Nr 08 3 december 2014

Page 26

Studenten & handicap/VU-UvA

‘Docenten moeten de regels kennen’ Volgens een gebruikerstoets scoort de VU gemiddeld lager dan andere universiteiten op de tevredenheid van studenten met een beperking. Wat vindt de rector hiervan?

26

tekst dirk de hoog illustratie rob bömer

Natuurlijk neem ik dat onderzoekje serieus, want we moeten goede faciliteiten bieden aan studenten met een beperking”, zegt VU-rector Frank van der Duyn Schouten. Met dat onderzoekje doelt de rector op de gebruikerstoets Studeren met een handicap 2014 van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie. Waarom de VU op het lijstje gedaald is, heeft hij niet geanalyseerd. “Op papier lijkt ons beleid op orde. We hebben onlangs een uitvoerige beleidsnota over deze problematiek gepubliceerd, waarin alles keurig beschreven staat. Ook heeft

de Facilitaire Campus Organisatie alle fysieke problemen in kaart gebracht en zoveel mogelijk opgelost. Zo is er een nieuwe ingang bij het Wis- en Natuurkundegebouw gekomen. Ik denk dat vooral de faculteiten nog een slag kunnen maken om het beleid ook daadwerkelijk uit te voeren. Ik zal dit punt dan ook aankaarten bij de portefeuillehouders onderwijs.” Volgens de gebruikerstoets scoort de VU lager dan gemiddeld bij de kennis van docenten over de beschikbare faciliteiten voor studenten met een beperking, zoals extra tentamentijd voor studenten met dyslexie. Ook zijn de ondervraagde studenten ontevreden over de intakegesprekken. De rector herkent enkele kritiekpunten. “Deze studenten vinden het vooral lastig dat ze bij ieder vak en iedere docent opnieuw moeten uitleggen wat hun probleem is en welke faciliteiten ze nodig hebben. Daar moeten we iets aan kunnen doen. Per geval zou de betreffende examencommissie één keer moeten vaststellen welke aanvullende voorzieningen gelden voor een bepaalde student en daar kunnen de docenten dan van uitgaan. We zien ook nogal wat verschillen per opleiding. Kleine opleidingen scoren vaak beter dan grote. Enige harmonisering universiteitsbreed valt zeker te overwegen.”

nr 8 — 3 december 2014

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.