Blijvend in beweging - Onze visie op 2030

Page 1

Blijvend in beweging Onze visie op 2030


Visie 2030

Rotterdam Sportsupport werkt al sinds 2003 aan een stad waarin iedereen sportief en sociaal mee kan doen. We ontwikkelen onze dienstverlening en programma’s continu door. Altijd werken we aan het vergroten van de sportparticipatie en van het effect van sport als middel. We kijken daarbij verder dan de dag van vandaag. Om optimaal aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeften, ontwikkelden we onze ‘Visie 2030’. De visie gaat leidend zijn voor de richting die we de komende jaren opgaan met onze dienstverlening, programma’s en de bijbehorende partnerships. Zie je mogelijkheden om uitdagingen gezamenlijk aan te gaan? We gaan graag met je in gesprek.

2

VISIE 2030


Waarom een Visie 2030? Verantwoordelijk We voelen ons verantwoordelijk om de duurzame deelname aan sport verder te vergroten. We optimaliseren het (maatschappelijke) effect van sporten en bewegen. Dat is goed voor de Rotterdammer, de stad, de clubs en vele andere organisaties. Meebewegen Meebewegen in een omgeving met snel veranderende behoeften, technologieĂŤn en mogelijkheden. Dat is wat Rotterdam Sportsupport nastreeft. Onze overtuiging: de mate waarin een organisatie in staat is mee te bewegen, bepaalt haar mate van succes. Actie Wij kijken naar 2030 en laten ons inspireren door vele ontwikkelingen en mogelijkheden. De kansen worden vertaald naar concrete ambities om nĂş in actie te kunnen komen. Daarbij blijven we de kracht van de sportvereniging en het verenigen in algemene zin zoveel mogelijk benutten.

VISIE 2030

3


2000-2030

>> Installatie ‘Stuurgroep Sport’ met Operationele start Rotterdam

directies gemeente Rotterdam (Sport

Sportsupport vanuit het kantoor

en Recreatie), Rotterdam Topsport en

aan de Max Euwelaan.

Rotterdam Sportsupport.

Vraag en aanbod op het vlak van

Start eerste schoolsportvereniging:

curatieve verenigingsondersteu-

SSV Katendrecht.

ning worden op elkaar afgestemd. Toekenning ‘Proeftuin Nieuwe Motie Bolsius-Hulman: oprichting

Inhuur externe adviseurs om

Sportmogelijkheden’ van NOC*NSF,

stichting ter ondersteuning van de

ondersteuningsvraag van sport-

waardoor 8 Rotterdamse schoolsport-

Rotterdamse amateursport.

verenigingen te beantwoorden.

verenigingen gestart kunnen worden.

2000

2002

2003

2005

2006

Statutaire oprichting

Aanstelling Gert-Jan Lammens als nieuwe

Rotterdam Sportsupport .

directeur. Rotterdam Sportjaar 2005, met eenmalig extra financiële middelen voor onder meer het opzetten van een schoolsportvereniging, een breedtesportcampagne en het eerste Rotterdamse Sportcongres. Realisatie ‘Lijnen trekken’, het eerste visiedocument van Rotterdam Sportsupport. Start met ontwikkeling eerste integrale sportbeleid Rotterdam (10 puntenplan).

4

VISIE 2030

4


>> Onderzoek Verwey-Jonker Instituut: Aanstelling Marita Verkaik als eerste

schoolsportvereniging heeft brede

sporttakgebonden verenigingsmana-

positieve maatschappelijke effecten.

ger korfbal, mogelijk gemaakt vanuit landelijke programma ‘Tijd voor sport’

Start Pact op Zuid met extra school-

en samen-werking met KNKV.

sportverenigingen in Zuid tot gevolg.

Start Voetbalvisie 2010.

Wooncorporaties investeren in schoolsportverenigingen. Schoolsportvereniging breidt

Indiensttreding eigen professionals in plaats van inhuur externe verenigings-

Start Ineke Kalkman als Nederlands

uit naar Speciaal Onderwijs

adviseurs.

eerste ‘sportpedagoog’.

(SBO Laurens Cupertino).

2006

2007

2008

Nieuwe strategische visie Rotterdam

2009

2010

>>

1000e lid schoolsportvereniging.

Sportsupport: ‘Sportsupport verder uitgelijnd’.

