Page 1


AL Mensile di informazione degli Architetti Lombardi

Ordini degli Architetti P.P.C. delle Province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

3

EDITORIALE

4 7 10 12 16 17 20 22 24 28 31

FORUM ORDINI _ÉêÖ~ãç _êÉëÅá~ `çãç= `êÉãçå~ iÉÅÅç j~åíçî~ jáä~åç= jçåò~=É=_êá~åò~= m~îá~ pçåÇêáç s~êÉëÉ====

32 35 36 38 42

OSSERVATORIO ^êÖçãÉåíá oáäÉííìêÉ `çåîÉêë~òáçåá `çåÅçêëá jçëíêÉ=

44 46 48

PROFESSIONE iÉÖáëä~òáçåÉ kçêã~íáîÉ=É=íÉÅåáÅÜÉ lêÖ~åáòò~òáçåÉ=éêçÑÉëëáçå~äÉ

50 51

INFORMAZIONE a~Öäá=lêÇáåá iÉííÉêÉ=É=ÅçããÉåíá

52

INDICI E TASSI

maggio 2008

g g g , Anno 38 Poste italiane Spa – Sped. in a.p. – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) Art. 1, comma 1, DCB Milano € 3,00

Parcheggi in Lombardia

aáêÉííçêÉ=oÉëéçåë~ÄáäÉ Giuseppe Rossi aáêÉííçêÉ Maurizio Carones `çãáí~íç=ÉÇáíçêá~äÉ Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C. oÉÇ~òáçåÉ Igor Maglica EÅ~éçêÉÇ~ííçêÉF Irina CasaliI=Martina Landsberger aáêÉòáçåÉ=É=oÉÇ~òáçåÉ îá~=pçäÑÉêáåçI=NV=J=OMNON=jáä~åç íÉäK=MOOVMMONSR=J=Ñ~ñ=MOSPSNUVMP ÉJã~áä=oÉÇ~òáçåÉW=êÉÇ~òáçåÉ]Åçåëìäí~J~äKáí mêçÖÉííç=Öê~ÑáÅç Gregorietti Associati fãé~Öáå~òáçåÉ Matbuk `çåÅÉëëáçå~êá~=éÉê=ä~=éìÄÄäáÅáí¶= ëÉêîáÅÉ=ÉÇáíçêá~äÉ Action Group srl sá~=içåÇçåáç=OO=Ó=OMNRQ=jáä~åç qÉäK=HPV=MOKPQKRPKUPPU= c~ñ=HPV=MOKPQKVPKTSVN ïïïK~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã= áåÑç]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã `ççêÇáå~ãÉåíç=éìÄÄäáÅáí¶ Riccardo Fiorina êÑáçêáå~]~ÅíáçåÖêçìéÉÇáíçêÉKÅçã mìÄÄäáÅáí¶ Francesco Benaglia, Leonardo Cereda pí~ãé~ Arti Grafiche G. Vertemati Srl sá~=_ÉêÖ~ãç=O=J=OMMRV=sáãÉêÅ~íÉ=EjfF

oáîáëí~=ãÉåëáäÉW=mçëíÉ=áí~äá~åÉ=pé~=Ó=péÉÇáòáçåÉ= áå=~KéK=Ó=aKiK=PRPLOMMP=EÅçåîK=áå=iK=OTLMOLOMMQ=åK=QSF= ^êíK=NI=Åçãã~=NI=a`_=jáä~åç ^ìíçêáòò~òáçåÉ=qêáÄìå~äÉ=åK=OT=ÇÉä=OMKNKNVTN aáëíêáÄìòáçåÉ=~=äáîÉääç=å~òáçå~äÉ i~=êáîáëí~=îáÉåÉ=ëéÉÇáí~=Öê~íìáí~ãÉåíÉ ~=íìííá=Öäá=~êÅÜáíÉííá=áëÅêáííá=~Öäá=^äÄá=ÇÉää~=içãÄ~êÇá~ ÅÜÉ=~ÇÉêáëÅçåç=~ää~=`çåëìäí~ qáê~íìê~W=OTKNMM=ÅçéáÉ= ^ÄÄçå~ãÉåíç=~ååì~äÉ Eî~äáÇç=ëçäç=éÉê=Öäá=áëÅêáííá=~Öäá=lêÇáåá=içãÄ~êÇá=€ PIMMF få=ÅçéÉêíáå~W=_ÉêÖ~ãçI=é~êÅÜÉÖÖáç=áå=éKòò~=iáÄÉêí¶K ^êÅÜKííá=dK=d~ãÄáê~ëáçI=dKpÉëíáI=sK=j~ÖÖáçåáK däá=~êíáÅçäá=éìÄÄäáÅ~íá=Éëéêáãçåç=ëçäç=äÛçéáåáçåÉ=ÇÉääÛ~ìíçêÉ É=åçå=áãéÉÖå~åç=ä~=`çåëìäí~=oÉÖáçå~äÉ=içãÄ~êÇ~ ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=å¨=ä~=oÉÇ~òáçåÉ=Çá=^i `Üáìëç=áå=êÉÇ~òáçåÉW=U=ã~ÖÖáç=OMMU

5 j^ddfl=2008

Mensile di informazione degli Architetti Lombardi


Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C., tel. 02 29002174 www.consultalombardia.archiworld.it pÉÖêÉíÉêá~W=ëÉÖêÉíÉêá~]Åçåëìäí~J~äKáí mêÉëáÇÉåíÉW=dáìëÉééÉ=oçëëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW ^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáI=cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåI=dáçêÖáç=qçÖåçåX pÉÖêÉí~êáçW pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX=qÉëçêáÉêÉW=rãÄÉêíç=_~ê~ííçX=`çåëáÖäáÉêáW=bãáäá~åç=`~ãé~êáI=píÉÑ~åç `~ëíáÖäáçåáI=^åÖÉäç=jçåíáI=_á~åÅ~äáë~=pÉãçäáI=dáìëÉééÉ=pÖê∂I=a~åáÉä~=sçäéá Ordine di Bergamo, tel. 035 219705 ïïïKÄÖK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=^ÅÜáääÉ=_çå~êÇáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW=m~çä~=cêáÖÉåáI=^åÖÉäç=j~ãÄêÉííáX pÉÖêÉí~êáçW=bäÉå~=wçééÉííáX=qÉëçêáÉêÉW=dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãçX=`çåëáÖäáÉêáW=^åå~=dáìäá~=_~ê~ííáI j~ííÉç=`~äîáI=båêáÅç=`~î~Öå~êáI=píÉÑ~åç=`êÉã~ëÅÜáI=sáííçêáç=d~åÇçäÑáI=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåáI= cê~åÅÉëÅ~=oçëëáI=j~êáç=p~äîÉííáI=pìë~åå~=pÉê~î~ääáI=`~êçäáå~=qÉêåìääç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Brescia, tel. 030 3751883 ïïïKÄëK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáíX fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW m~çäç=sÉåíìê~X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW oçÄÉêíç=k~ääáX=pÉÖêÉí~êáçW=dá~åÑê~åÅç=`~ã~ÇáåáX qÉëçêáÉêÉW iìáÖá=pÅ~åòáX=`çåëáÖäáÉêáW píÉÑ~åá~=^ååçî~òòáI=rãÄÉêíç=_~ê~ííçI=cê~åÅç=`ÉêìÇÉääáI i~ìê~=a~ä¨I=^åíçåáç=bêÅìä~åáI=m~çä~=c~êçåáI=cê~åÅç=j~ÑÑÉáëI=açå~íÉää~=m~íÉêäáåáI=páäîá~=mÉÇÉêÖå~Ö~I båòç=oÉåçåI=oçÄÉêíç=p~äÉêá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Como, tel. 031 269800 ïïïKÅçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W=~êÅÜáíÉííáÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=^åÖÉäç=jçåíáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW `Üá~ê~=oçëí~ÖåçX=pÉÖêÉí~êáçW=j~êÖÜÉêáí~=jçàçäáX qÉëçêáÉêÉW j~êÅç=_~äò~êçííáX=`çåëáÖäáÉêáW ^åÖÉäç=^îÉÇ~åçI=^åíçåáç=_Éäíê~ãÉI=^äÉëë~åÇêç=`~ééÉääÉííáI= i~ìê~=`~ééÉääÉííáI=båêáÅç=k~î~I=jáÅÜÉäÉ=máÉêé~çäáI=^åÇêÉ~=mçòòá EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKPKOMNMF Ordine di Cremona, tel. 0372 535422 ïïïK~êÅÜáíÉííáÅêKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]~êÅÜáíÉííáÅêKáí mêÉëáÇÉåíÉW bãáäá~åç=`~ãé~êáX sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dá~å=m~çäç=pÅ~ê~ííáX=pÉÖêÉí~êáçW=cÉÇÉêáÅ~=c~éé~åáX qÉëçêáÉêÉW iìáÖá=c~ÄÄêáX=`çåëáÖäáÉêáW iìáÖá=^Ö~òòáI=dáìëÉééÉ=`çíáI=a~îáÇÉ=`êÉãçåÉëáI=^åíçåáç=i~åòáI cáçêÉåòç=içÇáI=c~Äáç=oçëëáI=m~çä~=p~ã~ååá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Lecco, tel. 0341 287130 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅçKáí mêÉëáÇÉåò~I=ëÉÖêÉíÉêá~=É=áåÑçêã~òáçåáW=çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅç]íáåKáí mêÉëáÇÉåíÉW cÉêêìÅÅáç=c~î~êçåX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW j~ëëáãç=aÉääÛlêçI=bäáç=j~ìêáX pÉÖêÉí~êáçW j~êÅç=mçÖäá~åáX=qÉëçêáÉêÉW sáåÅÉåòç=aK=péêÉ~ÑáÅçX=`çåëáÖäáÉêáW=fäÉ~å~=_ÉåÉÖá~ãçI cÉêå~åÇç=a≠=cäìãÉêáI=j~ëëáãç=j~òòçäÉåáI=bäÉå~=qçÇÉëÅÜáåáI=aáÉÖç=qçäìòòçI=^äÉëë~åÇê~=s~äëÉÅÅÜá EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Lodi, tel. 0371 430643 ïïïKäçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW sáåÅÉåòç=mìÖäáÉääáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáìëÉééÉ=oçëëáX=pÉÖêÉí~êáçW m~çäç=`~ãÉê~X qÉëçêáÉêÉW `Éë~êÉ=pÉåò~ä~êáX=`çåëáÖäáÉêáW p~ãìÉäÉ=^êêáÖÜáI=^åíçåáç=jìòòáI=j~ëëáãç=m~îÉëáI c~ÄêÉíí~=p~ãã~êíáåçI=cÉêÇáå~åÇç=s~åÉääá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Mantova, tel. 0376 328087 ïïïKãåK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=pÉêÖáç=`~î~äáÉêáX pÉÖêÉí~êáçW båêáÅç=oçëëáåáX=qÉëçêáÉêÉW j~åìÉä~=kçîÉääáåáX `çåëáÖäáÉêáW i~ê~=d~åÇçäÑáI=`êáëíá~åç=dìÉêåáÉêáI=cáäáééç=j~åíçî~åáI=dáìëÉééÉ=jÉåÉëí∂I p~åÇêç=má~ÅÉåíáåáI=^äÄÉêí~=píÉî~åçåáI=iìÅ~=oáå~äÇáI=k~Çáê=q~ê~å~=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Milano, tel. 02 625341 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí mêÉëáÇÉåò~W=ÅçåëáÖäáç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí mêÉëáÇÉåíÉW a~åáÉä~=sçäéáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíáW j~êÅç=båÖÉäI=páäî~åç=qáåíçêáX=pÉÖêÉí~êáçW=s~äÉêá~=_çííÉääáX qÉëçêáÉêÉW ^åå~äáë~=pÅ~åÇêçÖäáçX=`çåëáÖäáÉêáW=cÉÇÉêáÅç=^ÅìíçI=^åíçåáç=_çêÖÜáI=j~ìêáòáç=`~êçåÉëI ^Ç~äÄÉêíç=aÉä=_çI=^äÉëë~åÇê~=jÉëëçêáI=bãáäáç=máòòáI=cê~åÅç=o~ÖÖáI=^äÄÉêíç=pÅ~êòÉää~I dáçî~ååá=bÇç~êÇç=w~å~ÄçåáI=^åíçåáç=w~åìëç=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=OMKNOKOMMVF Ordine di Monza e della Brianza, tel. 039 2307447 ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí pÉÖêÉíÉêá~W=ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí mêÉëáÇÉåíÉW=_á~åÅ~äáë~=pÉãçäáX= pÉÖêÉí~êáçW=máÉíêç=dáçî~ååá=`áÅ~êÇfX=qÉëçêáÉêÉW m~çäç=s~ÖÜáX=`çåëáÖäáÉêáW=i~ìê~=`çêíáåçîáëI=j~êÅÉää~=`çî~I ^åÖÉäç=aìÖå~åáI=bòáç=cçÇêáI=`ä~ê~=j~äçëáçI=j~êá~=oçë~=jÉê~íáI=c~Äáçä~=jçäíÉåáI=oçÄÉêí~=läíçäáåáI= cÉÇÉêáÅç=mÉää~I=dáçî~åå~=mÉêÉÖçI=cê~åÅÉëÅç=oÉÇ~ÉääáI=cê~åÅÉëÅç=oÉéáëÜíá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NKOKOMNMF Ordine di Pavia, tel. 0382 27287 mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=j~êÅç=_çëáX=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW içêÉåòç=^ÖåÉëX=pÉÖêÉí~êáçW=m~çäç=j~êÅÜÉëáX qÉëçêáÉêÉW=^äÇç=içêáåáX `çåëáÖäáÉêáW ^åå~=_êáòòáI=c~Äá~åç=`çåíáI=j~êá~=`K=aê~ÖçåáI=j~ìê~=iÉåíáI dá~å=iìÅ~=mÉêáåçííçI=dáçêÖáç=qçÖåçåI=^äÄÉêíç=sÉêÅÉëá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Sondrio, tel. 0342 514864 ïïïKëçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=dáìëÉééÉ=pÖê∂X=sáÅÉ=mêÉëáÇÉåíÉW dáçî~ååá=s~åçáX=pÉÖêÉí~êáçW ^ìêÉäáç=s~äÉåíáX qÉëçêáÉêÉW `ä~ìÇáç=_çí~ÅÅÜáX=`çåëáÖäáÉêáW=dá~ãéáÉêç=c~ëÅÉåÇáåáI=dáìëÉééÉ=d~äáãÄÉêíáI j~êÅç=dÜáäçííáI=båêáÅç=pÅ~ê~ãÉääáåáI=i~ìê~=qêáîÉää~=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF Ordine di Varese, tel. 0332 812601 ïïïKî~K~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáíX= fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW=áåÑçî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåíÉW=oáÅÅ~êÇç=m~é~X=pÉÖêÉí~êáçW i~ìê~=dá~åÉííáX=qÉëçêáÉêÉW máÉíêç=jáåçäáX `çåëáÖäáÉêáW iìÅ~=_Éêí~ÖåçåI=j~êá~=`Üá~ê~=_á~åÅÜáI=^åíçåáç=_áëíçäÉííáäI bã~åìÉäÉ= _ê~òòÉääáI= `ä~ìÇáç= `~ëíáÖäáçåáI= píÉÑ~åç= `~ëíáÖäáçåáI= ^äÄÉêíç= aÛbäá~I= lê~òáç= `~î~ääçI= dáçî~ååá= _K d~ää~òòáI=j~ííÉç=p~ÅÅÜÉííáI=dáìëÉééÉ=péÉêçåáI=^Çêá~åç=sÉêçåÉëá=EqÉêãáåÉ=ÇÉä=ã~åÇ~íçW=NRKNMKOMMVF


_ÉééÉ=oçëëá mêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉää~=`çåëìäí~=oÉÖáçå~äÉ=içãÄ~êÇ~= ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííáI=má~åáÑáÅ~íçêáI=m~Éë~ÖÖáëíá=É=`çåëÉêî~íçêá

3 EDITORIALE

kÉä=ÅçåÅäìÇÉêÉ=áä=ã~åÇ~íç=ÅÜÉ=áä=`çåëáÖäáç=aáêÉííáîç=ÇÉää~=`çåëìäí~=ãá=Ü~=~ííêáÄìáíç=èì~äÉ=mêÉëáÇÉåíÉI=îçÖäáç ~ééêçÑáíí~êÉ=ÇÉääÛÉÇáíçêá~äÉ=éÉê=~äÅìåÉ=ÅçåëáÇÉê~òáçåá=É=éÉê=ÇÉá=êáåÖê~òá~ãÉåíáK fåå~åòáíìííç=îçÖäáç=ëçííçäáåÉ~êÉ=èì~åíçI=éÉê=ãáç=ÅçåíçI=ëá~=ëí~íç=Öê~íáÑáÅ~åíÉ=áä=ä~îçêç=ëîçäíçI=éêçéêáç=éÉêÅÜ≠= äÉ=ÇáÑÑáÅçäí¶=éÉê=éçêí~êÉ=~=ÅçåÅäìëáçåÉ=á=î~êá=éêçÖÉííá=É=äÉ=ÅçåëÉÖìÉåíá=~ííáîáí¶=Çá=èìÉëíá=ìäíáãá=ÇìÉ=~ååáI=ëçåç=ëí~íÉ ÅçåÅçêÇÉãÉåíÉ=ëçëíÉåìíÉ=Ç~ä=`çåëáÖäáç=aáêÉííáîç=ÅÜÉI=~ííê~îÉêëç=ÅçåíêáÄìíá=Åçëí~åíáI=ãá=Ü~=ëçëíÉåìíç=Çìê~åíÉ íìííç=áä=ã~åÇ~íçK i~=é~ëëáçåÉ=ÅÜÉ=áåÇáëíáåí~ãÉåíÉ=á=ÅçääÉÖÜá=ÅÜÉ=ê~ééêÉëÉåí~åç=Öäá=lêÇáåá=mêçîáåÅá~äá=Ü~ååç=éêçÑìëç=åÉä=ä~îçêç ~ííê~îÉêëç=ÅçåíêáÄìíá=ëÉãéêÉ=Åçëíêìííáîá=É=èì~äáÑáÅ~åíáI=Ü~ååç=éÉêãÉëëç=Çá=êÉ~äáòò~êÉ=Öäá=çÄáÉííáîá=ÅÜÉ=Åá=Éê~î~ãç éêÉÑáëëáK oáÅçêÇç=íê~=äÉ=î~êá=~ííáîáí¶=áä=ëÉãáå~êáç=iÛ~ÑÑáÇ~ãÉåíç=ÇÉÖäá=áåÅ~êáÅÜá=éìÄÄäáÅá=Çá=éêçÖÉíí~òáçåÉ=É=ÇÉÖäá=~äíêá=ëÉêîáòá íÉÅåáÅá=~ää~=äìÅÉ=ÇÉä=ÅçÇáÅÉ=ÇÉÖäá=~éé~äíá=EaKiÖëK=NSPLOMMSFÒX=áä=ÅçåîÉÖåç=aáÉÅá=~ååá=Çá=ëáÅìêÉòò~K=fä=êìçäç=ÇÉä ÅççêÇáå~íçêÉ=~ää~=äìÅÉ=ÇÉá=åìçîá=~ÇÉãéáãÉåíá=åçêã~íáîá=ÉÇ=~ääÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ=~ä=aKiÖëK=QVQLVSÒ=Åçå=äÛçÄáÉííáîç=Ñáå~äÉ ÅÜÉ=ä~=`çããáëëáçåÉ=páÅìêÉòò~=ëá=Éê~=éêÉÑáëëçI=ÅÜÉ=Éê~=èìÉääç=Çá=~ééçêí~êÉ=ìå=Ñ~ííáîç=ÅçåíêáÄìíç= åÉää~=ÇáëÅìëëáçåÉ=êÉÖáçå~äÉ=~ííê~îÉêëç=ä~=êÉÇ~òáçåÉ=Çá=ìå=ÇçÅìãÉåíç=ÅçåÇáîáëç=EoÉÖáçåÉ=Ó=lêÇáåáF=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~ äÉ=êÉÖçäÉ=ÇÉä=Äìçå=çéÉê~êÉK oáÅçêÇç=äÛ~ííáîáí¶=ÇÉää~=`çããáëëáçåÉ=rêÄ~åáëíáÅ~=ÅÜÉ=Ü~=ÑçêíÉãÉåíÉ=ÅçåíêáÄìáíç=~ííê~îÉêëç=ä~=éêÉÇáëéçëáòáçåÉ=Çá ÇçÅìãÉåíá=~=ã~åíÉåÉêÉ=Åçåí~ííá=éêçÑáÅìá=Åçå=ä~=oÉÖáçåÉ=í~åíç=ÅÜÉ=ä~=ëíÉëë~=Åá=Ü~=ÅÜáÉëíç=ìå~=Åçää~Äçê~òáçåÉ Åçåíáåì~=~ííê~îÉêëç=ä~=é~êíÉÅáé~òáçåÉ=~ääÛlëëÉêî~íçêáç=oÉÖáçå~äÉK Ð=Åçåíáåì~íç=áä=ä~îçêç=éêÉëëç=äÛlmfi=ElëëÉêî~íçêáç=éêÉîÉåòáçåÉ=fåÅÉåÇá=içãÄ~êÇá~F=éÉê=ìå~=Ñ~ííáî~=ãÉëë~=áå=êÉíÉ ÇÉääÉ=éêçÄäÉã~íáÅÜÉ=êáÑÉêáíÉ=~ää~=éêÉîÉåòáçåÉ=áåÅÉåÇá=Çá=Åìá=ëÉãéêÉ=Çá~ãç=íÉãéÉëíáî~=áåÑçêã~òáçåÉ=~Öäá=lêÇáåá mêçîáåÅá~äáK `çå=á=åçëíêá=ê~ééêÉëÉåí~åíá=Åçåíáåìá~ãç=Åçëí~åíÉãÉåíÉ=~=é~êíÉÅáé~êÉ=~ääÉ=åìãÉêçëÉ=êáìåáçåá=éêÉëëç=áä=mìåíç båÉêÖá~=éÉê=ä~=ãÉëë~=~=éìåíç=ÇÉää~=åçêã~íáî~=áåÉêÉåíÉ=äÉ=ÅÉêíáÑáÅ~òáçåá=båÉêÖÉíáÅÜÉK i~=`çããáëëáçåÉ=råÇÉê==QMÒ=Ü~=~îîá~íç=ä~=pÉÅçåÇ~=bÇáòáçåÉ=ÇÉä=éêÉãáç=ÅÜÉ=ëá=ÅçåÅäìÇÉê¶=áä=éêçëëáãç NO=ÖáìÖåç=É=ÅÜÉ=îÉÇê¶=ä~=éìÄÄäáÅ~òáçåÉ=ÇÉä=ëÉÅçåÇç=îçäìãÉK fä=ëáíç=ÇÉää~=`çåëìäí~I=ÅÜÉ=~=ãáç=~îîáëç=ÇçîêÉÄÄÉ=ÉëëÉêÉ=éçíÉåòá~íçI=≠=ëí~íç=ãçÇáÑáÅ~íç=éÉê=ëÉãéäáÑáÅ~êåÉ= ä~=Åçåëìäí~òáçåÉ=ÉÇ=≠=Åçåíáåì~ãÉåíÉ=Åçåëìäí~íç=Ç~=ãçäíáëëáãÉ=éÉêëçåÉK p~êÉãç=éêÉëÉåíá=~ä=`çåÖêÉëëç=ãçåÇá~äÉ=Çá=qçêáåç=áå=ìåç=ëí~åÇ ~ííê~îÉêëç=ä~=ãçëíê~=ÇÉá=éêçÖÉííá=îáåÅáíçêá=ÇÉä ÅçåÅçêëç=råÇÉê=QMÒI=Åçå=ä~=ãçëíê~=Çá=dáçêÖáç=dê~ëëá=ëìä=íÉ~íêç=Çá=p~Öìåíç=ÉÇ=~îêÉãç=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=ìåç ëí~åÇ åÉääç=ëé~òáç=ÇÉÇáÅ~íç=~ääÛÉÇáíçêá~=Åçå=ä~=êáîáëí~=^iÒK sçÖäáç=ëçííçäáåÉ~êÉ=áä=êìçäç=íê~áå~åíÉ=É=Çá=êáÑÉêáãÉåíç=ÇÉää~=åçëíê~=`çåëìäí~=~åÅÜÉ=åÉá=ÅçåÑêçåíá=ÇÉääÉ=~äíêÉ=ÅçåëìäíÉ äçãÄ~êÇÉ=EfåÖÉÖåÉêáI=dÉçãÉíêá=É=mÉêáíá=fåÇìëíêá~äáF=~ííê~îÉêëç=í~îçäá=Çá=ä~îçêç=êÉÖáçå~äá=ÅÜÉ=Åá=Ü~ååç=îáëíç=ëÉãéêÉ é~êíÉÅáé~êÉ=~ííáî~ãÉåíÉ=É=ëçéê~ííìííç=Åçå=Öê~åÇÉ=ëéáêáíç=Çá=Åçää~Äçê~òáçåÉK rå=é~êíáÅçä~êÉ=êáåÖê~òá~ãÉåíç=îçÖäáç=êáîçäÖÉêÉ=~ääÛ~êÅÜK=j~ìêáòáç=`~êçåÉëI=aáêÉííçêÉ=Çá=^iÒI=Åçå=áä=èì~äÉ=Üç=~îìíç ëáåíçåá~=Çá=áåíÉåíá=É=Çá=çÄáÉííáîáI=ÅÜÉ=Ü~ååç=Ñ~îçêáíç=áä=êáä~åÅáç=ÇÉää~=êáîáëí~=Ççéç=ìå=éÉêáçÇç=Çá=ÇáÑÑáÅçäí¶=êáëÅçåíê~íÉ Åçå=áä=éêÉÅÉÇÉåíÉ=ÉÇáíçêÉK= oáåÖê~òáç=íìíí~=ä~=oÉÇ~òáçåÉ=ÅÜÉ=Ü~=êáëéçëíç=~ääÉ=ÉëáÖÉåòÉ=É=~ääÉ=ÇáêÉííáîÉ=ÇÉä=`çåëáÖäáç=~ííê~îÉêëç=ä~=éìåíì~äÉ êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=åìãÉêá=ÇÉää~=êáîáëí~K oáåÖê~òáç=Çá=ÅìçêÉ=ä~=pÉÖêÉíÉêá~=ÅÜÉ=~ííê~îÉêëç=äÛ~ëëáääçÒ=Öáçêå~äáÉêçI=ãá=Ü~=~áìí~íç=~=Ñ~ê=ÑêçåíÉ=~ääÉ=åìãÉêçëÉ áåÅçãÄÉåòÉ=íáéáÅÜÉ=ÇÉää~=éêÉëáÇÉåò~K lîîá~ãÉåíÉ=áä=ãáç=áãéÉÖåç=åçå=ÑáåáëÅÉ=èìáK=`çå=ä~=ãá~=éêÉëÉåò~=åÉä=`çåëáÖäáç=aáêÉííáîç=ÅçåíáåìÉê∂=~=ÅçåíêáÄìáêÉI éÉê=èì~åíç=éçëëáÄáäÉI=Åçå=áä=ëçëíÉÖåç=Ñ~ííáîç=~ääÛ~òáçåÉ=ÇÉä=éêçëëáãç=mêÉëáÇÉåíÉI=~ÑÑáåÅܨ=ä~=`çåëìäí~=éçëë~= Åçåíáåì~êÉ=åÉä=ãáÖäáçê=ãçÇç=åÉä=ëÉêîáòáç=~Öäá=lêÇáåáK


Parcheggi in Lombardia

4

nìÉëíç=åìãÉêç=Çá=^iÒ=≠=ÇÉÇáÅ~íç=~ä=íÉã~=ÇÉá=é~êÅÜÉÖJ ÖáK=^êÖçãÉåíç=ÅÜÉ=ëìëÅáí~=~ãéá=ÇáÄ~ííáíáI=áå=ê~ééçêíç=~ääÉ èìÉëíáçåá=êÉä~íáîÉ=~ä=íê~ÑÑáÅçI=~ää~=ÑêÉèìÉåíÉ=áå~ÇÉÖì~íÉòò~ ÇÉääÉ=êÉíá=Çá=íê~ëéçêíç=éìÄÄäáÅçI=~ä=Åçëí~åíÉ=~ìãÉåíç=ÇÉäJ äDáåèìáå~ãÉåíç=ÉÇ=~á=éêçîîÉÇáãÉåíá=ÅÜÉ=åÉääÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶ ëá=ëí~ååç=éêÉåÇÉåÇç=éÉê=~ÑÑêçåí~êÉ=í~äá=éêçÄäÉãáK= ^ÄÄá~ãç=éÉåë~íçI=ÅçãÉ=ìå~=ëçêí~=Çá=ÅçãéäÉãÉåíç=~=í~äá ÇáëÅìëëáçåáI=ëéÉëëç=åçå=ëÉÖìáíÉ=Ç~=Ñ~ííáI=Çá=ÇÉÇáÅ~êÉ=áåíÉJ ê~ãÉåíÉ=áä=cçêìã=~ää~=ÉëÉãéäáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=Åá∂=ÅÜÉ=éçëëá~J ãç=êÉ~äãÉåíÉ=êáëÅçåíê~êÉ=ëìä=åçëíêç=íÉêêáíçêáç=áå=íÉã~=Çá é~êÅÜÉÖÖáçK= i~ëÅá~ãç= èìáåÇá= ëé~òáç= ~á= ÅçêêáëéçåÇÉåíá ÇÉÖäá=lêÇáåá=ÅÜÉI=éêçîáåÅá~=éÉê=éêçîáåÅá~I=èì~ëá=áå=Ñçêã~ Çá= êÉéÉêíçêáçI= ê~ÅÅçåí~åç= Åá∂= ÅÜÉI= Ç~ä= äçêç= é~êíáÅçä~êÉ éìåíç=Çá=îáëí~I=éì∂=ÅçëíáíìáêÉ=ìåÛáåíÉêÉëë~åíÉ=ÉëÉãéäáÑáÅ~J òáçåÉ=ÇÉää~=èìÉëíáçåÉK= ^ÄÄá~ãç=áåçäíêÉ=~ÖÖáìåíç=ìå~=ÄêÉîÉ=~åíçäçÖá~=Çá=ëíê~äÅá=Çá äÉííÉê~íìê~= ÅçåíÉãéçê~åÉ~= ÅÜÉ= ÇÉëÅêáîçåç= îáÅÉåÇÉ= ÅÜÉ Ü~ååç= ÅçãÉ= ëÅÉå~êáç= ìå= é~êÅÜÉÖÖáçW= ìåç= ÇÉÖäá= ëé~òá éìÄÄäáÅá=Çá=Åìá=äÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶=ëá=ÅçãéçåÖçåç=É=åÉá=èì~äá äÉ=åçëíêÉ=îáíÉ=ëá=ëîçäÖçåçK=

Bergamo ~=Åìê~=Çá=dá~åÑê~åÅç=_ÉêÖ~ãç=É=^äÉëë~åÇêç=mÉääÉÖêáåá kÉä= êáÅÉêÅ~êÉ= ~äÅìåá= ÉëÉãéá= ëáÖåáÑáÅ~íáîá= Çá= é~êÅÜÉÖÖá ÇÛìëç= éìÄÄäáÅç= åÉää~= Åáíí¶= Çá= _ÉêÖ~ãç= ëçåç= ëí~íá= áåÇáîáJ Çì~íáI=íê~=á=ãçäíá=éçëëáÄáäáI=íêÉ=áåíÉêîÉåíá=ÅÜÉI=éêçÖÉíí~íá=áå ÇÉÅÉååá= ëìÅÅÉëëáîá= EÇ~ä= NVSM= ~ä= NVUMFI= Ü~ååç= ÅçãÉ ÇÉåçãáå~íçêÉ=ÅçãìåÉ=ä~=ëÅÉäí~=Çá=áåÇáîáÇì~êÉ=ìå~=ÇáîÉêJ ë~=ëçäìòáçåÉ=~ä=Åä~ëëáÅç=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=ëìéÉêÑáÅáÉW=áåíÉÖê~J íç= åÉääÛÉÇáÑáÅáçI= åÉá= éêáãá= ÇìÉ= Å~ëáX= ìíáäáòò~åÇç= äç= ëé~òáç ëçííçëí~åíÉ=ìå~=éá~òò~I=åÉä=íÉêòçK dK=_K

Il parcheggio del Jolly sÉêëç= ä~= ÑáåÉ= ÇÉÖäá= ~ååá= ÚRMI= äÛ~åÖçäç= íê~= îá~= máÖåçäç= É= îá~ `~ãçòòá=Éê~=Åçëíáíìáíç=Ç~=ìå~=Åçêíáå~=Çá=îÉÅÅÜá=ÉÇáÑáÅá=íê~ëÅìJ ê~íáK= i~= íÉåÇÉåò~= ÇÉääÛÉéçÅ~= Éê~= ÑçêíÉãÉåíÉ= áåÑäìÉåò~í~= Ç~ ìåÛÉÅçåçãá~= Çá= ëîáäìééç= á= Åìá= ãçÇÉääá= Çá= êáÑÉêáãÉåíç= Éê~åç ÇÉíí~íá=Ç~=ìå=Åçåíáåìç=éêçÖêÉëëç=áå=ÑÉêãÉåíç=É=ìå=ãçÇÉääç éêáåÅáéÉ=Éê~=èìÉääç=ÇÉääÛ~ìíçãçÄáäÉK k~ÅèìÉ=Ç~=èìÉëíá=éêÉëìééçëíá=áä=é~ä~òòç=gçääóÒI=éÉê=äÛÉéçÅ~ ~îîÉåáêáëíáÅ~= ÅçëíêìòáçåÉ= íê~= ÇìÉ= ÄçêÖÜá= Åáíí~ÇáåáI= máÖåçäç= É _çêÖç=m~ä~òòçK ^ä= éêçÖÉííáëí~I= ~êÅÜáíÉííç= sáíç= pçåòçÖåáI= Éê~= ëí~íç= ÅÜáÉëíç Ç~ää~=ÅçããáííÉåò~=ìå=éêçÖÉííç=éÉê=ÅáåèìÉ=ÉÇáÑáÅá=êÉëáÇÉåòá~äáK mêçéçëÉ= áåîÉÅÉ= ìå~= ã~ÅÅÜáå~= ìêÄ~å~= éÉê= ä~= éêçãçòáçåÉ ÇÉää~=Åáíí¶=Ñìíìê~Ò=Åçëá=Ç~=äìá=ÇÉÑáåáí~I=éÉê=çÑÑêáêÉ=ëÉêîáòá=É=ÑìåJ òáçåá=åÉá=ëÉííçêá=ÉãÉêÖÉåíá=ÇÉä=ÅçããÉêÅáç=É=ÇÉää~=ÇáêÉòáçå~äáí¶ íÉåÉåÇç=Åçåíç=ÇÉääÛ~ëÅÉë~=ÇÉääÛ~ìíçãçÄáäÉK pá=ÇÉäáåÉ∂=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=QMM=éçëíá=~ìíç=~ä=éêáãç=éá~åç ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=É=ÄÉå=îáëáÄáäÉ=Ç~ää~=ëíê~Ç~K få= èìÉÖäá= ~ååá= äÉ= ~ìíçãçÄáäá= Éê~åç= áå= íìíí~= ä~= éêçîáåÅá~= Çá _ÉêÖ~ãç=éçÅç=éáª=Çá=OMKMMM=ã~=ëÉãéêÉ=éáª=åÉÅÉëë~êáÉ=~ää~ îÉäçÅáòò~òáçåÉ=ÇÉá=íÉãéá=É=Öá¶=~ÅÅÉëëáÄáäá=ëìä=éá~åç=ÉÅçåçãáJ Åç= í~åíç= Ç~= éêÉåÇÉêÉ= áä= éêÉÇçãáåáç= ëìääÛáåíÉêîÉåíçK= cì= éÉê èìÉëí~=ê~ÖáçåÉ=ÅÜÉ=ä~=ÅçããáííÉåò~=Ñì=Åçåîáåí~=ÅÜÉ=äÉ=åÉÅÉëJ ëáí¶=ÇÉä=äìçÖç=êáÅÜáÉÇÉî~åç=Ñìåòáçåá=ÅÜÉ=~îêÉÄÄÉêç=éçíìíç=êáîáJ í~äáòò~êÉ=ìå=èì~êíáÉêÉJÄçêÖç=ÅÜÉ=~äíêáãÉåíá=~îÉî~=á=éêÉëìééçJ ëíá=éÉê=ìå=ÇÉÅäáåçK=cìåòáçåá=ÇáêÉòáçå~äá=~á=éá~åá=ëìéÉêáçêáI=é~êJ ÅÜÉÖÖáç=~ä=éá~åç=êá~äò~íçI=Ñìåòáçåá=ÅçããÉêÅá~äá=~ä=éá~åç=íÉêê~ ÉÇ=áåíÉêê~íçI=çäíêÉ=~ääÉ=~ìíçêáãÉëëÉK kÉä=Öáêç=Çá=NM=~ååá=ÉÇ=áå=íêÉ=äçííá=ëìÅÅÉëëáîá=äÛáåíÉêîÉåíç=Ñì=ÅçãJ éäÉí~íçK=c~êÉ=ä~=ëéÉë~=Åçå=äÛ~ìíç=é~êÅÜÉÖÖá~í~=ëìä=íÉííç=ÇÉä ëìéÉêãÉêÅ~íç= åÉä= ÅÉåíêç= Åáíí¶I= ìå= Ñìíìêç= áåáãã~Öáå~ÄáäÉI ÇáîÉååÉ=ÅçåëìÉíìÇáåÉ=èìçíáÇá~å~K ^åÅçê~=çÖÖá=äÛÉÇáÑáÅáç=Åçå=áä=ëìç=é~êÅÜÉÖÖáçI=ã~åíáÉåÉ=áåí~íí~ ä~=ëì~=Ñìåòáçå~äáí¶=É=ëá=éêÉëÉåí~=ÅçãÉ=ìå~=ÇÉääÉ=ëíêìííìêÉ=é᪠ìíáäáòò~íÉ=ÇÉää~=Åáíí¶I=ê~ééêÉëÉåí~åÇç=ìå~=ëçêí~=Çá=ë~äî~ÖÉåíÉ éÉê=ìå=èì~êíáÉêÉ=ÅÜÉ=ëçÑÑêÉ=éÉê=Å~êÉåò~=Çá=é~êÅÜÉÖÖáK

m~çä~=cêáÖÉåá=


clorj=ORDINI

5

_ÉêÖ~ãçI=é~êÅÜÉÖÖáç=Éñ=gçääóI=~êÅÜK=sK=pçåòçÖåáK


Parcheggio sotterraneo in piazza della Libertà e sistemazione della piazza

6

_ÉêÖ~ãçI=é~êÅÜÉÖÖáç=åÉääÛÉñ=aìëÉI=~êÅÜKííá=tK=_~êÄÉêçI=dK=d~ãÄáê~ëáç=gKI= dK=wÉåçåáK

Il parcheggio nell’ex Duse

i}~ìíçëáäç=Çá=éá~òò~=ÇÉää~=iáÄÉêí¶I=ÅçãÉ=ä~=ëáëíÉã~òáçåÉ ÇÉää~=ãÉÇÉëáã~=éá~òò~I=êáÉåíê~=åÉä=éá~åç=ÖÉåÉê~äÉ=î~ê~J íç= Ç~ä= `çãìåÉ= Çá= _ÉêÖ~ãç= éÉê= ~êêáî~êÉ= Ç~= ìå= ä~íçI= ~ ìå~= ëçäìòáçåÉ= çêÖ~åáÅ~= ÇÉä= éêçÄäÉã~= ÇÉä= íê~ÑÑáÅç= ÇÉä ÅÉåíêç=Åáíí~Çáåç=É=Ç~ääÛ~äíêç=~=ìå~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=ìåç ÇÉá=äìçÖÜá=éáª=ëáÖåáÑáÅ~íáîá==ÇÉää~=Åáíí¶I=ÅÜÉ=åÉä=Åçêëç=ÇÉÖäá ~ååá= Ü~= éÉêëç= ä~= ëì~= ÑìåòáçåÉ= Çá= éìåíç= ÇÛáåÅçåíêçK= fä Å~ëç==Çá=éá~òò~=ÇÉää~=iáÄÉêí¶=ÇÉîÛÉëëÉêÉ=îáëíç=ÅçãÉ=ìå ÖÉëíç=ÅáîáäÉ=Çá=Åìäíìê~=É=Çá=êáëéÉííç=îÉêëç=äÉ=ÉëéêÉëëáçåá ~åÅçê~=îáîÉ=ÇÉää~=åçëíê~=ëíçêá~=êÉÅÉåíÉK=iÛ~ìíçëáäç=≠=çêJ Ö~åáòò~íç=áå=é~êÅÜÉÖÖáç=~=êçí~òáçåÉK fä=é~êÅÜÉÖÖáç=ëá=ëîáäìéé~=ëì=ëÉííÉ=éá~åá=áåíÉêê~íáI=~á=èì~äá ëá=~ÅÅÉÇÉ=Ç~=îá~=wÉä~ëÅç=Åçå=ìå~=ê~ãé~=ÉäáÅçáÇ~äÉ=Ñáåç ~ä=éêáãç=áåíÉêê~íçI=éÉê=éçá=ìëÅáêÉ=Åçå=ê~ãé~=êÉííáäáåÉ~=áå îá~=aìòáçåá=É=ëÄçÅÅ~êÉ=ëìää~=ëíÉëë~=îá~=wÉä~ëÅçK fä=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=éÉÇçå~äÉ=íê~=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=É=ä~=éá~òò~=≠ ~ëëáÅìê~íç= Ç~= ìå= ~ãéáç= ëÅ~äçåÉ= ÅÜÉ= Ƕ= ~ÅÅÉëëç= ~ä éêáãç=éá~åç=áåíÉêê~íçI=ÇçîÉ=ëá=íêçî~åç=Öäá=ìÑÑáÅá=É=á=ëÉêîáJ òá=áÖáÉåáÅáX=Ç~=èìá=é~êíçåç==èì~ííêç=~ëÅÉåëçêá=É=ÇìÉ=î~åá ëÅ~ä~I=Çá=ëÉêîáòáç=Çá=ÉãÉêÖÉåò~I=ÅÜÉ=ê~ÖÖáìåÖçåç=íìííá=á éá~åá= ëçííçëí~åíáI= Ççí~íá= çÖåìåç= Çá= ëÉêîáòá= áÖáÉåáÅá= É= Çá ~ÇÉÖì~íá=áãéá~åíá=Çá=îÉåíáä~òáçåÉ=å~íìê~äÉ=É=ãÉÅÅ~åáÅ~K iÛìíáäáòòç=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=~á=éçêí~íçêá=Çá= Ü~åÇáÅ~é ≠=ÅçåJ ëÉåíáíç= Ç~= ìå= ëÉêîç= ëÅ~ä~= ÉäÉííêáÅç= ëìääç= ëÅ~äçåÉ= ÇÉää~

oÉ~äáòò~íç= ëì= éêçÖÉííç= ÇÉÖäá= ~êÅÜáíÉííá= tK= _~êÄÉêçI= dK d~ãÄáê~ëáç=gKI=dK=wÉåçåá=åÉääÛ~ååç=NVTMI=èìÉëíç=ÉÇáÑáJ Åáç= ≠= éçëíç= åÉää~= ÅÉåíê~äáëëáã~= oçíçåÇ~= ÇÉá= jáääÉ= ÉÇ= ≠ ëí~íç=ÉÇáÑáÅ~íç=~=ëÉÖìáíç=ÇÉää~=ÇÉãçäáòáçåÉ=ÇÉääÛÉñ=íÉ~íêç aìëÉK=nìÉëíÛçéÉê~I=ÅÜÉ=≠=Öá¶=ëí~í~=áå=é~ëë~íç=éìÄÄäáÅ~J í~=ëìääÉ=êáîáëíÉ=äÛ^êÅÜáíÉÅíìêÉ=ÇÛ~ìàçìêÇìáÒI=`çåíêçJëé~J òáçÒ=É=`~ë~ÄÉää~ÒI=~åÅçê~=çÖÖáI=~=Çáëí~åò~=Çá=éáª=Çá=PM ~ååáI= ã~åíáÉåÉ= áå~äíÉê~í~= äÛáãã~ÖáåÉ= Çá= ãçÇÉêåáí¶= ÅÜÉ åÉ=Ü~=Åçåíê~ÇÇáëíáåíç=ä~=å~ëÅáí~I=êáìëÅÉåÇç=éÉê~äíêç=~Ç áåíÉÖê~êëá=Åçå=áä=íÉëëìíç=ÉëáëíÉåíÉ=Åçå=ìå=éá~ÅÉîçäÉ=Çá~J äçÖçLÅçåíê~ëíçK iÛáããçÄáäÉI=Çá=åçíÉîçäÉ=ÅçãéäÉëëáí¶=É=ÄÉääÉòò~=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~I=ëá=~êíáÅçä~=ëì=ëÉííÉ=éá~åá=Ñìçêá=íÉêê~=É=ÄÉå=íêÉ=áåíÉêJ ê~íáK= `çåíáÉåÉ= ~ä= ëìç= áåíÉêåçI= çäíêÉ= ~Ç= ìå= é~êÅÜÉÖÖáç ÇÛìëç=éìÄÄäáÅç=E~éÉêíçLÅçéÉêíç=éÉê=QM=éçëíáF=ÅçääçÅ~íç ~ä= Oø= éá~åç= ÇÉä= é~ä~òòç= bñ= aìëÉÒI= î~êáÉ= ÇÉëíáå~òáçåá ÅçããÉêÅá~äá= ~ä= éá~åç= íÉêê~I= ÇáêÉòáçå~äá= ~á= éá~åá= éêáãç= É íÉêòç=ãÉåíêÉ=~Öäá=ìäíáãá=éá~åá=çëéáí~=~ääçÖÖá=ëì=íêÉ=äáîÉääáK kÉá=éá~åá=áåíÉêê~íá=íêçî~åç=éçëíç=ã~Ö~òòáåá=É=~ìíçêáãÉëJ ëÉ=éêáî~íÉK=kÉä=ä~íç=ëìÇ=çîÉëí=≠=ìÄáÅ~í~=ìå~=ë~ä~=ÅáåÉJ ã~íçÖê~ÑáÅ~=EçÖÖá=ÅÜáìë~F=áéçÖÉ~I=éçëí~=~=ãÉåç=NM=ã=Çá èìçí~K= fä= é~êÅÜÉÖÖáç= ~ä= éá~åç= ëÉÅçåÇç= ÅêÉ~= ìå= í~Öäáç åÉííç=åÉá=îçäìãá=ÉÇ=≠=ê~ÖÖáìåÖáÄáäÉ=Åçå=ÇìÉ=ê~ãéÉ=î~íáJ Å~åÉÒ= áåÇáéÉåÇÉåíá= éÉê= Éåíê~í~= É= ìëÅáí~I= ëîçäÖÉåÇç= ìå êìçäç=áå~äíÉê~íç=É=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=åÉä=ÅçåíÉëíç=ìêÄ~åçK

dK=_K

m~êÅÜÉÖÖáç=åÉääÛÉñ=aìëÉI=ëÉòáçåÉK


Brescia

7

Progetti in città kÉääÉ=åçëíêÉ=Åáíí¶=áä=íê~ÑÑáÅç=≠=ÇÉíÉêãáå~íç=áå=ã~ëëáã~=é~êíÉ Ç~ä=íê~ëéçêíç=Åçå=ãÉòòá=éêáî~íáI=ÅÜÉ=ëá=ëéçëí~åç=éêÉî~äÉåíÉJ ãÉåíÉ= Ç~ääÉ= òçåÉ= éÉêáÅÉåíê~äá= ç= éÉêáÑÉêáÅÜÉ= ~ä= ÅÉåíêçI= éçäç ÇÛ~ííê~òáçåÉK=Ð=~äíêÉë±=îÉêç=ÅÜÉ=áä=íÉãéç=ãÉÇáç=ÅÜÉ=ìå=îÉáÅçJ äç=íê~ëÅçêêÉ=áå=ãçîáãÉåíç=éÉê=ëéçëí~êëá=Ç~=ìå=éìåíç=~ääÛ~äíêç ≠=é~êá=ëçäç=~ä=NMB=ÇÉä=íçí~äÉ=ÇÉä=ëìç=íÉãéç=Çá=îáí~K=pá=ÇÉÇìJ ÅÉ=ÅÜÉ=ÇçîÉ=Ñ~êäç=ëí~òáçå~êÉ=éÉê=áä=êÉëí~åíÉ=VMB=ëá~=éêçÄäÉJ ã~=Çá=åçå=éçÅç=Åçåíç=ëçéê~ííìííç=åÉá=ÅÉåíêá=ìêÄ~åáK

_ÉêÖ~ãçI=îáëí~=Çá=éá~òò~=ÇÉää~=iáÄÉêí¶K=aáëÅÉë~==éÉÇçå~äÉ=~ä=é~êÅÜÉÖÖáç= ëçííÉêê~åÉçI=~êÅÜKííá=dK=d~ãÄáê~ëáçI=dK=pÉëíáI=sK=j~ÖÖáçåáK

éá~òò~I=Ç~=ìå=~ëÅÉåëçêÉ=Çá=ÇáãÉåëáçåá=áÇçåÉÉ=éÉê=áä=ê~ÖJ ÖáìåÖáãÉåíç=ÇÉá=éá~åá=ëçííçëí~åíáI=Ç~=éçêíÉ=ÉÇ=~ÅÅÉëëçJ êá=Çá=ãçîáãÉåíç=~ÇÉÖì~íáI=Ç~=éçëíá=~ìíç=ÉëÅäìëáîáK= mÉê=éçíÉê=ëÑêìíí~êÉ=~ä=ã~ëëáãç=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÉÇ=çííÉåÉêÉ áä=ã~ÖÖáçê=åìãÉêç=éçëëáÄáäÉ=Çá=éçëíá=~ìíçI=íìííá=á=äçÅ~äá=Çá ëÉêîáòáç=EÅ~Äáå~=ÉäÉííêáÅ~I=Öêìééç=ÖÉåÉê~íçêá=Çá=ÉãÉêÖÉåJ ò~I=ÅÉåíê~äÉ=èì~Çêá=ÉäÉííêáÅáI=äçÅ~äá=êáéçëíáÖäáç=É=ã~åìíÉåJ òáçåÉI= äçÅ~äá= éçãéÉ= ~åíáåÅÉåÇáçI= ÉÅÅKF= ëçåç= ëí~íá= éçëáJ òáçå~íá= íê~= äÉ= ê~ãéÉ= ÅáêÅçä~êá= ~ä= éêáãç= éá~åç= áåíÉêê~íçK pçííç= áä= é~îáãÉåíç= ÇÉä= ëÉííáãç= éá~åç= ëçåç= ëí~íÉ= éêÉÇáJ ëéçëíÉ=íìííÉ=äÉ=Å~å~äáòò~òáçåá=åÉÅÉëë~êáÉ=éÉê=ÑçÖå~íìêÉI ÑçëëÉ=ÄáçäçÖáÅÜÉI=ÑçëëÉ=ÇÉëçä~íêáÅáI=íìÄá=~åíáåÅÉåÇáçI=Å~îá Çá= ~äáãÉåí~òáçåÉ= É= Çá= ãÉëë~= ~= íÉêê~X= ~ä= ÅÉåíêç= ≠= ëí~íç êáÅ~î~íç= ìå= î~ëÅçåÉ= Çá= PMM= ãÅ= éÉê= ä~= ê~ÅÅçäí~= ÇÉääÉ ~ÅèìÉ= ãÉíÉçêáÅÜÉ= É= Çá= áåÑáäíê~òáçåÉI= ÅÜÉ= ëÉêîáê¶= ÅçãÉ êáëÉêî~= éÉê= ìå= ÉîÉåíì~äÉ= áåíÉêîÉåíç= ÇÉääÛáãéá~åíç= ~åíáåJ ÅÉåÇáçK ^=ä~îçêá=ìäíáã~íá=ä~=éá~òò~=ÇÉää~=iáÄÉêí¶=Ü~=êáéêÉëç=áä=ëìç ~ëéÉííç=çêáÖáå~äÉ=Åçå=äÉ=äçë~åÖÜÉ=êçãÄçáÇ~äá=áå=éá~ëíêÉäJ äÉ=Çá=éçêÑáÇçI=ÇÉäáãáí~íÉ=Ç~ääÉ=îÉÅÅÜáÉ=Ñ~ëÅÉ=áå=Öê~åáíçW=äç ëÅ~äçåÉ= ÇÛ~ÅÅÉëëç= É= Öäá= áåÉîáí~Äáäá= ÖêáÖäáçåáI= E~ééçëáí~J ãÉåíÉ=ëíìÇá~íá=É=ÇáëÉÖå~íáF=éÉê=äÉ=éêÉëÉ=ÇÛ~êá~=ëçåç=áåÑ~íJ íá=ÇáëäçÅ~íá=ëìä=éÉêáãÉíêç=ÇÉää~=éá~òò~=ëíÉëë~K i~= éá~òò~= åçå= Ü~= éÉêëç= åÉééìêÉ= ä~= îÉÅÅÜá~= Å~é~Åáí¶ éçêí~åíÉI= áå= èì~åíç= ä~= ëíêìííìê~= ≠= ëí~í~= Å~äÅçä~í~= Åçå Å~êáÅÜá=ÇÉääÉ=ëíê~ÇÉ=Çá=éêáã~=Å~íÉÖçêá~K

dáìëÉééÉ=d~ãÄáê~ëáç

^ìíçëáäç=N= läíêÉ=ÅÜÉ=Çá=åçå=éçÅç=Åçåíç=≠=ÅÉêí~ãÉåíÉ=éêçÄäÉã~=åçå åìçîç= îáëíç= ÅÜÉ= åÉääÛçÅÅÜáÉääç= Çá= ìå= ~êíáÅçäç= Çá= dáçêÖáç _áÖå~êÇáI=~éé~êëç=ëìää~=êáîáëí~=fä=åìçîç=Å~åíáÉêÉÒ=åK=TLUI äìÖäáçJ~Öçëíç= NVTNI= ~= éêçéçëáíç= ÇÉä= èì~ëá= ìäíáã~íç ^ìíçëáäç=N=~=_êÉëÅá~=éçëëá~ãç=äÉÖÖÉêÉW=fä=éêçÄäÉã~=ÇÉää~ ÅçåÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=ëá=áãéçåÉ=áå=íìííÉ=äÉ=Åáíí¶=Çá=Öê~åJ Çá= É= ãÉÇáÉ= ÇáãÉåëáçåáK= rå~= ÇÉääÉ= ëçäìòáçåá= ÅÜÉ= ëá= éêçJ ëéÉíí~åç=≠=èìÉää~=ÇÉää~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=~ìíçëáäá=áå=Öê~Çç=Çá êáëçäîÉêÉ=ç=Çá=~ääÉÖÖÉêáêÉ=áä=éêçÄäÉã~=ÇÉää~=ëçëí~=åÉääÉ=òçåÉ ÅÉåíê~äá=ÇÉää~=Åáíí¶K=^=_êÉëÅá~I=åÉää~=òçå~=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáJ ÅçI=≠=áå=ÅçëíêìòáçåÉ=ìå=Öê~åÇÉ=é~êÅÜÉÖÖáç=ãìäíáéá~åç=ëì áåáòá~íáî~= Çá= èìÉääÛ^ìíçãçÄáäÉ= `äìÄK= i~= Å~é~Åáí¶= Çá= ãáääÉ éçëíá=≠=êáÅ~î~í~=åÉá=éá~åá=ëçííÉêê~åÉá=É=åÉá=éá~åá=ëìéÉêáçêáÒK i~= ëÅÉäí~= Çá= êÉ~äáòò~êÉ= äÛ^ìíçëáäç= N= Ñì= Ñ~íí~= ëìää~= Ä~ëÉ= Çá ìåç= ëíìÇáç= ÇÉää~= ÅáêÅçä~òáçåÉ= Çá= _êÉëÅá~I= Åçãéáä~íç= åÉä NVST= Ç~ääÛ^ìíçãçÄáäÉ= `äìÄ= ÇÛfí~äá~I= ÅÜÉ= ê~ÑÑêçåí~î~= ä~ Ççã~åÇ~=É=äÛçÑÑÉêí~=Çá=éçëíá=éÉê=ä~=ëçëí~=ÇÉääÉ=~ìíç=åÉääÉ ÇáîÉêëÉ= òçåÉ= áå= Åìá= Éê~= ëí~í~= ëìÇÇáîáë~= ä~= Åáíí¶K= bãÉêëÉ ÅÜÉ=ä~=òçå~=åÉää~=é~êíÉ=ëìÇ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçI=åÉä=èì~ÇêáJ ä~íÉêç=ÅçãéêÉëç=íê~=îá~=dê~ãëÅá=~=ÉëíI=Åçêëç=w~å~êÇÉääá=É Åçêëç= j~ÖÉåí~= ~= kçêÇI= îá~= `êáëéá= ~Ç= Éëí= É= îá~= sáííçêáç bã~åìÉäÉ= ää= ~= ëìÇ= Éê~= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= ÅêáíáÅ~I= Åçå= ìå~ Å~é~Åáí¶=Çá=SMM=éçëíá=ã~ÅÅÜáå~I=Åçåíêç=ìå~=êáÅÜáÉëí~=Çá NKOMM=éçëíá=åÉääÉ=çêÉ=Çá=éìåí~K a~= èìÉëíÉ= éêÉãÉëëÉ= å~ÅèìÉ= äÛáåáòá~íáî~= ÇÉääÛ^ìíçãçÄáäÉ `äìÄ=Çá=_êÉëÅá~=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÛ=^ìíçëáäç=Åçå=ä~=éêÉJ ëÉåí~òáçåÉ=Çá=ìå=éêáãç=ëíìÇáç=Ç~=é~êíÉ=ÇÉä=`Éåíêç=mêçÖÉíJ í~òáçåÉ=É=oáÅÉêÅ~=Éä~Äçê~íç=Ç~ääÛ~êÅÜáíÉííç=dáìëÉééÉ=^êêáî~J ÄÉåÉI=Ç~Öäá=áåÖÉÖåÉêá=j~êáç=jçêÉííáI=båòç=o~Öåá=É=Ç~ä=ÖÉçJ ãÉíê~=^åíçåáç=q~áåáK= i~=ÅçääçÅ~òáçåÉ=ÇÉä=åìçîç=é~êÅÜÉÖÖáç=ãìäíáéá~åç=îÉååÉ áåÇáîáÇì~í~=íê~=îá~=sáííçêáç=bã~åìÉäÉ=ää=É=îá~=uu=pÉííÉãÄêÉI Åìêáçë~ãÉåíÉ= éêçéêáç= ëìä= ëÉÇáãÉ= ÇÉääÉ= ãìê~= îÉåÉíÉ ~ÄÄ~ííìíÉ= Ç~ääÛÉåíìëá~ëãç= çííçÅÉåíÉëÅç= éÉê= áä= ãçÇÉêåáJ ëãçI= éÉê= äç= ëîáäìééç= ÇÉää~= ëçÅáÉí¶= áåÇìëíêá~äÉI= éÉê= äÛÉJ ëé~åëáçåÉ=ìêÄ~å~=É=äç=ëîáäìééç=ÇÉá=ãÉòòá=Çá=íê~ëéçêíçK=i~ éêÉëÉåò~=ÇÉääÛ~åíáÅ~=Åáåí~=ãìê~êá~=éçåÉî~=ìå=îáåÅçäç=êáíÉJ åìíç=áå~ÅÅÉíí~ÄáäÉK=

clorj=ORDINI

~=Åìê~=Çá=oçë~åå~=`çêáåáI=oçÄÉêíç=p~äÉêá=É=m~çä~=qçåÉääá


8

^ääç=ëíìÇáç=Çá=ã~ëëáã~=ÑÉÅÉêç=ëÉÖìáíçW=äÛ~ÅèìáëáòáçåÉ=ÇÉäJ äÛ~êÉ~=Çá=éêçéêáÉí¶=Åçãìå~äÉ=Ç~=é~êíÉ=Çá=ìå~=ëçÅáÉí¶=Ñáå~åJ òá~êá~=~ééçëáí~ãÉåíÉ=Åçëíáíìáí~=J=ä~=`çãé~Öåá~=sÉåÉí~=Çá ^ëëáÅìê~òáçåÉ=J=ÉÇ=áä=éêçÖÉííç=ÉëÉÅìíáîçK iÛÉÇáÑáÅáç=≠=Åçëíáíìáíç=Ç~=íêÉ=éá~åá=áåíÉêê~íáI=ÇÉëíáå~íá=~=é~êJ ÅÜÉÖÖáçI=Ç~=ìå=éá~åç=íÉêê~=É=ìå=éêáãç=éá~åçI=êáëéÉííáî~J ãÉåíÉ=~ÇáÄáíá=~=åÉÖçòá=ÉÇ=ìÑÑáÅá=ÉÇ=ìäíÉêáçêá=ëÉá=éá~åá=éáª=áä íÉííç=~åÅçê~=~=é~êÅÜÉÖÖáçK i~=ÇáãÉåëáçåÉ=éáìííçëíç=ëíêÉíí~=ÇÉä=äçííç=Ü~=áåÑäìÉåò~íç=äÉ ëÅÉäíÉ= éêçÖÉííì~äáW= ä~= ëÉòáçåÉ= ~= éá~åç= íÉêê~= É= ~ä= éêáãç= ≠ êáÇçíí~=~=NU=ãä=éÉê=ä~ëÅá~êÉ=äç=ëé~òáç=~ääÉ=ÅçêëáÉ=Çá=~ÅÅÉëJ ëç=ÉÇ=ìëÅáí~=ëì=îá~=sáííçêáç=bã~åìÉäÉ=ääX=åÉá=ëÉá=éá~åá=ëìéÉJ êáçêá=ê~ÖÖáìåÖÉ=á=OR=ãä=Åçå=ìåç=ëÄ~äòç=Çá=PIRM=ã=éÉê=ä~íç ëçëíÉåìíç=Ç~=ãÉåëçäçåá=áå=ÅÉãÉåíç=~êã~íç=éêÉÅçãéêÉëJ ëçK= i~= ÇáëéçëáòáçåÉ= ÇÉääÉ= èì~ííêç= ÑáäÉ= ÇÉá= ÄçñI= áåÅäáå~íá= ~ QRøI= ëÉãéêÉ= éÉê= ÅçåíÉåÉêÉ= ä~= éêçÑçåÇáí¶= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçI ÇÉíÉêãáå~=äÛ~êíáÅçä~òáçåÉ=ÇÉää~=Ñ~ÅÅá~í~I=Åçå=áä=ëìç=éêçÑáäç ëÉÖÜÉíí~íçK iÉ=ê~ãéÉ=Çá=~ÅÅÉëëç=ÉÇ=ìëÅáí~I=ëçåç=ÅçääçÅ~íÉ=áå=éçëáòáçJ åÉ=ÅÉåíê~äÉ=éÉê=~ääçåí~å~êäÉ=Ç~Öäá=~Çá~ÅÉåíá=áåÅêçÅá=ëíê~Ç~äá É=ëá=äÉÖÖçåç=åÉä=éêçëéÉííç=ëì=îá~=uu=pÉííÉãÄêÉK= däá=áãéá~åíá=Çá=ÖÉëíáçåÉ=É=Åçåíêçääç=ÇÉä=íê~ÑÑáÅçI=ëá~=áåíÉêåç ÅÜÉ=ÉëíÉêåç=~ää~=ëíêìííìê~I=èì~äá=éÉê=ÉëÉãéáç=áä=ëáëíÉã~=Çá Åçåíêçääç= íÉäÉîáëáîç= ~= ÅáêÅìáíç= ÅÜáìëç= É= áä= ãçåáíçê~ÖÖáç Åçëí~åíÉ=ÇÉä=Öê~Çç=Çá=ìíáäáòòç=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçI=Éê~åç=~ääÛ~J î~åÖì~êÇá~=éÉê=äÛÉéçÅ~K `çä= é~ëë~êÉ= ÇÉÖäá= ~ååáI= íìíí~îá~I= Åá= ëá= êÉëÉ= Åçåíç= ÅÜÉ äÛ^ìíçëáäç=Éê~=Åçëí~åíÉãÉåíÉ=ëçííçìíáäáòò~íçI=ÑçêëÉ=éÉêÅܨ îá=Éê~=~åÅçê~=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ä~ëÅá~êÉ=äÉ=~ìíç=åÉääÉ=éá~òòÉ ÇÉä= ÅÉåíêçI= ç= ÑçêëÉ= éÉêÅܨI= ÅçãÉ= ëìÖÖÉêáëÅÉ= ^åíçåáç q~áåáI=ëçåç=éêÉÑÉêáÄáäá=éáª=ëíêìííìêÉ=Çá=ãáåçêÉ=Å~éáÉåò~X=ëí~ Çá=Ñ~ííç=ÅÜÉ=åÉá=éêáãá=~ååá=ÛUM=é~êíÉ=ÇÉá= Äçñ Ñì=~ÇáÄáí~=~Ç ìëá= ÇáîÉêëáW= OTM= éçëíá= îÉååÉêç= áåÑ~ííá= ÅÜáìëá= ÉÇ= ~ÇáÄáíá= ~Ç ìÑÑáÅá=ãÉåíêÉI=éÉê=Åçåíêçé~êíÉI=~äíêá=PPM=éçëíá=Ñìêçåç=ÅÉÇìJ íá=~ä=`çãìåÉX=á=êÉëí~åíá=êáã~ëÉêç=ÅçãÉ=é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íáK fä=åçãÉ=^ìíçëáäç=N=íÉëíáãçåá~=äÛáåáòá~äÉ=áåíÉåòáçåÉ=Çá=êáéÉíÉJ êÉ=äÛÉëéÉêáÉåò~=áå=Åáíí¶=Åçå=ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=~å~äçÖÜá=ÉÇáJ ÑáÅáK= fä= éêçÖÉííç= åçå= ÉÄÄÉ= ëÉÖìáíçI= ä~ëÅá~åÇçäç= Åçë± ^ìíçëáäç=råáÅçK

_êÉëÅá~I=é~êÅÜÉÖÖáç=o~åÇ~ÅÅáçK

m~êÅÜÉÖÖáç=o~åÇ~ÅÅáçÒ kçå= ÅÜÉ= åçå= ëá~åç= ëí~íá= êÉ~äáòò~íá= åÉÖäá= ~ååá= ëìÅÅÉëëáîá åÉää~= Åáíí¶= Çá= _êÉëÅá~= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= áå= ëíêìííìê~I= ~åòáI= ~Ç çÖÖá=ëÉ=åÉ=Åçåí~åç=ÇçÇáÅá=éÉê=çäíêÉ=RKTMM=éçëíá=~ìíçI=ã~ ä~=ëçäìòáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íç=≠=ëí~í~=éêÉÑÉêáí~=Åçå äÛÉÅÅÉòáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=o~åÇ~ÅÅáçÒ=éêçÖÉíí~íç=Ç~ääç ëíìÇáç=a~ÄÄÉåá=~êÅÜáíÉííáK=få=èìÉëíç=Å~ëçI=áåÑ~ííáI=îÉåìíçëá ~= ÅêÉ~êÉ= ìåç= ëé~òáç= ~= ëÉÖìáíç= ÇÉä= Åêçääç= éÉê= åÉîÉI= åÉä NVURI= ÇÉää~= ÅçéÉêíìê~= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ÇÉää~= Éñ= Å~ëÉêã~ çãçåáã~= ëá= ≠= çéí~íç= éÉê= ä~= ÅçëíêìòáçåÉ= Çá= ìå~= ëíêìííìê~ ãÉí~ääáÅ~=áå=ÉäÉî~òáçåÉI=ÇáÉíêç=äÉ=ãìê~íìêÉ=êáã~ëíÉI=èì~ëá=~ Ç~êÉ= ìåÛáÇÉ~= Çá= ëãçåí~Äáäáí¶Ò= É= ÅçåëÉåíáêÉ= ä~= äÉííìê~= ÇÉá êÉëíá=ÇÉä=éêÉÉëáëíÉåíÉ=ÉÇáÑáÅáçK

_êÉëÅá~I=é~êÅÜÉÖÖáç=lëéÉÇ~äÉ=kçêÇK

m~êÅÜÉÖÖáç=lëéÉÇ~äÉ=kçêÇ péÉëëç=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íçI=≠=ëí~í~ äÛçÅÅ~ëáçåÉ= éÉê= êáÇáëÉÖå~êÉ= É= êáèì~äáÑáÅ~êÉ= ä~= ëìéÉêÑáÅáÉK= Ð= áä Å~ëçI= éÉê= ÉëÉãéáçI= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= ëáíì~íç= ~= åçêÇ ÇÉääÛlëéÉÇ~äÉ=`áîáäÉW=ä~=òçå~=Éê~=áåíÉêÉëë~í~=Ç~ää~=éêÉëÉåò~ Çá= é~êÅÜÉÖÖá= ~= ê~ëç= ëá~= ÇÉääÛlëéÉÇ~äÉ= `áîáäÉ= ÅÜÉ= ÇÉääÛbåíÉ råáîÉêëáí~êáç=içãÄ~êÇá~=lêáÉåí~äÉI=ÅÜÉ=áåíÉêÑÉêáî~åç=Åçä=éÉêJ Åçêëç=Çá=~ÅÅÉëëç=~ä=mêçåíç=pçÅÅçêëç=ëéÉëëç=ÅçåÖÉëíáçå~J íçI=É=Öäá=ëé~òá=êáëÉêî~íá=~á=éÉÇçåáI=Ñê~ããÉåí~íá=É=ëçííçÇáãÉåJ ëáçå~íáK i~=ëáíì~òáçåÉ=ëá=≠=éçá=~ÖÖê~î~í~I=îÉêëç=ä~=ÑáåÉ=ÇÉÖäá=~ååá=ÚVMI éÉê= ä~= éêÉëÉåò~= Çá= åìãÉêçëá= Å~åíáÉêá= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉää~= Åáåí~ ãìê~êá~=ÇÉääÛçëéÉÇ~äÉI=ÅÜÉ=Ü~ååç=êÉëç=åÉÅÉëë~êáç=éêÉÅäìÇÉJ êÉ=äÛ~ÅÅÉëëç=~=åìãÉêçëá=îÉáÅçäáI=êáîÉêë~åÇçäá=åÉääÉ=òçåÉ=ÅáêÅçJ ëí~åíáK fä= éêçÖÉííç= ÇÉä= åìçîç= é~êÅÜÉÖÖáç= EëíìÇáç= ~êÅÜáíÉííá a~ÄÄÉåáF= êáÇáëÉÖå~= ä~= îá~Äáäáí¶= áå= ëìéÉêÑáÅáÉ= ÇÉÖäá= ~ÅÅÉëëáI= ~ä mêçåíç=pçÅÅçêëçI=~ää~=c~Åçäí¶=Çá=ãÉÇáÅáå~I=~ää~=ä~î~åÇÉêá~=ÇÉäJ äÛçëéÉÇ~äÉI=ä~ëÅá~åÇç=~ãéá=ëé~òá=Çá=éÉêÅçêëç=É=Çá=ëçëí~=éÉê=á éÉÇçåáI=Åçå=~êÉÉ=îÉêÇá=É=~êÉÉ=Çá=ëçëí~=éÉêÖçä~íÉK iÛìëÅáí~=~ä=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íç=≠=áåíÉÖê~í~=Åçå=ìå=ÉÇáÑáÅáç=~ íêçåÅç=Çá=ÅçåçI=Å~éçîçäíçI=ÅÜÉ=~ÅÅçÖäáÉ=ä~=Å~ëë~I=ä~=ÅÉåíê~J äÉ=Çá=ÅçåíêçääçI=åçåÅܨ=Öäá=ìÑÑáÅá=Çá=_êÉëÅá~=jçÄáäáí¶K


clorj=ORDINI

9

_êÉëÅá~I=^ìíçëáäç=NI=îáëí~=ÇÉä=éêçëéÉííç=Éëí=íê~ëÑçêã~íç=áå=ìÑÑáÅáK


Como

10

~=Åìê~=Çá=oçÄÉêí~=c~ëçä~

Il parcheggio e la qualità del suo inserimento ambientale

_êÉëÅá~I=éá~òòÉíí~=p~å=açãÉåáÅç=Ççéç=äÛáåíÉêîÉåíçK

m~êÅÜÉÖÖá=ãÉÅÅ~åáòò~íá=áå=éá~òòÉíí~=p~å=açãÉåáÅç ^äíêá=ÇìÉ=ÉëÉãéá=áåíÉêÉëë~åíá=ëçåç=á=é~êÅÜÉÖÖá=ãÉÅÅ~åáòò~J íá=_ÉåÉÇÉííç=`êçÅÉÒ=É=p~å=açãÉåáÅçÒ=ÅçääçÅ~íá=åÉääÛ~êÉ~ ÇÉääÛÉñ=çëéÉÇ~äÉ=Çá=p~å=açãÉåáÅçK=få=Åá~ëÅìå~=Çá=èìÉëíÉ ÇìÉ= éáÅÅçäÉ= éá~òòÉI= ÇçîÉ= åçå= ~îêÉÄÄÉêç= éçíìíç= íêçî~êÉ ëé~òáç=äÉ=ê~ãéÉ=Çá=~ÅÅÉëëç=ÉÇ=ìëÅáí~=~ä=é~êÅÜÉÖÖáçI=≠=ëí~íç ëÅ~î~íç= ìå= ÅáäáåÇêçI= É= êÉ~äáòò~í~= ìå~= ëíêìííìê~= ~= ëÉá= äáîÉääáI çÖåìåç=ÇÉá=èì~äá=éì∂=çëéáí~êÉ=ÇçÇáÅá=îÉáÅçäáI=ÅÜÉ=îÉåÖçåç áåÑáä~íá= áå= ãçÇç= ãÉÅÅ~åáÅçI= Åçë±= áå= ëìéÉêÑáÅáÉ= îá= ≠= ëçäç= ä~ éá~íí~Ñçêã~=ëì=Åìá=îáÉåÉ=ä~ëÅá~í~=É=êÉÅìéÉê~í~=ä~=îÉííìê~K=fä ÇáëÉÖåç= Çá= ~êêÉÇç= ÇÉääÉ= éá~òòÉ= ≠= ëí~íç= ~ÑÑáÇ~íç= ~ääç= ëíìÇáç ^p^=~ëëçÅá~íá=Çá=sÉåÉòá~=éÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=ä~=éá~òòÉíí~ açå=píìêòçI=~=åçêÇ=Çá=îá~=_ÉåÉÇÉííç=`êçÅÉI=ãÉåíêÉ=áä=éêçJ ÖÉííç=Çá=éá~òò~=p~å=açãÉåáÅç=≠=ÇÉääç=ëíìÇáç=a~ää~ã~åç=Çá _êÉëÅá~W=ìå~==ëçêí~=Çá=íÉêê~òò~=áå=äÉÖåç=~ãéäá~=äÛ~êÉ~=éÉÇçJ å~äÉ=Çá=îá~=jçêÉííçI=ÅÜÉ=ä~=ä~ãÄáëÅÉ=~=åçêÇI=ãÉåíêÉ=Ç~ä=ä~íç çééçëíçI=ëá=~äò~=Åçå=ìå=éá~åç=áåÅäáå~íçI=ëÉãéêÉ=áå=äÉÖåçI=~Ç çÅÅìäí~êÉ= ä~= éá~íí~Ñçêã~= áåíêçÇìÅÉ= åÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= äÉ= ~ìíç éêçîÉåáÉåíá=Ç~=îá~=báå~ìÇáK= nìÉëíá=é~êÅÜÉÖÖá=ÅçåëÉåíçåç=Çá=êÉÅìéÉê~êÉ=ä~=ÑêìáÄáäáí¶=ÇÉÖäá ëé~òá=Ç~=é~êíÉ=ÇÉá=éÉÇçåáI=ã~=åçå=ëçåç=~åÅçê~=Éåíê~íá=éáÉJ å~ãÉåíÉ=åÉä=ÅçåëÉåëç=ÇÉÖäá=~ìíçãçÄáäáëíáX=~=é~êÉêÉ=ÇÉääÛáåJ ÖÉÖåÉê=j~êÅç=jÉåÉÖÜáåáI=ÇáêÉííçêÉ=Çá=_êÉëÅá~==jçÄáäáí¶I=èìÉJ ëíç=≠=Ççîìíç=~åÅÜÉ=~á=íÉãéá=Çá=~ííÉë~ éÉê=ä~=êÉëíáíìòáçåÉ=ÇÉää~ ã~ÅÅÜáå~I=ãÉåç=Çá=ÅáåèìÉ=ãáåìíáI=áä=íÉãéç=åÉÅÉëë~êáç=éÉê êÉÅìéÉê~êÉ=áä=éêçéêáç=îÉáÅçäç=Ç~=ìå=åçêã~äÉ=é~êÅÜÉÖÖáçI=ã~ ÅÜÉ=íê~ëÅçêëá=~ëéÉíí~åÇçI=~åòáÅܨ=ÖìáÇ~åÇçI=~=îçäíÉ=ÅêÉ~J åç=ìå=ÄäçÅÅç=éëáÅçäçÖáÅçK

mÉê=~ÑÑêçåí~êÉ=èìÉëíç=íÉã~=ëá=≠=ÇÉÅáëç=Çá=éêÉåÇÉêÉ=~=êáÑÉêáJ ãÉåíç=~äÅìåá=éêçÖÉííá=éÉåë~íáI=êÉ~äáòò~íá=ÉLç=áå=Ñ~ëÉ=ÇáÒ=éÉê=áä åçëíêç=íÉêêáíçêáçW=Åá∂=~ä=ÑáåÉ=Çá=ÉîáÇÉåòá~êÉ=ä~=ëÉåëáÄáäáí¶=áÇÉ~íáJ î~=ÅÜÉ=ìåÛçéÉê~=ëáãáäÉ=êáÅÜáÉÇÉI=áå=èì~åíç=åÉÅÉëëáí¶=Çá=êáëçäJ îÉêÉ= áå= íÉêãáåá= ~êãçåáÅá= ìå~= éêçÄäÉã~íáÅ~= ÅÜÉ= Ç~= ëÉãéêÉ áåíÉêÉëë~=äÉ=î~êáÉ=êÉ~äí¶=äçÅ~äá=EìêÄ~åÉ=É=åçåFK= nìÉëíáçåÉ= ÅÜÉ= ≠= ëí~í~= éÉêÅÉéáí~= áå= é~êíáÅçä~êÉ= Ç~= ~äÅìåÉ ~ããáåáëíê~òáçåá=Åçãìå~äá=É=ÅÜÉ=áå=ÅÉêíá=Å~ëá=ëá=ëçåç=~ÑÑáÇ~íÉ ~ää~=éêçÅÉÇìê~=ÇÉá=ÅçåÅçêëá=çêÖ~åáòò~íáK ^ìíçëáäç=~=_êáÉååç kÉääç= ëéÉÅáÑáÅçI= íê~= á= éáª= êÉÅÉåíáI= ëá= ≠= ëÅÉäíç= Çá= éçêí~êÉ= ~Ç ÉëÉãéáç=èìÉääç=Çá=_êáÉååçI=êáë~äÉåíÉ=~ääÛ~ååç=OMMQI=É=ÅÜÉI éÉê= ä~= ÇÉäáÅ~íÉòò~= é~ÉëáëíáÅ~= ÇÉä= äìçÖç= éêçéçëíçI= ~îÉî~ ëìëÅáí~íç= äÛáåíÉêÉëëÉ= Ç~= é~êíÉ= Çá= ãçäíá= éêçÑÉëëáçåáëíá= ~åÅÜÉ ëíê~åáÉêáW=íê~=á=QR=éêçÖÉííá=éêÉëÉåí~íá=ëçåç=ëí~íá=ëÅÉäíá=íêÉ=éêçJ ÖÉííá=Ñáå~äáëíá=É=~äíêÉíí~åíá=åÉ=ëçåç=ëí~íá=ëÉÖå~ä~íáK=sáåÅáíçêá=~ä=Nø éçëíç= ëçåç= êáëìäí~íá= Öäá= ~êÅÜáíÉííá= iìÅ~= _~äÉëíêÉêáI= cê~åÅç q~Öäá~ÄìÉ=É=píÉÑ~åá~=p~ê~ÅáåçK= fä=é~ÉëÉI=ÅçãÉ=ãçäíá=~äíêá=ÇÉä=ä~ÖçI=≠=ìå=~åíáÅç=ÄçêÖç=ãÉÇáçÉJ î~äÉK=fä=éêçÖÉííç=éÉê=áä=åìçîç=~ìíçëáäç=ëá=ÅçääçÅ~=áå=ìåÛ~êÉ~=ÅêáJ íáÅ~= áå= êÉä~òáçåÉ= ~ä= éçÅÜáëëáãç= ëé~òáç= ÇáëéçåáÄáäÉ= ÉÇ= ~ää~ ëíêìííìê~=~êêçÅÅ~í~=ÇÉääÛáåëÉÇá~ãÉåíçK=a~=èìáI=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá ìå= éêçÖÉííç= ÅÜÉ= ÑçëëÉ= êáëéÉííçëç= ÇÉää~= ÇÉäáÅ~íÉòò~= É= ÇÉä ëáäÉåòáç=Å~êáÅç=Çá=ëíçêá~=ÅÜÉ=Å~ê~ííÉêáòò~=áä=ëáíçK i~= Öáìêá~I= éêÉëáÉÇìí~= Ç~äK= éêçÑK= hìêí= cçêëíÉê= EÉ= Åçãéçëí~ Ç~Öäá= ~êÅÜáíÉííá= m~íêáòá~= k~î~I= ^äÉëë~åÇêç= `çäçãÄçI= j~êÅç _ê~åÇçäáëáçI= cê~åÅÉëÅç= `~ëíáÖäáçåáI= cê~åÅç= dÉêçë~= É dáìëÉééÉ=oÉóå~ìÇFI=Ü~=Åçë±=ëáåíÉíáòò~íç=äÉ=ãçíáî~òáçåá=ÅÜÉ

m~êÅÜÉÖÖáç=áå=éá~òò~äÉ=^êå~äÇç råÛìäíáã~= ëíêìííìê~= îÉêê¶= êÉ~äáòò~í~= éêçëëáã~ãÉåíÉ= ~ _êÉëÅá~W=áä=éêçÖÉííçI=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç=_Éååç=^äÄêÉÅÜíI=ëí~=ìäíáJ ã~åÇç=áä=ëìç=áíÉê ÉÇ=≠=åÉää~=Ñ~ëÉ=Çá=î~äáÇ~òáçåÉX=ëá=íê~íí~=ÇÉä é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íç=ëì=èì~ííêç=äáîÉääá=Åçå=áåÖêÉëëç=Ç~=éá~òJ ò~äÉ=^êå~äÇçI=ëáíì~íç==ÇçîÉ=çê~=îÉ=åÉ=≠=ìåç=~=ê~ëçK= få=èìÉëíç=Å~ëç=äáÄÉê~åÇç=ä~=ëìéÉêÑáÅáÉI=ëá=éÉêëÉÖìÉ=äÛçÄáÉííáJ îç= ÖÉåÉê~äÉ= ÅÜÉ= ≠= èìÉääç= ÇÉää~= îáëáçåÉ= ÅçãéäÉëëáî~= ÇÉä ëáëíÉã~=îÉêÇÉ=çêáÉåí~äÉ=ÇÉää~=Åáíí¶I=ÅÜÉ=ëÅÉåÇÉ=Ç~ä=Å~ëíÉääç É=éêçëÉÖìÉ=äìåÖç=Öäá=pé~äíá=Ñáåç=~ä=`~åíçå=jçãÄÉääçI=É=ÅÜÉ ä~ëÅÉê¶=ä~=îáëáÄáäáí¶=Çá=íê~ííá=ÇÉääÉ=ãìê~I=äáÄÉê~íÉ=É=êÉëí~ìê~íÉ åÉä=äçêç=ÅçãéäÉíç=ëîáäìééçK

mK=qK=

_êáÉååçI=^ìíçëáäç=îáëí~=ÇäÉ=ãçÇÉääçK=^êÅÜKííá=iK=_~äÉëíêÉêáI=cK=q~Öäá~ÄìÉI= pK=p~ê~ÅáåçK


