Page 1

°°ZÝ°ZvZp

N ® Ò ¾‚‹ G é5

http://www.hallagulla.com/urdu/


N ® ¾ é]Mè] G é5 Ò

j åOu¾ é]M

http://www.hallagulla.com/urdu/


z „ :ê 16

ñWV ~\WaÆä=2ÃÄ, )

16

Z÷ì yZZV˜Œ) ¯* !V ~·

17

ÅV ~wÎgÖ#Ó?V˜zŠì ~g Y

18

ì Lgx * *»V ~·ÆT?Vb

19

c* Wg Zi!Ñ»¶æŠ * cŽ…

20

‰ƒ}g á÷ ZÆV ~ö0s§T

21

D YV¹äZ-Š » V ~·gŠ * @ƒ:

22

ì ÅyŠg ezŠ Ï+ 0iN c÷9t

23

VƒHV ~g—ÆÌ# Z

24

ì ðZ. } ƒgŽ bâ

25

÷!‡zÒö¼ì

26

!ìÃ^! †çW

27

ƒV ~?ZuW»Vzg âƧ

28

ÐN Y¶æÌë# ZÐN W “yŠ {zl»} Z

29

ê»mÇñY®

30

î WV ~½Ga~ÃzwŠ

31

zig Wñ* 0 gzZƒgZ]gŶæ

32

Vî ÑÐV¹ÂaÆ~gßÅkZ

33

÷ìg™ ¬Š}g á÷ ZÆV‰

34

ˆÆô©»ºx * *Vƒ8 ©

http://www.hallagulla.com/urdu/


: Bç 36

 zŠVƒ7b‡»g * „ c ]ZZ~

37

‰ wȼ „gŠ * c ¼ùÅ›Š ZŠzg

38

<Š * c =Vî Zœðƒà È

38

c* Š h ÂxŠ ä]* !. _I «•

39

ØŠzg ÂËwqäËY7

40

Hg / Š ¦Ð‚gñÊzu!* *

41

¬Ðg ·åV “

42 43

ì Zƒ+ 0Z Z , (! î °gîr Z l d -I YZ ƒì „gÈ öE4ñc

44

Zƒ: ‚gVŒ!* * ðÃ

45

ßÏN ZzgÅVzg*ì ‘ ã+ 0e

46

ì ¬Šg ·, 6wŠni

47

÷D Z9±Vâ ZŠ, kiÔ$ "ÛŒgzZ¼ Zgf

48

+e»Ï5¬ŠŽÃðZŠue 0

49

ì \ðŠ!~, (w5, 6ìÚÙC

50

σ~, (H/Å܉z

51

÷p ng¸ÅVâ ˜zŠ

52

Vƒ~º ~!z½x YZ÷ÐVzg * @

53

ì „gzgÛug ó

54

§{~g v÷ñWÐgzŠ ~, (ë

55

zŠwï@WÅ[Õ" $ d

56

KZÏ+ 0iì VZg·r * !ā á÷p

http://www.hallagulla.com/urdu/


57

H8ÆZÍ<Ð]§Ò~ Š

58

÷ñ+ 0Z ÌVŒyâ ہ÷ñ+ 0ZÌVŒg2Š

59

ì* @YÃÐVâ[yâ ‚>

60

]* !ÅäZ, kzgzZõ Z z “Šïá÷~kZ

61

ÌZì £, 6{ZgkZ Ó

62

ì ÐwŠÐt: â ip} Z

63

Ë" x á÷{ WÔN:ì µðÃ

63

ì à {A Ùì ×zgçW

64

÷} g / ¦ÐÔŠzuz!Ñg * cŠ

65

ì „g\, G«ÅV‰{Šf‡gzug ·

66

÷xêÆÙpxêƧ

67

µ%Ɓw2Ðb×zg

68 69

ì* @ƒ# |zہ?â zÏw– E& ™0g ÓwŠ!* *Ð ÿ¨Ÿ÷ìg Yëp/ ¤Z

70

Ðg ZŠw2ÐgØ, 6{ Zg

71

ì ÑÅv» »jÆ[* *[ZÑ

72

ì ~i Zہut~V˜Ãm}%

73

÷yŠÆg ·!î Z—

74

ì H~ , F *Šì ]¸ÎÅŠgŠÄŠ

75

}¾~ à¬u {eu {ë

76

÷„gïN ¬Š ÅVÍg , )

76

ßñW~B;1¸ì ewY

77

ä~1™Vâ ‚{āÃwŠiΙ\, G

http://www.hallagulla.com/urdu/


78

b§ÅÌ * *äÑì ~³gÏ+ 0i

79

åx Ãy{n» ÕÙC

80

~[ëWV¹÷V“+Z

80

ÆVäZz, 6ñƒu {

81

Ð÷g{+ 0i Z‡gá÷uzŠp" ë

82

‰ Î}g * @+ 0eVÛÓðƒÉ

83

ã+ 0e½]Zg„g C¸Ã¾

84

ÐYäZz, 6£ Ó

85

ì CW®?VI?Vzg ·yZ

86

~ðZŠÆÏ+ 0iºPŠ

87

gD™VZÙÃÔiÎ/. _

88

™JzgÐÏi * @±Îh M7|

89

Ö LÆVzg *‚ÆVzg ó $

90

g ÃZÆwç, k¦Å§

90

z™g ·, 6]Ñqx Y

91

÷ë³Z rzہÐë³Zg ‡z

92

Yƒx™yƒ%:ƒ]z%g Zzæ

93

: eN ÅVZ !¹‚ì xªc

94

‰ 0ðZÎg# ZñGzgŠ kZ

95

Vƒ! ZÑ~î ÇÆxÑ

96

ÑÆ]T: òŸz„yá÷:

97

÷wYþ \ÆÖ#Z+ 07VZzg—Z

98

 YƒôŠpzkÙŠp™ 3^a

http://www.hallagulla.com/urdu/


99

‰ƒgægÐ]§ò * *+ $

100

ˆg/ ¦]æ}]Zg¦{

101

¬Š JgzŠŽ™8 x Y

102

z™x Z Z »Vzg ):V¯:

103

ì QZwÃVzg ) `ñgŠ `ñ

103 104

Zƒ: â iuZ ðƒ]æqZ 4µY k¦Å §—Z‰ èEE ,

105

÷zgŠ ñZâ~ * c gŠÆ܉zy bñ

107

à 1ÞËÅVZ x á÷

108

ì [Z yÌñā[ZÑnuZ Ñ

108

ÅG,, k’÷]Zg¦}÷

109

÷ ï Šx * * »}ÏVYºäY:

110

Yg/ ¦ÆZØÐtس%ÙC

111

‰ƒÐqg" ~g vH HPŠ q

1 12

VƒHwÎgà ã+ 0e

1 13

6, VÕ»]ZgÂyŠ Ég ZŠ$ dÛŒ

1 13

ÐW1z8gq Oß Zzm} Z

114

aig ‚á÷ ¯aiîŽ Z™

1 15

]* !~Q$ 1 ‰ÄÎ

116 117

î Z. }* *}g Z î Z. }* *}g Z # ñgzZ ~+ /G 0e wYÆ õG

118

áYZVkVkt} āÆwŠziÎ}%

119

ñW½Z ÄŠÄ §Ä

http://www.hallagulla.com/urdu/


119

ì ¬Šgâ"sW@V., 6

120

x* * »äZz, 6gzZ Ó4-÷e fvß

121

‰ V]\ˆµv WÃVßY

122

ì h»W?g »V†$ d

123

kÆxÑW÷yÃîÆgŠÄŠ

123

ðZ. }sp:ì Z. }sp:

124

ceÌÃIZD ùz` ´¼

125

c* WŠ * c Ã^cg>

126

áD™Û» ÕÙC

126

Ð"wYÆVzg ·~m}%

127

VƒYöÐVzgá÷ ZÆÃ~ , F

128

ì ‚g Zu?ÑÑì Ïg Z ÛŒ"ÃÃ

129

ß1¼Vzg Z-Š} Z

130

ì ]* !Ågl‚+ $yK ¨Z

131

LNŠÆRe~V?tzf

132

÷Å]\…u

133

äë~ŠgZ’*Š ÅgŽz§

134

¹~VC³it‚

135

} i »ÆãZŽ ÅVèìg 0Z

136

å* @ƒÌ: Zz, 6tzf¼~Ó` Z×'

136

Vƒ* @™[æÐgÑzt, 'Ðm

137

Âv YÂ÷x Yz[ZÑ¢q

138

ì ]gßÅV‹†Îƒ

http://www.hallagulla.com/urdu/


139

¬Ðg ·åVH

140

c* Š@ ÖÃÏ+ 0iÑ

141

Vßzg™fÐVî cŧw2

142

÷Ryâ ‚Æai[g * c ~*Š ~ , F

143

zŠ Y»]* c Á0kZìgvZ

144

÷p ng µÂÅ+ÃVŠ»™ wvß¼

145

ì ~È* 0, 6] * c ÁÅ ¹‚0

146

÷ìgÎx™÷M Y0

147

ì C™g ê*ŠÐ]Zp

148

Zƒg Zi * !uZÎgzÇWā~

149

÷ˆ0$ d½›gÅ0zgŽ

149

5ÂçWZg f !x Ã!ÑŒ} Z

1 50

÷D Wx Y~, k¦# Z

1 51

B;ZQÇñWŠ * c Ã5‡4gÆ܉z

15 2

‰ƒg ë/ ¤~âñc¨

15 3

ñÄ%wYÆV|i ~¾

1 54

{ i $Z¾:ƒ/ ¤È

155

÷D WxŠÆVzg ·~VI# Z

1 56

~KÏ÷2 »ÆŠ * c ہ

157

÷yŠÆ]‚, ' Z”Ðx YkZÜ

158

¹»x á÷=:ìHT¼

1 59

¸D™ ‹ÅVßY]* !

160

ˆ0*Š {z;eŽ ä?

http://www.hallagulla.com/urdu/


161

7~, 'á÷ Ó8, 'Ïg ZzW

162

‰ƒà{ÐwŠ q O

163

ì Ôx™ Z¾Ð ƒ

164

~v WÅVzg Â÷ìgñ} ā

165

òŠ W ÉgÔòŠ WyÙDZg

166

÷Rg ;÷RwY

166

„ÅV˜VâzŠ~g * c ŠkZì āâ

167 168

ƒá÷ ÓH ÂNš{z Y E ¾ vßë÷r Z lÆgæ X3g

169

î Y8 N ]ÅV|i

170

}, 7|g ZËw2āƒx ³{z

171

ÐB™[NZ 0zgŽz§

172

ÆVî Ãzäâ i÷‰ {gÆWŠ * c

173

VÑÅäâ ig Çi ‚X÷

174

¶‡ÆVzg}{Š * !gzZ÷ãñ

175

÷Tgg·, 6ë~g* c wì

176

bŠÆVâ¾x á÷Ë÷²W}÷

177

v H]§[zZ

178

ì ˆƒHÔß YZÃVߊ

178

ˆV, k¦Ð]Zg¦iÎ

179

ì jðÔì j@

180

ì 7mgó1÷ñƒA¨~m

180

‰ƒwq HÆy˜} , F[g * c

http://www.hallagulla.com/urdu/


181

ì „gzg ïì ;g «m

182

÷ÆÏZÐV* * YñuÝz

183

ì ui * *܉z! î Z”x Y

184

¶: ̼]* !Â* @ƒ:t

185

{g Z‘»§›Ôì §x›

186

Ê ZË~ , Fì bŠ8g »Ï+ 0i

187

ì* @ƒw)@Z , F&«

188

ì ݪ, k¼œÙCVŒÔì *Št

189 1 90

Yƒ# gg Z ÛŒ" wŠ} Z ä~1™VK ¨Z èEj™q Oç} , F

1 91

÷‰áÅg * c ñuZgf

1 92

ì à {à ÑÅ÷zgŠ÷VZig Z CñÆyZ

1 92

÷wYÆÖ#Z+ 0ì 7VZzg—Z

1 93

»VzM7¼ ¬æ

1 94

~KÏ÷2 »ÆŠ * c ہ

1 95

ì ðWç?VIÔ?Vzg ·yZ

1 96

ì ¬Šgâ"sWÔ @V., 6

197

7Š * c ¬Šsw1Š * c ¬Šì

1 99

ì ðƒwȼÐyZŠ , mX, ' /8FÎ ~}g * !ÆÉó õG wYgZÙD~möÐ÷g T

200

÷D WÃg ezŠÐäZ-ŠŽCt

201

;g M³%ÙC»LÅôZ

198 198

http://www.hallagulla.com/urdu/


202 203

‰ƒgægÐ]§ò * *+ $ %NwŠni ì ¬Šg · æF

204

» šì * c ›ÌzŠ Yä& ¸

205

÷_â ZƒÅðZŠ}¾

206

B‚ÆVzg Â^Éz!Ñyjì

207

x YqZrqZ Zg * @qZÔÏqZ

208

¬Š 5 , 'ÐwŠ * !yp

208

¸": â iì ª?Vzg âÆŠgŠ

209

}g JŠ÷xªÂ{ŠfZì `%ƒ

210

‰™³gë?w* @cuÅ‚W

211

v WgzZVZðŠÔ õW?

212

÷ìggpÌ~lg-ÅxÑW

212

}g –ÆxÑWÆV†‰ –yŠ

214

B`Z. }* * ÏIZ} ZìÃäWg=

215

@W~ , FäeÆ x×'iz, WÃq O

215

Ìä{4Âì DÌ~ö

216

i ZzWBQ:}g/ ¦ŽÐ§]j

217

ÃVß )~, 6¬ŠÐ# Z

218 219

} Zgu~'ÅwY J5µY 4 E ,, k’~Ýzg èGÖ$

220

‰g eÐVî ¬Š åiZsw¼

221

5kÙ§gzZ 5wŠ

221

÷Æy˜»Vä~wŠ ñÖ

http://www.hallagulla.com/urdu/


222

CZ Z¢~ôô

223

ñY,/ ¤ Zwñ

224

Žg °zÏ7Z ½wY

225

ñƒ}%CñÐçWÅsœ†

226

Çá+ $x ÂGtā™¢

227

ß:x * * » Ãzg * !zg »

228

ðËr Z lì ;gV

229

{ge"ì §ŠgŠ¾

229

ŽV×ZÎg?x * *ÆV-Š Zi W

230

‰| mx ZŠÔ ZâÅzig W g Zi * !

231

ì* @Z—÷zgŠxŠ?m

232

ðWg·âx á÷qZÐYniÆ®

233

r Z lÆÝzgtzŠ uāì wì

234

ñYµv WÐMÃÉ

235

@* ƒMÅVzg * @* @ƒíÅVè

235

1á äVâ ·8g »Ã~¾

236

÷ÛÃ]¬¤Z¢

237

ì~ »Hzx á÷Žt

238

,™]Ñ»h āx YwYZ

239

ì/ ¤ Z¢, k¼ì » »Û+ D

240

ì* @™x * *}÷V˜tPŠ qŽ

240

÷D WÃg ezŠÐäZ-ŠŽt

241

zg å lzglzgÔ´´Ômm

http://www.hallagulla.com/urdu/


:> 244

íz}÷

245

î ÉZgÆíz}÷

246

: Z, F

247

: Z, F

248

: Z, F

249

ÇñY* c ¯M W

250

yZ+(ÆyÎ * 0 G " 4J5Æ w‚ øG yÎ * 0

251 254

iZÅ@WÂi dz, -I m³ x* *Æ å<XG

255

Lx ,Æm6

256

Lgzu

257

Lò á÷

258

@WqZ » ¸Z

259

¶Z

260

Šú[¢

261

−{ b

262

Ü z[zZ ‰

263

(qZ

252

265

sœqg * @

266

+e»Ï 0

270

²á÷

http://www.hallagulla.com/urdu/


271

ώÃ^

272

]gú

273

~~h¢w.Õ¥Žìg

274

]Z| åg T»w2

276

] ÒZ

279

]†

287

(À, F ) òƒ* !] È * !g

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

16

/ ñW V ~ \W a Æ ä= 2à Ä, ) \I . ñW V ~ \W a Æ ä° ©  üL }Š™ ÑYQ ~ wŠ ƒ Ž Ô x  qZ ñW V ~\W a Æ ä éE 5_N à *™ ~g‚ à Vâ K ¨Z ñƒ y … Ð ] åO$ qZ ñW V ~\W a Æ äš ? / œ% qZ ~ Vâ Ãî ñƒ “Q Æ 0 Z. }* * ñW V ~\W a Æ äÎ g * 0 VV } Ð w2 : N Y x á Zz š‡ ñW V ~\W a Æ ä3Š { Zg J gz™ 

ðZ. }

§ZuZ

Ã

Ë

I g8 êL F

ñW V ~\W a Æ ä› Ã Vß Zz äÎ

/ IL “* Z÷ ì yZZ V˜ èEj8N ï ! V ~· Z÷ ì yZZ Vk z yà ÿL uq V ~· http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

17

í* ! z ÙCª V ~· y W z wÍ Z V ~· Z÷ ì yZZ VÈ ]gß ¾ ÷ V ~· ~ VñŠ ì õ Î ä á Zz SuS sÑ Z÷ ì yZZ VI ÷ ‰ 0 õ Z {z Ð áZz äzg ~ Zw §¸ & ì › Z÷ ì y ZZ VZŠ i Zg » Z. } ì VK ¨Z { z I  èE L jÒ¯ ñc " ¾‚ ‰ ™ çŽOš! Z÷ ì yZZ V] µ ñu Æ V ~Ñ

/ Å V ~wÎg Ö#Ó ? V˜zŠ ì ~g Y Å V ~ wÎg ) ®¤Z {â z$ ÷ D™ » V ~wÎg ïE … 8N ì x * * qZ yZZ N ì Å V ~ wÎg › g · Å åÓ7E š™ ëL ]IZ ìg Å X ? {×( ¿â Å V ~wÎg ) ®Ë { z ~ ÷ Ð N * 0

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

18

Æ V ~wÎg }> ÷ Š * c à Zæ:L §¸ Å V ~wÎg ]Š „ ä Vzß ì @Š A&N ā õ E }Š : Zg – lƒ z = Èâ ZŠ Å V ~wÎg Ø> e ˆ 0 Å Z. } Ø> e [s " ì  ݬ x Ó " ¾‚ ÅV ~wÎg ]ï {z ì „g ' ~ V\W

/ .cL ì ]§ ×âu Å V ~wÎg ]çG .cL ì ]Ñ» §ZuZ Å V ~wÎg ]çG E E (N „ N X A N $ ì g ð ~ Vzg * g ð ì ~ VßðāF .cL ì ]* N ‹Z f ! Å Z å7E Å V ~wÎg ]çG c* Š™ [Z§ ä V ~ \W à Vß› ’ g8F uS .cL ì ]Ì îJ0.I Å V ~wÎg ]çG ˆ

&L ~ ëE

+G Ð O C öE q -Z

I g8 æ êL F

Å V ~wÎg ]§ ì ]ZŠg Zz Å Vzā

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

19

Z 0 ¾, ' WZz Æ § zgŽ Å V ~wÎg ]§ ì ]ZZ ñ*™ ÐO¹G ê $ Ã

, k ¦ G j8N Å V ~wÎg ]§ ì ]Zg ð{O$ èE L H

«

Ï+ 0i

`Q ¢ ¾‚ Æ T z gzu " ¾‚ G -r C+ ÷LE Å V ~wÎg ]§ ì ] G é5ÒOE

/ &N ì Lg x * * » V ~ å)A Æ T ? Vb & N ÓZg {z ì Lg x Z y ðLB ? åÓ7E &N 9N çaM Ž 6, ä*W Æ V ~ å)A ñ 鹟E ì

Lg

xÝ å

»

kZ : â i

÷ g ȧg Zz ā C : … ì Lg x Zæ Üæ ¾Ø Â … ~ Vð; Æ 4Z Ô ÷ ~R Æ V˜zŠ {z ì Lg x  » Vk z yà Š4

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

20

gˆ Ž ¡N {z ì Lg x £ à¬ Ì ~ V±åG V'¾ gzZ g ZŠ * * ì

»

~ g J Æ T Å Üæ ÁW ì Î ì Lg x » Š á÷ ¹ ~ Ï+ 0i {z "‚ ¾

7 ’

ƒW ‹gz¢

ì Lg x Y » , WÃ t ‚ }gø

/ c* W g Zi !Ñ » ¶æ Š * c Ž … G c W g … uS ? *™ Å ]Zg ð{O$ * EE ì ðW Š * c Å Zç¸8L c* W g Z ÛŒ Z , ( Ô ì

4±YN Ž L 5E åLE Õä $L y ð½N] Z, (

&N 6, ä*W Æ V ~ å)A ā ™ ¢ c* W g T»

{z ì

H ‚+ Š $ Ž

}g / ¦ Ð tØ ÓZg ‡ z Ò g ZÙD cW g* * ! g* ! Ž V ~ · èE L j8N Áì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

21

"‚ Š Î õ ¾ Z ä + 0e Æ [² G + Ð O C E cW g* * c Š uS » ö Æ á B‚ {z

/ I g8 ‰ƒ }gá÷ Z Æ V ~ · êL F s§ T ‰ƒ }g * ñW t ‚ } ¨f æ I Z ˆƒ $ eÁ Å V ~ · þi“L L # ‰ƒ }gJŠ Æ x×'i z , Wà ²W }÷ 1 á V ~ · x* * # Z ~ VÃî îJ08E ñ ‰ƒ }g – „ x Æ Ï Hze ì i ÚZ t » Vzà Š\W V ~· * c ‰ƒ }gv ƒ Ô ÷ó āQ s§ T V×Ë ÷ gzZ Üæ ›* c gzZ V ð4NX ~ A&N X ä[ LZ ‰ƒ }g ) Ð ôE = ƒ $ eÁ t‚ Zg f » S KZ ‰ƒ }g \ Ð wŠ V ~· * c Ô™ Æ wŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

22

1 á V ~ · x* * # Z Vß Zz ¶ze ©Ò7 ‰ƒ }g ) Ýq à yÃî îJ0G 7¼ A ¼ r* ! G ~ Vzà ŠyZ L ‰ƒ }g Â Æ ¶æ à Vzà Šø8E Ž ÷ }g / ¦ , 6 u* 0 È *W x P ‰ƒ }g – Æ

Ï+ 0i ~g ø

{z

x% " ¾‚ §ÃZ a Æ ÷ ! ‰ƒ }g * 0 { â Æ Ï+ 0i ™ Ý

/ D Y V¹ äZ-Š  » V ~ · gŠ * @ƒ : D Y V¹ äZë ]* ! Å wŠ LZ Ð Z. } I Ñ* ! Ð uZgŠ Z H ä V ~ · þL i“ Î G D Y V ¹ äŒ Å Vî éE 5O.' yS | I 9 N ì ð‚g J ŠÎZ çL?EÔt ì æ¾] » Z. } GE "N{z ì ÚÐ Ÿ Î D Y V¹ ä { ì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

23

Ð y\W Üæ ñÒp : CW / ¤Z D Y V¹ äZz, 6 {z ÷ R : ÷ D% Ž ™ 0 Ï+ 0i èE L j8N ~ V\W ~% ñW ïH.\L D Y V¹ äZg + 2 gû Ð ŠgŠ ƒZÑ GL š$E ì Zƒ YZ g ðW x » " ¾‚ ï D Y V ¹ äT ~ S V ~ Ñ Èâ Ý

/ ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N c ÷ 9 t ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N W NŠ Üæ ì * *™ n² ¼ ™ xa à VCY ~¯ ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N ¬™ ÷ ˜ E ’ ì Cƒ & ]Š „ ]gß uS Å VK ¨Z êL ±L ì Å yŠ g ezŠ Ï+ 0i N W x » Æ ög ÆV ~· ñ* 0 VK ¶, 6 X ÷ œ ÷Zg {z ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N ¯ w2 7Z

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

24

E E ’ ’ ÷ }g – L Ñ ƒ t G êL *Š êL ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N ¯ CZ õf±L Ð V\W yZ °, ' Z‡ " ¾‚ š™ ›Ò ì Å yŠ g e zŠ Ï+ 0i N ] Å Øg t / Vƒ Vƒ

E G Vg— ï ~ L š$ Ì # Z H g ð…N Ã } ¨f } ¨f

H

ã]

Ã

H

ì

$Á e

H

zg * c

VÑ ~

H

Å E g ð$N

ð

Äá÷ üLÒŒ!

~, F

Ž

c* g1

g

ª

GL 8æ ï g^

Ã

kZ

gzZ

+ 0 §

Ø… g

Ã

Þ ™ .

V ð4NX

H

Š* c gzZ gzçaN z T

"‚ ¾

}Z

Ã

H

Èá÷ m Ä éE 7M

V Ñ ö&OQ ~ qZ I g ðšN^ §Z. ]* *

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

25

/ ì ð;™ Z. }V ~ÁÎg * c

J ì ðZ. } ƒ gŽ ÿL & â

GL ÅzŠ ì ð* 0 y˜zŠ ï

äVß Zzs?VñŠÆyZ

ì ð* c º ýL rz ÿL uq

&M »V ~· ñu ÿE qZ 9N ÅØgN ] āZ xðāE +G OE B 5 kŠZ §Š ì ~ ÿG Q

ì ðWŠ * c ÅV ~‡W}g \ ì ðW g·~ m Q ì ð é¨E‹{!NÈá÷Å V ~\W

ì e l »T ? WZ¶²

ì ðÙ W Ð V ~ £Z è§

"‚ § ðÃÃwŠ7 [Z ¾

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

26

/ $¼ ì 4±YN ! ‡ z Ò øL G 5E åE 4±YN 5E åE ! à g Z ÛŒ qO v 4±YN 5E åE

]Z ð.W\ !

Æ

N ñZ å7E

Á°

Ș

g ñ ð^N !g  ÈZg ó G Y $ 7L z » èE 4±YN ! æ¾E 5E åE LG4»h ì $N : ]T Å V gðF ~ ð é¨E‹{! gŠ 9N 4±YN ! u Æ Vƒá÷ ì * 5E åE @ 鹟E "‚ g ZuZ ¾ ÷ !

Æ # sZg ÷ 5, ' \M ç? ŠÛ ~ Ì ì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

27

/ ì Æ yà äY„ vZ ì g/ ¦ { Zg öÐO›! ¶² ì H § â qƒ ? c ¥ ì ‡è èEj8N 4g ïā Y 45_ } { çX=²N È» kŠZ îJ0E G

!ì ^ ! † çW Ö . # } è ¢q a5 zgj I!N h 4 » $ O E ' N G ÿ ç b z ¥ è ñu õ Z ×zg ×zg ? ¸â

5k! ì y» V ~\WVZŠ , m åLE

VWÛŒ ×W ଠñz, 'R " è çX=&N GI $N ] ðOE 3E iF „C ï

ì ^ ›/ ¤  Á2

0* ýL ±î }g * + 0e

ì, WZ , ki V;á÷ ‹T

V ~ ª‚gÈá÷) ®¤zñ

ìx »T ðZ. } ~g ‚

ð¾Å kZ ¶ Zw §¸

ÑØQ d à V ~ · x* * ÑZz gâ & } vß

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

28

/ V ƒ ? ZuW » Vzg â Æ § ~ V ƒ ~

?

VzM

»

V ƒ ~ Ã

?

?

ì

z½

ZuW

»

g\

?

ZuW

»

?

t »

ZuW

GE 3O8E ¼ * ! ? ï

Ã

V ƒ ~ Ð

?

z, 'W

?

V ƒ ~

ZuW

?

ZuW

X » Å »

ƒ

VzgZ. ]* @ VzqŠgŠ

Ð

]Ñ»

×zg

V ƒ ~

^

ì

V ƒ ~

Vzg – "

»

ZuW

Vzg }

§

Ð

?

Vzg * @ + 0e ì

i* *

Vzg ·

yQ

"‚ ¾

I g8 êL F

Vzg Ó

w›

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

29

/ Ð N YÜæ Ìë # Z Ð N W “ yŠ {z l»} Z Ð N Y Üæ Ìë # Z ÐNÑ ,Š Zç'N~ ðZŠ 6,*, ' Æ wŠ z {+ hŠ ë ~ ï™ Å ¿Q ! C Ô Ð N Y ¶æ Ìë # Z Ð N Ç o Æ ©Â N à à Y ~¯ Ð ~ å à VzŠ, 6 çŽOš! Ð ~ ð8F AÑ]NZg f à ë Ð N Y Üæ Ìë # Z Ð N é£E ! J-G Ð N* 0 Vò ö 4h u à ðZŠ ™ = ~ x ® x ® 4N] Æ , Ð N Y Üæ Ìë # Z Ð N Å ðE Wà (N 3™ ðƒ ® Ð ›I ³ Æ ]¬ Ï ›ðāF Ð N Y Üæ Ìë # Z Ð N ZØ DÆ Vzā "‚ Ð N = ? V– ™ á kŠZ § å´L { ë ¾ Ð N Y Üæ Ìë # Z Ð N ´ m » wŠ V-

/ ê

»

Üæ

ƒZÑ

m gzZ

ñY

Ç ì

® x Y Zç'L

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

30

~

V· ~

ÁW

I þL i“

áp ÷

ÜÛŒ

»

Ï+ 0i

¸

ì

¸

Ð

VE* !* @

V· ~

Óó

Ä

ì

** %

Å

HW Š

Ã

$

z

)

ñ* 0 ¿{ ˆ ï & I ܁ H ÿL $ ÐQ » VÂçl“L Š

V· ~

Û{ Æ Vzg · ~ VI } ç'L · »

VZ  ì

A&N ì à å£E }

yÙDg

CZg e t

Ð

, k Š ~, (

!V ~· * c Šæ Ô *™ g é¹O! t

"‚ Æ T ¾

47 N * N ïE Z å7E * Z å7E LG3E

‰ {z ì

pô Ì ~ g=

/ I îW V ~ ½ þL i“ a ~ à z wŠ E î W Zgzâ Ð uu Š澡L z wì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

31

A&N ì CW Ð V ~wÎg §Š i ZzW t à ôE GL ÅzŠ » Ï A VŒ îW ’ ï ~ S vW Å VG é5{“L ì Sg ñ° î W ògß Z «á÷ z™ , kŠ : [Z ' E YE E E Ò & N $ ™ E 5 E G E J $ _ N š . ' ~Ñ ïL Æ é5 ÿ î0 ëL &, V Y î W y™ îE 0!N » V¯ ð½N]I ~ m Zg f %M Å D ùz N ] , 6 m ÷ „g kæE î W š‡

» Vzg · ì

;g x

"‚ à V ¾ ~ g— }÷ Ð l² ¯ Zہ À îW * 0 , ki m ā ê 7N t 5

/ zig W ñ* 0 gzZ ƒ g Z]g Å Üæ %M t  b§ Ë [g * zig W ñW æE c ‰ 0 yZZ Æ ~ ½ Zî Vâg R ²L zig W }g _ ‰ ÿ£ äz™ Æ Äç'N

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

32

Vƒg ' ÆY } k* 0 Æ Zw §¸ zig W ñ*™ t ì „g ñ ~ wŠ 2zŠ ~ V ~ · g (Z ì Ú ç8XM zig W ñ; Ð Hƒ Š

tØ gZÙD ÙŠ C

pô Ð

‹* UŠ q

ðZŠ {z

zig W ñY á ? V ~wÎg §Š à T I -rN ~Ñ Šzg™ èE L j8E ì ˆ W {z ÷E Å V zig W ñÅ Æ T z gzu " ¾‚

/ Vî Ñ Ð V¹  a Æ ~gß Å kZ ä T * c › à g åO¨G! Æ Ý¬ }g‚ 9N Æ }C äZ , Fäa5 ? á ðāE T G ¸ ä T * c h à Vz, kr Å òŸ çL ¢ r Ð ‡ z Ò 7 Ð Vâ[ Ž ¸ D™ H sƒ , 6 t‚ ? X

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

33

‚ T V ¶ Cg/ ¦ Æ á ~ ŠÍ ¸ D™ * c Š Ï Òp à {Zg kZ g { å * *ƒ ~Z » ]t x AZ à X wßQ Æ „ó g ZË ñƒ ì‡ Ð T !,, ' ¶² u Ž ã ? t Z, ' ¶zŠ V wÎg Æ Vî c {z Ôê Æ Vî Ü {z ~

/ ÷ ìg™

N ¬™ }gá÷ Z Æ V ðÒ¯

÷

ª

ìg™

ì ÝR ÷

÷ ™

}g * ™

®

Ã

V%

N

ª

}g )

(

2O_I çLE .x .E çPG

ª

o¢ ìg™ ÙW

m

» VÃg * @ Å ‘ 7Z

ìg™

bŠ™

}g  Æ

Ð

÷ ìg™ ¬™ }g JŠ Æ V“Z ā

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

34

V· ~ ÷

c* ƒ ìg™

Å ¬™

Vz§Z

ð; g

}g v

ðZÆ

/ N x* ˆ Æ ô © » åÓ7E * V ð4NX 8 © Y N ß 5_ } , ˆ Æ gŠ ëL E F V ð4NX Oð8F ã+ 0e Å V ~£Z ñu ~ T ì VŸg ˆ Æ H z x á÷ Ì gzZ ì Ÿ uS !™ x˜ ~ gp z ) §* c Š }g vZ 5k!M ˆ Æ PzŠ ðà * c W ^ ðÅM ? åE 4N]Š 2zŠ i * * z™ ? V ~ ½ g ðG ˆ Æ ÚZg kZ ì B‚ }g ø w2 » Šz¥Š Æ V ~Ñ ì k {z " ¾‚ ˆ Æ ç z sp Ì + 0e ` W ì 

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

35

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

36

/ zŠ V ð4NX 7 b‡ » g * „ c ]· Z ~ „zŠ V ð4NX 7 b‡ » g* @ x, 3 Æ äÎ HN A&N g \ ì Ð ]Zg ö-Ê qZ Å VZ  à ôE E „zŠ V ð4NX 7 b‡ » g· þL $zg èG4$M zig W

G 5;X+' 5 ƒ åLG

Ýz

Äá÷ ÙC

 zŠ Vƒ 7 b‡ » g OZ Ì Ú Z „ ]* ! Å Ï+ 0i t ì ]* ! Å yŠ ge zŠ zŠ Vƒ 7 b‡ » g \ Æ yŠ g e zŠ „ z, 'W Å V“Z ƒ + 0â Ð ¡ Å T zŠ Vƒ 7 b‡ » g ; Æ VZñ kZ „ ŠÛ qZ Å VƒH k [ˆ " V ð4NX * cÑ „zŠ Vƒ 7 b‡ » gÑ V ð4NX [8 E lƒ åL¨G$ V ð4NX * @ éH 5ÅN sø §” " ¾‚ zŠ Vƒ 7 b‡ » g JŠ Q ~ Ð ¹‚ „

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

37

/ (N ôA²N „g Š * A²N v H › ›ZŠz¥ ‰ w ðāE c ôF F (N¼ „g Š * A²Nv H ] çOl!NÅ y› zŠ ‰ w ðāE c ôF 7M gzš # ~ Àå Õä F Z ä ¹‚ å * cŠ xY # Z (NôA²N„g Š * ®‚ Å lƒ uS ‰ w ðāE F c ¼ v H) ?&N, ì VŸg ß, F bzçE 6 VŠƒ ui * * Æ Ü‰z [Z (N ôF A²N v H ï A²N „g Š * GG 4OhI! gZË c ôF ‰ w ðāE f¥ Å Ãz„[R V¹ ~ äL Æ kˆZ (N ôA²N „g Š * A²Nv H ] åO]I L Å xÑW ‰ w ðāE F c ôF \M A²N¸ ¶‚ñ+ A²N é5O“Æ èâ ôF 0Z Æ wq ôF èEBEg G (NôA²N „g Š * A²Nv H Ø> e Å [xZ ‰ w ðāE F c ôF G-¼YÓ]N L !ZŠ ì Z½Ð VŠ» ß÷ ö Ð Mw› èE (N (NôA²N„g Š * A²Nv H ]zI Å VßðāF ‰ w ðāE F c ôF ì @ ã¹ *g " " ¾‚ Ì | KZ [R (N ôF A²N „g Š * c ¼ v H | Å *™ ‰ w ðāE

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

38

/ (N < Š* c = V ð4NX Z åuM ðƒ à ðāE < Š* c = V ð4NX 5 } Ð ? E8LE ¸ 7 yÙDZg Ô7 ç Ô V ð4NX 7 w2 < Š c* = V ð4NX 3 Zg » w2 N @* -Š ì ÿ¯ ÙC Ð tØ Óó ~÷ i“L ~ N » þI < Š* c = Vƒ Z å7E Ð x* * }÷ L ¶ Z’Z Å V] < Š* c = Vƒ •Z

Å V“Z

² tN ²YN ? ¡ µ Å V˜ VâzŠ ÷ ç ê ê ÷ < Š* c = Vƒ ;g È Ð yQ ~ ±L Å g à …³ èE L j8N Æ ög " ¾‚ < Š* c = V ð4NX ZŠ Z ðƒ 5

/ c* Š h  x š ä ]* !. _ I ïHÅN • c* Š h  x š ä ]\ ÷ lñ{ i ‚ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

39

µ

E ’ E “ N 3 yZ ð » iz, kŠ êL ] çOl! ÙC

c* Š h  xŠ ä ]Ï ~ ŠÍ Š܉z G3E ±YL yR ÌZ ÷ V¸Z l Äzø • ï c* Š h  x š ä ]¬ ā ì H yà 7M ‰ 7M ÿE r Z l Æ VzyZ Æ ÿE

A+NEQ ` W ôE

c* Š h  x š ä ]Zg ~½ Vzg * @ Q `W "Y Z Ð X L å ö ~  îJ0E c* Š h  xŠ ä ]* c Zzg Å › yQ $N ~± Å V“Z ñƒ D à ˆ ^ ðH c* Š h  x š ä ]‚, ' ðƒ CÝ "‚ 2 » Æ ¾

› [ZŠ W ñ;

c* Š h  xŠ ä ]* c D gzZ Œ ¨

/ ±L ±L ØŠ zg  » ög wq ä ög Y7 ØŠ zg  ¬Š » + 0e @ ~ ã * 0

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

40

±L ØŠ zg  ZC ? i ‚ ä ög ±L Šzg  Zh  Рc á÷ ä ög

Ï E E N “ îF @

E g éE 5“N Z ð4NX * @h Q I ØŠzg  eÎ » þL i“ ä ë x Z ™

{ Zg

çLa

‰ 0 , k¦ Å \W ~ c wŠ * !  zg  Zg / ¦ Ð wì ðà t‚ Y &g ˆ µ ~ V¯Î v W Ð y ëL E Š zg  ŠРB; }g ø " ¾‚

/ H g/ Š ¦ Ð

‚g

Y ñ ð±N ›zu !* *

H g/ Š ¦ Ð ZzŠ z ` ´ wŠ ›gš [Z ºPŠ Å g J I 0 wì » yZ Š g/ H ¦ Ð Z åuM z ] ðrM Ä£ Ï ÏÈ èE L j8N t ā ì ~Šp " i ÚZ GE "N uS N ~ [Å ì Š g/ H ¦ Ð Z å7E

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

41

+G Ă? O C E 1 ke ä Ăś Ă&#x2026; gi z ÂŽ s ÂťZ :N Ă&#x2122;C Ĺ g/ H ÂŚ Ă? Zw â&#x20AC;˘ Ă´Z xĂŚE ]§ {g " žâ&#x20AC;&#x161; ~ lĆ&#x2019; z = Âś z Q H g/ Ĺ  ÂŚ Ă? + x* * Zž Ă&#x2020; ĂĄ ~

/ ÂŹ

Ă?

g¡

ĂĽ

ÂŹ

Ă?

g¡

ĂĽ

Vš

§

c* Ĺ

Âť

â&#x20AC;&#x161;

_

-Z q

ÂŹ

zigW

VĂ&#x2030;

Âť

g¡

Ă?

