__MAIN_TEXT__

Page 1


(3 )PTLZ[YHSLKPPUMVYTHaPVUL KLNSP(YJOP[L[[P7PHUPMPJH[VYP 7HLZHNNPZ[PL*VUZLY]H[VYP 3VTIHYKPOrdini degli Architetti P.P.C. delle Province di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese

,+0;690(3,

481

gennaio - febbraio 2011

Expo 2015

481

Expo 2015 Strade e infrastrutture

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, via Solferino 19 - 20121 Milano

Strade e infrastrutture

+PYL[[VYL9LZWVUZHIPSL 7HVSV=LU[\YH +PYL[[VYL 4H\YPaPV*HYVULZ *VTP[H[VLKP[VYPHSL *VUZ\S[H9LNPVUHSL3VTIHYKH KLNSP6YKPUPKLNSP(YJOP[L[[P7PHUPÄJH[VYP 7HLZHNNPZ[PL*VUZLY]H[VYP 9LKHaPVUL 0NVY4HNSPJHJHWVYLKH[[VYL 0YPUH*HZHSP4HY[PUH3HUKZILYNLY =HSLYPH.P\SP +PYLaPVULL9LKHaPVUL ]PH:VSMLYPUV 4PSHUV [LS MH_ LTHPS9LKHaPVUL!YLKHaPVUL'JVUZ\S[HHSP[ 7YVNL[[VNYHÄJV .YLNVYPL[[P(ZZVJPH[P 0TWHNPUHaPVUL =LYVUPJH;HNSPHI\L :LY]PJLLKP[VYPHSL (J[PVU.YV\WZYS *VUJLZZPVUHYPHWLYSHW\IISPJP[n (J[PVU.YV\WZYS =PH3VUKVUPV¶4PSHUV ;LS  -H_  ^^^HJ[PVUNYV\WLKP[VYLJVT PUMV'HJ[PVUNYV\WLKP[VYLJVT *VVYKPUHTLU[VW\IISPJP[n 9PJJHYKV-PVYPUH YÄVYPUH'HJ[PVUNYV\WLKP[VYLJVT 7\IISPJP[n 3LVUHYKV*LYLKH (SLZZHUKYV-VNHaaP -PSPWWV.PHTILSSP 4HYJV:HSLYUV 4PJOLSL:JOPH[[VUL :[HTWH (Y[P.YHÄJOL.=LY[LTH[P:YS =PH)LYNHTV =PTLYJH[L4) (\[VYPaaHaPVUL;YPI\UHSLUKLS +PZ[YPI\aPVULHSP]LSSVUHaPVUHSL 3HYP]PZ[H]PLULZWLKP[HNYH[\P[HTLU[L H[\[[PNSPHYJOP[L[[PPZJYP[[PHNSP(SIPKLSSH3VTIHYKPH JOLHKLYPZJVUVHSSH*VUZ\S[H ;PYH[\YH! JVWPL 0UIHZLHSSHKVJ\TLU[HaPVULWVZ[HSLKLSU\TLYV KPTHYaVZVUVZ[H[LWVZ[HSPaaH[L JVWPLPU0[HSPH (IIVUHTLU[VHUU\HSL ]HSPKVZVSVWLYNSPPZJYP[[PHNSP6YKPUP3VTIHYKPL 0UJVWLY[PUH!*HZJPUH.VIIH4PSHUVMV[VKP4HYJV+HWPUV .SPHY[PJVSPW\IISPJH[PLZWYPTVUVZVSVS»VWPUPVULKLSS»H\[VYL LUVUPTWLNUHUVSH*VUZ\S[H9LNPVUHSL3VTIHYKH KLNSP6YKPUPKLNSP(YJOP[L[[P77*UtSH9LKHaPVULKP(3 *OP\ZVPUYLKHaPVUL!THYaV

 -69<4 ,_WV :[YHKLLPUMYHZ[Y\[[\YL PU[LY]LU[PKP9LUaV.VYPUP -LKLYPJV(J\[V-HIPV*HZPYVSP  -69<469+050 )LYNHTV )YLZJPH  *VTV *YLTVUH 3LJJV 4HU[V]H 4PSHUV 4VUaHL)YPHUaH 7H]PH  6::,9=(;6906 (YNVTLU[P :[VYPLSVJHSP *VUJVYZP 3PIYP 4VZ[YL 0[PULYHYP  796-,::065, 3LNPZSHaPVUL 5VYTLLWYVNL[[P  

05-694(A065, +HNSP6YKPUP 3L[[LYLLJVTTLU[P05+0*0,;(::0

 .,55(06-,))9(06

Bimestrale di informazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Lombardi


*VUZ\S[H9LNPVUHSL3VTIHYKH KLNSP6YKPUPKLNSP(YJOP[L[[P7PHUPMPJH[VYP7HLZHNNPZ[PL*VUZLY]H[VYP[LS ^^^JVUZ\S[HSVTIHYKPHHYJOP^VYSKP[ :LNYL[LYPH!ZLNYL[LYPH'JVUZ\S[HHSP[ 7YLZPKLU[L!7HVSV=LU[\YH"=PJL7YLZPKLU[L!(UNLSV4VU[P" :LNYL[HYPV!-HIPVSH4VS[LUP";LZVYPLYL!:LYNPV*H]HSPLYP"*VUZPNSPLYP!7HVSV)LSSVUP ,TPSPHUV(TIYVNPV*HTWHYP-LYY\JJPV-H]HYVU3H\YH.PHUL[[P.PHUS\JH7LYPUV[[V.P\ZLWWL9VZZP .P\ZLWWL:NY~+HUPLSH=VSWP 6YKPULKP)LYNHTV[LS ^^^INHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PILYNHTV'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVILYNHTV'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!7HVSV)LSSVUP"=PJL7YLZPKLU[L!=P[[VYPV.HUKVSMP":LNYL[HYPV!,SLUH:WHYHJV" ;LZVYPLYL!*HYSVZ4HU\LS.VTLZKL*HY]HSOV"*VUZPNSPLYP!:[LMHUV)HYL[[P(JOPSSL)VUHYKP4H[[LV*HS]P 9LTV*HWP[HUPV-HIPV*VYUH-YHUJLZJV-VYJLSSH(YPHUUH-VYLZ[P-YHUJLZJH*HYVSH7LYHUP4H[[LV :LNOLaaP4HYJV;VTHZP-YHUJLZV=HSLZPUP;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP)YLZJPH[LS ^^^IZHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PIYLZJPH'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVIYLZJPH'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!7HVSV=LU[\YH"=PJL7YLZPKLU[L!.PHUMYHUJV*HTHKPUP"7HVSH-HYVUP9VILY[V:HSLYP" :LNYL[HYPV!3H\YH+HSu";LZVYPLYL!3\PNP:JHUaP"*VUZPNSPLYP!4H\YV(YTLSSPUP<TILY[V)HYH[[V:[LMHUPH)\PSH -YHUJV4HMMLPZ47HVSH4VU[PUP9VILY[V5HSSP,UaV9LUVU 7H[YPaPH:JHTVUP3\JPV:LYPUV;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP*VTV[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PJVTVP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMV'VYKPULHYJOP[L[[PJVTVP[ 7YLZPKLU[L!(UNLSV4VU[P"=PJL7YLZPKLU[L!(UNLSV(]LKHUV":LNYL[HYPV!4HYNOLYP[H4VQVSP" ;LZVYPLYL!,UYPJV5H]H"*VUZPNSPLYP!4H[[LV(YKLU[L(U[VUPV)LS[YHTL(SLZZHUKYV)LSSPLUP:[LMHUPH)VYZHUP (SLZZHUKYV*HWWLSSL[[P(SLZZHUKYH.\HUaPYVSP=LYVUPJH4VS[LUP.PHJVTV7VaaVSP:[LMHUV:LULJH4HYJV -:PS]H4HYJLSSV;VTHZP;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP*YLTVUH[LS ^^^HYJOP[L[[PJYP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!ZLNYL[LYPH'HYJOP[L[[PJYP[ 7YLZPKLU[L!,TPSPHUV(TIYVNPV*HTWHYP"=PJL7YLZPKLU[L!*HYSV=HYVSP" :LNYL[HYPV!(UKYLH7HUKPUP";LZVYPLYL!3\PNP(-HIIYP"*VUZPNSPLYP!*SH\KPV)L[[PULSSP.P\ZLWWL*V[P 43\PZH-PVYLU[PUP(U[VUPV3HUaP4HZZPTV4HZV[[P=PUJLUaV6NSPHYP:PS]HUV:HUaLUP ;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP3LJJV[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PSLJJVP[ 7YLZPKLUaHZLNYL[LYPHLPUMVYTHaPVUP!VYKPULHYJOP[L[[PSLJJV'[PUP[ 7YLZPKLU[L!-LYY\JJPV-H]HYVU"=PJL7YLZPKLU[L!4,SPZHIL[[H9PWHTVU[P3P]PV+LSS»6YV" :LNYL[HYPV!4HYJV7VNSPHUP";LZVYPLYL!=PUJLUaV+:WYLHMPJV"*VUZPNSPLYP!,UYPJV*HZ[LSU\V]V.\PKV +L5V]LSSPZ*HYVS4VU[PJLSSP=HSLU[PUH9LKHLSSP7HVSV9\NOL[[V+PLNV;VS\aaV;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP3VKP[LS ^^^SVHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PSVKP'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVSVKP'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!=PUJLUaV7\NSPLSSP"=PJL7YLZPKLU[L!.P\ZLWWL9VZZP":LNYL[HYPV!3H\YH)VYPHUP" ;LZVYPLYL!4HZZPTV7H]LZP"*VUZPNSPLYP!7HVSV*HTLYH:PTVUL[[H-HUMHUP7HVSH4VYP*OPHYH7HUPNH[[H .\PKV:P]PLYV;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP4HU[V]H[LS ^^^TUHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PTHU[V]H'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVTHU[V]H'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!:LYNPV*H]HSPLYP"=PJL7YLZPKLU[L!(SLZZHUKYV=HSLU[P":LNYL[HYPV!(SLZZHUKYH-VY[\UH[P" ;LZVYPLYL!4HU\LSH5V]LSSPUP"*VUZPNSPLYP!(UKYLH*H[[HSHUP.PHUUP.PYLSSP*YPZ[PHUV.\LYUPLYP :HUKYV7PHJLU[PUP,UYPJV9VZZPUP7PL[YV;YPVSV:HIYPUH;\YVSH;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP4PSHUV[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 7YLZPKLUaH!JVUZPNSPV'VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!ZLNYL[LYPH'VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 7YLZPKLU[L!+HUPLSH=VSWP"=PJL7YLZPKLU[P!4HYJV,UNLS-YHUJV9HNNP":LNYL[HYPV!=HSLYPH)V[[LSSP" ;LZVYPLYL!(UUHSPZH:JHUKYVNSPV"*VUZPNSPLYP!4HYPH3\PZH)LYYPUP4H\YPaPV*HYVULZ4H\YPaPV+L*HYV 9VZHUUH.LYPUP7HVSV4HaaVSLUP(SLZZHUKYH4LZZVYP,TPSPV7PaaP=P[V4H\YV9HKHLSSP*SHYH4HYPH9VNUVUP (U[VUPVAHU\ZV;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP4VUaHLKLSSH)YPHUaH[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PTIP[ :LNYL[LYPH!ZLNYL[LYPH'VYKPULHYJOP[L[[PTIP[ 7YLZPKLU[L!-HIPVSH4VS[LUP"=PJL7YLZPKLU[P!,aPV-VKYP-HIPV:PYVUP":LNYL[HYPV!4HYPHYVZH=LYNHUP" ;LZVYPLYL!*HYSV4HYPHUP"*VUZPNSPLYP!-YHUJLZJV)HYIHYV.P\ZLWWL*HWYV[[P.P\ZLWWL,SSP4HY[H.HSIPH[P ,UYPJH3H]LaaHYP*YPZ[PUH4HNUP9VILY[V7VaaVSP)PHUJHSPZH:LTVSP5PJVSH;H[LV ;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP7H]PH[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PWH]PHP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PWH]PH'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVWH]PH'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!(SKV3VYPUP"=PJL7YLZPKLU[L!3VYLUaV(NULZ":LNYL[HYPV!7HVSV4HYJOLZP" ;LZVYPLYL!(SILY[V=LYJLZP"*VUZPNSPLYP!4HYJV)VZP9HMMHLSSH-PVYP7HVSV3\JJOPHYP 3\JH7HNHUP.PHUS\JH7LYPUV[[V7HVSV7VSSVUP(UKYLH=HJJHYP;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP:VUKYPV[LS ^^^ZVHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH!HYJOP[L[[PZVUKYPV'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P!PUMVZVUKYPV'HYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLU[L!.P\ZLWWL:NY~"=PJL7YLZPKLU[L!.PV]HUUP=HUVP":LNYL[HYPV!(\YLSPV=HSLU[P" ;LZVYPLYL!*SH\KPV)V[HJJOP"*VUZPNSPLYP!4HYJV+LS5LYV(UKYLH-VYUP4HYJV.OPSV[[P *HYSV4\YNVSV5PJVSH:[LMHULSSP;LYTPULKLSTHUKH[V! 6YKPULKP=HYLZL[LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[P]HYLZLP[ 7YLZPKLUaH!WYLZPKLU[L]HYLZL'H^UP[ :LNYL[LYPH!PUMV]HYLZL'H^UP[ 7YLZPKLU[L!3H\YH.PHUL[[P":LNYL[HYPV!4H[[LV:HJJOL[[P";LZVYPLYL!,THU\LSL)YHaaLSSP" *VUZPNSPLYP!3\JH)LY[HNUVU4HYPH*OPHYH)PHUJOP9PJJHYKV)S\TLY*SH\KPV*HZ[PNSPVUP:[LMHUV*HZ[PNSPVUP (KH+LILYUHYKP(SILY[V+»,SPH4H[[PH-YHZZVU0SHYPH.VYSH*HYSH.4VYL[[P .P\ZLWWL:WLYVUP:[LMHUV=LYVULZP;LYTPULKLSTHUKH[V!


4H\YPaPV*HYVULZ

 ,+0;690(3,

*VUX\LZ[VU\TLYVKP¸(3¹JPH]]PHTVHSSHJVUJS\ZPVULKLSSHZLYPLKP\ZJP[LJVUSLX\HSPKH WPƒKP\UHUUVZ[PHTVHMMYVU[HUKVP[LTPWYVWVZ[PKHSSHWYVNYHTTHaPVULKLSS»,_WVH 4PSHUV *VUJS\KLYLTVX\LZ[HZLYPLJVUPSWYVZZPTVU\TLYVJOLZHYnKLKPJH[VHSSH]VYVKLNSPHYJOP[L[[P JOLZPPTWLNUHUVH[[YH]LYZVVYNHUPaaHaPVUPLKHZZVJPHaPVUPULSS»HMMYVU[HYLPNYH]PWYVISLTP KPLTLYNLUaHLULJLZZP[nJOLHMÅPNNVUVTVS[PWHLZPKLSTVUKVKP]LYZPKLPX\HSPZHYHUUV HWW\U[VVZWP[H[PHSSHTHUPMLZ[HaPVULTPSHULZLKLS 6JJVYYLKPYLJOLPUX\LZ[VWLYPVKVPUJ\PJPZPHTVVJJ\WH[PKP,_WVUVUuZLTIYH[VJOL SHMHZLWYVNL[[\HSLKPX\LZ[VL]LU[VHIIPH]PZ[VHSTLUVPUL]PKLUaHLWLYX\HU[VuZ[H[VYLZV W\IISPJVNYHUKPWYVNYLZZP(]VS[LPSKPIH[[P[VZPuPUX\LZ[PTLZPHUJVYHZVMMLYTH[VZ\HZWL[[P KPJHYH[[LYLNLULYHSLZ\SSHJVTWVZPaPVULKLNSPVYNHUPZTPKLJPZPVUHSPZ\H]]PJLUKHTLU[PKLSSL ÄN\YLKPYPMLYPTLU[VZ\SSH¸X\LYLSSL¹KLSSHHJX\PZPaPVULKLSSLHYLLJOLHKVNNPZLTIYHUVU HUJVYHKLÄUP[P]HTLU[LYPZVS[H 5VPJPH\N\YPHTV¶JVTLHIIPHTVZJYP[[VHSJ\UL]VS[L¶JOLS»VJJHZPVULKLSS»,_WVZPH\[PSPaaH[H WLYMHYLWYVNYHTTPWYLJPZPLJOLX\LZ[PZPHUVWVPNLZ[P[PJVUSPULHYP[n*LY[VPS[LTWV[YHZJVYYL LVNUPYPU]PVVSLU[LaaHUVUMH]VYPZJVUVX\LSSLWYVJLK\YLJOLJVUZLU[VUVPSTHNNPVYJVUMYVU[V L\UI\VUNYHKVKPJVUKP]PZPVULKLSSLZJLS[LZ[Y\TLU[PZVSP[HTLU[LPTWPLNH[PWLYNHYHU[PYL YPZ\S[H[PKPX\HSP[n *»uKHYP[LULYLJOLH[\[[P¶ZLJVUKVPKP]LYZPY\VSP¶ZPHJOPHYHS»PTWVY[HUaHKLSS»VJJHZPVULL JOLS»PTWLNUVZPHJVSSL[[P]HTLU[LPUKPYPaaH[V]LYZVPTPNSPVYPYPZ\S[H[PKHV[[LULYLULSTPNSPVYL KLPTVKPWVZZPIPSP!PSH]VYPJOLZPMHYHUUVWLYX\LZ[VL]LU[VYPTHYYHUUVPUMH[[PX\HSLL]PKLU[L [LZ[PTVUPHUaHKLSUVZ[YVJVT\ULZHWLYMHYLSHSVYVZHYn\U»PULYaPHS\UNHLSHSVYVPUÅ\LUaH H]Yn\UHZJHSHHSTLUVYLNPVUHSL 0S[LTHJOL]PLUL[YH[[H[VULSSLWHNPULKPX\LZ[VU\TLYVYHWWYLZLU[HMVYZLHSTLNSPV S»PUZPLTLKP[HSPX\LZ[PVUP!SLPUMYHZ[Y\[[\YLZVUVPUMH[[PLSLTLU[PKPJVZ[Y\aPVULKLS[LYYP[VYPVJOL YPTHUNVUVHZLY]PaPVKLSSHZVJPL[nHSKPSnKLSSHJVU[PUNLUaHWLYJ\P[HS]VS[H¶JVTLPUX\LZ[V LKPUJHZPHUHSVNOP¶]LUNVUVYLHSPaaH[LLJOLJVUSHSVYVWYLZLUaHPUKPYPaaHUVNSPZ]PS\WWP [LYYP[VYPHSP 3»HYLHZ\J\P]LYYnYLHSPaaH[HS»,_WVu\UZP[VKPNYHUKLPU[LYLZZL[LYYP[VYPHSLLHSSVZ[LZZV [LTWVKPNYHUKLJVTWSLZZP[n:\\UHKPYL[[YPJLJOLOHH]\[V\UHKL[LYTPUH[LPTWVY[HUaH Z\SSHZ[VYPHKLSSHJP[[nKP4PSHUVZVUVWYLZLU[PPTWVY[HU[PZ[Y\[[\YLZ[YHKHSPH\[VZ[YHKHSP MLYYV]PHYPLLSPULLKP[YHZWVY[VTL[YVWVSP[HUVÏ\U»HYLHJOL]LKLX\LZ[HPUMYHZ[Y\[[\YHaPVUL ZV]YHWWVZ[HHSSHTLTVYPHKP\UHU[PJV[LYYP[VYPVHNYHYPVVNNPWYVMVUKHTLU[L\YIHUPaaH[V *VTL[\[[VJP~[YV]HULSSHYLHSPaaHaPVULKLSS»,_WV\U»VJJHZPVULKPX\HSP[n&7PƒPU NLULYHSLJVTLPS[LTHKLSSLPUMYHZ[Y\[[\YLuLSLTLU[VKPX\HSPÄJHaPVULKLS[LYYP[VYPV&3L YPZWVZ[LJOL]LUNVUVKH[LULPJVU[YPI\[PWYLZLU[PPUX\LZ[VU\TLYVKP¸(3¹KHUUVHSJ\UL HZZPJ\YHaPVUPTHSHZJPHUVHWLY[PHUJOLTVS[PPU[LYYVNH[P]P


Strade e infrastrutture

4

Nel Forum di questo numero partecipano l’ing. Renzo Gorini, direttore Infrastrutture di Expo 2015 S.p.A.; Federico Acuto, ricercatore di urbanistica, DPA, Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano; Fabio CasiYVSPKVJLU[LKP7PHUPÄJHaPVULKLP;YHZWVY[P+7(7VSP[LJnico di Milano. Ringraziamo tutti i partecipanti per la loro collaborazione.

destinata all’esposizione, un imponente numero di visita[VYP WLY \U ZPNUPÄJH[P]V HYJV KP [LTWV JVTL u [YH S»HS[YV dimostrato dai numeri registrati nelle edizioni precedenti. Per l’evento Expo 2015, che si svolgerà dal 1 maggio 2015 al 31 ottobre 2015, per un totale di 6 mesi, ci si aspetta infatti una quota di 20.000.000 visitatori pari a 24/29.000.000 accessi, con una media di circa 140.000 accessi giorno e picchi di circa 250.000 accessi.

Expo 2015. Infrastrutture, innovazione, sviluppo sostenibile

Sviluppo sostenibile È attorno a quattro principî - centralità del tema, protagonismo dei Paesi partecipanti, qualità del paesaggio, sosteUPIPSP[nJOLZPuPZWPYH[HSHWYVNL[[HaPVULKLS4HZ[LYWSHU a tutti i livelli, compreso quello dei trasporti e delle infrastrutture, mirando alla sostenibilità ambientale e puntando all’utilizzo delle più avanzate metodologie e tecnologie di realizzazione delle opere e di gestione dei servizi e della mobilità. *P ZP u WVZ[P PUVS[YL S»VIPL[[P]V KP JVLYLUaH JVU HSJ\UL questioni che incrociano in maniera differente i temi contemporanei dell’urbanizzazione e che possono risultare

di Renzo Gorini

Lo sviluppo del sito espositivo per Expo 2015, che interessa un’area di circa 1.1 milioni di metri quadri, rappresenta \UHZÄKHKPJHYH[[LYLZ[YHVYKPUHYPVKHSW\U[VKP]PZ[HWYVgettuale e organizzativo e prevede l’investimento, a livello globale, urbano, e regionale, di circa 11.8 miliardi di euro e sul sito espositivo di circa 1,7 miliardi di euro. L’evento, che vedrà Milano al centro dell’attenzione internazionale, convoglierà sulla città ed in particolare sull’area


5 FORUM GLI INTERVENTI

Le infrastrutture e i servizi Le nuove infrastrutture e i nuovi servizi sono mirati a migliorare l’accessibilità al sito espositivo e in generale all’area SVTIHYKHLPU[LYLZZHUV[\[[LSLJVTWVULU[PKLSSHTVIPSP[n! ‹Opere stradali"HNYHUKLZJHSHuWYL]PZ[HSHYLHSPaaHaPVne di nuovi collegamenti autostradali tra cui la BRE.BE.MI, la TEM e la Pedemontana che dovrebbero garantire una minore congestione del “nodo” delle tangenziali milanesi migliorando inoltre l’accesso al sistema aeroportuale lombardo. A scala Expo si prevede il completamento o la realizzazione di opere di livello locale o sovraccomunale come la “Rho-Monza” la “Zara-Expo” e la nuova viabilità di “Cascina Merlata”. ‹ ;YHZWVY[V W\IISPJV" WLY PS ZLY]PaPV MLYYV]PHYPV u WYL]PZ[V il potenziamento della tratta Rho-Gallarate e del nodo di Busto Arsizio per il collegamento con Malpensa. Tali opere permetteranno il potenziamento del servizio ferroviario con un incremento da 2 a 4 nuove linee suburbane e un collegamento diretto Malpensa-Fiera/Expo-Milano. La mobilità di Expo 2015 Il corretto percorso progettuale del sito espositivo e della Il servizio metropolitano prevede la realizzazione di due sua accessibilità, in termini di infrastrutture, servizi di tra- nuove linee la M5 e la M4 per l’incremento dell’effetto sporto, sistemi informatici di gestione dei servizi e delle “rete” del sistema urbano che consentirà di ridurre l’affollainformazioni per il visitatore, non può prescindere da una mento della linea 1 diretta ad Expo. collaborazione tra i differenti enti coinvolti e da un’appro- La stessa linea 1 verrà, inoltre, potenziata con un migliorafondita comprensione delle esigenze di mobilità dell’area mento della frequenza dagli attuali 2 minuti ai 90’’ (circa 27 lombarda nel periodo “pre”, “durante”, e “post”, Expo 2015 treni ora diretti ad Expo) grazie al nuovo sistema di segnalamento e all’aumento della sicurezza in stazione presso e delle relative dinamiche di spostamento multimodale. In merito alla collaborazione tra enti si ricorda che con il Rho-Fiera. DPCM del 22/10/2008 e ss. mm., per assicurare la tem- ‹ Mobilità dolce" HUJOL SH TVIPSP[n JPJSV WLKVUHSL ]LYYn pestiva predisposizione delle opere necessarie per Expo e interessata da miglioramenti. Si prevede la realizzazione KLSSHZ\HZVZ[LUPIPSP[nHUJOL[YHZWVY[PZ[PJHuZ[H[VPZ[P[\P[V di nuovi grandi percorsi tematici “la via d’acqua e la via di oltre al Commissario Straordinario Delegato e la Società di terra” che potranno condurre il visitatore direttamente al gestione Expo 2015 S.p.A., il Tavolo Istituzionale tra enti, sito espositivo utilizzando percorsi, dedicati, ciclopedonali “Tavolo Lombardia”, per il governo complessivo degli in- supportati dal servizio di Bike Sharing. terventi regionali e sovra-regionali. 0UTLYP[VHSSHKVTHUKHKPTVIPSP[nuZ[H[VWYL]PZ[VHZL- La mobilità sostenibile del sito N\P[VKPKL[[HNSPH[PZ[\KPKLPÅ\ZZPJVUKV[[PHUJOLJVUPS7V- L’evento Expo sarà, inoltre, interessato dallo sviluppo di silitecnico di Milano, di poter raggiungere, compatibilmen- stemi di “Green Technologies” e “Green Practices” che punte con le opere e i servizi di TPL che verranno realizzati/ teranno verso sistemi a ridotto e ridottissimo impatto amattivati anche grazie al suddetto “Tavolo Lombardia”, una IPLU[HSL\[PSPaaHUKV! ripartizione modale a favore del trasporto pubblico di circa ‹WLYPSZPZ[LTHKPpeople mover interno circa 20/25 veicoli il 60% che arriva a circa l’80% se si considerano anche i elettrici (a batteria, ad ultracapacitor, ad idrogeno, ecc.) con ZLY]PaP KP I\Z NYHU [\YPZTV VYNHUPaaH[P 0UWHY[PJVSHYLZPu frequenza anche di 1 minuto per favorire gli spostamenti inritenuto di garantire l’accesso ad Expo 2015 a tutti e in tutti [LYUP" i modi, secondo categorie e vincoli ben precisi che tengano ‹WLYPSZPZ[LTHSVNPZ[PJV]LPJVSPLSL[[YPJPKPKP]LYZLKPTLUZPVUP conto del sistema di mobilità generale della grande città e H[[YLaaH[PWLYSHTV]PTLU[HaPVULKLSSLTLYJP" della Lombardia, come nelle ultime grandi manifestazioni ‹WLYP]VSVU[HYPLNSPHKKL[[PTPUP]LPJVSPHWVZ[PPU[LYHinternazionali (es. Expo Shanghai, Olimpiadi Torino, future mente elettrici o con alimentazioni rinnovabili e biciclette anOlimpiadi Londra), premiando chi utilizza il sistema pubbli- JOLHWLKHSH[HHZZPZ[P[H" co e collettivo su ferro (accesso diretto al sito) e limitando ‹WLYPSZPZ[LTHKPJVSSLNHTLU[VKLPWHYJOLNNPYLTV[PZPWYLfortemente l’utilizzo della vettura privata (accesso tramite il vede l’impiego di circa 55 nuovi veicoli con tecnologie di propulsione innovativa a batteria o ibridi a combustibile rinsistema di parcheggi remoti con navette). LSLTLU[V KP HWWVY[V ZPNUPÄJH[P]V HS WYVJLZZV KP Z]PS\WWV della cosiddetta mobilità sostenibile e innovativa, oggetto di attenzione dei differenti enti non solo lombardi. 0UWHY[PJVSHYLJPZPuPUKPYPaaH[P]LYZV! ‹S»\ZVPU[LSSPNLU[LKLSSLYPZVYZL" ‹PSYP\ZVLPSYLJ\WLYVKPTH[LYPHSPLTHU\MH[[P" ‹PSWV[LUaPHTLU[VKLS[YHZWVY[VW\IISPJVUVUZVSVPU[LYTPUPPUMYHZ[Y\[[\YHSPWLYPUJVYHNNPHYULS»\[PSPaaV" ‹S»\ZVKPZPZ[LTPPUUV]H[P]PKPWYVW\SZPVUL]LPJVSHYLHIHZZVVaLYVPTWH[[VHTIPLU[HSL" ‹SHNLZ[PVULJVVYKPUH[HLPUMVYTH[PaaH[HKLSSHTVIPSP[n Expo 2015 sta quindi affrontando la molteplice e complessa dinamica della mobilità individuando le priorità e le caratteristiche dimensionali e di sostenibilità delle infrastrutture e dei servizi (di trasporto ed informatici) atti a miglioraYLSHMY\PIPSP[nKLSS»HYLHKPPUÅ\LUaHKP,_WVLKLSZP[VZ[LZZV H[[YH]LYZV S»\[PSPaaV KP ZWLJPÄJP micro e macro modelli di [YHMÄJVLKLSSHWLKVUHSP[n


6


FORUM GLI INTERVENTI

7


Marco Dapino, fotografo collaboratore di “AL”, continua il suo lavoro MV[VNYHÄJV SLNH[V HSS»,_WV YPML[P[V HS TVUKV KLP [YHZWVY[P +VWV il numero 3/2010, dedicato alla mobilità su ferro (“Light on Rails”) e il numero 11-12/2010, dedicato agli aeroporti col progetto “Airpot signs”, in questo numero il progetto intitolato “Suburban streets” riguarda strade e infrastrutture. Il percorso si articola lungo gli snodi e i raccordi che circondano la città di Milano. Inizia da piazza Maggi, prosegue per piazzale Kennedy, viale Forlanini (svincolo tangenziale) e continua attraverso i punti nevralgici che collegano il capoluogo lombardo alle rispettive tangenziali e autostrade. L’intento è ritrarre questi luoghi in periodi e situazioni di luce particolari, tali da fare emergere dinamismo e vitalità, mascherando invece l’ordinario e il banale insito usualmente nel paesaggio urbano periferico.

8

della regione urbana nel lungo periodo. Anche il Presidente della Provincia di Milano, nella recente occasione della Mobility Conference 2011, ha richiamato la visione della “Grande regione urbana milanese”, un sistema territoriale di 7,4 milioni di abitanti collocato dall’OCSE al trentesimo posto del ranking mondiale. In questa prospettiva, per esempio, vediamo collocate le grandi infrastrutture in gestazione dalla Bre-Be-Mi alla Est Esterna, dalla Pedemontana alla Rho-Monza, dall’Alta VeloJP[nHSSLU\V]LTL[YVWVSP[HUL"PS[\[[VPU\UJVHJLY]VKPVWLYL ¶¸LZZLUaPHSPJVUULZZLLULJLZZHYPL¹HWW\U[V¶JOLÄUPZJL per essere un contenitore utile più alla fanfara politica che per comprendere un attendibile scenario futuro (1). Dunque, conviene affrontare la complessità della questione Essenziale, connesso e necessario: KPZ[PUN\LUKVHSTLUV[YLSP]LSSPWYVISLTH[PJP!SH¸ZJHSH[LYYP[Vl’Expo come nodo della regione urbana YPHSL¹KPYPMLYPTLU[V"SH¸M\UaPVUHSP[n¹KLSSLZJLS[LZWLJPÄJOL" di Federico Acuto le “priorità” rispetto al quadro generale. Mi si chiede di guardare al progetto infrastrutturale Vorrei cominciare dalla rete della gomma, ovvero stradale, dell’Expo dal punto di vista delle potenzialità urbanisti- per il fatto che la questione della “scala territoriale” si giocheJOL" PUUHUaP[\[[V JP~ ZPNUPÄJH KVTHUKHYZP X\HSL Y\VSV rà al 90% rispetto a questo “livello” e “tipologia” della rete. possa giocare la straordinaria mobilitazione di risorse in Il quadrante urbano ha appena visto concludersi (o quasi) atto per il ridisegno o riassetto della rete infrastrutturale NSPPU[LY]LU[PWVZ[\TPH[[VYUVHSWVSVÄLYPZ[PJV*VU[HSPPUUV]HIPSL"[HSP]LPJVSPWV[YHUUVJVU[YPI\PYLHSYPUUV]VKLSWHYJV vetture del sistema di trasporto pubblico lombardo. Ma la sostenibilità della mobilità Expo potrà essere supportata anche da sistemi di ITS (Intelligent Transport System) WLY! ‹SHNLZ[PVULKLPÅ\ZZP]PZP[H[VYPHZJHSHHSTLUVYLNPVUHSL" ‹SHNLZ[PVULKLSSLTLYJPPUHYYP]VHSS»,_WVJVUPSTVUP[VYHNNPV KLP[LTWPKPHYYP]VHSZP[VLKPKPZ[YPI\aPVULPU[LYUH" ‹SHNLZ[PVULLPSZ\WWVY[VKLSSHWLKVUHSP[nPU[LYUHJVUZPZ[Lmi di Intelligent Pedestrian System e di virtual queue.


FORUM GLI INTERVENTI

9

[LY]LU[PZPuWLY]LU\[PHK\UHKPYL[[HJVUULZZPVUL]LYVL proprio innesto) della SP46 Rho-Monza sulla storica SS33 KLS :LTWPVUL" PS [YHJJPH[V JVUUL[[L SÂťLZPZ[LU[L HKLN\H[V svincolo sullâ&#x20AC;&#x2122;Autostrada dei Laghi con il tortuoso ganglio tra SS33, Tangenziale Ovest e viabilitĂ comunale, costi[\LUKV SH WYPUJPWHSL ¸WVY[H KP HJJLZZVš HS JVTWHY[V Ă&#x201E;LYPstico. Finalmente si vede realizzata una decisiva continuitĂ  est-ovest (urbanisticamente parlando) di un itinerario di livello primario, in supporto al congestionato tratto di autostrada urbana nord (A4). In questo quadro, il cuore dei nuovi interventi starĂ  nelle aree di Cascina Merlata, laddove dovrĂ  avvenire la seconda Z[VYPJHPU[LYZLaPVULKPSP]LSSVZ\WLYPVYL!X\LSSH[YHSH:: (ovvero cosiddetta â&#x20AC;&#x153;Tangenzialina di Peroâ&#x20AC;?), posta in continuitĂ  (davvero fondamentale, anche se trascurata) con la nota â&#x20AC;&#x153;interquartiereâ&#x20AC;? (da realizzarsi almeno nella tratta da via Eritrea alla Bovisasca), e la prosecuzione â&#x20AC;&#x201C; altrettanto Z[YH[LNPJHÂśKLSSH¸]HYPHU[LKLS:LTWPVULšJOLĂ&#x201E;UHSTLU[L dovrebbe liberare Pero dal forte attraversamento urbano. In veritĂ , questo nuovo nodo metropolitano si carica di \S[LYPVYL ZPNUPĂ&#x201E;JH[V ZL ZP SLNNL SH JVU[PU\P[n WVZZPIPSL nord-sud, tra SS233 Varesina, un breve tratto di Rho-

Monza, il nuovo Sempione e la SS11. Se queste linee di continuitĂ strategiche verranno rispettate, una delle principali strozzature delle relazioni tra Milano e il suo territorio metropolitano ovest verrebbe rimossa, â&#x20AC;&#x153;liberandoâ&#x20AC;? unâ&#x20AC;&#x2122;area Z[VYPJHTLU[LJVUĂ&#x201E;UH[HKHSSLIHYYPLYLPUMYHZ[Y\[[\YHSPHYLSHzioni di ampio raggio. +\UX\LPSNYHKVKPJVLYLUaHLKPLMĂ&#x201E;JHJPHKLNSPPU[LY]LU[P previsti sarĂ  da valutare rispetto alla capacitĂ  di potenziare la rete di â&#x20AC;&#x153;scala metropolitana e regionaleâ&#x20AC;?, non solo e non tanto in logica â&#x20AC;&#x153;milaneseâ&#x20AC;?, quanto delle relazioni secanti e tangenziali della regione urbana. In secondo luogo, la reJLU[LLZWLYPLUaHKLSWVSVĂ&#x201E;LYPZ[PJVKP9OV7LYVKV]YLIIL H]LYKPTVZ[YH[VLPUZLNUH[VX\HU[VSÂťLMĂ&#x201E;JPLUaHKLSSÂťPU[LYV sistema infrastrutturale può essere compromessa da un inadeguato controllo del â&#x20AC;&#x153;disegnoâ&#x20AC;? e della â&#x20AC;&#x153;integrazioneâ&#x20AC;? con la rete secondaria (comunale/intercomunale). In quel caso, lâ&#x20AC;&#x2122;originaria impostazione, ottusamente legata a unâ&#x20AC;&#x2122;ottica LZJS\ZP]HKHWLYPSYLJPU[VĂ&#x201E;LYPZ[PJVuZ[H[HTHUVHTHUV corretta in logica di â&#x20AC;&#x153;riannodamentoâ&#x20AC;? della maglia locale e delle sue relazioni. Ripetere gli errori del passato, formando un nuovo â&#x20AC;&#x153;recintoâ&#x20AC;? (si vedano i pur schematici masterplan disponibili con tortuosa viabilitĂ  perimetrale), parrebbe as-


10


FORUM GLI INTERVENTI

11


12

Z\YKV 3H ZĂ&#x201E;KH K\UX\L ZHYn X\LSSH KP KPTVZ[YHYL JOL SH rete urbana (sovracomunale), che costituirĂ principale punto di contatto tra aree espositive e territorio, non sia ridotta a mero apparato funzionale (lâ&#x20AC;&#x2122;orribile campionario di lamiera KLSSLIHYYPLYLKPZPJ\YLaaHJOLJPYJVUKHSHĂ&#x201E;LYHTHKP]LUNH LSLTLU[VKPYPKPZLNUVKLSWHLZHNNPVKLSSHJP[[nM\[\YHHY[PĂ&#x201E;ciale o rinaturalizzato che sia). 7PÂ&#x192; JVTWSLZZV u ]HS\[HYL SL WYL]PZPVUP YPN\HYKV HP ZPZ[LTP KP [YHZWVY[V JVSSL[[P]V" PUMH[[P HWWYVMVUKLUKV SÂťHYNVTLU[V un poco oltre il livello delle brochure pubblicitarie, il quadro H[[LUKPIPSL KLSSL WYL]PZPVUP UVU u KLS [\[[V JOPHYV LK PKLU[PĂ&#x201E;JHIPSL 3H WYPTH X\LZ[PVUL YPN\HYKH SÂťHJJLZZPIPSP[n HLYVWVY[\HSLL(=(*"LU[YVPSuH[[LUKPIPSLSÂťPU[LNYHaPVUL aria-ferro che si attende da anni? Cosa si sta facendo per la riorganizzazione del nodo ferroviario di Milano? Nello stesso MYLZJV7.;KP4PSHUVZPKPZJ\[LKLSSÂťVWWVY[\UP[nKPYPKLĂ&#x201E;UPYL PSJVUJL[[VKP¸ZLJVUKVWHZZHU[LšH[[YPI\LUKVĂ&#x201E;UHSTLU[LH .HYPIHSKPY\VSVWYLTPULU[L"THPUJOLVYPaaVU[L[LTWVYHSL& Un esempio. A chiunque si occupi non estemporaneamen[LKP[YHZWVY[PuUV[HSHKPMMLYLUaH[YH¸MLYTH[HšZVZ[HPUSPULH JVU ZPNUPĂ&#x201E;JH[P]H YPK\aPVUL KLSSL WV[LUaPHSP[n KP LZLYJPaPV L â&#x20AC;&#x153;stazioneâ&#x20AC;? (con parco binari tale da lasciare libere le vie di

corsa), e quindi suona particolarmente fastidiosa la retoriJHZ\SSLĂ&#x201E;U[L¸Z[HaPVUPKPWVY[HšÂś[YHJ\PHWW\U[VX\LSSHKP 9OV,_WVÂśLPSSVYV¸Z[YHVYKPUHYPVšWV[LUaPHSL\[PSPaaV!LWVP quale visitatore utilizzerebbe i treni AV per essere sbarcato nella banlieue parigina (anche se fosse in corrispondenza di un capolinea della RER), anzichĂŠ alla Gare du Nord in pieno centro? I visitatori dellâ&#x20AC;&#x2122;Expo non verranno forse a Milano, ancor prima che ad accalcarsi nel recinto espositivo? E qui viene la terza questione richiamata, quella delle â&#x20AC;&#x153;prioYP[nš7LYSHKH[HMH[PKPJHZPuPUTVS[PHYP[LULYLNPnMVY[\UVZH la messa in esercizio della M5 e del tutto inattendibile quella KLSSH4W\YJSHZZPĂ&#x201E;JH[HJVTL¸LZZLUaPHSLš"WLYUVUWHYlare della pletora di interventi sulle linee di forza previste dal 7.;WYP]PKPX\HSZPHZPMVU[LKPĂ&#x201E;UHUaPHTLU[V 0U WYPTV S\VNV PTWYLZJPUKPIPSP YPZ\S[HUV! SH YLHSPaaHaPVUL dellâ&#x20AC;&#x2122;interconnessione FNM-FS a Busto Arsizio che collegherĂ Expo a Malpensa, il potenziamento della relativa tratta JVU]LYNLU[L Z\ 4PSHUV" UVUJOt SÂťHS[YL[[HU[V MVUKHTLU[HSL YHJJVYKVJVU3PUH[LJMYJVU[YPI\[VKP-HIPV*HZPYVSP"ZLUaH questi interventi lâ&#x20AC;&#x2122;Expo non sarĂ  accessibile dagli aeroporti! In secondo luogo, ciò che appare piĂš problematico (e per JLY[P ]LYZP ZVYWYLUKLU[L u SÂťHZZLUaH KP WYVWVZ[L MH[[PIPSP


FORUM GLI INTERVENTI

13

(nuovi sistemi di segnalamento, nuovo materiale rotabile, diverso assetto dei binari, ecc.) sull’unica linea di metropolitana che raggiunge l’Expo, vale a dire sulla problematica KLSSVZIPUHTLU[VKLSYHTV)PZJLNSPLKLSSHSPULH4HMÄKH[V alla defunta M6 (anch’essa inizialmente inclusa tra le opere “essenziali”). Senza interventi la M1, peraltro (forse) prolunNH[HÄUVH)L[[VSHZPISVJJOLYnH7HNHUV Per altro verso, la recentemente terminata fermata M1 di 9OV-PLYH YPZ\S[H JVTWSL[HTLU[L KH YPMHYL! U\V]V WHYJV binari, nuove banchine, nuovi spazi di distribuzione, nuovi sistemi di sicurezza per i passeggeri… 0UÄULSLWYL]PZPVUPKPSPULL[PWV9HWPK;YHUZP[o People Mover, trasversali o orizzontali che siano, senza le quali gran parte del sistema dei parcheggi resta scarsamente operativo (e con esso le connessioni alle altre “Linee S”), restano ancora una volta all’interno di una visione di “supporto” – tipo navetta “emergenziale” – con le quali si guarda esclusivamente alla “macchina espositiva”, senza allargare lo sguardo alle possibili, quanto indispensabili, integrazioni con il TP locale. 0UKLÄUP[P]HW\YJVU[\[[LSLJH\[LSLLSHJVUZPKLYHaPVULKLSlo sforzo organizzativo in atto, non si può evitare un qualche angoscioso dubbio sul fatto che la tradizione di competen-

za ed understatement lombardi pare sia soppiantata da una retorica degli annunci e della propaganda elettorale. Chi sa se “essenziale, connesso e necessario”, non risultino alla ÄULTLUVJVNLU[PKP\UVZSVNHUW\IISPJP[HYPVKPSVU[HUHTLmoria… liscia, gassata o ferrarelle… 5V[L! 1. Lo scenario infrastrutturale previsto nell’intorno del sito Expo è quello derivante dagli accordi sottoscritti nell’ambi[VKLS;H]VSV3VTIHYKPHKHSX\HSLKLYP]HUVNSPHNNPVYUHmenti sul quadro delle opere per l’accessibilità, successivi rispetto alle indicazioni riportate nel Dossier di candidatura approvato dal BIE e nel DPCM 22.10.2008 – “Interventi necessari per la realizzazione dell’Expo Milano 2015“ (sucJLZZP]HTLU[LTVKPÄJH[VKHS+7*4¶¸4VKPÄJOL agli allegati del DPCM 22.10.2008”). Per la stesura delle presenti note si è fatto riferimento, oltre che ai materiali a stampa correnti, ai materiali della procedura di VAS pubblicati sul sito del Comune di Milano: http://www.comune.milano.it/dseserver/WebCity/documenti.nsf/a05ac22aa8296639012567b6005b1193/eab8fd3c83fc6293c 125764e003362d7?OpenDocument.


