Page 1

Gelre Update Periodieke ledeninformatie van

Jagersvereniging Provincie Gelderland Van de voorzitter De tijd vliegt voorbij en het 'traditionele jachtseizoen' ligt al weer ruim achter ons. In december schreef ik nog over terughoudendheid vanwege de – dreigende – vogelgriep. De Jagersvereniging heeft ons steeds tijdig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in deze en gelukkig zijn de gevolgen beperkt gebleven. De berichten over de wildstand waren uiteenlopend. Opvallend was het grote aantal berichten over geschoten vossen, niet alleen bij gerichte acties daartoe maar ook op gewone jachtdagen, zelf heb ik dit ook mogen ervaren. Hoe dan ook, onder de nieuwe regelgeving zullen we in de nabije toekomst tijdig beschikken over meer gegevens, van belang voor een goede evaluatie. De grofwildjagers zijn nog volop doende het beoogde afschot binnen te halen en voor specifieke knelpunten is de afschotperiode verlengd. Voor de reeën wordt de komende tijd nader ingezet op het verminderen van het aantal aanrijdingen. Ook in 2016 was dat met ca. 1250 stuks nog steeds zeer hoog. Op en rond 1 april a.s. staan de bekende (trend)tellingen weer op het programma en meer dan ooit breng ik het belang daarvan onder uw aandacht. Succes daarbij. Het FBE bestuur heeft in haar vergadering van 25 januari jl. het Faunabeheerplan Jacht en Vrijstellingen op hoofdlijnen goedgekeurd en het plan dient vóór 1 maart a.s. door Gedeputeerde Staten vastgesteld te worden. Zowel door de FBE als de Jagers-

vereniging is in het voortraject veel aandacht besteed aan ophalen van inbreng en geven van informatie aan WBE’s. Inmiddels is het (concept)plan toegestuurd aan alle Gelderse WBE’s en worden waar mogelijk tekstuele aanvullingen nog meegenomen. Per saldo, naar het oordeel van de het landelijk bureau is het proces in Gelderland goed verlopen en zijn zowel de verordeningen als de plannen zelve “goed bij de weg” gebleven.

l l l

Even voorstellen... Lucas Kasper WBE Land van Gelre Wet natuurbescherming overal hoog op de agenda l 50e Reewildshow: Niet alleen voor Achterhoekers! l 4e Reewildshow In Rivierenland l Jachthondengroep Groenlo

06

Even voorstellen...

Lucas Kasper Vorig jaar nog wonend in de regio Rivierenland en sinds een half jaar in de regio Veluwe.

Gelukkig is daarbij de meldplicht voor afschot verlegd van de jachtaktehouder naar de jachthouder en het is nu vooral aan de WBE’s om e.e.a. in goede banen te leiden. FBE en Jagersvereniging willen in goede samenwerking daarbij waar nodig ondersteuning verlenen. De FBE heeft ook inhoud gegeven aan uitbreiden van het bestuur met een vertegenwoordiging van “maatschappelijke organisaties” en wel met de benoeming van Mevr. Annebrecht van Oven, regionaal lobbyist van de Dierenbescherming. Eerder berichtte ik over de ontwikkelingen in het bestuur Jagersvereniging Gelderland. Onze nieuwe secretaris stelt zich elders in dit nummer voor. Ook zijn belangrijke data voor de kalender 2017 opgenomen deze Update. Krijgen we nog een flinke nastoot van de winter? Nog even en we kunnen weer volop aan de gang met al onze bezigheden in het veld, geniet ervan! Wim Broens

Het werk van de Jagersvereniging en het behartigen van de jachtbelangen is heel erg belangrijk. De ervaring als secretaris van WBE Tielerwaard-West gaat als bagage mee naar deze functie op provinciaal niveau. De taken en verantwoordelijkheden van de WBE’s zijn in de nieuwe Wet natuurbescherming uitgebreider en veel belangrijker geworden. Zowel het landelijk als het provinciaal bestuur van de KNJV verlenen op velerlei vlak ondersteuning bij het verder professionaliseren van de WBE’s Ook ik hoop hier mijn steentje aan te kunnen bijdragen! Met vriendelijke groet, Lucas Kasper Tel: 06-57248657 gelderland@jagersvereniging.nl

