅç=_çëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW içêÉåòç=^ÖåÉëX=pÉÖêÉí~êáçW m~çäç=j~êÅÜÉëáX= qÉëçêáÉêÉW ^äÇç=içêáåáX=`çåëáÖäáÉêáW ^åå~=_êáòòáI=c~Äá~åç=`çåíáI=j~êá~=`êáëíáå~=aê~ÖçåáI=j~ìê~=iÉåíáI= dá~å=iìÅ~=mÉêáåçííçI=dáçêÖáç=qçÖåçåI=^äÄÉêíç=sÉêÅÉëá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Sondrio, tel. 0342 514864 ïïïKëçK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW dáìëÉééÉ=pÖê∂X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáçî~ååá=s~åçáX=pÉÖêÉí~êáçW ^ìêÉäáç=s~äÉåíáX= qÉëçêáÉêÉW `ä~ìÇáç=_çí~ÅÅÜáX=`çåëáÖäáÉêáW dá~ãéáÉêç=c~ëÅÉåÇáåáI=dáìëÉééÉ=d~äáãÄÉêíáI=j~êÅç=dÜáäçííáI= båêáÅç=pÅ~ê~ãÉääáåáI=i~ìê~=qêáîÉää~=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMV Ordine di Varese, tel. 0332 812601 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáî~êÉëÉKáí mêÉëáÇÉåò~W éêÉëáÇÉåíÉKî~êÉëÉ]~ïåKáí pÉÖêÉíÉêá~W áåÑçî~êÉëÉ]~ïåKáí mêÉëáÇÉåíÉW= oáÅÅ~êÇç=m~é~X= pÉÖêÉí~êáçW i~ìê~=dá~åÉííáX= qÉëçêáÉêÉW máÉíêç=jáåçäáX= `çåëáÖäáÉêáW iìÅ~=_Éêí~ÖåçåI j~êá~=`Üá~ê~=_á~åÅÜáI=^åíçåáç=_áëíçäÉííáI=bã~åìÉäÉ=_ê~òòÉääáI=`ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåáI=píÉÑ~åç=`~ëíáÖäáçåáI= ^äÄÉêíç=aÛbäá~I=lê~òáç=`~î~ääçI=dáçî~ååá=_~ííáëí~=d~ää~òòáI=j~ííÉç=p~ÅÅÜÉííáI=dáìëÉééÉ=péÉêçåáI= ^Çêá~åç=sÉêçåÉëá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF


få=èìÉëíç=ëÉåëç=áä=íÉã~=ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~=éÉê=á=Ä~ãÄáåá=Ó=èìá=íê~íí~íç=Åçå=é~êíáÅçä~êÉ=êáÑÉêáãÉåíç=~Öäá=ÉÇáÑáÅá= ëÅçä~ëíáÅá=Ó=çÑÑêÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ìå~=êáÅçÖåáòáçåÉ=êÉÖáçå~äÉ=ëì=ìå=íÉã~=Çá=Öê~åÇÉ=êáäÉî~åò~=ëÉÅçåÇç= ÇáîÉêëá=éìåíá=Çá=îáëí~K fä=éêáãç=Çá=èìÉëíá=~ííáÉåÉ=~ääDáãéçêí~åò~=Çá=éÉåë~êÉ=ëé~òá=~Ç~ííá=~á=Ä~ãÄáåáI=áå=êÉä~òáçåÉ=~=ëéÉÅáÑáÅÜÉ=ÇáëÅáéäáåÉ èì~äá=ä~=éÉÇ~ÖçÖá~I=ä~=éëáÅçäçÖá~=É=ä~=ëçÅáçäçÖá~=ÅÜÉ=êÉÅÉåíÉãÉåíÉ=Ü~ååç=ëí~Äáäáíç=ìíáäá=ê~ééçêíá=Åçå=äD~êÅÜáíÉííìê~K rå=ëÉÅçåÇç=éìåíç=êáÖì~êÇ~=ä~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=~ÇÉÖì~ãÉåíç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ëÅçä~ëíáÅá=~ääÉ=åçêã~íáîÉ îáÖÉåíáI=éêçÄäÉã~=ÅÜÉ=í~äîçäí~=ÉãÉêÖÉ=Åçå=Öê~åÇÉ=ìêÖÉåò~K rå=~äíêç=éìåíç=êáÖì~êÇ~=áä=ê~ééçêíç=Åçå=Öäá=~ëéÉííá=Çá=çêÖ~åáòò~òáçåÉ=ëíêìííìê~äÉ=ÇÉää~=ëÅìçä~I=êÉä~íáîá=~ääÉ=êáÑçêãÉ ÅÜÉ=ëá=ëçåç=ëìÅÅÉÇìíÉ=åÉÖäá=ìäíáãá=~ååáI=~ääÉ=êáçêÖ~åáòò~òáçåá=ÇÉääÉ=ëÅìçäÉ=áå=éäÉëëá=ÅççêÇáå~íá=ÅÜÉ=ëéÉëëç=Ü~ååç êáÅÜáÉëíç=ÇáÑÑÉêÉåíá=ëçäìòáçåá=ÇÉää~=ÇáëíêáÄìòáçåÉ=ÇÉÖäá=ëé~òá=É=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉ=Çá=ëÉêîáòáçI=É=Çá=Åá∂=ëçåç=íê~ÅÅá~= á=åìãÉêçëá=ÅçåÅçêëá=ÅÜÉ=ëá=ëçåç=íÉåìíá=ëìä=íÉã~=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ëÅçä~ëíáÅáK räíÉêáçêÉ=~ëéÉííç=ÅÜÉ=êÉåÇÉ=èìÉëíç=íÉã~=Çá=Öê~åÇÉ=áãéçêí~åò~I=É=ÅÜÉ=ÑçêëÉ=êá~ëëìãÉ=íìííá=á=éêÉÅÉÇÉåíáI=≠=èìÉääç Çá=Å~ê~ííÉêÉ=ÅáîáäÉK=kÉääÉ=ëÅìçäÉI=åÉää~=äçêç=èì~äáí¶I=ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ=åçå=ëçäç=~êÅÜáíÉííçåáÅ~I=éçëëá~ãç=êáÅçåçëÅÉêÉ ä~=èì~äáí¶=ÅáîáäÉ=Çá=ìå=m~ÉëÉ=ÅÜÉ=áåíÉåÇÉ=ãçëíê~êÉ=~á=ëìçá=Öáçî~åá=äDáãéçêí~åò~=ÉÇ=áä=î~äçêÉ=Çá=ÉëëÉêÉI=Öá¶= Ç~=éáÅÅçäáI=Äìçåá=Åáíí~ÇáåáI=~åÅÜÉ=~ííê~îÉêëç=ä~=Äìçå~=~êÅÜáíÉííìê~K j~ìêáòáç=`~êçåÉë

3 EDITORIALE

nìÉëíç=åìãÉêç=Çá=^iÒ=ÇÉÇáÅ~íç=~ääÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=éÉê=á=Ä~ãÄáåá==≠=ëíêìííìê~íç=áå=ãçÇç=Ç~=Ç~êÉ=~ãéáç=ëé~òáç= ~ääÉ=ÅçêêáëéçåÇÉåòÉ=ÅÜÉ=~êêáî~åç=Ç~ääÉ=éêçîáåÅÉ=äçãÄ~êÇÉI=êáÇìÅÉåÇç=åçíÉîçäãÉåíÉ=Öäá=ëé~òá=ÇÉä=íê~Çáòáçå~äÉ cçêìã=~êÖçãÉåí~íáîç=~=î~åí~ÖÖáç=ÇÉääÉ=ÉëÉãéäáÑáÅ~òáçåá=éêçÖÉííì~äá=ÅÜÉ=á=ÅçêêáëéçåÇÉåíá=Ç~Öäá=lêÇáåá=Ü~ååç= ê~ÅÅçäíç=ëìá=äçêç=êáëéÉííáîá=íÉêêáíçêáK nìÉëí~=áãéçëí~òáçåÉ=Ü~=Å~ê~ííÉêáòò~íç=~åÅÜÉ=áä=êÉÅÉåíÉ=åìãÉêç=Çá=^iÒ=êÉä~íáîç=~ä=íÉã~=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=ÉÇ=≠=ìå~ ãçÇ~äáí¶=ÅÜÉ=áåíÉåÇá~ãç=ÉéáëçÇáÅ~ãÉåíÉ=éê~íáÅ~êÉW=ÅÉêÅÜá~ãç=Åçë±=Çá=ÉëÉãéäáÑáÅ~êÉI=èì~ëá=áå=Ñçêã~=ÇáÇ~ëÅ~äáÅ~I Åá∂=ÅÜÉ=ëÉãéêÉ=Ñ~ÅÅá~ãç=Åçå=ä~=åçëíê~=êáîáëí~=É=Åáç≠=çëëÉêî~êÉ=áä=íÉêêáíçêáç=äçãÄ~êÇçI=Åá∂=ÅÜÉ=~îîáÉåÉ=åÉää~ åçëíê~=êÉÖáçåÉI=ëÉÅçåÇç=íÉãá=ÅÜÉ=ÇáëÅìíá~ãç=É=ÅçåÇáîáÇá~ãç=Åçå=äÉ=êÉÇ~òáçåá=äçÅ~äáI=~ääDáåíÉêåç=Çá= ìå=éêçÖê~ãã~=~ååì~äÉK a~ê=îçÅÉ=~ä=íÉêêáíçêáç=ëáÖåáÑáÅ~=~åÅÜÉI=ëÉÅçåÇç=åçáI=ëÅÉÖäáÉêÉ=~äÅìåá=Å~ëá=Ç~=ãçëíê~êÉI=ÉëÉãéäáÑáÅ~íáîá=ÇÉääÉ= ÇáÑÑÉêÉåíá=êÉ~äí¶=éêçîáåÅá~äáI=ÉäçèìÉåíá=éÉê=èì~äÅÜÉ=ê~ÖáçåÉK=lÖåá=ëÅÉäí~=≠=ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ=çéáå~ÄáäÉ=É=éÉêÅá∂= çÅÅçêêÉ=~åÅÜÉ=ëéáÉÖ~êÉ=éÉêÅܨ=≠=ëí~í~=Ñ~íí~I=ÉÇ=≠=éÉê=èìÉëíç=ÅÜÉ=á=êÉÇ~ííçêá=ÇÉÖäá=lêÇáåá=éêçîáåÅá~äá=áåíêçÇìÅçåç ëÉãéêÉ=áä=äçêç=ÅçåíêáÄìíç=Ç~åÇç=Åçåíç=Çá=í~äá=ëÅÉäíÉI=åÉääÉ=èì~äáI=ÅçãÉ=êÉÇ~òáçåÉ=ÅÉåíê~äÉI=ÅÉêÅÜá~ãç=Çá=åçå áåíÉêÑÉêáêÉK qìííç=Åá∂=ÅçêêáëéçåÇÉ=~ää~=åçëíê~=áåíÉåòáçåÉ=Çá=Ç~êÉ=ëé~òáç=~ääÉ=êÉ~äí¶=äçÅ~äá=~=ÅçåÇáòáçåÉ=ÅÜÉ=Åá=ëá~åç=ìå= Åçëíêìííáîç=ÅçåÑêçåíç=É=ìå~=ÇáëÅìëëáçåÉ=ÅçãìåÉK=f=åìãÉêá==êÉéÉêíçêáçÒI=Åçë±=éçíêÉÄÄÉêç=ÉëëÉêÉ=ÇÉÑáåáíáI= ÇçîêÉÄÄÉêç=èìáåÇá=~îÉêÉ=ìå=áãéçêí~åíÉ=Åçãéáíç=áå=èìÉëíç=ëÉåëçI=ê~ééêÉëÉåí~åÇç=~ä=ã~ëëáãç=äáîÉääç=èìÉëíç íÉåí~íáîçK=nì~äÅìåç=Ü~=ÅêáíáÅ~íç=èìÉëíç=ãçÇÉääç=ÉîáÇÉåòá~åÇç=Ó=ÑçêëÉ=åçå=~=íçêíç=Ó=ÅÜÉ=êáÇìÅÉåÇç=Öäá=ëé~òá= ÇÉääD~êÖçãÉåí~òáçåÉ=ëá=êáëÅÜá~=Çá=êáÇìêêÉ=ä~=èì~äáí¶=ÅêáíáÅ~K=mÉåëá~ãç=áåîÉÅÉ=ÅÜÉ=ëÉ=áä=ä~îçêç=ÇÉääÉ=êÉÇ~òáçåá=äçÅ~äá=ëá áåÇáêáòòÉê¶=éêçÖêÉëëáî~ãÉåíÉ=îÉêëç=çÄáÉííáîá=èì~äáí~íáîá=åçá=éçíêÉãç=Ñ~êÉ=ìå~=Äìçå~=êáîáëí~I=éìÄÄäáÅ~åÇç=ëÉäÉòáçåá Çá=éêçÖÉííá=ÉëÉãéäáÑáÅ~íáîá=êÉ~äáòò~íá=åÉá=åçëíêá=íÉêêáíçêáI=ÇçÅìãÉåí~åÇçåÉ=ä~=äçêç=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=Åçåíáåì~I=~åÅÜÉ ÅêáíáÅ~ãÉåíÉI=èì~ëá=áå=Ñçêã~=Çá=çëëÉêî~íçêáçK


Architetture per bambini

clorj=GLI INTERVENTI

4

fä= cçêìã Çá= èìÉëíç= åìãÉêçJêÉéÉêíçêáç= ÇÉÇáÅ~íç= ~ääÉ ^êÅÜáíÉííìêÉ=éÉê=Ä~ãÄáåáÒ=≠=êÉ~äáòò~íç=Åçå=áä=ÅçåíêáÄìíç=ÇÉÖäá lêÇáåáI=ÅÜÉ=Ü~ååç=Ñçêåáíç=~åÅÜÉ=äÉ=áääìëíê~òáçåá=êÉä~íáîÉ=~á=éêçJ ÖÉííá=éêÉëÉåí~íáK iÛáåíÉêîÉåíç= áåíêçÇìííáîç= ≠= çéÉê~= ÇÉääÛ~êÅÜK= s~äÉêá~= _çííÉääá= Ó ÅçåëáÖäáÉêÉ=ÇÉääÛlêÇáåÉ=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=Çá=jáä~åç=É=ëçÅáç ÑçåÇ~íçêÉ=ÇÉä=jr_^=EjìëÉç=ÇÉá=_~ãÄáåáF=Ç~ä=NVVU=Ó=ÅÜÉ=èìá êáåÖê~òá~ãç=éÉê=ä~=ÅçêíÉëÉ=Åçää~Äçê~òáçåÉK==

A misura di bambino Çá=s~äÉêá~=_çííÉääá

^êÅÜáíÉííìê~=É=Ä~ãÄáåáW=≠=ä~=éêáã~=îçäí~=ÅÜÉ=^iÒ=îçäÖÉ=áä=ëìç ëÖì~êÇç=~Ç=ìå~=ìíÉåò~=ëéÉÅáÑáÅ~I=ÇÉÇáÅ~åÇç=~=èìÉëíç=íÉã~I ëéÉëëç= ~á= ã~êÖáåá= ÇÉä= ÇáÄ~ííáíç= Åìäíìê~äÉ= É= ÇáëÅáéäáå~êÉI= ìå åìãÉêç=ãçåçÖê~ÑáÅçK rå~=éêáã~=äÉííìê~=ÇÉääÉ=ãçäíÉ=Å~ëÉ=ÜáëíçêáÉë Çá=ÉÅÅÉääÉåò~=ê~ÅJ ÅçäíÉ=Ç~Öäá=çêÇáåá=äçãÄ~êÇá=êáîÉä~=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=ìå~=ëáåÖçJ ä~êÉ=çãçÖÉåÉáí¶=Çá=íÉãá=éêçÖÉííì~äáI=Çá=íáéçäçÖáÉ=Çá=ÅçããáííÉåJ ò~=É=Çá=ëíê~íÉÖáÉ=~Ççíí~íÉ=Ç~Öäá=~êÅÜáíÉííá=Åçáåîçäíá=åÉá=éêçÖÉííáK i~=ã~ÖÖáçê=é~êíÉ=ÇÉá=éêçÖÉííá=éêÉëÉåí~íá=áåÑ~ííá=êáÖì~êÇ~=ëÅìçJ äÉ=ã~íÉêåÉ=É=~ëáäá=åáÇçI=Çá=ÅçããáííÉåò~=éìÄÄäáÅ~=EëéÉëëç=áå ëÉÖìáíç=~=ÅçåÅçêëáF=ç=~òáÉåÇ~äÉI=éçåÉåÇç=Åçå=ÉåÑ~ëá=áä=íÉã~ ÇÉä=íÉãéç=ÇÉääÉ=Ñ~ãáÖäáÉ=É=ÇÉää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ëíêìííìêÉ=Çá=èì~J äáí¶=áå=Öê~Çç=Çá=~ÖÉîçä~êÉ=äÛ~êãçåáòò~òáçåÉ=Çá=ä~îçêç=É=Ñ~ãáÖäá~K få=ìå~=êÉÖáçåÉ=Åçååçí~í~=Ç~=ìå~=ÉåçêãÉ=Ñê~ããÉåí~òáçåÉ=ÇÉä ãçåÇç=áãéêÉåÇáíçêá~äÉ=áå=ëíêìííìêÉ=ãÉÇáçJéáÅÅçäÉI=Öäá=áåîÉëíáJ ãÉåíá=åÉÅÉëë~êá=~ääÛ~éÉêíìê~=Çá=~ëáäá=~òáÉåÇ~äá=åçå=ëçåç=ëÉãJ éêÉ=éçëëáÄáäáX=íìíí~îá~=≠=ìå~=íÉåÇÉåò~=áå=~ííç=áå=Åçåíáåì~=ÅêÉJ ëÅáí~I=ÅÜÉ=íÉëíáãçåá~=~åÅÜÉ=Çá=ìå=ÇÉëáÇÉêáç=Çá=áåîÉëíáãÉåíç=áå éêçÖÉííá=Çá=èì~äáí¶K jçäíá=èìáåÇá=Öäá=~ëáäá=åáÇç=É=äÉ=ëÅìçäÉ=ã~íÉêåÉI=ëéÉëëç=Åçå=ä~ ÇáÅÜá~ê~í~=~ãÄáòáçåÉ=Ç~=é~êíÉ=ÇÉá=éêçÖÉííáëíá=Çá=éêçéçêêÉ=áä=éêçJ ÖÉííç=ÅçãÉ=ã~åáÑÉëíç=éÉÇ~ÖçÖáÅçI=áå=Öê~Çç=Çá=ëíáãçä~êÉ=ëÉåJ ëçêá~äãÉåíÉ=á=Ä~ãÄáåáI=É=Çá=ÉÇìÅ~êäáI=~ííê~îÉêëç=ëé~òá=~ééçëáJ í~ãÉåíÉ= éÉåë~íá= éÉê= äçêçI= ~ää~= éÉêÅÉòáçåÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~I ÇÉää~=äìÅÉI=ÇÉä=äÉÖ~ãÉ=áåíÉêåçJÉëíÉêåçI=ÇÉää~=èì~äáí¶K mêçÖÉíí~êÉ=éÉê=á=Åáíí~Çáåá=Çá=Ççã~åá=Ü~=áåîÉëíáíç=ÉîáÇÉåíÉãÉåJ íÉ=Öäá=~êÅÜáíÉííá=Çá=ìå~=êÉëéçåë~Äáäáí¶=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ëÉåíáí~I ëá~=Ç~=ìå=éìåíç=Çá=îáëí~=Åçãéçëáíáîç=É=íáéçäçÖáÅçI=ëá~=Ç~=ìå éìåíç=Çá=îáëí~=ÇÉää~=Åçãé~íáÄáäáí¶=ÉåÉêÖÉíáÅ~=É=ÇÉääÛ~ííÉåòáçåÉ ~á= é~ê~ãÉíêá= Çá= ìå~= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÄáçÅäáã~íáÅ~K= ^ëëáëíá~ãç èìáåÇá=~Ç=ìå=Öê~åÇÉ=ìëç=Çá=ëáëíÉãá=é~ëëáîá=éÉê=êáÇìêêÉ=áä=é᪠éçëëáÄáäÉ=ä~=ÅçãéäÉëëáí¶=íÉÅåçäçÖáÅ~=É=Çá=íÉÅåçäçÖáÉ=~î~åò~íÉ ~=Ä~ëëç=áãé~ííç=~ãÄáÉåí~äÉ=EçêáÉåí~ãÉåíç=éÉê=ã~ëëáãáòò~êÉ áêê~ÖÖá~ãÉåíç=ëçä~êÉ=É=îÉåíáä~òáçåÉ=å~íìê~äÉI=ëÉêêÉJéçêíáÅç=~ ëìÇI=éçòòá=ÖÉçíÉêãáÅáI=áãéá~åíá=Ñçíçîçäí~áÅáI=ëáëíÉãá=Çá=êáëÅ~äÇ~J ãÉåíç= ~= é~îáãÉåíç= É= é~êÉíÉ= áå= Ä~ëë~= íÉãéÉê~íìê~I= Å~ãáåá ëçä~êáÁF=ÅÜÉ=Åçååçí~åç==éê~íáÅ~ãÉåíÉ=íìííá=Öäá=ÉÇáÑáÅá=áääìëíê~íá åÉä= cçêìã=lêÇáåáI=êáîÉä~åÇç=ìå~=éê~ëëá=éêçÖÉííì~äÉ=Éîçäìí~=É Åçåë~éÉîçäÉ=~ëë~á=éáª=ÅçåëçäáÇ~í~=Çá=èì~åíç=åçå=ëá=ëá~=~ÄáJ íì~íá=~Ç=áåÅçåíê~êÉ=áå=~äíêá=ëÉííçêáK fä=ê~ééçêíç=Åçå=áä=îÉêÇÉ=É=áä=é~Éë~ÖÖáç=ëá=ÉîáÇÉåòá~=áå=ãçäíá=éêçJ ÖÉííá=åÉääÛìëç=Çá=Öê~åÇá=îÉíê~íÉI=~ÇÉÖì~í~ãÉåíÉ=ëÅÜÉêã~íÉI=áå

Öê~Çç=Çá=éçêêÉ=Öäá=ëé~òá=ÇÉä=ÖáçÅç=É=ÇÉääÛ~ééêÉåÇáãÉåíç=áå=ê~éJ éçêíç=Åçëí~åíÉ=ÉÇ=~êãçåáçëç=Åçå=äÛÉëíÉêåçI=áä=ÅáÉäçI=ä~=äìÅÉI=áä ÅáÅäç=å~íìê~äÉ=ÇÉääÉ=ëí~ÖáçåáK= iÛìíáäáòòç=Çá=ÑçêãÉ=ëÉãéäáÅáI=åçå=íêçééç=~äíÉ=E~=ãáëìê~=Çá=Ä~ãJ ÄáåçÒFI=ÑäÉëëáÄáäá=Åçë±=Ç~=~Ç~íí~êëá=~=éêçÖê~ããá=ÇáÇ~ííáÅá=ãìíÉJ îçäá=É=Ñ~îçêáêÉ=ä~=ëçÅá~äáòò~òáçåÉ=≠=ìåD~äíê~=Åçëí~åíÉ=Çá=èìÉëíá éáÅÅçäá=éêçÖÉííá=áåíáãá=É=çëíáå~í~ãÉåíÉ=ÅçÉêÉåíáK= a~=ìå=éìåíç=Çá=îáëí~=íáéçäçÖáÅç=≠=áåíÉêÉëë~åíÉ=îÉÇÉêÉ=ÅçãÉ=äÉ ÇáÑÑÉêÉåíá=ÅçåÇáòáçåá=ÇÉá=äìçÖÜá=É=ÇÉá=îáåÅçäá=~ÄÄá~åç=ëíáãçä~íç Öäá= ~ìíçêá= ~= ÖÉåÉê~êÉ= ëçäìòáçåá= ÉëíêÉã~ãÉåíÉ= ÇáîÉêëáÑáÅ~íÉ= Ó éêÉî~äÉ=éÉê∂I=ä~ÇÇçîÉ=éçëëáÄáäÉI=ä~=îçäçåí¶=Çá=ÅçåÅÉéáêÉ=Åá~J ëÅìå~=Åä~ëëÉÒ=ÅçãÉ=ìåáí¶=~ìíçåçã~=É=êáÅçåçëÅáÄáäÉ=~ääÛáåíÉêJ åç= Çá= ìå= ëáëíÉã~= éä~åáãÉíêáÅ~ãÉåíÉ= ~êíáÅçä~íçI= ëéÉëëç= ~ ëÉÖìáíç=ÇÉää~=îçäçåí¶=ÇáÅÜá~ê~í~=Çá=~áìí~êÉ=á=Ä~ãÄáåá=~Ç=çêáÉåJ í~êëá=Åçå=Ñ~Åáäáí¶=åÉää~=äçêç=éêáã~=ÉëéÉêáÉåò~=ÇÉääç=ëé~òáç=ÉëíÉêJ å~=~ää~=êÉ~äí¶=ÇçãÉëíáÅ~K ^äÅìåá=íÉãáI=ÅçãÉ=ä~=ÅÉåíê~äáí¶=ÇÉääÛ~ééêÉåÇáãÉåíç=~ííê~îÉêëç áä=ÖáçÅçI=Ñáåç=~=éçÅÜá=~ååá=Ñ~=ÅçåëáÇÉê~íá=Çá=åáÅÅÜá~Ò=É=~éé~åJ å~ÖÖáç= ÉëÅäìëáîç= Çá= Å~ëá= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= îáêíìçëá= áëéáê~íá= ~ää~ Öê~åÇÉ=íê~ÇáòáçåÉ=ãìå~êá~å~ É=ã~ä~Öìòòá~å~I=ëçåç=áå=ãçäíá=Çá èìÉëíá= éêçÖÉííá= çêã~á= éê~ëëá= ÅçåëçäáÇ~í~K= i~= éêçÖÉíí~òáçåÉ íáÉåÉ=áåÑ~ííá=Åçåíç=ÇÉää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ëé~òá=áåíÉêãÉÇá=É=éêçíÉííáI Çá= ëé~òá= ~ííá= ~= Ñ~îçêáêÉ= ä~= å~êê~òáçåÉI= Çá= äìçÖÜá= É= éÉêÅçêëá= áå Öê~Çç=Çá=ëíáãçä~êÉ=ÉëéÉêáÉåòÉ=äìÇáÅÜÉ=É=ëÉåëçêá~äáI=éìê=ÇáÅÜá~J ê~åÇç=ëéÉëëç=ÄìÇÖÉí Çá=ëéÉë~=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=ÅçåíÉåìíáK= `~ëá=~=ë¨I=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=áåëçäáíá=É=áååçî~íáîá=Ç~=èìÉëíç=éìåíç Çá=îáëí~I=ëçåç=éçá=á=éêçÖÉííá=éêÉëÉåí~íá=éÉê=ëé~òá=éìÄÄäáÅá=åçå ëÅçä~ëíáÅá= ëéÉÅáÑáÅ~ãÉåíÉ= éÉåë~íá= éÉê= ìå~= ÑêìáòáçåÉ= áåÑ~åíáäÉK dá¶=ÇáÑÑìëá=áå=ãçäíá=é~Éëá=ÉìêçéÉá=É=ëçéê~ííìííç=åÉÖäá=pí~íá=råáíáI ëí~ååç=ãçäíáéäáÅ~åÇçëá=~åÅÜÉ=áå=fí~äá~=É=áå=içãÄ~êÇá~=ÉëéÉJ êáÉåòÉ=ÉëéçëáíáîÉ=äìÇáÅÜÉ=É=ëéÉêáãÉåí~äáI=éÉêã~åÉåíá=É=íÉãéçJ ê~åÉÉ= ÇÉÇáÅ~íÉ= ~á= Ä~ãÄáåáI= ÅÜÉ= íêçî~åç= áå= èìÉëíç= åìãÉêç ãçåçÖê~ÑáÅç=~ãéá~=íê~íí~òáçåÉK= sçêêÉá=áåÑáåÉ=åçí~êÉ=ÅçãÉ=íìííá=á=éêçÖÉííáëíá=Åçáåîçäíá=áå=èìÉëíç åìãÉêç=ãçåçÖê~ÑáÅç=ëá~åç=~åÅÜÉ=êáìëÅáíá=~=ëÑìÖÖáêÉ=~ää~=íÉåJ í~òáçåÉI= éáìííçëíç= ÅçãìåÉI= Çá= êáÅçêêÉêÉ= ~Ç= ìå= äáåÖì~ÖÖáç Ä~ãÄáåÉëÅçÒI=êáÅçåçëÅÉåÇç=áåîÉÅÉ=~á=Ä~ãÄáåá=áä=éáÉåç=ÇáêáíJ íç= ~Ç= ìå~= ~êÅÜáíÉííìê~= êáÖçêçë~= É= Çá= èì~äáí¶I= ëÉåò~= ÉäÉãÉåíá Å~êáÅ~íìê~äáK= pÉ=ìå=~ãÄáÉåíÉ=≠=~=ãáëìê~=Çá=Ä~ãÄáåçI=áåÑ~ííáI=≠=ÅÉêí~ãÉåíÉ ~=ãáëìê~=ÇÛìçãçW=èìÉëí~=ëíê~çêÇáå~êá~=èì~äáí¶=Çá=Å~êíáå~=Çá íçêå~ëçäÉÒ=ÇÉää~=îáîáÄáäáí¶=~ãÄáÉåí~äÉ=ÅÜÉ=éçëëáÉÇçåç=á=Ä~ãÄáJ åá=≠=ìå=ÉäÉãÉåíç=éÉÅìäá~êÉ=Çá=ëÉåëáÄáäáí¶=ëéÉëëç=ëÅçåçëÅáìíç É=ã~äíê~íí~íç=åÉääÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶I=ã~=ÑÉäáÅÉãÉåíÉ=ÅçãéêÉëç=É î~äçêáòò~íç= Ç~ääÉ= ãçäíÉéäáÅá= íÉëíáãçåá~åòÉ= éêÉëÉåíá= áå= èìÉëíç cçêìã=lêÇáåáK=


~=Åìê~=Çá=dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãç=É=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåá i~=êáéêÉë~=ÇÉää~=ÅêÉëÅáí~=ÇÉãçÖê~ÑáÅ~=ÇÉÖäá=ìäíáãá=~ååá=ÉÇ ìå~= åìçî~= ëÉåëáÄáäáí¶= ~ääÉ= éêçÄäÉã~íáÅÜÉ= äÉÖ~íÉ= ~ä= êìçäç ÇÉää~=Ççåå~=ä~îçê~íêáÅÉ=Ü~ååç=ÇÉíÉêãáå~íç=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá êÉ~äáòò~êÉ= ç= ~ÇÉÖì~êÉ= ëíêìííìêÉ= éÉê= á= Ä~ãÄáåáK= açîÉåÇç áåÇáîáÇì~êÉ= ~äÅìåá= ÉëÉãéá= ëáÖåáÑáÅ~íáîá= åÉää~= éêçîáåÅá~I= Üç ëÅÉäíç=ÇìÉ=éêçÖÉííáW=ìå=~ëáäç=~òáÉåÇ~äÉ=Eáå=Åáíí¶F=êÉÅìéÉê~J íç= Ç~= ìå~= ëíêìííìê~= ëíçêáÅ~= ÉÇ= ìåç= Åçãìå~äÉ= åìçîç= Eáå éêçîáåÅá~FK

Asilo nido per gli Ospedali di Bergamo iÛÉëáÖÉåò~= ÇÉá= ÇáéÉåÇÉåíá= Çá= ÅçåÅáäá~êÉ= ä~= îáí~= éêçÑÉëëáçå~äÉ Åçå=èìÉää~=Ñ~ãáäá~êÉ=É=èìÉää~=ÇÉääÛ~òáÉåÇ~=Çá=Ñ~îçêáêÉ=ä~=ÅçåÅÉåJ íê~òáçåÉ= ä~îçê~íáî~= ÇÉä= éÉêëçå~äÉ= ~êíáÅçä~åÇç= áä= ëÉêîáòáç= éÉê çÑÑÉêíÉ=ÉÇìÅ~íáîÉ=ëá~=éÉê=ãçÇ~äáí¶=ëíêìííìê~äá=É=Çá=ÑêÉèìÉåò~=áå ãçÇç=ÅÜÉ=á=Ä~ãÄáåá=éçëë~åç=ÑêÉèìÉåí~êÉ=ä~=ëíêìííìê~=éÉê=äÛáåJ íÉêç=~êÅç=ÇÉää~=Öáçêå~í~I=≠=áä=éêáåÅáéáç=ÖÉåÉê~äÉ=ÅÜÉ=Ü~=ÇÉíÉêJ ãáå~íç=áä=åìçîç=ëÉêîáòáç=Çá=áåíÉêÉëëÉ=éìÄÄäáÅç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉÖäá lëéÉÇ~äá=oáìåáíá=Çá=_ÉêÖ~ãçK i~= é~ä~òòáå~= ÅÜÉ= çëéáí~= äÛ~ëáäç= åáÇç= ~òáÉåÇ~äÉ= Ç~ä= OMMQ= ëá íêçî~=åÉä=é~êÅç=éêÉëÉåíÉ=ëìä=êÉíêç=ÇÉä=Åçêéç=ÅÉåíê~äÉ=ÇÉääÛçêJ

^ëáäç=åáÇç=éÉê=Öäá=lëéÉÇ~äá=oáìåáíá=Çá=_ÉêÖ~ãçK=má~åí~K

ã~á= ÅçåëáÇÉê~íç= îÉÅÅÜáç= çëéÉÇ~äÉÒ= Eáä= íê~ëÑÉêáãÉåíç= åÉää~ åìçî~=ëíêìííìê~=≠=éêÉîáëíç=~=ÄêÉîÉFK iÛáåëÉêáãÉåíç=Ü~=íêçî~íç=ÖáìëíáÑáÅ~òáçåÉ=ëá~=åÉää~=éçëáòáçåÉ=ÅÜÉ Ç~ää~=ÑêìáÄáäáí¶=Ç~í~=Ç~=ìå=áåÖêÉëëç=ëÉÅçåÇ~êáç=ÅÜÉ=áåíÉê~ÖáëÅÉ Åçå=áä=íÉêêáíçêáç=ÉëíÉêåçK iÛÉÇáÑáÅáç=≠=ëçííçéçëíç=~=îáåÅçäç=~ãÄáÉåí~äÉI=áå=èì~åíç=äÛáåíÉêç çëéÉÇ~äÉ=≠=ëí~íç=Åçëíêìáíç=åÉá=éêáãá=~ååá=ÇÉä=NVMM=É=ä~=é~ä~òJ òáå~=~Çá~ÅÉåíÉ=~ä=Åçêéç=ÅÉåíê~äÉ=éêÉëÉåí~=äÉ=ëíÉëëÉ=Å~ê~ííÉêáJ ëíáÅÜÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉW=ëá=ëîáäìéé~=ëì=éá~åá=Ñìçêá=íÉêê~=Åçå=ÑáåÉJ ëíê~íìêÉ= ~äíÉ= É= êáíã~íÉI= é~êÉíá= éÉêáãÉíê~äá= É= ëéáå~= ÅÉåíê~äÉ= áå ãìê~íìê~=éçêí~åíÉK iÛ~ëáäç= åáÇç= ≠= éçëíç= ~ä= éá~åç= íÉêê~I= Ü~= ìåÛÉëíÉåëáçåÉ= ìíáäÉ= Çá ÅáêÅ~= PMM= ãèI= éÉêãÉííÉåÇç= Åçë±= Çá= ëçÇÇáëÑ~êÉ= Öäá= ëí~åÇ~êÇ åçêã~íáîá=É=äÛçÑÑÉêí~=ÉÇìÅ~íáî~=ëá~=éÉê=ãçÇ~äáí¶=ëíêìííìê~äá=ÅÜÉ=Çá ÑêÉèìÉåò~K iÛÉëíÉêåç=éêÉëÉåí~=ìå=éçêíáÅ~íç=~ãéáç=ÅÜÉ=ëá=ëåçÇ~=äìåÖç=áä ÑêçåíÉ=ÉÇ=≠=éêçëéáÅáÉåíÉ=áä=é~êÅç=êáÅÅç=Çá=~äÄÉêá=ëÉÅçä~êáK iÛ~ëáäç= ~ÅÅçÖäáÉ= Ä~ãÄáåá= Ç~á= P= ãÉëá= ~á= P= ~ååá= ÉÇ= ≠= äìçÖç= Çá Åìê~I= Çá= ÅêÉëÅáí~I= Çá= ëçÅá~äáòò~òáçåÉ= É= Çá= ëîáäìééç= ÇÉääÉ= äçêç éçíÉåòá~äáí¶=éìåí~åÇç=ëìää~=ÑäÉëëáÄáäáí¶=ÇÉä=ëÉêîáòáç=áå=êÉä~òáçåÉ=~á ÄáëçÖåá= ÇÉá= Ä~ãÄáåá= É= ÇÉääÉ= Ñ~ãáÖäáÉ= Åçå= çê~êá= ÇáÑÑÉêÉåòá~íá= Çá ~éÉêíìê~=É=ÅÜáìëìê~K i~= Å~éáÉåò~= ≠= Çá= PM= Ä~ãÄáåá= Çáîáëá= áå= ÇìÉ= ëÉòáçåáW= R= ä~íí~åíá Eëçííç=äÛ~ååçF=É=OR=ÇáîÉòòá=EÇ~á=NO=~á=PS=ãÉëáF=ÇÉëíáå~åÇç=NM ãè=Çá=ëìéÉêÑáÅáÉ=ìíáäÉ=~=Ä~ãÄáåçK fä=éçêíáÅ~íçI=çäíêÉ=~Ç=ÉëëÉêÉ=~ííêÉòò~íç=éÉê=áä=ÖáçÅç=~ääÛ~éÉêíçI=≠ áåÇáîáÇì~íç= ÅçãÉ= áåÖêÉëëç= éêáåÅáé~äÉ= = É= ëÉêîÉ= ~åÅÜÉ= ÅçãÉ êáé~êç=Ç~ääÉ=áåíÉãéÉêáÉ=áå=ìå=ãçãÉåíç=ãçäíç=ÇÉäáÅ~íç=èì~ä=≠ äÛáãé~ííç=ÇÉä=Ä~ãÄáåç=Åçå=ä~=ëíêìííìJ ê~= É= áä= ÅçåëÉÖìÉåíÉ= Çáëí~ÅÅç= Åçå= áä ÖÉåáíçêÉK iÛìåáí¶= ä~íí~åíáI= ëáíì~í~= åÉää~= é~êíÉ êÉíêçëí~åíÉ= ÇÉä= Åçêéç= Çá= Ñ~ÄÄêáÅ~I= ≠ Åçãéçëí~=Ç~=ìå=äçÅ~äÉ=êáéçëç=É=ìå äçÅ~äÉ= ëçÖÖáçêåç= íê~= á= èì~äá= ëá= íêçî~ ìå~=éáÅÅçä~=ÅìÅáå~=ëÅ~äÇ~=ÄáÄÉêçå=É ìå=äçÅ~äÉ=éÉê=ä~=éìäáòá~=ÇÉá=ä~íí~åíáK fåçäíêÉ=áä=ëçÖÖáçêåçJéê~åòç=≠=éêçîîáJ ëíç=Çá=ìåÛìëÅáí~=ÇáêÉíí~=îÉêëç=äÛÉëíÉêJ åç=Eéçêí~=~=Ä~ííÉåíÉ=Åçå=ã~åáÖäáçåÉ ~åíáé~åáÅçF= ÅÜÉ= ÑìåÖÉ= Ç~= ìëÅáí~= Çá ëáÅìêÉòò~I=ÇçîÉ=ëá=íêçî~=ìåÛ~êÉ~=ê~ÅJ ÅÜáìë~=Ç~=ÖêáÖäá~íá=É=î~ëá=Åçå=îÉêÇÉI ÅçéÉêí~=Ç~=ìå=éÉêÖçä~íçK iÛ~êÉ~=éÉê=á=ÇáîÉòòá=≠=Çáîáë~=áå=äçÅ~äÉ êáéçëçLêÉä~ñ= É= ëçÖÖáçêåçLéê~åòç= ~äJ äÛáåíÉêåç=ÇÉä=èì~äÉ=ëá=íêçî~=ìåç=ëé~J òáç=éÉê=ãçîáãÉåíç=É=ÅçãìåáÅ~òáçåÉ åçåÅܨ=ìåÛ~êÉ~=éÉê= ~íÉäáÉê ÅÜÉ=éêÉJ ëÉåí~=ìå=ä~î~åÇáåç=~=ãáëìê~=Çá=Ä~ãJ ÄáåçI= éá~ëíêÉääÉ= ëìääÉ= é~êÉíá= É= ìå~ ÇáîÉêë~=Åçäçê~òáçåÉ=ÇÉä=é~îáãÉåíçK ^ääÛÉëíÉêåç=ÇÉääÛ~ííáîáí¶=éê~åòçLÇáÇ~íJ íáÅ~=Åçå=ìëÅáí~=ÇáêÉíí~=EÑìåÖÉ=~åÅÜÉ Ç~=ìëÅáí~=Çá=ëáÅìêÉòò~FI=ëçííç=áä=éçêíáJ Å~íç=ÉëáëíÉåíÉI=≠=ëí~í~=êáÅ~î~íç=ìåç

5 clorj=ORDINI

Bergamo


6

ëé~òáç=ÉëíÉêåç=ëÉãéêÉ=éÉê=äÉ=ëíÉëëÉ=~ííáîáí¶K fä=éê~åòç=éÉê=á=ÇáîÉòòá=≠=Ñçêåáíç=Ç~ää~=ãÉåë~=Öá¶=éêÉëÉåíÉ=åÉäJ äÛçëéÉÇ~äÉ= ÅÜÉ= ~ÅÅÉÇÉ= Åçå= á= Å~êêÉääá= Ç~ääÛáåÖêÉëëç= éêáåÅáé~äÉ éÉê=ìå~=ãáÖäáçêÉ=ÖÉëíáçåÉ=Ç~=é~êíÉ=ÇÉä=éÉêëçå~äÉK

m~çä~=cêáÖÉåá

Dietro la vigna, in Comune di Mozzo fä= `çãìåÉ= Çá= jçòòç= ≠= ~Ç~Öá~íç= ~= ëÉãáÅÉêÅÜáç= ëìä= éá~åçI áåíçêåç=~ää~=éêçé~ÖÖáåÉ=Åçääáå~êÉ=ÅÜÉ=ëá=éêçäìåÖ~=Ç~á=Åçääá=Çá _ÉêÖ~ãç= îÉêëç= ä~= éá~åìê~= ~= ëìÇJçîÉëíI= É= ä~= î~ää~í~= ÇÉä _êÉãÄçK= fä=ëìç=íÉêêáíçêáç=áå=é~êíÉ=ÅçääáåçëçI=áå=é~êíÉ=éá~åÉÖÖá~åíÉ=Eòçå~ ~=ÉëíFI=É=ä~=òçå~=~Ç=çîÉëí=~=Öê~Çáåá=ÇÉÖê~Ç~åíá=îÉêëç=áä=ÑáìãÉI Çáëí~åç=Ç~ää~=Åáíí¶=Çá=_ÉêÖ~ãç=ÅáêÅ~=S=ÅÜáäçãÉíêáK=kÉä=ëìç=íÉêJ êáíçêáç=ëçåç=éêÉëÉåíá=~åÅÜÉ=ÇÉá=îáÖåÉíáK fä=åìçîç=~ëáäç=åáÇçI=éêçÖÉíí~íç=Ç~ääç=ëíìÇáç=aÉU=~êÅÜáíÉííáI=≠ ëí~íç=éÉåë~íç=É=êÉ~äáòò~íç=Åçå=äÛçÄáÉííáîç=Çá=ÉëëÉêÉ=ìå=ÉÇáÑáÅáç ëÅçä~ëíáÅç=ÉÅçÅçãé~íáÄáäÉ=ÉI=ÅçãÉ=í~äÉI=≠=ëí~íç=êáÅçåçëÅáìíç É=ëÉäÉòáçå~íç=éÉê=~äÅìåÉ=ãçëíêÉJÅçåîÉÖåçK nìÉëí~=~êÅÜáíÉííìê~=≠=ìÄáÅ~í~=~ä=ÅçåÑáåÉ=Åçå=äÛ~êÉ~=~ÖêáÅçä~=ÉI ëÉÅçåÇç=èì~åíç=~ÑÑÉêã~åç=á=éêçÖÉííáëíáI=é~êíÉ=Ç~ä=íÉêêáíçêáç éÉê=Éë~äí~êÉ=äÉ=é~êíáÅçä~êáí¶=É=äÉ=ìåáÅáí¶=ÇÉä=äìçÖçÒ=ÉÇ=áå=èìÉJ ëíç=ä~=éêÉëÉåò~=ÇÉää~=îáÖå~=Ü~=áåÑäìÉåò~íç=äÛçêáÉåí~ãÉåíç=ÇÉäJ äÛáãéá~åíçÒK iÛÉÇáÑáÅáç=ëçêÖÉ=áåÑ~ííá=áå=ìå~=òçå~=áåíÉêÉëë~åíÉ=Ç~ä=éìåíç=Çá îáëí~= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= É= åÉääÉ= áããÉÇá~íÉ= ~Çá~ÅÉåòÉ= Çá= ìå~ îáÖå~X= ÅçåëÉÖìÉåíÉãÉåíÉ= áä= éêçÖÉííç= ≠= ëí~íç= áãéçëí~íç= ~ îáëíÉ=äáÄÉêÉÒI=Åçå=äÛ~ééçêíç=Çá=äìÅÉ=å~íìê~äÉ=É=äDáêê~ÖÖá~ãÉåíç ëçä~êÉ= ÅÜÉ= åÉ= Ü~ååç= Å~ê~ííÉêáòò~íç= áä ä~óçìí É= äÛ~êÅÜáíÉííìê~K

aÉU=~êÅÜáíÉííáI=~ëáäç=åáÇç=åÉä=`çãìåÉ=Çá=jçòòç=E_ÖFK=pÉòáçåÉK

páÖåáÑáÅ~íáî~= åÉä= ãÉêáíç= ≠= ä~= ÇÉëÅêáòáçåÉ= ÇÉä= éêçÖÉííç= Ñ~íí~ Ç~Öäá=~ìíçêá=ëíÉëëáW=i~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå=~ëáäç=åáÇç=ê~ééêÉJ ëÉåí~= ìå~= Öê~åÇÉ= çééçêíìåáí¶K= kÉá= äçêç= éêáãá= ~ååá= Çá= îáí~= á Ä~ãÄáåá=~îê~ååç=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ÅçåÑêçåí~êëá=Åçå=ìåç=ëé~òáç ÑáëáÅç=É=éÉÇ~ÖçÖáÅç=åìçîçI=éÉåë~íç=ìåáÅ~ãÉåíÉ=ëÉÅçåÇç=äÉ äçêç=ÉëáÖÉåòÉK=rå=éêçÖÉííç=~=ãáëìê~=Çá=Ä~ãÄáåç=ÅÜÉ=ÅçåíÉãJ éäá=ìå~=êáÑäÉëëáçåÉ=ÖÉåÉê~äÉ=~ääÉ=íÉã~íáÅÜÉ=ÉÇìÅ~íáîÉX=ÇçîÉ=éÉê íÉã~íáÅÜÉ=ÉÇìÅ~íáîÉ=ëá=áåÅäìÇ~åç=~åÅÜÉ=äÛÉÇìÅ~òáçåÉ=~ä=é~ÉJ ë~ÖÖáçI=~ääç=ëé~òáç=~êÅÜáíÉííçåáÅçI=~á=ã~íÉêá~äáI=ÉÅÅK=^ÄÄá~ãç ëÅÉäíç=Çá=çêáÉåí~êÉ=áä=Öê~åÇÉ=~íêáçI=ÇçîÉ=ëá=ëîçäÖÉ=ä~=ã~ÖÖáçê é~êíÉ=ÇÉääÛ~ííáîáí¶=ÉÇìÅ~íáî~I=îÉêëç=ä~=îáÖå~K=q~äÉ=ëÅÉäí~I=ÅÜÉ éÉêãÉííÉ=Çá=çííÉåÉêÉ=ìå~=åçíÉîçäÉ=äìÅÉ=å~íìê~äÉ=åçå=ëÅÜÉêJ ã~í~I=ÅçåëÉåíÉ=~ä=éêçÖê~ãã~=ÉÇìÅ~íáîç=èìçíáÇá~åç=Çá=ëîçäJ ÖÉêëá=áå=ëíêÉííç=äÉÖ~ãÉ=Åçå=äÛ~ãÄáÉåíÉK= ^ä= Åçåíê~êáç= Çá= Åá∂= ÅÜÉ= åçêã~äãÉåíÉ= ~îîáÉåÉ= åÉääÉ= åçëíêÉ Å~ëÉI=á=Ä~ãÄáåá=é~êíÉÅáé~åç=~ä=Å~ãÄáç=ÇÉääÉ=ëí~ÖáçåáI=îÉÇê~åJ åç=ä~=îáÖå~=ãìí~êÉI=Å~ãÄá~êÉ=ÅçäçêÉI=ÅêÉëÅÉê~ååç=Åçå=ìå~ ã~ÖÖáçê= Åçåë~éÉîçäÉòò~= ÇÉá= ÑÉåçãÉåá= å~íìê~äáK= ^åÅÜÉ= éÉê èì~åíç= êáÖì~êÇ~= ä~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= áåíÉêå~= ÇÉÖäá= ëé~òáI= ~ÄÄá~ãç éêçÖÉíí~íç=ìåç=ëé~òáç=ÅÜÉ=éçëë~=ÉëëÉêÉ=ÇáÇ~ííáÅçI=ÅÜÉ=ëíáJ ãçäá=äÛÉëéÉêáÉåò~=ëÉåëçêá~äÉI=ìåÛ~äíÉêå~íáî~=~ääç=ëé~òáç=Å~êíÉJ ëá~åç=ÅÜÉ=äÛÉëéÉêáÉåò~=~Äáí~íáî~=Åá=Ü~=~Äáíì~íáK= råç=ëé~òáç=ÅÜÉ=éçëë~=ÉëëÉêÉ=Öê~åÇÉI=ëíêÉííçI=~äíçI=Ä~ëëçK råç=ëé~òáç=Çáå~ãáÅç=É=ãìíÉîçäÉ=ã~=ÅÜÉ=ÅçåëÉêîá=ìå=çêáÉåJ í~ãÉåíç=ëíêìííìê~íç=É=êáÅçåçëÅáÄáäÉK= iÛçÄáÉííáîç= ≠= êáÅÉêÅ~êÉ= ÅçÉêÉåò~= íê~= ~ëëìåíá= éÉÇ~ÖçÖáÅá= É ëçäìòáçåá=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉI=É=Ç~êÉ=ÅçåÅêÉí~=êáëéçëí~=~=ãçäíÉéäáJ Åá=î~êá~ÄáäáI=ÅÜÉ=ÅçåÇáòáçå~åç=ä~=éÉêÅÉòáçåÉ=ÇÉääç=ëé~òáç=Ç~ é~êíÉ= ÇÉääÛáåÇáîáÇìç= ÇÉíÉêãáå~åÇçåÉ= Åçãéçêí~ãÉåíç= É ÅçåçëÅÉåò~ÒK

dK=_K


~=Åìê~=Çá=oçë~åå~=`çêáåáI=oçÄÉêíç=p~äÉêá=É=m~çä~=qçåÉääá oáíÉåÖç= ëáÖåáÑáÅ~íáîç= ëçííçäáåÉ~êÉ= ÅçãÉ= Öäá= ÉëÉãéá= Çá ~êÅÜáíÉííìê~=éÉê=Ä~ãÄáåáÒ=Çá=ëÉÖìáíç=áääìëíê~íá=É=îçäìíá=Ç~ ìå~= ÅçããáííÉåò~= í~åíç= ÉíÉêçÖÉåÉ~= É= ê~ééêÉëÉåí~íáî~ ÇÉääÉ= ÅçãéçåÉåíá= ÇÉää~= ëçÅáÉí¶I= ëá~åç= íÉëíáãçåá~åò~= Çá ìå~=ã~ÖÖáçêÉ=ÅçëÅáÉåò~=É=êÉëéçåë~Äáäáí¶=îÉêëç=äÛ~ãÄáÉåJ íÉ=É=Çá=ÅçãÉ=~ÄÄá~åç=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=ÖÉåÉê~íç=ä~=êáÅÜáÉJ ëí~=Çá=ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~=ëçëíÉåáÄáäÉ=ÉÇ=ÉÑÑáÅáÉåíÉ=Ç~ä=éìåíç=Çá îáëí~= ÉåÉêÖÉíáÅçK= pçåç= ëÅÉäíÉ= áãéçêí~åíá= ÅÜÉ= ÄÉå= íÉëíáJ ãçåá~åç= Çá= ìåç= ëÅÉå~êáç= éçëáíáîç= É= ëéÉêá~ãç= áå= ÑçêíÉ ÇáîÉåáêÉK

Asilo nido nell’area P.E.E.P. a Montirone iD~ëáäç= åáÇç= Çá= jçåíáêçåÉ= ëçêÖÉ= ~ääDáåíÉêåç= Çá= ìåD~êÉ~ mKbKbKmK=ÅÜÉ=ãÉííÉî~=~=Ä~åÇç=Çá=ÅçåÅçêëç=çäíêÉ=~ää~=éêçÖÉíJ í~òáçåÉ=É=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå=èì~êíáÉêÉ=Çá=ÉÇáäáòá~=ÉÅçåçãáJ ÅçJéçéçä~êÉI= ~åÅÜÉ= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå~= ëíêìííìê~= Ç~ ÇÉëíáå~êÉ=~Ç=~ëáäç=åáÇç=áå=Öê~Çç=Çá=çëéáí~êÉ=Ñáåç=~=PS=Ä~ãJ ÄáåáK Ð=~ääDáåíÉêåç=Çá=èìÉëíç=èì~êíáÉêÉ=êÉëáÇÉåòá~äÉ=Åçãéçëíç=Ç~ NNU=~ääçÖÖá=ÅÜÉ=ëá=íêçî~=áä=ëáíç=ëì=Åìá=ÅçääçÅ~êÉ=ä~=åìçî~=ëíêìíJ íìê~K iÛ~êÉ~=Ç~=ÇÉëíáå~êÉ=~ä=åìçîç=~ëáäç=Ü~=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÑçåÇá~J

^ëáäç=åáÇç=åÉääÛ~êÉ~=mKbKbKmK=~=jçåíáêçåÉ=E_ëFK=sáëí~K

êá~=é~êá=~=OKSTSIVQ=ãè=ÉÇ=≠=Åçååçí~í~=Ç~=ÄìçåÉ=Å~ê~ííÉêáJ ëíáÅÜÉ=ÄáçÅäáã~íáÅÜÉI=éÉÅìäá~êáí¶=èìÉëíÛìäíáã~=Ç~=ëìÄáíç=~ÇçíJ í~í~=åÉä=éêçÖÉííç=ÅÜÉ=îÉÇÉ=áãéÉÖå~íá=éÉê=ä~=é~êíÉ=~êÅÜáíÉííçJ åáÅ~=äD~êÅÜK=iìÅá~åç=iìëëáÖåçäá=É=éÉê=áä=éêçÖÉííç=ÉåÉêÖÉíáÅç=É ÇÉÖäá=áãéá~åíá=äDáåÖK=dá~ååá=wáäÉííáK a~=ëìÄáíç=ëá=éÉåë~=~Ç=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ÄáçÅäáã~íáÅç=ç=é~ëëáîçÒ ÅÜÉ=ëÑêìííá=~ä=ã~ëëáãç=Öäá=~ééçêíá=ëçä~êá=áå=ã~åáÉê~=?é~ëëáî~?I Åáç≠=ëÉåò~=äDáãéáÉÖç=Çá=é~êíáÅçä~êá=áãéá~åíá=íÉÅåçäçÖáÅáK= iDáãéáÉÖç= ÇÉääDáêê~ÖÖá~ãÉåíç= ëçä~êÉ= É= ÇÉää~= îÉåíáä~òáçåÉ å~íìê~äÉ=ÇÉÑáåáëÅçåç=éÉêÅá∂=ä~=ëÅÉäí~=éÉê=äDçêáÉåí~ãÉåíç=ÇÉäJ äDÉÇáÑáÅáç=çêÖ~åáòò~íç=éêáåÅáé~äãÉåíÉ=~ííçêåç=~=ÇìÉ=~êÉÉW=ä~ éêáã~= Åçå= ÉëéçëáòáçåÉ= ~= ëìÇI= ëì= Åìá= çêÖ~åáòò~êÉ= Öäá= ëé~òá ÇÉääÉ=ÇìÉ=ëÉòáçåáJìåáí¶=ëçÅáçJéÉÇ~ÖçÖáÅÜÉX=ä~=ëÉÅçåÇ~=Åçå ~ÑÑ~ÅÅá=ãÉåç=éêáîáäÉÖá~íá=Ç~=êáëÉêî~êÉ=~á=äçÅ~äá=Çá=ëÉêîáòáç=éÉê äD~ëáäçK nìÉëí~= ëÅÉäí~= Ü~= ÅçåëÉåíáíç= Çá= áãéáÉÖ~êÉ= ÅçãéçåÉåíá ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~=é~ëëáî~=ÅçãÉ=ä~=ëÉêê~JéçêíáÅçÒ=ÅÜÉ=áåíÉêJ éçëí~=Ñê~=á=ÇìÉ=éçêíáÅ~íá=ÇÉääÉ=ëÉòáçåá=ëìä=ä~íç=~=ëìÇ=~ÅÅìJ ãìä~=Å~äçêÉ=Çìê~åíÉ=á=ãÉëá=áåîÉêå~äá=íê~ëãÉííÉåÇçäç=~ääDáåJ íÉêåç= ÇÉääç= ëé~òáç= ÅçãìåÉI= ãÉåíêÉ= ä~= ëì~= ~éÉêíìê~= åÉä éÉêáçÇç=Å~äÇç=ÅçåëÉåíÉI=Öê~òáÉI=~ääDáãéáÉÖç=Çá=ìåç=ëÜÉÇ=É Çá= äìÅÉêå~êá= ëìää~= ÅçéÉêíìê~I= ìåD~ÇÉÖì~í~= îÉåíáä~òáçåÉ å~íìê~äÉI= Ö~ê~åíÉåÇç= áä= ê~ÑÑêÉëÅ~ãÉåíç= ÇÉääç= ëé~òáç= ~åíáJ ëí~åíÉ=äD~íêáçK sÉåíáä~òáçåÉ=å~íìê~äÉ=Ö~ê~åíáí~=~åÅÜÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉääÉ=ìåáí¶ ÇáÇ~ííáÅÜÉ= Öê~òáÉ= ~ääÛáãéáÉÖç= Çá= ~äíêá= äìÅÉêå~êá= ~éêáÄáäá= áå ÅçéÉêíìê~I=ÅÜÉ=çäíêÉ=~=ÅêÉ~êÉ=ìå=ÉÑÑÉííç=Å~ãáåçÒ=ãáÖäáçê~J åç= äÉ= ÅçåÇáòáçåá= ÖÉåÉê~äá= Çá= áääìãáå~òáçåÉ= ~ééçêí~åÇç ~ääÛ~ãÄáÉåíÉ=ìå~=äìÅÉ=éáª=ÇáÑÑìë~=ÉÇ=ìåáÑçêãÉK

7 clorj=ORDINI

Brescia


ÉåÉêÖÉíáÅ~=ÇÉääD~ëáäçK iD~å~äáëá=ÇÉä=Äáä~åÅáç=ÉÅçåçãáÅç=ÇÉääDáåíÉêîÉåíç=ÅÜÉ=Åçåí~=Çá ìå~= ëìéÉêÑáÅáÉ= ìíáäÉ= Çá= QVMIVQ= ãèI= ÉîáÇÉåòá~= ìå= Åçëíç= Çá ÅçëíêìòáçåÉ=éÉê=äD~ëáäç=åáÇç=é~êá=~=€ VTUIPS=~ä=ãè=Çá=pimK iÛ~ëáäç=≠=ëí~íç=ìäíáã~íç=åÉä=ëÉííÉãÄêÉ=OMMT=ÉÇ=≠=Éåíê~íç=áå ÑìåòáçåÉ= áå= çííçÄêÉX= á= ëìçá= Åçëíá= Çá= ÖÉëíáçåÉ= ÖÉåÉê~íá= éÉê= áä êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíá=É=éÉê=ä~=éêçÇìòáçåÉ=Çá=~Åèì~ Å~äÇ~= ë~åáí~êá~I= éÉê= äDáåíÉê~= ëí~ÖáçåÉ= ÑêÉÇÇ~= OMMTJOMMUI ëçåç= ëí~íá= Çá= € UOPIMMK= a~íá= áãéçêí~åíá= ÅÜÉ= éÉêãÉííçåç= Çá ÅçääçÅ~êÉ= äDáåíÉêîÉåíç= áå= ãçÇç= ëáÖåáÑáÅ~íáîç= åÉä= é~åçê~ã~ áããçÄáäá~êÉ= äçÅ~äÉI= íÉëíáãçåá~åÇç= ÅçãÉ= ëá~= éçëëáÄáäÉ= Ñ~êÉ ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~= ëçëíÉåáÄáäÉ= É= ~Ç= ~äí~= ÉÑÑáÅáÉåò~= ÉåÉêÖÉíáÅ~= ~ éêÉòòá=ê~ÖáçåÉîçäáK

8

^ëáäç=åáÇç=åÉääÛ~êÉ~=mKbKbKmK=~=jçåíáêçåÉ=E_ëFK=sáëí~K

däá= ~ãÄáÉåíá= Éëéçëíá= ~= ëìÇ= áåçäíêÉ= ~ÑÑ~ÅÅá~åç= ëì= ìå= ~ãéáç éÉêÖçä~íç=ëì=Åìá=≠=éêÉîáëí~=ä~=Ñçêã~òáçåÉ=Çá=ìå~=îÉÖÉí~òáçåÉ ~=ÑçÖäá~=Å~ÇìÅ~=ÅÜÉ=ÅçåëÉåíáê¶=áä=ëçäÉÖÖá~ãÉåíç=åÉä=éÉêáçÇç áåîÉêå~äÉ=É=Ñ~îçêáê¶=äDçãÄêÉÖÖá~ãÉåíç=åÉä=éÉêáçÇç=ÉëíáîçK mÉê=ä~=é~îáãÉåí~òáçåÉ=ëçííç=ä~=éÉêÖçä~=ëá=≠=ëÅÉäíç=ìå=ÖêáÖäá~J íç=ÉêÄçëç=Åçë±=Ç~=ãáíáÖ~êÉ=ìäíÉêáçêãÉåíÉ=äD~ééçêíç=Çá=Å~äçêÉ Ç~íç=Ç~=ëìéÉêÑáÅá=é~îáãÉåí~íÉ=áå=ãçÇç=íê~Çáòáçå~äÉK iÉ= ÅçåíÉåìíÉ= êáëçêëÉ= ÉÅçåçãáÅÜÉ= ~= ÇáëéçëáòáçåÉI= Ü~ååç éçêí~íç=~=î~äìí~êÉ=~ííÉåí~ãÉåíÉ=ëáå=Ç~ääÉ=éêáãÉ=Ñ~ëá=éêçÖÉíJ íì~äá=ÅçãÉ=êáé~êíáêÉ=á=Åçëíá=íê~=ä~=ëíêìííìê~=É=Öäá=áãéá~åíáK=pá=≠ éÉêÅá∂=ÇÉÅáëç=îáëí~=~åÅÜÉ=ä~=éêÉëÉåò~=Çá=~Åèì~=Çá=Ñ~äÇ~=~=ëçäá OM=ã=~ä=Çá=ëçííç=ÇÉä=éá~åç=Çá=Å~ãé~Öå~=Çá=áåîÉëíáêÉ=åÉääDáãJ éáÉÖç=áåíÉÖê~íç=ëá~=ÇÉää~=ÖÉçíÉêãá~=ÅÜÉ=ÇÉä=ëçä~êÉK iDáãéáÉÖç=Çá=ìå=éçòòç=ÖÉçíÉêãáÅç=áå=éêáã~=Ñ~äÇ~=É=Çá=ìå~ éçãé~=Çá=Å~äçêÉ=~Åèì~J~Åèì~=~äáãÉåí~í~=Ç~ä=éçòòç=Ö~ê~åJ íáëÅçåç= ä~= åÉÅÉëë~êá~= éêçÇìòáçåÉ= Çá= ÉåÉêÖá~= íÉêãáÅ~= éÉê= áä êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíá=ãÉåíêÉ=äDáãéá~åíç=ëçä~êÉ=íÉêãáJ Åç= Åçëíáíìáíç= Ç~= NMIPO= ãè= Çá= é~ååÉääá= ëçä~êá= Ö~ê~åíáëÅÉ= ìå ~ÅÅìãìäç= Çá= NMMM= äáíêá= ÇD~Åèì~= Å~äÇ~= ë~åáí~êá~= ~ëëçäîÉåÇç áåíÉê~ãÉåíÉ=~ä=Ñ~ÄÄáëçÖåç=ÇÉää~=ëíêìííìê~K iDáãéáÉÖç=Çá=ìå=ëáëíÉã~=Çá=îÉåíáä~òáçåÉ=ãÉÅÅ~åáÅ~=Åçåíêçää~J í~=Esj`F=éÉêãÉííÉ=áä=êáÅ~ãÄáç=ÇD~êá~=êÉÅìéÉê~åÇç=Åçå=~ééçJ ëáíá=ëÅ~ãÄá~íçêá=~Ç=~äí~=ÉÑÑáÅáÉåò~=çäíêÉ=áä=VMB=ÇÉä=Å~äçêÉ=~äíêáJ ãÉåíá=ÇáëéÉêëç=áå=áåîÉêåçK aDÉëí~íÉ=äç=ëíÉëëç=áãéá~åíç=Çá=îÉåíáä~òáçåÉ=Éåíê~=áå=ÑìåòáçåÉ èì~åÇç=ä~=íÉãéÉê~íìê~=ÇÉääD~êá~=ÉëíÉêå~=≠=áåÑÉêáçêÉ=Çá=~äãÉåç Pø=`=êáëéÉííç=~=èìÉää~=áåíÉêå~I=êáãìçîÉåÇç=áä=Å~äçêÉ=áãã~Ö~òJ òáå~íç= ~ääÛáåíÉêåç= Çìê~åíÉ= áä= Öáçêåç= É= ~ÅÅìãìä~åÇç= áä= ÑêÉëÅç åÉÅÉëë~êáç=éÉê=äÉ=çêÉ=éçãÉêáÇá~åÉ=ÇÉä=Öáçêåç=ëìÅÅÉëëáîçK iÛìíáäáòòç=ÇÉää~=ëíêìííìê~=~åÅÜÉ=Çìê~åíÉ=á=ãÉëá=Éëíáîá=Ü~=éçêí~J íç= ~= éêáîáäÉÖá~êÉ= ìå= áãéá~åíç= Çá= êáëÅ~äÇ~ãÉåíç= Ç~= ìíáäáòò~êÉ ~åÅÜÉ=éÉê=áä=ê~ÑÑêÉëÅ~ãÉåíçI=ëçåç=ëí~íá=éÉêÅá∂=áãéáÉÖ~íá=é~åJ åÉääá=ê~Çá~åíá=éçëíá=~=ëçÑÑáííç=É=~=é~êÉíÉK= iÛìëç= ÇÉä= é~îáãÉåíçI= áå= äÉÖåç= Çá= êçîÉêÉ= áåÇìëíêá~äÉI= ÅçãÉ ~êÉ~= Çá= ÖáçÅç= Ç~= é~êíÉ= ÇÉá= Ä~ãÄáåáI= Ü~= éçêí~íç= ~= ëÅ~êí~êÉ äDáãéáÉÖç=ÇÉä=é~îáãÉåíç=ê~Çá~åíÉ=ÅÜÉ=éêçéêáç=éÉê=èìÉëí~=ëì~ ìíáäáòò~òáçåÉ=Éê~=éêÉÑÉêáÄáäÉ=åçå=ê~ÑÑêÉëÅ~êÉK fä= ÅçãéäÉí~ãÉåíç= ÇÉää~= Ççí~òáçåÉ= áãéá~åíáëíáÅ~= Ü~= îáëíç= ä~ éêÉÇáëéçëáòáçåÉ=åÉää~=ëíêìííìê~=ÇÉääDáãéá~åíç=Ñçíçîçäí~áÅç=Åçë± Ç~= ÅçåëÉåíáêÉ= áå= ìå= éêçëëáãç= Ñìíìêç= ä~= íçí~äÉ= ~ìíçåçãá~

oK=`K

Asilo nido aziendale ASM a Brescia due iÛ~ëáäç=åáÇç=^pj=ëá=ÅçääçÅ~=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉ=ÄêÉëÅá~J åÉ= ÅçãÉ= ìå~= áãéçêí~åíÉ= êáëéçëí~= ~á= Ñ~ÄÄáëçÖåá= ÇÉääÉ ã~ããÉ=ä~îçê~íêáÅáK= få~ìÖìê~íç= åÉä= ã~êòç= OMMS= ÅçãÉ= åáÇç= ~òáÉåÇ~äÉ ÇÉääÛ^òáÉåÇ~=pÉêîáòá=jìåáÅáé~äáòò~íá=ëÉêîÉI=Åçå=ìå~=êáÅÉííáîáí¶ Çá= SM= Ä~ãÄáåá= É= Öê~òáÉ= ~Ç= ìå~= ÅçåîÉåòáçåÉI= ~åÅÜÉ= ~äíêÉ áãéçêí~åíá= êÉ~äí¶= ÇÉä= íÉêêáíçêáçW= á= ÇáéÉåÇÉåíá= Çá= _~åÅ~ içãÄ~êÇ~=èìÉääá=ÇÉää~=îáÅáå~=ëÉÇÉ=ÇÉää~=`Éåíê~äÉ=ÇÉä=i~ííÉ=É áä=éÉêëçå~äÉ=ÇÉää~=ëíêìííìê~=ë~åáí~êá~=i~=mçäá~ãÄìä~åò~K mÉê=Ñ~îçêáêÉ=ìå=Ñ~ÅáäÉ=~ÅÅÉëëç=~ä=åáÇç=ëçåç=ëí~íá=éçíÉåòá~íá=á é~êÅÜÉÖÖá=ÇÉääÛ~êÉ~=~Çá~ÅÉåíÉ=Åçå=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ìåÛ~ìJ íçêáãÉëë~= ãÉåíêÉ= áä= ÅçääÉÖ~ãÉåíç= ~ää~= ëÉÇÉ= ÇÉääÛ~òáÉåÇ~ ^pj=~îîáÉåÉ=Öê~òáÉ=~Ç=ìå~=é~ëëÉêÉää~=éÉÇçå~äÉK iÛ~ëáäç=åáÇç=≠=ëí~íç=Åçëíêìáíç=ëÉÖìÉåÇç=á=ÅêáíÉêá=ÇÉää~=ÄáçÉÇáäáJ òá~I= ëá~= éÉê= äÛáãéáÉÖç= Çá= ã~íÉêá~äá= ÉÅçÅçãé~íáÄáäáI= ëá~= éÉê= äÉ ëçäìòáçåá=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=~Ççíí~íÉK m~êíÉåÇç=Ç~ää~=ëÅÉäí~=Çá=ìå~=éá~åí~=~Ç=i=ÅÜÉ=å~ëÅÉ=~åÅÜÉ Ç~ää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=ëÑêìíí~êÉ=~ä=ãÉÖäáç=ä~=Ñçêã~=ÅçåíÉåìí~=ÇÉä äçííç=Çá=ÅáêÅ~=OOMM=ãèI=ëá=≠=Ö~ê~åíáí~=ìåÛ~ãéá~=òçå~=~=îÉêÇÉ Ç~=ÇÉëíáå~êÉ=~á=Ä~ãÄáåá=éÉê=á=ÖáçÅÜá=É=äÉ=~ííáîáí¶=ÇáÇ~ííáÅÜÉ=Ç~ ëîçäÖÉêÉ=~ääÛ~éÉêíçK ^=éá~åç=íÉêê~=äç=ëé~òáç=≠=ëí~íç=áåíÉê~ãÉåíÉ=ÇÉëíáå~íç=~á=ëÉêJ îáòá=É=~ääÉ=~ííáîáí¶=ÇÉä=Ä~ãÄáåç=ãÉåíêÉ=ä~=éçêòáçåÉ=Çá=ÉÇáÑáÅáç éçëí~=~=éá~åç=éêáãç=~ÅÅçÖäáÉ=á=ëÉêîáòá=~ÅÅÉëëçêáK fä=éêçÖÉííáëí~I=~êÅÜK=båòç=oÉåçåI=áå=Åçää~Äçê~òáçåÉ=Åçå=á=íÉÅJ åáÅá=ÇÉä=oÉé~êíç=`çëíêìòáçåá=bÇáäá=Çá=^pj=êáëéçåÇÉ=~=èì~åíç ÉëéêÉëë~ãÉåíÉ=êáÅÜáÉëíç=Ç~ä=ÅçããáííÉåíÉ=ÅêÉ~åÇç=ìåD~êÅÜáJ íÉííìê~=áä=Åìá=êÉèìáëáíç=éêáåÅáé~äÉ=≠=áä=êáëé~êãáç=ÉåÉêÖÉíáÅçK pìää~=ÅçéÉêíìê~=ÇÉä=éá~åç=éêáãç=ëçåç=ëí~íá=áåÑ~ííá=áåëí~ää~íá=SQ é~ååÉääá= Ñçíçîçäí~áÅá= áå= ëáäáÅáç= éçäáÅêáëí~ääáåç= éÉê= ìå~= éçíÉåò~ åçãáå~äÉ=Çá=NMIRS=htI=áåíÉÖê~íá=áå=êÉíÉK= fä=êáëìäí~íç=≠=èìÉääç=Çá=éêçÇìêêÉ=áå=ìå=~ååç=ÉåÉêÖá~=ÉäÉííêáÅ~ é~êá=~=ÅáêÅ~=NMKMMM=htÜ=ÅÜÉ=Éèìáî~äÉ=~Ç=ìå=êáëé~êãáç=Çá=OIO íçååÉää~íÉ=Çá=éÉíêçäáç=ÉÇ=Éîáí~=ìåÛÉãáëëáçåÉ=Çá=`lO=åÉääD~íJ ãçëÑÉê~=Çá=ÅáêÅ~=SKTMM=ÅÜáäçÖê~ããáK f= é~ååÉääá= Ñçíçîçäí~áÅá= ÇáîÉåí~åç= ÉäÉãÉåíç= ~êÅÜáíÉííçåáÅç= Çá éêçíÉòáçåÉ=Ç~á=ê~ÖÖá=ÇÉä=ëçäÉ=É=çäíêÉ=~=ëçÇÇáëÑ~êÉ=á=éáª=êÉÅÉåJ


clorj=ORDINI

9

^ëáäç=åáÇç=~òáÉåÇ~äÉ=^pj=~=_êÉëÅá~=ÇìÉK

íá=ÅêáíÉêá=áå=ã~íÉêá~=Çá=êáëé~êãáç=ÉåÉêÖÉíáÅç=ëá=áåíÉÖê~åç=åÉää~ ëíêìííìê~=ÇÉääDÉÇáÑáÅáç=ÅêÉ~åÇç=åÉääÛçëëÉêî~íçêÉ=ìå=éá~ÅÉîçäÉ ÉÑÑÉííç=ÉëíÉíáÅçK iÛ~ÇçòáçåÉ=Çá=ëçäìòáçåá=èì~äáW=êáëé~êãáç=ÉåÉêÖÉíáÅç=Åçå=äD~J ÇçòáçåÉ=ÇÉá=ëáëíÉãá=Çá=êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=~=é~îáãÉåíç=É=~=é~êÉJ íÉ=~=Ä~ëëÉ=íÉãéÉê~íìêÉ=Åçå=~ää~ÅÅá~ãÉåíç=~ää~=êÉíÉ=ÇÉä=íÉäÉJ êáëÅ~äÇ~ãÉåíçX=áëçä~ãÉåíç=ÇáÑÑÉêÉåòá~íç=ÇÉääÉ=ãìê~íìêÉ=Åçå é~ååÉääá=Çá=ëìÖÜÉêç=å~íìê~äÉ=Çá=ÇáîÉêëç=ëéÉëëçêÉ=áå=ÑìåòáçåÉ ÇÉääDÉëéçëáòáçåÉX=~ÇçòáçåÉ=ÇÉä=íÉííç=Öá~êÇáåç=Åçå=áä=ëáëíÉã~ ÇÉä= íÉííç= Å~äÇçÒ= éÉê= ~ìãÉåí~êÉ= äDáåÉêòá~= íÉêãáÅ~= É= äDáëçä~J ãÉåíç=ÇÉääÉ=~ìäÉ=ÇáÇ~ííáÅÜÉX=êÉÅìéÉêç=ÇÉääÉ=~ÅèìÉ=ãÉíÉçêáJ ÅÜÉ=Åçå=î~ëÅ~=Çá=~ÅÅìãìäç=éÉê=äDáãéá~åíç=Çá=ëÅ~êáÅç=ë~åáí~J êáç=É=Çá=áêêáÖ~òáçåÉX=ìëç=Çá=êáäÉî~íçêá=Çá=éêÉëÉåò~=Åçå=ëéÉÖåáJ ãÉåíç= ~ìíçã~íáÅç= ÇÉääDáääìãáå~òáçåÉ= åÉääÉ= ~ìäÉX= áãéáÉÖç= Çá äìÅÉêå~êá= Epçä~íìÄÉF= éÉê= äDáääìãáå~òáçåÉ= Åçå= äìÅÉ= å~íìê~äÉX êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå= éçêíáÅç= ëìä= ä~íç= çîÉëí= ÇÉääDÉÇáÑáÅáç= éÉê Ö~ê~åíáêÉ= ä~= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉääÉ= ~ìäÉ= Ç~ääDáåëçä~òáçåÉ= ÇáêÉíí~Ò Ü~ååç=ÖìáÇ~íç=äÛáåíÉêç=éêçÖÉííç=É=ä~=ëì~=êÉ~äáòò~òáçåÉK

oK=`K

Ampliamento e ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado a Castenedolo (Bs) mêçÖÉííç= ÑçêíÉãÉåíÉ= îçäìíç= Ç~ääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ= mìÄÄäáÅ~I ä~=åìçî~=ëíêìííìê~=ëá=~ÑÑá~åÅ~=~ää~=îÉÅÅÜá~=ëÉÇÉ=êáèì~äáÑáÅ~åÇç É=êáëÅêáîÉåÇç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áä=ëáíç=~=é~êíáêÉ=Ç~ääÛ~ééêçÅÅáç