14


FORUM GLI INTERVENTI

15


16

Proposte concrete e non vacue parole di Fabio Casiroli

In questi brevi note proverò a trattare, seppure molto sommariamente, tre temi che dovrebbero caratterizzare la mobilitĂ delle persone in occasione dellâ&#x20AC;&#x2122;Esposizione <UP]LYZHSLKLS!SHTVIPSP[nWLKVUHSLSH4PJYVTVIPlitĂ ÂŽ e la connessione rapida con il sito. Il primo tema sintetizza una attivitĂ  (1) svolta in stretta JVSSHIVYHaPVULJVUSÂť<MĂ&#x201E;JPVKP7PHUVKP,_WVLHMMYVU[H una questione di grande rilevanza, vale a dire la mobilitĂ  di tutti coloro i quali, giunti con diverse modalitĂ  di trasporto in prossimitĂ  del sito, fatalmente si trasformano in â&#x20AC;&#x153;pedoniâ&#x20AC;? e con questo status completano lâ&#x20AC;&#x2122;ultimo segmento del proprio spostamento. Credo sia importante far sapere che questo delicato [LTH u Z[H[V HMMYVU[H[V JVUZHWL]VSTLU[L L JVU PS Z\WWVY[V KP Z[Y\TLU[P ZJPLU[PĂ&#x201E;JP KP WYV]H[H LMĂ&#x201E;JHJPH JVU PS Ă&#x201E;UL KP NHYHU[PYL [LTWP KP WLYJVYYLUaH [LTWP KP H[[LZH condizioni di comfort adeguati allâ&#x20AC;&#x2122;importanza dellâ&#x20AC;&#x2122;evento e condizioni di sicurezza appropriate in caso di emergenza. 5LS JVYZV KLS WYVJLZZV KP ]LYPĂ&#x201E;JH u Z[H[V ULJLZZHYPV adeguare alcune impostazioni progettuali iniziali, cosĂŹ da NHYHU[PYLPSYHNNP\UNPTLU[VKLPWHYHTL[YPKPLMĂ&#x201E;JPLUaHYPchiesti. 0UWHY[PJVSHYLSL]LYPĂ&#x201E;JOLZVUVZ[H[LJVUKV[[LJVUYPMLYPmento alle condizioni di massimo carico, corrispondenti a 250mila visitatori-giorno, distribuiti nelle provenienze e nei modi di trasporto utilizzati per raggiungere il sito secondo quanto previsto nel dossier di candidatura. :L UL KLK\JL JOL PS  \[PSPaaLYn SH TL[YVWVSP[HUH" PS 33% i sistemi di trasporto ferroviario nelle loro diverse JVTWVULU[P"PS H\[VI\ZKP]HYPHUH[\YH"PS H\[V private e taxi. Informazioni determinanti per distribuire la domanda alla porta Ovest o alla porta Est. 0UĂ&#x201E;UL]HYPJVYKH[VJOLWLYYHNPVUPKPJH\[LSHZPuPWV[Pazata la contemporanea apertura dei padiglioni della Fiera che potrebbero ospitare, contemporaneamente a Expo, manifestazioni di richiamo. Il risultato ottenuto dopo molteplici simulazioni - che hanno combinato fra loro diversi orari di possibile aper[\YH KLP ]HYJOP ,_WV KP]LYZL JVUĂ&#x201E;N\YHaPVUP KÂť\ZV KLP tornelli della stazione del metro Rho-Fiera, dei tapis roulantLKLSSLZJHSLTVIPSP"KP]LYZLX\HU[P[nKP\[LU[PWYP]PKP IPNSPL[[V KP HJJLZZV" KP]LYZP PUKPYPaaHTLU[P HSSL WVY[L KP HJJLZZVHSZP[VuHZZVS\[HTLU[LJVUMVY[HU[L!PS[LTWV medio di attesa per accedere al sito risulta inferiore ai 5 minuti, mentre il picco massimo assoluto supera di poco i 15 minuti. Le immagini che seguono mostrano rispettivamente lâ&#x20AC;&#x2122;uso dello spazio e la densitĂ  pedonale.

Il secondo tema, sintetizzabile con il neologismo MicromobilitĂ ÂŽ, riprende ragionamenti che ho avuto la possibilitĂ  di condurre in diverse cittĂ  del mondo (3) e che auspico possano trovare applicazione anche a Milano, in particolare utilizzando lâ&#x20AC;&#x2122;occasione di Expo come motore per una radicale trasformazione della mobilitĂ  urbana e come generatore di un importante â&#x20AC;&#x153;lascitoâ&#x20AC;? post-evento alla cittĂ . +\YHU[LPZLPTLZPKPK\YH[HKLSSÂťL]LU[VuKLS[\[[VJYLKPbile che la presenza dei visitatori in cittĂ  non sia limitata alla visita al sito espositivo, ma abbia caratteri di maggior persistenza, con forte vocazione turistica. Offrire ai turisti occasioni di mobilitĂ  organizzata, moderUHLJVSVNPJHLKPMM\ZHuULSSVZWPYP[VKLSĂ&#x201E;SVJVUK\[[VYL di Expo e può mostrare un volto nuovo della Milano che cresce. E una volta esaurito lâ&#x20AC;&#x2122;evento lasciare ai milanesi una ereKP[nKPTVIPSP[n¸JP]PSLšuJLY[HTLU[L\UILUL*VUX\Lsto spirito va colta la sollecitazione della MicromobilitĂ ÂŽ, che nasce, in primo luogo, dalle richieste dei cittadini. Il KLZPKLYPVKPVNUPPUKP]PK\VuX\LSSVKPJVTWPLYLZWVZ[Hmenti â&#x20AC;&#x153;da porta a portaâ&#x20AC;?, sempre. 0U [LVYPH JP~ u WVZZPIPSL \ZHUKV PS WYVWYPV ]LPJVSV YHYHmente il trasporto pubblico. Questo non sempre e non ovunque dovrĂ  dâ&#x20AC;&#x2122;ora innanzi essere associato al concetto di â&#x20AC;&#x153;collettivoâ&#x20AC;?, ma potrĂ  intendersi anche come â&#x20AC;&#x153;pubblico individualeâ&#x20AC;?. Se i sistemi di trasporto forti, fondati sulle â&#x20AC;&#x153;linee di forzaâ&#x20AC;? - ferrovie suburbane, metropolitane, tram, Bus Rapid Transit- garantiscono le connessioni di lunga distanza, la MicromobilitĂ ÂŽ, copre primo e ultimo miglio, vale a dire PS [LZZ\[V KPMM\ZV TVS[V KPMĂ&#x201E;JPSL KH WLYJVYYLYL H WPLKP 3ÂťPKLHuJOLPUJVYYPZWVUKLUaHKLSSLMLYTH[LKLSSL¸SPULL di forzaâ&#x20AC;? possano nascere le Eco-Stazioni, luoghi in cui i viaggiatori troveranno biciclette tradizionali e veicoli elet[YPJP H UVSLNNPV K\UX\L TLaaP W\IISPJP PUKP]PK\HSP" HS[YL Eco-Stazioni verranno distribuite nel territorio urbano secondo una seria analisi della domanda di mobilitĂ  e non casualmente, cosĂŹ da bilanciare le richieste degli utenti.


Il terzo tema riprende un vecchio “cavallo di battaglia” di [V[HSLH[[\HSP[nWVY[H[VH]HU[PJVUJVZ[HUaHTHÄUVYH senza successo - dal Laboratorio di Macrourbanistica della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, del quale sono membro. Si tratta della connessione ferroviaria rapida fra l’aeroporto di Linate e il sito FieraExpo, facilmente estendibile a Malpensa da un lato e a Orio al Serio dall’altro. 3HJVU[LTWVYHULHKPMÄJVS[nHJVTWSL[HYLLU[YVPS la quarta linea del metro milanese - lo impediscono ragioni tecniche ed economiche - e la necessità di offrire ai visitatori di Expo una quantità di servizi su ferro correttamente dimensionata rispetto alla domanda attesa - che abbiamo visto essere nei giorni di picco di 250mila unità, di cui 140mila destinati a usare sistemi su ferro - sollecitano la riproposizione di quella proposta progettuale, JOLUVUJVUÄNNLUtK\WSPJHPSZLY]PaPVJOL]LYYnVMMLY[V da MM4, assai più capillare e di tipo urbano. Come evidenziato nelle immagini, un breve tratto ipogeo di connessione fra la linea Milano-Venezia e l’aeroporto di Linate e alcuni interventi di adeguamento tecnologico lungo la “cintura” ferroviaria e nel “Passante Mirabello” potrebbero garantire una connessione diretta LinateExpo/Fiera. Per chi arrivasse al city airport milanese sarebbe assai importante trovare una connessione rapida con il polo LZWVZP[P]VLÄLYPZ[PJVMY\LUKVKP\UZLY]PaPVLZWYLZZVPU grado di garantire - un po’ come avviene nei principali aeroporti del mondo - un servizio con elevate cadenze e ridotti tempi di percorrenza. 3L]LYPÄJOLJVUKV[[LPUZLKL\UP]LYZP[HYPHK\UX\LHUcora da approfondire per alcuni aspetti tecnici - hanno dimostrato come un servizio di tipo 15/15 - un treno ogni 15 minuti con un tempo di percorrenza di 15 minuti ZPHWVZZPIPSL"SLK\LZVSLMLYTH[LPU[LYTLKPL3HTIYH[LL Garibaldi permetterebbero di mettere in rete il servizio. In una seconda fase, la legacy post-Expo, potrebbero essere inserite le fermate di Segrate, di Bovisa-Politecnico e di Stephenson, moltiplicando le opportunità di scambio con i servizi ferroviari da un lato, con il territorio dall’altro. 5V[L! 1. Le attività tecniche sono state svolte da Systematica, in particolare dall’ing. Diego Deponte e dall’architetto Michela Magagnato. 2.7LYS»<MÄJPVKP7PHUVOHUUVZ]VS[VH[[P]P[nKPJVVYKPUHmento l’ing. Renzo Gorini, l’arch. Matteo Gatto e l’ing. Alessandro Cervetti. 3. In particolare con il programma Urban Age della London School of Economics, con il progetto “Le grand Paris de la région parisienne” e con il libro “Khrónopolis, città accessibile, città possibile”.

17 FORUM GLI INTERVENTI

È importante sottolineare come la Micromobilità® offra le migliori occasioni per trasformare in senso virtuoso il tessuto urbano, promuovendo densità, valorizzando le periferie, dando vita a una città in cui sia più facile muoversi e più bello viverci. Realizzare un migliaio di Eco-Stazioni in una città come Milano comporta un investimento pari a due chilometri di metropolitana ed elimina 300mila spostamenti al giorno con auto privata. Le due immagini che seguono evidenziano il territorio che può essere raggiunto a piedi entro 15 minuti a partire da alcune fermate periferiche del metro e il territorio raggiungibile nel medesimo tempo usando i sistemi di 4PJYVTVIPSP[nŽPUYVZZVKHHTPU\[P"PUHYHUJPVKH HTPU\[P"PUNPHSSVKHHTPU\[P


18

come variabile indipendente e come motore di crescita economica o, più di recente, come risposta alla perdita di competitività dell’economia nazionale. In effetti, il docuTLU[VWPƒYLJLU[LLZPNUPÄJH[P]VPU[LTHKPWVSP[PJH[LYYP[Va cura di Francesca Perani e Francesco Valesini riale proposto dal governo è proprio l’allegato Infrastrutture al DPEF 2009-2011: un lungo e articolato rapporto sulla necessità di proseguire negli sforzi iniziati nel 2001 Retoriche infrastrutturali dal Governo allora in carica per realizzare le cosiddette Lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità e i traspor- “grandi opere”. Questo documento, non privo di passagti è, da tempo, assurto a perno delle politiche territoriali gi autocelebrativi, appare dominato dalla visione duplice orientate alla competitività economica. Il tema stesso della di un programma infrastrutturale capace di rilanciare la competitività economica dei territori è divenuto un man- competitività del sistema italiano nel contesto europeo e di tra salmodiato senza apparenti differenze di modulazione produrre effetti moltiplicatori sulla dinamica del PIL e, quindai soggetti più diversi, che, dal versante delle istituzioni KPZ\SSHWYVZWLYP[nKLSWHLZL*VSWPZJLPULMML[[PSHÄK\JPH pubbliche come da quello degli operatori economici, in- nelle capacità taumaturgiche delle spese infrastrutturali di dividuano negli investimenti in infrastrutture la leva per mi- innescare, da sole, un’inversione di tendenza nel declino del paese, trascurando il ruolo che, in un sistema aperto gliorare l’attrattività dei territori. Nel dibattito internazionale, in realtà, il tema delle infrastrut- e integrato come quello europeo, gioca la domanda inture di trasporto non appare quasi mai disgiunto da quello [LYUHaPVUHSL JOL VNNP HWWHYL PU NYHUKL KPMÄJVS[n L UVU KLSSHWPHUPÄJHaPVUL[LYYP[VYPHSLZLJVUKV\U»H[[LUaPVULHSSH garantisce, come purtroppo si può osservare dai dati sulla dimensione integrata delle problematiche territoriali e del- produzione industriale e sull’export, un effetto di traino su le relative policyJOLPKVJ\TLU[P\MÄJPHSPL\YVWLPYPÅL[[VUV un’economia nazionale fondata su produzioni manifattuin modo autorevole e traducono in raccomandazioni po- riere di carattere prevalentemente tradizionale e poco inlitiche ai governi dei paesi membri. Autorevoli economisti novativo. L’ovvia constatazione che vi sia una correlazione come Paul Krugman, premio Nobel nel 2008, mettono ad- positiva tra crescita del PIL e infrastrutturazione territoriadirittura in dubbio l’utilità di politiche macro a sostegno del- le non appare controbilanciata dalla consapevolezza che la competitività territoriale, perché non sarebbero i sistemi quest’ultima produce anche esternalità negative (sull’amterritoriali a competere, quanto gli agenti economici – so- biente e sul paesaggio, in primis), che occorre valutare prattutto le grandi imprese multinazionali – che in essi ope- con strumenti adeguati. L’effetto-volano sull’economia rano. Meno provocatoriamente, gli economisti territoriali nazionale dovuto all’adeguamento delle reti trasportistiche più attenti alle politiche di sviluppo sostengono che quella e dei sistemi logistici su larga scala è dato per scontato, tra territori è una competizione di segno particolare, nella come se le esigenze del settore produttivo fossero l’unico quale non sono i vantaggi comparati a fare la differenza motivo di preoccupazione. Non stupisce, allora, se anche (minori costi derivanti da salari più bassi e aggiustamenti alla scala locale, il tema delle infrastrutture come variabile ]HS\[HYP ILUZy P ]HU[HNNP HZZVS\[P X\LSSL ZWLJPÄJP[n ULSSH strategica dello sviluppo territoriale sia assunto acriticadotazione di risorse materiali e immateriali che rendono mente e costituisca il dispositivo retorico più ricorrente nei programmi di mandato delle pubbliche amministrazioni, “unica” l’offerta localizzativa di un territorio dato. Nel passato, la cultura politica nazionale è stata tradizio- in una celebrazione del “fare” che prescinde, spesso, dal nalmente indifferente alle questioni dello sviluppo territo- JOPHYPYLSLYHNPVUPLSLÄUHSP[nKPX\LZ[VH[[P]PZTV riale, con le eccezioni del primo centro-sinistra, promotore del Progetto ‘80 (1971) e del breve intermezzo del primo Carlo Salone Governo Prodi (1996-1998), che aveva attivamente parte- Facoltà di Economia, Università di Torino cipato al tavolo intergovernativo dell’Unione europea sullo Schema di sviluppo dello spazio europeoLHSSHKLÄUPaPVUL dei programmi sui corridoi multimodali e le Ten-T che, entro una certa misura, si ponevano la questione del rapporto infrastrutture-sviluppo territoriale. La situazione non sembra essere mutata di segno nell’ultimo decennio, se si eccettua il programma di ricerca del a cura di Roberto Saleri e Paola Tonelli Ministero per le Infrastrutture sulle piattaforme territoriali, rimasto lettera morta: in controtendenza rispetto alle indicazioni e alle prassi internazionali, i decisori pubblici italiani Sistema Brescia hanno sostanzialmente ignorato l’interrelazione tra progettazione delle reti, equipaggiamento dei nodi infrastrutturali Parlare di viabilità e infrastrutture sul territorio bresciano e processi di trasformazione funzionale e morfologica dei ZPNUPÄJHWHYSHYLKP\UHYNVTLU[VHZZHPZLU[P[VZVWYH[[\[territori, preferendo concentrarsi sull’infrastrutturazione to dai cittadini-fruitori, che imputano spesso alle ammini-

Bergamo

Brescia


e allâ&#x20AC;&#x2122;area della prima periferia spesso sofferente di attra]LYZHTLU[P]PHYPPUHKLN\H[PJOLZPYPĂ&#x2026;L[[VUVWLY]PHKLSSV smog prodotto, anche sulla salute dei cittadini. Dunque, se in un sistema viabilistico strutturato o sulla Ă&#x201E;SVZVĂ&#x201E;H KLP WVSP SH ¸*VYKHTVSSLš u VWLYH MVUKHTLU[HSL WLYYPVYKPUHYLPSĂ&#x2026;\ZZV]LPJVSHYLWLYP\YIHUVuWHYPTLU[P fondamentale affrontare unâ&#x20AC;&#x2122;opera di complessiva ristrutturazione della viabilitĂ urbana principale e la realizzaaPVUL KP \U ZPZ[LTH TL[YVWVSP[HUV JOL ZLWW\Y KLĂ&#x201E;UP[V leggero e di relativa estensione sia in grado innanzitutto KPPU[LYJL[[HYLHTVU[LPS[YHMĂ&#x201E;JVJP[[HKPUVKPWLUL[YHaPVUL per mezzo di un sistema di parcheggi-serbatoio. Anche la linea metropolitana è in avanzata fase di realizzazione, tanto che lâ&#x20AC;&#x2122;ipotesi di vedere circolare i primi treni (alcuni NPnPUKLWVZP[VHSSHĂ&#x201E;ULKLSuWPÂ&#x192;JOLWSH\ZPIPSL Il nuovo sistema urbano, che si determinerĂ  con lâ&#x20AC;&#x2122;in[YLJJPV [YH SH TL[YVWVSP[HUH L SH YL[L \YIHUH KP Z\WLYĂ&#x201E;cie (LAM), dovrebbe stimolare i cittadini bresciani ad un uso maggiormente razionale dellâ&#x20AC;&#x2122;automobile in favore dellâ&#x20AC;&#x2122;uso del trasporto pubblico, la cui attrattiva si crede aumenterĂ  per via dellâ&#x20AC;&#x2122;incremento sia della velocitĂ , sia della capacitĂ  di trasporto. <UHJP[[nLK\UHWYV]PUJPHĂ&#x201E;UHSTLU[LZ[Y\[[\YH[L[YHZWVY[PZ[PJHTLU[L PU TVKV VYKPUH[V u SÂťVIIPL[[P]V WYLĂ&#x201E;ZZH[V per rispondere alle sollecitazioni provenienti dal mondo produttivo, economico e sociale bresciano; il traguardo sembra vicino ed oggi rappresenta anche la speranza di ripresa e rilancio del territorio bresciano. R. S.

Como a cura di Roberta Fasola

Infrastrutture a Como: quale futuro? Per raccontare questo tema si sono raccolti allâ&#x20AC;&#x2122;interno del nostro Ordine una serie di quesiti che colgono alcune criticitĂ urgenti. Abbiamo sottoposto queste considerazioni per quanto attiene alla scala provinciale allâ&#x20AC;&#x2122;arch. Giuseppe Cosenza - dirigente dellâ&#x20AC;&#x2122;amministrazione provinciale di Como, e per quella urbana lâ&#x20AC;&#x2122;ing. Pierantonio Lorini â&#x20AC;&#x201C; dirigente Settore MobilitĂ  Comune di Como. Quello che segue è il risultato di queste brevi interviste. Como, ed in parte Varese, sono i soli capoluoghi lombardi a non avere un sistema tangenziale alla cittĂ ; WLYĂ&#x201E;UV3LJJVJOLJVU[HSHTL[nKLPUVZ[YPHIP[HU[P ne ha uno completamente in galleria. Sembra che si stia rinunciando alla realizzazione del 2° tratto della Tangenziale perchĂŠ costoso.

19 FORUM ORDINI

Z[YHaPVUPYP[HYKPHUJLZ[YHSPULSSHWPHUPĂ&#x201E;JHaPVULLZ\JJLZZP]H realizzazione di ciò che servirebbe per rinverdire i fasti di una provincia conosciuta per il suo lavoro quotidiano. Lâ&#x20AC;&#x2122;infrastrutturazione del territorio è dunque argomento che scorre, ormai da piĂš di ventâ&#x20AC;&#x2122;anni, sulle bocche dei bresciani, da quando si iniziò a parlare dellâ&#x20AC;&#x2122;ampliamento della tangenziale sud con lâ&#x20AC;&#x2122;aggiunta della terza corsia. Evidentemente il sistema economico-produttivo bresciano, cosĂŹ fortemente strutturato sul ramo siderurgico, iniziava a segnare il passo ed una riscossa era possibile solamente attraverso il miglioramento e la velocizzazione KLPĂ&#x2026;\ZZPKP[YHZWVY[VKLSSLTLYJP(X\LZ[VZPHJJVTWHNUH]HPSZLTWYLJYLZJLU[LJVUNLZ[PVUHTLU[VKLS[YHMĂ&#x201E;JV urbano legato sia allo sviluppo di un sistema di organizzazione del lavoro improntato verso un settore artigiano e commerciale in espansione, sia ad un modo sempre piĂš individuale di concepire il trasporto privato. Da queste necessitĂ , succintamente riassunte, muove la Z[YH[LNPHKPWPHUPĂ&#x201E;JHaPVULKLSWV[LUaPHTLU[VPUMYHZ[Y\[[\YHSL]PHIPSPZ[PJVIYLZJPHUVJOLWYVIHIPSTLU[L]LYZVSHĂ&#x201E;UL del 2012 e lâ&#x20AC;&#x2122;inizio del 2013 vedrĂ  il proprio compimento per mezzo del completamento di molteplici opere in grado di costituire un sistema viabilistico e piĂš in generale di [YHZWVY[VPSJ\PĂ&#x201E;ULuX\LSSVKPVYNHUPaaHYLPĂ&#x2026;\ZZPZLJVUKV una politica dei poli. Partendo dalla grande scala, lâ&#x20AC;&#x2122;autostrada direttissima Milano-Brescia, la cui realizzazione è conferita con concessione alla societĂ  Brebemi Spa, permetterĂ  di collegare, in modo alternativo rispetto allâ&#x20AC;&#x2122;autostrada A4, con circa 61 chilometri di strada il capoluogo lombardo e la nostra cittĂ . Le opere correlate previste dalle convenzioni allacceranno la nuova autostrada alla SP 19 denominata anche â&#x20AC;&#x153;Cordamolleâ&#x20AC;? di cui è in fase avanzata lâ&#x20AC;&#x2122;estensione ed alla tangenziale sud di cui è prevista lâ&#x20AC;&#x2122;estensione della terza corsia che va dal tratto cittadino recentemente ampliato, allâ&#x20AC;&#x2122;imbocco della stessa tangenziale verso Iseo. La â&#x20AC;&#x153;Cordamolleâ&#x20AC;?, cosĂŹ denominata per il fatto che una volta conclusa costituirĂ  una sorta di circonvallazione KLSSH JP[[n PU NYHKV KP YHJJVNSPLYL PS [YHMĂ&#x201E;JV WYV]LUPLU[L dalle aree extraurbane e dalle infrastrutture primarie della provincia e ridistribuirle in modo razionale sulle vie di accesso principali alla cittĂ  stessa, è in avanzato stato di realizzazione. Essa oltre a svolgere il compito di raccolta L ZTPZ[HTLU[V WPÂ&#x192; W\U[\HSL KLS [YHMĂ&#x201E;JV WYV]PUJPHSL JVstituirĂ  il raccordo tra lâ&#x20AC;&#x2122;autostrada A4 Milano â&#x20AC;&#x201C; Venezia, lâ&#x20AC;&#x2122;autostrada A21 Brescia â&#x20AC;&#x201C; Piacenza â&#x20AC;&#x201C; Torino e collegheYn PU TVKV ZP ZWLYH THNNPVYTLU[L WYVĂ&#x201E;J\V SÂťHLYVWVY[V di Montichiari, le cui sorti sono sempre al centro di un dibattito politico acceso che lo vorrebbero trasformato completamente in un hub logistico-mercantile. Ă&#x2C6; fuor di dubbio che la â&#x20AC;&#x153;Cordamolleâ&#x20AC;? sia lâ&#x20AC;&#x2122;opera di maggiore interesse in questo momento in quanto rappresenta il completamento di una strategia provinciale ultra-deJLUUHSL[LZHHMHJPSP[HYLPĂ&#x2026;\ZZPSVU[HUVKHSSHJP[[nJYLHUKV \UWLYJVYZVĂ&#x2026;\PKVJVZ[LSSH[VKPJVU[PU\PW\U[PKPZJHTIPV con la viabilitĂ  ordinaria di penetrazione alla cittĂ  stessa


20

Che cosa ne pensa la Provincia? Giuseppe Cosenza: La rete di trasporto comasca non è piĂš in grado di sostenere la domanda di mobilitĂ di persone e merci: alle dinamiche del sistema insediativo non è corrisposto lâ&#x20AC;&#x2122;adeguamento della rete stradale e ferroviaria; il tasso di motorizzazione è fra i piĂš alti del Paese. Il tipo di struttura produttiva, lâ&#x20AC;&#x2122;insediamento di nuove funzioni polarizzanti e il rafforzamento di alcune polaritĂ  urbane non aiutano a risolvere il problema. La realizzazione della nuova autostrada Pedemontana rappresenta lâ&#x20AC;&#x2122;occasione di rafforzamento dei collegamenti est-ovest, ma, tuttavia, la tangenziale è la connessione con le maggiori potenzialitĂ  per risolvere le problematiche di attraversamento del capoluogo. Purtroppo la realizzazione di questo sistema appare certa solo in parte, in quanto il 2° tratto (circa 6 Km) non YPZ\S[HĂ&#x201E;UHUaPH[V3H7YV]PUJPHKP*VTVOHYPIHKP[VSHULcessitĂ  di realizzare lâ&#x20AC;&#x2122;intero sistema tangenziale nel rispetto dellâ&#x20AC;&#x2122;accordo di programma: occorre, semmai, avviare una fase di approfondimento tecnico per comprendere se esistono soluzioni per il tracciato originario che possano ridurre i costi di realizzazione e, solo in caso di esito negativo, ]LYPĂ&#x201E;JHYULSLHS[LYUH[P]LZLUaHWYLZJPUKLYLKHSSÂťH[[YH]LYZHmento del capoluogo. Si sente sempre piĂš spesso parlare di un nuovo asse =HYLZL*VTV3LJJVJOLWHZZLYLIILILUWPÂ&#x192;HZ\K del 2° tratto della Tangenziale, in territorio di OrseniNV!SHNP\Z[PĂ&#x201E;JHaPVULKPX\LZ[HZJLS[HZ[HYLIILULSKPverso costo per km delle opere, ma le due infrastrut[\YLZPWVZZVUVJVUZPKLYHYLLX\P]HSLU[PULSSÂťLMĂ&#x201E;JHJPH KPKL]PHYLPS[YHMĂ&#x201E;JVJOLHZZLKPHPSJLU[YVJP[[n&8\HSP politiche di mobilitĂ  possono evitare la compromissione dei territori ancora intatti? Giuseppe Cosenza: A mio avviso occorre stabilire delle prioritĂ  ed oggi in particolare, in relazione alle scarse risorse. Ă&#x2C6; WPÂ&#x192;JOLTHPULJLZZHYPVMHYLKLSSLZJLS[LIHZH[LZ\PILULĂ&#x201E;JP per le comunitĂ  locali. In tale contesto il Consiglio Provinciale ha approvato un atto di indirizzo che individua gli interventi ritenuti strategici: lâ&#x20AC;&#x2122;infrastruttura ritenuta fondamentale per il nostro territorio è rappresentata dal sistema tangenziale di Como e non dalle relazioni con Varese o Lecco. Con ciò non si vuole sostenere che una nuova autostrada sia sbagliata: lo stesso Piano Territoriale della Provincia la WYL]LKLĂ&#x201E;UKHS5VUZPW\~ZVZ[LULYLWLY~JOLZL WLY WYVISLTP Ă&#x201E;UHUaPHYP UVU u WPÂ&#x192; WVZZPIPSL YLHSPaaHYL PS Â&#x2021; lotto della tangenziale, si otterrĂ  il medesimo risultato con la VA-CO-LC, per il fatto che gli effetti trasportistici prodotti sono diversi.

co a Como. Le proposte di breve periodo che consistono in una razionalizzazione della regolamentazione dellâ&#x20AC;&#x2122;offerta di sosta esistente, per agevolare la domanda residenziale ed operativa, drenando in aree piĂš esterne la sosta di lunga durata degli addetti, sono allâ&#x20AC;&#x2122;esame della Giunta Comunale. Le scelte infrastrutturali, di piĂš lungo periodo, sono state recepite ed aggiornate nei documenti di PGT di prossima discussione in Consiglio Comunale. Siamo alla vigilia dellâ&#x20AC;&#x2122;apertura di un altro parcheggio PU Z[Y\[[\YH ULS JLU[YV JP[[n PU ]PHSL 3LJJV PU YLSHzione a ciò lâ&#x20AC;&#x2122;amministrazione ha la volontĂ di attuare una politica di sostituzione, togliendo posti auto dalle strade? Pierantonio Lorini: Le proposte tecniche di Piano prevedono una riduzione dei posti auto lungo strada e un incremento dei parcheggi dâ&#x20AC;&#x2122;interscambio ed in particolare di quelli in corrispondenza di un possibile primo lotto della tramvia. Per lâ&#x20AC;&#x2122;imminente apertura del parcheggio in struttura è prevista lâ&#x20AC;&#x2122;estensione della â&#x20AC;&#x153;ZTL CittĂ  Murataâ&#x20AC;? e lâ&#x20AC;&#x2122;espansione delle agevolazioni tariffarie ai residenti. Gli Ordini lombardi, sono impegnati per lâ&#x20AC;&#x2122;Expo 2015 nel progetto Moslo, incentrato sulla rilevanza del trasporto su ferro ma anche sulla valorizzazione della mobilitĂ  dolce. Che iniziative intende prendere il CoT\ULJOLULSSLZ[H[PZ[PJOL\YIHULuJSHZZPĂ&#x201E;JH[V[YHP WLNNPVYPWLYKPZWVUPIPSP[nKPWPZ[LJPJSHIPSPZ\X\LZ[L tematiche? 7PLYHU[VUPV3VYPUP!3HSPTP[HaPVULKLS[YHMĂ&#x201E;JVTV[VYPaaH[VPU *P[[n4\YH[HOHJVUZLU[P[VSVZ]PS\WWVKP\UHWPÂ&#x192;JOLZPNUPĂ&#x201E;cativa mobilitĂ  ciclistica in convalle: in ora di punta di giorno MLYPHSLPSĂ&#x2026;\ZZV[V[HSLKPIPJPJSL[[LWLYLKHSSH ZTL supera il numero degli autoveicoli del â&#x20AC;&#x153;Gironeâ&#x20AC;?. Ma per la â&#x20AC;&#x153;mobilitĂ  dolceâ&#x20AC;? a Como câ&#x20AC;&#x2122;è moltissimo da fare e il Comune, nel 2010, ha partecipato a ben tre bandi su questo

Focalizzando, ora, i problemi a scala urbana, rileviamo che il Sindaco ha promesso tempo fa di presen[HYLHIYL]LPSWPHUVKLPWHYJOLNNP(JOLW\U[VuSÂťiter di approvazione? Pierantonio Lorini: Il Settore MobilitĂ ha redatto il Piano della :VZ[HULSNLUUHPV HZLN\P[VKPZWLJPĂ&#x201E;JOLPUKHNPUPLK HUHSPZPJOLOHUUVL]PKLUaPH[VSHNYH]P[nKLSWYVISLTH[YHMĂ&#x201E;- Indagine sulla mobilitĂ  ciclabile.


8\HSP [LTWPZ[PJOL ZVUV WYL]PZ[L WLY S»H[[\HaPVUL KP queste proposte? Pierantonio Lorini: Una più razionale regolamentazione KLSSHZVZ[HÄUHSPaaH[HH\UYPLX\PSPIYPVTVKHSLW\~LZZLYL immediatamente avviata, grazie anche alla disponibilità di posti auto presso il parcheggio d’interscambio Valmulini, ben collegato al centro dai servizi TPL su gomma. I tempi di attuazione delle proposte infrastrutturali dipendono dalle KPZWVUPIPSP[nÄUHUaPHYPLLX\PUKPKHSSH]VSVU[nWVSP[PJHKPYPJVYYLYLHYPZVYZLNLULYH[LKHLMÄJPLU[PLKLMÄJHJPPUPaPH[P]LKP “pricing” per la gestione della domanda di mobilità urbana. R. F.

Cremona a cura di Maria Luisa Fiorentini

Expo, strade e infrastrutture

2015, come la Tangenziale Est Esterna di Milano e la BreILTP JVZ[P[\PYHUUV HY[LYPL KP [YHMÄJV ]LPJVSHYL PTWVY[HU[P che avranno delle ricadute a cascata nella nostra Provincia, soprattutto per quanto riguarda i comuni più vicini all’hinterland milanese, quali Spino d’Adda, Pandino, Rivolta d’Adda, Vailate. La Tangenziale Est Esterna di Milano sarà un asse viario di connessione tra l’autostrada A4 e l’autostrada A1 (all’altezza del Comune di Melegnano); intercetterà lungo il suo percorso la SP 11 Padana Superiore, la SP 103 Cassanese, la SP 14 Rivoltana e la SP 415 Paullese. Essa sarà composta da due carreggiate costituite da quattro corsie compresa quella di emergenza. Sono previsti sei svincoli–caselli per i collegamenti con la viabilità ordinaria, due interconnessioni con la rete autostradale esistente (autostrada A1 e autostrada A4) ed una con la futura autostrada Brebemi. 3HWYL]PZPVULWLYSHÄULKLPSH]VYPuWLYPSTLZLKPKPJLTIYL dell’ano 2014, mentre la Brebemi dovrebbe essere ultimta nel 2012. Il Comune di Pandino, ad esempio, ha inaugurato il 25 novembre scorso la sua tangenziale Sud, realizzata grazie all’impegno di Regione Lombardia, Provincia di Cremona e l’amministrazione locale. Essa, che collega la ex SS 472 “Bergamina” con la SP 35, fra qualche anno diven[LYnKLJPZP]HWLYNLZ[PYLPS[YHMÄJVJOLWVY[LYnSH)YLILTPPS cui tracciato è previsto nella zona a nord di Pandino. Del resto, tutti i progetti avviati o ancora da avviare che perseguono il miglioramento o l’incremento dei tracciati stradali possono essere visti come opere per il potenziamento della ricettività del territorio e di appoggio alle infrastrutture inserite nella candidatura di Milano per l’Expo. Altro esempio è il terzo ponte da realizzarsi tra Castelvetro Piacentino e Cremona e le bretelle di collegamento con la YL[LH\[VZ[YHKHSLLZPZ[LU[LVWLYHJOLWV[Yn]LPJVSHYLPSÅ\Zso turistico che transiterà attraverso la Provincia di Cremona molto più facilmente verso la Regione Emilia-Romagna. 3H7YV]PUJPHKP*YLTVUHHZLN\P[VKLSSHÄYTHKLS7YV[Vcollo d’Intesa, si è attivata attraverso i Tavoli di Coordinamento Provinciali, composti dai rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia, Camera di Commercio, Comune di Cremona, Comune di Crema, Comune di Casalmaggiore ed Ente Fiera. Essi hanno pubblicizzato grandi progetti di viabilità tra i quali si annovera il raddoppio della strada Paullese nonché l’ampliamento della strada “Bergamina”. 8\LZ[P WYVNL[[P ZHYHUUV ÄUHUaPH[P JVTWSL[HTLU[L KHSSH Provincia in funzione dell’Expo. Il cantiere per il raddoppio della strada statale Paullese, dopo una battutta di arresto, uYPWHY[P[VHSSHÄULKPZL[[LTIYLLSHÄULKLPSH]VYPu prevista per il 2012. I prossimi anni saranno quelli decisivi per il completamento delle strade ed infrastrutture per la maggior parte ancora oggi ancora in fase di realizzazione. Non resta che attendeYLÄK\JPVZPLWYLWHYHYZPHSS»PUH\N\YHaPVULKLSS»,_WVKH raggiungere, per chi abita nella nostra provincia, preferibilmente in auto, in treno e poi in metrò.

“La Provincia di Cremona è una delle aree di eccellenza dell’agricoltura europea e può offrire contributi interessanti per lo sviluppo del tema Nutrire il pianeta, Energia per la vita:P[YH[[HKP\U[LYYP[VYPVJOLKPZWVULKP\UHÄ[[HYL[LKP Ä\TP L KP JHUHSP MVUKHTLU[HSP WLY SV Z]PS\WWV KLSSH ÄSPLYH agro-alimentare e che costituiscono un’importante risorsa per la produzione di energia sostenibile e per il trasporto a basso impatto ambientale”. Così, nel mese di giugno 2010, l’Amministratore Delegato di Expo 2015 spa, Lucio Stanca, ha commentato il Protocollo d’Intesa siglato dalla Provincia di Cremona con la stessa spa. Provincia dalla vocazione agricola, Cremona non poteva UVUWVY[HYLPSZ\VJVU[YPI\[VPUX\LZ[VZL[[VYLZWLJPÄJV L’indotto del futuro Expo la coinvolgerà in questo ed in altri ambiti, come già sottolineato nei precedenti numeri di AL. Per quanto riguarda le strade e le infrastrutture il coinvolgimento appare meno evidente. Le opere stradali nella rete metropolitana per l’accessibilità all’Expo non interessano direttamente il territorio della Provincia di Cremona, tutta]PHPSWYVS\UNHTLU[VKLSSH4ZPUVH7H\SSVPUÅ\PYnHUJOL Z\SÅ\ZZVH\[VTVIPSPZ[PJVLKLS[YHZWVY[VZ\NVTTHJOL si sposta quotidianamente attraversando da sud-est a nord-ovest la nostra Provincia e transitando sulla SS 415 Paullese. Altre opere, già previste prima della candidatura all’Expo Saba Rivaroli

21 FORUM ORDINI

modo di muoversi in città. Le proposte tecniche prevedono la formazione di una rete ciclopedonale di connessione con le stazioni del servizio di trasporto collettivo su ferro e su acqua, nonché con i principali terminal dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani, l’istituzione di servizi bike sharing e l’ampliamento delle ZTL e Zone 30.


22

Solo 45 minuti di viaggio tra Milano Centrale e Lecco.

Lecco

te anche in provincia di Lecco opere in grado di portare un valore aggiunto al nostro territorio una volta spenti i a cura di Enrico Castelnuovo e Maria Elisabetta Ripamonti YPÅL[[VYPKLSSHTHUPMLZ[HaPVUL ,_WV JVZ[P[\PZJL \UH ZÄKH \YIHUPZ[PJH JP ZP JOPLKL X\HU[VHIIPHJVUJYL[HTLU[LZ[PTVSH[V\UHWPHUPÄJHaPVne che ha visto i comuni della provincia di Lecco impeExpo e infrastrutture gnati nei nuovi Pgt. Expo dovrebbe essere occasione +HX\HUKV4PSHUVOH]PU[VSHZÄKHWLYS»HZZLNUHaPVUL per valorizzare eccellenze culturali, artistiche, turistiche della nuova sede per l’esposizione internazionale del ed economiche esistenti nei contesti territoriali interes2015 la parola Expo è entrata a far parte del linguag- sati. Lo è veramente? Il timore è che a un’occasione gio comune connessa a potenziali scenari positivi per persa se ne aggiungano altre. il nostro territorio. All’iniziale entusiasmo sono seguite Si è partiti sviluppando le strutture ricettive, Expo ha motivato la realizzazione di nuovi hotel e tipologie diverperplessità proporzionali al trascorrere del tempo. Di Expo si è parlato nelle campagne elettorali di tutti i se legate all’ospitalità; Lecco si è posta come alternapartiti, nelle intenzioni di esponenti degli schieramenti tiva alla centralità milanese con l’offerta di agriturismi e più disparati, nei programmi di amministrazioni loca- bed & breakfast. Nel numero 4/2010 della nostra rivista li, nei discorsi di tutti coloro che hanno creduto in una si è illustrata la situazione alberghiera sul territorio. Ma se il turismo è sicuramente un’opportunità da conuova opportunità di lavoro e sviluppo. Expo è parso l’obiettivo comune in grado di far dialo- gliere per la nostra provincia e un valore da salvaguardagare forze diverse sul nostro territorio, l’oggetto di una re e sviluppare, altrettanto importante è realizzare un’aWPHUPÄJHaPVUL]VS[HHZ\WLYHYL\UWLYPVKVKPJYPZPZ[Y\[- deguata rete ferroviaria e stradale. Agli investimenti nel [\YHSLWHY[PJVSHYTLU[LKPMÄJPSL*HYPJH[VMVYZLKP[YVWWL comparto turistico, di fatto messi in atto da imprenditori aspettative è parso il tema trasversale a qualsiasi pro- WYP]H[PZPZHYLIILYVKV]\[PHMÄHUJHYLX\LSSPWLYSLPUMYHstrutture e i servizi. getto. Ma qual è il bilancio ora a poco meno di tre anni dal via Nei primi mesi del 2009 è stato siglato un protocollo dell’esposizione? L’auspicio era quello di veder realizza- d’intesa fra le amministrazioni di Milano e Lecco riguar-


E. C. e M. E. R.

Mantova

23

a cura di Elena Pradella

Strade, infrastrutture e interesse pubblico Il Patto per lo sviluppo dell’economia e l’Accordo di Programma Quadro 9PX\HSPÄJHaPVULLWV[LUaPHTLU[VKLSZPstema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia, coinvolgono direttamente anche la provincia di Mantova che verrà attraversata da due nuovi tratti autostradali: la Cremona-Mantova e la TI.BRE. Parma-Mantova. Queste nuove infrastrutture costituiranno rispettivamente, l’una una parte di un corridoio internazionale, e l’altra l’anello mancante del grande corridoio Tirreno-Brennero. Scopo di entrambe è quello di favorire lo sviluppo dei trafÄJPJVUPSJ\VYLKLSS»,\YVWHLKPWV[LUaPHYLS»LMML[[VH[[YH[[P]VKLSSHYL[LH\[VZ[YHKHSLULPJVUMYVU[PKLS[YHMÄJVWLZHU[L evitando in tal modo l’attraversamento dei centri abitati, e alleggerendo di conseguenza i collegamenti locali esistenti. Si tratta però di opere i cui tracciati interessano i bacini KLPÄ\TP7V4PUJPV;HYV6NSPVLaVULKPJOPHYH[LKPHS[V pregio ambientale. La realizzazione di questi nuovi tratti infrastrutturali sta suscitando nel mantovano un fervido dibattito sociale incentrato sui temi della mobilità del futuro, della tutela dei suoli, dei territori agricoli, degli ecosistemi, dell’ambiente e della salute. Ci si chiede se queste opere potranno risolverne lo storico isolamento infrastrutturale e se veramente potranno offrire nuove prospettive di sviluppo, crescita e benessere come negli anni ’70. Nel frattempo, le opere infrastrutturali nella provincia di Mantova sono ferme perchè dipendono dallo sviluppo di futuri scenari autostradali che ne garantiranno la connessione. Addirittura anche la realizzazione di collegamenti ciclopedonali che permetterebbero la connessione tra alcuni comuni della provincia, è stata accantonata. Non fa eccezione nemmeno il completamento del Sistema Tangenziale di Mantova, che attualmente vede realizzati solamente gli assi interurbani nord e sud, per il quale sono stati ipotizzati due tracciati che prevedono il superamento KLSÄ\TL4PUJPVHV]LZ[VHLZ[KLSSHJP[[nLU[YHTIPULSSH riserva naturalistica protetta del Parco del Mincio. Le opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica, riusciranno a ridurne l’impatto? La cosa certa è che la tangenziale urbana di distribuzione KLP Å\ZZP Z\SSH YL[L YHKPHSL KP WLUL[YHaPVUL HSSH JP[[n PUL]P[HIPSTLU[L H[[PYLYn \U PU[LUZV [YHMÄJV H\[VTVIPSPZ[PJV PU YPZLY]LÅ\]PHSPWYV[L[[L Ancora una volta l’Italia si dimostra diversa dagli altri Paesi europei che stanno sviluppando sempre più forme di trasporto alternative a quella autostradale. E. P.

