Page 1


AL Mensile di informazione degli Architetti Lombardi

aáêÉííçêÉ Maurizio Carones `çãáí~íç=ÉÇáíçêá~äÉ Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. oÉÇ~òáçåÉ Igor Maglica EÅ~éçêÉÇ~ííçêÉF Irina CasaliI=Martina Landsberger, Fabiana Pedalino aáêÉòáçåÉ=É=oÉÇ~òáçåÉ îá~=pçäÑÉêáåçI=NV=J=OMNON=jáä~åç íÉäK=MOOVMMONSR=J=Ñ~ñ=MOSPSNUVMP ÉJã~áä=oÉÇ~òáçåÉW=êÉÇ~òáçåÉ]Åçåëìäí~J~äKáí mêçÖÉííç=Öê~ÑáÅç Gregorietti Associati fãé~Öáå~òáçåÉ Matbuk `çåÅÉëëáçå~êá~=éÉê=ä~=éìÄÄäáÅáí¶= ëÉêîáÅÉ=ÉÇáíçêá~äÉ Action Group srl sá~=içåÇçåáç=OO=Ó=OMNRQ=jáä~åç qÉäK=HPV=MOKPQKRPKUPPU= c~ñ=HPV=MOKPQKVPKTSVN ïïïK~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã= áåÑç]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã `ççêÇáå~ãÉåíç=éìÄÄäáÅáí¶ Riccardo Fiorina êÑáçêáå~]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã mìÄÄäáÅáí¶ Francesco Benaglia, Leonardo Cereda pí~ãé~ Arti Grafiche G. Vertemati Srl sá~=_ÉêÖ~ãç=O=J=OMMRV=sáãÉêÅ~íÉ=EjfF

oáîáëí~=ãÉåëáäÉW=mçëíÉ=áí~äá~åÉ=pé~=Ó=péÉÇáòáçåÉ= áå=~KéK=Ó=aKiK=PRPLOMMP=EÅçåîK=áå=iK=OTLMOLOMMQ=åK=QSF= ^êíK=NI=Åçãã~=NI=a`_=jáä~åç ^ìíçêáòò~òáçåÉ=qêáÄìå~äÉ=åK=OT=ÇÉä=OMKNKNVTN aáëíêáÄìòáçåÉ=~=äáîÉääç=å~òáçå~äÉ i~=êáîáëí~=îáÉåÉ=ëéÉÇáí~=Öê~íìáí~ãÉåíÉ ~=íìííá=Öäá=~êÅÜáíÉííá=áëÅêáííá=~Öäá=^äÄá=ÇÉää~=içãÄ~êÇá~ ÅÜÉ=~ÇÉêáëÅçåç=~ää~=`çåëìäí~ qáê~íìê~W=PSNSM=ÅçéáÉ= få=Ä~ëÉ=~ää~=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=éçëí~äÉ=ÇÉä=åìãÉêç=Çá=ã~ÖÖáç=OMMU ëçåç=ëí~íÉ=éçëí~äáòò~íÉ=OSVPN=ÅçéáÉ=áå=fí~äá~K

EDITORIALE

4

FORUM `çäçêÉ=É=éêçÖÉííç áåíÉêîÉåíá=Çá=j~åäáç=_êìë~íáåI=dá~åÅ~êäç====== `çåëçååáI dáìäáç=_Éêí~Öå~=É=^äÇç=_çííçäá

10

`êçãçåçîÉää~=Çá=gçêêáí=qçêåèìáëí

12 13 14 16 17 19 20 22 23 25 26

FORUM ORDINI _ÉêÖ~ãç _êÉëÅá~ `çãç `êÉãçå~ iÉÅÅç içÇá j~åíçî~ jáä~åç m~îá~ pçåÇêáç s~êÉëÉ

28 32 34 38 40

OSSERVATORIO ^êÖçãÉåíá oáäÉííìêÉ `çåÅçêëá iáÄêá jçëíêÉ=

42 44 46 48

PROFESSIONE iÉÖáëä~òáçåÉ kçêã~íáîÉ=É=íÉÅåáÅÜÉ lêÖ~åáòò~òáçåÉ=éêçÑÉëëáçå~äÉ píêìãÉåíá

50 51

INFORMAZIONE a~Öäá=lêÇáåá a~ää~=oÉÖáçåÉ

52

INDICI E TASSI

^ÄÄçå~ãÉåíç=~ååì~äÉ Eî~äáÇç=ëçäç=éÉê=Öäá=áëÅêáííá=~Öäá=lêÇáåá=içãÄ~êÇá=€ PIMMF få=ÅçéÉêíáå~W=gÉ~å=kçìîÉäI=ä~=íçêêÉ=^ÖÄ~ê=~=_~êÅÉääçå~=Epé~Öå~FK däá=~êíáÅçäá=éìÄÄäáÅ~íá=Éëéêáãçåç=ëçäç=äÛçéáåáçåÉ=ÇÉääÛ~ìíçêÉ É=åçå=áãéÉÖå~åç=ä~=`çåëìäí~=oÉÖáçå~äÉ=içãÄ~êÇ~ ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=å¨=ä~=oÉÇ~òáçåÉ=Çá=^i `Üáìëç=áå=êÉÇ~òáçåÉW=V=ÖáìÖåç=OMMU

6 dfrdkl=2008

aáêÉííçêÉ=oÉëéçåë~ÄáäÉ Ferruccio Favaron

3


Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C., tel. 02 29002174 www.consultalombardia.archiworld.it pÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]Åçåëìäí~J~äKáí mêÉëáÇÉåíÉW cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåX=m~ëí=mêÉëáÇÉåíW=dáìëÉééÉ=oçëëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW=dáçêÖáç=qçÖåçåI=m~çäç sÉåíìê~X pÉÖêÉí~êáçW pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX=qÉëçêáÉêÉW bãáäá~åç=^ãÄêçÖáç=`~ãé~êáX=`çåëáÖäáÉêáW ^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáI píÉÑ~åç=`~ëíáÖäáçåáI=^åÖÉäç=jçåíáI=_á~åÅ~äáë~=pÉãçäáI=dáìëÉééÉ=pÖê∂I=a~åáÉä~=sçäéá Ordine di Bergamo, tel. 035 219705 ïïïKÄÖK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW=^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW m~çä~=cêáÖÉåáI=^åÖÉäç=j~ãÄêÉííáX=pÉÖêÉí~êáçW bäÉå~=wçééÉííáX qÉëçêáÉêÉW dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãçX=`çåëáÖäáÉêáW ^åå~=dáìäá~=_~ê~ííáI=^åÇêÉ~=_ÉääçÅÅÜáçI=j~ííÉç=`~äîáI=píÉÑ~åç `êÉã~ëÅÜáI=sáííçêáç=d~åÇçäÑáI=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåáI=cê~åÅÉëÅ~=oçëëáI=j~êáç=p~äîÉííáI=pìë~åå~=pÉêî~ääáI `~êçäáå~=qÉêåìääç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Brescia, tel. 030 3751883 ïïïKÄëK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW=m~çäç=sÉåíìê~X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW oçÄÉêíç=k~ääáX=pÉÖêÉí~êáçW dá~åÑê~åÅç=`~ã~ÇáåáX=qÉëçêáÉêÉW iìáÖá pÅ~åòáX=`çåëáÖäáÉêáW=píÉÑ~åá~=^ååçî~òòáI=rãÄÉêíç=_~ê~ííçI=cê~åÅç=`ÉêìÇÉääáI=i~ìê~=a~ä¨I=^åíçåáç=bêÅìäá~åáI m~çä~=c~êçåáI=cê~åÅç=j~ÑÑÉáëI=açå~íÉää~=m~íÉêäáåáI=páäîá~=mÉÇÉêÖå~Ö~I=båòç=oÉåçåI=oçÄÉêíç=p~äÉêá=EqÉêãáåÉ ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Como, tel. 031 269800 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáÅçãçKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáÅçãçKáí= mêÉëáÇÉåíÉW ^åÖÉäç=jçåíáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW `Üá~ê~=oçëí~ÖåçX=pÉÖêÉí~êáçW j~êÖÜÉêáí~=jçàçäáX=qÉëçêáÉêÉW j~êÅç=_~äò~êçííáX `çåëáÖäáÉêáW=^åÖÉäç=^îÉÇ~åçI=^åíçåáç=_Éäíê~ãÉI=^äÉëë~åÇêç=`~ééÉääÉííáI=i~ìê~=`~ééÉääÉííáI båêáÅç=k~î~I=jáÅÜÉäÉ=máÉêé~çäáI=^åÇêÉ~=mçòòá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKPKOMNMF Ordine di Cremona, tel. 0372 535422 ïïïK~êÅÜáíÉííáÅêKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]~êÅÜáíÉííáÅêKáí= mêÉëáÇÉåíÉW bãáäá~åç=^ãÄêçÖáç=`~ãé~êáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dá~å=m~çäç=pÅ~ê~ííáX pÉÖêÉí~êáçW cÉÇÉêáÅ~ c~éé~åáX=qÉëçêáÉêÉW iìáÖá=c~ÄÄêáX=`çåëáÖäáÉêáW iìáÖá=^Ö~òòáI=dáìëÉééÉ=`çíáI=a~îáÇÉ=`êÉãçåÉëáI=^åíçåáç=i~åòáI cáçêÉåòç=içÇáI=c~Äáç=oçëëáI=m~çä~=p~ã~ååá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Lecco, tel. 0341 287130 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅçKáí= mêÉëáÇÉåò~I=ëÉÖêÉíÉêá~=É=áåÑçêã~òáçåáW çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅç]íáåKáí= mêÉëáÇÉåíÉW cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW=j~ëëáãç=aÉääÛlêçI=bäáç=j~ìêáX=pÉÖêÉí~êáçW=j~êÅç=mçÖäá~åáX qÉëçêáÉêÉW=sáåÅÉåòç=péêÉ~ÑáÅçX=`çåëáÖäáÉêáW fäÉ~å~=_ÉåÉÖá~ãçI=cÉêå~åÇç=a≠=cäìãÉêáI=j~ëëáãç=j~òòçäÉåáI bäÉå~=qçÇÉëÅÜáåáI=aáÉÖç=qçäìòòçI=^äÉëë~åÇê~=s~äëÉÅÅÜá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Lodi, tel. 0371 430643 ïïïKäçK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW sáåÅÉåòç=mìÖäáÉääáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáìëÉééÉ=oçëëáX=pÉÖêÉí~êáçW m~çäç=`~ãÉê~X=qÉëçêáÉêÉW `Éë~êÉ=pÉåò~ä~êáX=`çåëáÖäáÉêáW p~ãìÉäÉ=^êêáÖÜáI=bêãáåáç=^åíçåáç=jìòòáI=j~ëëáãç=m~îÉëáI=c~ÄêÉíí~ p~ãã~êíáåçI=cÉêÇáå~åÇç=s~åÉääá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF= Ordine di Mantova, tel. 0376 328087 ïïïKãåK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX=pÉÖêÉí~êáçW båêáÅç=oçëëáåáX=qÉëçêáÉêÉW=j~åìÉä~=kçîÉääáåáX=`çåëáÖäáÉêáW i~ê~ d~åÇçäÑáI=`êáëíá~åç=dìÉêåáÉêáI=cáäáééç=j~åíçî~åáI=dáìëÉééÉ=jÉåÉëí∂I=p~åÇêç=má~ÅÉåíáåáI=^äÄÉêí~=píÉî~åçåáI iìÅ~=oáå~äÇáI==dê~òáÉää~=qêáééáåá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Milano, tel. 02 625341 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= mêÉëáÇÉåò~W ÅçåëáÖäáç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí= mêÉëáÇÉåíÉW a~åáÉä~=sçäéáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW j~êÅç=båÖÉäI=páäî~åç=qáåíçêáX=pÉÖêÉí~êáçW s~äÉêá~=_çííÉääáX=qÉëçêáÉêÉW ^åå~äáë~=pÅ~åÇêçÖäáçX=`çåëáÖäáÉêáW cÉÇÉêáÅç=^ÅìíçI=^åíçåáç=_çêÖÜáI=j~ìêáòáç=`~êçåÉëI=^Ç~äÄÉêíç=aÉä=_çI ^äÉëë~åÇê~=jÉëëçêáI=bãáäáç=máòòáI=cê~åÅç=o~ÖÖáI=^äÄÉêíç=pÅ~êòÉää~I=dáçî~ååá=bÇç~êÇç=w~å~ÄçåáI=^åíçåáç w~åìëç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=PKNOKOMMVF Ordine di Monza e della Brianza, tel. 039 2307447 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí= pÉÖêÉíÉêá~W=ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí= mêÉëáÇÉåíÉW _á~åÅ~äáë~=pÉãçäáX=pÉÖêÉí~êáçW máÉíêç=dáçî~ååá=`áÅ~êÇáX qÉëçêáÉêÉW m~çäç=s~ÖÜáX=sáÅÉ=pÉÖêÉí~êáçW dáçî~åå~=mÉêÉÖçX=sáÅÉ=qÉëçêáÉêÉW cÉÇÉêáÅç=mÉää~X=`çåëáÖäáÉêáW i~ìê~=`çêíáåçîáëI=j~êÅÉää~=`çî~I=^åÖÉäç aìÖå~åáI=bòáç=cçÇêáI=`ä~ê~=j~äçëáçI=j~êá~=oçë~=jÉê~íáI=c~Äáçä~=jçäíÉåáI=oçÄÉêí~=läíçäáåáI=cê~åÅÉëÅç=oÉÇ~ÉääáI cê~åÅÉëÅç=oÉéáëÜíá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NKOKOMNMF Ordine di Pavia, tel. 0382 27287 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáé~îá~Káí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW j~êÅç=_çëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW içêÉåòç=^ÖåÉëX=pÉÖêÉí~êáçW m~çäç=j~êÅÜÉëáX= qÉëçêáÉêÉW ^äÇç=içêáåáX=`çåëáÖäáÉêáW ^åå~=_êáòòáI=c~Äá~åç=`çåíáI=j~êá~=`êáëíáå~=aê~ÖçåáI=j~ìê~=iÉåíáI=dá~å iìÅ~=mÉêáåçííçI=dáçêÖáç=qçÖåçåI=^äÄÉêíç=sÉêÅÉëá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Sondrio, tel. 0342 514864 ïïïKëçK~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí= mêÉëáÇÉåíÉW dáìëÉééÉ=pÖê∂X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáçî~ååá=s~åçáX=pÉÖêÉí~êáçW ^ìêÉäáç=s~äÉåíáX=qÉëçêáÉêÉW `ä~ìÇáç _çí~ÅÅÜáX=`çåëáÖäáÉêáW dá~ãéáÉêç=c~ëÅÉåÇáåáI=dáìëÉééÉ=d~äáãÄÉêíáI=j~êÅç=dÜáäçííáI=båêáÅç=pÅ~ê~ãÉääáåáI=i~ìê~ qêáîÉää~=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMV Ordine di Varese, tel. 0332 812601 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáî~êÉëÉKáí mêÉëáÇÉåò~W éêÉëáÇÉåíÉKî~êÉëÉ]~ïåKáí pÉÖêÉíÉêá~W áåÑçî~êÉëÉ]~ïåKáí mêÉëáÇÉåíÉW= oáÅÅ~êÇç=m~é~X= pÉÖêÉí~êáçW i~ìê~=dá~åÉííáX= qÉëçêáÉêÉW máÉíêç=jáåçäáX= `çåëáÖäáÉêáW iìÅ~=_Éêí~ÖåçåI j~êá~=`Üá~ê~=_á~åÅÜáI=^åíçåáç=_áëíçäÉííáI=bã~åìÉäÉ=_ê~òòÉääáI=`ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåáI=píÉÑ~åç=`~ëíáÖäáçåáI=^äÄÉêíç aÛbäá~I= lê~òáç= `~î~ääçI= dáçî~ååá= _~ííáëí~= d~ää~òòáI= j~ííÉç= p~ÅÅÜÉííáI= dáìëÉééÉ= péÉêçåáI= ^Çêá~åç= sÉêçåÉëá EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF


fååçî~òáçåÉ=åÉää~=Åçåíáåìáí¶ÒI=É=åçå=éçíêÉÄÄÉ=ÉëëÉêÉ=ÅÜÉ=Åçë±I=éÉê=éêçëÉÖìáêÉ=åÉääÛ~òáçåÉ=ÅÜÉ=ä~=`çåëìäí~=Ü~ ëîçäíç=áå=èìÉëíá=ìäíáãá=~ååáI=áå=ëáåÉêÖá~=Åçå=á=ÇçÇáÅá=lêÇáåá=éêçîáåÅá~äá=É=äÉ=~äíêÉ=ÅçåëìäíÉ=äçãÄ~êÇÉI=fåÖÉÖåÉêáI dÉçãÉíêá=É=mÉêáíáK= fä=éêçÖê~ãã~=ÅÜÉ=áå=çÅÅ~ëáçåÉ=ÇÉä=êáååçîç=ÇÉääÉ=Å~êáÅÜÉ=ÇÉä=`çåëáÖäáç=ÇáêÉííáîç=Ü~=ÅçåëÉåíáíç=äÛ~ÅÅä~ã~òáçåÉ=ÇÉá åìçîá=ÇáêáÖÉåíáI=ëá=Ä~ë~=ÉëëÉåòá~äãÉåíÉ=ëìääÉ=ëÉÖìÉåíá=äáåÉÉ=ÇÛ~òáçåÉW

3

√=^ÑÑêçåí~êÉ=áä=íÉã~=ÇÉää~=Åìäíìê~=ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííç=É=ä~=Åìäíìê~=ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííìê~I=ã~åíÉåÉåÇç=îáîç=áä=ÇáÄ~ííáíç=ëìääç ëí~íç=Çá=ë~äìíÉ=É=ëìääÛ~ííì~äÉ=áÇÉåíáí¶=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=áí~äá~å~I=Åçå=é~êíáÅçä~êÉ=êáÑÉêáãÉåíç=~ää~=êÉ~äí¶=äçãÄ~êÇ~I= çéÉê~åÇç=~ÑÑáåÅܨ=äÛ^êÅÜáíÉííìê~=É=ä~=èì~äáí¶=ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉ=éçëë~åç=ÇáîÉåáêÉ=ìå=ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ=Çáêáííç=Çá= íìííá=á=Åáíí~ÇáåáK= √=mêçãìçîÉêÉ=~ííáîáí¶=É=êáÑäÉëëáçåá=éÉê=î~äçêáòò~êÉ=äDáãã~ÖáåÉ=É=ä~=éêçÑÉëëáçå~äáí¶=ÇÉääD~êÅÜáíÉííçI=åÉä=ê~ééçêíç=Åçå äÉ=áëíáíìòáçåáI=ä~=ÅçããáííÉåò~=É=ä~=ÅçääÉííáîáí¶I=ÑçêåÉåÇç=ÅçåíêáÄìíá=Åìäíìê~äá=É=ëÅáÉåíáÑáÅá=Çá=ëìééçêíç=~ääÉ=éçäáíáÅÜÉ=ÇÉá ëáåÖçäá=lêÇáåáI=åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉá=èì~äá=çÅÅçêêÉ=~ãéäá~êÉ=É=ãáÖäáçê~êÉ=á=ëÉêîáòá=çÑÑÉêíáI=ëéÉÅá~äãÉåíÉ=áå=êáÑÉêáãÉåíç=~ Ñçêã~òáçåÉ=Åçåíáåì~I=áåëÉêáãÉåíç=éêçÑÉëëáçå~äÉI=åìçîá=ëé~òá=éÉê=Öáçî~åá=~êÅÜáíÉííá=É=áåíÉêå~òáçå~äáòò~òáçåÉ=ÇÉä êìçäç=ÇÉääD~êÅÜáíÉííçK= √=c~îçêáêÉ=ä~=íê~ëãáëëáçåÉ=ÇÉääÉ=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ÇÉääÉ=ÅçåçëÅÉåòÉ=É=Ç~êÉ=~ÇÉÖì~í~=êáëéçëí~=~ääÛÉåçêãÉ=Ççã~åÇ~ Çá=Ñçêã~òáçåÉ=É=~ÖÖáçêå~ãÉåíç=éêçÑÉëëáçå~äÉI=~îî~äÉåÇçëá=ëÉãéêÉ=éáª=Çá=èì~äáÑáÅ~íÉ=ëáåÉêÖáÉ=Åçå=äÉ=ëíêìííìêÉ= áëíáíìòáçå~äá=É=ëîáäìéé~åÇç=ê~ééçêíá=Çá=ëìëëáÇá~êáÉí¶=Åçå=á=ÅçääÉÖÜá=ÇÉääÉ=~äíêÉ=éêçÑÉëëáçåá=íÉÅåáÅÜÉ=É=äÉ=éìÄÄäáÅÜÉ ~ããáåáëíê~òáçåáI=Åçë±=Ç~=~ÅÅêÉëÅÉêÉ=ä~=Å~é~Åáí¶=Çá=áåÑçêã~òáçåÉ=É=Çá=ÅáêÅçä~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ÅçåçëÅÉåòÉ=É=ÅçåíêáÄìáêÉ ~ää~=ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ=Çá=åìçîá=ãçÇÉääá=áåëÉÇá~íáîá=ÅçêêáëéçåÇÉåíá=~á=åìçîá=ëíáäá=Çá=îáí~K √=fåÅêÉãÉåí~êÉ=ä~=éêÉëÉåò~=~ííáî~=åÉä=ÇáÄ~ííáíç=ëìää~=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=íÉêêáíçêáç=ÅçåëçäáÇ~åÇç=áä=ÅçåÑêçåíç=Åçëíêìííáîç=áå ~ííç=Åçå=ä~=dáìåí~=oÉÖáçå~äÉI=~ää~êÖ~åÇç=äÉ=ÑçêãÉ=Çá=ÅçåÇáîáëáçåÉ=ÇÉá=éêçÅÉëëá=ÇÉÅáëáçå~äá=É=éêçãìçîÉåÇç=áä ÇáÄ~ííáíç=Åìäíìê~äÉ=~ííçêåç=~ää~=ÅçåëÉêî~òáçåÉI=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=É=î~äçêáòò~òáçåÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=É=é~Éë~ÖÖáçK= √=mêçëÉÖìáêÉ=äÛ~ííÉÖÖá~ãÉåíç=ÅêáíáÅç=É=éêçéçëáíáîç=åÉá=ê~ééçêíá=Åçå=äÉ=áëíáíìòáçåá=~ããáåáëíê~íáîÉI=ã~åíÉåÉåÇç=É èì~äáÑáÅ~åÇç=áä=êìçäç=Çá=ëíáãçäç=É=ÅçåÑêçåíçÒ=~=ëìééçêíç=ÉÇ=áå=ëáåÉêÖá~=Åçå=èì~åíç=~ííì~íç=Ç~á=ëáåÖçäá=lêÇáåá=É éêçãìçîÉêÉ=ìå=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=ÅççêÇáå~ãÉåíç=~=äáîÉääç=êÉÖáçå~äÉ=Ñê~=Öäá=Éåíá=ÅÜÉ=çéÉê~åç=åÉä=ëÉííçêÉ=ÉÇáäáòáç=É=äÉ=êÉä~íáîÉ éêçÅÉÇìêÉ=Çá=ÅçåíêçääçI=pçéêáåíÉåÇÉåòÉI=rëäI=^êé~I=ssKcI=ÉÅÅK √=`çåíêáÄìáêÉ=áå=ÖÉåÉê~äÉ=~Ç=~îîá~êÉ=ìå=éêçÅÉëëç=Çá=ëåÉääáãÉåíç=ÇÉääÉ=éêçÅÉÇìêÉ=ÄìêçÅê~íáÅÜÉ=É= Çá=ëÉãéäáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉääÉ=åçêãÉ=ÅÜÉ=êÉÖçä~åç=äÛ~ííáîáí¶=ìêÄ~åáëíáÅçJÉÇáäáòá~I=~äãÉåç=áå=çêÇáåÉ=~=éêáåÅáéáI=ÇÉÑáåáòáçåá=É é~ê~ãÉíêá=ìêÄ~åáëíáÅáI=ëÉãéêÉ=éÉêëÉÖìÉåÇç=äÛáêêáåìåÅá~ÄáäÉ=çÄáÉííáîç=ÇÉääDÉÑÑáÅáÉåò~=ÇÉä=ëáëíÉã~=~ããáåáëíê~íáîç=ÉI ãÉÇá~åíÉ=êÉÖçäÉ=ÅÉêíÉ=É=ëÉãéäáÑáÅ~íÉ=É=ëìää~=Ä~ëÉ=Çá=ÅçãéÉíÉåòÉ=êáÅçåçëÅáìíÉI=ëîçäÖÉåÇç=ìå=êìçäç=áãéçêí~åíÉ éÉê=Ñ~îçêáêÉ=í~äÉ=éêçÅÉëëçI=ëá~=~ãéäá~åÇç=äÉ=éêçÅÉÇìêÉ=áå=~ëëÉîÉê~òáçåÉÒI=ëá~=~ííáî~åÇç=ÅêáíÉêá=ëÉãéäáÑáÅ~íá= É=ëéÉêáãÉåí~íá=Åçå=äÉ=äÉÖÖá=ëéÉÅá~äá=ÇçîÉ=áä=éêçÑÉëëáçåáëí~=≠=áåÅ~êáÅ~íç=Çá=íìíÉä~êÉ=áåíÉêÉëëá=ÖÉåÉê~äáK √=píáãçä~êÉ=É=éêçãìçîÉêÉ=áä=ÅççêÇáå~ãÉåíç=Åçå=äÉ=áåáòá~íáîÉ=ÇÉÖäá=lêÇáåá=éêçîáåÅá~äáI=ÇÉä=`çåëáÖäáç=å~òáçå~äÉI= åçåÅܨ=Çá=èìÉääÉ=Çá=~äíêÉ=ÑáÖìêÉ=íÉÅåáÅÜÉ=É=éêçÑÉëëáçå~äá=ÅÜÉ=çéÉê~åç=åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~I=åÉääÛ~ãÄáÉåíÉ=Åçëíêìáíç=É åÉä=íÉêêáíçêáçK

EDITORIALE

rå=éêçÖê~ãã~=~ãÄáòáçëç=ÅÜÉI=éêÉåÇÉåÇç=ëéìåíç=Ç~ääç=pí~íìíç=É=Ç~ääÉ=ÅçåÅäìëáçåá=ÇÉä=`çåÖêÉëëç=Çá=m~äÉêãçI îìçäÉ=ã~åíÉåÉêÉ=ä~=`çåëìäí~I=åçå=ëçäç=~=äáîÉääç=êÉÖáçå~äÉI=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉä=ÇáÄ~ííáíç=ëìääÛ^êÅÜáíÉííìê~=É=ä~=éêçÑÉëëáçåÉ ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííçK=mÉê=Ñ~ê=èìÉëíç=≠=áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ=áä=ÅçáåîçäÖáãÉåíç=Çá=íìííç=áä=`çåëáÖäáç=ÉÇ=áä=éçíÉåòá~ãÉåíç=ÇÉä=ëáíç éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=îÉêáÑáÅ~=áå=íÉãéç=êÉ~äÉ=ÇÉääç=ëí~íç=Çá=~ííì~òáçåÉ=ÇÉääÉ=äáåÉÉ=ÇÛ~òáçåÉ=éêçéçëíÉK== iÛ~ééìåí~ãÉåíç=~ä=éêçëëáãç=`çåÖêÉëëç=ãçåÇá~äÉ=ÇÉääÛrf^=~=qçêáåç=ë~ê¶=áä=éêáãç=Ä~åÅç=Çá=éêçî~K

cÉêêìÅÅáç=c~î~êçå mêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉää~=`çåëìäí~=oÉÖáçå~äÉ=içãÄ~êÇ~ ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííáI=má~åáÑáÅ~íçêáI=m~Éë~ÖÖáëíá=É=`çåëÉêî~íçêá


Colore e architettura

4

fä=cçêìã=Çá=èìÉëíç=åìãÉêç=≠=Åçãéçëíç=Ç~Öäá=áåíÉêîÉåíá=ÇáW j~åäáç= _êìë~íáå= ~êÅÜáíÉííç= É= ëíçêáÅç= ÇÉääÉ= ~êíáX= dá~åÅ~êäç `çåëçååáI= éêçÑÉëëçêÉ= çêÇáå~êáç= Çá= rêÄ~åáëíáÅ~I= éêÉëëç= ä~ c~Åçäí¶=Çá=^êÅÜáíÉííìê~=`áîáäÉ=ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçX=dáìäáç _Éêí~Öå~= É= ^äÇç= _çííçäáI= áÇÉ~íçêá= É= ÅççêÇáå~íçêá= ÇÉääÛlëJ ëÉêî~íçêáç=`çäçêÉ=iáÖìêá~=J=ÅÉåíêç=ëíìÇá=éÉê=ä~=êáÅÉêÅ~=~ééäáJ Å~í~=ëì=éÉêÅÉòáçåÉ=É=ÅçäçêÉ=åÉä=é~Éë~ÖÖáçX=gçêêáí=qçêåèìáëíI ~êÅÜáíÉííç=É=éáííçêÉK oáåÖê~òá~ãç=íìííá=Öäá=áåíÉêîÉåìíá=éÉê=ä~=äçêç=Åçää~Äçê~òáçåÉK

Colore Novecento in architttura Çá=j~åäáç=_êìë~íáå

rå=éìåíç=Çá=~êêáîç=É=ìåç=Çá=é~êíÉåò~I=éÉê=ìå~=éÉêÅÉòáçåÉ ãçÇÉêå~=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ëí~ååç=~ÅÅ~åíç=~ää~=Ñê~ããÉåí~òáçåÉ É=êáÅçãéçëáòáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉ=åÉää~=Ñçääá~=Ñìíìêáëí~=ÅÜÉ=îçäÉî~ Å~ííìê~êÉ= É= Éë~äí~êÉ= äÛ~ÅÅÉäÉê~òáçåÉ= É= áä= ãçîáãÉåíç= ÇÉää~ Åáíí¶= ÅÜÉ= ë~äÉÒ= É= áå= èìÉëíç= ëÉåëç= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K= kÉä j~åáÑÉëíç=éÉê=äÛ~êÅÜáíÉííìê~=Ñìíìêáëí~ ENVNP=Å~KF=Çá=rãÄÉêíç _çÅÅáçåáI= ëÅçéÉêíç= ëçäç= êÉÅÉåíÉãÉåíÉ= íê~= äÉ= Å~êíÉ= Çá cáäáééç=qçãã~ëç=j~êáåÉííáI=~éé~êÉ=ìå=éêçÖÉííç=Åêçã~íáÅç ~ëëçäìí~ãÉåíÉ=áåÉÇáíç=É=éáª=ëçêéêÉåÇÉåíÉ=ÇÉä=ãÉëë~ÖÖáç Ñìíìêáëí~=Çá=^åíçåáç=p~åíÛbäá~=ENVNQFW=i~=éìíêÉää~=éêÉëÉêî~J í~=Ç~ä=ãáåáç=éì∂=ÉëëÉêÉ=îÉêåáÅá~í~=Åçå=íìííá=á=Äìääçåá=ÇÉääÛáêáJ ÇÉK= f= Äìääçåá= ÅêÉ~åç= ÇÉÖäá= ëé~òá= ÇÉÅçê~íáîáK= iÛáåÅçåíêç= ÇÉä êçëëçJã~ííçåÉ= Åçä= Äá~åÅçJÅÉãÉåíç= ÅêÉ~= ìå~= ã~ÅÅÜá~ ÇÉÅçê~íáî~ÒK=jÉåíêÉ=äÉ=ÅÉäÉÄê~òáçåá=Åêçã~íáÅÜÉ=ÑìíìêáëíÉ=Çá dá~Åçãç= _~ää~= ~éé~áçåç= ëìÅÅÉëëáîÉ= É= íìííç= ëçãã~íç ~ÄÄ~ëí~åò~= ÅçåîÉåòáçå~äáW= kÉä= ÖêçîáÖäáç= ÇÉääÉ= íÉåÇÉåòÉ ~î~åÖì~êÇáëíÉI=ëá~åç=ÉëëÉ=ëÉãáÑìíìêáëíÉI=ç=ÑìíìêáëíÉI=ÇçãáJ å~=áä=ÅçäçêÉK=aÉîÉ=Ççãáå~êÉ=áä=ÅçäçêÉ=éçáÅܨ=éêáîáäÉÖáç=íáéáÅç ÇÉä=ÖÉåÉêÉ=áí~äá~åçÒ=ENVNUFK=nìÉëíÉ=éêçÑÉòáÉ=ÑìíìêáëíÉ=êÉëí~J åç= ëçêÇÉ= åÉääÛçêáòòçåíÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= áí~äá~å~= É= ÇÉîá~íÉ îÉêëç=ìå=ÅìÄáëãç=å~òáçå~äÉÒ=ÇÉä=íìííç=ÉåáÖã~íáÅç=É=ãÉí~J ÑáëáÅçI=ÅÜÉ=ÅçëíêìáëÅÉ=ìåÛÉë~äí~òáçåÉ=ä~éáÇÉ~=É=ãçåìãÉåJ í~äÉ=ÇÉä=íê~îÉêíáåç=É=ÇÉä=ã~êãç=Çá=`~êê~ê~I=çééìêÉ=ÇÉä=ä~íÉJ êáòáç=Åçãé~ííç=íáéáÅç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉä=éÉêáçÇç=Ñ~ëÅáëí~I ã~=éêçéçåÉ=~åÅÜÉ=ìå=Öá~ääç=äáííçêáçÒ=~ìíçÅíçåç=åÉääÉ=Åáíí¶ Çá= ÄçåáÑáÅ~= É= Çá= ÑçåÇ~òáçåÉI= áåÅçåë~éÉîçäÉ= îÉêëáçåÉ= ÇÉä Öá~ääç= ò~ÑÑÉê~åçÒ= ÇÉääÉ= ÅçäçååÉ= ÇçêáÅÜÉ= ÇÉá= íÉãéäá= ÖêÉÅá ÇÉää~=`~ãé~åá~=É=ÇÉää~=páÅáäá~K= få= ã~åáÉê~= ÇÉä= íìííç= çêáÖáå~äÉI= Çá= máÉêç= _çííçåá= ~êÅÜáíÉííç ENVMPJTPF=ÅÛ≠=ìå~=éêÉÅáë~=êáëéçëí~=ëìä=íÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ëìä Åêçã~íáëãç=~êÅÜáíÉííçåáÅçÒ=~ééìåíçI=ÅÜÉ=áåëáëíÉ=ëìä=î~äçJ êÉ=Åçëíêìííáîç=ÇÉä=ÅçäçêÉÒ=É=éêçéçåÉ=ÇÉääÉ=í~îçäÉ=éê~íáÅÜÉ É= áääìëíê~íáîÉ= EëÉá= ~Åèì~êÉääá= çê~= ~ääÛ^êÅÜáîáç= _çííçåá= ÇÉä mçäáíÉÅåáÅçF=ÇçîÉ=á=Åçäçêá=ÇáëíáåÖìçåç=ìå=î~äçêÉ=ÇáîÉêëç=íê~ äÛ~äíç= É= áä= Ä~ëëç= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ç= Çá= ìå= ÑêçåíÉ= ÅçëíêìáíçK= fä ã~íÉêá~äÉ= ≠= Éëéçëíç= éêçîçÅ~íçêá~ãÉåíÉ= ~ää~= fff= jçëíê~= Çá jçåò~= ENVOTF= åçí~= éÉê= äÛ~ääÉëíáãÉåíç= ÇÉää~= j~ÅÉääÉêá~ Çá `~ëçê~íá= É= p~êíçêáëK= ^êÖçãÉåíç= ÅÜÉ= íêçîÉê¶= ìå= ~ãéáç êáëÅçåíêç= áå= êáîáëíÉ= ëíê~åáÉêÉI= ~= ëçëíÉÖåç= ÇÉää~= c~êÄáÖÉ

pí~ÇíI= Çá= ÇÉêáî~òáçåÉ= ÉëéêÉëëáçåáëí~= Çá= m~ìä= pÅÜÉÉêÄ~êíI= É éêçéçëí~=áå=ìå=~íä~åíÉ=~êíáÅçä~íç=~=j~ÖÇÉÄìêÖç=Ç~=_êìåç q~ìíK=få=Ñçêã~=~ëëçäìí~ãÉåíÉ=çêáÖáå~äÉI=äÉ=Ñ~ëÅÉ=Åêçã~íáÅÜÉ éêçéçëíÉ= Ç~= _çííçåá= éÉê= î~êáÉ= ëáíì~òáçåá= ìêÄ~åÉI= áå= ÅÉåíêç Åáíí¶=ç=áå=êáî~=~ä=ã~êÉI=ëçåç=ëçäìòáçåá=ê~òáçå~äáI=ãçäíç=éáª=ëíáJ ãçä~åíá=ÇÉää~=Å~êí~=Ç~=é~ê~íá=p~äìÄê~=Çá=iÉ=`çêÄìëáÉêI=ÅçãÉ ëìÖÖÉêáíÉ= Ç~= `Ü~êäçííÉ= mÉêêá~åÇK= pá= ê~íí~= Çá= ìåÛçéÉê~òáçåÉ Åêçã~íáÅ~= Çá= Åìá= ëçäç= çÖÖá= ëá= éì∂= î~äìí~êåÉ= ä~= éçêí~í~I= ä~ èì~äÉ=åçå=î~äÉ=ëçäí~åíç=éÉê=ä~=åìçî~=~êÅÜáíÉííìê~I=ã~=éÉê=áä êÉëí~ìêç=Åêçã~íáÅç=Çá=ìå~=ãçäíç=~ííì~äÉ=ëáíì~òáçåÉ=ìêÄ~å~=É ~ãÄáÉåí~äÉ= ÅÜÉ= ãçëíê~= Çá= ~îÉêÉ= äÉ= ëíê~ÇÉ= ÖêáÖáÉ= ÅçãÉ ÇáéáåíÉ=Ç~=ìå~=ÖÉäáÇ~=éÉååÉääÉëë~ÒK=i~=ëìÖÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=ÖáçJ î~åÉ=_çííçåá=íêçî~=ìå~=äáãáí~í~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ëçäí~åíç=åÉää~ ëì~=ìäíáã~=ÉëéÉêáÉåò~=~êÅÜáíÉííçåáÅ~K=^ä=jìåáÅáéáç=Çá=pÉëíç p~å=dáçî~ååá=ENVSOJPF=ëá=~ééäáÅ~=áä=ÅçäçêÉ=áêáÇÉç=Çá=ìå~=î~êá~J òáçåÉ=Åêçã~íáÅ~=ëìÖÖÉëíáî~=áå=ìå=ÅçåíÉëíç=íçí~äãÉåíÉ=é~ëJ ëáîçK=kçå=ÇáÑÑáÅáäÉ=ÇáêÉ=ä~=éêçîÉåáÉåò~=Åìäíìê~äÉ=Çá=í~äÉ=ëìÖÖÉJ ëíáçåÉI=åçå=ÅÉêíç=Çá=çêáÖáåÉ=Ñìíìêáëí~=ç=Çá=iÉ=`çêÄìëáÉêI=ã~ ìå~=ÇáêÉíí~=áåÑçêã~òáçåÉ=ÇÉä=åÉçéä~ëíáÅáëãç=Çá=aÉ=píáàä åÉää~ ÑáÖìê~=Çá=`çêåÉäáë=î~å=bÉëíÉêÉå=ÅÜÉ=ÉÄÄÉ=Öê~åÇÉ=Ñ~ãáÖäá~êáJ í¶= Åçå= _çííçåá= ENVPPFK= fä= Åêçã~íáëãç= ~êÅÜáíÉííçåáÅç= Çá _çííçåá=Ü~=~åÅÜÉ=ìå~=çêáÖáåÉ=äÉííÉê~êá~=åÉä=åÉçêÉ~äáëãç=äçãJ Ä~êÇç=Çá=`~êäç=bãáäáç=d~ÇÇ~=É=ÇÉá=åáéçíáÒ=qÉëíçêá=É=^êÄ~J ëáåçK=rå~=êáëéçëí~=~ìíçÅíçå~=≠=éêÉëÉåíÉ=~åÅÜÉ=áå=dáç=mçåíá ÅÜÉ=éêçéçåÉ=ìå~=ã~íêáÅÉ=Åêçã~íáÅ~=ëçéê~=ëÉãéäáÅá=çÖÖÉííá É=áåíÉêåá=Å~êáÅ~åÇçåÉ=äÛ~ëéÉííç=~êíáÖá~å~äÉK=kÉääÛÉëéêÉëëáçåÉ ÇÉää~= éáííìê~= ÅÜá~êáëí~Ò= éêçãçëë~= Ç~= bÇç~êÇç= mÉêëáÅç= áä ÅçäçêÉ=êáÉãÉêÖÉ=åÉää~=ëÅçéÉêí~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ëéçåí~åÉ~=É áä=é~Éë~ÖÖáçI=ä~=Å~ë~=ëÉåò~=~êÅÜáíÉííçÒI=~ëéÉííç=ÄÉå=åçíç ~Öäá=~êÅÜáíÉííá=Eëá=îÉÇ~=ÅçãÉ=ìäíáãç=ÉÑÑÉííç=åÉçêÉ~äáëí~=äÛÉëéÉJ êáÉåò~=Çá=dá~åÅ~êäç=aÉ=`~êäç=~=_ìê~åçJj~òòçêÄçI=NVTVJVRFK= fä=ÅÉåíêç=Çá=êáÑäÉëëáçåÉ=íÉçêáÅ~=ëìä=ÅçäçêÉ=≠=~îîÉåìíç=áå=ìå~ Åáíí¶=áí~äá~å~=ÅçãÉ=jáä~åç=ÅÜÉ=åçå=ëá=≠=ã~á=~ÅÅçêí~=ÇÉä=ëìç ÅçäçêÉ=ëéÉÅáÑáÅçW=êçë~I=Öá~ääçI=ÖêáÖáç=ÇÉä=ã~êãç=Çá=`~åÇçÖäá~ èì~åÇç=ëá=ëÅçéêÉ=ä~=Ñ~ÅÅá~=ÇÉä=aìçãç=É=Öá~ääç=É=Åçäçê=ÇÛ~J êá~Ò= åÉá= Åçäçêá= áääìãáåáëíáI= éáìííçëíç= åÉÖ~íá= Ç~á= êÉëí~ìêá= ÇÉä qÉ~íêç=~ää~=pÅ~ä~=É=ÇÉä=m~ä~òòç=oÉ~äÉK=^=jáä~åç=ëá=é~êä~=Çá Åçäçêá=~=é~êíáêÉ=Ç~=iÉçå~êÇç=EaÉääÛçãÄê~=É=äìãÉ=ÇÉää~=éêçJ ëéÉííáî~I= NQVMF= Ñáåç= ~ä= åÉçÅä~ëëáÅáëãç= Çá= dáìëÉééÉ= _çëëáI ~ääÛÉÅäÉííáëãç= Çá= _çáíçJ_Éäíê~ãáI= ~ääÛÉëéäçëáçåá= ÑìíìêáëíÉ= Çá _çÅÅáçåáI= ~ä= ê~òáçå~äáëãç= Çá= qÉêê~ÖåáI= ~ä= êÉÖáçå~äáëãç= Çá _çííçåáI= ~ääç= ëéÉêáãÉí~äáëãç= Çá= dáç= mçåíá= É= `~ÅÅá~= açãáJ åáçåáI=~ää~=ëÉã~åíáÅáí¶=Çá=cê~åÅç=^äÄáåáI=Ñáåç=~ää~=Åçäí~=éçëíJ ãçÇÉêåáí¶=Çá=^äÇç=oçëëáK=bëéÉêáÉåòÉ=ÅçäçêáëíáÅÜÉ=ëçåç=íáãáJ Ç~ãÉåíÉ= éêÉëÉåíá= åÉÖäá= áåíÉêåáI= ã~= åçå= Éë~íí~ãÉåíÉ= åÉÖäá ÉëíÉêåá= ÇÉä= d~ää~ê~íÉëÉ= ENVSTJTOF= Çá= `~êäç= ^óãçåáåç= É oçëëáK=j~=≠=~=é~êíáêÉ=Ç~ä= qÉ~íêç=ÇÉä=ãçåÇç ENVTVJUMF=ÅÜÉ áå=^äÇç=oçëëá=ëá=~ÅÅÉåíì~=ìå~=~ìíÉåíáÅ~=ëÉåëáÄáäáí¶=~ä=ÅçäçêÉK ^Åèìáëáí~= ~= sÉåÉòá~I= îáÉåÉ= íê~ëéçêí~í~= åÉää~= _Éêäáåç= ÇÉää~ åìçî~=pÜΩíòÉåëíê~ëëÉ=ENVUPJUTFI=~ää~=èì~äÉ=Ü~ååç=Åçää~ÄçJ ê~íç=á=íÉãá=É=á=ëìÖÖÉêáãÉåíá=ÇÉää~= píçêá~=ÇÉá=Åçäçêá ENVUPF=Çá ÅÜá=ëÅêáîÉK= kÉä= ÅçåíÉëíç= ÇÉä= åÉçê~òáçå~äáëãç= ~ãÉêáÅ~åç= ÇÉá= cáîÉë


clorj=GLI INTERVENTI

5

EoáÅÜ~êÇ=jÉáÉêF=É=ÇÉä=Öêìééç=ëîáòòÉêç=EiìáÖá=påçòòáF=É=éçêJ íçÖÜÉëÉ=E^äî~êç=páò~=ó=sáÉáê~F=áä=ÅçäçêÉ=≠=~äèì~åíç=êáÑáìí~íçI=áå çã~ÖÖáç=~Ç=ìå=Äá~åÅç=èì~åíç=ã~á=~ëíê~ííçI=ãÉåíêÉ=ëá=~éêÉ áå= ÅçåíÉëíá= éáª= ÉåÑ~íáÅ~ãÉåíÉ= éçëíãçÇÉêåá= Åçå= `Ü~êäÉë jççêÉI=oçÄÉêí=píÉáåÉê=É=jáÅÜÉä=dêÉ~îÉë=Åçå=ÉÑÑÉííá=ëéÉíí~J Åçä~êáI=Åçäçê~íá=É=åÉçÖêÉÅá=Çá=qÜçã~ë=dçêÇçå=pãáíÜ=É=åÉää~ ÄáçÖê~Ñá~=ÉëíÉíáÅ~=Çá=ìå=áç=ëçÅÅçãÄÉåíÉÒ=ÅçãÉ=äÉ=Å~ëÉ=ÇÉä éáííçêÉ=É=ÇÉä=ãìëáÅáëí~Ò=ENVUQF=Çá=gçÜå=eÉàÇìâK qìííç=Åá∂=≠=ëí~íç=~åÅÜÉ=áå=fí~äá~I=ìå~=ÑìëáçåÉ=Çá=~ëéÉííá=~êÅÜáJ íÉííçåáÅá=É=Çá=ÇÉëáÖå=ÇçîÉ=ëá=ëçåç=ÅçåÑêçåí~íá=ëì=ìå=íÉêêáíçêáç ÅçãìåÉ=~åíáê~òáçáå~äáëãç=ÉÇ=ÉÅäÉííáëãç=ëìêêÉ~äÉ=~=Åìá=~ååç ~ÇÉêáíç=éáª=ÉîáÇÉåíÉãÉåíÉ=áä=dêìééç=ê~ÇáÅ~äÉ=Çá=^êÅÜáòççã E_ê~åòáI= aÉÖ~åÉääç= É= jçêçòòáFI= áä= Öêìééç= Çá= ^äÅÜóãá~= Åçå

jÉåÇáåá=É=áå=é~ê~ääÉäç=jÉãéÜáë=ENVUOF=Åçå=bííçêÉ=pçííë~ëë ÇçîÉ=äÉ=Åáí~òáçåá=ÇÉä=ÇáîáëáçåáëãçI=ÇÉä=Ñìíìêáëãç=É=ÇÉää~=éáííìJ ê~=ãÉí~ÑáëáÅ~=ÇáîÉåí~åç=åÉä=ÅçäçêÉI=ëíêìííìê~äá=éáª=ÅÜÉ=~ÅÅÉëJ ëçêáI= Åçë±= åÉääÛÉëéêÉëëáçåáëãç= áéÉêÅêçã~íáÅç= Çá= ìå= çìíëáÇÉê ÅçãÉ=d~Éí~åç=mÉëÅÉ=É=åÉä=ãáåáã~äáëãç=~äí~ãÉåíÉ=èì~äáí~íáJ îç=Çá=^äÇç=`áÄáÅK= iÉ=ëçäìòáçåá=ëÉãéêÉ=éáª=~ÅÅìê~íÉ=ÇÉääÛáääìãáåçíÉÅåáÅ~=Ü~ååç êáéçêí~íç=~ÅÅ~åíç=~ää~=äìÅÉ=Eåçííìêå~F=áä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ ÅÜÉ=ëá=Ñáëë~=áå=ìå=éêçÖÉííç=Çá=~ëëçäìí~=~êíáëíáÅáí¶=áå=a~å=cä~îáå Ei~= `ÜáÉë~= êçëë~I= jáä~åçI= NVVSJVTF= É= åÉääÉ= ëìÉ= áëí~ää~òáçåá EjìëÉç=m~åò~=Çá=_áìãçI=s~êÉëÉF=ÅÜÉ=éêçéçåÖçåç=Åçå=åÉçå Åêçã~íáÅá=ìå~=êáëáÖåáÑáÅ~òáçåÉ=~ëëçäìí~I=èì~ëá=ë~Åê~äÉI=ÇÉääç ëé~òáç=åìÇç=Åçå=èìÉä=ã~ëëáãç=åÉä=ãáåáãç=ÅÜÉ=≠=áä=ÅçäçêÉK=


iÉ=áãã~Öáåá=ÇÉä=Ñçêìã=Çá=èìÉëíç=åìãÉêç=êáíê~ÖÖçåç=~äÅìåÉ=çéÉêÉ=Çá=gÉ~å=kçìîÉä=ÅÜÉ=áä=O=ÖáìÖåç=Ü~=êáíáê~íç=áä=mêáíòâÉê=OMMU=J=éêÉëíáÖáçëç=éêÉãáç=éÉê=äÛ~êÅÜáíÉííìê~ áëíáíìáíç=åÉä=NVTV=K=nìÉëíÉ=Åá=ëçåç=ëí~íÉ=ÖÉåíáäãÉåíÉ=ÅçåÅÉëëÉ=Ç~ääÛ^íÉäáÉê=gÉ~å=kçìîÉäI=ÅÜÉ=êáåÖê~òá~ãç=éÉê=ä~=Åçää~Äçê~òáçåÉK= k~íç=åÉä=NVQRI=gÉ~å=kçìîÉä=≠=áä=ëÉÅçåÇç=Ñê~åÅÉëÉ=~=êáÅÉîÉêÉ=áä=éêÉãáç=Ççéç=`Üêáëíá~å=ÇÉ=mçêíò~ãé~êÅ=åÉä=NVVQK=mÉê=çäíêÉ=PM=~ååá=gÉ~å=kçìîÉä=Ü~=ëéáåíç=ä~=íÉçJ êá~=É=ä~=éê~íáÅ~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=çäíêÉ=á=ëìçá=äáãáíáÒI=≠=ëçëíÉåìíç=åÉääÉ=ãçíáî~òáçåá=ÇÉää~=Öáìêá~X=Öäá=ÉÇáÑáÅá=Çá=kçìîÉä=åçå=Ü~ååç=ìå=íê~ííç=êáÅçåçëÅáÄáäÉI=ã~=Åá~ëÅìåç=≠=ìåáÅç åÉä=ëìç=ÖÉåÉêÉK=lÖåá=éêçÖÉííç=≠=ìå~=ëÑáÇ~=~ääÛáåîÉåòáçåÉ=É=éêÉäìÇÉ=~Ç=ìå~=ëçäìòáçåÉ=áåÉÇáí~K=kÉãáÅç=Ç~=ëÉãéêÉ==ÇÉääÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=ÖÉåÉê~äáëíÉÒI=kçìîÉä=ÇÉëáÇÉê~ ÅçåíÉëíì~äáòò~êÉÒ=á=éêçéêá=éêçÖÉííáK=lêã~á=åçå=ëá=éì∂=ÇáëíáåÖìÉêÉ=p~å=m~çäç=ÇÉä=_ê~ëáäÉ=Ç~=aìÄ~áI=pÜ~åÖ~á=Ç~=jáä~åç=Ó=ÇáÅÉ=Ó=éÉêÅܨ=ÅÜá=éêçÖÉíí~=ëÉãÄê~=åçå îçäÉê=éáª=íÉåÉêÉ=áå=~äÅìå=Åçåíç=äÉ=ëáåÖçäÉ=êÉ~äí¶=Çá=èìÉëíá=~ÖÖäçãÉê~íá=ìêÄ~åáK=EÁF=máª=ëá=ÅçëíêìáëÅÉ=É=éáª=ä~=ëáíì~òáçåÉ=ÖÉåÉê~äÉ=éÉÖÖáçê~K=mÉê=èìÉëíç=éÉåëç=ÅÜÉ=áä éêÉãáç=ëÉêîáê¶=~ää~=ãá~=Å~ìë~I=~=Ñ~êãá=~ëÅçäí~êÉ=Çá=éáª=áå=èìÉëí~=Ä~íí~Öäá~ÒK==f=éêçÖÉííá=ëÅÉäíá=êáÖì~êÇ~åç=~êÅÜáíÉííìêÉ=áå=Åìá=áä=ÅçäçêÉ=~ëëìãÉ=ìå~=ÑìåòáçåÉ=êáäÉî~åíÉK=få çêÇáåÉ=Åçãé~áçåçW=jìë¨É=Çì=nì~á=_ê~åäóI=m~êáëI=cê~åÅá~=ENVVVJOMMSFI=é~Ö=RX=ÉëíÉåëáçåÉ=ÇÉä=jìëÉç=k~Åáçå~ä=`Éåíêç=ÇÉ=^êíÉ=oÉáå~=pçÑá~I=j~ÇêáÇI=pé~Öå~=ENVVVJ OMMRFI=é~Ö=SX=kÉã~ìëìë=NI=káãÉëI=cê~åÅá~=ENVURJNVUTFI=é~ÖÖ=UJVX=dìíÜêáÉ=qÜÉíêÉI=jáååÉ~éçäáëI=rp^=EOMMNJOMMSFI=é~Ö=NNK=

6


Çá=dá~åÅ~êäç=`çåëçååá

kÉä= NVRM= iìáÖá= jçêÉííáI= ëìä= ëÉÅçåÇç= åìãÉêç= ÇÉää~= êáîáëí~ pé~òáçÒ= ENF= Ç~= äìá= ÇáêÉíí~I= ~ÑÑêçåí~= áä= íÉã~= ÇÉääÛ~ééçêíç= ÇÉä ÅçäçêÉ=åÉää~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=ÇÉää~=ÄÉääÉòò~=Çá=sÉåÉòá~=ÅçêêÉÇ~åÇç=áä ëìç= ëíáãçä~åíÉ= ë~ÖÖáç= Åçå= ìå~= êìÄêáÅ~= ÇÉá= Åçäçêá= É= êáäáÉîá= ~ íÉãéÉê~=ÇÉä=éáííçêÉ=káÅçä∂=pÉÖçí~=Çá=w~ê~K=jçêÉííá=íê~ÅÅá~=ìå~ åÉíí~= ÇÉã~êÅ~òáçåÉ= Ñê~= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= Åçäí~= É= äÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ ãáåçêáW=iÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=ãáåçêáI=í~äá=~ééìåíç=éÉê=ä~=äçêç=äáãáí~í~ ÅçãéäÉëëáí¶= ëíêìííìê~äÉI= ÅáêÅçëÅêáíí~= éÉê= äç= éáª= ~Ç= ÉäÉãÉåíá ëÉãéäáÅá=èì~äá=ãìêá=Åçå=~éÉêíìêÉI=éÉê=~ëëìãÉêÉ=ìå~=Å~ê~ííÉJ êáòò~òáçåÉI=Åáç≠=éÉê=ÉëáëíÉêÉ=ÅçãÉ=Öêìééá=ç=ëáåÖçä~êãÉåíÉ=åÉä íÉëëìíç= ìêÄ~åçI= Ü~ååç= ÄáëçÖåç= Çá= ìå~= áåÇáîáÇì~òáçåÉ= Ç~ä ÅçäçêÉÒ=EOFK rå~=åÉÅÉëëáí¶=ÅÜÉ=äÉ=ëíêìííìêÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=ÅçãéäÉëëÉÒI ëÉÅçåÇç=äÛ~ìíçêÉI=åçå=~îêÉÄÄÉêçK=^=ÅçåÑÉêã~=ÇÉää~=ëì~=íÉëáI çäíêÉ= ~ää~= Åä~ëëáÅáí¶= êçã~å~I= ÉÖäá= áåÇáÅ~= ä~= äáåÉ~= ÅÜÉ= Ç~ä oáå~ëÅáãÉåíçI=é~ëë~åÇç=éÉê=_çêêçãáåáI=ÖáìåÖÉ=~ä=_~êçÅÅç=É ~á=ãçÇÉêåáW=ä~=Öê~åÇÉ=~êÅÜáíÉííìê~I=Åçå=ä~=ëçä~=ÉÅÅÉòáçåÉ=ÇÉá ÄêìåÉääÉëÅÜá~åá=EPFI=~îêÉÄÄÉ=éìåí~íçI=~=ëìç=ÇáêÉI=ëìä=ãçåÇç ~ëíê~ííç=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉÒ=Éîáí~åÇç=Çá=Åçåí~ãáå~êäç=Åçå=äç=ëé~J òáçI=íÉêêÉåç=É=é~ëëáçå~äÉI=ÇÉá=ÅçäçêáÒK=b=èìÉëíç=éÉêÅܨI=ëçëíáÉJ åÉ=jçêÉííáI=kÉää~=ëíêìííìê~=ãçåçÅêçã~=ä~=èì~äáí¶=ÉÇ=áä=êìçäç íÉííçåáÅç=ÇÉääÉ=ÑçêãÉ=≠=äÉÖÖáÄáäÉ=éÉê=ä~=ãçÇìä~òáçåÉ=éä~ëíáÅ~ ÇÉää~=Ñçêã~=ëíÉëë~I=éÉê=äÛÉëéêÉëëáçåÉI=èìáåÇáI=ÇÉä=êáäáÉîç=ÇÉääÉ ëìéÉêÑáÅáÒ=EQFK nì~åíìåèìÉ=èìÉëí~=áåíÉêéêÉí~òáçåÉ=åçå=ã~åÅÜá=Çá=ÉäÉãÉåíá Çá= îÉêáí¶I= äÉ= îáÅÉåÇÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= É= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÇÉää~ Åáíí¶=ëçåç=~ëë~á=éáª=ÅçãéäÉëëÉK=dá¶=iìáÖá=^åÖÉäáåá=Éê~=áåÅçêJ ëç=áå=~å~äçÖÜÉ=ëÉãéäáÑáÅ~òáçåá=é~êä~åÇç=áãéêçéêá~ãÉåíÉ=ÇÉää~ éêÉÇáäÉòáçåÉ=Çá=j~ìêç=`çÇìëëá=éÉê=ä~=ãçåçÅêçãá~=ERFI=èì~åJ Çç= áåîÉÅÉ= áå= p~å= w~ÅÅ~êá~= É= åÉää~= pÅìçä~= dê~åÇÉ= Çá= p~å j~êÅç=ëá~ãç=áå=éêÉëÉåò~=Çá=ÇÉäáÅ~íÉ=éçäáÅêçãáÉK=iç=ëíÉëëç ÇáÅ~ëá=ÇÉää~=äáåÉ~=ÅÜÉ=Ç~ä=m~ää~Çáç=ÖáìåÖÉ=~ä=kÉçÅä~ëëáÅçI=ÇçîÉ áåîÉÅÉ=ÅÜÉ=Ñ~ÄÄêáÅÜÉ=ãçåçÅêçãÉ=ëá=Ü~ååç=éÉê=äç=éáª=íÉåìá ~ëëçÅá~òáçåá= Åêçã~íáÅÜÉ= çííÉåìíÉ= Ç~= ë~éáÉåíá= ~ÅÅçëí~ãÉåíá ã~íÉêáÅáK i~= íÉåÇÉåòáçëáí¶= ÇÉääç= ëÅÜáòòç= ëíçêáÅçJÅêáíáÅç= Çá= jçêÉííá= ≠ ÅçãéêÉåëáÄáäÉK= bÖäá= îá= éêçáÉíí~= áä= ëìç= Öìëíç= Çá= éêçÖÉííáëí~W= ä~ éêÉÑÉêÉåò~=éÉê=ëìéÉêÑáÅá=ÇçîÉ=áä=ÅÜá~êçêÉ=îáÉåÉ=Ñ~ííç=~ÑÑáçê~êÉ Ç~=îáÄê~òáçåá=Çá=ÖêáÖáçK=i~=éêÉÇáäÉòáçåÉ=éÉê=ä~=Eèì~ëáFãçåçÅêçJ ãá~=åçå=Öäá=áãéÉÇáëÅÉ=íìíí~îá~=Çá=ãÉííÉêÉ=áå=äìÅÉ=~äÅìåá=éêáåÅ≤J éá= Åçãéçëáíáîá= ~ää~= Ä~ëÉ= ÇÉääÉ= ÑÉäáÅáëëáãÉ= ëÅÉäíÉ= Åêçã~íáÅÜÉ ÅÜÉ=Ñ~ååç=áä=Ñ~ëÅáåç=ìåáÅç=Çá=sÉåÉòá~K=pÉ=ìå=~ééìåíç=ëá=éì∂ Ñ~êÉ=~ä=ëìç=ëÅêáííçI=≠=ÅÜÉ=áå=Éëëç=ëá=íê~ëÅìê~=áä=êìçäç=Å~êÇáå~äÉ ÅÜÉ= åÉää~= Åáíí¶= ä~Öìå~êÉ= Ü~= ä~= éáÉíê~= áëíêá~å~K= rå~= ÑìåòáçåÉ áåëáÉãÉ=Çáëíáåíáî~=É=ÅçååÉííáî~I=Éë~äí~í~=Ç~ää~=ëíêÉíí~=ÅçãéäÉJ ãÉåí~êáÉí¶= Ñê~= äÉ= Ñ~ÄÄêáÅÜÉ= Å~åÇáÇÉ= Çá= ~äÅìåá= ãçåìãÉåíá= É é~ä~òòá=ESF=É=äç=ëî~êá~êÉ=ÇÉÖäá=áåëáÉãá=Åçäçê~íá=ÅÜÉ=ÅçãéçåÖçJ åç=áä=íÉëëìíç=áåëÉÇá~íáîçK= pÉ=sÉåÉòá~=≠=ä±=~=Çáãçëíê~êÉ=ÅçãÉ=áä=ÅçäçêÉ=éçëë~=~ëëìãÉêÉ ìå=î~äçêÉ=ëíêìííìê~äÉ=åÉää~=ÅçãéçëáòáçåÉ=ìêÄ~å~I=éÉê=ëí~êÉ=~ä

Å~ëç= áí~äá~åçI= ~äãÉåç= ~äíêÉ= èì~ííêç= Åáíí¶= J= oçã~I= m~äÉêãçI dÉåçî~= É= _çäçÖå~= J= íçÅÅ~åç= áä= îÉêíáÅÉ= ÇÉää~= ëáåÑçåá~= åÉää~ ÅçãÄáå~òáçåÉ= ã~íÉêáÅçJÅêçã~íáÅ~K= få= èìÉëíÉ= Åáíí¶= ÑçêãÉI ã~íÉêá~=É=ÅçäçêÉ=ëá=ÇÉÑáåáëÅçåç=ìåáí~êá~ãÉåíÉ=ëÉãéêÉ=~=é~êJ íáêÉ= Ç~= ìå~= íçåáÅ~ÒI= ê~ééêÉëÉåí~í~I= éÉê= oçã~I= Ç~ä= Äá~åÅç ~îçêá~íç= ÇÉä= íê~îÉêíáåç= ëÅêÉòá~íç= ÇÛçãÄêÉI= éÉê= m~äÉêãç= Ç~ä Öá~ääçJçêç=É=Ç~á=ÖêáÖá=êçë~íá=ÇÉá=Å~äÅ~êá=~êÉå~ÅÉáI=éÉê=dÉåçî~ Ç~ä=ÖêáÖáç=ëÅìêç=Åçå=éìåíÉ=Çá=~òòìêêç=ÇÉää~=éáÉíê~=Çá=éêçãçåJ íçêáç= ÉI= áåÑáåÉI= éÉê= _çäçÖå~= Ç~ä= êçëëç= ~ê~åÅá~íç= ÇÉá= ä~íÉêáòáK ^ääÛÉëíêÉãç=çééçëíç=íêçîá~ãç=á=Å~ëá=ÇÉääÉ=Åáíí¶=ãçåçÅêçãÉ=Eëá éÉåëá=~=lëíìåáI=j~íÉê~I=lêíÉI=máíáÖäá~åçI=sçäíÉêê~I=sáíÉêÄçI=ã~ ~åÅÜÉ= ~ääÉ= Åáíí¶= ÇÉä= _~êçÅÅçI= Åçå= iÉÅÅÉ= É= kçíç= áå= éêáãç éá~åçFK=j~=áä=é~åçê~ã~=ëá=~êêáÅÅÜáëÅÉ=Çá=ìå~=î~ëí~=Ö~ãã~=Çá ëáíì~òáçåá=áåíÉêãÉÇáÉK=pá=î~=Ç~á=ÅçåíÉëíá=ìêÄ~åá=ÇçîÉ=áä=Åçåíê~J ëíç=Åêçã~íáÅç=~ëëìãÉI=áå=éìåíá=ÇÉíÉêãáå~íáI=Öê~åÇÉ=êáäÉî~åò~ ÉëéêÉëëáî~=ErêÄáåçI=^ëÅçäá=máÅÉåçI=dìÄÄáçI=lêîáÉíçF=~=èìÉääá=áå Åìá= áä= Åçåíê~ééìåíç= ã~íÉêáÅçJÅêçã~íáÅç= ëá= Ñ~= êÉÖçä~= ÉëíÉë~ EpáÉå~I=cáêÉåòÉI=máëíçá~FI=éÉê=~êêáî~êÉ=~ääÉ=Åáíí¶=ÇçîÉ=ä~=ÅçãéçJ ëáòáçåÉ= ëá= ~îî~äÉ= Çá= Åêçã~íáëãá= É= ÇáëëçäîÉåòÉ= EcÉêê~ê~I= p~å dáãáÖå~åçI=ä~=ëçÑáëíáÅ~í~=sÉêçå~FK fä=kçîÉÅÉåíç=ëÉÖå~=ä~=éÉêÇáí~=ÇÉää~=äçÖáÅ~=Åçãéçëáíáî~=ìåáí~J êá~=ÅÜÉI=~åÅÜÉ=~ííê~îÉêëç=êçííìêÉI=~îÉî~=Å~ê~ííÉêáòò~íç=á=íÉëëìJ íá=ìêÄ~åá=ÇÉä=é~ëë~íçK=rå~=Åêáëá=~=Åìá=ëá=≠=ÅÉêÅ~íç=Çá=éçêêÉ=êáãÉJ Çáç=Åçå=á=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçêÉI=Åçå=êáëìäí~íá=éÉê=äç=éáª=ãçÇÉëíá=É Åçåíê~ÇÇáííçêáK= nì~åíç= ~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅáI= êáã~åÉ ÅçãìåèìÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=áä=ÇÉäáåÉ~êëá=åÉää~=ãçÇÉêåáí¶=Çá=ÇáîÉêëÉ íê~áÉííçêáÉ=~=é~êíáêÉ=éêçéêáç=Ç~ää~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉK=fä=èì~J ÇêçI= ~ëë~á= î~êáÉÖ~íçI= ëá= ÇáëíÉåÇÉ= Ñê~= ÇìÉ= éçëáòáçåá= ÉëíêÉãÉW èìÉää~= Çá= ÅÜáI= ÅçãÉ= åÉä= Å~ëç= Çá= iìáÖá= jçêÉííáI= îÉÇÉ= åÉää~ ãçåçÅêçãá~=ìå~=ÅçåÇáòáçåÉ=éÉê=Éë~äí~êÉ=äÉ=èì~äáí¶=éä~ëíáÅÜÉ É=èìÉää~=Çá=Åçäçêç=ÅÜÉ=ÅçåÅÉéáëÅçåç=áä=ÅçäçêÉ=ÅçãÉ=ìå=î~äçJ êÉ=ëíêìííìê~äÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K cê~=á=Å~ãéáçåá=ÇÉää~=ãçåçÅêçãá~=îá=≠=èìÉääÛ^åíçåáç=p~åíÛbäá~ ~=Åìá=Öäá=~êÅÜáíÉííá=ê~òáçå~äáëíá=áí~äá~åá=Ü~ååç=Öì~êÇ~íç=ÅçãÉ=~ ìå~=ÑáÖìê~=áå~ìÖìê~äÉ=ÇÉää~=åìçî~=~êÅÜáíÉííìê~K=kçå=îá=≠=ÇìÄJ Äáç=ÅÜÉ=áä=ê~ééçêíç=~êÅÜáíÉííìê~JëÅìäíìê~=~ëëìã~=ìå=êìçäç=Å~êJ Çáå~äÉ=åÉää~=ëì~=çéÉê~K=j~=ëÉ=Öì~êÇá~ãç=~=ìå=qÉêê~ÖåáI=ÅÜÉ éìêÉ=~=p~åíÛbäá~=êáÅçåçëÅÉî~=áä=êìçäç=Çá=éáÉíê~=ãáäá~êÉI=ëÅçêÖá~J ãç=åÉääÉ=ëìÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=ìå=Å~äáÄê~íç=áãéáÉÖç=ÇÉÖäá=~ÅÅçëí~J ãÉåíá=Åêçã~íáÅçJã~íÉêáÅáI=Åçå=ëÅÉäíÉ=éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ=áåíÉÖê~íÉ åÉä= éêçÅÉëëç= ÅêÉ~íáîç= ÇÉääÛçéÉê~= É= åçå= ÅÉêíç= ~Ççíí~íÉ= ~ éçëíÉêáçêáK=k¨=ëá=éì∂=ÇáãÉåíáÅ~êÉ=ä~=êáÅÉêÅ~=ëìä=ÅçäçêÉ=Çá=ìå máÉêç=_çííçåá=ÅÜÉ=~=é~êíáêÉ=Ç~á=`êçã~íáëãá=~êÅÜáíÉííçåáÅá=ÇÉä NVOT=ëîáäìéé~=ìå~=êáÅÉêÅ~=Åçëí~åíÉ=ÅÜÉ=~ééêçÇÉê¶=~=Éëáíá=çêáJ Öáå~äáI=ã~=ëÉãéêÉ=~ííÉåíá=~ääÉ=î~äÉåòÉ=ìêÄ~åÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~I ÅçãÉ=åÉä=m~ä~òòç=Åçãìå~äÉ=Çá=pÉëíç=p~å=dáçî~ååá=ENVSNJ TNFK kçíÉ NK iK= jçêÉííáI= `çäçêÉ= Çá= sÉåÉòá~I= áå= pé~òáçÒI= ~K= fI= åK= OI ~Öçëíç=NVRMI=ééK=PPJPVK OK=fîáI éK=PPK PK pçäç=á=ÄêìåÉääÉëÅÜá~åáI=ç=ãÉÖäáç=á=íçëÅ~åáI=áä=éçéçäç=éáª

7 clorj=GLI INTERVENTI

Il colore nel progetto di architettura e città


8

éìåíáÖäáçë~ãÉåíÉ=íÉêêÉëíêÉ=ÇÛbìêçé~I=ëíÉåí~êçåç=ëÉãéêÉ ~=åçå=ëÉÖå~êÉ=åÉääÉ=Ñ~ÄÄêáÅÜÉ=äÉ=éáÉíêÉI=á=ã~ííçåáI=á=ãìêá=ç ä~= Å~äÅáå~I= Åçå= á= äçêç= éêçéêá= ÅçäçêáI= ÅçåçëÅáìíá= ÇáëÅìëëá ÅçããÉêÅá~íá=~ããáê~íáI=áå=å~íìê~ÒK=fÄáÇÉãK QK=fÄáÇÉãK RK=j~ìêç=`çÇìëëá=áåáòá~=áå=sÉåÉòá~=çéÉêÉ=ãçåçÅêçãÉ=Çá ë~äÇ~= ~êãçåá~= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= ÉêáÖÉåÇç= ~= p~å= jáÅÜÉäÉI= ~ä `~ãé~åáäÉ= Çá= p~å= máÉíêç= áå= `~ëíÉääçI= ~ää~= `ÜáÉë~= Çá= p~å w~ÅÅ~êá~I= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= íìííÉ= Äá~åÅÜÉ= Çá= éáÉíê~= ÇÛfëíêá~I ëçäç= ~ííê~ííç= Ç~á= ê~ééçêíá= ÇÉääÉ= é~êíáI= Ç~ää~= éçíÉåò~= ÇÉä ÅÜá~êçëÅìêçI=Ç~ää~=éìêÉòò~=ÇÉääÉ=ë~ÖçãÉ=É=ÇÉá=éêçÑáäáÒK=iK ^åÖÉäáåáI= iÉ=çéÉêÉ=áå=sÉåÉòá~=Çá=j~ìêç=`çÇìëëáI=_ÉëíÉííáI jáä~åçI=NVQRI=éK=NQK SK pá= éÉåëá= ~ä= mçåíÉ= Çá= oá~äíç= Çá= ^åíçåáç= Ç~= mçåíÉI= ~ää~ _áÄäáçíÉÅ~= j~êÅá~å~= É= ~ää~= wÉÅÅ~= ÇÉä= p~åëçîáåçI= ~ää~ `ÜáÉë~=ÇÉää~=p~äìíÉ=Çá=_~äÇ~ëë~êêÉ=içåÖÜÉå~=É=~=é~ä~òòá ÅçãÉ=`~Û=oÉòòçåáÅç=É=`~Û=mÉë~êç=ëÉãéêÉ=ÇÉä=içåÖÜÉå~K

Un’esperienza: il progetto percettivo cromatico Çá=dáìäáç=_Éêí~Öå~=É=^äÇç=_çííçäá

fä= ÅçäçêÉ= ≠= ìå~= ÇÉääÉ= éêáãÉ= ëÉåë~òáçåá= éêçî~íÉ= Ç~Öäá= ÉëëÉêá îáîÉåíá= ÇÉêáî~í~= Ç~ää~= åÉÅÉëëáí¶= Çá= ëçéê~îîáîÉêÉ= ~ääÛáåíÉêåç ÇÉää~=äçêç=åáÅÅÜá~=ÄáçäçÖáÅ~K=cÉåçãÉåç=éÉêÅÉííáîç=É=Åìäíìê~äÉ ãçäíç=ÅçãéäÉëëçI=åÉÖäá=ìäíáãá=~ååá=Ü~=îáëíç=ÅêÉëÅÉêÉ=ÉåçêãÉJ ãÉåíÉ=ä~=èì~åíáí¶=Çá=åçòáçåá=~Ç=Éëëç=êáÅçåÇìÅáÄáäá=~=í~ä=éìåíç Ç~=êáÅÜáÉÇÉêÉ=åìçîÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá=ëíìÇáç=É=åìçîá=äìçÖÜá=Çá=ÅçåJ Ñêçåíç=éÉê=éçíÉêäç=éêçÖÉíí~êÉK= få= éáª= Çá= ëÉííÉ= ~ååá= Çá= ÇçÅÉåò~= ìåáîÉêëáí~êá~= ëìä= íÉã~= Çá mÉêÅÉòáçåÉ=É=`çäçêÉ=É=åÉääÉ=ÇáîÉêëÉ=çÅÅ~ëáçåá=ÅÜÉ=Åá=Ü~ååç îáëíá=ÅçãÉ=êÉä~íçêáI=ÇçÅÉåíá=Çá=Åçêëá=~î~åò~íáI îáëáíáåÖ=éêçÑÉëJ ëçêë=éêÉëëç=ìåáîÉêëáí¶=áí~äá~åÉ=É=ëíê~åáÉêÉI=Åá=ëá~ãç=êÉëá=Åçåíç Çá=èì~åíç=ÑçëëÉ=ÑçêíÉ=áä=ÇÉëáÇÉêáç=Çá=ëíìÇÉåíá=É=éêçÖÉííáëíá=Çá ÇáëéçêêÉ=Çá=ëçäáÇá=ëíêìãÉåíá=Åìäíìê~äá=éÉê=~ÑÑêçåí~êÉ=áä=íÉã~=ÇÉä ÅçäçêÉK= = jÉÇÉëáãç= íÉã~I= áä= ÅçäçêÉI= ÇìÉ= éÉêÅçêëá= Åìäíìê~äá ÇáîÉêëáI=ã~=ÅçãéäÉãÉåí~êá=É=áä=NVURI=Ç~í~=åÉää~=èì~äÉ=áåáòá~ãJ ãç=~Ç=çÅÅìé~êÅá=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ÅÉêÅ~åÇç=Çá=Ç~êÉ=ëÉÖìáíç=~=èìÉäJ ä~=ÅÜÉ=~ääçê~=îÉåáî~=ëáåíÉíáÅ~ãÉåíÉ=ÇÉÑáåáí~=íÉçêá~=ÇÉä=ÅçäçêÉÒK `çãÉ=ÇÉëáÖåÉêë=~ÄÄá~ãç=Åçåëí~í~íç=ÅÜÉ=äÉ=ÉëéÉêáÉåòÉ=É=ä~ äÉííÉê~íìê~=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=Éê~åç=áåëìÑÑáÅáÉåíá=éÉê=ÑçêåáêÉ=~ä=éêçJ ÖÉííáëí~=ëçäáÇÉ=Ä~ëá=Åçå=äÉ=èì~äá=~ÑÑêçåí~êÉ=áä=éêçÖÉííç=ÇÉä=ÅçäçJ êÉK=`á=êÉåÇÉããç=Åçåíç=ÅÜÉ=ëçä~ãÉåíÉ=~ÖÖáçêå~åÇç=ä~=éá~íJ í~Ñçêã~=Åìäíìê~äÉ=ëÅáÉåíáÑáÅ~I=ë~êÉÄÄÉ=ëí~íç=éçëëáÄáäÉ=êáÅ~î~êÉ ìíáäá=êáÑÉêáãÉåíá=É=é~ê~ãÉíêá=éÉê=éêçÖÉíí~êÉ=áä=ÅçäçêÉK=få=ëáåíÉëáI ~ÄÄá~ãç=ÅêÉÇìíç=ìíáäÉ=ÅÜá~ã~êÉ=~=ê~ÅÅçäí~=ÇáîÉêëá=ëÅáÉåòá~íá éÉê=Ç~êÉ=~îîáç=~Ç=ìå~=åìçî~=îáëáçåÉ=ÇÉä=éêçÖÉííç=êÉä~íáîç=~ää~ äìÅÉ=É=~ä=ÅçäçêÉ=ÅÜÉ=ÅçåëáÇÉê~ëëÉ=ã~ÖÖáçêãÉåíÉ=ä~=éÉêÅÉòáçJ åÉ=éçäáëÉåëçêá~äÉ=çäíêÉ=~=èìÉää~=ëì=Ä~ëÉ=îáëáî~K=^ÄÄá~ãç=èìáåJ Çá= Ç~íç= ãçäíç= ëé~òáç= ~ääÉ= åÉìêçëÅáÉåòÉI= ëÉåò~= éÉê= èìÉëíç êáéìÇá~êÉ= áä= Öê~åÇÉ= é~íêáãçåáç= ìã~åáëíáÅç= É= äÛ~ééêçÅÅáç ÉëéêÉëëáçåáëíáÅç=~ä=ÅçäçêÉI=ÇÉêáî~íç=Ç~ä=ãçåÇç=ÇÉääÛ~êíÉK=

máª=Çá=îÉåíá=~ååá=Çá=Åçåíáåì~=~ííáîáí¶=Çá=ëíìÇáçI=Çá=êáÅÉêÅ~=É=ëéÉJ êáãÉåí~òáçåÉI=Çá=ÉëéÉêáÉåòÉ=ÇáêÉííÉ=Åá=Ü~ååç=éçêí~íç=êÉÅÉåíÉJ ãÉåíÉ= ~= ÇÉÑáåáêÉ= ìå~= ãÉíçÇçäçÖá~= ÇÉä= éêçÖÉííç= ÅçäçêÉ= ÅÜÉ ~ÄÄá~ãç= ÅÜá~ã~íç= éêçÖÉííç= éÉêÅÉííáîçJÅêçã~íáÅçÒK= q~äÉ ~ééêçÅÅáç= ÅçãéêÉåÇÉ= ìå~= é~êíáÅçä~êÉ= ~å~äáëá= éêÉäáãáå~êÉ Ç~ää~= èì~äÉ= ÇÉêáî~åç= î~êáÉ= éçëëáÄáäá= äáåÉÉ= Çá= éêçÖÉííçI= ìå~ ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ=Ñáå~äÉ=ÇÉá=Åçäçêá=É=ÇÉääÉ=äçêç=åçí~òáçåáI=ä~=äçêç ~ääçÖ~òáçåÉI=ìå~=êÉëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=éêçÖÉííç=Åçåíêçää~í~I=áä=íìííç ÅçëíáíìÉåÇç= ìå~= ëçäáÇ~= ëíêìííìê~= éêçÖÉííì~äÉ= ëçëíÉåáÄáäÉ= É êÉä~òáçå~ÄáäÉK lÖÖá=éçëëá~ãç=ÇáêÉ=Çá=ÉëëÉêÉ=ëçÇÇáëÑ~ííá=ÇÉá=êáëìäí~íá=ê~ÖÖáìåJ íá=É=Çá=íìííç=äÛ~éé~ê~íç=ÅçåÅÉííì~äÉ=É=ëíêìãÉåí~äÉ=éçÅç=îáëáÄáJ äÉI=ã~=ÑçåÇ~ãÉåí~äÉI=ÅÜÉ=Åá=ÅçåëÉåíÉ=Çá=~ééêçÑçåÇáêÉ=áä=éêçJ ÖÉííç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=áå=ãçÇç=éáª=ÅçãéäÉíç=Çá=èì~åíç=åçå=ÑçëëÉ éçëëáÄáäÉ=Ñ~êÉ=éêáã~K mÉêÅܨ= í~åíç= íÉãéç\= mÉêÅܨ= ÅçëíêìáêÉ= ìå= éçëëáÄáäÉÒ= ÅÜÉ ~åÅçê~=åçå=ÉëáëíÉ=åçå=≠=ã~á=Ñ~ÅáäÉK=fä=ÅçäçêÉI=áåçäíêÉI=≠=ìåç=íê~ á= ÑÉåçãÉåá= éáª= ÅçãéäÉëëá= É= áä= íÉãéç= éÉê= ~ÑÑêçåí~êÉ= äÉ= ÅçëÉ ÅçãéäÉëëÉ=≠=ëÉãéêÉ=ãçäíç=äìåÖçK=kçå=îçäÉî~ãç=éçá=éìÄÄäáJ Å~êÉ=ëçäç=áåíìáòáçåáI=ã~=áåÑçêã~òáçåá=ëéÉêáãÉåí~íÉK=i~=éê~íáÅ~ ÇÉää~=ÇçÅÉåò~=≠=ëí~í~=éÉê=åçá=ìåÛçííáã~=é~äÉëíê~I=ÅçëíêáåÖÉåJ ÇçÅá=~=ÇçÅìãÉåí~êÉ=é~ëëç=Ççéç=é~ëëç=äÛ~ííáîáí¶=É=~=ëçííçJ éçêä~= ~Ç= ìå~= Åçåíáåì~= êÉîáëáçåÉ= ÅêáíáÅ~K= `Éêíç= åçå= ≠= ëí~íç


clorj=GLI INTERVENTI

9

Ñ~ÅáäÉ= éÉêÅܨ= åçå= ÉëáëíÉî~åç= áåÑçêã~òáçåá= ëìÑÑáÅáÉåíáI= ëíêìJ ãÉåíá=~ÇÉÖì~íá=É=åÉééìêÉ=äìçÖÜá=ÇçîÉ=éçíÉêÉ=ëéÉêáãÉåí~êÉK lÖÖá=íìííç=èìÉëíç=áåáòá~=~Ç=ÉëëÉêÉ=ÇáëéçåáÄáäÉ=~ííê~îÉêëç=äÛÉJ ëéÉêáÉåò~=Ñ~íí~=É=Öäá=lëëÉêî~íçêá=`çäçêÉI=ëíêìííìêÉLäìçÖÜá=ìåáÅá åÉä=äçêç=ÖÉåÉêÉI=ÅÉåíêá=ëíìÇá=É=éêÉë±Çá=íÉã~íáÅáI=ëíêìííìêÉ=éìÄJ ÄäáÅÜÉ=É=éêáî~íÉ=áå=Öê~Çç=Çá=Ñ~êÉ=êáÅÉêÅ~=~ééäáÅ~í~I=~äí~=Ñçêã~J òáçåÉ=É=ÅçåëìäÉåòÉ=éêçÖÉííì~äáK= ^ääÛáåíÉêåç=Çá=ìåÛÉãÉêÖÉåíÉ=ëÉåëáÄáäáí¶=îÉêëç=á=Åä~ëëáÅá=éá~åá=ÇÉä ÅçäçêÉ=ÇÉÇáÅ~íá=~á=ÅÉåíêá=ëíçêáÅá=ÇÉääÉ=Åáíí¶I=~ÄÄá~ãç=Åçå=áåëáJ ëíÉåò~= ëçííçäáåÉ~íç= äÛìêÖÉåò~= Çá= ëìéÉê~êÉ= äç= ëéÉêáãÉåí~íç ~ééêçÅÅáç=ÑáäçäçÖáÅçI=ìíáäÉ=ëçäç=éÉê=ìå~=é~êíÉ=ãçäíç=êáëíêÉíí~=Çá Åáíí¶I=éêçéçåÉåÇç=Çá=ëíìÇá~êÉ=åìçîá=ãçÇÉääá=Çá=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ éÉêÅÉííáî~=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÅÜÉ=Å~ê~ííÉêáòò~åç=äÉ=~êÉÉ=éáª=éÉêáÑÉêáJ ÅÜÉK==i~=Åáíí¶=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=≠I=éÉê=ä~=ã~ÖÖáçêÉ=é~êíÉI=ÅçëíáJ íìáí~=Ç~=ã~åìÑ~ííá=Çá=ëÅ~êëç=î~äçêÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅçI=~åçåáãáI=É Ç~á=ÖÉåÉêçëá=îçäìãáK= `çëíêìáíá=åÉä=éêáãç=É=åÉä=ëÉÅçåÇç=ÇçéçÖìÉêê~=ëìää~=ëéáåí~ ÇÉää~=êáÅçëíêìòáçåÉ=É=ÇÉääç=ëîáäìééç=ÅÜÉ=åÉ=≠=ëÉÖìáíçI=Ççéç=Öäá ~ååá=líí~åí~I=èìÉëíá=ÉÇáÑáÅá=ëçåç=äÉííÉê~äãÉåíÉ=ÉëéäçëáI=çÅÅìJ é~åÇçI=ëÉåò~=ìå=îÉêç=éêçÖÉííç=ìêÄ~åáëíáÅçI=ëÉãéêÉ=éáª=~ãéá ëé~òáK=mÉê=èìÉëí~=Åáíí¶=ÇáÑÑìë~I=Åçåíáåì~=É=ëÉãéêÉ=éáª=áåÇáJ ëíáåí~I=éçîÉê~=Çá=áÇÉåíáí¶=É=íÉãá=ÅçääÉííáîáI=Ñ~íí~=Çá=éÉêÅçêëá=É åçåJäìçÖÜáI=ä~=èì~äáÑáÅ~òáçåÉ=éÉêÅÉííáî~=~ííê~îÉêëç=ìå=áãéáÉÖç