ìêÄ~åáëíáÅç= ÅÜÉ= Ü~= áåíÉê~ãÉåíÉ= êáéÉåë~íç= ä~= îá~Äáäáí¶= É= Ü~ éçêí~íç=~Ç=ìå~=åìçî~=êáÅçääçÅ~òáçåÉ=ÇÉääÛáåÖêÉëëçK kÉää~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=ëçåç=ëí~íá=~Ççíí~íá=ÅêáíÉêá=~ëëçäìí~ãÉåíÉ áååçî~íáîáI= ëá~= åÉääÛáãéáÉÖç= ÇÉääÉ= êáëçêëÉ= å~íìê~äá= ÇáëéçåáÄáäáW ëçäÉI=äìÅÉI=îÉåíç=ÉÇ=~Åèì~=ëá~=åÉääÛáãéáÉÖç=Çá=åìçîÉ=íÉÅåçJ äçÖáÉ=áãéá~åíáëíáÅÜÉI=ÅêáíÉêá=ÅÜÉ=Ü~ååç=~ÖÖáìåíç=ìå=~äíç=î~äçJ êÉ=ÅçãéäÉëëáîç=~ääÛáåíÉêç=ëáëíÉã~=ÉÇáÑáÅáçJ~ãÄáÉåíÉK iÛáåÅ~êáÅç= ≠= ëí~íç= ~ÑÑáÇ~íç= ~ääÛ~êÅÜK= c~ìëíç= oÉÇçåÇç= Å~éçJ Öêìééç=Çá=ìåÛ~ëëçÅá~òáçåÉ=íÉãéçê~åÉ~=Çá=éêçÑÉëëáçåáëíá=ÅÜÉ Ü~=ëÉÖìáíç=ëá~=äÉ=ëíêìííìêÉ=Åçå=äÛáåÖK=jáÅÜÉäÉííá=ëá~=Öäá=áãéá~åJ íá=Åçå=äÛáåÖK=cÉêê~êá=É=äÛáåÖK=d~ëé~êáåáK i~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=áåíÉê~ãÉåíÉ=áëéáê~í~=~á=ÅêáíÉêá=ÇÉää~=Äáç~êÅÜáJ íÉííìê~= ≠= ã~íÉêá~= ÅçåëçäáÇ~í~= éÉê= áä= éêçÑÉëëáçåáëí~X= Öá¶= åÉä NVVQ=~ÑÑêçåí~=áä=íÉã~=ÇÉääÛÉÅçëçëíÉåáÄáäáí¶=ëìä=íÉêêáíçêáç=ÄêÉJ ëÅá~åçI=Åçå=ä~=êáëíêìííìê~òáçåÉ=~=k~îÉ=Çá=ìå~=ëÅìçä~=ã~íÉêJ å~I= É= åÉä= OMMO= Åçå= ä~= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÇÉääÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉä éçäç=ëÅçä~ëíáÅç=fmf^=~=fëÉçK fä=éêçÖÉííç=Ü~=íÉåìíç=Åçåíç=ëáå=Ç~ääÉ=Ñ~ëá=áåáòá~äá=É=êáëéçåÇÉåJ Çç=~ääÉ=êÉä~íáîÉ=åçêã~íáîÉ=Çá=íÉãá=èì~äáW=ä~=éêçíÉòáçåÉ=~åíáëáJ ëãáÅ~I= äÛáëçä~ãÉåíç= íÉêãáÅç= ÉÇ= ~ÅìëíáÅçI= áä= Ä~ëëç= Åçëíç ÉåÉêÖÉíáÅçI= ä~= ë~äìÄêáí¶= ÇÉääÛ~êá~I= äÛ~ÇÉÖì~ãÉåíç= åçêã~íáîç ÇÉÖäá=áãéá~åíáI=ä~=ëáÅìêÉòò~=~åíáåÅÉåÇáçI=äÛ~ÄÄ~ííáãÉåíç=ÇÉääÉ Ä~êêáÉêÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉK==^ëéÉííá=êÉëá=~åÅçê~=éáª=ÇÉäáÅ~íá=Ç~ää~ îçäçåí¶=Çá=~éêáêÉ=ä~=ëÅìçä~=~Ç=~ííáîáí¶=Ñçêã~íáîÉ=É=Åìäíìê~äá=~ Ñ~îçêÉ= Çá= ìåÛìíÉåò~= Éñíê~ëÅçä~ëíáÅ~= ÅçåëÉåíÉåÇç= äÛìëç= Çá ìå~=ë~ä~=éçäáÑìåòáçå~äÉ=Ç~=NMM=éçëíá=ÅçääçÅ~í~=~ä=éá~åç=ÇÉäJ äÛáåÖêÉëëçK i~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉä=ëáíç=É=äD~ÅèìáëáòáçåÉ=ÇÉá=î~äçêá=êÉä~íáîá=~á=Ñ~íJ


10

^ãéäá~ãÉåíç=É=êáëíêìííìê~òáçåÉ=ÇÉää~=ëÅìçä~=ëÉÅçåÇ~êá~=Çá=éêáãç=Öê~Çç=~=`~ëíÉåÉÇçäç=E_ëFK=oÉåÇÉêáåÖK

íçêá=Åäáã~íáÅá=éêÉëÉåíá=≠=ëí~íç=äÛÉäÉãÉåíç=ÑçåÇ~åíÉ=Çá=íìííç=áä éêçÖÉííçK= fä=êáäáÉîç=ÇÉääÉ=ÉãÉêÖÉåòÉ=äáãáíêçÑÉ=~ääD~êÉ~=É=ÇÉääDáåÅáÇÉåò~=ÇÉä îÉêÇÉ=Ü~=éçêí~íç=~Ç=ìå~=ëáãìä~òáçåÉ=êÉ~äÉ=ÇÉääÉ=çãÄêÉ=éçêJ í~íÉ= ãÉåíêÉ= äç= ëíìÇáç= ÇÉá= îÉåíá= Ü~= ÅçãéäÉí~íç= äD~ééêçÅÅáç éêçÖÉííì~äÉ=ÄáçÅäáã~íáÅç=ëìääÛ~êÉ~K Ð=ëí~íç=éÉêÅá∂=~Ççíí~íç=ìå=ëáëíÉã~=Çá=Ñê~åÖáëçäÉ=ëìää~=Ñ~ÅÅá~J í~= êáîçäí~= ~= ëìÇ= áå= Åìá= áä= Å~äÅçäç= ÇáãÉåëáçå~äÉ= ÇÉääÉ= ä~ãÉääÉ éÉêãÉííÉ=ìå=Åçåíêçääç=éìåíì~äÉ=ÇÉä=ëçäÉÖÖá~ãÉåíç=ëìää~=Ñ~ÅJ Åá~í~K ^äÅìåÉ= ëçåç= ÑáëëÉI= ~äíêÉ= çêáÉåí~ÄáäáI= Åçë±= Ç~= éçíÉê= ÖÉëíáêÉ ~ìíçåçã~ãÉåíÉ=äDáåÅáÇÉåò~=ÇÉää~=äìÅÉ=É=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=ä~ éÉêÅÉòáçåÉ=ÇÉääç=ëé~òáç=áåíÉêåçK ^ãéáÉ= ÑáåÉëíê~íìêÉ= ~= é~êÉíÉI= áåëÉêáãÉåíç= Çá= äìÅÉêå~êá= ëìää~ ÅçéÉêíìê~=É=Çá=~éÉêíìêÉ=åÉää~=é~êÉíÉ=ëìéÉêáçêÉ=ÇÉä=ÅçêêáÇçáç ~ä=éêáãç=éá~åçI=ìíáäáòò~åç=~ä=ãÉÖäáç=äÛ~ééçêíç=Çá=äìÅÉ=å~íìê~J äÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíáK i~=ëáãìä~òáçåÉ=~ä=ÅçãéìíÉê=Ü~=éÉêãÉëëç=Çá=çííÉåÉêÉ=î~äçêá çííáã~äá=åÉä=Ççãáåáç=ÇÉää~=äìÅÉ=Ö~ê~åíÉåÇç=áä=ÄÉåÉëëÉêÉ=îáëáJ îçX=äÉ=îÉêáÑáÅÜÉ=ëçÇÇáëÑ~åç=áä=Ñ~ííçêÉ=Çá=äìÅÉ=Çáìêå~=cia==~ääDáåJ íÉêåç=ÇÉääÉ=~ìäÉ=ÅçåÑÉêã~åÇç=ä~==ëÅÉäí~=ÅçêêÉíí~=ÇÉä=ÇáãÉåJ ëáçå~ãÉåíç=ÇÉä=ëáëíÉã~=Çá=éêçíÉòáçåÉ=ëçä~êÉK fä=Åçåíêçääç=ÇÉääÛáääìãáå~òáçåÉ=~êíáÑáÅá~äÉ=åÉá=ÇáëáãéÉÖåá=É=~ääÛáåJ íÉêåç=ÇÉääÉ=~ìäÉI=~îîáÉåÉ=ãÉÇá~åíÉ=ëçåÇÉ=ÅÜÉ=ÖÉëíáëÅçåç=äç ëéÉÖåáãÉåíç=ÇÉÖäá=~éé~êÉÅÅÜá=áääìãáå~åíá=èì~åÇç=ä~=èì~åíáJ í¶=Çá=äìÅÉ=å~íìê~äÉ=≠=~ÇÉÖì~í~=çééìêÉ=èì~åÇç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉá äçÅ~äá=áåíÉêåá=åçå=ëá=~îîÉêíÉ=ä~=éêÉëÉåò~=Çá=éÉêëçåÉK pá=≠=ëÑêìíí~í~=ä~=éêÉî~äÉåò~=ÇÉá=îÉåíá=áå=ÇáêÉòáçåÉ=ÉëíJåçêÇJÉëí Åçåíêçää~åÇç=Åçå=ëçåÇÉ=~äÅìåÉ=ÑáåÉëíêÉ=Åçë±=Ç~=çêáÉåí~êÉ=É Ö~ê~åíáêÉ=äD~éÉêíìê~=ÇÉääÉ=ÑáåÉëíêÉ=áå=Ä~ëÉ=~ä=êáäáÉîç=ÉÑÑÉííì~íç ÇÉá=îÉåíáK=i~=îÉåíáä~òáçåÉ=å~íìê~äÉ=≠=Åçë±=ëÉãéêÉ=ëìééçêí~í~ ~åÅÜÉ=Öê~òáÉ=~Ç=ìå~=ÅçêêÉíí~=ÉÇ=~ííÉåí~=ÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉääÉ ~éÉêíìêÉ=ÅÜÉ=ÅêÉ~åç=äDÉÑÑÉííç=Å~ãáåçÒK m~êíáÅçä~êÉ=É=~ííÉåí~=Åìê~=≠=ëí~í~=éçëí~=åÉääDáëçä~ãÉåíç=éÉê ä~=åÉìíê~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=éçåíá=íÉêãáÅáI=áëçä~ãÉåíç=ÅÜÉ=≠=~åÇ~J íç= ÄÉå= çäíêÉ= Öäá= ëí~åÇ~êÇ= ìëì~äãÉåíÉ= áãéáÉÖ~íá= ~Ççíí~åÇç

áåÇáÅ~òáçåá=éêçéêáÉ=É=áå=äáåÉ~=Åçå=ä~=ÑáäçëçÑá~=Çá=`~ë~=`äáã~K rå~=é~êíáÅçä~êÉ=~ííÉåòáçåÉ=≠=êáîçäí~=~ääÛ~ëéÉííç=ÇÉä=ÅçåíÉåáJ ãÉåíç=ÉåÉêÖÉíáÅçI=íÉã~=ÅÜÉ=îáÉåÉ=ÉëëÉåòá~äãÉåíÉ=~ÑÑáÇ~íç ~ääç==ëíìÇáç=~ééêçÑçåÇáíç=ÇÉääÛáåîçäìÅêç=ÅÜÉ=éêÉîÉÇÉI=áå=é~êJ íáÅçä~êÉ=éÉê=áä=åìçîçI=äÛ~å~äáëá=ÇÉää~=Ñçêã~I=ÇÉääÛçêáÉåí~ãÉåíçI ÇÉääÉ=ëÅÉäíÉ=íÉÅåçäçÖáÅÜÉ=É=ÇÉá=ã~íÉêá~äá=~ééêçéêá~íá=Åçå=äÛáåJ íÉåíç=Çá=ÅçåëÉÖìáêÉ=áä=ãáåáãç=ÇáëéÉåÇáç=ÉåÉêÖÉíáÅç=éêáîáäÉJ Öá~åÇç=ã~íÉêá~äá=ÄáçÉÇáäáK= ^ííì~äãÉåíÉ=éÉê=áä=êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=ëí~Öáçå~äÉ=ÇÉääÛáåíÉêç=ÅçãJ éäÉëëç=ëá=ëíáã~=ìå=î~äçêÉ=ÇÉä=cbm=Çá=ÅáêÅ~=SThtÜLãèI=èìÉJ ëíç=êÉÅìéÉê~åÇç=É=ìíáäáòò~åÇç=áä=ÖÉåÉê~íçêÉ=ÉëáëíÉåíÉI=ãÉåJ íêÉ=éÉê=áä=åìçîç=ÉÇáÑáÅáç=åÉä=Å~ëç=ÇÛáãéáÉÖç=Çá=ìå~=éçãé~ ÖÉçíÉêãáÅ~=áä=cbm=ëíáã~íç=≠=Çá=ÅáêÅ~=NR=htÜLãèK kÉä= åìçîç= ~ãéäá~ãÉåíç= ëá= ~ÇçííÉê~ååç= éÉê= äÛáãéá~åíç= Çá êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=é~ååÉääá=ê~Çá~åíá=~=é~îáãÉåíç=~=Ä~ëë~=íÉãéÉJ ê~íìê~K=fä=éêçÖÉííç=éêÉîÉÇÉ=åÉä=Ñìíìêç=äDÉåíê~í~=áå=ÑìåòáçåÉ=Çá ìå~=éáÅÅçä~=ÅÉåíê~äÉ=Çá=íÉäÉêáëÅ~äÇ~ãÉåíç=É=Åäáã~íáòò~òáçåÉ ÅÜÉ=íê~ãáíÉ=äDìëç=ÇÉää~=ÖÉçíÉêãá~I=ÇÉä=ëçä~êÉ=íÉêãáÅç=É=Öê~J òáÉ= ~Ç= ìå= áãéá~åíç= Ñçíçîçäí~áÅç= êÉåÇÉê¶= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ ~ìíçåçã~=ä~=ëÅìçä~K pìää~=ÅçéÉêíìê~=ë~ê~ååç=Ç~=ëìÄáíç=áåëí~ää~íá=é~ååÉääá=ëçä~êá=É Ñçíçîçäí~áÅá=ÅÜÉ=Åçéêáê~ååç=áå=é~êíÉ=áä=Ñ~ÄÄáëçÖåç=ÉåÉêÖÉíáÅç ÇÉää~=ëÅìçä~K fä=êáëé~êãáç=áÇêáÅç=ãÉÇá~åíÉ=êáÇìííçêá=Çá=Ñäìëëç=~á=êìÄáåÉííá=ÇÉá Ä~Öåá= Åçå= áä= êÉÅìéÉêç= É= áä= êáìíáäáòòç= ÇÉääÛ~Åèì~= éáçî~å~= éÉê Å~ëëÉííÉ= ïKÅK= É= éÉê= áêêáÖ~òáçåÉ= ÇÉä= îÉêÇÉ= ÉëíÉêåçI= ìåáíç ~ääÛáãéáÉÖç=Çá=ÅçéÉêíìê~=éá~å~=~=Öá~êÇáåç=éÉåëáäÉ=É=~ää~=êáÇìJ òáçåÉ=ÇÉä=Ö~ë=ê~Ççå=Åçå=îÉåíáä~òáçåÉ=ÇÉä=îÉëé~áçI=áåíÉÖê~åç ìäíÉêáçêãÉåíÉ= ~ÅÅçêÖáãÉåíá= ÅçÉêÉåíá= Åçå= ìåÛÉÇáäáòá~= ÉÅçJ ëçëíÉåáÄáäÉK i~=ëÅìçä~=ÅÜÉ=ë~ê¶=ìäíáã~í~=Éåíêç=ã~êòç=OMMV=ë~ê¶=ÅçêêÉJ Ç~í~=Ç~=ìå=äáÄêÉííç=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ=É=ìëç=Åçë±=Ç~=Ö~ê~åíáêÉ É=Ñ~îçêáêÉ=åÉääÉ=ãçÇ~äáí¶=éáª=ÅçêêÉííÉ=éçëëáÄáäá=áä=Äìçå=ÑìåòáçJ å~ãÉåíç=ÇÉääDÉÇáÑáÅáç=Ç~=é~êíÉ=Çá=íìííá=á=ÑêìáíçêáK

oK=`K=


Como

11

~=Åìê~=Çá=oçÄÉêí~=c~ëçä~

cçêëÉ= ìå= íáíçäç= Ñìçêîá~åíÉ= èìÉääç= ëÅÉäíç= éÉêÅܨ= áå= êÉ~äí¶= ä~ éêçãçòáçåÉ=ÇÉääDçÅÅìé~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ÇçååÉ=Ü~=çêáÖáåá=êáë~äÉåJ íá=~=ÄÉå=ÇìÉ=ëÉÅçäá=Ñ~W=≠=áåÑ~ííá=íê~=áä=NUQM=É=áä=NURM=ÅÜÉ=ÅçãJ é~áçåç= á= éêáãá= éêÉëÉéá= ~òáÉåÇ~äáI= èì~äá= ÑçêãÉ= Çá= ~ëëáëíÉåò~ ëçÅá~äÉ=çÑÑÉêíÉ=Ç~Öäá=áãéêÉåÇáíçêá=~á=éêçéêá=ÇáéÉåÇÉåíá=éÉê=ä~ ÅìëíçÇá~=ÇÉá=Ä~ãÄáåáI=Åçå=äç=ëÅçéç=Çá=éêÉëí~êÉ=é~êíáÅçä~êÉ ~ííÉåòáçåÉ=~ääÛ~ëéÉííç=éÉÇ~ÖçÖáÅç=É=~ä=ê~ééçêíç=Åçå=äÉ=Ñ~ãáJ ÖäáÉI=~ä=ÑáåÉ=Çá=~ìãÉåí~êÉ=ä~=éêçÇìííáîáí¶=É=ä~=èì~äáí¶=ÇÉä=ä~îçJ êç=ëîçäíçK=Ð=éÉê∂=ëçéê~ííìííç=åÉÖäá=ìäíáãá=ÇÉÅÉååá=ÅÜÉ=≠=ëí~í~ éêÉëí~í~= é~êíáÅçä~êÉ= ~ííÉåòáçåÉ= ~= èìÉëí~= íÉã~íáÅ~W= êÉÅÉåíá ëíìÇá= Ü~ååç= áåÑ~ííá= ÉîáÇÉåòá~íç= ÅçãÉ= áä= ÖÉåáíçêÉJä~îçê~íçêÉ ÅÜÉ= ìëìÑêìáëÅÉ= ÇÉä= åáÇç= ~òáÉåÇ~äÉ= ÅçãÉ= äìçÖç= ÉÇìÅ~íáîçI ~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=èì~äÉ=á=éáÅÅçäá=çëéáíá=ëçåç=ëÉÖìáíá=Ç~=éÉêëçå~J äÉ=ëéÉÅá~äáòò~íçI=îáî~=ìå~=ëÉêáÉ=ÉÑÑÉííáî~=Çá=î~åí~ÖÖá=èì~äáI=~Ç ÉëÉãéáçI=ìå~=êáÇìòáçåÉ=ÇÉá=Åçëíá=áå=Å~ãÄáç=Çá=ìå=Äìçå=ëÉêJ îáòáçI= ìå= çê~êáç= Çá= ÅìëíçÇá~= éáª= ÑäÉëëáÄáäÉ= É= éáª= ~Ç~íí~ÄáäÉ= ~ èìÉääç=ä~îçê~íáîç=êáëéÉííç=~Öäá=~ëáäá=íê~Çáòáçå~äá=EÇçîÉ=~=îçäíÉ=Öäá çê~êá=Çá=ÅÜáìëìê~=åçå=ÅçáåÅáÇçåç=Åçå=ä~=Öáçêå~í~=ä~îçê~íáî~F åçåÅܨ=Çá=ìå=åçíÉîçäÉ=ëÅçåíç=ÇÉääç=ëíêÉëë Ç~=îá~ÖÖáç=éÉê=ä~ ÖÉëíáçåÉ=ÇÉá=ÑáÖäáK ^äÅìåá=Ç~íá=~=ëçëíÉÖåç=Çá=èìÉëí~=íÉëáW=ä~=Ñáå~åòá~êá~=ÇÉä=OMMPI Ü~=êÉÖçä~ãÉåí~íç=É=~ÖÉîçä~íçI=Åçå=ÅçåíêáÄìíá=ÉÅçåçãáÅáI=ä~ êÉ~äáòò~òáçåÉ=É=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉÖäá=~ëáäá=åáÇç=~òáÉåÇ~äáK açéç=ëçäç ìå=~ååç=Ç~ääÛÉåíê~í~=áå=îáÖçêÉ=ÇÉää~=äÉÖÖÉI=ëçåç=ëí~íá=~ééêçJ î~íá=NPN=éêçÖÉííá=ëì=OOT=éêÉëÉåí~íáI=~åÅÜÉ=ëÉ=á=NM=ãáäáçåá=Çá Éìêç=ãÉëëá=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=Ç~ä=ÖçîÉêåç=ëçåç=Ä~ëí~íá=~=Ñáå~åJ òá~êåÉ=ëçäí~åíç=VT=ETQ=Çá=~òáÉåÇÉ=éêáî~íÉ=É=OP=Çá=Éåíá=éìÄÄäáJ

clorj=ORDINI

L’asilo aziendale: attualizzazione di una struttura radicata nel tempo per la promozione del lavoro femminile

^åíçåáç=_Éäíê~ãÉ=É=dáçêÖáç=_çíí~I=~ëáäç=åáÇç=~=`çãçK=sáëí~=ÇÉää~=ÅçêíÉ= EÑçíç=Çá=båêáÅç=`~åçFK

ÅáFK=fåçäíêÉ=≠=ëí~íç=êáäÉî~íç=ÅÜÉI=~åÅÜÉ=ëÉ=ä~=éêÉëÉåò~=éêÉéçåJ ÇÉê~åíÉ=Çá=éáÅÅçäÉ=É=ãÉÇáÉ=áãéêÉëÉ=ëé~êëÉ=ëìä=íÉêêáíçêáç=áí~J äá~åç=åçå=~ÖÉîçä~=ä~=ÅêÉ~òáçåÉ=Çá=èìÉëíÉ=áãéçêí~åíá=ëíêìííìêÉI çÖåá=êÉÖáçåÉ=≠=Åçëí~åíÉãÉåíÉ=áãéÉÖå~í~=åÉää~=î~äìí~òáçåÉ ÇÉá= äìçÖÜá= éáª= ~Ç~ííá= ~ää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉá= åìçîá= ~ëáäá= åáÇç ~òáÉåÇ~äáI=ÅÉêÅ~åÇç=òçåÉ=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=~ÅÅÉëëáÄáäá=Ç~ä=ã~ÖÖáçê åìãÉêç=Çá=áãéêÉëÉ=éçëëáÄáäáK kÉääç=ëéÉÅáÑáÅç=`çãç=ëá=≠=ãçëíê~í~I=áå=èìÉëíá=ìäíáãá=~ååáI=é~êJ íáÅçä~êãÉåíÉ=~ííÉåí~=~ää~=éêçÄäÉã~íáÅ~=É=éÉê=í~äÉ=ãçíáîç=ëá=≠ ëÅÉäíç=Çá=éçêí~êÉ=~Ç=ÉëÉãéáç=ÇìÉ=éêçÖÉííáI=êÉ~äáòò~íá=ìåç=áå Åáíí¶I=äÛ~äíêç=áå=mêçîáåÅá~K

^åíçåáç=_Éäíê~ãÉ=É=dáçêÖáç=_çíí~I=~ëáäç=åáÇç=~=`çãçK=sáëí~=ÇÉääÛáåíÉêåç EÑçíç=Çá=båêáÅç=`~åçFK

fä=éêáãç=~ëáäç=áääìëíê~íç=ëá=íêçî~=~=`çãçI=áå=ìåÛ~êÉ~=áããÉÇá~J í~ãÉåíÉ=äáãáíêçÑ~=~ää~=Åáíí¶=ãìê~í~I=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=Åçãé~êíç áããçÄáäá~êÉ=Çá=éêçéêáÉí¶=ÇÉää~=pçÅáÉí¶=j~åíÉêç=pÉí~=pKéK^K=É ÇÉåçãáå~íç= Éñ= qáÅçë~ÒI= ÉÇ= ≠= ëí~íç= êÉ~äáòò~íç= ëì= éêçÖÉííç ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá=^åíçåáç=_Éäíê~ãÉ=É=dáçêÖáç=_çíí~K=


12

fä=ãáÅêçåáÇç=íêçî~=~ääçÖÖá~ãÉåíç=äìåÖç=áä=ä~íç=çîÉëí=ÇÉä=ÅçãJ é~êíç=ëíÉëëçI=~=ÅçåÑáåÉ=Åçå=äÛ~êÉ~=~=îÉêÇÉ=Çá=pK=^ÄÄçåÇáçX=äÛáåJ íÉêîÉåíç=Çá=êáëíêìííìê~òáçåÉ=É=Çá=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=ÇÛìëç=ÇÉääÛáãJ ãçÄáäÉ= Ü~= îçäìíç= áä= êÉÅìéÉêç= ÇÉääÛÉëáëíÉåíÉ= íáéçäçÖá~= ~= ëÜÉÇI ã~åíÉåÉåÇç=äÉ=ëíêìííìêÉ=éçêí~åíá=îÉêíáÅ~äá=áå=ÖÜáë~=É=äÛçêáÖáå~êá~ ëíêìííìê~=áå=äÉÖåç=Çá=íê~îá=É=ëçä~áI=~êíáÅçä~åÇç=äÛ~ëáäç=ìåáÅ~ãÉåJ íÉ=~ä=éá~åç=íÉêê~I=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=ìå=çííáãç=ëí~åÇ~êÇ=ÇÛ~Éê~òáçJ åÉ=É=áääìãáå~òáçåÉI=êÉèìáëáíá=ÑçåÇ~ãÉåí~äá=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=äìÇáÅÜÉK pçäç= ìå= ëçä~áçI= êÉ~äáòò~íç= é~êòá~äãÉåíÉ= ëçéê~= ä~= òçå~= ìÑÑáÅáI ä~î~åÇÉêá~=É=ë~ä~=ãÉÇáÅ~I=áåÇáîáÇì~=ìåç=ëé~òáç=~ÇáÄáíç=~=êáéçJ ëíáÖäáç=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=~ÅÅÉëëáÄáäÉ=Ç~Öäá=çéÉê~íçêáK== i~= ëÅÉäí~= Çá= ÉîáÇÉåòá~êÉ= ä~= ë~Öçã~= ÇÉÖäá= ëÜÉÇ ≠= å~í~= Ç~ää~ îçäçåí¶=Çá=ÅêÉ~êÉI=éÉê=äÛçÅÅÜáç=ÇÉä=Ä~ãÄáåç=ÅÜÉ=Öì~êÇ~=Ç~ä ÅçêíáäÉI= äÛ~íãçëÑÉê~= ê~ëëáÅìê~åíÉ= É= ÑÉëíçë~= Çá= ìå~= éá~òò~= Çá é~ÉëÉ=Åçå=äÉ=Å~ëÉ=Åçäçê~íÉ=ÅÜÉ=îá=ëá=~ÑÑ~ÅÅá~åçK m~êíáÅçä~êÉ= ~ííÉåòáçåÉ= ≠= ëí~í~= éêÉëí~í~= ~ääÛáåëçåçêáòò~òáçåÉ ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíá=ÇÉÇáÅ~íá=~á=Ä~ãÄáåáI=ãÉÇá~åíÉ=äÛáåëÉêáãÉåíç=Çá é~ååÉääá=îÉêíáÅ~äá=Ñçåç~ëëçêÄÉåíáI=ã~ëÅÜÉê~íá=Ç~=ÅçåíêçëçÑÑáíí~J íìêÉ=Çáëí~åòá~íÉ=Ç~ä=éÉêáãÉíêç=ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíáK=nìÉëíá=é~ååÉääáI Öê~òáÉ= ~ääÛìëç= ÇÉä= ÅçäçêÉI= ~ää~= äçêç= éçëáòáçåÉ= É= ÇáãÉåëáçåÉI ~ëëçäîçåç=ä~=ÇìéäáÅÉ=ÑìåòáçåÉ=Çá=ÇÉäáãáí~êÉ=áå=~äíÉòò~=äç=ëé~òáç éÉêÅÉííáîç=ÇÉä=Ä~ãÄáåçI=ÅÜÉ=Åçë±=êáíêçîÉê¶=äÉ=éêçéçêòáçåá=ÇÉäJ äÛ~ãÄáÉåíÉ= ÇçãÉëíáÅçI= É= Çá= éÉêãÉííÉêÉ= äÛáääìãáå~òáçåÉ= É= áä êáÅ~ãÄáç= ÇÛ~êá~= Ç~ääÉ= ~éÉêíìêÉ= ÇÉÖäá= ëÜÉÇI= ~= Ö~ê~åòá~= ÇÉä ãáÅêçÅäáã~=åÉÅÉëë~êáçI=Éîáí~åÇç=Åçë±=äÛÉÑÑÉííç=ëÉêê~=íáéáÅç=Çá ~ãÄáÉåíá=Åçå=~ãéáÉ=ëìéÉêÑáÅá=îÉíê~íÉK i~= ÇáëíêáÄìòáçåÉ= áåíÉêå~= ÇÉÖäá= ëé~òá= êáëéçåÇÉ= ~ä= ÄáëçÖåç= ÇÉá Ä~ãÄáåá=Çá=~ÑÑêçåí~êÉ=äìçÖÜá=ÅáêÅçëÅêáííá=áå=Åìá=ëá=ëÉåí~åç=éêçJ íÉííáI= åÉá= èì~äá= éçëë~åç= Ñ~êÉ= ÉëéÉêáÉåòÉ= É= ëÅçéêáêÉ= ä~= êÉ~äí¶W ~åÖçäá=ê~ÅÅçäíáI=ÅçãìåáÅ~åíá=íê~=äçêç=É=åÉá=èì~äá=éçëëçåç=~ÅÅÉJ

`~êäç=oáîá=Åçå=bìÖÉåáç=`~ëíáÖäáçåáI=~ëáäç=åáÇç=~=_êÉÖå~åç=E`çFK=

ÇÉêÉ=~ä=ã~íÉêá~äÉ=éêÉÇáëéçëíçK=i~=ëìÇÇáîáëáçåÉ=áå=~êÉÉ=≠=ÉëíêÉJ ã~ãÉåíÉ=ÑäÉëëáÄáäÉ=éÉêÅܨ=Öäá=ëé~òá=ëçåç=ëÉé~ê~íá=Åçå=é~êÉíá ãçÄáäá= ç= Åçå= ~êêÉÇá= Ä~ëëá= É= í~ééÉíáK= nìÉëíá= áåÇáîáÇì~åç= ÇÉá ÅÉåíêá=ÇÛáåíÉêÉëëÉÒ=ÇçîÉ=á=Ä~ãÄáåá=éçëëçåç=Åçää~Äçê~êÉ=~=éáÅJ Åçäá=Öêìééá=ç=ÖáçÅ~êÉ=áå=ãçÇç=~ìíçåçãç=ëçííç=ä~=ëìéÉêîáëáçJ åÉ= Çá= ìå= ÉÇìÅ~íçêÉI= éÉåë~íá= éÉê= ëíáãçä~êÉ= ä~= äçêç= ÅêÉ~íáîáí¶W ëçåç=äÛ~åÖçäç=ÇÉääÉ=ÅçëíêìòáçåáI=èìÉääç=éÉê=ä~=äÉííìê~I=äÛ~åÖçäç ÇÉá=íê~îÉëíáãÉåíá=É=ÇÉä=ÖáçÅç=ëáãÄçäáÅçK=i~=òçå~=é~éé~Ò=≠ ëáíì~í~=åÉä=äçÅ~äÉ=ÇçîÉ=åÉääÛ~êÅç=ÇÉää~=Öáçêå~í~=îÉêê~ååç=ëîçäJ íÉ=~åÅÜÉ=äÉ=~äíêÉ=~ííáîáí¶K=^=ÑáåÉ=éÉêÅçêëçI=áå=òçå~=éêçíÉíí~I=ëá íêçî~=ä~=ëí~åò~=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=éëáÅçãçíçêáÉK=^åÅÜÉ=Öäá=ëíÉëëá Ä~Öåá=éçíêÉÄÄÉêç=ÇÉÑáåáêëá=ÇáÇ~ííáÅáÒW=áå=ìåç=ÇÉá=ÇìÉI=áåÑ~ííáI=≠ éçëëáÄáäÉ=ëîçäÖÉêÉ=~ííáîáí¶=Åçå=äÛ~Åèì~X=íê~=Çá=ÉëëáI=É=ÇáêÉíí~J ãÉåíÉ=ÅçãìåáÅ~åíÉ=ëá~=Åçå=áä=ÅçêíáäÉ=áåíÉêåç=ÅÜÉ=Åçå=äÛ~êÉ~ îÉêÇÉ=Çá=pK=^ÄÄçåÇáçI=≠=ëí~íç=éêÉîáëíç=ìåç=ëé~òáç=éÉê=~ííáîáí¶ ã~åáéçä~íçêáÉI=éÉê=äÛìëç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=É=éÉê=ÖáçÅÜá=Åçå=ÉäÉãÉåíá å~íìê~äáK=mêÉëÉåíá=~åÅÜÉ=ìå~=òçå~=êáéçëç=éÉê=á=ÄáãÄá=ÉÇ=ìåç ëé~òáç=éÉê=áä=éÉêëçå~äÉK m~êíáÅçä~êÉ=áãéçêí~åò~I=~ääÛáåíÉêåç=Çá=èìÉëíç=éêçÖÉííçI=≠=ëí~í~ Ç~í~= ~ää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉääÛ~êÉ~= ~= îÉêÇÉ= ~ííêÉòò~í~W= é~êòá~äJ ãÉåíÉ=ÅçéÉêí~=≠=áåÑ~ííá=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=~ÅÅÉëëáÄáäÉ=Ç~=íìííá=á=äçÅ~äá ÇÉÇáÅ~íá= ~ääÉ= ~ííáîáí¶= É= ÅçåëÉåíÉI= ~ääÛçÅÅçêêÉåò~I= Çá= ~ãéäá~êÉ åçíÉîçäãÉåíÉ= äç= ëé~òáç= ~= ÇáëéçëáòáçåÉK= ^= ëìééçêíç= Çá= Åá∂I ~åÅÜÉ=äÛ~éÉêíìê~=ÇÉä=ÑêçåíÉ=ÅÜÉ=ëá=~ÑÑ~ÅÅá~=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=ëìäJ äÛ~ãéáç=Öá~êÇáåç=ÇÉä=ÅçãéêÉåëçêáç=Çá=pK=^ÄÄçåÇáçI=ÅêÉ~åÇç Åçë±=ìå=ìäíÉêáçêÉ=ëé~òáç=éçäáÑìåòáçå~äÉ=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=~ääÛ~éÉêíçK ^åÅÜÉ= éÉê= áä= éêçÖÉííç= ÇÉääÛ^ëáäç= åáÇç= ~òáÉåÇ~äÉ= É= Å~ë~= ÇÉä ÅìëíçÇÉI= _êÉÖå~åç= E`çF= äÛçÄÄáÉííáîç= ÇÉää~= ÅçããáííÉåò~= Ó `~ëíáÖäáçåá= cçêãÉ= É= pìéÉêÑáÅá= J= ≠= ëí~íç= èìÉääç= Çá= ÅêÉ~êÉ= ìå ~ãÄáÉåíÉ=Çá=ä~îçêç=~ÅÅçÖäáÉåíÉ=É=Ñìåòáçå~äÉ=Åçå=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ


clorj=ORDINI

13

`~êäç=oáîá=Åçå=bìÖÉåáç=`~ëíáÖäáçåáI=~ëáäç=åáÇç=~=_êÉÖå~åç=E`çFK=


14

åÉ= Çá= ìå= ~ëáäç= ~òáÉåÇ~äÉ= éÉê= á= ÑáÖäá= ÇÉá= ÇáéÉåÇÉåíá= É= ~éÉêíç ~åÅÜÉ= ~á= Ä~ãÄáåá= ÉëíÉêåáI= Öê~òáÉ= ~= ìå~= ÅçåîÉåòáçåÉ= Åçå= áä `çãìåÉK fä=éêçÖÉííç=ÇÉääÛ~êÅÜK=`~êäç=oáîá=Åçå=bìÖÉåáç=`~ëíáÖäáçåá=≠=ëí~íç êÉ~äáòò~íç=áå=ìåÛ~êÉ~=åçå=äçåí~å~=Ç~ääÛáåëÉÇá~ãÉåíç=éêçÇìííáJ îç=É=ÑêçåíÉÖÖá~=ìå=éáÅÅçäç=ÄçëÅç=áëçä~íç=íê~=Å~ãéá=Åçäíáî~íáK= iÛÉÇáÑáÅáçI==Åçå=äÉ=ëìÉ=äáåÉÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=ãáåáã~äáI=ëá=êáîçäÖÉ éêçéêáç= ~ää~= å~íìê~I= ~éêÉåÇç= Öäá= ëé~òá= áåíÉêåá= éêáåÅáé~äá= Åçå ÇÉääÉ=~ãéáÉ=îÉíê~íÉ=É=ä~ëÅá~åÇç=ÅÜÉ=áä=ÄçëÅç=ëíÉëëç=ÇáîÉåíá=ä~ ÅÜáìëìê~= ÇÉä= Öá~êÇáåç= ÇÉÑáåáíç= Ç~á= ÇìÉ= éçêíáÅá= ä~íÉê~äá= É= Ç~ää~ îÉíê~í~=ÇÉä=îçäìãÉ=ÅÉåíê~äÉK nìÉëíÛìäíáãç= ÅçåíáÉåÉ= äÉ= Ñìåòáçåá= éêáåÅáé~äáI= çîîÉêç= äÉ= ÇìÉ ëÉòáçåá=ÇÉääÛ~ëáäç=ÉÇ=ìåç=ëé~òáç=ÅçääÉííáîçK=^ííçêåç=~=èìÉëíç îçäìãÉ=îá=ëá=áååÉëí~åç=èì~ííêç=Åçêéá=éáª=Ä~ëëá=ÅçåíÉåÉåíá=äÉ

`~êäç=oáîá=Åçå=bìÖÉåáç=`~ëíáÖäáçåáI=~ëáäç=åáÇç=~=_êÉÖå~åç=E`çFK=

Ñìåòáçåá=~ÅÅÉëëçêáÉK=kÉá=ÇìÉ=Åçêéá=~Çá~ÅÉåíá=äÛáåÖêÉëëç=ëçåç ÅçåíÉåìíá= íìííá= á= äçÅ~äá= Çá= ëÉêîáòáç= ÇÉä= éÉêëçå~äÉ= EÅìÅáå~I ÇáëéÉåë~I=ä~î~åÇÉêá~I=ëéçÖäá~íçáI=ÇáêÉòáçåÉFI=ãÉåíêÉ=åÉÖäá=~äíêá ÇìÉ=Åçêéá=ëçåç=ÅçåíÉåìíá=á=äçÅ~äá=~ÅÅÉëëçêá=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=ìíáJ äáòò~íá=Ç~á=Ä~ãÄáåá=EäçÅ~äÉ=ëçååçI=Ä~Öåá=É= ~íÉäáÉêF=çäíêÉ=~á=ÇìÉ éçêíáÅáK= i~= ëíêìííìê~= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ëá= Åçåíê~ÇÇáëíáåÖìÉ= éÉê= ä~ ãçÇìä~êáí¶=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåíá=éêçÖÉíí~íá=É=äÛìåáÑçêãáí¶=ÇÉä=ã~íÉJ êá~äÉ= ìíáäáòò~íçI= î~äÉ= ~= ÇáêÉ= áä= äÉÖåçW= äÉ= é~êÉíáI= íìííÉ= éçêí~åíáI ëçåç= áå= äÉÖåç= ä~ãÉää~êÉ= E~= îáëí~= åÉá= äçÅ~äáFI= ÅçáÄÉåí~íÉ= Åçå é~ååÉääá= áå= ÑáÄê~= Çá= äÉÖåç= É= ä~= Ñáåáíìê~= ÉëíÉêå~= ≠= êÉ~äáòò~í~= áå ÇçÖÜÉ=çêáòòçåí~äá=Çá=ä~êáÅÉ=ãçåí~íÉ=ëì=ìå~=äáëíÉää~íìê~=îÉêíáÅ~J äÉ= ÅÜÉ= éÉêãÉííÉ= ä~= îÉåíáä~òáçåÉ= ÇÉää~= é~êÉíÉ= ëíÉëë~K= få= í~ä ãçÇç=á=ëìçá=ìíÉåíá=îÉåÖçåç=áãéäáÅáí~ãÉåíÉ=ÉÇìÅ~íá=É=ëÉåëáJ Äáäáòò~íáÒ=~ä=êáëéÉííç=éÉê=äÛ~ãÄáÉåíÉK=oáëéÉííç=ÅÜÉ=ëá=≠=îÉêáÑáÅ~J


oK=cK=

Cremona

15

~=Åìê~=Çá=cáçêÉåòç=içÇá

Una struttura a misura di bambino fä= íÉã~= Çá= èìÉëíç= åìãÉêç= Åá= Ü~= ëéáåíç= ~Ç= áåíÉêîáëí~êÉ= á ÅçãéçåÉåíá=ÇÉääç=ëíìÇáç=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÑçåÇ~íç=Ç~=páäî~å~ aÉ= ^åíçåá= ~= `êÉã~= Eîá~= a~åíÉI= QF= ~ää~= ÑáåÉ= ÇÉÖäá= ~ååá pÉëë~åí~I= ~ä= èì~äÉ= J= Ç~Öäá= ~ååá= kçî~åí~= J= ~éé~êíáÉåÉ káÅçä~=_á~åÅÜÉëëáK=bëëáI=áåÑ~ííáI=ëçåç=Öäá=~ìíçêá=ÇÉä=åìçîç éçäç=ëÅçä~ëíáÅç=áå~ìÖìê~íç=êÉÅÉåíÉãÉåíÉ=~=oçã~åÉåÖçI ìåç=ÇÉá=`çãìåá=ÇÉää~=mêçîáåÅá~=Çá=`êÉãçå~=ÅÜÉ=~îÉî~=Ç~ íÉãéç= Ä~åÇáíç= áä= ÅçåÅçêëç= éÉê= áä= êÉÅìéÉêç= ÇÉääÉ= éêçéêáÉ ëíêìííìêÉ=ëÅçä~ëíáÅÜÉK=fä=é~ÉëÉ=Éê~=Ççí~íç=ÇáW=ëÅìçä~=ãÉÇá~I íÉ~íêçI= ãÉåë~= É= é~äÉëíê~= ëáíì~íá= áå= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ÇÉÖäá= ~ååá líí~åí~= îáÅáåç= ~ää~= éá~òò~= éêáåÅáé~äÉX= ëÅìçä~= ã~íÉêå~= É ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=ëáíì~íá=~=åçêÇ=ÇÉä=é~ÉëÉI=áå=ÉÇáÑáÅá=êáë~J äÉåíá=~Öäá=~ååá=sÉåíá=ÉÇ=çêã~á=áå~ÇÉÖì~íá=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~ ÇáãÉåëáçå~äÉI= åçå= ~Ç~íí~Äáäá= ~ääÉ= ÉëáÖÉåòÉ= ÇÉää~= ÇáÇ~ííáÅ~ ~ííì~äÉ=É=Åçå=ëíêìííìêÉ=åçå=êáëéçåÇÉåíá=~ääÉ=åçêãÉ=~åíáëáJ ëãáÅÜÉK få= ëÉÖìáíç= ~ä= ÅçåÅçêëç= îáåíç= Ç~Öäá= ~êÅÜáíÉííá= aÉ= ^åíçåáI _á~åÅÜÉëëá= É= pÅçííá= äÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ= ÇÉä= `çãìåÉ= Çá oçã~åÉåÖç=~ÑÑáÇ~=äçêç=áä=éêçÖÉííç=Çá=êÉÅìéÉêç=Çá=í~äÉ=é~êíÉ ÇÉä=éçäç=ëÅçä~ëíáÅçK=^=Å~ìë~=Çá=ëî~êá~íá=éêçÄäÉãá=EéêáåÅáé~äJ ãÉåíÉ= ëíêìííìê~äáF= ÉãÉêëá= åÉä= Åçêëç= ÇÉääÛ~ééêçÑçåÇáãÉåíç ÇÉä= éêçÖÉííçI= äÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ= ÇÉÅáÇÉ= Çá= êáåìåÅá~êÉ= ~ä êÉÅìéÉêç=ÇÉá=îÉÅÅÜá=ÉÇáÑáÅá=É=Çá=~ãéäá~êÉ=áä=éçäç=ëÅçä~ëíáÅç ÅçääçÅ~íç=åÉää~=òçå~=ÅÉåíê~äÉ=ÇÉääÛ~Äáí~íç=ÇçîÉ=Öá¶=ëá=íêçî~J åç= ä~= ëÅìçä~= ãÉÇá~= É= áä= `~ëíÉääçK= i~= ëÅìçä~= ÉäÉãÉåí~êÉ îáÉåÉI= ÇìåèìÉI= ÅçääçÅ~í~= åÉääÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç çÅÅìé~íç= ÇÉää~= ëÅìçä~= ãÉÇá~W= á= ÇìÉ= áëíáíìíá= êáëìäí~åç= Åçë± áåÇáéÉåÇÉåíáI=ã~=éçëëçåç=ìëìÑêìáêÉ=ÅçåíÉãéçê~åÉ~ãÉåJ íÉ=ÇÉääÉ=ëíÉëëÉ=ëíêìííìêÉ=Çá=ëÉêîáòáç=ãÉÇá~åíÉ=ìå=ëáëíÉã~=Çá ÅçääÉÖ~ãÉåíá=áåíÉêåáK=i~=ëÅìçä~=ã~íÉêå~I=áåÑáåÉI=îáÉåÉ=éêçJ ÖÉíí~í~= ÉñJåçîç áå=ìåç=ëé~òáç=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ÑÉäáÅÉ=Åáç≠ åÉääÛ~êÉ~=ÇÉääÛ~åíáÅç=Ñçëë~íçK oáíÉåá~ãç= ÅÜÉ= äÉ= Ñçíç= éçëë~åç= ÇáêÉ= ãçäíç= Çá= éáª= Çá= çÖåá é~êçä~K nì~äá= ëé~òá= Å~ê~ííÉêáòò~åç= ä~= Ñìåòáçå~äáí¶= ÇÉääÛ~ëáäç= Çá oçã~åÉåÖç\ iÛÉÇáÑáÅáçI=Çá=ÅáêÅ~=NKMMM=ãèI=≠=ëí~íç=ëíìÇá~íç=éÉê=èì~ííêç=ëÉòáçJ åá=Çá=ÅáêÅ~=NMM=ãè=äÛìå~=ÉÇ=çÖåá=ÇìÉ=ëÉòáçåá=≠=ëí~í~=ÅêÉ~J í~=ìåÛ~êÉ~=ÅçãìåÉ=~ÑÑ~ÅÅá~í~=~Ç=ìå=éáÅÅçäç=Öá~êÇáåç=êáëÉêJ î~íçK=qìííÉ=äÉ=ëÉòáçåá=ëçåç=~éÉêíÉ=ëìä=ä~íç=Éëí=îÉêëç=áä=íÉêJ ê~éáÉåç=ÇÉäáãáí~åíÉ=äÛ~åíáÅç=Ñçëë~íç=ÅÜÉ=ëÉÖå~=ìå=ã~êÖáJ åÉ= ê~ÅÅçäíç= É= éêçíÉííáîçK= i~= ëíê~Ç~= Çá= ~ÅÅÉëëçI= áåÑ~ííáI= ≠ éÉÇçå~äÉW=äÉ=ëçäÉ=~ìíç=~ããÉëëÉ=ëçåç=èìÉääÉ=ÇÉä=éÉêëçå~J äÉ=Åçå=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=~ääÛáåíÉêåç=åÉää~=òçå~=ÇÉá=ëÉêîáòá=É=áä éìäãáåç=éÉê=áä=íê~ëéçêíç=ÇÉá=Ä~ãÄáåáK fä= Öê~åÇÉ= ë~äçåÉ= ÇÛáåÖêÉëëç= ~ääÛÉÇáÑáÅáç= ÅçëíáíìáëÅÉ= ëá~= äç ëåçÇç=îÉêëç=äÉ=î~êáÉ=Ñìåòáçåá=ÅÜÉ=áä=éìåíç=Çá=~ÖÖêÉÖ~òáçåÉ

clorj=ORDINI

íç=~åÅÜÉ=Çìê~åíÉ=ä~=Ñ~ëÉ=Çá=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääç=ëíÉëëçI=êáÇìJ ÅÉåÇçI=Öê~òáÉ=~ää~=íÉÅåçäçÖá~=ÇÉá=ëìçá=ÅçãéçåÉåíáI=äÛáåèìáå~J ãÉåíçI=ëá~=~ÅìëíáÅç=ÅÜÉ=~íãçëÑÉêáÅçK fä=éêçÖÉííç=Ü~=éêÉîáëíç=~åÅÜÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉää~=Å~ë~=ÇÉä ÅìëíçÇÉI=éçëáòáçå~í~=åÉääÉ=áããÉÇá~íÉ=îáÅáå~åòÉ=ÇÉääÛ~ëáäçI=ÅÜÉ ëá=~êíáÅçä~=ëì=ÇìÉ=éá~åáI=Åçå=ìå~=òçå~=Öáçêåç=~ä=éá~åç=íÉêê~=É ìå~=òçå~=åçííÉ=~ä=éêáãç=éá~åçK=i~=éêÉëÉåò~=Çá=ìå=ãìêç=áå=Å~äJ ÅÉëíêìòòç=~=îáëí~=ëá=ÉëíÉåÇÉ=çäíêÉ=áä=îçäìãÉ=ÇÉää~=éáÅÅçä~=~ÄáJ í~òáçåÉI=éÉê=ÇÉÑáåáêÉ=ìåç=ëé~òáç=ÉëíÉêåç=~=ëìç=ìëç=ÉëÅäìëáîçK få=é~êíáÅçä~êÉI=áä=ÑêçåíÉ=ÇÛáåÖêÉëëç=ÇÉääÛ~ëáäç=É=ä~=Å~ë~=ÇÉä=ÅìëíçJ ÇÉ=éÉêáãÉíê~åç=ìåç=ëé~òáç=éìÄÄäáÅç=~äÄÉê~íç=~=Åìá=ëá=ÖáìåÖÉ ~ííê~îÉêëç=ìå=îá~äÉ=Ç~ääÛ~êÉ~=ÇÉääÛáåëÉÇá~ãÉåíç=éêçÇìííáîçK


16

éÉê=íìííá=á=Ä~ãÄáåáK=pá=≠=êáíÉåìíç=äç=ëé~òáçJëÉòáçåÉ=áä=äìçÖç éáª=áãéçêí~åíÉ=êáíÉåÉåÇç=ÅÜÉ=áä=ê~ééçêíç=ëçÅá~äÉ=ÇÉä=Ä~ãJ Äáåç=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëéÉêáãÉåí~íç=áå=ãçÇç=Åçãéáìíç=áå=ÖêìéJ éá=åçå=ëìéÉêáçêá=~=PM=ìåáí¶K nì~äá=ÅêáíÉêá=~îÉíÉ=êáíÉåìíç=ÑçåÇ~ãÉåí~äá=éÉê=ä~=éêçÖÉíí~òáçJ åÉ=Çá=èìÉëí~=ëíêìííìê~=éÉê=Ä~ãÄáåá\ ^ÄÄá~ãç= ~ééêçÑçåÇáíç= èìÉëíç= ëé~òáç= éÉÇ~ÖçÖáÅç= ëí~ÄáJ äÉåÇç=èìÉëíá=ÅêáíÉêá=éÉê=ä~=éêçÖÉíí~òáçåÉW √=áå=çÖåá=ëÉòáçåÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=éçëëáÄáäÉ=ÅêÉ~êÉI=Åçå=ëÉé~J ê~òáçåá=çííÉåìíÉ=Åçå=Öäá=~êêÉÇáI=Öäá=ëé~òá=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=ÖìáJ Ç~íÉ=É=Öäá=ëé~òá=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=ëéÉÅá~äáX √=äÛìëç=ÇÉá=ëÉêîáòá=áÖáÉåáÅá=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=äáÄÉêç=É=áããÉÇá~íç ÅçãÉ=~îîáÉåÉ=~=Å~ë~=É=èìáåÇá=ëçåç=ëí~íá=éêçÖÉíí~íá=~ääÛáåJ íÉêåç=Çá=çÖåá=ëÉòáçåÉK=kÉääÛ~åíáÄ~Öåç=ëçåç=ëí~íÉ=éêÉîáëíÉ äìåÖÜÉ=î~ëÅÜÉ=éÉê=ä~î~êëá=ã~=~åÅÜÉ=éÉê=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=äÛ~ÅJ èì~X √=ìåç=ëé~òáç=é~êòá~äãÉåíÉ=äáãáí~íç=≠=ä~=òçå~=éê~åòç=ÅÜÉ ë~ê¶=ÖÉëíáí~=Ç~á=Ä~ãÄáåáK `çãÉ=ëçåç=ëíìÇá~íá=Öäá=~ãÄáÉåíá=ÅçääÉííáîá\ däá=ëé~òá=áåíÉêÅä~ëëÉ=áåíÉêåá=Ü~ååç=íÉåìíç=Åçåíç=Çá=ìå=é~ëJ ë~ÖÖáç=Öê~Çì~äÉ=ÇÉä=Ä~ãÄáåç=Ç~=ìåç=ëé~òáç=éêçíÉííçÒ=~Ç ìåç= éáª= ~ãéáçW= ëá= é~ëë~= Åçë±= Ç~ääç= ëé~òáçJëÉòáçåÉ= Åçå= á ëÉêîáòá=áÖáÉåáÅá=É=ä~=òçå~=éê~åòç=~Ç=ìåç=ëé~òáç=éÉê=äÛ~ííáîáJ í¶=íê~=Ä~ãÄáåá=Çá=ÇìÉ=ëÉòáçåáK=q~äÉ=ëé~òáç=ÅÜáìëç=ëá=~éêÉ=ëì ìå= éáÅÅçäç= Öá~êÇáåç= ÇáëÉÖå~íç= ÅçãÉ= ìå~= ëí~åò~= ~= ÅáÉäç ~éÉêíçK

páäî~å~=aÉ=^åíçåá=É=káÅçä~=_á~åÅÜÉëëáI=~ëáäç=~=oçã~åÉåÖç=E`êFK=sáëí~K

fä=ÅÉåíêç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=≠=çÅÅìé~íç=Ç~ääç=ëé~òáç=éÉê=äÉ=~ííáîáJ í¶=Åçãìåá=ÅÜÉ=ÑìåÖÉ=~åÅÜÉ=ÅçãÉ=ëé~òáç=Çá=ÅçååÉëëáçåÉ éÉê=äÉ=èì~ííêç=ëÉòáçåáW=Öê~òáÉ=~ää~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ëéçëí~êÉ=Öäá ~êêÉÇá=≠=ÑäÉëëáÄáäÉ=É=ÅçåëÉåíÉ=Çá=ãçÇáÑáÅ~êÉ=äÛìëç=ÇÉääÉ=ëáåJ ÖçäÉ=ëÉòáçåá=áå=ÑìåòáçåÉ=ÇÉääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=Çá=íìííá=á=Ä~ãÄáåáK iÉ=òçåÉ=Çá=ëÉêîáòáçI=~ÅÅÉëëáÄáäá=Ç~ä=ë~äçåÉI=ëçåç=ëí~íÉ=ëÅÜÉêJ ã~íÉ=Ç~=ÇìÉ=Öê~åÇá=éçêíÉ=~=ëÅçêêÉêÉ=Åçå=ÇÉÖäá=çÄä∂=áå=ãçÇç ÅÜÉ=á=ÄáãÄá=åçå=ëá=ëÉåí~åç=ÉëÅäìëá=Ç~=éçêíÉ=ÅÜáìëÉK ^îÉíÉ= ëÉÖìáíç= éêáåÅ≤éá= ~å~äçÖÜá= åÉää~= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÇÉä îÉêÇÉ= ç= ÇÉÖäá= ëé~òá= ~éÉêíá= Çá= éÉêíáåÉåò~= ÇÉääÛ~ëáäç\= ^îÉíÉ ëÅÉäíç=Çá=áãéáÉÖ~êÉ=ã~íÉêá~äá=é~êíáÅçä~êá\ nìÉëí~=Öê~Çì~äáí¶=Çá=~ééêçÅÅáç=ÇÉá=Ä~ãÄáåá=≠=ëí~í~=êáëéÉíJ í~í~=~åÅÜÉ=éÉê=Öäá=ëé~òá=ÉëíÉêåáW=~ääÛìëÅáí~=Ç~ä=ë~äçåÉ=ÅÉåJ íê~äÉ=éêáã~=Çá=~êêáî~êÉ=~ä=Öê~åÇÉ=éê~íçI=ÅÛ≠=ìåç=ëé~òáç=ê~ÅJ Åçäíç=É=êáé~ê~íç=Åçå=ÇÉääÉ=é~åÅÜÉ=áå=Åìá=ëá=éçëëçåç=ëîçäJ ÖÉêÉ=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=íê~åèìáääÉ=~ääÛ~éÉêíçK pá=≠=éêÉîáëíç=ìåç=ëé~òáç=ÉëíÉêåç=~ííêÉòò~íç=éÉê=çÖåá=ëÉòáçJ åÉ=áå=ãçÇç=í~äÉ=ÅÜÉ=äÉ=ÇáîÉêëÉ=~ííáîáí¶=éçëë~åç=Åçåíáåì~J êÉ= ~ääÛ~êá~= ~éÉêí~= áå= ëé~òá= ÉëíÉêåá= éçëíá= áå= ÅçãìåáÅ~òáçåÉ ÇáêÉíí~= Åçå= ä~= ëÉòáçåÉK= nìÉëíç= ëé~òáç= ≠= é~îáãÉåí~íç= É ëÅÜÉêã~íç=Ç~=ìå~=éÉêÖçä~K=få=éêçëëáãáí¶=Çá=çÖåá=éÉêÖçä~=≠ ëí~íç=éá~åí~íç=ìå=ÖäáÅáåÉ=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=äÛçãÄê~=åÉääÛÉëí~íÉ É=ä~=äìÅÉ=åÉääÛáåîÉêåçK iD~êÉ~=ÉëíÉêå~I=~Ç=ìëç=ÇÉá=Ä~ãÄáåáI=êáëìäí~=éêçíÉíí~=Ç~ää~ êÉÅáåòáçåÉ= ëì= íìííá= á= ä~íá= ÉÇ= ≠= ëí~í~= éêçÖÉíí~í~= éÉê= ÑçêåáêÉ ÇáîÉêëá=ÉéáëçÇáÒ=Çá=ÖáçÅç=É=áåëÉÖå~ãÉåíçK=mçáÅܨ=á=ÖáçÅÜá ~ääÛ~éÉêíç=ëçåç=èìÉääá=éáª=~ã~íá=Ç~á=Ä~ãÄáåáI=äÛ~ëáäç=≠=Ççí~J


Mantova

17

Edilizia scolastica sostenibile. Una scuola materna a Commessaggio realizzata con materiali naturali o derivanti da riciclo

páäî~å~=aÉ=^åíçåá=É=káÅçä~=_á~åÅÜÉëëáI=~ëáäç=~=oçã~åÉåÖç=E`êFK=má~åí~K

íç= ÇáW= ëÅáîçäáI= î~ëÅÜÉ= Çá= ë~ÄÄá~= É= Å~ëíÉääáI= åçåÅܨ= ~äÅìåÉ ëíêìííìêÉ=ÑáëëÉ=éêçÖÉíí~íÉ=Ç~=åçá=èì~äá=ìå~=éÉÇ~å~=ÅÉåíê~J äÉ= é~îáãÉåí~í~= áå= äÉÖåç= ENM= ñ= T= ãF= Ç~= áãéáÉÖ~êÉ= ëá~= éÉê äÛìëç=ÇÉá=íêáÅáÅäá=ÅÜÉ=éÉê=äÉ=ê~ééêÉëÉåí~òáçåáK=mÉê=èìÉëíÛìäJ íáã~= ~ííáîáí¶= ~ÄÄá~ãç= éçëáòáçå~íç= ÇÉääÉ= äìåÖÜÉ= ëÉÇìíÉ= Çá íêçåÅÜá= Çá= ~äÄÉêá= ëì= ëìééçêíá= Çá= ÅÉãÉåíç= É= äÛáääìãáå~òáçåÉ åçííìêå~= éÉê= Öäá= ëéÉíí~Åçäá= ëÉê~äá= åÉ= Ö~ê~åíáëÅÉ= äÛìëç= ÄÉå çäíêÉ=á=åçêã~äá=çê~êá=Çá=~éÉêíìê~K pá= ≠= ëíìÇá~íçI= áåçäíêÉI= ìå= ~ééçëáíç= äìçÖç= éÉê= áä= ê~ÅÅçåíç ÇÉääÉ=Ñ~îçäÉ=~ääÛ~éÉêíçW=áä=ÅÉêÅÜáç=ã~ÖáÅçÒ=Åçëíáíìáíç=Ç~=ìå ÅÉêÅÜáç=~êÖÉåí~íç=Çá=ÄÉíìääÉ=É=Ç~=ìå~=ëÉÇìí~=éìêÉ=ÅáêÅçä~J êÉ=áå=ÅÉãÉåíç=Åçå=äç=ëé~òáç=áåíÉêåç=êáÄ~ëë~íç=Çá=OM=Åã=É äÛáåíÉêåç=êáÅçéÉêíç=Çá=ÖÜá~á~=E~äíêç=ÖáçÅç=éÉê=á=Ä~ãÄáåáFK

i~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=Çá=ÉÇáÑáÅá=ëÅçä~ëíáÅá=≠=ìå=ãçãÉåíç=Çá=ëáåJ íÉëá=Çá=ãçäíÉéäáÅá=~ëéÉííáW=ä~=ëáÅìêÉòò~I=áä=ÅçãÑçêíI=ä~=ëçëíÉJ åáÄáäáí¶K= mÉê= áä= Ä~ãÄáåçI= ÅÜÉ= ≠= áå= Åçåíáåì~= áåíÉêêÉä~òáçåÉ Åçå=äç=ëé~òáç=ÅáêÅçëí~åíÉI=äÛ~ãÄáÉåíÉ=ÇÉîÉ=êáëéçåÇÉêÉ=Åçå ëíáãçäá= Ñìåòáçå~äá= ÉÇ= ÉëéêÉëëáîáW= ≠= åÉÅÉëë~êáç= ÇìåèìÉ Ö~ê~åíáêÉ=ä~=ã~ëëáã~=î~êáÉí¶I=~êíáÅçä~òáçåÉ=É=ÑäÉëëáÄáäáí¶I=Ç~ Éîáí~êÉ=ëé~òá=~åçåáãá=ÉÇ=áåÉëéêÉëëáîáK=pá=ÇÉîÉ=Ö~ê~åíáêÉ=áä ÄáëçÖåç=Çá=áÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=~=ÇáîÉêëá=äáîÉääáW=ä~=äÉííìê~=áããÉJ Çá~í~= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= ä~= ëì~= íê~ëé~êÉåò~I= ä~= ÅÜá~ê~= Åçååçí~J òáçåÉ= ÇÉääç= ëé~òáçJ~ìä~I= äÛçÑÑÉêí~= Çá= ~åÖçäá= áåÇáîáÇì~äáK= a~ èìÉëíÉ= Ä~ëá= ÇÉîçåç= é~êíáêÉ= äDÉëéäçê~òáçåÉ= É= ä~= êáÅÉêÅ~W= áä ê~ééçêíç=Åçå=äDÉëíÉêåçI=ä~=äìÅÉI=áä=ãçîáãÉåíçI=ã~íÉêá~äá=É Åçäçêá= ëíáãçä~åíáK= ^ÅÅ~åíç= ~= í~äá= éêáåÅ≤éá= ≠= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ äÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=ÇÉá=ÅçåÅÉííá=êáÖì~êÇ~åíá=áä=êáëé~êãáç=ÉåÉêÖÉJ íáÅçI=áä=êÉÅìéÉêçI=áä=êáÅáÅäç=É=áä=êáååçîç=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåíá=ÉëáëíÉåJ íáI=äç=ëíìÇáç=Çá=ã~íÉêá~äá=å~íìê~äá=É=ë~åáI=äÛáåëÉêáãÉåíç=Çá=íÉÅJ åçäçÖáÉ=áãéá~åíáëíáÅÜÉ=~Ç=~äí~=ÉÑÑáÅáÉåò~K=dê~åÇÉ=~ííÉåòáçJ åÉ=≠=èìáåÇá=ëí~í~=êáîçäí~=~ää~=êÉä~òáçåÉ=íê~=äÛÉëáëíÉåíÉI=äÛ~ãJ ÄáÉåíÉ= ÉëíÉêåç= É= á= ÅçåíÉåìíá= åìçîá= ÅÜÉ= Å~ê~ííÉêáòò~åç= ä~ åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉK= lêáÖáå~êá~ãÉåíÉ=ëáíì~í~=áå=ìå=ÉÇáÑáÅáç=éêáî~íç=Åçå=Ççí~òáçJ åá=É=ÇáãÉåëáçåá=áå~ÇÉÖì~íÉ=éÉê=ä~=êáÅÉííáîáí¶=ëá~=~ííì~äÉ=ÅÜÉ éêÉîáëí~I=ä~=åìçî~=ëÅìçä~=≠=~íí~=~=ÅçåíÉåÉêÉ=QS=~äìååá=Ç~ P=~=R=~ååáK mêáåÅ≤éá=Çá=éêçÖÉííç iÛáåíÉåíç= éÉêëÉÖìáíç= Ç~á= éêçÖÉííáëíá= ≠= èìÉääç= Çá= ÅçåÑÉêáêÉ ~ääÛáåíÉêîÉåíç=ìå=Å~ê~ííÉêÉ=Çá=áååçî~òáçåÉ=äÉÖ~íç=~ää~=ëÑÉê~

`çãÉ=~îÉíÉ=ëÅÉäíç=á=ãçÇÉääá=ç=ëáëíÉãá=Çá=~êêÉÇ~ãÉåíç=~=ãáëìJ ê~=Çá=Ä~ãÄáåçÒ\=q~äÉ=ëéÉÅáÑáÅáí¶=Ü~=áåÑäìáíç=ëìääÉ=îçëíêÉ=ëÅÉäíÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ\ mÉê= äÛ~êêÉÇ~ãÉåíç= áåíÉêåç= Åá= ëá~ãç= äáãáí~íá= ~Ç= ìå~= ëÉäÉòáçåÉ ÇÉääÉ=éêçÇìòáçåá=éáª=áåíÉêÉëë~åíá=Ç~=ëçííçéçêêÉ=~ääÉ=áåëÉÖå~åíá êáíÉåÉåÇçäÉ=äÉ=éáª=èì~äáÑáÅ~íÉ=éÉê=ìå~=ëÅÉäí~=ÅçêêÉíí~K=^ÄÄá~ãç ~åÅÜÉ=éÉåë~íç=ÅÜÉI=ëÉ=ëá~ãç=êáìëÅáíá=~=éêçÖÉíí~êÉ=ìå=Äìçåç ëé~òáçI=Éëëç=éì∂=~ÅÅçÖäáÉêÉ=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=á=åìçîá=ÉäÉãÉåíá=ÅÜÉ=îá~ îá~= éçëëçåç= ÉëëÉêÉ= áåíêçÇçííá= éÉê= êáëéçåÇÉêÉ= ~ä= ãìí~êÉ= ÇÉääÉ ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉá=Ä~ãÄáåáK

qÉêÉë~=cÉê~Äçäá

^êÅÜáçãÉíê~=É=_` ëíìÇáçI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=~=`çããÉëë~ÖÖáç=EjåFK=fåíÉêåçK

clorj=ORDINI

~=Åìê~=Çá=k~Çáê=q~ê~å~


18

^êÅÜáçãÉíê~=É=_` ëíìÇáçI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=~=`çããÉëë~ÖÖáç=EjåFK=oÉåÇÉêáåÖK

ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÄáçÅäáã~íáÅ~I= É= Çá= îÉêç= É= éêçéêáç= î~äçêÉ ~ÖÖáìåíç=~ëëáãáä~ÄáäÉ=~ä=íÉã~=ÇÉääÛbÅçJpÅìçä~I=É=Åáç≠=~Ç ìå~= é~êíáÅçä~êÉ= ~ííÉåòáçåÉ= åÉä= ÅçëíêìáêÉ= ÅÜÉ= ëá= íê~ÇìÅÉ åÉääÛìíáäáòòç=ëíê~íÉÖáÅç=Çá=ã~íÉêá~äá=É=íÉÅåçäçÖáÉ=ÅÜÉ=Çìê~åJ íÉ=áä=äçêç=ÅáÅäç=Çá=îáí~I=Ç~ääÛìëç=~ää~=ÇáëãáëëáçåÉ=ç=~ä=êáÅáÅäçI åçå= åìçÅÅá~åç= å¨= ~ääÛìçãç= å¨= ~ääÛ~ãÄáÉåíÉI= ã~= ëá~åç îçäíÉ= ~Ç= ìåÛçííáãáòò~òáçåÉ= ÇÉääÉ= êáëçêëÉ= É= ~ä= êáëé~êãáç ÉåÉêÖÉíáÅçK=q~äá=êáÑäÉëëáçåá=ëá=ëçåç=ÅçåÅêÉíáòò~íÉ=åÉá=éêáåÅáJ é~äá= êÉèìáëáíá= Çá= éêçÖÉííçW ÑäÉëëáÄáäáí¶ ÇÉÖäá= ëé~òá= ~Ç~íí~Äáäá ~Ç=ÉîÉåíì~äá=î~êá~òáçåá=Çá=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç=ç=~ää~=éêÉÇáJ ëéçëáòáçåÉ= ÇÉääÛáåëí~ää~òáçåÉ= Çá= áãéá~åíá= ~= Ä~ëëç= áãé~ííç ~ãÄáÉåí~äÉI=áåíÉÖê~Äáäá=Åçå=èìÉääá=ÉëáëíÉåíáX=ÉÅçJëçëíÉåáÄáJ äáí¶ ãÉÇá~åíÉ=äÛìëç=Çá=ã~íÉêá~äá=É=íÉÅåçäçÖáÉ=ÉÅçJÅçãé~íáJ ÄáäáI=áå=Öê~Çç=Çá=êáÇìêêÉ=äÛáãé~ííç=~ãÄáÉåí~äÉ=ÇÉääÛáåíÉêîÉåíç ÉÇáäáòáç= É= Çá= áãéáÉÖ~êÉ= êáëçêëÉ= êáååçî~ÄáäáX= ëáÅìêÉòò~ ÇÉää~ Ñçêã~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=É=~íçëëáÅáí¶=ÇÉääÉ=ÅçãéçåÉåíáK iÛÉÇáÑáÅáç= ≠= ~Ç= ìå= éá~åç= Åçå= ìå= áãéá~åíç= éä~åáãÉíêáÅç äáåÉ~êÉI= ãçäíç= ëÉãéäáÅÉ= ã~= ÉëíêÉã~ãÉåíÉ= ÉÑÑáÅ~ÅÉK mêÉîÉÇÉ= ä~= ÇáëäçÅ~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ~ìäÉI= ÇÉëíáå~íÉ= ~= íìííÉ= äÉ ~ííáîáí¶=ÇáÇ~ííáÅÜÉ=åçêã~äá=~=í~îçäáåç=É=~ääÉ=~ííáîáí¶=ÇáÇ~ííáJ ÅÜÉ=ëéÉÅá~äáI=~=ëìÇ=áå=~ÑÑ~ÅÅáç=îÉêëç=áä=Öá~êÇáåç=áåíÉêåçK=q~äá ëé~òáI= çééçêíìå~ãÉåíÉ= ~ääÉëíáíáI= çëéáí~åç= á= Ä~ãÄáåá Çìê~åíÉ=áä=éÉêáçÇç=ÇÉää~=ëçããáåáëíê~òáçåÉ=ÇÉá=é~ëíáK=få=éçëáJ òáçåÉ=ÅÉåíê~äÉ=ìå=îçäìãÉ=ëéçêÖÉåíÉ=ê~ÅÅÜáìÇÉ=áä=ÄäçÅÅç=ÇÉá

ëÉêîáòá=êáëÉêî~íá=~Öäá=~äìååáK=^=åçêÇI=áå=~ÑÑ~ÅÅáç=îÉêëç=ä~=Ä~êJ êáÉê~=~åíáêìãçêÉI=ëçåç=éçëáòáçå~íá=á=äçÅ~äá=êáëÉêî~íá=~Öäá=çéÉJ ê~íçêá= É= ä~= ÅìÅáå~K= ^ä= ÅÉåíêç= áä= ÅçååÉííáîçI= Åçå= ìåÛ~äíÉòò~ áåÑÉêáçêÉ=êáëéÉííç=~ää~=ëíêìííìê~=Çá=ÅçéÉêíìê~=Åìêî~=éÉê=åçå áåíÉêÑÉêáêÉ=îáëáî~ãÉåíÉ=Åçå=ä~=ëì~=Åçåíáåìáí¶I=ÇÉäáãáí~íç=Ç~ é~êÉíá=~ííêÉòò~íÉK mêáåÅ≤éá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÄáçÅäáã~íáÅ~ fä=éêçÖÉííç=ëá=≠=ëîáäìéé~íç=ëÉÖìÉåÇç=äÉ=êÉÖçäÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~=ÄáçÅäáã~íáÅ~I=ëÉÅçåÇç=Åìá=äÛÉÇáÑáÅáç=é~ëëáîç=≠=áå=Öê~Çç Çá= ~ÅÅìãìä~êÉ= Å~äçêÉ= ÇÛáåîÉêåç= É= ÇáëéÉêÇÉêäç= ÇÛÉëí~íÉI ~ííê~îÉêëç=äÉ=éêáåÅáé~äá=ëíê~íÉÖáÉW=~éÉêíìê~=îÉêëç=ëìÇI=ÅÜáìJ ëìê~=îÉêëç=åçêÇI=ìíáäáòòç=Çá=ã~ëë~=éÉê=äÛáãã~Ö~òòáå~ãÉåJ íç= ÇÉääÛÉåÉêÖá~= ÉÇ= ÉèìáäáÄêáç= íÉêãáÅçK= iáãáí~åÇç= äÉ= é~êíá îÉíê~íÉ=îÉêëç=åçêÇ=É=ÅçåÅÉåíê~åÇçäÉ=îÉêëç=áä=ÑêçåíÉ=ãÉêáJ Çáçå~äÉ=Åçå=ìå=ÑçêíÉ=ëéçêíç=ÉÇ=ìå=ëáëíÉã~=Çá=ëÅÜÉêã~íìê~I äÉ=~ìäÉ=êáëìäí~åç=éêçíÉííÉ=Ç~ääÛÉÅÅÉëëáîç=áêê~ÖÖá~ãÉåíç=ëçä~J êÉ=Éëíáîç=É=Ç~ääÛáåçééçêíìå~=ÉëéçëáòáçåÉ=~ä=êáÖçêÉ=áåîÉêå~äÉK råÛ~äíê~=Å~ê~ííÉêáëíáÅ~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ëíêÉíí~ãÉåíÉ=äÉÖ~í~=~ääÛ~J ëéÉííç=ÄáçÅäáã~íáÅçI=Åáç≠=~ä=ÄÉåÉëëÉêÉ=ÇÉääÛáåÇáîáÇìç=Éåíêç=áä ëìç=~ãÄáÉåíÉ=ÅçëíêìáíçI=≠=äÛçííáãáòò~òáçåÉ=ÇÉä=éêçÅÉëëç=Çá ê~ÑÑêÉëÅ~ãÉåíç= é~ëëáîçW= ëá~= ä~= ÅçéÉêíìê~= ÅÜÉ= áä= ëçä~áç= ~ íÉêê~=ëçåç=îÉåíáä~íá=É=éÉêãÉííçåç=ìå~=ÅáêÅçä~òáçåÉ=ÇÉääÛ~êá~ ÅÜÉ= Ö~ê~åíáëÅÉ= ìå= ãáÅêçÅäáã~= áåíÉêåç= çííáã~äÉK= iÛÉÇáÑáÅáçI


ÇÉÑáåáíç= ëÉÅçåÇç= á= éêáåÅ≤éá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÄáçÅäáã~íáÅ~= ä~ åçëíê~=íÉêò~=éÉääÉI=ÇÉîÉ=Ö~ê~åíáêÉ=ìå~=Äìçå~=íê~ëéáê~òáçåÉW áä=éêçÖÉííç=éêÉîÉÇÉ=ÇìåèìÉ=ä~=ëÅÉäí~=Çá=ã~íÉêá~äá=Çá=çêáÖáåÉ å~íìê~äÉ= éÉê= íìííá= Öäá= áëçä~åíáW= é~ååÉääá= Çá= ëìÖÜÉêçI= ÑáÄê~= Çá äÉÖåç=É=äÉÖåç=ãáåÉê~äáòò~íçK=däá=áåÑáëëáI=áå=~ääìãáåáç=~=í~Öäáç íÉêãáÅçI= ëçåç= ÅçêêÉÇ~íá= Ç~= îÉíêç= Å~ãÉê~= Çá= ëéÉëëçêÉ ÅçãéäÉëëáîç=Çá=PP=ããK

pÅÜÉÇÉ=íÉÅåáÅ~ `çããáííÉåíÉW=`çãìåÉ=Çá=`çããÉëë~ÖÖáç mêçÖÉííáëíáW=^êÅÜáçãÉíê~=E~êÅÜK=dìëÉééÉ=dê~ÇÉää~F=É= _` ëíìÇáç=E~êÅÜK=píÉÑ~åç=`çêå~ÅÅÜáåáF nì~Çêç=ÉÅçåçãáÅçW=SNMKMMMIMM=€ aáíí~=ÉëÉÅìíêáÅÉW=bäÉííêçäìñ=ëKêKäK=wÉîáç=EsêF qÉãéáëíáÅ~W=éêçÖÉíí~òáçåÉ=OMMQJMRX=êÉ~äáòò~òáçåÉ=OMMSJMT dÉåòá~å~=_Éêíçåá=É s~äÉêáç=mÉÇêçåá

Scuola materna con asilo nido a Valeggio sul Mincio mêçÖÉíí~êÉ=ìåç=ëé~òáç=ëÅçä~ëíáÅç=éÉê=Ä~ãÄáåáI=ìå=Öá~êÇáJ åçÒ= éÉê= ä~= äçêç= ÉÇìÅ~òáçåÉI= áä= éêáãç= ëé~òáç= ÉëíÉêåç= ÅÜÉ ~ÑÑêçåí~åç=É=ÅÜÉ=ÑçêëÉ=ëá=éçêíÉê~ååç=ÇÉåíêç=åÉääÉ=ëÉåë~J òáçåá=Çá=çÖåá=ëÅìçä~=ëìÅÅÉëëáî~=≠=ìå~=êÉëéçåë~Äáäáí¶=ãáëìJ ê~ÄáäÉ=~=èìÉää~=ÇÉä=Åçãéáíç=ÇÉääç=ëíÉëëç=ÉÇìÅ~íçêÉK páÖåáÑáÅ~=~ÑÑêçåí~êÉ=äÉ=Çáå~ãáÅÜÉ=ÇÉää~=ÅêÉëÅáí~I=éÉåë~êÉ=~ Ä~ãÄáåá=ÅÜÉ=ÉëéÉêáãÉåí~åç=éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=ìå=ãçåÇç Éëíê~åÉç= ~ää~= Ñ~ãáÖäá~I= åÉä= èì~äÉ= ÇÉîçåç= ê~ééçêí~êëá= ~Ç ~äíêá= Ä~ãÄáåá= ëÉåò~= ÉëëÉêÉ= éáª= áä= ÅÉåíêç= ÇÉääÛ~ííÉåòáçåÉI ÇáîÉåí~åÇç=ìåç=íê~=~äíêáI=É=ÅÜÉ=ÇÉîçåç=áãé~ê~êÉ=~=ãìçJ îÉêëáI=Åçãéçêí~êëáI=ÅçåÇáîáÇÉêÉ=ÖáçÅÜá=É=ëé~òáI=ÅçåÑêçåí~êJ ëá=Åçå=Éí¶=ÇáîÉêëÉK fä= éêçÖÉííç= ÇÉää~= ëÅìçä~= éÉê= äÛáåÑ~åòá~= å~ëÅÉ= Åçå= ìå= éÉêJ Åçêëç=éêçÖÉííì~äÉ=é~êíÉÅáé~íçI=ÅçåÇáîáëç=Åçå=áä=éÉêëçå~äÉ ÇçÅÉåíÉI=Åçå=áä=èì~äÉ=ëçåç=ëí~íÉ=~å~äáòò~íÉ=äÉ=ÅçãéäÉëëÉ áåíÉê~òáçåá= ÉÇìÅ~íáîÉ= íê~ÇçííÉ= ~ííê~îÉêëç= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= áå ëé~òá=Ñáå~äáòò~íáI=áå=ÑçêãÉ=É=áå=ÑìåòáçåáK= iç=éÉåëá~ãç=ÅçãÉ=ìåç=ëé~òáç=éá~ÅÉîçäÉÒ=É=ÒÇáîÉêíÉåíÉÒI éçëáòáçå~íç=~ä=ÅÉåíêç=Çá=ìå~=î~ëí~=~êÉ~=îÉêÇÉI=åçå=ÅÉêíç ìå~=ëÅ~íçä~=ÅÜáìë~=ÄÉåë±=ìå=áåîçäìÅêç=íê~ëé~êÉåíÉ=É=ÑäÉëJ ëáÄáäÉI=äìãáåçëçI=Åçå=ÅçêêáÇçá=É=ëé~òá=Åçãìåá=~ãéá=É=êáÅçJ åçëÅáÄáäáI=Åçå=îÉíê~íÉ=ëìä=é~êÅçI=É=Åçå=ëÉòáçåá=E~êÉÉ=ëéÉÅáJ ÑáÅÜÉ=éÉê=äÛìåáí¶=Çá=Åä~ëëÉF=éêçíÉííÉI=íê~åèìáääÉI=Çáëí~åíá=Ç~ä é~ëë~ÖÖáç= ÅçãìåÉI= É= Ççí~íÉ= Çá= ÉëíÉåëáçåá= å~íìê~äá= ~ääÛÉJ ëíÉêåçI=ÅÜÉ=~ÄÄá~ãç=ÇÉåçãáå~íç=~ìäÉ=îÉêÇáÒI=Ò~ìäÉ=~ääÛ~J éÉêíçÒK= i~= ëÅìçä~= j~íÉêå~= Çá= s~äÉÖÖáç= ëìä= jáåÅáçI= ≠= éêçÖÉíí~í~ éÉê=åçîÉ=ëÉòáçåá=éáª=ëé~òá=éÉê=ÅìÅáå~=É=ãÉåë~I=ÇçêãáíçJ êáç= É= ~ííáîáí¶= ÅçãéäÉãÉåí~êáI= Åçå= ~ååÉëëç= ìå= ~ëáäç= åáÇç éÉê=íêÉåí~=Ä~ãÄáåá=ëìÇÇáîáëç=áå=íêÉ=ëÉííçêá=Åçå=ìå=Öê~åÇÉ ëé~òáçJíÉåÇ~=ÅçãìåÉ=éÉê=á=ÖáçÅÜá=~ä=ÅçéÉêíçK iç= ëé~òáç= ~êÅÜáíÉííçåáÅç= ëá= ëîáäìéé~= ÅçãÉ= ìå= îÉåí~Öäáç çîîÉêç=ìå=Åçåíáåììã Çá=ëé~òá=~ííÉëí~íá=ëìä=ÅçêêáÇçáç=ÅìêîçK lÖåá= ëÉòáçåÉ= ≠= Åçãéçëí~= Çá= ~ìä~I= ëéçÖäá~íçáç= É= Ä~ÖåáI

dÉåòá~å~=_Éêíçåá=É=s~äÉêáç=mÉÇêçåáI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=~= s~äÉÖÖáç=ëìä=jáåÅáç=EsêFK=sáëí~=ÇÉääÛáåÖêÉëëçK

ÄÉå=ÇÉÑáåáíá=É=~ëëÉÖå~íá=~Ç=çÖåá=ëáåÖçä~=ìåáí¶=ëÅçä~ëíáÅ~I áå=ãçÇç=ÅÜÉ=íìííÉ=äÉ=çéÉê~òáçåá=ÅÜÉ=ìå=ÄáãÄç=ëîçäÖÉI=Ç~ èì~åÇç=Éåíê~=åÉääÛÉÇáÑáÅáç=~=èì~åÇç=ÇáëéçåÉ=äÉ=ëìÉ=ÅçëÉ åÉääÛ~êã~ÇáÉííçI=~=èì~åÇç=ÖáçÅ~=åÉää~=Åä~ëëÉ=~=èì~åÇç=ëá ä~î~= äÉ= ã~åáI= ëá~= çÅÅ~ëáçåÉ= Çá= ÅêÉëÅáí~= ÉÇìÅ~íáî~= É ~ééêÉåÇáãÉåíçK= iÛ~ìä~=Ü~=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=Éëé~åÇÉêëá=~ääÛÉëíÉêåç=ëì=ìå=ÅçêJ íáäÉ= Çá= éÉêíáåÉåò~= É= ~ääÛáåíÉêåç= ëìä= ä~íç= çééçëíç= ÇÉä= ÅçêêáJ Ççáç=ëçåç=ìÄáÅ~íá=Öäá=ëé~òá=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=áåíÉÖê~íáîÉ=ÅÜÉ=ëá ~éêçåç= Åçå= Öê~åÇá= îÉíê~íÉ= îÉêëç= ä~= ÅçêíÉ= áåíÉêå~= ÇçîÉ ëçåç=ëáíì~íá=Öê~å=é~êíÉ=ÇÉá=ÖáçÅÜá=~ääÛ~éÉêíçI=É=ÅÜÉ=ÅçåÑáJ å~=Åçå=áä=Öá~êÇáåç=ÇÉääÛ~ëáäç=åáÇçK= j~íÉêá~äá=Çá=Ñáåáíìê~I=Åçäçêá=É=ëáãÄçäçÖáÉ=ÇáéáåíÉ=ëìääÉ=ãìê~J íìêÉ=ç=áåí~êëá~íÉ=åÉä=é~îáãÉåíçI=ëçåç=éÉåë~íÉ=éÉê=áÇÉåíáÑáJ Å~êÉ=äÉ=ëáåÖçäÉ=ìåáí¶=É=éÉê=Ñ~Åáäáí~êÉ=á=Ä~ãÄáåá=~=êáÅçåçëÅÉJ êÉ=á=äçêç=éÉêÅçêëáI=á=äçêç=ëé~òá=ëéÉÅáÑáÅá=É=äÉ=Ñìåòáçåá=Çá=çÖåá ~ãÄáÉåíÉK ^=ÅÉêåáÉê~=íê~=äÛ~ëáäç=åáÇç=É=ä~=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=ëçåç=ìÄáJ Å~íá=á=ëÉêîáòá=ÖÉåÉê~äá=èì~äá=ä~=ÅìÅáå~I=á=ÇÉéçëáíáI=äÛ~ãÄìä~J íçêáç=ãÉÇáÅçI=Öäá=ëéçÖäá~íçá=éÉê=Öäá=~ÇÇÉííáI=É=~ä=éá~åç=áåíÉêJ ê~íç= ä~= ÅÉåíê~äÉ= íÉêãáÅ~K= qìíí~= ä~= ëíêìííìê~= éçÖÖá~= ëì= ìå é~îáãÉåíç=~Éê~íç=É=ä~=ÅçéÉêíìê~=≠=~=Ñ~äÇÉ=î~êá~ãÉåíÉ=~êíáJ Åçä~í~=~=Ççééá~=éÉääÉ=Åçå=áåíÉêéçëí~=îÉåíáä~òáçåÉ=ëíìÇá~í~ éÉê=áä=ÄÉåÉëëÉêÉ=ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉK=mÉê=äç=ëíÉëëç=ãçíáîç=ëá=≠ ëÅÉäíç=Çá=~Ççíí~êÉ=áä=ëáëíÉã~=Çá=êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=~=é~îáãÉåJ íçK=f=ã~íÉêá~äá=Çá=Ñáåáíìê~I=á=ëÉêê~ãÉåíá=ÉëíÉêåá=áå=~ääìãáåáçI=äÉ éçêíÉ=áåíÉêåÉ=áå=äÉÖåçI=áä=é~îáãÉåíç=áå=ms`=É=äÉ=íáåíÉÖÖá~J íìêÉ= ÇÉääÉ= ãìê~íìêÉ= áåíÉêåÉ= ÅçåÅçêêçåç= Åçå= äÉ= éêçéêáÉ Åçäçê~òáçåáI=ÇáëÉÖåá=É=ëáãÄçäá=~=ÇÉäáåÉ~êÉ=Öäá=ëé~òá=É=éÉêJ Åçêëá=É=äÉ=Ñìåòáçåá=ÇÉÖäá=~ãÄáÉåíáK=

dK=_K=É=sK=mK=

clorj=ORDINI

19


20

Milano ~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~ fä=íÉã~=îáÉåÉ=ëîáäìéé~íç=ëÉÅçåÇç=éáª=~ëéÉííáW=êáÖì~êÇç=~ää~ ëéÉÅáÑáÅ~= Ñçêã~òáçåÉ= ÇÉá= éêçÖÉííáëíáI= ^äÄÉêíç= `~ãéçäìåJ ÖÜá=Åá=Ü~=áåîá~íç=ìå=ÅçåíêáÄìíç=Çá=éêÉëÉåí~òáçåÉ=ÇÉääÉ=~ííáJ îáí¶=ÇÉääÛlëëÉêî~íçêáç=mêçÖÉííç=_~ãÄáåçI=ÅÉåíêç=Çá=ÇçÅìJ ãÉåí~òáçåÉ=É=Çá=êáÅÉêÅ~=~ííáîç=éêÉëëç=ä~=c~Åçäí¶=Çá=aÉëáÖå ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçK=oáÖì~êÇç=~ääÉ=áëíáíìòáçåá=ÉëéêÉëJ ë~ãÉåíÉ= ÇÉÇáÅ~íÉ= ~á= Ä~ãÄáåáI= ~ää~= ÅêÉ~íáîáí¶I= ~ä= ÇáîÉêíáJ ãÉåíçI=Åáíá~ãç=áä=jr_^=Ó=jìëÉç=ÇÉá=Ä~ãÄáåá=Çá=jáä~åçK oáÖì~êÇç=áåÑáåÉ=~ääÛ~ííì~òáçåÉ=Çá=ëíêìííìêÉ=ëÅçä~ëíáÅÜÉ=éÉê äÛáåÑ~åòá~I= ~= ëÉÖìáíç= Çá= ÅçåÅçêëá= Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉI= åÉää~ éêçîáåÅá~=Çá=jáä~åçI=ëá=êáäÉî~åç=É=ëá=éêÉëÉåí~åç=Çá=ëÉÖìáíç íêÉ=éêçÖÉííá=éçêí~íá=~Ç=~ííì~òáçåÉ=Ç~á=äçêç=êáëéÉííáîá=îáåÅáíçJ êá=åÉÖäá=ìäíáãá=~ååáK

Bambini e architettura

jr_^=Åçää~Äçê~=Åçå=ä~=ëçÅáÉí¶=`áíóiáÑÉ=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉä=m~ä~òòç=ÇÉääÉ=pÅáåíáääÉI=ÅÜÉ=Ççîê¶=ÇáîÉåí~êÉ=áä=éáª=Öê~åÇÉ ÅÉåíêç= Åìäíìê~äÉ= éÉê= á= Ä~ãÄáåá= áå= bìêçé~I= éÉê= Ç~êÉ= ëé~òá= É çééçêíìåáí¶=~=Ä~ãÄáåá=É=Öáçî~åá=ëçííç=á=NU=~ååáK=p~ê¶=êáÅ~î~J íç=~=jáä~åçI=~á=ã~êÖáåá=ÇÉä=åìçîç=Öê~åÇÉ=èì~êíáÉêÉ=ÅÜÉ=ëçêJ ÖÉê¶=åÉääÛ~êÉ~=ÇÉääÛÉñ=cáÉê~=Å~ãéáçå~êá~=Åáíí~Çáå~K=i~=ëíêìííìJ ê~=ë~ê¶=êáÅ~î~í~=Ç~ä=êÉÅìéÉêç=ÇÉä=m~ÇáÖäáçåÉ=P=EÉñ=m~ä~òòÉííç ÇÉääç= péçêí= áå= éá~òò~= sf= ÑÉÄÄê~áçFI= Çá= Åìá= áä= éêçÖÉííç= Çá= máÉê m~çäç=j~ÖÖáçê~=ã~åíÉêê¶=äÉ=é~êíá=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=éáª=ëáÖåáÑáJ Å~íáîÉK=kÉä=m~ä~òòç=ë~ê~ååç=çëéáí~íÉ=~ííáîáí¶=ÉÇìÅ~íáîÉI=ÅÜÉ éêáîáäÉÖá~åç=äD~ééêÉåÇáãÉåíç=~ííê~îÉêëç=áä=ÖáçÅç=É=äDÉëéÉêáÉåò~ ÇáêÉíí~= É= ÅÜÉ= éêçãìçîçåç= ä~= Åìêáçëáí¶= É= ä~= ÅêÉ~íáîáí¶I= áå ~ãÄáÉåíá=É=ëáíì~òáçåá=áåìëì~äá=É=ëíáãçä~åíáK=^ääDáåíÉêåç=ëá=íêçîÉJ ê~ååç= ãçëíêÉJÖáçÅçI= ìåç= ëé~òáç= ÇÉÇáÅ~íç= ~ääDÉÇìÅ~òáçåÉ áåíÉêÅìäíìê~äÉI=ä~Äçê~íçêá=ÇD~êíÉ=É=Çá=ãìëáÅ~I=ä~Äçê~íçêá=áëéáê~íá ~ä= ä~îçêç= Çá= _êìåç= jìå~êáI= ìå= íÉ~íêç= É= ìå~= ÄáÄäáçíÉÅ~= éÉê Ä~ãÄáåá=É=ê~Ö~òòáI=ìå~=ëÅìçä~=ÇÉääDáåÑ~åòá~=É=ìå=åáÇçK=f=Ä~ãJ Äáåá=éçíê~ååç=ëÅÉÖäáÉêÉ=íê~=î~êá=íÉãá=É=éêçéçëíÉI=~ëëÉÅçåÇ~åJ Çç=Åçë±=äÉ=éêçéêáÉ=áåÅäáå~òáçåá=É=ëîáäìéé~åÇç=äÉ=éêçéêáÉ=ÇáîÉêJ ëÉ=~Äáäáí¶K i~=ëçÅáÉí¶=`áíóiáÑÉ=åçå=Åá=Ü~=Ñçêåáíç=~äÅìå~=áãã~ÖáåÉ=ÇÉä=éêçJ ÖÉííçK

fä=jr_^=~ä=m~ä~òòç=ÇÉääÉ=pÅáåíáääÉ jìÄ~= Eîá~= j~ííÉç= _~åÇÉääç= NUI= íÉä= MO= QPVUMQMO= J áåÑç]ãìÄ~KáíF=ëá=éêçéçåÉ=ÅçãÉ=äDìåáÅ~=ëíêìííìê~=áå=fí~äá~=ëéÉJ Åá~äáòò~í~= åÉää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= éÉêÅçêëá= Çá= ÖáçÅç= É= ãçëíêÉ áåíÉê~ííáîÉ= éÉê= Ä~ãÄáåáK= kÉ= Ñ~ååç= é~êíÉ= éÉê= á= ëìçá= éêçÖÉííá `êáëíáå~= ^àêçäÇáI= s~äÉêá~= _çííÉääáI= j~êáÉää~= _çííáåçI= p~Äáå~ `~åí~êÉääáI=`áåòá~=`~ííçåáI=cê~åÅÉëÅ~=`Éå~ãá=pé~Ç~I=j~êáå~ ÇÉ= iìÅÅ~I= dáçî~åå~= c~êìÑÑáåáI= `êáëíá~å= iÉçå~êÇáI= _~êÄ~ê~ jÉê~íáI= d~ÄêáÉää~= jçêÉëÉI= `ä~êáëë~= m~î~åI= j~êÅç= mÉååáëáI m~çä~=mçòòçäáåáI=bäáë~=oçí~I=bäáë~=qÉëíçêáK

m^k=~ëëçÅá~íáI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=aêÉë~åç=EjáFK=pÅÜáòòç=éêçëéÉííáÅçK

m^k=~ëëçÅá~íáI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=aêÉë~åç=EjáFK=má~åí~K

pÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=aêÉë~åç=EjáF aÉä=OMMN=≠=áä=ÅçåÅçêëç=éÉê=ä~=pÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=aêÉë~åçI éêçÖÉííç=Çá=m^k=~ëëçÅá~íá=Eo~ÑÑ~ÉäÉ=É=d~Éí~åç=pÉääÉêáI=Åçää~J Äçê~íçêÉ=bÇÖ~êÇç=m~îÉëáFK fä=éêçÖÉííç=ÉëÉÅìíáîç=êáë~äÉ=~ä=OMMQJOMMRK=i~=ëÅìçä~=EQ=ëÉòáçJ åáI=éáÅÅçä~=é~äÉëíê~=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=äáÄÉêÉI=ëÉêîáòáF=≠=ëí~í~=ìäíáã~J í~=ÉÇ=≠=Éåíê~í~=áå=ÉëÉêÅáòáç=åÉä=OMMSK i~=ëÉòáçåÉI=~=ÇáÑÑÉêÉåò~=ÇÉää~=ÅçåëìÉíìÇáåÉI=ëá=~êíáÅçä~=~ä=ëìç áåíÉêåç=áå=ÇáîÉêëá=ëé~òá=êáëÉêî~íá=~ääÉ=ãçäíÉ=~ííáîáí¶=éê~íáÅÜÉ=É ÇáÇ~ííáÅÜÉ=ÅÜÉ=áä=Ä~ãÄáåç=ëîçäÖÉ=Çìê~åíÉ=ä~=Öáçêå~í~=ëÅçä~ëíáJ Å~W= ëéçÖäá~êëáI= ä~î~êëá= É= ~åÇ~êÉ= ~á= ëÉêîáòá= ~ìíçåçã~ãÉåíÉI ã~åÖá~êÉI=ëîçäÖÉêÉ=~ííáîáí¶=çêÇáå~íÉI=êáéçë~êÉK= fä=Ä~ãÄáåçI=ÅÜÉ=≠=~ää~=ëì~=éêáã~=ÉëéÉêáÉåò~=Ñìçêá=Ç~ääÛ~ãÄáÉåJ íÉ=ÇçãÉëíáÅçI=åçå=Ü~=äÉ=Å~é~Åáí¶=éÉêÅÉííáîÉ=éÉê=çêáÉåí~êëá=áå ~ãÄáÉåíá=î~ëíáI=êáíêçî~=Åçë±=áå=ìå=ìåáÅç=äìçÖç=ä~=ëì~=Å~ë~ÒI ã~=~åÅÜÉ=áä=äìçÖç=ÇÉä=ëìç=ä~îçêçÒ=ç=ÖáçÅçÒK= fä= äìçÖç= ÇÉä= êáéçëçÒ= ëá= ÅçåÑáÖìê~= ÅçãÉ= ìå~= îÉê~= É= éêçéêá~ ëí~åò~= áå= Åìá= á= Ä~ãÄáåá= éçëëçåçI= áå= ã~åáÉê~= åçå= Ñçêã~äÉI


êáéçë~êÉI=ã~=~åÅÜÉ=íê~åèìáää~ãÉåíÉ=ëÑçÖäá~êÉ=äáÄêá=ç=~ëÅçäí~êÉ äÛÉÇìÅ~íêáÅÉ=ãÉåíêÉ=ê~ÅÅçåí~=ìå~=Ñá~Ä~K lÖåá= ëÉòáçåÉ= ≠= Ççí~í~= Çá= ìåÚÒ~ìä~Ò= ~ääÛ~éÉêíç= éÉê= ëîçäÖÉêÉI åÉää~= ëí~ÖáçåÉ= éêçéáòá~I= äÉ= ~ííáîáí¶= Çá= ÖáçÅç= äáÄÉêç= É= äÉ= éêáãÉ ÉëéÉêáÉåòÉ=~=Åçåí~ííç=Åçå=ä~=íÉêê~W=ëÉãÉåò~áI=éáÅÅçäÉ=~áìçäÉ éÉê=ëÉãáå~=Çá=Ñáçêá=çÇ=çêí~ÖÖáK pÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=iáëÅ~íÉ=EjáF mÉê=ä~=pÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=iáëÅ~íÉ=Ó=ÅçåÅçêëç=ÇÉä=OMMN=Ó=áä=éêçJ ÖÉííáëí~=EëíìÇáç^o`e=Ó=dáçî~ååá=`~ë~äáåìçîç=Åçå=j~êá~=qÉJ êÉë~=p~åòçI=o~ÑÑ~ÉäÉ=^äóI=c~Äêáòáç=m~é~ê~òòçI=i~ìê~=`~ãéçäçF ëá=≠=éçëíç=áä=éêçÄäÉã~=Çá=èì~äÉ=ÑçëëÉ=ä~=îáëí~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~ Ç~ääÛ~äíç=É=áä=ëìéÉê~ãÉåíç=ÇÉä=ÅçåÅÉííç=Çá=íÉííçK fåÑ~ííáI=äÛÉÇáÑáÅáç=≠=áåëÉêáíç=áå=ìåÛ~êÉ~=Åçåíçêå~í~=Ç~=é~ä~òòá=Çá ëî~êá~íá=éá~åá=éáª=~äíá=É=Çá=Éëë~=ëÉ=åÉ=ÅçÖäáÉ=ä~=îáëí~=Ç~=î~êá=éìåíá

pÅìçä~=ã~íÉêå~=åÉää~=aëã=J=aÉìíëÅÜä~åÇ=pÅÜìäÉ=j~áä~åÇ= i~=åìçî~=ëÅìçä~=ã~íÉêå~I=Åçå=~ãéäá~ãÉåíç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ÉëáJ ëíÉåíÉ= pÅìçä~= ÖÉêã~åáÅ~= Çá= jáä~åç= Ó= aëãÒI= ìäíáã~í~= åÉä OMMTI=≠=Ñêìííç=Çá=ìå=ÅçåÅçêëç=îáåíç=Ç~=j~êáç=_êçÖÖá=É=jáÅÜ~Éä _ìêÅâÜ~êÇíI=åÉä=OMMRK=iÛÉÇáÑáÅáç=êáÇÉÑáåáëÅÉ=äÛáëçä~íçI=áå=ãçÇç Ç~=çííÉåÉêÉ=ìåÛÉÇáÑáÅ~òáçåÉ=éÉêáãÉíê~äÉ=ÇÉä=Åçãé~êíç=ëÅçä~J ëíáÅç= É= ÅçãéäÉí~= áä= Ñ~ÄÄêáÅ~íç= ÉëáëíÉåíÉ= Åçå= ìå~= íçêêÉI= ÅÜÉ ~ííêáÄìáëÅÉ=Åçë±=ìå=ëÉÖåç=ÉîáÇÉåíÉ=~ää~=aëãI=åÉä=é~Éë~ÖÖáç ìêÄ~åçK i~=ëÅÉäí~=Çá=éêÉÅáë~êÉ=ãçêÑçäçÖáÅ~ãÉåíÉ=äÛáëçä~íç=ÅçåëÉåíÉ=Çá ëáíì~êÉ=äÛ~ëáäç=áå=ìå=áåíÉêåçI=áå=ìå=é~ÇáÖäáçåÉ=~Ç=ìå=éá~åçI=Öê~J Ççå~íç= ÉÇ= ~êíáÅçä~íçI= áå= ãçÇç= Ç~= ~ÅÅçÖäáÉêÉ= ìå= î~ëíç= íÉííç Öá~êÇáåçI=ìëìÑêìáÄáäÉ=Ç~Öäá=~ääáÉîá=éáª=Öê~åÇáK iÛáåÇáîáÇì~äáí¶=ÇÉää~=ëÅìçä~=ã~íÉêå~I=ÅçãÉ=é~êíÉ=ÇÉä=ÅçãéäÉëJ ëç=ëÅçä~ëíáÅçI=≠=êÉë~=éçëëáÄáäÉ=Ç~ääÛ~êíáÅçä~òáçåÉ=ÇÉä=éêçÖÉííçI

j~êáç=_êçÖÖá=É=jáÅÜ~Éä=_ìêÅâÜ~êÇíI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=åÉää~=aëã=J=aÉìíëÅÜä~åÇ=pÅÜìäÉ=j~áä~åÇK=

21 clorj=ORDINI

píìÇáç=^o`eI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=Çá=iáëÅ~íÉ=EjáFK

Çá=îáëí~K=Ð=ëí~í~=ëçéê~ååçãáå~í~=arj_lÒI=éÉê=ä~=ëì~=Ñçêã~ Çá=ÉäÉÑ~åíÉI=éÉêÅÉéáÄáäÉ=éêçéêáç=Ç~=îáëíÉ=òÉåáí~äá=É=ÇáëÉÖå~í~=éÉê ÉëëÉêÉ=ÖçÇìí~=~ÑÑ~ÅÅá~åÇçëá=Ç~ääÉ=ÑáåÉëíêÉ=ÇÉá=éá~åá=~äíáI=çäíêÉ ÅÜÉ=åÉääÛìëç=èìçíáÇá~åç=áëíáíìòáçå~äÉK i~=ëÅìçä~I=áå~ìÖìê~í~=åÉä=OMMRI=çëéáí~=NRM=Ä~ãÄáåá=áå=NKRRM ãè=Çá=ÉÇáÑáÅ~íç=éÉê=ìå~=ÅìÄ~íìê~=Çá=ãÅ=SKMMM=ÅáêÅ~K pá=éêÉëÉåí~=ÅçãÉ=ìå=áåÅ~ëíêç=Çá=îçäìãáI=î~êá~ãÉåíÉ=ÅçåÑçêJ ã~íáI=ê~ééêÉëÉåí~íáîá=ÇÉä=ÅçåÅÉííç=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÅçãÉ=ëÅìäíìJ ê~I=Åçå=äÛìíáäáòòç=Çá=Åçäçêá=Ä~ëÉI=Çá=íçåç=Å~äÇçI=íáéáÅá=ÇÉá=ÖáçÅÜá ÇÉá=Ä~ãÄáåá=Eá=iÉÖçÒ=ëçéê~ííìííçI=ã~=~åÅÜÉ=äç=ëÅáîçäçI=äÛ~äí~J äÉå~I=á=ÅìÄáF=É=äáåÉÉ=ÅÜÉ=é~êíçåç=Åçå=~åÇ~ãÉåíç=ëáåìçëç=É ãçêÄáÇçI=ÇÉäáåÉ~åÇç=ä~=ëÅÜáÉå~=Çá=ìå=ÉäÉÑ~åíÉ=E~êÉÉ=Çá=~ííáîáí¶ äáÄÉêÉI= ~ìäÉ= ãìäíáÑìåòáçåÉI= éá~òò~= ÅçéÉêí~FI= éÉê= ÇáîÉåáêÉ= éçá ÉëëÉåòá~äá=åÉääÉ=~êÉÉ=ÅçãéêÉåÇÉåíá=äÉ=~ìäÉ=É=äÉ=~ííáîáí¶=çêÇáå~J íÉ=áå=ÖÉåÉêÉI=Åçå=çÖåá=~êÉ~I=ÅçãìåèìÉI=Ççí~í~=Çá=ìå~=éêçéêá~ áÇÉåíáí¶I=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=äÉÖÖáÄáäÉ=É=êáÅçåçëÅáÄáäÉ=Ç~ä=ÑêìáíçêÉK


22

j~êáç=_êçÖÖá=É=jáÅÜ~Éä=_ìêÅâÜ~êÇíI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=åÉää~=aëã=J=aÉìíëÅÜä~åÇ=pÅÜìäÉ=j~áä~åÇK==

ëá~=ëìä=éá~åç=ÇÉää~=ãçêÑçäçÖá~=~=ëÅ~ä~=ìêÄ~å~I=Åçå=á=ëìçá=çÄáÉíJ íáîá=Çá=êáÅìÅáíìê~I=ëá~=éÉê=ä~=ÇÉÅáëáçåÉ=Çá=ÅçåÑÉêáêÉ=~ääÛ~ëáäç=ìå~ éêÉÅáë~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=íáéçäçÖáÅ~=~=ãáëìê~=ÇÉä=Ä~ãÄáåçK i~= ÅêÉ~òáçåÉ= Çá= ëáåÖçäÉ= ìåáí¶= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ= ÅçêêáëéçåÇÉåíá ~ääÉ= ìåáí¶= éÉÇ~ÖçÖáÅÜÉ= ~áìí~= á= Ä~ãÄáåá= ~= áÇÉåíáÑáÅ~êëá= Åçå= äç ëé~òáç=ÇÉää~=äçêç=Åä~ëëÉI=ëá~=~ääÛÉëíÉêåç=ëá~=~ääÛáåíÉêåçK iÉ=ìåáí¶=ÇÉääÉ=ëáåÖçäÉ=ëÉòáçåáI=äÉ=Ñ~ãáÖäáÉÒI=ëçåç=~=äçêç=îçäí~ ëìÇÇáîáëÉ=áå=ÇìÉ=~êÉÉ=ÇáëíáåíÉW=ä~=Öêçíí~ÒI=~ãÄáÉåíÉ=éêçíÉííáîç áåíêçîÉêëç=EÅÜÉ=ëí~=ëçííç=áä=Öá~êÇáåç=éÉåëáäÉF=É=ä~=ëÉêê~ÒI=ÉëíêçJ îÉêë~I= ~éÉêí~= ëìá= Öá~êÇáåÉííá= áåÇáîáÇì~äá= É= ëÅÜÉêã~í~= Ç~ä= ëçäÉ Ç~ääÉ=îÉäÉ=Öá~ääÉK rå~=î~ëí~=òçå~=ÅçãìåÉ=éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=äáÄÉêÉ=ÑìåÖÉ=Ç~=Öê~åÇÉ ~íêáç=ãìäíáìëç=ÉÇ=≠=ÅçääÉÖ~í~=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=Åçå=áä=Öá~êÇáåç=éêáJ î~íçÒ=ÇÉää~=ëÅìçä~=ã~íÉêå~K= iÉ=ëçäìòáçåá=éêçÖÉííì~äá=ÇÉÇáÅ~åç=ãçäí~=~ííÉåòáçåÉ=~ääÉ=é~êíáJ Åçä~êá= ÉëáÖÉåòÉ= ÇÛáääìãáå~òáçåÉ= ÇÉá= î~êá= ~ãÄáÉåíáI= Åçå= Ñçåíá äìãáåçëÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~íÉ=É=ãìäíáÇáêÉòáçå~äáI=ÅçãÄáå~íÉ=áå=ãçÇç Ç~=ÅêÉ~êÉ=~åÅÜÉ=òçåÉ=Çá=éÉåçãÄê~K i~=äìÅÉ=òÉåáí~äÉ=åÉää~=òçå~=ÇÉÖäá=áåÖêÉëëá=~ääÉ=ëÉòáçåáI=ÇÉá=ëÉêîáJ òá=É=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=äáÄÉêÉI=éêçîÉåáÉåíÉ=Ç~á=ëçéê~äìÅÉI=ÅçåÑÉêáëÅÉ ~Öäá=~ãÄáÉåíá=ìå~=Åçååçí~òáçåÉ=Çá=ëé~òáç=ëçííÉêê~åÉçÒI=êáÅÜá~J ã~åÇç=äÛ~êÅÜÉíáéç=ÇÉää~=Öêçíí~=Åçå=íìííá=á=ãáëíÉêá=Ç~=Éëë~=ÉîçJ Å~íáK kÉä=Öê~åÇÉ=~íêáçI=äÛáääìãáå~òáçåÉ=òÉåáí~äÉ=ëá=~ÄÄáå~=áåçäíêÉ=~ää~

äìÅÉ=ÅÜÉ=Éåíê~=Ç~=ëìÇI=Ç~ä=ëÉêê~ãÉåíç=ëìä=Öá~êÇáåç=éÉåëáäÉK= råÛìäíÉêáçêÉ=ÑçåíÉ=äìãáåçë~I=áå=èìÉëí~=òçå~=éÉê=áä=ÖáçÅçI=≠=Ç~í~ Ç~ää~=äìÅÉ=ÅÜÉ=éÉåÉíê~=ãçäíç=Ñáäíê~í~I=~ííê~îÉêëç=äÉ=ÇìÉ=é~êÉíá îÉíê~íÉ=ÅÜÉ=ÇÉÑáåáëÅçåç=äç=ëé~òáç=ÇÉää~=ãÉåë~K ^ääÛáåíÉêåç=ÇÉääÛ~ëáäç=á=Åçäçêá=ëÉêîçåç=~ääÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉá=ÖêìéJ éáI= ãÉåíêÉ= äÉ= îÉäÉ= Öá~ääÉI= éçëíÉ= ëçéê~= äÉ= ëÉêêÉI= éêçáÉíí~åçI ~åÅÜÉ=èì~åÇç=áä=íÉãéç=≠=ÖêáÖáçI=ìå~=äìÅÉ=Å~äÇ~=É=ëçä~êÉK

oK=dK

j~êáç=_êçÖÖá=É=jáÅÜ~Éä=_ìêÅâÜ~êÇíI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=åÉää~=aëã=J= aÉìíëÅÜä~åÇ=pÅÜìäÉ=j~áä~åÇK=fåíÉêåçK=


clorj=ORDINI

23

j~êáç=_êçÖÖá=É=jáÅÜ~Éä=_ìêÅâÜ~êÇíI=ëÅìçä~=ã~íÉêå~=åÉää~=aëã=J=aÉìíëÅÜä~åÇ=pÅÜìäÉ=j~áä~åÇK==


24

L’Osservatorio Progetto Bambino cê~=äÉ=ãçäíÉéäáÅá=éêçëéÉííáîÉ=Çá=áåÇ~ÖáåÉ=ëîáäìéé~íÉ=~ääDáåíÉêåç ÇÉää~=c~Åçäí¶=ÇÉä=aÉëáÖå=ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçI=ä~=éêçÖÉíí~J òáçåÉ=éÉê=äDáåÑ~åòá~=Ü~I=Ç~=ëÉãéêÉI=çÅÅìé~íç=ìå=éçëíç=ëáÖåáJ ÑáÅ~íáîçK=rå~=ëÉåëáÄáäáí¶=ÅÜÉ=Ü~=êÉÖáëíê~íçI=åÉÖäá=ìäíáãá=~ååáI=ìå~ Åçåíáåì~= ÅêÉëÅáí~= É= ÅÜÉ= Ü~= ãçíáî~íç= ~åÅÜÉ= ä~= ÑçåÇ~òáçåÉ ÇÉääÛlëëÉêî~íçêáç=mêçÖÉííç=_~ãÄáåç Ç~=V=~ååá=~ííáîç=~ääÛáåíÉêJ åç=ÇÉää~=pìÄ=råáí¶=pÉêîáòá=mìÄÄäáÅá=ÇáêÉíí~=Ç~=m~çä~=sáÇìääáI=ìå~ ÇÉääÉ=~êíáÅçä~òáçåá=ÇÉääÛråáí¶=aáÇ~ííáÅ~=É=Çá=oáÅÉêÅ~=aÉëáÖå=ÇÉÖäá fåíÉêåá=~ííáî~=éêÉëëç=áä=aáé~êíáãÉåíç=fka^`lK iÛlëëÉêî~íçêáç=çéÉê~=áå=é~ê~ääÉäç=~ääD~ííáîáí¶=ÇáÇ~ííáÅ~=É=Çá=êáÅÉêJ Å~=ÇÉä=i~Äçê~íçêáç=Çá=i~ìêÉ~=ÇÉä=íÉêòç=~ååç=Çá=aÉëáÖå=ÇÉÖäá fåíÉêåáI=ÉÇ=~ääç=ëîáäìééç=Çá=éêçÖÉííá=Çá=íÉëá=Çá=ä~ìêÉ~I=ëá~=Çá=éêáãç ÅÜÉ=Çá=ëÉÅçåÇç=äáîÉääçI=ëì=íÉã~íáÅÜÉ=áåÉêÉåíá=äÉ=éêçÄäÉã~íáÅÜÉ ÇÉääç= ëé~òáç= áå= êÉä~òáçåÉ= ~ääDáåÑ~åòá~= ÉÇ= ~ääÛÉí¶= Éîçäìíáî~= É= ëá éçåÉ=ÅçãÉ=Å~í~äáòò~íçêÉ=Çá=ëáåÉêÖáÉ==Ñê~=ãçåÇá=ÇáîÉêëáW=èìÉääç ~ÅÅ~ÇÉãáÅçI=áëíáíìòáçå~äÉ=ç=~òáÉåÇ~äÉK fä=mçäáíÉÅåáÅçI=áåÑ~ííáI=Ü~=Ç~=íÉãéç=~Ççíí~íç=ìå~=éêçÑáÅì~=éçäáJ íáÅ~=Çá=Çá~äçÖç=Åçå=äDÉëíÉêåç=ÅÜÉ=äç=éçêí~=~=ëîáäìéé~êÉ=~ííê~îÉêJ ëç=ä~=ëíáéìä~=Çá=~ÅÅçêÇá=Çá=Åçää~Äçê~òáçåÉ=Åçå=~äíêÉ=áëíáíìòáçåáI ëá~=éìÄÄäáÅÜÉ=ÅÜÉ=éêáî~íÉI==éêçÖÉííá=Çá=î~êá~=å~íìê~=~Ç=~äíç=ÅçåJ íÉåìíç=áååçî~íáîçK= lëëÉêî~íçêáç=mêçÖÉííç=_~ãÄáåç ≠=Åçëíáíìáíç=Ç~=ìå=Öêìééç=Çá ÇçÅÉåíá= É= êáÅÉêÅ~íçêá= ÅÜÉ= ÇÉÇáÅ~= ä~= éêçéêá~= ~ííÉåòáçåÉ= ~ä ãçåÇç=ÇÉääDáåÑ~åòá~=É=ÅçåëáÇÉê~=á=Ä~ãÄáåá=ÅçãÉ=ëíêìãÉåíç=Çá áåÇ~ÖáåÉ=éÉê=êáéÉåë~êÉ==~ãÄáÉåíá=É=ëé~òá=ìêÄ~åá=îáîáÄáäá=éÉê=íìííáK i~=ëíêìííìê~=ÑçåÇ~=ä~=ëì~=êáÅÉêÅ~=ëìääÉ=íÉçêáÉ=ÇÉää~=é~êíÉÅáé~òáçJ åÉ=åÉä=éêçÖÉííç=É=áåëÉÖìÉ=ä~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=Çá=é~ê~ãÉíêá=Çá=èì~äáJ í¶=ÅÜÉ=Çá~åç=ëáÖåáÑáÅ~íç=~=ëé~òá=ÇáãÉåíáÅ~íáI=ëÅìçäÉI=ÄáÄäáçíÉJ ÅÜÉI=áåíÉêëíáòá=ìêÄ~åáI=ëé~òá=Çá=ëÉêîáòáç=ÅçåÇçãáåá~äáI=ÅçêíáäáI=ã~ ~åÅÜÉ=éá~òòÉI=ãìëÉá=ÉÇ=çÖÖÉííáK= f=Ä~ãÄáåá=ëçåç=Åçë±=ÅçåëáÇÉê~íá=Ñáäíêá=åÉìíêá=Çá=ëé~òá=åçå=êáëéçåJ ÇÉåíá=~á=ÄáëçÖåá=ÇÉÖäá=ìíÉåíáI=ëçÖÖÉííá=åçå=~ìíçåçãáI=ÅÜÉ=~=Ñ~íáJ Å~= íêçî~åç= ÇáãÉåëáçåá= ÑáëáÅÜÉ= É= éëáÅÜáÅÜÉ= ~ééêçéêá~íÉ= åÉá îçäìãá=ÅÜÉ=~Äáí~åçX=Öäá=ëé~òáI=ã~=~åÅÜÉ=Öäá=çÖÖÉííá=ëÉãéêÉ=é᪠äçåí~åá=Ç~ääDìçãçI=Ç~ä=ëçÖåç=É==Ç~ää~=ÅêÉ~íáîáí¶I=ê~ééêÉëÉåí~åç äÛçÖÖÉííç=Çá=ìå~=êáÅÉêÅ~=Ñáå~äáòò~í~=~=ÇÉÑáåáêÉ=ìå=åìçîç=ÅçåÅÉíJ íç=Çá=èì~äáí¶=ÅÜÉ=íÉåÖ~=Åçåíç=ÇÉä=ÄÉåÉëëÉêÉ=éëáÅçÑáëáÅç=çäíêÉ ÅÜÉ=ÇÉää~=Ñìåòáçå~äáí¶K nì~äáí¶=áå=Öê~Çç=Çá=Çá~äçÖ~êÉ==Åçå=ä~=êÉ~äí¶=Ñ~íí~=Çá=ëáÖåáÑáÅ~íáI ÑçêãÉI= ÅçäçêáI= äìÅá= ÅÜÉ= ~êíáÅçä~åç= Öäá= ëé~òá= éìÄÄäáÅá= Åçå= äÉ ÇáãÉåëáçåá=ÇÉä=ÄÉåÉëëÉêÉ=É=ÇÉääÛ~ÅÅçÖäáÉåò~I=áå=Öê~Çç=~åÅÜÉ Çá=ëìééçêí~êÉ=É=Ñ~îçêáêÉ=äÉ=êÉä~òáçåáK iç=ëé~òáç=éìÄÄäáÅçI==éÉê==ëì~=ëíÉëë~=ÇÉÑáåáòáçåÉI=≠=éÉê=íìííáI çãçäçÖ~åíÉX= Åçë±I= ÄÉåÅܨ= Éëëç= ëá~= ê~ééêÉëÉåí~íáîç= Çá= ìå~ ëçÅáÉí¶I= íêçééç= ëéÉëëç= éÉêÇÉ= ä~= ëéÉÅìä~êáí¶= Åçå= äDìçãç Ñ~ÅÉåÇç=éêÉî~äÉêÉ=~åÅçê~=áä=äáåÖì~ÖÖáç=ÇÉää~=åÉìíê~äáí¶=É=ÇÉää~ ÄìêçÅê~òá~K lÅÅçêêÉI=èìáåÇáI=éÉåë~êÉ=ìå=åìçîç=ãçÇç=Çá=~ÅÅçÖäáÉêÉ=ÇÉääç ëé~òáç=éìÄÄäáÅç=É=ìå=åìçîç=ãçÇç=Çá=Çá~äçÖ~êÉ=Åçå=á=éêçéêá ìíÉåíáI=Ñ~ÅÉåÇçI=èì~åÇç=éçëëáÄáäÉI=ÇÉä=éêçÖÉííç==äç=ëíêìãÉåíç ÇÉää~=é~êíÉÅáé~òáçåÉ=É=ÇÉääÛ~ëÅçäíç=ÇÉá=ÄáëçÖåá=ÉëéêÉëëá=çÇ=áåÉJ ëéêÉëëá=Ç~=é~êíÉ=Çá=èìÉá==ëçÖÖÉííá=ÅÜÉ=åÉ=ÇáîÉêê~ååç=á=ÑêìáíçêáK `á∂=éÉêÅܨ=≠=ëÉãéêÉ=éáª=ìêÖÉåíÉ=êáÅçãéçêêÉ=äÛ~ííì~äÉ=Öê~îÉ ëÅçää~ãÉåíç=íê~=ÅÜá=éêçÖÉíí~=äÉ=~êÅÜáíÉííìêÉI=á=äìçÖÜá=É=ä~=Åáíí¶=É

ÅÜá=äá=~Äáí~I=ã~=~åÅÜÉ=íê~=á=Öê~åÇá=áåíÉêîÉåíá=Çá=ÑêìáòáçåÉ=çÅÅ~J ëáçå~äÉ= ÉÇ= áä= ãáÅêçíÉëëìíç= ìêÄ~åçI= èìÉääç= ÇÉÖäá= ëé~òá= ÇÉää~ èìçíáÇá~åáí¶K fä=ä~îçêç=Ñáåçê~=ëîçäíç=Ü~=êáÖì~êÇ~íç=ä~=ê~ÅÅçäí~=Çá=ÇçÅìãÉåí~J òáçåÉI= ä~= é~êíÉÅáé~òáçåÉ= É= äÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ= Çá= ÅçåîÉÖåá= É ëÉãáå~êá=Ei~=ëÅìçä~=ÇÉá=Ä~ãÄáåáÒI=ÒdáçÅÜá~ãçÅá=ä~=Åáíí~ÒFI=äÉ éìÄÄäáÅ~òáçåá=É=á=éêçÖÉííá=ëì=ÅçããÉëë~I=ÉÇ=≠=ëí~íç=Ñáå~åòá~íç Åçå=á=cçåÇá=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~=ÇD^íÉåÉç=ÉÇ=~ííê~îÉêëç=äÉ=ÅçããÉëJ ëÉ=ëíáéìä~íÉ=Åçå=båíá=éìÄÄäáÅá=ç=~òáÉåÇÉK== mÉê=áä=Ñìíìêç=äÛlëëÉêî~íçêáç=áåíÉåÇÉ=~îî~äÉêëá=~åÅÜÉ=ÇÉääç=ëíêìJ ãÉåíç=Çá=`çêéçê~íÉ=cìåÇê~áëáåÖ éÉê=éçíÉê=ëîçäÖÉêÉ=ìå~=êáÅÉêJ Å~=ÉÇ=ìå~=éêçÖÉíí~òáçåÉ==ëÉãéêÉ=éáª=~ãéá~=É=èì~äáÑáÅ~í~K= iÛ~ííáîáí¶= Çá= êáÅÉêÅ~= ~îîá~í~= Ç~ääÛlëëÉêî~íçêáç= ≠= ÅçåÑäìáí~= åÉÖäá ìäíáãá=~ååá=áå=ìå~=éáª=ëéÉÅáÑáÅ~=ëìÖäá=ëé~òá=ëÅçä~ëíáÅáI=çéÉê~åJ Çç= ëá~= åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉääÉ= ëÅìçäÉ= ëìéÉêáçêá= ~ííê~îÉêëç= ìå~ ëÉêê~í~=êÉä~òáçåÉ=Åçå=ä~=mêçîáåÅá~=Çá=jáä~åçI=éÉê=ä~=êáèì~äáJ ÑáÅ~òáçåÉ=Çá=~äÅìåÉ=éêÉëíáÖáçëÉ=ëÅìçäÉ=ãáä~åÉëá=Efíáë=cÉäíêáJ åÉääáI=fëíáíìíç=`~íí~åÉçI==iáÅÉç=^êíáëíáÅç=_êÉê~I=ÉÅÅKF=ÅÜÉ=áå èìÉääç= ÇÉääÉ= ëÅìçäÉ= áåÑÉêáçêáI= ëì= ÅçããÉëë~= ÇÉä= `çãìåÉ= Çá `~ë~äéìëíÉêJäÉåÖç=åÉää~=éêçîáåÅá~=Çá=içÇáI=éÉê=áä=èì~äÉ=≠=ëí~íç êÉ~äáòò~íç= ìå= éêçÖÉííç= éêÉäáãáå~êÉ= éÉê= äÉ= ~êÉÉ= ~éÉêíÉ= Çá= ìå Å~ãéìë ëÅçä~ëíáÅç=Çá=ãè=OOKMMMK fä=Å~ãéìë ≠=áä=êáëìäí~íç=ÇÉää~=êáéêçÖÉíí~òáçåÉ=ìåáÑáÅ~í~=ÇÉá=ÅçêíáJ äá=Çá=èì~ííêç=ëÅìçäÉ=äáãáíêçÑÉI=ÉäÉãÉåí~êá=É=ãÉÇáÉ=åÉä=ÅÉåíêç=ÅáíJ í~ÇáåçX= Éëëç= éêÉîÉÇÉ= äÛ~ííì~òáçåÉ= éÉê= äçííá= É= Ñáåçê~= ≠= ëí~íç êÉÇ~ííç=áä=éêçÖÉííç=ÇÉÑáåáíáîç=ÇÉá=éêáãá=íêÉ=EëáëíÉã~òáçåÉ=ÇÉää~ ÅÉåíê~äÉ=éá~òò~=ÇÉääÛfåÑçêã~òáçåÉI=ÇÉääÛ~êÉ~=Çá=ëçëí~=ëìä=_êÉãJ Äáçäç=É=ÇÉää~=åìçî~=ãÉåë~=ëÅçä~ëíáÅ~=åÉÖäá=ëé~òá=ÇÉääÛÉñ=åáÇçK Ð= èìÉëí~= ìåÛçéÉê~òáçåÉ= äìåÖáãáê~åíÉ= ÅÜÉ= ~éêÉ= ìå= åìçîç áãéçêí~åíÉ=ëéáê~Öäáç=îÉêëç=ä~=éêçÖêÉëëáî~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=ÇÉääÉ ëÅìçäÉ=Ç~=áëíáíìòáçåá=íçí~äáI=ÅÜáìëÉ=É=áåíêçîÉêëÉI=~=ëáëíÉã~=~éÉêJ íç=ëìä=èì~äÉ=î~äÉ=ä~=éÉå~==áåîÉëíáêÉ=áå=Ççí~òáçåáI=~ííêÉòò~íìêÉ=É èì~äáí¶=~ãÄáÉåí~äÉ=áå=èì~åíç=áãéçêí~åíÉ=êáëçêë~=~åÅÜÉ=éÉê=ä~ Åáíí¶I=ÅêÉ~åÇç=Åçë±=êÉÅáéêçÅÜÉ=ëáåÉêÖáÉ=íê~=ä~=ëÅìçä~=ÉÇ=áä=íÉêêáJ íçêáçK

^äÄÉêíç=`~ãéçäìåÖÜá lëëÉêî~íçêáç=mêçÖÉííç=_~ãÄáåç c~Åçäí¶=ÇÉä=aÉëáÖå mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åç îá~=aìê~åÇç=PUI=OMNRU=jáä~åç íÉäK=MO=OPVV=RUOV É=ã~áäW=çëëÉêî~íçêáçKéêçÖÉííçÄ~ãÄáåç]Üçíã~áäKáíX= é~çä~KîáÇìääá]éçäáãáKáí


Monza e Brianza

25

Le scuole di Luigi Ricci a Monza açîÉåÇç=é~êä~êÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=éÉê=äÛáåÑ~åòá~=áå=êáÑÉêáãÉåíç=~ä íÉêêáíçêáç=Çá=jçåò~=É=ÇÉää~=_êá~åò~I=éáìííçëíç=ÅÜÉ=áääìëíê~êÉ=ìå ëáåÖçäç= áåíÉêîÉåíç= éÉê= èì~åíç= ëáÖåáÑáÅ~íáîçI= ëá= ≠= éêÉÑÉêáíç ~ééêçÑçåÇáêÉ= áä= ÅçåíêáÄìíç= ÇÉíÉêãáå~åíÉ= Ç~íç= Ç~ääÛ~êÅÜáíÉííç iìáÖá=oáÅÅá=~ää~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉä=ëáëíÉã~=ëÅçä~ëíáÅç=ÇÉä=Å~éçJ äìçÖç=Äêá~åòçäç=íê~=Öäá=~ååá=`áåèì~åí~=É=Öäá=~ååá=líí~åí~K=

iìáÖá=oáÅÅáI=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=sçäí~I=NVSPK

iìáÖá=oáÅÅáI=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=máç=`çäçãÄçI=NVSPK

kÉä=ÇçéçÖìÉêê~=jçåò~=~îÉî~=ÅçåçëÅáìíç=ìå~=ÑçêíÉ=ÅêÉëÅáí~ ìêÄ~åáëíáÅ~= ~ÅÅçãé~Öå~í~= Ç~= ìå= áåÅêÉãÉåíç= ÇÉãçÖê~ÑáÅç Çá=Åáåèì~åí~ãáä~=~Äáí~åíá=áå=ëçäá=íêÉåíÛ~ååáI=ëîáäìéé~åÇç=áåíÉêá èì~êíáÉêá= êÉëáÇÉåòá~äá= éêáîá= Çá= ëÉêîáòá= éêáã~êá= èì~äá= ~ééìåíç ëÅìçäÉ=É=~ëáäá=åáÇçK=få=ìå=é~åçê~ã~=Çá=èìÉëíç=íáéç=áä=ä~îçêç éêçÑÉëëáçå~äÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= oáÅÅáI= êÉëéçåë~ÄáäÉ= ÇÉä= ëÉííçêÉ ÉÇáäáòá~=éìÄÄäáÅ~=ÇÉä=`çãìåÉI=áå=èì~äáí¶=Çá=éêçÖÉííáëí~=É=ÇáêÉíJ íçêÉ=ÇÉá=ä~îçêá=ÇÉää~=èì~ëá=íçí~äáí¶=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=éìÄÄäáÅÜÉ=êÉ~J äáòò~íÉ=áå=Åáíí¶=Ç~ä=NVRN=~ä=NVUMI=Ü~=~ÅÅçãé~Öå~íç=ä~=íê~ëÑçêJ ã~òáçåÉ=Çá=jçåò~=Ç~=Åáíí¶=Ç~ää~=ÑçêíÉ=îçÅ~òáçåÉ=áåÇìëíêá~äÉ=~ ÅÉåíêç= áå= éêÉî~äÉåò~= êÉëáÇÉåòá~äÉ= É= íÉêòá~êáçK= jçäíÉ= ÇÉääÉ çéÉêÉ= éêçÖÉíí~íÉ= Ç~= iìáÖá= oáÅÅá= ëçåç= ÇáîÉåí~íÉ= á= ãçÇÉêåá Å~éçë~äÇá= ÇÉá= åìçîá= èì~êíáÉêá= éÉêáÑÉêáÅáI= éçåÉåÇçëá= ëéÉëëç ÅçãÉ=Öäá=ìåáÅá=éìåíá=Çá=êáÑÉêáãÉåíç=ÇÉää~=îáí~=~ëëçÅá~í~=Çá=áåíÉJ êá=ëÉííçêá=ÇÉää~=Åáíí¶=éêáîá=Çá=ëáÖåáÑáÅ~íáîá=ëÉêîáòá=~ää~=éÉêëçå~K= aìê~åíÉ= ä~= ëì~= éÉêã~åÉåò~= ~= jçåò~= äÛ~êÅÜáíÉííç= oáÅÅá= Ü~ êÉ~äáòò~íç= ìå~= íêÉåíáå~= Çá= áåíÉêîÉåíá= íê~= ~ëáäá= åáÇçI= ëÅìçäÉ ã~íÉêåÉI= ÉäÉãÉåí~êá= É= ãÉÇáÉI= íê~= ~ãéäá~ãÉåíá= Çá= ëíêìííìêÉ éêÉÉëáëíÉåíá= É= åìçîÉ= ÅçëíêìòáçåáI= ÇáëíêáÄìáíá= ìåáÑçêãÉãÉåíÉ åÉä=íÉëëìíç=ÇÉää~=Åáíí¶K=iÛáåÑäìÉåò~=Çá=dáìëÉééÉ=aÉ=cáåÉííáI=ÇÉä èì~äÉ=oáÅÅá=≠=ëí~íç=~ääáÉîç=É=Åçå=áä=èì~äÉ=Ü~=Åçää~Äçê~íç=~ää~ ëíÉëìê~=ÇÉá=éêçÖÉííá=ìêÄ~åáëíáÅá=éÉê=jáä~åçI=≠=ÑçêëÉ=êáÅçåçëÅáJ ÄáäÉ= åÉää~= Å~é~Åáí¶= Çá= íê~ëÑÉêáêÉ= åÉä= ä~îçêç= éêçÑÉëëáçå~äÉ= ìå

ÅÉêíç=áãéÉÖåç=ÅáîáÅçI=É=Çá=ëîáäìéé~êÉ=ìå~=ëéáÅÅ~í~=ëÉåëáÄáäáí¶ éÉê=äÉ=áëí~åòÉ=ëçÅá~äá=~=èìÉä=íÉãéç=éêÉî~äÉåíáK= iìáÖá= oáÅÅá= Ü~= êÉáåíÉêéêÉí~íç= áå= ÅÜá~îÉ= éÉêëçå~äÉ= á= ÇÉíí~ãá ê~òáçå~äáëíá=~ääçê~=éêÉî~äÉåíá=ëìää~=ëÅÉå~=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=å~òáçJ å~äÉI=áãéêçåí~åÇç=áä=ëìç=ä~îçêç=ëì=Çá=ìåÛÉëíÉíáÅ~=ÇÉää~=ëÉãJ éäáÅáí¶I=Ñ~íí~=Çá=ëáëíÉãá=Åçëíêìííáîá=ÉäÉãÉåí~êá=É=ã~íÉêá~äá=Çá=ÑáåáJ íìê~=áå=éêáãç=äìçÖç=ÉÅçåçãáÅá=É=êÉëáëíÉåíáK=iÉ=äáãáí~íÉ=ÇáëéçJ åáÄáäáí¶= ÉÅçåçãáÅÜÉ= ÇÉä= `çãìåÉ= äç= Ü~ååç= éçêí~íç= ~Ç= ìå~ Åçåíáåì~=êáÅÉêÅ~=ÇÉää~=ëçäìòáçåÉ=áå=Öê~Çç=Çá=Ö~ê~åíáêÉ=áä=Åçëíç Çá=êÉ~äáòò~òáçåÉ=éáª=Ä~ëëçI=äç=ëé~òáç=Çá=ÇáãÉåëáçåá=ãáåçêáI=áä ãáåáãç=ëéêÉÅçI=ëÉåò~=éÉê∂=ã~á=êáåìåÅá~êÉ=~Ç=ìå~=ÑçêíÉ=Å~ê~íJ íÉêáòò~òáçåÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=É=ëé~òá~äÉ=ÇÉääÉ=ëìÉ=çéÉêÉK= iÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=Çá=iìáÖá=oáÅÅá=ëçåç=Åçåíê~ÇÇáëíáåíÉ=Ç~=ÅçãéçJ ëáòáçåá= Çá= îçäìãá= ÉäÉãÉåí~êáI= Ç~ääÉ= ÅçéÉêíìêÉ= éá~åÉ= É= Ç~ääÉ ~ãéáÉ= ëìéÉêÑáÅá= îÉíê~íÉI= ÅçãìåèìÉ= éêáîÉ= Çá= ÉîáÇÉåíá= ãçíáîá çêå~ãÉåí~äáK==kÉä=ÇçéçÖìÉêê~=~=jçåò~=äÛÉÇáäáòá~=ëÅçä~ëíáÅ~=ëá éêÉëÉåí~î~=Å~êÉåíÉ=ëá~=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=èì~åíáí~íáîç=ëá~=éÉê èì~åíç=ÅçåÅÉêåÉ=ä~=èì~äáí¶=ÇÉÖäá=ëí~åÇ~êÇ=ÇáÇ~ííáÅá=É=äÉ=åçêJ ã~íáîÉ=îáÖÉåíá=áå=ã~íÉêá~=ÇÛáÖáÉåÉK

iìáÖá=oáÅÅáI=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=o~áÄÉêíáI=NVRRK

clorj=ORDINI

~=Åìê~=Çá=cê~åÅÉëÅç=oÉÇ~Éääá=É=cê~åÅÉëÅç=oÉéáëÜíá


26

iìáÖá=oáÅÅáI=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=É=ã~íÉêå~=aÉ=^ãáÅáëI=NVSQK