FORUM ORDINI

dante la collaborazione tra le due realtà in vista dell’Expo del 2015 anche in termini di mobilità tra le due province: è rimasta lettera morta? Come può l’Expo costituire anche un’opportunità per il potenziamento dei collegamenti infrastrutturali di Lecco a Milano? Quali sinergie e strategie di trasporto si sono attivate in WYV]PUJPHKP3LJJVWLY,_WV&+HNSPH[[P\MÄJPHSPUVU emergono investimenti messi a disposizione per migliorare il collegamento con l’area della prossima esposizione. Se si pensa ai tempi intercorrenti tra le intenzioni e la realizzazione di una nuova strada qualche dubbio su una realizzazione futura pare più che lecito. Il dossier della candidatura del capoluogo milanese all’esposizione internazionale analizzava la sostenibilità trasportistica di una serie di programmi infrastrutturali già previsti sul territorio, si trattava di investimenti seWHYH[P KH X\LSSP KLSS»,_WV L YLNVSH[P KH ÄUHUaPHTLU[P L disposizioni legislative risalenti a diversi anni fa. La speranza è che Expo possa almeno avere un ruolo di acceleratore per il compimento di opere ritenute strategiche per il territorio. Si pensi alle tre grandi arterie autostradali della Pedemontana, Brebemi e tangenziale est esterna (TEM); queste ultime rappresentano il concretizzarsi di progetti ideati quando Expo era ben lontana dall’essere considerata uno scenario per Milano. Dall’analisi dell’area metropolitana emerge la carenza di collegamenti trasversali est-ovest, ritenuti essenziali per la viabilità, e con il passare del tempo pare sempre più KPMÄJPSL VZ[LNNPHYL \UH WVSP[PJH KP [YHJJPH[P JVU KPYL[[YPJP radiali. Si prevedono circa 160 mila visitatori durante i 183 giorni della manifestazione con picchi anche del doppio; si è cercato di indirizzare la domanda di trasporto verso quello pubblico, di fatto si stima che circa il 16% userà la propria auto per la visita all’Expo. A Lecco non sono in programma opere di connessione, PUWHY[PJVSHYLZ[YHKHSLPUZLYP[LULSWHJJOL[[VKPÄUHUaPHmenti ad hoc per l’esposizione internazionale. Il rischio è di vedere investimenti ricettivi consistenti in provincia ]HUPÄJH[P KHSS»PUHKLN\H[LaaH KLP JVSSLNHTLU[P JOL YPschia di congestionare l’attuale sistema già complesso. :LS»HMÅ\ZZVKP]PZP[H[VYPWYL]PZ[VWLY,_WVKL]LLZZLYL fortemente orientato verso forme di trasposto colletti]V HP ÄUP KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n ZP W\U[P HSTLUV HS WV[LUziamento e alla razionalizzazione di quello ferroviario. 6S[YL H NHYHU[PYL \UH YL[L Z[YHKHSL HKLN\H[H HS [YHMÄJV privato, spesso non programmabile, la nostra provincia dovrebbe, infatti, puntare su progetti in grado di vincere concretamente le criticità. Il progetto MOSLO (acronimo di Mobilità Sostenibile in Lombardia) è un esempio di WVSP[PJH]PY[\VZHÄUHSPaaH[HHJVZ[P[\PYL\UZPZ[LTHKP[YHsporti sostenibile; è nato con l’Expo ma si auspica possa rappresentare per Lecco una ricaduta positiva per il territorio e una prospettiva molto più ampia.


24


FORUM ORDINI

25


26

Milano a cura di Roberto Gamba

Interventi sulla strada statale 36 Con l’occasione dell’Expo, pur gradualmente, Milano si arricchisce di iniziative, di programmi costruttivi che si propongono di trasformare la città o risolvere alcuni suoi problemi. Dal punto di vista infrastrutturale, di seguito presentiamo l’intervento che si sta realizzando al margine UVYKLZ[KLSSHTL[YVWVSPWLYHNL]VSHYLPS[YHMÄJVPU[LUZPZsimo, nel nodo tra la strada statale 36 “dello Spluga” e i raccordi autostradali. Per saperne di più abbiamo cercato notizie presso Anas, società concessionaria delle opere. Nonostante le nostre insistenze, non si è riusciti a sapere né i nomi dei progettisti, o della struttura che si occupa di questa opera grandiosa, né i criteri con cui è stata concepita da un punto di vista architettonico; né le modalità con cui essa è stata concepita. Ciò succede in modo analogo per varie altre imponenti opere cittadine, i cui cantieri improvvisamente vediamo spuntare, tra il centro e la periferia, su aree in pasZH[VPU[LYLZZH[LKHJVUJVYZPKPWYVNL[[HaPVULVKHWPHUPÄcazioni disattese. :VUV PU JVYZV P SH]VYP WLY PS WV[LUaPHTLU[V L SH YPX\HSPÄcazione della strada statale 36 “dello Spluga”, nel tratto di collegamento al sistema autostradale di Milano (A52Tangenziale-Nord, A4 Torino-Venezia, viale Fulvio Testi), che attraversa il territorio dei comuni di Monza e Cinisello

Interventi sulla strada statale 36.

)HSZHTV:P[YH[[HKLSS»HYLHMVYZLWPƒ[YHMÄJH[HKLSSHUVZ[YH provincia, a forte urbanizzazione anche per la presenza di grandi insediamenti produttivi e commerciali. L’attuale sede stradale, di tipo urbano, che conta numerose intersezioni semaforizzate, attraversamenti pedonali LJVYZPLKPWHYJOLNNPVZVWWVY[HJVUKPMÄJVS[nPSÅ\ZZVKLP pendolari e la commistione con veicoli di grande dimensione. L’adeguamento di questo tronco, di oltre 4 km di sviluppo, intende eliminare le cause di congestione, i pericoli e il degrado ormai incombente. Il progetto prevede uno sviluppo della viabilità primaria di 4.300 m; di quella secondaria di 6.850 m; uno svincolo di raccordo tra la SS 36 e la A4 di 900 m; la galleria di Monza di 1.805 m; sottopassi di collegamento trasversale (Devizzi e Caldara) di 780 m; la sistemazione di un tratto del viale Lombardia di 1.900 m circa e le rotatorie di svincolo. Il progetto interviene, altresì, sul riassetto del sistema fognario, con il nuovo collettore Alto Lambro, che si sviluppa per circa 2.700 m all’interno del centro abitato di Monza. 3LU\V]LPUMYHZ[Y\[[\YLOHUUVSVZJVWVKPKP]PKLYLPÅ\ZZPKLS[YHMÄJVL_[YH\YIHUVKHX\LSSVSVJHSLWYL]LKLUKV la costruzione, nel primo tratto, nel Comune di Cinisello, di una piattaforma unica, a carreggiate separate, larga 31 m, articolata in due percorsi centrali di scorrimento, 3 corsie per senso di marcia, distanziate da uno spartitrafÄJVKP[YLTL[YP"K\LJHYYLNNPH[LSH[LYHSPHZLY]PaPVSVJHSL o di ingresso/uscita dagli svincoli con il sistema autostradale (Tangenziale Nord e autostrada A4 Torino-Venezia) e dagli svincoli con la viabilità urbana. La rete di secondo livello diviene quella costituita dalla viabilità complanare, completamente riorganizzata e dalla via-


a cura di Cristina Magni e Francesco Redaelli

Il sistema viabilistico pedemontano nella costruzione della città policentrica lombarda Una corretta programmazione e gestione degli importanti interventi programmati in campo infrastrutturale in Brianza, quali l’Autostrada Pedemontana e la Gronda Ferroviaria Est, oltre che risolvere gli inconvenienti di tipo urbanistico e ambientale conseguenti, potrebbe promuovere nuove prospettive di sviluppo per l’intero contesto. In particolare il sistema viabilistico pedemontano in corso di progettazione potrebbe essere un’occasione irripetibile di valorizzare il ruolo della Brianza quale “territorio cerniera” tra le provincie lombarde LJVUVTPJHTLU[LWPƒZPNUPÄJH[P]L3LU\V]LJVUULZZPVUPWYLviste, risolvendo una carenza cronica nei collegamenti in senso est-ovest, potrebbero infatti consolidare una storica vocazione della Brianza a emanciparsi da un rapporto privilegiato e limitante con Milano, rafforzando come già nel passato, i legami con i poli di second’ordine, quali Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, ma anche i rapporti alla scala internazionale garantiti dai più facili collegamenti con gli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio. Una volontà d’emancipazione da Milano che non deve essere intesa come una posizione campanilistica o provinciale, bensì come una scelta strategiVista del cantiere. ca nell’ottica di un riequilibrio del territorio regionale nella prospettiva della costruzione della città policentrica lombarda, bilità a carattere urbano e locale del Comune di Cinisello, JHWHJLKP]HSVYPaaHYLSLZWLJPÄJP[nKLSSLKP]LYZLYLHS[nSVJHSPPU ove è già ultimata una passerella ciclopedonale in acciaio, contrapposizione all’omologazione del modello metropolitastrallata, che attraversa la SS 36. La rotatoria, già esisten- no milanocentrico. In quest’ottica, l’Autostrada Pedemonta[LHSS»HS[LaaHKP]PH.YHJJOPJOLZTPZ[HPS[YHMÄJVKPYL[[VHP na e la Gronda Ferroviaria per il trasporto merci dovranno traquartieri urbani e ai centri commerciali, viene ingrandita e sformare i punti d’intersezione con il sistema dei collegamenti sovrappasserà un tratto del raccordo con la A4, tramite la nord-sud tra la Brianza e la città di Milano, in cerniere delle rete regionale, sia a livello trasportistico che nella capacità di YLHSPaaHaPVULKP\UHNHSSLYPHHY[PÄJPHSL Dal punto di vista dell’inserimento ambientale, si cerca di localizzare funzioni selezionate e strategiche in grado di proridurre al minimo “l’effetto barriera”. Infatti, non sono previ- muovere nuove prospettive di sviluppo per l’intero “Sistema ste rilevanti opere strutturali in elevazione, mentre si rivolge Brianza”. Si dovrà inoltre impedire che le infrastrutture pedeH[[LUaPVULHSSHYPX\HSPÄJHaPVULTVYMVSVNPJHKLPZP[PTLKPHU- montane possano generare in un prossimo futuro un nuovo te la sistemazione a verde delle aree intercluse; l’interposi- livello di urbanizzazione del territorio brianteo lungo i tracciati zione, fra le diverse rampe, di barriere antirumore, a prote- previsti. In questa prospettiva ai nuovi collegamenti est-ovest, zione delle abitazioni e di alberature, che hanno anche la viabilistici e ferroviari, si dovranno accompagnare, per quanto funzione di barriere antiabbagliamento. Nel secondo tratto possibile, connessioni verdi e corridoi ecologici nell’ottica di della strada statale, compreso nel territorio di Monza, il una rinaturalizzazione del territorio brianteo. In questo senso il WYVNL[[VWYL]LKLSHJVZ[Y\aPVULKP\UHNHSSLYPHHY[PÄJPHSLHS principale progetto di compensazione ambientale della “Gredi sotto dell’attuale viale Lombardia, lunga 1.805 m, a tre enway“ promosso dalla società Pedemontana, se correttamente inserito nel corridoio ecologico est-ovest previsto dal corsie per senso di marcia, disposte in due vani separati. Avrà sezione rettangolare, dimensioni interne di 13,2 x 5,3 PTCP della Provincia di Milano, potrebbe assolvere al compim in altezza, sarà eseguita con diaframmi laterali e centrali, to di connettere tra loro i parchi regionali ad andamento nordsud presenti in Brianza, Parco delle Groane e Parco della copertura a travi prefabbricate e soletta gettata in opera. Valle del Lambro, i parchi locali di interesse sovracomunale I lavori dovrebbero essere ultimati il 30 novembre 2013. e i parchi urbani, raccordandoli con l’impianto insediativo e con i sistemi funzionali esistenti sul territorio brianteo. Appare R. G.

27 FORUM ORDINI

Monza e Brianza


28

[\[[H]PHKPMVUKHTLU[HSLPTWVY[HUaHKLÄUPYL\UWLYJVYZVJVUdiviso di progettazione della nuova infrastruttura, anche alla scala esecutiva, improntato a criteri di qualità che possano garantire le tipologie e le giaciture di volta in volta più adatte, nell’attraversamento dei centri abitati e nell’intersezione con situazioni ambientali delicate, le soluzioni meno invadenti, più compatibili e convincenti da un punto di vista architettonico e paesaggistico. Si dovrà fare tesoro di esperienze del passato quando la realizzazione di importanti infrastrutture ancora oggi esistenti, quali per esempio la linea ferroviaria Monza-Molteno-Oggiono, sapendo integrare sapientemente ponti, viadotti sospesi e gallerie, con le preesistenze naturali JPYJVZ[HU[PJVU[YPI\yPUTHUPLYHZPNUPÄJH[P]HHSSHJVZ[Y\aPVUL del paesaggio antropizzato della Brianza, felice connubio di risorse naturali ed interventi dell’uomo. Le novità in campo infrastrutturale dovranno essere colte per avviare un processo di riorganizzazione dell’intera maglia della mobilità ripensata in forma gerarchica, dalla nuova autostrada, alla viabilità primaria, alla viabilità locale, al sistema dei trasporti pubblici, ÄUVHSSHYL[LKLSSLWPZ[LJPJSVWLKVUHSP<UH[HSLYHaPVUHSPaaHzione della maglia della mobilità potrà quindi consentire una riorganizzazione del sistema insediativo in Brianza, attraverZV\UH]HSVYPaaHaPVULKLSSLZWLJPÄJP[nKLPJLU[YPZ[VYPJPLKLSSL emergenze in campo storico-architettonico, attraverso una seria politica di riuso delle grandi aree dismesse, e attraverso una messa a sistema dei servizi alle persone e alle attività. E saranno proprio i differenti livelli dell’accessibilità garanti[P KHSSH YL[L PUMYHZ[Y\[[\YHSL JVZy YPX\HSPÄJH[H H ZLSLaPVUHYL PU ordine gerarchico il quadro insediativo, andando a individuare in Brianza quei sistemi territoriali privilegiati, quelle polarità emergenti, capaci d’incentivare l’intero contesto brianzolo. In particolare la stretta connessione tra quadro insediativo e maglia infrastrutturale potrebbe consentire di privilegiare la selezione di poli o sistemi territoriali di eccellenza nel campo universitario e dell’istruzione superiore, del terziario avanzato LKLSSHYPJLYJHPUJHTWVÄLYPZ[PJVLZWVZP[P]VLWYVK\[[P]VJHpaci di interagire e di innescare un ciclo virtuoso tra formazione, ricerca e produzione, premessa imprescindibile per una prospettiva di sviluppo credibile per la Brianza. Si propone in questo modo l’attivazione di nuovi capisaldi territoriali organizzati a sistema, caratterizzati da un’alta concentrazione di servizi strategici e da un elevato livello di accessibilità, nell’ottica di un rafforzamento del policentrismo regionale contrapposto all’omologazione metropolitana del territorio. In questo senso sarà di fondamentale importanza realizzare la nuova autostrada pedemontana nell’interezza del suo tracciato, non limitandola al solo tratto centrale, magari per una sopraggiun[HJHYLUaHKPYPZVYZLÄUHUaPHYPLKP]LU[HUKVPUX\LZ[VTVKV la tratta nord di una tangenziale esterna di Milano in un’ottica di città metropolitana monocentrica, ma estendendola invece ]LYZVPWVSPKPZLJVUK»VYKPULL]LYZVNSPHLYVWVY[PHKLÄUPYL\U contributo importante alla costruzione della città policentrica lombarda inserita in un quadro di rapporti alla scala internazionale. F. R.

Pavia a cura di Vittorio Prina

3HYL[LZ[YHKHSLWH]LZL<UYP[YH[[VJYP[PJV Abbiamo chiesto all’architetto Renato Bertoglio, esper[VKLSSHWPHUPÄJHaPVUL[LYYP[VYPHSLPUWYV]PUJPHKP7H]PHKP aiutarci a delineare un ritratto della rete stradale di questo territorio. La rete della viabilità ordinaria in provincia di Pavia si sviluppa per circa 3200 km, di cui 80 km di tronchi autostradali, qualche decina di km di strade statali, oltre 2000 km di strade provinciali e, secondo i dati ISTAT (1997), 1.060 km di strade comunali extra-urbane. Per analizzare questi dati il primo passo consiste nel rapportare SH X\HU[P[n KP Z[YHKL ZPH HSSH Z\WLYÄJPL [LYYP[VYPHSL ZPH HS numero di abitanti. Confrontando i quozienti con quelli delle altre province lombarde, emergono due ritratti opposti: in base agli abitanti la provincia di Pavia è seconda in regione per dotazione di strade, mentre in base alla Z\WLYÄJPL[LYYP[VYPHSLuSHWLU\S[PTHPUJSHZZPÄJH8\LZ[V dipende dalla componente appenninica dell’Oltrepo e dalla vocazione agricola pavese. A margine del discorso va annotata la facilità con la quale si possono usare l’una VS»HS[YHZ[H[PZ[PJHHPWYVWYPÄUP*OPWLYLZLTWPVWYLTLWLY costruire nuove strade farà riferimento soltanto al rappor[VJVUSHZ\WLYÄJPL[LYYP[VYPHSLVTL[[LUKVJOLWLYU\TLYV di abitanti vi è abbondante dotazione stradale. Dunque, uno dei primi problemi che incontra il pensiero sulla infrastrutturazione stradale è l’onestà nell’impiego dei dati. Un secondo tema riguarda le qualità della rete stradale provinciale. Renato Bertoglio evidenzia tre maggiori criticità: ‹ SH WYLZLUaH KP MYLX\LU[P Z[YVaaH[\YL KV]\[L H IHYYPLYL UH[\YHSPLHY[PÄJPHSP" ‹SHULJLZZP[nKPH[[YH]LYZHYLKP]LYZPJLU[YP\YIHUPKPTLKPH dimensione; ‹SHJHYLUaHKPWYVNYHTTHaPVULLWPHUPÄJHaPVUL Sono criticità abbastanza diffuse, accentuate in Italia e a Pavia dall’eterogeneità morfologica, paesistica, antropica ed economica del territorio, ma soprattutto sono criticità rese insostenibili dalla frammentazione insediativa, dall’antagonismo tra i centri, dallo sprawl urbano e dalla presunta inesauribilità del suolo quale materia prima per attività immobiliari. A Pavia, per esempio, non è ancora stato elaborato il Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PPBMT) che, sulla base dell’analisi della domanda e dell’offerta di mobilità e dell’evoluzione insediativa e ZVJPVLJVUVTPJHKLÄUPZJLSHWYVNYHTTHaPVULKLNSPPU[LY]LU[PPUMYHZ[Y\[[\YHSPÄUHSPaaH[PHSYPLX\PSPIYPVTVKHSLKLP trasporti e a migliorare l’accessibilità al sistema economico insediativo locale. Tale Piano dovrebbe avere tra l’altro


FORUM ORDINI

29

La strada che ricalca il limite settentrionale del Parco vecchio visconteo di Pavia (XIV sec.).

due importanti obiettivi: ‹MH]VYPYLS»PU[LNYHaPVUL[YHPKP]LYZPTVKPKP[YHZWVY[VJVU riferimento anche all’intermodalità e alla logistica; ‹ VYNHUPaaHYL S»VMMLY[H KLS [YHZWVY[V W\IISPJV SVJHSL Z\ gomma coordinandola con quella ferroviaria. In sintesi, al pensiero sulla viabilità stradale, occorrerebbe WYLTL[[LYL\UHYPÅLZZPVULVYNHUPJHZ\SSHTVIPSP[nKPTLYJP LWLYZVULPUWYV]PUJPHYPÅLZZPVULHZ\H]VS[HZ\IVYKPUH[H a una profonda visione paesistica, antropica ed economica. In una parola: politica. La tipologia della mobilità della provincia, aggiunge Bertoglio, è allineata a quella regionale e vede gli spostamenti in auto rappresentare il 69% del totale, mentre il trasporto collettivo copre il 13,5% degli spostamenti. Considerando poi il quadro delle modalità di trasporto utilizzate per gli spostamenti extracomunali, la prevalenza dell’uso dell’auto sale all’82% del totale. Nell’insieme mobilità e viabilità dolci sono ancora marginali, ad ogni scala e con ogni mezzo. Anche facendo riferimento al dato più sfavorevole del YHWWVY[V [YH PUMYHZ[Y\[[\YL Z[YHKHSP L Z\WLYÄJPL [LYYP[VYPHle, la Regione Lombardia, per favorire lo “sviluppo” della provincia di Pavia ha approvato nel 2007 la salvaguardia per un tracciato di un’autostrada regionale che va da Redavalle a Castello d’Agogna, ma che dovrebbe poi

JVU[PU\HYLÄUVH:[YVWWPHUHPU7PLTVU[LWLYKP]LU[HYL un’alternativa all’A4. Lunga poco più di 60 Km, l’autostrada dovrebbe collegare l’A21 all’A7 e all’A26 con un consumo di suolo diretto di 600 ettari, più una fascia di “compensazione” larga un chilometro (500 m per parte) da coltivare a biomasse, probabilmente per rifornire le numerose centrali elettriche che stanno sorgendo sul territorio provinciale. Questo progetto, conclude amaramente Bertoglio, procede a scapito del valore agronomico delle aree attraversate (il riso della Lomellina è considerato tra i migliori al mondo). In totale verrebbero sottratti a una coltura (e cultura) secolare oltre 6.500 ettari per consegnarli a un modello di sviluppo ormai evidentemente insostenibile, indifferente ai valori paesistici e antropici locali e legato al paradigma che vede unite crescita economica, edilizia e abuso della viabilità individuale su gomma, irrimediabili portatori di sprawl urbano, di magazzini logistici, di centri commerciali, di un abitare silente. Quanto di più incongruente con lo spazio di vita pavese e con i contenuti di un Expo dedicato al tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la vita”. Luca Micotti


HJ\YHKLSSH9LKHaPVUL(YJOP[L[[PP[HSPHUPPU,\YVWH!PKH[P 0S ¸*VYYPLYL KLSSH :LYH¹ KLSS» UV]LTIYLZJVYZVPU\UHY[PJVSV KP .P\ZLWWL 7\SSHYH YLUKL UV[P P KH[P KP \UH YPJLYJH KLS *YLZTL YLSH[P]HTLU[LHSU\TLYVKPHYJOP [L[[P L PUNLNULYP PU ,\YVWH JOL KVJ\TLU[H JVTL \U [LYaV KLP SH\YLH[PPUHYJOP[L[[\YHZPHP[HSPHUV 7LY X\LS JOL JVUJLYUL NSP Z[\ KLU[PKPHYJOP[L[[\YHLPUNLNULYPH PU ,\YVWH PS  u P[HSPHUV! TPSHZVUVNSPPZJYP[[PHKHYJOP[L[[\ YHPU0[HSPHJVU[YVNSPTPSHKLSSH .YHU )YL[HNUH" [\[[P NSP <:( UL JVU[HUVTPSH0U0[HSPHHIIPHTV TPSHHYJOP[L[[P TPSHZVUVP [LKLZJOPTPSHNSPZWHNUVSP TPSH NSP PUNSLZP TPSH MYHUJLZP 0U ,\YVWH X\HZP \U [LYaV KLNSP HYJOP[L[[PuP[HSPHUVPS !VNUP HIP[HU[P UL [YV]PHTV \UV" PU .LYTHUPH PU]LJL \UV VNUP HIP[HU[PPU-YHUJPH\UVVNUP LPU6SHUKH\UVVNUP 5VU TLYH]PNSPHUV X\PUKP P TPSHZ[\KPKPHYJOP[L[[\YHP[HSPHUP¶ KPX\LZ[PTPSHZVUVJVTWVZ[P KH\U»\UPJHWLYZVUHPS[P[VSHYLL ZVSVTPSHWVZZVUVJVU[HYLZ\ HSTLUV JVTWVULU[PKLSSVZ[\ KPV3H.LYTHUPHOH TPSHZ[\ KPKPJ\P\UWV»TLUVKLSSHTL[n JVZ[P[\P[PKHSZVSV[P[VSHYLSH-YHU JPHTPSHSH.YHU)YL[HNUH TPSH0UZL[[LHUUPPSU\TLYVKLNSP HYJOP[L[[PP[HSPHUPuJYLZJP\[V]VY[P JVZHTLU[LMYHPSLPS ZP u WHZZH[P KH TPSH H TPSHLULNSP\S[PTPK\LHUUPZVUV H\TLU[H[PKPTPSH(UJOLULS JHTWV KLSS»PUNLNULYPH SL JVZL

UVU]HUUVTVS[VILUL6NUPTPS SLP[HSPHUPHIIPHTVPUNLNULYP PS  ZVUV KVUUL ( 5L^ @VYR VNUP HIP[HU[P J»u \U PUNLNULYL L TLaaV L ULS ;L_HZ PU[LYVJLULZVUVJPYJHK\LVNUP HIP[HU[P 0UÃ&#x201E;UL ZLJVUKV P KH[P YHJJVS[P KH ,\NLUPV *PWVS SVULS» KLNSPPUNLULYPP[HSPHUP u JVUJLU[YH[V HS UVYK L HS Z\K ZVSVPS HSJLU[YV 3»HY[PJVSV KP 7\SSHYH ZP JVUJS\KL JVU \UH [YPZ[L HMMLYTHaPVUL! YP JVYKPHTV JOL SH THNNPVY WHY[L KLNSP HZZPZ[LU[P u JVZ[YL[[V H SH]VYHYL NYH[PZ SH X\HZP [V[HSP[n KLP WYVNL[[P UVU ZP YLHSPaaH WLY JVUJVYZV NHYHUaPH KP X\HSP[n NSPZ[\KPKPHYJOP[L[[\YHZPHJJYL KP[HUVJVUPSNPYVKPHMMHYPLUVUSH X\HSP[n KLSSL VWLYL SH NYHU WHY [L KLSSH TH[LYPL PUZLNUH[L UVU YPN\HYKH PS JVZ[Y\PYL º:L KV]LZ ZPTV MHYL S»LZHTL WYVMLZZPVUHSL K»HYJOP[L[[VULNSP<:(¶KPJL\U LZPTPV WYVMLZZVYL KP =HSSL .P\SPH ¶PVLPTPLPJVSSLNOPYPZJOPLYLT TVK»LZZLYL[\[[PIVJJPH[P»¹

(YJOP[L[[\YLZVZ[LUPIPSP<UJVUJVYZV 3H ZVZ[LUPIPSP[n PU HYJOP[L[[\YH u \UV KLP [LTP JOL PKLU[PÃ&#x201E;JH JVU THNNPVYL JOPHYLaaH PS KPIH[[P[V KLSS»HYJOP[L[[\YH JVU[LTWVYHULH 0S[LTHKLSYPZWHYTPVLULYNL[PJVL KLSS»\[PSPaaV KLSSL MVU[P YPUUV]HIPSP UVUJOtS»H[[LUaPVULHK\UHJVT TP[[LUaH ZLTWYL WPÂ&#x192; H[[LU[H HSSL X\LZ[PVUPHTIPLU[HSPLSHULJLZZP [nKP\UHKLN\HTLU[VH\UHUVY TH[P]H KP JHYH[[LYL LULYNL[PJV WYLZ[HaPVUHSLOHYLZVULJLZZHYPV JOLSHWYVNL[[HaPVULHYJOP[L[[VUP JH KLNSP \S[PTP KPLJP HUUP JVTPU JPHZZLHKHMMYVU[HYLSHX\LZ[PVUL JVU THNNPVYL H[[LUaPVUL :VUV

X\LZ[L JVUZPKLYHaPVUL X\LSSL JOLOHUUVPUKV[[VSH-VUKHaPVUL KLSS»6YKPUL KLNSP (YJOP[L[[P 7PHUP Ã&#x201E;JH[VYP 7HLZHNNPZ[P L *VUZLY ]H[VYPKLSSH7YV]PUJPHKP4VUaHL KLSSH )YPHUaH PUZPLTL HSSH *VU Z\S[H 9LNPVUHSL 3VTIHYKH KLNSP 6YKPUP KLNSP (YJOP[L[[P 77* HK PUKPYL\UJVUJVYZVKHS[P[VSV¸(Y JOP[L[[\YL ZVZ[LUPIPSP! PUUV]HaPVUL [LJUPJH L X\HSP[n MVYTHSL KLSS»HY JOP[L[[\YH¹ 6IPL[[P]V KLS JVUJVY ZV u SH JVZ[P[\aPVUL KP \UH ZVY[H KP HYJOP]PV KLP TPNSPVYP WYVNL[[P YLHSPaaH[PLUVUZ\S[LYYP[VYPVSVT IHYKV JVU JHYH[[LYPZ[PJOL KP ZV

Z[LUPIPSP[nLKPUUV]HaPVUL[LJUPJH 3»HYJOP]PVKLUVTPUH[V¸6ZZLY]H [VYPV KLSS»(YJOP[L[[\YH :VZ[LUPIP SL¹ ZHYn PU JVZ[HU[L L]VS\aPVUL PU TVKV KH WV[LY KP]LU[HYL \U W\U[V KP YPMLYPTLU[V WLY [LJUPJP VWLYH[VYPKLSZL[[VYLLW\IISPJOL (TTPUPZ[YHaPVUP 3H WHY[LJPWHaPVUL HS JVUJVYZV u SPILYH TH YPZLY]H[H LZJS\ZP]H TLU[L HSSL VWLYL WYVNL[[H[L LV YLHSPaaH[L KH (YJOP[L[[P 7PHUPÃ&#x201E;JH [VYP 7HLZHNNPZ[P L *VUZLY]H[VYP PZJYP[[P HNSP 6YKPUP KLSSL 7YV]PUJL 3VTIHYKL0S[LYTPULKPJVUZLNUH KLNSPLSHIVYH[PuZ[H[VÃ&#x201E;ZZH[VWLY ]LULYKyTHYaV

*P[`*LU[LYULSSH3VNNPHKLP4LYJHU[P 5LSSL PU[LUaPVUP KLS *VT\UL KP 4PSHUV SH SVNNPH KLS 7HSHaaV KLSSH 9HNPVUL KV]YLIIL VZWP [HYL Ã&#x201E;UV HS PS JVZPKKL[[V *P[` *LU[LY S\VNV K»PUJVU[YV T\S[PM\UaPVUHSL H[[V ZPH H MVYUP YL PUMVYTHaPVUP \[PSP Z\SSH JP[[n H JP[[HKPUPL[\YPZ[PPU]PZ[HKLSS»,_ WVZPHHKVZWP[HYLL]LU[PJ\S[\ YHSPX\HSPKPIH[[P[PLKLZWVZPaPVUP [LTWVYHULL 0S WYVNL[[V KP 0[HSV 9V[H H\[VYL KLS]PJPUV4\ZLVKLS5V]LJLU [VWYVWVUL\UHTVKLYUH¸ZJH [VSH¹ PU ]L[YV YLZPUL L SLNUV JVU HSS»PU[LYUV NPVJOP KP S\JP ZJOLYTP[YPKPTLUZPVUHSPLSLPT THUJHIPSP]L[YPULKLNSPZWVUZVY 3»PKLH KP JOP\KLYL NSP ZWHaP HWLY[P KLS WVY[PJV OH Z\ZJP[H[V U\TLYVZL WVSLTPJOL 4HYJV +LaaP )HYKLZJOP H\[VYL KLSS»\S [PTV YLZ[H\YV JVUZLY]H[P]V KLS SH3VNNPHKLP4LYJHU[PWHYSHKP ZJLS[H¸PYYLÃ&#x2026;LZZP]HLZIHNSPH[H¹!PS WVY[PJVPUX\HU[VZWHaPV\YIH UVJVWLY[V¸KL]LWV[LYLZZLYL MY\P[VSPILYHTLU[LLUVUVJJS\ZV JVU\UHZ[Y\[[\YHJOL]HJVU[YV PSJVUJL[[VKPWLYTLHIPSP[n¹ (UJOL WLY PS JYP[PJV =P[[VYPV :NHYIP ¸UVU u WLUZHIPSL JOP\ KLYL X\LS S\VNV Ut HJJL[[HYL JOL [\[[V ZPH NV]LYUH[V KHSSH W\IISPJP[n¹ (U[VUPV 7PaaPUH[V WYLZPKLU[L SVTIHYKV KLSS»(UWP S»(ZZVJPHaPVUL UHaPVUHSL KLP WHY[PNPHUP YPJVYKH JOL SH 3VN NPH HJJVNSPL SL SHWPKP KLP ¸JHK\[P WLY SH SPILY[n¹ L NP\KPJH SH Z[Y\[[\YH ¸\UH ]PVSHaPVUL KLP ZPNUPÃ&#x201E;JH[P L KLSSH TLTVYPH Z[V YPJH KLS S\VNV¹ ZLUaH JVU[HYL JOLPSZHJYHYPV]PLULNPnHIP[\HS

TLU[LVS[YHNNPH[VKHSSHWYLZLU aH KP TLYJH[PUP KP VNUP NLULYL H\[VYPaaH[PKHS*VT\ULK\YHU[L [\[[VS»HUUV -H]VYL]VSLPU]LJL3\JH4VSPUHYP JOL]LKLULS4\ZLVKLS5V]L JLU[VLULS*P[`*LU[LY¸PWYPTP ZLNUP KP \U YLHSL YP[VYUV K»PU[L YLZZLKLSSHJP[[nWLYS»HYJOP[L[[\ YHJVU[LTWVYHULHKPX\HSP[n¹H KPTVZ[YHaPVUL JOL 4PSHUV ¸UVU OHWH\YHKLSM\[\YV¹ ;\[[P ZP H\N\YHUV JOL PS )YV SL[[V L SH WPHaaH KLP 4LYJHU[P KH [LTWV KPTLU[PJH[P L H]]VS[P ULS KLNYHKV ZPHUV YPZJH[[H[P LU[YHUKV H MHY WHY[L KLSSH ]P[H KLSSH JP[[n TVKLYUH TH THUJH \U WPHUV VYNHUPJV JOL YPX\HSPÃ&#x201E; JOP [\[[V PS JVTWSLZZV (SSH KV THUKH KP -\S]PV 0YHJL Z\ X\HSP ZPHUV¸PTVKPH[[YH]LYZVJ\P\UH MHIIYPJH Z[VYPJH W\~ [VYUHYL H ]P]LYL ZLUaH LZZLYL JVZ[YL[[H H [YH]LZ[PYZP KH Z[\KPV [LSL]PZP]V V]]LYVZLUaHPUX\PUHYSHJVUS»L Z[L[PJH KLSSH ]L[YPUH¹ PS *VT\UL uPUNYHKVKPYPZWVUKLYL& =HSLYPH.P\SP


3Hยธ*HZHJHWYPH[HยนKP]LU[HYPM\NPV

7YLZZV SH ZLKL KLSSH *VUZ\S[H 9LNPVUHSL 3VTIHYKH KLNSP (Y JOP[L[[P77*ZPuZ]VS[VPSNPVY UVMLIIYHPV\UWVTLYPNNPV KP KPZJ\ZZPVUL Z\SSH YP]PZ[H (3 KHS [P[VSV ยธ7LY \UH U\V]H (3 :LTPUHYPV KP JVU[YPI\[P WLY PS YPUUV]HTLU[V LKP[VYPHSL KLSSH YP]PZ[Hยน0SYLZVJVU[VKLSSHNPVY UH[H JVU \UH ZPU[LZP KLP U\ TLYVZPPU[LY]LU[P]LYYnW\IISP JH[VZ\SWYVZZPTVU\TLYV KLSSHYP]PZ[H

=PTLYJH[L!\UHJVUZ\S[HaPVULWHY[LJPWH[H <U WYVJLZZV KP JVUZ\S[HaPVUL WHY[LJPWH[H [YH PZ[P[\aPVUP JP[ [HKPUHUaHLWYVMLZZPVUPZ[PKLSSH WYVNL[[HaPVUL HYJOP[L[[VUPJH u X\LSSV JOL ]LYYn HKV[[H[V WLY PS WYVNL[[V KP YPX\HSPร„JHaPVUL KP \UH ]HZ[H HYLH KP =PTLYJH [L X\LSSH Z\ J\P ZVYNVUV SยปV ZWLKHSL =LJJOPV PS *VUZVYaPV (NYHYPVLSH*H]H*HU[ยƒ 3VZJVYZVZL[[LTIYLPUMH[[PZP u JVUJS\ZH \UH JVUZ\S[HaPVUL ]VS[H H YHJJVNSPLYL SL VWPUPVUP KLP JP[[HKPUP PU TLYP[V HS M\[\YV KLSSยปHYLH (SSH WYVJLK\YH OHUUV WHY[LJP WH[VP[LHTN\PKH[PKHNSPHYJOP [L[[P+HU[L)LUPUP*PUVA\JJOP L+H]PKL4HJ\SSV 0S WYVJLZZV KP JVUZ\S[HaPVUL PU[P[VSH[V ยธ;YL WYVWVZ[L H JVU MYVU[Vยน OH ]PZ[V SH ]P[[VYPH KLS WYVNL[[VKP4HJ\SSVJVUPSTHN NPVY U\TLYV KP ]V[P KH WHY[L KLSSHJP[[HKPUHUaH 0 JP[[HKPUP ZP ZVUV LZWYLZZP PU YLSHaPVUL HK \UH ZLYPL KP X\L Z[PVUP! SV Z]PS\WWV ]LY[PJHSL L VYPaaVU[HSL SH [PWVSVNPH HYJOP [L[[VUPJH SH JVSSVJHaPVUL KLS SL ]VS\TL[YPL L KLSSL M\UaPVUP W\IISPJOLPSZPZ[LTHKLS]LYKL LKLSSH]PHIPSP[nLSยปPU[LNYHaPVUL ULSJVU[LZ[VLZPZ[LU[L ยธ0 YPZ\S[H[P LTLYZP KHP X\LZ[PV UHYP L KHP YLWVY[ KLP [H]VSP KP SH]VYV ZVUV Z[H[P WVY[H[P HSSยปH[ [LUaPVUL KLS *VUZPNSPV *VT\ UHSLJOLPSZL[[LTIYL OH LZWYLZZV SH WYVWYPH ]HS\[H aPVULKLร„UP[P]HZ\P[YLWYVNL[[P PUKPJHUKVJVTLSPULHN\PKHKH ZLN\PYLPSWYVNL[[VKLSSยปHYJOP[L[ [V4HJ\SSVYP]LK\[VLJVYYL[[V

HUJOL PU IHZL HK HSJ\UL KLSSL ZVS\aPVUP WYVWVZ[L KHNSP HS[YP K\L WYVNL[[PZ[P ร PTWVY[HU[L YPJVYKHYL JOL SH ]HS\[HaPVUL KLS*VUZPNSPVJVT\UHSLOH]H SVYL KP MVY[L PUKPYPaaV TH UVU KPWYLZJYPaPVUL[YH[[HUKVZPW\Y ZLTWYLKLSSยปVWLYHKP\UWYP]H [Vยน OH KPJOPHYH[V PS *VT\UL TVZ[YHUKV WHY[PJVSHYL PU[LYLZ ZLWLYSยปPKLHKP\UNYH[[HJPLSV SHUKTHYR WYVWVZ[H KHSSV :[\ KPV )LUPUP L WLY PS WPHUV KLSSH ]PHIPSP[n L SV Z[\KPV KLSSL [PWV SVNPL HIP[H[P]L KLS WYVNL[[V KP *PUVA\JJOP 6YHZP[YH[[HKPWYVJLKLYLHSSยปH SPLUHaPVULKLSSยปL_VZWLKHSLJOL ZPYLHSPaaLYnJVU\UยปHZ[HKHJPY JHTPSPVUPKPL\YV

ยธ*HZH*HWYPH[Hยนu\UWYV[V[PWV ZWLYPTLU[HSLPUSLNUVJVUJLWP [V KHSSยปHYJOP[L[[V *HYSV 4VSSPUV WLYSH?;YPLUUHSLKP4PSHUVKLS  0S WYVNL[[V YLPU[LYWYL[HaPVUL KLSSLHYJOP[L[[\YL^HSZLYKLSSยปHS [H =HSSL KLS .YLZZVUL` YPTHZL VWLYH PUJVTWP\[H .YHaPL HS WYVNL[[V KP YPJLYJH Z]PS\WWH[V KHS +PWHY[PTLU[V KP 7YVNL[[H aPVUL (YJOP[L[[VUPJH L KP +PZL NUV 0UK\Z[YPHSL KLS 7VSP[LJUPJV KP ;VYPUV H KPZ[HUaH KP JPU X\HU[ยปHUUP SยปPUUV]H[P]H ยธ*HZH *HWYPH[Hยน Z[H KP]LU[HUKV YLHS [n VZZPH \U YPM\NPV HSWPUV PU[P [VSH[V HSSH ร„N\YH KLS JYLH[P]V HYJOP[L[[V[VYPULZL 0S JHU[PLYL OH H]\[V PUPaPV SV ZJVYZV S\NSPV JVS JVU[YP I\[VKLSJVT\ULKP.YLZZVUL` :HPU[1LHU(VLKLSSHJVT\UP [nTVU[HUH>HSZLYL[LYTPULYn ULSSH WYPTH]LYH 0S U\V]V YPM\NPVZVYNLHX\V[HTULS JVTWYLUZVYPVZJPPZ[PJVKP>LPZ ZTH[[LU JVLYLU[LTLU[L JVU SL PU[LUaPVUP WYVNL[[\HSP KPJOPH YH[L KHSSยปH\[VYL! ยธX\LZ[H u SH JHZHWLYNSPZJPH[VYPยบLZ[YLTPZ[Pยป ยฏuSHJHZHWVY[H[HHKKPYP[[\YH Z\SยธS\VNVKPSH]VYVยนZ\SJHTWV KPZJPยนยธ+VT\Zยน :P[YH[[HKP\UยปHYJOP[L[[\YHPUSL NUVZVSSL]H[HKHSZ\VSVSLJ\P WHYL[PSH[LYHSPZVUVPU[LYHTLU[L JVZ[P[\P[L KHSSL MHSKL PUJSPUH[L KLS [L[[V 8\LZ[V WLYJOt SยปVZ ZH[\YH u JVZ[P[\P[H KH JHWYPH[L JVU JH[LUL WVY[HU[P P ZVSHP KLP [YL KP]LYZP SP]LSSP 9PN\HYKV SยปPT WPHU[PZ[PJH Sยป\ZV KP [LJUVSVNPL H]HUaH[L L SH ZJLS[H HJJ\YH[H KLPWHY[ULY[LJUPJPYLUKLPSWYV NL[[V \U TVKLSSV ZWLYPTLU[HSL

HSSยปH]HUN\HYKPH PU HTIPLU[L HS WPUV;YHPZPZ[LTPLNSPPTWPHU[P KP \S[PTH NLULYHaPVUL HKV[[H[P [YV]PHTV \U WHY[PJVSHYL PT WPHU[V WLY PS [YH[[HTLU[V KLSSL HJX\LYLร…\LZPZ[LTPYPZJHSKHU[P H IHZZV JVUZ\TV LULYNL[PJV PU ร„IYL KP JHYIVUPV SยปPTWPHU[V KP ]LU[PSHaPVUL TLJJHUPJH /V TL=LU[LTVK\SPZVSHYPPU[LNYH[P <UPZVSHY WLY SH WYVK\aPVUL KP LULYNPH ZVSHYL HUJOL PU JVUKP aPVUL KP S\JL KPMM\ZH TLKPHU[L [LJUVSVNPHHZ[YH[P 0SYPM\NPVu\ULKPร„JPVLULYNPJH TLU[L LMร„JPLU[L YLHSPaaH[V ZL JVUKV NSP Z[HUKHYK WYL]PZ[P KHS WYV[VJVSSV *HZH *SPTH JSHZZL .VSK(#R>OTXLPSJVZ[V KLSSHYLHSPaaHaPVULZPHNNPYHH[ [VYUVHPTPSHL\YV รPTWVY[HU[LZV[[VSPULHYLJVTL P YPJLYJH[VYP KLS 7VSP[LJUPJV KP ;VYPUVULSYPWYVWVYYLPSWYVNL[ [V JOL ULNSP HUUP ยป M\ JVU ZPKLYH[V \U THUPMLZ[V KLSSH ZWLYPTLU[HaPVUL JVZ[Y\[[P]H L KP TH[LYPHSP HIIPHUV YPWLUZH[V NSP HZWL[[P HYJOP[L[[VUPJP Z[Y\[ [\YHSP[LJUVSVNPJPLPTWPHU[PZ[PJP PUJVLYLUaHJVUPJYP[LYPWYVNL[ [\HSPKP*HYSV4VSSPUV ยธ5\V]P TH[LYPHSP U\V]L [LJUP JOLWVZZVUVLKL]VUVJVTL WLY PS WHZZH[V KHY TVKV KP JYLHYL \UH HYJOP[L[[\YH TVU [HUHLZWYLZZPVULKP\UTVUKV H[[\HSL PKLHSTLU[L JVLYLU[L! KV]LYL KLSSยปHYJOP[L[[V u VNNP WPยƒJOLTHPKPJYLHYLZLW\~ H KPZWL[[V KLSSL PZ[HUaL KP \UH THNNPVYHUaHยน*4VSSPUV;HIยƒ L [YHKPaPVUL ULSSH JVZ[Y\aPVUL TVU[HUH =.

