__MAIN_TEXT__

Page 1

FI;@E@";<>C@"7I9?@K<KK@"G)G)9)";<CC<"GI 9FEJLCK7 I<>@FE7C<"CF 9F CF


&%& @>793?@>/83 27"7;4<>9/F7<;3 =>@EB$9K<ABM>MMB$ IB9GB?B<9MHKB IB I9>L >L9@@BLMB$ >$<HGL>KO9MHKB EHF;9K=B

&5<1>>9<1")1=;98=-.561 0JEDHK"8KJNG %975>->9"105>9<5-61 2KJMOHN@"=DEGKJ@HD"7KIA@LC@ CDEHG";LCGJG"CDEHG"0LBFGNDNNG <G@JG!B@NKLG <@DM@EEGMNG"D"2KJMDLP@NKLG ooo3\gfkmdlZdge[Zj]bZ3Zj\abogjd]3bl ooo3Zj\abl^llbdge[Zj]bZ3\ge )10-@5981 6EKL"8@EHGB@"/\Zhgj^]Zllgj^0 &5<1@5981"1")10-@5981 nbZ-Tgd_^jbfg-6?75676-NbdZfg l^d3-577?5576<; _Zp-57<8<6>?58 j^]Zqbgf^C\gfkmdlZ2Zd3bl (<931>>9"3<-!/9 )+QR"MNOCGK#"8GH@JK '7;-358-@5981 )+QR"MNOCGK#"8GH@JK %9;1<>586HHOMNL@SGKJD"CG"8@LGK"<G@SS@ (?..65/5>B 2KJMOHN@"=DEGKJ@HD"7KIA@LC@ CDEHG";LCGJG"CDEHG"0LBFGNDNNG <G@JG!B@NKLG <@DM@EEGMNG"D"2KJMDLP@NKLG

DmlgjbqqZqbgf^-Ujb[mfZd^f3-7=-]^d-753636?=6 Gbkljb[mqbgf^-Z-dbn^ddg-fZqbgfZd^3 MZ-jbnbklZ-nb^f^-bfnbZlZ-`jZlmblZe^fl^1 bf-_gjeZ-]b`blZd^1-Z-lmllb-`db-Zj\abl^llbbk\jbllb-Z`db-Pj]bfb-]^`db-Dj\abl^llb QbZfb,\Zlgjb1-QZ^kZ``bklb-^Fgfk^jnZlgjb-]^ddZ-Mge[Zj]bZZ]^j^flb-ZddZ-FgfkmdlZ-^-\a^-Z[[bZfgjbdZk\bZlg-dsZmlgjbqqZqbgf^-Z@ HGADL@NKLG@/@LBFGNDNNGHKIA@LCG@$BKI Jdb-Zjlb\gdb-hm[[db\Zlb-^khjbegfgkgdg-dsghbfbgf^-]^ddsZmlgj^-^-fgf beh^`fZfg-dZ-FgfkmdlZ-S^`bgfZd^Mge[Zj]Z-]^`db-Pj]bfb-]^`db-Dj\abl^llb QQF1-f{-dZ-S^]Zqbgf^-]b-tDMu

@@ KI@D<JKI<"-+,.

=65494=0?6;94 >=1090 69 7;810=360 1 I>K$NG$NLH$L9I 9IB>GM>$=>EE>$KBLHKL>$NK; 9G>$ $ ?D$(GB@EH$1HGLD 2 =9$<HFH)$I>K >K KB@>G>K9K> K> BG BG$MNMM9$E9 EHF;9K=B9 ?D$/BHJ$1<BED>< 3 KB@>G>K9S 9SBHG> NK;9G9 ?D$0M><$/F=@JLD 4 <HFIE>LLBMu$=>E$IKH@>MMH+$HKB>GM9F>GMB > BG=BKBSS SSB =>EE9$IKH@K9FF FF9S 9SBHG> >NKHI>9$/-.1*/-/?D$/BDGDH$5HKKD .- @EB LMKNF>GMB =>EE9$KB@>G>K9S 9SBHG> NK;9G97$>OHENSBHG> =>EE> ?HKF> ?D$0HJ@GOH$6I<EEDGH ./ NG NG$I9MMH$I>K >K E9$KB@>G>K9S 9SBHG> LHLM>GB;BE> =>EE> <BMMu$BM BM9EB EB9G> G> ?D$6DFHG@$*HE< .1 <HFIE>LLBMu$=>E$IKH@>MMH =B KB@>G>K9S 9SBHG> NK;9G97$ ?NGSBHG9F>GMH =>EEoBGM>KO>GMH ?D$6L@A<GH$6L<GBC@EEDGD .3 FH=B?B<9S 9SBHG> > <HGMBGN9S 9SBHG> G>EE> <BMMu$=>EE9$EHF;9K=B9 ?D$.D<G$0M><$4@JDGHLLH /- =9EE EE9$KB KBJN9EB?B<9S 9SBHG>$9EE EE9$KB@>G>K9S 9SBHG> NK;9G9+$GH=B)$M>FB)$<KBMB<BMu ?D$4D@JBDHJBDH$9DLDEEH /0 E>@G9GH GH7$9K>> >Q$<9GMHGB ?D$4<HE<$-@JJD /1 =9EFBG>7$pI9MMH$/-0-q$?D$.DMED<$1HJ<K>CD /2 LHG=KBH7$JN9MMKH$9<<HK=B >$I+B+B+$?D$-<=DH$+@EE<$7HJJ@

/3 /4 /5 /6 /6

E> OH<B =>B @KN @KNII IIBB =B E 9OHKH =>EE II =>EE9$ 9$<HGLNEM <HGLNEM97$ 97$ KB@>G>K9 KB@>G>K 9 K>$BG$EHF; K>$BG$EHF;9 9 K=B K=B9 9 ?D$4<HEH$9@GLMJ< 8 I<J9@ I<J9@75 75 NG NG9$ 9$LMHKB LMHKB9$ 9$ENG@ ENG@9$ 9$NG NG L><HEH ?D$-<=DH$1<#@OOHGD C <99 <99F F 5 $p $p<BMM <BMMu$ u$=>E =>E =BO>GBK> =BO>GBK>q$9$ q$9$E><<H E><<H ?D$,MB@GDH$+@EEP,J< C F ;@5 L>B L>B$9 $9K>> K>> BG <>K< <>K<9$ 9$= = o9 o9NMHK> NMHK> ?D$*CD<J<$4<GDB<LL< 8 <I> <I>7 7 D F 5 BE =>LMBGH =>B ONHMB NK; NK;9 9 GB <BMM <BMM9 9 =BGB <$>MJ<$?@EEP8">DH$6L<FI<

IKH@>MMB 0- >L>FI >L>F I B$LHLM>GB;BEB$ B$LHLM>GB;BEB$?D$/BHJ$1<BED>< ?D$/BHJ$1<BED>< 0. NG$ NG$I I KH@>MMH$ KH@>MMH$MK MK9$ MK 9$E> E> FNK FNK9$ 9$L L I9 I9@GHE> @GHE> A XembZ$&$WX$ XembZ$&$WX$F F Xheba)$IebZXggb$ Xheba)$IebZXggb$? ?X_ge\aX__\$cXe$IbegT$ X_ge\aX__\$cXe$IbegT$O Ob_gT)$ b_gT)$F F \_Tab 03 BE GNHOH GNHOH$I $IHKMH HKMH NK; NK;9 9 GH CXTa$? CXTa$ ? eTaxb\f$ eTaxb\f$; ; bW\a)$ bW\a)$> >WbTeWb$ WbTeWb$@ @ hTmmba\)$ITb_b$ hTmmba\)$ITb_b$K K \mmTgb)$ \mmTgb)$L LTaWeb$ TaWeb$K K bff\)$ K \dhT_\Y\VTm\baX$WX__oT`U\gb$ \dhT_\Y\VTm\baX$WX__oT`U\gb$= = TefXaT)$ TefXaT)$F F \_Tab

IKH?>LLBHG> %45?=9"58")10-@5981 '%"JKPDIALD"'%&(

1/ 10 11 13 14

F>K< 9MH =>EE F>K<9 =>EEoo >=BEB >=BEBS S B 9$ 9$> > E 9OHKH OHKH$I $IKH?>LLBHG KH?>LLBHG9 9 E> ?D$.DMK@II@$6BJU p >L >LI I HKK> BE <HF <HFI9 I9LLH I9 LLH = o HKH HKHqq $?D$0MDK<$)H>>CD@LLH $ ?D$0MDK<$)H>>CD@LLH > QI QIH H $/-.27$ $/-.27$>LBMH >LBMH =>B <HG<HKLB =B FB E9 E 9 GH ?D$5H=@JLH$.<F=< HKMB <HFNGBM <HFNGBM9 9 KB KB$I $I>K >K E 9$ 9$KB@>G>K KB@>G>K9S 9SBHG> 9S BHG> NK; NK;9 9 G 9$ 9$?D$1DG<$-DHJ@ ?D$1DG<$-DHJ@ E o9 o9NMHKB NMHKBSS9S SS9SBHG> BHG>$I9 $I9>L >L9 >L 9@@BLMB< @@BLMB<9$ 9$BG BG L 9 G 9MHKB MHKB9$ 9$?D$;<EL@J$-MF<B<EED ?D$;<EL@J$-MF<B<EED

HFGB;NL 15 16 22. 2/ 20 22

KB@>G>K 9S KB@>G>K9S 9SBHG> BHG> NK; NK;9 9 G 9$ 9$FBE FBE9 9 G>L> G>L>$9 $9E E F 9 => > QI QIH H ?D$1<GM@E<$3BED<EHJH B;9$ B; 9$A A 9 F;NK@ F;NK@$/-.07$9 $/-.07$9;B ;BM9 ;B M9K> M9 K>$9$ K> $9$<HGLNFH <HGLNFH$S $S>KH >KH ?D$1<LL@H$1HK><L@EED 9 EO EO9 9 K $99 $99EMH EMH LNEE LNEE9$ 9$L L I HG= HG=9$ 9$=>E =>E MB<BGH ?D$9DLLHJDH$4JDG< EH=HOB<H ;>E@BH ;>E@BHC C HLH > B ;; ;;I I K ?D$+<GD@E<$9DEE< E o9 o9MMN MMN9 9 EBM EBMu$ u$=>E =>E F H=>KGH =B =B$9 $9G@BHEH G@BHEH F 9SS 9SSHGB HGB ?D$*JDKLDG<$+HG<LD GNHOB L<>G L<>G9 9 KB >G>K@>MB<B ?D$9<E@JD<$.DMED G>P G> PL


D<97@7D3J<A@7$ GD43@3$ <@$>A?43D6<3 0;!,GFJLDK;!?!ADC!2I>CFC!*I=BCK?KKC!33, HIGELGMGFG!HGDCKC=B?!>C!JMCDLHHG! H?I!CD!6CJK?E;!3;?J?!?!CD!=GEH;IKG!?>CDCNCG

/

161$$n$$/-.0


161$$n$$/-.0

0


B7D$G@$GEA$E3B<7@F7$67>>7$D<EADE7$GD43@7 9G@>EH$FHGMB

L`gb&bgmkh]nsbhg^&Zb&m^fb&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&^&]^ee^& ihebmb\a^& ]b& kb]bl^`gh& nk[Zgh& ghg& in•& ik^l\bg]^k^& ]Ze&lhmmhebg^Zk^&jnZgmh&lbZ&l^fik^&ib€&g^\^llZkbh&^& nk`^gm^& \a^& be& eZohkh& ]b& ZgZeblb& ^& Ziikh_hg]bf^gmh& m^hkb\h&lb&mkZ]n\Z&kZib]Zf^gm^&bg&ngZ&lmZ`bhg^& Zi, ieb\ZmboZ-&Qkhoh&bfihkmZgm^&\a^+&Z]&ngZ&fZmnkZsbh, g^&^& Z]& ng& Z\\k^l\bf^gmh& ]^eeZ& l^glb[bebm{& ]^e& ikh, `^mmh+&lb&\hfbg\bgh&Z&\h`eb^k^&\hg\k^mb&l^`gZeb&]^eeZ& ohehgm{& Z]& hi^kZk^+& Zik^g]h& ngZ& _Zl^& gnhoZ& ln& \nb& _hg]Zk^&e^&fhem^&Zli^mmZmbo^&i^k&ng&ibZgh&lmknmmnkZe^& ]^ee^&\bmm{@hfibmh&]b&jn^lmZ&bgmkh]nsbhg^&ghg&|+&hoobZf^gm^+& ]^\ebgZk^&b&m^fb&\a^&lZkZggh&Ze&\^gmkh&]^b&jnZeb%\Zmb& bgm^ko^gmb+&i^k&lmn]b&^&\hfi^m^gsZ+&\a^&b&k^eZmhkb&]^e& \hgo^`gh&lobenii^kZggh&^&\a^&Zl\hem^k^fh&mnmmb&\hg& `kZg]^&bgm^k^ll^Rg&\hgo^`gh+&oh`ebh&lhmmhebg^Zkeh+&\a^&Z[[bZfh&ohen, mh&ghg&\ZlnZef^gm^&Z&@hfh+&g^eeZ&\hgobgsbhg^&w&^&e^& iZkhe^&li^l^&bg&Zi^kmnkZ&]Ze&Pbg]Z\h&^&]Ze&Mk^lb]^gm^& ]^eeZ&@Zf^kZ&fb&\hg_hkmZgh&bg&jn^lmh&w&\a^&bg&jn^, lmZ&\bmm{&\b&lbZgh&Znlib\Z[beb&bgm^gsbhgb&i^k&bg]bkbssZ, k^& ^&li^kbf^gmZk^& \hkk^mmZf^gm^& ngZ& ikh`^mmnZebm{& ]bo^klZ&g^e&\Zfih&]^e&]bl^`gh&nk[Zgh+&iZkm^g]h&]Z& Ze\ngb& u_hg]Zf^gmZebv& ]Z& bgl^kbk^& g^ee^& l\^em^& ikh, `kZffZmb\a^& ^& ik^oblbhgZeb& ^& lniihkmZg]heb& \hg& eZ& ikh`k^llboZ&kb\^k\Z&]b&lmknf^gmZsbhgb&bgghoZmbo^&lne& ibZgh&]^e&ikh`^mmh&^&]^e&lniihkmh&`bnkb]b\hBlZfbgZg]h&b&m^fb&\a^&be&\hgo^`gh&bgm^g]^&Z$khg, mZk^+& \k^]h& lbZ& nmbe^& \abZkbk^& ^& kbe^oZk^& \hf^& w& bg& jn^lmZ&^ih\Z&]Zb&mkZmmb&ihlm,b]^heh`b\b&w&g^e&]b[Zmmbmh& ihebmb\h,ZffbgblmkZmboh& \hkk^gm^+& Ze\ng^&jn^lmbhgb& lbZgh& lmZm^& Zllngm^& ^+& Zg\a^+& \hg]bobl^& \hg& _hkfn, e^& \a^& ]^%gbk^b& Z[[ZlmZgsZ& `^g^kZeblm^& ^+& i^kmZgmh+& Zi^km^&Z&fhem^&bgm^kik^mZsbhgbFe&\hglnfh&]b&lnheh&^+&]ngjn^+&e^&Zsbhgb&\a^&g^&\hg, l^`nhgh+&ZiiZkm^g`hgh&]b&]bkbmmh&Z&jn^`eb&Zk`hf^gmb& \a^+& ikh`kZffZmb\Zf^gm^+& o^g`hgh& bg]b\Zmb& mkZ, lo^klZef^gm^&\hf^&l\^em^&bg]^kh`Z[beb-& Qnmmb&Z$^kfZgh+&Zef^gh&i^k&b&ghlmkb&m^kkbmhkb+&\a^&|& g^\^llZkbh&ihkk^&ng&_k^gh&Z&jn^lmZ&]bli^klbhg^+&k^, `bf^gmZg]h& ng& nlh& kZsbhgZe^& ]^e& lnheh+& be& \nb& \hg, lnfh&w&bg_hkfZsbhg^&ib€&\a^&ghmZ&w&aZ&\hgmkb[nbmh& Z&\hgmkZkk^&Ze&31'&be&m^kkbmhkbh&gZsbhgZe^&bg&m^kfbgb& ]b&lni^k%\b^&Z`kb\heZ&h+&bg&Zemk^&iZkhe^&^&mkZ]n\^g]h& be& ]Zmh& bg& ngtbffZ`bg^& Z]& ^$^mmh9& ngtZk^Z& iZkb& ZeeZ& Ihf[Zk]bZ&^&f^ssZ&|&lmZmZ&bgm^k^llZmZ&]Z&ikh\^llb&]b& nk[ZgbssZsbhg^&bg&FmZebZ&]Z`eb&Zggb&KhoZgmZ&lbgh&Z]& h``b&)_hgm^&FPQ>Q&1//6*-&Pheh&bg&Ihf[Zk]bZ&be&m^kkb, mhkbh&nk[ZgbssZmh&|&lmZmh&bg\k^f^gmZmh&]^e&124'&]Ze& ]hih`n^kkZ&)_hgm^&BOP>C&1//8*Chkl^&ikhikbh&bg&ngt^ih\Z&ihlm,b]^heh`b\Z+&ink&\hg, _nlZ&^&lfZkkbmZ+&ihmk^ffh+&i^k•+&ohe`^k^&bg&ihlbmboh& jn^lm^&ZgZeblb&^&f^mm^k^&Z&ingmh&lmkZm^`b^&]b&lhlm^gb, [bebm{&\a^&lb&Z$kZg\abgh&]ZeeZ&`^g^kZebm{&]b&YSVOIUYAb&_khgm^&Ze&_Zeebf^gmh+&\a^&l^f[kZ&kb\hghl\bnmh&]Z& mnmmb+&]b&ng&fh]^eeh+&ihllbZfh&\^k\Zk^+&]Z&ng&eZmh+&]b& ]^\ebgZk^&\kbmb\bm{&^+&]ZeetZemkh+&ikhoZk^&Z&]Zk^&l^glh& 1

161$$n$$/-.0

Zee^& iZkhe^+& ]^%g^g]he^& hi^kZmboZf^gm^-& Khg& lheh& i^k\a}&jn^lmZ&|&ngZ&g^\^llbm{&lhmmhebg^ZmZ+&Ziingmh+& mkZlo^klZef^gm^+& fZ& i^k\a}& eZ& l^fieb\^& ]^gng\bZ& ghg&]bo^gmb&ng&Zeb[b&ZeetbgZsbhg^&^&e^&iZkhe^&ghg&kblne, mbgh&Zf[b`n^&g^eeZ&ehkh&]^\h]b%\Zsbhg^z&m^fih&]b&kbmkhoZk^&ngtub`b^g^v&]^eeZ&iZkheZ-& Pb`gb%\Z+& Z& fbh& Zooblh+& kb\hghl\^k^& ghg& lheh& \a^& be& lnheh&|&ng&[^g^&\a^+&l^&\hglnfZmh+&ghg&lb&kbikh]n\^+& fZ+&Zg\hkZ+&\a^&etnlh&ihg]^kZmh&]^e&lnheh&]^m^kfbgZ& jnZebm{& Zf[b^gmZe^+& oZehk^& Z``bngmh& ]b& ik^kh`Zmbo^& iZ^lblmb\a^& w& lb& i^glb& Z]& ngZ& k^Zem{& \hf^& @hfh& w& \hgm^gbf^gmh&]^eeZ&]bli^klbhg^&^g^k`^mb\Z&]^m^kfb, gZmZ&]Zb&ikh\^llb&]b&]^glb%\Zsbhg^&^&kb\hfiZmmZf^g, mh&nk[Zgh+&f^llZ&bg&lb\nk^ssZ&]^e&m^kkbmhkbh-&Angjn^& oZehkb&lh\bZeb+&fZ&Zg\a^&`kZg]^ss^&^\hghfb\a^Rg&ienloZehk^&\a^+&]Z&ib€&m^hkb^&^\hghfb\a^+&ob^g^& bg]b\Zmh&\hf^&uZll^mv&lmkZm^`b\h&i^k&b&ghlmkb&\hgm^, lmb-& PZk^[[^+& ]ngjn^+& Z]]bkbmmnkZ& \hgmkhikh]n\^g, m^& w& ihllbZfh& ZoZgsZk^& Znmhe^lbhgblmZ=& w& Zem^kZk^+& l^gsZ&ihg]^kZmh&]bl^`gh+&ngZ&kblhklZ&eZ&\nb&jnZebm{+& l^& \hgl^koZmZ+& ghg& lheh& kZiik^l^gmZ& be& \ZibmZe^& ]^e& _nmnkh+&fZ&ng&oZehk^&]b&uf^k\Zmhv&w&[knmZe^&^&li^llh& bfikhikbZ&]^%gbsbhg^+&\ZkZ&Z`eb&^\hghfblmb&w&]b&i^lh& i^k&be&[beZg\bh&ikh]nmmboh&gZsbhgZe^-& Rg&Zemkh&\Zibmheh&\a^&bgm^kob^g^&lne&m^fZ&]^eeZ&kb`^, g^kZsbhg^&|&e^`Zmh&ZeeZ&\hg]bsbhg^&Z[bmZmboZ9&eZ&k^lb, ]^gsZ+&Zf[bmh&ikboZmh&]^e&ghlmkh&PIJQZIZ+&^&eh&liZsbh& nk[Zgh+&\hgm^lmh&]^eeZ&obmZ&k^eZsbhgZe^&^&lh\bZe^F&enh`ab&]b&k^eZsbhg^&lhgh&l^fik^&ib€&li^llh&\hlmbmn, bmb&]Z&k^Zem{&nk[Zg^&hkfZb&]blZ``k^`Zm^-&z&\hl~&]b#, \be^&iZkeZk^&h``b&]b&\bmm{+&kb\hghl\^ke^&bg&jn^lm^&ihe, o^kbssZsbhgb& Z& ]^glbm{& oZkbZ[be^& \a^& ZmmkZo^klbZfh& \hlmZgm^f^gm^&g^eeZ&ghlmkZ&obmZ&jnhmb]bZgZQnmmb&ghb&\hfik^g]bZfh&\a^&kb`^g^kZk^&ng&\hgm^lmh& lb`gb%\Z& kbjnZeb%\Zkeh& lhmmh& be& ikh%eh& ]^e& lnh& oZeh, k^&b]^gmbmZkbh&^&]b&kb\hghl\b[bebm{-&Rg&]^lmbgh&]b&\nb& ik^g]^k^&\hglZi^ohe^ssZMb€&]^eeZ&f^m{&]^e&fhg]h&obo^&`b{&bg&k^Zem{&ZemZf^g, m^& nk[ZgbssZm^& ^+& l^\hg]h& e^& nembf^& lmbf^+& ^gmkh& eZ& f^m{&]^e& l^\heh& be&6/'& ]^eeZ& ihiheZsbhg^& fhg]bZe^& kblnem^k{&ukblb^]^k^v&bg&Zf[bmb&nk[ZgbA^%gbk^&\bmm{&\^km^&\hgnk[Zsbhgb&]^e&ln],^lm&ZlbZmb\h& |&hkfZb&bfikhikbh+&fZ&ghg&]b&f^gh+&i^glh+&lb&ihllZ& ]bk^&Zg\a^&ln&jnZgmh&kbfZg^&]^eeZ&lmknmmnkZ&iheb\^g, mkb\Z&^nkhi^ZM^glh&ZeeZ&JF,QL+&eh&l\bZf^&nk[ZgbssZmh&mkZ&JbeZgh& ^&Qhkbgh+&h&Z&jn^eeZ&\a^&b&`^h`kZ%&\abZfZgh&Qa^&?b`& ?en^+&et^]b%\Zmh&]b$nlh&\a^&]Z&>flm^k]Zf&lb&^lm^g]^& ZmmkZo^klh& etBnkhiZ& ^& lb& \abn]^& bg`eh[Zg]h& ikhikbh& eZ&\hgnk[Zsbhg^& iZ]ZgZ-&Nn^lmh&"nllh&\hgmbgnh& ]b& ]^glbm{&nk[Zg^&bfihg^&ng&ikh\^llh&]b&kbi^glZf^g, mh&lmkZm^`b\h&lne&\hg\^mmh&]b&ebfbm^&^&]b&bg_kZlmknmmn, kZsbhg^+&ngtbfi^`gZmboZ&Zsbhg^&]b&bgm^ko^gmh&ln&k^, Zem{&\a^&oZggh&kb,]bl^`gZm^+&k^bgm^kik^mZm^>\\Zgmh&^&bglb^f^&Z&jn^lmh&\t|&ng&Zemkh&`kZg]^&eZoh, kh+&\a^&bg&iZkmb\heZk^&i^k&be&ghlmkh&MZ^l^&lZk{&obmZe^+& \hglblm^gm^& g^e& kb_hkfneZk^& eZ& jnZebm{& ^g^k`^mb\Z& ^&

Kf-Mge[Zj]bZ1ljZ-bd-6?;;^-bd-755=1bd-l^jjblgjbgmj[ZfbqqZlgz-klZlgbf\j^e^flZlg]^d-78;.-/_gfl^HSTDI-755?03

$=75;>!+>=B9 4J@KD?@GL@$?@EE<$*HGKMEL<$ J@BDHG<E@$EHF=<J?<$ ?@BED$3J?DGD$?@BED$ (J>CDL@LLD$4D<GD!><LHJD$ 4<@K<BBDKLD$@$*HGK@JN<LHJD$ @$?DJ@LLHJ@$?D$Q(0R'

GX__X$cTZ\aX$ceXVXWXag\7$ >Teg[of$<\gl$E\Z[gf+ $ <eXW\g7$=TgT$VbhegXfl$$ FTeV$B`[b#$bY$G9L9$@L?<$ TaW$<[e\fgbc[Xe$>_i\WZX$ bY$GH99$G@=<+$ B`TZX$Ul$<eT\Z$FTl[Xj$ TaW$KbUXeg$L\``ba)$ G9L9$@L?<+$ =TgX7$ HVgbUXe$.)$.661$ FTeV[$0.)$.662+ O\fhT_\mTg\ba$=TgX7$ HVgbUXe$/0)$/---+


Zf[b^gmZe^-&>g\hkZ&ngZ&ohemZ&lbZfh&\abZfZmb&Z&\hg, _khgmZk\b&\hg&Zli^mmb&^\hghfb\Zf^gm^&kbe^oZgmb+&Ze&]b& e{+&hkfZb+&]b&jn^ee^&ihlbsbhgb&\nemnkZeb&^&b]^Zeb&h+&Zg\a^+& b]^heh`b\a^&\a^&g^&Zo^oZgh&lhee^oZmh&etZmm^gsbhg^K}& ihllbZfh& lhmmkZk\b+& i^k& ^l^fibh+& ZeeZ& \hglZi^, ohe^ssZ& \a^+& hkfZb+& be& 44'& ]^e& iZmkbfhgbh& ^]bebsbh& w&^&ghg&lmh&iZkeZg]h&]^eet^\\^ee^gsZ&]^e&iZmkbfhgbh& lmhkb\h&w&lbZ&\hfihlmh&]Z&fbebhgb&]b&oZgb&\hg&ib€&]b& jnZkZgmtZggb&]b&obmZPZiibZfh&\a^&ngh&]^b&iZkZf^mkb&]b&^#\b^gsZ&w&lh, ebmZf^gm^&Zllngmh&g^eetZgZeblb&]^b&[^gb&iZmkbfhgbZeb& w&|&fblnkZmh&lneeZ&lh`ebZ&m^fihkZe^&]b&\bgjnZgmtZggb-& B\\h+& ib€& ]b& f^m{& ]^e& ghlmkh& iZmkbfhgbh& ^]bebsbh+& |& ng&iZmkbfhgbh&\a^&kbl^gm^&i^lZgm^f^gm^&etnlnkZ&]^e& m^fih-& P^\hg]h& @k^lf^+& bg& ngZ& bg]Z`bg^& k^\^gm^, f^gm^& \hffbllbhgZmZ&ikhikbh& ]ZeeZ& ghlmkZ& \Zm^`h, kbZ&w&Z&m^lmbfhgbZgsZ&]^eetbgm^k^ll^&]^`eb&>k\abm^mmb& Z]&bgm^kik^mZk^&\hkk^mmZf^gm^&e^&ikhli^mmbo^&\a^&eZ& k^Zem{& bfihg^& w& 8/& fbebhgb+& ]^b& 01/&fbebhgb&]b& oZgb& lmbfZmb&\hf^&iZmkbfhgbh&\hfie^llboh+&aZggh&jnZeb, m{&\hlmknmmbo^&^]&^g^k`^mb\a^&[Zllbllbf^z& ]^`eb& Zggb& P^mmZgmZ& eZ& ikbfZ& e^``^& \a^& blmbmnbl\^& bg& FmZebZ&ngZ&\hkk^eZsbhg^& mkZ&^]bebsbZ& ^&]bli^klbhg^&& ^g^k`^mb\Z-&Nnbg]b+&`eb&^]b%\b&\hg&ib€&]b&jnZkZgmtZggb& ]b& obmZ& ZiiZkm^g`hgh& Z& ngZ& `^g^kZsbhg^& mbiheh`b\Z& Zgm^\^]^gm^&e^&ib€&mbfb]^&ghkf^&\a^&aZggh&\^k\Zmh& ]b&ihkk^&iZe^mmb&Ze&\hglnfh&]^eet^g^k`bZRg&\hglnfh&^g^k`^mb\h&\a^&|&mkZohe`^gm^+&\hg&ngZ& f^]bZ+&i^k&eZ&fZ``bhkZgsZ&]^`eb&bffh[beb+&]b&14&e. fj&i^k&Z[bmZsbhg^+&Z[bllZef^gm^&ehgmZgZ&Zg\a^&]Z& ngZ&u[ZgZe^v&w&i^k&`eb&^li^kmb&]b&\^kmb%\Zsbhg^&w&^& \hfngjn^& f^]bZf^gm^& i^k_hkfZgm^& \eZll^& ?+& be& \nb&_Z[[blh`gh&]^o^&kbli^mmZk^&6&e.fjFe& \hglnfh& ^g^k`^mb\h& bmZebZgh& Zmmkb[nbmh& Ze& \hf, iZkmh&^]bebsbh&|&lmbfZmh&g^e&ik^ihg]^kZgm^&24'&]^e& mhmZe^-&Rg&oZehk^&^ghkf^&l^&^lZfbgZmh&bg&m^kfbgb&]b& \hfi^mbmbobm{& ]^e& lblm^fZ& iZ^l^& g^eethkbsshgm^& `eh, [Ze^&fZ+& Z``bng`h+&ng& bg\^gmboh& ]b&kbgghoZf^gmh&^& Z]^`nZf^gmh& \a^& in•& kbo^eZklb& ]^m^kfbgZgm^& i^k& eZ& kbik^lZ& lhlm^gb[be^& ]b& ng& l^mmhk^& _hg]Zf^gmZe^& ]^eet^\hghfbZ&jnZe^&be&\hfiZkmh&^]bebsbhNnZg]h& iZkebZfh& ]b& Zmm^l^+& ^& bg& jn^lmh& ghlmkh& bg, \hgmkh& kZ\\hgm^k^fh& fhem^& ihllb[beb& Zmm^l^+& i^glh+& bg& ikbfZ& [ZmmnmZ+& ikhikbh& Z& jn^lmb& `kZg]b& m^fb+& \a^& lhee^\bmZgh&eZ&kb\^k\Z&]b&ihm^gmb&lmknf^gmb&i^k&k^bg,

o^gmZk^&\bmm{&\hlmknbmZPhgh& \hgobgmh+& i^k& jnZgmh& oZe`Z& eZ& fbZ& \hgobgsbh, g^+&\a^&g^b&_nmnkb&l\^gZkb&\hgm^k{&fhemh&jnZgmh+&ln& jn^lmh&ikh`^mmh&^ih\Ze^+&\hgo^k`^kZggh&e^&_hks^&ib€& Zmmbo^&^&ib€&Zmm^gm^&\a^&be&MZ^l^&lZk{&\ZiZ\^&]b&^likb, f^k^Db{& Z& _khgm^& ]^b& ih\ab& gnf^kb& \a^& ah& \bmZmh+& \k^]h& ghg&lb&ihllZ& \a^&\hgo^gbk^&ln& jnZgmh& be&m^fZ&]^eeZ& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&^&eZ&g^\^llbm{&]b&k^lmbmnbk^&Zee^& \bmm{& be& knheh& \^gmkZe^& ]b& fhmhkb& ]^eet^\hghfbZ& lbZ+& \hf^&]bk^+&ngZ&l\^emZ&h[[eb`ZmZ-&Khg&i^glh&bg`^gnZ, f^gm^&\a^&bg]bob]nZk^&\b•&\a^&lb&kbo^eZ&h[[eb`Zmh&lb, `gb%\ab&Zo^k&kblhemh&eZ&jn^lmbhg^+&fZ&eh&bg]b\h&\hf^& h[[b^mmboh&bkkbgng\bZ[be^+&\hg]bob]^g]h&bg&jn^lmh&e^& fhem^ieb\b&ZgZeblb&^&kb\^k\a^&bg&Zmmhz&be&l^glh&Zg\a^&]b&jn^lmh&\hgo^`ghI^&l^sbhgb& bg&\nb&eh& Z[[bZfh& lmknmmnkZmh&bgm^g]hgh& Z$khgmZk^& e^& i^\nebZkbm{& ]^eeZ& k^Zem{& ehf[Zk]Z+& fZ& ib€&bg&`^g^kZe^&fblnkZklb+&\hg&ohehgm{&]b&\hg\k^m^s, sZ&^+&i^k\a}&gh+&ikZ`fZmblfh+&\hg&e^&ikZmb\a^&]b&kb`^, g^kZsbhg^&\a^+&ink&l^&bg&fh]h&ghg&lblm^fZmbssZmh+&lb& lmZggh&ikh%eZg]hFg&jn^lmZ&hmmb\Z&Zllnfhgh+&i^kmZgmh+&kbe^oZgsZ&e^&kb, "^llbhgb&^&e^&ikhihlm^&hi^kZmbo^&ln`eb&lmknf^gmb&`bn, kb]b\b&]blihgb[beb&^&bihmbssZ[beb+&e^&\hglb]^kZsbhgb&lne& lblm^fZ&%gZgsbZkbh&^&e^&ebg^^&]b&k^i^kbf^gmh&]^ee^&kb, lhkl^&^\hghfb\a^+&fZ&lhikZmmnmmh&eZ&]bfhlmkZsbhg^& ]^eeZ&\^gmkZebm{&]^e&ikh`kZffZ&^&]^eeZ&lnZ&`^lmbhg^& ikbfZ&^&]hih&be&ikh\^llh&ikh`^mmnZe^+&i^k&bgm^ko^gmb& ]b&ZemZ&\hfie^llbm{&ghg&kb\hg]n\b[beb+&YQK$MZ$YQTWSQKQ( ZMX+&Zb&\hgm^gnmb&]^b&mkZ]bsbhgZeb&i^k\hklb&\hlmknmmbobRgtnembfZ& ZgghmZsbhg^& i^k& \hgm^lmnZebssZk^& nem^, kbhkf^gm^&be&m^fZ&g^eeZ&\bmm{&\a^&\b&hlibmZ-&Phgh&i^k, lhgZef^gm^& \hgobgmh& \a^& @hfh+& f^]bZ& \bmm{& ]^eeZ& Ihf[Zk]bZ+&ihmk^[[^&]bo^gmZk^&ng&o^kh&eZ[hkZmhkbh& ]^eeZ& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ-& EZ& mnmmb& `eb& lmknf^gmb& i^k&ihm^keh&_Zk^9&ngZ&k^m^&]b&bfik^l^+&]b&ikh_^llbhgb&^& li^\bZebssZsbhgb+&bg&`kZ]h&]b&Z$khgmZk^&jn^lmZ&l%]Z-& >nlib\h&\a^&jn^lmh&lbZ&etbg]bkbssh&\a^&eZ&\bmm{&oh`ebZ& bgmkZik^g]^k^Fe& lZemh+& hkZ+& |& mkZl_hkfZk^& e^& ihlbsbhgb& m^hkb\a^& bg& \hg\k^m^& hi^kZmbobm{-& z& be& iZllZ``bh& ib€& ]^eb\Zmh+& be& ib€& ]b#\be^& ^+& inkmkhiih+& ]^oh& lhmmhebg^Zkeh+& jn^eeh& ln&\nb&be&ghlmkh&MZ^l^+&Zg\hkZ&ngZ&ohemZ+&|&ZllhenmZ, f^gm^&bg&`kZobllbfh&kbmZk]h-

63$5A?A&$B7D$D<97@7D3D7$ <@$FGFF3$>3$>A?43D6<3

Kf-KlZdbZ-]Zd-6??5-Zd-755;-kgfg-k\gehZjkb835553555-aZ-]b-kmh^j,\b^-Z`jb\gdZhZjb-Zdds^kl^fkbgf^-]b-6-ngdlZ-^-x-dZ-Mge[Zj]bZ GDUK-KTUDU-+**)

Ge&[XkX&2;&^`l^ef&3124-&j`&•&jmfckf-&gi\jjf&cX&AXd\iX&[`& Afdd\iZ`f&[`&Afdf-&`c&Zfem\^ef&^>OMKSKWG\OTSK"ZWHGSG" OS"8TRHGWJOG%"2GQ"UWTMKYYT"GQQ]GYYZG\OTSK_/&Tfclkf&[XccX& AfejlckX&i\^`feXc\&cfdYXi[X&[\^c`&Mi[`e`&[\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA& \&[XccsGjk`klkf&LXq`feXc\&[`&SiYXe`jk`ZX&v&Q\q`fe\&JfdYXi[`X& Zfe&`c&Afdle\&[`&Afdf-&cX&AXd\iX&[`&Afdd\iZ`f&[`&Afdf&\& cX&ZfccXYfiXq`fe\&[\c&Afej`^c`f&LXq`feXc\&[\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA-& `c&Zfem\^ef&_X&i\^`jkiXkf&cX&gXik\Z`gXq`fe\&[`&le&glYYc`Zf&efe& jfcf&[`&tX[[\kk`&X`&cXmfi`u-&dX&XeZ_\&[`&g\ijfe\&`ek\i\jjXk\& X[&XjZfckXi\&Xlkfi\mfc`&`ek\im\ek`&jl&le&k\dX&[`&Zfj•&^iXe[\& XkklXc`k|/ Ge&Xg\ikliX-&9GWOT"8ZIOSO-&j`e[XZf&[`&Afdf&_X&i`Zfi[Xkf& X&klkk`&Zfd\&`c&Afdle\&XYY`X&[X&gfZf&XggifmXkf&`c&jlf& N`Xef&[`&^fm\ief&[\c&k\ii`kfi`f-&lef&jkild\ekf&liYXe`jk`Zf& [`&g`Xe`%ZXq`fe\&k\ii`kfi`Xc\&g\i]\kk`Y`c\-&dX&lk`c\&g\i&gfk\i& ZfekifccXi\&cf&jm`clggf&[\ccX&Z`kk|&e\`&gifjj`d`&Xee`&\&j\ej`Y`c\& 161$$n$$/-.0 2


D<97@7D3J<A@7$GD43@3 EN<9$BF;>KMB

IZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&|&Ze&\^gmkh&]^ee^&ihebmb\a^&m^k, kbmhkbZeb&]^e&ikhllbfh&_nmnkh&i^k&ngZ&fhem^ieb\bm{&]b&kZ, `bhgb-&&Sb&|&eZ&g^\^llbm{&]b&\hgmkZlmZk^&eZ&m^g]^gsZ&ZeeZ& ]bli^klbhg^&]^`eb&bgl^]bZf^gmb&\a^&aZ&\ZkZmm^kbssZmh& `eb&nembfb&]^\^ggb&^&\a^&lb&|&k^ZebssZmZ&ikbg\biZef^gm^& Z&l\Zibmh&]b&Zk^^&ikh]nmmbo^&Z`kb\he^-&SZ&kb\hk]Zmh&\a^& eZ&Ihf[Zk]bZ+&lhikZmmnmmh&g^eeZ&ibZgnkZ&bkkb`nZ&|&ngZ& m^kkZ&mkZ&e^&ib€&_^kmbeb&bg&Zllhenmh+&aZ&lnheb&\a^&oZggh& mnm^eZmb&i^k&be&ehkh&Ziihkmh&Zebf^gmZk^&w&eZ&Ihf[Zk]bZ& \hgmkb[nbl\^&i^k&be&05&'&Ze&Mbe&Z`khZebf^gmZk^&gZsbh, gZe^&w&^&i^k&be&ehkh&oZehk^&lmkZm^`b\h&bg&ng&fhg]h&\a^& o^]^&^liZg]^klb&be&\hlb]]^mmh&SIUL$OXIJJQUO+&hoo^kh&eZ& Z\jnblbsbhg^&]b&lnheb&ikh]nmmbob&Z&kbl^koZ&^&`ZkZgsbZ&]b& Ziikhoob`bhgZf^gmh&]^ee^&]^kkZm^IZ&]bli^klbhg^&aZ&Zg\a^&\hlmb&in[[eb\b&^&ikboZmb&i^k& etZeeng`Zklb& ]^ee^& k^mb& ]b& Z]]nsbhg^& ^& lfZembf^gmh+& ]^b&mkZlihkmb+&i^k&eZ&ib€&]b#\be^&_hkgbmnkZ&]b&l^kobsb-& SZ& Z``bngmh& \a^& eh& lobeniih& bi^kmkh%\h+& libgmh& ]Z& f^\\Zgblfb&^\hghfb\h,%gZgsbZkb+&aZ&`^g^kZmh&ngZ& lhokZiikh]nsbhg^&^]bebsbZ&\a^&|&iZkm^&]^eeZ&\kblb&^\h, ghfb\Z&]b&\nb&lbZfh&m^lmbfhgb-& >g\a^& i^k& jn^lmb& ^$^mmb& bg]hmmb+& eZ& \bmm{& aZ& h``b& ng& ]^%\bm&]b&kblhkl^&\a^&\hlmbmnbl\^&ng&obg\heh&]nkZmnkh& ^&ghg&bgm^kZf^gm^&k^o^klb[be^+&i^k\a}&Zg\a^&jnZg]h& lb&Zok{&ngZ&bgo^klbhg^&]^e&\b\eh&^\hghfb\h&ghg&lb&kb, ihkm^k{&l^fieb\^f^gm^&ethkheh`bh&bg]b^mkh+&e^&kblhkl^& kbfZkkZggh&l\Zkl^&^&Zg]kZggh&ibehmZm^&Z&\hgo^k`^k^& ln&ikh`^mmb&fbkZmb-& M^k&fZgm^g^k^&b&ebo^eeb&]b&ik^lmZsbhg^&h$^kmb+&i^k&k^g, ]^k^&ib€&^#\b^gmb&e^&\bmm{+&\hlmbmnbm^&]Z&ng&iZmkbfhgbh& ^]bebsbh&kb\\h&]b&lmhkbZ+&fZ&iho^kh&]Z&ng&ingmh&]b&oblmZ& m^\gb\h&^g^k`^mb\h+&]h[[bZfh&\^k\Zk^&gnho^&]bk^sbh, gb&^&gnhob&^jnbeb[kb-&M^k&kb`^g^kZsbhg^&ghg&]h[[bZfh& bgm^g]^k^& i^k\b•&be& l^fieb\^&\Zf[bh& ]b& ghf^& i^k& e^& mkZ]bsbhgZeb& _hkf^& ]b& kblmknmmnkZsbhg^& ^& kbjnZeb%\Z, sbhg^&nk[Zgblmb\Z+&[ZlZm^&^ll^gsbZef^gm^&ln&ngZ&i^, kbf^mkZsbhg^&]b&\hfiZkmb+&[^gl~&ng&]bo^klh&Ziikh\\bh& \a^&mkhob&kZ`bhgb&]b&lobeniih&i^k&e^&Zk^^&bgm^kg^&Zee^& \bmm{&\hg&ikh`kZffb&Zkmb\heZmb&kb`nZk]Zgmb&\h^lbhg^&

X[&le&ljf&iX^`fe\mfc\&[\c&jlfcf-&gi`df& gi\jlggfjkf&[\ccX&i`^\e\iXq`fe\/ =GTQT"2K"?GSYOX-&gi\j`[\ek\&[\ccX& AXd\iX&[`&Afdd\iZ`f&Z`kkX[`eX-&_X& j`ek\k`ZXd\ek\&`ccljkiXkf-&Zfe&Xik`ZfcXkX& \&gleklXc\&Xi^fd\ekXq`fe\-&`c&glekf& [`&m`jkX&[\c&dfe[f&\Zfefd`Zf&Z_\-&X& jlf&Xmm`jf-&•&gifekf&g\i&^XiXek`i\&leX& tgXik\Z`gXq`fe\&Zfem`ekX&Xc&gifZ\jjfu& [`&i`^\e\iXq`fe\&liYXeX&Xc&hlXc\&hl\jkf& `eZfekif&\iX&jkXkf&[\[`ZXkf/ G&cXmfi`&[\c&Zfem\^ef&jfef&gifj\^l`k`& Zfe&`ek\im\ek`&[`&/SMKQT"9TSYO#&7MOSOT" >TXXO#"8TWKS\T"?UGQQOST#"?ORTSK" 1TQG#"?YKLGST"?YGSMNKQQOSO#"5OGS"8ZIG" =KWOSTYYT"\"=OKWMOTWMOT"BOYYOQQT&g\i&gf`& ZfeZcl[\ij`&Zfe&cX&gi\j\ekXq`fe\&[`&ki\& tZXj`&jkl[`fu&$&[\[`ZXk`&Xcc\&Xi\\&liYXe\& [`&8KMSGST#"2GQROSK"\"?TSJWOT&v&\j\dg`& 3 ZfeZi\k`&[`&[`m\ijf&Zfek\elkf&\[&\j`kf&[`& 161$$n$$/-.0

lh\bZe^+& kblihg]^gsZ& ZeeZ& ]hfZg]Z& ]b$^k^gsbZmZ& ]b& Z[bmZk^&^&eZohkZk^+&kbliZkfbh&]b&^g^k`bZ+&kbgghoh&]^ee^& _ngsbhgb&^&Zg\a^&]^eeZ&fhk_heh`bZ&nk[ZgZ+&mkZ&\hgl^k, oZsbhg^+&kb\hfihlbsbhg^&^&lhlmbmnsbhg^-& Ob`^g^kZk^&lb`gb%\Z+&jnbg]b+&ZoobZk^&i^k&iZkmb&^lm^, l^&^&bgmhkgb&lb`gb%\Zmbob&bgm^ko^gmb&^&ikh\^llb&]b&kb^, jnbeb[kbh& Zf[b^gmZe^+& iZ^lZ``blmb\h+& _ngsbhgZe^+& bg, _kZlmknmmnkZe^+&\a^& lZiibZgh&bgm^`kZk^&nlb&^&kblhkl^+& ZeeZk`Zk^& b& [^g^%\b& Z`eb& bgmhkgb& nk[Zgb+& f^mm^k^& bg& hi^kZ&k^mb&]b&l^kobsb+&^g^k`^mb\a^&\hf^&be&m^e^kbl\Ze, ]Zf^gmh+&m^\gheh`b\a^&^&_ngsbhgZeb&]b&mbih&ulfZkmvFg&jn^lmh&fh]h&\hg&eZ&kb`^g^kZsbhg^&lb&ihmk{&k^\n, i^kZk^&ikh]nmmbobm{&nk[ZgZ+&hoo^kh&k^g]^k^&ib€&_Z\b, e^&i^k&b&\bmmZ]bgb&obo^k^+&eZohkZk^+&fnho^klb+&_knbk^&]b& liZsb&^&l^kobsb-&z&jn^lmh&ng&Zli^mmh&ln&\nb&Z[[bZfh& Z\\nfneZmh&kbmZk]b&\a^&\b&i^gZebssZgh&kbli^mmh&Z]&Ze, mkb&iZ^lb+&\a^&\hlmbmnbl\^&^&\hlmbmnbk{&]bl\kbfbg^&i^k& e^&\hfi^mbmbobm{&m^kkbmhkbZeb-&Ob]nkk^+&jnbg]b+&`eb&hg^kb& ]b&`^lmbhg^&Z&\Zkb\h&]^eeZ&lmknmmnkZ&ZffbgblmkZmboZ&^& ]^b&\bmmZ]bgb+&kbiZkmbkeb&bg&fh]h&ib€&^jnh&i^k&hmmbfbs, sZk^&`eb&^$^mmb+&fZgm^g^k^&^&ZfiebZk^&eZ&jnZebm{&]^eeZ& \bmm{+&^&]^eeZ&\bmm{&in[[eb\Z&bg&iZkmb\heZk^+&k^\ni^kZk^& fZk`bgb& ]b&fZghokZ& lbZ& ]^ee^& ZffbgblmkZsbhgb& \a^+& ]bk^mmZf^gm^& h& bg]bk^mmZf^gm^+& ]^b& \bmmZ]bgb& g^ee^& ehkh&l\^em^+&g^b&\hlmb&e^`Zmb&ZeeZ&\bmm{+&_Zmmhkb&\a^&\hf, ie^llboZf^gm^& ]bl^`gZgh& lmbeb& ]b& obmZ& ^& ZmmkZmmbobm{& ]^b&\hgm^lmb&^&lb&kbi^k\nhmhgh&lnb&k^]]bmb&^&lneeZ&ikh, ]nmmbobm{&]^e&lblm^fZ&MZ^l^>&jn^lm^&gnho^&l%]^&]^o^&\hkkblihg]^k^&ng&Z``bhk, gZf^gmh& ]^eeZ& ibZgb%\Zsbhg^+& i^k\a}& |&l^fik^& ib€& g^\^llZkbh& \h`eb^k^& e^& h\\Zlbhgb& \a^& lb& ik^l^gmZgh+& Zg\a^& i^k& ikh`kZffb& \hfngbmZkb& h& gZsbhgZeb& ]b& Zfibh&k^libkh+&^]&^ll^k^&ikhgmb&Z&`^lmbke^+&k^g]^g]h& ib€&^#\Z\b&`eb&lmknf^gmb&]bl\biebgZkb+&k^`heZmbob+&i^, k^jnZmbob&^&%l\Zeb+&g^eeZ&]bk^sbhg^&]b&ngZ&nk[Zgblmb\Z& "^llb[be^&^&Zmm^gmZ&Ze&`ho^kgh&\hfie^llboh&]^ee^&mkZ, l_hkfZsbhgb+& \a^& \hgmkb[nbl\Z& Z& kb\hlmbmnbk^& \Zm^g^& ]b&oZehkb&^&]b&nmbebm{&lh\bZeb+&iZ^lZ``blmb\a^&^&Zf[b^g, mZeb&]^ee^&\bmm{-

i`^\e\iXq`fe\&[`&gXik`&[\ccX&Z`kk|/ Ge&hl\jk\&gX^`e\&XYY`Xdf&i`k\elkf& lk`c\&iXZZf^c`\i\&`&Zfeki`Ylk`&[\`&i\cXkfi`& `ek\im\elk`&glYYc`ZXe[fc`&jfkkf&]fidX&[`& Xik`Zfc`.XYjkiXZk&Z_\&j`&Zfe%^liXef&Zfd\& j`ek\j`&[`&Xkk`&[\c&Afem\^ef/&Gc&[fZld\ekf& Zfj•&fkk\elkf&•&jkXkf&lck\i`fid\ek\& `dgc\d\ekXkf-&e\cc\&gX^`e\&jlZZ\jj`m\-& [XccX&i`#\jj`fe\&\d\ijX&[Xccs`dg\^ef& [\c&5WZUUT"JO"QG[TWT"^AWHGSOXYOIG"K" YKWWOYTWOT_&[\ccX&AfejlckX&\&[Xc&i\jfZfekf& jZi`kkf&[`&Xcki`&[l\&i\Z\ek`&Zfem\^e`& jlc&d\[\j`df&k\dX<&^>OMKSKWG\OTSK" ZWHGSG%"1WTSGINK"JKQQG"IOYYb_-&gifdfjjf& [XccsMi[`e\&[\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA&[`& @\i^Xdf-&\&^>OMKSKWG\OTSK"ZWHGSG%" ?YWZRKSYO"KJ"KXUKWOKS\K"SKQQ]GWKG" RKYWTUTQOYGSG"JO"9OQGST_-&fi^Xe`qqXkf& [XccsGLS&v&Q\q`fe\&JfdYXi[`X/ JX&Zfejl\kX&ilYi`ZX&[\[`ZXkX&X`&

Q^j-jb`^f^jZqbgf^fgf-]g[[bZegbfl^f]^j^bd-k^ehdb\^-\Ze[bg]b-fge^-h^j-d^ljZ]bqbgfZdb-_gje^]b-jbkljmllmjZqbgf^^-jbimZdb,\Zqbgf^mj[Zfbklb\Z3

*C31!)<25@B9 4J@KD?@GL@$?@EEP/KLDLMLH$ 2<ODHG<E@$?D$8J=<GDKLD><$&$ 6@ODHG@$0HF=<J?D<'

gif^\kk`&`ccljkiX&[l\&\j\dg`&ZfeZi\k`& [`&kiXj]fidXq`fe\&liYXeX&`e&Zfijf&[`& i\Xc`qqXq`fe\&v&QG"SZT[G"XKJK"JKQQG" 4TSJG\OTSK"4KQYWOSKQQO"X&NfikX&TfckX&[`& F\iqf^&\&[\&K\life&\"QG"WOVZGQO!IG\OTSK& XiZ_`k\kkfe`ZX&JKQQ]GWKG"JKQQG"2GWXKSG& [`&@f[`e-&ElXqqfe`-&P`qqXkkf&\&Pfjj`&v& Z_\&j`&fZZlgXef&[\ccX&i`^\e\iXq`fe\&[`& [l\&Xi\\&jkfi`Z_\&[`&K`cXef-&[fgf&cle^_`& g\i`f[`&[`&]\idf&\&[`&j\d`XYYXe[fef-&Z_\& gfki\YY\if&`eXl^liXi\&v&XeZ_\&^iXq`\& XccsXggifjj`dXij`&[\ccs\m\ekf&[`&Cogf&3126&v& leX&`em\ij`fe\&[`&k\e[\eqX&\&csXgi`ij`&[`&leX& ]Xj\&k\jX&X[&lef&jm`clggf&ZfejXg\mfc\&\& XZZfikf&[\cc\&efjki\&Xi\\&Z`kkX[`e\/ JX&AfejlckX&i\^`feXc\&cfdYXi[X&[\^c`& Mi[`e`&[\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA&\&`&[f[`Z`& Mi[`e`&gifm`eZ`Xc`&Z_\&cX&Zfdgfe^fef& jfef&`e&gi`dX&%cX-&`ej`\d\&Xc&AL?NNA-& e\ccX&gifdfq`fe\&[`&gfc`k`Z_\&[`&jm`clggf&


5A?B>7EE<Fc$67> BDA97FFA 02,*/3(.*/3,'*',/),2,55,')*--('120+2(..(5,0/*'*4201*('$#"&!$#$# B@BGBH KHLLB

>eetbgm^kgh&]^eeZ&ikh`kZffZsbhg^&bg&_Zl^&]b&]^%gb sbhg^&]^eeZ&@hffbllbhg^&uBnkhiZ&1/1/v&lmZggh&Zl, lnf^g]h&ng&knheh&l^fik^&fZ``bhk^&e^&ikZmb\a^&]^eeZ& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&\a^+&l^iink^&\hg&fh]Zebm{&ghg& lblm^fZmb\a^+&lmZggh&ikh%eZg]hlb&g^e&iZghkZfZ&]^e e^&mkZl_hkfZsbhgb&Zg\a^&bg&Ihf[Zk]bZ&^&\a^&ZeeZ&en\^& ]^ee^& ikhllbf^& hiihkmngbm{& h$^km^& ]Ze& l^mm^ggZmh& \hfngbmZkbh&1/03,1/1/& ]hokZggh&Zllnf^k^&\ZkZm, m^kb&f^`ebh&]^%gbmb&Zeetbgm^kgh&]^ee^&]blihlbsbhgb&gZ, sbhgZeb& ^& k^`bhgZeb-& >n`nkbZfh\b& \a^& b& \hgl^`n^gmb& lmknf^gmb&]^eeZ&O^`bhg^&Ihf[Zk]bZ&fZgm^g`Zgh&eZ& \^gmkZebm{&]^eetZll^&\bmm{&^&_Zohkbl\Zgh&bgm^ko^gmb&Zg, \hkZ&ib€&obkmnhlb&]b&kb`^g^kZsbhg^I^&ikbhkbm{&]^eeZ&lmkZm^`bZ&ihlm^&bg&Z`^g]Z&]ZeeZ&RB+& mnmm^&\hgg^ll^&ZeeZ&\k^l\bmZ+&mkhoZgh&\heeh\Zsbhg^&bg& ng&i^k\hklh&\ZkZmm^kbssZmh& ]Z& mk^&li^\b%\b& h[b^mmbob& \a^& b& 16& PmZmb& f^f[kb& ]hokZggh& _Zohkbk^9& \k^l\bmZ& bgm^eeb`^gm^+&ZmmkZo^klh&etbgghoZsbhg^+&etblmknsbhg^+&eZ& _hkfZsbhg^&^&eZ&lh\b^m{&]b`bmZe^;&\k^l\bmZ&lhlm^gb[be^+& ZmmkZo^klh&et^#\b^gmZf^gmh&]^ee^&kblhkl^+&eZ&fh]^k, gbssZsbhg^&]^e&l^mmhk^&]^b&mkZlihkmb+&eZ&fh[bebmZsbhg^& ]b&lmknf^gmb&%gZgsbZkb&in[[eb\h,ikboZmb&^&etZ\\^e^kZ, sbhg^&]b&ikh`^mmb&lmkZm^`b\b&)\bmm{+&ihkmb+&ibZmmZ_hkf^& eh`blmb\a^+& ^\\-*;& \k^l\bmZ& bg\enlboZ+& ZmmkZo^klh& eth\, \niZsbhg^+&etZiik^g]bf^gmh&^&eZ&ehmmZ&ZeeZ&iho^km{Fg&jn^lmh&Zf[bmh&ZiiZk^&_hg]Zf^gmZe^&^&]b&`kZg]^&kb e^oZgsZ&Z$khgmZk^&knheb&^&ihm^gsbZebm{&]^b&m^kkbmhkb&Zm, mkZo^klh&be&\hbgohe`bf^gmh&]^ee^&blmbmnsbhgb9&O^`bhg^+& Mkhobg\^+&@hfngb+&hemk^&Z]&Zemkb&^gmb&in[[eb\b&^&ikboZmb& jnZeb+&i^k&^l^fibh+&@Zf^k^&]b&@hff^k\bh+&>llh\bZ, sbhgb&]b&\Zm^`hkbZ&]^ee^&bfik^l^+&\a^&ihmkZggh&\hgmkb [nbk^&lb`gb%\ZmboZf^gm^&Zeet^#\Z\bZ&]^ee^&Zsbhgb&\a^& eZ&ln]]^mmZ&ikh`kZffZsbhg^&f^mm^k{&bg&ZmmhObe^oZgm^& ZiiZk^+& ]ngjn^+& bg]bob]nZk^& k^ZebssZsbh, gb& ^& ikh`^mmb& \a^& ihllhgh& \hgl^gmbk^& ]b& ]^%gbk^& `eb& Zf[bmb&g^b&jnZeb&e^&]blihlbsbhgb&k^`bhgZeb&lb&]hokZggh& k^eZsbhgZk^& bg]b\Zg]h& lmknf^gmb& ^& ikh\^]nk^& Z]^, `nZm^&ZeeZ&li^\b%\bm{&ehf[Zk]Z-

[`&i`^\e\iXq`fe\&liYXeX&Z_\&^c`&XiZ_`k\kk`& `kXc`Xe`-&kiX&`&gi`d`-&_Xeef&\m`[\eq`Xkf& Zfd\&ZilZ`Xc\&\&jkiXk\^`Zf&g\i&`c&Q`jk\dX& NX\j\&\&`c&ZfdgXikf&\[`c`q`f/&Ol\jkf& eld\if&[`&t?Ju&mlfc\&\jj\ie\&le& \j\dg`f<&iXZZf^c`\&cX&k\jk`dfe`XeqX& [`&le&`dgfikXek\&\&XkklXc\-&g\i&k\dX&\& k\dg`jk`ZX-&Zfem\^ef&*fi^Xe`qqXkf&^iXq`\& XeZ_\&XccX&ZfccXYfiXq`fe\&[\ccsMi[`e\& [`&Afdf+&\&`ccljkiX&gifdlfm\e[fcf&m\ijf& cs\jk\ief&`c&gXq`\ek\&cXmfif&[`&i`Z\iZX& \&gifdfq`fe\&Z_\&cs?jjfZ`Xq`fe\& _X&jmfckf-&\&i\Xc`qqX&hlfk`[`XeXd\ek\-& X&kXc\&gifgfj`kf/& Ge&Zfek`el`k|&\&j`e\i^`X&Zfe&cX&gif%ZlX& ZfccXYfiXq`fe\&Zfe&GLS&^c`&Xkk`&[`& hl\jkf&Zfem\^ef&jXiXeef&glYYc`ZXk`& Zfek\dgfiXe\Xd\ek\&XeZ_\&jlccX&i`m`jkX& tSiYGe]&v&SiYXe`jk`ZX&Ge]fidXq`fe`u/ 7MTW"9GMQOIG

>e&\^gmkh&]^e&\hg_khgmh&h]b^kgh&lhgh&e^&^li^kb^g, s^& ]b& kb`^g^kZsbhg^& \hg& iZkmb\heZk^& Zmm^gsbhg^& ZeeZ& ik^l^gsZ& ^& knheh& ]^ee^& fh]Zebm{& ]tbgm^ko^gmh& Zeetbgm^kgh& ]^e& iZkm^gZkbZmh& in[[eb\h& ^& ikboZmh& ^& ZeeZ& \heeh\Zsbhg^+& ]^`eb& lm^llb& bgm^ko^gmb+& g^eetZf, [bmh& ]^b& i^k\hklb& Z& k^m^-& Pb& mkZmmZ& ]b& ng& Ziikh\\bh& \a^& ink& kb\hghl\^g]h& ZeeZ& ]bf^glbhg^& nk[ZgZ+& \a^& g^eeZ& mkZ]bsbhg^& lmhkb\Z& ^& b]^gmbmZbkZ& bmZebZgZ& |&_hkm^f^gm^&kb\hg]n\b[be^&ZeeZ&\bmm{&kZ\\abnlZ&g^b& \hg%gb&\hfngZeb+&be&knheh&mkZbgZgm^&g^ee^&Zsbhgb&]b& ikhfhsbhg^&^&lobeniih&lh\bh^\hghfb\h&)\bmm{&fh, mhk^&]^eeh&lobeniih+&\bmm{&eZ[hkZmhkbh&i^k&eZ&\k^l\bmZ+& ^\\-*+& kbmb^g^& bg]bli^glZ[be^&eZ& \hlmknsbhg^& ]b& k^mb& mkZ&enh`ab+&_ngsbhgb+&bfik^l^+&kblhkl^+&Ze&%g^&]b&ih, m^k^&`ZkZgmbk^&kblnemZmb&]b&fZ``bhk^&ln\\^llh&^+&g^e eh&lm^llh&m^fih+&l_knmmZk^9&e^&ihm^gsbZebm{&]^kboZgmb& ]Zee^&lbg^k`b^&mkZ&lh``^mmb,Zmmhkb&gnf^khlb&ghg\a}& ]b$^k^gmb;& fZ& Zg\a^+&ZmmboZk^& et^$^mmh& oheZgh&ikh, ]hmmh& ]Z&lh`eb^& ]bf^glbhgZeb&kZ``nZk]^oheb;& ^& nmb ebssZk^& etbfinelh& ]^e& eZohkh& ]b& ljnZ]kZ&lobeniiZmh& ZmmkZo^klh&ikh`^mmb&ib€&Zkmb\heZmb&^&\hfie^llb-&Qnm, mh&\b•+&hoobZf^gm^+&bfieb\Z&\a^&eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk, [ZgZ&lb&\hg%`nkb&\hf^&eZ&ln\\^llbhg^&l^jn^gsbZe^& ]b&hi^kZsbhgb+&\a^&hemk^&Zee^&_Zlb&]^e&ikh`^mmh&^&]^eeZ& k^ZebssZsbhg^+&\hfik^g]Zgh&Zg\a^&jn^ee^&]^eeZ&`^, lmbhg^+&]^e&_ngsbhgZf^gmh&^&]^eeZ&ufZgnm^gsbhg^v& ]^eetbgm^kh&hk`Zgblfh&kb`^g^kZmhI^&\bmm{+&jnbg]b+&lhgh&be&_Zmmhk^&]Ze&jnZe^&iZkmbk^&i^k& ZoobZk^&jn^lmh&ikh\^llh&bgnlnZe^&i^k&eZ&k^Zem{&bmZebZ, gZ&\a^&Z$khgmZ&eZ&ukbiZkZsbhg^v&]^ee^&iZkmb&u]Zgg^`, `bZm^v& _Z\^g]h& i^k•& e^oZ& lnee^& \ZiZ\bm{& ]^eethk`Zgb lfh&m^kkbmhkbZe^&]b&kb\hgjnblmZk^&etbgm^`kbm{&i^k]nmZ& ZmmkZo^klh&lmknf^gmb&^& ]blihlbmbob&lmhkb\Zf^gm^& bg, l^kbmb&g^e&ikh\^llh&\hlmbmnmboh&]^ee^&\bmm{-

MZ-jb`^f^jZqbgf^mj[ZfZ-kb-\gf,`mjZ\ge^-mfZkm\\^kkbgf^]b-gh^jZqbgfb\a^1-gdlj^-Zd-hjg`^llg^-ZddZ-j^ZdbqqZqbgf^1\gehj^f]gfgZf\a^-im^dd^]^ddZ-`^klbgf^1]^d-_mfqbgfZe^flg-^]^ddZ-teZfml^fqbgf^u]^ddsbfl^jg-gj`Zfbkegjb`^f^jZlg3

)79=9>!->AA9 9D>@IJ@KD?@GL@$?@EEP/KLDLMLH$ 2<ODHG<E@$?D$8J=<GDKLD><$&$ 6@ODHG@$0HF=<J?D<'

.AJJR"AEJ>CCA@>EJ> I^&\bmm{&]^ohgh&^ll^k^&ulfZkmv&l^&lb&onhe^&kZ``bng, `^k^& be& fZllbfh& ]^ee^& bgm^kZsbhgb-& Ab& \hgl^`n^gsZ&

&$$+

%,))

&')"

%$$"

MZ-kmh^j,\b^-Z`jb\gdZbf-KlZdbZ-z-k\^kZ-Zd-97.