Åçåë~éÉîçäÉ=ÇÉä=éêçÖÉííç=ÅçäçêÉ=éì∂=ÉëëÉêÉ=ìå~=ëçäìòáçåÉ éê~íáÅ~ÄáäÉI=åçå=ëçäç=éÉêÅܨ=ÉÅçåçãáÅ~I=ã~=éÉêÅܨ=Å~é~J ÅÉ=Çá=ÉëéêáãÉêÉ=èìÉääÉ=êÉÖçäÉ=ÇÉä=ÅçåíÉëíç=åÉÅÉëë~êáÉ=éÉê Ö~ê~åíáêÉ= ä~= í~åíç= áåîçÅ~í~= ÅáîáäÉ= ÅçåîáîÉåò~= ìêÄ~å~K nìÉëíç=≠=ëí~íç=áä=éêáãç=Å~ãéç=Çá=áåÇ~ÖáåÉ=~ÑÑêçåí~íç=Åçå ä~= ÅçëíáíìòáçåÉ= ÇÉä= ÅÉåíêç= ëíìÇá= lëëÉêî~íçêáç= `çäçêÉ iáÖìêá~K fåáòá~íç=åÉä=OMMO=èìÉëíç=Ü~=ÅÉêÅ~íç=Çá=ãÉííÉêÉ=~=ÑìçÅç=ìå éêçÅÉëëç=Çá=~å~äáëá=É=ëíêìãÉåíá=Çá=éêçÖÉííç=éÉê=~ÑÑêçåí~êÉ=áä íÉã~=ÇÉää~=èì~äáÑáÅ~òáçåÉ=éÉêÅÉííáî~=ÇÉääç=ëé~òáç=ÅçëíêìáíçK cê~=á=éêçÖÉííá=éáäçí~=~äÅìåá=áåíÉêîÉåíá=éÉê=êáëçäîÉêÉ=éÉêÅÉííáJ î~ãÉåíÉÒ=äÉ=éÉêáÑÉêáÉI=äÉ=éçêíÉ=ÇÉääÉ=Åáíí¶I=á=ã~åìÑ~ííá=îá~êá=É íÉÅåçäçÖáÅáI=á=Öê~åÇá=ÉÇáÑáÅá=ÅçããÉêÅá~äáI=éêçÇìííáîá=ç=ÇÉääÛáåJ íê~ííÉåáãÉåíç= ÅÜÉ= áãé~íí~åç= ëéÉëëç= åÉÖ~íáî~ãÉåíÉ= ëìä íÉëëìíç=ìêÄ~åç=ÉÇ=Éñíê~ìêÄ~åçK= kÉìêçÑáëáçäçÖá~I= ÑáëáÅ~= çííáÅ~I= éëáÅçÑáëáÅ~I= éëáÅçÉåÇçÅêáåçäçJ Öá~I=éëáÅçÑáëáçäçÖá~I=ã~=~åÅÜÉ=ÉíçäçÖá~=~åíêçéçäçÖá~=É=ëçÅáçJ äçÖá~I=åçå=ÇÉîçåç=éáª=ÉëëÉêÉ=íÉåìíÉ=Ñìçêá=Ç~ä=éêçÖÉííç=éÉêJ Åܨ=ÑçêåáëÅçåç=áåÇáÅ~òáçåá=ÉëëÉåòá~äá=ëìääÛÉëëÉêÉ=ìã~åç=éÉê=áä èì~äÉ=ëíá~ãç=éêçÖÉíí~åÇçK=i~=ëíê~Ç~=≠=~åÅçê~=äìåÖ~I=ã~=Çá ÅçäçêÉ=éêçÖÉíí~íç=ëá=é~êä~=ãçäíç=Çá=éáª=Çá=èì~åíç=åçå=ëá=Ñ~ÅÉëJ ëÉ=~åÅÜÉ=ëçäç=ÅáåèìÉ=~ååá=Ñ~=É=èìÉëíç=éÉåëá~ãç=ëá~=ÑêìííçI ìå=éçÅçI=~åÅÜÉ=ÇÉä=åçëíêç=ä~îçêçK


10

Cromonovella

Çá=gçêêáí=qçêåèìáëí

fä=ÅçäçêÉ=≠=Ç~ééÉêíìííçI=å~ëÅÉ=åÉää~=äìÅÉ=ÇÉä=ÖáçêJ åç=É=ëá=ã~åáÑÉëí~=åÉä=ÅáÉäç=É=åÉá=ã~êá=ÅçãÉ=~åÅÜÉ åÉá=åçëíêá=çÅÅÜáI=ÉÇ=≠=ëÉãéêÉ=ãìíÉîçäÉW=ä~=éÉääÉ ÇÉä=Å~ã~äÉçåíÉI=ÇÉää~=Äçää~=Çá=ë~éçåÉ=ç=ÇÉääç=ëíê~J íç=ëçííáäÉ=ÇÉääDçäáç=ëìääD~Åèì~K=fä=ÅçäçêÉ=≠=ëìéÉêÑáÅáÉI éáííìê~I= íêìÅÅçI= ~Äáíç= ÅêÉëÅáìíç= ç= áåÇçëë~íçI ëÉÖå~äÉíáÅç=ç=ãáãÉíáÅçW=ëÉãéêÉ=ëÉÖåç=Çá=îáí~K a~ä=ë~åëÅêáíç=î~êå~ îáÉåÉ=ä~=ê~ÇáÅÉ=ÇÉää~=é~êçä~=î~ê ?ÅçéêáêÉ?=Ç~=Åìá=ÇÉêáî~=áä=íÉêãáåÉ=ÖêÉÅç=Åêçã~ Ç~ Åêçë ÅÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~=?éÉääÉ?K sçêêÉá=~ÇÉëëç=ÅÜÉ=ä~ëÅá~ëíÉ=ëÅçêêÉêÉ=äáÄÉê~ãÉåíÉ äDáãã~Öáå~òáçåÉI=ÑçêëÉ=éÉê=êáíêçî~êÉ=áä=îáëíçI=áä=éÉåJ ë~íçI=áä=ëçÖå~íç=ÇÉåíêç=Çá=åçáK=nì~åÇç=Öäá=ÉäÑáI=áåÅçJ ãáåÅá~åÇç=ä~=äçêç=êáÇÇ~=ëçëéÉëá=ëìá=Å~ãéá=ã~ÇáÇá Çá= êìÖá~Ç~= É= á= é~îçåáI= Ñ~ÅÉåÇç= ä~= êìçí~= Ç~î~åíá ~ääD~êÅçÄ~äÉåçI= ëá= äáÄÉê~åç= Ç~ää~= åçëíê~= íÉëí~I= ä~ åçëíê~=ãÉåíÉ=ëá=~ÅÅÉåÇÉK==^ÇÉëëç=ä~=åÉîÉ=~îîçäJ ÖÉ=äìÅÅáÅ~åíÉ=íìííç=äç=ëéäÉåÇçêÉ=Åçäçê~íç=åÉä=ëáäÉåJ òáç=ÇÉä=Äá~åÅçI=ç=åÉä=ã~åíÉääç=áãéÉåÉíê~ÄáäÉ=ÇÉää~ åçííÉ= åÉê~I= äÉ= áãã~Öáåá= äáÄÉê~íÉ= êáã~åÖçåç= ÉI éêáã~=ç=éçáI=ÅÉ=äÉ=êáíêçîá~ãç=Ç~î~åíáK=fä=Öì~êÇ~íç=≠ îáëíç=É=Åá=ãÉê~îáÖäá~ãç=ÇÉää~=é~ê~Äçä~I=ÇçîÉ=á=ÅçåJ Ñáåá=Çá=íÉãéç=É=ëé~òáç=ëî~åáëÅçåç=É=Öäá=çÖÖÉííá=ëá íê~ëÑçêã~åç= áå= äÉÖ~ãáI= äDÉëëÉêÉ= åÉääDÉëëÉåòá~äÉ ÇáîÉåáêÉ= É= ÇáëëçäîÉêëáK= pÅÉÖäá~ãç= áä= êçë~I= íÉåÉêç ÅçãÉ=äÉ=Ä~ãÄáåÉ=Çá=ìå~=îçäí~I=ëÉ=éÉåë~íç=éÉê=äÉ åìçîÉ=ìåáÑçêãá=ãáäáí~êá=Ç~=Ä~íí~Öäá~I=Ñ~ê¶=éá~åÖÉêÉ äÉ=ã~ããÉ=éêÉëÉåíá=~ääDÉëÉêÅáí~òáçåÉ=Ç~ä=ÇÉëáÇÉêáç Çá=ëíêáåÖÉêÉ=~ä=ÅìçêÉ=á=éêçéêá=ÑáÖäáI=ÇçäÅáI=ãçêÄáÇá=ÉÇ ~ã~ÄáäáI= Åçå= áä= Åçäçêáíç= Ñáçê= Çá= éÉëÅç= ç= ã~á~äáåçI ÅçãÉ=äÉ=ÇçååÉ=ÇÉÖäá=~ååá=DRMK ^ÇÉëëç=Å~ãÄá~ãç=äÉ=ìåáÑçêãá=Ç~=ÅçãÄ~ííáãÉåíç ~= ëíêáëÅÉ= åÉêÉ= É= Öá~ääÉ= ÅÜÉ= ÅêÉ~åç= ä~= ãÉÇÉëáã~ ~åÖçëÅá~=ÅÜÉ=Åá=~ëë~äÉ=~êêáî~åÇç=~ääD~Éêçéçêíç=Çá iáå~íÉ=J=îÉäÉåçI=ê~Çáç~ííáîáí¶I=Ö~ë=ç=ëçäç=ìå=åáÇç=Çá îÉëéÉ=Öá~ääÉJåÉêÉ=J=~îîÉêíáãÉåíç=ã~ëëáãç=Çá=éÉêáJ ÅçäçW=áåëÉííá=ÅÜÉ=éìåÖçåçI=ëÉêéÉåíá=ÅÜÉ=ãçêÇçåçI ëÉ=~ÖÖáìåÖá~ãç=~åÅÜÉ=áä=êçëëçI=ÅçãÉ=äÉ=ëÅêáííÉ=ÇÉá Ñ~ëí=ÑççÇ EjÅaçå~äÇÛëI=_ìêÖÉê=háåÖI=máòò~=eìíFK c~êÑ~ääÉ=Öá~ääÉI=ëçåç=áååçÅìÉI=éáéáëíêÉääá=åÉêá=ÅÜÉ=ëá êáíáê~åç= Çá= Öáçêåç= åÉääÉ= ÖêçííÉ= ÄìáÉI= Çê~ÖÜáI= ÅÜÉ ÉëÅçåç=ëçäç=Çá=åçííÉI=~=êìÄ~êÉ=Äá~åÅÜÉ=îÉêÖáåáI=ç ~åÅÜÉ=á=î~ãéáêá=ÅÜÉ=åÉääÉ=äçêç=ÉëÅìêëáçåá=åçííìêåÉ ëìÅÅÜá~åç=áä=êçëëç=ÇÉää~=îáí~=Ç~Öäá=Éëáäá=Åçääá=Äá~åÅÜáI éÉê=éçáI=~ä=éêáãç=ÖêáÇç=ÇÉä=Ö~ääçI=ÅêÉëí~íç=Çá=êçëëçI íçêå~êÉ=åÉá=äçêç=åÉêá=äçÅìäáK kçå=ÅD≠=ÄìÅç=åÉêç=ÅÜÉ=åçå=ëá=ÅçãéçêíáI=ÅçãÉ èìÉääá= ÅçëãáÅáI= Ç~= ~ëë~ëëáåçI= ç= åçå= ÅçåíÉåÖ~ ãçëíêá= ~ëë~ëëáåáK= p~ÖÜÉ= ~ÑÑáåá= äç= ê~ÅÅçåí~åçI çîìåèìÉ=îá=ëá~åç=Å~îÉI=ÖêçííÉ=ÄìáÉÁ f=åÉêá=ëçåç=éêçéêáç=á=Å~ííáîáI=ëá~=äÉ=Ñ~íÉ=ÅÜÉ=äÉ=ëíêÉJ ÖÜÉ=Åçä=Åçêîç=åÉêç=ëìää~=Öêçéé~I=ëá~=á=ÅçïÄçó Åçå áä=äçêç=Å~ééÉääç=åÉêç=É=á=Å~éÉääá=åÉêá=J=É=éÉÖÖáçê~åç ëÉ=Ü~ååç=äDçÅÅÜáç=ëáåáëíêç=åÉêç=EëÉ=éçá=~åÅÜÉ=äD~äJ íêç= ≠= åÉêçI= ã~Ö~êá= Å~î~äÅ~åÇç= ìå= Å~î~ääç= åÉêçI ëá~ãç=îÉê~ãÉåíÉ=~ä=ÅìäãáåÉ=ÇÉää~=Å~ííáîÉêá~FK lîîá~ãÉåíÉ= áä= ÄáçåÇçI= Åçå= Öäá= çÅÅÜá= ÇÉääD~òòìêêç ÇÉá=ÑáçêÇ~äáëá=ÅÜÉ=êáëéÉÅÅÜá~åç=áä=ÅáÉäçI=Å~ííáîç=åçå ≠K= fä= ä~íç= åçííìêåç= äç= áåÅçåíêá~ãç= åÉää~= éáê~íÉêá~I åÉääÉ=pKpK=ÇÉä=qÉêòç=oÉáÅÜI=åÉää~=p~åí~=fåèìáëáòáçåÉ J=Öáçêå~íÉ=åÉêÉ=åÉää~=ëíçêá~=ìã~å~=J=áåçééìÖå~ÄáJ äÉ=áåìã~å~=îáçäÉåò~I=áåÅìÄá=åçííìêåáK

fä=m~é~=≠=Äá~åÅç=Å~åÇáÇçI=áåíçÅÅ~ÄáäÉ=É=áêê~ÖÖáìåJ ÖáÄáäÉ=éáÉí¶I=éÉêÅá∂=åÉ~åÅÜÉ=íçÅÅ~íç=Ç~ää~=p~åí~ fåèìáëáòáçåÉ= ç= Ç~ääÉ= ~äíêÉ= îáçäÉåòÉ= ÉëÉêÅáí~íÉ= åÉä åçãÉ=ÇÉää~=ÑÉÇÉK=rå=m~é~=ëéçêÅç=ÇáëíêìÖÖÉ=äDáãJ ã~ÖáåÉX= ^äá= ^ÖŶ= ëé~ê~î~I= áä= m~é~= ëá= Öáê~î~= J ãÉÖäáç=ìå=m~é~=ãçêíç=ÅÜÉ=ìå=m~é~=ëéçêÅçK=sçÅá Äá~åÅÜÉ=Å~åí~î~åç=áå=s~íáÅ~åçI=ã~=çÖÖá=ìÑÑáÅá~äJ ãÉåíÉ= åçå= ëá= Å~ëíê~= éáªI= ≠= ëí~íç= éêçáÄáíçI= çê~= á Å~åíçêá= îÉåÖçåç= ëçëíáíìáíá= éêáã~= ÅÜÉ= ~îîÉåÖ~= ä~ ãìí~òáçåÉ=ÇÉää~=äçêç=îçÅÉK `çäçãÄÉ=Äá~åÅÜÉI=ëáãÄçäç=Çá=é~ÅÉI=Ü~ååç=éÉê∂ ä~=Å~ííáî~=~ÄáíìÇáåÉI=ÅÜÉ=äá=~îîáÅáå~=~=åçá=ìçãáåáI=Çá ~ãã~òò~êëá=~=îáÅÉåÇ~=ëÉåò~=ëÅêìéçäáI=~ÄáíìÇáåÉ ê~ê~=åÉä=êÉÖåç=~åáã~äÉK fä= Äá~åÅç= ≠= éìêçI= ÖÉäáÇ~= ëíÉêáäáí¶I= Å~ëíçI= ÅçãÉ ÇçîÉî~åç=ÇáîÉåí~êÉ=äÉ=ëéçëÉ=Åçå=äD~êêáîç=ÇÉää~=ëáÑáJ äáÇÉ=É=ÇÉä=éêçíÉëí~åíÉëáãçI=ÅçëíêÉííÉ=~Ç=~åÇ~êÉ=áå Äá~åÅç= åÉää~= éêáã~= åçííÉK= `çãÉ= fåÇá~åá= ÉÇ bëÅÜáãÉëá=î~ååç=îÉêëç=ä~=ãçêíÉ=ÇáëëçäîÉåÇçëá=åÉä káêî~å~= ç= åÉää~= åÉîÉI= éÉê= éçá= íçêå~êÉ= ëìää~= íÉêê~ ëçííç=î~êáÉ=ÑçêãÉK=i~=ãçêíÉ=çÅÅáÇÉåí~äÉ=áåîÉÅÉ=≠ ìå=~åÇ~êÉ=åÉä=ÄìáçI=Å~êáÅç=Çá=é~ìêÉI=ìå=Öì~Ç~Öåç éÉê= äÉ= åÉêÉ= éçãéÉ= ÑìåÉÄêá= ÅçãÉ= éÉê= Öäá= ~ÑÑáíí~J äçÅìäáK i~=êçëë~=`çÅ~=`çä~=Åçå=ä~=ëÅêáíí~=áå=Äá~åÅç=åçå ëéçåëçêáòò~= á= ÇÉíÉêëáîá= ÅÜÉ= ä~î~åç= ëÉãéêÉ= é᪠Äá~åÅç=É=ëé~òò~åç=îá~=á=êáÅçêÇá=Ç~á=åçëíêá=ÅÉêîÉääáX ÅçãÉ=áä=ÖÜá~ÅÅáç=ÉíÉêåç=íçêãÉåí~=ä~=îáí~W=åÉëëìå ÅçäçêÉI=åÉëëìå=êìãçêÉI=åÉ~åÅÜÉ=äD~êá~=ëá=ãìçîÉK pfibkwfl a^pe> bÅÅç= äÉ= é~ääáåÉ= Åçäçê~íÉ= ÅÜÉ= ëéçêÅ~åÇç= äD~Åèì~ Ñ~ååç=ÅêÉÇÉêÉ=éìäáíá=Öäá=ëíê~ÅÅáK j~åÖá~êÉ=áå=Äá~åÅç=Ñ~=ÄÉåÉ=~=ÅÜá=≠=ã~ä~íçI=ã~åJ Öá~êÉ=áå=åÉêç=êáåÑçêò~I=ÅçãÉ=ä~=`çÅ~=`çä~=Åçäçê~J í~=Çá=ã~êêçåÉI=ÅÜÉ=ÉëÅÉ=Ç~=ä~ííáåÉ=êçëëÉK=fä=îáåç åÉêç=åçå=≠=ã~äÉI=ä~=ÅáçÅÅçä~í~=≠=~ã~ê~=É=Çìê~I èì~åíç=åÉêá=É=Çìêá=Éê~åç=á=éêçÇçííá=íÉÅåçäçÖáÅá=ÇÉäJ äDáåáòáç=ëÉÅçäçI=~ìíçãçÄáäáI=ÄáÅáÅäÉííÉI=ã~ÅÅÜáåÉ=Ç~ ëÅêáîÉêÉI=áå=äáåÉ~=Åçå=áä=éçëáíáîáëãç=áãéÉê~åíÉK sáÇÉçÅ~ãÉêÉ=êçë~=åçå=ëá=îÉåÇçåç=åÉ~åÅÜÉ=çÖÖáI ëÉ=åçå=éÉê=Ä~ãÄáåáK=fä=êçë~=åçå=≠=ÇìêçI=≠=ãçêÄáJ ÇçI=éÉêÅá∂=Çìê~íìê~=åçå=≠=ìå~=ÄáÅá=êçë~W=åçå=ëçéJ éçêí~=áä=ãáåáãç=ëÑçêòçK=fä=ÖêáÖáçJ~òòìêêç=≠=äÉÖÖÉêçI áä= åÉêçI= ëÉ= ≠= äìÅáÇç= éÉë~I= ÉÇ= ≠= ìå= ÄìÅç= ëÉåò~ ÑçåÇç=ëÉ=≠=çé~ÅçK i~=ê~òò~=Äá~åÅ~I=ä~=ê~òò~=åÉê~K=`~äÅ~êÉ=É=Å~êÄçJ åÉK=i~=Ä~åÇáÉê~=ÇÉää~=êÉë~=É=ÇÉää~=éáê~íÉêá~K däá=çëéÉÇ~äáI=Åçå=á=äçêç=~ãÄáÉåíá=Äá~åÅÜá=É=äìÅá=ÑêÉÇJ ÇÉI= Åá= Ñ~ååç= éêÉé~ê~êÉ= ãÉåí~äãÉåíÉ= ~ääÛÉëëÉêÉ îáîáëÉòáçå~íáI= éÉêÅá∂= äÉ= ~å~äáëá= Ç~= åçá= êáÅ~î~íÉ ë~ê~ååç=~äíÉê~íÉ=Ç~ääÉ=åçëíêÉ=é~ìêÉX=ëÉ=éçá=áä=êáëìäJ í~íç=ÅÉ=äç=éçêí~=äD~ÑÑáÇ~ÄáäÉ=ãÉÇáÅç=îÉëíáíç=åÉä=Äá~åJ Åç= áåíçÅÅ~ÄáäÉ= äç= ~ÅÅÉííá~ãçI= ã~= ëÉ= áä= ãÉÇáÅç ÑçëëÉ= áå= é~åí~äçåÅáåá= É= Å~ãáÅÉíí~= íê~îÉëíáíç= Ç~ íìêáëí~=ÇÉá=`~ê~áÄáI=ÇáëÅìíÉêÉããç=~=äìåÖç=Åçå=äìá ëìÖäá=Éëáíá=éçêí~íáK pÉ=ìå=^êäÉÅÅÜáåç=åÉää~=ëì~=Å~åÖá~åò~=ãìäíáÅçäçêÉ íê~ëÑçêã~=ä~=ÖêáÖá~=èìçíáÇá~åáí¶=áå=ÑÉëí~I=~ÄÄá~ãç éÉê=èìÉääD~ííáãç=~ÖÖáê~íç=`ÉêÄÉêçI=Éî~ÇÉåÇç=Ç~ä êÉÖåç=ÇÉääÉ=çãÄêÉI=ÇçîÉ=ä~=îáí~=åçå=≠=å≠=ÖçÇìí~I å≠=ëçÑÑÉêí~K= fä=ÖêáÖáç=≠=íìíí~=ä~=íÉçêá~I=áä=ä~îçêç=ëîçäíç=ëÉåò~=áåíÉJ êÉëëÉI=äÉ=Åáíí¶=åçå=îáîáÄáäáK=i~=äìÅÉ=Ääì=áåíÉêãáííÉåíÉ

ÇÉä=mêçåíç=pçÅÅçêëç=Åçå=äÉ=ëáêÉåÉ=ÅÜÉ=ëíêáää~åçI ëçåç= éêÉëÉåòÉ= åÉää~= ãçåçíçåá~= ãÉíêçéçäáí~å~I ëÉÖåá=ÇÉää~=îáí~=ç=ÇÉää~=ãçêíÉK=i~=Åáíí¶=Åêçã~íáÅ~J ãÉåíÉ=éáª=ÖêáÖá~=≠=m~êáÖá=Åçå=á=ëìçá=ãìêáI=íÉííá=ÉÇ ~ëÑ~äíçI=ã~=ÉëëÉåÇç=îáëëìí~=åçå=≠=ÖêáÖá~I=åçå=≠=ä~ ÅÉåÉêÉ=ÇÉää~=îáí~=ÄêìÅá~í~K j~åÖá~êÉ=áå=ÖêáÖáçW=ÅÜÉ=ëÅÜáÑç>=dêáÖáç=íçéç=ç=í~äé~I ÖêáÖáç=îçäéÉ=ç=Ä~äÉå~I=ÖêáÖáç=ä~î~Öå~=ç=ÖêáÖáç=Ñä~J åÉää~=åÉÖäá=ìÑÑáÅá=áåÖäÉëáI=åçå=≠=áä=îÉëíáíç=êçëëç=êÉ~äÉ Ç~=Ä~íí~Öäá~I=ÇçîÉ=äÉ=ã~ÅÅÜáÉ=Çá=ë~åÖìÉ=ëá=ÅçåJ ÑçåÇçåç= É= á= ëçäÇ~íá= åçå= ëá= ëÅçê~ÖÖá~åçK= pÉ= áä åçëíêç=ãáäáí~êÉ=ÅçêêÉëëÉ=ãìäíáÅçäçêÉI=Åçå=éá~ÅÉêÉ Åá=ãÉëÅçäÉêÉããç=åÉääÛ~åÇ~òòç=Åçäçê~íç=ÉI=áåîÉÅÉ ÇÉä=ÖêáÖáçêÉ=ÇÉää~=ÖìÉêê~I=îáîêÉããç=ä~=ÑÉëíáîáí¶=ÇÉä Å~êåÉî~äÉK sÉÇÉêÉ=êçëëç ≠=~äíêç=ÅÜÉ=îÉÇÉêÉ=åÉêç>=j~=ëÉ=äD~îJ îÉêë~êáç=ÇáîÉåí~=îÉêÇÉ=Çá=ê~ÄÄá~W=~ííÉåòáçåÉ>=éáÅJ ÅÜáÉê¶=Çá=å~ëÅçëíç=EÅçëá=ÇáÅÉ=aÉëÅ~êíFK oçëëç=ë~åÖìÉI=ÅìçêÉI=Å~êåÉ=É=âÉíÅÜìéI=~ëë~ëëáJ åáç=É=ÅçääÉê~I=Åçê~ÖÖáç=É=äçíí~I=éÉêáÅçäç=É=ëÉëëçK=fä ÅìçêÉ=Ä~ííÉI=ä~ÄÄê~=êçëëÉI=äÉ=Ñ~ìÅá=ëé~ä~åÅ~íÉ=Çá ìå=~åáã~äÉ=ÑÉêçÅÉI=ÑìçÅçW=ëá=éêçÇìÅÉ=áåëìäáå~K ^äíI=ëíçéI=äìÅÉ=êçëë~I=äìÅá=êçëëÉI=áä=éÉÅÅ~íçK= _äìÉ ãçîáÉëK= oçëëç= Çá= ëÉê~I= ëá= ëéÉê~K= oçëëç= éáòòáÅ~ ÅçãÉ=ìå=éÉéÉêçåÉI=ã~=ìåç=îÉêÇÉ=ã~áK=m~é~îÉêá É=Ñê~ÖçäÉK=cÉêê~êá=É=~åíáåÅÉåÇáçI=ã~=ä~=_áÅ=ÇÉä=éáêçJ ã~åÉ=≠=~òòìêê~I=åçå=ëá=ë~=éÉêÅܨ> _~êÄ~=êçëë~I=_~êÄ~ÄäªK=q~ééÉíá=êçëëá=éÉê=áä=ë~åÖìÉ Ääì= J= çÖÖá= éÉê= çÖåá= Å~éç= Çá= ëí~íçI= Åêáãáå~äÉ= ç ãÉåçK= `~éÉääá= êçëëáI= Å~éÉääá= íáåíá= É= Ñáåíá= É `~ééìÅÅÉííç=êçëëçI=ÅÜÉ=áä=äìéç=~åÇ∂=~=ÅÉêÅ~êÉK j~êÉ= åÉêçI= ã~êÉ= êçëëçI= ã~êÉ= Å~äãçI= ã~êÉ ãçëëçI=ëÉÖå~ä~íç=Åçå=Ä~åÇáÉêÉ=êçëëÉ=E~=oáãáåáFI åÉêÉ=Eáå=fëê~ÉäÉFK=j~êíÉ=êçëëç=J=ÖìÉêê~K=i~=ëÄá~Çáí~ Ä~åÇáÉê~=êçëë~=ÇÉää~=êáîçäìòáçåÉK f=Ñáçêá=êçëëá=ëçåç=áåçÇçêÉI=ã~=~ííáê~åç=åçá=èì~åíç=á ÅçäáÄê±I=ÅÜÉ=äá=ÑÉÅçåÇ~åçK=fããÉêëá=åÉä=êçëëç=~îîÉêJ íá~ãç=éçÅç=á=êìãçêáI=Öäá=çÇçêáI=á=ë~éçêá=É=åçå=êÉëáJ ëíá~ãç= ~= äìåÖçX= ÉÅÅç= ä~= ëÅÉäí~= ÇÉá= Ñ~ëí= ÑççÇK mìòò~I=áå=Ääì=≠=áåëçééçêí~ÄáäÉK pÉ=áä=êçëëç=ëá=ìåáëÅÉ=Åçå=áä=Ääì=å~ëÅÉ=áä=éçêéçê~=J Ñçêò~=É=ëéáêáíç=J=å~ëÅÉ=ë~ÖÖÉòò~I=ãÉêÅÉ=Çá=äìëëç=J áãéÉêá~äÉ>=`çëí~I=É=Åçë±=Åá=êáíêçîá~ãç=~ä=îÉêÇÉI=Åáç≠ åÉääÉ=ÅáÑêÉ=êçëëÉK sÉÇÉêÉ êçëëçI=ëÉåíáêëá=ÄäìK `çãÉ=áä=ÅìçêÉ=êçëëç=É=äÉ=êçëÉ=ëçåç=ëáãÄçäá=ÇD~J ãçêÉI=Åçë±=áä=ÑáçêÉ=~òòìêêçI=fêáë=ç=kçåíáëÅçêÇ~êÇáã¨I Åá=éçêí~=åÉá=åçëíêá=êçã~åíáÅá=ëçÖåá=ÇáìêåáK=^åÅÜÉ=ëÉ éÉê=íêçî~êÉ=áä=éêáåÅáéÉ=~òòìêêç=Åá=îçÖäáçåç=çÅÅÜá~äá êçë~K=iÉ=êçåÇáåá=~òòìêêÉ=Çá=qÉååÉëëÉÉ=táääá~ãëI=åÉä ÅçäçêÉ= ÇÉä= ÅáÉäçI= åçå= ëá= éçë~åç= ã~áI= Å~Ççåç èì~åÇç=ãìçáçåç=É=Åçë±=çÖåá=í~åíç=ìå=éÉòòç=Çá ÅáÉäç=ëá=íêçî~=~=íÉêê~X=äçêç=Åá=~ÅÅçãé~Öå~åç=åÉä éáª=éêçÑçåÇç=~òòìêêç=ÇÉääDÉíÉêÉ=ÅÜÉ=éêçÅÉÇÉåÇç ëá=íê~ãìí~=áå=áåÇ~ÅçW=äç=ëé~òáç=Éñíê~íÉêêÉëíêÉK= iDáåÇ~Åç=íçêå~=éçá=åÉää~=îÉëíÉ=ÇÉä=ã~ÖçI=çêå~íç=Çá ëíÉääÉK=cìäãáåá=ëéÉòò~åç=Åçå=ä~=äçêç=äìÅÉ=Öá~ää~=É ëéáÖçäçë~= áä= ëìÄÅçåëÅáç= áåÇ~ÅçI= áä= ÑìäãáåÉ= åÉää~ ãÉåíÉ=ÇÉä=ÇáîÉåáêÉ=Åçåë~éÉîçäÉK kÉííìåçI=~åÅÜÉ=äìá=áå=áåÇ~ÅçI=ë~äÉ=Ç~ää~=éêçÑçåÇáí¶ ÇÉá=ã~êá=É=ä¶=ÇçîÉ=áä=ã~êÉ=ëá=Ѷ=~òòìêêç=É=ëÅÜáìã~I sÉåÉêÉ=ëÅÉåÇÉ=Ç~ää~=ÅçåÅÜáÖäá~K=fä=ÄáÖäáÉííç=≠=ëÅ~J ÇìíçK jçäíç= éêáã~= ÅÜÉ= åÉä= ÇáëÅç= ëçä~êÉ= ~éé~êáëëÉ= ä~ íÉëí~= Çá= `êáëíçI= mêçãÉíÉç= êìÄ∂= áä= ÑìçÅç= ~Öäá= Ç≠á ÇÉääDläáãéç=éÉê=çÑÑêáêÉ=~Öäá=ìçãáåá=ä~=ÅçëÅáÉåò~=ÇÉä


äÉå~W=ÅçäçêÉ=ÇÉää~=Å~êåÉ=~î~êá~í~I=ÅçäçêÉ=ÇÉá=ÑìåÖÜá îÉäÉåçëáX=áä=îÉêÇÉ=Ü~=~åÅÜÉ=~îîÉäÉå~íç=k~éçäÉçåÉ J= áä= éáÖãÉåíç= îÉêÇÉ= Çá= ë~äá= ÇÛ~êëÉåáÅç= ÇÉä= usfff ëÉÅçäç=Éê~=Çá=ãçÇ~=åÉää~=m~êáÖá=Çá=~ääçê~=É=Å~ìë∂ ~åÅÜÉ=~äíêÉ=îáííáãÉK fä= Öá~ääçJîÉêÇÉI= ÅçãÉ= ~ÄÄáå~ãÉåíç= ÇÉá= ÇìÉI ëÉÖå~ä~î~= ÇáëçêÇáåÉ= É= Ñçääá~I= Éê~= äÛ~ÅÅçëí~ãÉåíç åÉá=îÉëíáíá=ÇÉá=Ñçääá=É=ÄìÑÑçåá=Çá=ÅçêíÉ=ÅçãÉ=ä~=íáåíÉÖJ Öá~íìê~=ÇÉá=êáÅçîÉêá=ÇÉá=ã~ííáI=á=ã~åáÅçãáK fä=Öá~ääç=~ééÉå~=ëéçêÅ~íç=éÉêÇÉ=Çá=ëéäÉåÇçêÉX=Öá~äJ äç= ëéçêÅç= Éê~åç= Ñçìä~êÇ É= ëÅ~êéÉ= ÇÉääÉ= éìíí~åÉ ãÉÇáçÉî~äá=åÉää~=dÉêã~åá~=ÇÉä=fff=oÉáÅÜ=É=ä~=ëíÉää~ ÇÉÖäá= bÄêÉá= J= áãéìêáí¶= ãçê~äÉK= `çë±= ä~= ëíÉää~= Çá a~îáÇÉ=Å~ÇÉî~=Ç~ä=ÅáÉäçI=Ç~ä=Ääì=åÉä=Öá~ääç=ëéçêÅçK dáìÇ~= Ñì= ê~ééêÉëÉåí~íç= áå= îÉëíá= Öá~ääÉI= É= Åçë± ÅçãáåÅá∂=ã~äÉ=éÉê=áä=Öá~ääç=åÉää~=Åêáëíá~åáí¶=J=ÅçêêìJ òáçåÉI=áåîáÇá~I=áåëáåÅÉêáí¶I=çëíáäáí¶K _~åÇáÉê~= Öá~ää~W= ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ= Çá= ÖìÉêê~= åÉääDfí~äá~ ãÉÇáÉî~äÉK=_~åÇáÉê~=Öá~ää~W=èì~ê~åíÉå~=ëìääÉ=å~îáK _~åÇáÉê~= Öá~ää~W= éÉêáÅçäç= éÉê= ä~= cçêãìä~= råçK j~=áä=Öá~ääç=ëéäÉåÇÉåíÉ=≠=áä=ëçäÉI=ÅçäçêÉ=ÇÉääDáåíÉäJ äÉííçI=ÇÉÖäá=áääìãáå~íáI=äD~ìêÉçä~=É=äDçêçI=êáÅÅÜÉòò~I ê~ÅÅçäí~K dá~ääç= äáãçåÉ= ç= ~å~å~ëI= ÑêìãÉåíç= ç Ä~å~å~I=Öá~ääç=çêçI=Öá~ääç=ëçäÉI=áä=ÅçäçêÉ=Çá=^éçääçI Çáç=ÇÉää~=ãáëìê~I=îáêíìçëç=É=ÖÉåÉêçëçI=ã~=áåÅçJ ëí~åíÉK=dá~ääÉ=Éê~åç=~åÅÜÉ=äÉ=ëéçëÉ=åÉääDfãéÉêç oçã~åç=J=îÉäá=É=ëÅ~êéÉ=Öá~ääÉI=~åÅÜÉ=äÉ=äÉåòìçä~ ÇÉää~=éêáã~=åçííÉ=J=ã~=áä=Öá~ääç=~ííáê~=á=ãçëÅÉêáåá Eä~= Ñáçêáíìê~= éêáã~îÉêáäÉFW= á= í~ëëáëíá= ÅçåçëÅçåç ÄÉåÉ=èìÉëí~=Ñ~í~äÉ=~ííê~òáçåÉK `~å~êáåá=Öá~ääá=ÖçêÖÜÉÖÖá~åç=ãÉÖäáç=ëÉ=~îîÉäÉå~J íá=Åçå=ã~åÖáãÉ=Öá~ääç=Åçäçê~íç==ÇÛ~åáäáå~K sÉÇÉêÉ=êçëëçI=ëÉåíáêëá=ÄäìI=Åá~ç=Öá~ääçK= mÉê∂=åÉääÛ~òòìêêç=ëá=êÉëéáê~=ÄÉåÉK=fåîáí~=~=êÉëéáJ ê~êÉ= éêçÑçåÇ~ãÉåíÉI= ~åÅÜÉ= ëÉ= ìå= é~îáãÉåíç ~òòìêêç=Ñ~=îÉåáêÉ=á=éáÉÇá=ÑêÉÇÇá=É=Åá=éçêí~=ëéÉëëç

11 clorj=GLI INTERVENTI

íÉãéçK= pçäç= ~ääçê~= Ñì= éçëëáÄáäÉ= íê~ëÑçêã~êÉ= áä Åçêëç= áããìí~ÄáäÉ= Çá= äìÅÉJÄìáçJäìÅÉI= äÛ~äíÉê~êëá= Çá Öáçêåç=É=åçííÉK= kÉääÉ= íÉåÉÄêÉ= áä= ÑìçÅç= ÅêÉ~î~= äìÅÉI= Öäá= ìçãáåá= ëá ëÉÇÉî~åç=~ííçêåçX=Ñìçêá=ä~=åçííÉI=á=ÇÉãçåáI=áä=ã~äÉK fä=éÉêáãÉíêç=Çá=èìÉëíç=ÇáëÅç=äìãáåçëç=Ñì=ëÉÖå~íç Åçå= ìå= éÉòòç= Çá= äÉÖåçI= áä= íÉãéäìãK= bÇ= ~åÅçê~ çÖÖá=åÉä=íÉãéáç=îáÉåÉ=çÑÑÉêí~=ä~=äìÅÉI=áä=ÑìçÅç=êìÄ~J íçI= äÉ= Å~åÇÉäÉ= ~= é~Ö~ãÉåíç= éÉê= á= ë~åíáK iDÉëíêçãáëëáçåÉ= Ç~ä= êáíãç= ÇÉää~= å~íìê~= îáÉåÉ Éëéá~í~=Åçå=ä~=êÉëíáíìòáçåÉ=ÇÉä=ãÉòòç=~Öäá=Ç≠áK få=ìå~=éçäíêçå~=êçëë~=åçå=ãá=ëáÉÇçI=ëÉ=ëçåç=Ç~ä ÇÉåíáëí~K=rå~=éçòò~åÖÜÉê~=êçëë~=åÉä=éê~íç=îÉêÇÉ ãá=ìêí~K fä=îÉêÇÉ=ÇÉää~=Öê~åÇÉ=ã~ÇêÉ=å~íìê~=Åá=íê~åèìáääáòò~ É=éêçãÉííÉ=ÑÉêíáäáí¶I=Éê~=áä=îÉëíáíç=åìòá~äÉ=éêáã~=ÇÉä Äá~åÅçK= j~= áä= îÉêÇ~ëíêç= ÇÉää~= Å~êå~ÖáçåÉ= îáÉåÉ äÉííç=ÅçãÉ=Äê~ãçëá~I=ã~äë~åçI=îáòáçK açîÉ=≠=îÉêÇÉ=ãá=ëáÉÇç=îçäÉåíáÉêá=≠=ÑêÉëÅçI=é~ÅÉI ìãáÇáí¶I= ã~= ~åÅÜÉ= ãìÑÑ~= É= ÇÉÅçãéçëáòáçåÉK lëáêáÇÉI= Çáç= ÇÉää~= ÅêÉëÅáí~= É= ÇÉää~= ãçêíÉK= `çäçêÉ ÇÉää~=êáå~ëÅáí~K=`çäçêÉ=ÇÉä=éêçÑÉí~K=fëä~ãáÅçK fä= îÉêÇÉ= êáä~ëë~W= Öì~êÇ~êÉ= Çá= í~åíç= áå= í~åíç= áå= ìå ÄÉêáääáç=ÅçãÉ=Ñ~ååç=Öäá=áåÅáëçêáI=Öäá=çÅÅÜá~äá=îÉêÇá=ÇÉä ëÉåëáÄáäÉ=kÉêçåÉ=éÉê=åçå=îÉÇÉêÉ=áä=êçëëçJë~åÖìÉ ÇÉá=Öä~Çá~íçêáK fä=îÉêÇÉ=å~ëÅçåÇÉW=äÉ=ìåáÑçêãá=ÇÉá=ëçäÇ~íá=Çá=oçÄáå eççÇI= ÑìçêáäÉÖÖÉ= Åä~ëëáÅçI= ~îÉî~åç= ÖáçÅç= Ñ~ÅáäÉ Åçåíêç=á=ëçäÇ~íá=áåÖäÉëá=êçëëá=åÉá=îÉêÇá=éê~íá=áåÖäÉëáX ÅçãÄ~ííÉêçåç=áå=îÉêÇÉ=~åÅÜÉ=á=ëçäÇ~íá=Çá=iáåÅçäå Åçåíêç= á= cê~åÅÉëá= åÉääÉ= ÅçäçåáÉ= ~ãÉêáÅ~åÉI= ÉÇ= áä ÅçäçêÉ= éêÉëÉ= áä= åçãÉ= Çá= îÉêÇÉJiáåÅçäå= J= íáéáÅç ÅçäçêÉ=~ãÉêáÅ~åçK sÉêÇÉ=áãã~íìêçW=~ëéêçI=åçå=≠=ÇçäÅÉ=ÅçãÉ=áä=êçë~ ëÉ= äÉÖ~íç= ~á= ÑêìííáX= ÖêÉÉåÜçêåÒI= Öäá= ~ååá= îÉêÇáK sÉêÇÉ=≠=ÑÉêíáäÉW=ÅçãÉ=Öá¶=ÇÉííç=ëçéê~K=sÉêÇÉ=~îîÉJ

~ä=Ö~ÄáåÉííçI=ÇçîÉ=äÉ=ÇçååÉ=íêçî~åç=~åÅÜÉ=ìåç ëéÉÅÅÜáç= J= íÉãéç= Çá= ä~îçêç= éÉêëç>= kÉÖäá= pí~íá råáíáI=áä=m~ÉëÉ=éáª=~ííÉåíç=~ä=êÉÇÇáíçI=ëçåç=îáÉí~íáK _äì=íê~åèìáääáòò~W=áä=ÅìçêÉ=Ä~ííÉ=äÉåíçI=Öäá=çÅÅÜá=ëá ÅÜáìÇçåç=É=ëá=~éêçåç=éáì=äÉåí~ãÉåíÉI=ä~=éêÉëëáçJ åÉ= ÇÉä= ë~åÖìÉ= Å~ä~K= j~= åÉääD~òòìêêç= ëá= êÉëéáê~ ÄÉåÉ=É=Ç~ääÉ=ÄÉî~åÇÉ=~òòìêêÉ=Åá=~ëéÉííá~ãç=Çá ëÉåíáêÉ= áä= åçëíêç= êÉëéáêçW= ÑêÉÇÇç= Åçå= ãÉåí~= ç ÉìÅ~äáéíçK ^òòìêêç=áä=ÅçäçêÉ=Çá=wÉìë=É=Çá=hêáëÜå~I=~ãÄÉÇìÉ åçíá= éÉê= äÉ= äçêç= ëÅ~éé~íÉääÉI= éä~óÄçó= ÇçÅK= ã~ åçå=éêáåÅáéá=~òòìêêáK f=ëìéÉêãÉêÅ~íá=~òòìêêá=Ñ~ääáëÅçåçI=éÉêÅܨ=ä~=ã~ëJ ë~á~= Öáê~= Åçå= ä~= Å~äÅçä~íêáÅÉI= åçå= ≠= Éëé~åëáî~ ÅçãÉ=áå=ìåç=~ê~åÅáçI=ÇçîÉ=ä~=Å~í~ëíêçÑÉ=ëá=êáîÉä~ ëçäç=Ç~î~åíá=~ää~=Å~ëë~K= `çå=äD~ê~åÅáç=ëá=îÉåÇÉ=Çá=íìííçI=éÉêÑáåç=~ëëáÅìê~J òáçåá=~=îáí~I=Åá=ëÉåíá~ãç=ÅçãÉ=ëìääÉ=ëéá~ÖÖÉ=íêçJ éáÅ~äáI=ÉëíêçîÉêëáI=äÉÖÖÉêá=É=ÑÉëíáîáI=Çáëéçëíá=~=ÇáëJ ëáé~êÉ=ÉåÉêÖá~=îÉêëç=äDÉëíÉêåçK sáçäÉííÉ=É=ä~î~åÇ~=Ü~ååç=ìå=çÇçêÉ=ÇçäÅÉX=ìå~=îáçJ äÉíí~=áåçÇçêÉ=ÇÉäìÇÉ=áä=åçëíêç=å~ëçI=éÉêÅÜ≠=áä=äáää~ éêçãÉííÉ= çÇçêÉW= ÇçäÅÉK= ^åÅÜÉ= áä= Öá~ääç= éêçãÉííÉ çÇçêÉI= ã~= åçå= äç= ëéÉÅáÑáÅ~W= Ç~ä= ÄáÅÅÜáÉêÉ= Ç~ `çåÖå~Å=~ä=ÄáÅÅÜáÉêÉ=~éÉêíç=Çá=îáåç=Äá~åÅçI=~ää~ ÄçííáÖäáÉíí~=Ç~=éêçÑìãçI=Ñáåç=~ääÉ=ä~íêáåÉK sáçä~=≠=áä=ÅçäçêÉ=éáª=ëáäÉåòáçëçK=pÉ=éÉåëç=~ä=îáçä~I éÉåëç=~ä=îÉääìíçW=ëãçêò~=Åçêéç=É=ãÉåíÉK=kÉä=îáçä~ ëá= éçíêÉÄÄÉ= ãÉÇáí~êÉI= ~îÉêÉ= ÇÉéêÉëëáçåá= EÅçäçêÉ ÇÉää~=é~ëëáçåÉF=J=áãéçëëáÄáäÉ=~=ëÑçÖ~êëáK fä=Ääì=ÅçÄ~äíç=Åçëí~I=èì~åíç=áä=îáçä~=ÅçÄ~äíç=ÅÜÉ=≠ éÉê∂=ãÉåç=äìãáåçëçK=_äì=Çá=mêìëëá~I=áåÇ~Åç=É çäíêÉã~êÉ=ëáåíÉíáÅç=ëçåç=~=Äìçå=ãÉêÅ~íç=èì~åJ íç=áä= éÜáíçäçÅó~åáå ÄäìI=ÅÜÉ=Ü~=ìå~=Äìçå~=êÉëáJ ëíÉåò~=~ää~=äìÅÉK=fä=ëìç=éáª=ÄÉä=ÅçåíêçÅçäçêÉ=≠=äÛ~J ê~åÅáç=Çá=Å~ÇãáçI=Å~êç=ÅçãÉ=áä=éÉÅÅ~íçI=ëÉ=Çá Äìçå~=èì~äáí¶=É=åçå=í~Öäá~íçK j~êÅç= mçäç= Åá= éçêí∂= äD~ê~åÅáç= Åçå= äÛ~ê~åÅá~I éêáã~=Çá=Åá∂=Éê~=ëÉåò~=åçãÉK= lÖÖá=~ÄÄá~ãç=äÉ=~ê~åÅÉI=ã~=~åÅçê~=ìå=ÑìçÅç êçëëçI=éÉëÅá=êçëëá=É=Å~éÉääá=êçëëáK=f=êçã~åá=åçå ~îÉî~åç= ~ê~åÅáI= ã~= ~îÉî~åç= ~ìêÉìë É= Ñä~îìëK `~éÉääá= êçëëá= Ü~= dáìÇ~I= ëáãÄçäç= ~åÅÉëíê~äÉ= ÇÉä Å~ííáîçI=åçå=ëíìéáëÅÉ=ÅÜÉ=Öäá=áåèìáëáíçêá=ÄêìÅá~ëJ ëÉêç=íìííç=Åá∂=ÅÜÉ=~îÉî~=éÉäá=É=Å~éÉääá=êçëëáW=Ö~ííá É=ÇçååÉK=däá=áêä~åÇÉëá=ëçåç=ëí~íá=Ñçêíìå~íá=éÉêÅܨ äÛáåèìáëáòáçåÉ=åçå=çäíêÉé~ëë∂=ã~á=äÉ=^äéáI=ÅçãÉ ÑÉÅÉ= ^ååáÄ~äÉI= ã~= ëÑçêíìå~íá= éÉêÅÜ≠= Öäá= áåÖäÉëá çäíêÉé~ëë~êçåç= áä= ã~êÉK= pÉ= äÛ~ê~åÅáç= ëÅìêáëÅÉ ÇáîÉåí~=ã~êêçåÉK=j~êêçåÉW=áä=ÅçäçêÉ=ÇÉää~=íÉêê~I ÅÜá= äç= ~ã~= Ü~= éáÉÇá= ëçäáÇá= éÉê= íÉêê~I= ã~= éçÅ~ îçÖäá~=Çá=ãçÇáÑáÅ~êÉ=ä~=ëì~=îáëáçåÉ=ÇÉä=ãçåÇç=J ÅçäçêÉ=éêÉÑÉêáíç=Ç~Öäá=~åòá~åáK=j~êêçåÉ=≠=ëÉåò~ Ñçêã~I=åçå=~åÅçê~=Ñçêã~íçX=ÅÜá=äç=~ã~=éêÉëí~ ãçäí~= ~ííÉåòáçåÉ= ~ääÉ= ëÉåë~òáçåá= ÇÉä= éêçéêáç ÅçêéçX= á= Ä~ãÄáåá= íêçî~åç= áä= ã~êêçåÉ= ÄêìííçI= äç çÇá~åçK j~= ëÉ= áä= Åçäçê= ã~êêçåÉ= ëá= ëÅÜá~êáëÅÉ= ÇáîÉåí~= áä ÅçäçêÉ=Åçäçåá~äÉ=ÇÉÖäá=áåÖäÉëá=J=áä=êçã~åíáÅç=ÇÉääÉ ~îîÉåíìêÉ=íÉêêÉëíêáK pÉÇá~ãçÅá= ~ää~= ÑáåÉ= ~á= éáÉÇá= ÇÉääÉ= éáê~ãáÇá= Çá Åçäçê=ë~ÄÄá~=éÉê=Ñ~ê=ë~äáêÉ=á=åçëíêá=ëçÖåá=åÉä=Ñìãç Åçäçê= ä~î~åÇ~= ÅÜÉ= ëá= ãáëÅÉä~= Åçå= äD~òòìêêç= ÇÉä ÅáÉäç=É=îÉÇêÉãç=ÇÉÖäá=áÄáë=éáìã~íá=Çá=Äá~åÅç=É=åÉêç îçä~êÉ=åÉá=ëÉííÉ=îÉåíáW=ÉÅÅç=áä=ã~êêçåÉ=êçã~åíáÅç=É ~îîÉåíìêçëç=ÇÉä=`~ãÉä=qêçéÜóK


12

Bergamo ~=Åìê~=Çá=dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãç=É=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåá

Colore e trasparenza a Nembro ^= kÉãÄêçI= ìå= ÅçãìåÉ= Çá= NNKMMM= ~Äáí~åíá= ÇÉää~= s~ääÉ pÉêá~å~= áå= éêçîáåÅá~= Çá= _ÉêÖ~ãçI= äÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ Åçãìå~äÉ=Ü~=ÇÉÅáëç=Çá=ÇÉëíáå~êÉ=äÛÉÇáÑáÅáç=ÇÉääÛÉñ=ëÅìçä~ ÉäÉãÉåí~êÉ= ~= ëÉÇÉ= ÇÉää~= ÄáÄäáçíÉÅ~= Åçãìå~äÉ= Åçå= äÛ~ÖJ Öáìåí~=Çá=ìå=åìçîç=Åçêéç=Çá=Ñ~ÄÄêáÅ~K=iÛÉÇáÑáÅáç=Åçëíêìáíç åÉä= NUVTI= ÅçãÉ= ëÅìçä~= ÉäÉãÉåí~êÉI= Ü~= Å~ãÄá~íç= åÉÖäá ~ååá=éáª=îçäíÉ=ä~=ëì~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëçI=ÇáîÉåÉåÇç=éêáã~ ãìåáÅáéáçI=éçá==~ëáäç=åáÇç=ÉI=áåÑáåÉI=ìå=ÅçåëìäíçêáçK= a~= ìäíáãç= ä~= ëÅÉäí~= ÇÉä= `çãìåÉ= ≠= ëí~í~= Çá= = ~ÇáÄáêäç= ~ ÄáÄäáçíÉÅ~= ÅáîáÅ~I= áå= ãçÇç= í~äÉ= Ç~= Ççí~êÉ= ä~= Åáíí¶= Çá= ìå~ ëíêìííìê~= ÇÉÇáÅ~í~= ~ää~= Ñçêã~òáçåÉ= É= ~ääÛáåÑçêã~òáçåÉ= ÇÉá Åáíí~ÇáåáK=iÛÉÇáÑáÅáç=çêáÖáå~êáç=~îÉî~=ìå~=ÅçääçÅ~òáçåÉ=ëíê~J íÉÖáÅ~=êáëéÉííç=~ä=íÉëëìíç=ìêÄ~åçI=Åçå=ìå=éêÉÅáëç==Å~ê~íJ íÉêÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅçI=ÉÇ=ìå~=éá~åí~=~=ÅçêíÉI=ÅÜáìë~=ëì=íêÉ ä~íáK=iÉ=ÇáãÉåëáçåá=ÅçãéäÉëëáîÉ=ÇÉääÛáããçÄáäÉ=Éê~åç=íìíí~J îá~= áåëìÑÑáÅáÉåíá= ~Ç= çëéáí~êÉ= áå= ãçÇç= Åçãéáìíç= äÉ= åìçîÉ Ñìåòáçåá=åÉÅÉëë~êáÉ=~==ìå~=ãçÇÉêå~=ÄáÄäáçíÉÅ~=É=ëá=ë~êÉÄJ ÄÉ=êÉëç=åÉÅÉëë~êáç=ìå=~ãéäá~ãÉåíçK iÛÉëáÖÉåò~=Çá=êÉéÉêáêÉ=åìçîá=ëé~òáI=Ü~=áåÇáêáòò~íç=á=éêçÖÉíJ íáëíá= ~Ç= ìå= áåÅêÉãÉåíç= ÇÉääÉ= ëìéÉêÑáÅáI= êÉ~äáòò~íç= Åçå= ìå Åçêéç= ~ÖÖáìåíç= éçëíç= ~= ÅÜáìëìê~= ÇÉääÛìåáÅç= ä~íç= ~éÉêíçI ÇÉää~=ÅçêíÉ=áåíÉêå~K=kÉä=åìçîç=ÅçêéçI=áä=ÅçäçêÉ=Ü~=ÖáçÅ~íç ìå=êìçäç=áãéçêí~åíÉ=åÉääÉ=ëÅÉäíÉ=éêçÖÉííì~äáK

kÉãÄêçI=ÄáÄäáçíÉÅ~I=åìçîç=îçäìãÉK

kÉãÄêçI=ÄáäÄäáçíÉÅ~I=ë~ä~=äÉííìê~K

kÉääÛ~ãéäá~ãÉåíç= á= éêçÖÉííáëíá= ÇÉääç= ëíìÇáç= ^êÅÜÉ~ ^ëëçÅá~íá= Çá= cáêÉåòÉI= êáÑáìí~åÇç= ìå~= ëÅÉäí~= ãáãÉíáÅ~ÒI Ü~ååç=éêçéçëíç=ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=áå=ÑÉêêç=É îÉíêçI=ÇçîÉ=áä=ÅçäçêÉ=ÖáçÅ~=ìå=êìçäç=åçå=ëÉÅçåÇ~êáçI=Åçå ä~= ëÅÉäí~= Çá= êáîÉëíáêÉ= äÉ= é~êÉíá= Åçå= ÉäÉãÉåíá= Ñê~åÖáëçäÉ= áå Åçííç=Çá==ìå=îáî~ÅÉ=Åçäçê=êçëëç=Å~êãáåáçÒK f=ÇìÉ=Åçêéá=Çá=Ñ~ÄÄêáÅ~I=ÉëíÉêå~ãÉåíÉ=ëÉé~ê~íá=äÛìåç=Ç~äJ äÛ~äíêçI=ëçåç=íìíí~îá~=ÅçääÉÖ~íá=Ç~=ìå=éá~åç=ëçííÉêê~åÉç=áääìJ ãáå~íç= Ç~= ìå~= ëÉêáÉ= Çá= äìÅÉêå~êá= EîÉíêá= éÉÇçå~ÄáäáF= ÅêÉ~íá åÉää~=é~îáãÉåí~òáçåÉ=ÇÉää~=ÅçêíÉ=ÉëáëíÉåíÉK=iÛáåíÉêîÉåíç=Çá êáëíêìííìê~òáçåÉ=≠==Åçåëáëíáíç=åÉää~=ÅÜáìëìê~=ÇÉá=éçêíáÅá=ÉëáJ ëíÉåíáI= åÉää~= ÅêÉ~òáçåÉ= Çá= ëé~òá= ~ãéá= ~á= éá~åá= ëìéÉêáçêá= É åÉääÛáåëÉêáãÉåíç= Çá= ìå~= åìçî~= ëÅ~ä~= áåíÉêå~= Åìêî~K= i~ ëÅ~ä~= çêáÖáå~êá~= ≠= ëí~í~= áåÑ~ííá= ëçëíáíìáí~= Ç~= ìå~= áå= ÑÉêêçI ëí~ÅÅ~í~=Ç~ää~=é~êíÉ=ãìê~êá~I=ÅÜÉ=ÅçääÉÖ~=äÛÉÇáÑáÅáç=Åçå=áä åìçîç= éá~åç= ëçííÉêê~åÉçK= a~= èìá= ëá= ëåçÇ~= ìå= éÉêÅçêëçI äìåÖç=áä=èì~äÉ=ëá=~êíáÅçä~=ä~=ãÉÇá~íÉÅ~=Åçå=á=ëìçá=ÅçãéìJ íÉê= Çá= Åçåëìäí~òáçåÉI= ÅÜÉ= éçêí~= ~ä= åìçîç= ÉÇáÑáÅáç= ÇÉää~ ÄáÄäáçíÉÅ~K=iÛÉÇáÑáÅáç=éêÉÉëáëíÉåíÉ=çëéáí~=áåçäíêÉ=äÛáåÖêÉëëç éêáåÅáé~äÉ=É=ìå~=ëÉêáÉ=Çá=ëÉêîáòá=èì~äá=äÛÉãÉêçíÉÅ~I=ä~=ë~ä~ éçäáÑìåòáçå~äÉ=Ç~=QM=éÉêëçåÉ=É=ÇáîÉêëÉ=ë~äÉ=Çá=Åçåëìäí~J òáçåÉK=fä=éçêíáÅç=ëìää~=ÅçêíÉ=≠=ëí~íç=ÅÜáìëç=Ç~=Öê~åÇá=é~êÉJ íá=îÉíê~íÉ=É=Åçëíáíìáê¶=ìå=éÉêÅçêëç=Éëéçëáíáîç=äìåÖç=áä=èì~äÉ íêçî~êÉ=äÉ=åçîáí¶=ÉÇáíçêá~äáK= fä= åìçîç= áåíÉêîÉåíç= ~êÅÜáíÉííçåáÅçI= ÅçãÉ= Öá¶= ~ÅÅÉåå~íçI ã~åíáÉåÉ= ëì= íìííá= á= ä~íá= ìå~= Çáëí~åò~= ÑáëáÅ~= Åçå= äÛÉÇáÑáÅáç éêÉÉëáëíÉåíÉX=çéÉê~åÇç=ìå~=ëÅÉäí~=Åçëíêìííáî~=É=Ñçêã~äÉI Çá=Åçåíê~ééçëáòáçåÉ=Çá~äÉííáÅ~=Åçå=áä=Å~ê~ííÉêÉ=ëíçêáÅç=ÇÉä ã~åìÑ~ííç=çêáÖáå~êáçK iÛ~ä~=åìçî~=Ü~=ìå~=ëíêìííìê~=áå=~ÅÅá~áç=ÉÇ=ìå=í~ãéçå~J ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=íê~ëé~êÉåíÉ=áå=îÉíêç=ÅÜÉ=≠=ÉëíÉêJ å~ãÉåíÉ=Å~ê~ííÉêáòò~íç=Ç~=ìå~=éÉääÉÒ=Åçãéçëí~=Ç~=ÉäÉJ ãÉåíá=áå=Åçííç=Çá=QMñQM=ÅÉåíáãÉíêá=ÇáëíáåÖìÉåÇçëá==åÉíí~J


äÉ=ÇáëíêáÅ~êëá=ÉÇ=çêáÉåí~êëá=éÉê=ã~åÅ~åò~=Çá=êáÑÉêáãÉåíáK rå= ÉëÉãéáç= áå= ÅçåíêçíÉåÇÉåò~= êáëéÉííç= ~= èìÉëíç= íêÉåÇ çãçÖÉåÉáòò~åíÉ=≠=äÛáåíÉêîÉåíç=Çá=ÉÇáäáòá~=ÉÅçåçãáÅç=éçéçJ ä~êÉ= êÉ~äáòò~íç= åÉä= `çãìåÉ= Çá= _êÉëÅá~= ~ä= èì~êíáÉêÉ= sáçäáåçI ÇçîÉ=áä=ÅçäçêÉ=≠=éêáåÅáéáç=ÑçåÇ~åíÉ=ÇÉä=éêçÖê~ãã~=ÉÇáäáòáç êÉëáÇÉåòá~äÉK=fä=íÉëëìíç=Çá=èìÉëí~=åìçî~=~ÇÇáòáçåÉ=ìêÄ~å~=≠ Åçëíáíìáíç=èì~ëá=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=Ç~=ÉÇáÑáÅá=~=ëÅÜáÉê~=ãçêÑçJ äçÖáÅ~ãÉåíÉ=êáÅçåÇìÅáÄáäá=~Ç=~Äáí~òáçåá=ìåáÑ~ãáäá~êá=Ç~ä=íê~ííç éêçÖÉííì~äÉ= ìåáÑçêãÉI= ã~= ÇáëÅçåíáåìç= êáëéÉííç= ~á= Å~ê~ííÉêá ÇÉä=îÉÅÅÜáç=èì~êíáÉêÉI=ÇçîÉ=áåîÉÅÉ=éêÉÇçãáå~=ä~=Å~ë~=ÄáÑ~J ãáäá~êÉ=áÇÉ~í~=É=Åçëíêìáí~=Ç~=m~ÇêÉ=lííçêáåç=j~êÅçäáåá=åÉÖäá ~ååá=pÉëë~åí~=ÇÉä=ëÉÅçäç=ëÅçêëç=éÉê=Ñ~ê=ÑêçåíÉ=~ääÛÉãÉêÖÉåJ ò~=~Äáí~íáî~=Çá=èìÉä=éÉêáçÇçK fä=êáëÅÜáç=Çá=êáÅ~ÇÉêÉ=åÉä=ÇáëçêáÉåí~ãÉåíç=ÇÉá=äìçÖÜáI=Ççîìíç ~ää~=êáéÉíáíáîáí¶=Çá=ìåáí¶=áããçÄáäá~êá=ëáãáäá=íê~=äçêç=áå=ìå=ÅçåíÉJ ëíç= Åçë±= äáãáí~íçI= ≠= áåîÉÅÉ= ëí~íç= Åçåíê~ëí~íç= ~ÑÑáÇ~åÇç= ~ä ÅçäçêÉ=ìå=êìçäç=éêçÖê~ãã~íáÅç=åÉä=éêçÅÉëëç=éêçÖÉííì~äÉK

dK=_K

Brescia ~=Åìê~=Çá=oçë~åå~=`çêáåáI=oçÄÉêíç=p~äÉêá=É=m~çä~=qçåÉääá

Il ritorno programmatico del colore nel progetto di architettura lêã~á=Ç~=ãçäíá=~ååá=áä=ÅçäçêÉ=ëÉãÄê~î~=ÉëëÉêÉ=êáÇçííç=~Ç=ìå ÉäÉãÉåíç=éÉêÅÉííáîç=Çá=íáéç=ëÉÅçåÇ~êáç=êáëéÉííç=~ää~=ÅçëíêìòáçJ åÉI=ä~ëÅá~íç=~ää~=ëÅÉäí~=ãçäíç=áåÑäìÉåíÉ=ÇÉääÉ=ÅçããáííÉåòÉK i~ÇÇçîÉ=á=ã~íÉêá~äá=áãéáÉÖ~íá=åçå=Ü~ååç=ìå~=éêçéêá~=Å~ê~íJ íÉêáòò~òáçåÉ= Çá= íáéç= å~íìê~äÉI= ã~= ÅêÉ~åç= ëìéÉêÑáÅá= ~ííÉ= ~Ç ÉëëÉêÉ=Åçäçê~íÉI=ëçäáí~ãÉåíÉ=ëá=~ëëáëíÉ=~ää~=ëíÉëìê~=Çá=îÉêåáJ Åá=É=íáåíÉ=ÅÜÉ=î~êá~åç=åÉää~=Ö~ãã~=ÇÉá=Åçäçêá=~ääÛáåíÉêåç=Çá ìå~=ã~òòÉíí~=äáãáí~í~=Çá=Åçäçêá=ÅÜÉ=Ñ~=ãçÇ~ÒK i~= äçÖáÅ~= ÅçåëÉÖìÉåíÉ= ≠= ä~= ÇÉäáåÉ~òáçåÉ= Çá= ìå~= éÉêáÑÉêá~ ìêÄ~å~= ÇÉää~= Åáíí¶= ç= Çá= ìå= ÅÉåíêç= ~Äáí~íç= Å~ê~ííÉêáòò~íá= Ç~ä ëìëëÉÖìáêëá= Çá= ÉÇáÑáÅá= ãçêÑçäçÖáÅ~ãÉåíÉ= éçÅç= ÇáîÉêëáÑáÅ~íáI éêáîá= Çá= Å~ê~ííÉêÉ= É= èì~ëá= çãçÖÉåÉ~ãÉåíÉ= Åçäçê~íáI= ÅÜÉ êáÇìÅçåç=áä=íÉëëìíç=ìêÄ~åç=~Ç=ìå=ä~Äáêáåíç=Éåíêç=Åìá=≠=ÇáÑÑáÅáJ

gK=qçêåèìáëíI=íçêêÉJÅáãáåáÉê~=ÇÉä=íÉêãçìíáäáòò~íçêÉ=^pj=_êÉëÅá~K

13 clorj=ORDINI

ãÉåíÉ=Ç~=èìÉää~=ÉëáëíÉåíÉ=~åÅÜÉ=éÉê=áä=ÅçäçêÉ=êçëëç=Å~êJ ãáåáç= ÇÉä= êáîÉëíáãÉåíçK= nìÉëíç= êáîÉëíáãÉåíç= ÅêÉ~= ìå~ ëçêí~=Çá=ëÅÜÉêãç=ÅÜÉ=ëá=ëçîê~ééçåÉ=~ä=îçäìãÉ=ÇÉääÛÉÇáÑáJ Åáç=ëîçäÖÉåÇç=~åÅÜÉ=ìå~=éêÉòáçë~=ÑìåòáçåÉ=Çá=Ñê~åÖáëçäÉK iÉ=í~îÉääÉ=èì~Çê~íÉI=ìå~=ëçêí~=Çá=íçãá=Çá=ÅçííçI=ëçåç=ãçåJ í~íÉ=ëì=éáä~ëíêá=áå=~ÅÅá~áçI=~ÅÅçééá~íá=íê~=äçêçI=É=Ñáëë~íá=~ää~ ëíêìííìê~=áå=~ÅÅá~áç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=êÉíêçëí~åíÉK=iÉ=í~îÉääÉ=éçëJ ëçåç=êìçí~êÉ=ëìä=äçêç=~ëëÉ=ÉI=áå=í~ä=ãçÇçI=ãçîáãÉåí~êÉ=ä~ Ñ~ÅÅá~í~=ÅêÉ~åÇç=ÇÉÖäá=ëé~òá=éáÉåá=~äíÉêå~íá=~=ëé~òá=îìçíáK=fä êáëìäí~íç= Ñáå~äÉ= ≠= ìå~= ëìéÉêÑáÅáÉ= áêêÉÖçä~êÉ= ãìíÉîçäÉ= åÉä íÉãéç=E~ä=ëçäÉ=Å~ãÄá~åç=ÅçäçêÉFI=ÅÜÉ=ÉëíÉêå~ãÉåíÉ=êáÑäÉíJ íÉ=ä~=äìÅÉ=EÖê~òáÉ=~ääç=ëíê~íç=îÉíêçëçF=ÉI=~ííê~îÉêëç=äÉ=ÑáåÉJ ëíêÉääÉÒ=~éÉêíÉI=ä~ëÅá~=áåíê~îÉÇÉêÉ=áä=îçäìãÉ=îÉíê~íç=É=á=êáîÉJ ëíáãÉåíá=áå=äÉÖåç=ÇÉääÉ=é~êíá=áåíÉêåÉK=a~ääÛÉëíÉêåç=îÉêëç=äÛáåJ íÉêåç= ä~= äìÅÉ= éÉåÉíê~= áå= ãçÇç= Åçäçê~íç= ÇÉíÉêãáå~åÇç ~íãçëÑÉêÉ=ëìÖÖÉëíáîÉK= i~=åìçî~=ÄáÄäáçíÉÅ~=ëá=~êíáÅçä~=áåíÉêå~ãÉåíÉ=áå=ìåç=ëé~òáç ~=íêáéä~=~äíÉòò~=~=éá~åí~=ìåáÅ~K=^ä=ÅÉåíêçI=áä=åìÅäÉç=≠=ÅçëíáJ íìáíç=Ç~=ìå~=Öê~åÇÉ=äáÄêÉêá~=áå=äÉÖåç=áåíçêåç=~ää~=èì~äÉ=ëá éì∂= Öáê~êÉ= äáÄÉê~ãÉåíÉ= ~ÑÑ~ÅÅá~åÇçëá= Ç~= ìå= ä~íç= ëìää~ îÉíê~í~=ÅÜÉ=ëá=~éêÉ=ëìää~=ÅçêíÉ=áåíÉêå~=ÉI=Ç~ääÛ~äíêçI=~ííê~J îÉêëç=á=Ä~ää~íçá=áåíÉêåáI=ëìääç=ëé~òáç=ÇÉä=éá~åç=íÉêêÉåç=ÇçîÉ ëá=íêçî~=ä~=ë~ä~=äÉííìê~=éêáåÅáé~äÉK=f=Åçêéá=ëÅ~ä~=Åçå=á=êÉä~íáJ îá=áåÖêÉëëá=ëçåç=éçëíá=~á=ÇìÉ=ÉëíêÉãá=ÇÉä=îçäìãÉ=áå=ãçÇç Ç~= åçå= áåíÉêêçãéÉêÉ= äç= ëé~òáç= ~éÉêíç= áåíÉêåç= É= ä~= îáëí~ Åçåíáåì~=îÉêëç=äÛÉëíÉêåçK ^ä= éá~åç= áåíÉêê~íçI= ìåÛ~ãéá~= ë~ä~= Çá= Åçåëìäí~òáçåÉ= áåÑçêJ ã~íáòò~í~I=Ñ~=Ç~=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=íê~=áä=îÉÅÅÜáç=ÉÇáÑáÅáç=ÉÇ=áä îçäìãÉ=Çá=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉK


14

_êÉëÅá~I=áåíÉêîÉåíç=Çá=bKbKmK=áå=äçÅ~äáí¶=sáçäáåçK

lÖåá= ÉÇáÑáÅáç= ãçåçÑ~ãáäá~êÉÒ= ≠= Å~ê~ííÉêáòò~íç= Ç~= ìå= éêçJ éêáç= ÅçäçêÉ= Çá= êáÑÉêáãÉåíçI= ãÉåíêÉ= çÖåá= Ñ~ÅÅá~í~= ≠= íê~íí~í~ éÉê=ãÉòòç=Çá=î~êá~òáçåÉ=åÉää~=ë~íìê~òáçåÉ=É=åÉää~=äìãáåçëáJ í¶=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëíÉëëçK=^ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=éêçÖê~ãã~=ÉÇáÑáÅ~íçJ êáçI=ä~=ëÅÉäí~=ÇÉääÉ=íçå~äáí¶=Çá=ÅçäçêÉ=ÇÉääÉ=ìåáí¶=êÉëáÇÉåòá~äá ãçåçÑ~ãáäá~êá= ÅçåíáÖìÉ= ≠= ëí~í~= çéÉê~í~= Åçå= äÛÉëéäáÅáíç= É éêçÖê~ãã~íç=ÑáåÉ=Çá=êÉëíáíìáêÉ=~ää~=éÉêÅÉòáçåÉ=îáëáî~=ÖäçÄ~J äÉ=äÉ=íçå~äáí¶=ÇÉääÛáêáÇÉK fä= ÅçäçêÉ= ~ëëìãÉ= áå= èìÉëíç= Å~ëç= ìå~= î~äÉåò~= ÉëíÉåëáî~ êáëéÉííç=~ää~=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=éìê~ãÉåíÉ=ÉëíÉíáÅçJéÉêÅÉííáî~ ëçäáí~ãÉåíÉ=êáëÉêî~í~X=Éëëç=ëìêêçÖ~=ä~=ã~åÅ~åò~=Çá=êáÑÉêáJ ãÉåíá=ÑçêíáI=Çá=ÉãÉêÖÉåòÉ=~ííê~ííáîÉ=ÇÉä=èì~êíáÉêÉI=ÇáîÉåÉåJ Çç=éìåíç=Çá=êáÑÉêáãÉåíçI=çêáÉåí~ãÉåíç=É=çêÇáåÉI==ëéÉòò~åJ Çç= èìÉää~= ãçåçíçåá~= êáéÉíáíáî~= ÉÇ= çãçÖÉåÉáòò~åíÉ= ÅÜÉ ëéÉëëç= áÇÉåíáÑáÅÜá~ãç= Åçå= äÛÉëéêÉëëáçåÉ= ÖêáÖáçêÉ= ÇÉää~ éÉêáÑÉêá~ÒK j~=èìÉëíç=åçå=≠=äÛìåáÅç=ÉëÉãéáç=ÄêÉëÅá~åçI=~åÅÜÉ=~ääÛáåJ íÉêåç= ÇÉääÛáåíÉêîÉåíç= ìêÄ~åç= Çá= p~åéçäçI= éá~åáÑáÅ~íç= Ç~ iÉçå~êÇç= _ÉåÉîçäç= É= Åçëíêìáíç= íê~= ä~= ÑáåÉ= ÇÉÖäá= ~ååá pÉíí~åí~=É=äÛáåáòáç=ÇÉÖäá=~ååá=líí~åí~I=ëá=êáíêçî~åç=ÇÉÖäá=ÉÇáJ ÑáÅá=~=íçêêÉ=ÇçîÉ=ä~=ÇáëíáåòáçåÉ=ÇÉääÉ=éêçéêáÉí¶=ÅçêêáëéçåÇÉ ~ää~=ÇáÑÑÉêÉåíÉ=Åçäçê~òáçåÉ=ÇÉääÉ=äçÖÖÉ=~á=î~êá=éá~åáK iÛìëç=éêçÖê~ãã~íáÅç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=åÉä=éêçÖÉííç=~êÅÜáíÉííçåáJ Åç=≠=ëí~íç=éÉêëÉÖìáíç=~åÅÜÉ=Åçå=Ñáå~äáí¶=ÇáîÉêëÉ=êáëéÉííç=~ èìÉääÉ=éêÉÅÉÇÉåíÉãÉåíÉ=ãÉåòáçå~íÉX=áä=íÉêãçìíáäáòò~íçêÉ=Çá _êÉëÅá~I=éçëíç=~á=ÄçêÇá=ÇÉä=éÉêáãÉíêç=Åçãìå~äÉ=ÉÇ=~ÑÑ~ÅJ Åá~åíÉëá=ëìääÛ~ìíçëíê~Ç~=jáä~åçJsÉåÉòá~I=åÉ=≠=ëáÅìê~ãÉåíÉ î~äáÇç= ÉëÉãéáçK= i~= åÉÅÉëëáí¶= Çá= áåëÉÇá~êÉ= ìå~= ëíêìííìê~ ÅçãìåèìÉ=Çá=ëí~ãéç=áåÇìëíêá~äÉI=áå=ìå=äìçÖç=Çá=íê~åëáòáçJ åÉ= íê~= Å~ãé~Öå~= É= Åáíí¶I= ÑçêíÉãÉåíÉ= ÅçåÇáòáçå~íç= Ç~ääÉ Öê~åÇá=áåÑê~ëíêìííìêÉ=Çá=íê~ëéçêíçI=Ü~=éçëíç=åçå=éçÅÜá=éêçJ ÄäÉãá=Çá=áãé~ííç=~ãÄáÉåí~äÉ=É=éÉêÅÉííáîçI=~=Åìá=áä=éêçÖÉííç ~êÅÜáíÉííçåáÅç=Ü~=êáëéçëíç=åçå=ëçäç=Åçå=ä~=íÉííçåáÅ~=ÇÉÖäá ÉÇáÑáÅáI= ÅÜÉ= áãáí~= äÛ~åÇ~ãÉåíç= çåÇìä~íç= ÇÉä= íÉêêÉåçI= ã~ ëçéê~ííìííç=Åçå=áä=ÅçäçêÉK Ð= áåÇìÄÄáçI= ÅÜÉ= Çá= í~äÉ= áåëÉÇá~ãÉåíç= ä~= éêÉçÅÅìé~òáçåÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= ã~ÖÖáçêÉ= ÑçëëÉ= ê~ééêÉëÉåí~í~= Ç~ääÉ= íçêêá= Çá

Éî~Åì~òáçåÉ=ÇÉá=êÉëáÇìá=Çá=ÅçãÄìëíáçJ åÉI= ÅçãÉ= íÉëíáãçåá~åç= äÉ= ÇìÉ= ÅáãáJ åáÉêÉ= íê~Çáòáçå~äá= ÇÉää~= ÅÉåíê~äÉ= éçäáJ ÅçãÄìëíáÄáäÉ= éÉê= áä= íÉäÉêáëÅ~äÇ~ãÉåíç Åáíí~Çáåç= éçëíÉ= ~= éçÅÜÉ= ÅÉåíáå~á~= Çá ãÉíêá=Çá=Çáëí~åò~K=iÉ=åìçîÉ=ÅáãáåáÉêÉ ~ííê~îÉêëç=áä=ÅçåíêáÄìíç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçJ ~êíáëí~= ~ìëíêá~Åç= gçêêáí= qçêåèìáëí= ëá ëçåç= íê~ëÑçêã~íÉ= áå= ìå= ìåáÅç= ã~åìJ Ñ~ííç=~=Ä~ëÉ=èì~Çê~í~=ÅÜÉ=~ëëìêÖÉ=~ íáíçäç=Çá=çÄÉäáëÅç=É=ÅÜÉ=çêã~á=Åçåíê~ÇJ ÇáëíáåÖìÉ=É=Å~ê~ííÉêáòò~=äç=ëâóäáåÉ ÇÉää~ Åáíí¶K=j~=Åá∂=ÅÜÉ=~ëëìãÉ=ëíê~çêÇáå~J êá~=êáäÉî~åò~=≠=áä=íê~íí~ãÉåíç=Åêçã~íáÅç êáëÉêî~íç= ëá~= ~ää~= íçêêÉ= ëá~= ~Öäá= ÉÇáÑáÅá Ç~ääç= ëíÉëëç= ~êÅÜáíÉííçK= däá= ÉÇáÑáÅá= ÇÉJ ëíáå~íá=~ääç=ëíçÅÅ~ÅÅáç=É=ÅçãÄìëíáçåÉ ÇÉá= êáÑáìíá= ëçåç= Å~ê~ííÉêáòò~íá= Ç~= ìå íçå~äáí¶=îÉêÇÉ=é~ääáÇçI=ë±=ÅÜÉ=Éëëá=éçëë~åç=ÑçåÇÉêëá=Åçå=ä~ Å~ãé~Öå~=ÅáêÅçëí~åíÉK i~= íçêêÉ= Åçå= äÉ= ëìÉ= Ñ~ÅÅá~íÉI= çÖåìå~= ÇÉääÉ= èì~äá= íê~íí~íÉ ÇáîÉêë~ãÉåíÉ=Ç~ääÛ~äíç=îÉêëç=áä=Ä~ëëçI=ç=îáÅÉîÉêë~I=Åçå=ëÑìJ ã~íìêÉ= Åêçã~íáÅÜÉ= ÅÜÉ= î~ååç= Ç~ääÛ~òòìêêç= áåíÉåëç= ~ääÛ~òJ òìêêç=é~ääáÇç=èì~ëá=ÖêáÖáçI=~ëëìãÉ=ìå=Åçååçí~íç=Çá=î~êá~ÄáJ äáí¶=Çáå~ãáÅ~=éêÉçêÇáå~í~=ãÉÇá~åíÉ=äÛáåíÉê~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉ Åçå=áä=ÅáÉäç=É=ä~=äìÅÉ=áåÅáÇÉåíÉK=fä=êáëìäí~íç=≠=ä~=ëÅçãéçëáòáçJ åÉ=É=ëã~íÉêá~äáòò~òáçåÉ=ëáåç=èì~ëá=~ää~=ÅçãéäÉí~=ÑìëáçåÉ=Çá ìå= ã~åìÑ~ííç= éÉë~åíÉÒ= Åçå= áä= ÅçåíÉëíçI= ê~ÖÖáìåíç ãÉÇá~åíÉ=ä~=êáëÅçéÉêí~=ÇÉääÛáãéçêí~åò~=éêçÖê~ãã~íáÅ~=ÇÉä ÅçäçêÉ=áå=~êÅÜáíÉííìê~K

oK=pK

Como ~=Åìê~=Çá=oçÄÉêí~=c~ëçä~

I toni della Como razionalista. Lacerti cromatici nell’opera di Terragni i~=éáííìê~=J=É=ä~=ëÅìäíìê~=J=~åÇê¶=ÇÛ~ÅÅçêÇç=Åçå=äÛ~êÅÜáJ íÉííìê~=åÉä=ëÉåëç=Çá=ÉëëÉêÉ=ä~=íê~ÇìòáçåÉ=áå=ìå=äáåÖì~ÖÖáç ÇáîÉêëç= ÇÉääÛáÇÉåíáÅç= ãÉëë~ÖÖáç= ëéáêáíì~äÉÒ= E`Éë~êÉ `~íí~åÉçFK mçäáÅêçãáÉ= ÉëáÄáíÉW= Ñ~ííÉ= ÇÛáåíçå~Åá= Ç~ääÉ= íáåíÉ= ÇÉÅáëÉI= Çá ëìéÉêÑáÅá= ä~éáÇÉÉ= ë~éáÉåíÉãÉåíÉ= ä~îçê~íÉI= Çá= îÉêåáÅá~íìêÉ Åçåíê~ÇÇáëíáåíÉ= Ç~ääÉ= ëÅÜáÉííÉ= íçå~äáí¶K= i~= Åáíí¶= Çá= `çãç éçëëáÉÇÉ=ìå=é~ëë~íç=~=íáåíÉ=Ñçêíá=ÅÜÉI=éìê=íìíí~îá~I=êáëìäí~ ëçéáíç= Ç~ä= íÉãéçI= Ç~= ìå= áãã~Öáå~êáç= ÅÜÉ= ëÛ~ÖÖê~éé~= ~ áåÖ~ååÉîçäá=áãã~Öáåá=ÑçíçÖê~ÑáÅÜÉI=áå=Äá~åÅç=É=åÉêçI=É=Ç~ää~ ÑäÉÄáäÉ=ãÉãçêá~=Çá=Å~ê~ííÉêá=Åçëíêìííáîá=çê~ã~á=éÉêÇìíáK


dì~êÇ~åÇç=~=`çãçI=áä=ÅçÇáÅÉ=éçäáÅêçã~íáÅç=åÉääÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~=ê~òáçå~äÉ=ä~êá~å~=ëá=éêÉëí~=~=ìå=ÇìéäáÅÉ=éÉêÅçêëç=ÇÛáåJ íÉêéêÉí~òáçåÉK= a~= ìå= ä~íçI= ëá= éçåÉ= ä~= ÅÉåíê~äáí¶= ~ëëìåí~ Ç~ääÛáåíÉê~òáçåÉ= Ñê~= éáííìê~= É= ~êÅÜáíÉííìê~= ENFK= a~ääÛ~äíêçI= ëá éçåÉ=~ää~=åçëíê~=~ííÉåòáçåÉ=ä~=êáäÉî~åò~=ÅÜÉ=äìÅÉ=É=ÅçäçêÉ êáîÉëíçåç= åÉää~= ÅçåÅÉòáçåÉ= ÇÉää~= Åáíí¶= ê~òáçå~äÉI= çîîÉêç åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ~ãÄáÉåí~äÉ= ëÉÅçåÇç= äÛ~ÅÅÉòáçåÉ= ÅÜÉ= ä~ Åìäíìê~=ÇÉä=ê~òáçå~äáëãç=éÉêÑÉòáçå~I=éÉê=~ééêçëëáã~òáçåá ëìÅÅÉëëáîÉI=~=é~êíáêÉ=Ç~ä=NVPPK iìåÖç=áä=Åêáå~äÉ=ÇÉä=éêáãç=~ãÄáíç=áåíÉêéêÉí~íáîçI=≠=åçí~=ä~ ëÉÇìòáçåÉ= ÉëÉêÅáí~í~I= ëì= dáìëÉééÉ= qÉêê~ÖåáI= Ç~ä= Ñ~êÉ êçÄìëíçI=ëÉãéäáÑáÅ~íçI=éä~ëíáÅç=Çá=páêçåáI=ç=Çá=cìãá=É=`~êê¶ EÁF=`á∂=ÅÜÉ=ÇçîÉî~=ã~ÖÖáçêãÉåíÉ=ëíáãçä~êäç=Éê~=ä~=íÉåJ ëáçåÉ=ÅçãìåáÅ~íáî~I=ÇáÇ~ííáÅ~I=ÅÜÉ=ëá=ÉëéêáãÉî~=åÉä=ëÉåëç ëíêÉííç=ÇÉä=íÉêãáåÉK=mÉåë~î~=~ä=ÅçåÅçêêÉêÉ=Çá=ÅçãéÉíÉåòÉ ~= ìå= ìåáÅç= ÑáåÉ= ÅçãìåÉW= ~åÅÜÉ= ëáãÄçäáÅçI= ÅÉäÉÄê~íáîçI ~ÑÑÉêã~íáîç=Çá=î~äçêáÒ=EOFK iÛáãéáÉÖç= ÇÉá= Åçäçêá= ëÉêîÉI= ~ä= Öáçî~åÉ= ~êÅÜáíÉííç= ä~êá~åç éÉê=ÅçãéáÉêÉ=~ééáÉåç=ä~=ëì~=çéÉê~=Çá=ëÅ~îç=ÇÉää~=ã~íÉJ êá~I=ÇÉä=îçäìãÉ=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ëáå=Ç~ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÛÉÇáJ ÑáÅáç=éÉê=~éé~êí~ãÉåíá=kçîçÅçãìã=EPFK=iÛçéÉê~=ã~åáÑÉëí~ ìå=é~ëë~ÖÖáç=ÅêìÅá~äÉW=áä=ÅçäçêÉ=ëá=~ÅÅçãé~Öå~î~=~ääÉ=ÇáÑJ ÑÉêÉåòÉ=íê~=ã~íÉêáÉI=~ä=Åçåíê~ëíç=êáÅÉêÅ~íç=íê~=íê~ëé~êÉåò~ É=çé~Åáí¶I=íê~=äìÅÉåíÉòò~=É=íÉêêçëáí¶K=qÉêêçë~=Éê~=ä~=Öê~å~ ÇÉÖäá=áåíçå~ÅáI=ÅÜÉ=Éê~åç=Çá= åçáëÉííÉ îÉêëç=ëíê~Ç~=É=Öá~ääç áåíÉåëç= îÉêëç= ÅçêíÉI= ã~= ÇáîÉåí~î~åç= ~ê~åÅáçåá= ëçííç= äÉ ëçäÉííÉI=ëçííç=á=Åçêéá=~=ëÄ~äòçI=åÉääÉ=Ñ~ÅÅÉ=ÇÉääÉ=òçåÉ=ëÅ~J î~íÉ=çîÉ=ëá=áåÅ~ëíê~åç=á=ÅáäáåÇêáÒK=qáåíÉ=Å~äÇÉI=éìêÉI=åÉííÉW éÉêÅܨ=ä~=äìÅÉ=éçíÉëëÉ=êáîÉêÄÉê~êëáI=éÉêÅçêêÉêÉ=äÉ=ëìéÉêÑáJ Åá= ÅÜÉ= åçå= éçíÉî~åç= ~ííáåÖÉêÉ= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= ~ääÛáêê~ÖÖá~J ãÉåíç=ëçä~êÉK=i~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=ìë~=á=Åçäçêá=éÉê=ÉëáÄáêÉ=ä~ ÅçåëáëíÉåò~=ã~íÉêáÅ~=ÇÉá=îçäìãá=É=ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅáK=få=èìÉJ ëíç=êÉÖáëíêç=ëá=ÅçääçÅ~=èì~åíç=ÉÖäá=ÅçãéáÉ=~åÅÜÉ=äÉ=ëìéÉêJ ÑáÅá=ãÉí~ääáÅÜÉI=ÅÜÉ=îáÄê~åç=Çá=áãéêÉîáëíÉ=ÅêçãáÉW=Åçå=äÛ~J ê~åÅáç=ÇÉá=ëÉêê~ãÉåíá=É=äÛ~òòìêêç=ÇÉá=é~ê~éÉííáK

`Üá~ê~=oçëí~Öåç kçíÉ NK=iK=`~ê~ãÉäI=^êÅÜáéáííìê~K=páåíÉëá=É=éçäáÇáãÉåëáçå~äáí¶ÒI=áå=iK=`~ê~ãÉä=^K içåÖ~ííáI=^êÅÜáéáííìê~W=áåíÉêêÉä~òáçåá=Ñê~=äÉ=~êíá=~=`çãç=åÉääÛÉí¶=ÇÉä=ê~òáçå~äáëãçI `Éë~êÉå~åáI=`çãçI=OMMRK OK=iK=`~ê~ãÉäI=aÉÅçê~òáçåá=Çá=j~êáç=o~ÇáÅÉ=É=j~êÅÉääç=káòòçäá=éÉê=ä~=Å~ë~=ÇÉä Ñ~ëÅáç=Çá=`çãç=Çá=qÉêê~ÖåáÒI=áå=iK=`~ê~ãÉä=E~=Åìê~=ÇáFI iÛbìêçé~=ÇÉá=ê~òáçå~äáJ ëíáK=máííìê~=ëÅìäíìê~=~êÅÜáíÉííìê~=åÉÖäá=~ååá=qêÉåí~I=jáä~åçI=bäÉÅí~=NVUVX=éK=TUK PK=aK=sáí~äÉI=NVOTJNVOV=bÇáÑáÅáç=é~ê=~éé~êí~ãÉåíá=kçîçÅçãìã=~=`çãçÒI=áå dK= `áìÅÅá= E~= Åìê~= ÇáFI= dáìëÉééÉ= qÉêê~ÖåáK= léÉê~= ÅçãéäÉí~I= jáä~åçI= bäÉÅí~ NVVSX=ééK=PNRJPONK QK=`K=oçëí~ÖåçI=`çãç=NVPPJNVPTK=i~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉää~=Åáíí¶I=jáä~åçI=^Äáí~êÉ pÉÖÉëí~I=OMMQK

