Page 1

  

 

mnopqrspturvwqxyuzny{v|uznvy}~y€‚ƒy„nvwn…y†|qnvy ‡pvuvwˆxn…y‰†Š‹€yŒy€Ž ‘’“”•‘–—˜“™š‘™›œ‘š•‘ž•Ÿš›“Ÿ™ ‘¡™¢‘™‘£›“›•‘¤¥™¦“›¦

§¨©ª«¬­®¨¯° ’“”•‘–—˜“™š‘“˜‘š•‘ž•Ÿš›“Ÿ™ ‘±“²•Ÿ—²‘™‘£›“³•‘´™˜‘µ—™˜‘—¶Ÿ•·‘™‘¦ —¸™ ‘œ“˜²“¸¹—²‘—º‘—›•²·‘¡¥™²Ÿš“»˜·‘¼½µ‘ œ²¹¥˜·‘™›œ‘—š•²‘—›•²‘²•¥™›¹º™Ÿ¹²“›¦‘Ÿ—¥»—›•›˜¾‘’²¾‘–—˜“™š‘“˜‘™›‘“›œ¹˜²‘¿••²™›‘˜“›Ÿ•‘ÀÁÂ÷‘™›œ‘™‘¥•¥¸•²‘ —º‘Ä¡ž’‘Ÿ—¥¥“••‘žÆÇ·‘š•‘¡ž’µ‘ž•Ÿš›“Ÿ“™›‘µ•²“ÈŸ™“—›‘Ÿ—¥¥“••·‘™˜‘É•  ‘™˜‘™›‘¡ž’µ‘²™“›•²¾‘Ê•‘™›œ‘ š“˜‘˜¹»»—²‘•™¥‘™‘£›“³•‘Ÿ—›²“¸¹•‘É“š‘•Ÿš›“Ÿ™ ‘™²“Ÿ •˜‘—‘“›œ¹˜²‘²™œ•‘¥™¦™Ë“›•˜·‘™›œ‘Ÿ—›œ¹Ÿ‘˜•¥“›™²˜‘ ™‘™˜˜—Ÿ“™“—›‘¥••“›¦˜‘™›œ‘²™œ•˜š—ɘ‘É—² œÉ“œ•¾ *+,+-.+/0120345+67+809:;:<0=>+0?84=>+80 =F40/1RR+8+2=0S1+,/12E0=42+80K-8=81/E+.0 .=-8=+80K-8=81/E+.<0=>+0D84D+808+.+=0E+-80-2/0 @AB99C:0D812=+80+2E12+01.07-.+/0420-02+F0 -5-1,-7,+0R480=>+.+06-K>12+.<0=>+0J3B =>+0+2/0K-D06M.=07+08+D,-K+/I0?4=>0=>+0 9GH9CDD6<0;9::0/D10,-.+80+2E12+I0J>+.+0 G9:HGO:0XJ3B99;:H999:0aM84D+ZI0J>+0 J3BG9:0-2/0=>+0J3BGO:0K-8=81/E+.0M.+0 6-K>12+.0>-5+0-0L8.=0D-E+04M=0120,+..0=>-20 J3BG9:0K-8=81/E+01.08-=+/0R480;<9::0D-E+.0 /1RR+8+2=08+.+=0E+-8.I0J>+0J3BG9:0E+-8.0 NIO0.+K42/.<0-2/0K46+0.=-2/-8/0F1=>0N0 -=0Obc0[+0J3BGO:01.08-=+/0R4809<d::0D-E+.0 >-5+0P0R,-E.0420=>+60kj0=F40R,-E0R480=>+0 480P9Q704R06+648S0/+D+2/12E0420=>+0 -=0ObI0[+0/8M60M21=01.02+F0-.0F+,,c0e-8=0f0 J3BGO:I0J>-=01.0>4F0=>+06-K>12+0\24F.0 6-K>12+I0J>+0@AB99C:/F0D812=+8.0-,.40 V*BG9:0XV*B99::0aM84D+Z0-2/01.08-=+/0 1R0=>+8+01.0-0jJV0480@l0K-8=81/E+012.