FEBRUARI 2017


Bestuur WBE Land van Gelre moet accenten leggen

WBE presenteert zich

‘Goeiendag zeg, dat is een klus’ Ingegeven door het van kracht worden van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017, heeft het 7-koppige bestuur van wildbeheereenheid Land van Gelre het laatste jaar het accent gelegd op de totstandkoming van een overall beheeren bejagingsplan 2017, op een volledige inventarisatie en registratie van de gronden die bij de jachthouders van WBE Land van Gelre onder contract staan en op de noodzakelijke aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement van de WBE, in aansluiting op de nieuwe Wet natuurbescherming. “Het maken van het beheer- en bejagingsplan was een enorme klus”, erkent Anthony Aghina, bestuurslid Faunabeheer bij de WBE. “Het is uiteindelijk een uitgebreid stuk geworden, waardoor het nu ook, na enkele kleine aanpassingen, aansluit op het faunabeheerplan jacht en vrijstelling van Faunabeheer Gelderland.” Geholpen door de jachthouders in de WBE heeft Aghina voor alle vier de leefgebieden een gedetailleerd beheer- en bejagingsplan gemaakt dat als basis kan dienen en jaarlijks makkelijk geactualiseerd kan worden. Op naam van de WBE Een minstens net zo intensief karwei was –en is nog steeds- de volledige registratie van de gronden die bij de leden van WBE Land van Gelre in beheer zijn. Als Commissaris Jachtvelden heeft bestuurslid Fred van der Valk heeft deze klus in zijn portefeuille. “Goeiendag zeg, nooit gedacht dat dit zo’n tijdrovende klus zou zijn. Uitgangspunt was dat we alle contracten van alle jachthouders wilden zien en op geldigheid konden beoordelen. Waar wat mis was, hebben we de jachthouders geadviseerd hoe en waar actie te ondernemen om hun De Overasseltse en Hatertse Vennen maken ook deel uit van WBE Land van Gelre.

papieren wél in orde te maken. De nieuwe Wet natuurbescherming eist dat gewoon en we zien nu al, bij het uitgeven of verlengen van de jachtaktes, dat betrokken overheidsinstanties er wel degelijk op toezien.” Fred van der Valk hoopt ‘zijn’ project de komende maanden te kunnen afronden. In de gedachte dat de aanhouder wint, moeten nog wat details geregeld worden. “Maar dan staat het ook op papier en beschikt de WBE over een waardevol document, waarop de komende jaren ten gunste van onze leden beleid gemaakt kan worden”, vertelt hij. “Naast de registratie van de velden hebben we, natuurlijk in nauw overleg met de zittende jachthouders, waar mogelijk de gronden van terrein beherende organisaties als Waterschap, gemeenten, Staatsbosbeheer en andere, op naam van de WBE gezet. Dat is ook een van de uitgangspunten van het Faunabeheerplan dat voor Gelderland geldt. De WBE verhuurt dan weer door aan de zittende jachthouder.”

De beboste heuvels rond Berg en Dal en Groesbeek, een van de vier leefgebieden van WBE Land van Gelre.

‘Gewone’ activiteiten De nieuwe Wet natuurbescherming legt wel een claim op het bestuurswerk in de WBE, weet voorzitter Mees Kooistra. “Het optuigen van het fauna registratie systeem (FRS), het organiseren van de daarbij behorende tellingen en vooral het overtuigen van de leden van het nut daarvan op de langere termijn is geen sinecure. Daarnaast hebben we natuurlijk onze ‘gewone’ activiteiten, zoals de tellingen reewild, het organiseren van een kraaien- of vossendag, het organiseren van de vergadering en andere bijeenkomsten.” Commissaris Faunabeheer Anthont Aghina vult aan: “Collega-jagers die in mijn functie zitten zullen het herkennen. Het reguliere werk in het Faunabeheer legt wel druk op je vrije tijd. Opzet en beheer van FRS en alle machtigingen/ontheffingen, tellingen en rapportages. Daar heb ik het wel heel druk mee! Gelukkig nemen de mannen die voor het ree- en zwartwild in het bestuur zitten, de op die wildsoorten toegespitste taken van mij over.” Zwartwild De aanwezigheid van zwartwild in bijna alle leefgebieden in WBE Land van Gelre biedt dan nog een extra dimensie. Commissaris Zwartwild Marco Heijmans: “We hebben te dealen met een nul-optie gebied. Omdat ons werkgebied aansluit op het staatsforstamt Reichswald in Duitsland, waardoor het zwartwild makkelijk naar onze leefgebieden kan wisselen, is


het realiseren van zo’n nul-optie een pittige opgave. De varkens richten behoorlijk wat schade aan en de boeren hebben daar natuurlijk last van. Dus we zitten ze behoorlijk achter de vodden, wat in wezen ook onze taak als faunabeheerders is. Dat

is namelijk het bereiken van die 0-stand, zoals door de FBE aan ons opgedragen.” Roodwild De aanwezigheid van het Reichswald -als buurman van WBE Land van Gelre- heeft in