ÂŹ

Ă?

g¡

â&#x20AC;&#x153;

V]ç

ĂĽ ĂŹ

ge

ĂĄ Ă&#x201C; á

[Z V âW

ĂĽ

C Ă&#x201A; t r ZĹ Ă&#x2020; wĹ  }% } Z ÂŹ

Ă?

N* â&#x20AC;š

Âť

ÂŹ

Ă?

g¡

ĂĽ

VZ  ~ g¡

ĂĽ

Vš â&#x20AC;&#x2DC; V* !i

Ă&#x201A; ĂŤ ĂŤ

http://www.hallagulla.com/urdu/

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

42

c* gŠ

»

vW

t

~

ã+ 0e

¬

Ð

å

VZzg

É

\ êL ñ

ƒG

ì

¬

Ð

"‚ ¾

Ï+ 0i

¬

Ð

Å g·

H Š

0

å

VZðŠ

Ž

ˆ

ïHÅN

VZŽ

å

/ ì

Zƒ+ 0Z Z , (

ì Zƒ+ 0Z Z , (

!î ° g ð…N ¼ Z l ! î VQ [Õ Zg f

ì Ñ» 8g » ¸â Æ ð  ÌZ ì Zƒ+ 0Z Z , (

!î 3 : $ dہ ÌZ

4G 5_W ægp ÷ Dƒ Æ X {z 3E ~ V ðG &N Ð } 7Z ì Zƒ+ 0Z Z , ( !î äÕE 7 Š OZ

?

Vƒó

~g v =

ì Zƒ+ 0Z Z , ( !îW : $ dÛŒ }%

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

43

{g * @ ðÃ

N* I Ð

l² ¯ Zہ

ì Zƒ+ 0Z Z , ( !î Ñ Æ + &ðe Ð } »

Vß YQ

~g ¤

sp

ì

Zƒ+ 0Z Z , ( !î ÑŠ

VÂù A&N ¢ õāE

?

÷ ë [ZÑ ~ Š y È* !i & ì kzŠÛ

Zƒ+ 0Z Z , ( !î ö E îJ0‹O8

4E 58E È éE 5G

ì Zƒ+ 0Z Z , (

Ï Ýzg

{z

{ÙCi

į

! î › Ã y™ Ë

/ d 4 ñc -I YZ ƒ ì „g È öE YZ ƒ ì „g È É {Š * ! ~gø § (Z

:

Ô›

§ ±Z

: EN YZ ƒ ì „g È ~zg ! Å V ð38E Ãz

Ð Vƒ }— õ&M y ~ { â §* cŠ YZ ƒ ì „g È · Å VëZŠ ā

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

44

G $ Ð O h $N ~ $ ì ~Š ä g· ö Ì V ðG YZ ƒ ì „g È ´ ‰ Æ B % ì § H Â 7 | ñ ÙW { z %M )* IL G "u YZ ƒ ì „g È ~æE * ì ß Zz U» ó ïE G \, G L ^I Æ \, „g È ~{ Å H 5

YZ ƒ ì

"‚ ,™ Å & ¸ Å ]ñ z ]§ ¾ YZ ƒ „g È ~Šp Èá÷ ~gø

/ Z ð4NX Z ð4NX ¶ Z ð4NX

:

‚¦

!* * ðÃ

:

¬ åO$N

½w

Ì

g åO¨G! :

Ð Z ð4NX :

ŠgŠ

Ò

]‚

ÄY

«

Vß Zz o‚

—Z

»

V¨ZŠ

! Lâ Æ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

45

÷

b‡

:

ì Z ð4NX

Æ Ãz

~g ö :

§ E ’ êL

\W ~

Ô7

+

{z

»

VzM

Ž

ZuW

: Z-Š lƒ Z ð4NX : Ég

\ êL g .cZ çLG

=

z ðÃ

"‚ ¾ wì å N* Z ð4NX : Z å7E * ?

~ » i‚

yÙDg G ¶ze ñ;

/ ß Ï N ZŠ§ Å Vzg* ì ‘ ã+ 0e ß Ï N ZŠ§ Å Vzg · ì ðW Ï I g8 a Æ VzyQ ¯ ¼ Ð ¹‚ êL F G Y 'N ß Ï N ZŠ§ Å Vzg éh±N {Š * ! ¼ Ìê C™ ` , k¼ ÈiÎ k, ' ÙC A²N  [R ß Ï N ZŠ§ Å Vzg Ó B ôF

ì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

46

4N] Æ k¼ ÷ ë vß Ð ›I ðE Y 9N E ¾ ß Ï N ZŠ§ Å Vzg Zæ X3g äðāE N Ä− ì CW Z åuM Å " ¾‚ Ð åÓ7E ß Ï N ZŠ§ Å Vzg) [* @ " LZ

/ ì

¬Š

ì

¬Š

g Zi

@* ƒ 7 ¼

w›

E 9 êL i

=

H

%N æF !Ñ

ðZŠ Æ

~

L èE8E

ì ¬Š g \ ~ Vl Æ y S ~ ì

V-

¬Š

6, VŠƒ ì

¬Š

{Š * !

ì

¬Š

ì g ‡z

Ch Q

u{

»

Ï+ 0i

Æ

sœ ì 4]L » g Ó îE 0G

! ª‚

Ä ÈZ g ZÍÎ

YEkIG $L À ö5 N ÿ¯

Ã

Ü z ‰

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

47

"‚ ¾

ƒ

ì

¬Š

í

&L g é£ÀE

Å

§ 6,

/. _ V‹

/ G A²N Zg f %i $ ÷ D Z9 ± Vâ ZŠ æLG " ç¤N gzZ ôF ÷ D Z9 ± VI ™ 8 … > w +G O5E B ÷ 0Q 7a o  ÷ Dg / ¦ Ð ÿG G ÷ D Z9± VZg · i Z+ 0Z / ~ g ð{O$ ì VZi° ~ Vr* ! Å \W *™ z +Š §Z ÛŒ ÷ D Z9± V., 6 ýL Å− ™ NŠ }g – %L Æ ™÷ äe Ì äYZ Æ V\W ~æG “N Æ Ùƒæ lƒ į ÷ D Z9± VZ ð3E i“L } Z ! ðE ¥Â ~ þI .G 4]N ß Zz ä+ &ðe  çLG ÷ D Z9± VK ¨Z ? w2 T ì w2 {z t ÷ C™ ³g N c V ð4NX 8 © x* * Zg v ÷ D Z9± Vâg Z  ì CW Š * c ~g v http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

48

î Ñ òŠ W Æ b§ kZ ~ }Ï Ð } I4E 58EÅ X ā ÷ D Z9± VZZ Ð z, 'R øL E ãW ]Ï Æ $ d½ Å ÷ G ÷ D Z9± V* * Y ñà $ dÛŒ " ¾‚ ÄŠ

/ +e » Ï Õä $L  ¬Š Ž à ðZŠ ¿e 0 (N V¹ , k¼ KZ 0e » Ï H + Š w ðāE ì ¡ b§ Å {p ñz, 'R Æ yQ 9N , é5ŸF kŠ ~, ( ~ V\W KZ 0e » Ï F + ÷ 0Q í g Ä¥ Æ \W VY äY +e » Ï ¹ Ð í ~ y» L # 0 Z ‰ ƒ * c › ~ }` yZ, kz gz™ 5“L Î Â ¬Š Ð g Z-Š Å § 0e » åG + ì * @YW ~ V î õ Z Æ ]Ñq Æ á N Ì `W 0e » Ï c 3g Å åÓ7E +

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

49

~ ä e Æ ai # Z I |, ( VÑ +e » Ï \ ä Vzg â Æ Šg š ™ w˜ 0 G "‚ ðÅ ~ u#Z ï ¾ L š^ óN  0 +e » Ï 1 + 0 &ðe ( gzZ uS ä w›

/ %N ì Ú ç8XM ì \ð™ ! ~, ( w5 æF ì \ð™ ! ~, ( wZÎ ì ? ¨ ç8XM Y G .* kS ~ Vî Y :æ°L Æ Z6 NG ~ \ðŠ çE A&N ì \ð™ ! ~, ( we Zg f à ôE V ð4NX d y* !ì à Vߊ * ! ¬ }Š 4N] z x Y ì \ð™ ! ~, ( wYQ ðE %Z ì e }, 7 k, ' VZŠ , m Øg æLE ì \ð™ ! ~, ( wZ e Vî Y Å V|− V¹ V×Ág {z ~ z−g W à [Z ì \ðŠ ! ~, ( wJ+ & }— ÿN ¯ ÷

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

50

G 5!OQ ׂ à T ì ª x { ÿL ¨“ åG ì \ð™ ! ~, ( wì ì » " ¾‚

/ σ

~, (

H

ç,’N

σ

~{

Å

Ýz

Å

Ü z ‰

}, F uS

&M ì „g }Š ÞŠ 6, V ð½ÓF 9M σ ~çH¡E Å ' ðà ]‚, Ì

á ¿â

ā

¶ ¸

σ

~'

-Z q

Å

H (N w ðāF

3 Þ.

³−

6, ¸â

„g

ì

ï

ã+ 0e

σ

é5kI4NX gG

!zہ)

Æ

}Z

σ

~9

Ï+ 0i

~

{ Zg

Vîu

Y {æ°L VY ±L ög VY

ì σ

àZe ~h R

~ Å

Ð

wY

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

51

< σ

H

iZ

»

w5

~, 7 } , 6 gš

Æ

yZ

"‚ } Z à T ÷ ë ]ñ ¾ ðÃ

~/ š

σ

Ï+ 0i

Å

/ ÷

pg n

¸

Ã

Vâ ˜

÷

pg n

¸

Å

Vâ {

{Š * !

ì

m

Ð

÷

pg n

¸

Å

Vzg Zig { N Vâ éG 5kÒ¯

[Õ Æ V-œ ÷ ïŠ «Q ë ÷

pg n

4]N Å ðE ÷ zŠ „ ÷

Å

¸

Vl Æ

pg n }Z pg n

Vâ â i

ë

V- Å

yQ

Vâ k

Ñ

{g ZzW

P

Å

¸

á$ ¸

Å

Vâ Zzg »

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

52

Î ÷

ƒ

D

»

ä3

ni

pg n

¸

Å

Vâ K ¶

{z

"‚ ¾

}g *

Æ

V i

÷

pg n

¸

Å

A²N ôF V⠁ W

/ V ð4NX ~ º ~ !z½ x Y Z÷ Ð Vzg * @ N È) ‚ } Z V ð4NX ~ º ~ !’ åÓ7E (N ¼ {Ï ˜ á÷ çLaM ÷ ìg Á w ðāF (N t Zg f „ ? Vƒ ~ º ~ ! U w ðāF -rN E E V éhI¢L ðrN ì Zg * @ » ÷E  ÌZ !zY Vƒ ~ º ~ !zŠ : $ dہ = !dŠ E ’ ~ \ð™ Å  êL ì ]ñ  ¹ Vƒ ~ º ~ !g B‚ ³− Æ Z) Y E ¾ $N ~ !ai §Zæ X3g çLa t ìg 4ðG Vƒ ~ º ~ !Åg „ t ‚ x Y [Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

53

!Å wì §ó ì „g % b* 0 4$M !z™ ³g ÄÈZ ¼ V ð4NX ~ º èG ~ lƒ È* !Ò V ð4NX ;g .e èG4$M Vƒ ~ º ~ !ƒg $ dÛŒ ÌZ }÷ 4G & gOE A&N ā õ E ¹ 4g ê uS sÜ ì Vƒ ~ º ~ !Vp¥ !Ñ lz+ $ " ¾‚

/ ì ì

„g „g

zg zg

ðANXÅ

§ó G ðANXÅ Ñ Å g ðO{$ u

÷ }, 7 9Y ? ] çE O• Å V¯Î ì

„g

àZç

zg ÄY

„g

zg

ã* !i "

Å

„g

zg

ì

ì

Û Ä® ðà ðANXÅ

Å

m

ª‚

ö

Ñ {

mÜZ Æ ðANXÅ ª ˜

VzM } z, '

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

54

"‚ ¨ Å Vz> : }> : ¾ 4E 58E ì „g zg ðANXÅ ]Š Þ èE LG

/ §{ ~g v ÷ ñW Ð gz™ ~, ( ë G ' §{ ~g é£+ ÷ ñÑ Ì yâg Z Æ wŠ ƒ w2 {¦ ýL G3Å* @ Ž ÷ uS (Z §{ ~g v ÷ ñW Æ + &ðe B2 P Ô Š Æ VzyQ x » * * X §{ ~g v ÷ ñ· ~ * c gŠ ä ë E E -d L Ð N> : g ðB Æ ×zg åL<X’ §{ ~g v ÷ ñ› H {z ä ë Æ zÆ z W ª L Ð ÷e : ë §{ ~g v ÷ ñt yâgZ ä ë x Zæ ¸ ¹‚ z " ¾‚ V˜ ā ¸ V;z ë §{ ~g v ÷ ñW Æ ^ß ! 2zŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

55

/ zŠ wï @W Å [Õ " $ d zŠ wï @W Å [³ Æ x ¸ kZ ~Šp " µgŠ * c Š à Vo ä T E E $ ™ J . zŠ wï @W Å [* !¥ î0 kZ ã+ 0e Å V K ¨Z ‹ù ƒ : ~ T 4]I [Z zŠ wï @W Å [ZÑ îJ0kI G „g 7 ]gz¢ Å Ãz Á2 [Z zŠ wï @W Å [x» ij ÙC GL ;XÀE & V˜ : n µ " ~Šp ï ¾‚ " ÛŒ k Q zŠ wï @W Å [† îJ0G

/ KZ Ï+ 0i ì VZg · ¼ * ! ā á÷p ±L KZ Ï+ 0i ì VZizہ Ð § Æ ög 4µY Æ \W ÷ V., 6 Ð V⊠¹ ðiNG KZ Ï+ 0i ì V., 6 Ð Vâ› ¹ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

56

9M äe Æ VÂçl8M F ÷ ìg ëÓ£F KZ Ï+ 0i ì V¸Z l Æ w› Ð ðANXÅ E ’ ™ |, ( |, ( B; ÷ áZ e ä ]§ êL KZ Ï+ 0i ì Vâ/ ¤ » íz " ā : { sW qZ

H ì

%L ZæG

KZ Ï+ 0i ì VZª z g¨ ~ T ā :N îG@+Å ¨ ñY á ÆZæF KÃ äY : KZ

Ï+ 0i ì

VZgzŠ

¶Š/ ¤ »O

G (N ðà : ¾‚ : w ðāF ð$N : [Lâ : " A+NE KZ Ï+ 0i ì yÛ ‚ Z ð4NX é£E

/ H 8 Æ ZÍ< Ð ]§ Ò èG4$M Š H 8 Æ ZÍ< Ð ]Zg { ( Å § Š n ™ ù

ðà Ú

±Š

âZ

H 8 Æ ZÍ< Ð ]uZz Æ VZŠ , Š m http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

57

9M g* c ýL Å− ¶ V., 6 Ôx Y ¸ ñƒ õÁÓ£F H 8 Æ ZÍ< Ð ]* Š UŠ q ,Z ¼ g— 7 ¸Û ðà V ð4NX òŠ W èG4$M H 8 Æ ZÍ< Ð ]Z f KZ ` W ~ Š Œ u* * ŠgŠ uZ ì ]* UŠ q ñ*Š H 8 Æ ZÍ< Ð ]* Š UŠ q ñ*Š H „ îϯL Ð yS ÷ Œ » í  Œ » (N Š 8 Æ ZÍ< Ð ]ZŠg Zz Å VßðāF H E g ð{8N k 8 ā

¸ ìg È { z " ¾‚

H 8 Æ ZÍ< Ð ]á÷g Z / Š ¦ Å yZ

/ 4N]Š ÷ ñ+ 0Z ÌVŒ yâ ہ ÷ ñ+ 0Z ÌVŒ VŒ g ðG ÷ ñ+ 0Z Ì VŒ yZZ á : x * * » Z. } „zŠ } Z ÷ e a äY Æ Ñ ~ ê á » Æ , k¼ “N ÷ }¾ Ì VŒ y* ÷ ñ+ 0Z Ì VŒ yZ ð3E

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

58

6, œ S/ ¤ Å g ZŠ * * ì r ‚g µÂ g ZŠgi ÷ ñ+ 0Z Ì VŒ y.f äZ-Š Ì VŒ gzŠ×' 6,Vâ ZŠ º Æ Ä ÷ D™ z½ vß ¼ ÷ ñ+ 0Z Ì V Œ y K ¨Z V† » VZŠ , m y„ u " ì @Š Ch Q Ï u { ¼ , 6 Vƒ Å § x * *" ÷ ñ+ 0Z Ì VŒ yZŠ * *W NW Æ Vß› ÷ VZª ÷ Dƒ }, kÎ gâ " Ôì ×e Ï y 8g " G ÷ ñ+ 0Z Ì VŒ y éŒÒ]N Ôì »È g ðO{$ » ²á÷

/ N ì * @Y à РVâ[ yâ ‚ îÏ›^I ì * @Y à РVâ[ yK ¨Z ñ ; %N » Vâ[ i ‚ ì GE "N èE Û{ * * ZæF L j8N I ì * @Y à РVâ[ yZ þi“L ÷ f e ™ à | wq ¾ ë ì * @Y à РVâ[ yZŠ * * ì wŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

59

ƒ Y VQ : Ö#Z+ 0 Å § }, F Ž ì * @Y à РVâ[ yä {z ê S }°z ÷ D Y f Ð t/ ¤ •ñ ì * @Y à РVâ[ yÃî » § I I4X g8 ¾‚ êL F ÷Zz ¼ A øL Zp 7 à " ì * @Y à РVâ[ yZZ Z¾

/ ]* ! Å äZ, kz gzZ õ Z z “Š ïá÷ ~ kS 7N Ð ÀÿL X3Z ]* ! Å äZ-Š }¾ ì Z åE ì ÄZ²S }Š : à VƒH k" ëº YEkIG $L À ]* ! Å ä{ õ&M ? VŠƒ ˆ W ~ ö 5 (N ÌZ V; V*ZŠ Å VZ  §Ž 7 à ðāE ]* ! Å äW g · D™ 7 ë ÅôZ VZŠzY §· èE L j8N qçaN ì ˆ 0 À&L 2š! ýL Å− ˆ W .E ]* ! Å ä Y ç¡ E Æ çE

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

60

E E M M $ © I N Å ]Ñq Vx/ ¤  yi îÏ›^ ~ ø ÙC ]* ! Å äY% ]ñ " V⊠yS ì Ï+ 0i ÷ wq N " ¾‚ Z ð4NX Ñ+ $ {Ï ]* ! Å äYZ ` W ì ˆ 0 | ÙC / ÌZ ì

£ , 6 {Zg

kZ

Ó

ÌZ ì {e V¹ ‘ Å ôg Ð Ø? W ~gv ÷ A É ÌZ

ì

÷

ë M Ã T ā

ÌZ

ì

YN ² E . ò é5

B

ä

ðƒ

? Ð

ì

~

Y E ¾ Vzg Zæ X3g

w›

~ aQ qZ

rNE V ð3E

Å

ÌZ

[ » çW

§* !zg » N = ‹çX=\I

ÌZ

ì

¬

,, FQ + 0e \ ÏÈ* @ êL g

"‚ ¾

ì

wb

3… GG3šE ï

Ð

[Z

ÌZ ì ´ " ~ ð Zg f ¼ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

61

/ ì Ð wŠ Ð t : â i p } Z G-.\I ì ö Š ÁW : ì 4zŠ §‡z : N ЃE G . G 4 5 % L a N ~ V‡W c ç } æ Ž A èG ¸ ì Ýzg ~ y }% + há÷ Ð V·4S ** W Ì ?B‚ } ç'L » Ì ?B‚ } ç'L ì Ͼ ! ~, ( ~ V2Zg Æ § Zg f ì Zœ Å ŠgŠ }% ì 7 {@x t ì A# Z x, ) ~, F ÷ a wŠ ¼ ZŠ } ç'L E ’ ›Û Ð V)z ÌZ ì V¹ Ï+ 0i êL %W Ï+ %L ì æHF 0i ÌZ Ð B „ VQ i * * } æG %L V© ì z−g W ~ç'L ~ Vîu È } æG %L ì cg V*ZŠ ~ç'L ~ Vîzi * ! cØ } æG !~ g= ** hg ÐZ I g * c CZ õf8E L IL G "u t ì ~_› w¾ t ì VZ_Š ì

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

62

YN Ð m š‡ ðà " ¾‚ ì H Š gæE° {z ì ˆ U v W }ì „g V v W } / G Y G "L Ð E 5 7 N ½ 3 E Ì Äá÷ { W ð : ì ö ðà N -8F /ŸE Ð õE Q c á÷ Å yö ~ w› ` W N G (N w ðāF qZ » Ãz Ð V éG 5kÒ¯ Z h  * c ä ð$N &M bZ †Î ÙC xç? ) ì ´ ÙC 6,{ Zg Å Ï+ 0i Vƒ ;g ^ {Š Zg Z " ~Úg §* !zg » ì 7 ~ ëÓh!M }÷ A²N ~ T å x © Z Æ −  ŠyK ¨S ôF ˆÎ , ki Æ Vz6 <Ñ {z &L ~ g Zi * /¼E N õE r Å Z å7E ! IW òŠ W ì H Š% gzZ xZp ÷ _Q Y Y À & F 7]¡ ~ç'L Vî Y ÿ£ L ~ Vúà ~ Ýzg ì C+ &ðe à T ā V ð4NX {g * {z B2 Å x° " ¾‚ ÷ gz™ X gzZ öÐ$L/ ¤ ~ 5 Zg Ç Vß b7 Ð Ï+ 0i http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

63

/ ì

à{

A Ù

ì

àZÎ

yæ°L

÷

ÿL uq

»

ì

à Zz

Å

ì

àì

V-gß

PŠ q Å

Ü z ‰

g— Ð

WW N

»

0

ôZz

ì ì

àZe

-Z q

ì

"‚ ¾

»

à\

~

çW

]g ð!N qZ

ì

×zg çW

ì

G-O#F ¡ Å ç (N Å VßðāF

8 èEj N I þi“L

øZ

Å

uS Ùi C

Ï+ 0i

/ \M ÷ }g / ¦ Ð èE. z çaM z !Ñ §* cŠ N n ÷ }g / ¦ Ð ³Z ~ , F Å Z å7E %L Ž ðE $N z ÷ " Å Vî u } æG 8g t YN -rN E ° ÷ }gæ Ð y™ « Å ÷E qƒ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

64

²L (N Vzg ZÙD »¥ : š‡ CZ õÑ£ w ðāF YN ÷ }gæE° Ð m ë a r ZŠ ? Vß› ï™ Å gZŠ ñÎ : Ø> e Å g * c } ð±N : I ±L ] ½ E ÷ }g / ¦ Ð è L VZgzŠ ñz, 'R Æ ög !, 6 ®æ }gø î ° Ó : ÌZ ÷ }g / ¦ Ð íz }ƒ+ 0Z Æ Ï+ 0i ā "‚ VZŽ à z„ Á2 Ð … ¾ ÷ }g / ¦ Ð K z Ä ðŠ Zz Ž …

/ \M ì „g \, G « Å V‰ {Šf èE. z zçaM §· I 6 xŠ xŠ ì „g \, G ]çl“L Óó ÷ }— ÝR , tE . Š w+ $ ݬ çLG VK ¨Z èE L j8N : VZŠ , m g ‡z ì H ì „g \, G u } ~g ¤ ’ ? ! } V‚ZÙC bzZi Æ { ó ! ì ã+ 0e Å w ì ì „g \, G ]¡ ñZâ Ï ‹Ì ã gØ ì

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

65

!,C i ‚ Æ Vzg * ^Z N° Í Å gÅ N Á· ]g ð!N ? Å yæ°L yæ°L G.ЃE ì „g \, Gï G î~O ¢L » Íg z g ZŠ : â i Ô ã¹ Å gµ ‹§ G.Š“ Å y† ( ¾zf ì ‚ éH ì „g \, Gï 5ÅN éH 5ÅN dŠ Ì ~ ;Ñ Å $ d¾ !ß Zz g Æ yÛ L ì „g \, G ÑÅ Ë~ VzDÄ Å Vê Æ VZ  » V˜ 6 ì òŠ W ā * @Q ! Q ZzÑ ðà ì ì „g \, GD ùz ? ? ÷ ìg ñ ? ~ à ì VQ Y Vúہ gz¢ ~ V˜ kZ ā ì > = %L !, ì „g \, G ¤ ~æG F, ' ñZ. }, 6 xŠ xŠ "‚ §Z ÛŒ ¶ˆ V¹ ì [s wj â x Ó ¾ ì „g \, G ªzŠ Å K]‹ Èj Ð á Å wç

/ ÷ ÷

?&N Æ § ?&N Æ Ùp xçE xçE ?&N Æ Ï0 i [R vß xçE +

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

66

7

Y { éE 5±N

Š* c

÷

Æ

»

w2

z

?&N xçE

÷ ì ÷

"

ï>

ì

X 8Z

~Úg

yÙDZg

{ Zg Æ

}— ¿

$Á e Å \W ?&N Æ 4zŠ  xçE

÷

÷

? VÂg ðrN ?&N xçE Æ

"‚ ¾

’W

:

÷

gzZ

~Šp

÷ gØ t ~ ?&N Æ ÏÈ xçE

ì

Y

ðÃ

{Š * ! #Š ë

VzM ë GL !. òŠ W ï }

Å

A²N ôF

ÈÑZ ç

?&N Æ xçE

õ&M

~²á÷

z

Ï

/ µ% Æ  Á2 Ð … ×zg − J - gz™ ¹ B‚ Æ VZzg » ë 3 Zg (Z uS ì ˆ Æ § Äá÷ kZ E a Æ ] é)ЃN ÷ R b Z l ~ T http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

67

e™ : ZzZæ CZ Ì â åL<X’ uS A 0 z gŽ ~ ŠÍ Å « z ý‹ÅN 4µY Æ Ë ,C íL *ZŠ Å ë, ' ñ ðiNG P  b§ Ë ]Zg Å ÝR z ôg Í Å |e

GÍ7M › §* c Š ÷g ö- E G éE 5O.' ƒëW äY H

‹ ‹ Vâ/ ¤ ue vß ÷ DQ ?&N Œ ñƒ ñÎ Ã Ï+ 0i bzçE Y ã+ 0e Å V¯Î ì „g ëÓ]N " ¾‚ .c ¥ wŠ g e zŠ ÷ † à m çLG

/ !ì

@* ƒ # |zہ ?â

z Ï w–

ì * @ƒ # |zہ § VŒ B‚ Æ Ùp A²N Ì ` W à T {z ÷ ë Œ vß ôF ì

@* ƒ

# zہ |

ø

¶g ó

x

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

68

a ì

ä+ h y + {Šgp $ dہ %N ï+ @* ƒ # |zہ ßæF hŠ §‡z

Æ

4h8M } , %M { ( }/ èEG ~ VzŠæF ( GL .|“ Á) ì * @ƒ # |zہ *% ï VŒ B‚ Æ 2 z % ðŠ Zz §· ì

@* ƒ # |zہ x×'i z

W, à §‡z

9N à T Ì ,à , ç'M ç'M Ÿ {z Ã: ðāF E $ ì * @ƒ # |zہ ݬ þL zg ñZ, ' $N z "{ êLgÒƒ "‚ } Z ~ ðE ¾ 8g œ îJ0E " ہ ì * @ƒ # |zہ M z > ì LG E

/ ™ 0 g Ó wŠ îJ0Å* * Ð À ÷ ìg Y ë p/ ¤Z E E $ ™ J . ™ 0 g· â î0 Ð N W ^ß ā ì > 1 ðW g · §{ Å X ā !â ½* ! ì # Ö ª Ht ? g{ ~ V\W ~gv ÷ ìg ‡ ±Î „z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

69

» V ðG3½hbL Ð B { , ^Y Ð VE }g ø á Zz y˜ $N Å Æ Æ ë Ð N Y ’ ~ y˜ ™ 0 g é¹F &N 'Zg ‚+ î W Ì − ÷ „g Õä E $ Å g· ±L ™ 0 g Z ÛŒ » wŠ Æ ög ™ á \z¥ » }g * Ë 5_L Ì ä Vzہ éh!N ._ Æ { Zg ‹gz¢ ì à ôÀG ™ 0 g à » VzÚg Ž ì „g VÂåO$N ãÙDg {z ¬Š Ð uS XŠ q t ~ VÖ% Æ w2 ¶ˆ ™ 0 g ±S ]gß ì * @Y Ö ~ VƒZg $ dہ e „ Y vß ë : / f ¤z ÑZ e g â ä  §z¾ E ±L ™ 0 g Z ÛŒ » wŠ Æ ög ™ ƒ g ð$N » V\W Å Ë ²N Ð £ ¾‚ ì ö | uS t ™ W ~ Vè c §* " cŠ ™ 0 g* c÷e f ^ ðÅN  á Zz g Æ Â Å Z. } / %N ÓZg Ð gZŠ Á2 Ð gØ æF 4µY ìg ½ Ð g* c ñ ðiNG jQ ë IG $E © V*ZŠ Å å * 0 øL ÙC Z÷ $N ðà Рg ZË Ä³ } ç'L i ðF http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

70

£Š

ðÃ

Ð gÖZ

VZÄ

\W

½w ˆ 0 V*ZŠ

$N 2zŠ Ãz Äá÷ ì * @ƒ Ì V ðG Ð g Z ÛŒZ ê Z wŠ ì * @Y ^ I VZŠzY

ƒ

G ç,’N ~æ%L ¹‚

I g8 êL F

Ð g ZÜZ }¾ Ì ÙCi ‰ 8 7Z

c* ¯ ‡ ä

"‚ lzŠ ¾ Y Ð g Z-Š Å yZ } æ°L ß æ

/ ì ÑÅ v» » j Æ [* * ƒZÑ ì ј vZg ä ¹‚ Ð i ‚ Ä/ ¤ ™ ZØ ³ − ì * cW ? x* ! yà t ì ÑÅ v · ™ W ? x * ! ä ¾t êŠ

7 {gt

ðà gÅ V˜

ì ÑÅ v » ä ώ Æ ]§ V;z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

71

IÒ7E ø Å z−gW x * * " ì ~ ÑÑ ì ÑÅ v* * ä }n R ā ì ai t 7M "‚ Vs ¾ Å é LZ Æ Õä E I ì ÑÅ v¸ »  èE L jÒ¯ ä …

/ ì ~i Zہu t ~ V˜ à m }% (N ì ~i ¸ » Ï+ 0i 5 w ðāF qZ ÙC Y G ¼ / äá÷» ÷ ìg õ Ó]N Ì ~ g · ì ~i Z§ 0 Å b§ qZ Ì t ā Vƒ * @™ lˆ à  ? x £ kZ ~ G ì ~i W V˜ s çO¸$ » Vz N 4N] ª ? x * ÷ D VQ ðE * Æ Z å7E \ ì ~i · * 0 êL g ¸ ~ Ví ó ā bŠ È x ZŠ à V., 6 ýL Åi ~gv 4h8M Z, $ § èEG ( ì ~i Zâ Vj þLG

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

72

óu Æ gÑ z t, ' ÷ ? lz¦ lz¦ ì ~i ‚g » Å Vzg· ì > = E Š G . ¾‚ ~ [* ! Æ  ïL “ t ! ðāÀÉL " E ’ ì ~i * c Z êL ª° Å ~âç ā

/ ÷ ÷

y› y›

6, VñŠ ÷

y›

Æ

Æ Æ

!î Zæ¾h!N N ²L ! î äÕ£ ÿ¯

Æ

m g·

ÈZ º™ 9N çaM ! î 鹟E

 „ § ëL ]IZ Â ì 7 õ&M ÷ y› Æ g · ! î Y Ì 8 ˆ

E $ þL zg

Ô‰

÷ y› Æ g · !î Y : õ&M

z" ¾‚

÷

]ZŠg Zz Æ

G 'N ê G 'N ê

ðà ÔV; !î éE 5_N ¼

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

73

/ %L *™ ì ]¸Î Å ŠgŠ Ä ™ ì H ~æG %L *™ ì ]‚, ì H ~æG ' ~½ V“Z ! ÷ ìg + &ðe H §â VŒ vß ¼ %L *™ ì ]Zg uS Ï ì H ~æG qg * @ Vƒ ;g NŠ Œ Å }n Æ , k¼ ì H ~, F *™ ì ]Ñq sW GšG 4hI! åLE "* Ì Ã Ì w ì ï 5E 0 %L *™ ì ]Ï îJ0E ". ì H ~æG _ uS | Å k¼ ì k¼ bzê %L *™ ì ]* ì H ~æG !Z y ›ZŠz¥ g ZuZ Æ ]Zz ÷ õ ~ " ¾‚ %L *™ ì ]â Z™ Å ¹‚ ì H ~æG

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

74

/ }¾ ~ à ¬ u { e u { ë }¾ ~ à g/ ¦ b§ ÏZ Ð B™ m à ë ;g Ð V- ~ , F J # Z }¾ ~ à ‡ z Ò ìg ³g ë G ™ ÿ$M ? }n Vp » Vî éE 5O.' vß ¼ }¾ ~ à g] Zg çLa ÷ Æ } i » Æ ãZŽ Å Vè ìg 0Q (N ìg R }¾ ~ à ô Æ VßðāF ]g › ~ VzŠ ] Æ k¼ ì ¹ ²YM ? E }¾ ~ à ç Æ _Š Zj ÷ s - ÌZ ÷ š J G ~ Vƒó Å " ¾‚ }¾ ~ à H z x á÷ ñƒ ñî