Start Scoren met Energie in samenwerking met Rotterdam Climate Initiative.

Start inzet op de maatschappelijke ontwikkeling van sportverenigingen.

Start Scoren op Zuid; samenwerkingsverband deelgemeenten IJsselmonde

Start Jeugdsportfonds Rotterdam op-

en Feijenoord, Feyenoord Rotterdam en

gericht met Rotterdam Sportsupport

Sportsupport.

als uitvoeringsorganisatie. Verhuizing van Max Euwelaan naar Olympiaweg.

VISIE 2030

5


2000-2030 Indiensttreding drie buurtsportcoaches voor koppeling sport met andere domeinen.

Rabobank stapt in als partner van Sportplus.

Start Bewegen naar Werk. Lancering Sport- en Beweegdatabase. Start Rotterdam Sport op Maat.

Start Challenge 010, mede mogelijk

Segmentatie sportclubs.

2011

2012

door financiering vanuit Stichting

Start Rotterdamse Aanpak

De Verre Bergen.

Veilig Voetbal.

2012

2013

2014

Van product- naar gebiedsgerichte

Organisatie eerste Koningsspelen in

organisatie, inspelend op gevolgen

samenwerking met Richard Krajicek

decentralisaties.

Foundation en Cruijff Foundation..

Combinatiefunctionarissen in dienst,

Start Sport op Maat in Utrecht,

waarmee Sportsupport meer dan 60

naar Rotterdams concept.

werknemers telt. Schoolsportvereniging uitgerold naar

6

VISIE 2030

Start eerste Sportplusvereniging:

andere steden, waaronder Amsterdam

XerxesDZB.

en Groningen.


Rotterdam Sportsupport ontwikkelt Visie 2030. Hoofdlijnenbesluit college over Sportbedrijf. Oprichting NL Sportsupport, start in Ridderkerk. Start Bewegen naar Beter in samen-

2015

Rotterdam Sportsupport

werking met IZER, FysioHolland, en

ontwikkelt Visie.

MEE Rotterdam Rijnmond.

2016

2030

Start Sport in het Jeugdnetwerk. Rotterdam opent de 25e Schoolsportvereniging: SSV Provenierswijk.

VISIE 2030

7


Vier pijlers In onze werkwijze staan vier pijlers altijd centraal.

1.

2.

3.

4.

Doelgroepdenken

Technologische innovatie

Facts & Feelings

Open source werkwijze

We kennen de

We maken optimaal

We meten de effecten

Onze ambities zijn groot

veranderende behoeften

gebruik van slimme

van onze verschillende

en we kunnen deze

van ‘de Rotterdammer’ en

uitvindingen en

aanpakken. Met harde

onmogelijk alleen

sluiten onze activiteiten

technologische innovaties

feiten tonen we aan onze

realiseren. Vanuit een

en diensten daarop aan.

uit andere werelden.

huidige en potentiële

overkoepelend belang

We betrekken burgers

Virtual reality, 3D en

stakeholders de sociale,

voor de Rotterdammer

bij de ontwikkeling van

slimme devices krijgen

maatschappelijke en

werken we integraal

sport- en beweegaanbod.

een plaats in onze aanpak

economische impact

samen met onder meer

Vernieuwing en

om de sportbeleving te

van sport. Onderzoek

sportverenigingen,

verandering zien we als

vergroten en drempels

levert óók de informatie

gemeenten, andere

logisch onderdeel van

richting sport- en

op die ons helpt

sectoren, het bedrijfsleven

onze aanpakken om de

beweegdeelname te

om de aanpakken

en universiteiten.

aansluiting op individuele

verlagen. Ook slaan we

nóg succesvoller te

Praktijkgerichte innovatie,

behoeften te vinden en te

met nieuwe technologieën

maken. Naast de harde

kennisdeling, snel

behouden.

een brug tussen sport

cijfers maken we met

handelen, toetsen en

en gezondheid en

persoonlijke verhalen

bijsturen staan centraal in onze werkwijze.

« VISIE 2030

voelbaar hoe sport het verschil maakt voor

sportattributen.

Rotterdammers.

«

8

omarmen we innovaties voor accommodaties en


Zeven ambities De ontwikkeling van onze visie resulteert in zeven inhoudelijke ambities.