 6::,9=(;6906(9.64,5;0

7LY\UHU\V]H(3


6::,9=(;6906(9.64,5;05V[[L6()¸+VUULL7YVNL[[\HSP[n¹ 0U \U TVTLU[V JVTL X\LZ[V ULS X\HSL SH Ã&#x201E;N\YH MLTTPUPSL u TLZZH HS JLU[YV KLS KPIH[[P[V W\IISPJV WLY HZWL[[P JOL U\S SH OHUUV H JOL ]LKLYL JVU SL WYVWYPLJHWHJP[nLX\HSP[nPU[LS SL[[\HSP S»6YKPUL KLNSP (YJOP[L[ [P 77* KP )LYNHTV OH ]VS\[V KLKPJHYL PS Z\V WPÂ&#x192; PTWVY[HU[L L]LU[V HS [LTH ¸+VUUL L 7YV NL[[\HSP[n¹ .P\U[HHSSHZ\HZLJVUKHLKPaPV ULSH¸5V[[L6HI¹YHWWYLZLU[H PSWYPUJPWHSLHWW\U[HTLU[VHU U\HSL KLS WYVNYHTTH J\S[\YHSL LKPZJHTIPVPU[LYWYVMLZZPVUHSL WYVTVZZVKHSS»6YKPULKLNSP(Y JOP[L[[P77*KP)LYNHTV+VWV PS Z\JJLZZV KLSSH WYPTH LKPaPV UL JOL H]L]H ]PZ[V SH WHY[LJP WHaPVULKP(S]HYV:PaH=PLPYHZ\S [LTH KLS YHWWVY[V [YH (Y[L LK (YJOP[L[[\YH ULSS»LKPaPVUL Z]VS [HZPSVZJVYZV.LUUHPVULNSP ZWHaP KLS 7HYJV ;LJUVSVNPJV L ZJPLU[PÃ&#x201E;JV 2PSVTL[YV 9VZZV WYVNL[[H[V KH 1LHU 5V\]LS ZP u ZJLS[V KP WVYYL HS JLU[YV \U [LTH KP NYHUKL PTWVY[HUaH L H[[\HSP[nX\HS»tX\LSSVKLSYHW WVY[V[YH+VUULLTVUKVWYV MLZZPVUHSL 3»PUJVU[YVJOLOH]PZ[VSHWHY [LJPWHaPVULKPJPYJHWLYZV ULZPuHWLY[VJVUSHWYVPLaPVUL KLSÃ&#x201E;STYLWVY[HNL¸:VWYH]]P]L YLHSZPZ[LTH¹NPYH[VKHSNY\W WV (YJOPKVUUL JOL OH WV[\[V MVYUPYLZW\U[PKPYPÃ&#x2026;LZZPVULZ\SSH YLHS[nWYVMLZZPVUHSLKLJSPUH[HHS MLTTPUPSL :PuWHY[P[PMVYULUKV\UVZWHJ JH[VUVUKLPWPÂ&#x192;PUJVYHNNPHU[P KLSY\VSVMLTTPUPSLULSSHZVJPL [nP[HSPHUHZWLZZVJVUKHUUH[V H Y\VSP THYNPUHSP PU \U 7HLZL JOL WYLZLU[H H [YH[[P JVTWVY [HTLU[P KL[[H[P KH \UH ]LYH L WYVWYPH TPZVNPUPH (MÃ&#x2026;P[[V UVU HJHZVKHSWPÂ&#x192;HS[V[HZZVL\YV

WLV KP PUH[[P]P[n MLTTPUPSL \UH KVUUHZ\K\LUVU[YV]HVUVU JLYJH SH]VYV KH[V 0Z[H[  (UJOL PS TVUKV KLSSH UVZ[YH WYVMLZZPVUL JP YLZ[P[\PZJL \U X\HKYVHSX\HU[VLTISLTH[PJV KLSSHKPTLUZPVULKLSWYVISLTH :L ZP SPTP[H S»HUHSPZP Z[H[PZ[PJH HNSP\S[PTPHUUPPSU\TLYVKP KVUUL PZJYP[[L HSS»HSIV u WHYP H JPYJH PS  YLZ[P[\LUKV X\PUKP \UH]PZPVULWPÂ&#x192;YLHSPZ[PJHLKHN NPVYUH[H KLS MLUVTLUV TH ZL ZP WVUL SV ZN\HYKV HS U\TLYV KPWYVNL[[PJOLX\V[PKPHUHTLU [L ]LUNVUV YLHSPaaH[P u MHJPSL JVUZ[H[HYL JVTL \U U\TLYV KLJPZHTLU[LIHZZVZPHÃ&#x201E;YTH[V KH\UHYJOP[L[[VKVUUH 3H ZLYH[H UVU OH ]VS\[V WLY~ ZVSV VMMYPYL \U X\HKYV KP ¸JYP[P JP[n¹ KLS MLUVTLUV TH HUJOL P TVS[P JVU[YPI\[P KLSSL KVUUL ULSSHJ\S[\YHHYJOP[L[[VUPJHJVU [LTWVYHULHWYVWVULUKVULSSH ZLJVUKHJVUMLYLUaH[YLLZLT WP WVZP[P]P L WHY[PJVSHYTLU[L MLSPJP X\HSP X\LSSP KLSSH KLZPNULY P[HSPHUH +VUH[H 7HY\JJPUP KLSSH THKYPSLUHTHKPVYPNPUPP[HSPHUL ;LYLZH:HWL`LKLSSHJPSLUH*L JPSPH7\NH +VUH[H 7HY\JJPUP OH ZHW\[V LZWYPTLYLULSSHZ\HHUJVYIYL ]L JHYYPLYH \U KLZPNU YPJLYJH [V JVU VNNL[[P KV[H[P KP \UH JYLH[P]P[n ZLUZPIPSL L KLSPJH[H 7HY[LUKV KH \U YPWLUZHTLU[V KPJVZL¸ZJVUVZJP\[LLMHTPSPH YP¹ WLY JP[HYL PS [P[VSV KP \U MH TVZV SPIYV OH ZHW\[V JVTL ULS JHZV KLSSH MHTVZH W\U[PUH H MVYTH KP TVZJH YLPU[LYWYL [HYSL JVU VYPNPUHSP[n L TPZ\YH 3LWPHJLJVTLOHYPJVYKH[VULS Z\VPU[LY]LU[VKPZ[Y\NNLYLJVU THUVSPL]LS»PKLHJOLJPZPHTV MH[[PKLNSPVNNL[[P ;LYLZH :HWL` KLÃ&#x201E;UP[H PYVUPJH TLU[L KH 1LHU 5V\]LS WLY PS Z\V SH]VYV HSS»/V[LS 7\LY[H KL (TLYPJH KP 4HKYPK ¸4HKHTL 3L 7HYRPUN¹ u \U HYJOP[L[[V JOL SH]VYH PU THUPLYH VYPNP UHSL Z\ X\LSSP JOL PS ZVJPVSVNV 4HYJ (\Nu KLÃ&#x201E;UPZJL JVU \U LZWYLZZPVULKPNYHUKLZ\JJLZ ZVP¸UVUS\VNOP¹"ZWHaPZWLZZV THYNPUHSPLHUVUPTPYP[LU\[PPU KLNUP KP \UH WHY[PJVSHYL H[[LU aPVULWYVNL[[\HSL 3H :HWL` JVU \ZV HJJVY[V KLS JVSVYL L JVU \U HWWYVJJPV NPVJH[V Z\NSP HZWL[[P WLYJL[[P

]P L LTVaPVUHSP YPLZJL H KHYNSP ZLUZV [YHZMVYTHUKVSP PU S\V NOP JVUUV[H[P KH \UH ZWPJJH[H PKLU[P[nMVYTHSLLKPWHY[PJVSHYL Z\NNLZ[PVUL <U HWWYVJJPV HZZHP KP]LYZV u PU]LJLX\LSSVWYLZLU[H[VULSS»\S [PTVPU[LY]LU[VKHSS»HYJOP[L[[VKP :HU[PHNVKLS*PSL*LJPSPH7\NH 3H Z\H u \UH HYJOP[L[[\YH ZJHY UH JHWHJL JVTL OH H]\[V TVKV KP ZWPLNHYL KP JVUJLU [YHYL SH Z\H LULYNPH LZWYLZZP]H PUW\U[PILUKLÃ&#x201E;UP[PKLSSHZ[Y\[[\ YH HYJOP[L[[VUPJH KPTVZ[YHUKV \UH NYHUKL JHWHJP[n KP ZPU[LZP LZWYLZZHJVU\USPUN\HNNPVJOL UVUKPZWLYKLYPZVYZLPUÃ&#x201E;UP[\YLV KL[[HNSP L JOL YPZ\S[H WHY[PJVSHY TLU[LJVLYLU[LJVUNSPLZLTWP TPNSPVYP KLS TVKLYUPZTV Z\KH TLYPJHUV 0SX\HKYVK»PUZPLTLJOLuLTLY ZV KH X\LZ[H JVUMLYLUaH u YPZ\S[H[VPUVNUPJHZVLZ[YLTH TLU[L PU[LYLZZHU[L ZPH WLY NSP HWWYVJJPKPMMLYLU[PHP[LTPKLSSH WYVMLZZPVULJOLWLYSLTVKHSP [nYPJJOLKPNYHUKLMHZJPUVKP [LZ[PTVUPHYLTVKPKP]LYZPKPLZ ZLYLKVUULHYJOP[L[[V 3»6YKPUL KP )LYNHTV OH ]VS\ [V PUVS[YL LZWYPTLYL PS WYVWYPV ZMVYaVWLYMH]VYPYLVJJHZPVUPKP THNNPVYL ]PZPIPSP[n KLSS»VWLYH[V KLSSL KVUUL PTWLNUH[L ULSSH WYVMLZZPVUL KP HYJOP[L[[V WYL

]LKLUKV\UHZLaPVULKLKPJH[H HWYVNL[[PYLHSPaaH[PKHHYJOP[L[[P KVUUH [YH X\LSSL KLS 7YLTPV 6()KP(YJOP[L[[\YHPZ[P[\P[VWLY SH WYPTH ]VS[H X\LZ[»HUUV u NP\U[VHSSHZ\HMHZLJVUJS\ZP]H JVUSHWYVJSHTHaPVULKLP]PUJP [VYP WYVWYPV PU VJJHZPVUL KLSSH 5V[[L6() 0S 7YLTPV VYNHUPaaH[V PU Z[YL[ [H JVSSHIVYHaPVUL JVU (5*, L 6YKPUL KLNSP 0UNLNULYP VS[YL JOL JVU SH WHY[LJPWHaPVUL PZ[P [\aPVUHSL KP 7YV]PUJPH *HTLYH KP *VTTLYJPV L *VT\UL KP )LYNHTV OH ]VS\[V WYLTPHYL P TPNSPVYP WYVNL[[P JVZ[Y\P[P PU HTIP[VWYV]PUJPHSLYPJVUVZJLU KV JVU[LZ[\HSTLU[L PS ]HSVYL KLSS»VWLYH KLS WYVNL[[PZ[H KLS *VTTP[[LU[LLKLS*VZ[Y\[[VYL JVTLSL[YLÃ&#x201E;N\YLJHYKPULKLSSH I\VUHYP\ZJP[HKP\U»VWLYH .SP VS[YL JLU[V WYVNL[[P ULSSL X\H[[YV ZLaPVUP TPNSPVY VWLYH W\IISPJH TPNSPVY VWLYH WYP ]H[H TPNSPVY VWLYH \UKLY L TPNSPVY VWLYH HS MLTTPUPSL ZVUVZ[H[P]HS\[H[PKH\UHNP\YPH WYLZPLK\[H KH (\YLSPV .HSML[[P 3»HTWPHWHY[LJPWHaPVULuZ[H[H PSTPNSPVYLZLNUHSLKP\UKLZPKL YPV KP YPJVUK\YYL SH X\HSP[n KLS WYVNL[[V X\HSL LSLTLU[V JLU [YHSLKLSSHWYVMLZZPVUL -YHUJLZJV=HSLZPUP


HJ\YHKP4HU\LSH6NSPHSVYV

:[VYPHSVJHSL [YHPS3HTIYVLS»(KKH

KLS 5V]LJLU[V 0UVS[YL S»HTTP UPZ[YHaPVUL JVT\UHSL ZLTWYL PUJVSSHIVYHaPVULJVUSLIPISPV [LJOL SVJHSP OH WYVTVZZV SH MVYTHaPVUL KLS *LU[YV :[\KP ¸..LU[PSP¹KPYPJLYJH Z[VYPJH L SHJYLHaPVULKP:[VYPHPU4HY[L ZHUH!YHZZLNUHVUSPULKPZ[VYPH SVJHSL 0S*LU[YV:[\KP.\NSPLSTV .LU[PSP 0S*LU[YV:[\KP.\NSPLSTV.LU [PSP WYVT\V]L Z[\KP L YPJLYJOL YPN\HYKHU[PSHZ[VYPHKLSSHJP[[nKP 4LSaVLKLSJVTWYLUZVYPVNLV NYHÃ&#x201E;JVHLZ[KP4PSHUV0S*LU[YV u WHY[PJVSHYTLU[L PTWLNUH[V ULSSH YHJJVS[H L ULSSH JH[HSVNH aPVUL KLSSL MVU[P KVJ\TLU[HSP L ZPWYLÃ&#x201E;NNLS»VIPL[[P]VKPYLUKLY UL MHJPSL S»HJJLZZV L SH SPILYH JVUZ\S[HaPVUL-YHP[LTPK»PU[L YLZZLKLSWYVNYHTTHKLS*LU [YV:[\KP.LU[PSP]PuSVZ]PS\WWV KPYPJLYJOLYLSH[P]LHSSHZ[VYPHKLS [LYYP[VYPV L WYVNL[[P YPN\HYKHU[P WYVISLTH[PJOL PULYLU[P SH Z[VYPH JVU[LTWVYHULH PU WHY[PJVSHYL SV Z[\KPV KLNSP HUUP JVTWYLZP [YHSLK\LN\LYYLTVUKPHSP7YV NL[[V KP 3H]VYV PU ^^^IPISPV TPSHUVLZ[P[Z[VYPHPUTHY[LZHUH JLU[YVZ[\KP ;YH P SH]VYP W\IISPJH[P ULSSH JVS SHUH ¸-VU[P KP Z[VYPH TLSaLZL¹ ZP YPJVYKHUV HSJ\UP ZJYP[[P WYL aPVZP WLY S»HWWYVMVUKPTLU[V KP [LTH[PJOL SLNH[L HSSL [YHZMVY THaPVUP [LYYP[VYPHSP SVJHSP! ;LYYH L HJX\H KP +H]PKL 9L \UH YP SL[[\YH H[[LU[H KLP KH[P TLSaLZP YLSH[P]PHSJH[HZ[VZL[[LJLU[LZJV Z]VS[V ULSSL UVZ[YL JHTWHNUL" PS YLJLU[L +HSSL ]VJP KLP [LSHP HS ZPSLUaPV KLSSL ZPYLUL :[VYPH KLSSV Z]PS\WWV \YIHUV KP 4LSaV KHSS»<UP[n K»0[HSPH HS WYPTV WPH

UV YLNVSH[VYL KP 3PUV 3HKPUP! \U»H[[LU[H HUHSPZP ZJYP[[H PU MVYTH KP YHJJVU[V KLSS»L]VS\ aPVUL KLS UVZ[YV WHLZHNNPV \Y IHUVULNSP\S[PTPHUUPJOL H[[YH]LYZV\UHW\U[\HSLYPJLYJH HYJOP]PZ[PJH YPWLYJVYYL ]P]HJL TLU[L P WYPUJPWHSP JHTIPHTLU[P JOL OHUUV [YHZMVYTH[V 4LSaV KHIVYNVHNYPJVSVHJP[[nWVZ[ PUK\Z[YPHSL0UÃ&#x201E;UL3HWVWVSHaPV UL KP 4LSaV KHSS»<UP[n HK VNNP KP(UNLSV*OPLZHL:LYNPV=PSSH \UHYPJVNUPaPVULZ\SS»L]VS\aPVUL KLTVNYHÃ&#x201E;JH L Z\P TV[P]P JOL WLYVS[YL\UZLJVSVOHUUV]PZ[V YLJP[HYL HS UVZ[YV JVT\UL \U Y\VSV [YHPUHU[L YPZWL[[V HP JV T\UPSPTP[YVÃ&#x201E;LULNSP\S[PTP[YLU [HHSJVU[YHYPVSVOHUUVYLSLNH [VPUWVZPaPVULKPYL[YVN\HYKPH 0S*LU[YV:[\KP.\NSPLSTV.LU [PSP H[[YH]LYZV \U ZVM[^HYL YLH SPaaH[VWLYPUPaPH[P]HKLSSH)PISPV [LJH *P]PJH OH YLZV WVZZPIPSL SH KP]\SNHaPVUL KLP KVJ\TLU[P KLSSH Z[VYPH KP 4LSaV YHJJVS[P JH[HSVNH[PLVYKPUH[PPUIHZLHK \U WYVNYHTTH KP YPJLYJH Z\SSH Z[VYPHKLS*VT\UL :[VYPHPU4HY[LZHUHYP]PZ[H VUSPUL 5LS WVY[HSL KLS ZPZ[LTH IPISPV [LJHYPV ,Z[ 4PSHUV u WVZZPIPSL JVUZ\S[HYL HUJOL SH YP]PZ[H VU SPUL ¸:[VYPH PU 4HY[LZHUH¹ JOL YHJJVNSPLPJVU[YPI\[PYPN\HYKHU [P P [LYYP[VYP WYVZWPJPLU[P PS JVYZV KLS5H]PNSPVKLS4HY[LZHUHJH YH[[LYPaaHUKVZP JVTL \UH ]LYH YP]PZ[HKPZ[VYPHSVJHSLJVUX\H SPÃ&#x201E;JH[PLZPNUPÃ&#x201E;JH[P]PPU[LY]LU[PKP Z[\KPVZPLKLZWLY[P 3L TV[P]HaPVUP JOL Z[HUUV HSSH IHZLKLSSHYPJLYJHKVJ\TLU[HSL ZVUV ZWPLNH[L ULSSH ¸7YLZLU[H aPVUL¹ KLSSH YP]PZ[H VU SPUL! 6J

JVYYLL]P[HYLJOLSHZVJPL[nKLS SH KPTLU[PJHUaH WYL]HSNH JOL SHYPÃ&#x2026;LZZPVULLSHYPJLYJHZ[VYPJH ]LUNHUV TLZZL PU \U HUNVSV JOL VNUP ZPUNVSV YPJLYJH[VYL YLZ[P JVUÃ&#x201E;UH[V ULSS»HTIP[V NL VNYHÃ&#x201E;JHTLU[L KLSPTP[H[V KLS WYVWYPV SH]VYV (S JVU[YHYPV IP ZVNUHJLYJHYLKPN\HYKHYLSVU [HUVWLYLZ[LUKLYLSHYPÃ&#x2026;LZZPVUL LSHKPZJ\ZZPVULHK\UHWVYaPV UL WPÂ&#x192; ]HZ[H L ZPNUPÃ&#x201E;JH[P]H KLS UVZ[YV[LYYP[VYPV*»uIPZVNUVKP JYLZJLU[P HWLY[\YL KP WYVNL[[P NLULYVZP KP Z[Y\TLU[P U\V]P KP JVUMYVU[V L KP JVT\UPJHaPVUL -HYLZ[VYPHSVJHSL]\VSKPYLJLY JHYL KP JVTWYLUKLYL SL YHNPVUP KP [\[[L SL UVZ[YL ZWLJPÃ&#x201E;JP[n KPMMLYLUaL KPHJYVUPL L ZJHY[P YPZWL[[V HSSH YLHS[n NLVNYHÃ&#x201E;JH WPÂ&#x192; NYHUKL KH ^^^IPISPVTP SHUVLZ[P[Z[VYPHPUTHY[LZHUH WYLZLU[HaPVUL 0UX\LZ[PHUUPZVUVZ[H[PW\IISP JH[PWHYLJJOPZHNNPTVUVNYHÃ&#x201E;JP Z\P ILUP J\S[\YHSP WYLZLU[P ULSSH aVUHKLS4HY[LZHUHZVWYH[[\[ [VJOPLZLLKVYH[VYPPU[LYLZZH[P KH WYVNL[[P KP YLZ[H\YV :P ZL NUHSHUV! 3H JOPLZH IYHTHU[L ZJH KP :HU )PHNPV H 9VZZH[L KP .PV]HUUP )H[[PZ[H :HUUHaaH YV" 0S :HU[\HYPV KLSSH 4HKVUUH KLSS»(P\[V KP 4HYPH *YPZ[PUH 9PJJP" SH *OPLZH 7HYYVJJOPHSL KLP :: 7YV[HZV L .LY]HZV H .VYNVUaVSHKP4HYJV*H]LUH NV"S»6YH[VYPVKP:HU[H*H[LYPUH H ;YLaaV WH[YVUH[V KLP *VU [P *H]LUHNV KP 0[HSV 4HaaH" S»6YH[VYPV KLP :HU[P 9VJJV L (TIYVNPV H 0UaHNV KP -HIYPaPV (SLTHUP" LK PUÃ&#x201E;UL 3H JOPLZH KP :HU -YHUJLZJV KP 4LSaV KP 3PUV3HKPUPL:LYNPV=PSSH 46

6::,9=(;6906:;690,36*(30

+HX\HUKVSH9LNPVUL3VTIHY KPH OH ]HYH[V SH 39 WLY SH YPVYNHUPaaHaPVUL KLP ZPZ[LTP IPISPV[LJHYP U\TLYVZL IPISPV [LJOL KPZ[YPI\P[L Z\S [LYYP[VYPV YLNPVUHSL ZP ZVUV JVZ[P[\P[L PU YL[L PU[LUZPÃ&#x201E;JHUKV S»VWLYH KP WYVTVaPVUL J\S[\YHSL L KHUKV U\V]V PTW\SZV HSSH MVYTHaPVUL KP NY\WWP KP SH]VYV Z\SSL YLHS[n [LYYP[VYPHSP 5LS U\TLYV KP ¸(3¹ ZL[[LTIYLV[[VIYL H]L]HTV NPn YPJVYKH[V P JVU ZVYaPUH[PULSS»HYLHHUVYKV]LZ[ KP 4PSHUV VYH WYLZLU[PHTV PS :PZ[LTHIPISPV[LJHYPVKP4PSHUV ,Z[ JOL YHJJVNSPL SL X\HYHU[H X\H[[YVWYPUJPWHSPIPISPV[LJOLKLS [LYYP[VYPV SVTIHYKV JVTWYLZV [YHPS3HTIYVLS»(KKH5LSWVY [HSL ^LI KP X\LZ[V ZPZ[LTH SH ZLaPVULKLSSHZ[VYPHSVJHSL[YV]H \UV ZWHaPV ZWLJPHSL ( X\LZ[V ZL[[VYLKPZ[\KPuYPZLY]H[HWHY[P JVSHYLH[[LUaPVULKHWHY[LKLSSL HTTPUPZ[YHaPVUPLKLNSPLU[PJOL ZP VJJ\WHUV KP J\S[\YH ULSS»LZ[ TPSHULZL 0U ZWLJPL PS *VT\UL KP4LSaVZ[HSH]VYHUKVHZZPK\H TLU[L HSSH JVUZLY]HaPVUL KLSSH TLTVYPHZ[VYPJH8\LZ[VPTWL NUV OH WVY[H[V HSJ\UP YPSL]HU[P YPZ\S[H[P [YH J\P SH YLHSPaaHaPVUL KP JVSSHUL LKP[VYPHSP YPN\HYKHU[P NSP Z[\KP Z[VYPJP! -VU[P KP Z[V YPH TLSaLZL PU J\P ZVUV Z[H[L W\IISPJH[L PU X\LZ[P HUUP VS[YL KPJPHZZL[[LVWLYLLP8\HKLYUP
HJ\YHKP9VILY[V.HTIH9PX\HSPMPJHaPVULKLSJHTW\ZZJVSHZ[PJV KP)LSS\ZJV4VUaHL)YPHUaH S\NSPV¶ZL[[LTIYL

8\LZ[V JVUJVYZV KP PKLL OH YPN\HYKH[VZVS\aPVUPKPTVYMVSV NPH \YIHUH V[[PTHSP HSSH YPX\HSP Ã&#x201E;JHaPVUL KLSS»HYLH KLS JHTW\Z ZJVSHZ[PJVZWVY[P]V KP ]PH 7H ZJVSP KLSSH JP[[HKPUH IYPHUaV SH HS Ã&#x201E;UL KP YLHSPaaHYL \U»HYLH WLKVUHSPaaH[H KP JVUULZZPVUL JVU[\[[LSLZ[Y\[[\YLW\IISPJOL WYLZLU[P \UV ZWHaPV W\IISPJV H[[YLaaH[V WLY PS WHZZLNNPV SL ZLK\[L KLZ[PUH[V WYL]HSLU[L TLU[LHPIHTIPUP 7LY NSP LKPÃ&#x201E;JP ZWVY[P]P KV]L]H LZZLYL ]HS\[H[H SH WVZZPIPSP[n KP [YHZMVYTHYL S»H[[\HSL Z[Y\[[\YH \[PSPaaH[H WLY PS [LUUPZ PU \U WH SHaaL[[VKLSSVZWVY[JVU\UHJH WPLUaHKPJPYJHWVZ[P"PS [LYYLUV KLSS»L_ JHTWV KP JHSJPV

KV]L]H LZZLYL HKPIP[V HS NPVJV SPILYVLH]LYKLYPJYLH[P]V 3»HYLHJVSSVJH[HULSSHaVUHJLU [YHSL KLS WHLZL YHWWYLZLU[H PS ¸J\ULV]LYKL¹KPZHS]HN\HYKPHKP HTIP[VHNYPJVSVLKP]LYKL\YIH UV WYL]PZ[V KHS 7N[" JVTWYLU KL PS WHSHaaL[[V ZWVY[P]V" S»HYLH SPILYH[HKLSS»L_JHTWVKPJHSJPV" SHWPZ[HWPHUHLPSWH[[PUVKYVTV" S»LKPÃ&#x201E;JPV KLSSH ZJ\VSH ZLJVUKH YPHKPWYPTVNYHKVSHZJ\VSHWLY S»PUMHUaPH SH TLUZH ZJVSHZ[PJH SHZJ\VSHWYPTHYPH 3H JVTTPZZPVUL NP\KPJH[YPJL LYHJVTWVZ[HKH(SILY[V*HYSV )L[[PUP 7YLZPKLU[L ,THU\LSH 9VUJOP:[LMHUV:HJJVUP4H\ YPaPV+P3H\YV4HYPH4HKKHSLUH 9LNNPV

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V -LKLYPJH:HSH*HYUH[L4) 0SWYVNL[[VWHY[LUKVKHSWYLZ\W WVZ[VJOLS»HYLHPUVNNL[[V]PLUL MYLX\LU[H[H KH WLYZVUL KP VNUP L[nJOL\[PSPaaHUVSLZ[Y\[[\YLLZP Z[LU[P ZLJVUKV TVKHSP[n L [LTWP KPMMLYLU[P ]\VSL PU[LNYHYL LZPNLU aLLÃ&#x201E;UHSP[nTVS[VKP]LYZL[YHSVYV 3H WYLKPZWVZPaPVUL KLSSL HYLL KP WHYJOLNNPV HSS»LZ[LYUV KLSS»HYLH L SH SPTP[HaPVUL KLSS»HJJLZZV KLP ]LPJVSP HSS»PU[LYUV KLS JHTW\Z JVUZLU[L KP YLHSPaaHYL \UV ZWH aPV PU[LYUV YHJJVS[V \UP[HYPV MH JPSTLU[L WLYJVYYPIPSL L MY\PIPSL PU J\P [YV]H WVZ[V HUJOL \U U\V]V WHSHaaL[[VWVSPM\UaPVUHSL

;YLWLYJVYZPWYPUJPWHSPWLKVUHSPV JPJSHIPSP [HNSPHUV [YHZ]LYZHSTLU [L S»HYLH JLU[YHSL L M\UNVUV KH [LZZ\[VJVUUL[[P]V[YHSLZ[Y\[[\YL LZPZ[LU[P L \U ZPZ[LTH KP TPJYV WPHaaLLNPHYKPUPKLKPJH[PJPHZJ\ UVHKH[[P]P[nKPMMLYLU[PSLNH[LHSSL KP]LYZLL[nKLNSP\[LU[P 0TV]PTLU[PKP[LYYHJOLZMY\[[HUV P KPZSP]LSSP LZPZ[LU[P S»\ZV KP WHY[P JVSHYPLZZLUaLHYIVYLLKLJPK\LL WLYLUUP S»PSS\TPUHaPVUL NSP HYYLKP LSL[LJOLLZWVZP[P]LJOLZPZUV KHUV S\UNV P WLYJVYZP WLKVUHSP JVU[YPI\PZJVUVPUZPLTLHYLUKL YLS»HYLHKLSJHTW\Z\US\VNVKP ]LYZPÃ&#x201E;JH[VLT\[L]VSLULS[LTWV YPJJVKPX\LSSLLZWLYPLUaLJOLSV YLUKVUVWLJ\SPHYLLYPJVUVZJPIPSL


0S WYVNL[[V WYVWVUL S»VTVNL ULPaaHaPVULKLNSPZWHaPLSHWYL JPZH PKLU[PÃ&#x201E;JHaPVUL KLNSP HTIP[P M\UaPVUHSP <UU\V]VWHSHaaL[[VKLSSVZWVY[ JVUX\H[[YVJLU[VWVZ[PuJVSSV JH[V ULSS»H[[\HSL HYLH VJJ\WH[H KHSSH WHSLZ[YH H YPKVZZV KLSSH ZJ\VSH0SU\V]VWHYJVHZZ\TL\U Y\VSVVYKPUH[VYLLJHYH[[LYPaaHU[L! ZPKLSPULHJVTL\U¸SHUKTHYR¹KP HJJLZZV L KPZ[YPI\aPVUL HS ZPZ[L TH \YIHUV LZPZ[LU[L H[[YH]LYZV SPL]P TVKLSSHTLU[P TVYMVSVNPJP ¸K\UL ]LYKP¹ JOL JVZ[P[\PZJVUV \U ZPZ[LTH KP JVU[PU\P[n PKLH SL JVU PS [LYYP[VYPV HNYPJVSV L WYL TVU[HUVKLSSH)YPHUaH3VZWHaPV H[[\HSTLU[LVJJ\WH[VKHSJHTWV KH JHSJPV ]PLUL YPW\SP[V KHSSL Z\L Z\WLYML[HaPVUPLHTWSPH[V

3LNLVTL[YPLW\SP[LKLSSHWPL[YH JOLYP]LZ[LWHY[LKLSZ\VSVJVU [YHZ[HUV JVU SL MVYTL PYYLNVSHYP KLSSHUH[\YHJPYJVZ[HU[LLJVUPS ]LYKLJOLKVTPUHPSWHYJV 0[VUPNYPNPVTHYYVUPKLSSHWPL[YH L KLS JHSJLZ[YL KLP WLYJVYZP ZP HTHSNHTHUV ULS JVU[LZ[V KP ZLNUHUKVLKPUKP]PK\HUKVP]HYP HTIP[PM\UaPVUHSPKP\[PSPaaV 0SU\V]VWHYJVZPPYYHKPHPU]HYPL KPYLaPVUP ZPUV HS U\V]V WH[[P UVKYVTV HK LZ[ LK u ZLY]P[V KH WVZ[P H\[V JVSSVJH[P HSSL Z\L LZ[YLTP[n 

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V 7PLYS\PNP+P.PHJVTV4PSHUV ;VTTHZV9HMMHT1HJVWV ;PTHYHUP 5LS U\V]V THZ[LYWSHU ZP KLSP ULHUVSLHYLLH]LYKLSPILYVNSP ZWHaP WLY PS NPVJV P U\V]P VY[P KPKH[[PJP L P K\L HZZP WYPUJPWHSP JOLJVUUL[[VUVPUTHUPLYHKP YL[[HSL]PLJPYJVZ[HU[P (P SH[P KLP [YHJJPH[P WYPUJPWHSP ZP Z]PS\WWHUV WLYJVYZP ZPU\VZP JOLHJJVSNVUVH[[YH]LYZVLSL TLU[PLSSPZZVPKHSP[\[[PSLH[[YLa aH[\YL KP ZLK\[H KP Z]HNV KP ]LYKL VYNHUPaaH[V L SL ]HZJOL K»HJX\H 3VZWHaPV]PLULNLYHYJOPaaH[V V[[LULUKV \U WLYJVYZV JPJSV WLKVUHSLKPYL[[VL\UWLYJVYZV SLU[VÃ&#x2026;\PKVLKP]LYZPÃ&#x201E;JH[VWLY HZZVS]LYLHSSLLZPNLUaLKPYP[YV ]VNPVJVLZVJPHSPaaHaPVUL 3HZJLS[HKPMVYTLVYNHUPJOLu X\LSSH WPÂ&#x192; HKH[[H H YPZWVUKLYL HSIPZVNUVKPYLSH_LZ]HNVKL NSP\[PSPaaH[VYPKLSWHYJV (UJOLULSS»HYJOP[L[[\YHKLSU\V ]V WHSHaaL[[V ZVUV Z[H[P HKV[ [H[P NSP Z[LZZP WYPUJPWP! SL Z\L NYHUKPZ\WLYÃ&#x201E;JP]L[YH[LSVHWYV UVHSWHYJVJYLHUKV\UHZ\N NLZ[P]H \UPVUL [YH P K\L ZWHaP 0UVS[YL\UHZ[Y\[[\YHZTVU[HIP SLuKLKPJH[HHNSPL]LU[PZWVY[P]P HSS»HWLY[V

 6::,9=(;6906*65*69:0

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V 4H[[LV7PJVaaP=PTLYJH[L4)
*VUJVYZVK»PKLLWLYPSS\UNVSHNVKP*VTV THYaV¶S\NSPV

8\LZ[VJVUJVYZVKPPKLLuZ[H[V IHUKP[VKHSSH9LNPVUL3VTIHYKPH H[[YH]LYZVS»\MÃ&#x201E;JPVKP¸0UMYHZ[Y\[[\ YL3VTIHYKL¹ :VUV Z[H[P PU]P[H[P H WHY[LJPWHYL Z[\KP KP WYVNL[[HaPVUL TH ZVUV Z[H[P P WHY[LJPWHU[P VS[YL HS ]PUJP[VYLZLJVUKVuZ[H[V5PJV SH9\ZZP[LYaP)HYYLJHL3H]HYYH X\HY[P 4LJHUVV X\PU[V 2HYPT 9HZOPK:PaH.HSML[[P*\JPULSSH )V[[H =LULaPH UVU OHUUV JVU ZLNUH[V :VUVZ[H[PJOPLZ[PLSLTLU[PKPPU KPYPaaV NLULYHSP ¶ \U THZ[LYWSHU ¶Z\SSHPU[LYHMHZJPHKPS\UNVSHNV KH=PSSH6STVH=PSSH.LUVLWPÂ&#x192; ZWLJPÃ&#x201E;JHTLU[L\UKPZLNUVYHKP JHSLKPYPZPZ[LTHaPVULKLSSHWHY[L JLU[YHSLKLSS\UNVSHNVPU[LYTPUP KPHYYLKV\YIHUVLKPH[[YLaaH[\YL WLYSH]P[HZVJPHSLJ\S[\YHSLL[\

YPZ[PJHKLPJP[[HKPUPLKPZPJ\YLaaH PKYH\SPJH WLY LZLTWPV IHYYPLYL TVIPSPHZJVTWHYZH ( WHY[PYL KHS ¸JVUJLW[¹ ZJLS [V JVU X\LZ[V JVUJVYZV ZHYn WVZZPIPSL H[[P]HYL \UH ZLJVUKH MHZL L JPVu \S[LYPVYP WYVNL[[P Z\P ZPUNVSP[LTPLSLZPUNVSLHYLLKLS 3\UNVSHNVKP*VTVHKLZLTWPV :[HKPV.PHYKPUPKP7VULU[L*OP SVTL[YVKLSSHJVUVZJLUaH .SPLU[PWYLWVZ[PHWWYV]LYHUUVPU \UHJVUMLYLUaHKLPZLY]PaPJVUSH Z\WLY]PZPVULKLSSH:VWYPU[LUKLU aH\UH]HYPHU[LJOLKHYn\U»\S [LYPVYL KLÃ&#x201E;UPaPVUL HSSL PWV[LZP WYVNL[[\HSP 3H *VTTPZZPVUL NP\KPJH[YPJL LYHJVTWVZ[HKH(U[VUPV.P\SPV 9VNUVUP WYLZPKLU[L 4HYJV +L 4PJOLSPZ4H\YPaPV-LKLYPJP3\PZH 7LKYHaaPUP(UNLSV4VU[P

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V *A((YJOP[L[[P4PSHUV JVU+(((YJOP[L[[P*PUV A\JJOP(UUH*OPHYH 4VYHUKP7HVSV*P[[LYPV ,SLUH)LY[PUV[[P JVUZ\SLUaHPSS\TPUV[LJUPJH! *PUaPH-LYYHYH 7PL[YV7HSSHKPUV 3HU\V]HJVUÃ&#x201E;N\YHaPVULuJLU [YH[HZ\K\LLSLTLU[PMVY[LTLU [L PU[LNYH[P! SH WYVWVZ[H KP \UH NYHUKLWPHaaHK»HJX\HPUMVYTH LSSP[[PJHWVZ[HPUHZZLJVUWPHaaH *H]V\YJOLYPWYLUKHL[YHZÃ&#x201E;N\YP SL MVYTL KLSS»HU[PJH KHYZLUH PU \UHU\V]HKPTLUZPVUL¸UH[\YH SPZ[PJH¹L\UPUZPLTLJVLYLU[LKP SPULLN\PKHKPUH[\YHJVUJYL[HL VWLYH[P]H JVTL SH ZPZ[LTHaPV UL KLSSH W\IISPJH PSS\TPUHaPVUL L S»PU[YVK\aPVUL KP WVJOP L ILU KPZLNUH[PLSLTLU[PKPHYYLKV\Y IHUV 0SWYVNL[[VKLSSHWYVTLUHKL\Y IHUH WHY[L KHS YPJVUVZJPTLU[V KLNSP LSLTLU[P LZPZ[LU[P X\HSP PS KVWWPVÃ&#x201E;SHYLKLP[PNSPSLNYHKPUH [LZ\SS»HJX\HNSPVYTLNNP :\SSHJVWLY[\YHKLSSLNYHUKP]H

ZJOLKPSHTPUHaPVULNPnJVZ[Y\ P[HZPHKHNPH\UTHU[VSHWPKLV WLYMVYH[V KH HULSSP ]LYKP KP KPM MLYLU[P KPHTL[YP JOL JVYVUHUV P M\Z[PKLP[PNSPLZPZ[LU[P 0S THU[V KP WPL[YH UH[\YHSL PU ZLYWLU[PUV KLSSH =HS 4HSLUJV ]PLUL[LZZ\[VPU\UHZLYPLKP]H YPHU[P JYVTH[PJOL NLULYH[L KHP ]HYP [PWP KP SH]VYHaPVUL L Ã&#x201E;UP[\YH L JVTWSL[H[V JVU S»PUZLYPTLU[V KPSPZ[LSSPYL[[HUNVSHYPKPIYVUaVV K»HJJPHPVPUVZZPKHIPSL 0U WPHaaH *H]V\Y HSJ\UP LSL TLU[P WYLLZPZ[LU[P X\HSP SH WH]P TLU[HaPVUL PU WPL[YH UH[\YHSL S»HSILYH[\YHLPS]LYKLZVUVTHU [LU\[PLPU[LNYH[PJVU\UWHY[PJV SHYLZPZ[LTHK»PSS\TPUHaPVULLKP KLÃ&#x201E;UPaPVULKLPIVYKPKLSSLHP\VSL [YHZMVYTH[LPUWHUJOLSPULHYP


3HZ[YH[LNPHWYVNL[[\HSL[YHZMVY TH \UV ZWHaPV ]PZZ\[V SVUNP[\

KPUHSTLU[L YPZWL[[V HSSH SPULH KLSS»HJX\H PU \U HTIPLU[L JV Z[Y\P[V WLY Z[HUaL KP]LYZL [YH SVYV ZWHaP [YHZ]LYZHSP JYLHUKV \UH JVUULZZPVUL KPYL[[H [YH JP[ [n L SHNV 3»HJX\H KP]PLUL JVZy WHY[L KP X\LZ[H Z\WLYÃ&#x201E;JPL 0S KP ZLNUVuMVUKH[VZ\SSHPUKP]PK\H aPVUL KP \UH NYPNSPH JVUJLWP[H JVTLKPZWVZP[P]VKPJVZ[Y\aPVUL KLSSV ZN\HYKV L KP PUJS\ZPVUL KLS[LYYP[VYPVHWHY[PYLKHHSJ\UP W\U[P UV[L]VSP JOL ZJHUKPZJVUV SL ]PZ[L L JVZ[P[\PZJVUV P WYPUJP WHSP SHUKTHYR KLSSH JP[[n L KLS SHNV 3HNYPNSPHKP]PLULKP]VS[HPU]VS[H KPZLNUV KLS Z\VSV ]VS\TL ]LY KL LSLTLU[V ]LY[PJHSL V VYPa aVU[HSL (P WYVÃ&#x201E;SP ZPU\VZP KLSSL JVSSPUL ZP JVU[YHWWVUNVUV THZZL NLV TL[YPJOLKPIVZJOP[YHSPJJPWLY NVSL [L[[P ]LYKP =HZJOL Ã&#x201E;VYP[L ZLK\[LZPLWPJVZ[Y\PZJVUVZWHaP KP THNNPVYL PU[PTP[n L KVTL Z[PJP[n 3»VYKP[\YH KLP SHTWPVUP L SH WYVNL[[HaPVUL KP Z\VSP NHSSLN NPHU[PYVTWVUVPSSPTP[L[YHSH[LY YHLS»HJX\H 

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V )HYYLJH 3H=HYYH4PSHUV .PHUHUKYLH)HYYLJH .PV]HUUP3H=HYYH JVSSHIVYH[VYP!4HY[PUH )HYJLSSVUP-YHUJLZJH*LZH )PHUJOP1LSLUH*YUVNVYJPJ (SLZZHUKYV-LYYH[PUP:HYH .HUNLTP(SLZZHUKYV .YHZZP.Â&#x20AC;YRLT.\]LUs 3H\YH0TIYPHUP-HIYPaPV 3HTWPZ(UQH=PZPUP@JOLU @HUNJVU@LSSV^6MÃ&#x201E;JL -YHUJLZJH)LULKL[[V+VUN :\I)LY[PU =LYKL L HJX\H ZVUV HS JLU[YV KLSSH Z[YH[LNPH KP YPWLUZHTLU[V HSSHNYHUKLZJHSHKLSSHWYVWVZ[H (SSH ZJHSH ]HZ[H PS KPZLNUV KLS ]LYKLLX\LSSVKLSSLHJX\LZPPU [LYJVUUL[[VUVPSWYPTVYHJJVU[H