Kf-Mge[Zj]bZ-d^-Zj^^-mj[ZfbqqZl^-kgfg\j^k\bml^-]^d-78;.-ljZ-bd-6?;;-^-bd-755=

GDUK-KTUDU-+**)

IPOUH IP UH-HSTDI-+**(

161$$n$$/-.0

4


]^ohgh& ^ll^k^& bg\k^f^gmZm^& e^& \ZiZ\bm{9& ]^eetblmkn, sbhg^& )bg\hkZ``bZk^& e^& i^klhg^& Z]& Ziik^g]^k^+& lmn, ]bZk^&^&Z``bhkgZk^&e^&ehkh&\hfi^m^gs^*;&]b&kb\^k\Z&^& bgghoZsbhg^& )\k^Zsbhg^& ]b& gnhob& ikh]hmmb.l^kobsb& bg&`kZ]h&]b&lmbfheZk^&eZ&\k^l\bmZ&^&eth\\niZsbhg^&i^k& Z$khgmZk^&e^&l%]^&]^eeZ&\hfngbm{*;&]^eeZ&lh\b^m{&]b, `bmZe^&)nlh&]^ee^&m^\gheh`b^&]^eetbg_hkfZsbhg^&^&]^eeZ& \hfngb\Zsbhg^*&Ze&%g^&]b&_Z\bebmZk^&_ngsbhgZf^gmh+& kblnemZmb+&_knbsbhg^+&^\\QkZ`nZk]Zg]h&be&uMkh`kZffZ&BnkhiZ&1/1/v&|&nmbe^& kbik^g]^k^& \hf^& etRB& bgm^g]^& ikhfnho^k^& eZ& \k^, l\bmZ& bgm^eeb`^gm^-& Phgh& mk^& e^& bgbsbZmbo^& ikbhkbmZkb^& ]b\abZkZm^9& =@>a4OMULI$LQOQZISM$M[XVWMI)&@k^Zk^&ng&f^k\Zmh&ngb\h& ]^e&]b`bmZe^&[ZlZmh&ln&bgm^kg^m+&Z]&ZemZ&^&ZembllbfZ&o^, eh\bm{+&^&ln&Ziieb\Zsbhgb&bgm^khi^kZ[beb9&^gmkh&be&1/02+& Z\\^llh&ZeeZ&[Zg]Z&eZk`Z&i^k&mnmmb;&^gmkh&be&1/1/+&Z\, \^llh&i^k&mnmmb&Z&o^eh\bm{&]b&Fgm^kg^m&g^mmZf^gm^&ln, i^kbhkb&)2/&J[i&h&ib€*;&^gmkh&be&1/1/+&Zef^gh&be&4/'& ]^ee^& _Zfb`eb^& ^nkhi^^& \hg& \hgg^llbhgb& Fgm^kg^m& ]b& hemk^&0//&J[i-& =@ >aFUQVUM$ LMSSaQUUV\I`QVUM)&Lkb^gmZk^& eZ& ihebmb\Z& bg& fZm^kbZ& ]b& O(P& ^& bgghoZsbhg^& Zee^& ikbg\biZeb& l%]^& ]^eeZ& ghlmkZ& lh\b^m{& \hf^& b& \Zf[bZf^gmb& \ebfZmb\b+& et^g^k`bZ& ^& etnlh& ^#\b^gm^& ]^ee^& kblhkl^+& eZ& lZenm^& ^& et^ohensbhg^& ]^fh`kZ%\Z+& kZ$hksZk^& mnmmb& `eb& Zg^eeb& ]^eeZ&\Zm^gZ&]^eetbgghoZsbhg^+&]ZeeZ&kb\^k\Z&ib€&m^hkb, \Z&ZeeZ&\hff^k\bZebssZsbhg^=@HV[ZP$VU$ZPM$TV\M-&>bnmZk^&`eb&lmn]^gmb&^&Ziik^g]b, lmb&Z&lmn]bZk^&Zeet^lm^kh+&Zmmk^ssZk^&b&`bhoZgb&Z&\hfi^, m^k^&lne&f^k\Zmh&]^e&eZohkh+&fb`ebhkZk^&e^&ik^lmZsbhgb& ^&etZmmkZmmboZ&bgm^kgZsbhgZe^&]^ee^&ngbo^klbm{&^nkhi^^+& fb`ebhkZk^&b&ebo^eeb&]b&blmknsbhg^&^&_hkfZsbhg^&)^\\^e, e^gsZ&Z\\Z]^fb\Z+&iZkb&hiihkmngbm{*-& Fg&jn^lmZ&]bf^glbhg^&]^ohgh&^ll^k^&bg&`kZ]h&]b&Z`b, k^&Zg\a^&e^&ihebmb\a^&Zmmbo^&]b&lobeniih&]^]b\Zm^&Zee^& _ngsbhgb& ]b& l^kobsbh& Zee^& i^klhg^& ^& ZeeZ& \hee^mmbobm{-& IZ& \abZo^& bgm^kik^mZmboZ& |+& i^kl^`nbk^& ngZ& ukb`^g^, kZsbhg^& nk[ZgZ& YTIXZv+& ]ho^& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ+& hoobZf^gm^+&aZ&ng&lb`gb%\Zmh&^lm^lh&Z&mnmm^&e^&Zsbhgb& ]b$nl^&g^e&m^llnmh&\bmmZ]bgh&\a^&\hlmbmnbl\hgh&be&lh, lm^`gh&ikbg\biZe^&]^eeZ&\hlmknsbhg^&]^eeth$^kmZ&\hf, ie^llboZ&]b&\bmm{&^&m^kkbmhkb&bg&`kZ]h&]b&bgm^ko^gbk^&ln& jnZebm{+&obmZebm{+&_ngsbhgZf^gmh+&^#\b^gsZ+&obob[bebm{& ^&ik^lmZsbhgb-

.AJJR"IFIJ>EA;ACA Fg&iZkmb\heZk^&\hg& et^gmkZmZ&bg&ob`hk^&]^eeZ&@hgo^g, sbhg^& Bnkhi^Z& ]^e& MZ^lZ``bh& ghg& ihmk{& ^ll^k^& Z_, _khgmZmh& be& \hg\^mmh& ]b& lhlm^gb[bebm{& Z& ik^l\bg]^k^& ]ZeeZ&\hglb]^kZsbhg^&]b&bfiZmmh&iZ^lZ``blmb\h-&M^k, mZgmh+& h`gb&bgbsbZmboZ&]b&ukb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZv& ]h, ok{&\hg_khgmZklb&\hg&jn^lmZ&\hfihg^gm^&m^kkbmhkbZe^& lh\bh,\nemnkZe^+&]ZeeZ&jnZe^&]bi^g]^&eZ&jnZebm{&]b&obmZ& ]^ee^&\hfngbm{&eh\Zeb&^&etZmmkZmmbobm{&]^b&enh`abI^& \bmm{& ]^ohgh& ^ll^k^& lhlm^gb[beb& i^k& ]blihkk^& ]b& ^\hghfb^& ib€& ^#\b^gmb& lhmmh& be& ikh%eh& ]^ee^& kblhk, l^+&ib€&o^k]b&^&ib€&\hfi^mbmbo^-&Pb&mkZmmZ&]b&\hlmknbk^& ngt^\hghfbZ&Z&[Zll^&^fbllbhgb&]b&@L1&ib€&\hfi^mb, mboZ+&\ZiZ\^&]b&l_knmmZk^&e^&kblhkl^&bg&fh]h&^#\b^gm^+& mnm^eZk^&etZf[b^gm^+&kb]nkk^&e^&^fbllbhgb&^&ik^o^gbk^& eZ& i^k]bmZ& ]b& [bh]bo^klbm{+& lobeniiZk^& gnho^& m^\gh, eh`b^& ^& f^mh]b& ]b& ikh]nsbhg^& o^k]b+& bgmkh]nkk^& k^mb& ^e^mmkb\a^& bgm^eeb`^gmb& ^]& ^#\b^gmb+& l_knmmZk^& e^& k^mb& ln& l\ZeZ& ^nkhi^Z& i^k& \hg_^kbk^& Zee^& ghlmk^& bfik^l^& ng&nem^kbhk^&oZgmZ``bh+&fb`ebhkZk^&etZf[b^gm^&bg&\nb& hi^kZgh&e^&bfik^l^+&bg&iZkmb\heZk^&e^&ib\\he^&^&f^]b^+& ZbnmZk^&b&\hglnfZmhkb&Z&_Zk^&]^ee^&l\^em^&bg_hkfZm^-& ItRB& bgm^g]^& ikhfnho^k^& ngZ& \k^l\bmZ& lhlm^gb[be^& f^]bZgm^&]n^&bgbsbZmbo^&ikbhkbmZkb^9 =@FUa7[XVWI$M#KQMUZM$YVZZV$QS$WXV"SV$LMSSM$XQYVXYM)&M^k& lhlm^g^k^&be&iZllZ``bh&o^klh&ngt^\hghfbZ&^#\b^gm^+& lhmmh& be& ikh%eh& ]^ee^& kblhkl^& ^& Z& [Zll^& ^fbllbhgb& ]b& @L1+&h\\hkk^&l\bg]^k^&eZ&\k^l\bmZ&^\hghfb\Z&]Zeetnlh& ]^ee^&kblhkl^&^&]^eet^g^k`bZ9&kb]n\^g]h&e^&^fbllbhgb&]b& @L1;&ikhfho^g]h&ngZ&fZ``bhk^&lb\nk^ssZ&^g^k`^mb, \Z;&kb]n\^g]h&etbgm^glbm{&bg&m^kfbgb&]b&kblhkl^&]b&\b•& \a^&nlbZfh&^&\hglnfbZfh-& =@FUI$WVSQZQKI$QUL[YZXQISM$WMX$SaMXI$LMSSI$OSVJISQ``I`QV( UM)& ItRB& aZ& [blh`gh& ]b&ngZ&ihebmb\Z&bg]nlmkbZe^& \a^& Zbnmb& e^& bfik^l^+& li^\b^& jn^ee^& ib\\he^+& Z& _Zk& _khgm^& ZeeZ& `eh[ZebssZsbhg^+& ZeeZ& \kblb& ^\hghfb\Z& ^& Ze& iZl, lZ``bh&o^klh&ngt^\hghfbZ&Z&[Zll^&^fbllbhgb&]b&@L19& lhlm^g^g]h&etbfik^g]bmhkbZ+&i^k&k^g]^k^&e^&bfik^l^& ^nkhi^^& ib€& kh[nlm^& ^& \hfi^mbmbo^;& ik^g]^g]h& bg& \hglb]^kZsbhg^&mnmmb&`eb&^e^f^gmb&]^eeZ&\Zm^gZ&]^e&oZ, ehk^+&\a^&lmZ&]bo^gmZg]h&l^fik^&ib€&bgm^kgZsbhgZe^+& ]ZeetZ\\^llh& Zee^& fZm^kb^& ikbf^& Ze& l^kobsbh& ]b& Zllb, lm^gsZ&ZeeZ&\eb^gm^eZ-& Pb& ikh%eZ+& ]b& \hgl^`n^gsZ+& Zg\a^& eZ& g^\^llbm{& ]b& ^lm^g]^k^&lmkZm^`b^&^&Zsbhgb&]bk^mm^&Ze&fb`ebhkZf^gmh&

&$%% )$#*"

%,$$ %$"

Kf-Mge[Zj]bZ-d^-Zj^^-ZfljghbqqZl^kgfg-hZkkZl^-]Z-6553676-aZ-Z-88<35<9-aZ

&$)$ *+"

98985-@4871!68704-51

IPOUH-HSTDI-+**(

Dddsbfbqbg-]^d-r?55-bd-65.-]^ddZ-hghgdZqbgf^-egf]bZd^-nbn^nZ-bf-\blly3O^d-7566-dZ-hghgdZqbgf^-bf-\gfl^klb-mj[Zfb-z-klbeZlZ-f^d-;51<.3O^d-75;5-kb-klbeZ-mfZ-hghgdZqbgf^-mj[ZfZ-Zd-<=.

5

GD-TUVGKP-POV-+*'+

161$$n$$/-.0


]^eetbgm^`kZsbhg^&mkZ&jnZebm{&]^e&iZ^lZ``bh&^&Zmmbobm{& ^\hghfb\a^&]b$nl^&Ze&%g^&]b&ihm^k^&i^kl^`nbk^&Zg, \a^&ngZ&ukb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&lhlm^gb[be^v+&l^fik^& g^eetZ\\^sbhg^&ib€&oZlmZ&]^e&m^kfbg^+&bg&`kZ]h&]b&lohe, `^k^&knheb&]b&ikhmZ`hgblmZ&^&lniihkmh&ZeeZ&\nemnkZ&]^e, eZ&kb]nsbhg^&]^eetbfiZmmh&g^`Zmboh&o^klh&be&iZ^lZ``bh+& ]^eeZ&]b_^lZ&]^eetZf[b^gm^+&^\\.AJJR"IFCA=9CA I^& \bmm{& lheb]Zeb& bfieb\Zgh& ]b& ihm^k^& uhi^kZk^v& bg& ngt^\hghfbZ&\hg&ng&Zemh&mZllh&]b&h\\niZsbhg^&\a^&_Z, ohkbl\Z&eZ&\h^lbhg^&^\hghfb\Z+&lh\bZe^&^&m^kkbmhkbZe^-& OblnemZmb&kZ``bng`b[beb&ZmmkZo^klh&Ze\ng^&Zsbhgb+&jnZ, eb9&Znf^gmZk^&be&mZllh&]b&h\\niZsbhg^&\hg&ng&gnf^kh& fZ``bhk^&]b&eZohkb&ib€&jnZeb%\Zmb+&li^\b^&i^k&]hgg^+& `bhoZgb&^&eZohkZmhkb&ib€&ZgsbZgb;&ZbnmZk^&e^&i^klhg^&]b& h`gb&^m{&Z&ik^o^]^k^&^&`^lmbk^&be&\Zf[bZf^gmh&bgo^, lm^g]h&bg&\hfi^m^gs^&^&_hkfZsbhg^;&fh]^kgbssZk^&b& f^k\Zmb&]^e&eZohkh&^&b&lblm^fb&ik^ob]^gsbZeb;&`ZkZgmbk^& \a^&b&[^g^%\b&]^eeZ&\k^l\bmZ&kZ``bng`Zgh&mnmm^&e^&iZk, mb&]^e&iZ^l^ItRB&bgm^g]^&ikhfnho^k^&ngZ&\k^l\bmZ&lheb]Ze^&f^, ]bZgm^&]n^&bgbsbZmbo^&ikbhkbmZkb^9& =@4OMULI$WMX$U[V\M$KVTWMZMU`M$M$U[V\Q$SI\VXQ-&M^k&b& lbg`heb+&ZbnmZk^&e^&i^klhg^&Z]&Z\jnblbk^&gnho^&\hf, i^m^gs^+&Z]^`nZklb&Z]&ng&f^k\Zmh&]^e&eZohkh&bg&\hg, mbgnZ&^ohensbhg^&^&\Zf[bZk^&ikh%\nZf^gm^&\Zkkb^, kZ& ikh_^llbhgZe^-& M^k& eZ& \hee^mmbobm{+& fh]^kgbssZk^& b&f^k\Zmb&]^e&eZohkh&i^k&Znf^gmZk^&b&ebo^eeb&]b&h\\n, iZsbhg^+& kb]nkk^& eZ& ]blh\\niZsbhg^+& Z\\k^l\^k^& eZ& ikh]nmmbobm{&]^e&eZohkh&^&`ZkZgmbk^&eZ&lhlm^gb[bebm{&]^b& ghlmkb&fh]^eeb&lh\bZeb-& =@BQIZZINVXTI$M[XVWMI$KVUZXV$SI$WV\MXZf-&Fe&mkZ`nZk, ]h& ]^eet^jnbeb[kbh& g^eeZ& ]blmkb[nsbhg^& ]^e& k^]]bmh& |& k^ZebssZ[be^& \hg& Zsbhgb& Zkmb\heZm^+& jnZeb9& `ZkZg, mbk^& eZ& \h^lbhg^& ^\hghfb\Z+& lh\bZe^& ^& m^kkbmhkbZe^;& `ZkZgmbk^& be& kbli^mmh& ]^b& ]bkbmmb& _hg]Zf^gmZeb& ]^b& iho^kb&^]&^fZk`bgZmb+&ZbnmZg]heb&Z&obo^k^&bg&fh]h& ]b`gbmhlh&^&Z&iZkm^\biZk^&ZmmboZf^gm^&ZeeZ&lh\b^m{;& ik^o^]^k^&ng&lhlm^`gh&i^k&ZbnmZk^&e^&i^klhg^&Z&bg, m^`kZklb&g^ee^&\hfngbm{&bg&\nb&obohgh+&hmm^g^k^&ngZ& _hkfZsbhg^+&mkhoZk^&ng&eZohkh&^&Zo^k^&Z\\^llh&Zee^& ik^lmZsbhgb&lh\bZeb-& Fe&\hfie^mZf^gmh&]^e&\bk\nbmh&obkmnhlh&iZllZ+&hoobZ, f^gm^+&Zg\a^&i^k&eZ&\k^l\bmZ&^&lZeoZ`nZk]bZ&]^e&m^l,

lnmh&]b$nlh&]^ee^&\bmm{-&RgZ&ukb`^g^kZsbhg^&lheb]Ze^v& lb&\ZkZmm^kbssZ& i^k&ihebmb\a^& ]^]b\Zm^& ZeeZ& fZ``bhk^& \ZiZ\bm{& ]b&Zllhk[bk^&kblhkl^&h\\niZsbhgZeb+&fZ&Zg, \a^&bg&`kZ]h&]b&Zikbk^&hiihkmngbm{&i^k&etbfik^g]bmh, kbZ&lbZ&lne&_khgm^&]^ee^&gnho^&Zmmbobm{&^&lbZ&ln&jn^eeh& ]^eeZ&kb\hgo^klbhg^&]^ee^&Zmmbobm{&bg&]^\ebgh3>"JH>"IJH9J>@A>"ADGCA<9EF" =A"C9LFH9H>"IKCC9"<FIJHKNAFE>"=A"H>JA" G>H"C9"HA@>E>H9NAFE>"KH;9E9 I^&]bo^kl^&]^\ebgZsbhgb&]^eeZ&\bmm{+&Ze&%g^&]b&`ZkZgmbk^& etbgm^kZsbhg^&]^ee^&ihebmb\a^&^&be&kZ``kniiZf^gmh&]^, `eb&^$^mmb&]Z&jn^lm^&ikh]hmmb+&]^ohgh&lZi^k^&\h^lblm^, k^&Zeetbgm^kgh&]b&lmkZm^`b^&`^g^kZeb&ZeeZk`Zm^+&i^k•+&Zee^& gnho^&]bf^glbhgb&\a^&et^ohensbhg^&lh\bh^\hghfb\Z& aZ&hkfZb&]Z&Ze\ngb&Zggb&bfihlmhF&enh`ab&nk[Zgb+&^&e^&\bmm{&bg&iZkmb\heZk^+&]^ohgh&lob, eniiZk^&Ze&fZllbfh&e^&k^eZsbhgb&\hg&be&m^kkbmhkbh&\nb& _Zggh&kb_^kbf^gmh&Zg\a^&lni^kZg]h&jn^ee^&Z``k^`Z, sbhgb&\a^&`b{&^lblmhgh+&]blmk^mmb+&KS[YZMX+&%eb^k^+&lblm^, fb+&^\\-+&bg&fh]h&]Z&k^ZebssZk^&k^mb&bg&`kZ]h&]b&_Zohkb, k^&eZ&fZ``bhk^&^#\b^gsZ&ihllb[be^&]^`eb&bgm^ko^gmbI^&lbg`he^&Zmmbobm{&]b$nl^&g^ee^&\bmm{&]^ohgh&kZ$hk, sZk^& etbgm^`kZsbhg^& _ngsbhgZe^& Ze& %g^& ]b& \hlmknbk^& ngth$^kmZ&\hfie^llboZ&^lm^lZ&Zee^&]bf^glbhgb+&ikbfZ& Z\\^ggZm^+&fZ&Zg\a^&\ZiZ\^&]b&kZ$hksZk^&ikh_hg]b, m{&_ngsbhgZeb&ib€&ZmmkZmmbo^&i^k&`eb&bgo^lmbf^gmb+&i^k&b& _k^jn^gmZmhkb+&i^k&b&\hglnfZmhkb+&i^k&`eb&Z[bmZgmbF&fh]^eeb& ]b& \hfihkmZf^gmh& ^& _knbsbhg^& ]^ee^&\bmm{+& jnb&bgm^lb&\hf^& fh]Zebm{& ]b&nlh& ]^`eb& liZsb&in[[eb, \b+& ]^ee^& Zmmk^ssZmnk^& \hee^mmbo^+& ]^ee^& bg_kZlmknmmnk^& ]^eetZ[bmZk^+&]^ee^&lhensbhgb&]b&mkZlihkmh+&^\\-+&]^ohgh& kb\hghl\^klb&k^\bikh\Zf^gm^&g^`eb&Zll^mmb&m^kkbmhkbZ, eb&^&g^ee^&h$^km^&_ngsbhgZeb&Ze&%g^&]b&ikhihkk^&Zg\a^& k^mb&]b&_knbsbhg^&bg&`kZ]h&]b&_Zohkbk^&etZkkboh&]b&fZ`, `bhkb&"nllb&]b&nm^gmb&g^b&m^kkbmhkbFg&\hg\enlbhg^+&|&^ob]^gm^&etbfihkmZgsZ&]b&Z$khgmZk^& i^k& m^fih& ^& g^eethmmb\Z& ]^ee^& ihebmb\a^+& ]^ee^& lmkZm^, `b^+&]^ee^&fblnk^+&]^`eb&bgo^lmbf^gmb&^&Zg\a^+&fZ&lh, ikZmmnmmh+&]^b&ikh`^mmb+&e^&]bk^sbhgb& ]^b&\Zf[bZf^gmb& kb`nZk]Zgmb& \bmm{+& m^kkbmhkbh+& bfik^l^& \a^& b& ikhllbfb& ikh`kZffb&]b&uBnkhiZ&1/1/v&lmZggh&]^ebg^Zg]h&\hg& iZkmb\heZk^&Zmm^gsbhg^&Ze&\hfibmh&in[[eb\h&]tbg]b\Zk^& ihebmb\a^&^&lmkZm^`b^&^&Z&jn^eeh&ikboZmh&]b&\heeZ[hkZk^&^& \hgmkb[nbk^&ZeetbfihlmZsbhg^&^&ZeeZ&k^ZebssZsbhg^-

,$ 6454874 =/-<=-! ;?-54>B

))#(" 85><1! ($ -774

-.4>-@4874!47!4>-54-

Kf-KlZdbZ-bd-;;19.-]^dd^-Z[blZqbgfbaZ-gdlj^-95-Zffb FSHTNH-+*''

%&!6454874!04!10424/4!1=4=>17>4

Tm-675-ebdbgfb-]b-nZfb-]^d-hZljbegfbg^]bdbqbg1-?5-ebdbgfb-kgfg-]b-k\ZjkZimZdbly-\gkljmllbnZ-^]-^f^j`^lb\Z FSHTNH&FODQQF

8-\Zk^-km-91-Zf\a^-im^dd^]b-j^\^fl^-\gkljmqbgf^1aZffg-hj^klZqbgfb-bfZ]^`mZl^


9><$EFDG?7@F<$67>>3$D<97@7D3J<A@7$GD43@32$ 7HA>GJ<A@7$67>>7$8AD?7 EHK>GSH$LI9EEBGH

nk[Zgblmb\Z&Z&]blmZgsZ&]b&lheb&jnZmmkh&Zggb&]ZeeZ&fh, ]b%\Z&]^eet>kmb\heh&006&]^eeZ&@hlmbmnsbhg^+&h\\niZg, ]h&\hl~&jn^`eb&liZsb&\a^&eZ&fZg\ZmZ&^fZgZsbhg^&]^e& Q^lmh&Rgb\h&]^eetRk[Zgblmb\Z&aZ&eZl\bZmh&eb[^kb+&l^gsZ& ngZ&lb`gb%\ZmboZ&kblihlmZ&]^eethk]bgZf^gmhNn^lmZ& eZ& kb\hlmknsbhg^& ]^e& lblm^fZ& ZmmnZe^-& Fg& jn^lmthmmb\Z& jnZe^& knheh& `bh\Z& eZ& kb`^g^kZsbhg^& nk, [ZgZ&^&jnZe^&knheh&`bh\Zgh&`eb&lmknf^gmb&nk[Zgblmb\b& \a^&nmbebssZ=&M^k&kblihg]^k^&ZeeZ&]hfZg]Z&]h[[bZfh& iZkmbk^&]Z&ngZ&]^%gbsbhg^&\hg]boblZ&]b&kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ-&RgZ&ikbfZ&]^%gbsbhg^&ihmk^[[^&^ll^k^&jn^eeZ& ]b&kb`^g^kZsbhg^&\hf^&uOMYZQVUM$LMQ$WXVKMYYQ$LQ$ZXIYNVX( TI`QVUM$LMS$KVYZX[QZVv+&]^%gbsbhg^&\a^&]{&i^k&l\hgmZmh& \b•&\a^& l\hgmZmh&ghg&|+&hllbZ& \a^&eZ&kb`^g^kZsbhg^&lb& _hg]b&lneeZ&]b\hmhfbZ& [nhgh&<&kb\hlmknsbhg^+&\Zmmboh& <&gnhoZ&\hlmknsbhg^-&NnZe^&\a^&lbZ&eZ&]^%gbsbhg^&nmb, ebssZmZ+&oZe^&eZ&i^gZ&kb\hk]Zk^&eZ&e^sbhg^&]b&JZkmbghmmb9& hllbZ&\a^&e^&mkZl_hkfZsbhgb&]^`eb&Zggb&t7/&]b&i^ssb&]b& \bmm{&"& eZl\bZm^&Ze&f^k\Zmh& ^&bg]b$^k^gmb& Ze& \hgm^lmh& "&\a^&lb&Znmh]^%gboZgh&\hg\k^mbllbf^&)eZ&@nemnkZ&]^e& _Zk^*+&lb&lhgh&]bfhlmkZm^&bgZmmnZ[beb+&f^gmk^&lhgh&lmZ, mb&b&ikh`^mmb&ZiiZk^gm^f^gm^&ZlmkZmmb&]b&^jnbeb[kbh&]^e& m^kkbmhkbh+&]b&kbli^mmh&Zf[b^gmZe^+&]b&oZehkbssZsbhg^&]^b& \^gmkb&fbghkb&]^`eb&Zggb&t5/+&Z&kbo^eZklb&\hg\k^mb&i^k&`eb& Zggb&t7/&^&ln\\^llbob-&Loo^kh&\a^&ngZ&[nhgZ&]hl^&]b& b]^Zebm{& |& etZgmb]hmh& Z]& ng& Ziikh\\bh&ikh`^mmnZe^&Zi, iZk^gm^f^gm^&u\hg\k^mhv&fZ&bg&k^Zem{&ih\h&kbli^mmhlh& ]^eeZ&\hfie^llbm{&]^e&k^Ze^-&K^e&f^]^lbfh&l^glh+&h``b+& S^kaZ`^9& uLnk& ]^%gbmbhg& h_& nk[Zg& k^g^pZe& k^oheo^l& Zkhng]&mph&Zli^\ml-&Cbklm+&ma^&in[eb\&l^\mhk&bgm^ko^, g^l& inkihl^_neer& mh& k^g^p& ma^& )iarlb\Ze.lh\bZe.^\h, ghfb\*&_Z[kb\&h_&l^e^\m^]&nk[Zg&Zk^Zl-&P^\hg]+&mabl&k^, g^pZe&]h^l&ghm&mZd^&ieZ\^&lihgmZg^hnler+&b-^-&fZkd^m& _hk\^l&Zk^&ghm&ln#\b^gm&mh&mkb``^k&Zg]&^glnk^&Z]ZimZ, mbhg&hk&mkZgl_hkfZmbhgvA^mmh& jn^lmh+& o^gbZfh& Ze& ingmh& ]^ee^& _hkf^& `bnkb]b, \a^&\a^&lhokbgm^g]hgh&b&ikh\^llb&]b&mkZl_hkfZsbhg^+& kb\hk]Zg]h&\hf^&eZ&ibZgb%\Zsbhg^&nk[Zgblmb\Z&\hfn,

MZ-S^`bgf^Mge[Zj]bZ-aZ^eZfZlg-dZ-hjghjbZd^`bkdZqbgf^mj[Zfbklb\ZZ-imZlljg-Zffb]ZddZ-eg]b,\Z]^ddsDjlb\gdg-66=]^ddZ-Fgklblmqbgf^1g\\mhZf]g-`dbkhZqb-dZk\bZlb-db[^jb]ZddZ-eZf\ZlZ^eZfZqbgf^]^d-U^klg-Vfb\g]^ddsVj[Zfbklb\Z3

*>@5=E>!.?1;;9=> 4YYMYYVXM$WXMYYV$ QS$5VT[UM$LQ$5VTV$ KVU$LMSMOI$I$WQIUQ"KI`QVUM$ [XJIUQYZQKI'$MLQSQ`QI$ WXQ\IZI'$DF4B$M^$IXZ)$/$ L)W)X)$..0*,221$Y)T)Q)'$ YQYZMTI$QUNVXTIZQ\V$ ZMXXQZVXQISM'$ QUNVXTIZQ``I`QVUM'$ WVXZISM$]MJ$KVT[UISM'$ LQOQZISQ``I`QVUM$WXVKML[XM$ M$YZIZQYZQKI)

<1=4017@1

M^k&\hfik^g]^k^&be&l^glh&]^eet^ohensbhg^&]^eeZ&e^`b, leZsbhg^& nk[Zgblmb\Z+& ]h[[bZfh& \^k\Zk^& ]b& ZeehgmZ, gZk\b&b]^Zef^gm^&]Z&^llZ+&]blmbg`n^g]h&^&\heeh\Zg]h& b&lbg`heb&^iblh]b&kbli^mmh&Ze&\hgm^lmh+&^obmZg]h&et^kkh, k^&]b& kb\ZoZk^&]Ze&iZkmb\heZk^&e^& k^`he^&]^e&`^g^kZe^-& QkZ&e^&\hlb]]^mm^&l\b^gs^&lh\bZeb+&jn^eeZ&nk[Zgblmb\Z&|& k^\^gmbllbfZ+&kb\hghl\^g]hg^&ng&mkbieb\^&^f[kbhg^& g^e&ikbfh&ikhoo^]bf^gmh&ghkfZmboh&]^eeh&PmZmh&bmZ, ebZgh&ngbmZkbh+&hllbZ&eZ&I^``^&1/&fZksh&0754&g-&1137+& g^eeZ& bff^]bZmZf^gm^&ln\\^llboZ&I^``^& 14&`bn`gh& 0754&g-&1248+&g^e&OAI&14&fZksh&0824&g-&53/-&ChkfZ& ib€&]^%gbmZ&"&^&mnmmthkZ&oZeb]Z&"&|&be&\hkih&\hlmbmnbmh& ]ZeeZ&I^``^&06&Z`hlmh&0831&g-&004/+&]ZeeZ&I^``^&5&Z`h, lmh&0856+&g-&654&^&]Ze&AJ&g-&0333&]^e&0857+&ZmmnZmboh& ]^eet>kmb\heh&06& ]^eeZ&I^``^& g-& 654.0856-& P^&be& \hkih& ]^eeZ& e^`bleZsbhg^& nk[Zgblmb\Z& in•& ^ll^k^& ]ngjn^& m^fihkZef^gm^& \bk\hl\kbmmh& mkZ& be& 0831& ^& be& 0857+& eZ& e^`bleZsbhg^& ^]bebsbZ+& \hg\^mmnZef^gm^& ihlbsbhgZmZ& bg&ihlbsbhg^&ln[hk]bgZmZ+&gZl\^&ib€&mZk]b&fZ&\hgh, l\^&ngZ&Z\\^e^kZsbhg^&\heeh\ZmZ&mkZ&be&0866&^&be&1//0+& hllbZ& mkZ& eZ& I^``^&17& `^ggZbh& 0866+& g-& 0/+& ^& be&Q^lmh& Rgb\h&]^eetB]bebsbZ&]^e&1//0-& Fg&f^ssh&Zb&]n^&i^kbh]b&bg]b\Zmb&"&hllbZ&mkZ&be&0857& ^&be&0866&"&lb&ihlbsbhgZ&be&AMO&04&`^ggZbh&0861+&g-&7+& hi^kZgm^&be&mkZl_^kbf^gmh&Zee^&O^`bhgb&]^ee^&_ngsbhgb& ZffbgblmkZmbo^&bg&fZm^kbZ&nk[Zgblmb\Z+&be&\nb&ihkmZmh& iZkZee^eh&|&eZ&kb_hkfZ&]^e&Qbmheh&S&]^eeZ&@hlmbmnsbhg^+& ZmmnZmZ&ZmmkZo^klh&eZ&I^``^&\hlmbmnsbhgZe^&07&hmmh[k^& 1//0+&g-&2+&\a^&ihg^&eZ&fZm^kbZ&]^e&`ho^kgh&]^e&m^kkb, mhkbh&mkZ&jn^ee^&\hg\hkk^gmb+&kbl^koZg]h&Zeeh&PmZmh&eZ& ]^m^kfbgZsbhg^& ]^b& ikbg\~ib& _hg]Zf^gmZeb-& NnZlb& mk^gmtZggb& l^iZkZgh& e^& ]n^& ghkfZmbo^+& fZ& eZ& l\^emZ& ]^eeh&PmZmh&]b&_Zk&ik^\^]^k^&be&Q^lmh&Rgb\h&]^eetB]b, ebsbZ& Ze& fZb& ^fZgZmh& Q^lmh& Rgb\h& ]^eetRk[Zgblmb\Z+& ghg&|&lmZmZ&ikboZ&]b&\hgl^`n^gs^&Z&ebo^eeh&]b&fZ\kh, e^`bleZsbhg^-&IZ&ib€&^ob]^gm^&\hgl^`n^gsZ&]b&jn^lmZ& )ghg*& l\^emZ& eZ& ihllbZfh& mh\\Zk^& \hg& fZgh9& eZ& O^, `bhg^&Ihf[Zk]bZ&aZ&^fZgZmh&eZ&ikhikbZ&e^`bleZsbhg^&

')" 10454@4/87=?64!171<31>4/4!>8>-54

%'!6454874!04!10424/4!1=4=>17>4

Kd-\gehZjlg-^]bdbqbg-z-j^khgfkZ[bd^]^d-8;.-]^b-\gfkmeb-^f^j`^lb\b

Tm-\bj\Z-68-ebdbgfb-]b-^]b,\b-^kbkl^flb1 66-kgfg-]^klbfZlb-Zd-j^kb]^fqbZd^

Tm-7?-ebdbgfb-]b-mfbly-Z[blZlbn^164<-kgfg-k,ll^-g-k^\gf]^-\Zk^

HOHSJX-HIIKFKHOFX-SHQPSU1QPMKUHFOKFP-GK-NKMDOP-+*''

FHOTKNHOUP-+**'3-K-QSKNK-SKTVMUDUKGHM-FHOTKNHOUP-+*''-KOGKFDOP-VO-KOFSHNHOUPTVM-UPUDMH-GK--HGKIKFK-HTKTUHOUK-GHMMs''%

GDUK-KTUDU-+**'1-K-QSKNK-SKTVMUDUK-GHM-FHOTKNHOUP-+*''-KOGKFDOP-VO-KOFSHNHOUPGK-FDTH-TIKUUH-P-THFPOGH-FDTH-GHM-$1#%

.-

161$$n$$/-.0


gZe^& lb& |& l^fik^& \ZkZmm^kbssZmZ& i^k& ngZ& \hg\^sbhg^& `^kZk\ab\Z-&>e&o^kmb\^&be&MbZgh&k^`heZmhk^+&hkb`bgZkbZ, f^gm^&ZiikhoZmh&\hg&e^``^+&^&]Z&jn^lmh&]bl\^g]^oZ, gh+& bg& i^k_^mmh& Zeebg^Zf^gmh+& b& ibZgb& \a^& g^& ]ZoZgh& ZmmnZsbhg^+&i^k&jn^lmh&\abZfZmb+&ghg&Z&\Zlh+&ZmmnZmbob-& Nn^lmh&lblm^fZ&o^kmb\Ze^&`^g^kZoZ&]n^&\hgl^`n^gs^-& Fg& ikbfh& enh`h+& eZ& lmknf^gmZsbhg^& nk[Zgblmb\Z& `^, g^kZe^& ghg& \hgm^fieZoZ& eZ& ihllb[bebm{& \a^& jn^eeZ& ]b& ]^mmZ`ebh& ihm^ll^& ^ll^k^& ]blZeebg^ZmZ& kbli^mmh& Ze& ]Zmh& `^g^kZe^-&IZ&\hg_hkfbm{&|+&jnbg]b+&]Zmh&]b&lblm^fZ-&P^& ihb& `eb& lmknf^gmb& nk[Zgblmb\b& lhgh& k^mmb& ]Zb& ikbg\~ib& ]b&ghfbgZmbobm{&^&mbib\bm{+&`eb&ngb\b&lblm^fb&e^`bmmbfZ, f^gm^&Ziieb\Z[beb&lhgh&lheh&jn^eeb&ik^oblmb&]ZeeZ&e^``^& ^&e^&ZffbgblmkZsbhgb&eh\Zeb&ghg&ihllhgh&bgmkh]nkg^&]b& ]bo^klb-&Fe&\a^&Z&]bk^&\a^+&l^&eZ&_hgm^&]^eeZ&ikhfZgZsbh, g^&|&eZ&e^`bleZsbhg^+&ng&m^fih&lheh&lmZmZe^&^&h``b&\hg, \hkk^gm^+&ZeehkZ&ob&lZk^[[^&ng&ik^]hfbgbh&g^\^llZkbh+& lne&@hfng^+&]^`eb&^gmb&eh\Zeb&Zo^gmb&m^kkbmhkb&ib€&Zfib& h&Zmmkb[nsbhgb&e^`bleZmbo^-&@hf^+&Z]&^l^fibh+&O^`bhgb&h& Mkhobg\^+&g^b&\nb&\hg_khgmb&be&@hfng^&Zok^[[^&be&\hf, ibmh&]b&ZmmnZk^&l\^em^&]b&]^mmZ`ebh&ZmmnZmbo^&]b&lmkZm^`b^& ^&]bl^`gb&]b&ebo^eeh+&i^k&etZiingmh+&ib€&ZemhP^&jn^lm^&lhgh&e^&ik^f^ll^+&ZeeZ&I^``^&01.12//4&]^e, eZ&Ihf[Zk]bZ&oZ&kb\hghl\bnmh&be&f^kbmh&]b&Zo^k&f^llh& hk]bg^&bg&ng&lblm^fZ&ZllhenmZf^gm^&bih\kbmZ&\a^&i^k& ng&]^\^ggbh&aZ&bglmZg\Z[bef^gm^&^fZgZmh&e^``b&\hl~& ^lik^llZf^gm^&]^kh`Zmhkb^&Ze&lblm^fZ&]Z&\hlmbmnbk^& ^ll^& lm^ll^& lblm^fZ& ]b& k^`he^-& Itbgmkh]nsbhg^& ]b& bg, oZkbZgmb&f^mh]heh`b\a^+&ibnmmhlmh&\a^&]b&\hgm^gnmh+& ikbfZ& mkZ& mnmm^& eZ& SZenmZsbhg^& >f[b^gmZe^& PmkZm^, `b\Z+& aZ& i^kf^llh& ]b& f^mm^k^& Z& k^`bf^& eZ& ihllb[b, ebm{& ]^ee^& oZkbZgmb& Zee^& ik^l\kbsbhgb& ]^`eb& lmknf^gmb& nk[Zgblmb\b& `^g^kZeb+& bgmkh]n\b[beb& \hg& be& kb\hklh& Zb& ibZgb&]b&]^mmZ`ebh&^&ikh\^]nk^&l^fieb%\Zm^&i^k\a}&be& ikbg\bibh& `^kZk\ab\h& "& lhmmhebg^ZoZ& Pm^eeZ& Ob\am^k& "&ghg&oZ&\hg_nlh&\hg&be&ikbg\bibh&]^eeZ&ikh`k^llboZ& li^\b%\Zsbhg^&]b&\hgm^gnmb-&Fe&gnhoh&\hklh&]^eeZ&ibZ, gb%\Zsbhg^&nk[Zgblmb\Z&ihg^+&jnbg]b+&\hf^&Zllh]Zmh& etZllngmh& ]^e& lni^kZf^gmh&]^ee^& \kbmb\bm{& ihlm^& ]Ze, eZ& e^`bleZsbhg^& ^\\^sbhgZe^+& ZmmkZo^klh& eZ& ]^%gbmboZ& f^llZ& Z& k^`bf^& ]^eetblmbmnmh& ]^ee^& uoZkbZgmbv& Zeetbg, m^kgh&]^e&lblm^fZ&]b&ibZgb%\Zsbhg^&hk]bgZkbZ+&_^kfh& k^lmZg]h&\a^&]b&oZkbZgmb+&i^k&e^&kZ`bhgb&]^mm^+&ghg&lb& ]hok^[[^&ib€&iZkeZk^-&& Fg&l^\hg]h&enh`h+&"&^&jn^lmh&|&^e^f^gmh&ib€&_nmnkb, [be^& "& et^ohensbhg^& ]^`eb& lmknf^gmb& bihmbssZ& ng& i^k, \hklh&]b&Z$kZg\Zf^gmh&]^ee^&_hkf^&]b&ibZgb%\Zsbhg^& \hfngZe^&]Z&jn^ee^&k^`bhgZeb-&Fe&fh]^eeh&nk[Zgblmb\h& ]^e&e^`bleZmhk^&ehf[Zk]h&|&]bllhgZgm^&kbli^mmh&Ze&ikh, `^mmh&]b&e^``^&nk[Zgblmb\Z&gZsbhgZe^&Zg\hkZ&bg&Zmm^lZ& ]b&\Ze^g]ZkbssZsbhg^&be&jnZe^+&g^eetZ#]Zk^&ZeeZ&O^`bh, g^&be&\hfibmh&]b&bg]bob]nZk^&b&\hgm^gnmb&]^eeZ&ibZgb%, \Zsbhg^&m^kkbmhkbZe^&^&Ze&@hfng^&jn^eeh&]b&k^]b`^k^&"& ZgZeh`Zf^gm^&Ze&o^\\abh&MbZgh&k^`heZmhk^&"&be&MbZgh& nk[Zgblmb\h+&]blmbg`n^&Zeetbgm^kgh&]b&jn^lmtnembfh&mkZ& ng&ibZgh&lmknmmnkZe^&^&ng&ibZgh&hi^kZmboh-&Qnmmh&\b•& ZiiZk^&ehgmZgh&g^eeZ&e^`bleZsbhg^&ehf[Zk]Z9&eZ&I^``^& 01./4&lZg\bl\^&be&]^[nmmh&g^e&iZghkZfZ&gZsbhgZe^&]^e& \hgmkho^klh&fh]^eeh&]^e&ibZgh&u]bk^mmhk^v+&_Zmmh&lheh& ]b& bg]b\b& ^& _ngsbhgb& i^k& e^& Zk^^& ]b& mkZl_hkfZsbhg^& ^& ZmmnZmh&\hg&^e^oZmZ&eb[^km{&]Zb&ibZgb&ZmmnZmbob-&NnZe^& eZ& \hgl^`n^gsZ=& @a^& g^eeh& libkbmh& ]^eeZ& I^``^& 01& be& enh`h&]^ee^&bgoZkbZgmb&ghg&|&ib€&be&]h\nf^gmh&lmknmmn,

kZe^&)MbZgh&]^ee^&O^`he^&h&Ah\nf^gmh&]b&MbZgh*+&fZ& \hg\k^mZf^gm^&ikh`^mmnZe^&bg&m^kfbgb&]b&lhlm^gb[beb, m{&]^ee^&l\^em^&)be&MbZgh&]^b&P^kobsb*+&^&\a^&e^&bgoZkbZgmb& Z&ebo^eeh&ikh`^mmnZe^&ghg&lhgh&ib€&`eb&lmZg]Zk]&^]bebsb& )Zem^ss^+&]blmZgs^+&ohenf^mkb^+&_ngsbhgb*+&fZ&b&ikh\^l, lb&]b&oZenmZsbhg^-&@b&lihlmbZfh&]Zb&\hgm^gnmb&Zb&ikh, \^llb-&AZ&\b•&\a^&Z\\Z]^&Ze&\hf^&Z\\Z]^-&P^&jn^eeh&\a^& Z[[bZfh&]^mmh&|&\hkk^mmh+&\hf^&ihmkZggh&PmZmh&^&O^, `bhgb&\hgm^lmZk^&Zb&@hfngb&]b&Zo^k&]^\ebgZmh&b&ihm^kb& ehkh&Zmmkb[nbmb&bg&ikh\^llb&ghg&\hgm^fieZmb&]ZeeZ&e^`b, leZsbhg^&ob`^gm^=&P^&lnb&ikh\^llb+&^&ghg&lnb&\hgm^gnmb+& Zoo^kk{& be& \hg_khgmh+& \hf^& g^`Zk^& Zee^& ZffbgblmkZ, sbhgb&eh\Zeb&]b&`^lmbk^+&Z]&^l^fibh+&etZmm^kkZ``bh&]^ee^& ohenf^mkb^&ik^oblm^&]Ze&MDQ&ZmmkZo^klh&[Zg]b&]b&Zl, l^`gZsbhg^+&\a^&likhgbgh&Z&\heeh\Zk^&m^fihkZef^g, m^& ]^m^kfbgZmb& bgm^ko^gmb& kbli^mmh& Z]& Zemkb& bg& fh]h& ]Z& _Zohkbk^& etZeebg^Zf^gmh& Ze& ikh`kZffZ& mkb^ggZe^& ]^ee^&hi^k^&in[[eb\a^=&@hf^&bfi^]bk^&Zb&@hfngb&]b& kb\ab^]^k^&]b&ln[hk]bgZk^&bgm^ko^gmb&]b&l\ZeZ&nk[ZgZ& ZeeZ&o^kb%\Z&]^eeZ&\hkk^mmZ&\heeh\Zsbhg^&lne&ib€&oZlmh& m^llnmh& \nb& ZiiZkm^g`hgh=& @hf^& ghg& bffZ`bgZk^& _hkf^&]b&ik^fbZebm{&i^k^jnZmboZ&i^k&\hfiZkmb&^qmkZ, \hfngZeb+& e^`Zm^& Ze& \hgm^gbf^gmh& ]^e& \hglnfh& ]^e& lnheh+& bgmkh]n\^g]h& _hkf^& ]b& \hfi^glZsbhg^& i^k& b& \hfngb&obkmnhlb&]Z&iZkm^&]b&jn^eeb&f^gh&obkmnhlb+&`^, lmb[beb&ZmmkZo^klh&ebo^eeb&ikhobg\bZeb&\nb&Zg]k^[[^kh&Zm, mkb[nbm^&iZkm^&]^b&[^g^%\b&^\hghfb\b&]^ee^&mkZl_hkfZ, sbhgb&]^e&m^kkbmhkbh&ghg&nk[ZgbssZmh=&Pb&mkZmmZ&]b&l\^e, m^&]b&ikh\^llh+&ghg&]b&\hgm^gnmh&\a^&ghg&Z[[blh`gZgh& ]b&u\hi^kmnkZv&e^`bleZmboZ+&mkZmmZg]hlb&]^eet^l^k\bsbh&]b& ihm^kb&_hkm^f^gm^&e^`Zmb&Ze&gnhoh&ikbg\bibh&i^k&\nb&|& et^gm^&eh\Ze^&)^&ghg&jn^eeh&k^`bhgZe^+&\a^&g^eeZ&I^``^& 01& aZ& ]^%gbmboZf^gm^& Z[]b\Zmh& Ze& ikhikbh& knheh& ]b& ibZgb%\Zmhk^&eh\Ze^*&Z&]^m^kfbgZk^&ghg&lheh&be&\hf^+& fZ&Zg\a^&be&]ho^&^&be&jnZg]h&\hlmknbk^M^k&\hg\en]^k^-&It^e^g\Zsbhg^&]^`eb&lmknf^gmb&h``b&Z& ]blihlbsbhg^&]^`eb&hi^kZmhkb&i^k&kb`^g^kZk^&et^lblm^gm^& iZk^&ng&^l^k\bsbh&ih\h&bgm^k^llZgm^-& Jhemh&ib€&bgm^, k^llZgm^&|&\^k\Zk^&]b&bg]bob]nZk^+&ZmmkZo^klh&etZgZeblb& ]^eet^ohensbhg^&]^ee^&_hkf^+&b&ihllb[beb&l\^gZkb&_nmnkb-&z& kZ`bhg^ohe^&bg]bob]nZk^&ngZ&ebg^Z&^ohenmboZ&\a^+&ehg, mZgh&]Z`eb&^\\^llb&]^`eb&Zggb&t7/+&ingmb&Z&_Zk&^oheo^k^&`eb& b]^Zeblfb&]^`eb&Zggb&t5/+&]ho^&lhlm^gb[bebm{+&^jnbeb[kbh& ]^e&m^kkbmhkbh+&kbli^mmh&Zf[b^gmZe^+&oZehkbssZsbhg^&]^b& \^gmkb&lmhkb\b&^kZgh&e^&iZkhe^&]thk]bg^-&P^gsZ&l\Z]^k^& g^e&fbmh&]^eeZ&[hgm{&]^ee^&]^\blbhgb&Zllngm^&bg&fh]h& \hee^mmboh+&fZ&l^gsZ&b`ghkZk^&b&ikh\^llb&iZkm^\biZmbob&^& kb\hghl\^g]h&be&i^lh&]^eeZ&iZkm^&in[[eb\Z&g^eeZ&`^lmbh, g^&]^ee^&mkZl_hkfZsbhgb&nk[Zg^-&IZ&ik^lZ&]b&\hl\b^gsZ& ]Z& iZkm^& ]^ee^& ZffbgblmkZsbhgb& eh\Zeb+& ]^e& _Zmmh& \a^& lheh& ng& knheh& Zmmboh& g^b& ikh\^llb& ]b& mkZl_hkfZsbhg^& in•&\hgl^gmbk^&ehkh&]b&ZmmbkZk^&kblhkl^&ik^sbhl^&bg&fh, f^gmb&]b&l\Zklbm{&]^ee^&lm^ll^+&in•&\^kmZf^gm^&`^g^kZ, k^&\hg"bmmb&mkZ&^gmb&eh\Zeb&^&^gmb&lhokZhk]bgZmb-&PbZfh& i^k•&\hlmk^mmb&Z&\hg%]Zk^&bg&ngZ&ihlbmboZ&^ohensbhg^& ]^b&kZiihkmb&mkZ&^gmb&ZeeZ&en\^&]^e&ikbg\bibh&]b&e^Ze^&\he, eZ[hkZsbhg^&mkZ& ^gmb& ^&]b&ZnmhghfbZ&]^`eb& ^gmb&eh\Zeb-& M^k\a}&]bo^klZf^gm^& Zllblm^k^ffh&lhemZgmh&Z]&ngZ& gnhoZ& \^gmkZebm{& k^`bhgZe^+& bg& lhlmbmnsbhg^& ]b& jn^eeZ& lmZmZe^+& b`ghkZg]h& ^& kbmZk]Zg]h& ngZ& ^ohensbhg^& ]^e& ]bkbmmh& nk[Zgblmb\h& ZllhenmZf^gm^& bg^en]b[be^-& Fe& \a^& kZiik^l^gm^k^[[^& et^ob]^gm^& ^lbmh& ]b& ng& ikh\^llh& ]b& ]^`^g^kZsbhg^+&bgo^\^&\a^&]b&kb`^g^kZsbhg^161$$n$$/-.0

..


G@$B3FFA$B7D$>3$D<97@7D3J<A@7$EAEF7@<4<>7$ 67>>7$5<FFc$<F3><3@7 LBFHG>$<HE9

Fe& ikh`^mmh& RO?>KMOL& \hlmbmnbl\^& ng& bg\n[Zmhk^& ]b& _Z\bebmZsbhg^& ]^ee^& mkZl_hkfZsbhgb& nk[Zg^& \a^& aZ& eth[b^mmboh& ]b& Zllblm^k^& b& lh``^mmb& bfi^`gZmb& Z& ebo^eeh& m^kkbmhkbZe^& g^b& ikh`^mmb& ]b& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ& bg, m^kZ`^g]h&\hg&`eb&hk`Zgblfb&`ho^kgZmbob+&bg&iZkmb\h, eZk^&be&Jbgblmkh&]^ee^&Fg_kZlmknmmnk^&^&]^b&QkZlihkmb&^& be&Jbgblm^kh&]^eeh&Pobeniih&B\hghfb\h+&i^k&]^%gbk^& k^`he^+& fh]^eeb& ^& lmknf^gmb& \a^& ihllZgh& ZbnmZk^& eh& lobeniih&]^b&ikh\^llb&^&ethmmbfbssZsbhg^&]^ee^&kblhkl^ItbgbsbZmboZ& |& ikhfhllZ& ]Z& >K@B+& @hglb`ebh& KZ, sbhgZe^& ]^`eb& >k\abm^mmb+& MbZgb%\Zmhkb+& MZ^lZ``blmb& ^& @hgl^koZmhkb+& @hg_\hff^k\bh& ^& Rgbhg\Zf^k^& \a^+&g^e&l^mm^f[k^&1/01+&aZggh&lhmmhl\kbmmh&ng&]h, \nf^gmh&\hfng^&]^ghfbgZmh&BIZZV$WMX$SM$5QZZf) Itbfi^`gh&]Z&iZkm^&]b&lh``^mmb&\hg&lmhkb^&]b$^k^gmb& ^&Zf[bmb&]b&Zsbhg^&fhemh&]bo^klb&gZl\^&]Zeetnk`^g, sZ&]b&ZoobZk^&ng&_Zmmboh&i^k\hklh&]b&\heeZ[hkZsbhg^& \a^& \hgmkb[nbl\Z& Z&lni^kZk^& eZ& ikh_hg]Z& \kblb& \a^& \ZkZmm^kbssZ+& g^e& ghlmkh& MZ^l^+& eh& lohe`^klb& b& ikh, \^llb&]b&mkZl_hkfZsbhg^&^&oZehkbssZsbhg^&nk[ZgZ-& RgZ&\kblb&\a^&kb`nZk]Z&e^&\bmm{&^&be&m^kkbmhkbh&bg&mnm, m^&e^&ehkh&]bo^kl^&Zkmb\heZsbhgb&^&kb\ab^]^&etZoobh&]b& i^k\hklb& gnhob& ^& obkmnhlb+& %gZebssZmb& Z& lmbfheZk^& etZoobh& ]b& ikh\^llb& \hg]boblb+& ikbg\biZef^gm^& bf, ikhgmZmb&Zee^&ikZmb\a^&]b&f^llZ&bg&lb\nk^ssZ+&%lb\Z& ^&lh\bZe^+&]^e&m^kkbmhkbh&^+&ib€&bg&`^g^kZe^+&]ZeeZ&g^, \^llbm{&]b&ZmmnZk^&ngZ&\hg\k^mZ&^&\hglZi^ohe^&ikZ, mb\Z&]b&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&\a^&lbZ&lhlm^gb[be^&]Ze& ingmh&]b&oblmZ&ihebmb\h+&^\hghfb\h&^&lh\bZe^>e& %g^& ]b& lniihkmZk^& eZ& ]b$nlbhg^& ]b& mZeb& ikZmb\a^& obkmnhl^&|&bg&\hklh&]b&]^%gbsbhg^&ng&ikhmh\heeh&]tbg, m^lZ& \hg& >K@F+& ethk`Zgblfh& ]b& kZiik^l^gmZgsZ& ]^b& @hfngb&bmZebZgb+& _hg]Zmh&lneeZ&lmk^mmZ&bgm^kk^eZsbh, g^& mkZ& b&lh``^mmb&ikh]nmmbob+& ^\hghfb\b& ^&ikh_^llbh, gZeb& eh\Zeb& ^& e^& ZffbgblmkZsbhgb& m^kkbmhkbZeb+& ^& lneeZ& g^\^llbm{& ]b& ikhfnho^k^& b& ikbg\~ib& ^& e^& Zmmbobm{& ]b& RO?>KMOL&g^eethmmb\Z&]b&oZehkbssZk^&liZsb&in[[eb, \b+&lh\bZebm{&^&u_Zk^&bfik^lZv&g^b&\^gmkb&nk[ZgbRO?>KMOL+& ]hih& eZ& %kfZ& ]^e& BIZZV$ WMX$ SM$ 5QZZf+& |&lmZmh&n#\bZef^gm^&ik^l^gmZmh&ZeeZ&%g^&]^e&f^l^& ]b& ]b\^f[k^& 1/01& lhlmZgsbZg]h& Zeetbgm^kgh& ]b& ng& ]h\nf^gmh&hi^kZmboh&b&ikbg\biZeb&Zf[bmb&m^fZmb\b+& b& \hgm^gnmb& ^& e^& %gZebm{& ]^eetbgbsbZmboZ;& ]Z& fZksh& 1/02&|&bgbsbZmZ&eZ&_Zl^&hi^kZmboZ&ZmmkZo^klh&eZ&\k^, Zsbhg^& ]b& ng& \hhk]bgZf^gmh& gZsbhgZe^& \a^& lni, ihkmZ&^&Zllblm^&b&mZoheb&]b&\hg_khgmh&eh\Zeb&\nb&lhgh& ]^fZg]Zm^&e^&bgbsbZmbo^&m^kkbmhkbZeb>& iZkmbk^& ]ZeeZ& ikbfZo^kZ& lhgh& lmZm^& ikhfhll^& Zmmbobm{+& mZoheb& ]b& \hg\^kmZsbhg^+& \hgo^`gb& ^& bg, \hgmkb& %gZebssZmb& Z& lmbfheZk^& be& ]b[Zmmbmh& eh\Ze^& ^& Z& ]^m^kfbgZk^& eZ& \k^Zsbhg^& ]^b& ikbfb& mZoheb& eh\Zeb& RO?>KMOL&ho^&li^kbf^gmZk^&ikhmh\heeb&]tbgm^lZ& ^&WIXZUMXYPQW&i^k&eZ&ikhfhsbhg^&]b&ikh`^mmb&]b&mkZ, l_hkfZsbhg^& ^& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ& bfikhgmZmb& ./

161$$n$$/-.0

ZeeZ&jnZebm{&Zk\abm^mmhgb\Z&^&Zf[b^gmZe^+&ZeeZ&lhlm^, gb[bebm{& ^& Zee^&[nhg^& ikZmb\a^&g^ee^& ikh\^]nk^& i^k& etb]^gmb%\Zsbhg^&]^b&ikh`^mmb&]Z&i^kl^`nbk^>]&h``b&kblnemZgh&n#\bZef^gm^&\hlmbmnbmb&b&mZoheb&]b& RO?>KMOL&>k^ssh+&RO?>KMOL&Sb[h&SZe^gmbZ&^& RO?>KMOL& Jhebl^;& Zemk^& bgbsbZmbo^& ikhi^]^nmb, \a^&Zeeh&lobeniih&]b&Zf[bmb&]b&eZohkh&eh\Zeb&lb&lhgh& m^gnm^& Z&@Z`ebZkb+&@hfh+&DhkbsbZ+& Ibohkgh+&Knhkh+& MZe^kfh+&M^l\ZkZ+&MblmhbZ+&^&QZkZgmhRO?>KMOL&_hg]Z&eZ&ikhikbZ&Zsbhg^&lneeZ&\hglZ, i^ohe^ssZ& \a^& e^& ZffbgblmkZsbhgb& eh\Zeb& bmZebZg^& ]bfhlmkZgh&ngtZllZb&l\ZklZ&\ZiZ\bm{&]b&]hmZklb&]^, `eb&lmknf^gmb&g^\^llZkb& i^k& Z\\^]^k^& Zb&_hg]b+&gZ, sbhgZeb& ^& \hfngbmZkb+& ZmmkZo^klh& b& jnZeb&%gZgsbZk^& b&ikh\^llb&]b&kbjnZeb%\Zsbhg^&nk[ZgZ&^&\a^+&bg&mZe^& \hgm^lmh& \hfie^llh+& b& ikhmZ`hgblmb& ]^eeZ& %eb^kZ& ]^eet^]bebsbZ&^&]^e&fhg]h&bfik^g]bmhkbZe^&ihllhgh& _Zk^&lblm^fZ&i^k&ZbnmZk^&e^&\hfngbm{&ho^&lhgh&Zmmb, ob&Z&k^i^kbk^&mZeb&kblhkl^IZ& ohehgm{& |& ]ngjn^& jn^eeZ& ]b& b]^gmb%\Zk^& ]^ee^& ikh\^]nk^& obkmnhl^& \a^& ]^%gbl\Zgh& ]^b& i^k\hklb& \ZiZ\b&]b&lmbfheZk^&l\^em^&\hg]bobl^&Z&ebo^eeh&eh\Ze^& ^&\a^+&`kZsb^& Zg\a^& ZeeZ& ikhikbZ&lhlm^gb[bebm{&^\h, ghfb\Z+& ihllZgh& \hbgohe`^k^& bgo^lmbmhkb& in[[eb\b& ^&ikboZmb&Zeetbgm^kgh&]b&ng&ikh\^llh&]b&\hg]boblbhg^& ]^`eb&h[b^mmbob&]b&mkZl_hkfZsbhg^&]^e&m^kkbmhkbhF& ikhmh\heeb& ]b& RO?>KMOL& ik^o^]hgh& bghemk^& \a^&e^&ikh\^]nk^&i^k&etb]^gmb%\Zsbhg^&]^b&ikh`^mmb& ]Z& ikhfnho^k^& ]hokZggh& ^ll^k^& bfikhgmZm^& ZeeZ& fZllbfZ& mkZliZk^gsZ& i^k& oZehkbssZk^& eZ& jnZebm{& ]^`eb& bgm^ko^gmb& lm^llb& b]^gmb%\Zg]h& jnZe^& lmkn, f^gmh&hi^kZmboh&eZ&ikh\^]nkZ&]^e&\hg\hklh&]tb]^^& h&]b&ikh`^mmZsbhg^F& mZoheb& eh\Zeb& ]b& RO?>KMOL& fnhohgh+& jnbg]b+& ]Ze& ik^lniihlmh& ]b& lmbfheZk^& b& ikh\^llb& ]b& & mkZ, l_hkfZsbhg^& \a^& ihllhgh& ^ll^k^& k^ZebssZmb& Zg\a^& ZmmkZo^klh&e^&ihebmb\a^&^&b&%gZgsbZf^gmb&]^e&MbZgh& gZsbhgZe^&i^k&e^&\bmm{&)AI&068.1/01+&5XMYKQ$<ZISQI*+& ]Ze&AI&D\QS[WWV+&]ZeeZ&Abk^mmboZ&RB&lneet^#\b^gsZ& ^g^k`^mb\Z&^&]Ze&A]I&lne&@hglnfh&]^e&lnheh&ibnm, mhlmh& \a^+& bg& ikhli^mmboZ+& ]Zb& \hgm^gnmb& ]^b& Chg]b& PmknmmnkZeb& ik^oblmb& ]ZeeZ& ikh`kZffZsbhg^& \hfn, gbmZkbZ&1/03,1/1/>&mbmheh&^l^fieb%\Zmboh&]^ee^&]blihgb[bebm{&^lblm^g, mb&lb&lhmmhebg^Z&\hf^+&Zb&l^glb&]b&jnZgmh&\hfngb\Z, mh&]Ze&Jbgblmkh&i^k&eZ&@h^lbhg^&Q^kkbmhkbZe^+&b&CPB& ik^o^]hgh&i^k&b&ikhllbfb&l^mm^&Zggb&eh&lmZgsbZf^g, mh& ]b& 1/+4& fbebZk]b& ]b& ^nkh& i^k& e^& O^`bhgb& bmZebZg^& f^gh& lobeniiZm^& )@ZfiZgbZ+& Mn`ebZ+& ?Zlbeb\ZmZ+& @ZeZ[kbZ&^&Pb\bebZ*+&0&fbebZk]h&]b&^nkh&i^k&e^&O^`bhgb& bg&mkZglbsbhg^&)>[knssh+&Jhebl^&^&PZk]^`gZ*+&6&fb, ebZk]b&]b&^nkh&Zee^&O^`bhgb&ib€&lobeniiZm^&)O^`bhgb& ]^e&\^gmkh,ghk]*&^&0&fbebZk]h&]b&^nkh&i^k&Mkh`kZf, fb&]b&\hhi^kZsbhg^&m^kkbmhkbZe^-