ÇÉä= âäáåâÉê éÉê=á=êáîÉëíáãÉåíá=Çá=Ñ~ÅJ Åá~í~I= ÅçãÉ= åÉä= Å~ëç= ÇÉää~= ëÅìçä~ ã~íÉêå~= máç= `çäçãÄç= ENVSPFI éçëí~= ~ää~= Ä~ëÉ= ÇÉä= é~ä~òòç= çëéáJ í~åíÉ=äÛrÑÑáÅáç=ÇÛfÖáÉåÉI=Åçå=áä=Åçêéç ÇÉääÉ= ~ìäÉ= ëçêãçåí~íç= Ç~ä= ÄäçÅÅç ÇÉá=ëÉêîáòá=~ÖÖÉíí~åíÉ=ëìä=Öá~êÇáåçI ç=ÅçãÉ=åÉä=Å~ëç=ÇÉää~=ëÅìçä~=ÉäÉJ ãÉåí~êÉ= Çá= îá~= j~êÅÜÉ= ENVSRFI Åçãéçëí~= Ç~= ÇìÉ= îçäìãá= ÇáëíáåíáI èìÉääç=ÇÉää~=é~äÉëíê~=É=ÇÉä=êÉÑÉííçêáçI É= èìÉääç= ÇÉääÉ= ~ìäÉI= Éåíê~ãÄá áããÉêëá=åÉä=îÉêÇÉ=ÅáêÅçëí~åíÉK=`çå ä~= êáÑçêã~= ëÅçä~ëíáÅ~= É= Åçå= ä~ åÉÅÉëëáí¶=Çá=Ççí~êëá=Çá=åìçîÉ=ëÅìçJ äÉ= ÇÉääÛçÄÄäáÖçI= åÉÖäá= ~ååá= pÉíí~åí~ iìáÖá= oáÅÅá= éêçÖÉíí∂= îÉêá= É= éêçéêá Å~ãéá= ëÅçä~ëíáÅá= ~éÉêíá= ~ää~= Åáíí~ÇáJ å~åò~I= Åçãéçëíá= Ç~= ~ëáäá= åáÇçI ëÅìçäÉ= ã~íÉêåÉI= ÉäÉãÉåí~êáI= ãÉJ ÇáÉI=É=Ç~ääÉ=é~äÉëíêÉ=Çá=ìëç=åçå=ÉJ ëÅäìëáî~ãÉåíÉ=ëÅçä~ëíáÅçK=Ð=áä=Å~ëç ÇÉá=ÅçãéäÉëëá=ëÅçä~ëíáÅá=ÇÉä=èì~êíáÉêÉ=`ÉÇÉêå~=ENVSTFI=Çá=îá~ ^êÇáÖ∂= ENVTMFI= Çá= îá~= m~Ö~åáåá= ENVTQFI= ÇÉä= èì~êíáÉêÉ= p~å oçÅÅç= ENVTSF= áå= îá~= k~ò~êáç= p~ìêçI= ÇÉä= èì~êíáÉêÉ= p~å cêìííìçëç=ENVTSF=áå=îá~=q~òòçäáK==mÉê=á=ÅçãéäÉëëá=Çá=îá~=^êÇáÖ∂ É=Çá=îá~=m~Ö~åáåáI=ëîáäìéé~íá=Åçå=ìå=ìåáÅç=éêçÖÉííç=~êíáÅçä~íç áå=îçäìãá=ëÉãéäáÅá=Ç~ääÉ=ÇáÑÑÉêÉåíá=~äíÉòòÉI=äÛ~êÅÜáíÉííç=oáÅÅá=Ü~ ëéÉêáãÉåí~íç=äÛìíáäáòòç=ÇÉä=ÅÉãÉåíç=~êã~íç=~=îáëí~=ÖÉíí~íç=áå Å~ëëÉêá=Çá=äÉÖåç=Çáëéçëíá=~äíÉêå~íáî~ãÉåíÉ=áå=ëÉåëç=çêáòòçåJ í~äÉ=É=îÉêíáÅ~äÉI=ìåáÅ~=ÅçåÅÉëëáçåÉ=~ääÛçêå~ãÉåíç=ÇÉääÛáåíÉê~ ÅçãéçëáòáçåÉK

qê~=á=éêáãá=áåíÉêîÉåíá=ÅççêÇáå~íá=Ç~ääÛ~êÅÜáíÉííç=oáÅÅá=ëá=ëÉÖå~J ä~åç= ~äÅìåá= ~ãéäá~ãÉåíá= Çá= ÉÇáÑáÅá= ëÅçä~ëíáÅá= çêã~á= çÄëçäÉíáI ÅçãÉ=åÉä=Å~ëç=ÇÉää~=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=a~åíÉ=ENVRPF=áå=îá~ m~Åáåçííá=ç=ÇÉää~=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=sçäí~=ENVSPF=åÉääÛçãçåáJ ã~=îá~I=ëíêìííìêÉ=éêÉÉëáëíÉåíá=áåíÉÖê~íÉ=Ç~=åìçîá=îçäìãá=éçêJ í~íá= áå= éêáãç= éá~åç= Å~ê~ííÉêáòò~íá= Ç~ää~= ÅçéÉêíìê~= éá~å~I= Ç~ä éá~åç= íÉêê~= éçêíáÅ~íçI= Ç~á= ã~êÅ~éá~åá= ~ÖÖÉíí~åíá= êáëéÉííç= äÉ Ñ~ÅÅá~íÉ= áåíçå~Å~íÉ= Çá= ÅçäçêÉ= ÅÜá~êçI= áå= Öê~Çç= Çá= çëéáí~êÉ= á åìçîá=ëÉêîáòá=êáÅÜáÉëíáI=Öäá=ëé~òá=Åçãìåá=É=á=ÅçääÉÖ~ãÉåíá=îÉêíáJ Å~äáK= a~ää~= ãÉí¶= ÇÉÖäá= ~ååá= `áåèì~åí~= éáª= ÑçêíÉ= ëá= ÑÉÅÉ= ä~ êáÅÜáÉëí~=Çá=åìçîÉ=ëÅìçäÉ=É=éáª=áåíÉåë~=äÛ~ííáîáí¶=Çá=ÅçëíêìòáçJ åÉ= Çá= ëíêìííìêÉ= ëÅçä~ëíáÅÜÉ= Ç~= é~êíÉ= ÇÉä= `çãìåÉI= ëá~= åÉá cK=oÉÇ~Éääá èì~êíáÉêá=éÉêáÑÉêáÅá=ÅÜÉ=áå=éáÉåç ÅÉåíêç=ëíçêáÅçI=ÅçãÉ=åÉä=Å~ëç ÇÉääÉ= ëÅìçäÉ= ÉäÉãÉåí~êá= o~J áÄÉêíá= ENVRRF= É= aÉ= ^ãáÅáë ENVSQFI= Éåíê~ãÄÉ= ÅçãéäÉí~J ãÉåíÉ= êáîÉëíáíÉ= áå= ã~ííçåá êçëëá= Åçåíê~ééçëíá= ~á= ã~êÅ~J éá~åá= áå= ÅÉãÉåíçK= bÇáÑáÅáç= ~ éá~åí~= ÅÉåíê~äÉI= ÅçãÉ= ä~ ëÅìçä~= ÉäÉãÉåí~êÉ= Çá= qêá~åíÉ ENVRTFI= ä~= ëÅìçä~= aÉ= ^ãáÅáë áåíÉÖê~=~ä=ëìç=áåíÉêåç=ÇáÑÑÉêÉåJ íá= ÑìåòáçåáW= ëìääÛ~ãéáç= ~íêáç ÇÛáåÖêÉëëç=~ÑÑ~ÅÅá~åç=ä~=é~äÉJ ëíê~= É= áä= êÉÑÉííçêáç= áåíÉêê~íáI= áä Åçêéç= Ä~ëëç= ÇÉÖäá= ìÑÑáÅáI= Öäá ÉäÉãÉåíá=Çá=êáë~äáí~=ÅÜÉ=ÇáëáãJ éÉÖå~åç= äÉ= ~ìäÉ= ÇáëéçëíÉ= ëì íêÉ=äáîÉääáK=i~=Åçåíáåì~=êáÅÉêÅ~=Çá ã~íÉêá~äá=ëÉãéêÉ=éáª=êÉëáëíÉåíá ~ääÛìëìê~=éçêí~êçåç=äÛ~êÅÜáíÉííç oáÅÅá= ~= ëéÉêáãÉåí~êÉ= äÛìíáäáòòç iìáÖá=oáÅÅáI=ëÅìçä~=ÉäÉãÉåí~êÉ=aÛ^ÅèìáëíçK


òáçåÉ=Ä~åÇáíç=Ç~ääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ=Åçãìå~äÉ=≠=ëí~íç=îáåíç åÉä=NVVUK=i~==êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÛçéÉê~I=Çá=éçÅç=ëìÅÅÉëëáî~=ëá ≠= ~êíáÅçä~í~= áå= ÇìÉ= Ñ~ëá= ÇáëíáåíÉK= i~= éêáã~I= ÅçåÅäìë~ëá= åÉä ~=Åìê~=Çá=j~êÅç=dÜáäçííá=ÉÇ=bã~åìÉäÉ=q~Öäá~ÄìÉ OMMNI=Ü~=éçêí~íç=~ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉä=åìçîç=ÉÇáÑáÅáç=éÉê=ä~ ëÅìçä~=ãÉÇá~X=ä~=ëÉÅçåÇ~I=çÖÖÉííç=Çá=ÅçåíáåìÉ=êáÉä~Äçê~òáçJ åá=Çá=éêçÖê~ãã~I=ÅÜÉ=Ü~ååç=éçêí~íç=~Ç=ìå~=î~êá~òáçåÉ=ÇÉä éêçÖÉííç=çêáÖáå~êáç=Çá=ÅçåÅçêëçI=≠=áåáòá~í~=èìÉëíÛ~ååç=É=éêÉJ Complesso scolastico a Morbegno îÉÇÉê¶=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå~=åìçî~=Öê~åÇÉ=é~äÉëíê~K iÛÉÇáÑáÅáç=êÉ~äáòò~íç=≠=ÇìåèìÉ=ìå=Ñê~ããÉåíç=Çá=ìå=éêçÖÉííç iÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉää~= ëÅìçä~= ^ãÄêçëÉííá= ~= jçêÄÉÖåç= ≠= ìå Çá=êáJ~ëëÉííç=ìêÄ~åç=éáª=î~ëíçI=çÄÄäáÖ~íç=~=ÅçåÑêçåí~êëá=Åçå çéÉê~= áå= éêçÖêÉëëÒ= ÇÉääç= ëíìÇáç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= Çá= pÉêÖáç äÛÉÇáÑáÅáç=ëÅçä~ëíáÅç=éêÉJÉëáëíÉåíÉI=Åçå=äÉ=ëìÉ=ÑçêãÉ=É=ëáÖåáÑáJ `êçííá=ÉÇ=båêáÅ~=fåîÉêåáòòá=Çá=jáä~åçW=áä=ÅçåÅçêëç=Çá=éêçÖÉíí~J Å~íá= Eìå= ÉÇáÑáÅáç= ~Ç= r= ÇÉää~= éêáã~ é~êíÉ=ÇÉä=ëÉÅçäç=ëÅçêëçF=åçåÅܨ=Åçå áä=Çáë~êíáÅçä~íç=é~Éë~ÖÖáç=ÉÇáäáòáç=ÅáêJ Åçëí~åíÉK=fä=åìçîç=ÅçãéäÉëëç=ëÅçä~J ëíáÅç=≠=Åçëíáíìáíç=Ç~=ìå=îçäìãÉ=ÅçãJ é~ííç= Çá= ~äíÉòò~= çãçÖÉåÉ~I= ä~= Åìá ÇáëéçëáòáçåÉ=ÅçåÅäìÇÉ=áä=ÅçêíáäÉ=ÇÉää~ ëÅìçä~= ^ãÄêçëÉííáI= ÇÉÑáåÉåÇçåÉI ~ííê~îÉêëç=ìå=ÑêçåíÉ=èì~ëá=ÅçãéäÉí~J ãÉåíÉ=ÅÜáìëçI=ìå=åìçîç=ÑçåÇ~äÉK=i~ ÅçååÉëëáçåÉ=Åçå=äÉ=éêÉJÉëáëíÉåòÉ=ëá êáëçäîÉ= åÉääÛ~ëëÉåò~I= åÉä= Çáëí~ÅÅçI èì~ëá=~=îçäÉê=ÑìÖÖáêÉ=Ç~=ëçäìòáçåá=Çá Åçåí~ííç=ëÅçåí~íÉ=éÉê=êáÅÉêÅ~êÉ=áåîÉJ ÅÉ=ìå~=íÉåëáçåÉ=éáª=ÑçêíÉ=íê~=á=îçäìãá É=áåèì~Çê~êÉ=Åçë±=ëÅçêÅá=Çá=é~Éë~ÖJ Öáç=ëìääÉ=êÉíêçëí~åíá=ãçåí~ÖåÉK=fä=éêçJ ëéÉííç=ëìää~=ÅçêíÉ=ëá=ÉäÉî~=Ç~ä=ëìçäç ÇÉÑáåÉåÇçI= ~ä= Çá= ëçííç= ÇÉääÛ~ìä~= Çá ãìëáÅ~=ëçëéÉë~I=ìå=Öê~åÇÉ=éçêíáÅçI Éåíêç=áä=èì~äÉ=ëá=~ÑÑ~ÅÅá~=ä~=é~êÉíÉ=~Ç ~êÅÜá= Çá= ìå= éêÉÅÉÇÉåíÉ= é~ÇáÖäáçåÉK i~íÉê~äãÉåíÉ= á= îçäìãá= ëáããÉíêáÅá ÇÉÖäá= ëé~òá= ~ÅÅÉëëçêá= EëÉêîáòá= É= î~åá ëÅ~ä~F= ëçåç= ÅçåíÉåìíá= Éåíêç= éêÉÅáëá îçäìãáI= ÅÜá~ê~ãÉåíÉ= ÇÉÑáåáíá= Ç~= í~Öäá îÉêíáÅ~äá=ÉÇ=çêáòòçåí~äáK=fÇÉåíáÅ~=ÅçãJ é~ííÉòò~= ëá= êáíêçî~= åÉá= Ñêçåíá= ä~íÉê~äá ÇçîÉ=äÛ~ëëÉåò~=Çá=çÖåá=ê~ééçêíç=Åçå äÛÉÇáäáòá~=ÅáêÅçëí~åíÉ=≠=áåíÉêêçíí~=ëçäç Ç~ääÉ=~ÉêÉÉ=éÉåëáäáåÉ=Çá=ÅçååÉëëáçåÉ Åçå= áä= îÉÅÅÜáç= Åçêéç= ÇÉää~= ëÅìçä~K sáÅÉîÉêë~=áä=ÑêçåíÉ=ÉëíI=êáîçäíç=îÉêëç=äç ëé~òáç=äáÄÉêç=ÉëíÉêåçI=≠=áåíÉê~ãÉåíÉ îÉíê~íçI=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=ìå=áääìãáå~òáçJ åÉ=~ÇÉÖì~í~=~ääÉ=~ìäÉI=ÉÇ=≠=Åçåíê~ÇJ Çáëíáåíç= Ç~= íêÉ= çêÇáåá= Çá= Çá~Ñê~ããá ~ÖÖÉíí~åíá= áå= Å~äÅÉëíêìòòç= ~= îáëí~K nìÉëíá=ÉäÉãÉåíá=Åçãéçëáíáîá=ëá=ÅçåÑáJ Öìê~åç= áåëáÉãÉ= èì~äá= Çáëéçëáíáîá= éÉê ãçÇìä~êÉ= ä~= äìÅÉ= åÉääÉ= ~ìäÉI= éêÉÅáëç ëáëíÉã~=ëíêìííìê~äÉ=Çá=Ñ~ÅÅá~í~=É=ÇáëÉJ Öåç= ~ëíê~ííçK= cçêã~= É= ÅçëíêìòáçåÉ êáíêçî~åç= Åçë±= ä~= äçêç= Åçåíáåìáí¶= ÅÜÉ pÉêÖáç=`êçííá=ÉÇ=båêáÅ~=fåîÉêåáòòáI=ÅçãéäÉëëç=ëÅçä~ëíáÅç=~=jçêÄÉÖåç=EpçFK=m~êíáÅçä~êáK= åçå= ëáÖåáÑáÅ~= ëÉãéäáÅÉãÉåíÉ= ~ÅÅÉíJ cçíç=cáäáééç=páãçåÉííáK

27 clorj=ORDINI

Sondrio


ãìëáÅ~äá=~ääÛ~éÉêíçI=ìå~=é~êÉíÉ=áå=ÅÉãÉåíç=áåíÉêêçíí~=Ç~ääÉ=ÑáííÉ ÑÉêáíçáÉ=Çá=Åçêçå~ãÉåíç=ÇÉä=îçäìãÉ=êáîçäíç=îÉêëç=áä=ÅçêíáäÉ=ÅÜáìJ ÇÉ=èìÉëíç=ëé~òáçK= a~=èìáI=äÉ=~äíÉ=é~êÉíá=ä~íÉê~äá=áãéÉÇáëÅçåç=ä~=îáëí~=ëìä=Çáë~êíáÅçJ ä~íç=ìêÄ~åç=ÅáêÅçëí~åíÉI=éÉê=çêáÉåí~êÉ=áä=åçëíêç=ëÖì~êÇç=~á=êáäáÉJ îá=ÉÇ=~ä=ÅáÉäçK=få=ìå=é~Éë~ÖÖáç=ìêÄ~åç=Ç~Öäá=~ãÄáÖìá=ëáÖåáÑáÅ~J íáI=äÛÉÇáÑáÅáç=éìÄÄäáÅçI=ä~=ëÅìçä~I=éì∂=~åÅçê~=êáëéçåÇÉêÉ=~Ç=ìå~ éêÉÅáë~= êÉëéçåë~Äáäáí¶= ÅáîáäÉI= çéÉê~í~= ~ííê~îÉêëç= áä= Å~ê~ííÉêÉ éìÄÄäáÅç=~ëëÉÖå~íç=~=èìÉëíç=ÉÇáÑáÅáçI=ÅçåëáÇÉê~íç=áå=~äÅìåá é~Éëá=ÉÇ=áå=ÉéçÅÜÉ=é~ëë~íÉ=ëáåçåáãç=Çá=éêçÖêÉëëç=É=ÅáîáäÉ ãçÇÉêåáòò~òáçåÉK `çë±= åÉä= é~äáåëÉëíç= ÅçãéäÉëëçÒ= ÇÉääÛìêÄ~åç= ÅçåíÉãéçê~J åÉçI= áä= ä~îçêç= éêçÖÉííì~äÉ= ëîáäìéé~íç= åÉääÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉää~ ëÅìçä~= ^ãÄêçëÉííá= Çá= jçêÄÉÖåç= ëá= éì∂= ÅçåÑáÖìê~êÉ= ÅçãÉ ìåÛ~ìíÉåíáÅ~= çéÉê~= Çá= ÇÉÅáÑê~òáçåÉ= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= ÅçëíêìáíçI çéÉê~í~= ~ííê~îÉêëç= äÛáåÇáîáÇì~òáçåÉ= Çá= ìå~= Ñçêã~= Å~é~ÅÉ= Çá Ñáëë~êÉ=Åçå=Éë~ííÉòò~=á=ê~ééçêíá=íê~=çÖÖÉííç=~êÅÜáíÉííçåáÅç=É=áä é~Éë~ÖÖáç=åÉä=èì~äÉ=èìÉëíç=ëá=áåëÉêáëÅÉK

28

jK=dK

pÉêÖáç=`êçííá=ÉÇ=båêáÅ~=fåîÉêåáòòáI=ÅçãéäÉëëç=ëÅçä~ëíáÅç=~=jçêÄÉÖåç=EpçFK= sáëí~=ÇÉä=ÑêçåíÉ=Çá=áåÖêÉëëçK==cçíç=cáäáééç=páãçåÉííáK

í~êÉ= ìå= éìêç= ÇÉíÉêãáåáëãç= ÅçëíêìííáîçI= ÄÉåë±= êáíêçî~êÉ= åÉää~ ëçäìòáçåÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=äÛìåáí¶=íê~=ëíêìííìê~I=ÅçëíêìòáçåÉI=ëé~J òáç=É=Ñçêã~=~ëíê~íí~K ^ííê~îÉêë~åÇç=äÛçãÄê~=ÇÉä=éçêíáÅç=ëá=~ÅÅÉÇÉ=~á=ÇìÉ=î~åá=ëÅ~äÉ ä~íÉê~äá=É=Ç~=èìá=~á=î~êá=éá~åáK=^ä=éêáãç=äáîÉääç=ìå~=äçÖÖá~=~åíáJ ëí~åíÉ=ä~=Ö~ääÉêá~=Çá=~ÅÅÉëëç=~ääÉ=~ìäÉ=ëá=~éêÉ=îÉêëç=ä~=ÅçêíÉ áåíÉêå~=ÉÇ=≠=ÅçéÉêí~=Ç~=ìå=ëçä~áç=~=Å~ëëÉííçåáI=ëçêêÉííç=Ç~ ÇìÉ=ëçäá=ëÉííá=éçêí~åíá=ä~íÉê~äáK=a~=èìá=ëá=êáäÉî~=ä~=îÉê~=å~íìê~ ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= ê~ÅÅÜáìë~= åÉää~= ëì~= ëÉòáçåÉI= áå= Åìá= äÉ= é~êÉíá ÇáëéçëíÉ=äìåÖç=áä=ÅçêêáÇçáç=Çá=~ÅÅÉëëç=~ääÉ=~ìäÉ=êáîçäíÉ=~Ç=Éëí É=éêÉëÉåíá=~Ç=çÖåá=éá~åç=åçå=áåíÉêÑÉêáëÅçåç=Åçå=ä~=Åçåíáåìáí¶ ÇÉá=ëçä~áK ^á=äáîÉääá=ëìéÉêáçêá=ëá=íêçî~åç=äÛ~ìä~=ã~Öå~I=ê~ÅÅÜáìë~=åÉä=îçäìJ ãÉ=éêçíÉëç=îÉêëç=áä=ÅçêíáäÉ=É=áåÑáåÉ=~ä=íÉêòç=éá~åçI=ëÉãéêÉ=åÉä Åçêéç=Çá=Ñ~ÄÄêáÅ~=ÅÉåíê~äÉI=äÛ~ìä~=Çá=ãìëáÅ~K nìÉëíÛìäíáã~=≠=Å~ê~ííÉêáòò~í~=Ç~=ìåç=ëé~òáç=~=éá~åí~=íêá~åÖçJ ä~êÉ= ÅáêÅçåÇ~íç= Ç~= ìå= íÉêê~òòç= éêÉÇáëéçëíç= éÉê= ÉëÉÅìòáçåá

pÉêÖáç=`êçííá=ÉÇ=båêáÅ~=fåîÉêåáòòáI=ÅçãéäÉëëç=ëÅçä~ëíáÅç=~=jçêÄÉÖåç=EpçFK= m~êíáÅçä~êáK==cçíç=cáäáééç=páãçåÉííáK


~=Åìê~=Çá=båêáÅç=_Éêí¨=É=`ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåá dáçêÖáç=c~ÅÅáåÅ~åáI=ÅçääÉÖ~=áëÅêáííç=~ääÛlêÇáåÉ=Çá=s~êÉëÉI=Åá êá~ëëìãÉ= á= ÅçåíÉåìíá= ÇÉä= ëìç= éêçÖÉííç= éÉê= ìåç= ëéÉÅá~äÉ Å~ëç=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉÇáÅ~í~=~á=Ä~ãÄáåá=ÉÇ=~ä=éáª=ÉëëÉåJ òá~äÉ=ÉäÉãÉåíç=ÉÇìÅ~íáîç=Çá=íìííá=á=íÉãéáK

II museo europeo del gioco e del giocattolo in villa Ada a Roma kÉä=ÅçãéäÉëëç=ÇÉääÉ=pÅìÇÉêáÉ=oÉ~äá=É=ÇÉääÉ=pÉêêÉ=Çá=sáää~=^Ç~ p~îçá~=~=oçã~=≠=éêÉîáëíç=äÛáåëÉÇá~ãÉåíç=Çá=ìå~=åìçî~=áëíáíìJ òáçåÉ=Åìäíìê~äÉ=éìÄÄäáÅ~=Çá=~äíç=éêçÑáäçW=ìå=ãìëÉç=ÇÉÇáÅ~íç=~ä ÖáçÅç=É=~ä=ÖáçÅ~ííçäçI=ÇÉëíáå~íç=~Ç=çëéáí~êÉ=ìå~=ÅçääÉòáçåÉ=Çá çäíêÉ=PM=ãáä~=éÉòòáI=éêçîÉåáÉåíá=Ç~=íìííç=áä=ãçåÇçK=fä=ãìëÉç îÉêê¶=ëîáäìéé~íç=ëì=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=NNKUMM=ãè=EçäíêÉ=~ä=Öá~êJ Çáåç= É= ëé~òá= éìÄÄäáÅá= éÉê= ìäíÉêáçêá= SKVSM= ãèF= åÉääÛ~êÉ~= ÇÉä ÅçãéäÉëëç=ÇÉääÉ=pÅìÇÉêáÉ=oÉ~äá=É=ÇÉääÉ=Éñ=ëÉêêÉI=áå=é~êíÉ=êáìíáJ

äáòò~åÇç=á=íêÉ=ÉÇáÑáÅá=ÇáëãÉëëá=ÇÉääÉ=Éñ=ëÅìÇÉêáÉ=Eêáë~äÉåíá=~ä=ufu ëÉÅçäçFI=áå=é~êíÉ=êÉ~äáòò~åÇç=åìçîá=ëé~òá=áéçÖÉáI=ë~äî~Öì~êÇ~åJ Çç=á=Å~ê~ííÉêá=ëíçêáÅá=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=É=ÅçåÅáäá~åÇç=äÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇáëíêáJ ÄìíáîÉ=É=Ñìåòáçå~äá=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~Ò=ãìëÉ~äÉ=Åçå=áä=ÅçåíÉëíç å~íìê~äÉ=ÇÉä=é~êÅçK fä= jìëÉç=ÇÉä=dáçÅç=É=ÇÉä=dáçÅ~ííçäç åçå=ë~ê¶=ìå=ãìëÉç=åÉä ëÉåëç= íê~Çáòáçå~äÉ= ÇÉä= íÉêãáåÉI= å¨= ìå= `ÜáäÇêÉåÛë= jìëÉìãI ÄÉåë±=ìå~=ëíêìííìê~=áååçî~íáî~=Çá=íáéç=Åìäíìê~äÉ=É=êáÅêÉ~íáîçI=ÅÜÉ Éëéçêê¶=ìå~=êáÅÅ~=É=éêÉòáçë~=ÅçääÉòáçåÉ=Çá=ÖáçÅ~ííçäá=~åíáÅÜá=É çÑÑêáê¶=ëÉêîáòá=É=~ííáîáí¶=äÉÖ~íá=~ä=ãçåÇç=ÇÉá=Ä~ãÄáåá=É=ÇÉää~=ÅìäJ íìê~= äìÇáÅ~K= iÉ= ëìÉ= ~ííáîáí¶= ë~ê~ååç= áåÅÉåíê~íÉ= ëìá= íÉãá= ÇÉä ÖáçÅçI=ÇÉä=ÖáçÅ~ííçäç=É=ÇÉä=ãçåÇç=ÇÉääÛáåÑ~åòá~K i~=ëíêìííìê~=ë~ê¶=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ÇÉëíáå~í~=~á=Ä~ãÄáåáI=éÉê=á èì~äá=ë~ê~ååç=éêÉîáëíÉ=~ííáîáí¶=Çá=íáéç=äìÇáÅçI=ÇáÇ~ííáÅçI=Çá=~åáJ ã~òáçåÉI=Çá=ëçÅá~äáòò~òáçåÉ=É=~ééêÉåÇáãÉåíçK=^Öäá=~ÇìäíáI=áåîÉJ ÅÉI= áä= ãìëÉç= áåíÉåÇÉ= çÑÑêáêÉ= çÅÅ~ëáçåá= Çá= ëçÅá~äáòò~òáçåÉ= É= Çá Ñçêã~òáçåÉ=éÉêã~åÉåíÉI=ëÉêîáòá=É=~ííáîáí¶=Çá=ÅçåëìäÉåò~I=éêçJ ãçòáçåÉ=Åìäíìê~äÉI=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉI=áåÑçêã~òáçåÉ=ëìä=ãçåÇç ÇÉá=ÖáçÅ~ííçäáI=ÇÉää~=Åìäíìê~=ÇÉä=ÖáçÅç=É=ÇÉääÛáåÑ~åòá~K läíêÉ=~ääÉ=ë~äÉ=ÉëéçëáíáîÉ=îÉêÉ=É=éêçéêáÉI=îá=ë~ê~ååç=ëé~òá=éÉê ãçëíêÉ=íÉãéçê~åÉÉI=éìåíá=êáëíçêç=É=îÉåÇáí~=Çá=çÖÖÉííá=äÉÖ~íá=~á íÉãá=ÇÉä=ãìëÉç=ëíÉëëçI=ëé~òá=éÉê=~ííáîáí¶=ÖáçÅçëÉ=ÉÇ=ÉÇìÅ~íáJ îÉI=áä=`Éåíêç=açÅìãÉåí~òáçåÉ=Çá=`ìäíìê~=iìÇáÅ~I=ä~=ÄáÄäáçíÉÅ~I

dáçêÖáç=c~ÅÅáåÅ~åá=E^äíÉêëíìÇáç=m~êíåÉêëFI=jìëÉç=bìêçéÉç=ÇÉä=dáçÅç=É=ÇÉä=dáçÅ~ííçäçI=oçã~K=fåÖêÉëëç=áéçÖÉçK=oÉåÇÉêáåÖK

29 clorj=ORDINI

Varese


30

dáçêÖáç=c~ÅÅáåÅ~åá=E^äíÉêëíìÇáç=m~êíåÉêëFI=jìëÉç=bìêçéÉç=ÇÉä=dáçÅç=É=ÇÉä=dáçÅ~ííçäçI=oçã~K=pÉòáçåÉ=äçåÖáíìÇáå~äÉK

ëé~òá=éÉê=ä~=Ñçêã~òáçåÉI=ëé~òá=éÉê=ÖáçÅÜá=É=ÑÉëíÉK däá=~ëéÉííá=ÑçåÇ~åíá=ÇÉä=éêçÖê~ãã~=ãìëÉçäçÖáÅç=ÇÉä=jìëÉç ÇÉä=dáçÅ~ííçäç=Çá=oçã~I=Ç~í~=ä~=å~íìê~=É=ä~=ëéÉÅáÑáÅáí¶=ÇÉää~=ëì~ ÅçääÉòáçåÉI= éçëëçåç= ÉëëÉêÉ= áåÇáîáÇì~íá= åÉää~= êáëÅçéÉêí~= ÇÉää~ ÑáëáÅáí¶= ÇÉä= ÖáçÅç= É= ÇÉä= ÖáçÅ~ííçäç= É= ÇÉääÛçêáÖáåÉ= ÇÉääÉ= ÅçëÉ= Eáä ÅçãÉ= Ñìåòáçå~ÒI= ÅçãÉ= ≠= ëí~íç= ÅçëíêìáíçÒI= Åçë~= ÅÛ≠= ÇÉåJ íêçÒFI=äÉÖÖÉåÇçäá=ÅçãÉ=ìå=çÖÖÉííç=ÅçãéäÉëëçI=Å~ê~ííÉêáòò~íç ëçéê~ííìííç=Ç~=ìå~=ÇáãÉåëáçåÉ=ëíçêáÅ~I=ìå=ë~îçáêJÑ~áêÉ íÉÅåáÅç ç=íÉÅåçäçÖáÅçI=ìå~=èì~äáí¶=ÉëíÉíáÅ~=É=ìå=éçíÉåòá~äÉ=ã~ÖáÅç=ÉÇ ÉîçÅ~íáîçK fä= éêçÖê~ãã~= ãìëÉçäçÖáÅç= ëá= éçåÉ= äÛçÄáÉííáîç= Çá= ÅçÖäáÉêÉ= É î~äçêáòò~êÉ=ä~=ëíê~íáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=èìÉëíÉ=ÇáãÉåëáçåáI=ëÉåò~=éÉê∂ ãáíáòò~êÉÒ= áä= ÖáçÅ~ííçäç= ÅçåÑçåÇÉåÇçäç= Åçå= äÛçéÉê~= ÇÛ~êíÉW= áä ÖáçÅ~ííçäçI=áåÑ~ííáI=íê~É=ä~=ëì~=ëéÉÅáÑáÅáí¶=Ç~ääÛÉëëÉêÉ=ëí~íç=ìíáäáòJ ò~íçI=ã~åáéçä~íçI=ëÅ~ãÄá~íçI=êÉÖ~ä~íçI=ÉêÉÇáí~íçI=îÉåÇìíç=É Åçãéê~íçI=É=ÇìåèìÉ=Ç~ää~=ëì~=ëíçêá~=îáî~I=ÅÜÉ=Åçåíáåì~=~åÅÜÉ çÖÖáI=åÉääÛ~ííç=ÉëéçëáíáîçK ^ää~=Ä~ëÉ=Çá=èìÉëíç=~ééêçÅÅáç=îá=≠=ìå~=ëÅÉäí~=ãìëÉçäçÖáÅ~=É Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=ãìëÉçÖê~ÑáÅ~=Å~é~ÅÉ=Çá=ã~åíÉåÉêÉ=áå=îáí~Ò á=ÖáçÅ~ííçäáK=rå~=ëÅÉäí~I=Åáç≠W √=ÅÜÉ=î~äçêáòòá=áä=éçíÉåòá~äÉ=Ñ~åí~ëíáÅç=ÇÉá=ÖáçÅ~ííçäáI=Ñ~îçêÉåÇç äÛáåÅçåíêç=Éãçíáîç=Ñê~=áä=éìÄÄäáÅç=É=Öäá=çÖÖÉííáX √=ÅÜÉ=åçå=ëá=êáîçäÖ~=~ä=Ä~ãÄáåç=ÅçãÉ=~=ìå=ìçãç=áå=éáÅÅçJ äçÒI=ã~=~ä=Ä~ãÄáåç=áå=èì~åíç=éÉêëçå~I=Åçå=ìå~=ëì~=~ìíçåçJ ã~=Å~é~Åáí¶=Çá=îÉÇÉêÉI=Å~éáêÉI=~ëëçÅá~êÉI=ÇáëíáåÖìÉêÉX √=ÅÜÉ=êáÅçêê~=~ääÛáåíÉê~ííáîáí¶=É=~ää~=íÉÅåçäçÖá~=åçå=ÅçãÉ=îÉòòçI ã~=ÅçãÉ=~ìëáäáç=~ää~=ÅçãéêÉåëáçåÉ=É=~ääÛáãã~Öáå~òáçåÉX √=ÅÜÉ=ÉîáÇÉåòá=áä=î~äçêÉ=ëíçêáÅç=ÇÉä=ÖáçÅ~ííçäç=É=ä~=ëì~=Å~é~ÅáJ í¶= Çá= ~Ç~íí~ãÉåíç= É= ãìí~ãÉåíç= êáëéÉííç= ~ä= íê~ëÅçêêÉêÉ= ÇÉä íÉãéçK mÉê=~áìí~êÉ=áä=îáëáí~íçêÉ=~=äÉÖÖÉêÉ=ä~=ëíçêá~=ÅçãéäÉëë~=É=ëíê~íáÑáJ Å~í~=ÇÉá=ÖáçÅ~ííçäá=EÅÜÉ=ëçåçI=Ñê~=äÉ=~äíêÉ=ÅçëÉI=ÉëéêÉëëáçåÉ=Çá ìå~=Åìäíìê~=É=Çá=ìåÛÉéçÅ~I=åçåÅܨ=Çá=ìå~=îáëáçåÉ=ÇÉääÛáåÑ~åòá~I ÇÉää~= ÑÉããáåáäáí¶= É= ÇÉää~= ã~ëÅçäáåáí¶I= Çá= ìåÛ~êíÉ= Çá= áåîÉåí~êÉ çÖÖÉííá=~=é~êíáêÉ=Ç~ä=ã~íÉêá~äÉ=ÅÜÉ=ëá=Ü~=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=çäíêÉ ÅÜÉ=Çá=ìå~=åÉÅÉëëáí¶=Åçåå~íìê~í~=åÉääÛìçãç=É=Çá=ãçäíç=~äíêç ~åÅçê~F=îáÉåÉ=Ç~í~=ãçäí~=áãéçêí~åò~=~ää~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=Çá=~ííáJ îáí¶=éÉÇ~ÖçÖáÅÜÉ=ÉÇ=ÉÇìÅ~íáîÉ=ÅÜÉ=î~äçêáòòáåç=~ëéÉííá=èì~äáW √==áä=ÖáçÅ~ííçäç=ÅçãÉ=éêçÇçííç=ëéçåí~åÉçI=éçîÉêçI=Åçëíêìáíç=~ é~êíáêÉ=Ç~=èìÉääç=ÅÜÉ=ëá=Ü~=~=éçêí~í~=Çá=ã~åçÒ=Eä~Äçê~íçêá=Çá ~ìíçJÅçëíêìòáçåÉI=Çá=ÖáçÅÜá=Ç~ä=pìÇ=ÇÉä=ãçåÇçÒI=áå=äÉÖåçI=Ñáäç Çá=ÑÉêêçI=Åçå=çÖÖÉííá=Çá=êáìëçI=ÉÅÅKFX √= áä= ÖáçÅç= ÅçãÉ= Ñçêã~= Çá= ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉ= ëáãÄçäáÅ~= ÇÉää~

êÉ~äí¶=EíÉ~íêç=Çá=Äìê~ííáåáI=ã~êáçåÉííÉI=ÑçêãÉ=Çá=å~êê~òáçåÉ=~åáJ ã~í~I=ÉÅÅKFX √= áä= ÖáçÅç= ÅçãÉ= ~ííáîáí¶= ÑáëáÅ~= É= éëáÅçãçíçêá~= Eä~Äçê~íçêá= Çá ãçîáãÉåíçI=ÅÜÉ=î~äçêáòòáåç=ä~=ÅçêéçêÉáí¶I=ä~=ÅççêÇáå~òáçåÉI=ä~ ãáê~I=ä~=éêÉÅáëáçåÉI=ä~=ê~éáÇáí¶I=á=êáÑäÉëëáI=ÉÅÅKFX √=áä=ÖáçÅç=ÅçãÉ=ÉëéÉêáÉåò~=ëÉåëçêá~äÉ=Eä~Äçê~íçêá=Çá=ÅçëíêìòáçJ åÉ=Çá=ÖáçÅÜá=ãìëáÅ~äáI=í~ííáäáI=çäÑ~ííáîáX=áåîÉåòáçåÉ=Çá=éÉêÅçêëá=ëÉåJ ëçêá~äáI=ÉÅÅKFX √= áä= ÖáçÅç= ÅçãÉ= ÉëéÉêáÉåò~= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ= É= éêçÖÉíí~òáçåÉ E~ííáîáí¶= Çá= ÅçëíêìòáçåÉI= ~ÖÖêÉÖ~òáçåÉI= áåîÉåòáçåÉ= Çá= ëé~òáJ ÖáçÅçI= ÅêÉ~òáçåÉ= Çá= éä~ëíáÅáI= éêçÖÉíí~òáçåÉ= Çá= ëìééçêíá= ãìäíáJ ãÉÇá~äá=É=áåíÉê~ííáîáI=ÉÅÅKFK

dáçêÖáç=c~ÅÅáåÅ~åá=E^äíÉêëíìÇáç=m~êíåÉêëF `çããáííÉåíÉW=`çãìåÉ=Çá=oçã~=J=pçéê~áåíÉåÇÉåò~=~á=_Éåá `ìäíìê~äá=J=wÉí≠ã~ mêçÖÉííçW=^äíÉêëíìÇáç=m~êíåÉêëI=jáä~åçI=Åçå=ä~=Åçää~Äçê~òáçåÉ ÇáW=píìÇáç=wçêÇ~åI=sÉåÉòá~=EéêçÖÉííç=~êÅÜáíÉííçåáÅç=éêÉäáãáå~J êÉ=É=ÇÉÑáåáíáîçFX=^_=`áíí¶I=jáä~åç=EéêçÖê~ãã~=ãìëÉçäçÖáÅç=ÉÇ ÉÇìÅ~íáîçFX= píÉäÉíI= sáíÉêÄç= EéêçÖÉííç= ÇÉÖäá= áãéá~åíáFX= fåíÉêéêç ÉåÖáåÉÉêáåÖI=sáíÉêÄç=EéêçÖÉííç=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉFK


nìÉëíç= Öá~êÇáåç= ç= éáÅÅçäç= é~êÅç= J TKMMM= ãè= Çá= ~êÉ~= îÉêÇÉ= ~äÄÉê~í~= áå éáÉåç= ÅÉåíêç= Çá= m~îá~= J= êÉ~äáòò~íç= Ç~ä `çãìåÉ=ëá=ÅÜá~ã~=^ä=Çá=ä¶=ÇÉä=îáëáÄáäÉÒ éÉêÅܨ= ≠= ëí~íç= ëíìÇá~íç= éÉê= ëíáãçä~êÉ Öäá=~äíêá=ëÉåëáI=èìÉääá=ÅÜÉ=îÉåÖçåç=ëéÉëJ ëç=~îîáäáíá=Ç~ää~=îáëí~=ÅÜÉ=Ççãáå~=ëÉãJ éêÉK= iÛìçãç= ~ëëÉÖå~= ~ää~= îáëí~= ìå êìçäç=éêáã~êáç=åÉä=Åçåí~ííç=Åçå=äÉ=ÅçëÉ ÅÜÉ= äç= ÅáêÅçåÇ~åçI= ã~= èìÉëíç= åçå áãéÉÇáëÅÉ= ÅÜÉ= éêçéêáç= ~ííê~îÉêëç= ä~ îáëí~=ëá~åç=ëçääÉÅáí~íá=Öäá=~äíêá=ëÉåëáK iÛáÇÉ~=éêçÖÉííì~äÉ=≠=ëí~í~=~ääçê~=èìÉää~ Çá=áåîÉêíáêÉ=ëá~=J=Ç~=ëìÄáíç=J=äÛ~ííÉÖÖá~J ãÉåíç=ÇÉä=éêçÖÉííáëí~I=ëá~=J=áå=ìå=ÑìíìJ êç= J= äÛ~ííÉÖÖá~ãÉåíç= ÇÉä= îáëáí~íçêÉW ~ëëÉÅçåÇ~êÉ=Åáç≠=äÉ=Å~é~Åáí¶=Éëéäçê~J íáîÉ=ÇÉá=åçå=îÉÇÉåíá=É=éêçéçêäÉ=ÅçãÉ ãçÇ~äáí¶= Éëéäçê~íáî~= éêáîáäÉÖá~í~= éÉê íìííáK iÛáåíÉåòáçåÉI=èìÉää~=Çá=ÅêÉ~êÉ=ìå=é~êÅç Ç~=ëÉåíáêÉÒ=éÉê=íìííáI=ã~=~=ãáëìê~=ÇÉá åçå=îÉÇÉåíáI=ÅçãÉ=ìå~=ëçêí~=Çá=é~äÉJ ëíê~= Çá= ~ééêÉåÇáãÉåíç= ëÉåëçêá~äÉI= ìå íáêçÅáåáç= ~ää~= éÉêÅÉòáçåÉI= áå= Åìá= J= ÅçåJ íê~êá~ãÉåíÉ= ~ä= ëçäáíç= J= ëá= áÖåçê~= ç= ëá ãçêíáÑáÅ~Ò=äÛ~ëéÉííç=ÉëíÉíáÅç=ÇÉääÉ=éêÉJ ëÉåòÉ= îÉÖÉí~äá= É= äÉ= îáëì~äá= é~åçê~ãáJ ÅÜÉI=ÉåÑ~íáòò~åÇç=áåîÉÅÉ=É=Ñ~îçêÉåÇç äÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=çêÖ~åçäÉííáÅÜÉ=äÉÖ~íÉ ~ä= í~ííçI= çÇçê~íçI= Öìëíç= É= áå= èì~äÅÜÉ ãçÇç=~åÅÜÉ=áä=ëìçåçK= ^ååìë~êÉI= íçÅÅ~êÉI= ã~åÉÖÖá~êÉ= ~ äìåÖçI=çäíêÉ=ÅÜÉ=íê~ëãÉííÉêÉ=ãÉëë~ÖÖá ~ä=Åçêéç=É=Åçå=áä=ÅçêéçI=ÅçåëÉåíÉ=áä=éá~J ÅÉêÉ= Çá= éçëëÉÇÉêÉÒI= áåíÉëç= ÅçãÉ Å~éáêÉÒ=É=ëÅçéêáêÉÒK pìää~=í~êÖ~=~ääÛáåÖêÉëëç=ëá=éì∂=îÉÇÉêÉ=J ç=íçÅÅ~êÉ=Åçå=äÉ=Çáí~=J=ìå~=ã~åçI=ìå çêÉÅÅÜáçI=ìå=å~ëç=É=ìå~=ÄçÅÅ~W=≠=ìå áåîáíç=~Ç=ìë~êäá=éáª=~=ÑçåÇç=ç=~Ç=áãé~J ê~êÉ=~=îÉÇÉêÉ=Åçå=èìÉëíá=ëÉåëáK `Û≠= ìå= éÉêÅçêëç= ~ííêÉòò~íç= áå= äÉÖåç ëÉåò~= Åçëíêáòáçåá= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉI= ÅÜÉ ëÉÖå~ä~= ~åÅÜÉ= ~= ÅÜá= åçå= îÉÇÉ= ìå~ ëÉêáÉ= Çá= áëçäÉÒ= ~= ÇáîÉêë~= îçÅ~òáçåÉ ëÉåëçêá~äÉK= `á~ëÅìå~I= Å~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~= ~ÅÅçêÖáJ ãÉåíá=ëÉåëçêá~äáI=ÅçåëÉåíÉ=ìå~=ëçêí~=Çá ëÅçéÉêí~= éêçÖêÉëëáî~= É= Ñ~îçêáëÅÉ= ìå ëÉåëç=ÇÉääç=ëé~òáç=ÅçääÉÖ~íç=~ääÛÉëéÉJ êáÉåò~=ëÉåëçêá~äÉK= nìá=Åá=ëá=éì∂=íçÖäáÉêÉ=äÉ=ëÅ~êéÉ=É=Å~ãJ ãáå~êÉ= ~= éáÉÇá= åìÇá= ëìá= NO= èì~Çêçííá ÇÉää~=é~äÉëíê~=í~ííáäÉ=éä~åí~êÉI=Åá~ëÅìåç Åçå= ã~íÉêá~äá= ÇáîÉêëá= EÅáçííçäáI= ë~ëëáI ã~ííçåáI=äÉÖåçI=éáÉíê~I=ë~ÄÄá~I=ëÉÖ~íìJ ê~I=åçÅÅáçäáFI=ÉëëÉåòÉ=Ç~=éê~íç=É=í~éJ éÉòò~åíáX=ÇáëíÉåÇÉêëá=ëìääÛÉêÄ~=íê~=ÅáìÑÑá Çá= ãÉåíìÅÅá~I= ã~äî~= É= íáãçX= ~ÄÄê~ÅJ Åá~êÉ= ìå= íêçåÅç= ç= Ñ~êëá= ëÑáçê~êÉ= Ç~ääÉ Ä~ëëÉ= ÑêçåÇÉ= ÇÉÖäá= çäãáX= ëíêçÑáå~êÉ= äÉ

Çáí~= ëìääÉ= ÑçÖäáÉ= ÇÉääÉ= ~êçã~íáÅÜÉ= ÇÉä Öê~åÇÉ=î~ëÅçåÉ=ÅÉåíê~äÉ=É=ÅçåëÉêî~êJ åÉ=Öäá=çÇçêáX=~ÅÅ~êÉòò~êÉ=äÉ=êçëÉííÉ=Å~êJ åçëÉI= éÉäçëÉI= ãçêÄáÇÉ= É= Öê~ëëçÅÅÉ ÇÉääÉ=éáÅÅçäÉ=éá~åíáåÉ=Çá=ëÉÇìã É=ëÉãJ éÉêîáîìã ÅÜÉ= ëéçêÖçåç= Ç~ääÉ= OQP î~ëÅÜÉííÉ= ÇÉää~= Öê~åÇÉ= é~êÉíÉ= îÉêÇÉX éáÖá~êÉ=áä=é~äãç=ëìä=ãìëÅÜáç=ÇÉá=éáä~ëíêáX ~ééçÖÖá~êÉ=áä=îáëç=ç=äÉ=ã~åá=ëìääÉ=éáÉíêÉ ÇÉä=ãçë~áÅç=É=ëÉåíáêÉ=áä=Åçåí~ííç=ÇÉää~ ã~íÉêá~X= ëá= éì∂= ÅÜáìÇÉêÉ= Öäá= çÅÅÜá= É Ñ~êëá=ÖìáÇ~êÉ=ëçäç=Ç~Öäá=áåíÉåëá=éêçÑìãá ÇÉää~=ÅçääÉòáçåÉ=Çá=ON=êçëÉ=ê~ãéáÅ~åíá=É êáÑáçêÉåíá=ç=Ç~ä=êìãçêÉ=ÇÉääÛ~Åèì~=åÉää~ Ñçåí~å~=ëçåçê~K j~=~åÅÜÉ=ÅçÖäáÉêÉ=äÛìî~=ç=áä=âáïá=ÇÉää~ éÉêÖçä~I=~ëë~ÖÖá~êÉ=áä=êáÄÉëI=á=ä~ãéçåá=É äÛìî~ëéáå~=çééìêÉ=íê~ííÉåÉêëá=~=ëìçå~J êÉ=äç=ñáäçÑçåçI=áä=äáíçÑçåçI=äÉ=Å~ãé~åÉI=á ÖçåÖ= É= äÉ= ~ëëá= ëçåçêÉI= É= ~ëÅçäí~êÉ= á ëìçåá=ÅÜÉ=áä=îÉåíç=éêçÇìÅÉ=Ñê~=äÉ=ÑêçåJ ÇÉ=É=íê~=á=ëçå~ÖäáK fä=m~êÅç=ÇÉä=ÖáçÅç=êáíêçî~íç dáê~åÇç=éÉê=äÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶=~éé~êÉ=ÉîáJ ÇÉåíÉ= ä~= èì~ëá= íçí~äÉ= áãéÉêãÉ~Äáäáí¶ ÇÉä= íÉëëìíç= ìêÄ~åç= ~ääÉ= ÉëáÖÉåòÉ= Çá èìÉá=ëçÖÖÉííá=ëçÅá~äá=ÇÉÑáåáíá=ÇÉÄçäáÒI=äÉ ÇìÉ= Åä~ëëá= Çá= Éí¶= éçëíÉ= ~ääÉ= ÉëíêÉãáí¶ ÇÉää~=îáí~W=á=Ä~ãÄáåá=É=Öäá=~åòá~åáK iÉ=ìåáÅÜÉ=ëíêìííìêÉ=îáëáÄáäá=~Ç=Éëëá=ÇÉëíáJ å~íÉ= J= éÉê~äíêç= éêçäáÑÉê~åíáI= ~åÅÜÉ= ~á ã~êÖáåá=ÇÉääÉ=ëíê~ÇÉ=Çá=íê~ÑÑáÅç=ç=~ääÛáåJ íÉêåç= ÇÉá= ÅÉåíêá= ÅçããÉêÅá~äá= J= ëçåç èìÉääÉ= éÉê= áä= ÖáçÅç= éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íçÒW éêáîÉ=Çá=ëÉåëáÄáäáí¶=~ääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉá=éáÅJ Åçäá= ìíÉåíáI= ëÉåò~= äçÖáÅ~= éÉÇ~ÖçÖáÅ~ ã~=ëçäç=Çá=ãÉêÅ~íçÒK= bééìêÉ=äÛ~åíáÇçíç=~ää~=ëí~åÇ~êÇáòò~òáçJ åÉ=≠=áä=êÉÅìéÉêç=ÇÉä=ëÉãéäáÅÉÒ=ç=áä=êáìíáJ äáòòç= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= ÅçãìåáI= éçîÉêá= ç ~ÇÇáêáííìê~=Çá=ëÅ~êíçW=èìÉääç=ÅÜÉ=Åçåí~ ≠= áä= î~äçêÉ= ~ÖÖáìåíçÒ= ÇÉää~= Ñ~åí~ëá~= Çá ÅÜá=äá=ìíáäáòò~K= fä= `çãìåÉ= Çá= m~îá~= Ü~= Åçë±= áÇÉ~íç= É êÉ~äáòò~íç= = ìå= é~êÅç= éÉê= ÖáçÅ~êÉ= áå ~äíÉêå~íáî~= ~ää~= éêçÇìòáçåÉ= áåÇìëíêá~äÉ Çá= ÖáçÅÜá= áå= ëÉêáÉW= áä= m~êÅç= ÇÉä= ÖáçÅç êáíêçî~íçI=áå=ìåÛ~êÉ~=îÉêÇÉ=~äÄÉê~í~=îáÅáJ åç=~ä=`~ãéç=ëéçêíáîç=É=~ä=m~ä~òòÉííç ÇÉääç=péçêíK mÉåë~åÇç= Çá= áåíÉêéêÉí~êÉ= á= ÇÉëáÇÉêá= Çá Ä~ãÄáåá=É=~ÇçäÉëÅÉåíá=É=áä=îáëëìíç=ÇÉÖäá ~åòá~åá= ëÛ≠= ÅÉêÅ~íç= Çá= éêçéçêêÉ= ìåç ëé~òáç= ÅÜÉ= Ñ~îçêáëÅ~= äÛáåÅçåíêçI= áä ÖáçÅçI= ä~= Ñ~åí~ëá~I= Åçåîáåíá= ÅÜÉ= áå= ìå ~ãÄáÉåíÉ=äìÇáÅç=É=ÇáëíÉåëáîç=á=Åçåí~ííá íê~= Åáíí~Çáåá= Çá= íìííÉ= äÉ= Éí¶= êáÉëÅ~åç ãÉÖäáçI=~ííçêåç=~ä=éá~ÅÉêÉ=ÅçãìåÉ=ÇÉä ÖáçÅçK fä=éá~ÅÉêÉ=Çá=êáìíáäáòò~êÉ=ã~íÉêá~äá=ëÉãéäáJ ÅáI= Çá= Ä~ëÉ= É= ä~= ëçêéêÉë~= Çá= êáíêçî~êÉ= á ÖáçÅÜá= Çá= ìå~= îçäí~ÒI= Çá= èì~åÇç= åçå ÅÛÉê~=åáÉåíÉ=ã~=ëá=ÖáçÅ~î~=Åçå=íìííçÒI Çá=èì~åÇç=á=Ä~ãÄáåá=ëá=ãìçîÉî~åç=É

ë~éÉî~åç=ÇáîÉêíáêëá=Åçå=èìÉä=ÅÜÉ=íêçî~J î~åç= éÉê= ëíê~Ç~Ò= êáìåáëÅÉ= éÉêëçåÉ= Çá íìííÉ=äÉ=Éí¶=~ííê~ííÉ=åçå=Ç~ää~=ÅçãéÉíáJ òáçåÉ=ã~=Ç~ää~=êáÅêÉ~òáçåÉK fä= é~êÅç= ëá= éêÉëÉåí~= áåÑ~ííá= ÉëÅäìëáîç= É çêáÖáå~äÉ=åÉää~=ëì~=ìåáÅáí¶I=~ÅÅ~ííáî~åíÉ åÉä= éêçéçêêÉ= á= ÖáçÅÜá= ÇÉää~= åçëíê~ ãÉãçêá~Ò=É=ÇÉää~=åçëíê~=íê~ÇáòáçåÉÒ=É ëá= éêÉëí~= ~ääÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ= Çá= ÑÉëíÉI Ö~êÉI=íçêåÉá=ÉÇ=ÉëáÄáòáçåáK máª=ÅÜÉ=ëíêìííìêÉ=éêçéçåÉ=çÅÅ~ëáçåá=Çá ÖáçÅçI=ÑçêåÉåÇç=~åÅÜÉ=ëéìåíá=É=ëÅÜÉJ ÇÉ=éÉê=èìÉääá=éáª=Öáçî~åá=É=Çáë~Äáíì~íáÒ ~=ÖáçÅ~êÉ=Åçå=Öäá=~äíêá=ç=éÉê=èìÉääá=Åçå äÛáãã~Öáå~òáçåÉ=áå=ëçååçÒK pá=ìë~=Çá=íìííçW=Ç~Öäá=~äÄÉêá=éêÉëÉåíáI=~á äÉÖåáI= á= ÅÉééáI= á= ë~ëëáI= äÉ= Å~ååÉI= äÉ ÄìÅÜÉI=äç=ëé~ÖçI=ä~=ÅçêÇ~I=Öäá=Éä~ëíáÅáI äÉ=ÄáÖäáÉI=á=í~ééá=Á=É=ê~ê~ãÉåíÉ=ëá=ÖáçÅ~ Ç~=ëçäá>= iÉ= ëíêìííìêÉ= É= Öäá= ëíêìãÉåíá= Çá= ÖáçÅç= J Åçëíêìáíá= Ç~= ä~Äçê~íçêá= ~êíáÖá~åá= J= ëçåç èì~ëá= íìííá= áå= äÉÖåç= Çá= êÉÅìéÉêçW= åçå ë~ê~ååç= äáëÅáI= îÉêåáÅá~íá= É= Åçäçê~íáI= ã~ Åçë±=ëÄçòò~íá=É=å~íìê~äáI=ëçåç=åçíçêá~J ãÉåíÉ=éáª=~ééêÉòò~íá=Ç~á=Ä~ãÄáåá=É=é᪠~ãáÅÜÉîçäáÒ= êáëéÉííç= ~ä= ãÉí~ääç= É= ~ää~ éä~ëíáÅ~K

a~åáÉä~=w~åÇçåÉää~=kÉÅÅ~ Ñìåòáçå~êáç=ÇÉääÛrÑÑáÅáç=qÉÅåáÅç= ÇÉä=pÉííçêÉ=i~îçêá=mìÄÄäáÅá= ÇÉä=`çãìåÉ=Çá=m~îá~K ÅçåíêáÄìíç=ê~ÅÅçäíç=Ç~=sáííçêáç=mêáå~ êÉÇ~ííçêÉ=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=m~îá~

31 clorj=ORDINI

Un parco giochi e un parco sensoriale


32

L’Europa del pallone pÉ=éÉê=Öäá=áåÖäÉëá=Çá=j~åÅÜÉëíÉê=äç ëéÉíí~Åçäç=ëá=ëîçäÖÉ=ëìä=é~äÅçëÅÉJ åáÅç=Çá=ìå=qÉ~íêç=ÇÉá=ëçÖåáÒI=ÅÛ≠ ÅÜáI=ÅçãÉ=åÉääÉ=ãáÖäáçêá=ÇÉääÉ=ëÑáÇÉI ëá= ~ÑÑáÇ~= ~ä= ë~åíç= Çá= íìêåçI= ç= ÅÜáI ~îÉåÇç=Öá¶=áä=ë~åíç=éêçíÉííçêÉ=åÉä åçãÉI=éìåí~=ëì=áãã~Öáåá=ÑìíìêáëíáJ ÅÜÉX=éÉê=~äíêá=~åÅçê~=ãÉÖäáç=êáÉîçJ Å~êÉ=ìå~=ÑÉÇÉI=èìÉää~=Å~äÅáëíáÅ~I=åÉä ëçéê~ååçãÉ= Çá= `~ííÉÇê~äÉÒI= åçå Åçë±= çêáÖáå~äÉ= ëÉ= ëá= íáÉåÉ= Åçåíç ÇÉää~=îÉÅÅÜá~=ãÉí~Ñçê~=ÅÜÉ=äá=îçäÉJ î~= é~ê~Öçå~íá= ~= íÉãéäáK= aÛ~äíê~ é~êíÉ=äç=ÇáÅÉî~=~åÅÜÉ=m~ëçäáåáW=fä Å~äÅáç=≠=äÛìäíáã~=ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉ ë~Åê~=ÇÉä=åçëíêç=íÉãéçÒK= pí~ÇáW=ÅÜÉ=ëá~åç=~=áãéá~åíç=ÉääáííáÅç ç=êÉíí~åÖçä~êÉI=áå=é~êíÉ=ç=áåíÉÖê~äJ ãÉåíÉ=ÅçéÉêíáI=Åçå=ãÉíêá=èì~Çêá=~ îÉêÇÉ=å~íìê~äÉ=ç=áå=ÉêÄ~=ëáåíÉíáÅ~K b= ãÉåíêÉ= ~Ç= Éëí= eÉêòçÖ= C= ÇÉ jÉìêçå= ~ííÉåÇçåç= äÛìäíáã~òáçåÉ ÇÉää~= äçêç= ÅêÉ~íìê~= éÉÅÜáåÉëÉ= áå îáëí~= ÇÉääÉ= läáãéá~Çá= OMMUI äÛbìêçé~I= ëíçêáÅ~ãÉåíÉ= ëíêÉÖ~í~ Ç~ääÛNN=Åçåíêç=NNI=ëá=îçäí~=~=êáãáê~J êÉ=ëí~Çá=ÅÜÉ=läáãéá~Çá=ÉÇ=bìêçéÉá Ü~ååç= ÇáëëÉãáå~íç= Ñê~= rê~äá= É máêÉåÉáI= j~ê= ÇÉä= kçêÇ= É= jÉÇáíÉêJ ê~åÉçI=ãçäíá=ÇÉá=èì~äá=~ééÉå~=êáåJ åçî~íá=ç=çÖÖÉííç=Çá=éêçëëáãá=áåíÉêJ îÉåíá=É=Ñê~=èìÉëíá=Öäá=U=ëí~Çá=ÇÛçäíê~äJ éÉ=ëÅÉå~êáç=ÇÉääÛbìêçéÉç=OMMUK pÉãÄê~=äç=ëí~Çáç=~ëëìãÉêÉ=êìçäç ÇáÇ~ëÅ~äáÅçI=ëí~åÇç=~ääÛ~ÑÑÉêã~òáçJ åÉ= Çá= ^äÄÉêí= `~ãìë= éÉê= Åìá= íìííç èìÉääç=ÅÜÉ=ë~éÉî~=ÇÉää~=îáí~=äÛ~îÉJ î~= áãé~ê~íç= Ç~ä= Å~äÅáçX= êáã~åÉ áåÇìÄÄáç=ÅçãÉ=ëá=ëíá~=áãéçåÉåÇç Ñê~=äÉ=åìçîÉ=íÉåÇÉåòÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~I=~ÑÑáåÅܨ=Ç~=çÖÖÉííá=Çá=Åìäíç=É éêçéçëíÉ= íÉÅåçäçÖáÅÜÉ= ÇáîÉåíáåç ~åÅÜÉ=ä~åÇã~êâ Çá=~êÅ~áÅ~=áããÉJ Çá~íÉòò~K= a~á= îÉåíáÇìÉ= ~á= îÉåíáèì~ííêç= ãÉëá

Çá=Å~åíáÉêÉ=éÉê=^ìëíêá~=É=pîáòòÉê~I äÉ= å~òáçåá= çêÖ~åáòò~íêáÅá= ÇÉääÛbìêçJ éÉçI= éÉê= ëãçåí~êÉI= êáÅçëíêìáêÉI êáëíêìííìê~êÉ=ç=ëÉãéäáÅÉãÉåíÉ=~ãJ éäá~êÉ= J= èì~åÇç= éÉê= fí~äá~= ÚVM= Ñì ÉãÉêÖÉåò~= jçåÇá~äáI= ÇÉÅêÉíç ÇÛìêÖÉåò~=ÅÜÉ=éêÉíÉåÇÉî~=ä~=ë~äJ îÉòò~= áå= òçå~= ÅÉë~êáåáÒK= aáÑÑáÅáäÉ ÇÛ~äíêçåÇÉ= áãã~Öáå~êÉ= Çá= ~îÉê éçíìíç= ëçêéêÉåÇÉêÉ= Öäá= pîáòòÉêá= áå êáí~êÇç=éÉê=áä=ÑáëÅÜáç=ÇÛáåáòáç=áä=T=ÖáìJ Öåç= ëÅçêëçI= åÉääç= ëí~Çáç= p~áåí g~ÅçÄJm~êâ=Çá=_~ëáäÉ~K= oáã~åÖçåç= ÑÉÇÉäá= ~ääç= ëíÉêÉçíáéç ÇÉá= m~Éëá= ÅÜÉ= çëéáí~åç= äÛÉîÉåíç ~åÅÜÉ= Öäá= ëí~ÇáW= ÅçåíÉåìíá= åÉääÉ ÇáãÉåëáçåáI= çëéáí~äáI= ÉÅçÅçãé~íáJ ÄáäáI= Ñ~ÅáäãÉåíÉ= ê~ÖÖáìåÖáÄáäá= Åçå ãÉòòá= éìÄÄäáÅáI= áåíÉê~ãÉåíÉ= ~ä ÅçéÉêíçI=íìííá=ÅÜÉ=é~êä~åç=íÉÇÉëÅç É=íìííá=ìå=éçÛ=ëáãáäá=Ñê~=äçêçK=qìííá=ç èì~ëáW=ëí~Çáç=éáª=Öê~åÇÉ=ÇÉääÛbìêçJ éÉçI=áä=äÉÖÖÉåÇ~êáç=mê~íÉê=îáÉååÉJ ëÉI=çÖÖá=bêåëí=e~ééÉäI=äÛìåáÅç=Ñê~ èìÉääá=ÇÉää~=âÉêãÉëëÉ ~=Ä~ëÉ=ÉääáííáJ Å~I=ÅÜÉ=Åçåí~=RPKMMU=ëéÉíí~íçêá=É ÅáåèìÉ= ëíÉääÉ= rÉÑ~I= ëÉá= Ö~êÉ= É= ä~ Ñáå~äÉK= péáêáíç= ãÉåç= åçëí~äÖáÅç= É ëìÖÖÉëíáçåá= äÉííÉê~êáÉ= éÉê= hä~ÖÉåJ ÑìêíI= Åáíí¶= Çá= VM= ãáä~= ~Äáí~åíá= ÅÜÉ ÇáÉÇÉ= á= å~í~äá= ~ääç= ëÅêáííçêÉ= oçÄÉêí jìëáäK= fä= t∏êíÜÉêëÉÉ= pí~Çáçå= ≠ ëí~íç=éçêí~íç=åÉä=OMMT=Ç~=NO=ãáä~ ~= PM= ãáä~= ëéÉíí~íçêáI= ã~= ~Ç bìêçéÉç= Ñáåáíç= íçêåÉê¶= ~ää~= ëì~ Å~éáÉåò~= çêáÖáå~äÉX= êÉëíÉê~ååç ~äÄÉêÖÜáI=ìÑÑáÅá=É=áä=ÅÉåíêç=ÅçããÉêJ Åá~äÉ= ÅêÉëÅáìíáÖäá= áåíçêåçI= åÉää~ Å~ãé~Öå~= Åçäíáî~í~= ~= îáåç= ÇÉää~ `~êáåòá~=ãÉêáÇáçå~äÉK=b=ëÉ=äç=pí~ÇÉ ÇÉ=pìáëëÉ=t~åâÇçêÑ=Çá=_Éêå~=éì∂ î~åí~êÉ=áä=éáª=Öê~åÇÉ=ëáëíÉã~=ÉåÉêJ ÖÉíáÅç= áåíÉÖê~íç= ÇÉä= ãçåÇçI= áä iÉíòáÖêìåÇ= Çá= wìêáÖç= Ü~= ëçÑÑáííá= áå äÉÖåçI=Åçå=íÉííç=ä~ëÅá~íç=Ä~ëëç=éÉê

Åçãé~íáÄáäáí¶= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= Åçå äÛáåíçêåçK a~=mÉÅÜáåç=~=_~ëáäÉ~=ëá=êáéêçéçåÉ áä=åçãÉ=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá=eÉêòçÖ=C=ÇÉ jÉìêçåI=ÅÜÉ=åÉä=p~áåí=g~ÅçÄJm~êâ Ü~ååç= éçëáòáçå~íç= é~ååÉääá= ëçä~êá ëìä=íÉííç=É=~äò~íç=íêÉ=éá~åá=Çá=åÉÖçJ òá= åÉääÉ= íêáÄìåÉK= a~= _~ëáäÉ~= ~ jçå~ÅçW=äÛ^ääá~åò=^êÉå~=åÉää~=éÉêáJ ÑÉêá~= ëÉííÉåíêáçå~äÉ= ÇÉää~= Åáíí¶= Ü~ ëçëíáíìáíç=åÉä=OMMR=äÛläóãéá~ëí~J Çáçå= EÅçëíêìáíç= áå= çÅÅ~ëáçåÉ= ÇÉääÉ läáãéá~Çá=ÇÉä=ÛTO=ëì=éêçÖÉííç=ÇÉäJ äD~êÅÜáíÉííç= dΩåíÜÉê= _ÉåáëÅÜ= É= Çá Åìá= ëá= êáÅçêÇ~= ä~= íÉåëçëíêìííìê~= Çá cêÉá= lííçFX= éì∂= çëéáí~êÉ= SS= ãáä~ ëéÉíí~íçêáX= ÅçåíáÉåÉ= åÉÖçòáI= êáëíçJ ê~åíá= É= íêÉ= ~ëáäáK= `~ê~ííÉêáëíáÅç= áä ÖìëÅáç=ÉëíÉêåçI=ÅÜÉ=éêÉëÉåí~=é~åJ åÉääá= áå= íÉëëìíç= ãçäíç= êÉëáëíÉåíÉ Ç~ääç=ëéÉëëçêÉ=Çá=MIO=ããI=éçëáòáçJ å~íá= ëì= ìåÛáåíÉä~á~íìê~= ãÉí~ääáÅ~= ~ Ñçêã~=Çá=äçë~åÖÜÉI=Åá~ëÅìå~=ÇÉääÉ èì~äá=éì∂=ÉëëÉêÉ=áääìãáå~í~=ëáåÖçJ ä~êãÉåíÉ=É=Åçå=ÇáîÉêëá=ÅçäçêáI=í~äÉ Ç~= ÅêÉ~êÉ= ìå= ëìÖÖÉëíáîç= é~åçê~J ã~=åçííìêåçK= páê kçêã~å=cçëíÉê=≠=áåîÉÅÉ=áãéÉJ Öå~íç=ëìä=ÑêçåíÉ=Å~í~ä~åç=éÉê=áä=êáåJ åçî~ãÉåíç=ÇÉä=`~ãé=kçì=Çá=_~êJ ÅÉääçå~I=ÅÜÉ=åÉä=OMNO=é~ëëÉê¶=Ç~ VU=ãáä~=~=NMS=ãáä~=éçëíáI=î~åí~åÇç áä= íáíçäç= Çá= ëí~Çáç= éáª= Å~éáÉåíÉ ÇÛbìêçé~I= ãÉåíêÉ= äÛáåíÉê~= Ñ~ÅÅá~í~ ë~ê¶=êáÅçéÉêí~=Ç~=ãçë~áÅçI=ÇáÅÜá~J ê~í~ãÉåíÉ= áëéáê~íç= ~= d~ìDZX= ÅçåJ Åäìëç= áåîÉÅÉ= åÉä= OMMT= äÛáãéÉÖåç Äêáí~ååáÅç=ÇÉä=tÉãÄäÉó=pí~ÇáìãI=áä Åìá=áãéá~åíç=î~=~=ëçëíáíìáêÉ=èìÉääç Åçëíêìáíç=éÉê=äÛbëéçëáòáçåÉ=ÇÉääÛfãJ éÉêç=_êáí~ååáÅç=ÇÉä=NVOQK=mêÉåÇÉ áä=éçëíç=ÇÉääÉ=ëáãÄçäáÅÜÉ=îáííçêá~åÉ íçêêá= Äá~åÅÜÉW= ìå= ~êÅç= áå= ~ÅÅá~áç ëçéê~= ä~= íêáÄìå~= éêáåÅáé~äÉI= ~äíç NPP=ã=É=äìåÖç=PNRK= OS=éÉí~äá=ëÉé~ê~íá=éÉê=Ç~êÉ=éçëëáJ