11

_êìå~íÉI=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=m~êÅç=cê~åÅÉëÅÜáåáI=~êÅÜK=jK=`~ëíÉääÉííáK

m~êÅÜÉÖÖáç=Çá=m~êÅç=cê~åÅÉëÅÜáåá=~=_êìå~íÉ açéç=~îÉê=áääìëíê~íç=ä~=êÉ~äí¶=ä~ÅìëíêÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçÒ=ëá=îìçäÉ êáÅÜá~ã~êÉ= ~ää~= ãÉãçêá~= ìå= ÅçåÅçêëç= ãÉåç= êÉÅÉåíÉ= Eêáë~äÉ áåÑ~ííá= ~ä= éáª= äçåí~åç= NVVN= ~åÅÜÉ= ëÉ= ä~= ëì~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Ü~ Ççîìíç=îÉÇÉê=íê~ëÅçêêÉêÉ=ÄÉå=NN=~ååá>F=èì~äÉ=ÉëÉãéáç=éÉê=á Å~ëá= ãçåí~åáÒ= ÇÉää~= åçëíê~= éêçîáåÅá~W= ëá= íê~íí~= ÇÉä= éêçÖÉííç êÉ~äáòò~íç=~Ç=çéÉê~=ÇÉääÛ~êÅÜK=j~êÅç=`~ëíÉääÉííá=EéêçÖÉííç=ëíêìíJ íìêÉ= áåÖK= iìáëÉää~= d~êä~íáF= éÉê= áä= é~êÅÜÉÖÖáç= Çá= m~êÅç cê~åÅÉëÅÜáåá=~=_êìå~íÉK=mêçÖÉííç=ÅÜÉ=≠=éçá=ëí~íç=ëÉÖå~ä~íç=~ä mêÉãáç=j~Éëíêá=`çã~ÅáåáI=ÉÇáòáçåÉ=ÇÉä=OMMRI=éÉê=ä~=Å~íÉÖçêá~ ëé~òá= ìêÄ~åá= ÉÇ= áåÑê~ëíêìííìêÉÒI= åçåÅܨ= ëÉäÉòáçå~íç= Ç~ää~ c~Åçäí¶= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~= Çá= cáêÉåòÉ= ~= é~êíÉÅáé~êÉ= ~ää~= ãçëíê~ qê~ÇáòáçåÉ=É=jçÇÉêåáí¶=J=iÛÉëéÉêáÉåò~=áí~äá~å~=åÉää~=êáèì~äáÑáÅ~J òáçåÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~=É=ìêÄ~å~ÒI=íÉåìí~ëá=~ä=jìëÉç=Çá=k~åÅÜáåç áå=`áå~=åÉä=åçîÉãÄêÉ=É=ÇáÅÉãÄêÉ=ÇÉä=OMMRK ^åÅÜÉ=èìá=áä=éêçÖÉííçI=ÅçãÉ=èìÉääç=éÉê=_êáÉååçI=êáÅÉêÅ~=áä=ÖáìJ ëíç= ÉèìáäáÄêáç= íê~= Åçëíá= É= ÄÉåÉÑáÅá= áå= ê~ééçêíç= ~ää~= å~íìê~= ÇÉä äìçÖç=EÅÜÉ=Ç~=ä~ÅìëíêÉ=ÇáîÉåí~=ãçåí~å~F=É=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=îáÉåÉ áåëÉêáíç=áåíÉêê~íçI=åÉä=éÉåÇáç=å~íìê~äÉI=~ä=ÑáåÉ=Çá=Éîáí~êÉ=ëÅ~îá ÉÅÅÉëëáîá= É= Çá= êáÇìêêÉ= äÛáãé~ííç= ~ãÄáÉåí~äÉI= ÅçåëÉêî~åÇç= ä~ îÉÖÉí~òáçåÉ=ÉëáëíÉåíÉ=èì~åíç=éáª=éçëëáÄáäÉ=ÉÇ=~Ç~íí~åÇç=ä~ ëíêìííìê~=~ä=éêçÑáäç=å~íìê~äÉ=ÇÉä=íÉêêÉåç=ëíÉëëçW=áå=èìÉëíç=ãçÇç ëá=îÉåÖçåç=~=ÅêÉ~êÉ=QT=éçëíá=~ìíçI=åçåÅܨ=ìå=éá~åç=éÉÇçå~J äÉ= áå= Åçåíáåìáí¶= ~ää~= é~êíÉ= éá~åÉÖÖá~åíÉ= ~= îÉêÇÉ= ÇÉä= Öá~êÇáåç ëìéÉêáçêÉ= ÅÜÉ= ëá= áåíÉÖê~åç= Åçä= é~Éë~ÖÖáç= ÉÇ= áä= Öá~êÇáåç= ÉëáJ ëíÉåíáK== m~êíáÅçä~êÉ= ~ííÉåòáçåÉI= áåçäíêÉI= ≠= ëí~í~= éçëí~= åÉää~= ëÅÉäí~= ÇÉá ã~íÉêá~äáI=~îîÉåìí~=ëÉãéêÉ=åÉä=êáëéÉííç=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáçW=ä~=îá~ ëì=Åìá=áåëáëíçåç=Öäá=áåÖêÉëëá=É=äÉ=ìëÅáíÉ=Ç~ä=é~êÅÜÉÖÖáç=≠=ëí~í~ êáé~îáãÉåí~í~= Åçå= äç= ëíÉëëç= ã~íÉêá~äÉ= ÉëáëíÉåíÉI= ÅìÄÉííá= Çá ãçåíÉ=~ä=nì~ëëç=EÉ=éÉê=ä~=ëì~=åçíÉîçäÉ=éÉåÇÉåò~=≠=ëí~íç=éêÉJ îáëíç=ìå=áãéá~åíç=Çá=êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=~=é~îáãÉåíç=ÅÜÉ=ÅçåëÉåJ íÉ=Çá=Éîáí~êÉ=ëá~=ä~=Ñçêã~òáçåÉ=Çá=ÖÜá~ÅÅáç=ÅÜÉ=äÛ~ÅÅìãìäç=Çá åÉîÉ= Çìê~åíÉ= á= ãÉëá= áåîÉêå~äáFI= ãÉåíêÉ= äÉ= é~êíá= ~= îáëí~= ÇÉää~ ëíêìííìê~= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= ëçåç= ëí~íÉ= êÉ~äáòò~íÉ= áå= ÄäçÅÅÜá= Çá éáÉíê~=Çá=jçäíê~ëáçK

clorj=ORDINI

Ü~ååç= éçêí~íç= ~ääÛáåÇáîáÇì~òáçåÉ= ÇÉä= Öêìééç= îáåÅáíçêÉW ^ííÉåíç=~ä=íÉã~=ÇÉää~=êáÅìÅáíìê~=íê~ãáíÉ=ìå~=éçÉíáÅ~=É=ëÅáÉåJ íáÑáÅ~=áåíÉêéêÉí~òáçåÉ=ÇÉää~=ãçêÑçÖÉåÉëá=ÇÉää~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉä é~Éë~ÖÖáç=É=ÇÉääÛçÖÖÉííç=ÅÜÉ=îá=ëá=~Ç~íí~K=oáÑìÖÖÉ=Åçå=ÉäÉJ Ö~åò~=áä=Ñ~ííç=íÉÅåáÅç=Ñìåòáçå~äÉ=êáã~åÇ~åÇç=Åçå=ìå=ÉÅÅÉëJ ëç=Çá=êçã~åíáÅáëãç=~Ç=ìå=ê~ééçêíç=ÅçåíÉãéä~íáîç=Åçå=É=ÇÉä ä~ÖçX=äD~ÑÑáÇ~êëá=~=èì~äÅÜÉ=Åáí~òáçåÉ=íêçééç=Ñçêã~äÉ=Eéçêí~F=åçå éêÉÖáìÇáÅ~=ä~=ÅçãéäÉíÉòò~=ÇÉä=ê~ééçêíç=íáéçäçÖáÅçI=ÅçëíêìííáJ îç=ÉÇ=ÉîçÅ~íáîç=êáÅÜáÉëíç=Ç~ä=íÉã~K=fä=éêçÖÉííç=ëá=ÅçääçÅ~=íê~ ä~=ÖÉçãÉíêá~=áåÑáåáí~ãÉåíÉ=î~êá~í~=ÇÉä=îÉÅÅÜáç=áåëÉÇá~ãÉåíç É=äÛçÄÄäáÖç=Çá=áåëÉêáêÉ=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=ëì=ìå=äìçÖç=êáëíêÉííáëëáJ ãçK=iÛáãã~ÖáåÉ=ëÅÉäí~=≠=èìÉää~=ÇÉää~=ÑçÖäá~=ëÉãáJÅçåëìã~í~I ëÅÉäí~=ëíçêáÅ~ãÉåíÉ=É=çêÖ~åáÅ~ãÉåíÉ=éÉêíáåÉåíÉI=É=áä=íÉä~áç=Çá Å~äÅÉëíêìòòç=åÉ=ÇÉêáî~=ÅçãÉ=~åÅÜÉ=áä=é~ííÉêå=Çá=Å~îá=ÅÜÉ=ÑáëJ ë~åç=äÉ=îÉäÉ=áãéáÉÖ~íÉ=~=Ñçêã~=Çá=íÉåÇÉK=pÑêìíí~åÇç=~ãÄÉJ ÇìÉ= Öäá= ~ëéÉííá= ÇÉä= ëáíçI= ÖÉçãÉíêá~= ëÑê~íí~í~= É= ÅçÉêÉåò~= ÇÉä íÉä~áç=ëíêìííìê~äÉI=äÛÉÇáÑáÅáç=Ñ~=Ç~=íê~ãáíÉ=íê~=áä=ëìç=ëÅçéç=ÉãáJ åÉåíÉãÉåíÉ=éê~íáÅç=É=ìåÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÑáåÉ=ÉÇ=~êíáÅçä~í~=Öê~òáÉ ~ä=ÖáçÅç=ÇÉää~=äìÅÉ=É=ÇÉä=îÉåíçK=i~=îçäìãÉíêá~=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ëá áåëÉêáëÅÉ= åÉääÛáåëáÉãÉ= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= ëÉåò~= ã~ëÅÜÉê~êÉ= ä~ ëì~=éêÉëÉåò~ÒK m~êíÉåÇç=Ç~ä=éêÉëìééçëíç=ÅÜÉ=áä=íÉëëìíç=çêáÖáå~êáç=ÇÉääÛ~Äáí~J íç=≠=Ç~íç=Ç~=ëÉãéäáÅá=~ÇÇáòáçåá=ëìÅÅÉëëáîÉ=Çá=ìåáí¶=ÅçãéçJ ëíÉ=Ç~=ëáåÖçäá=îçäìãá=É=ÅÜÉ=äÛáãã~ÖáåÉ=ÅçãéäÉëëáî~=ÅÜÉ=åÉ ÇÉêáî~=≠=èìÉää~=Çá=ìå=åìÅäÉç=Ç~ä=íÉëëìíç=Åçãé~ííç=É=~ä=ÅçåJ íÉãéç=~êíáÅçä~íç=ÅÜÉ=ëá=~Ç~íí~=~ääÛçêçÖê~Ñá~=å~íìê~äÉ=ÇÉä=íÉêêÉJ åçI=áä=éêçÖÉííç=ëá=éêçéçåÉ=Åçå=ìå=éêáåÅáéáç=áåëÉÇá~íáîç=ÅÜÉ îìçäÉ= ÑçåÇÉêÉ= áä= éêçéêáç= é~Éë~ÖÖáç= ~åíêçéáòò~íç= Åçå= èìÉääç å~íìê~äÉK=iÛáãã~ÖáåÉ=≠=ãÉÇá~í~=Ç~ääÛáÇÉ~=ÇÉääÉ=~äÅìåÉ=ÑçÖäáÉ Çá=ìå=ÄçëÅç=É=ÇÉää~=äçêç=åÉêî~íìê~K i~=ÑáäáÖê~å~=ÇÉää~=ÑçÖäá~Jé~êÅÜÉÖÖáçÒ=êáëìäíÉê¶=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=éÉêJ ÅÉéáÄáäÉI=ëçéê~ííìííç=åÉää~=îáëí~=Ç~ääÛ~äíçI=áãéçêí~åíÉ=áå=èìÉëíç ÅçåíÉëíç=èì~åíç=ìå~=Ñ~ÅÅá~í~K=iÛáãã~ÖáåÉ=ÇÉää~=ÑçÖäá~=êáÅÜá~J ã~=ä~=éêÉéçíÉåíÉ=éêÉëÉåò~=ÇÉä=ÄçëÅçK=i~=ëì~=é~êíÉ=éáª=ÉÑÑáJ ãÉê~I=ã~ÅÉê~í~=Ç~ä=íÉãéçI=îáÉåÉ=ëçëíáíìáí~=åÉä=éêçÖÉííç=Ç~ä ÅçåÅÉííç= ÇÉää~= îÉä~W= éÉääáÅçä~= ÄáÇáãÉåëáçå~äÉ= äÉÖÖÉê~= É îáÄê~åíÉ=ÅÜÉ=Åçå=éáÅÅçäá=ãçîáãÉåíá=~åáã~=ä~=Öê~åÇÉ=Ñ~ÅÅá~í~ ëìä=ä~Öç=É=ä~=ÅçéÉêíìê~K=iÉ=äÉÖÖÉêÉ=ëìéÉêÑáÅá=ìíáäáòò~íÉ=éÉê=ä~ ëÅÜÉêã~íìê~=ÇÉääÉ=Ñ~ÅÅá~íÉ=êáã~åÇ~åç=~ääÉ=îÉäÉ=ÇÉääÉ=áãÄ~êJ Å~òáçåá= ÇÉä= ä~ÖçK= iÛÉÇáÑáÅáçI= ë~äÇ~ãÉåíÉ= ~åÅçê~íç= ~ä= íÉêêÉåç êçÅÅáçëçI= êÉ~Öáê¶= ~ääÛ~òáçåÉ= ÇÉä= îÉåíç= Åçå= äáÉîá= ãçîáãÉåíá ÇÉääÉ=îÉäÉI=Å~ãÄá~åÇç=èì~ëá=áãéÉêÅÉííáÄáäãÉåíÉ=Ñçêã~=ëçííç äÛÉÑÑÉííç=ÇÉá=îÉåíáK=i~=ëíêìííìê~=~êíáÅçä~í~=ÇÉä=éêçÖÉííç=êá~ëëìJ ãÉ=ä~=ÇáÑÑáÅáäÉ=ÅçåÑáÖìê~òáçåÉ=ÇÉä=äçííçK=i~=ã~Öäá~=ëíêìííìê~äÉ=ëá ~éêÉ=~=ëÉÖìáêÉ=äÛ~åÇ~ãÉåíç=çêçÖê~ÑáÅç=ÇÉä=íÉêêÉåçK=iÉ=Ñ~ÅÅá~J íÉ=ëá=Å~ê~ííÉêáòò~åç=áå=ÑìåòáçåÉ=ÇÉä=ÅçåíÉëíç=Åçå=Åìá=Çá~äçÖ~J åçK=fä=ÑêçåíÉ=îÉêëç=áä=ä~ÖçI=Åçë±=ÅçãÉ=èìÉääç=îÉêëç=áä=ÅáÉäçI=ä~ ÅçéÉêíìê~I= ÇáëÉÖå~íá= Ç~ä= êÉíáÅçäç= ëíêìííìê~äÉ= É= Ç~ääÉ= îÉäÉ= ÇÉá í~ãéçå~ãÉåíáI=ëá=~éêçåç=îÉêëç=äÛÉëíÉêåçK=i~=ÇáãÉåëáçåÉ=ÇÉä íÉä~áç=ëíêìííìê~äÉ=êáã~åÇ~=~ääÛáãã~ÖáåÉ=ÇÉá=Åçåíê~ÑÑçêíá=áå=éáÉJ íê~=êáÅçêêÉåíá=åÉá=ãìêá=Çá=ÅçåíÉåáãÉåíç=ÅÜÉ=ëá=íêçî~åç=äìåÖç=äÉ ëíê~ÇÉ=ÇÉä=ä~ÖçK= kÉä=OMMR=ëá=≠=éêçëÉÖìáíç=Åçå=ä~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=éêÉäáãáå~êÉI ã~= éìêíêçééçI= åçåçëí~åíÉ= äÛÉëéêÉëë~= îçäçåí¶= Çá= êÉ~äáòò~êäç Ç~= é~êíÉ= ÇÉääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ= Åçãìå~äÉI= åçå= ëá= ≠= ~åÅçê~ êáëçäí~=ä~=Ñ~ëÉ=Çá=êáÅÉêÅ~=Çá=Ñáå~åòá~ãÉåíáK


12

^ìíçëáäç=Çá=s~ä=jìäáåá=áå=`çãç ^=ÅçãéäÉí~ãÉåíç=Çá=èìÉëí~=ÄêÉîÉ=áåÇ~ÖáåÉ=ëìä=íÉã~I=éêçéçJ åá~ãç=ìåÛáãã~ÖáåÉ=Çá=ìåÛçéÉê~=Çá=êáäáÉîç=áåÑê~ëíêìííìê~äÉ=éÉê=ä~ Åáíí¶I=~ëëÉÖå~í~=ëì=áåÅ~êáÅç=ÇáêÉííçI=ÅÜÉ=~=ëìç=íÉãéç=Éê~=ëí~í~ Ç~=åçá=éêÉëÉåí~í~=~åÅçê~=áå=Ñ~ëÉ=Çá=ÅçëíêìòáçåÉ=E^iÒ=åK=NLOI OMMQF=É=ÅÜÉ=≠=ëí~í~=åÉä=Ñê~ííÉãéç=ÅçãéäÉí~í~=ÉÇ=~éÉêí~=~ääÛìJ ëç=éìÄÄäáÅçW=ëá=íê~íí~=ÇÉääÛ~ìíçëáäç=Çá=s~ä=jìäáåá=áå=`çãçI=êÉ~J äáòò~íç= ~Ç= çéÉê~= ÇÉä= Öêìééç= Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉ= EÑçêã~íç= Ç~ ~êÅÜKííá=c~ìëíç=`çäçãÄçI=oÉå~íç=`çåíáI=içêÉåòç=cçêÖÉë=a~J î~åò~íáI=áåÖK=`~êäç=qÉêê~Öåá=É=éÉê=áä=éêçÖÉííç=ëíêìííìê~äÉ=Ç~ääÛáåÖK ^êíìêç=_çëÉííáFK=

oK=cK

Cremona ~=Åìê~=Çá=cáçêÉåòç=içÇá

Cremona: un parcheggio senza architettura Intervista all’arch. Massimo Terzi iÉá=≠=ëí~íç=~ëëÉëëçêÉ=~ä=`çãìåÉ=Çá=`êÉãçå~=åÉä=ëÉííçêÉ ìêÄ~åáëíáÅ~= É= ä~îçêá= éìÄÄäáÅá= åÉä= éÉêáçÇç= NVVRJOMMNX= ëá é~êä~î~=Öá¶=Çá=éá~òò~=j~êÅçåá\ má~òò~=j~êÅçåá=≠=ìå=~êÖçãÉåíç=~åíáÅçI=éçëëá~ãç=ÇáêÉI=Çá éá~òò~= j~êÅçåá= ëá= é~êä~= Ç~ä= éÉêáçÇç= Ñ~ëÅáëí~= áå= éçáI= Ç~ èì~åÇç= ëìä= èìÉä= Åçãé~êíç= ëçåç= áåáòá~íÉ= äÉ= ÇÉãçäáòáçåáI ÇÉãçäÉåÇç=íìííç=áä=ÅçåîÉåíç=Çá=p~åíÛ^åÖÉäç=éÉê=ÅçëíêìáêÉ áä= m~ä~òòç= ÇÉääÛ^êíÉI= ~ëëçÖÖÉíí~åÇç= íìííç= áä= Åçãé~êíç= ~ ÇÉääÉ= íê~ëÑçêã~òáçåáI= ~åÅÜÉ= áå= îáëí~= ÇÉä= íê~ëÑÉêáãÉåíç= áå èìÉä= äìçÖç= ÇÉä= ãÉêÅ~íçI= èìáåÇá= ~êÖçãÉåíç= = ~åíáÅÜáëëáãç Ç~=èìÉëíç=éìåíç=Çá=îáëí~K fä=ãÉêÅ~íç=≠=çê~=éçëíç=áå=éá~òò~=píê~Çáî~êáI=éÉê∂=áä=ãÉêÅ~J íç= ÇçîêÉÄÄÉ= ÉëëÉêÉI= ÅçãÉ= ëÉÇÉ= ëíçêáÅ~I= áå= éá~òò~ j~êÅçåá\= `çãÉ=ëì~=ëÉÇÉ=ëíçêáÅ~=ëáI=~ííì~äãÉåíÉ=ëá=é~êä~=Çá=ìå=êáéçJ ëáòáçå~ãÉåíç=ÇÉä=ãÉêÅ~íç=áå=éá~òò~=j~êÅçåá=èì~åÇç=ë~ê¶ Ñ~ííç=äÛ~ìíçëáäçK

`çãçI=^ìíçëáäç=Çá=s~ä=jìäáåáK= ^êÅÜKííá=cK=`çäçãÄçI=oK=`çåíáI=iK=cçêÖÉë=a~î~åò~íáI=áåÖK=`K=qÉêê~ÖåáK

a~=èì~åíç=ëÉ=åÉ=é~êä~=ÇÉääÛ~ìíçëáäç\ aÉîç=êáíçêå~êÉ=ìå=éçÛ=áåÇáÉíêç=åÉÖäá=~ååáI=îçá=íÉåÉíÉ=éêÉëÉåíÉ ÅÜÉI= åÉääÛÛUP= Ñì= Ñ~ííç= ìåç= ëÅ~îç= éÉê= ëçåÇ~êÉ= É= îÉÇÉêÉ= ÅÜÉ Åçë~=ÅÛÉê~=ëçííç=éá~òò~=j~êÅçåáI=äç=ëÅ~îç=Çáãçëíê∂=äÛáãéçëJ

“Quel che aveva appena detto Aaron era vero. Il piano era semplice e diretto. Eppure tenere un'automobile di fronte alla gioielleria o nel parcheggio era una scelta discutibile. Da ognuno dei due punti si poteva soltanto partire verso est o verso sud, oppure percorrere un isolato e svoltare a sinistra, incrociando il grosso del traffico. Se fossimo andati a est ci saremmo trovati in un ingorgo sicuro sul Miracle Mile: una zona di grandi magazzini e grattacieli. La direzione sud ci avrebbe fatto attraversare un quartiere residenziale per due isolati, il che non era male; ma subito dopo avremmo incrociato il traffico del Olympic Boulevard. Era la direzione che la polizia avrebbe coperto con più probabilità. Parcheggiare l'auto sul lato opposto del viale avrebbe reso più difficile raggiungerla appena usciti dalla gioielleria (anche se non di sabato, con un traffico più rado), ma una volta a bordo una rapida svolta a destra ci avrebbe condotti a nord attraverso ampie, ombreggiate strade resi-


kçå=ëá=≠=ã~á=éêÉëç=áå=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=áä=Ñ~ííç=Çá=êÉ~äáòò~êäç=Ñìçêá íÉêê~=~åòáÅܨ=ëçííÉêê~åÉç\=lÖÖá=ÅçãÉ=çÖÖá=Éëáëíçåç=~åÅÜÉ ÇÉääÉ= ëíêìííìêÉ= åçíÉîçäá= Ç~ä= éìåíç= Çá= îáëí~= ~êÅÜáíÉííçåáÅçI= ãá êáÑÉêáëÅç= ~ä= ÅçåÅçêëç= éêçãçëëç= éÉê= ä~= ëí~òáçåÉ= ÑÉêêçîá~êá~I ÇçîÉ=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=éêçéçëíç=≠=íìííç=Ñìçêá=íÉêê~I=ÇáÅá~ãç=ÅÜÉ áå= ìå= ÅçåíÉëíç= Çá= ÅÉåíêç= ëíçêáÅç= éçíÉî~= ëí~êÅá= ~åÅÜÉ= ìå~ ëíêìííìê~=ãçÇÉêå~=É=î~äáÇ~ pá=é~êä∂=~åÅÜÉ=Çá=é~êÅÜÉÖÖáç=Ñìçêá=íÉêê~I=äÉ=éêçéçëíÉ=Ñìêçåç áååìãÉêÉîçäáI= éÉê∂= äÛçêáÉåí~ãÉåíç= ÖÉåÉê~äÉ= ÅÜÉ= ≠= é~ëë~íçI ~åÅÜÉ= íê~ëîÉêë~äãÉåíÉ= íê~= íìííÉ= äÉ= Ñçêã~òáçåá= éçäáíáÅÜÉI= Éê~ èìÉääç=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=ëçííÉêê~åÉçI=ëá=íÉåÖ~=éêÉëÉåíÉ=ÅÜÉ èì~åÇç=Ñì=Ñ~ííç=áä=éá~åç=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=åÉääÛÛUV=ëá=é~êä∂=~åÅÜÉ Çá=~äíêá=é~êÅÜÉÖÖá=ÅçãÉ=èìÉääç=ëìääÛ~êÉ~=cê~òòáI=ìå=~äíêç=~ä=cçêç _ç~êáçI=ìå=~äíêç=~=mçêí~=jçë~=É=ëá=é~êä∂=~åÅÜÉ=ÇÉåíêç=áä=dp=Çá éá~òò~=içÇáI=èìÉëíÉ=Éê~åç=äÉ=~äíêÉ=éçëëáÄáäá=áéçíÉëáK aá=èìÉëíÉ\ aá=èìÉëíÉ=éçá=ëçëí~åòá~äãÉåíÉ=èìÉääç=ÅÜÉ=≠=~åÇ~íç=~î~åíá=≠ ëí~íç=áä=cçêç=_ç~êáçI=ãÉåíêÉ=éá~òò~=j~êÅçåá=Ü~=~îìíç=ìå áíÉê ãçäíç=äìåÖçK

kÉä=Ñê~ííÉãéç=≠=å~íç=äÛ~ìíçëáäç=Çá=sá~=j~ëë~êçííáÁ bë~ííçI=åÉä=Ñê~ííÉãéç=≠=ëí~íç=Ñ~ííç=èìÉääçW=≠=ëí~íç=Ñ~ííç=Ç~ää~ dáìåí~=d~êáåáK iÛÉëáÖÉåò~= Çá= ÅêÉ~êÉ= èìÉëíç= é~êÅÜÉÖÖáç= áå= ìå~= òçå~= Åçë± ÅÉåíê~äÉI=éÉêÅܨ=éá~òò~=j~êÅçåá=≠=ìå~=òçå~=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ ÅÉåíê~äÉI=≠=ëí~í~=ÇÉíí~í~=Çá=éáª=Ç~ääÛ~ìãÉåíç=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=îÉáÅçJ ä~êÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉää~=Åáíí¶=Çá=`êÉãçå~I=ç=éÉê=Ç~êÉ=ìå=áãéìäëç íìêáëíáÅç=~ää~=Åáíí¶\ qáÉåá=éêÉëÉåíÉ=ÅÜÉ=çäíêÉ=PM=~ååá=Ñ~I=ä±=ÅÛÉê~=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=ÇÉääÉ ~ìíçÅçêêáÉêÉI= É= èìÉëíç= ≠= ìå= ÉäÉãÉåíç= ÅÜÉ= Ü~= éÉë~íç= ëìääÉ ÇÉÅáëáçåá= ëìÅÅÉëëáîÉI= ëíêìííìê~äãÉåíÉ= ä~= Åáíí¶= ≠= ëçëí~åòá~äJ ãÉåíÉ=ìå~=Å~ê~ãÉää~=Åçä=ÄìÅçI=É=èìáåÇá=èìÉëíç=î~êÅç=ÅÜÉ=≠ ëí~íç=Ñ~ííç=åÉä=éÉêáçÇç=Ñ~ëÅáëí~I=≠=äÛìåáÅç=î~êÅç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä ÅÉåíêç=ëíçêáÅçI=íê~=äÛ~äíêç=≠=ìå=î~êÅç=ëÉåò~=áÇÉåíáí¶I=åçå=éçëJ ëá~ãç=èì~äáÑáÅ~êäç=åÉããÉåç=ÅçãÉ=ìå~=îÉê~=éá~òò~I=Çá=ÅçåJ ëÉÖìÉåò~= ëá= ≠= ëÉãéêÉ= éÉåë~íç= ~= ìå= é~êÅÜÉÖÖáçI= áÇÉ~= Ç~ ëÉãéêÉ=Å~äÇÉÖÖá~í~=Ç~á=ÅçããÉêÅá~åíáI=ÅÜÉ=çééçåÉåÇçëá=~ääÛáJ ëçä~=éÉÇçå~äÉI=Ü~ååç=ëÉãéêÉ=ä~ãÉåí~íç=ä~=Å~êÉåò~=Çá=é~êJ ÅÜÉÖÖáK= ^=`êÉãçå~I=ÅçãÉ=áå=íìííÉ=äÉ=~äíêÉ=Åáíí¶I=ÅÛ≠=èìÉëí~=ÅçåÅÉòáçJ åÉ=éÉê=Åìá=íì=î~á=~=Ñ~êÉ=~Åèìáëíá=éçêí~åÇç=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~î~åJ íá=~ä=åÉÖçòáç=EéìêíêçééçFI=åçå=ëá=ëçåç=ëÉÖìáíá=ÉëÉãéá=Çá=~äíêÉ Åáíí¶=ÅÜÉ=Ü~ååç=éÉÇçå~äáòò~íç=áä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=êáèì~äáÑáÅ~åÇç íìííç= áä= ÅçããÉêÅáçK= qáÉåá= éêÉëÉåíÉI= ÅÜÉ= ÅÛÉê~åç= ORM= éçëíá ~ìíç=ëçéê~I=äÛçÄáÉííáîç=Éê~=~êêáî~êÉI=Åçå=äÛ~ìãÉåíç=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç É=ÇÉää~=ãçíçêáòò~òáçåÉ=~Ç=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=ãçäíç=éáª=Öê~åÇÉ=É Å~é~ÅÉÁK= ëçåç= ÇÉääÛ~îîáëç= ÅÜÉ= èìÉëí~= ≠= ìåÛáéçíÉëá= çêã~á Ç~í~í~X=éÉêÅܨ=ã~á=ÄáëçÖå~î~=Åçåíáåì~êÉ=~=éìåí~êÉ=ëìá=é~êJ ÅÜÉÖÖá\= q~åíç= éáª= ÅÜÉ= ä~= ãçÄáäáí¶= áåíçêåç= ~ä= ÅÉåíêç= ëíçêáÅç éì∂=ÉëëÉêÉ=Ñ~íí~=Åçå=ÇìÉ=ÅáêÅçåî~ää~òáçåáI=ÇìÉ=~åÉääáK=nìáåÇá ëÉÖìÉåÇç=äÛÉëÉãéáç=Çá=~äíêÉ=Åáíí¶I=îÉÇá=oÉÖÖáç=bãáäá~I=~ííáî~åJ

denziali che proseguivano per chilometri e chilometri. Nel giro di qualche minuto ci saremmo ritrovati sulle colline, oppure avremmo potuto cambiare auto. C’erano decine di percorsi a nostra disposizione. Aaron aveva ripreso a parlare. Riservandomi di esaminare più a fondo la questione tratteni le mie osservazioni. Posso usare una tuta con la scritta Pacifìc Telephone sulla schiena, - disse Aaron. - Sistemo gli attrezzi alla cintura e uso un'auto normale o un camioncino... forse è meglio il camioncino, visto che dovremo rubare una di quelle barriere di legno con la scritta LAVORI IN CORSO. Non mi piacerebbe che qualche idiota finisse con l'auto nella botola proprio mentre ci sta lavorando il sottoscritto”. (tratto da: Edward Bunker, Come una bestia feroce, Arnoldo Mondadori, Milano. 1997, pp. 238-39)

13 clorj=ORDINI

ëáÄáäáí¶=~=êÉ~äáòò~êÉ=ìå=é~êÅÜÉÖÖáçI=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=ä~=ëáíì~òáçJ åÉ= Ñì= ã~åíÉåìí~= áå~äíÉê~í~= Ç~ä= NVUP= ~ä= NVVOI= èì~åÇç= ä~ dáìåí~= w~ÑÑ~åÉää~= êáíçêå∂= ëìääÛ~êÖçãÉåíçX= ÑÉÅÉ= ~= ëìÉ= ëéÉëÉ ìå~=ëÉêáÉ=Çá=ëçåÇ~ÖÖá=ÅÜÉ=ÅçåÑÉêã~êçåç=~åÅçê~=ä~=éêÉëÉåò~ Çá= ìå= Öá~ÅáãÉåíç= ~êÅÜÉçäçÖáÅçI= éÉêÅá∂= ä~= ëáíì~òáçåÉ= êáã~ëÉ ~åÅçê~=Å~äã~=Ñáåç=~ä=OMMOI=èì~åÇç=ä~=dáìåí~=_çÇáåáI=~ääçê~ ~îÉîç= Öá¶= Ç~íç= äÉ= ÇáãáëëáçåáI= êáíçêå∂= ëìääÛ~êÖçãÉåíç= É= ÑÉÅÉ éêÉëëáçåá= éÉêÅܨ= ëá= êÉ~äáòò~ëëÉ= ä±= äÛ~ìíçëáäçX= ëá= ÅçåÅäìëÉêç= äÉ Åçåíê~íí~òáçåá=åÉä=OMMR=èì~åÇç=ëìÄÉåíê∂=ä~=dáìåí~=`çê~Ç~I Öáìåí~=ÅÜÉ=êáíêçî∂=Åçåíê~ííá=Öá¶=éêÉÇáëéçëíá=Åçå=ä~=Çáíí~=p~Ä~ éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçK


14

`êÉãçå~I=îáëí~=ÇÉä=Å~åíáÉêÉ=áå=éá~òò~=j~êÅçåáK

Çç=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=ëÉÖå~ä~êÉ=çííáÅ~ãÉåíÉ=áä=éìåíç=ÇçîÉ=éìçá íêçî~êÉ=é~êÅÜÉÖÖá=äáÄÉêáI=ëá=éçíÉî~I=Åçä=ëÉååç=Çá=éçáI=~ÄÄ~åÇçJ å~êÉ=äÛáÇÉ~=Çá=é~êÅÜÉÖÖáç=áå=éá~òò~=j~êÅçåá=É=éìåí~êÉ=íìííç ëìä=é~êÅÜÉÖÖáç=ÇÉää~=ëí~òáçåÉI=äÛÉñ=íê~åîáÉI=èìÉëíç=~îêÉÄÄÉ Ç~íç=åìçîç=î~äçêÉ=~ä=êìçäç=Çá=`êÉãçå~=ÅçãÉ=Åáíí¶=Åçêçå~=Çá jáä~åçI=êáî~äìí~íç=ä~=éçêí~=ÇÉää~=ëí~òáçåÉ=EÇ~=má~òò~=ÇÉää~=ëí~J òáçåÉ= ~ä= aìçãç= ëá= áãéáÉÖ~åç= ~= éáÉÇá= NM= ãáåìíáFKKK= mçáI ëçëí~åòá~äãÉåíÉI= ≠= èìÉääç= ÅÜÉ= ÇáÅÉî~ãç= åÉä= ÚVPI= èì~åÇç ÖìáÇ~îç=áä=Öêìééç=ÇÛ~ääçê~I=ÇáÅÉî~ãç=ÅÜÉ=ëÅÉÖäáÉêÉ=éÉê=éá~òJ ò~=j~êÅçåá=ìå~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÅçãÉ=~ìíçëáäçë=ç=ÅçãÉ=é~êÅç ìêÄ~åç=ç=ÅçãÉ=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=ìå=äìçÖç=Çá=ëçëí~I=ëáÖåáÑáJ Å~= ~îÉêÉ= ìåÛáÇÉ~= Çá= Åáíí¶= ÄÉå= éêÉÅáë~W= åçå= ëá= éçëëçåç ãÉëÅçä~êÉ=äÉ=Å~êíÉI=èìÉëí~=Éê~=É=êáã~åÉ=ä~=ãá~=áÇÉ~K oáíçêåá~ãç=ëìää~=ÑìåòáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçI=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~ íìêáëíáÅç=åçå=ãÉ=äç=Ü~á=ÄÉå=áåèì~Çê~íçK=`êÉãçå~=áå=èìÉëíá ìäíáãá=~ååá=Ü~=ÅÉêÅ~íç=Çá=Ç~êÉ=ìå=áåÅÉåíáîç=åçíÉîçäÉ=î~äçêáòJ ò~åÇç=á=éêçÇçííá=É=á=ãçåìãÉåíáKKK qá= Çáê∂= ÅÜÉ= ~åÅÜÉ= Çìê~åíÉ= ä~= ãá~= ÉëéÉêáÉåò~= ~ããáåáëíê~íáî~ ~ÄÄá~ãç= Ñ~ííç= ìå= Öêçëëç= ë~äíç= áå= ~î~åíáI= åÉä= ëÉåëç= ÅÜÉ `êÉãçå~=≠=Éåíê~í~=áå=ÅÉêíá=ÅáêÅìáíá=ÇÉá=qçìê=léÉê~íçê É=ÇÉá=éÉêJ Åçêëá=íìêáëíáÅáI=éÉê=Åìá=≠=ìëÅáí~=Ç~ääÛ~åçåáã~íçK=^ääçê~=äÛçêáÉåí~J ãÉåíç=éêÉî~äÉåíÉ=Éê~=èìÉääç=Çá=ìå=äÉåíç=~îîáÅáå~ãÉåíç=~=éá~òJ ò~=ÇÉä=aìçãçI=éÉê=Åá∂=ëá=éêáîáäÉÖá~î~=ä~=ëçëí~=~=cçêç=_ç~êáç áåÅÉåíáî~åÇç=áä=éÉêÅçêëç=Çá=îá~=j~ííÉçííáK=bê~=ìå=~îîáÅáå~ãÉåJ íç=~ää~=éá~òò~=ÇÉä=aìçãç=ÇáÉíêç=äÛ~ÄëáÇÉ=~ííê~îÉêëç=ìå~=ëíê~Ç~ Çá=ìå=ÅÉêíç=ÇÉÅçêç=çííçÅÉåíÉëÅçK lééìêÉI= äÛ~äíêç= é~êÅÜÉÖÖáç= Éê~= éêÉîáëíç= Ç~î~åíá= ~ääÛ~êÉ~= ÇÉä îÉÅÅÜáç=çëéÉÇ~äÉI=äìåÖç=îá~=a~åíÉX=èìÉëíç=éÉêÅܨ=~ííê~îÉêëç ìå=ÄêÉîÉ=éÉêÅçêëç=ëÉá=Öá¶=áå=éá~òò~=aìçãçK=

`á=ëÉãÄê~î~åç=éáª=éá~ÅÉîçäá=ÅçãÉ=áíáåÉê~êáK=fä=éêçÖÉííç=ÇÉääÛ~ìJ íçëáäçëI=≠=å~íç=åÉä=ãçãÉåíç=áå=Åìá=ëá=≠=ëéçëí~íç=áä=ãÉêÅ~íç=áå éá~òò~= píê~Çáî~êáI= ëá= ≠= ÇÉííç= ÅÜÉ= ÄáëçÖå~î~= ~îÉêÉ= éá~òò~ j~êÅçåá= äáÄÉê~= éÉê= áä= é~êÅÜÉÖÖáç= íìíí~= ä~= ëÉííáã~å~I= ~ääçê~= ≠ êáíçêå~í~=äÛáÇÉ~=ÇÉääÛ~ìíçëáäçëX=ëçäç=áå=èìÉä=ãçãÉåíç=ëá=≠=ÅÉêÅ~J íç= Çá= ÇáãÉåíáÅ~êÉ= áä= îÉíç= ÇÉää~= ëçéêáåíÉåÇÉåò~= ~êÅÜÉçäçÖáÅ~I ã~=á=ëçåÇ~ÖÖá=ëçåç=ÇáîÉåí~íá=ëÉãéêÉ=éáª=åìãÉêçëá=≠=ä±=ÅÜÉ=≠ ëÅ~íí~íç=íìííç=Åá∂=ÅÜÉ=ÇÉíÉêãáå~=áä=êáí~êÇç=~ííì~äÉK= pçåç=ÇáîÉåí~íç=~ëëÉëëçêÉ=åÉä=ÛVRI=É=Üç=íÉêãáå~íç=åÉä=OMMNX èì~åÇç= Éêç= åÉä= ÅçåëáÖäáç= ÇÉääÛlêÇáåÉ= ~îÉîç= Å~äÇÉÖÖá~íç= ìå ÅçåÅçêëçI= ãá= Éêç= éêÉçÅÅìé~íç= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= Çá= éá~òò~ j~êÅçåáI=~åÅÜÉ=éÉêÅܨ=åçå=îÉÇÉîç=ëÅáëëá=áä=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉ É=áä=é~êÅÜÉÖÖáçK=fä=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉI=Åçå=ä~=iÉÖÖÉ=NQOI=é~ëë~J î~=áå=ÖÉëíáçåÉ=~ää~=mêçîáåÅá~I=áä=jìëÉç=Çá=ëíçêá~=k~íìê~äÉ=ëá=ëéçJ ëí~î~=åÉää~=é~ä~òòáå~=ÇÉä=îÉÅÅÜáç=çëéÉÇ~äÉI=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~ îÉåáî~=äáÄÉê~í~=ìå~=é~êíÉ=ÇÉä=é~ä~òòçK= mÉê=èìÉëíç=ãçíáîçI=ãá=Éêç=éêÉçÅÅìé~íç=Çá=ëÉåíáêÉ=íìííá=Öäá=~êíáJ ëíá=ÅêÉãçåÉëáK=bêç=ãçäíç=ëÉåëáÄáäÉ=~ääÉ=äçêç=êáÅÜáÉëíÉI=îçäÉî~åç ÅÜÉ=Åá=ÑçëëÉ=ìå=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉ=îÉêç=É=éêçéêáç=ÅÜÉ=êáéêçéçJ åÉëëÉ=äÛ~êíÉ=ãçÇÉêå~=ÅêÉãçåÉëÉX=ëá=éÉåëá=ÅÜÉ=`êÉãçå~=Ü~ ìå~= Öê~åÇÉ= éêÉé~ê~òáçåÉ= É= íê~ÇáòáçåÉ= ÇÉä= ÚQMMI= ÚRMMI= ÛSMMI ã~=áÖåçê~=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=äÛ~êíÉ=ãçÇÉêå~K=`Û≠=Ç~=ÇáêÉ=ÅÜÉ=Åá ëçåç=Äìçåá=~êíáëíáI=áå=Å~ãéç=ÑçíçÖê~ÑáÅçI=áå=Å~ãéç=ëÅìäíçêÉç ÉÅÅÁ= áãã~Öáå~îç= Çá= êáéêçéçêêÉ= áä= m~ä~òòç= ÇÉääÛ^êíÉ= ÅçãÉ ÑçëëÉ= ìå~= Öêçëë~= ÉëéçëáòáçåÉ= Çá= ~êíÉ= ÑáÖìê~íáî~= ãçÇÉêå~ êáéêÉåÇÉåÇç=~åÅÜÉ=äÉ=îÉÅÅÜáÉ=éÉääáÅçäÉ=ÅáåÉã~íçÖê~ÑáÅÜÉ=ÅÜÉ ëçåç=ëí~íÉ=Öáê~íÉ=~=`êÉãçå~K=nìÉëí~=Éê~=ìå=éçÛ=ä~=ãá~=áÇÉ~I åçå=ãá=Éêç=ëÄáä~åÅá~íç=Åçå=éêçãÉëëÉ=éÉêÅܨ=á=ãÉòòá=ÉÅçåçJ ãáÅá=åçå=ÅÛÉê~åçI=éÉê∂=íìíÉä~îç=ìå=éçÛ=á=äçêç=áåíÉêÉëëáI=í~åíç=≠ îÉêç= ÅÜÉ= êáÅçêÇç= ~åÅçê~= ÅÜÉ= áä= éáííçêÉ= máê~äá= Éê~= ~åÇ~íç= Ç~ä


bê~=éáª=èì~äáÑáÅ~åíÉ=ÅÜÉ=áä=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉ=êáã~åÉëëÉ=m~ä~òòç ÇÉääÛ^êíÉ=É=åçå=ÇÉä=Å~äÅáçKKK bë~ííçI=ã~=åçå=éÉêÅܨ=Üç=éêÉÖáìÇáòá~äá=Åçä=Å~äÅáçI=ã~=Åá=ëçåç ÇÉÖäá=ÉÇáÑáÅá=îáÅáåç=~ääç=wáåá=Eëí~Çáç=Çá=`êÉãçå~F=ÅÜÉ=éçíÉî~åç ÄÉåáëëáãç= ÉëëÉêÉ= êÉÅìéÉê~íá= éÉê= èìÉëíçK= qêçî~îç= ÅÜÉ= áä m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉ=ÇçîÉî~=~îÉêÉ=èìÉä=íáéç=Çá=ÑìåòáçåÉK=mÉê=èìÉäJ äç=ÅÜÉ=éçíÉîç=Ñ~êÉ=ãá=ëçåç=~åÅÜÉ=çééçëíç=~=èìÉëíç=ÇáëÉÖåçI íê~=äÛ~äíêç=~åÅÜÉ=áå=èìÉä=Å~ëç=Éê~=íÉåìíç=áå=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=ëçäç áä=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉI=ã~=åçå=áä=é~êÅÜÉÖÖáçI=åçå=ä~=má~òò~K=aÉä êÉëíç=áå=íìíí~=èìÉëí~=îáÅÉåÇ~=ÅÛ≠=ëí~í~=ìå~=Öê~åÇÉ=ëìéÉêÑáÅá~J äáí¶I=áå=é~êíáÅçä~êÉ=á=éêçÖÉííá=ÅÜÉ=Ü~=Ñ~ííç=ä~=p^_^=ÅçãÉ=áåíÉëí~J í~êá~=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçI=É=éçá=äÛ~äíêç=éêÉäáãáå~êÉ=ÅÜÉ=äÛ~ããáåáëíê~J òáçåÉ= Ü~= Ç~íç= ~= `pqI= ãá= ëÉãÄê~åç= éêçÖÉííá= ãçäíç= ãçÇÉëíá êáëéÉííç=~ääÉ=åÉÅÉëëáí¶=ÅÜÉ=Åá=ëçåçK oáíáÉåá=~åÅçê~=~ííì~äÉ=ä~=ÅêÉ~òáçåÉ=Çá=èìÉëíç=~ìíçëáäçë=áåíÉêê~J íç\= iç=íêçîç=Ç~í~íçÁ `çë~= éêçéçêêÉëíá= éÉê= êáåÖáçî~åáêÉ= èìÉëíÛáåíÉêîÉåíç\= pÉãéêÉ ëÉ=äÛáÇÉ~=≠=~åÅçê~=î~äáÇ~Á oáíÉåÖç=ÅÜÉ=çêã~á=ëÉÅçåÇç=ä~=éê~ëëá=ÅÜÉ=îáÉåÉ=éçêí~í~=~î~åJ íá=~åÅÜÉ=áå=~äÅìåÉ=Åáíí¶=ÉìêçéÉÉI=åçå=ëá=ÇÉÄÄ~=éáª=éçêí~êÉ=áä íê~ÑÑáÅç= åÉä= ÅÉåíêçK= mÉêÅܨ= ÇçÄÄá~ãç= ~Ç~íí~êÉ= ä~= Åáíí¶= ~ääÉ ã~ÅÅÜáåÉ\=pÉ=ã~á=ë~ê¶=áä=Åçåíê~êáçI=ëçåç=äÉ=ã~ÅÅÜáåÉ=ÅÜÉ=ëá ÇÉîçåç=~Ç~íí~êÉ=~ää~=Åáíí¶I=ã~=çÖÖá=ä~=Åáíí¶=Ü~=í~åíá=~ããáåáëíê~J íçêáI= ãá= êÉåÇç= Åçåíç= ÅÜÉ= ÉëáëíÉåÇç= ìå= Åçåíê~ííçI= êÉ~äáëíáÅ~J ãÉåíÉI=ëá~=áãéçëëáÄáäÉ=íçêå~êÉ=áåÇáÉíêçK j~= ~ä= Çá= ä~= ÇÉä= Åçåíê~ííçI= ÅçåÅÉííì~äãÉåíÉI= ìíçéáÅ~ãÉåíÉI ÅçãÉ=ä~=îÉÇêÉëíá\ pçëí~åòá~äãÉåíÉI=ëçåç=Ç~ää~=é~êíÉ=Çá=ÅÜá=îìçä=Ñ~êÉI=åçå=ëçåç ã~á=Ç~ää~=é~êíÉ=ÇÉÖäá=áåíÉääÉííì~äá=ÅÜÉ=ëá=åìíêçåç=Çá=ë~åÖìÉ=ÇÉÖäá ~äíêá=éÉê=éçêí~êÉ=~î~åíá=äÉ=äçêç=áÇÉÉI=~=èìÉëíç=éìåíç=åçå=éçëëç ÅÜÉ= ÅçåëáÇÉê~êäç= áå= èìÉëíç= ëÉåëçK= `çãìåèìÉ= êáíÉåÖç= çÖÖá ëÄ~Öäá~íáëëáãç= Ñ~êÉ= áä= é~êÅÜÉÖÖáçK= qê~= íìííÉ= äÉ= êáÅÜáÉëíÉ= ÇÉá é~íêçÅáå~íçêáI=äÛìåáÅ~=ÅÜÉ=åçå=≠=ëí~í~=éêÉë~=áå=ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ ≠=äÛ~êÅÜáíÉííìê~I=èìÉëíç=≠=ìå=íÉã~=ÅÜÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=ÉëëÉêÉ=ëçääÉJ î~íçI=äç=ÅÜáÉÇç=~åÅÜÉ=~ääÛlêÇáåÉI=îçêêÉá=ëéçëí~êÉ=áä=ÇáÄ~ííáíç=ëìä ÅçãÉ=Ñ~êäçI=ëì=ÅçãÉ=äÛáåíÉêîÉåíç=ÇÉÄÄ~=íÉåÉêÉ=éêÉëÉåíÉ=äÛáåèìáJ å~ãÉåíç=~ÅìëíáÅçI=èìÉääç=~ÉêÉçI=äÛáãé~ííç=~ãÄáÉåí~äÉI=Åáç≠=Çá

ÅçãÉ=Ñ~êÉ=èìÉëíç=é~êÅÜÉÖÖáçK lîîÉêç=äÛáåëÉêáãÉåíç=~êíáëíáÅç=É=~êÅÜáíÉííçåáÅç=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç ~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=ÅçåíÉëíç=ëçÅá~äÉ=É=ìêÄ~åçKKK få= çêÇáåÉ= Çá= íÉãéç= áä= éìåíç= éêáãç= ≠= ä~= ÇÉëíáå~òáçåÉ= ÇÉä m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉI=éçá=áä=é~êÅÜÉÖÖáçI=äÉ=ÇìÉ=ÅçëÉ=åçå=éçëëçJ åç ÉëëÉêÉ= ëÅáëëÉK= kçå= ëçåç= ìå= Ñ~å~íáÅç= ÇÉä= m~ä~òòç ÇÉääÛ^êíÉI=åçå=äç=íêçîç=ÉÅÅÉòáçå~äÉI=åÉ=~ééêÉòòç=ìå=Ñá~åÅç É=ä~=é~êíÉ=êÉíêçëí~åíÉI=éçá=~=äáîÉääç=áåíÉääÉííì~äÉ=åÉ=éÉêÅÉéáJ ëÅç= íìííá= á= ãÉëë~ÖÖáI= ãá= êáÅçêÇ~= qÉêê~ÖåáI= ãá= êáÅçêÇ~= áä éêáãç= ê~òáçå~äáëãçI= áä= éêÉãáç= = `êÉãçå~I= áä= éêÉãáç _ÉêÖ~ãçI=èìáåÇá=áä=ãáç=≠=ìå=äÉÖ~ãÉ=éáª=Çá=íáéç=áåíÉääÉííì~J äÉ=Åìäíìê~äÉ=ÅÜÉ=~äíêçK= Ð=áãéçêí~åíáëëáã~=ä~=ãÉãçêá~=Çá=èìÉëíÉ=ÅçëÉI=êáíÉåÖç=ÅÜÉ çÖÖá=ÄáëçÖåÉêÉÄÄÉ=Éîáí~êÉ=ìå=Öê~åÇÉ=ÇáÑÉííç=ÅÜÉ=≠=áåëáíç åÉä=ãçÇìë=çéÉê~åÇá Çá=ãçäíá=íÉÅåáÅáI=Åáç≠=ÅÜÉ=ëá=éçëë~=Ñ~êÉ èì~äëá~ëá=Åçë~=íê~ãáíÉ=ä~=íÉÅåçäçÖá~=É=ä~=î~êáÉí¶=íÉÅåçäçÖáJ Å~X=èì~äëá~ëá=Åçë~=ëá=éì∂=Ñ~êÉI=ã~=ÇÉîÉ=áåíÉêîÉåáêÉ=ä~=ÅìäJ íìê~=éÉê=ãÉÇá~êÉ=Öäá=áåíÉêîÉåíáI=~äíêáãÉåíá=ëéÉëëç=äÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~=åçå=Ü~=êÉä~òáçåÉ=Åçä=äìçÖçK==f=äìçÖÜá=Ü~ååç=ìå~=äçêç ë~Åê~äáí¶= ÅÜÉ= î~= íÉåìí~= éêÉëÉåíÉI= íá= Çáê∂= ÅÜÉ= ìå~= ëÉêá~ ~êÅÜáíÉííìê~=ÇçîêÉÄÄÉ=ÉëëÉêÉ=áå=Öê~Çç=Çá=~ëëáãáä~êÉ=äÉ=íê~ÅJ ÅÉ=ÇÉä=é~ëë~íçI=ÅêÉ~êÉ=ä~=Åçåíáåìáí¶=íê~=èìÉääç=ÅÜÉ=Ñ~á=É=ä~ Åáíí¶W=èìÉëíç=≠=áä=åçëíêç=Å~ëç=é~êíáÅçä~êÉK=^ääçê~=ãá=Ççã~åJ ÇçW= éÉêÅܨ= áä= é~êÅÜÉÖÖáç= ≠= ÅçåëáÇÉê~íç= ìå~= Åçë~= ~= ëÉ ëí~åíÉI= ãÉåíêÉ= ≠= ëíêÉíí~ãÉåíÉ= äÉÖ~íç= ~ä= é~ä~òòç\= j~ ~åÅÜÉ=ä~=éá~òò~=≠=ëíêÉíí~ãÉåíÉ=äÉÖ~í~=~ä=é~ä~òòçK=iÛÉÇáÑáÅáç íìííç=ëçãã~íç=~Åèìáëí~=ìå~=ëì~=êáäÉî~åò~=éÉêÅܨ=Ü~=èìÉJ ëíç=Öê~åÇÉ=ëé~òáç=Ç~î~åíáI=ÇáîÉêë~ãÉåíÉ=åçå=êáìëÅáêÉëíá=~ äÉÖÖÉêäçK= `çåëáÇÉê~íÉ=èìÉëíÉ=ÅçëÉW=éÉêÅܨ=åçå=Ñ~ÅÅá~ãç=ë±=ÅÜÉ=áä m~ä~òòç= ÇÉääÛ^êíÉ= ÇáîÉåíá= ìå= íê~ãáíÉ= Åçå= ìå= éÉêÅçêëç= Çá íê~åëáòáçåÉ=åÉä=ëçííçëìçäçK=nìÉëíç=éÉêÅçêëç=ÇÉîÉ=ÇáîÉåí~J êÉ= ìå~= ëéÉÅáÉ= Çá= å~êê~òáçåÉ= ÇÉä= é~ëë~ÖÖáç= Ç~ää~= Åáíí¶ êçã~å~=~ää~=Åáíí¶=ãçÇÉêå~K= mÉêÅܨ=~ääçê~=åçå=Éë~äíá~ãç=`êÉãçå~=ÅÜÉ=≠=Åçë±=éêáî~=Çá çÅÅ~ëáçåá\= mÉêÅܨ= åçå= ÇáîÉåí~= ä~= Å~éáí~äÉ= ÇÉää~= îá~= mçJ ëíìãá~\=mÉêÅܨ=åçå=êáéêçéçêêÉ=á=Ñ~ëíá=ÇÉääÛ~åíáÅ~=îá~=ÇáîÉåJ í~åÇçåÉ=áä=ÅÉåíêç\=^ääçê~=ëá=ÅêÉÉêÉÄÄÉ=ìå=ãìëÉç=~êÅÜÉçJ äçÖáÅçI=áå=èìÉëíç=é~ëë~ÖÖáç=Çá=íê~åëáòáçåÉ=~ííê~îÉêëçI=ÇÉåJ íêç=É=ÑìçêáI=Åçå=ÇÉääÉ=äìÅá=òÉåáí~äáI=Åçå=ìå~=êáë~äáí~=~ííê~îÉêJ ëç= ëÅ~äÉI= ê~ãéÉI= Öê~Çì~äá= ÅçãÉ= áä= dìÖÖÉåÜÉáã= ÉÅÅKI êáéêçéçåÉåÇç=èìÉëíÉ=ëìÖÖÉëíáçåá=áå=ã~åáÉê~=ÅÜÉ=éçëë~åç ÅçÉëáëíÉêÉ=äÉ=ã~ÅÅÜáåÉ=Åçå=á=éÉêÅçêëá=ãìëÉ~äáK pÉêîáêÉÄÄÉ= ~åÅÜÉ= ~= î~äçêáòò~êÉ= á= êáíêçî~ãÉåíá= ~êÅÜÉçäçÖáÅá= Ñáå çê~=Ñ~ííáKKK nìÉëíç=≠=èìÉääç=ÅÜÉ=ãá=Ñêìää~=åÉää~=íÉëí~I=É=ÅÜÉ=ÇçîêÉÄÄÉ=ÉëëÉJ êÉ=~åÅÜÉ=ìå=ÉëÅ~ãçí~ÖÉ éÉê=êáëçäîÉêÉ=èìÉëí~=ëáíì~òáçåÉ=ãçäíç ÇáÑÑáÅáäÉ=îÉåìí~ëá=~=ÅêÉ~êÉK=kçå=ÇáãÉåíáÅÜá~ãç=ÅÜÉ=éÉêã~åÉ=áä Öêçëëç=éêçÄäÉã~=Çá=ÅçãÉ=Ñ~êÉ=~Ç=Éåíê~êÉW=èìÉëíç=é~êÅÜÉÖÖáç ÅçåíÉêê¶=QRM=~ìíçK=`çãÉ=ëá=Ñ~ê¶=~=ëçééçêí~êÉ=á=Ñäìëëá=îÉáÅçä~êá áå=Éåíê~í~=É=ìëÅáí~\=iÉ=ëíê~ÇÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=ëçåç=Çá=Å~äáÄêç éáÅÅçäáëëáãç=É=èìÉëí~=≠=ìå~=Öêçëë~=áåÅçÖåáí~K

cK=iK

15 clorj=ORDINI

páåÇ~Åç=~=éÉêçê~êÉ=ä~=Å~ìë~=É=Öäá=≠=ëíê~ã~òò~íç=Ç~î~åíá=ÅçäJ éáíç=Ç~=áåÑ~êíçK=nìÉëí~=ãá=ëÉãÄê~î~=äÛáÇÉ~=Öáìëí~W=éêçéçêêÉ=äÛÉJ ÇáÑáÅáç=éÉê=äÛ~êíÉK=já=ëÉãÄê~î~=ä~=ÇÉëíáå~òáçåÉ=Öáìëí~I=ä~=ÇÉëíáJ å~òáçåÉ=ÅÜÉ=éêçéçåÉî~=ìå~=íÉêêáíçêá~äáí¶K=`êÉãçå~=Ü~=ÑçêíÉJ ãÉåíÉ=ÄáëçÖåç=Çá=ÇÉëíáå~òáçåá=Ñìåòáçå~äá=ÅÜÉ=~ÄÄá~åç=ìå=ÑçêíÉ êáÅÜá~ãç=ëì=íìííç=áä=íÉêêáíçêáç=É=èìÉëíç=ãá=ëÉãÄê~î~=áåíÉêÉëë~åJ íÉK=mìêíêçééç=îÉêëç=ä~=ÑáåÉ=ÇÉä=ãáç=ã~åÇ~íç=Åá=Ñì=ä~=éêçéçëí~ Çá=ÅêÉ~êÉ=áä=ãìëÉç=ÇÉä=Å~äÅáç=åÉä=m~ä~òòç=ÇÉääÛ^êíÉI=Åçå=sá~ääáKKK áç=éÉê∂=Éêç=Öá¶=ìëÅáíç=Ç~ääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉI=~ããáåáëíê~òáçåÉ ÅÜÉ=îÉÇÉî~=ãçäíç=Çá=Äìçå=çÅÅÜáç=èìÉëí~=áåáòá~íáî~I=éçá=ìå~ éêçéçëí~= ÇÉä= ÖÉåÉêÉ= Éê~= ëìééçêí~í~= ~åÅÜÉ= Ç~ä= ÅçåëÉåëç éçéçä~êÉK=mÉêëçå~äãÉåíÉ=ãá=ëçåç=Ñ~ííç=éêçãçíçêÉ=ÇÉää~=ê~ÅJ Åçäí~= Çá= ÑáêãÉ= ÅçåíêçI= ÇçÅìãÉåíç= ÅÜÉ= ~ÄÄá~ãç= ã~åÇ~íç= ~ íìííáI=ã~=åçå=Éê~=í~åíç=áä=éêçÖÉííç=áå=ë≠Á


16

Lecco ~=Åìê~=Çá=båêáÅç=`~ëíÉäåìçîç=É=jK=bäáë~ÄÉíí~=oáé~ãçåíá

Parcheggi nel territorio lecchese ää=íÉã~=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=êáëìäí~=Çá=Öê~åÇÉ=~ííì~äáí¶=~åÅÜÉ=åÉä=íÉêJ êáíçêáç=äÉÅÅÜÉëÉX=Ççéç=ÇÉÅÉååá=Çá=ã~åÅ~í~=ç=Éêê~í~=éêçÖê~ãJ ã~òáçåÉ=ìêÄ~åáëíáÅ~=ÇáîáÉåÉ=áãéÉääÉåíÉ=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=íêçî~J êÉ= ëçäìòáçåá= ÇÉÑáåáíáîÉ= ~ä= éêçÄäÉã~= ÇÉä= íê~ÑÑáÅç= îÉáÅçä~êÉ= ÉI ëçéê~ííìííçI=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖáK i~=ÅçåÑçêã~òáçåÉ=ÇÉä=íÉêêáíçêáç=åçå=Ñ~îçêáëÅÉ=ÅÉêíç=ëçäìòáçåá áããÉÇá~íÉX=áå=äìçÖÜá=ëíêÉííá=íê~=ä~ÖçI=Ñáìãá=É=ãçåí~ÖåÉ=~éé~J êÉ= ÇáÑÑáÅáäÉ= éçíÉê= êáÅ~î~êÉ= òçåÉ= Çá= é~êÅÜÉÖÖáç= ÅÜÉ= éçëë~åç ëçÇÇáëÑ~êÉ=äÉ=ÉëáÖÉåòÉ=ÇÉá=êÉëáÇÉåíáK ^ääÛáååÉÖ~ÄáäÉ=ÇáÑÑáÅçäí¶=äÉÖ~íÉ=~ää~=ãçêÑçäçÖá~=ëá=~ÖÖáìåÖÉ=ìå~ éçäáíáÅ~=Çá=êáÅçåîÉêëáçåÉ=ÇÉääÉ=~êÉÉ=áåÇìëíêá~äá=ÇáëãÉëëÉ=áå=~êÉÉ êÉëáÇÉåòá~äá=ÅÜÉ=Ü~=ÅçåÇçííç=~ääÛ~ìãÉåíç=ÇÉää~=éêÉëëáçåÉ=îÉáJ Åçä~êÉ=åÉää~=åçëíê~=Åáíí¶K=kçå=Öáçî~=~ää~=êáëçäìòáçåÉ=ÇÉá=éêçÄäÉJ ãá=ä~=ÅçåëìÉíìÇáåÉ=ÇÉääÉ=åçëíêÉ=~ããáåáëíê~òáçåá=Åçãìå~äá=Çá ÅçåëÉåíáêÉ=ä~=ãçåÉíáòò~òáçåÉ=ÇÉääÉ=~êÉÉ=ëí~åÇ~êÇ=ÅÜÉ=ë~êÉÄJ ÄÉ=çééçêíìåç=ÇÉëíáå~êÉ=~åÅÜÉ=~=òçåÉ=éÉê=ä~=ëçëí~=îÉáÅçä~êÉK aÉÅÉååá=Çá=êáí~êÇá=åÉä=êÉÅÉéáãÉåíç=ÇÉääÉ=ÇáêÉííáîÉ=ÉìêçéÉÉ=áå ã~íÉêá~= Çá= ~êÉÉ= ëí~åÇ~êÇI= éçäáíáÅÜÉ= äçÅ~äá= Å~ê~ííÉêáòò~íÉ= Ç~ ~ííÉÖÖá~ãÉåíá= Åçãéá~ÅÉåíá= îÉêëç= ä~= ëéÉÅìä~òáçåÉ= ÉÇáäáòá~ êáëìäí~åç= ëáåíçã~íáÅÜÉ= ÇÉää~= éçÅ~= ëÉåëáÄáäáí¶= ~ääÉ= ÉëáÖÉåòÉ ÇÉää~=ÅçääÉííáîáí¶K=mÉêëáåç=áä=äìåÖáãáê~åíÉ=áåíÉåíç=éêçÖÉííì~äÉ=Çá oÉåòç=má~åç=ÅÜÉ=éêÉîÉÇÉî~I=éÉê=iÉÅÅçI=ä~=ÅêÉ~òáçåÉ=Çá=ìå éçäç= Çá= áåíÉêëÅ~ãÄáç= íê~= íê~ëéçêíç= éìÄÄäáÅç= É= éêáî~íçI= ëá= ≠ êáëçäíç=Åçå=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÛÉååÉëáãç=ÅÉåíêç=ÅçããÉêÅá~J äÉ=ÇÉää~=éêçîáåÅá~=Åçå=~ååÉëëç=é~êÅÜÉÖÖáç=éäìêáéá~åç=áåíÉêê~J íçI=~Ç=çåçê=ÇÉä=îÉêç=íê~=á=éçÅÜá=Çá=ÅçåëáÇÉêÉîçäÉ=ÇáãÉåëáçåÉ

m~êÅÜÉÖÖáç=Çá=ìå=Öê~åÇÉ=ëìéÉêãÉêÅ~íç=áå=_êá~åò~K

iÉÅÅçI=~êÉ~=Éñ=pÉêéÉåíáåçK

áå= Åáíí¶K= ^ää~= äìÅÉ= Çá= èìÉëíÉ= ÅçåëáÇÉê~òáçåá= ãçäíá= ÅçãìåáI= åÉä åçëíêç= ÅçãéêÉåëçêáç= ëÉãÄê~= ÉëëÉêëá= íêçî~íç= åÉá= é~êÅÜÉÖÖá áåíÉêê~íá=ä~=é~å~ÅÉ~=Çá=íìííá=á=ã~äáK=pá=éêçéçåÉI=áåÑ~ííáI=Çá=êáèì~äáJ ÑáÅ~êÉÒ=äÉ=òçåÉ=äìåÖçä~Öç=Öê~òáÉ=~ää~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=åìçîá=éçëíá ~ìíç= áåíÉêê~íá= éêçéêáç= áå= éêçëëáãáí¶= ÇÉääÉ= ëéçåÇÉ= ÇÉä= ä~Öç= Çá iÉÅÅçK=iÉ=~êÉÉ=ÇÉã~åá~äá=ÇáîÉåÖçåç=~êÉÉ=ëí~åÇ~êÇK i~= Åêçå~Å~= äÉÅÅÜÉëÉ= ëçííçäáåÉ~= áå= èìÉëíç= éÉêáçÇç= áä= Å~ëç= Çá ÇìÉ=éêçàÉÅí=Ñáå~åÅáåÖ éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=åÉä=ÅÉåJ íêç=ÇÉää~=Åáíí¶I=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íç=áå=éá~òò~=j~òòáåáI=É=èìÉäJ äç=éäìêáéá~åç=ëìääÛ~êÉ~=Éñ=pÉêéÉåíáåç=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉää~=Ä~ëáäáJ Å~=ÇÉä=ë~åíç=é~íêçåçK= fä=éêçàÉÅí=Ñáå~åÅáåÖ ~éé~êÉ=ÅçãÉ=ìåç=ëíêìãÉåíç=éêáîáäÉÖá~íç=Ç~ ~Ççíí~êÉ= éÉê= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= çéÉêÉ= éìÄÄäáÅÜÉ= Ç~= é~êíÉ= Çá ~ããáåáëíê~òáçåá=äçÅ~äá=~ää~=äìÅÉ=Çá=ìå~=Åçëí~åíÉ=É=éêçÖêÉëëáî~ ÇáãáåìòáçåÉ= Çá= ÇáëéçåáÄáäáí¶= Ñáå~åòá~êáÉ= Ç~= é~êíÉ= ÇÉääÛ~ããáåáJ ëíê~òáçåÉ=éìÄÄäáÅ~K=f=éêÉëìééçëíá=~ääÛìíáäáòòç=Çá=èìÉëíç=ëíêìãÉåJ íç=ëçåçI=çîîá~ãÉåíÉI=äÛáåíÉêÉëëÉ=éÉê=ä~=ÅçääÉííáîáí¶=ÇÉääÛçéÉê~=Ç~ ìå~=é~êíÉ=É=ä~=ëçëíÉåáÄáäáí¶=ÉÅçåçãáÅ~=Ç~ääÛ~äíêçK a~ä= ãçãÉåíç= ÅÜÉI= åÉä= Å~ëç= Çá= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= é~êÅÜÉÖÖá= ~ iÉÅÅçI=áä=êáíçêåç=ÉÅçåçãáÅç=éÉê=äÛçéÉê~íçêÉ=éêáî~íç=éêçãçíçêÉ ÇÉääÛçéÉê~=~éé~êÉ=áååÉÖ~ÄáäÉI=Åá=ëá=ÅÜáÉÇÉ=ëÉ=á=éêçÖÉííá=áå=éá~òJ ò~= j~òòáåá= É= ÇÉääÛÉñ= pÉêéÉåíáåç= ëá= ëá~åç= ~êÉå~íá= åÉá= ãÉ~åÇêá ÄìêçÅê~íáÅá=É=Ñê~=éçäÉãáÅÜÉ=éçäáíáÅÜÉ=éÉêÅܨ=≠=îÉåìí~=ãÉåç=ä~ éìÄÄäáÅ~=ìíáäáí¶K= f=Åáíí~ÇáåáI=~ääÉ=éêÉëÉ=Åçå=èìçíáÇá~åá=Çáë~ÖáI=åÉ=ÇìÄáí~åç=ÑçêíÉJ ãÉåíÉ=ÉÇ=~ìëéáÅ~åç=ìå=áããÉÇá~íç=~ÅÅçêÇç=íê~=çéÉê~íçêÉ=éêáJ î~íç=É=éìÄÄäáÅ~=~ããáåáëíê~òáçåÉ=ÅÜÉ=éçëë~=Ñ~ê=ÑêçåíÉ=~ääÛìêJ ÖÉåò~=Çá=ÅÉåíáå~á~=Çá=é~êÅÜÉÖÖáK= iÛìäíáã~òáçåÉ=É=äÛ~éÉêíìê~=Çá=èìÉëíÉ=ÇìÉ=çéÉêÉ=~=iÉÅÅç=ÅçåJ ëÉåíáêÉÄÄÉI= áåçäíêÉI= ä~= ÇÉÑáåáíáî~= ëáëíÉã~òáçåÉ= ÇÉä= ÅÉåíêç= Åáíí¶ Ñ~îçêÉåÇç=äç=ëîáäìééç=É=ä~=ÑêìáÄáäáí¶=ÇÉä=Å~éçäìçÖç=Çá=éêçîáåÅá~K mÉê=áä=ãçãÉåíç=áå=Åáíí¶=Åçåíêç=ä~=ëçëí~=ëÉäî~ÖÖá~=ÉÇ=áä=Ä~Ö~êáJ å~ÖÖáçÒ=ÇÉÖäá=Éñíê~=Åçãìåáí~êá=ëéìåí~åç=äÉ=ëÄ~êêÉ=ÇÛ~ÅÅÉëëç ~á=é~êÅÜÉÖÖá=É=ä~=Å~ëë~=~ìíçã~íáÅ~=éçëáòáçå~íÉ=~á=éáÉÇá=ÇÉää~ Ä~ëáäáÅ~= Çá= p~å= káÅçä∂= É= íê~= ä~= Å~ëÉêã~= páêíçêá= ÉÇ= áä= ÅáêÅçäç `~åçííáÉêáK= få=~äíÉêå~íáî~=~ääÉ=~êáÇÉ=èìÉëíáçåá=ÄìêçÅê~íáÅÜÉ=áêêáëçäíÉ=áå=éêçîáåJ Åá~=Éëáëíçåç=êÉ~äí¶=Åçãìå~äá=ÅÜÉ=Ü~ååç=~ÑÑêçåí~íç=Åçå=ÉëíêÉJ ãç=Åçê~ÖÖáç=áä=éêçÄäÉã~I=≠=áä=Å~ëç=ÇÉääD~ããáåáëíê~òáçåÉ=ÅçãìJ