15 clorj=ORDINI

dá~ååá=j~åíÉêçI=îÉÇìí~=ÇÉääDléÉê~=k~òáçå~äÉ=_~ääáää~I=ÇáëÉÖåç=ëì=Å~êí~K ^êÅÜáîáç=dá~ååá=ÉÇ=båêáÅç=j~åíÉêçI=`ÉêåçÄÄáçK

iÛ~äÅÜáãá~=Ñê~=~êÅÜáíÉííìê~=É=ÅçäçêÉ=Éåíê~=åÉääÛÉä~Äçê~òáçåÉ ÇÛ~êÅÜáíÉííìê~I=~åÅÜÉ=åÉá=ÇÉíí~Öäá=ãáåìíáK iÉ=ä~ÅÅÜÉ=ëçåç=ìíáäáòò~íÉI=ëÉåò~=êáíêçëáÉI=~åÅÜÉ=éÉê=áåÅáJ ÇÉêÉÒ= îáëáî~ãÉåíÉ= ëìääÉ= ëìéÉêÑáÅá= ä~éáÇÉK= aìÉ= ÉéáëçÇá= ëá éêÉëí~åçI=áå=èìÉëí~=äìÅÉI=~=êÉåÇÉêÉ=í~åÖáÄáäÉ=í~äÉ=ê~ÅÅçåJ íçW=Öá~ÅÅܨ=áä=ÅçäçêÉ=îáÉåÉ=ìíáäáòò~íç=~åÅÜÉ=ëìääÛáãã~Åçä~J íç=Öê~åáíç=Äá~åÅç=Çá=^äòçK=pá=íê~íí~=Çá=ìå=ÉëéÉÇáÉåíÉ=ÅÜÉ dáìëÉééÉ= qÉêê~Öåá= ~Ççíí~= áå= éáª= ÅáêÅçëí~åòÉW= åÉä jçåìãÉåíç=~á=Å~Çìíá=Çá=dìÉêê~=É=åÉä=p~Öê~íç=ÇÉää~=Å~ë~ ÇÉä=c~ëÅáçK=i~=íáåí~=ÉåÑ~íáòò~=äÉ=áëÅêáòáçåá=É=ëçëí~åòá~=äÛçJ éÉê~K=^ä=íÉêãáåÉ=ÇÉä=ä~îçêç=é~òáÉåíÉ=ÇÉÖäá=ëÅ~äéÉääáåáI=åÉäJ äÛáåÅ~îç=ÇÉääÉ=äÉííÉêÉ=ëÅçäéáíÉI=qÉêê~Öåá=ìë~=ëíÉåÇÉêÉ=EëçííáJ äÉ=É=ÇÉÅáëç=~ä=ãÉÇÉëáãç=íÉãéçF=ìå=îÉäç=Çá=êçëëç=îÉêãáJ ÖäáçK=fä=ÅçäçêÉ=êáÅçêêÉI=ëá~=åÉä=ëÉÖå~êÉ=á=åçãá=ÇÉá=Å~Çìíá=áåÅáJ ëá=ëìä=ãçåçäáíç=~ÅÅçäíç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=jçåìãÉåíç=~á=Å~ÇìJ íá=Çá=ÖìÉêê~=éÉê=ÉíÉêå~êåÉ=ä~=ãÉãçêá~=É=ëá~=åÉääÉ=é~êçäÉ=çêáJ Öáå~êá~ãÉåíÉ=ëÅçäéáíÉ=ëìä=Åáééç=éçêí~=Ä~åÇáÉê~=ÇÉä=ë~Öê~J íç=ÇÉää~=Å~ë~=ÇÉä=Ñ~ëÅáçI=~ä=èì~äÉ=qÉêê~Öåá=~ÑÑáÇ~=áä=Åçãéáíç Çá= ÇÉÇáÅ~êÉ= áä= åìçîç= ëé~òáç= ìêÄ~åç= ~ääÛáãéÉêçK= nìáI= Ñ~ííç çê~ã~á= ÇáãÉåíáÅ~íçI= äÛ~òòìêêç= Éåíê~= ~= êáÄ~ÇáêÉ= áä= éÉêåç ÇÉää~=ÅçãéçëáòáçåÉ=ìêÄ~å~K=`çå=èìÉëí~=Åêçãá~I=äç=~ÑÑÉêJ êá~ãç= çÖÖáÖáçêåç= ëçäç= Ç~á= ÇçÅìãÉåíá= ÇÉääÛÉéçÅ~= EQFI= Éê~ Çáéáåí~= äÛ~ëí~= íÉäÉëÅçéáÅ~= éçêí~= Ä~åÇáÉê~I= éêçÇçíí~= Ç~ää~ pçÅáÉí¶= _~Ççåá= Çá= iÉÅÅçI= ÅÜÉ= Ç~ä= Åáééç= ä~éáÇÉç= ëÛ~äò~ ëáåç=~ä=îÉëëáääçK oçëëçI=~òòìêêçI=åçÅÅáçä~I=Öá~ääçI=îÉêÇÉK=fä=ÅçÇáÅÉ=ÉëéêÉëëáJ îç= ÇÉá= Åçäçêá= ÅÜÉ= Åçåíê~ëëÉÖå~åç= `çãç= åÉÖäá= ~ååá= ÇÉä ê~òáçå~äáëãç= ä~êá~åç= éÉêã~åÉ= áãÄêáÖäá~íç= åÉääÛáãã~ÖáåÉI ~êíÉÑ~íí~I= Ç~ää~= éÉääáÅçä~= ÑçíçÖê~ÑáÅ~= ÅÜÉ= åÉ= Ü~= Åçêêçííç= áä êáÅçêÇç=Éåíêç=á=íçåá=ÇÉä=ÖêáÖáçK=pçäç=çëëÉêî~åÇç=äÉ=Ñ~ÄÄêáJ ÅÜÉ=Åçå=áåëáëíÉåò~=É=ä~=äìÅÉ=ê~ÇÉåíÉ=åÉ=~ÑÑÉêêá~ãç=á=ä~ÅÉêJ íáW=ÇçÅìãÉåíá=ÑäÉÄáäá=Çá=ãÉãçêáÉ=éÉêÇìíÉI=Çá=ìå=ãçÇç=éÉêJ î~ëáîç= Çá= ÅçåÅÉéáêÉ= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= Åçå= Öê~åÇÉ= ëÉãéäáÅáí¶ ÇÉääÉ= äáåÉÉI= åçÄáäí¶= Çá= ã~íÉêá~äáI= éÉêÑÉíí~= ä~îçê~òáçåÉ= É ëÅÜáÉííÉòò~=Åêçã~íáÅ~K


16

Cremona ~=Åìê~=Çá=cáçêÉåòç=içÇá `~ãáää~=dáêÉääáI=Öáçî~åÉ=~êÅÜáíÉííç=Çá=má~ÇÉå~I=ëá=ä~ìêÉ~=~ cÉêê~ê~= åÉä= OMMR= É= ëá= áëÅêáîÉ= ~ääÛlêÇáåÉ= Çá= `êÉãçå~= åÉä OMMSK=bëÉêÅáí~=ä~=äáÄÉê~=éêçÑÉëëáçåÉ=éêÉëç=äç=ëíìÇáç=dìáÇç `~å~äá=Çá=m~êã~=É=ëÉÖìÉ=éêáåÅáé~äãÉåíÉ=á=ä~îçêá=Ç~ä=ä~íç Öê~ÑáÅçK `çää~Äçê~=Åçå=ä~=êÉÇ~òáçåÉ=äçÅ~äÉ=ÅêÉãçåÉëÉ=Çá=^iÒ=Ç~ ÇìÉ=~ååáI=éêáåÅáé~äãÉåíÉ=ÅçäéáëÅÉ=áä=ëÉåëç=Çá=ÅçåÅêÉíÉòJ ò~=É=äÛáãéÉÖåç=~ääÛ~ééêçÑçåÇáãÉåíçI=íê~=äÉ=ëìÉ=~ëéáê~òáçJ åá=éêçÑÉëëáçå~äá=åçå=åÉÖ~=ä~=îçÖäá~=Çá=ÅçåáìÖ~êÉ=áä=íÉêêáíçJ êáç=Åçå=áä=é~Éë~ÖÖáçK cK=iK

Rosso come Cremona fä=ÅçäçêÉ=áå=~êÅÜáíÉííìê~=ÇáîÉåí~=çÖÖÉííç=Çá=ëíìÇáç=Ñáå=Ç~ä=NUMM Åçå=ä~=ÅçëáÇÇÉíí~=äáíÉ=éçäáÅêçã~íáÅ~ÒI=ã~=≠=Ç~ä=uu=ëÉÅçäç ÅÜÉ=áä=íÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=Éåíê~=~=Ñ~ê=é~êíÉ=ÇÉä=ÇáÄ~ííáíç=ìã~åáJ ëíáÅçW=áä=ëáåÖçäç=ÉÇáÑáÅáç=åçå=ê~ééêÉëÉåí~=éáª=äÛçÖÖÉííç=ÅÉåJ íê~äÉ=ëì=Åìá=ÇáëèìáëáêÉI=ÇáîÉåí~=áåîÉÅÉ=ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ=äÛÉÇáäáòá~ êÉëáÇÉåòá~äÉ= áå= êÉä~òáçåÉ= ~ä= éêçéêáç= ÅçåíÉëíç= ìêÄ~åç= É= Çá ÅçåëÉÖìÉåò~=áä=ê~ééçêíç=íê~=ÅçåÇáòáçåá=ëçÅá~äá=É=~êÅÜáíÉííìê~ ÇÉä= ÅçäçêÉK= `á= ëá= éçåÖçåç= Ççã~åÇÉ= ëìä= ÅçãÉ= éêçÖÉíí~êÉ Åçå=áä=ÅçäçêÉ=É=ëìä=éÉêÅܨI=ëìää~=êÉëéçåë~Äáäáí¶=ÅÜÉ=áä=ÅçäçêÉ Ç¶=~Ç=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ç=~=é~êíá=Çá=Åáíí¶I=~ÇÇáêáííìê~=í~äîçäí~=~Ç=áåíÉJ êÉ=Åáíí¶I=Åçå=ìå=áåîÉêíáêëá=Çá=ÇÉÑáåáòáçåá=É=ÅçåÅÉííá=ÇçîÉ=åçå=≠ éáª=ä~=Åáíí¶=~=ÅÜá~ã~êëá=ÅçäçêÉI=ã~=áä=ÅçäçêÉ=ëíÉëëç=~=ÇÉÑáåáêJ ëá= áå= Ä~ëÉ= ~ää~= ëì~= Åáíí¶K= dá~ääç= m~êã~I= êçëëç= páÉå~I= ã~ ~åÅÜÉ=Ääì=Çá=mêìëëá~=EÇÉííç=~åÅÜÉ=Ääì=Çá=_ÉêäáåçFW=~=ÅçäçêÉ ÅçêêáëéçåÇÉ= Åáíí¶I= êÉÖáçåÉI= ëíçêá~K= qê~íí~ëá= éáª= ëéÉëëç= ÇÉä ÅçäçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=é~ëë~í~I=ÅçãÉ=~Ç=ÉëÉãéáç=~=m~êã~=äÛ~ÅJ èìáëáòáçåÉ=Çá=ìå~=éê~íáÅ~=ÉÇáäáòá~=Çá=ÑáåÉ=~ååá=`áåèì~åí~=éÉê=áä íáåíÉÖÖáç=èì~ëá=çëëÉëëáîç=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉK=fä=éêçÇçííç=Çá=èìÉJ ëí~=ëáíì~òáçåÉ=≠=íìííçê~=ä~êÖ~ãÉåíÉ=îáëáÄáäÉ=åÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÇÉää~ Åáíí¶=Éãáäá~å~K=fä=Öá~ääç=≠=áåÑ~ííá=áä=ÅçäçêÉ=éáª=éêÉëÉåíÉ=åÉä=ÅÉåJ íêç=ëíçêáÅç=É=ëçííç=èìÉëí~=ÇÉåçãáå~òáçåÉ=é~ëë~åç=íìííÉ=äÉ ëÑìã~íìêÉI= Ç~ä= äáãçåÉ= ~ä= Å~ÇãáçI= ~ä= ëÉå~éÉ= ëÅìêçK= `çë± ~ÅÅ~ÇÉ=~åÅÜÉ=éÉê=~äíêÉ=Åáíí¶I=ëéÉëëç=éÉê∂=ëÉåò~=ÅÜÉ=èìÉJ ëíç=Ä~ííÉòòá=ìåç=ëéÉÅáÑáÅç=ÅçäçêÉW=ä~=ëíÉëë~=`êÉãçå~=îáÉåÉ É=îÉåáî~=ÇÉÑáåáí~=ä~=Åáíí¶=êçëë~Ò=éÉê=áä=ÅçäçêÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅç ÇÉá=ã~ííçåá=ÇÉá=åìãÉêçëá=é~ä~òòá=åçÄáäá~êá=É=éÉê=áä=é~åçê~ã~ Çá= íÉííá= êçëëá= ÅÜÉ= ä~= Åáíí¶= îáëí~= Ç~ääÛ~äíç= ~åÅçê~= çÑÑêÉI= Åçå ÇìçãçI= Ä~ííáëíÉêç= É= é~ä~òòç= ÇÉä= ÅçãìåÉ= áå= éêáãç= éá~åçK nì~åÇç=èìá=ìå~=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉ=ç=ìå~=êáëíêìííìê~òáçåÉ åçå=Éë~íí~ãÉåíÉ=ÅçåëÉêî~íáî~=ëá=áãéçåÉ=åÉä=íÉëëìíç=ëíçêáJ ÅçI=áä=ÇáÄ~ííáíç=ëá=ÅçåÅÉåíê~=ëìää~=ÅçÉêÉåò~=ç=ãÉåç=Åçå=ä~ êçëë~= îáëáçåÉ= Çá= `êÉãçå~K= däá= áããÉåëá= íÉííá= ÇÉää~= åìçî~ Å~ë~=Çá=_á~åÅçI=~Ç=ÉëÉãéáçI=Ü~ååç=~ÅÅÉëç=éçäÉãáÅÜÉ=ëìäJ äÛáãé~ííç=ÅÜÉ=ä~=åìçî~=ÅçéÉêíìê~=Ç~ä=ÅçäçêÉ=íÉÅåçäçÖáÅç=Ü~

c~ÅÅá~í~=ÉÇáÑáÅáç=Éñ=Å~ë~=Çá=Äá~åÅçJ`êÉãçå~ cçíç=Ç~ä=ëáíç=ïïïKãÅ~êÅÜáíÉÅíëKáí

ëìä=êÉëíç=ÇÉää~=Åáíí¶I=ëì=ìå~=ÇáëíÉë~=Çá=íÉííá=êçëëá=ÅÜÉ=îáÉåÉ áåíÉêêçíí~= Åä~ãçêçë~ãÉåíÉ= åÉää~= ëì~= Åçåíáåìáí¶K= j~= åçå ÅêÉÇç=ÅÜÉ=èìÉëíç=ëá~=äÛìåáÅç=é~ê~ãÉíêç=Ç~=éêÉåÇÉêÉ=áå=ÅçåJ ëáÇÉê~òáçåÉ=éÉê=ä~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉ=Çá=ìå=åìçîç=ÉÇáÑáJ ÅáçW=êáéÉíáòáçåÉ=ëÉèìÉåòá~äÉ=ÇÉä=êçëëç=ëìá=íÉííá=É=ìëç=ÇÉä=ã~íJ íçåÉ= éÉêÅÜ≠= ã~íÉêá~äÉ= ÇÉää~= íê~ÇáòáçåÉ= åçå= ãá= ëÉãÄê~= ä~ ëíê~Ç~= éáª= ~ééêçéêá~í~= éÉê= Ç~êÉ= é~ê~ãÉíêá= É= áåÇáÅ~òáçåá= Çá ëîáäìééç= ÇÉää~= Åáíí¶K= `ìÅáåÉää~= åÉää~= êáëíêìííìê~òáçåÉ= ÇÉääÛÉñ Å~ë~= Çá= _á~åÅç= êáéêáëíáå~= ä~= Ñ~ÅÅá~í~= ÅáåèìÉÅÉåíÉëÅ~I= É êáëíêìííìê~=ä~=íçêêÉ=Åçå=ìå=éáª=ÅçåëáëíÉåíÉ=áåíÉêîÉåíç=ëìä=ÄäçÅJ Åç=ãçÇÉêåçK=aá=èìÉëíç=ã~åíáÉåÉ=ä~=îçäìãÉíêá~=ÉëáëíÉåíÉ=É=ä~ ëíêìííìê~I=ãÉåíêÉ=ÇÉãçäáëÅÉ=É=êáÅçëíêìáëÅÉ=Ñ~ÅÅá~íÉ=É=ãìê~J íìêÉI=áå=ãçÇç=Ç~=ÅçåÑÉêáêÉ=åìçî~=áãã~ÖáåÉ=~ääÛÉÇáÑáÅáçK=fä=éêçJ ÖÉííç=ê~ééêÉëÉåí~=ìå=ÉëÉãéáç=ÅÜá~êç=Çá=áåíÉêîÉåíç=ÅçåíÉãJ éçê~åÉç= áå= ìå= íÉëëìíç= ëíçêáÅç= ÇÉää~= Åáíí¶K= i~= ëÅÉäí~= éÉê∂ êáëéÉíí~= áä= ÅçåíÉëíçI= ìíáäáòò~åÇç= ã~íÉêá~äá= ÉÇ= ÉäÉãÉåíá= íáéáÅá äçÅ~äáI=áå=é~êíáÅçä~êÉ=äÉ=éÉêëá~åÉ=áå=äÉÖåç=Çá=ÅÉÇêç=É=ä~=éçäáÅêçJ ãá~=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=Ç~åÇç=ìåÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ=áå=ÅÜá~îÉ=ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~K= _Éå= îÉåÖ~= áä= êçëëç= èìáåÇáI= ã~= ~åÅÜÉ= á= Åçäçêá å~íìê~äá=Ç~íá=Ç~á=ã~íÉêá~äá=É=Ç~ää~=Å~ãé~Öå~K=`êÉãçå~=≠=ìå~ Åáíí¶=Çá=íÉêê~=É=ÑáìãÉI=ÇçîÉ=äÉ=Åçäçê~òáçåá=åçå=ÇÉîçåç=çëíÉåJ í~êÉI=ã~=ÉëëÉêÉ=áå=~ÅÅçêÇç=~ä=ëìç=íÉêêáíçêáçK oçëëç=ÅçãÉ\=aìåèìÉI=êçëëç=ÅçãÉ=`êÉãçå~K=få=ìå=~äÄìã ÇÉä=NVVSI=jáå~=éêÉëÉåí~=ìå=ÅÇ=áåíáíçä~íç=`êÉãçå~ÒI=ÇçîÉ ìåÛáåëçäáí~= ÅçéÉêíáå~= ä~= ê~ÑÑáÖìê~= ëìääç= ëÑçåÇç= ÇÉá= éêáåÅáé~äá ãçåìãÉåíá=áå=ìå=~Äáíç=sÉêë~ÅÉ=êçëëç=Å~êÇáå~äáòáçK=få=ìåÛáãJ ã~ÖáåÉ=åçííìêå~=ä~=Åáíí¶=Äìá~=Ü~=ëçäí~åíç=äÉ=äìÅá=~êíáÑáÅá~äá=ÇÉÖäá ÉÇáÑáÅá=É=äÛìåáÅç=ÅçäçêÉ=ÅÜÉ=äÉ=Ƕ=ëáÖåáÑáÅ~íç=≠=áä=êçëëç=ÑìçÅç ÇÉä=ëìç=îÉëíáíçI=~ä=íÉãéç=ëíÉëëç=êáã~åÇç=É=éêçîçÅ~òáçåÉK=i~


`~ãáää~=dáêÉääá

bÇáÑáÅáç=Éñ=Å~ë~=Çá=Äá~åÅçJ`êÉãçå~K=cçíç=Ç~ä=ëáíç=ïïïKãÅ~êÅÜáíÉÅíëKáí

Lecco

17

~=Åìê~=Çá=båêáÅç=`~ëíÉäåìçîç=É=jK=bäáë~ÄÉíí~=oáé~ãçåíá

Il piano del colore dei centri storici di Lecco fä=ÅçäçêÉ=≠=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=ëçäç=åÉää~=ãáëìê~=áå=Åìá=ê~ééêÉëÉåí~ ìåç=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåíá=Åçëíêìííáîá=ÇÉä=îçäìãÉÒK=f=Åçäçêá=ëçåç ÅçãÉ= á= äáåÉ~ãÉåíá= ÇÉä= îçäíçW= ëÉÖìçåç= á= ãìí~ãÉåíá= ÇÉääÉ ÉãçòáçåáÒ=Em~Ääç=máÅ~ëëçFK ^ää~= ÑáåÉ= ÇÉÖäá= ~ååá= ÚTM= ä~= Åáíí¶= Çá= iÉÅÅçI= ~ääç= ëÅçéç= Çá ÅêÉ~êÉ= ìåç= ëíêìãÉåíç= éÉê= ë~äî~Öì~êÇ~êÉ= äÛ~ëéÉííç= ÅêçJ ã~íáÅç=É=ÇÉääÉ=ÑáåáíìêÉ=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÅÜÉ=ëá=~ÑÑ~ÅÅá~åç=ëìääÉ îáÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=Eòçå~=^=ÇÉä=má~åç=êÉÖçä~íçêÉ=ÖÉåÉJ ê~äÉF=Ƕ=îáí~=~ä=éá~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉK= iÛáåíÉåíç=≠=éêçéêáç=èìÉääç=Çá=Éîáí~êÉ=ä~=éÉêÇáí~=Çá=Å~ê~ííÉêá äçÅ~äáI= Çá= íÉÅåáÅÜÉ= Çá= ä~îçê~òáçåÉ= ÇÉää~= íê~ÇáòáçåÉ= ÅÜÉ êáëÅÜá~åç=Çá=ÉëëÉêÉ=Å~åÅÉää~íá=áåëáÉãÉ=~=ã~íÉêá~äá=ÉÇ=ÉäÉJ ãÉåíá=Çá=Ñáåáíìê~=áå=~ëëÉåò~=Çá=îáåÅçäá=êÉëíêáííáîáK=iÛáåíÉêîÉåíç Åêçã~íáÅç=≠=éÉåë~íç=ÅçãÉ=çéÉê~òáçåÉ=ÅÜÉ=ÅçãéäÉí~=äÛáåJ íÉêîÉåíç= Çá= ÅçåëÉêî~òáçåÉ= É= ã~åìíÉåòáçåÉ= ÇÉá= Ñêçåíá= É êáëìäí~=ìå=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=ëíêìãÉåíç=Çá=íìíÉä~K= iÉ= í~îçäÉ= Çá= éÉêáãÉåí~òáçåÉÒ= áåÇáîáÇì~åç= É= ÇÉÑáåáëÅçåç äÛ~ãÄáíç= Çá= ~å~äáëá= ÇÉä= éêçÖÉííç= ÅÜÉ= Ü~= áåíÉêÉëë~íç= á= î~êá ÅÉåíêá= ëíçêáÅá= ÇÉä= äÉÅÅÜÉëÉW= ^èì~íÉI= _ÉääÉÇçI= _çå~Åáå~I `~ëíÉääçI= `ÜáìëçI= dÉêã~åÉÇçI= i~çÅ~I= j~ÖÖá~åáÅçI lä~íÉI=s~êáÖáçåÉ=É=mÉëÅ~êÉåáÅçK= mêÉåÇÉåÇç=ëéìåíç=Ç~=ÉëÉãéá=Çá=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçêÉ=~åÅÜÉ ëíê~åáÉêáI=êáÅçêÇá~ãç=èìÉääç=Çá=jçëÅ~=ENVTUFI=Çá=_ìÇ~éÉëí Emá~åç=_ìÇ~=`~ëíäÉ=ÇÉä=NVTMFI=ÇÉä=îáää~ÖÖáç=Çá=_çååáÉìñ=áå s~ìÅäìëÉ=Ecê~åÅá~=NVTUF=É=Ç~á=aÉëáÖå=oÉîáÉï=_ç~êÇë=ëí~J íìåáíÉåëá=ÇÉää~=ãÉí¶=ÇÉÖäá=~ååá=ÛSMI=iÉÅÅç=éêÉÇáëéçåÉ=ìå éá~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= ÅÜÉ= é~êíÉ= Ç~= ìå~= îáëáçåÉ= ÅçãéäÉëëáî~ ÇÉää~=Åáíí¶I=áåíÉë~=ÅçãÉ=ÅçåíÉëíç=ÖÉåÉê~äÉ=éÉê=éçá=ëÅÉåJ ÇÉêÉ=~ää~=éáÅÅçä~=ëÅ~ä~=ÇÉääÛáëçä~íçI=ÇÉää~=îá~I=ÇÉää~=Ñ~ÅÅá~J í~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçK iç=ëí~íç=Çá=Ñ~ííç=åçå=ÇÉîÉ=åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉ=ÉëëÉêÉ=ÅçåJ ëÉêî~íçI= ã~= éì∂= ÉëëÉêÉ= ãçÇáÑáÅ~íç= ëÉ= ÅçåëáÇÉê~íç áåÅçãé~íáÄáäÉ= Åçå= áä= ÅçåíÉëíçX= äÉ= ~ÖÖáìåíÉ= ëìÅÅÉëëáîÉ ~ääÛÉÇáÑáÅáç=áåáòá~äÉ=ÇáîÉåÖçåçI=éÉêí~åíçI=çÖÖÉííç=Çá=~å~äáëá É=Çá=î~äìí~òáçåÉK=pá=éêÉåÇçåç=áå=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=Öäá=~ëéÉíJ íá= ã~íÉêáÅá= Çá= Åçãé~íáÄáäáí¶= ÇÉä= ÅçäçêÉ= Åçå= áä= ëìééçêíç= ~ä èì~äÉ=ëá=~ééäáÅ~I=áä=ÅçäçêÉ=åçå=≠=áåíÉëçI=áåÑ~ííáI=ÅçãÉ=éìêç Ñ~ííçêÉ=ÉëíÉíáÅç=É=îáëáîçK få= èìÉëí~= ëÉÇÉ= áääìëíêá~ãç= áä= éá~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= Çá mÉëÅ~êÉåáÅçI=ëìÖÖÉëíáîç=îáää~ÖÖáç=ÇÉá=éÉëÅ~íçêá=ëìääÉ=êáîÉ ÇÉääÛ^ÇÇ~K=däá=çÄáÉííáîá=ÇÉä=éá~åçI=ÅÜÉ=Ü~=îáëíç=ìå=éêçÖÉíJ íç=ÇÉÑáåáíáîç=åÉÖäá=~ååá=aìÉãáä~I=é~êíçåç=Ç~ää~=ÅçåëÉêî~J òáçåÉ=ÇÉá=Å~ê~ííÉêá=ãçêÑçäçÖáÅá=É=ã~íÉêáÅá=ÇÉääÛÉÇáäáòá~=ëíçJ êáÅ~=Éäáãáå~åÇç=ëçäç=äÉ=é~íçäçÖáÉ=Çá=ÇÉÖê~ÇçK=iÛáåíÉåíç=≠ ä~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉÖäá= ~ëéÉííá= Åçãéçëáíáîá= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= áå ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=ÇÉä=ê~ééçêíç=Åçå=áä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åç=ÇçîÉ áä=ÅçäçêÉ=îáÉåÉ=~Ç=ÉëëÉêÉ=ìåç=ëíêìãÉåíç=ÅÜÉ=~áìí~=ä~=äÉíJ íìê~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçX=ëá=êáÅÉêÅ~åç=ëçäìòáçåá=~=éêçÄäÉãá=íÉÅåáJ

clorj=ORDINI

ÅçåëÉêî~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉ=êçëëç=éÉê=ä~=Åáíí¶=Çá=`êÉãçå~=É=éÉê á= ëìçá= ~Äáí~åíá= ≠= ëÉãéêÉ= ëí~í~= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ= åÉääÉ= ëÅÉäíÉ ìêÄ~åáëíáÅçJ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=áå=Åìá=ëá=ÇçîÉî~åç=Ç~êÉ=ÅêáíÉêá=Çá éêçÖÉíí~òáçåÉ=É=Çá=ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ç=Çá=é~êíá=Çá Åáíí¶K=j~=çÖÖá=éáª=ÅÜÉ=ã~á=ä~=ëçÅáÉí¶=≠=Ççãáå~í~=Ç~ää~=ÅìäíìJ ê~=ÇÉääÛáãã~ÖáåÉX=ÅÛ≠=éáª=ÅÜÉ=áå=~äíêÉ=ÉéçÅÜÉ=ä~=êáÅÜáÉëí~=Çá ÄÉääÉòò~I=Çá=ëÉåëç=ÉëíÉíáÅç=èì~åÇç=èìÉëíç=ÅçáåÅáÇÉ=~åÅÜÉ Åçå= èì~äáí¶= ìêÄ~å~I= ÄÉåÉëëÉêÉ= É= ãáÖäáçêÉ= îáîáÄáäáí¶K= kçå ëÉêá~äáí¶=É=ÄáÉÅ~=êáéÉíáòáçåÉI=ã~=éáìííçëíç=ÅçÉêÉåò~=É=~êãçJ åá~K= i~= ÅçëáÇÇÉíí~= í~îçäçòò~= ÇÉá= ÅçäçêáÒ= Åçå= ä~= èì~äÉ= áä `çãìåÉ=Çá=`êÉãçå~=éêçéçåÉ=ä~=î~äçêáòò~òáçåÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=≠ Ñçêã~í~= éêçéêáç= ~= é~êíáêÉ= Ç~= ~êÉÉ= Å~ãéáçåÉ= Çá= ~äÅìåÉ= ëìÉ òçåÉ= ëáÖåáÑáÅ~íáîÉK= ^ääÛáåíÉêåç= Çá= í~äá= òçåÉ= ≠= ëí~í~= ÅçåÇçíí~ ìå~= êáÅçÖåáòáçåÉ= Ä~ë~í~= ëìääÛçëëÉêî~òáçåÉ= ÇÉä= ÅçäçêÉ= ÇÉÖäá ÉÇáÑáÅáK=iÛÉÅçåçãá~=ÉëíÉíáÅ~=ÖäçÄ~äÉ=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ÇçîêÉÄÄÉ ÅçåÅÉåíê~êëá=Ñáå=Ç~ääÛáåáòáç=ëìä=ÅçäçêÉK=få=èìÉëíÛçííáÅ~=ÇáîÉåí~ éÉêÅá∂=áãéçêí~åíÉ=~åÅÜÉ=ä~=Åìäíìê~=ÇÉä=Åáíí~ÇáåçI=èì~äÉ==ÑêìáJ íçêÉ= É= éêçí~Öçåáëí~= ÇÉä= ëìç= íÉêêáíçêáçI= ëÅêìí~íçêÉ= ~ííÉåíç= É ÅçåíêçääçêÉ= Çá= ìå= ÉèìáäáÄêáç= ÉëíÉíáÅçÒK= fä= éá~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= ~ `êÉãçå~=ÅçåëáëíÉ=åÉä=ÇáéáåÖÉêÉ=äÉ=Ñ~ÅÅá~íÉ=ëÉÅçåÇç=ä~=ëíêìíJ íìê~=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=É=åÉääÛÉëÉÖìáêÉ=áåíÉêîÉåíá=Çá=íáåíÉÖÖá~íìê~=ÅÜÉ Ñ~ÅÅá~åç= äÉÖÖÉêÉ= ÇÉá= ëáåÖçäá= Ñêçåíá= ÅçãÉ= ìåáí¶= ÇáëíáåíÉI= Åçå ëÉèìÉåòÉ=Çá=Åçäçêá=ÅÜÉ=åÉ=î~äçêáòòáåç=áä=êáíãç=ÉÇ=Éîáíáåç=ìå ~ééá~ííáãÉåíç= Åêçã~íáÅç= É= ëÅçêÅá= éêçëéÉííáÅá= áãéêçéêáK= i~ êáÅÉêÅ~=Çá=ìå=ÅçÇáÅÉI=ã~=~åÅÜÉ=Çá=ìå=äáåÖì~ÖÖáç=Åêçã~íáÅç=~ Åìá=êáÑÉêáêëáI=~=Åìá=~ííáåÖÉêÉ=É=ÅÜÉ=áå=èì~äÅÜÉ=ãçÇç=êÉåÇ~=ä~ Åáíí¶= êáÅçåçëÅáÄáäÉ= É= ~ééÉíáÄáäÉK= rå= éá~åçI= ã~= ~åÅÜÉ= ìå~ ëíê~íÉÖá~=éÉê=ìå~=Åáíí¶JéêçÇçííç=Çá=ãÉêÅ~íçI=ÅÜÉ=éçëë~=Ñ~êä~ îÉåÇÉêÉÒI=~ííáê~êÉ=áåîÉëíáãÉåíá=É=Å~ííìê~êÉ=í~åíç=ÅÜá=ä~=ÅçãJ éê~= èì~åíç= ÅÜá= Çáëíê~íí~ãÉåíÉ= ä~= çëëÉêî~= åÉää~= ëì~= Å~êí~ Åçäçê~í~K= aáÅá= ÅçäçêÉ= É= ÇáÅá= ~åÅÜÉ= èìÉääç= ÅÜÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= É ÇÉää~= Åáíí¶= ë~äí~= ëìÄáíç= ~ääÛçÅÅÜáçI= èìÉääç= ÅÜÉ= éì∂= êÉåÇÉêÉ ~êÅÜáíÉííìê~=ìå=éêçÇçííç=Ç~=~Åèìáëí~êÉ=É=ÅçãÉ=ìå=ÅÇ=ãìëáJ Å~äÉI= ìå= äáÄêç= ç= ìå= çÖÖÉííç= Ç~ä= ÇáîÉêëç= ÅçåíÉåìíçI= íá= ÇÉîÉ ÅçäéáêÉ=~åÅÜÉ=éÉê=ä~=ëì~=ÅçéÉêíáå~=É=éÉê=áä=ëìç áãéêáíáåÖ Çá ÅçäçêÉK


18

mÉëÅ~êÉåáÅçK

ÅçJ~ééäáÅ~íáîá=êáÖì~êÇç=~á=ã~íÉêá~äáI=~ä=Öê~Çç=Çá=Åçãé~íáÄáJ äáí¶=Åçå=èìÉääá=ÉëáëíÉåíá=É=ä~=äçêç=Çìê~í~=åÉä=íÉãéçK fä= ÅçäçêÉ= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= åçå= ≠= êáÅçåÇìÅáÄáäÉ= ~ä= ëçäç= î~äçêÉ îáëáîç=ÇÛáãã~ÖáåÉI=áä=ÅçäçêÉ=≠=ÅçåëáÇÉê~íç=ã~íÉêá~=ÅÜÉ=ëá ~ééäáÅ~=~Ç=~äíê~=ã~íÉêá~=ÉÇ=Ü~I=èìáåÇáI=áä=ëáÖåáÑáÅ~íç=Çá=ìå åìçîç=áåíÉêîÉåíç=ëìä=Åçêéç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ÅÜÉ=Ü~=ìå~=ëíçêá~K f=åìçîá=Åçäçêá=ÇÉääÉ=Å~ëÉ=ÇÉá=éÉëÅ~íçêá=ëçåç=ÇÉíí~íá=Ç~ääÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~= ÇÉä= ëáåÖçäç= ÉÇáÑáÅáç= É= Ç~ää~= ëì~= éçëáòáçåÉ= åÉä ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åçX=ä~=ÇÉÅáëáçåÉ=Çá=êáååçî~êÉ=ìå~=Åçäçêáíìê~ ç=Çá=íáåíÉÖÖá~êÉ=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ÅÜÉ=åÉ=≠=éêáîç=åçå=≠=ìå~=ëÉãJ éäáÅÉ= î~äìí~òáçåÉ= Çá= íáéç= ÉëíÉíáÅçI= ëçÖÖÉííáî~= É= éÉêí~åíç çéáå~ÄáäÉK=kçå=≠=ìå=ÖáìÇáòáç=Çá=ÖìëíçI=ã~=ìå=~ííÉåíç=ä~îçJ êç=Çá=~å~äáëá=ëìääç=ëí~íç=Çá=Ñ~ííç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÅÜÉ=ÇÉíÉêãáå~ ä~=ëÅÉäí~=Ñáå~äÉ=ëìää~=Åçäçêáíìê~K=nìÉëíç=ëáÖåáÑáÅ~=ÅÜÉ=ëÉ=ìå ã~íÉêá~äÉ= áåÅçãé~íáÄáäÉ= Å~ìë~= ÇÉÖê~Çç= åçå= éì∂= ÅçåíáJ åì~êÉ=~=ÅçÉëáëíÉêÉ=Åçå=áä=êÉëíç=ÇÉä=Ñ~ÄÄêáÅ~íçI=éÉå~=äÛ~î~åJ ò~ãÉåíç= ÇÉääç= ëí~íç= é~íçäçÖáÅç= É= ä~= éÉêÇáí~= Çá= ìäíÉêáçêÉ ã~íÉêá~K=^ääç=ëíÉëëç=ãçÇç=ìå~=Åçäçêáíìê~=ÅÜÉ=Ü~=~ååìää~J íç= ä~= äçÖáÅ~= Åçãéçëáíáî~= ÇÉää~= Ñ~ÅÅá~í~= ç= ÅÜÉ= åçå= íáÉåÉ Åçåíç=ÇÉääÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÇáãÉåëáçå~äá=É=ëé~òá~äá=ÇÉääÛÉÇáJ ÑáÅáç= ÖÉåÉê~= ä~= åÉÅÉëëáí¶I= ~= ÇÉÖê~Çç= ~îîÉåìíçI= Çá= ìå åìçîç=áåíÉêîÉåíçK= i~= îçäçåí¶= ÇÉääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ= Çá= ë~äî~Öì~êÇ~êÉ= á= Ñêçåíá ÇÉääÛÉÇáäáòá~= ëíçêáÅ~= É= Çá= ÅçåëÉêî~êÉ= äç= ëí~íç= Çá= Ñ~ííç= åÉää~ ãáëìê~= ã~ëëáã~= éçëëáÄáäÉI= åçå= ÉëÅäìÇÉ= Öäá= áåíÉêîÉåíá= Çá êáéêçÖÉíí~òáçåÉ=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ã~=äá=ÅçääçÅ~=~ää~=ÑáåÉ=ÇÉä=å~íìJ ê~äÉ= éêçÅÉëëç= ÇÛáåîÉÅÅÜá~ãÉåíç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= èì~åÇç èìÉëíç=ëá=íê~ëÑçêã~=áå=ÇÉÖê~Çç=ÇÉää~=ã~íÉêá~I=åÉää~=èì~äÉ ≠=ÅçãéêÉëç=~åÅÜÉ=áä=ÅçäçêÉK iÛìêÖÉåò~=ÇÉääÛáåíÉêîÉåíç=ëìä=ÅçäçêÉ=ÇÉää~=Ñ~ÅÅá~í~=ëÅ~íìêáJ ëÅÉI=èìáåÇáI=Ç~=ÇáîÉêëá=Ñ~ííçêáX=éì∂I=áåÑ~ííáI=ÉëëÉêÉ=ÇÉíí~í~ Ç~=é~íçäçÖáÉ=ÅÜÉ=áåíÉêÉëë~åç=ä~=ëíêìííìê~=ÑáëáÅ~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç ÇÉä= èì~äÉ= áä= ÅçäçêÉ= ≠= ëçäç= ìå~= ÇÉääÉ= ÅçãéçåÉåíáI= çééìêÉ Ç~ää~=ã~åÅ~åò~=Çá=ÅçÉêÉåò~=êáëéÉííç=~ää~=äçÖáÅ~=ÅçãéçëáJ íáî~J~êÅÜáíÉííçåáÅ~=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáI=çI=~åÅçê~I=Ç~ää~=éêÉëÉåò~

Çá=ã~íÉêá~äá=áåÅçãé~íáÄáäá=Åçå=áä=ëìééçêíç=éÉê=á=èì~äá=≠=éêÉJ îáëí~=ä~=êáãçòáçåÉK fä=má~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=Çá=mÉëÅ~êÉåáÅç=é~êíÉ=Ç~=ìåÛ~ééêçÑçåJ Çáí~= êáÅÉêÅ~= ÇÛ~êÅÜáîáç= äçÅ~äÉ= É= Ç~ääÛ~å~äáëá= Çá~ÖåçëíáÅ~ çéÉê~í~=ëìá=ã~íÉêá~äá=Çá=Ñ~ÅÅá~í~K=a~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=éê~íáÅç ëá= ëí~ÄáäáëÅçåç= ÇÉá= ê~ÖÖêìéé~ãÉåíá= ëÅÜÉã~íáÅá= éÉê= çãçJ ÖÉåÉáí¶=Çìê~åíÉ=áä=ÅÉåëáãÉåíç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáX=ëá=áåÇáîáÇì~åç ~å~äçÖáÉ= É= íáéçäçÖáÉ= ÉÇáäáòáÉ= ÅÜÉ= ÅçãéçåÖçåç= äÛ~êÉ~= áå çÖÖÉííç=É=ëá=ÉîáÇÉåòá~=ä~=ÇáëíêáÄìòáçåÉ=ÇÉá=Åçäçêá=Çá=Ñ~ÅÅá~J í~=ëÉÅçåÇç=äÛáãéá~åíç=Åçãéçëáíáîç=ÇÉá=ÑêçåíáK nìÉëíÉ= ~òáçåá= ÅçåëÉåíçåç= Çá= ãÉííÉêÉ= ~= éìåíç= éÉê mÉëÅ~êÉåáÅç= ìå~= í~îçäçòò~= ÇÉá= Åçäçêá= Åçãéçëí~= Ç~= NV íáåíÉ=Ä~ëÉX=á=Åçäçêá=ëçåç=áåÇáîáÇì~íá=~ííê~îÉêëç=ìå=ãÉíçÇç Çá=êáäáÉîç=îáëáîç=ÅÜÉ=ìíáäáòò~=äÛçÅÅÜáç=ìã~åç=ÅçãÉ=ëíêìãÉåJ íç= Çá= Åçãé~ê~òáçåÉ= íê~= ìå= Å~ãéáçåÉ= Çá= êáÑÉêáãÉåíç= É= áä ÅçäçêÉ=Ç~=êáäÉî~êÉK=i~=í~îçäçòò~=≠=Åçëíáíìáí~=Ç~=Ñ~ãáÖäáÉ=Çá íáåíÉ=ëÉäÉòáçå~íÉ=íê~=èìÉääÉ=éêÉëÉåíá=É=ÅçêêÉÇ~íÉ=Ç~=ÅçÇáÅá Çá=áÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=~ééçëáí~ãÉåíÉ=êÉÇ~ííÉ=éÉê=áä=`çãìåÉ=Çá iÉÅÅçK= iÛçéÉê~íáîáí¶= ÇÉä= má~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= ≠= ~ÑÑáÇ~í~= ~ääÉ åçêãÉ=íÉÅåáÅÜÉ=ÅÜÉ=ÅçåíÉåÖçåç=äáåÉÉ=ÖìáÇ~=êÉä~íáîÉ=~Öäá ~ëéÉííá=Åçãéçëáíáîá=ÇÉá=ëáåÖçäá=ÉÇáÑáÅá=É=~ä=ê~ééçêíç=Çá=èìÉJ ëíá= Åçå= áä= ÅçåíÉëíç= É= Åçå= ä~= äìÅÉ= å~íìê~äÉ= ÇÉä= ëáíçK= fä `çãìåÉ= ëí~ÄáäáëÅÉ= îáåÅçäá= É= éêÉëÅêáòáçåá= áå= êÉä~òáçåÉ= ~Öäá áåíçå~ÅáI= ~á= ã~íÉêá~äáI= ~ääÉ= íÉÅåáÅÜÉ= Çá= ~ééäáÅ~òáçåÉ= ÇÉä ÅçäçêÉX= äÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ= ÑçêåáëÅÉ= áåÇáÅ~òáçåá= ëìä= íê~íí~J ãÉåíç=Åêçã~íáÅç=Çá=ÉäÉãÉåíá=Çá=Ñáåáíìê~I=êáäáÉîá=É=ÇÉÅçê~òáçJ åáK=mÉê=á=ëÉêê~ãÉåíá=É=Öäá=áåÑáëëá=ëá=ê~ÅÅçã~åÇ~=ìå~=Åçäçê~J òáçåÉ=ÅÜÉ=ëá=~êãçåáòòá=Åçå=ä~=íáåíÉÖÖá~íìê~=ÇÉää~=Ñ~ÅÅá~í~K iÛáíÉê éêçÅÉÇìê~äÉ=éêÉîÉÇÉ=ä~=éêÉëÉåí~òáçåÉ=Çá=ìå~=êÉä~òáçJ åÉ= ~ëëÉîÉê~í~= É= ÇÉä= ãçÇìäç= ÅçäçêÉ= èì~äçê~= ëá= êÉåÇ~åç åÉÅÉëë~êáÉ= çéÉêÉ= Çá= ã~åìíÉåòáçåÉ= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉI= ÇÉá ã~íÉêá~äá=É=ÇÉá=ã~åìÑ~ííá=ÇÉääÛÉÇáäáòá~=ÅçãéêÉë~=åÉää~=òçå~ Çá=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçK få=Ñ~ëÉ=Çá=êÉëí~ìêç=ç=êáë~å~ãÉåíç=äÛ~ííÉÖÖá~ãÉåíç=éêçÖÉíJ íì~äÉ=éì∂=êáéêçÇìêêÉ=äÉ=íáåíÉ=ÉëáëíÉåíá=ÇçîÉ=èìÉëíÉ=êáëéÉíJ

sÉÇìí~=Çá=mÉëÅ~êÉåáÅçK


bK=`K=É=jK=bK=oK=

Lodi ~=Åìê~=Çá=^åíçåáåç=kÉÖêáåá páäî~å~= dìÑáI= ~ìíêáÅÉ= ÇÉääÛ~êíáÅçäçI= ≠= ~êÅÜáíÉííçI= ÇáêÉííçêÉ ÅççêÇáå~íçêÉ=éêÉëëç=ä~=pçéê~áåíÉåÇÉåò~=éÉê=á=ÄÉåá=~êÅÜáJ íÉííçåáÅá= É= éÉê= áä= é~Éë~ÖÖáç= Çá= jáä~åçX= ~ííì~äãÉåíÉ êÉëéçåë~ÄáäÉ= Çá= òçå~= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= Çá= içÇá= É= éêçîáåÅá~X ÇÉäÉÖ~íç= råÉëÅç= éÉê= áä= ëáíç= Çá= `êÉëéá= ÇÛ^ÇÇ~X= ãÉãÄêç ÇÉäÉÖ~íç=ÇÉää~=`çããáëëáçåÉ=ä~îçêá=mìÄÄäáÅá=ÇÉää~=oÉÖáçåÉ içãÄ~êÇá~X= ëçÅáç= ÑçåÇ~íçêÉ= É= êÉëéçåë~ÄáäÉ= ~êÉ~= åçêÇ ÇÉääÛ~ëëçÅá~òáçåÉ= oro^if^= E~êÅÜáíÉííìê~= É= é~Éë~ÖÖáç êìê~äÉFX=ëçÅáç=Åçää~Äçê~íçêÉ=Çá=~ëëçÅá~òáçåá=Çá=îçäçåí~êá~íç éÉê=áä=êÉëí~ìêçç=É=éÉê=áä=é~Éë~ÖÖáçK ^K=kK=

Il colore in architettura nel campo della conservazione e del restauro a~=~ååá=ëá=éêçÇìÅçåç=êáÅÉêÅÜÉ=É=ëíìÇá=ëìä=ÅçäçêÉI=Öäá=~éé~J ê~íá=Çáéáåíá=É=äÉ=ÑáåáíìêÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ëíçêáÅ~I=ÉééìêÉ=ëÉ=Åá Öì~êÇá~ãç=áåíçêåçI=éÉêÅçêêÉåÇç=á=ÅÉåíêá=ëíçêáÅá=ÇÉääÉ=åçëíêÉ Åáíí¶= èìÉëíá= ëíìÇá= åçå= ëÉãÄê~åç= ÉëëÉêÉ= ëí~íá= ã~á= äÉííá= Ç~ ~äÅìåçK= ^ëëáëíá~ãç= ~Ç= ~ÅÅçëí~ãÉåíá= Çá= ÅçäçêÉ= É= ã~íÉêá~äá

19

içÇáI=ÉÇáÑáÅáç=áå=îá~=pçäÑÉêáåç=~åÖçäç=p~åí~=j~êá~=ÇÉä=pçäÉK

ëéÉëëç=áåÅçåÖêìáI=~=ëÅÉäíÉ=Å~ëì~äá=ç=áãéêçîîáë~íÉI=~=éÉêëçJ å~äáòò~òáçåá=ç=áåíÉêîÉåíá=áå=Åìá=áä==éêçÖÉííáëí~=åçå=Ü~=êÉëáëíáíç ~=îçäÉê=ä~ëÅá~êÉ=ìå=éÉë~åíÉ=ëÉÖåç=ÇÉä=ëìç=éÉåëáÉêçK=mÉê=äÛÉJ Çáäáòá~=ëíçêáÅ~=åçå=≠=éçëëáÄáäÉ=éêÉëÅáåÇÉêÉ=Ç~ää~=ÅçãéêÉåëáçJ åÉ= ÇÉääÉ= êÉÖçäÉ= É= ÇÉääÉ= ãçÇ~äáí¶= Çá= ìíáäáòòç= ÇÉÖäá= ~éé~ê~íá ÇÉÅçê~íáîáI=Ç~ääÉ=ÅêçãáÉI=Ç~ääÉ=íÉÅåáÅÜÉ=ÅçëíêìííáîÉI=ÉäÉãÉåíá ÑçåÇ~ãÉåí~äá= éÉê= ìå= ÅçêêÉííç= É= Åçãé~íáÄáäÉ= áåíÉêîÉåíç= Çá êÉÅìéÉêç=ç=êÉëí~ìêçK=kÉá=ÅÉåíêá=ëíçêáÅá=áä=éêçÄäÉã~=ÅçäçêÉ=åçå éì∂=ÉëëÉêÉ=~ÑÑêçåí~íç=ÅçãÉ=äÛçéÉê~òáçåÉ=Ñáå~äÉ=É=ëìéÉêÑáÅá~J äÉ=Çá=ìå=ä~îçêç=ÉÇáäáòáçX=èì~åÇç=ëá=çéÉê~=ëìääÛÉÇáäáòá~=ëíçêáÅ~=ä~ îçÅÉ=ÅçäçêÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=~ÑÑêçåí~í~=É=Åçåí~Äáäáòò~í~=åÉääÛÉÅçJ åçãá~=ÖÉåÉê~äÉ=ÇÉá=ä~îçêáI=~ää~=ëíÉëë~=ëíêÉÖì~=ÇÉääÉ=~äíêÉ=îçÅá ÅÜÉ=ÅçãéçåÖçåç=áä=Åçãéìíç=ãÉíêáÅç=ÉÇ=áä=íÉãéçÖê~ãã~ ÇÉá=ä~îçêá=Çá=êÉÅìéÉêç=ÇÉääÛáããçÄáäÉX=êáÅçêÇ~åÇç=ÅÜÉ=áä=ÅçäçJ êÉ=áåíÉëç=ÅçãÉ=éÉääáÅçä~=éáííçêáÅ~=É=èìáåÇá=éÉääÉ=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç åçå=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëÅáëë~=Ç~ä=ëìç=ëìééçêíç=~ä=èì~äÉ=≠=ëíêÉíí~J ãÉåíÉ=äÉÖ~í~=åçå=ëçäç=éÉê=ìå~=èìÉëíáçåÉ=Çá=éìê~=ã~íÉêáÅáJ í¶I=ã~=ëçéê~ííìííç=éÉê=ê~Öáçåá=Åìäíìê~äáI=ëíçêáÅÜÉ=É=ÑáäçëçÑáÅÜÉK kÉääÛ~ãÄáíç=ìêÄ~åç=åçå=ëá=éì∂=Éë~ãáå~êÉ=áä=ëáåÖçäç=ÉÇáÑáÅáçI Çá=Åìá=ÅÉêí~ãÉåíÉ=ÄáëçÖå~=êáëéÉíí~êåÉ=äÉ=éÉÅìäá~êáí¶I=ã~=åçå ëá=éì∂=éêÉëÅáåÇÉêÉ=Ç~ä=ÅçåíÉëíç=áå=Åìá=äÛÉÇáÑáÅáç=≠=áåëÉêáíçK=iÉ ëÅÉäíÉ=î~ååç=ÉÑÑÉííì~íÉ=Åçåë~éÉîçäãÉåíÉI=Ççéç=~îÉêÉ=Éë~J ãáå~íç= á= Ç~íá= ã~íÉêáÅáI= ã~= ~åÅÜÉ= ä~= íáéçäçÖá~= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI äÛ~éé~êíÉåÉåò~=~Ç=ìå~=Å~íÉÖçêá~I=äÛÉéçÅ~=Çá=ÅçëíêìòáçåÉI=ä~ ëÅ~åëáçåÉ=ÇÉää~=Ñ~ÅÅá~í~=É=èì~åíÛ~äíêç=Åá=éçëë~=éÉêãÉííÉêÉ Çá=êÉëíáíìáêÉ=~ääÛÉÇáÑáÅáç=ëíÉëëç=áä=ëìç=Öáìëíç=êìçäç=åÉä=ÅçåíÉëíç áå=Åìá=≠=ëíçêáÅ~ãÉåíÉ=áåëÉêáíçK=máª=ÇÉääÉ=åçíÉ=éêÉÅÉÇÉåíá=éì∂ ÉëëÉêÉ=ÅçåîáåÅÉåíÉ=çëëÉêî~êÉ=Ç~ä=îÉêç=èì~äÅÜÉ=êÉ~äáòò~òáçJ åÉ=åÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=Çá=içÇáW=áä Ääì=éêìëëá~ ~ÅÅçëí~íç=~ä=Öá~äJ äç=áåíÉåëç=åÉääÛÉÇáÑáÅáç=áå=îá~=pçäÑÉêáåç=~åÖçäç=p~åí~=j~êá~=ÇÉä pçäÉX=áä= Öá~ääç=ìçîç ~ÅÅçëí~íç=~ä=êçëëç=êìÄáåç=åÉääÛÉÇáÑáÅáç=áå îá~=pçäÑÉêáåç=~åÖçäç=îá~=c~åÑìää~X=ç=ëéçëí~åÇçëá=áå=éêçîáåÅá~I áä êçëëç= ~ê~åÅáç êÉ~äáòò~íç= éÉê= ä~= `~ë~= ÇÉä= mêáçêÉ= ~Ç lëéÉÇ~äÉííç=içÇáÖá~åç=ÅçãÉ=ëÉ=Ñçëëáãç=áå=éêÉëÉåò~=Çá=ìå Å~ë~äÉ=ÇÉää~=Å~ãé~Öå~=êçã~å~K

clorj=ORDINI

í~åç= ä~= äçÖáÅ~= Åçãéçëáíáî~= áåíÉêå~= ~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~= Çá= Ñ~ÅJ Åá~í~=É=áä=ê~ééçêíç=íê~=äÛÉÇáÑáÅáç=É=áä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åçK däá= ~ëéÉííá= Åçãéçëáíáîá= ÇÉä= má~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= éêÉîÉÇçåç ÅÜÉ=Öäá=ÉÇáÑáÅáI=çêáÖáå~êá~ãÉåíÉ=ìåáí~êá=~=äáîÉääç=ÅçãéçëáíáîçI éçëë~åç=ÉëëÉêÉ=Å~ê~ííÉêáòò~íá=Ç~=Åêçã~íáëãá=Çáëíáåíá=ÇÉíJ í~íá=Ç~=ìå~=åìçî~=äçÖáÅ~=Åçãéçëáíáî~=áãéçëí~=Ç~=íê~ëÑçêJ ã~òáçåá=ÉÇáäáòáÉ=ç=Ñê~òáçå~ãÉåíá=Çá=éêçéêáÉí¶K=iÉ=éêçéêáÉí¶ ÅÜÉI=áåîÉÅÉI=åçå=ëçåç=äÉÖÖáÄáäá=ÅçãÉ=ìåáí¶=~êÅÜáíÉííçåáÅ~I ã~=åÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=ëçäç=ìå~=éçêòáçåÉI=îÉåÖçåç=~ÅÅçêJ é~íÉI= Öê~òáÉ= ~ääÛìëç= ÇÉä= ÅçäçêÉI= ~ä= ÑêçåíÉ= ÅçåíáÖìç= ÅÜÉ ã~ÖÖáçêãÉåíÉ= ê~ééêÉëÉåí~= Å~ê~ííÉêá= çãçÖÉåÉáK= nì~äçê~ ëá=ëá~=áå=éêÉëÉåò~=Çá=ìå~=îáëí~=éêçëéÉííáÅ~=îÉåÖçåç=ìíáäáòJ ò~íÉ= íáåíÉ= ÅÜá~êÉ= éÉê= ÉîáÇÉåòá~êÉ= ëìéÉêÑáÅá= Çá= ÉëíÉåëáçåÉ äáãáí~í~=É=íáåíÉ=éáª=ëÅìêÉ=éÉê=ëìéÉêÑáÅá=ã~ÖÖáçêãÉåíÉ=ÉëíÉJ ëÉK= `çäçêá= éáª= ë~íìêá= É= äìãáåçëá= ëçåç= éêÉîáëíá= áå= òçåÉ= Çá ëçííçÉëéçëáòáçåÉ= å~íìê~äÉ= ~ää~= äìÅÉI= Åçäçêá= ãÉåç= ë~íìêá ëçåç=ÅçåëáÖäá~íá=áå=~êÉÉ=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=áääìãáå~íÉ=Ç~ä=ëçäÉK iÉ= åìçîÉ= ÅçåÇáòáçåá= åÉääÉ= èì~äá= áä= ã~åìÑ~ííç= ÉÇáäáòáç= ëá íêçî~I=ëá~=áå=íÉêãáåá=~ãÄáÉåí~äá=ÅÜÉ=Çá=ÉëÉêÅáòáçI=ÅçåÇìÅÉ ~ää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=åìçîÉ=êÉÖçäÉK=fä=éá~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ê~ééêÉJ ëÉåí~I=éÉêí~åíçI=ìåç=ëíêìãÉåíç=ìíáäÉ=~ää~=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉääÛçêJ Ö~åáëãç=ìêÄ~åç=ÅÜÉ=ëá=íê~ëÑçêã~I=ëá~=èìÉëíç=ÅÉåíêç=ëíçJ êáÅç=ç=åìçî~=êÉ~äí¶=áåëÉÇá~íáî~K=


20

mÉê=ìå~=ã~ÖÖáçêÉ=ÅçãéêÉåëáçåÉ=ÇÉääÉ=éêçÄäÉã~íáÅÜÉ=Åáí~J íÉ=íê~ëÅêáîçI=ÅçåÇáîáÇÉåÇçI=èì~åíç=ÇÉííç=Ç~ää~=éêçÑÉëëçêÉëJ ë~= mK= c~äòçåÉ= ÇÉääÛråáîÉêëáí¶= Çá= dÉåçî~= åÉä= Åçêëç= ÇÉÖäá áåÅçåíêá=fä=ÅçäçêÉ=áå=~êÅÜáíÉííìê~Ò=éêçãçëëá=Ç~ää~=pçéêáåíÉåJ ÇÉåò~=éÉê=á=ÄÉåá=~êÅÜáíÉííçåáÅá=É=é~Éë~ÖÖáëíáÅá=Çá=jáä~åç=åÉäJ äÛçííçÄêÉ=OMMSW √=fä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëíçêáÅç=åçå=≠=áëçä~ÄáäÉ=Ç~ääDáåíÉêç éêçÄäÉã~=ÇÉää~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉä=Åçëíêìáíç=ëíçêáÅçW=~åòá=åÉ ÅçëíáíìáëÅÉ=ìåç=ÇÉÖäá=~ëéÉííá=ÇÉíÉêãáå~åíáI=ìå=åçÇç=ÑçåÇ~J ãÉåí~äÉ=~á=Ñáåá=ÇÉää~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=~ãÄáÉåí~äÉX √=fä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëíçêáÅç=≠=ìå=éêçÄäÉã~=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~ áä=Åçëíêìáíç=åÉä=ëìç=áåëáÉãÉI=åçå=áä=ëáåÖçäç=ÉÇáÑáÅáç èìáåÇá=≠=ìå éêçÄäÉã~= Çá= ÅçåíÉëíçI= É= Ç~= èì~åÇç= Åá∂= ≠= ëí~íç= êÉÅÉéáíçI ëçéê~ííìííç=éÉê=èìÉääç=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~=äDÉÇáäáòá~=Çá=Ä~ëÉI=íê~ÇáJ òáçå~äãÉåíÉ=ä~=ãÉåç=ÚéêçíÉíí~ÛI=~åÅÜÉ=ëÉ=áåáòá~äãÉåíÉ=~ííì~J íç=~ííê~îÉêëç=ä~=ëíê~Ç~=íêçééç=éêÉÅçëíáíìáí~=É=íÉÅåáÅáëíáÅ~=ÇÉá má~åá=ÇÉä=`çäçêÉI=èìÉëíç=Ü~=éçêí~íç=~=ëìéÉê~êÉ=áä=ÅçåÅÉííç=Çá ~ééêçÅÅáç=~ä=ëáåÖçäç=ÉéáëçÇáç=ãçåìãÉåí~äÉ=ÉLç=~ä=ëáåÖçäç ÉÇáÑáÅáçI= éÉê= ÅçåëáÇÉê~êÉ= äD~ëéÉííç= ÅçäçêÉ= ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~ åÉää~= ëì~= áåíÉêÉòò~= EÉÇáÑáÅáI= íÉëëìíá= É= ÅÉåíêá= ëíçêáÅáFI= èì~äÉ ÅçãéçåÉåíÉ= ÇÉíÉêãáå~åíÉ= åÉääD~ãÄáíç= ÇÉääÉ= èì~äáí¶= ~ãJ

ÄáÉåí~äá=ÅçãéäÉëëáîÉX √=fä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëíçêáÅç=ÅçãÉ=éêçÄäÉã~=ÅçãéäÉëëáJ îçI=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~=ÅçåíÉëíì~äãÉåíÉ=äÉ=ÇìÉ=Öê~åÇá=Å~íÉÖçêáÉ ÇÉä=ÅçëíêìáíçI=ÉÇáäáòá~=Çá=Ä~ëÉ=ÉÇ=ÉÇáäáòá~=ãçåìãÉåí~äÉI=ÅçãJ éçêí~=Çá=êáîÉÇÉêÉ=á=ê~ééçêíáI=É=Öäá=~ééêçÅÅáI=åÉääDáåëáÉãÉ=ÇÉää~ êÉ~äí¶=ëíçêáÅçJÉÇáäáòá~X √ fä= éêçÄäÉã~= ÇÉä= ÅçäçêÉ= ëíçêáÅç= êáÅÜáÉÇÉ= ä~= ÅçåçëÅÉåò~= É ÅçëÅáÉåò~=ÇÉá=ÅçêêÉííá=çêáÉåí~ãÉåíá=ÑáäçëçÑáÅá=É=ãÉíçÇçäçÖáÅá ÉãÉêëá=Ç~ä=ÇáÄ~ííáíç=ÇÉÖäá=ìäíáãá=îÉåíáÅáåèìÉ=~ååáI=éÉê=áãéçJ ëí~êÉ=ÅçêêÉíí~ãÉåíÉI=É=áå=íÉêãáåá=éêçÖÉííì~äáI=äÉ=áéçíÉëá=É=äÉ äáåÉÉ=çéÉê~íáîÉ=ÇÉääDáåíÉêîÉåíçI=ÅçåëÉÖìÉåíÉãÉåíÉ=~ääÉ=ÅçåJ Çáòáçåá=ÇÉääç=ëí~íç=Çá=Ñ~ííç=ÇÉääDçÖÖÉííçX √= fä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëíçêáÅç=êáÅÜáÉÇÉI=èì~äÉ=ÅçåÇáòáçåÉ áêêáåìåÅá~ÄáäÉ= = éÉê= ä~= ëì~= êáëçäìòáçåÉI= ìå= ~ééêçÅÅáç= Çá= íáéç éêçÖÉííì~äÉW= ìå= éêçÖÉííç= îÉêç= É= éêçéêáç= Çá= êÉëí~ìêç= ç= Çá êÉÅìéÉêçX= Åá∂= ÅÜÉ= î~äÉ= åÉääç= ëéÉÅáÑáÅç= ~ëéÉííç= ÇÉä= ÅçäçêÉ Åçë±=ÅçãÉ=åÉä=Å~ãéç=ÇÉä=êÉëí~ìêç=É=ÇÉä=êÉÅìéÉêç=áå=ÖÉåÉJ ê~äÉÒK mÉêí~åíç= ≠= ~ìëéáÅ~ÄáäÉ= ÅÜÉ= åÉääÛáããÉÇá~íç= ÑìíìêçI= äÛ~êÖçJ ãÉåíç=ÅçäçêÉ=ëá~ ~ÑÑêçåí~íç=Ç~=íìííá=á=ëçÖÖÉííá=áåíÉêÉëë~íá=Åçå ìå~= ã~ÖÖáçêÉ= Åçåë~éÉîçäÉòò~W= Ç~= é~êíÉ= ÇÉääÉ= ^ããáJ åáëíê~òáçåá=Ççí~åÇçëá=Çá=éêçÖÉííá=ÇÉä=ÅçäçêÉ=É=îÉêáÑáÅ~åÇçåÉ=ä~ êÉ~äÉ= ~ééäáÅ~òáçåÉX= Ç~= é~êíÉ= ÇÉá= éêçÑÉëëáçåáëíá= Åçå= ~ééêçJ ÑçåÇáãÉåíá=É=êáäÉííìêÉ=ÇÉää~=î~ëí~=ÄáÄäáçÖê~Ñá~=É=ëíìÇá=ÉëáëíÉåJ íá=ëìää~=ã~íÉêá~K=

páäî~å~=d~êìÑá

Mantova ~=Åìê~=Çá=k~Çáê=q~ê~å~

Città, colore, mito

içÇáI=ÉÇáÑáÅáç=áå=îf~=c~åÑìää~K

j~åíçî~=éáª=îçäíÉ=åÉä=íÉãéç=ëá=≠=ãáëìê~í~=Åçå=áä=ÄáëçÖåç=Çá ÅÜá~êáêÉ= ä~= éêçéêá~= áÇÉåíáí¶I= ÅçëíêìÉåÇç= áãã~Öáåá= ~Ç~ííÉ= ~ ÅçãìåáÅ~êÉ= äDáÇÉ~= ÅÜÉ= Çá= ë¨= áåíÉåÇÉî~= êÉëíáíìáêÉK= nìÉëí~ ÑçêíÉ=îçäçåí¶=Çá=~ìíçJê~ééêÉëÉåí~òáçåÉI=áåÅäìÇÉ=íìííçê~=~äÅìJ åÉ=èìÉëíáçåá=~ííáåÉåíá=äDìëç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=É=ä~=ëì~=éêçÖÉíí~òáçåÉI ìíáäÉ=~=éêÉÅáë~êÉ=á=Å~ê~ííÉêá=ÇÉÖäá=ëé~òá=ìêÄ~åáK mÉê=èìÉëí~=ê~ÖáçåÉ=ìå~=é~êíÉ=ÇÉääÉ=ÇáëÅìëëáçåá=ëìää~=Åáíí¶I=≠ ëéÉëëç=ÇÉÇáÅ~í~=~á=ÅçäçêáK=^å~äáòò~íá=áå=èìÉëíDçííáÅ~=á=éêçÖÉíJ íá=Çá=ÅçåëÉêî~òáçåÉI=êÉÅìéÉêç=ç=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉI=ÅçåÑÉêJ ã~åç= ç= Åçåíê~ÇÇáÅçåç= á= éêÉëìåíá= Å~ê~ííÉêá= äçÅ~äáK= `çäçêÉ= É ëìéÉêÑáÅáÉ= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ~= îçäíÉ= ëÉãÄê~åç= ÅçäéáêÉ= éáª= ÇÉääÉ ëíê~íÉÖáÉ= ÅÜÉ= áä= éêçÖÉííçI= åÉä= ëìç= áåëáÉãÉI= ãÉííÉ= áå= çéÉê~K kçå=éçíÉåÇç=Éë~ìêáêÉ=äD~êÖçãÉåíç=áå=éçÅÜÉ=êáÖÜÉI=ëá=áåíÉåJ ÇÉ= ÅçåíêáÄìáêÉ= ~ä= ÇáÄ~ííáíç= éêçéçåÉåÇç= ~äÅìåá= ÉäÉãÉåíá= Çá êáÑäÉëëáçåÉ=ëì=Åìá=ÅçåÇìêêÉ=ìå~=îÉêáÑáÅ~K iÉ=íÉÅåáÅÜÉ=Çá=Ñáåáíìê~=ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅá=ëçåç=éÉê=äç=éáª=ìå=êáëìäJ í~íç= ÅçÉêÉåíÉ= Åçå= á= ëáëíÉãá= Åçëíêìííáîá= ~Ççíí~íáK= iÛáãéáÉÖç ã~ëëáÅÅáç=Çá=ãìê~íìêÉ=áå=ä~íÉêáòáçI=ã~íÉêá~äÉ=~ÄÄçåÇ~åíÉ=ÇÉä äìçÖçI=Ü~=éêçÇçííç=ìå~=ëíçêá~=Çá=Öê~åÇÉ=î~êáÉí¶=åÉääÛìëç=ÇÉäJ


j~åíçî~I=éá~òò~=j~êÅçåáK=i~=íáåí~=åÉìíê~ÒI=ä~=Ñ~ÅÅá~í~=~ÑÑêÉJ ëÅ~í~I=äÛÉÇáÑáÅáç=ëéÉää~íçÒK=

äÛáåíçå~Åç=É=ÇÉääÉ=Åçäçê~òáçåáK m~êíáÅçä~êãÉåíÉ=áåíÉêÉëë~åíá=èìÉääá=ê~ëçJë~ëëçÒ=É=Ñáåíç=ÅçêJ íáå~Ò=Öá¶=êáëÅçåíê~Äáäá=áå=ÉëÉãéá=íìííçê~=ÄÉå=îáëáÄáäá=Çá=ÉÇáÑáÅá íêÉÅÉåíÉëÅÜáK=nìÉëíÉ=ëìéÉêÑáÅá=Çá=ë~ÅêáÑáÅáçÒI=ãçäíç=êÉëáëíÉåJ íá=åÉä=íÉãéçI=êáÅ~î~åç=áå=ÖÉåÉêÉ=áä=éêçéêáç=ÅçäçêÉ=éçäîÉêáòò~åJ Çç=áå=é~ëí~=ä~=ëíÉëë~=ã~íÉêá~=ÅÜÉ=êáÅçéêçåçK=q~äîçäí~=ëçííáäáëJ ëáãáI= ~äÅìåá= ~êêáî~åç= ~= ëéÉëëçêá= ãáääáãÉíêáÅáI= ëÑìÖÖÉåÇç ~ääÛçÅÅÜáç=ÅÜÉI=áå=ÉèìáîçÅçI=äá=ëÅ~ãÄá~=éÉê=ëìéÉêÑáÅá=ëíêìííìJ ê~äá=~=îáëí~K=^=îçäíÉ=ëá=éêÉëÉåí~åç=ÇÉÑáåáíá=Ç~=ìå~=ëíáä~íìê~=~ ÑìÖÜÉI=çééìêÉ=Ç~=îÉêá=É=éêçéêá=ÇáëÉÖåáI=êÉéäáÅ~=Çá=ÉäÉãÉåíá ëçííçëí~åíáK= få=ÉéçÅ~=èì~ííêçÅÉåíÉëÅ~=áåáòá~=~=ÇáÑÑçåÇÉêëá=ä~=íÉåÇÉåò~=~ ÇÉÅçê~êÉ=~Ç=~ÑÑêÉëÅç=á=é~ä~òòá=É=äÉ=Å~ëÉ=ÄÉåÉëí~åíáK=kÉ=≠=ÄÉå ÅçåëÉêî~íç=ÉëÉãéáçI=~=éçÅÜá=é~ëëá=Ç~ää~=Åçäçê~í~Ò=Ä~ëáäáÅ~ Çá=pK=^åÇêÉ~I=`~ë~=sá~åáJq~ää~êáÅçI=NQVR=ÅáêÅ~I=ëìää~=èì~äÉ=ëá

dáçêÖáç=pÉÄ~ëíá~åç=_Éêíçåá

21 clorj=ORDINI

~ÇçéÉê~=ä~=ÄçííÉÖ~=Çá=^åÇêÉ~=j~åíÉÖå~K=nìÉëí~=ãçÇ~=Çá Ñ~ÅÅá~íÉ=~ÑÑêÉëÅ~íÉ=Ç~=éáííçêá=íêçîÉê¶=éçá=áå=ÉéçÅ~=åçîÉÅÉåJ íÉëÅ~=~äÅìåá=êáÅÜá~ãáI=áå=é~êíáÅçä~êÉ=åÉääÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=Çá=^äÇç ^åÇêÉ~åáK=rå=ÉëÉãéáç=Å~äò~åíÉ=≠=`~ë~=oáëá=~=máÉíçäÉI=NVNOI Åçå=áä=Öê~åÇÉ=~ÑÑêÉëÅç=Çá=íÉã~=sáêÖáäá~åç=~Ç=~ÅÅçÖäáÉêÉ=á=îáëáJ í~íçêá=ëìä=ä~íç=Çá=~ÅÅÉëëçK=== `çå= ~ééêÉòò~ÄáäÉ= ëÅÜÉã~íáÅáí¶= ëá= éì∂= ~ÑÑÉêã~êÉ= ÅÜÉ= Åçå äÛ~êêáîç=Çá=dáìäáç=oçã~åç=Ñ~ååç=ä~=äçêç=Åçãé~êë~=åìçîá=É=é᪠êáÅÅÜá=ãçÇá=Çá=áåíÉêéêÉí~êÉ=áä=íÉã~K=iÛáåíçå~Åç=îáÉåÉ=ÇÉÅäáå~J íç=áå=íìííÉ=äÉ=ëìÉ=éçëëáÄáäáí¶=ÉëéêÉëëáîÉI=äÉ=éáª=åçíÉ=ÇÉääÉ=èì~äá êáã~åÖçåç=äÛáãéáÉÖç=ÇÉä=ÇáëÉÖåç=~=ÄìÖå~íçÒ=Çá=Öê~åÇÉ=ÉÑÑáJ Å~Åá~=éìêÉ=åÉää~=ëáãìä~òáçåÉ=Çá=ã~íÉêá~äá=ä~éáÇÉáK=^=Å~î~ääç=íê~ lííçÅÉåíç= É= kçîÉÅÉåíç= åÉÖäá= ÉÇáÑáÅá= éìÄÄäáÅá= Çá= åìçî~= ÅçJ ëíêìòáçåÉ=≠=Ñ~ÅáäÉ=áåîÉÅÉ=áãÄ~ííÉêëá=áå=áåíçå~Åá=ÅÉãÉåíáòá=Çá Öê~åÇÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~òáçåÉ=ã~íÉêáÅ~=É=ÅçäçêáëíáÅ~K=kçå=~åÅçê~ ëìÑÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ=~ééêÉòò~íá=å¨=êáÅçåçëÅáìíáI=éÉêÅܨ=ÇáÑÑáÅáäá=~ ÇáëíáåÖìÉêëá=Ç~ääÉ=éáÉíêÉ=ÅÜÉ=áãáí~åçI=ëéÉëëç=ëçåç=áä=êáëìäí~íç Çá=ê~ÑÑáå~íÉ=êáÅÉííÉ=Çá=ãáëÅÉä~=Çá=éáÉíêÉ=ã~Åáå~íÉ=É=~ã~äÖ~J ã~íÉ=áå=ÇáëÉÖåá=Çá=êáîÉëíáãÉåíç=Çá=é~äÉëÉ=Öìëíç=ÉÅäÉííáÅçK= kÉää~=ëíÉëë~=ÉéçÅ~I=Åçë±=ÅçãÉ=áå=~äíêÉ=Åáíí¶=äçãÄ~êÇÉI=Öäá ëé~òá= ê~ééêÉëÉåí~íáîá= íÉåÇçåç= ~Ç= ~ëëìãÉêÉ= êçã~åíáÅ~J ãÉåíÉ= ÑçêãÉ= ãÉÇáÉî~äáK= aáÉíêç= ä~= ëéáåí~= Çá= ìå~= êÉíçêáÅ~ éçëíJìåáí~êá~I=ÅÜÉ=éçåÉ=~ää~=Ä~ëÉ=ÇÉä=éêçÖê~ãã~=éçäáíáÅç Çá= êáååçî~ãÉåíç= ÇÉää~= Ñçêã~= ÇÉääç= pí~íçI= áä= êáÅÜá~ãç= ~ääç ëéáêáíç=Çá=áåÇáéÉåÇÉåò~=É=ÑÉÇÉê~äáëãç=ÇÉá=Åçãìåá=Åç~äáòJ ò~íá= Åçåíêç= äÛfãéÉê~íçêÉI= j~åíçî~= Å~ãÄá~= äÉííÉê~äãÉåíÉ éÉääÉK= jçäíá= ÉÇáÑáÅá= Å~ê~ííÉêáòò~åíá= ä~= Ñçêã~= ÇÉää~= Åáíí¶I= áä m~ä~òòç=ÇÉä=`~éáí~åçI=áä=`~ëíÉääç=Çá=pK=dáçêÖáçI=i~=açãìë kçî~I=áä=m~ä~òòç=ÇÉä=mçÇÉëí¶=É=áä=m~ä~òòç=ÇÉää~=o~ÖáçåÉ=Ó É= ëÉ= åÉ= éçíêÉÄÄÉêç= ÉäÉåÅ~êÉ= ~äíêá= Ó= éÉêÇçåç= ÅçãéäÉí~J ãÉåíÉ=á=äçêç=áåíçå~Åá=É=á=äçêç=ÅçäçêáK= nìÉëí~= áÇÉ~äáòò~òáçåÉ= áåîÉåí~= äÛáãã~ÖáåÉ= Çá= ìå~= Åáíí¶= Çá íÉêê~I= Ç~ääÉ= ëìéÉêÑáÅá= ä~íÉêáòáÉ= ä~ëÅá~íÉ= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= ~ îáëí~I= ã~åáéçä~åÇç= éÉë~åíÉãÉåíÉ= ä~= ëíçêá~= É= ÅçåÇáòáçJ å~åÇç=ìå~=äìåÖ~=ëÉêáÉ=Çá=íê~Çáòáçåá=ÑçåÇ~íÉ=ëì=Ñ~äëá=Çá=~äí~ èì~äáí¶K= iÛÉëáíç= ÇÉää~= ã~ÖÖáçê= é~êíÉ= Çá= èìÉëíá= êÉëí~ìêá ÅêÉ~íáîáÒ=≠=äÛ~îÉê=ÇáÑÑìëç=ìå=Öìëíç=éÉê=áä=ÅçäçêÉ=ëíÉëëç=ÇÉä ä~íÉêáòáçI= ÅÜÉ= íêçî~= ìå= êáÑäÉëëç= áåíÉêÉëë~åíÉ= åÉä= ä~êÖç áãéáÉÖç=Çá=~äÅìåá=Åçäçêá=êçëëá=~=íáåíÉ=Å~äÇÉI=ÑêÉèìÉåíÉ=åÉÖäá ÉÇáÑáÅá=êìê~äáK iÛ~ííì~äáí¶= êáëìäí~= áå= é~êíÉ= Å~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~ääç= ëÅçåíêç= Çá íÉåÇÉåòÉ=ÖÉåÉê~äá=Çá=çãçäçÖ~òáçåÉ=ç=î~êáÉí¶I=í~åíç=åÉääÉ é~êíá=ëíçêáÅÜÉ=ÅÜÉ=áå=èìÉääÉ=Çá=êÉÅÉåíÉ=ÅçëíêìòáçåÉK= iÉ=ëìéÉêÑáÅá=ÇÉä=íÉëëìíç=~åíáÅç=ÇÉää~=Åáíí¶=îÉåÖçåç=áåîÉëíáJ íÉI=Ç~Öäá=~ååá=ÛVMI=Ç~=êÉëí~ìêá=ëÉÖå~íá=Ç~ääÛáãéáÉÖç=Çá=íáåíÉ åÉìíêÉ=~ää~=èì~äÉ=ä~=îìäÖ~í~=~ííêáÄìáëÅÉ=äç=ëÅÜÉêòçëç=åçãáJ Öåçäç=Çá=é~åÄáëÅçííçÒI=É=Ç~=çéÉê~òáçåá=Çá=éìäáòá~=Åçå=Éëáíá í~äîçäí~=Çá=~ÅÅÉÅ~åíÉ=Äá~åÅçêÉK= båíê~åÇç=çê~=åÉääÛÉéçÅ~=ÇÉá=Å~ééçííáÒ=É=ÇÉá=ëìçá=ëáëíÉãá Çá=íáåí~=ëá=~îîÉêíÉ=ëÉãéêÉ=éáª=ìå=ÑçêíÉ=ÇáëáåíÉêÉëëÉ=éÉê=äÉ íÉÅåáÅÜÉ=É=á=Åçäçêá=ÇÉääÉ=Åçëíêìòáçåá=ÇÉá=éêáãá=ÇÉä=ÚVMMI=~ääÉ Åìá=ê~ÑÑáå~íÉòòÉ=ÉëíêÉãÉI=Å~êáÅÜÉ=Çá=ëáåÖçä~êáí¶=É=ìåáÅáí¶I=ä~ ãÉåí~äáí¶= éêçÇìííáî~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= ëÉãÄê~= êÉÖçä~êJ ãÉåíÉ=êÉ~ÖáêÉ=Åçå=Ñ~ëíáÇáçK


22

Milano ~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~

Nuovi colori nella metropoli `çãÉ= ÇáëíáåÖìÉêÉ= á= Åçäçêá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= åÉä= ÖêáÖáçêÉ ÇÉää~= ãÉíêçéçäá= É= åÉä= Å~çë= ãìäíáÑçêãÉ= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= ÅÜÉ ÅçãéçåÖçåç=äÛáååçî~íáîáí¶=íÉÅåçäçÖáÅ~\ rå=ãçÇç=≠=èìÉääç=Çá=êáîçäÖÉêëá=~ää~=ëÅçéÉêí~=ç=~ää~=êáî~äìJ í~òáçåÉ= ÇÉä= é~ëë~íçX= áå= èìÉëíç= Å~ëç= êÉáåíÉêéêÉí~åÇçäçI ~ííê~îÉêëç= áä= êáååçî~ãÉåíç= ÇÉÖäá= áåíçå~Åá= É= ÇÉääÉ= îÉêåáÅá ëíÉëÉ=ëìääÉ=ëìéÉêÑáÅá=ãÉí~ääáÅÜÉK få= ~äíêç= ãçÇç= ëá= éì∂= ëÅçéêáêÉ= ä~= Äêáää~åíÉòò~= ÇÉá= ÅçäçêáI ëìääÉ=Åçëíêìòáçåá=ÉÑÑáãÉêÉI=ÉêÉííÉ=éÉê=Çìê~êÉ=ìå~=ëí~ÖáçåÉI çééìêÉ=ëì=èìÉääÉ=ÅçåÅÉéáíÉ=ÅçãìåèìÉ=ëÉåò~=äÛ~ãÄáòáçJ åÉ=ÇÉää~=Çìê~Äáäáí¶=Eá=é~ÇáÖäáçåá=íÉãéçê~åÉáI=á=Å~é~ååçåáI=á éêÉÑ~ÄÄêáÅ~íáFK fåÑ~ííáI=ä~=ÑìåòáçåÉ=éêáã~êá~I=~ííêáÄìáÄáäÉ=~=èìÉëíá=ã~åìÑ~íJ íáI= ≠= èìÉää~= Çá= êáÅÜá~ã~êÉ= äÛ~ííÉåòáçåÉ= ÇÉá= é~ëë~åíá= É= Çá áååÉëÅ~êÉ= Çá= ÅçåëÉÖìÉåò~= ìå~= îáí~äáí¶= êáÖÉåÉê~íáî~= ÇÉäJ äÛ~ãÄáíç=ìêÄ~åç=áå=Åìá=ëçåç=áåëÉêáíáK

qêáÉåå~äÉ=_çîáë~I=áä=éá~òò~äÉ=EÑçíç=Çá=c~Äêáòáç=j~êÅÜÉëáFK

mÉê=áä=éêáãç=Å~ëçI=äÛÉëÉãéáç=ÅÜÉ=ëá=éêçéçåÉ=≠=èìÉääç=Çá ìå~=ëÉêáÉ=Çá=Å~ëÉííÉ=ìåáÑ~ãáäá~êáI=ÅÜÉ=ëá=éçëëçåç=ëÅçéêáêÉ åÉä= ÅÉåíêç= Çá= jáä~åçI= ~= éçêí~= sáííçêá~I= íê~= äÉ= îáÉ= `ÉääáåáI pçííçÅçêåçI=máÉíêç=`~äîáI=cê~åâäáåI=^êÅÜáãÉÇÉK pçåç= ëí~íÉ= ÅçëíêìáíÉ= Ç~ää~= éêáã~= ÅççéÉê~íáî~= Çá= çéÉê~áI ëçêí~= ~= jáä~åçI= ~ää~= ÑáåÉ= ÇÉä= ëÉÅçäç= ëÅçêëç= Ó= ä~= pçÅáÉí¶ bÇáÑáÅ~íêáÅÉ= ~Äáí~òáçåá= çéÉê~áÉ= Ó= É= ä~= äçêç= íáéçäçÖá~= Ü~ Å~ê~ííÉêáòò~íç= ~äÅìåÉ= é~êíá= ÇÉää~= Åáíí¶I= áåëÉêÉåÇçëá= åÉää~ Åçãé~ííÉòò~=ÇÉä=íÉëëìíçI=Åçå=ä~=ÇáëíáåÖìáÄáäÉ=ìåáÑçêãáí¶=É ÇÉäáÅ~íÉòò~=ÇÉá=äçêç=éáÅÅçäá=Öá~êÇáåáK däá= áåëÉÇá~ãÉåíá= îÉååÉêç= ÅçåÅÉéáíáI= åÉä= Åçêëç= ÇÉÖäá= ~ååá líí~åí~=ÇÉääÛÛUMMI=ëì=ìåÛ~êÉ~=ÅÜÉ=Éê~=ëí~í~=~ÄÄ~åÇçå~í~ Ç~ääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ=ÑÉêêçîá~êá~I=ëÉåò~=áåíÉåíç=ëéÉÅìä~íáJ îçI=ëìää~=Ä~ëÉ=Çá=ìå=ëÉãéäáÅÉ=íê~ÅÅá~íçI=áãéçëí~íç=ëì=ÅêáJ íÉêá= Çá= ê~òáçå~äáí¶= É= áÖáÉåÉI= ~ééêçî~íç= Ç~= ìå~= `çããáëJ ëáçåÉ=Åçãéçëí~=Ç~Öäá=áåÖÉÖåÉêá=p~ÅÅÜáI=`ÉêìíáI=j~òòçÅJ ÅÜáI=mçÖÖáI=_çêë~åáK sÉååÉêç=Åçëíêìáíá=éÉê=Öêìééá=Çá=éáª=Çá=îÉåíá=Å~ëÉííÉ=Çá=SI=Q É=O=äçÅ~äá=Åá~ëÅìå~I=éêáã~=Ç~ääÛáãéêÉë~=c~òòáåáI=éçá=Ç~ää~ `ççéÉê~íáî~=i~îçê~åíá=É=jìê~íçêáK lÖÖá=ëçåç=~ääçÖÖá=~ãÄáíá=éÉê=äÛ~ìíçåçã~=ÅçãéçëáòáçåÉI éÉê= ä~= ÇáëéçëáòáçåÉ= ëì= ÇìÉ= éá~åá= EÅÜÉ= áå= ìå~= Åáíí¶= ÅçãÉ jáä~åçI=éì∂=êáÉîçÅ~êÉ=ä~=îáí~=åÉääÉ=îáääÉ=Çá=îáääÉÖÖá~íìê~FI=éÉê áä=îÉêÇÉ=É=á=éáÅÅçäá=çêíá=ÅÜÉ=äÉ=áåÖÉåíáäáëÅçåçK