1. Nieuwe sporten en sportvormen Wat zijn de (veranderende) behoeften van de Rotterdammer om te sporten en bewegen? Wat zijn de belangrijkste trends in de omgeving van de sportwereld? De antwoorden op deze vragen stellen we centraal bij het aanbieden van (nieuwe) sport- en beweegmogelijkheden. Dat doen we samen met de sportaanbieders. Sleutelbegrippen: beleving, fun en ervaring.

Onze rol

Sleutelbegrippen: beleving, fun en ervaring

We inspireren sportaanbieders om met aangepaste en nieuwe sportvormen optimaal aan te sluiten op de veranderende behoeften. Samen met onze partners ontwikkelen we nieuw sportaanbod en durven we te experimenteren. Daarbij benutten we bestaande technologie of laten we juist nieuwe technologie ontwikkelen.

VISIE 2030

9


3. Flexibel en divers (verenigd) sportaanbod Wij geloven in de kracht van verenigen. Mensen blijven immers langer sporten en bewegen als ze dit met elkaar doen. Ook in de toekomst houden mensen de behoefte zich te verenigen, maar de manier waarop gaat veranderen. Traditionele lidmaatschapsvormen vragen aanpassingen. Flexibiliteit en diversiteit worden steeds meer de maatstaf.

Onze rol We doen onderzoek naar ‘het nieuwe verenigen’. We ontwikkelen tools, die samen met onze 2. De stad als speelveld

inspiratie en ondersteuning worden

Waar het verenigingsleven zich nu veelal

aangeboden aan sportverenigingen

afspeelt achter hekken en aan de buitenrand

ĂŠn andere organisatievormen. Het

van wijken, zetten we in op de stad als decor.

doel: sportaanbieders die vraag-

Hiermee maken we sport zichtbaar en meer

gericht kunnen werken. Als de

bereikbaar voor alle Rotterdammers. Zien

Rotterdammer daar de behoefte

is doen. We streven naar een stad die sport ademt. Een stad met volop beleving, fun,

Onze rol

ervaring en sterke combinaties tussen top-

We organiseren verrassende en aanspre-

en breedtesport.

kende belevingsevenementen en stimuleren andere partijen dit ook te doen. We omarmen technologie, data, communicatie en marketing om sport optimaal zichtbaar en

Zien is doen

bereikbaar te maken. Evenementen zijn nooit een losstaande activiteit; we zorgen voor verbinding met duurzaam sporten, zodat Rotterdammers structureel in beweging zijn.

10

VISIE 2030


aan heeft, slaan we de brug tussen georganiseerd en ongeorganiseerd sporten. Multifunctionaliteit van sportaccommodaties en de vereniging als de plaats waar mensen samen zijn, netwerken, leren, werken en sporten zijn belangrijke thema’s. Samen met de clubs en andere partners durven we lerend te experimenteren.

Flexibiliteit en diversiteit worden steeds meer de maatstaf

4. Modern besturen De veranderende wereld vraagt veranderende manieren van besturen. Ook nieuwe generaties lijken zeer bereid te zijn zich in te zetten voor een ander, maar dan wel

Initiatieven vanuit het hart

op hun eigen manier en vanuit hun eigen kracht. Sportorganisaties hebben steeds meer behoefte aan een bestuur dat bottom-

Onze rol

up functioneert, dat in in staat is flexibeler

Aan de hand van onderzoek naar de vrijwil-

en losser te organiseren en dat ruimte geeft

liger van de toekomst en modern besturen

aan ‘initiatieven vanuit het hart’. Een bestuur

ontwikkelen we kennis en concrete diensten.

dat zelf ook jonge bestuurders aantrekt, oog

Hiermee willen we sportorganisaties inspi-

heeft voor het speelveld buiten de eigen

reren en ondersteunen. We creëren tools die

accommodatie en zich faciliterend opstelt.

clubs helpen efficiënter taken uit te voeren. Bovendien ontwikkelen we kennis en expertise om de potentie van nieuwe (externe) vrijwilligersgroepen te benutten. VISIE 2030

