Page 1


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

1


2

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

3


4

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

5


6

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

GOÏI MIEÃN PHÍ: 844-BITAINAN (844-248-2462)

1


2

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


3

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

MUÏC LUÏC 06 Thö Toøa Soaïn - Song An Chaâu 08 Thôøi Söï TG - Khi Thaùi coù loaïn - Huøng Taâm 24 Hình AÛnh - RD söu taàm 26 Phong Tuïc - Ngaøy Teát... - Haø Anh Phöông 36 TS Vieät Nam - Chöõ HEØN vó ñaïi - Nguyeãn Höõu Vinh 54 Thöïc Phaåm - 5 thöù ñoäc haïi... - Traàn Kha 58 Ñòa OÁc - Quy ñònh môùi veà vay theá chaáp - CNN Money 60 Vaän Maïng - Tuoåi Giaùp Ngoï - RÑ söu taàm 62 Luaät HK - Toäi baát caån - LS Lily Nguyeãn 66 Y Hoïc - Bí quyeát soáng laâu 4 - BS Teà Quoác Löïc 70 Toäi AÙc - Cha Meï laø keû aùc - Taán Thaønh 72 Cha Meï & Con - Saùng taïo ngoaøi giôø hoïc - Bích Nga 86 Giôùi Thieäu - Hoïc boång - SKA 104 Nhaân Quyeàn - Töø Vieät Nam sang Hoa Kyø - Trònh Hoäi 108 Theá Giôùi Ñoù Ñaây - Khoâng ñaàu haøng - Phöông Khanh 120 Vaên Hoïc - Phaïm Xuaân Sinh doác taâm lao ñoäng - Traàn Trung Thuaàn 124 Truyeàn Thuyeát - Ma caø roàng - Thuaàn Trang 126 Vui Cöôøi - RÑ Söu taàm 128 Du Lòch - AÙ chaâu laø nhaø 8 - Huyeàn Chip 134 Chuyeän Vieät Nam - Xoùm beänh vieän - Thanh Quang 140 Ngöôøi Vieät - Anh thôï moùng tay hay haùt - Thieân An Ngöôøi Vieät 144 Truyeän Ngaén - Con ngöïa cuûa Muøa A Söû - Traàn vaên Haïc 148 Queâ Höông Ñoù Ñaây - Giöõa doøng Gia Vu - Nam Cöôøng 152 Khoa Hoïc - Gian laän nghieân cöùu - Huyønh Nuoâi 154 Truyeän Phoùng Taùc - Giai nhaân vaø Ñaïi ñeá - Huyønh Dung 162 Truyeän Nhieàu kyø - Ñoaøn vuõ khoûa thaân - Ngöôøi Thöù Taùm 184 Truyeän Nam Boä - Nhö ngoïn gioù ñuøa - Hoà Bieåu Chaùnh 192 Thieân Haï Söï - Chuyeän tình Toång thoáng Phaùp - Phaïm Cao Phong 202 Taûn Maïn Vieät Nam - Chieác aùo côø Ñen - Buøi Tín 208 Chuyeän Hoa Kyø - Chìm trong bieån löõa - Thanh Höông 212 Taâm tình qua caùnh thö - Thanh Lan Phuï Traùch 218 Chuyeän Laï Ñoù Ñaây – Raïng Ñoâng Söu Taàm 228 Beáp Nhaø Ta Naáu - Buùn rieâu cua mieàn Nam - Dì Hai Hueä 232 Töû Vi – Phöông Ñieàn Nguyeân Thô YÙ nga - 40 Em aø! Xuaân ñaâu? ª Nhaát khöù baát phuïc hoaøn Muøa Xuaân tình yeâu ª Chieáu Xuaân: Trinh nöõ Vieät ñaâu roài? Thô Traàn Vaán Leä - 56 Thoâi vaäy ngaøn naêm ôû xöù ngöôøi ª Em veà ngang ngoõ ngaøy sau Teát Hôõi Caùc Em Deã Thöông trang Thô raïng ñoâng - 114 -115 Nguïy Vaên Thaø Anh Huøng Lieät Só Töôûng Nieäm Töû Só Hoaøng Sa - LEÂ NGOÏC TRUØNG DÖÔNG Boán Möôi Naêm Coøn Nhôù - QUANG DÖÔNG Nieàm Ñau Hoaøng Sa ª Phuùt Suy Tö Noãi Loøng Haûi Ñaûo - Linh Ñaøn NGUYEÃN HÖÕU KIEÅM Töôûng Nieäm Hoaøng Sa - Voâ Danh

THÖ TÖØ, BAØI VÔÛ, CHI PHIEÁU XIN GÔÛI VEÀ RANGDONG MAGAZINE P.O. BOX 931660, NORCROSS, GA 30003 Quyù vò caàn Rao Vaët, xin goïi soá: 678-360-2840 Quyù vò caàn quaûng caùo Thöông Vuï, xin goïi soá:404-704-6599