2015 de discussie over de introductie van roodwild in het gebied de Gelderse Poort doen ontstaan. Omdat het ooit de bedoeling is dat het roodwild via de kop van Noord-Limburg en vervolgens via de stuwwallen ten oosten van de gemeente Nijmegen door de leefgebieden van WBE Land van Gelre naar de Gelderse Poort wisselen, zijn leden van de wildbeheereenheid betrokken bij de discussie die naar aanleiding van een draagvlakverkenning is ontstaan. Voorzitter Mees Kooistra houdt vinger aan de pols. “Voorspelbaar was dat als resultaat van die draagvlakverkenning landbouw en natuur tegenover elkaar kwamen te staan. Voorstanders uit de natuurhoek willen gas erop, landbouw staat nadrukkelijk op de rem. In ieder geval praten we als WBE mee, maar er zal nog wel heel wat water door Rijn en Waal gaan, voordat het eerste hert zich laat zien in de Gelderse Poort.”

Keilers, regelmatig op het tableau in WBE Land van Gelre

Naam WBE:

WBE Land van Gelre Opgericht in: De vereniging wildbeheereenheid ‘Land van Gelre’ (WBE LvG) is ontstaan op 9 september 2013 door omzetting van de Stichting Samenwerkende Wildbeheereenheden Nijmegen (SSWN) in de vereniging. Voorzitter Mees Kooistra legt uit waarom die omzetting nodig was: “Het was nodig het democratisch gehalte in onze organisatie op te vijzelen. De stichtingsvorm stond dat in de weg, vooral omdat een stichting geen leden kent. In een vereniging hebben de leden meer zeggenschap en heeft het bestuur, door middel van statuten en huishoudelijk reglement, ook meer grip op de leden.” De SSWN bestond aanvankelijk uit een samenwerkingsverband van 4 verder zelfstandige WBE’s: WBE Hatertse Vennen en omstreken, WBE Heumen-Nijmegen, WBE Rijk van Nijmegen en WBE Groesbeek. Samen vormen zij nu WBE Land van Gelre. Locatie werkgebied: De geografische grenzen van de WBE: Zuid: de Maas tussen Nederasselt en splitsing Maas/Waal kanaal, boven Molenhoek richting grens met Duitsland. West: weg vanaf brug bij Grave tot Nijmegen. Noord: stad Nijmegen en de N325 richting Duitsland.

Oost: grens met Duitsland vanaf grensovergang in N325 tot en met Breedeweg, gemeente Berg en Dal. Omvang in ha: 13.000 ha inclusief de bebouwde kom van onder meer de stad Nijmegen, 7.000 ha effectief beschikbaar voor jacht (benutting), beheer en schadebestrijding. Kenmerken: Het gebied WBE Land van Gelre is divers van samenstelling. Er zijn uitgestrekte bosgebieden die voornamelijk uit naaldhout bestaan en voor een klein gedeelte uit loofbossen en andersom. Bijzonder zijn de Stuwwallen in het Rijk van Nijmegen. Er zijn uitgestrekte cultuurgebieden die ook weer bestaan uit akkerbouw en weidegebieden voor de veeteelt. Maar ook vennen gebied. En natuurlijk de specifieke kenmerken van de uiterwaarden langs de Maas (Maasheggenlandschap). Het gebied wordt door doorsneden door de A73, het Maas-Waalkanaal en de spoorlijn Nijmegen Venlo. Hierdoor ontstaan er vier min of meer zelfstandige leefgebieden. In het beheerplan is WBE Land van Gelre onderverdeeld. Leefgebied I: het gebied tussen de A73, de Maas en de weg tussen Grave en Nijmegen;

Leefgebied II: het gebied tussen de A73 en het Maas-Waal kanaal; Leefgebied III: het gebied tussen het MaasWaal kanaal en de spoorlijn Nijmegen Venlo; Leefgebied IV: het gebied ten oosten van de spoorlijn Nijmegen Venlo en begrensd door grens met Duitsland. Leden: ◆ jachthouders, aantal: 34 ◆ jachtaktehouders, aantal: 52 ◆ begunstigers/donateurs, aantal: 8 ◆ totaal aantal leden 01-01-2017: 60 ◆ bestuursleden: 7 Activiteiten: ✓ educatie leden/niet-leden – bij gelegenheid/naar behoefte van de leden ✗ opleiding jachthonden ✗ jachthondenproeven ✗ kleiduivenschieten ✗ kogelschieten oefenen ✗ excursies ✗ promotie (bijv. met stand vertegenwoordigd) ✗ (opleiding) jachthoornblazen ✓ schoonmaakactie(s) ✓ kraaien- en/of vossendag ✓ gezamenlijke wildtellingen ✗ (opleiding) gekwalificeerd persoon ✗ activiteiten rond ‘jacht en culinair’) ✗ anders, namelijk .............