PSZLJVUKVULuS»L]PKLUaHW\I ISPJHLJP]PSL0SWYVNL[[VuPUUHU aP[\[[V\UJH[HSVNVKPHaPVUPWLY YHWWVY[HYZPHSS»HJX\H 3H KPTLUZPVUL W\IISPJH KLSSH JP[[n PTWLYUPH[H Z\ WPHaaH *H ]V\Y HZZ\TL SH ]HSLUaH KP \U HTWPV S\VNV HJJVNSPLU[L JH YH[[LYPaaH[V KH \UH ZLX\LUaH KP ZWHaP KP]LYZPÃ&#x201E;JH[P TH [LU\[P HZZPLTL KHSS»PKLH KP NHYHU[PYL HP JP[[HKPUP JVZy JVTL HP [\YPZ[P HJJVNSPLUaHLJVTMVY[ *VTV +VTLZ[PJH u JVZ[P[\P[H KH \U ZHSV[[V WPHaaH KLS +\V TV KH \UH Z[HUaH KLP NPVJOP WPHaaH*H]V\YKH\UNPHYKPUV KLNSP HYVTP S\UNVSHNV ;YLU[V KH\U]LZ[PIVSVS\UNVSHNV;YPL Z[L L KH \UH [LYYHaaHWPZJPUH HWLY[H HS SHNV L HS WHLZHNNPV +PNH-VYHULH*HSKPYVSH

 6::,9=(;6906*65*69:0

Â&#x2021;JSHZZPÃ&#x201E;JH[V 5PJVSH9\ZZP¶3HIVYH[VYPV WLYTHULU[L4PSHUV (UNLSPJH:`SVZ3HIPUP 4HYJV*VYHaaH:HYH :HS]LTPUP5PJSH+H[[VTV ,THU\LSH-VYJVSPUP;PaPHUH .HPHUP=HSLU[PUV.HSSP (UNLSH.PNSPV[[P,SL[[YH 4LSHUP.PHUTHYPH8\HY[H JVUZ\SLU[P!:LYLUH-VY[P40* 4VIPSP[`PU*OHPU(UHZ[HZP :(0UNLNULYPH([[\:[\KPV :[LMHUV4HUKYHJJOPH
(YJOP[L[[\YHKLSYLZPK\V

.YHUKPL]LU[PLZ]PS\WWV\YIHUV

*PUaPH(IIH[L4HYPH:WPUH(KHJOPHYHAL]P HJ\YHKP <UHN\PKHHSS»HYJOP[L[[\YHMY\NHSL 0HJVILSSP7H]VUH94 WWÁ

:[LMHUV+P=P[H 4PSHUV,_WV <U»VJJHZPVULKPZ]PS\WWVZVZ[LUPIPSL -YHUJV(UNLSP4PSHUV WWÁ

3HN\PKHWYLZLU[H[HPUVJJHZPVULKLSJVU ]LNUV PU[LYUHaPVUHSL ¸7LY \U»HYJOP[L[[\YH MY\NHSL¹ WYVTVZZV KHSSH -VUKHaPVUL )Y\UV AL]P u \UH WYPTH YPJVNUPaPVUL KP JHZP ZP NUPÄJH[P]P H SP]LSSV TVUKPHSL KP HYJOP[L[[\YH KLSS»PWVJVUZ\TV 9PZWL[[V HSS»HYJOP[L[[\YH JVU[LTWVYHULH¸THZZPÄJH[HLKLULYNP]VYH YPWYVK\JPIPSL HSS»PUÄUP[V L PUKPWLUKLU[LTLU [L KHS S\VNV KP JVZ[Y\aPVUL¹ S»HYJOP[L[[\YH MY\NHSL ZP WVUL PU JVU[YV[LUKLUaH! u PUMH[[P ¸\U»HYJOP[L[[\YH KLS YLZPK\V JOL ZH PTWPL NHYL HS TLNSPV P TH[LYPHSP UH[\YHSP L SVJHSP V YPJPJSHYL X\LSSP HS[YPTLU[P KLZ[PUH[P H KP]LUPYL YPÄ\[V¹ 0UHJJVYKVJVUPWYPUJPWzKPLJVJVTWH[PIPSP[n [YH[[H[PZPHSLPTTHNPUPJOLP[LZ[P¶[\[[PPUP[H SPHUVJVU[YHK\aPVULPUNSLZLHMYVU[L¶ZVUV Z[HTWH[PPUIPHUJVLULYVZ\JHY[HYPJPJSH[H 0S SPIYV ZP JVTWVUL KP [YL ZLaPVUP :P WHY[L KHSSL¸VYPNPUP¹KLZJYP]LUKVSL[PWVSVNPLHYJOP [L[[VUPJOLHYJHPJOLPJVULKLSSHZVZ[LUPIPSP[n JVTL P ZHZZP KP 4H[LYH P [Y\SSP W\NSPLZP V SL JHWHUUL JPYJVSHYP KLSS»(MYPJH VJJPKLU[HSL :P WHZZH WVP HP ¸WYLJ\YZVYP¹ PUKHNHUKV UL H [\[[V [VUKV S»H[[P]P[n 0 WVJOP HYJOP[L[[P PUKP]PK\H[P KPTVZ[YHUV JVTL ULSSH Z[VYPH KLS 5V]LJLU[V HYJOP[L[[VUPJV SH MY\NHSP[n ZP THUPMLZ[H NLVNYHÄJHTLU[L L J\S[\YHSTLU [L PU TVKV LZ[YLTHTLU[L W\U[PMVYTL +H )\JRTPUZ[LY -\SSLY H /HZZHU -H[O` 7HVSV :VSLYP5HKLY2OHSPSP0UÄULZP[YH[[HUVP¸JVU [LTWVYHULP¹ SH J\P H[[P]P[n u PSS\Z[YH[H WLY JPHZJ\UV KH \U»VWLYH LTISLTH[PJH 0 SVYV WLYJVYZP ZVUV KPMMLYLU[P TH ZP YPU[YHJJPH \U KLUVTPUH[VYL JVT\UL ZPH ULSSH YLZWVUZH IPSP[n ZVJPHSL L HTIPLU[HSL ZPH ULSSH YPJLYJH KLSSHX\HSP[nHYJOP[L[[VUPJH(SJ\UPWYVNL[[PZ[P WYLKPSPNVUV S»\ZV KP TH[LYPHSP KPZWVUPIPSP Z\S WVZ[V YLJ\WLYHUKV [LJUVSVNPL L SPUN\HNNP [YHKPaPVUHSP JVTL 4HY[PU 9H\JO L -HIYPaPV *HYVSH" HS[YP ZP JVUJLU[YHUV Z\S YLJ\WLYV PU JOPH]LS\KPJHKPTH[LYPHSPPUK\Z[YPHSPKPZTLZZP JVTL3V[LR"HS[YPHUJVYHH[[P]HUVWYVJLZZP WHY[LJPWH[P]P PU J\P NSP \[LU[P ]LUNVUV JVPU ]VS[PULSSHWYVNL[[HaPVULLYLHSPaaHaPVULKLSSL VWLYLJVTL(SLQHUKYV(YH]LUHL72+HZ 3»HYJOP[L[[\YHMY\NHSLu\UMLUVTLUVPU[LYUH aPVUHSLTHUVUNSVIHSPaaH[V]PLULKLJSPUH[H Z\SS\VNVZ\SSLYPZVYZLLZ\SSLLZPNLUaLKLS SH JVT\UP[n 6NNP S»HYJOP[L[[\YH WLY LZZLYL KH]]LYV[HSLUVUOHHS[YHZJLS[HJOLHZZ\ TLYL U\V]HTLU[L \UH MVY[L YLZWVUZHIPSP[n ZVJPHSL LK PS TLYP[V KP [HSL N\PKH u WYVWYPV X\LSSVKPWYVT\V]LYL\U»L[PJHU\V]HVWWV Z[HHX\LSSHJVUZ\TPZ[PJHLJLSLIYH[P]H

3H KLJSPUHaPVUL SVJHSL KLS JVUJL[[V KP Z]P S\WWV\YIHUVZVZ[LUPIPSLPUYLSHaPVULHSS»PT WH[[V KP \U ¸NYHUKL L]LU[V¹ X\HSL S»,ZWV ZPaPVUL <UP]LYZHSL u PS ZVNNL[[V KP X\LZ[V ZHNNPV YLHSPaaH[H ULSS»HTIP[V KLSSH ZJ\VSH KP KV[[VYH[V KLS 7VSP[LJUPJV KP 4PSHUV 3H ]HS\[HaPVUL KLSSL JVTWVULU[P LJVUVTPJH ZVJPHSL PUMYHZ[Y\[[\YHSL LK HTIPLU[HSL KLSSV Z]PS\WWV ZVZ[LUPIPSL KLP TVKLSSP KP NV]LY UHUJLLKLSSLSVYVPTWSPJHaPVUPHSP]LSSVTVY MVSVNPJV ]LUNVUV Z\WWVY[H[L KH \UH KL[ [HNSPH[H HUHSPZP KP LZWLYPLUaL HUHSVNOL JOL S»OHUUVWYLJLK\[HULNSP\S[PTP]LU[»HUUPPU\U X\HKYHU[LNLVNYHÄJVJOL]HKHS7VY[VNHSSV HS UVZ[YV 5VYKV]LZ[ 3L JP[[n VNNL[[V KLSSV Z[\KPV JVTWHYH[P]V ZVUV :HYHNVaaH :P]P NSPH 6WVY[V 3PZIVUH .LUV]H L ;VYPUV 3L THUPMLZ[HaPVUP WYLZL PU LZHTL ZVUV SL WPƒ KP]LYZLKHSS»,_WVKP3PZIVUHH.LUV]HJH WP[HSLKLSSHJ\S[\YHHSSL6SPTWPHKPPU]LYUHSPKP ;VYPUVL]LUNVUVYPJVUKV[[LHPYLSH[P]PWPHUP KP Z]PS\WWV Z[YH[LNPJV JVU S»VIPL[[P]V KP MHY LTLYNLYLZ\NNLYPTLU[PLHTTVUPTLU[PWLY NSPVYNHUPaaH[VYPKLSSHWYVZZPTHLZWVZPaPVUL \UP]LYZHSL 7HY[LUKV KHS WYLZ\WWVZ[V JOL SH WYVTV aPVULKP,_WVZPuMVUKHTLU[HSTLU[L IHZH[H Z\SSH Z[PTH KLP Z\VP LMML[[P ILULÄJP Z\SS»LJVUVTPHPU[LYTPUPKPÄUHUaPHTLU[PWLY U\V]LH[[P]P[nZ\STLYJH[VKLSSH]VYVLZ\S SHYLW\[HaPVULKP4PSHUVULSWHUVYHTHKLSSL JP[[n NSVIHSP SV Z[\KPV KP :[LMHUV +P =P[H ZP JVUJLU[YH Z\NSP HZWL[[P KLSSH WYVNYHTTH aPVULWPHUPÄJHaPVULKP\UNYHUKLL]LU[VV PU[LNYHaPVULKLSSVZ[LZZVULSSLWYVZWL[[P]LKP Z]PS\WWV\YIHUVL[LYYP[VYPHSLKLSSHJP[[nKLS SHWPHUPÄJHaPVULJVUJLU[YHaPVULKLSS»L]LU[V PU JVTWSLZZV YLHSPaaH[V HK OVJ V YLJ\WLYV KP ZWHaP ZV[[V\[PSPaaH[P V KLNYHKH[P HSS»PU[LY UVKLS[LZZ\[V\YIHUVKLSSHWHY[LJPWHaPVUL JHTWHNUHKPPUMVYTHaPVULVJVPU]VSNPTLU [V H[[P]V KLSSH JP[[HKPUHUaH ULSSL ZJLS[L L KLSS»LZ[LZV\[PSPaaVKLNSPZ[Y\TLU[PKP]HS\[H aPVULKLSS»PTWH[[VHTIPLU[HSLHWHY[PYLKHSSH =HS\[HaPVUL (TIPLU[HSL :[YH[LNPJH HSS»PU[LY UVKLSWYVJLZZVKLJPZPVUHSL 3H TVSL KLP KH[P L SH UH[\YH KLS [LZ[V MHU UVKLS]VS\TL\UVZ[Y\TLU[VKPSH]VYVJOL ILU ZP PUZLYPZJL ULSS»PUZPLTL KLSSL YPÅLZZPVUP JOLKHWPƒWHY[PZVUVZ[H[LKLKPJH[LHS[LTH KLSS»,_WV\UWH[YPTVUPVJOLuH\ZWP JHIPSLZPYPÅL[[HULSS»VWLYH[VKLPKLJPZVYP

=HSLYPH.P\SP

(U[VUPV)VYNOP

<UWLYJVYZVHS[LYUH[P]V ]LYZVSHTVKLYUP[n 9VILY[V+\SPV .PV]HUUP 9V[H PUNLNULYL L HYJOP[L[[V  ,SLJ[H4PSHUV WWÁ <U»\S[LYPVYL [LZZLYH \[PSL HSSH JVTWYLUZPV UL KLSSH Z[VYPH KLSS»HYJOP[L[[\YH TVKLYUH u HNNP\U[H KH 9VILY[V +\SPV H\[VYL KP \UH WYLaPVZH TVUVNYHÄH KLKPJH[H H .PV]HU UP 9V[H PUNLNULYL L HYJOP[L[[V ]PNL]HULZL SH J\P VWLYH W\Y[YVWWV UVU HUJVYH Z\MÄ JPLU[LTLU[L JVUVZJP\[H ¸W\~ HZZ\YNLYL H ÄSPNYHUH WHYHKPNTH[PJH KP \U WLYJVYZV JOL H[[YH]LYZH¶L\UWVJVYV]LZJPH¶SHJVU]LU aPVUHSL [YHTH KLSS»H]]LU[V KLSS»HYJOP[L[[\YH ULSSHTVKLYUP[n¹ .SPLZVYKP]PNL]HULZPJHYH[[LYPaaH[PKH\UTP Z\YH[VLJSL[[PZTVPKPZZLUZPJVUSH*VTTPZ ZPVULK»6YUH[VNSPZ[\KPÄUHSPaaH[PH\UUVU ZJVU[H[V\[PSPaaVHYJOP[L[[VUPJVKLSJLTLU[V HYTH[VSHMLSPJLLWYVK\[[P]HZ[HNPVULYLSH [P]HHNSPHUUP;YLU[HS»HKLZPVULHSS»HU[PMHZJP ZTVPS[YH]HNSPH[VLZPSPV]VSVU[HYPVJOLJVU K\JL9V[HH8\P[VPU,J\HKVYLPUZLN\P[VH *HSPPU*VSVTIPHPSYP[VYUVULS H=PNL ]HUVPSJVUNLKVKHSSHWYVMLZZPVULULS 3»H\[VYLUHYYHSHJVTWSLZZH]P[HKP.PV]HUUP 9V[HPUKP]PK\HSHNLULZPKLSSLZ\LVWLYLLP THLZ[YPKPYPMLYPTLU[V!PUPaPHSTLU[L7PHJLU[P UP4\aPVL7VY[HS\WWP"3VVZ4HSSL[:[L]LUZ L;LYYHNUPPUZLN\P[V9V[HWLYHS[YVHZZPTPSH L HKV[[H LSLTLU[P ¸KLJSPUH[P ZLJVUKV \UH TVKHSP[nJOLuX\LSSHKP9V[H¹L¸WPLNHUKVSP H\UH]VJHaPVULLZWYLZZP]HH\[VUVTH¹ZP TPSTLU[L HNSP LSLTLU[P [YHKPaPVUHSP ¸[YHZJYP[[P LHZZLTISH[PZLJVUKV\UHZPU[HZZPWSHZ[PJH TLU[LZ[PSPaaH[HLHS[LYH[H¹ 3»VWLYH KP 9V[H u KLÄUP[H KH \U SPUN\HNNPV JVLYLU[L L \UP[HYPV \U»HJJLaPVUL THP SPTP [H[HHSSHJPMYHZ[PSPZ[PJHTHLZ[LZHH\UHJV Z[HU[LYPJLYJHJVTWVZP[P]HKPZ[YPI\[P]HZWH aPHSLUVUJOt[PWVSVNPJH[YHKV[[HPU LSLTLU[P LZVS\aPVUPJOLSHJHYH[[LYPaaHUV!WHY[PaPVUPH MHZJLVYPaaVU[HSPKLSIHZHTLU[VKLNSPLKPÄJP JOL ZP LZ[LUKVUV HSS»LZ[LYUV [YHZMVYTH[L PU YLJPUaPVUP X\PU[L L KPHMYHTTP L JOL KPHSV NHUVJVUS»PTTLKPH[VJVU[LZ[V"]VS\TPHN NL[[HU[PHY[PJVSH[PZ]\V[H[P"[LVYPLKPIHSJVUP L SVNNL" JVYUPJP M\VYP ZJHSH" I\JH[\YL JOL PUJVYUPJPHUVPSJPLSV¯"LSLTLU[PJOLJVUJVY YVUVHKL[LYTPUHYL[LUZPVUPZWHaPHSPJOLTL KPHUVPSYHWWVY[V[YHLZ[LYUVLPU[LYUVL\U HY[PJVSH[VYHMÄUH[VLTHPZJVU[H[VYHWWVY[V JVUPSJVU[LZ[V *VTWSL[HUV PS SPIYV PTTHNPUP LK LSHIVYH[P NYHÄJP PULKP[P SL LZH\Z[P]L ZJOLKL YLSH[P]L HSSL VWLYL L NSP HWWHYH[P PTWYLaPVZP[P KHSS»L SLUJVKLP[LZ[PJVU[LU\[PULSSVZ[\KPVWYVMLZ ZPVUHSLKP9V[H =P[[VYPV7YPUH


7LY\UHKPZJPWSPUH ZX\PZP[HTLU[LKLMPUP[H

9VILY[V.HYNPHUP)LH[YPJL3HTWHYPLSSV :\WLYZ[\KPV 3H[LYaH9VTH)HYP WWÁ

:LYNPV7VSHUV7HVSV;HZZPUHYP :\ZZPKPHYPV ,SLJ[H4PSHUV WW Á

:LUaH [YVWWH YP]LYLUaH UVZ[HSNPJH ]LYZV PS TVTLU[VZ[VYPJV¶JYP[PJVLPUZPLTLWYVSPÄJV KPPKLLKPHYJOP[L[[\YL¶ULSX\HSL:\WLYZ[\ KPV ZP NLULYH 9VILY[V .HYNPHUP L )LH[YPJL 3HTWHYPLSSVHX\H[[YVTHUPKLKPJHUVPU[LYH TLU[LSHJVZ[Y\aPVULKLSZHNNPVVKLPZHNNP HSSH WYVK\aPVUL L HSSH NLULZP KLSS»VWLYH KP :\WLYZ[\KPV 7HY[LUKV KHSSH -HJVS[n KP (Y JOP[L[[\YHKP-PYLUaLTVTLU[VKLSSHMVYTH aPVULUVUJOtS\VNVKPPUJVU[YVKV]LZVUV NPn ILU ]PZPIPSP SL PUÅ\LUaL L SL [LUKLUaL JOLZLN\PYHUUVULNSPHUUPNSPH\[VYPHWYVUV \U KPZJVYZV WLY PTTHNPUP YPN\HYKV S»H[[P]P[n Z]VS[H KH (KVSMV 5H[HSPUP *YPZ[PHUV ;VYHSKV KP-YHUJPH9VILY[V4HNYPZ.PHU7PLYV-YHZ ZPULSSP(SLZZHUKYV4HNYPZL(SLZZHUKYV7VSP (IIVUKHU[LTLU[L ZLN\P[H KHSS»HWWHYH[V PJVUVNYHÄJV SH TVUVNYHÄH YPWLYJVYYL PU THUPLYHJYVUVSVNPJHTHUVUZLTWYLS»L]V S\aPVULKLSSH¸:\WLYHYJOP[L[[\YH¹!JVTLULSSH WYVK\aPVULKP:\WLYZ[\KPVZPHZZPZ[LHJVU [PU\P YP[VYUP YPÅ\ZZP YPTHYJOP JVZy ULS SPIYV YPWL[LUKV P WYVNL[[P ZP PU[YLJJPHUV YLSHaPVUP [YHPJHWP[VSP5VUu\UJHZVJOLP[P[VSPKLPWH YHNYHÄZPHUVZWLZZVJP[HaPVUPKLSUVTLKP\U WYVNL[[V!:\WLYZ[\KPV¶PSSPIYV¶ZPPUJLU[YH PU[LYHTLU[LZ\:\WLYZ[\KPV¶PSNY\WWV¶HU KHUKV H ZLKPTLU[HYL PU \U YPJJV KH[HIHZL KL[LYTPUHU[L WLY ]PZ\HSPaaHYL L JVTWYLU KLYULSHWHYHIVSHL]VS\[P]H ;YL WHY[P KLÄUPZJVUV PS SPIYV! SL VWLYL KP :\WLYZ[\KPV [YV]HUV SL WYVWYPL YHKPJP WYVNL[[\HSPULP¸4L[VKPKPJVTWVZPaPVUL7VW¹ JHWZ]PS\WWHUKVZPZ\JJLZZP]HTLU[LJVU JHYH[[LYP ZLTWYL WPƒ H\[VYLMLYLUaPHSP ULSSH ¸9PJLYJH KLS º+PZLNUV \UPJV»¹ JHW H[ [YH]LYZVS»LZWLYPLUaHKLPWYVNL[[PKLS4V U\TLU[V *VU[PU\V KLSSH .YHaLYaPTTLY KLNSP0Z[VNYHTTPKP(YJOP[L[[\YHLHS[YPWLY PUJHSaHYLULSSH[LYaHWHY[LJVUS»L]VS\aPVUL [YH ¸(YJOP[L[[\YH L JP[[n PU]PZPIPSP¹ JHW NP\UNLUKVJVZyHSS»L_[YH\YIHUP[n Ï PU X\LZ[»\S[PTH ZLaPVUL KV]L ZP JVTWPL \UH SLNP[[PTHaPVUL J\S[\YHSL KLS JVSSL[[P]V KLSPULHUKV[YHSL]PZPVUP\YIHULSLÄSPHaPVUP LPWHYHSSLSPZTPJ\S[\YHSP!9LT2VVSOHHZ,SPH ALUNOLSPZ 6 4 <UNLYZ (YJOPNYHT TH HUJOL NSP P[HSPHUP (YJOPaVVT L 0[HSV *HS]PUV JVTL HS[YP ZLTIYHUV [YV]HYL JPHZJ\UV SH WYVWYPH JVSSVJHaPVUL ULS ZPZ[LTH [VSLTHPJV KP:\WLYZ[\KPV

:PU KHSSH ZJLS[H KLS [P[VSV HWWHYL JOPHYH SH ]VJHaPVUL KP X\LZ[H YHJJVS[H YHNPVUH[H KP ZJYP[[P! H V[[V HUUP KHSSH W\IISPJHaPVUL KP (ILJLKHYPV u HUJVYH MVY[L LK L]PKLU[L S»PU[LU[V KLSS»H\[VYL KP YLZ[HYL ULSS»HTIP[V KLSSHLSLTLU[HYPL[nPU[LZHJVTLULJLZZP[n KLSS»LK\JHaPVUL HSSH J\S[\YH NYHÄJH 0S ]VS\ TLPUMH[[PZPWVULPUJVU[PU\P[nJVUSVZWPYP[V JYP[PJVKPKH[[PJVLKHUHSP[PJVKLSZ\VHWWYLa aH[V WYLKLJLZZVYL 0S TL[VKV u SV Z[LZZV! \UH ZLSLaPVUL YHNPVUH[H KP [LZ[P WLYSVWPƒ HWWHYZP[YHPSLPS¶LJJLaPVUMH[ [H WLY [YL ZJYP[[P YPZHSLU[P HNSP PUPaP KLNSP HUUP 6[[HU[HJOLPU[LNYHUKVZPWLY~JVUNSPHS[YP HYNVTLU[HUVSH[LZPKP\UHYPÅLZZPVULJVT WSLZZH L JVU[PU\H WVY[H[H H]HU[P KH [LTWV JVUS\JPKHJVLYLUaHL[YHZ]LYZHSLPU[LYLZZL (UJOL SH Z[Y\[[\YH IPWHY[P[H u THU[LU\[H <UHWYPTHWHY[LKP[LZ[PHMMYVU[H[LTPKPJH YH[[LYL NLULYHSL Z\SSH WYVNL[[HaPVUL NYHÄJH PU[LZH ULSSL KP]LYZL HJJLaPVUP KP HY[LMH[[V NYHÄJVJVT\UPJHaPVULLWYVWHNHUKHHJ\P MHUUVZLN\P[V\UWHPVKPHWWYVMVUKPTLU[PZ\ X\LZ[PVUPWYVNL[[\HSPWPƒZWLJPÄJOL(UJVYH \UH]VS[HWLY~uSHZLJVUKHWHY[LKLS]V S\TL X\LSSH JOL JH[HSPaaH S»H[[LUaPVUL! X\P PUMH[[P ZVUV YHJJVS[L SL LZWLYPLUaL WLYZV UHSP L WYVMLZZPVUHSP KP ÄN\YL KP ZWPJJV KLSSH J\S[\YHKLSWYVNL[[V¶UVUULJLZZHYPHTLU[L PU[LZV ULSS»HTIP[V WYL[[HTLU[L NYHÄJV Ï JVZyJOLHJJHU[VHNSPHWWYVMVUKPTLU[PKLSSL ]PJLUKLKP(SIL:[LPULYL4HYJLSSV5PaaVSPZP OHSHWVZZPIPSP[n[YHS»HS[YVKPZJVWYPYLPSNPV]H UL [HSLU[V KP (KHSILY[V 3PILYH HIPSL ¸HY[PZ[H SL[[LYPZ[H L JHY[LSSVUPZ[H¹ ¶ V KP JHSHYZP ULSSV Z[YHVYKPUHYPVZPZ[LTHKLPYPMLYPTLU[PJ\S[\YHSP L KLSSH YHMÄUH[PZZPTH WYVNL[[HaPVUL NYHÄJH KP *HYSV :JHYWH HZZVS\[V LZ[PTH[VYL LK H[[LU[VJVUVZJP[VYLWLYZPUVKLSSL[[LYPUN0U X\LZ[V JVU[LZ[V WHYH[H[[PJV L KPKHZJHSPJV ZPPUZLYPZJVUVWVPSLHUHSPZPKPHSJ\UPMLUVTL UPWPƒWHY[PJVSHYP!HKLZLTWPVPSJVTPJPSM\ TL[[VTL[YVKPJVZJPLUaHZVJPHSLVS[YLJOL THUPMLZ[HaPVUL NYHÄJH PUUV]H[P]H KHSSH ÄUL KLS ZLJVSV ?0? HWWYVMVUKP[V PU \UV ZJYP[[V JOLuHUJOL\UVTHNNPVHSYPJVYKVKP7PLY WHVSV=L[[H :\ZZPKPHYPV u K\UX\L \U [LZ[V Z[PTVSHU[L JOLWYVWVUL\UHZLYPLKP[LTH[PJOLL[LYVNL ULLLKHUJOLJ\YPVZLTHYPJOPLKL\UHNP\ Z[HKVZLKPH[[LUaPVULLKPTWLNUV¶ULSS»PU [LU[VUVUJLSH[VKPMHYLVYKPULPU\UHTIP[V JOLHWWHYLZLTWYLWPƒJVUM\ZVLKPUJVUZH WL]VSL!X\LSSVKLSSHKPZJPWSPUHNYHÄJH

3PUKH:[HNUP

(UKYLH7\WWH

3»\[PSP[nKLSULJLZZHYPV =P[[VYPV7PaaPNVUPHJ\YHKP 3\K^PN4PLZ]HUKLY9VOL .SPZJYP[[PLSLWHYVSL ,PUH\KP;VYPUV WWÁ 3LNNLYL VNNP \UV KVWV S»HS[YV NSP ZJYP[[P KP 3\K^PN4PLZ]HUKLY9VOLYHJJVS[PPUX\LZ[V SPIYVJ\YH[VKH=P[[VYPV7PaaPNVUPW\~LZZL YL TVS[V \[PSL =P ZP [YV]HUV PUMH[[P VYKPUH[P JVUNYHUKLYPNVYLÄSVSVNPJVMY\[[VKPH[[LU[V Z[\KPV [\[[P NSP ZJYP[[P KLS NYHUKL HYJOP[L[[V JOLWPƒJOLZJYP]LYLLWHYSHYLOHKLÄUP[V PS Z\V WLUZPLYV Z\SS»HYJOP[L[[\YH H[[YH]LYZV SHJVZ[Y\aPVUL.SPZJYP[[PZLY]VUVHSSVYHWLY YPSLNNLYL P UV[P WYVNL[[P! X\HZP KPKHZJHSPL ¶ [HS]VS[HPULKP[LLZLTWYLJOPHYPZZPTL¶JOL UVUSHZJPHUVK\IIPZ\SSHJLU[YHSP[nKLSWYV JLZZVJVZ[Y\[[P]VLKLSSH[LJUPJHULSSH]VYV KP4PLZ¸3\K^PN4PLZ]HUKLY9VOLPUPaPH HZJYP]LYLULS ZWPU[VKH\UHULJLZZP[n WYH[PJH! OH Z]PS\WWH[V HSJ\UP WYVNL[[P JOL UHZJVUV KHSS»HUHSPZP KLP U\V]P TLaaP JV Z[Y\[[P]PLULSW\IISPJHYSPOHIPZVNUVKPWHYV SLJOLLZWSPJP[PUVSHSVYVU\V]HPTWVZ[HaPV UL TL[VKVSVNPJH¹ ZJYP]L 7PaaPNVUP HSS»PUPaPV KLSSHZ\HJVUJPZHLKLMÄJHJLPU[YVK\aPVUL YLKH[[HX\HZPPU\UHPKLHSLJVU[PU\P[nZ[PSPZ[P JHJVUNSPZJYP[[PJOLPU[YVK\JL 4HS»\[PSP[nKLSSHSL[[\YHKPX\LZ[PZJYP[[PVS[YL H WV[LY LZZLYL ]VS[H HK \UH TPNSPVY JVT WYLUZPVULKLSS»VWLYHKLSTHLZ[YV[LKLZJV uYPMLYPIPSLHUJOLWPƒPUNLULYHSLHSTLZ[PL YLWYVWVULUKV\UH]PZPVULKLSS»HYJOP[L[[\YH JVTL WYH[PJH KPZJPWSPUHYL JOL ZP MVUKH Z\ \U»L[PJH JOL WLY]HKL [\[[H S»H[[P]P[n KP \U HYJOP[L[[V 8\HZP \UH TVYHSP[n KLSS»VWLYH V[[LU\[HH[[YH]LYZV\UPTWLNUVJOLJVPUJP KL JVU S»LZWLYPLUaH WLYZVUHSL HSS»PUZLNUH KLSSH JVLYLUaH (SSVYH ¶ JVTL PU X\LZ[V JHZV¶HUJOLPWVJOP[YH[[PH\[VIPVNYHÄJPYP LU[YHUVPU\UHWYH[PJHJOLUVUuZVSHTLU [L LZWLYPLUaH SH]VYH[P]H TH KP]LU[H HSSV Z[LZZV [LTWV ]PZPVUL KLS TVUKV L WYHZZP X\V[PKPHUH JVU PS YPNVYL L SH ZLTWSPJP[n KP X\LSSLZVS\aPVUPJOLZLTIYHUVV]]PLLZVUV PU]LJLPSYPZ\S[H[VKPKPZJPWSPUHPTWLNUVLKL KPaPVULHZZVS\[L3L[[\YLTVS[V\[PSPX\HUKV S»HYJOP[L[[\YHLNSPHYJOP[L[[PZLTIYHUVKV]LY YPZWVUKLYL H WYVJLK\YL JOL JVUZPKLYHUV S»HYJOP[L[[\YH\UHJVTVKHJVYUPJLHJP~JOL [YV]HHS[YV]LSHZ\HULJLZZP[n 4H\YPaPV*HYVULZ

 6::,9=(;690630)90

:\WLYZ[\KPV!PWYVNL[[PLSL VWLYL[YHHYJOP[L[[\YHLJP[[n


HJ\YHKP:VUPH4PSVUL3»HSMHIL[VKP:JHYWH *HYSV:JHYWHLSHMVYTH KLSSLWHYVSL ;YL]PZV*LU[YV*HYSV:JHYWH¶ (YJOP]PVKP:[H[V V[[VIYL¶THYaV ,ZPZ[L\UZLNYL[VLPUKPZZVS\IPSL ]PUJVSV[YHWPL[YHLWHYVSHLS»HY JOP[L[[\YHHIP[HX\LZ[VKVTPUPV JOL ZP Z[HIPSPZJL [YH JVZ[Y\PYL L ZJYP]LYL 4H UVU ZP [YH[[H ZVSV KLSSV ZJYP]LYL SPIYP Z\NSP LKPÃ&#x201E;JP Z\JJLKL PU X\HSJOL YHYH VJ JHZPVUL JOL SH WHYVSH KP]LU[P LZZH Z[LZZH HYJOP[L[[\YH WHY[L KLSSH JVZ[Y\aPVUL 3»VJJHZPVUL WLY~ KP]LU[H YLNVSH X\HUKV HK LZZLYL PUKHNH[H u S»VWLYH KP *HYSV :JHYWH KV]L S»LZLYJP aPV JVS[V KLS KPZLNUV KP SL[[LYL ZLN\L L ZP JVUKLUZH PU X\LSSV KLSS»HYJOP[L[[\YH 3»HJJ\YH[V YL WLY[VYPV KP MVYTL KLSSH ZJYP[[\YH KP/LYTHUU+LNLYPUNKLS  LP2VTIPUH[PVUZJOYPM[LULSHIV YH[PKH1VZLM(SILYZJVTLS»H[ [LUaPVUL HS SL[[LYPUN L HSS»PTWH NPUHaPVUL NYHÃ&#x201E;JH LYLKP[H[P KHSSL H]HUN\HYKPL KLS 5V]LJLU[V ZVUV WLY :JHYWH MVU[L KP YPL SHIVYHaPVUP WLYZVUHSP" ZVS\aPVUP ZLTWYL KP]LYZL WLY VNUP VJ JHZPVUL WYVNL[[\HSL ZPH NYHÃ&#x201E;JH JOL HYJOP[L[[VUPJH (YJOPNYHÃ&#x201E;L PYYPWL[PIPSPYHMÃ&#x201E;UH[PJVTTLU[PJOL ZV[[VSPULHUV JVTL ¸X\HSJOL ]VS[H S»HYJOP[L[[\YH W\~ LZZLYL WVLZPH¹ 3H MVYTH KLSSL WHYVSL u S»VMMLY [H JOL PS *LU[YV *HYSV :JHYWH KP;YL]PZVJPWVYNL!]LKLYLJVU X\HU[HJ\YHS»HYJOP[L[[VOHWYV NL[[H[V SL ZJYP[[L ¶ PSS\Z[YH[L KH MV[VNYHÃ&#x201E;LLYLZ[P[\aPVUPNYHÃ&#x201E;JOL IPKPTLUZPVUHSP¶JOLZLNUHUVSL

Z\L VWLYL H WHY[PYL KHSSH YPZJV WLY[H KLS TVU\TLU[V 9PaaV 0TWYLaPVZPZJVUV SH TVZ[YH \UH ZLSLaPVUL KP KPZLNUP WYV]LUPLU[P KHS*LU[YV(YJOP]P4(??0(YJOP [L[[\YH L KH JVSSLaPVUP ]LUL[L! VYPNPUHSP PULKP[P" MYH THUP MLZ[P L WYV]L [PWVNYHÃ&#x201E;JOL [YH P X\HSPPSIVaaL[[VWLYPSTHUPMLZ[V KLSSH H)PLUUHSL0U[LYUHaPVUH SLK»(Y[LKP=LULaPH MV[V! 3H)PLUUHSLKP=LULaPH(YJOP]PV :[VYPJV KLSSL (Y[P *VU[LTWVYH ULL"WYV[V[PWPPUTL[HSSV"\UH YP]PZ[H L PS YLWLY[VYPV [LKLZJV KP HSMHIL[P HWWHY[LU\[V HSS»HYJOP [L[[V +PZWVUPIPSL HSSH JVUZ\S[H aPVULHUJOLPS4LTVYPHL*H\ZH KLKPJH[V H 9PUH )YPVU PS ¸TV KLYUVMHYHVUL¹KP:JHYWH 3H TVZ[YH J\YH[H KH 0SHYPH (I IVUKHUKVSV 4HYPH 7PH )HYaHU L 4PYPHT -LYYHYP WYVTVZZH KH 9LNPVUL=LUL[V4PUPZ[LYVWLYP ILUPJ\S[\YHSPL*VTP[H[V7HYP[L [PJV WLY SH JVUVZJLUaH KLS WH [YPTVUPV KP :JHYWH u WYVKV[[H KH *0:( 7HSSHKPV JVU PS 4(??0 LS»(YJOP]PVKP:[H[VKP;YL]PZV 4H[[LV4:HUNHSSP

7YVNL[[PP[HSPHUP WLY;PHUQPU 3»HYJOP[L[[\YHP[HSPHUHWLYSHJP[[n JPULZL 9VTH(JJHKLTPH5HaPVUHSL KP:HU3\JH KPJLTIYL¶NLUUHPV .Pn HSSLZ[P[H H ZL[[LTIYL ULS 7HKPNSPVUL 0[HSPH HSS»,_WV KP :OHUNHP SH TVZ[YH VZWP [H[HULSSLZHSLKLSS»(JJHKLTPHKP :HU3\JHYPWYVWVULSLTLKLZP TL[H]VSLLZWVZ[LPU*PUHJVU S»HNNP\U[H KP TVKLSSP L KPZLNUP H\[VNYHÃ&#x201E;3HTHUPMLZ[HaPVULH J\YHKP-YHUJV7\YPUPL<ILY[V :PVSH ]LKL SH WHY[LJPWHaPV UL KP X\H[[VYKPJP HYJOP[L[[P KP J\P KPLJP HJJHKLTPJP PU]P[H[P H LSHIVYHYLPKLLWYVNL[[VWLY\U JVTWHY[V \YIHUV HSS»PU[LYUV KLS U\V]V PUZLKPHTLU[V SPULH YL3PUN.HUNHZ\KKP;PHUQPU JP[[n JOL ULSSL WYL]PZPVUP u KL Z[PUH[H H KP]LU[HYL SH [LYaH WPÂ&#x192; PTWVY[HU[L KLSSH *PUH L JOL ZP u KV[H[H KP \U U\V]V WPHUV KP Z]PS\WWV 0U SPULH JVU PS TV[[V KLSS»,ZWV

ZPaPVUL <UP]LYZHSL KP :OHUNOHP ¸)L[[LY*P[`¶)L[[LY3PML¹ULSSV Z]VSNLYL PS [LTH WYVNL[[\HSL NSP HYJOP[L[[PP[HSPHUPZPZVUVJVUJLU [YH[PZ\SYHWWVY[V[YHX\HSP[nKLSSH ]P[HLX\HSP[nKLNSPPUZLKPHTLU[P \YIHUP HMMYVU[HUKV X\LZ[PVUP PULKP[LWLYSHSVYVLZWLYPLUaH!SH X\LZ[PVULKLSSHZJHSHKLSSLTL NHSVWVSPJPULZPX\LSSHKLSSHKLU ZP[nLSHKPMÃ&#x201E;JVS[nHYHNPVUHYLPU [LYTPUPKPMVYTH\YIPZJVTWP\[H L\UP[HYPHTLU[LPKLU[PÃ&#x201E;JHIPSL ( [HSL UV]P[n ZJHSHYL L KPTLU ZPVUHSL P WHY[LJPWHU[P OHUUV MVYUP[V YPZWVZ[L HSX\HU[V KP]LY ZLPU[LYTPUPKPTVKLSSP\YIHUPL KP PKLL KP JP[[n TH P WYLNL]VSP YPZ\S[H[P V[[LU\[P UVUJOt SL VJ JHZPVUPKPJVUMYVU[VJVUPU[LSSL[ [\HSPHYJOP[L[[PLJVUPSW\IISPJV JPULZL YLHSPaaH[L H :OHUNOHP ULSTLZLKPZL[[LTIYLZ\S [LTH KLSS»HYJOP[L[[\YH L KLSS»\Y IHU WSHUUPUN [LZ[PTVUPHUV PS MLSPJL L YP\ZJP[V ZJHTIPV KP J\S[\YLLKLZWLYPLUaLMYHPK\L WVWVSP ZJHTIPV ]PZZ\[V JVTL HYYPJJOPTLU[V[LVYPJVJOLJVU [YPI\PZJLHPUJYLTLU[HYLSHJVU ZHWL]VSLaaHKLNSPPU[LY]LU[PZ\S JHTWV *VUJS\KPHTV JP[HUKV HSJ\UP KLNSP HYJOP[L[[P JVPU]VS[P! (U[V UPV 4VULZ[PYVSP JOL Z\NNLYP ZJL \UH ZVY[H KP JP[[n NPHYKPUV PU J\P PS YHWWVY[V JVU SH UH[\YH u WYPTHYPV" -YHUJV 7\YPUP PS J\P ZJOLTH \YIHUV u \U ¸JVKPJL H IHYYL¹ JOL NV]LYUH SV ZWHaPV JYLHUKV \UH JP[[n JVTWH[[H L YHYLMH[[H KL[LYTPUH[H L SHIPSL" <ILY[V :PVSH JOL WYVWVUL SH JP[[n JVTL ZJOLTH SVNPJV YP WL[PIPSL IHZH[V Z\SSH NLYHYJOPa aHaPVUL KLNSP ZWHaP W\IISPJP L

SHJVSSVJHaPVULKPW\U[PKPYPMLYP TLU[V X\HSP [VYYP L ZJ\S[\YL \Y IHUL"3H\YH;OLYTLZJOLWVUL H JVUMYVU[V S»LZ[LUZPVUL PUÃ&#x201E;UP[H KLSSH JP[[n JPULZL L P TVKLSSP KLP JLU[YP TPUVYP P[HSPHUP! ¸aVSSL¹ \YIHUL JOL YPWYLUKVUV NSP HU[P JOP PUZLKPHTLU[P JVZ[LNNPH[P KH JHUHSPSPILYHTLU[LKPZWVZ[LULS WHYJVY\YHSL =HSLYPH.P\SP

;YPLUUHSL LPUUV]HaPVUL 7YVNL[[PKPNPV]HUPHYJOP[L[[P P[HSPHUP 4PSHUV!TH[LYPHSPJYLH[P]P 4PSHUV;YPLUUHSL)V]PZH KPJLTIYL¶NLUUHPV +\LTVZ[YLPUJLU[YH[LZ\SS»HYJOP [L[[\YHJVU[LTWVYHULHOHUUV HJJVTWHNUH[V S»PUNYLZZV HS U\V]VHUUVKLSSH;YPLUUHSL)V ]PZHKP4PSHUV 3H WYPTH PU[P[VSH[H 4H[LYPHSP *YLH[P]P OH H]\[V JVTL [LTH KP YPMLYPTLU[V 4PSHUV ,_WV ! K\LJLU[V HYJOP[L[[P KL ZPNULY L PUNLNULYP ZVUV Z[H[P PU]P[H[P H PU[LYWYL[HYL P [LTP KP ¸-LLKPUN [OL 7SHUL[ ¶ ,ULYN` MVY 3PML¹ JVU WHY[PJVSHYL YPML YPTLU[V HSSH ZVZ[LUPIPSP[n L HSSL LULYNPLHS[LYUH[P]L 3»PUPaPH[P]H JOL OH SV ZJVWV KP ZVZ[LULYL S»PUUV]HaPVUL ULS JHTWV WYVNL[[\HSL u Z[H[H WYVTVZZHKHSS»(ZZLZZVYH[VHSSL