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

75

/ ÿ$L N ¬™ Å VÍg , ) „g ÿ$L N Zw à ›

÷ „g ÷

3 Š Æ § }g v ÷ VZizہ ÷ „g ÿ$L N c ×zg ~, ( 4h8M V., 6 , 6 Vâ á÷ ÷ u èG ÷ „g ÿ$L N ] Ð yQ Œ ì 7 à X J x, ) §Å ÷

„g

õ7MX

;g

ï N ZŠ Z

4g

7Z

÷

%L h Z ~ Z ð4MX šW ZæG F „g ÿ$L N Zâ Ã Vâ Z ,

I

÷

„g

~ Ví {Š * ! Ôg ÿ$L N M Ã Vzg *

"‚ îÏuL » Vî Ãz ¾ ÷ „g ÿ$L N § VZig Z ¹

~

íz

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

76

/ Ă&#x; ĂąW ~ B; 1 ¸ ĂŹ e wY Ă&#x; Ăą Ă&#x2022;ä ]N ~ â&#x20AC;ş ϬW ä ĂŤ G i8z a Ă&#x2020; ]gz¢ Ă&#x2026; Ă&#x2DC; Ă&#x2020; wĹ ĂŻ LI Ă&#x; Ăą= ~ V|â&#x2C6;&#x2019; ä cĂ&#x2DC; k Q ` W AĹ  }g* + 0e Ă&#x2019; Ă&#x2020; VùŠ Ă&#x2020; yQ Y Ă&#x; Ăą* 0 ĂąĆ&#x2019; ĂľG/ÂźĂ&#x201C;]N ~ VĆ&#x2019;Zg KZ $N Ă&#x192; Ĺ  * V Ă°4NX * @Q a ~ wĹ  V Ă°G c ~, F èG4$M G-O#F ÂĄ ç ĂąĂ&#x17D; Ă? g J ä Ĺ  ;Ă&#x203A; â&#x20AC;° E L Ă? BĂ&#x2C6; : g Z+ h yĂ&#x2020; " žâ&#x20AC;&#x161; ĂŚLž¥ Y Ă&#x; ù¯ Â&#x17D; ¸ çX=²N Ă&#x2020; Vâ&#x20AC;&#x153;Z ä ~

/ ä ~ 1â&#x201E;˘ Vâ â&#x20AC;&#x161; {Ä Ă&#x192; wĹ ÂŻ Ă&#x17D; â&#x201E;˘ \, G E ä ~ 1â&#x201E;˘ V¸Z l Ă&#x201D; *â&#x201E;˘ Âśg Ă°$N " š ĂŽ âĂ&#x2018; : ? Ă&#x201D; š* ! gÂ&#x17D; ¯§ t Ă&#x2021;g Z. } ä ~ 1â&#x201E;˘ Vä Ă&#x192; VĂŽzig W KZ [Z http://www.hallagulla.com/urdu/

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN


j åOu¾ é]M

77

N ™ VQ Và ðƒ ðÄ% P ÷ à xð8F ä ~ 1™ VZg · ¡ V-  ñW ? : ±L à Äg Ï+ 0i k‚Z , 6 + u Z Æ ög ä ~ 1™ V˜ » é à Vzg ZÑ ã* c ç•N Å D ùz ~% ì Ï ó " J ÌZ ä ~ 1™ Vâ Ò Ã y , 6 yQ ø±L t ™ ZØ Ž * cW ~ . ]z ~ ‹ " ¾‚ L ä ~ 1™ VŸg Ìà *™ B‚ LZ Â

/ 9N ì ~ ³g Ï+ b§ Å Ì * * äðāE 0i b§ Å ´Ä ðƒ ¿÷ yâg R Æ wŠ &M ? g Ä¥ ³− I H ðƒ ð3 ÿE b§ Å yz‚ ~ A ’ ðƒ ðY ]uS + 5!OQ çL? E Z ~ åG äÕ$L : Zg– ðà # b§ Å ðZŠ } , F ¬Š à `ñ ç8XM ä ~ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

78

÷ äe ñƒ L I ¶ Š s§ T b§ Å yìz !* * ÷ Ì ]\  [R ¬Š

ÅM ê¬

»

, k ¼

¶Š/ ¤ ;g * !

b§ Å W Q Ï x * * " Å g* c ñu "‚ Ì $ ~ VZg· ‹* ¾ !zZ b§ Å éì ¬Š ñƒ R ä ~

/ å

G 5O.' ÙC éE

»

y {n

å x Y » ðZ ~ B; Æ Ü‰z GG õ§AX€ ¸ å x» ë ìg

»

Å

Ï+ 0i

Z÷ VŒ {g * ÙC ]\ ~

R

å xY

kZçwN

~

Šg š

N \ ¯ ÿ êL ñ

a r r

G 5O.' §zçaN @W ~÷ éE å x ·Z ýL G3µ Ì ~ V|− ~¾ a

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

79

N ~ N W Ă&#x2020; V ĂŠG 5kĂ&#x2019;ÂŻ ÂŹĹ Ă&#x152; t 5rM ĂĽ x ZĹ  Âť Ĺ  G ĂŠ5Or ni Âť ĂĽG E ÂĄ ž Ă?+ 0i â&#x20AC;&#x17E;g {+ 0i Ă? " žâ&#x20AC;&#x161; ĂŚL ĂĽ xĂ&#x2018;W ÂľË&#x2020;Z Ĺ u gĹ  ø¹L / +G O C Ă&#x2019; ~ [ ĂŤW V š á V G ĂŠ 5 E +Z ~ [ZĂ&#x2018; x Y } ç'L á m{ §Zâ Z â&#x20AC;&#x201C; ~ , kĹ  ~, ( Ă&#x2020;Z̞h!N ä VZĹ  , m ~ [Ă&#x201A; Ă&#x2026; wâ&#x20AC;ş }% zâ&#x2C6;&#x2019;gW Ă&#x201A; uS I â ]§ § Ă°ĹĄN^ ĂŹ ~ + hĹ  žzf [Z ~ [Ă&#x201A; Ă&#x2026;g Ă? o Ă´Z Ă&#x192; VzÄ z, 'W Ă&#x2026; V§ Ă? èEj8N }ž [8 N $M %L Ă&#x2019;p $ } ĂŚG ~ [ äĂ&#x2022;ÂŻ ĂŹ ĂśgEĂ&#x2026; y+ %L Ă&#x2026; V½* 6, ]* ! âZ Ă&#x192; hĂŚG ! ĂŹ ~ [* ! Ă&#x2020; M H Ĺ  W â&#x201E;˘f Âť V# ÂąL ¸ gi \Z # Z ~ Ĺ * c Ă&#x2026; Ăśg " žâ&#x20AC;&#x161; ~ [Z y Ă&#x2C6;Ë&#x153; ¸ yĹ  @ Ă&#x201E; http://www.hallagulla.com/urdu/

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

80

/ Æ

7M äZzæF %M ñƒ ÿE

Æ

&M w åE 8g

!ß Zz

ÿ7L‚

À ˆ !âY

Æ

i î* * VY

Å

Æ

{°z

»

Ì

®™

H

u{ {¦ ?

ˆ [ze

N ZŠ Z Å yQ L ürOç'N ‰ ç‚^I

yQ

x á÷

Q

kâ â

H Š ‰

GG3E "L ï ’

t ¾‚ ~ m èE LB ø±L " !M (N ÷ Š N Æ ÿh w ðāF

ä

/ Ð ÷g {+ 0i Z å]M g á÷ u Šp " ë Ð ÷g {+ 0i Z å]M g Z r Æ ]Ñq G A²N D% 7 › ƒZŠ W ýL ¢ Zz ôF A²N Ð ÷g {+ 0i Z å]M g ZuZ ïE L 8™ ôF http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

81

E Š G . ã¹ Å VZgzŠ ïL “ V† Z÷ ì Ð ÷g {+ 0i Z å]M g Ç Ô Æ Ñ Ã X Ð yK ¨Z § ~ V ˜ ì Ú Ð ÷g {+ 0i Z å]M g ZË ï+ hŠ { z "‚ ÷ Ì ¨ ñƒ Å ~ V# ¾ E Ð ÷g {+ 0i Z å]M gZâ Z ~ ] é)ЃN

/ N \I ‰ Î }g * @+ 0e VÛ üL. ðƒ ÿ¯ ‰ Î }g â Æ §Äá÷ ~ U Æ ]ñ V† ÈZq ŠgŠ ÒZ Ì ~ ~g Z ÛŒ " ‰ Î }g – }¾ zig W $ dہ } Z ~ Ä Zg ~Q Å VZgzš ò/ ¤ §* !zg » ‰ Î }g ZÑ !+ 0zZ. } Æ V¯Î } Z V* c gß _Š Zj • ñ Ì ` W ì „g }Š ‰ Î }g ) ™ZÍ< Ð VÃî ¶gØ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

82

Ï+ 0i * 0 Zu Æ Vî Ãz ¸ o Ð X ‰ Î }gá÷ Z Æ ]zˆ Å › {z +G N A ' L wŠ xª } ç } Z à ôEx¥ 7 H ‰ Î }g  { z ( ‰ , à РX VK pw " ¾‚ Ä, ) Ð xš Æ X ‰ Î }g * 0 {â {z V¹ VZó ïE L ^I} Z

/ ã+ 0e ½ ]Zg „g C¸ Ã ø±L ã+ 0e

½ ]Zg

ØŠ

Æ

ã+ 0e

½

„g

VÂçl8M ìg ]Zg

„g

Y

H D éH 5.' CZæ¾h!N

~ l¨W b§ Å Ÿ ? uS ã+ 0e ½ ]Zg „g C éh.g± ±L Æ gzZ ög ë ìg W Ã —S ã+ 0e ½ ]Zg „g Cö õ&M http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

83

à , k¼ Å }¢ Æ M qZ ã+ 0e

½

Câ i W

„g

]Zg

-rN ñ ð4NX L I ¸ ±Î ¬Š ÷E N ¯ ã+ 0e ½ ]Zg „g Cî ÿ ìg E ñ‚ Æ V|− Å yQ ã+ 0e

½

ìg

õ

ã+ 0e

„g

]Zg

CZ9±

õ " ¾‚ Æ

½

§

„g

7M öÐE

Ó

}½Q

î

]Zg

/ Ðe

äZz, 6

ÐY

ä YZ

ÐY

ä{

ÐY › ÐY

§

äZ, kz ›ZŠz¥ ä[

ÇY Æ

~ç'L

§ V1Zp

Æ gzZ

èE_N LZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

84

ì

î

Go$M ö- E

Go$M ö- E

ÐY

äZ-Š

Q

+á÷ h

(N !›ðāF

3æ°L

9M õÁÓ£F

"‚ ¾

ÐY

ä{

õ&M

!dŠ

{z

/ N ì CW ç ? V éG 5kÒ¯ ? Vzg· yZ ì CW ç ? VZizہ ¼ ZŠ ÙC Æ wŠ ì _Q ] gzZ · x Y Q ` W G ì CW ç ? VZŠ , m ï L .g9 Q ` W G … ~ g ðO{$ Æ V., 6 ýL Å− Å \W ì CW ç ? VZgzŠ ¶Š/ ¤ ;g * ! 9M 9M āF &M ðƒ ‚ ~÷ Y : ? ê é)āFÅ V ð½ÓF ì CW ç ? Ve ñ ð4NX L I }¾ A+LE F ¡ H ðà ì 5 „zŠ Zƒ Z ç L Z # A&N ì CW ç ? VZ , m³ ·ÜZ à ôE A&N zŠ }Š " ¾‚ Zƒ Å » ÙCi uS à ôE A&N ì CW ç ? VK ¨S Æ gzŠ kZ à ôE http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

85

/ ~

ðZŠ

Ï+ 0i

Æ

ºPŠ

~ ðZŠ Æ ~œ ÷ Œ Næ

A²N ôF

ÏÈ

wZ e

Ã

?

`W

Æ

ã+ 0e

HÎ Š

Æ

g ÃZ

/Z ¤

ƒ

]i YZ

~

ðZŠ Æ

ðÃ

~

ðZŠ

÷

°Z ¸

$N g é¹F

~ ðZŠ Æ Ùp ÷ § æ YI N ½ ±ð ]

A²N ôF Y ~ ðZŠ Æ ~Šp " ‰ æ°L ¬

Ð

"‚ ¾

Å

~

ðZŠ Æ

ðW

Ë AŠ

Š* c (N w ðāF

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

86

/ ". g D™ VZÙ Ã Ô iÎ îJ0E _ g D™ VZzg » ¼ Z l ×zg ð±N / ð±N G I 4 & g8 O g E X 4 N Z ð  {Ï Ô ê , 6 ¹‚ êL F $ w à ë îW g D™ VK ýL G r Å )z$ Ð VW î Ñ á g D™ V]ç à Vz;Ñ L I gzZ ÏÈ ñZ, ' ÷ ë vß Ã Ï+ 0i "N æL°f Ï ñY g D™ V éG 5E – Ï+ 0i z, 'W Å ’ W z ¢ ƒ {+ 0i Ð X I g D™ Vá ,Z ¼ ~ VƒZg Å þi“L E^I › ìg : e ÿL !ß Zz ë } Z Ñ ÙC g D™ Vò* 0 » Ï+ 0i à ~Šp " V*ZŠ Å Vîu Æ Ë " ¾‚ ™ C N Zgf à V¯Î yZ g D™ V * !i îÏ›^I

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

87

/ ™ Jz¥ Ð Ïi * @ ±Î h M 7| ™ Jz¥ Ð Ï+ 0i ÷ $ ~ äâ i ë ã+ 0e Å Ã z„ öLÐ$ Ð V* * Y ýL Å− ™ Jz¥ Ð Ýzg ,g… ä ë ³ A&N ā õ E ñW a Æ äo Šp C\M ™ Jz¥ Ð ÏÈ * c* 0 x AZ ïåE xæ:M z , kš

"á÷ » ˆƒ Þzg Ð § ~ , k¼ îJ0E ™ Jz¥ Ð Ùp ÙC *™ Å wŠ ì t & z x Y ñƒ L I ¸ ¹‚ y› qZ ™ Jz¥ Ð mÐ ,Š M K, F }— õ&M \M 6 hñ Æ VÂçl8M ÷ !Î ç? z x á÷ , ™ Jz¥ Ð ‹ Å yZ V¹ " ¾‚ Ð N Y

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

88

/ 9N Ö ç¡E Æ Vzg * ‚ Æ Vzg ó $ 9N Ö$ç¡EÆ Vzg · ÷ e wŠ ¹ ì: Æ Vßß Ë / ¤ Z ÷ VZŽ 9N Ö$ç¡EÆ Vzg ) ÷ Ì ~ VŽ ð!M  dŠ , k¼

G E Å V ð½5"L g e

}%

Ö L Å Vzg ZÑ ÷ m gŠ m $ ÷ ìg * 0 À Ð Vîu } , F 9N N N Ö$ç¡E Æ Vzg éŒ$E V éG 5kÒ¯ V éG 5kÒ¯ ,¨i

ÄY

Zç'L

ì

;g

¤ K

9N Ö ç¡E Æ Vzg O ÷ ìg Å $ \I G . E Oé5.' Ä, ) üL ˆ V V˜ 9N Ö$ç¡EÆ Vzg  VY ‰ ÿ$L ÷z

G Aā +N ,g · " ¾‚ Ï Og Š * c õE 9N %L Ö$ç¡E Æ Vzg Zè ÷ ‚ } æG

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

89

/ g ÃZ

Æ

, k ¦

g ÃZ

Æ

, k ’ Å

Î Æ

Å

› ÷

§ Vp

ë

r ZŠ

g ÃZ

Æ

Å

yZ

×zg

× Å Û+ D Ð

yZ

g ÃZ

Æ

, k à

, k ¼

¯Î

Æ V\W ~ , F ÷ V ~ yZ g ÃZ ÷ g ÃZ õÄM

Æ

c

z

AÑ]N à D é£E

Ü z ‰

ñu

Æ

Å Š* c ہ z

g ÃZ

Æ

G g ðO{$

g ÃZ

Æ

n Y

šgš

yì z

!* * G úL g¢

îi

g* c

g ZŠ

E ’ êL

}Z

−Â

"‚ ~ VZ ¾  ÷ T Ž É g ÃZ

Æ

‚ Å

yQ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

90

/ z™

z™

gZ+ $* @

zg* c z™

%N æF

]Ñq

ÄY

Ã



Ä, )

Ð gÃ

y™

ƒ ëW { ¨f

{ ¨f

N I ¯ Ò j E Å è Vƒ V×ZÎ¥ Ð X z™

Ã

V¯Î

yZ

N Ãz

z™

@* ™ N g é)\I

Zgf

~ G 'N ê

"‚ ¾

ì

¾zf

z™

g ZŠ

Ç

z

x ÈZ

/ ÷ ë ³Z ¼zہ Ð ë ³Z §‡z $N Ð ÷ ë y™ « Å ðgðF ‘ ‹j N ì Ú m{ à Võ Å V éG 5kүР… t E ÷ ë m èE L B þL $zg ÷ „Y ,g · http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

91

w2 Zz* * } Z x Z²Z }Š : à äâ i ÷ ë ª » äâ i ÷ ë à Šäâ i }g\ ÷ ëz à '* ! Å gz™ z $ dÛŒ GG 4 ¨ E G ÷ ë yÙDZg È\ ÔÐ ë Ég èL $ E ǃ , 6 x* * }g ø ð$M ƒëW »ƒ 5_Igp ÷ } ¨f Æ u { Å X {z ÷ ë íz åLG }g‚ õfÒ] ÷ Ð ]Z f ~g ø ]g ðrN ¾ E ÷ ë q* ! » Šæ:L ÷ ë ÏŠ ‚ Å V† E !dŠ OŠ Z ZŠÛ çL•‚ ì ~ B; }g ø ÷ ë @ ˜ l ¶Š/ ¤ pw dŠ OŠ S

/ Yƒ x™ È ð4NX% : ƒ ]Í% §Zz æ 9N u ] çOl! Yƒ ÝZ §*, 6 Ï ñ 鹟E Ï † ¨ ðà РV1Zp *g " 4Z Yƒ xå¨G.6X Z÷ ? VƒZg ðƒ z Q 4Z http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

92

4G & E gOE 7 Ð g ZŠgi áZz `â ê øL 4E I g8 &Ñ , 6 ÚÑ Æ Ú Yƒ ß êL FëLG

±L ög ±L ög

±L ¨Y „ ƒ V¸Z l ~ Vzƒ+ 0Z yZ yŠ ög Yƒ § Äá÷ ñM ðà wŠ ¼ ZŠ ™ ° AÑ]N N : á÷ » ܉z ƒzZ [Z Ç ñ é£E Yƒ n » Vzgzš ñu ì V† ñŸ» @* ƒ 7 b‡ » , k¼ æE L°% e "[ !ÏÈ §Å Y ƒ xw z , kŠ îJ0E LZ V ¹ " ¾‚ VZzg» ›/ ¤ gzZ w2 t E Y IG$ 6 ܉z §ZæE¾X3g ™ ƒ Yƒ xŠ øL © ,

/ : e N Å VQ !¹‚ ì xª c &¥ Zg f Ñ ì ` | , : L ÿLG ( Zƒ+ 0Z E ¢E 3 G ë Ð VÖ% ,Z ÷ }g / ¦ Ï+ 0i úL / : Z, kz : ì Â: [Z ~ 5 Zg LZ ā http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

93

VZgzŠ ¶Š/ ¤ ì µ ÔŠ , 6 ]* ! âZ ' : YZ » V|− ~ , F VY ZC ā ì t æ ì ]gz¢ Å ê Ñ qZ à Ï+ 0i ¼ Z l ** ZØ Ã ðZŠ Zgf Q ì n ~÷ » î â ہ i * * ÄZ y Ôz+ 0zg Ð tØ Ã Vߊ ** ZI : xê = Q  Zƒ S / ¤Z %L ǃ bZ ðà ̂ " ¾‚ ~ À ~æG : [ : ì CZ : Ð ] åO$ qZ ݪ t

/ I H 0 ðZÎ¥ # Š Z ð!N þi“L zgŠ kZ H 0 ðá÷ Ó » y LZ \W ~ Š 1 H Š $ w› Ð { Zg Å xæ:M z , kŠ H 0 ðZŠÎ ? hñ Æ ‹ ~¾ Š &M uZ Ð \W ~ Ãz Ä, o‚ » ÿF ) Š 0 ð‚Ù åL<X’ Â H H Š W Š c* http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

94

]Ñ» Å Vzā ˆ ) ‚ " H 0 ðZõZ ~ , Š F ™ ^I sW Ï+ 0i • ñ ðƒ C™ ³g Ž @Š H 0 ð} Š܉z wì Z÷ Š

/ ±L 7* @ƒ Ãz Ž » ög ì {°z qZ 7* @ƒ H ~ VÂZg ~½ Vzg * @ yS :gz [ Õ Ð }n ê Q ,Š «Q ì * @ W~ Y 7* @ƒ ,j p

÷ D™ ,j

9N }Š }Š yY , ™ xðāE 6 z, 'W Å T Ó 7 * @ƒ + ì * @Y  V Ñ { z \ ì È {g  êL g z {g Ð ] åO$  [Z 7* @ƒ o‚ Ì , 6 g ð…N à yQ  [Z ` Z y Ð ?: M 7 à gzÙ ÙC N* 7 * @ƒ Z å7E * ƒõ » $ ÙC

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

95

•Zp Ä£ Y 7 * 0 ~g ö ÙC 7* @ƒ « § Z¾ à ¾* * z ¾ ÙC ¸ à í 7 KZ ā[ t ñ; 7N Ð wŠ  ā ݬ t ñ; 7* @ƒ Z åE Y E ¾ ! ~ G §Zæ X3g ¾ "‚ ì ¬Š ;g * 7 * @ƒ Ég ÒZ B‚ Æ VZzg » / ‰ 0 äYZ Æ { ó uS Å ¹‚ (N ôA²N ‰ 0 äe } ç'L ™ ^I w ðāF F G ‘ qZ ~ V* * Y § ðO{$ V˜ K» GE "N ( kZ vß ÷ ë ‰ 0 ä{ ì n, 7 Æ VÑZ ç ýL Å− ñ‚ : , 6 X ‰ 0 äZ, kz ~ { ó Å kˆZ +G O C Ò VG é5 E Å Vb c çaN : n 8 Ž ‰ 0 äZ Ð ]* !Š Æ *™ i Zہ Á2 uZ ì x £ „z " ¾‚ ‰ 0 ä[ ? x £ T Ì LZ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

96

/ !î Ç Æ

V ð4NX ! ZÑ ~ Vƒ

! ZÑ

! ZÑ

À7N M š öF Vƒ

!{>

į

:L Vƒ

! î â ہ

~

! ZÑ

]Zg

÷

§g

Vî ]

! ZÑ ~

÷

Tg

! ZÑ ~

2zŠ

vß A&N ! î Œ à ôE

~

Ã

³g -Z q

!îW

~

9N xðāE

ë

yS

! î Z) :

`W $N V ðG

PŠ q (N Ì w ðāE

izg !î Y

í* ! » \W ì ÙCª ? V ð4NX ! ZÑ ~ !î Z[ :

A&N ôE îE 0!N

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

97

/ Ñ Æ ‹T : òŸ z „ Èá÷ M {z Ð } v & Æ Ñ õ[I

: E ’ êL

G N ¢ ¯ µ r M 3 éE 5 úL g ýL G : ì ÿ z !Ñ §ð ; m èE L !ZŠ ;g Ì ~ g · G VK ¨Z § ðO{$ & I Ñ õ&M {z ~ T : † Æ [ze Š ðšN^ ì

@* ™ >

E 9 ' M 3ç » ]§ êL i ƒ k* 0 Æ T {z Ñì / ¤ {g e (Z ðà + &ðe Ð } "‚ ì È kˆZ ‹zI §Š ¾ Y GL i½]I b ëL ] [Z : V7 îJ0_» ï / (N Æ Ö#Z+ ÷ w ðāF 0 ÷ 7 VZzg ëL ]IZ (N Æ Øg Ð g · ñƒ `zg ÷ w ðāF E ñ ð4NX a Ø> ³ Å wŠ ñ é<X’ZŠ ÷ (N Æ › ¼ * ÷ w ðāF ! {z ¸ + há÷

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

98

G ¿Ã Å éE 5O.' ˜ á÷ ÷ Ð •e (N Æ u g { Æ VÇZÎ¥ ÷ w ðāF Ï+ 0i È* !ì 8g 8g ÷ VŸg (N Æ | ~ VE¹ V© ÷ w ðāF J4»YE &â /õG

Ð ¹‚ ÿL ®» ÈóZ-Š (N Æ ÷ w ðāF „Zہ ~ V-Š Zz Å D ùz N !’ Zg f !l Æ V] ÿ¯ ÈZ-Z (N Æ ]¡ }Ì~ Vz;ÑyZ ÷ w ðāF E \N B E /dN ñƒ ë ܉z ñÙW è ÷ õE (N Æ Ä® Ä, ÷ w ðāF ) ÄÆ " ¾‚

/  Yƒ ô Šp z kÙ Šp ™ 3 ^a I ñYƒ çaM {+ hgØ ~ þi“L Æ Ë VY 7Á  āZ }Šß Ì r ZŠ Æ wŠ LZ  Y ƒ ÚZg Šp a Æ w2 KZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

99

E 9N Å VZŠ , GL .Š“ £Š hg V*ZŠ K ðāE m ï  Y ƒ x ~ à ŠVK ¨Z ` W Æ x Y }÷ Æ 8 }¢ g e zŠ Ì ` W  Y ƒ à IZ Ô Ãz ÿL X3Z Ô wŠ ÿL X3Z ì Û+ D uZ Å v ¸ ~ VÃî sÜ  Y ƒ OŠ Z Vƒ CçQ ãñ s§ T Æ g Z+ hŠ w " ¾‚  Å Zg f Q Y ƒ / ¤ {ā ™ «Q c ¥ [Õ Q

/ E BN+¦ Ð ]§ #* *+ $ g ðE +E B N ‰ƒ g ðEg Ð ]!*~¾ !g * c }Z

‰ƒ

> H ä ë ? ]* UŠ q Æ VZŠ , m E GL i½]I KZ BN+g Ð ]Z f ï ‰ƒ g ðE E ’ g · Å x ÙŠ êL ˆ {g Æ Äç'N E +E ¢ } B N ‰ƒ g ðEg Ð ]÷ ÿL

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

100

N ? g]g ÙC Vî * 0 Æ M +K ¨Z ÷ g ð8F +E B N ‰ƒ g ðEg Ð ]Ñ» Å j A&N ā õ E H V‚ZÙC ~ Ï+ 0i ä VJZ E BN+g Ð ]· S Æ Vz) ‰ƒ g ðE … ¡ Å wŠ ˆ }Š yj " ¾‚ ‰ƒ gæg Ð ]* ! Å Ùp ÒZ

/ YN G !ˆ gæE° ] åO$ ~ ]Zg ðO{$ { E YN ’ E ° ˆ gæ ] åO$N ~ ]§ êL ¹‚ GL i½]I à í ôZz Ð V] Æ x Y ï YN E ° "L ˆ gæ ] å$N ~ ]m îJ0E A²N ZÎ Æ g ZU ñ u ì 7 Ì ôF YN EG © E ° n . ˆ gæ ] åO$ ~ ]Ñ» çLG $ I "* 5E 0 þi“L È*ZŠ Í gzgZŠ sw åLE YN ˆgæE° ] åO$ ~ ]á÷g Z / ¦ ¸²

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

101

#M gzZ  `z¥ % ¦ ‰ èEE ]ZZ æLG YN E ° ˆ gæ ] åO$N ~ ]á÷i Zâ ýL G3µ H 0 Š ZŠz¥ Å ]§ XŠ q ÙC Š YN ˆ gæE° ] åO$N ~ ]* UŠ q ñ*™ ë N5 @W ā wW V¹ " ¾‚ YN ˆ gæE° ] åO$N ~ ]v ÷ V×ZÎ¥

/ ¬Š ¬Š

- gz™ Ž ™ 8 J J g ð…N ä  -

ì

Ýq

¬Š

J

öÐ$L

Ã

¬Š

J

Ã

WW N ä

g— L g Zz ø8E gÅ

ì * c* 0 8g » E ¬Š J g ð$N

åL…7

: Z-Š ä

xY 0 t WW N I g8 êL F kZ

V|− Å yQ E+G C Ò þLG3 Ì # Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

102

"‚ ¾

}Z

~

Ýzg

Å

"

¬Š

J

gz¾

Ä* ! ä

ë

/ z™ x Z Z » Vzg ) : V¯ : z™ x Z Z » Vzg á÷Z Æ g=  g · ÈZzg » izg uS Ç }g/ ¦Ð D E z™ x Z Z » Vzg Z* { Zg {ŠçlN¢ 4]Iâ zŠ w+ $  n ƒ Ž , k ¼ îJ0G z™ x Z Z » Vzg *  n ƒ : (N Ì ~ ŠÍ Å VZ āQ Zæ¾h!N w ðāF  z™ x Z Z » Vzg · Ð b§ kZ ¼ 9N ~ *™ Å T z o K ¶ ß Zz t ðāE z™ x Z Z » Vzg * cŠ } aQ  L "‚ •Z Å ]Š „ ¾zf ì ¸ ¾ E ’ x Z Z » Vzg â Æ ]§ êL

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

103

/ G ì ö-Í$L Zw à Vzg) `ñ gŠ `ñ ì Q Zw à Vzg –  " ze ðà ¹ " ðà ì _ À Ž Ð }Ï I GÍ$L g8 ì ö- Zw à Vzg á÷Z Æ ¹‚ êL F G / g ðO{$ » V., 6 ýL Å− Å \W E ì Q Zw à Vzg JŠ Æ g ð$N z « šW ! † ÷ D * !Š ~ VÕZŠ {z # Z %N Ä ì Q Zw à Vzg  TæF (N ì * [³ » Vß ðāF @Y Re ~ äe }÷ ì Q Zw à Vzg · ~ " ¾‚ }÷ / Z ð4NX : â i uS ðƒ ] åO$N qZ Z ð4NX : âW # Z ~ + ¿{ ì ð‚ Ù Ð # Z Ð ë, ' ýL Åi ?&N ª Ï+ 0i Z ð4NX : â çE » http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

104

;g ÂŞ + 0e ĂŹg Ă&#x20AC; Z Ă°4NX :Y Ăż)O $ 7 Z Ă°4NX

R

(N w Ă°Ä F

Âť

zig W

þà O] Ă&#x2020; + Ă&#x2020; wĹ r ZĹ  : Z  # Z {â&#x20AC;&#x201D; Ă? Âť wĹ 

L ÂŹĹ : â&#x201E;˘ < ä Ă&#x161;Zg ZĆ&#x2019;

:K Âś

5 Zg

Âť

zĂ&#x2122;CZg

a {> žzf â&#x20AC;° Ă&#x152; VË&#x153; ĂŤ Z Ă°4NX : *W Âť \W ( Ă&#x2122;C E Ă&#x17D; u ½ V Ă°8N Ă? [ZÂľ NĹ Z Ă°4NX : Z F, v% g * @ Âť iâ&#x20AC;&#x161; ~gz, 6 Ă&#x192;z Ăąp Âś CĆ&#x2019; ÂŹ %N ĂŽ~O G ¢L t " Z Ă°4NX * * ZĂŚF žâ&#x20AC;&#x161; Ă&#x201A; [Z

/ , k ÂŚ

Ă&#x2026;

X

â&#x20AC;&#x201D;Z

â&#x20AC;°

, k ÂŚ

Ă&#x2026;

ZĹ&#x201C;

`W

Ë&#x2020;

#L èEE E -Ÿ²L F á

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

105

I þL ^¬

xiÑ , k ¦

Å

ÁŠ

¹ ôS

ì

Ãz

CY

^I E ¢ } ÿL ~¾

N -“E AõFE

H

gzZ

N ¯ ÿ

, k ¦

Å

ZŠ Z

yì z !* * O Q 5rM ì C™ ³g Å éE

gzçaN » , k ¦ Æ

E ’ êL



ì

, k ¦ Å , Ð µzg z 8g "‚ ¾

~

, k ¦

Å

~, F _Q

á ¬™

?

w1 V⠁ W

/ ÷zgŠ ñZâ ~ * c gŠ Æ Ü‰z y bñ GL ^Š s åuM ¿e ×@ ÷zgŠ ñ¬™ ï ì * c Ñ®Š » ]Ñq 3 Zg L # Z ÷zgŠ ñM ~ äâ i ì ðW x »

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

106

Y £Š ]i YZ Å I à ± ð½N]I ÙC E E ™ $ J . ÷zgŠ ñ& ì VZg · ð î0 ~ Vâ Z-Š ÷ „÷ §ZuZ ` W ÷zgŠ ñÃz ~ V~f ì g ZË ` W aÆ" ¾‚ ÷ x * * zŠ Æ q „ qZ ÷zgŠ ñZŠ§ gzZ íz z x ¸ ‹)

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

107

/ àÍ Å ÙCi x yæ àò çW ÷ìg ö àŽ ë Æ Vzg · ` W àÅ Å9 ä ñä EN ,’N ç àƒ ~g7 Å V ð38E àÈ ]g ðrN ì ~ èE!M à Âä¾8 * * ä ø±L

tN ²YN à1 ê ê Å VZ x á÷ }g* gzZ ²W }÷ (N zŠ °, F §{ ÅVß ðāF Z, F Qп t‚ » + 0e ä Vâ Z-Š x š * cŠ h (N ì ̆» {zì Ìw ðāF ~gze Å , k¼ ì D +¦ *Š KZ

àÑ à{ ªzŠ KZ

Z`

àT ðÎ ;eÌ # Z Gi!M à I uS Å VñZ yï

yizg yizgVZ+ 0i » Ÿ

à ˜ ~ Vâ e ¹‚

ä ë : L §Š ¿ { o Æ g ¼Z Ì õG/O#F

à1 Å g Z-Š ÷ ñ‚ "‚ ¾

·ù » VzÄ }÷

E ’ Å VV êL Å

à ðŠ~ [* * [ZÑ ä ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

108

/ E 9N ì [Z y Ìñ ā [ZÑ êL uS Ñ ì [Z y Ìñ ā [zZ ðà ™ }Š  ~ ZŠ§ Å ~Šp " à V|− ì [Z y Ìñ ā [³ [ ¹‚ 4N] z x Y ìg 7 ä1 lƒ Æ ðE ì [Z y Ìñ ā [* !¥ VQ [çŽ!N 7 m

q ðÒƒN §±Z

à V§

ì [Z y Ìñ ā [Õ «Q Ð c ¥ 4G & gOE ]ZŠg Zz Å 4g êL ðà !VY } Z ì [Z y Ìñ ā [Lâ ì ¯

/ G Å G ,, k’ ÷ ]Zg ðO{$ }÷ E Å G ,îi ÷ wì ëLZ+ 0i G .2Eš$ ðANXÅ » bzê ÁŠ ì èEj8N çLG I k¦ I 0 Â } , 7 ¢ : Å þL i“ ,, http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

109

E E E 9 N I I 8 L ¢ V éh V ð ëL ]Z Ô Ãz êL i Ôt Zہ ¼ ZŠ I Å þi“L , Y ¸ ÷ Ð wi Z ¯ zg -rN c* Š ¯ VZg · ÷LE à VZ  x á÷ I k± I 0 ai M K, F Å þi“L ,, VZŠzY ì @Š ~ tØ È˜ " ¾‚ I Å þi“L ,‚ t ‚ Æ Ã ÿL 3XZ

/ ÷ ïŠ x * * » }Ï VY ºäY : Zg e » ŠgŠ LZ ÷ D™ òŠ W ¼ V˜ YN 4µY } æG %L GL ¢E }gæE° Ð i * * ï ¤ Å Vß ì ðiNG / Zg * @ zŠ ì * @Ø ~ 0 ώ qZ ‰ ā xÆ+ hŠ [zZ + há÷ ÷ ñW < Zg  ì * @Y Cze ~ VŒz Å Ã Ð äVQ " ¾‚ Z ð4NX * NI ~ B; uS  %L !VZŠ , Zg f » Ñ ~æG m } Z ì VQ i°

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

110

/ YN Y gæE° Æ ZØ Ð tØ îJ0Ò7ç'M ÙC YN &M  Vƒ ìˆ §* E ° Y gæ Æ 3 ÿE UW èE_N Z åuM Å Vî ] gû ðƒ 5 YN Y gæE° Æ ÷ à Û+ D Å kzŠÛ ÷Zg ðƒ z Q Ð kˆZ ÷ k-â YN Y gæE° Æ ± Å g6 w› b* 0 á+ $ Æ $ e© Å ðÙCZ z yZŠ , m YN E ° Y gæ Æ ZÙC™ à ]* c Zzg Å VK ¨Z ÷Zg Š܉z ïÏ N ÷ 9 YN AÑ]N à , Y gæE° Æ é£E k¼ ðƒ ~™ A+NE G-ŸE ± L g ]g ðrN ö wŠ m 7 „ ö YN %R } Z Y gæE° Æ ‚, ' „ v W x™ æLE "‚ 7 § ¼  B; ' Ž Œ » ¾ À&L Y g/ ¦ Æ Zç ¡ E ? x Ç uS ÙC à Vè

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

111

/ ‰ƒ Ð q¥ " ~g v H H PŠ q ‰ƒ Ð bZ ë a Æ *™ ~g ‚ Š™ ä b, ' Å Vîu }gv ¼ ‰ƒ Ð Ýzg ~ y }÷ }ƒ+ 0Z ¼ ²N (M £ E ¡ xç » Vâ *W ì H Š ÿ !gz, 6 {È ‰ƒ Ð ÏÈ ¯ Zg vß ¼ ÙW ’ Å V\W à Šäâ i ÔVZgzš ¶Š/ ¤ \ ‰ƒ Ð 4zŠ êL g qZ Ô™ Ä Ð Û+ D Å ŠG é5Or ¶ { Ç W Ï+ 0i N .cZ ë ‰ƒ Ð Ùp KZ ÿ¯ ÄZŠ çLG I g8 G^ z, 'W Å ³ êL F ï L zŠ } Z V¹ [Z ±L ‰ƒ Ð ög ÙC VezÇ Æ yZ  [Z B2 ÷ Ð äW à " ¾‚ xŠ ÙC ‰ƒ Ð Ïg ZzW ~ç'L ð ¼ µ ç'M

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

112

/ Ã

ã+ 0e

H

H

Ã

Vzg *

ñƒ

H wð™

Å Vî * 0 }¾

w ð^Ng

!* Ã

wßZ

]* ! DÝ

á ke à ]§ Å m Ž "N à ´ k Q 3E Vƒ H w ðE Ã

Y

H

Ã

}g v w ð{8N »

C ·Z Ï+ 0i

Ï àâ ‚ Å \W (N Å VZŠ , m ¾zf H w ðāE

f

z

]g ð!N

"‚ ¾ H

4$ çlOG

# Z

(N Ã Vzg * w ðāF 0 t, '

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

113

/ 6, VŠ» ]Zg  yŠ É gZŠ $ dÛŒ ±L 6 VŠ» ]§ ä ög ì ~Š g Z / , ¦ ` Z×' » Y »gZ ì VzÛ‚Z Ð ]Zp N 6 VŠ» ]m ~ m à ÿ¯ ì äÕ$L , &M Z ð4NX g * @ g* @ Ž  èE L !ZŠ Ð äÕE EN 6 VŠ» ]v ì ðÎ ä V ð38E , } ç'L Y Æ VzŠ * c ~g v ± ð½N]I ÷ ìg B % M \E N A ¯ %æ M VŠ» ]Z, F ' Å ÿ z Mì ö "‚ å ™f » VßY ì ]* ¾ ! gzZ t 6,VŠ» ]* ! ì â Ð t·S ā

/ $N z Ð W ðE 8g » O !ß Zz m } Z & , 3;XÀE Ð W z, 'W Å V ðG 6 lzg ÙC EN ½w ðà zŠ à Ï+ 0i ‹¸ Q V ð38E E Ð W W ñZŠ Z !zq ŠæL: } Z http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

114

G Hƒ V¸Z Š l ~ › ƒZŠ W çL¸¢ \I . Ð W Âzâ ñZgz â üL qZ 4ÉN s§ ÙC /H Æ CÝ ÷ Ð õE Ð W ð^Ng e Q M +K ¨Z Ñ ª‚ » VZ¨g Z [ZÑ · ðà }Š G 4N] ñ éE Ð W ðE 5O.' _Q ] Q H 0 Ì ›q ™ ^I {g * uS Š +C G Ð O %z¥ Æ W Ð W z æNE NW ö E c S Å g* c ÄZ y " ¾‚ 9 Š E (N ` W Ð W ð8N Å Vâ Zz, 6 Ì ~ VßðāF VÐ.