VSEDOQSP\gklblmbk\^mf-bf\m[Zlgj^]b-_Z\bdblZqbgf^]^dd^-ljZk_gjeZqbgfbmj[Zf^-\gfdsg[b^llbng-]bZkkbkl^j^-b-kg``^llbbeh^`fZlbZ-dbn^ddg-l^jjblgjbZd^f^b-hjg`^llb]b-jb`^f^jZqbgf^mj[ZfZ-bfl^jZ`^f]g\gf-`db-gj`Zfbkeb`gn^jfZlbnb3

.9<>=5!%>;1 4J@KD?@GL@$?@E$ +DI<JLDF@GLH$*MELMJ<%$ 4JHFHODHG@$ @$*HFMGD><ODHG@$ ?@E$*HGKDBEDH$2<ODHG<E@$ (J>CDL@LLD%$4D<GD!><LHJD%$ 4<@K<BBDKLD$@$*HGK@JN<LHJD'


z& ^ob]^gm^& \a^& i^k& ghg& ikhl^`nbk^& g^eetbgl^glZmZ& ]bli^klbhg^&]^ee^&kblhkl^&gZsbhgZeb&^&g^e+&inkmkhiih& _k^jn^gmbllbfh+& lik^\h& ]b& _hg]b& ^nkhi^b& ]^lmbgZmb& Ze&ghlmkh&MZ^l^+&e^&ZffbgblmkZsbhgb&eh\Zeb&]^[[hgh& \hg&kZib]bm{&^]&^#\b^gsZ&ikhoo^]^k^&Z]&ZoobZk^&e^& ikh\^]nk^&i^k&]hmZklb&]^b&ikh`^mmb&g^\^llZkb&ZeetZ\, \^llh&Zb&[Zg]b&]b&`ZkZ&^+&jnbg]b+&Zeet^o^gmnZe^&Zll^, `gZsbhg^&]^b&%gZgsbZf^gmbItbg]bli^glZ[be^& ZmmnZsbhg^& ]b& mZe^& ikh\^]nkZ& ihebmb\h,ZffbgblmkZmboZ+& mZgmh& [ZgZe^& jnZgmh& ]b, lZmm^lZ+&i^kf^mm^k^[[^&%gZef^gm^&]b&bgbsbZk^&Z&kZ, `bhgZk^&hk`Zgb\Zf^gm^&bg&m^kfbgb&]b&Pblm^fZ&MZ^, l^+&lobeniiZg]h&ikh`^mmb&\ZiZ\b&]b&]Zk^&kblihlm^&Zb& \bmmZ]bgb&^&Zb&m^kkbmhkb&ghg&lheh&g^e&[k^o^+&fZ&Zg\a^& g^e& f^]bh& ^& g^e& eng`h& i^kbh]h+& nl\^g]h& ]Z& jn^eeZ& \nemnkZ&^f^k`^gsbZe^&\a^&i^k&mkhiib&Zggb&aZ&\ZkZm, m^kbssZmh&eZ&`^lmbhg^&]^e&iZmkbfhgbh&in[[eb\h&^+&ibÂ&#x20AC;& bg&`^g^kZe^+&]^e&m^kkbmhkbh&bmZebZghFe&fh]^eeh&]b& lobeniih&bmZebZgh+&^gmkZmh&bg&ikh_hg, ]bllbfZ&\kblb&g^eetnembfZ&_Zl^&k^\^llboZ+&aZ&^ob]^g, sbZmh&\hf^&lbZ&ikhikbh&eZ&fZg\ZgsZ&]b&ikh`kZffZ, sbhg^+&ihebmb\Z+&^\hghfb\Z+&fZ&Zg\a^&bg_kZlmknmmn, kZe^& ^& m^kkbmhkbZe^+& ngh& ]^`eb& ^e^f^gmb& \a^& aZggh& fZ``bhkf^gm^& ]Zgg^``bZmh& eZ& \hfi^mbmbobm{& ]^e& MZ^l^& g^eeZ& \hfi^mbsbhg^& bgm^kgZsbhgZe^& ^& \a^+& h``b+& k^g]hgh& h`gb&ikhli^mmboZ&]b&kbik^lZ&iZkmb\h, eZkf^gm^&\hfie^llZFg&mZe&l^glh&eZ&g^\^llbm{&]b&\hghl\^k^&^&Zl\hemZk^&be& m^kkbmhkbh+& hemk^&\a^& ]b& Z]hmmZk^& ikh\^]nk^& \abZk^& ^& obkmnhl^&g^eetZll^`gZsbhg^&^&g^eeZ&`^lmbhg^&]^`eb&bg,

\Zkb\ab+&\hlmbmnbl\^&ng&^e^f^gmh&mZgmh&hoobh&jnZgmh& ih\h& ikZmb\Zmh& \a^+& ZmmkZo^klh& b& mZoheb& ]b& RO?>K, MOL+&lb&bgm^g]^&oZehkbssZk^&^&ikhfnho^k^ItZnlib\bh& |& \a^& jn^eeZ& kbgghoZmZ& \hglZi^ohe^ssZ& ]^eeZ& g^\^llbm{& ]b& ]hmZklb& ]tng& ikh`^mmh& \hfng^& \a^& aZ& ]^m^kfbgZmh+& Z& ebo^eeh& gZsbhgZe^& ^& eh\Ze^+& etbg\hgmkh& ]^ee^& hk`ZgbssZsbhgb& ^& blmbmnsbhgb& \a^& kZiik^l^gmZgh& Zk\abm^mmb+& \hff^k\bZgmb+& \hlmknm, mhkb& ^& bfik^l^+& ihllZ& \hlmbmnbk^& ghg& lhemZgmh& ng& \hg\k^mh& ^e^f^gmh& ]b& lhlm^`gh& ^& ]b& lniihkmh& Zeeh& lobeniih&]^b&m^kkbmhkb&fZ&Zg\a^+&^+&_hkl^+&lhikZmmnm, mh+&ng&ik^\blh&l^`gZe^&g^b&\hg_khgmb&]^e&ik^l^gm^&^& ]^e&_nmnkh&]^e&MZ^l^>e& ]b& e{& ]b& h`gb& ihllb[be^& ]bo^k`^gsZ& ]b& hibgbhgb& h& bgm^k^ll^& ]b&iZkm^& |& `bngmh& be& fhf^gmh& Z#g\a}& be& MZ^l^& mkhob& eZ& _hksZ& ^& eZ& \ZiZ\bm{& ]b& ikh`^mmZk^& bg& fh]h&\hg]boblh&ng&_nmnkh&]bo^klh;&etZnlib\bh&|&\a^+& ]hih&b&kZiik^l^gmZgmb&]^ee^&ikh_^llbhgb&^&]^eet^\h, ghfbZ&k^Ze^+&Zg\a^&eZ&ihebmb\Z&Z[[bZ&etbgm^eeb`^gsZ&^& eZ&\ZiZ\bm{&]b&\h`eb^k^&jn^lmh&bg]bli^glZ[be^&^&bf, ikhkh`Z[be^&l^`gZe^&]b&\Zf[bZf^gmhMZkm^g]h&]Z&bgbsbZmbo^&\hf^&RO?>KMOL&|&ihllb, [be^& _^kfZk^& ng& ]^\ebgh&\a^& ghg& |& ZllhenmZf^gm^& bgZkk^lmZ[be^+& ikhfnho^g]h& ngZ& ]ho^khlZ& ^& \hg, \k^mZ& oZehkbssZsbhg^& ]^ee^& ^ghkfb& ihm^gsbZebm{+& mkhiih& li^llh& \hei^ohef^gm^& mkZl\nkZm^+& \a^& \Z, kZmm^kbssZgh& be& iZllZmh+& be& ik^l^gm^& ^& be& _nmnkh& ]^e& ghlmkh&MZ^l^K^eeZ& \hglZi^ohe^ssZ& \a^& be& m^fih& ]^ee^& iZkhe^& |& m^kfbgZmh&^&\a^&h\\hkkhgh&Zsbhgb&\hg\k^m^+&]Z&h``b-&

G\Z[g$E\Z[gf$/-./$ ?_Tg$`Tc+$ <eXW\g7$G9L9$>Teg[$HUfXeiTgbel$ \`TZX$Ul$KbUXeg$L\``ba)$ hf\aZ$Lhb`\$GII$OBBKL$WTgT$ cebi\WXW$VbhegXfl$bY$<[e\f$>_i\WZX$ 'GH99$GTg\baT_$@XbZeTc[lf\VT_$ =TgT$<XagXe(+$Lhb`\$GII$\f$eXfh_g$ bY$T$cTegaXef[\c$UXgjXXa$G9L9)$ GH99$TaW$g[X$=XcTeg`Xag$ bY$=XYXafX+$ <Tcg\ba$Ul$F\^X$<Te_bj\Vm+ =TgX7$$ 9ce\_$.5)$/-./$ HVgbUXe$/0)$/-./+ O\fhT_\mTg\ba$=TgX7$ GbiX`UXe$/4)$/-./+

161$$n$$/-.0

.0


5A?B>7EE<Fc$67>$BDA97FFA$6<$D<97@7D3J<A@7$GD43@32$ 8G@J<A@3?7@FA$67>>_<@F7DH7@FA LM>?9GH$LM9G@A>EEBGB

IZ&ibZgb%\Zsbhg^&lmkZm^`b\Z&]^ee^&\bmm{&|&be&ingmh&]b& iZkm^gsZ& ]^e& kZ`bhgZf^gmh& \a^& bgm^g]h& ikhihkk^-& Fg&FmZebZ&eZ&ibZgb%\Zsbhg^&lmkZm^`b\Z&bg&Zf[bmh&nk[Z, gh&aZ&\hfbg\bZmh&Z&]b$hg]^klb&g^e&\hklh&]^`eb&Zggb& t8/&^]&aZ&Zonmh&ng&\hglblm^gm^&lobeniih&lne&%gbk^&]b& jn^e&]^\^ggbh&^&ihb&g^b&ikbfb&Zggb&1///I^& bgghoZsbhgb& ]^eeZ& ibZgb%\Zsbhg^& lmkZm^`b\Z+& kb, li^mmh&ZeeZ&ibZgb%\Zsbhg^&%lb\Z+& ^kZgh&kZiik^l^g, mZm^&]ZeeZ&f^llZ&Z&_nh\h&]b&ngZ&b]^Z&]b&\bmm{&o^klh& \nb&m^g]^k^+&]Z&ng&jnZ]kh&Zkmb\heZmh&^&\h^k^gm^&]b& Zsbhgb&]Z&ihkk^&bg&^ll^k^&i^k&\hgl^`nbk^&jn^eetb]^Z& ]b& \bmm{+& ]Ze& \hbgohe`bf^gmh& ]^b& ihkmZmhkb& ]b& bgm^, k^ll^& )`eb& YZIRMPVSLMXY*& g^eeZ& ]^%gbsbhg^& ]^eeZ& \Q( YQVU&^& ]^ee^& Zsbhgb+& ]Ze& lnh& \ZkZmm^k^& ohehgmZkbh& ^+& jnbg]b+&]ZeeZ&"^llb[bebm{&]^b&\hgm^gnmb+&]Z&Z``bhkgZ, k^&g^e&m^fih&ZmmkZo^klh&ng&lblm^fZ&]b&oZenmZsbhg^& ]b&fhgbmhkZ``bhAZeetbglhk`^k^&]^eeZ&\kblb&!&g^eethkfZb&ehgmZgh&1//6& !&^&]ZeeZ&lnZ&ln\\^llboZ&kZ]b\ZebssZsbhg^+&\b&lZk^f, fh&Zli^mmZmb&ngZ&gnhoZ&]hfZg]Z&]b&ibZgb%\Zsbhg^& lmkZm^`b\Z-&@hf^&Qhkbgh&|&nl\bmZ&]ZeeZ&\kblb&]^eetbg, ]nlmkbZ& Znmhfh[beblmb\Z& ]Zg]hlb& ngZ& gnhoZ& b]^g, mbm{&ikhikbh&\hg&be&ikbfh&MbZgh&lmkZm^`b\h&bmZebZgh+& \hl~& Zg\a^& be& MZ^l^+& e^& ln^& \bmm{+& b& lnhb& m^kkbmhkb+& Zok^[[^kh& ihmnmh& k^Z`bk^& ZeeZ& \kblb& kbi^glZg]h& be& ikhikbh&_nmnkh-& Nn^lmh& ghg& |& Zoo^gnmh-& Chkl^& i^k& ^$^mmh&]^b&mZ`eb&ZeeZ&li^lZ&in[[eb\Z+&_hkl^&i^k&be&`^, g^kZe^&]blhkb^gmZf^gmh+&eZ&ibZgb%\Zsbhg^&lmkZm^`b, \Z&|&lmZmZ&Z\\ZgmhgZmZBiink^&eZ&[k^o^&lmZ`bhg^&]^eeZ&ibZgb%\Zsbhg^&lmkZm^, `b\Z&ghg&|&iZllZmZ&bgnmbef^gm^-&I^&ln^&ikbg\biZeb&bg, ghoZsbhgb&lhgh&lmZm^&Z\jnblbm^&]ZeeZ&ibZgb%\Zsbhg^& %lb\Z+&fh]b%\Zg]hg^&e^&ikh\^]nk^&^&e^&fh]Zebm{&]b& _hkfZsbhg^-& Deb& lmknf^gmb& nk[Zgblmb\b& h]b^kgb& ghg& lhgh&ib€&k^]Zmmb&\hf^&ikbfZ-&LkZ&e^&ZgZeblb&li^\bZ, eblmb\a^&\a^&\hfihg`hgh&be&jnZ]kh&\hghl\bmboh&lhgh& ^lik^ll^&bg&_hkfZ&lbgm^mb\Z&ZmmkZo^klh&etZgZeblb&Pphm-& F&ihkmZmhkb&]b&bgm^k^llb&lhgh&lmbfheZmb&Z&kZ`bhgZk^&lne& _nmnkh& ]^eeZ& \bmm{& bg& h\\Zlbhg^& ]^eeZ& ^eZ[hkZsbhg^& ]^eeZ&]bf^glbhg^&lmkZm^`b\Z&^&lmknmmnkZe^&]^e&ibZgh+& ^&Z&]blmbg`n^k^&b&oZehkb&ghg&g^`hsbZ[beb&]Z&jn^eeb&g^, `hsbZ[beb-&Deb&hi^kZmhkb&^\hghfb\b+&jnZg]h&et>ffb, gblmkZsbhg^&ZoobZ&et^eZ[hkZsbhg^&]^e&ibZgh&hi^kZmboh+& lhgh&lhee^\bmZmb&Z&fZgb_^lmZk^&be&ikhikbh&bgm^k^ll^&Z& \heeZ[hkZk^&Ze&lh]]bl_Z\bf^gmh&]^ee^&^lb`^gs^&]^eeZ& \hfngbm{&eh\Ze^&g^e&f^]bh&i^kbh]hItZkmb\heZsbhg^&]^e&ibZgh&`^g^kZe^&bg&ng&ibZgh&Z&]n^& ]bf^glbhgb& !& lmkZm^`b\h,lmknmmnkZe^& ^& hi^kZmboZ& !& \abZkbl\^&ethkbsshgm^&ik^oblbhgZe^&]b&\bZl\ngZ+&g^&]b, lmbg`n^&b&oZehkb&i^\nebZkb&^+&jnbg]b+&Zg\a^&`eb&bgm^k^l, lb&bg&`bh\h&^&b&ebo^eeb&]b&iZkm^\biZsbhg^&]^`eb&ZmmhkbIt^ohensbhg^&]^`eb&Ziikh\\b&^&]^`eb&lmknf^gmb&]b&`h, o^kgh&]^e&m^kkbmhkbh&|&lmZmZ&mnmmZobZ&i^glZmZ&bg&ngh& l\^gZkbh&^\hghfb\h&^&lh\bZe^&Zg\hkZ&hkb^gmZmh&o^k, lh&eZ&\k^l\bmZ&jnZgmbmZmboZ&]^eeZ&ikh]nsbhg^&^]bebsbZ& .1

161$$n$$/-.0

^& ]^b& oZehkb& bffh[bebZkb-& AZ& jnZe\a^& m^fih& lb& lmZ+& jnbg]b+&kb"^mm^g]h&lnee^&kblhkl^&]Z&ZmmboZk^&i^k&\hg, l^gmbk^&Zee^&ghlmk^&\bmm{&]b&_nhkbnl\bk^&]ZeeZ&\kblb-& z&ng&_Zmmh&Z\jnblbmh&\a^&e^&kblhkl^&%gZgsbZkb^&in[, [eb\a^&bg&Zoo^gbk^&lZkZggh&fhemh&l\Zkl^;&]b&jnb&et^lb, `^gsZ&]b&bfib^`Zk^&l^e^mmboZf^gm^&jn^ee^&]blihgb[b, eb-&Khg&\b&lb&|&Zg\hkZ&kZll^`gZmb+&bgo^\^+&Z]&Z\\^mmZk^& ng&knheh&fhemh&kb]bf^glbhgZmh&i^k&eZ&k^g]bmZ&nk[ZgZ& ^&i^k&e^&oZehkbssZsbhgb&_hg]bZkb^;&\hgl^`n^gm^f^g, m^+&ghg&\b&lb&|&Zg\hkZ&kZll^`gZmb&Z&kbgng\bZk^&Z&ikh, `kZffZk^& be& %gZgsbZf^gmh& ]^ee^& hi^k^& in[[eb\a^& lhikZmmnmmh&ZmmkZo^klh&be&k^\ni^kh&in[[eb\h&]b&jnhmZ& iZkm^&]^ee^&oZehkbssZsbhgb&_hg]bZkb^-&M^k&Zemkh&o^klh+& lb&|&\hglZi^oheb&\a^&\hlib\n^&kblhkl^&ihmk^[[^kh&^l, l^k^&eb[^kZm^&]ZeeZ&l^fieb%\Zsbhg^&]^ee^&ikh\^]nk^& ^&]^`eb&Z]^fibf^gmb&[nkh\kZmb\b+&^&]ZeetbgghoZsbhg^& m^\gheh`b\ZRg& ingmh& ]b& lgh]h& |&etZ[[bgZf^gmh& ]^ee^& ihebmb\a^& m^l^&Z&\hgmkZlmZk^&be&\hglnfh&]b&lnheh&Z&jn^ee^&ohe, m^& Z& ikhfnho^k^& eZ& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ-& >& eng`h& jn^lm^& ]n^& ikh[e^fZmb\a^& lhgh& lmZm^& Z$khgmZm^& bg& fh]h& l^iZkZmh+& l^gsZ& \hfik^g]^k^& \a^& lhgh& ]n^& _Z\\^&]^eeZ&lm^llZ&f^]Z`ebZ9&l^&eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk, [ZgZ&ghg&|&obg\^gm^&g^eeZ&lmkbl\bZgm^&\hfi^mbsbhg^& \hg& et^]b%\Zsbhg^& g^b& OXMMU"MSLY$ w& ib€& Zii^mb[be^+& i^k\a}&kb\ab^]^&m^fib&ib€&[k^ob& ^&\hlmb& bg_^kbhkb&w+& ikhl^`nbk{&et^liZglbhg^&nk[ZgZ&^&\hg&^llZ&Zg\a^&be& ]^`kZ]h&]b&^lm^l^&shg^&bgm^kg^-&Phgh&\hgobgmh&\a^&e^& fh]^kg^&ihebmb\a^&nk[Zg^&]^[[Zgh&ZooZe^klb&]b&ngZ& _hkm^&%l\Zebm{&bffh[bebZk^&eh\Ze^-&>gsb+&ghg&lb&ihl, lhgh& _Zk^& ^#\Z\b& ihebmb\a^& nk[Zg^& l^gsZ& etnlh+& ]Z& iZkm^& ]^b& @hfngb+& ]b&ngt^#\b^gm^&e^oZ& %l\Ze^+&\hl~& ]Z& bg\^gmboZk^& h& ]blbg\^gmboZk^& e^& bgm^gsbhgb& ]^`eb& hi^kZmhkb&^\hghfb\bSblbhg^&lne& _nmnkh+& ik^%`nkZsbhg^& ]^ee^&ihebmb\a^& ^& Zsbhgb&]Z&ihkk^&bg&^ll^k^+&Zee^lmbf^gmh&]b&ngZ&ibZgb, %\Zsbhg^&kbgghoZmZ&g^eetZiikh\\bh+& g^eeZ& _hkfZsbh, g^&^&g^`eb&lmknf^gmbBeZ[hkZmb&\hf^&eh&Pmn]bh&]b&_Zmmb[bebm{+&jnZe^&|&]^%, gbmh&g^eeZ&fZgnZeblmb\Z&n#\bZe^+&%gh&Z&ih\ab&Zggb&_Z& ghg&o^gboZgh&ik^]blihlmb-&@hl~&\hf^&ghg&^kZ&ikZllb& \hkk^gm^& jn^eeZ& ]b& kZiik^l^gmZk^& bg& ng& TIYZMXWSIU& e^&mkZl_hkfZsbhgb&]Z&ZmmnZk^-&Ih&Pmn]bh&]b&_Zmmb[bebm{& ]^ee^& Znlib\Z[beb& mkZl_hkfZsbhgb& |& ngZ& ]^ee^& ikbg, \biZeb& Z\jnblbsbhgb& ]bl\biebgZkb& ]^`eb& nembfb& Zggb-& IZ& _Zmmb[bebm{& kb`nZk]Z& eZ& ]bf^glbhg^& m^\gb\Z& ]^eeZ& mkZl_hkfZsbhg^&^+&bglb^f^&Z]&^llZ+&jn^ee^&]^eeZ&lh, lm^gb[bebm{&Zf[b^gmZe^+&]^eeZ&_Zmmb[bebm{&%gZgsbZkbZ+& ]^eeZ& \hgo^gb^gsZ& ^\hghfb\Z& ^& lh\bZe^+& ^+& bg%g^+& ]^eeZ&i^k\hkkb[bebm{&ikh\^]nkZe^&^&ZffbgblmkZmboZF& u@hgmkZmmb& ]b& oZehkbssZsbhg^& nk[ZgZv& \a^& b& @h, fngb+&l^e^sbhgZmb&g^eetZf[bmh&]^e&MbZgh&gZsbhgZe^& i^k&e^&@bmm{+&lmZggh&lhmmhl\kbo^g]h+&kb`nZk]Zgh&Zi, ingmh& ung& bglb^f^& \hhk]bgZmh& ]b&bgm^ko^gmbv& \hg, \^ibmh&bg&fh]h&]Z&fZllbfbssZk^&`eb&^$^mmb&bg]hmmb&

Fge^-Ugjbfg1\a^-z-mk\blZ-]ZddZ\jbkb-]^ddsbf]mkljbZZmlgeg[bdbklb\Z]Zf]gkb-mfZ-fmgnZb]^flbly1-\gk|Zf\a^-bd-QZ^k^1d^-km^-\blly1-b-kmgbl^jjblgjb1-Znj^[[^jghglmlg-j^Z`bj^-ZddZ\jbkb-jbh^fkZf]gbd-hjghjbg-_mlmjg3Rm^klg-fgfz-Znn^fmlg-^-dZhbZfb,\Zqbgf^kljZl^`b\Z-z-klZlZZ\\ZflgfZlZ3

.B561=>!.B1=785;;9=9 BXMYQLMUZM$LQ$FXJQZ$ %FXJIUQYZQKI$<ZISQIUI&$ LMSSa<YZQZ[ZV$@I`QVUISM$ LQ$FXJIUQYZQKI)


^&]Z&Zo^k^&ng&^e^oZmh&`kZ]h&]b&_Zmmb[bebm{-&>eeZ&ehkh& kZ]b\^& lmZ& eZ& ik^o^gmboZ& o^kb%\Z& ]b& ngZ& _Zmmb[bebm{& fnemb]bf^glbhgZe^Rgh&]^b&ikbg\biZeb&\hfibmb&]^`eb&Pmn]b&]b&_Zmmb[bebm{& lmZ&g^eetbg]bob]nZk^&e^&_hkf^&]b&`^lmbhg^&ib€&Ziikh, ikbZm^-&B[[^g^+&mnmm^&e^&_hkf^&ikZmb\Z[beb&aZggh&ng& ]^ghfbgZmhk^& \hfng^9& be& iZkm^gZkbZmh& in[[eb\h& ikboZmhFg& Zf[bmh& ^nkhi^h& !&g^eethmmb\Z& ]^eeZ& \k^Zsbhg^& ]b& ng&f^k\Zmh&\hfng^&^&]^eeth$^kmZ&]b&iZkb&hiihkmn, gbm{& !& i^k& jnZgmh& kb`nZk]Z& be& l^mmhk^& in[[eb\h& kb, e^oZgh& ]n^& mbiheh`b^& iZkm^gZkbZeb9& be& iZkm^gZkbZmh& ]b&mbih&lheZf^gm^&\hgmkZmmnZe^&^&jn^eeh&\hlb]]^mmh& blmbmnsbhgZebssZmhIZ&i^\nebZkbm{&]^e&ikbfh&|&\a^&eZ&\heeZ[hkZsbhg^&mkZ& be&in[[eb\h&^&be&ikboZmh&lb&[ZlZ&ln&ng&\hgmkZmmh&mkZ&]n^& ^gmbm{&\a^&k^lmZgh&]blmbgm^&g^eeZ&`^lmbhg^&]^e&ikh`^m, mh-&IZ&fZgb_^lmZsbhg^&mbib\Z&]b&jn^lmh&iZkm^gZkbZmh&|& eZ&\hg\^llbhg^&]b&\hlmknsbhg^&^&`^lmbhg^+&\a^&lb&lob, eniiZ&g^eeZ&%gZgsZ&]b&ikh`^mmh&inkZ-&Ab&k^\^gm^+&l^& g^&lhgh&Z``bngm^&Zemk^+&_kZ&\nb&be&SMIYQUO&bg&\hlmkn^g, ]h&^&be&\hgmkZmmh&]b&]blihgb[bebm{+&\a^&>g\a^&eZ&Ph\b^, m{&]b&`^lmbhg^&]^e&kbliZkfbh&)P`k*&i^k&eZ&`^lmbhg^&]^e& Chg]h&bffh[bebZk^&iZkm^\biZmh&]ZeetBgm^+&|&\eZllb%, \Z[be^&g^eeZ&\Zm^`hkbZ&]^e&iZkm^gZkbZmh&\hgmkZmmnZe^-& >&]b$^k^gsZ&]^ee^&_hkf^&`b{&\bmZm^+&\a^&mkZ``hgh&hkb, `bg^&]ZeeZ&e^`bleZsbhg^&bg&fZm^kbZ&]b&eZohkb&in[[eb\b+& eZ&P`k&^&be&Chg]h&lhgh&lhkmb&bg&Zf[bmh&%gZgsbZkbh&^& o^g`hgh& h``b& ikhihlmb& i^k& ikh`^mmb& h& ihebmb\a^& m^k, kbmhkbZef^gm^& Zkmb\heZmb& ^& ]b& \hglblm^gm^& bfi^`gh& %gZgsbZkbh+&jnZeb&be&YVKQIS$PV[YQUO&^&eZ&kb\hgo^klbhg^& ]^e&iZmkbfhgbh&bffh[bebZk^&in[[eb\hFe& iZkm^gZkbZmh& ]b& mbih& blmbmnsbhgZebssZmh& lb& ]blmbg, `n^&]ZeeZ&_hkfZ&ik^\^]^gm^+&i^k\a}&et^gmbm{&in[[eb, \Z& ^& jn^eeZ& ikboZmZ& ]Zggh& obmZ& Z]& ngZ& m^ksZ& ^gmbm{+& \a^&Z`bl\^&bg&fh]h&Znmhghfh-&Ob^gmkZgh&bg&jn^lmZ& _Zmmbli^\b^& e^& Ph\b^m{& ]b& mkZl_hkfZsbhg^& nk[ZgZ& ^& ib€&bg&`^g^kZe^&e^&lh\b^m{&fblm^&in[[eb\h&ikboZm^-&z& ghmh& \hf^& etZ[nlh& ]^`eb& lmknf^gmb& ]b& jn^lmZ& gZmn, kZ&Z[[bZ&bg]hmmh&be&ik^\^]^gm^&Dho^kgh&Z&ebfbmZkg^& fhemh&etbfib^`h-&Fe&ehkh&kbeZg\bh& w&jnZgmh& fZb& nmbe^& i^k&ZmmnZk^&ikh`^mmb&]^%gbmb&bg&fh]h&\h^k^gm^&\hg&e^& i^\nebZkbm{&]^eeh&lmknf^gmh&w&ik^lniihg^&ngZ&l\kn, ihehlZ&oZenmZsbhg^&]^ee^&^li^kb^gs^&\hfibnm^Obe^oZ& Zg\a^& ngZ& m^ksZ& mbiheh`bZ& ]b& iZkm^gZkbZmh+& jn^eeZ& ]b& gZmnkZ& g^`hsbZe^+& e^`bmmbfZmZ& ]Zee^& ghk, f^&gZsbhgZeb&^&k^`bhgZeb&bg&fZm^kbZ&nk[Zgblmb\Z-&IZ& Ihf[Zk]bZ+&\hg&b&Mkh`kZffb&bgm^`kZmb+&|&lmZmZ&eZ&k^, `bhg^&bg&\nb&i^k&ikbfZ+&`b{&g^eeZ&l^\hg]Z&f^m{&]^`eb& Zggb&t7/+&lb&|&m^hkbssZmh&^&li^kbf^gmZmh&be&g^`hsbZmh& bg&nk[Zgblmb\Z-&IZ&ikhikb^m{&ikboZmZ&]^`eb&bffh[beb& ]b&bgm^ko^gmh&^&eZ&]blihgb[bebm{&ikboZmZ&]^ee^&kblhkl^& %gZgsbZkb^&]Z&bgo^lmbk^+&k^g]hgh&li^llh&bg^en]b[be^& be&kb\hklh&Ze&g^`hsbZmh&in[[eb\h&w&ikboZmh&g^eeZ&]^%, gbsbhg^&]b&ikh`^mmb&bfihkmZgmb&i^k&e^&ghlmk^&\bmm{P^&lb&\hglb]^kZ&\a^&be&iZkm^gZkbZmh&g^`hsbZe^&oZgmZ& hkfZb&14&Zggb&]b&li^kbf^gmZsbhg^+&ghg&ihllbZfh&]b, \abZkZk\b&lh]]bl_Zmmb&]^b&kblnemZmb&kZ``bngmb&]Ze&ingmh& ]b&oblmZ&]^ee^&fh]Zebm{&m^\gb\a^&\hg&\nb&eh&lb&nmbebssZ-& Phmmh& be& ikh%eh& ]^eetbgghoZsbhg^& m^hkb\Z& ^& f^mh]h, eh`b\Z+& be& ]boZkbh& _hkfZmhlb+& Z]& ^l^fibh+& kbli^mmh& Ze& iZkm^gZkbZmh& lheZf^gm^& \hgmkZmmnZe^+& |& ^ghkf^-& >& mnmmth``b+&ghg&lb&|&kbnl\bmb&Z&mkhoZk^&ngZ&]^%gbsbhg^&

\hg]boblZ&]^eetbgm^k^ll^&^&]^e&[^g^%\bh&in[[eb\h+&e^& >ffbgblmkZsbhgb& hi^kZgh& bg& fh]h& ^lm^fihkZg^h+& ghg& ob& lhgh& fh]^eeb& ngboh\b& i^k& eZ& lmbfZ& ]^ee^& oZ, ehkbssZsbhgb&_hg]bZkb^&^&]^b&ikh%mmb&bfik^g]bmhkbZeb+& ghg&^lblmhgh&[Zg\a^&\hg&]Zmb&\^kmb&lnb&ik^ssb&^&lnb& \hlmb&]b&hi^kZsbhgb&ZgZeh`a^-& IZ& ikh[e^fZmb\Z& bg& ^lZf^+& ghmZ& ]Z& m^fih+& kb\ab^, ]^k^[[^& ng& bgm^ko^gmh& ]^e& e^`bleZmhk^& gZsbhgZe^& Z& lniihkmh&]^e&u\hgm^gnmh&]bl\k^sbhgZe^v&]^b&ikhoo^, ]bf^gmb&ZffbgblmkZmbob&k^eZmbob&Ze&g^`hsbZmh&in[[eb, \h&ikboZmhIZ&ikhli^mmboZ&]b&Zmmbg`^k^&Zee^&gnho^&kblhkl^&%gZg, sbZkb^&^nkhi^^&]^o^&bg]nk\b&Z&iZkmbk^&]Ze&f^`ebh&\a^& %ghkZ&et^ohensbhg^&]^ee^&ikZmb\a^&aZ&ikh]hmmh&ik^llh& e^&>ffbgblmkZsbhgb+&e^&bfik^l^+&`eb&Zf[b^gmb&ikh_^l, lbhgZeb-&I^&bgghoZsbhgb&]b&f^mh]h&\a^&lhgh&ikhihlm^& i^k&nmbebssZk^&bg&fh]h&^#\Z\^&b&ikhllbfb&_hg]b&^n, khi^b+&lhgh&bg&k^Zem{&ngZ&kbZ$^kfZsbhg^+&lblm^fZmb, \Z&^&Z``bhkgZmZ+&]^b&ingmb&]b&_hksZ&]^ee^&bgghoZsbhgb& \a^+&g^eetnembfh&o^gm^ggbh+&lhgh&fZmnkZm^&g^e&\Zf, ih&]^e&`ho^kgh&]^e&m^kkbmhkbh9&kblnemZmb&Zmm^lb+&Zsbhgb+& \hgmkheeh& ]^b& m^fib+& iZkm^gZkbZmh+& fhgbmhkZ``bh& ^& oZenmZsbhg^&]^b&kblnemZmbDkZg&iZkm^&]^ee^&Zk^^&m^fZmb\a^&bg&\nb&lb&\hg\^gmk^, kZggh&e^&kblhkl^&^nkhi^^&Zmm^g`hgh&ZeeZ&\bmm{9&Z`^g]Z& ]b`bmZe^+&\hfi^mbmbobm{&]^b&lblm^fb&ikh]nmmbob+&^g^k, `bZ& lhlm^gb[be^& ^& jnZebm{& ]^eeZ& obmZ+& mnm^eZ& ]^eetZf, [b^gm^&^&oZehkbssZsbhg^&]^ee^&kblhkl^&\nemnkZeb&^&Zf, [b^gmZeb+&fh[bebm{&lhlm^gb[be^+&bg\enlbhg^&lh\bZe^-& Fe&]h\nf^gmh&fbgblm^kbZe^&]b&Zi^kmnkZ&]^e&\hg_khgmh& in[[eb\h&Z$^kfZ&\a^&uetbg]bob]nZsbhg^&]^b&kblnemZmb& ]^lb]^kZmb&]^o^&^ll^k^&^$^mmnZmZ&ikbfZ&]b&l\^`eb^k^& jnZeb&Zsbhgb&%gZgsbZk^&^&f^mm^k^&bg&ikZmb\Zv-&M^k&ghb& !&Zk\abm^mmb+&nk[Zgblmb&!&\a^&i^k&_hkfZsbhg^&Z[[bZ, fh& ngZ& \nemnkZ& ikh,ikh`^mmnZe^& ^& \a^& g^`eb& nembfb& o^gmtZggb& bg& nk[Zgblmb\Z& Z[[bZfh& ^$^mmnZmh& be& i^k, \hklh& \nemnkZe^& \a^& ah& kb\abZfZmh+& etbfihlmZsbhg^& fbgblm^kbZe^& Zemkh& ghg& |& l^& ghg& etZ$^kfZsbhg^& ]^e& ghlmkh& lm^llh& fh]h& ]b& \hg\^ibk^& be& ikh`^mmh& i^k& eZ& \bmm{&]Z&kb`^g^kZk^>eetbffbg^gm^&]blihgb[bebm{&]b&%gZgsbZf^gmb&^nkh, i^b&oZ&kb\hghl\bnmh&ng&oZehk^&Z``bngmh-&Bllh&|&]Zmh& ]Zeeh&lmbfheh&Z&kZ``bng`^k^&ngh&lmZ]bh&ib€&ZoZgsZmh& g^eeZ&kb"^llbhg^&lnee^&kblhkl^&i^k&eZ&\bmm{&g^`eb&Zggb& ]^eeZ&\kblb&^\hghfb\Z-&Fg&_hg]h+&eZ&e^oZ&]^eeZ&k^g]bmZ& nk[ZgZ+&lhikZmmnmmh&g^eeZ&lnZ&\hfihg^gm^&ZllhenmZ+& |& ng& fh]h& khssh& i^k& ikhfnho^k^& eZ& k^ZebssZsbhg^& ]^b&ikh`^mmb&nk[Zgb&^&i^k&%gZgsbZk^&e^&hi^k^&in[[eb, \a^-& >mmkZo^klh& etbgghoZsbhg^& m^\gheh`b\Z& ^& etbgm^, `kZsbhg^&]b&ib€&Ziihkmb+&ngZ&lh\b^m{&^ohenmZ&jnZe^&|& eZ&ghlmkZ&ihmk^[[^&f^mm^k^&bg&\Zfih&gnho^&kblhkl^& lbZ&lhmmh&_hkfZ&]b&fbghkb&\hlmb&\a^&]b&gnhob&kb\Zob-& Rg&^l^fibh&hkfZb&[ZgZe^&|&kZiik^l^gmZmh&]ZeeZ&ikh, ]nsbhg^&]b&^g^k`bZ&]Z&_hgmb&kbgghoZ[beb&^&]Z&ng&lnh& ib€&^#\b^gm^&bfib^`h9&l^fik^&ib€&gnf^khlb&lhgh&b& ikh`^mmb&\a^&ingmZgh&ib€&ln&jn^lmZ&e^oZ+&\a^&lneetbg, \k^f^gmh&]^ee^&ohenf^mkb^&^]b%\Z[beb&^&lneeZ&k^g]b, mZ-&Fgm^`kZg]h&g^b&ikh`^mmb&nk[Zgb&Zg\a^&`eb&lmbfheb& h$^kmb& ]ZeeZ& ikh`kZffZsbhg^& ^nkhi^Z& w& ^+& jnbg]b+& etZ`^g]Z&]b`bmZe^+&eZ&fh[bebm{&lhlm^gb[be^+&etbg\enlbh, g^& lh\bZe^& w& b& ikh`^mmb& i^k& e^& ghlmk^& \bmm{& lZkZggh& l^fik^& ib€& bgm^kl^mmhkbZeb& ^& bgghoZmbob+& hllbZ& ib€& nmbeb&ZeeZ&kbik^lZ&^\hghfb\Z&]^e&MZ^l^161$$n$$/-.0

.2


.3

161$$n$$/-.0


?A6<8<53J<A@7$7$5A@F<@G3J<A@7$ @7>>7$5<FFc$67>>3$>A?43D6<3 @B9G$EN<9$I>KBGHMMH

M^k& ikhoZk^& Z& ]^ebg^Zk^& ng& m^fZ& mZef^gm^& Zfibh& \hf^&jn^eeh&bg&h``^mmh+&lb&]^o^&Zgsbmnmmh&kb\hghl\^k^& eZ&lmhkb\bm{&]^e&_^ghf^gh&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ& bg&Ihf[Zk]bZ-&I^&\bmm{&ehf[Zk]^+&Z&l^`nbmh&]^eeZ&ehkh& _hg]Zsbhg^& bg& \hkkblihg]^gsZ& ]b& ingmb& \kn\bZeb& ]^e& mkZ#\h&]b&nhfbgb&^&]b&f^k\b+&eng`h&e^&ob^&]b&Z\jnZ&^&]b& m^kkZ+&aZggh&\hgmbgnZmh&Z&kb\hlmknbklb&\hlmZgm^f^gm^& g^e&\hklh&]^b&l^\heb&^gmkh&ng&i^kbf^mkh&nk[Zgh&[^g&]^, %gbmh-&B&\b•&|&Zoo^gnmh&i^k&ng&eng`h&m^fih&lhikZ&`eb& lm^llb&ihlmb&]ho^+&bg&ib€&]b&ngth\\Zlbhg^+&lb&|&o^kb%\Zmh& etZllngmh&]b&@Zkeh&@ZmmZg^h&]^e&uZMXXQZVXQV$X\a^Y$XQOM( UMXI$SI$KQZZf$LQYZX[ZZIvQ^lmbfhgbZgsZ&]b&jn^lmh&\hgmbgnh&kb_Zklb&ln&ngZ&ihk, sbhg^& ]b& m^kkZ& \bk\hl\kbmmZ& lhgh+& Z]& ^l^fibh+& Ze\ngb& ^e^f^gmb& kbgmkZ\\bZmb& g^eet^lZf^& ]^eeZ& \bmm{& Zgmb\Z& bg& Ihf[Zk]bZ& \hf^9& be& kbnlh& ]^b& fZm^kbZeb& ]b& _Z[[kb\a^& ik^^lblm^gmb&)e^&YWVSQI&khfZg^*+&fZ&Zg\a^&eZ&lhlmZg, sbZe^&Zll^gsZ&]b&LIXR$MIXZP& )m^kkZ&l\nkZ*&kbe^oZmZ&g^, `eb&l\Zob&Zk\a^heh`b\b+&\a^&]bfhlmkZgh&ngZ&ikZmb\Z&]b& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&l^gsZ& lhensbhg^&]b&\hgmbgnbm{+& ]nkZgm^&mnmmh&be&i^kbh]h&Zemhf^]bh^oZe^+&^&%gh&Z&m^fib& k^\^gmb+&bg&mnmmb&b&fZ``bhkb&\^gmkb&Z[bmZmb&]^eeZ&k^`bhg^-& QnmmZobZ&g^e&i^kbh]h&ib€&ob\bgh&Z&ghb+&eZ&lblm^fZsbhg^+& kbjnZeb%\Zsbhg^&^&kb\hlmknsbhg^&]b&iZkmb&]b&\bmm{&]^`kZ, ]Zm^&h&]blf^ll^&]Zb&ehkh&ik^\^]^gmb&nlb+&aZ&kbo^eZmh&b& ikbfb&l^`gb&]b&bg^ksbZ+&ghg&lheh&]Ze&ingmh&]b&oblmZ&]^ee^& Zsbhgb&k^ZebssZmbo^+&fZ&Zg\a^&]Ze&ingmh&]b&oblmZ&]^ee^& jnZebm{&ikh`^mmnZeb&]^`eb&bgm^ko^gmb>& mZe^& ikhihlbmh+& i^k& ghg& Zg]Zk^& mkhiih& ehgmZgh+& |& ^f[e^fZmb\h&Z&@hfh&be&\Zlh&]^e&jnZkmb^k^&@hkm^l^eeZ+& Zk^Z& ]^e& gn\e^h& lmhkb\h& ng& m^fih& ]^m^kbhkZmZ+&i^k& eZ& jnZe^&Z&_khgm^&]b&ngZ&lmkZhk]bgZkbZ&bihm^lb&]b&Q^kkZ`gb& %gZebssZmZ&Z&k^\ni^kh&^&ZeeZ&mkZl_hkfZsbhg^&]^e&m^lln, mh&nk[Zgblmb\h&^]&^]bebsbh+&lb&him•&bgo^\^&ihb&i^k&ngZ&kZ, ib]Z&mhmZe^&]blmknsbhg^&^&i^k&ngZ&ln\\^llboZ&hk]bgZkbZ& kb^]b%\Zsbhg^+&\a^&ZiiZk^&Zg\hkZ&h``b&Zb&ghlmkb&h\\ab& \hf^&ng&[kZgh&]b&\bmm{&ghg&iZkmb\heZkf^gm^&lb`gb%\Z, mboh&g^e&m^llnmh&\bmmZ]bgh&\hfZl\h-&M^kZemkh&e^&]b#\he, m{&hi^kZmbo^&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ+&g^`eb&nembfb& ]^\^ggb+&^&Zg\hkZ&ib€&g^e&fhf^gmh&ZmmnZe^+&\hglmZgh& ]b&ngZ&o^kZ&^&ikhikbZ&]b$nlZ&bgZmmbobm{&)^\\^mmnZm^&ih, \a^&^li^kb^gs^*+&\a^&]^kboZ&]Z&Ze\ngb&Zli^mmb&]b&gZmnkZ& `bnkb]b\h,[nkh\kZmb\Z&hiink^&^\hghfb\h,%gZgsbZkbZ-& M^k&jnZgmh&kb`nZk]Z&e^&ghkf^&^&e^&ikh\^]nk^&nmbeb&i^k& eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&lZiibZfh&\a^&eZ&e^`bleZsbhg^& aZ&bgmkh]hmmh&fhemb&]blihlbmbob+&Z&ebo^eeh&lmZmZe^&h&k^`bh, gZe^+&\a^+&i^k•+&li^llh&kblnemZgh&ih\h&ZmmnZmb&h&ZmmnZmb& bg&fZgb^kZ&]blmhkmZDeb& lmknf^gmb+& \a^& aZggh& bg& \hfng^& be& m^fZ& ]^e& k^\ni^kh& ]b& Zk^^& ]blf^ll^& h& ]^`kZ]Zm^+& ZmmkZo^k, lh& etnmbebssh& ]b& kblhkl^& in[[eb\a^& ^& ikboZm^+& \b& lhgh& ^& lhgh& mZgmb& ^& lhokZiihlmb& )ghmb& \hf^& Mkh`kZffb& Fgm^`kZmb& ]b&Fgm^ko^gmh+& MbZgb& ]b&O^\ni^kh&Rk[Zgh+& Mkh`kZffb&]b&ObjnZeb%\Zsbhg^&Rk[ZgZ&^&]b&Pobeni, ih&Phlm^gb[be^&]^e&Q^kkbmhkbh+&@hgmkZmmb&]b&NnZkmb^k^+& Ph\b^m{& ]b& QkZl_hkfZsbhg^& Rk[ZgZ*+& fZ& o^g`hgh&

ZmmnZmb&jnZlb&l^fik^&\hg&e^gm^ssZ&^&_ZkkZ`bghlbm{Pb&in•&kb\hk]Zk^+&Z&nem^kbhk^&ikhoZ&]b&jn^lmZ&^ob]^g, sZ+& eZ& kb\^k\Z& \bmZmZ& ]Z& Inb`b& ?h[[bh& g^e& lnh& Zg\hkZ& ik^sbhlh&WITWPSMZ&lnb&ikh\^llb&]^\blbhgZeb&>I$LMTV( KXI`QI$UVU$IJQZI$I$9VXLQV+&\hg&eZ&jnZe^+&ngZ&]^\bgZ&]b& Zggb&_Z+&lb&l\^el^kh&\^gmh&\Zlb&]b&ikh`^mmb&\hfie^llb&`b{& ZmmboZmb+& ]Z& kb,ZgZebssZk^& ]hih& \bgjn^& Zggb-& B[[^g^9& ]hih&jn^lmh& enlmkh&lb& o^kb%\•& \a^& fhembllbfb& lb& ^kZ, gh&_^kfZmb+&ih\ab&lmZoZgh&ikhl^`n^g]h+&^&ih\abllbfb& Zo^oZgh&\hfbg\bZmh&Z&k^ZebssZklb-&IZ&\ZnlZ&ikbg\biZ, e^& ]b& jn^lmh& bg_^eb\^+& h& i^kehf^gh& ghg& \hg_hkmZgm^+& kblnemZmh& lmZmblmb\h& ^kZ& ikbg\biZef^gm^& ]b& \ZkZmm^k^& ikh\^]nkZe^&^&]^\blbhgZe^+&hoo^kh&]b&]b#\beb&kZiihkmb& mkZ&in[[eb\h&^&ikboZmh+&bg&ngZ&iZkheZ&]b&OV\MXUIUKM-&Pb& mkZmmZoZ&\bh|&bg&lhlmZgsZ+&\hf^&lhlm^gnmh&bg&ZemkZ&l^]^& ]Z& B]hZk]h& PZesZgh+& ]^eeZ& ]b#\hem{& ]b& uOV\MXUIXM$ SI$ OV\MXUIUKMv& ]ZmZ& etbglnllblm^gsZ& ]b& ]n^& \hg]bsbhgb-& IZ&OV\MXUIUKM'&bg_Zmmb+&aZ&ngZ&lnZ&ikhikbZ&f^\\Zgb\Z& \a^&_ngsbhgZ&l^9&`eb&Zmmhkb&ikboZmb&^likbfhgh&bgm^k^llb& bg&\nb&eZ&oZehkbssZsbhg^&bffh[bebZk^+&h&ikh%mmh+&uY\VSOM$ [U$X[VSV$TIXOQUISMc&^&g^e&\hgm^fih&`eb&Zmmhkb&in[[eb\b& lbZgh&ikhfhmhkb&uNVXZQ'$I[ZVXM\VSQ'$KVTWMZMUZQ'$M#KIKQ$ ML$M#KQMUZQv&g^e&i^kl^`nbk^&be&[^g^&\hfng^RgZ&l^\hg]Z&\kbmb\bm{&k^ZebssZmboZ&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ&h``b+&]^kboZ&]Z&ikh[e^fZmb\a^&^\hghfb\a^9&`eb& Zemb&\hlmb&Z``bngmbob&g^e&kbgghoZf^gmh&]b&Zk^^&^]b%\Zm^& ]^kboZgmb&]Z&]^fhebsbhgb+&[hgb%\a^+&\hl~&\hf^&li^llh+& g^ee^&kblmknmmnkZsbhgb+&lb&l\hgmkZgh&\hg&b&\hlmb+&lhmmbg, m^lb&fbghkb+&]^`eb&bgm^ko^gmb&ln&Zk^^&eb[^k^Nn^lmZ&^ob]^gm^&\hglmZmZsbhg^& ghg&l^f[kZ&i^k•& _Z, ohkbk^&eZ&g^\^llbm{&]b&lmn]b&^\hghfb\b&\a^&]bfhlmkbgh+& \hg&\hgmb&ZeeZ&fZgh+&be&kbmhkgh&^\hghfb\h+&h&f^`ebh&be& [^g^%\bh&bg&m^kfbgb&\hee^mmbob+&fZ&Zg\a^&ikboZmb+&]^eeZ& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ& kbli^mmh& Zb& kbe^oZgmb& loZgmZ``b& ]^eet^]b%\Zsbhg^&bg&Zk^^&eb[^k^-&Lemk^&Z&]^mm^&jn^lmbh, gb+& ^lblm^& iZkbf^gmb& ng& m^ksh& ^e^f^gmh& ]b& ]b#\hem{& k^ZebssZmboZ&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ+&^&jn^lmh&eh&lb& ihmk^[[^&\abZfZk^&]b&gZmnkZ&\nemnkZe^&^&\bobe^P^&lb&onhe^&ikhoZk^&Z&]bkeh&bg&lbgm^lb&^llh&\hbgohe`^&e^& l\^em^&]b&fhemb&)ihebmb\b+&bfik^g]bmhkb+&bgm^ee^mmnZeb+&\bm, mZ]bgb*+&\a^&]hok^[[^kh& \hgo^k`^k^& mnmm^& bg&ngZ& lheZ& ]bk^sbhg^+& hoo^kh+& g^e& \hg_^kfZk^& b& ]n^& ingmb& _^kfb9& \a^&lb&]^[[Z&kb]nkk^&]kZlmb\Zf^gm^&be&\hglnfh&]b&lnh, eh+&\hlZ&\a^&in•&Zoo^gbk^&lbZ&i^k&e^``^&\a^&ZmmkZo^klh& lblm^fb&]b&mZllZsbhg^;&^&\a^&ghg&lb&ihllZ&ib€&ikh\kZlmb, gZk^&ngZ&o^kZ&ihebmb\Z&]^e&kbnlh&^&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ-&QkZ&b&]n^&ingmb+&eZ&m^fZmb\Z&]^eeZ&ebfbmZsbhg^& ]^e&\hglnfh&]b&lnheh+&^&]^e&\hgl^`n^gm^&nmbebssh&h&kb, nmbebssh&]^eeZ&\bmm{&^lblm^gm^+&|&jn^eeZ&ib€&k^\^gm^+&Zg, \a^&l^&l^&g^&]bl\nm^&hkfZb&]Z&]bo^klh&m^fih-&@Zfihl& S^gnmb&g^eeZ&lnZ&fbl\^eeZg^Z&FXJIUQYZQKI$M$I[YZMXQZf+& ]b&jnZlb&jnZkZgmtZggb&_Z+&bgmbmheZ&ikhikbh&be&ikbfh&iZ, kZ`kZ_h&Z&uSV$YWXMKV$LQ$Y[VSVvSb\^o^klZ+&be&m^fZ&]b&\hf^&kbZmmboZk^&e^&Zk^^&^lblm^gmb& ^]b%\Zm^&|&m^fZ&lmhkb\h+&\hf^&`b{&]^mmh+&fZ&oZ&\^kmZ, f^gm^& ZmmnZebssZmh& Zee^& \hgmbg`^gs^& l^gsZ& i^kZemkh&

M^-\blly-dge[Zj]^1Z-k^`mblg-]^ddZ-dgjg_gf]Zqbgf^bf-\gjjbkhgf]^fqZ]b-hmflb-\jm\bZdb-]^dljZ"\g-]b-mgebfb^-]b-e^j\b1-dmf`gd^-nb^-]b-Z\imZ^-]b-l^jjZ1-aZffg\gflbfmZlgZ-jb\gkljmbjkb\gklZfl^e^fl^f^d-\gjkg-]^b-k^\gdb^fljg-mf-h^jbe^ljgmj[Zfg-[^f]^,fblg3

(91=!*C31!,5@9=>BB> 5VVXLQUIZVXM$LMS$9X[WWV$ LQ$SI\VXV$bFXJIUQYZQKI$ M$EMXXQZVXQVc$LMSSI$5VUY[SZI$ XMOQVUISM$SVTJIXLI$LMOSQ$ AXLQUQ$LMOSQ$4XKPQZMZZQ$ BQIUQ"KIZVXQ$BIMYIOOQYZQ$ M$5VUYMX\IZVXQ)

GX__T$cTZ\aT$T$"TaVb7$ LbaWe\b)$IebZeT``T$ BagXZeTgb$W\$BagXeiXagb$ ITeVb+$>W\"V\$eXf\WXam\T_\$ \a$i\T$OXag\aT)$ Ybgb$W\$9aWeXT$FheTWT+$

161$$n$$/-.0

.4


]bf^gmb\Zk^& be& _nmnkh-& P^gsZ& ]n[[bh& lb& ]^o^& i^glZk^& ghg& lheh& Z& ng& ]bl\hklh& lneeZ& ]^glb%\Zsbhg^+& \hg& ng& ^jnbeb[kbh&mkZ&liZsb&eb[^kb&^&\hlmknbmb+&fZ+&lhikZmmnmmh+& Z&ngZ&o^kZ&^\heh`bZ&]^ee^&_ngsbhgb&]Z&bgl^]bZk^&^&Z]&ng& \hfie^llboh&]bl^`gh&nk[Zgh+&i^k\a}&eZ&\bmm{&ihllZ&]b& gnhoh&uNIXM$YQUKMXI$M$JMSSI$TVYZXI$LQ$Ygv+&\hf^&lhlm^g^, oZ&\hg&\abZk^ssZ&@Zkeh&@ZmmZg^h-&Nn^lmb&kZ`bhgZf^g, mb&lneeZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ+&\hf^&_Zmmh&]b&\nemnkZ&^& \bobem{+&lb&ihmkZggh&kbmkhoZk^&g^ee^&ib^`a^&]^b&\Zlb&lmn, ]bh+&g^ee^&^li^kb^gs^+&kZ\\hgmZm^&g^ee^&ikhllbf^&iZ`b, g^&]^eeZ&kboblmZ&)o^]b&ii-&12,14*Fe&ikbfh&\Zlh& lb`gb%\Zmboh&|&jn^eeh&]^e&\^gmkh&]b& I^, `gZgh+&eZ&uib\\heZ&JZg\a^lm^kv&]b&Ihf[Zk]bZ+&]hmZmZ& ]b& ngtZembllbfZ& \hg\^gmkZsbhg^& ]b& ^]b%\b& bg]nlmkbZeb& ^&]b&ng&lblm^fZ&]b&l^kobsb&gZmb&]Z&ngZ&lhkmZ&]b&iZm^k, gZeblfh& h& iZkm^gZkbZmh& IUZM$ SQZZMXIT-& Deb& bg]nlmkbZeb& k^ZebssZgh&eZ&k^lb]^gsZ+&eZ&l\nheZ+&e^&Zmmk^ssZmnk^&]^e& m^fih&eb[^kh9&be&SbeeZ``bh&@Zgmhgb&\hg&e^&\Zl^&hi^kZb^& ^&e^&l\nhe^+&eZ&iZe^lmkZ+&be&m^Zmkh&^&\hgmkb[nbl\hgh&Zg, \a^&ZeeZ&\hlmknsbhg^&]^e&eh\Ze^&hli^]Ze^-&I^`gZgh&lb&|& mkhoZmZ&bg&m^fib&k^\^gmb&Z&ikhoo^]^k^&ZeeZ&\hgo^klbhg^& ]^e&ikhikbh&m^llnmh&^&bg&iZkmb\heZkb&]^ee^&\^gmkZebllbf^& Zk^^&]bf^ll^&]^e&@hmhgb%\bh&@Zgmhgb&^&]^ee^&L#\bg^& f^\\Zgb\a^&CkZg\h&QhlbFe&l^\hg]h&\Zlh&]b&bgm^k^ll^&|&jn^eeh&]b&AZefbg^+&]ho^& \b•&\a^&etbg]nlmkbZ&aZ&\hlmknbmh&lb&|&kb\hgo^kmbmh&Z&gnh, ob&nlb&i^k&eZ&\hee^mmbo&bm{-&>g\a^&jnb&`eb&liZsb&^&e^&Zmmk^s, sZmnk^+& \a^& etZsb^g]Z& eh\Ze^& AZefbg^& )h``b& Q^gZkbl*& \hlmkn~& bg& \^gmkh& \bmm{& \hg& ngtZkmb\heZsbhg^& Z& obZeb& ^& jnZkmb^kb+&mbib\Z&]b&ngZ&o^kZ&^&ikhikbZ&KVTWIU_$ZV]U+& bg&[Zl^&Zee^&b]^^&]b&DbhoZggb&Dk^iib+&lhgh&lmZmb&Z&ih\h& Z& ih\h& kb`^g^kZmb& i^k& gnho^& _ngsbhgb& \hee^mmbo^-& K^e& i^glZk^+& ik^o^]^k^& ^& ibZgb%\Zk^& be& ikhllbfh& _nmnkh+& AZefbg^&aZ&kb[Z]bmh&eZ&g^\^llbm{&\a^&e^&_hks^&^&`eb&bgm^, k^llb+&ikh]nmmbob&^&ZffbgblmkZmbob+&m^g]Zgh&Z&\hg"nbk^& o^klh&\hfngb&l\hib&]b&fb`ebhkZf^gmh&]^eeZ&\bmm{Fe& m^ksh& \Zlh& ]b& kbeb^oh& ik^l^gmZmh& |& bg%g^& jn^eeh& ]b& Phg]kbh+&\hg&be&k^\ni^kh&]^e&\^gmkh&\bmm{&^&]^`eb&liZsb& ebfbmkh%+&]honmh&Z&ngZ&lbg^k`bZ&mkZ&eh&lmhkb\h&Flmbmn, mh&[Zg\Zkbh&eh\Ze^+&g^e&\nb&lmZmnmh&\hfiZk^&be&%g^&]b& uVWMXIXM$UMSSaQUZMXMYYM$W[JJSQKVv&^&et>ffbgblmkZsbhg^& \hfngZe^+&\a^&aZ&`ZkZgmbmh&\hgmbgnbm{&^&Znmhk^ohe^s, sZ&]^eetZsbhg^&^&eZ&iZkm^\biZsbhg^&]^b&ikhikb&Z[bmZgmb-& Pb& in•& ]Zoo^kh& ]bk^& \a^& eZ& kbjnZeb%\Zsbhg^& ]^e& \^g, mkh&^lblm^gm^&lbZ+&jnb+&be&kblnemZmh&]b&_hks^&]bo^kl^+&\a^& aZggh& eZohkZmh& bglb^f^9& \bmmZ]bgb+& ihebmb\b+& bfik^g, ]bmhkb+&bgm^ee^mmnZeb-&AZ&jn^lmh&k^\ni^kh&]^e&\^gmkh&lb& |&lobeniiZmZ&bg&l^jn^gsZ&et^li^kb^gsZ&]^eet^q&Zk^Z&bg, ]nlmkbZe^&@Zkbgb+&\a^&|&]bo^gmZmZ&gnhoZ&iZkm^&]b&\bmm{& bgm^k`kZmZ&Zb&i^k\hklb&o^klh&b&enh`ab&\^gmkZeb+&^&]^eet^q& Zk^Z&eZohkZsbhg^&bg^kmb&lneet>]]Z&mkZfnmZmZ&bg&ng&iZk, \h&in[[eb\h&ln[nk[ZghNn^lmb&^l^fib+&ink&ebfbmZmb&Zb&mbib&]^eeZ&kb\hgo^klbhg^& ]b&Zk^^&]blf^ll^+&]bfhlmkZgh&ngZ&ghg&mhmZe^&i^k]bmZ& ]^b&ikh\^llb&kb`^g^kZmbob&lmhkb\b&g^ee^&\bmm{&ehf[Zk]^+& e^&jnZeb+&i^k+&lb&mkhoZgh&)^&lb&mkho^kZggh&l^fik^&ib€*& Z]& Z$khgmZk^& Zg\hk& ib€& \hg\k^mZf^gm^& be& m^fZ& ]^e& kbnlh+&hoo^kh&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&lhlm^gb[be^-& Nn^lmh+&i^k•+&ihmk{&^ll^k^&ZmmnZmh&\hg&ngZ&\^kmZ&ikh, li^mmboZ& ]b& eng`h& i^kbh]h& lheh& _Z\^g]h& m^lhkh& ]^ee^& ^li^kb^gs^& _Zmm^& ^& \hlmkn^g]hg^& ]b& gnho^& ^& Zg\hkZ& ib€&obkmnhl^+&ZmmkZo^klh&ngZ&k^Ze^&\hglh\bZsbhg^&^&ng& ]bo^klh&k^Ze^&bfi^`gh&]b&mnmmb.5