~=Åìê~=Çá=sáííçêáç=mêáå~

Il Piano del colore della città di Pavia. “Una metodologia operativa per l’immagine di tutta la città”

jáä~åçI=äÉ=Å~ëÉ=Çá=îá~=cê~åâäáåK

i~=Ñê~ããÉåí~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ÇáîÉêëÉ=éêçéêáÉí¶I=äÛ~ãÄáòáçåÉ=É ä~=Ñ~åí~ëá~=Çá=ÅÜá=äÉ=Ü~=îçäìíÉ=êáååçî~êÉI=ä~=ëÉãéäáÅáí¶=É=ä~ êáÇçíí~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÇÉääÉ=äçêç=Ñ~ÅÅá~íÉ=Ü~=~ìíçêáòò~íçÒ=É=ëíáJ ãçä~íç=î~êá=áåíÉêîÉåíá=Çá=êáëíêìííìê~òáçåÉI=ÅÜÉ=Ü~ååç=éêçJ éçëíç=~åÅÜÉ=éáííìê~òáçåá=ãìäíáÅçäçêáK iÉ=Å~ëÉ=êáå~íÉ=~=åìçî~=îáí~=êáë~äí~åç=éÉêí~åíç=åÉä=íÉëëìíç ìêÄ~åçI=åçå=ëçäç=éÉê=ä~=íáéçäçÖá~I=åçå=~Äáíì~äÉ=åÉää~=Åáíí¶ ÇÉá=é~ä~òòçåáI=ã~=~åÅÜÉ=éÉê=äÉ=ã~ÅÅÜáÉ=Çá=ÅçäçêÉI=ÅÜÉ=äÉ ÇáëíáåÖìçåçI=Ñáåç=~=ÅçãéçêêÉ=ìåÛ~êãçåáÅ~=í~îçäçòò~K fä=ëÉÅçåÇç=Å~ëç=éì∂=ÉëëÉêÉ=ê~ééêÉëÉåí~íç=Ç~ää~=qêáÉåå~äÉ _çîáë~I= áå= îá~= i~ãÄêìëÅÜáåá= PNI= ìå= Öê~åÇÉ= ã~åìÑ~ííç íÉãéçê~åÉçI=Çá=çäíêÉ=OKMMM=ãè=~=ÇìÉ=é~ëëá=Ç~ää~=ëí~òáçJ åÉ=Çá=sáää~éáòòçåÉI=áÇÉ~íç=Ç~=máÉêäìáÖá=`ÉêêáW=ìå=ÅÉåíêç=éÉê áåÅçåíêá=ÉÇ=ÉëéçëáòáçåáI=ÅÜÉ=áåíÉåÇÉ=éçêí~êÉ=áå=éÉêáÑÉêá~=ìå åìÅäÉç=~äíÉêå~íáîç=ÇÉää~=îáí~=Åìäíìê~äÉ=Åáíí~Çáå~K pá=ÇáëíáåÖìÉ=éÉê=áä=êçëëç=~ÅÅÉëç=ÇÉä=ÑêçåíçåÉÒ=ÇÛáåÖêÉëJ ëçI=éÉê=èìÉääç=ÇÉä=é~îáãÉåíç=ÇÉä=ÅçêíáäÉ=É=éÉê=áä=Äá~åÅç=ÇÉä êáîÉëíáãÉåíç=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=êáîÉëíáíÉ=Çá=ìåç=ëéÉÅá~äÉ=ã~íÉJ êá~äÉ=áå=ms`I=ÅÜÉ=éÉêãÉííÉ=Çá=ìíáäáòò~êÉ=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÅçãÉ ëÅÜÉêãç=éÉê=éêçáÉòáçåá=~ääÛ~éÉêíçK ^ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=ëìç=êÉÅáåíç=≠=ëçêíç=~åÅÜÉ=áä=máåâ=m~îáääáçåÒI ìå~= ÅçëíêìòáçåÉ= ëéÉêáãÉåí~äÉ= Çá= UñUñU= ãI= Åçäçê~í~= áå î~êá~òáçåá=Çá=êçë~I=ÇÉëíáå~í~=~Ç=~ÅÅçÖäáÉêÉ=ä~Äçê~íçêá=éÉê Ä~ãÄáåá=äÉÖ~íá=~ääÉ=ãçëíêÉ=áå=ÅçêëçK fä= é~ÇáÖäáçåÉ= ≠= ëí~íç= ÅçåÅÉéáíç= Ç~= d~Éí~åç= mÉëÅÉI= Åçå ìå=ëáëíÉã~=Çá=ëÅÜáìã~íìê~=ëéê~ó=J=_~óãÉê=^êíÉI=ÅêÉ~íç=~ ãáëìê~= ÇÉääD~êíáëí~K= nìÉëíç= ëáëíÉã~= ÅçåëÉåíÉ= ä~= ê~éáÇ~ ÅçëíêìòáçåÉ= Çá= ëíêìííìêÉ= íêáÇáãÉåëáçå~äá= äÉÖÖÉêÉ= É= ëí~ÄáäáX áåçäíêÉ=äÉ=éêçéêáÉí¶=ÇÉä=éêçÇçííçI=èì~äá=ä~=ÇÉåëáí¶=É=ä~=êÉ~íJ íáîáí¶I= éÉêãÉííçåç= ä~= ÅêÉ~òáçåÉ= Çá= ìå~= Öê~åÇÉ= î~êáÉí¶= Çá ÉÑÑÉííá=ëìéÉêÑáÅá~äáK

mÉê= ÅçãéäÉí~êÉ= áä= èì~Çêç= ÇÉÖäá= ëíêìãÉåíá= åçêã~íáîá= Çá ÖÉëíáçåÉ=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=ìêÄ~åáëíáÅÜÉ=ÉÇ=ÉÇáäáòáÉ=åÉÅÉëë~êá=~ èì~äáÑáÅ~êÉ= É= ãáÖäáçê~êÉ= äÉ= áåáòá~íáîÉ= éìÄÄäáÅÜÉ= É= éêáî~íÉ ãáê~íÉ= ~ä= êÉÅìéÉêç= É= ~ää~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÇÉä= íÉêêáíçêáçI äÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ= Åçãìå~äÉ= Çá= m~îá~= Ü~= éêçãçëëç= ä~ éêÉÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉä=má~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=éÉê=ä~=Åáíí¶K a~ää~= Ñçêíìå~í~= Åçää~Äçê~òáçåÉ= íê~= á= éêçÖÉííáëíá= áåÅ~êáÅ~íá EéêçÑK=áåÖK=p~äî~íçêÉ=`~äÅìääáI=áåÖK=^åíçåáåç=içåÖç=É=~êÅÜK j~êáå~=mÉäÑáåáF=É=á=íÉÅåáÅá=Åçãìå~äá=áåÇáîáÇì~íá=Ç~ääÛ^ããáåáJ ëíê~òáçåÉ=E~êÅÜK=sáííçêáç=oçÖåçåá=É=ÖÉçãK=^åíçåáç=_~êÄ~J áåáF=≠=å~í~=äÛáÇÉ~=Çá=ÇÉÑáåáêÉ=ìå=éÉêÅçêëç=~äíÉêå~íáîç=~ääÛ~éJ éêçÅÅáç=Eçê~ã~á=ÅçåëçäáÇ~íç=É=ãáê~íç=~Ç=Éä~Äçê~êÉ=äáåÉÉ ÖìáÇ~= É= í~îçäçòò~= ÇÉá= ÅçäçêáF= éÉê= ä~= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉä

oK=dK m~îá~I=bñ=Å~ëÉ=fk`fp=áå=éKò~=p~å=máÉíêç=áå=`áÉä=ÇÛlêçW=êÉÅìéÉJ êç=ÇÉääÉ=ÇÉÅçê~òáçåá=~=Öê~ÑÑáíç=çêáÖáå~êáÉK=

23 clorj=ORDINI

Pavia


24

m~îá~I=êáíáåíÉÖÖá~íìê~=Çá=Å~ëÉ=ìåáÑ~ãáäá~êá=áåáòáç=NVMM=áå=îá~=cçää~ Çá=pçéê~K

ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=Åáíí~ÇáåçK fä=íÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=Ü~=~îìíç=ìå=ÇáëÅêÉíç ëìÅÅÉëëç=Öá¶=~=é~êíáêÉ=Ç~Öäá=~ååá=líí~åí~I=èì~åÇç=ëçåç ëí~íá= éêçãçëëá= áåíÉêÉëë~åíá= ÅçåîÉÖåá= ÅÜÉ= Ü~ååç= îáëíç= ä~ é~êíÉÅáé~òáçåÉ= ÇÉá= ã~ÖÖáçêá= éêçí~Öçåáëíá= ÇÉä= íÉãéç= åÉä Å~ãéç=ÇÉää~=Åìäíìê~=É=ÇÉä=êÉëí~ìêçK=^=éáª=Çá=îÉåíÛ~ååá=Çá Çáëí~åò~I=Ççéç=ä~=êÉÇ~òáçåÉ=Çá=åìãÉêçëá=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçêÉ É=ä~=éêçÇìòáçåÉ=Çá=ìå~=Öê~åÇÉ=èì~åíáí¶=Çá=ëíìÇá=É=éêçéçJ ëíÉI=ëá=≠=ëÉåíáí~=äÛÉëáÖÉåò~=Çá=Ñ~êÉ=áä=éìåíç=ÇÉää~=ëáíì~òáçåÉK iÛçÅÅ~ëáçåÉ=Çá=Éä~Äçê~êÉ=ìåç=ëíìÇáç=éÉê=ä~=Åáíí¶=Çá=m~îá~I Å~ê~ííÉêáòò~í~=Ç~=ìå=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=çãçÖÉåÉç=É=åÉä=ÅçãJ éäÉëëç=ÄÉå=ÅçåëÉêî~íçI=Ü~=ëíáãçä~íç=äÛ~ííÉåòáçåÉ=ÇÉá=éêçJ ÖÉííáëíá=åÉä=Öì~êÇ~êÉ=Åçå=ã~ÖÖáçêÉ=~ííÉåòáçåÉ=~ä=ëáÖåáÑáÅ~J íç= ÇÉä= Åêçã~íáëãç= ìêÄ~åç= åÉääÛ~ÅÅÉòáçåÉ= éáª= ~ãéá~I ÅçãÉ=ëíêìãÉåíç=çéÉê~íáîç=áÇçåÉç=åçå=ëçäç=éÉê=ÅçåëÉåJ íáêÉ= ìåÛçéÉê~íáîáí¶= ÅçêêÉíí~= É= ê~Öáçå~í~I= ã~= ëçéê~ííìííç éÉê= ëÅçåÖáìê~êÉ= èìÉÖäá= áåíÉêîÉåíá= ëéÉëëç= áåìíáäáI= ~= îçäíÉ ~åÅÜÉ=Ç~ååçëáI=ÅÜÉ=å~ëÅçåç=Ç~ä=ã~åÅ~íç=êáÅçåçëÅáãÉåJ íç=ÇÉä=éçíÉåòá~äÉ=ÉëíÉíáÅç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáK nìÉëíç= ~ééêçÅÅáç= Ü~= ÇÉíÉêãáå~íç= ä~= ÅçåîáåòáçåÉ= ÅÜÉ= áä má~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ÇçîÉëëÉ=ÉëëÉêÉ=ÉëíÉëç=~=íìíí~=ä~=Åáíí¶I ëçéê~ííìííç=~=èìÉää~=ÅÜÉ=åÉÅÉëëáí~î~=áãéçêí~åíá=áåíÉêîÉåJ íá=Çá=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉK pìää~= Ä~ëÉ= ÇÉää~= Åä~ëëáÑáÅ~òáçåÉ= éêçéçëí~= Ç~ääÉ= kq^= ÇÉä mod= áä= má~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ= Ü~= ëìÇÇáîáëç= ä~= Åáíí¶= áå= èì~ííêç ~ãÄáíáW=áä=íÉêêáíçêáç=Ç~=åçå=ÅçëíêìáêÉX=ä~=Åáíí¶=Ç~=íê~ã~åÇ~J êÉX= ä~= Åáíí¶= Ç~= ãáÖäáçê~êÉX= ä~= Åáíí¶= Ç~= íê~ëÑçêã~êÉX= É= éÉê çÖåá= ~ãÄáíç= îìçäÉ= éçêëá= ÅçãÉ= ìåç= ÇÉÖäá= ëíêìãÉåíá= éÉê áãéäÉãÉåí~êÉ= äÉ= ~òáçåá= ÇÉä= éá~åç= ìêÄ~åáëíáÅç= ÖÉåÉê~äÉK iÛáåíÉêç=íÉêêáíçêáç=Åçãìå~äÉ=≠=ëí~íç=ëçííçéçëíç=~Ç=~å~äáëá Ç~= ÇìÉ= ÇáîÉêëá= éìåíá= Çá= îáëí~W= ìåÛ~å~äáëá= ëíçêáÅ~= íÉë~= ~ êáÅÉêÅ~êÉI= ~ííê~îÉêëç= ÇçÅìãÉåíá= ç= áåÇ~Öáåá= ÇáêÉííÉI= á= î~êá Åêçã~íáëãá=ÉÇ=ÉäÉãÉåíá=ÇÉÅçê~íáîá=ëíê~íáÑáÅ~íáëá=åÉä=íÉãéç

É=ìåÛ~å~äáëá=éÉêÅÉííáî~=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáç=ìêÄ~åç=Ä~ë~í~=ëìÖäá ëíìÇá=É=äÉ=íÉçêáÉ=Éä~Äçê~íÉ=Ç~=hÉîáå=ióåÅÜK f= êáëìäí~íá= ÇÉääÉ= ~å~äáëá= ëçåç= ëí~íá= áåÅêçÅá~íá= éÉê= ÇÉÑáåáêÉ= äÉ äáåÉÉ=ÖìáÇ~=É=éÉê=Éä~Äçê~êÉ=á=ÇçÅìãÉåíá=ÅÜÉ=ÅçëíáíìáëÅçåç áä= má~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉW= äÉ= åçêãÉ= íÉÅåáÅÜÉ= Çá= ~ííì~òáçåÉI= ä~ ãçÇìäáëíáÅ~=Çá=éá~åçI=äÛ~êÅÜáîáç=Å~êí~ÅÉçLÇáÖáí~äÉ=É=äÉ=äáåÉÉ ÖìáÇ~=éÉê=á=éá~åá=Åêçã~íáÅá=é~êíáÅçä~êÉÖÖá~íáK iÉ= ~å~äáëá= ÅçåÇçííÉ= É= ä~= ãÉíçÇçäçÖá~= Éä~Äçê~í~= Ü~ååç ëìÖÖÉêáíç=Çá=ÇÉÑáåáêÉ=ìå~=éêçÅÉÇìê~=ÇÛáåíÉêîÉåíç=ìåáÅ~=éÉê íìííá=Öäá=ÉÇáÑáÅáW=≠=éçá=äÛÉÇáÑáÅáç=ëíÉëëç=ÅÜÉ=~êíáÅçä~=É=çêáÉåJ í~Ò=äÛ~òáçåÉ=ÇÉä=éá~åçK=nìÉëí~=éêçÅÉÇìê~=ëá=ÑçåÇ~=ëìä=éêáåJ Åáéáç= ÅÜÉ= éì∂= ÉëëÉêÉ= êá~ëëìåíç= åÉääç= ëäçÖ~å= ÇÉëÅêáîÉêÉ éÉê=ÅçåçëÅÉêÉI=ÅçåçëÅÉêÉ=éÉê=áåíÉêîÉåáêÉ=ÅçêêÉíí~ãÉåíÉÒI éêáîáäÉÖá~åÇç= á= éêçÅÉëëá= éáìííçëíç= ÅÜÉ= á= êáëìäí~íáK= fä= má~åç éêÉîÉÇÉ=éÉêÅá∂=ÅÜÉ=çÖåá=áåíÉêîÉåíç=ëá~=áä=Ñêìííç=Çá=ìå=éêçJ ÖÉííç= ëéÉÅáÑáÅçI= êÉÇ~ííç= ëÉêîÉåÇçëá= ÇÉää~= ãçÇìäáëíáÅ~ ~ééçëáí~ãÉåíÉ= Éä~Äçê~í~= É= ÇÉää~= ÉîÉåíì~äÉ= ÇçÅìãÉåí~J òáçåÉ=ëìééäÉãÉåí~êÉ=EÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=ÑçíçÖê~ÑáÅ~I=ÅçåçJ ëÅÉåòÉ= ëíçêáÅÜÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= ÅçåçëÅÉåòÉ= íÉÅåáÅÜÉ= ÇÉä ëìééçêíçFK= lÖåá= ÉÇáÑáÅáçI= áå= ÑìåòáçåÉ= ÇÉää~= éêçéêá~= ÅçãJ éäÉëëáí¶I=Éí¶I=êáäÉî~åò~I=îáëáÄáäáí¶I=ê~ééçêíç=Åçå=áä=ÅçåíÉëíçI ÇÉíÉêãáåÉê¶=äÛ~ééêçÑçåÇáãÉåíç=É=áä=ÇÉíí~Öäáç=Åçå=Åìá=íê~íJ í~êÉ=çÖåá=éìåíçK=mÉê=Öäá=~ãÄáíá=é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=êáäÉî~åíá=ç Ñê~Öáäá=ëá=éì∂=éêÉîÉÇÉêÉ=ä~=êÉÇ~òáçåÉ=Çá=éá~åá=Åêçã~íáÅá=é~êJ íáÅçä~êÉÖÖá~íáW=áå=~äíêÉ=é~êçäÉI=ä~=í~îçäçòò~=ÇÉá=Åçäçêá=ÇÉää~ Åáíí¶=åçå=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ìå=ÉäÉãÉåíç=ëí~åÇ~êÇ=éêÉÇÉÑáåáíç=~ í~îçäáåçI=ã~=ä~=ëá=ÅçëíêìáëÅÉ=åÉä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åçI=ëÉåò~ ÇáîáÉíáI=áåîáí~åÇç=íìííá=Öäá=çéÉê~íçêá=~Ç=ìå~=åìçî~=~ííÉåòáçJ åÉ=Ñáå~äáòò~í~=~Ç=çííÉåÉêÉ=ìåÛ~êãçåá~=Åêçã~íáÅ~=ÇÉä=ÅçåJ íÉëíç=åÉä=èì~äÉ=äÛÉÇáÑáÅáç=ëá=áåëÉêáëÅÉK iç=ëéáêáíç=ÇÉä=éá~åç=åçå=≠=éÉêÅá∂=èìÉääç=Çá=éêçéçêêÉ=ìåç ëíêìãÉåíç=Ñ~ííç=Çá=îáåÅçäá=É=ÇáîáÉíáI=ã~=≠=ìåÛáåáòá~íáî~=ÅÜÉ áåÇáîáÇìá= êÉÖçäÉ= É= áåÇáÅ~òáçåá= ìåáÑáÅ~åíá= éÉê= ä~= ëÅÉäí~= ÇÉá ã~íÉêá~äáI= íÉÅåáÅÜÉ= É= ÅçäçêáI= åçå= ëçäç= éÉê= Öäá= ~ãÄáíá= é᪠ÅÉåíê~äá=ÇÉää~=Åáíí¶I=ã~=~åÅÜÉ=É=ëçéê~ííìííç=éÉê=äÉ=òçåÉ=é᪠ã~êÖáå~äá=É=éÉêáÑÉêáÅÜÉ=ÇçîÉ=áä=ÅçäçêÉ=ÑçêëÉ=éì∂=ê~ééêÉëÉåJ í~êÉ=äÛìåáÅç=ÉäÉãÉåíç=~=Ä~ëëç=ÅçëíçÒ=Çá=èì~äáí¶=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~K qìííç=èìÉëíç=≠=ëí~íç=éá~åáÑáÅ~íç=Åçå=äÛçÄáÉííáîç=Çá=Ñ~ê=êáå~J ëÅÉêÉ=ä~=ëÉåëáÄáäáí¶=îÉêëç=áä=ÅçäçêÉ=åÉá=éêçÖÉííáëíá=ÇÉÖäá=áåíÉêJ îÉåíá=ÉÇáäáòáK=fåÑ~ííáI=Åá=ëá=≠=~ÅÅçêíá=ÅÜÉ=áä=ãçÇç=Åçå=áä=èì~äÉ áä=ÅçäçêÉ=ÇáîáÉåÉ=ã~íÉêá~=åÉä=îáîç=Çá=ìå=çêÖ~åáëãç=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅç=Éê~=ìå=íÉã~=éçÅç=ÅçåëáÇÉê~íç=Ç~á=éêçãçíçêá=ÇÉääÉ íê~ëÑçêã~òáçåá= ìêÄ~åÉW= ìå= Åçãéçêí~ãÉåíç= Çáëíê~ííç= ÅÜÉ åçå=êáëéÉíí~î~=äÛáÇÉåíáí¶=ÅçåÅÉííì~äÉ=ÇÉääÛçéÉê~=~êÅÜáíÉííçJ åáÅ~K=nìÉëíç=~ííÉÖÖá~ãÉåíç=éçêí~î~=~=íáåíÉÖÖá~êÉ=áåÇáëíáåJ í~ãÉåíÉ=ä~=íçí~äáí¶=ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅáI=áîá=ÅçãéêÉëá=á=ÅçêåáÅáçJ åáI=Öäá=ÉäÉãÉåíá=~ÖÖÉíí~åíá=ç=Öäá=ëÑçåÇ~íáI=~ÇÇáêáííìê~=äÉ=é~êíá áå= éáÉíê~K= kÉ= ÅçåëÉÖìáî~= ìå= áåëáÉãÉ= Çá= áåíÉêîÉåíá= áåÇáÑÑÉJ êÉåòá~íáI=~ÇÇáêáííìê~=Åçéá~íáÒI=ÇçîÉ=äÉ=ÉãÉêÖÉåòÉ=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅÜÉ= êáëìäí~î~åç= ~ééá~ííáíÉ= ëìä= ãìêç= áä= èì~äÉI= ~= ëì~ îçäí~I=ÅÉëë~î~=Çá=ÅçëíáíìáêÉ=áä=éá~åç=Åêçã~íáÅç=É=éêçëéÉííáJ Åç=Çá=êáÑÉêáãÉåíçK a~ää~= ëì~= éêÉëÉåí~òáçåÉ= ~ää~= Åáíí~Çáå~åò~I= ~îîÉåìí~= åÉä ÑÉÄÄê~áç= OMMPI= ~ää~= ëì~= ~ÇçòáçåÉ= ÇÉÑáåáíáî~= ~îîÉåìí~= åÉä ÖÉåå~áç=OMMRI=áä=má~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=Ü~=ÅçåëÉÖìáíç=áä=êáëìäí~J


íç=Çá=ëíáãçä~êÉ=ìå=~ééêçÅÅáç=éáª=Åçåë~éÉîçäÉ=~ä=íÉã~=ÇÉä ÅçäçêÉ=Ç~=é~êíÉ=ÇÉá=Åáíí~Çáåá=É=ÇÉá=íÉÅåáÅá=éêçÖÉííáëíáI=É=Çá ~ííáî~êÉ= ìå= éêçÅÉëëç= Çá= ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ= Åêçã~íáÅ~= É ã~íÉêáÅ~=ÅÜÉ=Ç~=ìå=ä~íç=êÉåÇ~=ÅçåÅêÉíç=áä=éá~åç=îÉêáÑáÅ~åJ Çç= Öäá= ëíêìãÉåíá= éêÉÇáëéçëíá= éÉê= ÉëëÉêÉ= ÉîÉåíì~äãÉåíÉ Å~äáÄê~íç=É=ãáÖäáçê~íçI=Ç~ääÛ~äíêç=ÅçëíáíìáëÅ~=ìå=ìíáäÉ=ãÉòòç Çáãçëíê~íáîç=É=Çá=ëÉåëáÄáäáòò~òáçåÉ=ÇÉää~=éçéçä~òáçåÉ=~ää~ î~äçêáòò~òáçåÉ=ÇÉää~=éêçéêá~=Åáíí¶K

clorj=ORDINI

25

sáííçêáç=cK=oçÖåçåá

Sondrio ~=Åìê~=Çá=j~êÅç=dÜáäçííá=ÉÇ=bã~åìÉäÉ=q~Öäá~ÄìÉ

Colori nascosti fä=ãçåÇç=ãçÇÉêåç=éÉê=äìåÖç=íÉãéç=Ü~=èì~ëá=ÇáãÉåíáÅ~íç äÛÉëáëíÉåò~= ÇÉá= Åçäçêá= ëìääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉI= éêÉÑÉêÉåÇç= éçÅÜÉ= íáåíÉ åÉìíêÉI=áä=Äá~åÅçI=áä=ÖêáÖáç=É=áä=ã~êêçåÉK=pçäç=Ç~=éçÅÜá=~ååá=Åá ëíá~ãç=êá~ééêçéêá~åÇç=ÇÉääÛìëçI=ëì=ä~êÖ~=ëÅ~ä~I=Çá=íìííÉ=äÉ=ëÑìJ ã~íìêÉK=i~=íáãáÇÉòò~Ò=çÅÅáÇÉåí~äÉ=êáÖì~êÇç=á=Åçäçêá=≠=å~í~ Ç~= ëáíì~òáçåá= ëíçêáÅÜÉ= É= ÑáäçëçÑáÅÜÉ= áãéçêí~åíáI= ÅÜÉ= ëá= ëçåç ê~ÇáÅ~íÉ= åÉää~= åçëíê~= Åìäíìê~I= É= ëçåç= ëÑçÅá~íÉ= åÉä o~òáçå~äáëãçK lÖÖá=≠=ÇáîÉåí~íç=ìêÖÉåíÉ=áä=êáíçêåç=~ääç=ëí~íç=Çá=Öê~òá~ÒI=çîîÉJ êç=~ääÛ~êãçåáçë~=áåíÉÖê~òáçåÉ=íê~=áä=ÅçåëÅáç=EÑçêã~F=É=äÛáåÅçåJ ëÅáç=EÅçäçêÉFI=éÉê=Ñ~ê=ÅçåîÉêÖÉêÉ=äÉ=ê~Öáçåá=ÇÉää~=ãÉåíÉ=É=ÇÉäJ äÛ~åáã~K iÛÉëÉãéáç=éáª=îáÅáåç=≠=áä=åçëíêç=Å~éçäìçÖçI=pçåÇêáçI=ÇçîÉ ~äÅìåá=~ååá=Ñ~=≠=ëí~íç=êÉÇ~ííç=èìÉëíç=áååçî~íáîç=ëíêìãÉåíç=Çá êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉÒI= Ñêìííç= Çá= äìåÖÜÉ= É= ~ééêçÑçåÇáíÉ= áåÇ~Öáåá ëìääÉ= íáåíÉ= çêáÖáå~äá= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅá= éáª= áãéçêí~åíá ÅÜÉ=ëçêÖçåç=åÉä=ÅìçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶K fä=éá~åç=ëá=≠=éêÉÑáëë~íç=äç=ëÅçéç=Çá=ÇÉÑáåáêÉ=äÉ=íçå~äáí¶=Ç~=ìíáJ äáòò~êÉ=åÉÖäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=êÉÅìéÉêçI=É=Ç~=ëìÄáíç=äÉ=ëçêéêÉëÉ ëçåç= ëí~íÉ= ãçäíÉ= É= Çá= Öê~åÇÉ= áåíÉêÉëëÉI= ÅçãÉ= êáëÅçéêáêÉ pçåÇêáç=Åáíí¶=êáÅÅ~=Çá=ÅçäçêáI=Ñçêíá=É=Çá=Öê~åÇÉ=éÉêëçå~äáí¶K f=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçêÉI=áãéêçéêá~ãÉåíÉ=ÅÜá~ã~íá=éá~åáI=áå=èì~åíç éáª=Éë~íí~ãÉåíÉ=ëçåç=éêçÖÉííá=ÅçäçêáëíáÅá=ÇÉääç=ëé~òáç=ìêÄ~J åçI=Ü~ååç=ÅçãÉ=çÖÖÉííç=äç=ëíìÇáç=ÇÉääÛÉîçäìòáçåÉ=Åêçã~íáJ Å~=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=É=ÅçãÉ=ëÅçéç=èìÉääç=Çá=ÇáëÅáéäáå~êÉ=áä=íê~íí~J ãÉåíç=É=ä~=Åçäçê~òáçåÉ=ÇÉÖäá=ëíÉëëá=~ííê~îÉêëç=ìå~=åçêã~íáJ î~K pìä=éêáåÅáéáç=Çá=èìÉëíç=éêçÖÉííçI=≠=ëí~í~=ä~=ëÅÉäí~=éêÉë~=Ç~ää~ Åáíí¶=Çá=pçåÇêáç=Çá=Ççí~êëá=Çá=ìå=má~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ëÉ=éìê=êÉä~J íáîç=~=ìå~=éçêòáçåÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçK i~=òçå~=áåíÉêÉëë~í~=Ç~=èìÉëíç=má~åçÒ=ÅçëíáíìáëÅÉ=áä=åìÅäÉç çêáÖáå~êáç= É= Çá= éáª= ~åíáÅ~= Ñçêã~òáçåÉ= ÇÉä= Å~éçäìçÖç= ÇÉää~ åçëíê~=éêçîáåÅá~I=ÅçãéêÉëç=íê~=äÉ=îáÉ=Çá=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=ÇÉääÉ éá~òòÉ=d~êáÄ~äÇáJ`~îçìê=É=nì~ÇêáîáçJ`~ãéÉääçK i~=éêáã~=Ñ~ëÉ=Çá=áåÇ~ÖáåÉ=≠=Åçåëáëíáí~=åÉääÛ~å~äáëá=éêÉäáãáå~êÉ

pçåÇêáçI=é~ä~òòç=Åçãìå~äÉK

ÇÉä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åçI=íÉåÇÉåíÉ=~=îÉêáÑáÅ~êÉ=äç=ëí~íç=Çá=Ñ~ííç=ÉÇ ~=áåÇáîáÇì~êåÉ=á=Å~ê~ííÉêá=íáéáÅá=É=ë~äáÉåíáK ^= í~äÉ= ëÅçéç= ëçåç= ëí~íá= ÉÑÑÉííì~íá= ÇáîÉêëá= ëçéê~äìçÖÜá= ÅÜÉ Ü~ååç=éÉêãÉëëç=Çá=áåÇáîáÇì~êÉ=Öäá=ÉÇáÑáÅá=É=Öäá=~ãÄáíá=ëáÖåáÑáJ Å~íáîá=É=áãéçêí~åíáI=èìÉääá=éáª=ÇÉÖê~Ç~íá=É=èìÉääá=ëì=Åìá=ëçåç ëí~íá=ÉëÉÖìáíá=áåíÉêîÉåíá=áãéêçéêáK açéç= èìÉëí~= éêáã~= Ñ~ëÉ= Çá= êáÅçÖåáòáçåÉI= ëá= ≠= é~ëë~íá= ~Ç ìåÛáåÇ~ÖáåÉ=Çá=íáéç=ëíçêáÅçJ~ãÄáÉåí~äÉI=~ííê~îÉêëç=ìåÛ~ééêçJ ÑçåÇáí~=êáÅÉêÅ~=Çá=~êÅÜáîáçI=ã~ééÉ=ëíçêáÅÜÉI=îÉêÄ~äá=Çá=ÅçãJ ãáëëáçåÉ=ÇÛçêå~íçI=êÉÖçä~ãÉåíá=É=ÇÉäáÄÉêÉ=î~êáÉK Ð=ëçäç=áå=ÉéçÅ~=éáª=ãçÇÉêå~=ÅÜÉ=ëá=áåÅçãáåÅá~åç=~=êáíêçî~J êÉ=êáÑÉêáãÉåíá=éáª=éêÉÅáëá=~ä=ÅçäçêÉI=Åçå=áåÇáÅ~òáçåá=~åÅÜÉ=ÇÉääÉ òçÅÅçä~íìêÉ= ÇÉá= éá~åá= íÉêê~I= ÇÉääÉ= Ñ~ëÅÉ= ã~êÅ~éá~åçI= ÇÉääÉ éÉêëá~åÉI=ÅçêåáÅáçåá=É=Å~åíçå~íÉI=ãÉåíêÉ=ëçåç=ëí~íá=éçÅÜá=Öäá ÉÇáÑáÅá= ÇçîÉ= êáíêçî~êÉ= ìå~= îÉê~= É= éêçéêá~= íê~ÅÅá~= áåÉêÉåíÉ= ~á ÇáëÉÖåá=É=ÇÉÅçêá=Çá=Ñ~ÅÅá~í~K aá=èìÉëíáI=éìêíêçééç=åçå=îá=≠=éáª=íÉëíáãçåá~åò~I=ëÉ=åçå=Å~êJ í~ÅÉ~I=áå=èì~åíç=ÇÉãçäáíáI=EÉÇáÑáÅáç=åÉääÉ=îáÅáå~åòÉ=Çá=`~ëíÉä


26

pçåÇêáçI=éá~òò~=sÉÅÅÜá~=îáëí~=Ç~=éá~òò~=oìëÅçåáK

ã~ëÉÖê~I=Å~ë~=s~åáåá=áå=îá~=_çÑÑ~äçê~=É=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ÇÛ~åÖçäç íê~=éá~òò~=`~ãéÉääç=É=Åçêëç=d~êáÄ~äÇáFK pçåç= èìÉëíÉI= ~äÅìåÉ= Çáãçëíê~òáçåáI= ~= íÉëíáãçåá~åò~= Çá èì~åíç=ÑçëëÉ=Åçäçê~í~=pçåÇêáçI=ëÉÖåá=ÅÜá~êá=ÅÜÉ=áå=èìÉääÛÉéçJ Å~=áä=ÅçäçêÉ=éçíÉî~=ÉëëÉêÉ=ÉäÉãÉåíç=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=É=é~êíÉ=áåíÉJ Öê~åíÉ= ÇÉää~= éêçÖÉíí~òáçåÉI= ÅçãÉ= áå= ÉéçÅÜÉ= éêÉÅÉÇÉåíá áãéçêí~åíá= Éê~åç= äÉ= ÇÉÅçê~òáçåá= é~êáÉí~äáI= ëéÉëëç= éêçéçëíÉ ÅçãÉ=éáííìêÉ=ãìê~äá=~ííê~îÉêëç=Åìá=ëá=Çáé~êíáî~=ä~=Ñ~ÅÅá~í~K== açéç=ìå~=ëìÅÅÉëëáî~=Ñ~ëÉ=éêçÖÉííì~äÉ=êáÖì~êÇ~åíÉ=äÛáåÇáîáJ Çì~òáçåÉ=Çá=ÇáîÉêëÉ=ëÉòáçåá=ëíçêáÅÜÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáîÉ=ÅÜÉ=Ü~ååç ÑçêíÉãÉåíÉ=Å~ê~ííÉêáòò~íç=äÛÉîçäìòáçåÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=Çá=pçåÇêáç EÑçêíá=ÇÉãçäáòáçåá=ÅÜÉ=Ü~ååç=éçêí~íç=~ää~=ãçÇáÑáÅ~=ÇÉääÛ~ëëÉíJ íç= ìêÄ~åç= É= ~ääÛÉÇáÑáÅ~òáçåÉ= Çá= åìçîÉ= ìåáí¶I= ÅÜÉ= íìííÛçê~ ~éé~áçåç=Ñìçêá=ÅçåíÉëíçFI=ëá=≠=é~ëë~íá=~=ìåÛìäíÉêáçêÉ=Ñ~ëÉ=Çá ÅÉåëáãÉåíç= Åêçã~íáÅç= = ÇÉääÛÉëáëíÉåíÉI= ÅçåëáÇÉê~åÇç= ÉÇáÑáÅá éêçíÉííá=Ç~á=ÄÉåá=Åìäíìê~äá=ÅçãÉ=m~ä~òòá=j~êíáåÉåÖçI=pÉêíçêáI É=áä=jìåáÅáéáç=çäíêÉ=~=èìÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ëìÅÅÉëëáîá=~Öäá=~ååá=ÚRMK i~=Ñ~ëÉ=Çá=ÅÉåëáãÉåíç=É=ä~=ê~ÅÅçäí~=Çá=íìííá=èìÉëíá=Ç~íá=Ü~ååç ~îìíç=äç=ëÅçéç=Çá=áääìëíê~êÉ=èì~äÉ=ìëç=ëá=ëá~=Ñ~ííç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=áå pçåÇêáçI=åÉääÉ=î~êáÉ=ÉéçÅÜÉI=éÉê=éçíÉê=ëí~ÄáäáêÉ=èì~äá=ÑçëëÉêç á=Åçäçêá=éáª=ìë~íá=É=éÉê=éçíÉê=ÇÉëÅêáîÉêÉ=ä~=ëáíì~òáçåÉ=~ííì~äÉ ÇÉääÉ=ÅçäçêáíìêÉK iÛáåÇ~ÖáåÉ=ëíê~íáÖê~ÑáÅ~I=ÅÜÉ=≠=ëí~í~=Å~ãéáçå~í~=~ííê~îÉêëç=ä~ íçå~äáí¶= EáåÇáÅ~= áä= ÅçäçêÉ= Åçë±= ÅçãÉ= ≠= äÉííçFI= ä~= ë~íìê~òáçåÉ EÖê~Çç= Çá= áåíÉåëáí¶= ç= éìêÉòò~= ÇÉä= ÅçäçêÉF= É= ä~= äìãáåçëáí¶

ÇÉíÉêãáå~í~=Ç~ää~=èì~åíáí¶=Çá=äìÅÉ=êáÑäÉëë~I=Ü~=ëí~Äáäáíç=ÅÜÉ=ä~ íçå~äáí¶=éáª=ìë~í~=Éê~=ä~=íÉêê~=Öá~ää~I=ëÑìã~í~=îÉêëç=áä=êçëëçI=áä êçëëç=éêÉëÉåíÉ=Åçå=íçåá=~ÅÅÉëá=ç=ëÑìã~íá=îÉêëç=áä=êçë~I=ã~=ëá ëçåç=ÉîáÇÉåòá~íá=~åÅÜÉ=Å~ëá=Çá=íÉêêÉ=îÉêÇá=~Ç=áãáí~òáçåÉ=ÇÉä ëÉêéÉåíáåç= äìÅáÇ~íçI= ãÉåíêÉ= äÛ~òòìêêç= ≠= êáëìäí~íç= éêÉëÉåíÉ ëçäç=áå=ãáåáã~=é~êíÉK a~=íìííç=Åá∂=êáëìäí~=ÅçãÉ=äÉ=Ñ~ÅÅá~íÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=ëçåç ëÉãéêÉ=ëí~íÉ=áåíçå~Å~íÉ=É=Åçäçê~íÉK=mìêíêçééç=èìÉëíá=î~äçêá Åêçã~íáÅá=ëá=ëçåç=çÖÖá=éÉêÇìíáI=éêÉÑÉêÉåÇç=ìå~=íáåíÉÖÖá~íìê~ ëéÉëëç= ãçåçíçå~= = É= Ç~= ìå= é~êòá~äÉ= êáîÉëíáãÉåíç= áå= éáÉíê~ å~íìê~äÉ=åÉääÉ=~éÉêíìêÉ=~ä=éá~åç=íÉêê~K i~= Ñáåáíìê~= áå= ÉÇáäáòá~= ëá= éì∂= ÅçåëáÇÉê~êÉ= ìå= ëáåçåáãç= Çá ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=ë~ÅêáÑáÅáçI=ÉëëÉåÇç=äç=ëíê~íç=ÇÉëíáå~íç=~=ÇÉÖê~J Ç~êëá=É=èìáåÇá=ëçëíáíìáíç=éáª=îçäíÉ=Åçå=áä=é~ëë~êÉ=ÇÉÖäá=~ååáK=fä ëçîê~ééçêëá= ÇÉääÉ= ÑáåáíìêÉ= éì∂= ÉëëÉêÉ= ÅçåëáÇÉê~íç= ÅçãÉ= áä êáëìäí~íç=Çá=ìå=ÅçãéäÉëëç=~ëë~á=î~êá~ÄáäÉ=Çá=ëáíì~òáçåá=ÖÉåÉJ ê~íÉ=Ç~=áëí~åòÉ=äÉÖ~íÉ=~ä=ëáÖåáÑáÅ~íç=Åìäíìê~äÉ=ÉÇ=ÉëíÉíáÅçI=ã~ éêÉî~äÉåíÉãÉåíÉ= ~ääÉ= åÉÅÉëëáí¶= éê~íáÅÜÉ= Çá= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉä ã~åìÑ~ííç=ÉÇáäáòáçK Ð=èìáåÇá=ÇáîÉåí~íç=ìêÖÉåíÉI=~åÅÜÉ=éÉê=ä~=ë~äìíÉ=éëáÅçäçÖáÅ~ Çá=ÅÜá=~Äáí~=áå=èìÉëíÉ=~êÉÉI=éÉåë~êÉ=~ää~=äçêç=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉK fä=ÅçäçêÉI=Åçå=ä~=ëì~=Å~é~Åáí¶=Çá=áåÑäìáêÉ=éçíÉåíÉãÉåíÉ=ëìää~ éÉêÅÉòáçåÉ=ÇÉää~=Ñçêã~I=éì∂=êáéä~ëã~êÉ=á=îçäìãáI=ÅçêêÉÖÖÉêÉ äÉ=Çáëí~åòÉI=~êãçåáòò~êÉ=äÉ=éêçéçêòáçåáK=mêÉëíç=äD~ííÉëí~íç=Çá ÉÑÑáÅáÉåò~= ÉåÉêÖÉíáÅ~= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅáI= ÇáîÉåíÉê¶= çÄÄäáÖ~íçêáçK jçäíá= ÉÇáÑáÅá= Ççîê~ååç= Ççí~êëá= Çá= Å~ééçííç= áëçä~åíÉW= èìÉëí~ éçíê¶=ÇáîÉåí~êÉ=ìåÛçÅÅ~ëáçåÉ=éêçéáòá~=éÉê=ìå=êÉëíóäáåÖ ÅçãJ éäÉíç= ÇÉääÉ= ãçÇÉêåÉ= Ñ~ÅÅá~íÉI= êÉåÇÉåÇçäÉ= éáª= ÅçåëçåÉ= ~ä ÅçåíÉëíç=ÉëáëíÉåíÉI=çäíêÉ=ÅÜÉ==ìå=ãçÇç=éÉê=êáëîÉÖäá~êÉ=É=Ç~êÉ îáí~=~ää~=Åáíí¶I=ëÉåò~=éáª=èìÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÖêáÖá=É=íêáëíáK

bã~åìÉäÉ=q~Öäá~ÄìÉ

Varese ~=Åìê~=Çá=båêáÅç=_Éêí≠=É=`ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåá `çå=èìÉëíç=ÅçåíêáÄìíç=ëá=≠=áåíÉëç=Ç~êÉ=êáë~äíç=~Ç=ìå=é~êíáÅçJ ä~êÉ=Å~ëç=ÇÛáãéáÉÖç=ÇÉä=ÅçäçêÉÒ=áå=~êÅÜáíÉííìê~W=ìå=ÉëÉãéáç áå=Åìá=áä=ÅçäçêÉ=åçå=å~ëÅÉ=ÅçãÉ=ÉäÉãÉåíç=Åçëíáíìíáîç=ÇÉääÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~=ã~I=~ííê~îÉêëç=äÛ~êíÉ=éáííçêáÅ~I=Ñ~=ÉîçäîÉêÉ=ìå=ëÉãJ éäáÅÉ=É=îáí~äÉ=ÄçêÖç=ëíçêáÅç=áå=ìåÛçêáÖáå~äÉ=d~ääÉêá~=ÇÛ~êíÉ=~ääÛ~J éÉêíçK

Dall’avventura dei pittori in vacanza alla Galleria permanente dell’affresco: Arcumeggia è un paese che vive nel colore iÛáåíÉêç=é~ÉëÉ=~ÑÑêÉëÅ~íç=Çá=^êÅìãÉÖÖá~=~ëëìãÉ=áãéçêí~åò~ ÉÇ= çÅÅìé~= çêã~á= Ç~= èì~äÅÜÉ= ÇÉÅÉååáç= ìå= éçëíç= Çá= éêáãç éá~åç=åÉä=é~åçê~ã~=Åìäíìê~äÉ=É=~êíáëíáÅç=ÇÉää~=åçëíê~=éêçîáåJ Åá~W=Ç~ää~=å~ëÅáí~=ÇÉä=éêáãç=~ÑÑêÉëÅç=åÉä=NVRS=~Ç=çÖÖá=ãçäíÉ


27

léÉê~=Çá=^äáÖá=p~ëëì=ENVNOJOMMMFK

ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=~=ëìëÅáí~êÉ=åìçîÉ=Éãçòáçåá=åÉá=ãçäíá=îáëáí~íçêá ÅÜÉ=çÖåá=~ååç=ê~ÖÖáìåÖçåç=ä~ d~ääÉêá~=~ääÛ~éÉêíçK= fåÇìÄÄá~ãÉåíÉ= ä~= éêÉëÉåò~= ÇÉÖäá= ~ÑÑêÉëÅÜáI= ~êêáÅÅÜáíá= ~åÅÜÉ åÉÖäá= ìäíáãá= ~ååá= Ç~= ÅçåíêáÄìíá= Çá= m~êáÉííáI= mÉÇêÉííáI= oÉÖÖáçêáI ëìëÅáí~=ÉÇ=áãéçåÉ=~åÅÜÉ=èì~äÅÜÉ=ÅêáíáÅáí¶=É=êáÑäÉëëáçåÉK=pÉ=Ç~ ìå= ä~íç= Éëëá= ê~ééêÉëÉåí~åç= áä= Öê~åÇÉ= î~äçêÉ= ~ÖÖáìåíç= Çá ^êÅìãÉÖÖá~I= ãçíáîç= É= ÑçåÇ~ãÉåíç= ÇÉää~= ëì~= åçíçêáÉí¶= ÉÇ ÉëëÉåò~I=Ç~ääÛ~äíêç=êáÅÜáÉÇçåç=Çá=ÖÉëíáêÉ=É=éêçÖÉíí~êÉ=äÛÉîçäìJ òáçåÉ=Ñìíìê~=ÇÉä=ÄçêÖç=Çáéáåíç=Åçå=Öê~åÇÉ=Å~ìíÉä~=ÉÇ=~ííÉåJ òáçåÉK=^êÅìãÉÖÖá~=åçå=ë~êÉÄÄÉ=ä~=ëíÉëë~=ëÉåò~=Öäá=~ÑÑêÉëÅÜáI É= èì~äëá~ëá= áåíÉêîÉåíç= Çá= êÉÅìéÉêç= ÉÇáäáòáç= ç= Çá= ëáëíÉã~òáçåÉ ìêÄ~å~=åçå=éì∂=åçå=íÉåÉêÉ=Åçåíç=ÇÉää~=ëíçêá~=ÇÉá=äìçÖÜáI=É ÇÉää~= îáÅÉåÇ~= ~êíáëíáÅ~= ÇÉÖäá= ìäíáãá= Åáåèì~åíÛ~ååáK= fä= ê~ééçêíç í~åíç=ëíêÉííç=íê~=Öäá=~Äáí~åíá=Çá=^êÅìãÉÖÖá~=É=á=äçêçÒ=~ÑÑêÉëÅÜáI ÅÜÉ= äá= Ü~= îáëíá= åÉÖäá= ~ååá= ÖÉäçëá= ÅìëíçÇá= ÇÉá= ÄÉåáI= ≠= ëí~íç= Ç~ ëÉãéêÉ=ìå=ê~ééçêíç=Åçå=áä=ÅçäçêÉK=fä=é~ÉëÉI=áããÉêëç=åÉä=îÉêÇÉ ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= éêÉ~äéáåçI= ÅçåçëÅÉ= çÖåá= ~ååç= äÉ= éáª= îáî~Åá Éîçäìòáçåá= Åêçã~íáÅÜÉ= ÇÉää~= å~íìê~= ÅáêÅçëí~åíÉI= ÅÜÉ= áå= çÖåá ëí~ÖáçåÉ=ãÉê~îáÖäá~=É=ëçêéêÉåÇÉ=Åçå=äÉ=ãáääÉ=î~êá~òáçåá=ÅÜÉ=ë~ êáéêçéçêêÉK=iÛ~Äáí~íçI=íÉëíáãçåÉ=ÅÉåíÉå~êáç=Çá=í~åíÉ=ÉîçäìòáçåáI ëá=≠=ëîáäìéé~íç=ëÉÅçåÇç=ä~=éêçéêá~=Ñìåòáçå~äáí¶=êìê~äÉ=Ñáåç=~ää~ ëÉÅçåÇ~=ãÉí¶=ÇÉä=ÚVMMK=iÛ~îîÉåíç=ÇÉää~=ëí~ÖáçåÉ=ÇÉÖäá=~ÑÑêÉJ ëÅÜáI=ÅÜÉ=áå=ìå~=éêáã~=Ñ~ëÉ=îÉåáî~åç=êÉ~äáòò~íá=~á=äáãáíá=ÇÉÖäá áåÅêçÅáI=åÉä=êáëéÉííç=ÇÉää~=íê~ÇáòáçåÉ=éçéçä~êÉI=Ü~=îáëíç=éçá=áä äçêç=ÇáëíÉåÇÉêëá=ëì=íìííÉ=äÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=áå=éçëáòáçåÉ=éáª=ÅÉåíê~äÉI åçå=ëçäç=~Ç=çÅÅìé~êÉ=ìåç=ëé~òáçI=ã~=~=ÇáÅÜá~ê~êÉ=äÛ~éé~êíÉJ åÉåò~=~ä=äìçÖç=É=äÛ~ÅÅÉíí~òáçåÉ=Çá=ìå~=Åçãìåáí¶K=f=ÖêáÖá=É=á=Öá~ääá íÉåìá=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=áä=ÅçäçêÉ=î~êáÉÖ~íç=ÇÉää~=éáÉíê~=ÇÉá=ãìêá=ç ÇÉá=Åáçííçäá=ÇÉá=îáÅçäá=~ÅÅçäÖçåç=É=ãÉííçåç=áå=êáë~äíç=äÉ=íçå~äáí¶ éáª=ÇÉÅáëÉ=ÇÉääÉ=éáííìêÉW=ëÉ=éçëëáÄáäÉI=î~äçêáòò~åÇçëá=~=îáÅÉåÇ~ É= Çáãçëíê~åÇç= ìå~= îçäí~= Çá= éáª= áä= ÑçêíÉ= äÉÖ~ãÉ= íê~= ~åíáÅç= É ãçÇÉêåçI=íê~=áä=î~äçêÉ=ÇáÑÑìëç=ÇÉää~=íê~ÇáòáçåÉ=É=ä~=Ñçêò~=ÅçãìJ åáÅ~íáî~=ÇÉääÛ~êíÉ=ÑáÖìê~íáî~K==

^åÖÉä~=sáçä~ ëáåÇ~Åç=Çá=`~ë~äòìáÖåç

clorj=ORDINI

çéÉêÉ=ëá=ëçåç=~ÖÖáìåíÉ=ã~å=ã~åç=~ää~= d~ääÉêá~=~ääÛ~éÉêíçI=É Çìê~åíÉ=äÉ=ÇáîÉêëÉ=ëí~Öáçåá=í~åíáëëáãá=~êíáëíá=åçíáI=ãÉåç=åçíáI ~ääáÉîá= É= ã~Éëíêá= ëá= ëçåç= ëìÅÅÉÇìíá= ÉÇ= Ü~ååç= ä~ëÅá~íç= ~Ç ^êÅìãÉÖÖá~= íê~ÅÅÉ= í~åÖáÄáäá= ÇÉä= éêçéêáç= é~ëë~ÖÖáçK= i~= éêÉJ ëÉåò~=Çá=í~åíÉ=ÑáêãÉ=áääìëíêá=Ü~=Ñ~ííç=ë±=ÅÜÉ=ä~=d~ääÉêá~=~ääÛ~éÉêJ íç=ÇÉääÛ~ÑÑêÉëÅç ÑçëëÉ=ÅçåçëÅáìí~=ÄÉå=çäíêÉ=á=ÅçåÑáåá=å~òáçå~äáI É=Ü~=ëéáåíç=Öäá=Éåíá=íÉêêáíçêá~äá=~Ç=~ëëìãÉêÉ=J=Ç~Öäá=~ååá=ÛVM=áå éçá=J=áåáòá~íáîÉ=ÄÉå=éêÉÅáëÉ=éÉê=áåíÉêîÉåíá=Çá=íìíÉä~=É=ë~äî~Öì~êJ Çá~=Çá=^êÅìãÉÖÖá~=É=ÇÉä=ëìç=é~íêáãçåáç=~êíáëíáÅç=áå=é~êíáÅçä~J êÉK=a~ä=NVVP=ìåÛ~ééçëáí~=`çåîÉåòáçåÉ=ëíáéìä~í~=íê~=Éåíá=Ü~ êáìåáíç=ä~=mêçîáåÅá~=Çá=s~êÉëÉ=EÅÜÉ=çÖÖá=≠=íáíçä~êÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉFI ä~= `çãìåáí¶= jçåí~å~= ÇÉää~= s~äÅìîá~= É= áä= `çãìåÉ= Çá `~ë~äòìáÖåç=Åçå=áä=ÑáåÉ=Çá=éêçãìçîÉêÉ=ä~=ÅçåçëÅÉåò~I=ä~=î~äçJ êáòò~òáçåÉ= Åìäíìê~äÉ= É= íìêáëíáÅ~I= åçåÅܨ= ä~= ÖÉëíáçåÉ= ÇÉá= ÄÉåá ~êíáëíáÅá= Çá= ^êÅìãÉÖÖá~K= fä= ÅçêêáëéçåÇÉåíÉ= ÇÉä= `çêêáÉêÉ ÇÉääÛfåÑçêã~òáçåÉÒ= ÅÜÉ= åÉä= NVRS= íáíçä~î~= a~= çÖÖá= ÇáêÉ ^êÅìãÉÖÖá~=îìçä=ÇáêÉ=éáííçêá=É=éáííìê~Ò=åçå=áãã~Öáå~î~=ÑçêëÉ ÅÜÉ=èìÉá=éêáãá=ÇáÉÅá=~êíáëíáI=ÅÜá~ã~íá=~=ä~ëÅá~êÉ=á=éêçéêá=~ÑÑêÉëÅÜá ëìääÉ=é~êÉíá=ÇÉääÉ=Å~ëÉI=ë~êÉÄÄÉêç=ëí~íá=Öäá=áåáòá~íçêá=Çá=ìåÛÉëéÉJ êáÉåò~=ÅÜÉ=~îêÉÄÄÉ=Å~ãÄá~íç=áä=îçäíç=ÇÉä=é~ÉëÉ=É=ÅÜÉ=ÅçåíáJ åì~=~åÅçê~=çÖÖáK= kÉÖäá= ~ååá= äÉ= çéÉêÉ= ÇÉää~= ÅçääÉòáçåÉ= ëá= ëçåç= ~ÅÅêÉëÅáìíÉI= ~á éêáãá=é~ååÉääá=ãìê~äá=Çáéáåíá=áå=ëíìÇáç=É=éçá=áåëÉêáíá=åÉá=ãìêá=ëá ëçåç=~ÑÑá~åÅ~íÉ=äÉ=çéÉêÉ=~ÑÑêÉëÅ~íÉ=ëìääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉI=É=ä~=éêÉëÉåJ ò~=ëìä=äìçÖç=éÉê=éÉêáçÇá=~åÅÜÉ=éêçäìåÖ~íá=Ç~=é~êíÉ=ÇÉá=j~Éëíêá Ü~=~åáã~íç=áä=é~ÉëÉ=ÉÇ=Ü~=çÑÑÉêíç=~á=ëìçá=~Äáí~åíá=çééçêíìåáí¶ ëÉåò~=ìÖì~äáW=á=Åáíí~Çáåá=Çá=^êÅìãÉÖÖá~=Ü~ååç=~îìíç=ãçÇçI åÉÖäá=~ååáI=Çá=ÅçåçëÅÉêÉ=É=ÑêÉèìÉåí~êÉ=ÅçãÉ=~ãáÅá=~äÅìåá=íê~ á=ã~ÖÖáçêá=åçãá=ÇÉää~=éáííìê~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~K=p~ëëìI=_êáåÇáëáI jçå~ÅÜÉëáI=jáÖåÉÅçI=`~êéáI=p~äîáåáI=qêÉÅÅ~åáI=ãÉåíêÉ=ä~îçê~J î~åç=~ääÉ=éêçéêáÉ=çéÉêÉI=ä~ëÅá~åÇç=íê~ÅÅÉ=Çá=ÅçäçêÉ=É=ÇÉëÅêáJ îÉåÇç= íÉãá= Å~êáÅÜá= Çá= Éãçòáçåá= É= Çá= ëáÖåáÑáÅ~íáI= áåíÉëëÉî~åç Åçå= äÉ= éÉêëçåÉ= ÇÉä= äìçÖç= êÉä~òáçåá= ìã~åÉ= ëÉåò~= é~êáK= kÉä NVVQ= rãÄÉêíç= c~áåáI= ~êíáëí~= ãáä~åÉëÉ= ÅÜÉ= Éê~= ëí~íç= ~Ç ^êÅìãÉÖÖá~=ÅçãÉ=~ääáÉîç=åÉä=ÛSPI=íçêå∂=áå=èì~äáí¶=Çá=j~ÉëíêçI É=êá~ëëìåëÉ=åÉä=ëìç=Çáéáåíç=^ääÉÖçêá~=ÇÉää~=ÇÉÅçê~òáçåÉ=ãìê~J äÉ áä=íÉã~=ÇÉääÛ~ÑÑêÉëÅç=ê~ééêÉëÉåí~åÇç=èì~ëá=áå==Ñçêã~=ÇáÇ~íJ íáÅ~=äÉ=Ñ~ëá=ÇÉää~=êÉ~äáòò~òáçåÉI=Ç~ä=ÄçòòÉííç=~ääç=ëéçäîÉêçI=Ç~ää~ éçë~=ÇÉääÛáåíçå~Åç=~=ÑêÉëÅç=~ä=Çáéáåíç=Ñáå~äÉK=^ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉää~=ëì~=çéÉê~=é~êíÉÅáé∂I=áå=ãçÇç=Åçê~äÉI=íìíí~=ä~=Åçãìåáí¶I ÅÜÉ=~ëëáëíÉî~=~á=ä~îçêá=èìçíáÇá~å~ãÉåíÉ=É=ÅÜÉ=J=áå=îáêíª=ÇÉääÛ~J ãáÅáòá~=ÅÜÉ=äÉÖ~î~=äÛ~êíáëí~=~Öäá=~Äáí~åíá=J=ÉëéêáãÉî~=é~êÉêá=É ëìÖÖÉêáãÉåíáI=åÉÖ~åÇç=ç=~ééêçî~åÇç=äÛçéÉê~I=ã~åç=~=ã~åç ÅÜÉ=äÉ=áãã~Öáåá=éêÉåÇÉî~åç=Ñçêã~=ëìää~=é~êÉíÉK= kÉä=íÉãéçI=ëçííçéçëíÉ=~ä=ëçäÉI=~ääÉ=áåíÉãéÉêáÉI=~Öäá=ëÄ~äòá=Çá íÉãéÉê~íìê~= É= ~ääÛìëìê~= ÇÉá= ãçîáãÉåíá= ÇÉääÉ= ãìê~íìêÉI= äÉ çéÉêÉ= Ü~ååç= ëìıíç= ìå= éêçÅÉëëç= Çá= ÇÉÖê~ÇçI= ÅÜÉ= êÉåÇÉ åÉÅÉëë~êáç= ÉÇ= ìêÖÉåíÉI= áå= í~äìåá= Å~ëáI= áåíÉêîÉåíá= Çá= êÉëí~ìêçK rå~=éêáã~=Å~ãé~Öå~=Çá=êÉëí~ìêç=Ñì=~îîá~í~=åÉÖäá=~ååá=ÛVMI=É ëá=≠=ÅçåÅêÉíáòò~í~=ëì=~äÅìåÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=áå=ÅçåÇáòáçåá=éáª=ÅêáJ íáÅÜÉW=ëçåç=ëí~íá=Åçë±=ÅçåëçäáÇ~íá=É=Ñáëë~íáI=ã~=~åÅÜÉ=êáéìäáíá=Ç~á Ñìãá=É=Ç~ääÉ=éçäîÉêáI=á=Çáéáåíá=Çá=p~ÉííáI=qçãÉ~I=jçêÉääáI=_êáåÇáëá É=jçå~ÅÜÉëáW=á=äçêç=~ÑÑêÉëÅÜá=Ü~ååç=êáíêçî~íç=éáÉå~=äÉÖÖáÄáäáí¶I åÉä= êáëéÉííç= ÇÉääÛ~ìíÉåíáÅáí¶= ÇÉääÉ= çéÉêÉ= ëíÉëëÉK= pçåç= Åçë± êáÅçãé~êëá= á= îÉêÇá= É= á= åÉêá= Çá= _êáåÇáëáI= áä= êçëëç= É= áä= åÉêç= Çá jçå~ÅÜÉëáI=äÛ~òòìêêç=Çá=qçãÉ~I=íáåíÉ=Ñçêíá=ëìÖäá=ëÑçåÇá=ÅÜá~êÉ


28

È tempo di rosso `çãÉ=áä=îáåç=ç=áä=ë~åÖìÉI=äÛçëëÉëJ ëáçåÉ= É= ä~= éêçáÄáòáçåÉI= ÉêçíáÅç= É ~Äáíç=ÅäÉêáÅ~äÉI=èìÉääç=ÇÉä=ÅçãìåáJ ëãç=É=èìÉääç=áååçÅÉåíÉ=ÅÜÉ=îÉëíáJ î~= éÉêëçå~ÖÖá= ÇÉääÛáãã~Öáå~êáç áåÑ~åíáäÉW= ~ãÄáî~äÉåíÉ êçëëçI=~ãÄáÖì~ãÉåíÉ êçëëçK= dáçÅç= éêÉíÉJ ëíìçëç= ÉÇ= ÉÑÑáãÉêç= áä êáÅÉêÅ~êÉ= ~ÖÖÉííáîá= ÅÜÉ åÉ= ëîÉäáåç= ëÑìã~íìêÉ ÇáÅÜá~ê~íÉ= ç= í~ÅáìíÉW= ≠ ìå= êçëëç= ÅÜÉ= éìäë~I= íêÉJ ãÉåÇç=ëé~îÉåíçI=áåÑÉêå~äÉ=É ÑáÉêçI= ëá= ë~I= ã~= éáª= ÇÛçJ ÖåÛ~äíê~= Åçë~= ëÉåò~ íÉãéçK= kÉää~= ëì~= ÇáJ ãÉåëáçåÉ=ëáåÖçä~êÉW=~íÉãJ éçê~äÉI= ã~= ä~= ~Ò= éêáî~íáî~= ëìçå~ ÅçãÉ=ëÉ=åÉ=~ääçåí~å~ëëÉ=áä=ëÉåëç Çá=ÑÉêãç=éÉêã~åÉêÉ=íê~=äç=ëÅçêêÉêÉ ÇÉá=ëÉÅçäáI=áå=ÅìáI=ÅçäçêÉ=ëáãÄçäáÅç éÉê= ÉÅÅÉääÉåò~I= êáëÅìçíÉ= áä= Ñ~îçêÉ ÇÉÖäá=~êíáëíá=Ñê~=äÉ=~êíáI=ÇÉÖäá=ëÅêáííçêá åÉá=ê~ÅÅçåíáI=Çá=åçÄáäá=É=ëçîê~åáI=Çá îçäÖç=É=éêçëíáíìíÉ=Ñê~=ä~=ÖÉåíÉK=m᪠Öáìëíáòá~=Öäá=êÉåÇÉêÉÄÄÉ=áä=Ñê~åÅÉëÉ áåíÉãéçê~äáí¨I=Åçë±=ÅçãÉ=Ñê~åÅÉëÉ ≠=ä~=ãçëíê~=ÅÜÉ=äç=ÅÉäÉÄê~I=íáåÖÉåJ Çç= Çá= êçëëçI= ~ééìåíçI= ä~= d~äÉêáÉ ÇÛ¨íìÇÉÒ=éêÉëëç=áä=jìë¨É=ÇÉë=^êíë a¨Åçê~íáÑë= Çá= m~êáÖáK= ^ìëëá= êçìÖÉ èìÉ= éçëëáÄäÉW= ëÅ~êä~íí~= ãçåçÅêçJ ãá~=Çá=NO=ë~äÉI=äÉÖ~íÉ=Ç~=ìå=áåÉîáJ í~ÄáäÉ= Ñáä= êçìÖÉ ÅÜÉ= ~ääÛçÅÅÜáç= ÇÉä îáëáí~íçêÉ= ëá= ã~íÉêá~äáòò~= åÉääÉ ãÉíê~íìêÉ= Çá= ìå= í~ééÉíç= êçëëçI ãÉåíêÉ= áä= ëìç= çêÉÅÅÜáç= ëá= ~ëíê~É éÉê= áãã~Öáå~êÉ= äÉ= Åáí~òáçåá= ÅÜÉ ~ÅÅçãé~Öå~åç= áä= éÉêÅçêëçI= Ç~äJ äÛ^éçÅ~äáëëÉ=~=mêçìëíI=Ç~=cä~ìÄÉêí ~= wçä~I= éÉêÅܨ= êçëëç= ≠= çîìåèìÉK QMM=Öäá=çÖÖÉííá=áå=ãçëíê~=Ñáåç=~=ëÉíJ íÉãÄêÉ= OMMVW= ~êíá= ÇÉÅçê~íáîÉI

ãçÇ~I= íÉëëáäÉI= éìÄÄäáÅáí¶I= çÖÖÉííá ê~ê~ãÉåíÉ= ç= ã~á= Éëéçëíá= éêáã~I Åçå= äÛ~ëéáê~òáçåÉ= Çá= êáîÉä~êÉ= ÇÉä êçëëç= ëáãÄçäáëãçI= ìíáäáòò~òáçåÉ ã~íÉêá~äÉ= É= íÉÅåáÅ~I= áãéçêí~åò~ ëçÅá~äÉ=åÉä=ëìç=ÉëëÉêÉ éëáÅçäçÖá~= É= äáåÖì~ÖJ ÖáçK= kçå= ìå= éÉêÅçêëç Ñçêã~äÉI= ã~= ìå~= éêÉJ ëÉåí~òáçåÉ= ëìá= ÇìÉ äáîÉääá= ÇÉää~= Ö~ääÉêá~= ÅÜÉ éÉêãÉííÉ=Çá=ëÅçéêáêåÉ=ä~ ëáãÄçäçÖá~=áå=ÉîçäìòáçåÉW êçëëç= áå= ÇáîÉêëá= íÉãáK oçëëç=≠=åÉÖäá=áåíÉêåáW=Ç~äJ äÛçÅê~= ÇÉää~= `~ë~= ÇÉá sÉíáá=~á=í~ééÉíá=ÇÛçêáÉåJ íÉI=é~ëë~åÇç=éÉê=ä~=í~éJ éÉòòÉêá~= ãÉÇáÉî~äÉK= `ÜÉ= ëá~= Çá ÅçíçåÉI= ä~å~= ç= ëÉí~I= ä~= ëíçÑÑ~= ≠ íáåí~I= ÇìåèìÉ= êçëëç= ≠= äÛ~ÄáíçK oçëëç=≠=éçíÉêÉK=fä=é~é~=≠=éçêéçê~I ëÅ~êä~ííá=á=Å~êÇáå~äáK=^ìÖìëíç=îÉëíáî~ éçêéçê~I= `~êäçã~Öåç= áåÅçêçå~íç îÉëíáíç= Çá= êçëëçK= mÉêÅܨ= êçëëç= ≠ êáîçäìòáçåÉI=êçëëç=≠=äçíí~I=≠=áä=Çê~éJ éç= ÇÉä= éçéçäç= ÅÜÉ= ëá= êáÄÉää~= ~ää~ íáê~ååá~I=ã~=êçëëç=≠=~åÅÜÉ=äÛçííçJ ÄêÉ=êìëëçI=áä=äáÄêÉííç=Çá=j~çI=áä=íÉäÉJ Ñçåç= ÇÉää~= Çáéäçã~òá~= áåíÉêå~òáçJ å~äÉK= ^ãçêÉ=ÉÇ=ÉêçíáëãçW=áä=êçëëç=≠=é~ëJ ëáçåÉ=É=îçäìíí¶I=ëÅ~êä~íí~=ä~=äÉííÉê~ ÇÉääÛ~ÇìäíÉêáçK= fåÑÉêåç= É= êÉÇÉåòáçJ åÉW=áä=êçëëç=≠=ë~åÖìÉ=É= ãÉãÉåíç ãçêáK=`çë±=ÅçãÉ=êçëë~=≠=äÛáåÑ~åòá~ É=á=ëìçá=ÉêçáI=_~ÄÄç=k~í~äÉ=Ñê~=íìííáI êçëëç=Ç~ää~=Å~ãé~Öå~=éìÄÄäáÅáí~J êá~= `çÅ~= `çä~= ÇÉä= NVPMI= éÉêÅܨ êçëëç=≠=åÉá=ã~åáÑÉëíá=É=åÉääÉ=ÅêÉ~J òáçåá= éáª= ÉÅÅÉåíêáÅÜÉK= j~ÖÉåí~= äÉ éÉääáI=á=íÉëëìíáI=~ã~ê~åíç=á=Åçäçê~åíáI Å~êãáåáç= äÉ= ÅÉê~ãáÅÜÉK= oçëëç ÅçãÉ=áä=Åçê~ääçI=ë~åÖìÉ=Çá=jÉÇìë~ ÇÉÅ~éáí~í~= Ç~= mÉêëÉçX= ã~I= åçêJ ã~äãÉåíÉ= Ñá~ãã~åíÉ= ÉÇ= ÉëìÄÉJ ê~åíÉI= ÅçåÅÉåíê~= ä~= ëì~= Ñçêò~ ÉëéêÉëëáî~= áå= ìå~= ÇáãÉåëáçåÉ ëÉÖêÉí~= É= éêÉòáçë~W= êçëëç= ≠= ëÅêáJ ÖåçK=píçêáÅ~ãÉåíÉ=~éçíêçé~áÅç=É Ç~ääÛáååÉÖ~ÄáäÉ= Ñçêò~= áåî~ëáî~I= ä~ ÅÉäÉÄê~òáçåÉ= é~êáÖáå~= ÇÉä= êçëëçI ÅÜÉ= íêçî~= ~äíê~= ~êíáÅçä~òáçåÉ= áå oçìÖÉI=ÇÉ=ä~=íܨçêáÉ=¶=äÛáã~Öáå~áêÉ Ó= áåîáíç= ÇÉää~= _áÄäáçíÉÅ~= Çá= ^êíá aÉÅçê~íáîÉ=~=êáëÅçéêáêÉ=áä=êçëëç=åÉá íê~íí~íá=íÉçêáÅá=É=ëÅáÉåíáÑáÅá=ÇÉä=usfff ëÉÅçäç= ÓI= ëÉÇìÅÉ= ~åÅÜÉ= áä= ëìçäç áí~äáÅçI=éÉêãÉ~åÇç=Çá=íáåíÉ=ÅêÉãáëá áä= ãçåÇç= ÇÉä= ÑìãÉííç= åÉä `çãáÅçãI=ÉêìòáçåÉ=å~éçäÉí~å~=Çá ëíêáëÅÉ=ÇÛ~ìíçêÉ=EÑáåç=~ä=OP=ã~ÖÖáç ~=`~ëíÉä=p~åíÛbäãç=É=åÉääÉ=ë~äÉ=ÇÉä `~êÅÉêÉ=^äíçFK

pÉ= åçå= Ä~ëí~åç= äÉ= ëÑìã~íìêÉ= Çá êçëëç=~=Åìá=ëá=~éê±=áä=ãçåÇç=Ñáå=Ç~ä é~äÉçäáíáÅçI= ÅÜÉ= ëÅçéêÉ= áä= éçíÉêÉ Åçäçê~åíÉ= Çá= ~äÅìåÉ= íÉêêÉI= É= ëÉ ~åÅçê~=åçå=ëçåç=ëìÑÑáÅáÉåíá=äÉ=íáåíÉ éêÉÅçÅÉãÉåíÉ= ëáåíÉíáòò~íÉ= Ç~ää~ ÅÜáãáÅ~=éÉê=Éë~ìêáêÉ=ä~=Ö~ãã~=ÇÉá êçëëáI=Ççîìíç=≠=áä=êáÑÉêáãÉåíç=~ääÛçJ ëíÉåí~òáçåÉ=Çá=éêÉëíáÖáç=Åìá=ëçäç=áä êçëëç=éçãéÉá~åç=≠=ëí~íç=Å~é~ÅÉK iÉ=é~êÉíá=EÁF=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=~ÇÉJ Öì~í~ãÉåíÉ=çêå~íÉÒI=Åçë±=sáíêìîáç åÉä= aÉ= ^êÅÜáíÉÅíìê~ ÉÇ= ÉÅÅç= ÅÜÉ Ççãìë êçã~åÉ=îÉåÖçåç=~ÑÑêÉëÅ~J íÉ=Åçå=äÉ=ëÅÉåÉ=éáª=î~êáÉ=Ç~ä=Å~ê~íJ íÉêáëíáÅç=ÅçäçêÉ=Åáå~ÄêçI=áåáòá~äãÉåJ íÉ=ìë~íç=Åçå=é~êëáãçåá~I=ÉëëÉåÇç ãÉåç=Å~êç=ëçäç=ÇÉä=ä~éáëä~òòìäáI=éçá áå= ÉéçÅ~= êçã~å~= Ç~íç= ëì= áåíÉêÉ é~êÉíá=ÅçãÉ=ëÑçÖÖáç=Çá=êáÅÅÜÉòò~K= oçëëç= éçãéÉá~åç ≠= ä~= ãçëíê~= ~ m~ä~òòç= j~ëëáãç= ~ääÉ= qÉêãÉ= ~ oçã~I= ÅÜÉ= çÑÑêÉ= éçëëáÄáäáí¶= Çá é~ê~ÖçåÉ= íê~= ä~= éáííìê~= êçã~å~= É èìÉää~=ÅçÉî~=Å~ãé~å~=áå=NMU=ÉéáJ ëçÇáI=Çá=Åìá=VQ=éêçîÉåáÉåíá=Ç~ääÉ=îáääÉ Çá= bêÅçä~åçI= mçãéÉáI= _çëÅçíêÉJ Å~ëÉK= qêÉ= Öäá= ëíáäá= Éëéçëíá= éÉê= íÉãá EíÉ~íêçI= ÇÉÅçê~òáçåÉ= ~êÅÜáíÉííçåáJ Å~I= ãáíçI= êáíçI= Ñ~åí~ëá~I= å~íìêÉ ãçêíÉF= ÇÉä= ÅçëáÇÇÉííç= éÉêáçÇç ~ìêÉçI=Ç~ä=PM=~K`K=~ä=TV=ÇK`KI=~ååç ÇÉää~= Ñ~í~äÉ= ÉêìòáçåÉ= ÇÉä= sÉëìîáçI ÅÜÉ=åÉ=Ü~=éÉê∂=éÉêãÉëëç=ä~=ÅçåJ ëÉêî~òáçåÉ= éÉê= ã~åÅ~í~= ëçîê~éJ éçëáòáçåÉ=Çá=Ñ~ëá=ÉÇáäáòáÉ=ëìÅÅÉëëáJ îÉK=oáéêçéçëíá=ÅçãÉ=áå=ìå~=Ö~ääÉêá~ ÇÛ~êíÉI=á=Ñê~ããÉåíá=ëçåç=áä=êáëìäí~íç

ÇÉä= Öìëíç= Çá= `~êäç= fff= Çá= _çêÄçåÉI ÅÜÉ=ÑÉÅÉ=ëí~ÅÅ~êÉ=ÉéáëçÇá=éáííçêáÅáI ëÉåò~= ~äÅìå~= ~ííÉåòáçåÉ= éÉê= áä ÅçåíÉëíçI= éÉê= Ñ~êåÉ= èì~ÇêÉííá= É ÇÉää~= ëÉäÉòáçåÉ= ÇÉä= ÅçääÉòáçåáëãç ãçÇÉêåçK=fãéêÉëëáçå~åíá=á=êÉëí~ìêá ÇÉä= qÉëÉç= äáÄÉê~íçêÉ= Ç~ää~= _~ëáäáÅ~ Çá=bêÅçä~åçI=ã~=áä=Ñá~íç=ëá=äÉî~=~ää~ îáëí~=ÇÉääÉ=ÇìÉ=é~êÉíá=~=ÑçåÇç=åÉêç É=êçëëç=éêçîÉåáÉåíá=Ç~ääÛÉÇáÑáÅáç=ÇÉá qêáÅäáåá= áå= äçÅ~äáí¶= jçêÉÖáåÉK= cê~= á ãçãÉåíá= éáª= ~äíá= ÇÉää~= ãçëíê~= äç ëíìÇáçäç=ÇÉää~=éçãéÉá~å~=`~ë~=ÇÉä _ê~ÅÅá~äÉ=ÇÛçêçI=çäíêÉ=~ää~=ÅçääÉòáçJ åÉ=ëí~ÄáäÉ=ÇÉä=jìëÉç=k~òáçå~äÉ=Çá m~ä~òòç=j~ëëáãçK bîáÇÉåíÉ= ~ääçê~= ÅÜÉ= ëá~= ~åÅçê~ íÉãéç=Çá=êçëëçI=ÅÜÉ=åçåçëí~åíÉ íìíí~=ä~=ëì~=ÉåÉêÖá~=É=áåíÉåëáí¶=Ü~ ìå~= êçÄìëí~= åçí~= Çá= áããÉåë~ Ñçêò~= èì~ëá= Åçåë~éÉîçäÉ= ÇÉä= éêçJ éêáç=ëÅçéçK= EsK= h~åÇáåëâáàI= pÅêáííá= áåíçêåç= ~ää~ ãìëáÅ~I= ~= Åìê~= Çá= kK= mìÅÅáI= i~ kìçî~=fí~äá~I=cáêÉåòÉI=NVTVFK

cÉÇÉêáÅ~=_ä~ëáåá


Omaggio a Vittoriano Viganò `Üá= Ü~= îÉê~ãÉåíÉ= ÅçãéêÉëç= áä j~êÅÜáçåÇá= åçå= ëçåç= ëí~íá= Öäá çêÖ~åáòò~íçêáI= äÉ= ~ìíçêáí¶= ëÅçä~ëíáJ ÅÜÉ= É= éÉÇ~ÖçÖáÅÜÉI= á= ÅçääÉÖÜáI= á ÅêáíáÅá= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ÅÜÉ= éìêÉ= ãá Ü~ååç= Ñ~ííç= á= ÅçãéäáãÉåíáW= ëçåç ëí~íá= á= ê~Ö~òòáK= kçå= éçíê∂I= ÅêÉÇçI ÇáãÉåíáÅ~êÉ= áä= ÖêáÇç= Çá= Öáçá~= Åçå Åìá= ëÅá~ã~êçåç= ÇÉåíêçI= äÛÉåíìëá~J ëãç= Åçå= Åìá= éêÉëÉêç= áããÉÇá~íç éçëëÉëëç=ÇÉääÉ=~ííêÉòò~íìêÉI=ÇÉÖäá ~êã~ÇáÉííáI=ÇÉá=éçêí~J~ÄáíáÒK nìÉëíÉ= ëçåç= äÉ= é~êçäÉ= ÅÜÉ sáííçêá~åç= sáÖ~å∂= ìíáäáòò∂= éÉê ÇáÑÉåÇÉêÉÒ= áä= éêçéêáç= éêçÖÉííç= ä~ Åìá=ÅçëíêìòáçåÉ=Ó=~=jáä~åçI=áå=îá~ kç~äÉ=J=ÅçãáåÅá∂=åÉä=NVRS=É=ÅÜÉ Öá¶=åÉä=NVRT=áåáòá∂=~Ç=ÉëëÉêÉ=~ÄáJ í~íçK= ^= Åáåèì~åíÛ~ååá= Ç~ää~= ëì~ áå~ìÖìê~òáçåÉI= ìå= ÅçåîÉÖåç= É ìå~=ãçëíê~I=É=éêçëëáã~ãÉåíÉ=ìå äáÄêçI= Ü~ååç= êáéÉêÅçêëç= ä~= ëíçêá~ ÇÉääÛfëíáíìíç=j~êÅÜáçåÇá=pé~Öäá~êÇáX Ü~ååç= áääìëíê~íç= ä~= ÅçãéäÉëëáí¶ ÇÉääÛáåíÉêç= éêçÖÉííçX= Ü~ååç= Ñ~ííç äìÅÉ= ëìä= ê~ééçêíç= ÅÜÉ= áåíÉêÅçêëÉ Ñê~= sáííçêá~åç= sáÖ~å∂= É= ä~= Åìäíìê~ ãáä~åÉëÉ=É=ëá=ëçåç=çÅÅìé~íá=Çá=ìå íÉã~=ãçäíç=áãéçêí~åíÉI=åÉä=Å~ëç Çá=èìÉëíç=ÉÇáÑáÅáçI=èìÉääç=ÇÉää~=ëì~ ë~äî~Öì~êÇá~=EêáÅçêÇá~ãç=~=èìÉëíç éêçéçëáíç= äÉ= ÑçíçÖê~ÑáÉ= Åçå= Åìá= ≠ ëí~íç=áääìëíê~íç=áä=åìãÉêç=NN=Çá=^i ÇÉä=OMMSFK iÛ^ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= É äÛ^êÅÜáîáç= ÇÉä= jçÇÉêåç= Çá jÉåÇêáëáç= Ü~ååç= ÇÉÇáÅ~íç= ~äJ äÛfëíáíìíç= j~êÅÜáçåÇá= pé~Öäá~êÇá ìå~=ãçëíê~=ENR=ã~ÖÖáç=Ó=OV=ÖáìJ Öåç= éêÉëëç= ä~= d~ääÉêá~= Éëéçëáíáî~ ÇÉääÛ^íÉåÉç= Çá= jÉåÇêáëáçFW= iÛfëíáJ íìíç= j~êÅÜáçåÇá= pé~Öäá~êÇá= Çá sáííçêá~åç=sáÖ~å∂K=rå~=äÉííìê~=ÅêáJ íáÅ~= ~ííê~îÉêëç= Öäá= ~êÅÜáîá= É= ä~ ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=êÉÅÉåíÉK=

i~=ãçëíê~I=Åìê~í~=Ç~=cê~åò=dê~Ñ=É _êìåç= oÉáÅÜäáåI= ëá= ÅçëíêìáëÅÉ= ~ é~êíáêÉ=Ç~ääÛÉëéçëáòáçåÉ=ÇÉá=ÇçÅìJ ãÉåíá=ÇÉää~=Ñ~ãáÖäá~=sáÖ~å∂=É=ÇÉäJ äÛ~êÅÜáîáç= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= ÇÉéçëáí~íá éêÉëëç= äÛ^êÅÜáîáç= ÇÉä= jçÇÉêåçI çäíêÉ= ÅÜÉ= Çá= èìÉääá= áåÉÇáíá= éêÉëí~íá Ç~ääÉ=ÅçããáííÉåòÉI=ÇÉääÉ=áãéêÉëÉ ç= Ç~= éêçÑÉëëáçåáëíá= ÅÜÉ= Åçå sáÖ~å∂=Ü~ååç=Åçää~Äçê~íçK fä=NQ=É=NR=ã~ÖÖáçI=áåîÉÅÉI=~ÑÑá~åJ Å~åÇçëá=~ää~=ãçëíê~I=áä=mçäáíÉÅåáÅç Çá= jáä~åçI= áåëáÉãÉ= ~ääÛ^ÅÅ~ÇÉãá~ Çá= ~êÅÜáíÉííìê~I= ~= açKÅçKãçKãç pìáëëÉI= açKÅKãçKãç= fí~äá~= É m^o`I= jáåáëíÉêç= éÉê= á= _Éåá= É= äÉ ^ííáîáí¶=`ìäíìê~äá=Çá=oçã~I=Ü~=êÉ~J äáòò~íç=ìå=ëÉãáå~êáç=áåíÉêå~òáçå~J äÉW=^=ÅçãÉ=~ëáããÉíêá~K= i~=éêáã~=Öáçêå~í~I=píçêá~I=éêçÖÉíJ íáI=ÇáÇ~ííáÅ~I=ÅçããáííÉåò~=É=ÅìäíìJ ê~I=≠=ëí~í~=éêÉëáÉÇìí~=Ç~=^åíçåáç máî~=Ó=éêçãçíçêÉ=ÇÉä=ÅçåîÉÖåç=Ó É=ëá=≠=ëîçäí~=éêÉëëç=äÛ~ìä~=oçÖÉêë ÇÉää~= c~Åçäí¶= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~= É pçÅáÉí¶=ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçX ä~=ëÉÅçåÇ~=áåîÉÅÉ=~=jÉåÇêáëáçK=få èìÉëíÛçÅÅ~ëáçåÉ=áä=éêçÑK=j~ëëáãç cçêíáëI= ÇáêÉííçêÉ= ÇÉä= aáé~êíáãÉåíç Çá= mêçÖÉíí~òáçåÉ= ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííìê~ Çá=jáä~åçI=Ü~=éêÉëÉåí~íç=áä=éêçÖÉíJ íç= éÉê= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ~ääçÖÖá ëíìÇÉåíÉëÅÜá= åÉääÛ~êÉ~= ÇÉä= j~êJ ÅÜáçåÇá=Åìá=ëá=ëí~=ÇÉÇáÅ~åÇçK pÉãéêÉ= áå= èìÉëíÛçÅÅ~ëáçåÉ= ≠ ëí~íç=ä~åÅá~íç=ìå=pKlKpÒ=áåíÉêå~J òáçå~äÉ=éÉê=ä~=ë~äî~Öì~êÇá~=ÇÉääÛáåJ íÉêç=ÅçãéäÉëëçK= i~=Öáçêå~í~=ëá=≠=ÅçåÅäìë~=Åçå=ìå~ ÅçåÑÉêÉåò~=Çá=hÉååÉíÜ=cê~ãéíçå Ç~ä=íáíçäçW=qÜÉ=Äêìí~äáëí=ãçãÉåí=çÑ sáííçêá~åç=sáÖ~å∂W=ÉíÜáÅ=çê=~ÉëíÜÉJ íáÅK

j~êíáå~=i~åÇëÄÉêÖÉê=

iÛ^ëëçÅá~òáçåÉ=^äÄÉêíç=p~êíçêáë éêÉëÉ=Ñçêã~=áä=N=ÑÉÄÄê~áç=NVVVI ~=ãÉåç=Çá=ìå=~ååç=ÇÉää~=ëÅçãJ é~êë~= Çá= ^äÄÉêíç= p~êíçêáëI= ~ `çëëçå~ó=E`eF=ÇçîÉ=äÛ~êÅÜáíÉíJ íç=êáëáÉÇÉî~=É=ÇçîÉ=Ü~ååç=ëÉÇÉ Öäá= ^êÅÜáîá= ÇÉää~= açå~òáçåÉ p~êíçêáëI= EbmiFI= ìåÛ~ëëçÅá~òáçJ åÉ=Åìäíìê~äÉ=ëçííç=ä~=ÖìáÇ~=Çá=ìå Åçãáí~íç= ëÅáÉåíáÑáÅç= É= Çá= ãÉãJ Äêá= çåçê~êáI= íê~= á= èì~äá= îçÖäáç êáÅçêÇ~êÉ= dáçî~ååá= jçå~ÅçI ~îîçÅ~íç= É= Öê~åÇÉ= ~ãáÅç= Çá p~êíçêáëK= iÛ~ííì~äÉ= éêÉëáÇÉåíÉ= ≠ båêáÅç=j~êá~=cÉêê~êáK=pçåç=í~åíá Öäá= ~êÅÜáíÉííá= ÅÜÉ= p~êíçêáë= Ü~ ~ÅÅçãé~Öå~íç= åÉää~= äçêç= ÑçêJ ã~òáçåÉ= éêçÑÉëëáçå~äÉ= É= ëçåç í~åíá= Öäá= ~êÅÜáíÉííá= ÅÜÉ= äç= Ü~ååç ëíáã~íç=É=êáÅçåçëÅáìíçK=i~=å~ëÅáJ í~=ÇÉää~=^ëëçÅá~òáçåÉ=^pÒ åçå=≠ ~äíêç=ÅÜÉ=ìå~=ëì~=çéÉê~=éçëíìJ ã~K= p~êíçêáëI= áåÑ~ííáI= êáìëÅáî~= ~ êáìåáêÉ= É= Ñ~ê= é~êä~êÉ= Çá= ~êÅÜáíÉíJ íìê~= É= ÇÉääÉ= êÉÅáéêçÅÜÉ= ÉëéÉJ êáÉåòÉI= ~êÅÜáíÉííá= éêçîÉåáÉåíá= Ç~ íìííç= áä= ãçåÇçI= ~ÅÅçÖäáÉåÇçäá åÉää~= ëì~= Å~ë~J~êÅÜáîáç= Åçå í~åíç= éá~ÅÉêÉ= áåëáÉãÉ= ~ää~= ëì~ Åçãé~Öå~= Çá= îáí~I= äÛ~ëíê~ííáëí~ `~êä~= mêáå~= EêÉÅÉåíÉãÉåíÉ ëÅçãé~êë~FK= fä= ÑáåÉ= ÇÉääÛ^ëëçÅá~òáçåÉ= ^äÄÉêJ íç=p~êíçêáëÒ=≠=èìÉääç=Çá=éêçãìçJ