4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index BAÙC SÓ ÑOÂNG Y Baùc só Ñoâng Y Laâm Tuaán.........................46 Baùc só Ñoâng Y Leâ Bình...........................233 BAÙC SÓ Y KHOA & GIAÛI PHAÅU THAÅM MYÕ Baùc Só Nguyeãn Huy Ñaïo.........................44 BS Y.H. Parikh (Nhi Khoa).......................42 Drews Family Medicine Norcross.............65 Baùc Só Nguyeãn Vaên Khöông...................211 Better Health Medical Group ...................95 BAÙC SÓ NHAÕN KHOA BS Nhaûn Khoa Yin-Lok Lai ......................39 Italy Optical ..............................................18 Eye Best Optical ......................................83 Wang Eye Center.....................................19 Next Day Optical ......................................37 Baùc Só NHA KHOA N.S Vinh P. Huyønh (Nieàn Raêng).....Maøu / 96 Nha só Yi- Tsu Cheng ..........................Maøu Nha só Chi Huyønh (T. Taâm Nha Khoa)......93 Nha Só Tuyeàn Phaïm.................................30 Nha Só Phaïm Laân.....................................85 Nha só Phöôïng Phaïm...............................45 Nha Só Leâ Minh Thieän.......................51, N/A Nha Só Tiffany Thanh Dang......................44 Nha Só Henry Haø Nguyeãn......................Maøu AT Dental (Nha Só Nguyeãn Anh Tuù)......Maøu BS CHÆNH HÌNH - THUOÁC TAÂY Mira Chiropratic Clinic................... Maøu (25) BS Phillip Long Dang................................32 Baùc Só Nguyeãn Khoa Bình........................97 Baùc só Robert J. Zarach .........................209 Dr. Phillip Em ........................................Maøu Georgia Gwinnett Clinic ...........................43 Nhaø Thuoác VN + Pharmacy.....................17 Nhaø thuoác Taây Wai-Kiu Famcare...........169 Dr. J Chiropratic............................ Maøu (11) Truong’s Chiropratic.....................Maøu (217) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ VPLS Orlando Firm................................Maøu LS Gilbert Taylor (Frankie Van).................... ................................................ Maøu (1), 205 VP Luaät Sö Nguyeãn Stephen.................238 Luaät Sö Tieân Nguyeãn...............................84 Nöõ Luaät Sö Nguyeãn Thanh Tuyeàn............61 VPLS Palazzola Law (Hieäp Ng.)......96/ Maøu Luaät Sö Keith D. Leshine ( Coâ Ngoïc).......16 Luaät Sö Minh...........................................88

Luaät Sö Tröông Minh Cöôøng....................28 Luaät Sö Stuart Barasch............................77 Luaät Sö Hoaøng Nguyeãn..........................101 Luaät Sö Alexsandra Bronsted.................155 VPLS Koo & Sobotta (LS Thaûo)...............15 Dòch Vuï Phaùp Lyù Blue Sky.................... 193 LS Marc Ellis............................................22 DV Phaùp Lyù Ñieåm Heïn.........Maøu (230), 191 KHAI THUEÁ - KEÁ TOAÙN Hieàn Tröông CPA (Khai Thueá.)................90 Minh Haûi Khai Thueá..................................63 H&T Khai Thueá Keá Toaùn..........................29 Cöôøng Khai Thueá.................. Maøu (13), 192 Hieáu Leâ Khai Thueá.................................155 Bens Tax Khai Thueá............................. Maøu Phöông Uyeân Service ............................147 V.Phoøng Dòch Vuï - Jenny Chaâu ..... Maøu (2) Saøi Goøn Dòch Vuï Di Truù..........................199 TC Financial - Khai Thueá ...................... 221 NAT dòch vuï............................................107 ABC Khai Thueá & Travel (Phuùc)..............22 Infinity Tax (Nguyeãn Ñaïi)..........................71 Khai Thueá - Jenny Chaâu.................. Maøu (2) Di Truù Blue Sky......................................193 Tax & Financial (Linh Nguyen)...............211 DC Tax & Accounting...............................67 Di Truù Ñieåm Heïn..................Maøu (230), 191 VEÙ MAÙY BAY & CHUYEÅN TIEÀN Minh Haûi Chuyeån Tieàn .............................63 Minh Haûi Travel & Di Truù..........................63 Saøi Goøn Travel ......................................199 Coâng Ty Du Lòch NAT............................107 Phuong Uyen Veù Maùy Bay.....................147 Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn..............................81 ABC Travel (Phuùc)...................................22 Blue Sky Travel..................................... 193 ABC Chuyeån Tieàn....................................57 Vy Travel....................................... Maøu (23) LD Travel............................................... 197 Ñieåm Heïn Travel .................Maøu (230), 191 COÂNG TY BAÛO HIEÅM Farmers Insurance (Kim Huynh)... Maøu (11) Chaâu’s Insurance...................................236 Baûo Hieåm Söùc Khoûe (Huyønh Bình)........143 Cao Anthony Baûo Hieåm............................29 All Top (Andrew Tieán Voõ).........................49 Minh Haûi Baûo Hieåm..................................63 AllState Insurance (Ben) ......................Maøu Infinity Insurance Groups (Nguyeãn Ñaïi)...71 Nationwide Insurance...............................47 InsuredNow (John Dang)........................118