161$$n$$/-.0

LbaWe\b)$IebZeT``T$BagXZeTgb$W\$BagXeiXagb$I\TmmX+$I\TmmT$<T`cX__b)$Ybgb$W\$FTeVX__b$FTe\TaT+ Ba$UTffb7$EXZaTab)$TeXX$Xk$<Tagba\+$O\fgT$cebfcXgg\VT$WX__o\agXeiXagb)$eXaWXe\aZ$LghW\b$FTVb_T+


LbaWe\b)$GbWb$W\$\agXefVT`U\b$TeXX$?L*<T`chf+$LbggbcTffb$IXWbaT_X)$Ybgb$W\$<Te_b$FheZb_b+ Ba$UTffb7$EXZaTab)$TeXX$Xk$<Tagba\+$O\fgT$WX__o\agXeiXagb)$eXaWXe\aZ$LghW\b$FTVb_T+

161$$n$$/-.0

.6


63>>3$D<CG3><8<53J<A@7$3>>3$D<97@7D3J<A@7$GD43@3'$ @A6<&$F7?<&$5D<F<5<Fc IB>K@BHK@BH$OBMBEEH

,IIKENAFE>"GH>CADAE9H>" #=A"<FI9"G9HCA9DF+$ P^&eZ&kbjnZeb%\Zsbhg^&nk[ZgZ&|&ng&ikh`^mmh&]bl\bieb, gZk^& )nk[Zgblmb\h& ^& Zk\abm^mmhgb\h*+& eZ& kb`^g^kZsbh, g^&nk[ZgZ&|& ng& ikh`^mmh& lh\bZe^& ^]&^\hghfb\h& ikb, fZ& Zg\hkZ& \a^& ]bl\biebgZk^;& \a^& mb^g^& Zllb^f^&ngZ& ienkZebm{& ]b& ]bf^glbhgb9& bgl^]bZmbo^& )]^fhebsbhgb& ^& kb\hlmknsbhgb+& \hfie^mZf^gmb+& gnho^& _ngsbhgb+& ]MS( NIXM& fZm^kbZe^*;& ^g^k`^mb\a^& )lmZg]Zk]+& fZm^kbZeb*;& Zf[b^gmZeb& )liZsb&Zi^kmb+& \hgg^llbhg^& \hg&k^mb& ^&lb, lm^fb& ^\heh`b\b*9& ^\hghfb\a^& )gnho^& Zmmbobm{+& bf, ik^g]bmhkbZebm{&`bhoZgbe^*;&lh\bZeb$)\h^lbhg^+&bgm^`kZ, sbhg^&fnemb^mgb\Z*;&blmbmnsbhgZeb&)ik^lb]bh+&Z`^gsb^&]b& lobeniih*-&z&Ze&\hgm^fih& o^kh&\a^&eZ& kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ&|&\hg\^mmh&bg"ZsbhgZmh&^&\hik^gm^&)^&l^&mnmmh& |&kb`^g^kZsbhg^+&gneeZ&|&kb`^g^kZsbhg^*+&\a^&]hok^f, fh&nmbebssZk^&\hg&iZklbfhgbZ&^&Zmm^gsbhg^K^e&ghlmkh&MZ^l^+&]n^&bgbsbZmbo^&k^\^gmb&oZggh+&Z&fbh& iZk^k^+&g^eeZ&]bk^sbhg^&]b&bgm^`kZk^&ihebmb\a^+&Zsbhgb&^& ikh`^mmb&]b&gZmnkZ&]b$^k^gm^+&fZ&_kZ&ehkh&lmk^mmZf^g, m^& \hfie^f^gmZkb9&be& k^\^gm^&Abl^`gh&]b& e^``^&O^Z, eZ\\b&)0*+&\a^&\hgmb^g^&Ze\ng^&iZkhe^&\abZo^&)kb`^g^, kZsbhg^& nk[ZgZ+& \hglnfh& ]b& lnheh+& i^k^jnZsbhg^*+& \^gmkZeb&i^k&eZ&\hlmknsbhg^&]b&ng&\hglZi^ohe^&]b[Zm, mbmh&in[[eb\h-&JZ&Zg\a^&be&ikh`^mmh&OF-R-PL&)>K@B+& @hglb`ebh&gZsbhgZe^&Zk\abm^mmb+&ibZgb%\Zmhkb+&iZ^lZ`, `blmb&^&\hgl^koZmhkb+&I^`Zf[b^gm^*+&ohemh&Z&bg\^gmboZ, k^&eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&lhlm^gb[be^+&kZiik^l^gmZ&& ngZ&[nhgZ&ikZmb\Z&]Z&i^k\hkk^k^Khg&^lblm^&bg&h`gb&\Zlh&ngZ&kb\^mmZ&fb`ebhk^&]b&Zemk^& h& ngZ& kb\^mmZ& [nhgZ& i^k& mnmmb& b& \Zlb& ^& e^& lbmnZsbhgb9& ]hok^fh& ^ll^k^& bg& `kZ]h& ]b& nmbebssZk^& ]blihlbmbob& ]bo^klb+& ihebmb\a^& ]b$^k^gmb+& Zsbhgb& ]bo^kl^-& Itngb\Z& \^km^ssZ&|&jn^eeZ&\a^&]hok^fh&Z[[Zg]hgZk^&b&`kZg]b& ]bl^`gb&Z&[Zl^&bffh[bebZk^&)inkmkhiih&ghg&i^k&l\^e, mZ&\hglZi^ohe^+&fZ&i^k\a}&etaZ&bfihlmh&eZ&\kblb*+&\a^& aZggh&\ZkZmm^kbssZmh&eZ&lmZ`bhg^&]^eeZ&ikh`kZffZ, sbhg^&g^`hsbZmZ&]^`eb&Zggb&KhoZgmZ&)bg&Ihf[Zk]bZ+& fZ&ghg&lheh*+&_Zmmb&i^k&ihkmZk^&bg&[Zg\Z&fZmmhgb&]b& \ZkmZ&^&b&k^eZmbob&]bkbmmb&^]b%\Zmhkb-&@hg&ng&gnhoh&Zi, ikh\\bh&hf^hiZmb\h&Ze&ikh`^mmh&^&Ze&ikh\^llh&]b&lob, eniih+&\a^&ik^l^gmb&be&oZgmZ``bh&]b&^ll^k^&^\heh`b\h&^& SV]$KVYZ+&Zg\a^&i^k&`eb&^$^mmb&\a^&ikh]n\^-&Ahok^fh& bfiZkZk^&Z&lblm^fZk^&et^lblm^gm^+&kb\n\bk^+&kZff^g, ]Zk^+&kbnlZk^;&\hf^&b&o^\\ab&Zkmb`bZgb&\a^&Z``bnlmZ, oZgh&\hg&\nkZ&^&iZsb^gsZ&e^&\hl^+&^obmZg]h&Z\\nkZmZ, f^gm^&be&gnhoh;&\hfihkmZg]h\b&\hf^&eZ&^MUVWPVXI$& )1*$ )eZ& \hg\ab`ebZ& \a^& _Z& \hee^sbhgb& ]b& \hg\ab`eb^*+& \a^&lb&]b_^g]^&^&lb&gZl\hg]^&i^k&ikhm^``^klb&\hg`eh, [Zg]h&Zemk^&\hg\ab`eb^+&fZ&Zg\a^&]^mkbmb+&lZllb+&e^`gh& ^&o^mkh9&ngZ&li^\b^&]b&W[``SM& hk`Zgb\h+&ng&TIYP([W& ]^eeZ&gZmnkZ+&\a^&\b&bgl^`gZ&eZ&\ZiZ\bm{&]b&bg\en]^k^& ^&Z\\h`eb^k^;&nmbebssZg]h&e^&lm^ll^&\ZiZ\bm{&]b&Z]Zm, mZf^gmh+& k^lbeb^gsZ& ^& gZmnkZe^ssZ& \a^& \ZkZmm^kbssZ& e^&\bmm{&^k^]bmZm^&]ZeeZ&lmhkbZ/-

161$$n$$/-.0

/K>"=A!>H>EJA"DF=9CAJR" =A"HA@>E>H9NAFE>"KH;9E9 Rg&bfihkmZgm^&fhf^gmh&]b&lohemZ&g^e&iZllZ``bh&]Ze, eZ&kbjnZeb%\Zsbhg^& ZeeZ&kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ& |& kZi, ik^l^gmZmh&]Zeetbkknsbhg^&g^e&ghlmkh&\Zfih&]bl\bieb, gZk^&]b&mk^&m^fb&)^\heh`bZ+&lhlm^gb[bebm{+&iZ^lZ``bh*+& \a^&aZggh&_hkgbmh&ngZ&\hgghmZsbhg^&^\heh`b\Z&l^f, ik^&ib€&Z\\^gmnZmZ&Zb&ghlmkb&lZi^kb+&ikbfZ&Zg\hkZ&\a^& Zee^&ghlmk^&ikZmb\a^-&Phgh&bg&iZkmb\heZk^&bg]bob]nZ[b, eb&]n^&]b$^k^gmb&ikh\^llb&^&fh]Zebm{&\a^&\ZkZmm^kbs, sZgh&eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ9&]b&gZmnkZ&bgm^gsbhgZe^& )be&ikh`^mmh*;&\hg&\ZkZmm^kb&lihgmZg^b=@BXVKMYYV$QUZMU`QVUISM)$IZ&kb`^g^kZsbhg^&in•&^ll^k^& et^lbmh&]b&ihebmb\a^+&ikh`^mmb&^&bgm^ko^gmb&in[[eb\b;&g^e, e^& \bmm{& ^nkhi^^& \hgm^fihkZg^^& kb`nZk]Z& \hgm^lmb& bgl^]bZmbob&mkZ&ehkh&fhemh&]b$^k^gmb9&e^&QUUMX$KQZQMY&bg& DkZg&?k^mZ`gZ;&e^&JIUSQM[&bg&CkZg\bZ;&e^&i^kb_^kb^&^&b& \^gmkb&lmhkb\b$bg&FmZebZ-&@bZl\ngZ&]b&jn^lm^&Zk^^&ik^, l^gmZ& ]bo^klb& WIZZMXU& bgl^]bZmbob+& \ZkZmm^kb& lh\bZeb+& ihiheZsbhgb&bgl^]bZm^-&Jhem^&ihebmb\a^&i^k&e^&Zk^^&nk, [Zg^&\kbmb\a^&Z]hmmZm^&]ZeetRB&)Rk[Zg+&fZ&ghg&lheh*& ^&]Zb&lbg`heb&iZ^lb&Z&iZkmbk^&]Z`eb&Zggb&t8/+&aZggh&eZ& \ZkZmm^kblmb\Z&li^\b%\Z&]b&^ll^k^&o^k^&^&ikhikb^&iheb, mb\a^&bgm^`kZm^9& ]blihlbmbob& Zg\a^& ]b$^k^gmb+& fZ& g^b& jnZeb&eZ&e^oZ&nk[Zgblmb\Z&^&be&ikh`^mmh&kZiik^l^gmZgh& lheh&ngZ&iZkm^+&ghg&^l\enlboZ&Zg\a^&l^&kbe^oZgm^=@BXVKMYYV$YWVUZIUMV)$IZ& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ& in•& Zg\a^&^ll^k^&ng&ikh\^llh&lihgmZg^h+&ghg&ibZgb%\Z, mh&g}&ikh`^mmZmh-&Rg&f^mZ[heblfh&nk[Zgh&lbe^gsbhlh+& ghg&_Z\bef^gm^&i^k\^ib[be^&l^&ghg&g^e&f^]bh,eng`h& i^kbh]h+&\a^&\Zf[bZ+&jnZlb&l^gsZ&\a^&\^&g^&Z\\hk`bZ, fh+&i^ssb&lb`gb%\Zmbob&]b&\bmm{9&i^glh+&Z]&^l^fibh+&Z]& Ze\ngb&m^llnmb&nk[Zgb&]^eeZ&\bmm{&hmmh\^gm^l\Z+&fZ&Zg, \a^&Z]&Ze\ng^&i^kb_^kb^&ikh]nmmbo^&)Z&JbeZgh+&fZ&ghg& lheh*+&mkZl_hkfZm^lb&kZ]b\Zef^gm^&)_ngsbhgZef^gm^+& lh\bZef^gm^+& ^\hghfb\Zf^gm^+& ib€& \a^& fhk_heh`b, \Zf^gm^*+&\hg&mkZl_hkfZsbhgb&jnhmb]bZg^&^& hk]bgZ, kb^-&Rg&ikh\^llh&_Zmmh&]b&fb\kh&mkZl_hkfZsbhgb&lmkb, l\bZgmb+&ghg&`ho^kgZm^&]Z&lmknf^gmb&^&k^`he^&nk[Zgb, lmb\a^+&fZ&]Z&fhem^ieb\b+&ienkZeb&^&Zkmb\heZm^&ohehgm{& ^\hghfb\a^,lh\bZeb&^&ZmmkZo^klh&l^fieb\b&]blihlbmbob& ^&mbmheb&^]bebsb-&Pnb&\ZkZmm^kb&^&lnee^&jnZebm{&]b&jn^lm^& mkZl_hkfZsbhgb& ]^eeZ& \bmm{& hk]bgZkbZ& h\\hkk^k^[[^& Ziikh_hg]bk^&e^&ghlmk^&\hghl\^gs^&^&e^&ghlmk^&bgm^k, ik^mZsbhgb9&|+&bg_Zmmb+&bg&jn^lmb&enh`ab&\a^&lb&fblnkZ&eZ& ]nmmbebm{&^&eZ&i^k_hkfZ[bebm{&]^`eb&liZsb&nk[Zgb+&eZ&ehkh& k^lbeb^gsZ&^&kbnlZ[bebm{-&Fg&^lmk^fZ&lbgm^lb+&eZ&\ZiZ\b, m{&\a^&Z[[bZfh&Zonmh&)^&\a^&_hkl^&]hok^ffh&kb\hg, jnblmZk^*&]b&\hlmknbk^&_hkf^&k^lblm^gmb&g^e&m^fih&Zb& \Zf[bZf^gmb&lh\bZeb+&^\hghfb\b+&]^`eb&nlb&nk[Zgb79GGFHJF"GK;;CA<F%GHAL9JF Fe& kZiihkmh& in[[eb\h,ikboZmh+& ]^\ebgZmh& g^ee^& _hkf^& ]^eeZ&g^`hsbZsbhg^+&lZg\bl\^&be&lni^kZf^gmh&]Z&mnm, mb+&\hg]boblh&]^eeZ&ibZgb%\Zsbhg^&hfgb\hfik^glboZ+&

,95@79>@79>!/9B9;;> 6QWIXZQTMUZV$LQ$ 4XKPQZMZZ[XI$M$DZ[LQ$FXJIUQ$ %64DZF&$LMSSI$DK[VSI$ LQ$4XKPQZMZZ[XI$M$DVKQMZf$ LMS$BVSQZMKUQKV$LQ$?QSIUV'$ 6QXMZZQ\V$<@F$>VTJIXLQI)

Khm^9 0-&Pb&mkZmmZ&]^eeZ&ikhihlmZ&]b& e^``^&>@.6/&uKhkf^&i^k&be& \hgm^gbf^gmh&]^eetnlh&]b&lnheh& ^&eZ&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZv+& ]^ihlbmZmZ&ZeeZ&@Zf^kZ&be&04& fZksh&1/021-&Mk^g]h&Z&ik^lmbmh&jn^lmZ& f^mZ_hkZ&]Z&@bgh&Wn\\ab+&\a^&eZ& nmbebssZ&li^llh&i^k&]^l\kbo^k^& ngh&]^b&ihllb[beb&\ZkZmm^kb&]b& lobeniih&^&]b&_nmnkh&]^eeZ&\bmm{& \hgm^fihkZg^Z-


]bkb`blmb\Z+&uZ&\Zl\ZmZv+&Z&_Zohk^&]^eeZ&\hg\^kmZsbhg^& mkZ&]bo^klb&lh``^mmb&)in[[eb\b+&ikboZmb+&lh\bZeb*K^eet^li^kb^gsZ& ehf[Zk]Z& )ibhgb^kZ& ]^ee^& _hkf^& ^& ]^ee^&fh]Zebm{&]b& g^`hsbZsbhg^&ikZmb\Zm^& g^e& ghlmkh& MZ^l^*+& lhgh& bg& h`gb& \Zlh& bg]bob]nZ[beb& Ze\ng^& ikh, [e^fZmb\a^&^&\kbmb\bm{+&\a^&g^&aZggh&l^`gZmh&b&\ZkZm, m^kb&^&`eb&^lbmb9 =@ ,'@ NVXTM$ LQ$ XMLQYZXQJ[`QVUM$ M$ LQ$ XQIWWXVWXQI`QVUM$ LMSSI$ XMULQZI& aZggh& _ngsbhgZmh& fZeZf^gm^+& ghg& k^g]^g]h&bg&k^Zem{&ib€&"^llb[beb&b&ikh\^llb&]b&mkZl_hk, fZsbhg^&^&`^g^kZg]h&in[[eb\b&oZgmZ``b&bkkblhkb-&RgZ& iZkm^&]^eeZ&k^g]bmZ&)be&_knmmh&ZfZkh&]^eeZ&\hg_hkfZ, sbhg^& ]^b& lnheb*& ]^o^& ^ll^k^& Z\jnblbmZ& ]ZeeZ& \hee^m, mbobm{+&\hg&ngh&l\Zf[bh&^jnh+&\hg&[^g^%\b&ikboZmb&^& in[[eb\b&)fblnkZ[beb&^&\hg_khgmZ[beb*=@ %*+@ \IS[ZI$ SI$ KVU\MUQMU`I$ W[JJSQKI=& NnZeb& lhgh& e^& fh]Zebm{& ]b& lmbfZ& ]^ee^& \hgo^gb^gs^& ikboZm^& ^& ]^b& \hlmb&in[[eb\b=&>mmkZo^klh&jnZeb&ZgZeblb&]b&f^k\Zmh&^& o^kb%\a^&]b&_Zmmb[bebm{=&F&ikh\^llb&]b&oZenmZsbhg^&]^ee^& mkZl_hkfZsbhgb&nk[Zg^&ghg&aZggh&]Zmh&kblihlm^&\hg, obg\^gmb+&eZ&_hkfZsbhg^&]b&%`nk^&^&fh]^eeb&]b&oZenmZ, sbhg^&ZiiZk^&]Z&jn^lmh&ingmh&]b&oblmZ&ng&Zg^eeh&]^eeZ& %eb^kZ&Zg\hkZ&ZllZb&]^[he^=@+.@#33'.7#@&+@5.@15#&2/@30#7+#,'@&+@2+('2+-'.4/;@,'@ UMOV`QI`QVUQ$KIYV$WMX$KIYV+&ul^gsZ&k^m^v+&bg]b$^k^gmb& Ze&lblm^fZ&]^e&mkZlihkmh&in[[eb\h+&Zee^&k^mb&Zf[b^gmZ, eb+&ik^l^gmZgh&fh]^eeb&bgl^]bZmbob&kbi^mbmbob+&]b&l\Zk, lZ& jnZebm{& \hfie^llboZ+& Z& lhlm^gb[bebm{& ZllZb& ]^[he^& )\ab& kb\hk]Z& b& u\kbm^kb& i^k& eZ& g^`hsbZsbhg^v& ik^oblmb& ]Zeet>km-&00&]^eeZ&I-O-&01.1//4=*=@3'@&'%#&/./@>#))+5.)/<@)+534#-'.4'?@,'@02'6+3+/.+@ in[[eb\a^+& Zg\a^& SM$ WXM\QYQVUQ$ WXQ\IZM$ LM\VUV$ I\MXM$ [UI$\ISQLQZf$ZMTWVXISM$SQTQZIZI$UMS$ZMTWV+&lhikZmmnm, mh+&l^&oh`ebZfh&lf^mm^k^&]b&]bl\nm^k^&]b&u]bkbmmb&ik^, `k^llbv+&k^Zeb&h&ik^lngmb&\a^&lbZgh-

=@5.#@YKIXYI$IZZMU`QVUM$WXMYZIZI$ISSI$YVYZMUQJQSQZf$YV( KQISM$M$ISSI$WIXZMKQWI`QVUM+&\a^&ghg&lhgh&Z]^fibf^g, mb&_Zlmb]bhlb+&fZ&fh]Zebm{&hk]bgZkb^&nmbebssZm^&bg&mnmmb& b&iZ^lb&i^k&fb`ebhkZk^&^&Z\\hk\bZk^&b&m^fib&]b&ZmmnZ, sbhg^&]^b&ikh`^mmb-&P^&ghg&\b&\k^]bZfh&bg&m^kfbgb&]b& ikbg\bibh+&l_knmmbZfhg^&Zef^gh&etnmbebm{&^&et^#\Z\bZ=@ ,#@ KVUKVXY[ISQZf& ]^o^& ]bo^gmZk^& ngZ& ikZmb\Z& hk]b, gZkbZ+&Zg\a^+&i^k\a}&ihllbZfh&bg&jn^lmh&fh]h&k^\n, i^kZk^&`eb&Zli^mmb&ihlbmbob&]^b&ikh`kZffb&\hfie^llb+& et^#\Z\bZ&^&eZ&_Zmmb[bebm{&]^`eb&bgm^ko^gmb-&>g\a^&eZ&%, eb^kZ&ikh]nmmboZ&lb&|&]bfhlmkZmZ&ib€&Zmm^gmZ&ZeeZ&kb\^k, \Z&]^eeZ&\^km^ssZ&]^b&]bkbmmb&\a^&eZ&\hfi^mbsbhg^&_kZ& ikh`kZffb& bfik^g]bmhkbZeb& Zem^kgZmbob+& l^kbZf^gm^& bfi^`gZmbob& ^& \hg\hkk^gsbZeb+& bg& `kZ]h& ]b& bgm^`kZk^& kblhkl^&in[[eb\a^&^&ikboZm^3F"I?FE=F"=A"HA?>HAD>EJF"#2J9CA9"=FD9EA+$ Qk^&jn^lmbhgb&]b&l_hg]h&fb&l^f[kZgh&gh]Zeb&i^k&Z_, _khgmZk^&\hg&\hglZi^ohe^ssZ&be&m^fZ&]^eeZ&kb`^g^kZ, sbhg^&nk[ZgZ9&YPXQURQUO$KQZQMY;&XMSQZZQ$[XJIUQ;&[YQ$ZMT( WVXIUMQ*XQUIZ[XISQ``I`QVUM) =@DPXQURQUO$KQZQMY)$IZ&kb]nsbhg^&]^eetbfikhgmZ&nk[Z, gZ9&e^&\bmm{&lb&k^lmkbg`hgh&\hf^&fZ`ebhgb&bg&eZoZmkb\^+& \hg&ng&_^ghf^gh&\a^&lb&Ziik^ssZ&Z&h\\abh&gn]h&bg& fhem^&\bmm{&Zf^kb\Zg^-&>e&GQXOQUQI$ EMKP&\t|&ng&ikh, `kZffZ&)DPXQURQUO$ 5QZQMY$DZ[LQV*+&\a^&eZohkZ&Z&lh, ensbhgb&i^k&mkZl_hkfZk^&be&k^lmkbg`bf^gmh&nk[Zgh&]Z& ]bf^glbhg^&^\hghfb\Z&_hksZmZ&bg&h\\Zlbhg^&i^k&ng& gnhoh&lobeniih+&\hg& hi^kZsbhgb&ebfbmZm^&^&]bl\hgmb, gn^&]b&kb`^g^kZsbhg^9&lb&mkZmmZ&]b&ng&_^ghf^gh&ik^, l^gm^&bg&Zemkb&\hgm^lmb&nk[Zgb+&\a^&]bo^gm^k{&l^fik^& ib€&^ob]^gm^&Zg\a^&g^e&ghlmkh&MZ^l^=@CMSQZZQ$[XJIUQ)$>eetbgm^kgh&]^ee^&\bmm{&lbZfh&l^fik^& ib€&bg&ik^l^gsZ&ghg&lheh&]b&Zk^^&]blf^ll^+&fZ&Zg\a^& ]b&bgm^ko^gmb&bg\hfibnmb+&bgbsbZmb&^&ghg&ihkmZmb&Z&m^k,

ET$e\ZXaXeTm\baX$W\$ haT$cXe\YXe\T$heUTaT+$ ?H9$'?XWXe\Vb$H_\iT$ 9ffbV\Tg\($Vba$<S9$ '<\ab$ShVV[\$9eV[\gXgg\()$ MKM$'MeTfcbeg\$X$MXee\gbe\b()$ E9G=)$<_Tff)$ITge\m\b$MbegT)$ FTfgXec_Ta$WX_$Ghbib$ JhTeg\XeX$<beaTeXWb$ 'GJ<()$EhZTab)$/--2+$ ?bgb$WX_$`bWX__b+

161$$n$$/-.0

/.


fbg^+& g^eeZ& fZ``bhk& iZkm^& ]^b& \Zlb& ikh`^mmb& nk[Zgb& Zk^gZmb&i^k&fZg\ZgsZ&]b&f^k\Zmh-&S^kb&^&ikhikb&uk^ebm, mb&nk[Zgbv&]^e&gZn_kZ`bh&^\hghfb\h,bfik^g]bmhkbZe^+& ikbfZ&\a^&bffh[bebZk^+&\Z]Zo^kb&]b&\^f^gmh+&\a^&\Z, kZmm^kbssZgh&hkfZb&]bo^kl^&k^Zem{&nk[Zg^9&|&Zg\a^&ln& jn^lmb&\a^&lb&]hok{&\hg\^gmkZk^&eZ&\nkZ+&etZmm^gsbhg^+& eZ&ghlmkZ&\ZiZ\bm{&]b&l^`nbk^&be&ikh`^mmh&g^e&m^fih=@FYQ$ZMTWVXIUMQ*XQUIZ[XISQ``I`QVUQ)$Mkh[Z[bef^gm^& ghg& [ZlmZgh& eZ& kb`^g^kZsbhg^& ^& etQU"SSQUO-& >[[bZfh& [blh`gh&]b&kb"^mm^k^&ln`eb&nlb&m^fihkZg^b&^&lnb&ikh, \^llb&]b&kbgZmnkZebssZsbhg^&)g^h,_hk^lmZsbhg^&^&g^h, Z`kb\hemnkZ&nk[ZgZ*+&\a^&ihmk^[[^kh&\ZkZmm^kbssZk^&b& ikh`kZffb&]^ee^&ghlmk^&\bmm{+&Zeetbgm^kgh&]b&ng&gnhoh& Zf[b^gm^&\a^&f^l\heZ&nk[Zgh+&Z`kb\heh+&gZmnkZe^6FIIA;ACA"J>DA"IJH9J>@A<A Mkhoh&Z&bg]b\Zk^+&ik^ebfbgZkf^gm^+&lbgm^mb\Zf^gm^&^& m^gmZmboZf^gm^+&iZkm^g]h&]Zeetb]^Z&]^ee^&\bmm{&\hf^& bg\n[Zmkb\b& ]b& ng& gnhoh&lobeniih&)2*+& \bgjn^&ihllb, [beb&jn^lmbhgb&Zmmhkgh&Zee^&jnZeb&\hlmknbk^&kb"^llbhgb& ^& lmkZm^`b^& ikZmb\Z[beb9& Y[VSV3$ WXVOXITTI3$ LQYMOUV3$ XMSI`QVUQ3$IZZMYI) =@D[VSV)$Fg&ngZ&]nieb\^&Z\\^sbhg^9&]b&jnZebm{&)e^&[h, gb%\a^&]^b&lnheb*+&Z&_khgm^&]^b&_Zeebf^gmb&]^eeZ&jnZlb& mhmZebm{& ]^b& ikh`^mmb& nk[Zgb& \a^& aZggh& mkZl\nkZmh& \hei^ohef^gm^&be&m^fZ;&^&]tb]^Z&]^eeh&liZsbh&\hlmkn, bmh&iZkm^g]h&]Ze&lblm^fZ&]^`eb&liZsb&Zi^kmb&^&]^ee^&k^mb& ^\heh`b\a^=@BXVOXITTI)$L\\hkk^&iZllZk^& ]Ze&ikh`^mmh&Ze&ikh, \^llh+&"^llb[be^&^&Z]ZmmZ[be^;&mkhiih&li^llh&Z[[bZfh& \kblmZeebssZmh&ikh`kZffb&bg&_hkfZ-&Ah[[bZfh&k^`h, eZk^& be& ih\h& g^\^llZkbh+& `eb& ^e^f^gmb& ^ll^gsbZeb+& \hg& ]blihlbmbob& \a^& Z\\hfiZ`gbgh+& ln``^kbl\Zgh& ^& \h, lmknbl\Zgh&ng&iZebgl^lmh&"^llb[be^+&]Z&bgm^`kZk^&Zee^& Zemk^&ihebmb\a^&nk[Zg^-&Mhg^g]h&ngZ&gnhoZ&Zmm^gsbh, g^&ZeeZ&]bf^glbhg^&]^e&fhgmZ``bh&]^ee^&hi^kZsbhgb&^& ]^eetZ\\hfiZ`gZf^gmh9& be& ikh`^mmh& \hf^& \nkZ+& fZ,

//

161$$n$$/-.0

gnm^gsbhg^&^&kbnlh=@ 6QYMOUV)$ >[[bZfh& ikZmb\Zmh& ^\\^llb& ^& bgm^fi^, kZgs^&]b&]bl^`gh+&ohe^g]h&]bk^&mnmmh+&\hg&ngtZglbZ&]Z& ik^lmZsbhg^& ]^`gZ& ]b& fb`ebhkb& h[b^mmbob-& L\\hkk^& Ze& \hgmkZkbh&i^glZk^&bg&e^oZk^-&Fe&]bl^`gh&]^o^&kblihg, ]^k^&ZeeZ&\ZiZ\bm{&]b&\hkk^``^klb&g^e&f^gmk^+&\hg&]b, lihlbmbob& o^k[h,oblbob& \a^& `nb]bgh+& l^gsZ& bfihkk^& ^& ik^]^%gbk^=@CMSI`QVUQ)$Rg&[nhg&ikh`^mmh&nk[Zgh&|&mZe^&l^&lb&\hg, %`nkZ& \hf^& ikh`^mmh& \ZiZ\^& ]b& \hlmknbk^& k^eZsbhgb+& ]Z&kb\^k\Zk^&iZsb^gm^f^gm^&\hg&b&enh`ab&^&be&\hgm^lmh;& \ab^]^g]h& ik^lmZsbhgb& ]Z& kZ``bng`^k^+& kb]n\^g]h& Ze&fbgbfh&e^& lhensbhgb+&bg]b\Zg]h&eth[b^mmboh& ghg&e^& lmkZ]^&i^k&ZkkboZk\b+&Z&iZkmbk^&]Zeetb]^Z&]b&enh`h&^&]b& ]nkZmZ=@4ZZMYI)$Khg&\t|&fZm^kbZ&i^k&kb^fibk^&mnmmh-&L\\hkk^& eZl\bZk^&fZk`bgb&]tbg]^%gbmh+&ghg&lheh&]b&"^llb[bebm{& )\a^&ink^&|&g^\^llZkbZ*+&\hg&eZ&ihllb[bebm{.hiihkmn, gbm{& ]b& \Zibk^& \hl^& \Zf[bZ+& i^k& ikbg\bibh+& ghg& lheh& i^k\a}&ghg&lb&lZ&\hlZ&_Zk^-&Itnk[Zgblmb\Z&_ngsbhgZeb, lmZ&\b&aZ&\hlmk^mmh&Z&bg]b\Zk^&i^k&mnmmb&b&lnheb&ngZ&]^, lmbgZsbhg^&]tnlh+&Z&bg\Zl^eeZkeb&bg&ng&nlh&_ngsbhgZe^+& Zg\a^&l^&jn^lmZ&ghg&\hkkblihg]^&k^Zef^gm^&Z&\b•&\a^& Z\\Z]k{&bg&jn^e&enh`h-&Ah[[bZfh&kZ`bhgZk^&lne&\hg, \^mmh& ]b& YMZ(IYQLM& _ngsbhgZe^& )]b& m^fib& ^& ]b& enh`ab*+& bg&`kZ]h&]b&i^kl^`nbk^&eZ&]bgZfb\Z&]^eetZmm^lZ&^&]^eeZ& fZmnkZsbhg^+& lihlmZg]h& g^e& m^fih& ngZ& l\^emZ+& \a^& ]hok{& Zllnf^k^& mnmm^& e^& \hg]bsbhgb& ]^eeZ& \hfie^l, lbm{&^&]^eeZ&]bgZfb\bm{&]^eeZ&lh\b^m{&\hgm^fihkZg^Z-& @hg]bsbhgZg]h& e^& mkZl_hkfZsbhgb& Ze& \hfibf^gmh& h& Ze&kZ``bng`bf^gmh& ]b&\^km^& \hg]bsbhgb& g^e&m^fih;& \b•& \b& \hgl^gm^+& bghemk^+& ]b& mhkgZk^& Z& kb"^mm^k^& lneeZ& [Zl^&^\hghfb\Z&]^eeZ&\bmm{9&bg&ng&MZ^l^&\hf^&be&gh, lmkh&ikboh&]b&kblhkl^&gZmnkZeb+&Z[[bZfh&eZ&g^\^llbm{&]b& k^\ni^kZk^&ngZ&gnhoZ&[Zl^&^\hghfb\Z+&ng&bgghoZmh& \nhk^& ikh]nmmboh& jnZe^& \hg]bsbhg^& bg]bli^glZ[be^& i^k&jnZelbZlb&ikh`^mmh&]b&_nmnkh-

2-&5QZZf$KVTM$TVZVXM$LMSSV$ Y\QS[WWV&|&be&mbmheh&]^e&UUSFFF& @hg`k^llh&FKR&)PZe^kgh+& 13,15&hmmh[k^&1/02*+&\hg& mk^&m^fb&\ZkZmm^kbssZgmb9&eZ& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&\hf^& k^lbeb^gsZ;&jnZe^&_hkfZ&]b& ibZgh&^&b&gnhob&\hfibmb&]^eeZ& ibZgb%\Zsbhg^;&e^&kblhkl^&i^k&be& `ho^kgh&]^e&m^kkbmhkbh+&eZ&\bmm{& in[[eb\Z&^&be&]MSNIXM&nk[Zgh-

ET$e\ZXaXeTm\baX$W\$ ha$ZeTaWX$Vb`cTegb$ \aWhfge\T_X$W\f`Xffb+ ?H9$'?XWXe\Vb$H_\iT$ 9ffbV\Tg\($Vba$<S9$ '<\ab$ShVV[\$9eV[\gXgg\()$ eXi\f\baX$WX_$I\Tab$Wo9eXT$ WX__oXk$KT!aXe\T$BI) ET$LcXm\T)$/--4+$ ?bgb$WX_$`bWX__b+


*'-4-MHJODOP 3D77 7I$53@FA@< JX&Z`kk|&[`&J\^eXef&v&gfjkX&`e&gfj`q`fe\&YXi`Z\eki`ZX& kiX&K`cXef&\&TXi\j\-&cle^f&csXjj\&[\c&Q\dg`fe\& v&]fe[X&cX&jlX&`[\ek`k|&liYXeX&e\c&g\i`f[f& [s`e[ljki`Xc`qqXq`fe\&dXe`]Xkkli`\iX&[\`&gi`d`&Xee`& [\c&s;11/&BX&g`ZZfcf&Yfi^f&iliXc\&j`&kiXj]fidX&`e& CITT_$FABBRICA-&jm`clggXe[fj`&Xkkfief&X&^iXe[`&fg`%Z`& cfZXc`qqXk`&cle^f&`&gi`eZ`gXc`&Xjj`&jkiX[Xc`-&`c&Zfijf&[\c& %ld\&McfeX&\&`c&kiXZZ`Xkf&]\iifm`Xi`f-&[`m\e\e[f&`c& Zlfi\&[\ccX&elfmX&Z`kk|/&JX&jk\jjX&Zfjkilq`fe\&[\ccX& Z`kk|&glYYc`ZX&v&`jk`klk`&jZfcXjk`Z`-&Z_`\j\-&`c&Zfdgc\jjf& fjg\[Xc`\if&\&c\&jkilkkli\&jXe`kXi`\&\&Xjj`jk\eq`Xc`& v&gXjjX&XkkiXm\ijf&c\&]fid\&[`&jgfejfi`qqXq`fe\& \&gXik\eXi`Xkf&glYYc`Zf.gi`mXkf&ANTE"LITTERAM&[\c& gXk\ieXc`jdf&[\`&^iXe[`&`e[ljki`Xc`/&Gc&gif^i\jj`mf& gifZ\jjf&[`&jfjk`klq`fe\-&gi`dX-&\&[`&[\ZX[\eqX-&gf`-& [\`&Zfdgc\jj`&dXe`]Xkkli`\i`&_X&]Xkkf&j•&Z_\&cX&Z`kk|& `e&[`m\ij\&jkX^`fe`&[\ccX&jlX&jkfi`X&i\Z\ek\&XYY`X& [fmlkf&Zfe]ifekXij`&Zfe&gifZ\jj`&[`&kiXj]fidXq`fe\& [`&^iXe[`&Xi\\&Z\ekiXc`/&Cg`jf[`&i`jXc\ek`&X^c`&Xee`& s71.s81&[\c`e\Xef&^`|&le&`ek\i\jjXek\&g\iZfijf&[`& i`Zfjkilq`fe\&[\ccf&jgXq`f&glYYc`Zf&Zfj•&Zfd\&[`& i`Z\iZX&[`&leX&elfmX&`[\ek`k|&liYXeX&`eefmXk`mX&\& j`dYfc`ZX/& RiX&`&g`„&i\Z\ek`-&\&g`„&`ek\i\jjXek`&XdY`k`&[`& kiXj]fidXq`fe\&%^liX&csXi\X&\o&AXekfe`-&lY`ZXkX&X& [`i\kkf&ZfekXkkf&Zfe&`c&Z\ekif&jkfi`Zf&\&Xkk\jkXkX& tX&ZXmXccfu&[\c&Zfijf&[\c&%ld\/&B`&\jk\ej`fe\&gXi`& X&221/111&dh-&csXi\X&\iX&ZXiXkk\i`qqXkX&[X&le&]fik\& [\^iX[f&[fmlkf&XccX&[`jd`jj`fe\&*[XccX&d\k|&[\^c`& Xee`&s91+&[\cc\&Xkk`m`k|&gif[lkk`m\&[\c&j\kkfi\&k\jj`c\. Zfkfe`\if/&Bfgf&eld\ifj`&k\ekXk`m`&[`&i`Zfem\ij`fe\& dX`&^`lek`&X&Zfehl`jkXi\&csXggifmXq`fe\& Xdd`e`jkiXk`mX-&`c&g\iZfijf&j\^l`kf&g\i&Xkk`mXie\& cX&kiXj]fidXq`fe\&•&jkXkf&v&Xccs`e[fdXe`& [\ccs\dXeXq`fe\&[\ccX&J/P/&;0;;&v&hl\ccf&[\c& Nif^iXddX&Gek\^iXkf&[`&Gek\im\ekf-&XggifmXkf& XkkiXm\ijf&?ZZfi[f&[`&Nif^iXddX&kiX&Afdle\-& P\^`fe\&JfdYXi[`X&\&?^\eq`X&[\c&B\dXe`f/& Gc&gif^\kkf&[\c&MASTERPLAN"v&[\c`e\Xkf&[Xc&@l`c[`e^& Ufibj_fg&[`&P\eqf&N`Xef&v&X"ifekX&`c&k\dX&[\^c`& Xjj`&Zfe[lkkfi`&[`j\^eXe[f&leX&elfmX&dX^c`X& m`Xi`X&[`&i`ZlZ`kliX&kiX&c\&[l\&gXik`&[`&Z`kk|&Z_\&\iXef& jkXk\&g\i&g`„&[`&le&j\Zfcf&[`m`j\&[XccX&gi\j\eqX&[\c& gfcf&`e[ljki`Xc\/&Se&lck\i`fi\&Xjj\&•&iXggi\j\ekXkf& [Xc&%ld\&v&`e&gXjjXkf&tkfdY`eXkfu&\&[\m`Xkf&g\i& \j`^\eq\&]leq`feXc`&X`&gifZ\jj`&gif[lkk`m`&v&Z_\& m`\e\&elfmXd\ek\&jZfg\ikf&\&i`gfikXkf&Xccsfi`^`eXi`f& Xcm\f/&Ec`&`ek\im\ek`&glYYc`Z`&gi\m`jk`&i`^lXi[XmXef& gi`eZ`gXcd\ek\&cX&df[`%ZX&[\ccsXjj\kkf&m`Xi`f-&Zfe& cX&i\Xc`qqXq`fe\&[`&elfm\&jkiX[\-&cs\c`d`eXq`fe\& [\c&i`jZ_`f&`[iXlc`Zf&[`i\kkf&\&`e[`i\kkf&Zfe&cX&

i`ZfccfZXq`fe\&[\c&%ld\&McfeX&\&cX&i\Xc`qqXq`fe\&[`& elfm`&jgXq`&Zfcc\kk`m`&fi^Xe`qqXk`&`e&le&j`jk\dX&[`& gXiZ_`-&g`Xqq\&\&g\iZfij`&g\[feXc`/& JX&mXclkXq`fe\&[s`dgXkkf&XdY`\ekXc\&[\c& gif^\kkf-&X!XeZXkX&[Xc&g\iZfijf&[s`e[X^`e\&[\ccX& ZfekXd`eXq`fe\&[\`&jlfc`&\&[XccX&Zfej\^l\ek\& Yfe`%ZX-&gfikX&Xc&jlg\iXd\ekf&[\cc\&gXjj`m`k|& XdY`\ekXc`&v&cXjZ`kf&[\ccX&gi\Z\[\ek\&lk`c`qqXq`fe\& gif[lkk`mX&[\ccsXi\X&v&\&jlggfikX&cX&kiXj]fidXq`fe\& `e[X^Xe[fe\&\&gi\m\e\e[fe\&c\&i`ZX[lk\&jlcc\& dXki`Z`&XdY`\ekXc`/&Gc&MIW&]leq`feXc\&gifgfjkf&m\[\& csXdY`kf&Xik`ZfcXkf&`e&ki\&[`jk`ek\&qfe\<&i\j`[\eqX&X& efi[-&`e&Zfek`el`k|&Zfe&c\&\j`jk\ek`&ZXj\&g\i&fg\iX`-& k\iq`Xi`f.Zfdd\iZ`Xc\&e\ccsXi\X&Z\ekiXc\&\&le&elfmf& gXiZf&glYYc`Zf&X&jl[/ GeefmXk`mX-&`e&leX&i\Xck|&Zfd\&hl\ccX&c\^eXe\j\-&cX& gifgfjkX&[s`ek\iiXd\ekf&[`&klkk`&^c`&jgXq`&[`&jfjkX& gi\m`jk`&e\ccsXi\X-&g\i&cXjZ`Xi\&cX&dXjj`dX&]il`Y`c`k|& [\cc\&qfe\&glYYc`Z_\&`e&jlg\i%Z`\/ Gc&[`j\^ef&gX\jX^^`jk`Zf&gifgfjkf&v&`e&j`e\i^`X&Zfe& `c&Zfek\dgfiXe\f&`ek\im\ekf&glYYc`Zf&jlccsXi\X& #lm`Xc\&X&jl[&v&k\e[\&X&[`j\^eXi\&le&j`jk\dX&[`& g\iZfij`&Z`Zcfg\[feXc`&Z_\&Zfjk\^^`Xef&`c&%ld\& gi\%^liXe[f&leX&Zfek`el`k|&[`&Xi\\&m\i[`&c`kfiXe\\& Z_\-&gXik\e[f&[Xc&NJGQ&[\`&Klc`e`-&X&jl[&[\ccX&Z`kk|-& XkkiXm\ijXef&cs`ek\if&Z\ekif&Z`kkX[`ef&Zfe%^liXe[f& le&gXiZf&c`e\Xi\/& JX&d\dfi`X&[\c&gXjjXkf&`e[ljki`Xc\&•&dXek\elkX& XkkiXm\ijf&cX&Zfej\imXq`fe\&\&`c&i`[`j\^ef&v& jm`clggXkf&[`&ZfeZ\ikf&Zfe&cX&Qfgi`ek\e[\eqX&X`& @\e`&?iZ_`k\kkfe`Z`&\&g\i&`c&NX\jX^^`f&[`&K`cXef&v& [\cc\&]XZZ`Xk\&[\^c`&\[`%Z`&gi`eZ`gXc`-&c\&le`Z_\&m`j`Y`c`& [Xccs\jk\ief&XeZ_\&`e&gXjjXkf-&lY`ZXk\&cle^f&csXjj\& [\c&Q\dg`fe\/& JsXkklXc\&NER&[`&J\^eXef&glekX&X&i\gc`ZXi\&`e&Xcki`& Zfek\jk`&`e[ljki`Xc`&[`jd\jj`&[`&gXi`&Zfdgc\jj`k|& `c&d\[\j`df&XggifZZ`f&[`&PARTNERSHIP&glYYc`Zf. gi`mXkf&g\i&`c&iX^^`le^`d\ekf&[\c&[lgc`Z\& fY`\kk`mf&[`&leX&i`eXjZ`kX&[`&Xdg`\&gXik`&[`&Z`kk|& f^^`&XYYXe[feXk\&\&[\ccs`eZi\d\ekf&[\cc\& [fkXq`fe`&glYYc`Z_\&X&j\im`q`f&[\ccX&Z`kkX[`eXeqX/& Cjg\i`\eqX&`e&Zfijf&[`&jkl[`f-&dX&^`|&Zfe]fikXkX& [X&gi`d`&Xkk`&[`&gfj`k`mf&gifeleZ`Xd\ekf&[X& gXik\&[\ccX&E`lekX&AfdleXc\-&•&cX&i`Zfem\ij`fe\& [\ccsXi\X&[\cc\&\o&]fe[\i`\&Rfj`<&fg\iXq`fe\&Z_\& glekX&XccX&i`^\e\iXq`fe\&[\ccs\[`%Z`f&jkfi`Zf& XkkiXm\ijf&cs`ej\i`d\ekf&[`&]leq`fe`&gi`mXk\&Z_\& efe&e\&jeXkli`ef&cX&Zfej`jk\eqX&XiZ_`k\kkfe`ZX& \&XccX&i\Xc`qqXq`fe\&[\ccX&elfmX&Y`Yc`fk\ZX&Z`m`ZX& X!XeZXkX&[X&le&gfcf&jZ`\ek`%Zf.dlj\Xc\&Z_\&glekX& X&gif`\kkXi\&e\c&]lklif&cs`[\ek`k|&tk\Ze`ZXu&[\ccX&Z`kk|/& =GTQG"4KWWO 9ESPONSABILE"DEL";ERVIYIO"8IANI!CAYIONE"TERRITORIALE#" /OMUNE"DI"5EGNANO

NifZ\[liX&liYXe`jk`ZX<& Gc`XcR^^R"@_eVXcRe`" UZ"@_eVcgV_e` *X`&j\ej`&[\ccX&J/P/&;02;;;+& ?kk`&[`&XggifmXq`fe\<& ;)G)> I)",2*,*-++-'" _)"0/3&*t?ggifmXq`fe\& X`&j\ej`&[\ccsXik/&;&[\ccX& J/P/&;0;;&\&[\ccsXik/&45&[\c& B/c^j&2901903111-&e/&378-& [\ccs?ZZfi[f&[`&Nif^iXddX& Xm\ek\&g\i&f^^\kkf& csXkklXq`fe\&[\c&Nif^iXddX& Gek\^iXkf&[`&Gek\im\ekf& %eXc`qqXkf&XccX& i`hlXc`%ZXq`fe\&liYXeX& [\ccsXi\X&\o&fg`%Z`f&AXekfe`-& j`klXkX&`e&Afdle\& [`&J\^eXefu+=& ;)7)I)",3*-*-++0'"_)"-.-,"p" ;)>)"KVccZe`cZ`"V"fcSR_ZdeZTR *t?ggifmXq`fe\&X`&j\ej`& [\ccsXik/&;&[\ccX&J/P/&;0;;& \&g\i&^c`&\"\kk`&[`&Zl`& XccsXik/&7&[\ccX&J/P/&303114-& XccsXik/&4&[\ccX&J/P/&403115& \&XccsXik/&45&[\c&B/c^j&e/& 37803111-&[\ccs?kkf& `ek\^iXk`mf&Xccs?ZZfi[f&[`& Nif^iXddX&Xm\ek\&X[& f^^\kkf&csXkklXq`fe\&[\c& Nif^iXddX&Gek\^iXkf&[`& Gek\im\ekf&%eXc`qqXkf&XccX& i`hlXc`%ZXq`fe\&liYXeX& [\ccsXi\X&\o&fg`%Z`f&AXekfe`-& j`klXkX&`e&Afdle\& [`&J\^eXef&*KG+u+=& ;)7)I)"0*3*-++3'" _)"32,-"p";)>)"KVccZe`cZ`" V"fcSR_ZdeZTR *t?ggifmXq`fe\-&X`&j\ej`& [\ccsXik/&7-&fkkXmf&ZfddX& [\ccX&J/P/&25&dXiqf&3114-& e/&3&\&[\ccsXik/&45&[\c&B/c^j/& 29&X^fjkf&3111-&e/&378-& [\ccX&mXi`Xek\&Xccs?ZZfi[f& [`&gif^iXddX&*?kkf& `ek\^iXk`mf+&`ek\^iXkf&Zfe& B/E/P/&38/17/3119-&e/&8671-& %eXc`qqXkf&XccX& i`hlXc`%ZXq`fe\&liYXeX& [\ccsXi\X&t\o&fg`%Z`f& AXekfe`u&`e&Zfdle\& [`&J\^eXef&*KG+u+ Nif^\kkf&liYXe`jk`Zf< IV_k`"GZR_`" 8fZ]UZ_X"N`c\dY`a *dXjk\igcXe+ Nif^\kkf&XiZ_`k\kkfe`Zf< JefUZ`"DRT`]R *k\iq`Xi`f.[`i\q`feXc\& \&Zfdd\iZ`Xc\+=& 9Rc]`"D`cVeeZ \&JefUZ`"Z_X)"CV`_TZ_Z *i\j`[\eq`Xc\+ Aifefcf^`X< -/)1)-++-'"d`ee`dTcZkZ`_V" T`_gV_kZ`_V6"-2)-)-+,-'" Z_eVcgV_e`"T`^a]VeRe` *Z_`ljliX&]fidXc\&[\ccs?/[/N/+ B`d\ej`fe`< ,,+)+++"^b"TR)" *\jk\ej`fe\&[\ccsXi\X+=& ..)+++"^b"d]a'" cVdZUV_kZR]V6" -2)+++"^b"d]a'"eVckZRcZ`( UZcVkZ`_R]V"V"T`^^VcTZR]V6" 00)3+."^b'"gVcUV"afSS]ZT`" V"daRkZ"T`^a]V^V_eRcZ6" -2)+,,"^b'"aRcTYVXXZ` *`e&jlg\i%Z`\& \&`e&jfkkfjlfcf+ 161$$n$$/-.0 /0


B$VbagXahg\$WX_$I\Tab$ W\$@biXeab$WX_$MXee\gbe\b$ fbab$\fc\eTg\$T$Ve\gXe\$ W\$\`cTem\T_\gv)$ XVbab`\V\gv)$X!VTV\T$ WX__oTm\baX$T``\a\fgeTg\iT)$ fX`c_\"VTm\baX$WX__X$ cebVXWheX$X$Vb`ceXaf\U\_\gv$ WT$cTegX$WX\$V\ggTW\a\)$ YTV\_X$TgghTU\_\gv$WX__X$fVX_gX$ ZXfg\baT_\$\a$eTccbegb$ T__X$cbgXam\T_\gv$ WX__oTccTeTgb$Vb`haT_X$ X$T__X$aXVXff\gv$W\$e\fcTe`\b$ WX__X$e\fbefX$chUU_\V[X)$ bgg\`\mmTm\baX$WX__X$e\fbefX$ aTgheT_\)$`\Z_\beT`Xagb$ WX\$fXei\m\$chUU_\V\+

*+-4-GDMNKOH `B3FFA$#"!"a

Afdle\&[`&BXcd`e\<& 9]RfUZR"DRcZR"KVckZ Q`e[XZf=& =RSZ`"=RTTYZ_VeeZ-& Xjj\jjfi\&XccsSiYXe`jk`ZX& \&C[`c`q`X&gi`mXkX&\&glYYc`ZX=& 9`dZ^`"9Rafe`-& `c&P\jgfejXY`c\& [\c&gifZ\[`d\ekf Eilggf&[`&cXmfif<& JefUZ`"UZ"RcTYZeVeefcR" 9`ceZ_`gZd(CR^VcZ-& ?cqXef&JfdYXi[f& *@\i^Xdf+=& 9`acRe)"J`T)"9``a)-& KXekfmX&v&K`cXef=& MV_Ve`ac`XVeeZ-& QXe&T\e[\d`Xef&*Ri\m`jf+ Affi[`eXkfi\<& DRcZ`"9`ceZ_`gZd P\[Xkkfi`&NER< DRcZ`"9`ceZ_`gZd" DRcT`"CR^VcZ" *Qkl[`f&[`&XiZ_`k\kkliX& Afik`efm`j.JXd\i`+=& >Z`gR__Z"@RT`^VeeZ" >Zf]ZR"D`cRdTYZ" *AMNP?R&QfZ/&Affg/+ N`Xe`&j\kkfi`Xc`< MR]VcZR"G`]ZkkZ N`Xef&SiYXef&[\c&RiX!Zf=& <]VeecR"C`hV_eR] N`Xef&SiYXef&E\e\iXc\& Q\im`q`&Qfkkfjlfcf=& 7_UcVR"JR_WV]ZTZ" Afdgfe\ek\&^\fcf^`ZX& \&j`jd`ZX /1 161$$n$$/-.0

Gc&Zfdle\&[`&BXcd`e\&\&csXq`\e[X&R\eXi`j&j`&jkXeef& gXicXe[f/&Gc&cfif&&le&[`jZfijf&cle^f&g`„&[`& Z\eksXee`-&Z_\&_X&fi`^`e`&e\c&2;18-&\&Z_\&iXZZ_`l[\& cX&jkfi`X&[`&klkkf&`c&Afdle\-&[\ccX&jlX&gfgfcXq`fe\& \&[\c&jlf&k\ii`kfi`f/&L\^c`&fY`\kk`m`&[\c&elfmf& NER&•&Zfek\elkf&`c&tNXkkf&3141u-&Z_\&j`&jmfc^\& e\ccsXdY`kf&[`&les`ek\eq`fe\&[`&[liXkX&cle^X-&Zfe& j^lXi[f&mfckf&X&klkkX&cX&gif]fe[`k|&[\c&j\Zfcf/& ?c&%e\&[`&[\k\id`eXi\&le&i`]\i`d\ekf&k\dgfiXc\& iX^`fe\mfc\&[\`&gifZ\jj`&\&[\^c`&`dg\^e`&`ee\jZXk`-& j`&•&jkXY`c`kX&leX&gi`dX&jf^c`X&[`&mXc`[`k|&XccsXeef& 3141/&Gc&elfmf&gXkkf&•&le&XZZfi[f-&Zfjk`kl`kf&[X& jg\Z`%Zf&gifkfZfccf.Zfem\eq`fe\-&fiX&`e&Zfijf&[`& i\[Xq`fe\-&e\c&hlXc\&cs?dd`e`jkiXq`fe\&\&cX&jfZ`\k|& R\eXi`j&BXcd`e\&js`dg\^eXef&Xc&iX^^`le^`d\ekf& [\^c`&fY`\kk`m`&\&[\`&Zfek\elk`&[\c&elfmf&NER-&^`|&`e& gXik\&\jgc`Z`kXk`&\&efidXk`&[Xc&N`Xef&[\cc\&P\^fc\& e\^c`&XdY`k`&[`&ti\Z`gifZ`k|u&[\%e`k\&tXdY`\ek`&[`& Xkk\eq`fe\&\&[`&i\Z`gifZ`k|u&kiX&?q`\e[X&\&A`kk|/& BXcd`e\&i`ZfefjZ\&\&mXcfi`qqX&c\&jl\&i`jfij\<& cX&A`kk|&i`k`\e\&Z_\&c\&gifjg\kk`m\&[`&jm`clggf&\& hlXc`%ZXq`fe\&[\ccX&Zfdle`k|&kiX^^Xef&mXekX^^`f& [Xc&iX[`ZXd\ekf&k\ii`kfi`Xc\&[\ccs?q`\e[X&\&[XccX& jlX&`ek\eq`fe\&[`&`em\jk`i\&e\ccs`eefmXq`fe\&\& hlXc`%ZXq`fe\&[\`&jlf`&gifZ\jj`&gif[lkk`m`&\& e\ccX&Zi\jZ`kX&\&[`"lj`fe\&[\`&jXg\i`&Zfii\cXk`&\& i`k`\e\-&[lehl\-&fggfikleX&cX&mXcfi`qqXq`fe\&\&cX& gifk\q`fe\&[\ccX&jg\Z`%Z`k|&gif[lkk`mX&[\ccsXq`\e[X& j`[\ili^`ZX-&`e&hlXekf&Zfjk`klk`mX&[\cc\&iX^`fe`& ^\e\iXc`&[\ccX&jlX&]fidXq`fe\&liYXeX&\&`e&hlXekf& fZZXj`fe\&[`&leX&jlX&lck\i`fi\&hlXc`%ZXq`fe\&e\ccX& Zfdg\k`q`fe\&k\ii`kfi`Xc\/& R\eXi`j-&jfkkfjZi`m\e[f&le&gXkkf&k\ii`kfi`Xc\&Z_\& jZXkli`jZ\&[X&les`[\X&liYXe`jk`ZX&\&XdY`\ekXc\-&dX& Z_\&j`&gfki|&jm`clggXi\&`e&df[f&gcli`[`jZ`gc`eXi\-& ZfeZi\k`qqX&leX&ZfccXYfiXq`fe\&YXjXkX&jl&le&

gifZ\jjf&[`&i`fi[`ef&k\ii`kfi`Xc\&Z_\&gXjjX&XeZ_\& XkkiXm\ijf&cs`e[`m`[lXq`fe\&[`&`[fe\\&jfclq`fe`&[`& kiXj]fidXq`fe\&liYXe`jk`ZX/& JX&R\eXi`j&BXcd`e\&jgX&e\c&tNXkkf&3141u&Zfe]\idX& cs`ek\eq`fe\&[`&iX[`ZXd\ekf&k\ii`kfi`Xc\&fi`\ekXe[f& c\&gifgi`\&gifjg\kk`m\&Xccslck\i`fi\&hlXc`%ZXq`fe\& k\Zefcf^`ZX&\&XdY`\ekXc\&[\c&jlf&XdY`kf& gif[lkk`mf&XeZ_\&`e&gifjg\kk`mX&[`&Zfek`elXi\& X&`em\jk`i\&jlccf&jm`clggf&cfZXc\-&g\ij\^l\&`c& d`^c`fiXd\ekf&XdY`\ekXc\&`e&Zf\i\eqX&Zfe&c\& Z\ik`%ZXq`fe`&GQM QM&25112&\[&CL&27112-&j`&`dg\^eX& X&kXc&%e\&X&dXek\e\i\&\[&\mfcm\i\&kXc`&jf^c`\& gi\jkXq`feXc`-&`e&hlXekf&jfjk\e`Y`c`-&\&X&m\i`%ZXic\& `e&Zf\i\eqX&[`&le&g`Xef&[`&dfe`kfiX^^`f/&KX& efe&jfcf<&Zfe&c\&gifgi`\&`e`q`Xk`m\&\&ZfefjZ\eq\& [`&^\jk`fe\&XdY`\ekXc\-&Zfeki`Yl`jZ\&X!eZ_€&cX& Zfdle`k|&cfZXc\&jm`clgg`&c\&`e`q`Xk`m\&Zf\i\ek`&X^c`& `dg\^e`&Xjjlek`&\&]Xmfi`jZ\&cX&[`"lj`fe\&[\ccX& ZfefjZ\eqX&\&[\cc\&Zfdg\k\eq\&e\c&j`jk\dX& [s`dgi\jX&\&[\ccX&]fidXq`fe\&[\c&Zfek\jkf&cfZXc\-& `e&gXik`ZfcXi\&d\[`Xek\&cX&i`Z\iZX&[`&j`e\i^`\&Zfe& `&jf^^\kk`&Xkk`m`&jl&hl\jk`&k\d`-&]iX&Zl`&csSe`m\ij`k|-& d\[`Xek\&`em\jk`d\ek`&e\cc\&jl\&gifgi`\k|& `ek\ie\&\[&\jk\ie\&Xccs?dY`kf&B2-&gXik\Z`gX&XccX& i`^\e\iXq`fe\&[\c&k\jjlkf&Z`kkX[`ef-&`e&Zf\i\eqX& Zfe&^c`&fY`\kk`m`&[`&]fik\&hlXc`%ZXq`fe\&[\`&clf^_`& Z\ekiXc`&[`&BXcd`e\&\&[`&mXcfi`qqXq`fe\&[\cc\&hlXc`k|& gXik`ZfcXi`&[\cc\&XiZ_`k\kkli\&jkfi`Z_\&]ilkkf&[\ccX& jlX&j\ZfcXi\&jkfi`X&[s`dgi\jX/ Gc&gif^\kkf&tNXkkf&R\eXi`j&3141u&•&jkXkf&f^^\kkf& e\c&3123&[`&i`ZfefjZ`d\ekf&e\c&gi\d`f&tJfdYXi[`X& SiYXe`jk`ZX-&Ylfe\&giXk`Z_\&[`&^fm\ief&[\c& k\ii`kfi`fu&\&e\ccX&d\eq`fe\&jg\Z`Xc\&[\c&K`e`jk\if& g\i&`&@\e`&\&c\&?kk`m`k|&AlckliXc`&e\ccsXdY`kf&[\c& Ni\d`f&[\c&NX\jX^^`f&[\c&Afej`^c`f&[sClifgX&3124/& 5OZQOG"9TWGXINO CO$REDATTRICE"DEL"83<"DI"0ALMINE#" /OOPRAT";OC%"/OOP