/ IG $E © ai g‚á÷ ¯ ai øL Ž Z™ /!L ,Z ai §ÇŠgz6, ‰ 0 ā õH A²N 2zŠ î CZ à ai Ð b§ kS ôF ai §OZ ìg Ì Ã ] ð!M ÷* @

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

115

E xY qZ Ð kZçwN Å ð$M ‹U* Š q }Š ai § ð ì Î ä , F Q Zg f ¹‚ Å «g à ð^N ¶ wJ à ` Õä O7 ai §ZŠ ì °» a Æ ai §µ $N Å ðANXÅ , 0 6 {×( ¿â ì ðƒ IZ +ðE ai §· kz² ì „g Þ> ~ VŠ» r Z l Æ U Ð à Æ wç NÑ ai § * c Š N = ā g !K ë } Z ™ : {û ðà ? Ï+ 0i Å " ¾‚ ai §Z]g u ì „g V Ó uS /

];

9M G"M F ‰ Äð^N çH¡E ì H (N ‰ Æ VßðāF ^ ð$N

gzš

t

]* 0 ~

]c

ì

ui * *

4´L 5G éE

Å

§

VZ/ ¤

—Z

~

ãZ, kz

Å

ÝR

G L ^IŠ ï

]Zg

Å

3, '

ì

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

116

Ô äZ-Š

ë

{g ZzW

j

]‚

LZ

Ð

ǃ

~

ä{ ´

]* ! Å

ë :

"‚ ¾

ó Ì

^

hg

/ N* !î Z å7E * îX

N* }g Z ! î Z å7E * }g Z A&N A&N ā ā Ì õ E !î X Ì õ E

ZzZæ

»

!î °

Ã

E 3.ЃN ì V ðG Vß›

„ V¸Z l &L à à !zg é£ÀE

GL rہ … ì 7 Ì J {W ï G î ‹ o Æ ýÒO¹$ t 7Z H &L *™ Å ø±L ö-ÊN Ó Å ¾ öÀE î = 3» ™ ƒ

Te

î.

~

KZ

?

H

ÏÀ * 0 Å ã+ 0e

Å

»

G g ðO{$ E ’ g* c êL

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

117

"‚ ¾

÷

î ÑZ

»

Æ vß YEkIG $L À ö5 w

çLa 3ÅM 6, V ðE {Ï

/ (N Æ w ðāF

#ñ /G õG

ã+ 0e

gzZ

wßQ Æ Ï+ 0i ÷ {Š ‚ Ä Ç w ð…N

k Ã

6−

Ë VE¹

ì

;g

KZ ÿ$L

E ’ ìg í ~¾ g * c êL } Z E ’ N w ðÒ$ ÷ 7 ë g * c êL } Z E+G C Ò þLG3 îL<Ez

G ì Ð ]Ñ» G3! w ð©NE ÷ Ð VNŠ q

î Zz

E G L ½]I 4 5 L Æ yS G è ™ NŠ ? y ð38F EI ?²N w ðšNi! ì ~ ÏÈ Ì çE "‚ } Z g· æL°f Æ èE_N ¾ 8F N w ð^N ~÷ Å § ~ wŠ ˆ ô-E

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

118

/ áYQ Vk Vk t } āÆ wŠ iÎ } ç'L !ðà ` îZ 7 Ð † ¶Š/ ¤ { W ~% !ðà ` îZ 7 Ð † ¶Š/ ¤ = áZj Æ ³− ~ , F ì wŠ z yY » Oā ÷ ìg w¥ u { çLaM ¬Š ä ë ÌVt N á* 0 Æ yK z ) ´ â Æ øZ z ÿ¯ » VÂo ~ , F ì ~ Vî²W 8g ÌZ áZØÆ Š * c ~, F ÷ ìg ' Ì~ wŠ ÌZ E Ø W Å Vñ×'i F ì ö-dN ä çW ~% ? á \ Æ [* * w ² Ð Vl, '7 % i Æ ÏZ ì À Å Vn t t‚ æLG áe à {z õf8E L » kZ T y˜ t ¾‚ qZ » + ì ã¹ Å ]§ t áÎ Ã x Y ÏS ™Zæ¾h!N Ð Vb Â

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

119

/ ½Q

ñW

Ä™ Ä § Ä (N ä VzŠ * w ðāF c ~¾

ñ´

E dN ö- : J ]* ! Å VJZ ä ? ñ CZ

ŠgŠ

~

Â

~g v

ñW

Ã

Vƒó

ñŒ Ã

Æ

y* !i

§g

ñ‚

3 Zg

yZ

ðÃ

Å

9N äðāE Æ

ë

!zg ó (N w ðāE

"

Ãz

Vzg ·

ä

Vz)

}Z

V.PŠ ‰

ke

šW

xðÒN›!

eƒ ¾‚ " !{W : (N ~ ñÄç'N w ðāF Vzg· VY

/ ß™ ß

E ðrNz ™

Ð gùZ 4N] ðE ³

ƒW ! 2zŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

120

Æ

„á÷Š * ! Ð

,Š C

YN ° æ

ß™

W

VzM

ë

Ð

yQ

Ð

yQ

Ð

7 wõ

ðÃ

ß™

z−g W

Å

H

Â

N /Í$L õE

ñƒ

VuZg

ß™

[

gzZ

"‚ ¾

~

§ Zi

¡

Ì

? yŠ

ge

ß™

ð4NX

î;

/ ì ¬Š gâ " sW Ô  ø½‘L V., 6 E ì ¬Š g ð…N r Z l {Š çlN¢Z ä Vzà ~ç'L ¹‚ ì ]Z f KZ g £ » T z gzçaN ì ¬Š g© à x Y C Ù Ð ŠgŠ ƒZÑ ÷ C™ Š * c ,yQ ÇW Ð ] åO$ ~, ( 3NB&EwŠ !zg * ì ¬Š g ðE c ~ x, ) kZ } http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

121

4N]Š t ~ äâ i ì òZg Ð V-œ Ãz § ðG G (E X 4 < E ì ¬Š gz™ à èGZ à X ~Š [ ç¤N ñZœ 4]M L ðH $N , F !÷ CÝ 'Z, ' Å V ð3E 6 { ×( ì ¬Š gzçl!N Vâ› yZ ~ m à Vzg ZÑ GL E BÄ } ìF ‚ uÈ " ¾‚ Ð ä3 ® ï ì ¬Š gû ðÃ Ì ™ 8 $ .˜ Æ ðANXÅ

/ %M gzZ Ó 4ðG $N ÷ e x* * » äZzæF f vß A²N x* * » äYZ Æ §~ V˜ kS ì 7ôF 2zŠ $ eD Å wŠ ðŠ * !, ' ˆ ïH!L x* * » äZ, kz ä ~ ì 1 Äg VI [Z Nz » 4 ~÷ VZg ó åLG ¡ qØ Š ð8E I g8 x* * » äe }÷ VÑZ ç êL F ™ E ’ {Ç x8 Å k ¼ êL ÷ ë à kZ , x* * » äL gzZ ~ m 3* !i ÷

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

122

À& w¾ » „ó ÇW Å " ¾‚ ! õ/GŸG Š x* * » äZ-Š qZ ì ;g Å V©

/ (N ‰ V ]\ ˆ µ v W à VßðāF 7M ]Ï ~ \ð™ ! Å `gÎ ‰ ÿE {Ï y ì ¯ 0 Å ¹‚ Y 7 M 4 µ i N E G ‰ ÿ ]* !Z y ¼ Z l }hQ ð ;g 7 Ì ¼ ~ ]§ èE L !ZŠ [Z 7M ]Ñq ~ v W ŠçaM Å ZŠÛ ‰ ÿE «W ? Vp á÷ ā ÷ „g B % Và E N -“E E G À 7 M ; X & ' L 3 B E ‰ ÿ ]; } ç Ð V ð Å V ðF ˆ k ā à ]ù §· k, ' Æ [R 9N Æ Ã z „ ‰ V ] ¸* ! R ðāE A+NE A+NE /ÊN õH /ÊN ¾ õāE õāE }g * ÷ õH "‚ ‰ V ]Zg yŠ Æ ‚ } ç'L + há÷

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

123

/ ì þ8M » W ? g » V† $ d YL 8 M ° ì þ » W ? gZ-Š ðƒ Cæ ì * c Š à VI CZ ðANXÅ ä ~ !V; N N A&N ì h » W ? g ZæEί z ÿ¯ à ôE @* ™ 7 $ eD V ð4NX * @ÑŠ Š * c ~ (N ì h » W ? g Z ÛŒS ñƒ á ðāE | Å VK ¨Z w› }Š™ Ž bzê ì h » W ? g % qØ kZ

/ k Æ xÑW ÷ yà ð…N Æ ŠgŠ Ä ™ %L ÷ ,Š * k Æ x ‚W ā ‰ ~æG c !-, 6 x* * " Å , k¼ ì Û+ D E B+ Æ x A Z ÷ Š * ÿºE !W ~ y ; f Z &M § Å x| z p Ò Æ V ð½ÓF k Æ x ·Z ÷ ñ‚ p u Æ V|− http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

124

%L ¹‚ }g– Æ Vƒó gû ~æG E ’ !k Æ x G é&OZ êL ÷ K gZ1

/ N ½p : ì Z å7E N ½p ðZ å7E I$M ð;™ Å çlE ì ;g }Š

: I$M çlE

]Í% ì ˆ Å V¹ äY : ðW B‚ } ç'L  J gz™ ~, ( ÷ ‰ á+ $ i Z+ 0Z Æ Vƒó \ ðú {ā êL g 1 ì „z ±L ~ Vîu ñƒ Å Æ ög N ì - ä V¯Î ðZâ îÏ›^I "‚ ì ¾

~Š w+ $ g åO¨G! ñc

ð5

Ï+ 0i L # Z

Ð

Ã

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

125

/ A²N G i8z • ´ ôF ce Ì Ã ÿL 3XZ ï LI ce Ì / ¤ h È» ™ , ' ß qZ À ©^ ì ÿ)O $ * * V*ZŠ Å VZzg » ûLG ce Ì ÚZg ÈÒ ‚ Z hð ~ kS A²N Z ð^L Æ Vî ¬™ ~ ðZŠ Æ X 7ôF ce Ì , WZ ~ Vî ¬™ Å V'¾ yZ ~ gzš ÌzZ Æ z−g W ÈI I E ce Ì gÑ z t, ' Ìñ èL j8E qZ G Ï v W ~ Ï+ 0i çL¸¢ ÷ ïŠ Î Ž ce Ì , F ëL ]IZ uS a Æ V# ,Z Vƒ yâ ‚ Æ ÷ ~ VÇZõZ 4Z Q ce Ì u ÇW ðà ~ V* * Y Ä, ) V* c È* 0 Å éz ÷ ~ T " ¾‚ : Vƒ ce Ì g]g +Z q -Z J Vß2

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

126

/ !* cW Š* c Ã

^

c* W Š* c ‡

z

c¥ ægp

> —g

ìg „ õ Ð V\W —Z N !* cW Š* c , F ÿL ¯ {z L # Z ¸ ¨

¸Ò

Y c* W Š* c çX=²N

¬Š

é

Ž

àÅ

`W

z

´

Èn

Â

@

t, '

Â

KI

c á÷

c* W Š* c x "‚ ¾

¬Š

Ž

c* W Š* c ^

»

Å

Vâg Z

+e 0 LZ

/ G 5O.' ÙC éE

á

D™

Û

»

á

D™

1z

-g 8

Ï+ 0i ,Š™ g + 2 Å á

D™

&

z

ÄZ Z

~Šp " " GL šG3E xY ï

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

127

ƒ ]* ! Å V9 ~ V* !i T á D™ W ~

V* !i kZ

4, ' Ð

Vî ]

á D™ çz ƒ a

Æ

á

D™

t

]i YZ / ¤ {+ hŠ [zZ

z

%N z¥ zæE

Ã

V"W

N ì gZØ™ VŒ * ** 0 ¼ Æ ðā² á VÒ á

D™ ~

ÅôZ

[

Vî ZŠ Z D™

Å zig W

"‚ ¾

E æL¾¡ È*ZŠ

/ (N Æ Vzg· ~ m }% Ð " w ðāF (N Æ Vzg ZÑ ì > = Ð " w ðāF σ Ýzg ~ È, 3 ï+ hŠ  L (N Æ Vzg * Ð " w ðāF cŠ } aQ  L

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

128

a Æ z, 'W Å V., 6 ýL Åi ~gv (N Æ Vzg O Ð ZŠ Z F Ð " w ðāF Ð Vz+ 01 Å ðANXÅ M Ï ñY „ ® (N Æ Vzg * ? lzg lzg Ð " w ðāF Ï áYQ sœ (N Æ Ð " w ðāF

G 5O.' • ñ Vzg ZÙD éE Vzg ) Ð V ð.„ˆ

"‚ Å g · N c ÷ „g È t ¾ Y ( N 7L ¾ F ā Ð " w ð Æ Vzg ÷ á Z izہ æ E

/ Vƒ Y ö Ð Vzg á÷ Z Æ Ã ~ , F Vƒ Y ö Ð Vzg ZÑ izہ ® ™ á ZuW » 4g èE L !ZŠ }gv Vƒ Y ö Ð Vzg  ^ Æ m ±L ì ¹* ! Š* c Å › åL<X’ Æ ög Vƒ Y ö Ð Vzg – @ } , (

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

129

E ì D ùz x ÙZ ŠæL: z lƒ Ä£ Vƒ Y ö Ð Vzg Z / ¦ { Zg Å V† ÷ D™ xs á$ Æ VZ  = Vƒ Y ö Ð Vzg O lzہ § "‚ ™ [ze ~ * ¾ c gŠ Æ Ä z [ZÑ Vƒ Y ö Ð Vzg JŠ Æ T z gzu

/ E$E M M ©E$E © % N ì ‚ g Zu æF ø ø ì Ï g Z_ Ã Ã ì ‚ g OZ ¼ ÌQ Ðî W: ?ā Vƒ } Y ~ zC y*ZŠ ðà g !ƒg }÷ !z, m³ } ç'L E ’ ì ‚ g Çi ‚ [Z  §t zhg ]* ! Å : â i êL E Y &g ì {ŠçlO¢ „z {ā x ¬ qZ Z , F „z À ëL E ì ‚g * ! ~ Vƒó ~ç'L å ‚g * ! ? Vƒó ~ç'L g7  L !dŠ  L !¹  L ! î W  L ì ‚ g ZÍÎ VY wq » VzMë ~ Â~g v

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

130

I TY g· ½ø ā g BŠ g · èE L j8Eā g ì ‚ g… , 6 ´ ´ ì ðƒ Ýzg m m ²L ¯N £ Ñ ÷ õ ÿ Ð Ø? WÅ ø±Lt * c WyÃlzŠ, ' ³ −t ì ‚ g· ݬ x Ó  ñc ì „g í

/ A²N ôF

ß1

Â

ßÅ

ïÈ

Æ

x−

ß5

A Ù

- H J

bzê

Vîõ Z »

yQ

~gÏ

t

 ‘

kS

{°z

Å

}Z 9N K ðāE +á÷ h

Å

èE!M

~

8N ï FF ðÃ

-rN ÷E

Zg * @ » ßT

zg Z-Š

ßí

Æ

xg

R

ñY

H

Î

»

]Zg

ßÅ

@W

| m

c* W

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

131

a* *

6,

VzØ

Å

~zZg

ßðe

/

Æ

}Z

~

*, '

(N w ðāF

ßzg ñY ߘ

|

™ 0 Ã

| õ&M

g ÃZ

Zg f

`W

ã* 0 ¹‚ Æ

"‚ ¾

/ ì ]* ! Å g åO¨G! Ô ‚+ $ yK ¨S N ì ]* ! Å g åO¨G! ÔÇ A Ã ÿ¯ v* ! Å V˜ VâzŠ ~ B; Æ V† ÿL X3Z ì ]* ! Å g åO¨G! Ô$ d¾ ì } }ç E 9 z−g W Å VßY ˆ 0 g · êL i ì ]* ! Å g åO¨G! Ô«g m Zg ‚ ˆ 3 wj â

GL E 3½É à m ÿL 3XZ ï

ì ]* ! Å g åO¨G! Ô ¿ Zâ " ÙC

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

132

â ` ´ į ÷ DC à V¿i ì ]* ! Å g åO¨G! ÔÉ Æ gzš kZ G $ h 4 » [ èE LG

ïi Z+ 0Z : ì ! Å g åO¨G! Ô$ dÛŒ ÷ Æ w2 ì ]* xª

YEkIG $L À ö5 Å ¾ "‚ ˆ 0 \ð™ Å õ Z ì ]* ! Å g åO¨G! Ô ¶ ÔŠ

/ L NŠ Æ Re ~ V? ¾zf L NŠ Æ cZ Æ 0 `ñ ~ g« kS  ì sœ  E L NŠ Æ ÿº$L } , mò ì

Ú

=

zig W

IG øL $ W

L NŠ Æ V ~ uQ Å kZ ì

IN èEjÒ¯ ëL ]Ig

Ì õ Z È

L N Š Æ ò Ð y LZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

133

w2

z

Úg

§ë/ ¤

}Z

L NŠ Æ ^ Ì {Š Zg Z " {Z_

Æ

L NŠ "‚ ¾

k‹ Å Ï+ 0i E Æ ÿº$L Ã § ÙCi

G-o8E B N Å ðE

Vzg ·

ì

L NŠ Æ ^ ~ Vzg Zig {

/ & ™ÒG ÷ ïŠ ê Å ]\ …  çLa ÷ ïŠ ½ Å ]¬ à ÿL X3Z VŒ Cƒ 7 Òp 1 ÷ − Và VŒ ÷ ïŠ ½ Å ]ÃW 5, ' ±Î ~ Vî D ! * @gi ÷ Ì, Z vß ¼ VŒ \M ÷ ïŠ ½ Å ]Zg ™ á x * * » ç? Ð VZg · Èò ÷ Ì,Z vß ¼ VŒ ÷ ïŠ ½ Å ]* !. _ 6 à VßY {z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

134

ñ‚ gzZ \ð™ H a Æ yŠ kZ , k¼ Óg Y 4 µ i N G ÷ ïŠ ½ Å ]Ñq Î ð } , F © » gZØŠ Óg êŠ 7 âi … ÷ ïŠ ½Å ]‚, ' Ì~ Vî õ Z ā ì ÞL‡ çL8Xi uS Ï+ 0i ƒZÑ " ¾‚ V˜ ÷ ïŠ ½ Å ]á÷. } V;z áZz >

/ ä ë ~Š ~g Z’ *Š Å gŽ z

§

E ä ë ~Š g Z / ¦ ™ | ā ïE{W $ ì i ì À Ð VEZª … ´ ´ GF "M ā ä ë ~Š g · ñZœ ~ VzQ ì

²YN c Áì ™ ƒ ê ~ VŒg Å g * ä ë ~Š g … Ñ Å g * c Á) E ’ Û : ÐZ [R : â i êL Ç n A %L ]Ñ» Ž ä ë ~Š g ; ? gŠ } æG

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

135

¶ Ú Ð Ï+ 0i õf8E 0i {z L ā Ï+ ä ë ~Š g Zz ? V., 6 ýL Å− ~gv ". "‚ Ãz îJ0E ¾ _ Zƒ ŠçaM (Z ¼ ä ë ~Š g ; Æ | | Ã ]Z f KZ Šp

/ ¹

~

¹ ~ J

äƒ

¹

~

"N V éG 5E V˜

³−

Æ

>

-, 6 kS

r -E ÷L !ØË Äá÷

ׂ

) Á2

a Æ ) ®Ë ÷ ë vß ¹

~

{Š * ! ~{

÷ Dƒ wŠ Ì ~ U Æ yQ ¹

~

ÇW

VZu

x, )

VŒ ÷

Y 9 õG/¼Ó£F i Zg Æ ai

¹ ~

Æ

"‚ ¾

!îW

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

136

/ } i » Æ ãZŽ Å Vè ìg 0Q }¾ ~ à ô Æ VßY ìg R ]g › ~ }Š ] Æ k¼ ì ¤ }¾ ~ à | Æ _Š Zj ÷ s - ÌZ ÷ š J G ~ Vƒó Å ¾‚ }¾ ~ à H z x á÷ ñƒ ñc / å * @ƒ Ì : Zz, 6 ¾zf ¼ ~ Ó • Z×' ±L å* @ƒ Ì : Z-Š ~ ÀkZ x * * » ög ß Zz Ú Š ! Õ " Å V‹ V., 6 G å * @ƒ Ì : Zz, 6 úL g¢ }g ø , 6 Vzg á÷ Z ¸ Dƒ g Z ÛŒZ ?Æ äS ¿Q V˜ å * @ƒ Ì : Z, kz qZ !zg * c çLX=\I $ dÛŒ $ 4¨GG "‚ H ä T x à Ï+ ¾ 0i èE LG å* @ƒ Ì : YZ {z ~ V[Æ | http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

137

/ I %M Ð m Vƒ * @™ [æ Ð gçaM z tæE I Vƒ * @™ [æ Ð Ã z „ z g ðšN^ N X £²L ¯ Æ ãç ÿ V ð4N @*Õä ? xŠ xŠ Vƒ * @™ [æ Ð ‡ z Ò È˜ ÷ 2 » Æ x A Z ‹T ? ? Vƒ * @™ [æ Ð ® z » È* !i : Z-Š qZ ~ Ôg¹ ›% qZ ~ E V ð4NX * @™ [æ Ð H § ð$N qƒ ~÷ ì ]* ! Ð !Ñ z M • Z×' Vƒ * @™ [æ Ð ô > Óó x¯ Ð Ég : ]* c D Ð VZzg » : E Vƒ * @™ [æ Ð g/ ¦ {Zg § éE 5“N ,gZ-Š Å Vzß ÷ V ð4NX * @™ [æ Ð

? xÇ qZ ÙC .9NX ÿL X3Z ‹ ð½N] çE

E G "‚ L L VZŠ , ¾ m ï L .Š“ į V ð4NX * @™ [æ Ð Æ èE L j8 g ‡z http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

138

/ G  v Y ð$N ÷ x Y z [ZÑ ¢q G  v Y ð$N ÷ x ¬ z m{ ½ ®Z B2 Å Vzg * @ ~ tØ §(Z ÷ G  v Y ð$N ÷ x £ ñƒ  G qZ Ì Œ »  NŠ ð$N ÷ q N G  v Y ð$N ÷ x Y {g ZÑ Ì ÿ¯ „ k* 0 kW } ~ ³ Å ‘ [Z G 3BtN  v Y ð$N ÷ x ÈZ Æ V ðE š Å {H k ÏŠfZ G 458F "  v Y ð$N ÷ x Zw V G é5E G

*+ 0 ì

E B+N z î%M §* xðE cŠ ì , F $ dÛŒ !" ¾‚ G  v Y ð$N ÷ x Ç P gzZ '

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

139

/

ì

]g ðrN Å V‹ †Î ÙC N \ ¯ r N ]g ð Å VZ  ÿ êL ñ

~

g J

ì

ì

ì

œ œ Y 5_ ‰ ]g ðrN Å VZ¤ / ëL E Ü z E ðiN$ W

!Ì ì

ú1

g Z ی

]gß Å V* !$ uS {+ hŠ

z

ì

]g ðrN

{¨f

Ù C

ì

]g ðrN

!i ZzW

%M æE lÍ ]g ðrN Å

ì  ì

ñZgz

5 Zg

VZzg »

Ï+ 0i

ƒ Å

Šgš

ñÉZg Å

Â

ì

Û+ D ¾zf VK

ïā

ì

ãÇ+ 0i

V*ZŠ

òŠ W

4N]Š À § ðG ñ; ]g ðrN Å V* !i Ì s»

Æ èE_N g ÃZ }÷ qZ ì ]g ðrN Å Vj Ì t -

c* â ہ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

140

!" ¾‚ ì

ÝR ]g ðrN

Å

"Z , mz îJ0E N 5kÒ¯ â› V éG

yS

CZ

/ ¬

Ð

å

H

¬

Ð

å

§

c* Š

»

¬ »

zigW

‚ g·

Ð EG V ð½5"L g e

¬

ì g·

Ð

E E é£-O# qZ E å V]ðrN á Ó ÷

¨ V âW

å

C „ Â ŠgŠ Æ wŠ }% } Z ¬

Ð

N* éE 5O_ »

å

VZ  ~

V¹ ‘

 ë

¬

Ð

c* gš

»

vW

t

~

ã+ 0e

¬

Ð

å

VZzg

å

V* !i ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

141

É

\ êL ñ

ƒG

ì

¬

Ð

å

VZðŠ

Ž

"‚ ¾

Ï+ 0i

w›

ˆ

ïHÅN

¬

Ð

VZŽ

Å g·

å

H 0 Š

/ c* Š

@ Ö

c* Š @ Ö Ã 6, }g á÷ Z

Ã

Ï+ 0i

Ùp

KZ

E GL .Š“ ï ä

ë I g8 êL F ç,’N

c* Š

@ Ö

u Z Æ ¹‚ YEkIG $L À ö5 à Å

÷

¨

?

4N] z ðE

xY

+ 0 §

c* Š

@ Ö

Ã

ÏÈ

ä



JŠ Zg

ˆ

ïHÅN

c* Š

?

~ë* ! ä

c* Š @ Ö Ã g* cš Æ

Y E ¾ Vzg Zæ X3g

V)z

@ Ã Ö

òŠ W

÷ ä

xâ DÝ =

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

142

ä ë nú Æ g Ä¥ z ¨ c* Š

@ Ö

Ã

~zÆ

‹T

"‚ ¾

}Z

ì

( \ z çNX=E

I þi“L

c* Š @ Ö Ã

ÏŠ ‚

ä

\z¥

/ V ðÅzNg ™ f Ð Vî c Å § Á2 V ðÅzNg ™ f Ð Vî Zƒ Å ðZŠ }¾ ì Le Y Z% ¬ Ð W Å õ&M ÄY V ðÅzNg ™ f Ð Vî ] Å V|− ~) EE B-“N Šgi Åð NZ e ÷ó ~ Vƒó Å V ðF (N c çaN ðÅzNg ™ f Ð Vî D Å VßðāF %L } Ñz äW @W Vî w ~ 5 ¦ } æG %L á Zz äY V ðÅzNg ™ f Ð Vî * 0 } æG G "‚ }g – Æ kåO¨G$ g6 LZ ¾ V ðÅzNg ™ f Ð Vî Z. } Æ ~ z, kŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

143

/ %L ÷ R yâ ‚ Æ ai [g * c ~ *™ ~æG " ہ ÷ R yK ¨S ~ v W Å Ï+ 0i ì LG E E E Š ¢ G l N . ÷ {Šç 3 Š Æ ©  ïL “ ~ Vß› ÷ R yâ ہ Æ º z * cg , 6 V~ ~ À Å VzqŠ y ì !* c g* ! Å kð4MX ÷ R yZZ ~ ^zZ Å V¸ « z¥ ì CZæ¾h!N Ö#ª Ô÷ â ہ ³g _Š Zj N* ÷ R yà ð…N Ð x * * Æ Z å7E * ì éE 5_N 9N± ð½NY]I (N~mkZ÷s ðāE 9Æ N uðāE á ðāE (  é ~ Vzg · “N çLX=E !÷ R yZ ð3E 9M 9M ì ì, G ~g6~ èEŸFèEŸFÅ $ di * 0} -dN ì îŠ h  xŠ * !÷ R yZŠ } çX=E c¦ I !: { õ&M ýL Å− z1 Ô Ùâ õ&M èE L j8Eî o ÷ R y- Æ ÙCŠ " ¾‚  Р]Š „

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

144

/ I g8 z™ Y » ] * c Á êL F k Q }g vZ z™ Y » ]‡ Õä $N èEj8N ;g ç,’N * @ à Ãz ÈZ+ h/ ¦ H å : x¥ E $ Æ V ðE 3BtN z™ Y » ] é)ЃN ì {Š, 6 øL F a Æ ¦z , > Wà VZzg ~ V\W z™ Y » ] * !Z y Äá÷ V. ~ V|− \ nz » › êL g & ƒ * @W E ’ z™ Y » ]Ñq êL , 6 kS 7 ¸ %M Š* c ہ Å g * @ ˆ o ® » $æE z™ Y » ] \ H Š ™ , WZ ? [çŽ!N Y 4 µ N i G !N ] Å § āQ ā ð {z ñZØ 9M z™ Y » ]‚, ' ˆ 0 ~çH¡EÅ V ð½N]IZ ¡ -GÍG ¾‚ ‰ 0 K êL Z æL:‚ ë " z™ Y » ]Ñì ì * c › Ð ÚK e kZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

145

/ A²N ÷ p ng µÂ Å + à VŠ» ™ w vß ôF I ÷p ng µÂ Å yz‚ ™ }Š }Š N Zƒ à V ðÒ›^N Ð Vp á÷ ~ aQ Å ]Ñq ÔÐ õ Z W Æ Æ wj â (M (N V ð3E 8E N ÿL 3XZ ë ÷p ng µÂ Å ðZŠ } ç¡EÐ VßðāF G $ h 4 » ì CY ƒ ^ èE LG ñY ïHÅN X * U Z Zg ‚ # Z ÷ p ng µÂ Å yÙDg á+ $ Æ Vî ÉZg ë ÷ D™ ] * cD Å p p ™ Æ w› Ð Vâ " E ÷ p ng µÂ Å ‰W ãZg ð$N ~ ô Æ

™ E Ð ƒ G . ï N

ñ‚ Æ VZgzŠ ¶Š/ ¤ * c" ¾‚ V ð4NX V* * Y ñu { óN ÷ p ng µÂ Å W Q Ð VâzŠ g åO¨G! ñZz } Z

/ ì ~È* 0 ? ]* c Á Å ¹‚ 0 ì ~È* 0 ? ]Ñq ? ܉z V⊠yS À&L ¡ÀE zC äY Æ V|− ðƒ ~ç¡ E ~ç &L I½5! ’ ì ~È* 0 ? ]* !Z y åL<X ! ð3 G http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

146

Ð À ~, F ñW − Æ ƒ Œ w› ì ~È* 0 ? ]* ! ÙC  ~ À ~¾ a Æ ðQ Æ 0 Û ì VQ Šgš ì ~È* 0 ? ]* !. _ ā ÷ ë `W ‰ œ Cz e

ðà ì

G 5O.' ÙC éE

ì ~È* 0 ? ]\ Ô÷ xª i ‚ ì ðÎ Ò Æ G é&O, W Ä* ! VK ì ~È* 0 ? \Zg Ôì ‚ 8g " + 0e ½ f z ¾‚ Ô Ð ~ Vl v W ì ~È* 0 ? ]‚, ' ā å H ðÃ

/ G-dL M ° ÷ ìg Î xæ ÷ M Y ê ÷ ìg Î ç z { Y Æ › N Æ !î Z å7E

E \N E èB !zi ‚ N } ç'M

$N ÷ ìg Î ¯ z bß ā zg é¹F

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

147

÷ sze xŠ Æ ã+ 0e V ; z IG $E © ÷ ìg Î xŠ øL }¾ V˜ òúŠ » ðZ. } ì ~ ‚f uS ÙC ÷ ìg Î 4 ~ ZW uS ÙC ì > $ dہ # sZg ƒZp VŒ ÷ ìg Î ë : ƒ ìg Î ? : "‚ ~ V\W Ï ~ ¾ aQ ~ aQ ~ç'L ÷ ìg Î ÝR z ôg Æ äâ i

/ 4]L *™ Ð ]Zp C™ g éºE (M 9N Æ h  + 0e t ì Cç¡E8g ~ %ðāE

ì

N 5kÒ¯ õg * @ ì Ð ´ ÏQ ×zg V éG ì Cµ Zgf Ð ðANXÅ Æ V½* ! Ž Ñ ^e Ï Zg f Å V† çL8Xi : & I ì C% gz¢ › g ðšN^ " {z