COÂNG TY TAØI TRÔÏ - BANK Chaâu’s Insurance Agency......................236 Home Point Mortgage...............................89 NewPoint Mortgage (Trinh Lö)...............117 Minh Haûi Mortgage...................................63 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) TC Mortgage...........................................221 Roundleaf (Tö vaán taøi chaùnh) ....................9 American 1st Mortgage.........................Maøu Trung Taâm Xoùa Nôï Lincoln ...................213 COÂNG TY MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT Don & Associates (Duõng Huyønh).............21 Kim Tran Le Realty ....................... Maøu (41) Virtual Properties Realty (Vuõ Nguyeãn).... 35 Doanh Leâ (Mua Baùn Nhaø Ñaát)................195 TC Realty (Chung Nguyeãn)................... 221 Yeán Phan Realty................................... 153 Quyeân Huyønh Real Estate .....................102 Coâng Ty Quaûn Lyù (thueâ) Nhaø ................135 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) America Realty (Tommy Nguyeãn). Maøu (23) Lake City MarketPlace (Lease).............Maøu Golden Plaza (Lease)...................Maøu (229) Atlanta Maxim Realty (Larry Tran).........123 XAÂY CAÁT - SÖÛA CHÖÕA - THIEÁT TRÍ ÑIEÄN - SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH PT Architectural Design..........................167 Angee Architect & Construction................87 Control Indoor Air (Haøo Air Co.).............151 LuLu Phuïc Vuï Xòt Moái Moït.......................67 Saigon Electrics....................................... n/a Delux plumbing & Piping (Chuùc)............113 H&C Roofing ..........................................117 Unique Kitchen, Flooring, Bath ................79 H&H Heating & Air..................................193 B&H Construction...................................116 No.1 Carpet .............................................91 Ñinh Maùy laïnh-Maùy Noùng.........................75 Taùm Giaët Thaûm......................................135 BT Construction........................................98 Dream Granite & Cabinet Co..................123 TNT Construction...................................161 H&N Construction...................................131 Duc’s Flooring.........................................129 Nghóa Traàn Heating & Care......................76 AAA Construction & Roofing....................53 Unique Heating & Air ...............................79 Ryan Nguyen Heating & Air ...................105


5

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index MUA - BAÙN - SÔN - SÖÛA XE THAY & DAÙN KIEÁNG XE V.T Auto LLC..........................................219 Auto Gallery (Ñaëng Q. Vuõ).....................125 Ba’s Body Shop........................................82 Bui’s Auto Repair......................................34 Lam’s Auto Body Shop.............................99 Tire Star Car Care....................................75 Capital Auto Glass Thay Kieáng Xe...........83 Khieâm Body Shop...................................163 Freedom Auto Sale & Services..............121 VHN Collision...........................................52 DANZ Auto Repair..................................203 World Toyota (Huøng Nguyeãn) ..................48 Atlanta Toyota ........................................165 United Atl Auto Sales..............................226 SAÙCH BAÙO - BAÊNG NHAÏC - GIFT ELECTRONICS - ÑIEÄN THOAÏI CREDIT CARD Expert Satellite (Cöôøng).........................105 Sat OK (Hieån)...........................................73 Phöông Uyeân Ñieän Thoaïi.......................147 AT&T Wireless (Atlanta Mobility)............109 Harry Satellite (Caûnh)...............................78 LD Electronics .......................................197 Directv....................................................N/A Beau Rivage..........................................Maøu Gold Strike.............................................Maøu Harrah’s Cherokee.................................N/A Theá Giôùi AÂm Nhaïc........................Maøu (227) V247 .....................................................Maøu Ngöôøi Ñeïp Gift shop ............... Maøu (23), 31 Mai Phöông Music & Gift .............Maøu (201) MAC-USA (Credit card).......................... n/a Ñöùc Söûa Computer.................................. n/a NT Services Atlanta....................... Maøu (25) TIEÄM UOÁN - CAÉT TOÙC MYÕÕ PHAÅM - MYÕ VIEÄN Hair Capital...................................Maøu (239) Tieäm toùc Myõ Dung ...................................20 Brenda’s Hair & Nails...............................87 Vuõ Hair Salon.........................................127 Sleek Looks Beauty Salon........................34 Hoang Nhung Cosmestic........................187 Oanh Hair Salon.....................................231 2050 Beauty & Cosmestic....................... n/a Kim Phung Spa & Salon.......191, Maøu (230) Kem traéng saùng da.................................100 NHAØ HAØNG - TIEÄM PhÔÛ Vieãn Höông Restaurant..........................225 Mini Hot Pot............................................141