Mantova

17

Il parcheggio “Mazzini” a Mantova

iÉåçI=äìåÖçä~ÖçI=éKòò~=uu=ëÉííÉãÄêÉK

å~äÉ=Çá=s~êÉåå~K=få=éêçëëáãáí¶=ÇÉä=ÅçãéäÉëëç=ãçåìãÉåí~äÉ ÇÉää~=ëéäÉåÇáÇ~=sáää~=jçå~ëíÉêç=ëá=≠=éêçéçëíç=áä=éêçÖÉííç=éÉê=ä~ êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=RMM=éçëíá=~ìíçK= `á= ëéáÉÖ~= áä= êÉëéçåë~ÄáäÉ= ÇÉä= éêçÅÉÇáãÉåíçI= ~êÅÜK= c~îáç `~íí~åÉçI=ÅçãÉ=Öäá=çåÉêá=êÉä~íáîá=~ä=Ñáå~åòá~ãÉåíçI=ä~=éêçÖÉíí~J òáçåÉ=É=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=îÉåÖçåç=~ëëìåíá=Ç~=éêáî~J íá=á=èì~äá=ëá=îÉÇçåç=~ÑÑáÇ~êÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ãÉÇá~åíÉ=Ö~ê~=éìÄJ ÄäáÅ~K=fä=éêáî~íç=çííáÉåÉ=ä~=ÖÉëíáçåÉ=ÉÅçåçãáÅ~=ÇÉääÉ=çéÉêÉ=éÉê ìå=ÇÉíÉêãáå~íç=åìãÉêç=Çá=~ååá=~ä=íÉêãáåÉ=ÇÉä=èì~äÉ=äÛçéÉê~ ÇáîáÉåÉ=é~íêáãçåáç=éìÄÄäáÅç=Åçå=î~åí~ÖÖáç=ÉÅçåçãáÅç=éÉê=äÉ Å~ëëÉ=Åçãìå~äá=Çá=s~êÉåå~K=iDáíÉê ÄìêçÅê~íáÅç=≠=ëí~íç=äìåÖç=ÉÇ Ü~=Åçáåîçäíç=áå=íìííÉ=äÉ=ëìÉ=Ñ~ëá=ä~=pçéêáåíÉåÇÉåò~=éÉê=á=ÄÉåá ~êÅÜáíÉííçåáÅáI=áä=má~åç=íÉêêáíçêá~äÉ=Çá=ÅççêÇáå~ãÉåíç=éêçîáåÅá~äÉ É=ìå~=ãáêá~ÇÉ=Çá=Éåíá=ÅÜÉ=Å~ê~ííÉêáòò~åç=ä~=åçëíê~=~ããáåáëíê~J òáçåÉ=éìÄÄäáÅ~K=açéç=ìå~=ÇÉÅáå~=ÇÛ~ååá=Çá=íê~íí~íáîÉ=ëá=≠=Ñáå~äJ ãÉåíÉ=Öáìåíá==~ääÛáÇÉ~òáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=ãìäíáéá~åç=ëÉÄÄÉJ åÉ=ä~=ëì~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=åçå=ëá~=~åÅçê~=ëí~í~=ÅçãéäÉí~í~K s~êÉåå~=éçëëáÉÇÉ=ìåç=ÇÉá=ÅÉåíêá=ëíçêáÅá=éáª=ÇÉÖåá=Çá=åçí~=ÇÉä åçëíêç=íÉêêáíçêáç=É=sáää~=jçå~ëíÉêç=Åçå=Öäá=~Çá~ÅÉåíá=Öá~êÇáåá=ê~éJ éêÉëÉåí~= ìåÛáÅçå~= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ìåáÅ~= ~ä= ãçåÇçK= i~= åìçî~ ~êÉ~=Çá=é~êÅÜÉÖÖáç=ëçêÖÉ=éêçéêáç=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉää~=îáää~K= i~=ÇÉäáÅ~í~=áåÇáîáÇì~òáçåÉ=ÇÉá=åìçîá=ëé~òá=éÉê=ä~=ëçëí~=Ü~=ÅçåJ Ççííç= ~ää~= ëÅÉäí~= Çá= ~ÅÅçêÖáãÉåíá= ~êÅÜáíÉííçåáÅá= êáëéÉííçëá= ÇÉä ÅçåíÉëíç=~ãÄáÉåí~äÉ=Éåíêç=áä=èì~äÉ=îÉåÖçåç=áåëÉêáíáI=ä~=ã~ÖÖáçê é~êíÉ=ÇÉá=íêÉÇáÅá=ãÉíêá=Çá=~äíÉòò~=ÇÉääDÉÇáÑáÅáç=ÅÜÉ=îÉêê~ååç=áåíÉêJ ê~íáK=i~=ëçäìòáçåÉ=Ñáå~äÉ=~Ççíí~í~=ë~ê¶=Ñáå~äãÉåíÉ=áå=Öê~Çç=Çá ~êÖáå~êÉ=áä=éêçÄäÉã~=äÉÖ~íç=~ää~=ëçëí~=ÇáëçêÇáå~í~=Çá=ÅÉåíáå~á~ Çá=~ìíç=Çá=íìêáëíá=~=êáÇçëëç=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçK=pìéÉê~íá=á=éêçÄäÉJ ãá=äÉÖ~íá=~=éçÅ~=ÇáëéçåáÄáäáí¶=ÉÅçåçãáÅ~=ÇÉääÉ=~ããáåáëíê~òáçJ åáI=~ää~=ëáåÖçä~êÉ=ÅçåÑçêã~òáçåÉ=ÇÉä=é~Éë~ÖÖáç=äÉÅÅÜÉëÉ==ÉÇ ~ääÉ=Ñ~êê~Öáåçëáí¶=ÄìêçÅê~íáÅÜÉI=~ìëéáÅÜá~ãç=ÅÜÉ=áå=~äíêÉ=é~êíá ÇÉä=íÉêêáíçêáç=éêçîáåÅá~äÉ=ëá=êáëçäî~åç=äÉ=ÇáÑÑáÅçäí¶=éêçÖÉííì~äá=Çá êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=Çá=~äÅìåÉ=~êÉÉ=ÅêÉ~åÇç=~åÅÜÉ=åìçîá=ëé~òá=Çá ëçëí~K=i~=ëÑáÇ~=≠=éêçéêáç=èìÉää~=Çá=Ç~êÉ=ÇÉÖå~=Ñçêã~=~êÅÜáíÉíJ íçåáÅ~=~á=é~êÅÜÉÖÖá=éäìêáéä~åç=Ñìçêá=íÉêê~=îáåÅÉåÇç=ä~=ÅçåîáåJ òáçåÉ=ÅÜÉ=ëá=éçëë~åç=ÅçëíêìáêÉ=ëçäç=çêêáÄáäá=é~êâáåÖJÅ~ëÉêãçåá ãìäíáéá~åçK

bK=`K=É=jK=bK=oK

fä=é~êÅÜÉÖÖáç=j~òòáåáÒ=≠=ìå=ÉÇáÑáÅáç=Ó=~ìíçêáãÉëë~=ãìäíáéá~åç EÅáåèìÉ=éá~åá=áå=ÉäÉî~òáçåÉ=É=ÇìÉ=áåíÉêê~íáF=ÇÉää~=Å~é~Åáí¶=Çá=POR éçëíá=~ìíç=EVU=éêáî~íá=É=OOT=Çá=ìëç=éìÄÄäáÅç=~=êçí~òáçåÉFK= pçêÖÉ= åÉä= ÅÉåíêç= ëíçêáÅç= Çá= j~åíçî~= ~ä= ã~êÖáåÉ= ÇÉääÛ~ãéá~ òçå~=~=íê~ÑÑáÅç=äáãáí~íç=ÉI=áå=é~êíÉI=éÉÇçå~äÉK=Ð=äÛìåáÅ~=ëíêìííìJ ê~= ÇÉä= ÖÉåÉêÉ= åÉää~= Åáíí¶K= Ð= ~ä= íÉãéç= ëíÉëëçI= ìåç= ÇÉá= éçÅÜá áåíÉêîÉåíáI=ëìÅÅÉëëáîá=~ää~=ëîçäí~=åçêã~íáî~=ÇÉä=NVSU=EÉåíê~í~=áå îáÖçêÉ=ÇÉää~=äÉÖÖÉ=mçåíÉÒFI=Çá=ÉÇáäáòá~=ÅçåíÉãéçê~åÉ~=åÉä=ÅÉåJ íêç=ëíçêáÅçK=kÉ=Üç=Åìê~íç=éêçÖÉííç=É=ÇáêÉòáçåÉ=ÇÉá=ä~îçêá=íê~=áä NVUP=É=áä=NVUTK lÖåá=îçäí~=EÉ=ëçåç=ÇáîÉêëÉ=îçäíÉ=~ä=ÖáçêåçF=ÅÜÉ=é~ëëç=Ç~î~åíá ~ää~=Ñ~ÅÅá~í~=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=ãá=éçåÖç=ëÉãéêÉ=ÇìÉ=Ççã~åÇÉW= Ð=ëí~í~I=ÉÇ=≠=~åÅçê~I=ìå~=ëçäìòáçåÉ=ÅçêêÉíí~=~ä=éêçÄäÉã~=ÇÉää~ ãçÄáäáí¶=É=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=åÉää~=Åáíí¶=Çá=j~åíçî~\ Ð=ëí~í~I=ÉÇ=≠=~åÅçê~I=ìåÛçéÉê~òáçåÉ=ÅçêêÉíí~=ëçííç=áäá=éêçÑáäç=ÇÉä ê~ééçêíç=íê~=~êÅÜáíÉííìê~=~ííì~äÉ=É=ÅçåíÉëíç=ëíçêáÅç\

j~åíçî~I=é~êÅÜÉÖÖáç=j~òòáåáÒI=é~êíáÅçä~êÉ=ÇÉä=ÑêçåíÉK=^êÅÜK=aáåç=káÅçäáåáK

clorj=ORDINI

~=Åìê~=Çá=k~Çáê=q~ê~å~


18

^=Çáëí~åò~=Çá=éáª=Çá=îÉåíÛ~ååáI=É=ëìéÉê~íÉ=î~êáÉ=Ñ~ëá=Çá=ÇìÄÄáçI ãá=é~êÉ=Çá=éçíÉê=êáëéçåÇÉêÉ=~ÑÑÉêã~íáî~ãÉåíÉ=~Ç=Éåíê~ãÄá=Öäá áåíÉêêçÖ~íáîáK=mÉê=éêáã~I=ä~=èìÉëíáçåÉ=îá~Äáäáí¶=É=é~êÅÜÉÖÖáK Ð= Ç~á= éêáãá= ~ååá= ÛUM= ÅÜÉ= ä~= Åáíí¶= Çá= j~åíçî~= ≠= ~ää~= êáÅÉêÅ~I ~ííê~îÉêëç=î~êá=ëíêìãÉåíá=Eéá~åç=êÉÖçä~íçêÉ=qáåíçêáÒ=ÇÉä=NVUQI éá~åá=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=dÉäãáåáÒ=É=ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=éá~åá=ç=éêçÖÉíJ íá=éáª=~ìíçÅíçåáFI=Çá=ìå=ëáëíÉã~=Çá=ê~òáçå~äáòò~òáçåÉ=EÉ=êáÇìòáçJ åÉF=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=îÉáÅçä~êÉ=ìêÄ~åç=É=ëçéê~ííìííç=Çá=ìå~=ëçäìòáçJ åÉ=~ä=éêçÄäÉã~=ÇÉää~=ëçëí~=É=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçK a~Öäá=~ååá=ÛUM=~Ç=çÖÖáI=ëá=ëÅçåíê~åçI=ÉäáÇÉåÇçëá=Çá=Ñ~ííçI=ÇìÉ ëÅìçäÉ=Çá=éÉåëáÉêçÒK=i~=éêáã~=êáÅçåçëÅÉ=EÖáìëí~ãÉåíÉF=~ää~ Åáíí¶=áä=Å~ê~ííÉêÉ=éêçéêáç=Çá=áëçä~Ò=Ççîìíç=~ää~=Åáåíìê~=ä~ÅìëíêÉ ÉI= ÅçãìåèìÉI= ~ää~= ÄÉå= ÇÉÑáåáí~= Ñçêã~= ìêÄáëÒI= ÉI= Çá= ÅçåëÉJ ÖìÉåò~I=Ü~=äÛçÄáÉííáîç=Çá=ÅçääçÅ~êÉ=~ääÛÉëíÉêåçI=çäíêÉ=á=ä~ÖÜáI=ìå ëáëíÉã~=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=ëÅ~ãÄá~íçêáÒI=áåíÉÖê~íç=Åçå=Äìë=å~îÉíJ í~I=í~äÉ=Ç~=éêÉÑáÖìê~êÉ=ä~=íçí~äÉ=éÉÇçå~äáòò~òáçåÉ=EêÉëáÇÉåíá=~ é~êíÉF=ÇÉää~=Åáíí¶K i~= ëÉÅçåÇ~= íÉåÇÉåò~I= éáª= éê~Öã~íáÅ~I= éìåí~= ~= Ççí~êÉ= áä åìÅäÉç=ìêÄ~åç=~ääÛáåíÉêåçI=ç=ÅçãìåèìÉ=~=Çáëí~åò~=Çá=éÉÇçJ åÉI=Çá=ìå=ëáëíÉã~=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=~=êçí~òáçåÉ=áå=ëíêìííìê~=ÅÜÉ áåíÉÖêáI=É=ëçëíáíìáëÅ~I=èìÉääá=áå=ëìéÉêÑáÅáÉK Ð=èì~ëá=áåìíáäÉ=~ÖÖáìåÖÉêÉ=ÅÜÉ=åÉëëìå~=ÇÉääÉ=ÇìÉ=çéòáçåá=Ü~ éêçÇçííçI=åÉá=ãçäíá=~ååá=íê~ëÅçêëáI=êÉ~äáòò~òáçåá=ÅçåÅêÉíÉ=Çá=ìå ÅÉêíç= éÉëçK= Ð= ~ìãÉåí~í~I= çééçêíìå~ãÉåíÉI= ä~= ëìéÉêÑáÅáÉ ìêÄ~å~=~=íê~ÑÑáÅç=äáãáí~íç=É=éÉÇçå~äÉI=ã~=ä~=èìÉëíáçåÉ=ÇÉää~ ëçëí~=≠=êáã~ëí~=áêêáëçäí~K=oÉëí~I=áëçä~íç=ÉëéçåÉåíÉ=ÇÉääÛçéòáçJ åÉ=éê~Öã~íáÅ~ÒI=áä=é~êÅÜÉÖÖáç=j~òòáåáÒI=ìåáÅç=é~êÅÜÉÖÖáç áå= ëíêìííìê~I= Åçå= á= ëìçá= ãçÇÉëíáI= ã~= ìíáäáëëáãá= OOT= éçëíá ~ìíç=~=êçí~òáçåÉK=mÉê=áä=êÉëíçI=çäíêÉ=~ää~=íê~Çáòáçå~äÉ=ëçëí~=ëì ëíê~Ç~I=ä~=Åáíí¶=ÇáëéçåÉ=Çá=éçÅÜá=é~êÅÜÉÖÖáI=íìííá=áå=ëìéÉêÑáÅáÉI éÉê=éçÅç=éáª=Çá=NKMMM=éçëíá=~ìíçK=a~=~ååá=ëá=~ííÉåÇÉ=ä~=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉ=Çá=åìçîá=é~êÅÜÉÖÖá=áå=ëíêìííìê~Ò==éá~òò~äÉ=jçåÇ~ÇçêáI mçêí~=jìäáå~I=~êÉ~=Éñ=d~ëçãÉíêçF=éÉê=ìå=íçí~äÉI=ÑçêëÉ=êáëçäìJ íáîçI=Çá=~äíêá=NKMMM=éçëíá=~ìíçK=kìää~I=áåîÉÅÉI=ë~äîç=áä=êÉÅÉåíÉ é~êÅÜÉÖÖáç=`~ãéç=`~åç~Ò=éÉê=PMM=éçëíá=~ìíç=EéçÅç=ìíáäáòJ ò~íáFI=ëìä=îÉêë~åíÉ=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=ëÅ~ãÄá~íçêáÒ=ÉëíÉêåáK

j~åíçî~I=îÉÇìí~=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=j~òòáåáÒK

kÉä= Ñê~ííÉãéçI= É= áå= ~ííÉë~= Çá= êçíí~ã~òáçåÉÒ= Eáä= é~ëë~ÖÖáç Åáç≠=~=é~êÅÜÉÖÖáç=éÉê=êÉëáÇÉåíáFI=áä=ÄìçåI=îÉÅÅÜáç=j~òòáåáÒ Åçåíáåì~=~=ëîçäÖÉêÉI=ëçäáí~êáçI=ä~=ëì~=ÑìåòáçåÉK= i~= ëÉÅçåÇ~= èìÉëíáçåÉI= áä= ê~ééçêíç= Åçå= áä= ÅçåíÉëíç= ëíçêáÅçI Ü~I=çîîá~ãÉåíÉI=ìå=ã~êÖáåÉ=Çá=çéáå~Äáäáí¶=éáª=~ãéáçK=pìä=îÉêJ ë~åíÉ= Çá= ìåÛÉëáÖÉåíÉ= EÉ= í~äîçäí~= ÑÉêçÅÉF= çéáåáçåÉ= éìÄÄäáÅ~I çëëÉêîç=EÅçå=íêÉéáÇ~òáçåÉF=ÅÜÉ=ãá=ëçåç=ëí~íá=ëáå=èìá=êáëé~êJ ãá~íá= ÉéáëçÇá= Çá= äáåÅá~ÖÖáçÒ= ~êÅÜáíÉííçåáÅçI= åçå= áåÑêÉèìÉåíá åÉää~=Åêçå~Å~=êÉÅÉåíÉ=ÇÉää~=Åáíí¶K=kçå=îá=ëçåç=ëí~íÉ=E~ääçê~>F åÉããÉåç=é~êíáÅçä~êá=ÇáÑÑáÅçäí¶=Ç~=é~êíÉ=ÇÉÖäá=çêÖ~åá=éêÉéçëíá ~ääÛ~ééêçî~òáçåÉ=É=~ä=Åçåíêçääç=ÇÉää~=Åçãé~íáÄáäáí¶=é~Éë~ÖÖáJ ëíáÅ~K=nì~åíç=~=ãÉI=êáéÉêÅçêêÉêÉá=ä~=ëíÉëë~=ëíê~Ç~=éêçÖÉííì~J äÉ=É=Åçãéçëáíáî~I=~åÅÜÉ=ëÉ=ÑçêëÉ=Åçå=Éëáíá=ÇáîÉêëáK kÉ=êáÅÜá~ãç=ÄêÉîÉãÉåíÉ=á=é~ëë~ÖÖáK fä=ëáíç=É=äÉ=éêÉÉëáëíÉåòÉ fä=é~êÅÜÉÖÖáç=ëçêÖÉ=áå=ëçëíáíìòáçåÉ=ÇÉää~=Éñ=ÅçåÅÉëëáçå~êá~ cá~íI=Åçëíêìííç=Çá=íáéç=áåÇìëíêá~äÉ=EÅ~é~ååçåÉ=Åçå=îçäí~F=áåëÉJ êáíç=åÉä=NVQU=åÉääÛáëçä~íçI=ÇÉêáî~åíÉ=Ç~=ìå~=ÇÉääÉ=éáª=áåÅáëáîÉ çéÉê~òáçåá=Çá=ëîÉåíê~ãÉåíçÒ=Çá=é~êíÉ=ÇÉä=íÉëëìíç=ëíçêáÅç=Çá j~åíçî~W=ä~=ÇÉãçäáòáçåÉI=~îîÉåìí~=åÉä=NVOSI=ÇÉä=ÅçåîÉåíç Çá=pK=açãÉåáÅçK=iÛáëçä~íç=≠=Åçãéçëíç=Ç~=ÉÇáÑáÅá=íìííá=êÉÅÉåíáI Ç~ä=NVOV=~ä=NVRNI=ëáÅÅܨ=äÛáåëÉêáãÉåíç=ÇÉä=åìçîç=é~êÅÜÉÖJ Öáç=≠=êáëìäí~íç=ãÉåç=éêçÄäÉã~íáÅç=~ää~=ëÅ~ä~=ÇÉääÛáëçä~íç=ëíÉëJ ëçK=máª=êáäÉî~åíáI=áåîÉÅÉI=á=éêçÄäÉãá=Çá=áåëÉêáãÉåíç=åÉä=èì~Çêç ÅçãéäÉëëáîç=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ=åÉääÉ=éêçëéÉííáîÉ=EÇ~=ëìÇ=É=Ç~ åçêÇF= ÇÉää~= îá~= j~òòáåáI= ÅÜÉ= ÅçåÖáìåÖÉ= áä= éçåíÉ= ÇÉääÉ mÉëÅÜÉêáÉ=Edáìäáç=oçã~åçF=ëìä=oáç=~=åçêÇI=Åçå=áä=äáãáíÉ=ãÉêáJ Çáçå~äÉ=ÇÉää~=Åáíí¶=ëíçêáÅ~K fä=ä~óçìí fä=ëÉÇáãÉ=ÇÉääÛÉñ=ÅçåÅÉëëáçå~êá~=≠=ìå=~êã~Çáç=~=ãìêçÒI=ìå êÉíí~åÖçäç=Çá=ã=RR=ñ=OR=Åçå=íêÉ=ä~íá=ÅáÉÅÜá=É=ìå=ëçäç=ÑêçåíÉI èìÉääç=ëì=îá~=j~òòáåáK=fä=ëáëíÉã~=Çá=ê~ãéÉ=ÇçééáÉ=É=ÅçêëáÉ é~ê~ääÉäÉI=ä~=êáÇçíí~=~äíÉòò~=ÇÉá=éá~åáI=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=êáÅ~î~êÉ äÛ~Éê~òáçåÉ=Ç~=ìå=ëçäç=ä~íçI=Ü~ååç=íê~ëÑÉêáíç=íìííÉ=äÉ=éêçÄäÉJ ã~íáÅÜÉ=É=äÉ=Åçåíê~ÇÇáòáçåá=ÇÉääç=ëé~òáç=áåíÉêåç=~ä=ÑêçåíÉI=ìå~ èìáåí~=Çá=ã=RR=éÉê=ã=NOIRM=Çá=~äíÉòò~I=Åìá=ëçä~=ëéÉíí~=áä=ÅçãJ éáíç=Çá=Çá~äçÖ~êÉ=Åçå=ä~=Åáíí¶K nìáåí~=ç=Ñ~ÅÅá~í~\ iÛ~åçã~äá~= ~äíáãÉíêáÅ~= EäÛáåíÉêéá~åç= ≠= Çá= ã= OISRFI= èìÉää~= ÇÉä ê~ééçêíç=íê~=éáÉåá=É=îìçíá=EäÛ~ìíçêáãÉëë~=êáÅÜáÉÇÉ=ÖêáÖäáÉI=åçå ÑáåÉëíêÉF=ÉI=Ç~ääÛ~äíêç=ä~íçI=ä~=îçäçåí¶=Çá=åçå=áÖåçê~êÉ=êáíãá=ÅçãJ éçëáíáîá=Eä~=éêçëéÉííáî~=ëìääÛ~ëëÉ=çêáòòçåí~äÉ=É=ä~=ëìÅÅÉëëáçåÉ ÇÉÖäá=çêÇáåá=ëìääÛ~ëëÉ=îÉêíáÅ~äÉF=äÉÖ~íá=~ä=ÅçåíÉëíçI=ãá=Ü~ååç ëìÖÖÉêáíç=äÛ~ÇçòáçåÉ=Çá=ìå=çêÇáåÉ=ÖáÖ~åíÉI=~ÅÅÉåíì~íç=áå=îÉêJ íáÅ~äÉI=ëÉÖå~íç=Ç~ä=êáíãç=ëÉêê~íç=ÇÉääÉ=ÅçäçååÉ=Äáå~íÉ=áå=ÑÉêêçI Åçå=~äíÉêå~íÉ=é~ååÉää~íìêÉ=ÅáÉÅÜÉK iÉ=ÅçäçååÉ=å~ëÅçåç=Ç~=ìå=ëçííáäÉ=Ä~ë~ãÉåíç=É=íÉêãáå~åç ëçííç=ìå=ÑêÉÖáçÒ=~êíáÅçä~íç=Åçå=îÉíê~íÉ=É=ÅçêåáÅÉ=íê~Ñçê~í~K=i~ ÑáåÉëíê~I=ÅêçÅÉ=Çá=íìííÉ=äÉ=ÅçãéçëáòáçåáI=ëÅçãé~êÉI=äÉ=~éÉêíìJ êÉI=èìá=ëçäç=ÖêáÖäáÉI=ëá=áåëÉêáëÅçåç=åÉÖäá=áåíÉêëé~òá=íê~=äÉ=åÉêî~J íìêÉ=îÉêíáÅ~äá=É=çêáòòçåí~äá=ÅÜÉ=ëÅ~åÇáëÅçåç=äÛçêÇáíç=ÅçãéçëáJ íáîçK=aÉä=êÉëíçI=~åÅÜÉ=åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=íê~Çáòáçå~äÉ=ÇÉä=é~ä~òJ òç=Åä~ëëáÅçÒI=ä~=ÑáåÉëíê~I=éÉê=èì~åíç=ÇÉÅçê~í~=É=áåÅ~ééìÅJ


clorj=ORDINI

19

j~åíçî~I=é~êÅÜÉÖÖáç=j~òòáåáÒI=îáëí~K


20

Åá~í~I=≠=ìå=Çá=éáªÒI=Ç~=áåëÉêáêÉ=åÉä=Å~ãéç=ä~ëÅá~íç=äáÄÉêç=Ç~ääÉ ãÉãÄê~íìêÉ=EÅçäçååÉ=É=ã~êÅ~éá~åáFK=kÉ=êáëìäí~=ìå~=êáäÉííìê~I Åçå=~äíêá=ã~íÉêá~äáI=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåíá=Åçãéçëáíáîá=íê~Çáòáçå~äá=É=ëéÉJ ÅáÑáÅ~ãÉåíÉ=Åä~ëëáÅáI=ìåÛ~ÅÅÉåíì~òáçåÉ=ÇÉääÛÉÑÑÉííç=Çá=ëÅçêÅáçÒ åÉä=ÅçåíÉëíç=ÇÉää~=îá~=E~îÉåÇç=éêÉëÉåíá=äÉ=ëìÖÖÉëíáîÉ=áãã~ÖáJ åá=ÇÉääÉ=ëí~ãéÉ=çííçÅÉåíÉëÅÜÉ=Åçå=á=é~ä~òòá=ã~åíçî~åá=áå=Ñáíí~ ëÉêáÉ=éêçëéÉííáÅ~F=ÉI=áåÑáåÉI=ìå=é~äÉëÉ=çã~ÖÖáç=~ää~=äÉòáçåÉ=Çá `~êäç= pÅ~êé~I= ~äãÉåç= éÉê= èì~åíç= áä= Åçåíêçääç= ÇÉä= ÇÉíí~Öäáç éçëë~=ÖÉåÉê~êÉ=É=Ö~ê~åíáêÉ=êáÖçêÉ=ÅçãéçëáíáîçK

aáåç=káÅçäáåá

Milano ~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~

Le aree di parcheggio di interscambio kÉá=ÇçÅìãÉåíá=Çá=éêçÖê~ãã~òáçåÉ=ÇÉää~=mêçîáåÅá~=Çá=jáä~åç ≠=ÉîáÇÉåòá~í~=ä~=ÅÉåíê~äáí¶=É=äÛáãéçêí~åò~=ÇÉä=ÅÉåíêç=Çá=áåíÉêJ ëÅ~ãÄáçI=áå=ìå=ëáëíÉã~=ãìäíáãçÇ~äÉI=èì~äÉ=èìÉääç=ÇÉääÛ~êÉ~ ãáä~åÉëÉK iÛ~ããáåáëíê~òáçåÉ=éêçîáåÅá~äÉ=≠=éÉêí~åíç=éêçãçíêáÅÉI=ÅççêÇáJ å~íêáÅÉI=ÅçÑáå~åòá~íêáÅÉ=Çá=áåíÉêîÉåíá=Çá=ëáëíÉã~òáçåÉ=ëíê~Ç~äÉ Eé~êÅÜÉÖÖáF=ÅÜÉ=ÅçåëÉåí~åç=Çá=äáãáí~êÉ=äÛìëç=ÇÉääÉ=~ìíçI=îÉêëç äÛ~ééêçÇç=éáª=îáÅáåç=~ä=ëáëíÉã~=Çá=íê~ëéçêíç=éìÄÄäáÅçI=ê~éáÇçI Çá= ã~ëë~= EäáåÉÉ= p= É= jO= É= ëì= Öçãã~FK= kÉääÉ= áåíÉåòáçåáI= í~äá áåíÉêîÉåíá=ëçåç=é~êáãÉåíá=äÛçÅÅ~ëáçåÉ=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá éçäá=éäìêáÑìåòáçå~äáI=Ççí~íá=Çá=~ííáîáí¶=ÅçããÉêÅá~äá=É=ëÉêîáòá=~ääÛìJ íÉåò~I=Ñáå~åòá~Äáäá=~åÅÜÉ=~ííê~îÉêëç=äÛ~ééçêíç=Çá=Å~éáí~äá=éêáî~J íáK=pçåç=Ç~=ÉîáÇÉåòá~êÉ=áå=é~êíáÅçä~êÉ=Öäá=áåíÉêîÉåíá=Çá=êáèì~äáÑáJ

jáä~åçI=é~êÅÜÉÖÖáç=jçäáåç=açêáåçI=~ëëçåçãÉíêá~K ^êÅÜKííá=cK=`çäçãÄçI=iK=cçêÖÉë=a~î~åò~íáK

Å~òáçåÉ=ÇÉääÉ=~êÉÉ=ÉëíÉêåÉ=~ääÉ=ëí~òáçåá=ÇÉä=ëÉêîáòáç=ÑÉêêçîá~êáç ëìÄìêÄ~åçI=éêçÖÉíí~íáI=ç=Ç~Öäá=ìÑÑáÅá=íÉÅåáÅá=ÇÉá=ëáåÖçäá=`çãìåá áåíÉêÉëë~íáI=ç=Ç~ää~=ëçÅáÉí¶=ocfLfí~äÑÉêêK= ^äÅìåá=ëá=ÅçääçÅ~åç=äìåÖç=ä~=Ñìíìê~=äáåÉ~=^äí~=sÉäçÅáí¶=qçêáåçJ jáä~åçW=äÛ^êÉ~=ÇÛáåíÉêëÅ~ãÄáç=j~ÖÉåí~=Eä~îçêá=ÅçåÅäìëáW=NTN éçëíá=~ìíçFX=pK=píÉÑ~åç=qKL`çêÄÉíí~=EéêçÖÉííç=ÉëÉÅìíáîçW=PNV éçëíá= ~ìíç= f= äçííçX= NPO= éçëíá= ~ìíç= ff= äçííçFX= sáííìçåÉL^êäìåç Eä~îçêá=ÅçåÅäìëáW=POS=éçëíá=~ìíçFX=åìçî~=ÑÉêã~í~=Çá=mêÉÖå~å~ jK=EéêçÖÉííç=ÇÉÑáåáíáîçX=P=ëí~ääá=ëçëí~=ÄìëI=NTM=éçëíá=~ìíçFX=oÜç EéêçÖÉííç=ÉëÉÅìíáîçW=NO=ëí~ääá=ëçëí~=ÄìëFK= ^äíêÉ=êáÖì~êÇ~åç=äÉ=ëí~òáçåá=ÑÉêêçîá~êáÉ=Çá=m~ê~Äá~Öç=EéêçÖÉíJ íç=ÇÉÑáåáíáîçW=P=ëí~ääá=ëçëí~=ÄìëI=NTM=éçëíá=~ìíçFX=Çá=`~ëí~åç mêáãç=EäáîÉääç=Çá= ä~óçìíW=Q=ëí~ääá=ëçëí~=ÄìëFX=Çá=`~êå~íÉ=EéêçJ ÖÉííç=ÇÉÑáåáíáîçW=OQM=éçëíá=~ìíçFX=Çá=içÅ~íÉ=qêáìäòá=EéêçÖÉííç ÉëÉÅìíáîçW= P= ëí~ääá= ëçëí~= ÄìëI= OOM= éçëíá= ~ìíçFX= Çá d~êÄ~Öå~íÉ= EpÉêÉåÉää~= J= éçêí~= Çá= ~ÅÅÉëëç= ~ä= m~êÅç= ÇÉääÉ dêç~åÉW= åçå= ~åÅçê~= ëîáäìéé~íçFX= Çá= máÉîÉ= bã~åìÉäÉ EéçíÉåòá~äÉ=ëí~òáçåÉ=Çá=íÉëí~=ÇÉä=ëÉêîáòáç=ëìÄìêÄ~åç=J=äáîÉäJ äç=Çá=ä~óçìíW=S=ëí~ääá=ëçëí~=ÄìëI=NUM=éçëíá=~ìíçFK==`Û≠=éçá=äÛ~J êÉ~=ÇÛáåíÉêëÅ~ãÄáç=_Éííçä~=E`áåáëÉääçLjçåò~FI=áåíÉêîÉåíç=Çá î~äÉåò~= ëíê~íÉÖáÅ~I= éêçÖÉíí~íç= Ç~ää~= jÉíêçéçäáí~å~ jáä~åÉëÉI=äçÅ~äáòò~íç=éêÉëëç=ëîáåÅçäá=~ìíçëíê~Ç~äá=É=~ÅÅÉëJ ëáÄáäÉ=~åÅÜÉ=Ç~ää~=êÉíÉ=îá~êá~=ëçîê~Åçãìå~äÉI=ÅÜÉ=Ü~=Å~ê~íJ íÉêáëíáÅÜÉ=Çá=áåíÉêãçÇ~äáí¶=Çá=ÉÅÅÉääÉåò~I=Ö~ê~åíáíÉ=Ç~ää~=éêÉJ ëÉåò~= Çá= ÇìÉ= äáåÉÉ= ãÉíêçéçäáí~åÉ= EjN= É= jRFI= Çá= ëáëíÉãá íê~åîá~êá=çäíêÉ=ÅÜÉ=Ç~ää~=êÉíÉ=qmi=ëì=Öçãã~=J=NO=ëí~ääá=ëçëí~ Äìë=Ó=OKNMM=éçëíá=ëì=Q=éá~åá=H=O=áåíK=éáª=íÉêê~òòçK ^åÅÜÉ= ä~= ëçÅáÉí¶= Çá= áåÖÉÖåÉêá~= jÉíêçéçäáí~å~= jáä~åÉëÉI Åçåíêçää~í~= Ç~ä= `çãìåÉ= Çá= jáä~åçI= ÅêÉ~í~= åÉä= NVRRI= ëá= ≠ ëéÉÅá~äáòò~í~= åÉä= ëÉííçêÉ= ÇÉääÉ= çéÉêÉ= ÅáîáäáK= bëë~= ëîáäìéé~ éá~åá= ÇÉá= íê~ëéçêíá= É= ÇÉää~= ãçÄáäáí¶ÒX= êá~ëëÉííá= îá~ÄáäáëíáÅá ìêÄ~åá= ÉÇ= Éñíê~ìêÄ~åáX= é~êÅÜÉÖÖá= áå= ëìéÉêÑáÅáÉ= É= áå= ëçííçJ ëìçäç=É ~êÉÉ=Çá=áåíÉêëÅ~ãÄáçK=få=é~êíáÅçä~êÉ=ëá=çÅÅìé~=~ííì~äJ ãÉåíÉ=ÇÉÖäá=áåíÉêîÉåíá=ÅçååÉëëá=~ääD~ÅÅÉëëáÄáäáí¶=ÇÉää~=cáÉê~=Çá oÜçJmÉêçI=ÇçîÉ=îáÉåÉ=êÉ~äáòò~í~=ìåÛ~êÉ~=Çá=ëçëí~=éêçîîáëçêá~ ~=é~Ö~ãÉåíç=éÉê=ÅáêÅ~=PMM=éçëíá=~ìíçI=áå=~ííÉë~=ÇÉää~=ëìÅJ ÅÉëëáî~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= ÇÛáåíÉêëÅ~ãÄáçI= ~ä åìçîç=Å~éçäáåÉ~=jNI=ÅÜÉ=éêÉîÉÇÉ=NM=ëí~ääá=ëçëí~=Äìë=É=VQM éçëíá=~ìíçK=e~=êÉ~äáòò~íçI=áåçäíêÉI=î~êá=é~êÅÜÉÖÖá=Çá=ÅçêêáëéçåJ ÇÉåò~I=íê~=ÅìáI=áå=ëçííÉêê~åÉ~W=_áëÅÉÖäáÉ=NKQMM=éçëíáX=`~íÉêáå~ Ç~= cçêä±= PVV= éçëíáX= é~êÅÜÉÖÖá= ~= ê~ëçW= `çäçÖåç= kçêÇ= VMM éçëíáX=nì~êíç=lÖÖá~êçI=RNS=éçëíáX=p~å=iÉçå~êÇç=PSM=éçëíáX pÉëíç=j~êÉääáI=ORM=éçëíáX=é~êÅÜÉÖÖá=ëì=Åçëíêìòáçåá=áå=ÉäÉî~òáçJ åÉW=c~ã~Öçëí~=EQ=éá~åá=H=íÉêê~òòçFI=OOM=éçëíáX=jçäáåç=açêáåç EéêçÖÉííç=Åçå=c~ìëíç=`çäçãÄç=É=içêÉåòç=cçêÖÉë=a~î~åò~íá J=R=éá~åá=H=íÉêê~òòç=Ó=NKTMM=éçëíáFX=p~å=açå~íç=ER=éá~åá=H=íÉêJ ê~òòçFI=OKMMM=éçëíáK pí~= ÅçëíêìÉåÇçI= ç= Ü~= áå= éêçÖÉííçI= ~= ê~ëçW= lêå~íç= J= m~êÅç kçêÇI=POU=éçëíáX=ëì=Åçëíêìòáçåá=áå=ÉäÉî~òáçåÉ=ç=áå=ëçííÉêê~åÉ~W j~Åá~ÅÜáåá=EO=éá~åá=áåíKFI=QPO=éçëíáX=^ÄÄá~íÉÖê~ëëç=EP=éá~åá=H=O áåíK=H=íÉêê~òòçFI=UQQ=éçëíáX=`çã~ëáå~=ES=éá~åá=H=P=áåíK=H=íÉêê~òJ òçFI=NKVMM=éçëíáX=oÜçJmÉêç=cáÉê~=EQ=éá~åáFI=VMM=éçëíáK=e~I=áåÑáJ åÉI=êÉ~äáòò~íç=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=ãìäíáéá~åç=ENKOTM=éK~KF=É=~êÉ~ éÉê=ëçëí~=qfoI=éêÉëëç=äD~êÉ~=ÇÉá=jÉêÅ~íá=dÉåÉê~äá=~ääDfåÖêçëëçK

oK=dK


clorj=ORDINI

21

jáä~åçI=é~êÅÜÉÖÖáç=jçäáåç=açêáåçI=îáëí~K


22

Monza e Brianza ~=Åìê~=Çá=cê~åÅÉëÅç=oÉÇ~Éääá=É=cê~åÅÉëÅç=oÉéáëÜíá

Il parcheggio interrato come occasione di riqualificazione degli spazi aperti della città kÉÖäá=ìäíáãá=~ååá=≠=ëí~í~=éêçãçëë~=~=jçåò~=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ Çá=åìçîá=é~êÅÜÉÖÖá=áåíÉêê~íáI=åÉä=íÉåí~íáîç=Çá=Ç~êÉ=ìå~=êáëéçëí~ ~ää~= ÅêçåáÅ~= ã~åÅ~åò~= Çá= éçëíÉÖÖá= áå= Åáíí¶K= cáåç= ~Ç= çÖÖá Éê~åç=ëí~íá=êÉëá=ÇáëéçåáÄáäá=~ää~=ëçëí~=~=ÅáÉäç=~éÉêíç=ÇÉääÉ=~ìíçJ îÉííìêÉ=äìçÖÜá=Çá=ìå~=ÅÉêí~=êáäÉî~åò~=ÇÉä=ÅÉåíêç=~Äáí~íçI=ëçíJ íê~ÉåÇç=áå=èìÉëíç=ãçÇç=ëé~òá=ëáÖåáÑáÅ~íáîá=~ää~=îáí~=ÅçääÉííáî~ ÇÉää~=Åáíí¶I=É=éÉêéÉíì~åÇç=åÉä=Åçêëç=ÇÉÖäá=~ååá=ëáíì~òáçåá=Çá éêçãáëÅìáí¶= É= áå~ÇÉÖì~íÉòò~= ìêÄ~å~K= råáÅÜÉ= ÉÅÅÉòáçåá= ~ èìÉëí~=ÅçåÇáòáçåÉ=Çá=éêçîîáëçêáÉí¶=Éê~åç=ê~ééêÉëÉåí~íÉ=Ç~ ÇìÉ=êÉ~äáòò~òáçåá=êáë~äÉåíá=~Öäá=~ååá=pÉíí~åí~I=èì~äá=áä=ÅÉåíê~äáëJ ëáãç= é~êÅÜÉÖÖáç= `~éáíçäÒI= ~êíáÅçä~íç= áå= èì~ííêç= éá~åá= Ñìçêá íÉêê~= ÉÇ= áåëÉêáíç= ãáãÉíáÅ~ãÉåíÉ= åÉääÛáëçä~íç= ìêÄ~åç= Çá= îá~ mÉåå~íá=ã~åíÉåÉåÇç=äáåÉ~=Çá=ÖêçåÇ~=É=ÅçéÉêíìê~=~=Ñ~äÇÉI=É=áä é~êÅÜÉÖÖáç= áåíÉêê~íç= `Éåíêç= m~êâÒ= Çá= îá~= dê~ãëÅáK= lÖÖá ëçåç= áå= Åçêëç= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ= äÛ~ìíçëáäçë ÇÉää~= ÅÉåíê~äáëëáã~ éá~òò~=ÇÉä=ãÉêÅ~íç=Ó=éá~òò~=qêÉåíç=É=qêáÉëíÉI=áä=é~êÅÜÉÖÖáç áåíÉêê~íç=éêÉëëç=áä=kìÅäÉç=bÇìÅ~íáîç=fåíÉÖê~íç=Çá=îá~=båêáÅç Ç~= jçåò~I= É= èìÉääç= áåÇáîáÇì~íç= äìåÖç= áä= Åçêëç= ÇÉä= ÑáìãÉ

jçåò~I=éá~òò~=qêÉåíçI=éêçëéÉííáî~=ÇÉä=éêçÖÉííç=Eáå=Åçêëç=Çá=êÉ~äáòò~òáçåÉFI ~êÅÜK=aK=aÉäÑáåáK

i~ãÄêçI=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=ÅçãéäÉëëç=êÉäáÖáçëç=ÇÉá=é~Çêá=Ä~êå~J ÄáíáK=m~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáîç=~éé~êÉ=áä=éêçÖÉííç=éêçãçëJ ëç=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ÅáåèìÉ=éá~åá=áåíÉêê~íáI=éÉê=ìå=íçí~äÉ Çá=èì~ëá=ÅáåèìÉÅÉåíç=éçëíá=~ìíçI=áå=ÅçêêáëéçåÇÉåò~=ÇÉääÛ~åíáJ Åç= mê~íìã=j~ÖåìãI=Öê~åÇÉ=îìçíç=ìêÄ~åç=éçëíç=åÉä=ÅìçêÉ ÇÉää~=Åáíí¶I=ÉäÉãÉåíç=éçäÉçÖÉåÉíáÅç=áå=Öê~Çç=Çá=ê~ééêÉëÉåí~J êÉ=ÉÑÑáÅ~ÅÉãÉåíÉ=á=ê~ééçêíá=íê~=Åáíí¶=É=Å~ãé~Öå~=ÅçåëçäáÇ~íáJ ëá=åÉä=Åçêëç=ÇÉá=ëÉÅçäáI=éá~òò~=Çá=ãÉêÅ~íç=åÉÖäá=ìäíáãá=ÇÉÅÉååá êáÇçíí~=~=é~êÅÜÉÖÖáç=~=ÅáÉäç=~éÉêíç=É=éêáî~í~=Çá=çÖåá=èì~äáí¶ ìêÄ~å~K==fä=éêçÖÉííç=≠=ëí~íç=~ÅÅçãé~Öå~íç=Ñáå=Ç~ääÉ=éêáãÉ=Ñ~ëá

“All'interno del drive-in, il clima era piuttosto stabile. Non troppo caldo, non troppo freddo. Però di tanto in tanto cambiava. Venti selvaggi si alzavano dal nulla e spazzavano tutto, scaraventando in giro bicchieri di carta e sacchetti di popcorn che scappavano come nidiate di quaglie spaventate. Le carte si attaccavano ai recinti di lamiera delle diverse aree, oppure li scavalcavano e finivano inghiottite dal buio. A volte il vento era così forte da scuotere il camper come fosse uno di quei cavalli elettrici che stanno nei saloon. Fra le tenebre in alto c'era anche qualche movimento occasionale. Il buio colava giù, si gonfiava, produceva gobbe. Ne schizzavano fuori lampi bluastri. Esili braccia crepitanti danzavano in quello strano cielo al ritmo di tuoni metallici, cozzavano fra loro come idioti, esplodevano in accecanti bagliori da fuochi artificiali. Però non pioveva mai, e si arrivò al punto di accogliere con piacere i temporali elettrici. Se non altro, interrompevano la monotonia. Davano più luce. Sotto quei lampi lividi, la gente si sdraiava per terra, o sui tetti delle automobili, con le mani dietro la testa,


Çá=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Ç~=ìå=~ÅÅÉëç=ÇáÄ~ííáíç=íê~=ÅÜá=íÉçêáòò~î~=ä~ åÉÅÉëëáí¶=Çá=êáèì~äáÑáÅ~êÉ=ä~=éá~òò~=ÇÉä=ãÉêÅ~íç=äáÄÉê~åÇçä~ Ç~ääÉ= ~ìíçI= É= ÅÜá= êáíÉåÉî~= éáª= ÉÑÑáÅ~ÅÉ= É= ìêÖÉåíÉ= ÇáëéçêêÉ åìçîá= é~êÅÜÉÖÖá= äìåÖç= áä= éÉêáãÉíêç= ÇÉä= ÅÉåíêç= ëíçêáÅçI= éÉê ÉëÉãéáç=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉá=Öá~êÇáåá=Çá=îá~=_çÅÅ~ÅÅáç=~=ëìÇ ÇÉää~=sáää~=oÉ~äÉI=éáìííçëíç=ÅÜÉ=îÉáÅçä~êÉ=åìçîç=íê~ÑÑáÅç=åÉä ÅìçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶K=fä=éêçÖÉííç=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=éá~òò~=qêÉåíç É=qêáÉëíÉ=≠=ëí~íç=~ÅÅçãé~Öå~íç=Ç~=ìå=ÅçåÅçêëç=Çá=éêçÖÉíJ í~òáçåÉ=ÉìêçéÉç=áåÇÉííç=Ç~ääÛ^ããáåáëíê~òáçåÉ=`çãìå~äÉ=åÉä OMMR=~îÉåíÉ=ÅçãÉ=íÉã~=ä~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=Ç~ää~=éá~òò~=ÇÉä ãÉêÅ~íç=áåíÉêÉëë~í~=Ç~ä=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íçK=Ð=êáëìäí~íç=áåÑáJ åÉ= îáåÅáíçêÉ= áä= éêçÖÉííç= ÅççêÇáå~íç= Ç~ääÛ~êÅÜáíÉííç= ÑáçêÉåíáåç açãÉåáÅç= aÉäÑáåá= ÅÜÉI= ã~åíÉåÉåÇç= áä= jçåìãÉåíç= ~á `~ÇìíáI=çéÉê~=ÇÉääç=ëÅìäíçêÉ=båêáÅç=m~åÅÉê~I=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉää~ ÅçãéçëáòáçåÉI=Ü~=ÅçåÅÉéáíç=èì~ííêç=éá~òòÉ=íê~=äçêç=ÅçåÅ~J íÉå~íÉI=çêáÉåí~íÉ=êáëéÉííç=Öäá=ÉÇáÑáÅá=éáª=ëáÖåáÑáÅ~íáîá=~ÑÑ~ÅÅá~íá ëìääÛ~åíáÅç=mê~íìã=j~ÖåìãI=èì~äá=áä=m~ä~òòç=ÇÉÖäá=píìÇá=ÇÉäJ äÛ~êÅÜáíÉííç=dá~Åçãç=jçê~Öäá~I=áä=m~ä~òòç=jìåáÅáé~äÉ=êÉ~äáòJ ò~íç=åÉÖäá=~ååá=qêÉåí~I=É=ä~=Åçêíáå~=ãÉÇáÉî~äÉ=éçëí~=ëìä=ä~íç çêáÉåí~äÉ=ÇÉää~=éá~òò~K=iÉ=èì~ííêç=éá~òòÉJÖêáÖäáÉ=ëçåç=ëí~íÉ ÅçåÅÉéáíÉ= ~êíáÅçä~íÉ= áå= ãçÇìäá= Åçëíêìáíá= ëìääÉ= ÇáãÉåëáçåá= É ëìää~=ÇáëéçëáòáçåÉ=ÇÉá=Ä~åÅÜá=éÉê=áä=ãÉêÅ~íçI=ÑìåòáçåÉ=éêáåJ Åáé~äÉ= ÅÜÉ= íçêåÉê¶= ~Ç= çÅÅìé~êÉ= ä~= ëì~= ëÉÇÉ= ëíçêáÅ~K= i~ éá~òò~=Åçë±=êáÇÉÑáåáí~=îáÉåÉ=ÇÉäáãáí~í~=Ç~=Ñáä~êá=éá~åíìã~íá=É=Ç~ Öê~åÇá=éçêí~äá=áëéáê~íá=~ääÉ=~åíáÅÜÉ=ÅÜáçÇÉêÉI=ëìääÉ=èì~äá=~åíáÅ~J ãÉåíÉ= îÉåáî~åç= ëíÉëá= á= é~ååá= ~ééÉå~= ä~î~íá= É= ÅÜÉ= çÖÖá ÇáîÉåí~åç=ëçëíÉÖåá=éÉê=á=íÉäá=éçëíá=~=éêçíÉòáçåÉ=ÇÉä=ãÉêÅ~íç É=ÇÉääÉ=~äíêÉ=ã~åáÑÉëí~òáçåáK=^ääç=ëíÉëëç=ãçÇç=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ

23

jçåò~I=éá~òò~=qêÉåíçI=îáëí~=ÇÉä=Å~åíáÉêÉK

åÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=áåíÉêê~íç=áåÇáîáÇì~=íê~=îá~=o~ÑÑ~Éääç=p~åòáç É=îá~=båêáÅç=Ç~=jçåò~=≠=ëí~í~=ÅçåÅÉéáí~=ÅçãÉ=çÅÅ~ëáçåÉ Çá= êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ= ÇÉÖäá= ëé~òá= ~éÉêíá= éçëíá= åÉääÉ= áããÉÇá~íÉ îáÅáå~åòÉ= ÇÉä= kìÅäÉç= bÇìÅ~íáîç= fåíÉÖê~íçI= éìåíç= Çá= êáÑÉêáJ ãÉåíç=áãéçêí~åíÉ=éÉê=ä~=îáí~=ÅçääÉííáî~=ÇÉä=èì~êíáÉêÉI=~êíáÅçJ

e restava a guardare su, ipnotizzata. E quando non c'erano i lampi, c'erano i pasti al chiosco, e i film. I film in perenne proiezione: seghe elettriche e zombi, trapani e urla, tutta roba comune come lo sputo. In quell'accalcarsi di persone, il sesso diventò una faccenda del tutto normale, quasi uno sport da guardare dalle tribune. All'Orbit era sempre esistito quell'elemento, ma adesso era più spiccato che mai, e non c'era più la minima traccia di romanticismo. Di fronte a noi, a poca distanza dal camper, si formò un gruppo che praticava orge. Ci sentimmo molto feriti quando nessuno ci invitò a partecipare. Ci mettevamo a sedere sulle sedie da giardino e li guardavamo rotolarsi sull'asfalto. Bob lanciava urla d'incitamento e urlava il punteggio, e io mi chiedevo da dove diavolo quelli prendessero la loro energia. Mi stancava il solo guardarli”. (tratto da: Joe R. Landsdale, La notte del Drive-in, Einaudi, Torino, 1988, pp. 57-58)


24

ä~íç=áå=ÄáÄäáçíÉÅ~I=ë~ä~=ÅçåîÉÖåáI=éáëÅáå~=É=é~äÉëíê~K=fä=éêçJ ÖÉííç=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá=máÉêç=j~äîÉòòá=É=m~çä~=`~ãÄá~ÖÜá=éêÉJ îÉÇÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ÇìÉ=éá~åá=áåíÉêê~íá=Å~é~Åá=Çá=çëéáí~J êÉ=Ñáåç=~=íêÉÅÉåíçíêÉåí~=éçëíá=~ìíçI=É=ä~=ëáëíÉã~òáçåÉ=ÇÉÖäá ëé~òá=~éÉêíá=Åçáåîçäíá=~ííê~îÉêëç=äÛáåÇáîáÇì~òáçåÉ=Çá=éÉêÅçêëá éÉÇçå~äá= É= äìçÖÜá= Çá= ëçëí~I= äÛáãéáÉÖç= Çá= ÖáçÅÜá= ÇÛ~Åèì~= É ~êÉÉ=îÉêÇáI=äÛìíáäáòòç=Çá=áëçäÉ=~ííêÉòò~íÉ=É=~êÉÉ=~ÇáÄáíÉ=~ä=ÖáçÅç ~ääÛ~éÉêíçK=i~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=åìçîá=é~êÅÜÉÖÖá=áåíÉêê~íá=éçëíá áå= ÅçêêáëéçåÇÉåò~= Çá= éá~òòÉ= ÅÉåíê~äá= ÇÉá= ÅÉåíêá= ~Äáí~íá= ≠ ÇáîÉåí~í~= ìåÛçéÉê~òáçåÉ= ãçäíç= ÇáÑÑìë~= ~åÅÜÉ= éÉê= ~äíêá Åçãìåá=ÇÉää~=éêçîáåÅá~I=ÅçãÉ=éÉê=ÉëÉãéáç=åÉä=Å~ëç=ÇÉää~ ÅÉåíê~äáëëáã~=éá~òò~=iáÄÉêí¶=Çá=iáëëçåÉI=ëìää~=èì~äÉ=~ÑÑ~ÅÅá~ m~ä~òòç=qÉêê~Öåá=É=éÉê=ä~=èì~äÉ=≠=ëí~í~=éêÉîáëí~=ìå~=ëÉãJ éäáÅÉ= é~îáãÉåí~òáçåÉ= áå= éáÉíê~K= få= ÖÉåÉê~äÉ= ~éé~êÉ= éÉê∂ áåÉîáí~ÄáäÉ=Åçåëí~í~êÉ=ÅçãÉ=äÉ=çÅÅ~ëáçåá=Çá=êÉáåíÉêéêÉí~êÉ=á Å~ê~ííÉêá=éáª=~ìíÉåíáÅá=ÇÉÖäá=ëé~òá=~éÉêíá=ÇÉää~=Åáíí¶=ëá=êáÇìÅ~J åç=íêçééç=ëéÉëëç=~=ëÉãéäáÅá=çéÉê~òáçåá=Çá=çãçäçÖ~òáçåÉ ÇÉä=é~Éë~ÖÖáç=ìêÄ~åçI=ÇÉíí~íÉ=Ç~=êÉÖçäÉ=éêçéêáÉ=ÇÉääÛ~êêÉJ Çç=ìêÄ~åç=~ííê~îÉêëç=äÛáãéáÉÖç=áåÇáÑÑÉêÉåòá~íç=Çá=é~åÅÜáåÉ É=Ñáä~êá=éá~åíìã~íáI=Ñçåí~åÉ=É=ÖáçÅÜá=Çá=é~îáãÉåí~òáçåÉK

cK=oÉÇ~Éääá

Pavia ~=Åìê~=Çá=sáííçêáç=mêáå~ fä= `çãìåÉ= Çá= m~îá~= Ü~= ~ééêçî~íç= Ç~= éçÅÜá= ~ååá äÛ^ÖÖáçêå~ãÉåíç= ÇÉä= mêçÖê~ãã~= rêÄ~åç= ÇÉá= m~êÅÜÉÖÖá E^mrmF= êÉÇ~ííç= Ç~ääÛ~êÅÜK= iìáÖá= jçêáÖÖá= É= Ç~ää~= ëçÅáÉí¶ q^r=pKêKäK jçÇáÑáÅÜÉ=É=åìçîÉ=éêçéçëíÉ=ëá=ëçåç=áå=ëÉÖìáíç=ëìÅÅÉÇìJ íÉ= êÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~ää~= éêçÖê~ãã~òáçåÉ= É= ~ääç= ëîáäìééç ÅçãéäÉëëáîç=ÇÉää~=Åáíí¶K Ð=Çá=ëÉÖìáíç=êáéçêí~í~=ìåÛÉëíêÉã~=ëáåíÉëá=ÇÉää~=oÉä~òáçåÉ Çá=mêçÖÉííçK sK=mK

Aggiornamento del Programma Urbano Parcheggi di Pavia iD~ÖÖáçêå~ãÉåíç= éêÉîÉÇÉ= ÇìÉ= ÇáîÉêëÉ= íáéçäçÖáÉ= Çá= áåíÉêJ îÉåíáW √=ãçÇáÑáÅ~=ÉÇ=áåíÉÖê~òáçåá=~Ç=áåíÉêîÉåíá=Öá¶=éêçÖê~ãã~íáX= √=áåíÉêîÉåíá=Çá=åìçî~=éêÉîáëáçåÉK mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=äÉ=ãçÇáÑáÅÜÉ=É=äÉ=áåíÉÖê~òáçåá=~Ç=áåíÉêJ îÉåíá= Öá¶= éêçÖê~ãã~íáI= äD~ÖÖáçêå~ãÉåíç= ÇÉä= mêçÖê~ãã~ rêÄ~åç=ÇÉá=m~êÅÜÉÖÖáI=EÁF=áåíÉêîáÉåÉ=ëìääÉ=ëÉÖìÉåíá=äçÅ~äáòJ ò~òáçåáW √=pí~òáçåÉ=J=~êÉ~=ÉñJkb`^K=i~=éêçéçëí~=áåíÉåÇÉ=ÉëíÉåÇÉJ êÉ= äD~êÉ~= Çá= áåíÉêîÉåíç= éÉê= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= éçëíá= ~ìíçI

m~îá~I=éêçÖÉííç=åçå=êÉ~äáòò~íç=éÉê=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=åÉääÛ~êÉ~=Éñ=kÉÅ~K cçíçãçåí~ÖÖáçI=~êÅÜKííá=sK=mêáå~I=iK=^ÄÉääáK

ãçíçI=ÅáÅäá=É=ãçíçÅáÅäá=~ää~=äáãáíêçÑ~=äçííáòò~òáçåÉ=áåíÉêÉëJ ë~åíÉ=äD~êÉ~=ÉñJkb`^=EÁFX √= îá~=cä~êÉêK=nìÉëíç=áåíÉêîÉåíç=≠=êáÅÜá~ã~íç=ìåáÅ~ãÉåíÉ éÉê=ÉåìåÅá~êÉ=ä~=éçëëáÄáäáí¶=ÅÜÉ=ëá=éÉêîÉåÖ~=~Ç=ìå=áåíÉêJ îÉåíç=~ííì~íáîç=é~êòá~äãÉåíÉ=ÇáîÉêëç=Ç~=èìÉääç=çêáÖáå~êá~J ãÉåíÉ= éêÉëÉåí~íçK= pá= ≠= ã~åáÑÉëí~íç= áåÑ~ííá= äDáåíÉêÉëëÉ ÇáêÉííç=ÇÉä=mçäáÅäáåáÅç=pK=j~ííÉç=~=êÉ~äáòò~êÉ=Åçå=Ñáå~åòá~J ãÉåíá= éêçéêá= ìå= é~êÅÜÉÖÖáç= ~= ëÉêîáòáç= ÇÉääÉ= ~ííêÉòò~íìêÉ çëéÉÇ~äáÉêÉ=EÁFX √= îá~äÉ= `êÉãçå~K= EÁF= fä= éêçÖÉííç= áåíÉêÉëë~= ìåD~êÉ~= Çá NSKVMM=ãèI=áå=Åìá=≠=éêÉîáëí~=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=ROM=éçëíá ~ìíç=EÁFX √= îá~= _ê~ã~åíÉK= i~= ãçÇáÑáÅ~= éÉê= èìÉëíç= é~êÅÜÉÖÖáçI éçëíç=åÉää~=òçå~=ëìÇ=ÇÉää~=Åáíí¶I=åçå=êáÖì~êÇ~=ä~=ëì~=çêÖ~J åáòò~òáçåÉ= éä~åáãÉíêáÅ~I= ÅçåÑÉêã~í~= ~= ê~ëç= É= éÉê= ÅçãJ éäÉëëáîá=OQKQMM=ãè=Çá=~êÉ~I=ã~=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=äD~ãéäá~J ãÉåíç=ÇÉääÉ=~êÉÉ=Ç~=ÅçáåîçäÖÉêÉ=åÉääDáåíÉêîÉåíç=EÁFX √= éá~òò~=`~ëíÉääç=J=îá~äÉ=uf=cÉÄÄê~áçK=iÉ=éêÉçÅÅìé~òáçåá ëìää~= êÉ~äÉ= Ñ~ííáÄáäáí¶= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= ãìäíáéá~åç= ëçííÉêê~J åÉç=åÉää~=éá~òò~I=éêçéçëíç=åÉä=éêçÖê~ãã~=é~êÅÜÉÖÖá=ÇÉä NVUVI=EÁF=Ü~ååç=éçêí~íç=~=êáÅçåëáÇÉê~êÉ=ä~=ëÅÉäí~=äçÅ~äáòJ ò~íáî~= ÇÉääD~ííêÉòò~íìê~I= ëÉåò~= éÉê= èìÉëíç= ~ÄÄ~åÇçå~êÉ äD~ãÄáíç=Çá=áåíÉêîÉåíç=EÁFK=i~=åìçî~=ÅçääçÅ~òáçåÉ=ÅçáåîçäJ ÖÉ= áåÑ~ííá= ~äÅìåá= áããçÄáäá= E~êÉÉ= ÉÇ= ÉÇáÑáÅáF= ÇÉä= aÉã~åáç jáäáí~êÉ= ÇÉääç= pí~íçI= éçëíá= áå= ä~íç= çîÉëí= ÇÉá= Öá~êÇáåá= ÇÉä `~ëíÉääç=EÁFW √= éá~òò~äÉ=bìêçé~=J=m~ä~òòç=bëéçëáòáçåáK=EÁF=i~=éêÉëÉåJ ò~=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=áå=èìÉëíD~êÉ~=äáãáíêçÑ~=~ä=ÅÉåíêç=ëíçJ êáÅç=≠=êáíÉåìí~=ëíê~íÉÖáÅ~=ÉÇ=áåÇáëéÉåë~ÄáäÉ=éÉêÅܨ=áä=éêçîJ îÉÇáãÉåíç= Çá= åìçî~= êÉÖçä~ãÉåí~òáçåÉ= ÇÉä= íê~ÑÑáÅç= åÉä ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=éçëë~=ÇÉÅçää~êÉ=ÅçåÅêÉí~ãÉåíÉ=EÁFX √=qáÅáåÉääçK=^åÅÜÉ=èìÉëíç=é~êÅÜÉÖÖáçI=ìåáí~ãÉåíÉ=~=èìÉäJ äç= éêÉÅÉÇÉåíÉI= ≠= ÅçåëáÇÉê~íç= ëíê~íÉÖáÅç= É= ëíêÉíí~ãÉåíÉ Ñìåòáçå~äÉ= ~ä= éêçîîÉÇáãÉåíç= Çá= åìçî~= êÉÖçä~ãÉåí~òáçåÉ ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=åÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=EÁFK


mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~=á=åìçîá=áåíÉêîÉåJ íáI= äD~ÖÖáçêå~ãÉåíç= áåíêçÇìÅÉ= á= ëÉJ ÖìÉåíáW √=îá~äÉ=lÄÉêÇ~å=J=^êÉ~=lêíçÑêìííáÅçäçK iDáåíÉêîÉåíç=éêçãìçîÉ=ìå~=êáÅçåîÉêJ ëáçåÉ=ÇÉääD~êÉ~=EÁFK=pá=éêÉîÉÇÉ=ä~=êÉ~J äáòò~òáçåÉ=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=ãìäíáéá~J åç=éÉê=TUO=éçëíá=~ìíç=ERQT=éìÄÄäáÅá=É OPR=éêáî~íáFI=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÅçãéäÉëJ ëáî~=Çá=OOKVMM=ãèI=êÉ~äáòò~íá=é~êíÉ=áå ÉäÉî~òáçåÉ=EÇìÉ=éá~åáI=POS=éçëíá=~ìíç É=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=UKRMM=ãèFI=é~êíÉ áåíÉêê~íá=EÇìÉ=éá~åáI=POS=éçëíá=~ìíç=É ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=UKRMM=ãèF=EÁFX √= éá~òò~= _çêÖç= `~äîÉåò~åç= J= îá~ oáëãçåÇçK=pá=íê~íí~=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç ãìäíáéá~åçI=íçí~äãÉåíÉ=áåíÉêê~íçI=ÅçääçJ Å~íç=~á=ã~êÖáåá=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=É=Åçå ÑìåòáçåÉ= Çá= ~ëëçêÄáêÉ= ä~= ëçëí~= ÇÉääÉ ~ìíç=áå=ëÉÇÉ=ëíê~Ç~äÉI=äìåÖç=ìåD~êíÉêá~ áãéçêí~åíÉ=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=Åáíí~ÇáåçK mÉê= äD^mrm= äÉ= ~êÉÉ= Çá= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÅÜÉ= ã~ÖÖáçêãÉåíÉ ÅçëíáíìáëÅçåç=çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=áåíÉêîÉåíç=éÉê=éçíÉåòá~êÉI=ãáÖäáçJ ê~êÉ=É=êáçêÖ~åáòò~êÉ=áä=ëáëíÉã~=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=ëçåç=äÉ=ëÉÖìÉåíáW √=^êÉ~=ÉñJkÉÅ~K=kÉääÛ~êÉ~I=~å~äçÖ~ãÉåíÉ=~Öäá=~äíêá=~ãÄáíá=ÅÉåJ íê~äáI=ëá=êÉ~äáòò~åç=êÉëáÇÉåòÉI=~ííáîáí¶=íÉêòá~êáÉ=É=ÅçããÉêÅá~äá=É ~ííáîáí¶= éêçÇìííáîÉK= mÉê= ä~= ëì~= éçëáòáçåÉ= ëíê~íÉÖáÅ~= êáëéÉííç ~ääÛ~ÅÅÉëëç=Ç~ääÛ~ìíçëíê~Ç~I=~ää~=ëí~òáçåÉ=ÑÉêêçîá~êá~=É=~ääÛ~ìíçJ ëí~òáçåÉI= äÛ~êÉ~= kÉÅ~= ≠= ëí~í~= áåçäíêÉ= ëÅÉäí~= éÉê= çëéáí~êÉ= áä åìçîç=`Éåíêç=`çåÖêÉëëáI=ÑìåòáçåÉ=Çá=äáîÉääç=ëçîê~ìêÄ~åç=Çá=Åìá m~îá~=≠=çÖÖá=éêáî~I=çäíêÉ=ÅÜÉ=ìåÛ~êÉ~=çîÉ=êÉ~äáòò~êÉ=é~êÅÜÉÖÖá éìÄÄäáÅá= Çá= ~ííÉëí~òáçåÉ= ÇÉá= Ñäìëëá= Çá= áåÖêÉëëç= ~ää~= Åáíí¶= É= ä~ åìçî~= ~êÉ~= éÉê= ä~= ëí~òáçåÉ= çîÉëí= ÇÉääÉ= ÅçêêáÉêÉ= Éñíê~ìêÄ~åÉ EÁFX √= pÅ~äç= cpK= i~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÇÉääç= ëÅ~äç= ÅçëíáíìáëÅÉ= ìå~ Öê~åÇÉ=çÅÅ~ëáçåÉ=Çá=êÉÅìéÉê~êÉ=~ääç=ëé~òáç=ìêÄ~åç=~êÉÉ=Ç~ éáª=Çá=ìå=ëÉÅçäç=ëÉé~ê~íÉ=Ç~ää~=Åáíí¶K=pá=íê~íí~=éÉê~äíêç=Çá=~êÉÉ ÅÜÉ= ëá= áåëáåì~åç= Ñáåç= ~ääÉ= éçêíÉ= ÇÉääÛ~êÉ~= ÅÉåíê~äÉI= åÉä= ÅìçêÉ ëíÉëëç=Çá=m~îá~K=i~=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=ÇÉääç=ëÅ~äç=ÑÉêêçîá~êáç=éì∂ íìíí~îá~= ~îîÉåáêÉ= ëçäç= áå= éêÉëÉåò~= Çá= ìåÛáéçíÉëá= Çá= ìå~= ëì~ äçÅ~äáòò~òáçåÉ=~äíÉêå~íáî~=EÁFX √=k~îáÖäáçK=^ííì~äãÉåíÉ=ãçäíá=ÇÉá=ëìçá=íê~ííá=ìêÄ~åá=ëçåç=éçÅç î~äçêáòò~íáI= èì~ëá= ëá= íê~íí~ëëÉ= Çá= ìåç= ëÅçãçÇç= áãéÉÇáãÉåíç ~ää~=ÅáêÅçä~òáçåÉ=EÁFK fä=má~åç=áåíÉêîáÉåÉ=ëì=~äÅìåÉ=ÇÉääÉ=~êÉÉ=Åáí~íÉ=~éêÉåÇç=çÅÅ~J ëáçåá=Çá=íê~ëÑçêã~òáçåÉ=É=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=ÇÉääç=ëé~òáçI=áå=ãçÇç Ç~= éçêêÉ= äÉ= Ä~ëá= éÉê= ä~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉääÛáåíÉêç= Åçêëç= ÇÉä k~îáÖäáç=EÁFW √=`~ëÉêã~=Çá=sá~äÉ=q~ëëçK=rå=éêáãç=áåíÉêîÉåíç=Çá=íê~ëÑçêã~J òáçåÉ= ≠= éêÉîáëíç= ëìääÉ= ~êÉÉ= ÇÉää~= Å~ëÉêã~= ÇáëãÉëë~= Çá= sá~äÉ q~ëëçI= ÉëíÉëç= ~åÅÜÉ= ~Ç= ìåÛ~êÉ~= ~ííì~äãÉåíÉ= çÅÅìé~í~= Ç~ ìåÛ~ííáîáí¶=~êíáÖá~å~äÉ=EÁF=pá=êáèì~äáÑáÅ~=Åçë±=áä=ÑêçåíÉ=k~îáÖäáç=ëá~ Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=ÉÇáäáòáç=Åçå=áä=êÉÅìéÉêç=ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç=ÉëáëíÉåJ íÉI=ÅÜÉ=Ñìåòáçå~äÉI=êÉåÇÉåÇç=éÉêãÉ~ÄáäÉ=ìåÛ~ãéá~=é~êíÉ=ÇÉäJ äÛáëçä~íç=çÖÖá=ÚäáãáíÉ=áåî~äáÅ~ÄáäÉÛ=EÁFX

25

m~îá~I=éêçÖÉííç=åçå=êÉ~äáòò~íç=éÉê=ìå=é~êÅÜÉÖÖáç=åÉääÛ~êÉ~=Éñ=kÉÅ~K cçíçãçåí~ÖÖáçI=~êÅÜKííá=sK=mêáå~I=iK=^ÄÉääáK

√=pÅìçäÉLÉñ=j~ÅÉääçK=iDáåíÉêîÉåíç=éêÉîÉÇÉ=ä~=êáçêÖ~åáòò~òáçåÉ ÇÉÖäá= ëé~òá= ÇÉÇáÅ~íá= ~Öäá= áëíáíìíá= ëÅçä~ëíáÅá= ÉÇ= ~ääÉ= ~ííêÉòò~íìêÉ éêÉëÉåíá=É=äÛáåëÉÇá~ãÉåíç=Çá=êÉëáÇÉåòÉ=éÉê=~åòá~åáI=çäíêÉ=ÅÜÉI ~ääÛáåíÉêåç=ÇÉääÛ~êÉ~=Çá=íê~ëÑçêã~òáçåÉI=ÇÉääÉ=íê~Çáòáçå~äá=ÑìåòáçJ åá=êÉëáÇÉåòá~äáK=råÛ~êÉ~=~=é~êÅÜÉÖÖáç=~=ëìééçêíç=É=ÅçãéäÉí~J ãÉåíç=Çá=èìÉää~=ÇÉä=Ä~ëíáçåÉ=Çá=îá~äÉ=dçêáòá~=íêçî~=éçëíç=åÉá éêÉëëá=ÇÉä=êáäÉî~íç=ÑÉêêçîá~êáç=EÁFX √= ^êÉ~= ÉñJd~ëçãÉíêçK= i~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÇÉääD~êÉ~I= çäíêÉ= ~ êáèì~äáÑáÅ~êÉ= ~ãÄáÉåí~äãÉåíÉ= ìå= äìçÖç= çÖÖá= ~ÄÄ~åÇçå~íç= É Ñ~íáëÅÉåíÉ=É=~Ç=áåíêçÇìêêÉ=åìçîÉ=Ñìåòáçåá=ÉÇ=~ííáîáí¶I=ÅçåëÉåíáJ ê¶= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå= é~êÅÜÉÖÖáç= éäìêáéá~åç= Çá= ëçëíÉÖåç ~ääÛ~ÅÅÉëëáÄáäáí¶=éÉÇçå~äÉ=~ääÛ~êÉ~=ÅÉåíê~äÉ=EÁFX √=^êÉ~=ÉñJpkf^K=iÉ=åìçîÉ=Ñìåòáçåá=ìêÄ~åÉ=ÅÉåíê~äá=åÉää~=pkf^ ÉÇ=áä=åìçîç=ÅÉåíêç=ëéçêíáîç=ÇÉä=qáÅáåç=ÅçëíáíìáëÅçåç=EÁF=á=ÇìÉ ÉäÉãÉåíá= èì~äáÑáÅ~åíá= Çá= ìå~= é~êíÉ= Çá= Åáíí¶= çÖÖá= ã~êÖáå~äÉ= É ÇÉÖê~Ç~í~I=áå=Öê~Çç=Çá=êáÅçëíáíìáêÉ=ìå~=ÅÉåíê~äáí¶=ÅÜÉ=êáÉèìáäáÄêá äÛ~ííì~äÉ=ëÄáä~åÅá~ãÉåíç=ÇÉää~=Åáíí¶=îÉêëç=ä~=ëì~=é~êíÉ=çîÉëíX √= ^êÉ~= ÉñJi~åÇáåáK= i~= íê~ëÑçêã~òáçåÉ= éçíêÉÄÄÉ= ~îîá~êÉ= ìå éêçÅÉëëç=Çá=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=éáª=ÅçãéäÉëëáîçW=ä~=êáÑçêã~=ÇÉääÛ~J êÉ~=áåÇìëíêá~äÉI=áåÑ~ííáI=éçåÉ=äÉ=Ä~ëá=ÑáëáÅÜÉ=ÉÇ=~ãÄáÉåí~äá=ÅÜÉ êÉåÇçåç=áãã~Öáå~ÄáäÉ=áä=êáçêÇáåç=ÇÉääÛ~Çá~ÅÉåíÉ=~êÉ~=Çá=êáèì~äáJ ÑáÅ~òáçåÉ=EÁFX iD^ÖÖáçêå~ãÉåíç= ÇÉä= mêçÖê~ãã~= rêÄ~åç= ÇÉá= m~êÅÜÉÖÖá E^mrmF=ëá=éêçéçåÉ=ÅçãÉ=ëíêìãÉåíç=Çá=éêçÖê~ãã~òáçåÉ=É=Çá ÖÉëíáçåÉ= ëíê~íÉÖáÅ~= ÇÉää~= èìÉëíáçåÉ= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= É= ÇÉää~ ëçëí~I=áå=Öê~Çç=Çá=ÑçêåáêÉ=ìå=áåëáÉãÉ=çêÖ~åáÅç=Çá=áåíÉêîÉåíá=êÉä~J íáîá=~ääDáåíÉê~=Åáíí¶=Çá=m~îá~=EÁF=Ç~=~ííì~êëá=áå=ìå=~êÅç=íÉãéçJ ê~äÉ= éêçáÉíí~íç= åÉá= éêçëëáãá= ÇáÉÅá= ~ååáK= EÁF= fä= éêçÖÉííç= Çá ^mrm= éêçéçåÉ= ÅçãéäÉëëáî~ãÉåíÉ= SQ= áåíÉêîÉåíá= éÉê= ìå íçí~äÉ=Çá=NOKQNR=åìçîá=é~êÅÜÉÖÖá=Ç~=êÉ~äáòò~êÉ=åÉää~=Åáíí¶


26

Çá=m~îá~=åÉá=éêçëëáãá=ÇáÉÅá=~ååáK=EÁF=fãéçêí~åíÉ=éÉê=äÛ~íJ íì~òáçåÉ= Çá= ìå= ^mrm= ≠= ä~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= ÇÉää~= íáéçäçÖá~ Åçëíêìííáî~I=ÑçêíÉãÉåíÉ=ÅçêêÉä~í~=~ää~=äçÅ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÛáåJ íÉêîÉåíçI= ~ääÉ= Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ= ìêÄ~åáëíáÅÜÉI= ÉÇáäáòáÉ= ÉÇ ~ãÄáÉåí~äá=ÇÉääÉ=~êÉÉ=ÅáêÅçëí~åíá=EÁF=få=ãçÇç=é~êíáÅçä~êÉI åÉääÉ= äçÅ~äáòò~òáçåá= ÅÉåíê~äá= É= åÉääÉ= îáÅáå~åòÉ= ÇÉä= ÅÉåíêç ëíçêáÅçI= çééìêÉ= áå= äìçÖÜá= é~êíáÅçä~êãÉåíÉ= áãéçêí~åíá= Ç~ä éìåíç= Çá= îáëí~= é~Éë~ÖÖáëíáÅç= ÉÇ= ~ãÄáÉåí~äÉI= ëá= ≠= çéí~íç éÉê=éêçéçêêÉ=éêçÖÉííá=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=áå=ëçííçëìçäç=EÁFK pçåç=éêçéçëíÉ=äÉ=ëÉÖìÉåíá=íáéçäçÖáÉW √= QM=é~êÅÜÉÖÖá ëçåç=éêÉîáëíá=~=ê~ëçI=éÉê=ìåÛçÑÑÉêí~=ÅçãJ éäÉëëáî~=Çá=SKSSR=éçëíáJ~ìíçK=pá=íê~íí~=áå=éêÉî~äÉåò~=Çá=~êÉÉ ÅçääçÅ~íÉ=åÉá=äìçÖÜá=Çá=áåíÉêëÅ~ãÄáç=ãçÇ~äÉ=ÉI=ëçéê~ííìíJ íçI=~=ëÉêîáòáç=ÇÉá=èì~êíáÉêá=êÉëáÇÉåòá~äáI=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=éìÄJ ÄäáÅÜÉI=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=ÅçããÉêÅá~äá=É=íÉêòá~êáÉX √= NR=é~êÅÜÉÖÖá ëçåç=éêÉîáëíá=áå=ëçííçëìçäçI=éÉê=ìåÛçÑÑÉêí~ ÅçãéäÉëëáî~=Çá=PKRMM=éçëíáJ~ìíçK=pá=íê~íí~=éêÉî~äÉåíÉãÉåJ íÉ=Çá=~êÉÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅçI=äìåÖç=äÉ=ãìê~=ëé~J