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

148

A+NE G Ÿ / E l õ Æ Vß› ì îŠ gâ à V¨Z À&L Ð ³− ~ , F Ž Ͼ {z ì Cç¡ E ñY g / ¦ Ð

E+G 4 C 5 G ÿG A ¼ ~g ø

ì Cg / ¦ / ¤ Z Ö#ª Æ 0 g · ì * @ƒ ? V*W } , F $ » ðÒƒN ì C, FQ , 6 rŠ ~ , F yæ°L yæ°L / Z ð4NX g Zi * ! çLa ZÎ¥ z ÇW ā ~ Z ð4NX gZi * ! çLa á÷Ó » Vâ ZŠ ¿e $ ]g ˆ Å Ó ~¾ g Z-Š øL F Z ð4NX g Zi * ! çLa ZŠ ð^M » , k¼ ~÷ Ç ñY | m ? g ZŠ V† ÿL X3Z ðà Q %L Q Z ð4NX gZi * ! çLa e l » èEj8N } æG VÎ, ' ~ Vk Æ w› ÐZ ì 3g ä ë Z ð4NX gZi * ! çLa ‚ Ù Ð ë L Ž "‚ p ¸ gZØ™ Æ + ¾ hŠ µ% Z ð4NX g Zi * ! çLa {ā » g ð…N Á2 http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

149

/ G-dL ÷ ˆ0 $ d½ ›g Å ê z gŽ ÷ 7 Ãz ÿL X3Z ~ Ï+ 0i Ä, ) [Z ÷ ñ ð4NX Ñ }P , 6 Zâ Å i ‚ ç8XM ÷ 7 Zz¦ o ~ ! ðŠ Zz kZ ÚÑ Æ Vñ» * * }n Šgi Ð V¸Ã ÷ 7 Z. } ý‹ÅN ƒ* c ; vß t

/ L j8N } Z äÕ$L  çW Zg f !x à !Ñ èE 7 à{ äÕ$L  çW Zg f !x Y ÷ } , ÏÈ ì N Ð çW çW ÷ ë 5  çW Zgf !x » hg Æ *Š B‚ B‚ Æ Vzg * @ Ð N W ` W: {z H äÕ$L  çW Zg f ! x á÷ Å VÇË

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

150

G 3N! t Ôx Y t ã+ 0e Å g ðO{$ t ðE äÕ$L  çW Zg f !x Zæ V¹ ¹‚ A&N ā zig W ÄY uS ce Ì õ E ¹‚ 4´L /G äÕ$L  çW Zgf !x ZŠ Ð ' õE z, 'W Å Vzg * ñY : ƒ wâ * 0 y lp }÷ } Z äÕ$L  çW Zg f !x Z ñƒ } 9 Ð wi Z ~ VK ÓZg ÷ Õä $L  çW Zg f !xÝ } , F " ¾‚

/ ÷

DW xY

÷

DW

¨

6, c á÷

÷

DW

xs

~

G g ðO{$ Z # ! ëW

x£ ÷ Æ

H

$N V ðG

yQ

™ : g¨ ? VEZŠ * * Æ w› ÷ D W x » Ì õÁO]L LÅ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

151

~ ÷

DW

áZz

z y

÷ "‚ ¾ ÷

ãZŽ â

DW

# Zz Z

x Z ÑZ ~ xÇ

G

w2

ge

~

È*ZŠ

DW x* * Æ

P

Vî Ãz

"

/ B; ZQ Ç ñW Š * c à 5 åÓ¯N 4g Æ Ü‰z À&L B; ZQ Ç ñY ç'M  u {z Ð , ç¡ E Z # $N óå ðZŠ Ô W Q Å aÎ Ô ß ‚ ÷ „g b ðF AÑ]N zg * B; ZQ Ç ñ é£E c V â/ ¤ §* @J “ EG ß Zz ™ äYZ } Z Ôß Zz äC w çE O‚$ ¯ ‚ B; ZQ Ç ñZÙC™ ,‚ Å Vz÷ ` W $N Å ðANXÅ Ä/ BZ e F ‚ Å ðË ÔN1 ,+ 0ðE ¤ GF "M B; ZQ Ç ñW v Q , 6 Vp á÷ yZ ñW Q ì

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

152

G-#F M G-#F M I Ð Vƒ õÑ›^N ÿ7L‚ i‚ Ô Ï ¥ ]Ž ç¡ ç¡ B; ZQ Ç ñâÑ ~ Z ð4MX ŠçaM ‚ ‚ E N “E A K wâ * 0 ä Vz) õF }÷ !à â Æ r * ! (N ~¾ Ì Q B; ZQ Ç ñ´ à ~g ZßðāF

/ E ‰ƒ g ë/ ¤ ~ ð$N ñc (N ‰ƒ g ZÜ Ð 8 -g LZ w ðāF ‰

hQ

‰ƒ

Vî Zƒ

~ g Z-Š

ׂ

N -“E AõFE A²N ôF

G /G 4´L ]Zg ðO{$ õE 4´L /G wì õE

(N à ( ". _ w ðāF Zœ Å g ð{Nš! îJ0E ‰ƒ

Å

$

~

Ãz

ÓZg

$ I 4hIE @ Å Vzg * * @ ~ g ðšN^ ÷g ×e èG ‰ƒ g ZuZ # r™ Æ 8 x Y uS ôZz Ð Vâæ°L Å + 0e à V9 ë 9N à V|− ‰ƒ g » æ  1 ðāF

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

153

G c* Š J, ( éE 5O.' ýL G3µ ä ‰ƒ

gZ1 ‹gß

: Å w› Ì Œ»

`W

G ;XÀE 4 5 G è & Å £ ÷ ‰ 0 äZz, 6 -rN ‰ƒ g * U W Æ ÷E ā 9Š H Võ » " ¾‚

V é)\M ä

c* Š™ gzZ

‰ƒ g Zâ Z Æ ö Ð V· ë

/ (N w ðāF

ñÄç'N

Æ

V|−

}¾ G

ñW

Æ

ÏÈ

Å

ì

×zg

~

ā

ñ‚ g ð{Nš! AÑ]N ñ é£E ¼

vß ñW

x á÷

Æ "Z , F îJ0E

ì

gZŠ

¸

ä+ &ðe

-rN ÷E }÷

{Z_ éuM

" ï-

¶ Ýzg

gz™

Â

~

Vzƒ+ 0Z

[Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

154

~

Vî Zƒ

ñÇ

Æ

Å

¼ ZŠ } ™+ E

Vz+ 0gŠ

Å

ðÃ

ë

w›

[ Lâ ƒ

ñB

]ñ ä

¸

Æ ~

Å o

]§ Vî M

ñW "‚ ¾

ãÍ

yK ¨Z

kZ l»

/ {i $

:

{i ZzgŠ

»

Ï+ 0i

ƒ

{i ZzW ÷

‰ƒ

{g e E 9 êL i

Æ

%N !ß VGæG

$M b ðF

"‚ ¾ {i Zè

ì

„g

}Š ÿL 7‚ VÂçl8M

D™

Ð

z−g W

»

g=

Æ

{i Z+ 0Z ~

\z¥ »

È (N uðāE

/ ¤

VP

Ð

ì

q* !

ug éE 5!N

{i * @z, F

/ ¤

ƒ

Æ

Ï+ 0i

Vß ç ì

P 7

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

155

/ ÷ D W xŠ Æ Vzg · ~ VI # Z (N Š * ÷ D W x™ Æ Vzg * c ñƒ á ðāE c ™ á }g * ÷ D W ~ x, ) T vß ÷ D W ß ï+ hŠ * ! ~ x, ) ÏZ ë &g uS {z ~ ~ äL V ð4NX ]* !Z y åLE E ÷ D W W çL•‚ a Æ }> }÷ V¹ ]* !. _ ò/ ¤ {z ~ ]‡ Õä $N [Z ÷ D W x½ » › {z p pg  [Z G ì  ~, (  # sŸz Å ¹‚ ƒ ç¤N ÷ DW Á Ð , k¼ Ž ¸ x ,Z GE "N uS Z ð4NX Ñï Ð A V ð4NX  „ ì ¼ Ì~ ÷

DW 0 ù

N

ð ¾zf

G Z‡ ~ g ðO{$ Æ ]Š „ ì " ¾‚ 0 ÷ D W 4 Æ Vß ì ~ Ÿ Æ wŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

156

/ ~

E \N EE E èB îJ0.™$ ÷

2» Æ Š * c ہ

~ ‚c Æ ½» ÷ ‰ Î p ÖZ ,Š * c Š Å èâ ÷ „g ke yW ÙC ~ íz

Ï gœ

»

ÄZwZ

ÏÈ

ƒ

Vƒ «

;g™ kC ðÃ

Z•

~ ó Æ mÜZ ÷ ‰ , 7 c ZgÎ ì 7 ¸ à  + È ò* 0 }Z (N ÷ ìg u¿ ? ~ ³Z Å Vß ðāF  öÐ$L ¤ /Z ›Û Ð § }¾ g * c }Z N Å ~ èE;X² êL ¬ kZ Ç Vz™ V´p © » VçC Ô Å wŠ ä ~ ì ¬Š ~ yæ°L Hze uS Ô~ ´ ¦I uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

157

/ ÷ yŠ Æ ]‚, '  Z• Ð x Y kZçwN IL G "u ÷ yŠ Æ ]‚, '  ZÙC™ Ï+ 0i ì ݪ à ‚ ³# ¾ ì ` á ‰ ÷ yŠ Æ ]‚, '  Œ à b äÕO$ Zg f E %N g±L à Vî ] ì ]gz¢ Å o g ð$N æF ö ÷ yŠ Æ ]‚, '  Ñ Ã tØ z ) Ð } 3… GG3šE ì Ï ðƒ ðZÍ< Å VZgzŠ ¶Š/ ¤ ï AÑ]N à ³ − V., ÷ yŠ Æ ]‚, '  é£E 6 G ÷ CW Ì ~ V * !Ò ï L ^IŠ Vâ› yZ ,g · ÷ yŠ Æ ]‚, '  â ہ x™ , 6 VzM ì Ìñ mº » ]* !. _ ¶gØ Ìñ t ÷ yŠ Æ ]‚, '  ÷ à yZŠ * * ÁŠ Æ" ¾‚ g ÃR , 6 i ‚ Æ V‡W ä é<X\N ±L ÷ yŠ Æ ]‚, '  Ç ~ ï™ u " ög

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

158

/ \M A²N ¹ » x á÷ = : ì ç? ýL G3µ ôF ¹ » x* * " ïŠ * ! a }÷ ì Y F 9 G ¼ / äZ , F Æ Vò ñƒ õ Ó£ Ð V\W ¹

»

x AZ

( Æ Û+ D ñƒ

*, ' Ð

V|−

D i° x Ç ÙC

¹ » xÑW ì ~ V\W Å , k¼ ã¹ Å Vâg Z ñƒ í, G ~ w› ÙC ¹ » x» * * wŠ Èp ~ çW ÙC ~ í Å V* * Y ñu H Š [ze Q ¹

» xG é&OZ ¶Š/ ¤ ;g

 y›

Çâ Z 8g VŒ Æ " ¾‚ z h ÷ N ! VŒ qZ ì ¹ » x é¨EÒ¯ ïŠ *

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

159

/ ¸

D™

5_N éE

¸

D™

¹

(N ]* VßðāF !

Å Ä

L

ë

Å

§ }g v

Æ

á

¸

D™

`

~

Vzƒ+ 0Z ë

á Zz

3… GG3šE ï D™

¸

ª

Ž

GE 3OB& ï

 D™

¸

+Z

[Z

™3

^a

µˆZ ÿL X3Z 1

Ãz

Í

¿, F V;

á Zz

V|−

ðƒ

À&L ~ç¡ E

À&L ~ç¡ E

¸

D™

1

uzg

¶‡

"‚ ¾

±Î

~

+

`W

¸

D™

ï

›* !

ï“

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

160

/ ˆ 0

*™

{ óN ;e

Ž

(N Vß ðāF

? &Š 4£ÀG ! õJ/G

ä

ˆ

0

wŠ ˆ

J A²N V ðG $N ]Zg å Ï ÿL & â ôF G 0 éE 5O.' ã+ 0e ¯‚

e

ÿ$L VZÄ :

ˆ

0

Z|

»

õ Z

]g ðrN

g±L # Z ö

x* * "

zig W

A²N tہ ì 7 ~ * c gŠ z ` ð!M ôF ˆ 0 c gŠ *  ðZØ ` ð!M

E g ð{N8 B Äg ÐZ ë * c ,Š h  ˆ

0

»

»

Í

Ï+ 0i

Å qZ ™h Q Ð õ&M ˆ

0

} ˆ

©

H

"‚ ¾

0

Ÿ»

»

ÄY }÷ -rN ¸â Æ ÷ E

]* ! Å Ï+ 0i G ¶ éE 5O.' uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

161

/ Y %N &, ' Ïg ZzW ~æE ëL E á÷Ó %N *™ t  õÑ$L à ¾zf 7 ~æE

7

Ï+ 0i à V., 6 ýL Å− ~¾ ÷ ë G %N éE 7 ~æE 5O.' Å Ï+ 0i „zŠ } Z N* ôZz Ð „n ~÷ » Z å7E * ì %N * GLG3OE " V ð4NX }Y ~ 7 ~æE c gŠ ï ó V]gi e : ï à Ï+ 0i # Z %N õ 7 ~æE Z §Š e à + ¾zf ÷ gz™ Ð  Á2 ā Zƒ YZ %N } z ç¸E8LE êL\g z {Zg ¼ 7 ~æE [ Í Ì ~ L Æ ^ B‚ Æ " ¾‚ %N f {z {Š * IL G " u vZz 7 ~æE ! ì

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

162

/ ÷

‰ƒ

à{

Ð

÷

‰ƒ

à ZÎ

Æ

Ð

$E Vzg éŒOE

÷

‰ƒ

àì

Ð

VI

kZ

?N& Ã bzçE A²N _Š Zj ôF

&N } Z g 5ÒE ðÒE àâ ŠG é5Or VŒ

÷

‰ƒ

Ð

Ͼ

Å

÷

‰ƒ

à)

÷

V), F Æ

÷

‰ƒ

àq

~

m

"‚ ¾

÷

‰ƒ

àZe

»O %L } æG

Vîu

}g v

Ì

}ƒ+ 0Z

w›

¼ ZŠ

}g ø

z

" ÷

}g * Vzg ZÙD

áßz È

Å

VZ 

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

163

/ ì

Ô

x™

ì

Ô

ñY

Äá÷

ÝR

Ô

ì

IG 4] 4 h èG , 6

g/ ¦ Ž -E r ÷L

á

NY

 ƒ

Ð

\W A&N ôE

Ã

Å

V¼ Zp

ì

Ô

»

òŠ W

w2

7

Â

g ZØŠ

âZ

ì

Ô

n

»

V* *Y

ýL Å−

µ

Æ

kZ

Ò

ì

Ô

G kåO¨G$ IG $E © øL »

~

ì

]Ñ»

ì

Ô

0

zg* c ~

~ ì

Vî c Ô

ß

~

" I g8 êL F

yZ

xY " GL ÅzŠ ï

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

164

/ 7M ~ v W Å Vzg  ÷ ìg Ü } ðÒE (N ôF A²N ~ v W Å Vzg· ÷ ìg V w ðāF N Ð ÈW V1+ $ Å V|− ÷ g ð8F ~ v W Å VzgO wZ e [ZÑ ¹‚ V* c g JŠ Å T ÷ ‚ ‚ ~ V– ~ v W Å Vzg ZÑ ì „g í M „ w1 zŠ Æ g \  7 ó/ ¤ ~ v W Å Vzg éh±N {Š !*ƒ ¶  ¼ $ }g vZ 4¨GG LG èE Y ~ v W Å Vzg* ì ;g ëÓ]N ðZŠ

V*ZŠ

Å

N* /gØ Å VaÎ t Ð Z å7E * ì 9 ~ v W Å Vzg ) !zig W

E § Zi * ! þL $zg

¸ }gt Ì }¾ Ð

÷g

"‚ ¾

~ v W Å Vzg ó ÷ ¾ Ž g ÃZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

165

/ òŠ W òŠ W V* c i ZŠ, 6 òŠ W

[

Å

c* Š È

yÙDZg

òŠ W

Ég N Z å7E ì

Ã

0

;* !

ð

ñ;

Ï

u{

q

E ²N G O £ 4 7 3 E ‰ ÿ FZi V;z Æ V ð 9N xðāE 9N xŠ zŠ òŠ W ` Z # ™ xðāE ’

I Š ðANX\

z

òŠ W

§Z×'

+

Ï+ 0i

ÓÕ{ —ß

gzZ -r xåCE

-g

Å

+e 0

Cz[

~

d

WZz

Æ

ö¼

òŠ W

§

Å

»

òŠ W

òŠ W $N ” ðF òŠ W

$N ” ðF H Š

V¤Û ¼ òŠ W Š H î>X\ Å

Ï +Z

0

T

ìg Å

'g ð!N Ï

„ ãÍ GG 4OhI! ì ï Å

kW

, k ¦

-Z q

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

166

/ ÷

R

÷

H

˜Ó

÷

Æ

t

À

g Z ی

»

g ðO{!N

!

g ‚á÷

R

Ã

R

g Z×'

R

ì

÷

g;

(N w ðāF ã+ 0e }Z

Ð

-g 8

"

÷

R

g Zi

Kzg &Š /ŸÀG ! õG

:L

ŠçaM

ì

Ð

VÂåO$N

÷

R

Y! 5 g éh½G

Ð

, k Š

šW

/ ~

Vî Y

^

Å

÷

R

g* cŠ

Æ

6,

ðÅM

÷

Å R

r Z l g (Z

~Šp

"

í

¼

"

Ä

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

167

$N Ö# b ðF

Vx/ ¤ Å

"‚ ¾

E æL¾¡

÷

ø

kS

R

~

/ … Å V˜ VâzŠ ~ g * c Š kZ ì āâ !„ Å VZ%» * * ÁŠ … B p x £ F ñW ~ ai ÓZg Ì ,Z „ Å VZŽ ij ä tØ ñ* 0 ì āâ E Và Å Vzg éG 5_L ÷ ˆƒ g ð$N " N ïŠ * „ Å V] îÏ›^I ! ƒ « ¹‚ ce

, k ¼

G .OāE$ çG

H

gzZ

[R

%L ~Š wZ e ~ à Ñ „ Å VK ¶z x * * } æG

&L Šp ~ { Ç x8 Å ]§ ‰ ëE (L Å V yà 5ŸE ëG b* ! {z k L Ž ¸ W Ð g · ’g ì ? V gezŠ (L Å VI V¹ ì à 8 â ä b‚ 5ŸE ëG -

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

168

E IG $ © !ƒ í Å * 0 ýL ± øL Æ yZ vZ „ Å VK z ) Ž ‰ }Š à Vz¨f ā ¾‚ á÷p " E ’ „ Å V*zŠ êL ðW B; Ð ë

1* 0 5O!Q åG

çL8XÍ

/

á Ó ÷

ƒ

á Ó ÷

ƒ

Â

H É

á Zz

Â

H

NY

áÓ ÷

ì

~g/ ¦ ?

ƒ

˜Ó

H

6,

Vî Ãz

%L ~æG

˜Ó

H

Â

H

:

Vzg )

Ð

ƒ

ƒ

&N N Õä E

NY

ë

{z ë t [ze

gz, 6 {È

Ž  Ì

NC

ë

ë

`W N Zæ¾h!N

Â

ë

Ð

t·Z

Ž

]g ðrN

ƒ

˜Ó

H

Â

NY

~¾ (N w ðāE

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

169

"‚ ¾

È‚ á Ó ÷

ƒ

P

Å

Â

NW

Ü z ‰ ^ ðÅM

r Z l r ZçaN

Æ

g]g

CZ

\W

H /

ë

÷

ë

÷

A+NE : ÷ ìg V zŠ ÷ ìg ôE „ ÷

ë

÷

ë

÷

÷

ë

 zŠ „

ë

÷

ë

"‚ ¾ vß

1

g J

Ë

÷

·

Šp

r* cZ Æ

Ì

Ã

V7Š

à¬

Ä I g8 êL F

râŠ

:

Ð

$

÷

r Zہ

»

ì ë

»

r ZŠ

÷

VëZŠ

ïÑ

r Z l Æ

-Z q ‹

kZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

170

/ ĂŽY

8

ĂŽY

8

VZ Â ĂŽY

Ă&#x152;

NĂś

N ZĹ Z

8 Ă&#x2020;

ĂŽY

8

ĂŹ

š

ĂŽY

8

Ă&#x152;

Ă&#x2026;

O g* @ -rN V Ă°BE

Âť

kg

Ă&#x2026;

N ZĹ&#x201C; V1ZĂ&#x2018;

7

Ă&#x2021;

ĂŽY

8

N ÂŹâ&#x201E;˘

~

"â&#x20AC;&#x161; ž

LI

ĂŽY

8

ÂŚ

N Ă&#x192;z

]\ *, ' gĂť 3g

NĂŚ

8

{z

Ă&#x2026; VZgzĹ

Ă&#x2020;

ĂŽY

Â&#x17D;

}Z (N VĂ&#x;Ă°Ä F

NM

ĂĄ+ $

V|â&#x2C6;&#x2019;

G 0kI$L ĂŽE

Ă&#x2C6;;Ĺ

§Â&#x17D;

gŠâ

Ă&#x2026;

N]

Âť u Ă&#x2020; Ă&#x2026;

Vâ&#x20AC;&#x153;Z " kË&#x2020;Z Vzg * c

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

171

/ }, 7 | g ZË Á2

ā ƒ x ³ {z IG JE $E © : N 0 øL ÙC }, 7 | g Zƒ¦ ‹ é& æ t * ˆ w+ $ ]g ðrN Å g · k, ' Æ [Z }, 7 | g Z1 ˆ µ v W ~ V¿i G 5.:X( Å ŠgŠ \W åG

÷

y*ZŠ

kZ

}, 7 | g Zp § ? ŠgŠ È*ZŠ T ã+ 0e

?

±Î ì

}, 7 | g ë/ ¤ `W ?

„gƒ

yZª

$ + há÷

§ Ò ÙC Ð x * * }¾ ñY ïHÅN }, 7 | g ZŠ * *z ¾ " ā ™ x » { z H ZŠ Z {> {z ` W ä V† }÷ GE "N }, 7 | g* U W Æ ]§ : { ì Æ ]§ " Z y ÷ ñƒ Vâ Š á÷ Q }, 7 | g ZU ñu Æ Ë " ¾‚

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

172

/ Ð B™ [NZ 0 z gŽ z § Ð B™ [NZ n Æ ³i ~g v ±L ×zg wŠ §* c Š Ð ,™  b§ ög Ð

B™

[NZ

Äá÷

¼ Z l

`gÎ Ize ~ V¸Ã t V ð4NX øÎ ~ Ð

B™

[NZ

x™

', Z $ dہ

ì VZZ x * * » ® ā g − Ð

4 Â 7 Z. }

B™ [NZ

B2 Ž IG $E ±L © Ð B™ [NZ xŠ øL » ög ~

 §Z]g

Ž :

/ Æ Vî Ãz äâ i ÷ ‰ {g ÆW Š * c Æ Vî Zƒ ê Ñ ØŠ ^ Æ › ? ¶ \ð™ Å VZgzŠ Ò ? xŠ uS ÙC Æ Vî Y g¤ ~ ‹ kZ Ì ë ¸ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

173

~Úg Å Vzg * + 0e Ž ìg D™ GE E A²N Ž Æ Vî Ég 4Z Ì ë ÷ ç 34$N ôF %L ÷ } , g= Æ ³ − ~æG 7 ~ ‚f ÙC Æ Vî * 0 }¾ VK ¶ ? ~iu Å wŠ ÙC Y öL²g e " Æ V î ¬™ ä Z  ÷ ØŠ éH 5ÅN ä ë e½ :

ðZŠ

» ai

&‰ ™ ]* ! Å f z " ¾‚ ¾zf åLG Æ Vî c Å m 8g ÷ ñƒ á+ $

/

Å

VÑ Å

äâ i äâ i

g Çi ‚ g·

÷ %N ì ðG $N æF X

&M ~ ñ‚ Æ V9 ~ Z ð4NX VZŽ ™ ÿF E VÑ Å äâ i g éºi.’ ~÷ ÷ VQ

 xY

Zg f

›ÙCg

}Z

VÑ Å äâ i g Z ÛŒ Ï N Y 0 http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

174

{Ï Ô[ZŠ W VÑ

Å

G ýL ¢ Zz

:

äâ i

e

ƒ ;g

Ž @* ™

WZz }÷ Ãz ÈY Â ƒ B‚ ? (N VÑ Å äâ i g Z]g Å VßðāF I g8 ä gÅ êL F ~ç'L ;g* ! ÷ VÑ

Å

äâ i

g ‡z

»

@Š yK ¨Z

÷ i Zg » ä z ~— ¸ " ¾‚ VÑ

Å

äâ i

g Çizg

Ôö¼

/ Y ¶‡ Æ Vzg éh±N {Š * ! gzZ ÷ ãñ Gi!M ï Gi!M ÷ VŸg ¶‡ Æ Vzg ) ï G ;XÀE 4 5 G è & Å Vzg ó ÷ „gW Æ í í ¶‡ Æ Vzg · ÷ ìg ^ Æ u¥ u¥ $N B‚ B‚ ā ÷ VZzg ai ÈZzg » V ðG ¶‡ Æ Vzg } {Š * ! ÷ ~ g ëg

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

175

9M &M kzZ Å Ï+ 0i § ì „g êE ? V ð½ÓF ¶‡ Æ Vzg – ÷ ‰ Î ~ Vr* ! (N t ì ;g ƒ kC ™ NŠ à VßðāF ¶‡ Æ Vzg ZÑ ÷ ‰ Î Æ ZÍ< ™ NŠ à V., 6 ýL Åi ~¾ g * c }Z ¶‡ Æ Vzg O ÷ ‰ƒ [* @ " !ì

ð; ™

+G Ð O C E ö oO ]S

ÈY } Z ¶‡ Æ Vzg* ÷ − ïHÅN ā YW t H-ÊN B E wð™ Å ã0 +e ö ~ z−g W èL ì

¶‡ Æ Vzg * c }% ‰ − " ¾‚

/ ÷

%N ë ~ g * Tg g · æF c Áì

÷ Tg g Çi ‚ … Ì yŠ Æ VZ  ì Lg ™f „ Zg ø sÜ ~ m Y &, ' ÷ Tg g Z¼ZŠ b !Ñ ëL E

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

176

4<X(Eðà  ƒ ñW ? ā ]* ! gzZ t èEG ÷ Tg g Ñ " V Œ  § : / ¤z ¡N y˜ ì Zg / ¦ Ð Ã ~÷ Ì kåG ÷ Tg gD Æ Ã ~¾ Ì V;z "‚ } Z ¾ ÷

Tg

ä b Zg … Ã VÂù b

gh

Ð

Vn

/ ±L ØŠ Æ Vâ¾ Äá÷ ög ÷ ²W }÷ ØŠ Æ V¸Z l t Ð ÷g „ D Ý á Zz äg/ ¦ Ð Vz, kr b§ Å ñ‚ ØŠ Æ Vâg Z ñƒ L I ÌZ ÷ ìg w N G.\M ÙC ~ ÙCŠ ï GL .ЃE ï ØŠ Æ V* * Y îJ08Fð±N = N Y ÿ$L l» Vz™™ ÑYQ

A+NE Ð Vî Zƒ Å ðZŠ LZ ™ W !zŠ é£E 7M : *™ Å w› Š Æ VZgzŠ § ,Š äÕE

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

177

GF "M Å kˆZ ‰ • Y }g ZÑ ~ Q ì 7M ~ Vß ì Q Š Æ V e A ¼ õfÒE ` Z×' Æ Vß$ ä ë K ! gzZ I E %N g8 ØŠ Æ VÑZ ç êL F ñƒ g ð$N æF Ð

"N 5G åE ë

G ì ÞQ VZð™ Ð g ðO{$ ÈZ-Z  [Z ØŠ Æ VZg · ýL G3µ V¹ ~ ‰W }÷ "‚ Å ¾ ‘ ì −  ~ äYZ }÷ Š Æ VZÄ ~ g °Z }% ÜZ z { â

/ v

H

~

V0

ƒzZ

]§ ‰

Re

òŠ W

»

V]

4

7

~

V~

)

Ô~

Vzg * 0 {â

~

À

Å

Š y

ÿL X3Z

îY

~

V6

Ðz™

H

V†

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

178

/ ˆƒ

ì

H

! ÑYQ

H

ì

ˆƒ

Æ

Ã

ì

ˆƒ

H

Ã

Vß› ÷ó

!ß Õä $L ai Ï L Ð !ß é¹$E

!^Z g=

ì _ – ‘ ā 6− t zg Z’ H

ì

ˆƒ

Ã

%N VÇZzæF

ì

ˆƒ

GG 4OhI! ï ì

!ß e Å

H

; ˆƒ

VzyQ !ß Î

ì H

šW

!ß Zz

Ð Î äÎ

t N Œ Z × ^Q

ß) ) }Z Ð " ¾‚ Æ Vzg · ì

ˆƒ

H

!ß YQ

NM

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

179

/ G Ð ]Zg ðO{$ ¯ Î 9N Å / ˆ V , k¼ äðāE ¤ Ï uS

ˆ

V

, k ¦

V÷ ÷ ~1 Ð ZŠ Z kZ ä ¹‚ "e ˆ V , kà Å ]§ îJ0E G G ! 5 ÿL © çLa ÷

\, G ÚÑ $L gE ˆ V c Æ NŠ ³g » ÿ)

Ãz

ìg

~, 7 | ? ]g ðrN Å Šu ÓW |* @ ˆ V |* @ ā ì Š t » VƒW 6, g Zi wq } ç'L ¸ ìg Zæ¾h!N {z ˆ V ¨ ā [Zp qZ å ¬Š ì

ue ue à z wì ïŠñہ

ˆ

V

, k ’

Å

]ZZ

¸ szø Æ çz ~ ˆ

V

y ‹. ] ì

Èâ ہ

{Ï ›C ã éE 5_N " ¾‚

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

180

/ GY é5½Ó]N G½YÓ]N é5

ì ì ì

GY é5½Ó]N

÷

Dƒ GY é5½Ó]N

]Zg ì "‚ ¾ ì

# Z

Ð

ãZŽ â

¹

ì

ì

GY é5½Ó]N èE!M ì #M ~ Vzg · èEE

y+ $ Ì

~

G èE#M

Vî Y

& x Z y ðLB {z \M èE. z zçaM

# Z Y &g ëL E

ë ~ ã+ 0e VY G½YÓ]N N 58F é5 m õÁF

äY N 58F õÁF

}Z Ð K GY 7M é5½Ó]N èEÒF

¯Î

»

Ï+ 0i

/ ²L ì 7m §ó 1 ÷ ñƒ õÑ£ ¨ ~ m ì 7q* ! ~ wì ÷ 7ÚóN ~ { ó E c* Î ô » V† L } g / ¦ Ð V˜ Æ Šæ:L L ì 7íz ðà Zg ø # sZg z x ª i * " ÷ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

181

ß Zz © ? ]Š ¬ ~g ø !ß Zz äzg ? ªq ~g ø ì 7!Ì ðà … !ǃ ƒ ôg ðà » N (N g · ™ á x * ì „g ke à Vß ðāF * » ÿ®» ~g v ì 7 ‡ z zu §‡z ì Zh Q Q  M §z¾ ãZx Å šW? ?, 6 Vîzi * ! ÷ }P Æ § E " OE 3G © ì 7 y™ ˜ ðà ø Zƒ g ðà f Å ÏZ " ¾‚ » ÏZ f ñVQ ™ |, ' Ž VŒ \M ì 7èEBEðà » Ë ¹‚ ‚ LZ LZ ÷

/ ‰ƒ wq H Æ y˜ } , F [g * c ‰ƒ wZ äÆOŠ Æ ]÷Zp vß ¼ Ï+ 0i ? Vâæ°L Å k W ì „g Ž r ‰ƒ w‚ z ) Æ VÇZ. ] x %L Å *™ à ÆæE 8g 8g

(N ì à ðāE

‰ƒ w* @ " Æ Ü‰z [* !¥ o http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

182

2zŠ „ Vâ/ ¤ §* @ LZ ~ D ùz ‰ƒ wY VZ/ ¤ ? xŠ ÙC  ‡Q ²L ‰ V¹ ¨ {z ¸ õÑ£ À Ž " ¾‚ ‰ƒ wâ * 0 ~ g· îJ0!u

/ ì „g zg ì

„g

N ~g‚ ðZ å7E

ïHÅN m

éE 5rM ì ;g c

zg Å

ì

„gzg

Ãz

÷

V)

ñ Z º ÷ l²

Vzg ZÍÎ

[

? ]Š Þ ²N õÑ£ Vâ/ ¤ çLa

ºÛ

ì „g zg ] §{ Å VÎ\ ā dŠ

−Â

Å

Þ ™ .

¿ { Zg f GL E " ā 3E ì „gzg ZŠ§ Å V ~Ñ ï 6, Ši Å } 2 ÷ ñW ñn Y {z ì „g zg M Ô3æ°L ÷ ì, G

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

183

zg* c yâ ZŠ „gzg

ì ñ Z û

÷

ue

Ô ?â

Æ »

§

gzZ

ì „g zg § " ¾‚

Vzg ·

V] ì "L .2G çGG

ì

? Vî §

/ Y G 4 µ N i G ÷ Æ ÏQ Ð V** Y ñ ð ïL š^ óN ¤ ‹g ðrN ÷ Æ ÏQ Ð VZgzŠ ¶Š/ ¹‚

§{

Å

gùZ

G ïŠ * ! L 8æ ï

÷ Æ ÏQ Ð VZZ # r™ uS + 0§ }C ä V† ¯ ‚ } ç'L Ž o P I g8 ÷ Æ ÏQ Ð VÑZ ç êL F ™ öL&, ` W N òŠ W ÷ Æ ÏQ Ð VZŠ m, ‹çX=\I

™ á

_, 6 »

kˆZ

} mÜZ ïE L 8™ Î vß ¼ ,Z ÷ Æ ÏQ Ð V., 6 Áq }% Q

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

184

t 4G & 5;XÀE ÷ ðÑ ¸ Ð VI èE L B èG N ÷ Æ ÏQ Ð V éG 5kÒ¯ ƒZŠ W wY ` Z×' » V# Î ì « ā í ¼ E ÷ Æ ÏQ Ð Vâ¾ Äá÷ þL $zg / Ü z ‰

!î Z”

ì

ui * *

ì

ui * *

Ü z ‰

!î Å

6,

VzG

?

ì

ui * *

Ü z ‰

VÂçl8M (N !î ‚', w ðāF

a

Æ

Ï+ 0i

(N VßðāF

»

}g Z

ì

ui * * ‰ Ü z

i ZzW

',

ì

ui * * ܉z

B;

äh Q

-g 8

! î YW

Â

YEkIG $L À ö5

!

uS

!î; Î

ui * * ܉z

ì

$ہ d

ÔgzR

ì

-g 8

Å

Ü z ‰

ui * *

ì

x éE 7M

YEkIG $L À ö5

!