=-,,+/I0 >-5+0/MD,+T12E07M1,=012I0UM80@AB99C:VW0 R480;9<:::0D-E+.I0]=0F1,,07+0K45+8+/0120-0 3+F08+.+=0E+-8.0-2/0-20+2/0K-D0-8+07+12E0 /+5+,4D+/0.40=>-=0Al0K-8=81/E+.0K-207+0 6-K>12+0K-6+0F1=>0-0.=-8=+80K-8=81/E+0 RM=M8+0-8=1K,+I F>1K>01.08-=+/0R480C::0D-E+.I0XY0,4F0S1+,/0 0000[+0gM.+80-..+67,S<0D-D+80R++/0-..+67,S0 6-/+012=40@l<0-2/0j=-8=+80K-8=81/E+.0 -2/0,-.+80M21=h.0-,,0>-5+0-0.=-=+/0,1R+04R0 J30K-8=81/E+0F1=>4M=0-08+.+=0E+-8Z0 0000[+0L8.=0.+K=14204R0=>1.0-8=1K,+0K45+8.0=>+0 O:<:::0D-E+.I0[+0D812=+801=.+,R01.08-=+/0R480 =>+48S07+>12/0=>+.+0K-8=81/E+.I0J>+0R18.=0 O:<:::0D-E+.0.407-.1K-,,S0F>+20=>+.+0D-8=.0 =>8++0D-8-E8-D>.0>-5+0.46+012=+8+.=12E0 -8+0/42+0.401.0=>+0D812=+8I 12R486-=1420420=>+08+.+=0E+-8.0-2/0>4F0 0000J>+8+01.0-08+.+=0E+-80=>-=08+.+=.0=>+0 =>+S0F48\I0J>+08+.=01.0.=-2/-8/0?84=>+80 D812=+80+-K>0=16+0-02+F0=42+80K-8=81/E+0 =>+48SI0]R0S4M0-8+024=0R-61,1-80F1=>0?84=>+80 1.012.=-,,+/I0]204M806-K>12+<0=>+0.=-8=+80 K-8=81/E+.<01=0F4M,/07+07+.=0=408+-/0=>84ME>0 K-8=81/E+0F-.06-8\+/0iM.=0J30-2/0>-/0 =>1.0+2=18+0.+K=142I0]=06-S0.-5+0S4M0-0R+F0 =>+08+.+=0E+-80.+K=1420K46D,+=+,S07,4K\+/0 4RRI0Xj++0g1EM8+0;ZI0]2048/+80=408+KSK,+0 5+8S0R8M.=8-=12E0>4M8.I0 g1EM8+09 0000^M88+2=06-K>12+.08+,+-.+/0.40R-80-8+_ 0000@AB9;P:0XA1.=+/0120.+851K+06-2M-,<07M=0 24=0.++20-2SF>+8+0-.04R0;;H;:H9:;:Z 0000@A`999:0XA1.=+/0120.+851K+06-2M-,<07M=0 24=0.++20-2SF>+8+0-.04R0;;H;:H9:;:Z @AB99P: @AB99G: @AB99G:V @AB99O:V3 @AB99C:VW g1EM8+0; g1EM8+0P 0000?+.1/+.0=>+0.=-8=+80K-8=81/E+<0=>+8+0-8+0 