îÉêÉ= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÇÛ~î~åÖì~êJ Çá~=åÉääç=ëéáêáíç=Çá=èìÉää~=ÅÜÉ=Ñì ä~=ëì~=çéÉê~=Çá=ÇáîìäÖ~íçêÉ=ÇÉäJ äÛ~êÅÜáíÉííìê~=ãçÇÉêå~I=áå=é~êíáJ Åçä~êÉI=ÇÉää~=ÅçêêÉåíÉ=ê~òáçå~äáJ ëí~= É= ÇÉääÉ= ~êíá= éä~ëíáÅÜÉ= Çá ã~íêáÅÉ= ~ëíê~íí~I= Çá= Åçåíáåì~êÉ ä~=ëì~=çéÉê~=áå=ÇáÑÉë~=Çá=ìåÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~=îáëí~=ÅçãÉ=ÇáëÅáéäáå~ ìã~åáëíáÅ~= É= Çá= Ç~êÉ= ëÉÖìáíç= É ÅçåÅêÉíÉòò~=~ä=ÅçåÅÉííç=Çá=áåíÉJ Öê~òáçåÉ=ÇÉääÉ=~êíáK=qê~=äÉ=~ííáîáí¶ éêçãçëëÉ= É= Çá= é~êíÉÅáé~òáçåÉ Ç~ää~=Ç~í~=ÇÉää~=ëì~=Ñçêã~òáçåÉ ëá= êáÅçêÇ~åç= ä~= éÉíáòáçåÉ= áåíÉêJ å~òáçå~äÉ= éÉê= ã~åíÉåÉêÉ= äÛ~êJ ÅÜáîáç= åÉää~= ëÉÇÉ= çêáÖáå~äÉX= áä ÅçåîÉÖåç= áåíÉêå~òáçå~äÉ= iÛÉJ êÉÇáí¶=ê~òáçå~äáëí~ÒI=~=`çëëçå~ó E`eFI=ä~=éìÄÄäáÅ~òáçåÉ=ÇÉä=äáÄêç iDáíáåÉê~áêÉ= ã~ÖáèìÉ= ÇD^äÄÉêíç p~êíçêáëÒI=ä~=dáçêå~í~=ãçåÇá~äÉ ÇÉääÛìêÄ~åÉëáãç= ~= iÉÅÅçI= ä~ ãçëíê~= áíáåÉê~åíÉ= ~åíçäçÖáÅ~ ^äÄÉêíç= p~êíçêáë= NVMNJNVVU= ~ m~êáÖáK= mÉê=áåÑçêã~òáçåáW=ïïïK~~ë~êíçJ êáëKçêÖK= mÉê= áëÅêáòáçåáW= jãÉ= ^Ç~= táäÇI ^îÉåìÉ= i~ìë~ååÉ= NI= `e= NMMR i~ìë~ååÉ=

`~êãÉå=få¨ë=`~ê~Ä∫ë= ÇÉäÉÖ~í~=áí~äá~å~=^^pK

29 lppbos^qlofl=ARGOMENTI

Associazione Alberto Sartoris


jáåÖìòòáI= ëçåç= ëí~íá= éêÉãá~íá= áä= Q ÖáìÖåç=~=sÉåÉòá~K bÅÅÉòáçå~äãÉåíÉ=ëçåç=ëí~íá=åçãáJ å~íá= îáåÅáíçêá= Éñ= ~Éèìç ÅáåèìÉ éêçÖÉííá=åÉää~=ëÉòáçåÉ=léÉêÉ=oÉJ ~äáòò~íÉÒW=eÉÉäáëI=åìçîá=ìÑÑáÅá=ÅÉåíê~J äá= ÇÉää~= k~íáçå~ä= qêìëí= J= cÉáäÇÉå `äÉÖÖ=_ê~ÇäÉó=píìÇáçë=Ó=pïáåÇçå Ed_FX=`Éåíêç=~åòá~åá=É=pÉêîáòá=ëçÅá~ä J= dáä= qçêêÉë= `~êãÉå= J= j~ÇêáÇ= EbFX `Éåíêç= Çá= ~îá~òáçåÉ= iìÑíÜ~åë~= J fåÖÉåÜçîÉå= ^êÅÜáíÉâíÉå= J= cê~åÅçJ ÑçêíÉ=EaFX=oÉÅìéÉêçI=êÉëí~ìêç=É=êáÇÉJ

lppbos^qlofl=ARGOMENTI

30

ëíáå~òáçåÉ= íìêáëíáÅ~= ÇÉääÛ~åíáÅç ÄçêÖç=Çá=p~åíç=píÉÑ~åç=Çá=pÉëë~åáç J= lêá~åç~ëëçÅá~íá= ^êÅÜáíÉííá= J= iÛ^J èìáä~= EfFX= `~ë~= áå= íÉêê~= Ä~ííìí~= J o~ìÅÜ=j~êíáå=C=_çäíëÜ~ìëÉê=oçÖÉê J=pÅÜäáåë=E^FK kÉää~=ëÉòáçåÉ=qÉëá=Çá=i~ìêÉ~ÒI=áåíêçJ Ççíí~=åÉä=OMMT=É=êáëÉêî~í~=~á=åÉçJ ä~ìêÉ~íáI= ≠= ëí~í~= ëÉäÉòáçå~í~= ä~= íÉëá ^êÅÜáíÉííìê~= Çá= íÉêê~Ò= Çá= láâçJ åçãçì=fç~ååáë=E^êáëíçíäÉ=råáîÉêëáíó çÑ=qÜÉëë~äçåáâá=Ó=dêÉÅá~FK

“Un’intiera Corona di delitie à quest’Augusta Città di Torino” açéç= ÇìÉ= ëÉÅçäá= Çá= ~ÄÄ~åÇçåçI Öê~òáÉ= ~= ìåÛçéÉê~= Çá= êÉëí~ìêç Çìê~í~=çííç=~ååá=É=çÖÖá=áå=Ñ~ëÉ=Çá ÅçãéäÉí~ãÉåíçI=åÉääÛçííçÄêÉ=OMMT ä~=oÉÖÖá~=Çá=sÉå~êá~=oÉ~äÉ=≠=ëí~í~ êá~éÉêí~= ~ä= éìÄÄäáÅç= áå= çÅÅ~ëáçåÉ Çá=ìå~=ãçëíê~=ÇÉÇáÅ~í~=~á=p~îçá~=É ~ä=äçêç=éêçÖê~ãã~=Çá=ÅçëíêìòáçåÉ ÇÉää~=Å~éáí~äÉI=åçå=êáîçäíç=ëçäí~åíç ~ää~=Åáíí¶=îÉê~=É=éêçéêá~I=ã~=~ääÛáåíÉJ êç= ëé~òáç= Çá= êáÑÉêáãÉåíç= éçäáíáÅçI ÉÅçåçãáÅç= É= ëáãÄçäáÅç= ÇÉä= máÉJ ãçåíÉ=ë~Ä~ìÇçK= `çå= ä~= ÅçëíêìòáçåÉ= ÇÉääÉ= ã~áëçå ÇÉ=éä~áë~åÅÉ= ëá=îáÉåÉ=~=ÅêÉ~êÉ=ìå ëáëíÉã~= ~êíáÅçä~íç= É= ìåáí~êáç= ÅÜÉ äÉÖ~=áåÇáëëçäìÄáäãÉåíÉI=Ç~=ìå=ä~íç Åáíí¶=É=íÉêêáíçêáçI=Ç~ääÛ~äíêç=é~Éë~ÖJ Öáç=Åçëíêìáíç=É=é~Éë~ÖÖáç=å~íìê~J äÉK= få= èìÉëíç= ëÉåëç= áä= éêçÖÉííç ÇÉää~= sÉå~êá~= oÉ~äÉ= J= áåáòá~í~= åÉä NSRV= ~Ç= çéÉê~= Çá= ^ãÉÇÉç= Çá `~ëíÉää~ãçåíÉI=~ä=èì~äÉ=ëçåç=ëìÅJ ÅÉÇìíá= jáÅÜÉä~åÖÉäç= d~êçîÉI cáäáééç=gìî~êê~=É=_ÉåÉÇÉííç=^äÑáÉêá J=ëÉÖå~=ìå=é~ëë~ÖÖáç=Çá=ëÅ~ä~=ÅÜÉ ~îîáÅáå~=áä=Öìëíç=Çá=èìÉëí~=ÅçêíÉ=~á ãçÇÉääá= ÇÉääÉ= Öê~åÇá= Å~éáí~äá= ÉìêçJ éÉÉK=iÛáãéá~åíçI=ê~ééêÉëÉåí~íç=Ç~ _çêÖçJoÉÖÖá~Jdá~êÇáåáJm~êÅç= ÇÉ i~= j~åÇêá~I= êÉ~äáòò~= ìå= ìåáÅìã êáÅçåçëÅáìíç= çÖÖá= Ç~ääÛråÉëÅç

ÅçãÉ= é~íêáãçåáç= ãçåÇá~äÉ ÇÉääÛrã~åáí¶ÒK=f=êÉëí~ìêá=ÅççêÇáå~íá Ç~ää~= pçéêáåíÉåÇÉåò~= éÉê= á= _Éåá ~êÅÜáíÉííçåáÅá=É=éÉê=áä=é~Éë~ÖÖáç=É Ç~ää~=oÉÖáçåÉ=máÉãçåíÉ=ëá=éêÉÑáÖJ Öçåç= äÛçÄáÉííáîç= Çá= íê~ëÑçêã~êÉ= áä ÅçãéäÉëëç=êÉ~äÉ=áå=ìå=åìçîç=éçäç Åìäíìê~äÉI=ÅÜÉ=ëá=áåëÉêáëÅÉ=åÉä=ëáëíÉJ ã~= ãìëÉ~äÉ= ÅçåÅÉåíêáÅç= Çá qçêáåçK= få= äáåÉ~= Åçå= èìÉëíç= éêçJ Öê~ãã~I=≠=ëí~íç=ãÉëëç=áå=~ííç=ìå ~ãÄáòáçëç=Å~äÉåÇ~êáç=ÅÜÉ=Ü~=îáëíç áå= ~éêáäÉ= ä~= êá~éÉêíìê~= ÇÉää~= pÅìJ ÇÉêá~= dê~åÇÉ= àìî~êêá~å~I= áå= çÅÅ~J ëáçåÉ=ÇÉää~=ãçëíê~==iÛçêç=ÇÉä=aÉJ ëáÖå= fí~äá~åçÒI= É= ÅÜÉ= éêÉîÉÇÉ= áä ÅçãéäÉí~ãÉåíç=ÇÉä=dá~êÇáåç=ÇÉääÉ pÅìäíìêÉ=cäìáÇÉ=Åçå=äÛáå~ìÖìê~òáçJ åÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=ÇÛ~êíÉ=Çá=dáìëÉééÉ mÉåçåÉK= i~= `çêçå~= Çá= ÇÉäáíáÉÒ ÇÉëÅêáíí~= Ç~ä= `~ëíÉää~ãçåíÉ= ~ÑÑÉêJ ã~=ä~=ëì~=~ííì~äáí¶=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉää~ ãÉíêçéçäá=ÅçåíÉãéçê~åÉ~I=ÅçåáìJ Ö~åÇç=ä~=Öê~åÇáçëáí¶=ÇÉä=ÅçãéäÉëJ ëç= pÉáJëÉííÉÅÉåíÉëÅç= ëÉÅçåÇç ìå~=ÅçåÅÉòáçåÉ=ãçÇÉêå~=Çá=ìëç=É êáëí~ÄáäÉåÇç= á= êáíãá= Ñê~= ä~= îÉäçÅáí¶ ÇÉääç= ëÅÉå~êáç= ìêÄ~åç= É= áä= ÖçÇáJ ãÉåíç= ÅçåíÉãéä~íáîç= äÉÖ~íç= ~á äìçÖÜá=Çá=äçáëáêK

p~ê~=oáÄçäÇáI=`~êäçíí~=qçêêáÅÉääá

Architettura sostenibile Ð= Öáìåíç= ~ää~= èìáåí~= ÉÇáòáçåÉ= áä mêÉãáç= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ^êÅÜáíÉííìê~ pçëíÉåáÄáäÉI=éêçãçëë~=Ç~ääÛ~òáÉåÇ~ c~ëë~= _çêíçäç= É= Ç~ää~= c~Åçäí¶= Çá ^êÅÜáíÉííìê~= ÇÉääDråáîÉêëáí¶= Çá cÉêê~ê~=éÉê=ëíáãçä~êÉ=ëçäìòáçåá=áååçJ

î~íáîÉ=Çá=Äáç~êÅÜáíÉííìê~K f= îáåÅáíçêá= ÇÉääÛÉÇáòáçåÉ= OMMUI= ëÉäÉJ òáçå~íá=íê~=á=éêçÖÉííá=éêçîÉåáÉåíá=Ç~ íìíí~=bìêçé~=Ç~ää~=Öáìêá~=Åçãéçëí~ Ç~= qK= eÉêòçÖI= tK= t~åÖI= eK h~ìÑã~ååI= kK= j~êòçíI= É= dK

Un appello per la salvaguardia di Ronchamp pçå= é~ëë~íá= Åáåèì~åí~= ~ååá= Ç~ èì~åÇç= ^åÇê¨= j~äê~ìñI= ~ääçê~ jáåáëíêç=ÇÉää~=`ìäíìê~I=êáìëű=~=ë~äJ î~êÉI=Ç~ää~=ÇÉãçäáòáçåÉ=~ååìåÅá~J í~I=ä~=sáää~=p~îçóÉ=Çá=iÉ=`çêÄìëáÉêK lÖÖáI= ä~= Å~ééÉää~= Çá= kçíêÉJa~ãÉ Çì=e~ìí=~=oçåÅÜ~ãé=Ó=Åçëíêìáí~ Ç~=iÉ=`çêÄìëáÉê=åÉä=NVRN=Ó=ÅçêêÉ ìå=~å~äçÖç=êáëÅÜáçK=i~=ÅçëíêìòáçJ åÉ= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ÇÉëíáå~íç= áåáòá~äJ ãÉåíÉ= ~ää~= Åçãìåáí¶= ÇÉääÉ= Åä~êáëJ ëÉI=ã~=áå=Ñìíìêç=ìíáäáòò~ÄáäÉ=éÉê=~äíêá ëÅçéá= ~åÇê¶= ~= ÅçãéêçãÉííÉêÉI éÉê=ëÉãéêÉI=áä=Å~ê~ííÉêÉ=ÇÉä=äìçÖçK fåÑ~ííáI=ä~=Åçääáå~=ÅçãéäÉëëáî~ãÉåJ íÉI= Åçå= á= ëìçá= Å~ããáå~ãÉåíáÒ éÉêÅçêëá=Ç~=Åçäçêç=ÅÜÉ=ê~ÖÖáìåÖçJ åç=~=éáÉÇá=ä~=Å~ééÉää~I=Åçå=äÉ=ëìÉ éáÅÅçäÉ= Åçëíêìòáçåá= ÇÉëíáå~íÉ= ~ ëÉêîáòá=É=ÅçääçÅ~íÉ=áå=éìåíá=éêÉÅáëá=É ëíê~íÉÖáÅá=ëÉãéêÉ=Åçå=êáÑÉêáãÉåíç

~ä=éÉääÉÖêáåçI=Åçå=áåÑáåÉI=ëìää~=ëì~ ëçããáí¶= äÛÉÇáÑáÅáç= ÇÉää~= Å~ééÉää~I Ñ~ååç= é~êíÉ= Çá= ìå= ìåáÅç= É= ÅçãJ éäÉëëáîç=éêçÖÉííçK iÛÉÇáÑáÅáç= éêÉîáëíçI= ÅÜÉ= ãáå~ÅÅá~ äÛáåíÉêç=ëáíçI=åçå=≠=ëí~íç=ÇáëÅìëëç Åçå= i~= cçåÇ~íáçå= iÉ= `çêÄìëáÉê å≠=äÉ=~ìíçêáí¶=ÅçãéÉíÉåíá=äç=Ü~ååç ã~á= ëçííçéçëíç= ~= îÉêáÑáÅ~= Çá= ëíìJ Çáçëá=É=êáÅÉêÅ~íçêáK `çå= ìå~= äÉííÉê~JéÉíáòáçåÉ= áåÇáêáòJ ò~í~= ~ääÛ~ííì~äÉ= jáåáëíêç= ÇÉää~ `ìäíìê~= Ñê~åÅÉëÉI= çÖÖáI= ëá= ÅÜáÉÇÉ Çá= êáéÉåë~êÉ= ~= èì~åíç= áä= ãçåÇç ÇÉää~=Åìäíìê~=éÉêÇÉêÉÄÄÉ=åÉä=Å~ëç áä= éêçÖÉííç= áå= èìÉëíáçåÉ= îÉåáëëÉ êÉ~äáòò~íçK= iÛ~ééÉääçI=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëçííçëÅêáííç ~ääÛáåÇáêáòòç= áåíÉêåÉíW= ïïïKáéÉJ íáçåKÅçãLéÉíáíáçåLêçåÅÜ~ãéK


få=ìåÛ~ÑÑçää~í~=éêÉëÉåí~òáçåÉ=Ó=ÅÜÉ ëÉÖìÉ= äÛ~åíÉéêáã~= ~îîÉåìí~= áä= NP ÑÉÄÄê~áç=ëÅçêëç=~ä=jçã~=Çá=kÉï vçêâ=J=éêÉëëç=ä~=iáÄêÉêá~=cÉäíêáåÉääá Çá=éá~òò~=máÉãçåíÉ=Çá=jáä~åçI=äÛÉJ ÇáíçêÉ= `çêê~áåá= Çá= j~åíçî~= J= ÅÜÉ ÅçåçëÅá~ãçI= ëçéê~ííìííçI= éÉê ~îÉê=êáéìÄÄäáÅ~íçÒ=áå=èìÉëíá=ìäíáãá ~ååá=á=äáÄêá=áääìëíê~íáI=éÉê=Ä~ãÄáåáI=Çá _êìåç=jìå~êá=J==áåëáÉãÉ=~=cê~åJ ÅÉëÅ~=^ééá~åáI=~Ç=^åÇêÉ~=_ê~åòá É=~Ç=^äÉëë~åÇêç=jÉåÇáåáI=Ü~=áääìJ ëíê~íç= ä~= éêçéêá~= åìçî~= áåáòá~íáî~ ÉÇáíçêá~äÉK pá= áåíáíçä~= aÉëáÖåÉê= áåíÉêîáÉïë É ÅçåëáëíÉ= áå= ìå~= Åçää~å~= Çá= éáÅÅçäá äáÄêá=í~ëÅ~Äáäá=Ó=Ñçêã~íç=NR=ñ=NR=Åã Ó=çÖåìåç=ÇÉÇáÅ~íç=~=ìå=ÇÉëáÖåÉê áåíÉêå~òáçå~äÉK= bííçêÉ= pçííë~ëëI ^ÅÜáääÉ=`~ëíáÖäáçåáI=^åÇêÉ~=_ê~åòáI ^äÉëë~åÇêç= jÉåÇáåáI= oáÅÜ~êÇ p~ééÉê=ëçåç=á=éêáãá=ÅáåèìÉ=~ìíçêá Öá¶= éìÄÄäáÅ~íáK= aáîÉêë~ãÉåíÉ= Ç~ èì~åíç= ~ÅÅ~ÇÉ= åÉääÉ= íê~Çáòáçå~äá ãçåçÖê~ÑáÉ=èìáI=çÖåìåç=ÇÉá=éêçJ í~Öçåáëíá=≠=áåîáí~íç=~=ê~ÅÅçåí~êëáÒI ~= ëéáÉÖ~êÉ= ä~= éêçéêá~= ÑáäçëçÑá~I= áä éêçéêáç= ãçÇç= Çá= ä~îçê~êÉ= É= Çá ~ÑÑêçåí~êÉ= áä= éêçÖÉííçI= ä~= éêçéêá~ áÇÉ~=Çá=ÇÉëáÖåK= iÛáåíÉêîáëí~= ≠= áä= ãÉòòç= ëÅÉäíç= éÉê ê~ÖÖáìåÖÉêÉ=äÛçÄáÉííáîçK i~=íê~ëÅêáòáçåÉ=ÇÉääÛáåíÉêîáëí~=ÅÜÉI åÉä=íÉëíç=ÅçãÉ=éìêÉ=åÉääÉ=áãã~ÖáJ åá=ÑçíçÖê~ÑáÅÜÉI=ÅÉêÅ~=Çá=êáéêçéçêêÉ ä~= ëéçåí~åÉáí¶= éêçéêá~= ÇÉää~= ÅçåJ îÉêë~òáçåÉI= ÅçãéçåÉI= áåëáÉãÉ

~ää~=íê~ÇìòáçåÉ=áå=äáåÖì~=áåÖäÉëÉI=äÉ QU=é~ÖáåÉ=ÇÉä=îçäìãÉííçK= i~= ëíÉëë~= ÅÜá~ÅÅÜáÉê~í~= éçá= éì∂ ÉëëÉêÉ= îáëí~= É= ~ëÅçäí~í~K= fåÑ~ííáI çÖåá= ëáåÖçäç= îçäìãÉ= ≠= ÅçêêÉÇ~íç Ç~=ìå=ÇîÇ=EÅçå=ëçííçíáíçäá=áå=èì~íJ íêç= äáåÖìÉF= ÅÜÉ= êáéêçéçåÉI= áå= ìå~ ëçêí~= Çá= Ñáäã= ÇÉää~= Çìê~í~= Çá= ÅáêÅ~ PM= ãáåìíáI= äÛáåíÉêîáëí~= éÉê= áåíÉêçK fÇÉ~íêáÅÉ= ÇÉääÛáåáòá~íáî~= ≠= cê~åÅÉëJ Å~= ^ééá~åáK= fä= jìëÉç= ^äÉëëá= Çá lãÉÖå~I=ÅÜÉ=ÑÉëíÉÖÖá~=èìÉëíÛ~åJ åç= á= éêçéêá= ÇáÉÅá= ~ååá= Çá= ~ííáîáí¶I é~êíÉÅáé~I=áåëáÉãÉ=~ääÛÉÇáíçêÉI=~ää~ éêçÇìòáçåÉK

jK=iK aÉëáÖåÉê=áåíÉêîáÉïëW= bííçêÉ=pçííë~ëë `çêê~áåáI=j~åíçî~I=OMMU ééK=QUI=€ NRIMM

Cinque conversazioni su fotografia e architettura ^ííê~îÉêëç= ÅáåèìÉ= áåÅçåíêáI= çêÖ~J åáòò~íá= Ç~= bäÉÅí~= Åçå= áä= é~íêçÅáåáç ÇÉääÛlêÇáåÉ= ÇÉÖäá= ^êÅÜáíÉííá= Çá jáä~åçI= ÅáåèìÉ= ÑçíçÖê~Ñá= Ü~ååç ê~ÅÅçåí~íç=á=äçêç=ëÖì~êÇá=ëìää~=Åáíí¶I ÑçÅ~äáòò~åÇç= äÛ~ííÉåòáçåÉ= ëìá= íÉãá É=äÉ=íÉÅåáÅÜÉ=ÅÜÉ=Å~ê~ííÉêáòò~åç=áä äçêç=ä~îçêçI=åÉä=íÉåí~íáîç=Çá=áåÇ~Ö~J êÉ=äç=ëé~òáç=Åçëíêìáíç=~ííê~îÉêëç=ä~ Ñçêã~= ëéÉëëç= ~éÉêí~= É= áåÑÉÇÉäÉÒ ÇÉääÛáãã~ÖáåÉK= kçå= ÅçåÑÉêÉåòÉI= ã~= äáÄÉêÉ= ÅçåJ îÉêë~òáçåáI=áå=Åìá=ëçåç=áåíÉêîÉåìíáI çäíêÉ=~Öäá=~ìíçêá=ëíÉëëá=ÇÉääÉ=ÑçíçÖê~J ÑáÉI= ~åÅÜÉ= ÑáÖìêÉ= ÇÉää~= Åìäíìê~ E~êÅÜáíÉííáI= ÑáäçëçÑáI= éëáÅçäçÖáI= ÉÅÅKF Å~é~Åá= Çá= ÅçåÑêçåí~êëá= Åçå= äÉ áãã~Öáåá= éêÉëÉåí~íÉ= åÉä= Åçêëç= Çá Åá~ëÅìå=~ééìåí~ãÉåíç=Çá=ÑêçåíÉ=~ ìå=éìÄÄäáÅç=ÉíÉêçÖÉåÉçK iÛ~êÅÜáíÉííç=`Üêáëíá~å=d~ääá=Ü~=ê~ÅJ

Åçåí~íç= áä= ëìç= ëçÇ~äáòáç= ìã~åç= É éêçÑÉëëáçå~äÉ= Åçå= ^åå~äáë~ pçåòçÖåáI= ÅÜÉ= ÑçíçÖê~Ñ~= Åáíí¶ ~ÇÇçêãÉåí~íÉ= êáíê~ííÉ= åÉääÉ= äçêç åçííá=äìãáåçëÉK=sÉäçÅÉ=É=ÅçãéäÉëJ ë~I=áåîÉÅÉI=ä~=Åáíí¶=ÅçåíÉãéçê~åÉ~ Çá=m~çäç=oçëëÉääáI=ìåç=ÇÉá=éáª=~ÑÑÉêJ ã~íá= ÑçíçÖê~Ñá= áí~äá~åáI= ÅÜÉ= Ü~ ÇáëÅìëëç= áåëáÉãÉ= ~ä= ÅêáíáÅç= ÇÛ~êíÉ ^åÇêÉ~= iáëëçåá= ÇÉääÉ= éçíÉåòá~äáí¶ äÉÖ~íÉ=~ääÛìëç=ÇÉää~=ÑçíçÖê~Ñá~=ÇáÖáJ í~äÉK=rå=ÇáëÅçêëç=~=é~êíÉ=ãÉêáí~=ä~ ÑçíçÖê~Ñá~=ÇçÅìãÉåí~êá~W=åÉä=ä~îçJ êç=Çá=_ÉêåÇ=É=eáää~=_ÉÅÜÉêI=éêÉëÉåJ í~íç= Ç~= içêÉåòç= gìÅâÉêI= píÉÑ~åá~ pÅ~íÉåá= É= s~äÉêá~= s~äíçêí~I= Éëë~ ëÉãÄê~=êáîÉä~êëá=~=åçá=ÅçãÉ=ëçÖåç ÅçääÉííáîçK iç=ëé~òáç=ÇÉää~=ëÅÉå~ÒI=èì~êíç=É éÉåìäíáãç= áåÅçåíêçI= Ü~= çëéáí~íç= áä ä~îçêç= Çá= j~êÅç= fåíêçáåá= ëìää~= ê~éJ

éêÉëÉåí~òáçåÉ= ëÅÉåçÖê~ÑáÅ~= ÇÉäJ äÛ~êÅÜáíÉííìê~I=íê~=ãÉãçêáÉ=êáå~ëÅáJ ãÉåí~äá= É= èìçíáÇá~åáí¶= ÅçåíÉãéçJ ê~åÉÉI= áåíêçÇçííç= Ç~= d~ÄêáÉäÉ _~ëáäáÅç=ÉÇ=bäÉå~=j~êíìÅÅáK fä=ÅáÅäç=Çá=èìÉëíÉ=ÅçåîÉêë~òáçåá=ëá=≠ ÅÜáìëç= áåÑáåÉ= ëì= ìå= íÉã~= ãçäíç ~ííì~äÉI= çîîÉêç= èìÉääç= ëìá= äìçÖÜá ÇÉääÛ~Äáí~êÉK=qÉã~=ÅÜÉ=ÅçëíáíìáëÅÉ=áä

ÅÉåíêç= ÇÉä= ä~îçêç= ÇÉä= ÑçíçÖê~Ñç dáçî~ååá=`Üá~ê~ãçåíÉ=ÅÜÉI=áåëáÉJ ãÉ=~ä=ÑáäçëçÑç=páäî~åç=mÉíêçëáåç=É=~ oçÄÉêíç= jìííáI= Ü~= ÉëéçëíçI= íê~ áãã~Öáåá=É=éÉåëáÉêçI=ä~=ëì~=êáÅÉêÅ~ ëìä=ëÉåëç=ìã~åç=ÇÉääÛ~Äáí~êÉ=ÅçåJ íÉãéçê~åÉçK

cê~åÅÉëÅ~=c~Öå~åç

“Se questo è un uomo” få= çÅÅ~ëáçåÉ= ÇÉää~= Öáçêå~í~= ÇÉää~ jÉãçêá~I=äç=ëÅçêëç=OT=ÖÉåå~áçI=ëá ≠= áå~ìÖìê~í~I= éêÉëëç= áä= jìëÉç= Çá píçêá~=`çåíÉãéçê~åÉ~=Çá=jáä~åçI ä~= ãçëíê~= a~ä= i~ÖÉêK= aáëÉÖåá= Çá içÇçîáÅç=_ÉäÖáçàçëçK fä=ON=ã~êòç=NVQQI=îÉêëç=ãÉòòçJ ÖáçêåçI= ~îÉîç= ä~ëÅá~íç= Åçå dá~åÖáç= äç= ëíìÇáç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~K kÉá=éêÉëëá=Çá=Å~ë~I=~ääÛ~åÖçäç=Ñê~ îá~= `çåëÉêî~íçêáç= É= îá~= mÉêìÖá~I ëçëí~î~=ìå~=cf^q=NNMM=Åçå=~äÅìJ åÉ= éÉêëçåÉ= EKKKFÒK= `çë±= áåáòá~ kçííÉI= åÉÄÄá~K= o~ÅÅçåíç= Çá dìëÉåI= áä= äáÄêç= Çá= ãÉãçêáÉ= ÅÜÉ içÇçîáÅç=_ÉäÖáçàçëçI=íçêå~íç=Ç~ä Å~ãéç= Çá= ÅçåÅÉåíê~ãÉåíç= ~ääç ëíìÇáç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ÇÉá= __moI áåáòá~= ~= ëÅêáîÉêÉI= ~ÅÅçãé~Öå~åJ Çç=áä=íÉëíç=Åçå=~äÅìåá=ÇáëÉÖåá=Eìå~ îÉåíáå~=ÅáêÅ~F=ÉëÉÖìáíá=Çìê~åíÉ=ä~ ëì~= ÇÉéçêí~òáçåÉK= iÉ= ëíÉëëÉ é~êçäÉ= êáëìçå~åç= åÉä= ÄÉä= Ñáäã~íç ÅÜÉ= ~ÅÅçãé~Öå~= äÛÉëéçëáòáçåÉW ìå~= éáÅÅçä~= ãçëíê~= Åçãéçëí~ Ç~á=îÉåíá=ÇáëÉÖåá=Çá=Åìá=ëçéê~=é᪠~äÅìåá= ~äíêá= êáíêçî~íá= åÉääÛ~êÅÜáîáç éÉêëçå~äÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçK= f= ÇáëÉJ Öåá= êáë~äÖçåç= ~ää~= ÇÉéçêí~òáçåÉ éêÉëëç= áä= Å~ãéç= Çá= dìëÉåK _ÉäÖáçàçëç=áåÑ~ííáI=ìå~=îçäí~=~êêÉJ ëí~íçI= îáÉåÉ= ã~åÇ~íç= éêáã~= ~ p~å= sáííçêÉI= éçáI= áåëáÉãÉ= ~

dá~åÖáç= Edá~å= iìáÖá= _~åÑáF= ~ cçëëçäáI=èìáåÇá=~=j~ìJí~ìëÜÉå=É áåÑáåÉ= ~= dìëÉåI= ÇçîÉ= êÉëí~= éÉê ÅáêÅ~= ÇáÉÅá= ãÉëáI= Ñáåç= ~ää~= äáÄÉê~J òáçåÉ=~îîÉåìí~=áä=Q=ã~ÖÖáç=NVQRK aá= èìÉëí~= ÇáëÅÉë~= ~Öäá= áåÑÉêáÒ ëçåç= íÉëíáãçåá~åò~= ëá~= á= ÇáëÉÖåá ~=ã~íáí~=ÅçãÉ=éìêÉ=äÉ=é~êçäÉ=ÇÉá ëìçá=Ñ~ãáÖäá~êáI=Çá=dáìäá~å~=oáÅÅá=É Çá=dá~åÑê~åÅç=j~êáë=EÇÉéçêí~íç=~ dìëÉå=áåëáÉãÉ=~=_ÉäÖáçàçëçF=ÅÜÉ êáëìçå~åç=åÉääÉ=áåíÉêîáëíÉ=Çá=Åìá=ëá ÅçãéçåÉI=áåëáÉãÉ=~Ç=~äíêÉ=íÉëíáJ ãçåá~åòÉ= É= ~= ÇçÅìãÉåíá= êÉä~íáîá ~ä=ä~îçêç=ÇÉääç=ëíìÇáç=__mo=J=Ñê~ äÛ~äíêç= áä= éêçÖÉííç= êÉ~äáòò~íçI= áå íÉãéá= éáª= êÉÅÉåíáI= éÉê= dìëÉå Ç~ääç= ëíÉëëç= _ÉäÖáçàçëçW= ìå~ ëçêí~= Çá= ä~Äáêáåíç= Çá= ãìêá= ~ííç= ~ ÅçåëÉêî~êÉ= ä~= éêÉëÉåò~= ÇÉá= Ñçêåá ÅêÉã~íçêá= J= áä= îáÇÉç= éêçáÉíí~íç ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉää~= ãçëíê~= EêÉÖá~= É êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= båòç= dÉåÉëáåá áåëáÉãÉ=~=j~ëëáãç=páãáåáFK= råÛáåáòá~íáî~=É=ìå=îáÇÉç=éÉê=êáÅçêJ Ç~êÉ= É= ÇçÅìãÉåí~êÉ= ìå~= íê~ÖÉJ Çá~= ÅÜÉI= éçÅç= éáª= Çá= ëÉëë~åí~ ~ååá= Ñ~I= ÅçáåîçäëÉ= áä= ÅìçêÉ ÇÉääÛbìêçé~= éáª= ÅáîáäÉK= b= ~åÅÜÉ éÉê= êáéÉêÅçêêÉêÉ= äÛçéÉê~= ÇÉääÛáãJ éçêí~åíÉ=ëíìÇáç=ãáä~åÉëÉK

jK=iK

31 lppbos^qlofl=ARGOMENTI

Ritratti di designer


~=Åìê~=Çá=j~åìÉä~=lÖäá~äçêç

32

Expo Milano sinonimo di Rinascimento Lombardo? fä= ä~îçêç= ë~éáÉåíÉ= ëîçäíç= Ç~ä `çãáí~íç=éêçãçíçêÉ=bñéçJjáä~åç OMNR= Ü~= ÅçåëÉÖìáíç= áä= êáëìäí~íç ëéÉê~íçK= `çå= US= îçíá= Åçåíêç= SR åÉää~= îçí~òáçåÉ= íÉåìí~ëá= áä= PN ã~êòç= OMMU= ~ä= m~ä~òòç= ÇÉá= `çåJ ÖêÉëëá= Çá= m~êáÖáI= jáä~åç= ≠= ëí~í~ ëÅÉäí~= ÅçãÉ= Åáíí¶= ÇÉëíáå~í~= ~Ç çëéáí~êÉ=äDÉÇáòáçåÉ=OMNR=ÇÉääDbëéçJ ëáòáçåÉ= ìåáîÉêë~äÉK= fä= `~éçäìçÖç äçãÄ~êÇç=Ñì=Öá¶=ëÉÇÉ=åÉä=NVMS=Çá ìåÛÉëéçëáòáçåÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉJ ÇáÅ~í~= ~ääç= ëîáäìééç= ÇÉá= ãÉòòá= Çá íê~ëéçêíç= É= ëîçäí~ëá= áå= ÅçåÅçãáJ í~åò~= Åçå= áä= ÅçãéäÉí~ãÉåíç= ÇÉä qê~Ñçêç= pÉãéáçåÉ= ÅÜÉ= Ñ~îçê±= äÉ ÅçãìåáÅ~òáçåá= íê~= äÛfí~äá~= É= áä= êÉëíç ÇÛbìêçé~K=fä=íÉã~=éêÉëÅÉäíç=éÉê=ä~ ã~åáÑÉëí~òáçåÉ= ~ííì~äÉ= ëá= äÉÖ~= ~Ç ìå~=éêçÄäÉã~íáÅ~=åÉîê~äÖáÅ~=éÉê=áä Ñìíìêç=ÇÉääÛìã~åáí¶W=kìíêáêÉ=áä=éá~J åÉí~I=ÉåÉêÖá~=éÉê=ä~=îáí~ÒK ^äáãÉåí~òáçåÉ= É= = ~ãÄáÉåíÉ= ëçåç ìå=ÅçååìÄáç=îáåÅÉåíÉ=éÉê=ÅÜá=îçêê¶ ãÉííÉêÉ=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉääÉ=êáÑäÉëëáçåá=É ÇÉá=ÅçåíêáÄìíá=ÇÉá=é~Éëá=é~êíÉÅáé~åJ íá=äç=ëîáäìééç=ÉÅç=ëçëíÉåáÄáäÉ=ÇÉää~ íÉêê~K= mÉê= ä~= ã~åáÑÉëí~òáçåÉ= ÅÜÉ= ÇìêÉê¶ ëÉá=ãÉëá=jáä~åç=~ííÉåÇÉ=OV=ãáäáçåá Çá=îáëáí~íçêá=É=NOM=é~Éëá=ÉëéçëáíçêáK däá=áåîÉëíáãÉåíá=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉää~= ëÉÇÉ= Éëéçëáíáî~= ÇÉääÉ= ~êÉÉ äáãáíêçÑÉ=É=éÉê=äÉ=áåÑê~ëíêìííìêÉ=~ãJ ãçåíÉê~ååç=~=QIN=ãáäá~êÇá=Çá=ÉìêçI çäíêÉ=á=NM=ãáäá~êÇá=Öá¶=ëí~åòá~íá=Ç~ää~ éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=éìÄÄäáÅ~=éÉê=ãÉíêçJ éçäáí~åÉI= ëíê~ÇÉ= ÉÇ= ~ìíçëíê~ÇÉ äçãÄ~êÇÉI= Åçë±= ëìÇÇáîáëáW= NKORP ãáäáçåá=éÉê=äÛ~êÉ~=Éëéçëáíáî~I=NKTUM ãáäáçåá=éÉê=íê~ëéçêíá=É=ÅçååÉëëáçåáI NPR=ãáäáçåá=éÉê=~äÄÉêÖÜá=É=êáÅÉííáîáJ í¶I=SM=ãáäáçåá=éÉê=ëíêìííìêÉ=íÉÅåçäçJ ÖáÅÜÉI= UVO= ãáäáçåá= éÉê= çêÖ~åáòò~J òáçåÉ= É= ÖÉëíáçåÉK= f= Ñáå~åòá~ãÉåíá ë~ê~ååç=~ëëáÅìê~íá=éÉê=áä=QSB=Ç~ääç pí~íçI= éÉê= áä= OSB= Ç~ä= `çãìåÉI

mêçîáåÅá~= É= oÉÖáçåÉI= éÉê= áä= OUB Ç~ä=ëÉííçêÉ=éêáî~íçK iÛ~êÉ~=éêÉëÅÉäí~=Çá=OOM=Éíí~êá=E^êÉ~ cáçêÉåò~I=îá~=`êáëíáå~=Çá=_ÉäÖáçáçëçF ëá=íêçî~=îáÅáå~=~ä=åìçîç=éçäç=ÑáÉêáëíáJ Åç=Çá=oÜçJmÉêçI=ÅçääçÅ~í~=~ääÛáåíÉêJ åç=Çá=ìå~=éçêòáçåÉ=Çá=íÉêêáíçêáç=~ääç ëí~íç= ~ííì~äÉ= ~ÖêáÅçäçI= ÇÉäáãáí~í~ ëì= ÇìÉ= ä~íá= Ç~ääÉ= ~ìíçëíê~ÇÉ= jáJ ä~åçJqçêáåç=É=jáä~åç=i~ÖÜáI=~ííê~J îÉêë~í~= Ç~ää~= äáåÉ~= ÑÉêêçîá~êá~ jáä~åçJqçêáåç=Eáå=Ñìíìêç=Ç~ää~=q~îFK få=èìÉëíç=ëáíç=ÅÜÉ=îÉêê¶=ÅçääÉÖ~íç ~ää~=òçå~=áå=Åìá=Öá¶=ëçêÖçåç=á=é~ÇáJ Öäáçåá=ÇÉää~=åìçî~=cáÉê~=oÜçJmÉêçI îÉêê~ååç= ÅçääçÅ~íÉ= äÉ= áåëí~ää~òáçåá ÇÉääÛbñéçK q~äÉ= äçÅ~äáòò~òáçåÉ= ëá= áåëÉêáëÅÉ= áå ìå=ÇáëÉÖåç=Çá=ëîáäìééç=éêÉçêÇáå~J íç=ÅÜÉ=áåíÉêÉëë~=åÉä=ÅçãéäÉëëç=ä~ íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ~êÉÉ= ~= åçêÇ çîÉëí=ÇÉää~=Åáíí¶W=ëì=èìÉëí~=ÇáêÉííêáJ ÅÉ=ëá=íêçî~åç=áåÑ~ííáI=é~êíÉåÇç=Ç~ä ÅÉåíêçI==äÉ=êÉ~äáòò~òáçåá=ÇÉä=mêçÖÉíJ íç= mçêí~= kìçî~= Efëçä~= d~êáÄ~äÇáI oÉéìÄÄäáÅ~=É=s~êÉëáåÉFI=`áíó=iáÑÉ=~ä mçêíÉääçI=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=pÅ~äç=c~J êáåáI= ÅçãéäÉí~ãÉåíç= ÇÉä= mçäç ëÅáÉåíáÑáÅç= ìåáîÉêëáí~êáç= _çîáë~I åìçî~=ëÉÇÉ=éÉê=_Éëí~=ÉÇ=fëíáíìíç qìãçêáK=iÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÇÉä=ÑìíìJ êç= áåëÉÇá~ãÉåíç= ëçåç= ëáåíÉíáÅ~J ãÉåíÉ= íê~ííÉÖÖá~íÉW= fä= ä~óçìí= ÇÉä j~ëíÉêéä~å= ÅçêêáëéçåÇÉ= ~ääÛÉëáJ ÖÉåò~=Çá=ÅêÉ~êÉI=~ääÛáåíÉêåç=Çá=ìåÛ~J êÉ~=äìåÖ~=ÅáêÅ~=O=âãI=ìå=äìçÖç=ìåáJ í~êáç= ÇçîÉ= ä~= ÅçãéçåÉåíÉ= é~ÉJ ë~ÖÖáëíáÅ~=Eáä=îÉêÇÉI=Öäá=~äÄÉêá=É=äÛ~ÅJ èì~F=ëá~=éêÉÇçãáå~åíÉ=êáëéÉííç=~Öäá ÉäÉãÉåíá=ÅçëíêìáíáK=i~=Ñçêã~=~ääìåJ Ö~í~= ÇÉääÛ~êÉ~= Ü~= ëìÖÖÉêáíç= ä~ åÉÅÉëëáí¶=Çá=ëíêìííìê~êÉ=áä=ëáíç=äìåÖç ìå=Öê~åÇÉ=~ëëÉ=ÅÉåíê~äÉ=Çá=~ííê~J îÉêë~ãÉåíç= Å~ê~ííÉêáòò~íç= Ç~ää~ îáÅáå~=éêÉëÉåò~=ÇÉääÛ~Åèì~=EÅ~å~äáI î~ëÅÜÉ= ç= Ñçåí~åÉFI= Ç~ää~= ëìÅÅÉëJ ëáçåÉ=ÇÉá=m~ÇÖäáçåá=íÉã~íáÅá=É=Ç~ääÉ

ëíêìííìêÉ= êÉ~äáòò~íÉ= áå= ÅçêêáëéçåJ ÇÉåò~= ÇÉá= éêáåÅáé~äá= áåÖêÉëëá= ~ääÛ~J êÉ~W=má~òò~=bñéç=É=má~òò~=fí~äá~I Efä éêçÖÉííç=ìêÄ~åáëíáÅç=Ó=a~íá=íÉÅåáÅá ÇÉä=ëáíçI=^ëëÉëëçê~íç=pîáäìééç=ÇÉä qÉêêáíçêáçI= `çãìåÉ= Çá= jáä~åçI OMMUFK fä=RMB=ÇÉääÛ~êÉ~=ë~ê¶=çÅÅìé~íç=Ç~á m~ÇáÖäáçåá= Eå~òáçå~äáI= ÅçääÉííáîáI íÉã~íáÅáFI=áä=PRB=îÉêê¶=ÇÉëíáå~íç=~ä îÉêÇÉ=Çá=éÉêíáåÉåò~=É=áä=NRB=Ç~ê¶ çêáÖáåÉ= ~Ç= ìå= é~êÅç= éÉêáãÉíê~äÉ ÅÜÉ= ÅáêÅçåÇÉê¶= íìííç= áä= ëáíçK= rå~ íçêêÉ=~äí~=OMM=ãÉíêá=Åçëíáíìáê¶=áä=Å~êJ ÇáåÉ= íê~= ä~= òçå~= ÇÉää~= åìçî~= ÑáÉê~ Öá¶= ÉëáëíÉåíÉ= É= èìÉää~= ÇÉëíáå~í~ ~ääÛbñéçI=çäíêÉ=~=ëÉÖå~ä~êÉ=Ç~=äçåJ í~åç=áä=äìçÖç=ÇÉääÛbëéçëáòáçåÉK mêçãÉëëÉ=É=Å~êíçäáåÉ=Ç~ää~=jáä~åç ÇÉä= OMNRK= péÉê~åÇç= Çá= ìë~êÉ= ä~ äçÅçãçíáî~= bñéç= éÉê= êáé~êíáêÉK= iÉ ëíáãÉ= é~êä~åç= Çá= TM= ãáä~= åìçîá éçëíá= Çá= ä~îçêç= éÉê= ÅçëíêìáêÉ= íìííç äDçÅÅçêêÉåíÉK= aá= èì~ëá= èì~ííêç ãáäá~êÇá= Çá= Éìêç= Çá= áåÇçííç= éÉê= áä ëáëíÉã~=ÉÅçåçãáÅç=äçÅ~äÉK= aá=ìåDbëéçëáòáçåÉ=ìåáîÉêë~äÉ=ÉÅçJ ëçëíÉåáÄáäÉI= ìå= ÉîÉåíç= ~= ?áãé~ííç òÉêç?I=ÇçîÉ=ëá=îá~ÖÖÉê¶=~=áÇêçÖÉåç É=ëá=éêÉåÇÉê¶=ÉåÉêÖá~=Ç~á=é~ååÉääá ëçä~êáK=j~=~êêáî~êÅá=åçå=ë~ê¶=áåÇçJ äçêÉK=`D≠=íìíí~=äD~êÉ~=ÇÉää~=cáÉê~=Çá oÜçJmÉêç= Ç~= íê~ëÑçêã~êÉ= áå= ìå Å~åíáÉêÉ= ~= ÅáÅäç= Åçåíáåìç= éÉê ~ÅÅçÖäáÉêÉ= á= îáëáí~íçêáK= b= Çá= ÅÉêíç åçå= ~áìí~= äDìãçêÉ= îÉÇÉêÉ= ÅÜÉ çÖÖáI= ~= íêÉ= ~ååá= Ç~ääD~éÉêíìê~= ÇÉä éçäç=ëçííç=ä~=sÉä~=Çá=cìâë~ëI=åçå ëá~åç=~åÅçê~=Ñáåáíá=á=ä~îçêá=éÉê=ëíê~J ÇÉ=É=ÅçääÉÖ~ãÉåíá=áåíçêåçK=fä=êáëéÉíJ íç=ÇÉá=íÉãéáI=èìÉëíç=ë~ê¶=áä=éêáãç Ä~åÅç= Çá= éêçî~= éÉê= äDçéÉê~òáçåÉJ bñéçI= EdáìëÉééáå~= má~åçI= sÉêÇÉI ãÉíê∂= É= åìçîá= èì~êíáÉêáK= i~= Åáíí¶ éêçãÉëë~= Ç~ääDbñéçI= ä~= oÉéìÄJ ÄäáÅ~ÒI=ÇÉä=NKQKMUFK aìê~åíÉ=á=ãÉëá=áå=Åìá=ëá=¶=éêÉé~ê~J

í~=ä~=Å~åÇáÇ~íìê~=Çá=jáä~åç=ÅçãÉ ëÉÇÉ= ÇÉääÛbñéçI= ëá= ëçåç= ~äíÉêå~íá ëìää~= ëí~ãé~= é~êÉêá= Ñ~îçêÉîçäá= É îçÅá=ÇáëÅçêÇá=ÅáêÅ~=äÛçééçêíìåáí¶=Çá éêçÅÉÇÉêÉ=Åçå=äÛ~ãÄáòáçë~=éêçéçJ ëí~K=läíêÉ=~Öäá=Éåíìëá~ëíá=ëçëíÉåáíçêá Çá=bñéç=jáä~åçI=îá=ëçåç=ëí~íá=ãçäíá Åáíí~Çáåá=ÅÜÉI=éêÉçÅÅìé~íá=ÇÉä=ÑçêíÉ áãé~ííç=ÅÜÉ=ìå~=ã~åáÑÉëí~òáçåÉ=Çá èìÉëíç=íáéç=éì∂=éêçîçÅ~êÉ=ëìä=íÉêJ êáíçêáçI=ëá=ëçåç=ÇáÅÜá~ê~íá=ÑçêíÉãÉåJ íÉ=Åçåíê~êá=~ääÛÉîÉåíçK=^äÅìåá=ÅçëíáJ íìáíáëá=åÉä=`çãáí~íç=Çá=éêçíÉëí~I=kç bñéçI=ÇÉåìåÅá~åç=áä=êáëÅÜáç=Çá=ìå~ ÉååÉëáã~= Åçä~í~= Çá= ÅÉãÉåíç= ëì jáä~åç= É= ÇáåíçêåáW= pá~ãç= Åçåîáåíá ÅÜÉ= äÛ~ëëÉÖå~òáçåÉ= ÇÉääÛbñéç OMNR=~=jáä~åç=ëá~=ìå=Öê~åÇÉ=éêçJ ÄäÉã~= ÅÜÉ= éçêíÉê¶= ÄÉåÉÑáÅáç= ~ éçÅÜá=Öê~åÇá=áåíÉêÉëëá=éêáî~íá=EcáÉê~ É= ÖêçëëÉ= áããçÄáäá~êá= áå= éêáãáëF= É éçÅÜá=ÄÉåÉÑáÅá=~ääÉ=éçéçä~òáçåá=EÁF nìÉëíç= éÉêÅܨ= bñéç= ÖÉåÉê~= ìå Öáêç=Çá=áåîÉëíáãÉåíá=ãáäá~êÇ~êáçI=ÅÜÉ ~ÅÅÉäÉêÉê¶=îÉÅÅÜá=É=åìçîá=éêçÖÉííáI áãã~Öáåá~ãç=Åçå=éêçÅÉÇìêÉ=ëéÉJ Åá~äáK=`çå=íìííç=èìÉääç=ÅÜÉ=ÅçãéçêJ í~W= áåíÉêîÉåíá= Çá= ëéÉÅìä~òáçåÉ= É ÅÉãÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=áãé~ííç=ÇÉî~J ëí~åíÉ=ëìääÛ~ãÄáÉåíÉ=EÁF=áä=éÉêéÉJ íì~êëá=Çá=ìå=ãçÇÉääç=ÉåÉêÖÉíáÅç=É ÇÉää~=ãçÄáäáí¶=Åçå=Åçëíá=ÉäÉî~íáëëáJ ãá=éÉê=äÛ~ãÄáÉåíÉ=É=ä~=ë~äìíÉI=äÛ~íJ í~ÅÅç=ÅçåÅêÉíç=~á=é~êÅÜá=êÉÖáçå~äáI ä~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=Çá=jáä~åç=áå=Åáíí¶ îÉíêáå~I= Ç~= ìë~êÉ= É= Åçåëìã~êÉI ã~= åçå= ~= ãáëìê~= Çá= ÅÜá= ä~= îáîÉI E`çãáí~íç=kç=bñéçI=jçÄáäáí~òáçåÉ êÉÖáçå~äÉ=ÇÉá=ãçîáãÉåíá=É=ÇÉá=íÉêêáJ íçêáJÅçåíêç=ä~=jáä~åç=ÇÉääÛbñéç=É=áä jçÇÉääç=içãÄ~êÇçI=éÉê=äÛ~äíêç=íÉêJ êáíçêáç= éçëëáÄáäÉI= oÜç= NVKQKMUI ÜííéWLLïïïKåçÉñéçKáíLFK ^ääÛáåÇçã~åá= ÇÉää~= ÇÉëáÖå~òáçåÉ ìÑÑáÅá~äÉI=åÉä=Åäáã~=Çá=ÉìÑçêá~=ÖÉåÉJ ê~äÉI=á=íçåá=áå=é~êíÉ=ëá=ëçåç=ëãçêò~J íáI= èì~ëá= íìííá= ëá= ëçåç= íêçî~íá= ÅçåJ


çéÉê~íçêá=ëÉåò~=ëÅêìéçäáW=b=áä=Åçäéç Çá=Öê~òá~=≠=Öá¶=áå=Å~åå~I=éêçåíç=éÉê ä~=ëì~=?Öáíí~í~?=Ñáå~äÉ=ëìääDbñéçI=éÉê áä=èì~äÉI=ãÉåíêÉ=Ç~=ìå~=é~êíÉ=ÖáçáJ ëÅç=éÉê=ä~=Öê~åÇÉ=Åçåèìáëí~=Ñ~íí~ Ç~ääDfí~äá~I=Ç~ääD~äíê~I=áä=ãáç=~åáãç=ëá ~ÇçãÄê~=ÑçêíÉãÉåíÉI=ë~éÉåÇç=Ç~ èì~äá= ã~åá= ëÅ~íìêáê~ååç= Öäá= ëÅÜáòJ òçÑêÉåáÅá=éêçÖÉííá=éÉê=ã~íÉêá~äáòò~J êÉ= ìåÛçéÉê~= ÅÜÉ= éçíêÉÄÄÉ= îÉê~J ãÉåíÉ=ÉëëÉêÉ=ìå=ãÉëë~ÖÖáç=éÉê=áä ãçåÇçI=ëÉ=ÑçëëÉ=Ç~íç=áå=~äíêÉ=ã~åá åçå=áåÅäáåá=~=ëéÉÅìä~òáçåá=Çá=ëí~ãJ éç= ?ëÑáÖìê~íáîç?K= mçíêÉÄÄÉ= ÉëëÉêÉ ìåç= ëÅ~ãÄáç= íê~= jáä~åç= É= áä ãçåÇçK= rå= ÉëéçëáòáçåÉ= ÇçîÉ= áä má~åÉí~=Åá=ãçëíê~=á=ëìçá=çÖÖÉííá=É åçá=Öäá=ãçëíêá~ãç=äD^êíÉ=Çá=ìå~=ÅìäJ íìê~= ãáä~åÉëÉ= ÅÜÉ= ëáãÄçäÉÖÖá= äÉ Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ= ëÉJ ÅçåÇç= äç= ëíáäÉI= åçå= ~ãÉêáÅ~åçI ÅáåÉëÉI=íÉÇÉëÅç=ç=êìëëç=ã~=èìÉäJ äç= íáéáÅç= äçãÄ~êÇç= ÇÉä= ãáääÉçííçJ ÅÉåíçK=ríçéá~\=`ÉêíçK=j~=≠=äDìåáÅ~ ~åÅçê~=Çá=ë~äîÉòò~=åÉää~=èì~äÉI=áç îçÖäáç= ÅêÉÇÉêÉI= ÅÜÉ= Ç~= èì~äÅÜÉ é~êíÉ= ÇÉä= ãçåÇçI= ëá~= å~ëÅçëíç= áä dbojb= Çá= èìÉëí~= oáîçäìòáçåÉ áãéçëëáÄáäÉK=pçäç=ä~=_biibww^=Åá éçíê¶=ë~äî~êÉI E^Çêá~åç=`ÉäÉåí~åçI `çë~= ëí~= ëìÅÅÉÇÉåÇçÁI= áåW ÜííéWLLïïïKÅÉäÉåí~åçKáíLFK mÉê= èì~åíç= êáÖì~êÇ~= äÛìêÄ~åáëíáÅ~I ÅçåëáÇÉê~åÇç= ÅÜÉ= íìíí~= ä~= Åáíí¶ ë~ê¶= Åçáåîçäí~= åÉä= êáååçî~ãÉåíçI çÅÅçêêÉ= êáÅçêÇ~êÉ= ÅÜÉ= Åá= ëçåç ~åÅçê~=ãçäíÉ=èìÉëíáçåá=áêêáëçäíÉI=ä~ ã~åÅ~åò~=Çá=ìå=éêçÖÉííç=ÖäçÄ~äÉI äÉ= êáèì~äáÑáÅ~òáçåá= ÇÉääÉ= ~êÉÉ= áåÇìJ ëíêá~äá= ÇáãÉëëÉI= Öäá= áåíÉêîÉåíá= ÅÜÉ áåíÉêÉëë~åç=Öäá=Éñ=ëÅ~äá=ÑÉêêçîá~êáI=ä~ ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=åìçîÉ=áåÑê~ëíêìííìêÉI áä= éçíÉåòá~ãÉåíç= ÇÉää~= êÉíÉ= Çá= íê~J ëéçêíç= éìÄÄäáÅ~I= äÉ= ãáëìêÉ= éÉê êáÇìêêÉ=äÛáåèìáå~ãÉåíçK=rå~=ëíê~çêJ Çáå~êá~=çééçêíìåáí¶=éÉêÅܨ=èìÉëí~ Åáíí¶= ëçååÉÅÅÜá~= Ç~= èìáåÇáÅá= ~ååá åÉä= ÇçéçJq~åÖÉåíçéçäáI= ëÉåò~= ìå éá~åç=Çá=ëîáäìééçI=ëÉåò~=ìå~=êÉÖá~I ëÅçé~åÇç= ëçííç= áä= í~ééÉíç= ÇÉä äìçÖç=ÅçãìåÉ=Ó=ä…çéÉêçëáí¶=É=ä…ÉÑÑáJ ÅáÉåò~= ãáä~åÉëÉ= Ó= á= éêçÄäÉãá ~ãÄáÉåí~äáI= ëçÅá~äá= ÉÇ= ÉÅçåçãáÅá ÅÜÉ= áå= èìÉëíá= ~ååá= Çá= îÉêíáÅáëíáÅ~ ã~ä~ÖÉëíáçåÉ=ëá=î~ååç=éÉêáÅçäçë~J ãÉåíÉ= ~ÅÅìãìä~åÇçK= rå= Öê~åÇÉ ÉîÉåíç= åÉÅÉëëáí~= Çá= ìå= Öê~åÇÉ éêçÖÉííçI=ÇÉää~=Å~é~Åáí¶=Çá=ÅçåÇáîáJ ÇÉêäç=Åçå=íìííá=á=éçêí~íçêá=Çá=áåíÉêÉëJ ëáI=Çá=ìå=êÉÖáëí~=Eç=ãÉÖäáçI=Çá=ìå~ Å~Äáå~= Çá= êÉÖá~FI= Çá= áåîÉëíáãÉåíá= É Åçãéçêí~I=ëÉ=ÄÉå=ÖÉëíáíçI=ÄÉåÉÑáÅá éÉê=íìííáK=rå~=ëíê~çêÇáå~êá~=çééçêJ íìåáí¶=ã~I=éÉê=äÉ=ëíÉëëÉ=ê~ÖáçåáI=ìå Öê~åÇÉ= êáëÅÜáçK= mÉêÅܨI= Ñáåç= ~Ç çÖÖáI=jáä~åç=åçå=Ü~=ìå=éêçÖÉííçK iç= ëîáäìééç= ÇÉää~= Åáíí¶= Ç~= ~ååá= ≠ ÇÉÅáëç= É= ÅìÅáå~íç= åÉääÉ= ëÉÖêÉíÉ

ëí~åòÉ= ÇÉá= ëáåÇ~ÅáJáãéêÉåÇáíçêá= É ëçéê~ííìííç= áå= èìÉääÉ= ÇÉá= Öê~åÇá Åçëíêìííçêá=ÅÜÉ=ëá=ëçåç=ëé~êíáíáI=ìåç ëéáÅÅÜáç=~=íÉëí~I=á=Öê~åÇá=Å~åíáÉêá=É ÅÜÉ=äìÅê~åç=ÅÉåíáå~á~=Çá=ãáäáçåá=Çá Éìêç=~ééäáÅ~åÇç=ìå~=êÉÖçä~=ëÉãJ éäáÅÉ=ëÉãéäáÅÉW=ÅçëíêìáêÉ=áä=åìãÉêç ã~ëëáãç=Çá=ãÉíêá=ÅìÄá=~Äáí~Äáäá=åÉä ãáåáãç= ëé~òáç= ~ä= ëìçäçI= áåÅìê~åíá Çá=ÅçåÅÉííá=íê~ëÅìê~Äáäá=ÅçãÉ=îáîáÄáJ äáí¶= É= Åçãé~íáÄáäáí¶= ~ãÄáÉåí~äÉI EoçÄÉêíç= oÜçI= = iDçééçêíìåáí¶= É= áä êáëÅÜáçI= ä~= oÉéìÄÄäáÅ~Ò= ÇÉä PNKPKMUFK mêÉîÉÇáÄáäãÉåíÉ= Öäá= áåíÉêîÉåíá= éÉê êÉåÇÉêÉ=~ÅÅçÖäáÉåíÉ=ÉÇ=çëéáí~äÉ=ä~ Åáíí¶=åçå=ëá=äáãáíÉê~ååç=~ää~=òçå~=Çá êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉä=åçêÇJçîÉëí=ã~ áåîÉëíáê~ååç=íìííç=áä=ÅçåíÉëíç=áåëÉJ Çá~íáîç=ãáä~åÉëÉ=ÉÇ=~êÉÉ=äáãáíêçÑÉI Åçå= ìå= áåÇçííç= éçíÉåòá~äÉ= Çá= ëîáJ äìééç=Çá=~ííáîáí¶=ÅçããÉêÅá~äáI=ÉÇáäáJ òáÉ=É=Åìäíìê~äá=~ää~êÖ~íç=~=íìííç=áä=íÉêJ êáíçêáç= êÉÖáçå~äÉK= pÉÅçåÇç= ìå~ êáÅÉêÅ~=ÉÑÑÉííì~í~=Ç~ää~=`~ãÉê~=Çá ÅçããÉêÅáç= ÇÉää~= Åáíí¶I= ÅçåÇçíí~ ëì=ìå=Å~ãéáçåÉ=Çá=NKNTU=áãéêÉëÉ EÁF= ëá=éêÉîÉÇÉ=ìå=áåÅêÉãÉåíç=ÇÉä Ñ~ííìê~íç= áåíçêåç= ~á= QQ= ãáäá~êÇá= Çá ÉìêçI= Åáç≠= ìå= áåÅêÉãÉåíç= ãÉÇáç ÇÉä= Öáêç= ÇD~ÑÑ~êá= Çá= ÅáêÅ~= áä= NM= éÉê ÅÉåíçI EpíÉÑ~åç= _áçäÅÜáåáI= jáä~åç ëá=~ÖÖáìÇáÅ~=äDbñéç=OMNRW=k~éçJ äáí~åçW=êáÅçåçëÅáìí~=äDÉÅÅÉääÉåò~=áí~J äá~å~I= fä= pçäÉ= OQ= lêÉÒ= ÇÉä PNKMPKMUFK iÛ~ëëÉåò~=Çá=ìå~=êÉÖá~=≠=~ä=ÅÉåíêç ÇÉääÉ= ÅêáíáÅÜÉW= íìííá= Öäá= áåíÉêîÉåíá ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=éÉåë~íá=åÉä=èì~Çêç Çá= ìå= êá~ëëÉííç= ÅçãéäÉëëáîç= ÅÜÉ åçå= áéçíÉÅÜá= ä~= Ñçêã~= ÇÉää~= Åáíí¶ Åçëíêìáí~=ã~=ÅÜÉ=ë~ééá~=~êãçåáòJ ò~êÉ= äÉ= íê~ëÑçêã~òáçåá= ìêÄ~åÉI ëçéê~ííìííç= ÇÉääÉ= éÉêáÑÉêáÉI= Åçå= ä~ ÅêÉ~òáçåÉ= Çá= åìçîÉ= áåÑê~ëíêìííìêÉK pá= ~ìëéáÅ~= ÅÜÉ= Ñáå~äãÉåíÉ= ëá= Çá~ äÛ~îîáç= ~= éêçÖÉííá= î~åí~íá= ã~= ã~á ãÉëëá= áå= Å~åíáÉêÉI= ~Ç= ÉëÉãéáç èìÉääç=ÇÉää~=_áÄäáçíÉÅ~=bìêçéÉ~=Çá fåÑçêã~òáçåÉ= É= `ìäíìê~= E_bf`F= ~ mçêí~=sáííçêá~K Ð=éêÉîáëíç=åÉä=mêçÖÉííç=bñéç=ÅÜÉ îÉåÖ~åç=Ä~åÇáíá=ìå~=ëÉêáÉ=Çá=ÅçåJ Åçêëá=Çá=éêçÖÉíí~òáçåÉ=éÉê=ä~=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ëíêìííìêÉ= éáª= ëáÖåáÑáJ Å~íáîÉ=ÅÜá~ã~åÇç=Öê~åÇá=~êÅÜáíÉíJ íá=Çá=Ñ~ã~=áåíÉêå~òáçå~äÉ=ã~=~åÅÜÉ ÇÉääÉ=åìçîÉ=ÖÉåÉê~òáçåáÒK=pì=èìÉJ ëíç=éìåíç=ëá=ÉëéêáãÉ=d~É=^ìäÉåíá áåíÉêîáëí~í~= Ç~= `~êäç= _ê~ãÄáää~W= fä ÇáëÉÖåç>= fä= ÇáëÉÖåç>= `Éêíç= ëá~ãç íìííá=ÑÉäáÅá=ÅÜÉ=jáä~åç=~ÄÄá~=îáåíçKKK ^ÇÉëëç= éÉê∂= ÅçÖäá~ãç= èìÉëí~ Öê~åÇÉ=çÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=êáÇáëÉÖå~êÉ ä~= Åáíí¶K= kçå= éÉåëá~ãç= ëçäç= ~ áããÉåëÉ=íçêêáI=~=åìçîÉ=qçìê=báÑÑÉäI ç=~=ëíê~åá=ÉÇáÑáÅá=ëáãÄçäçK aáëÉÖåá~ãç=äÉ=ëíê~ÇÉI=á=èì~êíáÉêáI=áä

33

íÉëëìíç= îáîç= ÇÉää~= ãÉíêçéçäáK c~ÅÅá~ãç=íçêå~êÉ=jáä~åç=Å~éáí~äÉ ãçê~äÉ=Çá=èìÉëíç=m~ÉëÉK=b=Ñ~ÅÅá~J ãçäç=ÅÜá~ã~åÇç=~ä=ä~îçêç=á=Öáçî~J åá=~êÅÜáíÉííáK=^=jáä~åç=ÅÉ=åÉ=ëçåç=Çá ëíê~çêÇáå~êáK= kçå= é~êäç= ÅÉêíç= éÉê ãÉK= eç= çíí~åíD~ååá= É= åçå= ÅêÉÇç éêçéêáç= éçíê∂= ÅçåíêáÄìáêÉI= E`~êäç _ê~ãÄáää~I= oáÇáëÉÖåá~ãç= ä~= Åáíí¶ ~ÑÑáÇ~åÇçä~= ~á= Öáçî~åáI= ä~ oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉä=NKQKMUFK fä= ëÉÅçåÇç= Ñ~ííçêÉ= Çá= éêÉçÅÅìé~J òáçåá=êáÖì~êÇ~=äÉ=ãçÇ~äáí¶=Åçå=Åìá äÛáåÖÉåíÉ= çéÉê~òáçåÉ= Ñáå~åòá~êá~ ÅÜÉ= áåíÉêÉëëÉê¶= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉääÛbñéç= É= ÇÉääÉ= áåÑê~ëíêìííìêÉ îÉêê¶=ÅçåÇçíí~W=mÉêÅܨ=íê~Çáòáçå~äJ ãÉåíÉI=èì~åÇç=~=jáä~åç=éáçîçåç ãáäá~êÇá=EÑçêëÉ=èì~äÅìåç=êáÅçêÇÉê¶=áä éêÉÅÉÇÉåíÉ=Çá=fí~äá~=VMFI=á=ÄÉåÉÑáÅá ÑáåáëÅçåç= áåî~êá~ÄáäãÉåíÉ= åÉääÉ í~ëÅÜÉ=Çá=éçÅÜá=É=ëçäáíá=åçíá=É=á=éêçJ ÄäÉãá= ëá= ëÅ~êáÅ~åç= ëìää~= Åáíí¶K= b åÉëëìåçI=Ñáå=èìáI=Ü~=ëéáÉÖ~íç=èì~äá ë~ê~ååç=á=ÅêáíÉêá=Åçå=Åìá=ë~ê¶=ÖÉëíáJ í~=ä…ÉåçêãÉ=ãçäÉ=Çá=ÇÉå~êç=áå=~êêáJ îçI EoçÄÉêíç=oÜçI iDçééçêíìåáí¶=É áä= êáëÅÜáçI ä~= oÉéìÄÄäáÅ~Ò= ÇÉä PNKPKMUFK ^ãçêÉ= É= áåíÉêÉëëÉ= éÉê= íìííÉ= äÉ ÑçêãÉ=~êíáëíáÅÜÉ=É=äÉ=ã~åáÑÉëí~òáçåá Åìäíìê~äá= áå= Öê~Çç= Çá= î~äçêáòò~êÉ äÛìçãç=É=ä~=ëì~=ÉëéÉêáÉåò~=Ñìêçåç ~ää~=Ä~ëÉ=ÇÉä=oáå~ëÅáãÉåíç=ÑáçêÉåJ íáåçI= jáä~åç= ë~ééá~= íê~êêÉ= Ç~ää~ ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉä=é~ëë~íç=çÖåá=ìíáäÉ áåëÉÖå~ãÉåíç= éÉê= ä~= ÅçëíêìòáçåÉ ÇÉä=ëìç=ÑìíìêçK

lppbos^qlofl=RILETTURE

ÅçêÇá= åÉä= ÅçåëáÇÉê~êÉ= èìÉëí~= ìå~ áãéçêí~åíÉ=çÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=ä~=Åáíí¶I ìå= ÑÉåçãÉåç= ÅÜÉ= éì∂= ÖÉåÉê~êÉ êáéêÉë~=ÉÅçåçãáÅ~=É=ÑáÇìÅá~=~=íìííá á=äáîÉääáI=ã~=ëá=é~äÉë~åç=~åÅçê~=ãçäíá ÇìÄÄá=É=íáãçêáW=pÉííÉ=~ååá=ëçåç=ìå íÉãéç= ê~ÖÖì~êÇÉîçäÉI= ëá~= ÅÜÉ îÉåÖ~åç= ìíáäáòò~íá= éÉê= áä= ?íìêå~J êçìåÇ?= ~ìëéáÅ~íç= Ç~ää~= Åçåèìáëí~ ÇÉää…bñéçI=ëá~=åÉä=ã~ä~ìÖìê~íç=Eã~ åçå= áãéêçÄ~ÄáäÉF= Å~ëç= ÑáåáëÅ~åç ëéêÉÅ~íá=ÅçãÉ=çÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=îçäJ í~êÉ=é~Öáå~=åÉä=ê~ééçêíç=Ñê~=áëíáíìJ òáçåáI= Åáíí¶= É= Åáíí~ÇáåáK= i~= ëÅçãJ ãÉëë~=ÇÉää…bñéç=≠=ä…ìëç=ÅÜÉ=ëá=Ñ~ê¶ ÇÉä=íÉãéç=Ç~=èìá=~ä=OMNRK=fä=éìåíç åçå= ≠= í~åíç= èì~åíç= ÄìëáåÉëëI èì~åíá= îáëáí~íçêáI= èì~åíá= ëçäÇáK= fä éìåíç=≠=ÅçãÉ=íê~ëÑçêã~êÉ=èìÉëí~ çééçêíìåáí¶= åÉää~= éçëëáÄáäáí¶= ÅÜÉ jáä~åç= É= áä= ëìç= Ñìíìêç= íçêåáåç= ~Ç ÉëëÉêÉ=ìå=~ÑÑ~êÉ=ÅÜÉ=~éé~ëëáçå~=É ÅçáåîçäÖÉ= á= ãáä~åÉëáI= Efî~å= _ÉêåáI iÛ~å~äáëáW=á=ãáä~åÉëá=É=äÛbñéç=OMNRI ìå=éêçÖÉííç=Ç~=ÅçëíêìáêÉ=áåëáÉãÉI ä~=oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉä=NKQKMUFK açéç= ä~= Öáçá~= éÉê= ä~= îáííçêá~= ÅÛ≠ ~ééêÉåëáçåÉ= éÉê= áä= ÇÉëíáåç= Çá= ìå~ Åáíí¶=ÅÜÉ=ëÉãÄê~=~îÉêÉ=ÇáãÉåíáÅ~J íç=ëÉ=ëíÉëë~I=ÅçãéäáÅá=Öäá=çéÉê~íçêá É=äÉ=áëíáíìòáçåá=ÅÜÉ=ëá=ÇáëáåíÉêÉëë~åç ÇÉÖäá=çÄáÉííáîá=ÇáîÉêëá=Ç~=èìÉääá=ÇÉäJ äÛìíáäÉ=áããÉÇá~íçW= kçå=Åá=ëçåç=é᪠ê~ééçêíá=Åçå=ä~=Åáíí¶I=åçå=ÅD≠=ëíçêá~ ã~=ëçäç=Ñáå~åò~W=ä~=Åáíí¶I=ä~=Åáîáí~ëI äDìêÄë ÅçãÉ= éá~òò~= Ñáå~åòá~êá~K nìÉëí~= ìå~= ÇÉääÉ= ê~ÖáçåáI= åçå= ä~ ëçä~I=ÇÉää~=Åêáëá=Çá=jáä~åçK=lÖÖá=Öäá çéÉê~íçêá=áããçÄáäá~êá=ëçåç=éêáã~=Çá íìííç=Åáíí~Çáåá=ÇÉä=îáää~ÖÖáç=ÖäçÄ~äÉI=áä îáää~ÖÖáçI= ëÉåò~= é~ëë~íç= É= ëÉåò~ îçÖäá~=Çá=ëíçêá~=Ñìíìê~I=ÇÉääÉ=?éÉêÑçêJ ã~åÅÉë?=É=ÇÉÖäá=?áåÇáÅá?I=ÇÉä=êÉÇÇáJ íç= ~ííÉëçK= `Üá= êÉëí~= ~Ç= ~ã~êÉ= ä~ Åáíí¶\=f=Åáíí~ÇáåáI=èìÉääá=ÅÜÉ=ä~=îáîçJ åçI= ÅÜÉ= åÉ= Ü~ååç= ãÉãçêá~I= ÅÜÉ Öì~êÇ~åç=éêÉçÅÅìé~íá=~ä=ëìç=ÑìíìJ êçI= EiìÅ~= _Éäíê~ãá= d~Ççä~I= kçå îçÖäá~ãç=ìå=~ëë~äíç=~Öäá=~éé~äíáK=Ð ìåDçÅÅ~ëáçåÉ= éÉê= ä~= êáëÅçëë~I= ä~ oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉä=NKQKMUFK iÉ=éÉêéäÉëëáí¶=ëçåç=Çá=ÇìÉ=íáéáI=Ç~ ìå~= é~êíÉ= êáÖì~êÇ~åç= ä~= èì~äáí¶ ÇÉääÉ= íê~ëÑçêã~òáçåá= ìêÄ~åÉ= ÅÜÉ ìå~=ëáãáäÉ=ÉëéÉêáÉåò~=≠=áå=Öê~Çç=Çá áååÉëÅ~êÉI= Ç~ääÛ~äíê~= Åá= ëçåç ~ééêÉåëáçåá=éÉê=ÅçãÉ=îÉêê¶=ÖÉëíáJ í~= äÛáããÉåë~= ëçãã~= Çá= ÇÉå~êç ÇÉÖäá= áåîÉëíáãÉåíá= ÅÜÉ= éáçîÉê~ååç ëìää~=Åáíí¶K iìÅá=É=çãÄêÉ=ÉãÉêÖçåç=åÉä=ÅçãJ ãÉåíç=Çá=ìå=~êíáëí~=ãáä~åÉëÉ=ëÉãJ éêÉ= ãçäíç= ~ííÉåíç= ~ääÉ= ëçêíá= ÇÉää~ ëì~=Åáíí¶W=`ÉäÉåí~åç=îìçäÉ=ãÉííÉêJ Åá=éçÉíáÅ~ãÉåíÉ=áå=Öì~êÇá~=Åçåíêç á=éÉêáÅçäá=Çá=ìå~=ÖÉåÉê~äÉ=éÉêÇáí~=Çá ÄÉääÉòò~Ò= ÇÉääç= ëé~òáç= ìêÄ~åç ÖÉåÉê~í~= Ç~= éçëëáÄáäá= ëÅÉäíÉ= Çá


~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~

34

Soluzione viabilistica e ridefinizione di una piazza a Cremella (Lecco) ~Öçëíç=OMMS=Ó=ÑÉÄÄê~áç=OMMT nìÉëíç=ÅçåÅçêëç=Çá=áÇÉÉ=êáÖì~êJ Ç~î~=ä~=ëçäìòáçåÉ=îá~ÄáäáëíáÅ~=Çá=ìå íê~ííç=ëíê~Ç~äÉ=É=ä~=êáÇÉÑáåáòáçåÉ=Çá ìå~= éá~òò~= ~Çá~ÅÉåíÉI= áå `êÉãÉää~=éÉê=éÉêãÉííÉêÉ=Çá=êáëçäJ îÉêÉ= áä= éêçÄäÉã~= ÇÉääÛ~ííê~îÉêë~J ãÉåíçI= åÉä= ÅÉåíêç= ÇÉääÛ~Äáí~íçI ÇÉää~= ëKéK= åK= QU= Eîá~= `~Ççêå~FI ÅÜÉ= ÅçääÉÖ~= `êÉãÉää~= ~á= Åçãìåá äáãáíêçÑá= Çá= _~êò~å∂= É= `~ëë~Öç _êá~åò~K bëë~= ê~ééêÉëÉåí~= ìå= éÉêÅçêëç ~äíÉêå~íáîç=~Ç=~êã~íìêÉ=áåÑê~ëíêìíJ íìê~äáI= ã~= ëéÉëëç= áåí~ë~íÉ= Ç~ä íê~ÑÑáÅçI= áå= Öê~å= é~êíÉ= Åçëíáíìáíç Ç~=~ìíçãÉòòá=éÉë~åíáK iÛ~êÉ~=ëá=ÇáëíáåÖìÉ=éÉê=áä=Å~ê~ííÉêÉ éêçÇìííáîç=~êíáÖá~å~äÉI=áå=éçëáòáçJ åÉ= èì~ëá= Ä~êáÅÉåíêáÅ~= êáëéÉííç= ~ éçäá=~ííê~ííáîá=èì~äá=iÉÅÅçI=`çãç=É _ÉêÖ~ãçK= pìä=íçí~äÉ=ÇÉääç=ëîáäìééç=ÇÉää~=îá~ EÅáêÅ~= ìå= ÅÜáäçãÉíêçF= ìå~= é~êíÉI èìÉää~=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉä=ÅÉåíêç=ÇÉä é~ÉëÉI=Çá=äìåÖÜÉòò~=Çá=ÅáêÅ~=OMM ãÉíêáI= ëÅçêêÉ= áå= ìå~= îÉê~= É= éêçJ éêá~= íêáåÅÉ~I= äÉ= Åìá= é~êÉíá= ëçåç

ÅçëíáíìáíÉI=ëìä=ä~íç=ÇÉëíêçI=Ç~ä=Ñ~ÄJ ÄêáÅ~íç= Çá= ìå~= îáää~= ëíçêáÅ~= EÅçå ~ääÛáåíÉêåç= ìåç= ëéäÉåÇáÇç= é~êÅçF ÉI= ëìä= ä~íç= ëáåáëíêçI= Ç~= ìå= ~äíç ãìêç=~=ëçëíÉÖåç=Çá=ìå=íÉêê~éáÉJ åçI= éá~åíìã~íç= Åçå= åìãÉêçëÉ ÉëëÉåòÉ= ~êÄçêÉÉ= ÉÇ= ~êÄìëíáîÉ ~äÅìåÉ= Çá= åçíÉîçäÉ= éêÉÖáç= É ÇáãÉåëáçåáK== q~äá=ÉäÉãÉåíá=Eä~=îáää~I=ä~=`ÜáÉë~I=äÉ ÉãÉêÖÉåòÉ=å~íìê~äáI=ìå=Å~ê~ííÉêáJ ëíáÅç=éçåíáÅÉääç=áå=ëíêìííìê~=ãÉí~äJ äáÅ~= ÅÜÉ= ~ííê~îÉêë~= ä~= ëÉÇÉ= ëíê~J Ç~äÉF=êÉåÇçåç=áä=ëáíç=Çá=é~êíáÅçä~êÉ áåíÉêÉëëÉK== bê~åç= Ç~= ëîáäìéé~êÉ= èì~äá= íÉãá ÇÉä= ÅçåÅçêëçW= ä~= îá~Äáäáí¶I= äÛ~êÉ~ ~åíáëí~åíÉ=ä~=ëÉÇÉ=ãìåáÅáé~äÉK= bê~åç=êáÅÜáÉëíÉ=O=í~îçäÉ=áå=Ñçêã~J íç=^MK=qêÉ=á=éêÉãá=Çá=Éìêç=RKMMMI OKMMMI=NKMMMK i~= Öáìêá~= Éê~= Åçãéçëí~= Ç~ cÉêêìÅÅáç= c~î~êçåI= éêÉëáÇÉåíÉI Åçå= j~ëëáãáäá~åç= s~äëÉÅÅÜáI dÉêçä~ãç= cÉêê~êáçI= rãÄÉêíç `çÖäá~íáI= båêáÅç= jçäíÉåáI= `~êäç mêçëÉêéáçK

Nø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Roberto Spreafico (Biassono) mÉê= îá~= `~Ççêå~= ëá= éêÉîÉÇÉ= ä~ ëáëíÉã~òáçåÉ=ÇÉä=îá~äÉ=~äÄÉê~íçI ä~= é~îáãÉåí~òáçåÉ= áå= éáÉíê~= É äÛáåëÉêáãÉåíç=Çá=ìå~=éáëí~=ÅáÅäçJ éÉÇçå~äÉK fä= ëçííçé~ëë~ÖÖáç= ëÉÖìáê¶= ìå éÉêÅçêëç=Åçãé~íáÄáäÉ=Åçä=Öá~êÇáJ åç=ëíçêáÅç=ëçéê~ëí~åíÉK= p~ê¶=Åçëíáíìáíç=Ç~=íêÉ=íê~ííá=êÉííáJ äáåÉáI=~=îçäí~=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=êáÄ~ëJ ë~í~I= áåíÉêêçííá= Ç~= ÇìÉ= Öê~åÇá ëé~òá=ÅáêÅçä~êáI=~=ÅçéÉêíìê~=áåÅäáJ å~í~I= ÅçêêáëéçåÇÉåíá= ~= éçòòá ÇÛ~êá~= É= äìÅÉ= áå= Öê~Çç= Çá= ~ÅÅçJ ÖäáÉêÉ=ìå=~äÄÉêç=ÇÛ~äíç=Ñìëíç=Åá~J ëÅìåçK= mÉê= ã~åíÉåÉêåÉ= éìäáíá= á= ÄçêÇá

ë~ê~ååç= êÉ~äáòò~íá= ÇÉá= Å~å~äá ÇÛ~Åèì~=ä~íÉê~äáK= iìåÖç= äÉ= é~êÉíá= ë~ê¶= ~ääÉëíáí~ ìå~= ê~ëëÉÖå~= ÇÛáãã~Öáåá= ëíçêáJ ÅÜÉI=ãçåí~íÉ=ëì=é~ååÉääá=êÉíêçáäJ äìãáå~íá=ÇÛ~ÅÅá~áç=çëëáÇ~íçK rå= é~êÅÜÉÖÖáç= áåíÉêê~íç= ë~ê¶ éçëíç=ëçííç=ä~=éá~òò~K pìää~= éá~òò~= Ççå= pK= `çäçãÄçI ëÉé~ê~í~= Ç~ä= ãìåáÅáéáç= Ç~= íêÉ Ñáä~êá=Çá=ÅáéêÉëëçI=ìå=ÖÉííç=ÇD~ÅJ èì~= ÉîáÇÉåòáÉê¶= áä= ÑìäÅêç= ÇáëíêáJ Äìíáîç=éçëíç=~á=éáÉÇá=ÇÉää~=ëÅ~äáJ å~í~=ÅÜÉ=éçêí~=~ää~=ÅÜáÉë~K= i~= ëíê~Ç~= ÅÜÉ= ëá= ÇáêáÖÉ= îÉêëç= áä ãìåáÅáéáç= ë~ê¶= é~îáãÉåí~í~= áå éáÉíê~K= iÛ~ÅÅÉëëç= ~ä= ë~Öê~íç= ~îîÉêê¶I çäíêÉ=ÅÜÉ=Ç~ää~=ëÅ~äáå~í~=ÉëáëíÉåJ íÉI=~åÅÜÉ=Ç~ä=åìçîç=~ëÅÉåëçêÉ é~åçê~ãáÅçK=


Ð= ëí~íç= ÉëÅäìëç= ~ääÛìíÉåò~ éÉÇçå~äÉ= áä= é~ëë~ÖÖáç= Ç~ää~ ëíê~Ç~I=ëíìÇá~åÇç=ìå=Å~ããáå~J ãÉåíç= áå= èìçí~= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉä é~êÅçI= ~ÇÉÖì~í~ãÉåíÉ= é~îáJ ãÉåí~íç= ÉÇ= áääìãáå~íçI= Å~ê~ííÉJ êáòò~íç=Ç~=ìå~=éÉåÇÉåò~=ÇçäÅÉK m~ê~ääÉäç= ~ää~= ëíê~Ç~= Åçãìå~äÉI Éëëç= îÉêê¶= áåíÉêëÉÅ~íç= ÅÉåíê~äJ ãÉåíÉ= Ç~= ìå= ÅçääÉÖ~ãÉåíç çêíçÖçå~äÉ= ÅÜÉ= ÅçääÉÖÜÉê¶= ä~ é~êíÉ= kçêÇ= ÇÉä= é~êÅçI= ~ä= éçåíáJ ÅÉääç=ãÉí~ääáÅç=É=èìáåÇá=~ää~=îáää~K iÛ~ÅÅÉëëç=~ä=éÉêÅçêëç=åÉä=é~êÅç

~îîÉêê¶=áå=íêáåÅÉ~I=íê~ãáíÉ=ä~=ÑçêJ ã~òáçåÉ=Çá=ìå~=éçêí~ÒI=~ääÛáåíÉêJ åç=ÇÉä=ãìêç=~=êáÇçëëç=ÇÉä=íÉêê~J éáÉåç=ëì=Åìá=áåëáëíÉ=ä~=ÅÜáÉë~K= pá= ≠= ÇÉÅáëç= Çá= êÉÅìéÉê~êÉ= ä~ éá~òòÉíí~I= ~ä= ÑáåÉ= Çá= êÉåÇÉêä~ ëÉÇÉ= Çá= ãÉêÅ~íçI= ç= äìçÖç= Çá áåÅçåíêçI= Å~ê~ííÉêáòò~åÇçä~= ãÉJ Çá~åíÉ= ìå~= é~îáãÉåí~òáçåÉ= áå éáÉíê~= É= ä~= ãÉëë~= áå= çéÉê~= Çá ìå~=ëíêìííìê~=ãÉí~ääáÅ~I=áå=ã~íÉJ êá~äá= íê~ëé~êÉåíáI= áå= Öê~Çç= Çá ~ÅÅçÖäáÉêÉ=ìå=Ä~êI=ìåÛÉÇáÅçä~=ÉÇ ÉîÉåíì~äá=Ä~åÅ~êÉääÉK pá=áåíÉåÇÉ=êÉÅìéÉê~êÉ=áä=ãìêç=áå éáÉíê~= ÇÉä= é~êÅç= É= áä= éçåíáÅÉääç ãÉí~ääáÅçK= iÛáåíÉêîÉåíç= ≠= Åçëíáíìáíç= éçá= Ç~ ìå=~ëÅÉåëçêÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=êáäÉJ î~íç=ëì=Åìá=≠=éçëíç=áä=ë~Öê~íçK

Pø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Bruno Cesana (Lecco), Mattia Colombo, Barbara Dell'Oro collaboratrice: Martina Vigano kÉää~=òçå~=éáª=éêçëëáã~=~ää~=Ñê~òáçJ åÉ=fëçä~=ëá=êÉ~äáòò~=ìå~=åìçî~=ÅçêJ ëá~= ëíê~Ç~äÉI= Åçå= äÛ~êêÉíê~ãÉåíçI åÉä= íê~ííç= ÅÉåíê~äÉI= ÇÉä= ãìêç= Çá ÅçåíÉåáãÉåíç= ÇÉääÛ~ãéáç= é~êÅç EÇ~= êÉ~äáòò~êÉ= Åçå= ìå= ÅÉãÉåíç ~êêáÅÅÜáíç=Çá=ÄáçëëáÇç=Çá=íáí~åáçFK Ð= Åçë±= éçëëáÄáäÉ= êáÅ~äáÄê~êÉ= ä~= Å~êJ êÉÖÖá~í~= ëíê~Ç~äÉI= ÇáëéçåÉåÇç= áå ä~íç=ÇÉëíêç=ìå=éÉêÅçêëç=éÉÇçå~äÉK= ^ä=ÑáåÉ=Çá=êáÇìêêÉ=äÛáåèìáå~ãÉåíçI=ëá éêçéçåÉ= Çá= ìíáäáòò~êÉ= ìå= ~ëÑ~äíç ã~åÖá~ëãçÖÒI= íê~íí~íç= Åçå= ìå~