ÖåçäÉ=É=åÉääÉ=~êÉÉ=ÅáêÅçëí~åíá=áä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=EÁFX √= U=é~êÅÜÉÖÖá ëçåç=éêÉîáëíá=~=ê~ëç=ÉÇ=áå=ëçííçëìçäçI=éÉê ìåÛçÑÑÉêí~=ÅçãéäÉëëáî~=Çá=NKVPM=éçëíá=~ìíçI=áå=éêÉî~äÉåò~ ~=Åçêçå~=ÇÉääD~êÉ~=ÅÉåíê~äÉX √= áåÑáåÉI= ìå= ëçäç= é~êÅÜÉÖÖáçI= äçÅ~äáòò~íç= áå= îá~äÉ fåÇáéÉåÇÉåò~I=ÉëáëíÉåíÉ=ÉÇ=~ííì~äãÉåíÉ=~=ê~ëçI=≠=éêÉîáëíç áå= é~êíÉ= ~= ê~ëç= ÉÇ= áå= é~êíÉ= áå= ÉäÉî~òáçåÉI= éÉê= ìåÛçÑÑÉêí~ ÅçãéäÉëëáî~=Çá=POM=éçëíáK m~êÅÜÉÖÖá=Çá=áåíÉêëÅ~ãÄáç pçåç=á=é~êÅÜÉÖÖá=ÉëíÉêåá=ÅÜÉ=íÉåÇçåç=~Ç=çÑÑêáêÉ=~ääÉ=éêçJ îÉåáÉåòÉ=Ç~=Ñìçêá=m~îá~=ä~=éçëëáÄáäáí¶=Çá=êÉÅ~êëá=åÉääÉ=ÇÉëíáJ å~òáçåá= áåíÉêåÉ= ~ää~= Åáíí¶I= ä~ëÅá~åÇç= äÛ~ìíç= áå= éêçëëáãáí¶ ÇÉÖäá=~ííÉëí~ãÉåíá=ÇÉääÉ=éêáåÅáé~äá=äáåÉÉ=ÇÉä=íê~ëéçêíç=éìÄJ ÄäáÅç=ìêÄ~åç=ÉÇ=Éñìíê~ìêÄ~åçI=Åìá=ëá=~ÖÖÖáìåÖçåç=á=é~êJ ÅÜÉÖÖá=Çá=áåíÉêëÅ~ãÄáç=éêÉîáëíá=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉää~=ëí~òáçJ åÉ=ÑÉêêçîá~êá~=cp=EÁF=pçåç=ëí~íá=éêÉîáëíá=V=é~êÅÜÉÖÖáI=éÉê ìå=íçí~äÉ=Çá=PKTOM=éçëíáJ~ìíç=EÁFK

“Nell'istante in cui Eric capì di amarla, Elise scivolò giù e sgusciò via dalle sue braccia. Poi si insinuò attraverso lo stretto varco fra le assi e lui la guardò attraversare la strada. Nulla si muoveva là fuori. Elise era l'unica pennellata di movimento, troupe e comparse sparite, attrezzatura sparita, ed era splendida, snella e argentea, e camminava a testa alta, con precisione tecnica, verso l'ultima roulotte parcheggiata alla stazione di servizio, dove avrebbe trovato i suoi vestiti, per poi indossarli in fretta e scomparire. Eric si vestì al buio. Aveva la schiena e le gambe cosparse del pietrisco della strada, sabbioso e ruvido. Tastò intorno in cerca delle calze senza trovarle e uscì in strada a piedi nudi, con le scarpe in mano. L'ultima roulotte se ne era andata, l’incrocio era vuoto. Non sedette accanto all'autista, questa volta. Voleva stare nel vano posteriore della sua limousine rivestita di sughero, nella luce bronzea, solo nel flusso dello spazio, a osservarne le linee e la grana, le dolci transizioni, una forma o testura che si modulava su un'altra. Il lungo abitacolo si curvava verso il retro con un movimento fluido, ed Eric sentiva l'odore del cuoio intorno a sé, e l'odore dei pannelli di cedro rosso che aveva di fronte, inseriti nel tramezzo. Il marmo freddo sotto i piedi gli gelò le ossa. Guardò il dipinto sul soffitto, un acquerello a inchiostro scuro, semiastratto, che mostrava la disposizione dei pianeti al momento della sua nascita, calcolata in ore, minuti e secondi. Attraversarono l'Undicesima Avenue ed entrarono nella desolazione delle automobili. Vecchi garage in rovina e vetrine fatiscenti. Officine per auto, autolavag-


m~êÅÜÉÖÖá=~=ëÉêîáòáç=ÇÉääÛ~êÉ~=ÅÉåíê~äÉ `çãéêÉåÇÉ=ÇìÉ=ÇáîÉêëÉ=íáéçäçÖáÉ=Ñìåòáçå~äá=Çá=é~êÅÜÉÖÖáW √=èìÉääá=ÅçääçÅ~íá=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉääÛ~êÉ~=ÅÉåíê~äÉI=~=ëÉêîáòáç=ÇÉá êÉëáÇÉåíáI=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=ÅçããÉêÅá~äá=É=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=Çá=íÉêòá~êáç éìÄÄäáÅç=É=éêáî~íçX √=èìÉääá=ÅçääçÅ~íá=~=Åçêçå~=ÇÉääÛ~êÉ~=ÅÉåíê~äÉI=~=ëÉêîáòáç=ÇÉääÉ=ÑìåJ òáçåá=ÇÉä=íÉêòá~êáç=éìÄÄäáÅç=É=éêáî~íçI=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=ÅçããÉêÅá~äá=É äìÇáÅçJêáÅêÉ~íáîÉ=EÁFK pçåç=ëí~íá=éêÉîáëíá=áå=íçí~äÉ=NR=é~êÅÜÉÖÖáI=éÉê=ìåÛçÑÑÉêí~=ÅçãJ éäÉëëáî~=Çá=PKOVM=éçëíáJ~ìíçI=áå=éêÉî~äÉåò~=áå=ëçííçëìçäçW=ä~=êÉ~J äáòò~òáçåÉ=Çá=èìÉëíá=é~êÅÜÉÖÖá=ÅçåëÉåíáê¶=Çá=~ìãÉåí~êÉ=áä=äáîÉääç Çá=éÉÇçå~äáòò~òáçåÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=ëíçêáÅç=EÁFK m~êÅÜÉÖÖá=~=ëÉêîáòáç=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=éìÄÄäáÅÜÉ `çãéêÉåÇÉ=ÇìÉ=ÇáîÉêëÉ=íáéçäçÖáÉ=Ñìåòáçå~äá=Çá=é~êÅÜÉÖÖáçW √=èìÉääá=~=ëÉêîáòáç=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=éìÄÄäáÅÜÉI ÅçääçÅ~íá=áå=éêÉî~äÉåò~=åÉá=éêÉëëá=ÇÉä=mçäç=`ê~îáåçI=áå=Åìá=ëá

ÅçääçÅ~åç=áãéçêí~åíá=Ñìåòáçåá=ìåáîÉêëáí~êáÉ=ÉÇ=çëéÉÇ~äáÉêÉ É=åÉääÉ=~êÉÉ=ÅáêÅçëí~åíá=ä~=òçå~=ÇÉä=mçäáÅäáåáÅç=pKj~ííÉçX √=èìÉääá=~=ëÉêîáòáç=ÇÉääÉ=Ñìåòáçåá=éìÄÄäáÅÜÉ=É=ÇÉää~=êÉëáÇÉåJ ò~I=ÇÉääÉ=~ííáîáí¶=ÅçããÉêÅá~äá=É=íÉêòá~êáÉK pçåç= ëí~íá= éêÉîáëíá= áå= íçí~äÉ= NR= é~êÅÜÉÖÖáI= éÉê= ìåÛçÑÑÉêí~ ÅçãéäÉëëáî~=Çá=OKUOR=éçëíáJ~ìíçI=éêÉîáëíá=áå=éêÉî~äÉåò~=~ ê~ëçI=ÉÇ=áå=~äÅìåá=Å~ëá=áå=ëçííçëìçäç=EÁFK m~êÅÜÉÖÖá=~=ëÉêîáòáç=ÇÉää~=êÉëáÇÉåò~ ^= ëÉêîáòáç= ÇÉää~= êÉëáÇÉåò~I= ìåáí~ãÉåíÉ= ~ääÉ= ~ííáîáí¶= ÅçãJ ãÉêÅá~äáI=íÉêòá~êáÉ=É=Çá=ëÉêîáòáç=ÅÜÉ=ëçåç=éêÉëÉåíá=~ääÛáåíÉêJ åç=ÇÉääÉ=òçåÉ=êÉëáÇÉåòá~äáI=ëçåç=ëí~íá=éêÉîáëíá=OR=áåíÉêîÉåíáI éÉê=ìå=íçí~äÉ=Çá=OKRUM=éçëíáJ~ìíçI=éêÉîáëíá=éêÉî~äÉåíÉãÉåJ íÉ=~=ê~ëç=É=Åçå=áä=êÉÖáãÉ=ÇÉää~=ëçëí~=äáÄÉê~=EÁFÒK

gi, auto usate. Un'insegna con la scritta Collision Inc. Auto smantellate schierate sul marciapiede, con il retro verso la strada. Era l'ultimo isolato prima del fiume, non residenziale, non pedonale, parcheggi con recinti di filo spinato, una zona adatta alla limousine nelle sue condizioni attuali. Si mise le scarpe. La macchina si fermò accanto all'entrata di un garage sotterraneo, dove sarebbe rimasta per la notte e probabilmente per sempre, o finché non fosse stata confiscata, smontata per ricavarne pezzi di ricambio e demolita. (…) La luna era perlopiù ombra, una falce calante al ventiduesimo giorno di orbita, secondo i suoi calcoli. Rimase fermo in strada. Non c'era niente da fare. Non si era reso conto che avrebbe potuto accadergli. Il momento era privo di urgenza e di scopo. Questo non l'aveva previsto. Dov'era la vita che aveva sempre condotto? Non c'era nessun posto in cui volesse andare, niente a cui pensare, nessuno ad attenderlo. Come poteva muovere un passo in una direzione se tutte le direzioni si equivalevano? Poi si udì uno sparo. Il suono volò nell'aria. Era qualcosa, sì, un evento, e tuttavia quasi trascurabile, uno scoppio sordo venuto e andato in un soffio, portando con sé un debolissimo accenno di pericolo. Non voleva esagerarne l'importanza. Poi si udì un altro sparo, seguito dalla voce di un uomo che urlava il suo nome in una serie di dimetri trocaici e con un tono stridulo più agghiacciante di uno sparo”. (tratto da: Don DeLillo, Cosmopolis, Einaudi, Torino, 2003, pp. 153-55)

27


28

Sondrio ~=Åìê~=Çá=j~êÅç=dÜáäçííá=ÉÇ=bã~åìÉäÉ=q~Öäá~ÄìÉ

Parcheggi come architettura iÉ=ÇáÑÑáÅçäí¶=ÅÜÉ=ëá=áåÅçåíê~åç=Öáçêå~äãÉåíÉ=åÉä=íêçî~êÉ=ìå~ éçëëáÄáäáí¶=Çá=é~êÅÜÉÖÖáç=ÅçêêÉííçÒ=éÉê=ä~=éêçéêá~=~ìíçI=åÉääÉ Öê~åÇá=Åáíí¶=ÅçãÉ=åÉääÉ=éáÅÅçäÉ=Åáíí~ÇáåÉ=Çá=éêçîáåÅá~I=ëçåç Ç~=ëÉãéêÉ=åçíÉ=É=îáëëìíÉ=ÅçãÉ=ìå=éêçÄäÉã~=Ç~=çÖåá=~ìíçJ ãçÄáäáëí~X= ä~= éêçÄäÉã~íáÅ~= ÇÉä= é~êÅÜÉÖÖáç= ÇÉääÉ= ~ìíç= ≠= ìå íÉã~=èì~åíç=ã~á=~ääÛçêÇáåÉ=ÇÉä=ÖáçêåçI=ëá~=ÇÉääÉ=~ããáåáëíê~J òáçåá=Åçãìå~äáI=ëá~=ÇÉá=éêáî~íá=Åáíí~ÇáåáK=Ð=èìáåÇá=åÉÅÉëë~êáçI Åçå=äÉ=çééçêíìåáí¶=ÅÜÉ=á=åìçîá=ëíêìãÉåíá=çÑÑêçåçI=Ñ~êÉ=ëÅÉäíÉ ãáê~íÉ=É=î~åí~ÖÖáçëÉI=åçå=ëçäç=éÉê=ä~=éÉêëçå~I=ã~=~åÅÜÉ ÅçãÉ=ÉäÉãÉåíá=éÉê=ãáÖäáçê~êÉ=äÛ~ãÄáÉåíÉ=áå=Åìá=îáîá~ãçK `çå=ä~=êÉÅÉåíÉ=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=ìêÄ~åáëíáÅ~I=áä=`çãìåÉ=Çá=pçåJ ÇêáçI=~åÅÜÉ=åÉää~=ëì~=îÉëíÉ=áëíáíìòáçå~äÉ=Çá=Å~éçäìçÖç=Çá=éêçJ îáåÅá~I=Ü~=êáîáëíç=é~êíÉ=ÇÉääÉ=ëÅÉäíÉ=îá~ÄáäáëíáÅÜÉ=ÇÉä=éêÉÅÉÇÉåJ íÉ=mrq=Eéá~åç=ìêÄ~åáëíáÅç==ÇÉä=íê~ÑÑáÅçFI=~ä=ÑáåÉ=Çá=ãáÖäáçê~êÉ äÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ=ìêÄ~å~=É=Çá=ÅçåëÉÖìÉåò~=ä~=èì~äáí¶=Çá=îáí~=Çá ÅÜá=êáëáÉÇÉI=ä~îçê~=É=Öê~îáí~I=éÉê=î~êáÉ=åÉÅÉëëáí¶I=ëìä=íÉêêáíçêáç Åçãìå~äÉK iÛçÄáÉííáîç=≠=èìÉääç=Çá=ÇáëéçêêÉ=Çá=ìåç=ëíêìãÉåíç=åçêã~íáîçI éêçÖÉííì~äÉI=ÖÉëíáçå~äÉ=É=Çá=ÅçåíêçääçI=êÉÇ~ííç=áå=ìåÛçííáÅ~=Çá ãáÖäáçê~êÉ=ëá~=ä~=ëáÅìêÉòò~=ëíê~Ç~äÉI=ê~òáçå~äáòò~êÉ=É=áåÅÉåíáJ î~êÉ=áä=íê~ëéçêíç=éìÄÄäáÅçI=ëá~=ëçéê~ííìííç=Çá=êáÇìêêÉ=äÛáåèìáå~J ãÉåíç= ~íãçëÑÉêáÅç= É= ~ÅìëíáÅçI= Ñ~îçêÉåÇç= áä= ÅçåíÉåáãÉåíç ÇÉá=Åçåëìãá=ÉåÉêÖÉíáÅá=É=ãáÖäáçê~åÇç=ä~=èì~äáí¶=ÇÉääÛ~êá~K pá=ëçåç=êÉ~äáòò~íÉ=Åçë±=~êÉÉ=~ÖÖáìåíáîÉ=Çá=é~êÅÜÉÖÖáçI=ëéÉëJ ëç=ÅçääçÅ~íÉ=~ä=Çá=Ñìçêá=ÇÉä=ÅÉåíêç=ç=áå=éêçëëáãáí¶=ÇÉääÉ=ëí~òáçJ

pçåÇêáçI=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=îá~=qçå~äÉ=K= mêçÖÉííç=EÉ=ÑçíçF=Çá=dá~åã~ííÉç=oçãÉÖá~ääáK

m~êÅÜÉÖÖáç=Çá=îá~=qçå~äÉK

åá=ÇÉá=ãÉòòá=éìÄÄäáÅá=ìëìÑêìáíá=Ç~ää~=ã~ÖÖáçê=é~êíÉ=ÇÉá=ä~îçê~J íçêá=éÉåÇçä~êá=ÅÜÉ=~êêáî~åç=ç=ÅÜÉ=ëá=êÉÅ~åç=~ä=ä~îçêç=Ñìçêá=éêçJ îáåÅá~K=fä=éáª=ÇÉääÉ=îçäíÉ=ëá=éÉåë~=~á=é~êÅÜÉÖÖá=ÅçãÉ=äìçÖÜá ëáåáëíêá=É=ëèì~ääáÇáI=ã~=ëá=éçíêÉÄÄÉ=áåÅçãáåÅá~êÉ=~=ÅçåëáÇÉê~êäá ÅçãÉ= îÉêÉ= É= éêçéêáÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉI= áåáòá~åÇç= ~= éêÉëí~êÉ= ä~ ã~ëëáã~=Åìê~=ëá~=åÉää~=éêçÖÉíí~òáçåÉI=ëá~=åÉää~=êÉ~äáòò~òáçåÉI ÅçãÉ=ëá=Ñ~=Eç=ëá=ÅÉêÅ~=Çá=Ñ~êÉF=éÉê=é~ä~òòáI=íÉ~íêá=É=èì~äëá~ëá ~äíê~=ÅçëíêìòáçåÉK ^ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=éá~åç=ÇÉääÛ~ããáåáëíê~òáçåÉI=êáÉåíê~=ä~=êÉ~äáòò~J òáçåÉ=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=îá~=qçå~äÉI=éêÉëëç=ä~=ëíêìííìê~=ëÅçä~J ëíáÅ~=ÇÉä=mçäáÅ~ãéìëW=ìåÛ~êÉ~=~=ÅçãéäÉí~ãÉåíç=ÇÉá=ëÉêîáòá ÇÉää~=îáÅáå~=ëí~òáçåÉ=ÇÉÖäá=~ìíçÄìë=É=èìÉää~=ÑÉêêçîá~êá~=éçÅç éáª=Çáëí~åíÉK i~=ëíêìííìê~=êÉ~äáòò~í~=å~ëÅÉ=Ç~=ìå=ëÉãéäáÅÉ=ÅçåÅÉéí=êáÅÜáÉJ ëíç= Ç~ää~= ÅçããáííÉåò~I= ìå= ÅçåÅÉííç= Çá= ëíìÇáç= ÇÉääÛ~êÉ~ ~Åèìáëáí~X=ìåÛ~êÉ~=áåáòá~äãÉåíÉ=éáª=Öê~åÇÉ=É=Å~é~ÅÉ=Çá=çëéáJ í~êÉ=ìåÛçéÉê~=éáª=áãéçåÉåíÉ=É=ÅçåëáëíÉåíÉI=ÅçãÉ=Éê~=çêáÖáJ å~êá~ãÉåíÉ=éêÉîáëíçX=äÛáÇÉ~=çêáÖáå~êá~=≠=ëí~í~=éÉê∂=~ÄÄ~åÇçJ å~í~=éÉê=ä~=ÇáîáëáçåÉ=Çá=èìÉëíç=äçííç=~=Ñ~îçêÉ=Çá=ìå~=ãáÖäáçJ êÉÒ=ëíê~íÉÖá~=ìêÄ~å~K=fä ä~óçìí ÅçåëáÇÉê~íçI=≠=ëí~íç=èìÉääç=Çá ìå=Öê~åÇÉ=î~ëëçáçI=Çáëéçëíç=ëì=ÇìÉ=äáîÉääá=Å~é~ÅÉ=Çá=êáëçäîÉJ êÉ=áä=éêçÄäÉã~=ÇÉä=ÑçêíÉ=ÇáëäáîÉääç=íê~=ä~=ëíê~Ç~=éêáåÅáé~äÉ=É=ä~ èìçí~=ÇÉä=éá~åç=áåÑÉêáçêÉ=ÅçêêáëéçåÇÉåíÉ=~ä=äáîÉääç=ÇÉä=îáÅáåç Å~ãéìëW= Ç~= ìå= ä~íç= ìå~= ëíêìííìê~= äÉÖÖÉê~I= Ç~ääÛ~äíêç= áãéçJ åÉåíá= îçäìãá= ÅçãÉ= ëÉÖåç= ÇÉää~= éêÉëÉåò~X= ä~= éêáã~= áÇÉ~= ≠ ëí~í~=ëìÄáíç=èìÉää~=Çá=Çáëí~ÅÅ~êëá=Ç~ä=ÅçãìåÉ=ÅçåÅÉííç=ÇÉä ëçäáíç= éá~òò~äÉ= éá~ííç= É= áãéÉêÅÉííáÄáäÉI= ÇÉëíáå~íç= ~ää~= ëçëí~ ÇÉääÉ=~ìíçîÉííìêÉI=ã~=Åçåíê~êá~ãÉåíÉ=ëá=≠=îçäìíç=Ç~êÉ=ìåÛáJ ÇÉåíáí¶I=ìå=ÅçêéçI=éÉêÅÉííáÄáäÉ=~ä=ëÉãéäáÅÉ=íê~åëáíç=áå=~ìíçJ ãçÄáäÉK= fä= é~ëë~ÖÖáç= Ç~ää~= ëíê~Ç~= É= ä~= îáëáÄáäáí¶= ëçåç= ëí~íÉ êáëçäíÉ=~ííê~îÉêëç=áä=ÅçåÅÉííç=É=ä~=ÅêÉ~òáçåÉ=Çá=ìå=çêáòòçåíÉ ~êÅÜáíÉííçåáÅçI=ÅÜÉ=ëÉãÄêÉêÉÄÄÉ=ìå=ëÉãéäáÅÉ=êÉÅáåíçÒI=ã~ Çá= Ñ~ííç= ≠= ìå~= ëÅÜÉêã~íìê~= ÅÜÉ= ëá= ÉäÉî~= Ç~ä= Ñáäç= ëíê~Ç~äÉI Åçëíáíìáí~=Ç~=ÉäÉãÉåíá=ãçÇìä~êá=ëáãáäá=~=ìå=ÖêáÖäá~íç=ãÉí~ääáÅçI ã~=Åçå=äÛìíáäáòòç=Çá=ìå=ãçíáîç=~=ä~ãÉääÉI=ÅÜÉ=åçå=ÅÜáìÇçåç ÅçãéäÉí~ãÉåíÉI=ã~=ä~ëÅá~åç=áåíê~îÉÇÉêÉ=~ääÛáåíÉêåçX=äÛ~ííÉåJ òáçåÉ=åÉääÛçêáÉåí~êÉ=áå=ãçÇç=ÇáîÉêëç=èìÉëíá=ãçÇìäá=~=ä~ãáåÉI Ѷ=ë±=ÅÜÉ=ëá=ÅêÉáåç=Åçåíáåìá=ÉÑÑÉííá=Çá=äìÅÉJçãÄê~I=éçêí~åÇç=~ ìå= êáéÉíìíç= Å~ãÄá~ãÉåíç= ÇÉää~= éÉêÅÉòáçåÉ= ëé~òá~äÉ= åÉääÉ


29


30

pçåÇêáçI=é~êÅÜÉÖÖáç=Çá=îá~=qçå~äÉ=K=mêçÖÉííç=EÉ=ÑçíçF=Çá=dá~åã~ííÉç=oçãÉÖá~ääáK

ÇáîÉêëÉ=çêÉ=ÇÉä=ÖáçêåçK=iç=ëíÉëëç=ÅçåÅÉííç=Ü~=éçêí~íç=~=ëçíJ íê~êêÉ=îçäìãá=íê~=á=ÇìÉ=äáîÉääá=ÅÜÉ=î~ååç=~=ÅçëíêìáêÉ=áä=é~êÅÜÉÖJ ÖáçI=~åÇ~åÇç=~=Ñçêã~êÉ=ÇÉääÉ=~éÉêíìêÉ=éÉê=éÉêãÉííÉêÉ=~ää~ äìÅÉ=Çá=Ñáäíê~êÉ=áåÑÉêáçêãÉåíÉ=É=áå=ãçÇç=~å~äçÖç=Çá=ãçÇáÑáÅ~J êÉ=ä~=ëé~òá~äáí¶X=Ç~=èìÉëíç=äáîÉääç=ëÛáåå~äò~åçI=éÉê=~ãéäáÑáÅ~êÉ ä~=éêÉëÉåò~=É=áä=ÅçåÅÉííç=Çá=ä~åÇã~êâI=ÉäÉãÉåíá=áå=Å~äÅÉëíêìòJ òçI= ~Ç= áÇÉåíáÑáÅ~òáçåÉ= Çá= ìå= äìçÖçI= ÅÜÉ= åçå= ÅçëíêìáëÅçåç ëçäç=åìçîÉ=éêçëéÉííáîÉI=ã~=ëÉêîçåç=~Ç=çêáÉåí~êëá=~ääÛáåíÉêåç Çá= ìå~= ~êÉ~= ÅÜÉ= ~äíêáãÉåíá= êáëìäíÉêÉÄÄÉ= éá~íí~= É= çîìåèìÉ ëÉãéêÉ=ìÖì~äÉK nìÉëíç=áä=ÅçåÅÉííç=áåáòá~äÉ=ÇÉääÛáåÅçåíêç=íê~=ëíêìííìê~=É=~êÅÜáJ íÉííìê~I=ÇçîÉ=ëÉãéäáÅá=ÉäÉãÉåíá=Çá=éêÉëÉåò~I=áå=êÉ~äí¶I=ëçåç ÉäÉãÉåíá= ÅÜÉ= ÅçåíêáÄìáëÅçåç= ëí~íáÅ~ãÉåíÉ= ~= áåíÉÖê~êÉ= äç ëÑçêòç=Çá=Å~êáÅç=ÇÉääÉ=ÉëáäáÒ=ëíêìííìêÉ=éçêí~åíá=áå=ÑÉêêçK=a~=èìÉJ ëí~=ëçêí~=Çá=êÉÅáåíç=~êÅÜáíÉííçåáÅçI=ëÛáåå~äò~åç=íêÉ=îçäìãáI=~Ç áåÇáÅ~òáçåÉ=ÇÉÖäá=~ÅÅÉëëá=éÉÇçå~äá=Çá=ÅçääÉÖ~ãÉåíç=íê~=á=î~êá äáîÉääáI=éçêí~åÇç=ìäíÉêáçêÉ=ëáÖåáÑáÅ~íç=~ä=ÅçåÅÉéí éêçÖÉííì~äÉK= få=Ñ~ëÉ=Çá=ìäíáã~òáçåÉI=áä=éçëáòáçå~ãÉåíç=ÇÉää~=Å~êíÉääçåáëíáÅ~I Ü~=éçêí~íç=áå=èì~äÅÜÉ=ãçÇç=äÉ=ëÅÉäíÉ=éêçÖÉííì~äá=áå=ëÉÅçåÇç éá~åçI= ~= Ñ~îçêÉ= Çá= ÉÅÅÉëëáîÉ= ëÉÖå~ä~òáçåá= åçå= éêçéêáç= áå ~êãçåá~=Åçå=ä~=éìäáòá~=Ñçêã~äÉ=ÇÉä=éêçÖÉííçK iç=ëíìÇáçI=ÇÉíí~Öäá~íç=É=Åìê~íçI=ëá=≠=ÅçåÅÉåíê~íç=~åÅÜÉ=ëìää~ ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ=Çá=èì~åíç=ëéÉëëç=á=é~êÅÜÉÖÖá=êáëìäíáåç=äìçÖÜá ëáåáëíêá=åÉääÉ=çêÉ=ÄìáÉX=ëÉ=Çá=Öáçêåç=≠=äÛçãÄê~=ÅÜÉ=ëá=éêçáÉíí~ Ç~ääÉ=ëíêìííìêÉ=ä~ãÉää~êá=~=ÅêÉ~êÉ=ä~=éÉêÅÉòáçåÉ=É=ä~=ëé~òá~äáí¶I Çá= ëÉê~I= ~ííÉåíá= ëíìÇá= áääìãáåçíÉÅåáÅá= ÉÇ= áãéá~åíáëíáÅáI= Ü~ååç

ÅçåíêáÄìáíç=~=ã~åíÉåÉêÉ=É=î~äçêáòò~êÉ=èìÉëí~=éêÉëÉåò~I=ëçíJ íçäáåÉ~åÇçåÉ=ä~=ã~ëë~=~ííê~îÉêëç=ÉÑÑÉííá=Çá=äìÅÉ=É=éêçáÉòáçåá=J ëíìÇá~íÉ=Öá¶=áå=Ñ~ëÉ=éêçÖÉííì~äÉ=JI=ÅçåÅáäá~åÇç=äÛ~ëéÉííç=ÉëíÉJ íáÅç=~=èìÉääç=Ñìåòáçå~äÉI=ã~=ëçéê~ííìííç=êáìëÅÉåÇç=åÉääÛáåíÉåJ íç=Çá=ÅçåíÉåÉêÉ=á=ÅçëíáI=ëÉåò~=êáåìåÅá~êÉ=~=íìííá=á=ÅçåÅÉííá=ÑçêJ ã~äá=çêáÖáå~êáK nìÉëí~=éêáã~=~êÉ~I=ÅÜÉ=î~=~Ç=ìåáêëá=~Ç=~äíêÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä éá~åç=ÇÉä=íê~ÑÑáÅçI=≠=ëí~í~=ÇìåèìÉ=ìåÛçÅÅ~ëáçåÉ=Çá=ÅçåÅáäá~J òáçåÉ=íê~=~êÅÜáíÉííìê~=É=é~êÅÜÉÖÖáçI=ëíêìííìê~=É=Ñçêã~I=ÉäáãáJ å~åÇç=áä=ëçäáíç=éá~òò~äÉ=ÇáëéÉêëáîç=É=ëÑ~í~åÇç=áä=éêÉÅçåÅÉííç ÇÉä==é~êÅÜÉÖÖáç=ÅçãÉ=äìçÖç=ëáåáëíêç=É=ëèì~ääáÇçI=éêáîç=Çá=çÖåá Åìê~=É=~ííÉåòáçåÉ=~êÅÜáíÉííçåáÅ~K

bK=qK


Varese ~=Åìê~=Çá=båêáÅç=_Éêí¨=É=`ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåá

Siamo oltre la mort de la rue i~=Å~ÅÅá~=~ä=é~êÅÜÉÖÖáçI=é~ëëá~ãç=ÇìÉ=~ååá=ÇÉää~=åçëíê~=îáí~ áå=ÅÉêÅ~=Çá=ìå=é~êÅÜÉÖÖáçK= iÉ=~ìíç=Åçåíáåì~åç=~Ç=~ìãÉåí~êÉK= få=fí~äá~=≠=ä~=ëÉÅçåÇ~=ÑçåíÉ=Çá=ëíêÉëëK= j~=á=êáãÉÇá=Åá=ëçåçKKK>>>>\\= i~=ëçëí~=ÇÉääÉ=~ìíç=áå=Åáíí¶=EÉ=äÉ=ëìÉ=ÅçåëÉÖìÉåòÉ=áå=íÉêãáåá Çá= ëé~òáç= çÅÅìé~íçI= áåèìáå~ãÉåíçI= ÅçåÖÉëíáçåÉI= ÇÉÖê~Çç ìêÄ~åçF= ≠= ìå= éêçÄäÉã~= Öê~îÉ= áå= èì~ëá= íìííÉ= äÉ= Åáíí¶= ÇÉä ãçåÇçK=bëëç=Ü~=äÉ=ê~ÇáÅá=áå=Éêêçêá=É=áåÅ~é~Åáí¶=ìêÄ~åáëíáÅÜÉI ã~=åçå=ëçäçK= lÅÅçêêçåç=OR=ãè=éÉê=é~êÅÜÉÖÖá~êÉ=ìåD~ìíçI=éÉê=é~êÅÜÉÖJ Öá~êÉ=íìííÉ=äÉ=~ìíç=EROM=ãáäáçåáF=ÅÜÉ=ÅáêÅçä~åç=åÉä=åçëíêç=éá~J åÉí~I=ëÉêîÉ=Öá¶=çê~=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Öê~åÇÉ=ÅçãÉ=áä=iìëëÉãJ ÄìêÖç=ENPKMMM=âãèFX=éÉê=é~êÅÜÉÖÖá~êÉ=äÉ=~ìíç=ÅÜÉ=ëá=~ÖÖáìåJ Öçåç=çÖåá=~ååç=ëÉêîÉ=ìåÛ~êÉ~=Öê~åÇÉ=ÅçãÉ=qêáÉëíÉK fä=é~êÅÜáãÉíêç=ÇçîêÉÄÄÉ=Ö~ê~åíáêÉ=ä~=ëçëí~=~=êçí~òáçåÉK=få=fí~äá~ á=OLP=ÇÉää~=éçéçä~òáçåÉ=éçëëáÉÇÉ=ìåD~ìíçI=ÅçãéêÉëá=~åòá~åá=É Ä~ãÄáåáK= a~=ìåÛáåÇ~ÖáåÉ=ÇÉääÛbåÉ~=ÅÜÉ=Ü~=ëÉÇÉ=~=fëéê~I=åÉää~=åçëíê~ mêçîáåÅá~I= áä= ëÉííçêÉ= ÇÉá= íê~ëéçêíá= Ü~= ìåÛáåÅáÇÉåò~= Çá= çäíêÉ= áä PMB= ÇÉá= Åçåëìãá= ÅçãéäÉëëáîáX= ëì= èìÉëí~= éÉêÅÉåíì~äÉ= ìå íÉêòç=êáÖì~êÇ~=äÛ~ãÄáíç=ìêÄ~åçK=få=ëçëí~åò~=ëá=éì∂=ÇáêÉ=ÅÜÉ äÛìëç=ÇÉääÛ~ìíçîÉííìê~=éêáî~í~=åÉä=ëçäç=~ãÄáíç=ìêÄ~åç=≠=êÉëJ éçåë~ÄáäÉ=Çá=~äãÉåç=áä=NMB=Çá=íìííá=á=Åçåëìãá=ÉåÉêÖÉíáÅá=å~òáçJ å~äáK fä=íê~ÑÑáÅç=ãÉÇáç=~ííì~äÉ=≠=çäíêÉ=áä=PMB=ã~ÖÖáçêÉ=Çá=èìÉääç=ÇÉä NVVMI=á=Åçåëìãá=ÉåÉêÖÉíáÅá=É=äÉ=Éãáëëáçåá=Çá=Ö~ë=ëÉêê~=ëçåç ÅêÉëÅáìíá=Åçå=í~ëëç=ãÉÇáç=~ååìç=ÇÉä=PBK iÉ=Éãáëëáçåá=Çá=Ö~ë=ëÉêê~=ëçåç=~ìãÉåí~íÉI=ãÉåíêÉ=éÉê=~äÅìJ åá=áåèìáå~åíá=Åçå=`l=EçëëáÇç=Çá=Å~êÄçåáçF=É=kl=ñ=EçëëáÇç=Çá ~òçíçF=ä~=ëáíì~òáçåÉ=≠=ãáÖäáçê~í~=Öê~òáÉ=~ääÛáåíêçÇìòáçåÉ=ã~ëJ ëáÅÅá~=ÇÉääÉ=ã~êãáííÉ=Å~í~äáíáÅÜÉ=É=Çá=ãçíçêáòò~òáçåá=éáª=ÉÑÑáJ ÅáÉåíáK=iÉ=~êÉÉ=éáª=áåèìáå~íÉ=ëçåç=èìÉääÉ=ÇÉä=kçêÇ=fí~äá~=É=~äÅìJ åÉ=~êÉÉ=ÅçãÉ=ä~=má~åìê~=m~Ç~å~=ëçåç=éáª=ëî~åí~ÖÖá~íÉ=Ç~ä éìåíç=Çá=îáëí~=~ãÄáÉåí~äÉ=éÉê=Ñ~ííçêá=Åäáã~íáÅáK få=êÉ~äí¶=ëÉãÄê~=ÅÜÉ=åçå=ëá~=éçëëáÄáäÉ=êáëçäîÉêÉ=áä=éêçÄäÉã~ ëÉåò~= ãçÇáÑáÅ~êÉ= äÛ~ííì~äÉ= ãçÇÉääç= ëíêìííìê~äÉ= ÇÉääÉ= åçëíêÉ Åáíí¶K=`á=éçëëçåç=îÉåáêÉ=áå=~áìíç=äÉ=íÉÅåçäçÖáÉW=îÉáÅçäç=~=Ä~ëëç áãé~ííçI=ëáëíÉãá=íÉäÉã~íáÅá=éÉê=ä~=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=É=äÛáåÑçJ ãçÄáäáí¶=ã~=éÉê=áåîÉêíáêÉ=ä~=íÉåÇÉåò~=çÅÅçêêÉ=ãÉííÉêÉ=áå=~ííç áåíÉêîÉåíá=ëíêìííìê~äá=ÅçãÉW √=ìå~=éá~åáÑáÅ~òáçåÉ=ÉÑÑáÅ~ÅÉ=ÇÉää~=Ççã~åÇ~=Çá=ãçÄáäáí¶=ÇÉääÛìJ ëç=ÇÉä=íÉêêáíçêáçX √=éçäáíáÅÜÉ=áåíÉÖê~íÉ=éÉê=äÛÉÑÑÉííáî~=êáÇìòáçåÉ=ÇÉä=îÉáÅçäç=éêáî~J íç= EëáëíÉãá= äçÖáëíáÅáI= íÉäÉëÉêîáòáI= êáçêÖ~åáòò~òáçåÉ= ÇÉÖäá= çê~êáI ÉÅÅKFX √=áåîÉëíáãÉåíá=áãéçêí~åíá=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=áåÑê~ëíêìííìêÉ Çá=íê~ëéçêíç=ÅçääÉííáîç=ëì=ÑÉêêç=É=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=Çá=ëÅ~ãÄáçX

√=áåÅÉåíáî~òáçåÉ=~ääÛìëç=Çá=îÉáÅçäá=~=Ä~ëëç=Åçåëìãç=É=~Ç=ÉãáëJ ëáçåá=èì~ëá=òÉêçK=qê~=äÉ=éçäáíáÅÜÉ=ìêÄ~åáëíáÅÜÉ=ÅÜÉ=áåÑäìÉåò~åç=á íê~ëéçêíá= ê~ÅÅçã~åÇ~òáçåá= ~= äáîÉääç= å~òáçå~äÉI= ~Ç= ÉëÉãéáçI Ü~ååç=éçêí~íç=áå=dê~å=_êÉí~Öå~=~ää~=êÉîáëáçåÉ=ÇÉää~=Ççí~òáçåÉ Çá=ëí~åÇ~êÇ=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=éÉê=á=åìçîá=áåíÉêîÉåíáI=ëéçëí~åÇç=äç ëí~åÇ~êÇ=Ç~ä=ÅçåÅÉííç=Çá=ãáåáãç=êáÅÜáÉëíç=~=èìÉääç=Çá==ã~ëëáJ ãç=ÅçåëÉåíáíçK=däá=ëí~åÇ~êÇ=~Ççíí~íá=ëçåç=Ñáå~äáòò~íá=åÉá=Öê~åJ Çá=éêçÖÉííá=~ää~=êáÇìòáçåÉ=ÇÉää~=ÇáéÉåÇÉåò~=Ç~ääÛ~ìíç=É=~=éêçJ ãìçîÉêÉ=ÇÉääÉ=ëÅÉäíÉ=Çá=íê~ëéçêíç=ëçëíÉåáÄáäáI=Åçå=ìå=ÇáãÉåëáçJ å~ãÉåíç=êÉ~äáëíáÅçI=Öá¶=áå==Öê~å=é~êíÉ=Åçää~ìÇ~íç=~=äáîÉääç=äçÅ~J äÉI= Åìá= äÉ= ~ííáîáí¶= ÉÅçåçãáÅÜÉ= É= Öäá= ìíÉåíá= éçëëçåç= ~Ç~íí~êëá ëÉåò~=íê~ìãáK=^á=åìçîá=ëí~åÇ~êÇ=ëìá=é~êÅÜÉÖÖá=ëá=~ÅÅçãé~Öå~ ä~=ÇÉíÉêãáå~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ëçÖäáÉ=Åìá=ëá=~ééäáÅ~=ä~=åçêã~íáî~=ÅÜÉ çÄÄäáÖ~= ~ää~= êÉÇ~òáçåÉ= Çá= ëíìÇá= Çá= áãé~ííç= ëìá= íê~ëéçêíá= éÉê= á Öê~åÇá=éêçÖÉííá=Eqê~åëéçêí=fãé~Åí=^ëëÉëëãÉåíëF fåìíáäÉ=êáÅçêÇ~êÉ=ÅçãÉ=g~åÉ=g~ÅçÄë=åÉÖäá=~ååá=pÉëë~åí~=ÖᶠêáíÉåÉî~=ÅÜÉ=ä~=ÖÉëíáçåÉ=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=ìêÄ~åç=ÇçîÉëëÉ=êáÉåíê~êÉ åÉää~= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÇÉääç= ëé~òáç= éìÄÄäáÅç= ÅçãÉ= ÉäÉãÉåíç ëíêìííìê~åíÉ=ÇÉää~=îáí~=ÇÉääÉ=Åáíí¶K pá=ÇÉîÉ=êáíêçî~êÉ=ÉèìáäáÄêáç=íê~=äç=ëé~òáç=~Ç=ìëç=ÇÉääÛ~ìíçãçÄáJ äÉ=É=äç=ëé~òáç=~Ç=ìëç=ÇÉä=éÉÇçåÉK=båíê~ãÄá=ëçåç=áå=äçíí~=éÉê äç=ëÑêìíí~ãÉåíç=Çá=ìå~=êáëçêë~=ÅçãìåÉW=äç=ëé~òáç=éìÄÄäáÅçK kÉÖäá=ìäíáãá=ÇÉÅÉååá=ëá=≠=îÉêáÑáÅ~í~=ìå~=Åçåíáåì~=ÉêçëáçåÉ=ÇÉääç ëé~òáç=éÉÇçå~äÉ=Ç~=é~êíÉ=ÇÉääÛ~ìíçãçÄáäÉK i~=g~ÅçÄë=ÉÄÄÉ=ìåÛáåíìáòáçåÉ=~ää~=èì~äÉ=~åÅçê=çÖÖá=åçá=åçå ëá~ãç=Å~é~Åá=Çá=ÅêÉÇÉêÉI=äÛ~ää~êÖ~ãÉåíç=ÇÉääÉ=ëíê~ÇÉ=É=áä=éÉÖJ Öáçê~ãÉåíç=ÇÉää~=ÅçåÖÉëíáçåÉ=ÅçãÉ=ìå=Éëáíç=äçÖáÅç=Çá=ìå=ÅáêJ Åçäç=îáòáçëçK=nìÉëíç=ÅáêÅçäç=îáòáçëç=ëá=~äáãÉåí~=Ç~ää~=ÇáëéÉêëáçJ åÉ=ÇÉÖäá=ìëá=ìêÄ~åá=Ççîìí~=~ääÛìíáäáòòç=ÇÉääç=ëé~òáç=éÉê=åìçîÉ ~ííêÉòò~íìêÉ=Ñáå~äáòò~íÉ=~ääÛ~ìíçãçÄáäÉI=áå=é~êíáÅçä~êÉ=ëíê~ÇÉ=îÉJ äçÅá=É=é~êÅÜÉÖÖáK `á∂=åçå=Ѷ=~äíêç=ÅÜÉ=éêçÇìêêÉ=íêÉ=íáéá=Çá=ÉÑÑÉííáW √=äÛáåÅêÉãÉåíç=ÇÉÖäá=ëéçëí~ãÉåíáX= √=ä~=ëéÉÅá~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=éÉê=ä~=èì~äÉ=ìå=é~êÅÜÉÖJ Öáç=ÑáåáëÅÉ=éÉê=ÉëëÉêÉ=ìíáäáòò~íç=ëçäç=Ç~=ìíÉåíá=Çá=ìå~=ç=éçÅÜÉ ~ííáîáí¶=É=éçá=áåìíáäáòò~íç=éÉê=ãçäíç=íÉãéç=Åçå=åçíÉîçäÉ=áåÅêÉJ ãÉåíç=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖáX √=áä=éÉÖÖáçê~ãÉåíç=ÇÉää~=ÅçåÅçêêÉåòá~äáí¶=ÇÉä=ãÉòòç=éìÄÄäáÅç éÉê=äÛ~ìãÉåíç=ÇÉää~=äìåÖÜÉòò~=ÇÉääÉ=íê~ííÉ=~=é~êáí¶=Çá=Ä~Åáåç=Çá ìíÉåò~K= qìííç= Åá∂= éêçÇìÅÉ= åìçîÉ= áåÑê~ëíêìííìêÉ= É= åìçîá= é~êJ ÅÜÉÖÖáK=fä=ÅáêÅçäç=îáòáçëç=åçå=Ü~=ÑáåÉK cçêëÉ=åÉ~åÅÜÉ=iÉ=`çêÄìëáÉê=~îêÉÄÄÉ=éÉåë~íç=ÅÜÉ=ëá=~êêáî~ëJ ëÉ=~=í~åíç=èì~åÇç=åÉä=ÚPQ=áå=ìå~=ÅçåÑÉêÉåò~=ëìá=ëìçá=ëÅÜáòòá ëÅêáëëÉ=jloq=ab=i^=orbK

i~ìê~=dá~åÉííá _áÄäáçÖê~Ñá~W dá~åÅ~êäç=`çåëçååáI=iÛáåíÉêåáí¶=ÇÉääÛÉëíÉêåçW=ëÅêáííá=ëìääÛ~Äáí~êÉ É=áä=ÅçëíêìáêÉI=`äìé=`áíí¶=píìÇáI=jáä~åçI=NVUVX `ä~ìÇá~= dá~ãã~ííÉçI= `~ÅÅá~= ~ä= é~êÅÜÉÖÖáçI= áåW= ïïïKïÉÄJ ëíê~ÇÉKáíX pÉêÖáç=mçêí~I= a~åÅáåÖ=píêÉÉíëW=ëÅÉå~=éìÄÄäáÅ~=ìêÄ~å~=É=îáí~ ëçÅá~äÉI=råáÅçéäáI=jáä~åçI=OMMOX g~åÉ= g~ÅçÄëI= sáí~= É= ãçêíÉ= ÇÉääÉ= Öê~åÇá= Åáíí¶W= ë~ÖÖáç= ëìääÉ ãÉíêçéçäá=~ãÉêáÅ~åÉI=bÇáòáçåá=Çá=`çãìåáí¶I=NVSNK

31


32

Quarantasettesimo Salone del Mobile a Milano NSJON=~éêáäÉ=OMMUW=Ç~íÉ=Çá=áå~ìÖìJ ê~òáçåÉ=É=ÅÜáìëìê~K=OQRMW=Öäá=ÉëéçJ ëáíçêáK=SMMW=Öäá=ÉîÉåíáK=PQUKMMM=á=îáJ ëáí~íçêáK= nìÉëíá= á= åìãÉêá= ÇÉää~= QTŸ ÉÇáòáçåÉI=ä~=PMŸ=áåíÉêå~òáçå~äÉI=ÇÉä p~äçåÉ=ÇÉä=jçJÄáäÉI=éÉê=~äíêá=ãÉÖäáç áÇÉåíáÑáÅ~ÄáäÉ= Åçä= éáª= ÇÛÉÑÑÉííç jáä~åç=aÉëáÖå=tÉÉâK oáÉîçÅ~íáîçI= Åçå= ìå~= ÄÉå= ÇáÅÜá~J ê~í~= ÅçëÅáÉåò~= ÉÅçäçÖáÅ~I= ã~ ~åÅÜÉ= ~ÅÅ~ííáî~åíÉI= ~= íê~ííá= áêêáîÉJ êÉåíÉI=çI=áå=~äÅìåá=ÉéáëçÇáI=éáª=ëÉãJ éäáÅÉãÉåíÉ=ÅçãÉ=äç=ëá=~ëéÉíí~î~K fåÇáîáÇì~êÉ= ìå= äÉáí= ãçíáî ÅÜÉ= åçå ÅçåÅÉÇ~=ëçäìòáçåÉ=Çá=Åçåíáåìáí¶=~ èìÉëí~= ÉÇáòáçåÉ= ÇÉä= p~äçåÉI= Åçå íìííÉ= äÉ= ëìÉ= ~ééÉåÇáÅáI= íê~= Ñçääá~ ÅêÉ~íáî~=ÉÇ=ÉëìÄÉê~åò~=é~êíÉÅáé~J íáî~=ÅÜÉI=Ñáìãá=áå=éáÉå~=áåÅçåíÉåáÄáJ äáI=ëá=ëçåç=êáîÉêë~íÉ=áå=çÖåá=ÇçîÉ=ÇÉä Å~éçäìçÖç=äçãÄ~êÇçI=~éé~êÉ=áãJ éêÉë~= ~êÇì~K= ^éé~êÉI= éÉêÅܨ= ~åJ ÅÜÉ=ëÉ=åçå=ÇáÅÜá~ê~í~ãÉåíÉ=~ÇÉJ êÉåíá= ~ä= íÉã~= ä~åÅá~íç= Ç~= fåJíÉêåáI dêÉÉå=båÉêÖó=aÉëáÖå EîÉÇá=áãã~J ÖáåÉFI= äÛ~íãçëÑÉê~= éÉêÅÉéáÄáäÉI= ëçJ éê~ííìííç=åÉä=cìçêáp~äçåÉI=≠=Çá=ìå~ ÇÉÅáë~= é~êíÉÅáé~òáçåÉ= ~ääÉ= éçäáíáJ ÅÜÉ= ÇÉääÛÉÅçëçëíÉåáÄáäáí¶I= ìå= áåîáíç ~ääÛìëç=Çá=ã~íÉêá~äá=å~íìê~äá=É=ÅçãJ é~íáÄáäáI= ~ä= êÉã~ÇÉ Eáä= êáìëçÒI= áå ãçëíê~= Åçä= íáíçäç= oÉã~ÇÉ= áå= fí~äó ~ää~= qçêêÉ= _ê~åÅ~FK= cáíçãçêÑáëãá= ëá Ñ~ååç=ÖáçÅç=ÇÉä=ÇÉëáÖå=É=äÛìçãçI Çáëíê~ííç=ÑêìáíçêÉ=ÇÉää~=èìçíáÇá~åáí¶I êáíêçî~=áä=ëìç=ê~ééçêíç=Åçå=ä~=å~íìJ ê~=~ííê~îÉêëç=ìå=åìçîç=~ééêçÅÅáç ëé~òá~äÉ= Åçå= çÖÖÉííáI= ÉäÉãÉåíá ÇÛ~êêÉÇçI=ëìéÉêÑáÅá=É=îçäìãáK= pá= ~ÅÅÉåÇÉ= áä= ÑÉêîçêÉ= ÅêÉ~íáîç= ÇÉá p~äçåá=åÉää~=ëÉê~í~=ÇÉä=NR=~éêáäÉI=áå ìåÛçîÉêíìêÉ çêÅÜÉëíê~äÉ=ÅÜÉ=êáÅÜá~J ã~=é~êíÉ=ÇÉä=éìÄÄäáÅç=Ç~=ìå=ëçéáJ íç=áåíÉêÉëëÉ=éÉê=ìå=ëÉííçêÉ=éêçÇìíJ íáîçJ~êíáëíáÅç=ÅÜÉ=~ëëáÅìê~=~=jáä~J åç=Çá=ÉëëÉêÉ=åçå=ëçäç=áä=ÅÉåíêç=ÇÉä ã~ÇÉ=áå=fí~äóI=ã~=~åÅÜÉ=ÇÉääÛáåíÉêJ å~íáçå~ä=ÇÉëáÖå=ëóëíÉãÒ=E^K=o~ïJ ëíÜçêåI=ÇáêÉííêáÅÉ=aÉëáÖå=jìëÉìã içåÇê~FK=jÉåíêÉ=ëá=~éêçåç=äÉ=éçêíÉ ÇÉä= máåâ= m~îáääáçå Çá= d~Éí~åç mÉëÅÉ= áå= qêáÉåå~äÉ= _çîáë~I= ä~= Öêì ÇÉÖäá=~êíáëíá=d~äí~êçëë~=É=dçåò~äÉë ëá= ëí~Öäá~= Åçåíêç= áä= ÅáÉäç= Çá= i~ãJ Äê~íÉK=bëíÉêåá=Ƕ=áä=îá~=~=ä~Äçê~íçêá ÅêÉ~íáîá=åÉä=é~êÅÜÉÖÖáç=ÇÉää~=ãÉíêç m~Ö~åç= É= åÉääÛ~ìä~= ã~Öå~= ÇÉääÛJ råáîÉêëáí¶= pí~í~äÉI= ä~= `~Û= dê~åÇ~ ÇÉä=cáä~êÉíÉI=ëìçå~=a~åáäç=oÉ~I=ÅÜÉ çã~ÖÖá~= Åçå= åçíÉ= à~òò= äÛ~ííáîáí¶ ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= jáÅÜÉäÉ= aÉ= iìÅÅÜáK iÛ~êÅÜáíÉííç=éêÉëÉåí~=Å~ëÉííÉ=ÄÉääÉ Åçë±=éáÅÅçäÉ=É=íìííÉ=ëíçêíÉÒ=êáÅ~î~íÉ

Ç~ää~= ä~îçê~òáçåÉ= ã~åì~äÉ= ÇÉä äÉÖåçI=ëîÉä~åÇç=ìå=~ííÉÖÖá~ãÉåíç ãÉåí~äÉ=Çá=~ÅÅÉíí~òáçåÉ=É=î~äçêáòJ ò~òáçåÉ=Çá=èìÉääç=ÅÜÉ=ä~=å~íìê~=Åá ãÉííÉ=Ç~î~åíáÒK=Ð=èìÉëí~=ä~=ÑáäçëçJ Ñá~= Çá= Åìá= ëá= ~ééêçéêá~= äÛ~ééìåí~J ãÉåíç= Çá= fåíÉêåáÒ= åÉää~= ëÉííáã~å~ ÇÉä=ÇÉëáÖåI=éÉê=ä~=èì~äÉ=Ü~=áåîáí~íç NS=íê~=~êÅÜáíÉííá=ÉÇ=~êíáëíá=~=éêçéçêJ êÉ=ìå~=ëÉêáÉ=Çá=áåëí~ää~òáçåá=~=íÉã~I ÉîçÅ~íáî~ãÉåíÉ=áåëÉêáíÉ=åÉä=ÅçåíÉJ ëíç=ÇÉä=`çêíáäÉ=ÇÛlåçêÉ=ÇÉääÛlëéÉJ Ç~äÉ=j~ÖÖáçêÉK=sÉäÉ=ÅÜÉ=ëá=ÖçåÑá~J åç==É=äÛáãã~ÖáåÉ=ÇÉá=ÇçåÅÜáëÅáçíJ íá~åá=ãìäáåá=~=îÉåíç=~åáã~åç=äÉ=NV ~êÅ~íÉ=ÇÉä=äçÖÖá~íç=Éëí=ÇÉä=ÅçêíáäÉI ãÉåíêÉ=åÉä=éçêíáÅç=ÇÉä=oáÅÜáåáI=íê~J ëÑçêã~íç= áå= ÄçëÅç= ãÉí~ÑçêáÅç= Ç~ ìå~= äáÖÜíáåÖ= éÉêÑçêã~åÅÉ Çá= `~J ëí~Öå~= É= o~îÉääáI= äÉ= ÅçäçååÉ= ÇÉá äçÖÖá~íáI=áääìãáå~íÉ=Ç~=äÉÇI=ÇáîÉåí~J åç= îÉêÇá= É= íçêå~åç= ~Ç= ÉëëÉêÉ= áä íêçåÅç= Çá= ~äÄÉêáI= ÅçãÉ= ~ääÉ= çêáÖáåá ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K= pÉ= mÉëÅÉ= ëá= áåíÉêêçÖ~I= åÉä= ëìç ÅìÄç=áå=Ö~êò~=ãÉÇáÅ~äÉI=ëÉ=äç=ëé~J òáç= ëá~= ã~ä~íçI= pí~êÅâI= háí~= É içîÉÖêçîÉ= éêÉëÉåí~åç= ëçÑáëíáÅ~íá Çáëéçëáíáîá= éÉê= ä~= éêçÇìòáçåÉ= Çá ÉåÉêÖá~K= i~= dê~åÇÉ= kìîçä~ Çá aÉåáë=p~åí~ÅÜá~ê~=áåîáí~=~=ë~äáêÉ=~ä äçÖÖá~íç=ÇÉä=éá~åç=ëìéÉêáçêÉW=ç~ëá Çá= êÉä~ñ ÇçîÉ=äÉ=ëÉÇìíÉ=Çá=m~íêáÅá~ rêèìáçä~=ëÅ~ãÄá~åç=éá~åá=îÉêíáÅ~äá éÉê=ëìéÉêÑáÅá=çêáòòçåí~äá=É=á=ÅìëÅáåá ÉÅçëçëíÉåáÄáäá= Çá= j~êí±= dìáò¨= êÉåJ Ççåç= áåÑçêã~äÉ= äÛ~íãçëÑÉê~K= kÉää~ ÇáëÅÉë~=pìëëìêêá=É=ÖêáÇ~ Çá=j~êê~ë É=pÅ~ê~îÉää~I=éçêí~äÉ=áå=îÉêÇÉ=å~íìJ ê~äÉ= Åçå= îçäáÉêÉI= ~ÅÅçãé~Öå~= áä éÉåëáÉêçI= Åçå= ìå= ÅáåÖìÉííáç= ~êíáÑáJ Åá~äÉI= îÉêëç= áä= íÉã~= ÇÉä= jáä~åç dêÉÉå= mêçàÉÅí EÖá~êÇáåç= ÇÉÖäá fåÖÉÖåçäáFW= káÇá=ÇÛìçãçI=éêçéçëí~ éÉê= ìå= åìçîç= Ü~Äáí~í ÇçãÉëíáÅçK b= ëÉ= áå= qêáÉåå~äÉ= á= Ñê~åÅÉëá= bä lìäÜ~åáI= d~êòçå= É= páçåáë= ÇÉÑçêJ ã~åç= ã~ííçåá= éÉê= Ñ~êäá= ã~íÉêá~= Çá ìå~=ëÅìäíìê~=ãçÇÉêå~I=èìÉëíá=íçêJ å~åç= ~ää~= äçêç= ëçäáÇ~= ÑìåòáçåÉ= åÉá ÇáëÉÖåá=Çá=^äÇç=oçëëá=áå=ãçëíê~=áå îá~= q~ÇáåçK= ^åÅçê~= ìå~= îçäí~= ëá êÉëéáê~=~êá~=Çá=ëçÖåçI=Çá=ìå~=Ñ~îçä~ áêçåáÅ~=É=ÖáçÅçë~I=~=Åìá=åçå=îçÖäáçJ åç=ëçííê~êëá=ÇÉëáÖåÉê=ÉÇ=~êÅÜáíÉííáI áå= ìå= Åçãéá~Åáìíç= ëÅ~ãÄáç= Çá êìçäáK iÛáåî~ÇÉåò~= ÇÉää~= å~íìê~= Çáä~Ö~ ~åÅÜÉ=~=oÜçW=äÉ=éçäíêçåÉ=ÇáîÉåí~J åç=ÄçìèìÉíI=ÅçãÉ=éÉê=jçêçëç=ëì ÇáëÉÖåç= Çá= vçëÜáçâ~I= ç= í~äãÉåíÉ áãé~äé~Äáäá= Ç~= ëÉãÄê~êÉ= åìîçäÉX Ç~á= ä~ãé~Ç~êá= ëÅÉåÇçåç= Ñ~êÑ~ääÉ

EdáçêÖÉííáFX= Öäá= ~ééÉåÇá~Äáíá= ëìÄJ áëÅçåç= ãÉí~ãçêÑçëá= ~êÄçêÉÉ= áå _~çÄ~Ä éÉê=ã~åç=Çá=u~îáÉê=iìëí=É áä=Çáî~åç=ÇáîÉåí~=~íçääç=_çê~=_çê~X á= éìÑÑ= Çá= m~çä~= k~îçåÉ= ëçåç= ÑìåJ ÖÜáK= = aáî~åá= É= ëÉÇìíÉ= ÇáëÉÖå~åç äìÇáÅá= áåÅ~ëíêá= É= éìòòäÉI= äÉ= ÅìÅáåÉ ÇáîÉåí~åç=~=ëÅçãé~êë~=É=ãìäíáìJ ëçK=^ää~=ÅìÅáå~=Åä~ëëáÅ~I=íÉÅåçäçÖáJ Å~=ç=ëÅìäíìê~=ÅÜÉ=ëá~I=Çá=bìêçÅìJ Åáå~I=ëá=~ÑÑá~åÅ~=äÛÉëéçëáòáçåÉ=cqh EqÉÅÜåçäçÖó=Ñçê=íÜÉ=âáíÅÜÉåFW=éêçJ íçíáéá=É=ãçÇÉääá=Çá=ÉäÉííêçÇçãÉëíáÅá ~Ç= áåÅ~ëëç= íÉÅåçäçÖáÅ~ãÉåíÉ= áåJ åçî~íáîáK RTM= Öáçî~åá= ~êíáëíá= ëçííç= á= PR= ~ååá éêÉëÉåí~åç=äÉ=éêçéêáÉ=êÉ~äáòò~òáçåá áå= ìå= ÑêÉåÉíáÅç= ëÑçÖç= ÅêÉ~íáîç= ~ä p~äçåÉp~íÉääáíÉI=ã~=äÛ~êÉ~=éáª=áååçJ î~íáî~= åÉääÛ~ãÄáíç= ÇÉää~= âÉêãÉëëÉ ãáä~åÉëÉ= êáã~åÉ= wçå~= qçêíçå~K oáÅÅç=Çá=éêçéçëíÉ=äç=ëé~òáç=pìéÉêJ ëíìÇáçmáªI=ÅÜÉI=Ñê~=äÉ=~äíêÉI=çëéáí~=äÉ ÅêÉ~òáçåá= å~íÉ= Ç~ä= ÅçååìÄáç= íê~ ^äÉëëá=É=s~äÅìÅáåÉ=É=á=ëÉá=ÅìÄá=Ç~ääÉ ÇáîÉêëÉ= ãáÅêç~ãÄáÉåí~òáçåá= Çá= f äçîÉ=ã~íÉêá~äëI=Ñáêã~íá=iìÅ~=k~êÇáK iÉ=ÉëíêçëÉ=éêçéçëíÉ=Çá=c~ÄêáÅ~=áå wçå~=qçêíçå~=ëéáåÖçåç=äÛáãã~ÖáJ å~òáçåÉ= Ñáåç= ~Ç= ìå= é~ÉëÉ= ÇÉääÉ Ñ~îçäÉW= áåÉîáí~ÄáäÉ= áä= é~ê~ÖçåÉ= Åçå äÉ=í~òòÉ=Ç~=í≠=Çá=ìå~=ÇáîÉêíáí~=^äáÅÉ åÉä=m~ÉëÉ=ÇÉääÉ=ãÉê~îáÖäáÉK= pÉÇáÉ=~äíÉ=Q=ãI=ëÅìäíìêÉ=îÉêÇá=Ç~ääÉ ÑçêãÉ= ÇÉá= éáª= Ñ~ãçëá= ãçÇÉääá h~êíÉää= áåî~Ççåç= Öäá= ëé~òá= ~éÉêíá ÇÉää~=qêáÉåå~äÉI=ÉîçÅ~åÇç=ìå=Öá~êJ Çáåç= áåÅ~åí~íç= ÇçîÉI= èì~= É= ä¶I ëçåç= ëé~êëá= á= ÅÉäÉÄÉêêáãá= ëÖ~ÄÉääá å~åÉííç= Çá= mK= pí~êÅâK= fåëçãã~I ÇÉëáÖåÉê=É=íÉåÇÉåòÉ=ëÉãÄê~=åçå ëÉÖì~åç=åÉëëìå~=êÉÖçä~I=~äãÉåçI ëÉ= Åá= ëçåç= ÇÉääÉ= êÉÖçäÉ= åçå= Åá= Ñ~ Å~ëç= åÉëëìåçKÒ= EiK= `~êêçääI= iÉ ~îîÉåíìêÉ=Çá=^äáÅÉ=åÉä=m~ÉëÉ=ÇÉääÉ jÉê~îáÖäáÉI=c~ÄÄêá=bÇáíçêÉI=OMMQFK i~= _áÉåå~äÉ= fåíÉêå~òáçå~äÉ= ÇÉäJ äÛ^ãÄáÉåíÉ= ÇÉä= i~îçêçI= áä= p~äçåÉJ

rÑÑáÅáçI= éêÉëÉåí~= äÛáåëí~ää~òáçåÉ ÉîÉåíç= pÉÖåç= ^êíÉ= rÑÑáÅá Çá jáÅÜÉä~åÖÉäç=máëíçäÉííçW=çííç=ëí~åJ òÉ= ãçÇìä~êá= åÉää~= içÖÖá~= ÇÉá jÉêÅ~åíáI=íÉåìíÉ=áåëáÉãÉ=Ç~ä=ÇáëÉJ Öåç= ëì= í~îçäá= É= ëÅ~ÑÑ~äá= ÇÉääÛìçãç îáíêìîá~åç=äÉçå~êÇÉëÅç=Åçå=íìíí~=ä~ ëì~=Å~êáÅ~=ëáãÄçäáÅ~K Ð=~åÅçê~=iÉçå~êÇç=áä=éêçí~Öçåáëí~I ~= ëÉÅçäá= Çá= Çáëí~åò~I= ÇÉä= ãçåÇç ÇÉää~=ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ=É=ÇÉääÛáååçJ î~òáçåÉ= íÉÅåçäçÖáÅ~W= èìÉëí~= ÉÇáJ òáçåÉ= ÇÉä= p~äçåÉ= ëá= ~éêÉ= Åçå= ìå çã~ÖÖáç=~ä=ã~Éëíêç=É=~ä=ëìç=`ÉJ å~ÅçäçI=êáîáëáí~íç=Ç~ä=êÉÖáëí~=áåÖäÉëÉ mÉíÉê= dêÉÉå~ï~óI= ÉîÉåíç= ÅÜÉI= áå èìÉëí~= ëÉííáã~å~= Çá= ÑêÉåÉëá~= ~êíáJ ëíáÅ~I=åçå=éì∂=ÅÜÉ=éêçîçÅ~êÉ=ìå~ êÉ~òáçåÉ= Çá= áå~ííÉë~= ãÉê~îáÖäá~ áåíÉääÉííì~äÉK= kÉää~= ëìÖÖÉëíáî~= ~ãÄáÉåí~òáçåÉ ÇÉää~=p~ä~=ÇÉääÉ=`~êá~íáÇá=Çá=m~ä~òòç oÉ~äÉI=iÛìäíáã~=ÅÉå~ íçêå~=~=é~êä~J êÉI= Åçå= ìå= äáåÖì~ÖÖáç= êáååçî~íç ÅÜÉI= ~ííê~îÉêëç= äìÅá= É= ëìçåá= ëîÉä~ ÇÉíí~Öäá=~äíêáãÉåíá=áåçëëÉêî~Äáäá=ÇÉäJ äÛ~ÑÑêÉëÅçK= däá= áåÖê~åÇáãÉåíá= ~Ç ~äíáëëáã~= êáëçäìòáçåÉ= ëîÉä~åç= ä~ ã~íÉêá~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå= äÉåíç ëÖêÉíçä~êëá= ÇÉá= Ñê~ããÉåíá= ÇÉääÛçJ éÉê~=îáåÅá~å~I=ãÉåíêÉ=ëìää~=é~êÉJ íÉ= çéJéçëí~I= Åçå= ä~= ÑÉÇÉäÉ= êáéêçJ ÇìòáçåÉ=ÇÉä=`Éå~ÅçäçI=äÛçÅÅÜáç=ëá Ñ~= îáåÅÉêÉ= Ç~ääÛáääìëáçåÉ= Çá= ìå~ íçî~Öäá~= áãéêÉÖå~í~= Çá= ë~åÖìÉ= Ó áääìëáçåÉ= ëéÉåí~I= í~Åáìí~= Ç~ääÛáåJ ÅçãÄÉêÉ=ÇÉää~=äìÅÉ=Ó=É=íê~ëéçêí~ jáä~åç= Ç~ääÛ~íãçëÑÉê~= ~äÖáÇ~= áå ìå~= Åáíí¶= ëçëéÉë~I= ÅÜÉ= ëá= ÅçãJ éá~ÅÉ= ÇÉää~= äìÇáÅ~= Åçåí~ãáå~òáçJ åÉ= Ñê~= ÉÅÅÉåíêáÅÜÉ= ÅêÉ~òáçåá= Çá çÖÖÉííáI=Ç~ä=é~äé~ÄáäÉ=Å~äçêÉ=Ç~íç Ç~á= äçêç= ã~íÉêá~äá= ÅçëíáíìÉåíáI= É ãçãÉåíá= Ç~á= ë~éçêá= áêêÉ~äáI= áåÇáJ ëÅìëëá==éêçí~Öçåáëíá=Çá=èìÉëí~=ëÉíJ íáã~å~=ÇÉä=ÇÉëáÖåK

cÉÇÉêáÅ~=_ä~ëáåá


Architettura del Paesaggio. Un Master ^`j^I= `Éåíêç= fí~äá~åç= Çá= ^êÅÜáJ íÉííìê~I=çêÖ~åáòò~=~=jáä~åç=áä=éêçJ Öê~ãã~=Çá=j~ëíÉê=É=cçêã~òáçåÉ `çåíáåì~=áå=^êÅÜáíÉííìê~=ÇÉä=m~ÉJ ë~ÖÖáçK= lÄáÉííáîç= ÇÉä= Åçêëç= ≠= áä ê~ÖÖáìåÖáãÉåíç=Çá=ìå~=Ñçêã~òáçJ åÉ= ëí~åÇ~êÇ ÉìêçéÉ~= éÉê= ~êÅÜáJ íÉííá= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáçI= ~ä= ÑáåÉ= Çá çãçäçÖ~êÉ=É=ÅÉêíáÑáÅ~êÉ=äÉ=~ííáîáí¶ éêçÑÉëëáçå~äá=ÇÉä=ëÉííçêÉ=åÉääÛ~ãJ Äáíç=rbK= fä=ã~ëíÉê=Çá=ëÉÅçåÇç=äáîÉääç=áåíÉåJ ÇÉ= ëîáäìéé~êÉ= ìå~= Å~é~Åáí¶= Çá äÉííìê~= íê~ëîÉêë~äÉ= ~ääÉ= ÇáîÉêëÉ ÇáëÅáéäáåÉ= EÇ~ää~= ÑçíçÖê~Ñá~= ~ääÉ ëÅáÉåòÉ= ~ãÄáÉåí~äáI= Ç~ää~= éá~åáÑáJ Å~òáçåÉ= ~ääDáåÖÉÖåÉêá~F= ÇÉá= ÑÉåçJ ãÉåá= éêÉëÉåíá= ëìä= íÉêêáíçêáç= É= Çá áåíÉêîÉåíç=~=íìííÉ=äÉ=ëÅ~äÉK fä= éêçÖê~ãã~= éÉêãÉííÉ= ìå= éÉêJ Åçêëç= Çá= Ñçêã~òáçåÉ= ÑäÉëëáÄáäÉ= É ~êíáÅçä~íç= éÉê= ãçÇìäá= ÇáÇ~ííáÅá= Çá RM= çêÉ= ç= ãìäíáéäá= EïçêâëÜçé Çá éêçÖÉíí~òáçåÉI= ëÉãáå~êá= íÉçêáÅáI îá~ÖÖáI= áåÅçåíêáI= áíáåÉê~êáI= ÉÅÅKF ~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä=èì~äÉ=çÖåá=é~êíÉÅáJ é~åíÉ=éì∂=çéÉê~êÉ=ëÅÉäíÉ=ëéÉÅáJ ÑáÅÜÉ= ~ëëÉÅçåÇ~åÇç= äÉ= éêçéêáÉ ~ííáíìÇáåá=ÉÇ=ÉëáÖÉåòÉK=

i~= ÑêÉèìÉåò~= ÇÉá= ëáåÖçäá= ãçÇìäá Åçãéçêí~= áä= êáä~ëÅáç= ÇÉä= Çáéäçã~ éçëíJä~ìêÉ~=ÇÉää~=rm`=Çá=_~êÅÉäJ äçå~K=dê~òáÉ=~á=íÉãá=~ÑÑêçåí~íá=É=~ä äáîÉääç=ÉäÉî~íç=ÇÉá=ÇçÅÉåíá=áåîáí~íáI áä= éêçÖê~ãã~= ÖçÇÉ= ÇÉä= é~íêçÅáJ åáç= ÇÉá= ã~ÖÖáçêá= çêÖ~åáëãá= å~J òáçå~äá=É=áåíÉêå~òáçå~äá=éêÉéçëíá=~ä Åçåíêçääç= É= ÇÉää~= ÖÉëíáçåÉ= ÇÉääç ëîáäìééç=Åçãé~íáÄáäÉ=ÉÇ=áåíÉÖê~J íç=ÇÉä=íÉêêáíçêáç=Åçë±=ÅçãÉ=éêÉîáJ ëíç= Ç~á= éêçíçÅçääá= áåíÉêå~òáçå~äá ëìääD~ãÄáÉåíÉ= É= Ç~ää~= `çåîÉåJ òáçåÉ=bìêçéÉ~=ÇÉä=m~Éë~ÖÖáçK= fä= ã~ëíÉê= ≠= ÇáêÉííç= Ç~= gçêÇá _Éääãìåí=E_~êÅÉääçå~FI=gç~ç=kìJ åÉë= EiáëÄçå~FI= ^åíçåáç= ^åÖÉäáääç Ejáä~åçF=É=ÅççêÇáå~íç=Ç~=pìë~åJ å~=`ìêáçåáK áåÑçêã~òáçåáW=^`j^I= îá~=^K=dêçëëáÅÜ=NSI=OMNPN=jáä~åç íÉäK=MOTMSPVOVPX= Ñ~ñ=MOTMSPVTSN ïïïK~Åã~ïÉÄKÅçãLã~ëíÉêé~ÉJ ë~ÖÖáç= ÉJã~áäW=ã~ëíÉê]~Åã~ïÉÄKÅçã ÅÜá~êáãÉåíá=ÅçåíÉåìíá=ëÅáÉåíáÑáÅáW Çáê]~Åã~ïÉÄKÅçã

Palladio Awards fä= NO= ã~êòç= ëÅçêëçI= ~= _çëíçå Ej~ëëKFI=ëçåç=ëí~íá=éêçÅä~ã~íá=á=îáåJ Åáíçêá= ÇÉää~= ëÉííáã~= ÉÇáòáçåÉ= ÇÉä éêÉãáç=m~ää~Çáç=^ï~êÇëK= nìÉëíÛ~ååç= åÉää~= Å~íÉÖçêá~= ÇÉä éêçÖÉííç= êÉëáÇÉåòá~äÉ= É= áå= èìÉää~ ÇÉÇáÅ~í~=~ä=ëÉííçêÉ=ÅçããÉêÅá~äÉI áëíáíìòáçå~äÉ= É= éìÄÄäáÅçÒI= ëçåç êáëìäí~íá=îáåÅáíçêá=ìå=~êÅÜáíÉííç=É=ìåç ëíìÇáç=áí~äá~åçK==iÛ~êÅÜáíÉííç=^åÇêÉ~ m~ÅÅá~åá=ëá=≠=~ÖÖáìÇáÅ~íç=áä=éêÉãáç Åçå=áä=éêçÖÉííç=Çá=êÉëí~ìêç=Çá=ìå~ Å~ë~=ëáíì~í~=åÉää~=Å~ãé~Öå~=é~êJ ãÉåëÉX= áåîÉÅÉI= äç= ëíìÇáç= máÉê `~êäç=_çåíÉãéá=^êÅÜáíÉííìê~=`áîáäÉ C= aáëÉÖåç= rêÄ~åçI= ~ííáîç= ~ m~êã~I= áå= ê~ééêÉëÉåí~åò~= ÇÉää~ ëÉÅçåÇ~=ëÉòáçåÉI=≠=ëí~íç=éêÉãá~J íç= éÉê= áä= éêçÖÉííç= mä~ÅÉ= ÇÉ qçëÅ~åÉ=~=s~ä=ÇÛbìêçéÉ=åÉä=ÅçãJ éêÉåëçêáç= Çá= j~êåÉJä~Js~ää¨É= áå cê~åÅá~W= ìå~= Öê~åÇÉ= éá~òò~= êÉëáJ ÇÉåòá~äÉ= É= ÅçããÉêÅá~äÉ= ÅÜÉ

êáéêÉåÇÉ= ÇáëÉÖåç= É= ãáëìêÉ= ÇÉää~ éá~òò~=ÇÉääÛ~åÑáíÉ~íêç=Çá=iìÅÅ~K= fä=éêÉãáç=≠=ëí~íç=áëíáíìáíç=éÉê=ÅÉêÅ~J êÉ=Çá=êáéçêí~êÉ=äÛ~ííÉåòáçåÉ=ëìá=éêáåJ Å≤éá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= Åä~ëëáÅ~= É ëìää~= äçêç= áåíÉêéêÉí~òáçåÉK= få= èìÉJ ëíç=ëÉåëç=≠=Ç~=áåíÉåÇÉêÉ=ä~=íáíçä~J òáçåÉ=~Ç=^åÇêÉ~=m~ää~Çáç=Ó=Çá=ÅìáI Ñê~=äÛ~äíêçI=èìÉëíÛ~ååç=êáÅçêêÉ=áä=ÅáåJ èìÉÅÉåíÉå~êáç= ÇÉää~= å~ëÅáí~= Ó ÑçåÇ~íçêÉÒ= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ãçJ ÇÉêå~=ÉI=~ääç=ëíÉëëç=íÉãéçI=Öê~åJ ÇÉ=áåíÉêéêÉíÉ=ÇÉá=ãçÇÉääá=ÇÉä=é~ëJ ë~íçK=^ä=éêÉãáç=éçëëçåç=é~êíÉÅáJ é~êÉ=~êÅÜáíÉííá=É=ÇÉëáÖåÉêI=~êÅÜáíÉíJ íá=é~Éë~ÖÖáëíá=É=~êÅÜáíÉííá=Çá=áåíÉêåáI ëá~=áå=Ñçêã~=ëáåÖçä~=ÅÜÉ=áå=ÖêìééçK f=éêçÖÉííáëíá=éêÉãá~íá=îÉåÖçåç=áåëáJ Öåáíá=Çá=ìå~=í~êÖ~=êÉ~äáòò~í~=~ééçJ ëáí~ãÉåíÉ= É= îÉåÖçåç= áåîáí~íá= ~ íÉåÉêÉ=ìå~=ÄêÉîÉ=êÉä~òáçåÉ=ëìä=äçêç ä~îçêç=éêÉëëç=áä=qê~Çáíáçå~ä=_ìáäÇáåÖ bñÜáÄáíáçå=~åÇ=`çåÑÉêÉåÅÉK