 !"6896######$%$&###'())

000123456273689614


  

 

lmnopqrostquvpwxtymxzu{tymux|}x~~Â&#x20AC;Â ~~Â&#x201A;Â&#x20AC;xÂ&#x192;muvmÂ&#x201E;xÂ&#x2026;{pmuxÂ&#x2020;outuvÂ&#x2021;wmÂ&#x201E;xÂ&#x2C6;Â&#x2026;Â&#x2030;Â&#x160;~Â&#x20AC;xÂ&#x2039;xÂ&#x152;Â&#x20AC;Â?xx

Â&#x2020;{ptvpqmÂ&#x2021;

*+,-./-0/*1*2/3-4,56-/457/0-6,/8-9//-:4;<0/=- *+05043;/=-0/2+5/-C6=4546,-D4=/-56-57/-0/=5-6M- 16<-C04,5-D457-+-.+3-56,/0-*+05043;/I-57/30<B-<,45-D422-./*6B/-*6,5+B4,+5/38-NE/,57/-C04,5/08 >-?-@ D7/,-16<-*7+,;/-6<5-57/-56,/0-D457-+-;663----A7/=/-*+05043;/=-+2=6-<=/-+-*6BC2/5/21- ----K+=4*-K0657/0-U04,5-J/601V ,/D-3/E/26C/0-0622/0-*6E/08-9//-:4;<0/-F ----G=-D457-C0/E46<=-K0657/0-*+05043;/=I- C06C/021-0/*1*2/3-60-,/D-cNW-*+05043;/I57/-D+=5/-56,/0-4=-0/C/22/3-6<5-6M-57/-30<B- 57/-30<B-<,45-D422-50+,=M/0-=6B/-6M-57/-.+3*+05043;/-+,3-C4*L/3-<C-.1-57/-3/E/26C/0- 56,/0-.+*L-4,56-57/-;663-56,/0-*+05043;/I0622/0-4,-57/-56,/0-*+05043;/-+,3-.06<;75- D74*7-D422-+;+4,-*+<=/-.+*L-;06<,34,;8.+*L-4,56-=<CC21-*7+B./08-J+5-4=-D71-57/0/- K657-*+05043;/=-D422-./-*6,5+B4,+5/3-+;+4,8D422-+2D+1=-./-+-;663-+B6<,5-6M-56,/0-2/M5- Y5-*+,-./-+-E4*46<=-*40*2/8 4,-57/-=<CC21-*7+B./0-D7/,-57/-*+05043;/- ----A7/-0/B+4,4,;-[56,/0[-4,-57/-56,/04=-M4,4=7/38-A74=-0/B+4,4,;-56,/0-WX9A- *+05043;/-4=-Q<=5-./26D-57/-.+0/-B4,4B<B./-*6BC2/5/21-0/B6E/3-M06B-57/-=<CC21- 57+5-*+,-B+4,5+4,-57/-C06C/0-*7+0;/-2/E/28*7+B./0-./M60/-+334,;-,/D-56,/08-:+42<0/- H7/,-57/-*7+,;/-56,/0-24;75-*6B/=-6,I56-36-574=-D422-*+<=/-.+*L-;06<,34,;8- 57/-56,/0-D422-,65-*7+0;/-<C-56-57/-C06C/0:4;<0/-F Y,-+334546,-56-*6,5+B4,+54,;-57/-56,/0- 2/E/2-+,3-D422-*+<=/-57/-.+*L-;06<,34,;8----G,-4,5/0/=54,;-C64,5-4,-57/-0/=/5-C06*/==- *+05043;/I-574=-D422-+2=6-*6,5+B4,+5/-57/- G=-57/-56,/0-*+05043;/-0/+*7/=-57/-/,34=-D7+5-7+CC/,=-4,-+334546,-56-57/-*6<,5/0- *2/+,4,;-=/*546,-6M-57/-30<B-*+05043;/I- 6M-45=-<=/M<2-24M/I-57/-C04,5/0-=/,=/=-57/./4,;-0/=/58-H7/,-57/-C04,5/0-=/,=/=-+-,/D- D74*7-4,-5<0,-D422-*6,5+B4,+5/-57/-56,/0- 26D-*7+0;/-2/E/2-4,-57/-56,/0-=<CC21-+,356,/0-*+05043;/I-57/-.4+=-E625+;/-4=-=/5-56-+- *+05043;/-+;+4,8-A7/-0/+=6,=-M60-574=-+0/- D422-501-56-L//C-57/-*7+0;/-2/E/2-<C8-A74=74;7-E625+;/8-G=-57/-*+05043;/-4=-<=/3I-57/- /ZC2+4,/3-4,-57/-M6226D4,;-*+05043;/-57/601- *6,=5+,5-*7+0;4,;-L//C=-+,-+2B6=5-[/BC51[*+05043;/-M06B-.