Äáäáí¶=Çá=áëçä~êÉ=á=ÇáîÉêëá=ëÉííçêá=ÇÉá RUKNTM= éçëíá= ÇÉä= p~å= káÅçä~I ^ëíêçå~îÉÒ= Ä~êÉëÉ= Ñáêã~í~ oÉåòç=má~åçX=áääìãáå~òáçåÉ=å~íìJ ê~äÉ= éÉê= äÛbëí¶Çáç= Ç~= iìò= Çá iáëÄçå~I=i~=Å~ííÉÇê~äÉÒ=ÇÉá=íáÑçëá ÇÉä= _ÉåÑáÅ~I= éêçÖÉíí~í~= Ç~ a~ãçå=i~îÉääÉK= jÉåíêÉ= á= ä~îçêá= Çá= êáëíêìííìê~òáçåÉ ÇÉä=ÛVM=íê~ëÑçêã~åç=äç=pí~Çáç=ÇÉá `Éåíçãáä~= åÉääç= pí~Çáç= läáãéáÅç Çá= oçã~I= ëíê~îçäÖÉåÇç= á= éêáåÅ≤éá Çá=éÉêÑÉíí~=áåíÉÖê~òáçåÉ=Åçå=äÛ~ãJ ÄáÉåíÉ= ëÉÅçåÇç= Åìá= Éê~= ëí~íç éÉåë~íç= EÖê~òáÉ= ~ää~= ëçííçÉäÉî~J òáçåÉ= ÇÉä= íÉêêÉåç= Çá= ÖáçÅçI= ÅÜÉ ëÑêìíí~î~= ä~= å~íìê~äÉ= Ñçêã~= ~ ÅçåÅ~= ÇÉääÛáåíçêåçFI= áä= åìçîç pí~Çáç=jìåáÅáé~äÉ=Çá=_ê~Ö~I=êÉ~J äáòò~íç= Ç~= pçìíç= ÇÉ= jçìê~= éÉê äÛbìêçéÉç= ÇÉä= mçêíçÖ~ääç= åÉä OMMQI= ëá= ÑçåÇÉ= Åçä= é~Éë~ÖÖáçI ~åÇ~åÇç=~=íêçî~êÉ=êÉëéáêç=éêçéêáç íê~=äÉ=êçÅÅÉ=ÇÉä=jçåíÉ=`~ëíêçK= i~= ÖÉçãÉíêá~= ÇÉääÛáåíÉêîÉåíç= ëá ÅÜá~êáëÅÉ=åÉääÉ= ÇìÉ= íêáÄìåÉ= ÅÉåJ íê~äá= áå= ÅÉãÉåíç= ~êã~íçI= Åçå Öê~Çáå~í~= í~Öäá~í~= Ç~= Ö~ääÉêáÉ ÅÜÉ=åÉ=éÉêãÉííçåç=äÛ~ííê~îÉêë~J ãÉåíçK= f=ä~íá=Åçêíá=ÇÉä=Å~ãéçI=ëìÖÖÉëíáJ î~=ãÉãÄê~å~=íê~=~êÅÜáíÉííìê~=É ëé~òáç= å~íìê~äÉI= êáã~åÖçåç ~éÉêíá=~ä=é~Éë~ÖÖáç=É=ìå=Ñ~ëÅáç Çá= Å~îá= íÉëá= Ñê~= äÉ= ÇìÉ= íêáÄìåÉ ÑìåÖÉ=Ç~=ÅçéÉêíìê~I=ÉîçÅ~íáî~=ÇÉä éêáåÅáéáç=~êÅÜáíÉííçåáÅç=ÇÉÖäá=~åíáJ ÅÜá=éçåíá=áå=ÅçêÇ~=ÇÉÖäá=fåÇáçëK= bìêçéÉá=éçéçäç=Çá=íáÑçëá=ÉÇ=áåÉîáJ í~ÄáäãÉåíÉ= bìêçé~= íÉêê~= Çá= ëí~ÇáW ë~êÉÄÄÉ= ~åÅçê~= ãçäíç= äìåÖç= äÛÉJ äÉåÅçI=ã~=äÛ~ëëìÉÑ~òáçåÉ=êáëÅÜáÉJ êÉÄÄÉ=Çá=ã~åÇ~êÉ=ä~=íÉëí~=åÉä=é~äJ äçåÉK

cÉÇÉêáÅ~=_ä~ëáåá


_~ãÄáåáI= Åìêáçëáí¶= É= ÅêÉ~íáîáí¶W= ≠ Ç~=çäíêÉ=ìå=ÇÉÅÉååáç=ÅÜÉ=~=jáä~åç ÉëáëíÉ=jr_^=EjìëÉç=ÇÉá=_~ãÄáåá Çá=jáä~åçFI=ìåÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ=åçå éêçÑáíI= çÖÖá= cçåÇ~òáçåÉ= êáÅçåçJ ëÅáìí~= ~= äáîÉääç= êÉÖáçå~äÉI= ÅÜÉ çéÉê~=åÉä=ëÉííçêÉ=ÇÉääÛÉÇìÅ~òáçåÉ åçå=Ñçêã~äÉK k~ëÅÉ=åÉä=NVVR=Åçå=äDçÄáÉííáîç=Çá êÉ~äáòò~êÉ= ìå= jìëÉç= ÇÉá= _~ãÄáåá áå=Åáíí¶K=a~ä=NVVU=êÉ~äáòò~=ãçëíêÉ ÑçåÇ~íÉ= ëìä= ãÉíçÇç= éÉÇ~ÖçÖáÅç ÇÉä=ÖáçÅç=É=ÇÉääÛÉëéÉêáÉåò~=ÇáêÉíí~I ÅÜÉ=éçåÉ=á=Ä~ãÄáåá=~ä=ÅÉåíêçI=éêçJ í~Öçåáëíá=ÇÉää~=éêçéêá~=Ñçêã~òáçåÉ ~ííê~îÉêëç=~ííáîáí¶=ÅÜÉ=ëìëÅáí~åç=ä~ Åìêáçëáí¶=É=éêçãìçîçåç=ä~=ÅêÉ~íáJ îáí¶K= d~ê~åòá~= ÇÉä= Åçåíáåìç= ~ÖJ Öáçêå~ãÉåíç= ÇÉää~= éêçéçëí~= éÉJ Ç~ÖçÖáÅ~=≠=áä=ê~ééçêíç=Çá=Åçëí~åíÉ Çá~äçÖç= Åçå= á= éáª= ~î~åò~íá= `ÜáäJ ÇêÉåÛë=jìëÉìã=ÇÉä=ãçåÇçK jr_^=≠=áåÑ~ííá=ãÉãÄêç=ÑçåÇ~íçêÉ É= ÇáêÉííçêÉ= Çá= e~åÇë= çå>= bìêçéÉI äÛ^ëëçÅá~òáçåÉ=ÉìêçéÉ~=ÇÉá=jìëÉá ÇÉá=_~ãÄáåáI=Çá=Åìá=çëéáí~=ä~=ëÉÇÉK `á∂= ÅçåëÉåíÉ= Çá= ä~îçê~êÉ= áå= ìå ëáëíÉã~=Çá é~êíåÉêëÜáé É=Çá=ÅçåÇáJ îáëáçåÉ=~=Ö~ê~åòá~=ÇÉää~=áååçî~íáîáJ í¶=É=ÇÉä=Åçåíáåìç=~ÖÖáçêå~ãÉåíç ÇÉá=éêçÖÉííáK=iÉ=éêçéçëíÉ=ÉÇìÅ~íáJ îÉ= ëçåç= ÅçãìåèìÉ= áåíÉÖê~íÉ= É ÅçãéäÉí~íÉ= Ç~= ÉäÉãÉåíá= éêçéêá ÇÉää~= Åìäíìê~= áí~äá~å~= É= îÉåÖçåç ëÉãéêÉ= ê~ééçêí~íÉ= ~ää~= éêçÖê~ãJ ã~òáçåÉ=ÇáÇ~ííáÅ~=ÇÉää~=ëÅìçä~I=áå ãçÇç=Ç~=ÅçëíáíìáêÉ=éÉê=èìÉëíÛìäíáJ ã~=ìå=î~äáÇç=ëìééçêíçK= ^ÄÄá~ãç=~îìíç=áä=éá~ÅÉêÉ=Çá=é~êíÉJ Åáé~êÉ=~=èìÉëíÛ~îîÉåíìê~=Ñáå=Ç~ääÛáJ åáòáçI=~ää~=ÅçëíáíìòáçåÉ=Çá=jr_^I=É èìáåÇá=~ääÛáÇÉ~òáçåÉ=É=~ää~=éêçÖÉíJ í~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ãçëíêÉ= ÖáçÅç= ÅÜÉ åÉÖäá=~ååá=jr_^=Ü~=éêçéçëíç=~ää~ qêáÉåå~äÉ= Çá= jáä~åçI= É= ÅÜÉ= ëçåç

éçá= ëí~íÉ= áíáåÉê~íÉ= áå= ãçäíá= ~äíêá ãìëÉá=áå=fí~äá~=É=áå=bìêçé~K= kÉÖäá= ~ååá= ëçåç= å~íÉ= pçäÇáÒI pÅ~íçä¨ÒI=pÉÖåáÒI=fÇÉ~ÒI=`çäçJ êÉÒI= pìçåáÒI= É= ä~= éáª= êÉÅÉåíÉI sáÉí~íç= åçå= íçÅÅ~êÉK= _~ãÄáåá= ~ Åçåí~ííç=Åçå=_êìåç=jìå~êáÒK=`çå èìÉëíÉ=ãçëíêÉI=åÉää~=ëçä~=jáä~åçI jr_^= Ü~= éçíìíç= ~ÅÅçÖäáÉêÉ= áå èìÉëíá=~ååá=ÅÉåíáå~á~=Çá=ãáÖäá~á~=Çá Ä~ãÄáåáK= få= èì~äáí¶= Çá= éêçÖÉííáëíá= ÇÉääÉ ãçëíêÉJÖáçÅçI= é~êíÉÅáéá~ãç= ~ä íÉ~ã Çá=áÇÉ~òáçåÉ=É=éêçÖÉíí~òáçåÉ áåíÉêÇáëÅáéäáå~êáI= Åçå= ãçäíÉ= ~äíêÉ éêçÑÉëëáçå~äáí¶= éêÉëÉåíá= åÉä= ÖêìéJ éç= EêáÅÉêÅ~I= áÇÉ~òáçåÉI= Ñáå~åòá~J ãÉåíçI= ÅçãìåáÅ~òáçåÉI= ÖÉëíáçåÉ ÇÉá=Ñäìëëá=Çá=éìÄÄäáÅç=ÉÇ=Éä~Äçê~J òáçåÉ=Çá=éêçéçëíÉ=ÇáÇ~ííáÅÜÉ=ëéÉJ ÅáÑáÅÜÉFK=Ð=ìå=éêçÅÉëëç=éêçÖÉííì~J äÉ=ÅÜÉ=Ü~=~äÅìåá=Å~ê~ííÉêá=Çá=ìåáÅáJ í¶I=~ÑÑáå~íç=É=Åçåíáåì~ãÉåíÉ=îÉêáÑáJ Å~íç=åÉÖäá=~ååáK= få=é~êíáÅçä~êÉI=çäíêÉ=~ää~ ëéÉÅáÑáÅáí¶= ÇÉääÛìíÉåò~ EÄ~ãÄáåá=ÇÉääÉ=ëÅìçäÉ=É ÇÉääÉ=Ñ~ãáÖäáÉI=Ç~á=O=~Öäá NN=~ååáFI=íê~=Öäá=~ëéÉííá éáª= ÅçãéäÉëëá= îá= ≠= áä Åçåíáåìç= êáã~åÇç= íê~ çÄáÉííáîá= éÉÇ~ÖçÖáÅáI áÇÉ~òáçåÉ=Çá=ãÉÅÅ~åáJ ëãá=Çá=ÖáçÅç=É=äçêç=íê~J ëéçëáòáçåÉ= áå= ~ääÉëíáJ ãÉåíá=áãã~ÖáåáÑáÅáI=ã~ ~ä= ÅçåíÉãéç= äÉÖÖÉêáI ãçÇìä~êá=É=ëáÅìêáK sáÉí~íç= åçå= íçÅÅ~êÉÒ ≠=ä~=éáª=êÉÅÉåíÉ=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉ= Çá= jr_^I éêÉëÉåí~í~= ~ää~= qêáÉåJ å~äÉ= Ç~= ÖÉåå~áç= ~ ã~êòç= OMMUI= éÉê= áä ÅÉåíÉå~êáç= ÇÉää~= å~J

ëÅáí~=Çá=_êìåç=jìå~êáK== i~= ãçëíê~I= ÅÜÉ= Ü~= ~îìíç= áå= ëçäá ÇìÉ= ãÉëá= ÅáêÅ~= PMKMMM= îáëáí~íçêáI ÅÜÉ=≠=ëí~í~=áÇÉ~í~=áå=Åçää~Äçê~òáçJ åÉ= Åçå= ^_j= E^ëëçÅá~JòáçåÉ _êìåç= jìå~êáF= ÉÇ= bÇáòáçåá `çêê~áåáI= Ñ~= é~êíÉ= Çá= jr_^= áå êÉíÉÒI=éêçÖÉííç=ëìá=ëÉêîáòá=Åìäíìê~äá çÑÑÉêíá=~á=Ä~ãÄáåá=~=jáä~åçI=Ñáå~åJ òá~íç= Ç~ä= `çãìåÉ= åÉääÛ~ãÄáíç ÇÉää~=iÉÖÖÉ=OURK= jr_^=Ü~=ëÉäÉòáçå~íçI=åÉää~=î~ëí~ éêçÇìòáçåÉ=Çá=jìå~êáI=íÉãá=ã~ÖJ ÖáçêãÉåíÉ=îáÅáåá=~ää~=ëÉåëáÄáäáí¶I=~ää~ Åìêáçëáí¶= É= ~ääÉ= ÉëáÖÉåòÉ= ÇÉá= é᪠éáÅÅçäáI= ÅêÉ~åÇç= ìå= éÉêÅçêëç= Çá ÖáçÅç=áãéçëí~íç=ëìää~=ëÅçéÉêí~I=ä~ ãÉê~îáÖäá~I= äÛÉëéÉêáÉåò~= í~ííáäÉ= É îáëáî~I=ä~=ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ=É=áä=Ñ~êÉK pÅ~íçäÉI= ~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= íìííÉ ÉÖì~äáI= áåîáí~î~åç= ~ä= ÖáçÅç= É= ~ää~ ëÅçéÉêí~I=Çá=çÖÖÉííá=É=ÖáçÅÜá=áëéáJ ê~íá= ~= éêçÖÉííá= É= äáÄêá= Çá= _êìåç jìå~êáW=Eá=ë~ëëá=ÇÉä=ã~êÉI=é~êä~êÉ Åçå= äÉ= ã~åáI= ìå= ÖáçÅç= Çá= ëÅ~íçäÉ ÅáåÉëá=Á=ìå~=ÑçêãáÅÜáå~I=äÛ~äÑ~ÄÉJ íçI=ÉÅÅKFK rå=éÉêÅçêëç=Çá=åáÅÅÜáÉ=í~ííáäá=ÅçåJ ÇìÅÉî~=á=Ä~ãÄáåá=~=Öì~êÇ~êÉ=Åçå äÉ=ã~åá=É=~=ëÉåíáêÉ=Åçå=Öäá=çÅÅÜáÒ ëéÉêáãÉåí~åÇç=Åçå=íìííç=áä=Åçêéç äÉ= ãçäíÉéäáÅá= ëÉåë~òáçåá= ÅÜÉ= ÇÉêáJ î~åç=Ç~ää~=ÑáëáÅáí¶=ÇÉá=ã~íÉêá~äá=é᪠ÇáîÉêëáK= kÉä= ÖáçÅç= máª= É= ãÉåçÒI ëì= í~îçäá= êÉíêçáääìãáå~íáI= á= Ä~ãÄáåá ÖáçÅ~î~åç= áåîÉÅÉ= ~= ÅçãéçêêÉ é~Éë~ÖÖá= îÉêçëáãáäá= ç= Ñ~åí~ëíáÅáI ëáåÖçä~êãÉåíÉ=ç=áå=ÖêìééçI=Åçå=äÉ íÉëëÉêÉ= íê~ëé~êÉåíá= ÇÉääç= ëíçêáÅç ÖáçÅçK= fä= éÉêÅçêëç= íÉêãáå~î~= Åçå ä~=ëÅçéÉêí~=ÇÉá=mêÉäáÄêáÒI=êÉ~äáòò~íá Ç~=jìå~êá=éÉê=á=Ä~ãÄáåá=ÅÜÉ=åçå ë~ååç=~åÅçê~=äÉÖÖÉêÉI=áå=ìå=ä~ÄçJ ê~íçêáç=ÅêÉ~íáîç=áå=Åìá=ëá=êÉ~äáòò~î~J åç=é~ÖáåÉ=Çá=ìå=éêçéêáç=éÉêëçå~J äáëëáãç=éêÉäáÄêçK

i~= éêçëëáã~= Öê~åÇÉ= ãçëíê~I ÇÉÇáÅ~í~=~ää~=å~êê~òáçåÉI=áåíáíçä~í~ fä=jÉêÅ~íç=ÇÉääÉ=píçêáÉÒ=ëá=áå~ìÖìJ êÉê¶= ~ää~= qêáÉåå~äÉ= åÉä= ÇáÅÉãÄêÉ OMMU=É=êáã~êê¶=~éÉêí~=~ä=éìÄÄäáÅç Ñáåç=~=ÑáåÉ=ã~êòç=OMMVK jr_^=Åçåíáåì~=~=éÉêëÉÖìáêÉ=äÛçJ ÄáÉííáîç= Çá= ìå~= ëÉÇÉ= éÉêã~åÉåíÉ ÇÉÇáÅ~í~= ~ääÛáåÑ~åòá~W= ≠= áåÑ~ííá êÉëéçåë~ÄáäÉ= ÇÉä= éêçÖÉííç= ÇÉä m~ä~òòç= ÇÉääÉ= pÅáåíáääÉI= Öê~åÇÉ ÅÉåíêç= Åìäíìê~äÉ= éÉê= Ä~ãÄáåá= ÅÜÉ ëçêÖÉê¶=åÉääÛÉñ=m~ÇáÖäáçåÉ=P=ÇÉää~ cáÉê~= Çá= jáä~åç= åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉä éêçÖÉííç= Çá= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉä èì~êíáÉêÉ= ëíçêáÅç= ÇÉää~= ÑáÉê~= éêçJ ãçëëç= Ç~= `áíóiáÑÉK= kÉä= m~ä~òòç ë~ê~ååç= çëéáí~íÉ= ~ííáîáí¶= ÉÇìÅ~íáJ îÉ= ÅÜÉ= éêáîáäÉÖá~åç= äD~ééêÉåÇáJ ãÉåíç=~ííê~îÉêëç=áä=ÖáçÅç=É=äDÉëéÉJ êáÉåò~=ÇáêÉíí~=É=ÅÜÉ=éêçãìçîçåç ä~= Åìêáçëáí¶= É= ä~= ÅêÉ~íáîáí¶= áå ~ãÄáÉåíá=É=ëáíì~òáçåá=áåìëì~äá=É=ëíáJ ãçä~åíáK= ^ääDáåíÉêåç= ëá= íêçîÉê~ååç ãçëíêÉJÖáçÅçI=ìåç=ëé~òáç=ÇÉÇáÅ~J íç= ~ääDÉÇìÅ~òáçåÉ= áåíÉêÅìäíìê~äÉI ä~Äçê~íçêá= ÇD~êíÉ= É= Çá= ãìëáÅ~I= ìå íÉ~íêç=É=ìå~=ÄáÄäáçíÉÅ~=éÉê=Ä~ãÄáJ åá=É=ê~Ö~òòáI=ìå~=ëÅìçä~=ÇÉääDáåÑ~åJ òá~=É=ìå=åáÇçK dê~òáÉ=~ää~=mêçîáåÅá~I=áä=mçäáíÉÅåáÅç Çá= jáä~åç= É= ~Ç= bìêçãáä~åç= ëá= ëí~ áåçäíêÉ=êÉ~äáòò~åÇçI=Éåíêç=áä=éêçëëáJ ãç=~ååç=ëÅçä~ëíáÅçI=åÉÖäá=áããÉJ Çá~íá=éêÉëëá=ÇÉää~=qêáÉåå~äÉ=_çîáë~I ìå=é~ÇáÖäáçåÉ=jr_^=ÇÉÇáÅ~íç=~ä êáìëç= ÅêÉ~íáîç= ÇÉá= ã~íÉêá~äá EoÉjfÇ~F=ÅÜÉ=éçíê¶=çëéáí~êÉ=ä~ÄçJ ê~íçêá= éÉê= á= Ä~ãÄáåá= ëì= íÉãá= ÅÜÉ î~ååç= Ç~ääÛ~êíÉ= ÅçåíÉãéçê~åÉ~I ~ä=ÇÉëáÖåI=~á=ã~íÉêá~äá=É=~ääÛÉåÉêÖá~K mÉê=ë~éÉêåÉ=Çá=éáªW=ïïïKãìÄ~Káí Ñçíç=Çá=máÉêé~çäç=`~ëí~ÖåÉÇá

s~äÉêá~=_çííÉääá= E_adp=^êÅÜáíÉííá=^ëëçÅá~íáF

33 lppbos^qlofl=ARGOMENTI

MUBA – Museo dei Bambini di Milano


34

Milano, città a misura di bambino e~= Öá¶= ê~ÅÅçäíç= åìãÉêçëá= ÅçåJ ëÉåëá=äÛáåáòá~íáî~=ä~åÅá~í~=Ç~=cìäîáç pÅ~é~êêç= Çá= ÅêÉ~êÉ= éÉê= äDbñéç OMNR= Âìå= êÉÖ~äç= Ç~= ä~ëÅá~êÉ= ~á éáÅÅçäá= Çá= íìííç= áä= ãçåÇçÊI= ìå Öê~åÇÉ= é~êÅç= Ç~= ~ëëìãÉêÉ ÅçãÉ= ëáãÄçäç= çêáòòçåí~äÉ= ~ä éçëíç=Çá=íçêêá=ç=Öê~íí~ÅáÉäáK iç=éëáÅçíê~éÉìí~=Ü~=Ä~ííÉòò~íç=áä éêçÖÉííç= ^ìä±= rä≠I= Ç~ä= åçãÉ= Çá ìåD~åíáÅ~= Åçåí~= äçãÄ~êÇ~I= É= åÉ Ü~=íê~ÅÅá~íç=äÉ=äáåÉÉ=ÑçåÇ~ãÉåí~äá ~ííê~îÉêëç= éçÅÜÉ= É= ëÉãéäáÅá êÉÖçäÉ= éÉê= ìåç= ëé~òáç= Çá= íçí~äÉ äáÄÉêí¶=É=~=ëíêÉííç=Åçåí~ííç=Åçå=ä~ å~íìê~K= iÛáåÖêÉëëç= Öê~íìáíç= ë~ê¶ ÅçåëÉåíáíç= ëçäç= Ñáåç= ~á= NO= ~ååáW Ä~åÇáíá= á= Öê~åÇáÒI= ÅÜÉ= éçíê~ååç Éåíê~êÉ=ëçäç=ÅçãÉ=~ÅÅçãé~Öå~J íçêáI= ÇáîáÉíç= Çá= Ñìã~êÉI= Çá= ìë~êÉ ÅÉääìä~êáI=ÅçãéìíÉê=ç=äÉííçêá=ãìëáJ Å~äáK= káÉåíÉ= Å~åáI= ÄáÅá= ç= é~ííáåáI ~ÑÑáåÅܨ=ëá~=ìåç=ëé~òáç=êáëÉêî~íç ~á=Ä~ãÄáåáI=äáÄÉêá=Çá=ÅçêêÉêÉ=É=ë~äJ í~êÉK=^ä=ÅÉåíêç=ÇÉä=é~êÅç=~ÑÑáçêÉê¶ ìå~=ëçêÖÉåíÉ=É=ìå~=êçë~=ÇÉá=îÉåíá ÅÜÉ=áåÇáÅÜÉê¶=äÉ=ÇáêÉòáçåá=îÉêëç=äÉ Åáíí¶=ÇÉä=ãçåÇçK=^åáã~íçêá=çêÖ~J åáòòÉê~ååç= ~åíáÅÜá= ÖáçÅÜá= É= ìå ëÉêîáòáç=Çá=ëçêîÉÖäá~åò~=OQ=çêÉ=ëì OQ= Ö~ê~åíáê¶= ëáÅìêÉòò~= É= ä~= éêÉJ ëÉêî~òáçåÉ=ÇÉääÛ~êÉ~K aìåèìÉ= ìåç= ëé~òáçI= ëéÉêá~ãç åçå= ìíçéáÅçI= ÅÜÉ= Åá= Ñ~ê¶= íçêå~êÉ îçÖäá~=Çá=ÉëëÉêÉ=Ä~ãÄáåáK

fåí~åíçI= ëÉãéêÉ= ~= jáä~åçI= éêçJ ãçëëç=Ç~ää~=cçåÇ~òáçåÉ=`~íÉää~I áå= çÅÅ~ëáçåÉ= ÇÉä= p~äçåÉ= ÇÉä jçÄáäÉ=OMMUI=≠=ëí~íç=éêÉëÉåí~íç áå= ~åíÉéêáã~= ìå= ~äíêç= éêçÖÉííç ÇÉÇáÅ~íç= ~á= éáÅÅçäáK= pá= ÅÜá~ã~ m~êÅç=ÇÉá=aáêáííá=ÇÉá=_~ãÄáåáI=ìåç ëé~òáç= ~ííêÉòò~íç= Åçå= ÖáçÅÜá ~ÅÅÉëëáÄáäá=~åÅÜÉ=~=Ä~ãÄáåá=Çáë~J Äáäá= É= ÇÉëíáå~íç= ~= ÇáîÉåí~êÉ= éÉêJ ã~åÉåíÉ=Éåíêç=~éêáäÉ=OMMVK mêçãçëëç= Ç~ää~= cçåÇ~òáçåÉ `~íÉää~=É=Ç~ää~=oÉÖáçåÉ=içãÄ~êJ Çá~I=áä=éêçÖÉííç=ëÛáëéáê~=~á=Çáêáííá=ÇÉá Ä~ãÄáåá= ë~åÅáíá= Ç~ää~= `çåîÉåJ òáçåÉ= låì= É= ÅçåëáëíÉ= åÉääDáåíÉêJ éêÉí~òáçåÉ=Çá=ëÉííÉ=ÇÉá=Çáêáííá=~ííê~J îÉêëç=~äíêÉíí~åíá=ÖáçÅÜáLáåëí~ää~òáçJ åá= Ñáêã~íá= Ç~= ÇÉëáÖåÉê= Çá= Ñ~ã~ áåíÉêå~òáçå~äÉW= ^åíçåáç= `áííÉêáçI Ü~=ê~ééêÉëÉåí~íç=áä=Çáêáííç=~ä=ëáäÉåJ òáçX=j~í~ä±=`ê~ëëÉíI=Çáêáííç=~Öäá=çJ ÇçêáX= píÉÑ~åç= dáçî~ååçåáI= Çáêáííç ~ä=ëÉäî~ÖÖáçX=g~ãÉë=fêîáåÉI=Çáêáííç ~ääDçòáçX= qçÄá~= oÉéçëëá= J= wçå~ råçI= Çáêáííç= ~ääDìëç= ÇÉääÉ= ã~åáX d~ÄêáÉäÉ= mÉòòáåáI= Çáêáííç= ~= ëéçêJ Å~êëáX= cê~åÅç= o~ÖÖáI= Çáêáííç= ~ää~ ëíê~Ç~K= fä= m~êÅç= ≠= ëí~íç= áÇÉ~íç ÅçãÉ= ãçÇìä~ÄáäÉ= áå= ÑìåòáçåÉ ÇÉää~= ëìéÉêÑáÅáÉ= ÇáëéçåáÄáäÉ= Åçå äDçÄáÉííáîç= Çá= ÉëëÉêÉ= ÖáçÅ~íçÒ ~åÅÜÉ=áå=~äíêÉ=äçÅ~äáí¶=áí~äá~åÉK

c~Äá~å~=mÉÇ~äáåç

Salvatore Bisogni: progetto e ricerca kçå=≠=ìå=Å~ëç=ÅÜÉ=ä~=Öáçêå~í~=Çá ëíìÇá=É=ä~=ãçëíê~=ëìää~=ÑáÖìê~=É=äÛçJ éÉê~=Çá=p~äî~íçêÉ=_áëçÖåá=éêçãçëJ ë~=Ç~=^åíçåáç=jçåÉëíáêçäá=ëá=ëîçäJ Ö~åç= ~= jáä~åçI= Åçå= ä~= èì~äáÑáÅ~í~ é~êíÉÅáé~òáçåÉ=Çá=êÉä~íçêá=ÅÜÉ=åÉääÉ î~êáÉ= ~êíáÅçä~òáçåá= Ü~ååç= ê~ééêÉJ ëÉåí~íç= äÉ= ~åáãÉ= É= á= Å~ê~ííÉêá Çáëíáåíáîá= ÇÉää~= Åçë±= ÇÉíí~= ëÅìçä~ ãáä~åÉëÉÒ= Åçå= ä~= èì~äÉ= _áëçÖåáI ëáå=Ç~ää~=ÑáåÉ=ÇÉÖäá=~ååá=pÉíí~åí~=Ü~ áåíÉëëìíç= ëáÖåáÑáÅ~íáîá= ê~ééçêíá= É ëÅ~ãÄáK= fä=ÅçåíêáÄìíç=Çá=_áëçÖåá=~ä=ÇáÄ~ííáíç ~êÅÜáíÉííçåáÅç= áí~äá~åçI= åÉääÛ~êÅç= Çá QM=~ååáI=~éé~êÉ=çÖÖá=~ëë~á=êáäÉî~åJ íÉ=ÉÇ=çêáÖáå~äÉK=açéç=ä~=ä~ìêÉ~=Åçå ^Öçëíáåç= oÉåå~I= áä= Ççééáç= ~éJ éêÉåÇáëí~íçÒ= Åçå= nì~êçåá= É= `çJ ëÉåò~= É= ä~= Åçää~Äçê~òáçåÉ= Åçå dêÉÖçííáI= _áëçÖåá= áåáòá~= äÛ~ííáîáí¶ ÇáÇ~ííáÅ~=É=Çá=êáÅÉêÅ~=åÉá=éêáãá=~ååá pÉíí~åí~= ~= m~äÉêãçK= kÉä= NVTP= ≠ áåîáí~íç= Ç~= ^äÇç= oçëëá= ~ää~= us qêáÉåå~äÉ=Çá=jáä~åç=ÇçîÉ=éêÉëÉåí~I

ìå= éêçÖÉííç= Äê~ã~åíÉëÅçÒI= ëìá èì~êíáÉêá=ëé~Öåçäá=Çá=k~éçäáK _áëçÖåá= Åçëíáíìáê¶= áä= åìÅäÉç= ÇÉää~ Åçë±ÇÇÉíí~= ëÅìçä~= å~éçäÉí~å~= Çá íÉåÇÉåò~Ò=Åçå=ìå~=ê~ééçêíç=éêáJ îáäÉÖá~íç=É=ÇáêÉííç=Åçå=ä~=ëÅìçä~=Çá jáä~åçI= ã~= ~åÅÜÉ= Åçå= èìÉää~= Çá sÉåÉòá~I=Åçå=íìííá=á=íÉåíÉåå~ãÉåJ íáÒ=Çá=èìÉää~=ÖÉåÉê~òáçåÉK= f= éêçÖÉííá= ëìä= èì~êíáÉêÉ= Çá= jçåíÉJ Å~äî~êáçI=éÉê=áä=éçêíç=Çá=k~éçäá=ÇÉä NVVOI= ä~= íê~ÇìòáçåÉ= áí~äá~å~= Çá ?dêçëëí~Çí~êÅÜáíÉâíìê?= É= e~ääÉåJ Ä~ìíÉåÒ=Çá=eáäÄÉêëÉáãÉê=É=ä~=éìÄJ ÄäáÅ~òáçåÉ= ÇÉä= ë~ÖÖáç= mÉêáÑÉêáÉÒ ÇÉä= NVVR= Ççéç= ä~= é~êíÉÅáé~òáçåÉ ~ää~= íêáÉåå~äÉ= Çá= jáä~åç= fä= ÅÉåíêç ~äíêçîÉÒI= íÉëíáãçåá~åç= äÛáãéÉÖåç Çá=_áëçÖåá=ëìá=íÉãá=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~ É=ÇÉää~=Åáíí¶K= _áëçÖåá= åÉÖäá= ~ååá= ÚUM= êÉ~äáòò~= ~ k~éçäá= íêÉ= áãéçêí~åíá= ~êÅÜáíÉííìêÉ ÅáîáäáW= áä= ãÉêÅ~íáåç= Çá= pK= ^åå~= Çá m~ä~òòçI=ä~=ëÅìçä~=ãÉÇá~=~ä=oáçåÉ qê~á~åç=É=äÛ~ëáäç=~=mçÖÖáçêÉ~äÉI=ÅÜÉ

Ü~ååç ~ãéá~= ÉÅç= åÉä= ÇáÄ~ííáíç ~êÅÜáíÉííçåáÅç= áí~äá~åçI= èì~äá= çêáJ Öáå~äá= ~ééäáÅ~òáçåá= ÇÉääÉ= íÉçêáÉ ~äÇçêçëëá~åÉ= É= ÅçäíÉ= ~ííì~äáòò~J òáçåá=ÇÉá=éêáåÅ≤éá=ÇÉä=ê~òáçå~äáëãç ÉìêçéÉç=åÉää~=ÇáÑÑáÅáäÉ=ÅçåÇáòáçåÉ å~éçäÉí~å~K= `çå= ä~= êáÅÉêÅ~ cìåòáçåÉ= É= ÑáÖìê~= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅá éÉê= äç= ëîáäìééç= ëçëíÉåáÄáäÉÒI= _áJ ëçÖåá= ëéçëí~= äÛáåíÉêÉëëÉ= Ç~ää~ Åáíí¶= ÅçåëçäáÇ~í~= ~= èìÉää~= ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~K= iÛáéçíÉëá=ëçííÉë~=≠=Çá=éêÉÅáë~êÉ=äÉ Åçëá=ÇÉííÉ=òçääÉÒ=J=ÑáÖìêÉ=ÅçåÅáëÉ ÅÜÉ=~ÅÅçäÖçåç=éáª=ÉÇáÑáÅá=éìÄÄäáJ Åá= ~Ç= ~ìä~= èì~äá= áä= qÉ~íêçI= áä jìëÉçI=ä~=_áÄäáçíÉÅ~I=ä~=`ÜáÉë~I ä~= páå~ÖçÖ~= É= ä~= jçëÅÜÉ~= J åìçîá=ãçåìãÉåíá=ÅçääÉííáîá=Å~é~J Åá= Çá= çêáÉåí~êÉ= É= êá~ëëìãÉêÉ= ä~ ÅçëíêìòáçåÉ= ÇÉää~= éÉêáÑÉêá~= ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~=áå=ìåç=ëíêáåÖÉåíÉ=É áåÇáëëçäìÄáäÉ= ê~ééçêíç= Åçå= áä

íìííç=å~íìê~ÒK= i~=ÅçãéäÉëë~=ÑáÖìê~=Çá=_áëçÖåáI Ç~=ëÉãéêÉ=áãéÉÖå~í~=~Ç=~ééêçJ ÑçåÇáêÉ= á= íÉãáI= á= éêáåÅ≤éá= ÇÉää~ ÅçãéçëáòáçåÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= É ÇÉää~= ÅçëíêìòáçåÉ= ÇÉää~= Åáíí¶I= ≠ ëÉÖå~í~I= ÅçãÉ= Ü~= êáäÉî~íç= aÉ cìëÅçI=Ç~=ìå=~ãçêÉ=éÉê=äÛ~êÅÜáJ íÉííìê~ÒI=éÉê=á=ëìçá=ÑçåÇ~ãÉåíáI=á ëìçá=åçÇá=éêçÄäÉã~íáÅá=ã~=éêáã~ Çá=íìííç=Ç~ääÛáãéÉÖåç=ÅáîáäÉ=êáîçäíç ~ää~=ÅçëíêìòáçåÉ=~î~åò~í~=É=éêçJ ÖêÉëëáî~=ÇÉää~=ëÅÉå~=Ñáëë~=ÇÉää~ îáí~=ÇÉÖäá=ìçãáåáÒK

oÉå~íç=`~éçòòá p~äî~íçêÉ= _áëçÖåáK= fä= éêçÖÉííç= Çá ~êÅÜáíÉííìê~=åÉää~=Åáíí¶=ÅçåëçäáÇ~í~ É=åÉää~=Åáíí¶=ÅçåíÉãéçê~åÉ~ NO=ÖáìÖåç=J=O=äìÖäáç=OMMU jáä~åçI= c~Åçäí¶= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~ `áîáäÉI=îá~=aìê~åÇç=NM


^=ÖáìÖåç=ëá=≠=ëîçäí~=ìåÛçêáÖáå~äÉ=áåáJ òá~íáî~= ~êíáÅçä~í~= áå= íêÉ= ëÉê~íÉ= ~ää~ ëÅçéÉêí~=ÇÉää~=åìçî~=jáä~åçK=`çå=áä é~íêçÅáåáç= ÇÉä= `çãìåÉ= Çá= jáä~åçI Öäá=ÉîÉåíá=ëçåç=ëí~íá=çêÖ~åáòò~íá=Ç~ rêÄ~å=`ÉåíÉê=áå=Åçää~Äçê~òáçåÉ=Åçå ^fj= J= ^ëëçÅá~òáçåÉ= fåíÉêÉëëá jÉíêçéçäáí~åáK få=çÖåá=ëÉê~í~=≠=ëí~í~=éêçéçëí~=ìå~ îáëáí~=ÖìáÇ~í~=åÉää~=Åáíí¶W=áä=R=ÖáìÖåç ≠=ëí~íç=íê~ÅÅá~íç=ìå=éÉêÅçêëç=îÉêëç kçêÇI=áä=NO=îÉêëç=lîÉëíI=áä=NV=îÉêëç pìÇK= f= íêÉ= áíáåÉê~êá= Ü~ååç= ÖìáÇ~íç= á é~êíÉÅáé~åíá=~ííê~îÉêëç=~äÅìåÉ=~êÉÉ Éñ=áåÇìëíêá~äá=íê~ëÑçêã~íÉ=áå=ãçÇÉêJ

åá=èì~êíáÉêáI=É=Ü~ååç=~åÅÜÉ=ÅçåëÉåJ íáíç= ä~= îáëáí~= ~Ç= ~äÅìåá= ÇÉÖäá= ìäíáãá ÖáçáÉääá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÅçåíÉãéçJ ê~åÉ~= ãáä~åÉëÉI= ÉÅÅÉòáçå~äãÉåíÉ ~éÉêíá=~ä=éìÄÄäáÅçK iÛ~ÇÉëáçåÉ=Éê~=Öê~íìáí~=É=á=é~êíÉÅáJ é~åíá=Ü~ååç=ëÉÖìáíç=Öäá=áíáåÉê~êá=Åçå ~ééçëáíá= éìääã~å= ç= Åçå= äÉ= éêçéêáÉ ÄáÅáK

ÇÉääÉ= ëíê~íÉÖáÉ= íìêáëíáÅÜÉ= ÇÉä mçêíçÖ~ääç=É=dá~ååá=oáçíí~=Ü~=ÅçåJ îÉêë~íç= éìÄÄäáÅ~ãÉåíÉ= Åçå oÉå~íç= pçêì= ëìä= íÉã~= ÇÉä= dU= áå p~êÇÉÖå~K= rå=éêçÖê~ãã~=î~ëíç=Åìá=Ü~=ÅçêêáJ

ëéçëíç=ìå=~äíêÉíí~åíç=Öê~åÇÉ=ëÑçêJ òç= çêÖ~åáòò~íáîç= ëçëíÉåìíç= Ç~ NPM= ëíìÇÉåíá= ÇÉääÉ= ÇìÉ= Ñ~Åçäí¶= Çá ^êÅÜáíÉííìê~=ÇÉääÛáëçä~K

j~êíáå~=i~åÇëÄÉêÖÉê

Premio Scarpa al “campo dei musei” di Amsterdam

Festarch 2008, seconda edizione a~á= îá~ÖÖá~íçêá= ÇÉääÛlííçÅÉåíç= ~ä íìêáëãç= Çá= ã~ëë~I= Ç~ääÉ= Öê~åÇá Éëéäçê~òáçåá= ~ääÉ= áããáÖê~òáçåá ÉéçÅ~äáK=iÛìã~åáí¶=ÅÜÉ=ëá=ëéçëí~I ÅÜÉ=~ííê~îÉêë~=áå=äìåÖç=É=áå=ä~êÖç=áä éá~åÉí~I=äÉ=ÅçåëÉÖìÉåòÉ=ÅÜÉ=èìÉJ ëíç= ãçíç= Åçåíáåìç= áåÇìÅÉ= ëìä é~Éë~ÖÖáç=ëçåç=áä=íÉã~=~ÑÑêçåí~íç åÉää~= ëÉÅçåÇ~= ÉÇáòáçåÉ= Çá cÉëí~êÅÜ= OMMUI= áä= ÑÉëíáî~ä= ÇÉääÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~= éêçãçëëç= Ç~ää~= oÉJ ÖáçåÉ= p~êÇÉÖå~I= Ç~ääÉ= ìåáîÉêëáí¶ Çá=`~Öäá~êá=É=p~ëë~êá=É=Ç~ääÛfëíáíìíç å~òáçå~äÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~K= a~ä= OV= ã~ÖÖáç= ~ä= éêáãç= ÖáìÖåç åÉää~= ëÉÇÉ= ÇÉääÛÉñ= j~åáÑ~ííìê~ q~Ä~ÅÅÜá=Çá=`~Öäá~êáI=ëçííç=ä~=ÇáêÉJ òáçåÉ= ~êíáëíáÅ~= Çá= píÉÑ~åç= _çÉêá= É dá~åäìáÖá= oáÅìéÉê~íáI= ëá= ëçåç= Ç~íá ~ééìåí~ãÉåíç= NPM= ê~ééêÉëÉåJ í~åíá=ÇÉä=ãçåÇç=ÇÉääÛ~êíÉ=áå=ëÉåëç ~ãéáçK=^Öäá=~êÅÜáíÉííá=ê~ééêÉëÉåí~J íáI=Ñê~=Öäá=~äíêáI=Ç~=g~ÅèìÉë=eÉêòçÖ É=oÉã=hççäÜ~~ëI=Ç~=få~âá=^Ä~äçëI cäçêáë= ^äâÉã~ÇÉI= cê~åÅÜçáë= oçJ ÅÜÉI= fí~äç= oçí~= É _ÉåÉÇÉíí~= q~Öäá~J ÄìÉI= ëá= ëçåç= ~ÑJ Ñá~åÅ~íá= ê~ééêÉJ ëÉåí~åíá=ÇÉää~=äÉííÉJ ê~íìê~=É=ÇÉää~=ÅêáíáJ Å~=ÇÉääÛ~êíÉ=E^ÅÜáääÉ _çåáíç= läáî~I= oáJ ÅÜ~êÇ=j~ëçåI=dÉJ çÑÑ=aóÉêI=qçã=jÅJ `~êíÜóF=É=ÇÉää~=ÑçJ íçÖê~Ñá~=EläáîáÉêç=qçJ ëÅ~åáI j~êáç= açåJ ÇÉêç=É=m~çäç=oçëJ ëÉääáFK fä= åçëíêç= áåíÉåíç éêáåÅáé~äÉ=J=Ü~=ÇÉíJ íç=äÛ~ëëÉëëçêÉ=aÉJ é~ì= éêÉëÉåí~åÇç äÛÉÇáòáçåÉ=J ≠=èìÉäJ

äç=Çá=éêçãìçîÉêÉ=ä~=p~êÇÉÖå~=åçå ëçäí~åíç= ÅçãÉ= ãÉí~= Çá= î~Å~åòÉI ã~=~åÅÜÉ=ÅçãÉ=äìçÖç=Çá=éÉåëáÉJ êçI= ëÉÇÉ= Çá= ÇáÄ~ííáíá= Åìäíìê~äá= É ëçÅá~äá=áãéçêí~åíáÒK= iÛáå~ìÖìê~òáçåÉ= Çá= cÉëí~êÅÜ= ≠ ëí~í~=ëÉÖå~í~=Ç~ää~=äÉòáçåÉ=ã~ÖáJ ëíê~äÉ=Çá=g~ÅèìÉë=eÉêòçÖK=^=èìÉJ ëí~= ëçåç= ëÉÖìáíáI= åÉá= Öáçêåá= ëìÅJ ÅÉëëáîáI=Öäá=áåÅçåíêá=Åçå=cê~åÅÉëÅç bêÄ~åá= ~ìíçêÉ= ÇÉ= iÛáí~äá~= ã~äíê~íJ í~í~ÒI=cäçêáë=^äâÉã~ÇÉ=ëìä=éêçÖÉíJ íç= Çá= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉä= èì~êíáÉêÉ Çá= p~åíÛbäá~I= j~ìêç= _Éêë~åá= ÅÜÉ Ü~=~ÑÑêçåí~íç=áä=íÉã~=ÇÉä=ê~ééçêíç íê~=d~ÇÇ~=É=áä=é~Éë~ÖÖáç=Çá=oçã~ Ñáåç= ~Ç= ~êêáî~êÉ= ~ä= ê~ÅÅçåíç= ÇÉá äìçÖÜá=Çá=éêçîÉåáÉåò~=ÇÉá=oçã=~Ç çéÉê~= Çá= j~ÇÇ~äÉå~= _êÉÖ~åá= É p~äî~íçêÉ= mçêÅ~êçK= oÉã= hççäÜ~ë Ü~=é~êä~íç=Çá=^êÅÜáíÉííìê~=É=éÉåJ ëáÉêç= éçäáíáÅçÒI= áä= Å~éç= ÇÉää~ mêçíÉòáçåÉ=ÅáîáäÉ=dìáÇç=_Éêíçä~ëç Ü~=íÉåìíç=ìå~=äÉòáçåÉ=ã~Öáëíê~äÉI dçåÅ~äç= _óêåÉ= ëá= ≠= çÅÅìé~íç

lÖåá= ~ååç= ä~= cçåÇ~òáçåÉ= _ÉåÉíJ íçå= píìÇá= oáÅÉêÅÜÉ= éêçãìçîÉ= áä mêÉãáç=fåíÉêå~òáçå~äÉ=`~êäç=pÅ~êJ é~=éÉê=áä=dá~êÇáåçI=éêÉãáç=áëíáíìáíç åÉä=NVVM=~ä=ÑáåÉ=Çá=ÇáÑÑçåÇÉêÉ=ä~=ÅìäJ íìê~=ÇÉä=ÖçîÉêåç=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáçÒ ~ííê~îÉêëç= ìå~= Å~ãé~Öå~= Çá= ~íJ íÉåòáçåá= ~= ìå= äìçÖç= ÇÉëáÖå~íç ÇÉåëç=Çá=å~íìê~=É=Çá=ãÉãçêá~K kÉä= OMMU= ä~= Öáìêá~I= Åçãéçëí~= Ç~ `K=^¥µåI=aK=iìÅá~åáI=jK=jçëëÉêK=iK mìééáI= qK= têáÖÜíI= Ü~= ÇÉÅáëç= Çá ÇÉÇáÅ~êÉ=ä~=ÇáÅá~ååçîÉëáã~=ÉÇáòáçJ åÉ=~ä=jìëÉìãéäÉáåI=áä=Å~ãéç=ÇÉá ãìëÉáÒ=Çá=^ãëíÉêÇ~ãK fä=jìëÉìãéäÉáå=≠=ìåç=ëé~òáç=~éÉêJ íç=EÅáêÅ~=U=Éíí~êáF=ÅêìÅá~äÉ=éÉê=ä~=îáí~ ÇÉää~=Åáíí¶=É=ÇÉîÉ=ä~=ëì~=åçíçêáÉí¶ ~ääÉ= áëíáíìòáçåá= Åìäíìê~äá= ÅÜÉ= îá= ëá ~ÑÑ~ÅÅá~åçW= áä= `çåÅÉêíÖÉÄçìïI= áä oáàâëãìëÉìãI= äç= píÉÇÉäáàâãìJ ëÉìã=É=áä=jìëÉç=s~å=dçÖÜK i~= Ñçêã~= É= ä~= ÇáëéçëáòáçåÉ= ÇÉä jìëÉìãéäÉáå= ëçåç= áä= êáëìäí~íç= Çá éêçÖÉííá=ÅÜÉ=êáë~äÖçåç=~Ç=ÉéçÅÜÉ ÇáîÉêëÉI= ~= é~êíáêÉ= Ç~ä= í~êÇç lííçÅÉåíçK= pçäç= îÉêëç= ä~= ÑáåÉ= ÇÉä uu=ëÉÅçäç=îáÉåÉ=~ííì~í~=ìå~=ãçÇáJ ÑáÅ~òáçåÉ= ê~ÇáÅ~äÉ= ÇáëÉÖå~í~= É ÖçîÉêå~í~= pîÉåJfåÖî~ê= ^åÇÉêëJ ëçåI=é~Éë~ÖÖáëí~=ëîÉÇÉëÉ=ëÅçãJ

35

é~êëç= åÉä= OMMT= É= ãÉãÄêç= ÇÉää~ Öáìêá~= ÇÉä= mêÉãáç= Ç~ä= NVVR= ~ä OMMRK kÉä= NVVP= ^åÇÉêëëçå= éêÉëÉåí~= áä ã~ëíÉêéä~åK= ^ééêçî~íç= åÉä= NVVR ÅçëíáíìáëÅÉ=éÉê=á=èì~ííêç=~ååá=ëìÅJ ÅÉëëáîá=áä=Ñ~ííçêÉ=ìåáÑáÅ~åíÉ=ÇÉá=ãçäJ íÉéäáÅá=ä~îçêáK=^åÇÉêëëçå=é~ê~Öçå~ áä=jìëÉìãéäÉáå=~ääÛçÅÅÜáç=ÇÉä=ÅáÅäçJ åÉI=ìå~=òçå~=Çá=èìáÉíÉ=ÅáêÅçåÇ~í~ Ç~ääç= ëíêÉéáíç= É= Ç~ääÛáåÑìêá~êÉ= Çá ÑçêòÉ= Çáå~ãáÅÜÉÒ= ÅÜÉ= ~åáã~åç= ä~ Åáíí¶=Çá=^ãëíÉêÇ~ãK iÛáåíÉåíÉåòáçåÉ= ≠= ëí~í~= èìÉää~= Çá êÉåÇÉêÉ=îáëáÄáäÉ=áä=îìçíç=É=ìÇáÄáäÉ=áä ëáäÉåòáçI=éÉê=éÉêãÉííÉêÉ=ä~=ÅêÉ~òáçJ åÉ=Çá=ìå=êÉÅáéáÉåíÉ=îìçíç=ÇáëéçåáJ ÄáäÉ=~=ÉëëÉêÉ=Åçäã~íç=Çá=îáí~äáí¶=ÑáëáJ Å~= É= ëéáêáíì~äÉÒ= ~ííê~îÉêëç= ìå~ Ñçêã~= ëÉãéäáÅÉ= Å~é~ÅÉ= Çá= ÉëéêáJ ãÉêÉ=ÇáÖåáí¶ÒK fä=jìëÉìãéäÉáå=≠=íìííçê~=ëçííçéçJ ëíç=ãçÇáÑáÅÜÉ=ÅÜÉ=ÇìêÉê~ååç=Ñáåç ~ä= OMNPK= fä= Öê~åÇÉ= ëé~òáç= ~éÉêíç ìêÄ~åçI=íçääÉê~åíÉ=Çá=çÖåá=ìëç=éçëJ ëáÄáäÉI=ÅÜáÉÇÉ=çÖåá=Öáçêåç=~ííÉåòáçJ åá= Å~é~Åá= Çá= êÉëí~ìê~êÉ= ä~= äáåÉ~= Çá äìÅÉ= ëÉÅçåÇç= äÛáÇÉ~= çêáÖáå~êá~= Çá ëÉãéäáÅáí¶K

c~Äá~å~=mÉÇ~äáåç

lppbos^qlofl=ARGOMENTI

Milano aperta. Le nuove architetture


lppbos^qlofl=ARGOMENTI

36

Decennale del Premio Dedalo Minosse

fä= mêÉãáç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= aÉÇ~äç jáåçëëÉ= ~ää~= `çããáííÉåò~= Çá ^êÅÜáíÉííìê~I=åÉää~=ëì~=ëÉííáã~=ÉÇáJ òáçåÉ= OMMTLOMMU= Ü~= ÅÉäÉÄê~íç= áä ÇÉÅÉåå~äÉ=Ç~ää~=ÑçåÇ~òáçåÉ=~îîÉJ åìí~=áä=NVVTK=mêçãçëëç=Ç~=^i^J ^ëëç~êÅÜáíÉííáI=Åçå=ä~=êáîáëí~=áåíÉêJ å~òáçå~äÉ= äD^o`^= É= Åçå= ä~ oÉÖáçåÉ= ÇÉä= sÉåÉíçI= ~= Å~ÇÉåò~ ÄáÉåå~äÉI=≠=äDìåáÅç=mêÉãáç=ÇÉÇáÅ~J íç=~á=ÅçããáííÉåíáK ^=sáÅÉåò~=ëçåç=ëí~íá=ÅçåëÉÖå~íá=á éêÉãá= éêáåÅáé~äá= ~ëëÉÖå~íá= Ç~ää~ Öáìêá~= Åçãéçëí~= Ç~= mK= `~çÇìêçI `K=j~êá~=`~ë~íáI=jK=`ìÅáåÉää~I=_K d~ÄÄá~åáI= gK= jK= gçÜ~åëÉåI= oK e~ëä~ãI=dK=k~êÇáåáI=pK=lâ~Ç~I=cK jáê~ÅÅçI= ^K= o~ëá= `~äÇçÖåçI= lK qçëÅ~åáI=oK=qêÉííáK √= mêÉãáç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= aÉÇ~äç jáåçëëÉ= ~= eçÄ~Ö= pé^= éÉê= äç gÉëçäç= iáÇç= sáää~ÖÉI= Çá= oáÅÜ~êÇ

jÉáÉê= ~åÇ= m~êíåÉêë= ^êÅÜáíÉÅíë iimX √= mêÉãáç= ^i^J^ëëç~êÅÜáíÉííá= ~ pãÉÖ=pé^=éÉê=á=kìçîá=ìÑÑáÅá=ÇÉää~ pãÉÖI= Çá= `~å~äá= ^ëëçÅá~íá= EîÉÇá ÑçíçFX √= mêÉãáç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= aÉÇ~äç jáåçëëÉ= lÅÅ~ãJråÇÉê= QM ~ääÛeçäçÅ~ìëí= bÇìÅ~íáçå= `ÉåíÉê éÉê=äÛeçäçÅ~ìëí=bÇìÅ~íáçå=`ÉåíÉêI Çá= rfa= ^êÅÜáíÉÅíëK= hÉáëìâÉ j~ÉÇ~I=g~é~åX √= mêÉãáç= ^i^J^ëëç~êÅÜáíÉííá råÇÉê= QM= ~= káÅçä~= aÉ= oáëá= éÉê= ä~ `~ë~=aÉ=oáëáI=Çá=pÉêÖáç=_á~åÅÜáK fåçäíêÉ= ä~= Öáìêá~= Ü~= ~ëëÉÖå~íç= áä mêÉãáç= ÇDlåçêÉ= aÉÇ~äç= jáåçëëÉ aÉÅÉåå~äÉ=~ääÛ^êÅáÇáçÅÉëá=Çá=qçêáåç éÉê= ä~= ÅÜáÉë~= ÇÉä= p~åíç= sçäíç= ëì éêçÖÉííç= ÇÉääç= píìÇáç= ^êÅÜáíÉííç j~êáç=_çíí~K

La tradizione di una corte milanese qê~= éçÅÜá= ãÉëá= ä~= pçÅáÉí¶= rã~J åáí~êá~= ÅÉäÉÄêÉê¶= áä= ÅÉåíÉå~êáç= ÇÉä èì~êíáÉêÉ= çéÉê~áç `~ëÅáåÉ= oçëJ ëÉÒI= éêçÖÉíí~íç= É= Åçëíêìáíç= ~ jáä~åç= Ç~= dáçî~ååá= _êçÖäáç= íê~= áä NVMU=É=áä=NVMVK=iÛáëçä~íç=êÉíí~åÖçJ ä~êÉI= ëíêÉííç= É= äìåÖçI= éçëíç= íê~ îá~äÉ= içãÄ~êÇá~= É= îá~= mçêéçê~I

ê~ééêÉëÉåí~I= éÉê= ä~= ëì~= Å~é~Åáí¶ Çá= êÉJáåíÉêéêÉí~êÉ= ä~= íê~ÇáòáçåÉ íáéçäçÖáÅ~=ÇÉää~=Å~ë~=~=ÅçêíÉI=ìåç ÇÉÖäá= ÉëÉãéá= éáª= áåíÉêÉëë~åíá= Çá ~êÅÜáíÉííìê~= êÉëáÇÉåòá~äÉ= ãáä~åÉëÉ ÇÉä=kçîÉÅÉåíçK=fä=ê~ééçêíç=íê~=äÛÉJ Çáäáòá~= ëÉãáJ~éÉêí~= ÇÉá= Ñ~ÄÄêáÅ~íá êÉëáÇÉåòá~äá= É= äÛ~êíáÅçä~í~= ÅçêíÉ

îÉêÇÉ= ëíê~îçäÖÉ= äÛáÇÉ~= êÉ~òáçå~êá~ É=ÄçêÖÜÉëÉ=Çá=Åáíí¶=Åçãé~íí~I=ÅÜÉ Ü~=Å~ê~ííÉêáòò~íç=ä~=éêáã~=Éëé~åJ ëáçåÉ= Éñíê~= ãçÉåá~ Çá= jáä~åçI ÅçëíêìÉåÇç=ìåÛáåÉÇáí~=çëãçëá=íê~=á ÇáîÉêëá=ÉäÉãÉåíá=~êÅÜáíÉííçåáÅá=ÅÜÉ ÅçãéçåÖçåç=áä=éêçÖÉííçK i~=ÅçêíÉ= íê~Çáòáçå~äÉ ÇáîÉåí~=Åçë± ìå~= ëçêí~= Çá= Çáä~í~òáçåÉ= ÇÉääÛìåáí¶ ~Äáí~íáî~= J= äìçÖç= áåíÉêãÉÇáç= íê~ éìÄÄäáÅç=É=éêáî~íçI=íê~=Åáíí¶=É=Å~ë~ J= ~åíáÅáé~åÇç= Çá= èì~äÅÜÉ= ~ååç= äÉ ëéÉêáãÉåí~òáçåá=ê~òáçå~äáëíÉ=ëìääÛÉJ Çáäáòá~=êÉëáÇÉåòá~äÉK=få=éêçéçëáíç=ãá ëÉãÄê~=ìíáäÉ=Åáí~êÉ=ìå=åçíç=é~ëëç íê~ííç= Ç~ää~= mçÉíáÅ~= ÇÉää~= ãìëáÅ~ ëÅêáííç= Ç~= fÖçê= píê~îáåëâáàI= ÅÜÉ ÅÜá~êáëÅÉ=äç=ëéáêáíç=ÇÉä=éêçÖÉííç=Çá _êçÖäáçW=i~= íê~ÇáòáçåÉ ≠=íìííÛ~äíêç ÅÜÉ=ìåÛ~ÄáíìÇáåÉI=~åÅÜÉ=ÉÅÅÉääÉåJ íÉI=áå=èì~åíç=äÛ~ÄáíìÇáåÉ=≠=éÉê=ÇÉÑáJ åáòáçåÉ=ìåÛ~ÅèìáëáòáçåÉ=áåÅçåëÅá~ É=ÅÜÉ=íÉåÇÉ=~=ÇáîÉåí~êÉ=ãÉÅÅ~åáJ Å~I=ãÉåíêÉ=ä~= íê~ÇáòáçåÉ ≠=ìåÛ~ÅJ ÅÉíí~òáçåÉ=ÅçëÅáÉåíÉ=É=ÇÉäáÄÉê~í~K

rå~= îÉê~= íê~ÇáòáçåÉ= åçå= ≠= íÉëíáJ ãçåá~åò~=Çá=ìå=é~ëë~íç=êÉãçíçX ≠=ìå~=Ñçêò~=îáî~=ÅÜÉ=~åáã~=É=~äáJ ãÉåí~= áä= éêÉëÉåíÉK= få= èìÉëíç ëÉåëç= ≠= îÉêç= áä= é~ê~Ççëëç= ÅÜÉ ~ÑÑÉêã~= ëéáêáíçë~ãÉåíÉ= ÅÜÉ= íìííç Åá∂= ÅÜÉ= åçå= ≠= íê~ÇáòáçåÉ= ≠= éä~J ÖáçKKKÒK mÉê= èìÉëíÉ= É= ~äíêÉ= ê~Öáçåá= ä~ pçÅáÉí¶= rã~åáí~êá~= ëí~= çêÖ~åáòJ ò~åÇç=ìå~=ëÉêáÉ=Çá=áåáòá~íáîÉ=îçäíÉ=~ çêáÉåí~êÉ= áä= ÇáÄ~ííáíç= ÇÉää~= Åìäíìê~ ÇáëÅáéäáå~êÉ= É= ÇÉää~= Åáíí~Çáå~åò~ ëìä= íÉã~= ÇÉää~= êÉëáÇÉåò~= ÉÅçåçJ ãáÅ~K= rå= ëáíç= áåíÉêåÉí= É= ìå~ ãçëíê~=Åçå=Ñçíç=ÇÛÉéçÅ~=É=ÇáëÉJ Öåá= ÇÉä= éêçÖÉííç= ÅÉäÉÄêÉê~ååç= äÛáJ ëçä~íç= êÉëáÇÉåòá~äÉ= Çá= _êçÖäáçI ãÉåíêÉ=ÅçåíÉëíì~äãÉåíÉ=ìå=ÅçåJ îÉÖåç= ëìää~= Åìäíìê~= ÇÉääÛ~Äáí~êÉ ~ííì~äÉ=ëá=ëîçäÖÉê¶=éêÉëëç=ä~=ëÉÇÉ ÇÉääÛrã~åáí~êá~=áå=îá~=a~îÉêáç=T=~ jáä~åçK

j~êÅç=^åÇê¨ìä~

Aperitivo a Villa Necchi a~= éçÅç= ≠ ~éÉêí~= ~ä= éìÄJ ÄäáÅç= sáää~= kÉÅJ ÅÜá=`~ãáÖäáçI=ìJ åç=ÇÉá=ã~åáÑÉëíá ÇÉä= ê~òáçå~äáJ ëãç= ~= jáä~åçI Ççå~í~= ~ä= c^f Ç~ää~= éêÉëíáÖáçJ ë~=Ñ~ãáÖäá~K páíì~í~=îáÅáåç=~ä ÅÉåíêçI= ä~= Å~ë~ ãìëÉç= íçêå~= ~ ÉëëÉêÉ= ìå= äìçJ Öç= Ç~= îáîÉêÉ Åçå= ä~= åìçî~ `~ÑÑÉííÉêá~=~éÉêJ í~=íìííÉ=äÉ=ëÉêÉI É= Åçå= ëé~òá ÇÉëíáå~íá=~Ç=~ÅJ ÅçÖäáÉêÉ=ÅçåîÉJ ÖåáI= áåÅçåíêá= ~òáÉåÇ~äáI= ÑÉëíÉÖÖá~J ãÉåíáK f= kÉÅÅÜá= `~ãéáÖäáçI= ÉëéçåÉåíá ÇÉää~= ÄçêÖÜÉëá~= áåÇìëíêá~äÉI= åÉÖäá ~ååá= qêÉåí~= Åçããáëëáçå~åç= ~ máÉêç= mçêí~äìééá= ìåÛ~Äáí~òáçåÉ ~ÇÉÖì~í~= ~ä= äçêç= ëíáäÉ= Çá= îáí~K= j~á ~äíÉê~í~I= ä~= êÉëáÇÉåò~= ≠= êáÅÅ~= É ãçÇÉêå~W= áåíÉêåá= ëé~òáçëáI= ã~íÉJ êá~äá= äìëëìçëáI= ëáëíÉãá= áååçî~íáîá= Çá ÅçãÑçêí É= ëáÅìêÉòò~I= ÅáêÅçåÇ~í~ Ç~=ìå=~ãéáç=Öá~êÇáåç=Åçå=éáëÅáå~ É=Å~ãéç=Ç~=íÉååáëK=få=ëÉÖìáíç=Öäá áåíÉêîÉåíá= Çá= qçãã~ëç= _ìòòá Ü~ååç= ~ããçêÄáÇáíç= ~äÅìåá= ÉäÉJ ãÉåíá=ê~òáçå~äáëíáK açéç=íêÉ=~ååá=Çá=ä~îçêá=Çá=êÉëí~ìêçI

Åìê~íá= Ç~ääD~êÅÜK= máÉêç= `~ëíÉääáåáI åáéçíÉ= Çá= mçêí~äìééáI= äÛÉÇáÑáÅáç= ≠ ëí~íç= ~êêáÅÅÜáíç= Ç~= ~äíêÉ= ÇìÉ áãéçêí~åíá=Ççå~òáçåáW=çéÉêÉ=ÇÛ~êíÉ ÇÉä=éêáãç=kçîÉÅÉåíç=áí~äá~åç=ÇÉää~ ÅçääÉòáçåÉ= `ä~ìÇá~= dá~å= cÉêê~êá= É Çáéáåíá=ÉÇ=~êíá=ÇÉÅçê~íáîÉ=ÇÉää~=ÅçäJ äÉòáçåÉ= Çá= ^äáÖÜáÉêç= ÉÇ= bãáäáÉíí~ aÉÛ= jáÅÜÉäáK= `çå= äÛ~éÉêíìê~= ÇÉää~ sáää~= ëá= ~îîáÉê¶= Ç~= ëÉííÉãÄêÉ ~åÅÜÉ=áä=éêçÖÉííç=ÇÉä=ÅáêÅìáíç=ÇÉääÉ èì~ííêç=Å~ëÉ=ãìëÉç=ãáä~åÉëá=ÅÜÉ ÅçáåîçäÖÉ= jìëÉç= mçäÇá= mÉòòçäáI jìëÉç= _~Ö~ííá= s~äëÉÅÅÜá= É= `~ë~ _çëÅÜáJaá=píÉÑ~åçK

cK=mK


~=Åìê~=Çá=j~åìÉä~=lÖäá~äçêç

f= Öê~åÇá= Å~ãÄá~ãÉåíá= ìêÄ~åáëíáJ ÅçÓÉÇáäáòá= ÅÜÉ= ëí~ååç= áåîÉëíÉåÇç jáä~åç= åçå= ä~ëÅá~åç= áåÇáÑÑÉêÉåíá= á ëìçá= Åáíí~ÇáåáK= lêã~á= èìçíáÇá~å~J ãÉåíÉ= ëìää~= ëí~ãé~= ãáä~åÉëÉ= ëá ÇáëÅìíÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=É=Çá=ìêÄ~åáJ ëíáÅ~I=ëçéê~ííìííç=Ççéç=ä~=éêÉëÉåJ í~òáçåÉ= ÇÉá= åìãÉêçëá= éêçÖÉííá= Çá Öê~íí~ÅáÉäá=Ç~=êÉ~äáòò~êÉ=áå=ìå=éêçëJ ëáãç= Ñìíìêç= É= Ççéç= ä~= îáííçêá~= Çá jáä~åç= ÅçãÉ= Åáíí¶= ÅÜÉ= çëéáíÉê¶ äÛbñéç=OMNRK= råç=ÇÉá=íÉãá=ÅÜÉ=ëÉãÄê~=~éé~ëJ ëáçå~êÉ= Çá= éáª= ≠= èìÉääç= ëìääÉ= íçêêá ÅÜÉ=ëçêÖÉê~ååç=åÉääÛ~êÉ~=ÇÉää~=Éñ cáÉê~= `~ãéáçå~êá~K= `á= ëá~ãç= ÖᶠçÅÅìé~íá= ÇÉä= éêçÖÉííç= `áíóiáÑÉ= EáåI ^i=åK=NNI=åçîÉãÄêÉ=OMMRF=~=éêçJ éçëáíç= ÇÉä= êÉä~íáîç= mêçÖê~ãã~ fåíÉÖê~íç=ÇÛáåíÉêîÉåíç=ÅÜÉ=ÇçîêÉÄJ ÄÉ= êáèì~äáÑáÅ~êÉ= äÛ~êÉ~= åÉä= ÅÉåíê~äÉ èì~êíáÉêÉ= ãáä~åÉëÉK= ^= ãÉí¶= ã~ÖJ Öáç= ≠= ëí~í~= Ñ~íí~= ë~äí~êÉ= Åçå= ä~ Çáå~ãáíÉ= äÛìäíáã~= ÅçëíêìòáçåÉ= Ñ~J ÅÉåíÉ=é~êíÉ=ÇÉä=èì~Çêáä~íÉêç=ÑáÉêáëíáJ ÅçI= É= èìáåÇáI= ÅçåÅäìëÉ= äÉ= ÇÉãçäáJ òáçåáI=ëá=áåáòá~=~=éêÉé~ê~êÉ=äÛ~êÉ~=éÉê á= åìçîá= áåíÉêîÉåíá= éêÉîáëíá= Ç~ä= éêçJ ÖÉííçK= kÉääÛáããáåÉåò~= ÇÉääÛ~îîáç ÇÉá= ä~îçêá= ëá= ≠= êá~ÅÅÉëç= áä= ÇáÄ~ííáíç ëìá=Öê~íí~ÅáÉäáK=i~=ÇáëÅìëëáçåÉ=ÅÜÉ éêáã~= îÉêíÉî~= ëìääÉ= Éë~ÖÉê~íÉ îçäìãÉíêáÉ=ÅçåÅÉëëÉ=éÉê=äÛÉÇáÑáÅ~J òáçåÉI=ëìää~=ÅçääçÅ~òáçåÉ=ÇÉääÉ=íçêêáI ëìää~= åÉÅÉëëáí¶= Çá= ~ãéäá~ãÉåíç ÇÉääÉ=~êÉÉ=îÉêÇáI=çê~=áåîÉÅÉ=êáÖì~êJ Ç~= ìå~= èìÉëíáçåÉ= ëèìáëáí~ãÉåíÉ áåíÉêå~= ~ää~= íÉçêá~= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~W äÛ~êÅÜáíÉííç= éì∂= ~îÉêÉ= ä~= äáÄÉêí¶= Çá áãéçêêÉ=äÉ=ëìÉ=ÅêÉ~òáçåá\=Ð=Öáìëíç ÇáãÉåíáÅ~êÉ=á=ëÉÖåá=ÇÉä=é~ëë~íç=áå åçãÉ=ÇÉä=åìçîçÒ=ÅÜÉ=~î~åò~\==pá éì∂=ëÅçåîçäÖÉêÉ=äç= ëâóäáåÉ Çá=ìå~ Åáíí¶= Åçå= äÛáåëÉêòáçåÉ= Çá= ÉÇáÑáÅá= ~äíá ÉÇ=Éëíê~åÉáÒ=~=èìÉä=ÅçåíÉëíç=é~ÉJ ë~ÖÖáëíáÅç\= i~= ÇáëÅìëëáçåÉ= ~îîáåÅÉ= É= ìåáëÅÉ Åáíí~Çáåá=É=éÉêëçå~äáí¶I=~åÅÜÉ=~ä=Çá ä¶=Çá=çééçëíÉ=~éé~êíÉåÉåòÉ=éçäáíáJ ÅÜÉK= ^ääÛáåÇçã~åá= ÇÉää~= îáííçêá~= Çá jáä~åç=éÉê=äÛ~ÖçÖå~íç=bñéç=OMNRI páäîáç= _ÉêäìëÅçåáI= çê~= éêáãç jáåáëíêçI= Ü~= êá~éÉêíç= áä= ÅçåÑêçåíç ëìää~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=ÖÉåÉê~äÉ=ÇÉää~ Åáíí¶W= fä=`~î~äáÉêÉJ~êÅÜáíÉííç=íáê~=ìå ëÉÖåç=êçëëç=ëìá=éêçÖÉííá=ãáä~åÉëáK pçéê~ííìííç=ìåçI=èìÉääç=ÇÉää~=îÉÅJ ÅÜá~= cáÉê~= Åçå= á= íêÉ= Öê~íí~ÅáÉäá= Çá a~åáÉä= iáÄÉëâáåÇI= w~Ü~= ^ÇáÇ= É ^ê~í~= fëçò~âáK= `êÉÇç= ÅÜÉ= èìÉëíá éêçÖÉííá=ÅÜÉ=ÅáêÅçä~åç=êáÉåíêÉê~ååç éÉêÅܨ=áç=ÅçãÉ=~äíêá=ãáä~åÉëá=ëçåç áåçêêáÇáíçI= åçå= Ü~ååç= åìää~= ~= ÅÜÉ Ñ~êÉ=Åçå=ä~=íê~ÇáòáçåÉI=äD~êÅÜáíÉííìJ ê~I=äDáãã~ÖáåÉ=É=äDìêÄ~åáëíáÅ~=ãáä~J