Casa per tutti: concorso under 40 i~=qêáÉåå~äÉ=Çá=jáä~åçI=Åçä=é~íêçÅáJ åáç=ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=Çá=jáä~åçI=Ä~åJ ÇáëÅÉ=ìå=ÅçåÅçêëç=éìÄÄäáÅç=áåíÉêJ å~òáçå~äÉ=éÉê=ëÉäÉòáçå~êÉ=éêçÖÉííá Çá= ãçÇìäá= ~Äáí~íáîá= éÉåë~íá= éÉê= äÉ ÉãÉêÖÉåòÉ=åÉääÉ=~êÉÉ=ìêÄ~åÉ=ÅçäJ éáíÉ=Ç~=Å~ä~ãáí¶K=i~=é~êíÉÅáé~òáçJ åÉ=≠=~éÉêí~=~=íìííá=Åçäçêç=ÅÜÉI=~ä PN= ÖÉåå~áç= OMMUI= åçå= ~ÄÄá~åç Åçãéáìíç= áä= QMø= ~ååç= Çá= Éí¶= É ëá~åç=áå=éçëëÉëëç=Çá=ä~ìêÉ~=ëéÉJ Åá~äáëíáÅ~= áå= ~êÅÜáíÉííìê~I= ÇÉëáÖå= ç áåÖÉÖåÉêá~K=fä=ÅçåÅçêëç=ãáê~=~=éêçJ ãìçîÉêÉ=ä~=êáÅÉêÅ~=ëìää~=Å~ë~=éÉê ìå= ÇáîÉêëç= ãçÇÉääç= ÅçëíêìííáîçI ëçÅá~äÉ= ÉÇ= ÉÅçåçãáÅç= ÇÉääÛ~Äáí~J òáçåÉ= É= ÇÉÖäá= áåëÉÇá~ãÉåíá= ÅÜÉ ÇÉîÉ= Ñ~ê= ÑêçåíÉ= ~ää~= äáãáí~íÉòò~ ÇÉääÉ= êáëçêëÉ= ÉåÉêÖÉíáÅÜÉ= É= íÉåÉê Åçåíç=ÇÉää~=Åçãé~íáÄáäáí¶=íê~=ÉÇáÑáJ Åáç= É= å~íìê~I= åçåÅÜ≠= ÇÉá= Åçëíá ÅçåíÉåìíáK= fä= éêçÖÉííç= îáåÅáíçêÉ ë~ê¶= êÉ~äáòò~íç= åÉä= é~êÅç= ÇÉää~ qêáÉåå~äÉ= áå= ëÅ~ä~= NWNI= èìÉääá= éêÉJ ãá~íá=É=ëÉÖå~ä~íá=ë~ê~ååç=Éëéçëíá áå= ãçëíê~K= fä= ÅçåÅçêëç= `~ë~= éÉê íìííá êáÅÜá~ã~=äÛáåáòá~íáî~=Çá=jáÅÜ~Éä _äççãÄÉêÖI=ëáåÇ~Åç=Çá=kÉï=vçêâ ÅÜÉI= ~ëëáÉãÉ= ~ääÛlbj= ElÑÑáÅÉ= çÑ bãÉêÖÉåÅó= j~å~ÖÉãÉåíFI= éêçJ ãçëëÉ= ìå= ÅçåÅçêëç= Ç~ä= íáíçäç tÜ~í=áÑ=kÉï=vçêâ=`áíó=Åçå=äÛçÄáÉíJ íáîç=Çá=êÉ~äáòò~êÉ=ä~=Å~ë~=éçëíJÇáë~J ëíêç= ÇÉä= Ñìíìêç= Eä~= Ö~ê~= áåîáí~î~= á é~êíÉÅáé~åíá= ~= ÅêÉ~êÉ= ëçäìòáçåá íÉãéçê~åÉÉ= éÉê= PU= ãáä~= Ñ~ãáÖäáÉ åÉïóçêÅÜÉëá=ÅÜÉ=éçíêÉÄÄÉêç=íêçJ î~êëá= ÜçãäÉëë áå= ëÉÖìáíç= ~Ç= ìå ÉîÉåíç=Å~í~ëíêçÑáÅç=ÅçãÉ=ìå=ìê~J

Ö~åç=ç=ìå=íÉêêÉãçíçFK a~ä= NS= ã~ÖÖáç= ~ä= NQ= ëÉííÉãÄêÉ OMMU= ä~= qêáÉåå~äÉ= çëéáíÉê¶= ìå~ ãçëíê~=Ç~ääç=ëíÉëëç=íáíçäç=ÇÉä=ÅçåJ ÅçêëçK=få=êáëéçëí~=~=ÇÉÅÉååá=áå=Åìá äÛ~êÅÜáíÉííìê~= ëá= ≠= ÅçåÅÉåíê~í~= ëì ÉÇáÑáÅá= Çá= áåíê~ííÉåáãÉåíç= EãìëÉáI ë~äÉ=ÅçåÅÉêíçI=ãÉÇá~íÉÅÜÉFI=íáéáÅá ÇÉá=ÄáëçÖåá=ÇÉääÉ=ëçÅáÉí¶=çéìäÉåíÉ ÇÉää~= éçëí= áåÇìëíêá~äáòò~òáçåÉI= ä~ ãçëíê~=êáÅÜá~ã~=äÛ~ííÉåòáçåÉ=ëìääÉ åÉÅÉëëáí¶= Çá= ìå~= ëçÅáÉí¶= ëÉãéêÉ éáª= Ñê~ããÉåí~í~I= éçåÉåÇç= ~ä ÅÉåíêç=á=åìçîá=ÄáëçÖåá=Çá=ëçÅá~äáí¶ ÇÉá= ëáåÖçäá= É= Çá= Åçãìåáí¶= ÉëéêçJ éêá~íÉ=ÇÉÖäá=ÉäÉãÉåí~êá=Çáêáííá=ÇÉääÛ~J Äáí~êÉK= iÛáãéÉÖåç= ≠= Ç~êÉ= ìå~= êáëéçëí~ éêçÖÉííì~äÉ=É=éêçéçëáíáî~=~ä=èìçíáJ Çá~åç= ÄçääÉííáåç= Çá= ÖìÉêê~= ÇÉääÉ Åáíí¶W= Ç~ää~= êáîçäí~= åÉääÉ= Ä~åäáÉì Ñê~åÅÉëá= ~ää~= Å~ÅÅá~= ~ä= êçã= åÉä åçëíêç=é~ÉëÉI=Åçä=éÉåëáÉêç=êáîçäíç ~= Åçäçêç= ÅÜÉ= wáÖãìåí= _~êã~å ÅÜá~ã~=äÉ=îáíÉ=Çá=ëÅ~êíçÒK=j~=åçå ëçäçK=aá=Ñá~åÅç=~Ç=ÉëÉãéá=ëíçêáÅáI ä~= ãçëíê~= éêçéçåÉ= ìå~= ëÉòáçåÉ ëìää~=ÅçåíÉãéçê~åÉáí¶=ÅÜÉ=ëéáÉÖ~ ÅçãÉ= ëçåç= Å~ãÄá~íá= á= ÄáëçÖåá ìêÄ~åá=É=áääìëíê~=äÉ=ÇáîÉêëÉ=ëçäìòáçJ åá=Çá=ìå=~Äáí~êÉ=íÉãéçê~åÉçI=Ç~ääÉ Å~ëÉ=ÇÛÉãÉêÖÉåò~=~=èìÉääÉ=~ìíçJ éêçÇçííÉI=~=èìÉääÉ=éÉê=ìíÉåíá=ëéÉJ Åá~äá= EëíìÇÉåíáI= åçã~ÇáI= çéÉê~áI ÉÅÅKFK= _~åÇç= É= Ççã~åÇ~= Çá= é~êíÉÅáé~J òáçåÉ=~äW=ïïïKíêáÉåå~äÉKáí

fêáå~=`~ë~äá

lppbos^qlofl=ARGOMENTI

33


lppbos^qlofl=ARGOMENTI

34

Concorso per giovani scultori a~ä=NQ=ã~ÖÖáç=~ä=NU=äìÖäáç==OMMUI éêÉëëç= ä~= cçåÇ~òáçåÉ= ^êå~äÇç mçãçÇçêç= Çá= jáä~åç= ≠= ~éÉêí~= ä~ ãçëíê~= ÇÉääÉ= çéÉêÉ= ëÉäÉòáçå~íÉ éÉê= ä~= ffø= ÉÇáòáçåÉ= ÇÉä= mêÉãáç cçåÇ~òáçåÉ=^êå~äÇç=mçãçÇçêçÒI ÇÉÇáÅ~íç= ~Ç= ~êíáëíá= ~ä= Çá= ëçííç= ÇÉá QM= ~ååáI= îçäíç= ~= éêçãìçîÉêÉ= ~ äáîÉääç= áåíÉêå~òáçå~äÉ= ä~= ÅêÉ~íáîáí¶ ÉÇ= çÑÑêáêÉ= ~á= Öáçî~åá= ëÅìäíçêá= ìåç ëé~òáç=Çá=ÉëéêÉëëáçåÉK= PRM=äÉ=Å~åÇáÇ~íìêÉ=ÖáìåíÉ=Ç~=íìííç

áä=ãçåÇçX=OR=Öäá=~êíáëíáI=ëÉäÉòáçå~íá Ç~= ìå~= Öáìêá~= áåíÉêå~òáçå~äÉI= ÅÜÉ ë~ê~ååç=éêÉëÉåíá=~ää~=ãçëíê~=Åçå çéÉêÉ= ãçäíç= ÇáîÉêëÉW= Ç~= éáÅÅçäÉ êÉ~äáòò~òáçåá=áëéáê~íÉ=~ääÉ=ÖáçáÉääÉêá~ ~= áåëí~ää~òáçåá= Çá= Öê~åÇÉ= Ñçêã~íçI Ç~=ëÅìäíìêÉ=éÉåë~íÉ=éÉê=áä=éä~áå=~áêI ÅçãÉ= äìçÖÜá= Çá= ~ÖÖêÉÖ~òáçåÉ= É Åáíí~Çáå~åò~I= ~= çéÉêÉ= Ç~= ëéÉêáJ ãÉåí~êÉ= ÑáëáÅ~ãÉåíÉI= ÅÜÉ= ~= îçäíÉ ëÅçåÑáå~åç=åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~=É=åÉää~ ä~åÇ=~êíK

Città Territorio Festival `çë~=ëá~=Åáíí¶=≠=ÇáÑÑáÅáäÉ=~=Çáêëá=Åçå ä~=ëíÉëë~=ëáÅìêÉòò~=Çá=èì~åÇç=Éëë~ Éê~=ìå=~ÖÖêÉÖ~íç=éáìííçëíç=ÇÉåëç Çá=ÉÇáÑáÅá=É=Çá=ëíê~ÇÉI=Çá=ÅÉåíêç=É=Çá éÉêáÑÉêá~I= ëìÑÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ= Çáëíáåíç Ç~=Åá∂=ÅÜÉ=Åáíí¶=åçå=Éê~K=i~=Åáíí¶=çê~ ëá=ÇáëéÉêÇÉI=ëÉÅçåÇç=~äÅìåá=ÉëéäçJ ÇÉI=ëÉÅçåÇç=~äíêá=êáãÉííÉ=áåëáÉãÉ=á ëìçá= éÉòòá= ëé~êëá= áå= èìÉää~= ÅÜÉ= ìå íÉãéç= Éê~= Å~ãé~Öå~K= pá= íê~ëÑçêJ ã~I=ëÉÖìÉåÇç=äçÖáÅÜÉ=êáÅçåçëÅáÄáäáI çééìêÉ= ëçÇÇáëÑ~ÅÉåÇç= áåíÉêÉëëá ëéÉÅìä~íáîáÒI= ëÅêáîÉ= cê~åÅÉëÅç= bêJ Ä~åá=ëì=ä~=oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉä=NT=~éêáJ äÉ= ëÅçêëç= áåíêçÇìÅÉåÇç= ìåÛáåíÉêîáJ ëí~=~=gçëÉéÜ=oóâïÉêíK aá= Åáíí¶I= Çá= íÉêêáíçêáçI= Çá= Çáå~ãáÅÜÉ ìêÄ~åÉ=ëá=≠=é~êä~íç=~=cÉêê~ê~I=ÇçîÉ ëá=≠=ëîçäí~=ä~=éêáã~=ÉÇáòáçåÉ=Çá=`áíí¶ qÉêêáíçêáç= cÉëíáî~äI= ÉîÉåíç= ~= Åìê~ ÇÉää~= Å~ë~= ÉÇáíêáÅÉ= i~íÉêò~= É= Çá cê~åÅÉëÅç=bêÄ~åá=Åçå=ä~=é~êíÉÅáé~J òáçåÉ= ÇÉä= `çãìåÉ= Çá= cÉêê~ê~I= ä~ oÉÖáçåÉ= bãáäá~= oçã~Öå~I= äÛråáJ îÉêëáí¶= Çá= cÉêê~ê~= É= äç= fr^s= Çá sÉåÉòá~K= sÉåíáÅáåèìÉ= êÉä~íçêáI= áåíÉêJ éêÉíá= Çá= ÇáîÉêëÉ= ÇáëÅáéäáåÉ= Ü~ååç Ç~íç= îáí~= ~= ìå= ÇáÄ~ííáíç= ÅÜÉ= éÉê èì~ííêç=ÖáçêåáI=Ç~ä=NT=~ä=OM=~éêáäÉI=Ü~ Åçáåîçäíç=áä=éìÄÄäáÅç=ÉÇ=ìå=ÅÉåíáå~áç Çá= çëéáíáK= nìÉëí~= éêáã~= ÉÇáòáçåÉI áå~ìÖìê~í~= Ç~ä= mêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉää~ mêçîáåÅá~= bãáäá~= oçã~Öå~= s~ëÅç

bêê~åáI= ≠= ëí~í~= ÇÉÇáÅ~í~= ~ä= íÉã~ `Éåíêç=É=éÉêáÑÉêá~ÒI=èìÉëíáçåÉ=ÅÜÉ ëáåíÉíáòò~= áä= éêçÄäÉã~= ÇÉääÛáÇÉåíáí¶ ÇÉää~= Åáíí¶= çÖÖáK= ^= äáîÉääç= ãçåÇá~äÉ äÛìêÄ~åÉëáãç= J= ÅçãÉ= ëá= ≠= éçíìíç Åçåëí~í~êÉ= îáëáí~åÇç= äÛìäíáã~= _áÉåJ å~äÉ=Çá=^êÅÜáíÉííìê~=J=≠=ä~=ãçÇ~äáí¶ éêÉî~äÉåíÉ= Çá= çêÖ~åáòò~òáçåÉ= ÇÉää~ ÅçääÉííáîáí¶X=ä~=Åáíí¶I=Åçë±=ÅçãÉ=ëá~ãç ~Äáíì~íá= ~= ÅçåÅÉéáêä~I= Å~ãÄá~= ÑçêJ ã~I=áåî~ÇÉ=áä=íÉêêáíçêáç=ëÉåò~=éêÉçÅJ Åìé~êëá= Çá= ÅçëíêìáêÉ= ìå~= áÇÉåíáí¶ ìêÄ~å~=ÇÉääÉ=~êÉÉ=Åçåèìáëí~íÉX=ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~ãÉåíÉ=äÉ=Å~ãé~ÖåÉ=ëá ëéçéçä~åç= É= áä= íÉêêáíçêáç= ~ÖêáÅçäç ÇáîÉåí~= îáííáã~= Çá= ìå= Åçåëìãç ëÉåò~=éêÉÅÉÇÉåíáK cÉêê~ê~I=éêçí~Öçåáëí~=Çá=ìåç=ÇÉá=é᪠áãéçêí~åíá= éêçÖÉííá= ìêÄ~åá= ÇÉä oáå~ëÅáãÉåíçI=éÉê=èì~ííêç=Öáçêåá=≠ ëí~í~=íÉ~íêç=Çá=ìå=ÅçåÑêçåíç=ÑçåÇ~J ãÉåí~äÉ= éÉê= èìÉä= ÅÜÉ= êáÖì~êÇ~ ~åÅÜÉ=áä=Ñìíìêç=ÇÉääÉ=Åáíí¶=áí~äá~åÉK

Grecia. SOS Hotel Xeni kÉä= íÉêêáíçêáç= ÖêÉÅç= Öá~ÅÅáçåç= Ç~ ~ååá=åÉä=éáª=ÅçãéäÉíç=~ÄÄ~åÇçåç ~äÅìåÉ=áãéçêí~åíá=çéÉêÉ=Çá=~êÅÜáíÉíJ íìê~= ãçÇÉêå~W= ëçåç= Öäá= ~äÄÉêÖÜá ÇÉääç=pí~íç=ÇÉííá=uÉåá~=ÅÜÉI=ÅçëíêìáJ íá=íê~=áä=NVRP=É=áä=NVST=Ç~ääÛbåíÉ=éÉê=áä qìêáëãç=bääÉåáÅç=EblqFI=ÅçëíáíìáëÅçJ åç= ìå= ÅçãéäÉëëç= ìåáÅç= åÉä= ëìç ÖÉåÉêÉI= éÉêÅܨ= ê~ééêÉëÉåí~åç= áä éÉòòç=éáª=ÅçåëáëíÉåíÉ=É=ÅçåîáåÅÉåJ

íÉ=Çá=ÉÇáäáòá~=éìÄÄäáÅ~=ã~á=êÉ~äáòò~í~ áå=dêÉÅá~K= f= QP= ~äÄÉêÖÜáI= ~åÅçê~= çÖÖá= Çá= éêçJ éêáÉí¶=ëí~í~äÉ=É=~=êáëÅÜáç=Çá=ÇÉãçäáJ òáçåÉI=Ñìêçåç=Åçëíêìáíá=áå=ëáíá=å~íìê~äá Ç~ääÛ~äíç=î~äçêÉ=~êÅÜÉçäçÖáÅç=É=ëíçJ êáÅçI=ÅçåÑêçåí~åÇçëá=Åçå=äÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~= äçÅ~äÉ= É= Åçå= áä= é~Éë~ÖÖáç ~ííê~îÉêëç= áä= äáåÖì~ÖÖáç= ÇÉää~ ãçÇÉêåáí¶K=

fä= ã~Éëíêç= ÇÉä= ê~òáçå~äáëãç= ÖêÉÅç ^êáë= hçåëí~åíáåáÇáëI= áå= èì~äáí¶= Çá Å~éç= ÇÉääÛìÑÑáÅáç= íÉÅåáÅç= ÇÉääÛblq Ç~ä=ÚRT=~ä=ÚSTI=Åçëíáíì±=ìå=Öêìééç=Çá ä~îçêç=Åçãéçëíç=Ç~á=ãáÖäáçêá=í~äÉåJ íá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÖêÉÅ~= ÇÉä= ãçJ ãÉåíçI=éêçÇìÅÉåÇç=áå=ìå=ÇÉÅÉåJ åáç= ìå= ~äíç= åìãÉêç= Çá= çéÉêÉ= ÅÜÉ ëçåç=ÇáîÉåí~íÉI=åÉä=íÉãéçI=çÖÖÉíJ íç=Çá=ÇáÄ~ííáíç=É=Çá=ëíìÇáçK= hçåëí~åíáåáÇáë= éêçÖÉíí∂= éÉêëçå~äJ ãÉåíÉ=åçîÉ=~äÄÉêÖÜáI=íê~=Åìá=èìÉäJ äç= ~ääÉ= jÉíÉçêÉI= ~= jáâçåçë= É= ~ läáãéá~I=çäíêÉ=~á=Å~ãÉêáåá=éÉê=~ííçêá É=~ääÉ=ÖìÉëíJêççã=ÇÉä=íÉ~íêç=~åíáÅç Çá= béáÇ~ìêçK= iÛ~ëëçÅá~òáçåÉ= ÇÉÖäá ~êÅÜáíÉííá= Çá= dêÉÅá~= Ep^a^pJmb^F! Ü~= áåíê~éêÉëç= ÅáåèìÉ= ~ååá= Ñ~= ìå~ Ä~íí~Öäá~= éêÉëëç= á= ÅçãéÉíÉåíá çêÖ~åá= ÇÉääç= ëí~íç= éÉê= ~ééçêêÉ= áä îáåÅçäç= ãçåìãÉåí~äÉ= ~ääÛáåëáÉãÉ ÇÉÖäá=~äÄÉêÖÜá=çäíêÉ=ÅÜÉ=~á=é~Éë~ÖJ Öá= áå= Åìá= ëçåç= áåëÉêáíáW= äç= ëÅçéç= ≠ èìÉääç= Çá= íìíÉä~êÉ= É= êÉëí~ìê~êÉ= äÉ çéÉêÉ=ÇÉåíêç=~=ìå=éêçÖê~ãã~=Çá êáä~åÅáç= íìêáëíáÅç= É= Åìäíìê~äÉI= ÑÉêJ

ã~åÇç= ìå~= îçäí~= éÉê= íìííÉ= çÖåá áéçíÉëá=Çá=ÇÉãçäáòáçåÉ=ç=Çá=~äáÉå~J òáçåÉK= nìÉëíÉ= çéÉêÉ= åçå= ëçåç ëÉãéäáÅÉãÉåíÉ= ä~= íÉëíáãçåá~åò~ ÇÉä=éáª=áåíÉêÉëë~åíÉ=éÉêáçÇç=ÇÉää~ ãçÇÉêå~= ~êÅÜáíÉííìê~= ÖêÉÅ~= ÇÉä ÇçéçÖìÉêê~I= ã~= ÉëéäáÅáí~åç= ìå ãçÇìë=çéÉê~åÇá=Ñáåç=~Ç=~ääçê~=áåÉJ ÇáíçI=áå=Åìá=äÛçéÉê~=Çá=Åá~ëÅìå=~êÅÜáJ íÉííç= êáëéçåÇÉî~= ~Ç= ìå= éêçÖê~ãJ ã~=ÉíáÅçI=Ñìåòáçå~äÉ=É=Åçëíêìííáîç ÅçåÇáîáëçI= ÑçåÇ~íç= ëìá= éêáåÅ≤éá= Çá ê~òáçå~äáí¶I=ëÉãéäáÅáí¶I=ÉÅçåçãáÅáJ í¶=É=êáëéÉííç=éÉê=áä=é~Éë~ÖÖáçK p^a^pJmb^= ê~ÅÅçÖäáÉ= äÉ= ÑáêãÉ Åçåíêç=ä~=ÇÉãçäáòáçåÉ=ÇÉÖäá=~äÄÉêÖÜá uÉåá~=É=éÉê=áä=äçêç=êáÅçåçëÅáãÉåíç=~ ãçåìãÉåíá=ÇÉä=ãçÇÉêåçK ïïïKë~Ç~ëJéÉ~KÖêX= ÉJã~áäW=áåÑç]ë~Ç~ëJéÉ~KÖê

m~çä~=`çÑ~åç

Architetti italiani al “Brick Award 2008” kÉä= ãÉëÉ= Çá= ~éêáäÉ= ëá= ≠= ëîçäí~= ~ sáÉåå~=ä~=íÉêò~=ÉÇáòáçåÉ=ÇÉä=éêÉãáç áåíÉêå~òáçå~äÉ= _êáÅâ= ^ï~êÇÒK= mÉê áåáòá~íáî~= ÄáÉåå~äÉ= éêçãçëë~= Ç~ää~ ~òáÉåÇ~= ~ìëíêá~Å~= táÉåÉêÄÉêÖÉê= Ó íê~=á=äÉ~ÇÉê ãçåÇá~äá=åÉää~=éêçÇìòáçJ åÉ=Çá=ä~íÉêáòá=Ó=ëçåç=ëí~íÉ=ëÅÉäíÉ=QM çéÉêÉ= ëì= ORR= éêÉëÉåí~íÉ= Ç~ääÉ êáëéÉííáîÉ= Åçããáëëáçåá= å~òáçå~äáK rå~=Öáìêá~=áåíÉêå~òáçå~äÉI=éêÉëáÉÇìJ í~=Ç~ääÛáåÖäÉëÉ=dÉçêÖÉ=cÉêÖìëçåI=Ü~ éêÉãá~íç=èì~äá=ãáÖäáçêá=~êÅÜáíÉííìêÉ êÉ~äáòò~íÉ=áå=ä~íÉêáòáçÒ=á=ëÉÖìÉåíá=éêçJ ÖÉííáW= jìëÉç= hçäìãÄ~= ~= `çäçåá~ EdÉêã~åá~F= Çá= mÉíÉê= wìãíÜçê= ENø éêÉãáçFX= Å~åíáå~= îáåáÅçä~= ~= cä®ëÅÜ EpîáòòÉê~F=Çá=_É~êíÜ=C=aÉéä~òÉë=EOø éêÉãáçFX= ìÑÑáÅá= ÇÉää~= sfq= ~= bëéçç

Ecáåä~åÇá~F= Çá= qK= pááíçåÉå= É= bK s~äâ~ã~=EPø=éêÉãáçFX=ëá=ëçåç=~îìíÉ áåçäíêÉ=ÇìÉ=ãÉåòáçåá=éÉê=äÉ=çéÉêÉ=Çá qK= jK= o~ì= É= Çá= jK= tÉëéá= É= gK= ÇÉ jÉìêçåK=_êáÅâ=ÚMUÒ=Ü~=îáëíç=ëÉäÉJ òáçå~íá=ÄÉå=èì~ííêç=éêçÖÉííá=Çá=~êÅÜáJ íÉííá=áí~äá~åáW=ìÑÑáÅá=pãÉÖ=~=oÉÖÖáçäç EobF=Çá=`~å~äá=^ëëKX=Å~ë~=ìåáÑ~ãáäá~J êÉ= ~= _çêÖÜÉííç= Çá= _çêÄÉê~= E^äF= Çá j~ëëáãç=`ìêòá=E^iÒ=QI=OMMSFX=ÅÉåJ íêç=ëÅçä~ëíáÅç=~Ç=^êÉòòç=Çá=j~ìêç d~ä~åíáåç=EÅçå=sK=dêÉÖçííáFX=ëÅìçä~=~ _çìÇÜ~= EkÉé~äF= Çá= bÇç~êÇç dì~òòçåá= E^iÒ= PLQI= OMMTF= xîÉÇá ÑçíçzK fä= Å~í~äçÖç= ≠= ëí~íç= êÉ~äáòò~íç= Ç~ää~ íÉÇÉëÅ~=`~ääïÉóX=á=QM=éêçÖÉííá=ëçåç îáëáÄáäá=ëìW=ïïïKïáÉåÉêÄÉêÖÉêKÅçã


~=Åìê~=Çá=j~åìÉä~=lÖäá~äçêç

kÉääÛáåëáÉãÉ=ÇÉÖäá=áåíÉêîÉåíá=ìêÄ~åáJ ëíáÅçJÉÇáäáòá=ÅÜÉ=ëí~ååç=áåíÉêÉëë~åJ Çç=ä~=Åáíí¶=Çá=jáä~åç=É=ê~éáÇ~ãÉåJ íÉ= ãçÇáÑáÅ~åÇç= áä= ëìç= ~ëëÉííçI= áä Å~éáíçäç=ÅÜÉ=éêÉëÉåí~=äÉ=ã~ÖÖáçêá Åçåíê~ÇÇáòáçåá=≠=èìÉääç=êáÖì~êÇ~åíÉ äÉ= çéÉê~òáçåá= Çá= ÅçëíêìòáçåÉ= ÇÉá é~êÅÜÉÖÖá=áåíÉêê~íáI=èì~ëá=íìííá=éêÉJ îáëíá= åÉä= ÅÉåíêç= Åáíí~ÇáåçK= f= éêáãá éêçÖÉííá=êáë~äÖçåç=~ä=NVUR=èì~åÇç Ñì=î~ê~íç=áä=éêáãç=mìé=Emá~åç=ìêÄ~J åç=é~êÅÜÉÖÖáFK=^ííì~äãÉåíÉ=á=éá~åá é~êÅÜÉÖÖá=éêÉëÉåí~íá=Ç~ääÉ=~ããáåáJ ëíê~òáçåá= éêÉÅÉÇÉåíá= ëçåç= èì~ííêç ENVURI=NVVTI=OMMO=É=OMMQFI=áä=äçêç çÄáÉííáîç=ÅçãéäÉëëáîç=≠=ä~=êÉ~äáòò~J òáçåÉ= Çá= ROKMMM= éçëíá= ~ìíç= êÉëáJ ÇÉåòá~äáK=aá=èìÉëíáI=åÉÖäá=ìäíáãá=~ååáI åÉ= ëçåç= ëí~íá= ÅçãéäÉí~íá= ÅáêÅ~= ìå èì~êíçI=èì~ëá=NPKOPMW=kÉ=ã~åÅ~J åç= ~åÅçê~= POKTPM= áå= NQP= òçåÉI éÉê= QV= ÇÉääÉ= èì~äá= á= ä~îçêá= ëçåç= áå Åçêëç= ç= ~äãÉåç= ëçåç= ~ÑÑáÇ~íá= ~á ÅçåÅÉëëáçå~êáI= ãÉåíêÉ= åÉääÉ= ~äíêÉ VQ=ëçåç=ëí~íÉ=~ëëÉÖå~íÉ=äÉ=~êÉÉ=~á îáåÅáíçêá=ÇÉá=Ä~åÇáK=få=éáª=ÄáëçÖå~ ~ÖÖáìåÖÉêÉ=á=TKPMM=éçëíá=êÉëáÇÉåJ òá~äá= ~ää…áåíÉêåç= Çá= PT= ëíêìííìêÉ= áå éêçàÉÅí=Ñáå~åÅáåÖI=EiìáÖá=_çäçÖåáåáI m~êÅÜÉÖÖáI=á=Å~åíáÉêá=êÉëí~åç=ÑÉêãáI áå=ä~=oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉä=TKRKMTFK= i~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá áåÅçåíê~=Öê~åÇá=ÇáÑÑáÅçäí¶W=éêçÄäÉãá ÄìêçÅê~íáÅáI= êÉÅä~ãá= ÇÉá= Åáíí~ÇáåáI êáäÉî~òáçåá=Çá=Ç~ååá=~Öäá=ÉÇáÑáÅá=Ç~ååá éêçîçÅ~íá=~Öäá=ÉÇáÑáÅáW=oáÅçêëá=~ä=q~êI Å~ìëÉ=Åáîáäá=éÉê=êáë~êÅáãÉåíç=Ç~ååáI Ñ~ñ=~ä=`çãìåÉK=b=~åÅçê~W=éêçíÉëíÉ Çá= éá~òò~I= Åçãáí~íá= Çá= êÉëáÇÉåíá= É ~åÅÜÉ=ìå=ÄäçÖ=ëì=fåíÉêåÉí=éÉê=Ñ~êÉ ÑêçåíÉ= ÅçãìåÉK= fä= åÉãáÅç= ëçåç= á é~êÅÜÉÖÖá= ëçííÉêê~åÉáK= i~= ÅçåîáåJ òáçåÉ= ÇÉÖäá= ~Äáí~åíá= ÇÉääÉ= òçåÉ= áå Åìá=á=é~êÅÜÉÖÖá=ëçåç=áå=ÅçëíêìòáçJ åÉ= ≠= ÅÜÉ= äÉ= îáÄê~òáçåá= ÇÉá= Å~åíáÉêá ëá~åç=Å~ìë~=ÇÉää…áãéêçîîáë~=ÅçãJ é~êë~=Çá=ÅêÉéÉ=åÉá=ãìêáI=áå=~äÅìåá Å~ëá= ÇÉää…áåÅäáå~òáçåÉ= ÇÉää…~ëëÉ= Çá áåíÉêá=ÉÇáÑáÅáK=pçåç=çäíêÉ=RM=~=jáä~åç Öäá=ëí~Äáäá=áå=Åìá=Öäá=~Äáí~åíá=ÇÉåìåJ Åá~åç=ä~=Åçãé~êë~=Çá=Ç~ååá=ëíêìíJ íìê~äá=Ççéç=ä…~éÉêíìê~=Çá=Å~åíáÉêá=éÉê ~ìíçëáäçë áåíÉêê~íáK=cáåç=~Ç=~êêáî~êÉ ~á= ÅêçääáI= ÅçãÉ= èìÉääç= Çá= èì~ííêç ê~ãéÉ= Çá= ëÅ~äÉ= EÁF= áå= éá~òò~ `~êÇáå~ä=cÉêê~êá=RX=á=êÉëáÇÉåíá=î~äìJ í~åç= ä…áéçíÉëá= Çá= ÅÜáÉÇÉêÉ= éÉê= îáÉ äÉÖ~äá= áä= êáë~êÅáãÉåíç= ~ää…~òáÉåÇ~ _çêáç= j~åÖá~êçííáI= ÅçåÅÉëëáçå~êá~ ÇÉä= Çáêáííç= Çá= ëìéÉêÑáÅáÉI= Ecê~åÅç s~ååáI=f=Åáåèì~åí~=é~ä~òòá=~=êáëÅÜáç éÉê= Öäá= ëÅ~îá= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖáI= áå= ä~ oÉéìÄÄäáÅ~Ò=ÇÉääÛNNKPKMUFK=

pçåç= í~åíÉ= äÉ= éêçíÉëíÉ= ëìëÅáí~íÉ íê~= á= Åáíí~Çáåá= ÅÜÉ= ~Äáí~åç= åÉääÉ áããÉÇá~íÉ= îáÅáå~åòÉ= ÇÉääÉ= ~êÉÉ éêÉëÅÉäíÉ=éÉê=Öäá=ëÅ~îáK=pá=êáìåáëÅçJ åç=áå=Åçãáí~íáI=êáÅçêêçåç=äÉÖ~äãÉåJ íÉI=çëí~Åçä~åç=á=ä~îçêáI=~êêáî~åÇç=áå èì~äÅÜÉ= Å~ëç= ~= ÖÉëíá= ÉëíêÉãáI ÅçãÉ= ~ÅÅ~ÇÇÉ= áå= åçîÉãÄêÉ= áå ä~êÖç=oáç=ÇÉ=g~åÉáêçI=èì~åÇç=ìå~ ëáÖåçê~= ëá= áåÅ~íÉå∂= ~Ç= ìå= ~äÄÉêç éìê=Çá=çééçêëá=~ä=ëìç=~ÄÄ~ííáãÉåJ íçK= mÉê= ëéáÉÖ~êÉ= èìÉëíá= ~ííÉÖÖá~J ãÉåíá= åçå= ëÉãÄê~= ëìÑÑáÅáÉåíÉI= å¨ ÇÉä=íìííç=äÉÅáíçI=Åáí~êÉ=ä~=çêã~á=åçí~ ëáåÇêçãÉ= Çá= kfj_v= Ekçí= få= jó _~Åâ=v~êÇI=äÉííK=?kçå=åÉä=ãáç=ÅçêJ íáäÉÒF= ÉëéêÉëëáçåÉ= ÅÜÉ= áåÇáÅ~= ä~ é~ìê~=ÇÉá=Åáíí~Çáåá=êáëéÉííç=~=çéÉêÉ ìêÄ~åáëíáÅÜÉ=çÇ=ÉÇáäáòáÉ=ÅÜÉ=îÉåÖçJ åç= ÉëÉÖìáíÉ= åÉá= äìçÖÜá= ÅáêÅçëí~åíá äÉ=~Äáí~òáçåá=É=ÅÜÉ=ëá=íÉãÉ=éçëë~J åç= ~îÉêÉ= ÅçåëÉÖìÉåòÉ= åÉÖ~íáîÉ ëìääç=ëí~íç=ÇÉääÛ~ãÄáÉåíÉ=ìêÄ~åçK=f ÅçåÑäáííá=éêçîçÅ~íá=ëçåç=äÛáåÉîáí~ÄáäÉ ÅçåëÉÖìÉåò~=Çá=~òáçåá=É=éêÉîáëáçåá ÇÛáåíÉêîÉåíá=ÅÜÉ=åçå=ëçåç=ëí~íá=éá~J åáÑáÅ~íá=Åçå=ê~òáçå~äáí¶I=åçå=Ü~ååç ÅÉêÅ~íç=ä~=é~êíÉÅáé~òáçåÉ=ÇÉá=Åáíí~J Çáåá= ~ääÉ= ëÅÉäíÉ= É= åçå= ëçåç= ëí~íÉ èìáåÇá= ÅçåÇáîáëÉK= pÉ= ëá= éêÉåÇçåç áå= ÅçåëáÇÉê~òáçåÉ= á= ÅêáíÉêá= Åçå= Åìá ëçåç= ëí~íÉ= áåÇáîáÇì~íÉ= äÉ= òçåÉ= áå Åìá=áåëÉÇá~êÉ=á=é~êÅÜÉÖÖá=ëá=Å~éáê¶ ÅÜÉ=ä~=äçêç=ÇáëíêáÄìòáçåÉ=É=äçÅ~äáòJ ò~òáçåÉ= ëÉãÄê~= åçå= êáëéçåÇÉêÉ ~Ç= ~äÅìå~= äçÖáÅ~= éá~åáÑáÅ~íçêá~= å¨ Çá=Äìçå=ëÉåëçW=Öäá=ëÅ~îá=îÉåÖçåç ~éÉêíá=áå=~êÉÉ=Åáíí~ÇáåÉ=Çá=éêÉÖáçI=áå éá~òòÉ=Åçå=Öá~êÇáåá=É=éá~åíÉ=ëÉÅçJ ä~êáI= áå= ëé~òá= éìÄÄäáÅá= Åçå= îáåÅçäç ~ãÄáÉåí~äÉI= éÉê= ~êêáî~êÉ= ~= èìÉääá ÅÜÉ=áåëáëíçåç=ëìá=ëáíá=~êÅÜÉçäçÖáÅáW p~åíÛ^ãÄêçÖáçI=jÉÇ~=É=a~êëÉå~K nìÉÖäá= ëÅ~îá= Ü~ååç= éçêí~íç= ~ää~ äìÅÉ= äÉ= ÑçåÇ~ãÉåí~= ÇÉá= _~ëíáçåá ëé~Öåçäá= áå= éá~òò~= uus= ^éêáäÉI= á êÉëíá=Çá=ìå=ãìêç=É=Çá=ìå~=ÅçåÅÉêá~ Çá=ÉéçÅ~=êçã~å~=áå=éá~òò~=jÉÇ~I íê~ÅÅÉ= Çá= ìå= ~åíáÅç= ÅáãáíÉêç= áå p~åí…^ãÄêçÖáç= É= Çá= ìå= ~åíáÅç Å~å~äÉ= áå= a~êëÉå~K= jÉãçêáÉ= ÇÉä é~ëë~íç=ÅÜÉ=áå=åÉëëìå=Å~ëçI=éÉê∂I ÉîáíÉê~ååç=ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉá=èì~íJ íêç=Öê~åÇá=é~êÅÜÉÖÖá=éìÄÄäáÅá=ÇÉÅáJ ëá= Ç~ää~= Öáìåí~= ^äÄÉêíáåá= áå= éêçàÉÅí Ñáå~åÅáåÖI= EdáìëÉééáå~= má~åçI bÅÅç= éÉêÅܨ= á= é~êÅÜÉÖÖá= êÉëí~åç ÑÉêãáI= áå= ä~= oÉéìÄÄäáÅ~Ò= ÇÉä OSKVKMTFK= ^=èìÉëíç=éêçéçëáíçI=ëçåç=áåíÉêîÉJ åìíá= ~åÅÜÉ= ~äÅìåá= ÉëéçåÉåíá= ÇÉää~ Åìäíìê~= ãáä~åÉëÉ= éÉê= çééçêëáI= ~Ç ÉëÉãéáçI=~Öäá=ëÅ~îá=ëçííç=ä~=éá~òò~

p~åíÛ^ãÄêçÖáçW= fä= éçíÉêÉ= Çá= ÅÜá éêçÖê~ãã~= çéÉê~òáçåá= Ñáå~åòá~êáÉ Çá=èìÉëíç=íáéçI=ÅÜÉ=ÄìÅ~=É=ëÅ~î~ åÉä= ÅÉåíêç= ëíçêáÅç= ÇÉää~= Åáíí¶I= áå èìÉëíç= Å~ëç= áå= ìå~= ÇÉääÉ= éá~òòÉ éáª= Å~êÉ= ~á= ãáä~åÉëáI= ãçäíç= ÑêÉJ èìÉåí~íÉ=Ç~=íìêáëíá=áí~äá~åá=É=ëíê~åáÉJ êáI= ëÉÇÉ= ÇÉää~= Ä~ëáäáÅ~= ÇÉÇáÅ~í~= ~ä m~íêçåç=Çá=jáä~åçI=äD~êêçÖ~åò~=É=ä~ ã~åÅ~åò~=Çá=Åìäíìê~=ëçåçI=~Üáã≠I îáåÅÉåíáK=`ÜÉ=ëá=íê~ííá=Çá=ëèì~êÅá~êÉ ä~= éá~òò~= ~= ä~íç= Çá= ìå~= _~ëáäáÅ~I ÉëÉãéáç= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= êçã~åáÅ~ Ñê~= á= éáª= åçíá= ~ä= ãçåÇçI= ~= éçÅÜá ãÉíêá= Ç~á= ëìçá= ÇìÉ= Å~ãé~åáäá= Euf ëÉÅçäçFI=ÇÉää~=ëì~=~ÄëáÇÉI=ÇÉä=éçêJ íáÅ~íç=_ê~ã~åíÉëÅçI=íìííç=Åá∂=åçå áãéçêí~I=åìää~=äá=ÑêÉå~K=`ÜÉ=áåçäíêÉ=áä éçëíÉÖÖáç= ÇÉää~= éá~òò~= ëá~= áåìíáäÉI éÉêÅܨ=èì~ëá=íìííá=Öäá=ÉÇáÑáÅá=ÅÜÉ=ëá ~ÑÑ~ÅÅá~åç=ëìää~=éá~òò~=Ü~ååç=Äçñ ~ä= äçêç= áåíÉêåçI= É= éÉêÅܨ= ÉëáëíÉ åÉää~= îáÅáå~= sá~= läçå~= ìå= Ö~ê~ÖÉ ëçííÉêê~åÉç= Çá= ÅáåèìÉ= éá~åá= ÅçãJ éäÉí~ãÉåíÉ= áåìíáäáòò~íçK= qìííç= Åá∂ åçå=äá=Ü~=ÑÉêã~íáI=E`áåá=_çÉêáI=f=Äçñ ëçííç=p~åíD=^ãÄêçÖáç=É=áä=ëáäÉåòáç ÇÉää~= Åìäíìê~I= áå= `çêêáÉêÉ= ÇÉää~ pÉê~Ò=ÇÉä=NNKNKMUFK= däá= ~äíêá= Å~åíáÉêá= ~éÉêíá= áå= ~êÉÉ ~êÅÜÉçäçÖáÅÜÉI= a~êëÉå~= É= má~òò~ jÉÇ~=ëçåç=áå=~ííÉë~=ÇÉä=êÉëéçåëç Çá= ~äÅìåá= ë~ÖÖáÒ= áåÅ~êáÅ~íá= Ç~ä `çãìåÉ=Çá=jáä~åç=éÉê=î~äìí~êÉ=äÉ éçëëáÄáäá= çéòáçåáK= läíêÉ= ~á= êáÅçêëá ÇÉääÉ=~ëëçÅá~òáçåá=Çá=Åáíí~Çáåá=É=ÇÉá î~êá= Åçãáí~íá= Çá= èì~êíáÉêÉI= Åá= ëçåç ~åÅÜÉ= Öäá= ÉëÉãéá= Çá= ÅçåíêçîÉêëáÉ äÉÖ~äá=~éÉêíÉ=Åçåíêç=á=Åçëíêìííçêá=Çá é~êÅÜÉÖÖá=éÉê=á=Äçñ Öá¶=áå=çéÉê~=É îÉåÇìíá=~á=Åáíí~ÇáåáI=áå=Åìá=ëçåç=ëí~íá êáëÅçåíê~íá= åìãÉêçëá= îáòá= Çá= Ñ~ÄÄêáJ Å~òáçåÉI= ÅçãÉ= Çáãçëíê~åç= á= Å~ëá îÉêáÑáÅ~íáëá= áå= wçå~= íêÉI= sÉåÉòá~J i~ãÄê~íÉI=É=éÉê=ä~=Åçåíáåì~=äáÉîáí~J òáçåÉ=ÇÉá=éêÉòòá=ÇÉá=éçëíá=~ìíç=ÅÜÉ ÇÉîçåç=~åÅçê~=ÉëëÉêÉ=îÉåÇìíáK=få èìÉëíç= Å~çíáÅç= ÅçåíÉëíç= áä= ëáåÇ~J ÅçI=iÉíáòá~=jçê~ííáI=~îÉî~=ÅÉêÅ~íç Çá= ãÉííÉêÉ= çêÇáåÉ= éÉê= ~êêáî~êÉ= ~Ç ìå= ìåáÅç= éá~åç= é~êÅÜÉÖÖá= É= éÉê ÇáêáãÉêÉ=á=ÅçåíÉåòáçëá=~éÉêíáK oáé~êíÉI=Ççéç=ìå=~ååç=É=ãÉòòç=Çá Ää~Åâ=çìíI ä~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉá=é~êJ ÅÜÉÖÖá= áåíÉêê~íá= ä~ëÅá~íá= áå= ÉêÉÇáí¶ Ç~ääD~ããáåáëíê~òáçåÉ=^äÄÉêíáåáK qêÉÇáÅá= á= Å~ëá= ÇÉÑáåáíáî~ãÉåíÉ ëÄäçÅÅ~íá= Ç~ää~= Öáìåí~= Çá= iÉíáòá~ jçê~ííá= ÇçîÉI= Ñáåáíç= áä= äìåÖÜáëëáãç áíÉê= ~ããáåáëíê~íáîçI=é~êíçåç=á=Å~åJ íáÉêáK= oÉëí~åç= ÑÉêãáI= áåîÉÅÉI= èìÉääá áå=a~êëÉå~K=b=Öäá=~äíêá\=mÉê=ÅÜáìÇÉJ êÉ=äDÉêÉÇáí¶=~ååçë~=EáåÅçãáåÅá∂=åÉä

NVURF=Çá=èì~äÅçë~=ÅçãÉ=OMM=éêçJ ÖÉííá= Çá= ~ìíçëáäçI= m~ä~òòç= j~êáåç îìçäÉ=Ñ~êÉ=ìå~=ëçêí~=Çá=ë~å~íçêá~Ò ~ããáåáëíê~íáî~= éÉê= ÅÜáìÇÉêÉ= ìå~ Åáåèì~åíáå~=Çá=éê~íáÅÜÉ=~åÅçê~=ÑçêJ ã~äãÉåíÉ= ~éÉêíÉK= pÄäçÅÅ~êÉ= É êáé~êíáêÉI= èìÉëíç= áå= ëáåíÉëá= áä= ãÉëJ ë~ÖÖáç= ÅÜÉ= áä= ëáåÇ~Åç= jçê~ííá= Ü~ ÅçåÇáîáëç= Åçå= á= ëìçá= ~ëëÉëëçêáI EdáìëÉééáå~= má~åçI= _~ííìí~= ä~ ÄìêçÅê~òá~= êáé~êíçåç= íêÉÇáÅá= é~êJ ÅÜÉÖÖáI= áå= ä~= oÉéìÄÄäáÅ~Ò= ÇÉä NPKNKMUFK= = i~= êáëçäìòáçåÉ= ÇÉääÛ~ãJ ãáåáëíê~òáçåÉ=Åçãìå~äÉ=≠=ÅçãìåJ èìÉ= èìÉää~= Çá= éêçÅÉÇÉêÉ= Åçå= äÉ êÉ~äáòò~òáçåáI= ëÉééìê= áå= ãçÇç= é᪠ÅáêÅçëí~åòá~íç= êáëéÉííç= ~= éêáã~K kÉä=Ñê~ííÉãéç=ä~=ëáíì~òáçåÉ=≠=ëí~í~ êÉë~= ~åÅçê~= éáª= ÅêáíáÅ~= Ç~á= Åêçääá îÉêáÑáÅ~íáëá=áå=~äÅìåá=ÉÇáÑáÅá=~Çá~ÅÉåíá á=äìçÖÜá=ÇçîÉ=ëçåç=ëí~íÉ=~éÉêíÉ=äÉ îçê~ÖáåáI=ÅçãÉ=áå=éá~òò~=`~êÇáå~ä cÉêê~êá=É=Ç~ääÉ=éÉêáòáÉ=ÇÉÖäá=ÉëéÉêíá ÅÜÉ=Ü~ååç=áåÇáîáÇì~íç=åÉää~=íÉÅåáJ Å~= ìíáäáòò~í~I= ÇÉá= íáê~åíá= ~åÅçê~íá åÉää~=íÉêê~=ÅáêÅçëí~åíÉ=äÉ=é~ê~íáÉ=ÇÉá é~êÅÜÉÖÖáI=ä~=Å~ìë~=ÇÉÖäá=ëãçíí~J ãÉåíá= EîÉÇá= dá~ååá= p~åíìÅÅáI iÛìäíáã~íìãK= qÉäÉÖê~ãã~= ÇÉÖäá ~Äáí~åíá= ~= páåÇ~ÅçI= mêÉÑÉííìê~= É mêçÅìê~W= pçëéÉåÇÉêÉ= Öäá= ëÅ~îá éÉê=á=Äçñ=éêáã~=ÅÜÉ=Åá=ëá~åç=ÇÉääÉ îáííáãÉÒI=áå=`çêêáÉêÉ=ÇÉää~=pÉê~Ò=ÇÉä NPKPKMUFK== j~= áä= éêçÄäÉã~= éêáåÅáé~äÉ= Ç~ ~ÑÑêçåí~êÉ=êáã~åÉ=èìÉääç=Çá=ÑçåÇçW éÉêÅܨ= ÅçëíêìáêÉ= é~êÅÜÉÖÖá= åÉääÉ òçåÉ=ÅÉåíê~äá=èì~åÇç=ëá=ÅÉêÅ~=Åçå ~äíêá=éêçîîÉÇáãÉåíá=Çá=Çáëëì~ÇÉêÉ=áä íê~ÑÑáÅç=éêáî~íç=Ç~ääÛÉåíê~êÉ=åÉä=ÅÉåJ íêç= Åáíí~Çáåç= EîÉÇá= bÅçé~ëëF\= `Û≠ êÉ~äãÉåíÉ= ÄáëçÖåç= Çá= èìÉëíá= é~êJ ÅÜÉÖÖá=çI=ÅçãÉ=Ü~=ÉîáÇÉåòá~íç=ä~ íê~ëãáëëáçåÉ= oÉéçêí= ëì=jáä~åçI=ëá ÅçëíêìáëÅçåç= ëíêìííìêÉ= áåìíáäá= ÇçîÉ Öá¶=åÉ=Éëáëíçåç=~äíêÉ=ÅÜÉ=åçå=îÉåJ Öçåç=ìíáäáòò~íÉ\= kçå= ë~êÉÄÄÉ= çééçêíìåç= ÅêÉ~êÉ= á éçëíá= ~ìíç= ~ääÛÉëíÉêåç= ÇÉää~= Åáíí¶I åÉääÉ= ~êÉÉ= éÉêáÑÉêáÅÜÉI= ÅêÉ~åÇç éìåíá=Çá=áåíÉêëÅ~ãÄáç=íê~=ãÉòòá=éêáJ î~íá=É=éìÄÄäáÅá\=fåí~åíç=á=é~êÅÜÉÖÖá ÉëáëíÉåíá= áå= ÅÉåíêç= ëá= ëîìçí~åçW= f ÖÉëíçêá=ÇÉåìåÅá~åç=ìå=Å~äç=ÇÉÖäá ~ÑÑ~êá= Ñáåç= ~ä= RMB= ~= Å~ìë~ ÇÉääDbÅçé~ëëÒK= b= ëDáåíÉêêçÖ~åçW= mÉêÅܨ= åìçîá Äçñ áå=ÅÉåíêçI=èì~åÇç=áä=`çãìåÉ í~ëë~= äÉ= ã~ÅÅÜáåÉ= É= åçá= ëá~ãç ÅçëíêÉííá=~=äáÅÉåòá~êÉ=á=ÇáéÉåÇÉåíá\ÒI E^êã~åÇç=píÉää~I= bÑÑÉííç=bÅçé~ëëI îìçíá=á=Äçñ=ÇÉä=ÅÉåíêçI=áå=`çêêáÉêÉ ÇÉää~=pÉê~Ò=ÇÉä=OMKOKMUFK

lppbos^qlofl=RILETTURE

35

Questioni aperte: parcheggi interrati nel centro città


~=Åìê~=Çá=^åíçåáç=_çêÖÜá

36

Intervista a Giancarlo Marzorati däá=ìäíáãá=ÇìÉ=ÇÉÅÉååá=ÇÉää~=ëíçêá~ Çá=pÉëíç=p~å=dáçî~ååá=ëçåç=ëí~íá Å~ê~ííÉêáòò~íá= Ç~= ìå= ê~éáÇç= éêçJ ÅÉëëç=Çá=êáÅçåîÉêëáçåÉ=Ç~ää~=éêçJ ÇìòáçåÉ= áåÇìëíêá~äÉ= ~ä= íÉêòá~êáç ~î~åò~íç=ÅÜÉ=åÉ=Ü~=ê~ÇáÅ~äãÉåíÉ ãçÇáÑáÅ~íç=áä=é~Éë~ÖÖáçK=`çãÉ=áå ãçäíÉ= ~äíêÉ= Åáíí¶= áåÇìëíêá~äá= ÇÉä åçêÇ= fí~äá~I= äÉ= Ñ~ÄÄêáÅÜÉ= ëá= ëçåç íê~ëÑçêã~íÉ= áå= ÅÉåíêá= ÇáêÉòáçå~äáI ìåáîÉêëáí¶I=é~êÅÜá=éìÄÄäáÅáI=~ííáîáí¶ êáÅÉííáîÉ= É= ÅçåÖêÉëëì~äáI= ÅÉåíêá= Çá êáÅÉêÅ~= É= éÉê= áä= íÉãéç= äáÄÉêçK kÉääD~êÅç=Çá=éçÅÜá=~ååá=~ää~=ÖÉåÉJ ê~òáçåÉ= ÇÉÖäá= çéÉê~á= É= Å~éáí~åá ÇDáåÇìëíêá~= ≠= ëìÅÅÉÇìí~= èìÉää~ ÇÉÖäá= áãéáÉÖ~íá= É= ä~îçê~íçêá= ÇÉää~ ÅçåçëÅÉåò~K= få=ãçäíÉ=Çá=èìÉëíÉ=íê~ëÑçêã~òáçåá dá~åÅ~êäç=j~êòçê~íá=Ü~=ä~ëÅá~íç=áä éêçéêáç= ëÉÖåç= åÉä= Åçêëç= Çá= ìå~ Å~êêáÉê~= ÅÜÉ= äDÜ~= îáëíç= çéÉê~êÉ= áå íìíí~=fí~äá~I=ã~=ÅÜÉ=~=pÉëíç=Ü~=ä~ ëì~=çêáÖáåÉ=É=áä=ëìç=Ä~êáÅÉåíêçK e~= êÉ~äáòò~íç= åìãÉêçëá= éêçÖÉííá åçíÉîçäá=éÉê=ÇáãÉåëáçåÉI=ÅçããáíJ íÉåò~= É= áãé~ííç= ëìä= é~Éë~ÖÖáç ìêÄ~åçI=ã~=~äÅìåá=ëìçá=éêçÖÉííá=ëá íêçî~åç=~åÅÜÉ=~=jáä~åç=É=åÉä=êÉëíç ÇDfí~äá~K=sçÖäá~ãç=ÉåìãÉê~êÉ=èìÉääá ÅÜÉ=êáíáÉåÉ=éáª=ëáÖåáÑáÅ~íáîá\ få=çäíêÉ=íêÉåíÛ~ååá=Çá=ä~îçêç=Üç=éêçJ ÖÉíí~íç= ãçäíç= É= ä~= ã~ÖÖáçê= é~êíÉ ÇÉá= éêçÖÉííá= ëçåç= êáã~ëíá= åÉä= Å~ëJ ëÉííçI=ã~=Üç=~åÅÜÉ=~îìíç=ä~=ÑçêíìJ å~=Çá=îÉÇÉêåÉ=ãçäíá=êÉ~äáòò~íáK=nìÉääá ÅÜÉ=ãá=éá~ÅÉ=êáÅçêÇ~êÉ=É=ÅÜÉ=ÑçêëÉ á=ÅçääÉÖÜá=~îê~ååç=îáëíç=Öáê~åÇç=éÉê pÉëíç= ëçåç= áä= m~ä~ëéçêíI= äÉ= ÇìÉ íçêêáI= èìÉää~= ÅáäáåÇêáÅ~= É= èìÉää~ ëçëéÉë~ÒI= ÅÜÉ= çëéáí~åç= Öäá= ìÑÑáÅá ^äáí~äá~I=fkmp=É=lê~ÅäÉI=ä~=êáëíêìííìJ ê~òáçåÉ=ÇÉääÛáëçä~íç=ÇÛ~åÖçäç=ëÉÇÉ ÇÉääÛfãéêÉÖáäç= áå= Åçêëç= fí~äá~I= ä~ åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉääÛ^__=É=ÇÉä åìçîç= aáé~êíáãÉåíç= Çá= pÅáÉåòÉ ÇÉää~= `çãìåáÅ~òáçåÉ= ÇÉääÛråáîÉêJ ëáí¶= pí~í~äÉ= ëìääÛ~êÉ~= ÉñJj~êÉääáI= áä êÉëí~ìêç= É= êáÑìåòáçå~äáòò~òáçåÉ ÇÉää~=qçêêÉíí~=éÉê=çëéáí~êÉ=ìå=eçíÉä É=ÅÉåíêç=ÅçåÖêÉëëá=É=ä~=ÅçëíêìòáçJ åÉ= ÇÉääÛÜçíÉä= _~êçåÉ= Çá= p~ëëàI êÉÅÉåíÉãÉåíÉ=áå~ìÖìê~íçK= ^= jáä~åç= Üç= áåîÉÅÉ= êÉ~äáòò~íç ãçäíç=ãÉåçI=ã~=ìåç=ÇÉá=éêçÖÉííá=~ Åìá=íÉåÖç=Çá=éáªW=äÛ^ìÇáíçêáìã=Çá=îá~ j~ÜäÉêI= áåÅ~êáÅç= Ç~ä= èì~äÉ= ëçåç ëÅ~íìêáíá=èìÉääá=éÉê=äÛ^ìÇáJíçêáìã=Çá _çäçÖå~I=èìÉääç=Çá=`çìêã~óÉìê=É êÉÅÉåíÉãÉåíÉ=èìÉääç=Çá=lãÉÖå~K= ^äíêá=ÇìÉ=éêçÖÉííá=Åìá=íÉåÖç=é~êíáJ Åçä~êãÉåíÉ= ëçåç= áä= ÅáåÉã~ jìäíáë~ä~= ^êÅ~Çá~= Çá= jÉäòç= É= äç pâóäáåÉ=~ää~=_áÅçÅÅ~K

iÉá=åçå=~éé~êíáÉåÉ=~=èìÉä=Öêìééç Çá= ~êÅÜáíÉííá= ãáä~åÉëá= ÅÜÉ= Ü~ååç ÉêÉÇáí~íç=ìåç=ëíìÇáç=éêçÑÉëëáçå~äÉ ÄÉå= ~îîá~íç= É= åÉããÉåç= ~= ìå~ ÇÉääÉ= Ñ~ãáÖäáÉ= ÇÉääD~äí~= ÄçêÖÜÉëá~ ÅÜÉ=Ö~ê~åíáî~åç=ìå=~ÅÅÉëëç=éêáîáJ äÉÖá~íç=~ää~=éêçÑÉëëáçåÉK=pá=éì∂=ÇáêÉ ÅÜÉ=ëá=ëá~=Ñ~ííç=Ç~=ëçäçÒK=nì~ä=≠=ä~ ÇçíÉ=ÅÜÉ=äÉ=≠=ëÉêîáí~=Çá=éáª\ açîÉåÇç= ëáåíÉíáòò~êÉ= ÇáêÉá= ÅÜÉ= ä~ éêáã~=ÇçíÉ=åÉÅÉëë~êá~=≠=äÛÉåíìëá~J ëãç=É=ëìÄáíç=Ççéç=îáÉåÉ=ä~=ÑçêíìJ å~K= iÉ= ÅáêÅçëí~åòÉ= ëá= ÅêÉ~åç= áå ãáääÉ=ãçÇá=ÅÜÉ=ÇÉîçåç=ÅçåîÉêÖÉJ êÉ=åÉää~=îçÖäá~=Çá=ÉëéêáãÉêëáI=áåîÉåJ í~êÉ=É=ê~ÅÅçåí~êÉ=Çá=ÑêçåíÉ=~ääÛÉãçJ òáçåÉ= ÇÉä= ÑçÖäáç= Äá~åÅçK= fä= åçëíêç ãÉëíáÉêÉ= ≠= éÉåë~êÉI= éêçéçêêÉ= É Ç~êÉ= ÅçåÅêÉíÉòò~= ~= ÇÉääÉ= áÇÉÉI= ~ ÅçëÉ= ÅÜÉ= ~åÅçê~= åçå= Éëáëíçåç= É ÅÜÉ=éçëëçåç=Ç~êÉ=ÉëéêÉëëáçåÉ=~Ç ìå=ãçãÉåíç=ÅÜÉ=Åá~ëÅìåç=Çá=åçá Ü~=ÇÉåíêçK=mÉê=íê~ëÑçêã~êÉ=ìåÛáÇÉ~ áå= ìå= ÉÇáÑáÅáç= ëçåç= åÉÅÉëë~êáÉ Å~é~Åáí¶= íÉÅåáÅÜÉ= É= ÅáêÅçëí~åòÉ ÉÅçåçãáÅÜÉ= ÄÉå= éêÉÅáëÉI= áä= ÅÜÉ ÇáÑÑÉêÉåòá~= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= Ç~ääÉ= ~äíêÉ ~êíáK=iÛ~êÅÜáíÉííìê~=ÇÉîÉ=ëçÇÇáëÑ~êÉ éêÉÅáëÉ= ÉëáÖÉåòÉ= Ñìåòáçå~äá= áå ÅçÉêÉåò~= Åçå= ìå~= ëÉêáÉ= Çá= é~ê~J ãÉíêá= íÉÅåçäçÖáÅáI= ã~= åçå= ÇÉîÉ ã~á=ÇáãÉåíáÅ~êÉ=áä=ëìç=ÑçåÇ~ãÉåíç ~êíáëíáÅçK= iÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÇÉîÉ= ëÉãJ éêÉ=~åÇ~êÉ=çäíêÉ=áä=ëçÇÇáëÑ~ÅáãÉåíç ÇÉääÉ= éìêÉ= ÉëáÖÉåòÉ= Ñìåòáçå~äá= É èìÉëíç=ÇáéÉåÇÉ=Ç~ää~=Äê~îìê~I=Ç~ä í~äÉåíç= É= Ç~ää~= éêÉé~ê~òáçåÉ= ÇÉäJ äÛ~êÅÜáíÉííçK `çãÉ=Ü~=éêÉëç=~îîáç=ä~=ëì~=Å~êJ êáÉê~=éêçÑÉëëáçå~äÉ\ Ð=áåáòá~íç=íìííç=Åçå=ìå~=áåÉîáí~ÄáäÉ ãçÇÉëíá~I= çÅÅìé~åÇçãá= ÇÉääÉ ÅçëÉ= éáª= ëÉãéäáÅá= É= ÅD≠= îçäìíç ãçäíç= íÉãéç= éÉê= ãáÖäáçê~êÉI= ÅêÉJ ëÅÉêÉI= Ñ~êëá= ÅêÉÇÉêÉI= ~ÅèìáëáêÉ= ä~ ÑáÇìÅá~= ÇÉää~= ÖÉåíÉX= ìå= éÉêÅçêëç ÅÜÉ= Ü~= êáÅÜáÉëíç= ãçäíç= íÉãéç= É ãçäí~= éÉêëÉîÉê~åò~K= rå= ~ëéÉííç áãéçêí~åíÉ= ≠= ëí~íç= áä= ÅçëíêìáêÉ= ÇÉá ê~ééçêíá= Çá= Äìçå= îáÅáå~íçI= éÉêÅܨ ~åÅÜÉ= áä= ä~îçêç= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçI ÅçãÉ=íìííÉ=äÉ=ÅçëÉI=≠=Ñ~ííç=Çá=ê~éJ éçêíá= íê~= äÉ= éÉêëçåÉK= sáîç= áå= ìå~ êÉ~äí¶=ìå=éçÛ=é~Éë~å~I=ã~=ãá=é~êÉ ÅÜÉ=~=jáä~åç=åçå=ëá~=ãçäíç=ÇáîÉêJ ëçK e~= ~éÉêíç= ìå= ëìç= ëíìÇáç= éêçÑÉëJ ëáçå~äÉ= Ñáå= Ç~ääÛáåáòáç= ç= Ü~= éêáã~ Åçää~Äçê~íç=Åçå=~äíêá\ eç= áåáòá~íç= Ç~= ê~Ö~òòç= ä~îçê~åÇç áå=ìåÛáãéêÉë~=Çá=Åçëíêìòáçåá=éÉê=ä~ èì~äÉ=~åÇ~îç=ëìá=Å~åíáÉêá=~=ãáëìê~J êÉ=Åçä=Å~äáÄêç=áä=Çá~ãÉíêç=ÇÉá=íçåÇáJ åá=ÇÉääÉ=~êã~íìêÉK=mçá=Üç=áåáòá~íç=~ ëíìÇá~êÉ= áåÖÉÖåÉêá~= É= Ç~= ä±= ëçåç é~ëë~íç=~Ç=~êÅÜáíÉííìê~K

^Öäá=áåáòá=ÇÉää~=Å~êêáÉê~=Üç=ä~îçê~íç Åçå=^äÑêÉÇç=d~êÇÉää~I=Åçå=äç=ëíìÇáç qêÉëçäÇá=É=p~äî~íá=É=Åçå=äD~êÅÜáíÉííç _~êÄáÉêáI= ã~= äDÉëéÉêáÉåò~= ÅÜÉ= ãá Ü~= ëÉÖå~íç= Çá= éáª= ≠= ëí~í~= èìÉää~ Åçå=gçÉ=`çäçãÄçI=áå=îá~=^êÖÉä~íáK iìá=ÇáëÉÖå~î~=ãçÄáäáI=áåíÉêåá=É=éÉê äÉ=Å~ëÉ=~ìíçãçÄáäáëíáÅÜÉI=ëÅÜáòò~J î~=~=ã~åç=äáÄÉê~=ëÉÇìíç=~=ìå=í~îçJ äç=~äíç=QR=Åã=É=Ñìã~î~=ìå=í~Ä~ÅJ Åç= íÉêêáÄáäÉI= ã~= Éê~= ãçäíç= Äê~îçI ~îÉî~=ìå~=ëÉåëáÄáäáí¶=ëíê~çêÇáå~êá~I èì~ëá= ã~ÖáÅ~K= ^îÉî~= èì~äÅçë~= áå éáªI=ìå~=ëÉåëáÄáäáí¶=îÉêëç=äÉ=ÑçêãÉ ÅÜÉ= ãá= ~ÑÑ~ëÅáå~î~K= eç= ~åÅçê~ ÇìÉ=ÉëÉãéä~êá=ÇÉää~=bäÇ~I=ä~=éçäíêçJ å~=ÅÜÉ=~îÉî~=éêÉëç=áä=åçãÉ=Çá=ëì~ ãçÖäáÉK= i~= bäÇ~= ~ëëçÅá~= ÉêÖçåçJ ãáÅ~ãÉåíÉ= ä~= ÅçãçÇáí¶= ~Ç= ìå~ äáåÉ~= ÅÜÉ= Çáãçëíê~î~= Å~ê~ííÉêÉI Å~é~Åáí¶=Çá=ÉëéêÉëëáçåÉ=ëáåÖçä~êÉI ~ìíçåçã~K=aáÑÑáÅáäÉ=äÉÖ~êä~=~Ç=~äíêÉ ÉëéÉêáÉåòÉ=É=èìÉëíç=≠=ëíê~çêÇáå~J êáç= éÉêÅÜ≠= áå= ÑçåÇç= ~êÅÜáíÉííá= É ÇÉëáÖåÉê=ëá=Åçéá~åç=íìííáK iÛ~êÅÜáíÉííìê~=Ü~=ìå=ãçÇç=Çá=ÉëéêáJ ãÉêëá=äÉÖ~íç=~ää~=îáí~=Çá=íìííá=á=Öáçêåá É=èìáåÇá=íìííá=ëá~ãç=éÉêî~ëá=Ç~=ìå ëÉåëç=ÅçãìåÉ=ÇÉääÉ=ÅçëÉK= a~ää~= ÑêÉèìÉåí~òáçåÉ= ÇÉÖäá= ëíÉëëá ~ãÄáÉåíá= É= Ç~ääDÉëéÉêáÉåò~= ÅçãìJ åÉ= ëá= Ñçêã~= ìåç= ëíê~íç= Ç~ä= èì~äÉ å~ëÅçåç= éêçÖÉííá= áåÉîáí~ÄáäãÉåíÉ ~å~äçÖÜáI=ã~=çÖåá=í~åíç=ÅÛ≠=áä=ÖìáòJ òç=ÅÜÉ=ëÑìÖÖÉ=~=èìÉëí~=äçÖáÅ~=É=ä~ bäÇ~=≠=ÅÉêí~ãÉåíÉ=ìåç=Çá=èìÉëíáK= i~=äáëí~=ÇÉá=ëìçá=ä~îçêá=≠=áãéêÉëëáçJ å~åíÉ= É= ëìÖÖÉêáëÅÉ= ÅÜÉ= äÉá= ~ÄÄá~ êáëçäíç=Äêáää~åíÉãÉåíÉ=ä~=èìÉëíáçåÉ ÇÉä=ê~ééçêíç=Åçå=ä~=ÅçããáííÉåò~K Ð=Åçë±\ kÉää~= éê~íáÅ~= áä= ê~ééçêíç= Åçå= ä~ ÅçããáííÉåò~= ≠= ëÉãéêÉ= ÅçåÇáòáçJ å~åíÉI=ëçéê~ííìííç=èì~åÇç=ëá=é~êä~ Çá=éêçÖÉííá=êÉ~äáòò~íáK=nìÉëíá=ÅçåÇáJ òáçå~ãÉåíá=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=éáª=ç ãÉåç= ëíáãçä~åíáI= ã~= ÅçãìåèìÉ ~áìí~åç=~=ÇÉÑáåáêÉ=áä=éêçÖÉííç=ÉÇ=áç éêÉÑÉêáëÅç=ìå~=ÅçããáííÉåò~=~ííáî~ ~á=éçÅÜá=ÅÜÉ=ãá=Ç~ååç=Å~êí~=Äá~åJ Å~K= k~íìê~äãÉåíÉ= á= ÅçåÇáòáçå~J ãÉåíá=É=äÉ=îÉêáÑáÅÜÉ=~ìãÉåí~åç=åÉá Öê~åÇá=éêçÖÉííá=É=Åçå=á=Öê~åÇá=ÅçãJ ãáííÉåíá= ÅÜÉ= íÉåÇçåç= ~= äáãáí~êÉ ìäíÉêáçêãÉåíÉ= ä~= äáÄÉêí¶= ÇÉääÛ~êÅÜáJ íÉííçI=~=Å~å~äáòò~êä~=~=Ñ~îçêÉ=Çá=ìå~ ÅçããÉêÅá~Äáäáí¶=ÇÉä=éêçÇçííç=Ñáå~äÉ ÅÜÉ=ÇáîÉåí~=ëÉãéêÉ=éáª=áãéçêí~åJ íÉK=nìÉëíç=≠=îÉêç=ëçéê~ííìííç=éÉê=á ÅçããáííÉåíá= éêáî~íáI= ãÉåíêÉ= åÉää~ ÅçããáííÉåò~= éìÄÄäáÅ~= ëá= Ü~= áå ÖÉåÉêÉ=ìå=ã~ÖÖáçêÉ=ÉèìáäáÄêáç=ÅÜÉ ÅçåëÉåíÉ=ìåÛÉëéêÉëëáçåÉ=éáª=äáÄÉJ ê~K= rå=ÉëÉãéáç=Çá=ÅçããáííÉåò~=éìÄJ ÄäáÅ~=áääìãáå~í~=≠=ëí~íç=áä=`çãìåÉ Çá= pÉëíç= èì~åÇç= ãá= Ü~= ÅÜáÉëíçI