Jagersvereniging Gelderland als belangenbehartiger

Wet natuurbescherming overal hoog op de agenda Vanaf dit nummer start de redactie met een nieuw thema. In iedere Gewest Update wordt een kort chronologisch overzicht gegeven van de diverse bijeenkomsten en vergaderingen waar de Jagersvereniging in Gelderland aanwezig was om voor uw belangen op te komen of veldkennis uit te dragen.

ook alle jagers die een schriftelijke toestemming verkrijgen om buiten gezelschap van de jachthouder te kunnen jagen binnen de WBE ook lid zijn of worden.

relatief nieuwe ‘leefgebiedsbenadering’ van de VHR op de rol en de taken die de wildbeheereenheden hebben bij de uitvoering van het reebeheer in Gelderland.

CDA In navolging van het gesprek met de Statenfractie van de VVD Gelderland op 10 december (zie de vorige Gelre Update) had de jagersvereniging Gelderland op 22 december een gesprek met Statenlid Engelina van Steenbrugge van het CDA over de invoering van de Wet natuurbescherming in Gelderland en meer specifiek over de talrijke onderwerpen die met de invoering van deze wet door Provinciale Staten Gelderland in 2017 geregeld moeten worden.

FBE faunaplatform Op 17 januari was de Jagersvereniging Gelderland aanwezig bij het faunaplatform dat werd georganiseerd door de Faunabeheereenheid. Dit overlegplatform is ingesteld om de FBE-bestuurders van de fractie jacht informatie vanuit de diverse achterbannen mee te geven voor de eerstkomende bestuursvergadering van de faunabeheereenheid. Ook worden de onderlinge standpunten over diverse fauna-aangelegenheden tijdens dit overleg met de overige deelnemers VHR en NOJG afgestemd. De Jagersvereniging heeft namens de bij haar aangesloten wildbeheereenheden ingebracht dat zij in overleg gaat met het bevoegde gezag (Gedeputeerde Staten Gelderland) teneinde de uitoefening van het ‘Jachtrecht’ toe te voegen aan het gebruiksmogelijkheden in Natura 2000 gebieden nu het algemene jachtverbod dat gold onder de Flora- en faunawet uit de wet is geschrapt.

Jagend Gelderland moet, ingegeven door de Wet natuurbescherming, de aandacht verdelen tussen het ware veldwerk en het taaie papierwerk.

In zo goed als alle bijeenkomsten waar de Jagersvereniging Gelderland de afgelopen maanden als belangenbehartiger van leden/jagers acte de présence gaf, was de nieuwe Wet natuurbescherming wel op een of andere manier onderwerp van gesprek. Logisch, want in deze wet wordt alles rond jacht, beheer en schadebestrijding geregeld. Voorsterbeek Op 1 december en 12 januari was de Jagersvereniging Gelderland op uitnodiging aanwezig bij de doorstart van Wildbeheereenheid Stroomgebied Voorsterbeek. Deze WBE zit in een hervormingsproces ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming. Gelijktijdig kampt deze WBE met een bestuurlijke onderbezetting om dit proces goed vlot te trekken. Op advies van en met ondersteuning van de Jagersvereniging is een werkgroep gestart met het vormgeven van een nieuwe inrichting van de WBE en het stroomlijnen van de vele activiteiten die in een WBE plaatsvinden. Vóór de zomer moet dit proces zijn afgerond. Wijchen en Waal Op 15 december en 9 januari was de jagersvereniging Gelderland op verzoek ter advisering aanwezig bij de werkgroep ‘aanpassing statuten en Huishoudelijk Reglement’ van de Wildbeheereenheid Wijchen en Waal. Met de statutenaanpassing beoogt de WBE volledige aansluiting bij de Wet natuurbescherming met als extra dat niet alleen jachthouders met een jachtakte lid zijn van de WBE maar dat

Engelina van Steenbrugge, statenlid voor het CDA.