åÉëÉÒK= `É= äDÜ~= ëçéê~ííìííç= Åçå= áä Öê~íí~ÅáÉäç=ëíçêíç=Çá=iáÄÉëâáåÇ=ÅÜÉ åçå=ëîÉíí~=ÅçãÉ=ìå=ê~òòç=îÉêëç=áä ÅáÉäçK= pÅÜÉêò~åÇçI= Ü~= ÅÜáÉëíç= ëÉ Éê~=éçëëáÄáäÉ=ê~ÇÇêáòò~êäçÒ=éÉêÅܨ ÅçãìåáÅ~î~=ìå=ëÉåëç=Çá=áãéçíÉåJ ò~K=b=éêçãÉííÉ=Çá=ãÉííÉêëá=~=Å~éç ÇÉää~=éêçíÉëí~I Edá~åå~íí~ëáç=j~ìJ êáòáçI= _ÉêäìëÅçåá= É= äDbñéçW= èìÉääÉ íçêêá= åçå= ëá= Ñ~ååçI= `çêêáÉêÉ= ÇÉää~ pÉê~Ò=ÇÉä=TKQKMUFK i~= éçëáòáçåÉ= ~ëëìåí~= Ç~ääÛÉëéçJ åÉåíÉ=éçäáíáÅç=Ü~=êáÄ~äí~íç=äÉ=éçëáJ òáçåá=áå=Å~ãéçW=é~ê~Ççëë~äãÉåíÉ=á Åçãáí~íá= Çá= èì~êíáÉêÉI= Ñçêã~íáëá= áå çééçëáòáçåÉ=~ääÉ=áéçíÉëá=~êÅÜáíÉííçJ åáÅÜÉ=Çá=`áíóiáÑÉ=éÉê=äÛÉñ=cáÉê~I=íêçJ î~åç= ìå= ~ääÉ~íç= ÑçêãáÇ~ÄáäÉI= ÅçåJ íê~êáç= ~á= åìçîá= éêçÖÉííá= éêçãçëëá Ç~ääÉ=ÖáìåíÉ=Çá=ÅÉåíêç=ÇÉëíê~W=f=ÇìÉ Åçãáí~íá= ÅÜÉ= Ç~= ~ååá= ëá= Ä~ííçåç Åçåíêç= áä= éêçÖÉííç= Çá= `áíóiáÑÉI Ü~ååç=íêçî~íç=ìå=åìçîç=é~ä~ÇáåçK Ð= Åçå= Öê~åÇÉ= ëçÇÇáëÑ~òáçåÉ= J ëÅêáîçåç= á= ÇìÉ= Åçãáí~íá= J= ÅÜÉ ~ÄÄá~ãç=äÉííç=ëìää~=ëí~ãé~=ä~=ëì~ éêÉë~=Çá=éçëáòáçåÉ=Åçåíêç=á=Öê~íí~J ÅáÉäá= ÇÉä= éêçÖÉííç= `áíóiáÑÉI EÁF dê~íí~ÅáÉäá=ÉãÄäÉã~=Çá=ìå=éêçÖÉíJ íç= ÅçãéäÉëëáîç= ÉëíêÉã~ãÉåíÉ áåî~ëáîç=åÉä=ëìç=áåëáÉãÉI=áåëçëíÉJ åáÄáäÉ= éÉê= äDáãé~ííç= ~ãÄáÉåí~äÉ= É ìêÄ~åáëíáÅç= ëìää~= Åáíí¶= ÉëáëíÉåíÉÒI Edá~åå~íí~ëáç= j~ìêáòáçI= f= Åçãáí~íá ~åíáJÖê~íí~ÅáÉäáW=_ÉêäìëÅçåáI=~ÇÉëëç ~áìí~Åá=íìI=`çêêáÉêÉ=ÇÉää~=pÉê~Ò=ÇÉä VKQKMUFK= fåíÉêîáÉåÉ= sáííçêáç= pÖ~êÄáI= Eáå= èìÉä ãçãÉåíç= ~åÅçê~= ^ëëÉëëçêÉ= ~ää~ `ìäíìê~= ÇÉä= `çãìåÉ= Çá= jáä~åçI éêáã~= Çá= ÉëëÉêÉ= äáÅÉåòá~íçÒ= Ç~ä páåÇ~ÅçI=iÉíáòá~=jçê~ííáFK _ÉêäìëÅçåáI= Éëíê~åÉç= ~ä= ÖáçÅç= Çá ëèì~Çê~= É= ~Öäá= ~éé~êíÉåáëãáI= Ü~ ëé~êáÖäá~íçX=É=Ü~=áåÇáÅ~íç=ìå~=ëì~ áÇÉ~=Çá=Åáíí¶=É=Çá=Åáîáäí¶I=áåÅêÉÇáÄáäJ ãÉåíÉ= ëáåíçåáòò~åÇçëá= Åçå= äÉ ë~åíÉ=éçëáòáçåá=Çá=èì~åíá=~ã~åç=áä é~íêáãçåáç= ~êíáëíáÅç= É= ãçåìãÉåJ í~äÉ=~ä=Çá=ä¶=ÇÉÖäá=áåíÉêÉëëá=Çá=é~êíÉX EÁF= káÉåíÉ= Öê~íí~ÅáÉäáI= É= í~åíç ãÉåç=èìÉääá=ëíçêíá=É=ëÄáäÉåÅÜáK=bÇ=≠ ~åÅÜÉ= ä~= éçëáòáçåÉ= Çá= j~êÅç oçã~åçI=Çá=j~êáç=_çíí~I=Çá=oÉåòç má~åçI= Esáííçêáç= pÖ~êÄáI= páäîáç= Ü~ ê~ÖáçåÉK= jÉêáíá~ãç= Çá= éáªI= `çêJ êáÉêÉ=ÇÉää~=pÉê~Ò=ÇÉä=NMKQKMUFK= a~åáÉä=iáÄÉëâáåÇI=fä=éêçÖÉííáëí~=ÇÉä Öê~íí~ÅáÉäç= éáª= ÇáëÅìëëçI= èìÉääç áåÅäáå~íç= ëì= ëÉ= ëíÉëëçI= êáëéçåÇÉ Çìê~ãÉåíÉ= ~ääÉ= ÅêáíáÅÜÉ= Çá= _ÉêäìJ ëÅçåá=í~ÅÅá~åÇçäç=Çá=ÉëíêÉãáëãç=É ñÉåçÑçÄá~W= `á= êáëá~ãç= Åçå= áä= îÉÅJ ÅÜáç=ëíáäÉ=ÅáåáÅç=É=~åíáÇÉãçÅê~íáÅç Çá=áåíÉêÑÉêáêÉ=åÉä=éêçÅÉëëç=ÅêÉ~íáîç

J=ëÄçíí~=a~åáÉä=iáÄÉëâáåÇ _ÉêäìëÅçåá= ≠= ìå= éçäáíáÅçI= åçå= ìå ~êÅÜáíÉííç= É= ÇçîêÉÄÄÉ= ~ííÉåÉêëá= ~ Åá∂=ÅÜÉ=ë~K=i~ëÅá~åÇç=~=jáä~åç=É ~á=ãáä~åÉëá=áä=Åçãéáíç=Çá=ÇÉÅáÇÉêÉ=áä Ñìíìêç= ÇÉää~= äçêç= Åáíí¶= E^äÉëë~åÇê~ c~êâ~ëI= `êáíáÅÜÉ=~ääÉ=íçêêá\=`çãÉ=á Ñ~ëÅáëíáI `çêêáÉêÉ= ÇÉää~= pÉê~Ò= ÇÉä VKQKMUFK= açéç=äÉ=ÉëíÉêå~òáçåáÒ=áããÉÇá~íÉI äÛ~êÅÜáíÉííç= iáÄÉëâáåÇ= ëá= ÇáÑÉåÇÉ Ç~ääÉ= ~ÅÅìëÉ= ãçíáî~åÇç= äÉ= ëìÉ ëÅÉäíÉ= éêçÖÉííì~äáK= pçëíáÉåÉ= Çá ÅçåçëÅÉêÉ=ÄÉåÉ=ä~=Åáíí¶I=Çá=~ã~êä~ Çá=êáëéÉíí~êÉ=áä=ëìç=é~ëë~íç=ëíçêáÅç ~êíáëíáÅç= í~åíç= Ç~= ÉëëÉêëá= áëéáê~íç éÉê= ä~= ëì~= íçêêÉ= ~ä= éêçÖÉííç= Çá iÉçå~êÇç=éÉê=áä=aìçãç=Çá=jáä~åçW i~=Ñçêã~=ÇÉää~=íçêêÉ=Ç~=ãÉ=éêçÖÉíJ í~í~= Ü~= ÅçãÉ= çÄáÉííáîç= ìå~= êáÇìJ òáçåÉ= ÇÉä= Åçåëìãç= ÉåÉêÖÉíáÅçI Åçå= ä~= ëì~= Åìêî~íìê~= áå= Öê~Çç= Çá Ñ~êëá= çãÄê~= Ç~= ëçä~K= fåçäíêÉ= äDìëç çêÖ~åáÅç=ÇÉá=ã~íÉêá~äáI=ä~=äçêç=êçÄìJ ëíÉòò~= É= ä~= Åìê~= åÉääDÉëÉÅìòáçåÉ ÅçåÑÉêãÉê~ååç= èìÉá= ÅêáíÉêá= ÅÜÉ ëçåç=ëí~íá=Ç~=ëÉãéêÉ=ä~=Ñáêã~=ÇÉää~ ~êÅÜáíÉííìê~=Çá=jáä~åç=åÉä=Åçêëç=Çá èì~ëá=ÇìÉ=ãáääÉååá= EÁF= j~=ä~=ÅìêJ î~íìê~= ÇÉää~= íçêêÉ= Ü~= ÄÉå= ~äíê~ áÇÉåíáí¶I= áëéáê~åÇçëá= ~ä= éêçÖÉííç ÇÉää~= Åìéçä~= éêçéçëí~= Ç~= iÉçJ å~êÇç=éÉê=ä~=ÅçéÉêíìê~=ÇÉä=íáÄìêáç ÇÉääDÉêáÖÉåÇç= aìçãç= Çá= jáä~åçI Ea~åáÉä= iáÄÉëâáåÇI= iáÄÉëâáåÇW= ä~ ãá~=íçêêÉ=áëéáê~í~=~ä=aìçãç=ÇáëÉJ Öå~íç= Ç~= iÉçå~êÇçI= `çêêáÉêÉ ÇÉää~=ëÉê~Ò=ÇÉä=NKRKMUFK= i~= ÇáëÅìëëáçåÉ= ëìääÉ= íçêêá= áåîÉëíÉ ~åÅÜÉ= ä~= ÇáãÉåëáçåÉ= ÇÉääÛÉÅçëçJ ëíÉåáÄáäáí¶=ÇÉääÉ=Åçëíêìòáçåá=áå=ìåÛÉJ éçÅ~= Çá= ëÅ~êëáí¶= Çá= êáëçêëÉI= káâçë p~äáåÖ~êçëI= ìêÄ~åáëí~= É= íÉçêáÅç ëçííçäáåÉ~=ä~=åÉÅÉëëáí¶=éÉê=äÛìçãç Çá=ÅçåÑêçåí~êëá=Åçå=äÉ=ê~Öáçåá=ÇÉäJ äÛ~ãÄáÉåíÉW= pá~ãç= ~ää~= ëçÖäá~= Çá ìå~= ÅçãéêÉåëáçåÉ= ÇÉääD~ãÄáÉåíÉ Åçëíêìáíç=ÅçãÉ=êáëìäí~åíÉ=ÇÉääD~ãJ ÄáÉåíÉ=å~íìê~äÉK=nìá=ëá=íêçî~=ä~=îÉê~ É=~ìíÉåíáÅ~=åçòáçåÉ=Çá=ëçëíÉåí~ÄáJ äáí¶K=f=Öê~åÇá=áããçÄáäá=Ñ~ííá=Çá=íáí~åáç É=Çá=ã~íÉêá~äá=ÜáÖÜJíÉÅÜ=å~ëÅçåÇçJ åç=áå=êÉ~äí¶=Åçëíá=ÉåçêãáK=kçå=ëçäJ í~åíç=Çá=ã~íÉêá~äáI=ã~=~åÅÜÉ=åÉääDìJ ëç= Eåçå= ëçåç= ëçëíÉåáÄáäá= ~ÑÑ~ííçI åçåçëí~åíÉ= ä~= éêçé~Ö~åÇ~= ÅçêJ êÉåíÉFK= f= íêÉ= Öê~íí~ÅáÉäá= Çá= jáä~åç ëÉÖìçåç=ìåÛÉëéêÉëëáçåÉ=ë~í~åáÅ~ Çá=iÉ=`çêÄìëáÉêK=iÉ=íçêêá=åÉä=é~êÅç ëçåç=ìå=ÉëéÉêáãÉåíç=ë~ÇáÅçI=áåìJ ã~åçI=Öá¶=Ñ~ííç=í~åíÉ=îçäíÉ=É=Ñ~ääáíç

Åçå= ÅçåëÉÖìÉåòÉ= çêêáÄáäá= çÖåá îçäí~K=mÉêÅܨ=åçå=éçëëá~ãç=áãé~J ê~êÉ= Ç~á= åçëíêá= ëÄ~Öäá\= kçá= ëÅáÉåJ òá~íá=äç=Ñ~ÅÅá~ãçW=Öäá=~êÅÜáíÉííá=åçå äç=Ñ~ååç=É=Åçåíáåì~åç=~=êáéêçÇìêêÉ íáéçäçÖáÉ=áåìã~åÉ=É=áåëçëíÉåáÄáäáK=f Öê~íí~ÅáÉäá= Çá= jáä~åç= åÉÖ~åç= çÖåá ÅçååÉëëáçåÉ=~ääD~ãÄáÉåíÉX=~ÖáëÅçJ åç= áå= ìå= î~Åìç= áåíÉääÉííì~äáëãç éÉêáÅçäçëçI= Ekáâçë= p~äáåÖ~êçëI= f Öê~íí~ÅáÉäá\=ríçéáÉ=íçí~äáí~êáÉ=pÉêîÉ ìå= é~ííç= ìçãçJå~íìê~I= `çêêáÉêÉ ÇÉää~=pÉê~Ò=ÇÉä=PNKPKMUFK= `á∂=ÅÜÉ=~éé~êÉ=ÅÉêíç=≠=ÅÜÉ=åçå ëá= éì∂= ~ííêáÄìáêÉ= ~á= ã~Éëíêá= ÇÉä o~òáçå~äáëãç=ä~=Åçäé~=ÇÉá=Öì~ëíá éÉêéÉíê~íá==~ääÛ~ãÄáÉåíÉ=ìêÄ~åçI ëÅêáîÉ= dá~ååá= _áçåÇáääçW= i~= éêáã~ îçäí~=ÅÜÉ=iÉ=`çêÄìëáÉê=~åÇ∂=åÉÖäá pí~íá= råáíá= ìå~= ÇÉäÉÖ~òáçåÉ= äç ~ÅÅçãé~Öå∂= áå= Öáêç= éÉê= kÉï vçêâI=íìíí~=çêÖçÖäáçë~=ÇÉää~=?ÖáìåJ Öä~= Ç…~ëÑ~äíç?= ÅÜÉ= ëîÉíí~î~= ëì j~åÜ~íí~åK=^ää~=Ççã~åÇ~=Çá=Åçë~ éÉåë~ëëÉ= Çá= í~äÉ= ãÉê~îáÖäá~= é~êÉ ÅÜÉ= äÛ~êÅÜáíÉííç= Ñê~åÅçÉäîÉíáÅç êáëéçåÇÉëëÉI= ä~éáÇ~êáçW= f= Öê~íí~J ÅáÉäá\=qêçééç=Ä~ëëá=É=íêçééç=îáÅáJ åáÒK= få= èìÉääÉ= é~êçäÉ= ÅÛÉê~= ä…~ííÉÖJ Öá~ãÉåíç= ëåçÄ= ÇÉää…áåíÉääÉííì~äÉ ÉìêçéÉç=îÉêëç=ä~=îçäÖ~êáí¶=Ç…çäíêÉçJ ÅÉ~åçI= ã~= ÅÛÉê~= ~åÅÜÉ= áä= íÉçêáÅç ê~òáçå~äáëí~= ÅÜÉ= ëìä= íÉã~= ~îÉî~ îÉêÖ~íç= é~ÖáåÉ= ÑçåÇ~ãÉåí~äáK= Ð ÅçãÉ= ìå~= é~êíáí~= Ççééá~I= èìÉää~ íÉçêáòò~í~= Ç~= äìáK= a~íÉ= äÉ= åìçîÉ íÉÅåçäçÖáÉ= ÉÇáäáI= ëá= éçíÉî~= Ñáå~äJ ãÉåíÉ=ÅçëíêìáêÉ=áå=~äíÉòò~I=äáÄÉê~åJ Çç=éÉê∂=áä=ëìçäç=éÉê=ä…ìëç=ÅçääÉííáîçW é~êÅÜáI=ëé~òá=éìÄÄäáÅáI=ëÉêîáòáK=kÉï vçêâI=~á=ëìçá=çÅÅÜáI=Éê~=ä~=Ä~êÄ~êáÉI Edá~ååá= _áçåÇáääçI= m~ìê~= ÇÉä= Äìáç ëçííç= á= Öê~íí~ÅáÉäá= íìíí~= Åçäé~= ÇÉá éêçÖÉííá= ëÄ~Öäá~íáI= `çêêáÉêÉ= ÇÉää~ ëÉê~Ò=ÇÉä=NSKRKMUFK= få= íìííç= èìÉëíç= äÛìåáÅ~= ÅÉêíÉòò~= ≠ ÅÜÉ=á=Öê~íí~ÅáÉäá=ëá=Ñ~ê~ååçÁ=~åÅÜÉ ëÉ= ~ää~= ÑáåÉ= íìííÉ= èìÉëíÉ= ÅêáíáÅÜÉ Ü~ååç=ëçêíáíç=áä=êáëìäí~íç=Çá=~äÅìåÉ éêáãÉ= ãçÇáÑáÅÜÉ= ~ä= éêçÖÉííç= ÇÉääÉ íçêêáW= i~=íçêêÉ=Çá=iáÄÉëâáåÇ=ëá=ê~ÇJ Çêáòò~=ìå=éçDK=rå~=éáÅÅçä~=ãçÇáÑáJ Å~=éêçÖÉííì~äÉ=ÇÉä=éáª=ÅçåíÉëí~íç ÇÉá=íêÉ=Öê~íí~ÅáÉäá=Ç~=áåå~äò~êÉ=ëìääÉ êçîáåÉ=ÇÉää~=cáÉê~=≠=ëí~í~=~ååìåÅá~J í~I=~=ëçêéêÉë~I=éêçéêáç=åÉä=Öáçêåç ÇÉää~= ÇÉãçäáòáçåÉ= ÇÉä= é~ÇáÖäáçåÉ OMK= E`áíóäáÑÉ= ~ååìåÅá~W= oáíçÅÅÜá~J ãç= áä= Öê~íí~ÅáÉäç= ëíçêíçÒI= ä~ oÉéìÄÄäáÅ~KáíÒI=NOKRKMUFK

lppbos^qlofl=RILETTURE

37

Torri da raddrizzare


~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~

38

Recupero funzionale dell'ex Cinema Leone di Castelleone (Cremona) ~Öçëíç=OMMS=Ó=ã~ÖÖáç=OMMT pá= íê~íí~= Çá= ìå= ÅçåÅçêëç= Çá= áÇÉÉ éÉê=áä=êÉÅìéÉêç=Ñìåòáçå~äÉ=ÇÉääDÉñ `áåÉã~= iÉçåÉI= åÉää~= Åáíí~Çáå~ ÇÉää~= éá~åìê~= ÅêÉãçåÉëÉK= iç ëÅçéç= ≠= ä~= êáÅçåÑáÖìê~òáçåÉ= Çá ìå~= ëíêìííìê~= ÅÜÉ= éçëë~= éÉêëÉJ ÖìáêÉ=Ñáå~äáí¶=Åìäíìê~äáI=Çá=~ÖÖêÉÖ~J òáçåÉ= É= Çá= ëçÅá~äáòò~òáçåÉI= åçåJ Åܨ= Çá= áåÅêÉãÉåí~êÉ= áä= êáÅÜá~ãç íìêáëíáÅçK= i~= éêçéçëí~= ÇÉîÉ= éêçÇìêêÉ= ìå~ íçí~äÉ= áåíÉÖê~òáçåÉ= íê~= Öäá= ~ëéÉííá ~êÅÜáíÉííçåáÅá= É= Ñìåòáçå~äá= ÇÉÖäá ëé~òáI=ëÉåò~=ãçÇáÑáÅ~êÉ=ä~=Ñ~ÅÅá~J í~= ÉëáëíÉåíÉ= ëì= îá~= d~êáÄ~äÇáK aÉîÉ= áåçäíêÉI= ëîáäìéé~êëá= éêÉîÉJ ÇÉåÇç=ä~=êáëíêìííìê~òáçåÉ=ÇÉääÛ~íêáç É= ÇÉÖäá= ~ÅÅÉëëáX= ÇÉîÉ= êáÅ~î~êÉ ìå~= ë~ä~= ÅçåÑÉêÉåòÉ= EÅáêÅ~ NMMLNRM= éçëíáF= Ç~= ìíáäáòò~êÉ ~åÅÜÉ= ÅçãÉ= ëé~òáç= ÉëéçëáíáîçX ìå~=ë~ä~=éçäáÑìåòáçå~äÉ=EÅáêÅ~=QMM éçëíáFI= éÉê= ê~ééêÉëÉåí~òáçåá= íÉ~J íê~äáI=ÅáåÉã~íçÖê~ÑáÅÜÉ=É=ÅçåÅÉêíá É=ëé~òá=~ÅÅÉëëçêá=É=Çá=ëÉêîáòáçK=fä Åçëíç= ÇÛáåíÉêîÉåíç= ãÉëëç= ~ Äáä~åÅáç=Ç~ääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ=ÅçJ ãìå~äÉ= ≠= ëí~íç= é~êá= ~= Éìêç VUMKMMMK==bê~åç=êáÅÜáÉëíÉ=P=í~îçJ äÉ=áå=Ñçêã~íç=^NK= `çãÉ=éêÉãáI=Éê~åç=éêÉîáëíá=~ä=Nø

Åä~ëëáÑáÅ~íç=Éìêç=TKMMMX=~ä=Oø=Éìêç OKMMMX=~ä=Pø=Éìêç=NKMMMK= i~=Öáìêá~=Éê~=Åçãéçëí~=Ç~=fî~åç j~Ö~êáåáI= éêÉëáÇÉåíÉI= `Üêáëíá~å `~ãé~åÉää~I= kìåòá~= s~åå~= jìJ ëçåáI= dáìäá~å~= oáÅÅáI= dá~åå~åíçJ åáç=p~ÅÅÜá=i~åÇêá~åáK läíêÉ=~á=éêáãá=íêÉ=îáåÅáíçêáI=èìá=éêÉJ ëÉåí~íáI=ëá=ëçåç=Åä~ëëáÑáÅ~íá=åÉääÛçêJ ÇáåÉW= Qø= iÉíáòá~= iáçåÉääçI= q~íà~å~ mçò~ê=eçäàÉî~ÅX=Rø=bãáäáç=j~áå~êJ ÇáI=iáîá~=pÉîÉêÖåáåáI=i~ìê~=`ÉêìíáX Rø= dáìëÉééÉ= ^Ö~í~Jdá~ååçÅÅ~êáI j~ëëáãç=`çêëáÅçI=^äÄÉêíç=c~äáî~I ^ãÄê~= dÉêäáX= Tø= oáÅÅ~êÇç= mÉòJ òçä~X= Uø= iìÅ~= aD^äÉëëáçI= oáÅJ Å~êÇç=d~ääçåÉX=Vø=`ä~ìÇáç=_ÉåÉJ ÇáÅÉåíáX= NMø= ^äáÅÉ= páäîá~= m~åò~I m~çä~=d~äÄá~íáX=NNø=`Üá~ê~=dçêåáI ^åÖÉäç= jáä~åçX= NOø= páäî~å~= aÉ ^åíçåáI= bëíÉê= _ÉêíçòòáI= káÅçä~ _á~åÅÜáëëáI=m~çä~=béáëX=NPø=p~åÇêç _Éäíê~ãáI= j~êÅç= lëÅ~ê= _~êò~ÖÜáI `~êä~=wçîÉííáX=NQø=cÉÇÉêáÅç=c~ë~J åáI= dê~òá~åç= `çãáåÉííáI= j~ííÉç ^åÖÉäáÅáX= NRø= j~êÅç= kçääáI= píÉÑ~J åá~=j~åòá~X=NSø=cÉêÇáå~åÇç=oçJ ã~åçI=^åíçåáç=_~ëÅÜÉííçI=bäáë~J ÄÉíí~= iç= oìëëçI= NTø= fêã~= içëáI `Éë~êÉ= pÉåò~ä~êáX= NUø= `Éë~êÉ oçÅÅ~K

Nø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Paolo Favole (Milano), Stefano Santambrogio collaboratori: Roberto Bugeia, Maria Ragazzi, Cecilia Turconi, Francesco Tommasi iÛáåíÉêîÉåíç= Ü~= éêÉîáëíç= ìå= ÉÇáÑáJ Åáç= éçäáÑìåòáçå~äÉ= Åçå= ìå~= ë~ä~ Ç~=QMM=éçëíá=áå=ë~äáí~K=sáÉåÉ=ã~åJ íÉåìí~= ä~= ëÅ~íçä~= ÇÉää~= ë~ä~X= ëá êáëíêìííìê~=áä=Åçêéç=ëÉêîáòá=ëì=ÇìÉ éá~åáI=ëá=ÇÉãçäáëÅçåç=á=Äçñ îÉêëç îá~= lëéÉÇ~äÉ= éÉê= ÉÇáÑáÅ~êÉ= ìå åìçîç= Åçêéç= éÉê= é~äÅçëÅÉåáÅçI ëÅ~äÉ=É=ãçåí~Å~êáÅÜáK= mÉê=ä~=ÅçåíÉãéçê~åÉáí¶=ÇÛìëç=ëá ≠= éêÉîáëíç= ìå= åìçîç= éá~åç= ~ä= Çá ëçéê~=ÇÉää~=ë~ä~I=áå=é~êíÉ=~éÉêíçI ÅçãÉ=ëé~òáç=éÉê=~ííáîáí¶=ÅáîáÅÜÉK pá=≠=ÅçåëÉêî~í~=ä~=Ñ~ÅÅá~í~=îÉêëç îá~=d~êáÄ~äÇáK=

i~=Ñ~ÅÅá~í~=îÉêëç=îá~=lëéÉÇ~äÉ=≠I ÅçãÉ=äÛ~äíê~I=áå=ã~ííçåáI=Åçå=ìå~ Ñ~ëÅá~=Ä~ëë~=áå=ãÉí~ääç=åÉêçI=ÅÜÉ êÉåÇÉ= çãçÖÉåÉá= êáîÉëíáãÉåíá= É éçêíçåá= ~= ê~ëç= ÉÇ= ≠= ëçêãçåí~í~ Ç~= ìå~= íê~îÉ= ÅçãÉ= áä= éçêíáÅç= áå Ñ~ÅÅá~í~K=rå=í~Öäáç=îÉêíáÅ~äÉ=áå=ÖêáJ Öäá~íç= ÅÜáìÇÉ= ä~= ëÅ~ä~= áå= ÅçêêáJ ëéçåÇÉåò~= ÇÉä= í~Öäáç= îÉíê~íç îÉêëç=îá~=d~êáÄ~äÇáK=iÉ=é~êÉíá=ÅáÉJ ÅÜÉ= ëçåç= êáîÉëíáíÉ= áå= ã~ííçåáK= fä Åçêéç= Çá= Ñ~ÄÄêáÅ~= áå= ÅçéÉêíìê~= ≠ éÉê= Åçåíê~ëíç= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ íê~ëé~êÉåíÉK= i~=Ñ~ÅÅá~í~=îÉêëç=îá~=lëéÉÇ~äÉ=≠ ãçÇìä~í~=Ç~=ãÉåëçäÉ=ÅáäáåÇêáÅÜÉ áå=éäÉñáÖä~ëI=áääìãáå~íÉ=Ç~ääÛáåíÉêåç É=~åáã~í~=Ç~=ìå=Åçêéç=~ÖÖÉíí~åJ íÉ=~ääÛìäíáãç=éá~åçK= däá= áåíÉêåá= ÇÉää~= ë~ä~= ëçåç= áå äÉÖåçI=Çá=ÇáîÉêëÉ=ÉëëÉåòÉ=É=ÅçäçJ êáK=^íêáç=É=êáÇçííç=Ü~ååç=é~êÉíá=áå äÉÖåç=É=ã~êãçêáåçK


a~ä= éìåíç= Çá= îáëí~= éä~åáîçäìãÉJ íêáÅç=áä=éêçÖÉííç=ãçÇáÑáÅ~=äÛ~äíÉòJ ò~= ã~= åçå= ä~= Ñ~ÅÅá~í~= ~ííì~äÉK `çãéäÉí~ãÉåíÉ= ãçÇáÑáÅ~íçI= áåJ îÉÅÉI=áä=ÑêçåíÉ=ëì=îá~=lëéÉÇ~äÉI ÇçîÉ= ëá= êáÅçëíêìáëÅÉ= ä~= Åçêíáå~ êáÅìÅÉåÇç=áä=îìçíç=É=ëá=êÉÅìéÉê~ áä=îçäìãÉ=éÉê=ä~=íçêêÉ=ëÅÉåáÅ~K iÛáåÖêÉëëç=Ç~=îá~=d~êáÄ~äÇá=êáã~J åÉ=áåî~êá~íç=É=äÛ~åÇêçåÉ=~ëëìãÉ áä=Å~ê~ííÉêÉ=Çá=ÑçóÉê Åçå=Å~ÑÑÉííÉJ êá~= É= Öì~êÇ~êçÄ~K= a~= èìÉëíç ëé~òáç=ëá=~ÅÅÉÇÉ=~ää~=éä~íÉ~I=~ää~

Ö~ääÉêá~I= ~á= é~äÅÜÉííá= É= ~ääÉ= ÇìÉ ë~äÉííÉ=Çá=êÉÖá~K=i~=Ö~ääÉêá~=≠=ìå åìçîç= îçäìãÉI= ÅÜá~ê~ãÉåíÉ äÉÖÖáÄáäÉ= É= éì∂= ÉëëÉêÉ= ÅÜáìë~ ÇáîÉåí~åÇç=ìå~=ë~ä~=~ìíçåçã~K lÖåá=ÑìåòáçåÉ=éêÉîáëí~=Eáä=íÉ~íêçI ä~= éêçáÉòáçåÉ= ÅáåÉã~íçÖê~ÑáÅ~I ä~= ãìëáÅ~F= êáÅÜáÉÇÉ= ìå~= ÇáîÉêë~ ãçÇìä~òáçåÉ= ÇÉääÉ= éêÉëí~òáçåá ~ÅìëíáÅÜÉ=ÇÉää~=ë~ä~X=èìÉëíç=Ü~ éçêí~íç=~ääç=ëíìÇáç=Çá=ìå=ëáëíÉã~ Çá=é~ååÉääá=Åçëíáíìáíá=Ç~=ã~íÉêá~äá Åçå= ÇáîÉêëç= ÅçÉÑÑáÅáÉåíÉ= Çá= ~ëJ ëçêÄáãÉåíç= ~ÅìëíáÅçW= ~= ëÉÅçåJ Ç~=ÇÉääÉ=åÉÅÉëëáí¶=ä~=ãçîáãÉåJ í~òáçåÉ= É= äÛçêáÉåí~ãÉåíç= ÇÉá é~ååÉääá= Ö~ê~åíáëÅÉ= áä= ÅçêêÉííç Åçãéçêí~ãÉåíç= ~ÅìëíáÅç= ÇÉää~ ë~ä~K

Pø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Massimiliano Gamba (Martinengo – Bg) iÛÉëáëíÉåíÉ= ÑáëáÅç= åÉää~= ëì~= íçí~äáí¶ Ü~= ê~ééêÉëÉåí~íç= ä~= ÅçåÇáòáçåÉ çÖÖÉííáî~=ÇÉää~=éêçÖÉíí~òáçåÉK fä= åìçîç= ÑêçåíÉ= ëì= îá~= lëéÉÇ~äÉ êáèì~äáÑáÅ~= äÛÉÇáÑáÅáç= ÅçåÑÉêÉåÇçÖäá ìå~=åìçî~=É=ÑçêíÉ=áãã~ÖáåÉ=~êÅÜáJ íÉííçåáÅ~K=fä=ÇáëÉÖåç=ÇÉä=êáîÉëíáãÉåJ íç= áå= ã~ííçåá= áåÑçåÇÉ= ~ääÛÉÇáÑáÅáç ã~ÖÖáçêÉ=êáÖçêÉ=É=ÇáÖåáí¶=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~=ëìää~=ëÅÉå~=ìêÄ~å~I=Åçå=ä~ ëì~= Éë~äí~òáçåÉ= åçííìêå~= íê~ãáíÉ ìå~=ëÉêáÉ=Çá= äÉÇ= äìãáåçëá=ÇáëíêáÄìáíá

êÉÖçä~êãÉåíÉ=ëìää~=Ñ~ÅÅá~í~K iÛáåÖêÉëëç=É=áä= ÑçóÉê ëçåç=Å~ê~ííÉJ êáòò~íá= Ç~ääÛáãéáÉÖç= ÇÉä= äÉÖåçI ìë~íç= éÉê= áä= êáîÉëíáãÉåíç= ÇÉääÉ é~êÉíáI=ÇÉá=ëçÑÑáííá=É=ÇÉä=ã~êãçK=i~ ÇáãÉåëáçåÉ=ÇÉá=é~ååÉääáI=áä=ÇáëÉÖåç ÇÉä= êáîÉëíáãÉåíç= É= ÇÉä= é~îáãÉåíç ëçåç=áãéçêí~åíá=É=èìáåÇá=êáÖçêçëáK= rå~=Öê~åÇÉ=é~êÉíÉ=îÉíê~í~=Ö~ê~åJ íáëÅÉ= ìå~= Äìçå~= áääìãáå~òáçåÉ å~íìê~äÉ=ÇÉääÛáåÖêÉëëçK fä=é~äÅçëÅÉåáÅç=≠=ëíìÇá~íç=éÉê=ê~éJ éêÉëÉåí~òáçåá=íÉ~íê~äá=ÅÜÉ=éêÉîÉÇçJ åç=ëÉãéäáÅá=ëÅÉåçÖê~ÑáÉ=îçäìãÉíêáJ ÅÜÉI=ëÉåò~=ãçîáãÉåí~òáçåÉ=îÉêíáJ Å~äÉ=ÇÉääÉ=ëÅÉåÉK

39 lppbos^qlofl=CONCORSI

Oø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Tiziano Zanisi (Cremona), Cesare Cervi consulenti: Agostino Cervi, Giulio Iacchetti


40

La compresenza degli opposti

Luoghi in cerca di testimoni

Amedeo Albertini a Torino

dá~åÅ~êäç=jçíí~=É=`~êäç=o~î~Öå~íá=E~=Åìê~=ÇáF ^äîÉá=ãÉ~åÇêá=áëçäÉ=É=~äíêÉ=ÑçêãÉ=ìêÄ~åÉK qÉÅåáÅÜÉ=Çá=ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉ=É=éêçÖÉííç åÉá=íÉêêáíçêá=Ñäìîá~äá cê~åÅç=^åÖÉäáI=jáä~åçI=OMMU ééK=PMOI=€ OVIMM

dáçî~åå~=`~äîÉåòáI=j~ÇÇ~äÉå~=ÇÛ^äÑçåëç E~=Åìê~=ÇáF bêÉÇáí~êÉ=áä=é~Éë~ÖÖáç bäÉÅí~I=jáä~åçI=OMMU ééK=OPMI=€ QMIMM

dìáÇç=jçåí~å~êá ^ãÉÇÉç=^äÄÉêíáåáK= c~åí~ëá~=É=íÉÅåáÅ~=åÉääD~êÅÜáíÉííìê~ pâáê~I=jáä~åçI=OMMT ééK=NSMI=€ PRIMM

Ð=éçëëáÄáäÉ=ê~ééêÉëÉåí~êÉ=áä=é~Éë~ÖÖáç=ÅçåJ íÉãéçê~åÉç\= bêÉÇáí~êÉ= áä= é~Éë~ÖÖáçÒI= áåáJ òá~íáî~= éêçãçëë~= Ç~ä= jìëÉç= ÇÉä= qÉêêáíçêáç _áÉääÉëÉI= éêçÖÉííç= ÑçíçÖê~ÑáÅç= ÅçåÑäìáíç= åÉä éêÉëÉåíÉ=Å~í~äçÖçI=ÅÉêÅ~=ìå~=êáëéçëí~K kçîÉ= Öê~åÇá= ÑçíçÖê~Ñá= áí~äá~åá= J= _~êÄáÉêáI _~ëáäáÅçI= `~ëíÉää~I= `Üá~ê~ãçåíÉI= `êÉëÅáI cçëë~íáI= dìáÇáI= gçÇáÅÉ= É= sáí~äá= J= ëçåç= ëí~íá áåîáí~íá=Ç~ääÉ=Åìê~íêáÅá=`~äîÉåòá=É=ÇÛ^äÑçåëç=~ éêÉëÉåí~êÉ= áä= éêçéêáç= ä~îçêç= É= ~= áåíêçÇìêêÉ ÇáÅáçííç= ~ìíçêá= ÉãÉêÖÉåíá= ëíáãçä~íá= Ç~= ìå~ ~å~äçÖ~=Åìêáçëáí¶=éÉê=äÛáåÇ~ÖáåÉ=ëìä=é~Éë~ÖJ ÖáçK i~= ãÉíçÇçäçÖá~= ÇÉää~= êáÅÉêÅ~= ëá= êáëéÉÅÅÜá~ åÉääÛ~êíáÅçä~òáçåÉ= ÇÉä= îçäìãÉI= Åçå= á= ë~ÖÖá áåíêçÇìííáîáI=äÉ=áãã~Öáåá=ÇÉá=ã~ÉëíêáÒI=á=åçîÉ Å~éáíçäá=ÇÉÇáÅ~íá=~ääÉ=ÅçééáÉ=Çá=ëìÅÅÉëëçêáÒI äÉ=ÅçåÅäìëáçåá=É=áåÑáåÉ=äÉ=ÄáÄäáçÖê~ÑáÉ=Çá=íìííá=á ÑçíçÖê~ÑáK=^åÅÜÉ=ä~=Öê~ÑáÅ~=~áìí~=~=íÉëëÉêÉ=ä~ êÉíÉ=Çá=ê~ééçêíá=íê~=Öäá=~ìíçêá=É=~=áãã~Öáå~êäá ìåáíá=áå=ìå~=áÇÉ~äÉ=ÅçëíÉää~òáçåÉK fä=ÅçåÅÉííç=Çá=ÉêÉÇáí¶=~ääìÇÉ=~=èìÉëíç=ãÉÅJ Å~åáëãç=Çá=íê~ëÑÉêáãÉåíç=ÇÉääç=ëÖì~êÇç=íê~ ÖÉåÉê~òáçåá=Çá=ÑçíçÖê~Ñá=é~Éë~ÖÖáëíáÒI=ã~=≠ ~åÅÜÉ=ìå~=êáÑäÉëëáçåÉ=ëìää~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=íê~J ã~åÇ~êÉ= ìåÛáÇÉåíáí¶= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= áå= Åìá îáîá~ãçK i~=ãçëíê~=sá~ÖÖáç=áå=fí~äá~Ò=ÇÉä=NVUQ=≠=ìå êáÑÉêáãÉåíç= ÅçåÇáîáëç= åÉä= éÉêÅçêëç= Çá ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=í~äÉ=ÉêÉÇáí¶=îáëáî~=É=ã~íÉêá~J äÉK=få=èìÉää~=çÅÅ~ëáçåÉI=ëì=éêçÖÉííç=Çá=iìáÖá dÜáêêáI= ìå= Öêìééç= Çá= ÑçíçÖê~Ñá= ìåáíá= Ç~= ìå ÅçãìåÉ= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç= Åìäíìê~äÉI= Ü~ååç ÇçÅìãÉåí~íç=äÛfí~äá~=áå=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=~ííê~J îÉêëç= äÛáåîÉòáçåÉ= Çá= é~Éë~ÖÖá= çêÇáå~êá= É èìçíáÇá~åáK=iÉ=áãã~Öáåá=Çá=èìÉëíç=Å~í~äçÖç ëÉãÄê~åç=áåîÉÅÉ=åÉÖ~êÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ìå ê~ÅÅçåíçI= Çá= ìå= ëÉåëç= Çá= ~éé~êíÉåÉåò~= ~á äìçÖÜá=É=éÉêëáåç=Çá=ìåÛÉëíÉíáÅ~I=éÉê=ä~ëÅá~êÉ ëé~òáç= ~= áåíÉêéêÉí~òáçåá= áåÇáîáÇì~äá= Çá= ìåç ëé~òáç= Ñê~ããÉåí~íçI= áÄêáÇçI= ëíê~íáÑáÅ~íçK= i~ ÅçÉëáçåÉ= åçå= ~éé~êíáÉåÉ= å¨= ~ä= é~Éë~ÖÖáçI å¨=~ääç=ëÖì~êÇçI=ã~=≠=ÖÉåÉê~í~=Ç~=ìåÛçéÉJ ê~òáçåÉ=Åìäíìê~äÉK= `çãÉ=áå=ìå=áéÉêíÉëíçI=îáÉåÉ=ëÉäÉòáçå~íç=ìåç ÇÉá=éçëëáÄáäá=éÉêÅçêëá=É=ÅêÉ~íç=ìå=ÅçåíÉåìíç Ñ~ííç=Çá=í~åíÉ=ëáãìäí~åÉÉ=ê~ééêÉëÉåí~òáçåáK

i~=ëíçêá~=ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉä=DVMM=~=qçêáåç=≠ ìå=Å~éáíçäç=íìííç=Ç~=ëÅêáîÉêÉI=ëÉÅçåÇç=äD~ìJ íçêÉI=É=Ç~=ëÅêáîÉêÉI==áå=ìå=ÅÉêíç=ëÉåëçI=ÅçåJ íêçÒ=EÅçåíêç=ÅÉêí~=ëíçêáçÖê~Ñá~=ÇÉääD~êÅÜáíÉííìJ ê~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= áå= ÖÉåÉê~äÉ= É= Åçåíêç= Öäá ëíÉêÉçíáéá= ÇÉää~= Åìäíìê~= íçêáåÉëÉ= ìÑÑáÅá~äÉ= áå é~êíáÅçä~êÉFI=~éêÉåÇç=áåîÉÅÉ=~=èìÉääÉ=éÉêëçJ å~äáí¶= Çá= ~êÅÜáíÉííáJÅçëíêìííçêáI= Éëíê~åÉá= ~á ÇáÄ~ííáíá=áåíÉääÉííì~äáI=~ääÉ=êáîáëíÉ=É=~á=äáÄêáI=ã~ ÅÜÉ=Ü~ååç=íê~ëÑçêã~íç=ä~=Åáíí¶I=Çá=Ñ~ííçI=Åçå äÉ=äçêç=~êÅÜáíÉííìêÉI=~=é~êíáêÉ=Ç~=ìå=ÅçåÑêçåJ íç=ëÉêáç=É=éêçÑÉëëáçå~äÉ=Åçå=ä~=ÅçããáííÉåò~ É= Åçå= áä= ãÉêÅ~íçK= pÉ= èìÉëíç= éçíêÉÄÄÉ ÇÉëí~êÉ=èì~äÅÜÉ=ëçëéÉííç=áå=ìå~=êÉ~äí¶=ÅìäJ íìê~äÉ=ÇáîÉêë~=EÅçëíêìííçêÉ=≠=ëéÉëëç=ëáåçåáJ ãç=Çá=èì~åíáí¶=É=Çá=éêçÑÉëëáçå~äáëãç=ëéêÉJ ÖáìÇáÅ~íçFI=≠=áå=êÉ~äí¶=ìå=é~ëëç=åÉÅÉëë~êáç=~ qçêáåçI=ÇçîÉ=ä~=Åìäíìê~I=åÉää~=ëÉÅçåÇ~=ãÉí¶ ÇÉä= DVMMI= é~ëë~= åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉ= ~ííê~îÉêJ ëç= äDáåÇìëíêá~I= É= áå= é~êíáÅçä~êÉ= ä~= Åìäíìê~ ~êÅÜáíÉííçåáÅ~I= ~ííê~îÉêëç= äDáåÇìëíêá~I= áåíêÉÅJ Åá~=á=ëìçá=ÇÉëíáåá=Åçå=èìÉääá=ÇÉää~=íê~ëÑçêã~J òáçåÉ= ÇÉää~= Åáíí¶= É= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= É= Åçå= ä~ êáÅÉêÅ~=éáª=~î~åò~í~=åÉä=Å~ãéç=ÇÉääDáååçî~J òáçåÉ= íÉÅåçäçÖáÅ~= É= Åçëíêìííáî~K= ^ää~ aáîáëáçåÉ=`çëíêìòáçåá=ÇÉää~=cá~íI=ÇáêÉíí~=Ç~=sK _çå~Ǩ= _çííáåçI= ëá= Ñçêã~= ~åÅÜÉ= ^äÄÉêíáåáI ÅÜÉ= îá= ä~îçê~= éÉê= çäíêÉ= èì~ê~åíD~ååáI= éêáã~ ÅçãÉ= áãéáÉÖ~íç= É= éçá= ÅçãÉ= ÅçåëìäÉåíÉI ëíêáåÖÉåÇç=ê~ééçêíá=ÇáêÉííá=É=éÉêëçå~äá=~åÅÜÉ Åçå= ä~= Ñ~ãáÖäá~= ^ÖåÉääáK= rå~= ëíê~çêÇáå~êá~ çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=ã~íìê~òáçåÉ=É=ÅêÉëÅáí~=éÉê=ìå Öáçî~åÉ= ~êÅÜáíÉííç= EëíìÇá= ~ä= mçäáíÉÅåáÅç= Çá jáä~åçI=É=éçá=~=qçêáåçI=ÇçîÉ=ëá=ä~ìêÉ~=Åçå=dK jìòáç=åÉä=NVPVFI=ÅÜÉ=áåÑäìÉåòÉê¶=íìíí~=ä~=ëì~ ~ííáîáí¶=Ñìíìê~W=~ääÉ=çéÉêÉ=éÉê=ä~=Öê~åÇÉ=áåÇìJ ëíêá~=É=éÉê=áä=íÉêòá~êáç=~ÑÑá~åÅ~=ìå~=áãéçêí~åJ íÉ=éêçÇìòáçåÉ=åÉä=Å~ãéç=ÇÉää~=êÉëáÇÉåò~=É ÇÉá= ëÉêîáòáI= Åçå= ìå= çÅÅÜáç= ~Öäá= pí~íá= råáíá ÅçãÉ=íÉêãáåÉ=Çá=ÅçåÑêçåíç=áãéêÉëÅáåÇáÄáäÉK iD~êÅÜáíÉííìê~= ≠= éÉê= ^äÄÉêíáåá= ëçéê~ííìííç êáÅÉêÅ~= íÉÅåáÅ~I= Ñìåòáçå~äÉ= É= ÉÅçåçãáÅ~I Ñáå~äáòò~í~= ~= éêÉÅáëá= çÄáÉííáîá= ê~ééêÉëÉåí~íáîá ÅÜÉ=ëá=ÉëéäáÅáí~åç=åÉääÛáÇÉ~=Çá=ìå~=áãã~ÖáåÉ ÇDáãéêÉë~I=ã~=~åÅÜÉ=áå=ìå=~ííÉåíç=ê~ééçêJ íç= Åçå= áä= ÅçåíÉëíç= å~íìê~äÉ= É= ìêÄ~åçK= qê~= á ëìçá=êáÑÉêáãÉåíá=á=ä~îçêá=~ãÉêáÅ~åá=Çá=jáÉëI=ã~ ~åÅÜÉ=ìå~=ÑçêíÉ=~ííê~òáçåÉ=éÉê=äD~êÅÜáíÉííìê~ çêÖ~åáÅ~=Çá=^K=^~äíçI=ëÉãéêÉ=Ñáäíê~íá=~ííê~îÉêJ ëç= ä~= ëì~= éÉêëçå~äÉ= ëÉåëáÄáäáí¶= ~êíáëíáÅ~W ìå~=îçÅÉ=Ñìçêá=Ç~ä=ÅçêçI=èìÉä=Åçêç=ëéÉëëç Ñ~ííç=Çá=ÅçåÑçêãáëãç=É=Çá=~ÇÉÖì~ãÉåíçI=Çá Ä~å~äáí¶= É= ÅçåëìÉíìÇáåÉÒ= EÇ~ääDáåíêçÇìòáçåÉ Çá=dK=^êå~ìÇçFI=ÅÜÉ=åÉ=Ñ~=ìå=~ìíçêÉ=çêáÖáå~J äÉ=É=äçåí~åç=Ç~Öäá=ëíáäáI=ÑçêëÉ=~åÅÜÉ=éÉê=èìÉJ ëíç=ìå=~ìíçêÉ=ÇáÑÑáÅáäÉÒK

fä= îçäìãÉ= å~ëÅÉ= Ç~ä= ëÉãáå~êáç= Çá= ëíìÇá ^êÅÜáíÉííìêÉ= ÇÛ~Åèì~K= qÉÅåáÅÜÉ= Çá= ê~ééêÉJ ëÉåí~òáçåÉ= É= éêçÖÉííç= åÉá= íÉêêáíçêá= Ñäìîá~äáI ëîçäíçëá=~=qçêáåç=åÉä=OMMRI=É=åÉ=ê~ÅÅçÖäáÉ=Öäá ~ííáI=êáéÉêÅçêêÉåÇç=á=íÉãá=ÑçåÇ~ãÉåí~äá=ÇÉää~ ÅçãéçëáòáçåÉ=É=ÇÉää~=ê~ééêÉëÉåí~òáçåÉ=~ää~ ëÅ~ä~=ÇÉä=éêçÖÉííç=ìêÄ~åç=É=íÉêêáíçêá~äÉK=däá áåíÉêîÉåíá= ëá= ~êíáÅçä~åç= áåíçêåç= ~ä= íÉã~ ãçåçÖê~ÑáÅç=ÇÉääÉ=~êÉÉ=Çá=ÑáìãÉ=É=îÉåÖçåç ëìÇÇáîáëá=áå=íêÉ=ëÉëëáçåáW=ä~=éêáã~=≠=ÅçëíáíìáJ í~=Ç~=ë~ÖÖá=å~íá=Ç~=êáÅÉêÅÜÉ=ÅçåÇçííÉ=~ääÛáåJ íÉêåç=ÇÉääÉ=ëÅìçäÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=É=éêçéçåÉ ëçäìòáçåá= éêçÖÉííì~äá= îÉêÉ= É= éêçéêáÉX= ä~ ëÉÅçåÇ~=≠=Åçãéçëí~=Ç~=áåíÉêîÉåíá=ÅÜÉ=íê~íJ í~åç=ä~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉá=íÉêêáíçêá=Ñäìîá~äá=ëÉÅçåJ Çç=éìåíá=Çá=îáëí~=ÇáîÉêëáI=Çá=å~íìê~=áåíÉêÇáëÅáJ éäáå~êÉI= ëé~òá~åÇç= Ç~ää~= Å~êíçÖê~Ñá~I= ~ää~ ÖÉçÖê~Ñá~I= ~ä= ÅáåÉã~X= äÛìäíáã~= é~êíÉ= ê~ÅÅçJ ÖäáÉ= ìå~= ëÉêáÉ= Çá= ëíìÇá= ãçåçÖê~ÑáÅá= ÅÜÉ ~ÑÑêçåí~åç= äÛ~êÖçãÉåíç= ÇÉä= ÑáìãÉ= åÉää~ ÅçëíêìòáçåÉ=ìêÄ~å~=É=ÇÉä=íÉêêáíçêáçÒK f= ä~îçêá= îÉåÖçåç= áåíêçÇçííá= Ç~= dá~åÅ~êäç jçíí~=~ííê~îÉêëç=ä~=ëéáÉÖ~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçåÅÉíJ íç= Çá= Ççééáç= äÉÖ~ãÉÒI= Åçåá~íç= Ç~ääÛ~åíêçJ éçäçÖç= dK= _~íÉëçå= É= éçá= êáéêÉëç= Ç~= gK aÉêêáÇ~K= kÉää~= äçÖáÅ~= Çá= èìÉëíç= ÅçåÅÉííçI ëÉÅçåÇç= áä= èì~äÉ= ÇìÉ= íÉêãáåá= ëá= ÇÉîçåç ~ééçÖÖá~êÉ=Ñê~=Çá=äçêç=éÉê=Ç~êÉ=ëéáÉÖ~òáçåÉ äÛìåç=ÇÉääÛ~äíêçI=áå=ìå~=ëçêí~=Çá=ÅáêÅçäç=ÅÜáìJ ëçI=ëá=ëîçäÖÉ=áä=éÉêÅçêëç=ÇÉä=îçäìãÉW=áä=ÇçéJ éáç= ≠= Åçãéçëíç= Ç~ä= Äáåçãáç= å~íìê~J~êÅÜáJ íÉííìê~=É=áä=äÉÖ~ãÉ=ÅçåëáëíÉ=åÉä=éÉåë~êÉ=äÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~=É=ä~=Åáíí¶=áå=ê~ééçêíç=ëíêÉííáëëáãç ~ä=Ç~íç=ÖÉçÖê~ÑáÅçI=~ää~=íÉêê~=áå=Åìá=Éëë~=ëá ëáíì~ÒK pçííç=èìÉëí~=äìÅÉ=á=ë~ÖÖá=ê~ÅÅçäíá=çÑÑêçåç=~ä äÉííçêÉ= ä~= éçëëáÄáäáí¶= Çá= îá~ÖÖá~êÉ= áå= íÉêêáíçêá îáÅáåá= É= äçåí~åáW= Ç~ä= mç= ~ä= qáÅáåçI= Ç~ääÛ^êåç ~ää~=pÉåå~I=Ç~ä=açìêç=éçêíçÖÜÉëÉ=~ä=kÉÅâ~ê áå=dÉêã~åá~I=éÉê=~êêáî~êÉ=~á=äáÇá=ÇÉä=sçäÖ~=áå oìëëá~=É=~á=äìçÖÜá=ãáíáÅá=ÇÉä=qáã~îçK i~= Ñáå~äáí¶= éÉê∂= ≠= éê~íáÅ~= ÉÇ= çéÉê~íáî~W= Öäá ëíìÇáI=áåíêçÇìÅÉåÇç=ìå=åìçîç=ãçÇç=Çá=äÉÖJ ÖÉêÉ=ä~=Åáíí¶=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=~ííê~îÉêëç=äÛÉJ äÉãÉåíç=ÖÉçÖê~ÑáÅç=ÇÉä=ÑáìãÉI=ëá=éêçéçåÖçJ åç=Çá=Ñçêãìä~êÉ=åìçîÉ=ëíê~íÉÖáÉ=éêçÖÉííì~äáI ÅÜÉ= å~ëÅ~åç= åçå= Ç~ää~= ÅçåÅÉåíê~òáçåÉ ÉëÅäìëáî~= ëìä= ã~åìÑ~ííç= ÄÉåë±= Ç~ä= äìçÖç ëíÉëëçI= Ç~ääÛáåÇ~ÖáåÉ= ÇÉää~= ëì~= ÖÉçÖê~Ñá~I ÇÉääÉ=ëìÉ=íê~ÅÅÉI=Ç~ääÉ=ÑçêãÉ=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáçI áå= ìå= éêçÅÉëëç= ÅÜÉ= íÉåÖ~= ìåáíá= ÉäÉãÉåíá ~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= Åçåíê~ééçëíáI= ä~= å~íìê~= É äÛ~êíáÑáÅáçK

p~ê~=oáÄçäÇá

jáå~=cáçêÉ

páäîá~=j~äÅçî~íá


dáìëÉééÉ=_ç~ííá iÛfí~äá~=ÇÉá=ëáëíÉãá=ìêÄ~åá jçåÇ~Ççêá=bäÉÅí~I=jáä~åçI=OMMU ééK=OMTI=€ QMIMM= fä=îçäìãÉ=ê~ÅÅçÖäáÉ=á=êáëìäí~íá=Çá=ìå=~ééêçÑçåÇáJ íç=ä~îçêçI=ëîçäíç=áå=ÅáêÅ~=ìå=îÉåíÉååáçI=ëìää~=èì~J äáí¶= ÇÉá= ëáëíÉãá= ìêÄ~åá= áå= fí~äá~K= iÛáåíÉåòáçåÉ= ≠ èìÉää~=Çá=êáÑçåÇ~êÉ=ëì=Ä~ëá=~å~äáíáÅÜÉ=ä~=éá~åáÑáÅ~J òáçåÉ=íÉêêáíçêá~äÉ=áå=ìå=ãçãÉåíç=áå=Åìá=ëá=ÇÉåçí~ ìå~=ÑçêíÉ=íÉåÇÉåò~=~=Åçåíê~ÇÇáêÉ=äÉ=ê~Öáçåá=ëíÉëJ ëÉ=ÇÉää~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉI=Åáç≠=äÛìëç=ê~òáçå~äÉ=ÇÉää~ ëìéÉêÑáÅáÉ=íÉêêÉëíêÉ=íÉåÇÉåíÉ=~Ç=Éîáí~êÉ=äç=ëéêÉJ Åç=ÇÉääÉ=éêÉòáçëÉ=êáëçêëÉ=å~íìê~äáK=pÉãÄê~=ãçäíç äçåí~åç=áä=íÉãéç=áå=Åìá=ä~=iÉÖÖÉ=NQOLNVVMI=~ííêáJ ÄìÉåÇç=~ääÉ=éêçîáåÅÉ=éçíÉêá=êáäÉî~åíá=åÉää~=ÖÉëíáçJ åÉ=ÇÉä=íÉêêáíçêáç=É=áåíêçÇìÅÉåÇç=~åÅÜÉ=ä~=åìçî~ ÇáãÉåëáçåÉ= ÇÉää~= `áíí¶= ãÉíêçéçäáí~å~I= ~îÉî~ Ç~íç=Öê~åÇÉ=êáë~äíç=~ää~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=íÉêêáíçêá~äÉ Çá=^êÉ~=s~ëí~K=kçåçëí~åíÉ=äÛ~ìãÉåíç=Çá=ÅçãJ éäÉëëáí¶=ÇÉá=éêçÅÉëëá=áå=~ííç=ëìä=íÉêêáíçêáçI=ä~=ÅêÉJ ëÅáí~= ÉëíÉë~= ÇÉÖäá= áåëÉÇá~ãÉåíáI= ä~= ãçäíÉéäáÅÉ áåíÉê~òáçåÉ=íê~=äÉ=Çáå~ãáÅÜÉ=ìêÄ~åÉI=ëá=ÇáÑÑçåÇÉ ~ííì~äãÉåíÉ=ä~=ã~åÅ~åò~=Çá=ÑáÇìÅá~=áå=ìå=éêçJ ÖÉííç=ÖäçÄ~äÉ=Çá=ÖçîÉêåç=~=ÇáãÉåëáçåÉ=ëçîê~J Åçãìå~äÉK=fä=ÑÉåçãÉåç=ìêÄ~åç=ÇáîÉåí~=Çá=ÇáÑÑáÅáJ äÉ=äÉííìê~=É=êÉåÇÉ=éêçÄäÉã~íáÅ~=äÛáåÇáîáÇì~òáçåÉ Çá= ~ãÄáíá= éÉêáãÉíê~ÄáäáI= Ñìåòáçå~äá= ~Ç= ~ííáîáí¶= Çá íáéç= éá~åáÑáÅ~íçêáçK= péÉëëç= èìÉëí~= ~å~äáëá= ä~ÅìJ åçë~= ëá= íêáåÅÉê~= ÇáÉíêç= ãçíáî~òáçåá= ÅÜÉI= ëçëíÉJ åÉåÇç=î~ÖÜá=ÅçåÅÉííá=Çá=Åáíí¶JêÉíÉI=Åáíí¶=áåÑáåáí~I ~ÇÇìÅçåç= ä~= íÉëá= ÇÉääÛáåÅçåçëÅáÄáäáí¶= Çá= ÅçåÑáåá ëÉåë~íáÒ= éÉê= Éä~Äçê~êÉ= éêçéçëíÉ= ÅÜÉ= êÉåÇ~åç ÅçÉêÉåíá= á= éêçÖÉííá= Çá= ëáëíÉãá= áåëÉÇá~íáîá= Åçå= äÉ áåÑê~ëíêìííìêÉ=É=á=ëáëíÉãá=ÇÉä=îÉêÇÉ=É=ÇÉá=ëÉêîáòáK lÖÖÉííáî~ãÉåíÉ=Åá∂=ÅÜÉ=êÉåÇÉ=çêã~á=êáÅçåçëÅáJ ÄáäÉ=ä~=Åáíí¶=åçå=ëçåç=éáª=á=ÅçåÑáåá=ÖÉçãÉíêáÅáI=ã~ áä=ëáëíÉã~=ÇÉääÉ=áåíÉêêÉä~òáçåá=ìã~åÉI=äÉ=Çáå~ãáJ ÅÜÉ=éçäáî~äÉåíáI=á=Ñäìëëá=Çá=ãçÄáäáí¶I=ÅÜÉ=íê~ëÅÉåJ Ççåç=èìçíáÇá~å~ãÉåíÉ=Öäá=~åíáÅÜáÒ=äáãáíá=ÅçãìJ å~äáK=iÛ~å~äáëá=ÇÉá=ëáëíÉãá=ìêÄ~åá=íÉåí~=ìå~=åìçî~ áåíÉêéêÉí~òáçåÉ=ÇÉá=ÅçåÑáåáÒ=~ííê~îÉêëç=ä~=ëÅÉäí~ Çá=éêçÅÉÇáãÉåíá=ãáëìê~Äáäá=ÅÜÉ=äÉÖÖ~åç=áä=íÉêêáíçJ êáç= åÉääÉ= ëìÉ= Çáå~ãáÅÜÉ= ÉîçäìíáîÉ= éÉê= ~ãÄáíá ëáÖåáÑáÅ~íáîá= É= ÇìåèìÉ= åçå= ãáåìí~ãÉåíÉ= Ñê~ãJ ãÉåí~íá=ã~=~ÖÖêÉÖ~íá=Åçå=ãÉíçÇç=çãçÖÉåÉçÒK pá=ÇÉíÉêãáå~=ìå~=áåÉÇáí~=ÖÉçÖê~Ñá~=Çá=ÅçãéêÉåJ ëçêá=ìêÄ~åá=áå=fí~äá~K=f=åìçîá=éÉêáãÉíêá=áåÇáîáÇì~íá ÅçêêáëéçåÇçåç= ~ääç= ëé~òáç= Çá= îáí~= èìçíáÇá~åç ÇÉää~= Öê~å= é~êíÉ= ÇÉää~= éçéçä~òáçåÉÒK= nìÉëíç ÅçåëÉåíÉ=ìå~=äÉííìê~=ÇÉä=íÉêêáíçêáçI=ÇÉá=ëìçá=áåëáÉJ ãá= É= ÇÉä= äçêç= ëîáäìééçI= ÅÜÉ= ≠= éêÉëìééçëíç= Çá èì~äëá~ëá= áåíÉêîÉåíç= éêçÖÉííì~äÉK= kÉ= ÅçåëÉÖìÉ ìå=êÉéÉêíçêáç=êáÅÅÜáëëáãç=Çá=Éä~Äçê~òáçåá=Å~êíçJ Öê~ÑáÅÜÉ=É=í~ÄÉääÉ=ÅÜÉ=ÇÉëÅêáîçåç=á=Å~ê~ííÉêá=ÇÉää~ ëíêìííìê~= áåëÉÇá~íáî~= ~= äáîÉääç= å~òáçå~äÉI= ä~= ëì~ ëéÉÅá~äáòò~òáçåÉI=äÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÇÉää~=ãçÄáäáí¶I äÛÉîçäìòáçåÉK=rå=Å~éáíçäç=é~êíáÅçä~êÉ=≠=ÇÉÇáÅ~íç ~ääç=ëí~íç=ÇÉää~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=áå=~êÉ~=äçãÄ~êÇ~K oáëéÉííç= ~ää~= ÅÉåíê~äáí¶= ÇÉä= ÖçîÉêåç= ÇÉääÛ~êÉ~ ãÉíêçéçäáí~å~I=ä~=ëáíì~òáçåÉ=áí~äá~å~=îáÉåÉ=áåÑáåÉ Åçãé~ê~í~= Åçå= ÇáîÉêëÉ= ÉëéÉêáÉåòÉ= áåíÉêå~òáçJ å~äáI=íê~=Åìá=á=Å~ëá=Çá=içåÇê~I=m~êáÖá=É=áä=ëáëíÉã~ ÇÉääÉ=Åáíí¶=çä~åÇÉëá=EaÉäí~ãÉíêçéççäFK

j~åìÉä~=lÖäá~äçêç

La Scuola romana per Albini

Fra teoria e pratica

cê~åÅÉëÅç=qÉåíçêáI=c~Äáç=`ìíêçåáI=j~êá~ ^êÖÉåíá=E~=Åìê~=ÇáF o~ëëÉÖå~=Çá=~êÅÜáíÉííìê~ ÉÇ=ìêÄ~åáëíáÅ~=NOPLNOQLNOR oáÅçêÇç=Çá=cê~åÅç=^äÄáåá bÇáòáçåá=h~éé~I=oçã~I=OMMU ééK=OUMI=€ OPIMM

j~êá~=sáííçêá~=`~éáí~åìÅÅá sáíç=É=dìëí~îç=i~íáëK=cê~ããÉåíá=Çá=Åáíí¶ pâáê~I=jáä~åçI=OMMT ééK=NVOI=€ PMIMM

i~= ÑáÖìê~= Çá= cê~åÅç= ^äÄáåá= êáëÉåíÉ= ~Ç= çÖÖá ÇÉää~= ã~åÅ~åò~= Çá= ìå= ëáÖåáÑáÅ~íáîç= ~ééêçJ ÑçåÇáãÉåíç= ëÉ= Åçãé~ê~íç= ~á= ã~Éëíêá= ÇÉä kçîÉÅÉåíç=áí~äá~åçK= o~ëëÉÖå~= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~= É= rêÄ~åáëíáÅ~ NOPJNOQJNORÒI= íáíçä~íç= oáÅçêÇç= Çá= cê~åÅç ^äÄáåá ÇÉÇáÅ~= íìííç= áä= åìãÉêç= ~ääÛ~êÅÜáíÉííç ãáä~åÉëÉ=Åçå=Ö~êÄç=É=~ííÉåòáçåÉK fåíê~éêÉåÇÉêÉ=áä=Å~ããáåç=éÉê=~ééêçÑçåÇáêÉ=áä ä~îçêç= ~äÄáåá~åç= åçå= ≠= Åçë~= ëÉãéäáÅÉK oáëìäí~= Ñ~ÅáäÉ= áåÅá~ãé~êÉ= áå= ~êÖçãÉåí~òáçåá É=ÅçåÅÉííá=~ÑÑêçåí~íá=ãçäíÉ=îçäíÉW=áä=êáÖçêÉI=ä~ äÉÖÖÉêÉòò~I=áä=ÇÉëáÇÉêáç=Çá=ëçëéÉåÇÉêÉ=íìííç É= íìííá= äçíí~åÇç= Åçåíêç= ä~= Öê~îáí¶I= wÉêç dê~îáíóI= ÇáëÅìíáÄáäÉÒ= íáíçäç= ÇÉääÛ~ÅÅä~ã~í~ ãçëíê~=íÉåìí~ëá=~ää~=qêáÉåå~äÉ=Çá=jáä~åç=åÉä OMMSI= áä= èì~ëá= íçí~äÉ= ëáäÉåòáç= ÇÉä= ã~Éëíêç îÉêÄ~äÉ=É=ëÅêáííçK=f=Åìê~íçêá=Ü~ååç=ÅçãéêÉëç ÅÜÉ=ëì=^äÄáåá=îá=≠==~åÅçê~=ãçäíç=Ç~=áåÇ~Ö~J êÉ=É=Ç~=ÇáêÉ=É=äç=Çáãçëíê~åç=áå=èìÉëí~=éêÉJ òáçë~=ãçåçÖê~Ñá~ÒK fä= îçäìãÉ= ≠= Çáîáëç= åÉääÉ= ëÉòáçåá= aáÄ~ííáíçI oáÅÉêÅ~I=^ííá=ÇÉä=pÉãáå~êáç=ëì=^äÄáåá íÉåìíçJ ëá=~ä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçJ_çîáë~=åÉä=OMMR=É ìå~= áåÉÇáí~= pÉäÉòáçåÉ= Çá= ëÅêáííá= Çá= ^äÄáåáK j~êÅÉääç= oÉÄÉÅÅÜáåáI= ÇáêÉííçêÉ= ÇÉää~= êáîáëí~I ≠=èì~ëá=íáãáÇç=åÉä=ëìç=ÉÇáíçêá~äÉI=ã~=≠=ÅçåJ ë~éÉîçäÉ=Çá=~îÉê=~éÉêíç=ìå=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=Çá~J äçÖç=Åìäíìê~äÉ=íê~=ä~=pÅìçä~=jáä~åÉëÉ=É=èìÉäJ ä~= oçã~å~X= áåíêçÇìÅÉ= á= ë~ÖÖá= ëìä= ã~Éëíêç ãáä~åÉëÉ= ÅÜÉ= ëá= ãìçîÉI= ëÉåò~= íáíìÄ~åòÉI Ç~á= éá~åá= ìêÄ~åá= ~ä= éáª= ê~ÑÑáå~íç= ÇÉíí~Öäáç= Çá ìå=ÉÇáÑáÅáçK=däá=ëÅêáííá=ÇÉÖäá=~ìíçêá=ÅÜÉ=Ü~ååç ÅçåçëÅáìíç= éÉêëçå~äãÉåíÉ= ^äÄáåá= É= åÉ ÅçåçëÅçåç=äÉ=çéÉêÉ=çÑÑêçåç=áä=äçêç=ÅçåíêáÄìJ íç=ëÅ~î~åÇç=áå=ìå=ëçäÅç=Öá¶=~éÉêíçÒX=áåîÉJ ÅÉ=êÉéìíç=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=äÛáãéÉÖåç=ÇÉá=Öáçî~J åá=ëíìÇáçëá=Çá=oçã~=ÅÜÉ=Ü~ååç=ä~îçê~íç=ëì ãçåçÖê~ÑáÉ=É=ë~ÖÖá=Çá=êáîáëíÉI=~îîáÅáå~åÇçëá ~Ç= ìå= ã~Éëíêç= ÅÜÉ= åçå= çëíÉåí~= ã~= éçêí~ ~ää~=êáÑäÉëëáçåÉ=Åçëí~åíÉK=fåíÉêÉëë~åíÉ=áä=ä~îçJ êç= ëîçäíç= ëìä= éêçÖÉííç= éÉê= áä= ÅçåÅçêëç ÇÉääÛbQOI= Åçå= áä= êáÇáëÉÖåç= ÇÉá= m~ä~òòá= Åçå îáëáçåá=íêáÇáãÉåëáçå~äá=ÇÉÖäá=áåíÉêåá=ëîáäìéé~J íÉ=~ä=ÅçãéìíÉêX=^ìêÉäáç=`çêíÉëá=ëÅêáîÉI=Åçå=áä éáÖäáç=Çá=ëÉãéêÉI=ëìä=éêçÖÉííç=ÇÉ=i~=e~Ä~å~ ÇÉä= bëíÉ= ÅÜÉ= îÉÇÉ= ìå= ~åçã~äçÒ= ^äÄáåá ìêÄ~åáëí~K=^äÄáåá=ê~ê~ãÉåíÉ=ä~îçê∂=ëçäçI=ëçíJ íçäáåÉ~= ^åíçåáç= máî~I= ÅÜÉ= åçå= ÇáãÉåíáÅ~ cê~åÅ~= eÉäÖI= ëçÇ~äÉ= Ç~ä= NVRNI= êÉåÇÉåÇç Ñ~ãçëçI=ã~=ëéÉëëç=ÇáãÉåíáÅ~íçI=áä=Äáåçãáç ^äÄáåáJeÉäÖI= Åçå= á= Öáçî~åá= máî~= É= j~êÅç ^äÄáåáI=Åçää~Äçê~íçêá=Ç~á=éêáãá=~ååá=pÉëë~åí~K pçäç=ìå=oáÅçêÇç=Çá=cê~åÅç=^äÄáåáÒ=ÇÉëáÖåÉê áå=èìÉëíç=áãéçêí~åíÉ=ÇçÅìãÉåíçW=éÉê=èìÉJ ëíç=~ííÉåÇá~ãç=ëîáäìééá=ÑìíìêáK

a~åáÉäÉ=j~êáÅçåíá

rå~= éêÉãÉëë~= Çá= dáääç= açêÑäÉëI= ìå= ë~ÖÖáç áåíêçÇìííáîç= Çá= ^ìÖìëíç= oçëë~êáI= á= íêÉ= ëÅêáííá ÇÉää~=Åìê~íêáÅÉ=j~êá~=sáííçêá~=`~éáí~åìÅÅá=J=i~ êáÅçëíêìòáçåÉW=ìå=ÇáÄ~ííáíç=ÇÉã~åÇ~íç=~ä=Ñ~êÉI f= èì~êíáÉêá= êÉëáÇÉåòá~äá= íê~= ÉÇáäáòá~= éìÄÄäáÅ~= É ~äíÉêå~íáî~=ÄçêÖÜÉëÉI=i~=ÅçããáííÉåò~=áääìãáJ å~í~= É= Öäá= ~ååá= pÉëë~åí~ J= É= äÉ= ëÅÜÉÇÉ= ÇÉá ÇáîÉêëá= éêçÖÉííá= éêÉëÉåí~åçI= éÉê= ä~= éêáã~ îçäí~=áå=ã~åáÉê~=çêÖ~åáÅ~I=áä=ä~îçêç=Çá=sáíç=É dìëí~îç=i~íáëI=Ñê~=Öäá=~êÅÜáíÉííá=ÇÉää~=ëÉÅçåÇ~ ãÉí¶=ÇÉä=kçîÉÅÉåíç=ÅÜÉ=éáª=Ü~ååç=Å~ê~ííÉJ êáòò~íç=ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=jáä~åçK fä= äáÄêç= ÅçëíáíìáëÅÉ= ìå= áãéçêí~åíÉ= ÅçåíêáÄìíç ÅêáíáÅç= éÉê= ä~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~ ÇÉá= i~íáë= ÅÜÉI= ~ííê~îÉêëç= ä~= î~êáÉí¶= ÇÉá= íÉãá ~ÑÑêçåí~íáI= ÄÉå= ê~ééêÉëÉåí~= äD~ííÉåòáçåÉ= ÇÉä ãçÇÉêåç=îÉêëç=äÉ=ãÉíçÇçäçÖáÉ=Çá=ìå=ãÉëíáÉJ êÉ=ÅÜÉ=íêçî~=åÉä=ëìç=ëíÉëëç=Ñ~êëá=äÉ=ê~Öáçåá=é᪠î~äáÇÉK=a~=ìå=ä~îçêç=ã~á=çÖÖÉííç=Çá=~ìíçéêçJ ãçòáçåÉ=ÉãÉêÖçåç=Åçå=ÉîáÇÉåò~=áä=ê~ééçêíç Åçå=áä=ê~òáçå~äáëãçI=áä=íÉã~=ÇÉääDáåíÉê~òáçåÉ=Ñê~ ~êíá= É= ~êÅÜáíÉííìê~I= äD~ííÉåòáçåÉ= ~á= ã~íÉêá~äá ÅçëíêìííáîáI=ä~=êáÅÉêÅ~í~=êÉä~òáçåÉ=Åçå=ä~=Åáíí¶K dì~êÇ~åÇç= ~ä= ä~îçêç= ÇÉá= i~íáëI= áä= äáÄêç= Ƕ ~åÅÜÉ= Åçåíç= Çá= ~äÅìåá= ~ëéÉííá= ÅÜÉ= êÉåÇçåç éáª=~êíáÅçä~íç=áä=êáååçî~íç=É=ÇáÑÑìëç=áåíÉêÉëëÉ éÉê=äD~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉÖäá=~ååá=DRM=É=DSMI=Ççéç ìå=éÉêáçÇç=Çá=ÅÉêí~=Çáë~ííÉåòáçåÉ=ÅêáíáÅ~K=pÉ äD~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉá=i~íáë=≠=áåÑ~ííá=éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ ÉëÉãéäáÑáÅ~íáî~= Çá= èìÉää~= Å~é~Åáí¶= éêçÑÉëëáçJ å~äÉ=~=Åìá=çÖÖá=ëéÉëëç=ëá=Öì~êÇ~=Åçå=~ããáJ ê~òáçåÉ=ÉÇ=~åÅÜÉ=åçëí~äÖá~=J=èì~ëá=ëìÄÉåÇç äDáåíêáÖ~åíÉ=Ñ~ëÅáåç=Çá=íÉãá=Ñçêã~äá=ÅÜÉI=êáéÉíìJ íá=çÖÖáI=êáëÅÜá~åç=áåîÉÅÉ=Çá=ÇáîÉåí~êÉ=ëÉãéäáÅá ëíáäÉãá= J= Éëë~= ≠= ~äíêÉíí~åíç= íÉëíáãçåÉ= Çá= ìå ä~îçêç= ÅÜÉ= ≠= êáëìäí~íç= Çá= ìå~= ~ééêçÑçåÇáí~ ~ééäáÅ~òáçåÉ=~åÅÜÉ=íÉçêáÅ~K i~= é~êíÉÅáé~òáçåÉ= Çá= sáíç= i~íáë= ~ääÛjp^I= ä~ éêÉëÉåò~= åÉä= ÇáÄ~ííáíç= Åìäíìê~äÉI= äDáãéÉÖåç ÇáÇ~ííáÅçI=ä~=ÅçåÇáîáëáçåÉ=ÇÉääÉ=íÉåëáçåá=íÉçêáJ ÅÜÉ= ÅÜÉ= áå= èìÉÖäá= ~ååá= Ñ~ÅÉî~åç= Ç~= ëÑçåÇç ~ääD~ííáîáí¶=Çá=êáÅçëíêìòáçåÉ=É=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉää~ Åáíí¶= ãçÇÉêå~= áåÇáÅ~åç= ìå= éÉåëáÉêç= ëìääD~êJ ÅÜáíÉííìê~=ÅÜÉ=åçå=≠=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=äáãáí~íç ~ä=ëáåÖçäç=ÉÇáÑáÅáçI=ã~=ÅÉêÅ~=Çá=ëí~ÄáäáêÉ=êÉä~J òáçåá=Åçå=ê~Öáçå~ãÉåíá=éáª=ÖÉåÉê~äáK=i~=ÅáÑê~ éêçÑÉëëáçå~äÉ=ÅÜÉ=Ü~=éçá=~ëëìåíç=áä=ä~îçêç=ÇÉá i~íáë= ÇÉîÉ= èìáåÇá= ÉëëÉêÉ= êáÅçåçëÅáìí~= èì~äÉ Å~ê~ííÉêÉ=Çá=ìå=Ñ~êÉ=Åçäíç=ÅÜÉ=Ü~=ÅçãÉ=áåÉîáJ í~ÄáäÉ=êáÑÉêáãÉåíç=èìÉääÉ=ëíÉëëÉ=íÉåëáçåá=ÅìäíìJ ê~äáK= oáçëëÉêî~êÉ= çÖÖá= äÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ= Çá= èìÉá ÇÉÅÉååá=ëÉåò~=êáÑÉêáêëá=~åÅÜÉ=~=èìÉää~=íÉãéÉJ êáÉ=Åìäíìê~äÉ=J=ÅçãÉ=áåîÉÅÉ=ÄÉåÉ=Åá=éêçéçåÉ èìÉëíç=äáÄêç=J=êáëÅÜáÉêÉÄÄÉ=Çá=ÉëëÉêÉ=ìå=ëÉãJ éäáÅÉ= êÉîáî~ä ~ää~= ãçÇ~I= ãçäíç= äçåí~åç= Ç~Öäá áåíÉåÇáãÉåíá=Çá=èìÉÖäá=ëíÉëëá=~ìíçêáK

j~ìêáòáç=`~êçåÉë

41 lppbos^qlofl=LIBRI

Nuovi confini per i sistemi urbani


~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ

42

Abitare l’emergenza `~ë~=éÉê=íìííá jáä~åçI=m~ä~òòç=ÇÉää~=qêáÉåå~äÉ OO=ã~ÖÖáç=J=NQ=ëÉííÉãÄêÉ=OMMU aìÉ=íìååÉä ëÑ~ÅÅÉíí~íá=Åá=ÅçåÇìÅçJ åçI= ÅçãÉ= íÉäÉëÅçéáI= ~ääÛáåÖêÉëëç= É ~ääÛìëÅáí~I= ~ííê~îÉêëç= Öäá= ëé~òá= ÇÉää~ ãçëíê~K=fåìëì~äá=éêÉëÉåòÉI=éêçíçíáéá áå= ëÅ~ä~= NWNI= ÅçëíÉää~åç= áä= Öá~êÇáåç ÇÉää~= qêáÉåå~äÉK= `áí~òáçåá= îçäìíÉ= Çá ÉÇáòáçåá= é~ëë~íÉI= Çá= èì~åÇç= ä~ Öê~åÇÉ=áëíáíìòáçåÉ=ãáä~åÉëÉ=î~åí~J î~= èìÉää~= ÅÉåíê~äáí¶= Åìäíìê~äÉ= åçå ëçäç= áå= ~ãÄáíç= áí~äá~åçI= ã~= åÉä é~åçê~ã~= áåíÉêå~òáçå~äÉI= èìÉä êìçäç= áåëçãã~= ÅÜÉ= çÖÖá= ëÉãÄê~ ~îÉê= êáÅçåèìáëí~íçI= ç= èì~ëáK= `çå `~ë~= éÉê= íìííáÒI= áåÑ~ííáI= ~ÑÑá~åÅ~í~ Ç~= sáí~= kìÇ~ÒI= ìå~= êáÅçÖåáòáçåÉ ëçÅáçäçÖáÅ~=~=Åìê~=Çá=^äÇç=_çåçãá ëìääÛÉã~êÖáå~òáçåÉ= ÅçåíÉãéçê~J åÉ~I=ëá=ÅÜáìÇÉ=áå=ÄÉääÉòò~=áä=ÅáÅäç=Çá ÉîÉåíá=áÇÉ~íá=ëçííç=ä~=Åìê~=ëÅáÉåíáÑáÅ~ Çá=cìäîáç=fê~ÅÉK==mêçÖÉííá=íìííá=êÉÅÉåJ íáI= áëéáê~íá= ~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~= Çá= ÉãÉêJ ÖÉåò~=É=êáîçäíá=~Ç=ìå=ëçÅá~äÉ=ÅÜÉ=≠ ëéÉëëç=áå=ÇáÑÑáÅçäí¶I=èìÉääá=éêÉëÉåí~J íá=íê~=áä=îÉêÇÉ=ÇÉä=m~êÅç=pÉãéáçåÉI éêçíçíáéá=ÑçêíÉãÉåíÉ=îçäìíá=Ç~=fê~ÅÉ É=Ç~=`~êäçë=p~ãÄêáÅáçI=ÅÜÉ=Ü~ååç ÅççêÇáå~íç= áä= ä~îçêç= Çá= ìå= íÉ~ã Çá Åìê~íçêá=Çá=Öáçî~åÉ=É=Öáçî~åáëëáã~ ÖÉåÉê~òáçåÉI= ~= Åìá= ëá= ÇÉîÉ= ä~ ãÉëë~= áå= ëÅÉå~= Çá= ìå~= êáÑäÉëëáçåÉ íìíí~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= ëìääÛ~Äáí~êÉ áåíÉëç=åÉääÛ~ÅÅÉòáçåÉ=ÇÉääÉ=Å~ëÉ=Çá ÉãÉêÖÉåò~I= ÇÉä= åçã~ÇáëãçI= ÇÉä åçå= ÇÉÑáåáíáîçK= `çë±= jK= ^ÖåçäÉííçI pK=_ÉêëÉääáI=qK=cÉê~ÄçäáI=cK=cÉêê~êáI=dK kÉêá=É=äç=ëí~íìåáíÉåëÉ=gK=pÅÜå~ééI ëá=ëçåç=áããÉêëá=åÉä=ãçåÇç=ÇÉääÛìJ íçéá~I= ÇÉää~= ëíçêá~= êÉÅÉåíÉ= É= ÇÉää~ ÅçåÇáòáçåÉ=~ííì~äÉI=åÉää~=ãáÅêçëÅ~J ä~= ÇÉääÉ= ÅÉääìäÉ= ~Äáí~íáîÉ= É= åÉää~ ã~ÅêçëÅ~ä~= ÇÉä= ãÉÖ~ëíêìííìê~äáJ ëãç=éÉê=ìå~=êáäÉííìê~=ÅêáíáÅ~=É=íê~J ëîÉêë~äÉ=ÇÉä=íÉã~=ÇÉääÛ~Äáí~êÉK fãã~Öáåá= ÄÉääáëëáãÉI= ÑçíçI= ÇáëÉÖåáI îáÇÉçI= ãçÇÉääá= É= éä~ëíáÅá= Çá= ÇáÑÑáÅáäÉ êÉéÉêáãÉåíçI= áåçåÇ~åç= ä~= Ö~ääÉêá~ ÇÉä= éá~åç= íÉêêÉåç= ÇÉä= m~ä~òòç ÇÉääÛ^êíÉK=`çå=ÇáëÉÖåá=ÅÜÉ=Åá=Ñ~ååç ~åÅçê~= íêÉã~êÉI= ÅçãÉ= èìÉääá= éÉê iÛråáí≠= Çá= iÉÅçêÄìëáÉêI= ã~= ~åÅÜÉ Åçå=ìÑç=áãéêçÄ~Äáäá=Çá=ëéÉêáãÉåí~J íçêá= ãÉåç= åçíáI= Åçå= áä= éçé ÇÉä ãçåÇç= ê~ÇáÅ~ä É= íìííç= èìÉääç= ÅÜÉ ëí~= ÇáÉíêç= ìå= íÉã~= éÉê= ãçäíç íÉãéç=~ÅÅ~åíçå~íç=Ç~=ìå~=ëçÅáÉJ í¶=íêçééç=áãéÉÖå~í~=~=ÅêÉ~êÉ=áÅçåÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=É=åçå=äìçÖÜá=ÇÉääÛ~J Äáí~êÉK= kÉääÛ~íêáçI= ~Ç= áåíêçÇìêêÉI= ä~ `äçíÜÉë=eçìëÉ=Çá=jsoas=É=éçá=åÉä Öá~êÇáåçI=íê~=äÉ=ÑáÖìêÉ=Çá=aÉ=`ÜáêáÅçI