11


5. Sport integraal onderdeel van vele duurzame aanpakken

Onze rol We werken samen met onder meer het

De meerwaarde van sport en verenigen

onderwijs, de wetenschap en het bedrijfs-

voor (kwetsbare) Rotterdammers is groot

leven om de impact van sport op het individu

en wordt in toenemende mate gekend en

te vergroten. Samen met onze huidige en

erkend door andere sectoren. Sport wordt

toekomstige partners vergroten we het

óók preventie. Interventies met sport moeten

bereik en de effecten van sport. We sturen

steeds vaker zijn te vinden op gemeentelijke

daarbij aan op duurzame organisatorische en

(inkoop)menukaarten. Rotterdam Sportsup-

financiële borging van programma’s en inter-

port beschouwt een gezond sportvereni-

venties. We meten interventies, ontwikkelen

gingsklimaat en een vitale sportinfrastruc-

ze door en breiden onze successen uit naar

tuur als randvoorwaarden om blijvende

nieuwe sectoren en regio’s. We zijn alert op

6. Sport en bedrijfsleven

maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.

succesvolle aanpakken elders in het land of

versterken elkaar

We streven naar een steeds integralere

in de wereld. Het doel: benutten van kennis

Gezonde en gelukkige medewerkers

manier van samenwerken tussen sport en

en resultaten voor Rotterdam. We bouwen

zijn productiever en waardevoller.

de andere domeinen. Met het welzijn van de

aan een gezond sportverenigingsklimaat en

We zien sport als effectief middel

Rotterdammer als gezamenlijk doel.

een vitale sportinfrastructuur. Hierin investe-

voor het terugdringen van ziekte-

ren we, samen met onze partners.

verzuim en het optimaliseren van productiviteit. We geloven in de toegevoegde waarde die het bedrijfsleven en sport elkaar te bieden hebben en willen de sectoren met elkaar verbinden op het niveau van financiën, kennis en netwerk. We zien verenigingen óók op bedrijfsniveau als belangrijke plaats voor ontmoeting. De club kan zowel de werkplek zijn voor de lokale maakeconomie als de locatie voor bedrijfssport.

12

VISIE 2030


7. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag één befaamde sportmetropool Rotterdam en Den Haag weten elkaar steeds beter te vinden. Sport kan het voortouw Onze rol

nemen in het groots denken buiten de gren-

We ontwikkelen programma’s die

zen van de stad en zo een sterkere binding

specifiek zijn gericht op het terug-

creëren binnen de metropoolregio. In de

dringen van ziekteverzuim en het

metropoolregio investeren we gezamenlijk

optimaliseren van productiviteit.

in hardware en software, wat de basis vormt

We verbinden bedrijven, waaronder

voor sportief en maatschappelijk succes. Ook

startups, aan onze maatschappelij-

de intensieve samenwerking tussen topsport,

ke projecten. Het doel: gezamenlijk

breedtesport en de maatschappelijke rol van

En nu?

de waarde van sport vergroten voor

sport zijn hiervoor van groot belang.

2030 is ver weg. Ook vandaag willen we

de Rotterdammer. Verder nemen we

presteren, samen met de clubs en vele

de verantwoordelijkheid om sport-

Onze rol

andere partners. Ongetwijfeld zijn we niet de

verenigingen te stimuleren zich op

We zetten stappen in de ontwikkeling van de

enige organisatie die energie krijgt van een

vernieuwende manieren open te

sportieve metropoolregio. Kennis, inspi-

wereld en een stad waarin iedereen sportief

stellen voor het bedrijfsleven en

ratie en vernieuwing vanuit wetenschap,

sociaal kan meedoen én van alle mogelijk-

vice versa.

onderwijs, bedrijfsleven en praktijk komen

heden die de wereld van nu en van morgen

bij ons samen. We betrekken en inspireren

hiervoor biedt.

partners om samen duurzame toepassingen

Gezamenlijk de waarde van sport vergroten voor de Rotterdammer

en investeringen te realiseren. Succesvolle

Deel je als organisatie deze ambitie en

programma’s schalen we op, zodat we in de

geloof je net als dat wij in de kracht van

regio nóg meer het verschil kunnen maken

samenwerking? Dan gaan we graag met

met sport.

je in gesprek.

Contact Rotterdam Sportsupport (010) 242 93 15 | info@rotterdamsportsupport.nl

M /sportsupport N @RdSportsupport S Rotterdam Sportsupport

VISIE 2030

13


Een greep uit onze samenwerkingspartnersRotterdam Sportsupport (010) 242 93 15 info@rotterdamsportsupport.nl www.rotterdamsportsupport.nl /sportsupport @RdSportsupport Rotterdam Sportsupport

Business partner