*!-4-TP TPOGSKP CG3FFDA 355 55AD6< 7 B'<'<' ?kkiXm\ijf&cs\jg\i`\eqX&[`&hlXkkif&gif^\kk`&gifdfjj`& \&e\^fq`Xk`&Zfe&?ZZfi[`&\&Nif^iXdd`&Gek\^iXk`&[`& Gek\im\ekf-&`e&j`e\i^`X&kiX&`c&NlYYc`Zf&*`c&Afdle\+& \&`c&Ni`mXkf&*^c`&`dgi\e[`kfi`&cfZXc`+-&cX&Z`kk|&[`& Qfe[i`f-&e\^c`&lck`d`&hl`e[`Z`&Xee`-&_X&jm`clggXkf&leX& j`^e`%ZXk`mX&\jg\i`\eqX&e\`&gifZ\jj`&[`&i`^\e\iXq`fe\& liYXeX/&Afe&leX&m`j`fe\&le`kXi`X&\&j`jk\d`ZX&*^`|& jfjk\elkX&[X`&kiX[`q`feXc`&jkild\ek`&liYXe`jk`Z`-&[Xc& NPE&Xc&NER+-&cX&i`^\e\iXq`fe\&[`&gXik`&[\ccX&Z`kk|&_X& g\id\jjf&cX&g\[feXc`qqXq`fe\&[\c&Z\ekif&jkfi`Zf-&cX& Zfjkilq`fe\&[`&elfm`&gXiZ_\^^`&`ek\iiXk`-&`c&i`eefmf& [\`&gi`eZ`gXc`&jgXq`&Xg\ik`-&`c&i\jkXlif&[`&gXcXqq`&jkfi`Z`& *N/G/G/&P`hlXc`%ZXq`fe\&N`Xqq\+-&cs`ek\^iXq`fe\&[\c& j`jk\dX&[\ccX&dfY`c`k|0XZZ\jj`Y`c`k|&\jk\ieX&*i`eefmf& [\c&Lf[f&[`&Gek\ijZXdY`f&DQ0jkXq`fe\&Xlkfc`e\\0 gXiZ_\^^`&Xi\X&/AMPUS+-&`c&i`gi`jk`ef&[`&Xi\\& [`jd\jj\&Zfe&jgXq`&g\i&j\im`q`-&i\j`[\eq\-&g`Xqq\-& ^`Xi[`e`&glYYc`Z`&*N/G/G/&?i\X&AXi`e`&KXiqfkkf+&\&cX& ]fidXq`fe\&[`&le&^iXe[\&gXiZf&Xg\ikf&Xc&j`jk\dX&[\c& ]fe[fmXcc\&mXck\cc`e\j\&*N/G/G/&NXiZf&[\ccsGeefmXq`fe\& .&m`X&T\ek`eX+/&Gc&gifZ\jjf&[`&kiXj]fidXq`fe\& liYXeX&•&jkXkf&`e[`i`qqXkf&X&i`Zfjkil`i\&le& j`jk\dX&tZ`kk|u&ZXgXZ\&[`&i\e[\i\&c\&[`m\ij\& gXik`&`ek\iZfee\jj\&\&`ek\i[`g\e[\ek`-&Xc&%e\&[`& Zfeki`Yl`i\&Xccs`eeXcqXd\ekf&[\ccX&hlXc`k|&[\`&j\im`q`& \&[\ccsXY`kXi\&g\i&le&k\ii`kfi`f&g`„&Xdg`f&[\c&jfcf& XdY`kf&ZfdleXc\/&JX&J/P/&;02;;;-&`ekif[lZ\e[f&cX& gfjj`Y`c`k|&g\i&`&Afdle`&[`&i\[`^\i\&`&N/G/G/-&_X&]fie`kf& c\&i\^fc\&g\i&XkklXi\&c\&kiXj]fidXq`fe`&e\Z\jjXi`\-& XZZ\c\iXe[f&c\&`e[`ZXq`fe`&[\c&N`Xef&i\^fcXkfi\/ Gc&N/G/G/&g\i&c\&g`Xqq\&AXmfli-&AXdg\ccf&\&EXi`YXc[`& _X&gifdfjjf&cX&i`hlXc`%ZXq`fe\&[\cc\&ki\&g`Xqq\-&`c& i\jkXlif&[\^c`&\[`%Z`&gi`eZ`gXc`&*`c&k\Xkif&jfZ`Xc\+&\& cs`ek\^iXq`fe\&[`&elfm`&gXiZ_\^^`&`ek\iiXk`&*441&gfjk`& Xlkf+/&Js`ek\im\ekf&_X&kiXj]fidXkf&cs`ek\if&Z\ekif& liYXef&Zfej\ek\e[f&X`&Z`kkX[`e`&[`&i`.Xggifgi`Xij`& [\^c`&jgXq`&\&[`&ljXic`&Zfe&le&i`eefmXkf&j\ejf&Z`m`c\& [`&XggXik\e\eqX/ L\ccf&jk\jjf&g\i`f[f&`c&N/G/G/&g\i&`c&i\Zlg\if& [\ccsXi\X&AXi`e`.KXiqfkkf-&e\^fq`Xe[f&kiX&gi`mXk`& \&Xdd`e`jkiXq`fe\&glYYc`ZX&cX&i`Zfem\ij`fe\& [\^c`&jgXq`&efe&g`„&gif[lkk`m`-&_X&Zfej\ek`kf& cX&]fidXq`fe\&[`&le&elfmf&gfcf&Zfdd\iZ`Xc\-& ZlckliXc\&\&i\j`[\eq`Xc\/&JX&mXcfi`qqXq`fe\&j`&•&\jk\jX& fcki\&csXdY`kf&liYXef&d\[`Xek\&cX&i\Xc`qqXq`fe\& [`&jkXe[Xi[&kiX[`q`feXc`&*gXiZ_\^^`&glYYc`Z`-& jgXq`&Xg\ik`.g`XqqX&\&gXiZf&AXi`e`+&\&[`&tk`gf& hlXc`kXk`mfu&i`mXclkXe[f&^c`&Xjj`&jkiX[Xc`&[`&m`X&RfeXc\& *Xdgc`Xd\ekf&[\c&gXiZ_\^^`f&[\ccsXi\X&jkXq`fe\. CAMPUS+-&[`&m`X&TXefe`&*g`jkX&Z`Zcfg\[feXc\+&\& g\id\kk\e[f-&XkkiXm\ijf&`c&elfmf&gfek\&jlc&%ld\-&cX& Zfee\jj`fe\&[\ccX&qfeX&Zfe&csXdY`kf&[`&m`X&T\ek`eX&\& `c&NXiZf&?[[X&KXcc\if/&

Afe&`c&d\[\j`df&%e\-&•&jkXkf&Xmm`Xkf&`c&gif^\kkf& liYXe`jk`Zf-&XkkiXm\ijf&le&?ZZfi[f&[`&Nif^iXddX& kiX&jfc`&\ek`&glYYc`Z`&*P\^`fe\-&Dj&\&Afdle\+-&g\i& csXi\X&[\ccX&jkXq`fe\/&Se&ef[f&[`&`ek\ijZXdY`f& `ek\^iXkf&YXjXkf&jlc&i`eefmf&[\c&]XYYi`ZXkf& ]\iifm`Xi`f-&jlccX&[fkXq`fe\&[`&elfm`&gXiZ_\^^`&\&[`& le&jfkkfgXjjf&g\[feXc\&*`e&]fidX&[`&jkiX[X.g`XqqX& liYXeX+&[`&Zfcc\^Xd\ekf&kiX&`c&g`XqqXc\&@\ikXZZ_`& *g`XqqX&jkfi`ZX&[\ccX&jkXq`fe\+&\&`c&/AMPUS&jZfcXjk`Zf& j`klXkf&fcki\&cX&]\iifm`X/& Ge%e\-&`c&N/G/G/&tNXiZf&[\ccsGeefmXq`fe\u&_X&X"ifekXkf& `c&i\Zlg\if&[`&le&XdY`kf&gX\jX^^`jk`Zf-&[\^iX[Xkf& g\i&cX&gi\j\eqX&[`&le&^iXe[\&`dg`Xekf&[`&cXmfiXq`fe\& `e\ik`-&gfjkf&XccX&Zfe#l\eqX&[\c&kfii\ek\&KXcc\if&\&`c& %ld\&?[[X-&X&mXcc\&[\ccX&j/j/&49/&JX&kiXj]fidXq`fe\& •&Xmm\elkX&Zfe&cX&]fidXq`fe\&[`&le&gXiZf&liYXef& `eXl^liXkf&e\c&3122&*31&\kkXi`&[`&gifgi`\k|&gi`mXkX& Z\[lk`&Xc&Afdle\+-&cX&i\Xc`qqXq`fe\&[`&le&gi`df& cfkkf&i\j`[\eq`Xc\&\&cX&i`Zfe%^liXq`fe\&[`&m`X& T\ek`eX&kiXd`k\&`c&elfmf&gfek\&jlc&KXcc\if/&Gc&gXiZf-& Zfcc\^Xkf&Xc&Z\ekif&Z`kk|&Zfe&le&i`eefmXkf&g\iZfijf& Z`Zcfg\[feXc\-&[\k\id`eX&leX&mXcfi`qqXq`fe\& k\ii`kfi`Xc\&[`&^iXe[\&`dgXkkf&XdY`\ekXc\&g\i&cX& gifjj`d`k|&Zfe&`c&tdfeld\ekXc\&m\ijXek\&k\iiXqqXkf& [\ccX&QXjj\ccXu/&Rlkkf&csXdY`kf&i`hlXc`%ZXkf-&Z_\&gfki|& `e&]lklif&fjg`kXi\&XeZ_\&le&tgfcf&k\Zefcf^`Zfu-&_X& g\id\jjf&XccX&Z`kk|&[`&i`jZfgi`i\&`c&mXcfi\&[\`&jlf`&[l\& %ld`&\-&X&jZXcX&k\ii`kfi`Xc\-&js`ej\i`jZ\&e\c&j`jk\dX& g\i&cX&]il`q`fe\&\Zfjfjk\e`Y`c\&[\ccX&TXck\cc`eX-&Zfe&`c& j\ek`\if&TXck\cc`eX-&cX&QkiX[X&[\c&T`ef&\&`&j\im`q`&c\^Xk`& Xc&Efc]&ZclY&\&Xccs?m`f&Qlg\i%Z`\/&&& Afe&hl\jk`&gif^\kk`-&[`&ZXiXkk\i\&efe&jfcf& liYXe`jk`Zf.XiZ_`k\kkfe`Zf-&dX-&jfgiXkklkkf-&[`& mXcfi\&XdY`\ekXc\-&\Zfefd`Zf&\&ZlckliXc\-&Qfe[i`f& iXggi\j\ekX&f^^`&le&cXYfiXkfi`f&liYXef&Xcg`ef& ZXgXZ\&[`&\jj\i\&j`X&ZXgfclf^f&Xdd`e`jkiXk`mf-& j`X&ZXgfclf^f&ZlckliXc\&\&jfZ`Xc\&[\ccX&TXck\cc`eX-& gifgfe\e[f&le&elfmf&df[\ccf&[`&m`m\i\&cX&Z`kk|<& j`ek\j`&[`&jkfi`X-&`[\ek`k|-&`eefmXq`fe\&\&hlXc`k|& XdY`\ekXc\/&& =RSZ`";V]]R"K`ccV ARCHITETTO#";TELLINE";ERVIYI"4MMOBILIARI";PA

I@ I@HL7C@=@97Q@ Q@FE< E< G 7QQ< 97MFLI LI'" 97DG<CCF"< >7I@ I@87 87C;@ NifZ\[liX&liYXe`jk`ZX< Gc`XcR^^R"@_eVXcRe`" UZ"@_eVcgV_e`" Aifefcf^`X< G)@)@)'"-++/(,-6"-++0'" G) 9`_gV_kZ`_V"fcSR_ZdeZTR Nif^\kk`&XiZ_`k\kkfe`Z`< =RSZ`";V]]R"K`ccV'"=Vc_R_U`" >cReeZc`]R'"JeVWR_`"KZcZ_k`_Z *Qk\cc`e\&Q\im`q`&GddfY`c`Xi`& Q/g/?/+=&JZ^`_V"9`]R'" GZVec`"JeVWR_V]]Z&*i\]\i\ek\& g\i&`c&Afdle\&[`&Qfe[i`f+ Afdd`kk\ek\<& nJ`_UcZ`"9Zeet"9V_ec`o" I@ I@HL7C@=@97Q@ Q@FE< E<"7I<< 97I@E@"("D7IQ IQFKK KKF NifZ\[liX&liYXe`jk`ZX< Gc`XcR^^R"@_eVXcRe`" UZ"@_eVcgV_e`" Aifefcf^`X< -++.'"9`_gV_kZ`_V" fcSR_ZdeZTR"$gRcZR_eZ" -++0*-+,+(-+% M^^\kkf&N/G/G/< -+)+++"^b"d]a'"cVdZUV_kR6" 0)+++"^b"d]a'"T`^^VcTZ`6" .)+++"^b"d]a'"eVckZRcZ` Nif^\kk`&XiZ_`k\kkfe`Z`& \&gXiZf&glYYc`Zf< defUZ`"79K 9K I`^VXZR]]Z'" defUZ`"7."D`]Z_RcZ"IZ_R]UZ" JXcz'"CR_U"dc] Afdd`kk\ek\< d`TZVet"J`_UcZ`"9Zeet" WfefcR'"d`TZVet" =VcUZ_R_U`"9RcZ_Z EF;F";@ ;@ @EK<IJ97D8@F" < I@ I@HL7C@=)"LI LI87 87E7" 7I<< =J =J(97DGLJ LJ NifZ\[liX&liYXe`jk`ZX< 7TT`cU`"UZ"Gc`XcR^^R" $C I)",*-++-%" T`_"IVXZ`_V"C`^SRcUZR'" Gc`gZ_TZR"UZ"J`_UcZ`'" 9`^f_V"UZ"J`_UcZ`'"I)=)@) Aifefcf^`X< -++.'"7UG6"-++.(+0'" ac`XVee`6"-++2(,+'" ReefRkZ`_V",s"]`ee`6"-+,.(,2'" Ree)"-s"V".s"]`ee`" Nif^\kk`&XiZ_`k\kkfe`Z`< defUZ`"7."D`]Z_RcZ"IZ_R]UZ" JXcz'"defUZ`"8fXReeZ G7I9F" G7I9 ;<CCm@EEFM7Q@ Q@FE< E< 7;; ;;7"D7CC<IF"(" M@7"M<EK@E7"" NifZ\[liX&liYXe`jk`ZX< Gc`XcR^^R"@_eVXcRe`" UZ"@_eVcgV_e`" Aifefcf^`X< -++3(,1'"G)@)@)6"-++3'" 9`_gV_kZ`_V"fcSR_ZdeZTR M^^\kkf&N/G/G/< .3)+++"^b'"GRcT`" UV]]m __`gRkZ`_V *[X&XkklXi\+=&,/)+++"^b"d]a'" cVdZUV_kR&*i\Xc`qqXkf&jfcf&2y& cfkkf+=&,-+)+++"^b'" GRcT`"7UUR"DR]]Vc`" nI)"8RceVdRXYZ Nif^\kk`&XiZ_`k\kkfe`Z`& \&gXiZf&glYYc`Zf< =RSZ`";V]]R"K`ccV'"=Vc_R_U`" >cReeZc`]R-&*Qk\cc`e\&Q\im`q`& GddfY`c`Xi`&Q/g/?/+=& defUZ`"79K 9K I`^VXZR]]Z Zfe&9]RfUZR"8ZXZ *i\j`[\eq\+=&CR_U"dc] Afdd`kk\ek\< d`TZVet"@_gR]"("Gc`)@_) _) N\i&les\jXljk`mX&[\jZi`q`fe\& [\^c`&`ek\im\ek`-&j`&i`dXe[X&X<& J/&Kfc`eXi`&\&?/&B`&T`i^`c`f&*X& ZliX&[`+-&<RE"8IAYYE"PER";ONDRIO#" IDENTIT_#"PROGETTO#"VISIONI"PER"UNA" 161$$n$$/-.0 /2 CITT_"CHE"CAMBIA-&Qb`iX-&3123/


I>K$B E$K><NI>KH$>$E9$KBJN9EB?B<9SBHG>$=>EE>$9K>>$NK;9G>$=BLF>LL>

PGECLCP?PC&GL&JMK@?PBG? Khm^9 0-&M^k&kblZgZk^&Zk^^&nk[Zg^& `kZo^f^gm^&]^`kZ]Zm^&eZ& e^`bleZsbhg^&bg`e^l^&aZ&ik^oblmh&%g& ]Z`eb&Zggb&P^llZgmZ&%gZgsbZf^gmb& Z&_hg]h&i^k]nmh&)AID+&6MXMSQKZ$ >IUL$9XIUZ*-&K^`eb&Zggb&KhoZgmZ&lb& ^kZ&\hlmbmnbmZ&ngtZllh\bZsbhg^&ghg& `ho^kgZmboZ&?RO>&)]bo^gmZmZ&F=$ CMOMUMXIZQVU*&Z&\hlmbmnbk^&ng&_hknf& i^k&eh&l\Zf[bh&]b&b]^^+&^li^kb^gs^&^& bg_hkfZsbhg^&g^e&l^mmhk^&^f^k`^gm^& ]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^-&K^e&0882& _n&blmbmnbmZ&ngtZ`^gsbZ&Z&ebo^eeh& gZsbhgZe^+&FXJIU$CMOMUMXIZQVU$ 4OMUK_$)RO>*&\hg&\hfi^m^gs^& g^e&m^fZ&]^eeZ&Ob`^g^kZsbhg^& Rk[ZgZ-&7UOSQYP$BIXZUMXYPQWY& )BM*&|&lmZmZ&et>`^gsbZ&KZsbhgZe^& ]b&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&i^k& etFg`abem^kkZ-&K^e&1//7&b&lnhb&ihm^kb& lhgh&lmZmb&mkZlf^llb&Z&ng&gnhoh& ^gm^+&eZ&;VTMY$IUL$5VTT[UQZQMY$ 4OMUK_&)E@>*&)E@>+&1/02*& )>ghg-+&1//6*-&BM&aZ&Zonmh&eZ& k^lihglZ[bebm{&i^k&Z\jnblbk^& m^kk^gb&^&ik^o^]^k^&ibZgb+&lheZ&h&bg& iZkm^gZkbZmh&\hg&hi^kZmhkb&ikboZmb& )QaZf^l&DZm^pZr&Zg]&bg&^qiZglbhg& Zk^Zl&ln\a&Zl&Jbemhg&H^rg^l*1-&Pneetbgm^ko^gmh&lmZmZe^&Zf^kb\Zgh& g^`eb&Zggb&@bgjnZgmZ&^&ikbfZ&lb& o^]Z&be&]h\nf^gmZmh&lZ``bh&8MLMXIS$ FXJIU$CMUM]IS$BXVOXIT&]b&Nnbgmbg& Ghaglmhg^&]^eeZ&VZe^&IZp&P\ahhe& )Ghaglmhg^+&0847*2-&Pb&mkZmmZ&]b&ngZ&kb\^k\Z&\hg]hmmZ& g^`eb&Zggb&1//7,0/-&Fe&fZm^kbZe^& |&in[[eb\Zmh&l^gsZ&ngtZgZeblb& \hfie^llboZ&lne&lbmh&]^eeZ&O^`bhg^& Ihf[Zk]bZ&)O^`bhg^&Ihf[Zk]bZ+& 1//7,0/*-

Fe&m^kfbg^&Rk[Zg&O^`^g^kZmbhg+&Ob`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ+&ZiiZklh&g^e&e^llb\h&]^eeZ&ibZgb%\Zsbhg^& nk[Zgblmb\Z&bg`e^l^&ZeeZ&f^m{&]^`eb&Zggb&P^mmZgmZ& )0*+&lb&\hgmkZiihg^&Ze&m^kfbg^&]b&Rk[Zg&O^g^pZe+& \hgbZmh&bgmhkgh&Z`eb&Zggb&@bgjnZgmZ+&e^mm^kZef^gm^& Obgghoh&Rk[Zgh+&Z&]^l\kbo^k^&`eb&bgm^ko^gmb&]b& kbgghoZf^gmh&]b&\hgm^lmb&nk[Zgb&]^`kZ]Zmb+&hi^kZmb& ]Ze&`ho^kgh&_^]^kZe^&Zf^kb\Zgh+&\hg&eZ&lhlmbmnsbhg^& ]^e&ik^^lblm^gm^&m^llnmh&bgl^]bZmboh&\hg&ng&Zemkh&ib€& jnZeb%\Zmh&mkZfbm^&eZ&\hlmknsbhg^&]b&gnhob&^]b%\b&^& eZohkb&in[[eb\b&)1*-&IZf^gmZgh&`eb&hll^koZmhkb&\hf^& g^eeZ&ikbfZ&f^m{&]^e&l^\heh&l\hklh&Zfib&&l^mmhkb& nk[Zgb&_hll^kh&]^`kZ]Zmb&^&fZelZgb+&mZgmh&\a^&I^& @hk[nlb^k&g^e&0814&&iZkeZoZ&]b&mkZibZgmb&)OXM!M*&]b& gnhob&bgl^]bZf^gmb&i^k&kb]Zk^&obmZ&Z]&ngZ&ihksbhg^& ]b&\bmm{&fZeZmZFe&\hg\^mmh&]b&kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ+&ghg&lb&Ziieb\Z& mZgmh&Z&\hgm^lmb&]^`kZ]Zmb+&jnZgmh&Z]&Zf[bmb&nk[Zgb& g^b&jnZeb&]^[[hgh&f^mm^klb&bg&Zmmh&bgm^ko^gmb&]b& oZehkbssZsbhg^&^\hghfb\Z&^&Zf[b^gmZe^&bg&\h^k^gsZ& \hg&h[b^mmbob&`^g^kZeb&]b&kbobmZebssZsbhg^&^\hghfb\Z& ]^eeZ&\bmm{&^&]^e&m^kkbmhkbh&\bk\hlmZgm^-&Fe&ibZgh&]b& kb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ&`nZk]Z&Z`eb&Zli^mmb&^\hghfb\b& ^&ZeeZ&_Zmmb[bebm{&]^`eb&bgm^ko^gmb-&Pb&[ZlZ&ln&ngZ&

lmkZm^`bZ&`^g^kZe^&^&bgm^`kZmZ+&Znlib\Z[bef^gm^&bg& Z\\hk]h&\hb&ikbg\~ib&]^eeZ&lhlm^gb[bebm{&Zf[b^gmZe^-& Deb&h[b^mmbob&hi^kZmbob&lb&oh`ebhgh&jnZgmb%\Z[bebFe&ibZgh&]b&kb`^g^kZsbhg^&]^o^&_Zk^&be&fb`ebhk&nlh& ]^ee^&kblhkl^&gZmnkZeb+&nfZg^+&^\hghfb\a^+&bg\enl^& e^&\ZkZmm^kblmb\a^&]^e&m^kkbmhkbh&^&]^eetZf[b^gm^& \hlmknbmh&^&\^k\Zk^&]b&Zllb\nkZk^&eZ&ib€&ZfibZ& iZkm^\biZsbhg^&^&\hhi^kZsbhg^&]^`eb&nm^gmb-&A^o^& Zemk^l~&^ll^k^&"^llb[be^+&g^e&l^glh&\a^&lb&]^o^& Z]ZmmZk^&Z&kblheo^k^&ikh[e^fb&ghg&ik^oblmbFe&@K>MM@&aZ&eZg\bZmh&]b&k^\^gm^&ngZ&ikhihlmZ&]b& Ziieb\Zk^&b&ikbg\~ib&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^&lhlm^gb[be^& Zeetbglb^f^&]^ee^&Zk^^&nk[Zg^&bmZebZg^&ikhfnho^g]h& ng&ibZgh&gZsbhgZe^&i^k&eZ&Ob`^g^kZsbhg^&Rk[ZgZ& Phlm^gb[be^&lne&fh]^eeh&]^e&MbZgh&Bg^k`^mb\h& gZsbhgZe^&-

/3

161$$n$$/-.0

F&ik^lniihlmb&lhgh&e^&f^]bh\kb&\hg]bsbhgb&]^b&2.3& ]^e&iZmkbfhgbh&^]bebsbh&bmZebZgh+&oZenmZmh&bg&\bk\Z& 8/&fbebhgb&&]b&oZgb+&`^g^kZef^gm^&ghg&Zgmblblfb\b+& li^llh&\heeh\Zmb&bg&\hgm^lmb&Zf[b^gmZeb&bgZ]Zmmb& h&Z&kbl\abh-&I^&ikhihlm^&hi^kZmbo^&ik^o^]hgh9& bg\^gmbob&ohenf^mkb\b+&fblnk^&]b&@hfi^glZsbhg^& ^&M^k^jnZsbhg^&nk[Zgblmb\Z+&gnho^&]^lmbgZsbhgb& nk[Zgblmb\a^&]^ee^&Zk^^&]b&ikhikb^m{&in[[eb\Z+& ^$^mmboZ&]^%l\ZebssZsbhg^&]^b&gnhob&bgm^ko^gmb& ]^kboZgmbFg&jn^lmh&\hgm^lmh&be&Dkniih&]b&IZohkh&uRk[Zgblmb\Z& ^&Q^kkbmhkbhv&]^eeZ&@hglnemZ&aZ&hi^kZmh&ngZ& kb"^llbhg^&bg&h\\Zlbhg^&]^e&\hgo^`gh&]b&@hfh&)o^]b& e^&iZ`bg^&ik^\^]^gmb*&ln&lb`gb%\Zmbo^&bgbsbZmbo^& ehf[Zk]^&kb`nZk]Zgmb&be&m^fZ&]^eeZ&kb`^g^kZsbhg^& nk[ZgZ+&\hg&iZkmb\heZk^&kb_^kbf^gmh&Ze&m^fZ&]^e& k^\ni^kh&^&]^eeZ&kbjnZeb%\Zsbhg^&]^ee^&Zk^^&]blf^ll^+& h``^mmh&]b&ngZ&bfihkmZgm^&kb\^k\Z&\hg]hmmZ&]ZeeZ& O^`bhg^&Ihf[Zk]bZ&)2*Mk^l\bg]^g]h&]Zb&\Zlb&ib€&ghmb&]^e&\Zihenh`h& ehf[Zk]h+&lbZ&jn^eeb&ZoobZmb&^&\hg\enlb&\hf^&be& ikh`^mmh&?b\h\\Z&)0874,1//0+&lni^k%\b^&m^kkbmhkbZe^& ]b&/+5&dfj*&^&etbfibZgmh&]^e&Mhebm^\gb\h&ZeeZ&?hoblZ+& hiihlmb&\Zlb&lmn]bh&]Z&fZgnZe^&]b&Ob`^g^kZsbhg^+& hoo^kh&jn^eeb&bg&\hklh+&jnZeb&be&@bmr&Ib_^&)1//4,03*+& be&PZgmZ&DbnebZ&)1//4,04*+&etbgm^ko^gmh&MhkmZ&KnhoZ& )1//4,04+&/+12&dfj*+&etZmm^gsbhg^&|&lmZmZ&ihkmZmZ& o^klh&e^&l^`n^gmb&_^ghf^gheh`b^9 =@&'02'%#$+,+@+.4'26'.4+@&+@&+34257+/.'@&',,'@ ik^^lblm^gs^&bg]nlmkbZeb&lmhkb\a^&^&]^b&fZ\\abgZkb+& \hgl^gmbmb&]ZeeZ&fZ``bhk&iZkm^&]^`eb&lmknf^gmb& nk[Zgblmb\b+&^&ZmmnZmb&g^eetZk\h&]b&m^fih&]Ze&0884&Ze& 1//4; =@0'23+34'.4'@&')2#&/@'@#$$#.&/./@&+@#-0+'@7/.'@ bg]nlmkbZeb&lmhkb\a^+&Zg\a^&jn^ee^&\heeh\Zm^&bg&Zk^^& l^fb\^gmkZeb-&QZe^&_^ghf^gh&|&Z\\^gmnZmh&]ZeeZ& ZmmnZe^&\kblb&bffh[bebZk^&^&]Z`eb&Zemb&\hlmb&]b&[hgb%\Z; =@-'.@%*'@-'&+/%2'@15#,+48@&',,'@7/.'@+.&5342+#,+@&+@ gnhoZ&\hlmknsbhg^+&ghg&kZkZf^gm^&ghg&\hfie^mZm^&Z& \ZnlZ&]^eeZ&]bfbgnsbhg^&]^eeZ&]hfZg]Z+&ik^lniihlmh& i^k&eZ&\k^Zsbhg^&]b&gnho^&lZ\\a^&]b&]^`kZ]h; =@2#2+;@'@%/.3')5'.4'-'.4'@0+9@%*'@-#+@#002'77#$+,+;@ bgm^ko^gmb&]b&mbih&\ZibeeZk^&\a^&aZggh&oZehkbssZmh+& ^&iZksbZef^gm^&fZgm^gnmh+&e^&ik^^lblm^gs^&)Z]& ^l^fibh&be&k^\ni^kh&]^e&\hmhgb%\bh&Lmmhebgb&Z& SbeeZgnhoZ&lne&@eblb&)0885,1//1*+&etbgm^ko^gmh&lnb& _Z[[kb\Zmb&lmhkb\b&]^eeZ&T•ak^k&]b&?k^l\bZ+&be&k^\ni^kh& ]b&oZkb&_Z[[kb\Zmb&bg]nlmkbZeb&g^ee^&Zk^^&^q&AZefbg^&]Z& ]^lmbgZk^&Z&Mheh&i^k&bgghoZsbhg^&m^\gheh`b\Z&]^eeZ& ikhobg\bZ&]b&?^k`Zfh+&JRPFI&]b&@^]^`heh+&^\\-*,1>;>!/5=BC@1 CMYWVUYIJQSM$LMS$9X[WWV$LQ$>I\VXV$ bFXJIUQYZQKI$M$EMXXQZVXQVc$ LMSSI$5VUY[SZI$XMOQVUISM$SVTJIXLI$ LMOSQ$AXLQUQ$LMOSQ$4XKPQZMZZQ$BB5 I_Ta\ib_h`Xge\Vb$WX_$cebZXggb$;bi\fT$ X_TUbeTgb$WT\$W\cTeg\`Xag\$W\$IebZXggTm\baX$ WX__o9eV[\gXggheT)$W\$LV\XamX$WX_$gXee\gbe\b$ X$W\$BaZXZaXe\T$WX\$f\fgX`\$XW\_\m\$X$gXee\gbe\T_\$ WX_$Ib_\gXVa\Vb$W\$F\_Tab)$.66-+$<bbeW\aTgbeX$ WX_$cebZXggb$TeV[\gXggba\Vb7$9agba\b$FbaXfg\eb_\+


E9$KB<HGO>KLBHG>$=>EEo>Q$<HMHGB?B<BH$;K>L<B9GH$HMMHEBGB

SL?&QRMPG?&JSLE?&SL&QCAMJM 0 >3 ? 17 / T$VheT$W\$ ?TU\b$FTYYXmmba\ 01512-=8!0155@';0471" &;>998!04!5-?8;8! A+;.-74<=4/-!1!*1;;4=8;48B 0155-!%87<>5=-!;12487-51! 586.-;0-!01254!';0474! 01254!#;/34=1==4!((%

I_Ta\`Xge\T$ZXaXeT_X+ Ba$T_gb7$i\fgX$WX_$ahbib$ ib_h`X$gebaVb$Vba\Vb)$ YbgbZeT"X$W\$9agba\b$ =X$EhVT+$

K^e&0772+&eng`h&eZ&lmkZ]Z&\a^&\hee^`Z&?k^l\bZ&\hg&PZeâ&#x20AC;¢+& gZl\^+&Z&SbeeZgnhoZ&lne&@eblb+&be&@hmhgb%\bh&?k^l\bZgh& Lmmhebgb-&IZ&\hlmknsbhg^&l^`gZ&ikh_hg]Zf^gm^& eh&lobeniih&]^e&ib\\heh&\^gmkh9&hemk^&ZeeZ&\^gmkZe^& b]kh^e^mmkb\Z+&lhgh&]Z&k^eZsbhgZk^&Z&^llZ&gnf^khl^& Zemk^&lmknmmnk^&)Zlbeb+&\Zl^+&\bg^fZ+&Zllh\bZsbhgb& lihkmbo^*-&IZ&_Z[[kb\Z+&\a^&h\\niZ&ngZ&lni^k%\b^& ]b&\Z-&48-///&fj+&]b&\nb&\Z-&16-4//&fj&u\hi^kmbv+& lb&\hgo^km^&ik^lmh&g^e&ingmh&]b&kb_^kbf^gmh&i^k& `^g^kZsbhgb&]b&\bmmZ]bgb&^&jnZg]h+&Zeetbgbsbh&]^`eb&Zggb& t8/+&\^llZ&etZmmbobm{+&be&@hfng^&lb&ZmmboZ&i^k&be&k^\ni^kh& Zk\abm^mmhgb\h&^&ulh\bZe^v&]^eetZk^Z-&SZkbZgmb&Ze&MOD+& MbZgb&]b&k^\ni^kh+&MbZgb&ZmmnZmbob&^&]b&ehmmbssZsbhg^+& @hg\^llbhgb&^]bebsb^+&lb&lnll^`nhgh&%gh&Ze&0885+& jnZg]h&bgbsbZgh&b&eZohkb&]b&kb\hgo^klbhg^&]^eetbgm^kh& \hfiZkmh&]Z&bg]nlmkbZe^&Z&ng&TQ^&]b&_ngsbhgb+&Zg\a^& in[[eb\a^-&AZeeZ&\heeZ[hkZsbhg^&mkZ&et>ffbgblmkZsbhg^& ^&b&gnhob&ikhikb^mZkb&]^eetZk^Z+&QU$WXQTQY&be&`kniih& FmZefZkd&]b&?k^l\bZ+&gZl\^&be&ikh`^mmh&]b&kb\hgo^klbhg^9& ng&bgm^ko^gmh&\a^&ghg&\Zg\^eeZ&eZ&f^fhkbZ&]^eeZ& u\Zmm^]kZe^&]^e&eZohkhv&^&g^&lZeoZ`nZk]Z&e^&i^\nebZkbm{& Zk\abm^mmhgb\a^&^&fZm^kb\a^&\k^Zg]h&gnhob&Zf[bmb&]b& lh\bZebssZsbhg^&^&]b&l\Zf[bh-

>&ebo^eeh&nk[Zgblmb\h&hiihkmng^&]^fhebsbhgb& k^g]hgh&Z\\^llb[be^&i^]hgZef^gm^&etbgm^kZ&Zk^Z&^& \k^Zgh&ibZssZeb&i^k&b&iZk\a^``b&\a^&ikhl^`nhgh&g^b& lhmm^kkZg^b&]^eet^q&hib%\bh;&ob^g^&kblmknmmnkZmh&ng& ihgm^&\ZkkZ[be^&]b&\hee^`Zf^gmh&ihlmh&Z&ghk]&]^e& \ZgZe^&]b&l\heh&^&lblm^fZmZ&eZ&iZll^k^eeZ&i^]hgZe^& lhli^lZ&eng`h&eZ&lm^llZ&lihg]Z;&|+&bg%g^+&k^ZebssZmZ& ngZ&khmhg]Z&lmkZ]Ze^&i^k&lfblmZk^&be&mkZ#\h&bg& Z\\^llh&^&bg&nl\bmZ&]Ze&\hfiZkmh>&ebo^eeh&Zk\abm^mmhgb\h&b&\hkib&^]bebsb&^lblm^gmb& lhgh&l\ZoZmb&ZeeZ&[Zl^&i^k&\k^Zk^&ihkmb\b&^&`Zee^kb^& \a^&l_h\bZgh&g^e&gnhoh&ohenf^&mkhg\h&\hgb\h&bg& o^mkh&ihlmh&Z&ngbhg^&]^b&]n^&_Z[[kb\Zmb&ikbg\biZeb-& J^fhkbZ&ZlmkZmmZ&]^ee^&\bk\hlmZgmb&fhgmZ`g^+&g^e& \hgh&ltb]^gmb%\Zgh&be&gh]h&\^gmkZe^&]b&]blmkb[nsbhg^& ]^b&i^k\hklb&^&be&l^`gZe^&]b&kbgZl\bmZ&]^e&@-?-L-& >e&lnh&bgm^kgh&liZsb&Zkmb\heZmb&kZ\\he`hgh& mnmmb&b&i^k\hklb&hkbsshgmZeb&^&o^kmb\Zeb&ng^g]h& _ngsbhgZef^gm^&e^&gnho^&]^lmbgZsbhgb&^&\hee^`Zg]h& e^&shg^&]b&iZk\a^``bh-&Bllh&_ng`^+&bghemk^+&]Z&\Zfbgh& ]tZkbZ&bg&ng&^eZ[hkZmh&lblm^fZ&]b&o^gmbeZsbhg^& gZmnkZe^&]^ee^&iZkmb&\hfngb&Z&`Zee^kbZ&%LISSI$XMSI`QVUM$ LQ$WXVOMZZV&-

Nif^\kkf&liYXe`jk`Zf< >Z`gR__Z"I`UZXYZVc`& *jkl[`f&Pf[`^_`\if&Xjj/+-& AXjk`^c`fe\&[\cc\&Qk`m`\i\-& KXekfmX=& CfZXZ"7gR_kZ&*jkl[`f& ?mXeq`+-&EXmXi[f-&@i\jZ`X Nif^\kkf&XiZ_`k\kkfe`Zf< >Z`gR__Z"I`UZXYZVc` Nif^\kkf&jkilkkliXc\< CfZXZ"7gR_kZ Gdg`Xek`&\c\kki`Z`< >Z`cXZ`"JR]R Gdg`Xek`&[`&Zc`dXk`qqXq`fe\< defUZ`"9`_eZ Gdgi\j\&\[`c`< 9`d^`_e"d)c)])6"<UZ]^`"d)R)d) Aifefcf^`X< UZT)"-++-'"Z_RfXfcRkZ`_V

161$$n$$/-.0

/4


<HG<HKLH$=B $B=>>$I>K$E9$KBJN9EB? B<9SBHG>$=>EEo9K>9$>Q$IB<<HE9$O>EH<BMu

tAGRRz&BCJ&BGTCLGPCu&?&JCAAM 83 11< T$VheT$W\$ >hZXa\b$=X__o>eT 01512-=8!0155@';0471"! &;>998!04!5-?8;8! A+;.-74<=4/-!1!*1;;4=8;48B 0155-!%87<>5=-!;12487-51! 586.-;0-!01254!';0474! 01254!#;/34=1==4!((%

O\fgT$cebfcXgg\VT$ZXaXeT_X$ WX_$cebZXggb$X$hab$fVbeV\b$ WT__o\agXeab$WX__oTeXT+

Nif^\kk`jk`< C=C"RcTYZeVeeZ"("CfT`_Z" 7cTY)"7dd)"*N`\if&JlZfe`& \&JXliX&JlZfe`+-& JVcXZ`"=f^RXR]]Z'" CRg`cZ_T`cd`"RcTY)" *?c\jjXe[iX&KXeqfe`& \&E`fmXee`&QXZZ_`& Zfe&BXi`f&K/&WXggX+ B`d\ej`fe`< .1)0++"^b'"dfaVc!TZV Aifefcf^`X< -++/'"9`_T`cd`"UZ"@UVV'" *Ni`df&gi\d`f+

/5

161$$n$$/-.0

ItZk^Z&h``^mmh&]^e&\hg\hklh&|&\hglb]^kZmZ+&mkZ& jn^ee^&bg]nlmkbZeb&]blf^ll^&e^\\a^lb+&]b&bfihkmZgsZ& lmkZm^`b\Z&i^k&eZ&\hfik^l^gsZ&]b&liZsb&nk[Zgb& ]b&]bo^klZ&gZmnkZ&^&`^kZk\abZ+&i^k\a}&ebfbmkh_Z& Ze&\^gmkh&nk[Zgh&^&iZkm^&]^e&\hfiZkmh&]^lmbgZmh& Zeetbgl^]bZf^gmh&]^e&gnhoh&Mheh&ngbo^klbmZkbh&]^e& Mhebm^\gb\h&]b&JbeZgh-&Q^fZ&]^e&\hg\hklh&^kZ&eh& lobeniih&]^e&]bl^`gh&nk[Zgh&\hfie^llboh&]^eetZk^Z+& ghg\a}&eZ&ikh`^mmZsbhg^&ik^ebfbgZk^&]^eeZ&gnhoZ& l^]^&]^eeZ&[b[ebhm^\Z&\hfngZe^+&]b&ng&iZk\a^``bh& bgm^kkZmh&i^k&0-///&ihlmb&Znmh+&]b&gnho^&lni^k%\b& \hff^k\bZeb+&]b&ng&iZk\h&nk[Zgh&^&]^ee^&Zk^^&i^k&be& f^k\Zmh&l^mmbfZgZe^&\hg&be&k^\ni^kh&]^`eb&^]b%\b& ]^eet^q&l\Zeh&_^kkhobZkbh-& Fe&ikh`^mmh&bg]bob]nZ+&Zeetbg\kh\bh&mkZ&eZ&obZ&>f^g]heZ& ^&eZ&obZ&DableZgshgb+&be&ingmh&g^okZe`b\h&]b&lZe]ZmnkZ& \hg&eZ&\bmm{&\hglheb]ZmZ-&IZ&khmZmhkbZ&ik^oblmZ&]Ze& AMM&|&lhlmbmnbmZ&]Z&ng&bg\kh\bh&nk[Zgh&lne&jnZe^& lb&Zmm^lmZ&ngZ&gnhoZ&ibZssZ&i^]hgZe^&^&]Z&\nb&lb& lobeniiZ&eZ&obZ&DableZgshgb&k^lZ&i^]hgZe^-&IZ&ibZssZ& Zkmb\heZ&etZ\\^llh&ZeeZ&gnhoZ&[b[ebhm^\Z&\hfngZe^+& Zee^&lni^k%\b&]^lmbgZm^&Ze&f^k\Zmh&^&Ze&iZk\h&nk[Zgh-& Ing`h&eZ&obZ&DableZgshgb&lhgh&]blihlmb&b&gnhob& ohenfb&i^k&e^&Zmmbobm{&\hff^k\bZeb&ikh`^mmZmb&bg&fh]h&

]Z&kblheo^k^+&mkZfbm^&Z\\^llb&i^]hgZeb+&be&]blebo^eeh&mkZ& eZ&jnhmZ&]^eeZ&lmkZ]Z&^&be&iZk\h&^&e^&\hgg^llbhgb&\hg&be& iheh&ngbo^klbmZkbhIZ&[b[ebhm^\Z&\hfngZe^&bgm^`kZ&ngh&]^`eb&^]b%\b& ^lblm^gmb&]^eet^q&l\Zeh&f^k\b+&kb]^%gbmh&Z&ebo^eeh& ]tbgohen\kh&^&]^lmbgZmh&Z&hlibmZk^&etZ\\^llh& ikbg\biZe^&^&e^&_ngsbhgb&]tbgm^kf^]bZsbhg^&\hg&eZ& ibZssZ&ZgmblmZgm^-&I^&lZe^&]b&e^mmnkZ+&`eb&liZsb&]b& \hglnemZsbhg^&^&be&]^ihlbmh&]^b&ohenfb&lhgh&\heeh\Zmb& bg&]n^&ohenfb&]blihlmb&iZkZee^eZf^gm^&Ze&\hkih& ]tZ\\^llh&^&ikhm^lb&o^klh&be&iZk\h-&QZeb&^]b%\b&lhgh& \hg\^ibmb&\hg&ngZ&m^lmZ&kbohemZ&ZeeZ&\bmm{+&]ho^&lhgh& \nlmh]bmb&`eb&Zk\abob+&^&\hg&e^&lZe^&]b&e^mmnkZ&\heeh\Zm^& g^b&ohenfb&mkZliZk^gmb+&ikhm^mmb&]Z&ngZ&i^glbebgZ& f^mZeeb\Z+&hkb^gmZm^&o^klh&be&iZk\h&nk[Zgh&^&e^& fhgmZ`g^&\bk\hlmZgmb-& Fe&iZk\h&|&\ZkZmm^kbssZmh&]Z&Zfib^&lni^k%\b&o^k]b+& ikhm^mm^+&eng`h&eh&l\Zeh&_^kkhobZkbh+&]Z&ng&kbe^oZmh&\a^& \hgl^gm^&eZ&oblmZ&]^e&lheh&O^l^`hg^+&]Ze&]bl^`gh&]^ee^& iZobf^gmZsbhgb&\a^&i^kf^mmhgh&ethk`ZgbssZsbhg^& ]^e&f^k\Zmh&l^mmbfZgZe^+&eh&lohe`bf^gmh&]b&Zmmbobm{& lihkmbo^&^&en]b\a^+&ghg\a}&&]Zeetbgm^`kZsbhg^&]b& lmknmmnk^&%ll^&\a^&\hgl^gmhgh&ethk`ZgbssZsbhg^&]b& fZgb_^lmZsbhgb&]b&oZkbh&`^g^k^-!'"&"'


9$EH=B LB LB$pKB@>G>K9q$<HG$IKH@>MMB$IKBO9MB MB >$IN;;EB<B$pINGMN9EB EB > LI><B?B<Bq

QCG&?PCC&GL&ACPA?&Bs?SRMPC 8&27 T$VheT$W\$ <[\TeT$ITa\ZTggT 01512-=8!0155@';0471" &;>998!04!5-?8;8! A+;.-74<=4/-!1!*1;;4=8;48B 0155-!%87<>5=-!;12487-51! 586.-;0-!01254!';0474! 01254!#;/34=1==4!((%

Fe&m^fZ&]^eeZ&mkZl_hkfZsbhg^&]^ee^&Zk^^&nk[Zg^& ]blf^ll^&|&jnZe\hlZ&\a^&]Z&]bo^klb&Zggb&_Z&\Zihebgh& g^ee^&]bl\nllbhgb&Zo^gmb&Z&h``^mmh&be&_nmnkh&]^e& \Zihenh`h&]^e&Ih]b`bZgh-&KhghlmZgm^&ng&Ah\nf^gmh& ]b&FgjnZ]kZf^gmh&)1//7*+&h``b&bgm^`kZef^gm^& \hg"nbmh&g^e&Ah\nf^gmh&]b&MbZgh&]^e&MDQ+&e^&Zsbhgb& ]b&kbjnZeb%\Zsbhg^&nk[ZgZ&]^l\kbmm^&^&Znlib\Zm^&]ZeeZ& ue^mm^kZmnkZ&nk[Zgblmb\Z&eh\Ze^v&ghg&aZggh&Zg\hkZ& lZinmh&mkhoZk^&ngZ&kZiik^l^gmZsbhg^&^$^mmboZ& Zeetbgm^kgh&]^eeZ&\bmm{-&QkZeZl\bZg]h&be&_Zmmh&\a^& e^&bg]b\Zsbhgb&^lik^ll^&]Ze&MDQ&ghg&]^l\kbohgh& Ziib^gh&ng&i^k\hklh&]b&mbih&ukb`^g^kZmbohv+&bg]n\^g]h& ln``^lmbhgb&]b&fZmkb\^&ib€&ZsshgZmboZ&\a^&lh\bheh`b\Z+& ZiiZk^&bgm^k^llZgm^&lmbfheZk^&ngZ&kb"^llbhg^&ln& jn^eeZ&\a^&iZk^&^f^k`^k^&\hf^&eZ&fZ``bhk^&mkZ&e^&

\kbmb\bm{&^lik^ll^&]Ze&lblm^fZ+&hoo^kh+&et^\\^llboh& ikhmZ`hgblfh&`bh\Zmh&]Z`eb&Zmmhkb&\a^&ZgbfZgh& etZf[b^gm^&]^\blbhgZe^+&)enh`h&obkmnZe^&\a^&kZ\\h`eb^& lbZ&b&ihkmZmhkb&]b&bgm^k^llb&`^g^kZeb&w&iZkm^&in[[eb\Z& w&\a^&b&ihkmZmhkb&]b&bgm^k^llb&li^\b%\b&w&ikboZmb+& Zllh\bZsbhgb+&^\\-&PbgmhfZmb\h+&]Z&jn^lmh&ingmh&]b& oblmZ+&|&be&_Zmmh&\a^&g^`eb&nembfb&0/,04&Zggb+&ink&Z&_khgm^& ]b&ng&^ob]^gm^&lmZeeh&g^eetbfie^f^gmZsbhg^&]b&ikh`^mmb& bgm^`kZmb&)eZ&\nb&_Zmmb[bebm{&^\hghfb\Z&^&ikh`^mmnZe^& kblnemZ&li^llh&\hgghmZmZ&]Z&_hkm^&bg\^km^ssZ*+&eZ&\bmm{& |&lmZmZ&\hfngjn^&m^Zmkh&]^eetZmmnZsbhg^&]b&]bo^klb& Mkh`^mmb&uingmnZeb&^&li^\b%\bv&w&gZmb&ln&bgbsbZmboZ&lbZ& in[[eb\Z&)^l-&ObjnZeb%\Zsbhg^&]^b&`bZk]bgb&]b&obZe^& FS&Kho^f[k^*+&\a^&ikboZmZ&)^l-&?MI&@bmr&]b&O^gsh& MbZgh*-&%","

@EB >Q$HL HLI>= >=9EB EB KBNGBMB A9GGH HL HLIBM BM9MH MH NG >O>GMH$IKHFHLLH =9EE EEoHK=BG>

GJ&BCQRGLM& BCG&TSMRG&SP@?LG&AGRR?BGLG 0 3> 5 / 9 < T$VheT$W\$ ?eTaVXfVb$OT_Xf\a\ (;1<4017=1!0155@';0471! 01254!#;/34=1==4!((%

EbVTaW\aT$ WX_$<baiXZab$W\$;XeZT`b+

Pb&|&lohemh&lZ[Zmh&15&hmmh[k^&be&\hgo^`gh& uOb`^g^kZsbhg^&nk[ZgZ9&\khgZ\a^&]ZeeZ&\bmm{v ikhfhllh&]ZeetLk]bg^&]^`eb&>k\abm^mmb&MM^@& ]^eeZ&Mkhobg\bZ&]b&?^k`Zfh&g^eetZf[bmh&]^ee^&bgbsbZmbo^& ]^eeZ&P^mmbfZgZ&i^k&etBg^k`bZ&1/02-&Fe&\hgo^`gh&lb& |&lohemh&bg&ngZ&\hkgb\^&]t^\\^sbhg^+&hoo^kh&be&lbmh& ZmmnZef^gm^&]blf^llh&]^eet^q&hli^]Ze^&\bmmZ]bgh+& mkZl_^kbmhlb&eh&l\hklh&]b\^f[k^&g^eeZ&gnhoZ&l^]^+& ^]&aZ&Zonmh&\hf^&m^fZ&eZ&`^lmbhg^&^&eZ&mkZl_hkfZsbhg^& ]^ee^&Zk^^&]blf^ll^&^&]Z&kb_ngsbhgZebssZk^EZggh&iZkm^\biZmh&ZeeZ&mZoheZ&khmhg]Z&bgmkh]nmmboZ& CkZg\^l\h&SZe^lbgb+&Mk^lb]^gm^&]^eetLk]bg^ ]^`eb&>k\abm^mmb+&@eZn]bZ&JZkbZ&Q^ksb+&>ll^llhk^& Zeet>f[b^gm^+&Bg^k`bZ&^&Pobeniih&lhlm^gb[be^&]^eeZ& O^`bhg^&Ihf[Zk]bZ+&>g`^eh&@ZkkZkZ+&Mk^lb]^gm^& ]^eet>llh\bZsbhg^&>kmb`bZgb&?^k`Zfh+&>g]k^Z& M^sshmmZ+&>ll^llhk^&ZeetRk[Zgblmb\Z&^]&Bqih& ]^e&@hfng^&]b&?^k`Zfh&^]&Be^hghkZ&WZ\\Zk^eeb+& ihkmZoh\^&]^e&@hhk]bgZf^gmh&@hfbmZmb& ]b&jnZkmb^k^&]b&?^k`Zfh-& >&l^`nbk^+&g^eeZ&l^\hg]Z&iZkm^&]^eeZ&fZmmbgZmZ&lhgh& bgm^ko^gnmb&@bgh&Wn\\ab+&i^k&eZ&lnZ&^li^kb^gsZ&bg& ]bo^klb&bgm^ko^gmb&]b&Zk^^&]blf^ll^&bg&FmZebZ&^&Zeet^lm^kh+& JZkbh&SbZgh+&Zll^llhk^&Zeetnk[Zgblmb\Z&i^k&mk^&fZg]Zmb& ]^e&@hfng^&]b&Qhkbgh+&\bmm{&lbf[heh&]b&ng&kbeZg\bh& \nemnkZe^&iZllZmh&Zg\a^&]ZeeZ&kbjnZeb%\Zsbhg^&]b& bgm^k^&Zk^^&bg]nlmkbZeb+&^]&Bsbh&Jb\^eeb+&^\hghfblmZ+& ikh_^llhk^&]b&Blmbfh&^&SZenmZsbhg^&^\hghfb\Z& ik^llh&etRgbo^klbm{&FR>S&]b&S^g^sbZ+&\hg&ngZ& iZllZmZ&^li^kb^gsZ&ZffbgblmkZmboZ&\hf^&Zll^llhk^& Zeetnk[Zgblmb\Z&]^e&@hfng^&]b&S^g^sbZIZ&kb`^g^kZsbhg^&]^e&iZmkbfhgbh&^]bebsbh&\hlmbmnbl\^& h``b&eZ&kblihlmZ&ib€&Z]^`nZmZ&kbli^mmh&Ze&fh]^eeh& ]b&lobeniih&]^ee^&\bmm{&^&]^ee^&Zk^^&f^mkhihebmZg^-& Fg&jn^lmh&fhf^gmh&lmhkb\h&[blh`gZ&ingmZk^& l^fik^&]b&ib€&Z]&ngZ&kb`^g^kZsbhg^&ibnmmhlmh&\a^& Z]&ng&\hg\^mmh&ib€&l^fieb\^&jnZe^&jn^eeh&]^eeZ&

') 3663,5. '%&( ! *$(%#&($(% .J 3GE>=;BA 5AICAHA ! 1;F?D ,;FDKKA ! 4;=A?BADC> &( !5;=ADBD?A;" 0F =GDD ;<GJ;QC GF? =GF

6 HGFKGJ "# %$ BIJGI EFH CDKKI

kbjnZeb%\Zsbhg^+&ikhikbh&i^k&ihm^k&\hgm^fi^kZk^& eZ&]bf^glbhg^&lh\bZe^&^&eZ&lhlm^gb[bebm{&Zf[b^gmZe^& \hgg^ll^&Z&jn^lmb&bgm^ko^gmb9&bg&kZ`bhg^&]b&\b•+& hemk^&Ze&\hbgohe`bf^gmh&]^`eb&^li^kmb&Wn\\ab+& SbZgh&^&Jb\^eeb+&etZgZeblb&]^b&onhmb&nk[Zgb&]^eeZ&\bmm{& ]b&?^k`Zfh&^&e^&ikhihlm^&lne&ehkh&]^lmbgh&lhgh&lmZm^& \hg]bobl^&\hg&`eb&^lihg^gmb&ihebmb\b&eh\Zeb& ^&e^&kZiik^l^gmZgs^&]^b&\hfbmZmb&]b&jnZkmb^k^-& Itbg\hgmkh&|&lmZmh&fh]^kZmh&]Ze&`bhkgZeblmZ& ]^&uItB\h&]b&?^k`Zfhv&Abgh&KbdiZec-&%I$K[XI$ LMSSaF#KQV$YZITWI$LMSSaAXLQUM& 161$$n$$/-.0

/6


HJG?=LLA#<A#8J;@AL=LLMJ8#m#-

4B4<?8!B>BC4=818;8 $<."14;.8=.4;1"-1";8*9/583*>154."<8+*4*"959;.41+12." 14",5895"-1"8.*21>>*>154."*"'12*45 F&ikh`^mmb&jnb&]b&l^`nbmh&beenlmkZmb&%& kbe^oZgmb&i^k&eZ&ehkh&_ZmmnkZ&^&etbfiZmmh& nk[Zgh&\a^&ikh]nkkZggh&%&\hlmbmnbl\hgh& ]n^&^l^fib&\hg\k^mb&]b&jn^eeZ& mkZl_hkfZsbhg^&nk[ZgZ&lhlm^gb[be^+& li^llh&bgoh\ZmZ&ng&iht&bgoZgh&^&ikhfhllZ+& \hg&_^kfZ&hlmbgZsbhg^&]b&\ab&|&\hgobgmh&]b& ^ll^k^&g^e&`bnlmh+&]ZeeZ&@hglnemZ&k^`bhgZe^& ehf[Zk]Z&]^`eb&Lk]bgb&]^`eb&>k\abm^mmb& MM@&^&b&]h]b\b&Lk]bgb&ikhobg\bZeb&\a^&eZ& \hfihg`hgh+&bglb^f^&Ze&@K>MM@-&I^& ]n^&hi^k^&bg&\hklh&]b&k^ZebssZsbhg^&w&be& /,

050##m##.,-/

ikh`^mmh&C^emkbg^eeb&i^k&MhkmZ&ShemZ&)eZ& gnhoZ&l^]^&]^eethfhgbfZ&Chg]Zsbhg^+& fZ&Zg\a^&o^k]^&in[[eb\h+&n$\b+&g^`hsb& ^&ng&ohenf^&]b&ikhikb^m{&\hfngZe^*& ^&eZ&kb\hgo^klbhg^&Zk\abm^mmhgb\Z&^& nk[Zgblmb\Z&]^eeZ&oZlmZ&Zk^Z&fbeZg^l^& ]^eeZ&AZkl^gZ&w&m^lmbfhgbZgh&\a^&eZ& kb`^g^kZsbhg^&lhlm^gb[be^&]^ee^&ghlmk^& \bmm{&ghg&|&ngZ&\abf^kZ+&fZ&ngtZsbhg^& l~&eng`Z&^&]b$\be^+&fZ&Zg\a^&ihllb[be^& ]Z&ZmmnZk^-&Sblmb&`eb&^eZ[hkZmb&ikh`^mmnZeb& ik^l^gmZmb&i^k&ngZ&ib^gZ&kbjnZeb#\Zsbhg^&

nk[ZgZ&]^ee^&]n^&bfihkmZgmb&Zk^^& lmhkb\a^&]^eeZ&\bmm{&%&\a^+&]hih&eng`ab& i^kbh]b&]b&l^fbZ[[Zg]hgh&bg&\nb&aZggh& o^klZmh+&l^f[kZ&lmbZgh&i^k&bgZn`nkZk^& ngtZnlib\ZmZ&bgo^klbhg^&]b&m^g]^gsZ+& `kZsb^&Zg\a^&ZeetZiikhllbfZklb&]^eet^o^gmh& ]b&Bqih&1/04&%&ghb&mnmmb&\b&Zn`nkbZfh&\a^& lbZgh&m^kfbgZm^&g^b&m^fib&ik^lmZ[bebmb& i^k&be&[^g^&]b&jn^e&]^lmbgZmZkbh&#gZe^& \hlmbmnbmh&]ZeeZ&fhembmn]bg^&]b&\bmmZ]bgb, Z[bmZgmb&^&]^eetbgm^kh&Pblm^fZ&MZ^l^-& )7>@!+17;931


D=!?A>64CC>! CA0!;4!<DA0 B?06=>;4 &?14;.8=.4;5#"91;<*;5".4;85"1",54!41"9;581,1"-.22?*8.*" -1"(58;*")52;*#"=*2581>>*"2?14;.8*">54*" 81,549.04*4-5"*22*",1;;A"."*1"9<51"*+1;*4;1"<4?*8.*" 4<5=*3.4;."/8<1+12."."817<*21!,*;* 050##m##.,-/

/-


74AG>6!"!34!<4DA>= ?A>64CC>!54;CA8=4;;8!?4A!?>AC0!E>;C0#!<8;0=> K^eetZf[bmh&]^e&Mkh`^mmh&C^emkbg^eeb&i^k&MhkmZ&ShemZ& |&ik^oblmZ&eZ&k^ZebssZsbhg^&]^eeZ&gnhoZ&l^]^&]^eeZ& Chg]Zsbhg^&DbZg`bZ\hfh&C^emkbg^eeb+&\^gmkh&]b& lmn]bh&^&kb\^k\Z+&kb\hghl\bnmZ&Z&ebo^eeh&fhg]bZe^+& \a^&aZ&bg]bob]nZmh&g^eetZk^Z&ghk]&]^e&\^gmkh&lmhkb\h+& etZf[bmh&b]^Ze^&i^k&eh&lobeniih&]^ee^&ln^&]bo^kl^& Zmmbobm{&\nemnkZeb-&Fglb^f^&Zeet^]b#\bh&]^lmbgZmh&ZeeZ& Chg]Zsbhg^+&lhk`^kZggh&Zemkb&]n^&^]b#\b&]^lmbgZmb& ik^oZe^gm^f^gm^&Z&n$\b+&ingmb&]b&kbmkhoh+&Zfib& liZsb&o^k]b+&^&iblm^&\b\eZ[beb&\hg&i^k\hklb&i^]hgZeb9&be& ikh`^mmh&g^e&lnh&bglb^f^&\hlmbmnbk{&ng&bfihkmZgm^& bgm^ko^gmh&]b&oZehkbssZsbhg^&]^eetZk^Z&]b&MhkmZ& ShemZ+&Z&_Zohk^&]^eeZ&\bmm{&^&]^b&lnhb&Z[bmZgmbI^&ZgZeblb&lmhkb\a^&]^eetZk^Z&aZggh&kZiik^l^gmZmh& eZ&[Zl^&i^k&eh&lobeniih&]^e&ikh`^mmh&C^emkbg^eeb& i^k&MhkmZ&ShemZ-&IZ&i^\nebZkbm{&]^eetZk^Z&|& kZiik^l^gmZmZ&]ZeeZ&lnZ&eh\ZebssZsbhg^&eng`h&be&

mkZ\\bZmh&]^ee^&JnkZ&PiZ`ghe^9&e^&Zgmb\a^&fnkZ+& kblZe^gmb&Ze&Nnbg]b\^lbfh&l^\heh+&lhgh&e^&nembf^& ]b&ngZ&l^kb^&]b&_hkmb#\Zsbhgb&\a^+&Z&iZkmbk^&]Zb& m^fib&khfZgb+&aZggh&]^#gbmh&b&\hg#gb&]^eeZ& \bmm{-&@hg&etZi^kmnkZ&]^b&?Zlmbhgb&ZeeZ&#g^&]^e& Ab\bZggho^lbfh&l^\heh+&obZ&>e^llZg]kh&ShemZ& aZ&l^`gZmh&etbgbsbh&]^eet^lm^glbhg^&]^eeZ&\bmm{&Ze& ]b&_nhkb&]^ee^&o^\\ab^&fnkZ+&kZiik^l^gmZg]h&ng& gnhoh&Zll^&]b&\hee^`Zf^gmh&mkZ&be&\^gmkh&lmhkb\h& ^&be&@bfbm^kh&Jhgnf^gmZe^-&L``b+&bg&\hg_khgmh& Ze&]^glh&m^llnmh&nk[Zgh&\bk\hlmZgm^+&be&onhmh& ]^eetZk^Z&kbl^gm^&Zg\hkZ&]^ee^&]blmknsbhgb&ln[bm^& ]nkZgm^&eZ&P^\hg]Z&Dn^kkZ&Jhg]bZe^F&@Zl^eeb&AZsbZkb&]b&MhkmZ&ShemZ&h"khgh&ng& bfihkmZgm^&ingmh&]b&kb_^kbf^gmh&g^e&mkZ\\bZmh& nk[Zgblmb\h&]^eeZ&\bmm{&]b&JbeZgh-&IZ&ihlbsbhg^& ]^`eb&^]b#\b&C^emkbg^eeb&^&Chg]Zsbhg^&eng`h&obZe^&

FW^^W#bSY[`W#bdWUWVW`f[6#h[efS#`affgd`S#VW[#VgW#WV["U[#VW^#bdaYWffa# S#"S`Ua#VW[#USeW^^[#VSl[Sd[#V[#HadfS#Na^fS* A`#S^fa6#b^S`[ha^g_Wfd[Ua#VW^^n[`fWdhW`fa#[`eWd[fa#VW`fda#^nSdWS#VW^#bdaYWffa* FW^^S#bSY[`S#S#"S`Ua(#VS^^nS^fa6#bSdfW#fWd_[`S^W#VW^^nWV["U[a#>W^fd[`W^^[7# [^#bSeeSYY[a#efdWffa#UZW#eWbSdS#^S#>a`VSl[a`W#VS^#dWefa#VW^^W#Sff[h[fu#VW^^nWV["U[a* LgffW#^W#[__SY[`[6#r#@WdlaY#%#VW#EWgda`*

/.