îÉêåáÅÉ=ÑçíçÅ~í~äáíáÅ~K pá=éêÉîÉÇÉ=ä~=ÅçãéäÉí~=éÉÇçå~äáòJ ò~òáçåÉ= ÇÉää~= éá~òò~= Ççå= pK `çäçãÄçK sáÉåÉ=êáÅìÅáíç=äç=ëé~òáç=éáª=éêçëëáJ ãç=~ä=ãìåáÅáéáç=Åçå=áä=éáÉÇÉ=ÇÉää~ ëÅ~äáå~í~= ÅÜÉ= éçêí~= ~ä= ë~Öê~íç= É ~ää~=ÅÜáÉë~I=~ëëÉ=éêáåÅáé~äÉ=ÇÉääÛáåJ íÉêîÉåíçK=däá=~ãéá=Öê~ÇçåáI=áå=é~êíÉ ä~ëíêáÅ~íá=É=áå=é~êíÉ=~=îÉêÇÉ=éá~åíìJ ã~íçI= êáíã~åç= äç= ëé~äíç= äìåÖç= ä~ éêçîáåÅá~äÉI= ÇÉäáãáí~åç= áä= åìçîç é~êÅÜÉÖÖáç= É= êÉÖÖçåçÒ= äÛçêáÉåí~J ãÉåíç=ÇÉää~=åìçî~=éÉêÖçä~K= rå=~ëÅÉåëçêÉ=éÉêãÉííÉ=Çá=~ÄÄ~íJ íÉêÉ= áä= ÇáëäáîÉääç= íê~= ä~= èìçí~= ÇÉää~ éá~òò~=É=áä=ë~Öê~íçI=é~îáãÉåí~íç=áå ä~ëíêÉ=êáèì~Çê~íÉ=É=~=ÅìÄÉííáI=ÇÉää~ éáÉíê~=Çá=má~åÉääçK=

35 lppbos^qlofl=CONCORSI

Oø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Francesca Cavalotto (Firenze) Alessandro Alletto, Caterina Ciampi, Luca Masula


36

Spazi da destinare ad uffici comunali a Malnate (Varese) ÑÉÄÄê~áç=Ó=ã~ÖÖáç=OMMT fä= ÅçåÅçêëç= ÇDáÇÉÉ= Éê~= Ä~åÇáíç Ç~ä=`çãìåÉ=Çá=j~äå~íÉ=éÉê=ÇÉÑáJ åáêÉ= Çá= ã~ëëáã~= Öäá= ëé~òá= Ç~ ÇÉëíáå~êÉ= ~Ç= ìÑÑáÅá= Åçãìå~äáI åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉä= má~åç= m~êíáÅçJ ä~êÉÖÖá~íç=wçå~=`ÉåíêçÒK _áëçÖå~î~=áåÇáÅ~êÉ=äÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá ~ííì~òáçåÉ= ÇÉä= Åçãé~êíçI= áå ÅççêÇáå~ãÉåíç=Åçå=á=äçííá=Öá¶=ÉëÉJ ÖìáíáX= ÇÉÑáåáêÉ= Åçå= ëìÑÑáÅáÉåíÉ ~ííÉåÇáÄáäáí¶= áä= Ñ~ÄÄêáÅ~íç= ç= äÛÉäÉJ ãÉåíç=Çá=ÅÜáìëìê~=Çá=ìå~=Öê~åÇÉ éá~òò~= ÅÉåíê~äÉX= ÇÉÑáåáêÉ= ~á= î~êá éá~åá=äÉ=ëìéÉêÑáÅá=ìíáäá=Ç~=ÇÉëíáå~êÉ ~= åìçîá= ìÑÑáÅá= Åçãìå~äáI= ~êÅÜáîá= É é~êÅÜÉÖÖáX=ÇÉÑáåáêÉ=äÛ~ëëÉííç=ÇÉÖäá ëé~òá=éìÄÄäáÅá=~=ìÑÑáÅá=É=ëÉêîáòáI=áå íìííç= äÛ~ãÄáíç= Çá= ëíìÇáçX= ÑçêåáêÉ áåÇáÅ~òáçåá= éÉê= åìçîÉ= åçêãÉ= Çá ~ííì~òáçåÉ= ÇÉä= Åçãé~êíçI= ÉîÉåJ íì~äãÉåíÉ= ~åÅÜÉ= áå= î~êá~åíÉ= ~ääÉ éêÉîáëáçåá=~ííì~äáK iDáÇÉ~= éêçÖÉííì~äÉI= Çá= Öê~åÇÉ Å~ê~ííÉêáòò~òáçåÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~I

ÇçîÉî~= éêáîáäÉÖá~êÉ= Öäá= ~ëéÉííá êÉä~íáîá= ~ääDáåëÉêáãÉåíç= ÇÉääDçéÉê~ åÉä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åç=Ç~ä=éìåíç=Çá îáëí~=~êÅÜáíÉííçåáÅç=É=ÇÉää~=ëÅÉäí~ ÇÉá= ã~íÉêá~äáI= íÉåÉåÇç= Åçåíç ~åÅÜÉ= ÇÉääÉ= êÉ~äí¶= Öá¶= ÉÇáÑáÅ~íÉX ÉîáÇÉåòá~êÉ= ä~= äçÖáÅ~= ÇáëíêáÄìíáî~ ÇÉääDÉÇáÑáÅáçX=íÉåÉêÉ=Åçåíç=ÇÉá=ÅêáJ íÉêá= Çá= ÉÅçåçãá~= êÉ~äáòò~íáî~= É ÖÉëíáçå~äÉX= ÉîáÇÉåòá~êÉ= ä~= äçÖáÅ~ ÇÉää~=áåíÉÖê~òáçåÉ=Åçå=Öäá=~äíêá=ìÑÑáJ Åá=ÉëáëíÉåíá=É=äÛìíáäáòòç=ÇÉÖäá=~ÅÅÉëJ ëá=~åÅÜÉ=éÉê=á=é~êÅÜÉÖÖáK bê~åç=êáÅÜáÉëíÉ=ÇìÉ=í~îçäÉ=ÅçåíÉJ åÉåíá=éä~åáãÉíêáÉ=áå=ëÅ~ä~=NWRMM=É NWOMMX= íêÉ= í~îçäÉ= áå= Ñçêã~íç= ^N Åçå=éá~åíÉI=ëÉòáçåá=É=éêçëéÉííá=áå ëÅ~ä~= NWOMMX= ÇÉíí~Öäá= áå= ëÅ~ä~ NWRMX= ÇáëÉÖåá= íêáÇáãÉåëáçå~äá= É é~êíáÅçä~êáK=f=éêÉãá=Éê~åç=Çá=Éìêç NMKMMMI=RKMMMI=RKMMMK i~= Öáìêá~= Éê~= Åçãéçëí~= Ç~ j~ëëáãáäá~åç= cáäáéçòòáI= oçÄÉêí~ _ÉëçòòáI=j~ííÉç=p~ÅÅÜÉííáK

Nø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Camillo Botticini (Brescia) Marco Frontini, Nicola Martinoli, Federica Mometto, Sara de Giles Dubois collaboratrice: Eleonora Boldrini `çååÉííÉåÇçëá=~ä=îÉÅÅÜáç=ãìåáJ Åáéáç= ëá= áåëÉêáëÅÉ= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ~ ÅçêíÉ= ~éÉêí~I= ëìä= Åìá= ëéáÖçäç çîÉëí= ëá= ÅçääçÅ~= áä= ÄäçÅÅç= ÇÉää~ ë~ä~= ÅçåëáÖäá~êÉI= ~= ÅÜáìÇÉêÉ= ä~ éêçëéÉííáî~=îÉêëç=ä~=åìçî~=éá~òJ ò~=Öá~êÇáåçK pá=êÉ~äáòò~=ìå~=Åçåíáåìáí¶=éÉÇçJ å~äÉ= ÅçéÉêí~I= ÅÜÉ= Ç~ä= Öá~êÇáåç Ç~= éá~òò~= oÉéìÄÄäáÅ~= é~ëë~= ~ä åìçîç= ÄêçäÉííç= Eä~= ë~ä~= ÅçåëáJ

Öäá~êÉFX=åÉ=ÇÉÑáåáëÅÉ=ä~=éêçëéÉííáJ î~I= ~ííê~îÉêë~= ä~= éá~òò~= åìçî~I ÖáìåÖÉåÇç=Åçå=éçêíáÅç=ÅçéÉêíç ëáåç= ~= îá~= d~êáÄ~äÇáI= çééìêÉ Åçåíáåì~= ëì= îá~= j~êÅçåáI= ëÉãJ éêÉ= ÅçéÉêíç= Ç~= ìå= éçêíáÅç= ÅÜÉ åÉää~=é~êíÉ=ÅçåÅäìëáî~=ëá=ÅçääÉÖ~ ~Ç= ìå= îÉÅÅÜáç= çéáÑáÅáç= êÉÅìéÉJ ê~íçK=qìííá=Öäá=ìÑÑáÅá=ëçåç=ÅçääçÅ~J íá= ëì= ÇìÉ= éá~åá= É= ëá= ~ÑÑ~ÅÅá~åç ëìää~= ÅçêíÉ= ENS= ñ= QO= ãF= Åçå Öê~åÇá=îÉíê~íÉ=É=é~ååÉääá=ëÅçêêÉJ îçäá=áå=äÉÖåçK= iÉ= îÉíê~íÉ= êáëìäí~åç= Ñáäíê~íÉ ~åÅÜÉ= Ç~= éÉåëáäáåÉ= áå= ~ÖÖÉííçI ÅÜÉ= ~ä= éêáãç= éá~åç= Ñìåòáçå~åç Ç~=éÉêÅçêëç=ÉëíÉêåçK= i~=ÇáëíêáÄìòáçåÉ=~îîáÉåÉ=ëÉÅçåJ Çç=ÇìÉ=~åÉääáÒK


iÛ~êÉ~= Çá= ÅçåÅçêëç= ëá= íêçî~= åÉä ÅìçêÉ= ÇÉääÛ~Äáí~íçI= ~ä= äáãáíÉ= Éëí ÇÉää~= éá~òò~K= nìÉëí~I= ëÉÅçåÇç ä~= äçÖáÅ~= åÉçÅä~ëëáÅ~= Åçå= Åìá= ≠ ëí~í~= éêçÖÉíí~í~I= îçêêÉÄÄÉ= éêçJ éêáç= èìáI= éçëíç= ÅÉåíê~äãÉåíÉI= áä ëìç= ÉäÉãÉåíç= ÅçåÅäìëáîçK= fä éêçÖÉííç=ÅÉêÅ~=ìå~=ëíê~Ç~=~äíÉêJ å~íáî~W= áä= åìçîç= ÉÇáÑáÅáç= J= ìå~ ëçêí~=Çá=ÅìÄç=ëÅ~î~íç=É=~éÉêíç ëì=ÇìÉ=ä~íá=Ó=~êêÉíê~=É=ÅêÉ~=ãçäJ íÉéäáÅá= êÉä~òáçåá= îáëáîÉ= Åçå= áä ëáëíÉã~=Çá=éá~òòÉ=É=éÉêÅçêëá=ÇÉäJ

äÛ~êÉ~= ÅáêÅçëí~åíÉI= ~éêÉåÇçëá ~ää~= Åáíí¶K= = f= åìçîá= ~ëëá= éÉÇçå~äá ÇÉíÉêãáå~íá= Ç~= èìÉëí~= ÅçåÑáÖìJ ê~òáçåÉ= ëá= ê~ÑÑçêò~åç= íê~= äçêç= É íêçî~åç=åÉää~=äçêç=áåíÉêëÉòáçåÉ=äç ëé~òáç= éìÄÄäáÅç= ÇÉä= ãìåáÅáéáçI ëìä= èì~äÉ= ëá= ~ÑÑ~ÅÅá~åç= ä~= ë~ä~ Åçåëáäá~êÉ=É=Öäá=ìÑÑáÅáK= q~äÉ=ëé~òáçI=Å~ê~ííÉêáòò~íç=Ç~ää~ ÅçéÉêíìê~= ~= ëÄ~äòç= ëçëíÉåìí~ Ç~= ä~ãÉ= Çá= ~ÅÅá~áç= Çá= Öê~åÇÉ ÉÑÑÉííç= ëÅìäíçêÉçI= äÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= Çá îÉíêç=ëÉêáÖê~Ñ~íçI=éÉê=Åçåíêçää~êÉ äDáääìãáå~òáçåÉ= å~íìê~äÉ= É= áä Åçêéç= Çá= áåÖêÉëëç= áåÅäáå~íçI ~ÖÖÉíí~åíÉ=É=êáîÉëíáíç=Åçå=ä~ëíêÉ Çá= ê~ãÉI= ÅçãéäÉí~åç= äDáãã~ÖáJ åÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=ÇÉääDÉÇáÑáÅáçK

Pø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Pier Francesco Seclì (Varese) Giuseppe Di Pierro, Roberta Beleni fä= éêçÖÉííç= Çá= ~ãéäá~ãÉåíç= ≠ Å~ê~ííÉêáòò~íç= Ç~= ìå= áãéá~åíç= ~ ÅçêíÉ=ÅÜÉ=çÅÅìé~=äÛáåíÉêç=éÉêáãÉJ íêç=ÇÉääÛáëçä~íç=É=ÅÜÉ=éÉêãÉííÉ=ä~ éÉêãÉ~Äáäáí¶=~ä=íÉëëìíç=ÅáêÅçëí~åJ íÉ= êÉ~äáòò~åÇç= ìå= é~ëë~ÖÖáç éìÄÄäáÅç=íê~=áä=îá~äÉ=ÇÉää~=ëí~òáçåÉ É=äÛ~ííì~äÉ=Öá~êÇáåç=Åçãìå~äÉ=Åçå ä~= éá~òò~= Çá= åìçî~= êÉ~äáòò~òáçåÉ ÇÉä= ÅÉåíêç= Åáíí~ÇáåçI= ëìää~= èì~äÉ ~îê¶= äÛáåÖêÉëëç= áä= åìçîç= ãìåáÅáJ éáçK= Ð= ëí~í~= áÇÉ~í~= ìå~= íçêêÉ= ~ ìÑÑáÅá=ëìä=ä~íç=Éëí=ÇÉää~=ÅçêíÉI=éÉê

éÉêãÉííÉêÉ= ~ä= ëçäÉ= Çá= êáÑäÉííÉêÉ ëìää~= Ñ~ÅÅá~í~= É= Çá= ëçäÉÖÖá~êÉ= áä Öá~êÇáåç=áåíÉêåçK i~= íçêêÉ= ~äí~= ÅçãÉ= Öäá= ÉÇáÑáÅá= ÅáêJ Åçëí~åíá=ëÉÖå~=äÛ~ëëÉ=ÇÉää~=éá~òò~ É=ÇÉäáãáí~=ä~=ÑáåÉ=ÇÉä=äçííç=Çá=éêçJ ÖÉííçK i~=Ñ~ÅÅá~í~=ÇÉä=Åçêéç=çêáòòçåí~äÉ Ü~=ìå=êáîÉëíáãÉåíç=áå=éáÉíê~=É=êÉ~J äáòò~= ìåç= òçÅÅçäçI= í~Öäá~íç= Ç~ éêçÑçåÇÉ= äçÖÖÉI= ëáëíÉã~íÉ= Åçå Öá~êÇáåá=éÉåëáäá=ÅÜÉ=ëá=ê~ÅÅçêÇ~åç Åçå= ä~= ÅçéÉêíìê~= ~= Öá~êÇáåçX= ëì Éëëç=éçÖÖá~=ä~=íçêêÉ=áå=Åêáëí~ääçK iÛáåíÉêåç= ÇÉää~= äçÖÖá~= ~éÉêíç= ëìä éÉêÅçêëç=éìÄÄäáÅç=≠=áåíÉê~ãÉåíÉ áå= Åêáëí~ääçI= Åçå= Ñê~åÖáJëçäÉ= áå ~ÅÅá~áç=áåçñI=~=ëéÉÅÅÜáçK

37 lppbos^qlofl=CONCORSI

Oø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Ruggero Dipaola (Venezia) Antonio Zanon, Francesco Zanon, Niccolò Dipaola


38

Oggetti e architetture

Una “poetica” passeggiata

^äÄ~=`~ééÉääáÉêá= ^åíçåáç=`áííÉêáçK=^êÅÜáíÉííìê~=É=ÇÉëáÖå pâáê~I=jáä~åçI=OMMT ééK=PPQI=€ URIMM

j~ìêáòáç=`ìÅÅÜá i~=íê~îÉêë~í~=Çá=jáä~åç jçåÇ~ÇçêáI=jáä~åçI=OMMT ééK=NUSI=€ NTIMM

fä=äáÄêç=Çá=^äÄ~=`~ééÉääáÉêá=≠=ìå~=ãçåçÖê~Ñá~ ÅçãéäÉí~=ÇÉá=ä~îçêá=éÉê=áä=ÇÉëáÖåI=Öäá=áåíÉêåá=É äÛ~êÅÜáíÉííìê~=Çá=^åíçåáç=`áííÉêáçI=áå=Åìá=äÛ~ìJ íêáÅÉ= êáäÉÖÖÉ= äÛ~ííáîáí¶= éêçÖÉííì~äÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáJ íÉííç=~=é~êíáêÉ==Ç~á=ê~ééçêíá=ÅÜÉ=èìÉëí~=ëí~J ÄáäáëÅÉ=Çá=îçäí~=áå=îçäí~=Åçå=Öäá=~ëéÉííá=ÅçåJ ÅêÉíá=ÇÉää~=îáí~=ÅÜÉ=ÇÉíÉêãáå~åç=äÉ=çÅÅ~ëáçJ åá= Åìá= Ç~êÉ= Ñçêã~= íê~ãáíÉ= Öäá= çÖÖÉííá= Çá ÇÉëáÖå=É=äÉ=~êÅÜáíÉííìêÉK f=ëÉííÉ=Å~éáíçäá=áå=Åìá=≠=Çáîáëç=áä=äáÄêçW= píçêá~I `çãçÇáí¶I= ríáäáí¶I= píêìííìê~I= qÉÅåçäçÖá~I bÅçåçãá~I= `äáÉåíÉI= ëçåç= êáéêÉëá= Ç~= ìå~ Ñ~ãçë~=äÉòáçåÉ=Çá=mÜáäáé=gçÜåëçå=ÇÉä=NVRQI pÉîÉå= `êìíÅÜÉë= çÑ= jçÇÉêå= ^êÅÜáíÉÅíìêÉK iÉ=ëÉííÉ=ëí~ãéÉääÉ=Çá=gçÜåëçå=ê~ééêÉëÉåJ í~åç= íìííçê~= ìåÛáåíÉêÉëë~åíÉ= ÅÜá~îÉ= áåíÉêJ éêÉí~íáî~= ÇÉääÛ~ííáîáí¶= éêçÖÉííì~äÉ= ÉÇ= ≠= éÉê èìÉëí~=ê~ÖáçåÉ=ÅÜÉ=~=ÉëëÉ=ëá=≠=éêçéçëíç=Çá êáÅçåÇìêêÉ=äÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ=ÅêáíáÅ~=ÇÉääÛçéÉJ ê~=Çá=`áííÉêáçI=éêÉÑÉêÉåÇçäÉ=~ääÉ=éáª=ÅçåëìÉJ íÉ=äÉííìêÉ=Çá~ÅêçåáÅÜÉ=ç=íáéçäçÖáÅÜÉÒ=Åçä=ÑáåÉ Çá=~å~äáòò~êÉ=áä=ÅçåíÉëíç=ÅÜÉ=äá=Ü~=éêçÇçííá=Eá éêçÖÉííáF=É=áä=Öê~Çç=Çá=áååçî~òáçåÉ=ÅÜÉ=Éëëá Ü~ååç=éçêí~íç=~ää~=ÅçãéäÉëëáí¶=ÇÉä=éÉêÅçêJ ëçÒK=`çë±I=åÉää~=ëíêìííìê~=ÇÉä=äáÄêçI=äÉ=çéÉêÉ Çá=ÇÉëáÖå=É=èìÉääÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~==åçå=îÉåJ Öçåç=ëÉé~ê~íÉ=Ñê~=äçêç=ã~=ëçåç=éêÉëÉåí~íÉ äÉ= ìåÉ= ~ÅÅ~åíç= ~ääÉ= ~äíêÉI= ê~ÖÖêìéé~íÉ ëÉÅçåÇç= ä~= äçêç= ~ëëçå~åò~= ~á= íÉãá= íê~íí~íá åÉá= ëÉííÉ= Å~éáíçäáK= ^Ç= ÉëÉãéáçI= áä= Å~éáíçäç Ç~ä= íáíçäç= píçêá~ ê~ÅÅÜáìÇÉ= èìÉääÉ= êÉ~äáòò~J òáçåá=åÉä=Å~ãéç=ÇÉä=ÇÉëáÖå=É=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìJ ê~=ÅÜÉ=éêÉëÉåí~åç=ÅçãÉ=Ççãáå~åíÉ=ìå=äçêç ê~ééçêíç= Åçå= èìÉëíç= íÉã~I= êáÅçåÇìÅáÄáäÉ ~ääÛáÇÉåíáí¶=ÇÉá=äìçÖÜá=åÉä=Å~ëç=ÇÉääÉ=~êÅÜáíÉíJ íìêÉ=É=~ää~=áÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=å~íìê~=ÇÉÖäá çÖÖÉííá=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=áä=ÇÉëáÖåK iÛáåíÉêÉëëÉ= ÇÉä= äáÄêç= ëí¶= åÉääÛáÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ Çá=ìå=ãÉíçÇç=Çá=ä~îçêç=ÑçåÇ~íç=ëìä=éêáåÅáéáç ÇÉää~=ëçííê~òáçåÉK=pçííê~òáçåÉI=åÉä=éêçÖÉííçI Çá=íìííÉ=èìÉääÉ=é~êíá=åçå=ÉëëÉåòá~äáI=Åçë±=Ç~ êÉåÇÉêÉ=êáÅçåçëÅáÄáäÉI=áå=çÖåá=ëáåÖçä~=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉI= ä~= å~íìê~= éêçéêá~= Çá= çÖåá= ëáåÖçä~ ÇÉëíáå~òáçåÉK= oáÖì~êÇç=~=í~äÉ=~ííÉÖÖá~ãÉåíç=åÉä=éêçÖÉííç ëá~= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ÅÜÉ= Çá= ÇÉëáÖåI= ëÅêáîÉ ~åÅçê~= äÛ~ìíêáÅÉW= ^åíçåáç= `áííÉêáç= ≠= íê~= á éçÅÜá=ÅÜÉ=åÉÖäá=~ååá=líí~åí~=åçå=ëá=ìåáëÅÉ ~ä=Åçêç=ÇÉääÛ~ÇÇáòáçåÉ=éçëíãçÇÉêå~I=ã~I=~ä Åçåíê~êáçI=ä~îçê~=ëìää~=ëçííê~òáçåÉI=ëÉÅçåÇç ìåÛÉëíÉíáÅ~I=èìÉää~=ÇÉää~=êáÇìòáçåÉI=ÅÜÉ=Ç~=ä± ~= éçÅç= ëá= ÅçåÑáÖìêÉê¶= ÅçãÉ= ìåç= ÇÉá= åìçîá é~ê~ÇáÖãá=ÇÉää~=Åìäíìê~=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=áåíÉêJ å~òáçå~äÉÒK

jáä~åç=≠=ä~=Åáíí¶=áÇÉ~äÉ=éÉê=~åÇ~êÉ=~=é~ëJ ëÉÖÖáçK= kçå= íá= ~ÖÖêÉÇáëÅÉI= åçå= íá= ëíìòòáÅ~I ãçäÉëí~I= Åçå= äÛÉëáÄáòáçåÉ= ÇÉääÉ= ëìÉ= ãÉê~îáJ ÖäáÉK= qá= ä~ëÅá~= Å~ããáå~êÉ= áå= é~ÅÉI= äáÄÉêç= É íê~ëçÖå~íçK= kçå= ëá= áãéçåÉ= ~= íìííá= á= ÅçëíáI åçå= ÇáëëÉãáå~= äÉ= ëìÉ= îáÉ= Çá= ãçåìãÉåíá= É ÄÉääÉòòÉ= ~ÅÅ~ííáî~åíáÒK= j~ìêáòáç= `ìÅÅÜáI éçÉí~= ãáä~åÉëÉI= ÅçãéáÉ= ìå= éÉêÅçêëçI= ìå~ é~ëëÉÖÖá~í~I=~=éáÉÇá=ç=Åçå=áä=íê~ã=íê~=é~ëë~J íç= É= éêÉëÉåíÉI= íê~= ãçåìãÉåíáI= äÉÖÖÉåÇÉ éçéçä~êáI= íÉãéäá= ÇÉää~= Åìäíìê~I= áåëáÉãÉ= ~ääÉ é~êçäÉI=~ääÉ=éçÉëáÉI=~ääÉ=ÇÉëÅêáòáçåá=ÇÉá=äìçJ ÖÜá=Çá=Öê~åÇá=éÉêëçå~ÖÖá=ãáä~åÉëá=éÉê=å~ëÅáJ í~=ç=éÉê=îçÅ~òáçåÉI=Ç~=píÉåÇÜ~ä=~=d~ÇÇ~I Ç~= `~êäç= j~êá~= j~ÖÖá= ~= cê~åÅç= içáI= Ç~ä oçî~åá= ~= `~êäç= açëëá= É= Ç~= sáííçêáç= pÉêÉåá EÅìá=êÉåÇÉêÉ=çã~ÖÖáç=áãéçëëÉëë~åÇçëá=ÇÉä íáíçäç=Çá=ìå~=ÇÉääÉ=ëÉòáçåá=ÇÉä=ÄÉääáëëáãç=îçäìJ ãÉ= i~= íÉåí~òáçåÉ= ÇÉää~= éêçë~F= ~= dáçî~ååá o~ÄçåáK i~=é~ëëÉÖÖá~í~=Ü~=á=íÉãéá=ÇÉä=éçÉí~I=~ääÛáåáJ òáç= ~éé~êÉåíÉãÉåíÉ= ÇáëÅçêÇ~åíÉ= Åçå= á íÉãéá=Çá=jáä~åçI=äÉåí~I=ëáäÉåòáçë~=É=~ííÉåí~=~á é~êíáÅçä~êáI=~ä=Å~ê~ííÉêÉ=É=~ä=ëÉåëç=ÇÉá=äìçÖÜáI ~ää~=äçêç=ëçëí~åò~=ÅÜÉ=á=ãáä~åÉëá=åçå=îÉÇçJ åç=éÉêÅܨ=íêçééç=îÉäçÅáI=éçÅç=éçÉíá=~ééìåJ íçK=pá=ÅçãáåÅá~I=êáéÉêÅçêêÉåÇç=ìå=ÇáëÉÖåç=Çá píÉåÇÜ~äI= Ç~ä= ëÉåëç= Çá= ÇÉÅçêç= Çá= îá~ j~åòçåá=~ä=jìëÉç=mçäÇá=mÉòòçäáI=~ää~=`çêëá~ ÇÉä= dá~êÇáåç= É= ~ää~= `çêëá~= Çá= mçêí~= kìçî~ é~ëë~åÇç=éçá=~=éá~òò~=jÉêÅ~åíáI=~ä=èì~êíáÉJ êÉ= ÇÉääÛÉñ= i~òò~êÉííçI= ~á= dá~êÇáåá= mìÄÄäáÅáI ~ääÛáãã~ÖáåÉ= Çá= k~éçäÉçåÉ= ÇÉä= `~åçî~= åÉä ÅçêíáäÉ= Çá= _êÉê~K= rå= Å~éáíçäç= ëì= mÉíê~êÅ~ ~éêÉ=áä=îá~ÖÖáç=åÉá=`çêéá=p~åíáI=Ç~ää~=ÇìêÉòò~ Çá=îá~äÉ=jçåò~I=~ääÉ=Å~ëÉ=ÇÉá=íê~åîáÉêá=Çá=îá~ qÉçÇçëáçI= i~ãÄê~íÉI= íÉêê~= Çá= ~ÖêáÅçäíçêá= É é~íêá~=ÇÉää~=i~ãÄêÉíí~I=áä=m~êÅç=i~ãÄêçX=éçá ^ÑÑçêáI= ä~= _çîáë~= Ç~ääÉ= Ñ~ÄÄêáÅÜÉ= ~ä mçäáíÉÅåáÅçI= ä~= _~êçå~= ãÉí~ÑáëáÅ~I= áä= ëÉåëç ÇÉä= nqU= ê~ÅÅçåí~íç= Ç~ää~= éçÉíÉëë~= sáîá~å i~ã~êèìÉ=É=éçá=~åÅçê~=äÛ^êÉå~I=p~å=páêçI=áä sáÖçêÉääá=É=áä=jçåìãÉåí~äÉK=fä=êáíçêåç=~=Å~ë~ ~îîáÉåÉ=äìåÖç=á=k~îáÖäá=É=~ííê~îÉêëç=ìå=éÉêJ Åçêëç= Çá= ÄÉääÉ= ÅÜáÉëÉ= ãáä~åÉëá= ÑáåáëÅÉ= ~ p~åíÛ^ãÄêçÖáçI=ä~=éáª=ÄÉää~=ÇÉääÉ=Å~ëÉ=éÉê ìå=ãáä~åÉëÉÒK `ìÅÅÜá=ÉëéêáãÉ=áä=ëÉåíáêëá=é~êíÉ=Çá=ìå~=Åáíí¶I áä= ÅçåçëÅÉêä~= éêçÑçåÇ~ãÉåíÉI= áä= ÅçãéêÉåJ ÇÉêä~=É=ÅçåëáÇÉê~êëÉåÉ=ìå=ÇÉíí~ÖäáçI=äÛ~îÉêJ åÉ=ÇìåèìÉ=êáëéÉííç=É=áä=éêÉåÇÉêÉ=ÅçëÅáÉåò~ ÇÉää~= ëì~= å~íìê~= É= ÇÉää~= ëì~= Öê~åÇÉ= ëíçêá~ ìêÄ~å~X=ëÅêáîÉ=Åçå=åçëí~äÖá~=Çá=ìå~=ÄÉääÉòò~ åçêã~äÉ=É=ÅçåÅêÉí~I=Åçåíêç=ÅÜá=ëÉãéêÉ=é᪠ÅçåÑçåÇÉ= ä~= ÄÉääÉòò~= Åçå= ä~= êáÅÅÜÉòò~= É äÛ~éé~êáëÅÉåò~ÒK

fä~êáç=_çåáÉääç

cê~åÅÉëÅ~=pÅçííá

Un’utopia realizzata: l’Ena dell’Avana bëíÜÉê=dá~åá fä=êáëÅ~ííç=ÇÉä=éêçÖÉííçK= sáííçêáåç=d~ê~ííá=É=äÛbå~=ÇÉääÛ^î~å~ lÑÑáÅáå~=ÉÇáòáçåáI=oçã~I=OMMT ééK=OOUI=€ NUIMM i~= é~êçä~= éêçÖÉííç= ÅÜÉ= ÇÉêáî~= Ç~ä= ä~íáåç éêçáÉÅíìãI= é~êíáÅáéáç= é~ëë~íç= Çá= éêçáÅÉêÉI ÖÉíí~êÉ= áå= ~î~åíáI= ÅçåíáÉåÉ= áå= ëÉ= ëíÉëë~= ìå~ ëçêí~= Çá= ~ëéáê~òáçåÉ= ~Ç= áãã~Öáå~êÉ= ìå ãçåÇç=ÇáîÉêëçI=~äíÉêå~íáîç=~=èìÉääç=Åìá=ëá=≠ ëçäáíá=éÉåë~êÉK=få=èìÉëíç=ëÉåëçI=èì~äëá~ëá=éêçJ ÖÉííçI= Ü~= áåëáíç= áå= ëÉ= ëíÉëëç= Eç= ãÉÖäáçI ÇçîêÉÄÄÉ= ~îÉêÉF= ìå~= ÑçêíÉ= Å~êáÅ~= ìíçéáÅ~= É áÇÉ~äÉK= fä=äáÄêç=Çá=bëíÜÉê=dá~åá=~ÑÑêçåí~=éêçéêáç=èìÉëíç íÉã~W=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Ç~=é~êíÉ=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç=Çá éêÉÑáÖìê~êÉ=ìå=ãçåÇçÒ=åìçîç=~=é~êíáêÉ=Ç~äJ äÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ=Çá=èìÉääç=Çá=Åìá=ëá=≠=é~êíÉK=i~ ëÅÉäí~= Çá= ëíìÇá~êÉ= áä= éêçÖÉííç= ÇÉääÉ= pÅìçäÉ k~òáçå~äá= ÇÛ^êíÉ= ÇÉ= ä~= e~Ä~å~= ~éé~êÉI= ~ èìÉëíç= éêçéçëáíçI= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= ÅçåîáåJ ÅÉåíÉ= áå= èì~åíç= Çáãçëíê~íáîç= Çá= ÅçãÉI= áå ~êÅÜáíÉííìê~I= áä= éêçÖÉííç= åçå= éçëë~= êÉëí~êÉ äÉÖ~íç= ëçäç= ~ää~= ÇáãÉåëáçåÉ= ìíçéáÅ~= ã~I= ~ä Åçåíê~êáçI=åÉÅÉëëáíá=Çá=ìå=Åçåíáåìç=É=Åçëí~åJ íÉ=ÅçåÑêçåíç=Åçå=ä~=êÉ~äí¶K=pçä~ãÉåíÉ=áå=èìÉJ ëíç=ãçÇç=áä=éêçÖÉííç=Ç~=éìê~=áÇÉ~I=~ÅÅÉíí~åJ Çç=ÅçãéêçãÉëëá=É=ÅçåÑäáííáI=éì∂=ÖáìåÖÉêÉ=~ää~ ÅçåÅêÉí~=êÉ~äáòò~òáçåÉK= i~= ëíçêá~= ÇÉääÛbå~= ëá= Çáé~å~= Ñê~= áä= NVSN= É= áä NVSRI=èì~åÇç=íêÉ=Öáçî~åá=~êÅÜáíÉííáI=oáÅ~êÇç mçêêçI= ÅìÄ~åçI= É= sáííçêáç= d~ê~ííá= É= oçÄÉêíç dçíí~êÇáI= êáëéÉííáî~ãÉåíÉ= ãáä~åÉëÉ= É= îÉåÉJ òá~åçI= êáÅÉîçåç= Ç~= cáÇÉä= `~ëíêç= äÛáåÅ~êáÅç= Çá éêçÖÉíí~òáçåÉ= É= ÅçëíêìòáçåÉ= Çá= ìå= ÅÉåíêç áåíÉêå~òáçå~äÉ= Çá= áåëÉÖå~ãÉåíç= ~êíáëíáÅç Å~é~ÅÉ= Çá= çëéáí~êÉ= NRMM= Äçêëáëíá= ÇÉä= qÉêòç jçåÇçK=fä=äìçÖç=éêÉëÅÉäíçI=áä=`áêÅçäç=ÇÉä=dçäÑ Çá=jáê~ã~ê=J=Ñáåç=~=èìÉä=ãçãÉåíç=ÉãÄäÉã~ ÇÉää~=ÄçêÖÜÉëá~=Å~éáí~äáëí~=Ó=≠=ìåç=ÇÉá=ëáíá=é᪠ÄÉääá=ÇÉ=ä~=e~Ä~å~K bëíÜÉê=dá~åá=êáéÉêÅçêêÉ=ä~=ëíçêá~=ÇÉä=éêçÖÉííç ÉI=~ííê~îÉêëç=ÇçÅìãÉåíá=áåÉÇáíá=Ó=ÇáëÉÖåá=çêáJ Öáå~äá= É= åìçîÉ= êÉáåíÉêéêÉí~òáçåá= Öê~ÑáÅÜÉ= Ó êáÅçëíêìáëÅÉ= áä= ÇáëÉÖåç= ÅçãéäÉëëáîçI= Åçë± ÅçãÉ=~îêÉÄÄÉ=Ççîìíç=ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòò~íçI=ÅÉêJ Å~åÇç= Çá= ãÉííÉêÉ= áå= ÉîáÇÉåò~= ÅçãÉ= åçåJ çëí~åíÉ= áä= ÇáîÉêëç= ~ééêçÅÅáç= ãÉíçÇçäçÖáÅç ÇÉá= íêÉ= ~êÅÜáíÉííáI= ä~= ÅçãéçëáòáçåÉ= éêÉëÉåíá ìå~=ÑçêíÉ=ìåáí¶=~ëÅêáîáÄáäÉ=~ääÛáÇÉ~=Çá=ÅçëíêìáêÉ ìå= äìçÖç= ÇÉÑáåáíç= Ç~ää~= êÉä~òáçåÉ= Çá= ~ìäÉI ÅçéÉêíÉ= Ç~= ìå~= îçäí~= Eä~= íê~Çáòáçå~äÉ= îçäí~ Å~í~ä~å~FI= êÉ~äáòò~íÉ= Åçå= äÛìåáÅç= ã~íÉêá~äÉ ÇáëéçåáÄáäÉ= ëìä= äìçÖçI= áä= ã~ííçåÉI= ÇáëéçëíÉ åÉää~=å~íìê~=É=Åçå=Éëë~=ÑçêíÉãÉåíÉ=êÉä~òáçå~J íÉK fä= äáÄêçI= çäíêÉ= ~ääç= ëíìÇáç= ÇÉá= ëáåÖçäá= éêçÖÉííáI ÅçåíáÉåÉ= ìå~= ëÉòáçåÉ= Çá= áåíÉêîáëíÉ= êÉÅÉåíá= áå Åìá= á= íêÉ= ~êÅÜáíÉííá= êáéÉêÅçêêçåç= äÛÉëéÉêáÉåò~ ÅìÄ~å~= É= áåíêçÇìÅçåçI= áå= é~êíáÅçä~êÉ= åÉä Å~ëç= Çá= sáííçêáç= d~ê~ííáI= ä~= éêçéêá~= ÑáäçëçÑá~Ò éêçÖÉííì~äÉK=

j~êíáå~=i~åÇëÄÉêÖÉê


cê~åÅÉëÅç=_çå~ãá iç=éçíÉîç=Ñ~êÉ=~åÅÜÉ=áçK= mÉêÅܨ=äÛ~êíÉ=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=≠=Ç~îîÉêç=~êíÉ jçåÇ~ÇçêáI=jáä~åçI=OMMT ééK=NSSI=€ NRIMM ^=ÅÜá=Çá=åçá=åçå=≠=Å~éáí~íç=~äãÉåç=ìå~=îçäí~ Çá=íêçî~êëá=Çá=ÑêçåíÉ=~Ç=ìåÛçéÉê~=ÇÛ~êíÉ=ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~I= É= Åçå= ìå= éçÛ= Çá= éêÉëìåòáçåÉ éÉåë~êÉ= Åçë~= Åá= îìçäÉI= äç= éçíÉîç= Ñ~êÉ ~åÅÜÛáçÒK=q~åíç=éáª=äÛçéÉê~=≠=Çá=ëÉãéäáÅÉ=ÉëÉJ ÅìòáçåÉI=í~åíç=éáª=ä~=ëì~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ëÉãJ Äê~= ~ää~= éçêí~í~= Çá= íìííáK= cê~åÅÉëÅç= _çå~ãá Åçå= èìÉëíç= äáÄêçI= ëÅêáííç= éÉåë~åÇç= åçå= ~Öäá ~ÇÇÉííá= ã~= ~á= Çáëíê~ííá= ~á= ä~îçêáI= Åá= Ñ~= Å~éáêÉ èì~åíç=ä~îçêçI=êáÅÉêÅ~I=ÅçåíÉëí~òáçåÉI=É=áåîÉJ ÅÉ=èì~åí~=éçÅ~=áåîÉåòáçåÉ=ç=ëÉãéäáÅÉ=ëíê~J î~Ö~åò~I= Åá= ëá~= ÇáÉíêç= ìåÛçéÉê~= ÇÛ~êíÉ= ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~I=É=ëçéê~ííìííç=Åá=Ñ~=Å~éáêÉ=èì~åJ íç= ÅçãìåÉãÉåíÉ= ëá= áåíÉåÇ~= ~êíÉ= ëçäç= Åá∂= Çá ~ëë~á= ÅçãéäÉëë~= ÉëÉÅìòáçåÉK= kÉä= éÉåë~êÉ ÅçãìåÉ= ~êíÉ= É= íÉÅåáÅ~= ëçåç= ìå= Äáåçãáç áåëÅáåÇáÄáäÉK= nì~åÇç= ~ããáêá~ãç= á= Öê~åÇá ã~Éëíêá=ÇÉää~=ëíçêá~I=êáã~åá~ãç=ëéÉëëç=ëÄ~J äçêÇáíá=É=ãÉê~îáÖäá~íá=Ç~ää~=éÉêÑÉòáçåÉ=ÉëÉÅìíáJ î~I=Ç~ääÛ~êãçåá~=ÇÉää~=ÅçãéçëáòáçåÉ=É=Ç~ääÛìJ ëç=ÇÉä=ÅçäçêÉI=ÉÇ=~ëë~á=ê~ê~ãÉåíÉ=Åá=áåíÉêêçJ ÖÜá~ãç=ëìä=íÉã~=ÅÜÉ=ëí~I=áåîÉÅÉI=~ääÛçêáÖáåÉ=Çá íìííçK=Ð=Åá∂=ÅÜÉI=ëÉãéêÉ=éáª=ëéÉëëçI=~ÅÅ~ÇÉ Åçå=äÛ~êÅÜáíÉííìê~X=í~åíç=éáª=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ãçëíê~ ä~=íÉÅåçäçÖá~=Åçå=Åìá=≠=ÅçëíêìáíçI=í~åíç=éáª=ä~ ëì~=Ñçêã~=≠=í~äÉ=Ç~=ëÑáÇ~êÉI=áåëÉåë~í~ãÉåíÉI ä~=äÉÖÖÉ=Çá=Öê~îáí¶I=í~åíç=éáª=îáÉåÉ=ÅçåëáÇÉê~J íç=~ìíÉåíáÅç=Å~éçä~îçêç=É=äÛ~êÅÜáíÉííç=~êíÉÑáÅÉ ÇÉä= éêçÖÉííçI= ÅçåëáÇÉê~íç= ìå= îÉêç= ~êíáëí~K cê~åÅÉëÅç=_çå~ãá=áå=èìÉëíç=äáÄêçI=Åçå=ëÉãJ éäáÅáí¶= É= ëÉåò~= ~êêçÖ~åò~= Åá= Çáãçëíê~= ÅçãÉ ëÉåò~=ÇÉääÉ=éêçÑçåÇÉ=É=ê~Öáçå~íÉ=ãçíáî~òáçåá äÛ~êíÉ=åçå=éì∂=ÉëëÉêÉ=ÅçåëáÇÉê~í~=í~äÉI=É=ÅÜÉ ä~=îÉê~=ãÉê~îáÖäá~=ÅÜÉ=éì∂=ëìëÅáí~êÉ=ìå=èì~J ÇêçI=ìå~=ëÅìäíìê~=ç=ìåÛáëí~ää~òáçåÉ=≠=ÖÉåÉê~í~ Ç~ääÛáåíÉêéêÉí~òáçåÉ= ÅÜÉ= äÛ~êíáëí~= Ç~= ÇÉä= íÉã~ ÅÜÉ= ~ÑÑêçåí~K= fåíÉêéêÉí~òáçåÉ= ÅÜÉ= åçå= ≠= ã~á ìåÛáåîÉåòáçåÉ=åìçî~I=ã~=ëá=Ä~ë~=ëÉãéêÉ=ëì ìå~= êáÅÉêÅ~= ~ééêçÑçåÇáí~= ÇÉä= ä~îçêç= ÇÉá= éêÉJ ÇÉÅÉëëçêá= É= ÅÜÉ= íêçî~= åÉä= êáÑÉêáãÉåíçI= éáª= ç ãÉåç= ~åíáÅçI= éáª= ç= ãÉåç= ÉëéäáÅáí~íçI= áä= îÉêç áãéìäëç= áååçî~íçêÉ= É= êáîçäìòáçå~êáçK= `êÉÇç ÅÜÉ=èìÉëíç=äáÄêçI=ëÅêáííç=éÉê=íìííáI=ëá~=é~êíáÅçJ ä~êãÉåíÉ=áåÇáÅ~íç=~Öäá=~êÅÜáíÉííá=éÉê=íçêå~êÉ=~ Å~éáêÉ= äÛáãéçêí~åò~= ÇÉä= íÉã~I= É= ÇÉää~= ëì~ áåíÉêéêÉí~òáçåÉI= èì~äÉ= ãçíçêÉ= ÇÉääÉ= ëÅÉäíÉ ÅÜÉ=éçêí~åçI=é~ëëç=Ççéç=é~ëëçI=~ää~=åÉÅÉëJ ëáí¶= ÇÉää~= Ñçêã~= Ñáå~äÉX= èìáåÇá= ~= Ççã~åÇ~êëá éêáã~=Çá=íìííç=~=Åçë~=ëá=éêçÖÉíí~=É=åçå=í~åíç ~=ÅÜÉ=Ñçêã~=ÇÉÄÄ~=~îÉêÉK

qçã~ëç=jçåÉëíáêçäá

Per avere più parcheggi di qualità ^åÇêÉ~=oçäáI=j~êÅç=oçäáI=j~êÅç=jÉÇÉÖÜáåá m~êÅÜÉÖÖáK= pçäìòáçåá=éÉê=ä~=ëçëí~=åÉääÉ=Åáíí¶=áí~äá~åÉ cä~ÅÅçîáçI=m~äÉêãçI=OMMT ééK=QOUI=€ PVIMM mìêíêçééçI=ëÉ=ä~=ëçäìòáçåÉ=éÉê=ä~=ëçëí~=åÉääÉ Åáíí¶= áí~äá~åÉ= ≠= ÉëÉãéäáÑáÅ~í~= Ç~= Åá∂= ÅÜÉ ~éé~êÉ=åÉää~=Ñçíç=Çá=ÅçéÉêíáå~=ÇÉä=äáÄêç=Ó=ìå~ ëíêìííìê~=Çá=éÉëëáã~=èì~äáí¶=~êÅÜáíÉííçåáÅ~I=~ p~å= j~êáåçI= áåëÉêáí~= áå= ìå= ÅçåíÉëíç= ÖᶠÇáëçêÇáå~íç=Ó=ÄÉå=íêáëíÉ=≠=ä~=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ ÅÜÉ=ëá=éì∂=íê~êêÉ=êáëéÉííç=~ä=ÇÉëíáåç=~ãÄáÉåJ í~äÉ=É=é~Éë~ÖÖáëíáÅç=ÇÉääÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶I=áåî~J ëÉ=Ç~ääÉ=~ìíç> få=êÉ~äí¶I=É=éÉê=Ñçêíìå~I=áä=îçäìãÉ=ÅçåëÉåíÉ Çá=î~äìí~êÉ=íÉÅåáÅ~ãÉåíÉ=É=ëÉÅçåÇç=åçêã~ çÖåá=ëçäìòáçåÉ=éçëëáÄáäÉ=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ Çá=é~êÅÜÉÖÖá=ãÉÅÅ~åáòò~íáI=ÉåíêçI=Ñìçêá=íÉêê~ É= ~= ê~ëçI= ÑçêåÉåÇç= å~íìê~äãÉåíÉ= Öäá= ëíêìJ ãÉåíá= åÉÅÉëë~êá= ~åÅÜÉ= ~ääÛ~ííì~òáçåÉ= Çá ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~=Çá=èì~äáí¶K i~= éêÉëÉåí~òáçåÉ= ÇÉä= îçäìãÉ= ≠= ~= Åìê~= Çá gç~å= cçåí= ^äÉÖêÉíI= éêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉäJ äÛbìêçéÉ~å=é~êâáåÖ=^ëëçÅá~íáçåK aÉÖäá=~ìíçêáI=á=Ñê~íÉääá=oçäá=ëçåç=éêçÖÉííáëíá=~ jçÇÉå~= É= ãÉãÄêá= Çá= båíá= É= `çããáëëáçåá ÅÜÉ= ëá= çÅÅìé~åç= Çá= é~êÅÜÉÖÖáX= jÉåÉÖÜáåá ÇáêáÖÉ=ëçÅáÉí¶=éìÄÄäáÅÜÉ=E_êÉëÅá~=jçÄáäáí¶=É páåíÉëáF= ÉÇ= ≠= ÇçÅÉåíÉ= ~ääÛråáîÉêëáí¶= Çá _êÉëÅá~K fä=äáÄêç=≠=áãéçëí~íç=áå=Å~éáíçäá=É=ëçííçÅ~éáíçJ äáI=Éîáí~åÇç=äÉ=åçíÉI=Åçå=êáÑÉêáãÉåíá=~ää~=åçêJ ã~íáî~= áå= îáÖçêÉ= Ñáåç= ~ää~= ÅçåëÉÖå~= ÇÉä ã~åçëÅêáííç=EÑáåÉ=OMMSFK Ð= Çáîáëç= áå= íêÉ= é~êíáK= i~= éêáã~= íê~íí~= Öäá ~ëéÉííá=çêÖ~åáòò~íáîá=ÇÉää~=ëçëí~I=ä~=ãçÄáäáí¶I ä~= åçêã~íáî~I= ä~= ëáíì~òáçåÉ= áå= fí~äá~I= á= má~åá ìêÄ~åá=ÇÉä=íê~ÑÑáÅçX=áåÇ~Ö~=ëí~íáëíáÅ~ãÉåíÉ=äÉ Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÇÉää~=Ççã~åÇ~=É=ÇÉääÛçÑÑÉêí~ Çá=ëçëí~I=á=î~êá=íáéá=Çá=éêçÄäÉãá=~ãÄáÉåí~äá=Ç~ ~ÑÑêçåí~êÉ=åÉää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=é~êÅÜÉÖÖáX=á ëáëíÉãá= Çá= êÉÖçä~ãÉåí~òáçåÉ= ÇÉää~= ëçëí~I= á má~åá= ÇÉää~= ëçëí~I= á= é~êÅÜÉÖÖá= êÉ~äáòò~íá= Ç~ éêáî~íáK i~= ëÉÅçåÇ~= é~êíÉ= ~ÑÑêçåí~= ~ëéÉííá= éêçÖÉíJ íì~äáI= ÇáëíêáÄìíáîáI= ÇáãÉåëáçå~äáI= Åä~ëëáÑáÅ~íçêá ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= áå= ëÉÇÉ= éêçéêá~I= ÇáëíáåÖìÉåJ Ççäá=éçá=áå=é~êÅÜÉÖÖá=~=ê~ëç=É=ãçÇìä~êáI=ãìäJ íáéá~åç= EáåÖêÉëëá= É= ìëÅáíÉI= ê~ãéÉI= Ä~êêáÉêÉI ëáÅìêÉòò~I= ÑáåáíìêÉFX= êáéçêí~åÇç= ÉëÉãéá= éêçJ ÖÉííì~äá= É= êÉ~äáòò~òáçåáX= èìáåÇá= Öäá= ~ëéÉííá ëíêìííìê~äáI=áãéá~åíáëíáÅáI=Å~åíáÉêáëíáÅáX=ëéÉÅáÑáJ Å~= äÉ= Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= ãÉÅÅ~J åáòò~íáX=êáéçêí~=ä~=åçêã~íáî~=Çá=êáÑÉêáãÉåíçK iÛìäíáã~=é~êíÉ=~ÑÑêçåí~=ÅçëíáI=êÉèìáëáíá=çéÉê~J íáîá= É= ÖÉëíáçå~äáI= áåèì~Çê~åÇç= ÇÉíí~Öäá~í~J ãÉåíÉ= äÛáãéçëí~òáçåÉ= ÉÅçåçãáÅç= Ñáå~åòá~J êá~=éÉê=äÉ=êÉ~äáòò~òáçåáK

oçÄÉêíç=d~ãÄ~

La casa delle automobili páãçå=eÉåäÉó qÜÉ=^êÅÜáíÉÅíìêÉ=çÑ=m~êâáåÖ qÜ~ãÉë=C=eìÇëçåI=içåÇçåI=OMMT ééK=ORSI=€ QMIMM `Üáëë¶=ëÉ=íê~=ÅÉåíç=~ååá=äÛìçãç=ëá=ãìçîÉê¶ ~åÅçê~= ìíáäáòò~åÇç= Öäá= çÇáÉêåá= ~ìíçîÉáÅçäáI= ç ëÉ= èìÉëíáI= ÉëíáåíáI= ë~ê~ååç= ëçëíáíìáíá= Ç~ ãÉòòá= Çá= äçÅçãçòáçåÉ= ÇáÑÑÉêÉåíáK= `Üáëë¶= ëÉ áå=èìÉëíç=Å~ëç=Öäá=~ííì~äá=é~êÅÜÉÖÖá=îÉêê~åJ åç= ãìëÉ~äáòò~íá= É= îáëáí~íá= Åçå= äç= ëíìéçêÉ= É äÛ~ããáê~òáçåÉ=Åçå=Åìá=çÖÖá=åçá=Åá=~ÇÇÉåíêá~J ãç=ÇÉåíêç=äÉ=ëí~åòÉ=Çá=ìå=Å~ëíÉääç=ãÉÇáÉî~J äÉK=l=ëÉ=~åÅçê~I=èìÉëíáI=ãìíÉê~ååç=ÑìåòáçJ åÉ=íê~ëÑçêã~åÇçëá=áå=ÅÉåíêá=Åìäíìê~äáI=äìçÖÜá Çá=ÅìäíçI=ìåáîÉêëáí¶=ç=ãìëÉáK=nì~äëá~ëá=Åçë~ ~ÅÅ~Çê¶= äÛ~ëéÉííç= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ= ≠= ä~= éÉêJ ã~åÉåò~=åÉä=íÉãéç=ÇÉää~=Ñçêã~=~êÅÜáíÉííçJ åáÅ~=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçK mÉêÅܨI= ~= ÇáëÅ~éáíç= Çá= ìå~= îáêíª= íìíí~= ãáä~J åÉëÉ=Çá=ÇÉî~ëí~êÉ=äÉ=éêçéêáÉ=~êÉÉ=~êÅÜÉçäçJ ÖáÅÜÉI=ëÑçê~ÅÅÜá~åÇç=ÅçãÉ=íçéá=áä=êáÅÅÜáëëáJ ãç= ëçííçëìçäç= ÇÉää~= Åáíí¶= ~åíáÅ~= EéÉê å~ëÅçåÇÉêÉ= äÛáåÇÉÅÉåò~= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáçFI ~äíêçîÉ=É=Ç~=íÉãéçI=Åá=ëá=≠=~ÅÅçêíá=ÅÜÉ=èìÉJ ëí~= Å~ë~= ÇÉääÉ= ~ìíçãçÄáäá= Ü~I= ÅçãÉ= íìííá= á íÉãá= ~êÅÜáíÉííçåáÅáI= ìå~= éêçéêá~= ÇáÖåáí¶K fåëçãã~I=ë~ê¶=Å~éáí~íç=éêáã~=ç=éçá=~=èì~äJ Åìåç= Çá= éÉêÅçêêÉ= Åçå= ä~= éêçéêá~= ~ìíç= ä~ ê~ãé~= ÉäáÅçáÇ~äÉ= ÇÉääç= ëéäÉåÇáÇç= d~ê~ÖÉ ÇÉääÉ= k~òáçåá= áå= îá~= `~äÇÉêµå= ÇÉ= ä~= _~êÅ~I éêçÖÉíí~íç= Ç~= ^åíçåáç= `~ëëá= o~ãÉääá= åÉä NVRPI= ÉÇ= ~ÅÅçêÖÉêëá= Çá= ÉëëÉêÉ= ~ÅÅçãé~J Öå~íá=Ç~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉää~=ÅçêíÉ=îÉêëç=áä=ÖêáJ Öáç=ÇÉä=ÅáÉäç=ãáä~åÉëÉK páãçå= eÉåäÉóI= ~êÅÜáíÉííç= áåÖäÉëÉ= ÅÜÉ= ëí~ ~ííì~äãÉåíÉ= ÅçëíêìÉåÇç= ÇìÉ= é~êÅÜÉÖÖáI ìåç=~=jçëÅ~I=äÛ~äíêç=~=aìÄäáåçI=ëéáåíç=Ç~ää~ åÉÅÉëëáí¶=ÇÉä=éêçÖÉííç=Ü~=áåáòá~íç=~Ç=çëëÉêJ î~êÉ=èìÉëíá=çÖÖÉííáI=~=ëíìÇá~êäá=É=Åçãé~ê~äáK få= èìÉëíç= êáÅÅç= ~íä~åíÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅç= ÇÉä é~êÅÜÉÖÖáçI=ëçåç=ê~ÅÅçäíá=ÅÉåíç=~ååá=Çá=éêçJ ÖÉííá=É=êÉ~äáòò~òáçåá=ÇÉëÅêáííá=Ç~=ÄêÉîá=íÉëíá=É åìãÉêçëÉ= éá~åíÉI= ëÉòáçåá= É= ÑçíçÖê~ÑáÉK fåçäíê~åÇçëá= áå= èìÉëíç= äáÄêçI= ÅÜÉ= áåíÉåÇÉ èìÉëíç=íÉã~=ÅçãÉ=ä~=Å~ë~=ÇÉääÉ=~ìíçãçÄáJ äáÒI=êáëÅçéêá~ãç=ìå~=íê~ÇáòáçåÉ=É=ìåÛáÇÉåíáí¶ ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=É=ÇÉää~=Åáíí¶I=ÑçêëÉ=áå~ííÉë~K oáëÅçéêá~ãç=m~êáÖá=~ííê~îÉêëç=áä=d~ê~ÖÉ=ÇÉ ä~=pçÅá¨í¨=mçåíÜáÉìJ^ìíçãçÄáäÉë=êÉ~äáòò~íç Ç~=^ìÖìëíÉ=mÉêêÉí=åÉä=NVMR=É=áä=éêçÖÉííç=éÉê ìå= é~êÅÜÉÖÖáç= ëìää~= pÉåå~= Çá= hçåëí~åíáå píÉé~åçîáÅÜ=jÉäåáâçî=ÇÉä=NVORK oáëÅçéêá~ãç= sÉåÉòá~= åÉääÛ^ìíçêáãÉëë~= Çá bìÖÉåáç=jáçòòá=ÇÉä=NVPN=É=Öäá=pí~íá=råáíá=Åçå áä=åçíç=éêçÖÉííç=Çá=içìáë=hÜ~å=ÇÉä=NVQT=éÉê mÜáä~ÇÉäéÜá~= É= äÉ= ÇìÉ= íçêêá= ÅáêÅçä~êá= j~êáå~ `áíó= Çá= _Éêíê~åÇ= dçäÇÄÉêÖ= ÇÉä= NVSO= éÉê `ÜáÅ~ÖçK

j~êÅç=^åÇê¨ìä~

39 lppbos^qlofl=LIBRI

La difficile arte del fare


~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ

40

Sambonet: la logica come arte oçÄÉêíç=p~ãÄçåÉíK=aÉëáÖåÉêI dê~ÑáÅçI=^êíáëí~=ENVOQJNVVRF qçêáåçI=m~ä~òòç=j~Ç~ã~I=p~ä~ ÇÉä=pÉå~íç U=~éêáäÉ=Ó=S=äìÖäáç=OMMU mÉê=ÅÜá=~ëëçÅá~=áä=åçãÉ=Çá=oçÄÉêíç p~ãÄçåÉí= ~ä= ëìç= ä~îçêç= ÅçãÉ ÇÉëáÖåÉêI= éêçÖÉííáëí~= Çá= ëÉêîáòá= Ç~ í~îçä~=É=çÖÖÉííá=Çá=ÇÉëáÖå=éêÉãá~íá Åçå= éêÉëíáÖáçëá= êáÅçåçëÅáãÉåíá áåíÉêå~òáçå~äáI= èìÉëí~= ãçëíê~= ê~éJ éêÉëÉåí~= ìå~= îÉê~= ëÅçéÉêí~K iD~ééêçÇç=~ääD~òáÉåÇ~=Çá=Ñ~ãáÖäá~=Eä~ Ñ~ÄÄêáÅ~= Çá= ~êÖÉåíá= ÑçåÇ~í~= Ç~ä åçååç=dáìëÉééÉ=åÉä=NURS=É=ÅçåJ îÉêíáí~= åÉÖäá= ~ååá= qêÉåí~I= éêáã~= áå bìêçé~I=~ää~=éêçÇìòáçåÉ=áåÇìëíêá~äÉ Çá=éçë~íÉêá~=áå=~ÅÅá~áç=áåçëëáÇ~ÄáäÉFI åçå=ê~ééêÉëÉåí~=áåÑ~ííá=ìå=éìåíç=Çá é~êíÉåò~I=ã~=áä=éìåíç=ÇD~êêáîç=Çá=ìå éÉêÅçêëç= Çá= ã~íìê~òáçåÉ= ~êíáëíáÅ~ ÅçãéäÉëëç=É=ãìäíáÑçêãÉK p~ãÄçåÉí=~ééêçÇ~=áåÑ~ííá=~ä=ÇÉëáÖå ~ííê~îÉêëç= ìå~= Ñçêã~òáçåÉ= äÉÖ~í~ ~ää~=Åìäíìê~=ÑáÖìê~íáî~=éáª=ÅÜÉ=~ä=éêçJ ÖÉííç=ÇÉääç=ëé~òáç=ÇçãÉëíáÅçI=ÑçåJ Ç~ãÉåí~äãÉåíÉ= ~ìíçÇáÇ~íí~I= ~åJ ÅÜÉ=ëÉ=ëÅ~åÇáí~=Ç~Öäá=áåÅçåíêá=Åçå áãéçêí~åíá=ã~ÉëíêáÒW=áåáòá~=Öäá=ëíìÇá Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ~ä= mçäáíÉÅåáÅç= Çá jáä~åçI= ã~= äá= ~ÄÄ~åÇçå~= éÉê= ÑêÉJ èìÉåí~êÉ= EëÉåò~= ã~á= íÉêãáå~êä~F äD~ÅÅ~ÇÉãá~= Çá= _êÉê~= É= éçá= äD^ÅJ Å~ÇÉãá~= `~êê~ê~= Çá= _ÉêÖ~ãçI ÇçîÉ=ëá=~îîáÅáå~=~á=ãçîáãÉåíá=~êíáJ

ëíáÅá=ÇÉää~=jáä~åç=ÇÉä=ÇçéçÖìÉêê~I éçá=é~êíÉ=éÉê=ìå=äìåÖç=ëçÖÖáçêåç áå=_ê~ëáäÉI=ÇçîÉ=Éåíê~=áå=Åçåí~ííç Åçå=máÉíêç=j~êá~=_~êÇá=É=iáå~=_çI ã~= ~åÅÜÉ= Åçå= ä~= Åìäíìê~= áåÇá~ EíÉëëìíá=É=é~Öäá~=áåíêÉÅÅá~í~I=äìçÖÜá áåÅçåí~ãáå~íá= É= ~êÅÜáíÉííìêÉFI= éÉê ëéçëí~êëá=áå=cáåä~åÇá~I=~ÑÑ~ëÅáå~íç Ç~ää~= ÑáÖìê~= Çá= ^äî~ê= ^~äíçI= ~ä= Åìá ä~îçêç= Öì~êÇÉê¶= íìíí~= ä~= îáí~= Åçå éêçÑçåÇ~= ~ããáê~òáçåÉI= É= áåÑáåÉ íçêå~êÉ=~=jáä~åç=ÅçãÉ=éêçí~ÖçåáJ ëí~=ÇÉää~=ëí~ÖáçåÉ=ÇDçêç=ÇÉää~=Öê~J ÑáÅ~=É=ÇÉä=ÇÉëáÖå=áí~äá~åáK rå= éÉêÅçêëç= Çá= Ñçêã~òáçåÉ= ÄáçJ Öê~ÑáÅçÒI=ÇìåèìÉI=ÅÜÉ=Ñ~=ÇÉääç=ëí~J íìë éêáîáäÉÖá~íç= ÇÉä= îá~ÖÖá~íçêÉ= äç ëíêìãÉåíç=éÉê=ä~=ãÉëë~=~=éìåíç ÇÉÖäá= ëíêìãÉåíá= ÇÉä= Ñ~êÉW= çÖåá ÉëéÉêáÉåò~= ≠= éÉê= äìá= ëÅçéÉêí~= Çá äìçÖÜá=É=Çá=ÅìäíìêÉI=ÅÜÉ=íê~ÇìÅÉ=áå í~ÅÅìáåá=Çá=ëÅÜáòòáI=ÇáëÉÖåá=É=ÇáéáåJ íáI=ã~=~åÅÜÉ=áå=ê~ÅÅçäíÉ=Çá=çÖÖÉíJ íá= ÇDìëçK= lëëÉêî~êÉI= êÉÖáëíê~êÉI Å~í~äçÖ~êÉI= ëÉäÉòáçå~êÉ= ÇáîÉåÖçJ åç= ìå~= Ñçêã~= Çá= ~ééêçéêá~òáçåÉ ÇÉä=êÉ~äÉI=Çá=êáÑäÉëëáçåÉ=ëìá=ÑçåÇ~J ãÉåíá=ÇÉä=éêçÅÉëëç=ÅêÉ~íáîçI=É=Çá Éä~Äçê~òáçåÉ=Çá=ìå=éêçéêáç=ìåáîÉêJ ëç= Ñçêã~äÉK= jÉêáíç= Çá= èìÉëí~ ãçëíê~=≠=èìÉääç=Çá=ÅÉêÅ~êÉ=Çá=êáÅçJ ëíêìáêÉ= áä= ëÉåëç= Çá= ìå= éÉêÅçêëç éÉêëçå~äÉ=É=åçå=äáåÉ~êÉI=É=Çá=ÑçÅ~J äáòò~êÉ= äD~ííÉåòáçåÉ= ëì= íìííá= Öäá ~ëéÉííá= ÇÉää~= ëì~= éÉêëçå~äáí¶= = É ÇÉää~=ëì~=êáÅÉêÅ~=~êíáëíáÅ~=EéáííçêÉI Öê~ÑáÅçI=ÇÉëáÖåÉêFK=rå~=êáÅÉêÅ~=áå Åìá= ÉëéÉêáÉåò~= É= ëÉåëáÄáäáí¶= ëçåç ÉäÉãÉåíá= áãéçêí~åíáI= ã~= áä= Åìá= Ñáäç ÅçåÇìííçêÉ=≠=íÉåëáçåÉ=~ää~=äçÖáÅ~ É= ~ääD~ëíê~òáçåÉ= ÅçãÉ= ëíêìãÉåíá éÉê= íê~ÇìêêÉ= áå= éêçÖÉííç= ä~= ÅçãJ éäÉëëáí¶=ÇÉä=êÉ~äÉK=

páäîá~=j~äÅçî~íá

Nervi: poetica del cemento armato fä=Öáçî~åÉ=máÉê=iìáÖá=kÉêîá=~ mê~íç= mê~íçI=m~ä~òòç=_ìçå~ãáÅá T=ã~êòç=Ó=NN=ã~ÖÖáç=OMMU mêçãçëë~= Ç~ää~= mêçîáåÅá~= Çá mê~íç= É= Ç~ääÛ^fps^m= E^ëëçÅá~J òáçåÉ=éÉê=äç=ëíìÇáç=É=ä~=î~äçêáòò~J òáçåÉ= ÇÉääÛ~êÅÜÉçäçÖá~= áåÇìëíêá~äÉ éê~íÉëÉFI=ëá=≠=ëîçäí~=ìå~=áåíÉêÉëJ ë~åíÉ= ãçëíê~= ÅÜÉ= êáîÉä~= ìå= máÉê iìáÖá=kÉêîá=áåÉÇáíç=É=éçÅç=ÅçåçJ ëÅáìíçK=^ííê~îÉêëç=ìå~=êáÅÅ~=ëÉêáÉ Çá= ÇáëÉÖåá= É= éêçÖÉííá= ~ìíçÖê~Ñá= Ó êÉéÉêáíá= éêÉëëç= áä= `p^`= ÇÉääÛråáJ îÉêëáí¶= Çá= m~êã~= ÓI= çäíêÉ= ~= ÑçíçJ

Öê~ÑáÉ= ÇÉääÛÉéçÅ~= ÅÜÉ= ÇçÅìãÉåJ í~åç= çéÉêÉ= çÖÖá= áå= é~êíÉ= ëÅçãJ é~êëÉI= áä= Åìê~íçêÉ= dáìëÉééÉ dì~åÅá= Ü~= êáÅçëíêìáíç= äÉ= í~ééÉ ÇÉääÛ~ííáîáí¶=Öáçî~åáäÉ=Çá=kÉêîá=ÅÜÉI åÉä=éÉêáçÇç=ÅçãéêÉëç=Ñê~=äÉ=ÇìÉ ÖìÉêêÉ= ãçåÇá~äáI= ëá= ≠= ëîçäí~= Åçå éêçÑáÅìáí¶=~=mê~íçK kÉää~=Åáíí¶=íçëÅ~å~=áä=éáª=~êÅÜáíÉíJ íç= íê~= Öäá= áåÖÉÖåÉêá= É= áä= éáª= áåÖÉJ ÖåÉêÉ= íê~= Öäá= ~êÅÜáíÉííáÒI= Ü~= áåÑ~ííá ä~îçê~íç= ãçäíç= áåÅçåíê~åÇç= äÉ ÉëáÖÉåòÉ=Çá=ìå~=Åä~ëëÉ=áãéêÉåÇáJ íçêá~äÉ=ÅÜÉ=ëá=ëí~=~îîá~åÇç=~Ç=ìå~ ê~éáÇ~=áåÇìëíêá~äáòò~òáçåÉ=EëéÉÅáÉ áå=Å~ãéç=íÉëëáäÉF=É=ÅÜÉ=~ÅÅçÖäáÉ Åçå= Éåíìëá~ëãç= äÉ= ëìÉ= ~ìÇ~Åá ëéÉêáãÉåí~òáçåá= ÇÉä= ÅÉãÉåíç ~êã~íçK `çãÉ=ëéáÉÖ~=äç=ëíÉëëç=Åìê~íçêÉ åÉä=ÄÉä=îçäìãÉ=ÅÜÉ=~ÅÅçãé~Öå~ ä~= ãçëíê~= EÉÇáíç= Ç~ä= `Éåíêç dê~ÑáÅç= bÇáíçêá~äÉFI= áä= î~äçêÉ= Çá èìÉëíÉ= çéÉêÉ= ëí~= åÉä= Ñ~ííç= ÅÜÉ èìá=kÉêîá=áåáòá~=~=ãÉííÉêÉ=~=éìåíç áä= ëìç= îçÅ~Äçä~êáç= ÉëíÉíáÅçJëíêìíJ íìê~äÉ=ÅÜÉ=éçá=ëîáäìééÉê¶=áå=~äíêÉI éáª=ÅÉäÉÄêáI=çéÉêÉK Ð=áä=Å~ëçI=~Ç=ÉëÉãéáçI=ÇÉä=qÉ~íêç _êìåç= _á~åÅÜáåá= Çá= mê~íç= éÉê= áä èì~äÉ= kÉêîá= êÉ~äáòò~= åÉä= ÚOQ= ìå~ ~îîÉåáêáëíáÅ~= ÅçéÉêíìê~= ÅÜÉ= ~åíáJ Åáé~= ä~= ÄÉääáëëáã~= ÅçéÉêíìê~= ~ íê~îá=ê~Çá~äá=ÇÉä=åçíç=ÅáåÉã~JíÉ~J íêç=Çá=k~éçäáK=lééìêÉ=ä~=ëçäìòáçåÉ ÇÉä= íìííç= åìçî~= ÇÉä= ëçä~áç= ~ ÑìåÖçI= ëíìÇá~í~= éÉê= áä= i~åáÑáÅáç= áä c~ÄÄêáÅçåÉ= Eéçá= ëÅ~êí~í~= Ç~á ÅçããáííÉåíáFI=ÅÜÉ=áå=fí~äá~=Ñì=ìë~í~ éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=åÉá= açÅâë éÉê Åçíçåá= ~= dÉåçî~= åÉä= ÚOR= É= ÅÜÉ kÉêîá= êáéêÉåÇÉê¶= áå= ã~åáÉê~= é᪠Åçãéáìí~= åÉä= ÚSM= Åçå= ä~= ÅçëíêìJ òáçåÉ= ÇÉä= m~ä~òòç= ÇÉä= i~îçêç= ~ qçêáåçK= nìÉä= ÅÜÉ= ÉãÉêÖÉ= Ñáå= Ç~ èìÉëíÉ= éêáãÉ= çéÉêÉ= ≠= äç= ëéáêáíç ÇÉä=Öê~åÇÉ=ëéÉêáãÉåí~íçêÉI=èìÉäJ äç=ÅÜÉ=äç=éçêí~=~Ç=çë~êÉÒ=ÄÉå=~ä Çá= ä¶= ÇÉääÉ= êáÅÜáÉëíÉ= ÅçåíáåÖÉåíáK mêçî~=åÉ=≠I=~Ç=ÉëÉãéáçI=ÅÜÉ=éìê íêçî~åÇçëá= ëéÉëëç= Çá= ÑêçåíÉ= ~

éêçÄäÉãá=ëáãáäáI=~Ççíí~=çÖåá=îçäí~ ëçäìòáçåá= ÇáîÉêëÉ= Ñ~ÅÉåÇç= Çá mê~íç= ìå~= ëçêí~= Çá= ä~Äçê~íçêáç= ~ ÅáÉäç= ~éÉêíç= Çá= åìçîá= ãÉíçÇá ÅçëíêìííáîáK= aÛ~äíêçåÇÉI= äç= ëíÉëëç kÉêîáI=Ü~=ëÉãéêÉ=ëçëíÉåìíç=Åçå ÅçåîáåòáçåÉ= ìå= ~ééêçÅÅáç= ëéÉêáJ ãÉåí~äÉJáåíìáíáîç= ~á= éêçÄäÉãá ëíêìííìê~äáI= áå= çééçëáòáçåÉ= ~ ãÉíçÇá= ~ëíê~ííçJã~íÉã~íáÅáK ^ééêçÅÅáç= ÅÜÉI= éáª= áå= ÖÉåÉê~äÉI íêçî~=áå=ìå~=éÉêÑÉíí~=áåíÉÖê~òáçåÉ Çá= ëí~íáÅ~= ÉÇ= ÉëíÉíáÅ~= äÛÉëëÉåò~ ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K= Efä= îçäìãÉ= ÇÉää~ ãçëíê~= éì∂= ÉëëÉêÉ= êáÅÜáÉëíç= ~W ÅÉåíêçÖê~ÑáÅçÉ]Öã~áäKÅçãF

pçåá~=jáäçåÉ

Abitare con i~=Å~ë~=ÅçääÉííáî~=áí~äá~å~K léÉêÉ=êÉ~äáòò~íÉ=NVVRJOMMT `áíí~ÇÉää~=EmÇFI=m~ä~òòç=mêÉíçêáç OV=ã~êòç=Ó=NN=ã~ÖÖáç=OMMU ^ííê~îÉêëç= äÛ~ääÉëíáãÉåíç= Çá= ìå~ Ö~ääÉêá~=Çá=êÉÅÉåíá=çéÉêÉ=ÅçëíêìáJ íÉI= äÛÉëéçëáòáçåÉ= Ü~= ëçåÇ~íç= ä~ ÅçåÇáòáçåÉ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= áå fí~äá~=ëìä=íÉã~=ÇÉää~=Å~ë~=ÅçääÉíJ íáî~ÒK= iÛ~ëëçÅá~òáçåÉ= Åìäíìê~äÉ ^êÅÜáíÉíí~åÇçI= ~ííáî~= Ç~ä= NVVQ ÅçãÉ=äìçÖç=Çá=êáÅÉêÅ~I=ÇáÄ~ííáíç É= ÇáîìäÖ~òáçåÉ= Çá= íÉã~íáÅÜÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉI=Åçå=ìå=~ééçëáJ íç=Ä~åÇç=Ü~=áåîáí~íç=á=éêçÑÉëëáçJ åáëíá= áí~äá~åá= ~= éêÉëÉåí~êÉ= ÉÇáÑáÅá éäìêáÑ~ãáäá~êá=êÉ~äáòò~íá=íê~=áä=NVVR É= áä= OMMTK= pá= íê~íí~= ÇÉää~= éêçëÉJ ÅìòáçåÉ=ÇÉääÛáåÇ~ÖáåÉ=~îîá~í~=íêÉ ~ååá= Ñ~= Åçå= ìå~= ê~ëëÉÖå~= ëìää~ íáéçäçÖá~=ÇÉää~=Å~ë~=ÇÛ~Äáí~òáçåÉ ëáåÖçä~K rå~= Öáìêá~= Åçãéçëí~= Ç~= ãÉãJ Äêá= ÇÉääÛ~ëëçÅá~òáçåÉ= É= Ç~= éÉêJ ëçå~ÖÖá= ÇÉä= ãçåÇç= ÇÉääÛ~êÅÜáJ íÉííìê~=èì~äá=bäÉçåçê~=j~åíÉëÉI


jáå~=cáçêÉ

Il design di Fabio Novembre c~Äáç=kçîÉãÄêÉK=fåëÉÖå~=~åÅÜÉ ~=ãÉ=ä~=äáÄÉêí¶=ÇÉääÉ=êçåÇáåá jáä~åçI=oçíçåÇ~=ÇÉää~=_Éë~å~ NM=~éêáäÉ=Ó=U=ÖáìÖåç=OMMU ^ã~íç= É= ÇÉíÉëí~íçI= c~Äáç kçîÉãÄêÉI=ìåç=ÇÉá=ÇÉëáÖåÉê=é᪠ëçêéêÉåÇÉåíá=åÉä=é~åçê~ã~=áí~äJ á~åçI= ≠= áä= éêçí~Öçåáëí~= ÇÉää~ ãçëíê~I=íê~=áãã~Öáåá=É=ãìëáÅ~I áå= Åçêëç= åÉÖäá= ëé~òá= ÇÉää~ oçíçåÇ~=ÇÉää~=_Éë~å~=~=jáä~åçK i~= ëíêìííìê~= ëÉííÉÅÉåíÉëÅ~I= ìå íÉãéç= ÇÉëíáå~í~= ~= ÅáãáíÉêç= É ÅÜáÉë~= ÅáêÅçåÇ~í~= Ç~= ìå= ëáåìJ çëç=éçêíáÅ~íçI=Ç~=èì~äÅÜÉ=~ååç Ü~=êáéêÉëç=~Ç=çëéáí~êÉ=åÉääÛ~åíáJ Å~=Å~ééÉää~=ëÅçåë~Åê~í~=ãçëíêÉ çêÖ~åáòò~íÉ= ëçííç= áä= é~íêçÅáåáç ÇÉä= `çãìåÉK= ^åÅÜÉ= èìÉëí~ îçäí~=ìå=Åìê~íçêÉ=Çá=íìííç=êáëéÉíJ íçI= _ÉééÉ= cáåÉëëáI= ÅêáíáÅç= É ëíçêáÅç= ÇÉä= ÇÉëáÖåI= ~ìíçêÉ ~åÅÜÉ=ÇÉä=åçíÉîçäÉ=äáÄêçJÅ~í~äçJ Öç= éÉê= á= íáéá= Çá= pâáê~I= ~ÑÑá~åÅ~íç Ç~= mÉíÉê= _çíí~òòáI= ~ìíçêÉ= Çá ~ääÉëíáãÉåíá= ãÉãçê~Äáäá= ÅçãÉ èìÉääç=éÉê=ä~=_~åÖCläìÑëÉå=åÉäJ äÛ~åíáÅç= é~ä~òòç= ÇÉä= pÉå~íç ãáä~åÉëÉI= Åç~Çáìî~íá= Ç~ä= ÅçåJ íêáÄìíç= ëçåçêç= Çá= ìå= ãìëáÅáëí~ ê~ÑÑáå~íç= ÅçãÉ= áä= Ä~ëëáëí~ p~íìêåáåçI= Ü~ååç= ãÉëëç= ~ éìåíç=ìå=éêçÖÉííç=Éëéçëáíáîç=Çá Öê~åÇÉ= ÉÑÑÉííç= É= èì~äáí¶= éÉê êáÅçëíêìáêÉ= É= êáäÉÖÖÉêÉ= áä= ãçåÇç Ñ~åí~ëíáÅçI= ëéáêáíçëç= É= ÅêÉ~íáîç ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç=äÉÅÅÉëÉK= fä= íáíçäç= Ç~= ìå~= éçÉëá~= ÅÜÉ= Ñì ÇÉÇáÅ~í~= éêçéêáç= ~= kçîÉãÄêÉI ãÉåíêÉ=ìå=ë~ÅÉääçI=ãÉãçêÉ=ÇÉäJ äÛ~íãçëÑÉê~= áéçÖÉ~= ÇÉä= ÄÉääáëëáJ ãç=p~å=içêÉåòçI=~éêÉI=åÉä=Äìáç íçí~äÉI= ä~= ãçëíê~= Åçå= ìå~= ëÉêáÉ

íçêá= áí~äá~åá= ÅçãÉ= `~ééÉääáåá= É aêá~ÇÉK= fåíÉêîáëí~íáI= èìÉëíá áåÇìëíêá~äá=áääìãáå~íáI=é~êä~åç=Åçå ëíáã~= É= ~ÑÑÉííç= Çá= kçîÉãÄêÉI îìäÅ~åáÅç= É= áêêáîÉêÉåíÉI= ÑÉäáÅá ÇÉääÉ= ëìÉ= éêçéçëíÉI= Åçåîáåíá ÇÉää~= ëì~= èì~äáí¶= áå= ìå= ÖáçÅç Åçëí~åíÉ=íê~=ëÉêáÉí¶=É=áêçåá~K=`Üá ~äíêç= ÇÉä= êÉëíç= ~îêÉÄÄÉ= éçíìíç áãã~Öáå~êÉ=Çá=íçÅÅ~êÉÒ=áä=ãáíáÅç jáÉë= î~å= ÇÉê= oçÜÉ= êÉáåíÉêéêÉJ í~åÇçåÉ=ìåç=ÇÉá=ã~ÖÖáçêá=ä~îçêáI ä~= ëì~= ÅÜ~áëÉJäçåÖìÉ éÉê= áä m~ÇáÖäáçåÉ= Çá= _~êÅÉääçå~= ~ÑÑá~åJ Å~åÇçäÉ= ìå~= ë~Öçã~= ~ää~ jççêÉ\

j~êá~=sáííçêá~=`~éáí~åìÅÅá

La fabbrica della creatività jáä~åçI= NUVVK= kÉääÛ~êÉ~= ~åÅçê~ éçÅç=ÉÇáÑáÅ~í~=áåíçêåç=~=îá~=jÉëëáå~ îáÉåÉ= ÑçåÇ~í~= ä~= aáíí~= `~êãáå~íáI qçëÉääá=C=`KI=ÇÉÇáí~=~ää~=ÅçëíêìòáçåÉ Çá=ã~íÉêá~äÉ=éÉê=ÑÉêêçîáÉ=É=íê~ãîáÉK=få ÄêÉîÉ=íÉãéç=ä~=Çáíí~=ëá=Éëé~åÇÉ=Öê~J òáÉ= ~ää~= Öê~åÇÉ= ÅêÉëÅáí~= ÇÉää~ Ççã~åÇ~= Çá= Å~êêçòòÉ= ~= î~éçêÉ= ÉÇ ÉäÉííêáÅÜÉI= ÅÜÉ= î~ååç= ~= ëçëíáíìáêÉ èìÉääÉ=~=íê~òáçåÉ=~åáã~äÉK=kÉä=ÚNV=ä~ ëçÅáÉí¶= Ó= ÅÜÉ= åÉä= Ñê~ííÉãéç= Ü~ ~Åèìáëí~íç=åìçîá=íÉêêÉåá=Ñáåç=~=çÅÅìJ é~êÉ=äDáåíÉêç=áëçä~íç=ÅçãéêÉëç=íê~=äÉ îáÉ= mêçÅ~ÅÅáåáI= kçåç= É= éá~òò~ `çêáçä~åç=Ó=Ü~=~ääÉ=ëìÉ=ÇáéÉåÇÉåòÉ NKPRM= çéÉê~á= É= ëîçäÖÉ= ìå= êìçäç= Çá éêáãç= éá~åç= åÉää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉá NRN=hã=ÇÉää~=êÉíÉ=íê~ãîá~êá~=ãáä~åÉJ ëÉ=êÉÖáëíê~íá=åÉä=NVOS=É=~ääÉ=TMM=îÉíJ íìêÉ=ÅÜÉ=çÖåá=Öáçêåç=ÅáêÅçä~åçK= i~=c~ÄÄêáÅ~=ÇÉä=s~éçêÉ=çÖÖá=åçå=≠ ëçäç=áä=éáª=Öê~åÇÉ=éçäç=áí~äá~åç=ÇÉëíáJ å~íç= ~ää~= ÅêÉ~íáîáí¶= Öáçî~åáäÉI= ã~ ~åÅÜÉ=ìå=éÉòòç=Çá=ëíçêá~=ÇÉää~=Åáíí¶ ÅÜÉ=áä=`çãìåÉ=Ü~=ë~äî~íç=Ç~ääÛçÄäáç ~Åèìáëí~åÇçåÉ= åÉä= NVUR= äÛÉåçêãÉ ~êÉ~= ÇáëãÉëë~I= êáèì~äáÑáÅ~í~= ë~äî~J Öì~êÇ~åÇçåÉ= á= éêÉÖÉîçäá= ~ëéÉííá= Çá ~êÅÜÉçäçÖá~=áåÇìëíêá~äÉK j~=äÛáÇÉ~=Ç~îîÉêç=áååçî~íáî~=Çá=íìíí~ äÛáåáòá~íáî~=≠=ëí~í~=èìÉää~=Çá=áåÇáîáÇì~J êÉ=ìå=çÄáÉííáîç=Çá=ã~ëëáã~I=áåíÉêéÉäJ ä~åÇç=éçá=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=ä~=Åáíí~Çáå~åJ ò~= éÉê= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ëéÉÅáÑáÅá éêçÖÉííá= Åìäíìê~äáK= `çë±I= åÉä= OMMMI= ≠ ëí~íç=áåÇÉííç=ìå=Ä~åÇç=éìÄÄäáÅç=éÉê áåÇáîáÇì~êÉ=á=ëçÖÖÉííá=J=~ëëçÅá~òáçåá Åìäíìê~äáI= ëçÅáÉí¶= Çá= ÇáêáííçI= ~êíáëíá= J ÅÜÉI= Öê~òáÉ= ~= éêçéçëíÉ= çêáÖáå~äáI ë~éÉëëÉêçI= Çá= Ñ~ííçI= Ñ~êÉ= ÇÉää~

c~ÄÄêáÅ~= ÇÉä= s~éçêÉ= ìåç= ëé~òáç îçäíç=~ää~=ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ=É=éêçÇìJ òáçåÉ=Åìäíìê~äÉI=~éÉêíç=~Öäá=ëíáãçäá=é᪠îáí~äá=ÇÉää~=Åáíí¶K= `çë±I=çÖÖáI=Ü~ååç=~éÉêíç=~ääÛáåíÉêåç ÇÉää~= c~ÄÄêáÅ~= ÇÉä= s~éçêÉ= NT= Éåíá ÅçãÉ= píìÇáç= ^òòìêêçI= ëçÅáÉí¶= Çá éêçÇìòáçåÉ= É= ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ= ~êíáJ ëíáÅ~X=á=i~Äçê~íçêá=a~Ö~ÇI=ÅÜÉ=éêçJ ãìçîçåç= Öáçî~åá= ~êÅÜáíÉííá= É= ÇÉëáJ ÖåÉêë= ~ííê~îÉêëç= î~êá= ÉîÉåíá= É= ìå ~êÅÜáîáçX= låÉ= lÑÑI= ä~Äçê~íçêáç= ÅÜÉ êÉ~äáòò~=ãçÇÉääá=É=éêÉJëÉêáÉ=Çá=ÇÉëáÖå É= ~êÅÜáíÉííìê~X= `~êÉ= lÑJsá~Ñ~êáåáI ~ëëçÅá~òáçåÉ=ÅÜÉ=Ü~=ÅêÉ~íç=áä=éêáãç ÅÉåíêç=Çá=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=áí~äá~åç=Çá Öáçî~åá=~êíáëíáI=êáÅçåçëÅáìíç=~åÅÜÉ=~ äáîÉääç=áåíÉêå~òáçå~äÉK= j~=èìáI=ÇáëíêáÄìáíá=ëì=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ Çá=PMKMMM=ãèI=Çá=Åìá=TKMMM=ÇÉëíáå~íá ~Ç=~ííáîáí¶=Çá=ä~Äçê~íçêáç=É=TKMMM=~Ç ~ííáîáí¶= ÉëéçëáíáîÉ= É= Çá= ëéÉíí~ÅçäçI íìííá= á= ëÉííçêá= ÇÉääÛ~êíÉ= ëçåç= ê~ééêÉJ ëÉåí~íáW= Ç~ä= ÅáåÉã~= ~ää~= ÑçíçÖê~Ñá~I Ç~ää~=Ç~åò~=~ää~=ãìëáÅ~=Ñáåç=~ä=íÉ~íêç É=~ä=ÖáçÅ~ííçäçK= fåëçãã~I=èìá=äÛ~êíÉ=≠=áå=ãçîáãÉåíç É=ÅçãÉ=ìå=îÉÅÅÜáç=íê~ã=~=î~éçêÉ=Ñ~ î~êáÉ= í~ééÉ= áå= ÇáëÅáéäáåÉ= ÇáÑÑÉêÉåíáI ëÅçêêÉåÇç=äìåÖç=á=Äáå~êá=Çá=ìå~=Åáíí¶ ÅÜÉ= Ü~= ëÅÉäíç= Çá= éìåí~êÉ= áå= ãçÇç áåíÉääáÖÉåíÉ=ëì=ÅêÉ~íáîáí¶=É=áååçî~òáçJ åÉK

pçåá~=jáäçåÉ c~ÄÄêáÅ~=ÇÉä=î~éçêÉ jáä~åçI=îá~=mêçÅ~ÅÅáåá=Q ïïïKÑ~ÄÄêáÅ~ÇÉäî~éçêÉKçêÖ