:VUPH4PSVUL

(SLQHUKYVKLSH:V[H! \UTHLZ[YVZWHNUVSV (SLQHUKYVKLSH:V[H 6WLYLLWYVNL[[P 4PSHUV -HJVS[n KP (YJOP[L[[\YH *P]PSL KPJLTIYL (SLQHUKYV KL SH :V[H 4HY[xULa  uVYTHPHUUV]LYH[V [YHPTHLZ[YPKLSS»HYJOP[L[[\YHTV KLYUH ZWHNUVSH WLY SH LSL]H[H X\HSP[n KLSSH Z\H VWLYH *PVUV UVZ[HU[L SH TVZ[YH P[PULYHU[L Z]VS[HZP ULS TLZL KP KPJLTIYL WYLZZV SH -HJVS[n KP (YJOP[L[[\ YH *P]PSL KP 4PSHUV WYLZLU[H]H Z\ZL[[HU[HWHULSSPWLYSHWYPTH ]VS[H HS W\IISPJV P[HSPHUV P WPƒ PU[LYLZZHU[P SH]VYP KLSS»HYJOP[L[ [V THKYPSLUV (SSH WHYP KP 1VZt (U[VUPV *VKLYJO  HTPJVLJVU[LTWVYHULVJH[HSH UV ¶ SH J\P ÄN\YH WYVMLZZPVUHSL OHZPJ\YHTLU[LH]\[VTHNNPVYL MVY[\UHPU0[HSPH¶KLSH:V[HPU JHYUHX\LS[PWVKPWLYZVUHNNPV ZJOP]V L YPÅLZZP]V KLKP[V X\H ZP LZJS\ZP]HTLU[L HS TLZ[PLYL KLSS»HYJOP[L[[V JOL NSP OH KH[V ZVSV]LYZVSHÄULKLSSHZ\HJHY YPLYHU\TLYVZPYPJVUVZJPTLU[PPU WH[YPH TH HUJOL HSJ\UL NYHUKP KLS\ZPVUP 3»LZWVZPaPVUL JOL YHJJVU[H S»L ]VS]LYZPKLSZ\V[YHNP[[VWYVMLZZPV UHSLZPHWYLJVUPSWYVNL[[VKLSS»PU ZLKPHTLU[V KP ,ZX\P]LS :P]PNSPH KLS JVTWVZ[VKHJHZL \UPMHTPSPHYP KPZWVZ[L PU[VYUV HK \UH THNSPH ZLTPJVUJLU[YPJH 8\LZ[»VWLYHHUJOLZLYPZWL[[HP JHUVUP LZ[LYPVYP KLS YLNPVUHSPZTV [YHKPaPVUHSLKLSZ\KKLSWHLZLPU [YVK\JLPWYPTPLSLTLU[P¸WSHZ[PJP¹

L YHaPVUHSP KLSS»HYJOP[L[[\YH ZV[PH UH0U]LJLSHZLKLKLS.VIPLYUV *P]PSKP;HYYHNVUH JOL HWYPTH]PZ[HZLTIYHTVUVSP[PJH L KP YHWWYLZLU[HUaH YPJVWLY[H ULSTHYTVKLSSHYLNPVULuZ[H[H ZHWPLU[LTLU[L PUNLU[PSP[H L YLZH TLUV THLZ[VZH H[[YH]LYZV \UH JVTWVZPaPVUL KLSSL MHJJPH[L JOL [LUKLHSS»HZ[YHaPVULLHSSHW\YLa aH3»LTISLTH[PJVZMHSZHTLU[VKP SVNNLZV]YHWWVZ[LZ\SMYVU[LWYPU JPWHSL JVZy SVU[HUV KHP JHUVUP JSHZZPJPKLSS»HYJOP[L[[\YHPSS\Z[YHSH Z\HTVKLYUP[nULSZLUZVKPJVU [LTWVYHULP[n L SH YLUKL TLUV HNNYLZZP]H 3H 7HSLZ[YH KLS *VS SLNPV4HYH]PSSHZ KP4H KYPKYHWWYLZLU[H\U»HS[YHVWLYHPU J\P[\[[HSHTHLZ[YPHKLSS»HYJOP[L[[V

]PLULM\VYP<IPJH[HPU\UHZP[\H aPVULVYVNYHÄJHKPMVY[LKPZSP]LSSV WYLZLU[HPU\U]VS\TLHWWHYLU [LTLU[LJOP\ZVLJVTWVZ[V\U YPJJV ZWHaPV PU[LYUV JVU HSJ\UL VYPNPUHSPZVS\aPVUPZ[Y\[[\YHSP (JJVTWHNUH S»LZWVZPaPVUL PS ILS ]VS\TL J\YH[V KH 6YZPUH :PTV UH 7PLYPUP (SLQHUKYV KL SH :V[H +HSSHTH[LYPHHSS»HZ[YHaPVUL4HN NPVSP JOL YHJJVNSPL WLY SH WYPTH]VS[HPUP[HSPHUVHSJ\UP[LZ[P 1(*VY[tZ13SPUmZ15H]HYYV )HSKL^N143}WLa7LSmLa4 7\LU[LZ\SS»VWLYHKP(SLQHUKYVKL SH:V[H 0NVY4HNSPJH

(WYLH4PSHUVPS4\ZLVKLS5V]LJLU[V Ï NPn YLJVYK KP ]PZP[H[VYP WLY SV ZWHaPV T\ZLHSL PUH\N\YH[V SV ZJVYZV KPJLTIYL KHS *VT\ ULKP4PSHUVLKLKPJH[VHSS»HY[L P[HSPHUHKLS??ZLJVSV0S4\ZLV KLS5V]LJLU[VUHZJLKHSSH[YH ZMVYTHaPVULKLS7HSHaaVKLSS»( YLUNHYPVHUKHUKVH]HSVYPaaHYL \U SH[V KP WPHaaH +\VTV ÄUV HK VNNP ¸JVUÄUH[V¹ PU M\UaPVUP KP \MÄJPV! TX ]LUNVUV JVZyYLZPMY\PIPSPKH[\[[HSHJP[[n JVU\UWYVNL[[VÄYTH[VKH0[HSV 9V[H -HIPV -VYUHZHYP ,TTH U\LSL (\_PSPH 7HVSV 4VU[HUHYP L(SLZZHUKYV7LYKL[[P 0S WYVNL[[V OH KLKPJH[V TX HSS»HYLH LZWVZP[P]H TLU[YL SH YLZ[HU[L Z\WLYÄJPL u Z[H[H YPWHY[P[HMYHPS*LU[YV(YJOP]PKLS º SH ZHSH JVUMLYLUaL PS IV VRZOVW L \U YPZ[VYHU[L HWLY[V ÄUV H [HYKH ZLYH L HJJLZZPIPSL PUKPWLUKLU[LTLU[L KHSS»PUNYLZ ZVHST\ZLVWLYMHYLKLSS»(YLU NHYPV \U S\VNV KP YP[YV]V L \U W\U[V KP YPMLYPTLU[V UVU ZVSV WLYHWWHZZPVUH[PK»HY[L 8\H[[YVJLU[V SL VWLYL PU TV Z[YH [\[[L HWWHY[LULU[P HSSL *P]PJOL 9HJJVS[L (Y[PZ[PJOL KLS *VT\UL KP 4PSHUV 0S WLYJVYZV LZWVZP[P]V ZP ZUVKH H WHY[PYL KHSSHYHTWHLSPJVPKHSLYLHSPaaH[H HSJLU[YVKLSS»(YLUNHYPV¶KV]L u PUZ[HSSH[V PS 8\HY[V :[H[V KP 7LSSPaaHKH=VSWLKV¶LWYVZL N\LPUVYKPULJYVUVSVNPJVH[[YH ]LYZHUKVPWPƒPTWVY[HU[PTV]P TLU[PP[HSPHUPÄUVHS HUUV KP Z]VS[H ZVJPHSL JOL JOP\KL ZPTIVSPJHTLU[LPSº HY[PZ[PJV WPƒ¸Z[VYPJPaaH[V¹ :P Z\JJLKVUV JVZy SL ZHSL KL

KPJH[LHS-\[\YPZTVUH[VLZ]P S\WWH[VZPH4PSHUVHSS»HY[LKLNSP HUUP=LU[PL;YLU[HJVUVWLYLKP :PYVUP*HYYn*HZVYH[P+L7PZPZ :HZZ\ *HTWPNSP LJJ L JVU VWLYLKP4LSV[[PLKLNSPHZ[YH[[P JVTHZJOPJOLJOP\KVUVSHTH UPJH S\UNH KLS ZLJVUKV WPHUV ( 3\JPV -VU[HUH u KLKPJH[V PS ZHSVULKLSSH[VYYLKLSS»(YLUNHYPV JVU PS YPWYPZ[PUV KLS ZVMÄ[[V KLS WYV]LUPLU[LKHSS»/V[LSKLS .VSMVKP7YVJJOPVHSS»0ZVSHK»,S IHWLY¸HTIPLU[HYL¹:[Y\[[\YHHS ULVULP*VUJL[[PZWHaPHSPKLNSP HUUP » <UH MLSPJL PUZ[HSSH aPVUL KV]L S»VWLYH JVU SL Z\L SPULL ZPU\ZVPKHSP S\TPULZJLU[P ¸ZWLaaH¹SHZJH[VSHKLS7HSHaaV KLSS»(YLUNHYPV L VMMYL \U Z\N NLZ[P]V ZJVYJPV Z\ WPHaaH KLS +\VTV :HSLUKV HS [LYaV WPHUV PUJVU [YPHTV S»VWLYH KP THLZ[YP KLNSP HUUP º JVTL )\YYP =LKV ]H 3PJPUP (JJHYKP LJJ <UH WHZZLYLSSH ZVZWLZH JVUK\JL WVP H 7HSHaaV 9LHSL KV]L HS ZLJVUKV WPHUV ZVUV HSSLZ[P[P NSP HUUP » JVU S»(Y[L *PUL[PJH ¶ HU[PJPWH[H KH (JVUn )PJVUIy KP )Y\UV 4\UHYP ¶ S»(Y[L WYV NYHTTH[PJHLSLPUZ[HSSHaPVUPKLS .Y\WWV; 3»(Y[L 7V]LYH L HY[PZ[P JVTL )VL[[P7PZ[VSL[[V7HVSPUP4LYa 2V\ULSSPZJOP\KVUVPSWLYJVYZV LZWVZP[P]V :4 4\ZLVKLS5V]LJLU[V 4PSHUVWPHaaHKLS+\VTV ^^^T\ZLVUV]LJLU[VP[

 6::,9=(;690646:;9,

([[P]P[n7YVK\[[P]LKLS*VT\UL KP 4PSHUV L KH 4H[LYPHS *VU UL?PVU 4PSHUV ZVJPL[n JOL KHS ZP VJJ\WH KP YPJLYJH L JVUZ\SLUaH ULS JHTWV KLP U\V]PTH[LYPHSP 0S [LTH KP ,_WV u Z[H[V PU[LYWYL[H[V JVU HTWPH SPILY[n KHP WHY[LJPWHU[P JOL UL OHUUV ZVSSL]H[V SL KPMMLYLU[P WYVISL TH[PJOL L JVUUV[HaPVUP! UL u YPZ\S[H[H \UH TVZ[YH L[LYVNL ULHWLYMVYTLLTVKHSP[nWYV NL[[\HSP YPJJH KP PU[LYLZZHU[P ZW\U[PPKLLLWYV]VJHaPVUP :L SH WYPTH LZWVZPaPVUL WYV WVUL \U M\[\YV HUJVYH [\[[V KH PU]LU[HYL SH ZLJVUKH TV Z[YH ZP YP]VSNL PU]LJL H \U M\[\YV WPƒ WYVZZPTV WVY[HUKV S»H[[LUaPVUL Z\SSH NLULYHaPVUL KP WYVNL[[PZ[P \UKLY L Z\SSL U\V]L[LUKLUaLKLSS»HYJOP[L[[\ YHP[HSPHUH 3H TVZ[YH 7YVNL[[P KP NPV]H UP HYJOP[L[[P P[HSPHUP ¶ J\YH[H KHSS»HYJOP[L[[V 3\JH 7HZJOPUP L WYVTVZZH KH .P(YJO *VVYKP UHTLU[V5HaPVUHSLKLP.PV]HUP (YJOP[L[[P 0[HSPHUP L KHSSH -VU KHaPVUL3H;YPLUUHSLKP4PSHUV ¶ OH LZWVZ[V SL TPNSPVYP VWLYL JVZ[Y\P[L ÄYTH[L KH ¸NPV]HUP¹ WYVMLZZPVUPZ[P 0 WYVNL[[P YHJ JVS[P H[[YH]LYZV \U IHUKV KP H\[VJHUKPKH[\YHHWLY[VH[\[ [PZVUVZ[H[PWVPZLSLaPVUH[PKH \UHNP\YPHUHaPVUHSL 3»PUPaPH[P]H u PUVS[YL SLNH[H HSSH W\IISPJHaPVUL KP \UH U\V ]H JVSSHUH LKP[VYPHSL ¸3PULH .P(YJO¹LKP[HKH<[L[:JPLUaL ;LJUPJOL JOL YHJJVNSPL \UH ZLYPL KP TVUVNYHÄL H]LU[P SV ZJVWV KP WYVT\V]LYL S»HYJOP [L[[\YHP[HSPHUH\UKLY
*HYSV+L*HYSP H4PSHUV

KP*SH\KPV*HTWVUVNHYH ,SLUH+LTHY[PUP 7YVÃ&#x201E;SVIPVNYHÃ&#x201E;JV *HYSV+L*HYSPUHZJLULS H4PSHUVKHMHTPNSPHIVYNOLZL JVUYHKPJPTH[LYULZ\S3HNVKP .HYKHSHJ\PUH[\YHX\HZPTL KP[LYYHULH VSP]P ]P[P JPWYLZZP ¸SPTVULYL¹ ZHYn WYLZLUaH JV Z[HU[LULSZ\VSH]VYV +VWVNSPZ[\KPJSHZZPJPLSHSH\ YLH PU (YJOP[L[[\YH SH]VYH WLY \U HUUV ULSSV Z[\KPV KP .PV 7VU[P JOL W\IISPJOLYn YPWL[\ [HTLU[LPZ\VPWYVNL[[PLZJYP[[P [LVYPJP Z\ ¸+VT\Z¹ L ¸:[PSL¹ L J\PZ\JJLKLYnULS HS7VSP [LJUPJVKP4PSHUVULSSHJH[[LKYH KP(YJOP[L[[\YHKLNSP0U[LYUP(Y YLKHTLU[VL+LJVYHaPVUL (SSH=00;YPLUUHSLJ\YHSH4VZ[YH KLSS»(YYLKHTLU[V WLY <MÃ&#x201E;JPV L ULS  WYVNL[[H NSP HYYLKP KLSSH ZLKL KLS NPVYUHSL ¸0S 7V WVSVK»0[HSPH¹H4PSHUVVWLYHKP .PV]HUUP4\aPVL4HYPV:PYVUP JOL JVU (U[VUPV *HYTPUH[P JVUZPKLYLYnZ\VPTHLZ[YP +HS»HS»W\IISPJHZ\¸:[P SL¹ \UH ZLYPL KP WYVNL[[P WLY JHZL\UPMHTPSPHYP3HYPÃ&#x2026;LZZPVUL [LVYPJH Z\P YHWWVY[P MYH HYJOP [L[[\YH L UH[\YH J\STPUH ULS ZHNNPV*VU[PU\P[n¸+VT\Z¹U  0S WYPTV PTWVY[HU[L LKPÃ&#x201E;JPV u KLS SH*HZHWLY\MÃ&#x201E;JP L HIP[HaPVUP PU ]PH KLS .PHYKPUP H 4PSHUV ULS J\P ZLTPU[LYYH[V YLHSPaaLYn KVWV WVJOP HUUP PS ;LH[YV:HU[»,YHZTV 5LNSPHUUP»L»YLHSPaaHSL Z\L HS[YL VWLYL WYPUJPWHSP KHS JVTWSLZZVKLSS»6WLYH+VU*H SHIYPHH*PTPHUV4PSHUVHSS»6 ZWLKHSL KP 5LNYHY =LYVUH HSSL *OPLZL KP :HU[»0SKLMVUZV L KP :HU .LYVSHTV ,TPSPHUP H 4PSHUV *VU[LTWVYHULHTLU [LYLHSPaaHPU:HYKLNUHJVUSH JVSSHIVYHaPVUL KP 4HYJV *V TVSSP \UH MVYLZ[LYPH H 4VU[L WVUP L PS ]PSSHNNPV [\YPZ[PJV ¸3H *HSL[[H¹KP:PUPZJVSH5LS  ]PUJL JVU 4HYJLSSV .YPZV[[P PS JVUJVYZV PU[LYUHaPVUHSL WLY S»H\SHKLS*VUZPNSPVK»,\YVWHKP )Y\_LSSLZ 7HYHSSLSHTLU[L WYVNL[[H U\ TLYVZP LSLTLU[P K»HYYLKV JOL LU[YHUV PU WYVK\aPVUL JVU *HZZPUH SH :LKPH 4VK 

]PUJL ULS  PS WYPTV *VT WHZZV K»6YV JVU ;LJUV SH 7VS[YVUJPUH )HSLZ[YH u .YHU 7YLTPVKLSSH?0;YPLUUHSLLWVP JVU:VYTHUP3VUNOP*PUV]HL HS[YLHaPLUKLHY[PNPHUL *VUPSNPVYUHSL¸PSTVIPSLP[HSPH UV¹ WYVT\V]LPSYPU UV]VKLPJLU[YPWYVK\[[P]P[YHKP aPVUHSP KLS TVIPSL L S»PUJVU[YV MYHSHJ\S[\YHPU[LYUHaPVUHSLKLS KLZPNUPNPV]HUPHYJOP[L[[PLNSP HY[PNPHUPSVJHSP 5LS JVYZV KLNSP HUUP *PUX\HU [H HSS»H[[P]P[n KP HYJOP[L[[V L KLZPNULYZPHMÃ&#x201E;HUJH\UPU[LUZV PTWLNUV ]LYZV PS ZL[[VYL KLS TVIPSLLWLYS»HWLY[\YHKPYHW WVY[PMYH\UP]LYZP[n;YPLUUHSLKP 4PSHUVLTVUKVHY[PNPHUV 5LS  L  u TLTIYV KLSSH .P\U[H ,ZLJ\[P]H KLSSH ? LKLSSH?0;YPLUUHSLKV]LJVSSH IVYHJVU-VU[HUH9HKPJL([ [PSPV 9VZZP AHU\ZV -HYn WHY[L KLS*VUZPNSPVKP(TTPUPZ[YHaPV ULKLSSH;YPLUUHSLÃ&#x201E;UVHS 3PILYVKVJLU[LULSSHKPZJPWSPUH KP0U[LYUPLPUX\LSSHKP+PZLNUV 0UK\Z[YPHSLULNSPHUUP»JVSSH IVYHHPJVYZPKP.PV7VU[P +HS uKPYL[[VYLKLSS»0Z[P[\ [V KP (YJOP[L[[\YH KLNSP 0U[LYUP (YYLKHTLU[V L +LJVYHaPVUL L KHS  HS  u 7YLZPKL KLSSH-HJVS[nKP(YJOP[L[[\YHKLS 7VSP[LJUPJVKP4PSHUV +HS º HS » KPYPNL SH YP]PZ[H ¸0U[LYUP¹ L W\IISPJH PU WYVWYPV SLZ\L9PJLYJOLPU(YJOP[L[[\YH 3H Z\H Z\JJLZZP]H H[[P]P[n u Z[H[HKLKPJH[HPU[LYHTLU[LHSSH KPKH[[PJHHSSHYPJLYJHHNSPZJYP[ [P ULS  W\IISPJH (YJOP[L[ [\YH :WHaPV 7YPTHYPV /VLWSP 4PSHUVLHSSHWP[[\YH

,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL LWLY\MÃ&#x201E;JP 4PSHUV]PHKLP.PHYKPUP JVU(*HYTPUH[P

3H JVZ[Y\aPVUL KP ZLP WPHUP HKPIP[H HK HIP[HaPVUP L \MÃ&#x201E;JP JHYH[[LYPaaH[HKH\UHWSHUPTL [YPH PYYLNVSHYL L KH \UH ]VS\ TL[YPHJVUZPZ[LU[LHZZLJVUKH SL LZPNLUaL KP ZMY\[[HTLU[V KLS SV[[V K»HUNVSV [YH WPHaaH ZHU[»,YHZTVL]PH+LP.PHYKPUP KH WHY[L KLS JVTTP[[LU[L WYP ]H[V 3HZ[Y\[[\YHWVY[HU[LHYYL[YH[H PU JLTLU[V HYTH[V JVUZLU[L \UHZVS\aPVULKPMHJJPH[HJVZ[P [\P[HKH\UHZLYPLKPSVNNLJVU [PU\LZV]YHWWVZ[LLHNNL[[HU[P JVTWYLZLLU[YV\U[LSHPVVY[V NVUHSLJOLH]]VSNLS»PU[LYVLKP Ã&#x201E;JPV 0S YHJJVYKV [YH SL JVZ[VSL K»HUNVSVLSLZVSL[[LKLPIHSJV UP u SLNNLYTLU[L HYYV[VUKH[V L NYHaPL HS YP]LZ[PTLU[V \UP MVYTL PU PU[VUHJV KP JLTLU[V JVUNYHU\SPSHWPKLPZPWYLZLU[H ZLUaH ZVS\aPVUL KP JVU[PU\P[n 0 ZLYYHTLU[P PU[LYYV[[P ZVS[HU[V KHSSH ZLX\LUaH KLP WPSHZ[YP L SLIHSH\Z[YLPUJYPZ[HSSVKLPIHS JVUP JVZ[P[\PZJVUV \U KVWWPV KPHMYHTTH[YHZWHYLU[LJOLMH ]VYPZJL SH YLSHaPVUL [YH PU[LYUV LKLZ[LYUV .SP \S[PTP K\L WPHUP WYVNYLZ ZP]HTLU[L HYYL[YH[P LYHUV VJ J\WH[P VYPNPUHYPHTLU[L KH \U \UPJV HWWHY[HTLU[V JOL ZP WYVWVUL]H PKLHSTLU[L JVTL ¸]PSSH WLUZPSL¹ JVYVUH[H KH \U SVNNPH[V HWLY[V LK LYH JVUJL WP[V WLY HJJVNSPLYL ¸WVYaPVUP KP JPLSV¹ ULSSH JVTWVZPaPVUL HYJOP[L[[VUPJH :P [YH[[H KP \UH ZVS\aPVUL JOPHYHTLU[L ]VS[H H Z[HIPSPYL \U YHWWVY[V KP JVU[P U\P[n [YH S»LSLTLU[V UH[\YHSL L X\LSSVHYJOP[L[[VUPJV 3HZ[Y\[[\YHWVY[HU[LuJVZ[P[\ P[HKHWPSHZ[YPL[YH]PPUJLTLU[V

HYTH[VLJVUZLU[LHP]HYPWPHUP SHTHZZPTHÃ&#x2026;LZZPIPSP[nKPZ[YPI\ [P]H"Z\VNUPWPHUVZVUVYPJH]H [P\UVVK\LJVTWSLZZPKP\MÃ&#x201E;JP V HIP[HaPVUP JOL ZP HY[PJVSHUV H[[VYUV HS JVYWV KLSSL ZJHSL L KLNSP HZJLUZVYP WVZPaPVUH[P HS JLU[YV 3HWVYaPVULKPLKPÃ&#x201E;JPVZ\WPHa aH :HU[»,YHZTV JVTWYLUKL \UHJVSVUUHKPHTIPLU[PTVS[V ]HZ[PJPYJHTXZLUaHZV Z[LNUPPU[LYTLKPSHJ\PZ[Y\[[\ YH u JVZ[P[\P[H KH NYHUKP ZVSHP YL[[P KH [LSHP T\S[PWSP H [YH]P PU JYVJPH[LKPJH*P~OHWLYTLZ ZV [YH PS » L PS » KP JVSSV JHYL ULS ZLTPU[LYYH[V PS [LH[YV :HU[»,YHZTVUVUWPÂ&#x192;LZPZ[LU [LHWPHU[HJLU[YHSLHUJO»LZ ZVZ\WYVNL[[VKP+L*HYSP *HYSV +L *HYSP *VU[PU\P[n PU ¸+VT\Z¹ U  MLIIYHPV " (NUVSKVTLUPJV 7PJH (YJOP [L[[\YH U\V]H PU \U NPHYKPUV HU[PJVPU¸:WHaPV¹US\NSPV " .PV 7VU[P +L *HYSP ULSS»HYJOP [L[[\YH PU ¸+VT\Z¹ U THYaV ,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL  4PSHUV]PH-H[LILULMYH[LSSP JVU(*HYTPUH[P

*VZ[Y\P[V WLY \U JVTTP[[LU [L WYP]H[V S»LKPÃ&#x201E;JPV ZVYNL Z\ \U SV[[V YL[[HUNVSHYL KP [LZ[H [H JVTWYLZV [YH ]PH -H[LIL ULMYH[LSSP ]PH )VYNVU\V]V L ]PH KLSS»(UU\UJPH[H SPILYH[V H ZLN\P[V KP \UH WYLJLKLU[L KLTVSPaPVUL :\S IHZHTLU[V Z\KKP]PZV PU JHTWH[L YLNVSHYP


,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL  4PSHUV]PH:[LUKOHS

3»LKPÃ&#x201E;JPVZP[\H[VZ\\USV[[V YL[[HUNVSHYLuJVZ[P[\P[VKH K\LJVYWPKPZWVZ[PH¸S¹JOL KLSPTP[HUV\UJVY[PSLPU[LYUV 0SJVYWVWYPUJPWHSLJVUMYVU[L Z\]PH:[LUKOHSZPLSL]HWLY WPHUPLJVTWYLUKLK\LHSSVN NPWLYWPHUV"X\LSSVWPÂ&#x192;IHZZV HSS»PU[LYUVKLSJVY[PSLHKPIP[V HSHIVYH[VYPVLTHNHaaPUVu JVZ[P[\P[VKHSWPHUVYPHSaH[VL KH\UZLTPU[LYYH[V 3HZ[Y\[[\YHKPJLTLU[V HYTH[VJVUYP]LZ[PTLU[VPU PU[VUHJVMVY[LTLU[LLZ[LYPV YPaaH[HULSYL[PJVSVKLSSLSVNNL ZV]YHWWVZ[LS\UNVPSMYVU[L Z\]PH:[LUKOHSYHWWYLZLU [HS»LSLTLU[VJVTWVZP[P]V JHYH[[LYPaaHU[LLYPTHUKHHSSH MVYTHaPVULKLSS»HYJOP[L[[VJOL H]L]H[YHPZ\VPWYPUJPWHSPW\U[P KPYPMLYPTLU[VNSPHYJOP[L[[PKLS WYPTVYHaPVUHSPZTVSVTIHYKV

*VTWSLZZVKLSS»VWLYH +VU*HSHIYPH 4PSHUVX\HY[PLYL*PTPHUV

9LHSPaaH[V PU *PTPHUV [YH PS  L PS  PS JVTWSLZZV PU[LNYH!ZJ\VSLLSLTLU[HYPTL KPLLHKH]]PHTLU[VWYVMLZZPV UHSLJVUPYLSH[P]PSHIVYH[VYP"\U HZPSV PUMHU[PSL ZJ\VSL WYPTHYPL L \U WLUZPVUH[V WLY HUaPHUP NLZ[P[P KHSSL :\VYL 6YZVSPUL" SH JOPLZH L SL YLSH[P]L VWLYL WHY YVJJOPHSP 3H WSHUPTL[YPH NL ULYHSL u IHZH[H Z\ \UH NYPNSPH JVTWVZ[H KH V[[HNVUP L X\H KYH[P L NSP LKPÃ&#x201E;JP ]P ]LUNVUV JVSSVJH[PJVTL\UP[nH\[VUVTL ULSSHSVYVÃ&#x201E;UP[LaaHTH¸HWLY[P¹ HS JVU[LZ[V L HNSP HS[YP LKPÃ&#x201E;JP 5LNSP HUUP *PUX\HU[H ]LUNVUV YLHSPaaH[PP[YLSHIVYH[VYPLZHNV UHSP ZLWHYH[P KH WPJJVSL JVY[P HSS\UNH[L L JHYH[[LYPaaH[P KHSSH SHTH VYPaaVU[HSL KLP IHSSH[VP HNNL[[HU[P ZVWYH PS WPHUV [LYYH LKHSSHJVU[PU\P[nKLSSLÃ&#x201E;ULZ[YH [\YLTVK\SHYPPUSLNUV :\JJLZZP]HTLU[L ]LUNVUV JVZ[Y\P[L SL ZJ\VSL PUZLYP[L PU \U ZLTWSPJL WHYHSSLSLWPWLKV PS WLUZPVUH[V L PUÃ&#x201E;UL ]LUNV UV \S[PTH[P P SH]VYP KLSSH JOPLZH L KLSS»PZ[P[\[V KLSSL 6YZVSPUL 3L ZJ\VSL ZVUV JHYH[[LYPaaH [L KHSS»HUKHTLU[V VYPaaVU[HSL KLSSL MHZJL THYJHWPHUV L KHS YP]LZ[PTLU[V PU JSPURLY IPHUJV TLU[YL PS WLUZPVUH[V u ZJHU KP[VKHSSH¸ZJHSL[[H[\YH¹PUKPH NVUHSLKLSSLZ[HUaLLKHSSLSLN NLYL ]HYPHaPVUP PU HS[LaaH KLSSL Ã&#x201E;ULZ[YLYPZWL[[VHSSHKPZWVZPaPV ULPUSPULH"HUJOLX\PPSYP]LZ[P TLU[VuPUJSPURLYJOPHYV *OPLZHKP:HU.PYVSHTV ,TPSPHUP 4PSHUVX\HY[PLYL*PTPHUV 3H JOPLZH MH WHY[L KLSS»HTWPV WYVNYHTTH LKPSPaPV JVTWYLU KLU[LPKP]LYZPLKPÃ&#x201E;JPZVJPVHZ ZPZ[LUaPHSPZVY[PH*PTPHUV[YHSH Ã&#x201E;ULKLNSPHUUP*PUX\HU[HLPWYP

TPHUUP:LZZHU[HHUUPKPWPLUH LZWHUZPVULKPX\LZ[HaVUHKLSSH JP[[nJVTWYLZH[YH]PH7HSTHUV ]HLPSWHYJV3HTIYV 3»LKPÃ&#x201E;JPVPJ\PWYPTPWYVNL[[PYP ZHSNVUVHS ]PLUL\S[PTH[V ULS 3HWPHU[HJOLYPJOPHTHSVZJOL TH JLU[YHSL JVTL SH JOPLZH KP :HU[»0SKLMVUZV u NLULYH[H KH \UH JVTWVZPaPVUL KP ]VS\ TP JOL KPZWVZ[P H[[VYUV HK \U V[[HNVUV JLU[YHSL KPZLNUHUV \U»PKLHSL JYVJL NYLJH 3»HY[PJV SH[H JVTWVZPaPVUL ]VS\TL[YPJH uSLNNPIPSLHUJOLLZ[LYUHTLU[L! LTLYNVUVPUWHY[PJVSHYLSLZ[Y\[ [\YLWPÂ&#x192;LSL]H[LKLSJHTWHUPSLL KLSSH[VYYLJOLZV]YHZ[HS»HS[HYL <UZHNYH[VJVWLY[VLK\LWVY [PJP ZPTTL[YPJP JVZ[P[\PZJVUV \U PKLHSL Ã&#x201E;S[YV [YH SH JOPLZH L SHJP[[n

WVZPaPVUL KP \U YL[[HUNVSV L KP \UV[[HNVUVuKL[LYTPUH[VKHS WLYPTL[YV PYYLNVSHYL KLS SV[[V L KHSS»PU[LU[V KP ]HSVYPaaHYL PS YHW WVY[V KLSS»HIP[HaPVUL JVS WHYJV 3»V[[HNVUV JVYYPZWVUKLU[L HS JVYWV KLP ZVNNPVYUP ZWVYNL PUMH[[P]LYZVPSNPHYKPUVJYLHUKV \UHJVUJH]P[nH[[VYUVHSNYHUKL WSH[HUVJOLVTIYLNNPHSHJHZH 3H JVZ[Y\aPVUL ZP LSL]H WLY X\H[[YV WPHUP (K VNUP WPHUV JVYYPZWVUKL \U HWWHY[HTLU [V KP JPYJH TX 3»LKPÃ&#x201E;JPV u Z[H[V YLJLU[LTLU[L HS[LYH[V ULP MYVU[P VYPNPUHYPHTLU[L PU JSPURLYJVSVYZHIIPHVYH[PU[LN NPH[PKPNPHSSVLULSSHJVWLY[\YH H [LYYHaaV Z\SSH X\HSL u ZVY[V \UJVYVUHTLU[VPUJLTLU[V

7YVNL[[V WLY SH JOPLZH KP *PTPHUV PU ¸,KPSPaPH 4VKLY UH¹ U MLIIYHPVTHYaV " * .ULJO <UH JOPLZH KP V[ [HNVUP : .LYVSHTV ,TPSPHUP H *PTPHUV PU ¸5\V]L JOPLZL¹ HUUV000UV[[VIYLKPJLTIYL " *L+L*HYSP:.LYVSHTV,TP SPHUP PU *L +L *HYSP 3L U\V]L JOPLZL KLSSH KPVJLZP KP 4PSHUV  4PSHUV =P[H L WLU ZPLYV 

 , .LU[PSP <UH JOPLZH \UH JHZH PU ¸*HZHILSSHJVU[PU\P [n¹U " 9LK*HZHKPHIP[HaPVULPU]PH KLP.PHYKPUPH4PSHUVPU¸*HZH ILSSHJVU[PU\P[n¹U 

,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL  4PSHUV]PHKLP.PHYKPUP JVU(*HYTPUH[P 3»LKPÃ&#x201E;JPV PTTLYZV ULS ]LYKL ZVYNLZ\\UHWVYaPVULKP[LYYL UVHKPHJLU[LH]PHKLP.PHYKPUP VYPNPUHYPHTLU[L JVTWYLZH ULS WHYJV WYP]H[V KP 7HSHaaV )VY YVTLVK»(KKHPU]PH4HUaVUPL JLK\[HKHWWYPTHHS*VT\ULKP 4PSHUV L PU ZLN\P[V HSSH ZVJPL[n (S]PZJV WYVWYPL[HYPH KLSS»PTTV IPSL 3V ZJOLTH WSHUPTL[YPJV TPZ[PSPULV VYPNPUH[V KHSSH JVT

;LH[YV:HU[»,YHZTV KLTVSP[VULS 4PSHUVWPHaaH:HU[»,YHZTV JVU(*HYTPUH[

 6::,9=(;69060;05,9(90

VJJ\WH[V WYL]HSLU[LTLU[L KH ULNVaP PU WHY[L KHP WLYJVYZP K»PUNYLZZV L KHSS»HSSVNNPV KLS J\Z[VKLZPLSL]HUVWPHUPKL Z[PUH[PHKHIP[HaPVUP 0 WYVZWL[[P LZ[LYUP YP]LZ[P[P PU THYTV ZVUV YPNPKHTLU[L ZJHUKP[P KHSSH KPZWVZPaPVUL YL NVSHYL KLSSL HWLY[\YL X\HKYH[L PU[LYYV[[HZVSVKHS[LSHPVHNNL[ [HU[L Z\ ]PH -H[LILULMYH[LSSP 3H SVNNPH JOL VJJ\WH WHYaPHS TLU[L PS WLU\S[PTV L S»\S[PTV WPHUV PU[LNYH ULSS»LKPÃ&#x201E;JPV S»L SLTLU[V UH[\YHSL YPJOPHTHUKV \UV KLP WYPUJPWHSP [LTP KLSS»HY JOP[L[[V!X\LSSVKLSSHJVU[PU\P[n [YHHYJOP[L[[\YHLUH[\YH
0S [LH[YV :HU[»,YHZTV LYH JVS SVJH[V ULS ZLTPU[LYYH[V KLSSH JHZH WLY HIP[HaPVUP L \MÃ&#x201E;JP KP ]PH KLP .PHYKPUP :P [YH[[H]H \UHWPJJVSHZHSHHZJLUHJLU [YHSLJOLWVUL]HNSPH[[VYPHKP YL[[V JVU[H[[V JVU PS W\IISPJV 0S JLU[YV KLSSH JVTWVZPaPVUL u S»V[[HNVUV KLSSH WPZ[HWHSJV ZJLUPJV ¸SH J\P MVYTH u \UH WYVPLaPVUL KLS TV[V Z[LZZV JOLHUPTHNSPH[[VYPL]HHNL ULYHYL[\[[VS»PU[VYUV¹0SZLUZV KP JVU[PU\P[n [YH NSP LSLTLU[P JOL JVTWVUNVUV SH ZHSH WYPU JPWPVJHYVH+L*HYSPuV[[LU\ [H ZPH KHSSH TVK\SHaPVUL KLSSL WHYL[P JOL KHSSH ZVS\aPVUL KLSSH JVWLY[\YH KL[LYTPUH[H KH WPHUP HX\V[LKP]LYZL!¸PSKPZLNUVKLS ZVMÃ&#x201E;[[V KPYL[[V KHSS»V[[HNVUV KP WPZ[H KV]L S»HWV[LTH L PS YHN NPV VYPNPUHUV ZWPJJOP HS JLU[YV SH J\P JHYH[[LYPZ[PJH ZHSPLU[L u KP LZZLYL Z\ WPHUP KP]LYZP WLY NP\UNLYLHX\LSSHZVS\aPVULWV SPLKYPJH JOL ZV[[VSPULP SL PUÃ&#x201E;UP[L KPYLaPVUPKLSTV[VKLSSVZWHaPV¹ *HYSV +L *HYSP WYLZLU[HUKV PS [LH[YV :HU[»,YHZTV Z\ ¸+V T\Z¹ ZJYP]L]H JVZy! ¸SH ZVS\ aPVUL KLS [LH[YV ]VYYLIIL KP TVZ[YHYL JVTL ZPH WVZZPIPSL YPZVS]LYL \U WYVISLTH KP HY JOP[L[[\YH HUJOL PU \U ZLTPU [LYYH[V KV]L SL Z[Y\[[\YL NPn LZPZ[LU[P UVU ZVUV Z[H[L JVT WVZ[L PU YHWWVY[P HYJOP[L[[VUPJP WLYLZPNLUaLKLSS\VNVX\HU KV SH ZVS\aPVUL KLS WYVISLTH JOL HSS»PUPaPV u PTWVZ[H[V WLY PU[\PaPVUL ZPH WVP JVUKV[[H KHSSHYL[LKP\UHNLVTL[YPHWYL JPZH JOL SLNOP MLYTHTLU[L NSP LSLTLU[P KP JVTWVZPaPVUL [HSP KHYVTWLYLPS]VS\TLJOP\ZVKP \UHZJH[VSHJOLH]YLIILMH[[V WLZHYL SL SPTP[H[L TPZ\YL KLSSH Z\H MVYTH PTW\YH L KH VYPNP UHYLJVZySHJVTWVZPaPVULJOL ZP KPZHUJVYP KHSSL KPTLUZPVUP JVZ[YL[[L LK LU[YP PU YHWWVY[V SPILYVJVUSVZWHaPV¹ * +L *HYSP 0S [LH[YV :HU[»,YH ZTV H 4PSHUV PU ¸+VT\Z¹ U NLUUHPV *OPLZHKP:HU[»0SKLMVUZV  4PSHUVWPHaaHSL+HTPHUV *OPLZH 3HJOPLZHPUH\N\YH[HULS u KLKPJH[H KHSS»HYJP]LZJV]V .PV]HUUP )H[[PZ[H 4VU[PUP HSSH TLTVYPHKLSJHYKPUHSL0SKLMVUZV

:JO\Z[LYZ\VWYLKLJLZZVYL 0K\LLSLTLU[PX\HSPÃ&#x201E;JHU[PZVUV SHWPHU[HJOLu\UH]HYPHaPVUL KLSSVZJOLTHJLU[YHSL¶NLUL YH[H KH \U LZHNVUV PS J\P IH YPJLU[YV JVPUJPKL JVU S»HS[HYL THNNPVYL L P J\P YHNNP L HWV [LTPKL[LYTPUHUV\UWLYPTL[YV Z[LSSHYL JVU \UH KLMVYTHaPVUL JVUJH]H]LYZVSHWPHaaH¶LSH Z[Y\[[\YHH[YHSPJJPVWLYJVYZHKH IHSJVUH[LJOLZPPUUHSaHZVWYH SH JVWLY[\YH JVU \UH SHU[LYUH ]P[YLH JOL JVUZLU[L S»PSS\TPUH aPVULKHSS»HS[VKLSS»HS[HYL 3HNYPNSPHZ[Y\[[\YHSLHZZVJPH[H HS[HTWVUHTLU[VPUTH[[VUPH ]PZ[H JOL JHYH[[LYPaaH PU[LYUH TLU[LLKLZ[LYUHTLU[LS»LKPÃ&#x201E; JPVu[YH[[VWLJ\SPHYLKPKP]LY ZLHYJOP[L[[\YLKP+L*HYSP 3H JOPLZH u VNNP NYH]LTLU[L HS[LYH[HULSZ\VMYVU[LWLYS»HN NP\U[H KP \U H[YPV JVWLY[V L KP \UH ZLYPL KP YHTWL K»HJJLZZV HSZHNYH[V

0S WYVNL[[V KLÃ&#x201E;UP[P]V WYVIH IPSTLU[L H J\YH KLSS»HYJOP[L[[V 9LUH[V =PHUPUP KPMMLYPZJL KHSSL PWV[LZP PUPaPHSP LSHIVYH[L KH +L *HYSP ZVWYH[[\[[V ULSS»HY[PJVSH aPVUL KLS MYVU[L WYPUJPWHSL JOL ULSSL PWV[LZP PUPaPHSP HWWHYL WPÂ&#x192; JVTWH[[V

Z[L ZVUV JVZ[P[\P[L KH SVNNL ZV]YHWWVZ[L JOL HYYL[YHUV ULP WPHUP WPÂ&#x192; HS[P 0S WYVZWL[[V u ZJHUKP[V KHSSL JOPHYL MHZJL THYJHWPHUV JOL YPZHS[HUV Z\S JSPURLY JVSVY TH[[VUL KLS YP]L Z[PTLU[V +\L \S[LYPVYP SVNNL PU[LYYVTWVUVS»\UPMVYTP[nKLSSH MHJJPH[HHSWYPTVLHSZLJVUKV WPHUV 3»PUNYLZZV PU WVZPaPVUL HZPTTL[YPJH JVUK\JL KPYL[ [HTLU[L HS WPHUV YPHSaH[V TL KPHU[L \UH ZJHSH HLYLH LK u ZV[[VSPULH[V KH \UH WLUZPSPUH HNNL[[HU[L +\LLKPÃ&#x201E;JPYLZPKLUaPHSP  4PSHUVX\HY[PLYL-LS[YL

*7LYVNHSSP*HZLK»HIP[HaPVUL H ZJOPLYH L K»HUNVSV .Â&#x20AC;YSPJO 4PSHUV ,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL  4PSHUV]PH)HSaHYL[[P

, .LU[PSP <UH JOPLZH \UH JHZH PU ¸*HZHILSSHJVU[PU\P [n¹U " 9LK*OPLZHKP:HU[»0SKLMVUZV Z 4PSHUV PU ¸*HZHILSSHJVU[P U\P[n¹U " *L +L *HYSP : 0SKLMVUZV PU *L +L *HYSP 3L U\V]L JOPLZL KLSSH KPVJLZP KP 4PSHUV  4PSHUV =P[H L WLUZPLYV  ,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL LWLY\MÃ&#x201E;JP 4PSHUV]PH-LaaHU ZVS\aPVULKLMKP9=PHUPUP 3»LKPÃ&#x201E;JPVWLYHIP[HaPVUPL\MÃ&#x201E;JP uJHYH[[LYPaaH[VKHS]P]HJLJV SVYLKLSYP]LZ[PTLU[VPUTH[[VUP H ]PZ[H L KHSSH WLUZPSPUH ZHNV TH[H JOL UL KLSPTP[H PS WYVÃ&#x201E;SV Z\WLYPVYL+\LJVYWPPUHNNL[[V ZV[[VSPULHUV SH ]LY[PJHSP[n KLSSH JVZ[Y\aPVUL L KL[LYTPUHUV SH WYVMVUKP[n KLSSL SVNNL PU MHJ JPH[H

3»LKPÃ&#x201E;JPVWLYHIP[HaPVUPZPLSL]H WLYWPHUPZ\\UHWVYaPVULKP [LYYLUV JVTWYLZH [YH ]PH )HS aHYL[[P L ]PH 7PU[\YPJJOPV ZMY\[ [HUKV PS SV[[V PU WYVMVUKP[n 3V ZJOLTH WSHUPTL[YPJV H ¸;¹ YV ]LZJPH[HuKH[VKHSSHJVTIPUH aPVUL KP K\L JVYWP YL[[HUNVSHYP JPHZJ\UV JVTWYLUKLU[L K\L HSSVNNPWLYWPHUV 0S MYVU[L Z\ ]PH )HSaHYL[[P u JH YH[[LYPaaH[V KHSS»H]HUaHTLU[V KP K\L HSP SH[LYHSP JOL KL[LYTP UHUV \UH WPJJVSH JVY[L 8\L