+*L-;06<,34,;8-c,*/-57/.4+=-E625+;/-4=-0/3<*/3-;0+3<+221-36D,8- =/*546,8 J4=-C06*/==-4=-,/*/==+01-./*+<=/-+**6034,;- ----A7/-*2/+,4,;-=/*546,-6M-57/-30<B- C04,5/0-*+,,65-;/5-57/-0/B+4,4,;-56,/056-K0657/0I-+-,/D-56,/0-*+05043;/-7+=-+- *+05043;/-*6,=4=5=-6M-+-[*2/+,4,;-.0<=7[- <C-56-57/-B4,4B<B-*7+0;/I-57/-*7+,;/5/,3/,*1-56-C04,5-24;758-G=-57/-*+05043;/- \+2=6-L,6D,-+=-+-]^7+0;/-:/25_`-+,3-+- 56,/0-24;75-*6B/=-6,8-A7/-*+05043;/-+54=-<=/3I-57/-3/,=451-4,*0/+=/=8-A6-L//C-57/- 0/*6E/01-.2+3/8-J/-*2/+,4,;-.0<=7-7+=-5D6- 574=-C64,5-D422-=5422-./-C04,54,;-C06C/0218-YM3/,=451-2/E/2-/E/,-5706<;76<5-45=-24M/I-57/- 6CC6=45/-*7+0;/=-C2+*/3-6,-45-3<04,;-57/- 16<-D/0/-56-5+L/-57+5-=+B/-*+05043;/-6<53/,=451-.4+=-E625+;/-4=-0/3<*/3-+**6034,;218- C04,5-*1*2/8-J/-a0=5-+550+*5=-+,1-0/B+4,4,;- 6M-57/-B+*74,/-M60-+-M/D-3+1=I-+,3-57/,N+*7-54B/-+-,/D-*+05043;/-4=-4,=5+22/3I-57/- 56,/0-6P-57/-30<B8-J/-=/*6,3-0/C/2=-57/- C<5-45-.+*L-4,-57/-C04,5/0-D457-6<5-364,;.4+=-E625+;/-4=-0/=/5-56-57/-74;7-E625+;/- 56,/0-6MM-57/-.0<=7-.+*L-6,56-57/-30<B- +,1574,;-56-45I-57/-*+05043;/-D422-=7+3/8-J4=C64,5I-+,3-57/-*+05043;/-C+;/-*6<,5-4=-0/=/5- D7/0/-45-57/,-50+,=M/0=-.+*L-4,56-57/-56,/0- D422-7+CC/,-./*+<=/-57/-*7+0;/-2/E/2-57+556-O/068-94,*/-34P/0/,5-14/23=-D6<23-34*5+5/- *+05043;/8-A74=-4=-+22-36,/-4,-+-54B4,;- 57/-C04,5/0-D+=-5014,;-=6-7+03-56-L//C-<C34MM/0/,5-3/*0/+=/=-4,-3/,=451-6E/0-54B/I- =/b</,*/-57+5-36/=-,65-4,5/0M/0/-D457-57/- 7+=-34==4C+5/3-6<5-+,3-57/-B+5/04+2=-2/M5K0657/0-<=/=-34P/0/,5-0/=/5-;/+0=8-J4=-D+=- C04,54,;-C06*/==8-YM-57/-*2/+,4,;-.0<=7- *+,-,6-26,;/0-+**/C5-+-C06C/0-*7+0;/8+2=6-36,/-4,-657/0-K0657/0-*+05043;/=I-.<5- ./*6B/=-*6,5+B4,+5/3-D457-.+3-56,/0-57+5- ----H7+5-36/=-574=-+22-B/+,d +M5/0-+-54B/-K0657/0-Q<=5-D/,5-D457-57/-RS- D422-,65-+**/C5-+-*7+0;/I-57/-.0<=7-D422-,65- ----e`-W+L/-=<0/-57+5-16<0-*+05043;/;/+0-M60-.657-*+05043;/=8-A4B/-D422-5/22-6,- ./-+.2/-56-*2/+,-45=/2M-+,3-.+*L-;06<,34,;- 5/*7,4*4+,=-57606<;721-*2/+,-6<5-57/D422-6**<08-Y5-=//B=-56-./-57/-,+5<0/-6M- =<CC21-*7+B./0-6M-57/-56,/0-*+05043;/8 D7+5-57/1-36-D457-57/=/-*+05043;/=8 ----:4;<0/-T-=76D=-76D-57/-56,/0-+,3-30<B- *6,5+B4,+5/3-56,/0-57+5-45-D422-+**/C5-B6=5- ---->`-Y,-57/-/E/,5-57+5-57/1-M60;/5I-+,3-16<6M-57/-*7+0;/-56-./-*2/+,/3-6MM-57/-30<BI- 7+E/-+-=7+34,;-*+05043;/8-A7/-56,/0-B<=5.<5-45-D422-,65-+**/C5-57/-*7+0;/-57+5-D6<23- ./-*6BC2/5/21-*2/+,/3-6<5-+;+4,8-\f6-,65+226D-57/-.0<=7-56-*2/+,-45=/2M-6P-+5-+228-G- <=/-57/-56,/0-6E/0gg`I-+,3-hNH-M0/=7-56,/0C06C/021-D60L4,;-*2/+,4,;-.0<=7-D422-+5- WX9A-./-4,=5+22/38 +,1-;4E/,-54B/-7+E/-6,21-+-=B+22-+B6<,5- ----@`-J/-30<B-<,45-7+=-56-./-5+L/,-+C+056M-56,/0-6,-458-c,*/-*6,5+B4,+5/3I-56,/0- +,3-*2/+,/3-6<5-D457-/BC7+=4=-6,-57/D422-+**<B<2+5/I-D74*7-D422-6,21-*+<=/-57/- *7+0;/-.0<=78-J4=-4=-+-E/01-=4BC2/-C06*/==.<5-E/01-,/*/==+01-6,*/-45-4=-*6,5+B4,+5/38 C06.2/B=-56-;/5-D60=/8----94,*/-57/-D+=5/-56,/0-4=-50+,=M/00/3-.+*L- ----G**6034,;-56-6<0-5/=5=I-57/0/-D422-./4,56-57/-=<CC21-6M-57/-56,/0-*+05043;/8-c,*/- +CC06Z4B+5/21-Tijki;-6M-56,/0-2/M5-D7/,:4;<0/-T 