41 lppbos^qlofl=MOSTRE

ÇçÅÉåíÉ=Çá=éêçÖÉíí~òáçåÉ=~êÅÜáJ íÉííçåáÅ~I=j~êÅç=_êáòòáI=ÇáêÉííçêÉ Çá= ^êÅÜÛáíI= j~êÅç= jìä~òò~åáI ÇçÅÉåíÉ=Çá=ëíçêá~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìJ ê~I=cä~îáç=^äÄ~åÉëÉI=ÇáêÉííçêÉ=Çá açãìëI=Ü~=ëÉäÉòáçå~íç=NT=éêçJ ÖÉííá=ëì=ìå=íçí~äÉ=Çá=NOU=éêçéçJ ëíÉ= éÉêîÉåìíÉI= åìãÉêç= ÅÜÉ íÉëíáãçåá~= äÛáåíÉêÉëëÉ= êáëÅçëëç Ç~ääÛáåáòá~íáî~K iÛÉíÉêçÖÉåÉáí¶= ÇÉääÉ= çéÉêÉ= áå ãçëíê~= ~Åèìáëí~= ÅçÉêÉåò~= ~ää~ äìÅÉ=ÇÉää~=îçäçåí¶=ÇÉá=Åìê~íçêá=Çá íêçî~êÉ= êáëéçëíÉ= Çá= èì~äáí¶= ~ää~ èìÉëíáçåÉ= ëçääÉî~í~W= èì~äá= ëçäìJ òáçåá= éêçÖÉííì~äá= ÅçåíÉãéçê~J åÉÉ= ë~ååç= áåíÉêéêÉí~êÉ= äÛ~ííì~äÉ íÉåëáçåÉ= íê~= ëé~òá= ÇÉääÛ~Äáí~òáçJ åÉ=É=ëé~òá=ÇÉää~=ÅçåÇáîáëáçåÉK iÉ=~êÅÜáíÉííìêÉ=ëÉäÉòáçå~íÉ=îáîçJ åç= Çá= Å~ê~ííÉêá= éÉÅìäá~êá= ÅÜÉ= äÉ çééçåÖçåç= ~ää~= ÇáÑÑìë~= ÉÇáäáòá~ Çá= å~íìê~= ëéÉÅìä~íáî~W= ~êíáÅçä~J òáçåÉ= Åçåíêç= ~ÇÇáòáçåÉI= éÉêJ ãÉ~Äáäáí¶= Åçåíêç= ëÉé~ê~òáçåÉI Çá~äçÖç=Åçå=áä=é~Éë~ÖÖáç=Åçåíêç ÇÉJÅçåíÉëíì~äáòò~òáçåÉI=~ããáëJ ëáçåÉ= ÇÉä= îìçíç= Åçåíêç= çëëÉëJ ëáçåÉ=ÇÉää~=ÇÉåëáí¶I=ìëç=Åçåë~J éÉîçäÉ= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= Åçåíêç ~ééá~ííáãÉåíç= ÇÉääÉ= ÇáÑÑÉêÉåòÉ ã~íÉêáÅÜÉK=kÉ=ÉãÉêÖÉ=ìå=èì~J Çêç=ê~ëëáÅìê~åíÉ=ëìää~=éêÉëÉåò~ Çá= ÉëÉãéá= Çá= èì~äáí¶= áå= fí~äá~= É ~åÅÜÉ=ìå=ê~ÑÑçêò~ãÉåíç=ÇÉääÛáãJ ã~ÖáåÉ=ÇÉÖäá=ëíìÇá=éêçÑÉëëáçå~äá Çá=éáÅÅçäÉ=ÇáãÉåëáçåáI=ÅÜÉ=çéÉJ ê~åç=ëéÉëëç=åÉä=éêçéêáç=ÅçåíÉJ ëíç=Çá=~éé~êíÉåÉåò~K=fä=Å~í~äçÖç ÅÜÉ= ~ÅÅçãé~Öå~= ä~= ê~ëëÉÖå~I êÉëí~=~=ÇçÅìãÉåí~êÉ=É=éêçãìçJ îÉêÉ=èìÉëíç=ëé~ÅÅ~íç=å~òáçå~äÉ Çá=éçëáíáîÉ=îáëáçåá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~ É=Åçãìåáí¶K

Çá= éáÅÅçäá= ÖáçáÉääáÒ= ÇáëÉÖå~íá= éÉê aêá~ÇÉW=á=î~ëëçá=ÇÛ~êÖÉåíç=ÇÉÇáJ Å~íá= ~= ÅÉåíç= éá~òòÉ= áí~äá~åÉÒI çÖÖÉííá= Çá= ÇÉëáÖå= ÅÜÉ= Ü~ååç ëéçë~íç= äÛáåÇìëíêá~I= äÛ~êíáÖá~å~íç É= ìå= ã~íÉêá~äÉ= éêÉòáçëç= éÉê= ìå ÖáçÅç= ÉäÉÖ~åíÉ= É= áå~ëéÉíí~íçK a~ä= ë~ÅÉääç= ~ää~= Öê~åÇÉ= ë~ä~= ~ éá~åí~= ÅÉåíê~äÉ= ~ííê~îÉêë~í~= Ç~ Éåçêãá=É=ëÅÉåçÖê~ÑáÅá=å~ëíêá=åÉêá ÅÜÉ=ëÉÖå~åç=äç=ëé~òáçI=áä=é~ëëç ≠= ÄêÉîÉK= nìá= éÉòòá= Çá= ÇÉëáÖåI ëÉÇìíÉI= í~îçäáI= ÅÜ~áëÉJäçåÖìÉI áåíêçÇìÅçJåç=~ääÉ=Öê~åÇá=áãã~Öáåá ÇÉá= éêçÖÉííá= Çá= áåíÉêåáI= íìííç= áå ~ëëÉåò~= Çá= ÇáëÉÖåá= É= ëÅÜáòòáK iìçÖÜá= éÉê= á= èì~äá= kçîÉãÄêÉ= Ü~ ÇáëÉÖå~íç=Öäá=~êêÉÇá=É=ÅêÉ~íç=ëé~òá ÇÉä=ÅçãÑçêí É=ÇÉää~=ÄÉääÉòò~=ÅçãÉ áä= Ñ~ãáÖÉê~íç= `~Ñ≠= ^íä~åíáèìÉ= ~ jáä~åç=ç=Öäá= ëÜçïJêççã _áë~òò~I éÉê=Åìá=≠=ëí~íç=~åÅÜÉ=~êí=ÇáêÉÅíçêK b= éçá= äÉ= Åçää~Äçê~òáçåá= çêã~á ÅçåëçäáÇ~íÉ=Åçå=á=Öê~åÇá=éêçÇìíJ


~=Åìê~=Çá=t~äíÉê=cìã~Ö~ääá

42

La nuova riforma della legge per il Governo del territorio a~ä=Öáçêåç=ÇÉää~=ëì~=Éåíê~í~=áå=îáÖçêÉ=EPN ã~êòç= OMMRFI= ä~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= NN ã~êòç=OMMR=åK=NO=éÉê=áä=dçîÉêåç=ÇÉä=íÉêJ êáíçêáç=≠=ëí~í~=çÖÖÉííç=Çá=ìå~=åìíêáí~=ëÉêáÉ Çá=ãçÇáÑáÅÜÉX=éÉê=ìäíáãÉI=èìÉääÉ=áåíêçÇçíJ íÉ= Åçå= ä~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= NQ= ã~êòç OMMU= åK= QI= Éåíê~í~= áå= îáÖçêÉ= áä= Nø= ~éêáäÉ OMMUK jçäíÉ=ÇÉääÉ=åìçîÉ=Çáëéçëáòáçåá=éêçÇìÅçJ åç=ÉÑÑÉííá=áããÉÇá~íáI=~äÅìåá=ÇÉá=èì~äá=íìíJ íÛ~äíêç=ÅÜÉ=íê~ëÅìê~ÄáäáK i~=éêÉëÉåí~òáçåÉ=ÇÉá=éá~åá=~ííì~íáîá fä=íÉëíç=çêáÖáå~êáç=ÇÉääÛ^êíáÅçäç=NOI=èì~êíç Åçãã~I= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= åK NOLOMMR=ëí~Äáäáî~=ÅÜÉ=éÉê=ä~=éêÉëÉåí~J òáçåÉ=ÇÉä=éá~åç=~ííì~íáîç=≠=ëìÑÑáÅáÉåíÉ=áä ÅçåÅçêëç= ÇÉá= éêçéêáÉí~êá= ÇÉÖäá= áããçÄáäá áåíÉêÉëë~íá=ê~ééêÉëÉåí~åíá=ä~=ã~ÖÖáçê~åJ ò~=~ëëçäìí~=ÇÉä=î~äçêÉ=Çá=ÇÉííá=áããçÄáäá=áå Ä~ëÉ=~ääÛáãéçåáÄáäÉ=Å~í~ëí~äÉ=êáëìäí~åíÉ=~ä ãçãÉåíç= ÇÉää~= éêÉëÉåí~òáçåÉ= ÇÉä éá~åçÒK `çë±= ÅçåÖÉÖå~í~I= í~äÉ= ÇáëéçëáòáçåÉ ä~ëÅá~î~=éáª=Çá=ìå~=òçå~=ÇÛçãÄê~W=ìå~ îçäí~= êáÅÉîìíç= áä= éá~åç= éêÉëÉåí~íç= Ç~ää~ ã~ÖÖáçê~åò~= ÇÉá= éêçéêáÉí~êáI= áä= ÅçãìåÉ éçíÉî~=~ééêçî~êäç=~åÅÜÉ=ëÉåò~=áä=ÅçåJ ëÉåëç=ÇÉÖäá=~äíêá\=bÇ=áå=Å~ëç=Çá=êáëéçJ ëí~= ~ÑÑÉêã~íáî~I= ëÉåò~= ä~= Åçää~Äçê~J òáçåÉ= ÇÉá= éêçéêáÉí~êá= ÇáëëÉåòáÉåíá ÅçãÉ= ëá= éçíÉî~= ~ííì~êÉ= áä= éá~åç= Åçë± ~ééêçî~íç\ i~= åìçî~= äÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= ÅÉêÅ~= Çá Ç~êÉ= êáëéçëí~= ~= èìÉëíá= áåíÉêêçÖ~íáîáI ~ééäáÅ~åÇç= ~= íìííá= á= éá~åá= ~ííì~íáîá= äÉ Çáëéçëáòáçåá=ÅÜÉ=äÛ^êíáÅçäç=OTI=èìáåíç Åçãã~I=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=Nø=~Öçëíç=OMMO åK=NSS=ÇÉíí~=éÉê=á=éêçÖê~ããá=Çá=êá~ÄáJ äáí~òáçåÉ=ìêÄ~å~K få=ëçëí~åò~I=áå=Ñçêò~=ÇÉää~=åìçî~=åçêJ ã~íáî~W √=éÉê=éêÉëÉåí~êÉ=áä=éá~åç=~ííì~íáîç=ëÉåò~ äÛ~ëëÉåëç=Çá=íìííá=á=éêçéêáÉí~êáI=á=éêçéêáÉí~J êá= áåíÉêÉëë~íá= ÇÉîçåç= Åçëíáíìáêëá= áå= ÅçåJ ëçêòáçX √=áå=í~ä=Å~ëçI=Éåíêç=ÇáÉÅá=Öáçêåá=Ç~ää~=éêÉJ ëÉåí~òáçåÉ=ÇÉä=éá~åçI=áä=ëáåÇ~Åç=ÇáÑÑáÇ~=á éêçéêáÉí~êá= ÅÜÉ= åçå= ~ÄÄá~åç= ~ÇÉêáíç= ~ä Åçåëçêòáç= ~= ëçííçëÅêáîÉêÉI= Éåíêç= á= ëìÅJ ÅÉëëáîá= åçî~åí~= ÖáçêåáI= ä~= ÅçåîÉåòáçåÉ éêÉëÉåí~í~= Ç~á= éêçéçåÉåíáI= É= ~Ç= áãéÉJ

GLI AGGIORNAMENTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2005 LEGGI REGIONALI

ARTICOLI DELLA L.R. 12/2005 MODIFICATI

L.R. 27 dicembre 2005 n. 20 L.R. 3 marzo 2006 n. 6 L.R. 14 luglio 2006 n. 12

63, 64 e 65 98 bis 4, 11, 13, 14, 20, 25, 29, 36, 40, 41, 48, 51, 52, 59, 60, 62, 62 bis, 80 e 92 24 13 e 26 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 55, 59, 60, 62, 62 bis, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 89, 97, 102 bis, 103, 104, allegato A

L.R. 27 febbraio 2007 n. 5 L.R. 3 ottobre 2007 n. 24 L.R. 14 marzo 2008 n. 4

Öå~êëá= Åçë±= ~Ç= ~ííì~êÉ= äÉ= éêÉîáëáçåá= ÇÉä éá~åç=ëíÉëëçX √=ëÉ=á=éêçéêáÉí~êá=åçå=~ÇÉêÉåíá=ëçííçëÅêáJ îçåç= ä~= ÅçåîÉåòáçåÉI= áä= ÅçãìåÉ= éì∂ éêçÅÉÇÉêÉ= ~ääÛ~ééêçî~òáçåÉ= ÇÉä= éá~åç ~ííì~íáîçX √=ëÉ=á=éêçéêáÉí~êá=åçå=~ÇÉêÉåíá=åçå=ëçííçJ ëÅêáîçåç= ä~= ÅçåîÉåòáçåÉ= åÉä= íÉêãáåÉ= Çá åçî~åí~=Öáçêåá=äçêç=~ëëÉÖå~íç=Ç~ä=ëáåÇ~J ÅçI= áä= ÅçãìåÉ= éì∂= ìÖì~äãÉåíÉ= éêçÅÉJ ÇÉêÉ=~ääÛ~ééêçî~òáçåÉ=ÇÉä=éá~åç=~ííì~íáJ îçI= É= éÉê= Ç~êîá= ~ííì~òáçåÉ= áä= Åçåëçêòáç éì∂= éêçÅÉÇÉêÉ= ~ääÛÉëéêçéêá~òáçåÉ= ÇÉá äçêç=áããçÄáäá=~=éêçéêáç=Ñ~îçêÉX √= áå= í~ä= Å~ëçI= ä~= êÉä~íáî~= áåÇÉååáí¶= Çá Éëéêçéêáç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=îÉêë~í~=Ç~ä=ÅçåJ ëçêòáçI= ≠= é~êá= ~ä= î~äçêÉ= îÉå~äÉ= ÇÉá= ÄÉåá Éëéêçéêá~íá=Çáãáåìáíç=ÇÉÖäá=çåÉêá=Çá=ìêÄ~J åáòò~òáçåÉ=ëí~Äáäáíá=áå=ÅçåîÉåòáçåÉI=É=éì∂ ÉëëÉêÉ=Åçêêáëéçëí~=~åÅÜÉ=ãÉÇá~åíÉ=ìå~ éÉêãìí~=Åçå=~äíêÉ=éêçéêáÉí¶=áããçÄáäá~êá ëáíÉ=åÉä=ÅçãìåÉK fä=åìçîç=êÉÖáãÉ=ÇÉÖäá=çåÉêá= Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉ cáåç= ~Ç= çÖÖáI= éÉê= Å~äÅçä~êÉ= Öäá= çåÉêá= Çá ìêÄ~åáòò~òáçåÉ= ëá= ~ééäáÅ~î~= ä~= êÉÖçä~ ÖÉåÉê~äÉ=ëÉÅçåÇç=Åìá=Öäá=ëíÉëëá=~åÇ~î~J åç= èì~åíáÑáÅ~íá= ~ééäáÅ~åÇç= äÉ= í~êáÑÑÉ îáÖÉåíá=~ä=ãçãÉåíç=ÇÉä=êáä~ëÅáç=ÇÉä=éÉêJ ãÉëëç=Çá=ÅçëíêìáêÉW=áå=èìÉëíç=ãçÇçI=ëÉ áä= ÅçãìåÉ= êáí~êÇ~î~= åÉä= êáä~ëÅá~êÉ= áä= éÉêJ ãÉëëçI=çäíêÉ=~=ëìÄáêÉ=á=Ç~ååá=ÇÉêáî~åíá=Ç~ í~äÉ=êáí~êÇç=áä=êáÅÜáÉÇÉåíÉ=ÅçêêÉî~=~åÅÜÉ=áä êáëÅÜáç=Çá=ÇçîÉê=é~Ö~êÉ=çåÉêá=éáª=ë~ä~íáK i~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçå~äÉ=åK=QLOMMUI=ãÉÇá~åJ íÉ= äÛáåëÉêáãÉåíç= ÇÉä= Åçãã~= TJÄáë

ÇÉääÛ^êíáÅçäç= PUI= Ü~= ëçîîÉêíáíç= èìÉëí~ êÉÖçä~=ëí~ÄáäÉåÇç=ÅÜÉW √= Öäá= çåÉêá= Çá= ìêÄ~åáòò~òáçåÉ= î~ååç èì~åíáÑáÅ~íá=~ééäáÅ~åÇç=äÉ=í~êáÑÑÉ=îáÖÉåíá=~ä ãçãÉåíç= ÇÉää~= éêÉëÉåí~òáçåÉ= ÇÉää~ êáÅÜáÉëí~=Çá=éÉêãÉëëç=Çá=ÅçëíêìáêÉI=éìêJ Åܨ=í~äÉ=êáÅÜáÉëí~=ëá~=ÅçãéäÉí~=Çá=íìíí~=ä~ ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=éêÉëÅêáíí~X √=äÛáãéçêíç=ÇÉÖäá=çåÉêá=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉ êÉä~íáîá=~ääÉ=çéÉêÉ=éêÉîáëíÉ=Ç~=éá~åá=~ííì~J íáîá=ç=Ç~=~ííá=Çá=éêçÖê~ãã~òáçåÉ=åÉÖçJ òá~í~I= ≠= ÇÉíÉêãáå~íç= ~ä= ãçãÉåíç= ÇÉäJ äÛ~ééêçî~òáçåÉ= Çá= èìÉëíá= ìäíáãáI= É= í~äÉ áãéçêíç= î~äÉ= éÉê= Öäá= áåíÉêîÉåíá= êÉä~íáî~J ãÉåíÉ=~á=èì~äá=ä~=êáÅÜáÉëí~=Çá=éÉêãÉëëç=Çá ÅçëíêìáêÉ=ç=ä~=aÉåìåÅá~=Çá=áåáòáç=Çá=~ííáîáJ í¶= îÉåÖ~åç= éêÉëÉåí~íÉ= Éåíêç= íêÉ= ~ååá Ç~ääÛ~ééêçî~òáçåÉ=ëíÉëë~K ^ä=ÅçåíÉãéç=ä~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçå~äÉ=Ü~=ÑáëJ ë~íç= ìå~= åìçî~= êÉÖçä~I= ÅçåíÉåìí~= åÉä Åçãã~= OJÄáë= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= QPW= Öäá= áåíÉêJ îÉåíá=Çá=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÅÜÉ=ëçííê~ÖJ Öçåç= ëìéÉêÑáÅá= ~ÖêáÅçäÉ= åÉääç= ëí~íç= Çá Ñ~ííçÒI=É=Åáç≠=ÅÜÉ=ëçåç=éêÉîáëíá=ëì=~êÉÉ=Çá Ñ~ííç= ìíáäáòò~íÉ= éÉê= äÛÉëÉêÅáòáç= Çá= ~ííáîáí¶ ~ÖêáÅçä~I=ëçåç=ëçÖÖÉííá=~Ç=ìå~=ã~ÖÖáçJ ê~òáçåÉ= ÇÉä= ÅçåíêáÄìíç= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ EçåÉêá=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉ=É=èìçí~=ÅçããáJ ëìê~í~=~ä=Åçëíç=Çá=ÅçëíêìòáçåÉFI=ä~=èì~äÉ ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=çÄÄäáÖ~íçêá~ãÉåíÉ=ÇÉëíáå~J í~=~ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=áåíÉêîÉåíá=ÑçêÉëí~äá ~= êáäÉî~åò~= ÉÅçäçÖáÅ~= É= Çá= áåÅêÉãÉåíç ÇÉää~=å~íìê~äáí¶ÒK q~äÉ=ã~ÖÖáçê~òáçåÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÇÉíÉêJ ãáå~í~= Ç~ä= ÅçãìåÉI= íê~= ìå= ãáåáãç ÇÉääÛNIR=éÉê=ÅÉåíç=ÉÇ=ìå=ã~ëëáãç=ÇÉä=R éÉê=ÅÉåíçK


i~=ÇáëÅáéäáå~=ÇÉää~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç i~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçå~äÉ=åK=QLOMMU=Ü~=áåíêçJ Ççííç= ÇìÉ= åçîáí¶= ~åÅÜÉ= åÉä= éêáãç Åçãã~= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= RN= ÇÉää~= iÉÖÖÉ êÉÖáçå~äÉ=åK=NOLOMMRK kÉä=íÉëíç=éêÉîáÖÉåíÉI=í~äÉ=Åçãã~=ëí~ÄáJ äáî~=ÅÜÉ=ÅçëíáíìáëÅÉ=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç Çá=ìåÛ~êÉ~=ç=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ä~=ÑìåòáçåÉ=ç=áä ÅçãéäÉëëç= Çá= Ñìåòáçåá= ~ããÉëëÉ= Ç~Öäá ëíêìãÉåíá= Çá= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ= éÉê= äÛ~êÉ~= ç éÉê=äÛÉÇáÑáÅáçÒI=ãÉåíêÉ=áä=åìçîç=íÉëíç=ëí~J ÄáäáëÅÉ= ÅÜÉ= ÅçåÅçêêçåç= ~= ÅçëíáíìáêÉ= ä~ ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáçI=çäíêÉ=~ èìÉääÉ=ëçéê~=áåÇáÅ~íÉI=~åÅÜÉ=äÉ=Ñìåòáçåá Åçãé~íáÄáäá= Åçå= ä~= ÇÉëíáå~òáçåÉ= éêáåÅáJ é~äÉ=ÇÉêáî~åíÉ=Ç~=éêçîîÉÇáãÉåíá=ÇÉÑáåáíáJ îá=Çá=ÅçåÇçåç=ÉÇáäáòáçÒK få= èìÉëíç= ãçÇç= ìå~= åçêã~= Çá= éÉê= ë¨ ÉèìáîçÅ~= EëÉÅçåÇç= Åìá= äÉ= ÇÉëíáå~òáçåá ÇÛìëç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=åçå=ë~êÉÄÄÉêç=èìÉääÉ éêÉîáëíÉ=Ç~á=êÉä~íáîá=íáíçäá=~Äáäáí~íáîáI=É=åÉéJ éìêÉ=èìÉääÉ=Çá=Ñ~ííç=áåëÉÇá~íÉ=åÉä=Ñ~ÄÄêáJ Å~íçI=ã~=èìÉääÉ=éêÉîáëíÉ=Ç~Öäá=ëíêìãÉåíá Çá=éá~åáÑáÅ~òáçåÉFI=≠=ÇáîÉåí~í~=~åÅçê=é᪠ÉèìáîçÅ~W= äÉ= ÇÉëíáå~òáçåá= ÇÛìëç= ÇÉÖäá ÉÇáÑáÅá=ÉëÉÖìáíá=~Äìëáî~ãÉåíÉ=É=éçá=ÅçåJ Ççå~íá=Eã~=åçå=èìÉääÉ=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ÉëÉJ Öìáíá= êÉÖçä~êãÉåíÉF= ëçåç= ÅçëíáíìáíÉ ~åÅÜÉ= Ç~ääÉ= Ñìåòáçåá= Åçãé~íáÄáäá= Åçå èìÉääÉ=éêáåÅáé~äá=ë~å~íÉ=Eã~=åçå=Ç~=èìÉJ ëíÉ=ìäíáãÉFK fä= íÉëíç= éêÉîáÖÉåíÉ= ÇÉä= éêáãç= Åçãã~ ÇÉääÛ^êíáÅçäç= RN= éêçëÉÖìáî~= ëí~ÄáäÉåÇç ÅÜÉ=≠=éêáåÅáé~äÉ=ä~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç èì~äáÑáÅ~åíÉX= ≠= ÅçãéäÉãÉåí~êÉ= çÇ ~ÅÅÉëëçêá~=ç=Åçãé~íáÄáäÉ=ä~=ÇÉëíáå~òáçJ

åÉ=ÇÛìëç=ÅÜÉ=áåíÉÖê~=ç=êÉåÇÉ=éçëëáÄáäÉ=ä~ ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëç=éêáåÅáé~äÉÒX=áä=åìçîç íÉëíç= áåëÉêáëÅÉ= Ñê~= äÉ= ÇÉëíáå~òáçåá= ÅçãJ éäÉãÉåí~êáI= ~ÅÅÉëëçêáÉ= ç= Åçãé~íáÄáäáI ~åÅÜÉ=ä~=ÑìåòáçåÉ=ÅÜÉ=ëá~=éêÉîáëí~=Ç~ääç ëíêìãÉåíç= ìêÄ~åáëíáÅç= ÖÉåÉê~äÉ= ~= íáíçäç Çá=éÉêíáåÉåò~=ç=Çá=ÅìëíçÇá~ÒK b=ëáÅÅçãÉ=áä=Åçãã~=áå=Éë~ãÉ=ÅçåíáÉåÉ ~åÅÜÉ=ä~=êÉÖçä~=éÉê=Åìá=äÉ=ÇÉëíáå~òáçåá éêáåÅáé~äáI=ÅçãéäÉãÉåí~êáI=~ÅÅÉëëçêáÉ=ç Åçãé~íáÄáäá= EÁF= éçëëçåç= ÅçÉëáëíÉêÉ ëÉåò~=äáãáí~òáçåá=éÉêÅÉåíì~äá=ÉÇ=≠=ëÉãJ éêÉ= ~ããÉëëç= áä= é~ëë~ÖÖáç= Ç~ääÛìå~ ~ääÛ~äíê~ÒI=éÉê=ÉÑÑÉííç=ÇÉää~=åìçî~=ÇáëéçëáJ òáçåÉ=ëá=ÇÉîÉ=êáíÉåÉêÉ=ÅÜÉI=éÉê=ÉëÉãéáç åÉääÉ=òçåÉ=áåÇìëíêá~äá=áå=Åìá=äç=ëíêìãÉåíç ìêÄ~åáëíáÅç= ~ããÉíí~= ä~= êÉëáÇÉåò~= ÇÉä ÅìëíçÇÉI=çäíêÉ=~ääÉ=ÇÉëíáå~òáçåá=éêçÇìííáJ îÉ=éçëë~=ÉëëÉêÉ=áåëÉÇá~í~=ëÉåò~=äáãáí~J òáçåá=éÉêÅÉåíì~äáÒ=~åÅÜÉ=èìÉää~=êÉëáÇÉåJ òá~äÉK Ð= éÉê~äíêç= ~ÖÉîçäÉ= éêÉîÉÇÉêÉ= ÅÜÉ= á Åçãìåá=Ñê~ééçêê~ååç=åçå=éçÅÜÉ=êÉëáJ ëíÉåòÉ=~ääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=Çá=í~äÉ=ÇáëéçëáJ òáçåÉK rå~= åçîáí¶= ≠= ëí~í~= áåíêçÇçíí~ ~åÅÜÉ=åÉääÛ^êíáÅçäç=RO=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçJ å~äÉ=åK=NOLOMMRK fä=íÉëíç=éêÉîáÖÉåíÉ=ÇÉä=ëÉÅçåÇç=Åçãã~ Çá=í~äÉ=~êíáÅçäçI=Ççéç=~îÉê=ëí~Äáäáíç=ÅÜÉ=á ãìí~ãÉåíá= Çá= ÇÉëíáå~òáçåÉ= ÇÛìëç= Çá áããçÄáäá=åçå=Åçãéçêí~åíá=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ åÉ=Çá=çéÉêÉ=ÉÇáäáòáÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÅçãìåáJ Å~í~= ~ä= ÅçãìåÉI= ÉëçåÉê~î~= Ç~= í~äÉ çÄÄäáÖç= á= ãìí~ãÉåíá= êáÖì~êÇ~åíá= ìåáí¶ áããçÄáäá~êá=ç=é~êíá=Çá=ÉëëÉI=ä~=Åìá=ëìéÉêÑáJ ÅáÉ=äçêÇ~=Çá=é~îáãÉåíç=åçå=ëá~=ëìéÉêáçêÉ ~= ÅÉåíçÅáåèì~åí~= ãÉíêá= èì~Çê~íáÒX= åÉä åìçîç=íÉëíç=Çá=í~äÉ=Åçãã~=èìÉëíç=ÉëçJ åÉêç= ≠= ëí~íç= ëçééêÉëëçI= éÉê= Åìá= çÖÖá ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ÅçãìåáÅ~íç=~åÅÜÉ=áä=ãìí~J ãÉåíç= Çá= ÇÉëíáå~òáçåÉ= ÇÛìëç= Çá= ìåáí¶ áããçÄáäá~êá= ~îÉåíá= ä~= ëìéÉêÑáÅáÉ= äçêÇ~= Çá é~îáãÉåíç= áåÑÉêáçêÉ= ~= ÅÉåíçÅáåèì~åí~ ãÉíêá=èì~Çê~íáK

ÅáÉ=~òáÉåÇ~äÉI=ë~äîç=ÅÜÉ=éÉê=äÉ=ëÉêêÉ=éÉê äÉ=èì~äá=í~äÉ=ê~ééçêíç=åçå=éì∂=ëìéÉê~êÉ áä=QM=éÉê=ÅÉåíçÒK fä=åìçîç=íÉëíç=Çá=í~äÉ=Åçãã~I=åÉä=ÅçåÑÉêJ ã~êÉ=í~äá=áåÇáÅáI=Ü~=~ÖÖáìåíç=ÅÜÉ=éÉê=äÉ ~òáÉåÇÉ=çêíçJÑäçêçJîáî~áëíáÅÜÉ=áä=ê~ééçêíç Çá=ÅçéÉêíìê~=åçå=éì∂=ëìéÉê~êÉ=áä=OM=éÉê ÅÉåíçW=ëá=ÇÉîÉ=êáíÉåÉêÉ=ÅÜÉ=èìÉëíÛìäíáãç áåÇáÅÉ=êáÖì~êÇá=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=äÉ=~ííêÉòJ ò~íìêÉ= É= äÉ= áåÑê~ëíêìííìêÉ= ÇáîÉêëÉ= Ç~ääÉ ëÉêêÉI=Ç~ä=ãçãÉåíç=ÅÜÉ=ä~=êÉÖçä~ãÉåí~J òáçåÉ=Çá=èìÉëíÉ=ìäíáãÉ=åçå=≠=ëí~í~=ãçÇáJ ÑáÅ~í~=É=ÅÜÉ=éÉê=äÉ=ëíÉëëÉ=Åçåíáåì~=èìáåJ Çá=~=î~äÉêÉ=äç=ëéÉÅá~äÉ=ê~ééçêíç=Çá=ÅçéÉêJ íìê~=ÇÉä=QM=éÉê=ÅÉåíçK få=éáªI=ä~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçå~äÉ=åK=QLOMMU=Ü~ áåëÉêáíç= åÉääÛ^êíáÅçäç= RV= ìå= åìçîç Åçãã~=QJÄáëI=áå=îáêíª=ÇÉä=èì~äÉ=éÉê=äÉ ~òáÉåÇÉ= ÉëáëíÉåíá= ~ää~= Ç~í~= Çá= éêáã~ ~ééêçî~òáçåÉ=ÇÉä=mdqI=á=é~ê~ãÉíêá=Çá=Åìá ~á=Åçããá=P=É=Q=ëçåç=áåÅêÉãÉåí~íá=ÇÉä=OM éÉê=ÅÉåíçÒW=ÅçåëáÇÉê~íç=ÅÜÉI=~á=ëÉåëá=ÇÉä ëìÅÅÉëëáîç= ^êíáÅçäç= SNI= äÉ= Çáëéçëáòáçåá ÇÉääÛ^êíáÅçäç= RV= ëçåç= áããÉÇá~í~ãÉåíÉ éêÉî~äÉåíá= ëìääÉ= éêÉîáëáçåá= ÇÉä= mdqI= ëá ÇÉîÉ=êáíÉåÉêÉ=ÅÜÉ=äÛáåÅêÉãÉåíç=éÉêÅÉåJ íì~äÉ= éêÉîáëíç= Ç~ä= Åçãã~= QJÄáë= ëá~= Çá áããÉÇá~í~=~ééäáÅ~òáçåÉK a~= ìäíáãçI= ≠= ëí~íç= ãçÇáÑáÅ~íç= ~åÅÜÉ äÛ^êíáÅçäç= SO= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= åK NOLOMMRW=áä=éêáãç=Åçãã~=Çá=í~äÉ=~êíáÅçJ äç=ÇÉã~åÇ~î~=~ääÉ=éêÉîáëáçåá=ÇÉÖäá=ëíêìJ ãÉåíá= ìêÄ~åáëíáÅá= Åçãìå~äá= ä~= ÇáëÅáéäáå~ ÇÉÖäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ=ëíê~çêJ Çáå~êá~I= êÉëí~ìêçI= êáë~å~ãÉåíç= ÅçåëÉêJ î~íáîçI= êáëíêìííìê~òáçåÉI= ~ãéäá~ãÉåíçI åçåÅܨ= ÇÉääÉ= ãçÇáÑáÅÜÉ= áåíÉêåÉ= É= ÇÉá îçäìãá=íÉÅåáÅáX=áä=åìçîç=Åçãã~=NJÄáë=ÇÉä ãÉÇÉëáãç=~êíáÅçäç=Ü~=~ëëçÖÖÉíí~íç=~ääÉ éêÉîáëáçåá=ÇÉä=mdq=~åÅÜÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ åÉ= Çá= ÉÇáÑáÅá= Çá= éáÅÅçäÉ= ÇáãÉåëáçåáI ~ëëÉåíáí~= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= ~á= Ñáåá= ÇÉää~ ã~åìíÉåòáçåÉ= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= êìê~äÉJ ÄçëÅÜáîçÒK

i~=ÇáëÅáéäáå~=ÇÉääÉ=òçåÉ=~ÖêáÅçäÉ i~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= åK= QLOMMU= Ü~ ~ÖÖáçêå~íç= ~åÅÜÉ= äÉ= Çáëéçëáòáçåá= ÅÜÉ êÉÖçä~åç= äÛÉÇáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉääÉ= òçåÉ= ~ÖêáJ ÅçäÉK ^åòáíìííç= Éëë~= Ü~= ãçÇáÑáÅ~íç= áä= èì~êíç Åçãã~=ÇÉääÛ^êíáÅçäç=RVI=áä=èì~äÉ=ëí~Äáäáî~ ÅÜÉ=äÉ=~ííêÉòò~íìêÉ=É=äÉ=áåÑê~ëíêìííìêÉ=éêçJ ÇìííáîÉ= Ç~= êÉ~äáòò~êÉ= áå= í~äá= òçåÉ= åçå éçëëçåç=ëìéÉê~êÉ=áä=ê~ééçêíç=Çá=ÅçéÉêJ íìê~=ÇÉä=NM=éÉê=ÅÉåíç=ÇÉääÛáåíÉê~=ëìéÉêÑáJ

tK=cK

43 molcbppflkb=LEGISLAZIONE

iÛ~ííì~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ÇÉåìåÅÉ= Çá= áåáòáç= Çá ~ííáîáí¶ fä= ëÉëíç= Åçãã~= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= QO= ÇÉää~ iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= åK= NOLOMMR= ëí~Äáäáî~ ÅÜÉ=á=ä~îçêá=Ñ~ííá=çÖÖÉííç=ÇÉää~=aÉåìåÅá~ Çá=áåáòáç=Çá=~ííáîáí¶=ÇçîÉî~åç=ÉëëÉêÉ=ìäíáJ ã~íá= Éåíêç= íêÉ= ~ååá= É= ÅÜÉ= äÛáåíÉêÉëë~íç ÇçîÉî~=Ç~êÉ=åçíáòá~=~ä=ÅçãìåÉ=ÇÉääÛìäíáJ ã~òáçåÉ=ÇÉÖäá=ëíÉëëáI=ã~=åìää~=ÇáëéçåÉJ î~=áå=ãÉêáíç=~ääÛáåáòáç=ÇÉá=ä~îçêáK fä=åìçîç=íÉëíç=Çá=í~äÉ=Åçãã~=Ü~=Åçäã~J íç=èìÉëí~=ä~Åìå~K a~= ìå= ä~íçI= áåÑ~ííáI= Éëëç= ÅçåÑÉêã~= ä~ ÇáëÅáéäáå~=êÉä~íáî~=~ääÛìäíáã~òáçåÉ=ÇÉá=ä~îçJ êáI=ãÉåíêÉ=Ç~ääÛ~äíêç=ÇáëéçåÉ=ÅÜÉ=á=ä~îçêá ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ= áåáòá~íá= Éåíêç= ìå= ~ååç Ç~ää~=Ç~í~=Çá=ÉÑÑáÅ~Åá~=ÇÉää~=ÇÉåìåÅá~I=É ÅÜÉ=äÛáåíÉêÉëë~íç=≠=íÉåìíç=~=ÅçãìåáÅ~êJ åÉ=áããÉÇá~í~ãÉåíÉ=äÛáåáòáç=~ä=ÅçãìåÉK


~=Åìê~=Çá=sÉêÉå~=`çêê¶I=bã~åìÉäÉ=dçòòáI=rãÄÉêíç=j~àI=fä~êá~=k~î~I=`ä~ìÇáç=p~åÖáçêÖá

44

Piani del colore e abachi tipologici dê~å=é~êíÉ=ÇÉá=ÅÉåíêá=ìêÄ~åá=ÇÉääÉ=Åáíí¶ äçãÄ~êÇÉ=ÅçåëÉêî~=~ääç=ëí~íç=çÇáÉêåç ã~åìÑ~ííá= ÉÇ= ÉäÉãÉåíá= ~êÅÜáíÉííçåáÅá íÉëíáãçåá=Çá=íê~ÇáòáçåÉ=É=ãÉãçêá~K= q~äá=ÅÉåíêá=ëá=Ñ~ååç=éçêí~íçêá=Çá=íê~ãÉ=É Å~ê~ííÉêá= áÇÉåíáí~êá= ÇÉä= äìçÖç= ÅÜÉ Ç~ååç=ëíêìííìê~=~ä=é~íêáãçåáç=ÉÇáäáòáçI ~êÅÜáíÉííçåáÅçI= ëçÅá~äÉ= É= Åìäíìê~äÉK qê~ã~åÇ~êÉ=ä~=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉää~=ÅìäJ íìê~= Åçëíêìííáî~= É= ã~íÉêáÅ~= äçÅ~äÉI Ñ~îçêáêÉ= áä= êÉÅìéÉêçI= ä~= ÅçåëÉêî~òáçåÉ É=áä=êáìëç=ÇÉääÛÉÇáäáòá~=ëíçêáÅ~=É=íê~ÇáòáçJ å~äÉI= ÇáîÉåí~= èìáåÇá= åçå= ëçäç= ~òáçåÉ ÉíáÅ~=É=ëçëíÉåáÄáäÉI=êáëéÉííç=~ä=ÑÉåçãÉJ åç= Çá= ÖäçÄ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉääÉ= íáéçäçÖáÉ ÉÇáäáòáÉI= ã~= ~åÅÜÉ= ~ííç= Çá= éÉêéÉíì~J òáçåÉ=ÇÉää~=éêçéêá~=áÇÉåíáí¶=É=ÇÉääÉ=ëìÉ éÉÅìäá~êáí¶= Åìäíìê~äáI= ÉÅçåçãáÅÜÉI ÖÉçÖê~ÑáÅÜÉK píêìãÉåíá= äÉÖáëä~íáîá= ÑçåÇ~ãÉåí~äá ëçåç=áå=èìÉëíç=~ãÄáíç=á=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçJ êÉ= É= Öäá= ~Ä~ÅÜá= íáéçäçÖáÅá= ÇÉá= Å~ê~ííÉêá ÅçëíêìííáîáI=ÅÜÉI=ëÉééìê=ëÉÅçåÇç=éêáåJ Å≤éá= É= éêçíçÅçääá= Çá= áåíÉêîÉåíç= ÅÜÉ î~êá~åç=éÉê=çÖåá=ÅçãìåÉI=ê~ééêÉëÉåJ í~åç=áå=ëáåíÉëá=äÛáåîáíç=~ä=ÅçåÑêçåíç=Åçå ä~=Öê~ãã~íáÅ~=Åçëíêìííáî~=ÉÇ=ÉëíÉíáÅ~ ÇÉä=äìçÖçK= q~äá= ëíêìãÉåíáI= îçäíá= ~ä= êÉÅìéÉêç= ÇÉä é~íêáãçåáç= ÉÇáäáòáç= ÉëáëíÉåíÉI= Åçë± ÅçãÉ=~Öäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=åìçî~=ÉÇáÑáÅ~J òáçåÉI= éÉêëÉÖìçåç= ä~= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ ÅçãéäÉëëáî~= ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉ= ìêÄ~åç ~ííê~îÉêëç= ä~= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉä= ëìç ~êêÉÇçI=ÇÉä=ÅçäçêÉ=É=ÇÉääÉ=Å~ê~ííÉêáëíáJ ÅÜÉ= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= ÉëíÉêåÉ= ÇÉá= ã~åìJ Ñ~ííá=~êÅÜáíÉííçåáÅáI=ÅçåëÉåíÉåÇç=áå=í~ä ãçÇç= äÛ~êãçåáÅ~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉÖäá ëÅÉå~êá= ÑáëáÅá= ÇÉää~= Åáíí¶I= ä~= íìíÉä~= ÇÉä ëìç= é~íêáãçåáç= ÉÇáäáòáçI= ä~= êáååçî~í~ éêÉë~= Çá= ÅçëÅáÉåò~= ÇÉá= Å~ê~ííÉêá Åçëíêìííáîá=äçÅ~äá=É=ä~=ãÉëë~=áå=ÉîáÇÉåJ ò~= ÇÉää~= ëíçêá~= ÇÉá= íÉëëìíá= Åáíí~Çáåá= É ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅá= ÅÜÉ= äá= ÅçãéçåÖçåçI= Åçå äÉ=äçêç=ëíê~íáÑáÅ~òáçåáK f=éá~åá=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëçåç=~=íìííá=Öäá=ÉÑÑÉííá ÅçåëáÇÉê~íá=ÅçãÉ=éêçÖÉííç=Çá=êáèì~äáÑáJ Å~òáçåÉ= ÇÉääÛáãã~ÖáåÉ= ÇÉää~= Åáíí¶I êÉÖçä~åÇç=É=ìåáÑçêã~åÇç=äÉ=çéÉê~òáçJ åá=Çá=Åçäçêáíìê~=É=êÉëí~ìêç=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~J íÉ=É=ÇÉá=ã~åìÑ~ííá=Çá=~êêÉÇç=ìêÄ~åç=åÉä íÉêêáíçêáç= Åçãìå~äÉI= éÉê= Éîáí~êÉ= ÅÜÉ= áä

bëÉãéáç=Çá=êÉëí~ìêç=Çá=Ñ~ÅÅá~í~=ëÉÅçåÇç=éá~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=Çá=aá~åç=j~êáå~=EfãéÉêá~FK

éÉêÅçêëç= îáëáîç= ÇÉá= äìçÖÜá= éçëë~ êáëìäí~êÉ=Ñê~ããÉåí~íç=Ç~ää~=ÇáëÅêÉòáçJ å~äáí¶=ÇÉääÛ~ÖáêÉ=ÇÉä=éêáî~íçK= få= èìÉëíÛçííáÅ~= í~äá= ëíêìãÉåíáI= ~ííê~J îÉêëç= éÉêÅçêëá= ÅçåçëÅáíáîá= Çá= ÇáîÉêë~ å~íìê~I= ëá= ÇÉîçåç= ÑçåÇ~êÉ= É= ÇÉîçåç éçêí~êÉ= ~ää~= êáëÅçéÉêí~= ÇÉá= Å~ê~ííÉêá Åçëíêìííáîá= É= íáéçäçÖáÅáI= íÉÅåçäçÖáÅá= É ã~íÉêáÅá=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáI=Ç~ääÉ=çêáÖáåá=~ääÉ ëìÅÅÉëëáîÉ= íê~ëÑçêã~òáçåáI= éÉêãÉíJ íÉåÇç= ~ä= éêçÑÉëëáçåáëí~= Çá= Éä~Äçê~êÉ ìå= ~ééêçÅÅáç= ëÅáÉåíáÑáÅç= É= Åçåë~éÉJ îçäÉ=~ä=íÉã~=ÇÉä=ÅçäçêÉ=É=ÇÉä=êÉÅìéÉJ êçI=É=Çá=éêÉëÉêî~êÉ=ìå~=Åìäíìê~=ëíçêáÅ~ É= íÉÅåáÅ~= åÉä= É= Ç~ääÛÉÇáÑáÅáç= ê~ééêÉJ ëÉåí~í~K péÉëëçI= åÉä= îÉåí~Öäáç= Çá= çéÉê~òáçåá ÅçåíÉãéä~íÉ= Ç~ä= éá~åçI= íêçî~= ~ãéá~ ~ééäáÅ~òáçåÉ= áä= Ñ~êÉ= íáéáÅç= ÇÉää~= ÅçåJ ëÉêî~òáçåÉ=É=ÇÉä=êÉëí~ìêçI=Ö~ê~åíÉåJ Çç= ìå~= ÇáëÅáéäáå~= ëÅáÉåíáÑáÅ~= éÉê= ä~ êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅáK m~ê~ääÉä~ãÉåíÉ=~=èìÉää~=Çá=Åçäçêá=É=íáéá Çá=ÑáåáíìêÉ=Çá=Ñ~ÅÅá~í~I=ä~=Å~í~äçÖ~òáçåÉ Çá= ÉäÉãÉåíá= êáÅçêêÉåíá= ~ííê~îÉêëç= Öäá ~Ä~ÅÜá= íáéçäçÖáÅá= ÅçåëÉåíÉ= áä= êáåîÉåáJ ãÉåíç= É= ä~= ÇáîìäÖ~òáçåÉ= Çá= Å~ê~ííÉêáJ ëíáÅÜÉ=éÉÅìäá~êá=ÇÉä=äìçÖçI=ÅÜÉ=Ñ~ååç Å~éç=~=ÇáîÉêëÉ=ëÅ~äÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ É=Çá=áåÇ~ÖáåÉW=ìêÄ~å~I=áå=Åìá=îÉåÖçåç áåÇáîáÇì~íÉ=äÉ=éêáåÅáé~äá=ã~íêáÅá=Çá=ëîáJ äìééç=ÇÉää~=Åáíí¶I=ä~=êÉä~òáçåÉ=Ñê~=Åçêéá ÉÇáäáòáI= Ñê~= éáÉåá= É= îìçíáI= Ñê~= ëé~òáç éìÄÄäáÅç=É=ëé~òáç=éêáî~íçX=ÉÇáäáòá~I=áå

Åìá= îÉåÖçåç= Åä~ëëáÑáÅ~íá= á= ÇáîÉêëá= íáéá ÉÇáäáòá=É=áä=äçêç=êÉä~òáçå~êëáX=ã~íÉêáÅçJ Åçëíêìííáî~I=áå=Åìá=çÖåá=ÉäÉãÉåíç=íÉÅJ åçäçÖáÅç=çÇ=çêå~ãÉåí~äÉ=ÅçëíáíìÉåíÉ ä~=Ñ~ÄÄêáÅ~=îáÉåÉ=Å~í~äçÖ~íç=É=ÇáëíáåJ íçK ^ííê~îÉêëç=í~äÉ=ëíêìãÉåíçI=çäíêÉ=~ääÛ~íJ íáîáí¶= Çá= Å~í~äçÖ~òáçåÉ= ÇÉääÛÉëáëíÉåíÉI îáÉåÉ= åçêã~í~= ä~= íáéçäçÖá~= Çá= Ñçêã~I ÅçäçêÉI=ã~íÉêá~äÉ=É=ÖÉçãÉíêá~=Çá=ìå~ ëÉêáÉ= Çá= ÉäÉãÉåíá= Çá= ìëç= ÅçãìåÉ EÖÉåÉê~äãÉåíÉ= Çá= å~íìê~= éêáî~í~= ëì ëé~òáç=éìÄÄäáÅçF=ÇÉää~=Åìá=åçå=çãçJ ÖÉåÉáí¶=äÛ~ãÄáÉåíÉ=ìêÄ~åç=êáëÉåíáêÉÄJ ÄÉ=åÉÖ~íáî~ãÉåíÉK= fä=éá~åç=ÇÉá=Åçäçêá=ëá=ÅçãéçåÉ=áåîÉÅÉ Çá=ìå~=ëÉêáÉ=Çá=ëíêìãÉåíá=J=Å~êíçÖê~ÑáÉ É= ëÅÜÉÇÉI= ~Ä~ÅÜáI= ã~íÉêá~äÉ= ÇçÅìJ ãÉåí~êáç=É=áÅçåçÖê~ÑáÅçI=åçêãÉ=éêçJ ÅÉÇìê~äá=É=çéÉê~íáîÉI=Å~éáíçä~íá=íÉÅåáÅá ÇÛáåíÉêîÉåíçI=Ö~ããÉ=Çá=Åçäçêá=J=~ííá=~ ÑçêåáêÉ= åçòáçåáI= ÉäÉãÉåíá= ëíçêáÅá= É ãÉíçÇá=ëÅáÉåíáÑáÅá=ÅÜÉI=ÇÉëìåíá=Ç~=ìå ~ííÉåíç=ëíìÇáç=ÇÉää~=êÉ~äí¶=~êÅÜáíÉííçJ åáÅ~=ÉëáëíÉåíÉI=éÉêãÉíí~åç=áä=ÅçåíêçäJ äç=ÇÉÖäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=ã~åìíÉåòáçåÉ=ç êÉëí~ìêç=Ç~=êÉ~äáòò~êÉ=ëìä=é~íêáãçåáç Åáíí~Çáåç=Éëéçëíç=~ää~=îáëí~=Çá=íìííáK i~= êÉÇ~òáçåÉ= ÇÉä= éá~åç= ~ííê~îÉêë~ ÇáîÉêëÉ=Ñ~ëá=Çá=ëíìÇáç=ÇÉä=íÉëëìíç=ÅáíJ í~Çáåç=íê~ãáíÉ=î~êá=ëíêìãÉåíá=Çá=êáÉä~J Äçê~òáçåÉ=É=ÇáîìäÖ~òáçåÉK i~=éêáã~=Ñ~ëÉ=~ÑÑêçåí~=ä~=êáÅÉêÅ~=ëíçJ êáÅ~=É=áÅçåçÖê~ÑáÅ~=ëì=ÅçäçêáI=ã~íÉêá~J


éá~åáI= êáÑÉêáíá= ~Ç= ~ãÄáíá= ëéÉÅáÑáÅá= E~êÉÉ Çá= é~êíáÅçä~êÉ= éêÉÖáçI= ÅÉåíêá= ëíçêáÅáI ÉÅÅKFI=ç=ÅçëíáíìÉåíá=éá~åá=é~êíáÅçä~êÉÖJ Öá~íá=ÇÉääÉ=íáåíÉÖÖá~íìêÉK= pÉ=èìáåÇá=äÛ~êÉ~=éáª=éêÉéçëí~=~=îáåÅçJ äç= ≠= èìÉää~= ê~ééêÉëÉåí~í~= Ç~ä= ÅÉåíêç ëíçêáÅçI=≠=~åÅÜÉ=îÉêç=ÅÜÉ=áå=ãçäíáëëáJ ãá= Åçãìåá= äÉ= áåÇáÅ~òáçåá= ÇÉä= éá~åç ëçåç=éêÉëÅêáííáîÉ=~åÅÜÉ=éÉê=ä~=Åçäçê~J òáçåÉ=Çá=~ëëá=îá~êáI=éá~òòÉ=~Ç=~êÅÜáíÉíJ íìê~= ìåáí~êá~I= ÉÇáÑáÅá= Çá= é~êíáÅçä~êÉ î~äçêÉ= ëíçêáÅç= ç= Åìäíìê~äÉI= ÉÇáÑáÅá Å~ê~ííÉêáòò~åíá=áä=íÉëëìíç=ëíçêáÅçI=ÉÇáÑáJ Åá= îáåÅçä~íá= ~á= ëÉåëá= ÇÉää~= iÉÖÖÉ NMUVLNVPVI= Ç~Öäá= ÉäÉåÅÜá= ÇÉää~ pçéêáåíÉåÇÉåò~= ~á= _Éåá= ~ãÄáÉåí~äá= É ~êÅÜáíÉííçåáÅáK= ^êÖçãÉåíç= ÅÜÉ= êáÅÜáÉJ ÇÉ=ìå~=ÇáîÉêë~=íê~íí~òáçåÉI=éìê=~ääÛáåJ íÉêåç= ÇÉä= éÉêáãÉíêç= Çá= áåíÉêîÉåíç= ÇÉä éá~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉI=≠=ä~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=ãçÇÉêåá=ÅçääçÅ~íá=áå=ÅçåJ íÉëíç= ëíçêáÅçÒI= çîîÉêç= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ êÉ~äáòò~íÉ= åÉää~= ëÉÅçåÇ~= ãÉí¶= ÇÉä ëÉÅçäç=ëÅçêëç=Åçå=íÉÅåáÅÜÉ=É=ã~íÉJ êá~äá=ÅÜÉ=åçå=Ñ~ååç=Å~éç=~ä=ëáëíÉã~=Çá ÅçåçëÅÉåòÉ=ÇÉä=ÅçëíêìáêÉ=íê~Çáòáçå~J äÉÒ=Çá=Åìá=ëá=≠=íê~íí~íç=ëçéê~K=iÉ=íáéçJ äçÖáÉ=Çá=áåíÉêîÉåíç=ÅÜÉI=ëÉ=áåëÅêáííÉ=áå í~äá= éÉêáãÉíêáI= ÇÉîçåç= áå= î~êáç= ãçÇç Ñ~êÉ=êáÑÉêáãÉåíç=~Öäá=ëíêìãÉåíá=ëçéê~ÅJ Åáí~íá= É= êáëéçåÇÉêÉ= áå= Ñ~ëÉ= Çá= ~ìíçêáòJ ò~òáçåÉ= ÉÇáäáòá~= ~ääÉ= áåÇáÅ~òáçåá= ÇÉä éá~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉI= ëçåç= èìÉääÉ= ÅÜÉ êáÖì~êÇ~åç= äÛÉëÉÅìòáçåÉ= Çá= áåíÉêîÉåíá Çá= ã~åìíÉåòáçåÉ= çêÇáå~êá~= É= ã~åìJ íÉåòáçåÉ= ëíê~çêÇáå~êá~I= êáë~å~ãÉåíç ÅçåëÉêî~íáîçI=êÉëí~ìêçI=êáëíêìííìê~òáçJ åÉI= ~ãéäá~ãÉåíçI= ëçéê~äòç= É= åìçî~ ÅçëíêìòáçåÉ= ÅçãÉ= Ç~= iÉÖÖÉ= åK QRTLTUI=Åçë±=ÅçãÉ=êáÑçêã~í~=Ç~ä=amo PUMLMNK= fä= éêçÖÉííáëí~= ÅÜÉ= ëá= íêçîá= ~Ç ~ÑÑêçåí~êÉ= ä~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= ÇÉääÉ= çéÉê~J òáçåá= ëçéê~ÇÉëÅêáííÉ= ë~ê¶= èìáåÇá= éçêJ í~íç= ~= ÅçãéáÉêÉ= ìå= éÉêÅçêëç= ÅçåçJ ëÅáíáîç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ÅÜÉ=Öäá=éçëë~=éÉêJ ãÉííÉêÉ= Çá= ÉÑÑÉííì~êÉ= î~äìí~òáçåá= Çá áåëáÉãÉI= åÉää~= ëÅÉäí~= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= É ÇÉá= Åçäçêá= Çá= Ñáåáíìê~= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉI ÅçÉêÉåíá= Åçå= äÉ= Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ= áåíêáåJ ëÉÅÜÉ= ÇÉä= ã~åìÑ~ííç= ~êÅÜáíÉííçåáÅçI åçåÅܨ= Åçä= ÅçåíÉëíç= ~ãÄáÉåí~äÉ= áå Åìá=ëá=ÅçääçÅ~I=ÅçåÑêçåí~åÇçëá=É=îÉêáÑáJ Å~åÇçåÉ=ä~=Åçãé~íáÄáäáí¶=Ç~ä=éìåíç=Çá îáëí~=Åêçã~íáÅç=É=ã~íÉêáÅçK iÉ=áåÇáÅ~òáçåá=ÑçêåáíÉ=Ç~ä=éá~åç=ÖÉåÉJ ê~äãÉåíÉ= ê~ééêÉëÉåí~åç= ìå= áåëáÉãÉ

45

bëÉãéáç= Çá= êÉëí~ìêç= ÇÉää~= ëçä~= Ñ~ëÅá~= ~= éá~åç íÉêê~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ëÉÅçåÇç=éá~åç=ÇÉä=ÅçäçêÉ=ÇÉää~ Åáíí¶=Çá=aá~åç=j~êáå~=EfãéÉêá~FK

Çá=éêçéçëíÉ=É=Çá=áåÑçêã~òáçåáI=åçå=Çá Çáëéçëáòáçåá=çÄÄäáÖ~íçêáÉ=ç=Çá=êáëéçëíÉ Çá= áåíÉêîÉåíç= éêÉÅçåÑÉòáçå~íÉX= éÉê í~äÉ=ãçíáîç=äç=ëÑçêòç=êáÅÜáÉëíç=~ä=éêçJ ÖÉííáëí~=éÉê=éçíÉê=ÉÑÑÉííì~êÉ=ìå~=ÅçêJ êÉíí~= ëÅÉäí~= ÇÉä= ÅçäçêÉ= Çá= Ñ~ÅÅá~í~ ÇÉîÉ=é~êíáêÉ=Ç~ää~=ÅçãéêÉåëáçåÉ=ÇÉääÉ éÉÅìäá~êáí¶=Ñìåòáçå~äáI=çêáÖáå~êáÉ=É=ëíçJ êáÅÜÉI= íÉÅåçäçÖáÅÜÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= É éçêí~êÉ= ~ää~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉá= ëìçá çêáÖáå~êá=ÉäÉãÉåíá=íáéçäçÖáÅá=É=ÇÉÅçê~J íáîáK= ^ääç= ëíÉëëç= íÉãéç= ≠= Çá= éêáã~êá~ áãéçêí~åò~I=áåëáÉãÉ=~=í~äÉ=î~äìí~òáçJ åÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI= ä~= ãÉëë~= ~= ÑìçÅç ÇÉääç=ëíÉëëç=åÉä=ëìç=éÉÅìäá~êÉ=ÅçåíÉJ ëíçI=êÉëíáíìÉåÇçÖäá=î~äçêÉ=~êÅÜáíÉííçåáJ ÅçI= ìêÄ~åç= É= ~ãÄáÉåí~äÉ= ~ííê~îÉêëç ìå= ÅçãéäÉëëç= ëáëíÉã~= Çá= çéÉê~òáçåá ÅÜÉ= åÉ= Ö~ê~åíáëÅ~åç= ä~= Åçãé~íáÄáäáí¶ É=äÛ~êãçåá~=Åçå=äÛáåíçêåçK=

fK=kK

molcbppflkb=NORMATIVE TECNICHE

äáI=íÉÅåáÅÜÉ=ÅçëíêìííáîÉ=É=Çá=Ñáåáíìê~=íê~J ãáíÉ=äç=ëíìÇáç=Çá=ã~íÉêá~äÉ=Çá=~êÅÜáîáç éìÄÄäáÅç=É=éêáî~íçK i~=ëÉÅçåÇ~=Ñ~ëÉ=áåÇ~Ö~=ëìä=Å~ãéç=äÉ Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=éÉÅìäá~êá=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉ ÅçëíáíìÉåíá= é~êíÉ= ÇÉääÛ~êÉ~= çÖÖÉííç= Çá áåíÉêîÉåíç=Çá=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=É=éá~åáÑáJ Å~òáçåÉI=ÅÉåëÉåÇçåÉ=áå=Ä~ëÉ=~ä=êáäáÉJ îç= ëíê~íáÖê~ÑáÅç= áä= íáéç= Çá= ã~íÉêá~äÉ= Çá Ñáåáíìê~=É=áä=íáéç=Çá=íáåíÉÖÖáç=É=Çá=ÅçäçJ ê~òáçåÉ=Eáå=fí~äá~=êÉÖçä~íç=Ç~ää~=åçêã~ rkfLbai= UUNPFK= i~= êÉëíáíìòáçåÉ= É ÅçÇáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉá= Åçäçêá= ÉëáëíÉåíá ~îîáÉåÉ= ~ííê~îÉêëç= ÇìÉ= ãÉíçÇçäçÖáÉ éêáåÅáé~äáW=áä=ëáëíÉã~=jìåëÉää=EãÉíçÇç Çá=ÅçÇáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉá=Åçäçêá=ÅÜÉ=ëá=Ä~ë~ ëì= íêÉ= é~ê~ãÉíêá= ÇÉä= ÅçäçêÉI= êÉä~íáîá= ~ íáåí~I=äìãáåçëáí¶=É=ë~íìê~òáçåÉF=ç=áä=é᪠ÇáÑÑìëç= ëáëíÉã~= Çá= ÅçÇáÑáÅ~òáçåÉ ëÅáÉåíáÑáÅ~= ÇÉá= Åçäçêá= kK`Kp= Ek~íìê~ä `çäçê=póëíÉãI=ãÉíçÇç=Çá=çêÇáå~ãÉåJ íç= ÇÉá= Åçäçêá= ÅÜÉ= Å~í~äçÖ~= éáª= Çá NKTRM= Åçäçêá= áå= Ä~ëÉ= ~ää~= äçêç= éÉêÅÉJ òáçåÉFK= ^= äçêç= îçäí~= á= Åçäçêá= îÉåÖçåç ëìÇÇáîáëá=áå=ÑìåòáçåÉ=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåíá=EÇá ÇÉÅçê~òáçåÉI= ëíêìííìê~äáI= Çá= ~êêÉÇçI ÉÅÅKF=ëìá=èì~äá=Ñìêçåç=ÇáéáåíáI=É=áå=ÑìåJ òáçåÉ=ÇÉä=ã~íÉêá~äÉ=Çá=ÑçåÇç=ëìä=èì~äÉ îÉååÉêç=~ééäáÅ~íáK=få=ìäíáã~=áëí~åò~=ëá éì∂=Ç~êÉ=äìçÖç=~ääÛ~å~äáëá=Çá=ä~Äçê~íçJ êáç= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= Çá= êáîÉëíáãÉåíç= É= Çá íáåíÉÖÖáç= éÉê= ÇÉíÉêãáå~êåÉ= ä~= å~íìê~ ÅÜáãáÅçJÑáëáÅ~=É=Ö~ê~åíáêÉ=Åçë±=ìå=é᪠ÅçêêÉííç= áåíÉêîÉåíç= É= áåíÉê~òáçåÉ= Åçá ãÉòòá=íÉÅåçäçÖáÅá=ãçÇÉêåáK ^=í~äÉ=Ñ~ëÉ=~å~äáíáÅ~=ëÉÖìÉ=äç=ëîáäìééç Çá=ìå~=Ñ~ëÉ=çéÉê~íáî~I=Åçå=ä~=éçëëáÄáJ äÉ=ëíÉëìê~=Çá=ìå=Å~éáíçä~íç=ÇÉá=ä~îçêá=Çá êÉëí~ìêç= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= É= ä~= êÉ~äáòò~J òáçåÉ= Çá= ìå~= í~îçäçòò~= ÇÉá= ÅçäçêáI ëíêìãÉåíç=éêáåÅáéÉ=ÇÉä=éá~åçI=Å~í~äçJ Öç= ÇÉá= Åçäçêá= éáª= êáÅçêêÉåíá= êÉéÉêáíá= É êáÉä~Äçê~íá= ~ííê~îÉêëç= äç= ëíìÇáç= ÇÉá ÇçÅìãÉåíá= Çá= ~êÅÜáîáç= É= äÛ~å~äáëá= É= áä êáäáÉîç= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= ÉëáëíÉåíáI= Çáîáë~ éÉê=áåíçå~ÅáI=äÉÖåá=É=ÑÉêêáK nìÉëíÉ= kçêãÉ= ÇÉä= éá~åç= ÇÉä= ÅçäçêÉ ê~ééêÉëÉåí~åç= ìå= Åçêéç= Çá= éêÉëÅêáJ òáçåá=Ç~=~ééäáÅ~êÉ=áå=ã~íÉêá~=Çá=ÇÉÅçJ êç=éìÄÄäáÅçI=~Ç=áåíÉÖê~òáçåÉ=ÇÉá=êÉÖçJ ä~ãÉåíá=äçÅ~äáK aá= ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ= áãéçêí~åò~= ≠= ä~ ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ= ÇÉä= Å~ãéç= Çá= ÉëíÉåJ ëáçåÉ= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅá= ëçííçéçëíá= ~= í~äÉ ÇáëÅáéäáå~K= få= èìÉëíç= ëÉåëçI= áä= éá~åç ÇÉä=ÅçäçêÉ=ëéÉëëç=ëá=ÅçãéçåÉ=Çá=éáª


~=Åìê~=Çá=p~ê~=dáä~êÇÉääá

46

La qualità a sostegno delle nuove qualifiche professionali in ambito UE få=èìÉëíá=ìäíáãá=ãÉëá=èì~äÅÜÉ=ÅçåÅêÉíç é~ëëç=~î~åíá=ëá=≠=îáëíçI=ëÉ=åçå=éêçéêáç áå=ã~íÉêá~=Çá=êáÑçêã~=ÇÉää~=éêçÑÉëëáçåÉI ~äãÉåç=åÉä=Å~ãéç=ÇÉä=êáÅçåçëÅáãÉåJ íç=ÇÉääÉ=èì~äáÑáÅÜÉK fä=OQ=åçîÉãÄêÉ=ëÅçêëç=≠=áåÑ~ííá=Éåíê~J íç=áå=îáÖçêÉ=áä=aKiÖë=OMSLOMMTI=ÅÜÉ=Ü~ êÉëç= ÉëÉÅìíáî~= áå= fí~äá~= ä~= ÇáêÉííáî~ OMMRLPSL`b=êÉä~íáî~=~ä=êáÅçåçëÅáãÉåJ íç=ÇÉääÉ=èì~äáÑáÅÜÉ=éêçÑÉëëáçå~äá=áå=~ãJ Äáíç=rbK= i~= ÇáêÉííáî~= ~ééäáÅ~= åìçîÉ= êÉÖçäÉ= éÉê ä~= ãçÄáäáí¶= ÇÉá= éêçÑÉëëáçåáëíá= áåíÉääÉíJ íì~äá=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉääDråáçåÉ=bìêçéÉ~=É Ü~= ÅçåëÉåíáíç= áä= êáÅçåçëÅáãÉåíç= ÇÉääÉ èì~äáÑáÅÜÉ=éêçÑÉëëáçå~äá=Çá=íìííÉ=äÉ=éêçJ ÑÉëëáçåá= áåíÉääÉííì~äáI= íê~ååÉ= èìÉää~= Çá åçí~áçK= m~ê~ääÉä~ãÉåíÉI=áä=NO=ÑÉÄÄê~áç=Çá=èìÉJ ëíÛ~ååçI=áä=`çåÖêÉëëç=k~òáçå~äÉ=ÇÉÖäá ^êÅÜáíÉííáI= Åçå= ìå= ÇçÅìãÉåíç= ~ééêçJ î~íç=éÉê=~ÅÅä~ã~òáçåÉ=Ç~á=èì~ëá=ãáääÉ é~êíÉÅáé~åíáI= ëÉãÄêÉêÉÄÄÉ= ~îÉê= ÇÉÑáJ åáíáî~ãÉåíÉ=íê~ÅÅá~íç=áä=éÉêÅçêëç=êáÑçêJ ã~íçêÉ= ÇÉä= èì~Çêç= ÅçãéäÉëëáîç= áå ã~íÉêá~=Çá=éêçÑÉëëáçåá=áåíÉääÉííì~äáK= iÉ= êáÅÜáÉëíÉ= ÅÜÉ= Öäá= ~êÅÜáíÉííá= áí~äá~åá êáîçäÖçåç=~ä=åìçîç=ÖçîÉêåç=êáÖì~êÇ~J åç=áå=é~êíáÅçä~ê=ãçÇçW=ä~=éêçãçòáçåÉ ÇÉää~=èì~äáí¶=~êÅÜáíÉííçåáÅ~I=áä=ÖçîÉêåç ÇÉä=íÉêêáíçêáç=~=äáîÉääç=å~òáçå~äÉ=É=êÉÖáçJ å~äÉI= Öäá= ~éé~äíáI= íê~ëé~êÉåíá= É= ÅÜá~êáI ÅÜÉ= êÉëíáíìáëÅ~åç= ÇáÖåáí¶= ~ää~= éêÉëí~J òáçåÉ=éêçÑÉëëáçå~äÉI=ÉÇ=áå=ìäíáãçI=ã~ åçå=éÉê=áãéçêí~åò~I=ä~=ëÉãéäáÑáÅ~òáçJ åÉ=ÇÉääÉ=éêçÅÉÇìêÉ=~ããáåáëíê~íáîÉK= açéç= m~äÉêãç= áä= éêçëëáãç= ~ééìåí~J ãÉåíç= ≠= ê~ééêÉëÉåí~íç= Ç~ä= `çåÖêÉëëç ãçåÇá~äÉ=qê~ëãáííáåÖ=~êÅÜáíÉÅíìêÉÒ=ÅÜÉI éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~=áå=fí~äá~I=ëá=ëîçäÖÉê¶=~ qçêáåç=Ç~ä=OV=ÖáìÖåç=~ä=P=äìÖäáç=éêçëëáJ ãç=~ääÛáåëÉÖå~=ÇÉä=ãçííçW=äÛ~êÅÜáíÉííìê~=≠ éÉê=íìííáK=få=èìÉää~=çÅÅ~ëáçåÉ=ë~ê¶=ÅÉêí~J ãÉåíÉ= î~äçêáòò~í~= ä~= éÉÅìäá~êáí¶= ÇÉääÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~=áí~äá~å~I=áå=bìêçé~=É=åÉä=ãçåJ ÇçI= ÅçåëÉÖå~åÇç= ~ä= `çåÖêÉëëç= ãçåJ Çá~äÉ= áä= Ä~Ö~Öäáç= Çá= ÉëéÉêáÉåòÉI= Çá= ëéÉJ ê~åòÉ=É=Çá=îçäçåí¶=ÉëéêÉëëÉ=éêçéêáç==Ç~ä `çåÖêÉëëç=Çá=m~äÉêãçK ^ãÄáíç= Çá= ~ééäáÅ~òáçåÉI= ÉÑÑÉííá= ÇÉä= êáÅç

aÉÅêÉíç=äÉÖáëä~íáîç=OMSLOMMT fä= aÉÅêÉíç= ÇáëÅáéäáå~= áä= êáÅçåçëÅáãÉåíç ÇÉääÉ=èì~äáÑáÅÜÉ=éêçÑÉëëáçå~äá=Öá¶=~ÅèìáJ ëáíÉ= áå= ìåç= ç= éáª= pí~íá= ãÉãÄêá ÇÉääDråáçåÉ=ÉìêçéÉ~I=~á=Ñáåá=ÇÉääÛ~ÅÅÉëJ ëç= ~ääÉ= éêçÑÉëëáçåá= êÉÖçä~ãÉåí~íÉ= É= ~ä äçêç=ÉëÉêÅáòáçK fä= aÉÅêÉíç= ëá= ~ééäáÅ~= ~á= Åáíí~Çáåá= ÇÉÖäá pí~íá=ãÉãÄêá=ÇÉääDråáçåÉ=ÉìêçéÉ~=ÅÜÉ îçÖäá~åç=ÉëÉêÅáí~êÉ=ëìä=íÉêêáíçêáç=å~òáçJ å~äÉI= èì~äá= ä~îçê~íçêá= ëìÄçêÇáå~íá= ç ~ìíçåçãáI=ÅçãéêÉëá=á=äáÄÉêá=éêçÑÉëëáçåáJ ëíáI= ìå~= éêçÑÉëëáçåÉ= êÉÖçä~ãÉåí~í~= áå Ä~ëÉ= ~= èì~äáÑáÅÜÉ= éêçÑÉëëáçå~äá= ÅçåëÉJ ÖìáíÉ=áå=ìåç=pí~íç=ãÉãÄêç=ÇÉääDråáçåÉ ÉìêçéÉ~=É=ÅÜÉI=åÉääç=pí~íç=ÇDçêáÖáåÉI=äá ~Äáäáí~=~ääDÉëÉêÅáòáç=Çá=ÇÉíí~=éêçÑÉëëáçåÉK fä= êáÅçåçëÅáãÉåíç= ÇÉääÉ= èì~äáÑáÅÜÉ= éêçJ ÑÉëëáçå~äá= çéÉê~íç= ~á= ëÉåëá= Çá= í~äÉ aÉÅêÉíç= éÉêãÉííÉ= èìáåÇá= Çá= ~ÅÅÉÇÉêÉI ëÉ= áå= éçëëÉëëç= ÇÉá= êÉèìáëáíá= ëéÉÅáÑáÅ~J ãÉåíÉ= éêÉîáëíáI= ~ää~= éêçÑÉëëáçåÉ= ÅçêêáJ ëéçåÇÉåíÉ=éÉê=ä~=èì~äÉ=á=ëçÖÖÉííá=ëçåç èì~äáÑáÅ~íá=åÉääç=pí~íç=ãÉãÄêç=ÇDçêáÖáåÉ É= Çá= ÉëÉêÅáí~êä~= ~ääÉ= ëíÉëëÉ= ÅçåÇáòáçåá éêÉîáëíÉ=Ç~ääDçêÇáå~ãÉåíç=áí~äá~åçK ^á=Ñáåá=ÇÉää~=éêçÅÉÇìê~=Çá=êáÅçåçëÅáãÉåJ íç=ÇÉä=íáíçäç=éÉê=äÉ=éêçÑÉëëáçåá=Çá=~êÅÜáJ íÉííçI= éá~åáÑáÅ~íçêÉ= íÉêêáíçêá~äÉI= é~Éë~ÖJ Öáëí~I=ÅçåëÉêî~íçêÉ=ÇÉá=ÄÉåá=~êÅÜáíÉííçJ åáÅá= ÉÇ= ~ãÄáÉåí~äáI= É= êÉä~íáîÉ= èì~äáÑáÅÜÉ áìåáçêÒI= ≠= ÅçãéÉíÉåíÉ= ~= êáÅÉîÉêÉ= äÉ Ççã~åÇÉI=~=êáÅÉîÉêÉ=äÉ=ÇáÅÜá~ê~òáçåá=É ~= éêÉåÇÉêÉ= äÉ= ÇÉÅáëáçåá= áä= jáåáëíÉêç ÇÉääDråáîÉêëáí¶=É=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~K fä= aáé~êíáãÉåíç= éÉê= áä= ÅççêÇáå~ãÉåíç ÇÉääÉ= éçäáíáÅÜÉ= Åçãìåáí~êáÉ= ~ëëçäîÉ áåîÉÅÉ=á=Åçãéáíá=Çá=`ççêÇáå~íçêÉ=å~òáçJ å~äÉ=éêÉëëç=ä~=`çããáëëáçåÉ=ÉìêçéÉ~=É Çá= mìåíç= å~òáçå~äÉ= Çá= Åçåí~ííç= éÉê= äÉ áåÑçêã~òáçåá= É= äD~ëëáëíÉåò~= ëìá= êáÅçåçJ ëÅáãÉåíáK=kÉääç=ëéÉÅáÑáÅç=áä=ÅççêÇáå~íçêÉ Ü~= äÛçåÉêÉ= Çá= éêçãìçîÉêÉ= ìåÛ~ééäáÅ~J òáçåÉ= ìåáÑçêãÉ= ÇÉä= aÉÅêÉíç= Ç~= é~êíÉ ÇÉääÉ=~ìíçêáí¶=É=Çá=~ÖÉîçä~êÉ=ä~=ÅáêÅçä~J òáçåÉ=Çá=çÖåá=áåÑçêã~òáçåÉ=ìíáäÉ=~Ç=~ëëáJ Åìê~êÉ= äD~ééäáÅ~òáçåÉ= ÇÉääÉ= éêÉëÅêáòáçåá êÉä~íáîÉ= ~ääÉ= ÅçåÇáòáçåá= ÇD~ÅÅÉëëç= ~ääÉ éêçÑÉëëáçåá= êÉÖçä~ãÉåí~íÉK= fä= éìåíç= Çá Åçåí~ííç=áåîÉÅÉ=~ëëáÅìê~=~á=Åáíí~Çáåá=É=~á éìåíá=Çá=Åçåí~ííç=ÇÉÖäá=~äíêá=pí~íá=ãÉãJ ÄêáI=äÉ=áåÑçêã~òáçåá=ìíáäá=~á=Ñáåá=ÇÉääD~ééäáJ Å~òáçåÉ=ÇÉä=aÉÅêÉíç=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ=äÉ áåÑçêã~òáçåá=ëìää~=äÉÖáëä~òáçåÉ=å~òáçå~J äÉ=ÅÜÉ=ÇáëÅáéäáå~=äÉ=éêçÑÉëëáçåá=É=áä=äçêç ÉëÉêÅáòáçI= ÅçãéêÉë~= ä~= äÉÖáëä~òáçåÉ

ëçÅá~äÉ=ÉÇ=ÉîÉåíì~äá=åçêãÉ=ÇÉçåíçäçÖáJ ÅÜÉX=~ëëáëíÉ=áåçäíêÉI=åÉä=Å~ëçI=á=Åáíí~Çáåá åÉääDçííÉåáãÉåíç= ÇÉá= Çáêáííá= ~ííêáÄìáíá= äçêç Ç~ä=ÇÉÅêÉíç=ÅççéÉê~åÇç=Åçå=äÉ=~ìíçêáJ í¶=ÅçãéÉíÉåíáK iáÄÉê~=éêÉëí~òáçåÉ=Çá=ëÉêîáòá= É=éêÉëí~òáçåÉ=çÅÅ~ëáçå~äÉ= pìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ= áä= aKiÖë= OMSLMT åçêã~=äÉ=ÇáÅÜá~ê~òáçåá=ÅÜÉ=áä=éêÉëí~íçêÉ ÇÉá= ëÉêîáòá= ≠= íÉåìíç= ~= éêÉëÉåí~êÉ= áå Å~ëç=Çá=ëéçëí~ãÉåíç=íÉãéçê~åÉç=ç=áå Å~ëç=Çá=ìå~=ëì~=áåíÉåòáçåÉ=~=íê~ëÑÉêáêëá ëí~ÄáäãÉåíÉ=áå=ìå=~äíêç=m~ÉëÉ=ãÉãÄêçK= `çãéäÉí~ãÉåíÉ= ~ëëÉåíÉ= åÉääÉ= éêÉÅÉJ ÇÉåíá= ÇáêÉííáîÉI= ä~= äáÄÉê~= éêÉëí~òáçåÉ íÉãéçê~äÉ=É=çÅÅ~ëáçå~äÉ=ëÉåò~=åÉÅÉëJ ëáí¶=Çá=ëí~ÄáäáãÉåíç=Çá=ëÉêîáòá=ê~ééêÉëÉåJ í~=ä~=åçîáí¶=éáª=ëáÖåáÑáÅ~íáî~=ÇÉää~=åìçî~ åçêã~íáî~K fä=Å~ê~ííÉêÉ=íÉãéçê~åÉç=É=çÅÅ~ëáçå~äÉ ÇÉää~= éêÉëí~òáçåÉ= ≠= î~äìí~íç= Å~ëç= éÉê Å~ëç=Ç~ääÉ=~ìíçêáí¶I=íÉåìíç=Åçåíç=~åÅÜÉ ÇÉää~= å~íìê~= ÇÉää~= éêÉëí~òáçåÉI= ÇÉää~ Çìê~í~= ÇÉää~= éêÉëí~òáçåÉ= ëíÉëë~I= ÇÉää~ ëì~= ÑêÉèìÉåò~I= ÇÉää~= ëì~= éÉêáçÇáÅáí¶= É ÇÉää~=ëì~=Åçåíáåìáí¶K=få=Å~ëç=Çá=ëéçëí~J ãÉåíçI= áä= éêÉëí~íçêÉ= ≠= ëçÖÖÉííç= ~ääÉ åçêãÉ=ÅÜÉ=ÇáëÅáéäáå~åç=äDÉëÉêÅáòáç=ÇÉää~ éêçÑÉëëáçåÉ=ÅÜÉ=≠=~ããÉëëç=~Ç=ÉëÉêÅáJ í~êÉI=èì~äá=ä~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=ÇÉää~=éêçÑÉëëáçJ åÉI= äDìëç= ÇÉá= íáíçäá= É= ä~= êÉëéçåë~Äáäáí¶ éêçÑÉëëáçå~äÉ=ÅçååÉëë~=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=É ëéÉÅáÑáÅ~ãÉåíÉ= ~ää~= íìíÉä~= É= ëáÅìêÉòò~


cçêã~òáçåÉ=Çá=~êÅÜáíÉííç `çë±= áåÑáåÉ= äÛ^êíáÅçäç= RO= ÇÉÅäáå~= ä~ cçêã~òáçåÉ= Çá= ^êÅÜáíÉííçÒW= èìÉëíç áåëÉÖå~ãÉåíç= Çá= äáîÉääç= ìåáîÉêëáí~êáç= áä Åìá=ÉäÉãÉåíç=éêáåÅáé~äÉ=≠=äD~êÅÜáíÉííìê~I ÇÉîÉ= ã~åíÉåÉêÉ= ìå= ÉèìáäáÄêáç= íê~= Öäá ~ëéÉííá=íÉçêáÅá=É=éê~íáÅá=ÇÉää~=Ñçêã~òáçåÉ áå=~êÅÜáíÉííìê~=É=Ö~ê~åíáêÉ=äD~ÅèìáëáòáçåÉ ÇÉääÉ= ëÉÖìÉåíá= ÅçåçëÅÉåòÉ= É= ÅçãéÉJ íÉåòÉW= √=Å~é~Åáí¶=Çá=ÅêÉ~êÉ=éêçÖÉííá=~êÅÜáíÉííçJ

åáÅá= ÅÜÉ= ëçÇÇáëÑáåç= äÉ= ÉëáÖÉåòÉ= ÉëíÉíáJ ÅÜÉ=É=íÉÅåáÅÜÉX= √= ~ÇÉÖì~í~= ÅçåçëÅÉåò~= ÇÉää~= ëíçêá~= É ÇÉääÉ= íÉçêáÉ= ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~= åçåÅܨ ÇÉääÉ=~êíáI=íÉÅåçäçÖáÉ=É=ëÅáÉåòÉ=ìã~åÉ ~Ç=Éëë~=~ííáåÉåíáX= √=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉääÉ=ÄÉääÉ=~êíá=áå=èì~åíç Ñ~ííçêá=ÅÜÉ=éçëëçåç=áåÑäìáêÉ=ëìää~=èì~äáí¶ ÇÉää~=ÅçåÅÉòáçåÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~X= √= ~ÇÉÖì~í~= ÅçåçëÅÉåò~= áå= ã~íÉêá~= Çá ìêÄ~åáëíáÅ~I= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ= É= íÉÅåáÅÜÉ ~ééäáÅ~íÉ= åÉä= éêçÅÉëëç= Çá= éá~åáÑáÅ~òáçJ åÉX= √= Å~é~Åáí¶= Çá= ÅçÖäáÉêÉ= á= ê~ééçêíá= íê~ ìçãç= É= çéÉêÉ= ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ= É= íê~ çéÉêÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=É=áä=äçêç=~ãÄáÉåíÉI åçåÅܨ= ä~= Å~é~Åáí¶= Çá= ÅçÖäáÉêÉ= ä~ åÉÅÉëëáí¶= Çá= ~ÇÉÖì~êÉ= íê~= äçêç= çéÉêÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅÜÉ=É=ëé~òáI=áå=ÑìåòáçåÉ=ÇÉá ÄáëçÖåá=É=ÇÉää~=ãáëìê~=ÇÉääDìçãçX= √=Å~é~Åáí¶=Çá=Å~éáêÉ=äDáãéçêí~åò~=ÇÉää~ éêçÑÉëëáçåÉ= É= ÇÉääÉ= Ñìåòáçåá= ÇÉääD~êÅÜáJ íÉííç=åÉää~=ëçÅáÉí¶I=áå=é~êíáÅçä~êÉ=Éä~ÄçJ ê~åÇç=éêçÖÉííá=ÅÜÉ=íÉåÖ~åç=Åçåíç=ÇÉá Ñ~ííçêá=ëçÅá~äáX= √=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉá=ãÉíçÇá=ÇDáåÇ~ÖáåÉ=É Çá=éêÉé~ê~òáçåÉ=ÇÉä=éêçÖÉííç=Çá=ÅçëíêìJ òáçåÉX= √= ÅçåçëÅÉåò~= ÇÉá= éêçÄäÉãá= Çá= ÅçåÅÉJ òáçåÉ= ëíêìííìê~äÉI= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ= É= Çá áåÖÉÖåÉêá~= ÅáîáäÉ= ÅçååÉëëá= Åçå= ä~= éêçJ ÖÉíí~òáçåÉ=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáX= √= ÅçåçëÅÉåò~= ~ÇÉÖì~í~= ÇÉá= éêçÄäÉãá ÑáëáÅá= É= ÇÉääÉ= íÉÅåçäçÖáÉI= åçåÅܨ= ÇÉää~ ÑìåòáçåÉ=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáI=áå=ãçÇç=Ç~=êÉåJ ÇÉêäá= áåíÉêå~ãÉåíÉ= ÅçåÑçêíÉîçäá= É= éêçJ íÉÖÖÉêäá=Ç~á=Ñ~ííçêá=Åäáã~íáÅáX= √= Å~é~Åáí¶= íÉÅåáÅ~= ÅÜÉ= ÅçåëÉåí~= Çá éêçÖÉíí~êÉ= ÉÇáÑáÅá= ÅÜÉ= êáëéçåÇ~åç= ~ääÉ ÉëáÖÉåòÉ= ÇÉÖäá= ìíÉåíáI= åÉá= äáãáíá= áãéçëíá Ç~ä= Ñ~ííçêÉ= Åçëíç= É= Ç~á= êÉÖçä~ãÉåíá= áå ã~íÉêá~=Çá=ÅçëíêìòáçåÉX= √=ÅçåçëÅÉåò~=~ÇÉÖì~í~=ÇÉääÉ=áåÇìëíêáÉI çêÖ~åáòò~òáçåáI=êÉÖçä~ãÉåí~òáçåá=É=éêçJ ÅÉÇìêÉ= åÉÅÉëë~êáÉ= éÉê= êÉ~äáòò~êÉ= éêçJ ÖÉííá= Çá= ÉÇáÑáÅá= É= éÉê= äDáåíÉÖê~òáçåÉ= ÇÉá éá~åá=åÉää~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=ÖÉåÉê~äÉK=E`Û≠ ÑçêëÉ= Ç~= ÅÜáÉÇÉêëá= ëÉ= äÛáåëáÉãÉ= Çá= í~äá ÅçåçëÅÉåòÉ=É=ÅçãéÉíÉåòÉ=éêÉíÉëÉ=Ç~á éêçÑÉëëáçåáëíá= éêçîÉåáÉåíá= Ç~= ~äíêá= pí~íá ãÉãÄêáI= ëá~= ëÉãéêÉ= ÉÑÑÉííáî~ãÉåíÉ Ä~Ö~Öäáç=ÇÉá=åçëíêá=ÅçåíÉêê~åÉá=ÅçääÉÖÜáK åKÇK~KFK fä=éÉêÅçêëç=Çá=ëíìÇá=ÇÉîÉ=ÅçãéêÉåÇÉêÉ ~äãÉåç=Q=~ååá=Çá=ëíìÇá=~=íÉãéç=éáÉåç çééìêÉ=S=~ååá=Çá=ëíìÇáI=Çá=Åìá=~äãÉåç=P