5LSSH 4PSHUV KLNSP HUUP *PU X\HU[H WHY[PJVSHYL PU[LYLZZL HJX\PZPZJVUV SL YLHSPaaHaPVUP KP X\HY[PLYP KP LKPSPaPH WVWVSH YL! 8; .HSSHYH[LZL =PHSIH /HYHYL-LS[YL8\LZ[PX\HY[PLYP ZPWVUNVUVJVTL]LYPLWYVWYP JHZPZ[\KPVWLY]LYPÃ&#x201E;JHYLS»L]V S\aPVUL KLS SPUN\HNNPV MVYTHSL KHS YHaPVUHSPZTV VY[VKVZZV PU \U SPUN\HNNPV H[[LU[V HS JVU [LZ[VHSS»\ZVKLPTH[LYPHSPLHK \UHTLUVYPNPKHZJHUZPVULKLP TVK\SP KP MHJJPH[H" PU X\LZ[V JHZV YLHSPaaH[H H[[YH]LYZV SLN NLYPKPZHZZHTLU[P -VYZL WLY ZJVUNP\YHYL SH TV UV[VUPH [PWPJH KLP NYHUKP PU [LY]LU[P KP LKPSPaPH W\IISPJH ZP [LU[H ULS JHZV KLS 8\HY[PLYL -LS[YL SH JHY[H KLSSH TVS[LWSP JP[nKLPWYVNL[[PZ[P3»PU[LY]LU[V ]PLUL PUMH[[P HMÃ&#x201E;KH[V H KP]LYZP NY\WWP KP HYJOP[L[[P JVVYKPUH[P KH\UJHWVWYVNL[[V:PÃ&#x201E;ZZHUV HSJ\UPWHYHTL[YPJVUKP]PZPSPULH KP NYVUKH U\TLYV L HS[LaaH


,KPÃ&#x201E;JPVYLZPKLUaPHSL JVUULNVaPL\MÃ&#x201E;JP 4PSHUV]PH=P[[VY7PZHUP

3»LKPÃ&#x201E;JPVWVSPM\UaPVUHSLZPPUZL YPZJLHSS»PU[LYUVKLSSHJVTWH[[H L YLNVSHYL SV[[PaaHaPVUL PTWV Z[H[H WYVZWL[[PJHTLU[L ]LYZV SH :[HaPVUL *LU[YHSL 8\LZ[H ZPZ[LTHaPVUL u WYL]PZ[H NPn JVUSHYLHSPaaHaPVULKLSSHU\V ]H Z[HaPVUL L JVUMLYTH[H ULS 7PHUVYLNVSH[VYLKLS 0SYLNVSHTLU[VLKPSPaPVPULYLU[L X\LZ[V ZL[[VYL \YIHUV WYL]L KL]H ¸SH YLHSPaaHaPVUL KP WVY[P JH[P KP HS[LaaL \UPMVYTP KLSSH SHYNOLaaH TPUPTH WLY SL MYVU[P KP JPHZJ\U MHIIYPJH[V H JVU ZLY]HYL PS JHYH[[LYL YHWWYLZLU [H[P]V KLSS»HZZL KLSSH Z[HaPVUL UVUVZ[HU[L SH WS\YHSP[n KLNSP VWLYH[VYP L SH KLZ[PUHaPVUL WYL]HSLU[LTLU[L YLZPKLUaPHSL KLNSP PU[LY]LU[P TLU[YL ZVSV SH WYLZLUaH KLP WVY[PJP L KLNSP HTTLaaH[P KLUV[H]H LZWSPJP [HTLU[L SH WYLZLUaH KP H[[P]P[n [LYaPHYPL¹ :P [YH[[H]H KP YLHSPaaHYL \UH

X\PU[H H WHYL[P JVU[PU\L \UH NHSSLYPHKPHYJOP[L[[\YLZ\NYHU KPWVY[PJPHS[PK\LWPHUP+L*HYSP PU[LY]PLULULSSHYLHSPaaHaPVULKP \U LKPÃ&#x201E;JPV WVSPM\UaPVUHSL WLY ULNVaP YLZPKLUaL L \MÃ&#x201E;JP 3H Z[Y\[[\YH u JVZ[P[\P[H KH \UH THNSPH VY[VNVUHSL PU JLTLU [V HYTH[V YP]LZ[P[H KH SHZ[YL KP THYTV 3H WPHU[H H MVYTH KP ¸;¹YV]LZJPH[HuVJJ\WH[HULSSH aVUH JLU[YHSL KHP ZLY]PaP L KHP JVYWP ZJHSH L HZJLUZVYP WLY TL[[LUKV JVZy KP SHZJPHYL \UH YPSL]HU[LHYLHSPILYHWLYNSP\MÃ&#x201E;JP S\UNVS»PU[LYVWLYPTL[YV 3»LKPÃ&#x201E;JPV OH \UH KLZ[PUHaPVUL TPZ[H! ULNVaP HS WPHUV [LYYL UV L HS WPHUV YPHSaH[V \MÃ&#x201E;JP HS WYPTV WPHUV YLZPKLUaH KHS ZLJVUKV HS ZL[[PTV +L *HYSP Kn ]P[H H \U VNNL[[V HYJOP[L[ [VUPJV MVYTHSTLU[L JVTWP\[V LSLTLU[HYL Z\S J\P MYVU[L L]P KLUaPHPSKPZLNUVZ[Y\[[\YHSLLPS YHZ[YLTHYZPKLPWPSHZ[YP

3»H[[LUaPVULTHNNPVYLuWVZ[H HSSV Z[\KPV KLSSL WPHU[L KP]LY ZHTLU[L HY[PJVSH[L WLY \UH THNNPVYLLZWVZPaPVULHSSH]LU [PSHaPVUL L HSSH S\JL UH[\YHSL 0 MYVU[P ZVUV KLÃ&#x201E;UP[P KH +L *HYSP JVTL ¸Z[\KP Z\SSH LZZLUaPHSP[n KLSSHJVZ[Y\aPVULKLÃ&#x201E;UP[P]H¹ :JYP]L +L *HYSP! ¸ULNSP LKPÃ&#x201E;JP WLY JP]PSP HIP[HaPVUP ZP WHZZH KHSS»L]PKLUaHYP[TPJHKLSSHNHI IPH Z[Y\[[\YHSL HSSH ZJHUZPVUL KLP]VS\TPWLYTHYJHWPHUPVYPa aVU[HSPJVU[LYYHaaLLSVNNL3H JLSS\SHHIP[H[P]HWLUZH[HJVTL \UP[n HYJOP[L[[VUPJH KP ZWH aPV WYPTHYPV ZP JVTIPUH JVU SL HS[YL PU VYNHUPZTP WPÂ&#x192; JVT WSLZZP HWLY[P HSS»HYPH L HS ZVSL JLYJHUKVSHTPZ\YHKPZVS\aPVUP LZZLUaPHSPL\[PSPH[\[[P¹

,KPÃ&#x201E;JPYLZPKLUaPHSP  4PSHUV]PH-VYaL(YTH[L X\HY[PLYL)HNNPV JVU-(WYn.*YP]LSSP <K»(UNLSV.9PZ[YL[[H *;YL\,=LUKYHTPU4VZJH PUN(=LU[\YH

:P [YH[[H KLS WYPTV PU[LY]LU[V YLHSPaaH[VKHSS»0HJWTWLYSHZV Z[P[\aPVUL KLSSL ¸JHZL TPUPTL¹ KP]PH-VYaLHYTH[LH)HNNPV 8\P PS NY\WWV N\PKH[V KH +L *HYSP u PTWLNUH[V ULSSH YLHSPa aHaPVUL KP K\L LKPÃ&#x201E;JP KP KPLJP WPHUP WLY JVTWSLZZP]P HS SVNNP 0S SV[[V ZP WVUL JVTL JLYUPLYH Ã&#x201E;ZPJH[YHZWHaPLKLSLTLU[P\Y IHUPTVS[VKP]LYZPÃ&#x201E;JH[P"SHaVUH ZPWYLZLU[HJVTLPSYPZ\S[H[VKP \UH ZVTTH[VYPH KP MH[[VYP UVU VTVNLULPLUVUuSLNNPIPSLHS J\UYHWWVY[VVYKPUH[V[YHLZZP 0U \U WYPTV WYVNL[[V NSP \UPJP K\L LKPÃ&#x201E;JP YLHSPaaH[P H]YLIILYV KV]\[V YHKKVWWPHYZP ZPTTL[YP JHTLU[LLJOP\KLYL\UNYHUKL JVY[PSL

)PISPVNYHÃ&#x201E;HLZZLUaPHSL .7VU[P3LMVYTLKP+L*HYSP PU ¸+VT\Z¹ U NLUUHPV " .7VU[P+L*HYSPULSS»HYJOP[L[ [\YHPU¸+VT\Z¹UTHY aV " * +L *HYSP (YJOP[L[[\YH :WH aPV WYPTHYPV /VLWSP 4PSHUV " * +L *HYSP *YLH[P]P[n 9PÃ&#x2026;LZ ZPVUP Z\SS»(YJOP[L[[\YH L KVJ\ TLU[P KP SH]VYV :[HTWH NYHÃ&#x201E; JOL*(47HUKPUV " *+L*HYSP*VYVSSHYPV3H9VU KPUL :[HTWH NYHÃ&#x201E;JOL *(4 7HUKPUV " .6[[VSPUPHJ\YHKP*HYSV+L *HYSP L SV ZWHaPV WYPTHYPV PU ¸8(¹ U UV]LTIYL  U TVUVNYHÃ&#x201E;JV JVU[LULU[L NSP H[[P KLS *VU]LNUV Z\ *HYSV +L *HYSP [LU\[V PS NLUUHPV HS7VSP[LJUPJVKP4PSHUV

0U VJJHZPVUL KLS JLU[LUH YPV KHSSH UHZJP[H KP *HYSV +L *HYSP ZP PUH\N\YHUV ULS TLZL KPHWYPSL]HYPLPUPaPH[P]LVYNH UPaaH[LKHSSH-HJVS[nKP(YJOP [L[[\YH *P]PSL KLS 7VSP[LJUPJV KP 4PSHUV ]VS[L H JLSLIYHYL S»VWLYHWYVMLZZPVUHSLLPSWLU ZPLYVKLSS»HYJOP[L[[V <UH TVZ[YH HSSLZ[P[H JVU SV Z[\KPV *LYYP L HZZVJPH[P ZHYn HY[PJVSH[HPUK\LWHY[P! Â&#x2039; SH WYPTH WHY[L KHS [P[VSV *HYSV+L*HYSP3VZWHaPVWYP THYPVZ\SS»PU[LYHÃ&#x201E;N\YHLH[[P]P [nKP+L*HYSPZHYnPUH\N\YH[H ULS WVTLYPNNPV KP THY[LKy HWYPSL WYLZZV SV :WHaPV 4VZ[YLKP]PH+\YHUKV" Â&#x2039; SH ZLJVUKH WHY[L KHS [P[VSV 4VIPSP KP *HYSV +L *HYSP TH LZ[YV P[HSPHUV KLS KLZPNU ZP HWYPYnULSWVTLYPNNPVKPTHY [LKy HWYPSL WYLZZV PS 4\ZLV KLS +LZPNU HSSH ;YPLU UHSL<U*VU]LNUVKPZ[\KPZP [LYYnPU\UZVSVNPVYUVHS[LY TPULKLSSLTVZ[YL]LULYKy HWYPSL WLY S»PU[LYH NPVY UH[HWYLZZVPS:HSVULK»VUVYL KLSSH;YPLUUHSLKP4PSHUV

 6::,9=(;69060;05,9(90

KLP WPHUP WVZPaPVUL KLP JVYWP ZJHSH WVP ZP JVTWVUNVUV P ]HYP LKPÃ&#x201E;JP ZLJVUKV ZLX\LUaL KP]LYZL TH JVU \U SPUN\HNNPV \UP[HYPV 8\LZ[V u PUKP]PK\HIP SL ULSS»\ZV KLS TH[[VUL H ]PZ[H JVUS»PU[LSHPH[\YHKLSSLZ[Y\[[\YL PUJLTLU[VHYTH[VJOLJVUML YPZJVUVHSX\HY[PLYL\UJHYH[[L YLJOP\ZVLWVZZLU[L +L *HYSP u PUZLYP[V HSS»PU[LY UV KLS NY\WWV JHWP[HUH[V KH .PHUJHYSV +L *HYSV L YLHSPaaH K\L LKPÃ&#x201E;JP PU JVY[PUH 8\LZ[P ZVUV YPJVUVZJPIPSP WLY S»PUZLYP TLU[V HS JLU[YV KLSSH MHJJPH[H KP \UH SVNNPH[LYYHaaV PU[V UHJH[H KP IPHUJV PU JVU[YHZ[V JYVTH[PJVJVUPSYP]LZ[PTLU[VPU TH[[VUL 3H[PWVSVNPHKLNSPHWWHY[HTLU [PHKVWWPVHMMHJJPVWYL]LKL ]H\UZVNNPVYUVL[YLVX\H[[YV JHTLYLWPÂ&#x192;PZLY]PaP


HJ\YHKP>HS[LY-\THNHSSP3HZLNUHSHaPVULJLY[PMPJH[H KPPUPaPVH[[P]P[nULSS»LKPSPaPH (UJVYH\UH]VS[HPS3LNPZSH[VYLOHTVKPÃ&#x201E; JH[VSLYLNVSLJOLKPZJPWSPUHUVPYHWWVY[P [YHPJP[[HKPUPLSHW\IISPJHHTTPUPZ[YHaPV ULKPTVZ[YHUKVWLY~HUJVYH\UH]VS[HSH WYVWYPHPUJHWHJP[nKPKL[[HYLKPZWVZPaPVUP JOPHYLLWYLJPZL!ULu\ZJP[H\UHUVYTH[P ]HX\HU[VTHPLX\P]VJHZVWYH[[\[[VWLY X\HU[VYPN\HYKHS»H[[P]P[nLKPSPaPH +HSSH+0(HSSH:*0( :LTIYH \UV ZJPVNSPSPUN\H TH UVU SV u ;\[[VOHH]\[VPUPaPVJVUS»(Y[PJVSV KLS SH3LNNLHNVZ[V UJOLUVU H]L]HJYLH[VWHY[PJVSHYPWYVISLTPPU[LYWYL [H[P]P PU X\HU[V SH Z\H HWWSPJHaPVUL LYH Z[H[HKLTHUKH[HHSJVU[LU\[VKPZ\JJLZ ZP]P YLNVSHTLU[P JOL H]L]HUV PUKP]PK\H[V JVU Z\MÃ&#x201E;JPLU[L WYLJPZPVUL SL MH[[PZWLJPL HZZVNNL[[H[LHSSHYLSH[P]HKPZJPWSPUH 0S[LZ[VVYPNPUHYPVKLSS»(Y[PJVSV KLSSH3LNNLU ¸*VUYLNVSHTLU[VHKV[[H[V¯LU[YVUV ]HU[HNPVYUPKHSSHKH[HKPLU[YH[HPU]PNVYL KLSSH WYLZLU[L 3LNNL¯ ZVUV KL[LYTP UH[P P JHZP PU J\P S»LZLYJPaPV KP \U»H[[P]P[n WYP]H[H Z\IVYKPUH[V HK H\[VYPaaHaPVUL SPJLUaH HIPSP[HaPVUL U\SSH VZ[H WLYTLZ ZV V HS[YV H[[V KP JVUZLUZV JVT\UX\L KLUVTPUH[V W\~ LZZLYL PU[YHWYLZV Z\ KLU\UJPH KP PUPaPV KLSS»H[[P]P[n Z[LZZH KH WHY[L KLSS»PU[LYLZZH[V HSS»HTTPUPZ[YHaPV UL JVTWL[LU[L¹ WYPTV JVTTH *VU [HSLYLNVSHTLU[V¸]LUNVUVPUKPJH[PPJHZP PU J\P HSS»H[[P]P[n W\~ KHYZP PUPaPV PTTL KPH[HTLU[L KVWV SH WYLZLU[HaPVUL KLSSH KLU\UJPH V]]LYV KVWV PS KLJVYZV KP \U [LYTPUL Ã&#x201E;ZZH[V WLY JH[LNVYPL KP H[[P PU YLSHaPVULHSSHJVTWSLZZP[nKLNSPHJJLY[H TLU[PYPJOPLZ[P¹ZLJVUKVJVTTH *VUSH3LNNLKPJLTIYL U S»(Y[PJVSV  LYH Z[H[V Z[YH]VS[V TH JV T\UX\L YPZ\S[H]H JOPHYV JOL PS U\V]V TLJJHUPZTVVWLYH[P]VUVUZVZ[P[\[P]HSH JVUJLZZPVULLKPSPaPH 3»(Y[PJVSV KLSSH3LNNLU TVKPÃ&#x201E;JH[VKHSSH3LNNLU ¸0U[\[[PPJHZPPUJ\PS»LZLYJPaPVKP\U»H[[P]P[n WYP]H[H ZPH Z\IVYKPUH[V HK H\[VYPaaHaPV

ULSPJLUaHHIPSP[HaPVULU\SSH VZ[HWLYTLZZVVHS[YVH[[VKPJVUZLUZV JVT\UX\L KLUVTPUH[V HK LZJS\ZPVUL KLSSL JVUJLZZPVUP LKPSPaPL L KLSSL H\[V YPaaHaPVUP YPSHZJPH[L HP ZLUZP KLSSH 3LNNL Â&#x2021; NP\NUV  U  KLSSH 3LNNL NP\NUV U LKLS+3 NP\NUV U¯PSJ\PYPSHZJPVKP WLUKH LZJS\ZP]HTLU[L KHSS»HJJLY[HTLU [VKLPWYLZ\WWVZ[PLKLPYLX\PZP[PKPSLNNL ¯S»H[[VKPJVUZLUZVZPPU[LUKLZVZ[P[\ P[VKH\UHKLU\UJPHKPPUPaPVKPH[[P]P[n¹ ( X\LZ[V W\U[V LYH LU[YH[V PU ]PNVYL PS +79 NP\NUV U PS X\HSL H]L]H KPZJPWSPUH[V JVTWP\[HTLU[L P [P[VSP HIPSP[H[P]P LKPSPaP PTWVULUKV WLY NSP PU[LY ]LU[P KP THNNPVY YPSL]HUaH S»VIISPNV KLS WLYTLZZV KP JVZ[Y\PYL (Y[PJVSV L WYL]LKLUKV WLY NSP HS[YP SH WVZZPIPSP[n KP YPJVYYLYLHSSHKLU\UJPHKPPUPaPVKPH[[P]P[n (Y[PJVSV +VWVX\HSJOLHUUVWLY~PS+LJYL[V3LN NL THYaV U H]L]H U\V]H TLU[LTVKPÃ&#x201E;JH[VS»(Y[PJVSV KLSSH3LN NLU ZVZ[P[\LUKVHSSH¸KLU\U JPHKPPUPaPVKPH[[P]P[n¹SH¸KPJOPHYHaPVULKP PUPaPVKPH[[P]P[n¹ 3»(Y[PJVSV KLSSH3LNNLU TVKPÃ&#x201E;JH[VKHS+LJYL[V3LNNL U ¸6NUP H[[V KP H\[VYPaaHaPVUL SPJLUaH JVUJLZZPVUL UVU JVZ[P[\[P]H WLYTLZZV V U\SSH VZ[H JVT\UX\L KLUVTPUH[V ¯ PS J\P YPSHZJPV KPWLUKH LZJS\ZP]H TLU[L KHSS»HJJLY[HTLU[V KLP YLX\PZP[P L WYLZ\WWVZ[PKPSLNNLVKPH[[PHTTPUPZ[YH[P]P HJVU[LU\[VNLULYHSLLUVUZPHWYL]PZ[V HSJ\U SPTP[L V JVU[PUNLU[L JVTWSLZZP ]V V ZWLJPÃ&#x201E;JP Z[Y\TLU[P KP WYVNYHTTH aPVUL ZL[[VYPHSL WLY PS YPSHZJPV KLNSP H[[P Z[LZZP JVU SH ZVSH LZJS\ZPVUL KLNSP H[[P YPSHZJPH[P KHSSL HTTPUPZ[YHaPVUP WYLWVZ[L ¯ HSSH [\[LSH ¯ KLS WH[YPTVUPV J\S[\ YHSLLWHLZHNNPZ[PJVLKLSS»HTIPLU[L¯ u ZVZ[P[\P[V KH \UH KPJOPHYHaPVUL KLSS»PU[LYLZZH[V JVYYLKH[H HUJOL WLY TLaaV KP H\[VJLY[PÃ&#x201E;JHaPVUP KLSSL JLY[P Ã&#x201E;JHaPVUP L KLSSL H[[LZ[HaPVUP UVYTH[P]H TLU[LYPJOPLZ[L¹WYPTVJVTTH¸3»H[[P]P [nVNNL[[VKLSSHKPJOPHYHaPVULW\~LZZLYL PUPaPH[HKLJVYZP[YLU[HNPVYUPKHSSHKH[HKP WYLZLU[HaPVULKLSSHKPJOPHYHaPVULHSS»HT TPUPZ[YHaPVULJVTWL[LU[L *VU[LZ[\HSTLU[L HSS»PUPaPV KLSS»H[[P]P[n

S»PU[LYLZZH[V UL Kn JVT\UPJHaPVUL HSS»HTTPUPZ[YHaPVUL JVTWL[LU[L¹ ZL JVUKVJVTTH *VZyJVTLMVYT\SH[VKPWLYZtPSU\V]V (Y[PJVSV  H]YLIIL WV[\[V YPN\HYKHYL HUJOLS»H[[P]P[nLKPSPaPHZLUUVUJOtS»(Y[P JVSV KLSSHZ[LZZH3LNNLU JOPHYP]HJOL¸SLKPZWVZPaPVUPKLSSHWYLZLU [L 3LNNL ZP HWWSPJHUV HP WYVJLKPTLU[P HTTPUPZ[YH[P]P JOL ZP Z]VSNVUV ULSS»HT IP[V KLSSL HTTPUPZ[YHaPVUP Z[H[HSP L KLNSP LU[PW\IISPJPUHaPVUHSP¯¹LUVUHX\LSSP KPJVTWL[LUaHJVT\UHSL!PSWLYTLZZVKP JVZ[Y\PYLLSH+LU\UJPHKP0UPaPVKP([[P]P [nLYHUVK\UX\LZHS]PWLYJ\PSH9LNPV UL 3VTIHYKPH WV[L]H KPZJPWSPUHYSP JVU SH 3LNNL9LNPVUHSLTHYaVU 8\HSJOL TLZL MH PUÃ&#x201E;UL H[[YH]LYZV S»(Y [PJVSV JVTTH IPZ KLSSH 3LNNL S\NSPVUOHMH[[VPSZ\V[YPVUMH SL PUNYLZZV ULSS»VYKPUHTLU[V NP\YPKPJV SH ¸ZLNUHSHaPVULJLY[PÃ&#x201E;JH[HKPPUPaPVH[[P]P[n¹ 3»(Y[PJVSV KLSSH3LNNLU TVKPÃ&#x201E;JH[VKHSSH3LNNLU ¸6NUP H[[V KP H\[VYPaaHaPVUL SPJLUaH JVUJLZZPVUL UVU JVZ[P[\[P]H WLYTLZ ZV V U\SSH VZ[H JVT\UX\L KLUVTPUH[V ¯PSJ\PYPSHZJPVKPWLUKHLZJS\ZP]HTLU[L KHSS»HJJLY[HTLU[V KP YLX\PZP[P L WYLZ\W WVZ[PYPJOPLZ[PKHSSHSLNNLVKHH[[PHTTP UPZ[YH[P]PHJVU[LU\[VNLULYHSLLUVUZPH WYL]PZ[VHSJ\USPTP[LVJVU[PUNLU[LJVT WSLZZP]VVZWLJPÃ&#x201E;JPZ[Y\TLU[PKPWYVNYHT THaPVULZL[[VYPHSLWLYPSYPSHZJPVKLNSPH[[P Z[LZZP u ZVZ[P[\P[V KH \UH ZLNUHSHaPVUL KLSS»PU[LYLZZH[V JVU SH ZVSH LZJS\ZPVUL KLPJHZPPUJ\PZ\ZZPZ[HUV]PUJVSPHTIPLU [HSP WHLZHNNPZ[PJP V J\S[\YHSP ¯¹ WYPTV JVTTH¸3»H[[P]P[nVNNL[[VKLSSHZLNUHSH aPVULW\~LZZLYLPUPaPH[HKHSSHKH[HKLSSH WYLZLU[HaPVULKLSSHZLNUHSHaPVULHSS»HT TPUPZ[YHaPVUL JVTWL[LU[L¹ ZLJVUKV JVTTH 8\LZ[VU\V]V[LZ[VUVUH]YLIILKPWLYZt ZVZ[HUaPHSPYPJHK\[LZ\SS»H[[P]P[nLKPSPaPHZL PSZ\JJLZZP]VJVTTH[LYKLSTLKLZPTV (Y[PJVSV UVU Z[HIPSPZZL JOL ¸PS JVTTH IPZH[[PLULHSSH[\[LSHKLSSHJVUJVYYLUaH HP ZLUZP KLSS»(Y[PJVSV ZLJVUKV JVT THSL[[LYHLKLSSH*VZ[P[\aPVULLJVZ[P [\PZJL SP]LSSV LZZLUaPHSL KLSSL WYLZ[HaPVUP JVUJLYULU[P P KPYP[[P JP]PSP L ZVJPHSP HP ZLUZP KLSSH SL[[LYH T KLS TLKLZPTV JVTTH


3H:*0(ULSS»LKPSPaPH =PZ[V PS JVU[LU\[V KLSSL KPZWVZPaPVUP KLSSH 3LNNL U u UH[\YHSL JOL JP ZP JOPLKH ZL SH :*0( ZPH HWWSPJHIPSL HUJOL HSS»H[[P]P[nLKPSPaPHLKPUWHY[PJVSHYLZLZV Z[P[\PZJHPSWLYTLZZVKPJVZ[Y\PYLLZVWYH[ [\[[VSH+LU\UJPHKP0UPaPVKP([[P]P[nJOL PU 3VTIHYKPH SH 3LNNL 9LNPVUHSL JVUÃ&#x201E; N\YHJVTLZ[Y\TLU[VHWWSPJHIPSLHX\H S\UX\L PU[LY]LU[V LKPSPaPV PU HS[LYUH[P]H HS WLYTLZZV KP JVZ[Y\PYL X\LZ[PVUL X\LZ[H KPYPSL]HU[LPTWVY[HUaHPUX\HU[VS»H[[P]P[n VNNL[[VKLSSH:*0(W\~LZZLYLPUPaPH[HZ\ IP[VKVWVSHWYLZLU[HaPVULKLSSHZ[LZZHL K\UX\LSHUVYTH[P]HKHYPZWL[[HYLuX\LSSH HWWSPJHIPSLPUX\LSTVTLU[VLUVUX\LSSH L]LU[\HSTLU[LPU[LY]LU\[HULPZ\JJLZZP]P [YLU[HNPVYUP0UWYVWVZP[VPSZL[[LTIYL S»<MÃ&#x201E;JPVSLNPZSH[P]VKLS4PUPZ[YVWLYSH ZLTWSPÃ&#x201E;JHaPVUL UVYTH[P]H OH LZWYLZZV PS WHYLYLJOLSH:*0(ZVZ[P[\PZJHSH+LU\U JPHKP0UPaPVKP([[P]P[nWLYNSPPU[LY]LU[PJOL SH UVYTH[P]H Z[H[HSL HZZVNNL[[H H [HSL Z[Y\TLU[V TH UVU ZVZ[P[\PZJH Ut PS WLY TLZZVKPJVZ[Y\PYLUtSHKLU\UJPHKPPUPaPV KPH[[P]P[nJOLPS[LYaVJVTTHKLSS»(Y[PJVSV KLS+79UWYL]LKLJVTL HS[LYUH[P]H HS WLYTLZZV KP JVZ[Y\PYL WLY KL[LYTPUH[L[PWVSVNPLKPPU[LY]LU[V 3»(Y[PJVSV[LYaVJVTTH KLS+79U ¸0U HS[LYUH[P]H HS WLYTLZZV KP JVZ[Y\PYL WVZZVUV LZZLYL YLHSPaaH[P TLKPHU[L +L U\UJPHKP0UPaPV([[P]P[n!

Â&#x2039;HNSPPU[LY]LU[PKPYPZ[Y\[[\YHaPVULKPJ\P HSS»(Y[PJVSVJVTTHSL[[LYHJ" Â&#x2039;INSPPU[LY]LU[PKPU\V]HJVZ[Y\aPVULV KPYPZ[Y\[[\YHaPVUL\YIHUPZ[PJHX\HSVYHZP HUVKPZJPWSPUH[PKHWPHUPH[[\H[P]PJVT\U X\LKLUVTPUH[PP]PJVTWYLZPNSPHJJVYKP ULNVaPHSPH]LU[P]HSVYLKPWPHUVH[[\H[P]V JOL JVU[LUNHUV WYLJPZL KPZWVZPaPVUP WSHUV]VS\TL[YPJOL [PWVSVNPJOL MVYTHSP LJVZ[Y\[[P]LSHJ\PZ\ZZPZ[LUaHZPHZ[H[H LZWSPJP[HTLU[LKPJOPHYH[HKHSJVTWL[LU[L VYNHUVJVT\UHSLPUZLKLKPHWWYV]HaPV UL KLNSP Z[LZZP WPHUP V KP YPJVNUPaPVUL KP X\LSSP]PNLU[P"X\HSVYHPWPHUPH[[\H[P]PYPZ\S [PUVHWWYV]H[PHU[LYPVYTLU[LHSS»LU[YH[HPU ]PNVYLKLSSH3LNNLKPJLTIYLU PS YLSH[P]V H[[V KP YPJVNUPaPVUL KL]L H]]LUPYL LU[YV [YLU[H NPVYUP KHSSH YPJOPL Z[HKLNSPPU[LYLZZH[P"PUTHUJHUaHZPWYL ZJPUKLKHSS»H[[VKPYPJVNUPaPVULW\YJOtPS WYVNL[[VKPJVZ[Y\aPVUL]LUNHHJJVTWH NUH[VKHHWWVZP[HYLSHaPVUL[LJUPJHULS SH X\HSL ]LUNH HZZL]LYH[H S»LZPZ[LUaH KP WPHUPH[[\H[P]PJVUSLJHYH[[LYPZ[PJOLZVWYH TLUaPVUH[L" Â&#x2039; J NSP PU[LY]LU[P KP U\V]H JVZ[Y\aPVUL X\HSVYH ZPHUV PU KPYL[[H LZLJ\aPVUL KP Z[Y\TLU[P\YIHUPZ[PJPNLULYHSPYLJHU[PWYL JPZLKPZWVZPaPVUPWSHUV]VS\TL[YPJOL (Z\H]VS[HSH9LNPVUL3VTIHYKPHOHMH[ [VWYVWYPVPSWHYLYLKLS4PUPZ[LYVTLKPHU [LJVT\UPJH[VKLSS»(ZZLZZVYH[VHS[LYYP[V YPVLK\YIHUPZ[PJHPUKH[HV[[VIYL 0U YLHS[n SL HYNVTLU[HaPVUP HKKV[[L H ZVZ[LNUV KLSS»PU[LY]LU[V PU[LYWYL[H[P]V TPUPZ[LYPHSLUVUZLTIYHUVKLJPZP]L7\~ X\PUKP LZZLYL \[PSL X\HSJOL \S[LYPVYL HW WYVMVUKPTLU[V (TTLZZV L UVU JVU JLZZV JOL LMML[[P]HTLU[L JVTL KPJL SH SLNNL PU YLSHaPVUL HSS»H[[P]P[n LKPSPaPH SH KPZJPWSPUH KLSSH :*0( YPN\HYKP TH[LYPL KP LZJS\ZP]H JVTWL[LUaH Z[H[HSL SH [\[LSH KLSSH JVUJVYYLUaH LK P SP]LSSP LZZLUaPHSP KLSSLWYLZ[HaPVUPJVUJLYULU[PPKPYP[[PJP]PSPL ZVJPHSPLUVU\UHTH[LYPHKPJVTWL[LUaH JVUJVYYLU[LZ[H[HSLLYLNPVUHSLPSNV]LY UVKLS[LYYP[VYPV]HJVUZPKLYH[VJOL! Â&#x2039;SH:*0(ZVZ[P[\PZJLVNUP¸H[[VKPH\[VYPa aHaPVULSPJLUaHJVUJLZZPVULUVUJVZ[P [\[P]HWLYTLZZVVU\SSHVZ[HJVT\UX\L KLUVTPUH[V ¯ PS J\P YPSHZJPV KPWLUKH LZJS\ZP]HTLU[L KHSS»HJJLY[HTLU[V KP YL X\PZP[P L WYLZ\WWVZ[P YPJOPLZ[P KHSSH SLNNL V KH H[[P HTTPUPZ[YH[P]P H JVU[LU\[V NL ULYHSL¹MH[[HLJJLaPVULWLYPJHZP¸PUJ\P

Z\ZZPZ[HUV ]PUJVSP HTIPLU[HSP WHLZHNNP Z[PJPVJ\S[\YHSP¹" Â&#x2039;]PZVUVJHZPPUJ\PSHWPHUPÃ&#x201E;JHaPVUL\Y IHUPZ[PJHYHNNP\UNL\USP]LSSVKPKL[[HNSPV [HSLWLYJ\PPSYPSHZJPVKLSWLYTLZZVKPJV Z[Y\PYL KPWLUKL LZJS\ZP]HTLU[L KHSS»HJ JLY[HTLU[V JOL PS WYVNL[[V WYLZLU[H[V YPZWL[[P KL[[H WPHUPÃ&#x201E;JHaPVUL L X\PUKP PU X\LZ[PJHZPPS[P[VSVHIPSP[H[P]VLKPSPaPV¸JVU ZPZ[L PU \U WYV]]LKPTLU[V ]PUJVSH[V HS YPZJVU[YV KLSSH JVUMVYTP[n KLS WYVNL[[V KLS WYVWVZ[V PU[LY]LU[V JVZ[Y\[[P]V HSSH UVYTH[P]H \YIHUPZ[PJH LK LKPSPaPH PU H[[V ]PNLU[LZLUaHJOLYLZPK\PPUJHWVHSS»HT TPUPZ[YHaPVULJVT\UHSLHSJ\UTHYNPULKP KPZJYLaPVUHSP[nHTTPUPZ[YH[P]H¹MYHSL[HU [L*VUZPNSPVKP:[H[V:LaPVUL=V[[V IYLU" Â&#x2039; ]P ZVUV PU]LJL JHZP PU J\P SH WPHUPÃ&#x201E;JH aPVUL SHZJPH HS JVT\UL \S[LYPVYP THYNPUP KP KPZJYLaPVUHSP[n ULSS»LZHTL KLP WYVNL[[P LKPSPaPHUJVYJOtYPMLYP[PHKPU[LY]LU[PZVN NL[[PH+LU\UJPHKP0UPaPVKP([[P]P[n" Â&#x2039;WLYX\HU[VYPN\HYKHWVPS»LZHTLWHLZP Z[PJVKLPWYVNL[[PWYLZJYP[[VPU3VTIHYKPH KHS 7PHUV 7HLZPZ[PJV 9LNPVUHSL ZLTIYH JOLHPJVT\UPZPHTVYPZLY]H[PTHYNPUPKP KPZJYLaPVUHSP[n ZVSHTLU[L SHKKV]L S»PU [LY]LU[V WYVNL[[H[V WYLZLU[P \U PTWH[[V WHLZPZ[PJV Z\WLYPVYL HSSH ¸ZVNSPH KP YPSL ]HUaH¹THUVUULSJHZVPUJ\PS»PTWH[[V ZPHPUMLYPVYLH[HSLZVNSPH <UH ZLYLUH SL[[\YH KLSSH KPZJPWSPUH KLSSH :*0(SHZJPHX\PUKPSHWVZZPIPSP[nKPZVZ[L ULYL JOL [HSL Z[Y\TLU[V ZPH HWWSPJHIPSL HSS»H[[P]P[n LKPSPaPH ZVSV WLY NSP PU[LY]LU[P KH YLHSPaaHYL PU PTTVIPSP UVU ZVNNL[[P H ]PUJVSPWHLZHNNPZ[PJPVJ\S[\YHSPJOLWYL ZLU[PUV \U PTWH[[V WHLZHNNPZ[PJV PUML YPVYLHSSH¸ZVNSPHKPYPSL]HUaH¹JOLZPHUV JVUMVYTP H WYL]PZPVUP \YIHUPZ[PJOL [HS TLU[LKL[[HNSPH[LKHWYP]HYLPSJVT\ULKP VNUP \S[LYPVYL THYNPUL KP KPZJYLaPVUHSP[n LJOLYPJVYYLUKV[\[[PX\LZ[PWYLZ\WWVZ[P SH:*0(ZPZVZ[P[\PZJH[HU[VHSSH+LU\UJPH KP 0UPaPV KP ([[P]P[n X\HU[V HS WLYTLZZV KPJVZ[Y\PYL*VTLuL]PKLU[LZP[YH[[HKP \UHX\LZ[PVULX\HU[VTHPVWPUHIPSLWLY J\PJVTLZLTWYLÃ&#x201E;UVHX\HUKVSH4H NPZ[YH[\YHUVUH]YnTH[\YH[V\UVYPLU[H TLU[VPU[LYWYL[H[P]VHIIHZ[HUaHJVUZV SPKH[VPSJVZPKKL[[V¸KPYP[[V]P]LU[L¹ZHYn JVT\UX\L JVUZPNSPHIPSL VWLYHYL JVU SH THZZPTHJH\[LSH >-

 796-,::065,3,.0:3(A065,

3LLZWYLZZPVUP:LNUHSHaPVUL*LY[PÃ&#x201E;JH[HKP 0UPaPV([[P]P[nL:JPHZVZ[P[\PZJVUVYPZWL[ [P]HTLU[LX\LSSLKP+PJOPHYHaPVULKP0UPaPV ([[P]P[n L +PH V]\UX\L YPJVYYHUV HUJOL JVTL WHY[L KP \UH LZWYLZZPVUL WPÂ&#x192; HT WPHLSHKPZJPWSPUHKPJ\PHSJVTTHIPZ ZVZ[P[\PZJLKPYL[[HTLU[LKHSSHKH[HKPLU [YH[HPU]PNVYLKLSSHSLNNLKPJVU]LYZPVUL KLSWYLZLU[L+LJYL[VX\LSSHKLSSHKPJOPH YHaPVULKPPUPaPVH[[P]P[nYLJH[HKHVNUPUVY TH[P]HZ[H[HSLLYLNPVUHSL¹:[YH]VSNLUKV SHYLNVSHKL[[H[HKHSYPWVY[H[V(Y[PJVSV KLSSHSLNNLU K\UX\LX\LZ[H UVYTH ZHUJPZJL JOL SH U\V]H KPZJPWSPUH YPN\HYKHK\LTH[LYPLJOLSH*VZ[P[\aPVUL YPZLY]H HSSH JVTWL[LUaH LZJS\ZP]H KLSSV :[H[VLJOLX\PUKPLZZHVWLYHHUJOLULP JVUMYVU[P KLSSL YLNPVUP L KLNSP LU[P SVJHSP WYL]HSLUKV PTTLKPH[HTLU[L Z\SSL ]PNLU[P UVYTLYLNPVUHSP


HJ\YHKP0SHYPH5H]H=LYKLWLUZPSL0WHY[L 0S [LTH KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n HTIPLU[HSL L KLSYPZWHYTPVLULYNL[PJV[YV]HUVPU0[H SPH VYTHP KPMM\ZV YPZJVU[YV H SP]LSSV UVY TH[P]VJ\S[\YHSLLJVZ[Y\[[P]V <UHKLSSLJVTWVULU[PH[[LHKLMPUPYL\U U\V]V VYPaaVU[L HTIPLU[HSL L [LJUVSV NPJV u SH YLHSPaaHaPVUL KP JVWLY[\YL H ]LYKL 3H [LJUVSVNPH KLS ]LYKL WLUZPSL ZP KPM MVUKLPU,\YVWHHJH]HSSVKLNSPHUUP» HJH\ZHKLSSHZLTWYLWPÂ&#x192;L]PKLU[LWLY KP[HKPHYLL]LYKP\YIHULJVUZLN\LUaH KLSSH PTWVULU[L \YIHUPaaHaPVUL KLNSP HUUP » L KLSSH ULJLZZHYPH MVYTH aPVUL KP \UH JVZJPLUaH KLS JVZ[Y\PYL LJVSVNPJV KV]\[H HSSH JYPZP LULYNL[PJH TVUKPHSL 3L Z\WLYMPJP KP JVWLY[\YH KLNSP LKPMPJP JVTPUJPHUVHSSVYHHLZZLYLJVUZPKLYH[L HYLL KPZWVUPIPSP L \[PSP HS YPUUV]HTLU[V KP \U LX\PSPIYPV WLYK\[V MYH Z\WLYMPJP H ]LNL[HSLLZ\WLYMPJPHTPULYHSL :L PU ,\YVWH SL UHaPVUP THNNPVYTLU[L JVPU]VS[LLH[[P]LPUTH[LYPHZVUVX\LSSL KLS5VYK,\YVWHS»(\Z[YPHLSH.LYTH UPHYPJVUVZJLUKVPS]LYKLWLUZPSLJVTL \UV Z[Y\TLU[V MVUKHTLU[HSL KP TP[P NHaPVUL L JVTWLUZHaPVUL HTIPLU[HSL u HUJOL ]LYV JOL PS SVYV PUJLU[P]HYL SL HaPVUP]VS[LHSS»\ZVKP[HSL[LJUVSVNPHOH WVY[H[V HSS»LTHUHaPVUL KP SLNNP L UVY TH[P]L Z\SSH IHZL KLSSL X\HSP ZP ZVUV Z]PS\WWH[LSLUVYTH[P]LZWLJPMPJOLKLNSP HS[YPWHLZPL\YVWLP 0U 0[HSPH SH UVYTH[P]H KP YPMLYPTLU[V u SH <50 ! 0Z[Y\aPVUP WLY SH WYV NL[[HaPVULS»LZLJ\aPVULPSJVU[YVSSVLSH THU\[LUaPVULKPJVWLY[\YLH]LYKL *VU[LZ[\HSPaaHUKV SH UVYTH HSSL ZWLJP MPJOL YLHS[n [LYYP[VYPHSP ULSSH UVZ[YH UH aPVUL ZVUV Z[H[P LTHUH[P YLNVSHTLU[P YLNPVUHSP WYV]PUJPHSP L JVT\UHSP JOL ]HSVYPaaHUVS»\ZVKLS]LYKLHUJOLJVTL LSLTLU[V KP JVWLY[\YH KLNSP LKPMPJP VY NHUPaaHUKVH[[VYUVHKLZZV\UZPZ[LTH KPPUJLU[P]HaPVULKPYL[[HJVUS»LSHYNPaPV ULKPZV]]LUaPVUPLPUKPYL[[H[YHTP[LSH MVYT\SHKLSS»PUJLU[P]VMPUHUaPHYPVPUNYH KVKPHWWVNNPHYLJVUJYL[HTLU[LSHKPM M\ZPVUL KP \UH J\S[\YH U\V]H L ZLTWYL WPÂ&#x192;LZ[LZHPUTH[LYPHKPZVZ[LUPIPSP[nKLS

)HUJHKLSS»6JJOPV6ZWLKHSLKP4LZ[YLMV[V!,TPSPV(TIHZa*V\Y[LZ`

JVZ[Y\PYL 3»LZWLYPLUaH WYPUJPWHSL PU TH[LYPH u X\LSSH PU JVYZV ULS *VT\UL KP )VSaH UV JOL JVU S»PU[YVK\aPVUL KLSSH 7YV JLK\YH 90, 9PK\aPVUL KLSS»0TWH[[V ,KPSPaPV OH PTWVZ[V S»HKVaPVUL ULSSL WYH[PJOLWLYS»V[[LUPTLU[VKLS7LYTLZ ZVKP*VZ[Y\PYLKPZVS\aPVUPWLYMH]VYPYL SHWLYTLHIPSP[nKLPZ\VSP

KP MVYTHaPVUL KP \U U\V]V WHLZHNNPV \YIHUV 5VUKPTLUV [HSL \ZV H\TLU[H PS SVYV ]HSVYL LJVUVTPJV J\S[\YHSL L ¶ ULS JHZVKPLKPMPJP]VS[PHK\U»\[LUaHHSSHY NH[H JVTL PS *HSPMVYUPH (JHKLT` VM :JPLUJLZKP:HU-YHUJPZJV9LUaV7PH UV)\PSKPUN>VYRZOVW¶HUJOLZVJPHSL LJVSSL[[P]V