 !"6896######$%$&###'())

000123456273689614


  

 

*+,-./0*0123,-14-45,6*7-8+14-14-690:/;7-8+,*96,0-;,<*-+9=,>,0-/4-4*/*,2-/?9>,-14-=/4*,96;@-/62-:A4*-?,-*+09=6-9A*-90-*+,0,-=1;;?,-?/.B309A62163-144A,47----C9=-*9-0A6-*,4*-5/3,4D-E016*,0-*09A?;,4+99*163D-.9::96-./0*0123,-509?;,:4-/4=,;;-/4-+9=-*9-0,/2-*+,-./0*0123,-4,01/;6A:?,0-=1;;-?,-.9>,0,2-/*-*+,-,62-9<-*+14/0*1.;,7 FGHIJKGLMNOOPQ 896,0-/5509>,2->/.AA:7 E+1;;154-C,/2-R.0,=201>,0 R:/;;-S9::96-T,=,;,04-R.0,=201>,0 U,,2;,-694,-5;1,04 FGHIJKGLMVIWWPJGQ X,21./*,2-Y09*+,0-CZ[\\]^-Y;/.B-896,0X,>,;95,0-09;;,0-.9>,0 Z16*-<0,,-.9**96-.;9*+4 896,0-:/36,*-.;9*+4_+1*,-Z1*+1A:-`0,/4, ab-c/.AA:-*+,-,d*,0190-9<-*+,-./0*0123,7 \b-e,:9>,-*+,-<1;;-5;A3-<09:-*+,-*96,0./0*0123,7-XA:5-*+,-0,:/16163-*96,0/62->/.AA:f?;9=-9A*-*+,-./0*0123,7-g>,6*+9A3+-96-*+,4,-./0*0123,4-*+,-3,/04-/0,.9>,0,2D-=,-+/>,-<9A62-1*-?,4*-*9-B,,5-96,+/62-9>,0-*+,-3,/0-412,-*9-509*,.*-*+,:7R,,-h13A0,-i