Yany Express Nhaø Haøng Vieät Nam........119 Phôû Baéc..................................................215 Canton House ........................................133 Sai Gon Cafe ...............................Maøu (216) Nam Phöông Restaurant..........................33 Thanh Thanh Restaurant........................121 Phôû 24 ...................................................145 Cheø Vaïn Lôïi ..........................................116 Happy Valley Restaurant............... Maøu (24) TIEÄM BOÂNG HOA - CAFE BAÙNH CÖÔÙI - BAÙNH MÌ, BAÙNH NGOÏT BI DA - TIEÄM RÖÔÏU Huy Sandwich ........................................235 Tieäm Baùnh Hoàng Koâng...........................103 Chinh Traàn Baùnh Cöôùi............................207 Ann’s Flower - Gifts & Baùnh Cöôùi...........153 Baùnh Mì & Cafeù .....................................131 Fusion Sport Bar...................................... n/a Gallery Events..........................................59 TIEÄM VAØNG, HOÄT XOAØN QUAÀN AÙO - QUAY PHIM CHUÏP AÛNH - MAØN CÖÛA Minh Ngoïc Jewelry.................................159 Tieäm Vaøng Hoàng Ñöùc................ Maøu (240) Kim Anh Maøn Cöûa..................................102 Elite Design Blinds & Shutters................149 Hoaøng Nam Video..................................213 Hoaø Bình Photo & Video...........................77 Nhieáp aûnh Minh Ñoaøn............................215 Taipei Photo ............................................91 Apple Studio Photo & Video...................113 Anh Kiem Photo......................................207 C.ty Maøn Cöûa, Maøn Saùo...........................53 Max Photo..............................................105 Myõ Alteration & Repair ..........................100 STORE FIXTURES - FURNITURE DUÏNG CUÏ NHAØ HAØNG Tongnanfa Restaurant Supply..................82 Furniture Mall...................................92, Maøu HM Restaurant Equipment.....................157 Phuc Loc Tho - Gift shop............... Maøu (14) Luben Furniture............................. Maøu (14) NAIL & TOÙC SUPPLY TDI Nail Supply.........................................50 Salon & Spa Supply...............................Maøu 1866 Nippers - keàm nails........................161 Starlight Nail Supply.................................55 Global Salon Depot...............................Maøu Build Tieäm Nails....................................Maøu

TRÖÔØNG CHUYEÂN NGHIEÄP Atlanta Beauty Academy........................189 Voõ Ñöôøng Quang Trung.........................149 Tröôøng Vieät Ngöõ AÙnh Ban Mai ..............198 SKA Tröôøng Hoïc Myõ Thuaät....................151 Lôùp Nhaïc Do Re Mi .........................95, 118 Daân Höôùng Daãn Vieát Vaên.......................207 CHÔÏ THÖÏC PHAÅM AÙ-ÑOÂNG Trinh Groceries.......................................145 Hong Kong Supermarket............. Maøu (229) THUOÁC BAÉC CHAÂM CÖÙU - BOÙI TOAÙN Thuoác Baéc Phöôùc Nhôn Ñöôøng...............46 T.N. America Herbs (BS Thomas Voõ)....223 LD StarHealth.........................................197 Phong Thuûy (Master Raymond)...............47 Thaày Baûy - Thieân Quyù Nhaân..................N/A Prostate 7...............................................137 Cleanser Max.........................................139 Thaàn Döôïc Gia Truyeàn ............................80 Ñoâng Y döôïc Phoøng ..............................233 Thuoác Baéc Thaày Ba Caàu Boâng.................27 Red Ginseng World.............................. Maøu BAÛNG HIEÄU - AÁN LOAÙT - WEB Royal Neon Signs...................................219 All Sign...................................................135 Any Printing..............................................57 X-Signs...................................................163 Hello Sign & Awning (Hoaøng Duõng).......111 BC Designs........................................... 235 LINH TINH Lee Funeral Home....................................69 Thö Môøi Nieäm Vaõng Sanh........................51 Caâu laïc boä Khai Trí.................................231 Ban Nhaïc Hoa Ñaêng ...............................95 Ban Nhaïc Tieán Duõng .............................195 Ban Nhaïc Gypsy Heart ..........................203 I luv Bowling...............................................7 Tieäm Caàm Ñoà - Hong Hai.........................99 Viet Cargo ..............................................189 Chuøa Minh Ñaïo............................Maøu (200)

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170 Hoaëc goïi:

678-360-2840


6

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Töôûng Nieäm Anh Huøng Töû Só Hoaøng Sa