Hoorzitting provincie Op woensdag 4 januari sprak de Jagersvereniging Gelderland in tijdens een openbare hoorzitting van Provinciale Staten Gelderland over de Omgevingsverordening die op 11 januari inmiddels gewijzigd is. Tijdens deze inspraak hield de Jagersvereniging een pleidooi voor een betere afstemming van de doelen die in de diverse Natuurbeheerplannen voor de diverse natuurgebieden in Gelderland worden gesteld en de toestemming voor wildbeheereenheden tot het uitvoeren van ontheffingen voor gestelde doelen in het kader van het faunabeheerplan Gelderland voor diezelfde gebieden en de naaste omgeving. Een betere maatschappelijke afstemming is wenselijk om de publieke gelden van de provincie Gelderland efficiënter in te kunnen zetten en de gestelde natuurdoelen beter te bereiken én waarbij eventuele schade of overlast voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen. VHR Achterhoek Op 16 december was de Jagersvereniging Gelderland op uitnodiging in Halle aanwezig bij de themabijeenkomst van de Vereniging Reewild regio Achterhoek over het onderwerp ‘Leefgebiedenbenadering’. De Jagersvereniging pleit in deze samenwerking voor een optimale afstemming van de

Overleg met politie Op 27 januari voerde de Jagersvereniging Gelderland op verzoek van meerdere wildbeheereenheden overleg met de Nationale Politie Oost Nederland over het nieuwe proces van de jachtakteverstrekking onder de Wet natuurbescherming en het vereiste lidmaatschap voor jachthouders met een jachtakte. Daarbij werd met name ingezoomd op een werkbare regeling voor administratieve rechtspersonen die geen jachtakte hebben zoals lokale jagersverenigingen die jaarlijks de documenten verstrekken aan hun leden waarmee deze de jachtakte kunnen aanvragen. Handhavers Op 26 januari gaf de Jagersvereniging voorlichting over de onderwerpen ‘Jacht, beheer en schadebestrijding’ aan de eerste groep van 35 handhavers die een overgang training van Flora- en faunawet naar de Wet natuurbescherming volgde bij de vereniging Politie Dier en Milieu in de werkschuur van het Groennetwerk in Epe. Volgens planning volgen vóór de zomer nog enkele groepen handhavers deze voorlichting. NOJG Op 2 februari was de Jagersvereniging Gelderland aanwezig bij de Algemene Leden Vergadering van de NOJG in de Cantharel te Uchelen.


Persbericht (17-1-2017)

50e Reewildshow: Niet alleen voor Achterhoekers!

Op zondag 26 maart 2017 organiseert Vereniging Het Reewild regio Achterhoek haar 50e Reewildshow. Deze eendaagse manifestatie is niet alleen interessant voor de reewildbeheerder uit de Achterhoek, maar ook een bron van kennis voor een ieder die zich bezig houdt met het beheer van reeën. Op deze zondag is, naast het inzichtelijk maken van het reewildbeheer in de Achterhoek en het tonen van de trofeeën, ook dit jaar een programma met een 4 tal clinics voor de reewildbeheerder. De clinics richten zich op zaken waar iedere reewildbeheerder vroeg of laat mee te maken krijgt en wordt verzorgd door bekende namen uit de jachtwereld. Met gepaste trots presenteren wij: 10.00 uur: Opening door jachthoorngroep V.I.V.A.T uit Lochem 11.00 uur: Clinic fiepen door Jacob Konter (De Nederlandse expert op het gebied van fiepen) 12.30 uur: Clinic aanleg en onderhoud van wildakkers door Gerwen Pelgrum (Eigenaar van het bedrijf PVM) 14.00 uur: Clinic wildverzorging en panklaar maken van reewild door Benny Wolters (Poelier uit Harreveld, met EG erkenning voor keuren en verkoop van wild)

15.30 uur: Clinic koken met ree door Donald Buitendorp (Auteur van o.a. de boeken: Wild. Koken met ree en Sus Scorfa in de pot) Gedurende de dag zullen films gemaakt door Dick Bulten; Grofwild op de Veluwe, soorten en beheer en Wel en wee van het ree getoond worden. Na afloop van elke film is er mogelijkheid tot stellen van vragen. De 50e reewildshow zou niet compleet zijn zonder onze reewild gerelateerde en regionale exposanten en standhouders. Naast verschillende belangenorganisaties is er een gevarieerd aanbod van: fotografie ( de bekende natuurfotografe Eline de Jong), hoogzitten, jachtbenodigdheden, jachtkleding en handgemaakte jachtmessen De manifestatie “50e Reewildshow: Niet alleen voor Achterhoekers!” vindt plaats bij Café Restaurant De “Exelse Molen” Oude Lochemseweg 4, 7245 VJ te Exel op zondag 26 maart 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor verdere informatie: VHR Regio Achterhoek, info@vhr-achterhoek.nl Secretariaat: Bert Radstake, Juttepad 1 7021 NP Zelhem