h13A0,-]

h13A0,-aa 0,4,*-3,/0D-/62-*+,-,62-./5-?;9.B,2-/22,2-/6,=-96,-167-R*/0*,0-./0*0123,4-=1;;-6,,2-*9+/>,-/-0,4,*-3,/0-/62-0,5;/.,:,6*-,62-./5?,<90,-*+,@-./6-?,-A4,27-l4-4*/*,2-/?9>,*+,-8U[o\^-/62-8U[or^-./0*0123,4-?9*++/>,-21<<,0,6*-0,4,*-3,/047-l;;-j-*@5,4-/0,4+9=6-+,0,u-R,,-h13A0,-a\D-aj-m-ao

h13A0,-n

h13A0,-a\ h13A0,-q

h13A0,-aj h13A0,-i jb-k6-*+,-UkU-`gle-412,-9<-*+,]b-e,:9>,-*+,-?;/.B-5;/4*1.-45/.,0-<09:h13A0,-a^ 2,>,;95,0-09;;,0-0,:9>,-*+,-\-4.0,=47*+,-2,>,;95,0-09;;,0-4+/<*7-E0,44-16-96-*+,e,:9>,-*+,-\-5;/4*1.-/0:47-8+,-4:/;;,0- rb-k6-*+,-`gle-RsXgD-0,:9>,-*+,-*=9- ?/.B-*/?-*9-0,;,/4,7-R,,-h13A0,4-ar-m-ai /0:-6,,24-*9-?,-*A06,2-*9-0,;,/4,-*+,-;9.B7- 4.0,=4-/62-.9>,0-5;/*,7-R,,-h13A0,-aa nb-e,:9>,-*+,-g[e1637-R,,-h13A0,-a] R,,-h13A0,4-]-m-n ib-t,-0,4,*-3,/0-14-450163-;9/2,2-/62-:A4*- qb-e,:9>,-/;;-*+,-0,:/16163-3,/047-X96v*ob-e,:9>,-*+,-20A:-/d;,-5;/*,-?@-;1<*163- ?,-5941*196,2-.900,.*;@-<90-*+,-5016*,0-*9- ;94,-*+,-0,4,*-3,/0-450163w-R,,-h13A0,4-an-mA5-96-*+,-*=9-*/?4-/4-1621./*,2D-50@-*+,- /..,5*-/-6,=-./0*0123,7-kA0-5016*,0-./:,- aq 5;/*,-9p7-R,,-h13A0,4-q-m-a^ =1*+-/-4*/0*,0-./0*0123,-*+/*-212-69*-+/>,-/- a^b-k6-*+,-3,/0-412,-9<-*+,-2,>,;95,0000123456273689614

 !6896""""#"""$%$&"""'())"""# 


  

 