ính thöa: Quyù ñoäc giaû thaân meán, Ngaøy 19 thaùng Gieâng döông lòch 2014 naêm nay ñuùng 40 naêm laø ngaøy Quaân löïc Vieät Nam Coäng Hoøa töû chieán vôùi keû thuø phöông baéc Trung Coäng ñeå baûo veä quaàn ñaûo Hoaøng Sa maø boïn chuùng ñaõ ngang nhieân chieám ñoùng. Duø löïc löôïng hai beân khoâng caân xöùng, taøu chieán cuûa Trung Coäng nhieàu hôn, nhöng tinh thaàn anh duõng hy sinh cuûa chieán só VNCH chuùng ta noi göông tieàn nhaân chieán ñaáu can tröôøng ñeán giôø phuùt cuoái cuøng. Do coâng haøm baùn nöôùc cuûa teân Thuû Töôùng Phaïm Vaên Ñoàng ñoàng loûa vôùi Hoà taëc Chí Minh kyù daâng bieån ñaûo cho keû thuø ñaïi Haùn phöông baéc vaøo ngaøy 19 thaùng 4 naêm 1958. Boïn Trung Coäng laêm le tieán chieám quaàn ñaûo Hoaøng Sa, trong khi thôøi ñieåm ñoù Hoaøng Sa thuoäc laõnh thoå Vieät Nam Coäng Hoøa vaø tröôùc löïc löôïng huøng maïnh baûo veä cuûa ñoàng minh Hoa Kyø, boïn Trung Coäng chöa daùm ra tay thaûo khaáu, cho ñeán khi ngöôøi baïn ñoàng minh boû cuoäc ruùt lui khoûi mieàn Nam VNCH naêm 1973 chuùng môùi yû laïi nöôùc lôùn, ñoâng daân laáy thòt ñeø ngöôøi. Vaøo ngaøy 11/01/1974, Boä Ngoaïi giao Trung Quoác ra tuyeân boá Hoaøng Sa, Tröôøng Sa thuoäc chuû quyeàn cuûa Trung Quoác vaø toá caùo Vieät Nam Coäng Hoøa chieám ñoùng laõnh thoå Trung Hoa. Chaùnh quyeàn Vieät Nam Coäng Hoøa lieàn ra tuyeân boá baùc boû nhöõng luaän ñieäu caùo buoäc ñoù, ñoàng thôøi khaúng ñònh Hoaøng Sa, Tröôøng Sa laø cuûa Vieät Nam. Ñeå cuûng coá vaø baûo veä chuû quyeàn.Tröôùc tình hình ñoù, Boä Tö leänh Haûi quaân Vieät Nam Coäng Hoøa quyeát ñònh thieát laäp moät phi tröôøng treân ñaûo Hoaøng Sa coù khaû naêng chuyeân chôû baèng maùy bay haïng naëng C-47 Caribou ñeå chuyeån quaân nhanh ra nhoùm ñaûo Nguyeät Thieàm. Ngaøy 16/01/1974, khi moät phaùi ñoaøn cuûa Quaân löïc Vieät Nam coäng hoøa thaêm doø moät soá ñaûo Hoaøng Sa trong vieäc chuaån bò xaây döïng saân bay noùi treân thì phaùt hieän ra söï hieän dieän cuûa Haûi quaân Trung Coäng chieám ñoùng ôû ñoù vaø cuoäc giao tranh xaûy ra. Trong 3 ngaøy ñoái ñaàu töø 17/01/1974 ñeán moät cuoäc giao tranh khoác lieät xaûy ra vaøo ngaøy 19/01/1947, haûi quaân VNCH noå suùng tröôùc “tieân haï thuû vi cöôøng”, phía Trung Coäng choáng traû maõnh lieät. Keát thuùc traän chieán, haûi quaân VNCH thieät haïi chieán haïm HQ.10 bò chìm, haïm tröôûng Nguïy Vaên Thaø hy sinh theo taøu cuøng 74 chieán só haûi quaân hy sinh vaø 38 chieán só troâi daït ñöôïc taøu chôû daàu Hoøa Lan vaø ngö daân gaàn Muõi Neù (Qui Nhôn) cöùu vôùt, 3 chieán haïm bò hö haïi. Phía Trung Coäng coù 18 binh só töû vong vaø 67 bò thöông, 4 taøu bò truùng ñaïn hö haïi (nguoàn Vikipedia). Tuy raèng cuoäc chieán khoâng caân söùc cuûa Vieät Nam Coäng Hoøa tröôùc moät keû thuø hung baïo, vôùi moät ñoàng minh Hoa Kyø quay löng, ngoaûnh maët vaø moät nöûa ñaát nöôùc khi aáy - töùc laø Vieät Nam Daân chuû Coäng hoøa heøn nhaùt, im laëng, khoâng phaûn öùng. Chuùng ta chieán ñaáu trong coâ ñôn, nhöng anh duõng. Ñeå töôûng nhôù ñeán nhöõng binh só haûi quaân can tröôøng choáng giaëc xaâm laêng. Duø ôû trong nöôùc hay haûi ngoaïi, chuùng ta haõy vinh danh nhöõng chieán só anh duõng choáng giaëc vaø töôûng nieäm haûi chieán Hoaøng Sa, töôûng nieäm 40 naêm ngaøy quaàn ñaûo thaân yeâu cuûa ñaát meï maát vaøo tay quaân thuø Trung Quoác, töôûng nieäm linh hoàn 74 chieán só Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ anh duõng hy sinh baûo veä ñaát nöôùc. Kính chaøo thaân höõu vaø ñoäc giaû. TM. Chuû Nhieäm vaø BBT Phuï taù Chuû buùt SONG AN CHAÂU


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

7


8

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

THÔØI SÖÏ THEÁ GIÔùI

T

rong naêm nay, tình hình Thaùi Lan seõ coù ñoåi thay vôùi aûnh höôûng lan roäng qua Ñoâng Nam AÙ. Vì sao laïi nhö vaäy vaø haäu quaû seõ laø gì?