3H]LNL[HaPVULULSSH[LJUVSVNPHKLS[L[ [V ]LYKL ]PLUL \[PSPaaH[H VS[YL JOL WLY MPUHSP[nLZ[L[PJOLHUJOLWLYPSYHNNP\UNP TLU[VKP\S[LYPVYPTVS[LWSPJPZJVWP! Â&#x2039;H\TLU[VKLSSHZ\WLYMPJPLMY\PIPSL" Â&#x2039;JVU[YVSSVKLSSH[LTWLYH[\YHPU[LYUHL HTIPLU[HSL" Â&#x2039;JVU[YVSSVKLSSHJVTWVULU[LHJ\Z[PJH" Â&#x2039;JVU[YVSSVPKYPJV" Â&#x2039;KPTPU\aPVULKLSSLWVS]LYPULSS»HYPH" Â&#x2039;TPNSPVYHTLU[VKLSSHX\HSP[nKLSS»HYPH" Â&#x2039;WYV[LaPVULKHSSLVUKLLSL[[YVTHNUL [PJOL" Â&#x2039;JVU[YVSSVKLSS»PTWH[[VHTIPLU[HSL" Â&#x2039;H\TLU[VKLS]HSVYLKLSS»PTTVIPSL

*VU[YVSSVKLSSH[LTWLYH[\YHPU[LYUH LHTIPLU[HSL 5LSSH JVZ[Y\aPVUL KP JVWLY[\YL WPHUL KP NYHUKP Z\WLYMPJP ZP WYLKPSPNL UVYTHS TLU[LS»\ZVKPHZMHS[VTH[LYPHSPPULY[PV N\HPULIP[\TPUVZL;HSPTH[LYPHSPZVUVPU NYHKVKPYHNNP\UNLYL[LTWLYH[\YLZPUV HNSPÂ&#x2021;*PUZ[HNPVULLZ[P]HLÂ&#x2021;*PU WLYPVKVPU]LYUHSL3»LZJ\YZPVUL[LYTPJH J\P X\LZ[L JVTWVULU[P ZVUV ZVNNL[ [L UVU WVY[H ZVSHTLU[L H \UH JHK\[H KLSSLSVYVWYVWYPL[nJOPTPJVMPZPJOLTH HUJOLHJVUZLN\LUaLULNH[P]LZ\SS»PT TLKPH[V PU[VYUV 6W[HYL WLY \U [L[[V ]LYKLVMMYLTHNNPVYP]HSVYPKPPZVSHTLU[V [LYTPJV KLS WHJJOL[[V KP JVWLY[\YH! PU [HS TVKV NHYHU[PZJL TPUVYP KPZWLYZPVUP ULSWLYPVKVPU]LYUHSLLTHNNPVYLZMHZH TLU[V KLSS»VUKH [LYTPJH LZ[P]H NYHaPL HSS»PULYaPH [LYTPJH KL[[H[H KHSSH THZZH

(\TLU[VKLSSHZ\WLYMPJPLMY\PIPSL 3HMY\PIPSP[nMPZPJHKLSSLJVWLY[\YLH]LY KL WLYTL[[L PS SVYV \ZV JVTL NPHYKPUP WLUZPSPVKVY[PPUNLULYHSLJVTLS\VNOP


*VU[YVSSVKLSSHJVTWVULU[LHJ\Z[PJH 3L JVWLY[\YL ]LYKP WLYTL[[VUV NYHUKP ILULMPJP ZPH KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSS»HZ ZVYIPTLU[VHJ\Z[PJVJOLKLSS»PZVSHTLU [VHJ\Z[PJV7LYX\HU[VJVUJLYULPSWYP TVHZWL[[VLZZLNYHaPLHSSHZ\WLYMPJPL KPZVTVNLULH KLSSV Z[YH[V ]LNL[HSL L HSSH ]HYPL[n KLP TH[LYPHSP JVTWVULU[P SH Z[YH[PNYHMPH WLYTL[[VUV \UH H[[LU\H aPVUL KLSSH YP]LYILYHaPVUL JH\ZH KLS Y\TVYL \YIHUV KP MVUKV ,ZLTWSHYL u X\PUKPS»\ZVKP[HSLLZWLKPLU[LULSJHZV KPHYLLZVNNL[[LHY\TVYPKP]HYPHUH[\ YHJVTLH\[VZ[YHKLMLYYV]PLHLYVWVY [P!HKPZWL[[VKLSSLZ\WLYMPJPSPZJLLYPNPKL [PWPJOL KLS UVZ[YV WHUVYHTH JVZ[Y\P[V S»PUKPJL KP HZZVYIPTLU[V HJ\Z[PJV NH YHU[P[V KHSS»\ZV KP X\LZ[H [LJUVSVNPH u LSL]H[PZZPTV 7LY X\HU[V JVUJLYUL PU]LJL S»PZVSH TLU[VHJ\Z[PJVWYVWYPVKLS]LYKLWLU ZPSL P JVLMMPJPLU[P KP MVUVPZVSHTLU[V YP Z\S[HUV THNNPVYP YPZWL[[V H X\LSSP KLSSL JVWLY[\YL[YHKPaPVUHSPNYHaPLHSSHTHZZH KLSSLJVTWVULU[PJOLSVJHYH[[LYPaaHUV L HSSH YPWHY[PaPVUL KLSSH Z[YH[PNYHMPH KLS WHJJOL[[V JVTWVZ[H KH TH[LYPHSP JVU WYVWYPL[nMPZPJOLKPZVTVNLULLPUNYHKV KPH[[LU\HYLS»VUKHZVUVYH *VU[YVSSVPKYPJV 0S]LYKLWLUZPSLYHWWYLZLU[HHUJOL\UH NYHUKL VJJHZPVUL KP YLNPTHaPVUL KLSSH JVTWVULU[L PKYPJH KP KLYP]HaPVUL TL [LVYPJH! LZZV JVZ[P[\PZJL \U LSLTLU[V KP YHJJVS[H KLSSL HJX\L KP KYLUHNNPV LSLU[VYPSHZJPVKLSSLZ[LZZLHSZ\IZ[YH [V ]LNL[H[P]V KPTPU\LUKV PS JHYPJV PT WVZ[V HSSL YL[P [LJUVSVNPJOL \YIHUL PU WHY[PJVSHYL H X\LSSH MVNUHYPH L JVZ[P [\LUKVLSLTLU[VKPNYHUKLPTWVY[HUaH WLY PS KYLUHNNPV \YIHUV ZVZ[LUPIPSL L PS ZVZ[LNUVKP\UJVYYL[[VJPJSVPKYVSVNPJV KLSS»HTIPLU[LJVZ[Y\P[V 4PNSPVYHTLU[VKLSSHX\HSP[nKLSS»HYPH 3H YPK\aPVUL KLSSL [LTWLYH[\YL KV]\[H HSS»\ZV KP [L[[P ]LYKP WVY[H JVU Zt \UH WYVWVYaPVUHSL KPTPU\aPVUL KLP MS\ZZP HZJLUZPVUHSP KLSSL THZZL K»HYPH HSS»PU [LYUVKLNSPZWHaP\YIHUP;HSPTV]PTLU[P

K»HYPHZVUVPWYPUJPWHSPYLZWVUZHIPSPKLSSH KPMM\ZPVULKPWVS]LYPPUX\PUHU[PLHSSLYNL UL5LKLYP]HJOL\UVZMY\[[HTLU[VNL ULYHSPaaH[V KLSSL Z\WLYMPJP KP JVWLY[\YH WLY SH WPHU[\THaPVUL KP LZZLUaL ]LYKP WLYTL[[LYLIIL \U HIIH[[PTLU[V ZPNUP MPJH[P]VKLSSVZTVNLKLNSPPUX\PUHU[PPU HYLH\YIHUH (\TLU[VKLSWYVJLZZV KPMV[VZPU[LZP 0U]LY[LUKVSHKPYLaPVULKLSWYVJLZZVKP JLTLU[PMPJHaPVUL JVU[PU\H KLSSV ZWHaPV \YIHUVS»\ZVKLS]LYKLWLUZPSLYPWYPZ[P UHS»VJJ\WHaPVULKPNYHUKPZ\WLYMPJPJVU TH[LYPH]LNL[HSLYLUKLUKVSLM\UaPVUHSP HSS»VZZPNLUHaPVUL KLSS»HYPH H[[YH]LYZV PS WYVJLZZV KP MV[VZPU[LZP JSVYVMPSSPHUH ;HSL WYVJLZZV WLYTL[[L KP KPTPU\PYL SH WYLZLUaHKPNHZPUX\PUHU[PLH\TLU[HYL S»VZZPNLUHaPVUL KLSS»HYPH H[[YH]LYZV SH ZJLS[HKPLZZLUaL\[PSPH[HSLMPUL 7YV[LaPVULKHSSLVUKL LSL[[YVTHNUL[PJOL 9PJLYJOL KP ZL[[VYL LMML[[\H[L KHSS»0Z[P [\[V WLY S»(S[H MYLX\LUaH TPJYVVUKL L [LJUPJH YHKHY KLSS»0Z[P[\[V <UP]LYZP[HYPV 4PSP[HYL KP 4VUHJV KP )H]PLYH OHU UV KPTVZ[YH[V JOL \U [L[[V ]LYKL JVU ZWLZZVYLTPUPTVKPJTuPUNYHKVKP H[[LU\HYLKLS S»PTWH[[VKLSSLVUKL LSL[[YVTHNUL[PJOLVYPNPUH[LKHYPWL[P[VYP WLY[LSLMVUPJLSS\SHYP 3H UVYTH <50 ! KPZ[PUN\L KP]LYZL [PWVSVNPL KP JVWLY[\YL H ]LYKL" HS[YLUVYTL<50L+05KLMPUPZJVUVPYL X\PZP[P WYLZ[HaPVUHSP KLSSL JVTWVULU[P Z[YH[PNYHMPJOL KP [HSP JVWLY[\YL PU YLSH aPVUL HNSP \ZP J\P ZVUV KLZ[PUH[L ;HSL HYNVTLU[V ZHYn VNNL[[V KLS WYVZZPTV U\TLYVHSS»PU[LYUVKLSJVU[YPI\[V=LYKL WLUZPSL00WHY[L 0U NLULYHSL PS ]LYKL WLUZPSL u JVTWV ULU[L NHYHU[L KP \U TPNSPVYHTLU[V KLSSH X\HSP[n HTIPLU[HSL LJVSVNPJH L WHLZHNNPZ[PJH NSVIHSL" LZZV KP]PLUL LSLTLU[V Z[YH[LNPJV WLY SH JVTWLU ZHaPVUL L SH KPTPU\aPVUL KLP JVUZ\TP LULYNL[PJP UVUJOt WLY SH KPMM\ZPVUL KP \UH J\S[\YH KLSSH ZVZ[LUPIPSP[n JVYYV IVYH[HHUJOLKH\UZLTWYLWPÂ&#x192;KPMM\ZV \ZV HYJOP[L[[VUPJHTLU[L PJVUVNYHMPJV KLSSH ]LNL[HaPVUL ]LKP PS JHZV KLSSH

)HUJH KLSS»6JJOPV 6ZWLKHSL KP 4L Z[YLKP,TPSPV(TIHZaL(SILY[V(S[PLYP :[\KPV(S[PLYP:WH05

)PISPVNYHMPH 4 -PVYP ; 7VSP *VWLY[\YL H ]LYKL ,ZLTWP KP WYVNL[[HaPVUL 4HNNPVSP :HU[HYJHUNLSVKP9VTHNUH 7(IYHT=LYKLWLUZPSLPU0[HSPHLPU,\ YVWH0S]LYKLLKP[VYPHSL4PSHUV 7 (IYHT .PHYKPUP WLUZPSP *VWLY[\YL H ]LYKL L NLZ[PVUL KLSSL HJX\L TL[LVYP JOL:PZ[LTP,KP[VYPHSP5HWVSP 0 7P[[HS\NH * :JOLUVUL ( 7HSSH 3 . 3HUaH 3L WYLZ[HaPVUP HJ\Z[PJOL KLS ]LYKL WLUZPSL! HZZVYIPTLU[V ZVUVYV KP JVWLY[\YL KP KP]LYZH JVUMPN\YHaPVUL ([[P KLS *VU]LNUV ¸Â&#x2021; NPVYUH[H KP Z[\ KPVZ\SS»HJ\Z[PJHHTIPLU[HSL¹(YLUaHUV .LUV]H 4HYPH -PHUJOPUP 5VYILY[V ;\IP ;L[[P L JVWLY[\YL! KHS WYVNL[[V HS WYVKV[[V 4HNNPVSP :HU[HYJHUNLSV KP 9VTHNUH :P[VNYHMPH ^^^[L[[P]LYKPP[

796-,::065,5694,,796.,;;0

KLNSP Z[YH[P PTWPLNH[P" UVUKPTLUV VMMYL ]HU[HNNPYLSH[P]PHSSHZ[HIPSP[nKLSTPJYV JSPTH LZ[LYUV JOL ]PLUL PUMS\LUaH[V KHSS»\ZVKPTH[LYPH]LNL[HSL


05-694(A0650+(.3069+0506YKPULKP)LYNHTV [LS ^^^INHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PILYNHTV'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVILYNHTV'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP)YLZJPH [LS ^^^IZHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PIYLZJPH'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVIYLZJPH'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP*VTV [LS ^^^JVHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PJVTV'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVJVTV'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP*YLTVUH [LS ^^^HYJOP[L[[PJYP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! ZLNYL[LYPH'HYJOP[L[[PJYP[ 6YKPULKP3LJJV [LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PSLJJVP[ 7YLZPKLUaHZLNYL[LYPHPUMVYTHaPVUP! VYKPULHYJOP[L[[PSLJJV'[PUP[ 6YKPULKP3VKP [LS ^^^SVHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PSVKP'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVSVKP'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP4HU[V]H [LS ^^^TUHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PTHU[V]H'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVTHU[V]H'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP4PSHUV [LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 7YLZPKLUaH! JVUZPNSPV'VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! ZLNYL[LYPH'VYKPULHYJOP[L[[PTPP[ 6YKPULKP4VUaHLKLSSH)YPHUaH MH_!  ^^^VYKPULHYJOP[L[[PTIP[ :LNYL[LYPH! ZLNYL[LYPH'VYKPULHYJOP[L[[PTIP[ 6YKPULKP7H]PH [LS ^^^VYKPULHYJOP[L[[PWH]PHP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PWH]PH'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVWH]PH'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP:VUKYPV [LS ^^^ZVHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[PZVUKYPV'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMVZVUKYPV'HYJOP^VYSKP[ 6YKPULKP=HYLZL [LS ^^^]HHYJOP^VYSKP[ 7YLZPKLUaHLZLNYL[LYPH! HYJOP[L[[P]HYLZL'HYJOP^VYSKP[ 0UMVYTHaPVUP\[LU[P! PUMV]HYLZL'HYJOP^VYSKP[

4PSHUV

HJ\YHKP3H\YH;Y\aaP +LZPNUHaPVUP Â&#x2039; *64<5, +0 A,36 :<990 .65,!YPJOPLZ[HYHWWYLZLU[HU [PKLSS»6YKPULWLY*VTTPZZPVUL .P\KPJH[YPJL¸*VUJVYZVKPPKLL WLYSHYLHSPaaHaPVULHYLHZWVY[P ]H H[[YLaaH[H¹ :VUV Z[H[P ZVY [LNNPH[PLJVUMLYTH[PPZLN\LU[P UVTPUH[P]P! .P\ZLWWL (.(;( .0(556**(90 +H]PKL (5 +9,630.P\SPHUH7(5A,90 Â&#x2039; *64<5, +0 )(9,..06! YP JOPLZ[H YHWWYLZLU[HU[P KLSS»6Y KPUL WLY *VTTPZZPVUL .P\KP JH[YPJL ¸.HYH KP HWWHS[V WLY HMÃ&#x201E;KHTLU[V KLS ZLY]PaPV W\I ISPJV SVJHSL KP KPZ[YPI\aPVUL KLS NHZ TL[HUV ULSS»PU[LYV [LYYP[VYPV JVT\UHSL KP )HYLNNPV¹ :VUV Z[H[P ZVY[LNNPH[P L JVUMLYTH[P P ZLN\LU[P UVTPUH[P]P! .P\ZLWWL =PUJLUaV+,3.0<+0*,4PJOL SL(UNLSV-,9,»;PaPHUV.PHUUP A<**(;6 Â&#x2039; (A0,5+( 4<3;0:,9=0A0 , +»0.0,5, <9)(5( (40< .,56=( :WH! YPJOPLZ[H YHW WYLZLU[HU[P KLSS»6YKPUL WLY *VTTPZZPVUL.P\KPJH[YPJL)HU KV KP NHYH ¸7YVJLK\YH HWLY[H WLY S»HMÃ&#x201E;KHTLU[V KLP ZLY]PaP KP WYVNL[[HaPVUL WYLSPTPUHYL KLÃ&#x201E; UP[P]HKPPTWH[[VHTIPLU[HSLKLS WVSVPTWPHU[PZ[PJVKP[YH[[HTLU[P YPÃ&#x201E;\[PKP.LUV]HSVJHSP[nTVU[L :JHYWPUV¹ :VUV Z[H[P ZVY[LN NPH[PLJVUMLYTH[PPZLN\LU[PUV TPUH[P]P!9VZHYPV3(5A0336;;( L(UUH4HYPH4,365, Â&#x2039;7630;,*50*6+0403(560U ZLN\P[VHPZVY[LNNPWLYSLUVTP ULKLPTLTIYPKLSS»6YKPULWLYSL JVTTPZZPVUPKPSH\YLHWLYS»HH LKHSSH]LYPÃ&#x201E;JHKLSSLKP ZWVUPIPSP[nZVUVZ[H[PUVTPUH[PP ZLN\LU[PHYJOP[L[[P! 3H\YLH:WLJPHSPZ[PJHPU(YJOP [L[[\YH 4PSHUV L =LJJOPV 6YKP UHTLU[V KLS 0U VYKPULWYVNYLZZP]VKPJVTTPZ ZPVUL! 3\JH 4(5.650 3\JPH 4(9A(56 4H\YV ),9;( 4,»4HY[PUV96:;(5+H]PKL 369,5A650 4HYPH (U[VUPH 0AA6 -YHUJLZJV 7HVSV */0, *( -YHUJV 70:;6**6 3\PNP )6::0 (U[VULSSH =(::,5( 4HYJV96),**/0" 3H\YLH:WLJPHSPZ[PJHPU7<7; L7;<(=LJJOPV6YKPUHTLU[V KLS 0H *VT! .P\ ZLWWL)96336"00H*VT!*HYSV

)(**(3050" 3H\YLH THNPZ[YHSL PU +LZPNU KLNSP 0U[LYUP KLS 0H *VT! 3L[PaPH 3065,336" 00H *VT!<NV7,55,33("  3H\YLH :WLJPHSPZ[PJH4HNP Z[YHSL PU (YJOP[L[[\YH KLS L 0H*VT!-YHUJLZJV *633050" 3H\YLHPU(YJOP[L[[\YH=LJJOPV 6YKPUHTLU[V KLS 0H 00H 000H L 0=H *VT! 3\JPH ),9.6" 3H\YLH:WLJPHSPZ[PJHPU(YJOP [L[[\YH (YJOP[L[[\YH KLSSL *V Z[Y\aPVUP KLS L 0H*VT!.PVYNPV990**(+65 5( *VU]LUaPVUP :VUVZ[H[LZ[PW\SH[LK\LU\V]L JVU]LUaPVUPWLYNSPPZJYP[[PHSS»6Y KPUL! .9<5+0.)\ZPULZZ:`Z[LTZL 9VZZPNUVSP)PJPJSL[[L4V[V ;\[[L SL JVU]LUaPVUP PU LZZLYL ZVUV LSLUJH[L Z\S ZP[V KLSS»6Y KPUL :LYH[L Â&#x2039;4HJJOPUHZLTWSPJL!PUKHNPUL Z\\UVNNL[[VHWWHYLU[LTLU[L ZLTWSPJL KPJLTIYL /H WYLZLU[H[V! 4H\YPaPV KL *HYV" :VUV PU[LY]LU\[P! :[LMHUV *H ZJPHUP 4VYLUV .LU[PSPUP (SLZ ZHUKYV4LUKPUP :P W\~ WHYSHYL WLY \UH ZLYH PU[LYH KP THUPNSPL& :L ZP [YH[[H KP 6SP]HYP L ZP WHYSH JVU (SLZ ZHUKYV 4LUKPUP SH YPZWVZ[H u ZPJ\YHTLU[L Zy ¸3H THUPNSPH UVU u JOL \UH WPJJVSH SL]H WLY~ u \U JVUJLU[YH[V KP WPJ JVSPWYVISLTP¹JVZy4H\YPaPV+L *HYV JP[H :[LMHUV *HZJPHUP PU HWLY[\YHKPZLYH[H(X\HZP

HUUPKHSSHMVUKHaPVULKP6SP]HYP S»HaPLUKH OH ]VS\[V HNNPVYUHYL S»HUHSPZPKLSSH]VYVKP[YLNLUL YHaPVUP KP PTWYLUKP[VYP JVU \U SPIYVKHS[P[VSVZPTIVSPJV!4HJ JOPUH :LTWSPJL HMÃ&#x201E;KHUKVUL S»PUJHYPJV H *HZJPHUP JOL NPn ULS H]L]HYLKH[[VPSWYPTV SPIYV 3»HYJOP[L[[\YH WYLZH WLY THUV KLKPJH[V HSSH WYVK\aPV UL KLSS»HaPLUKH KP )VYNVTH ULYV +L*HYVJOPLKLHSS»H\[VYLX\H SL ZPH WLY S\P SH KPMMLYLUaH [YH \UH THJJOPUH ZLTWSPJL L \UH JVTWSLZZH *HZJPHUP YPZWVUKL JOLUVUJ»uKPMMLYLUaH[YHJVT WSLZZP[nVZLTWSPJP[nWLYJOtSH Z[VYPH Z[LZZH KLS KLZPNU P[HSPH UVL]PKLUaPHJVTLS»HWWYVJJPV TL[VKVSVNPJV ZPH ZLTWYL SV Z[LZZVPUJHZVKP\UWYVISLTH WPÂ&#x192;VTLUVJVTWSLZZV (KPTVZ[YHaPVULJP[H=PJV4H NPZ[YL[[P JOL HP NPV]HUP JVUZP NSPH]H KP UVU WLYKLYL [LTWV WLY \U WYVNL[[V WPJJVSV WLY JOt JVT\UX\L ZLY]L SV Z[LZ ZV[LTWVJOLWLY\UWYVNL[[V NYHUKL5VUKVIIPHTVKPTLU [PJHYL JOL S»\UPJV VIIPL[[P]V KLSKLZPNUuSH]LUKP[HKLSS»VN NL[[V (X\LZ[VW\U[V+L*HYVJOPL KLH4LUKPUPX\HU[VZPZPHZLU [P[V]PUJVSH[VULPWYVNL[[PWLYSH 6SP]HYP (SLZZHUKYV YPZWVUKL JOLZPuZLTWYLPTWYLZZPVUH[V H ]LKLYL X\HU[V [LTWV KLKP JH]HHSWYVNL[[VKP\UVNNL[[V [HU[V ZLTWSPJL X\HU[V ]PUJV SH[V 7LY S\P WLY~ SH THUPNSPH u \UV KLNSP LSLTLU[P WPÂ&#x192; PTWVY [HU[PKLSS»HYJOP[L[[\YHPUX\HU[V u PS WYPTV SP]LSSV KP X\LSSH WPÂ&#x192; NYHUKL THJOPUL n OHIP[LY JOL uSHJHZHNPnZLJVUKV3L*VY I\ZPLY3LTHUPNSPLOHUUVZLT WYLZLN\P[VSHZ[VYPHKLSS»HYJOP [L[[\YHPUX\HU[VZVUVZLTWYL Z[H[L KPZLNUH[L KHSS»HYJOPL[[V


3;

‹0SS\TPUHYLPSZHJYV 7YLZLU[HaPVULKLS]VS\TL3\JL ULSSLJOPLZL ([[P KLP JVU]LNUP (0+0 9VTH 4PSHUV=LULaPH H J\YH KP +VUH[LSSH -VYJVUP L JVUPSWH[YVJPUPVKLSSH*,0 MLIIYHPV (UJVYH \U U\V]V [LTH HSS»6Y KPUL WLY SH ZLYH[H KP WYLZLU[H aPVULKLSSPIYV3\JLULSSLJOPLZL JOL YHJJVNSPL HSJ\UL YPÅLZZPVUP KPUH[\YH[LVSVNPJHL[LJUPJHL \UHWYVWVZ[HKPSPULLN\PKHWLY SHWYVNL[[HaPVULKLSSHS\JLULSSL JOPLZL +VWV P ZHS\[P KH WHY[L KP 4H\ YPaPV +L *HYV SH WHYVSH WHZZH Z\IP[VH4VUZ:HU[PHYJOP[L[[V PZJYP[[V HS UVZ[YV 6YKPUL L 7YL ZPKLU[L (ZZ 4\ZLP +PVJLZHUP JOLNPnPU\UHSLaPVULL_JH[OL KYH [LU\[H ULS  ZVZ[LUUL JOLS»HYJOP[L[[\YHZHJYHVNNPZ[PH UH]PNHUKV PU \U THYL WYVMVU KV L ZLUaH LZZLYL HUJVYH[H HS WHZZH[VZPu[YHZMVYTH[HKH\U S\VNVWYL[[HTLU[LKPKL]VaPVUL HK\US\VNVKPH[[P]P[n7LY:HU[P UVUZPW\~WYVNL[[HYL\UHJOPL ZHVNNPMHJLUKVZPMVY[PZVSVKLS SH Z[VYPH KLSS»HYJOP[L[[\YH ZHJYH THuPUKPZWLUZHIPSLLU[YHYLULS JHTWV KLSS»LZWLYPLUaH JVUJYL [HKP]P]LYLSHJOPLZH+PMYVU[L WLY~ HP U\V]P WYVISLTP HK LZ P U\TLYVZP [\YPZ[P JOL YPZJOPHUV KP TL[[LYL H YLWLU[HNSPV SH ]P[H KLNSP LKPÄJP Z[VYPJP SL U\V]L [LJUVSVNPL VMMYVUV TPSSL VWWVY [\UP[n *P[HUKVPS*HU[PJVKLSSL*YLH[\ YLKP:HU-YHUJLZJVJOLSVKH]H +PVWLYPSMYH[LSSV:VSLJOLPSS\TP UH PS NPVYUV L PS M\VJV JOL PSS\ TPUHSHUV[[L.PHUUP6[[VSPUPULS SPIYVYPWLYJVYYLPWHZZHNNPJVUP X\HSP SH S\JL HY[PÄJPHSL OH ZVZ[P [\P[VPSM\VJV:LJVUKV6[[VSPUP \U WYVNL[[PZ[H JOL ZP JVUMYVU[H JVU PS [LTH KLSSH YLHSPaaHaPVUL KP \UH JOPLZH KL]L JOPLKLYZP L THUPMLZ[HYL JVZH YHWWYLZLU[P WLYS\P\UHJOPLZHZPHKHSW\U[V KP ]PZ[H KLSSH ZVZ[HUaH JOL KHS W\U[V KP ]PZ[H KLSSH S\JL JVTL MLJLYVHKLZSL*VYI\ZPLYH9V JOHTW V 4PLZ ]HU KLY 9VOL H *OPJHNV +VUH[LSSH -VYJVUP YPHZZ\TL PS SH]VYVJOLOHWVY[H[VHSSHYLKH aPVUL KP X\LZ[L SPULL NP\KH WLY S»PSS\TPUHaPVUL KLSSL JOPLZL HW WYV]H[L KHSSH *VUMLYLUaH ,WP ZJVWHSL0[HSPHUH0[LTPZ\SWPH[[V ZVUVTVS[P[HU[PHUJVYHPYYPZVS[P! PS ]\V[V SHZJPH[V KHSSL SHTWHKL

(WYVWVZP[V KLSWYVNL[[VKP)YLYH

KP \UH ]VS[H SH YLHSPaaHaPVUL KP \UHS\JLKPUHTPJHJOLZLN\HPS JVYZV KLSSH SP[\YNPH PS YHWWVY[V [YHHYJOP[L[[\YLLS\JLUH[\YHSLL HYJOP[L[[\YHLS\JLHY[PÄJPHSL:P J\YHTLU[L PS UVKV JLU[YHSL KLS SPIYVuSHJVTWYLUZPVULKPJVTL S»HYJOP[L[[\YH]P]HKLSSHS\JLLSH S\JL]P]HKLSS»HYJOP[L[[\YH ;YL PU]LJL ZVUV P W\U[P JOL .PHUUP-VYJVSPUPSPNO[KLZPNULY LSLUJH WLY \U HWWYVJJPV JVY YL[[V HSSH WYVNL[[HaPVUL KLSS»PS S\TPUHaPVULKLSSLJOPLZL!IPZV NUH PSS\TPUHYL ILUL SL JOPLZL WLYJOuUVUZVUVT\ZLPHUJOL ZLZVUVJVSTLKPVWLYLK»HY[L" ZPKL]LPSS\TPUHYLILULJP~JOL SH JOPLZH JVU[PLUL" IPZVNUH PS S\TPUHYLSHSP[\YNPH0SSPIYVu\U WPJJVSV THU\HSL UH[V KH [YL ZLTPUHYP VYNHUPaaH[P KH (0+0 JOL VYPLU[H HSSH WYVNL[[HaPVUL JVU [LZ[P IPISPJP JOL HP\[HUV H JVTWYLUKLYL TLNSPV S»PULZH\ YPIPSL[LTHKLSSHS\JL-VYJVSPUP WHYSHHUJOLKLSSHZ\HLZWLYPLU aH JVU PS WYVNL[[V KLSS»PSS\TPUH aPVULKLS+\VTVKP4PSHUVJOL S»OH WVY[H[V H Z[\KPHYL SH Z[VYPH KLSS»PSS\TPUHaPVULKLSSVZ[LZZVL H YPWL[LYSH KV]L OH WV[\[V! OH VYPLU[H[V JVTL \UH ]VS[H SH S\JL ULSS»HIZPKL ]LYZV S»LZ[LYUV KLSS»LKPÄJPVHSÄULKPTVZ[YHYLSL ]L[YH[LHPWHZZHU[P 0U[LYLZZHU[LPSKPIH[[P[VÄUHSL[YH W\IISPJV L YLSH[VYP JVU [HU[PZ ZPTL YPÅLZZPVUP KH LU[YHTIL SL WHY[P 0U WHY[PJVSHYL S»HYJOP[L[[V 4VUZ :HU[P LZVY[H P WYVNL[[P Z[PHWYVWVYYLZVS\aPVUPKPZJYL[L WLY SL JOPLZL \ZHUKV SH ZJ\ZH KLSS»LJVUVTPJP[n JOL Z\P WHYYV JP OH ZLTWYL \U JLY[V LMML[[V :HU[P JVTL 6[[VSPUP ZV[[VSPULH SVZJVSSHTLU[V[YHWYVMLZZPVUPZ[P \UP]LYZP[nLJOPLZHLKLSVNPHPU JOP\Z\YH KP ZLYH[H SL PUPaPH[P]L KLSS»6YKPUL JVTL X\LZ[V KPIH[ [P[VWLYYPJ\JPYL[HSLZJVSSHTLU[V

=LKV ZVSV HKLZZV L SLNNV JVU PU[LYLZZL SH S\UNH L ILU HYNV TLU[H[HUV[HZ\SJVY[PSLKP)YLYH ÄYTH[H KH (TLKLV )LSSPUP UKY ¸(3¹U WLKH [H[HUV]LTIYL=PZVUV HUJVYHWLYZVULJOLZVUVJHWH JPKPSLNNLYLP]HSVYPWVL[PJPKLSSL HYJOP[L[[\YLHU[PJOLLTVKLYUL LUVUKHYLPTWVY[HUaHZVSVHNSP HZWL[[P WYH[PJP L M\UaPVUHSP , JP~PU\UTVTLU[VPUJ\PTVS[P LZLTWP KP LKPSPaPH JVU[LTWVYH ULH Z\ZJP[HUV MVY[P WLYWSLZZP[n UVU W\~ JOL SHZJPHYJP X\HSJOL ZWLYHUaH *VYKPHSPZHS\[PHSSHYLKHaPVULKLS SH YP]PZ[H (3 L HSS»H\[VYL KLSS»HY [PJVSV 1HJVWV.HYKLSSH 4PSHUVNLUUHPV

 05-694(A06503,;;,9,,*644,5;0

WLY VNUP Z\H VWLYH Ï ]LYV JOL WLY 4LUKPUP u PTWVZZPIPSL PU]LU[HYL JVZL U\V]L ZVWYH[ [\[[VPUJTTHuHUJOL]LYV JOLSHTHUPNSPHVYHTHPuKP]LU [H[H\UHZÄKHWLY[\[[PNSPHYJOP [L[[PLKLZPNULY 4H\YPaPV +L *HYV NSP MH UV[HYL JOL WLY~ S\P u HUKH[V HS KP Sn KLSSH ZLTWSPJL WYVNL[[HaPVUL KLSS»VNNL[[V THUPNSPH PU X\HU [V HSSH ÄUL KLNSP HUUP º NSP u Z[H[V JOPLZ[V KP WYVNL[[HYL \U T\ZLV KLSSL THUPNSPL 4LU KPUP ZLTWYL PYVUPJV WYPTH ULNH WVP TPUPTPaaH! KPJL JOL KV]L]HZLTWSPJLTLU[L[YV]HYL \UVZWHaPVKHHKPIPYLHT\ZLV TLU[YL ZP Z[H]H HTWSPHUKV L YPZ[Y\[[\YHUKV SV Z[HIPSPTLU[V TH JOL WVP S»PKLH u Z[H[H HI IHUKVUH[H Ï SH ]VS[H WVP KLS SPIYV YHJ JVU[H[V KHSS»H\[VYL :[LMHUV *HZJPHUP! PU YLHS[n u PS JH[HSV NV KLS MHTVZV T\ZLV KP J\P OHUUVHWWLUHWHYSH[V+L*HYV L 4LUKPUP TH JOL PU YLHS[n T\ZLV UVU u 0S SPIYV ]\VSL THWWHYL [\[[H SH WYVK\aPVUL JOL ZPNUPÄJH HUJOL YHWWYL ZLU[HYL SL ]PZPVUP KLSS»HIP[HYL ZLJVUKV[HU[PHYJOP[L[[PKH.PV 7VU[PH:OPNLY\)HUJOLOHU UVJVSSHIVYH[VJVU6SP]HYP 4VYLUV .LU[PSPUP PU[LYWLSSH [V KH +L *HYV Z\S M\[\YV KLS SH THUPNSPH ¸u \U KLZPNU JOL OH HUJVYH M\[\YV V NSP 6SP]HYP KV]YHUUV JOP\KLYL&¹ UVU OH K\IIP! PS M\[\YV KLSSH THUPNSPH u JVU[LU\[V ULSSL Z\NNLZ[PV UP JOL SH Z[LZZH ZHWYn KHYL HP JVUZ\TH[VYP¯.LU[PSPUPZ\NNL YPZJL\UWYVNL[[VKHZ]PS\WWH YL!SLTHUPNSPLKLSS»HTVYL :LJVUKV4LUKPUPSLZ\NNLZ[PV UPZVUVTVS[VPTWVY[HU[PIHZ[P WLUZHYLHSZPNUPÄJH[VZPTIVSPJV KLSNLZ[VJOLJVTWPHTVJLU[V ]VS[L HS NPVYUV \[PSPaaHUKV \UH THUPNSPH L WHZZHUKV KH \UH WHY[LHSS»HS[YHKP\UHWVY[H¯ :PTWH[PJV ZJHTIPV KP IH[[\[L [YH+L*HYVL4LUKPUP0SWYPTV JOLKLHSZLJVUKVJOLTHUPNSPL OHPUJHZH¯4LUKPUPYPZWVUKL! ¸UVUSVZV¹ <U ZHS\[V KP -YHUJV 9HNNP =PJL 7YLZPKLU[L KLSS»6YKPUL L JVUJS\ZPVUP KP +L *HYV JOL HMMLYTH JOL PS SPTP[L u SH MVYaH KPX\LZ[HZ[VYPHWLYJOtJVTL KPJL]HUVPNYLJPPSSPTP[LUVUu KV]L\UHJVZHÄUPZJLTHKV]L SHZ[VYPHPUPaPH


A cura di Carlo Lanza (Commissione Tariffe dell’Ordine di Milano)

Variazione Indice Istat per l’adeguamento dei compensi 1) Tariffa Urbanistica Circolare Minist. n° 6679 1.12.1969 Base dell’indice - novembre 1969: 100 Anno

Gennaio

2008

1660 1670 1660,08 1663,85 1672,64 1676,41 1690 1685,2 1688,97 1688,97 1692,73 1720 1710 1707,80 1710,31 1714,08 1720,36

2009 2010

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

1680 1685,2

1690 1700 1692,73 1700,27 1701,52 1700 1696,50 1699,01 1699,01 1705,29 1730 1721,62 1721,62 1727,89 1731,66

Settembre

Ottobre

Novembre

1690 1697,76

1697,76 1691,48

1700,27 1720 1726,64

1701,52 1702,78 1730 1730,41 1731,66

Dicembre

1680 1688,97 1705,29

1737,94 1740 1744,82 n.b. Il valore da applicare, arrotondato alla diecina inferiore, è quello, in grassetto collocato nella parte superiore delle celle, immediatamente precedente al momento dell’assegnazione dell’incarico

2011

52

2) Tariffa P.P.A. in vigore dal novembre 1978 (si tralascia questo indice in quanto non più applicato)

INDICI E TASSI

3.1) Legge 10/91 (Tariffa Ordine Architetti Milano) Anno

Gennaio

Febbraio

2009 2010 2011

128,79 130,51 133,34

129,07 130,71

Marzo

Aprile

129,07 130,99

Maggio

129,36 131,47

anno 1995: base 100 Giugno

129,65 131,57

Luglio

129,84 131,57

Agosto

129,84 132,05

130,32 132,34

giugno 1996: 104,2

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

129,94 131,95

130,03 132,24

130,13 132,34

130,32 132,82

3.2) Legge 10/91 (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) Pratiche catastali (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) anno 2000: base 100 Anno

Gennaio

Febbraio

2009 2010 2011

118,34 119,92 122,53

118,60 120,10

Marzo

Aprile

118,60 120,37

Maggio

118,87 120,81

Giugno

119,13 120,89

Luglio

119,31 120,89

Agosto

119,31 121,34

4) Collaudi statici (Tariffa Consulta Regionale Lombarda) Anno

Gennaio

Febbraio

2009 2010 2011

124,02 125,69 128,41

124,30 125,87

Marzo

Aprile

124,30 126,15

Maggio

124,58 126,61

Luglio

125,04 126,70

2002 105,42

2003 108,23

2004 110,40

Agosto

125,04 127,17

5) Tariffa Antincendio (Tariffa Ordine Architetti Milano) Indice da applicare per l’anno

Ottobre

Novembre

Dicembre

119,40 121,25

119,48 121,51

119,57 121,60

119,75 122,04

anno 1999: base 100

Giugno

124,86 126,70

119,75 121,60

dicembre 2000: 113,4

Settembre

2005 112,12

125,50 127,44

Ottobre

Novembre

Dicembre

125,13 127,07

125,23 127,35

125,32 127,44

125,50 127,91

anno 2001: base 100 gennaio 2001: 110,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 114,57 116,28 119,63 121,44 123,07 125,74

6) Tariffa Dlgs 626/94 (Tariffa CNA) Indice da applicare per l’anno

2002 120,07

anno 1995: base 100 2003 2004 2005 2006 123,27 125,74 127,70 130,48

2007 132,44

2008 136,26

7) Tariffa pratiche catastali (Tariffa Ordine Architetti Milano) anno 1997: base 100 Indice da applicare per l’anno dal mese di febbraio

2002 111,12

2003 113,87

2004 116,34

2005 118,15

gennaio 1999: 108,2

Settembre

2006 120,62

2007 122,43

2008 125,95

novembre 1995: 110,6 2009 2010 2011 138,32 140,17 143,21 febbraio 1997: 105,2 2009 2010 2011 127,85 129,46

8) Tariffa stati di consistenza (in vigore dal dicembre 1982) anno 1982: base 100 Anno

2010

Gennaio

295,12

Febbraio

295,55

Marzo

Aprile

296,21

297,29

Maggio

Giugno

297,51

Luglio

297,51

298,59

Agosto

299,24

Settembre

298,38

Ottobre

299,03

Novembre

299,24

Dicembre

300 300,33

La rivista AL, fondata nel 1970, oggi raggiunge mensilmente tutti i 26.947 architetti iscritti ai 12 Ordini degli Architetti PPC della Lombardia:

2.321 iscritti dell’Ordine di Bergamo; 2.322 iscritti dell’Ordine di Brescia; 1.696 iscritti dell’Ordine di Como; 692 iscritti dell’Ordine di Cremona; 938 iscritti dell’Ordine di Lecco; 403 iscritti dell’Ordine di Lodi: 704 iscritti dell’Ordine di Mantova; 11.880 iscritti dell’Ordine di Milano; 2.509 iscritti dell’Ordine di Monza e della Brianza;

842 iscritti dell’Ordine di Pavia; 364 iscritti dell’Ordine di Sondrio; 2.276 iscritti dell’Ordine di Varese.

301,52 n.b. I valori da applicare sono quelli in neretto collocati nella parte superiore delle celle

Ricevono inoltre la rivista:

Interessi per ritardato pagamento

90 Ordini degli Architetti PPC

2011

Con riferimento all’art. 9 della Tariffa professionale legge 2.03.49 n° 143, ripubblichiamo l’elenco, relativo agli ultimi anni, dei Provvedimenti della Banca d’Italia che fissano i tassi ufficiali di sconto annuali per i singoli periodi ai quali devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato articolo 9 della Tariffa. Dal 2004 determinato dalla Banca Centrale Europea. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E.

5/10/06 7/12/06 8/3/07 6/6/07 3/7/08 8/10/08

dal 11/10/06 dal 13/12/06 dal 14/3/07 dal 13/6/07 dal 9/7/08 dal 15/10/08

3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 3,75%

Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E. Provv. della B.C.E.

6/11/08 4/12/08 15/1/09 5/3/09 2/4/09 7/5/09

dal 12/11/08 dal 10/12/08 dal 21/1/09 dal 11/3/09 dal 8/4/09 dal 13/5/09

3,25% 2,50% 2,00% 1,50% 1,25% 1,00%

Con riferimento all’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblichiamo i Provvedimenti del Ministro dell’Economia che fissano il “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali” al quale devono essere ragguagliati gli interessi dovuti ai professionisti a norma del succitato Decreto.

Comunicato (G.U. 11.2.2008 n° 35) dal 1.1.2008 al 30.6.2008

4,20% +7

11,20%

dal 1.7.2008 al 31.12.2008

4,10% +7

11,10%

dal 1.1.2009 al 30.6.2009

Comunicato (G.U. 21.7.2008 n° 169) Comunicato (G.U. 2.2.2009 n° 26)

2,50% +7

9,50%

dal 1.7.2009 al 31.12.2009

1% +7

8,00%

dal 1.1.2010 al 30.6.2010

1% +7

8,00%

Comunicato (G.U. 28.8.2009 n° 199) Comunicato (G.U. 18.2.2010 n° 40)

per valori precedenti consultare il sito internet del proprio Ordine.

Comunicato (G.U. 16.8.2010 n° 190) dal 1.7.2010 al 31.12.2010

1% +7

8,00%

Per quanto riguarda: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1996 che si pubblica ai sensi dell’Art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani consultare il sito internet dell’Ordine degli Architetti PPC di Milano. Applicazione Legge 415/98 Agli effetti dell’applicazione della Legge 415/98 si segnala che il valore attuale di 200.000 Euro corrisponde a Lit. 394.466.400.

d’Italia;

1.555 Amministrazioni comunali lombarde;

Assessorati al Territorio delle Province lombarde e Uffici tecnici della Regione Lombardia; Federazioni degli architetti e Ordini degli ingegneri; Biblioteche e librerie specializzate; Quotidiani nazionali e Redazioni di riviste degli Ordini degli Architetti PPC nazionali; Università; Istituzioni museali; Riviste di architettura ed Editori.

Profile for Consulta AL

AL 481  

Strade e infrastrutture

AL 481  

Strade e infrastrutture

Advertisement