[\]^_`a^bc`de_fgch\gidjch\dgklgmmnopmmqogr\de\sgtj_\dgu^dcdevf\sgwtxynmogzgn{o|gg

uj_ce_`\v

A28>*-/ER

A28>*-/EY

A28>*-/BB

A28>*-/ET

A28>*-/EZ

A28>*-/BQ

A28>*-/EW

A28>*-/BC

A28>*-/BR P*+H/45-/4+3-*/5+==-*./P+9H/P--;/*+,,-*./ 93;/N:/P+9H/1-9,1?/@--/A28>*-/BT

A28>*-/EX A28>*-/BE *+,,-*./0*-1/23/+3/45-/,+67238/49:./93;/*+494-/ 93;/45-/;+64+*/:,9;-?/K3,27-/=*-<2+>1/ 45-/;-<-,+=-*/*+,,-*/,+67/>=?/@--/A28>*-1/BC/ LM/69*4*2;8-1./45-/NI/21/3+4/=5O1269,,O/ A28>*-/BT D/BE 944965-;/4+/45-/1-9,1/4+/24/693/:-/*-H+<-;/ ERF/U31=-64/45-/H983-426/*+,,-*/P-,41?/UP/45-O/ EEF/G-H+<-/45-/;-<-,+=-*/*+,,-*?/@--/ P+*/6,-93238?/@--/A28>*-1/BQ/D/BR *-/6+H=*-11-;./V1523OF/*+>85/45-H/>=/ A28>*-/BB EQF/S+H=,-4-,O/*-H+<-/9,,/*-H923238/4+3-*/ 9J2 45/9/1H9,,/16*-J;*2<-*?/@--/A28>*-/BW EBF/G-H+<-/45-/B/;+64+*/I,9;-/16*-J1/ 

 !"6896######$%$&###'())

000123456273689614


  

 

I8C412.GK I8C412.GU +,-./01234556.7892.:;2.<=>:=1.?50<2.<=7@. +S-.E@F:055.:;2.@=@OC201.F8<2.0V52.950:2D. 78:;.0.58@:.3122.>5=:;.?2.A216.>012345.@=:. W0Q2.F412.:;2.:0?F.5=>Q.8@.950>2D.H22. :=.?2@<.=1.<0B0C2.:;2.?50<2.8@.0@6.706D. I8C412XF.YZ.T.Y+ E@F:055.:;2.?50<2.0@<.G.F>127FD.H22.I8C412. GJ

I8C412.YZ

I8C412.YG

I8C412.YY G+-.H2:.:;2.12F2:.C201.F918@C.0F.F;=7@D.H22. I8C412.Y^

I8C412.GJ +K-./520@.:;2.<2A25=921.1=5521.78:;.0. 58@:.3122.>5=:;.0@<.0.<2<8>0:2<.L1=:;21. <2A25=921.1=5521.>520@21D.M=.@=:.4F2.0@6. >;2B8>05F.=:;21.:;0@.0.<2<8>0:2<.>520@21. 3=1.L1=:;21.1=5521F.:=.>520@.:;2.1=5521D. +J-.N2O8@F:055.:;2.<2A25=921.1=5521.5=@C. I8C412.Y^ F;03:.F8<2.:=.:;2.C201.F8<2P.0@<.7;8:2.5=>Q. 9=8@:8@C.49D.R41@.:;2.5=>Q.:=701<F.:;2. I8C412.Y+ GG-.M292@<8@C.=@.:;2.>01:18<C2.6=4.;0A2P. <=>:=1.?50<2.4@:85.8:.5=>QF.8@.950>2D.H22. 2F2:.C201F.0F.F;=7@D.H22.I8C412.Y,. +U-./520@.:;2.C201FP.B0Q8@C.F412.:;0:.:;26. F3=2:1..::;;22..1R_O I8C412F.GS.T.GU ^GZ.0@<.I8C412.YK.3=1.:;2. ;0A2.@=.:=@21.=@.:;2BD.[8F.8F.0.C==<.:8B2. :=.05F=.>;2>Q.:;2.C201.F;03:F.:=.B0Q2.F412. :;212.8F.2@=4C;.C120F2D.E3.:;2.F;03:F.099201. <16P.=1.:;2.C120F2.8F.>=@:0B8@0:2<.78:;. :=@21P.>520@.:;2.F;03:.0@<.8@F8<2.=3.:;2. C201D.N2950>2.:;2.C120F2.78:;.7;8:2.58:;84B. C120F2D. GZ-.E@F:055.:;2.<2A25=921.1=5521.C201P.\O18@CP. ?50>Q.0V52.F90>21P.0@<.:;2.12F:.=3.:;2.C201F. 8@.:;2.=1<21.F;=7@D.W0Q2.F412.055.:;2.C201F. I8C412.GS 012.B2F;8@C.91=92156D.H22.I8C412]F.YGP.T.YY I8C412.Y, 000123456273689614