VEÁT NÖùT KHOù HAØN GAÉN

Sau nhieàu thaùng bieán ñoäng lieân tuïc, vôùi nhöõng cuoäc bieåu tình laøm thuû ñoâ Bangkok bò teâ lieät, töø möôi hoâm nay, moät soá töôùng laõnh Thaùi Lan baùo ñoäng hay haêm doïa laø quaân ñoäi coù theå tieán haønh ñaûo chaùnh ñeå vaõn hoài traät töï. Töø naêm 1932 ñeán nay, quaân ñoäi Thaùi ñaõ coù 19 cuoäc ñaûo chaùnh vaø tin töùc thôøi söï cho thaáy laø moät vuï ñaûo chaùnh thöù 20 coù theå xaûy ra nay mai. Thaät ra, bieán ñoäng Thaùi Lan ñaõ coù töø Thaùng Chín naêm 2006. Naêm ñoù, sau nhieàu thaùng hoãn loaïn, chính quyeàn cuûa Thuû Töôùng Thaksin Shinawatra bò laät ñoå khi thuû töôùng Thaùi ñang döï phieân hoïp Ñaïi Hoäi Ñoàng Lieân Hieäp Quoác ôû New York. Tieán haønh ñaûo chaùnh laø tö leänh quaân ñoäi, Thieáu Töôùng Sonthi Boonyaratglin, vôùi söï bieåu ñoàng tình cuûa nhieàu nhaân vaät thaân caän trong Hoaøng Gia Thaùi Lan. Sau ñaûo chaùnh, caùc töôùng laõnh laäp ra moät uûy ban soaïn thaûo Hieán Phaùp môùi, caám khoâng cho pheâ bình baûn döï thaûo tröôùc khi tröng caàu daân yù. Ñöôïc ña soá chaáp nhaän, Hieán Phaùp 2007 daãn tôùi baàu cöû nhöng hai chính quyeàn noái tieáp cuûa phe ñoái laäp cuõng ñeàu bò ñoå veà toäi tham nhuõng hoaëc ñaøn aùp. OÂng Thaksin bò laät naêm 2006 sau khi ñaûng Thai Rak Thai (Thaùi Yeâu Thaùi) cuûa oâng thaéng cöû vaøo Thaùng

ª HUØNG TAâM

Tö vaø sau ñoù, ñaûng naøy döôùi teân môùi laø Pheu Thai tieáp tuïc thaéng cöû naêm 2011 vaø Thuû töôùng ñöông nhieäm Yingluck Shinawatra laø em gaùi cuûa oâng Thaksin. Bò choáng ñoái, Yingluck taïm xöû lyù quyeàn thuû töôùng vaø ñeà nghò toå chöùc baàu cöû vaøo muøng 2 Thaùng Hai naøy, nhöng bieåu tình vaãn tieáp tuïc neân ñaõ phaûi ban boá tình traïng khaån caáp. Lyù do bieåu tình choáng ñoái laø vì phe ñoái laäp, khoaùc maøu vaøng, do ñaûng Daân Chuû Thaùi laõnh ñaïo cuõng seõ thaát cöû neáu coù baàu cöû. Laø só quan caûnh saùt böôùc qua doanh tröôøng vaø thaønh coâng lôùn trong ngaønh ñieän thoaïi vieãn lieân, tyû phuù Thaksin Shinawatra laø moät hieän töôïng chính trò laï thöôøng. Sau vuï khuûng hoaûng kinh teá Ñoâng AÙ, khôûi nguoàn töø Thaùi Lan vaøo ñaàu Thaùng Baûy naêm 1997, Thaksin tham gia chính trò vôùi chuû tröông coù tính caùch ñaïi chuùng populist, hay mò daân tuøy quan ñieåm, nhaèm tranh thuû noâng daân, ngöôøi ngheøo vaø giôùi tieåu thöông. OÂng ñeà cao tinh thaàn aùi quoác cuûa daân Thaùi, phaûn ñoái caùc bieän phaùp kinh teá khaéc khoå cuûa Quyõ Tieàn Teä Quoác Teá IMF vaø caùc nöôùc Taây phöông, giaûm nôï vaø gia taêng trôï caáp veà y teá giaùo duïc cho daân ngheøo. Ñöôïc haäu thuaãn cuûa daân ngheøo cuøng cöû tri taïi mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc, Thaksin coù uy tín raát cao. Uy tín ñoù ñe doïa quyeàn löïc cuûa caùc thaønh phaàn öu tuù truyeàn thoáng taïi thuû ñoâ Bangkok laãn quaân ñoäi vaø nhaát laø Hoaøng Gia Thaùi. Vì vaäy, nhöõng bieán ñoäng lieân tuïc