áåëáÉãÉ=~=^äÑêÉÇç=d~êÇÉää~I=Çá=éêçJ ÖÉíí~êÉ= ä~= dáçÅÜÉêá~K= fä= éêçÖÉííç å~ëÅÉî~=Ç~ää~=Ççå~òáçåÉ=Çá=~äÅìåÉ ã~ÅÅÜáåÉJÖáçÅ~ííçäç= Ç~= é~êíÉ ÇÉääÛrkf`bc=ÉÇ=≠=ÇáîÉåí~í~=äÛçÅÅ~J ëáçåÉ= Çá= ëéÉêáãÉåí~êÉ= áåëáÉãÉ= ~á Ä~ãÄáåá= ìå= åìçîç= íáéç= Çá= ÉÇáÑáÅáç ÇçîÉ= äÛ~ééêÉåÇáãÉåíç= é~ëë~ëëÉ Ç~ääÛÉëéÉêáÉåò~= ÇáêÉíí~K= ^ÄÄá~ãç éêçÖÉíí~íç= ëé~òá= éÉê= äÛÉëéÉêáÉåò~ ÇÉääÛ~Åèì~I= ÇÉä= ÑìçÅçI= ÇÉää~= äìÅÉI ÇÉää~= å~íìê~I= ÉÅÅK= É= äá= ~ÄÄá~ãç Åçëíêìáíá= ëçííç= äÛçÅÅÜáç= îáÖáäÉ= ÇÉá Ä~ãÄáåáK= Ð= ëí~í~= ìåÛÉëéÉêáÉåò~ ëíê~çêÇáå~êá~=É=~ää~=ÑáåÉ=åçå=ëç=ëÉ ~ÄÄá~åç=áãé~ê~íç=éáª=á=Ä~ãÄáåá=ç åçá=Öê~åÇáÒK= kÉá= ëìçá= ÉÇáÑáÅá= ÅÛ≠= ìå~= êáÅÉêÅ~= Çá ÑçêíÉ=ÉëéêÉëëáîáí¶I=Çá=ìåÛ~êÅÜáíÉííìJ ê~=ÅçãÉ=Ñçêã~=ÖÉçãÉíêáÅ~=éêáã~J êá~= Åçå= ìåÛ~äí~= î~äÉåò~= ëáãÄçäáÅ~K `çë~=äÉ=ëí~=éáª=~=ÅìçêÉ=åÉää~=éêçJ ÖÉíí~òáçåÉ=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáç\ eç= ëÉãéêÉ= ÇÉíÉëí~íç= äÛçîîáÉí¶I= ä~ ëÅçåí~íÉòò~K= f= ãáÉá= éêçÖÉííá= ~ííáåJ Öçåç= ~Ç= ìå= êÉéÉêíçêáç= Çá= ÑçêãÉ Åä~ëëáÅÜÉI= éÉêÅܨ= ~ää~= ÑáåÉ= ëçåç áåÇáëëçäìÄáäãÉåíÉ=äÉÖ~íç=~=Ñ~ííá=É=~ ÅáêÅçëí~åòÉ=íê~Çáòáçå~äáK=iÉ=éêçéçêJ òáçåáI= äÉ= ëáããÉíêáÉI= á= ã~íÉêá~äá= ÑáåáJ ëÅçåç=éÉê=êáéêçéçêêÉ=ä~=íê~ÇáòáçåÉ ~åÅÜÉ= ä~ÇÇçîÉ= îçÖäáç= ìë~êÉ= áä= äáåJ Öì~ÖÖáç= ÇÉää~= íê~ëé~êÉåò~I= ÇÉää~ ã~Öá~I= ÅçãÉ= ãá= ≠= ëìÅÅÉëëç= ~ jÉäòç= åÉä= ÅáåÉã~= ãìäíáë~ä~ ^êÅ~Çá~K=få=èìÉëíç=ÅçãéäÉëëç=~Ç ~äíç= ÅçåíÉåìíç= íÉÅåçäçÖáÅç= Üç îçäìíç=ÅêÉ~êÉ=ìå~=ëáíì~òáçåÉ=Ñá~ÄÉJ ëÅ~I= ÅÜÉ= áåíêçÇìÅÉëëÉ= áä= îáëáí~íçêÉ ~ää~= ã~Öá~= ÇÉääç= ëéÉíí~Åçäç= ÅáåÉJ ã~íçÖê~ÑáÅçK= `êÉÇç= Çá= ÉëëÉêÅá êáìëÅáíç= åÉä= ÇáëÉÖåç= ÇÉÖäá= áåíÉêåáI ãÉåíêÉ=~ääÛÉëíÉêåç=≠=êáÉãÉêëç=Åçå éêÉéçíÉåò~=äÛ~êÅçI=áå=ìå=éçêíáÅ~íç Ç~ä= ë~éçêÉ= èì~ëá= îÉêå~Åçä~êÉK nìÉëí~=~ãÄáî~äÉåò~=êáëéÉÅÅÜá~=ä~ ãá~=áÇÉåíáí¶W=Ç~=ìå=ä~íç=ä~=îçÖäá~=Çá ÅçêêÉêÉI=Çá=îçä~êÉI=Çá=ÉëëÉêÉ=äáÄÉêç ÅçãÉ= cê~åâ= dÉÜêóI= Ç~ääÛ~äíêç= ä~ ÅçåÅêÉíÉòò~=ÅÜÉ=Ü~=éÉêî~ëç=íìíí~ ä~=ãá~=îáí~K rå=éìåíç=ÅêáíáÅç=Çá=~äÅìåá=ëìçá=ÉÇáJ ÑáÅá= éì∂= ÉëëÉêÉ= áåÇáîáÇì~íç= åÉääÉ ëçäìòáçåá=Çá=ÇÉíí~ÖäáçI=ÅÜÉ=ëÉãÄê~J åç=ëìÖÖÉêáêÉ=èìÉëíáçåá=Çá=ÄìÇÖÉí É êáÅÜá~ã~êÉ= èìÉëíáçåá= ~ãéá~ãÉåíÉ ÇáÄ~ííìíÉ= åÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= áí~äá~å~ ÇÉÖäá=ìäíáãá=ÇÉÅÉååáK `çåçëÅç=èìÉëí~=ÅêáíáÅ~=É=ä~=~ÅÅÉíJ íçK=pç=Çá=ÉëëÉêÉ=~ÅÅìë~íç=Çá=Çáë~ÑJ ÑÉòáçåÉ=éÉê=áä=é~êíáÅçä~êÉI=~åÅÜÉ=ëÉ Öäá= êáÅçåçëÅç= ìå~= Öê~åÇÉ= áãéçêJ í~åò~K= nìÉëíç= ÇÉêáî~= Ç~ä= ãáç ãÉíçÇç= Çá= ä~îçêçW= áç= é~êíç= Ç~ä ÖÉåÉê~äÉ=éÉê=éçá=ëÅÉåÇÉêÉ=åÉä=é~êJ íáÅçä~êÉ= É= íÉåÇç= ~Ç= ~ííêáÄìáêÉ= éÉëá


nìÉëíç=ÑÉåçãÉåç=≠=ëçííç=Öäá=çÅÅÜá Çá= íìííáI= ã~= åçå= îçÖäá~ãç= áåîÉÅÉ Ñ~êÉ= ìå= ÉëÉãéáç= Çá= ÅçããáííÉåò~ éêáî~í~=áääìãáå~í~\ `ÉêíçK= mêÉåÇá~ãç= ~Ç= ÉëÉãéáç= áä éêçÖÉííç= éÉê= áä= åìçîç= èì~êíáÉêÉ ÖÉåÉê~äÉ= ÇÉääÛ^__= ~= pÉëíç= p~å dáçî~ååáK=nìÉëíç=éêçÖÉííç=é~êíáî~ Ç~= ìåç= ëÅÜÉã~= éêÉäáãáå~êÉ= ÅçåJ îÉåòáçå~äÉ= Ä~ë~íç= ëì= ìå= ÉÇáÑáÅáç ÉëáëíÉåíÉI=ä~=ëÉÇÉ=^__=Çá=wìêáÖçI=~ Ñçêã~= Çá= é~ê~ääÉäÉéáéÉÇçK= ^ääÛáåáòáç é~êÉî~= áåìíáäÉ= ãçÇáÑáÅ~êÉ= èìÉëíç ëÅÜÉã~= ÅÜÉ= ~îÉî~= Ç~íç= Äìçå~ éêçî~=Çá=ë¨=áå=pîáòòÉê~I=ã~=áç=åçå Éêç=~ÑÑ~ííç=ÇÛ~ÅÅçêÇç=åÉä=êÉéäáÅ~êÉ èìÉä=éêçÖÉííç=É=Üç=~îìíç=ä~=Ñçêíìå~ Çá=áåÅçåíê~êÉ=ìå=ÅçããáííÉåíÉ=ÅÜÉ ÅçãéêÉåÇÉëëÉ= äÉ= ãáÉ= ê~ÖáçåáK iÛáÇÉ~= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ÅÜÉ= éçá= ~ÄÄá~J ãç=êÉ~äáòò~íç=î~=ÄÉå=~äÇáä¶=Çá=èìÉJ ëíç= éêáãç= ëÅÜÉã~I= ëá~= ~= äáîÉääç ÉëéêÉëëáîç= ÅÜÉ= íÉÅåçäçÖáÅçI= Ñ~J ÅÉåÇç= ÇÉää~= Ñ~ÅÅá~í~= Åçåíáåì~= ìå ÉäÉãÉåíç= ~ííáîç= ëá~= Ç~ä= éìåíç ~êÅÜáíÉííçåáÅç=ÅÜÉ=Ç~=èìÉääç=ÉåÉêJ ÖÉíáÅç=ÉÇ=ÉêÖçåçãáÅçK

iÛ~åÇ~ãÉåíç= ëáåìçëç= Ü~= Çá= Ñ~ííç Éäáãáå~íç= áä= êÉíêç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= éêçJ ãìçîÉåÇç=íìííá=Öäá=ëé~òá=~=ìå~=é~êá ÇáÖåáí¶= É= ÅçåÑÉêÉåÇç= ~ääÛÉÇáÑáÅáç ìå~=áÇÉåíáí¶=áåÅçåÑçåÇáÄáäÉK=nìÉëí~ ÉëéêÉëëáçåÉ=Ü~=Ñ~ííç=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáç éÉê=ìÑÑáÅá=ìå=éçäç=Çá=êáÖÉåÉê~òáçåÉ ìêÄ~å~=~ääÛáåíÉêåç=Çá=ìå=ÅçåíÉëíç=áå Öê~åÇÉ=íê~ëÑçêã~òáçåÉI=èìÉääç=ÇÉäJ äÛ~êÉ~= ÉñJj~êÉääá= Çá= pÉëíçI= ~ëëìJ ãÉåÇç= áä= êìçäç= íê~áå~åíÉ= ÅÜÉ= äÛ~êJ ÅÜáíÉííìê~= ÇçîêÉÄÄÉ= ëÉãéêÉ= ëîçäJ ÖÉêÉ=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉää~=Åáíí¶K= b=êáëéÉííç=~ää~=íÉåÇÉåò~=îÉêëç=ìå~ ëÉãéêÉ= ã~ÖÖáçêÉ= ëéÉÅá~äáòò~òáçJ åÉ=ÅçãÉ=ëá=éçåÉ=áä=ëìç=ëíìÇáç\=Ð îÉêç= ÅÜÉ= éÉê= ë~éÉê= ëîçäÖÉêÉ= ìå áåÅ~êáÅç= ÄáëçÖå~= ~îÉêåÉ= ëîçäíç= Çá ëáãáäá= ÅçãÉ= ëìÖÖÉêáëÅÉ= ä~= iÉÖÖÉ jÉêäçåá\ ^ëëçäìí~ãÉåíÉ= åç>= nìÉëí~= ≠= ä~ Åçë~= éáª= ëÄ~Öäá~í~= É= éáª= ëíìéáÇ~K kçå=≠=ÇÉííç=ÅÜÉ=ÅÜá=Ü~=Ñ~ííç=ÇáÉÅá çëéÉÇ~äá=ëá~=áä=éáª=Äê~îç=~=Ñ~êÉ=Öäá çëéÉÇ~äáW= éêçÄ~ÄáäãÉåíÉ= äá= Ü~= Ñ~ííá Öê~òáÉ= ~= ÅáêÅçëí~åòÉ= Ñçêíìå~íÉ= É ã~Ö~êá=~îê¶=Ñáåáíç=Åçä=ÅçåçëÅÉêåÉ ~=ãÉå~Çáíç=íìííÉ=äÉ=åçêã~íáîÉI=ã~ åáÉåíÉ= Çá= éáªK= nìÉëíç= ä~îçêç= ëéÉJ Åá~äáòò~íç=ëá=êáëçäîÉ=áå=ìå=ëìééçêíç íÉÅåáÅç=ÅÜÉ=åçå=≠=ìå~=Ö~ê~åòá~=Çá èì~äáí¶= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~I= ìå~= Åçë~ ÅÜÉ=åçå=å~ëÅÉ=ã~á=Ç~ää~=êáéÉíáòáçJ åÉK= i~= ãÉåíÉ= ≠= ìå~= é~äÉëíê~= É ÇÉîÉ= ÉëëÉêÉ= ~ääÉå~í~= Öáçêåç= éÉê ÖáçêåçK= i~= Çìííáäáí¶= ≠= ä~= Å~êí~= îáåJ ÅÉåíÉI= É= ëÉ= Ççã~åá= ÇçîÉëëÉêç Ç~êãá=äÛáåÅ~êáÅç=éÉê=Ñ~êÉ=ìå~=Ä~äÉJ ê~=éÉê=åÉçå~íáI=ãá=ÅáãÉåíÉêÉá=Åçå Öê~åÇÉ= Éåíìëá~ëãçK= ^ÑÑêçåí~êÉ Ççã~åÇÉ= ëÉãéêÉ= ÇáîÉêëÉ= Åçå Éåíìëá~ëãçI=ìãáäí¶=ÉÇ=áåÖÉåìáí¶=É ëìÄáêÉ= ëÉãéêÉ= äÛÉãçòáçåÉ= ÇÉä ÑçÖäáç= Äá~åÅçW= èìÉëí~= ≠= ä~= ãá~ ÇêçÖ~= ÉI= ~= ãáç= é~êÉêÉI= äÛÉëëÉåò~ ÇÉä=ä~îçêç=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííçK= fä=ëìç=ìÑÑáÅáç=åçå=Ü~=ãçäíáëëáãá=ÅçäJ ä~Äçê~íçêá= ÉééìêÉ= ÖÉëíáëÅÉ= ìå~ Öê~åÇÉ=èì~åíáí¶=Çá=ä~îçêáK=oáÉëÅÉ=~ ëÉÖìáêäá=íìííá=äÉá=éÉêëçå~äãÉåíÉ\ Ð= îÉêç= ÅÜÉ= ãá= éá~ÅÉ= ãçäíç= ÇáëÉJ Öå~êÉI=ã~=ëçéê~ííìííç=~ãç=áä=Å~åJ íáÉêÉK=fç=ãá=~äòç=ãçäíç=éêÉëíç=É=éÉê ãÉ= áä= Å~åíáÉêÉ= ≠= ìå= ~ãÄáÉåíÉ= ìå éçÛ= ã~ÖáÅçK= nì~ëá= çÖåá= Öáçêåç î~Çç=áå=Å~åíáÉêÉ=~ééÉå~=ãá=~äòçI éÉêÅܨ=áä=îÉÇÉêÉ=äÉ=ÅçëÉ=~ääÛ~äÄ~=≠ ãçäíç= ÇáîÉêëç= ÅÜÉ= ~ääÉ= ÇáÉÅáI èì~åÇç= ëí~ååç= ä~îçê~åÇç íìííá=É=áä=Å~éçÅ~åíáÉêÉ=Ü~=Öᶠä~= äáëí~= ÇÉääÉ= Ççã~åÇÉK ^ääÛ~äÄ~=≠=ãçäíç=ÇáîÉêJ ë~= ä~= éÉêÅÉòáçåÉ ÇÉääÉ=ÅçëÉI=ÇÉääÉ ÑçêãÉI= ÇÉÖäá ~ãÄáÉåíá

É=á=äìçÖÜá=ëçåç=~ëëçäìí~ãÉåíÉ=ÇáÑJ ÑÉêÉåíáK=Ð=ä±=ÅÜÉ=ãá=éá~ÅÉ=ÇÉÑáåáêÉ=áä ÇÉíí~Öäáç=é~êä~åÇç=Åçä=Å~éçÅ~åíáÉJ êÉI=Åçä=ãìê~íçêÉI=éáìííçëíç=ÅÜÉ=Ñ~êÉ áä=ÇáëÉÖåç=ÇÉä=é~êíáÅçä~êÉK=nìÉëí~=≠ ìå~=ÇÉääÉ=ê~Öáçåá=éÉê=äÉ=èì~äá=äç=ÑêÉJ èìÉåíç= ãçäíçI= êáëéÉííç= ~á= ÅçääÉÖÜá ÅÜÉ= Ñ~ååç= ãçäíá= ÇáëÉÖåá= É= î~ååç Åçå=äÉ=ã~åá=áå=ë~ÅÅçÅÅá~=~=ÅçåíêçäJ ä~êÉ=ÅÜÉ=ëá~åç=ÉëÉÖìáíáK dì~êÇ~åÇç=~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~=ãáä~åÉJ ëÉ= ÇÉÖäá= ~ååá= `áåèì~åí~= É= pÉëJ ë~åí~= ëÉãÄê~= ÅÜÉ= Åá= ÑçëëÉ= ã~ÖJ ÖáçêÉ=~ííÉåòáçåÉ=~ää~=èì~äáí¶I=~åÅÜÉ ~=äáîÉääç=Çá=ÇÉíí~ÖäáçK=nìÉëíç=≠=ÉîáJ ÇÉåíÉ= åÉääÉ= çéÉêÉ= ÇÉá= ã~Éëíêá= Çá èìÉÖäá= ~ååáW= mçåíáI= d~êÇÉää~I= jçJ êÉííáI=^ëå~Öç=É=sÉåÇÉêI=ÉÅÅK= Ð= îÉêçI= ã~= èìÉëíç= åçå= ÇáéÉåÇÉ Ç~ää~= éêçÇìòáçåÉ= Çá= éáª= ç= ãÉåç ÇáëÉÖåá= áå= ëíìÇáçK= aá= êÉÅÉåíÉ= ãá ëçåç= çÅÅìé~íç= Çá= ìå= ÉÇáÑáÅáç= Çá ^ëå~Öç=É=sÉåÇÉê=É=îá=~ëëáÅìêç=ÅÜÉ äÉ= éá~åíÉ= ëçåç= ëÅÜÉã~íáÅÜÉ= É ~åÅÜÉ= á= éêçëéÉííá= ëçåç= ëçãã~êáK aáêÉá=éáìííçëíç=ÅÜÉ=~åÇ~åÇç=áåÇáÉJ íêç=åÉä=íÉãéç=Åá=ëá=~îîáÅáå~=~Ç=ÉéçJ ÅÜÉ=áå=Åìá=äÛ~êíáÖá~å~äáí¶=ÇÉääÉ=éÉêëçJ åÉ= Éê~= éáª= Ñ~åí~ëáçë~I= éáª= êáÅÅ~= É ~åÇ~êÉ=áå=Å~åíáÉêÉ=Ñ~ÅÉî~=é~êíÉ=Çá ìå=êÉí~ÖÖáç=Åìäíìê~äÉ=ãçäíç=~ãéáçI Éê~= èì~ëá= ìå~= îçÅ~òáçåÉ>= nìÉëíç ëá=≠=éÉêëçI=ÅçãÉ=ëá=≠=éÉêë~=ä~=é~êJ íÉÅáé~òáçåÉ= ÇÉää~= Åçãìåáí¶= ~ää~ ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=ìå=ÉÇáÑáÅáçK=rå=ÉÇáÑáJ Åáç= êÉ~äáòò~íç= Åçå= Éåíìëá~ëãç= É é~êíÉÅáé~òáçåÉ= ≠= ÇáîÉêëç= Ç~= ìå ÉÇáÑáÅáç= Ñêìííç= Çá= ìå~= çéÉê~òáçåÉ ÉÅçåçãáÅ~K=mêÉåÇá~ãç=~Ç=ÉëÉãJ éáç=ä~=êáëíêìííìê~òáçåÉ=ÇÉääÉ=éçëíÉ=Çá îá~=_ÉêÖçÖåçåÉ=Ñ~ííç=Ç~=`ìÅáåÉää~W ≠=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ëÉåò~=ÅçãéêçãÉëëáI ìå=ÉÇáÑáÅáç=ÅÜÉ=é~êä~=ÅÜá~êç=É=~ÑÑÉêJ ã~= Åçå= Éåíìëá~ëãç= ä~= éêçéêá~ îçäçåí¶= Çá= ÉëëÉêÅá= ÉÇ= ÉëëÉêÉ= ìå~ Äìçå~=~êÅÜáíÉííìê~K mÉê= ÅçåÅäìÇÉêÉW= ä~= ëì~= çéáåáçåÉ ëìääDlêÇáåÉ=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííáK=rå=éêçJ ÑÉëëáçåáëí~= ÅçãÉ= äÉá= ëá= ëÉåíÉ= ê~éJ éêÉëÉåí~íç\= mÉåë~= ÅÜÉ= äÛlêÇáåÉ ëá~= ìíáäÉ= çééìêÉ= äç= íêçî~= íêçééç äçåí~åç=Ç~ääÉ=ëìÉ=ÉëáÖÉåòÉ\

aÉîç=~ããÉííÉêÉ=ÅÜÉ=åçå=Üç=ã~á ÑêÉèìÉåí~íç= äÛlêÇáåÉI= éÉêÅÜ≠= åçå åÉ=Üç=ã~á=ëÉåíáíç=áä=ÄáëçÖåç=É=èìáåJ Çá= åçå= éçëëç= î~äìí~êÉ= ÅçåÅêÉí~J ãÉåíÉ=äÛìíáäáí¶=ÇÉääÉ=ëìÉ=~ííáîáí¶K=i~ ãá~= áãéêÉëëáçåÉI= ~äãÉåç= Ñáåç= ~ èì~äÅÜÉ=~ååç=Ñ~I=≠=ÅÜÉ=ÑçëëÉ=ìåÛáJ ëíáíìòáçåÉ= ~éé~åå~ÖÖáç= Çá= éçÅÜá ÅÜÉ=ëÉ=åÉ=íê~ã~åÇ~î~åç=ä~=ÖÉëíáçJ åÉ=~ååç=Ççéç=~ååç=ëÉåò~=éêÉçÅJ Åìé~êëá= ãçäíç= ÇÉää~= éêçÑÉëëáçåÉ= É ÅÜÉ= èìÉëíç= ÇáéÉåÇÉëëÉ= áå= Öê~å é~êíÉ= Ç~ä= Çáëí~ÅÅç= É= Ç~ää~= éáÖêáòá~ ÇÉää~= ã~ÖÖáçê~åò~= ÇÉÖäá= ~êÅÜáíÉííáK `çãÉ= îáÅÉéêÉëáÇÉåíÉ= ÇÉääÛ^ëëçJ Åá~òáçåÉ=i~ìêÉ~íá=ÇÉä=mçäáíÉÅåáÅç=ãá ëçåç=êÉëç=Åçåíç=ÅÜÉ=Öäá=áåÖÉÖåÉêá ëçåç= ãçäíç= éáª= ÅçÉëáI= Ü~ååç= ìå ëÉåëç=Çá=~éé~êíÉåÉåò~=ÅÜÉ=éêçîáÉJ åÉ=Ç~ääÉ=ÅÉêíÉòòÉ=ÇÉää~=ã~íÉã~íáÅ~ É=ÅÜÉ=éÉêãÉííÉ=äçêç=Çá=Ñ~êÉ=ëáëíÉã~K däá=~êÅÜáíÉííá=ëçåç=íìííá=éêáãÉÇçååÉI íÉåÇçåç=~=ÅçåëáÇÉê~êëá=çÖåìåç=ìå ìåáîÉêëç=~=ë¨=ëí~åíÉ=ÉI=ëçéê~ííìííç èì~åÇç= ÅçëíêìáëÅçåç= éçÅçI= ëçåç ëÉãéêÉ=éêçåíá=~=ÅêáíáÅ~êÉ=Åçå=îÉÉJ ãÉåò~=äÛçéÉê~íç=ÇÉá=ÅçääÉÖÜá=ìë~åJ Çç= ~êÖçãÉåí~òáçåá= ÇÉä= íìííç= ëçÖJ ÖÉííáîÉ=É=çéáå~ÄáäáK= mÉê= èìÉëíç= Üç= ~ééêÉòò~íç= ~äÅìåÉ áåáòá~íáîÉ= Åìäíìê~äá= ÇÉääÛlêÇáåÉ= åÉÖäá ìäíáãá=~ååáI=~ääÉ=èì~äá=éìêíêçééç=ÇáÑJ ÑáÅáäãÉåíÉ= êáÉëÅç= ~= é~êíÉÅáé~êÉK ^ääçê~I= ëÉ= éçëëç= ÉëéêáãÉêÉ= ìå ÇÉëáÇÉêáçI=îçêêÉá=ÅÜÉ=Åá=ÑçëëÉêç=é᪠çÅÅ~ëáçåá=Çá=áåÅçåíêç=É=Çá=ÅçåÑêçåJ íç= ~ääÛlêÇáåÉI= éÉêÅÜ≠= ãá= ëÉãÄê~ ìíáäÉ=áåÅçåíê~êÉ=á=ÅçääÉÖÜá=éÉê=é~êä~J êÉ=ÇÉá=éêçÖÉííá=áå=ÅçêëçK=mÉåëç=ÅÜÉ ëá~= ìíáäÉ= éÉê= íìííá= åçáI= É= Åá= ~áìíá= ~ Å~éáêÉ= Çá= éáª= É= ÖáìÇáÅ~êÉ= Åçå= é᪠é~Å~íÉòò~=É=ÅçÖåáòáçåÉ=Çá=Å~ìë~=áä éêçÇçííç=ÇÉä=åçëíêç=ä~îçêçK=

37 lppbos^qlofl=CONVERSAZIONI

ÇáîÉêëá=~Öäá=ÉäÉãÉåíá=Çá=ìåç=ëíÉëëç éêçÖÉííçK= ^ä= éêáãç= éçëíç= ãÉííç ëÉãéêÉ=É=ÅçãìåèìÉ=äÛÉãçíáîáí¶I=ä~ Å~é~Åáí¶= ÅçãìåáÅ~íáî~I= ÅçãÉ èì~åÇç=áåÅçåíêç=ìå~=éÉêëçå~=ÅÜÉ åçå=ÅçåçëÅçK=mÉê=éêáã~=Åçë~=ãá îáÉåÉ= Çá= ëèì~Çê~êä~= É= Çá= Ñ~êãÉåÉ ê~éáÇ~ãÉåíÉ= ìåÛçéáåáçåÉ= É= éÉê= á ãáÉá=ÉÇáÑáÅá=îçêêÉá=ÅÜÉ=ÑçëëÉ=äç=ëíÉëJ ëçW= îçêêÉá= ÅÜÉ= äá= ëá= éçíÉëëÉ= ÅçãJ éêÉåÇÉêÉI=~äãÉåç=~=Öê~åÇá=äáåÉÉI=~ Åçäéç= ÇÛçÅÅÜáçK= nì~åÇç= éçá= ãá ~îîáÅáåç= éÉê= îÉÇÉêÉ= áä= ÇÉíí~ÖäáçI èì~äÅÜÉ=îçäí~=ëçåç=ÇÉäìëç=É=èìÉJ ëíç=ãá=Çáëéá~ÅÉI=ã~=ÇáéÉåÇÉ=ãçäíç Ç~ää~=êÉ~äí¶=áå=Åìá=îáîá~ãçK=^=îçäíÉ Üç= ~= ÅÜÉ= Ñ~êÉ= Åçå= áãéêÉëÉ= ÅÜÉ åçå= éêÉëí~åç= ãçäí~= ~ííÉåòáçåÉ= ~á ÇÉíí~ÖäáK=^ääÉ=îçäíÉ=åçå=äá=Öì~êÇ~åç åÉééìêÉK=a~=èìÉëí~=Çáë~ííÉåòáçåÉ ëá= éì∂= êáë~äáêÉ= ÇáêÉíí~ãÉåíÉ= ~ääÛ~íJ íÉÖÖá~ãÉåíç=ìå~=ÅÉêí~=é~êíÉ=ÇÉää~ åçëíê~= Åä~ëëÉ= áãéêÉåÇáíçêá~äÉ= ÅÜÉ ≠= áãéêçîîáë~í~I= ëÅ~êë~ãÉåíÉ= ÇçJ í~í~= Çá= ëéÉëëçêÉ= Åìäíìê~äÉ= É= ÅÜÉ îáîÉ=ìå=éçÛ=~ää~=Öáçêå~í~K fãéêÉåÇáíçêá= ÅÜÉ= áå= ìå= ãçãÉåíç ÇáîÉåí~åç= ÇÉääÉ= ëí~êI= ÅÜÉ= ÅáåèìÉ ~ååá=éêáã~=åçå=ëá=ÅçåçëÅÉî~åç=É ÅÜÉ=íêÉ=~ååá=Ççéç=ëçåç=Öá¶=ÇáãÉåJ íáÅ~íáK=nì~åÇç=ä~=Åä~ëëÉ=áãéêÉåÇáJ íçêá~äÉ=Éê~=áääìãáå~í~=ÅÛÉê~=~åÅÜÉ=ä~ Å~é~Åáí¶=Çá=áåÅáÇÉêÉ=éçëáíáî~ãÉåíÉ åÉääÉ=ÇÉÅáëáçåá=ëìääÛÉîçäìòáçåÉ=ÇÉääÉ ÅçëÉK= nìÉëíç= êìçäç= Çá= ÖìáÇ~= ëá= ≠ éÉêëçX=ëçåç=ëÉãéêÉ=éáª=ê~êá=á=Öê~åJ Çá=Å~éáí~åá=ÇÛáåÇìëíêá~=ÉÇ=≠=áåîÉÅÉ ÅêÉëÅáìí~= ~= Çáëãáëìê~= äD~ííÉåòáçåÉ ~ä=ãÉíêç=ÅìÄçI=~ä=ÖáçÅç=ëéÉÅìä~íáJ îçK=


~=Åìê~=Çá=oçÄÉêíç=d~ãÄ~

38

Nuova palazzina direzionale Cremona çííçÄêÉ=Ó=ÇáÅÉãÄêÉ=OMMS `çå=èìÉëíç=ÅçåÅçêëç=ä~=ëçÅáÉí¶ ^KbKjK= `êÉãçå~= Ü~= êáÅÜáÉëíç= ä~ éêçÖÉíí~òáçåÉ= EÅçå= äáîÉääç= Çá= ~éJ éêçÑçåÇáãÉåíç= éêÉäáãáå~êÉF= ÇÉää~ åìçî~= ëÉÇÉ= ÇÉää~= ëçÅáÉí¶I= ÅÜÉ ~îê¶=ìå~=ëìéÉêÑáÅáÉ=Çá=ÅáêÅ~=QKMMM ãè=EpäéF=É=Ççîê¶=ÉëëÉêÉ=áå=Öê~Çç Çá= ~ÅÅçÖäáÉêÉ= ÅçãéäÉëëáî~ãÉåíÉ NSMJNUM=éÉêëçåÉK=açîÉî~=ÉëëÉJ êÉ=ÅçåÅÉéáí~=ëÉÅçåÇç=á=ÅêáíÉêá=ÇÉäJ äDÉÅçJ~êÅÜáíÉííìê~I=éÉê=ÅçåëÉåíáêÉ Çá=êáÇìêêÉ=~åÅÜÉ=ÇÉä=RMB=ä~=ëéÉë~ ÉåÉêÖÉíáÅ~=É=~ÄÄ~ííÉêÉ=äDáåèìáå~J ãÉåíç= Çá= `lO= éêçÇçííç= Ç~ä= êáJ ëÅ~äÇ~ãÉåíçI= äDáääìãáå~òáçåÉ= É= ä~ Åäáã~íáòò~òáçåÉK= iÛáåíÉêîÉåíç=ëá=ÅçääçÅ~=ëì=Çá=ìåÛ~J êÉ~=éá~åÉÖÖá~åíÉ=áå=îá~=mçëíìãá~I ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉä= ÅçãéäÉëëç= áåÇìJ ëíêá~äÉ=ÇÉåçãáå~íç=`Éåíêç=ëÉêîáJ òáÒX= ë~ê¶= ÇÉëíáå~íç= ~Ç= çëéáí~êÉ ~åÅÜÉ=ä~=ëÉÇÉ=Çá=iáåÉ~=dêçìé=É ÅçåëÉåíáê¶= Çá= êáìåáêÉ= áå= ìå= ìåáÅç ÅçãéäÉëëç= Ñìåòáçå~äÉ= ÉI= èìáåÇáI Çá= ê~òáçå~äáòò~êÉ= íìííÉ= äÉ= ~ííáîáí¶ ëîçäíÉ=Ç~ä=dêìééçK fä= éêçÖÉííç= ÇçîÉî~= éêÉîÉÇÉêÉ= ä~ êÉ~äáòò~òáçåÉ=Çá=~ãÄáÉåíá=ä~îçê~íáJ îá=É=ëé~òá=çéÉê~íáîáI=ÇáêÉíí~ãÉåíÉ áääìãáå~íá= É= ~êÉ~íáI= éÉê= ~ÅÅçÖäáÉêÉ ÅáêÅ~=PMJQM=éÉêëçåÉ=áå=ëé~òá=ëáåJ

Öçäá= Eéáª= ~äíêá= áå= ~ãÄáÉåíá= éÉê= OJP éÉêëçåÉFX= ìå~= ë~ä~= ÅçåîÉÖåáJ ÅçåÑÉêÉåòÉI= éÉê= TMJUM= éÉêëçåÉX ìå= éÉêÅçêëç= ëÉé~ê~íç= éÉê= äÛ~ÅJ ÅÉëëç= ÇÉëíáå~íç= ~ä= éìÄÄäáÅçI= ~á Ñçêåáíçêá= É= ~á= îáëáí~íçêáX= ìå= ë~äçåÉ ÅäáÉåíáI= ÇÉää~= ëìéÉêÑáÅáÉ= Çá= ÅáêÅ~ ORMJPMM= ãèX= ìå~= ë~ä~= ~ääÉëíáí~ éÉê= ëîçäÖÉêÉ= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ= á ÅçåëáÖäá= Çá= ~ããáåáëíê~òáçåÉI= Åçå ORJPM=éÉêëçåÉK=bê~=Ç~=éêÉîÉÇÉJ êÉ= ~åÅÜÉ= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá= ìå ÅçääÉÖ~ãÉåíç= áå= èìçí~Ò= íê~= ä~ åìçî~= ëíêìííìê~= É= äÛÉëáëíÉåíÉ é~ä~òòáå~=rÑÑáÅáK==iDáãéçêíç=ëíáã~J íç=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääDçéÉê~ Éê~=Çá=Éìêç=SKRMMKMMMK= mÉê= é~êíÉÅáé~êÉI= á= ÅçåÅçêêÉåíá ÇçîÉî~åç=Çáãçëíê~êÉ=Çá=ÉëëÉêÉ=áå éçëëÉëëç= Çá= êÉèìáëáíá= ãáåáãá= Çá Å~é~Åáí¶=Ñáå~åòá~êá~=É=íÉÅåáÅ~K= fä= ãçåíÉéêÉãá= ≠= ëí~íç= Çá= Éìêç RMKMMMI= ~ëëÉÖå~íá= ÅçãÉ= ëÉÖìÉW PMKMMM=Éìêç=~ä=éêçÖÉííç=îáåÅáíçêÉI NMKMMM=~ä=ëÉÅçåÇç=Åä~ëëáÑáÅ~íç=É NMKMMM=~ä=íÉêòç=Åä~ëëáÑáÅ~íçK i~=ÅçããáëëáçåÉ=ÖáìÇáÅ~íêáÅÉ=Éê~ Ñçêã~í~= Ç~= cê~åÅç= ^äÄÉêíçåáI c~Äêáòáç= pÅìêáI= iáÄÉêç= wáåáI= ^åJ ÇêÉ~= dìÉêÉëÅÜáI= dìáÇç= aìÅÜáI `~êäç=j~åÅáåáK

Nø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Silvano Pedrabissi (Cremona), Gian Carlo Magnoli, Piergiorgio Elidoro, Silvia Fara pá=≠=áåíÉëç=êÉ~äáòò~êÉ=ìå=ÉÇáÑáÅáç ÅçêêÉííç=Ç~ä=éìåíç=Çá=îáëí~=ÇÉää~ ÉÅçJëçëíÉåáÄáäáí¶I=çîîÉêç=ìå=ÉÇáJ ÑáÅáç=~=Ä~ëëç=Åçåëìãç=ÉåÉêÖÉJ íáÅçI= ÄÉå= áëçä~íçI= ÅÜÉ= ëÑêìííá= áå ã~åáÉê~= ÉÑÑáÅáÉåíÉ= äÉ= êáëçêëÉ ÉåÉêÖÉíáÅÜÉ= äçÅ~äáI= ëìééçêíá é~êíÉ=ÇÉää~=ëì~=êáÅÜáÉëí~=ÉåÉêÖÉJ íáÅ~=~ííê~îÉêëç=éêçÅÉëëá=å~íìê~äá êáååçî~Äáäá= Åçå= áêê~ÖÖá~ãÉåíç ëçä~êÉI= îÉåíáä~òáçåÉ= å~íìê~äÉI Äìçå= ìëç= Çá= ã~ëëÉ= íÉêãáÅÜÉI ìë~= ã~íÉêá~äá= íÉåÇÉåòá~äãÉåíÉ êáååçî~Äáäá= ~åÅÜÛÉëëáI= éçëëáÄáäJ ãÉåíÉ= Çá= éêçîÉåáÉåò~= äçÅ~äÉI

áåÅáÇ~=áå=ãáåáã~=é~êíÉ=ëìä=ÅáÅäç ÇÉääÉ=~ÅèìÉ=É=äáãáíá=äÉ=ÉãáëëáçåáI áå=é~êíáÅçä~êÉ=Çá=Ö~ë=ëÉêê~=É=êáÑáìJ íáK= fä= éêçÖÉííç= áåíÉåÇÉ= éêçéçêëá ÅçãÉ= ÉëÉãéáç= ÉãÄäÉã~íáÅç= Çá ~äí~= íÉÅåçäçÖá~= É= êáëéÉííç= éÉê äÛ~ãÄáÉåíÉ=É=áä=íÉêêáíçêáçK= pçåç= ÇìÉ= á= Åçêéá= Çá= Ñ~ÄÄêáÅ~W ìåç= éáª= ~äíçI= ÇÉëíáå~íç= ~Öäá ~ãÄáÉåíá= ÇáêÉòáçå~äáI= Çá= êáÅÉîáJ ãÉåíç= É= ê~ééêÉëÉåí~åò~I= ÉÇ ìåç= éáª= äìåÖçI= ÇÉëíáå~íç= ~Ç ~ãÄáÉåíá=çéÉê~íáîá=É=ëìÇÇáîáëç=áå î~êáÉ=ìåáí¶K= iÛÉÇáÑáÅáç= éáª= ~äíç= ≠= ìå~= íçêêÉ= ~ Ñçêã~= Çá= îÉä~I= ëáãÄçäç= Çá= ÉåÉêJ Öá~=éìäáí~=É=êáååçî~ÄáäÉI=ãÉåíêÉ=áä ëÉÅçåÇç= ≠= ìå= ÉäÉãÉåíç= äáåÉ~êÉ éáª=Ä~ëëçI=~êíáÅçä~íç=áå=ÇìÉ=Ñ~ÄJ ÄêáÅ~íá= ëáãáäá= É= éçíÉåòá~äãÉåíÉ êÉéäáÅ~ÄáäáK


i~=ëíêìííìê~=íáéçäçÖáÅ~=ÇÉääÛÉÇáÑáJ Åáç=ëá=ÅçãéçåÉ=Çá=ÇìÉ=é~êíáW=ìå~ íÉëí~í~=ÇÉëíáå~í~=~=ÅçåíÉåÉêÉ=Öäá ~ãÄáÉåíá= éáª= ê~ééêÉëÉåí~íáîá EÅ~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~= ìå~= Öê~åÇÉ ëíêìííìê~= Çá= íê~îá= É= éáä~ëíêá= áå ãÉí~ääç=ÅÜÉ=áåèì~Çê~=É=ãáëìê~=áä ÑêçåíÉ= ~êíáÅçä~íç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= É Ü~= ä~= ÑìåòáçåÉ= Çá= ~ãéäáÑáÅ~êåÉ îáêíì~äãÉåíÉ=áä=îçäìãÉF=É=Ç~=ìå~ é~êíÉ= íÉÅåáÅçJçéÉê~íáî~I= ÇÉëíáJ å~í~= ~Öäá= ìÑÑáÅáK= f= ÇáîÉêëá= ÄäçÅÅÜá Ñìåòáçå~äá= ÅçääçÅ~íá= ~ääÛáåÖêÉëëç EÜ~ääI= ë~äçåÉ= ÅäáÉåíáI= ÑçóÉêI= ë~ä~ ÅçåÑÉêÉåòÉI= ÄäçÅÅç= ÇáêÉòáçå~äÉF ëá= ê~ééêÉëÉåí~åç= ~ääÛÉëíÉêåç ÅçãÉ=~äíêÉíí~åíá=îçäìãá=~ìíçåçJ ãáI= êáìåáÑáÅ~íá= Ç~ää~= ëíêìííìê~

ãÉí~ääáÅ~K= qê~= èìÉëíáI= áä= îçäìãÉ ÅçêêáëéçåÇÉåíÉ= ~ä= ÑçóÉê ≠= ëí~íç äÉÖÖÉêãÉåíÉ= êìçí~íç= êáëéÉííç ~ääÛ~ääáåÉ~ãÉåíç= êáÖçêçë~ãÉåíÉ çêíçÖçå~äÉ=ÇÉÖäá=~äíêá=Åçêéá=îÉêëç äç= ëé~òáç= éìÄÄäáÅç= ÉÇ= ≠= áåçäíêÉ áåíÉêëÉÅ~íç= Ç~= ìå= ~äíç= äìÅÉêå~J êáç=îÉíê~íçX=ëá=éêçéçåÉ=~ääÛÉëíÉêJ åç= ÅçãÉ= ìå= îçäìãÉ= äìãáåçëçI èì~ëá=ìå=Ñ~êçÒK=fä=é~íáç=ÅÉåíê~äÉI áääìãáå~íç=Ç~=äìÅÉ=å~íìê~äÉI=çäíêÉ ~= ÅçëíêìáêÉ= ìå= ÉäÉãÉåíç= ~êÅÜáJ íÉííçåáÅç= Çá= êáÑÉêáãÉåíç= É= çêáÉåJ í~ãÉåíç= éÉê= íìííç= äÛÉÇáÑáÅáçI êáëçäîÉ=áä=éêçÄäÉã~=íÉÅåáÅç=ÇÉää~ ëÉé~ê~òáçåÉ= íê~= Öäá= ~ãÄáÉåíá ~ÅÅÉëëáÄáäá=~ä=éìÄÄäáÅç=Ç~ääÉ=~êÉÉ ÇÉëíáå~íÉ=~Öäá=ìÑÑáÅáK= kÉää~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= ÇÉääÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ ëçåç= ëí~íá= ëÅÉäíá= ÅçãÉ= ã~íÉêá~äá Çá=êáîÉëíáãÉåíç=áä=ã~ííçåÉ=Ñ~ÅÅá~ ~=îáëí~I=áä=îÉíêç=É=áä=ãÉí~ääç=éÉê=äÉ îÉíê~íÉ= É= äÉ= Ñ~ÅÅá~íÉ= îÉåíáä~íÉ áåíÉê~ííáîÉ= É= éÉê= áä= îçäìãÉ= ÇÉä ÑçóÉêK

Pø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Marco Turati (Cremona), Stefano Allegri, Massimo Fertonani, Mario Ernesto Soldi, Roberto Altieri, Massimo Cozzoli, Vanore Orlandoti fä= Å~ê~ííÉêÉ= íÉÅåçäçÖáÅç= ÇÉä= éêçÑáäç ~òáÉåÇ~äÉ=Ü~=áåÇáêáòò~íç=ä~=éêçÖÉíJ í~òáçåÉ==îÉêëç=ìå=Ñ~ÄÄêáÅ~íç=ãçäíç íÉÅåáÅçI= ~= éá~åí~= Éë~Öçå~äÉI= áå Öê~å=é~êíÉ=áå=~ÅÅá~áç=É=îÉíêçI=Åçå ëÉãÄá~åòÉ=î~Ö~ãÉåíÉ=~ëëáãáä~ÄáJ äá= ~= èìÉääÉ= Çá= ìå= Öê~åÇÉ= ã~ÖåÉíÉ ëÉòáçå~íçK= iÛÉÇáÑáÅáç= éêáåÅáé~äÉ= ëá= ~êíáÅçä~= ëì ~äíÉòòÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~íÉI=ã~åíÉåÉåÇçJ ëá=~Ç=ìå=ëçäç=äáîÉääç=Ñìçêá=íÉêê~=åÉää~ éçêòáçåÉ=éáª=çêáÉåí~äÉI=~=Åìá=≠=ëí~íç Öáìëí~ééçëíç=ìå=Åçêéç=ÅÉåíê~äÉ=Çá

áåÖêÉëëç=éêáåÅáé~äÉI=ÅÜÉ=ÑìåÖÉ=Ç~ éÉêåç=éÉê=áä=Ñìíìêç=~ãéäá~ãÉåíçK i~=ëìéÉêÑáÅáÉ=ÅçéÉêí~=≠=é~êá=~=ÅáêÅ~ OKNMM=ãèI=ãÉåíêÉ=ä~=päé=ÅçãéäÉëJ ëáî~=ëá=~ííÉëí~=~ííçêåç=~á=QKSMM=ãèK= iÛ~äíÉòò~= ÇÉä= Åçêéç= ÅÉåíê~äÉ= ≠= Çá ONIRM=ãX=á=ãçÇìäá=ìÑÑáÅá=É=äÉ=íçêêÉíJ íÉ= åÉá= îÉêíáÅá= Ü~ååç= ~äíÉòòÉ= ÅçãJ éêÉëÉ= íê~= á= NR= ÉÇ= á= NU= ãÉíêá= Ñìçêá íÉêê~K=f=Åçêéá=êçëëç=~ã~ê~åíç=éçëíá ëìá=îÉêíáÅá=Å~ê~ííÉêáòò~åç=î~åá=ëÅ~ä~ É=Å~îÉÇá=íÉÅåáÅá=É=ê~ééêÉëÉåí~åç=äÉ ìåáÅÜÉ= éçêòáçåá= áå= Å~äÅÉëíêìòòç çäíêÉ=~ä=Åçêéç=áåÖêÉëëç=ìíÉåíáK f=Åçêçå~ãÉåíá=ëìéÉêáçêá=áå=ëíêìííìê~ ãÉí~ääáÅ~I=Åçãéçëí~=Ç~=êáííá=É=ÅçåJ íêçîÉåí~íìêÉ= áå= ~ÅÅá~áçI= îÉåÖçåç ÅçãéäÉí~íá=Åçå=ÑçÖäá=Çá=ä~ãáÉê~=ëíáJ ê~í~I=~=ã~ëÅÜÉê~íìê~=ÇÉääÉ=ìåáí¶=Çá íê~íí~ãÉåíç= ~êá~= É= ÇÉá= é~ååÉääá ëçä~êá=É=Ñçíçîçäí~áÅá=ëìääÉ=ÅçéÉêíìêÉK

39 lppbos^qlofl=CONCORSI

Oø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Fabio Nonis (Milano), Carlo Alberto Maggiore, Ezio Gozzetti, Anna Galimberti, Giovanni Rossi, Metec & Saggese Engineering Srl


40

Riqualificazione del centro urbano di Marnate (Varese) ÖáìÖåç=OMMS=Ó=ÖÉåå~áç=OMMT nìÉëíç= ÅçãìåÉ= ÇÉää~= éêçîáåÅá~ Çá= s~êÉëÉ= ~îÉî~= Ä~åÇáíç= ÇìÉ ÅçåÅçêëá=Çá=áÇÉÉ=éÉê=ä~=êáèì~äáÑáÅ~J òáçåÉ=É=äÛ~êêÉÇçW=ìåç=êáÖì~êÇ~î~=áä ëáëíÉã~=ÅÉåíê~äÉ=ÇÉä=é~ÉëÉX=äÛ~äíêç áä=ÅÉåíêç=ìêÄ~åç=ÇÉää~=Ñê~òáçåÉ=Çá káòòçäáå~K= båíê~ãÄá= á= ÅçåÅçêëá= ÇçîÉî~åç î~äçêáòò~êÉ= äÛáãã~ÖáåÉ= É= ä~= ÑìåJ òáçåÉ=ëçÅá~äÉ=É=Åìäíìê~äÉÒ=ÇÉä=ÅÉåJ íêç=ìêÄ~åç=~ííê~îÉêëç=ìå=éêçÖÉíJ íç= Çá= ëáëíÉã~òáçåÉ= ÇÉÖäá= ëé~òá

çÅÅìé~íá= Ç~ääÉ= éá~òòÉ= É= Ç~ääÉ= îáÉ ÅÜÉ=äç=ÅçääÉÖ~åçK sÉåÖçåç= èìá= éêÉëÉåí~íá= Öäá= Éëáíá ÇÉä= éêáãçI= éÉê= áä= èì~äÉ= Éê~åç êáÅÜáÉëíÉ=P=í~îçäÉ=áå=Ñçêã~íç=^MK= f=éêÉãá=ëçåç=ëí~íá=Çá=VKMMMI=QKRMM É= OKRMM= ÉìêçK= f= ãÉãÄêá= áåíÉêåá ÇÉää~= Öáìêá~= Éê~åçW= ^åÖÉäç= nì~J ÖäáçííáI= éêÉëáÇÉåíÉI= ^äÉëë~åÇêç _çåÑ~åíáI= máÉêJäìáÖá= wáÄÉííáX= ãÉãJ Äêá= ÉëíÉêåá= cê~åÅç= o~ÄìÑÑÉííáI `ä~ìÇáç=`~ëíáÖäáçåáK

Nø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Roberto Mascazzini (Buscate – Milano), Massimiliano Spadoni collaboratori: Luca D'Alessio, Elena Fraschina a~=ìå=ä~íç=äç=ëé~òáç=îáÉåÉ=êáéìäáJ íç= Ç~= èìÉÖäá= ÉäÉãÉåíá= ÅÜÉ= åÉ áãéÉÇáëÅçåç=ìå~=Åçåíáåìáí¶=ÑáëáJ Å~=É=îáëáî~K sáÉåÉ= êáçêÖ~åáòò~íç= áä= ëáëíÉã~ ÇÉää~= ÅáêÅçä~òáçåÉ= É= ÇÉää~= ëçëí~ ÇÉääÉ=~ìíçîÉííìêÉK få= ëÉÅçåÇç= äìçÖç= äÛ~êÉ~= ~åíáJ ëí~åíÉ=ä~=ÅÜáÉë~=É=áä=ãìåáÅáéáç=≠ é~îáãÉåí~í~= Åçå= ÉäÉãÉåíá= ä~éáJ ÇÉá= Çá= ÖêçëëÉ= ÇáãÉåëáçåá= É= Çá ÑçêãÉ= êÉÖçä~êá= É= í~äÉ= ëé~òáç îáÉåÉ= íê~íí~íç= ÅçãÉ= ìå= éá~åç

äÉÖÖÉêãÉåíÉ=áåÅäáå~íçK ^ääç= ëé~òáç= éáª= ê~ééêÉëÉåí~íáîç É= ìÑÑáÅá~äÉ= ÇÉä= ë~Öê~íç= ëá= ÅçåJ íê~ééçåÉ=äç=ëé~òáç=éáª=áåíáãç=É ÇçãÉëíáÅçI= êÉ~äáòò~íç= ëìä= ä~íç çééçëíç=ÇÉää~=éá~òò~I=Åçå=~äÄÉJ êáI= é~åÅÜÉI= Ñçåí~å~= É= éáÅÅçäÉ òçåÉ= îÉêÇáK= iÉ= ~êÉÉ= îÉêÇá= ëçåç ÅçåíÉåìíÉ= áå= î~ëÅÜÉ= Çá= ä~ãáÉê~ Çá= Äêçåòç= çëëáÇ~íçI= êá~äò~íÉ= Ç~ä ëìçäç=éÉê=~ëëáÅìê~êåÉ=ìå~=ã~ÖJ ÖáçêÉ=äçåÖÉîáí¶=ÉÇ=~ÖÉîçä~êåÉ=ä~ ã~åìíÉåòáçåÉK= lëéáí~åç= î~êáÉ ÉëëÉåòÉ=Çá=ÑáçêáK= fä= ÅçêíáäÉ= ÇÉää~= ëÉÇÉ= Åçãìå~äÉ îáÉåÉ= áåÖäçÄ~íç= åÉä= ÇáëÉÖåç ÇÉää~=éá~òò~I=éêÉîÉÇÉåÇç=áå=í~äÉ ~êÉ~= ä~= ãÉÇÉëáã~= é~îáãÉåí~J òáçåÉ=áå=éáÉíê~=É==äDáåëÉêáãÉåíç=Çá ~äÅìåÉ=éá~åíìã~òáçåá=~êÄçêÉÉK


bäÉãÉåíç= ÇÉíÉêãáå~åíÉ= ÇÉää~ ëÅÉäí~= éêçÖÉííì~äÉ= ≠= áä= ëáëíÉã~ îá~ÄáäáëíáÅçI= ÅÜÉ= îáÉåÉ= é~êòá~äJ ãÉåíÉ= êáçêÖ~åáòò~íçI= áåëáÉãÉ= ~ èìÉääç=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖáK fä= éêçÖÉííç= ãáê~I= ~ííê~îÉêëç= ä~ é~îáãÉåí~òáçåÉ=ÇÉä=åìçîç=ëáëíÉJ ã~=Çá=éá~òòÉ=É=ÇÉääÉ=îáÉ=ÇÉä=ÅÉåJ íêçI= É= ~ííê~îÉêëç= ä~= åìçî~= ëçäìJ òáçåÉ=îá~ÄáäáëíáÅ~I=~=ÅçëíáíìáêÉ=ìå~ áãã~ÖáåÉ=ìåáí~êá~=ÇÉääÛ~êÉ~K fä= éêçÖÉííç= êáÇáëÉÖå~= äç= ëé~òáç éìÄÄäáÅç= ~ííê~îÉêëç= ìå= êÉíáÅçäç êÉÖçä~êÉ=Çá=èì~Çê~íáI=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉä èì~äÉ= îáÉåÉ= ÅçääçÅ~í~= ä~= ëí~íì~

ÇÉä=p~åíç=m~íêçåçK iç=ëíÉëëç=ÇáëÉÖåç=Çá=é~îáãÉåí~J òáçåÉ=≠=éêçéçëíç=éÉê=ä~=éá~òòÉíJ í~ÒI= ê~ÅÅÜáìë~= íê~= äÉ= ~äá= ÇÉä jìåáÅáéáçI= ÉåÑ~íáòò~åÇç= áä= íÉã~ ÇÉää~=éá~òò~=êÉäáÖáçë~=É=ÅáîáäÉI=ê~ÅJ ÅçêÇ~í~= Ç~= ìå~= Åáåíìê~= îÉêÇÉ= ~ ëÉãáÅÉêÅÜá= êÉÖçä~êáI= áä= Åìá= ÅÉåíêç ≠= ëçííçäáåÉ~íç= Ç~= ìå= ~äÄÉêç= ~Ç ~äíç=ÑìëíçK=fä=ã~íÉêá~äÉ=Ççãáå~åíÉ ≠= áä= éçêÑáÇç= äçÅ~äÉ= Çá= `ì~ëëç= ~ä jçåíÉI=áå=ÅìÄÉííá=Çá=ÇáãÉåëáçåÉ î~êá~ÄáäÉI=áåÇáîáÇì~íá=Ç~=ä~ëíêÉ=Çá Öê~åáíç= Äá~åÅçK= ^äÅìåÉ= é~åÅÜÉ êÉíí~åÖçä~êá= áå= éáÉíê~I= ÅçãÉ ÄäçÅÅÜá=ãçåçäáíáÅáI=ëÉÖå~åç=áêêÉJ Öçä~êãÉåíÉ= ä~= é~îáãÉåí~òáçåÉI åÉääÉ=éá~òòÉ=ç=äìåÖç=áä=éÉêÅçêëç éÉÇçå~äÉK

Pø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Paola Bettineschi (Cerro Maggiore – Milano) collaboratori: Margherita Monti, Paolo Spaghi iç=ëÖì~êÇç=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëçääÉÅáí~J íç= É= áåÇáêáòò~íç= îÉêëç= é~êíáÅçä~êá ÇÉíí~Öäá= ÇÉíÉêãáå~åÇç= ìå= Å~ãJ Äá~ãÉåíç= ÇÉä= éêçéêáç= éìåíç= Çá îáëí~I=~åÅÜÉ=~ííê~îÉêëç=áåíÉêîÉåíá åçå=áåî~ëáîáI=ÅÜÉ=ëá=äáãáí~åç=~ääÛ~äJ äÉëíáãÉåíç=Çá=ìå~=ëçêí~=Çá=ëÅÉåçJ Öê~Ñá~= ÅÜÉ= éçëë~= áåÅçêåáÅá~êÉI êÉä~òáçå~êÉ= ÉÇ= Éë~äí~êÉ= á= éìåíá= Çá Ñçêò~=Å~ê~ííÉêáëíáÅá=ÉÇ=ÉëÅäìëáîá=ÇÉä íÉêêáíçêáçK=nìÉëíç=≠=äÛçÄáÉííáîç=ÇÉä éêçÖÉííçI= ÅÜÉ= íê~íí~= äÛ~êÉ~= Çá j~êå~íÉ= ÅçãÉ= ìå= éÉêÅçêëç íÉã~íáÅçI= Ñ~ííç= Çá= Åçåíáåìáí¶

ÉëéêÉëëáî~=É=áãéêçåí~íç=~ä=ê~ÑÑçêJ ò~ãÉåíç=ÇÉä=äÉÖ~ãÉ=íê~=áä=Åáíí~ÇáJ åç=É=áä=éêçéêáç=íÉêêáíçêáçK= ^= é~êíáêÉ= Ç~ää~= îÉÅÅÜá~= ëí~òáçåÉ ÑÉêêçîá~êá~I=~ííê~îÉêë~åÇç=äÉ=ÅçêíáI éÉê=~êêáî~êÉ=~ää~=má~òò~=ÇÉää~=ÅÜáÉJ ë~I=áä=éÉÇçåÉ=≠=áåîáí~íç=~=ê~ääÉåí~J êÉ=É=çëëÉêî~êÉ=á=éìåíá=Çá=ã~ÖÖáçê áåíÉêÉëëÉI= é~ëë~åÇç= ~ííê~îÉêëç éÉêÖçä~íá= ÅÜÉ= ÇáëÉÖå~åç= ÇáêÉííáÅá éêçëéÉííáÅÜÉ= ÅêÉ~åÇç= òçåÉ ÇÛçãÄê~= É= ëçëí~åÇç= ëì= ëÉÇìíÉ Ç~ä=ÇÉëáÖå=ëáåìçëçI=ãÉåíêÉ=áä=íê~ÑJ ÑáÅç= îáÉåÉ= ê~ääÉåí~íç= É= ä~= îá~Äáäáí¶ êá~ëëÉíí~í~K= `çãéäÉí~åç= áä= éêçJ ÖÉííç=äÛ~Åèì~=É=áä=îÉêÇÉI=ä~=éêáã~ éêÉëÉåíÉ= åÉää~= éá~òò~= éêáåÅáé~äÉ ÅçãÉ= çÖÖÉííç= ëÅÉåçÖê~ÑáÅçI= áä ëÉÅçåÇç=ÅçãÉ=ÉäÉãÉåíç=Çá=ÅçåJ íáåìáí¶=Çá=íìííç=áä=éÉêÅçêëçK

41 lppbos^qlofl=CONCORSI

Oø=Åä~ëëáÑáÅ~íç= Gianluigi Guzzetti (Marnate – Varese), Laura Colombo


~=Åìê~=Çá=pçåá~=jáäçåÉ

42

Obiettivo architettura iç=ëÖì~êÇç=Çá=räáëëÉK=dê~åÇá= ÑçíçÖê~Ñá=êáäÉÖÖçåç=Öê~åÇá= ~êÅÜáíÉííìêÉ oçã~I=d~ääÉêá~=^^j= OV=ÑÉÄÄê~áç=Ó=P=ã~ÖÖáç=OMMU i~=ÑçíçÖê~Ñá~=ÇÉääÛçéÉê~=Çá=~êÅÜáíÉíJ íìê~= É= áä= íÉêêáíçêáç= ÇÉääÉ= êÉä~òáçåá ÅçãéäÉëëÉ= ÅÜÉ= áåíÉêÅçêêçåç= íê~ èìÉëíá= ÇìÉ= Å~ãéá= ÇÉä= ä~îçêç= ~êíáJ ëíáÅç= ëçåç= á= íÉãá= Éëéäçê~íá= Ç~ää~ ÄÉää~=ãçëíê~=çêÖ~åáòò~í~=~=oçã~ Ç~Öäá= áåÑ~íáÅ~Äáäá= cê~åÅÉëÅç= jçJ ëÅÜáåá= É= d~ÄêáÉä= s~Çìî~= åÉÖäá ëé~òá=ÇÉää~=Ö~ääÉêá~=^^jK få=èì~åí~=ãáëìê~=ä~=ÑçíçÖê~Ñá~=ëá~ ÇáîÉåìí~= åÉÅÉëë~êá~= åÉá= éÉêÅçêëá Çá=ÅçåçëÅÉåò~=ÇÉääç=ëé~òáç=ÑáëáÅç Öê~òáÉ=~ää~=ëì~=áåíêáåëÉÅ~=Å~é~Åáí¶ Çá= ÅçãìåáÅ~êÉ= îáëáî~ãÉåíÉ= ÇÉá ÅçåíÉåìíáI= èìÉëíç= ≠= Çáãçëíê~íç Ç~ääÛáãéçêí~åò~= ~ëëìåí~= Ç~ää~ ÑçíçÖê~Ñá~= ëíÉëë~= ~ääÛáåíÉêåç= ÇÉäJ äÛ~ííì~äÉ=ëáëíÉã~=ÇÉää~=éìÄÄäáÅáëíáJ Å~=ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~K péÉëëçI=éÉê∂I=éêçéêáç=åÉä=êáëéçåJ ÇÉêÉ=~ä=ä~îçêç=Åçããáëëáçå~íç=Åçå äç=ëÅçéç=Çá=ÇçÅìãÉåí~êÉ=ìåÛçéÉJ ê~=Åçëíêìáí~I=á=êáíì~äá=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáJ å~= áå= ~ëëÉ= É= áå= Äçää~= É= Åçå= ä~ ãÉëë~= ~= ÑìçÅç= éáª= éêÉÅáë~= éÉê çííÉåÉêÉ= áä= ã~ëëáãç= Çá= åáíáÇÉòò~I éêçÇìÅçåç= áãã~Öáåá= ÉÅÅÉëëáî~J ãÉåíÉ=~ëëÉêîáíÉ=~ääÛÉëáÖÉåò~=ÇÉää~ ÇÉëÅêáòáçåÉ= ÇÉääÛçÖÖÉííç= ~êÅÜáíÉíJ íçåáÅçW= ëÅÉäíÉ= îáëáîÉ= ã~Ö~êá= ÅçêJ êÉííÉ=ã~=ÑçêëÉ=éáª=ìíáäá=~ääÛ~êÅÜáîá~J òáçåÉ= ãìëÉ~äÉ= ÅÜÉ= ~ääÛáåíÉêéêÉí~J òáçåÉ=ÅêáíáÅ~K= içåí~åÉ= Ç~= èìÉëí~= éÉêáÅçäçI= Öäá ëÖì~êÇá=ÇÉÖäá=~ìíçêá=éêçéçëíá=Ç~ää~ ãçëíê~=Ó=dÜáêêáI=_~ëáäáÅçI=_ÉêÉåJÖç

d~êÇáåI=dìáÇáI=^Ä~íÉI=wáòçä~==ÓI=åçå ëçåç= ã~á= áåèìáå~íá= Ç~= ëìÄ~äíÉêJ åáí¶=êáëéÉííç=~ääÛçéÉê~=Çá=~êÅÜáíÉíJ íìê~W=~ää~=ëÅÉäí~=Çá=ìå~=éçëáòáçåÉ åÉääç=ëé~òáç=êÉ~äÉ=É=Çá=ìå=éìåíç Çá=îáëí~=ÑáëáÅç=êáëéÉííç=~Ç=ìåÛçéÉJ ê~=ÅçêêáëéçåÇÉ=é~ê~ääÉä~ãÉåíÉ=ä~ ëÅÉäí~=Çá=ìå=~ìíçåçãç=éìåíç=Çá îáëí~=áåíÉêéêÉí~íáîç=É=ÅçåÅÉííì~J äÉI=ÅÜÉ=éì∂=~åÅÜÉ=éçêëá=çÄäáèì~J ãÉåíÉ= êáëéÉííç= ~ääÛçÖÖÉííç= çëJ ëÉêî~íçK ^äÅìåá=ëÅ~ííá=íê~=Öäá=~äíêáI=éÉê∂I=ëá áãéçåÖçåç=éÉê=áä=îÉêáÑáÅ~êëá=Çá=ìå é~êíáÅçä~êÉ= É= ê~êç= ÑÉåçãÉåç= Çá ÅçåîÉêÖÉåò~= íê~= äÉ= ÇáëíáåíÉ áåíÉåòáçå~äáí¶= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= É ÇÉä= ÑçíçÖê~ÑçW= èìÉëíç= ≠= áä= Å~ëç ÇÉääÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ= Çá= ^äÇç= oçëëá Ñáëë~íÉ=åÉääÉ=áãã~Öáåá=Çá=_~ëáäáÅç É=Çá=dÜáêêáK=pÉ=åÉääÉ=áãã~Öáåá=Çá _~ëáäáÅç=ä~=êáÅÉêÅ~=ÇÉääÛÉë~ííÉòò~ ÑçíçÖê~ÑáÅ~=êáÅçåçëÅÉ É=ëá=áåÅçåJ íê~=Åçå=äÉ=ÑáÖìêÉ=åáíáÇÉ=É=ãÉãçJ ê~Äáäá= ÇÉääÉ= ~êÅÜáíÉííìêÉ= êçëëá~åÉ Éë~äí~åÇçåÉ=äÛáåÅáëáîáí¶=áÅçåáÅ~I=áå èìÉääÉ=Çá=dÜáêêá=îÉåá~ãç=áå~ëéÉíí~J í~ãÉåíÉ= Åçäéáíá= Ç~ää~= Åçãé~êë~= Ó íê~=ä~=åÉÄÄá~=ÇÉá=ëìçá=ëÅ~ííá=é~Ç~åá Ó= Çá= èìÉääç= ëíÉëëçI= áÇÉåíáÅç= Å~J ê~ííÉêÉ= íê~ëçÖå~íçI= Ç~= î~Öç êáÅçêÇçI= ÅÜÉ= ^äÇç= oçëëá= Åá= Ü~ ä~ëÅá~íç= åÉá= ëìçá= ëéäÉåÇáÇá= ÇáëÉJ ÖåáK=få=èìÉëí~=ëáåÖçä~êÉ=ãáëÅÉä~ éÉê=Åìá=ìå=ÅçåíêáÄìíç=ÅçåÅÉííì~J äÉ=ãçäíáéäáÅ~=äÛ~äíêç=~ìãÉåí~åÇçJ äç= áå= áåíÉåëáí¶I= èìÉëíÉ= áãã~Öáåá ëÉãÄê~åç=ÅçåëÉåíáêÅá=Ó=Åçå=ìå~ ÅÜá~êÉòò~= ëìéÉêáçêÉ= ~= èì~äëá~ëá íÉëíç=ëÅêáííç=Ó=Çá=ÅçãéêÉåÇÉêÉ=É ÅçåçëÅÉêÉ=ëáåç=áå=ÑçåÇç=áä=Å~ê~íJ íÉêÉ= éáª= å~ëÅçëíç= Çá= èìÉëíÉ ~êÅÜáíÉííìêÉK

^ã~åòáç=c~êêáë

Architettura olandese: Jo Coenen gç=`çÉåÉåW=Ç~ääÛìêÄ~åáëíáÅ~= ~ä=ÇÉíí~Öäáç=~êÅÜáíÉííçåáÅç _êÉëÅá~I=`Üáçëíêá=Çá=p~å=c~ìëíáåç NÓOO=ã~êòç=OMMU

i~=ë~ä~=ÄêÉëÅá~å~=ÇÉá=`Üáçëíêá=Çá p~å=c~ìëíáåç=Ü~=çëéáí~íç=ä~=ÄêÉîÉ ã~=áåíÉêÉëë~åíÉ=ãçëíê~=ÇÉÇáÅ~í~ ~ääÛ~êÅÜáíÉííç=gç=`çÉåÉåK= `ìê~í~=Ç~=dáçêÖáç=dçÑÑá=ÉÇ=båêáÅç mê~åÇáI=äÛÉëéçëáòáçåÉ=≠=ä~=îÉêëáçJ åÉ= éáª= ~ãéá~= Çá= èìÉää~= Öá¶= éêÉJ ëÉåí~í~= ~ää~= íÉêò~= ÉÇáòáçåÉ= ÇÉä cÉëíáî~ä= ÇÉääÛ^êÅÜáíÉííìê~= Çá= m~êJ ã~K=gç=`çÉåÉåI=Åä~ëëÉ=NVQVI=áåJ íÉêéêÉí~I=êáëéÉííç=~ä=Öê~åÇÉ=ëéÉíJ í~Åçäç= áåíÉêå~òáçå~äáëí~= ÇÉÖäá= ~äJ ÑáÉêá= çä~åÇÉëá= ÇÉää~= ãçÇÉêåáí¶= ÉJ ëíêÉã~I= ìå= êìçäç= éáª= ~éé~êí~íçI èì~ëá= ÇáëÅçëíçI= éçåÉåÇçëá= áåîÉJ ÅÉI= ëìä= éá~åç= ÇÉääÉ= çéÉê~òáçåáI ~ëëçäìí~ãÉåíÉ= ~ä= ÅÉåíêç= ëá~ ÅçãÉ= éêçÑÉëëáçåáëí~= ëá~= ÅçãÉ oáàâëÄçìïJãÉÉëíÉêI= ~êÅÜáíÉííç ÅççêÇáå~íçêÉ=ÇÉää~=Åáíí¶K cçêã~íçëá=~=báåÇÜçîÉåI=Åçää~ÄçJ ê~íçêÉ=Çá=^äÇç=î~å=bóÅâI=Ü~=éÉêJ Åçêëç=Ç~ääÛáåíÉêåçI=êáååçî~åÇçä~=É ~ííì~äáòò~åÇçä~I=èìÉää~=äáåÉ~=çä~åJ ÇÉëÉ=ÇÉä=Ñìåòáçå~äáëãçI=ëçäîÉåíÉ ÇÉääÉ= íÉåëáçåá= áÇÉ~äá= ÇÉÖäá= ÉëçêÇáI éçá=ÅçåîÉêíáí~=åÉä=éêçÑÉëëáçåáëãç Çá=_~âÉã~K=i~=ëì~=êáÅÉêÅ~=ìêÄ~J å~= ≠= èìáåÇá= Å~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~= ìå ÑçêíÉ= éê~Öã~íáëãç= åçå= ~äáÉåçI íìíí~îá~I= Ç~= ÉîçÅ~òáçåá= ãçåìJ ãÉåí~äá=ÇÉéìê~íÉ=Ç~ä=äçêç=Å~ê~ííÉJ êÉ=ëíçêáÅáëíáÅçI=éÉê=é~êíá=Ó=áä=ÄäçÅJ Åç= ~åÑáíÉ~íê~äÉ= Çá= eçÑïáàÅâëíê~~í ENVUTJNVVTF= Ó= É= éÉê= áåëáÉãá= Ó ã~ëíÉê= éä~å håëã= fëä~åÇI ^ãëíÉêÇ~ã=ENVUUFK= kÉä= ÇáëÉÖåç= Çá= éá~åçI= ÖÉåÉê~äJ ãÉåíÉ= ~ééäáÅ~íç= ~ä= êÉÅìéÉêç= Çá ~êÉÉ= áåÇìëíêá~äá= Ó= `¨ê~ãáèìÉI j~~ëíêáÅÜí= ENVUTF= ÓI= éêÉî~äÉ= áä ÇÉëáÇÉêáç= Çá= êáëÅêáííìê~= Çá= ìå~ ÅçÉêÉåò~= É= Åçåíáåìáí¶= êáëéÉííç ~ää~= ëíçêá~= ÇÉää~= Åáíí¶I= êÉë~= áåÇáJ

ëéÉåë~ÄáäÉ= Ç~ä= Å~ê~ííÉêÉ= íçí~äJ ãÉåíÉ= ~êíáÑáÅá~äÉ= ÇÉÖäá= áåëÉÇá~J ãÉåíá= çä~åÇÉëáK= kÉÖäá= ÉÇáÑáÅáI ëéÉëëç=ëçîê~ÇáãÉåëáçå~íá=~=ë~åJ ÅáêÉ= áä= éêáã~íç= ÇÉä= éêçÖÉííç= ëìääÉ ÅçåëìÉíÉ= ~ééäáÅ~òáçåá= ÉÅçåçãáJ ÅáëíÉ=ÇÉää~=ã~Öäá~=íÉÅåáÅçJÉÇáäáòá~I ä~= êáÅçãéçëáòáçåÉ= ÇÉä= íÉëíç ãçÇÉêåçI= ~= é~êíáêÉ= Ç~= ìåÛ~å~äáëá íáéçäçÖáÅ~=åÉä=ëçäÅç=ÇÉää~=íê~ÇáòáçJ åÉ=Ñìåòáçå~äáëí~I=éÉêîáÉåÉ=~=êáëìäJ í~íá=Çá=Öê~åÇÉ=î~êá~Äáäáí¶=êáëéÉííç=~ä èì~Çêç= Ç~íç= Ó= s~áää~åíä~ååI pÅÜáäÇÉêëïáàâ= ^á~= ENVUTJOMMRF= Ó êáÉãéáÉåÇç= áä= îìçíç= ä~ëÅá~íç= Ç~äJ äÛÉÅäáëëÉ=ÇÉä=ãçÇÉêåç=Åçå=îçäìãá åìçî~ãÉåíÉ=Åçãé~ííáI=êáÅçãéçJ ëíá= áå= ÑáÖìê~= É= ÑìåòáçåÉI= Åçå= áå~J ëéÉíí~í~= ÑäìáÇáí¶= Ó= j~~ë= j~êâíI j~~ëíáÅÜí= ENVUVF= Ó= Ñáåç= ~= ê~ÖJ ÖáìåÖÉêÉ= ìå~= êá~êíáÅçä~í~= ãçåìJ ãÉåí~äáí¶= Ó= k~áI= oçííÉêÇ~ã ENVUUJNVVPFI= _áÄäáçíÉÅ~= `Éåíê~J äÉI= ^ãëíÉêÇ~ã= EOMMNJOMMTF= Ó ~ííê~îÉêëç= ìå= ä~îçêç= Åçåíáåìç= Çá êÉJáåîÉåòáçåÉ=É=êáJÅêÉ~òáçåÉ=ÅêáíáJ Å~=ÇÉääÉ=ÅçåÇáòáçåáI=ã~á=ëÅçåí~íÉI éÉê=äÛ~êÅÜáíÉííìê~K

píÉÑ~åç=`ìë~íÉääá=

Una vita per il design pÅçéêáêÉ=áä=ÇÉëáÖåK= i~=ÅçääÉòáçåÉ=^äÉñ~åÇÉê=îçå sÉÖÉë~Åâ máå~ÅçíÉÅ~=dáçî~ååá=É=j~êÉää~ ^ÖåÉääá= qçêáåçI=îá~=káòò~=OPM= OM=ã~êòç=Ó=S=äìÖäáç=OMMU iÛÉëéçëáòáçåÉI= ~= Åìê~= Çá= jK pÅÜï~êíòJ`ä~ìëëI= Åçå= ~ääÉëíáJ ãÉåíç=Çá=aK=qÜáÉäI=≠=éêáã~=~åÅçJ ê~= ÅÜÉ= ìå~= ãçëíê~= ëìä= ÇÉëáÖåI ìå~= ãçëíê~= ëìä= ÅçääÉòáçåáëãçI ëìääÉ= ëìÉ= ê~ÖáçåáI= ëìääÉ= ëÅÉäíÉ= É ëìä=ëÉåëç=ÇÉääÛÉëéçêêÉK=i~=ÅçääÉJ òáçåÉ=îçå=sÉÖÉë~Åâ=≠=áåÑ~ííá=ìå~ ÅçääÉòáçåÉ= é~êíáÅçä~êÉI= ÅÜÉ= ëá éçíêÉÄÄÉ= ÇÉÑáåáêÉ= ÄáçÖê~ÑáÅ~Ò= ç ÉëáëíÉåòá~äÉÒI=åÉää~=ãáëìê~=áå=Åìá åçå= ≠= Åä~ëëáÑáÅ~ÄáäÉ= ëÉ= åçå= áå ëíêÉíí~= êÉä~òáçåÉ= Åçå= áä= ëìç= éêçJ éêáÉí~êáçI=ä~=ëì~=îáí~=É=ä~=ëì~=ëíçJ êá~K= i~= ÅçääÉòáçåÉ= å~ëÅÉI= áåÑ~ííáI Ç~=ìå~=é~ëëáçåÉ=éÉê=á=îá~ÖÖáI=Ç~äJ äÛáåíÉêÉëëÉ= éÉê= äÉ= ÇáîÉêëÉ= ÅìäíìêÉ É= éÉê= ä~= äçêç= ÉëéêÉëëáçåÉ= ã~íÉJ êá~äÉ=EÖäá=ìíÉåëáäáI=á=íÉëëìíáI=Öäá=~ÄáíáFI èìáåÇá= Ç~= ìå~= êáÅÉêÅ~= Çá= çÖÖÉííá ÅÜÉ= ≠= éêáã~= Çá= íìííç= ãçëë~= Ç~ ìå~=Åìêáçëáí¶=~åíêçéçäçÖáÅ~I=~ä=Çá ä¶=ÇÉä=äçêç=î~äçêÉ=~êíáëíáÅç=ç=ÑìåJ òáçå~äÉK= nìÉëíç= ~ííÉÖÖá~ãÉåíç


páäîá~=j~äÅçî~íá

43

Frontiere oçã~=É=á=_~êÄ~êá sÉåÉòá~I=m~ä~òòç=dê~ëëá OS=ÖÉåå~áç=Ó=OM=äìÖäáç=OMMU Βάρβαρος ≠= äç= ëíê~åáÉêçI= áä åçåJ ÖêÉÅçÒI= Åçäìá= ÅÜÉ= åçå ÅçåçëÅÉ= ä~= äáåÖì~= É= éÉê= èìÉJ ëíç= Ä~äÄÉíí~K= Ð= äÛÉëíÉêåçÒ êáëéÉííç= ~= ìå= áåíÉêåçÒ= ~ÑÑÉêJ ã~íç= ÅçãÉ= ìåáí¶= Åìäíìê~äÉK aÉåíêç=É=ÑìçêáW=ìå~=ÑêçåíáÉê~K i~= Åìäíìê~= ÖêÉÅ~= Ñçêãìä~= ìå= éçJ ëíìä~íç= éÉê= áä= èì~äÉ= ëÉåò~= dêÉÅá åáÉåíÉ=_~êÄ~êáÒI=ã~=~åÅÜÉ=ëÉåò~ _~êÄ~êá= åáÉåíÉ= dêÉÅáÒX= ä~= ÖêÉÅáí¶ îáîÉ=áå=~åíáíÉëá=~ä=ÑçåÇç=Çá=Ä~êÄ~êáÉ êáëéÉííç=~ä=èì~äÉ=ëá=ÉäÉî~K pì= èìÉëí~= ~åíáåçãá~I= áå= èìÉëí~ çééçëáòáçåÉI= ëá= ÑçåÇ~= áä= éÉåëáÉêç çÅÅáÇÉåí~äÉK= `çãÉ= áåëáåì~= káÉíòëÅÜÉI= ëìääÉ ÉåÅáÅäçéÉÇáÉ= ÅÜÉ= ê~ÅÅçäÖçåç= ä~ Åìäíìê~= ÉìêçéÉ~= áä= êáäÉÖ~íçêÉ= Ü~ ëÅêáííçW=j~åì~äÉ=Çá=Åìäíìê~=áåíÉêå~ éÉê=Ä~êÄ~êá=ÉëíÉêåáÒK=f=oçã~åá=ÉêÉJ Çáí~åç= í~äÉ= Åä~ëëáÑáÅ~òáçåÉ= Äáå~êá~ É= ÑçêíÉãÉåíÉ= ~ëáããÉíêáÅ~W= äÛfãJ éÉêç=ÅçääçÅ~=åÉä=ÅÉåíêçÒ=ä~=éÉêÑÉJ òáçåÉI=ã~=éêÉÅáë~=áä=ÇáëÉÖåç=ÇÉää~ ëì~=Ñáëáçåçãá~=Öê~òáÉ=~ää~=íÉåëáçåÉ îÉêëç=á=ã~êÖáåáÒK= sáëáí~åÇç=äÛáãéçåÉåíÉ=ãçëíê~=~ääÉJ ëíáí~=~=m~ä~òòç=dê~ëëá=ëá=Ü~=ä~=éÉêJ ÅÉòáçåÉ=Çá=ÅçãÉI=ã~å=ã~åç=ÅÜÉ ëá= ~ÑÑáå~= áä= íÉã~= éêçé~Ö~åÇáëíáÅç ÇÉää~=ëçííçãáëëáçåÉ=ÑáëáÅ~I=éçäáíáÅ~ É=Åìäíìê~äÉ=ÇÉá=_~êÄ~êá=Ó=~ííê~îÉêëç ä~= íê~ëéçëáòáçåÉ= áÅçåçÖê~ÑáÅ~= ÇÉä ëçÖÖÉííç=ÖêÉÅç=ÇÉää~=îáííçêá~=ÇÉÖäá Ç≠á= ëìá= ÖáÖ~åíá= Ó= é~ê~ääÉä~ãÉåíÉ éêÉåÇÉ=îáí~=ìå~=ÑìëáçåÉ=Åìäíìê~äÉI Ä~ë~í~=ëì=ëÅ~ãÄá=Äáä~íÉê~äá=Çá=êÉäáJ ÖáçåÉI=Åìäíìê~I=éê~ëëá=ÖáìêáÇáÅçJáëíáJ íìòáçå~äáI= ~êíÉ= É= íÉÅåáÅÜÉK= a~= ìå ä~íçI=ÇìåèìÉI=äÛìëç=ÇÉääÛáãã~ÖáåÉ ~=ÇáÑÉë~=ÇÉääÛáÇÉ~=Çá=oçã~I=Ç~ääÛ~äJ íêç= äÛáÄêáÇ~òáçåÉI= ä~= Åçåí~ãáå~òáçJ åÉ= ÅÜÉ= Ç~ê¶= îáí~= ~Ç= ìå= åìçîç ãçåÇçÒK=kçå=ìå=ãçåÇç=ìåáí~êáçI ÄÉåë±=ìå~=ÅçëíÉää~òáçåÉ=Çá=ãáÅêçJ ÅçëãáK= i~= Ñçêò~= ÇÉääÛfãéÉêç= ëí~= åÉää~ Å~é~Åáí¶= Çá= éìÄÄäáÅáòò~êÉ= ä~= ëì~ ~äíÉêáí¶= êáëéÉííç= ~= íìííç= Åá∂= ÅÜÉ= ≠ ÉëíÉêåç=~á=äáãÉëI=ã~=ÅçåíÉãéçê~J åÉ~ãÉåíÉ=~ëëáãáä~êÉ=Ç~á=_~êÄ~êá=ä~ êáÅÅÜÉòò~=ãìäíáÉíåáÅ~K=kçå=Åá=ëçåç ìçãáåá=êçòòá=É=áåÅçäíá=ÅÜÉ=áãéêçîîáJ ë~ãÉåíÉ=~ÄÄ~ííçåç=ìå~=ãìê~Öäá~ Ó=äÉ=áåî~ëáçåá=Ä~êÄ~êáÅÜÉÒ=Ó=ÄÉåë± éçéçä~òáçåá=äáãáíêçÑÉI=ÅÜÉ=éêçÖêÉëJ ëáî~ãÉåíÉ=ëá=áÄêáÇ~åçI=ëá~=Åìäíìê~äJ ãÉåíÉ=ëá~=ÖÉåÉíáÅ~ãÉåíÉK= fä= Ñ~ëÅáåç= ÇÉä= ãáíç= áãéÉêá~äÉ ëçéê~îîáîÉ=éáª=~ää~=éÉêáÑÉêá~=ÅÜÉ

~ä=ÅÉåíêçI=~åÅÜÉ=áå=íÉêêÉ=äçåí~åÉ ëá=~ÅÅÉåÇÉ=áä=ÇÉëáÇÉêáç=Çá=~éé~êJ íÉåÉêÉ=~ä=ÇÉåíêçÒI=Çá=áåíÉÖê~êëáK nìÉëí~= åçëí~äÖá~= ÇÉä= ÅÉåíêçÒ áåÑçêãÉê¶I=åÉä=Åçêëç=ÇÉää~=ëíçêá~I ìå~=äìåÖ~=ëÉèìÉåò~=Çá=êáå~ëÅáJ ãÉåíáÒ= Ó= éçäáíáÅáI= ~êíáëíáÅáI= ÅìäíìJ ê~äá=Ó=áå=Åìá=èì~äÅÜÉ=ÉñJ_~êÄ~êç

ÇÉä= kçêÇI= ~ÄÄ~Öäá~íç= Ç~ää~= äìÅÉ ÇÉä= jÉÇáíÉêê~åÉçI= ëçÖå~= Çá éçíÉê= êáÅçãéçêêÉ= èìÉääÛìåáí¶= Çá éÉåëáÉêç= É= Çá= ëíáäÉ= ÅÜÉ= éêáã~ ^íÉåÉI=éçá=oçã~=~îÉî~=áåÅ~êå~J íçK=