Activiteiten Agenda 2017 Jagersvereniging Provincie Gelderland • Vr-10 maart 2017 Bijeenkomst ‘Reewildbeheer in 2017’ voor machtiginghouders van WBE Land van Gelre. Locatie: gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6, Malden, aanvang 19.30 uur. • Za-11 maart 2017 PJP Oost Gelderland Provinciale Jachthondenproef van Gelderland. Locatie: Camping “De Italiaanse Meertjes” Buitinkweg 7, Winterswijk Kotten • Vr-17 maart 2017 De 4e Reewild Beheertentoonstelling WBE’s Rivierenland Locatie: ‘Natuurlijk Gruun’, Zijveling 1, Ommeren • Di-21 maart 2017 Start voorjaarscursus Puppy-Jachthondentraining KNJV Oost Gelderland Groep Terborg. Inschrijving en informatie: H. van Gils, hmc.gils@gmail.com, tel. 0314-344028. Zie ook: www.jachthondenopleidingknjv-oost-geld.nl • Zo-26 maart 2017 De 50e!!! Reewildshow van Vereniging Het Reewild regio Achterhoek (niet alleen voor Achterhoekers!!!) Locatie: Café Restaurant De “Exelse Molen”, Lochemseweg 4, te Exel Van 10.00 – 17.00 uur • Di-28 maart 2017 Aanvang zomercursus voor jachthonden. KNJV - Jachthondengroep Groenlo dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Locatie: Camping “De Italiaanse Meertjes” Buitinkweg 7, Winterswijk Kotten Aanvang 19.00 uur • Do-30 maart 2017 Algemene ledenvergadering Wildbeheereenheid Land van Gelre. Locatie: Motel Van der Valk, Cuijk Aanvang 19.30 uur

Regio Rivierenland

4e Reewildshow In Rivierenland Voor de reewildjagers en andere belangstellenden in de wildbeheereenheden in het Rivierenland wordt op vrijdag 17 maart in ‘Natuurlijk Gruun’ in het Betuwse Ommeren weer een reewildshow annex beheertentoonstelling gehouden. Vanaf 19.30 uur kunnen de reebokgeweien van het jachtseizoen 2016/2017 aangeboden worden, zodat keurmeesters de leeftijd kunnen vaststellen. Ook geweien van valwild kunnen worden ingebracht. De ree-

wildjagers, die door middel van een persoonlijke brief door hun wbe-bestuur zijn uitgenodigd, hebben instructies gekregen hoe zij de geweitjes moeten aanleveren. Na vaststelling van de leeftijd worden de geweien tentoongesteld en bestaat er gelegenheid het afschotresultaat in breed verband te bespreken. Tijdens de avond zal bovendien een bestuurslid van de Vereniging Het Reewild een presentatie verzorgen over reewildbeheer

De organisaties van deze vierde reewildshow Rivierenland is in handen van de Vereniging Het Reewild regio VeluweRivierenland, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging Gelderland en de Samenwerkende WBE’s in Rivierenland. In 2015 zijn er ca. 60 trofeeën ingebracht, en in 2016 ruim 90. De initiatiefnemers willen graag dat alle in het jachtseizoen 2016/2017 geschoten (en dood gevonden) bokken worden ingebracht. Dit om aan medejagers en anderen te laten zien wat er in Rivierenland aan reeën leeft. Adres: ‘Natuurlijk Gruun’, Zijveling 1, 4032 NT Ommeren


Regio Oost Gelderland

Colofon

Jachthondengroep Groenlo Jaarlijkse Provinciale Jachthondenproef Op 11 maart 2017 organiseert de Jagersvereniging Gelderland – Jachthondengroep Groenlo in samenwerking met de Jachthondengroepen Terborg en Zutphen de jaarlijkse Provinciale Jachthondenproef van Gelderland. Deze proeven worden gehouden bij de mooie terreinen van de camping “De Italiaanse Meertjes” te Winterswijk – Kotten. We hebben erg mooie, maar haalbare proeven uitgezet en hopen natuurlijk op een prachtige “jachtdag”. Na afloop van de proeven is er in het gezellige camping café gelegenheid om na te praten en in afwachting van de resultaten te genieten van een winterkostbuffet.

Zomercursus aan voor jachthonden Ook dit jaar bieden wij de zomercursus aan voor jachthonden. Jagersvereniging Gelderland Jachthondengroep Groenlo start hiermee in week 13, op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond om 19.00 uur. De locatie is bij terreinen van de camping “De Italiaanse Meertjes” te Winterswijk – Kotten. We proberen om niet te grote groepen te maken (max. 6) voor diverse niveaus, beginnende C-honden, C/B niveau, A en ook de Meervoudig Apport MAP. Kijk voor verdere inlichtingen op onze site: http://jachthondenopleidingknjv-oostgeld.nl/Groenlo/index.htm of bel 06-42049180, Marijke Hofstede.

