Danskerne i det byggede miljø 2020

Page 60

Oplevelse af lokalområdet – Livskvalitet fordelt på region og urbaniseringsgrad Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? (tal som gennemsnit på en skala fra 0 til 10) 7,69 7,70

7,69 7,60 7,43

7,32

7,31

7,4 7,2 7,0

Region Hovedstaden

Lavest ligger livskvaliteten fortsat i Region Hovedstaden, mens vi finder den højeste livskvalitet i Region Sjælland.

2018

2019

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

2020

7,55 7,22

7,2

7,40

7,30

7,39

7,4

7,56 7,51

7,64 7,48

7,6

7,76

7,8

7,56

7,88

8,0

7,93 7,83

Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden? (tal som gennemsnit på en skala fra 0 til 10)

7,65

Vi finder endvidere den højeste livskvalitet på landet og i de små byer, mens livskvaliteten er lavest i hovedstadsområdet og de store byer.

7,41

7,6

7,63 7,53

7,65

7,8

7,72 7,64

7,86

8,0

7,49

Danmark er et af de lande, hvor der er mindst forskel på den oplevede livskvalitet fra egn til egn. Generelt er den oplevede livskvalitet faldet, men det kan hænge sammen med, at data blev indsamlet i foråret, mens Danmark var lukket ned pga. Covid-19.

7,0 Et landdistrikt 2018

60

|

Danskerne i det byggede miljø – 2020 |

2019

Base: Fuld, n = 7.158 * København + omegnskommuner

En by med under 10.000 indbyggere 2020

En by med 10.001-50.000 indbyggere

En by med 50.001-500.000 indbyggere

Storkøbenhavn*


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.