`~êäçíí~=qçêêáÅÉääá

“Un bosco d’antiche querce” per la fotografia rå=ÄçëÅç=ÇÛ~åíáÅÜÉ=èìÉêÅÉI=ëçííç äÉ=èì~äá=ëá=íê~îÉÇÉ=ìå=íÉãéáçI=áåîçäíç åÉää~=éáª=éêçÑçåÇ~=çëÅìêáí¶I=çÑÑêÉ=~ää~ ãÉÇáí~òáçåÉ= ìå= ëáÅìêç= ~ëáäçK= nìá= áä éçÉí~=áå=éêÉÇ~=~ääÛÉåíìëá~ëãç=åçå=≠ Çáëíê~ííçI=É=èìá=êáíêçî~=äÉ=ëìÄäáãá=áÇÉÉI ÅÜÉ= ÉëéêáãÉ= åÉÛ= ëìçá= îÉêëáÒK= iÉ é~êçäÉ=ÇÉä=íê~íí~íç=aÉääÛ^êíÉ=ÇÉá=Öá~êJ Çáåá= áåÖäÉëá ENUMNFI= Çá= bêÅçäÉ= páäî~ ÇÉëÅêáîçåç= áä= Åäáã~= ÅÜÉ= éÉêî~ÇÉ= áä jìëÉç=`çåíÉãéçê~åÉç=Çá=cçíçÖê~J Ñá~=ÅÜÉ=Ü~=ëÉÇÉ=åÉää~=ëÉÅÉåíÉëÅ~=sáäJ ä~=dÜáêä~åÇ~I=ÉÇáÑáÅáç=Çá=ëí~ãéç=êáÅÜáJ åá~åç= åÉä= ÅìçêÉ= Çá= `áåáëÉääç= _~äë~J ãçK=fä=páäî~=åçå=ëá=äáãáí∂=ëçäç=~ää~=ÇáJ îìäÖ~òáçåÉ=ã~=éêçÖÉíí∂=É=êÉ~äáòò∂=ä~ íê~ëÑçêã~òáçåÉ= ÇÉä= é~êÅç= ÇÉää~= îáää~ ÅêÉ~åÇç=ìåç=ÇÉá=éêáãá=Öá~êÇáåá=~ääÛáåJ ÖäÉëÉ=áå=fí~äá~I=ìå~=äÉòáçåÉ=Çá=~êÅÜáíÉíJ íìê~= ÇÉä= é~Éë~ÖÖáç= Öáìåí~= Ñáåç= ~á Öáçêåá=åçëíêáK kÉääÛ~ä~=ãÉêáÇáçå~äÉ=ÇÉää~=îáää~I=ÇçîÉ çêáÖáå~êá~ãÉåíÉ= Éê~åç= ÅçääçÅ~íÉ= äÉ ÇáëéÉåëÉ= É= äÉ= ÅìÅáåÉI= ëá= íêçî~I= Ç~ä OMMQI= áä= éêáãç= ãìëÉç= éìÄÄäáÅç= áå fí~äá~= ÇÉÇáÅ~íç= ~ää~= ÑçíçÖê~Ñá~= ÅçåJ íÉãéçê~åÉ~=ÅÜÉ=ëá=≠=Åçëíáíìáíç=cçåJ Ç~òáçåÉ= Çá= Çáêáííç= éêáî~íç= ~Ç= çéÉê~ ÇÉää~=mêçîáåÅá~=Çá=jáä~åç=É=ÇÉä=`çJ ãìåÉ=Çá=`áåáëÉääçK fä= êÉÅìéÉêç= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç= ~= ãìëÉç= ≠ çéÉê~= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííç= ^ãÉäá~= jÉêJ ä~åíÉ=ãÉåíêÉ=~=iáîáç=`~éìíç=ëá=ÇÉîçJ åç= Öäá= ~êêÉÇá= É= äÛ~ääÉëíáãÉåíçI= ã~= ~ êáëçäîÉêÉ= á= éêçÄäÉãá= Çá= Ñìåòáçå~äáí¶ Éëéçëáíáî~I=Åìá=≠=ëçÖÖÉííç=ìåç=ëé~J òáç=ÅÜÉ=ÉëéçåÉ=çéÉêÉ=ÅçåíÉãéçê~J åÉÉ=áå=ìå=ÉÇáÑáÅáç=ëíçêáÅçI=Ü~=ÅçåíêáJ Äìáíç=íìííç=äç=ëí~ÑÑ=ÇÉä=jìëÉçK= iÛáãéá~åíç= éä~åáãÉíêáÅç= êáÅ~äÅ~I= áå

éáÅÅçäçI=äç=ëÅÜÉã~=~Ç=rÒ=ÇÉää~=sáää~K i~=ëìéÉêÑáÅáÉI=~êíáÅçä~í~=ëì=éáª=äáîÉääáI ≠=Çá=OKQMM=ãÉíêá=èì~Çê~íáW=ìå~=Å~J ãÉê~= ÅÜá~ê~ÒI= Å~ê~ííÉêáòò~í~= Ç~ ìåÛ~ìê~= åçå= ~éé~êáëÅÉåíÉI= åÉää~ èì~äÉ=ä~=ÖÉçãÉíêá~=É=ä~=éìäáòá~=ëìéJ éäáëÅçåç=çÖåá=ÉîáÇÉåíÉ=ã~åÅ~åò~=Çá êáÅÉêÅ~íÉòò~=åÉä=ÇáëÉÖåç=ÇÉá=é~êíáÅçJ ä~êáK=pé~òá=Äá~åÅÜáI=çêÇáå~íá=ã~=åçå êáÖáÇáI=ÅÜÉ=ëá=~åáã~åç=Åçå=á=Åçäçêá=É=äÉ ëÉåë~òáçåá=íê~ëãÉëëÉ=Ç~ääÉ=ÑçíçÖê~J ÑáÉK=^ä=éá~åç=íÉêê~=ëá=íêçî~åç=äÛáåÖêÉëJ ëç=Åçå=êÉÅÉéíáçåI=ÄççâëÜçéI=ëé~òáç éÉêÑçêã~åÅÉI=ÄáÄäáçíÉÅ~I=ë~ä~=ÅçåÑÉJ êÉåòÉI= ëé~òáç= ÇáÇ~ííáÅç= É= Ä~êJêáëíçJ ê~åíÉX=~ä=éá~åç=~ããÉòò~íçI=äÛ~êÅÜáJ îáç=É=ä~=ë~ä~=éÉê=äÉ=Éëéçëáòáçåá=éÉêJ ã~åÉåíáX=~ä=ëÉÅçåÇç=éá~åçI=ä~=ë~ä~ éÉê=äÉ=ãçëíêÉ=íÉãéçê~åÉÉK=iÉ=ãçäJ íÉéäáÅá= ~ííáîáí¶= ëîçäíÉ= Ç~ä= jìëÉç= äç éçêí~åç=~=ëìéÉê~êÉ=á=äáãáíá=~êÅÜáíÉííçJ åáÅáI=áå=ìåÛ~êíÉ=ÇÉä=éçêÖÉêÉ=ÅÜÉ=ëÅÉåJ ÇÉ=áå=éá~òò~K=qáÖêáÇáäìÅÉ ENU=ã~ÖÖáçJ NP=äìÖäáçFI=ÑçíçÖê~ÑáÉ=ÇÉääÉ=ãÉíêçéçäá ~ëá~íáÅÜÉ=Çá=mÉíÉê=_á~äçÄêòÉëâáI=≠=ä~ ëÉÅçåÇ~=ãçëíê~=éêçéçëí~=áå=ëíêìííìJ êÉ=ÉëéçëáíáîÉ=Ççí~íÉ=Çá=é~ååÉääá=ëçä~J êá= ÅÜÉ= êÉëíáíìáëÅçåç= äÛáääìãáå~òáçåÉ Çìê~åíÉ=áä=ÄìáçI=ÅçåëÉåíÉåÇç=ä~=ÑêìáJ òáçåÉ= ÇÉääÉ= áãã~Öáåá= åÉää~= éá~òò~ dê~ãëÅá=~åÅÜÉ=Çá=åçííÉK

j~ííÉç=jK=p~åÖ~ääá cçåÇ~òáçåÉ= jìëÉç= Çá= cçíçÖê~Ñá~ `çåíÉãéçê~åÉ~ `áåáëÉääç= _~äë~ãçI= sáää~= dÜáêä~åÇ~I îá~=cêçî~=NM= ïïïKãìëÉçÑçíçÖê~Ñá~ÅçåíÉãéçê~J åÉ~KçêÖ

lppbos^qlofl=MOSTRE

é~ëëáçå~äÉÒ=éêÉÅÉÇÉ=èìÉääç=éêçJ ÑÉëëáçå~äÉ=Çá=ÅêÉ~íçêÉ=É=Åìê~íçêÉ ÇÉää~= ÅçääÉòáçåÉ= ÇÉä= sáíê~= aÉëáÖå jìëÉìãI=ÅÜÉ=îçå=sÉÖÉë~Åâ=Ü~ ÑçåÇ~íç= É= ÇáêáÖÉ= áåÅ~å~ä~åÇç= ä~ ëì~=é~ëëáçåÉ=áå=ìå~=éêçÑÉëëáçåÉI êáåìåÅá~åÇçI= ~äãÉåç= áå= é~êíÉI= ~ ëÉÖìáêÉ= äÛáëíáåíç= É= äÛáåå~ãçê~J ãÉåíç= ~= Ñ~îçêÉ= Çá= ìå= ~ííÉÖÖá~J ãÉåíç=ëÅáÉåíáÑáÅçK=nìÉëíç=ëéáÉÖ~ áä= Å~ê~ííÉêÉ= ÉÅäÉííáÅç= ÇÉää~= ÅçääÉJ òáçåÉI= Ñ~íí~= Çá= çÖÖÉííá= Çá= ÇÉëáÖå EéêçÇçííá= áå= ëÉêáÉI= éÉòòá= ìåáÅá= É éêçíçíáéáFI= ã~= ~åÅÜÉ= Çá= ëçìîÉåáê ~åçåáãáI= Çá= äáÄêá= É= êáîáëíÉI= éêçîÉJ åáÉåíá=Ç~=íìííç=áä=ãçåÇçI=É=ä~=ÇáÑJ ÑáÅçäí¶=Çá=éêÉëÉåí~êä~=~ä=éìÄÄäáÅç ëÉåò~= íê~ÇáêåÉ= ä~= å~íìê~= éêçÑçåJ Ç~K= få= ãçëíê~= PMM= çÖÖÉííá= áå= ìå éÉêÅçêëç=ÅÜÉ=~ííê~îÉêë~=ä~=ëíçêá~ ÇÉä= ÇÉëáÖå= ~éÉêíç=~=ìå~=éäìê~äáí¶ Çá=ÅÜá~îá=Çá=äÉííìê~=É=íÉåìíç=áåëáÉJ ãÉ= Ç~= ìå~= ãçäíÉéäáÅáí¶= Çá= ÑáäáW ã~íÉêá~äá= EäÉÖåçI= ~ÅÅá~áçI= Å~êí~= É Å~êíçåÉFI= Åçäçêá= Eä~= éêÉÇáäÉòáçåÉ éÉê=áä=êçëëçFI=äìçÖÜá=Eéêáãá=íê~=íìííá jÉëëáÅç= É= dá~ééçåÉFI= Öê~åÇá ÑáêãÉ= EÇÉä= ãçÇÉêåçW= mêçìî¨I= iÉ `çêÄìëáÉêI= `ÜK= É= oK= b~ãÉëI ^~äíçI= dêçéáìëI= jáÉëX= ÇÉÖäá= ~ååá ÛSMW= gçÉ= `çäçãÄçI= `~ëíáÖäáçåáI mÉëÅÉX=ÇÉä=ÅçåíÉãéçê~åÉçW=oçå ^~ê~ÇI= fåÖç= j~ìêÉêI= á= Ñê~íÉääá `~ãé~å~FI= çÖÖÉííá= ~åçåáãá EÇ~ää~= ãÉí¶= ÇÉääÛÛUMM= ~Öäá= ~ååá ÛSMFK==fä=éÉêÅçêëç=≠=Éãçòáçå~åíÉI á= éÉòòá= ëíê~çêÇáå~êáI= ã~= ä~ Ççã~åÇ~= ÅÜÉ= Åá= ëá= éçêí~= ÇáÉíêç ìëÅÉåÇç=Ç~ää~=ãçëíê~=≠=ëÉI=åçåJ çëí~åíÉ= íìííçI= Öäá= çÖÖÉííá= Çá ÇÉëáÖåI= çÖÖÉííá= ÇÛìëç= èìçíáÇá~J åçI= áå= Åìá= ä~= Ñìåòáçå~äáí¶= îáÉåÉ éêáã~= ÇÉääÛçêáÖáå~äáí¶= É= ÇÉää~= ÄÉäJ äÉòò~I= ëá= éêÉëíáåç= ~Ç= ÉëëÉêÉ çÖÖÉííá= Ç~= ãìëÉç= ëÉåò~= ëÉãJ Äê~êÉ=Ñìçêá=éçëíçK


~=Åìê~=Çá=t~äíÉê=cìã~Ö~ääá

44

La disciplina urbanistica dei parcheggi in Lombardia få=fí~äá~I=éÉê=ê~Öáçåá=ÅÜÉ=áå=èìÉëí~=ëÉÇÉ åçå=≠=áä=Å~ëç=Çá=~ééêçÑçåÇáêÉI=ä~=éçäáíáÅ~ Ü~= Ç~= ëÉãéêÉ= éêÉÑÉêáíç= ä~ëÅá~êÉ= éêÉî~J äÉåíÉãÉåíÉ=~á=ëáåÖçäá=Åáíí~Çáåá=áä=Åçãéáíç Çá= ëçÇÇáëÑ~êÉ= äÉ= éêçéêáÉ= ÉëáÖÉåòÉ= Çá ãçÄáäáí¶I= ~åòáÅܨ= áåîÉëíáêÉ= êáëçêëÉ= ~ÇÉJ Öì~íÉ=éÉê=ëçÇÇáëÑ~êäÉ=ëîáäìéé~åÇç=áä=íê~J ëéçêíç=éìÄÄäáÅçK=a~=èìá=äÛÉåçêãÉ=èì~åJ íáí¶= Çá= ~ìíçîÉáÅçäá= éêáî~íá= ÅÜÉ= ÅáêÅçä~åç èìçíáÇá~å~ãÉåíÉ= ëìääÉ= åçëíêÉ= ëíê~ÇÉI= É äÛÉåçêãÉ= Éåíáí¶= ÇÉä= Ñ~ÄÄáëçÖåç= Çá= é~êJ ÅÜÉÖÖáI= ëá~= éêáî~íá= ÅÜÉ= éìÄÄäáÅáI= åÉÅÉëJ ë~êá= éÉê= ëçÇÇáëÑ~êÉ= ~ÇÉÖì~í~ãÉåíÉ= äÉ ÉëáÖÉåòÉ=Çá=ëçëí~=Çá=í~äá=~ìíçîÉáÅçäáK i~= oÉÖáçåÉ= içãÄ~êÇá~I= ÇÉíÉåÉåÇç= áä éêáã~íç=ÇÉä=íê~ÑÑáÅç=éêáî~íç=EÉ=éìêíêçééçI ~åÅÜÉ= áä= éêáã~íç= ÇÉääÛáåèìáå~ãÉåíç= Ç~ èìÉëíç= éêçÇçííçFI= Ü~= ÇÉÇáÅ~íç= ~á= é~êJ ÅÜÉÖÖá= éêáî~íá= ìå~= ëéÉÅáÑáÅ~= ÇáëÅáéäáå~ ìêÄ~åáëíáÅ~I=çÖÖá=ÅçåíÉåìí~=åÉää~=iÉÖÖÉ oÉÖáçå~äÉ=NN=ã~êòç=OMMR=åK=NOK f=éìåíá=ë~äáÉåíá=Çá=í~äÉ=ÇáëÅáéäáå~=éçëëçåç ÉëëÉêÉ=Åçë±=êá~ëëìåíáK i~=Ççí~òáçåÉ=ãáåáã~=çÄÄäáÖ~íçêá~= Çá=é~êÅÜÉÖÖá=éÉêíáåÉåòá~äá= fä=äÉÖáëä~íçêÉ=êÉÖáçå~äÉ=Ü~=êáíÉåìíç=Çá=åçå áååçî~êÉ= ä~= åçêã~íáî~= å~òáçå~äÉI= ÅÜÉ Ñáëë~= ä~= Ççí~òáçåÉ= ãáåáã~= Çá= é~êÅÜÉÖÖá éêáî~íá= Ç~= êÉéÉêáêÉ= çÄÄäáÖ~íçêá~ãÉåíÉ= ~ä ëÉêîáòáç=ÇÉÖäá=áåëÉÇá~ãÉåíáK q~äÉ=Ççí~òáçåÉI=èìáåÇáI=≠=~åÅçê~=èìÉää~ ëí~Äáäáí~= Ç~ääÛ^êíáÅçäç= NU= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= S ~Öçëíç= NVST= åK= TSR= ÅçãÉ= ãçÇáÑáÅ~íç Ç~ääÛ^êíáÅçäç= O= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= OQ= ã~êòç NVUV=åK=NOOI=áä=èì~äÉ=ÇáëéçåÉ=ÅÜÉ=åÉääÉ åìçîÉ=Åçëíêìòáçåá=ÉÇ=~åÅÜÉ=åÉääÉ=~êÉÉ=Çá éÉêíáåÉåò~=ÇÉääÉ=Åçëíêìòáçåá=ëíÉëëÉI=ÇÉÄJ Äçåç=ÉëëÉêÉ=êáëÉêî~íá=~ééçëáíá=ëé~òá=éÉê é~êÅÜÉÖÖá=áå=ãáëìê~=åçå=áåÑÉêáçêÉ=~Ç=ìå ãÉíêç= èì~Çê~íç= éÉê= ÇáÉÅá= ãÉíêá= ÅìÄá= Çá ÅçëíêìòáçåÉÒK `çãÉ= ÅÜá~êáíç= ÉëéêÉëë~ãÉåíÉ= ~åÅÜÉ Ç~ääÛ^êíáÅçäç=SS=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=oÉÖáçå~äÉ=åK NOLOMMRI= èìÉëí~= ÇáëéçëáòáçåÉ= î~äÉ= éÉê íìííÉ=äÉ=ÅçëíêìòáçåáI=áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ Ç~ää~=äçêç=ÇÉëíáå~òáçåÉ=ÇÛìëçK nì~äçê~= éÉê~äíêç= äÉ= åçêãÉ= ìêÄ~åáëíáÅÜÉ Åçãìå~äá= áãéçåÖ~åç= Çá= êÉéÉêáêÉ= ìå~ Ççí~òáçåÉ= Çá= é~êÅÜÉÖÖá= éÉêíáåÉåòá~äá ã~ÖÖáçêÉI=ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=ÇáÑÑÉêÉåòá~í~=~ ëÉÅçåÇ~= ÇÉääÉ= ÇáîÉêëÉ= ÇÉëíáå~òáçåá

ÇÛìëçI= á= éêçÖÉííá= Çá= áåíÉêîÉåíç= ÇÉîçåç ìåáÑçêã~êëá=~=í~äá=Çáëéçëáòáçåá=äçÅ~äáK i~=äçÅ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá= éÉêíáåÉåòá~äá=Çá=áããçÄáäá=ÉëáëíÉåíá= iÛ^êíáÅçäç= SS= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= oÉÖáçå~äÉ ÇáëÅáéäáå~=ä~=äçÅ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá Çá=éÉêíáåÉåò~=ÇÉääÉ=ìåáí¶=áããçÄáäá~êá=ÉëáJ ëíÉåíá=Eáå=êÉ~äí¶=í~äÉ=~êíáÅçäç=Ñ~=ÖÉåÉêáÅç êáÑÉêáãÉåíç= ~ääÉ= ìåáí¶= áããçÄáäá~êáÒI= ã~ Ç~ä=íÉëíç=ÇÉää~=åçêã~=ëÉãÄê~=éçëëáÄáäÉ ~êÖìáêÉ= ÅÜÉ= Éëë~= ëá~= ~ééäáÅ~ÄáäÉ= ëçäç= ~ èìÉääÉ=Öá¶=ÉëáëíÉåíáFK q~äá=é~êÅÜÉÖÖá=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòò~íáW √=åÉä=ëçííçëìçäç=ÇÉääÉ=ÅçëíêìòáçåáX √= åÉä= ëçííçëìçäç= Çá= ~êÉÉ= éÉêíáåÉåòá~äá ÉëíÉêåÉX √=~ä=éá~åç=íÉêêÉåç=ÇÉá=Ñ~ÄÄêáÅ~íáX √=áå=~êÉÉ=ÉëíÉêåÉI=~ä=äçííç=ëì=Åìá=áåëáëíÉ=áä Ñ~ÄÄêáÅ~íçI=ëÉåò~=äáãáíá=Çá=Çáëí~åò~=Ç~ääÉ êÉä~íáîÉ= ìåáí¶= áããçÄáäá~êáI= áîá= ÅçãéêÉëÉ èìÉääÉ= êáÅ~ÇÉåíá= åÉä= íÉêêáíçêáç= Çá= Åçãìåá ÅçåÑáå~åíá=Åçå=èìÉääç=áå=Åìá=≠=ÅçãéêÉëç áä=éêÉÇÉííç=äçííçK i~=å~íìê~=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá `çåÑÉêã~åÇç=É=ëîáäìéé~åÇç=ìå~=êÉÖçä~ Öá¶=ÉåìåÅá~í~=Ç~ää~=äÉÖáëä~òáçåÉ=å~òáçå~J äÉI=äÛ^êíáÅçäç=SV=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=oÉÖáçå~äÉ=åK NOLOMMR=ÇáëéçåÉ=ÅÜÉ=á=é~êÅÜÉÖÖáI=éÉêJ íáåÉåòá~äá= É= åçå= éÉêíáåÉåòá~äáI= êÉ~äáòò~íá ~åÅÜÉ=áå=ÉÅÅÉÇÉåò~=êáëéÉííç=~ää~=èìçí~ ãáåáã~=êáÅÜáÉëí~=éÉê=äÉÖÖÉI=ÅçëíáíìáëÅçJ åç=çéÉêÉ=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉÒK få=~äíêá=íÉêãáåáI=íê~íí~åÇçëá=Çá=áåÑê~ëíêìííìJ êÉ= êáíÉåìíÉ= ëíê~íÉÖáÅÜÉ= éÉê= êÉÖçä~êÉ= åÉä ãçÇç= ãáÖäáçêÉ= áä= Ñìåòáçå~ãÉåíç= ÇÉää~ êÉíÉ= ëíê~Ç~äÉ= É= éÉê= ëåÉääáêÉ= áä= Ñäìëëç= ÇÉä íê~ÑÑáÅçI=áå=içãÄ~êÇá~=ÅçëíáíìáëÅçåç=îÉêÉ É=éêçéêáÉ=çéÉêÉ=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉ=íìííá=á é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íáI=áîá=ÅçãéêÉëá=èìÉääá=ÅÜÉ åçå=ëçåç=çÄÄäáÖ~íçêá=éÉê=äÉÖÖÉ=áå=èì~åJ íç= êÉ~äáòò~íá= áå= ÉÅÅÉÇÉåò~= êáëéÉííç= ~ääÉ Ççí~òáçåá=ãáåáãÉ=éêÉëÅêáííÉK i~=ÇáëÅáéäáå~=ìêÄ~åáëíáÅ~= ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá= i~= å~íìê~= ÇÉá= é~êÅÜÉÖÖá= éêáî~íá= ÅçãÉ çéÉêÉ= Çá= ìêÄ~åáòò~òáçåÉ= áåÑäìáëÅÉ= ëìää~ äçêç= ÇáëÅáéäáå~= ìêÄ~åáëíáÅ~I= ä~= èì~äÉ= ëá áëéáê~=~ää~=êÉÖçä~=éÉê=ÅìáI=áå=ÖÉåÉê~äÉI=áå ~ëëÉåò~=Çá=ÇáÑÑÉêÉåíá=Çáëéçëáòáçåá=ÉëéêÉëJ ëÉI=äÉ=çéÉêÉ=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉ=éçëëçåç ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòò~íÉ=áå=èì~äìåèìÉ=é~êíÉ=ÇÉä íÉêêáíçêáç=Åçãìå~äÉK få= éêçéçëáíç= äÛ^êíáÅçäç= ST= ÇÉää~= iÉÖÖÉ

oÉÖáçå~äÉ= åK= NOLOMMR= ëí~ÄáäáëÅÉ= ÅÜÉ= á é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá=éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=êÉ~äáòJ ò~íáI=ëÉ=åçå=Åçåíê~ëí~åçW √=Åçå=äÉ=éêÉîáëáçåá=ÇÉä=éá~åç=ìêÄ~åç=ÇÉä íê~ÑÑáÅç=ÉîÉåíì~äãÉåíÉ=ÉëáëíÉåíÉX √=Åçå=äÉ=Çáëéçëáòáçåá=É=äÉ=ãáëìêÉ=éçëíÉ=~ íìíÉä~=ÇÉá=Åçêéá=áÇêáÅáX √=áå=Å~ëç=Çá=é~êÅÜÉÖÖá=áåíÉêê~íáI=Åçå=äÛìëç ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅá=~Ç=Éëëá=ëçîê~ëí~åíá=éêÉîáJ ëíç=Ç~Öäá=ëíêìãÉåíá=ìêÄ~åáëíáÅáK pÉãéêÉ= áå= íÉã~= Çá= é~êÅÜÉÖÖá= áåíÉêê~íáI äÛ^êíáÅçäç=ST=éêÉÅáë~=éçá=ÅÜÉ=Éëëá=åÉÅÉëJ ëáí~åç= ÇÉää~= ÇÉêçÖ~= éêÉîáëí~= Ç~ä= éêáãç Åçãã~= ÇÉääÛ^êíáÅçäç= V= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= åK NOOLNVUVI=ëçä~ãÉåíÉ=èì~äçê~=Åçåíê~ëíáJ åç= Åçå= ëéÉÅáÑáÅÜÉ= éêÉîáëáçåá= ìêÄ~åáëíáJ ÅÜÉ=áåíÉëÉ=~=ÇáëÅáéäáå~êÉ=ä~=é~êíÉ=Çá=ëçíJ íçëìçäç=áåíÉêÉëë~í~=Ç~ääÛáåíÉêîÉåíçK a~= èìÉëí~= ÇáëéçëáòáçåÉ= é~êÉ= éçëëáÄáäÉ ÉîáåÅÉêÉ= ä~= êÉÖçä~= éÉê= ÅìáI= éÉê= äÉÖÖÉI= á é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá=áåíÉêê~íá=éçëëçåç=ÉëëÉJ êÉ= äÉÖáííáã~ãÉåíÉ= êÉ~äáòò~íá= ëÉåò~= ÄáëçJ Öåç= Çá= ÇÉêçÖ~= áå= èì~äìåèìÉ= òçå~= ÇÉä íÉêêáíçêáç=Åçãìå~äÉI=áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ Ç~ää~= ÇáëÅáéäáå~= éÉê= Éëë~= ÇÉíí~í~= Ç~ääç ëíêìãÉåíç= ìêÄ~åáëíáÅç= äçÅ~äÉI= ãÉåíêÉ= ≠ åÉÅÉëë~êá~= ä~= ÇÉêçÖ~= EÅÜÉ= ÅçãìåèìÉ éÉêãÉííÉ=ä~=äçêç=êÉ~äáòò~òáçåÉF=ëçä~ãÉåJ íÉ=ëÉ=ëá~åç=áå=Åçåíê~ëíç=Åçå=ëéÉÅáÑáÅÜÉ éêÉîáëáçåá=ìêÄ~åáëíáÅÜÉ=ÇÉíí~íÉ=éÉê=êÉÖçJ ä~êÉ=ä~=éçêòáçåÉ=Çá=ëçííçëìçäç=áåíÉêÉëë~J í~=Ç~Öäá=ëíÉëëáK nìÉëí~= ÅçåÅäìëáçåÉ= ëÉãÄê~= íêçî~êÉ ÅçåÑÉêã~= áå= ÇìÉ= ìäíÉêáçêá= Çáëéçëáòáçåá ÅçåíÉåìíÉ=åÉä=ãÉÇÉëáãç=^êíáÅçäç=STW=áå èìÉää~=éÉê=Åìá=á=é~êÅÜÉÖÖá=ëçåç=êÉ~äáòò~J Äáäá=~åÅÜÉ=~ä=Çá=ëçííç=ÇÉääÉ=~êÉÉ=ÇÉëíáå~íÉ ~Ç=~ííêÉòò~íìêÉ=éìÄÄäáÅÜÉ=É=Çá=áåíÉêÉëëÉ éìÄÄäáÅç= ç= ÖÉåÉê~äÉÒI= ÉÇ= áå= èìÉää~= éÉê Åìá= ëçåç= áå= çÖåá= Å~ëç= ÅçåëÉåíáíÉ= äÉ çéÉêÉ=~ÅÅÉëëçêáÉI=~åÅÜÉ=ÉëíÉêåÉI=~ííÉ=~ Ö~ê~åíáêÉ=ä~=Ñìåòáçå~äáí¶=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçI èì~äá= ê~ãéÉI= ~Éê~òáçåáI= ÅçääÉÖ~ãÉåíá îÉêíáÅ~äá= É= ëáãáäáI= åÉá= äáãáíá= ëíêÉíí~ãÉåíÉ åÉÅÉëë~êá=éÉê=ä~=äçêç=~ÅÅÉëëáÄáäáí¶=É=éÉê äç=ëÅçéç=ëéÉÅáÑáÅçÒK fä=êÉÖáãÉ=ÅçåíêáÄìíáîç= ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá= fä=êÉÖáãÉ=ÅçåíêáÄìíáîç=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖá=éêáJ î~íá=íáÉåÉ=Åçåíç=ÇÉää~=äçêç=å~íìê~=Çá=çéÉêÉ Çá= ìêÄ~åáòò~òáçåÉW= ~á= ëÉåëá= ÇÉääÛ^êíáÅçäç SV= ÇÉää~= iÉÖÖÉ= oÉÖáçå~äÉ= åK= NOLOMMRI áåÑ~ííáI=áä=êÉä~íáîç=íáíçäç=~Äáäáí~íáîç=≠=Öê~íìáJ íçÒI=éÉê=Åìá=éÉê=Éëëá=åçå=ëçåç=Ççîìíá=å¨ Öäá=çåÉêá=Çá=ìêÄ~åáòò~òáçåÉI=å¨=ä~=èìçí~=Çá


tK=cK

Chi può utilizzare i parcheggi privati iÛ^êíK= QN= Äáë ÇÉää~= iÉÖÖÉ= NT= ~Öçëíç NVQO=åK=NNRM=Ô=áåíêçÇçííç=Ç~ääÛ^êíK=NU ÇÉää~=iÉÖÖÉ=S=~Öçëíç=NVST=åK=TSR=EÅKÇK äÉÖÖÉ=éçåíÉF=É=éçá=ãçÇáÑáÅ~íç=Ç~ääÛ^êíK=O ÇÉää~=iÉÖÖÉ=OQ=ã~êòç=NVUV=åK=NOO=Ô áãéçåÉ= ~= ÅÜá= êÉ~äáòò~= åìçîá= ÉÇáÑáÅá= Çá êÉéÉêáêÉ=~êÉÉ=Ç~=ÇÉëíáå~êÉ=~=é~êÅÜÉÖÖáç åÉää~=ãáëìê~=ãáåáã~=Çá=N=ãè=çÖåá=NM=ãÅ Çá=ÅçëíêìòáçåÉ=êÉ~äáòò~í~K nìÉëí~=åçêã~=Ü~=Åçãéçêí~íç=ìå~=êáäÉJ î~åíÉ= áååçî~òáçåÉ= åÉää~= ÇáëÅáéäáå~= ÇÉää~ ÅçëíêìòáçåÉ=ÇÉá=é~êÅÜÉÖÖáW=éÉê=ä~=éêáã~ îçäí~=≠=ëí~í~=éêÉîáëí~=ä~=äçêç=çÄÄäáÖ~íçêá~ êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÅçåíÉëíì~äãÉåíÉ= ~= èìÉää~ Çá=åìçîá=ÉÇáÑáÅáK= pá=Éê~=éçëíçI=èìáåÇáI=áä=éêçÄäÉã~=Çá=ÇÉÑáJ åáêÉ=áä=ê~ééçêíç=ÖáìêáÇáÅç=áåíÉêÅçêêÉåíÉ=íê~ ëìÇÇÉííá=é~êÅÜÉÖÖá=É=Öäá=ÉÇáÑáÅá=Åìá=Éê~åç ÅçääÉÖ~íáK i~=ÖáìêáëéêìÇÉåò~I=~ääÛÉëáíç=Çá=ìå=îáî~ÅÉ ÇáÄ~ííáíç=ÅÜÉ=éÉê=~ãéáÉòò~=É=ÅçãéäÉëëáJ í¶= åçå= ≠= éçëëáÄáäÉ= ÉëéçêêÉ= ÇÉíí~Öäá~í~J ãÉåíÉ=áå=èìÉëí~=ëÉÇÉI=Éê~=Öáìåí~=~=êáíÉJ åÉêÉ=ÉëáëíÉåíÉ=ìå=îáåÅçäç=Çá=éÉêíáåÉåòá~J äáí¶=íê~=á=ëìÇÇÉííá=é~êÅÜÉÖÖá=çÄÄäáÖ~íçêá=É äÛÉÇáÑáÅáç=Çá=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉK q~äÉ=îáåÅçäç=Ö~ê~åíáî~=~ääÛìíÉåíÉ=ÇÉääÛáãJ ãçÄáäÉ=áä=Çáêáííç=~ääÛìëç=ÇÉä=é~êÅÜÉÖÖáçI=É Åá∂=áåÇáéÉåÇÉåíÉãÉåíÉ=Ç~ää~=éêçéêáÉí¶=Çá èìÉëíÛìäíáãçK i~=ÅçåëÉÖìÉåò~=Éê~=ÅÜÉI=áå=Å~ëç=Çá=~äáÉJ å~òáçåÉ=ÇÉä=éçëíÉÖÖáç=~Ç=ìå=íÉêòçI=äÛìJ íÉåíÉ= ÇÉääÛáããçÄáäÉ= Åìá= áä= é~êÅÜÉÖÖáç êáëìäí~î~=îáåÅçä~íçI=éçíÉî~=êÉÅä~ã~êåÉ=É éêÉíÉåÇÉêåÉ=äÛìëç=ÉëÅäìëáîçK sçäÉåÇç=ëÅÜÉã~íáòò~êÉI=éÉêí~åíçI=~ääÛáåJ Ççã~åá=ÇÉääÛÉåíê~í~=áå=îáÖçêÉ=ÇÉää~=äÉÖÖÉ éçåíÉ=á=é~êÅÜÉÖÖá=éêáî~íá=éçíÉî~åç=ÉëëÉJ

êÉ=ëìÇÇáîáëá=åÉääÉ=ëÉÖìÉåíá=Å~íÉÖçêáÉW √=á=é~êÅÜÉÖÖá=êÉ~äáòò~íá=éêáã~=ÇÉääÛÉåíê~í~ áå=îáÖçêÉ=ÇÉää~=iK=S=~Öçëíç=NVST=åK=TSR êÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~á= èì~äá= åçå= ëìëëáëíÉî~ ~äÅìå~=äáãáí~òáçåÉX √= á= é~êÅÜÉÖÖá= çÄÄäáÖ~íçêá= êÉ~äáòò~íá= áå Ñçêò~=ÇÉää~=äÉÖÖÉ=éçåíÉX √=á=é~êÅÜÉÖÖá=êÉ~äáòò~íá=ëÉãéêÉ=áå=~ééäáJ Å~òáçåÉ=ÇÉää~=äÉÖÖÉ=éçåíÉ=ã~=ÉÅÅÉÇÉåJ íá=ä~=èì~åíáí¶=ãáåáã~=çÄÄäáÖ~íçêá~=Ñáëë~í~ Ç~ää~=ãÉÇÉëáã~=åçêã~=Çá=äÉÖÖÉK fä= îáåÅçäç= Çá= éÉêíáåÉåòá~äáí¶= ÇÉëÅêáííç éçÅÛ~åòá= É= Ñêìííç= ÇÉääÛÉä~Äçê~òáçåÉ= ÇÉá åçëíêá=ÖáìÇáÅáI=ëìëëáëíÉî~=ëçäç=éÉê=á=é~êJ ÅÜÉÖÖá=Çá=Åìá=~ä=éêÉÅÉÇÉåíÉ=éìåíç=ÇìÉI ÅçãÉ=ÄÉå=êáÅçåçëÅáìíç=Ç~ää~=éáª=~ííÉåí~ ÖáìêáëéêìÇÉåò~= E`~ëë~òáçåÉ= `áîáäÉI ëÉòáçåá=ìåáíÉI=NR=ÖáìÖåç=OMMR=åK=NOTVPFK `çå=ä~=åìçî~=ÇáëÅáéäáå~=Çá=Åìá=~ää~=iÉÖÖÉ OU=åçîÉãÄêÉ=OMMR=åK=OQS=áä=äÉÖáëä~íçêÉ=≠ íçêå~íç= ~Ç= çÅÅìé~êëá= åìçî~ãÉåíÉ= Çá í~äÉ=~êÖçãÉåíç=áåíêçÇìÅÉåÇç=áä=ëÉÅçåÇç Åçãã~=ÇÉääÛ^êíK=QN= ëÉñáÉë ÇÉää~=iÉÖÖÉ NNRMLQOI=áä=èì~äÉ=éêÉîÉÇÉ=ÅÜÉ=Öäá=ëé~òá éÉê= é~êÅÜÉÖÖá= êÉ~äáòò~íá= áå= Ñçêò~= ÇÉä éêáãç=Åçãã~=åçå=ëçåç=Öê~î~íá=Ç~=îáåJ Åçäá= éÉêíáåÉåòá~äá= Çá= ëçêí~= å¨= Ç~= Çáêáííá ÇÛìëç= ~= Ñ~îçêÉ= ÇÉá= éêçéêáÉí~êá= Çá= ~äíêÉ ìåáí¶=áããçÄáäá~êá=É=ëçåç=íê~ëÑÉêáÄáäá=~ìíçJ åçã~ãÉåíÉ=Ç~=ÉëëÉÒK páÅÅÜ≠I= çÖÖáI= éÉê= ÉëéêÉëë~= ëÅÉäí~= ÇÉä äÉÖáëä~íçêÉI=≠=îÉåìíç=ãÉåç=áä=îáåÅçäç=éÉêJ íáåÉåòá~äÉI=Éä~Äçê~íç=Ç~ää~=ÖáìêáëéêìÇÉåJ ò~I=íê~=äÛáããçÄáäÉ=Çá=åìçî~=ÅçëíêìòáçåÉ=É äÛ~êÉ~= ÇÉëíáå~í~= ~= é~êÅÜÉÖÖáç= ~Ç= Éëëç ÅçääÉÖ~í~K _áëçÖå~I=~=èìÉëíç=éìåíçI=îÉêáÑáÅ~êÉ=äÛÉJ ë~íí~=éçêí~í~=ÇÉää~=åçêã~=Çá=ãçÇáÑáÅ~=ä~ èì~äÉI=íê~=äÛ~äíêçI=ëÉãÄê~=~îÉê=áåíêçÇçííç ìå~= åìçî~= Å~íÉÖçêá~= Çá= é~êÅÜÉÖÖá ëÉÅçåÇç= áä= éêÉÅÉÇÉåíÉ= ëÅÜÉã~W= èìÉääá êÉ~äáòò~íá= ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ= ~ää~= ëì~ Éåíê~í~=áå=îáÖçêÉK ^=ÑêçåíÉ=Çá=èì~åíç=ÉëéçëíçI=ä~=iÉÖÖÉ=åK OQSLMR=åçå=éì∂=ÅÜÉ=êáÖì~êÇ~êÉI=~åòáíìíJ íçI=ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ=äÉ=~êÉÉ=çÄÄäáÖ~íçêá~J ãÉåíÉ= Ç~= ÇÉëíáå~êÉ= ~= é~êÅÜÉÖÖáç= áå Ñçêò~=ÇÉää~=äÉÖÖÉ=éçåíÉI=Çá=Åìá=~ä=éêÉÅÉJ ÇÉåíÉ=éìåíç=ÇìÉI=éçáÅܨ=ëçåç=äÉ=ìåáÅÜÉ ~Ç=ÉëëÉêÉ=ëí~íÉ=ëçÖÖÉííÉ=~=îáåÅçäç=éÉêJ íáåÉåòá~äÉK fåçäíêÉI=Åá=ëá=ÅÜáÉÇÉ=ëÉ=ä~=åìçî~=åçêã~ éçëë~=~îÉêÉ=ÉÑÑÉííá=~åÅÜÉ=ëìá=é~êÅÜÉÖÖá çÄÄäáÖ~íçêá= êÉ~äáòò~íá= éêÉÅÉÇÉåíÉãÉåíÉ ~ää~=ëì~=Éåíê~í~=áå=îáÖçêÉK pí~åÇç=~ä=íÉåçêÉ=äÉííÉê~äÉ=ÇÉää~=ÇáëéçëáJ

òáçåÉ= Öäá= ëé~òá= Çá= é~êÅÜÉÖÖá= êÉ~äáòò~íá EÁF=åçå=ëçåç=Öê~î~íá=Ç~=îáåÅçäá=éÉêíáåÉåJ òá~äá= Çá= ëçêí~= å¨= Ç~= Çáêáííá= ÇÛìëçÒI= ëá= ÇçJ îêÉÄÄÉ=ÅçåÅäìÇÉêÉ=áå=ëÉåëç=~ÑÑÉêã~íáîçI É=Åáç≠=ÅÜÉ=ä~=ãçÇáÑáÅ~=êáÖì~êÇ~=~åÅÜÉ=á é~êÅÜÉÖÖá=êÉ~äáòò~íá=~åíÉÅÉÇÉåíÉãÉåíÉK qìíí~îá~I= ìå= éêáãç= çêáÉåí~ãÉåíç= ÖáìêáJ ëéêìÇÉåòá~äÉI= ÅÜÉ= åçå= é~êÉ= ÇÉä= íìííç ÅçåîáåÅÉåíÉI=Ü~=~ÑÑÉêã~íç=áä=Åçåíê~êáç=É Åáç≠=ÅÜÉ=ä~=åìçî~=ÇáëéçëáòáçåÉ=åçå=éì∂ ~îÉêÉ=ÉÑÑÉííá=ëìá=Çáêáííá=ÇÛìëç=Öá¶=ëçêíáI=Åçå äÛáãéäáÅáí~=ÅçåëÉÖìÉåò~=Çá=ã~åíÉåÉêÉ=áå îáí~=áä=îáåÅçäç=éÉêíáåÉåòá~äÉ=ÇÛìëçK få=é~êíáÅçä~êÉ=ä~=`çêíÉ=Çá=`~ëë~òáçåÉ=Ü~ ~ÑÑÉêã~íç= ÅÜÉ= ÅçëíáíìáëÅÉI= áåÑ~ííáI= ìå éêáåÅáéáç= é~ÅáÑáÅç= ÅÜÉ= äÉ= äÉÖÖá= äÉ= èì~äá ãçÇáÑáÅ~åç=áä=ãçÇç=Çá=~Åèìáëíç=ÇÉá=Çáêáííá êÉ~äá=ç=áä=ÅçåíÉåìíç=ÇÉÖäá=ëíÉëëá=åçå=áåÅáJ Ççåç= ëìääÉ= ëáíì~òáçåá= ã~íìê~íÉ= éêáã~ ÇÉää~=äçêç=Éåíê~í~=áå=îáÖçêÉK=aÛ~äíê~=é~êíÉI çîÉ=ëá=îçäÉëëÉ=êáíÉåÉêÉ=ÅÜÉ=ä~=åìçî~=åçêJ ã~íáî~=≠=ÇÉëíáå~í~=~Ç=áåÅáÇÉêÉ=ëìá=Çáêáííá êÉ~äá=ÇÛìëç=Öá¶=ëçêíá=~=Ñ~îçêÉ=ÇÉÖäá=~ÅèìáJ êÉåíá= Çá= ìåáí¶= áããçÄáäá~êá= áå= Ä~ëÉ= ~ää~ ÇáëÅáéäáå~=éêÉîáÖÉåíÉI=Åçå=ÅçåëÉÖìÉåíÉ Éëéêçéêáç=ÖÉåÉê~äáòò~íç=É=ëÉåò~=áåÇÉåJ åáòòç=ÇÉÖäá=ëíÉëëáI=ëá=éçêêÉÄÄÉêç=ÉîáÇÉåJ íá=éêçÄäÉãá=Çá=Åçëíáíìòáçå~äáí¶K=kÉ=ÅçåëÉJ ÖìÉ=ÅÜÉ=ä~=åìçî~=ÇáëÅáéäáå~=≠=ÇÉëíáå~í~ ~Ç=çéÉê~êÉ=ëçäç=éÉê=áä=ÑìíìêçI=É=Åáç≠=éÉê äÉ= Åçëíêìòáçåá= åçå= ~åÅçê~= êÉ~äáòò~íÉ= ç éÉê=èìÉääÉ=êÉ~äáòò~íÉI=ã~=éÉê=äÉ=èì~äá=åçå ëá~åç= áåáòá~íÉ= äÉ= îÉåÇáíÉ= ÇÉääÉ= ëáåÖçäÉ ìåáí¶= áããçÄáäá~êáÒ= E`~ëë~òáçåÉ= `áîáäÉI ëÉòK= ff= OQ= ÑÉÄÄê~áç= OMMS= åK= QOSQX= áå ëÉåëç= ÅçåÑçêãÉ= ~åÅÜÉ= ä~= ëìÅÅÉëëáî~ `çêíÉ= ÇÛ^ééÉääç= Çá= p~äÉêåçI= N= ã~êòç OMMT=åK=NVTFK= mÉêí~åíçI=ëÉÅçåÇç=èìÉëíç=éêáãç=çêáÉåJ í~ãÉåíç=ÇÉá=åçëíêá=ÖáìÇáÅá=EÅÜÉ=íìíí~îá~=≠ ÄÉå=äìåÖá=Ç~=éçíÉê=ÉëëÉêÉ=ÇÉÑáåáíç=ÅçåJ ëçäáÇ~íçF= äÛ~ÄçäáòáçåÉ= ÇÉä= îáåÅçäç= Çá ~ëëÉêîáãÉåíç= Çá= Åìá= ~ää~= iÉÖÖÉ= åK OQSLMR= éì∂= êáÖì~êÇ~êÉ= ÉëÅäìëáî~ãÉåíÉ äÉ=åìçîÉ=Åçëíêìòáçåá=êÉ~äáòò~íÉ=ëìÅÅÉëëáJ î~ãÉåíÉ= ~ää~= Ç~í~= Çá= Éåíê~í~= áå= îáÖçêÉ ÇÉää~=ëìÇÇÉíí~=äÉÖÖÉI=çîîÉêç=E~åÅÜÉ=ëÉ èìÉëíÛìäíáãç= ~ëéÉííç= ëìëÅáí~= ~åÅçê~ ã~ÖÖáçêá==éÉêéäÉëëáí¶F=èìÉääÉ=éÉê=äÉ=èì~äáI ~=í~äÉ=Ç~í~I=åçå=Éê~åç=áåáòá~íÉ=äÉ=îÉåÇáíÉ ÇÉá=ëáåÖçäá=~éé~êí~ãÉåíáK

oáÅÅ~êÇç=oçíçäá

45 molcbppflkb=LEGISLAZIONE

ÅçåíêáÄìíç= Åçããáëìê~í~= ~ä= Åçëíç= Çá ÅçëíêìòáçåÉK ^á=ëÉåëá=Çá=í~äÉ=~êíáÅçäçI=~åòáI=~ääçêèì~åÇç ëá~åç= éêÉîáëíÉ= ~ä= ëÉêîáòáç= Çá= ìå= åìçîç ÉÇáÑáÅáç=êÉëáÇÉåòá~äÉ=ÅçãÉ=é~êíá=áåíÉÖê~åJ íá=ÇÉääç=ëíÉëëçI=éÉê=ÇÉíÉêãáå~êÉ=ä~=Åä~ëëÉ Çá=èìÉëíÛìäíáãç=EçéÉê~òáçåÉ=èìÉëí~=áåÇáJ ëéÉåë~ÄáäÉ= éÉê= èì~åíáÑáÅ~êÉ= ä~= èìçí~= Çá ÅçåíêáÄìíç= Åçããáëìê~í~= ~ä= Åçëíç= Çá ÅçëíêìòáçåÉF= åçå= ëá= ÇÉîÉ= íÉåÉêÉ= Åçåíç ÇÉääÉ=ëìéÉêÑáÅá=ÇÉëíáå~íÉ=~á=é~êÅÜÉÖÖáK


~=Åìê~=Çá=sÉêÉå~=`çêê¶I=bã~åìÉäÉ=dçòòáI=rãÄÉêíç=j~àI=fä~êá~=k~î~I=`ä~ìÇáç=p~åÖáçêÖá

46

L’isolamento della copertura a falde i~=ÅçéÉêíìê~=ê~ééêÉëÉåí~=ìå=ÉäÉãÉåíç íÉÅåçäçÖáÅç=ÑçåÇ~ãÉåí~äÉ=~á=Ñáåá=ÇÉääÛçíJ íÉåáãÉåíç=Çá=ÉäÉî~íá=äáîÉääá=Çá=èì~äáí¶=ÇÉÖäá ëé~òá= ÅçëíêìáíáK= Ð= ~Ç= Éëë~= ÅÜÉ= îáÉåÉ ÇÉã~åÇ~íç=ìå=áåëáÉãÉ=Çá=èìÉëíáçåá=ÅÜÉ Ñ~ååç= Å~éç= ~ää~= éêçíÉòáçåÉ= ÇÉääÛÉÇáÑáÅáç Ç~Öäá=~ÖÉåíá=~íãçëÑÉêáÅáI=É=áå=é~êíáÅçä~êÉ ~ääÉ= ëçääÉÅáí~òáçåá= éêçÇçííÉ= Ç~ääÛ~Åèì~= É Ç~á=Å~êáÅÜá=ÇÉä=îÉåíç=É=ÇÉää~=åÉîÉI=~ääÛáëçJ ä~ãÉåíç= Ç~ääÉ= î~êá~òáçåá= Åäáã~íáÅÜÉ ÉëíÉêåÉI=~ä=éÉêëÉÖìáãÉåíç=ÇÉää~=èì~äáí¶ ~ãÄáÉåí~äÉ=áåÇççêI=Åçå=áä=ê~ÖÖáìåÖáãÉåJ íç=Çá=áÇçåÉá=ëí~åÇ~êÇ=Çá=ÄÉåÉëëÉêÉ=íÉêJ ãçáÖêçãÉíêáÅç=éÉê=á=êÉëáÇÉåíáK= kìçîÉ=åçêãÉ=ëìä=ÅçåíÉåáãÉåíç= ÇÉá=Åçåëìãá=ÉåÉêÖÉíáÅá kçå=~=Å~ëç=äÉ=êÉÅÉåíá=åçêãÉ=Çá=áåÅÉåíáJ î~òáçåÉ= ~ä= ÅçåíÉåáãÉåíç= ÇÉá= Åçåëìãá ÉåÉêÖÉíáÅá= Eáä= ÅçëáÇÇÉííç= êÉÅìéÉêç= ÇÉä RRBF= Ü~ååç= áåÇáîáÇì~íç= éêçéêáç= åÉä ëáëíÉã~= ÅçéÉêíìê~= ìåç= ÇÉá= íÉêãáåá ÉëëÉåòá~äá=ÇÉääÛáåîçäìÅêç=ëì=Åìá=ëá=ÖáçÅ~ áä=Äáä~åÅáç=ÉåÉêÖÉíáÅç=éáª=ÅçãéäÉëëáîç ÇÉääÛÉÇáÑáÅáçK i~= iÉÖÖÉ= cáå~åòá~êá~= OMMUI= ÅçêêÉÖJ ÖÉåÇç= ìå= Åä~ãçêçëç= ÉêêçêÉ= åÉää~ q~ÄÉää~=P=E^êíK=NI=Åçãã~=OPF=~ääÉÖ~í~ ~ää~= éêÉÅÉÇÉåíÉ= äÉÖÖÉ= Çá= Åçåí~Äáäáí¶ ÇÉääç= pí~íç= EÅÜÉ= Çá= Ñ~ííçI= éÉê= íìííç= áä OMMTI= Ü~= ÉëÅäìëç= Ç~ää~= éçëëáÄáäáí¶= Çá ~ÅÅÉÇÉêÉ=~Öäá=ëÖê~îá=Ô éêÉîáëíá=áåîÉÅÉ éÉê=äÉ=ëíêìííìêÉ=çé~ÅÜÉ=îÉêíáÅ~äá=Ô Öäá áåíÉêîÉåíá= Çá= ãáÖäáçê~ãÉåíç= ÇÉääÉ= ÅçJ áÄÉåí~òáçåá= áå= ÅçéÉêíìê~F= Ü~= ëí~Äáäáíç èì~äá= êÉèìáëáíá= Çá= íê~ëãáíí~åò~= íÉêãáÅ~ r= Ç~= êáëéÉíí~êÉI= éÉê= çííÉåÉêÉ= äÉ= ~ÖÉJ îçä~òáçåá= éêÉîáëíÉI= î~äçêá= ÅçãéêÉëá= íê~ MIPN= tLãèh= É= MIQO= tLãèhI= ~ ëÉÅçåÇ~= ÇÉää~= òçå~= Åäáã~íáÅ~= Çá ~éé~êíÉåÉåò~= EéÉê= jáä~åçI= òçå~= bI= áä î~äçêÉ= äáãáíÉ= ≠= MIPO= tLãèhFK= b= ä~ oÉÖáçåÉ= içãÄ~êÇá~I= Öá¶= çÖÖáI= áå çííÉãéÉê~åò~=~á=Çáëéçëíá=ÇÉä=ado=OS ÖáìÖåç= OMMTI= åKULRMNU= EaÉíÉêãáå~J òáçåá=áåÉêÉåíá=ä~=ÅÉêíáÑáÅ~òáçåÉ=ÉåÉêÖÉíáJ Å~= ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅáF= êáÅÜáÉÇÉ= éÉê= ä~= åìçî~ ÉÇáÑáÅ~òáçåÉ= áä= ÅçåëÉÖìáãÉåíç= Çá= ìå î~äçêÉ= Çá= íê~ëãáíí~åò~= é~êá= MIPM tLãèh= Eáå= òçå~= Åäáã~íáÅ~= bF= éÉê= ä~ ÅçéÉêíìê~K cìçêá=Ç~ääÛ~ëíê~íí~=äçÖáÅ~=ÇÉá=åìãÉêáI=á

bëÉãéáç=Çá=é~ÅÅÜÉííç=Çá=ÅçéÉêíìê~=Åçå=ã~íÉêá~äá=ÉÅçäçÖáÅá=EÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=dìíÉñFK

î~äçêá=áãéçëíá=Ç~ä=äÉÖáëä~íçêÉ=ÅçãéçêJ í~åç= ëéÉëëçêá= Çá= ÅçáÄÉåí~òáçåÉ= ÄÉå äçåí~åá=Ç~=èìÉääá=ÇÉää~=éê~íáÅ~=ÅçëíêìíJ íáî~= ëáåçê~= ÅçêêÉåíÉI= áå= Åìá= á= S= Åã= Çá éçäáëíáêÉåÉ= Éê~åç= áä= ã~ëëáãç= éêçéçJ ëíç=Ç~ä=ëÉííçêÉK=j~=~åÅçê=éáª=êáÅÜáÉJ Ççåç=ìå~=åìçî~=ëÉåëáÄáäáí¶=~ä=éêçÖÉíJ íáëí~I=ÅÜá~ã~åÇçäç=~Ç=~ÖÖáçêå~êëá=ëá~ ëçííç=áä=éêçÑáäç=ÇÉää~=ÅçåçëÅÉåò~=ÇáêÉíJ í~= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= É= ÇÉá= äçêç= î~äçêá= ÑáëáÅá Å~ê~ííÉêáëíáÅáI= ëá~= ÇÉääÉ= ãçÇ~äáí¶= Çá Å~äÅçäç=~ííÉ=~=ÇÉÑáåáêÉ=ä~=éêÉëí~òáçåÉ áå=ìëç=ÇÉá=ëáåÖçäá=é~ÅÅÜÉííáÒ=íÉÅåçäçJ ÖáÅá=éêçéçëíáK sÉåÖçåç= áå= ~áìíç= éêçéêáç= äÉ= åçêãÉ EéÉê= ÉëÉãéáç= ä~= råá= bå= fëç= SVQSI oÉëáëíÉåò~= íÉêãáÅ~= É= íê~ëãáíí~åò~ íÉêãáÅ~I= ãÉíçÇç= Çá= Å~äÅçäçÒI= ÅÜÉ= ~ä éìåíç=RKQKN=ÑçêåáëÅÉ=áä=î~äçêÉ=Çá=êÉëáJ ëíÉåò~=íÉêãáÅ~=Ñçêåáíç=Ç~=ìå=ëçííçíÉíJ íç=åçå=~Äáí~íçF=áå=èìÉëí~=ÇÉíÉêãáå~J òáçåÉI= ÅçåÖáìåí~ãÉåíÉ= ~= ëáíá= èì~äá èìÉääá=ÇÉääÛbåÉ~=EäÛÉåíÉ=éêÉéçëíç=éêçJ éêáç=~ä=ãçåáíçê~ÖÖáç=ÇÉääÉ=éê~íáÅÜÉ=Çá ëÖê~îáç= ÑáëÅ~äÉ= RRBI= ïïïKÉåÉ~KáíFI çîÉ= ≠= éçëëáÄáäÉ= ~å~äáòò~êÉ= ~äÅìåá ÉëÉãéá= é~ê~ÇáÖã~íáÅá= Çá= Å~äÅçäç= éêçJ éçëíá=~á=éêçÑÉëëáçåáëíá=èì~äá=ìíáäá=ÉëÉãéáK pçäìòáçåá=íÉÅåçäçÖáÅÜÉ= éÉê=ìå=ÅçëíêìáêÉ=ÉÅçëçëíÉåáÄáäÉ iÉ=ÅçéÉêíìêÉ=~=Ñ~äÇÉI=ÖÉåÉê~äãÉåíÉ=äÉ éáª= áãéáÉÖ~íÉ= åÉääÛÉÇáäáòá~= êÉëáÇÉåòá~J äÉI=ëçåç=ÅçëíáíìáíÉ=Ç~=ìå~=ç=éáª=Ñ~äÇÉ

î~êá~ãÉåíÉ= ÅçåÑçêã~íÉ= Ççí~íÉ= Çá ~ÇÉÖì~í~= éÉåÇÉåò~I= áå= êÉä~òáçåÉ= ~ä íáéç=Çá=ã~åíç=áãéáÉÖ~íç=EÅçééáI=íÉÖçJ äÉ=ã~êëáÖäáÉëáI=éçêíçÖÜÉëáI=ÉÅÅKF=É=~ää~ éÉÅìäá~êÉ= ÅçåÇáòáçåÉ= Åäáã~íáÅ~= áå= Åìá ëá= ÅçääçÅ~åçK= = bëëÉ= éçëëçåç= ÉëëÉêÉ Åä~ëëáÑáÅ~íÉI= éÉê= ÅçãçÇáí¶I= áå= ëçííçJ Öêìééá=áå=êÉä~òáçåÉ=~ää~=ëíêìííìê~=éçêJ í~åíÉ=Eáå=Å~äÅÉëíêìòòç=~êã~íçI=~ÅÅá~áç ç=äÉÖåçFI=~ä=íáéç=Çá=ã~åíç=Çá=ÅçéÉêíìJ ê~=EÅçåíáåìç=ç=ÇáëÅçåíáåìçFI=~ää~=éÉåJ ÇÉåò~= É= ~åÇ~ãÉåíç= ÇÉääÉ= Ñ~äÇÉI= ~ää~ ÅçãéçëáòáçåÉ= ÇÉÖäá= ëíê~íáI= ÅÜÉ= åÉ ÇÉíÉêãáå~åç= áä= ÅçÉÑÑáÅáÉåíÉ= Çá= áëçä~J ãÉåíçI= É= ~ää~= éêÉëÉåò~= Çá= ëíê~íç= Çá îÉåíáä~òáçåÉ=ç=ãÉåçK=mêçéêáç=áå=êÉä~J òáçåÉ=~ä=êáÅçêÇ~íç=èì~Çêç=åçêã~íáîçI ~ä= Öáçêåç= ÇÛçÖÖá= ä~= ëíê~íáÖê~Ñá~= ÇÉá é~ÅÅÜÉííá=Çá=ÅçéÉêíìê~=Åçå=áëçä~ãÉåJ íç=áå=Ñ~äÇ~=éêÉîÉÇÉI=Çá=åÉÅÉëëáí¶I=äÛáåJ íÉêéçëáòáçåÉI=Ñê~=ëíêìííìê~=éçêí~åíÉ=É ã~åíç= Çá= ÅçéÉêíìê~I= Çá= ã~íÉêá~äá= Çá î~êá~=å~íìê~=É=ÖÉåÉêÉI=~ííá=~=Ö~ê~åíáêÉ ìå= ~ÇÉÖì~íç= ÅçÉÑÑáÅáÉåíÉ= Çá= ÅçáÄÉåJ í~òáçåÉ=íÉêãáÅ~=êáëéÉííç=~ääÉ=î~êá~òáçJ åá= Åäáã~íáÅÜÉ= ÉëíÉêåÉK= iÉ= ëçäìòáçåá éêçÖÉííì~äáI= ëÉ= Ñáåç= ~= åçå= ãçäíç íÉãéç= Ñ~= éêÉÇáäáÖÉî~åçI= ~= èìÉëíá ëÅçéáI= äÛìëç= Çá= ã~íÉêá~äá= Çá= ëáåíÉëá= Ô èì~äá= áä= éçäáëíáêÉåÉ= É= áä= éçäáìêÉí~åç Éëé~åëç=ÔI=çê~=~ää~êÖ~åç=ä~=îáëì~äÉ=~ åìçîá= ã~íÉêá~äá= Çá= çêáÖáåÉ= å~íìê~äÉ= ç ã~ÖÖáçêãÉåíÉ=ÉÅçëçëíÉåáÄáäÉK i~= ëÅÉäí~= Ñê~= äÉ= ÇáîÉêëÉ= ~äíÉêå~íáîÉ


ÅçãéêÉëëç= Eä~ãÄÇ~= MIMQQ= tLãhFX é~ååÉääá= Çá= ä~å~= Çá= êçÅÅá~= Eä~ãÄÇ~ MIMQ=tLãhFX=é~ååÉääá=Çá=ä~å~=Çá=îÉíêç Eä~ãÄÇ~=MIMQ=tLãhFI=ÑáçÅÅÜá=Çá=ÅÉääìJ äçë~= Ç~= áåëìÑÑä~êÉ= Eä~ãÄÇ~= MIMQ tLãhFI= é~ååÉääá= Çá= ä~å~= Çá= éÉÅçê~ Eä~ãÄÇ~= MIMQ= tLãhFK= = qìííá= èìÉëíá ã~íÉêá~äáI=ÅÜÉ=åçå=ê~ééêÉëÉåí~åç=ÅÜÉ ìå~=é~êíÉ=ÇÉääÛ~ãéáç=îÉåí~Öäáç=ÅÜÉ=ä~ éêçÇìòáçåÉ=éêçéçåÉI=Ü~ååç=ä~=Å~ê~íJ íÉêáëíáÅ~=Çá=éÉêãÉííÉêÉ=ìå~=ã~ÖÖáçêÉ íê~ëéáê~Äáäáí¶=ÇÉää~=ÅçéÉêíìê~I=É=èìáåÇá ìå~=ãáÖäáçêÉ=ÅçåÇáòáçåÉ=ÇÉá=é~ê~ãÉJ íêá= íÉêãçáÖêçãÉíêáÅá= áåíÉêåáI= Çá= ÉëëÉêÉ ÉëÉåíá= Ç~= ëçëí~åòÉ= åçÅáîÉ= É= Ñçêã~äJ ÇÉáÇÉI=É=Çá=ÉëëÉêÉ=ä~îçê~íá=åÉä=êáëéÉííç ÇÉääÛáÇÉ~= Çá= êáååçî~Äáäáí¶= É= êáÅáÅä~Äáäáí¶ ÇÉä=ã~íÉêá~äÉI=äìåÖç=áä=ëìç=áåíÉêç=ÅáÅäç éêçÇìííáîçK

éêÉîÉÇÉI=éÉê=ÉëÉãéáçI=ä~=Ñçêã~òáçåÉ Çá= ìå~= Ççééá~= äáëíÉää~íìê~= áåÅêçÅá~í~I Ñê~=ëíê~íç=áëçä~åíÉ=É=ã~åíç=Çá=ÅçéÉêJ íìê~I=~íí~=~ää~=ÅêÉ~òáçåÉ=Çá=ìåÛáåíÉêÅ~J éÉÇáåÉ=~Éê~í~I=áä=Åìá=ëéÉëëçêÉ=ÇáéÉåJ ÇÉ=Ç~ää~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=Ñçêò~=ÇÉää~=îÉåJ íáä~òáçåÉ= É= Ç~ää~= éÉåÇÉåò~= É= Ñçêã~ ÇÉääÉ=Ñ~äÇÉK=j~=ëÉåò~=îçäÉê=êáÅçêêÉêÉ=~ ëçäìòáçåá= áå= çéÉê~ÒI= ä~= éêçÇìòáçåÉ ãÉííÉ= Öá¶= ~= ÇáëéçëáòáçåÉ= éêçÇçííáI èì~äá= é~ååÉääá= áëçä~åíá= ~ééçëáí~ãÉåíÉ ë~Öçã~íáI= ÅçåÑçêã~íá= éÉê= äÛ~ééìåíç áå= ãçÇç= í~äÉ= Ç~= éÉêãÉííÉêÉ= ä~= ÅêÉ~J òáçåÉ=Çá=ìåÛáåíÉêÅ~éÉÇáåÉ=Ñê~=èìÉëíá=É äÉ=íÉÖçäÉ=Ç~=éçë~êÉ=ëìéÉêáçêãÉåíÉK

fK=kK=É=`K=pK

fä=íÉííç=îÉåíáä~íç i~=íÉÅåáÅ~=éáª=~î~åò~í~=Çá=ÅçëíêìòáçJ åÉ=Çá=íÉííá=Åçå=áëçä~ãÉåíç=íÉêãáÅç=áå Ñ~äÇ~=êÉëí~=ÅçãìåèìÉ=èìÉää~=ÇÉä=íÉííç îÉåíáä~íçW= ä~= îÉåíáä~òáçåÉ= ç= ä~= ãáÅêçJ îÉåíáä~òáçåÉ= ÅçåëÉåíçåç= áåÑ~ííá= Çá ~ííÉåì~êÉ= äÛáãé~ííç= ÇÉääÉ= ÅçåÇáòáçåá Åäáã~íáÅÜÉ= ÉëíÉêåÉ= ëìääÛ~ãÄáÉåíÉ áåíÉêåç= EÅçå= ÅçåëÉÖìÉåíÉ= êáëé~êãáç ÇÉá= Åçåëìãá= ÉåÉêÖÉíáÅáFI= Ö~ê~åíÉåÇç äÛ~ëÅáìÖ~íìê~= Çá= ÅçåÇÉåëÉ= É= ÅçëíáJ íìÉåÇç= ìäíÉêáçêÉ= áåíÉêÅ~éÉÇáåÉ= åÉää~ ëí~ÖáçåÉ=áåîÉêå~äÉK=bëë~I=áåçäíêÉI=éÉêJ ãÉííÉ= äÛ~ëéçêí~òáçåÉ= ÇÉä= Å~äçêÉ= ÇÉä ã~åíç=Çá=ÅçéÉêíìê~=Ô áãéÉÇÉåÇçåÉ ä~= íê~ëãáëëáçåÉ= ~Öäá= ëíê~íá= ëçííçëí~åíá Ô åÉää~=ëí~ÖáçåÉ=Éëíáî~K=mÉê=í~äÉ=ãçJ íáîç= ä~= íÉÅåçäçÖá~= Åçëíêìííáî~= çÇáÉêå~ mÉê=ë~éÉêåÉ=Çá=é᪠√=ïïïK~ÖÉåòá~Å~ë~Åäáã~KáíW=kÉä=ëÉêîáJ òáç= Ççïåäç~ÇLÇçÅìãÉåíá= ëá= éçëëçåç ëÅ~êáÅ~êÉ= äÛÉëÉãéáç= Çá= ìå= éêçÖÉííç `~ë~Åäáã~= EäÛ~ÖÉåòá~= Çá= ÅÉêíáÑáÅ~òáçåÉ ÇÉääÛ~Äáí~êÉ=ÇÉää~=éêçîáåÅá~=Çá=_çäò~åçFI ìå=ÉäÉåÅç=ÇÉá=î~äçêá=Çá=ÅçåÇìííáîáí¶=ÇÉá éêáåÅáé~äá= ã~íÉêá~äá= Ç~= ÅçëíêìòáçåÉI= á Ç~íá=Åäáã~íáÅá=ÇÉääÉ=éêçîáåÅÉ=áí~äá~åÉ=É=äÉ éìÄÄäáÅ~òáçåá=Åìê~íÉ=Ç~ääÛ^ÖÉåòá~K √ïïïKÉåÉ~KáíW=ÅçãÉ=ÇÉííçI=áä=ëáíç=ÇÉäJ äÛÉåíÉ= éêÉéçëíç= ~ää~= ÖÉëíáçåÉ= ÇÉÖäá ëÖê~îá= RRB= áå= áåíÉêîÉåíá= Çá= ÅçåíÉåáJ ãÉåíç=ÇÉá=Åçåëìãá=ÉåÉêÖÉíáÅá=Ç~=êÉ~J äáòò~êÉ= ëìä= ÅçëíêìáíçI= çÑÑêÉ= ~á= íÉÅåáÅá

ÉëÉãéá= É= ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ= íÉÅåáÅ~ ìíáäÉ=éÉê=ÅçåëÉåíáêÉ=äçêç=ìå~=éáª=Ñ~ÅáäÉ îÉêáÑáÅ~=ÇÉääÉ=éêçéêáÉ=áéçíÉëá=éêçÖÉííì~äáK √= ïïïKáåÑçÄìáäÇKáíW= áå= fåÑçÇçëëáÉêI oáëé~êãáç= ÉåÉêÖÉíáÅçÒI= ëçåç= êáéçêí~íá ÉëÉãéáI=Çá=ëçäìòáçåÉ=íÉÅåçäçÖáÅÜÉ=éÉê ä~=ÅçáÄÉåí~òáçåÉ=ÇÉá=íÉííá=~=Ñ~äÇÉ=íê~ííá Ç~ää~=éêçÇìòáçåÉK √= ïïïKéçäáìêÉí~åçKáíW= ëáíç= ÇÉääÛ^åéÉ E^ëëçÅá~òáçåÉ= k~òáçå~äÉ= mçäáìêÉí~åç bëé~åëç= êáÖáÇçF= ê~ÅÅçÖäáÉ= ÇçÅìãÉåJ í~òáçåÉ= åçêã~íáî~I= íÉÅåáÅ~= É= Çá= éêçJ Ççííç=ëìääÛìëç=ÇÉä=éçäáìêÉí~åç=áå=ÖÉåÉJ êÉ=áå=ÉÇáäáòá~I=É=áå=é~êíáÅçä~ê=ãçÇç=åÉääÉ ëçäìòáçåá=Çá=ÅçéÉêíìê~K

47 molcbppflkb=NORMATIVE TECNICHE

ÇÉîÉI= çîîá~ãÉåíÉI= íÉåÉê= Åçåíç= ÇÉää~ äçÅ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉä= éêçÖÉííçI= ÇÉääÉ î~êá~Äáäá= Åäáã~íáÅÜÉI= ÇÉääÛÉÅçåçãá~ ÇÉääÛçéÉê~òáçåÉI=ÇÉää~=å~íìê~=ÇÉääÛÉÇáJ ÑáÅáç=É=ÇÉääÉ=ëìÉ=ÅçãéçåÉåíá=íÉÅåçäçJ ÖáÅÜÉ= Eå~íìê~= ÇÉá= ã~íÉêá~äá= ÅÜÉ= åÉ ÅçëíáíìáëÅçåç= ä~= ëíêìííìê~= éçêí~åíÉ= É= áä ã~åíç=Çá=ÅçéÉêíìê~FK iÉ=íáéçäçÖáÉ=Çá=ÅçáÄÉåí~òáçåÉ=Çá=ìíáäáòòç éáª= êáÅçêêÉåíÉI= áåÇáÅ~íÉ= ëçéê~ííìííç= åÉä Å~ëç=Çá=ëíêìííìêÉ=éçêí~åíá=áå=Å~äÅÉëíêìòJ òç=~êã~íçI=ëçåç=èìÉääÉ=ÅÜÉ=ëá=êáÑÉêáëÅçJ åç=~ääÛìëç=ÇÉä=éçäáëíáêÉåÉ=ç=ÇÉä=éçäáìêÉí~J åç= Éëé~åëçI= ÅÜÉ= éÉê= ìå~= ÇÉåëáí¶= Çá OM= âÖLãÅI= É= ~= é~êáí¶= Çá= éêÉëí~òáçåá êáëéÉííç=~Ç=~äíêá=ã~íÉêá~äáI=éêÉëÉåí~åç ìå= Åçëíç= EÉÅçåçãáÅç= ã~= åçå ~ãÄáÉåí~äÉF=áåÑÉêáçêÉI=Åçå=ìå=áåÇáÅÉ=Çá ÅçåÇìÅáÄáäáí¶= íÉêãáÅ~= Eä~ãÄÇ~F= Çá ÅáêÅ~=MIMQ=tLãhK=q~äá=ã~íÉêá~äá=ëçåç ëí~íá=êáÉä~Äçê~íá=Ç~ä=ëÉííçêÉ=éêçÇìííáîç ëçííç=î~êáÉ=ÑçêãÉI=áå=ãçÇç=Ç~=éçíÉêJ åÉ= Ñ~Åáäáí~êÉ= ä~= ãÉëë~= áå= çéÉê~= É= ä~ êáëéçåÇÉåò~= ~ää~= ëéÉÅáÑáÅ~= ÉëáÖÉåò~ Çá= ÅçåíÉëíçW= ~ää~= éêçÇìòáçåÉ= Çá= é~åJ åÉääá= Çá= ÇáîÉêëç= ëéÉëëçêÉ= É= ÇÉåëáí¶I Ä~ííÉåí~íá= ç= ãÉåç= É= Åçå= éêçÑáäç= Çá ë~Öçã~= ëìéÉêáçêÉ= ~ííç= ~= éçêí~êÉÒ= áä ã~åíçI=ëá=≠=áåÑ~ííá=~ÑÑá~åÅ~í~=ìå~=ä~êÖ~ éêçÇìòáçåÉ= Çá= é~ååÉääá= ë~åÇïáÅÜÒI Åçãéçëíá= Ç~= éáª= ëíê~íáI= çÖåìåç= ÇÉá èì~äá= êáëéçåÇÉåíÉ= ~= ìå~= ÑìåòáçåÉ ëéÉÅáÑáÅ~=Eä~ëíêÉ=~ÅÅçééá~íÉ=~=é~ååÉääá äáÖåÉá=éÉê=äÉ=ÑáåáíìêÉ=áåíÉêåÉ=ÇÉá=äçÅ~äáI éÉê= ÉëÉãéáçFI= ç= ~åÅçê~= íÉÅåçäçÖáÉ ÅÜÉ= éêçéçåÖçåç= é~ååÉääá= éêÉÑçêã~íá ~=Ñçêã~=Çá=ÅçééçI=êáîÉëíáíá=áå=ãÉí~ääçI ~ëëáÅìê~åÇçI= ~= ìå= íÉãéçI= ìå= Äìçå áëçä~ãÉåíç= íÉêãáÅç= É= ~ÅìëíáÅç= É= áä ãáåçê= áãé~ííç= é~Éë~ÖÖáëíáÅç= ÇÉää~ åìçî~=ÅçéÉêíìê~=ëìääÛáåíçêåçK iÉ=~äíÉêå~íáîÉI=ÅÜÉ=ìåÛçííáÅ~=éáª=îçäí~ ~ää~=ëçëíÉåáÄáäáí¶=~ãÄáÉåí~äÉ=ÇÉá=ã~íÉJ êá~äá=áëçä~åíá=çÑÑêÉI=É=Çá=Åìá=ëá=êÉÖáëíê~=ìå áåÅêÉãÉåíç= Çá= ìíáäáòòç= É= Çá= áåíÉêÉëëÉI ëçåç= èìÉääÉ= áåîÉÅÉ= ÅÜÉ= ÅçåÇìÅçåç ~ää~=ëÅÉäí~=Çá=ã~íÉêá~äá=Çá=çêáÖáåÉ=å~íìJ ê~äÉW=é~ååÉääá=áå=ÑáÄê~=Çá=äÉÖåçI=é~êíáÅçJ ä~êãÉåíÉ= áåÇáÅ~íá= ëÉ= ~ÅÅçééá~íá= Åçå ëíêìííìêÉ= äáÖåÉÉ= ëçííçëí~åíáI= Eä~ãÄÇ~ MIMS=tLãhFX=é~ååÉääá=áå=ä~å~=Çá=äÉÖåç ãáåÉê~äáòò~í~= Eä~ãÄÇ~= MIMVP= tLãhFX é~ååÉääá= áå= ÑáÄêÉ= Çá= ÅÉääìäçë~= Eä~ãÄÇ~ MIMPT= tLãhFX= é~ååÉääá= áå= ä~å~= Çá Å~å~é~= Eä~ãÄÇ~= MIMQ= tLãhFX= é~åJ åÉääá=Çá=Öê~åìä~íç=Çá=ëìÖÜÉêç=å~íìê~äÉ


~=Åìê~=Çá=p~ê~=dáä~êÇÉääá

48

kÉä= åìãÉêç= NLO= Çá= ^iÒ= EÖÉåå~áçJÑÉÄJ Äê~áç=OMMUI=ééK=QUJQVF=≠=ëí~í~=éêÉëÉåJ í~í~= äD~ëëçÅá~òáçåÉ= ^êÅÜáíÉííìê~= ëÉåò~ cêçåíáÉêÉ= låäìëÒK= kÉääD~êíáÅçäç= ëçåç ëí~íÉ= ìíáäáòò~íÉ= í~äîçäí~= áãéêçéêá~ãÉåíÉ äÉ=ÇáÅáíìêÉ=^êÅÜáíÉííáÒ= xëÉåò~=ÑêçåíáÉêÉz= É ^êÅÜáíÉííìê~Ò=xëÉåò~=ÑêçåíáÉêÉz=ÖÉåÉê~åJ Çç=ÅçåÑìëáçåÉK=^=íáíçäç=Çá=éêÉÅáë~òáçåÉI É=éÉê=ÑìÖ~êÉ=ÉîÉåíì~äá=ã~äáåíÉëáI=ëá=éìåJ íì~äáòò~=ÅÜÉ=ëá=íê~íí~=Çá=ÇìÉ=êÉ~äí¶=ÇáÑÑÉJ êÉåíá=éìê=~éé~êíÉåÉåÇç=~ääç=ëíÉëëç=åÉíJ ïçêâ=áåíÉêå~òáçå~äÉK=få=èìÉëí~=çÅÅ~ëáçJ åÉ=éêÉëÉåíá~ãç=äÛÉëéÉêáÉåò~=É=äÉ=çééçêJ íìåáí¶= çÑÑÉêíÉ= Ç~= ^êÅÜáíÉííá= ëÉåò~ cêçåíáÉêÉ=fí~äá~ÒK pK=dK