050##m##.,-/

<8;0=>


050##m##.,-/

//


/0

050##m##.,-/


MZln[bh&^&jn^eeZ&]^eet^]b#\bh&]^e&@hfng^&mkZ&obZe^& Jhgm^eeh&^&MhkmZ&ShemZ&^ob]^gsbZ&eZ&ik^l^gsZ& ]^eeZ&MhkmZ+&fZgm^g^g]h&eZ&mkZ]bsbhg^&fbeZg^l^& ]^`eb&^]b#\b&`^f^eeb+&\hf^&jn^eeb&k^ZebssZmb&bg& ibZssZ&Anhfh+&ibZssZ&Mb^fhgm^&^&ibZssZ&An\Z& At>hlmZ-&Lemk^&ZeeZ&mnm^eZ&]^b&k^lmb&]^ee^&JnkZ& PiZ`ghe^+&be&Mkh`^mmh&C^emkbg^eeb&i^k&MhkmZ&ShemZ& ik^o^]^&eZ&k^ZebssZsbhg^&]b&ngtZfibZ&Zk^Z&o^k]^& in[[eb\Z&^&iblm^&\b\eZ[beb+&bgm^lZ&\hf^&^lm^glbhg^& ^&ikheng`Zf^gmh&]^b&obZeb&^lblm^gmb-&>&ebo^eeh& lmkZ]Ze^&b&gnhob&^]b#\b&hlibm^kZggh&\Z"^mm^kb^+& kblmhkZgmb&^&g^`hsb+&k^lmbmn^g]h&Zb&\bmmZ]bgb&ngtZk^Z& kbjnZeb#\ZmZ+&_knb[be^&^&]Z&obo^k^-& Rgh&lmk^mmh&iZllZ``bh&l^iZkZ&eZ&Chg]Zsbhg^& ]Zeet^]b#\bh&C^emkbg^eeb+&^likbf^g]h&bg&jn^lmh& fh]h&eZ&ohehgm{&li^\b#\Z&]b&k^ZebssZk^&]n^& \hlmknsbhgb&Znmhghf^+&fZ+&g^eeh&lm^llh&m^fih+& iZkm^&]b&ng&ngb\h&ikh`^mmh-&Fe&ibZgh&m^kk^gh&]^eeZ& Chg]Zsbhg^&hlibmZ&ngZ&eb[k^kbZ&^&ngZ&\Z"^mm^kbZ-& >e&ikbfh&ibZgh&ngh&liZsbh&fnemb_ngsbhgZe^&Z& ]hiibZ&Zem^ssZ+&Ze&l^\hg]h+&ngtZk^Z&]^lmbgZmZ& Z`eb&n$\b-&K^eeZ&lZeZ&e^mmnkZ+&lbmnZmZ&Zeetnembfh& ibZgh&]^eet^]b#\bh+&eZ&ihllb[bebm{&i^k&be&in[[eb\h&]b& \hglnemZk^&b&]h\nf^gmb&lmhkb\b&]^eetbfihkmZgm^& Zk\abobh&]^eeZ&Chg]Zsbhg^&DbZg`bZ\hfh& C^emkbg^eeb+&\nlmh]bmZ&g^b&lhmm^kkZg^b&]^eet^]b#\bh-

F&gnhob&^]b#\b&lb&blibkZgh&ZeeZ&l^fieb\bm{&^& ZeeZ&bfihg^gm^&l\ZeZ&]^ee^&Zk\abm^mmnk^&\a^& \ZkZmm^kbssZgh&etZk\abm^mmnkZ&lmhkb\Z&fbeZg^l^+& \hlmbmnbmZ&]Z&^l^fib&\hf^&etLli^]Ze^&JZ``bhk^+& eZ&Ohmhg]Z&]^eeZ&?^lZgZ+&be&IZssZk^mmh&^&be&@Zlm^eeh& P_hks^l\h-&F&gnhob&^]b#\b&lhgh&Zg\a^&blibkZmb&]Ze& mkZmmh&eng`h&^&ebg^Zk^&]^ee^&mbib\a^&\Zl\bg^&]^eeZ& \ZfiZ`gZ&ehf[Zk]Z+&\a^&`b{&kZiik^l^gmZkhgh&ng& bfihkmZgm^&ingmh&]b&kb_^kbf^gmh&i^k&>e]h&Ohllb& ^&i^k&be&lnh&ikh`^mmh&]^e&DZeeZkZm^l^-&PmknmmnkZ& ^&kbi^mbsbhg^&lhgh&b&ikbg\biZeb&m^fb&]^eeZ&gnhoZ& Zk\abm^mmnkZ+&eng`Z&^&lmk^mmZ+&]ho^&be&m^mmh&bg\ebgZmh& ]bo^gmZ&ng&mnmmtngh&\hg&eZ&_Z\\bZmZ&]^eet^]b#\bh-& IZ&lmknmmnkZ&lb&Z]ZmmZ&Zb&\hg#gb&lmhkb\b&]^eetZk^Z+& \hg&ng&Z]ZmmZf^gmh&]^b&lnhb&^]b#\b&Ze&mkZ\\bZmh& lmhkb\h&^&\hg&be&`bnlmh&^jnbeb[kbh&mkZ&mkZliZk^gsZ&^& ]^#gbsbhg^&]^`eb&liZsb&bgm^kgb-&IZ&\hfihlbsbhg^& ]^b&ib^gb&^&]^b&onhmb&`^g^kZ&kbmfh&eng`h&mnmmZ& eZ&lmknmmnkZ+&\a^&i^kf^mm^&eZ&ik^l^gsZ&]b&liZsb& ]bo^klb+&ink&g^eeZ&\abZkZ&ngbmZkb^m{&]^e&ikh`^mmh-& Fe&ikh`^mmh&C^emkbg^eeb&i^k&MhkmZ&ShemZ&kZiik^l^gmZ& be&kblnemZmh&]b&ngZ&\hlmZgm^&kb\^k\Z&]^b&m^fb&\a^& g^e&\hklh&]^eeZ&lmhkbZ&aZggh&]^#gbmh&eZ&iZkmb\heZk^& Zk\abm^mmnkZ&]b&JbeZgh&^&aZggh&\ZkZmm^kbssZmh&b& ikh`^mmb&ibÂ&#x20AC;&^f[e^fZmb\b&]^eeZ&\bmm{& "IFPPF!UJPF]NSRJ!IN!TUSLJWWS#&

>SWXJRNGNPNXa!JRJVLJXNHF Mf[^[lla#V[#[_b[S`fa#V[# U^[_Sf[llSl[a`W#&e[S#bWd# bdaVgddW#[^#XdWVVa(#UZW#[^# US^Va'#UZW#eXdgffS#^nSUcgS# V[#XS^VS#&bWeUSfS#VS#0#ball[# S#1,#_#V[#bdaXa`V[fu# W#dWef[fg[fS#VS#1#ball[(# eW`lS#S^Ug`S#V[ebWde[a`W(# S#a^fdW#0,#_#V[#bdaXa`V[fu'*# HdaYWffSl[a`W#V[#bSdf[Ua^Sd[# e[efW_[#V[#aeUgdS_W`fa# UZW(#SVWdW`Va#S[#hWfd[#S`UZW# `W^^W#XSUU[SfW#[`U^[`SfW(# Ua`eW`fa`a#V[#d[VgddW#[# USd[UZ[#V[#dS!dWeUS_W`fa# Wef[h[#VW^#1,$*# DnWV["U[a#`a`#bdWhWVW# ^ngf[^[lla#V[#[_b[S`f[# S#YSe#W+a#bWfda^[a(# SllWdS`Va#^W#W_[ee[a`[# V[#;G.# [`#^aUa#bWd#^S# U^[_Sf[llSl[a`W* A`#cgWefa#_aVa#e[# affW`Ya`a#[#eWYgW`f[# d[ebSd_[#S``a6#--2#L=H# &fa``W^^SfW#V[#bWfda^[a# Wcg[hS^W`fW'7##.12# La``W^^SfW#V[#;G.#W_WeeW# [`#Sf_aeXWdS(##bSd[#S#-(3# _[^[a`[#V[#]_#bWdUade[# [`#Sgfa(#ahhWda(##41#Sgfa# [`#U[dUa^Sl[a`W#[`#_W`a# S#E[^S`a#S^^nS``a*

FW^^S#bSY[`S#S#"S`Ua(# VS^^nS^fa6#h[efS#V[#g`a#VWY^[# WV["U[#VS#h[S#HSa^a#KSdb[#W# VW^^nS_b[S#XSeU[S#hWdVW)bSdUa# bdWh[efS#VS^^n[`fWdhW`fa*# A__SY[`[6# r#@WdlaY#%#VW#EWgda`* A`#cgWefS#bSY[`S(#VS#e[`[efdS6# Xafa#VnWbaUS(#[`[l[a#n5,,(# VW[#TSef[a`[#W#V[#HadfS#Na^fS(# S`Ya^a#h[S#HSegT[a*

#K;@=<8#L=;FA;8# NXT`"W\"cebZXggb7 @WdlaY#$#VW#EWgda`(#9Se[^WS" &>Xf\Za"=bafh_gTag'8" K<#HSdf`Wde(#E[^S`a =ebab_bZ\T7 .,,4(#Ua`UWbf# V[#bdaYWffa7# V[U*#.,,4(#bdabaefS# V[#HAA"&JebZeT``T"CagXZeTgb" W\"CagXeiXagb'8" aff*#.,,5(#bdWeW`fSl[a`W# HAA#VW"`[f[ha7# V[U*#.,-,(#SbbdahSl[a`W#HAA7#

Sbd*#.,--(#ef[bg^S# ;a`hW`l[a`W7# Y[g*#.,--(#d[UZ[WefS# HWd_Weea#V[#Uaefdg[dW7# eWf*#.,-.(#d[^SeU[a# HWd_Weea#V[#Uaefdg[dW7# `ah*#.,-.(#Shh[a#^Shad[7# `ah*#.,-.)aff*#.,-/(# Sff[h[fu#bdW^[_[`Sd[" &Uba\!VT"UX__\VT)" XfXVhm\baX"cbmm\)" WX`b_\m\ba\)"`\VebcT_\)" f`T_g\`Xagb"e\!hg\'8" `ah*#.,-/)XWT*#.,-0(#eUSh[7# _Sd*#.,-0)SYa*#.,-1(# Uaefdgl[a`W

>\`Xaf\ba\7 -3*.24#_c(#SdWS#Vn[`fWdhW`fa7# 3*120#_c#e^b(#WV["U[a# bdabd[Wfu#>W^fd[`W^^[7# /*,/1#_c#e^b(#WV["U[a# bdabd[Wfu#;a_g`W#V[#E[^S`a7# US*#.*1,,#_c(#WV["U[a#>a`VSl[a`W# ?[S`Y[SUa_a#>W^fd[`W^^[7# US*#-1*,,,#_c(# HSdUa#W#ebSl[#bgTT^[U[7# US*#-,*,,,#_c#egb*#VW^^W#XSUU[SfW(# WV*#bdabd[Wfu#>W^fd[`W^^[7# US*#0*,,,#_c#egb*#VW^^W#XSUU[SfW(# WV*#>a`VSl[a`W#?*#>W^fd[`W^^[7# US*#.*1,,#_c#WV*#bdabd[Wfu# ;a_g`W#V[#E[^S`a

>Xfg\aTm\ba\"Wohfb7 9[T^[afWUS(#SdUZ[h[(# eS^S#ba^[Xg`l[a`S^W(# D[TdWd[S#VW^^S#>a`VSl[a`W(# eWdh[l[(#g!U[# &@baWTm\baX"A+"@X_ge\aX__\'8" WeWdU[l[#Ua__WdU[S^[(# fWdl[Sd[a)S__[`[efdSf[ha# &XW\!V\"cebce\Xgx"@X_ge\aX__\" X"=b`haX"W\"G\_Tab' =b``\ggXagX7 >[`ShS^#K*b*S+" &Aehccb"@X_ge\aX__\'

050##m##.,-/

/1


H8NAE=FL8R 8RAGF= AF HA=LJ8 J8 H8NAE=FL8R 8RAGF= AF#8MLG9DG;;8FLA AF

8D9=JA =KAKL=FLA

H8NAE=FL8R 8RAGF= KLJ8<8D= KL D= AF AF#8K> K>8DLG FMGN8#H8NAE=FL8R 8RAGF= E8J 8J;A ;A8HA=<= AF AF#8K> K>8DLG H8NAE=FL8R 8RAGF= AF K=EAF8LG LG ;GF ;AGLLGDA <A >AME=

8D9=JA HJG?=LLG

2>> >>29E2!.=/;=22!2>6>?29?6!1.!0;9>2=A.=2 ;=DLAK 8MKLJ8 J8DAK#)#9SYa^Sda# . HD HD8L8FMK#8;= ;=JA>GDA8#)#H^SfS`a#Ua_g`W# / JG9AFA8#HK=M<G8;8;A ;A8#)# JaT[`[S# 0 IM= M=J;A ;A8#JG9MJ#)#IgWdU[S# 1 MDEMK HMEAD8)#G^_a#e[TWd[S`a# 2 8AD AD8FL@MK#8DLAKKAE8#)#8^[S`fa## 3 MDEMK ;8J 8JHAFA>GDA8#)#G^_a#US_bWefdW 2>> >>29E2!.=/;=22!16!<=;42??; IM= M=J;AMK H8DMKLJAK AK#)#IgWdU[S#bS^gefdW# . K8DA DAP#HM HMJHM HMJ=8#)#KS^[UW#SdTgef[ha+K8DA DAP#HM HMJHM HMJ=8# F8F8#)#KS^[UW#SdTgef[ha#+#K8DA DAP#J=H=FK#8J?=FL=8#)#KS^[UW#SdTgef[ha# 0*- ;8J 8JHAFMK#9=LMDMK >8KLA?A8L8# )#;Sdb[`a# 0 ;8J 8JHAFMK#9=LMDMK#)#;Sdb[`a#e[WbW# 1 ?J8EAF8;8=#)#HdSfa# 2 @= @=<=J8#@=DAP#?D8;A=J#)# =VWdS#dS_b[US`fW#+#@= @=<=J8#@=DAP#?J==F#JAHHD=#)#=VWdS#dS_b[US`fW## 3 LQH8#D8LA>GDA8#)#?[g`UZ[# 4 AJAK AK HK=M<8 <8;G ;GJMK MK#)#?[SYY[a^a#SUcgSf[Ua# 5 KLAH8#L=FMAKKAE8#)#=dTS#VW^^S#bS_bS# -, HD HD8L8FMK#8;= ;=JA>GDA8#)# H^SfS`a#Ua_g`W# -- ;=DLAK 8MKLJ8 J8DAK#)#9SYa^Sda# -. H8J 8JL@=FG;AKKMK#IMAFIM=>GDA8#)#N[fW#US`SVWeW

/2

050##m##.,-/


HJG?=LLA#<A#8J;@AL=LLMJ8#m#.

050##m##.,-/

/3


N[efS#bdaebWff[US#VW^#_WdUSfa#hWdea#b[SllS#PPAN#ESYY[a*

940=!5A0=a>8B!1>38=#!43>0A3>!6D0GG>=8#! ?0>;>!A8GG0CC>#!B0=3A>!A>BB8 A8@D0;85820G8>=4!34;;\0<18C>!30AB4=0#!<8;0=> >]&Zggb&]b&]blmZgsZ&]ZeeZ&\hg\enlbhg^&]^e& @hg\hklh&bgm^kgZsbhgZe^&]b&ikh`^mmZsbhg^&[Zg]bmh& ]Ze&@hfng^&]b&JbeZgh&i^k&et>f[bmh&Jhgnf^gmZe^& ]^eeZ&AZkl^gZ+&be&ikh`^mmh&obg\bmhk^&|&lmZmh&kbik^lh& ^&Ziikh_hg]bmh&ZmmkZo^klh&be&ikh`^mmh&Mk^ebfbgZk^& ZiikhoZmh&06&_^[[kZbh&1/01-&Mnk&m^g^g]h&_^]^& Z`eb&h[b^mmbob&_Zmmb&ikhikb&]Ze&ikh`^mmh&g^ee^&ln^& ikbf^&_Zlb&)etb]^gmb#\Zsbhg^&^&etZ"^kfZsbhg^& ]^e&\ZkZmm^k^&ngbmZkbh&]^eetbgm^kh&Zf[bmh&^&eZ& f^llZ&bg&en\^&]^eeZ&lnZ&\hfie^llbm{&\hlmknmmboZ+& Zeetbgm^kgh&]b&\hfibmb&]b&oZehkbssZsbhg^&]^ee^&ln^& ZmmnZeb&kZ`bhgb&nk[Zg^+&m^\gb\a^&^&_ngsbhgZeb*& etZiikh_hg]bf^gmh&|&lmZmh&\hg]hmmh&]Z&ng&eZmh& bg&kZiihkmh&Zee^&gnf^khl^&bg]b\Zsbhgb&_hkgbm^&

/4

050##m##.,-/

]Zeet>ffbgblmkZsbhg^&@hfngZe^+&Zee^&o^kb#\a^& hi^kZm^&]Zb&P^mmhkb&@hfngZeb&\hfi^m^gmb+&]ZeeZ& @hffbllbhg^&MZ^lZ``bh&\hfngZe^+&]ZeeZ&Ph\b^m{& Bqih+&]ZeeZ&Ph\b^m{&KZob`eb&Ihf[Zk]b&P-\-Z-k-e-+& ]Ze&P^kobsbh&F]kb\h&Fgm^`kZmh&]b&J-J-+&Ze&eZohkh& \hg]hmmh&lneetZk^Z&^&Zee^&\hgl^`n^gmb&bg]b\Zsbhgb& ^&ik^l\kbsbhgb&_hkgbm^&]Zee^&Flmbmnsbhgb&in[[eb\a^& )Phikbgm^g]^gs^&>b&?^gb&>k\abm^mmhgb\b&^&i^k& Fe&MZ^lZ``bh+&Phikbgm^g]^gsZ&>k\a^heh`b\Z*&^& ]b&bgm^k^ll^&in[[eb\h&)@hglhksbh&]b&?hgb#\Z& Blm&Qb\bgh&Sbeehk^lb*+&]Zee^&>llh\bZsbhgb&^&]Zb& @hfbmZmb&\hbgohemb&g^e&ikh`^mmh+&h&bg&ln^&li^\b#\a^& m^fZmb\a^+&^&]Ze&]b[Zmmbmh&\a^+&Z&oZkbh&mbmheh+&|&lmZmh& ikhfhllh-&AZeetZemkh&jn^lmh&eZohkh&lb&|&ZooZelh&


;S!WffWd[S(#Xda`fW#hWdea#^nSUcgS*

;S!WffWd[S(#Xda`fW#h[S#Vn8``g`l[a*

]^eeZ&\hghl\^gsZ&^&]^eeZ&fblnkZ&\hg&eZ&k^Zem{&]^b& enh`ab&^&]^b&fZgn_Zmmb&ik^l^gmb&g^eetZk^Z+&hi^kZmZ& ZmmkZo^klh&be&eZohkh&]tbg]Z`bg^&^&]b&kbeb^oh9&eZohkh&^& o^kb#\a^&Zemk^l~&_hg]Zmb&lnee^&bihm^lb&\hghl\bmbo^& ihlm^&]Ze&ikh`^mmh&g^ee^&ln^&_Zlb&]tZoobhFe&ikh`^mmh&`b{&g^ee^&ln^&_Zlb&bgbsbZeb&aZ&mkhoZmh&be& lnh&Zll^mmh&ngbmZkbh&^&\hfie^llboh+&e^&kZ`bhgb&]^eeZ& lnZ&ngbm{+&ikbg\biZef^gm^&g^e&kb\hghl\bf^gmh& ]b&mk^&enh`ab&\hfie^f^gmZkb&^&]blmbgmb&ik^l^gmb9& mk^&enh`ab+&mk^&um^fibv&h&mk^&m^fb&bg&\nb+&lbZ& g^eeZ&ehkh&Z"^kfZmZ&bg]bob]nZebm{+&lbZ&g^ee^&ehkh& bgm^k]bi^g]^gs^&^&g^ee^&ehkh&\hgg^llbhgb&lb& kb\hghl\^&eZ&_hkfZ&\hfibnmZ&]b&jn^lmtZk^Z,91EE1!00)/!+1779>#!9=7@5AA>!1;;F1@51! 5!?91EE1!45;!<5@31B>"& Fe&ikh`^mmh&]b&\hg\hklh&^&be&ikh`^mmh&ik^ebfbgZk^& aZggh&m^lh&Z&kblmZ[bebk^&etZgmb\h&^&\hglheb]Zmh&

Fgaha#_WdUSfa#Ua_g`S^W*

kZiihkmh&]b&jn^lmZ&iZkm^&]^eetZk^Z&\hg&eZ&\bmm{& ^&\hg&be&[Z\bgh&]^eeZ&AZkl^gZ&mkZfbm^&ngZ& l^kb^&]tbgm^ko^gmb9&eZ&kbZi^kmnkZ&]^e&\hklh& bgm^kkZmh&]^e&Qb\bg^eeh+&kbmkhoZmh&l^`gh&]^e& e^`Zf^&\a^&\hlmbmnbl\^&eZ&kZ`bhg&]t^ll^k^&]b& ibZssZ&UUFS&JZ``bh&^&]^b&lnhb&fhgnf^gmb;&e^& gnho^&lblm^fZsbhgb&]b&ibZssZ&UUFS&JZ``bh;&eZ& kb\hlmknsbhg^&]^e&f^k\Zmh&\hfngZe^+&i^k\a}&\^llb& ]b&\hlmbmnbk^&_kZmmnkZ&mkZ&eZ&ibZssZ&^&eZ&AZkl^gZ&^+& g^eeZ&gnhoZ&]^#gbsbhg^+&ihllZ&\hlmbmnbklb+&i^k&\hl~& ]bk^+&ik^lb]bh&]^eeZ&obmZ&]^eeZ&\bmm{&lnee^&lihg]^&]^e& [Z\bgh&ihkmnZe^;&eZ&k^lmbmnsbhg^&]^eeZ&ibZssZ&Z]& ng&nmbebssh&k^Zef^gm^&\hee^mmboh&ZmmkZo^klh&ng&lnh& ZfiebZf^gmh&^&ngZ&]kZlmb\Z&k^oblbhg^&]^b&!nllb&]b& mkZ$\h&\a^&h``b&eZ&bgm^k^llZgh-

8#bSY[`W#/2)/36# b^S`[_Wfd[S#YW`WdS^W(# bdaYWffa#VW"`[f[ha(# _SYY[a#.,-.(#Ua`#cgafW# S^f[_Wfd[UZW(#b[S`[#fWddS# WV["U[#W#_S`gXSff[# [`#bdaYWffa(#bSh[_W`fSl[a`[# efdSVS^[(#e[efW_Sl[a`W# S#hWdVW#W#S^TWdSfgdW# Ua`#ebWU["USl[a`W#VW^^W# WeeW`lW(#`gahS#h[ST[^[fu# b[SllS#PAN#ESYY[a(# eWY`S^Wf[US#efdSVS^W# W#[_b[S`f[#eW_SXad[U[(# [^^g_[`Sl[a`W*

*1!&1@A5=1!,>@B>!49!+9;1=>"& Fe&l^\hg]h&m^fZ&\hbgohe`^&b&l^`n^gmb&bgm^ko^gmb9&e^&

050##m##.,-/

/5


Hadfa#S`f[Ua#W#;a`US#V[#N[SdW``S*#KWl[a`W#W#bdaebWffa#VW^#`gaha#ba`fW*

Kba`VS#eWffW`fd[a`S^W(#YdSV[`SfS#TW^hWVWdW*#N[efS#VW^#Xda`fW*

Kba`VS#eWffW`fd[a`S^W(#YdSV[`SfS#TW^hWVWdW*#KWl[a`[#fdSehWdeS^[*

0,

050##m##.,-/


#K;@=<8#L=;FA;8# NXT`"W\"cebZXggb7 JebZXggb"TeV[\gXggba\Vb7 BWS`#>dS`xa[e#9aV[`## &<bW\a"%";ffbV\|f";eV[\gXVgXf'" Vba#;Z[SdS#8^Wee[a7# =VaSdVa#?gSlla`[# Vba#ESff[S#>dSeea`(#ESffWa# LgdSf[(#KfWXS`a#>SYY[S`[(# 8^WeeS`Vda#DSgd[S(#;Sd^a#DgUUS7# HSa^a#J[llSffa#Vba#HSa^S#?[da^S7# KS`Vda#Jaee["&VTcbZehccb'" Vba#DgU[S#ES[`SdV[(# Q^W`[S#>dS`UZ[`[(#?S[S#KS\`[ =b`chg\7" H*#=*#>dS`Ua#9[Y^[Wd[ =bafh_XamT"cXe"\_"iXeWX7" J*#ES[adS`a(#E*#;daff[(# F*#FSe[`[ JebZXggb"\`c\Tag\fg\Vb7 ?[adY[a#ESdUZ[adWff[# ES`W`e#L[Xe#KbS

JebZXggb"fgehggheT_X" ZXbgXVa\Vb"X"\WeTh_\Vb 8`VdWS#<W^#?daeea# <n8bba^a`[S#KbS JebZXggb"i\TU\_\fg\Vb7 =*#EadWff[(#E*#RS`Wff[# =ddW*h[*S#Kd^ =ebab_bZ\T7" Y[g*#.,,0(# A#XSeW#;a`Uadea7# eWf*#.,,0(# AA#XSeW#;a`Uadea7# V[U*#.,,0(# SeeWY`Sl[a`W7# .,,1(# bdaYWffa#bdW^[_[`SdW7# YW`*#.,-.(# bdaYWffa#bdW^[_[`SdW# SbbS^fa#=PHG#.,-17# _SY*#.,-.(# bdaYWffa#VW"`[f[ha7# V[U*#.,-.(# bdaYWffa#WeWUgf[ha

ob\^g]^&\hlmknmmbo^&]^eeZ&lihg]Z&l^mm^gmkbhgZe^& )e^&ihksbhgb&[ZlZf^gmZeb&]^ee^&fnkZ&]^eeZ&\bgmZ& ]t^ih\Z&liZ`gheZ*;&eZ&kbikhihlbsbhg^&]^eeZ& _ngsbhg^&]^e&Mhkmh&]b&JbeZgh;&eZ&\hgl^koZsbhg^& ]^ee^&_hg]Zsbhgb&]^ee^&fnkZ&liZ`ghe^&^&]^ee^& o^\\ab^&lihg]^&hmmh\^gm^l\a^;&e^&hi^k^&]b& Zk`bgZf^gmh&^&e^&]hmZsbhgb&ihkmnZeb&]^ee^&gnho^& lihg]^;&eZ&lblm^fZsbhg^&]^eeh&uli^khg^v;&e^& iZll^``bZm^&lneeZ&lihg]Z&l^mm^gmkbhgZe^&)be&fnkh+& be&lni^kZf^gmh&]^ee^&[Zkkb^k^&Zk\abm^mmhgb\a^+& etZ\\^llb[bebm{&o^b\heZk^+&e^&]hmZsbhgb&]b&Zkk^]h*;& b&enh`ab&]^ee^&iZll^``bZm^&l^mm^gmkbhgZeb&)eZ&@hg\Z& ]b&SbZk^ggZ+&eZ&\Z"^mm^kbZ+&eh&li^khg^+&eZ&`kZ]bgZmZ+& b&fZ`Zssbgb&^&`eb&lmZeeb,ib\\heb&^]b#\b&i^k&`eb& Zf[neZgmb**F1@51!45;!,>@B>!1=B93>! 5!;5!=C>D5!A9AB5<1E9>=9!1!D5@45"& Deb&bgm^ko^gmb&jnb&kb`nZk]Zgh9&etZk^Z&]^e&ibÂ&#x20AC;& Zgmb\h&ihkmh+&\a^&ltbg\ng^Z&_kZ&e^&^]b#\Zsbhgb& Z\\hlmZm^&Ze&[Z\bgh&^&lb&\hg\en]^&lne&ebfbm^& h\\b]^gmZe^&]b&ibZssZ&@Zgmhk^;&eZ&\hgl^koZsbhg^& ^&eZ&oZehkbssZsbhg^&]b&Zgmb\a^&ik^l^gs^&ihkmnZeb& )etZllbmh&eb`g^h&\a^+&o^kk{&\hgl^koZmh&Ze&]b&lhmmh& ]b&b]hg^b&lmkZmb&ikhm^mmbob*;&eZ&ihllb[bebm{&]^eeZ& _hkfZsbhg^&]b&ngZ&shgZ&]b&o^kh&^&ikhikbh&eZohkh& ihkmnZe^&]blihlmZ&i^k&be&eZoZ``bh+&etZiikh]h&^& eZ&fZgnm^gsbhg^&]b&bf[Zk\Zsbhgb&!nobZeb;&eZ& lblm^fZsbhg^&Z&o^k]^&]^eetZk^Z&]^e&Mhkmh&Zgmb\h& mkZfbm^&ng&]^\ebobh&\hi^kmh&]Z&ng&fZgmh&^k[hlh+& \a^+&l\^g]^g]h&]Z&ibZssZ&@Zgmhk^+&]^`kZ]Z&]Ze& gnhoh&fnkh&]tZk`bg^&^&lb&libg`^&lbgh&ZeetZ\jnZ+& ]bl^`gZg]h&eZ&gnhoZ&kboZ-;&eZ&lblm^fZsbhg^&Z& o^k]^&]^ee^&lihg]^&)eZ&lmk^mmZ&ebg`nZ&]b&m^kkZ& o^kk{&lblm^fZmZ&\hgl^koZg]h&e^&Ze[^kZmnk^& ^lblm^gmb&bgm^`kZg]he^&\hg&lb^ib&]b&\Zkibgh*;&eZ& ikh`^mmZsbhg^&]b&\abhl\ab&bg_hkfZmbob&^&iZ]b`ebhgb& i^k&ib\\he^&Zmmbobm{&\hff^k\bZeb&"JVWUFWWS!IFPPF! UJPF]NSRJ!IN!TUSLJWWS!IJP!*,!QFLLNS!*()*#&

050##m##.,-/

0-


GIF=<JJ@FE<"l"9FE9FIJ@

H=J#D8#K=EHDA>A;8RAGF=#<A#FGJE=#=#HJG;=<MJ=#AF#E8L=JA8#<A#MJ98FAKLA;8#=<#=<ADARA8

=5B31D?"45<<]549<9H91"5"<1F?B?"@B?65CC9?>1<5

AZ#R]\b`XQcb]#STZZP#<]\acZbP#PZ#bT[P#STZZP#aT[^ZX"RPgX]\T#Pbb`PdT`a]#ZP#U]`[cZPgX]\T# SX#^`]^]abT#SX#`XU]`[P#RWT#^]aaP\]#R]\Sc``T#P#c\P#[PVVX]`T#RWXP`TggP#STZZT#`TV]ZT#TaXabT\bX# T#ST"\XaRP\]#X#`c]ZX#T#ZT#Uc\gX]\X#SX#R]Z]`]#RWT#^P`bTRX^P\]#PZ#^`]RTaa]#TSXZXgX]#

Ge&fZZXj`fe\&[\cc\&lck`d\&\c\q`fe`& Xdd`e`jkiXk`m\-&i`mfc^\e[fj`&X`&]lkli`& ZXe[`[Xk`-&`c&Afej`^c`f&B`i\kk`mf&[\ccX& AfejlckX&_X&\cXYfiXkf&`c&tKXe`]\jkf& [\^c`&?iZ_`k\kk`&JfdYXi[`&X&jfjk\^ef& [\c&cXmfif&gif]\jj`feXc\u&Zfe&cX& Zfem`eq`fe\&Z_\&csXdY`kf&i\^`feXc\& gfjjX&iXggi\j\ekXi\&le&cXYfiXkfi`f&g\i& cX&d\jjX&X&glekf&[`&`gfk\j`&\&df[\cc`& jkiXk\^`Z`&[`&i`hlXc`$ZXq`fe\&[\c&d\iZXkf& \[`c`q`f/&Ge&hl\jkf&j\ejf&j`&ZfccfZXef&c\& `e`q`Xk`m\&Z_\&_Xeef&m`jkf&cX&AfejlckX& gXik\Z`gXi\&Xkk`mXd\ek\-&`ej`\d\&X& ki\ekX&iXggi\j\ekXek`&[\cc\&XjjfZ`Xq`fe`& [\c&j\kkfi\-&gi`dX&Xcc\&E`fieXk\&[\ccX& Afcc\iX&Zfe&c\&dXe`]\jkXq`fe`&`e&g`XqqX& ?#Xi`&X&K`cXef&\-&XkklXcd\ek\-&Xc& RXmfcf&R\Ze`Zf&`jk`kl`kf&gi\jjf&cX&j\[\&

csfZZXj`fe\&g\i&gifdlfm\i\&\%ZXZ`& Xq`fe`&$eXc`qqXk\&efe&jfckXekf&X&i`Xkk`mXi\& cX&[fdXe[X&`ek\ieX-&dX&g\i&i`Zfe$^liXi\& cX&$c`\iX&[\cc\&Zfjkilq`fe`&j\Zfe[f&Zi`k\i`& \&Zlckli\&g`„&df[\ie\/& L\ccX&jfmiXYYfe[XeqX&[`&c\^^`&\&[`& i\^fcXd\ek`-&e\ccX&jfmiXggfj`q`fe\& [`&gifZ\[li\-&e\ccX&gifc`]\iXq`fe\&[`& jf^^\kk`&Z_\&`ek\im\e^fef&e\c&gifZ\jjf& \[`c`q`f-&jfef&jkXk`&`e[`m`[lXk`&^c`&XdY`k`& e\`&hlXc`&`ek\im\e`i\&jlY`kf&g\i&jfcc\Z`kXi\& leX&gi`dX&i`]fidX&[\c&j\kkfi\&\&Zfe& Zfjk`&gXi`&X&q\if&g\i&c\&ZXjj\&glYYc`Z_\/& Gc&Zfeki`Ylkf&[\ccX&AfejlckX&j`&•-&hl`e[`-& ZfeZi\k`qqXkf&e\ccX&\cXYfiXq`fe\&[\c& tBfZld\ekf&[\cc\&T\jjXq`fe`u-&e\ccX& gXik\&[\[`ZXkX&XccX&C[`c`q`X&Ni`mXkX& \&SiYXe`jk`ZX&\&X`&JXmfi`&NlYYc`Z`-&

d`cXe\j\&[`&?eZ\.?jj`dgi\[`c-&[fm\&j`& \cXYfiXef&c\&gifgfjk\&g\i&leX&\#\kk`mX& j\dgc`$ZXq`fe\&[\cc\&efid\&\&[\cc\& gifZ\[li\&`e&dXk\i`X&liYXe`jk`ZX&\[& \[`c`q`X&`e&XdY`kf&i\^`feXc\/& Nif]\jj`fe`jk`-&`dgi\e[`kfi`-&fg\iXkfi`& [\c&j\kkfi\&_Xeef&Xmlkf&cX&Zfem`eq`fe\& Z_\-&`e&le&dfd\ekf&jkfi`Zf&e\c&hlXc\&cX& gfc`k`ZX&efe&i`\jZ\&X&kifmXi\&jfclq`fe`& f&gifgfjk\&ZfeZi\k\&g\i&leX&\#\kk`mX& df[\ie`qqXq`fe\&[\c&j`jk\dX&NX\j\-& [`Xcf^Xe[f&\&]XZ\e[f&j`jk\dX&j`&gfjjfef& X#ifekXi\&^c`&\#\kk`&[\ccX&g\jXek\&Zi`j`& Z_\&Zfcg`jZ\&`e[`jk`ekXd\ek\&\&`e&dXe`\iX& [iXddXk`ZX&cX&$c`\iX&[\cc\&Zfjkilq`fe`/& JsXkklXc\&j`klXq`fe\&[`&Zi`j`&glƒ&[`m\ekXi\&

`e[`m`[lXe[f&efid\&\&gifZ\[li\&Z_\& i\e[fef&[`%Zfckfjf&cf&jmfc^`d\ekf&[\cc\& Xkk`m`k|&e\c&dfe[f&[\cc\&Zfjkilq`fe`&\& gifgfe\e[f&X[\^lXk\&jfclq`fe`&*_kkg<00 nnn/cX^`fieXkX[\ccXZfcc\iX/fi^0+/ Ge`q`X&[XccX&j\dgc`$ZXq`fe\-&csXkk\eq`fe\& Z_\&`c&Afej`^c`f&B`i\kk`mf&[\[`ZX&Xc&k\dX& [\c&cXmfif&[\^c`&XiZ_`k\kk`&cfdYXi[`/&Gc& Zfeki`Ylkf&[\ccX&AfejlckX&Xc&k\dX&[\ccX& j\dgc`$ZXq`fe\&Xmm`\e\&[X&XggifZZ`f& Z_\&efe&mlfc\&c`d`kXij`&jfckXekf&X&leX& i`[lq`fe\&j\dgc`Z`jk`ZX&[\c&hlX[if& c\^`jcXk`mf-&dX&XeZ_\&]fidlcXi\&gifgfjk\& [`&i`]fidX&Z_\&gfjjXef&Zfe[lii\&X& leX&Z_`Xi\qqX&[\cc\&i\^fc\&\j`jk\ek`&\& [\$e`jZXef&`&ilfc`&\&c\&]leq`fe`&[`&Zfcfif&

0.

050##m##.,-/

Z_\&gXik\Z`gXef&Xc&gifZ\jjf&\[`c`q`f& \-&`e&hl\jkf&j\ejf-&jfclq`fe`&ZXgXZ`& [`&i`[Xi\&dX^^`fi\&[`^e`k|&XccX&$^liX& [\ccsXiZ_`k\kkf&\-&[`&Zfej\^l\eqX-&Xc& efjkif&cXmfif/& Bfgf&le&cle^f&g\i`f[f&e\c&hlXc\& cs`ek\if&j`jk\dX&fi[`e`jk`Zf&•&i`dXjkf& `dg\^eXkf&g\i&Zfdgi\e[\i\-&mXclkXi\& \&g\i]\q`feXi\&`&Zfek\elk`&[\ccX&c\^^\& i`^lXi[Xek\&cX&i`]fidX&[\ccX&gif]\jj`fe\& \&g\i&[`jZlk\i\&cs`ekif[lq`fe\&[\cc\& elfm\&i\^fc\&Z_\&cX&^fm\ieXef-&j`& i`k`\e\&e\Z\jjXi`f&gfii\&gXik`ZfcXi\& Zfej`[\iXq`fe\&X^c`&Xjg\kk`&\Zfefd`Z`/& MZZfii\&gifdlfm\i\&le&dfd\ekf&[`& i`"\jj`fe`&\&[`&Xggif]fe[`d\ek`&Xc&$e\& [`&Zfdgi\e[\i\&hlXc`&j`Xef&`&gfjj`Y`c`& jkild\ek`&[X&Xkk`mXi\&\&d\kk\i\&X& [`jgfj`q`fe\&[\^c`&XiZ_`k\kk`&c`Y\i`& gif]\jj`fe`jk`-&`&hlXc`&efe&Y\e\$Z`Xef& [`&e\jjleX&]fidX&[`&Xddfik`qqXkfi\& \Zfefd`Zf-&_Xeef&jZXij\&gfjj`Y`c`k|& [`&XZZ\jjf&Xc&Zi\[`kf&\&efe&i`\ekiXef& e\cc\&ZXk\^fi`\&Z_\&ljl]il`jZfef&[`& jfjk\^e`&\Zfefd`Z`&g\i&X^\mfcXi\&cX& i`fi^Xe`qqXq`fe\&[\^c`&jkl[`&gif]\jj`feXc`/& P`fi^Xe`qqXq`fe\&[\ccsXkk`m`k|&cXmfiXk`mX& i`Z_`\jkX-&`e&hl\jkf&dfd\ekf-&[X&leX& kiXj]fidXq`fe\&[\c&d\iZXkf&\[`c`q`f& X&]Xmfi\&[\ccX&i`^\e\iXq`fe\&liYXeX& jfjk\e`Y`c\&\&Xkk\ekX&X`&]XYY`jf^e`& \e\i^\k`Z`&\&[Xcc\&gfk\eq`Xc`k|&[`&cXmfif& Z_\&^`le^fef&[Xccf&jm`clggf&`e&Zfijf&e\`& gX\j`&\jk\i`&\d\i^\ek`/ Js`dg\^ef&[\ccX&AfejlckX&jXi|-&hl`e[`-& i`mfckf&X&leX&j\i`\&[`&`e`q`Xk`m\&Z_\& XkkiXm\ijf&`c&Zf`emfc^`d\ekf&[`&\jg\ik`& \&jkl[`fj`&gifm\e`\ek`&[Xc&j\kkfi\& \Zfefd`Zf&\&Zfe&cX&gXik\Z`gXq`fe\& [\`&iXggi\j\ekXek`&[\c&dfe[f&[\cc\& gif]\jj`fe`&\&[\c&j`jk\dX&gi\m`[\eq`Xc\& i`\jZXef&X&]fie`i\&jl^^\i`d\ek`&\& gifgfjk\&ZfeZi\k\&g\i&le&i\Xc\&jfjk\^ef& XccX&[`%Z`c\&j`klXq`fe\&`e&Zl`&f^^`&j`&kifmX& cX&efjkiX&ZXk\^fi`X/&4NYWJTTJ!>LVb ,4/19;1<4017=1!0155-!%87<>5=-! 1!)1<987<-.451!015!&;>998!04!5-?8;8! A$-704!1!%87/8;<4B!0155-!%87<>5=-!


N[efW#VW^^nWj#eWVW#=`W^#VS#d[efdgffgdSdW*

;GF;GJKG#H=J#Dn8DD=KLAE=FLG#=KHGKALANG#<=DD8#;GDD=RAGF=#8<A

^5C@?BB5"9<"3?=@1CC?"4]?B?_

9#DXZP\]'#X\#dXP#;`P[P\bT'#\TZZiTf#aTST#>\TZ#SP#`Xab`cbbc`P`T# T\b`]#XZ#-+,0'#aP`o#Ta^]abP#ZP#<]ZZTgX]\T#Jb]`XRP#STZ#^`T[X]# <][^Paa]#SiF`])#GT`#XZ#ac]#PZZTabX[T\b]#Ta^]aXbXd]#p#abPb]#QP\SXb]# c\#R]\R]`a]#P^T`b]#P#bcbbX#X#^`]VTbbXabX

JX&Afcc\q`fe\&Qkfi`ZX&[\c&AfdgXjjf& [sMif&iXZZf^c`\&`&gif[fkk`&[`&[\j`^e& `kXc`Xef&m`eZ`kfi`&[\c&gi\jk`^`fjf& Ni\d`f&\&Xmi|&leX&j\[\&g\idXe\ek\& [`&\jgfj`q`fe\&X&K`cXef/&Q`&kiXkkX&[`& leX&Afcc\q`fe\&jkiXfi[`eXi`X-&Z_\&j`&•& Zfjkil`kX&e\c&k\dgf&^iXq`\&Xcc\&E`li`\&Z_\& j`&jfef&jlZZ\[lk\&\&Xc&Zfek`elf&cXmfif&[`& j\c\q`fe\&\&gifdfq`fe\&jmfckf&[X&?BG/& Gc&Ni\d`f&AfdgXjjf&[sMif&eXjZ\&X& K`cXef&e\c&2;65&g\i&`e`q`Xk`mX&[`&tJX& P`eXjZ\ek\u&Zfe&cX&ZfccXYfiXq`fe\& [s`dgi\e[`kfi`-&XiZ_`k\kk`&\&`ek\cc\kklXc`& Z_\&`ek\j\if&`ek\igi\kXi\&c\&gfk\eq`Xc`k|& [\ccX&gif[lq`fe\&Z_\&j`&Xe[XmX& X#\idXe[f/&Gc&Ni\d`f&\YY\&jlZZ\jjf&\& [fgf&`&gi`d`&[l\&Xee`&[`&fi^Xe`qqXq`fe\& hl\^c`&jk\jj`&gifdfkfi`&[\Z`j\if&[`& ]fe[Xi\&lesXjjfZ`Xq`fe\-&Z_\&i`le`jj\&c\& `e`q`Xk`m\&\&`&[`YXkk`k`&`ekfief&Xc&[\j`^e& `e[ljki`Xc\/&L\c&2;67&eXjZ\&[lehl\&cs?BG& ?jjfZ`Xq`fe\&g\i&`c&B`j\^ef&Ge[ljki`Xc\-& Zl`&JX&P`eXjZ\ek\&X%[ƒ&`e&j\^l`kf& csfi^Xe`qqXq`fe\&[\c&Ni\d`f/&BX&XccfiX& `c&Ni\d`f&Z\c\YiX&`&d`^c`fi`&gif[fkk`&[`& [\j`^e&\&`&jlf`&d`^c`fi`&gifkX^fe`jk`/& M^^`&cX&j\c\q`fe\&•&jkilkkliXkX&XkkiXm\ijf& csMjj\imXkfi`f&g\idXe\ek\&Z_\& iX^^ilggX&g`„&[`&Z\ekf&\jg\ik`&[`jki`Yl`k`& jl&klkkf&`c&k\ii`kfi`f&\&`e&Zfdd`jj`fe`& k\dXk`Z_\/&M^e`&Xeef&j`&glYYc`ZX&-04" 0ESIGN"4NDEW-&`c&mfcld\&Z_\&Zfjk`kl`jZ\& gi\.j\c\q`fe\&[\c&Ni\d`f-&Z_\&m`\e\&

i\Xc`qqXkf&Zfe&ZX[\eqX&ki`\eeXc\/&Rlkk`&`& gif[fkk`&gi\d`Xk`&\&d\eq`feXk`&\ekiXef&X& ]Xi&gXik\&[\ccX&Afcc\q`fe\&Qkfi`ZX-&X%[XkX& e\c&3112&XccX&Dfe[Xq`fe\&?BG&g\iZ_€& e\&mXcfi`qq`&\&klk\c`&cX&Zfej\imXq`fe\/& Nfk\i&i\e[\i\&m`j`Y`c\&Xc&glYYc`Zf&hl\jkf& ^`XZ`d\ekf&`e&Zfek`elf&[`m\e`i\&*f^e`& ki\&Xee`&j`&X^^`le^fef&`&elfm`&gi\d`Xk`+& iXggi\j\ekX&le&kiX^lXi[f&j`^e`$ZXk`mf& g\i&`c&mXcfi\&Z_\&\jjX&iXggi\j\ekX&g\i& cX&Zfcc\kk`m`k|/&Q`&kiXkkX&[`&le&gXki`dfe`f& Z_\&gXicX&[\ccX&efjkiX&jkfi`X-&[\ccX& kiXj]fidXq`fe\&[\c&NX\j\&`e&i\Xck|& \Zfefd`ZX&\&`e[ljki`Xc\&\&[\ccX&Zi\Xk`m`k|& `kXc`XeX&Xggc`ZXkX&Xccs`e[ljki`X/&Gc&iXZZfekf& •&leX&jkfi`X&[`&gif[fkk`&dX&Xc&k\dgf& jk\jjf&leX&jkfi`X&[`&g\ijfe\&\&[s`eZfeki`& jkiXfi[`eXi`&kiX&gif^\kk`jk`&\&`dgi\e[`kfi`=& leX&jkfi`X&Z_\&eXjZ\&X&K`cXef&\&Z_\&f^^`& gXicX&[\ccsGkXc`X/&Gc&Ni\d`f&\&`c&cXmfif&[`& kXek\&g\ijfeXc`k|&Z_\&m`&_Xeef&`ek\iX^`kf-& _Xeef&Zfeki`Yl`kf&X&mXcfi`qqXi\&`c&[\j`^e& `kXc`Xef&e\c&dfe[f/ JX&j\[\&\jgfj`k`mX&j`&kifm\i|&`e&m`X& @iXdXek\-&e\`&]XYYi`ZXk`&[`&XiZ_\fcf^`X& `e[ljki`Xc\&\o&j\[\&Ce\c-&[\jk`eXk`& [Xc&Afdle\&X[&?BG-&`e&[`i`kkf&[`& jlg\i$Z`\&g\i&46&Xee`/&Js`ddfY`c\&m\ii|& i`jkilkkliXkf&\&leX&gXik\&[`&\jjf&jXi|& [\jk`eXkX&XccsCjgfj`q`fe\&N\idXe\ek\& [\c&AfdgXjjf&[sMif/&L\ccX&i\jkXek\& gfiq`fe\&[`&\[`$Z`f&kifm\iXeef&clf^f& Xkk`m`k|&[`&gifdfq`fe\&\&]fidXq`fe\&

Z_\&`ek\e[fef&Zf`emfc^\i\&X&j`jk\dX&c\& i\Xck|&gi\j\ek`&jlc&k\ii`kfi`f&d`cXe\j\/ N\i&csXcc\jk`d\ekf&\jgfj`k`mf&[\ccX& Afcc\q`fe\-&?BG&gifdlfm\&le&AfeZfijf-& i`mfckf&X`&gif^\kk`jk`&i\j`[\ek`&`e&GkXc`X-& g\i&`e[`m`[lXi\&`c&m`eZ`kfi\&Zl`&X%[Xi\& cs`eZXi`Zf/&JX&gi`dX&]Xj\&•&Xefe`dX=& cX&E`li`X&j\c\q`fe\i|&ki\&gif^\kk`& [X&Xggif]fe[`i\&`e&leX&j\Zfe[X& ]Xj\&gXc\j\-&Zfe&le&i`dYfijf&[\cc\& jg\j\/&RlkkX&cX&[fZld\ekXq`fe\&[\c& AfeZfijf&•&glYYc`ZXkX&jlc&j`kf&[`&?BG& \&cX&jZX[\eqX&g\i&cX&Zfej\^eX&[\^c`& \cXYfiXk`&[\ccX&gi`dX&]Xj\&•&g\i&`c&29& [`Z\dYi\&gm/& JX&jZ\ckX&[\c&AfeZfijf&Xefe`df& •&mfclkX&g\i&g\id\kk\i\&X&klkk`&`& gif^\kk`jk`&[`&gXik\Z`gXi\&X[&Xid`&gXi`& \&Xm\i\&lesfZZXj`fe\&[`&Zfe]ifekf/& Q`&•&[\Z`jf&[`&efe&i`Z_`\[\i\&kifggf& dXk\i`Xc\&g\i&cX&gi`dX&]Xj\&\&[`&efe&]Xi\& gX^Xi\&FEE&[s`jZi`q`fe\-&ZfejXg\mfc`&[`& hlXekf&f^^`&j`X&`dg\^eXk`mf&[\[`ZXij`& X`&AfeZfij`&\&[\c&mXcfi\&[\c&Zfeki`Ylkf/& Q`&i`Z_`\[\&les`[\X&Z_\&efe&j`X&jfcf& jgXq`Xc\&\&Zf`emfc^X&leX&i`"\jj`fe\&jl& Zfd\&js`ek\e[X-&f^^`-&\jgfii\&`c&[\j`^e-& g\i&Xmm`Z`eXicf&X&le&glYYc`Zf&g`„&mXjkf/& ?ljg`Z_`Xdf&m\e^X&Zfdgi\jf&Z_\&j`& kiXkkX&[`&le&gif^\kkf&`ek\i[`jZ`gc`eXi\& Z_\&Zf`emfc^\&g`„&Zfdg\k\eq\& *\jgfj`k`m\-&[`[Xkk`Z_\-&^iX$Z_\-& Zfdle`ZXk`m\+-&Z_\&glƒ&XmmXc\ij`& [\cc\&k\Zefcf^`\&[`^`kXc`&\&Z_\&[fmi|& Xm\i\&le&ZXiXkk\i\&[`dfjkiXk`mf&g\i&cX& jfjk\e`Y`c`k|&[\`&dXk\i`Xc`&lk`c`qqXk`&\&g\i& c\&jfclq`fe`&[`jki`Ylk`m\&e\c&i`jg\kkf&[\c& DESIGN"FOR"ALL&\&[\ccsXZZ\jj`Y`c`k|&g\i&klkk`/& A`&Xl^li`Xdf-&[lehl\-&leX&eld\ifjX& gXik\Z`gXq`fe\&\&i`e^iXq`Xdf&csMi[`e\& [\^c`&?iZ_`k\kk`&[`&K`cXef&\&cX&AfejlckX& i\^`feXc\&cfdYXi[X&[\^c`&Mi[`e`& [\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA&g\i&cX&gi\q`fjX& ZfccXYfiXq`fe\'& 7YNWF!/SHHMNJXXS 8RESIDENTE"DELLZ-04

050##m##.,-/

0/


HdaYWffa#h[`U[fadW*

2C<;!'%&)-! 2>6?6! 126!0;90;=>6! 16!867.9; Gc&kXekf&Xkk\jf&\m\ekf&[\ccsCogf& Z_\&j`&k\ii|&X&K`cXef&e\c&3126&efe&_X& gif[fkkf&dfck\&fZZXj`fe`&[`&gif^\kkf-& Zfd\&Z`&j`&Xjg\kkXmX&\&e\dd\ef&dfck`& ZfeZfij`&[`&gif^\kkXq`fe\/& NfZ_\&g\i&`c&dfd\ekf&XeZ_\&c\&eXq`fe`& jkiXe`\i\&fjg`k`&[\ccs\jgfj`q`fe\&Z_\& _Xeef&]Xkkf&i`Zfijf&Xccf&jkild\ekf& [\c&ZfeZfijf&g\i&gif^\kkXi\&`&gifgi`& gX[`^c`fe`/ Ni\j\ek`Xdf&hl`&^c`&\j`k`&[\cc\&ki\& gi`eZ`gXc`&^Xi\&Z_\&jfef&jkXk\& fi^Xe`qqXk\&g\i&[\$e`i\&^c`&Xjg\kk`&\&^c`& jgXq`&Z_\&[\mfef&\jj\i\&gi\jkf&Xcc\jk`k`& g\i&i\Xc`qqXi\&cs\m\ekf<&`c&gif^\kkf&g\i&c\& XiZ_`k\kkli\&[`&j\im`q`f-&mXc\&X&[`i\& hl\ccs`ej`\d\&[`&dXel]Xkk`&\&Xkki\qqXkli\& Z_\&[fmiXeef&fjg`kXi\&c\&]leq`fe`& [\k\id`eXek`&g\i&cX&g`XZ\mfc\qqX& [\ccX&m`j`kX-&[X&`ej\i`i\&e\ccs`dg`Xekf& X&jlf&k\dgf&gi\[`jgfjkf&\&`dgfjkXkf& jlcc\&[l\&jkiX[\&fikf^feXcd\ek\& `ek\ij\ZXek\j`-&`c&ZXi[f&\&`c&[\ZldXef=& `c&ZfeZfijf&•&jkXkf&X^^`l[`ZXkf&X&le& ^ilggf&[`&gif^\kk`jk`&d`cXe\j`-&dX-&Zfd\& gi\m`jkf-&jXi|&Zfe[fkkf&e\cc\&]Xj`&[`& [\$e`q`fe\&\&[`&\j\Zlq`fe\&[X&Xcki\& jkilkkli\&k\Ze`Z_\&*cX&jfZ`\k|&KK&\& gifYXY`cd\ek\&cX&jk\jjX&`dgi\jX&Z_\& XggXck\i|&`&cXmfi`&[`&i\Xc`qqXq`fe\+/ Gc&gif^\kkf&gi\jZ\ckf&g\i&`c&NX[`^c`fe\& Z_\&iXggi\j\ek\i|&csGkXc`X&Xccs\jgfj`q`fe\&•& hl\ccf&[`&lef&jkl[`f&ifdXef=&`e&hl\jkf& ZXjf&`&m`eZ`kfi`&jkXeef&fiX&cXmfiXe[f& g\i&gi\[`jgfii\&cX&[fZld\ekXq`fe\& e\Z\jjXi`X&XccX&Zfjkilq`fe\&[\ccX& gifgfjkX/ L\c&k\iqf&ZfeZfijf-&le&XiZ_`k\kkf& d`cXe\j\&•&jkXkf&j\c\q`feXkf-&kiX&36& ZfeZfii\ek`&Z_\&_Xeef&X[\i`kf&*jl&`em`kf& i`mfckf&[XccX&Ri`\eeXc\-&g\i&Zfekf&[\ccX& jfZ`\k|&Cogf-&X&59&jkl[`+-&g\i&cs`[\Xq`fe\& [`&le&gX[`^c`fe\&k\dgfiXe\f&[X&\i`^\ij`-& ^`|&XccX&$e\&[`&hl\jksXeef-&Zfd\&glekf& `e]fidXk`mf&g\i&Z`kkX[`e`&\&kli`jk`-&i`^lXi[f& X^c`&\m\ek`&\&Xcc\&Zli`fj`k|&`e&gif^iXddX& e\c&i\Z`ekf&[\ccsCogf&\&e\ccs`ek\iX&Z`kk|-& [liXek\&cX&dXe`]\jkXq`fe\/ Ni\j\ek`Xdf-&`e$e\-&^c`&\j`k`&[\c&ZfeZfijf& [`&gif^\kkXq`fe\&Z_\&`c&Afdle\&[`&K`cXef& _X&mfclkf-&g\i&cX&i`hlXc`$ZXq`fe\&\& i`lk`c`qqXq`fe\&[\c&T\cf[ifdf&T`^fi\cc`-& Z_\&jfi^\&X&K`cXef-&`e&qfeX&D`\iX-&kiX& c\&m`\&?ifeX&\&E`fmXee`&[X&NifZ`[X/&Gc& gif^\kk`jkX&m`eZ`kfi\-&gi`dX&[`&gifj\^l`i\& e\ccs`eZXi`Zf&Z_\&^c`&•&jkXkf&Zfe]\i`kf&g\i&`c& gifj\^l`d\ekf&[\c&gif^\kkf-&[fmi|& Zfe]ifekXij`&Zfe&c\&\jgi\jj`fe`& gi\fZZlgXk\&Z_\&j`&jkXeef&dXe`]\jkXe[f-& i`^lXi[f&Xc&dXek\e`d\ekf&[\ccX&^cfi`fjX& g`jkX&`e&c\^ef-&[fm\-&e\`&[\Z\ee`&gXjjXk`-& j`&jfef&[`jglkXk\&gi\jk`^`fj\&^Xi\& Z`Zc`jk`Z_\&[`&i\j`jk\eqX/& =SGJVXS!4FQGF

00

050##m##.,-/

Ni\d`< 4+)+++"Vfc`)"acV^Z`"V"T`ccZdaVeeZg`" aVc"]mZ_TRcZT`"UZ"dfaVcgZdZ`_V"RceZdeZTR" $,s"T]RddZ!TRe`%6",/)+++"Vfc`"$dVT`_U`'"eVck`'" bfRce`"V"bfZ_e`%

.=056?2??@=2!16!>2=A6E6;! 127!>6?;!2C<;!867.9;!'%&) BGACK@PC&3122&!&?NPGJC&3123

AfeZfijf&[`&`[\\&g\i&cX&i\Xc`qqXq`fe\& [\cc\&XiZ_`k\kkli\&[`&j\im`q`f&[\c&j`kf& [`&Cogf&K`cXef&3126-&Z_\&jXiXeef& [`jki`Yl`k\&jl&klkkf&`c&cfkkf&[`&`ek\im\ekf-& ZXiXkk\i`qq\iXeef&]fik\d\ek\&`c&j`kf&\& fjg`k\iXeef&]leq`fe`&[\k\id`eXek`&g\i& cX&g`XZ\mfc\qqX&[\ccX&m`j`kX/&Q`&[\mfef& gi\m\[\i\&\[`$Z`&k\dgfiXe\`-&Zfjkil`Y`c`& `e&df[f&iXg`[f&\&jfjk\e`Y`c\&[Xc&glekf& [`&m`jkX&XdY`\ekXc\&\&Z_\&Xjj`Zli`ef& cX&i\Xc\&gfjj`Y`c`k|&[`&i`Z`Zcf&\&i`lk`c`qqf& [`&dXk\i`Xc`&\&Zfdgfe\ek`&Xc&k\id`e\& [\ccs\m\ekf=&ki\&[`m\ij\&k`gfcf^`\&*78/111& dh+-&25&\[`$Z`&tX&jk\ZZXu=&23&YXi&\&32&\[`$Z`& g\i&j\im`q`&`^`\e`Z`=&21&Z_`fjZ_`& g\i&i`jkfiXq`fe\&\&7&`e]fgf`ek/ @Xe[`kfi\< J`TZVet"<ia`"-+,0"Ja7'"DZ]R_`" E`li`X< DReeV`">Ree`'">ZR_]fTR"CfX]Z'"GR`]R"KRcUZ_Z'" DRceZ_R";V"DVUZ`'">]`cZR"QRgReeR

2y&ZcXjj`$ZXkf& 7_XV]`"Cf_ReZ'">ZR_"9Rc]`"=]`cZUZ"("F_dZeVdefUZ`" $DZ]R_`%'"7_UcVR"CZgVcR_Z'"<_cZT`"D`]eV_Z'" D`_ZTR"CRgRX_R'"CRgZ_ZR"9YZRcR"KRX]ZRSfV'" DZTYV]R"8fkkVeeZ" ZfccXYfiXkfi`<&C`cV_k`"KR^SVcZ'" GYZ]Zaa"NfV_UcZTY 3y&ZcXjj`$ZXkf& AVd}d"Fc}V"MukbfVk'"GVUc`"ARgZVc"CVU`" DucbfVk"p"F]VRcbfZeVTe`d"$AVcVk"UV"]R"=c`_eVcR"(" 9uUZk%'"AVd|d"CtkRc`"@kbfZVcU`" ZfccXYfiXkfi`<&ARgZVc"8`_`_Re`"MukbfVk'"ARgZVc" GVcUZX`_Vd">{^Vk'">Zf]ZR">Z`gR__`_Z'"JVSRdeZR_" D`jR"8V_ZTZ`'"=cR_TVdTR"9cZdeZR_` 4y&ZcXjj`$ZXkf KVc_f]]`^V]`"7cTYZeVTed"$CZdS`_R%'" GVUc`"=VccVZcR";R"JZ]gR"KVZiVZcR";V"DV]`'" 9YZRcR"JVSRdeZR_R"DRcZR"KVc_f]]`'" Ef_`"=Vc_R_U`"7W`_d`"DRcT`d ZfccXYfiXkfi`<&JeVWR_ZR"JeV]]RTTZ'"GR`]`"DRdV]]Z Zfejlc\ek`<&>`_wR]`"GZ_YVZc`'"A`v`"GRf]`" 9RcU`d`'"A`v`"DZcR'"IfZ"8ReZdeR'"A`v`"DZcR 5y&ZcXjj`$ZXkf& JR]gRe`cV";ZVc_R"$I`^R%'"7]VddR_UcR"8ReeZdeZ'" JZ]gZR"9Z^Z_Z'"DRcZR"8VRecZTV"7_UcVfTTZ'"CVeZkZR" DRceZ_V]]Z'"I`dR__R"D`c]V`'"=RScZkZ`"KfTTZ 6y&ZcXjj`$ZXkf& =RSZ`"GcRUR"$DZ]R_`%'"GR`]R"KcZgZ_Z'" DZTYV]V"JRfTYV]]Z'"JR]gRe`cV"DfdRcz"