î ZØ

ì

"‚ ¾

! î â ہ

[Z

Â

³− Ä, ) ¼

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

185

/ ¶ : Ì b ]* ! Â * @ƒ : t ¶

Ì

:

ù

¼

È*ZŠ

Ã

È

½w

sJe

ù

s YZ

G O z !õ ¢ õzO 8

x

x Z™ Z

z

x ÅZ

ÔV*¹ Æ

F,

Æ

wßZ

ì

Ñ* 0 ä

ì

ÑYQ

ì

êŠ

Æ

Ï+ 0i



?™!N } çEE

¯

Å

¯

Ð

kZ Ã Õ z ÙŠ C

~ [ZŽ [³

t èj8N

¹, F t

Ô

@

w •

êŠ

VZgzŠ t

Æ

ì

ÁÂ

Ô

] çE O•

ÄY

»

Z åuM

÷ Ð ê ‘L N GL .ЃE ï Ù C

Ã

Ï+ 0i

»

ôPŠ W

Áì

ì

sW

»

ôPŠ W

Á)

N

-Z q

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

186

/ {Zg‘ » § › ì § x › {g * 0 ˜ » ðZŠ „z ñW á 8g ²W Ž E !½ zig W x ¯ ™ }Š V ð8N » Vâg R & Zg W Ï+ 0i y˜ {z ì V¹ äY Z. } E 7 uS ì ~g Z+ h y ¾zf Zç'L tâ VZ/ ¤ øL 4E (N L ÙCR » VŠ» L ðZæ Æ VßðāF Ì „Zہ z „ " ÷ Dƒ « £ V˜ N g8E 9N ðG 3 BE {g » * * xçE•M ÙC V;z Ô K ðāE ÙC V;z 9N ]‡zZ éhE $M » ð* c º ðZŠ ì g ðāF G E+ I4E 58E ~g v C Ò 3 'R øL E {g ZzW þLG ~ç'L Ôz, ÷ ïŠ x * * » }Ï VY º äY : {g e »Šg š LZ ÷ D™ òŠ W ¼ V˜ %L GL ¢E }g / ¦ Ð i* * ï ¤ Å Vß ì u } æG / #M ώ {g * @ zŠ ì * @ZØ ~ èEE qZ ‰ ā

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

187

x Æ + hŠ ƒzZ + há÷ ÷ ñW < {g éŒOE$E ì * @Y Cze ~ VŒóN Å Ã Ð ä VQ " ¾‚ Zƒ * NI ~ ]; uS  %L VZŠ , {g f » Ñ ~æG m } Z ì VZ i°

/ à Š ZË ~ , F ì bŠ 8g » Ï+ 0i G à Š ;ہ ce éE 5O.' Èp qçaN V×ZÎ¥

Å

ÌZ

÷

À * ÿ)O $*

à Š ZŠzg Å Õ Š Š M K, F Zg f Q 9N Æ V– èG 4h8M t zig W ëL ]IZ gzZ á ðāE à Š ÑzZ Å Šg š V ð4NX m* 0 ™ Zæ¾h!N ä ŠG é5Or ÷z ÷ ñÎ ô Æ x ZŠ 5rM à Š éuO V˜ å Œ xð{Nš! ä åG E z, 'W Å Ï+ 0i Ð zigW y ð8N }÷ Å Ã Š XZ êL ¬ ì * c Š™ 4g ä ~

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

188

G-o8E B N à kˆZ „g Å § } , F Ì Q ðE (L à Š á÷* * wŠ kS Vƒ Zç¡F ™ á g+ $gŠ V¹ ÷ D Î wŠ Ð Ë " ¾‚ zÙCZg à Š* c Å 5 Zg Ð ,Š hg , 6 Vß2

/ ì

@* ƒ w)

øL ½‘

Z, F &

«

ì * @ƒ wÑ » VI }g ‚ wYæ {z Æ šW }gv ñ‚ ì C™ lˆ ì * @ƒ wq t » ï ›* ! ~ m Å | B2 ÷ ì

@* ƒ wì

~ iW Óg » Ã ÿL X3Z t 1

ì Cƒ izg ? wŠ [Z Ì ]ZŠgZz t ì * @ƒ w5 Ã ë Ì ~ VÂçOl! ŠG é5Or ‹¡ g · (N ? lzŠ Æ kZ ā ì * @ƒ wY » VßðāF

ì

ã¹

Å

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

189

4µY Ð } ) } ) t @W   ðiNG ì * @ƒ wJ+ & VI ðà ‰ ā "‚ V˜zŠ » T à : }Š [ZŽ ¾ ±L ì * @ƒ wZÎ » wŠ Æ $ d¾ ög / Å ì ݪ , k¼ îJ0B+ C Ù VŒ ì *™ t "YZ } ç'L ì ݪ , k’ Å x * * " îJ0E ›Û V¹ à VK ¨Z Ð Vzîi Å  § ì Ý ª Û+ D L ÷ ݪ ]Ñq L Z½Q ™ [ze ~ VŒg ¯ » g ðO{! G ì ݪ , k¦ H Š È ™ Zæ¾h!N g ðO{$ ì CY „ }Š Zg – uS à zig W ¼ Z l ì ݪ , kà ÙC Å `g ð^N ñƒ Áe VŒ E 9 @ êL i à Ï+ 0i ™ < ÒZ ˆ } Š { i * ì Ý ª |* @ ÙC Å yì z !* * }g ø "‚ } ÷ D Y Ö ¼ ~ w› ™ T ¾ ì ݪ c " † t ìg È @ZØ http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

190

/ Yƒ

g Z ی

8N ï FF

ÁŠ

8N ï FF

á Zz

àzŠ

Ð

Y

ƒ

8N ï FF

N ÿ¯

z

"

_Y

ì NW

:

ÈZzg » ì

[Z ï+ hŠ

gi \Z

8N ï FF

}Z

N é¹8F

Y

;g

hQ

E Òð8N Ð

(N ì w ðāF

CY

9N ^ ðāF

8N ï FF

g* c ÷

DY

Jz¥

~

äâ i

8N ï FF

ñY

²N ÿ£ çW

8N ï FF

"‚ } Z ¾ Yƒ

»

kZ

:

VzM ì

Å

VNŠ q ]çl8M

g ZÍÎ

Ì Ð

8N g * ï @ ÷ FF

ë

[¢ Å Œ DY

^I

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

191

/ ä ~ 1™ VK ¨Z èE L j8N » O à § } , F ä ~ 1™ VZp wç à rŠ W §ó ä ~ V1™ Vâ ‚ {ā à w› ¯ Î ™ \, G E ä ~ 1™ V¸Z l *™ ¶ g ð$N " ¹ 4G & gOE ±L à Ħ Ï+ 0i µ‚Z , 6 ê uS Æ ög ä ~ 1™ V˜ » é à Vzg ZÑ N ™ VQ Và ðƒ ðÄç'N P ÷ à xð8F I8E j E $N  ñW ? : ä ~ 1™ VZg · èL V ðG ²O î âÑ : ? ¹* ! gŽ § åE‘N t õā g Z. } ä ~ 1™ Vä à Vzîig W KZ [Z ã* c² Å D ùz ~% ì Ï ó " J ÌZ ä ~ 1™ V* !Ò Ã y , 6 yQ ø±L t ™ ZØ Ž * cW ~ . ]z ~ ‹ " ¾‚ L ä ~ 1 ™ VŸg Ì Ã *™ B‚ LZ Â

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

192

/ ÷

áÅ

g* c ñu

áÅ

g Zi * ! Æ

Zg f & ' åOG ,

÷

} hv

Vâ g R

Æ

V¯Î

÷

áÅ

g ZuZ

Æ

Vzg ZÑ

}-

Æ ‰

!÷ VZg ó

÷ ‰

N ÿ¯

Vî Ãz áÅ

g ZŠ

g* ! F Á2 çLa

˜¥

ƒÕ

Q «

áÅ g * ! g š Æ Vzg ·

/ 5O!Q ì à { à Ñ Å ÷zgŠ ÷ VZigZ Cñ Æ åG (N ì à { à Ñ Å ÷zgŠ ~ Vâ ZŠ Å Ð VßðāF G-O#F G-¼YÓ]N ¡ ì ãð™ ö yZZ ì ç ðÌ µˆZ ì à { à Ñ Å ÷zgŠ ÷ VZgz¢ • Z×' 8 -g " E ". _Æ$ eÁ T " @W Å ]Í% g ð$N " ì à { à Ñ Å ÷zgŠ ÷ VZÄ s+ $ ‚ ÙC http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

193

+G OE B 5 BJ e H ÿG ÄZ `Z " ¾‚ } • Á Æ ~g£ G §$E A ì à{ à Ñ Å ÷zgŠ ÷ VZª õF Æ Š * c ہ

/ (N Æ Ö#Z+ ÷ w ðāF 0 ÷ 7 VZz¦ —R (N Æ Øg Ð g· ñ ð4NX `z¥ ÷ w ðāF E a Ø> ³ Å w› ñ é<X’ZŠ ÷ (N Æ › ¼ * ! {z ¸ + há÷ ÷ w ðāF

ñƒ

¿Ã ÷ Ï+ 0i

G Å éE 5O.' ˜ á÷ ÷ Ð •e (N Æ u g { Æ VÇZÎg w ðāF

È* !ì 8g 8g (N Æ | ~ ÷ w ðāF

÷

VŸg

VE¹ V©

Y &â /õG¼E

Ð ¹‚ ÈóZ-Š ÿL ®» (N Æ „ ùz ÷ w ðāF Zہ ~ V-Š Zz Å D N Zg f l Æ V] ÿ¯ ÈZ-Z (N Æ ]玢E L } Ì ~ Vz;Ñ yZ ÷ w ðāF 4]N ! ðE

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

194

E \N E èB ÷

/dN ñ ð4NX ë ñ ÙW õE (N Æ Ä® Ä, ) Ä Æ " ¾‚ ÷ w ðāF

Ü z ‰

/ » »

VzM

A²N ôF

7

VzM

Zzš

Ñ

7

VzM

>

÷

¨

?

»

VzM

!* ! Zœ * »

Z. }

äY »

VzM

ì

à{

»

ì

Šgš

A²N ôF

Â

gzZ

>

ƒ

VÇË

KZ

ÙW

ì

¸

Å

Ég

ì

Vß2 I þi“L

à{ Ð

VzM

] åO$ iZ

Ð Vƒ ~ Šz åN7 » "‚ ¾ »

VzM

¬ åN$

-Z q îJ0_»

Å }Ï

è

NC

H

G ÀYE X ; 4 5 èG & Å

V* *Y

³−

VzM

ZuW

I

0

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

195

/ E E $ ™ J . c ہ ~ K î0 ÷ 2 » Æ Š * ~ ‚c Æ ½» ÷ ‰ Î p ÖZ !,Š * c Š Å èâ ÷ „g ke yW ÙC ~ íz Ïge " V ðN4X ;g™ kC » ÏÈ ÄZwZ ƒ « ðà Z• ~ ó Æ mÜZ ÷ ‰ , 7 c ZgÎ ì 7 ¸ à  + y ò* 0 }Z ~ ³Z Å VßY ÷ ìg u¿ á” ÂB/ ¤ Z ›Û Ð § }¾ g * c }Z N Å ~ èE;X² êL ¬ kZ Ç Vz™ V´p / N ì ðW ç ? V éG 5kÒ¯ ? Vzg · yS ì ðW ç ? VZizہ ¼ ZŠ C Ù Æ w› ì _Q ] gzZ · ÄY Q ` W G ì ðW ç ? VZŠ , m ï L .g9 Q ` W http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

196

Y : ? e F Å V– ðƒ ‚ ~÷ ì ðW ç ? Ve ñ ð4NX L I }¾ ðà ì 5 „zŠ Zƒ Zô L # Z A&N ì ðW ç ? V Z , m³ ·ÜZ à ôE 9M » ÙCi uS à ôE A&N zŠ }Š " ¾‚ Zƒ é¹Ò£F A&N ì ðW ç ? V K ¨Z Æ gzŠ kS à ôE

/ E ì ¬Š g ð$N " sW Ô  øL ½‘ V., 6 ì ¬Š g ð…N ¼ Z l {ŠfZ ä V\W ~ç'L ¹‚ ì ]Z f KZ g £ » T zgzçaN ì ¬Š g ð.N™! à x Y ÙC Ð Šgš [ZÑ ÷ C™ Š * c ,yQ ÇW Ð ] åO$ ~, ( ì ¬Š g6 w› zg* c ~ x, ) kZ } ~ äâ i ì òZg Ð V-œ Ãz §2Š t G ì ¬Š gz™ à 4Q à X ~Š [ ç¤N ñZœ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

197

E (" N ‚ Ð ä3 ® ï G ìF ‚ uðāE ¾ L BÄ } ì ¬Š gû ðÃ Ì ™ 8 $ .˜ Æ ðANXÅ / 7 Š* c ¬™ ½w 1 Š * c ¬™ ì 7 Š* c Zâ ¯ Z+ 0Z à ]\ }÷ ì ~Š .Š ? g* c §Š Ð V– ä ~ 7 Š* c Zœ ðà & Vƒ b‚ {z ~ c w ~ VƒZg a Æ X ä ~ ðANXÅ å * 7 Š* c Ãz åL<X’ „z ÷ ë Ð ë ±L @W Å ög x á÷ çLa N W ½ ù G ( ¡ 7 Š* c M Å V¨Z l ðZ çO ù ì @Š ® Å Vzg* ñÑ ®™ sÜ ! 7Š * c Ô § Ð ¾ Z ð4NX yÃ Ô Z ð4NX “ .;E Ï+ ì ÛW » b§ Å Ú çLE 0i :N ¾ äY 7 Š* c Zw ì ð* 0 Å xæE Å ~ Ùƒæ êL ¬ ,™ {> uS zW 7 Š* c Z. } Ã" ¾‚ ā ÷ ë vß http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

198

/ Y (N ôF A²N Ð yZŠ , m îJ0kI±, ì ðƒ w ðāE ' (N ¼ Ð yK ì ðƒ w ðāE ¨Z ñ ð4NX z ± I I !~ m ÷ õÑ›^N „ õÑ›^N à åO7* @ (N A²N Ð y˜ Æ VßðāF ì ð ð4NX wÈ ôF L !ð¾ Å VzM ñY ïHÅN ~ Ç ø8E (N ¼ Ð y éŒÒ]N Æ Ç kZ ì ðƒ w ðāE ±Î ? V< ‹g ðrN ~% ÷ ¨ A²N Ð yZŠ * * ÁŠ }÷ ì ðƒ wÈ ôF ]Ðì Ð " ¾‚ z õ&M gzZ Ô Å Vz¥j (N ôF A²N Ð yò } , ì ðƒ w ðāE F !" @Zi / ~ }g * ! Æ ~

}g * ! Æ

~

Vzg * @ ì

~

Ï+ 0i

7Î /J4F õG ‹g ðrN

ƒ

{gt

"

ï+ hŠ

É ó

}g * ! Æ

;g

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

199

ì

$D … ¼ Ð e

~

}g * ! Æ

÷

DY

~

}g * ! Æ

f ~

z

b, ' Å ³− äZ-Š

’W ™

Š ZŠzg

hg

„ ƒ

¾‚

}g * ! Æ

\W

m ™

]* !

/ t (N g ZÙD ~ m èE w ðāF L B Ð ÷g T G {$E (N g e ~ éE w ðāF 5O.' ïE LG3 V¹ p IG $E © i* * ñ* 0 øL Z , F ƒ } D + há÷ Y ( N E ¾ F ā w ð g Zæ X3g çLa ÷ ØŠ Z/ ¤ ä ë lˆ ,™ ë g tØ ÈÇg ZzW (N g ½ ì H w ðāF Š hg Ž VZzg » {z gz¢ V] µ ñu ä kZ ÷ áÅ A²N wY g i \Z ZzÎ ÷ ‰ƒ Ð u ôF

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

200

~ * * ~¾ ì [ Ã Vzg= wY g OZ Z , F ÷ ìg™ ? Vp á÷ 5;X\I ñ; ¿zg ? $ ", F Å i* * åLG (N gZÍÎ zŠ ì Ó uS Ï îåO$ w ðāF (N a Y ? VŠ» L U% ? VßðāF (N g { ~ + ÷ w ðāF qZ ~ Ã KZ

/ ÷ D W à ge zŠ Ð äZ-Š Ž t ÷ D W à g ZuZ ïE L 8™ ¼ ~ yS ÷ D YÎ ÷ p ng x½ » À ~¾ ÷ D W à g ZÜ Â vß t :gz N ðà : ì {g* ðà J gz™ 5O!Q À% ÷ DW à g* U W Æ åG 7̼ ZÎ Æ Vzg ZÑ ~ ðZŠ }÷ ÷ D W à g Z+ h y Æ VßY \W

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

201

9N Î À à ŠV¤Û ¶ Ë$ 7 ðāF E ÷ D W à g Zi * ! þL $zg {z ` W "‚ Ç }Š ~% „ZÍ yà ~ ÷ ¾ ÷ D W à g ZƧ „ }g v ƒ

/ ;g

M ³% ÙC

» L

ÅôZ

;g »PŠ » ]Zí Å \W C · S -0 * 8 c O ä Vz¢ Æ M Q ` W ;g ™ » i ZzW ~% ðZŠ Q ` W L VZŠ * * ÁŠ Ç ñW : ì * c W ðà %M » } i Zzg š }÷ ;g Í Z‡  {ŠæF Ì Š* c Å Ë å ïÑ » ãZg Å ]Zg ;g ´ » kˆZ }% ‰W J , kŠ Ð x* * kZ ¶‡ " ¾‚ ÷ º zg ! ;g YZ yÙDZg å Ð Vî Ég

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

202

/ ‰ƒ

gæg

Ð

öL&* *+ $

‰ƒ gæg Ð ]* ! ~¾ !g * c }Z > H ä ë ? ]* UŠ q Æ VZŠ , m GL i½]I KZ ‰ƒ gæg Ð ]Z f ï E ’ g · Å x ÙŠ êL ˆ {g Æ Äç'N E ¢ } ‰ƒ gæg Ð ]÷ ÿL Y E ¾ 8 N Vî * 0 Æ M +K ¨Z ÷ g ð F ? gæ X3g C Ù ‰ƒ gæg Ð ]Ñ» Å j A&N õāE H V‚ZÙC ~ Ï+ 0i ä VJZ ‰ƒ gæg Ð ]ZS Æ Vz) … ¡ Å w› ˆ }Š yj " ¾‚ ‰ƒ gæg Ð ]* ! Å Ùp ÒZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

203

/ ì

¬Š

ì

¬Š

g Zi

6, w› =

E 9 êL i H

@* ƒ 7 ¼ ~ ðZŠ Æ X ì ¬Š g \ ~ Vl Æ yS 6, VŠƒ Æ sœ ì ì

¬Š

~

V- ~¾ ì

ì

¬Š {Š * !

!™ ì

¬Š

"‚ ¾

ƒ

ì

¬Š

»

É

Ch Q

u{

»

Ï+ 0i

B

g ‡z

! ª‚

x ÈZ g ZÍÎ

í g…

Å

m

Ã

Ü z ‰

§

". _ îJ0E

6,

V‹

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

204

/ &M ì * » äÕE c › Ì z™ Y ä & ¸ » Ãz z$ m !g * c } Z ì ~ }ç Ž ~ à kZ » ÷zgŠ ì Â » Ÿg z ñ V˜ x * * É ‘à ƒ E ’ ¾O¨EG {g e » , k¼ êL æ $ » J - [Z » é)\M z ng Z Ž ÷ p ng Ø ~ g J ]g ð!N Å g °Z }% } Z ì Le Y 3NÒ$ » ZŠ§ Å Vzg * @ N Vz™ ¯ kðE N c Å VI }÷ ÷g pô G G 5 r M » éE 5 ì Ÿ» !Ñ z É ÿL ¢ ƒ YI N ½ ± ð ] xð{Nš! „z AŠ ñ ð4NX R » Zƒ Å ðZŠ } , F z½ à X å ²W Ize ¼  ÷W Ï ŠçaM ¼ "‚ » Zâ ¯ Î äÕ$L à  îÏuL t ¾

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

205

/ ÷

Z ð4MX Å

ðZŠ

÷ _ â ¬™ Å ë Ì ë Ï ÷

9NZ @* ðāF _â

!1 çŽ!N

ðÃ

z

}W

i‚

t Æ ~ èE LB E 4G 5_W N ~ V ð3G Z å7E

ÒZ

ÆzL

Æ

ÏY

ðZ. }

÷ 7

í ÷

~g éE C+NF

ÜZ

{â ÷ _â M Å ng¬ Æ ø±L

÷ "‚ ¾ ÷

z

Q îJ0Ò›^I

~ E é)'N

÷

]Zí

ðÃ

%M !gzæF

îÏuL

»

Vî Ãz

ë

G

ā

ƒ

{—

õ&M

>

»

*™

~g ‚

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

206

/ N B‚ Æ Vzg éŒOE$E^ ÿ¯z !Ñ Èj ì YEkIG $L À ( N A+NE B‚ Æ Vzgó Z Å Vß ðāFö 5 ì „g ôE &L ^ , /¼E m³ + há÷ Ç ñW a Æ õE $N Šp ` W B‚ Æ Vzg Z+ h yì ¬Š à ŠðG ¡M ÙC ì ~ }ç z, 'W Å Ï+ 0i , 6 xåG B‚ Æ Vzg * 0 ) ÷ AŠ ¶‡Æ V· E Å +Z r ÷ „g | , 6 V ðiÒ¨!N B‚ Æ VzgZŠgi [™ ¤g Å Z. } gzZ % Æ 1g z [Z î " {+ $¬ ^, ' çaM B‚ Æ Vzg ° Å V ð½N]"  ¬ ì û* * E E & N Ò $ ™ E 5 N J J E Å . „ wŠ î0 * *  7 ÿ î0 B‚ Æ Vzg Zi m ÌV* !Ò ÷ R X

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

207

/ xY qZ Ôr qZ Ô Zg * @ qZ Ï qZ E E ’ ’ xs Z÷ N VZgzŠ êL ! VZgzŠ êL } Z à ðZÍ< Ôue Vâ/ ¤ Ô {g ZzW ³− x  » ãÇ+ 0i ~ V˜ ì t Vâ› yS }/ ¤ W }÷ ~ ðZŠ ™ ^I }g * @P $N ä ~ x £ » §} , F Ð Vzg * å Y ðF IG $E © 0 øL Æ VzzÙCg } ôP ÷ ìg È * x ÈZ » [ [zZ Ð ,™ ë ›| , 6 m

-rN 7 ÷LE ‚Zc I,

x á÷ qZ Å ~Šp " ì ˆ {g ™ W Š * c .9NX }÷ ƒ ā ƒ Ó ~¾ ã+ 0e Å çE x ZŠ ÷ ” Æ q ÙC ~ g Zi * ! Æ Ü‰z %¦ 5 " tØ æLG ¾‚ VŒ Ð N ¯ ë E +G G O B & N 5 $ C Æ ÿG ë x â Z Æ g ðO{ ë ÔŠ åE

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

208

/ E wŠ * ! y ð8N (N c á÷ Ã w ðāF

¬Š

5, ' Ð

¬Š

5e

Ã

Vß ì

g ZË

Ä

¬Š

E

~

mÜZ

ÄZŠ

?

„ V* !Ò ā $M : ā ¬Š õG/oE

;g

(M xç¡E ] çOl! ?

(Z

H Á Š

à yZ

L Q

¨

"‚ ¾

Ö Z+ # 0 ëL ]IZ

¬Š

Z aQ

X

¬Š

:

N I ¯ Ò j E è » w›

5, F

V¹ Ã

[Z E 4G 5_W V ð3G

/ ¸ " : â i ì ª ? Vzg â Æ Šgš E 9 ¸ ä :K ¶ ì Ð ¡ Å  êL i Y & 3;XÀE wY P ÷ } , 7 L I ~ ñ‚Æ V ðG ¸ " : âW Ð VØg- Å Võ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

209

n¾ Ð V., 6 Áq 7 à ë, ' èE L j8N ¸ " : â i ì Ð V.PŠ Å wŠ ¯ ‚ GL š^z êÅM¬ VâzŠ ÷ ‚ Å l¨W ï ¸ " : âê Ó ó ì ~ Ú Š ÃÅ " ¾‚ ì Zz* * Ð ® LZ \ W ¸ " : Z  Ð Vî M Å ÙCÍ z ´

/ }gJŠ ÷ xª  {fZ ì `ñ ÙC $N Ã ìˆ §Ø ðà ~ ,Z }g é¹F :N ÿ¯N ï GL ;XÀE & ŠÃ _ ðOÒ$ ¶ ~ m ÄæE }gZÑ : ð :  ¬Š Ð g¨ # Z [C Ô ]¡ VŒ ì p / bâ }gá÷ Z Æ Vƒó Å ¹‚ ÷ x * *+ $ V., 6 ñu ñ ð4NX D) ? Vp á÷ E }g * 0 Æ x AZ } , ( Ð yZ ÷ [ ðiN4$

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

210

4J& W Ç }™ M K, F „z ]Í% èE LG }g… xÑW ˜ ¥ Ð ðANXÅ LZ Ž ,Š › , k¼ Å ` 5 ā + há÷ }g lƒ æ ñƒ " ze ~ lƒ t 4 „g ê ~ " ¾‚ } ç'L J# Z }g éG 5_L + 0e t ìg {+ 0i ~ kˆZ

/ ‰™ ³g ë ? w* @ c çaN Å ‚W ‰™ ³g ë ? we ~¾ , k¼ E G }h Q , 6 u#Z ï L š¢g  ¶ Î ‰™ ³g ë , 6 w q Æ ~i I Z b§ kZ ¼ ì H ` îZ Ð VŠ» ‰™ ³g ë ? wZ e wZ e Å + -ÊN à ë ä tØ $ 1 é£E dہ ! ÷Zz ‰™ ³g ë ? wì Æ kzŠÛ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

211

YN ‰ gæE° Ð Ã èE L j8N §„Z ÙC ‰™ ³g ë ? wY ñ; I ÙC ]Ã¥ 0 ï¢ Â H Ì óâ %L " ‰™ ³g ë ? wZÎ } æG ¾‚

/ v W gzZ

?

ñ;

VZð™ Ô õW Ô N I ¯ Ò j E Æ è } ç'L

Cñ gzZ vÄ ~

$g e

gzZ

ï+ hŠ

w›

vZg

c* W :

ðÃ

Ñ1

"‚ ¾

y }¾

~

4]L ï FG

Ô

î~O 8L

Î

vW

zŠ !î Ç

!î Ç

c* W :

ðÃ

}, kr

}Z

Ð

v* * á»

÷

izg

+G OE B 5 ÿG ýL Å− ìg

ö

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

212

/ ÷ ìg gp Ì ~ lg- Å xÑW J-¼YE & ÷ ìg È* 0 Æ ]Ñq ö . N ~ç'L ì ˜ð±YN ~ t ÃW ðZâ îÏ›^I ÷ ìg + 0k » u#Z } ç'L á ** ,ï ä V6 u { } , F ÷ àZe & ÷ }g È g š Æ ] äÕOC P ÙC E ä‚g æL¾¡ ~ç'L ì ¬Š ~ gzš ÙC A²N N Æ äâ i vß ôF ÷ ìg + 0zZ å7E à Š y Š° Á2 öÐ$L : " ¾‚ ÷ ìg q V† gÑ‚ š‡ V;

/ }g é<X\M Æ xÑW Æ V† ‰ – y› }g é<X\M Æ x Y uS ÷ ‰ ^ x » ƒ ÷Zg Å Vç* @ " Ôw2 Å Ví " }g– Æ x Zg W wŠ } Z ì * @+ &ðe H http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

213

I à VÂçl“L bzê V ð4NX 8 Š Ð ]‹ }g– Æ x á÷ uS ì „gƒ ð uS » @¬ ›ZŠz¥ ! äâ i wp } Z }g é<X\M Æ x Z ì * c Š™ i ¸W ÷ ‰ƒ gû Ð ó Å V±-â 4N] ñƒ L I }g– Æ x » [Z ÷ ðE zg* c ì V*ZŠ uZ Å Vzß Æ ~ %¼ }g– Æ x 0 Z ÷ ÏÈ æLG +G C Ò O 3 E ¾‚ ÷ ìg V y Ð V ðG X " }g – Æ x ; zZ ÷ µ ÷ X

/ 4µY } æG “N » Ï+ %L VZ ð3E 0i ~ç'L ñ‚ Æ Vî ðiNG %L VZizہ ~²á÷ ~ç'L }g – Æ x * * } æG

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

214

/ N Z. B èE8F }* * Ï ÿL X3Z } Z ì à äW g= N ÙW i‚ {z ñZ”Ž Ð Vâ " B èE8F 4$M ì ;g È : â i V ð4NX m+ $ ^z™ 5 èG N Ég áZ, B èE8F 3 ¼ ÷ B2 ¿â Z A²N , ì {gYZ ôF 6 Ýzg Å ‡ z Ò / ¤Z ±L N M §* B èE8F @ ðà Р¸â Šg š " ög YE9 Ï õÁ5ŸF îi Å w å‘M ò Zú [Z G N ZçEaM Å VñæE :N „ Šp xçE ?&Nā ì 4t B èE8F Y & Å VI èE L j8N ,™ ~ ~§Z ã é<XÀE N c ëL YE &g Zg f , ]¤ ™ Ö ~ $ B èE8F GL ;XÀE & á$ "‚ V¹ }Òú Æ É ï ¾ (N ]* 4E N ï ¯ Z_ {z Å VßðāF 5_N B èE8F ! Ž èG

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

215

/ %M äe Æ x×'i z , @W ~æG Wà » O %L äZ-Š ÷ îŠ ¯ à V¤Û @W ~æG $N z ~ Vzgze ê S ì Z ð4NX {Q ðE 8g Ș AÑ]N, %L ä é£E % ¼ ÿL ®» ÷ Ð @W ~æG k¼ æLG ÷ C™ Z ÛŒZ ™ C à %L äZg + @W ~æG 2Æ

Vߊ Ð Vzg á÷ Z E ð$N §· ÷ CVQ

N ÷ e f x å ÿ¯ z !Ñ Äâ i äZ-Š {z %L äZ, @W ~æG kz ÷  [™ Î ÷ îŠ \z¥ ¥ » Vzg ZÑ Ã V¯Î @W ~¾ äYZ ÷ îŠ ¯ à |

/ t Ì ä{ 4 Â ì D Ì ~ èE LB Ì ä, kz ÷ Ì VI ~ *Š Å wŠ 6,Vzā } , F ì {gYZ ÷ ë vß Ì äZ-Š } , F ÷ 7 Â VZig Z ãZ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

216

IG ÷ D Y £ Ì ß ~ G øL $ W Ì äZz, 6 Ì Ó Ãz ¯ Î Äê ì Cƒ ¡ Å | ~ Vâ Y ¼ Ì ä YZ ÷ e f ¯ Ð |¼ "‚ ¾

G % 5O.' æLG éE ¦ ÷ g ÃZ }÷

Ì äYZ Æ ŠgŠ ÷ ~ l¨W Å yZ

/ ( i ZzW B çL¡F: }g/ ¦ Ž Ð § ‹j i ZzW ˆÅ ~ V- 4Z } D zg* c ~± Å ]\ }% VK t i ZzW ~% ì ~ ) ® Å yæ°L yæ°L E E N “ îF @ ÙC » w› wâ * 0 ì Ð V⊠¹ i ZzW " ñW ðà V ð4NX ³ ~ zŠ } Z V*ZŠ Å › §± zC : „ I )ā i ZzW s{ ì Cƒ ~ þi“L Ä,

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

217

YE Ç VzI : , 6 hñ Ë V ð4NX æ¾&L Šp ~ i ZzW Ï+ 0i Ã í „g îŠ Ð wi Z YN Y E ° ì Zgæ Æ éº1E±N ðà t Zہ ïE L ^I i ZzW Ýzg Å Vzg éG 5_L ì ˆ 0 ā 9N à Vzg * ā }™ Z. "‚ n ðāF ¾ } i ZzW Hze ~ VzŠ, 6 Æ ai ›zçaN

/ Ã Vß ) Ã

ˆW

Vß ì

Ð Ï

# Z ] ð!M

4É ¯ NŠ G ]* ! Å ô-E

™ : Ã

%M ¬Š ~æF

Vß \

Ï

ñY

µ

vW

±L ì ¬Š ä ög Ð ¬Q Q à Vß q [Z y ™ Zæ¾h!N ¹‚

;g * ! ì

à

;

à Vß ZØ yS Ð V˜ }¾

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

218

» Ã

~i Zہu ? ݬ VâzŠ Vß é)J'* 0 }¾ ì * i*

"‚ ~ Ç Æ Vzgƒ+ ¾ 0Z kZ Ã

Vß YQ

ðÃ

Ç

}™

H

/ (N çLaM !~' Å w ðāF $N ì Zg çLaM ! Å yp uS + 0ðE ì Zg

ðW ì Zg

V¹ z−g W Á2 çLaM !~± Ð yQ çW

YN N ā }g / ~gæE° ó ñ ð8E ¦ \W YEkIG $L À a M ì Zg çL !ö5 ˆ ïH!L c* W Ð Oå´L ß 6 wŠ ì Zg çLaM !Ð , å

ß Zz ìg "‚ ¾ ì Zg

VY9 çLaM !

\M g* ! èE. L

'çl8M ` W çLaM ! Ë

äY ^a }Z

8 7 ¢ -Ä I "

#M èEE A& . E üL

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

219

/ ,, k’

~

Ýzg

I

V, k¦

~

ã+ 0e

I

ïH!L 7M ÿE

{z

ñ;

Å

Ï+ 0i

}hQ

á

Vǯ

;

c çaN

4µY ðiNG ,‚ Œ

~

,, k¼

Å

{+ 0i

,™

,q

w›

Äg

G $ Ð O h ö

, Û+ D ÷ "‚ ¾

Æ

, í* @ gzZ

Š ;ہ

Q Æ

I I \ êL g

Vzß Q

îW

E$ % úL G

}Z

! ÝZ

/ ¤

{g e

ß YQ

V;

~

S

ð

ì™

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

220

/ A²N ‰ g e Ð Vî ¬™ ¸ iZ ½w ôF ‰ g e Ð Vî Z. } Æ ÏÈ yâg R %L ì 8 Š yà [R s§ Å Ò } æG À$N ( ā N F ā ‰ g e Ð Vúà w ð Æ ö `g ð^N V Ñ Å äâ i ¸ õ Ž ™ | I g8 ‰ g e Ð Vî ZŠ Z ~¾ g * c êL F } Z "L lñ{ I V ~ c 4g 5G VG é5ÒG (N  } h Q šW ‰ g e Ð Vî Zƒ w ðāF 1

™ ) ®

§ ±Z

Ã

VƒW

‰ g e Ð Vî Zœ g Z ÛŒ " Å V] aÎ Ð Œ Æ Zæ¾h!N ä ¹‚ ‰ g e Ð Vî æ KZ Ž òŠ W {z 1 ke à f z " ¾‚ Gi!M ‰ g e Ð Vî ] ï

ä w ¯ Gi!M Å V|− ï

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

221

/ 5

5

k]

»

å äÕ$L

!* z[

~

kZŠ Q

§

gZ

5

vW

Ã

(M ŸE g ð3E gzÙ äÕ$L {g *

wŠ (N w ðāF Ù C Ž

Ø Zg ø Z ð^L Æ }— õ&M äÕ$L k* 0 k W Æ V|− ~¾ A&N ~ § g/ ¦ Å , k¼ Ã ôE Õä $L kZ ÙC » Û+ D sÜ "‚ ¶ xð™ Å VZçg [W ¾ äÕ$L k† uZ » ã* 0 {Š ‚

/ 9N ÷ Æ y˜ » Vä } wŠ ñ F é5ŸF ÷ Æ y* !i " ë ~ x, ) ~gv n : V ë ? w2 ā ]* ! gzZ t ÷ Æ yY Ã VƒZg ā ì Á t 1 http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

222

ÝZ ¼ ZŠ z t Zہ ziÎ Ôì ŠgŠ Ô ì Vj ÷ Æ y* !$ ¹ ~ y  ÌZ Ï ñ* H , k¼ ¶Š/ ¤ gzZ [Z I 5ÅN ÷ Æ yK ¶ z x* * ~ þi“L Æ éH qZ {z ì Ô™ » wŠ „ › ûLE©EÅ GL šG $Ñ & ÷ Æ y â kˆZ ï "‚ 4zŠ Ð Vzg · Å }Ï ì ¾ ÷ Æ yá z ¢ å…7 ñZgz

/ CZ

CZ

Z, ke

~ ì

** Y

** W

~

** ! *

** @ *

»

NY NY

ô

ô

7

}

VñŠ

E &N NY õG/4E G-O#F E 7N õG/4F ç¡ gzZ

zŠ º (N w ðāF

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

223

ì

~g ø

g ëg

~g ø

g* 0 kZ

CZ

ÔŠ +

CZ ÷

ì

`

÷

`

w2

7

ðà õ Z

:âi

¿{

yT

Ã

*™

~

Ù C

Z åuM

NY

Dg / ¦

!* ! ƒ *

ì

CZ yY

!* ! * ƒ

ð

)

c* ƒ

CZ

Vß Zz

/Z ¤

wñ E 7 øL 4E

Å

í

,g / ¦

gzZ

/ 

ñY

:

Ì

&L ëE Q

8N Ì Â V ð4NX ï 8N Ì ~ ì ï FF FF Â

Å

¾

Q

ì

*™

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

224

C\M } åE

4, 6

t ÃW

G.O6X ï  ì ™

KZ Å

ø±L

~

Ü V ð4NX

ŠzŠ

~

vW

{Š * !