Raïn nöùt beân trong Thaùi Lan gaây raïn nöùt cho caû khoái ASEAN

taïi Thaùi Lan cho thaáy moät veát nöùt raát lôùn giöõa hai theá löïc. Daân ngheøo, giôùi tieåu thöông vaø heä thoáng kinh doanh môùi noåi cuûa hoï, cuøng cöû tri mieàn Baéc ñeàu uûng hoä Thanksin hay Yingluck trong moïi cuoäc baàu cöû, vaø hoï chieám ña soá cöû tri. Giôùi trí thöùc, quyù toäc hay caùc ñaïi gia taïi thuû ñoâ, cuøng quaân ñoäi vaø Toái Cao Phaùp Vieän (Vieän Baûo Hieán) vaø cöû tri taïi baùn ñaûo ôû mieàn Nam thì haäu thuaãn ñaûng Daân Chuû. Sau moãi laàn thaát cöû thì toå chöùc bieåu tình ñeå gaây loaïn. Veát nöùt khoù haøn gaén giöõa hai theá löïc naøy caàn ñöôïc tìm hieåu saâu xa hôn trong ñòa dö vaø lòch söû.

ÑÒA DÖ LÒCH SÖû THAùI LAN

Laõnh thoå Thaùi Lan naèm giöõa hai baùn ñaûo laø baùn ñaûo Ñoâng Döông vaø baùn ñaûo Maõ Lai, vaø giöõa hai bieån lôùn laø AÁn Ñoä Döông vaø Thaùi Bình Döông (bieån Ñoâng Haûi nhö ta goïi) vaø laø keát quaû thoáng nhaát cuûa hai vöông quoác. Taïi mieàn Baéc, goàm coù nuùi röøng vaø cao nguyeân, xöa kia coù Vöông quoác Lan Naïp vôùi trung taâm sinh hoaït laø Chiang Mai. Ña soá cö daân laø daân Thaùi, nhieàu ngöôøi goác Hoa xuaát phaùt töø caùc tænh Vaân Nam hay Quaûng Ñoâng, tín ngöôõng chuû yeáu laø Phaät giaùo Nguyeân thuûy. Taïi mieàn Nam quanh löu vöïc soâng Chao Phraya xuoáng tôùi baùn ñaûo Maõ Lai thì coù vöông quoác Xieâm La vôùi trung taâm sinh hoaït laø Ayutthaya. Ña soá ngöôøi daân taïi mieàn Nam cuûa khu


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

9


10

vöïc naøy laø goác Maõ Lai, nhieàu ngöôøi theo Hoài giaùo. Ñaáy laø veà ñaïi theå. Trong thöïc teá, Thaùi Lan coù naêm khu vöïc ñòa dö treân moät laõnh thoå khoâng lieàn laïc. Khu vöïc trung taâm thì coù thuû ñoâ Bangkok, xöa kia ta goïi laø Voïng Caùc, nay taäp trung ñeán 10% daân soá. Theo chieàu kim ñoàng hoà thì coù mieàn Baéc giaùp giôùi vôùi Mieàn Ñieän vaø Laøo, mieàn Ñoâng Baéc giaùp giôùi vôùi Laøo, mieàn Ñoâng giaùp giôùi vôùi Cam Boát, vaø sau cuøng laø mieàn Nam treân moät deo ñaát cuûa baùn ñaûo Maõ Lai, giaùp vôùi vôùi xöù Maõ Lai AÙ (Malaysia). Thoáng nhaát ñöôïc naêm khu vöïc naøy laø moät baùi toaùn sinh töû cuûa Thaùi. Veà lòch söû, Vöông quoác Xieâm La xuaát hieän töø theá kyû 14, baønh tröôùng daàn roài thoân tính Vöông quoác Lan Naïp ñaõ coù töø tröôùc nhöng chæ thaät söï kieåm soaùt ñöôïc Chiang Mai töø naêm 1874. Laõnh ñaïo Vöông quoác Thaùi Lan thôøi hieän ñaïi laø doøng Rama (Quoác vöông Bhumibol Adulyadej hieän nay laø vua Rama thöù chín), do vua Chaát Tri (Chakri) saùng laäp naêm 1782. Laø chieán töôùng goác Hoa ñang haønh quaân taïi Cao Mieân choáng quaân cuûa Nguyeãn AÙnh (trong thôøi noäi chieán vôùi Taây Sôn), oâng xin giaûng hoøa vôùi quaân Nguyeãn khi trieàu ñình coù loaïn. Lui binh veà truaát pheá vua Taksin, oâng leân laøm vua vaø dôøi ñoâ töø Ayutthaya xuoáng Bangkok. Thôøi ñoù roài, caû Xieâm La vaø Vieät Nam ñeàu laán ñaát cuûa Vöông quoác Khôme (Chaân Laïp, hay Cao Meân) neân ñoâi beân ñuïng nhau nhieàu laàn treân ñaát Mieân. Cuõng nhôø söï thoâng caûm cuûa quaân Nguyeãn ñeå ñöôïc lui binh maø veà sau trieàu ñình Chaát Tri ñaõ yeåm trôï Nguyeãn AÙnh trong cuoäc thö huøng vôùi Taây Sôn... Khi vöông quoác naøy ñònh hình thì cuõng laø luùc caùc nöôùc AÂu Chaâu baønh tröôùng qua Vieãn Ñoâng. Khaùc vôùi Vieät Nam, Thaùi sôùm môû cöûa laøm aên vôùi moïi quoác gia vaø ñu daây giöõa hai theá löïc baønh tröôùng laø Anh vaø Phaùp ñeå giöõ neàn ñoäc laäp. Sau ñoù thì hôïp taùc vôùi Nhaät töø tröôùc Theá Chieán II, roài kòp thôøi ngaû theo phe Ñoàng Minh tröôùc khi Nhaät bò ñaùnh baïi. Thôøi Chieán Tranh Laïnh, Thaùi Lan laø ñoàng minh cuûa Hoa Kyø vaø duø coù bò phieán quaân Coäng saûn quaáy roái taïi mieàn Baéc vaãn khoâng rôi vaøo quyõ ñaïo