á=éêçíçíáéá=Çá=sáää~ÖÖá=sÉäçÅáÒ=éÉåJ ë~íá=Ç~=ëí~ê=ÇÉä=é~åçê~ã~=áåíÉêå~J òáçå~äÉ= Ecìâë~ëI= hìã~= É= ^ê~J îÉå~I= wìÅÅÜáF= É= Ç~= ~ëëçÅá~òáçåá ìã~åáí~êáÉ=ÅçãÉ=ä~=`êçÅÉJêçëë~I Åçå= ä~= ÇÉäáÅ~í~= Å~é~åå~= ~Ç= áåJ íêÉÅÅá=Çá=Ä~ãĪ=É=tçêäÇ=pÜÉäíÉêë Åçå= rJaçãÉI= áëéáê~í~= ~ä= Öê~åÇÉ ã~Éëíêç= ÇÉääÛìíçéá~= ÖÉçÇÉíáÅ~ _ìâãáåëíÉê= cìääÉêK= rå= ÅçåÅçêëç ÇÛ~êÅÜáíÉííìê~= îáåíç= Ç~= máÉêç _~êÄ~åíá=É=iìÅ~=qçåíáåáI=áä=Åìá=éêçJ íçíáéç=≠=~åÅÜÛÉëëç=åÉä=é~êÅçI=ìå ÅçåîÉÖåç=É=ìå= ïçêâëÜçé Ü~ååç ~ÑÑá~åÅ~íç=ä~=ãçëíê~=ÅçêêÉÇ~í~=Ç~ ìå=Å~í~äçÖç=~=éáª=îçÅá=éÉê=á=íáéá=Çá bäÉÅí~= Åçå= ë~ÖÖá= Çá= Öê~åÇÉ= áåíÉJ êÉëëÉ=ÅêáíáÅçK

j~êá~=sáííçêá~=`~éáí~åìÅÅá

Olivetti tra industria e cultura läáîÉííáK=rå~=ÄÉää~=ëçÅáÉí¶ qçêáåçI=pçÅáÉí¶=mêçãçíêáÅÉ ÇÉääÉ=_ÉääÉ=^êíá NS=ã~ÖÖáç=J=OT=äìÖäáç=OMMU fä= íáÅÅÜÉííáç= çëëÉëëáîç= ÇÉá= í~ëíá= Çá ìå~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~=ëÅêáîÉêÉ=~ÅÅçãJ é~Öå~= áä= îáëáí~íçêÉ= ~ííê~îÉêëç= äÉ ëí~åòÉ= ÅÜÉ= ~éêçåç= ä~= ãçëíê~I= ~ êáÅçêÇ~êÉ=ÅçãÉ=éêçéêáç=Ç~ää~=ã~ÅJ ÅÜáå~= Ç~= ëÅêáîÉêÉ= ~ÄÄá~= éêÉëç= äÉ ãçëëÉI= åÉä= NVMUI= äD~îîÉåíìê~ áãéêÉåÇáíçêá~äÉ=Çá=`~ãáääç=läáîÉííáI ÑçåÇ~íçêÉ= ÇÉää~= Ñ~ÄÄêáÅ~= ÅÜÉ= åÉä ëÉÅçåÇç=ÇçéçÖìÉêê~I=Åçå=áä=ÑáÖäáç ^Çêá~åçI= ÇáîÉåíÉê¶= ìåD~òáÉåÇ~ áååçî~íáî~= É= ãìäíáÑçêãÉI= ëáãÄçäç ÇÉää~= Åìäíìê~= áí~äá~å~= ÇÉää~= êáÅÉêÅ~I ÇÉä= éêçÖÉííç= É= ÇÉääDáååçî~òáçåÉI áåíÉëá= åçå= ëçäç= ÅçãÉ= ëíêìãÉåíá éÉê= ãáÖäáçê~êÉ= ä~= éêçÇìòáçåÉI= ã~ ÅçãÉ=ãçíçêÉ=éÉê=ä~=ÅêÉëÅáí~=ÅìäJ íìê~äÉ= É= äç= ëîáäìééç= ÇÉää~= ëçÅáÉí¶ áåíÉê~= Eìå= áãéÉÖåç= ëçÅá~äÉ= ÅÜÉ ÅçåÑäìáê¶= åÉää~= ÑçåÇ~òáçåÉ= ÇÉä ãçîáãÉåíç=`çãìåáí¶FK==kÉä=NVOU

îáÉåÉ=ÑçåÇ~íç=äDrÑÑáÅáç=mìÄÄäáÅáí¶=É åÉä=NVOV=äDrÑÑáÅáç=píìÇá=É=mêçÖÉííáI á= ÇìÉ= Å~éáë~äÇá= ÇÉää~= ëíêìííìê~ ~òáÉåÇ~äÉK= fä= éêáãç= Ü~= ëÉÇÉ= ~ jáä~åçI= ~= ÇáêÉííç= Åçåí~ííç= Åçå= ä~ êÉ~äí¶=Åìäíìê~äÉ=ÇÉää~=Öê~åÇÉ=Åáíí¶I ÇçîÉ=çéÉê~=áä=Öêìééç=ÇÉá=ê~òáçå~J äáëíá= EmÉêëáÅçI= m~Ö~åçI= oçÖÉêëI cáÖáåáI= mçääáåáI= á= __moFI= ÑçêëÉ= áä ãçîáãÉåíç= áåíÉääÉííì~äÉ= é᪠ãçÇÉêåç=ÇÉä=é~ÉëÉW=ìå~=ëíêìííìê~ Éä~ëíáÅ~I=Ä~ë~í~=ëì=ê~ééçêíá=Çá=ÅçäJ ä~Äçê~òáçåÉ=~éÉêíá=É=ã~á=ÉëÅäìëáîáI ~=Åìá=Ñ~ååç=Å~éç=ä~=ÅçãìåáÅ~òáçJ åÉ=É=ä~=Öê~ÑáÅ~I=ã~=~åÅÜÉ=äD~êÅÜáJ íÉííìê~I=á=åÉÖçòáI=Öäá=~ääÉëíáãÉåíáK=^ fîêÉ~= çéÉê~= áåîÉÅÉ= äDrÑÑáÅáç= píìÇáI Åìá=≠=~ÑÑáÇ~íç=áä=Åçãéáíç=Çá=~ää~êÖ~J

êÉ=á=ÅçåÑáåá=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~W=Ç~ääÉ=ã~ÅJ ÅÜáåÉ=éÉê=ëÅêáîÉêÉ=~á=åìçîá=éêçÇçíJ íá= éÉê= ìÑÑáÅáçI= äÉÖÖÉêá= éçêí~íáäáI= áå ã~íÉêá~äá= áååçî~íáîáI= Ñáåç= ~á= éêáãá ëíêìãÉåíá=Çá=Å~äÅçäçK= nìÉÖäá= çÖÖÉííá= ÅÜÉ= Ü~ååç Åçëíêìáíç= áä= ëìÅÅÉëëç= áåíÉêå~òáçJ å~äÉ= É= ä~= ëíçêá~= ÇÉääD~òáÉåÇ~K= i~ ëíçêá~=ÇÉääDläáîÉííá=≠=ÇìåèìÉ=ëíçêá~ ÇÉä= ÇÉëáÖå= áí~äá~åçI= ã~= ~åÅÜÉ ëíçêá~= ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~= áí~äá~å~K fîêÉ~= É= áä= `~å~îÉëÉ= ÇáîÉåí~åç= ~ íìííá=Öäá=ÉÑÑÉííá=áä=ä~Äçê~íçêáç=Çá=ëéÉJ êáãÉåí~òáçåÉ= Çá= ìåÛáÇÉ~= Çá ãçÇÉêåáí¶= éçëëáÄáäÉI= Ä~ë~í~= ëìä ê~ééçêíç= Çá= é~êíÉÅáé~òáçåÉ= íê~ Ñ~ÄÄêáÅ~= É= íÉêêáíçêáçI= ÅÜÉ= ÅçãáåJ Åá~=Åçå=Öäá=ÉÇáÑáÅá=~òáÉåÇ~äáI=ëé~òá Çá=ä~îçêç=Çá=Öê~åÇÉ=èì~äáí¶=É=ëÉêJ îáòá= ÅçääÉííáîá= ~ääD~î~åÖì~êÇá~I= éÉê íÉêãáå~êÉ= áå= ~ãÄáòáçëá= éêçÖÉííá= ~ ëÅ~ä~= ìêÄ~å~= É= êÉÖáçå~äÉK= j~= ≠ ~åÅÜÉ=ëíçêá~=ÇÉää~=Öê~ÑáÅ~I=áåíÉë~ ÅçãÉ=êáÅÉêÅ~=íê~=ã~êâÉíáåÖ É=ÅìäJ íìê~I= É= ëíçêá~= ÇÉääDÉÇáíçêá~= EäÉ bÇáòáçåá= `çãìåáí¶ÒI= äÉ= êáîáëíÉ ÅçãÉ=wçÇá~ÅÒF=áå=ìå=ëÉåëç=~ää~êJ Ö~íç=ÅÜÉ=áåÅäìÇÉI=Åçå=ëíê~çêÇáå~J êá~=áåíìáòáçåÉI=ÑçíçÖê~Ñá~=É=ÅáåÉã~ ÅçãÉ=ëíêìãÉåíá=áåëáÉãÉ=Çá=áåÇ~J ÖáåÉ=É=ÅçãìåáÅ~òáçåÉK

páäîá~=j~äÅçî~íá


iÛçêç=ÇÉä=ÇÉëáÖå=áí~äá~åç qçêáåçI=oÉÖÖá~=Çá=sÉå~êá~=oÉ~äÉ= OQ=~éêáäÉ=J=PN=~Öçëíç=OMMU i~= pÅìÇÉêá~= dê~åÇÉI= áãéçåÉåJ íÉ= çéÉê~= ëÉííÉÅÉåíÉëÅ~= Çá cáäáééç=gìî~êê~I=êá~éêÉ=~ä=éìÄÄäáJ Åç=Ççéç=íêÉ=~ååá=Çá=êÉëí~ìêá=éÉê çëéáí~êÉ= ä~= `çääÉòáçåÉ= ÇÉä `çãé~ëëç=ÇÛlêç=É=éêÉëÉåí~êÉI ~= ÖáìÖåçI= äÛÉÇáòáçåÉ= ÇÉä= uuf mêÉãáçI=ÅÜÉ=éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=ëá íÉêê¶= Ñìçêá= Ç~ä= íÉêêáíçêáç= ãáä~åÉJ ëÉK läíêÉ=NQM=ãÉíêá=Çá=äìåÖÜÉòò~=éÉê NO=Çá=ä~êÖÜÉòò~=É=NR=Çá=~äíÉòò~W èìÉëíÉ=äÉ=éêçéçêòáçåá=ÇÉä=éçíÉåJ íÉ=ëé~òáç=ëÅÉäíç=éÉê=ëîáäìéé~êÉ=áä ê~ÅÅçåíç= ëìääÛÉÅÅÉääÉåò~= ÇÉä j~ÇÉ= áå= fí~äóÒI= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉäJ äÛ~ãéá~= ëÉêáÉ= Çá= áåáòá~íáîÉ= äÉÖ~íÉ ~ä= êìçäç= Çá= qçêáåç= ÅçãÉ= tçêäÇ aÉëáÖå=`~éáí~ä éÉê=äÛ~ååç=OMMUK= i~= ëÉèìÉåò~= ÇÉá= QMM= çÖÖÉííá ÅÜÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=ä~=ëíçêá~=ÇÉä ÇÉëáÖå= áí~äá~åç= ≠= ëÅ~åÇáí~= áå ÇÉÅ~Çá= íÉãéçê~äá= Ç~= S= íçíÉã ãìäíáãÉÇá~äáÒ= ÅÜÉ= Ñ~ååç= Ç~ íÉÅÜÉ= ÉëéçëáíáîÉI= ã~= ~åÅÜÉ= Ç~ ëí~òáçåá= ~ìÇáçJîáÇÉçI= éêçáÉíí~åJ Çç= áä= Ñáäã~íç= äÛ^îîÉåíìê~= ÇÉä aÉëáÖå= fí~äá~åçÒ= É= çëéáí~åÇç= á ãçë~áÅáÒ=Öê~ÑáÅá=ÅÜÉ=áääìëíê~åç=á éêÉãá~íá= ÇÉääÉ= î~êáÉ= ÉÇáòáçåá= ÇÉä `çãé~ëëç=ÇÛlêçK rå=îá~ÖÖáç=åÉä=íÉãéçI=~ííê~îÉêJ ëç= Öäá= çÖÖÉííá= ÅÜÉ= Ç~ä= NVRQ= ~Ç çÖÖá= Ü~ååç= Åçëíêìáíç= äç= ëÅÉå~J êáç=ÇÉä=åçëíêç=îáîÉêÉ=èìçíáÇá~åçK ^ìíçãçÄáäáI=ä~ãé~ÇÉI=ã~ÅÅÜáåÉ Ç~= ëÅêáîÉêÉI= íÉäÉîáëçêáI= éçë~íÉI Å~ÑÑÉííáÉêÉI= íÉäÉÑçåáI= éçäíêçåÉ= É ëÉÇáÉX=çÖÖÉííá=ÅÜÉ=ëéÉëëç=ëíìéáJ ëÅçåçI=ãçäíá=J=èìÉääá=ãÉåç=íê~åJ ëÉìåíá=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=íÉÅåçJ äçÖáÅç= J= ~åÅçê~= çÖÖá= áå= éêçÇìJ òáçåÉ= ëìä= ãÉêÅ~íçI= Çáãçëíê~åç Ç~= ìå= ä~íç= ä~= îáí~äáí¶= áÅçåáÅ~= É Ñìåòáçå~äÉ=ÇÉä=ÇÉëáÖå=É=Ç~ääÛ~äíêç Åá= éÉêãÉííçåç= Çá= êáÅçåçëÅÉêÉ åÉää~= ÅçåíÉãéçê~åÉáí¶= á= î~äçêá ÅÜÉ= ä~= ëçÅáÉí¶= ~ëéáê~= ~= îÉÇÉêÉ ê~ééêÉëÉåí~íáK i~= `çääÉòáçåÉI= Öê~åÇÉ= ~êÅÜáîáç ÅêÉëÅáìíç= åÉä= íÉãéçI= ≠= Çá= éêçJ éêáÉí¶=ÇÉää~=cçåÇ~òáçåÉ=^af=éÉê áä=aÉëáÖå=fí~äá~åç=ÅÜÉ=åÉ=Ü~=éêçJ ãçëëç= áä= êáÅçåçëÅáãÉåíç= ÅçãÉ é~íêáãçåáç=å~òáçå~äÉ=Çá=ëíê~çêJ Çáå~êáç=áåíÉêÉëëÉ=~êíáëíáÅç=É=ëíçJ êáÅçÒ=áåëáÉãÉ=~ää~=î~äçêáòò~òáçåÉ ÇÉää~=ÇáëÅáéäáå~=ÇÉä=ÇÉëáÖå=áåíÉë~ ÅçãÉ= éçëëáÄáäáí¶= Çá= ~ééäáÅ~êÉ= ä~ îçÅ~òáçåÉ= éêçÖÉííì~äÉ= ~Öäá= çÖJ

ÖÉííá= ÇÛìëçI= áåíÉêéêÉí~åÇç= äÉ íÉåÇÉåòÉ= Çá= ~êíá= É= ~êÅÜáíÉííìê~I ÅçëíìãÉ= É= ÖìëíçI= áååçî~òáçåÉ íÉÅåçäçÖáÅ~=ÉÇ=ÉÅçåçãá~K= oÉ~äáòò~êÉ=ä~=éáª=Öê~åÇÉ=~åíçäçJ Öá~= ÇÉä= ÇÉëáÖå= áí~äá~åçI= êÉÅìéÉJ ê~åÇç=á=î~äçêá=Çá=ëíçêá~=É=éêçáÉíJ í~åÇçäá= îÉêëç= áä= ÑìíìêçI= ëáÖåáÑáÅ~ ~ÑÑÉêã~êÉ= ä~= Å~é~Åáí¶= éêçÖÉíJ íì~äÉ= áí~äá~å~= ÅçãÉ= ä~Äçê~íçêáç Çá= ëÅ~ãÄáç= Çá= áÇÉÉ= É= ÅêÉ~íáîáí¶I ÅÜÉ= Ü~= áåÑäìÉåò~íç= áä= Öìëíç= É= áä Åçãéçêí~ãÉåíç= Çá= ~äíêá= é~Éëá= É ê~ééêÉëÉåí~= ìåÛáÇÉåíáí¶= ëçÅá~äÉ É=Åìäíìê~äÉ=Å~é~ÅÉ=Çá=~åíáÅáé~êÉ éçëëáÄáäá=ÑìíìêáK

`~êäçíí~=qçêêáÅÉääá

43 áå= éêÉÅ~êáç= êáÑìÖáçI= äÛfëíáíìíç= j~êJ ÅÜáçåÇá= Åçåíáåì~= ÅçãìåèìÉ= áå= ìå ÅÉêíç= ãçÇç= ~= ëîçäÖÉêÉ= J= ëÉééìê= áå ÅçåÇáòáçåá=ëíê~òá~åíá=J=ä~=ÑìåòáçåÉ=éÉê Åìá= Éê~= ëí~íç= éêçÖÉíí~íçI= çëëá~= Ç~êÉ çëéáí~äáí¶=~=éÉêëçåÉ=áå=ëáíì~òáçåá=ÇáÑÑáJ ÅáäáW=~á=ê~Ö~òòá=ÇÉääÛléÉê~=má~=ÅÜÉ=ÖÉëJ íáî~=áä=ÅçãéäÉëëç=áåÅ~êÇáå~íç=~ííçêåç ~ä= îçäìãÉ= ÇÉä= Åçåîáííç= Eáå= Åìá= íêçJ î~êçåç=éçëíç=äÉ=ëáåÖçä~êá=Å~ãÉê~íÉ=~ Ççééá~=~äíÉòò~F=ëá=ëçåç=ëçëíáíìáíáI=åÉää~ êÉ~äí¶= ÇÉääÛáããáÖê~òáçåÉ= ÅçåíÉãéçJ ê~åÉ~I= åçã~Çá= éêçîÉåáÉåíá= Ç~ääÛÉëí ÉìêçéÉçK=`çåÅÉéáíç=åÉääÛ~ãÄáíç=Çá=ìå ÅçåÅçêëç= ~Ç= áåîáíá= ÇÉää~= Åìá= Öáìêá~ Ñ~ÅÉî~=é~êíÉ=~åÅÜÉ=jìòáçI=áä=Öêìééç Çá=ëÉííÉ=Åçëíêìòáçåá=áå=ÅÉãÉåíç=~êã~J íç=ä~ëÅá~íç=~=îáëí~I=ã~=îáî~ÅÉãÉåíÉ Çáéáåíç= áå= éìåíá= ëíê~íÉÖáÅáI= Éê~= áåÑ~ííá ÇÉëíáå~íç= ~Ç= ~ÅÅçÖäáÉêÉ= ~ÇçäÉëÅÉåíá íÉãéçê~åÉ~ãÉåíÉ= ~ääçåí~å~íá= Ç~ääÉ Ñ~ãáÖäáÉ=åÉä=íÉåí~íáîç=Çá=êáÉÇìÅ~êäáK=

^ää~=îçäçåí¶=Çá=êáëÅ~íí~êÉ=Ç~ääÛÉã~êÖáJ å~òáçåÉ= ëçÅá~äÉ= á= ëìçá= çÅÅìé~åíáI sáÖ~å∂= ÑÉÅÉ= ÅçêêáëéçåÇÉêÉ= èìÉää~= Çá ~ÑÑê~åÅ~êÉ= äÛ~ääçê~= éÉêáÑÉêáÅç= èì~êíáÉêÉ Çá= _~ÖÖáç= Ç~ää~= ëì~= ÖÜÉííáòò~òáçåÉ ìêÄ~å~I=~ííê~îÉêëç=áä=éêçÑçåÇç=ê~ÇáÅ~J ãÉåíç=ÇÉá=îçäìãá=éä~ëíáÅá=ÉÇ=~ÖÖÉíJ í~åíáI=ëîáäìéé~íá=ëì=èìçíÉ=~äíáãÉíêáÅÜÉ ÇáîÉêëÉI=åÉä=îìçíç=ÇÉä=ÅçåíÉëíç=íÉêêáJ íçêá~äÉ= ëì= Åìá= áä= j~êÅÜáçåÇá= ëá= ~éêÉ ~ííê~îÉêëç=äÉ=~ãéáÉ=îÉíê~íÉ=ÇÉääÉ=Ñ~ÅJ Åá~íÉK= i~= ãçëíê~I= ~ííê~îÉêëç= ä~ ëÉòáçåÉ= Åìê~í~= Ç~ä= ÑçíçÖê~Ñç= båêáÅç `~åç=ÅÜÉ=Åçå=çäíêÉ=OMM=ëÅ~ííá=ÇçÅìJ ãÉåí~=äç=ëí~íç=~ííì~äÉ=ÇÉääÛçéÉê~I=Ü~=áä ãÉêáíç=Çá=éçêí~êÉ=äÛ~ííÉåòáçåÉ=~åÅÜÉ ëìä= êáëÅÜáç= ÅçåÅêÉíç= Çá= éÉêÇÉêÉ= ìå~ íÉëíáãçåá~åò~= ã~íÉêá~äÉI= ìåáÅ~= åÉää~ ëì~=çêáÖáå~äáí¶I=ÇÉää~=ëíçêá~=~êÅÜáíÉííçJ åáÅ~=áí~äá~å~K===

jK=j~åìÉä~=iÉçåá

Arte e territori

Capolavoro in pericolo iÛfëíáíìíç=j~êÅÜáçåÇá=pé~Öäá~êÇá=Çá sáííçêá~åç=sáÖ~å∂ jÉåÇêáëáçI=d~ääÉêá~=ÇÉääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~ Çá=^êÅÜáíÉííìê~ NR=ã~ÖÖáç=J=OV=ÖáìåÖç=OMMU få~ìÖìê~í~=~ä=íÉêãáåÉ=Çá=ÇìÉ=ÖáçêJ å~íÉ=Çá=ëíìÇá=ÅçåÇçííÉ=Ç~ääÛ^ÅÅ~ÇÉJ ãá~=Çá=^êÅÜáíÉííìê~=É=Ç~ä=mçäáíÉÅåáÅç Çá= jáä~åçI= ä~= ãçëíê~= ëìääÛfëíáíìíç j~êÅÜáçåÇá=Åìê~í~=Ç~=cê~åò=dê~Ñ É=_êìåç=oÉáÅÜäáå=ëá=éçåÉ=ÅçãÉ=çJ ÄáÉííáîç ä~=êáëÅçéÉêí~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=É ÇÉää~=ëì~=ëíçêá~=éêçÖÉííì~äÉK=pçåç áåÑ~ííá=Éëéçëíá=çäíêÉ=QMM=ÇçÅìãÉåíá Eíê~=ÇáëÉÖåá=Çá=ÅçåÅçêëçI=ÉëÉÅìíáîáI ãçÇÉääáI=Ñçíç=Çá=Å~åíáÉêÉF=ÇÉääÛçéÉê~ éáª=ÅçåçëÅáìí~=Çá=sáííçêá~åç=sáÖ~å∂ J=Å~éçä~îçêç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=áå~ìJ Öìê~íç= åÉä= NVRT= É= ê~ê~= íÉëíáãçåáJ ~åò~= åÉçÄêìí~äáëí~= åÉä= åçëíêç m~ÉëÉ= J= ÅÜÉ= çÖÖá= îÉêë~= áå= ÅçåJ Çáòáçåá=Çá=ÉëíêÉãç=ÇÉÖê~ÇçW=~ÄÄ~åJ Ççå~íç=~ää~=ãÉí¶=ÇÉÖäá=~ååá=ÛUMI=áä ÅçãéäÉëëç=≠=íçêãÉåí~íç=Ç~=éêçÄJ äÉãá=äÉÖ~íá=ëá~=~ää~=ÅêçåáÅ~=ã~åÅ~åJ ò~= Çá= ã~åìíÉåòáçåÉ= ëá~= ~ää~= ëì~ çÅÅìé~òáçåÉ= ~Äìëáî~= Ç~= é~êíÉ= Çá ÇÉÅáåÉ= Çá= ëÉåò~íÉííçK= qê~ëÑçêã~íç

cÉêã~í~= ÇÉää~= ãÉíêçéçäáí~å~= Çá `áãá~åçI= ìå~= éÉêáÑÉêá~= ãáä~åÉëÉ ÅçãÉ=äÉ=~äíêÉI=ÇçîÉ=áä=ÇÉÖê~Çç=ÅçêêçJ ÇÉ=îçäíáI=ÉÇáÑáÅá=É=ã~êÅá~éáÉÇáK=nìá=≠ ëí~íç=ÑçåÇ~íç=åÉä=OMMOI=éÉê=áåáòá~íáî~ ÇÉää~= ÇáêÉííêáÅÉ= bäÉå~= nì~êÉëí~åáI ^ëë~Ä= låÉI= ìåç= ëé~òáç= Éëéçëáíáîç Çá=çäíêÉ=OKRMM=ãèK= fä= åçãÉ= ÇÉää~= Ö~ääÉêá~= ≠= èìÉääç= ÇÉää~ îá~= áå= Åìá= å~ëÅÉI= ^ëë~ÄÒI= ~åíáÅç éçêíç=~ÑêáÅ~åçI=ÅÜÉ=≠=ëí~íç=~ëëìåíç ÅçãÉ= ëáãÄçäç= éÉê= ä~= ÅêÉ~òáçåÉ= Çá ìåç= ëé~òáç= ÅÜÉ= ~ëéáê~= ~Ç= ÉëëÉêÉ ÅêçÅÉîá~=Çá=ëçÖÖÉííáI=êÉ~äí¶=É=ÅìäíìêÉ ÇáÑÑÉêÉåíáK=i~=Ö~ääÉêá~=çêÖ~åáòò~=áåÑ~ííá ãçëíêÉ=ÉÇ=ÉîÉåíá=äçåí~åá=Ç~á=ÅáêÅìáíá Åä~ëëáÅá=É=ìå=éçÛ=Öä~ãçìê ÇÉä=ÅÉåíêçI ëçëíÉåÉåÇç= áåáòá~íáîÉ= ~éÉêíÉ= ~Ç ~ìÇ~Åá= ëéÉêáãÉåí~òáçåá= áå= Åìá= äÛ~êíÉ ÇáîÉåí~=ëíêìãÉåíç=Çá=áåÇ~ÖáåÉ=ÅêáíáÅ~ ÇÉä=éêÉëÉåíÉ=É=Å~ãéç=Çá=Åçåí~ãáJ å~òáçåÉ=Ñê~=äáåÖì~ÖÖá=ÇáÑÑÉêÉåíáI=á=ëçäáI éêçÄ~ÄáäãÉåíÉI= çÖÖá= ~= êáìëÅáêÉ= ~ ÅçáåîçäÖÉêÉ=ìå=éìÄÄäáÅç=ÅÜÉ=åçå=ëá~ ëçäç=èìÉääç=ÇÉÖäá=~ÇÇÉííá=~á=ä~îçêáÒK= rå~=äáåÉ~=Åìäíìê~äÉI=èìÉää~=éêçãçëë~ Ç~= ^ëë~Ä= låÉI= ÄÉå= ê~ÇáÅ~í~= ëìääÉ ÖÉçÖê~ÑáÉ=áåëí~Äáäá=ÇÉää~=ÅçåíÉãéçê~J åÉáí¶=É=ìå~=Ö~ääÉêá~=ÅÜÉI=~ä=ÅçåÑáåÉ=Ñê~ ~êíÉ= É= íÉêêáíçêá= ã~êÖáå~äáI= ÅçääçÅ~= ä~ ÅêÉ~íáîáí¶= èì~äÉ= éìåíç= Çá= ~ééêçÇç áÇÉ~äÉ=ÇçîÉ=áåÅçåíê~êÉ=áä=èì~êíáÉêÉI=äÉ ëìÉ=ÇÉêáîÉ=É=äÉ=ëìÉ=ÑçêòÉ=ëçããÉêëÉK= f= åìãÉêçëá= ÉîÉåíá= E~äÅìåá= ëÉÖå~ä~íá ~åÅÜÉ= ~= äáîÉääç= áåíÉêå~òáçå~äÉF= ÅÜÉ ^ëë~Ä= låÉ= Ü~= çëéáí~íç= åÉä= Åçêëç ÇÉÖäá=~ååá=ëá=ëçåç=ëìÅÅÉÇìíá=íìííá=áå

ìåç=ëé~òáç=Ççãáå~íç=Ç~ää~=éêÉëÉåò~ ÇÉää~= ?èì~ííêç= Åçäçêá?= oçä~åÇ= räíê~ ÇÉä=NVSUI=ìå~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~=ëí~ãé~ ä~ëÅá~í~=~ä=ÅÉåíêç=Çá=ìå=î~ëíç=äçÅ~äÉI ~= êáÅçêÇ~êÉ= äÛáÇÉåíáí¶= ÇÉä= äìçÖçK= i~ Ö~ääÉêá~= å~ëÅÉ= áåÑ~ííá= Ç~ä= êÉÅìéÉêç ÇÉÖäá= ëí~ÄáäáãÉåíá= ÅÜÉ= éÉê= èì~ê~åí~ ~ååá=ëçåç=ëí~íá=ä~=ëÉÇÉ=Çá=ìå~=åçí~ ~òáÉåÇ~= Öê~ÑáÅ~= ãáä~åÉëÉI= ä~= dÉ~= J dê~ÑáÅÜÉ=bÇáíçêá~äá=^ãÄêçëá~åÉK= iÛÉÇáÑáÅáç=ëá=ëîáäìéé~=ëì=íêÉ=äáîÉääáI=ã~ ≠=áä=éá~åç=íÉêê~=èìÉääç=ÅÜÉ=Ü~=ÅçåëÉêJ î~íç=ã~ÖÖáçêãÉåíÉ=á=ëÉÖåá=ÇÉä=ëìç é~ëë~íç= áåÇìëíêá~äÉ= Åçå= ä~= Öê~åÇÉ ëíêìííìê~= áå= ~ÅÅá~áçI= áä= é~îáãÉåíç= áå ÅÉãÉåíç=É=äÉ=é~êÉíá=ä~ëÅá~íÉ=ÖêÉòòÉ ÅÜÉ=ÅçåÅçêêçåç=~=ÅêÉ~êÉ=äÛ~íãçëÑÉJ ê~=Çá=ìåç=ëé~òáç=êáÅÅç=Çá=ëìÖÖÉëíáçJ åáK== p~äÉåÇç=~á=éá~åá=ëìéÉêáçêáI=Åá=ëá=ä~ëÅá~ éêçÖêÉëëáî~ãÉåíÉ= ~ääÉ= ëé~ääÉ= ä~ éÉêÉåíçêáÉí¶= ÇÉää~= ã~ÅÅÜáå~= É= äÉ ÇáãÉåëáçåá=áãéçëáíáîÉ=ÇÉääÛ~êÅÜÉçäçJ Öá~=áåÇìëíêá~äÉI=éÉê=éÉåÉíê~êÉ=áå=ìå~ òçå~=ÇçîÉ=áä=é~îáãÉåíç=áå=Åçííç=êáîÉJ ä~= áä= ÇáÑÑáÅáäÉ= ä~îçêç= Çá= ~ÇÇçãÉëíáÅ~J ãÉåíç=É=~ééêçéêá~òáçåÉ=ÇÉääç=ëé~J òáç=Ç~=é~êíÉ=ÇÉääÛìçãçI=Ñáåç=~ääÛ~êÉ~ ÇÉä=ëçííçíÉííçI=ÇçîÉ=≠=ëí~í~=êáÅ~î~í~ ìå~=ë~ä~=éáª=áåíáã~=~Ç~íí~=~ääÉ=éêçáÉJ òáçåá=îáÇÉçK==

pçåá~=jáäçåÉ ^ëë~Ä=låÉ jáä~åçI=îá~=^ëë~Ä=N ïK=~ëë~ÄJçåÉKçêÖ

lppbos^qlofl=MOSTRE

Futuri di ieri


~=Åìê~=Çá=t~äíÉê=cìã~Ö~ääá

44

Il riordino delle norme sugli impianti negli edifici açéç= ÇáÅáçííç= ~ååá= Çá= çåçê~íç= ëÉêîáJ òáçI= ä~= iÉÖÖÉ= R= ã~êòç= NVVM= åK= QS ëìää~=ëáÅìêÉòò~=ÇÉÖäá=áãéá~åíá=≠=~åÇ~J í~= èì~ëá= áåíÉê~ãÉåíÉ= áå= éÉåëáçåÉI= É Åçå= äÉá= ≠= ~åÇ~í~= áå= éÉåëáçåÉ= ~åÅÜÉ ìå~= é~êíÉ= ëçëí~åòáçë~= ÇÉä= aKmKoK= S ÖáìÖåç= OMMN= åK= PUMI= ÅçåíÉåÉåíÉ= áä íÉëíç= ìåáÅç= ÇÉääÉ= Çáëéçëáòáçåá= áå ã~íÉêá~=ÉÇáäáòá~K qìííç= íê~É= çêáÖáåÉ= Ç~ääÛ^êíáÅçäç= NNJ èì~íÉêÇÉÅáÉëI= íêÉÇáÅÉëáãç= Åçãã~I ÇÉä= aÉÅêÉíç= iÉÖÖÉ= PM= ëÉííÉãÄêÉ OMMR=åK=OMPI=áä=èì~äÉ=Ü~=ëí~Äáäáíç=ÅÜÉ Éåíêç=á=ëìÅÅÉëëáîá=îÉåíáèì~ííêç=ãÉëá=áä jáåáëíêç=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=éêçÇìííáîÉ=EçÖÖáI jáåáëíêç= ÇÉääç= ëîáäìééç= ÉÅçåçãáÅçF ~îêÉÄÄÉ=Ççîìíç=~ééêçî~êÉ=ìåç=ç=é᪠ÇÉÅêÉíá= îçäíá= ~= ÇáëÅáéäáå~êÉI= Ñê~= äÛ~äíêçI áä=êáçêÇáåç=ÇÉääÉ=Çáëéçëáòáçåá=áå=ã~íÉJ êá~= Çá= ~ííáîáí¶= Çá= áåëí~ää~òáçåÉ= ÇÉÖäá áãéá~åíá=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáÒ=EäÉííÉJ ê~=~ÒFI=É=ä~=éêÉîáëáçåÉ=Çá=ë~åòáçåá=áå Å~ëç=Çá=îáçä~òáçåÉ=ÇÉÖäá=çÄÄäáÖÜá=ëí~J ÄáäáíáÒ=Ç~=í~äÉ=ÇÉÅêÉíç=EäÉííÉê~=ÇÒFK pìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=≠=Éåíê~íç=áå=îáÖçêÉ äÛ^êíáÅçäç= P= ÇÉä= aÉÅêÉíç= iÉÖÖÉ= OU ÇáÅÉãÄêÉ= OMMS= åK= PMMI= áä= èì~äÉ= Ü~ Çáëéçëíç= ÅÜÉ= äÛ~ééêçî~òáçåÉ= ÇÉä ÇÉÅêÉíç=Çá=Åìá=~ää~=äÉííÉê~=~Ò=ÇÉä=Åáí~J íç= íêÉÇáÅÉëáãç= Åçãã~= ÇÉääÛ^êíáÅçäç NNJèì~íÉêÇÉÅáÉë ~îêÉÄÄÉ=Åçãéçêí~J íçW √=äÛÉåíê~í~=áå=îáÖçêÉ=ÇÉääÉ=åçêãÉ=éÉê ä~=ëáÅìêÉòò~=ÇÉÖäá=áãéá~åíáÒI=ÅçåíÉåìJ íÉ=åÉä=Å~éç=s=ÇÉää~=é~êíÉ=ëÉÅçåÇ~=ÇÉä aKmKoK=åK=PUMLOMMNI=åçêãÉ=ÅÜÉ=åçå Éê~åç= ã~á= ÇáîÉåìíÉ= çéÉê~íáîÉ= åçåJ çëí~åíÉ= ÑçëëÉêç= ëí~íÉ= ~ééêçî~íÉ= é᪠Çá=ÅáåèìÉ=~ååá=éêáã~X √= äÛáããÉÇá~í~= ~ÄêçÖ~òáçåÉ= Çá= í~äá åçêãÉ=Eåçå=ëá=ë~êÉÄÄÉ=éçíìí~=áãã~J Öáå~êÉ=ìå~=îáí~=éáª=ÄêÉîÉ>FX √= ä~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= ~ÄêçÖ~òáçåÉ ÇÉääÉ=åçêãÉ=ÅçåíÉåìíÉ=åÉää~=iÉÖÖÉ=åK QSLNVVMI=~Ç=ÉÅÅÉòáçåÉ=Çá=èìÉääÉ=ÇÉíJ í~íÉ= Ç~Öäá= ^êíáÅçäá= UI= NQ= É= NSI= Åçå= ä~ éêÉÅáë~òáçåÉ=ÅÜÉ=äÉ=ë~åòáçåá=éêÉîáëíÉ Ç~ä= èìÉëíÛìäíáãç= ~êíáÅçäç= íêçî~åç ~ééäáÅ~òáçåÉ= áå= ãáëìê~= ê~ÇÇçééá~í~ éÉê= äÉ= îáçä~òáçåá= ÇÉÖäá= çÄÄäáÖÜá= éêÉîáJ ëíáÒ= Ç~ä= ÇÉÅêÉíç= ãáåáëíÉêá~äÉ= Çá= Åìá ëçéê~K

açéç= ìå= éÉêÅçêëç= äìåÖç= É= íìííÛ~äíêç ÅÜÉ= ëÉãéäáÅÉI= Å~ê~ííÉêáòò~íç= Ç~= ìå éêáãç=é~êÉêÉ=EáåíÉêäçÅìíçêáçF=êÉëç=Ç~ä `çåëáÖäáç=Çá=pí~íç=áä=OO=ÖÉåå~áç=OMMT É= Ç~= ìå= ëÉÅçåÇç= é~êÉêÉ= êÉëç= Ç~ääç ëíÉëëç=`çåëáÖäáç=Çá=pí~íç=áä=T=ã~ÖÖáç OMMTI=ëìää~=d~òòÉíí~=rÑÑáÅá~äÉ=ÇÉä=NO ã~êòç=OMMU=≠=ëí~íç=Ñáå~äãÉåíÉ=éìÄJ ÄäáÅ~íç=áä=aÉÅêÉíç=OO=ÖÉåå~áç=OMMU=åK PTI=~ééêçî~íç=Ç~ä=jáåáëíêç=ÇÉääç=ëîáJ äìééç= ÉÅçåçãáÅç= ~á= ëÉåëá= ÇÉä= é᪠îçäíÉ=êáÅÜá~ã~íç=íêÉÇáÅÉëáãç=Åçãã~ ÇÉääÛ~êíáÅçäç=NNJèì~íÉêÇÉÅáÉëK ^=èì~äá=áãéá~åíá=ëá=êáÑÉêáëÅÉ=áä=aÉÅêÉíç åK=PTLOMMU mÉê= Öäá= ÉÇáÑáÅá= ~ÇáÄáíá= ~Ç= ìëç= ÅáîáäÉ= ä~ iÉÖÖÉ= åK= QSLNVVM= ÇáëÅáéäáå~î~= äÛáåJ ëí~ää~òáçåÉI=ä~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=É=äÛ~ãJ éäá~ãÉåíç=Çá=íìííá=Öäá=áãéá~åíá=ÉäÉåÅ~íá åÉääÛ^êíáÅçäç= NI= ãÉåíêÉ= éÉê= Öäá= áããçJ Äáäá= ~ÇáÄáíá= ~Ç= ~ííáîáí¶= éêçÇìííáîÉI= ~ä ÅçããÉêÅáçI= ~ä= íÉêòá~êáç= É= ~Ç= ~äíêá= ìëá áãéçåÉî~= ëçäí~åíç= áä= êáëéÉííç= ÇÉääÉ Çáëéçëáòáçåá= ÅçåÅÉêåÉåíá= Öäá= áãéá~åíá Çá=éêçÇìòáçåÉI=íê~ëéçêíçI=ÇáëíêáÄìòáçJ åÉ= ÉÇ= ìíáäáòò~òáçåÉ= Çá= ÉåÉêÖá~= ÉäÉííêáJ Å~K iÉ= åçêãÉ= ÇÉíí~íÉ= Ç~ä= aÉÅêÉíç= åK PTLOMMUI= áåîÉÅÉI= áå= ÅçÉêÉåò~= Åçå èì~åíç= éêÉîÉÇÉî~= äÛ^êíáÅçäç= NMT= ÇÉä aKmKoK= åK= PUMLOMMN= Ü~ååç= ~ãéäá~íç ÅçåëáÇÉêÉîçäãÉåíÉ= í~äÉ= Å~ãéç= Çá ~ééäáÅ~òáçåÉI=Öá~ÅÅܨ=Ü~ååç=ÇáëÅáéäáJ å~íç=äÛáåëí~ää~òáçåÉI=ä~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ É= äÛ~ãéäá~ãÉåíç= Çá= íìííá= Öäá= áãéá~åíá éçëíá=~ä=ëÉêîáòáç=Çá=èì~äìåèìÉ=ÉÇáÑáÅáçI áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ= Ç~ää~= ÇÉëíáå~òáçJ åÉ=ÇÛìëç=Çá=èìÉëíÛìäíáãçK fä=éêçÖÉííç=ÇÉÖäá=áãéá~åíá iÛáåëí~ää~òáçåÉI= ä~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= É äÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉÖäá= áãéá~åíá= ÇÉîçåç ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòò~íá=áå=ÅçåÑçêãáí¶=~Ç=ìå ~ééçëáíç=éêçÖÉííç=E^êíáÅçäç=RKNFK mÉê= Öäá= áãéá~åíá= éáª= áãéçêí~åíáI= ÉäÉåJ Å~íá=åÉä=ëÉÅçåÇç=Åçãã~=ÇÉääÛ^êíáÅçäç RI=í~äÉ=éêçÖÉííç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=êÉÇ~ííç Ç~=ìå=éêçÑÉëëáçåáëí~=áëÅêáííç=åÉÖäá=~äÄá éêçÑÉëëáçå~äá= ëÉÅçåÇç= ä~= ëéÉÅáÑáÅ~ ÅçãéÉíÉåò~= íÉÅåáÅ~= êáÅÜáÉëí~= E^êíáJ Åçäç= RKNFI= É= ÇÉîÉ= ÅçåíÉåÉêÉ= ~äãÉåç Öäá= ëÅÜÉãá= ÇÉääÛáãéá~åíç= É= á= ÇáëÉÖåá éä~åáãÉíêáÅá= åçåÅܨ= ìå~= êÉä~òáçåÉ íÉÅåáÅ~=ëìää~=ÅçåëáëíÉåò~=É=ëìää~=íáéçJ äçÖá~= ÇÉääÛáåëí~ää~òáçåÉI= ÇÉää~= íê~ëÑçêJ

ã~òáçåÉ= ç= ÇÉääÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉääÛáãJ éá~åíç=ëíÉëëçI=Åçå=é~êíáÅçä~êÉ=êáÖì~êJ Çç=~ää~=íáéçäçÖá~=É=~ääÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ ÇÉá= ã~íÉêá~äá= É= ÅçãéçåÉåíá= Ç~= ìíáäáòJ ò~êÉ=É=~ääÉ=ãáëìêÉ=Çá=éêÉîÉåòáçåÉ=É=Çá ëáÅìêÉòò~=Ç~=~Ççíí~êÉÒ=E^êíáÅçäç=RKQFK mÉê= Öäá= ~äíêá= áãéá~åíá= áä= éêçÖÉííç= éì∂ ÉëëÉêÉ=êÉÇ~ííçI=çäíêÉ=ÅÜÉ=Ç~=ìå=éêçJ ÑÉëëáçåáëí~= áëÅêáííç= åÉÖäá= ~äÄá= éêçÑÉëJ ëáçå~äá= ëÉÅçåÇç= ä~= ëéÉÅáÑáÅ~= ÅçãéÉJ íÉåò~= íÉÅåáÅ~= êáÅÜáÉëí~I= ~åÅÜÉ= Ç~ä êÉëéçåë~ÄáäÉ= íÉÅåáÅç= ÇÉääÛáãéêÉë~ áåëí~ää~íêáÅÉ= E^êíáÅçäç= RKNFI= ÉÇ= áå= í~ä Å~ëç= ÇÉîÉ= ÅçãéêÉåÇÉêÉ= ~äãÉåç= äç ëÅÜÉã~= ÇÉääÛáãéá~åíç= Ç~= êÉ~äáòò~êÉ E^êíáÅçäç=TKOFK fä= éêçÖÉííç= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= ÇÉéçëáí~íç éêÉëëç=äç=péçêíÉääç=ìåáÅç=éÉê=äÛÉÇáäáòá~ ÇÉä= ÅçãìåÉ= áå= Åìá= êáÅ~ÇÉ= áä= êÉä~íáîç áããçÄáäÉI=åÉá=ëÉÖìÉåíá=íÉêãáåáW √=èì~äçê~=ëá=áåíÉåÇ~=éêçÅÉÇÉêÉ=~ääÛáåJ ëí~ää~òáçåÉI= ~ää~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ç ~ääÛ~ãéäá~ãÉåíç= ÇÉääÛáãéá~åíç= ÅçåJ Öáìåí~ãÉåíÉ= ~ääÛÉëÉÅìòáçåÉ= Çá= çéÉêÉ ëìÄçêÇáå~íÉ= ~ää~= éêÉîÉåíáî~= ~ÅèìáëáJ òáçåÉ=ÇÉä=éÉêãÉëëç=Çá=ÅçëíêìáêÉ=ç=~ää~ éêÉîÉåíáî~= éêÉëÉåí~òáçåÉ= ÇÉää~= ÇÉJ åìåÅá~=Çá=áåáòáç=Çá=~ííáîáí¶I=áä=ëçÖÖÉííç ÅÜÉ=áåçäíê~=äÛáëí~åò~=Çá=éÉêãÉëëç=ç=ä~ ÇÉåìåÅá~=Çá=áåáòáç=Çá=~ííáîáí¶=ÇÉîÉ=éêÉJ ëÉåí~êÉ= áä= éêçÖÉííç= ÇÉääÛáãéá~åíç= ìåáJ í~ãÉåíÉ= ~ä= éêçÖÉííç= ÉÇáäáòáç= E^êíáÅçäç NNKOFX √= ëÉI= åÉä= Åçêëç= ÇÉá= ä~îçêáI= äÛáãéá~åíç îáÉåÉ=î~êá~íç=êáëéÉííç=~=èì~åíç=éêÉîáJ ëíç= Ç~ä= éêçÖÉííçI= èìÉëíÛìäíáãç= ÇÉîÉ ÉëëÉêÉ=áåíÉÖê~íç=ãÉÇá~åíÉ=ä~=éêÉëÉåJ í~òáçåÉ= ÇÉää~= ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ= íÉÅåáJ Å~= åÉÅÉëë~êá~= éÉê= ÇÉëÅêáîÉêÉ= äÉ î~êá~åíá=E^êíáÅçäç=RKRFX √=èì~äçê~=ëá=áåíÉåÇ~=éêçÅÉÇÉêÉ=~ä=êáÑ~J ÅáãÉåíç= Çá= ìå= áãéá~åíç= ÉëáëíÉåíÉ= ç ~ääÛáåëí~ää~òáçåÉ=Çá=ìå=åìçîç=áãéá~åíç ëÉåò~= ÉëÉÖìáêÉ= çéÉêÉ= ëçÖÖÉííÉ= ~ éÉêãÉëëç= Çá= ÅçëíêìáêÉ= ç= ~= aÉåìåÅá~ Çá= áåáòáç= Çá= ~ííáîáí¶I= äÛáãéêÉë~= áåëí~ää~J íêáÅÉ=ÇÉîÉ=éêÉëÉåí~êÉ=áä=éêçÖÉííç=ÇÉäJ äÛáãéá~åíç= Éåíêç= íêÉåí~= Öáçêåá= Ç~ää~ ÅçåÅäìëáçåÉ=ÇÉá=ä~îçêá=E^êíáÅçäç=NNKNFK iÛÉëÉÅìòáçåÉ=ÇÉá=ä~îçêá däá= áãéá~åíá= ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ= áåëí~ää~íáI íê~ëÑçêã~íá= ÉÇ= ~ãéäá~íá= Ç~= áãéêÉëÉ ÅÜÉ= ëá~åç= ëí~íÉ= ~Äáäáí~íÉ= ëÉÅçåÇç èì~åíç= ëí~Äáäáíç= Ç~ääÛ^êíáÅçäç= P= ÇÉä ÇÉÅêÉíç=E^êíáÅçäç=UKNFK


i~= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= Çá= ÅçåÑçêãáí¶= ÇÉÖäá áãéá~åíá=êÉ~äáòò~íá rå~= îçäí~= ìäíáã~íá= á= ä~îçêáI= äÛáãéêÉë~ áåëí~ää~íêáÅÉ= ÇÉîÉ= êáä~ëÅá~êÉ= ~ä= ÅçãJ ãáííÉåíÉ=ä~=aáÅÜá~ê~òáçåÉ=Çá=ÅçåÑçêãáJ í¶= ÇÉÖäá= áãéá~åíá= êÉ~äáòò~íá= E^êíáÅçäç TKNFK `çëíáíìáëÅçåç=é~êíÉ=áåíÉÖê~åíÉ=Çá=í~äÉ ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ=í~åíç=áä=éêçÖÉííçI=èì~åJ íç=ìå~=êÉä~òáçåÉ=ÇÉëÅêáííáî~=ÇÉää~=íáéçJ äçÖá~= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= áãéáÉÖ~íá= E^êíáÅçäç TKNFK kÉä=Å~ëç=áå=Åìá=á=ä~îçêá=ëá~åç=ëí~íá=êÉ~J äáòò~íá= áå= ÉÇáÑáÅá= éêáîá= Çá= ÅÉêíáÑáÅ~íç= Çá ~ÖáÄáäáí¶I=ä~=aáÅÜá~ê~òáçåÉ=Çá=ÅçåÑçêãáJ í¶= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= éêÉëÉåí~í~= ~ääç péçêíÉääç= ìåáÅç= éêáã~= ÇÉä= êáä~ëÅáç= Çá ÇÉííç=ÅÉêíáÑáÅ~íçI=áä=èì~äÉ=~äíêáãÉåíá=åçå éì∂=ÉëëÉêÉ=ÅçåÅÉëëç=E^êíáÅçäç=VFK kÉä=Å~ëç=áå=Åìá=áåîÉÅÉ=Éëëá=ëá~åç=ëí~íá êÉ~äáòò~íá=áå=ìå=ÉÇáÑáÅáç=Öá¶=Ççí~íç=ÇÉä ÅÉêíáÑáÅ~íç= Çá= ~ÖáÄáäáí¶I= ä~= aáÅÜá~ê~J òáçåÉ=Çá=ÅçåÑçêãáí¶=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=éêÉJ ëÉåí~í~= Ç~ääÛáãéêÉë~= áåëí~ää~íêáÅÉ Éåíêç= íêÉåí~= Öáçêåá= Ç~ää~= ÅçåÅäìëáçåÉ ÇÉá=ä~îçêáI=ìåáí~ãÉåíÉ=~ä=êÉä~íáîç=éêçJ ÖÉííç=E^êíáÅçäç=NNKNFK få= çÖåá= Å~ëçI= èì~äçê~= åçå= ëá~= ëí~í~ éêçÇçíí~=çééìêÉ=åçå=ëá~=éáª=êÉéÉêáÄáJ äÉI= ä~= aáÅÜá~ê~òáçåÉ= Çá= ÅçåÑçêãáí¶= ≠ ëçëíáíìáí~= Ç~= ìå~= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= ÅÜÉ ~ííÉëíáI=~=ëÉÖìáíç=Çá=~ééçëáíç=ëçéê~äJ äìçÖç= É= ÇÉá= åÉÅÉëë~êá= ~ÅÅÉêí~ãÉåíáI ÅÜÉ=Öäá=áãéá~åíá=ëá~åç=êáëéçåÇÉåíá=~ääÉ åçêãÉ=êÉä~íáîÉK q~äÉ=ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=êÉë~W √=éÉê=Öäá=áãéá~åíá=éáª=áãéçêí~åíá=ÉäÉåJ Å~íá=Ç~ä=ëÉÅçåÇç=Åçãã~=ÇÉääÛ^êíáÅçäç RI= Ç~= ìå= éêçÑÉëëáçåáëí~= áëÅêáííç= åÉÖäá ~äÄá=éêçÑÉëëáçå~äá=ëÉÅçåÇç=ä~=ëéÉÅáÑáJ Å~= ÅçãéÉíÉåò~= íÉÅåáÅ~= êáÅÜáÉëí~I

ÅÜÉ=~ÄÄá~=ÉëÉêÅáí~íç=éÉê=~äãÉåç=ÅáåJ èìÉ=~ååá=åÉä=ëÉííçêÉ=áãéá~åíáëíáÅç=Åìá ëá=êáÑÉêáëÅÉ=ä~=ÇáÅÜá~ê~òáçåÉX √=éÉê=Öäá=~äíêá=áãéá~åíáI=Ç~=ìå=ëçÖÖÉíJ íç=ÅÜÉ=Ç~=~äãÉåç=ÅáåèìÉ=~ååá=êáÅçéê~ áä= êìçäç= Çá= êÉëéçåë~ÄáäÉ= íÉÅåáÅç= Çá ìåÛáãéêÉë~= ~Äáäáí~í~I= çéÉê~åíÉ= åÉä ëÉííçêÉ= Åìá= ëá= êáÑÉêáëÅÉ= ä~= ÇáÅÜá~ê~òáçJ åÉK iÉ=ë~åòáçåá iÛ^êíáÅçäç=NR=ÇÉä=aÉÅêÉíç=åK=PTLOMMU áåÇáÅ~= äÉ= ë~åòáçåá= Ç~= ~ééäáÅ~êÉ= åÉä Å~ëç= Çá= îáçä~òáçåÉ= ÇÉääÉ= Çáëéçëáòáçåá ÅçåíÉåìíÉ= åÉä= ÇÉÅêÉíç= ëíÉëëçI= ã~ ëÉãÄê~= äÉÅáíç= ÇìÄáí~êÉ= ÇÉää~= ëì~ äÉÖáííáãáí¶K ^á= ëÉåëá= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= P= ÇÉä= aÉÅêÉíç äÉÖÖÉ=åK=PMMLOMMSI=áåÑ~ííáI=ä~=îáçä~òáçJ åÉ=ÇÉääÉ=åçêãÉ=ÇÉä=ÇÉÅêÉíç=≠=éìåáí~ ~ééäáÅ~åÇç= áå= ãáëìê~= ê~ÇÇçééá~í~Ò äÉ= ë~åòáçåá= éêÉîáëíÉ= Ç~ääÛ^êíáÅçäç= NS ÇÉää~=iÉÖÖÉ=åK=QSLNVVMK få=îáêíª=ÇÉääÉ=êÉÖçäÉ=ëìää~=ëìÅÅÉëëáçåÉ ÇÉääÉ= äÉÖÖá= åÉä= íÉãéçI= äÛÉåíê~í~= áå îáÖçêÉ= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= åK= PMMLOMMS ÇçîêÉÄÄÉ=~îÉê=Åçãéçêí~íç=äÛ~ÄêçÖ~J òáçåÉ= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= NNJèì~íÉêÇÉÅáÉëI íêÉÇáÅÉëáãç= Åçãã~I= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= åK OMPLOMMRI=åÉää~=é~êíÉ=áå=Åìá=~îÉî~=~ÑÑáJ Ç~íç=~Ç=ìå=ÇÉÅêÉíç=ãáåáëíÉêá~äÉ=áä=ÅçãJ éáíç=Çá=Ñáëë~êÉ=äÉ=ë~åòáçåá=Ç~=~ééäáÅ~êÉ ~ää~= îáçä~òáçåÉ= ÇÉÖäá= çÄÄäáÖÜá= áãéçëíá Ç~ä=ÇÉÅêÉíç=Çá=Åìá=ëá=íê~íí~K mÉêí~åíçI=ëí~åÇç=~ääÛ^êíáÅçäç=NS=ÇÉää~ iÉÖÖÉ= åK= QSLNVVMI= ëá= ÇçîêÉÄÄÉêç ~ééäáÅ~êÉ=äÉ=ëÉÖìÉåíá=ë~åòáçåáW √=~=Å~êáÅç=ÇÉä=ÅçããáííÉåíÉ=ç=ÇÉä=éêçJ éêáÉí~êáçI= ä~= ë~åòáçåÉ= ~ããáåáëíê~íáî~ Ç~=äáêÉ=OMMKMMM=~=äáêÉ=NKMMMKMMM=Eî~äÉ ~= ÇáêÉI= Ç~= NMPIOV= Éìêç= ~= RNSIQS ÉìêçF=åÉä=Å~ëç=áå=Åìá=á=ä~îçêá=îÉåÖ~åç ÉëÉÖìáíá=Ç~=áãéêÉëÉ=åçå=~Äáäáí~íÉX √=~=Å~êáÅç=ÇÉä=íê~ëÖêÉëëçêÉI=ä~=ë~åòáçJ åÉ=~ããáåáëíê~íáî~=Ç~=äáêÉ=OKMMMKMMM=~ äáêÉ= OMKMMMKMMM= Eî~äÉ= ~= ÇáêÉI= Ç~ NKMPOIVN=Éìêç=~=NMKPOVINQ=ÉìêçF=éÉê ä~=îáçä~òáçåÉ=Çá=èì~äëá~ëá=~äíê~=ÇáëéçëáJ òáçåÉ=ÇÉä=ÇÉÅêÉíçK iÛ~êíáÅçäç=NR=ÇÉä=aÉÅêÉíç=åK=QPLOMMUI áåîÉÅÉI=éêÉîÉÇÉ=äÉ=ëÉÖìÉåíá=ë~åòáçåáW √=ä~=ë~åòáçåÉ=~ããáåáëíê~íáî~=Ç~=NMM Éìêç= ~= NKMMM= ÉìêçI= áå= Å~ëç= Çá= îáçä~J òáçåÉ= ÇÉÖäá= çÄÄäáÖÜá= áãéçëíá= Ç~äJ äÛ^êíáÅçäç=T=áå=íÉã~=Çá=ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ=Çá ÅçåÑçêãáí¶X

√= ä~= ë~åòáçåÉ= ~ããáåáëíê~íáî~= Ç~ NKMMM=Éìêç=~=NMKMMM=ÉìêçI=éÉê=ä~=îáçJ ä~òáçåÉ=Çá=èì~äëá~ëá=~äíê~=ÇáëéçëáòáçåÉ ÇÉä=ÇÉÅêÉíçK fåçäíêÉI=áä=èìáåíç=Åçãã~=ÇáëéçåÉ=ÅÜÉ ~ää~= íÉêò~= îáçä~òáçåÉ= ÇÉääÉ= åçêãÉ êáÖì~êÇ~åíá=ä~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=ÉÇ=á=ÅçäJ ä~ìÇáI= á= ëçÖÖÉííá= ~ÅÅÉêí~íçêá= éêçéçåJ Öçåç=~Öäá=çêÇáåá=éêçÑÉëëáçå~äá=éêçîîÉJ ÇáãÉåíá= ÇáëÅáéäáå~êá= ~= Å~êáÅç= ÇÉá= éêçJ ÑÉëëáçåáëíá=áëÅêáííá=åÉá=êáëéÉííáîá=~äÄáÒK fåÑáåÉI= áä= ëÉííáãç= Åçãã~= ëí~ÄáäáëÅÉ ÅÜÉ=ëçåç=åìääá=EÁF=á=é~ííá=êÉä~íáîá=~ääÉ ~ííáîáí¶= ÇáëÅáéäáå~íÉ= Ç~ä= éêÉëÉåíÉ êÉÖçä~ãÉåíç=ëíáéìä~íá=Ç~=áãéêÉëÉ=åçå ~Äáäáí~íÉ=~á=ëÉåëá=ÇÉääÛ^êíáÅçäç=PI=ë~äîç áä= Çáêáííç= ~ä= êáë~êÅáãÉåíç= Çá= ÉîÉåíì~äá Ç~ååáÒK

tK=cK

45 molcbppflkb=LEGISLAZIONE

pÉ=á=êÉä~íáîá=ä~îçêá=î~ååç=ÉëÉÖìáíá=ÅçåJ íÉëíì~äãÉåíÉ=~ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ç=~ää~ êáëíêìííìê~òáçåÉ=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI=äÛáãéêÉë~ áåëí~ää~íêáÅÉ=ÇÉîÉ=~ÑÑáÖÖÉêÉ=áå=Å~åíáÉêÉ ìå=Å~êíÉääç=Ç~=Åìá=êáëìäíáåç=á=éêçéêá=Ç~íá áÇÉåíáÑáÅ~íáîá= ÉI= ëÉ= ëá= íê~íí~= ÇÉÖäá áãéá~åíá= éáª= áãéçêí~åíá= ÉäÉåÅ~íá= Ç~ä ëÉÅçåÇç= Åçãã~= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= RI ~åÅÜÉ= áä= åçãÉ= ÇÉä= äçêç= éêçÖÉííáëí~ E^êíáÅçäç=NOFK f= ä~îçêá= ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ= ÉëÉÖìáíá ëÉÅçåÇç= ä~= êÉÖçä~= ÇÉääÛ~êíÉI= áå= ÅçåJ Ñçêãáí¶= ~ää~= åçêã~íáî~= îáÖÉåíÉÒ E^êíáÅçäç=SKNFK


~=Åìê~=Çá=sÉêÉå~=`çêê¶I=bã~åìÉäÉ=dçòòáI=rãÄÉêíç=j~àI=fä~êá~=k~î~I=`ä~ìÇáç=p~åÖáçêÖá