~= íÉãéç= éáÉåçI= áå= ìåDìåáîÉêëáí¶= ç= ìå áëíáíìíç= Çá= áåëÉÖå~ãÉåíç= Åçãé~ê~ÄáäÉK q~äÉ= Ñçêã~òáçåÉ= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= ë~åÅáí~ Ç~ä=ëìéÉê~ãÉåíç=Çá=ìå=Éë~ãÉ=Çá=äáîÉääç ìåáîÉêëáí~êáçK fä=êáÅçåçëÅáãÉåíç=~ííêáÄìáëÅÉ=~á=ÇáéäçãáI ÅÉêíáÑáÅ~íá=ÉÇ=~äíêá=íáíçäáI=ä~=ëíÉëë~=ÉÑÑáÅ~Åá~ ÇÉá=Çáéäçãá=êáä~ëÅá~íá=Ç~ääç=pí~íç=áí~äá~åç éÉê=äD~ÅÅÉëëç=~ääD~ííáîáí¶=åÉä=ëÉííçêÉ=ÇÉäJ äD~êÅÜáíÉííìê~=É=éÉê=áä=ëìç=ÉëÉêÅáòáç=Åçå=áä íáíçäç=éêçÑÉëëáçå~äÉ=Çá=~êÅÜáíÉííçK= m~êáãÉåíáI=~á=Ñáåá=ÇÉä=êáÅçåçëÅáãÉåíç=áå ~äíêá= pí~íá= ÇÉääDråáçåÉ= ÉìêçéÉ~= ç= åÉÖäá ~äíêá=pí~íá=~ÇÉêÉåíá=~ääD^ÅÅçêÇç=ëìääç=ëé~J òáç= ÉÅçåçãáÅç= ÉìêçéÉçI= áä= jáåáëíÉêç ÇÉääDråáîÉêëáí¶=É=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~=ÅÉêíáÑáÅ~=áä î~äçêÉ= ~Äáäáí~åíÉ= ~ääDÉëÉêÅáòáç= ÇÉää~= éêçJ ÑÉëëáçåÉ=ÇÉá=íáíçäá=ÅçåëÉÖìáíá=áå=fí~äá~K= fä= aáé~êíáãÉåíç= éÉê= áä= ÅççêÇáå~ãÉåíç ÇÉääÉ= éçäáíáÅÜÉ= Åçãìåáí~êáÉ= Éä~ÄçêÉê¶ éêçéçëíÉ= áå= ã~íÉêá~= Çá= éá~íí~ÑçêãÉ Åçãìåá= éÉê= ëÉãéäáÑáÅ~êÉ= äÉ= éêçÅÉÇìêÉ Çá= êáÅçåçëÅáãÉåíçX= ~ääÛÉä~Äçê~òáçåÉ ÇÉääÉ=éá~íí~ÑçêãÉ=é~êíÉÅáé~åç=äÉ=~ìíçêáJ í¶=ÅçãéÉíÉåíáI=ëÉåíáíá=Öäá=lêÇáåáI=á=`çääÉÖá ç=Öäá=^äÄá=éÉê=äÉ=éêçÑÉëëáçåá=êÉÖçä~ãÉåJ í~íÉI=É=äÉ=~ëëçÅá~òáçåá=ê~ééêÉëÉåí~íáîÉK däá= lêÇáåáI= áå= Åçää~Äçê~òáçåÉ= Åçå= áä `çåëáÖäáç= k~òáçå~äÉI= ÑçêåáëÅçåç= ~Öäá áåíÉêÉëë~íá= äÉ= åÉÅÉëë~êáÉ= áåÑçêã~òáçåá ëìää~= äÉÖáëä~òáçåÉ= É= ëìää~= ÇÉçåíçäçÖá~ éêçÑÉëëáçå~äÉI= éçëëçåç= áåçäíêÉ= ~ííáî~êÉ ÅçêëáI=Åçå=çåÉêá=~=Å~êáÅç=ÇÉÖäá=áåíÉêÉëJ ë~íáI=éÉê=ÑçêåáêÉ=äçêç=äÉ=ÅçåçëÅÉåòÉ=äáåJ ÖìáëíáÅÜÉ= åÉÅÉëë~êáÉ= ~ääDÉëÉêÅáòáç= ÇÉäJ äD~ííáîáí¶=éêçÑÉëëáçå~äÉK=

pK=dK

47 molcbppflkb=ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

ÇÉá= Åçåëìã~íçêáI= åçåÅܨ= ~ääÉ= ÇáëéçëáJ òáçåá=ÇáëÅáéäáå~êá=~ééäáÅ~Äáäá=~á=éêçÑÉëëáçJ åáëíá=ÅÜÉI=ëìä=íÉêêáíçêáç=áí~äá~åçI=ÉëÉêÅáí~J åç= ä~= éêçÑÉëëáçåÉ= ÅçêêáëéçåÇÉåíÉK= fä éêçÑÉëëáçåáëí~= ÅÜÉ= ëá= ëéçëí~= éÉê= ä~ éêáã~=îçäí~=Ç~=ìå=~äíêç=pí~íç=ãÉãÄêç ëìä=íÉêêáíçêáç=å~òáçå~äÉ=≠=íÉåìíç=~Ç=áåÑçêJ ã~êÉ=PM=Öáçêåá=éêáã~=äD~ìíçêáí¶=Åçå=ìå~ ÇáÅÜá~ê~òáçåÉ=ëÅêáíí~I=ÅçåíÉåÉåíÉ=áåÑçêJ ã~òáçåá=ëìää~=éêÉëí~òáçåÉ=Çá=ëÉêîáòá=ÅÜÉ áåíÉåÇÉ= ëîçäÖÉêÉI= åçåÅܨ= ëìää~= ÅçéÉêJ íìê~= ~ëëáÅìê~íáî~= ç= ~å~äçÖÜá= ãÉòòá= Çá éêçíÉòáçåÉ=éÉêëçå~äÉ=ç=ÅçääÉííáî~=éÉê=ä~ êÉëéçåë~Äáäáí¶= éêçÑÉëëáçå~äÉK= q~äÉ= ÇáJ ÅÜá~ê~òáçåÉ= Ü~= î~äáÇáí¶= éÉê= äD~ååç= áå Åçêëç= É= ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= êáååçî~í~I= ëÉ= áä éêÉëí~íçêÉ= áåíÉåÇÉ= ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ ÑçêåáêÉ=ëÉêîáòá=íÉãéçê~åÉá=ç=çÅÅ~ëáçå~äá áå=í~äÉ=pí~íç=ãÉãÄêçK= pÉ=áä=éêçÑÉëëáçåáëí~=áåíÉåÇÉ=áåîÉÅÉ=íê~J ëÑÉêáêëá= ëí~ÄáäãÉåíÉ= áå= ìå= ~äíêç= m~ÉëÉI ÇÉîÉ=ëÉÖìáêÉ=ä~=éêçÅÉÇìê~=éÉê=áä=êáÅçåçJ ëÅáãÉåíç= éêçÑÉëëáçå~äÉI= áåçäíê~åÇç Ççã~åÇ~= ~ääÛ~ìíçêáí¶= ÅçãéÉíÉåíÉI= ä~ èì~äÉ= ~ÅÅÉêí~= ä~= ÅçãéäÉíÉòò~= ÇÉää~ ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=ÉëáÄáí~=É=åÉ=Ƕ=åçíáòá~ ~ääDáåíÉêÉëë~íçK= nì~äçê~= ä~= Ñçêã~òáçåÉ ÇÉä= êáÅÜáÉÇÉåíÉ= åçå= ëá~= êáíÉåìí~= ëìÑÑáJ ÅáÉåíÉ=éÉê=äÛÉëÉêÅáòáç=ÇÉää~=éêçÑÉëëáçåÉ åÉääç= pí~íç= çëéáí~åíÉ= Eèì~äçê~= ~Ç ÉëÉãéáç=ä~=Çìê~í~=ÇÉää~=Ñçêã~òáçåÉ=ëá~ áåÑÉêáçêÉ= Çá= ~äãÉåç= N= ~ååç= ~= èìÉää~ êáÅÜáÉëí~= áå= fí~äá~= çîîÉêç= ä~= Ñçêã~òáçåÉ êáÅÉîìí~= êáÖì~êÇá= ã~íÉêáÉ= ëçëí~åòá~äJ ãÉåíÉ= ÇáîÉêëÉFI= áä= êáÅçåçëÅáãÉåíç= éì∂ ÉëëÉêÉ= ëìÄçêÇáå~íç= ~ä= ÅçãéáãÉåíç= Çá ìå=íáêçÅáåáç=Çá=~Ç~íí~ãÉåíç=åçå=ëìéÉJ êáçêÉ=~=íêÉ=~ååá=ç=Çá=ìå~=éêçî~=~ííáíìÇáJ å~äÉ= ~= ëÅÉäí~= ÇÉä= êáÅÜáÉÇÉåíÉK= f= ÄÉåÉÑáJ Åá~êá= ÇÉä= êáÅçåçëÅáãÉåíç= ÉëÉêÅáí~åç= ä~ éêçÑÉëëáçåÉ=Ñ~ÅÉåÇç=ìëç=ÇÉää~=ÇÉåçãáJ å~òáçåÉ=ÇÉä=íáíçäç=éêçÑÉëëáçå~äÉI=É=ÇÉää~ ëì~= ÉîÉåíì~äÉ= ~ÄÄêÉîá~òáçåÉI= éêÉîáëí~ Ç~ää~=äÉÖáëä~òáçåÉ=áí~äá~å~K=


~=Åìê~=Çá=`~ãáääç=låçê~íç

48

Rassegna legislativa dKrK=åK=SQ=ÇÉä=NRKPKOMMU pÉêáÉ=ÖÉåÉê~äÉ aÉíÉêãáå~òáçåÉ=R=ã~êòç=OMMU páÅìêÉòò~=åÉääDÉëÉÅìòáçåÉ=ÇÉÖäá=~éé~äíá= êÉä~íáîá=~=ëÉêîáòá=É=ÑçêåáíìêÉK= mêÉÇáëéçëáòáçåÉ= ÇÉä= ÇçÅìãÉåíç= ìåáÅç= Çá î~äìí~òáçåÉ=ÇÉá=êáëÅÜá=EarsofF=É= ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ= ÇÉá= Åçëíá= ÇÉää~= ëáÅìêÉòò~ EaÉíÉêãáå~òáçåÉ=åK=PLOMMUF i~= iÉÖÖÉ= P= ~Öçëíç= OMMTI= åK= NOP= êÉÅ~åíÉ jáëìêÉ=áå=íÉã~=Çá=íìíÉä~=ÇÉää~=ë~äìíÉ=É=ÇÉää~ ëáÅìêÉòò~=ëìä=ä~îçêç=É=ÇÉäÉÖ~=~ä=dçîÉêåç=éÉê áä= êá~ëëÉííç= É= ä~= êáÑçêã~= ÇÉää~= åçêã~íáî~= áå ã~íÉêá~Ò=Ü~=áåíêçÇçííç=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=êÉÇáJ ÖÉêÉI= íê~= á= ÇçÅìãÉåíá= ~= ÅçêêÉÇç= ÇÉääD~éJ é~äíçI=ìå=ÇçÅìãÉåíç=ìåáÅç=Çá=î~äìí~òáçJ åÉ=ÇÉá=êáëÅÜá=Ç~=áåíÉêÑÉêÉåòÉÒ=EarsofFK fåçäíêÉI= ≠= ëí~íç= ãçÇáÑáÅ~íç= äD^êíK= US= ÇÉä `çÇáÅÉ=ÇÉÖäá=~éé~äíá=êÉä~íáî~ãÉåíÉ=~á=ÅêáJ íÉêá= Çá= î~äìí~òáçåÉ= Çá= çÑÑÉêíÉ= ÉÅÅÉëëáî~J ãÉåíÉ=ÅçåíÉåìíÉ=ÉëÅäìÇÉåÇç=êáÄ~ëëá=ÇD~J ëí~=éÉê=áä=Åçëíç=êÉä~íáîç=~ää~=ëáÅìêÉòò~K i~=ÇáëéçëáòáçåÉ=ÅÜÉ=éêÉîÉÇÉ=ä~=êÉÇ~òáçåÉ ÇÉä=arsof=~ÖÖáìåÖÉ=ÅÜÉ=í~äÉ=ÇçÅìãÉåíç ≠=~ääÉÖ~íç=~ä=Åçåíê~ííç=ÇD~éé~äíç=ç=ÇDçéÉJ ê~K i~=iÉÖÖÉ=åK=NOPLOMMT=éêÉîÉÇÉ=ÅÜÉ=åÉää~ éêÉÇáëéçëáòáçåÉ= ÇÉääÉ= Ö~êÉ= ÇD~éé~äíç= É åÉää~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉääD~åçã~äá~=ÇÉääÉ=çÑÑÉêJ íÉ= åÉääÉ= éêçÅÉÇìêÉ= Çá= ~ÑÑáÇ~ãÉåíç= Çá ~éé~äíá=Çá=ä~îçêá=éìÄÄäáÅáI=Çá=ëÉêîáòá=É=ÑçêåáJ íìêÉI=ÒÖäá=Éåíá=~ÖÖáìÇáÅ~íçêá=ëçåç=íÉåìíá=~ î~äìí~êÉ=ÅÜÉ=áä=î~äçêÉ=ÉÅçåçãáÅç=ëá~=~ÇÉJ Öì~íç= É= ëìÑÑáÅáÉåíÉ= êáëéÉííç= ~ä= Åçëíç= ÇÉä ä~îçêç=É=~ä=Åçëíç=êÉä~íáîç=~ää~=ëáÅìêÉòò~I=áä èì~äÉ=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=ëéÉÅáÑáÅ~í~ãÉåíÉ=áåÇáJ Å~íç=É=êáëìäí~êÉ=ÅçåÖêìç=êáëéÉííç=~ääDÉåíáí¶ É=~ääÉ=Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÇÉá=ä~îçêáI=ÇÉá=ëÉêîáòá ç=ÇÉääÉ=ÑçêåáíìêÉÒK= fä=arsof=ëá=ÅçåÑáÖìê~=èì~äÉ=~ÇÉãéáãÉåíç ÇÉêáî~åíÉ=Ç~ääDçÄÄäáÖç=éêÉîáëíç=Ç~ääÛ^êíK=TI Åçãã~= PI= ÇÉä= aÉÅêÉíç= äÉÖáëä~íáîç= åK SOSLNVVQI= ÇÉä= Ç~íçêÉ= Çá= ä~îçêç= ÅçããáíJ íÉåíÉ=Çá=éêçãìçîÉêÉ=ä~=ÅççéÉê~òáçåÉ=É=áä ÅççêÇáå~ãÉåíç=íê~=äç=ëíÉëëç=É=äÉ=áãéêÉëÉ ~éé~äí~íêáÅá= ÉLç= á= ä~îçê~íçêá= ~ìíçåçãáK= pá íê~íí~= Çá= ìå= ÇçÅìãÉåíç= Ç~= êÉÇáÖÉêëá= ~ Åìê~=ÇÉääÉ=ëí~òáçåá=~éé~äí~åíá=É=ÅÜÉ=ÇÉîÉ Ç~êÉ=áåÇáÅ~òáçåá=çéÉê~íáîÉ=É=ÖÉëíáçå~äá=ëì ÅçãÉ=ëìéÉê~êÉ=ìåç=ÇÉá=ã~ÖÖáçêá=çëí~Åçäá ~ää~=éêÉîÉåòáçåÉ=ÇÉÖäá=áåÅáÇÉåíá=åÉá=äìçÖÜá Çá=ä~îçêç=É=åÉá=Å~åíáÉêáW=äDáåíÉêÑÉêÉåò~K a~ä=ÇÉíí~íç=åçêã~íáîçI=íìíí~îá~I=ÇáëÅÉåÇÉ ÅÜÉ=áä=arsof=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=êÉÇ~ííç=ëçäç=åÉá Å~ëá=áå=Åìá=Éëáëí~åç=áåíÉêÑÉêÉåòÉK=få=ÉëëçI

ÇìåèìÉI= åçå= ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ= êáéçêí~íá= á êáëÅÜá= éêçéêá= ÇÉääD~ííáîáí¶= ÇÉääÉ= ëáåÖçäÉ áãéêÉëÉ= ~éé~äí~íêáÅá= ç= ÇÉá= ëáåÖçäá= ä~îçê~J íçêá=~ìíçåçãáI=áå=èì~åíç=íê~íí~ëá=Çá=êáëÅÜá éÉê= á= èì~äá= êÉëí~= áããìí~íç= äDçÄÄäáÖç= ÇÉäJ äD~éé~äí~íçêÉ= Çá= êÉÇáÖÉêÉ= ìå= ~ééçëáíç ÇçÅìãÉåíç=Çá=î~äìí~òáçåÉ=É=Çá=éêçîîÉÇÉJ êÉ= ~ääD~ííì~òáçåÉ= ÇÉääÉ= ãáëìêÉ= åÉÅÉëë~êáÉ éÉê= êáÇìêêÉ= ç= Éäáãáå~êÉ= ~ä= ãáåáãç= í~äá êáëÅÜáK i~=î~äìí~òáçåÉ=ÇÉá=êáëÅÜá=Ç~=áåíÉêÑÉêÉåò~I ëá=ã~åáÑÉëí~=áå=ãçÇç=ÉîáÇÉåíÉ=åÉÖäá=ÉÇáÑáJ Åá= èì~äá= çëéÉÇ~äá= É= ëÅìçäÉI= åçå= ëçäç= áå êáÑÉêáãÉåíç= éÉêëçå~äÉ= áåíÉêåç= ÉÇ= ~á= ä~îçJ ê~íçêá= ÇÉääÉ= áãéêÉëÉ= ~éé~äí~íêáÅáI= ã~ ~åÅÜÉ=~Öäá=ìíÉåíá=ÅÜÉ=~=î~êáç=íáíçäç=éçëëçJ åç= ÉëëÉêÉ= éêÉëÉåíá= éêÉëëç= ä~= ëíêìííìê~ ëíÉëë~=èì~äá=á=ÇÉÖÉåíáI=Öäá=~äìååá=ÉÇ=~åÅÜÉ áä=éìÄÄäáÅç=ÉëíÉêåçK i~= ÅáêÅçä~êÉ= ÇÉä= jáåáëíÉêç= ÇÉä= ä~îçêç= É ÇÉää~= éêÉîáÇÉåò~= ëçÅá~äÉ= ÅÜá~êáëÅÉ= ÅÜÉ= áä arsof= ≠= ìå= ÇçÅìãÉåíç= Çáå~ãáÅçI= éÉê Åìá= ä~= î~äìí~òáçåÉ= ÇÉá= êáëÅÜá= ÉÑÑÉííì~í~ éêáã~= ÇÉääDÉëéäÉí~ãÉåíç= ÇÉääD~éé~äíç ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉ=~ÖÖáçêå~í~ áå=Å~ëç=Çá=ëáíì~òáçåá=ãìí~íÉI=èì~äá=äDáåíÉêJ îÉåíç=Çá=ëìÄ~éé~äíá=ç=Çá=ÑçêåáíìêÉ=É=éçë~ áå=çéÉê~=ç=åÉä=Å~ëç=Çá=~ÑÑáÇ~ãÉåíá=~=ä~îçJ ê~íçêá=~ìíçåçãáK mÉê=èì~åíáÑáÅ~êÉ=á=Åçëíá=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=Ç~ áåíÉêÑÉêÉåòÉI= áå= ~å~äçÖá~= ~Öäá= ~éé~äíá= Çá ä~îçêáI= ëá= éì∂= Ñ~ê= êáÑÉêáãÉåíçI= áå= èì~åíç Åçãé~íáÄáäáI= ~ääÉ= Çá= Åìá= ~ääD^êíK= TI= Åçãã~ NI= ÇÉä= aÉÅêÉíç= ÇÉä= mêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉää~ oÉéìÄÄäáÅ~= åK= OOOLOMMP= áåëÉêáíÉ= åÉä arsofK ^ää~= äìÅÉ= Çá= í~äá= ÅçåëáÇÉê~òáçåá= äD^ìíçêáí¶ éÉê=ä~=îáÖáä~åò~=ëìá=Åçåíê~ííá=éìÄÄäáÅáI=ëÉêJ îáòá=É=ÑçêåáíìêÉ=êáíáÉåÉ=ÅÜÉ=åçå=ëá~=åÉÅÉëJ ë~êá~= ä~= êÉÇ~òáçåÉ= ÇÉä= arsof= áå= Å~ëç= Çá ãÉê~=Ñçêåáíìê~=ëÉåò~=áåëí~ää~òáçåÉI=ë~äîç=á Å~ëá=áå=Åìá=ëá~åç=åÉÅÉëë~êáÉ=~ííáîáí¶=ç=éêçJ ÅÉÇìêÉ=ëìëÅÉííáÄáäá=Çá=ÖÉåÉê~êÉ=áåíÉêÑÉêÉåJ ò~= Åçå= ä~= Ñçêåáíìê~= ëíÉëë~I= á= ëÉêîáòá= éÉê= á èì~äá=åçå=≠=éêÉîáëí~=äDÉëÉÅìòáçåÉ=~ääDáåíÉêJ åç= ÇÉää~= ëí~òáçåÉ= ~éé~äí~åíÉI= á= ëÉêîáòá= Çá å~íìê~=áåíÉääÉííì~äÉI=~åÅÜÉ=ëÉ=ÉÑÑÉííì~íá=éêÉëJ ëç=ä~=ëí~òáçåÉ=~éé~äí~åíÉK oÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~á= Åçëíá= ÇÉää~= ëáÅìêÉòò~= ~ÑÑÉJ êÉåíá=~ääDÉëÉêÅáòáç=ÇÉääD~ííáîáí¶=ëîçäí~=Ç~=Åá~ëÅìJ å~=áãéêÉë~I=êÉëí~=áããìí~íç=äDçÄÄäáÖç=éÉê=ä~ ëíÉëë~=Çá=Éä~Äçê~êÉ=áä=éêçéêáç=ÇçÅìãÉåíç=Çá î~äìí~òáçåÉ= É= Çá= éêçîîÉÇÉêÉ= ~ääD~ííì~òáçåÉ ÇÉääÉ=ãáëìêÉ=åÉÅÉëë~êáÉ=éÉê=Éäáãáå~êÉ=ç=êáÇìêJ êÉ=~ä=ãáåáãç=á=êáëÅÜáK

dKrK=åK=ST=ÇÉä=NVKPKOMMU pÉêáÉ=ÖÉåÉê~äÉ `áêÅçä~êÉ=OU=ÑÉÄÄê~áç=OMMUI=åK=ONSV aÉÅêÉíç=ON=ÇáÅÉãÄêÉ=OMMTI=åK=OTO oÉÖçä~ãÉåíç=êÉÅ~åíÉ=åçêãÉ=éÉê= äDáåÇáîáÇì~òáçåÉ=ÇÉá=ÅêáíÉêáI=ãçÇ~äáí¶=É= éêçÅÉÇìêÉ= éÉê= ä~= îÉêáÑáÅ~= ÇÉá= ÅÉêíáÑáÅ~íá= ÇÉá ä~îçêá= éìÄÄäáÅá= É= ÇÉääÉ= Ñ~ííìêÉ= ìíáäáòò~íá= ~á= Ñáåá ÇÉääÉ=~ííÉëí~òáçåá=êáä~ëÅá~íÉ=Ç~ääÉ=pl^=Ç~ä=Nø ã~êòç=OMMM=~ää~=Ç~í~=Çá=Éåíê~í~=áå=îáÖçêÉ=ÇÉä aÉÅêÉíç= iÉÖáëä~íáîç= NO= ~éêáäÉ= OMMSI= åK= NSP ENø=äìÖäáç=OMMSF iD^ìíçêáí¶=éÉê=ä~=îáÖáä~åò~=ëìá=Åçåíê~ííá=Çá=ä~îçJ êáI= ëÉêîáòá= É= ÑçêåáíìêÉI= ÑçêåáëÅÉ= ~äÅìåá= ÅÜá~êáJ ãÉåíá=Åçå=êáÑÉêáãÉåíç=~ää~=Çìê~í~=ÇÉää~=îÉêáÑáJ Å~=ëíê~çêÇáå~êá~=ÉÇ=~ä=äáãáíÉ=íÉãéçê~äÉ=éÉê=ä~ íê~ëãáëëáçåÉ= ÇÉá= Ç~íá= êÉä~íáîá= ~á= ÅÉêíáÑáÅ~íá= Çá ä~îçêá= ÉÇ= ~ääÉ= Ñ~ííìêÉ= ìíáäáòò~íá= éÉê= áä= êáä~ëÅáç ÇÉääÉ= ~ííÉëí~òáçåá= pl^= Çá= Åìá= ~ä= aÉÅêÉíç= ON ÇáÅÉãÄêÉ=OMMU=åK=OTOK fä=ÇÉÅêÉíç=éêÉîÉÇÉ=ÅÜÉ=båíêç=ëÉëë~åí~=ÖáçêJ åá=Ç~ää~=ÅçãìåáÅ~òáçåÉ=Çá=Åìá=~ä=Åçãã~=NI=äÉ pl^= íê~ëãÉííçåç= ~ääDlëëÉêî~íçêáç= éêÉëëç äD^ìíçêáí¶I= Çá= ëÉÖìáíç= ÇÉåçãáå~íç= ÚlëëÉêî~J íçêáçÛI=á=Ç~íá=éêÉîáëíá=Ç~ääD^êíK=QI=Åçãã~=NI=êÉä~J íáîá=~á=ÅÉêíáÑáÅ~íá=ÉÇ=~ääÉ=Ñ~ííìêÉ=Çá=Åìá=~ääD^êíK=NI ìíáäáòò~åÇç= á= éêÉÇÉííá= ãçÇÉääá= áåÑçêã~íáÅá= Çá ÅçãìåáÅ~òáçåÉÒK= oÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~ä= Öáçêåç= Çá= ÇÉÅçêêÉåò~= ÇÉä íÉêãáåÉ= Çá= ëÉëë~åí~= Öáçêåá= éêÉîáëíç= éÉê= ä~ ÅçãìåáÅ~òáçåÉ=ÇÉá=Ç~íá=Ç~=é~êíÉ=ÇÉääÉ=pl^I Éëëç= ÅçáåÅáÇÉ= Åçå= ä~= íê~ëãáëëáçåÉ= ÇÉá ãçÇÉääá= áåÑçêã~íáÅá= Ç~= é~êíÉ= ÇÉääD^ìíçêáí¶= Çá îáÖáä~åò~=ëìá=Åçåíê~ííá=éìÄÄäáÅá=Çá=ä~îçêáI=ëÉêîáJ òá=É=ÑçêåáíìêÉK=aÉíí~=íê~ëãáëëáçåÉ=~îîÉêê¶I=åÉä êáëéÉííç= ÇÉä= éêáåÅáéáç= ÇÉää~= ëáãìäí~åÉáí¶= éÉê íìííÉ=äÉ=pl^=ÇÉëíáå~í~êáÉI=ÅÜÉ=äD~ìíçêáí¶=áåÇáJ îáÇìÉê¶=áå=êÉä~òáçåÉ=~ää~=îÉêáÑáÅ~=ëíê~çêÇáå~êá~ ÉÇ= ~ääÉ= ÅêáíáÅáí¶= ëÉÖå~ä~íÉ= Ç~á= ëçÖÖÉííá= ÅÜá~J ã~íá=~=ÅçåÑÉêã~êÉ=á=Ç~íá=êÉä~íáîá=~á=ÅÉêíáÑáÅ~íá=Çá ä~îçêá=ÉÇ=~ääÉ=Ñ~ííìêÉK

Definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria e trasmittanza termica ai fini della detrazione del 55% aÉÅêÉíç=NN=ã~êòç=OMMU ^ííì~òáçåÉ= ÇÉääD^êíáÅçäç= NI= Åçãã~= OQI äÉííÉê~=~FI=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=OQ=ÇáÅÉãÄêÉ=OMMTI åK=OQQI=éÉê=ä~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=ÇÉá=î~äçêá=äáãáíÉ Çá=Ñ~ÄÄáëçÖåç=Çá=ÉåÉêÖá~=éêáã~êá~=~ååìç=É Çá=íê~ëãáíí~åò~=íÉêãáÅ~=~á=Ñáåá=ÇÉääD~ééäáÅ~J òáçåÉ=ÇÉá=Åçããá=PQQ=É=PQR=ÇÉääD^êíáÅçäç N=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=OT=ÇáÅÉãÄêÉ=OMMSI=åK=OVS EdKrK=åK=SS=ÇÉä=NUKPKOMMUF


Bibliografia sull’argomento

fä=aÉÅêÉíç=jáåáëíÉêá~äÉ=NN=ã~êòç=OMMU=ÇÉÑáJ åáëÅÉ=á=î~äçêá=äáãáíÉ=Çá=Ñ~ÄÄáëçÖåç=Çá=ÉåÉêÖá~ éêáã~êá~=É=Çá=íê~ëãáíí~åò~=íÉêãáÅ~=~ä=ÑáåÉ=Çá ìëìÑêìáêÉ= ÇÉää~= ÇÉíê~òáçåÉ= ÇÉä= RRB= ëìääÉ ëéÉëÉ=êáÖì~êÇ~åíá=Öäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=êáèì~äáÑáÅ~J òáçåÉ=ÉåÉêÖÉíáÅ~=ÇÉÖäá=áããçÄáäáK fä= Åçãã~= OM= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= OQ= ÇáÅÉãÄêÉ OMMTI=åK=OQQ=EiÉÖÖÉ=Ñáå~åòá~êá~=OMMUF=ëí~J ÄáäáëÅÉ=ÅÜÉ=äÉ=Çáëéçëáòáçåá=Çá=Åìá=~ääÛ^êíK=N=Ç~ åK= PQQ= ~= PQT= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= OT= ÇáÅÉãÄêÉ OMMSI=EiÉÖÖÉ=Ñáå~åòá~êá~=OMMTF=ëá=~ééäáÅ~åç ~åÅÜÉ= ~ääÉ= ëéÉëÉ= ëçëíÉåìíÉ= Éåíêç= áä= PN ÇáÅÉãÄêÉ=OMNMK fä=Åçãã~=OQ=éêÉîÉÇÉ=ÅÜÉ=éÉê=äÛ~ííì~òáçåÉ ÇÉä=Åçãã~=OM=á=î~äçêá=äáãáíÉ=Çá=Ñ~ÄÄáëçÖåç Çá=ÉåÉêÖá~=éêáã~êá~=~ååìç=éÉê=ä~=Åäáã~íáòò~J òáçåÉ=áåîÉêå~äÉ=É=á=î~äçêá=Çá=íê~ëãáíí~åò~=íÉêJ ãáÅ~=ëçåç=ÇÉÑáåáíá=Ç~ä=ÇÉÅêÉíç=ÇÉä=jáåáëíêç ÇÉääç= ëîáäìééç= ÉÅçåçãáÅç= Éåíêç= áä= OU= ÑÉÄJ Äê~áç=OMMUK fä= ÇÉÅêÉíçI= ÇÉÑáåáëÅÉ= á= î~äçêáI= ëÉÄÄÉåÉ= é᪠êáÖçêçëáI=áå=êáÑÉêáãÉåíç=~ä=aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç ÇÉä= NV= ~Öçëíç= OMMR= åK= NVO= É= ëìÅÅÉëëáîÉ ãçÇáÑáÅ~òáçåáI= êÉÅ~åíÉ= ~ííì~òáçåÉ= ÇÉää~ aáêÉííáî~=OMMOLVNL`b=êÉä~íáî~=~ä=êÉåÇáãÉåíç ÉåÉêÖÉíáÅç=åÉääÛÉÇáäáòá~K iÛ^êíK=N=Ñáëë~=á=î~äçêá=äáãáíÉ=Çá=Ñ~ÄÄáëçÖåç=Çá ÉåÉêÖá~=éêáã~êá~=~ååì~=éÉê=ä~=Åäáã~íáòò~òáçJ åÉ=áåîÉêå~äÉK iÛ^ääÉÖ~íç=N=êáéçêí~=á=î~äçêá=~ééäáÅ~Äáäá=Ñáåç=~ä PN= ÇáÅÉãÄêÉ= OMMVI= ÉëéêÉëëá= áå= htÜLãè ~ååç=É=ëìÇÇáîáëá=éÉê=òçå~=Åäáã~íáÅ~K nì~äçê~=äDáåíÉêîÉåíç=áåÅäìÇ~=ä~=ëçëíáíìòáçåÉ Çá=áãéá~åíá=Çá=Åäáã~íáòò~òáçåÉ=áåîÉêå~äÉ=Åçå áãéá~åíá= Ççí~íá= Çá= ÖÉåÉê~íçêá= Çá= Å~äçêÉ= ~äáJ

ãÉåí~íá= Ç~= Äáçã~ëëÉ= ÅçãÄìëíáÄáäáI= í~äá ÖÉåÉê~íçêá= ÇÉîçåç= ~îÉêÉ= ìå= êÉåÇáãÉåíç ìíáäÉ=åçãáå~äÉ=ãáåáãç=ÅçåÑçêãÉ=~ää~=Åä~ëëÉ P=Çá=Åìá=~ää~=åçêã~=bìêçéÉ~=rkfJbk=PMPJR É= êáëéÉíí~êÉ= á= äáãáíá= Çá= ÉãáëëáçåÉ= Çá= Åìá= ~ä aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=P=~éêáäÉ=OMMSI=åK=NROI=É ëìÅÅÉëëáîÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ=É=áåíÉÖê~òáçåáI=çäíêÉ=~á éáª=êÉëíêáííáîá=äáãáíá=Ñáëë~íá=Ç~=åçêãÉ=êÉÖáçå~äáI çîÉ=éêÉëÉåíáK=fåçäíêÉI=ë~ê¶=åÉÅÉëë~êáç=ìíáäáòJ ò~êÉ= Äáçã~ëëÉ= ÅçãÄìëíáÄáäá= êáÅ~ÇÉåíá= Ñê~ èìÉääÉ= ~ããáëëáÄáäá= ~á= ëÉåëá= ÇÉä= aÉÅêÉíç iÉÖáëä~íáîç=P=~éêáäÉ=OMMSI=åK=NROI=É=ëìÅÅÉëJ ëáîÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ=ÉÇ=áåíÉÖê~òáçåáK iÛ^êíK= O= ëí~ÄáäáëÅÉ= á= î~äçêá= ~ééäáÅ~Äáäá= Ç~ä= Nø ÖÉåå~áç= OMNMI= ã~ÖÖáçêãÉåíÉ= êÉëíêáííáîá êáëéÉííç=~á=î~äçêá=~ééäáÅ~Äáäá=Ñáåç=~ä=PN=ÇáÅÉãJ ÄêÉ=OMMVK iÉ=ãçÇ~äáí¶=Çá=Å~äÅçäç=êáéçêí~íÉ=åÉÖäá=~ääÉJ Ö~íá= ëçåç= ÉëéêÉëëá= áå= ÑìåòáçåÉ= ÇÉää~= òçå~ Åäáã~íáÅ~=Åçë±=ÅçãÉ=éêÉîáëíç=Ç~ä=aKmKoK=OS ~Öçëíç=NVVP=åK=QNO=É=ÇÉä=ê~ééçêíç=Çá=Ñçêã~ ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=pLs=ÇçîÉW √=p=ê~ééêÉëÉåí~=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=îÉêëç=~ãÄáÉåJ íá=åçå=Ççí~íá=Çá=áãéá~åíç=Çá=êáëÅ~äÇ~ãÉåíçX √=áä=îçäìãÉ=êáëÅ~äÇ~íç=s=≠=áä=îçäìãÉ=äçêÇçI=áå ãÉíêá= ÅìÄá= ÇÉääÉ= é~êíá= Çá= ÉÇáÑáÅáç= êáëÅ~äÇ~íÉ ÇÉÑáåáíç=Ç~ääÉ=ëìéÉêÑáÅá=ÅÜÉ=äç=ÅáêÅçåÇ~åçÒK

`K=lK Leggi correlate √=iÉÖÖÉ=ÇÉääç=pí~íç=OQLNOLOMMT=åK=OQQ aáëéçëáòáçåá= éÉê= ä~= Ñçêã~òáçåÉ= ÇÉä= Äáä~åÅáç

√= i~îÉêãáÅçÅÅ~= açãÉåáÅçI= fä= êÉåÇáãÉåíç ÉåÉêÖÉíáÅç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅáK=i~=ÇáëÅáéäáå~=ëí~í~äÉI ~ÖÖáçêå~í~=Åçå=ä~=äÉÖÖÉ=Ñáå~åòá~êá~=OMMUI=É=ä~ äÉÖáëä~òáçåÉ=êÉÖáçå~äÉI=féëç~I=jáä~åçI=OMMUX √= j~ëÉê~= d~ÄêáÉäÉI= oÉëáÇÉåòÉ= É= êáëé~êãáç ÉåÉêÖÉíáÅçK= qÉÅåçäçÖáÉ= ~ééäáÅ~íáîÉ= É= äáåÉÉ ÖìáÇ~=éêçÖÉííì~äá=éÉê=ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=~Äáí~J òáçåá=ëçëíÉåáÄáäáI=fä=pçäÉ=OQ=lêÉJmáêçä~I=cáêÉåJ òÉI=OMMQW √= aá= káÅçä~= j~êáçI= aáëÅáéäáå~= ÉÇáäáòá~= éÉê= áä êáëé~êãáç=ÉåÉêÖÉíáÅç=ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=éÉê=ä~=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉ= Çá= áãéá~åíá= Ñçíçîçäí~áÅá= Eä~FK= ÖìáÇ~ çéÉê~íáî~= Åçå= Ñçêãìä~êáçI= äÉÖÖá= å~òáçå~äá= É êÉÖáçå~äáI=åçêãÉ=Åçãìåáí~êáÉI=éê~ëëá= Eëì=ÅÇJ êçãFI= j~ÖÖáçäá= bÇáíçêÉI= p~åí~êÅ~åÖÉäç= Çá oçã~Öå~I=OMMTX √=i~î~Öå~=jçåáÅ~I=pçëíÉåáÄáäáí¶=É=êáëé~êãáç ÉåÉêÖÉíáÅç= ëçäìòáçåá= íÉÅåáÅÜÉ= éÉê= áåîçäìÅêá ÉÅçJÉÑÑáÅáÉåíáI= j~ÖÖáçäá= bÇáíçêÉI= p~åí~êÅ~åJ ÖÉäç=Çá=oçã~Öå~I=OMMSX √=^^KssKI=_áçã~ëëÉ=~ÖêáÅçäÉ=É=ÑçêÉëí~äá=~=ìëç ÉåÉêÖÉíáÅçI=^Öê~I=oçã~I=OMMOX √=lãçÇÉç=p~ä≠=pÉêÉå~I= fä=ã~åì~äÉ=éê~íáÅç ÇÉä= êáëé~êãáç= ÉåÉêÖÉíáÅçI= ^äíêçÅçåëìãçI jáä~åçI=OMMQK Siti internet di consultazione ïïïKÖ~òòÉíí~ìÑÑáÅá~äÉKáí ïïïKáäëçäÉOQçêÉKÅçã ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí ïïïKÉåÉ~Káí ïïïKÉÇáäéçêí~äÉKÅçã=

49 molcbppflkb=STRUMENTI

~ååì~äÉ=É=éäìêáÉåå~äÉ=ÇÉääç=pí~íç EiÉÖÖÉ=cáå~åòá~êá~=OMMUFK fåW=dKrK=OULNOLMT=åK=PMM=pìééäK=lêÇK=åK=OUR √=aKiÖë=OVLNOLOMMS=åK=PNN aáëéçëáòáçåá= ÅçêêÉííáîÉ= Ç= áåíÉÖê~íáîÉ= ~ä aÉÅêÉíç= iÉÖáëä~íáîç= NV= ~Öçëíç= OMMR= åK NVOI= êÉÅ~åíÉ= ~ííì~òáçåÉ= ÇÉää~= ÇáêÉííáî~ OMMOLVNL`bI=êÉä~íáî~=~ä=êÉåÇáãÉåíç=ÉåÉêJ ÖÉíáÅç=åÉääÛÉÇáäáòá~K fåW=dKrK=NLOLLMT=åK=OS √=iÉÖÖÉ=ÇÉääç=pí~íç=OQLNOLOMMT=åK=OVS aáëéçëáòáçåá= éÉê= ä~= Ñçêã~òáçåÉ= ÇÉä= Äáä~åÅáç ~ååì~äÉ=É=éäìêáÉåå~äÉ=ÇÉääç=pí~íçK= EiÉÖÖÉ=cáå~åòá~êá~=OMMTF fåW=dKrK=OTLNOLMS=åK=OVV √=aKiÖëK=dçîÉêåç=MPLMQLOMMS=åø=NRO kçêãÉ=áå=ã~íÉêá~=~ãÄáÉåí~äÉK fåW=dKrK=NQLQLMS=åK=UU


fkcloj^wflkb DAGLI ORDINI

50

Ordine di Bergamo

íÉäK=MPR=ONVTMR ïïïKÄÖK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Brescia

íÉäK=MPM=PTRNUUP ïïïKÄëK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Como

íÉäK=MPN=OSVUMM ïïïKÅçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Cremona

íÉäK=MPTO=RPRQOO ïïïK~êÅÜáíÉííáÅêKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]~êÅÜáíÉííáÅêKáí

Ordine di Lecco

íÉäK=MPQN=OUTNPM ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅçKáí mêÉëáÇÉåò~I=ëÉÖêÉíÉêá~I=áåÑçêã~òáçåáW çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅç]íáåKáí

Ordine di Lodi

íÉäK=MPTN=QPMSQP ïïïKäçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Mantova

íÉäK=MPTS=POUMUT ïïïKãåK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Milano

íÉäK=MO=SORPQN ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí mêÉëáÇÉåò~W ÅçåëáÖäáç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí

Ordine di Monza e della Brianza Ñ~ñW=MPV=PPMVUSV ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí pÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí

Ordine di Pavia

íÉäK=MPUO=OTOUT ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáé~îá~Káí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Sondrio

íÉäK=MPQO=RNQUSQ ïïïKëçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Varese íÉäK=MPPO=UNOSMN ïïïKî~K~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáí

Milano

~=Åìê~=Çá=i~ìê~=qêìòòá

Designazioni √= `ljrkb= af= _lsfpfl= j^J p`f^dlW=êáÅÜáÉëí~=Çá=íÉêåÉ=Çá=éêçJ ÑÉëëáçåáëíá= éÉê= êáååçîç= `çããáëJ ëáçåÉ=bÇáäáòá~=É=éÉê=áä=m~Éë~ÖÖáçK=pá ëçêíÉÖÖá~åç= É= ëá= ~ééêçî~åç= á= ëÉJ ÖìÉåíá= åçãáå~íáîáW= dá~Åçãç= `êáëJ íçÑçêç= ab= ^jf`fpI= qçã~ëç= jlJ kbpqfolif=EÉëéÉêíá=áå=éêK=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~FX= káÅçä~= k^pfkf= EÉëéÉêíá= áå ã~íÉêáÉ= é~ÉëáëíáÅçJ~ãÄáÉåí~äá= É îÉêÇÉ= ìêÄ~åçFX= dá~ãé~çäç= drcJ c^kqf=EÉëéÉêíá=áå=ã~íÉêá~=Çá=ëìéÉJ ê~ãÉåíá= ÇÉääÉ= Ä~êêáÉêÉ= ~êÅÜKFX j~ìêç=abi=p^kqI=m~çäç=cboo^J oflI= bííçêÉ= p^kqfiif= EÉëéÉêíá= áå ÉÑÑáÅáÉåò~= ÉåÉêÖÉíáÅ~FX= dá~åÅ~êäç iblkbI= cê~åÅÉëÅ~= m^qof^o`^ E`çããK=éÉê=áä=é~Éë~ÖÖáçFK √= mlifqb`kf`l= af= jfi^klW åçãáåÉ= ÇÉá= ãÉãÄêá= ÇÉääÛlêÇáåÉ éÉê= äÉ= Åçããáëëáçåá= Çá= ä~ìêÉ~= éÉê äÛ~ååç= ~ÅÅ~ÇÉãáÅç= OMMSJOMMTK få=ëÉÖìáíç=~ää~=îÉêáÑáÅ~=ÇÉääÉ=ÇáëéçJ åáÄáäáí¶= ëá= åçãáå~åç= á= ëÉÖìÉåíá ~êÅÜáíÉííáW J=i~ìêÉ~=péÉÅá~äáëíáÅ~=áå=mKrKmKqÒ ÇÉä= OPKQKOMMUW= f~= `çããáëëáçåÉW oçë~êá~= sbo^oafX= ffŸ= `çããáëJ ëáçåÉW=^äÉëë~åÇêç=fp^pqf^X J=i~ìêÉ~=éÉê=áä=`çêëç=Çá=píìÇáç=áå pÅáÉåòÉ= ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííìê~= aKjK RMVLVVÒ=ÇÉä=PKPKOMMUK=få=çêÇáåÉ=Çá ÅçããáëëáçåÉW=aÉÄê~=_^ir`^kfI iìÅá~=j^ow^klI=^äÇç=orccfkfI `êáëíáå~= _boklI= ^åíçåáç= j~êáç ^nrfklI=píÉÑ~åá~=_^pfifI=^ÖçëíáJ åç= mlifqfI= dáìëÉééÉ= j^wwblI p~åÇêç= sbod^I= c~ìëíç= j^ppfJ olkfX J=i~ìêÉ~=éÉê=áä=`çêëç=Çá=píìÇáç=áå ^êÅÜK= ^ãÄáÉåí~äÉ= aKjK= RMVLVVÒ ÇÉä= PKPKOMMUW= ffŸ= `çããáëëáçåÉW cä~îáç=dá~Åçãç=`lkqfX J= i~ìêÉ~= = éÉê= áä= `ap= áå ^êÅÜáíÉííìê~=É=mêçÇìòáçåÉ=bÇáäáòá~=J jáä~åç=aKjK=RMVLVVÒ=ÇÉä=PKOKOMMUW f~= `çããáëëáçåÉW= `áåòá~= sbkqrJ ofkfX J= i~ìêÉ~= péÉÅá~äáëíáÅ~= áå ^êÅÜáíÉííìê~= jáä~åçÒ= É= sÉÅÅÜáç lêÇáå~ãÉåíçÒ= ÇÉä= OPKQKOMMUK= få çêÇáåÉ= Çá= ÅçããáëëáçåÉW= j~êÅç ol_b``efI= oçÄÉêíç= p^kwbkfI iáåç= i^afkfI= káÅçäÉíí~= mbiibofJ qlI= j~ëëáãç= j^oqbiifI= iÉíáòá~ iflkbiilI= j~ííÉç= mK= `^p^qfI dáìäá~åç=cofdboflI=içêÉåòç=p`^J diflkbI= qáòá~å~= jK= ab= m^lifI ^åÇêÉ~= dfrif^kfI= j~êÖÜÉêáí~ _f^k`lI=`Üá~ê~=jK=dr^wwlkfX J= i~ìêÉ~= `çêëç= Çá= píìÇá rêÄ~åáëíáÅ~= aKjK= RMVLVVÒ= ÇÉä PKPKOMMUW=f~=`çããáëëáçåÉW=pçåá~

j~êá~= j^``^iifX= ffŸ= `çããáëJ ëáçåÉW=båêáÅç=ibj_lX J=i~ìêÉ~=éÉê=áä=`çêëç=Çá=píìÇáç=áå ^êÅÜK= ^ãÄáÉåí~äÉ= J= má~ÅÉåò~ aKjK= RMVLVVÒ= ÇÉä= QKOKOMMUW= fŸ `çããáëëáçåÉW= i~ìê~= iáÇá~= _f^kJ `efX J=i~ìêÉ~=péÉÅá~äáëíáÅ~=áå=^êÅÜáíÉíJ íìê~= ÇÉä= OPJOQKQKOMMUW= fŸ= `çãJ ãáëëáçåÉW=m~çä~=sfli^kfX J= i~ìêÉ~= péÉÅá~äáëíáÅ~= áå= ^êÅÜáJ íÉííìê~= J= ^êÅÜáíÉííìê~= ÇÉääÉ= `çJ ëíêìòáçåáÒ= ÇÉä= OPJOQKQKOMMUW= fŸ `çããáëëáçåÉW=dáìäá~åç=_^kcfX J= i~ìêÉ~= qêáÉåå~äÉ= áå= ^êÅÜK= ÇÉääÉ `çëíêìòáçåá= ÇÉä= PJQKPKOMMUW= fŸ `çããáëëáçåÉW=cê~åÅç=mfpql``lX J= i~ìêÉ~= qêáÉåå~äÉ= áå= pÅáÉåòÉ ÇÉääÛ^êÅÜKÒ= ÇÉä= PJQKPKOMMUW= fŸ `çããáëëáçåÉW=j~êíáåç=olpq^kX J= i~ìêÉ~= j~Öáëíê~äÉ= J= aÉëáÖå ÇÉÖäá= fåíÉêåáÒ= ÇÉä= OQKQKOMMUW= fŸ `çããáëëáçåÉW=`Üêáëíá~å=cldeX=ffŸ `çããáëëáçåÉW= fîçååÉ= mêáëÅ~ `bmm^orilX J i~ìêÉ~= aÉëáÖå= ÇÉÖäá= fåíÉêåáÒ= ÇÉä PKPKOMMUW= fŸ= `çããáëëáçåÉW= bã~J åìÉäÉ= ab= aljbkf`fpX= ffŸ= `çãJ ãáëëáçåÉW= åçå= ≠= ëí~íç= éçëëáÄáäÉ åçãáå~êÉ= ìå= ê~ééêÉëÉåí~åíÉ= éÉê ã~åÅ~åò~=Çá=ÇáëéçåáÄáäáí¶=Çá=åìãÉJ êçëá=éêçÑÉëëáçåáëíá=áåíÉêéÉää~íáX J= i~ìêÉ~= áå= ^êÅÜáíÉííìê~= sÉÅÅÜáç lêÇK= ÇÉä= OPKQKOMMUW= fŸ= `çããáëJ ëáçåÉW= ^äÉëë~åÇêç= q^fabiif= m^iJ jfwfX= ffŸ= `çããáëëáçåÉW= `Üá~ê~ j~êá~= cobvofbX= fffŸ= `çããáëëáçåÉW ^åÖÉä~= jlp`f^obiifX= fsŸ= `çãJ ãáëëáçåÉW=iìÅ~=^rqrkklK Serate

√=iÛ~êÅÜáíÉííìê~=ëäçîÉå~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~=É=äÉ=ëìÉ=ê~ÇáÅá OQ=~éêáäÉ=OMMU `ççêÇáå~íçêÉW= ^åíçåáç= _çêÖÜáI ÅçåëáÖäáÉêÉ= ÇÉääÛlêÇáåÉ= ÇÉÖäá ^êÅÜáíÉííá=mm`=ÇÉää~=mêçîáåÅá~ Çá=jáä~åç pçåç=áåíÉêîÉåìíáW=j~àÇ~=`~àåâç Çá= ^_= ã~Ö~òáåÉI= É= ^åÇêÉà eê~ìëâóI= ÇáêÉííçêÉ= ÇÉää~= aÉëë~ ^êÅÜáíÉÅíìê~ä=d~ääÉêó=~=iìÄá~å~ i~=ëÉê~í~=Ü~=îçäìíç=~éêáêÉ=ìå~=ÑáåÉJ ëíê~= ëìä= é~åçê~ã~= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~ ÅçåíÉãéçê~åÉ~=ÇÉää~=päçîÉåá~I=éáÅJ Åçäç=m~ÉëÉ=ÅêçÅÉîá~=íê~=äÛÉëí=É=äÛçJ îÉëí=ÉìêçéÉçK=dê~òáÉ=~ää~=éêÉëÉåí~J òáçåÉ= Çá= j~àÇ~= `~àåâç= É= ^åÇêÉà eê~ìëâó=~ÄÄá~ãç=éçíìíç=ÅçåçëÅÉJ êÉ=äÛ~ííáîáí¶=ÇÉá=Öáçî~åá=~êÅÜáíÉííá=ëäçJ îÉåá=ÅÜÉ=ëá=Åçåíê~ÇÇáëíáåÖìçåç=éÉê ìå=éêçÑçåÇç=ëÉåëç=Çá=êÉëéçåë~ÄáäáJ í¶=Åìäíìê~äÉ=É=éÉê=ä~=îçÖäá~=Çá=êÉÅìéÉJ ê~êÉ=íÉêêÉåç=åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉÖäá=~äíêá pí~íá=ãÉãÄêá=ÇÉääÛråáçåÉ=bìêçéÉ~K i~=ëÉê~í~=≠=áåáòá~í~=Åçå=ìå~=Å~êêÉäJ

ä~í~= Çá= Éëéçëáòáçåá= É= ÅçåÑÉêÉåòÉ Åìê~íÉ=Ç~=`~àåâç=É=eê~ìëâó=áå=Öáêç éÉê=íìííç=áä=ãçåÇçI=~=Çáãçëíê~òáçåÉ ÇÉä=ÅêÉëÅÉåíÉ=áåíÉêÉëëÉ=éÉê=äÛ~êÅÜáJ íÉííìê~=ëäçîÉå~K==råÛçê~=Çá=áãã~ÖáJ åá=ëÅçêêÉ=îÉäçÅÉ=íê~=äÉ=çêáÖáåá=Ä~êçÅJ ÅÜÉ= Çá= iìÄá~å~I= ÇçîÉ= Öäá= ~êÅÜáíÉííá áí~äá~åá=Ü~ååç=~îìíç=ìå=êìçäç=áãéçêJ í~åíÉI= É= ìå= éÉë~åíÉ= íÉêêÉãçíç ~îîÉåìíç=åÉä=NUVR=ÅÜÉ=Ü~=Ç~íç=áåáJ òáç= ~ääÉ= éêáãÉ= áåÑäìÉåòÉ= ÇÉääç= ëíáäÉ ÇÉää~=pÉÅÉëëáçåÉ=áå=èì~åíç=ä~=ã~ÖJ Öáçê=é~êíá=ÇÉÖäá=~áìíá=~ää~=êáÅçëíêìòáçåÉ ëçåç= îÉåìíá= Ç~ääÛ^ìëíêá~K= açéç= ä~ éêáã~=dìÉêê~=jçåÇá~äÉ=áå=päçîÉåá~ ëá=ÅÉêÅ~=ìåç=ëíáäÉ=ìå=éçÛ=éáª=~ìíçåçJ ãçI=Öê~òáÉ=~ääÛ~êÅÜáíÉííç=fî~å=sìãáâI éÉê=Åçåíê~ëí~êÉ=äÉ=áåÑäìÉåòÉ=ëíê~åáÉJ êÉ= ÇçîìíÉ= ~ääÛ~ååÉëëáçåÉ= Çá= é~êíÉ ÇÉää~= päçîÉåá~= ~ää~= gìÖçëä~îá~= É é~êíÉ=~ääÛfí~äá~K=jÉåíêÉ=áåîÉÅÉ=≠=ÅçåJ íê~êáç=~ää~=êáÅÉêÅ~=Çá=ìåç=ëíáäÉ=ëäçîÉåç äÛ~êÅÜáíÉííç= gçžÉ= mäÉÅåáâI= ~ääáÉîç= Çá lííç=t~ÖåÉê=åÉä=Ñê~ííÉãéç=êáÉåíê~J íç=áå=é~íêá~=ÉÇ=áåëÉÖå~åíÉ=~ääÛråáîÉêJ ëáí¶=Çá=iìÄá~å~I=áå=èì~åíç=ëçëíáÉåÉ ÅÜÉ=äç=ëíáäÉ=ëäçîÉåç=åçå=Éëáëí~K=a~Öäá ~ååá= qêÉåí~= áå= éçá= ≠= ëí~íç= äç= ëíáäÉ _~ìÜ~ìë=~Ç=~îÉêÉ=ãçäí~=Ñçêíìå~=áå päçîÉåá~K= mêáã~= ÇÉää~= ff= dìÉêê~ jçåÇá~äÉ=Åá=ëçåç=ëí~íá=ëÉííÉ=Öáçî~åá ~êÅÜáíÉííá=ÅÜÉ=Ü~ååç=~îìíç=äÛçééçêJ íìåáí¶=Çá=ä~îçê~êÉ=Ç~=iÉ=`çêÄìëáÉê=~ m~êáÖáK=fä=äçêç=ÅçåíêáÄìíç=ëá=≠=ëÉåíáíç ëçäç=Ççéç=ä~=ÖìÉêê~K=fä=éáª=áãéçêí~åJ íÉ=Çá=äçêç=≠=ëí~íç=bÇî~êÇ=o~îåáâ~ê ENVMTJNVVPFI= ìåç= ëíìÇÉåíÉ= ÅÜÉ ë~êÉÄÄÉ=ÇáîÉåìíç=ä~=ÑáÖìê~=ÅÉåíê~äÉ ÇÉää~=c~ÅK=Çá=^êÅÜáíÉííìê~=Çá=iìÄá~å~I áëéáê~íç=Ç~=mäÉÅåáâ=É=Ç~ääD~êÅÜáíÉííìJ ê~= ëÅ~åÇáå~î~I= áå= é~êíáÅçä~êÉ= Ç~ ^äî~ê=^~äíçK= kçåçëí~åíÉ=á=ëçÖÖáçêåá=~ääDÉëíÉêçI=ä~ ã~ÖÖáçê= é~êíÉ= Çá= èìÉëíá= Öáçî~åá ~êÅÜáíÉííá= ≠= êáÉåíê~íç= áå= päçîÉåá~I ãçåçéçäáòò~åÇç=ä~=ëÅÉå~=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~= É= áãéçêí~åÇç= ìå~= åìçî~ áåíÉêéêÉí~òáçåÉ= ÇÉá= ÇÉíí~Öäá= ÇÉääÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~=áåíÉêå~òáçå~äÉK lÖÖá=áå=päçîÉåá~I=m~ÉëÉ=Ç~ääÛÉÅçåçJ ãá~=ÅêÉëÅÉåíÉI=ä~=éêçÇìòáçåÉ=~êÅÜáJ íÉííçåáÅ~=ëá=≠=ëîáäìéé~í~=Åçå=Öê~åÇÉ çííáãáëãç= ÅçãÉ= ~ÄÄá~ãç= éçíìíç îÉÇÉêÉ= Ç~ääÉ= áãã~Öáåá= éêçáÉíí~íÉ ëìääç= ëÅÜÉêãçK= fä= ã~åíÉåáãÉåíç ÇÉääÛáÇÉåíáí¶= ÇÉääÉ= Åáíí¶I= ÇÉá= é~Éëá êìê~äá= É= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= ëçåç= ~ä ãçãÉåíç=íÉãá=Çá=Öê~åÇÉ=áåíÉêÉëëÉ É=~á=Öáçî~åá=~êÅÜáíÉííá=îÉåÖçåç=~ÑÑáJ Ç~íá= áãéçêí~åíá= áåÅ~êáÅÜáI= ëéÉëëç ~ííê~îÉêëç=éêçÅÉÇìêÉ=ÅçåÅçêëì~äáK `ÜáìÇÉ=ä~=ëÉê~í~=^åíçåáç=_çêÖÜáW=≠ ëíê~çêÇáå~êáç=äÛ~ééçêíç=~ääÛ~êÅÜáíÉííìJ ê~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= Çá= ìå= m~ÉëÉ Åçë±=éáÅÅçäç=Eíìíí~=ä~=päçîÉåá~=Åçåí~ OKMMMKMMM=Çá=~Äáí~åíáF=ÇçîÉ=Åá∂=ÅÜÉ ëí~= ~îîÉåÉåÇç= ≠= ëáÅìê~ãÉåíÉ= Çá êáäÉî~åò~=ÉìêçéÉ~K


Presentazione få= ëáåíçåá~= Åçå= áä= éÉêÅçêëç= áãéçJ ëí~íç=Ñáå=Ç~ääÛáåáòáç=ÇÉä=ãáç=ã~åÇ~J íçI=~ääDáåëÉÖå~=ÇÉä=ÅçáåîçäÖáãÉåíç É=ÇÉä=ÅçåÑêçåíç=Åçå=Öäá=Éåíá=äçÅ~äáI Öäá= çéÉê~íçêá= ÉÅçåçãáÅáI= äÉ= ^ëJ ëçÅá~òáçåá=É=íìííÉ=äÉ=éêçÑÉëëáçå~äáí¶ áãéÉÖå~íÉ= ëìä= íÉêêáíçêáçI= êáíÉåÖç éêÉòáçë~=èìÉëí~=çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=ÅçäJ ä~Äçê~òáçåÉ= Åçå= Öäá= lêÇáåá= É= á `çääÉÖá= éêçÑÉëëáçå~äá= äçãÄ~êÇá E^êÅÜáíÉííáI= fåÖÉÖåÉêáI= dÉçãÉíêáI dÉçäçÖáI=^Öêçåçãá=É=cçêÉëí~äáF=éÉê Ö~ê~åíáêÉ= ìå= Å~å~äÉ= Åçëí~åíÉ= Çá ÅçãìåáÅ~òáçåÉ=íê~=áä=ãçåÇç=ÇÉääÉ éêçÑÉëëáçåá=É=oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~I áå= é~êíáÅçä~êÉ= ëìá= íÉãá= äÉÖ~íá= ~ä ÖçîÉêåç=ÇÉä=íÉêêáíçêáçK däá= ~êÖçãÉåíá= ÅÜÉ= íê~ííÉêÉãç êáÖì~êÇÉê~ååç= äÉ= ~ííáîáí¶= ~îîá~íÉ åÉääÛsfff= äÉÖáëä~íìê~I= ~åÅÜÉ= áå= îáëí~ ÇÉÖäá= áãéÉÖåá= ÅÜÉ= áä= íê~Öì~êÇç= Çá bñéç=OMNR=êáÅÜáÉÇÉ=~=íìííá=Öäá=~ííçJ êá=ÇÉä=páëíÉã~=içãÄ~êÇçK= kÉä= Å~ãéç= ÇÉää~= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ íÉêêáíçêá~äÉI=~Ç=ÉëÉãéáçI=ëìä=íÉêêÉJ åç=Çá=ÖáçÅç=Åá=ëçåç=äÛ~ÇçòáçåÉ=ÇÉä má~åç= qÉêêáíçêá~äÉ= oÉÖáçå~äÉI= ÅÜÉ ~ÅÅçãé~ÖåÉê¶=á=íÉêêáíçêá=äçãÄ~êÇá åÉääç= ëîáäìééç= ÇÉä= éêçéêáç= éçíÉåJ òá~äÉ=éÉê=á=éêçëëáãá=èì~ê~åíÛ~ååáI=á êÉä~íáîá= má~åá= ÇÛ^êÉ~= åçåÅܨ= äÉ ÇáîÉêëÉ= ~òáçåá= éÉê= ä~= ÇáÑÉë~= ÇÉä ëìçäç=É=ä~=î~äçêáòò~òáçåÉ=ÇÉä=íÉêêáJ íçêáçK få= íÉã~= Çá= é~Éë~ÖÖáç= ~ÄÄá~ãç äÛ~ÖÖáçêå~ãÉåíç=ÇÉä=má~åç=m~ÉëáJ ëíáÅç=É=äÛÉîçäìòáçåÉ=åçêã~íáî~=ÇÉJ Öäá= ëíêìãÉåíá= Çá= s~äìí~òáçåÉ= ÇÛfãJ é~ííç= ^ãÄáÉåí~äÉ= Esf^F= É= Çá= s~äìJ í~òáçåÉ= ^ãÄáÉåí~äÉ= píê~íÉÖáÅ~ Es^pFK fåÑáåÉ= äÛáåÑçêã~òáçåÉ= íÉêêáíçêá~äÉ= É äÛáååçî~òáçåÉ= åÉääÉ= íÉÅåçäçÖáÉ ÇÉää~= ÅçãìåáÅ~òáçåÉI= Å~ãéç= áå Åìá= äÉ= áåáòá~íáîÉ= áåíê~éêÉëÉ= Ç~ oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~=Ü~ååç=ëìÄáíç ìå~=ÑçêíÉ=~ÅÅÉäÉê~òáçåÉ=Ççéç=äÛÉJ ã~å~òáçåÉ= ÇÉä= `çÇáÅÉ= ÇÉääÛ^ãJ ãáåáëíê~òáçåÉ= aáÖáí~äÉ= É= ÇÉää~= aáJ êÉííáî~= fkpmfobI= É= Åçêêçåç= åÉä

Öêìééç=Çá=íÉëí~=Åçå=äÉ=êÉÖáçåá=É=Öäá ëí~íá=ÇÛbìêçé~K pÉãéêÉ=~=äáîÉääç=ÉìêçéÉçI=äÛ^ëëÉëJ ëçê~íç=≠=áãéÉÖå~íç=åÉä=ÅççêÇáå~J ãÉåíç= å~òáçå~äÉ= ÇÉääÛ~ãÄáíç pé~òáç= ^äéáåçÒ= É= ëì= çÄáÉííáîá= Çá `ççéÉê~òáçåÉ=qÉêêáíçêá~äÉ=Ç~=èìá=~ä OMNPI= ìåÛçééçêíìåáí¶= éêÉòáçë~ éÉê=ÅçåÑêçåí~êÉ=äÉ=åçëíêÉ=éçäáíáÅÜÉ Åçå=á=é~êíåÉê ÇÉääÛråáçåÉK já= ~ìÖìêç= ÅÜÉ= èìÉëí~= áåáòá~íáî~ éçëë~=ÉëëÉêÉ=ìíáäÉ=~ä=îçëíêç=ä~îçêç èìçíáÇá~åç=É=îá=ëìÖÖÉêáëÅ~=ëéìåíá éÉê=ÅçåíêáÄìáêÉ=~=ãáÖäáçê~êÉI=~åÅÜÉ ~ííê~îÉêëç=áä=îçëíêç=lêÇáåÉI=äÉ=êÉä~J òáçåá=É=ä~=èì~äáí¶=ÇÉää~=åçëíê~=îáí~=áå içãÄ~êÇá~K

a~îáÇÉ=_çåá ^ëëÉëëçêÉ=~ä=qÉêêáíçêáç= É=rêÄ~åáëíáÅ~ oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~ Gli strumenti di comunicazione sul web per il governo del territorio pçåç=ÇáîÉêëá=Öäá=ëíêìãÉåíá=Çá=ÅçåJ ÇáîáëáçåÉ= É= ÇáÑÑìëáçåÉ= ÇÉääÉ= áåÑçêJ ã~òáçåá=ÅÜÉ=ä~=aáêÉòáçåÉ=dÉåÉê~äÉ qÉêêáíçêáç=É=rêÄ~åáëíáÅ~=Ü~=~ííáî~íç ëìä=ïÉÄW=åÉääÛ~ííì~äÉ=Ñ~ëÉ=Çá=êáçêÖ~J åáòò~òáçåÉ=ÇÉä=ëáëíÉã~=ÇÉá=éçêí~äá Çá=oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~I=ä~=ÑáåÉëíê~ éêáåÅáé~äÉ= ≠= ê~ééêÉëÉåí~í~= Ç~ä mçêí~äÉ= ÇÉä= qÉêêáíçêáçÒI= ê~ÖÖáìåÖáJ ÄáäÉ= ~ääÛáåÇáêáòòç= ïïïKíÉêêáíçêáçKêÉJ ÖáçåÉKäçãÄ~êÇá~Káí ç= íê~ãáíÉ= ä~ é~Öáå~= ÇÉää~= aáêÉòáçåÉ= dÉåÉê~äÉ åÉä=éçêí~äÉ=Çá=oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~ EïïïKêÉÖáçåÉKäçãÄ~êÇá~KáíFK= fä=mçêí~äÉ=ÇÉä=qÉêêáíçêáç=≠=çêÖ~åáòò~J íç= ëÉÅçåÇç= äÉ= éêáåÅáé~äá= äáåÉÉ= Çá ~ííáîáí¶= ÇÉää~= aáêÉòáçåÉ= E~ÖÖáçêå~J ãÉåíá= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ NOLOMMRI= má~åáÑáÅ~òáçåÉ= íÉêêáíçêá~J äÉI= aáÑÉë~= ÇÉä= ëìçäçI= m~Éë~ÖÖáçI s~äìí~òáçåá=Çá=fãé~ííç=^ãÄáÉåí~äÉ sf^= É= s^pI= páëíÉã~= fåÑçêã~íáîç qÉêêáíçêá~äÉI=mêçÖê~ãã~òáçåÉ=ÉìêçJ éÉ~I=bÇìJÅ~òáçåÉ=~ä=íÉêêáíçêáçF=~=Åìá ëá= ~ÑÑá~åÅ~åç= äÉ= ëÉÖå~ä~òáçåá= ëìääÉ éêáåÅáé~äá=åçîáí¶=É=~äÅìåá=mêáãá=má~åá Çá= é~êíáÅçä~êÉ= áåíÉêÉëëÉI= èì~äá ëÉÖå~ä~òáçåá=Çá=ÅçåîÉÖåá=ÉÇ=ÉîÉåJ íáI= ìå= ÑçÅìë= ëìä= má~åç= qÉêêáíçêá~äÉ oÉÖáçå~äÉ=É=ìåç=ëé~òáç=ÇÉÇáÅ~íç ~á=`çãìåá=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá má~åá=Çá=dçîÉêåç=ÇÉä=qÉêêáíçêáçK= qê~=á=mêáãá=má~åá=íêçîá~ãç=~åÅÜÉ=áä ÅçääÉÖ~ãÉåíç= ÇáêÉííç= ~ää~= êáÅÅ~ ÅçëíÉää~òáçåÉ= Çá= ëáíá= íÉã~íáÅá= É= Çá ëÉêîáòáç= ÅÜÉ= ~ÑÑá~åÅ~åç= áä= mçêí~äÉ ÇÉä= qÉêêáíçêáçI= íê~= Åìá= ëéáÅÅ~= áä dbléçêí~äÉ= ÇÉää~= içãÄ~êÇá~ÒI ÇÉÇáÅ~íç= ~ääÛáåÑçêã~òáçåÉ= íÉêêáíçJ êá~äÉ=É=ÖÉçÖê~ÑáÅ~=É=ÅÜÉ=éÉêãÉííÉ Çá=êáÅÉêÅ~êÉI=îáëì~äáòò~êÉ=É=ëÅ~êáÅ~J

êÉ= Öê~íìáí~ãÉåíÉ= áä= êáÅÅç= é~íêáãçJ åáç= Çá= Ç~íá= ÖÉçÖê~ÑáÅá= éêçÇçííá= áå içãÄ~êÇá~K= ^äíêá= ëáíá= íÉã~íáÅáI= ÅÜÉ ê~ééêÉëÉåí~åç= ìíáäá= ëíêìãÉåíá= ~ ëìééçêíç=ÇÉää~=má~åáÑáÅ~òáçåÉ=íÉêêáJ íçêá~äÉI= ëçåç= ÇÉÇáÅ~íá= ~ä= éÉêÅçêëç É=~á=ÅçåíÉåìíá=ÇÉä=má~åç=qÉêêáíçêá~äÉ oÉÖáçå~äÉI= ~ääÉ= áåÇáÅ~òáçåá= éÉê= ä~ éêÉÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉá=mdqI=~ääÉ=éêçJ ÅÉÇìêÉ= Çá= sf^= É= Çá= s^pI= ~á= _Éåá ^ãÄáÉåí~äá=É=~ää~=Å~êíçÖê~Ñá~=ÖÉçJ äçÖáÅ~K=^äíêá=~åÅçê~=ëçåç=~ä=ëÉêîáòáç ÇÉää~= ÅçãéçåÉåíÉ= ÖÉçäçÖáÅ~= É áÇêçÖÉçäçÖáÅ~= ÇÉää~= éá~åáÑáÅ~òáçåÉ É= ÇÉÖäá= áåíÉêîÉåíá= Çá= ÇáÑÉë~= ÇÉä ëìçäçI= ÅçãÉ= á= ëáíá= ÇÉÇáÅ~íá= ~ä oÉíáÅçäç=fÇêáÅç=mêáåÅáé~äÉI=~á=_~Åáåá áÇêáÅáI=~ääÉ=Ñê~åÉI=~ääÉ=çéÉêÉ=Çá=ÇáÑÉJ ë~=ÇÉä=ëìçäç=É=~Öäá=ëíìÇá=ÖÉçäçÖáÅá Åçãìå~äáK=jçäíá=Çá=èìÉëíá=ëáíá=íÉã~J íáÅá=Ó=çäíêÉ=~=ÑçêåáêÉ=áåÑçêã~òáçåá=ìíáäá ~á= íÉÅåáÅáI= ~Öäá= ~ããáåáëíê~íçêá= É= ~á Åáíí~Çáåá=Ó=ÅçëíáíìáëÅçåç=ëíêìãÉåíá Çá= ä~îçêç= ÅÜÉ= Ñ~îçêáëÅçåç= ä~ ÅççéÉê~òáçåÉ=íê~=Öäá=Éåíá=äçãÄ~êÇá åÉá=ëÉííçêá=íÉêêáíçêá~äÉ=É=~ãÄáÉåí~äÉI ëÉÅçåÇç= äç= ëéáêáíç= ÇÉää~= aáêÉííáî~ bìêçéÉ~=fkpmfob=EOMMTLMOL`bF=É ÇÉä= `çÇáÅÉ= ÇÉääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ aáÖáí~äÉK

^åÇêÉ~=máÅÅáå News territorio

√=^ééêçî~íÉ=äÉ=åìçîÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ ~ää~=iKoK=NOLOMMR=éÉê=áä=dçîÉêåç ÇÉä=íÉêêáíçêáç kÉää~=ëÉÇìí~=ÇÉä=Q=ã~êòç=OMMU áä=`çåëáÖäáç=oÉÖáçå~äÉ=Ü~=~ééêçJ î~íç= ä~= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ= åK QLOMMU= ?räíÉêáçêá= ãçÇáÑáÅÜÉ= É áåíÉÖê~òáçåá=~ää~=iÉÖÖÉ=êÉÖáçå~äÉ NN= ã~êòç= OMMRI= åK= NO= EiÉÖÖÉ éÉê=áä=dçîÉêåç=ÇÉä=íÉêêáíçêáçF?K=i~ iÉÖÖÉI= Éåíê~í~= áå= îáÖçêÉ= áä= Nø ~éêáäÉ= OMMUI= ~ééçêí~= ëáÖåáÑáÅ~íáJ îÉ=ãçÇáÑáÅ~òáçåá=ÉÇ=áåíÉÖê~òáçåá ~ää~= îáÖÉåíÉ= iÉÖÖÉ= êÉÖáçå~äÉ NOLOMMRI= Çá= é~êíáÅçä~êÉ= êáäáÉîç éÉê=äÉ=~ííáîáí¶=Çá=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=É ÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=íÉêêáíçêáç=É=ÇÉä=é~ÉJ ë~ÖÖáçK=fä=íÉëíç=ÅççêÇáå~íç=ÇÉää~ iKoK=NOLOMMRI=~ÖÖáçêå~íç=Åçå=äÉ ìäíáãÉ= ãçÇáÑáÅÜÉI= ≠= ëí~íç= éìÄJ ÄäáÅ~íç= ëìä= _roiI= Pø= ëìééäÉJ ãÉåíç= ëíê~çêÇáå~êáçI= ÇÉä= OQ ~éêáäÉ=OMMUK=j~ÖÖáçêá=~ééêçÑçåJ ÇáãÉåíá=ëì=ïïïKíÉêêáíçêáçKêÉÖáçJ åÉKäçãÄ~êÇá~Káí= √= `çãéÉíÉåòÉ= É= éêçÅÉÇìêÉ= áå ã~íÉêá~= é~Éë~ÖÖáëíáÅ~W= Éåíê~= áå îáÖçêÉ=áä=aKiÖë=åK=SPLOMMU fä=aÉÅêÉíç=iÉÖáëä~íáîç=OS=ã~êòç OMMUI= åK= SP= ?räíÉêáçêá= ÇáëéçëáJ òáçåá= áåíÉÖê~íáîÉ= É= ÅçêêÉííáîÉ= ÇÉä aÉÅêÉíç= iÉÖáëä~íáîç= OO= ÖÉåå~áç OMMQI= åK= QO?I= êÉä~íáîç= ~ä= m~ÉJ

ë~ÖÖáç= É= éìÄÄäáÅ~íç= ëìää~= d~òJ òÉíí~=rÑÑáÅá~äÉ=åK=UQ=ÇÉä=V=~éêáäÉ OMMUI= ≠= Éåíê~íç= áå= îáÖçêÉ= áä= OQ ~éêáäÉ= OMMUK= q~äÉ= ÇÉÅêÉíç= áåíÉêJ îáÉåÉ= ~åÅÜÉ= ëìääÉ= ÅçãéÉíÉåòÉ éÉê= äÉ= ~ìíçêáòò~òáçåá= é~Éë~ÖÖáJ ëíáÅÜÉ= ~ííêáÄìáíÉ= ~Öäá= Éåíá= äçÅ~äá Ç~ääD^êíK=UM=ÇÉää~=iKoK=NOLOMMR=É ëìÅÅÉëëáîÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ=É=áåíÉÖê~J òáçåáI= ÅÜÉ= íìíí~îá~= êáã~åÖçåç î~äáÇÉ=~äãÉåç=Ñáåç=~ä=PN=ÇáÅÉãJ ÄêÉ=OMMUK=i~=aáêÉòáçåÉ=dÉåÉê~äÉ qÉêêáíçêáç= É= rêÄ~åáëíáÅ~= Çá oÉÖáçåÉ= içãÄ~êÇá~= ëí~= éêÉÇáJ ëéçåÉåÇç=íìííá=Öäá=~ííá=åÉÅÉëë~êá éÉê= Ñ~ê= ë±= ÅÜÉ= äÉ= ÇÉäÉÖÜÉ= çÖÖá ~ííêáÄìáíÉ= ~á= ÇáîÉêëá= Éåíá= äçÅ~äá îÉåÖ~åç= ã~åíÉåìíÉ= ~åÅÜÉ Ççéç=í~äÉ=Ç~í~K=j~ÖÖáçêá=~ééêçJ ÑçåÇáãÉåíá= ëì= ïïïKíÉêêáíçêáçKêÉJ ÖáçåÉKäçãÄ~êÇá~KáíK

La Consulta al Congresso UIA di Torino i~= `çåëìäí~= oÉÖáçå~äÉ= içãJ Ä~êÇ~= ÇÉÖäá= lêÇáåá= ÇÉÖäá= ^êÅÜáíÉííá mKmK`K=≠=éêÉëÉåíÉ=Åçå=ìå=éêçéêáç ëí~åÇ ~ä= uufff=tçêäÇ=`çåÖêÉëë=çÑ ^êÅÜáíÉÅíìêÉI=çêÖ~åáòò~íç=Ç~ää~=rJ åáçå= fåíÉêå~íáçå~äÉ= ÇÉë= ^êÅÜáíÉÅJ íÉë É= ÇÉÇáÅ~íç= ~ä= íÉã~= qê~ëãáíJ íáåÖ=~êÅÜáíÉÅíìêÉÒI=Ç~ä=OV=ÖáìÖåç=~ä P=äìÖäáç=OMMU=~=qçêáåçK=kÉä=éêçéêáç ëé~òáç= Éëéçëáíáîç= ä~= `çåëìäí~= çJ ëéáí~=á=êáëìäí~íá=ÇÉää~=Oø=ÉÇáòáçåÉ=ÇÉä mêÉãáç= o~ëëÉÖå~= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~ råÇÉê= QMK= kìçîÉ= mêçéçëíÉ= Çá ^êÅÜáíÉííìê~ Çá=Åìá=ëçåç=Éëéçëíá=á íêÉ=éêçÖÉííá=îáåÅáíçêá=éÉê=äÉ=ÇìÉ=ÇáJ îÉêëÉ=ëÉòáçåá=ÇÉÇáÅ~íÉ=~ääÉ=çéÉêÉ êÉ~äáòò~íÉ= É= åçåK= m~ê~ääÉä~ãÉåíÉI áå= ìåç= ëé~òáç= Çáëíáåíç= ã~= ~Çá~J ÅÉåíÉI= ëá= íáÉåÉ= áåîÉÅÉ= ä~= ãçëíê~W dáçêÖáç=dê~ëëá=É=j~åìÉä=mçêí~ÅÉäá oÉëí~ìêç= É= êá~Äáäáí~òáçåÉ= ÇÉä= qÉJ ~íêç=oçã~åç=Çá=p~Öìåíç=Es~äÉåJ Åá~F= NVURLVO Åçå= äÛÉëéçëáòáçåÉ ÇÉá= ÇáëÉÖåá= çêáÖáå~äá= É= ÇÉá= ãçÇÉääá êÉÇ~ííá= áå= çÅÅ~ëáçåÉ= ÇÉääÛáåÅ~êáÅç Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉK= iç= ëí~åÇ= ÇÉää~ `çåëìäí~=≠=ëáíì~íç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉäJ äÛ~êÉ~=ÇÉä=iáåÖçííç=cáÉê~I=îá~=káòò~ OSOLOVQI=åÉä=m~ÇáÖäáçåÉ=PI=Åçêëá~ `I=Äçñ=åK=NMPK=mÉê=áåÑçêã~òáçåáW= ïïïKìá~OMMUíçêáåçKçêÖ ïïïKÅçåëìäí~äçãÄ~êÇá~K~êÅÜáJ ïçêäÇKáí

51 fkcloj^wflkb DALLA REGIONE

^=é~êíáêÉ=Ç~=èìÉëíç=åìãÉêç=áåáòá~ ìå~= Åçää~Äçê~òáçåÉ= Åçå= äÛ^ëëÉëJ ëçê~íç=~ä=qÉêêáíçêáç=É=rêÄ~åáëíáÅ~=Çá oÉÖáçåÉ=içãÄ~êÇá~I=éÉê=ÇáÑÑçåÇÉJ êÉ= äÉ= áåáòá~íáîÉ= É= á= ëÉêîáòá= êÉÖáçå~äá äÉÖ~íá= ~ääÉ= íÉã~íáÅÜÉ= Çá= áåíÉêÉëëÉ ÇÉä=`çääÉÖáç=É=~ä=dçîÉêåç=ÇÉä=íÉêêáJ íçêáçK=iç=ëé~òáç=ë~ê¶=ÖÉåÉê~äãÉåJ íÉ= ~êíáÅçä~íç= áå= ìåç= ç= éáª= ~êíáÅçäá ÄêÉîá=ëì=íÉãá=Çá=~ííì~äáí¶=ç=Çá=áåíÉJ êÉëëÉ= ëéÉÅáÑáÅç= É= áå= ìå~= ëÉêáÉ= Çá ëÉÖå~ä~òáçåá= EÄêÉîá= åÉïëF= Åçå êáã~åÇç= éÉê= ~ééêçÑçåÇáãÉåíá= ~ä ëáíç=êÉÖáçå~äÉK


^=Åìê~=Çá=`~êäç=i~åò~=E`çããáëëáçåÉ=q~êáÑÑÉ=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçF

Variazione Indice Istat per l’adeguamento dei compensi 1) Tariffa Urbanistica. Circolare Minist. n° 6679 1.12.1969

Base dell'indice - novembre 1969:100

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Luglio

2005

1560 1555,86 1560,88 1563,39 1568,42 1590 1589,76 1593,53 1596,04 1599,81 1620 1613,62 1617,39 1619,9 1622,41 1660 1670 1660,08 1663,85 1672,64 1676,41

2006 2007 2008

52

Maggio

Giugno

1570 1570.93 1573,44 1577,21 1600 1604,83 1606,09 1609,85 1630 1627,44 1631,2 1634,97

Agosto

Settembre Ottobre

1580 1579,72 1580,97 1583,48 1610 1600 1612,37 1612,37 1609,85 1640 1637,48 1637,48 1642,5

Novembre Dicembre

1583,48 1586 1610 1611,11 1612,37 1650 1648,78 1655,06

2) Tariffa stati di consistenza (in vigore dal dicembre 1982) anno 1982: base 100 Anno

2006 2007

INDICI E TASSI

Aprile

2008

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

274,72

275,37

275,81

277,33

277,54

278,19

278,63

278,63

278,19

278,41

278,63

278,85

279,5

279,93

276,46 280 280,36

281,23

281,88

282,53

282,97

282,97

283,84

284,92

286,01

286,87

287,53

289,04

289,7

n.b. I valori da applicare sono quelli in neretto nella parte superiore delle celle

3) Legge 10/91 (Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1995: base 100

giugno 1996: 104,2

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

121,49 123,32 126,87

122,26 123,99 128,11

122,64 124,37

122,74 124,66

123,03 124,95

123,22 125,14

123,22 125,14

123,12 126,00

121,78 123,60 127,15

121,97 123,80 127,83

4) Legge 10/91 (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) anno 2000: base 100 5) Pratiche catastali (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

123,03 125,52

123,22 126,48

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

111,64 113,31 116,57

112,34 113,93 117,72

112,69 114,28

112,78 114,55

113,05 114,81

113,22 114,99

113,22 114,99

113,13 115,78

112,08 113,75 117,46

6) Collaudi statici (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

anno 1999: base 100

Anno 2006 2007 2008

113,05 115,34

113,22 116,22

gennaio 1999: 108,2

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

117 118,76 122,18

117,74 119,40 123,38

118,11 119,77

118,2 120,05

118,48 120,33

118,66 120,51

118,66 120,51

118,57 121,34

117,28 119,03 122,45

117,46 119,22 123,10

7) Tariffa Antincendio (Tariffa Ordine Architetti Milano) Indice da applicare per l’anno 2001 103,07

2002 105,42

anno 2001: base 100

2003 108,23

2004 110,40

2005 112,12

2001 117,39

2002 120,07

2003 123,27

8) Tariffa Dlgs 626/94 (Tariffa CNA) Indice da applicare per l’anno 1999 111,52

2000 113,89

118,48 120,88

2006 114,57

2004 125,74

118,66 121,81

gennaio 2001: 110,5

2007 2008 116,28 119,63

anno 1995: base 100

novembre 1995: 110,6 2005 127,70

2006 130,48

2007 2008 132,44 136,26

9) Tariffa pratiche catastali

(Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1997: base 100

febbraio 1997: 105,2

Indice da applicare per l’anno 1999 103,04

2000 105,51

2004 116,34

2007 122,43

2001 108,65

2002 111,12

2003 113,87

2005 118,15

2006 120,62

2.173 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_ÉêÖ~ãçX= 2.200

áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_êÉëÅá~X

1.602 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`çãçX=

662 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`êÉãçå~X= 875 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=iÉÅÅçX= 373 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=içÇáW=

dicembre 2000: 113,4

Anno

111,9 113,58 116,84

La rivista AL, fondata nel 1970, oggi raggiunge mensilmente tutti i 25.307 architetti iscritti ai 12 Ordini degli Architetti PPC della Lombardia:

2008 NORIVR

Tariffa P.P.AK (si tralascia questo indice in quanto non più applicato)

667 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=j~åíçî~X=

11.239 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçX= 2.275 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jçåò~= É=ÇÉää~=_êá~åò~X

813 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=m~îá~X= 339 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=pçåÇêáçX= 2.089 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=s~êÉëÉK= Ricevono inoltre la rivista:

90 lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm` ÇÛfí~äá~X

Interessi per ritardato pagamento

Con riferimento all'art. 9 della Tariffa professionale legge 2.03.49 n° 143, ripubblichiamo l'elenco, relativo agli ultimi anni, dei Provvedimenti della Banca d'Italia che fissano i tassi ufficiali di sconto annuali per i singoli periodi ai quali devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato articolo 9 della Tariffa. Dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea.

Provv. della B.C.E. (3.8.2006) dal 9.8.2006 Provv. della B.C.E. (5.10.2006) dal 11.10.2006 Provv. della B.C.E. (7.12.2006) dal 13.12.2006 Provv. della B.C.E. (8.03.2007) dal 14.3.2007 Provv. della B.C.E. (6.6.2007) dal 13.6.2007

3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%

1.555 ^ããáåáëíê~òáçåá=Åçãìå~äá= äçãÄ~êÇÉX

^ëëÉëëçê~íá=~ä=qÉêêáíçêáç=ÇÉääÉ mêçîáåÅÉ=äçãÄ~êÇÉ É=rÑÑáÅá=íÉÅåáÅá=ÇÉää~=oÉÖáçåÉ içãÄ~êÇá~X

Con riferimento all'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblichiamo i Provvedimenti del Ministro dell’Economia che fissano il “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali” al quale devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato Decreto.

cÉÇÉê~òáçåá=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá= É=lêÇáåá=ÇÉÖäá=áåÖÉÖåÉêáX=

Comunicato (G.U. 28.7.2005 n° 174)

_áÄäáçíÉÅÜÉ=É=äáÄêÉêáÉ=ëéÉÅá~äáòò~íÉX

dal 1.7.2005 al 31.12.2005

2,05% +7

9,05%

dal 1.1.2006 al 30.6.2006

2,25% +7

9,25%

dal 1.7.2006 al 31.12.2006

2,83% +7

9,83%

dal 1.1.2007 al 30.6.2007

3,58% +7

10,58%

dal 1.7.2007 al 31.12.2007

4,07% +7

11,07%

Comunicato (G.U. 13.1.2006 n° 10)

Comunicato (G.U. 10.7.2006 n° 158) Comunicato (G.U. 5.2.2007 n° 29)

Comunicato (G.U. 30.7.2007 n° 175)

per valori precedenti consultare il sito internet del proprio Ordine.

Comunicato (G.U. 11.2.2008 n° 35) dal 1.1.2008 al 30.6.2008

4,20% +7

11,20%

mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~W Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1996 che si pubblica ai sensi dell’Art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani Åçåëìäí~êÉ=áä=ëáíç=áåíÉêåÉí=ÇÉääÛlêÇáåÉ=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=Çá=jáä~åçK Applicazione Legge 415/98 ^Öäá=ÉÑÑÉííá=ÇÉääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=QNRLVU=ëá=ëÉÖå~ä~=ÅÜÉ=áä=î~äçJ êÉ=~ííì~äÉ=Çá=OMMKMMM=bìêç=ÅçêêáëéçåÇÉ=~=iáíK=PVQKQSSKQMMK

nìçíáÇá~åá=å~òáçå~äá= É=oÉÇ~òáçåá=Çá=êáîáëíÉ=ÇÉÖäá=lêÇáåá ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=å~òáçå~äáX= råáîÉêëáí¶X= fëíáíìòáçåá=ãìëÉ~äáX oáîáëíÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÉÇ=bÇáíçêáK

AL 6, 2008  

Colore e architettura

Advertisement