KZ

S

Þ 1 L

‘Ã x* *+ $

KZ Ã

}Š™

:

{o

Å

c* Z”

Ð

&N 5ÒE ~åE

ä

"‚ ¾

ì

@* ™

~

Ž

E È ð8N

Ãz

Gi!M ï

Vzn V"W

_Q

yà m

/ 4Óh!M wY 4Ó$L g ° z Ï 7Z  èG èG 4Ó$L góZ ā ñ1 7  Œ » ä èG4$M èG EB& ¨ „zŠ } Z  ÿL çLa ì VZi° çW G 4Ó$L g Z+ 4hI$ ,ÛŒ Æ < Å yS èG hŠ îJ0E

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

225

E %N ÷ ë V* !i g ð$N æF Å uZgŠ Z à k Q 4Ó$L gZîZ Æ W Å yK èG ¨Z ~ T G ì § Ç „ éE 5O.' bzê +Z 4Ó$L g ë¤ èG /~ Vzg · Ì ¨ à T a Æ ]ù g * c } Z ì oÑ wŠ Èp 4Ó$L g Z1 ~ Vîõ èG Z ā ì e Ìt Y "‚ ë Š܉z æL° {ge k Q − ¾ 4Ó$L g F Æ , èG k¼ ? x Ç ÙC à T

/ ñƒ }% Cñ Ð çW Å s åuM † YI (N N ½ ñƒ ¥ ± ð ] ~ ã+ 0e ÷ L ðāF 9M 9M ¤ Ä ÈZ ì èE. F èE. F ?â z t/ GG ñƒ B } i » ~ V ðÒ5©! ÷ Çg Y Y YE E ¾ 5_ 5" [Z ì é ëL E qZ ÙC gæ X3g ëL E ñƒ

}, 7 ß ? = Å VzÚg ÷

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

226

V„n Å m ÷ 7  zz " ñƒ A Ð Ñ z t, ' ÷ V½* !¼ A²N 7 Ì ~ }Ï [Z T ÄÈZ ôF A+NE ñ ð4NX õāE ÷ w›  gÅ ÷ yZ, kz ì Ð X Ì ]ZŠg Zz t " ¾‚ ñƒ õÑ]L ÷ ¨ ÔVƒ tØ ¯ Z§ Ï

/ Ç á+ $ x G t ā ™ ¢ I Ç á+ $ x ¬ • Z×' g ðšN^ Zç'L Å  §· N c ÷ „g È t $§ * Ç á+ $ x ZŠ gzZ $ þLG Ð B ›z™ Ð }g ZÑ ~ Ñ Ñ ". Ç á+ $ x Z y S îJ0E _ ~ Vß› Ð N Y ñVQ } i » Æ VÂÍ% Ç á+ $ x \ z xs ¾zf ì éE 5_N

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

227

"‚ V© Ï Vƒ « Ã Ã z wŠ ¾ Ç á+ $ x Y t Ô {Š * ! t

Ô ¹‚ Ä , )t

/ ß

:

ß

:

Ð ß

x* * » x* * » Vƒ

:

x* * » VV

ÒZ ß

Ð

:

÷

x* * »

§* !zg »

Ãz Å

Zw

yÙDZg

g)Ñ Ég

òŠ W

z

Úg

CY

[ze

Z. }* * Z ð4NX

H

V7 îJ0_ » ì Zh  ä ø±L G ß : x* * » I ï L ^Š Æ yZ YN E ° ì Zgæ Æ 8 Ð í yà x* * »

ß

:

»

Y V¯ ð½N]I

ß

:

"‚ ¾

Ç

x* * » Ò¨E!N g ö

Å

‚g * 0 åLX3Zi ñ Yh Q

-g 8

ï

§ ±Z

yK ¨Z

¾zf

ß : x* * » Z. } Ô ì „g È http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

228

/ Ă°Ă&#x2039;

Âź Z l

Ă°W

Vš

ĂŹ

V èE L _Ă&#x201A;

;g

Ă?+ 0i

Ï CY [ze ~ V] }á ð}

"â&#x20AC;Ą Ĺ

Ă&#x2026;

Zg/ ÂŚ Ă? Ă°3

Ă&#x2026;

Ă&#x2026;

Šz ü7N ]§

" ;

gzZ +

â&#x201E;˘^ ä

{z T

V Ă°4NX {g * 7 {g ZĂ&#x2018; ~ AĂ&#x2018;]N Âłi Ă&#x2026; Vz¨f ä ~ Ă° ĂŠÂŁE "â&#x20AC;&#x161; ž Ă°W

ÂżĂ&#x192;

Ĺ gi

Ĺ * c ]* ! Ă&#x2026;

â&#x201E;˘ N ÿ¯

NĹ \ ĂŞL Ăą

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

229

/ {g e

" ä

Zg — ÷zgŠ Zg ZŠ

ì

§ ›gŠ A&N ā Ï+ 0i õE

GL “¤ ï

ì

Q ā

ì

g\

z

|E! ) ÿ

Ñ

Ù C

N 6, g J Æ m ÿ¯ ÷ r ZŠ I g8 V]Z —Z {g  êL F ì

{g ZzW

¾zf

ƒ

ÀG & . 5 ÿLG l» 4$ çlOG Q

"‚ ¾

¼

Å

Vî M

÷

{ ¨f

{ ¨f

a

Æ

{g * 0 )

zig W

ì

`W

/ 4Ó$L V×ZÎ¥ ? x * * Æ V-Š Zi W èG 4Ó$L V×z Å ŠgŠ }¾ Ð Â èG E 9N ä ¢ } » g · ÿL ì Ñ1 ^ ðāE 4Ó$L V×ZõZ Å v W sÜ ~ èG

¹‚ I L jÒ¯ èE

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

230

A&N Ăą/ ÂĽ ~ [Âť Ă&#x2014;Ă&#x203A;Ĺ&#x2019; á ĂľĂ&#x2018;$L Ă&#x192; Ă´E 4Ă&#x201C;$L VĂ&#x2014;Ă g Ă&#x152; ~ VzĂ&#x; Ă&#x201A; Ă&#x192; Â? èG 1 ÂŻ V* * Y ]g Ă°rN Ă&#x192; 7Z ä ĂŤ 4Ă&#x201C;$L VĂ&#x2014;Y, èG 6 Â&#x17D; ? zâ&#x2C6;&#x2019;g W §Z-Ĺ Âżzg Ă&#x2026;  Ă&#x20AC; g Â? , 6 yQ Â&#x17D; V Ă&#x2014; Ă&#x2039; Â&#x17D; ~ }Ă? ! â&#x20AC;&#x17E;zĹ  } Z ĂŹ i ZÂ&#x17D; Âť Ăľ&M " žâ&#x20AC;&#x161; ~ "Ĺ  Ă&#x2122;C 4Ă&#x201C;$L VĂ&#x2014;Zá Ă&#x2020; Âłâ&#x2C6;&#x2019; ~ Â? Ă&#x2122;C èG

/ â&#x20AC;° | m x ZĹ Ă&#x201D; Zâ Ă&#x2026; zig W §Zi * ! â&#x20AC;° | m x ZĹ  Z Ă°^L Ă? Vâ&#x20AC;  q Ă&#x2122;C Vââ&#x20AC;ş yS xzø Ă? g ¡ ĂŻi ¸ ĂŹ â&#x20AC;° | m x ZĹ  Ă&#x201D; ] Ă&#x2026; VĂŽu gĂť !2zĹ  Ă? Ă&#x201A; Ć&#x2019; wb Ă? nĂ&#x203A;Ĺ&#x2019; [Z â&#x20AC;° J m x ZĹ  Ă&#x201D; c Ă&#x2026; }Ă? ĂŹ 9

http://www.hallagulla.com/urdu/

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN


j åOu¾ é]M

231

3ÅM c çaN c çaN u " » b Å V ðE ¬ &  3;XÀE ‰ | m ÔØ 8g Ð V ðG z, 'W Å V'¾ ì „g ïHÅN { â ÙC ‰ | m x ZŠ Ô , Áh Î " m A&N ܉z } Z }Š „ Å VK ¨Z ‹) à ôE &L ~ Kzg ‰ | m x ZŠ Ô ZŠ§ ì ˆ ëE Ç ðƒ 9 Å ai ƒïZ } Z ‰ | m x ZŠ Z b ¯ zg ‰ izg ÙC ì wñ »

G E 5O.' §zçaN Š y åL¨G$ éE

‰ | m x ZŠ Ô Zƒ Šgi 8g » Vâg Z / ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x ZŠ ? m ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x £ uS ÙC G G A § Z ~ x, ) kZçwN ì " Q õ X€ # ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x Y ] ð½N] I p } Z VQ çl™ g ZÙD %L @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x Z y } æG ì *

*™

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

232

ì ïá÷ 8g » VZL Èp ~ y ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x á÷ ¼zہ N L Ð Šp îϯL L $ eD Ð Z å7E ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? x ¬ ¾Zè "‚ Å { á÷Š * ¾ ! T ƒ ā kð4MX ì * @Zæ¾h!N ÷zgŠ ? xÝ kS Â

/ ðW g · â Äá÷ qZ ÐY ni Æ ® ðW g c ñc Ð V- ~¾ äY : ì ~r Š * c ہ ðà ~ ï™ 5 ä Vz§Z ðW g* ! T ñZœ uS ñZæ¾h!N ±Î w2 ðà + há÷ ~ ŠÍ Å VZzg » ›/ ¤ì 4]N &â uZ !î Ég } Z ðE ðW g Zi !Ñ åLG ± &g ög L ì Z h  : e ðÃ ä ¿ V˜ åLE ðW gZÙD ‹ß uS ~ Vzg Z1 Æ Vî Õ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

233

$ ¼ K }> ä G èE 4E 58E Æ ¿Q øL G LG E ðW g é)9N `ñ ðƒ Câ ہ ³g ~ m ì " ¾‚ §ÃZ îJ0“ù gŠ ø±L ( ðW g Z ÛŒ ď ‰

~ m ™ áï /

A+NEā ì wì r Z l Æ Ýzg t zŠ é£E G r Z l Æ ~Š 6 ÷ ñ° ä V ðG34h! ā á Æ á B‚ Ã Ä Å { ó g r Z l Æ ’ W ÷ ×zg ? tØ ¯ Zہ 3æ°L Å + 0e ÷ V‚ ZÙC ? lzg lzg Y G ¼ / r Z l Æ Ì ÷ õ Ó]N ? xŠ xŠ 4G 5_W , 3E ~ V ðG $‚ ¹ ÷ ìg ñ r Z l Æ 4Zg Äá÷ ÌZ ÷ ìg u¿ 6,g J Æ VZñ ~± ì „g ® r Z l Æ " ñ_ t ä ø±L ñ° E ¹‚ Vƒ wb wŠ õ&M " çL•‚ wYQ r Z l Æ Ï+ 0i ÷ 5 , F à Ýzg ā http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

234

/ N ¯ ñY µ v W Ð M Ã ÿ ñY µ v W Ð x¦ Ã ` ð!M ~

Vî c

ñY

µ vW Ð

ðÃ

}™

ö¼

Å

H

Ã

Ä, )

ë, ' Œ V¿i

,Z

ñY µ v W Ð ë% Ã X ā éG ¡Og

»

Ï+ 0i

}Z

!l»

ñY µ v W Ð e e ~¾ *+ 0 ~ VVW [* @ " Å wÔŠ ñY µ v W Ð "‚ ¾

~

v é<X\N

ñY

µ

vW Ð

ë, ' ýL Å− ã+ 0e I g8 * . F ßçF êL F

Æ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

235

/ @* ƒ M Å Vzg * @ * @ƒ í Å Vè @* ƒ Z. } » VßY ~ + } , F Ì~ Cƒ wŠ sW Å äâ i q ÙC @* ƒ îÏuL Â Ú » › lñ{ %N Å V., D W a Æ xæF 6 Áq ? G @ƒ Î ‚ ~ ~ éE * 5O.' ñõ Z ñ‚ ~ , F Æ V|i D W x » ? x Ç ÙC E @ƒ ÉZg "  îJ0Ò¡‡ t * (N uS , ì £ w ðāF 6 à Z e Å kˆZ N izg uS ä ? a Æ V|− @ƒ éE * 58F

/ 1 á ä Vâ · 8g » Ã ~¾ 1 á ä Vâ Z , F \z¥ » ÏŠfZ n È ä ¨ ~ g · ~½ Ã T 1 á ä Vâ Y }÷ Ì §Zz {z http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

236

Vj ~ [» ×ÛŒ Ç õÑ$L + há÷ E 1 á ä Vâ á ,Z à ŠæL: ÿL X3Z ÂqZ » ª° å ;g $ Ð VZŠ , m 1 á ä Vâ Ò cØ Æ xw à kZ ê » T e : ƒ Ð ZŠ R ~¾ E 1 á ä Vâ éhI$L i Z ¦ » Ï0 i {z + ˆƒ

Š

Å

"Y Z îJ0E

1 á ä Vâ — ā 1 á ä VJZ (N 'g ðrN Ï Å b ۍ µ ¸ {z 7 à ðāE Gi!M  » ¾ 1 á ä Vâ ·Š ï "‚

/ ÷ ÷

Û

6, xŠ ÷

Ã

Û

Û

)¤ ®

Ã

zŠ ª

Å

Z. }

á Zz

èEj8N t

Ã

# Zg s

z

g Z ی

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

237

÷

Û

V ½* ! ÷ G;XÀE &L Å Ã ï

÷

Ég

Ì ,Z

Æ

m

÷

Ã

Û

N c* Z å7E

‚g * 0 Û

"‚ ¾

x* * ÷

÷

]Š ª

Ã

Ã

Û

~

Ñ

» Å

t ~, F

¤ e f

íz w

÷Zz

z

÷

Ð N V ðÒ¯

E ŠæL: V†

/ \M ì ~ » ç? z x á÷ Ž t ì

»

~

~

:

~gv ƒ

` ð!M Å * c gŠ Ô I g8 » , F êL F @¬

$N Ð gðF ì

Ã

Ã

V âW Š * !, ' }÷

ì ~ » y Æ Vzg · t

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

238

NW

ì

~

5ÅN : éH ì

/Z Ð ¤ » gZ ÛŒ

w›

Ž Q

g]g

Ï+ 0i

~

ã+ 0e

~ » ½ ]Zg ã+ 0e

7M zŠ } Z VâW ˜ á÷ _ ÿE „ ì ~ » gÑ z t, ' Ì Q "‚ ¾ ì

g ~

~ »

ô

Ï

~zZg

`W

/ EgG $ > . ,™ ]Ñ» çLG ā x Y wYQ G " 3E -G‹E UŠ q êL ā ³− 1 ,™ ]* :N GL i½]I ó îJ0“æE qZ ì VZgzŠ ði * ! ï ,™ ]â ` W à VZgzŠ ði * ! ā g A+NE ]§ Ä, ) ì _ ïHÅN Ôà ¼ Z l é£E ,™ ]* ! ðà РVzg * @ Æ ðā g

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

239

5‡ Æ K N = ? lzg lzg 4J&, ,™ ]Ñ» èE LG H Ð „ §· "‚ Р܉z ƒZŠ/ ¾ ¤ ƒ sp à X {z E ’ ,™ ]§ êL ›4 î * * KZ {z / ì / ¤ Z¢ , k¼ ì  » » Û+ D ì

/Z¢ y Å ]zI ÈZ-Z ¤

]g ð!N „g t ÌQ ~ kZ }½ 8g Î ì / ¤ Z¢ , k¦ ~ g ðO{! µˆZ ì p k#Z ~ ðZŠ Æ ]Ñq ì / ¤ Z¢ − ŠVK ¨Z ~ gzŠ kZ ,gZ-Š ðƒ œzQ Å ]ù çLX=\I [Z ì / ¤ Z¢ , kà Å `g ð^N ñƒ _ m E ’  êL ÁC ì ì / ¤ Z¢

G 5O.' ¼ ZŠ ÙC éE

|* @ì e $D Ð VƒW

ì Ï ïi-gŠ ]g ðrN ƒ Å g ° ì / ¤ Z¢ îi , 6 VZ+ 0i §Š " ¾‚ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

240

/ ì * @™ x * * }÷ V˜ t PŠ q Ž ì * @™ x Y §+ 2 w› Ð mï } , ( #g ì B à b ۍ µ ¸ Ð … ì * @™ x ª : â i ? gŠ }g ø ß Zz É Ð Vâ/ ¤ ¿e }g ø ì * @™ xs `g ð^N » g · … !g— » Ú qZ ÙC Å VŒ Ôì {Ï t E ’ ì * @™ x Z Z ¹ ]§ êL E (N ä à î0G G.:XG 6, " ¾‚ ðÎ ï LG©¢ ì * @™ x ¬ à ªzŠ Å Šg š ¿ t / ÷ D W à ge zŠ Ð äZ-Š Ž t A²N ~ yS ÷ D W à ZuZ # r™ ôF (M %L ÷ D YÎ Ô ÷ p ng xç¡E» À ~æG ÷ DW

à g ZË Â vß t :gz

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

241

Y 7N ðà : ì {g * ðà ½E 3ðE J gzš 5O!Q À% ÷ DW à g* U W Æ åG A²N Z ð^L Æ Vzg ZÑ ~ ðZŠ }÷ 7ÌôF (N \W ÷ D W à g Z+ h y Æ VßðāF 9N Î À à ŠV¤Û ¶ Ë$ 7ðāF E ÷ D W à g Zi * ! þL $zg {z ` W "‚ Ç }Š ~% „ZÍ yà ~ ÷ ¾ ÷ D W à gZŠ s§ „ }g v ƒ

/ $N lzg lzg Ô´ ´ Ôm m zŠ g é¹F zŠ g VY à íz ÔzŠ lzہu à íz E “E 3 G ,Š 5 §ö à РVZ™ " úL LZ Ž zŠ g Z− {z … ,Š o à VW Ž E g ð{N8 VZŠzY w ðrNZ uS » VÓ ì ¸ zŠ g ‡z à $ d¾ Ôȼ à ÷Z

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

242

+G C Ò 3 bñ ~ à à ¶‡ Æ V ðGE y ". zŠ g ¸Q Æ Æ â ‹§ îJ0E _ {z ³ ÷ ÐZœ ~ k] Æ gÅ &L à y˜ Æ g ±Z z mï zŠ g é£ÀE G ,Š 8g » ðANXÅ Y à Ï+ 0i ]Zg ðO{$ zŠ g Zz à V›ZŠ ? VŒóN Å V† !g & Å T Nc 3;XÀE VI g ‡z Vƒ Ð V ðG (N ,Z , Z  zŠ g · ïg * à w ðāF }Š 7Y Ã}ÏB‚B‚Æ wŠ z 0Ž %N ÄY {z WZz Æ Z. zŠ kZuZ æF }= ]Z@x " ¾‚ ~ VÂï ì ;g ¢ E E -d zŠ g * @Q VK ? ~i !zg ðB ^Q

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

243

>

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

244

íz}÷ íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i E V˜g ð$N z $˜ Ä£ } Z EE N ‚ŠîF @-“Ãí÷ÌŒ »}¾

ðŠ z {à }¾ ÷ kzŠÛ ÈY M V* èE!ì !ÛŒ? @ì ºœ? VZzg $ ÷ ~ Vî * c gŠ }¾ V*1 VI ì tÛŒ ÙC Z¾

íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i ÷ ŠC ã Å V⠁ W V o

÷Š Zi xg S Vî Ç gzZ àn }¾

@i ‚ gzZ 6 o }¾

÷ Š* !W ö¼ ]ŒŠ }¾

íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i ì yZŠ¯ ×zg »_g Zz ā Â

ì yM~ ÔìƒÑ ~ 

y™ì Å+ 0e ÆyZZ ā Â

ì yWÛŒ» Vâ ò Va Â

íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i ]m ì V© ~è ~¾ yiz» ð4NX Å ƒ* ! y éŒÒ]N ā Â

gŠ »g¹ ì ~ l¨W }¾ Ãè IZ Ð * @ZŠ÷AŠ äÂ

íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i íz } Z ? {g * Z¾ x »

íz} Z ~Z »gŠ Æ6 ì Â

y° ä…™Ãí÷Ì} ¨f}¾

íz } Z 7‚ ~*Š ðÃ

íz} ZŠ * !{+ 0iíz} ZŠ * !{+ 0i

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

245

î ÉZgÆíz}÷ ! î ¯ M W (Z uS

!î ÉZg Æ íz }÷

]oÅñV¢ƒ~T

ÑÅñ& œƒ}T J ] é& `Åñtzg Ã~T ! î vÆ]¬N Y ïH!L

) ¼ Åñg©ƒ~T ® î ¯ M W (Z uS L ƒ, ~ ø8E k¼Å ñ −{ Lƒ |* ~ ø8E @ÅVWÛŒ

~TƒÛ+ DÅ ñtg ¤ &E A B ~T ƒîiÅ ñèE

î ¯ M W (Z uS

GÒO$L î › ]* !. _ Æï

Zg) o¢ ~ VÃî

Zg * @ »çW ÅŠ y z=

Zg JŠ c» ¿ z4

Zg \ » g ZŠ * * gzZ Í

î¯

M W (Z uS

î ° Ó Å Ã z„

X& Ž ƒ ¶‚ 3B:E ! » V ðE & ! » Vzg6 » Vñð½NC

» Vzgzf Ž} h Âu

î ¯ M W (Z uS

î ZŠ »g ZŠgi n : ^

E ¢E 3 G » Tƒx ¬]zIúL

GL !. »Tƒx »VK ¨Z ï }

»Tƒ x x Èá÷

»Tƒ xsZ  x »

î ¯ M W (Z uS

î ZØ Ã _, 6Æ Ü‰z

»Vzgµ Æ 0 §ZŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

246

: Z, F zg éG 5_L ¾ Æ ízè > : u ƒ? ~*™Å) ®¼

L zg  VY æ !Øzہu ðG38E : ZŠzY ‹à »ì öÐ$L

zg  VY æ !Øzہu æ

zg »hÆ‚W z÷æ

„3 ƒÆ©  • ñ^

„Çizg »ð2äZ. }

zg  VY æ !Øzہu æ

zg * 0 { á÷ ÆxsZ ‹* c Zzg

ƒ ^ gzÙ è dçLa zg  VY æ !Øzہu æ

ƒ ^ ñg©µñ* * Ș GÒO$L ÈI zg ·® Å ï

~ízA ¼Š * !WìÐ^

~íz¿Qg ZËìÐ^

zg  VY æ !Øzہu æ

zg ÇŠgz, 6 Æ| Å íz

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

247

: Z, F Š Z z Š Z z Š Z z Š Z Š Zç'N* ! z yZ%» z gT» z [x» x » „Zہ gzZ ]p Z ì VQ u Y E G x¯ ë ì íz ¸g Z Ð u#Z ï L .Š“ x ÙZ ñZœ ðW Ð ò ðŠ Zz Š Z z Š Z z Š Z z Š Z ! V*â ð Å Š ZË 0zg Ž á | , ( V*]Z gÑ , 6 + Ð ,Š äƒ : ë V*â ‚ wi Z Ð ë [ Å x° ë Š* c õg * @ b§ Å ¸â Ï Çg Ã ë Š Z z Š Z z Š Z z Š Z %M zd yŽÃ !z8Š Æ Vî c } Z æE ‡ z Ò‹) }n Æ X zi * !ÆX ³ ~g v ì Q š™ { Ç Äig GL ^Š Š ZŠ z d Ð vZ öÐ$L à ñ g© ï Š Z z Š Z z Š Z z Š Z

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

248

: Z, F E r Z l Ă&#x2020; ]ç¸$N z ĂŹ á zâ&#x2C6;&#x2019;g W Ć&#x2019;NZ r Z l Ă&#x2020; I z o Ă? wĹ Ă&#x2C6;p VZizĂ&#x203A; á ,â&#x201E;˘ Ă&#x2014;zg Zg f Ăąâ&#x2C6;&#x2019;{ z Ăątg ¤ Ă&#x201E;ÂŻ Q E J 3.Ă?Ć&#x2019;N r Z l Ă&#x2020; ] ĂŠ& ` z x Âł ~ VĂ&#x2030;+ 0W Ă&#x2026; V Ă°G +G Ă? O C E Ă&#x2026; g+ $ Ă&#x201C; Ă&#x2021; {Ä Ăś ĂŹ Ä ~ yS A+NE r Z l Ă&#x2020; ) ÂŽÂź Ă&#x201C;Zg L h M 7 Ă´E c

ĂŹ

CĂ?

N ZĹ&#x201C;

á

r Z l Ă&#x2020; Ă&#x2C6; 8 Z á â&#x20AC;Ą z Ă&#x2019; â&#x20AC;š) N I ÂŻ Ă&#x2019; j E ~ Š Ă&#x201A; èL Ă? ág â&#x20AC;&#x17E; D Z̞h!N r Z l Ă&#x2020; Ă&#x2018; KZ ÂąĂ&#x17D; Ă&#x2020; ]T KZ H {+ 0i Ă&#x192; Ăľg * @ Ă&#x2026; Ă&#x153;â&#x20AC;°z " žâ&#x20AC;&#x161; ä ĂŤ r Z l Ă&#x2020; Ă&#x2013;#. } ä ĂŤ ù° ~ VK ¨Z Ă&#x201C;Zg

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

249

ÇñY* c ¯M W E Ç ñY * c ¯ M W (Z uS » íz Vƒ éG 54]N G g G Ç ñY * c › Ã ï. ¢L Å VÍß }g â Æ Æ ŠgŠ Ä ™ (N 3… Å Vß ðāF GG3šE Ð "äZ , F ? Vp á÷ Ô Ï á+ $ï Ç ñY

c* t ~ Vz¨f à ªzŠ Å Ã µˆZ

E %N Ç ñ Y ƒ § È* 0 §{ Å V~ g ð$N æF Ç ñY * c Î ~ Vlà ç Š܉Zœ Èò Ð • Y ±Î Æ ã s ~ V î õ Z Vj — zê Ç ñY * c Î Ð i‚ à î * * ìˆ µ8 ì Cƒ u g á÷u Ð W Å Æ Tā ÷ ë G Ç ñY * c Î Æ | | Ð VŠƒ éE 5O.' ÄY {z

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

250

yZ+(ÆyÎ * 0 ì

~

ì

~

Vî * 0 îi

Å

Vî ] g åO¨G! »

ãZ/ ¤ íz

~g ZŠ {P Å ƒ ì ? ) ®¤ Z ~g D ì ~ k• Æ ]Š ª ÷ ñƒ ñÎ }¡ Æ „( ÷ ñƒ ñ) }®Š Æ Kzg t N à x¸ ÷ 5 ð8F $N xZp ÷ ” ðF

ðANXÅ ™ | t ( Å

Z. }

÷ s  à M W ~ °Z e t ÷ s1 t ~ Ÿ Æ ñZu {ì » VZZ ÿL X3Z ~/ ¤ ]g ¸ ì (N {ì » VWÛŒ ä …â * c Õä £E îX

Ã

íz

! â ZŽ â

^Q

î X à m à åO7 Ð Vzg ZÑ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

G J " 4 5 G 0 w é]M ø ÆyÎ * 251

wq J+ 0Z èâ óÍ

G J " 4 5 w‚ øG ÷` M š

w Z e KI Î } aQ G 4J5" ÷`M w‚ øG š

wY äZ ÷ “

gzŠ w2 Å¿ z4 (N~+ w» »VßðāF

g2Š ì à { Ð x ³ E g ð$N " ì ]Š ªè Ó

g Z ñZz à z„ G.O6Xì VZi° wJ e Å ï

gF ÷ „ Zہ z=

ª , 6 § LZ „\W À&L ¡ÀE w* !‡Q} ç¡ E } ç &L

ǃ  ¬Š à " ¾‚

G J " 4 5 š w‚ øG ÷ `M

g ZË ì D ùz ï+ hŠ G 4J5" ÷ `M š w‚ øG (N ñgZ¢ gzZ tg ¤ á ðāE g #Z , 6 ë ÷ ~g¸ E E $ ™ O G J Ò $ L . g á÷u Ð ]uz î0 wÑÆÑ Å ï G 4J5" ÷ `M š w‚ øG /©E G4] LZ î ° \W õE î Î v WuS ~Vl N ì ~÷ G.ЃE weÅ ï î Zæ ÆV ~ ·èE L #GŠ G J " 4 5 w‚ øG ÷ `M š Zg/ ¦Ð{ Zg å ÌZ ÌZ G 4J5" ÷ `M š w‚ øG

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

252

Ni iS Å@ éE C& V ð4NX g á÷u Ð ]* !. _ Æ ñg Z¢ z ñ−{ Vƒ g Z-Š Å Š ѯ a Æ ë* ! z¬ Vƒ g ° Å $ ~ Ô® Å áVƒ ~ V ð4NX g» Q à äY 6,B k £õ ~ wW ~ ø±L ì à ]) ~ç'L }g — ðà w V Å ‚ W z ÷ zi * ! }÷ Ô îE 0G4]L Z÷ 9 E4$ wh z Ü êLF, 6 èLGZ } *™ V ð4NX ~ E +Y V ð4NX g» Å ©  uS ] é)ЃN $ V ð4NX g» Q à äY , 6 B k £õ ~ H ZQ à $ eg Ž r ~ Vîõ Z ä~ E ¢ } c Š à V* * !Ò z “Š É ÿL µgŠ ä ~ \ ~ á\ Æ ) ®¼ à õ&M Å nہ

N ›Û uè » x ¸ V› ~ ! V ð4NX g * ! îÏ›^I

Vƒ g » Q à äY , 6 B k £õ ~ E+G V ð4NX xsS ði ¸ ݬ ÷L g * @ <à G E E " 3 ‹ X G 4 N V ð xsS ði ¸ xŠ W êL “g Zz V ð4NX xsS ñ ̇ z ñ n Y ÄŠ { Y V ð4NX g ZŒ ãð±N , 6 çaM Æ A Û Z%‚ Vƒ g» Q à äY , 6 B k ZçE'M ì * *š » ZçE'M ì * *š »

£õ ~

\I $úg à ,Š èE L .Š %N GÅOf §» à VߊæE E ï

ZçE'M ì * * š » ]¡ Å yS Ã V>ª

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

253

V ð4NX g U » ܉z LZ \W ~ V˜ ~ V ð4NX g» Q à äY , 6 B k £õ ~ E N -“E ( N A ' F L ā w ð ÷ î v } ç Ô õF a }÷ ÷ ni wßZ » ]¡ ~÷ * * Zæ¾h!N ™ 3 ^a GÒO$ z ëÓ$N wJ ì ]Š Þ ÄY a Æ ï

N ¯ E X Î N 4 V ð g Zæ ‹g ðrN ~ lW ñc ~ " Q Ã äY , Vƒ g G é5OG 6 B k £õ ~

ØŠ ]i YZ ì Cš A ¼ = Q ØŠ ]i YZ ì CW Ð ë ~{ t ØŠ ]i YZ ì CZ— ÁPŠ Å wŠ Vƒ g ZŠ™ H I Y uS ~ ܉z §y ~ " Q à äY , Vƒ g G é5OG 6 B k £õ ~

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

254

Lz, m³ z

ì

m, ³

ì

4, ' Z‡

Ãz

ÓÇ

ZŠg

Å



Å



Øg

§Z×'

t

?

kZ

{>

ì { ¨f { ¨f G C+ Šç'M V ðG3ÒE ¿{

Vo¼ N lz+ $ ÿ¯

%N — ðÅM $æG " N åÓ7E îJ0_IÍ

E _, 7 N ¬™ V é)БL zgj (N Æ A m w ðāF ¼ ¼ !* ÷ _ ÷

ñ zi * ! Èá÷ GÒO$ z ëÓ$N ? g  VY Æ ï

ª

ñ g© ~

»

™ h  Šë* ! z Á2

g ZË

-Z q

H Š

E 竱N }Š

J :N xs à V é& æE gá÷u

Å

kZ

xs

Å

kZ

Ã

VÓ g ZË

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

255

x* *ÆW dÆLz, m³ Ÿ²L (N Ò 5 G a Æ Ä® ~¾ è ~ + w ðāF a Æ › ~¾ ã+ 0e ñZæ¾h!N x {+gŠ

»

Ùzہu

Á.

Â

a Æ Ñ ~¾  Ä, ) ñÝ -rN ZŠ Z Å ² }¾ â ÷E » ðÒƒN ÙC G a Æ Ì x á÷ {g* ×zg uS ƒ ð$N E E E “ ¢ } J B &iہ ā } Z ®¼ åLE g · ÿL î0F Ô) & N a Æ ]¡ ƒ èEjB ç Å VŠƒ }¾ ! x ÙZ

4G & gOE !ê C”

ñz, 'W Z¾ GÒO$ z x ¸uS ƒ aÆ ï b§ V¨V¨ ~¾ B; ¶ ¶ }¾ zi * ! ¶ ¶ }¾ 4´ _, 6 Z å]M Vƒ a Æ Ñ Å VK ¨Z éhIF

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

256

Lx ,Æm6 E +â Å ]ç¸$N z ì h

L Æmb

z−g W yK ¶ uS

z−gW y˜ uS

? yZZ » & œ

? ñy¢

k » ñ Z gzZ ñ @ ‚ƒ?

!ßz » ñç,’N ? 8N .nI.\I 4 h E ñèG çLG ƒ ?

VZ%» z [x»

Vò* 0 Æ íz ?

r* c Z Æ ]Š ª? íz z x ¸ ¶i * * %M zç?+ME yŽÃ æE

r Z lÆV ~ ª‚g ? yæ°L Å gè ð GL E BÄ Æ x ¸ ® ï

‰Y , 6 V·

‰ Z” Ð {Ã

ZŠ§ Å VWÛŒ Ý

Z åuM Å ~ ö

g ‚á÷ Æ VÓ

g· Å ÷ !

Æ kzŠÛ 5 Zg ØŠ™ ×zg ä ?

http://www.hallagulla.com/urdu/

ïCŠ, 6


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

257

Lgzu [* !¥ ¿ wŠ » ’ å ;g # [Zp ÈZ-Z ~ yW uS H Š r g· g·

Å Å

ì CÝ V¤Û V ð4NX H 8 Š k¼

VZŠ , m èE L j8N ,ہW , 6 Vb Æ V… zg ð8N ? ì

3! Ð g ðOE

\I 4 ) G a è Å gâ ÷ ìg ^ a × Å g ð…N ÓÇ {ā Æ¥ ™ W , 6 G uS à q 9N õÁ£E ˆ à ", 7 Bà g ó {ā J gz™

Nc ‰

g Z×'

uS

»

Ýzg

c* à

+â h

ðW

=

Ð

V⠁ W

L gzu

®æ

}Z

Š* ! {+ 0i

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

258

Lò á÷ L ã

ò á÷ Å

÷ {Ò* 0 z {+ 0i G3E O8E ƒ* ï ! Š% ¿ { J :N ‹ é& æE

g ZË

(

Æ

g Z-Š

Å

Š ѯ

Ú

6, Vî ZŠ Z

Å

Ú

6, Vî c

c* Š ™ B c* Š™

Üæ

Æ

¸

-Z q I!L ÿ5

ë* ! §Ž C‚, ' vW

VŠ» µð!N* *

%Nz¥ zæE g+ 2

%N Å yS z, 'W Å íz ì $ " æG z, 'W Å ª Æ V é)Ðh!N uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

259

N Z  ¸Z C&q @ ÊE !n Ï

~ž ~iu kĂĽO¨G! } Z G E 0i Ă&#x201A; 7 Ă°$N g Ă°$N " Ă?+

a Ă&#x2020; V~ Ă&#x2026; VĹ&#x201C; }ž ĂŹ g Ă°â&#x20AC;ŚN Âź Z l { ¨f Ă&#x2122;C Zž +G N A á gĂť ÂşPĹ Ă&#x2026; wĹ  Ă? Ă´E G + N G A zâ&#x2C6;&#x2019;g W ĂŻE @ Ă? Ă´E L Ă&#x2019;ÂĄ ĂŹ {Ă&#x2C6;* Ă? g #Z yĹ  qZ Ă? B ĂĄ Y GÂźĂ&#x201C;]N Ă&#x2026; V~ž Ăśz, 'W V1Ă? â&#x201E;˘ ÂŻ Ă&#x2026; VĂ&#x; Y Ă&#x2020; wâ&#x20AC;ş Ă? N W â&#x201E;˘ ĂĄ tzĂ&#x2C6; gzZ \Ă&#x201A; N Ă?Ć&#x2019;E % N a Ă&#x2020; äh Q } iĂŚF Ă&#x2020; ĂŞ Ă?