Progettare nei Paesi in via di sviluppo. L'esperienza di “Architetti senza Frontiere Italia” fä= OMMU= éÉê= äD~ëëçÅá~òáçåÉ= ^êÅÜáíÉííá ëÉåò~= cêçåíáÉêÉ= fí~äá~Ò= ÅçêêáëéçåÇÉ= ~ä éêáãç= ÇÉÅÉååáç= Çá= îáí~K= iÉ= êáÅçêêÉåòÉ åçå= Ü~ååç= é~êíáÅçä~êÉ= áãéçêí~åò~= ëÉ åçå=éÉê=êáÑäÉííÉêÉ=ÉÇ=çëëÉêî~êÉ=áä=Å~ããáJ åç= éÉêÅçêëç= É= Öì~êÇ~êÉ= ~ä= Ñìíìêç= Åçå êáååçî~íç= Éåíìëá~ëãç= É= ëéÉê~åò~K ^êÅÜáíÉííá=ëÉåò~=cêçåíáÉêÉ=fí~äá~Ò=≠=å~í~=~ jáä~åç=åÉä=NVVU=Ç~=ìå=Öêìééç=Çá=éêçJ ÑÉëëáçåáëíá=ä~=Åìá=~ãÄáòáçåÉ=≠=ëí~í~=èìÉäJ ä~=Çá=ÅçåáìÖ~êÉ=ìå~=ÑçêíÉ=Ñáå~äáí¶=ëçÅá~äÉ ~=èìÉää~=éêçÑÉëëáçå~äÉK=fä=ãçÇÉääç=Çá=êáÑÉJ êáãÉåíç= ≠= ëí~íç= áä= Öêìééç= ëé~Öåçäç ^êèìáíÉÅíçë= ëáå= cêçåíÉê~ëÒ= å~íç= ~ _~êÅÉääçå~= ~Öäá= áåáòá= ÇÉÖäá= ~ååá= DVMK= pá ÇÉÅáëÉ= Çá= ÑçåÇ~êÉ= ìåD~ëëçÅá~òáçåÉ= åçJ éêçÑáí ÅÜÉ=Ñ~îçêáëëÉ=äç=ëîáäìééç=É=ä~=ëçäáJ Ç~êáÉí¶=ëçÅá~äÉ=åÉá=éêçÖÉííá=Çá=ÅççéÉê~J òáçåÉ=áåíÉêå~òáçå~äÉK= i~= éêçÑÉëëáçå~äáí¶= É= Öäá= ëíêìãÉåíá= ÇáëÅáJ éäáå~êá=ëçåç=áä=éìåíç=Çá=é~êíÉåò~=Ç~=Åìá áåíÉê~ÖáêÉ= É= ÇÉÅäáå~êÉ= áä= åçëíêç= êìçäçK= få èìÉëíá=~ååáI=áåÑ~ííáI=áä=éÉêÅçêëç=Çá=áåÇ~ÖáJ åÉ=Åá=Ü~=áåÇçííç=~Ç=áåíÉêêçÖ~êÅá=ëìääDÉëJ ëÉåò~= ëíÉëë~= ÇÉä= åçëíêç= çéÉê~êÉW= éçëJ ëá~ãç=åçá=~êÅÜáíÉííá=ÅçåíêáÄìáêÉ=~=éêçÖÉíJ íá= Çá= ÅççéÉê~òáçåÉ= áåíÉêå~òáçå~äÉ= Ñ~îçJ êÉåÇç=éêçÅÉëëá=Çá=ëîáäìééç=äçÅ~äÉ=É=ëçäáJ Ç~êáÉí¶= ëçÅá~äÉ\= nì~äá= ëíêìãÉåíá= ëá~ãç Å~é~Åá= Çá= ãÉííÉêÉ= áå= Å~ãéç= éÉê= ê~ÖJ ÖáìåÖÉêÉ= èìÉëíá= Ñáåá\= mì∂= äD~êÅÜáíÉííìê~ ÇáîÉåí~êÉ= ìå= îÉáÅçäç= éÉê= éêçãìçîÉêÉ

ëîáäìééç\= b= èì~äÉ= íáéç= Çá= ëîáäìééç ëá~ãç=áå=Öê~Çç=Çá=éêçãìçîÉêÉ\ få= èìÉëíá= ÇáÉÅá= ~ååá= äD~ëëçÅá~òáçåÉ= Ü~ êÉ~äáòò~íç=éêçÖÉííá=áå=ÇáÑÑÉêÉåíá=~êÉ~=ÖÉçJ Öê~ÑáÅÜÉK= få= çÖåá= çÅÅ~ëáçåÉ= ~ÄÄá~ãç= éêçî~íç= ~ êáäÉÖÖÉêÉ= áä= åçëíêç= êìçäç= ~ää~= äìÅÉ= ÇÉá ÇáîÉêëá= ÅçåíÉëíá= ÖÉçÖê~ÑáÅáI= ëçÅá~äá= ÉÇ ~ãÄáÉåí~äáI=ÇÉá=åìçîá=~ííçêá=É=ÇÉá=ÇáÑÑÉJ êÉåíá= ÄÉåÉÑáÅá~êáK= lÖåá= îçäí~= Åá= ëá~ãç ÅçåÑêçåí~íá= Åçå= éêçÄäÉã~íáÅÜÉ= åìçîÉ ÅÜÉ=åÉÅÉëëáí~î~åç=Çá=ëíê~íÉÖáÉ=áåÉÇáíÉI åçå= ëÉãéêÉ= Åçää~ìÇ~íÉ= ç= ÉÑÑáÅ~ÅáI= ã~ ëÅ~íìêáíÉ=Ç~ää~=îçäçåí¶=Çá=Ç~êÉ=êáëéçëíÉ ÅçåÅêÉíÉ=~=éêçÄäÉãá=êÉ~äáK= pá~ãç=Åçåîáåíá=ÅÜÉ=áä=éêçÖÉííç=ÇD~êÅÜáJ íÉííìê~=åçå=≠=áä=ÑáåÉÒ=ÇÉä=åçëíêç=çéÉê~J êÉI=ã~=áä=ãÉòòçÒ=Ç~=ìíáäáòò~êÉ=éÉê=~êêáJ î~êÉ=~=éêçãìçîÉêÉ=ëîáäìééç=äçÅ~äÉK=bÇ ≠=ìå=ãÉòòçÒ=Ç~ääÉ=ëíê~çêÇáå~êáÉ=éçíÉåJ òá~äáí¶= éÉêÅܨ= Å~é~ÅÉ= Çá= êá~ëëìãÉêÉ= É ëáåíÉíáòò~êÉ=åÉää~=ëì~=ÑáëáÅáí¶=á=ãçäíÉéäáÅá éêçÅÉëëá=ÅÜÉ=Ç~ååç=çêáÖáåÉ=~Ç=ìå=éêçJ ÖÉííç=Çá=ÅççéÉê~òáçåÉK pá~ãç=Åçåîáåíá=ÅÜÉ=ëá~=Öáìëíç=~ãéäá~êÉ áä= Å~ãéç= Çá= áåíÉêîÉåíç= É= ÅÜÉ= ëá~= ìå~ Å~ê~ííÉêáëíáÅ~= éêçéêá~= ÇÉää~= ÅçåíÉãéçJ ê~åÉáí¶=ÅçåÑêçåí~êëá=Åçå=éêçÅÉëëá=ÅçãJ éäÉëëá=áå=Åìá=ãçäíÉéäáÅá=~ëéÉííá=ÅçåÅçêJ êçåç=~ää~=ÇÉÑáåáòáçåÉ=Çá=ëíê~íÉÖáÉ=ÇáîÉêëáJ ÑáÅ~íÉK=sçÖäá~ãç=ÅçåÑêçåí~êÅá=Åçå=á=éêçJ ÄäÉãá= êÉ~äá= ëá~= ~= ëÅ~ä~= ÖäçÄ~äÉ= ÅÜÉ= ~ èìÉää~=äçÅ~äÉX=É=îçÖäá~ãç=Ñ~êäç=~=é~êíáêÉ Ç~ääD~êÅÜáíÉííìê~=áåíÉë~=áå=ëÉåëç=ä~íçI=~ PSM=Öê~ÇáK=mêçéêáç=ëì=èìÉëíç=~ëéÉííç=Åá ëÉãÄê~= Öáìëíç= ëçÑÑÉêã~êÅáK= `êÉÇá~ãç ÅÜÉ=ëá~=åÉÅÉëë~êáç=~ãéäá~êÉ=áä=ÅçåíÉëíç áå= Åìá= ëá~= éçëëáÄáäÉ= áåíÉêîÉåáêÉ= ÅçãÉ ~êÅÜáíÉííá=É=Åá=éêçéçåá~ãç=Çá=áåëÉÖìáêÉ=á éêçÄäÉãá=ä¶=ÇçîÉ=çÖÖá=ëçåçK=kçå=ÅçåJ

ëáÇÉêá~ãç= äD~êÅÜáíÉííìê~= ìå= éêáîáäÉÖáç ÇÉÇáÅ~íç= ~= éçÅÜáI= ã~= ÅêÉÇá~ãç= åÉää~ Å~é~Åáí¶=ÇÉääD~êÅÜáíÉííìê~=Çá=ÅçåíêáÄìáêÉ ~ää~= ÅçëíêìòáçåÉ= Çá= íÉêêáíçêá= ~Äáí~íáI= Çá äìçÖÜá= ÅÜÉ= ëá~åç= ÉëéêÉëëáçåÉ= Çá= ìå~ Åìäíìê~=Ä~ë~í~=ëìääDÉèìáí¶=ëçÅá~äÉ=É=ëìää~ ëçäáÇ~êáÉí¶K kÉä=î~êáÉÖ~íç=ãçåÇç=ÇÉää~=ÅççéÉê~òáçJ åÉ= ÉëáëíÉ= ìå~= ÑçêíÉ= êÉíçêáÅ~= É= ~åÅÜÉ= áä åçëíêç= çéÉê~íç= éì∂= çÑÑêáêÉ= áä= Ñá~åÅç= ~ ëéÉÅìä~òáçåá= áÇÉçäçÖáÅÜÉK= qìíí~îá~= Åá éêçéçåá~ãç= Çá= êáã~åÉêÉ= ë~äÇ~ãÉåíÉ ÑÉÇÉäá= ~ä= ÅçåÅêÉíç= ÇÉä= åçëíêç= êìçäç= Çá ~êÅÜáíÉííá=ÉÇ=~ÅÅÉíí~êÉ=á=äáãáíá=É=Öäá=Éêêçêá éêçéêá=Çá=ÅÜá=ÇÉÅáÇÉ=Çá=ÅçãéêçãÉííÉêëá Åçä= Ñ~êÉK= mÉê= Éåíê~êÉ= åÉä= ÇÉíí~Öäáç= Ñ~ÅJ Åá~ãç=ëÉÖìáêÉ=äÉ=ëáåíÉëá=êÉä~íáîÉ=~=ÇìÉ áåíÉêîÉåíá=êÉ~äáòò~íá=Ç~=^pcJfí~äá~=áå=èìÉJ ëíá=~ååá=åÉä=ÅçåíáåÉåíÉ=^ÑêáÅ~åçK `Éåíêç=Çá=Ñçêã~òáçåÉ=~êíáëíáÅ~=É=~êíáÖá~J å~äÉ= aÉëáê≠= pçã≠= ~= _çÄç= aáçìä~ëëçI _ìêâáå~=c~ëç _çÄç=aáçìä~ëëç=éÉê=éçëáòáçåÉ=ÖÉçÖê~J ÑáÅ~= ≠= áåíêáåëÉÅ~ãÉåíÉ= ìå= äìçÖç= Çá áåÅçåíêç= É= ìå= Å~êêÉÑçìê Çá= ëÅ~ãÄá= íê~ ÇáÑÑÉêÉåíá=éçéçäá=É=ÇáÑÑÉêÉåíá=ÅìäíìêÉK få=èìÉëí~=êÉ~äí¶=íêÉ=~ëëçÅá~òáçåá=Çá=~êíáJ ëíá= äçÅ~äáI= _~ÇÉåó~I= p~åóçåI= c~ê~Ñáå~ vÉäÉÉåÄ~= É= áä= ÅÉåíêç= hçêçå= qä≠= Efí~äá~FI Ü~ååç= ÇÉÅáëç= Çá= êáëéçåÇÉêÉ= ~= ìåDìêJ ÖÉåò~= É= ~= ìåÛÉëáÖÉåò~= ÇÉää~= Åáíí¶K e~ååç= ëçÖå~íç= É= éçá= êÉ~äáòò~íç= ìå ÅÉåíêç=Çá=Ñçêã~òáçåÉ=~êíáëíáÅ~=ÇçîÉ=éêÉJ é~ê~êÉ=É=áåèì~Çê~êÉ=éêçÑÉëëáçå~äãÉåíÉ Öäá=~êíáëíá=äçÅ~äá=EìåáÅ~=êáëçêë~=ÉÅçåçãáJ Å~FK=rå~=ÅçåÇáòáçåÉ=áãéêÉëÅáåÇáÄáäÉ=Éê~ ÅÜÉ= áä= éÉêÅçêëç= Ñçêã~íáîç= ÑçëëÉ= ~êêáÅJ ÅÜáíç=Ç~ääç=ëÅ~ãÄáç=Åìäíìê~äÉ=íê~=~êíáëíá äçÅ~äá=É=ëíê~åáÉêáK


pÅìçä~= éÉê= îÉíÉêáå~êáI= `~ãéá= éêçÑìÖÜá Çá=d~ëì~åá=áå=p~Ü~ê~ïáI=^äÖÉêá~ i~îçê~êÉ=áå=ìå=ÅçåíÉëíç=í~åíç=ÇáëéÉê~J íç=ÅçãÉ=á=Å~ãéá=éêçÑìÖÜá=p~Ü~ê~ïá=Åá Ü~= ÅçëíêÉííç= ~Ç= áåíÉêêçÖ~êÅá= ëì= èì~äÉ ëíê~íÉÖá~=ÑçëëÉ=ä~=éáª=~ÇÉÖì~í~=éÉê=ìå~ éçéçä~òáçåÉ= ÅÜÉ= îáîÉ= ÇçîÉ= åçå= îìçäÉ ëí~êÉK= fä= éçéçäç= p~Ü~ê~ïá= Ç~= çäíêÉ= PR= ~ååá ~ííÉåÇÉ= ìå~= êáëçäìòáçåÉ= éçäáíáÅ~= ÇÉää~ äçêç=Çá~ëéçê~=Ç~ä=j~êçÅÅç=ÉÇ=çÅÅìé~J

åç= ÇÉääÉ= íÉêêÉ= ~äÖÉêáåÉ= ÅÜÉ= åçå= ëçåç äçêçI=áå=~ííÉë~=Çá=ìå=áéçíÉíáÅç=êáíçêåçK `ÜÉ=ëÉåëç=Ü~=ÅçëíêìáêÉ=ìå=ÉÇáÑáÅáç=áå=ìå äìçÖç= ÇçîÉ= ä~= éçéçä~òáçåÉ= åçå= îìçäÉ êáã~åÉêÉ\=`çãÉ=ëá=éì∂=ê~ÑÑçêò~êÉ=éêçJ ÅÉëëá=Çá=ëîáäìééç=äçÅ~äÉ=áå=ìå~=ÅçãìåáJ í¶=ÇÉíÉêêáíçêá~äáòò~í~\= fä= éêçÖÉííç= ÇÉää~= ëÅìçä~= éÉê= îÉíÉêáå~êá êÉ~äáòò~íç=åÉä=OMMT=ëá=áåëÉêáëÅÉ=åÉääÛ~ãJ Äáíç=Çá=ìå=éáª=~ãéáç=éêçÖÉííç=Çá=ÅççéÉJ ê~òáçåÉ=éêçãçëëç=Ç~ää~=lkd=^ÑêáÅ~=DTM ÅÜÉ= éêÉîÉÇÉî~= åÉää~= Ñçêã~òáçåÉ= Çá îÉíÉêáå~êá=ìåç=ëíêìãÉåíç=éÉê=ê~ÑÑçêò~êÉ äç= ëîáäìééç= Çá= éêçÑÉëëáçå~äáí¶= äçÅ~äá= ÉÇ ~ÑÑá~åÅ~êÉ=ä~=ÅêÉëÅÉåíÉ=ÉÅçåçãá~=ÅçåJ åÉëë~=~ää~=é~ëíçêáòá~K= i~= ëÅìçä~= ≠= ëí~í~= éêçÖÉíí~í~= ëá~= éÉê ~ÅÅçÖäáÉêÉ=äÉ=Ñìåòáçåá=ÇáÇ~ííáÅÜÉ=ëá~=éÉê ~ääçÖÖá~êÉ= ìå~= îÉåíáå~= Çá= ëíìÇÉåíáI= íê~J ëÑçêã~åÇç= ä~= ëÅìçä~= áå= ìå= ÅÉåíêç= Çá ~ÖÖêÉÖ~òáçåÉ= ÅÜÉ= î~Ç~= çäíêÉ= äÉ= ëìÉ Ñáå~äáí¶=ëéÉÅáÑáÅÜÉK=iDáãéá~åíç=îçäìãÉíêáJ Åç= ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ= áåíêçîÉêëç= áåíÉåÇÉ êáí~Öäá~êÉ=ìåç=ëé~òáç=éêçíÉííç=É=~Äáí~ÄáJ äÉ=áå=ìå=ÅçåíÉëíç=ëÅçåÑáå~íç=É=áåçëéáí~J äÉ= éÉê= äÛ~ííáîáí¶= ìã~å~I= èì~äÉ= ≠= èìÉääç ÇÉëÉêíáÅçK= `çë±= äDáãéá~åíç= ÖÉåÉê~äÉ= ëá ~êíáÅçä~=áå=ëÉá=îçäìãá=áåÇáéÉåÇÉåíá=çêÖ~J åáòò~íá= áåíçêåç= ~= ÇìÉ= é~íáá= ÅçääÉÖ~íá= Ç~ ìåç=ëé~òáç=~ääìåÖ~íç=Ç~=Åìá=ëá=~ÅÅÉÇÉK iDÉÇáÑáÅáç= çÅÅìé~= ìå~= éçêòáçåÉ= Çá ÇÉëÉêíç=~á=ã~êÖáåá=Çá=ìå=áåëÉÇá~ãÉåíç Öá¶=ÉëáëíÉåíÉ=É=ëá=éêÉëÉåí~=îÉêëç=äDÉëíÉêJ

49

åç=ãçëíê~åÇç=ëçä~ãÉåíÉ=éçÅÜÉ=É=éáÅJ ÅçäÉ=~éÉêíìêÉ=éÉê=êáé~ê~êëá=Ç~ääÉ=îáçäÉåíÉ íÉãéÉëíÉ= Çá= ë~ÄÄá~K= sÉêëç= äDáåíÉêåç áåîÉÅÉ=á=é~íááI=ä~=îÉÖÉí~òáçåÉ=ÉÇ=ìå=éÉêJ Åçêëç=ÅçéÉêíç=ÅçåíêáÄìáëÅçåç=~=êáÅêÉ~J êÉI=~ííê~îÉêëç=çãÄêÉ=É=îÉåíáä~òáçåÉI=ìå ãáÅêçÅäáã~= éáª= ÅçåÑçêíÉîçäÉ= éÉê= á= ëìçá ~Äáí~åíáK däá= ëé~òá= ÇáÇ~ííáÅá= ÅçãéêÉåÇçåç= ìå~ Öê~åÇÉ=~ìä~I=ìå~=ÄáÄäáçíÉÅ~=É=ìå~=éáÅJ Åçä~=ÅäáåáÅ~=éÉê=~ÅÅçÖäáÉêÉ=äÉ=~ÇÉÖì~íÉ ~ííêÉòò~íìêÉ= îÉíÉêáå~êáÉK= f= äçÅ~äá= ~ÇáÄáíá ~ääÉ= ~ííáîáí¶= ÇáìêåÉ= Eëé~òá= ÇáÇ~ííáÅáI ãÉåë~= É= ÄáÄäáçíÉÅ~F= ëçåç= ÅçääÉÖ~íá= Ç~ ìå= éÉêÅçêëç= é~îáãÉåí~íç= É= çãÄêÉÖJ Öá~íç=Ç~=ìå~=ÅçéÉêíìê~=éá~å~=áå=Å~ååÉ Çá=Ä~ãĪK=iÛÉÇáÑáÅáç=ÇÉää~=ãÉåë~I=éçëíç ~ä=ÅÉåíêç=ÇÉá=ÇìÉ=é~íááI=ÇÉäáãáí~=äÛ~ãÄáíç ÇÉää~= é~êíÉ= ~Ç= ìëç= ÇáÇ~ííáÅç= É= èìÉääç ÇÉää~= òçå~= ÇÉÖäá= ~ääçÖÖá= ÇÉÖäá= ëíìÇÉåíá Å~ê~ííÉêáòò~íá=Ç~=ëí~åòÉ=ÇçééáÉ=É=íêáéäÉK=

`~ãáääç=j~Öåá ^êÅÜáíÉííá=ëÉåò~=cêçåíáÉêÉ=fí~äá~Ò

“Architetti senza Frontiere Italia” ^êÅÜáíÉííá= ëÉåò~= cêçåíáÉêÉ= fí~äá~Ò å~ëÅÉ= ~= jáä~åç= åÉä= NVVU= ÅçãÉ ~ëëçÅá~òáçåÉ= åçJéêçÑáíK=a~ä=NVVV=Ñ~ é~êíÉ= Çá= ìå= åÉíïçêâ áåíÉêå~òáçå~äÉ êÉÅÉåíÉãÉåíÉ= Åçëíáíìáíçëá= ÅçãÉ ^pcJfåíÉêå~íáçå~ä= ÅÜÉ= ê~ÅÅçÖäáÉ ÇáîÉêëÉ= lêÖ~åáòò~òáçåá= áå= bìêçé~= É åÉä= ãçåÇçI= åÉääD~ãÄáíç= ÇÉää~= ÅçJ çéÉê~òáçåÉ=~ääç=ëîáäìééçK= iD~ëëçÅá~òáçåÉ= éÉêëÉÖìÉ= Ñáå~äáí¶= Çá ëçäáÇ~êáÉí¶= ëçÅá~äÉ= åÉá= ëÉÖìÉåíá ~ãÄáíá=Çá=áåíÉêîÉåíçW= √= åÉää~= ÅççéÉê~òáçåÉ= ~ääç= ëîáäìééç éÉê=éêçãìçîÉêÉ=ìå~=Åìäíìê~=Ä~ë~í~ ëìá=î~äçêá=ÇÉä=éäìê~äáëãç=É=ÇÉää~=é~êJ íÉÅáé~òáçåÉ=áå=ìå=ÅçåíÉëíç=å~òáçå~J äÉ= ÉÇ= áåíÉêå~òáçå~äÉI= Ñáå~äáòò~íÉ= ~ääç ëîáäìééç= ëçëíÉåáÄáäÉ= Çá= ~êÉÉ= íÉêêáíçJ êá~äá=ÅêáíáÅÜÉ=É=~ää~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=Çá

~êÉÉ=ìêÄ~åÉ=ÇÉÖê~Ç~íÉX √= åÉää~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉääÉ= êáëçêëÉ äçÅ~äáI=Ñ~îçêÉåÇç=áå=~ãÄáíç=å~òáçå~J äÉ=ÉÇ=ÉìêçéÉç=ìå~=êÉíÉ=Çá=ÅççéÉê~J òáçåÉ=éÉêã~åÉåíÉ=íê~åëå~òáçå~äÉX √=åÉää~=ëÉåëáÄáäáòò~òáçåÉ=ÇÉääDçéáåáçJ åÉ= éìÄÄäáÅ~= ëìääÉ= ÅçãéäÉëëÉ= éêçJ ÄäÉã~íáÅÜÉ=êÉä~íáîÉ=~=é~Éëá=áå=îá~=Çá ëîáäìééçI= ìíáäáòò~åÇç= ~ééêçéêá~íá ãÉòòá= Çá= áåÑçêã~òáçåÉ= É= Çá= Ñçêã~J òáçåÉK iD~òáçåÉ=ëá=ÅçåÅêÉíáòò~=~ííê~îÉêëç=ä~ éêçãçòáçåÉ= É= ä~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= Çá éêçÖÉííá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~I=ÅÜÉ=ëÉÖì~J åç= éêçÖê~ããá= Çá= ëîáäìééç= ëçÅáçJ íÉêêáíçêá~äÉ= ÉÇ= ~ãÄáÉåí~äÉI= êáÅçåçJ ëÅÉåÇç=äÉ=Åçãìåáí¶=áåëÉÇá~íÉ=ÅçãÉ ~ííçêá= êáäÉî~åíá= ÇÉá= éêçÅÉëëá= Çá= íê~J ëÑçêã~òáçåÉK

molcbppflkb=ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

^êÅÜáíÉííá= pÉåò~= cêçåíáÉêÉ= fí~äá~ÒI= ≠ ëí~íçI=Ç~=ëìÄáíçI=áåíÉêäçÅìíçêÉ=ëéÉÅá~äáòJ ò~íç= éÉê= ä~= ÇÉÑáåáòáçåÉ= Çá= ìå= éêçÖÉííç ~êÅÜáíÉííçåáÅç= áåíÉêéêÉí~íç= É= êÉ~äáòò~íç åÉää~=ãÉÇÉëáã~=ÇáêÉòáçåÉ=ÇÉää~=êáÅÉêÅ~ áåíÉêÅìäíìê~äÉK fä=äçííç=ëìä=èì~äÉ=ëá=≠=çêÖ~åáòò~íç=äÛáåíÉêJ îÉåíç= ëá= íêçî~= åÉää~= éÉêáÑÉêá~= Çá= _çÄç aáìçä~ëëçK= fä= éêçÖÉííçI= êáéÉêÅçêêÉåÇç äÛçêÖ~åáòò~òáçåÉ= ëé~òá~äÉ= íê~Çáòáçå~äÉ ÇÉä=_ìêâáå~=c~ëçI=ëá=~êíáÅçä~=áåíçêåç=~Ç ~äÅìåá=é~íáá=É=ëé~òá=~éÉêíá=ÅÜÉ=êáã~åÖçJ åç= Ñìåòáçå~äãÉåíÉ= áåÇáéÉåÇÉåíá= éÉê ÅçåëÉåíáêÉ= ìå~= ã~ÖÖáçêÉ= ÑäÉëëáÄáäáí¶= Çá ìëáK=nìÉëíç=Ü~=áåçäíêÉ=ÅçåëÉåíáíç=Çá=êÉ~J äáòò~êÉ= áä= ÅÉåíêç= éÉê= Ñ~ëá= ëìÅÅÉëëáîÉI= áå ÑìåòáçåÉ= ÇÉääÉ= êáëçêëÉ= ÉÅçåçãáÅÜÉ ÇáëéçåáÄáäáK=i~=éêáã~=Ñ~ëÉI=êÉ~äáòò~í~=íê~ áä=OMMO=É=áä=OMMPI=êáÖì~êÇ~=äç=ëé~òáç=Çá ä~îçêç= éÉê= äÉ= ~ííáîáí¶= ~êíáëíáÅÜÉW= ìå~ Öê~åÇÉ=ë~ä~=éêçîÉI=~éÉêí~=~á=ÇìÉ=ä~íáI=~ä ÅÉåíêç=Çá=ìå~=ÅçêíÉ=Åçå=ëÉêîáòá=É=~ÑÑá~åJ Å~í~= Ç~= ìåç= ëéçÖäá~íçáç= ÉÇ= ìå= ìÑÑáÅáçK i~=ëÉÅçåÇ~=Ñ~ëÉI=êÉ~äáòò~í~=íê~=áä=OMMPJ MS=ÅçåëáëíÉ=åÉää~=ÅçëíêìòáçåÉ=Çá=~ääçÖÖáI ìå=ÉÇáÑáÅáç=Åçå=ÅìÅáå~I=ë~ä~=Ç~=éê~åòç ÅçãìåÉI=ìÑÑáÅáç=É=ìå=Ü~åÖ~ê éÉê=áä=éê~åJ òç= ~ääÛÉëíÉêåçI= çäíêÉ= ~á= ëÉêîáòá= ÅçãìåáK iÉ= NO= éáÅÅçäÉ= ìåáí¶= ~Äáí~íáîÉ= ëçåç ÇáëéçëíÉ= áåíçêåç= ~Ç= ìå= ìåáÅç= ëé~òáç ~éÉêíç=îÉêëç=áä=èì~äÉ=êáîçäÖçåç=ìå~=éáÅJ Åçä~=îÉê~åÇ~=áå=é~Öäá~=ëçêêÉíí~=Ç~=íêçåJ ÅÜá=Çá=é~äã~K=mÉê=Ñ~îçêáêÉ=ä~=îÉåíáä~òáçåÉ áåíÉêå~=ÉÇ=~ìãÉåí~êÉ=áä=ÅçãÑçêí=Åäáã~J íáÅç=åÉääÉ=~Äáí~òáçåá=≠=éêÉîáëíç=ìå=éáÅÅçJ äç=ëçéé~äÅçK qìííá= Öäá= ÉÇáÑáÅá= ëçåç= êÉ~äáòò~íá= Åçå= ìå~ ëíêìííìê~= áå= ÅÉãÉåíç= É= í~ãéçå~ãÉåíá áå= éáÉêêÉ= í~áää¨ÉI= ÄäçÅÅÜá= áå= íÉêê~= ÅêìÇ~ Éëíê~ííá=Ç~=Å~î~K=nìÉëíç=≠=ìå=ã~íÉêá~äÉ íê~Çáòáçå~äÉ=ÅÜÉ=≠=ëí~íç=~ÅÅçëí~íç=~ääÛìJ ëç= ÇÉä= ÅÉãÉåíç= ~êã~íç= éÉê= Ç~êÉ= ìå~ ã~ÖÖáçêÉ=èì~äáí¶=ëíêìííìê~äÉ=~ää~=ÅçëíêìJ òáçåÉK


fkcloj^wflkb DAGLI ORDINI

50

Ordine di Bergamo

íÉäK=MPR=ONVTMR ïïïKÄÖK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄÉêÖ~ãç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Brescia

íÉäK=MPM=PTRNUUP ïïïKÄëK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÄêÉëÅá~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Como

íÉäK=MPN=OSVUMM ïïïKÅçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçÅçãç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Cremona

íÉäK=MPTO=RPRQOO ïïïK~êÅÜáíÉííáÅêKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]~êÅÜáíÉííáÅêKáí

Ordine di Lecco

íÉäK=MPQN=OUTNPM ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅçKáí mêÉëáÇÉåò~I=ëÉÖêÉíÉêá~I=áåÑçêã~òáçåáW çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáäÉÅÅç]íáåKáí

Ordine di Lodi

íÉäK=MPTN=QPMSQP ïïïKäçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçäçÇá]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Mantova

íÉäK=MPTS=POUMUT ïïïKãåK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçã~åíçî~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Milano

íÉäK=MO=SORPQN ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí mêÉëáÇÉåò~W ÅçåëáÖäáç]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãáKáí

Ordine di Monza e della Brianza Ñ~ñW=MPV=PPMVUSV ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí pÉÖêÉíÉêá~W ëÉÖêÉíÉêá~]çêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáKãÄKáí

Ordine di Pavia

íÉäK=MPUO=OTOUT ïïïKçêÇáåÉ~êÅÜáíÉííáé~îá~Káí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçé~îá~]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Sondrio

íÉäK=MPQO=RNQUSQ ïïïKëçK~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçëçåÇêáç]~êÅÜáïçêäÇKáí

Ordine di Varese íÉäK=MPPO=UNOSMN ïïïKî~K~êÅÜáïçêäÇKáí mêÉëáÇÉåò~=É=ëÉÖêÉíÉêá~W ~êÅÜáíÉííáî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáí fåÑçêã~òáçåá=ìíÉåíáW áåÑçî~êÉëÉ]~êÅÜáïçêäÇKáí

Milano

~=Åìê~=Çá=i~ìê~=qêìòòá

Designazioni √= `lkpriq^=obdflk^ib=iljJ _^oa^= abdif= loafkf= abdif ^o`efqbqqf=mf^kfcf`^qlof=m^bJ p^ddfpqf= b= `lkpbos^qlofW êáÅÜáÉëí~= Çá= éêçÑÉëëáçåáëíá= éÉê kçãáå~=mêÉãáç=o~ëëÉÖå~=içãJ Ä~êÇ~= Çá= ^êÅÜáíÉííìê~= råÇÉê= ÛQMK kìçîÉ=éêçéçëíÉ=Çá=^êÅÜáíÉííìê~ÒK= fä=`çåëáÖäáç=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Ü~=åçãáå~J íç=á=ëÉÖìÉåíá=áëÅêáííáW=dáçî~ååá=`fpJ i^defI= j~êá~= `êáëíáå~= `fkf= _lJ bofI= ^äÉëë~åÇê~= jbpplofI= iìáÖá pmfkbiifI=páäî~åç=qfkqlofK √= mlifqb`kf`l= af= jfi^klW= êáJ ÅÜáÉëí~=Çá=éêçÑÉëëáçåáëí~=éÉê=ÅçãJ ãáëëáçåÉ= ÖáìÇáÅ~íêáÅÉ= ÅçåÅçêëç fååçî~íáîÉ= aÉëáÖå= Ñçê= píÉÉä= `~ê m~êâÒK=pá=ëçêíÉÖÖá~=É=ëá=~ééêçî~=áä ëÉÖìÉåíÉ= åçãáå~íáîçW= sáåÅÉåòç jlkq^ialK= √= `ljjfppflkb= qof_rq^of^ obdflk^ib= abii^= ilj_^oJ af^W= êáÅÜáÉëí~= Çá= éêçÑÉëëáçåáëíá kçãáå~= `çããáëëáçåÉ= éÉê= áä é~íêçÅáåáç=~=ëéÉëÉ=ÇÉääç=pí~íç=éÉê äÛ~ååç= OMMU= ^êíK= NPU= ÇÉä= aKmKoK NNRLOMMOK= pá= ëçêíÉÖÖá~åç= É= ëá ~ééêçî~åç= á= ëÉÖìÉåíá= åçãáå~íáîáW ÅçãéçåÉåíÉ= ÉÑÑÉííáîçW= j~êáç= q^J dif^mfbqo^X= ÅçãéçåÉåíÉ= ëìéJ éäÉåíÉW=páäîá~=_É~íêáÅÉ=^gbiilK √=`ljrkb=af=`bokrp`l=pri k^sfdiflW=êáÅÜáÉëí~=Çá=íÉêå~=Çá=éêçJ ÑÉëëáçåáëíá= éÉê= ÅçëíáíìòáçåÉ ÅçãJ ãáëëáçåÉ= ÖáìÇáÅ~íêáÅÉ= `çåÅçêJ ëç=Çá=éêçÖÉíí~òáçåÉ=éÉê=ä~=êÉ~äáòJ ò~òáçåÉ=åìçîç=éçäç=ëÅçä~ëíáÅç=áå äçÅ~äáí¶= é~êÅç= ÇÉá= dÉêã~åá= áå `çãìåÉ= Çá= `ÉêåìëÅç= ëìä= k~J îáÖäáçÒK=pá=ëçêíÉÖÖá~åç=É=ëá=~ééêçJ î~åç= á= ëÉÖìÉåíá= åçãáå~íáîáW= dáìäáç j~ëëáãç= _^o^wwbqq^I= ^åíçåáç mfs^I=^åÖÉäç=qloof`biifK= √=`ljrkb=af=ibdk^klW=êáÅÜáÉJ ëí~= Çá= åçãáå~íáîá= Çá= éêçÑÉëëáçåáëíá éÉê= ÅçëíáíìòáçåÉ= ÅçããáëëáçåÉ ÖáìÇáÅ~íêáÅÉ=`çåÅçêëç=Çá=éêçÖÉíJ í~òáçåÉ=ÉìêçéÉç=éÉê=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ åÉ=ÇÉää~=åìçî~=ÄáÄäáçíÉÅ~ÒK=pá=ëçêJ íÉÖÖá~åç=É=ëá=~ééêçî~åç=á=ëÉÖìÉåJ íá= åçãáå~íáîáW= dìáÇç= `^kbii^I ^äÄÉêíç= `^orplI= ^äÉëë~åÇêç `lilj_lI= cê~åÅÉëÅç= dkb`J `efJorp`lkbI= dáçêÖáç= q^dfkfK √= `ljrkb= af= _r``fk^p`lW êáÅÜáÉëí~= Çá= åçãáå~íáîá= Çá= éêçÑÉëJ ëáçåáëíá= éÉê= ÅçëíáíìòáçåÉ= ÅçããáëJ ëáçåÉ= ÖáìÇáÅ~íêáÅÉ= `çåÅçêëç= Çá éêçÖÉíí~òáçåÉ=éÉê=ä~=êáèì~äáÑáÅ~òáçJ åÉ= ìêÄ~å~= ÉÇ= ~êÅÜáíÉííçåáÅ~= Åçå êá~ëëÉííç= Ñìåòáçå~äÉ= Çá= ÇìÉ= ~êÉÉ ÅÉåíê~äá=ÇÉää~=`áíí¶=Çá=_ìÅÅáå~ëÅçÒK pá= ëçêíÉÖÖá~åç= É= ëá= ~ééêçî~åç= á

ëÉÖìÉåíá= åçãáå~íáîáW= m~íêáòáç ^åíçåáç= `fjfklI= ^äáåÉ= a~åáÉääÉ ibolvI=iÉíáòá~=iflkbiilK √= `ljrkb= af= `^jmlali`fJ klW=êáÅÜáÉëí~=Çá=åçãáå~íáîá=Çá=éêçJ ÑÉëëáçåáëíá= éÉê= ÅçëíáíìòáçåÉ= ÅçãJ ãáëëáçåÉ=Çá=Ö~ê~ éêçàÉÅí=Ñáå~åÅáåÖ mêçÖê~ãã~= fåíÉÖê~íç= Çá= fåíÉêJ îÉåíç=éÉê=ä~=êáèì~äáÑáÅ~òáçåÉ=ìêÄ~J å~=Çá=~ãÄáíá=ëíê~íÉÖáÅá=éçëíá=~ääÛáåJ íÉêåç= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= Åçãìå~äÉ= Ô ~ãÄáíç=P=mKfKfK= Ô éÉê=äç=ëîáäìééç ÇÉä=éá~åç=Çá=`~ãéçÇçäÅáåç=É=ÇÉä má~å=ÇÉä=`á~î~êáåÒK=pá=ëçêíÉÖÖá~åç É=ëá=~ééêçî~åç=á=ëÉÖìÉåíá=åçãáå~J íáîáW=i~ìê~=^jj^qrolI=dá~åÑê~åJ Åç= dbi^qqfJj^`e= ab= m^ijJ pqbfkI=máÉêäìáÖá=o^ribK Serate

a~ä= ÖÉåå~áç= ëÅçêëç= ëá= ëçåç ëîçäíÉ= é~êÉÅÅÜáÉ= ëÉê~íÉ= ÅÜÉ Ü~ååç= îáëíç= î~êá~êÉ= á= íÉãáI= Ç~äJ äÛ~êÅÜáíÉííìê~=áå=^ÑêáÅ~=~á=ÅçåÅçêJ ëá= ÇÉä= íêáÉååáç= OMMPLOMMS= ~ jáä~åç=É=éêçîáåÅá~I=Ç~á=Å~ãÄá~J ãÉåíá= Çá= jáä~åç= ~ääÛ~êÅÜáíÉííìê~ íÉÇÉëÅ~I=~=èìÉää~=ëäçîÉå~K oáÖì~êÇç= äÛ~êÅÜáíÉííìê~= áå= ^ÑêáÅ~ ÅÛ≠=ëí~íç=ìå=éáÅÅçäç=ÅáÅäç=Çá=íêÉ ÅçåÑÉêÉåòÉ= bëéÉêáÉåòÉ= Çá= ^êJ ÅÜáíÉííìê~= áå= ^ÑêáÅ~Ò= ÇçîÉ= ëá ëçåç= ëìÅÅÉÇìíÉ= É= ÅçåÑêçåí~íÉ ÇáîÉêëÉ=~ëëçÅá~òáçåá=ÅÜÉ=çéÉê~J åç= ëìä= íÉêêáíçêáç= ~ÑêáÅ~åç= É= áå é~êíáÅçä~êÉ= ^êÅÜáíÉííá= ëÉåò~= cêçåJ íáÉêÉ É= ^ÑêáÅ~ÄçìÖçì= çåäìëK= fä ÅáÅäç= Çá= ÅçåÑÉêÉåòÉ= ëá= ≠= ~éÉêíç Åçå=ìå~=Ççã~åÇ~=ãçäíç=ëáÖåáÑáJ Å~íáî~I=éçëí~=Ç~=`~ãáääç=j~Öåá Çá= ^êÅÜáíÉííá=ëÉåò~=cêçåíáÉêÉI=ëì èì~äÉ=ëá~=áä=êìçäç=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá=áå ìå= ÅçåíÉëíç= Åçå= NKQMMKMMM= éÉêJ ëçåÉ= ëÉåò~= Å~ë~K= páÅìê~ãÉåíÉ åçå= éì∂= É= åçå= ÇÉîÛÉëëÉêÉ= ìå êìçäç=ã~êÖáå~äÉI=ã~=éáìííçëíç=Öäá ~êÅÜáíÉííá= ÇÉîçåç= Åçåíáåì~êÉ= áä éÉêÅçêëç= Çá= ëéÉêáãÉåí~òáçåÉ= É Çá= ÅçáåîçäÖáãÉåíç= áåáòá~íç= ÖᶠÇ~á= ã~Éëíêá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~ ãçÇÉêå~K== √= fä= V= ÖÉåå~áç= OMMU= ≠= ëí~í~= ä~ îçäí~=Çá=c~Äêáòáç=`~ê∂ä~W=PR=~ååá Çá= ÉëéÉêáÉåòÉ= éêçÖÉííì~äá= åÉä p~ÜÉäK e~= áåíêçÇçííçW= dáçî~ååá= iìÅ~ cÉêêÉêáX=ëçåç=áåíÉêîÉåìíáW=s~äÉêá~ _çííÉääáI=bãáäáç=`~ê~î~ííáI=`~ãáäJ äç=j~ÖåáK c~Äêáòáç=`~ê∂ä~I=~êÅÜáíÉííç=å~éçäÉJ í~åçI= ä~îçê~= éêÉî~äÉåíÉãÉåíÉ= åÉä p~ÜÉäK fä= ëìç= éêáãç= éêçÖÉííç= ≠ ëí~íç=ìå=çëéÉÇ~äÉ=Ç~=NMM=éçëíá äÉííç=~=h~ÉÇá=áå=jìêáí~åá~I=Åçå=áä èì~äÉ= Ü~= îáåíç= ~åÅÜÉ= áä= mêÉãáç ^Ö~= hÜ~å= åÉä= NVVRI= ëÉÖìáíç ëìÄáíç=Ç~=ìå=ãÉêÅ~íç=éÉê=ÉêÄçJ

êáëíá= ~= _~ã~âç= áå= j~äáX= ãÉåíêÉ äÛìäíáãç=Çá=Åìá=Åá=Ü~=é~êä~íç=≠=ìå ÅÉåíêç= éÉê= çêÑ~åá= Çá= ÖìÉêê~= áå `çëí~= ÇÛ^îçêáçK= bäáãáå~íç= äÛìëç ÇÉää~= íÉêê~I= ÇÉä= äÉÖåç= É= ÇÉä ÅÉãÉåíç= ~êã~íç= éÉê= ãçíáîá= Çá ÇÉíÉêáçê~ãÉåíç= É= Çá= ëÅ~êë~= êÉJ éÉêáÄáäáí¶=ÇÉá=ã~íÉêá~äáI=`~ê∂ä~=Ü~ ~Ççíí~íç= ä~= éáÉíê~= ÅçãÉ= ã~íÉJ êá~äÉ=éêáåÅáé~äÉ=ÇÉää~=ëìÉ=ÅçëíêìJ òáçåá=Åçää~ìÇ~åÇçI=Åçå=ìå=é~êíáJ Åçä~êÉ=Åçãé~ëëçI=ä~=êÉ~äáòò~òáçJ åÉ= Çá= ìå~= Ñçêã~= é~êíáÅçä~êÉ= Çá Åìéçä~= ÅÜÉ= çê~= Å~ê~ííÉêáòò~ íìíí~=ä~=ëì~=~êÅÜáíÉííìê~K= √=fä=PM=ÖÉåå~áç=OMMU=ëçåç=ëí~íÉ éêÉëÉåí~íÉ= äÉ= ~ííáîáí¶= Çá= ^ÑêáÅ~J ÄçìÖçì=çåäìë É=^êÅÜáíÉííá=ëÉåò~ cêçåíáÉêÉ=fí~äá~K= pçåç= áåíÉêîÉåìíáW= bãáäáç= `~ê~J î~ííáI=îçäçåí~êáç=íê~=á=ÑçåÇ~íçêá=Çá ^ÑêáÅ~ÄçìÖçì= çåäìëI= É= `~ãáääç j~ÖåáI=éêÉëáÇÉåíÉ=Çá=^pc=fí~äá~K= iÉ= ~ëëçÅá~òáçåá= ^ÑêáÅ~ÄçìÖçì çåäìë ÉÇ= ^êÅÜáíÉííá= ëÉåò~= cêçåJ íáÉêÉ= fí~äá~ ëá= éêçéçåÖçåç= Çá êáéÉêÅçêêÉêÉ=ÉÇ=ÉîáÇÉåòá~êÉ=ÇáÑÑáJ Åçäí¶I= íÉÅåáÅÜÉI= ã~íÉêá~äáI= äìçJ ÖÜáI= ~ííçêá= É= éçéçä~òáçåá= ÅÜÉ Ü~ååç= Å~ê~ííÉêáòò~íç= ~äÅìåÉ= ÉJ ëéÉêáÉåòÉ=éêçÖÉííì~äá=~ÑêáÅ~åÉK ^ííê~îÉêëç=äÉ=íÉëíáãçåá~åòÉ=ÉÇ=á ê~ÅÅçåíá= ÇÉá= äçêç= ~ìíçêá= ëá= îìçäÉ ÉîáÇÉåòá~êÉ=ä~=Å~é~Åáí¶=ÇÉä=éêçJ ÖÉííç= Çá= Ç~êÉ= Ñçêã~= ~= äìçÖÜá ÇáëéçåÉåÇç=Çá=ã~íÉêá~äá=ëÉãéäáJ ÅáI=åçå=éçîÉêáI=ÅçëíêìÉåÇç=ÖÉçJ ãÉíêáÉ=É=ëé~òá=~=é~êíáêÉ=Ç~=íÉÅJ åáÅÜÉ=É=ã~íÉêá~äá=äçÅ~äáI=Ñ~îçêÉåJ Çç= ä~= ?é~êíÉÅáé~òáçåÉ?= åçå ÅçãÉ=áÅçå~I=ã~=ÅçãÉ=ãÉíçÇçJ äçÖá~= Çá= éêçÅÉëëá= Éîçäìíáîá= ÇÉääÉ Åçãìåáí¶=ÅçáåîçäíÉ=éÉê=Ç~êÉ=çêáJ ÖáåÉ= ~Ç= çéÉêÉ= ÇD~êÅÜáíÉííìê~ ÇÉåëÉ=Çá=ëáÖåáÑáÅ~íáI=~ééêçéêá~íÉ ~á= ÅçåíÉëíá= É= ~ééêçéêá~Äáäá= Ç~ääÉ éçéçä~òáçåá=äçÅ~äáK== √=fä=NP=ÑÉÄÄê~áç=OMMU=≠=ëí~íç=éêÉJ ëÉåí~íç= áä= mêçÖÉííç= ÇÉä= ÅÉåíêç= Çá Å~êÇáçÅÜáêìêÖá~= p~ä~ã= ~= hÜ~êJ íçìã=áå=pìÇ~å=éÉê=bãÉêÖÉåÅóK pçåç= áåíÉêîÉåìíáW= o~çìä= m~åí~J äÉçI=`~ãáääç=j~ÖåáK= ^ää~= íÉêò~= É= ìäíáã~= ëÉê~í~= ÇÉä ÅáÅäç=ëìääÛ^ÑêáÅ~I=o~çìä=m~åí~äÉç ~êÅÜáíÉííç= ëçÅáç= ÇÉääç= ëíìÇáç q^jI=ê~ÅÅçåí~=ä~=ëì~=ÉëéÉêáÉåJ


√=fä=OS=ã~êòç=OMMU=áåîÉÅÉI=ÅÜáìJ ëç=áä=ãáåá=ÅáÅäç=ëìääÛ^ÑêáÅ~I=≠=ëí~íç éêÉëÉåí~í~=ä~=ëÉÅçåÇ~=ÉÇáòáçåÉ ÇÉää~= ê~ÅÅçäí~= `a= OMMPJMSW= íêÉ ~ååá= Çá= ÅçåÅçêëá= åÉää~= mêçîáåÅá~ Çá= jáä~åç ~= Åìê~= ÇÉääÛlëëÉêJ î~íçêáç= `çåÅçêëá= ÇÉääÛlêÇáåÉ ÇÉÖäá= ^êÅÜáíÉííáI= mm`= ÇÉää~= mêçJ îáåÅá~=Çá=jáä~åçK== e~= áåíêçÇçííç= ä~= ëÉê~í~W= a~åáÉä~ sçäéáK==`ççêÇáå~íçêÉW=j~êÅç=båÖÉäK e~ååç= é~êíÉÅáé~íçW= dáçî~ååá lÖÖáçåáI= içêÉåòç= sáí~äáI= j~ëëáãç d~ääáçåÉI=j~êá~=páäî~K råÛáåíÉêÉëë~åíÉ= áåÅçåíêç= Åìá Ü~ååç= é~êíÉÅáé~íç= ÉëéçåÉåíá áëíáíìòáçå~äá=ëìä=íÉã~=ÇÉá=ÅçåÅçêJ ëá= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~K= i~= ëÉê~í~= ≠ ëí~í~= îçäìí~= Ç~ääÛlêÇáåÉ= ÇÉÖäá ^êÅÜáíÉííá= éÉê= Åçåíáåì~êÉ= áä= éêçJ ÅÉëëç=Çá=ëÉåëáÄáäáòò~òáçåÉ=îÉêëç áä=íÉã~=ÇÉä=ÅçåÅçêëç=ÇÛ~êÅÜáíÉíJ íìê~= Öá¶= áåáòá~íç= åÉä= NVVUK= i~ ê~ÅÅçäí~= ÅçåíÉåìí~= åÉä= `aI= áå Åçåíáåìáí¶=Åçå=ä~=éêáã~I=ÑçíçÖê~J Ñ~= äç= ëí~íç= ÇÉääÛ~êíÉÒ= ÇÉá= ÅçåJ Åçêëá= Çá= ~êÅÜáíÉííìê~= ëîçäíá= åÉää~ mêçîáåÅá~= Çá= jáä~åçI= Ä~åÇáíá= ~ é~êíáêÉ=Ç~=ëÉííÉãÄêÉ=ÇÉä=OMMP=É ÅçãéäÉí~íá= Éåíêç= ëÉííÉãÄêÉ= ÇÉä OMMSK=få=Éëëç=ëçåç=êáÅçëíêìáíÉ=äÉ îáÅÉåÇÉ= É= Öäá= Éëáíá= Çá= çÖåá= ÅçåJ ÅçêëçK= mÉê= ÅçåëÉåíáêÉ= ìå= é᪠Åçëí~åíÉ= É= íÉãéÉëíáîç= ~ÖÖáçêJ å~ãÉåíç= ëìää~= èì~äáí¶= ÇÉá= ÅçåJ Åçêëá= Ä~åÇáíá= É= ÇÉá= äçêç= ÉëáíáI= ä~ éìÄÄäáÅ~òáçåÉ= ÇÉää~= ê~ëëÉÖå~ îÉêê¶=íê~ëÑÉêáí~=çå=äáåÉW=Åáç≠=ë~ê¶ êÉë~= ÇáëéçåáÄáäÉ= ëìä= ëáíç= ÇÉäJ äÛlêÇáåÉI=ëÉåò~=~ííÉåÇÉêÉ=á=íÉãJ éáI= åÉÅÉëë~êá~ãÉåíÉ= äìåÖÜáI ÇÉää~= éìÄÄäáÅ~òáçåÉ= ÇÉä= `aI= É êÉåÇÉåÇç= äÉ= áåÑçêã~òáçåá= ëÉãJ éêÉ=ÇáëéçåáÄáäá=éÉê=íìííá=Öäá=áåíÉêÉëJ ë~íáK= dáçî~ååá= lÖÖáçåáI= aáêÉííçêÉ ÇÉääÛìÑÑáÅáç= `çåÅçêëá= ÇÉä= `çãìåÉ

Çá=jáä~åç=É=içêÉåòç=sáí~äáI=páåÇ~Åç ÇÉä= `çãìåÉ= Çá= iÉÖå~åçI= Ü~ååç éêÉëÉåí~íç= ä~= äçêç= ÉëéÉêáÉåò~= ÇÉá ÅçåÅçêëá=åÉääÉ=êáëéÉííáîÉ=éìÄÄäáÅÜÉ ~ããáåáëíê~òáçåá= ãÉåíêÉ= j~êá~ páäî~I= áå= ê~ééêÉëÉåí~åò~= Çá= bìêçJ ãáä~åç= EëçÅáÉí¶= éêáî~í~= ÅÜÉ= Ü~ éêçãçëëç=~äÅìåá=éêçÖÉííá=ãÉÇá~åJ íÉ= ÅçåÅçêëá= ~= áåîáíá= éÉê= Öáçî~åá ëíìÇá=Çá=~êÅÜáíÉííìê~FI=Ü~=ëéáÉÖ~íç ÅÜÉ= ä~= ëçÅáÉí¶= Ü~= çéí~íç= éÉê= ä~ ëçäìòáçåÉ=ÅçåÅçêëì~äÉ=áå=èì~åJ íç= äÛìêÄ~åáëíáÅ~= çÖÖáI= Åçå= äÛ~éJ éêçî~òáçåÉ=ÇÉá=má~åá=Çá=dçîÉêåç ÇÉä= qÉêêáíçêáç= ëí~= ÇáîÉåí~åÇç ëÉãéêÉ=éáª=éêçéçëáíáî~=Ç~=é~êíÉ ÇÉä= éêáî~íç= ÅÜÉ= èìáåÇá= ëÉêîçåç ëÉãéêÉ=åìçîÉ=áÇÉÉ=ÅÜÉ=ÇÉîçåç ëÅ~íìêáêÉ= Ç~á= Öáçî~åá= ~êÅÜáíÉííá ÉÇ=ìêÄ~åáëíáK= `ÜáìÇÉ= j~ëëáãç= d~ääáçåÉI= îáÅÉ mêÉëáÇÉåíÉ=ÇÉä=`çåëáÖäáç=k~òáçJ å~äÉ= ÇÉÖäá= ^êÅÜáíÉííá= mm`I= Åçå ìå~= é~åçê~ãáÅ~= Çá= ÅçåÑêçåíç íê~= ä~= êÉ~äí¶= áí~äá~å~= É= èìÉää~ ÉìêçéÉ~=Ç~=Åìá=áä=åçëíêç=m~ÉëÉ=≠ ìëÅáíç= ÇÉÅáë~ãÉåíÉ= Ä~ííìíçK= få fí~äá~I= ëÉÅçåÇç= d~ääáçåÉI= åçå= ëá Ñ~= éêçÖê~ãã~òáçåÉ= ÇÉá= ä~îçêá éìÄÄäáÅá= ÉÇ= çÅÅçêêÉ= éÉê= èìÉëíç ìå~=Öê~åÇÉ=ëîçäí~=éçäáíáÅ~=É=ÅìäJ íìê~äÉK= √=fä=P=~éêáäÉ=OMMU=≠=ëí~í~=ä~=îçäí~ Çá=ìå~=éìåí~í~=ÇÉä=ÅáÅäç=jáä~åç ÅÜÉ= Å~ãÄá~Ò Åçå= råÛÉëíÉíáÅ~ ÇÉä= ÇáëçêÇáåÉÒ jáä~åçÑáçêá= kçêÇK `ççêÇáå~íçêÉW= cÉÇÉêáÅç= ^Åìíç e~ååç= é~êíÉÅáé~íçW= m~çäç= _êÉJ ëÅá~I=m~çäç=d~äìòòáI=cáäáééç=m~J Öäá~åáI=iìáÖá=mÉòòçäáK i~= ëÉê~í~= ëá= ≠= áåÅÉåíê~í~= ëìää~ ÇÉëÅêáòáçåÉ= ÇÉä= éêçÖÉííç= jáJ ä~åçÑáçêá= kçêÇI= ÅÜÉ= ëá= éêçéçåÉ ÅçãÉ= èì~êíáÉêÉ= ~= ãáëìê~= ÇÛìçJ ãçI=Çá=ÉäÉî~í~=èì~äáí¶=~ãÄáÉåí~J äÉI= ÇçîÉ= ~êÅÜáíÉííìê~= É= é~Éë~ÖJ Öáç=îáîê~ååç=ëíêÉíí~ãÉåíÉ=äÉÖ~íáK= nìÉëíç= éêçÖÉííçI= áå= Ñ~ëÉ= Çá= Öᶠ~î~åò~í~= êÉ~äáòò~òáçåÉI= ëá= éêÉJ ëÉåí~= ÅçãÉ= ìå= îÉêç= É= éêçéêáç ä~Äçê~íçêáç= ~ääÛáåíÉêåç= Çá= ìå má~åç= m~êíáÅçJä~êÉÖÖá~íç= Çá= áåáJ òá~íáî~= éìÄÄäáÅ~= ëìä= mod= íê~ÇáJ òáçå~äÉ= É= îìçäÉ= ÇáîÉåí~êÉ= ìå äìçÖç=ÇÉää~=ãÉãçêá~I=êáÅçåçëÅáJ ÄáäÉK= läíêÉ= ~= êáëéÉíí~êÉ= ÅêáíÉêá= Çá ëçëíÉåáÄáäáí¶= áå= íÉêãáåá= Çá= ÅçãJ éçëáòáçåÉI=íÉÅåçäçÖá~=É=ã~íÉêá~äá ÄáçÉÇáäáòá~I= é~ååÉääá= ëçä~êáF= ëçåç î~äçêáòò~íÉ=äÉ=~êÉÉ=ÄçëÅÜáîÉ=ÉëáJ ëíÉåíá= É= ë~äî~Öì~êÇ~íÉ= äÉ= ÄáçÇáJ îÉêëáí¶K= fä= éêçÖÉííç= áåíÉåÇÉ= ëîáJ äìéé~êëáI=èìáåÇáI=ëÉÅçåÇç=ÅêáíÉêá Çá=ëçëíÉåáÄáäáí¶=áå=íÉêãáåá=Çá=ÅçãJ éçëáòáçåÉI=íÉÅåçäçÖá~=É=ã~íÉêá~J äáI=ëéáåÖÉåÇç=áä=é~êÅç=~ääÛáåíÉêåç ÇÉÖäá= ÉÇáÑáÅá= É= ÇÉääÉ= ~Äáí~òáçåáK

fåÑáåÉI=äÛlêÇáåÉ=Ü~=îçäìíç=ÉëëÉêÉ éêÉëÉåíÉ=~ä=ë~äçåÉ=ÇÉä=jçÄáäÉ=Çá jáä~åç=Åçå=ÇìÉ=ëÉê~íÉI=~îî~äÉåJ Ççëá=ÇÉää~=íÉëíáãçåá~åò~=Çá=éêçJ ÑÉëëáçåáëíá= Çá= é~ëë~ÖÖáç= åÉää~ åçëíê~=Åáíí¶W= √= fä= NT= ~éêáäÉ= OMMU= äç= ëíìÇáç `çêåÉäëÉåJpÉÉäáåÖÉê= EÅçå= ëÉÇÉ ~= a~êãëí~ÇíI= _Éêäáåç= É= ^ãëíÉJ êÇ~ãF= Ü~= éêÉëÉåí~íç= äÉ= çéÉêÉ éáª=êÉÅÉåíáK=iÛáåÅçåíêç=ãçÇÉê~íç Ç~= ^åíçåáç= _çêÖÜáI= ÅçåëáÖäáÉêÉ ÇÉääÛlêÇáåÉI=Ü~=îáëíç=ä~=é~êíÉÅáé~J òáçåÉ=Çá=^åÇêÉ~ë=_ê~åÇíI=ìåç=ÇÉá ã~Éëíêá= ÇÉääÛ~êÅÜáíÉííìê~= ÅçåíÉãJ éçê~åÉ~=íÉÇÉëÅ~K= √= fä= NU= ~éêáäÉ= OMMUI= ~= èì~ëá= ìå ~ååç= Ç~ääÛáå~ìÖìê~òáçåÉ= ÇÉää~ åìçî~= ëÉÇÉ= ÇÉääÛråáîÉêëáí¶= _çÅJ ÅçåáI= ëçåç= íçêå~íÉ= ~ääÛlêÇáåÉ= äÉ éêçÖÉííáëíÉ=áêä~åÇÉëá=vîçååÉ=c~êêÉä É= pÜÉääÉó= jÅk~ã~ê~= Çá= dê~Ñíçå ^êÅÜáíÉÅíëK `ççêÇáå~íçêÉW=cê~åÅç=o~ÖÖáK

Una proposta per la valorizzazione del mezzogiorno mêÉòáçëÉ=êáëçêëÉ=å~íìê~äá=áí~äá~åÉI Ç~= íÉãéç= éçÅç= ÅçåëáÇÉê~íÉI ëçåç= ê~ééêÉëÉåí~íÉ= Ç~ääÉ= = î~J ëíáëëáãÉ= ÉÇ= áåíÉêÉëë~åíáëëáãÉ ÅçëíÉI= ãçäíÉ= ÇÉääÉ= èì~äá= ëçåçI éìêíêçééçI= ÇÉíìêé~íÉ= Ç~= áåíÉêJ îÉåíá= ÇÉî~ëí~åíá= É= ~äíêÉ= ~ÄÄ~åJ Ççå~íÉ=~=ëÉ=ëíÉëëÉK=jçäíÉ=ëçåç Å~êÉåíá= Çá= ëíêìííìêÉ= íìêáëíáÅÜÉ= ÉI èìÉääÉ=ÉëáëíÉåíáI=ëçåç=éçÅç=áÇçJ åÉÉ= ~= ëçÇÇáëÑ~êÉ= ìåDìíÉåò~ ëÉãéêÉ=éáª=ÉëáÖÉåíÉK=_~ëíá=éÉåJ ë~êÉ= ÅÜÉ= áå= fí~äá~= Éëáëíçåç= ëçäç QM= éçêíá= íìêáëíáÅáI= Åçåíêç= á= QMM ÇÉää~= pé~Öå~= ÉÇ= á= RMM= ÇÉää~ cê~åÅá~K iÉ= åçëíêÉ= ÅçëíÉI= ëçéê~ííìííç èìÉääÉ= ãÉêáÇáçå~äáI= éçíêÉÄÄÉêç ÉëëÉêÉ= î~äçêáòò~íÉ= ÉÇ= ~êêáÅÅÜáíÉ Åçå= ~ééêçéêá~íá= áåëÉÇá~ãÉåíá íìêáëíáÅáI= éêçÖÉíí~íá= áå= ~êãçåá~ Åçå= ä~= å~íìê~= É= ä~= ÄÉääÉòò~= ÇÉä é~Éë~ÖÖáçK=fä=éêçÖê~ãã~=Ç~=ãÉ Éä~Äçê~íç= éêÉëìééçåÉ= ìå= ~éJ éêçÑçåÇáíç= ëíìÇáç= Çá= î~äçêáòò~J òáçåÉ= ÇÉä= íÉêêáíçêáç= ÉÇ= ìå~= Éä~J Äçê~òáçåÉ=Çá=éêçÖÉííá=ãáê~íáI=ÅÜÉ éêáîáäÉÖáåç=áåëÉÇá~ãÉåíá=íìêáëíáÅáI éÉêÅçêëá= Åìäíìê~äá= ~= Å~ê~ííÉêÉ ëíçêáÅçJ~êíáëíáÅçI= îáëáíÉ= ~= ãìëÉáI ~=éáå~ÅçíÉÅÜÉI=ÉÅÅK=mÉê=Ö~ê~åJ íáêÉ=ìå~=éêçÖÉíí~òáçåÉ=î~äáÇ~I=ëá éçíêÉÄÄÉêç= áåÇáêÉ= ÅçåÅçêëá= Çá ~êÅÜáíÉííìê~= ~= äáîÉääç= å~òáçå~äÉI Ñáå~äáòò~íá= ~ää~= î~äçêáòò~òáçåÉ= ÇÉä åçëíêç=íÉêêáíçêáçI=Åçå=ëçîîÉåòáçJ

åá= Ç~= é~êíÉ= ÇÉää~= `çãìåáí¶ bìêçéÉ~K= nìÉëíá= éêçÖÉííáI= ê~ÅJ ÅçäíáI= Å~í~äçÖ~íá= É= ÇÉéçëáí~íá éêÉëëç= ìÑÑáÅá= ÅçãéÉíÉåíá= êÉÖáçJ å~äáI=ÑçêãÉêÉÄÄÉêç=ìå=ìíáäÉ=é~íêáJ ãçåáç= Çá= Ñ~ÅáäÉ= ~ÅÅÉëëáÄáäáí¶= É Åçåëìäí~òáçåÉK= lÖÖáI= áå= íÉãéç= êÉ~äÉI= Öê~òáÉ= ~ ãÉòòá= áåÑçêã~íáÅáI= ëá~ãç= áå Öê~Çç= Çá= Åçåëìäí~êÉ= ~êÅÜáîá= Çá íìííç= áä= ãçåÇçI= éÉêí~åíç=ä~=ÅçåJ ëìäí~òáçåÉ=Çá=ÇÉííá=éêçÖÉííá=éçíêÉÄJ ÄÉ= ÉëëÉêÉ= ÉÑÑÉííì~í~= Ç~= ÇáííÉ= ëá~ áí~äá~åÉ=ÅÜÉ=ëíê~åáÉêÉI=äÉ=èì~äáI=áåíÉJ êÉëë~íÉ= ~ää~= äçêç= êÉ~äáòò~òáçåÉI éçíêÉÄÄÉêç=~ÅÅÉÇÉêÉ=~Ç=~ÖÉîçä~J òáçåá= ÑáëÅ~äá= ÉI= ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI ~åÅÜÉI= ~= ÖÉëíáêÉ= äÉ= ëíêìííìêÉ= Ç~ äçêç=êÉ~äáòò~íÉK pçåç= Åçåîáåíç= ÅÜÉI= åÉä= Å~ëç êáìëÅáëëÉ= í~äÉ= çéÉê~òáçåÉI= ÇìJ ê~åíÉ=ä~=êÉ~äáòò~òáçåÉ=ÇÉääÉ=ëíêìíJ íìêÉ=ÉI=ëìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI=Çìê~åJ íÉ=ä~=äçêç=ÖÉëíáçåÉI=ëá=~ëëáëíÉêÉÄJ ÄÉI=Çá=ÅÉêíçI=~Ç=ìå=áãéìäëç=ÇÉäJ äDÉÅçåçãá~= å~òáçå~äÉ= É= ~Ç= ìå ëÉåëáÄáäÉ= Å~äç= ÇÉää~= ÇáëçÅÅìé~J òáçåÉK= i~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉä= ëìÇÇÉííç éêçÖê~ãã~I=çäíêÉ=~=î~äçêáòò~êÉ=áä åçëíêç= é~ÉëÉI= ~ëëáÅìêÉêÉÄÄÉ ìå~= åçíÉîçäÉ= Éëé~åëáçåÉ= ~ääDáåJ Çìëíêá~= íìêáëíáÅ~I= Åçå= áåÇìÄÄá= É ëáÖåáÑáÅ~íáîá= î~åí~ÖÖá= éÉê= äÛÉÅçJ åçãá~=ÇÉä=é~ÉëÉK fåÑáåÉI= ä~= ëíêÉíí~= çëëÉêî~åò~ ÇÉääÉ= åçêãÉ= ÇÉçåíçäçÖáÅÜÉ= É ÖáìêáÇáÅÜÉI= ë~êÉÄÄÉêç= Ö~ê~åíáíÉ Ç~ä= Ñ~ííç= ÅÜÉ= äÉ= ÇáííÉ= áåÅ~êáÅ~íÉ ÇÉää~= êÉ~äáòò~òáçåÉ= ÇÉääÉ= çéÉêÉI ~îêÉÄÄÉêç= äDçÄÄäáÖç= Çá= ~ÑÑáÇ~êÉ äDáåÅ~êáÅç= Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÉëÉJ Åìíáî~=É=aKiiK=~Öäá=~ìíçêá=ÇÉá=éêçJ ÖÉííá=éêÉëÅÉäíáK

p~äî~íçêÉ=iç=_ìÖäáç pçêÉëáå~I=ÑÉÄÄê~áç=OMMU

Lettere e commenti

≠=~ííáîç=äÛáåÇáêáòòç=Çá=éçëí~=ÉäÉííêçJ åáÅ~=äÉííÉêÉ]Åçåëìäí~J~äKáí ~ä=èì~J äÉ=á=åçëíêá=äÉííçêá=éçëëçåç=áåîá~êÉ=á äçêç=ÅçããÉåíáK

51 fkcloj^wflkb LETTERE E COMMENTI

ò~= Çá= éêçÖÉíí~òáçåÉ= ÉÇ= ÉëÉÅìJ òáçåÉ=ÇÉä=ÅÉåíêç=Çá=Å~êÇáçÅÜáêìêJ Öá~= ~= hÜ~êíçìã= áå= pìÇ~åK= rå éêçÖÉííç= ãçäíç= é~êíÉÅáé~íç= Ñáå Ç~ääÛÉëçêÇáçI= ÅÜÉ= ≠= ëí~íç= éÉê íìííá= ìå= ãçÇÉääç= Çá= ÉÅÅÉääÉåò~ ÅÜÉ= bãÉêÖÉåÅó= Ü~= îçäìíç Éëéçêí~êÉ= éÉê= éÉêãÉííÉêÉ= ~ääÉ éçéçä~òáçåá= äçÅ~äá= Çá= ~ééêÉåÇÉJ êÉK= máÉíêç= m~êêáåçI= ÅççêÇáå~íçêÉ ÇÉä= Å~åíáÉêÉ= É= ~îîçÅ~íçI= îáÉåÉ ÅÜá~ã~íç= ~ä= í~îçäç= ÇÉá= êÉä~íçêá éÉê=ê~ÅÅçåí~êÉ=ä~=ëì~=ÉëéÉêáÉåJ ò~=ìã~å~=É=éçåÉ=äÛ~ÅÅÉåíç=ëìä ÅçåÅÉííç= ÇÉÖäá= çëéÉÇ~äá= Çá bãÉêÖÉåÅó= ÅÜÉ= ÇÉîçåç= ÉëëÉêÉ Öê~íìáíá= éÉê= ä~= éçéçä~òáçåÉ= éÉê Éäáãáå~êÉ= çÖåá= ÇáëÅêáãáå~òáçåÉ åÉá= ÅçåÑêçåíá= ÇÉá= éáª= éçîÉêá= É Ç~êÉ=~=íìííá=ä~=ëíÉëë~=éçëëáÄáäáí¶ Çá=ëçéê~îîáîÉåò~K=


^=Åìê~=Çá=`~êäç=i~åò~=E`çããáëëáçåÉ=q~êáÑÑÉ=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçF

Variazione Indice Istat per l’adeguamento dei compensi 1) Tariffa Urbanistica. Circolare Minist. n° 6679 1.12.1969

Base dell'indice - novembre 1969:100

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Luglio

2005

1560 1555,86 1560,88 1563,39 1568,42 1590 1589,76 1593,53 1596,04 1599,81 1620 1613,62 1617,39 1619,9 1622,41 1660 1670 1660,08 1663,85 1672,64

2006 2007 2008

52

Maggio

Giugno

1570 1570.93 1573,44 1577,21 1600 1604,83 1606,09 1609,85 1630 1627,44 1631,2 1634,97

Agosto

Settembre Ottobre

1580 1579,72 1580,97 1583,48 1610 1600 1612,37 1612,37 1609,85 1640 1637,48 1637,48 1642,5

Novembre Dicembre

1583,48 1586 1610 1611,11 1612,37 1650 1648,78 1655,06

2) Tariffa stati di consistenza (in vigore dal dicembre 1982) anno 1982: base 100 Anno

2006 2007

INDICI E TASSI

Aprile

2008

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

274,72

275,37

275,81

277,33

277,54

278,19

278,63

278,63

278,19

278,41

278,63

278,85

279,5

279,93

276,46 280 280,36

281,23

281,88

282,53

282,97

282,97

283,84

284,92

286,01

286,87

287,53

289,04

n.b. I valori da applicare sono quelli in neretto nella parte superiore delle celle

3) Legge 10/91 (Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1995: base 100

giugno 1996: 104,2

Anno

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

121,49 123,32 126,87

122,26 123,99

122,64 124,37

122,74 124,66

123,03 124,95

123,22 125,14

123,22 125,14

123,12 126,00

121,78 123,60 127,15

121,97 123,80 127,83

4) Legge 10/91 (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) anno 2000: base 100 5) Pratiche catastali (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

123,03 125,52

123,22 126,48

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

2006 2007 2008

111,64 113,31 116,57

112,34 113,93

112,69 114,28

112,78 114,55

113,05 114,81

113,22 114,99

113,22 114,99

113,13 115,78

112,08 113,75 117,46

6) Collaudi statici (Tariffa Consulta Regionale Lombarda)

anno 1999: base 100

Anno 2006 2007 2008

113,05 115,34

113,22 116,22

gennaio 1999: 108,2

Gennaio Febbraio Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre Ottobre

Novembre Dicembre

117 118,76 122,18

117,74 119,40

118,11 119,77

118,2 120,05

118,48 120,33

118,66 120,51

118,66 120,51

118,57 121,34

117,28 119,03 122,45

117,46 119,22 123,10

7) Tariffa Antincendio (Tariffa Ordine Architetti Milano) Indice da applicare per l’anno 2001 103,07

2002 105,42

anno 2001: base 100

2003 108,23

2004 110,40

2005 112,12

2001 117,39

2002 120,07

2003 123,27

8) Tariffa Dlgs 626/94 (Tariffa CNA) Indice da applicare per l’anno 1999 111,52

2000 113,89

118,48 120,88

2006 114,57

2004 125,74

118,66 121,81

gennaio 2001: 110,5

2007 2008 116,28 119,63

anno 1995: base 100

novembre 1995: 110,6 2005 127,70

2006 130,48

2007 2008 132,44 136,26

9) Tariffa pratiche catastali

(Tariffa Ordine Architetti Milano)

anno 1997: base 100

febbraio 1997: 105,2

Indice da applicare per l’anno 1999 103,04

2000 105,51

2004 116,34

2007 122,43

2001 108,65

2002 111,12

2003 113,87

2005 118,15

2006 120,62

2.165 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_ÉêÖ~ãçX= 2.182

áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=_êÉëÅá~X

1.557 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`çãçX=

655 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=`êÉãçå~X= 875 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=iÉÅÅçX= 373 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=içÇáW=

dicembre 2000: 113,4

Anno

111,9 113,58 116,84

La rivista AL, fondata nel 1970, oggi raggiunge mensilmente tutti i 25.139 architetti iscritti ai 12 Ordini degli Architetti PPC della Lombardia:

2008 NORIVR

Tariffa P.P.AK (si tralascia questo indice in quanto non più applicato)

666 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=j~åíçî~X=

11.153 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jáä~åçX= 2.280 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=jçåò~= É=ÇÉää~=_êá~åò~X

807 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=m~îá~X= 336 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=pçåÇêáçX= 2.090 áëÅêáííá=ÇÉääÛlêÇáåÉ=Çá=s~êÉëÉK= Ricevono inoltre la rivista:

90 lêÇáåá=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm` ÇÛfí~äá~X

Interessi per ritardato pagamento

Con riferimento all'art. 9 della Tariffa professionale legge 2.03.49 n° 143, ripubblichiamo l'elenco, relativo agli ultimi anni, dei Provvedimenti della Banca d'Italia che fissano i tassi ufficiali di sconto annuali per i singoli periodi ai quali devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato articolo 9 della Tariffa. Dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea.

Provv. della B.C.E. (3.8.2006) dal 9.8.2006 Provv. della B.C.E. (5.10.2006) dal 11.10.2006 Provv. della B.C.E. (7.12.2006) dal 13.12.2006 Provv. della B.C.E. (8.03.2007) dal 14.3.2007 Provv. della B.C.E. (6.6.2007) dal 13.6.2007

3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00%

1.555 ^ããáåáëíê~òáçåá=Åçãìå~äá= äçãÄ~êÇÉX

^ëëÉëëçê~íá=~ä=qÉêêáíçêáç=ÇÉääÉ mêçîáåÅÉ=äçãÄ~êÇÉ É=rÑÑáÅá=íÉÅåáÅá=ÇÉää~=oÉÖáçåÉ içãÄ~êÇá~X

Con riferimento all'art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblichiamo i Provvedimenti del Ministro dell’Economia che fissano il “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali” al quale devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato Decreto.

cÉÇÉê~òáçåá=ÇÉÖäá=~êÅÜáíÉííá= É=lêÇáåá=ÇÉÖäá=áåÖÉÖåÉêáX=

Comunicato (G.U. 28.7.2005 n° 174)

_áÄäáçíÉÅÜÉ=É=äáÄêÉêáÉ=ëéÉÅá~äáòò~íÉX

dal 1.7.2005 al 31.12.2005

2,05% +7

9,05%

dal 1.1.2006 al 30.6.2006

2,25% +7

9,25%

dal 1.7.2006 al 31.12.2006

2,83% +7

9,83%

dal 1.1.2007 al 30.6.2007

3,58% +7

10,58%

dal 1.7.2007 al 31.12.2007

4,07% +7

11,07%

Comunicato (G.U. 13.1.2006 n° 10)

Comunicato (G.U. 10.7.2006 n° 158) Comunicato (G.U. 5.2.2007 n° 29)

Comunicato (G.U. 30.7.2007 n° 175)

per valori precedenti consultare il sito internet del proprio Ordine.

Comunicato (G.U. 11.2.2008 n° 35) dal 1.1.2008 al 30.6.2008

4,20% +7

11,20%

mÉê=èì~åíç=êáÖì~êÇ~W Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1996 che si pubblica ai sensi dell’Art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani Åçåëìäí~êÉ=áä=ëáíç=áåíÉêåÉí=ÇÉääÛlêÇáåÉ=ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=Çá=jáä~åçK Applicazione Legge 415/98 ^Öäá=ÉÑÑÉííá=ÇÉääÛ~ééäáÅ~òáçåÉ=ÇÉää~=iÉÖÖÉ=QNRLVU=ëá=ëÉÖå~ä~=ÅÜÉ=áä=î~äçJ êÉ=~ííì~äÉ=Çá=OMMKMMM=bìêç=ÅçêêáëéçåÇÉ=~=iáíK=PVQKQSSKQMMK

nìçíáÇá~åá=å~òáçå~äá= É=oÉÇ~òáçåá=Çá=êáîáëíÉ=ÇÉÖäá=lêÇáåá ÇÉÖäá=^êÅÜáíÉííá=mm`=å~òáçå~äáX= råáîÉêëáí¶X= fëíáíìòáçåá=ãìëÉ~äáX oáîáëíÉ=Çá=~êÅÜáíÉííìê~=ÉÇ=bÇáíçêáK

AL 5, 2008  

Parcheggi in Lombardia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you