Bestuursleden: Voorzitter Wim Broens wim.broens@bovenslinge.nl 06-53725035 Secretaris Lucas Kasper gelderland@jagersvereniging.nl 06-57248657 Penningmeester John Bakker penningmeester.kjv.gelderland@gmail.com 06-49058130 Vice voorzitter Henk Emmerzaal (Rivierenland) h.cemmerzaal@freeler.nl 06-51258025

Jachtt & Out Outdoor Jach door

Promotie Dick Buitenhuis dickbuitenhuis@chello.nl 06-22991311 Gelre Update Willem Udo redactie.knjvog@gmail.com 06-53527660

HUNTER PRO XTREME

ƵƵƌnjĂŵĞ͕ ǁŝŶĚͲ ĞŶ ǁĂͲ ƚĞƌĚŝĐŚƚĞ ũĂĐŚƚũĂƐ ƐƉĞĐŝĂĂů ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŚŽŶĚĞŶͲ ŐĞůĞŝĚĞƌĞŶĂĐƟĞǀĞũĂŐĞƌ͘sĞŶͲ ƟůĂƟĞͲŽƉĞŶŝŶŐĞŶŽŶĚĞƌďĞŝĚĞ ĂƌŵĞŶ͕ ŝŶŶĞŶǀŽĞƌŝŶŐ ǀŽŽƌͲ njŝĞŶ ǀĂŶ ŚŝŐŚͲsĞŶƚΡ ŶĞƚ ǀŽŽƌ ĞdžƚƌĂ ĐŽŵĨŽƌƚ͘ ĨŶĞĞŵďĂƌĞ ĞŶ ǀĞƌƐƚĞůďĂƌĞ ĐĂƉƵĐŚŽŶ ŵĞƚ ŬůĞƉ͘ WƌĂŬƟƐĐŚ njĂŬŬĞŶ ŝŶĐů͘ ǁŝůĚnjĂŬ͘ KƌĂŶũĞ ƌĞŇĞĐƚĞƌĞŶĚĞ ďĂŶĚ ŝŶ ŚĂŶĚŝŐ ŽƉďĞƌŐnjĂŬũĞ ŽƉĚĞŵŽƵǁ͘DĂƚĞŶ^Ͳϰy>

Junior Jagers Hubert-Jan van den Brink juniorjagers.gelderland@ jagersvereniging.nl 06-81056323 Regiomanager Jagersvereniging Ger van Hout Ger.vanhout@jagersvereniging.nl 06-53283873 HUNTER PRO XTREME JACHTBROEK

Advies verkooprijs jas vanaf € 209,Advies verkoopprijs broekvvanaf €169,Setprijs prijsv vanaf €329,-

ƵƵƌnjĂŵĞ͕ ǁŝŶĚͲĞŶ ǁĂƚĞƌĚŝĐŚƚĞ ũĂĐŚƚďƌŽĞŬ ƐƉĞĐŝĂĂů ŽŶƚǁŽƌƉĞŶ ǀŽŽƌ ĚĞ ŚŽŶĚĞŶŐĞůĞŝĚĞƌ ĞŶ ĚĞ ĂĐƟĞǀĞ ũĂͲ ŐĞƌ͊ sĞŶƟůĂƟĞƌŝƚƐĞŶ ĂĂŶ ďĞŝĚĞ njŝũĚĞŶ͘ ďŝŶŶĞŶǀŽĞƌŝŶŐ ŚŝŐŚͲsĞŶƚΡŶĞƚǀŽŽƌĞdžƚƌĂĐŽŵĨŽƌƚ͘ ĞdžƚƌĂƐƚĞǀŝŐŚĞŝĚŽƉƐůŝũƚĂŐĞŐĞǀŽĞůŝŐĞĚĞůĞŶ͘ ,ŽŐĞƌĞƌƵŐĞŶǀĞƌƐƚĞůďĂƌĞďƌŽĞŬƐƉŝũƉĞŶ͘ WĂƚƌŽŽŶŚŽƵĚĞƌŝŶďĞĞŶnjĂŬ͘ KƌĂŶũĞ ƌĞŇĞĐƟĞďĂŶĚ ŝŶ ŚĂŶĚŝŐ njĂŬũĞ͘ DĂƚĞŶ ϰϲͲϲϮ͕ ϵϮͲϭϮϬĞŶϭϰϴͲϭϱϴ;ĞdžƚƌĂůĂŶŐͿ

ĞũĂĐŚƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶnjŝũŶĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞŬůĞĚŝŶŐ͊ Ğ ũĂĐŚƚƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ njŝũŶ ĂĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ŬůĞĚŝŶŐ͊ KĨŚĞƚŶƵŐĂĂƚŽŵĞĞŶƐƉĂŶŶĞŶĚĞĚƌŝũłĂĐŚƚ͕ĚĞƐƚƌŝũĚǀĂŶũĞůĞǀĞŶŵĞƚĞĞŶŐƌŽƚĞǀŝƐŽĨĞĞŶĚĂŐũĞƵŝƚǁĂŶĚĞůĞŶ͕ KĨ ŚĞƚ ŶƵ ŐĂĂƚ Žŵ ĞĞŶ ƐƉĂŶŶĞŶĚĞ ĚƌŝũłĂĐŚƚ͕ ĚĞ ƐƚƌŝũĚ ǀĂŶ ũĞ ůĞǀĞŶ ŵĞƚ ĞĞŶ ŐƌŽƚĞ ǀŝƐ ŽĨ ĞĞŶ ĚĂŐũĞ Ƶŝƚ ǁĂŶĚĞůĞŶ͕ ŚĞƚŝƐǀĂŶĞƐƐĞŶƟĞĞůďĞůĂŶŐŽŵũĞƚĞŬƵŶŶĞŶďůŝũǀĞŶĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶŽƉũĞĚŽĞů͘DĞƚŵĞĞƌĚĂŶϭϱũĂĂƌĞƌǀĂƌŝŶŐŝŶ ŚĞƚ ŝƐ ǀĂŶ ĞƐƐĞŶƟĞĞů ďĞůĂŶŐ Žŵ ũĞ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ďůŝũǀĞŶ ĐŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞŶ ŽƉ ũĞ ĚŽĞů͘ DĞƚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϭϱ ũĂĂƌ ĞƌǀĂƌŝŶŐ ŝŶ ŚĞƚ ŚĞĞŌ WŝŶĞǁŽŽĚ ŽŶƚǁŝŬŬĞůĚ͕ ǁĞůŬĞ ĚŽĞƚ ǁĂƚ ǁŽƌĚƚ͘ ŚĞƚ ŽƵƚĚŽŽƌ ŽƵƚĚŽŽƌ ĂĂǀŽŶƚƵƵƌ ǀŽŶƚƵƵƌ Ś ĞĞŌ W ŝŶĞǁŽŽĚ ĞĞĞŶ ĞŶ ŬŬůĞĚŝŶŐ ůĞĚŝŶŐ ĐĐŽůůĞĐƟĞ ŽůůĞĐƟĞ Ž ŶƚǁŝŬŬĞůĚ͕ ǁ ĞůŬĞ Ě ŽĞƚ ǁ Ăƚ ĞĞƌǀĂŶ ƌǀĂŶ ǀǀĞƌǁĂĐŚƚ ĞƌǁĂĐŚƚ ǁ ŽƌĚƚ͘ ƌĂĂŐWŝŶĞǁŽŽĚŝŶǁŝŶĚ͕ƌĞŐĞŶĞŶƐƚŽƌŵĞŶďůŝũĨĚƌŽŽŐĞŶǁĂƌŵ͕njŽĚĂƚƵnjŝĐŚŬĂŶďůŝũǀĞŶĨŽĐƵƐƐĞŶŽƉƵǁĂǀŽŶƚƵƵƌ͘ ƌĂĂŐWŝŶĞǁŽŽĚŝŶǁŝŶĚ͕ƌĞŐĞŶĞŶƐƚŽƌŵĞŶďůŝũĨĚƌŽŽŐĞŶǁĂƌŵ͕njŽĚĂƚƵnjŝĐŚŬĂŶďůŝũǀĞŶĨŽĐƵƐƐĞŶŽƉƵǁĂǀŽŶƚƵƵƌ͘

Dumphuis

I

Houtkampstraat Houtkampstraat 62

|

ϳϲϲϱ ϳϲϲϱ   ŽĞƟŶĐŚĞŵ ŽĞƟŶĐŚĞŵ   |

0314 32 62 10

I

ŝŶĨŽΛĚƵŵƉŚƵŝƐ͘Ŷů ŝŶĨŽΛĚƵŵƉŚƵŝƐ͘Ŷů   I   ǁǁǁ͘ĚƵŵƉŚƵŝƐ͘Ŷů ǁǁǁ͘ĚƵŵƉŚƵŝƐ͘Ŷů

Uw landelijke ledenraad vertegenwoordigers: • John Bakker • Wim Broens • Henk Emmerzaal • Chuck van de Vlasakker Secretariaat Gelderland@Jagersvereniging.nl 06-57248657

Gelre update 06  

De tijd vliegt voorbij en het 'traditionele jachtseizoen' ligt al weer ruim achter ons. In december schreef ik nog over terughoudendheid van...

Advertisement