NW â&#x201E;˘ ĂĄ

Ăą zg Ă&#x192; t

ĂŻg â&#x201E;˘

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

260

¶Z 4±YN Cg! åLE ß :Zz M Å ¶Z åLE 5E ß :Zz Zgf Ã Ñ Å s sZ LZ Ù Ž ñZœ Ð Vî c t ì „g W C G E %N ß :Zz M g ð$N æF Å yZZ çL¸¢ ™ 0 ñ{D z g Z¢ z ñ−{ ^Q Q N ¾ ñ/ åL<X’ ‹T ß :Zz Z å7E G Ð ñtzg à ïg™ 0 ï L ^Š zŠ h  E#F ß :Zz Ãz M W Ð ƒ îJ0B-E `g ð^N , 6 ~i ñ W , F Q ā ¬ Ð kS ß :Zz , » V~ [* @ " KZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

261

Šúƒ¢ 7 ]* ! ðà  ì Z , 7 yW yJZ ÷ } h  x½ Æ äâ i g * !Î ä ë ì {Ò* 0 z {+ 0i ÌZ Šú ƒ¢ GE "N ä ë "{ ì ÷ } h  4Æ VZgzŠ îJ0E 9N 4£F /F ß Zz õE Æ g— » x¸ L Y ? ƒ Â Å g ZŠ™ Æ ] z " ہ ƒ ïŠ Ã Ü‰z g/ ì LG E I ? ƒ 3g îJ0Ò›^ uS ~ ðZ

Xg Z ï+ hŠ èE L ! y

G 'N ‚W ›% {z ì * cÎ ā å Œ ä ê L ÷ D Y IŠ yZy Ð g — Å ø8E }, 7 Š/ ¤ Zg f Ž , 6 ? s Ë Å kZ ÷ D Y i Æ äâ i [zZ I  * à xsZ æL¾hÅ ‹¸ E#F (N ™ w ðāE ƒ Æ ÏQ Ð g© îJ0B-E "N 5G à ì ð5 Ð gzÙ Æ VŽñ åE ƒ Æ ÏQ Ð / ¤p Æ yp gzZ u { E "‚ Ð ÷g „ Vâ/ ¾ ¤z „Š Р竱N I! ÷  „ ë ~Z Æ ×zg ÿL ›i Å ðZ http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

262

[™ ì à z kˆZ ðŠ Zi W Ð ë ÷  „ ë ~i { z } g å à T V  W

−{ b E ¡ Ò i 4 Œ ÚŠ èG Å }Z J :N q!* » V é& æE g-i Z¾ n Å Ës ð} ~¾ »Šzg * ! VZð™ ì

íz ¿ { ˆ 0 ~m ~¾ Ú™

Å

E ¡ Ò i 4 Œ èG

}Z ¸z

ÈZy

%L ì ]Zg* ! ~æG

pgñ Ô • Z¾ Ô à ze ~¾ \ wJ z [XZ êL g ]Š Þ ì Zœ Å ug I Ô!Í » \Â Ì gzZ ÷ V1Í Z˜ Z¾ Ú™

Å

E ¡ Ò i 4 Œ èG

}Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

263

GÒO$L ~ , w ðÒN$ ï F Ð ~§Z ì (N 3g Æ ù ~¾ ni w ðāF n » À» Ô Å w^ õ wð™ Å ~Š Zz ì g Äg ïi ¸ 9N Z¾ ª » ) ®¼ ì %ðāE ÚŠ

Å

E ¡ Ò i 4 Œ èG

}Z

Ü zƒzS ‰ ì , k¦ Š܉z ƒzZ Ì t qZ ì n Å Š ZË Ô ~/ ¤ ]g ¸ Ô ãÙDg E E + ?A z, ì çF 'W ^, ' u ì E¬ J ì , k± þL $Ñ Ü‰Zœ z h ïÈ ì , k¦ Š܉z ƒzZ Ì t qZ ! v é<X\N » e Å * !* ! Ë Z aQ ‘qZ v* * à Vè ‰ ke Òp Å VßY ˆh Q v¸ Æ VÂZg ã+ 0e ÷ ìg Î~ V· ì , k¼ îJ0_IÑ uS Vâ› yZ rŠ W ì , k¦ Š܉z ƒzZ Ì t qZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

264

$ÛŒÆ y Ë Zh Âx š ä }g œ d qZ ‚+ $ uS H Šƒ ZQÐ òÆ t, ' d¾ Ä ‰ ç'M Ð Vz”Å V-g Ñ $ ì |* @ " Š* c ہ Å x¤ ÙC ` W ì , k¦ Š܉z ƒzZ Ì t qZ ²YN Šƒ ê !e Ñ » Ë Ð îÏOC& uS H ²YN “M Šƒ ê é} » ñ h1 H qZ ë ñZz Y²N EE Y &* ! îJ0.™$ Ð VZzg » Šƒ ê ZgŠ ëL E H ì , k¦ Š܉z ƒzZ Ì t qZ

9L $N Å gzŠ×' ˆ èEŸF ~ g Zi * ! }½ ˜ðF ?&N gzZ ~ g» Ug ¯ gzG ‰ƒ xçE ~ g ¶Z VìçaN 7˜ ÷ P Õ izg À& /ŸG ì, k’ V*ZŠ Å ÉŠp uZ õG Š

ì , k¦ Š܉z [zZ Ì t qZ

:N ì C™ Ï+ À ` W ]g ˆ Å VñæE 0i À ` W ÄZÑ , 6 Vzg Z]g ì : Ð À `W ª˜ ¼ ZŠ ì ? ¸â Æ ê ‘L ì −  Šs sZ V] z x * * " [W ì , k¦ Š܉z [zZ Ì t qZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

265

(qZ Y 4 µ N i G ð á» ÷ ñƒ } ) 4µY á Zz •e , ðiNG 6 w› 7* ! ÿ$ÃM ÷Ç }gze }g7

~gÍ

{ā Å H z

~gÍ x á÷

C²M , &M 6 V ð½ÓF õÑE Y &g ëL E }g7 ð¦

Æ

4G & gOE ê 6 VŠƒ ‚ − , G ÐO ! ê ¹$ ¯ ÚZ V\W ~ {g * @

~h^

ZP

¸â

{g Â

tzf

Vâ/ ¤

¿e

á* ! Æ ~+ 0e ~ V â » á\

áZá

ñZØ

Ka

Ï

Ì* *

x

x

ñ;

$L øE

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

266

Vâ l V

]%Z

u* *

ß

D

Ö s #

yZZ

»

@Zi

Ö s #

yâ ہ

»

Áq

ãðŠ ã|

Å

sœqg * @ G-O# H hzg Æ ö-O! gzZ Æ ç¡ F%à ~ VCÑ h  » º û" Æ Ï+ 0i ì Ç ì Ç (N L I ¡ Å ]¡ èEj8N~ VÅW L ðāF !í , 6 V~ Å yZ Ð { Zg §½ ì w) Ð VZ, kz Vâ/ ¤ Ð } aQ } aQ wZÎÆ è* c g ä ø±L Š ôÀÉL Ð %à ! §Q Ï Å x G é&OZ ¶Š/ ¤ ~ Vîu §Q Ï Å x á÷ z ð ~ Vzn á â ‚

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

267

VZzg ~ ï™ ¸ " Ð V‡W \ LZ VZð™ » Vâ { ñe t VY Ë Å V™ƒ ÷  Y ~ç'L ñ‚ ñƒ ÷e Æ x á÷ ÷ , k¼ ÿL uq }g * @ P Ô²W P I 5rM ÁZ ç ~ Ì ŠG é5Or øL ±, F ÔV ð4NX Ì åG Ì Š Zi > gzZ V ð4NX À » M ā ~ " ہ LgzZ V ð4NX VZ g Çizg ì LG  Äá÷ L ~ E g Çizg $ dہ ÒZ ~ Vƒ 8 ©3 Æ | Z§ Æ V· ÔáYQ ~ *™ ~÷ N* Z å7E * ì a Æ Ï ~÷ VÃî • ð!M ŠŽz » á$ ~ V ð4NX zigW Å sœ ~ Šá ‹â £ ÷ ×zg Ð Ð { ~÷ 7 Ú = Ð ò ¾ z @i Ô ð‚g * 0 7 ›Û = âZ V ðÅN õY à VØ» I V ð4NX õW ! † Å î ÑZ „Š Æ þi“L 8F N V ð4NX õ» {z ~ Vî * 0 Æ ÝZ b z¥ H Š ô-E

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

268

/ YN ² ā ~ g Zi * ! z pà ½ yŠ ÷ Sg äð ~ g* !zg » Æ *Š ÷ Ì t î~O 8L qZ xW » Vâ *ZŠ VÅÑ 7 z Š/ ¤ Æ yZ ?xæ z { â L H Ð Ã 0 ß Æ yZ 7 Zg * @ 7 Cñ ðà ~ ðZŠ Æ yZ 7 {g  » Vâ Û ~ ë Å yS ÷ Š* !W } ;Ñ Æ yZ gz™ ¼ Ð à ÷ Š* c ہ ðƒ ® uS ?  ïE LÅ t 4» Ó éZ VZig Z Ð ~ha Å õ» E 9 -O;XE 7 {ç ðà » ê ~ Ø<è Æ yZ / -* 7 N gzZ  qZ ~ „ Å ]ù ^ 7 Ä~ Vzi ZzgŠ È Æ V ðÒ$L gzZ Vâ {g » G " ì a Æ V ð½O] P E g ‡z » õ Z ï L 3E G g Z×' Æ Vß ì gzZ g ðO{$ ~ U Æ yZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

269

vZg » b* 0 a Æ yZ † Å b g e 9N v¸ ê Z ÷ ñƒ ñÎ~ Ä Zg ~QÆ ï FŸF gâ z 8g ¯ * " Æ kZ k• œ gz¾ » ãZŽ Å yZ ì ƒe » Và `Q V î ÑZ Zg ‚ zŠ N {g ZÑ uS `Q V î 5 „ @W Ð ò/ ¤ Zg f uS zŠ ÷ D Y O. „ ] ñ‚ ñƒ Áe Æ x á÷ zŠ ÷ D W s§ kZ ´ â Æ Vz, „ k¼ Å yZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

270

+e»Ï 0 zŠ } Z à ZÎ » Vìp ì + „ 0e » Ï G-Í$L ÷ ö V¹ Ð fâ ~ „ Ùp gzZ G `Q m § îJ0_» / ¤ Z ~ b‚ ï L ^Š G ¤ Ð Vzg * ÆY } $ A ÷ ö-Í$L VZ/ ¯ : ]‚ Äø = !+ 0e Æ Ï }Š g ÝR ñá÷Ó Ã ]g ðrN ~÷ zŠ g x™ ÿL X3Z t ÷ yZw ? í zŠ g ÝR ñ‚Ù Ã í ~ ÙCŠ !÷ CY ¬  N c Å ] çOl! t Ð Vƒ }g JŠ Æ xÑW ÔÆ ôg „z À Y µ Ð Œ ` W a Æ Vw P N Ìä ðG G.ЃE $NyŠ ãZ Ð Vƒ }gZ / ¦~ ï

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

271

²á÷ ® z »}% ÷ íÐ Vz¾ Æ Ü‰z E H z x á÷ } ç'L ÷ Dg / ¦ ~ ZŠÛ æL¾¡ %N ÷ D™ PŠ q Å g Zi Áq }÷ xæF %N ðŠ Zz ‰ V ð4NX ~+ Å g { æF &8 ā ~ Y Ï+ 0i § éh±N § ì ÝR z ôg ‹g ðrN Ï+ 0i §±Z ì 7 Ì Ã Ï+ 0i [Lâ ™ W ~ y }÷ ì * @3 ,™^ [s ì  ~÷ ]‚ z H ÈxgŠ V ð4NX lƒæ 1 ÷ B : Ziہ vß E -Í® V ð4NX lñ{ 1 Vƒ « zg ð$N êLG ~ ;g –u » xŠ W & V ð4NX {> {z ~ ;g – , WZ iÎ õf8E L Vƒ !**{z ~

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

272

¾‚‹ G é5Ò®N

Gi!M ώÃï Gi!MzZ ώÃï Gi!MzZ ώÃï

\M N GL .ЃE d½ ~  ï “ σ ç? $ » Vz÷ Å Vð; à í C g ZuZ » Vz‹ Å yZ » V˜Zg Æ , k¼ » VzM x * *+ $ ~ ~ô Å ]Ñq

Gi!MzZ ώÃï

(N  ðƒ ~ σ ô » VßðāF aQ “ » Vß ZÎ }÷ ¼ yW [ZŽ ðà }Š E » Vß Z ç bzê { ç«^IW Æ Û+ D » Vß ì u * ! " » VjQ u "

Gi!MzZ ώÃï

$N HÅ Vzg â Æ ŠgŠ ë σ ¬ „ V ðG 5!L à A ¼ KZ a Æ X ë Æ éH Æ Zr à ]T KZ a Æ X ë Æ éH 5ÅN à ]³ KZ a Æ X ë

Gi!MzZ ώÃï

4ÉN LZ V ðG /H $N Ì Ã yQ H σ ¸ Å õE ?H Ð ÷g y¶ ~ y ÝR z ]ÃW

Gi!MzZ ώÃï

?H Ð ÷g yâ ‚ Æ Ö#ª t t ~gY "* 5E 5_L åLE ?H Ð ÷g yK ¨S Æ Vzg éG 0 G ?σ‡ Èá÷ “ ~ s çO¸$ Æ Vz¨f

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

273

]gú Cƒ : ]gú ~ VK ¨Z Ä , ) / ¤Z GE 3O8E 3g Å Vß ì Cƒ : ï Dƒ : äY ¿ w› Æ Vzg éG 5_L Cƒ : | ui * * Å Vzg · @* ƒ :

] çOl!

E § ð$N ?

V~

Cƒ : ]Í% Èá÷ ~ Vƒó 5, F yz‚ Ã æW Å

Vî ]

Cƒ :

]zŒ 5 ~ Vî c

5Ò$L éG

:



:

]Š „ Ã Vz@Zi

Èò Ã

VzM «

6, Vß2 Z‡ ہ éh!N G Cƒ : $ " ç¤N Å i‚ à V% y …

(N uS ÙC @* ƒ ‚ ¯ 8g » w ðāF -Go$E Cƒ : « ~ VZg · êL ðZ. } Cƒ : ) ®Ë Å Ë ì éE 5_N Lg

lñ{

s »Z

»

http://www.hallagulla.com/urdu/


j üOuž Ê]M

žâ&#x20AC;&#x161;â&#x20AC;š G ĂŠ5Ă&#x2019;ÂŽN

274

G E GI . iÂąLÂ&#x17D;ĂŹg ~~h¢w. ĂŠ5O 'ĂŻ Gi!N á Ă? tĂ&#x2DC; g ZĂ&#x2122;D ~ ~h¢ wq ĂŻ ~ ~h¢ wĂ&#x2018; á DĆ&#x2019; Ă&#x201D; ĂŹ x ÂŹ wV xG ĂŠ&OZ w2 g Ă&#x201E;g

ïi ¸

Ă?

Âś

~ ~h¢ wâ&#x20AC;&#x161; z { â Ă&#x201C;g â&#x20AC;ş/ ¤ ĂŹ ¨ á z Q i W Ć&#x2019;Ă&#x2022; ä Vz ~ ~h¢ w) * c 3Šä VĂ&#x201A;ä h M

7 ke

]Ă&#x2018;q p Ă?Z

~ ~h¢ wĂŹ Âť § â&#x20AC;&#x153;Ĺ Zj 3g Ă? ãš Ă°Ć&#x2019; ~ aQ Ă&#x2026; â&#x20AC;&#x161; Ă&#x2039;

E â&#x20AC;&#x2122; ~ ~h¢ wâ&#x20AC;&#x201C; ÂŹĹ Âť wâ&#x20AC;&#x201C; ÂŹĹ  Âť ]§ ĂŞL

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

275

]Z| åg T»Á2 ì

Q ]§ È*ZŠ GÍ$ I ì ö- L ]Ñ» Å þi“L

~VƒzŠ}¾{á÷a} Z ~ Vr* ! i Z¢wŠ Å èEj8N

E 0Ò›!N ì ãK ¶ Å gzš îG I ì ã¹ Å þi“L gzZ èEj8N

[O §), ' ]Z| çLX=\I

Ð ÷p ng ` * @» VÃç•Lz ê ‘L

hZzÐ x šÆ ~Š Zz ÏS

÷p ng ` Z×' : °¬

Æ › ðŠ Zz ÏZ vß ÆyZ¸u| gz, 6 èEj8N

÷Tg܉zñÃÑ~X

d ð±N ‹d¦ Ð Ï+ 0i

÷Ô B‚Ɓ • ñ

Ìx ~ āÆ V¯

¸D™]* ! Å V⠁ W

}gf — Æ VzK

¸D™]* !Å Vâ ˜zŠ

~Vzg á÷Z VŒøZŠ è IZ

¸ ïŠ uIà ہ)ÙC

À&L ¡ÀE á ZzVîuÐ} ç¡ E } ç &L

¸ ïŠuzgÐzi * !§ zi

à VZgzŠ ‹* UŠ q

VZŽ â

]Z| å gT » Á2

÷ D™ x ª }g * 0 {â

]Z| å g · CÝ

Å VI Æ gzŠ m

¸ D YÇyZ, kZz u

@, ' ? Æ ]Z|çLX=\I

¸D YÇyâ ‚ÆÉ

~Vzg * c Š ÆqŠ , 4 zg7Š

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

276

G !ì ¬Š g · úL g¢ ~X

V* ? Å]Z| à

ì ¬Š g ÇŠ gz, 6 ¾zf

~ @, 'qZ Æè {Š ‚

y+ $ Æ V³ZÜ ¯ ¯ ÷ ðW Ðxg S V* c, 6‰ Å k¼ tW ðà * c ÷ðWÐxw ™ á yf S

] ÒZ 9N Za [ZÑ ýL G3µ ì H ™ ï FŸF ä Vî²W L L ™ Ð Ã Ï+ 0i ì Œ ä § x á÷ L L ì

gi \Z

# Z

çW

ì @ v W ~ Vzg Zi !Ñ ì @ v W ~ Vzg * @ + 0e ì @ v W ~ Vzg * 0 {â ì ]gz¢ Å x Y Ã lƒ ì ]gz¢ Å x ZŠ Ã = http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

277

÷ 0Q 7a á Zz äÎ ì éE 5_N J [Z V;z ñW g / ¦ ë Ð V2Zg X ñƒ ïŠ Zœ 5k!M t `z² » VCÑ ~ , '£ t , åE Ç á+ $ xÓ X* U Z » V· t ÷ Dƒ † Æ Äc ÷

Dƒ ¿ Æ Ï+ 0i

÷ X b§ Å Vî ZŠ Z cØ PŠ q GE "N ÷ X b§Å Vî Z. } Ãë [Z Ìì G ~ ýÒO¹$ " åL<X’ kZ Œ ÷ Ð, F à ä z B T z *, ' ë N5 @W ā wW V¹ " ¾‚ ˆg/ ¦ ] åO$ ~ ]v ÷ V×ZÎ¥ {Š * ! }¾ ª‚ ÷ ÐF, à õ&M ì " ¾‚ x **

~

ä{

b§kS ÷ }g/ ¦Ð ]§ Á2kZ E B‚ Æ VZzg » Ë g éE 5“N ðà ‰

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

278

"‚ ~ \z¥ Æ Vß ç P ¾ {i Zè

»

Ï+ 0i ì

7

{, ke ì xæ:M : Ô * * 1 » yZ {Ï ÷ X b§ Å Vî Zƒ Ch Q ¿ {Š * !

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

279

]† ñîŠ

:

ÝR

{i* @ ðÃ

÷ Dg e Ð Ùp á Zz äW Dge 7 Ð ]ñ [Z vß ÷ Dg e Ð Ï+ 0i [Z vß Å

Øi

g ±Z

êŠ

 @ : êŠ

0

›z ñ Ã

ì ì

Ã

$ہ d

w›

~

WW N

Ì

sW c ÷ ñW çQ Q wŠ * ! ä é<X\N Æ VzŠ * Ç Y Vâg Z îJ0Ò›^IuS ~ g ‚ w› Q êa } , mg ñƒ 1 » Æ g °Z }÷ GY Ç Y VZÄ Zƒ é5½Ó]N » Vâw }÷

E+G E Ò C Z å7N Æ , ' zd þLG3 ā } Z G A&N 4´L ? ôE ä ð$N H x™ éE 5G ø{ Å $ xŠ Æ I ~÷ G ä ð$N * c Š À Ã VÉ+ 0W

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

280

E k¤ÛŒ îJ0B§r G î~O ¢ bZ

"gZz _

Ü z ‰

»

*™

0

ß

»

Å(

Æ

î~O 8L

»

{N

gzZ

! àze Å ] {g ZzW Ë Vƒ ³ ! Ï ñW, F Q ~ ‰W ñ ð4NX W Æ }÷ ~ Vâ Ãî ñƒ _ m ñƒ ”/ ¤ gzZ -rN Ï ñW à { Zg 5 Å VZgzŠ ÷E ïW â y*ZŠ ~½ Ä ™ G V ð4NX î~O ¢L » q¥ " Å wq Å

áZz ä+ &ðe Æ | } Z %L ~ V ð4NX î~O 8 » [ ~æG %L ~ Væя g ð » V., 6 ýL Å− ~æG A Ñ* ! » y» } , F ‰ ! V÷ } ~ k Å Æ VzŠ * c gz™ A ÑZØ » Vzg · ‚ * Ng ‰ 7 „ ÷ Ð

Ï+ 0i x * * »

\z¥

@ Ì

PŠ q

AŠ Vƒó

÷ AŠ

Å > )

g ZË

ÁŠ

Ì ÷

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

281

¶ V*ZŠ Å V§ V]Z ŠgŠ zgŠ kS N -8F E ā ~ y+ $ Æ k ˆ Z ÷ ìg ö Ð Œ » ÷ ìg í u " ¾‚ Æ yQ ? Vp á÷ YE E 4 » ~ m V é5G&g ÷ „g * 0 M K, F à *Š Å ¯ z bß ä ~ ì á Zz ì

Œ Ç z iY

Æ

Œ $ dÛŒ

g ZŠ ¡ G E " O3E © ø }Z H

à  ðƒ

Ã

ˆ hñ Æ

Ð ÷ ÷ ÷

W Å G ö-Í$L

xY

x* * "

-Z q

Æ

ã+ 0e

Šg š

ˆ

szø

-Z q

-Z q

VÍÃ 5

™^ Å hÂ

5

ª‚

Z7± ° é N D™ x¯ ÿ¯ z !Ñ ÆZæ¾h!N ¤g Q Æ

™ : [ïZ » Ì z gâ ì

e‚

g* !zg »

»

Ü z ‰

g— ~ V˜ Æ ][ kZ ì eZg ðà ì zN ðÃ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M ß Zz

¾‚‹ G é5Ò®N

282

e

Æ

Vzg éG 5_L

}Z

Vî²W I E a Æ 1 z 8g èE L j8E þL $zg

÷

¢q

r Z l Æ

÷ ¢q r ZŠ Ô÷ ¢q ni [»

t

%

!{W

‰ ƒ lÑ Å u " qZ V t lW Æ c izŠ Ë IG ‰ ƒ l‡ öW øL $ R +G j8N OE B 9N 5 L ðÃ Ç ñW Æ ï b§ Å ÿG èE FŸF Iì * * ° à V¨Z l ]Zg Å ` W à Vzi ZzgŠ ñƒ Ù Æ ‚f zŠ wÅ Iì * * è » VzØ ? ]* !. _ `W (NÃí ŠÐ VŠ»: ì ]* c DÐ VßðāF %L ~ V ð4NX * @½ xŠ » g Ä¥ ïā } æG g Z×' » ]o Å a, ' z  7~ V ð4NX * @™ H Å Vß ì LZ ÏÈ E V ð3N8E ÈZqŠgŠ ÒZ Ì ~ ~gZ_ " ہ } Z ‰ Î }g– }¾ zigW ì LG E VK pw ¶" ¾‚ Ä, ) Ð xš Æ ` ‰ Î }g * 0 ) {z V¹ VZó ïE L ^I} Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

283

~ Vâ Zö ðƒ L Å ~+ 0 e äÎ Ë ƒ 7 ú Å ]* $ !. _ }÷ ÙCi Z ð4NX ¤ K ì Ð wi Z ¯ zg Ï+ 0i Ë ƒ $

7 d ëÑ

Ï+ 0i

VZzg ÷ $ + Y Å [» Á2 ¶‡ ÷ D WÞ. Æ ³− ~ , F ~ VƒZg ~÷ n Å VZŠ , m V ð4NX , k¼ ïg ZzW {z ~ ÷ D Œ = ™ ™ : Z-Š vß Ã , k¼ Å }¢ Æ M qZ ã+ 0e ½ ]Zg „g Câ i W ñ ð4NX L I ¸ ±Î ¬Š ð N ²L ã+ 0e ½ ]Zg „g C äÕ£ ÿ¯ , yQ

Ì–

µ

÷

Az™

»

ì

xiÑ

AzŠ

» ]˜

]Zg

+e 0

g 4»

VY

+e 0

ò

Ò

Ò Ç

ñW [* !¥ » Ïx§ ì * @ZØ ~ B; Æ Ü‰z ì ~g ¤ V\ ‚ î qZ J gz™ ƒg g G é5kI4NX Zg f !w ñƒ ÿ • }Z ì ~g· ¹ ? Vzg* ]Zg Å ` W

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M à Zz

¾‚‹ G é5Ò®N

284

Ã

$N äg é¹F

V7Ž

ì àÑ Å Vb }¾ vŽ 6, Âa

@

à ZÎ

@* -Š

ì

Vîz, 'Z I þi“L »

Å

Å

ì

îŠ

Z. }

§* !zg»

ì

îŠ

[ZÑ gzçaN

gzZ

Ï+ 0i

ÑZ, 3 uS

ì C™ qZ E g ð8N (, F qZ

z, 'W Å V'¾ ì „g ïHÅN {â ÙC /8 ‰ | m x ZŠ , Áh Î õE m }Š „ Å VK ¨Z ‹) Ãí ܉z } Z ‰ | m x ZŠ Ô ZŠ§ ì ˆ , ~ Kzg Ç ðƒ 9 Š܉z [ïZ ì !‰ | m x ZŠ Z b ¯ zg $ izg ÙC E ì wñ » Õ gzçaN Š y åL¨G$ ‰ | m x ZŠ Z ð4NX Šgi 8g » VâgZ I 7 $ .˜ qZ » ]çl“L ÄY ì

f

~

ì

}

Å Å ðƒ

zig W

Ò

VNŠ q

Ï+ 0i

(N {Zg à ðāE

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

285

§Z ÛŒ ~

ã+ 0e

ì ~

» ½ ]Zg

ã+ 0e

ðW g ·

/Z Ð ¤

ì

»

5ÅN : éH

~

Ž Q

g/ ¦ {g

Ï+ 0i

N ¯ ÿ z !Ñ

CZ ì ` Zg ? G ÷ õG/oÒ&N B‚ Æ Vzg * ë GL ^Š x Y uS Æ 8 Ð ¹‚ ï ²N ÷ õG/Í£ i Zg Æ Vâ ˜ zŠ Ð

Go$M ö- E Å

{Š * ! îW

+ & ðe

yK ¨S

ðÃ

@* ™

äY

~

+ & ðe

yZÄ

\W

Y : ? VÂg ðrN Å VzM ë ÷

e f

Ã

Vw

÷

e f

g JŠ kZŠ Q

\zg Æ

gZ/ ¦ ™

F ë Ï+ 0i Zæ¾h!N E È : x à {ÙCi à ig çLG.;Š zŠ Ç } , „ 7 ± x ² ðà Äg : ‚ Å sW à x Y zŠ Ç } , „ 7± x Y Ð x Y

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

286

á Zz

À ~gø

Ð

8 B‚ ©

Y

Ã

Vzg * @ + 0e

Ð B™ { m Ð 8 B‚ ©

Y ÷ ì zŠ™ ì

Ã

äY

VZ  ë Vzg·

Â

?&N ; Æ VzÚg xçE 2ÅN VŒ .H ZçG ہ éh!N ÙC N ÿ¯ r Z l Æ Vz6 G Zƒ+ 0Z ~ y K ¨Z ïE L Ò¡ } • Æ õ» ä wŠ D ùz ÷

}1 ~

!* cŽ ÷ v

H

~

V0

4 7 wŠ

»

}`

Re

[ Lâ

×ÛŒ

6, u {

_

ƒzZ

]§ ‰

Æ

kzŠÛ

òŠ W

V] }÷

~ V~ ) Ô~ Vzg * 0 {â ~ À Å Š y ÿL X3Z î Y ~ V6 V† Ð z™ H

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

287

òð4NX* !] È * !¥ j åOu¾‚ ...À, F Òp

ÏY ð4NX

ñZØ

~

ð -Z 8

! ä T ”ç'N ð4NX* (N ð4NX ñî w ðāF óÍ ð4NX

J+ 0Z ì ~g Zi * !

x* * »

Ð ê ‘L

ì

ݬ

! (Z ì M ð4NX* ð4NX ~g* c Ð h Å

}÷ -Z 8 }æ ,Z

-Z q T

I ñ° $ xŠ , Z ä þi“L ð4NX }g * @ Æ ]Zg ‰ ð4NX * ! ì qŠ , 4 Ð vg ˜ I ð4NX }g * ö Æ þi“L ì VY : Ÿ : w™z [ÛŒ I þi“L ð4NX °» › z ð4NX * ! t ‚ Æ Ã sÜ -dN ð4NX ã éCE ]uz uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

288

Ù* C ! g+ 0Z ì ð4NX á Ó ÷

vW „ vW g

t

à { Ð ]uz wŠ Æ X I ð4NX Z× » þi“L Ð yZ 5Ò$L 7 ¼ ! 0Z éG ÙC* g+ ð4NX Z, ke » ð4NX ~ èE!M ÑYQ ð4NX

}™

Zƒ+ 0Z

gz™

и ! Ð ì ð4NX* + g Z ÛŒS &M uS ð4NX ñW : ’ ÿF

ì ð4NX

7

LI

ƒ

ñ·

G î* * L 8E q ï

:e

ZL

! $¬ z ð4NX* ¬Š + ð4NX : Z-Š »

Ö ª #

?

 9N L ðāE

§

E îJ0kI$

—Z

@Z i KÂ ì

Lg

gz¢

E ì Lg g ð$N ~ V\W ~÷ ¾‚ ™ NŠ à Vâ ZŠ èEj8N "

ì

Lg

gzu

http://www.hallagulla.com/urdu/

4& 0 /JF õG


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

289

g

D â ہ ³g

6, xŠ ÙC

ñÇ , 6 i ‚ Æ Ï+ 0i VZzg » r Z l V ð4NX * @° ~

g

E 9N E 9N ÷ † Ð äZiہÌÆ 8 êÆ êì = ÷ † Ð ä{ ó  ë p lƒ ÄW E ’ V* * Y § ‹* c Zzg ÔVZgzŠ êL ‹* c© ÷ † Ð äYZ }÷} •t ì | 4N] 4N] ðE ì āâ „ Å Vß ì Ð ðE ì āâ „ Å Vß YQ Ð yæ°L yæ°L *™ wp sø · t m }Š : ì āâ „ Å Vß ZÎ ä à ~ç'L ƒ

e f

x* * »

rŠ W

î* * ~ Vzg Zi rg (N Ð ðZŠ Æ m ™ ` w ðāF

ƒ Ö ‘

ƒ ïŠ x ZŠ Æ Vz, mg ÷ $N Ð N W VŒ vß ¹ à äW  V ðG Ð N W V¹ Š * c e ]* !Z y ë G pwÆ éE 5O.' sw } ç'L Ç V ðÅN Ï Â ¨ Ð N W V* !i Æ 0 0 Ž —Z {z gzZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

290

™ ä gØ ÷ ñƒ ñÅ 8g (N ™ : gØ ÷ ñƒ ñÎ w ðāF }

Ü z ‰

+ g» H Æ

™ : gØ ÷ ñƒ ñ1 g{ ÷ ÷

N iZ

äe

[ZÑ

÷ N ZzŠ !

}g Z

ó

ðƒ

N]

VzM

Å ó

C7 ;

f

z

c* xY

Z Û‚ VY Å lƒ

m m

÷ 5, F ë Ã }¢ }¢ &zZ. ¦ z WÃ , åLE } }Z ÷

5, ' V¹

wŠ * ! }¾ à *™ ñC yà Π* @h Q å g \ 3â Z ÷DQ}`ÆVzŠ * c a~wŠJÌZvß yZŠ * * á Zz wŠ Ä äY ~ Î qZ ~¾ ÷ DQ }, ke }, ke ó÷ ìg x˜ ~ô ~ô

H {g yÃî » Š * Š c Å Ë ~ wŠ H {g yâ ‚ Î Y 4 ~ Š ™ NŠ à VßY ‰ W —Z ~ V\W Š {g yZ, H kz » yZ ~ç'L +

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

291

YE E ( M À ( E H ¡ VeÎ V G é5Ÿ O óVeÎ V* c ç ó VeÎ V G é5Ÿ &zŠ óVeÎ VO "OÎ yš x š ÙC w› } Z Zyg Z. VeÎ V G é5E jÎ 9 5Ò£F}Š § n : á Vz1 ~z9 ñ‚ }Š ôg ó } åH G ( w* 4£E VeÎ V G é5E * }Š " ¾‚ D Q }ŠgŠ }¾ ¹‚

÷ Dƒ [³ ÷

Ð

V\W

÷

& Z ðLB {z #

[* !¥ Ì lzہ [†

WW N

+ yQ í Ç ð^N ce xg i Z+ 0Z » èEj8N ~ @¬ Y &g ‚ − ~ iÎ ce xg i ‚ ëL E Ð i* * *æ:L ðà Zœ }Š }Š “ äY ce xg i ZzW , ' lÍ ß Zz x, )

HÈ ]* Š ! ~, ( ~ ~Šp " : Z-Š HÈÃ Š

]‡5 ~{ Å ÷ uS

 zŠ å wp Z, „ ( kÙ [§ ª HÈ ]\ Æ xÑ Ã X ‰ S Š 7 /ÍF õG 7 /ÍF õG ¦

w YQ

wJ e

VZÙ

Å

4g G!M ö-o p

ÄY we A²N ôF

¾ ™ w Z e ~  ñ z¥

http://www.hallagulla.com/urdu/

¾‚‹ G é5Ò®N


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

292

÷ ˆ ÿ$L ÷ó Ð Vƒó ÷ ˆ ÿ$L ÷Zg y‚W ~, ( Zg v ÷ ˆ ÿ$L ÷C Ã § } ç'L ß Zz

©

}Z

t]

ðW g / ¦ Ð tØ îJ0Ò7% g ZÙD ðW µ zig W ÙC Æ [ze ~ Û g · ð ² } Z ìg − Zœ ðW O—  ~ " Z y }÷ ` W t ~ V ð4NX Z `â » # sہ Äá÷ A+NE q 4$M V ð4NX c* èG Š Z ð4NX éG 5ŸE -Z 4$M ÷ ë D ñ Å VK ¨Z à èG ~ V ð4NX Z’Z à Ö#ª kS (N ì Y }Š Ì ni uS w ðāF (N ì YY H Ì g Zz Ð w ðāF \W / ¤ z, 'Z t‚ ì

Ì

wZ e

g ZŒ

xY

Ð,™ WVkz yÃ Ç ñW ܉z Ì (Z E Ð ,™tŠæ:LIZ {z äZ-Š Ð }̎ Ð B™Zg7 z CZ á Zz +ë k, ' Æ [R (N Ð ,™ „ÃVŠ» Ð ,™ „à Vß ðāF

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

293

Sg

ì

lz+ $ yà ð…N

{gZÑ ~ l¨W Å É L Ï+ 0i ÷ ë vß Ã ø8E I g8 ì {g á÷Z uS » ¹‚ êL F

ì

ì CY ðƒ x á÷ gzZ ì gz™ {— õ&M E ì CY ðƒ x á÷ gzZ ì g ð$N " çW ¹ ‚ Ð ~x * * " Š܉z ¶Š/ ¤ N Ï+ ì CY ðƒ x á÷ gzZ ì g ð8F 0i îY

á

îY

á

r* cZ

fz

"‚ ¾

V* !$

¹‚

îY

á

ì r ZçaN

r Z l Æ

»

& 3;XÀE V ðG xY I g8 êL F Ï+ 0i

î Y 8 wðŠ Å ‘ ã+ 0e (N  ì 7 õ&M î Y 8 w ðāF ~ ã* 0 Æ }— ó ™ w˜ îY

8

wßZ

Æ

Ï+ 0i %N  * ‰ yâ ZæE c 3 ðà Þ. ä ³ − %N  * ‰ yâ ZæE c W Ž ~ à+ $ 0 +e Gi!M ìg D ö à Ð V\W ï ƒ ÂgzZ %N  * ‰ yâ ZæE c J, ( ä " ¾‚ B;

http://www.hallagulla.com/urdu/


j åOu¾ é]M

¾‚‹ G é5Ò®N

294

î VQ : {Š, 6 ì gZuZ xø ÁŠ î VQ : {Š, 6 ì gZ+ hŠ „ ŠgŠ [Z ,÷ Å D ùz ðƒ @ ~ „Š ÙC î VQ : {Š, 6 ì g Ç s çW ÙC ///

http://www.hallagulla.com/urdu/

Kulliyaat-e-Saaghar  

Urdu poetry by Saaghar Siddiqui

Kulliyaat-e-Saaghar  

Urdu poetry by Saaghar Siddiqui

Advertisement