 !"6896####$###%&%'###()**###$ 


  

 

€‚ƒ„…†ƒ‡ˆ…‰Š„‹ŒˆŒŽ‰ˆ‰Œ‘Œ’’“”•’’–”Œ—‰Š˜Œ™„‰Œšƒ‰ˆ‰Š›‹˜Œœ™ž“’”ŒŸŒ“ ”¡ŒŒ

G>7?841H\ *+,-./01+23413563135417468134435168419231 :4;54<1=5491;4301*5>;1>;152=1>31;52?@<1 A401B4174681>;1;C8>971@26<4<169<1=>@@13?891 =5491<8>D491AE13541C8>934801F441G>7?841HI

š„ˆŠ„…›

G>7?841HQ

G>7?841-/

G>7?841-H 69E184:6>9>971329481<?;30 JOK11L9;36@@13541<4D4@2C48182@@481M2D4801F441 G>7?841--

G>7?841--

`abcdefgab h84;;13541ijVk1X?33291Hl1=>35>91H1;4M29<;1 G>7?841HI =>3513541P82931M2D481M@2;4<N169<13541846<E1 JHK1L9;36@@1354174681M2D481C@634N169<13=21 @>75312901m1C8>93481;433>97;1C6741=>@@1C8>93 ;M84=;01F441G>7?841HO1P2813541*+,-J/169<1 naoapcdqrfsc G>7?841HQ1P2813541*+,-./01R6S41;?8413541 Vht1u8?:1 1 Q-0J:: A@6MS16882=12913541M2D481>;16@>794<1=>351 vCC481P?;48182@@4811 .H0-:: 3541=5>3416882=1:68S4<1TH12913541*+-J/1 G> 7 ? 8 4 1 U Z2=481h84;;?84182@@481 IO0.:: 7468169<1TU12913541*+-./174680 D4@2C48182@@481 1 HJ0.:: J.K1G>@@13541M6838><741=>3513541C82C481@26<1 u4 w w w 1LP1E2?168414lC48>49M>971 2P1X8235481YZ,JJI/1X@6MS1*2948N1[Y>751 528x>yz{|} ~ 2 9 3 6 @ 1 A @6MS1;3846S;N169<1M5697>971 E>4@<1281@2=1E>4@<K01F441G>7?841-J M6838><74;1<24;1923154@CN1@22S1>913541 A2332:12P13541C6C481386E01*54841>;161;:6@@1 :436@1782?9<1348:>96@01LP1>31743;1A4931281 <>83EN1>31M691M6?;4135>;011F441G>7?841-. G>7?841HO J-K1V913541929174681;><4N1>9;36@@13541J1 C@6;3>M168:;169<1;M84=;01B41;:6@@48168:1>;1 G>7?841-J >9;36@@4<1@6;3169<156;1321A413?894<1P82:13541 A2332:1?C1;21356313541@2MS1497674;01F441 J\K1]4C@6M413541^@@1C@?701F441G>7?841-H G>7?84;1-/1W1-U JIK1_>C413541M6838><741<2=9132184:2D41 

 !"6896######$%$&###'())

000123456273689614

G>7?841-.

Remanufacturing the Brother HL 2240/2270 Series Toner Cartridges (TN-420 & 450)  

Remanufacturing the Brother HL 2240/2270 Series Toner Cartridges (TN-420 & 450)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you