<.16476;92!693;=8.?6A;! 16!2C<;!'%&)! DC@@P?GM&v&K?EEGM&3124

AfeZfijf&X&`em`k`&*59&jkl[`& [`&XiZ_`k\kkliX+&g\i&`c&gif^\kkf& gi\c`d`eXi\-&[\$e`k`mf&\&[`i\q`fe\& Xik`jk`ZX&[\`&cXmfi`&[`&le&NX[`^c`fe\& `e]fidXk`mf&0&`ejkXccXq`fe\&[`&Cogf&3126& X&ZXiXkk\i\&k\dgfiXe\f-&`c&Zl`&Zfjkf& Zfdgc\jj`mf&efe&gfki|&jlg\iXi\& `&;6/111&\lif/&Jsfg\iX&[fmi|&\jj\i\& i\Xc`qqXkX&`e&m`X&@\ckiXd`& *cXi^f&AX`ifc`+&X&K`cXef/ G&gif^\kk`&jfef&jkXk`&gi\j\ekXk`& [X&36&jkl[`&[`&XiZ_`k\kkliX&\&jfef& jkXk`&\jgfjk`&`e&leX&dfjkiX&XccX& Ri`\eeXc\&*?3@A-&?e[i\X&KX#\`-& ?c\jjXe[if&Wfgg`e`-&?ekfe`f&A`kk\i`f& NXki`Z`X&T`\c&Xe[&NXike\ij-&?kk`c`f& QkfZZ_`-&AXiljf&Rfii`Z\ccX&?iZ_`k\kk`-& A\ZZ_`&J`dX&?jjfZ`Xk`-&A`ef&WlZZ_`& ?iZ_`k\kk`-&B\j`^e&3&lj\ij-&E\e`lj&JfZ`& ?iZ_`k\kkliX-&El`[Xi`e`&\&QXcmX[\f-& GkXcf&PfkX-&JfdYXi[`e`&33-&KXi`f&@\cc`e`-& K\kif^iXddX-&K`^c`fi\&Q\im\kkf-& N`lXiZ_-&Nif]\jjfi&AcXl[`f&DXqq`e`-& P\eqf&@XjjXe`-&QY^&XiZ_`k\kk`-&Qkl[`f& @\c^`fafjf-&Qkl[`f&A\ii`&?jjfZ`Xk`-& Qkl[`f&L`Zfc`e&?iZ_`k\kkliX-&Qkl[`f& QZXe[liiX-&Qkl[`f&R\iiX^e`&?iZ_`k\kk`+

Hd[_a#U^See["USfa*

@Xe[`kfi\<& ]R"KcZV__R]V"UZ"DZ]R_`'" df"Z_TRcZT`"UZ"<ia`"-+,0"Ja7 a7 E`li`X<& 9]RfUZ`";V"7]SVceZd'"7]SVce`"7ceZ`]Z'" =VccfTTZ`"UV"8`ce`]Z'"<]Z`"=Z`cfTTZ'"MZee`cZ`" >cVX`eeZ'";R_ZV]R"M`]aZ'">ZfdVaaV"JR]R Ni\d`< /+)+++"Vfc`"$RTT`_e`"df]]m`_`cRcZ`" UV]]mZ_eVc`"Z_TRcZT`%"aVc"Z]"gZ_TZe`cV T`eZ`kfi\ 7]VddR_Uc`"JTR_UfccR"$DZ]R_`%'";RgZUV"JR]R'" CfU`gZTR"8RcRddZ'"CRfcR"9RUVUUf'"=VUVcZTR" DfTTZTYZ_Z'"7_XV]`">cR^VX_R'">Z`gR__Z"ERcUZ_'" G`y"DReeV`">V`cXV'"<cZ\R"DR_e`gR_Z


>aXbX#SX#b`T#VP`T# T#SX#c\#R]\R]`a]#SX#^`]VTbbPgX]\T# ]`VP\XggPbX#T#^`][]aaX# X\#]RRPaX]\T#STZZi>f^]#-+,0 Hd[_a#U^See["USfa*

<.16476;92!6?.76.! 2C<;!'%&)

A27;1=;8;!8.><2>!A64;=2776"! 867.9;

LMTCK@PC&3123&!&?NPGJC&3124

BGACK@PC&3123&!&?NPGJC&3124

AfeZfijf&g\i&cX&gif^\kkXq`fe\& gi\c`d`eXi\-&$eXc`qqXkf&XccsX^^`l[`ZXq`fe\& [\c&j\im`q`f&[`&gif^\kkXq`fe\&[\$e`k`mX& \[&\j\Zlk`mX&[\c&Zfj`[[\kkf&tNX[`^c`fe\& GkXc`Xu-&Zfjk`kl`kf&[Xccs`ej`\d\&[\cc\&fg\i\& \&[\^c`&jgXq`&X#\i\ek`&Xc&NXcXqqf&GkXc`X& \&Xc&CARDO-&g\i&cs`e]iXjkilkkliXq`fe\& [\c&Q`kf&Cogf&3126/& Js`ek\im\ekf&j`&Zfdgfe\&[`&5&cfkk`& i\kkXe^fcXi`&[`&2;-6&d\ki`&[`&cXi^_\qqX& \&[`&[`m\ij\&cle^_\qq\-&X#XZZ`Xk`& jlc&CARDO&\&[`&le&cfkkf&[`&6;-6&{&78&d\ki`& `e&gifjj`d`k|&[\ccX&N`XqqX&[s?ZhlX& Z_\&fjg`k\i|&`c&NXcXqqf&GkXc`X/& Ol\jkf&•&le&dXel]Xkkf&g\idXe\ek\-& Z_\-&Xc&k\id`e\&[\ccs\m\ekf-&[`m\ek\i|&lef& jgXq`f&g\i&cX&i`Z\iZX&k\Zefcf^`ZX-& cX&]fidXq`fe\&\&cs\[lZXq`fe\& `e&ZXdgf&jZ`\ek`$Zf/ G&dXel]Xkk`&Z_\&Zfjk`kl`jZfef& `c&CARDO-&`em\Z\-&jfef&\[`$Z`&k\dgfiXe\`-& Z_\&gfki\YY\if&gf`&\jj\i\&jdfekXk`& \&i`lk`c`qqXk`&`e&jgXq`&glYYc`Z`&[\ccX&Z`kk|& Xc&k\id`e\&[\ccs\jgfj`q`fe\/& Gc&Zfjkf&dXjj`df&gi\m\ek`mXkf&g\i& cX&i\Xc`qqXq`fe\&•&[`&51/111/111&\lif/& G&gif^\kk`&g\im\elk`&jfef&jkXk`&79/

AfeZfijf&`ek\ieXq`feXc\& [`&gif^\kkXq`fe\-&X&gifZ\[liX&i`jki\kkX-& Zfe&gi\hlXc`$ZXq`fe\&[\`&ZfeZfii\ek`& *X&Zl`&jfef&jkXk`&i`Z_`\jk`&g\i&cs`jZi`q`fe\& i\hl`j`k`&gif]\jj`feXc`&\&\Zfefd`Zf. $eXeq`Xi`+-&g\i&cX&i`hlXc`$ZXq`fe\& [\ccf&jkfi`Zf&m\cf[ifdf&KXjg\j& T`^fi\cc`-&X%eZ_€-&Zfe&fggfikle`& `ek\im\ek`&jkilkkliXc`&\&`dg`Xek`jk`Z`-& j`X&g\id\jjf&cf&jmfc^`d\ekf&[`&[`m\ij`& jgfik&*j`X&[`&c`m\ccf&gif]\jj`fe`jk`Zf& Z_\&[`c\kkXek`jk`Zf+&\&Zfej\ek`kX&cX& Zf\j`jk\eqX&[`&elfm\&[\jk`eXq`fe`&[sljf/& Qfef&i`Z_`\jk\&jfclq`fe`&XeZ_\& g\i&`c&i`lk`c`qqf&[\ccX&jkfi`ZX&g`jkX& [`&Z`Zc`jdf&`e&c\^ef&\&g\i&cX& i`hlXc`$ZXq`fe\&[\^c`&jgXq`&Xg\ik`& \jk\ie`&XccX&jkilkkliX/&Gc&Zfjkf&dXjj`df& [`&i\Xc`qqXq`fe\&[\ccs`ek\im\ekf& •&[\k\id`eXkf&`e&29&d`c`fe`&[`&\lif/

@Xe[`kfi\< J`TZVet"<ia`"-+,0"Ja7'"DZ]R_`"" E`li`X<& 7_e`_Z`"7TVcS`-&gi\j`[\ek\-&9Zc`"DRcZR_Z'"D`_ZTR" 7_eZ_`cZ'"7_e`_V]]R"9faZTTZR'"GRecZTZR"MZV]& 2y&ZcXjj`$ZXkf EV^VdZ"JefUZ`"$I`^R%"DZTYV]V"D`]x'" JfdR__R"KcRUReZ'""Gc`XVc"Ja7'"8DJ"ac`XVeeZ'" CZgZ`";V"JR_e`]Z

@Xe[`kfi\<& 9`^f_V"UZ"DZ]R_` E`li`X&*]Xj\&[`&gi\.hlXc`$ZXq`fe\+< =cR_T`"IRXXZ-&gi\j`[\ek\-&;R_ZV]R"=RSScZ'" GZVc]fZXZ"DRck`cReZ'"DRcT`"G`ceR'">ZRT`^`" 8`cV]]R& E`li`X&*]Xj\&]Xj\&ZfeZfijlXc\+< =VUVcZT`"F]ZgR-&gi\j`[\ek\-&<_cZT`"9RcS`_V'" ;RcZ`"D`_VeR'"=RSZ`"E`_Zd'">ZR_TRc]`"KR_TcVUZ& Ni\d`< -0)+++"Vfc`'",s"acV^Z`6"0)+++"Vfc`'"R]ecZ" T`_T`ccV_eZ"dV]VkZ`_ReZ

2y&ZcXjj`$ZXkf MZee`cZ`">cRddZ"$DZ]R_`%'"A`Y_"8Rcc`h" $G`af]`fd"CZ^ZeVU%'"B_fe">`aaVce""$JTY]RZTY" 8VcXVc^R__"L_U"GRce_Vc(JSa">^SY%'"<_VcX`" >c`fa'"DRcZ[R">`]fS`gZT'">ZfdVaaV">RdaRcV" 7^Rc`'">Z`cXZ`"MVc`_V]]Z 3y&ZcXjj`$ZXkf ;R_";`cV]]'"CZ_R">Y`e^VY'"Kdfj`dYZ"KR_V" $;`cV]])>Y`e^VY)KR_V"("GRcZXZ%'"GYZ]ZaaV" 8`_`_"$7&7cTYZeVTefcV%'"GYZ]ZaaV"9VcgR_eVd" $7&7cTYZeVTefcV% Zfejlc\ek`<"B]RRd";V"IjT\V"$8`]]Z_XVc( >c`Y^R__%'"=cR_T\"8`feey"$JfdeRZ_RS]V" <_XZ_VVcZ_X%'"D`e``"B`^`UR"$ERXReR" 7T`fdeZTd%'"IRf]"9RddZ_V]]Z"$KVTY_Z`_" Jc]%'">ZR^aZVc`"7cVdZ"$>]`SR]"7ddZdeR_TV" ;VgV]`a^V_e"dc]%'"=RSZ`"@_ec`kkZ 4y&ZcXjj`$ZXkf& DReeV`"L^SVce`"G`]Z"p"7cX`e"$DZ]R_`%'" CfTR"7de`ccZ'"IZTTRcU`"D)"8R]kRc`eeZ'"I`ddV]]R" C`TReV]]Z'"=cR_TVdT`"=R_WR_Z'"NR]eVc"g`_" C~eT\V_'"CfTR"8RcVdZ'">Z`gR__Z"D`c`kk`'" >Z`gR__Z"GVdTV'">ZR_]fTR"CfX]Z'"DRcT`"9YZ`UZ'" >Z`gR__Z"9YZ_V]]Re`'"CfTR"8fkk`_Z'">Z`gR__Z" 9`_d`__Z'"CfTR"MRcVdZ'"EZT`]R"JRcUR_` Zfe<&<_cZT`"=`cVdeZVcZ'"=Z]Zaa`"DZ_`cR'"9]RfUZR" IRZ^`_UZ'"DRcXYVcZeR"MZX_R]Z'">Z`_R"7_UcVR_Z'" IZTTRcU`"CfTR"9`_eZ'">ZRT`^`"9`aa`'" JRcR"D`cZXXZR Zfejlc\ek`<&IF8FK7'"<^R_fV]V"8Z`_UZ'" GVeVc"JefRce"ARTbfVd'"C`cV_k`"=cR_kVeeZ'" =VUVcZT`"MVkk`]Z'"DRcTV]]`"JTRcaR& D`eXc`jk` JefUZ`"9VccZ"#"7dd`TZReZ6">R]R_eZ_`"7dd`TZReZ6" Gc`XVee`"9DI6"F!d"7cYZeV\eZ'"CGkI"RcTYZeVeeZ" Rdd`TZReZ'"8^d"Gc`XVeeZ"Jc]6"BV_X`"Bf^R"#" 7dd`TZReVd'"7eV]ZVc"-6"0,E/<'"GZ`gV_VWRSZ6" 7]VddR_Uc`"JTR_UfccR"*"dTR_UfccRdefUZ`'" 8VcVeeR"7dd`TZReZ"d)c)]'"IVUVdT`"Gc`XVeeZ"d)c)])'" DR_V_d(KZWd"J)G)7)"

HdaYWffa#h[`U[fadW#VW^#Ua`Uadea*

3y&ZcXjj`$ZXkf DZcR]]Vd"KRX]ZRSfV"<^Se"$8RcTV]`_R%'">Z`cXZ`" 9VcfeZ";]T'">ZfdVaaV">RdaRcV"7^Rc`"G]R__Z_X'" IV^`"DRddRTVdZ'"7]VddR_UcR"GZc`gR_` 4y&ZcXjj`$ZXkf DReeV`"GR`]`">Z`cXZ`"=R_e`_Z"$DZ]R_`%'" IfXXVc`"MV_V]]Z'"DRfc`"EZT`]VeeZ'"8Uda" GRce_VcdYZa"CeU'"JZ_VcX`"JaR 5y&ZcXjj`$ZXkf&*\o&X\hlf+ >ZfXZRc`"7cTYZeVeefcR"Jc]"$K`cZ_`%'" JefUZ`"=Rg`]V'"DRcT`"9RdeV]]VeeZ'"JeVWR_`" CR_`eeV'"JR[_Z"#"QR^SVeeZ"Jc]'"7);)=)"JZdeV^Z"Jc] 5y&ZcXjj`$ZXkf&*\o&X\hlf+ DRcT`"8V]]Z_Z"7cTYZeVTed"Jc]"$DZ]R_`%'"=RgVc`" V"DZ]R_"@_XVX_VcZR"JaR'"GcZd^R"<_XV_VVcZ_X"Jc]

050##m##.,-/

01


Dn=KH8FKAGF=#MJ98F8#=#MF8#FMGN8#;MDLMJ8#89AL8LAN8#>8NGJAK;GFG#D8#oJMJ98FARR8RAGF=p#

?BD9"3?=E>9D1B9"@5B"<1"B975>5B1H9?>5"EB21>1

L\#aT[^`T#[PVVX]`#\c[T`]#SX#P[[X\Xab`PgX]\X#^cQQZXRWT#a]abXT\T#^`]VTbbX#ja^]\bP\TXk# SX#]`bX#c`QP\X#R]\SXdXaX#T#\T#X\RT\bXdP#PZb`X#SX#\c]dP#R]abXbcgX]\T# Q\YY\e\&f^^`&c\&\jg\i`\eq\&[`&X^i`ZfckliX& liYXeX&j`Xef&[`#lj`jj`d\&X&c`m\ccf& dfe[`Xc\&\&j`&gfjjX&fidX`&gXicXi\&[`&le& m\if&\&gifgi`f&]\efd\ef&[`&k\e[\eqX-& c\&iX[`Z`&[`&hl\jkX&giXk`ZX&[\i`mXef&[X& gif]fe[`&gifZ\jj`&[`&ZXdY`Xd\ekf&jfZ`Xc\& \&ZlckliXc\&Z_\&_Xeef&`ek\i\jjXkf&\&klkkfiX& `em\jkfef&c\&Xi\\&liYXe\/ Js\jgXej`fe\&[\cc\&Z`kk|&Zfe&cX& Zfej\^l\ek\&fZZlgXq`fe\&[`&jlfc`&g`„& g\i`]\i`Z`&[`&eXkliX&X^i`ZfcX&\&c\&dlkXk\& gi\]\i\eq\&XY`kXk`m\&[\cc\&ZcXjj`&d\[`\-&XccX& i`Z\iZX&[`&jgXq`&teXkliXc`u&[`&gifjj`d`k|-& _Xeef&XZZ\eklXkf&cX&k\e[\eqX&XccX& tiliYXe`qqXq`fe\u&X&c`m\ccf&dfe[`Xc\/&Q`& •&Zi\XkX&leX&elfmX&[`d\ej`fe\&$j`ZX-& jgXq`Xc\-&\Zfefd`ZX-&jfZ`Xc\&\&ZlckliXc\& ZXiXkk\i`qqXkX&[X&le&gif^i\jj`mf& `ek\ej`$ZXij`&[`&hl\cc\&]leq`fe`&Z_\& jfef&gifgi`\&[\^c`&XdY`k`&iliXc`&dX&Z_\& `ejkXliXef&]fik`&i\cXq`fe`&]leq`feXc`&Zfe&`c& k\ii`kfi`f&liYXef-&[Xggi`dX&ZfeZ\ekiXk\& e\ccsXdY`kf&tg\i`liYXefu&[\ccs`ek\i]XZZ`X& *jgXq`Xcd\ek\&Xik`ZfcXkX-&j]iXe^`XkX&\& hl`e[`&i`ZZX&[`&gfk\eq`Xc`k|+&kiX&Z`kk|& \&ZXdgX^eX-&gf`&j\dgi\&g`„&gifk\j\& X&Zfcfe`qqXi\&f^e`&jlg\i$Z`\&c`Y\iX&\& `elk`c`qqXkX&Xccs`ek\ief&[\c&k\jjlkf&liYXef& jk\jjf/ Js\jgi\jj`fe\&tSiYXe&?^i`Zfckli\u& •&jkXkX&Zi\XkX&e\^c`&Xee`&s91&g\i& [\j`^eXi\&`c&t^`Xi[`eX^^`f&]Xd`c`Xi\&g\i& cX&jfgiXmm`m\eqXu-&giXk`ZXkf&[Xcc\&ZcXjj`& gfm\i\&e\cc\&\gfZ_\&[`&Zi`j`&Xc`d\ekXi\/ ?kklXcd\ek\-&Zfe&cX&[\efd`eXq`fe\& [`&X^i`ZfckliX&liYXeX&j`&`e[`ZX&f^e`& X^i`ZfckliX&Z_\&Xjjld\&le&j`^e`$ZXkf& i`jg\kkf&Xc&gif^\kkf&liYXef-&Zfej`[\iXkX& Zfd\&\c\d\ekf&`dgi\jZ`e[`Y`c\&g\i&cX& jfjk\e`Y`c`k|&[\cc\&Z`kk|&\&g\i&`&gifZ\jj`&[`& i`^\e\iXq`fe\&liYXeX/ Gc&]\efd\ef&[\ccX&Zfj`[[\kkX&

02

050##m##.,-/

tiliXc`qqXq`fe\&liYXeXu&j`&ZXiXkk\i`qqX& g\i&lef&jc`kkXd\ekf&]fe[Xd\ekXc\&[\^c`& `ek\ek`<&[XccX&gif[lq`fe\&[`&Y\e`&dXk\i`Xc`& j`&•&XccXi^Xkf&X[&Xcki`&c`m\cc`&Zf`emfc^\e[f& XeZ_\&cX&j]\iX&jfZ`Xc\-&i`Zi\Xk`mX&\& [`[Xkk`ZX-&teXkliXc`qqXe[fu&c\&Xi\\&c`Y\i\&\& i\e[\e[fc\&jgXq`&[`eXd`Z`&Z_\&i`Z_`XdXef& le&`ek\i\jj\&\&leX&gif^\kklXc`k|&Zi\jZ\ek`-& ]lcZif&[\ccX&Zfjkilq`fe\&[`&le&elfmf& df[\ccf&[`&jm`clggf/ J\&\jg\i`\eq\&[`&fik`&liYXe`&Zfe[`m`j`&j`& dfck`gc`ZXef&fidX`&\jgfe\eq`Xcd\ek\&\& jfef&jkXk\&i\Z\g`k\&XeZ_\&[X&dfck`jj`d\& Xdd`e`jkiXq`fe`&glYYc`Z_\-&Z_\&_Xeef& `c&ilfcf&[`&jfjk\e\i\&gif^\kk`&eXk`& jgfekXe\Xd\ek\&f&[`&`eZ\ek`mXie\&[`& elfm`&XkkiXm\ijf&`e`q`Xk`m\&`jk`klq`feXc`/ ?&K`cXef-&X[&\j\dg`f-&•&gfjj`Y`c\& i\Xc`qqXi\&le&fikf&f&le&^`Xi[`ef& Zfe[`m`jf-&j\^l\e[f&csXggfj`kX&B\c`Y\iX& ZfdleXc\&e/&2254&[\c&36/6/3123&tJ`e\\& [s`e[`i`qqf&g\i&`c&Zfem\eq`feXd\ekf&Zfe& XjjfZ`Xq`fe`&j\eqX&jZfgf&[`&clZif&g\i&cX& i\Xc`qqXq`fe\&[`&^`Xi[`e`&Zfe[`m`j`&jl&Xi\\& [`&gifgi`\k|&ZfdleXc\u/ C&j\Zfe[f&`c&tDfZlj&jlc&m\i[\&liYXefu& \#\kklXkf&[XccsGjkXk-&e\c&3122&^`|&`c&49(& [\cc\&Xdd`e`jkiXq`fe`&ZfdleXc`&[\`& ZXgfclf^_`&[`&gifm`eZ`X&Xm\mX&gi\m`jkf& fik`&liYXe`&kiX&c\&df[Xc`k|&[`&^\jk`fe\& [\cc\&Xi\\&[\c&m\i[\/ N`„&iXif&&`c&i`Zfijf&X&leX&gif^\kkXq`fe\& c\^XkX&X&$^li\&gif]\jj`feXc`-&Zfe& csXiZ_`k\kkf&f&`c&gX\jX^^`jkX&Z_`XdXk`&X&

[Xi\&le&jlggfikf&jZ`\ek`$Zf&\&leX&^l`[X& gif^iXddXk`ZX&e\ccX&i\Xc`qqXq`fe\&[`& elfm\&Xi\\-&g`„&Z_\&X&gifgfii\&le&m\if&\& gifgi`f&gif^\kkf/ RlkkXm`X&e\cc\&^iXe[`&jkiXk\^`\&g\i&cX& i`^\e\iXq`fe\&liYXeX-&e\`&ZfeZfij`&[`& gif^\kkXq`fe\&\&e\^c`&XggXck`&g\i&cX& i\Xc`qqXq`fe\&[`&gXiZ_`&\&jgXq`&Xg\ik`-& cs`ej\i`d\ekf&[`&Xi\\&[\jk`eXk\&X&fik`& Zfdle`kXi`&•&le&k`gf&[`&gifgfjkX&j\dgi\& g`„&]i\hl\ek\-&X&k\jk`dfe`XeqX&[\c&]Xkkf& Z_\&cX&iliXc`qqXq`fe\&\-&g`„&`e&^\e\iXc\-&cf& jm`clggf&[`&jkiXk\^`\&m\i[`&liYXe\&jfef& ZfeZ\kk`&fidX`&`dgi\jZ`e[`Y`c`&\&Y\e& jXc[`&e\ccX&ZfjZ`\eqX&j`X&gif^\kklXc\&Z_\& `jk`klq`feXc\/ A`k`Xdf-&X[&\j\dg`f-&cX&jkiXk\^`X&[`& gifdfq`fe\&[\^c`&fik`&liYXe`&cXeZ`XkX& g\i&c\&Mc`dg`X[`&cfe[`e\j`&[\c&3123&\& Z_\&m\[\&`c&jlf&j\^l`kf&e\ccX&ZXdgX^eX& t^`Xi[`e`&kXjZXY`c`u&g\i&cX&Zi\Xq`fe\&[`& COMMUNITX"GARDENS-&fggli\&`c&tNcXe& @`f[`m\ij`k€u&[\ccX&Z`kk|&[`&NXi`^`-&Z_\& `eZ\ek`mX&cX&Zfcfe`qqXq`fe\-&fcki\&Z_\& [\^c`&jgXq`&Xc&jlfcf-&[\cc\&Zfg\ikli\& [\^c`&\[`$Z`-&\&d`iX-&\ekif&`c&3131-&XccX& Zi\Xq`fe\&[`&elfm`&^`Xi[`e`&g\ej`c`-&[`&Zl`& XcZle`&^`|&i\Xc`qqXk`&\&ZXiXkk\i`qqXk`&[XccX& gi\j\eqX&[\^c`&fik`-&f&XeZfiX&^c`&t_fik`u& !&ZfdY`eXq`fe\&[`&^`Xi[`e`&g\i&`c&k\dgf& c`Y\if&\&^`Xi[`e`&Zfdd\jk`Y`c`&!&Z_\& eXjZ\iXeef&Xccs`ek\ief&[\ccsCogf&d`cXe\j\& \&g\idXiiXeef&Xljg`ZXY`cd\ek\&XeZ_\& fcki\&`c&3126/&8NRF!3NSVJ

HSd[Y[*#?[SdV[`a#Ua`V[h[ea# eg^^S#UabWdfgdS#V[#g`S#bS^WefdS(# .,W#Sdda`V[eeW_W`f(# bdaYWffa#V[#LG8#SdUZ[fWUfWe# SeeaU[xe*


E[^S`a*#KWl[a`W# V[#g`#o@adfgep#VW^^n=jba#.,-1(# bdaYWffa#V[#H8F#8eeaU[Sf[# Ua`#^S#Ua^^STadSl[a`W# V[#>dS`Ua#RSYSd[*

MF8#FGJE8LAN8#8DDn=K8E=#<=DD8#;GJL=#<A#?AMKLARA8#=MJGH=8

<]1ED?B9HH1H9?>5" @15C1779CD931"9>"C1>1D?B91

CT#\]`[T#XbPZXP\T#RWT#dXTbP\]#X\#STbT`[X\PbX#RPaX#XZ#`XZPaRX]# STZZiPcb]`XggPgX]\T#^PTaPVVXabXRP#X\#aP\Pb]`XP'#a]\]#`Xa^Tbb]aT# STX#^`X\RX^X#aP\RXbX#SPZZP#\]`[PbXdP#R][c\XbP`XP7 Ge&gXjjXkf&hl\jkX&ilYi`ZX&j`&&g`„&mfck\& fZZlgXkX&[\cc\&efid\&[\kkXk\&[Xc& B\Zi\kf&c\^`jcXk`mf&33&^\eeX`f&3115& e/&53&Z_\&[`jZ`gc`eX&csXlkfi`qqXq`fe\& gX\jX^^`jk`ZX-&\jgi`d\e[f&g`„& [`&leX&Zi`k`ZX&e\`&Zfe]ifek`&[\^c`& Xik`Zfc`&257&\&278&`e&]fiqX&[\`&hlXc`-& X&gi\jZ`e[\i\&[X&hlXcj`Xj`&ZfeZi\kX& m\i`$ZX&Z`iZX&`c&i`jg\kkf&[\`&mXcfi`&[`& klk\cX&gX\jX^^`jk`ZX-&csXlkfi`qqXq`fe\& efe&glƒ&\jj\i\&i`cXjZ`XkX&`e&jXeXkfi`X& jlZZ\jj`mXd\ek\&XccX&i\Xc`qqXq`fe\-& XeZ_\&gXiq`Xc\-&[\^c`&`ek\im\ek`&Z_\& Zfdgfik`ef&cX&Zi\Xq`fe\&[`&mfcld`&f& jlg\i$Z`&lk`c`-&fmm\if&csXld\ekf&[`&hl\cc`& c\^`kk`dXd\ek\&i\Xc`qqXk`/ RXc\&[`m`\kf&]X&j•&Z_\&c\&fg\i\&efe& jXeXY`c`&j`Xef&jf^^\kk\&j\dgi\& \&Zfdlehl\&XccX&jXeq`fe\&[\ccX& [\dfc`q`fe\&gi\m`jkX&[Xc&Z`kXkf&?ik`Zfcf& 278-&\&efe&gfjjXef&dX`&\jj\i\&gle`k\& Zfe&cX&jXeq`fe\&g\Zle`Xi`X&Zfej\^l\ek\& XccsXZZ\ikXd\ekf&[`&ZfdgXk`Y`c`k|& gX\jX^^`jk`ZX/ P\Z\ek\d\ek\-&Zfe&Mi[`eXeqX&e/& 913&[\c&21&Xgi`c\&3124-&`c&R/?/P/&Q`Z`c`X& _X&Z_`\jkf&XccX&Afik\&[`&E`ljk`q`X& [\ccsSe`fe\&Clifg\X&[`&mXclkXi\& j\&hl\jkX&efidXk`mX&j`X&Zf\i\ek\& Zfe&cs?ik`Zfcf&28&[\ccX&AXikX&[\`& B`i`kk`&Dfe[Xd\ekXc`&[\ccsSe`fe\& Clifg\X&\&Zfe&`c&gi`eZ`g`f&^\e\iXc\&[`& gifgfiq`feXc`k|/ Gc&Z`kXkf&?ik`Zfcf&28-&Xc&gXiX^iX]f&2-& jkXY`c`jZ\&Z_\&tf^e`&g\ijfeX&_X&`c&[`i`kkf& [`&^f[\i\&[\ccX&gifgi`\k|&[\`&Y\e`&Z_\& _X&XZhl`j`kf&c\^Xcd\ek\-&[`&ljXic`-&[`& [`jgfie\&\&[`&cXjZ`Xic`&`e&\i\[`k|u-&\&Z_\& tcsljf&[\`&Y\e`&glƒ&\jj\i\&i\^fcXkf&[XccX&

c\^^\&e\`&c`d`k`&`dgfjk`&[Xccs`ek\i\jj\& ^\e\iXc\u/ Q\Zfe[f&`c&Ri`YleXc\-&gf`Z_€&kXc\&efidX& tklk\cX&`c&[`i`kkf&[`&gifgi`\k|-&csljf&\&`c& ^f[`d\ekf&[\`&Y\e`&c\^Xcd\ek\&XZhl`j`k`-& Zfe&`c&jfcf&c`d`k\&[\ccX&ZliX&[\ccsINTERESSE" GENERALEu-&`c&[`i`kkf&[`&gifgi`\k|&jl&le& Y\e\&glƒ&\jj\i\&c`d`kXkf&jfcXd\ek\& tj\&\&e\ccX&d`jliX&`e&Zl`&\j`jkX&le&i\Xc\& ZfekiXjkf&]iX&csljf&Z_\&`c&gifgi`\kXi`f& `ek\e[X&]Xie\-&\&cs\#\kk`mX&e\Z\jj`k|&[`& gi\j\imXi\&cs`ek\^iXc\&]fidX&[\c&k\ii`kfi`f& X&gifk\q`fe\&[`&le&`ek\i\jj\&i`jg\kkf&Xc& hlXc\&cX&klk\cX&[\ccX&gifgi`\k|&[`m\ekX& i\Z\jj`mXu/ G&^`l[`Z`&gXc\id`kXe`&_Xeef-&hl`e[`-& jfkkfc`e\Xkf&Z_\-&j\Zfe[f&cX&efidXk`mX& `kXc`XeX-&te\c&j`jk\dX&[\ccX&klk\cX& gX\jX^^`jk`ZX&`&m`eZfc`&Xcc\&Xkk`m`k|& gi`mXk\&efe&jfef&e\Z\jjXi`Xd\ek\&[\`& m`eZfc`&[`&`e\[`$ZXY`c`k|&XjjfclkXu-&\& Z`ƒ&gfikX&X&ZfeZcl[\i\&Z_\&tefe&f^e`& Xkk`m`k|&\[`$ZXkfi`X&*r+&ZfdgfikXek\& Xld\ekf&[`&mfcld\ki`X-&j`X&c\j`mX&j\dgi\& \&Zfdlehl\&[\`&mXcfi`&klk\cXk`&[XccX& efidXk`mX&gX\jX^^`jk`ZXu/ BX&kXc\&ZfejkXkXq`fe\&\jj`&_Xeef-& hl`e[`-&kiXkkf&`c&Zfem`eZ`d\ekf&Z_\& tcsXZZ\ikXd\ekf&*r+&\&cX&Zfej\^l\ek\& gfjj`Y`c`k|&[`&jXeXkfi`X&[`\kif&gX^Xd\ekf& [`&leX&jXeq`fe\&g\Zle`Xi`X-&Xe[i\YY\& fg\iXkf&`e&ZfeZi\kf-&j\eqX&cX&i`^`[X-&

XjkiXkkX&\&gi\jlek`mX&\jZclj`fe\& [\cc\&fg\i\&ZfdgfikXek`&CREAYIONE"DI" SUPER!CI"UTILI"O"VOLUMI"OVVERO"AUMENTO" DI"QUELLI"LEGITTIMAMENTE"REALIYYATI ^`XZZ_€&XeZ_\&`e&kXc&ZXjf&cX&klk\cX&[\c& gX\jX^^`f&gfki\YY\&\jj\i\-&X&leX& mXclkXq`fe\&ZfeZi\kX-&ZfdgXk`Y`c\& Zfe&`c&dXek\e`d\ekf&[\ccsfg\iXu/&Ge& ZXjf&ZfekiXi`f-&t[fgf&cX&[\dfc`q`fe\& `c&gifgi`\kXi`f&gfki\YY\&i`Zfjkil`i\& cs`ddfY`c\&Zfe&c\&jk\jj\&ZXiXkk\i`jk`Z_\&[`& jX^fdX&\&mfcld\-&[fkXe[fj`&jkXmfckX&[`& Xlkfi`qqXq`fe\&gi\m\ek`mXu-&\&Z`ƒ&jXi\YY\& [Xmm\if&Xjjli[f/ Q\Zfe[f&`c&Ri`YleXc\-&g\ikXekf-&cX& efidXk`mX&`kXc`XeX&`e&\jXd\&tgXii\YY\& Zfe$^liXi\&leX&`e^`ljk`$ZXkX&!&\& jgifgfiq`feXkX&!&c\j`fe\&[\c&[`i`kkf&[`& gifgi`\k|&^XiXek`kf&[Xccs?ik`Zfcf&28&[\ccX& AXikX&[\`&[`i`kk`&]fe[Xd\ekXc`&[\ccsSe`fe\& Clifg\X<&fm\&hl\jkX&]fjj\&`ek\igi\kXkX& e\c&j\ejf&Z_\&`&jXZi`$Z`&Xc&[`i`kkf& [fd`e`ZXc\&gfjjfef&\jj\i\&`dgfjk`& jfcf&X&j\^l`kf&[`&le&XZZ\ikXd\ekf&[\ccX& \#\kk`mX&!&\&efe&jfcf&XjkiXkkX&!&\j`jk\eqX& [`&le&`ek\i\jj\&XekX^fe`jkXu/ G&^`l[`Z`&_Xeef-&hl`e[`-&Z_`\jkf&XccX&Afik\& [`&E`ljk`q`X&[`&Z_`Xi`i\&j\&•&Zfii\kkf& i`k\e\i\&Z_\&c\&efid\&Zfdle`kXi`\& t`dgfe^Xef&X^c`&QkXk`&d\dYi`&[`&*r+& gi\m\[\i\&*f&hlXekf&d\ef&[`&efe& `dg\[`i\+&csXkki`Ylq`fe\&[`&le&gfk\i\& [`jZi\q`feXc\&[\ccsXdd`e`jkiXq`fe\& kXc\&Z_\&\jjX&j`X&k\elkX&X&mXclkXi\&`e& ZfeZi\kf&\&ZXjf&g\i&ZXjf&j\&jljj`jk\& cX&e\Z\jj`k|&[`&Xggfii\&c`d`k`&Xc&[`i`kkf& [`&gifgi`\k|&`e&efd\&[\ccX&klk\cX&[\c& gX\jX^^`f-&\&[`&X[fkkXi\&jfckXekf& c\&d`jli\&jki\kkXd\ek\&e\Z\jjXi`\& X&g\ij\^l`i\&cX&$eXc`k|&[`&klk\cX&[\c& gX\jX^^`fu/ ?jg\kk`Xdf-&[lehl\-&cX&i`jgfjkX&[\ccX& Afik\-&^iXq`\&XccX&hlXc\&gfki\YY\&\jj\i\& i\`ekif[fkkX&e\c&efjkif&fi[`eXd\ekf& cX&gfjj`Y`c`k|&[`&fkk\e\i\&cX&jXeXkfi`X& gX\jX^^`jk`ZX&XeZ_\&g\i&c\&fg\i\&Z_\& XYY`Xef&ZfdgfikXkf&cX&Zi\Xq`fe\& [`&mfcld`&f&jlg\i$Z`&lk`c`-&fmm\if-& csXld\ekf&[`&hl\cc`&c\^`kk`dXd\ek\& i\Xc`qqXk`/&BFPXJV!3YQFLFPPN

050##m##.,-/

03


FDE@8LJ

6@?=D=G8M@ED=!JG98D8!C@B8D=H=! 8B!38<=!/LFE JX&Zi`j`&\Zfefd`ZX&\&jfZ`Xc\&_X&XZl`kf& c\&ZfekiX[[`q`fe`&`ej`k\&e\c&df[\ccf&[`& jm`clggf&liYXef&k\ii`kfi`Xc\&`kXc`Xef& jfkkfc`e\Xe[fe\&`&dfck\gc`Z`&gifYc\d`/& 4N"PRIMIS-&j`&ZfejkXkX&Z_\&cs\ZZ\jj`mX& \&`e[`jZi`d`eXkX&Z\d\ek`$ZXq`fe\&[\c& k\ii`kfi`f-&g\ig\kiXkXj`&[Xc&j\Zfe[f& [fgf^l\iiX&X[&f^^`-&_X&gif[fkkf&leX& ^iXm\&i`[lq`fe\&[\`&k\ii\e`&lk`c`&X`&$e`& gif[lkk`m`-&_X&XZZi\jZ`lkf&cX&Zfe^\jk`fe\& liYXeX&[\k\id`eXe[fe\&Xck`&Zfjk`&[`& ^\jk`fe\-&_X&`eZ`jf&e\^Xk`mXd\ek\&jlccX& hlXc`k|&[\ccsXY`kXi\&\&jlccX&g\idXe\eqX& [\`&mXcfi`&gX\jX^^`jk`Z`&\&[`&d\dfi`X& jkfi`ZX/&Ge&hl\jkf&XdY`kf&j`&gfe^fef&c\& gifgfjk\&c\^`jcXk`m\&\&c\&Xq`fe`&`e\i\ek`&`& g`Xe`&[`&i`^\e\iXq`fe\&\&kiXj]fidXq`fe\& liYXeX&Z_\&i`^lXi[Xef&`c&i\Zlg\if&[\c& Zfjkil`kf&\&cX&i`[lq`fe\&[\c&Zfejldf& [\`&jlfc`-&jXcmX^lXi[Xe[f&csXdY`\ek\& \&`c&gX\jX^^`f/&J\&fg\iXq`fe`&XccX& YXj\&[\cc\&jkiXk\^`\&[`&i`eefmXd\ekf& liYXef&gXikfef&[XccsXZZ\ikXd\ekf&[\cc\&

H?L#V[#E[^S`a(#.,-.*#8_T[f[#V[#LdSeXad_Sl[a`W#MdTS`S*

04

050##m##.,-/

Zfe[`q`fe`&[`&m\kljk|&[\c&gXki`dfe`f& \[`c`q`f&`kXc`Xef&\&[\ccX&jlX&hlXj`&kfkXc\& `eX[\^lXk\qqX&[Xc&glekf&[`&m`jkX& [\c&i`jZ_`f&j`jd`Zf&\&[\ccs\%Z`\eqX& \e\i^\k`ZX/&JX&e\Z\jj`k|&[`&gifdlfm\i\& `ek\im\ek`&`e&hl\jkf&j\ejf&kifmX& ^`ljk`$ZXq`fe`&efidXk`m\&jfgiXkklkkf&X& c`m\ccf&\lifg\f&Zfe&cX&B`i\kk`mX&31230380 SC&[\c&36/21/23&jlccs\%Z`\eqX&\e\i^\k`ZX& `e&Zl`-&Xccs?ik/&5-&P`jkilkkliXq`fe`&[`&\[`$Z`-& jkXY`c`jZ\&Z_\&`&gX\j`&\lifg\`&[fmiXeef-& \ekif&`c&41/5/25-&]fie`i\&g`Xe`&g\i& dfY`c`kXi\&`ek\im\ek`&e\ccX&i`jkilkkliXq`fe\& [\c&gXiZf&eXq`feXc\&[`&\[`$Z`/&Gc&k\dX& [\ccX&kiXj]fidXq`fe\&[\^c`&Xjj\kk`&liYXe`& \&[\`&i\cXk`m`&fY`\kk`m`&jkiXk\^`Z`-&[\Zc`eXk`& e\ccX&i\Xck|&cfdYXi[X-&\&`e&gXik`ZfcXi\& d`cXe\j\-&jfef&jkXk`&X#ifekXk`&`c&5&fkkfYi\& Z/X/&e\c&Zfem\^ef&tP`^\e\iXq`fe\&SiYXeX/& Qkild\ek`&\[&Cjg\i`\eq\&e\ccsXi\X& K\kifgfc`kXeX&[`&K`cXefu-&les`e`q`Xk`mX& gifdfjjX&[XccsGLS&Xc&KX[\&Cogf-&gi\jjf& cX&D`\iXd`cXef&P_f.N\if/&

CT#^]aaXQXZXbo#SX#`XR]\dT`aX]\T# c`QP\P'#SX#`X_cPZX"RPgX]\T# T\T`VTbXRP'#SX#`TRc^T`]# STZ#R]ab`cXb]#T#SX#`XScgX]\T# STZ#R]\ac[]#SX#ac]Z]# aiX\R]\b`P\]#R]\#ZP#\TRTaaXbo# SX#bcbTZP`T#XZ#bT``Xb]`X]# T#XZ#^PTaPVVX]#VP`P\bT\S]# R]\bT[^]`P\TP[T\bT# c\P#`XaT`dP#SX#ac]ZX#PV`XR]ZX JlZX&GdY\ik`-&e\ccs`ekif[lii\&`c&k\dX&[\c& Zfem\^ef&_X&i`Zfi[Xkf&Z_\&cX&JfdYXi[`X& •&cX&gi`dX&i\^`fe\&X^i`ZfcX&`e&GkXc`X&\&Z_\& [`m\ekX&le&fY`\kk`mf&gi`fi`kXi`f&^XiXek`i\& `e&hl\jkf&k\ii`kfi`f&leX&i`j\imX&[`&jlfc`& X^i`Zfc`-&`e&j\Zfe[f&clf^f&fZZfii\& `ek\im\e`i\&jlccX&Zfe^\jk`fe\&k\ii`kfi`Xc\& Zfe&gfc`k`Z_\&[`&i`Zfdgfj`q`fe\&\&[`& i`hlXc`$ZXq`fe\&\e\i^\k`ZX-&klk\cXe[f& cX&hlXc`k|&[\ccsXY`kXi\&\&[\c&gX\jX^^`f/& G^`e`f&Pfjj`-&_X&jfkkfc`e\Xkf&c\&gfjj`Y`c`k|& Xg\ik\&[Xc&gif^iXddX&ClifgX&3131-& Zfe&c\&i`jfij\&d\jj\&X&[`jgfj`q`fe\&[\`& mXi`&gif^\kk`&Z_\&mfiiXeef&`dg\^eXij`& e\ccX&i`hlXc`$ZXq`fe\&liYXeX/&KXjj`df& E`lc`Xe`-&_X&fjj\imXkf&Z_\-&`e&lesfkk`ZX&[`& jm`clggf&[`&Xq`fe`&`e[`i`qqXk\&X&^XiXek`i\& cX&jfjk\e`Y`c`k|&[\^c`&`ej\[`Xd\ek`-&^c`& fY`\kk`m`&[`&i`[lq`fe\&[\c&Zfejldf&[`& jlfcf-&i`ljf&[\c&Zfjkil`kf&\&`c&k\dX&[\c& i`jgXid`f&\e\i^\k`Zf&jfef&Zfee\jj`& jkilkkliXcd\ek\/&P`k\e\e[f&efe&g`„& \Zfefd`ZXd\ek\&XkkiXkk`mX&cX&i\e[`kX& ]fe[`Xi`X-&_X&gifjg\kkXkf&cs`gfk\j`&Z_\& gif^iXdd`&$eXc`qqXk`&Xc&i\Zlg\if& \e\i^\k`Zf&gfjjXef&`ee\jZXi\&elfm`& gifZ\jj`&gif[lkk`m`&`ek\ie`&Xc&j\kkfi\& \[`c`q`f/&?e^\cf&Kfek`-&fjj\imXe[f&`& ]\efd\e`&[`&Zfejldf&[`&jlfcf&Z_\& `em\jkfef&klkkf&`c&^cfYf&\&`&gifZ\jj`&[`& [\ej`$ZXq`fe\&[\^c`&`ej\[`Xd\ek`&liYXe`& Zfek\dgfiXe\`-&_X&`e[`ZXkf&cX&e\Z\jj`k|& [`&jkiXk\^`\&[`&i`^\e\iXq`fe\&liYXeX& Z_\&i`[`Xef&j\ejf&XccX&Z`kk|-&gXik\e[f& [X&fY`\kk`m`&[`&i\Zlg\if&[\`&mXcfi`&[\ccX& Z`kk|&glYYc`ZX-&`ek\im\e\e[f&jl`&j\kkfi`& ]fe[Xd\ekXc`&[\`&kiXjgfik`-&[\ccs\e\i^`X-& [\ccX&ZlckliX&\&[\ccX&&ZfefjZ\eqX/&KXi`f& @i\^c`X-&\jXd`eXe[f&cX&Zfem\e`\eqX& [s`ek\im\e`i\&jlccsljXkf-&_X&X#\idXkf&Z_\& c\&fg\iXq`fe`&X&jZXcX&liYXeX&gfjjfef& \jj\i\&`c&]lklif&[\c&d\iZXkf&`ddfY`c`Xi\/& Qfef&jkXk\-&`efcki\-&gi\j\ekXk\&XcZle\& i\Xc`qqXq`fe`&`e&Xkkf&e\ccsXi\X&cfdYXi[X<& `&gif^iXdd`&[`&i`eefmXd\ekf&liYXef& gi\j\ek`&e\c&NER&[`&K`cXef&*Q`dfeX& AfccXi`e`+=&cX&i\Xc`qqXq`fe\&[`&i\k`&[`& `dg`Xek`&[`&k\c\i`jZXc[Xd\ekf&*DXljkf& D\iiXi\j`+=&c\&[l\&\jg\i`\eq\&[`& i`^\e\iXq`fe\&liYXeX&e\c&Zfdle\&[`& J\^eXef&i\cXk`mXd\ek\&Xcc\&Xi\\&\o& AXekfe`&\&Rfj`&*NXfcX&D\ii`+/& 8FRYJPF!;LPNFPSVS


Ov^VWdZSge*#;dWV[f6#A98#@S_TgdY#?_T@#+# 9Wd`SVWffW#?d[__W`efW[`* A`#TSeea(#VS#e[`[efdS6#=`WdYk#9g`]Wd7#A98#<aU]*# ;dWV[f6#A98#@S_TgdY#?_T@#+#ESdf[`#Cg`lW*

1,+!08C9JG?!'%&()!89@I8G=!8!;EDHJCE!M=GE ?dYli^f&jkX&[X&hlXcZ_\&Xeef& i`Z_`XdXe[f&csXkk\eq`fe\&[\c&[`YXkk`kf& XiZ_`k\kkfe`Zf&`ek\ieXq`feXc\/&?[&FX]\e& A`kp&jfef&jkXk\&[X&gfZf&lck`dXk\&fg\i\& [`&A_`gg\i$\c[-&CK@R-&K\`\i&\&TXe& C^\iXXk-&\&jfef&`e&m`X&[`&Zfdgc\kXd\ekf& `&cXmfi`&g\i&cX&CcYg_`cXidfe`\&[`&F\iqf^& )&[\&K\life/&Ge&Z`kk|-&XcZle`&clf^_`& jkiXk\^`Z`&Zfd\&`c&hlXik`\i\&DXcb\ei`\[-& csXi\X&@XmXi`X&f&`c&cle^f$ld\&`e& gifjj`d`k|&[`&?ckfeX\i&D`jZ_dXibk-&jfef& jkXk`&f^^\kkf&[`&i\Z\ek`&i`hlXc`$ZXq`fe`/ R\dX&kiXjm\ijXc\&\&i`Zfii\ek\&[`&hl\jk`& gif^\kk`&•&hl\ccf&[\ccX&i`Z\iZX&jlccX& jfjk\e`Y`c`k|-&Zfe&le&gXik`ZfcXi\&XZZ\ekf& jlccX&jlX&[\Zc`eXq`fe\&XdY`\ekXc\&\[& \Zfefd`ZX/&Gc&gif^\kkf&[\ccsGek\ieXk`feXc\& @XlXjjk\ccle^&FXdYli^&3124-&[`i\kkX& [X&Sc`&F\ccn\^-&Zfjk`kl`jZ\-&hl`e[`-& le&\g`jf[`f&j`^e`$ZXk`mf&`e&le&Zfek\jkf& ^`|&g`lkkfjkf&j\ej`Y`c\-&X`&k\d`& Z_\&m`&jfef&\jgi\jj`/ JX&dXe`]\jkXq`fe\-&Z_\&j`&jm`clggX& jlccX&CcY\.Gej\c-&cs`jfcX&"lm`Xc\&g`„& ^iXe[\&[sClifgX-&X#ifekX&XcZle\& gifYc\dXk`Z_\&jfZ`Xc`-&liYXe\&\[& XdY`\ekXc`&XkkiXm\ijf&ki\&k\d`&Z_`Xm\<&

tAfjdfgfc`ju&*i`]\i`kf&Xcc\&fggfikle`k|& [\i`mXk\&[Xccs`ek\ieXq`feXc`qqXq`fe\+-& tK\kifqfe\ju&*i`]\i`kf&Xcc\&gfk\eq`Xc`k|& [\cc\&Xi\\&liYXe\&dXi^`eXc`&\&g\i`]\i`Z_\+& \&tA`kk|&\&ZXdY`Xd\ekf&Zc`dXk`Zfu& *i`]\i`kf&Xcc\&jg\i`d\ekXq`fe`&i`^lXi[Xek`& c\&Zfej\^l\eq\&[\`&dlkXd\ek`&[\c& Zc`dX+/&G&gif^\kk`-&Z_\&e\&iXggi\j\ekXef& cX&[\Zc`eXq`fe\&\&csXggif]fe[`d\ekf-& Zfdgi\e[fef&elfm\&Zfjkilq`fe`-& i`hlXc`$ZXq`fe`&[`&\[`$Z`&\j`jk\ek`-& dX&XeZ_\&fg\i\&`e]iXjkilkkliXc`&\& gX\jX^^`jk`Z_\/ G@?&BfZb-&e\c&gfikf.[f^XeX&[`& K…^^\eYli^-&&lef&jgXq`f&gfc`]leq`feXc\& ^Xcc\^^`Xek\-&Zfe&jkilkkliX&df[lcXi\& `e&XZZ`X`f-&Z_\&gi\j\ekX&leX&gfjj`Y`c\& jfclq`fe\&Xc&Zfjkil`i\&`e&j`k`&jf^^\kk`& X[&`efe[Xq`fe`/&Js\[`$Z`f-&Z_\&XZZf^c`\& Xccs`ek\ief&cX&dfjkiX"4.-"AT"?ORK-&lk`c`qqX& `c&jfc\&\&csXZhlX&[\c&$ld\&CcYX&g\i&cX& gif[lq`fe\&[`&\e\i^`X/ JsCe\i^p&@leb\i&dfjkiX&`em\Z\&c\& gfk\eq`Xc`k|&[\c&i`ljf&[`&^iXe[`&dXel]Xkk`& gfjk.Y\cc`Z`/&Js\o.Yleb\i&Xek`X\i\f&[`& U`c_\cdjYli^&•&jkXkf&kiXj]fidXkf&`e&leX& Z\ekiXc\&Z_\&j]ilkkX&`e&df[f&`ek\cc`^\ek\&

leX&ZfdY`eXq`fe\&[`&\e\i^`X&jfcXi\-& Y`f^Xj-&kilZ`fc`&[`&c\^ef&\&ZXcfi\&[`&jZXikf& [`&le&m`Z`ef&`dg`Xekf&`e[ljki`Xc\-&\&Zfgi\& hlXj`&`ek\iXd\ek\&`c&]XYY`jf^ef&[\c& [`jki\kkf&[`&P\`_\ijk`\^/ JX&?c^\e_Xlj-&e\c&Z\ekif&[`& U`c_\cdjYli^-&iXggi\j\ekX&`em\Z\& le&\j\dg`f&[`&jg\i`d\ekXq`fe\&jlc&k\dX& [\ccs`emfclZif&\&[\cc\&\e\i^`\&i`eefmXY`c`/& J\&[fgg`\&]XZZ`Xk\&`e&m\kif&Zfek\e^fef& leX&Zfck`mXq`fe\&[`&d`ZifXc^_\&Z_\-& cXjZ`Xk\&Zi\jZ\i\&XkkiXm\ijf&cX&]fkfj`ek\j`-& m\e^fef&gf`&iXZZfck\&\&]Xkk\&]\id\ekXi\& `e&le&`dg`Xekf&X&Y`f^Xj&g\i&cX& gif[lq`fe\&[`&\e\i^`X/ JX&U}c[\i_Xlj-&Z_\&Zfek`\e\&le&XcY\i^f-& jgXq`&\jgfj`k`m`&\&g\i&Zfe]\i\eq\-& •&`em\Z\&[\[`ZXkX&`em\Z\&Xc&k\dX&[\c& c\^ef&\&[\cc\&]fi\jk\<&`c&gi`df&•&lk`c`qqXkf& e\ccX&jkilkkliX&\&e\c&i`m\jk`d\ekf& [\ccs\[`$Z`f&Zfd\&dXk\i`Xc\&[X& Zfjkilq`fe\-&g\i&c\&j\Zfe[\&•&jkXkX&`em\Z\& Xcc\jk`kX&leX&dfjkiX&Z_\&`ccljkiX&`c&cfif& iXggfikf&Zfe&cX&Z`kk|&\&Zfe&`&jlf`&XY`kXek`/& SesXkk\eq`fe\&gXik`ZfcXi\&•&jkXkX& [\[`ZXkX&Xcc\&fg\i\&gX\jX^^`jk`Z_\-& Zfd\&cX&Ce\i^p&F`cc-&leX&Zfcc`eX&[`& 51&d\ki`&`ek\iXd\ek\&[\[`ZXkX&Xccf& j]ilkkXd\ekf&[`&i`jfij\&i`eefmXY`c`&*\fc`Zf-& jfcXi\-&^\fk\id`Zf+-&f&csGek\ieXk`feXc& EXi[\e&Q_fn&*GEQ+-&les\jgfj`q`fe\&[`& g`Xek\&\&$fi`&Z_\-&Xc&k\id`e\&[\ccs\m\ekf-& m\ii|&kiXj]fidXkX&`e&le&gXiZf&liYXef/& Q\^eXc\-&XeZ_\&hl\jkslck`df-&[`&leX& dXe`]\jkXq`fe\&Z_\&_X&`ek\igi\kXkf&`c&k\dX& [\ccX&jfjk\e`Y`c`k|&X&leX&jZXcX&dX^^`fi\&[`& hl\ccX&[\ccs\[`$Z`f-&\&Z_\&•&jkXkX&ZfeZ\g`kX& efe&jfcf&g\i&`c&Yi\m\&g\i`f[f&[\ccX&dfjkiX-& dX&XeZ_\&g\i&`c&jlf&`dd\[`Xkf&]lklif&[`& Z`kk|&[X&XY`kXi\/&8FXXJS!8SWHFXJPPN

050##m##.,-/

05


+BK8G!+8BIE! HJBB8!HFED<8! <=B!7@;@DE!