46

Parcheggi in struttura ä=é~êÅÜÉÖÖá=áå=ëíêìííìê~=ëçåç=ÉÇáÑáÅá=~ ÇìÉ=ç=éáª=éá~åá=Eê~ê~ãÉåíÉ=~Ç=ìå=ëçäç éá~åçF= ÉëéêÉëë~ãÉåíÉ= éêçÖÉíí~íá= éÉê ä~= ëçëí~= Çá= ~ìíçîÉáÅçäáK= ^= ëÉÅçåÇ~ ÇÉää~=éçëáòáçåÉ=ÇÉá=éá~åá=EäáîÉääáF=êáëéÉíJ íç= ~ää~= ëÉÇÉ= ëíê~Ç~äÉ= Çá= ~ÅÅÉëëç= ëá ÇáëíáåÖìçåç=áå=Ñìçêá=íÉêê~=Eç=ëçéê~ÉäÉJ î~íáFI= áåíÉêê~íá= É= ãáëíá= Eé~êòá~äãÉåíÉ áåíÉêê~íáI= Åáç≠= Åçå= ~äÅìåá= éá~åá= Ñìçêá íÉêê~=ÉÇ=~äíêá=áåíÉêê~íáFK iÉ= ëíêìííìêÉ= Çá= èìÉëíá= ÉÇáÑáÅá= ëçåç ÅçëíáíìáíÉ= ëçéê~ííìííç= Ç~= ÑçåÇ~òáçåáI íê~îáI= éáä~ëíêáI= áãé~äÅ~íá= É= çéÉêÉ= ÅçåJ íêçíÉêê~K=kÉä=ëìç=áåëáÉãÉ=äDáåíÉä~á~íìê~ ëíêìííìê~äÉ=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=Ó=éìê=éêÉJ ëÉåí~åÇç=ëéÉëëç=Å~ê~ííÉêá=Çá=êáéÉíáíáîáJ í¶= ãçÇìä~êÉ= Ó= ≠= èì~ëá= ëÉãéêÉ= é᪠ÅçãéäÉëë~= êáëéÉííç= ~= èìÉää~= ÇÉá= åçêJ ã~äá= Ñ~ÄÄêáÅ~íá= êÉëáÇÉåòá~äáI= ÇáêÉòáçå~äá ç=ÅçããÉêÅá~äáI=éçáÅܨ=êáÅÜáÉÇÉ=íê~îá=Çá ~ÇÉÖì~í~=äìåÖÜÉòò~I=áÇçåÉÉ=~=ÅêÉ~êÉ ~ääDáåíÉêåç= ÇÉá= éá~åá= ãçÇìäá= ëíêìííìê~äá Åçå= äìÅá= Çá= ~ãéáÉ= ÇáãÉåëáçåáI= ÅÜÉ éçëë~åç=çëéáí~êÉ=Öäá=ëí~ääá=É=äÉ=ÅçêëáÉ=áå ãçÇç= Ç~= ~ÖÉîçä~êÉ= äÉ= ã~åçîêÉ= Çá é~êÅÜÉÖÖáçK= kÉä= Å~ëç= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá áåíÉêê~íá=äÉ=áåíÉê~òáçåá=ÇÉääDÉÇáÑáÅáç=Åçå=áä íÉêêÉåç= ÅáêÅçëí~åíÉ= ëçåç= ÇÉÅáë~ãÉåJ íÉ=éáª=ÅçãéäÉëëÉ=êáëéÉííç=~=èìÉääÉ=ÅÜÉ áåíÉêÉëë~åç=Öäá=ëÅ~åíáå~íá=ÇÉá=Ñ~ÄÄêáÅ~J íá= êÉëáÇÉåòá~äáK= iÉ= ÅçåëáÇÉê~òáçåá= ÅÜÉ ëÉÖìçåç= ëçåç= éÉêí~åíç= êáÑÉêáíÉ= ~Öäá ~ëéÉííá= ëíêìííìê~äá= ÅÜÉ= áåíÉêÉëë~åç= áå ãçÇç= ëéÉÅáÑáÅç= á= é~êÅÜÉÖÖáI= Ç~åÇç éÉê=ëÅçåí~íç=ÅÜÉ=áä=éêçÖÉííáëí~=ëá~=ÖᶠÉÇçííç= ëìääÉ= ìëì~äá= íÉÅåáÅÜÉ= êÉä~íáîÉ ~ääÉ=ëíêìííìêÉ=áå=ÖÉåÉê~äÉK i~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=áãéçêí~åíá=ëíêìííìJ êÉ=~=ëçëíÉÖåç=ÇÉä=íÉêêÉåçI=åÉÅÉëë~êáÉ áå=é~êíáÅçä~êÉ=éÉê=á=é~êÅÜÉÖÖá=áåíÉêê~íáI ≠= ~ÅÅçãé~Öå~í~= Ç~= êáäÉî~åíá= çéÉê~J òáçåá=Çá=ëÄ~åÅ~ãÉåíç=É=Çá=~ëéçêíç=ÇÉä íÉêêÉåç= êáãçëëçK= iDçéÉê~òáçåÉ= Çá êáãçòáçåÉ= ÇÉä= íÉêêÉåç= ëçîê~ëí~åíÉ= áä éá~åç=Çá=éçë~=ÇÉääÉ=ÑçåÇ~òáçåá=ÇÉä=é~êJ ÅÜÉÖÖáç=ÖÉåÉê~I=éÉê=íÉêêÉåá=åçå=ÅçãJ éêÉëëáÄáäá= É= åçêã~äãÉåíÉ= ÅçåëçäáÇ~íáI ìå~= î~êá~òáçåÉ= ÇÉä= äáîÉääç= Çá= íÉåëáçåÉ éêçéêáç=~ä=äáîÉääç=ÇÉääÉ=ÑçåÇ~ãÉåí~=ÇÉäJ äÛçéÉê~= Ç~= êÉ~äáòò~êÉK= rå~= îçäí~= î~äìJ í~íç=í~äÉ=äáîÉääç=íÉåëáçå~äÉI=áå=Ä~ëÉ=~ääÉ êáëìäí~åòÉ= ÇÉääÉ= éêÉîÉåíáîÉ= áåÇ~Öáåá ÖÉçíÉÅåáÅÜÉ=ÉÇ=áÇêçÖÉçäçÖáÅÜÉ=É=~ää~ ÅçåÑçêã~òáçåÉ= ÖÉçãÉíêáÅ~= ÇÉää~

ã~Öäá~= ëíêìííìê~äÉ= áå= ÉäÉî~òáçåÉI= ≠ éçëëáÄáäÉ= ÇÉíÉêãáå~êÉ= ä~= íáéçäçÖá~ ëíêìííìê~äÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=Çá=ÑçåÇ~òáçåÉK iÉ= íáéçäçÖáÉ= ëíêìííìê~äá= ~Ççíí~Äáäá èì~äÉ= ëáëíÉã~= êÉëáëíÉåíÉ= ~= äáîÉääç= ÇÉä éá~åç= ÑçåÇ~äÉ= ëçåç= êáÅçåÇìÅáÄáäá= ~ääÉ íêÉ=ëÉÖìÉåíáW √= éäáåíá= Çá= ÑçåÇ~òáçåÉ= áå= ÅÉãÉåíç ~êã~íç=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íç=ç=áå=çéÉê~X √=Öê~íáÅÅáç=Çá=íê~îá=êçîÉëÅÉ=áå=ÅÉãÉåJ íç=~êã~íç=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íç=ç=áå=çéÉê~X √=éä~íÉ~=ÖÉåÉê~äÉ=áå=ÅÉãÉåíç=~êã~íç áå=çéÉê~K fä=ëáëíÉã~=~=éäáåíá=áëçä~íá=≠=ãçäíç=ÑäÉëJ ëáÄáäÉ= ÉÇ= ÉÅçåçãáÅç= É= éì∂= ÉëëÉêÉ ÅçåëáÖäá~íçI= áå= éêÉëÉåò~= Çá= íÉêêÉåá Ççí~íá= Çá= Äìçå~= Å~é~Åáí¶= éçêí~åíÉ EÖê~åìä~êáF= É= áå= ~ëëÉåò~= Çá= Ñ~äÇÉ ~ÅèìáÑÉêÉ=ëìéÉêÑáÅá~äá=ëáÖåáÑáÅ~íáîÉI=éÉê é~êÅÜÉÖÖá=Çáëéçëíá=ëì=ìå=ã~ëëáãç=Çá ÇìÉ=äáîÉääáK=mì∂=áåÑ~ííá=êáëìäí~êÉ=áå~Ç~íJ íç=éÉê=ìå=åìãÉêç=ã~ÖÖáçêÉ=Çá=äáîÉääáI ~=ãÉåç=Çá=åçå=êáÅçêêÉêÉ=~ääÛìíáäáòòç=Çá é~äá=íêáîÉää~íá=ëçííç=á=éäáåíá=ëíÉëëáK=fåçäíêÉ åÉ=≠=îáÉí~íç=äDìëç=èì~äçê~=áä=é~êÅÜÉÖJ Öáç=ÇçîÉëëÉ=ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòò~íç=áå=òçåÉ ~= ãÉÇá~= ÉÇ= ~äí~= ëáëãáÅáí¶I= ~= ãÉåç ÅÜÉ=á=éäáåíá=åçå=ëá~åç=ÅçääÉÖ~íá=Ç~=ÅçêJ Ççäá=çééçêíìå~ãÉåíÉ=ÇáãÉåëáçå~íáW=áå èìÉëíç=Å~ëç=êáëìäí~=íÉÅåáÅ~ãÉåíÉ=é᪠ÉÑÑáÅ~ÅÉ=êáÅçêêÉêÉ=~ääÛìíáäáòòç=Çá=ìå=Öê~J íáÅÅáç=Çá=íê~îá iÉ= íê~Çáòáçå~äá= íê~îá= êçîÉëÅÉ= áå ÅÉãÉåíç= ~êã~íç= ÅçëíáíìáëÅçåç= ìå~ íáéçäçÖá~= Åçëíêìííáî~= ÉÅçåçãáÅ~= áå Öê~Çç= Çá= ÇáëíêáÄìáêÉ= ÉÑÑáÅ~ÅÉãÉåíÉ= á Å~êáÅÜá=åÉä=ëçííçëìçäç=áå=éêÉëÉåò~=Çá ÑÉåçãÉåá=ëáëãáÅáK=fä=äçêç=ìíáäáòòç=êáëìäJ í~=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=éáª=îáåÅçä~åíÉ=É=êáÖáJ Çç= êáëéÉííç= ~ää~= ëçäìòáçåÉ= Åçå= éäáåíáI éÉêÅܨ=ÇÉîÉ=åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉ=ëÉÖìáJ êÉ= ÇÉÖäá= ~ääáåÉ~ãÉåíá= éêÉÇÉíÉêãáå~íáI ã~= ≠= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= ÉÑÑáÅ~ÅÉ= åÉä Å~ëç= Çá= ã~ÖäáÉ= ~îÉåíá= äìÅá= Çá= íê~îÉ êÉÖçä~êáI= èì~äá= ëçåç= èìÉääÉ= ìíáäáòò~íÉ åçêã~äãÉåíÉ= åÉá= é~êÅÜÉÖÖáK= nìÉëí~

ëçäìòáçåÉ= êáëìäí~= áå= ÖÉåÉêÉ= íÉÅåáÅ~J ãÉåíÉ=ÉÇ=ÉÅçåçãáÅ~ãÉåíÉ=éáª=Ñ~îçJ êÉîçäÉ=éÉê=é~êÅÜÉÖÖá=Ñìçêá=íÉêê~K i~=ëçäìòáçåÉ=éáª=ÑêÉèìÉåíÉãÉåíÉ=ìíáJ äáòò~í~= éÉê= äÉ= ÑçåÇ~òáçåáI= ëçéê~ííìííç éÉê= á= é~êÅÜÉÖÖá= áåíÉêê~íá= ~= éáª= äáîÉääáI ÅçåëáëíÉ= åÉää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå~ éä~íÉ~= ÖÉåÉê~äÉ= áå= Å~äÅÉëíêìòòç ~êã~íçK= q~äÉ= ëáëíÉã~= Ö~ê~åíáëÅÉ= ìå Åçãéçêí~ãÉåíç= ~ÑÑáÇ~ÄáäÉ= ÇÉääÛáåíÉê~ ëíêìííìê~=áå=éêÉëÉåò~=Çá=íÉêêÉåá=ãçääá=É ÅçãéêÉëëáÄáäá= É= éêçíÉÖÖÉ= äÛìäíáãç äáîÉääç= áåíÉêê~íç= Ç~ääÉ= éçëëáÄáäá= áåÑáäíê~J òáçåá= ÇD~Åèì~= Ç~ä= Ä~ëëç= ãÉÇá~åíÉ äDáãéáÉÖç= Çá= ìåDáÇçåÉ~= ãÉãÄê~å~ ÉLç=Çá=ìå=íê~íí~ãÉåíç=áãéÉêãÉ~ÄáäáòJ ò~åíÉ=ÇÉääç=ëíÉëëç=áãé~ëíç=ÅÜÉ=ÅçëíáJ íìáëÅÉ=áä=ÖÉííç=Çá=Å~äÅÉëíêìòòçK mÉê= èì~åíç= ÅçåÅÉêåÉ= äÉ= ëíêìííìêÉ= áå ÉäÉî~òáçåÉI= ä~= ëÅÉäí~= ÇÉää~= íáéçäçÖá~ Ç~=~Ççíí~êÉ=åÉää~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=ÇÉääç ëÅÜÉäÉíêç= éçêí~åíÉ= ÅÜÉ= áåëáëíÉ= ëìää~ ÑçåÇ~òáçåÉ= ≠= ëìÄçêÇáå~í~= ~ää~= éêÉJ îÉåíáî~=ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ=ÇÉääÉ=Å~ê~ííÉJ êáëíáÅÜÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ= ÇÉä= é~êÅÜÉÖJ ÖáçK= oáëìäí~åç= ëÉãéêÉ= éáª= ìíáäáòò~íÉ ëçäìòáçåá= ëíêìííìê~äá= ÅÜÉI= çäíêÉ= ~ Ö~ê~åíáêÉ=ä~=Å~é~Åáí¶=éçêí~åíÉ=êáÅÜáÉJ ëí~= éÉê= ä~= ëáÅìêÉòò~= ÇÉääÛçéÉê~I= ÅçåJ ëÉåí~åç=Çá=ëçÇÇáëÑ~êÉ=ëÅÉäíÉ=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅÜÉ=îçäíÉ=~Ç=çÑÑêáêÉ=ìåÛ~ãéá~=îáëáJ Äáäáí¶=É=äáÄÉêí¶=Çá=ãçîáãÉåíç=ëá~=ÑáëáÅç ÅÜÉ= éÉêÅÉííáîç= ~Öäá= ìíÉåíá= ÇÉä= é~êJ ÅÜÉÖÖáç= É= ä~= ã~ÖÖáçê= Ñìåòáçå~äáí¶ éçëëáÄáäÉ=åÉääÛ~ÅÅÉëëáÄáäáí¶=ÇÉÖäá=ëé~òá Çá=ëçëí~=É=ÇÉääÉ=ÅçêëáÉ=Çá=~ÅÅÉëëçI=Çá ÅáêÅçä~òáçåÉ=áåíÉêå~=É=Çá=ã~åçîê~K fä=éêçÖÉííáëí~=Ççîê¶=éêáîáäÉÖá~êÉ=èìÉääÉ ëçäìòáçåá= ëíêìííìê~äá= ÅÜÉ= éêÉîÉÇçåç äÛìíáäáòòç= ÇÉä= ãáåçê= åìãÉêç= éçëëáÄáäÉ Çá= ÉäÉãÉåíá= îÉêíáÅ~äá= Ó= èì~äá= ëÉííá= É éáä~ëíêá= Ó= Å~ìë~= éêáåÅáé~äÉ= ÇÉá= Çáë~Öá êÉä~íáîá= ~ää~= îáëáÄáäáí¶= ÉÇ= ~ää~= ã~åçîê~ ÇÉá= îÉáÅçäáI= ~Ççíí~åÇç= äÉ= Çáëéçëáòáçåá ÇÉää~=ã~Öäá~=ëíêìííìê~äÉ=éáª=Ñìåòáçå~äá áå=êÉä~òáçåÉ=~ääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉääDìíÉåò~K åÄåÄåñåÖîÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ


íÉ=Çá=çííáãáòò~êÉ=Ñìçêá=çéÉê~=äÉ=ÉÑÑÉííáJ îÉ= èì~åíáí¶= Çá= ÑÉêêç= Ç~= éçë~êÉI= éÉêJ ãÉííÉåÇç= êáëé~êãá= Çá= ÅáêÅ~= áä= NRB êáëéÉííç=~ääÛ~êã~íìê~=éêçÖÉíí~í~=Åçå=á ãÉíçÇá=íê~Çáòáçå~äáK rå=ìäíÉêáçêÉ=ëáëíÉã~=Ó=áå=é~êíÉ=Ä~ë~J íç=ëì=íÉÅåçäçÖáÉ=íê~Çáòáçå~äá=Ó=éêÉîÉJ ÇÉ=äÛìíáäáòòç=Çá=íê~îá=ëÉãáJéêÉÑ~ÄÄêáÅ~J íÉI=Åáç≠=Çá=íê~îá=ä~=Åìá=é~êíÉ=áåÑÉêáçêÉ=Ó ÅçãéêÉëç= áä= ÇÉåíÉ= Çá= ~ééçÖÖáç= ÇÉá ëçä~á=Ó=≠=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~í~=É=ÅçåëÉåíÉ=ä~ ãÉëë~=áå=çéÉê~=ëÉåò~=~äÅìå~=Å~ëëÉJ ê~íìê~I= ãÉåíêÉ= ä~= é~êíÉ= ëìéÉêáçêÉ= = Ó Öá¶=Ççí~í~=Çá=~êã~íìêÉ=ãÉí~ääáÅÜÉ=Ó=≠ ÖÉíí~í~=áå=çéÉê~=~ëëáÉãÉ=~á=ÖÉííá=áåíÉJ Öê~íáîá=ÇÉá=ëçä~áW=ëá=îáÉåÉ=Åçë±=~=ÅêÉ~êÉ ìå= áãé~äÅ~íç= èì~ëá= ãçåçäáíáÅçK= ^ èìÉëíá=ÉäÉãÉåíá=ëá=~ÅÅçééá~åç=ÖÉåÉJ ê~äãÉåíÉ= ëçä~á= Çá= íáéç= éêÉÅçãéêÉëëç ÅçãÉ=á=é~ååÉääá=~äîÉçä~êá=~åÅÜÉ=ëì=äìÅá åçíÉîçäáK= ^= ëÉÖìáíç= ÇÉääÛÉåíê~í~= áå= îáÖçêÉ= ÇÉÖäá ~ÖÖáçêå~ãÉåíá= ~ääÉ= åçêãÉ= áå= ã~íÉêá~ ~åíáëáëãáÅ~I=áå=é~êíáÅçä~êÉ=äDçêÇáå~åò~ ÇÉä= mêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉä= `çåëáÖäáç= ÇÉá jáåáëíêá= Elm`jF= åK= POTQ= ÇÉä= OM ã~êòç=OMMP=ÉÇ=áä=êÉÅÉåíÉ=ÇÉÅêÉíç=ÇÉä jáåáëíÉêç=ÇÉääÉ=fåÑê~ëíêìííìêÉ=NQ=ÖÉåJ å~áç= OMMU= kçêãÉ= íÉÅåáÅÜÉ= éÉê= äÉ ÅçëíêìòáçåáI=èìÉëí~=íÉÅåçäçÖá~I=~ä=é~êá Çá= íìííÉ= äÉ= íÉÅåçäçÖáÉ= Åçå= ÅçãéçåÉJ åÉíá=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íáI=Ü~=ëìÄáíç=ìå=áåÅêÉJ ãÉåíç=ÇÉá=Åçëíá=Ççîìíç=~ää~=åÉÅÉëëáí¶ Çá=Ö~ê~åíáêÉ=ãÉÇá~åíÉ=áÇçåÉá=~ÅÅçêÖáJ ãÉåíá= íÉÅåáÅá= ìå= ëìÑÑáÅáÉåíÉ= Öê~Çç= Çá áéÉêëí~íáÅáí¶= ~ääÉ= ëíêìííìêÉ= ãìäíáéá~åçK oáã~åÉ=äÛÉÅçåçãáÅáí¶=ÇÉä=ëáëíÉã~=åÉá ÅçåÑêçåíá= ÇÉää~= îÉäçÅáí¶= Çá= ãÉëë~= áå çéÉê~=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉ=éêáåÅáé~äáI=éÉê∂=≠ êáÅÜáÉëí~= ä~= éêÉëÉåò~= Çá= ÅçåÇáòáçåá Ñ~îçêÉîçäá=åÉääD~êÉ~I=Ç~í~=äÛÉëáÖÉåò~=Çá ÇáëéçêêÉ=Çá=ëìÑÑáÅáÉåíá=ëé~òá=äáãáíêçÑá=~ä Å~åíáÉêÉ= éÉê= ä~= ãçîáãÉåí~òáçåÉ= ÇÉá ã~åìÑ~ííá=Çá=Öê~åÇÉ=ÇáãÉåëáçåÉK få=ãÉêáíç=~ääÉ=åçêã~íáîÉI=î~=êáÅçêÇ~íç ÅÜÉ=á=é~êÅÜÉÖÖá=áå=ëíêìííìê~=ëçåç=ÉÇáJ ÑáÅá=ÇÉëíáå~íá=~Ç=çëéáí~êÉ=îÉáÅçäá=Ççí~íá Çá=ëÉêÄ~íçá=ÅçåíÉåíá=ëçëí~åòÉ=~Ç=ÉäÉJ î~íç= Öê~Çç= Çá= áåÑá~ãã~Äáäáí¶I= É= éÉêJ í~åíç=ëçåç=ëí~íá=ëÉãéêÉ=~ëëçÖÖÉíí~íá ~=é~êíáÅçä~êá=åçêãÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=~åíáåJ ÅÉåÇáçK ^ííì~äãÉåíÉ=≠=áå=îáÖçêÉ=áä=ÇÉÅêÉíç=ÇÉä jáåáëíÉêç=ÇÉääDfåíÉêåç=N=ÑÉÄÄê~áç=NVUS kçêãÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=~åíáåÅÉåÇá=éÉê=ä~ ÅçëíêìòáçåÉ= É= äDÉëÉêÅáòáç= Çá= ~ìíçêáJ

ãÉëëÉ=É=ëáãáäáI=ÅÜÉ=ëá=~êíáÅçä~=áå=ÑìåJ òáçåÉ=ÇÉääÉ=ÇáîÉêëÉ=ÅçãéçåÉåíá=íÉÅåáJ ÅÜÉ= ÉÇ= áãéá~åíáëíáÅÜÉ= éêÉëÉåíá= áå= ìå é~êÅÜÉÖÖáç=áå=ëíêìííìê~=EëÉãéêÉ=ÇÉÑáJ åáíç= ÅçãÉ= ~ìíçêáãÉëë~F= áå= ê~ÖáçåÉ ÇÉää~=ëì~=Å~é~Åáí¶=áå=íÉêãáåá=Çá=åìãÉJ êç=ã~ëëáãç=Çá=~ìíçîÉáÅçäá=çëéáí~íáK iÉ= åçêãÉ= Çá= ëáÅìêÉòò~= ~åíáåÅÉåÇá ÅçåíÉåÖçåç= ìå= áãéçêí~åíÉ= Å~éáíçäç áåíêçÇìííáîç=ÅÜÉ=êáéçêí~=~äÅìåÉ=ÇÉÑáåáJ òáçåá=Çá=êáÑÉêáãÉåíç=ìíáäá=ëá~=éÉê=äDáåíÉêJ éêÉí~òáçåÉ= ÇÉääÉ= åçêãÉ= ëíÉëëÉI= ëá~= Ó áå=~ãÄáíç=éáª=ÖÉåÉê~äÉ=Ó=éÉê=ìíáäáòò~êÉ Åçå=ã~ÖÖáçê=éêÉÅáëáçåÉ=á=íÉêãáåá=êÉä~J íáîá=~á=é~êÅÜÉÖÖáK

~=Åìê~=Çá=píìÇáç=oçäá=^ëëçÅá~íá= ïïïKêçäá~ëëçÅá~íáKáí

nìÉëíD~êíáÅçäç= ÅçåíáÉåÉ= ìå~= ëáåíÉëá Çá=~äÅìåá=ÇÉÖäá=~êÖçãÉåíá=íê~íí~íá=åÉä Å~éáíçäç= ëìääÉ= ëíêìííìêÉ= ÇÉä= äáÄêç m~êÅÜÉÖÖá= Ó= pçäìòáçåá= éÉê= ä~= ëçëí~ åÉääÉ= Åáíí¶= áí~äá~åÉI= a~êáç= cä~ÅÅçîáçI m~äÉêãçI= OMMUI= = PVIMMI= EÇá= Åìá êÉÅÉåëáçåÉ= ëì= ^iÒ= RI= OMMUF= ìå íÉëíç= ÅÜÉ= ~ÑÑêçåí~= áå= ãçÇç= Éë~ìJ êáÉåíÉ= ÉÇ= ~ééêçÑçåÇáíç= á= ÇáîÉêëá ~ëéÉííá= íÉÅåáÅá= ÉÇ= çéÉê~íáîá= êÉä~íáîá ~ää~= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ= É= ~ää~= ÖÉëíáçåÉ ÇÉää~=ëçëí~=Ó=É=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=~ää~ éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÉÇ= ~ää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= éìÄÄäáÅá= ~= ê~ëç= É= áå ëíêìííìê~=Ó=Åçå=é~êíáÅçä~êÉ=~ííÉåòáçJ åÉ=îÉêëç=ä~=êÉ~äí¶=áí~äá~å~K=fä=îçäìãÉ ≠= ÇÉëíáå~íç= í~åíç= ~á= éêçÑÉëëáçåáëíá èì~åíç=~ääÉ=áãéêÉëÉ=ÉÇ=~ääÉ=~ããáåáJ ëíê~òáçåáK= däá= ~ìíçêá= ëçåç= Öäá= áåÖÉJ ÖåÉêá=^åÇêÉ~=É=j~êÅç=oçäá=Ó=íáíçä~êá ÇÉääç= píìÇáç= oçäá= ^ëëçÅá~íá= Çá jçÇÉå~= EïïïKêçäá~ëëçÅá~íáKáíF= Ó ëéÉÅá~äáòò~íá=Ç~=çäíêÉ=îÉåíD~ååá=åÉää~ éêçÖÉíí~òáçåÉ=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=áå=ëíêìíJ íìê~=É=åÉää~=ÅçåëìäÉåò~=~ääÉ=éìÄÄäáJ ÅÜÉ=~ããáåáëíê~òáçåá=éÉê=ä~=êáÅÉêÅ~=É äD~ÇçòáçåÉ=Çá=ëçäìòáçåá=éÉê=ä~=ëçëí~ ìêÄ~å~I= É= äDáåÖK= j~êÅç= jÉÇÉÖÜáåáI ÇáêÉííçêÉ= Çá= _êÉëÅá~= jçÄáäáí¶= pé~ EïïïKÄêÉëÅá~ãçÄáäáí~KáíF= É= îáÅÉéêÉJ ëáÇÉåíÉ= Çá= ^fm^ohI= ã~å~ÖÉê= Çá ÅçåëçäáÇ~í~= ÉëéÉêáÉåò~= åÉä= ëÉííçêÉ ÇÉää~=ëçëí~=É=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖáK

47 molcbppflkb=NORMATIVE E TECNICHE

rå= éêáãç= ëáëíÉã~= ëíêìííìê~äÉ= ≠= ê~éJ éêÉëÉåí~íç= Ç~ä= íê~Çáòáçå~äÉ= ëîáäìééç áå=ÉäÉî~òáçåÉ=Çá=íÉä~á=Åçå=íê~îá=É=éáä~J ëíêá=áå=ÅK~K=ÖÉíí~íá=áå=çéÉê~=~=ëçëíÉÖåç ÇÉÖäá=áãé~äÅ~íá=Çá=éá~åç=êÉ~äáòò~íá=Åçå ëçä~á=Åçëíáíìáíá=Ç~=ä~ëíêÉ=íáéç=éêÉÇ~ääÉë EåÉä=Å~ëç=Çá=äìÅá=ãÉÇáÉF=ç=Ç~=é~ååÉääá ~äîÉçä~êá= éêÉÅçãéêÉëëá= EéÉê= äìÅá= é᪠~ãéáÉFK=q~äÉ=ëáëíÉã~=éêÉëÉåí~=çííáãÉ Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉää~=ÑäÉëJ ëáÄáäáí¶=Çá=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=ëìçá=ã~åìJ Ñ~ííáI= éÉê= Åìá= î~= ÅçåëáÇÉê~íç= èìÉääç ÉÅçåçãáÅ~ãÉåíÉ= éáª= ÅçåîÉåáÉåíÉ ëéÉÅá~äãÉåíÉ=éÉê=é~êÅÜÉÖÖá=Çá=ãÉÇáÉ É= éáÅÅçäÉ= ÇáãÉåëáçåáK= f= ÖÉííá= Çá= ÅçãJ éäÉí~ãÉåíç=áå=çéÉê~=ÑçêåáëÅçåç=áåçäJ íêÉ=ä~=åÉÅÉëë~êá~=êáÖáÇÉòò~=áå=ê~ééçêJ íç= ~ä= äáîÉääç= Çá= éêÉëí~òáçåá= êáÅÜáÉëíÉ= áå ÅçåÇáòáçåá=Çá=ÉëÉêÅáòáçK i~=ëçäìòáçåÉ=ÅÜÉ=éêÉîÉÇÉ=äÛìíáäáòòç=Çá ëçä~á=~=é~ååÉääá=~äîÉçä~êá=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íáI ìíáäáòò~í~= ëçéê~ííìííç= åÉä= Å~ëç= Çá= äìÅá Çá= ~ãéáÉ= ÇáãÉåëáçåáI= êáëìäí~= ÅÉêí~J ãÉåíÉ= ãÉåç= ÉÅçåçãáÅ~= çäíêÉ= ÅÜÉ ãÉåç= ÑäÉëëáÄáäÉK= mêÉëÉåí~= íìíí~îá~= áä î~åí~ÖÖáç=Çá=ã~åíÉåÉêÉ=ÅçåíÉåìíá=Öäá ëéÉëëçêá= Çá= éá~åç= É= èìáåÇáI= éÉê= é~êJ ÅÜÉÖÖá= ëì= î~êá= äáîÉääáI= ä~= éêçÑçåÇáí¶ ÅçãéäÉëëáî~=Çá=ëÅ~îç=åÉä=Å~ëç=áå=Åìá ëá~åç=éêÉëÉåíá=äìÅá=Çá=ëçä~áç=Çá=ÇáãÉåJ ëáçåá= ÉäÉî~íÉK= ^= ÇáÑÑÉêÉåò~= ÇÉÖäá= ~äíêá íáéá= Çá= ëçä~áçI= èìÉëíç= ëáëíÉã~= ÅçãJ éçêí~= ~äÅìåÉ= áêêáåìåÅá~Äáäá= ÉëáÖÉåòÉI èì~äá= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ãÉåëçäÉ êáÄ~ëë~íÉ= ~= ëçëíÉÖåç= ÇÉá= ëçä~á= É= äìÅá Çá= íê~îÉ= Çá= ÇáãÉåëáçåá= ÅçåíÉåìíÉI êÉèìáëáíá=ÅÜÉ=ã~ä=ëá=ÅçåÅáäá~åç=Åçå=äÉ ÉëáÖÉåòÉ= ÇÉääDìíÉåò~= éêÉÅÉÇÉåíÉJ ãÉåíÉ=êáÅçêÇ~íÉK ^ííì~äãÉåíÉ=ëá=î~=ëÉãéêÉ=éáª=ÇáÑÑçåJ ÇÉåÇç= ä~= éê~íáÅ~= Çá= êÉ~äáòò~êÉ= ëçä~á= ~ ä~ëíê~=Åçå=ëçäÉíí~=éáÉå~=áå=Å~äÅÉëíêìòJ òç=~êã~íçI=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=~Ç~íí~=áå éêÉëÉåò~=Çá=äìÅá=Çá=ëçä~áç=É=Çá=íÉä~áç=Çá ÇáãÉåëáçåá= ëáãáäáI= çééìêÉ= åÉá= Å~ëá= áå Åìá=ëá~=åÉÅÉëë~êáç=êáÇìêêÉ=Öäá=ëéÉëëçêá ç= Éäáãáå~êÉ= äÉ= ëéçêÖÉåòÉ= ëçííçíê~îÉK nìÉëí~= íÉÅåçäçÖá~= ≠= áå= Öê~Çç= Çá Ö~ê~åíáêÉ= ìå= çííáãç= Åçãéçêí~ãÉåíç åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉääÉ=~òáçåá=îÉêíáÅ~äá=ÅçåJ ÅÉåíê~íÉ= É= çÑÑêÉ= ìåDÉäÉî~í~= Å~é~Åáí¶ éêçÇìííáî~K= fä= ëáëíÉã~= éì∂= éêÉîÉÇÉêÉ äÛìíáäáòòç=É=ä~=ëíÉë~=Çá=êçíçäá=Çá=êÉíá=ÇÛ~êJ ã~íìê~=éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íÉ=É=ÇáãÉåëáçå~íÉ çééçêíìå~ãÉåíÉK= i~= éêÉÑ~ÄÄêáÅ~òáçJ åÉ=ÇÉääÛáåíÉê~=~êã~íìê~=äÉåí~=ÅçåëÉåJ


~=Åìê~=Çá=`~ãáääç=låçê~íç

48

In vigore dal 15 maggio il Testo Unico in materia di tutela della salute e delle sicurezza nei luoghi di lavoro aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=V=~éêáäÉ=OMMUI=åK=UN ^ííì~òáçåÉ=ÇÉääD^êíK=N=ÇÉää~=iÉÖÖÉ= P=~Öçëíç=OMMTI= åK=NOPI=áå=ã~íÉêá~=Çá=íìíÉä~=ÇÉää~=ë~äìíÉ= É=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=åÉá=äìçÖÜá=Çá=ä~îçêç= EdKrK=åK=NMN=ÇÉä=PMKQKOMMU=J=pìééäK lêÇáå~êáç=åKNMUF fä= NR= ã~ÖÖáç= OMMU= ≠= Éåíê~íç= = áå= îáÖçêÉ= áä aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=åK=UN=ÇÉä=V=~éêáäÉ=OMMUI áä= åìçîç= qÉëíç= råáÅç= áå= ã~íÉêá~= Çá= íìíÉä~ ÇÉää~= ë~äìíÉ= É= ÇÉää~= ëáÅìêÉòò~= åÉá= äìçÖÜá= Çá ä~îçêçK=fä=ÇÉÅêÉíç=êáìåáëÅÉ=áå=ìå=ìåáÅç=íÉëíçI ãÉÇá~åíÉ= áä= êáçêÇáåç= É= áä= ÅççêÇáå~ãÉåíçI= ä~ åçêã~íáî~=å~òáçå~äÉI=Åçãìåáí~êá~=É=äÉ=ÅçåJ îÉåòáçåá=áåíÉêå~òáçå~äá=áå=ã~íÉêá~I=ÉÇ=≠=ëí~íç Éã~å~íç=áå=~ííì~òáçåÉ=ÇÉää~=iÉÖÖÉ==P=~ÖçJ ëíç=OMMTI=åK=NOPI=êÉÅ~åíÉW=ãáëìêÉ=áå=íÉã~ Çá= íìíÉä~= ÇÉää~= ë~äìíÉ= É= ÇÉää~= ëáÅìêÉòò~= ëìä ä~îçêç=É=ÇÉäÉÖ~=~ä=dçîÉêåç=éÉê=áä=êá~ëëÉííç=É ä~=êáÑçêã~=ÇÉää~=åçêã~íáî~=áå=ã~íÉêá~ÒK få= Éëëç= ëçåç= ÅçåíÉåìíá= éçëáòáçåÉI= êìçäá= É êÉëéçåë~Äáäáí¶=ÇÉá=ëçÖÖÉííá=ÅçëíáíìÉåíá=äÛ~ãJ ÄáÉåíÉ=ÇÉä=ä~îçêçI=áÇÉåíáÑáÅ~íá=åÉä= ä~îçê~íçêÉI èì~äÉ= éÉêëçå~= ÅÜÉI= áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ Ç~ää~=íáéçäçÖá~=Åçåíê~ííì~äÉI=ëîçäÖÉ=ìåD~ííáîáJ í¶=ä~îçê~íáî~=åÉääD~ãÄáíç=ÇÉääDçêÖ~åáòò~òáçåÉ ÇÉä=ä~îçêç=éìÄÄäáÅç=ç=éêáî~íçI=åÉä= Ç~íçêÉ=Çá ä~îçêç èì~äÉ=ëçÖÖÉííç=íáíçä~êÉ=ÇÉä=ê~ééçêíç Çá=ä~îçêç=Åçå=áä=ä~îçê~íçêÉ=É=ÅÜÉ=åÉääÛ~ëëÉííç ÇÉääÛçêÖ~åáòò~òáçåÉI=åÉ=Ü~=ä~=êÉëéçåë~Äáäáí¶ áå= èì~åíç= ÉëÉêÅáí~= á= éçíÉêá= ÇÉÅáëáçå~äá= É= Çá ëéÉë~K= ^ääÛáåíÉêåç= ÇÉääÛ~òáÉåÇ~ÒI= áå= èì~åíç= ÅçãJ éäÉëëç=ÇÉää~=ëíêìííìê~=çêÖ~åáòò~í~=Ç~ä=Ç~íçJ êÉ=Çá=ä~îçêç=éìÄÄäáÅç=ç=éêáî~íçI=≠=áÇÉåíáÑáÅ~J í~=áåçäíêÉ=ä~=ÑáÖìê~=ÇÉä= ÇáêáÖÉåíÉ èì~äÉ=ëçÖJ ÖÉííç= ÅÜÉI= áå= = ê~ÖáçåÉ= ÇÉääÉ= = ÅçãéÉíÉåòÉ éêçÑÉëëáçå~äá=~ííì~=äÉ=ÇáêÉííáîÉ=ÇÉä=Ç~íçêÉ=Çá ä~îçêç= çêÖ~åáòò~åÇç= äD~ííáîáí¶= ä~îçê~íáî~= É îáÖáä~åÇç=ëì=Çá=Éëë~X=áä= éêÉéçëíç áåçäíêÉ=≠=áä ëçÖÖÉííç=ÅÜÉI=áå=ê~ÖáçåÉ=ÇÉääÉ=ÅçãéÉíÉåòÉ éêçÑÉëëáçå~äáI= ëçîêáåíÉåÇÉ= ~ää~= ~ííáîáí¶= ä~îçJ ê~íáî~=É=Ö~ê~åíáëÅÉ=äD~ííì~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ÇáêÉííáJ îÉ=êáÅÉîìíÉI=Åçåíêçää~åÇçåÉ=ä~=ÅçêêÉíí~=ÉëÉJ ÅìòáçåÉ= Ç~= é~êíÉ= ÇÉá= ä~îçê~íçêá= ÉÇ= ÉëÉêÅáJ í~åÇç= ìå= Ñìåòáçå~äÉ= éçíÉêÉ= Çá= áåáòá~íáî~X= áä êÉëéçåë~ÄáäÉ= ÇÉä= ëÉêîáòáç= Çá= éêÉîÉåòáçåÉ= É éêçíÉòáçåÉ ≠=áä=ëçÖÖÉííç=áå=éçëëÉëëç=ÇÉääÉ Å~é~Åáí¶= É= Çá= êÉèìáëáíá= éêçÑÉëëáçå~äá= ÉÇ= ≠ ÇÉëáÖå~íç=Ç~ä=Ç~íçêÉ=Çá=ä~îçêç=éÉê=ÅççêÇáJ å~êÉ=áä=ëÉêîáòáç=Çá=éêÉîÉåòáçåÉ=É=éêçíÉòáçåÉ Ç~á=êáëÅÜáX=äÛ~ÇÇÉííç=~ä=ëÉêîáòáç=Çá=éêÉîÉåòáçJ

åÉ=É=éêçíÉòáçåÉ ≠=áä=ëçÖÖÉííç=áå=éçëëÉëëç ÇÉääÉ= = Å~é~Åáí¶= É= ÇÉá= êÉèìáëáíá= éêçÑÉëëáçå~äá ~ÇÉÖì~íá=~Ç=ÉÑÑÉííì~êÉ=ìå=ëÉêîáòáç=Çá=éêÉîÉåJ òáçåÉX= áä= ãÉÇáÅç= ÅçãéÉíÉåíÉI= ãÉÇáÅç= = áå éçëëÉëëç=ÇÉá=íáíçäá=É=ÇÉá=êÉèìáëáíá=Ñçêã~íáîá=É éêçÑÉëëáçå~äá=≠=åçãáå~íç=Ç~ä=Ç~íçêÉ=Çá=ä~îçJ êç=éÉê=ÉÑÑÉííì~êÉ=ä~=ëçêîÉÖäá~åò~=ë~åáí~êá~=É éÉê=íìííá=Öäá=~äíêá=Åçãéáíá=Çá=Åìá=ÇÉÅêÉíçX=áä=ê~éJ éêÉëÉåí~åíÉ=ÇÉá=ä~îçê~íçêá=éÉê=ä~=ëáÅìêÉòò~ ≠ áä= ëçÖÖÉííç= ÉäÉííç= ç= ÇÉëáÖå~íç= éÉê= ê~ééêÉJ ëÉåí~êÉ=á=ä~îçê~íçêá=éÉê=èì~åíç=ÅçåÅÉêåÉ=Öäá ~ëéÉííá=ÇÉää~=ë~äìíÉ=É=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=Çìê~åJ íÉ=áä=ä~îçêçK oáÖì~êÇç=~ä=éêáåÅáéáç=ÅçåíÉåìíç=åÉä=ÇÉÅêÉíç ÇÉää~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉá=êáëÅÜáI=Éëëç=ëá=ÉëíêáåëÉJ Å~=åÉää~=î~äìí~òáçåÉ=ÖäçÄ~äÉ=É=ÇçÅìãÉåí~J í~=Çá=íìííá=á=êáëÅÜá=éÉê=ä~=ë~äìíÉ=É=ëáÅìêÉòò~=ÇÉá ä~îçê~íçêá= éêÉëÉåíá= åÉääD~ãÄáíç= ÇÉääDçêÖ~åáòJ ò~òáçåÉ=áå==Åìá=Éëëá=éêÉëí~åç=ä~=éêçéêá~=~ííáJ îáí¶K mÉêí~åíçI= çäíêÉ= ~= ÅçåëáÇÉê~êÉ= á= éÉêáÅçäáÒI èì~äá= éçíÉåòá~äá= Å~ìëÉ= Çá= Ç~ååçI= á= êáëÅÜáÒ èì~äá=éêçÄ~Äáäáí¶=Çá=ê~ÖÖáìåÖáãÉåíç=ÇÉä=äáîÉäJ äç= éçíÉåòá~äÉ= Çá= Ç~ååç= åÉääÉ= ÅçåÇáòáçåá= Çá áãéáÉÖç=ç=Çá=ÉëéçëáòáçåÉ=~Ç=ìå=ÇÉíÉêãáå~J íç=Ñ~ííçêÉ=ç=~ÖÉåíÉ=çééìêÉ=~ää~=äçêç=ÅçãÄáJ å~òáçåÉI=ëçåç=Ç~=êáëéÉíí~êÉ=ä~=åçêã~==íÉÅJ åáÅ~ÒI=èì~äÉ=ëéÉÅáÑáÅ~=íÉÅåáÅ~I=~ééêçî~í~=É éìÄÄäáÅ~í~= Ç~= ìåDçêÖ~åáòò~òáçåÉ= áåíÉêå~J òáçå~äÉI=Ç~=ìå==çêÖ~åáëãç=ÉìêçéÉç=ç=Ç~=ìå çêÖ~åáëãç==å~òáçå~äÉ=Çá=åçêã~äáòò~òáçåÉI=ä~ Åìá= çëëÉêî~åò~= åçå= ëá~= çÄÄäáÖ~íçêá~I= äÉ äáåÉÉ=ÖìáÇ~Ò=É=äÉ=ÄìçåÉ=éê~ëëáÒI=èì~äá==~ííá Çá=áåÇáêáòòç=É=ÅççêÇáå~ãÉåíç=éÉê=äD~ééäáÅ~J òáçåÉ=ÇÉää~=åçêã~íáî~=áå=ã~íÉêá~=Çá=ë~äìíÉ=É ëáÅìêÉòò~= éêÉÇáëéçëíá= Ç~á= jáåáëíÉêáI= Ç~ääÉ êÉÖáçåáI=Ç~ääDfpmbpi=É=Ç~ääDfk^fiK däá=ëíêìãÉåíá=Çá=~ííì~òáçåÉ=Ççîê~ååç=êáÖì~êJ Ç~êÉ=ä~=Ñçêã~òáçåÉI=äÛáåÑçêã~òáçåÉ=É=äÛ~ÇÇÉJ ëíê~ãÉåíç= ÇÉá= ä~îçê~íçêá= èì~äÉ= éêçÅÉëëç ÉÇìÅ~íáîç= ~ííê~îÉêëç= áä= èì~äÉ= íê~ëÑÉêáêÉ= ~á ä~îçê~íçêá=É=~Öäá=~äíêá=ëçÖÖÉííá=ÇÉä=ëáëíÉã~=Çá éêÉîÉåòáçåÉ= É= éêçíÉòáçåÉ= ~òáÉåÇ~äÉ= ÅçåçJ ëÅÉåòÉ=É=éêçÅÉÇìêÉ=ìíáäá=~ää~=~ÅèìáëáòáçåÉ=Çá ÅçãéÉíÉåòÉ=éÉê=äç=ëîçäÖáãÉåíç=áå=ëáÅìêÉòJ ò~=ÇÉá=ÅçãéáíáK fä=ÇÉÅêÉíç=äÉÖáëä~íáîç=ëá=~ééäáÅ~=~=íìííá=á=ëÉííçJ êá= Çá= ~ííáîáí¶I= éêáî~íá= É= éìÄÄäáÅáI= É= ~= íìííÉ= äÉ íáéçäçÖáÉ= Çá= êáëÅÜáçI= íÉåÉåÇç= Åçåíç= ÇÉääÉ éÉÅìäá~êáí¶=Çá=~äÅìåá=ëÉííçêáI=èì~äá=äÛáëíêìòáçåÉI äÛçêÇáåÉ=éìÄÄäáÅç=É=á=íê~ëéçêíá=~ÉêÉá=É=ã~êáííáJ ãáK fä=ÇÉÅêÉíç=ÅçåíáÉåÉ=éêÉÅáëÉ=Çáëéçëáòáçåá=~ííÉ ~=Åçåíê~ëí~êÉ=áä=ÑÉåçãÉåç=ÇÉä=ä~îçêç=ëçãJ ãÉêëç=É=áêêÉÖçä~êÉK fä= íáíçäç= ffø= ÇÉä= ÇÉÅêÉíç= êáÖì~êÇ~= á= äìçÖÜá= Çá ä~îçêçI=ÇÉíí~åÇç=äÉ=Çáëéçëáòáçåá=ÖÉåÉê~äá=É=á êÉèìáëáíá=Çá=ë~äìíÉ=É=ëáÅìêÉòò~=çäíêÉ=~Öäá=çÄÄäáJ

ÖÜá= ÇÉä= Ç~íçêÉ= Çá= ä~îçêç= êÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~ää~ ëáÅìêÉòò~I= ~ääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ= Çá= åçêãÉ= éÉê äÛ~ÅÅÉëëáÄáäáí¶=Ç~=é~êíÉ=Çá=Çáë~ÄáäáI=ìëÅáíÉ=Çá ÉãÉêÖÉåò~K fä=íáíçäç=fffø=êáÖì~êÇ~=äÛìëç=ÇÉääÉ=~ííêÉòò~íìêÉ=Çá ä~îçêç=É=ÇÉá=Çáëéçëáíáîá=Çá=éêçíÉòáçåÉ=áåÇáîáJ Çì~äÉ=EaéáFK fä=íáíçäç=fsø=ÇÉä=ÇÉÅêÉíç=êáÖì~êÇ~=äÉ=ãáëìêÉ=Ç~ ~Ççíí~êÉ= éÉê= ä~= ë~äìíÉ= É= ä~= ëáÅìêÉòò~= ÇÉá Å~åíáÉêá=íÉãéçê~åÉá=ç=ãçÄáäáK fä= ÅçããáííÉåíÉ= ç= áä= êÉëéçåë~ÄáäÉ= ÇÉá= ä~îçêáI åÉää~= Ñ~ëÉ= Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÇÉääDçéÉê~= ëá ~ííáÉåÉ= ~á= éêáåÅ≤éá= É= ~ääÉ= ãáëìêÉ= ÖÉåÉê~äá= Çá íìíÉä~= É= ëáÅìêÉòò~= íê~ãáíÉ= ä~= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ ÇÉääDÉëÉÅìòáçåÉ= áå= ÅçåÇáòáçåá= Çá= ëáÅìêÉòò~ ÇÉá=ä~îçêá=ç=ÇÉääÉ=Ñ~ëá=Çá=ä~îçêçK ^ääç= ëÅçéç= Çá= îÉêáÑáÅ~êÉ= äÛáÇçåÉáí¶= ÇÉää~LÉ áãéêÉëÉ= áä= ÅçããáííÉåíÉ= ê~ÅÅçÖäáÉ= ä~= ÇçÅìJ ãÉåí~òáçåÉ=ÇÉääÉ=áãéêÉëÉI=Ñê~=Åìá=áä=ÅÉêíáÑáÅ~J íç=Çá=áëÅêáòáçåÉ=~ää~=`~ãÉê~=Çá=ÅçããÉêÅáçI áåÇìëíêá~=É=~êíáÖá~å~íç=É=áä=ÇçÅìãÉåíç=ìåáÅç Çá= êÉÖçä~êáí¶= ÅçåíêáÄìíáî~= EaKrKoK`KFI= ÅçêêÉJ Ç~íç=Ç~=~ìíçÅÉêíáÑáÅ~òáçåÉ=áå=çêÇáåÉ=~ä=éçëJ ëÉëëç=ÇÉÖäá=~äíêá=êÉèìáëáíáK=`ÜáÉÇÉ=áåçäíêÉ=~ääÉ áãéêÉëÉ= ÉëÉÅìíêáÅá= ìå~= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= ÇÉäJ äDçêÖ~åáÅç=ãÉÇáç==~ååìçI=Çáëíáåíç=éÉê=èì~äáJ ÑáÅ~I=ÅçêêÉÇ~í~=Ç~Öäá=ÉëíêÉãá=ÇÉääÉ=ÇÉåìåÅÉ ÇÉá=ä~îçê~íçêá=ÉÑÑÉííì~íÉ==~ääDfëíáíìíç=k~òáçå~äÉ ÇÉää~= mêÉîáÇÉåò~= pçÅá~äÉ= EfkmpFI= ~ääDfëíáíìíç k~òáçå~äÉ= ^ëëáÅìê~òáçåÉ= fåÑçêíìåá= ëìä= i~J îçêç=Efk^fiF=É=~ääÉ=Å~ëëÉ=ÉÇáäáI=åçåÅÜ≠=ìå~ ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ=êÉä~íáî~=~ä=Åçåíê~ííç=ÅçääÉííáîç ëíáéìä~íç= Ç~ääÉ= çêÖ~åáòò~òáçåá= ëáåÇ~Å~äá Åçãé~ê~íáî~ãÉåíÉ= éáª= ê~ééêÉëÉåí~íáîÉI ~ééäáÅ~íç=~á==ä~îçê~íçêá=ÇáéÉåÇÉåíáK= qê~ëãÉííÉ= = ~ääD~ããáåáëíê~òáçåÉ= ÅçãéÉíÉåJ íÉI= = éêáã~= ÇÉääDáåáòáç= ÇÉá= ä~îçêá= çÖÖÉííç= ÇÉä éÉêãÉëëç= Çá= ÅçëíêìáêÉ= ç= ÇÉää~= ÇÉåìåÅá~= Çá


Ä~êáÅÜÉK fä= íáíçäç= fuø= íê~íí~= ÇÉá= êáëÅÜá= éÉê= á= ä~îçê~íçêá Éëéçëíá=~=Åçåí~ííç=Çá==~ÖÉåíá==ÅÜáãáÅá=éêÉJ ëÉåíá=ëìä=äìçÖç=Çá=ä~îçêçI=ëçëí~åòÉ=Å~åÅÉêçJ ÖÉåÉI=èì~äá=äÛ~ãá~åíç=ÉÇ=áå=ÖÉåÉêÉ=äÛÉëéçëáJ òáçåÉ=~=ëçëí~åòÉ=éÉêáÅçäçëÉK fä=íáíçäç=uø=ëá=êáÑÉêáëÅÉ=~ä=êáëÅÜáç=Çá=ÉëéçëáòáçJ åÉ= ~Ç= ~ÖÉåíÉ= ÄáçäçÖáÅç= áåíÉåÇÉåÇç= Åçå= áä íÉêãáåÉ=èì~äëá~ëá=ãáÅêçêÖ~åáëãç=~åÅÜÉ=ëÉ ÖÉåÉíáÅ~ãÉåíÉ=ãçÇáÑáÅ~íçI=Åçäíìê~=ÅÉääìä~êÉ ÉÇ= ÉåÇçé~ê~ëëáí~= ìã~åç= ÅÜÉ= éçíêÉÄÄÉ éêçîçÅ~êÉ=áåÑÉòáçåáI=~ääÉêÖáÉ=ç=áåíçëëáÅ~òáçåáK fä=íáíçäç=uføI=êáÖì~êÇ~=á=êáëÅÜá=Ç~=ÉëéäçëáçåÉI áåíÉåÇÉåÇç= éÉê= ~íãçëÑÉê~= Éëéäçëáî~= ìå~ ãáëÅÉä~=Åçå=äD~êá~I=Çá=ëçëí~åòÉ=áåÑá~ãã~ÄáJ äá=~ääç=ëí~íç=Çá=Ö~ëI=î~éçêáI=åÉÄÄáÉ=ç=éçäîÉêáK fä=íáíçäç=uffø=íê~íí~=ÇÉääÉ=Çáëéçëáòáçåá=áå=ã~íÉJ êá~=éÉå~äÉ=É=Çá=éêçÅÉÇìê~=éÉå~äÉ=ÅçåíÉåìíÉ åÉä= ÇÉÅêÉíç= É= á= ÅêáíÉêá= Çá= ~ééäáÅ~òáçåÉ= ÇÉääÉ ë~åòáçåá= ~= Å~êáÅç= ÇÉá= ëçÖÖÉííá= ÅçëíáíìÉåíá äÛ~ãÄáÉåíÉ=ÇÉä=ä~îçêçK fä=íáíçäç=ufffø=ÇÉÑáåáëÅÉ=äÉ=åçêãÉ=íê~åëáíçêáÉ=É Ñáå~äáK Leggi correlate √=aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=V=LQLOMMU=åK=UN= ^ííì~òáçåÉ=ÇÉääÛ^êíK=N=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=P=~Öçëíç OMMT= = åK= NOPI= áå= ã~íÉêá~= ÇÉää~= íìíÉä~= ÇÉää~ ë~äìíÉ=É=ÇÉää~==ëáÅìêÉòò~=åÉá=äìçÖÜá=Çá=ä~îçêç dKrK=PMLQLMU=åK=NMN= √=iÉÖÖÉ=ÇÉääç=pí~íç=PLULOMMTI=åK=NOP jáëìêÉ=áå=íÉã~=Çá=íìíÉä~=ÇÉää~=ë~äìíÉ=É=ÇÉää~ ëáÅìêÉòò~=ëìä=ä~îçêç=É=ÇÉäÉÖ~=~ä=dçîÉêåç=éÉê áä= êá~ëëÉííç= É= ä~= êáÑçêã~= ÇÉää~= åçêã~íáî~= áå ã~íÉêá~ dKrK=NMLULMT=åK=NUR √=aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=NVLVLNVVQI=åK=SOS ^ííì~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ÇáêÉííáîÉ= UVLPVNL`bbI UVLSRQL`bbI= UVLSRVL`bbI= VMLOSVL`bbI VMLOTML`bbI= VMLPVQL`bbI= VMLSTVL`bbI êáÖì~êÇ~åíá=áä=ãáÖäáçê~ãÉåíç=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=É ÇÉää~=ë~äìíÉ=ÇÉá=ä~îçê~íçêá=Çìê~åíÉ=áä=ä~îçêç dKrK=OSLVLVS=pìééäK=lêÇK=åK=NQN √=aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=NQLULNVVS=åK=QVQ ^ííì~òáçåÉ=ÇÉää~=ÇáêÉííáî~=VOLRTL`bb=ÅçåÅÉêJ åÉåíÉ=äÉ=éêÉëÅêáòáçåá=ãáåáãÉ=Çá=ëáÅìêÉòò~=É=Çá ë~äìíÉ= Ç~= ~ííì~êÉ= åÉá= Å~åíáÉêá= íÉãéçê~åÉá ãçÄáäá dKrK=OSLVLNVVS=åK=NRS Bibliografia sull’argomento √= ^åíçåáçííá= jKI= dìáÇ~= ~ää~= î~äìí~òáçåÉ= ÇÉá êáëÅÜá= áå= ÉÇáäáòá~= ëÉÅçåÇç= áä= åìçîç= íKìK= ëìää~ ëáÅìêÉòò~I= j~ÖÖáçäáI= p~åí~êÅ~åÖÉäç= Çá

oçã~Öå~I=OMMUX √=j~ëÅáçÅÅÜá=mKI=iÉ=_çÑÑÉ=`KI=i~=åìçî~=ëáÅìJ êÉòò~= ëìä= ä~îçêçK= `çããÉåíç= ~ä= aKiÖë UNLOMMU=ëìää~=íìíÉä~=ÇÉää~=ë~äìíÉ=É=ÇÉää~=ëáÅìJ êÉòò~= åÉá= äìçÖÜá= Çá= ä~îçêç= Åçå= áä= Ñçêãìä~êáç ÇÉÖäá=~ÇÉãéáãÉåíá=êáÅÜáÉëíá=Ç~á=åìçîá=çÄÄäáÖÜá Çá=äÉÖÖÉI=fä=ëçäÉ=OQ=lêÉ=J=máêçä~I=jáä~åçI=OMMUX= √=mÉääáÅÅá~=iKI=kìçîç=íÉëíç=ìåáÅç=Çá=ëáÅìêÉòò~ ëìä= ä~îçêçK= `çë~= Å~ãÄá~= Ççéç= áä= aKäÖëK= åK UNLOMMUK= `çããÉåíç= ~ääÉ= Çáëéçëáòçåá= åçêJ ã~íáîÉK= ^ëéÉííá= ë~åòáçå~íçêáK= oáÑÉêáãÉåíá äÉÖáëä~íáîáK= q~ÄÉääÉ= êáÉéáäçÖ~íáîÉ= ëì= ÅÇJêçãW aKiÖëK=V=~éêáäÉ=OMMUI=åK=UN=J=iÉÖÖÉ=P=~ÖçJ ëíçI= j~ÖÖáçäáI= p~åí~êÅ~åÖÉäç= Çá= oçã~Öå~I OMMUK Siti internet di consultazione ïïïKÖ~òòÉíí~ìÑÑáÅá~äÉKáí ïïïKáäëçäÉOQçêÉKÅçã ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí ïïïKëáÅìêÉòò~íÉëíçìåáÅçKáí ïïïKä~îçêçKÖçîKáí ïïïKÉÇáäéçêí~äÉKÅçã

49 molcbppflkb=STRUMENTI

áåáòáç= ~ííáîáí¶I= áä= åçãáå~íáîç= ÇÉääÉ= áãéêÉëÉ ÉëÉÅìíêáÅá= ÇÉá= ä~îçêá= ìåáí~ãÉåíÉ= ~ää~= ÇçÅìJ ãÉåí~òáçåÉK fä=ÅççêÇáå~íçêÉ=éÉê=ä~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=êÉÇáÖÉ=áä éá~åç= Çá= ëáÅìêÉòò~= É= Çá= ÅççêÇáå~ãÉåíç= É éêÉÇáëéçåÉ= ìå= Ñ~ëÅáÅçäç= ÅçåíÉåÉåíÉ= äÉ áåÑçêã~òáçåá= ìíáäá= ~á= Ñáåá= ÇÉää~= éêÉîÉåòáçåÉ= É ÇÉää~=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉá=êáëÅÜá=Åìá=ëçåç=Éëéçëíá á=ä~îçê~íçêáK aìê~åíÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääDçéÉê~I=áä=ÅççêJ Çáå~íçêÉ= éÉê= äDÉëÉÅìòáçåÉ= ÇÉá= ä~îçêá= Ü~= áä Åçãéáíç= Çá= îÉêáÑáÅ~êÉ= äD~ééäáÅ~òáçåÉI= Ç~ é~êíÉ=ÇÉääÉ=áãéêÉëÉ=ÉëÉÅìíêáÅá=É=ÇÉá=ä~îçê~J íçêá=~ìíçåçãáI=ÇÉääÉ==Çáëéçëáòáçåá=äçêç=éÉêíáJ åÉåíá=ÅçåíÉåìíÉ=åÉä=éá~åç=Çá=ëáÅìêÉòò~=É==Çá ÅççêÇáå~ãÉåíçK f=êÉèìáëáíá=éêçÑÉëëáçå~äá=ÇÉä=ÅççêÇáå~íçêÉ=éÉê ä~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=É=áä=ÅççêÇáå~íçêÉ=éÉê=äDÉëÉJ ÅìòáçåÉ= = ÇÉá= ä~îçêá= ëçåç= íáíçäç= Çá= ä~ìêÉ~= ç Çáéäçã~= ëéÉÅá~äáëíáÅç= ÉÇ= ~ííÉëí~íç= Çá= ÑêÉJ èìÉåò~I= Åçå= îÉêáÑáÅ~= ÇÉääD~ééêÉåÇáãÉåíç Ñáå~äÉI=~Ç=ìåç=ëéÉÅáÑáÅç=Åçêëç=áå=ã~íÉêá~=Çá ëáÅìêÉòò~=çêÖ~åáòò~íç=Ç~ääÉ=êÉÖáçåá=çI=áå=îá~ ~äíÉêå~íáî~I= Ç~ääDfpmbpiI= Ç~ääDfk^fiI= Ç~ääDfëJ íáíìíç= áí~äá~åç= Çá= ãÉÇáÅáå~= ëçÅá~äÉI= Ç~á êáëéÉííáîá==çêÇáåá=ç=ÅçääÉÖá=éêçÑÉëëáçå~äáI=Ç~ääÉ ìåáîÉêëáí¶I= Ç~ääÉ= ~ëëçÅá~òáçåá= ëáåÇ~Å~äá= ÇÉá Ç~íçêá=Çá=ä~îçêç=É=ÇÉá=ä~îçê~íçêá=ç=Ç~Öäá=çêÖ~J åáëãá= é~êáíÉíáÅá= áëíáíìáíá= åÉä= ëÉííçêÉ= ÇÉääDÉÇáäáJ òá~K fä=íáíçäç=sø=êáÖì~êÇ~=ä~=ëÉÖå~äÉíáÅ~=Çá=ëáÅìêÉòJ ò~= É= Çá= ë~äìíÉ= ëìä= äìçÖç= Çá= ä~îçêçI= ÅÜÉ= ëá ÉëéêáãÉ= Åçå= äÛìíáäáòòç= Çá= ëÉÖå~äá= Çá= ÇáîáÉíçI ~îîÉêíáãÉåíçI=éêÉëÅêáòáçåÉ=É=ëçÅÅçêëçK fä= éá~åç= Çá= ëáÅìêÉòò~= ÇÉîÉ= ÅçåíÉåÉêÉ= áå éêáãç=äìçÖç=äÉ=Çáëéçëáòáçåá=êÉä~íáîÉ=~ääÛçêÖ~J åáòò~òáçåÉ=ÇÉääç=ëé~òáç=~ÇáÄáíç=~=Å~åíáÉêÉ=É ~ääÉ=çéÉêÉ=éêçîîáëáçå~äá=èì~äá=ä~=ÅçëíêìòáçåÉ ÇÉá= éçåíÉÖÖá= É= á= é~êíáÅçä~êá= êÉèìáëáíá= ÇÉÖäá ëíÉëëá=É=äÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá=ÉëÉÅìòáçåÉ=Çá=~êã~J íìêÉ=Çá=çÖåá=ÖÉåÉêÉK= fä= íáíçäç= sfø= ≠= êÉä~íáîç= ~ää~= ãçîáãÉåí~òáçåÉ ã~åì~äÉ=ÇÉá=Å~êáÅÜá=~ä=ÑáåÉ=Çá=éêÉîÉåáêÉ=êáëÅÜá Çá= é~íçäçÖáÉ= Ç~= ëçîê~ÅÅ~êáÅç= ÄáçãÉÅÅ~åáJ ÅçI=áå=é~êíáÅçä~êÉ=ÇÉää~=òçå~=ÇçêëçJäçãÄ~êÉK fä= íáíçäç= sffø= ≠= êÉä~íáîç= ~ääÉ= ~ííáîáí¶= ä~îçê~íáîÉ ÅÜÉ=Åçãéçêí~åç=äDìëç=Çá=~ííêÉòò~íìêÉ=ãìåáJ íÉ=Çá=îáÇÉçíÉêãáå~äá=Åçå=êÉä~íáîá=êáëÅÜá=éÉê=ä~ îáëí~= É= éÉê= Öäá= çÅÅÜá= É= éêçÄäÉãá= äÉÖ~íá= ~ää~ éçëíìê~=ÉÇ=~ääD~ÑÑ~íáÅ~ãÉåíç=ÑáëáÅç=ç=ãÉåí~J äÉI= çäíêÉ= ~ääÉ= ÅçåÇáòáçåá= ÉêÖçåçãáÅÜÉ= É= Çá áÖáÉåÉ=~ãÄáÉåí~äÉK fä= íáíçäç= sfffø= ~ÑÑêçåí~= á= êáëÅÜá= éÉê= á= ä~îçê~íçíá ÅçååÉëëá=~Ç=~ÖÉåíá=ÑáëáÅá=áåíÉåÇÉåÇç=åÉä=íÉêJ ãáåÉ=áä=êìãçêÉI=Öäá=ìäíê~ëìçåáI=Öäá=áåÑê~ëìçåáI äÉ= îáÄê~òáçåá= ãÉÅÅ~åáÅÜÉI= á= Å~ãéá= ÉäÉííêçJ ã~ÖåÉíáÅáI= äÉ= ê~Çá~òáçåá= = çííáÅÜÉI= Çá= çêáÖáåÉ ~êíáÑáÅá~äÉI=áä=ãáÅêçÅäáã~=É=äÉ=~íãçëÑÉêÉ=áéÉêJ


^=Åìê~=Çá=`~êäç=i~åò~=E`çããáëëáçåÉ=q~êáÑÑÉ=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçF

Variazione Indice Istat per l’adeguamento dei compensi 1) Tariffa Urbanistica. Circolare Minist. n° 6679 1.12.1969

Base dell'indice - novembre 1969:100

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Luglio

2005

1560 1555,86 1560,88 1563,39 1568,42 1590 1589,76 1593,53 1596,04 1599,81 1620 1613,62 1617,39 1619,9 1622,41 1660 1670 1660,08 1663,85 1672,64 1676,41

2006 2007 2008

50

Maggio

Giugno

1570 1570.93 1573,44 1577,21 1600 1604,83 1606,09 1609,85 1630 1627,44 1631,2 1634,97 1680 1685,2

Agosto

Settembre Ottobre

1580 1579,72 1580,97 1583,48 1610 1600 1612,37 1612,37 1609,85 1640 1637,48 1637,48 1642,5

Novembre Dicembre

1583,48 1586 1610 1611,11 1612,37 1650 1648,78 1655,06

2) Tariffa stati di consistenza (in vigore dal dicembre 1982) anno 1982: base 100 Anno

2006 2007

INDICI E TASSI

Aprile

2008

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

274,72

275,37

275,81

277,33

277,54

278,19

278,63

278,63

278,19

278,41

278,63

278,85

279,5

279,93

276,46 280 280,36

281,88

282,53

282,97

282,97

283,84

284,92

286,01

286,87

287,53

289,04

289,7

281,23 290 291,21

n.b. I valori da applicare sono quelli in neretto nella parte superiore delle celle

3) Legge 10/91 (Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1995: base 100

giugno 1996: 104,2

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

121,49 123,32 126,87

122,26 123,99 128,11

122,64 124,37 128,79

122,74 124,66

123,03 124,95

123,22 125,14

123,22 125,14

123,12 126,00

121,78 123,60 127,15

121,97 123,80 127,83

4) Legge 10/91 (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) anno 2000: base 100 5) Pratiche catastali (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

123,03 125,52

123,22 126,48

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

111,64 113,31 116,57

112,34 113,93 117,72

112,69 114,28 118,34

112,78 114,55

113,05 114,81

113,22 114,99

113,22 114,99

113,13 115,78

112,08 113,75 117,46

6) Collaudi statici (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

anno 1999: base 100

Anno 2006 2007 2008

113,05 115,34

113,22 116,22

gennaio 1999: 108,2

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

117 118,76 122,18

117,74 119,40 123,38

118,11 119,77 124,02

118,2 120,05

118,48 120,33

118,66 120,51

118,66 120,51

118,57 121,34

117,28 119,03 122,45

117,46 119,22 123,10

7) Tariffa Antincendio (Tariffa Ordine Architetti Milano) Indice da applicare per l’anno 2001 103,07

2002 105,42

anno 2001: base 100

2003 108,23

2004 110,40

2005 112,12

2001 117,39

2002 120,07

2003 123,27

8) Tariffa Dlgs 626/94 (Tariffa CNA) Indice da applicare per l’anno 1999 111,52

2000 113,89

118,48 120,88

2006 114,57

2004 125,74

118,66 121,81

gennaio 2001: 110,5

2007 2008 116,28 119,63

anno 1995: base 100

novembre 1995: 110,6 2005 127,70

2006 130,48

2007 2008 132,44 136,26

9) Tariffa pratiche catastali

(Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1997: base 100

febbraio 1997: 105,2

Indice da applicare per l’anno 1999 103,04

2000 105,51

2004 116,34

2007 122,43

2001 108,65

2002 111,12

2003 113,87

2005 118,15

2006 120,62

2.178 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_ÉêÖ~ãçX= 2.202

áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_êÉëÅá~X

1.602 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`çãçX=

662 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`êÉãçå~X= 879 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=iÉÅÅçX= 378 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=içÇáW=

dicembre 2000: 113,4

Anno

111,9 113,58 116,84

La rivista AL, fondata nel 1970, oggi raggiunge mensilmente tutti i 25.386 architetti iscritti ai 12 Ordini degli Architetti PPC della Lombardia:

2008 125,95

Tariffa P.P.AK (si tralascia questo indice in quanto non più applicato)

652 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=j~åíçî~X=

11.300 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçX= 2.290 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jçåò~= É=ÇÉää~=_êá~åò~X

813 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=m~îá~X= 343 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=pçåÇêáçX= 2.087 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=s~êÉëÉK= Ricevono inoltre la rivista:

90 lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm` ÇÛfí~äá~X

Interessi per ritardato pagamento

Con riferimento all'art. 9 della Tariffa professionale legge 2.03.49 n° 143, ripubblichiamo l'elenco, relativo agli ultimi anni, dei Provvedimenti della Banca d'Italia che fissano i tassi ufficiali di sconto annuali per i singoli periodi ai quali devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato articolo 9 della Tariffa. Dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea.

Provv. della B.C.E. (3.8.2006) dal 9.8.2006 Provv. della B.C.E. (5.10.2006) dal 11.10.2006 Provv. della B.C.E. (7.12.2006) dal 13.12.2006 Provv. della B.C.E. (8.03.2007) dal 14.3.2007 Provv. della B.C.E. (6.6.2007) dal 13.6.2007

3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%

1.555 ^ããáåáëíê~òáçåá=Åçãìå~äá= äçãÄ~êÇÉX

^ëëÉëëçê~íá=~ä=qÉêêáíçêáç=ÇÉääÉ mêçîáåÅÉ=äçãÄ~êÇÉ É=rÑÑáÅá=íÉÅåáÅá=ÇÉää~=oÉÖáçåÉ içãÄ~êÇá~X

Con riferimento all'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblichiamo i Provvedimenti del Ministro dell’Economia che fissano il “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali” al quale devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato Decreto.

cÉÇÉê~òáçåá=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá= É=lêÇáåá=ÇÉÖäá=áåÖÉÖåÉêáX=

Comunicato (G.U. 28.7.2005 n° 174)

_áÄäáçíÉÅÜÉ=É=äáÄêÉêáÉ=ëéÉÅá~äáòò~íÉX

dal 1.7.2005 al 31.12.2005

2,05% +7

9,05%

dal 1.1.2006 al 30.6.2006

2,25% +7

9,25%

dal 1.7.2006 al 31.12.2006

2,83% +7

9,83%

dal 1.1.2007 al 30.6.2007

3,58% +7

10,58%

dal 1.7.2007 al 31.12.2007

4,07% +7

11,07%

Comunicato (G.U. 13.1.2006 n° 10)

Comunicato (G.U. 10.7.2006 n° 158) Comunicato (G.U. 5.2.2007 n° 29)

Comunicato (G.U. 30.7.2007 n° 175)

per valori precedenti consultare il sito internet del proprio Ordine.

Comunicato (G.U. 11.2.2008 n° 35) dal 1.1.2008 al 30.6.2008

4,20% +7

11,20%

mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~W Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1996 che si pubblica ai sensi dell’Art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani Åçåëìäí~êÉ=áä=ëáíç=áåíÉêåÉí=ÇÉääÛlêÇáåÉ=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=Çá=jáä~åçK Applicazione Legge 415/98 ^Öäá=ÉÑÑÉííá=ÇÉääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=QNRLVU=ëá=ëÉÖå~ä~=ÅÜÉ=áä=î~äçJ êÉ=~ííì~äÉ=Çá=OMMKMMM=bìêç=ÅçêêáëéçåÇÉ=~=iáíK=PVQKQSSKQMMK

nìçíáÇá~åá=å~òáçå~äá= É=oÉÇ~òáçåá=Çá=êáîáëíÉ=ÇÉÖäá=lêÇáåá ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=å~òáçå~äáX= råáîÉêëáí¶X= fëíáíìòáçåá=ãìëÉ~äáX oáîáëíÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÉÇ=bÇáíçêáK

AL 7, 2008  

Architetture per bambini

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you