1,

050##m##.,-/

N[efS#VW^^S#_aefdS#S^^Wef[fS#bdWeea#^a#KbSl[a#bWd#^W#8df[#;a`fW_badS`WW#VW^#9da^Wffa#V[#HSh[S*# >afa#V[#=_S`gW^W#HWdaff[* FW^^S#bSY[`S#S#"S`Ua6#99HJ(#LaddW#NW^SeUS(#E[^S`a(#-51,)14*#N[efS#S#ha^a#VngUUW^^a# Ua`#Xafa[`eWd[_W`fa#VW^#_aVW^^a(#ea^gl[a`W#`a`#dWS^[llSfS*

Gc&gif^\kkf&Zfjk`kl`jZ\&leX&m\iX&\&gifgi`X& jlddX&j`X&[\cc\&`jkXeq\&jfZ`Xc`&`ej`k\& e\ccX&i`Z\iZX&XXck`XeX&Z_\&[\cc\&k`gfcf^`\& \&[\^c`&jZ_\d`&X^^i\^Xk`m`&gifgfjk`& e\`&gi\Z\[\ek`&gif^\kk`<&jfclq`fe\&Z_\& i`]l^^\&[Xc&i`gifgfii\&Xj\kk`ZXd\ek\& le&ZXdg`feXi`f&[`&\c\d\ek`& [\Zfek\jklXc`qqXk`=&`c&gif^\kkf&•&Xc& ZfekiXi`f&cX&kiX[lq`fe\&\jXkkX&[`&hlXekf& jl^^\i`kf&[Xcc\&ZXiXkk\i`jk`Z_\&XdY`\ekXc`& \&liYXe\&[\c&k\ii`kfi`f&gXm\j\/ Ec`&\[`$Z`&X&^`XZ`kliX&Zlim`c`e\X&jfef& j]XcjXk`&cfe^`kl[`eXcd\ek\&Zfj•&[X&Zi\Xi\& ^iXe[`&jgXq`&v&Zfik`&Xg\ik\&v&X&]fidX& Xccle^XkX&Z_\&t"l`jZfefu&^c`&le`&e\`& jlZZ\jj`m`/ ?Xckf&X#\idX&Z_\&`c&tj`jk\dX&XZhlX. m\i[\&Zf`eZ`[\&Zfe&`c&j`jk\dX&[\`&g\iZfij`& g\[feXc`&Z_\&^c`&j`&jfmiXggfe^fef&Zfd\& le&k\jjlkf&Zfee\kk`mf&`ek\^iXkf=&_X& e\cc\&i`m\&[\c&R`Z`ef&cX&jlX&d\iXm`^c`fjX& jfi^\ek\&^\e\k`ZX-&i`jXc\ek\&e\c& hlXik`\i\&j`X&`e&j\ejf&gcXe`d\ki`Zf&Z_\& Xck`d\ki`Zf&\&jgXq`Xc\-&\[&\jk\e[\e[fj`& Zfd\&le&cX^f&m`kXc\&e\^c`&jgXq`&Xck\ieXk`& kiX&c\&XY`kXq`fe`u/&JsX#\idXq`fe\&•& gi`dXi`Xd\ek\&[X&c\^^\i\&hlXc\& `ek\igi\kXq`fe\&[\c&k\ii`kfi`f&Z_\& Zfjk`kl`jZ\&c\&i`m\&[\c&$ld\<&j\eqX& [lYY`f&csXe[Xd\ekf&j`elfjf&[\c&$ld\& jk\jjf&dX-&jfgiXkklkkf-&`c&jlf&gifgX^Xij`& Zfd\&lesfe[X&e\ccX&ZXdgX^eX&Z_\& [\k\id`eX&k\iiXqqXd\ek`-&[`#\i\eq\&[`& hlfkX-&`eki\ZZ`&[`&g\iZfij`&\&j\ek`\i`r& ANXXSVNS!<VNRF

.PZFV!.FPXS$!<FZNF!&,**#&,*+$! @RINHNQNPF!QSIJVRN!FGNXFRXN! WYPPF!WTSRIF!IJP!?NHNRS QgXq`f&g\i&c\&?ik`&Afek\dgfiXe\\& [\c&@ifc\kkf g`XqqX&[\ccX&T`kkfi`X-&NXm`X 31&j\kk\dYi\&.&7&fkkfYi\&3124

.$/D7=A8#78;?=#+D6<=F8FF=#00-#78??4#0DBH=A6=4#7=#04H=4#CDB@GBH8 1<;#80#=0>@316=0C6<;3#238#'<9A;3#26#+0B60$#%??3??<>0@< #08#-A>6?9<#3#'A8@A>0$ +>< 9<C6<;3#23880#16@@E$#*0>73@6;4#@3>>6@<>6083$#,0==<>@6#1< ;#.;6B3>?6@E

('#E8FF8@5D8#&#)#BFFB5D8

++ +!%' &$(") )(# &"*&! &*

Q`&•&ZfeZcljX&[X&gfZf-&X&NXm`X-&gi\jjf& cf&QgXq`f&g\i&c\&?ik`&Afek\dgfiXe\\& [\c&@ifc\kkf-&cX&dfjkiX&-LVAR"-ALTO%" 8AVIA"',**$',*+%"=NDICIMILA"MODERNI" ABITANTI"SULLA"SPONDA"DEL"<ICINO-&ZliXkX& [X&JlZX&K`Zfkk`&\&?e[i\X&TXZZXi`/& A`iZX&hlXiXekX&kiX&clZ`[`&\[&\c`fZfg`\-& jZ_`qq`-&]fkf^iX$\&[\c&df[\ccf&\&[\c& jfgiXcclf^f&[`&?Xckf&\&Kfjjf&jlccsXi\X& [`&gif^\kkf&gXm\j\-&[fZld\ek`&\& i`m`jk\&[\ccs\gfZX-&Zfii\[Xk\&[X&XcZle`& Xii\[`&dfY`c`&[`&?Xckf-&[X&le&g\iZfijf& ]fkf^iX$Zf&kiX&^c`&\[`$Z`&i\j`[\eq`Xc`&[`& ?Xckf-&[X&le&Zfikfd\kiX^^`f&i\Xc`qqXkf& [X&PfY\ikf&D`^Xqqfcf&*dfekX^^`f& JlZX&EXjgXi`e`+&X&k\jk`dfe`XeqX&[`&le& m`X^^`f&e\ccsXiZ_`k\kkliX&[`&?Xckf&Zfe& `ek\im`jk\&X&k\jk`dfe`&\[&\jg\ik`-&_Xeef& i\jk`kl`kf&cX&Zfdgc\jj`k|&[\c&gif^\kkf& efe&i\Xc`qqXkf&[`&?cmXi&?Xckf&Zfe&Cc`jjX& ?Xckf&\&J\feXi[f&Kfjjf&g\i&le&^iXe[\& Zfdgc\jjf&i\j`[\eq`Xc\&e\ccX&ZXdgX^eX&X& fm\jk&[`&NXm`X&X&i`[fjjf&[\c&$ld\&R`Z`ef/ Gc&dXk\i`Xc\&•&jkXkf&Zfej\imXkf& e\ccsXiZ_`m`f&[\c&Zfdd`kk\ek\-&?ljXef& D\YYife`-&\&fiX&i`fi[`eXkf&\&kiXj]\i`kf& gi\jjf&cX&j\[\&[\ccsMi[`e\&[\^c`& ?iZ_`k\kk`&NNA&[\ccX&Nifm`eZ`X&[`&NXm`X& Z_\&_X&gifdfjjf&cX&cfif&glYYc`ZX& \jgfj`q`fe\/ JsXcc\jk`d\ekf-&ZliXkf&j\dgi\&[X&K`Zfkk`& \&TXZZXi`-&Zfjk`kl`kf&[X&\c\d\ek`&`e&c\^ef& Z_`Xif-&\jj\eq`Xc\&\&[`jZi\kf-&jXi\YY\& j`ZliXd\ek\&g`XZ`lkf&X[&?Xckf/ Gc&gif^\kkf&[\efd`eXkf&tNXki`q`Xu-& i\[Xkkf&e\c&2;77.79-&efe&•&dX`&jkXkf& i\Xc`qqXkf-&i`$lkXkf&[X&gXik\&[\ccX&Z`kk|& \&[\cc\&ZfdgX^`e`&gfc`k`Z_\&[\ccs\gfZX<& gi\m\[\mX&cX&i\Xc`qqXq`fe\&[`&2/231/826& d\ki`&ZlY`&v&`e]iXjkilkkli\&\jZclj\&v& [`jki`Yl`k`&`e&lesXi\X&[`&;81/111&d\ki`& hlX[i`&\&cs`ej\[`Xd\ekf&[`&22/311&XY`kXek`/ Qklg`jZ\-&e\c&gif^\kkf&XXck`Xef-&cX& hlXc`k|&\&csle`kXi`\k|&[\cc\&jfclq`fe`& gifgfjk\&g\i&`&j`e^fc`&ef[`&gif^\kklXc`=& cX&gfjj`Y`c`k|&[`&i\Xc`qqXi\&`c&Zfdgc\jjf& g\i&gXik`=&cX&[fkXq`fe\&[`&j\im`q`&g\ejXk`& hlXc`&\c\d\ek`&[`&d\[`Xq`fe\&\&[`& X^^i\^Xq`fe\&kiX&c\&gXik`&jk\jj\&Z_\& Zfdgfe^fef&`c&hlXik`\i\&X&[\k\id`eXi\& le&Zfdgc\jjf&jfmiXggfij`&[`&j`jk\d`=& cX&gXik`ZfcXi\&Xkk\eq`fe\&[\[`ZXkX& Xccsu`ej\i`d\ekf&XdY`\ekXc\u&[\c&gif^\kkf& `e&lef&[\`&clf^_`&[`&dX^^`fi&gi\^`f& [\c&Zfijf&gXm\j\&[\c&$ld\&R`Z`ef-&\& Xc&Zfdgc\jjf&jkfi`Zf&dfeld\ekXc\& Zfjk`kl`kf&[XccX&YXj`c`ZX&[`&QXe&JXe]iXeZf-& m\if&\&gifgi`f&\c\d\ekf&ef[Xc\&\&[`& d\[`Xq`fe\&[\c&gif^\kkf&Zfe&cX&dXki`Z\& jkfi`ZX&[\c&clf^f-&[\c&Zfjkil`kf&Zfe&cf& jgXq`f&Xg\ikf&X&m\i[\&glYYc`Zf/

3A7=6=@=?4#@B78DA=#45=F4AF=#EG??4#ECBA74#78?#2=6=AB 1C4J=B#C8D#?8#+DF=#-BAF8@CBD4A88#78?#,DB?8FFB =60CC0#23880#/6@@<>60#D#+0B60

6GD4FBD=#%>156 6GD4FBD=# %>156@3@@6#)A10#*61<@@6#3#%;2>30#/0110>6#D#+0B60 <4AAB#6B??45BD4FB#4??$4??8EF=@8AFB#%>156@3@@6 4??8EF=@8AFB# %>156@3@@6#/6;13;C<#&3>@<83@@6#3#(<;0@3880#(3#)A160#D#+0B60

CDB@BFBD=

6BAFD=5 GF=

C 4FDB6=A=

ECBAEB D#F86A=6=

.0&+-' !&'), +! $0%*+ 2'2 2+"! /# /#%#! &',,$! /0.3+-%+$! &+!/$3+$

E CBAEBD

(.-&$4+ .-'! (0$2 '!1 .,'

=A9B*44?FBC4H=4%8G##K##III% 8G##K## III%44?FBC4H=4%8G

DS#^aUS`V[`S#VW^^nWebae[l[a`W*

5 BB>E<BC


2E<EK@;E!,=B?@EAEHE!=!@!,,56 Gc&gi\^`f&[\c&i\Z\ek\&mfcld\&[\[`ZXkf& Xc&^iXe[\&dX\jkif-&gi\j\ekXkf& \%ZXZ\d\ek\&^`|&e\c&k`kfcf-"5ODOVICO" .ELGIOJOSO%"-RCHITETTO"',&,$(&&)%" 5A"RICERCA"DI"UNZ4TALIA"[ALTRA\-&•&hl\ccf& [`&i`Zfjkil`i\&`&kiXkk`&[\ccX&jlX&$^liX& XkkiXm\ijf&k\jk`dfe`Xeq\&[`m\ij\&]iX& cfif-&g\i&ZXg`i\&Xgg`\ef&csXkklXc`k|&[\c& jlf&cXjZ`kf&\&cX&mXc`[`k|&[\ccX&jlX&c\q`fe\-& j\eqX&i`Z\iZXi\&kfe`&Zfdd\dfiXk`m`/ SeX&glYYc`ZXq`fe\&kXekf&Xkk\jX&[fgf& `c&Zfem\^ef&k\elkfj`&X&K`cXef&e\c&311;& `e&fZZXj`fe\&[\c&Z\ek\eXi`f&[\ccX&jlX& eXjZ`kX-&[`&Zl`&`&ZliXkfi`&ElaX&@\ik\cc`& *gif]\jjfi\&jkiXfi[`eXi`f&Xc&Nfc`k\Ze`Zf+& \&KXiZf&E_`cfkk`&*i`Z\iZXkfi\&\&[fZ\ek\& [\ccf&jk\jjf+&_Xeef&iXZZfckf&`e& jlZZ\jj`fe\&c\&kXek\&mfZ`&[`&[fZ\ek`&\& jkl[`fj`&Z_\&m`&_Xeef&gXik\Z`gXkf/&

Se&g\iZfijf&g\i&k\d`&Z_\&i`gfikX& Zfek`elXd\ek\&Xccs\jg\i`\eqX&Zfe[`m`jX& Zfe&^c`&Xcki`&ki\&Zfdgfe\ek`&[\ccf&jkl[`f& @@NP-&E`Xe&Jl`^`&@Xe$-&Cei`Zf&N\i\jjlkk`& \[&Cie\jkf&LXk_Xe&Pf^\ij-&]fe[Xkf& X&K`cXef&e\c&2;43/&Ses`ek\jX&le`ZX&]iX& hlXkkif&gif]\jj`fe`jk`&dfckf&[`m\ij`&g\i& ZlckliX-&ZXiXkk\i\&\&fi`^`e\-&XZZfdleXk`&& [XccX&ZXgXZ`k|&[`&i`\cXYfiXi\&cX&c\q`fe\&[\c& Kfm`d\ekf&Kf[\ief&jlccX&jg\Z`$Z`k|&[\c& Zfek\jkf&liYXef&d`cXe\j\&\&cfdYXi[f/&Gc& i`eefmXd\ekf&[\ccsXiZ_`k\kkliX-&`ej`\d\& Xccs`dg\^ef&ZlckliXc\&jl&mXi`&]ifek`-&

[X`&AG?K&Xc&Kfm`d\ekf&[`&Qkl[`&g\i& cs?iZ_`k\kkliX&*KQ?+-&Xccs`ej\^eXd\ekf& le`m\ij`kXi`f&kiX&K`cXef&\&T\e\q`X-& XccsXkk`m`k|&Zfe&c\&Ri`\eeXc`&\&Zfe&c\& dX^^`fi`&i`m`jk\&[`&j\kkfi\-&_Xeef&gfjkf& cf&jkl[`f&@@NP&Xc&Z\ekif&[\c&[`YXkk`kf& gif^\kklXc\&`kXc`Xef&\&`ek\ieXq`feXc\-&X& gXik`i\&[X^c`&Xee`&A`ehlXekX&\&Q\jjXekX/ Gek\ekf&[\c&mfcld\&&g\iƒ&Z\iZXi\& [`&Zf^c`\i\&csXggfikf&g\ijfeXc\&[`& @\c^`fafjf&Xccs`ek\ief&[\c&^ilggf/&M^e`& k\dX&X#ifekXkf&•&$ckiXkf&`e\m`kXY`cd\ek\& [XccX&jlX&`ek\ejX&\&`ej`\d\&[iXddXk`ZX& \jg\i`\eqX&[`&m`kX&Z_\&_X&XkkiXm\ijXkf& cX&^l\iiX-&csXkk`m`k|&Xek`]XjZ`jkX-&cX& P\j`jk\eqX-&cX&[\gfikXq`fe\&`e&E\idXe`X-& cs`ej\^eXd\ekf&le`m\ij`kXi`f&e\^c`&Xee`& [\cc\&fZZlgXq`fe`&jkl[\ek\jZ_\&\&[\c& i`eefmXd\ekf/&Rlkk`&Xmm\e`d\ek`&ZXgXZ`& [`&gfikXi\&clZ\&jlccX&Zfdgc\jj`k|&\&cX& gif]fe[`k|&[\ccX&jlX&g\ijfeX/& Q`&Zfd`eZ`X&[XccX&i`Z\iZX&liYXe`jk`ZX-&Z_\& j`&jf#\idX-&g\i&\j\dg`f-&jlc&i`m\jk`kf& ilfcf&[`&gi\j`[\ek\&[\c&Zfd`kXkf&k\Ze`Zf. liYXe`jk`Zf&[\c&NGK&[Xc&2;6;&\&jlc& N`Xef&[`&?fjkX&[\c&2;48-&g\i&gXjjXi\&Xc& ^iXe[\&k\dX&[\c&Zfe]ifekf&Zfe&cX&jkfi`X-& XkkiXm\ijf&`&gif^\kk`-&`&[`YXkk`k`&jlcc\& i`m`jk\&\&Xccs`ek\ief&[`&XjjfZ`Xq`fe`-&Xcc\& elfm\&k\fi`\&jlccsXiZ_`k\kkliX&\jgfj`k`mX-& Zlcd`eXk\&e\ccsXcc\jk`d\ekf&[\c&AXjk\ccf& Q]fiq\jZf&kiX&`c&2;67&\&`c&2;74&[\ccf& jkl[`f&@@NP-&Xc&]\c`Z\&\[&\hl`c`YiXkf& iXggfikf&Zfe&cX&k\Ze`ZX&\&cs`e[ljki`X-& Xccs`ej\^eXd\ekf&le`m\ij`kXi`f-&[fm\&j`& j\^eXcX&\&i`jZfgi\&cX&jlX&ZXgXZ`k|&[`& `dg\ijfeXi\&`c&i`eefmXd\ekf&[\`&d\kf[`& \&[\`&Zfek\elk`&`e&Xkkf-&Zfejfc`[Xe[f& csfg`e`fe\&kiX&`&^`fmXe`&[\ccX&jlX&i\Xc\& e\Z\jj`k|-&g\i&cXjZ`Xi\&`c&gfjkf&Xc&gif^\kkf& [`&leX&elfmX&]XZfck|-&leX&]XZfck|&tXckiXu& `e&le&GkXc`X&tXckiXu/&C&XeZfiX&^c`&jZi`kk`&\& cX&gf\j`X-&`e&gXik`ZfcXi\&`c&ilfcf&jXcm`$Zf& [`&hl\jkslck`dX&e\ccX&k\ii`Y`c\&\jg\i`\eqX& [\ccs`ek\ieXd\ekf/&Rlkkf&hl\jkf&k\ekX& [`&jg`\^Xi\&`c&g\iZ_€&[`&le&lfdf& \^c`&jk\jjf&tXckifu-&le&lfdf&[`m\ijf-& `dg\^eXkf-&Z_\&Z\iZX&[`&i\Xc`qqXi\&jf^e`& g\i&leX&elfmX&jfZ`\k|-&jf^e`&Zfck`mXk`&`e& dfd\ek`&[`%Z`c`/&JsXiZ_`k\kkliX&Z_\&e\&•& [\i`mXkX&_X&Xjjlekf&`e&hl\jkf&df[f&leX& jkiXfi[`eXi`X&\[&\j\dgcXi\&mXc\eqX&\k`ZX-& Z_\&e\Z\jj`kX&[`&\jj\i\&kiXdXe[XkX/ Ses`ek\i\jjXek\&fggfikle`k|&g\i& i`jZfgi`i\&c\&fg\i\&d`cXe\j`&eXk\&e\ccf& jkl[`f&@@NP&•&jkXkX&[X&gfZf&f#\ikX& [Xcc\&m`j`k\&^l`[Xk\&fi^Xe`qqXk\& [XccsMi[`e\&[\^c`&?iZ_`k\kk`&[`&K`cXef& \&[XccX&jlX&Dfe[Xq`fe\&Xccs`ek\ief&[\c& gif^\kkf&[\^c`&Gk`e\iXi`&[`&?iZ_`k\kkliX&

NXfcf&@iXdY`ccX-&Qk\]Xef&El`[Xi`e`-& JlZX&Kfc`eXi` \&?c\jjXe[if&QXikfi`-&Qk\]Xef&Qli`Xef& *X&ZliX&[`+ 7S!WXYINS!//<=!J!8NPFRS ?Y`kXi\-&K`cXef-&3124 gg/&91-&\lif&23-61

ElpX&@\ik\cc`-&KXiZf&E_`cfkk`&*X&ZliX&[`+ 7SISZNHS!/JPLNSOSWS$! .VHMNXJXXS!&,%,#'%%($! 7F!VNHJVHF!IN!YR\6XFPNF!]FPXVF^ Qb`iX-&K`cXef-&3124 gg/&315-&\lif&3;-11

K`cXe\j\-&\&Zfe"l`k\&e\ccX&glYYc`ZXq`fe\& [\c&j\Zfe[f&mfcld\&[\ccsfdfe`dX& ZfccXeX-&[Xc&k`kfcf&5O"STUDIO"..89"E" 6ILANO/&Bf[`Z`&`&gif^\kk`&j\c\q`feXk`&\& `ccljkiXk`&XkkiXm\ijf&c\&jZ_\[\&[`&NXfcf& @iXdY`ccX-&`ekif[fkk`&[X&le&jX^^`f&[`& Qk\]Xef&El`[Xi`e`&\&JlZX&Kfc`eXi`-&Z_\& i`g\iZfii\&c\&m`Z\e[\&[\ccf&jkl[`f&[Xc& 2;43&Xc&2;87/&Se&g\iZfijf&jkl[`Xkf& g\i&]Xmfi`i\&leX&c\kkliX&Zi`k`ZX&[\cc\& XiZ_`k\kkli\&jZ\ck\-&\jgi\jj`fe\&[\ccX& df[\ie`k|&`e&ZfjkXek\&iXggfikf&[`Xc\kk`Zf& Zfe&cX&Z`kk|&jkfi`ZX/&BXccX&^iXe[\&jZXcX& Xc&[\kkX^c`f&[\ccsXcc\jk`d\ekf-&\jj\& g\ij\^lfef&cstXdY`\ekXd\ekf&e\cc\& gi\\j`jk\eq\u&kiXd`k\&`c&i`jg\kkf&g\i& cX&Zfik`eX&\[`c`q`X-&^c`&Xcc`e\Xd\ek`-&c\& gifgfiq`fe`&\&leX&d`jliXkX&]fidlcX&[`& tXZZfi[fu&\&tZfekiXgglekfu[`&c`e^lX^^`f& e\`&Zfe]ifek`&[\c&Zfek\jkf/&1FRNJPF!ANPPF

050##m##.,-/

1-


KfSl[a`W#V[#K[W`S(#-5//)/1(#hWVgfS# VW^^S#bW`e[^[`S#^Sfa#=_ba^[# &JahWdWfa(#E8JL(#Xa`Va#ESlla`['* Kaffa(#UW`fdS^W#fWd_[US# VWY^[#SbbSdSf[#UW`fdS^[(#-5/.)/0(# >[dW`lW(#hWVgfS#YW`WdS^W(# Xafa#VnWbaUS# &>[dW`lW(#SdUZ[h[a#bd[hSfa'* KfSl[a`W#V[#Ea`fWUSf[`[(#-5/2)/3(# hWVgfS#YW`WdS^W# &Xafa#=l[a#?aVa^[(#.,-/'*

FW^^S#bSY[`S#S#"S`Ua(#VS^^nS^fa o=`WdYk#>adWefp#V[#Kag#>g\[_afa# 8dUZ[fWUfe(#La]ka(#?[Sbba`W* oJ[YZf#fa#=`WdYkp#V[#G9J#&GbW`# 9g[^V[`Y#JWeWSdUZ'(#?W`ahS(#AfS^[S*

2N8IIJ8B@IQ!<=B!3E<=GDE!<@!+D?@EBE!38MMED@ JsMi[`e\&[\^c`&?iZ_`k\kk`&NNA&[\ccX& Nifm`eZ`X&[`&Eifjj\kf&gi\j\ekX& -NGIOLO"6AYYONI"IN"<OSCANA/&Js\m\ekf& _X&i`Z\mlkf&`c&gXkifZ`e`f&\&`c&jfjk\^ef& [\c&Afdle\-&[\ccX&Nifm`eZ`X&\&[\ccX& AXd\iX&[`&Afdd\iZ`f&[`&Eifjj\kf-& [\ccX&D\[\iXq`fe\&[\^c`&Mi[`e`&[\^c`& ?iZ_`k\kk`&[\ccX&RfjZXeX-&[\c&KXik&[`& Pfm\i\kf&\&[\ccX&P\^`fe\&RfjZXeX-&fcki\& X`&Zfeki`Ylk`&[\ccX&@XeZX&[\ccX&KXi\ddX-& [\c&AMEP?C&\&[\ccs?LAC&Eifjj\kf/& JX&ZliX&[\ccX&dfjkiX&\&[\c&ZXkXcf^f& •&[`&K`cmX&E`XZfd\cc`-&Cq`f&Ef[fc`&\& ?c\jjXe[iX&N\cfj`/&Gc&gif^\kkf&^iX$Zf&•&[`& JlXeX&@XiYXkf-&GcXi`X&E\ek`c`&\&?c\jjXe[iX& KfjZX[\cc`/&GeXl^liXkX&gi\jjf&cX&AXd\iX& [`&Afdd\iZ`f&[`&Eifjj\kf-&cX&dfjkiX& _X&le&ZXiXkk\i\&`k`e\iXek\&\[&•&^`|&jkXkX& Xcc\jk`kX&X&PfZZXjkiX[X-&KXjjX&AXiiXiX&\& Kfek\ZXk`e`/&& Jsfg\iX&[`&?e^`fcf&KXqqfe`&•&fZZXj`fe\& [`&les`e\[`kX&i`m`j`kXq`fe\&jkfi`Zf.Zi`k`ZX&

1.

050##m##.,-/

Z_\&XZZfdgX^eX&leX&dfjkiX&`k`e\iXek\-& Z_\&N`\kif&N\kk`e`-&gi\j`[\ek\&[\ccsMi[`e\& [`&Eifjj\kf-&_X&[\$e`kf&tle&Xkkf&[fmlkfu& [X&gXik\&[\ccX&RfjZXeX&[fm\-&kiX&`c& 2;31&\&`c&2;51-&KXqqfe`&i\Xc`qqƒ&XcZle\& \dYc\dXk`Z_\&`Zfe\&[\ccX&Kf[\ie`k|&[\c& Lfm\Z\ekf/ RiX&`&g`„&j`^e`$ZXk`m`&`ek\im\ek`-&j`&i`Zfi[X<& cX&Afcfe`X&g\i&`&$^c`&[\`&gfjk\c\^iX]fe`Z`& [`&AXcXdYife\-&`&NXcXqq`&NfjkXc`&[`&N`jX-& N`jkf`X-&?Y\kfe\-&KXjjX-&Eifjj\kf-&cX& A\ekiXc\&R\id`ZX&[\ccX&QkXq`fe\&[`&Q/& KXi`X&Lfm\ccX&X&D`i\eq\&\-&jfgiXkklkkf-&c\& QkXq`fe`&[`&Q`\eX&\&Kfek\ZXk`e`/ JsfjkiXZ`jdf&d`jk`$ZXkfi`f&[\ccX&Zi`k`ZX& gfjk.]XjZ`jkX&\&cX&[fm\ifjX&i`XY`c`kXq`fe\& Zfek\dgfiXe\X&Zfjk`kl`jZ\-&Zfd\& jfkkfc`e\X&Cq`f&Ef[fc`-&cs\j`kf&[`&le& cle^f&g\iZfijf&[`&i`Z\iZX&Z_\&c`Y\iX& KXqqfe`&[X&\hl`mfZ`&\[&XjjfZ`Xq`fe`& gfc`k`Z_\&e\ccsGkXc`X&[\^c`&Xee`&s41-&Z_\& \dXi^`eXifef&\&jk`^dXk`qqXifef&cX&

gf\k`ZX&[\c&gif^\kk`jkX-&$ef&X&]Xicf& fgkXi\&g\i&le&mfcfekXi`f&\j`c`f&`e& AfcfdY`X/&Afd\&jZi`m\&Ef[fc`&e\ccX& Ni\]Xq`fe\&Xc&ZXkXcf^f&tcf&jkl[`f&[\cc\& m`Z\e[\-&g`„&f&d\ef&kfid\ekXk\-&[`& XcZle`&gif^\kk`&g\i&c\&Z`kk|&kfjZXe\&•& `ccld`eXek\&g\i&cX&Zfdgi\ej`fe\&[\`& Zfe[`q`feXd\ek`&Z_\&c`d`kXmXef&cX&c`Y\ik|& [`&fg\iXi\&[\c&gif^\kk`jkX-&Zfjki\kkf& X&i\Z\g`i\&c\&`jkXeq\&[`&i\kfi`ZX&*r+&[`& \jgfe\ek`&[\c&gXik`kf&eXq`feXc\&]XjZ`jkX& *r+-&X`&hlXc`&efe&[`&iX[f&j`&X^^`le^\mX& XeZ_\&lesfg`e`fe\&glYYc`ZX&[`&Zl`& \iXef&f&j`&gi\k\e[\mXef&`ek\igi\k`& hlfk`[`Xe`&[sfi`\ekXd\ekf&[\Z`jXd\ek\& Zfej\imXkfi\&`e&dXk\i`X&[sXik\u/ SeX&i\m`j`fe\&Zi`k`ZX-&YXjXkX&jl&[`&leX& jZilgfcfjX&`e[X^`e\&jkfi`f^iX$ZX& ZliXkX&[X&K`cmX&E`XZfd\cc`-&Z_\&i`mXclkX& KXqqfe`&Zfd\&gi`eZ`gXc\&`ek\igi\k\&[\ccX& df[\ie`qqXq`fe\&[\ccsXiZ_`k\kkliX&[\`& NXcXqq`&NfjkXc`&\&[\cc\&QkXq`fe`&]\iifm`Xi`\-&


Zfe]\i\e[f&Zfj•&XeZ_\&XccsGkXc`X&le&jlf& gi`dXkf&e\c&Zfek\jkf&\lifg\f/& ?ccX&[fm\ifjX&i`XY`c`kXq`fe\&jkfi`ZX& j\^l\&leX&j\Zfe[X&]fe[Xd\ekXc\& `e[X^`e\<&hlXc\&XkklXc`k|&Zi`k`ZX&i`m\jk\& f^^`&csfg\iX&[`&?e^`fcf&KXqqfe`>& JX&]leq`fe\&jkiXk\^`ZX&Xccs`ek\ief& [`&leX&NlYYc`ZX&Xdd`e`jkiXq`fe\=& cX&i`ZZX&ZXdg`feXkliX&[`&gif^\kk`=& `c&j`^e`$ZXk`mf&g\i`f[f&jkfi`Zf&`e& Zl`&dXkliX&cX&Zfek\jklXc`qqXq`fe\& `[\ek`kXi`X&[\c&Kfm`d\ekf&Kf[\ief& `kXc`Xef-&jfef&XcZle`&[\`&gi\jlggfjk`& Z_\&i\e[fef&le`ZX&csXkk`m`k|&[`& hl\jkf&i`kifmXkf&KX\jkif-&XeZfiX& gifglcjfi\&[`&jl^^\jk`fe`&ZlckliXc`& g\i&cX&i\Xck|&Zfek\dgfiXe\X/&@Xjk`& g\ejXi\&Xc&[`YXkk`kf&`e&Zfijf&jlc& ilfcf&[\ccX&Afdd`kk\eqX&glYYc`ZX-& jlccsX%[Xd\ekf&[\^c`&`eZXi`Z_`&\&[\`& ZfeZfij`-&jlc&[`c\ddX&kiX&Zfej\imXq`fe\& \&mXcfi`qqXq`fe\&[\c&NXki`dfe`f-&jlccX& e\Z\jj`k|&[`&i`mXclkXi\&cX&$^liX&[`&le& ?iZ_`k\kkf&Xc&j\im`q`f&[\ccX&Afcc\kk`m`k|& g\i&fg\i\&glYYc`Z_\-&j\dgi\&g`„& e\Z\jjXi`\&X&i`^\e\iXi\&`c&j\kkfi\&\[`c\/&& Lfe&lck`df-&•&f^^`&gXik`ZfcXid\ek\& Xggifgi`Xkf&i`"\kk\i\&jlccs\i\[`k|&[\c& Kfm`d\ekf&Kf[\ief&\&jlccX&c`Y\ik|& `[\fcf^`ZX&[\ccX&Zi`k`ZX&g\i&[Xi\& elfmX&c`e]X&X^c`&\j`k`&[\ccX&i`Z\iZX& Zfek\dgfiXe\X-&Z_\&`e&GkXc`X&XeZfiX& jk\ekX&X&kifmXi\&le&jlf&`eefmXk`mf& gifkX^fe`jdf&e\c&gXefiXdX& `ek\ieXq`feXc\/&& Ol\jkf&\&dfckf&Xckif&XeZfiX&f#i\& -NGIOLO"6AYYONI"IN"<OSCANA<&leX&dfjkiX& [X`&dfck`&c`m\cc`&[`&c\kkliX&Z_\&jgXq`Xef& [X&leX&`e\[`kX&Zfdgi\ej`fe\&[\ccX& Kf[\ie`k|&Xc&jlf&iXggfikf&g`„&f&d\ef& Zfe"`kklXc\&Zfe&cX&Afek\dgfiXe\`k|/& P`c\^^\i\-&hl`e[`-&`c&gXjjXkf&g\i& i`jZi`m\i\&`c&]lklif-&X%eZ_€-&Zfe& Zfek`el`k|-&csGkXc`X&gfjjX&]Xi\&csfiXdX`& `e\cl[`Y`c\&jXckf&[`&hlXc`k|&\gfZXc\/& 0VNWXNRF!1SRFXN

4JEK@!H;=D8G@!=D=G?=I@;@ ?c&K?VVG-&X&ZliX&[`&N`ggf&A`fiiX-&cX& dfjkiX&17193@%"-RCHITETTURA"E"RETI" DEL"PETROLIO"E"POST$PETROLIO&`e[X^X& cs`dgXkkf&[\ccs\e\i^`X&jlccsXiZ_`k\kkliX&\& `c&gX\jX^^`f-&[Xc&Yffd&[\c&g\kifc`f&Xcc\& i`eefmXY`c`/&Gc&g\iZfijf&\jgfj`k`mf&j`&[`m`[\& `e&ki\&j\q`fe`&`e&Zl`-&i`jg\kk`mXd\ek\-& j`&iXZZfekX&`c&gXjjXkf-&j`&]fkf^iX]X&`c& gi\j\ek\&\&j`&`gfk`qqX&`c&]lklif/ JX&gi`dX&j\q`fe\-&;TORIE-&iXZZfekX&cX& jkX^`fe\&g`„&]\ik`c\&[\ccX&ZfccXYfiXq`fe\& kiX&XiZ_`k\kk`&\&`e[ljki`X&\e\i^\k`ZX& e\c&efjkif&gX\j\/&QkXq`fe`&[`&j\im`q`f-& Xlkf^i`cc-&dfk\c-&m`ccX^^`&jfef&c\& XiZ_`k\kkli\&c\^Xk\&Xccf&jm`clggf& `e]iXjkilkkliXc\&Z_\&e\c&j\Zfe[f& [fgf^l\iiX&_Xeef&[`j\^eXkf&`c&mfckf& [\ccsGkXc`X&df[\ieX-&csGkXc`X&[\c&Yffd& [\ccsXlkfdfY`c\&\&[\cc\&jkiX[\&X& jZfii`d\ekf&m\cfZ\/&BX&le&cXkf&cX&g`ZZfcX& jZXcX&[\cc\&gfdg\&[`&Y\eq`eX&\&[\cc\& Xi\\&[`&j\im`q`f-&[XccsXckif&c\&XiZ_`k\kkli\& [\^c`&f^^\kk`&jfigi\e[\ek`&\&`&elfm`& df[\cc`&`ej\[`Xk`m`&Zfd\&K\kXefgfc`& \&`&m`ccX^^`/&?e^\cf&@`XeZ_\kk`&e\c&2;6;& $idX&`c&gif^\kkf&[\c&gi`df&Xlkf^i`cc&X& gfek\&NXm\j`-&`em\eq`fe\&klkkX&`kXc`XeX-& X&D`fi\eqlfcX&[s?[[X=&j\^lfef&N`\i& Jl`^`&L\im`&\&K\cZ_`fii\&@\^X&e\c& 2;73&X&J`d\eX=&e\c&2;79&KXi`f&P`[fc$&

`ddX^`eX&leX&kfii\&dfY`c\&g\i&le&dfk\c& ?^`g&X&Q\kk\YX^e`=&e\c&2;64&Cei`Zf& KXkk\`&Zfdd`jj`feX&X&C[fXi[f&E\cce\i& `c&m`ccX^^`f&kli`jk`Zf&g\i&`&[`g\e[\ek`& Ce`&X&@fiZX&[`&AX[fi\-&]\c`Z\&\j\dg`f& [s`ej\i`d\ekf&[`&le&c`e^lX^^`f&df[\ief& e\ccsXdY`\ek\&dfekXef/&B`j\^e`&fi`^`eXc`-& df[\cc`-&]fkf^iX$\&\&m`[\f&[s\gfZX-& gifm\e`\ek`&[X&mXi`&XiZ_`m`-&hlXc`&hl\cc`& [`&Ce`-&GS?T&\&Gjk`klkf&JlZ\-&gfgfcXef& hl\jkX&i`ZZX&j\q`fe\&Z_\&Zli`fjXd\ek\& m`\e\&ZfccfZXkX&XccX&$e\&[\c&g\iZfijf& \jgfj`k`mf/ 2OTOGRAMMI&•&cX&Yi\m\&j\q`fe\& `ek\id\[`X&[\[`ZXkX&Xc&gi\j\ek\/&NXfcf& N\cc\^i`e-&?c\jjXe[if&A`dd`e`f&\&NXfcX& B`&@\ccf&`e[X^Xef&XkkiXm\ijf&cX&]fkf^iX$X& `c&gXefiXdX&f[`\ief&[\cc\&XiZ_`k\kkli\& c\^Xk\&Xc&g\kifc`f-&f#i\e[f&ki\&iXZZfek`& dfckf&[`m\ij`&kiX&cfif&g\i&ZXefe`& \jk\k`Z`&\&df[Xc`k|&[`&c\kkliX-&[Xc&kX^c`f& i\gfikX^`jk`Zf&XccX&c\kkliX&g`„&jfZ`fcf^`ZX/ Ge$e\-&Xccs`e`q`f&[\c&g\iZfijf&\jgfj`k`mf-& cX&k\iqX&j\q`fe\&[Xc&k`kfcf&>ISIONI/&Ol`& jfef&iXZZfck\&c\&`ejkXccXq`fe`&[`&j\kk\& [`#\i\ek`&jkl[`&[`&XiZ_`k\kkliX-&gifm\e`\ek`& [X`&mXi`&Zfek`e\ek`-&X&Zl`&•&jkXkf&Z_`\jkf& [`&`ddX^`eXi\&cX&tjkXq`fe\&[`&j\im`q`fu& [`&[fdXe`/&?ZZldleXk\&[Xccs`[\X&Z_\&`& ]lkli`&clf^_`&[`&i`]fie`d\ekf&jXiXeef&Xc&

050##m##.,-/

1/


9allWffa#VW^^n8gfaYd[^^#HShWe[# S#Ea`fWbg^U[S`a#V[#8*#9[S`UZWff[(# -521+-53.#&8dUZ[h[a#B*B*#9[S`UZWff['* oHdaVgUf[hW#&dW'bgT^[Up#V[#FaWda# 8dUZ[fWUfe(#;[ffu#VW^#;Sba(#KgV#8Xd[US Kaffa(#bS`adS_[US#VW^^S#dS!`Wd[S# NWdeS^[e#S#JShW``S*#>afa#V[#HSa^a# HW^^WYd[`#&>a`VSl[a`W#E8PPA'*

Zfek\dgf&jgXq`&gif[lkk`m`&[`&\e\i^`X-&c\& i`jgfjk\&jfef&dfckf&mXi`\-&glikifggf-&efe& j\dgi\&Zfdgi\ej`Y`c`/&?eZ_\&`c&m`j`kXkfi\& g`„&ZXgXiY`f&[\j`jk\i|&[Xccs`dgi\jX&[`& i`ljZ`i\&X[&tX^`i\&m`iklXcd\ek\u&jl`&"ljj`& [`&\e\i^`X&[\ccX&Z`kk|&[`&QXek`X^f&[\c&A`c\-& Zfd\&gifd\jjf&e\`&gXee\cc`&\jgc`ZXk`m`& [\ccs`ejkXccXq`fe\&dlck`d\[`Xc\&[`& El`cc\idf&?Zl‚X&?ihlk\Zkfj&?jfZ`X[fj& *A`c\+/&@\cc`jj`df&`c&df[\ccf&[\ccX&Dfi\jkX& Ce\i^\k`ZX&[`&Qfl&Dla`dfkf&?iZ_`k\Zkj& *E`Xggfe\+<&cX&jkXq`fe\&[`&i`]fie`d\ekf&•& g\ejXkX&Zfd\&leX&]fi\jkX&Z_\&iXZZf^c`\& clZ\&\&m\ekf-&m\^\kXq`fe\&\&Xe`dXc`-& g\ijfe\&\&m\`Zfc`r&dX&•&[Xmm\if&[`%Z`c\& `gfk`qqXie\&`c&]leq`feXd\ekf&\e\i^\k`Zf/ N`„&Zfem`eZ\ek\&F\X[j&Sg&F`^_nXp'-& cs`[\X&[`&Kf[lj&?iZ_`\kZkj&*GkXc`X+&[`& i`Zfgi`i\&`&7/761&bd&[`&XlkfjkiX[\& `kXc`Xe\&Zfe&leX&jlg\i$Z`\&Zfek`elX&[`& 271&d`c`fe`&[`&d\ki`&hlX[i`&[`&gXee\cc`& ]fkfmfckX`Z`/&JX&efjkiX&i\k\&XlkfjkiX[Xc\-& g\iZ\g`kX&Zfd\&le&tdXc\&e\Z\jjXi`fu&Z_\& j$^liX&`c&k\ii`kfi`f-&[`m\ek\i\YY\&Zfj•&le& j`elfjf&gXiZf&\c\kki`Zf&[`#ljf/&Q\dgc`Z\-& dX&ZfeZi\kX&cX&i`"\jj`fe\&[`&Lf\if& ?iZ_`k\Zkj&*Ql[&?]i`ZX+&Z_\&gifgfe\& d`Zif`e]iXjkilkkli\&gif[lkk`m\&[X&`ej\i`i\& e\`&clf^_`&[\ccsXYlj`m`jdf&`e&?]i`ZX&Zfe& csfY`\kk`mf&[`&Zi\Xi\&Zfdle`k|&Xlkfefd\-& jfc`[\&\&Xlkfjl%Z`\ek`/ ?eZfiX&leX&mfckX&`c&K?VVG&j`&jf#\idX& jlcc\&hl\jk`fe`&g`„&li^\ek`&[\ccX&efjkiX& jfZ`\k|<&[Xggi`dX&Zfe&cX&dfjkiX&91$ /@/51-&gf`&Zfe&17193@/&tJX&hl\jk`fe\& XdY`\ekXc\&•&le&`dg\iXk`mf&\jk\k`Zfu-& X#\idX&`c&ZliXkfi\/&P`Zfej`[\iXi\&`c& Zfejldf&[`&jlfcf&\&[`&i`jfij\&ZfdgfikX& le&elfmf&jk`c\&[`&m`kX&\&efe&Zs•&jk`c\&[`& m`kX&j\eqX&]fidX&\jk\k`ZX=&Zfdg`kf&[`&le&

10

050##m##.,-/

dlj\f&•&Zfeki`Yl`i\&XccX&i`Z\iZX&[`&kXc\& ]fidX&\jk\k`ZX/&KX&Xccs`em`kf&X&i`"\kk\i\& jl&hl\ccX&Z_\&jXi|&`e&]lklif&cX&]fidX& [\cc\&i\k`&Z_\&[`jki`Yl`iXeef&\e\i^`X-&^c`& XiZ_`k\kk`&Zfek\dgfiXe\`&_Xeef&XeZfiX& hlXcZ_\&[`%Zfck|&X&i`jgfe[\i\/& AFPJVNF!4NYPN

292=4D$! .VHMNXJXXYVF!J!VJXN! IJP!TJXVSPNS!J!TSWX#TJXVSPNS! PfdX-&K?VVG 33&dXiqf&3124&v&21&efm\dYi\&3124


GLAMLRPG

=QRITU"KPM"[MWWc" L\c&Zfijf&[\c&d\j\&[`&efm\dYi\-& `e&fZZXj`fe\&[\`&jlf`&261&Xee`-&`c& Nfc`k\Ze`Zf&[`&K`cXef&_X&gifdfjjf& leX&j\i`\&[`&c\q`fe`&glYYc`Z_\&k\elk\& [X&fkkf&XiZ_`k\kk`&gifkX^fe`jk`&[\ccX& kiXj]fidXq`fe\&[\ccX&Z`kk|&XdYifj`XeX/& A€jXi&N\cc`-&EiX]kfe&XiZ_`k\Zkj-&IXqlpf& Q\a`dX-&BXe`\c&J`Y\jb`e[-&BXm`[& A_`gg\i$\c[-&P\eqf&N`Xef-&P\d& Iffc_Xjj&\&?iXkX&GjfqXb`-&Xlkfi`&[`& XcZle`&`dgfikXek`&gif^\kk`&Z`kkX[`e`-& `ccljki\iXeef&gi\jjf& cX&Ri`\eeXc\&\&`c& Nfc`k\Ze`Zf&c\&cfif& fg\i\-&k\id`eXk\&[X& gfZf&f&`e&Zfijf&[sfg\iX-& \&iXZZfek\iXeef&Zfd\& j`&`ddX^`eXef&`c&]lklif& liYXe`jk`Zf&[`&K`cXef/&B\cc\&fkkf&c\q`fe`& tK`0XiZ_u-&X&`e^i\jjf&c`Y\if-&jfef&i`dXjk\& XeZfiX&`e&gif^iXddX<&`c&37-&A_`gg\i$\c[=& `c&38-&N`Xef=&`c&3;-&Iffc_XXj/ N=J<= MJ98FG

9R"KIYIXYU"LQ"NUWMXYM" ZWJITM"M"VMWQZWJITM JX&JfdYXi[`X&jXi|&cX&gi`dX&i\^`fe\& `kXc`XeX&X&[fkXij`&[`&le&`em\ekXi`f&\&[`&le& ZXkXjkf&[\cc\&]fi\jk\&liYXe\&\&g\i`liYXe\/& EiXq`\&Xc&gif^\kkf&CKfLDSi&J`]\,&Cem0 Gk04;;&!&Z_\&m\[\&Zf`emfck\-&Zfd\&Xi\\& [`&jkl[`f&\&dfe`kfiX^^`f-&`c&NXiZf&Lfi[&\& GcYfjZf`eZ`kk|&[`&K`cXef-&`c&@fjZf&DfekXeX& \&cX&]fi\jkX&AXigXe\kX&[`&KXekfmX-&`c&@fjZf& [`&KXi`jk\ccX&e\`&gi\jj`&[`&Ai\dfeX&v&m\ii|& i\Xc`qqXkf&lef&jkild\ekf&Z_\&g\id\kk\i|& X&k\Ze`Z`&XdY`\ekXc`&\&]fi\jkXc`-&g`Xe`$ZXkfi`& k\ii`kfi`Xc`-&Xdd`e`jkiXkfi`&cfZXc`-&jkl[`fj`& \&Z`kkX[`e`&Zfdle`&[`&ZfefjZ\i\&cX& hlXek`k|-&cX&[`jki`Ylq`fe\-&cslY`ZXq`fe\& \&c\&ZXiXkk\i`jk`Z_\&[\`&YfjZ_`&j`klXk`&`e& gifjj`d`k|&[\`&Z\eki`&liYXe`/&Gc&gif^\kkf& CKfLDSi&*CjkXY`c`j_`e^&X&Kf`kfi`e^& L\knfib&kf&Xjj\j&cfncXe[&Dfi\jk&Xe[& SiYXe&gcXekXk`fe&jkXklj&`e&JfdYXi[p&Xe[& Qcfm\e`X+&eXjZ\&[XccX&mfcfek|&[`&CijX]& *Cek\&P\^`feXc\&g\i&`&j\im`q`&Xccs?^i`ZfckliX& \&Xcc\&Dfi\jk\+-&[\c&NXiZf&Lfi[&K`cXef-& [`&P\^`fe\&JfdYXi[`X-&[\ccsGjk`klkf& ]fi\jkXc\&jcfm\ef&\&[\c&K`e`jk\if&jcfm\ef& g\i&cs?^i`ZfckliX&\&c\&Dfi\jk\&\&j`&`ej\i`jZ\& e\^c`&fY`\kk`m`&gifgfjk`&[XccsSe`fe\& Clifg\X&jlccX&gfc`k`ZX&XdY`\ekXc\/& Js`em\ekXi`f&\&`c&ZXkXjkf&[\cc\&]fi\jk\& liYXe\&\&g\i`liYXe\&jXiXeef&k\id`eXk`& \&ZfejlckXY`c`&[Xc&^\eeX`f&3125&jlc&j`kf& [`&P\^`fe\&JfdYXi[`X&\&[`&CijX]=&e\c& ]iXkk\dgf-&Xc&nnn/\dfe]li/\l-&j`&gfjjfef& jZXi`ZXi\&dXk\i`Xc`&\&j\^l`i\&cf&jkXkf& [sXmXeqXd\ekf&[\`&cXmfi`/

EGKLJ=

9YIRQI"VMW"=ZRYIT Q`&•&ZfeZcljX&`c&21&efm\dYi\-&gi\jjf& csSiYXe&A\ek\i&[`&K`cXef-&cs\jgfj`q`fe\& 4TALX"FOR"6ULTAN-&i`jlckXkf&[\ccX&gi`dX& ]Xj\&[\c&gif^\kkf&tQljkX`eXYc\-& QfZ`Xc-&CZfefd`Z&Xe[&Cem`ifed\ekXc& P\m`kXc`qXk`fe&`e&k_\&F`jkfi`Z&Afi\& f]&KlckXe&A`kpu<&le&XZZfi[f&[`& Zffg\iXq`fe\&]iX&`c&Efm\ief&`kXc`Xef& \&cX&P\glYYc`ZX&`jcXd`ZX&[\c&NXb`jkXe& Z_\&_X&`ek\i\jjXkf&`dgfikXek`& k\dXk`Z_\&Zfee\jj\&XccX&gif^\kkXq`fe\& XiZ_`k\kkfe`ZX-&XccX&g`Xe`$ZXq`fe\& liYXe`jk`ZX-&XccX&Zfej\imXq`fe\& \&XccX&dfY`c`k|&liYXeX/&Se&g`Xef& Zfdgc\jjf&g\i&cf&jm`clggf& jfZ`f\Zfefd`Zf-&cX&kiXj]fidXq`fe\& \&cX&gifk\q`fe\&[\ccsXdY`\ek\&[`&leX& [\cc\&Z`kk|&g`„&Xek`Z_\&[\c&gX\j\& Z_\&_X&`dg\^eXkf&g\i&j\`&d\j`&fcki\& j\kkXekX&gif]\jjfi`-&i`Z\iZXkfi`& \&k\Ze`Z`&[\c&Nfc`k\Ze`Zf&[`&K`cXef/ JX&dfjkiX&v&leX&j\i`\&[`&gXee\cc`& Zfek\e\ek`&cX&gifgfjkX&gif^\kklXc\& \cXYfiXkX&[X`&[`gXik`d\ek`&le`m\ij`kXi`-& fcki\&X^c`&f^^\kk`&[sXik`^`XeXkf&cfZXc\-& \ZZ/&!&_X&f#\ikf&Xc&glYYc`Zf&le&hlX[if& `e\[`kf&[`&leX&[\cc\&d\k\&[\c&NleaXY& gXb`jkXef-&Xii`ZZ_`kf&[Xcc\&]fkf^iX$\&[`& KXiZf&Gekif`e`&Z_\&Z`&iXZZfekXef&cX&m`kX& hlfk`[`XeX&\&c\&]fid\&XiZ_`k\kkfe`Z_\& [\ccX&tA`kk|&dliXkXu/

DA9JA

CMOTIRI\QUTQ

JefUZ"df]"aRUZX]Z`_V"ZeR]ZR_`"_V]]V" Vda`dZkZ`_Z"f_ZgVcdR]Z)"MVcd`"<ia`"-+,0 *?c\jjXe[if&@`XeZ_`-&J`[`X&@fc^`X-& KXi`X^iXq`X&?d\e[fcX-&KX^^`fc`-& QXekXiZXe^\cf&[`&PfdX^eX&*PL+-& 3124-&gg/&2;5-&\lif&31+<&cX&jkfi`X& gif^\kklXc\&[\`&gX[`^c`fe`&`kXc`Xe`&m`jkX& XkkiXm\ijf&c\&mXi`\&]Xj`&[\cc\&Cjgfj`q`fe`& le`m\ijXc`/&Bfgf&csCogf&[`&NXi`^`&[\c& 2978&j`&jljj\^lfef&Xcki`&[f[`Z`&gif^\kk`& eXq`feXc`&$ef&X&^`le^\i\&Xccslck`df-& j\dgi\&g`„&m`Z`ef-&[\c&3126/

NVc_Vc"KdTY`]] *KXiZf&KlcXqqXe`-&Cc\ZkX-&K`cXef-&3124-& 335&gg/-&61&\lif+<&lesXdg`X&j\c\q`fe\& [\cc\&fg\i\&g`„&`dgfikXek`&[\ccsXiZ_`k\kkf& XckfXk\j`ef/&BXcc\&XY`kXq`fe`&le`]Xd`c`Xi`&X^c`& \[`$Z`&g\i&l%Z`-&[X^c`&`ek\im\ek`&[`&i\jkXlif& \&i`ljf&j`ef&X`&gif^\kk`&[`&Xkki\qqXkli\&e\c& gX\jX^^`f-&Zfd\&cX&j`jk\dXq`fe\&[\ccX& jkiX[X&[\c&NXjjf&PfdYf/

CQRCPM

CMOTIRI\QUTQ CV"9`cSfdZVc KXij`^c`X-&ZXg`kXc\&3124&[\ccX&ZlckliX& \lifg\X-&fdX^^`X-&$ef&Xc&33&[`Z\dYi\-& `c&^iXe[\&dX\jkif&Zfe&cX&dfjkiX&5E" /ORBUSIER"ET"LA"QUESTION"DU"BRUTALISME ?ccsFXe^Xi&dXi`kk`df&H2&jfef&\jgfjk`& g`„&[`&361&jlf`&cXmfi`&kiX&jZlckli\-& [`j\^e`-&hlX[i`&\&]fkf&[\cc\&i\Xc`qqXq`fe`& i`jXc\ek`&Xc&g\i`f[f&kiX&`c&s46&\&`c&s76/ J`deV_ZSZ]Zet Gc&2y&[`Z\dYi\&jkX&g\i&ZfeZcl[\ij`&cX& hl`ekX&\[`q`fe\&[`&Mjcf&?iZ_`k\Zkli\& Ri`\eeXc\&`ek`kfcXkX&.EHIND"THE"3REEN" 0OOR/&JX&dXe`]\jkXq`fe\-&i`ZZX&[`&\m\ek`& tZfccXk\iXc`u-&•&[\[`ZXkX&hl\jksXeef&Xc& k\dX&[\ccX&jfjk\e`Y`c`k|&`e&XiZ_`k\kkliX& \[&•&ZliXkX&[Xc&^ilggf&Y\c^X&Pfkfi/

>fZUR"R]]mRcTYZeVeefcR" UZ"DZ]R_`",40/(-+,/ *X&ZliX&[`&KXiZf&@`iX^_`-&EXYi`\ccX&Jf& P`ZZf-&Q`cm`X&K`Z_\c`-&Ff\gc`-&K`cXef-&3124-& gg/&415-&35-;1&\lif+<&`c&mfcld\&XeXc`qqX& cX&m`Z\e[X&jkfi`ZX&[\ccX&tm`X&d`cXe\j\u& XccX&df[\ie`k|&XiZ_`k\kkfe`ZX&`e`q`XkX& Xkkfief&XccX&d\k|&[\^c`&Xee`&A`ehlXekX& Zfe&E`f&Nfek`&\&@@NP&\&gifj\^l`kX&Zfe& eld\ifj`&\j\dg`&[`&Xcki\kkXekX&hlXc`k|& gif^\kklXc\/&

-+,/ N\i&Z_`&efe&cf&jXg\jj\&XeZfiX-& cX&gifjj`dX&ZXg`kXc\&\lifg\X&[\ccX&ZlckliX& •&cX&Z`kkX&jm\[\j\&[`&Sd\~/&?&Z`iZX& 711&bd&[XccX&ZXg`kXc\-&j`&X[X^`X&jlcc\& Zfjk\&gifjg`Z`\ek`&cX&D`ecXe[`X&Zfe&le& i`ZZ_`jj`df&gif^iXddX&[`&dXe`]\jkXq`fe`& \[&\m\ek`&ZlckliXc`/&Gem\Z\-&cX&gifjj`dX& @`\eeXc\&?iZ_`k\kkliX&jXi|&`eXl^liXkX& `e&hl\jkX&hlXkkfi[`Z\j`dX&\[`q`fe\-& [`i\kkX&[X&P\d&Iffc_XXj-&`c&8&^`l^ef& *$ef&Xc&34&efm\dYi\+&\&_X&Zfd\& k\dX&2UNDAMENTALS

050##m##.,-/

11


=i9Z]XaX]'#GP]ZP#?P`]\X'#CcXaP#?PdPZZX'#?PQX]# DP!Tgg]\X'#I]QT`bP#F`X]'#9ZTaaX]#I]aaX'# I]QT`b]#JPZT`X'##>ZXP\P#KT`g]\X %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#-3),+)-+,2&

3UTXZRYI"BMOQUTIRM"<USJIWLI LMORQ"?WLQTQ"LMORQ"1WKPQYMYYQ"@QITQ!KIYUWQ" @IMXIOOQXYQ"M"3UTXMW[IYUWQ MCG#!$&!&-$$&%+( eee)P`RWXbTbbXZ][QP`SXP)R][ )02;0=0;4,##aTV`TbT`XP8R]\acZbP(PZ)Xb ';0<4/07=0#!9\VTZ]#D]\bX# +4.0!';0<4/07=0##@XcaT^^T#JV`s $864=,=8!/4!';0<4/07?,##CPc`P#;]`XP\X'# <P`Z]a#=T#<P`dPZW]'#@XP\#CcRP#GT`X\]bb] *0<8;40;0##D)#>ZXaPQTbbP#IX^P[]\bX# )02;0=,;48#!?PQX]ZP#D]ZbT\X $87<42540;4#!GXTb`]#K`X]Z]'# CPc`P#@XP\TbbX'#<P`Z]#MP`]ZX'# GP]Z]#MT\bc`P'#=P\XTZP#M]Z^X ?WLQTM"1@@3"LQ"2MWOISU MCG#!$')!&%-+$) eee)QV)P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbXQT`VP[]8P`RWXe]`ZS)Xb# &718;6,?4874!>=07=4#! X\U]QT`VP[]8P`RWXe]`ZS)Xb# ';0<4/07=0##?`P\RTa]#MPZTaX\X6# +4.0!';0<4/07=0#!<P`Z]a#DP\cTZ# @][Ta#ST#<P`dPZW]6 )02;0=,;48#!9ZTaaP\S`P#?T``P`X *0<8;40;0#!9`XP\\P#?]`TabX# $87<42540;4#!IT[]#<P^XbP\X]'# DP`RTZZP#=PbTX'#@XcaT^^T#B]X#=]\PbX'# >[XZX]#;`PXP\#@X]QQX'#IXRRP`S]#A\dT`\XggX'# JP\S`P#DP`RWTaX'#9ZTaaP\S`P#D]``X'# ?TST`XRP#E]ggP'#<WXP`P#IP!PX\X'#JbTUP\]# KPRRWX\P`SX'#;P`QP`P#MT\bc`X %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#,-)1)-+,2&# ?WLQTM"1@@3"LQ"2WMXKQI MCG#!$'$!'+)%,,' eee)Qa)P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbXQ`TaRXP8P`RWXe]`ZS)Xb &718;6,?4874!>=07=4#! X\U]Q`TaRXP8P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07=0##L[QT`b]#;P`Pbb]# +4.0!';0<4/07=0##CPc`P#=PZp )02;0=,;48##@XP\U`P\R]#<P[PSX\X *0<8;40;0##>cVT\X]#JPVZX]RRP $87<42540;4#!JbTUP\XP#9\\]dPggX'#JbTUP\XP# ;cXZP'#JT`T\P#<][X\TZZX'#9ZTaaP\S`]#

?WLQTM"1@@3"LQ"3USU MCG#!$'%!&*-,$$ eee)]`SX\TP`RWXbTbbXR][])Xb &718;6,?4874!>=07=4#! X\U]8]`SX\TP`RWXbTbbXR][])Xb ';0<4/07=0#!9\VTZ]#D]\bX6# +4.0!';0<4/07=0#!9\VTZ]#9dTSP\]6# )02;0=,;48##DP`VWT`XbP#D]Y]ZX6 *0<8;40;0#!>\`XR]#EPdP6# $87<42540;4#!DPbbT]#9`ST\bT'# 9ZTaaP\S`]#;TZZXT\X'#JbTUP\XP#;]`aP\X'# >ZXaPQTbbP#<PdPZZT`X'#9ZTaaP\S`]#<P^^TZZTbbX'# 9ZTaaP\S`P#@cP\gX`]ZX'#MT`]\XRP#D]ZbT\X'# @XPR][]#G]gg]ZX'#JbTUP\]#JT\TRP'# DP`R]#?)#JXZdP'#DP`RTZZ]#K][PaX# %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#,0).)-+,/& ?WLQTM"1@@3"LQ"3WMSUTI" MCG#!$'+&!)')(&& eee)P`RWXbTbbXR`)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! aTV`TbT`XP8P`RWXbTbbXR`)Xb ';0<4/07=0##;`c\P#@]ggX +4.0!';0<4/07=0#!<P`Z]#MP`]ZX6 )02;0=,;48#!DP`XP#CcXaP#?X]`T\bX\X *0<8;40;0#!CPc`P#GPb`X\X $87<42540;4#!>ZXaPQTbbP#<`XabX\P#;]\SX]\X'# >cVT\X]#9[TST]#<P[^P`X'#9\b]\X] CP\gX'#DPaaX[]#DPa]bbX'#9\S`TP#GP\SX\X'# GP]ZP#GXTb`P[PZP'#JXZdP\]#JP\gT[X %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#-),+)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"<MKKU MCG#!$'(%!&,+%'$ eee)]`SX\TP`RWXbTbbXZTRR])Xb ';0<4/07?,"!<02;0=0;4,!0!4718;6,?4874#! ]`SX\TP`RWXbTbbXZTRR]8bX\)Xb ';0<4/07=0#!DP`XP#>ZXaPQTbbP#IX^P[]\bX +4.0!';0<4/07=0##GP]Z]#IcVWTbb] )02;0=,;48##DP`R]#G]VZXP\X *0<8;40;0##MX\RT\g]#=)#J^`TP"R]6 $87<42540;4##=PdXST#;T`V\P'#CPc`P#<]Z][Q]'# GP]Z]#DP\g]\X'#>ZX]#DPc`X'#@X]`VX]#DTZTaX'# =XTV]#K]Zcgg]'#@XcZXP#K]``TV`]aaP %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#3),+)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"<ULQ MCG#!$'+%!('$*(' eee)Z])P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbXZ]SX8P`RWXe]`ZS)Xb &718;6,?4874!>=07=4#!

X\U]Z]SX8P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07=0##CPc`P#;]`XP\X6# +4.0!';0<4/07=0##9ZTaaP\S`]#<]`S]\X )02;0=,;48#!<WXP`P#GP\XVPbbP *0<8;40;0##<P`Z]#KT``XQXZT $87<42540;4##JX[]\TbbP#?P\UP\X'# >[P\cTZT#@`TRRWX'#GP]ZP#D]`X'#9\\P# GPb`XgXP#CTV\P\X'#@XcaT^^T#I]aaX %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#-0)4)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"=ITYU[I MCG#!$'+*!'&,$,+ eee)[\)P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbX[P\b]dP8P`RWXe]`ZS)Xb &718;6,?4874!>=07=4#! X\U][P\b]dP8P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07=0##9ZTaaP\S`]#MPZT\bX6# +4.0!';0<4/07=4#! <`XabXP\]#@cT`\XT`X'#GXTb`]#K`X]Z]6# )02;0=,;48##9ZTaaP\S`P#?]`bc\PbX6 *0<8;40;0##DP`XP\VTZP#@PdX]ZX6# $87<42540;4#!?`P\RTaR]#<P^^P'#9\S`TP# <PbbPZP\X'#?TST`XR]#?TSTZ'#@XP\\X#@X`TZZX'# MXbb]`X]#C]\VWTc'#DP`bX\P#DPggPZX %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#0)4)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"=QRITU MCG#!$&!*&)'(% eee)]`SX\TP`RWXbTbbX)[X)Xb ';0<4/07?,#! R]\aXVZX]8]`SX\TP`RWXbTbbX)[X)Xb &718;6,?4874!>=07=4#! aTV`TbT`XP8]`SX\TP`RWXbTbbX)[X)Xb ';0<4/07=0##=P\XTZP#M]Z^X6# +4.0!';0<4/07=4##DP`R]#>\VTZ'# ?`P\R]#IPVVX6# )02;0=,;48##MPZT`XP#;]bbTZZX6 *0<8;40;0##9\\PZXaP#JRP\S`]VZX]6# $87<42540;4#!DP`XP#CcXaP#;T``X\X'# DPc`XgX]#<P`]\Ta'#DPc`XgX]#=T#<P`]' I]aP\\P#@T`X\X'#GP]Z]#DPgg]ZT\X'#9ZTaaP\S`P# DTaa]`X'#>[XZX]#GXggX'#MXb]#DPc`]#IPSPTZZX'# <ZP`P#DP`XP#I]V\]\X'#9\b]\X]#OP\ca]# %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#.),-)-+,.& ?WLQTM"1@@3"LQ"=UT\I"M"LMRRI"2WQIT\I MCG#!$'-!&'$+((+ eee)]`SX\TP`RWXbTbbX)[Q)Xb )02;0=0;4,#! aTV`TbT`XP8]`SX\TP`RWXbTbbX)[Q)Xb ';0<4/07=0##?PQX]ZP#D]ZbT\X6# +4.0!';0<4/07=4#!>gX]#?]S`X'#?PQX]#JX`]\X6# )02;0=,;48##DP`XP`]aP#MT`VP\X6 *0<8;40;0##<P`Z]#DP`XP\X6# $87<42540;4#!?`P\RTaR]#;P`QP`]'# @XcaT^^T#<P^`]bbX'#@XcaT^^T#>ZZX'#

@X]dP\\X#GP]Z]#?c[PVPZZX# DP`bP#@PZQXPbX'#>\`XRP#CPdTggP`X'# <`XabX\P#DPV\X'#I]QT`b]#G]gg]ZX'# ;XP\RPZXaP#JT[]ZX'#EXR]ZP#KPbT] %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#--),-)-+,.& ?WLQTM"1@@3"LQ"@I[QI MCG#!$',&!&+&,+ eee)]`SX\TP`RWXbTbbX^PdXP)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbX^PdXP8P`RWXe]`ZS)Xb &718;6,?4874!>=07=4#! X\U]^PdXP8P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07=0#!9ZS]#C]`X\X6## )02;0=,;48#!GP]Z]#DP`RWTaX6 *0<8;40;0#!DPc`P#CT\bX6# $87<42540;4#!I]QT`b]#?caP`X'#CcRP#GPVP\X'# @XP\#CcRP#GT`X\]bb]'#GP]Z]#G]ZZ]\X'# C]`TbbP#IXgg]bbX'#@X]`VX]#K]V\]\'# 9ZTaaP\S`]#K`TdXaP\'#9\S`TP#MPRRP`X# %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#-)4)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"CUTLWQU MCG#!$'(&!)%(,*( eee)a])P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07?,!0!<02;0=0;4,#! P`RWXbTbbXa]\S`X]8P`RWXe]`ZS)Xb &718;6,?4874!>=07=4#! X\U]a]\S`X]8P`RWXe]`ZS)Xb ';0<4/07=0#!@X]dP\\X#MP\]X )02;0=,;48##<ZPcSX]#;]bPRRWX *0<8;40;0##9\S`TP#?]`\X $87<42540;4##DP`R]#=TZ#ET`]' DPc`]#DP`P\bTZZX'#<P`Z]#Dc`V]Z]'# @XcZXP#GTS`]bbX'#EXR]ZP#JbTUP\TZZX'# @XcZXP#DP`XP#MXbPZX %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#-.)4)-+,2& ?WLQTM"1@@3"LQ"FIWMXM MCG#!$''&!,%&*$% eee)]`SX\TP`RWXbTbbXdP`TaT)Xb ';0<4/07?,#! ^`TaXST\bT)dP`TaT8Pe\)Xb )02;0=0;4,#! X\U]dP`TaT8Pe\)Xb ';0<4/07=0##CPc`P#@XP\TbbX6# +4.0!';0<4/07=0#!@XcaT^^T#J^T`]\X'# >[P\cTZT#;`PggTZZX )02;0=,;48##DPbbT]#JPRRWTbbX *0<8;40;0##DP`XP#<WXP`P#;XP\RWX $87<42540;4##@X]`VX]#DP`XP#;P`]\X'# CcRP#;T`bPV\]\'#9ZQT`b]#=i>ZXP'# DPbbXP#?`Paa]\'#AZP`XP#@]`ZP'#<P`ZP#@XcZXP# D]`TbbX'#=P`X]#GTaRP'#?`P\R]#JTV`T'# DP`XP#<`XabX\P#K][PaX\X'# JbTUP\]#MT`]\TaX %KT`[X\T#STZ#[P\SPb]5#,),+)-+,2&

?=682>?=.72 16 693;=8.E6;92 <=?DA#8J;@AL=LLA#HA8FA>A;8LGJA H8=K8??AKLA =#;GFK=JN8LGJA#DGE98J<A

1<"JDNDKL<"+1#"AHG?<L<"G@E"&('%#"J<BBDMGB@"HBGD"LJ@"F@KD"D"(-%,)+"<J>CDL@LLD" DK>JDLLD"<D"'("3J?DGD"?@BED"+J>CDL@LLD"44-"?@EE<"1HF=<J?D<)"(%)+)"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D",@JB<FH*" (%)+,"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D",J@K>D<*"'%-(&"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"-HFH*"-&,"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@" ?D"-J@FHG<*"/++"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"1@>>H*"*&)"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"1H?D*"-')"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@" ?D"2<GLHN<*"'(%&.&"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"2DE<GH*"(%+)*"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"2HGO<"@"?@EE<",JD<GO<*" .-,"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"4<ND<*")-("DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D"7HG?JDH*"(%)&,"DK>JDLLD"?@EEP3J?DG@"?D";<J@K@$ 6D>@NHGH#"DGHELJ@#"E<"JDNDKL<)"/&"3J?DGD"?@BED"+J>CDL@LLD"44-"?P0L<ED<*"'%+++"+FFDGDKLJ<ODHGD" >HFMG<ED"EHF=<J?@*"+KK@KKHJ<LD"<E"8@JJDLHJDH"?@EE@"4JHNDG>@"EHF=<J?@"@"9!>D"L@>GD>D"?@EE<"6@BDHG@" 1HF=<J?D<*"/@?@J<ODHGD"?@BED"<J>CDL@LLD"@"3J?DGD"?@BED"DGB@BG@JD*",D=EDHL@>C@"@"ED=J@JD@"KI@>D<EDOO<L@*" 5MHLD?D<GD"G<ODHG<ED"@"6@?<ODHGD"?D"JDNDKL@"?@BED"3J?DGD"?@BED"+J>CDL@LLD"44-"G<ODHG<ED*" 9GDN@JKDLR*"0KLDLMODHGD"FMK@<ED*"6DNDKL@"?D"<J>CDL@LLMJ<"@?".?DLHJD$

12

050##m##.,-/


Profile for Consulta AL

AL 494  

Rigenerazione Urbana in Lombardia

AL 494  

Rigenerazione Urbana in Lombardia

Advertisement