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Trung Quoác. Khi Ñaëng Tieåu Bình caûi caùch töø ñaàu naêm 1979, Thaùi Lan sôùm hôïp taùc vôùi Trung Quoác ñeå tìm moái lôïi kinh teá, nhöng vaãn döôùi söï baûo veä cuûa Hoa Kyø.

HOAØNG GIA VAØ CAùC THEÁ LÖÏC

Khoâng bò naïn thöïc daân ñeán ñoä thuø gheùt Taây phöông maø ngaû theo nhöõng tö töôûng daïi doät, ngöôøi daân Thaùi Lan töông ñoái côûi môû, vaø kính troïng oâng vua nhö moät thaàn linh. Sau maáy chuïc naêm taêng tröôûng kinh teá, vôùi toác ñoä hôn 7% töø thôøi Chieán tranh Vieät Nam cho ñeán cuoäc khuûng hoaûng 1997, xaõ hoäi Thaùi ñaõ giaøu coù hôn xöa, vôùi nhöõng theá löïc môùi. Leân ngoâi töø naêm 1946, Quoác vöông Bhumibol Adulyadej laø oâng vua laâu ñôøi nhaát theá giôùi. Döôùi chính theå Quaân chuû Laäp hieán ra ñôøi töø sau naêm 1932, vua Bhumibol coù uy tín raát cao vôùi vaø trong moïi cuoäc ñaûo chaùnh, ngaàn aáy töôùng laõnh ñeàu thaàn phuïc quoác vöông. Nhöng Bhumibol ñaõ quaù giaø (87 tuoåi) vaø laâm troïng beänh neân maát daàn aûnh höôûng. Thaùi Töû Maha Vajiralongkorn laø ngöôøi hoang ñaøng vaø ham vui, khoâng coù uy tín baèng em gaùi laø Coâng Chuùa Maha Chakri Sirindhorn, ñoäc thaân, uyeân baùc vaø tieán boä, ñöôïc phe Thaksin quyù meán vaø uûng hoä. Trong nhieàu thaäp nieân, moãi khi xöù Thaùi coù loaïn, uy tín cuûa vua Bhumibol laø theá löïc oån ñònh. Khi Thaksin môû roäng aûnh höôûng, nhieàu ngöôøi trong Hoaøng Gia Thaùi baát maõn vaø lo sôï neân saün saøng hôïp taùc vôùi quaân ñoäi vaø ñoái laäp. Nhöng söï suy yeáu cuûa Bhumibol vaø uy tín quaù thaáp cuûa Thaùi Töû Vajiralongkorn cuõng gaây raïn nöùt ngay trong noäi boä Hoaøng gia, caû caû quaân ñoäi, veà thôøi “haäu Bhumibol”.... Quaân ñoäi Hoaøng Gia Thaùi goàm nhöõng ngöôøi goác Maõ Lai, ñöôïc Anh roài Hoa Kyø yeåm trôï vaø huaán luyeän, coù nhieàu töôùng laõnh thaân Taây phöông vaø laø röôøng coät cuûa Hoaøng gia beân caïnh giôùi quyù toäc laø caùc gia ñình quyeàn theá töø laâu ñôøi. Quaân ñoäi coù quyeàn löïc chính trò thöïc teá, ñöôïc loøng daân nhöng caùc töôùng cuõng bieát laø khoù thieát laäp moät cheá ñoä quaân phieät nhö ôû taïi Mieán Ñieän vì tinh thaàn daân chuû cuûa Thaùi ñaõ aên saâu vaøo xaõ hoäi. Keå töø sau vuï ñaûo chaùnh 1992, daân Thaùi khoâng muoán coù loaïi Hoäi Ñoàng Quaân

Daân Caùch Maïng cuûa caùc töôùng laõnh nöõa. Moät theá löïc khaùc laø caùc doanh gia, nhieàu ngöôøi nhöng khoâng phaûi taát caû laø goác Hoa. Raát phi chính trò, hoï caàn söï oån ñònh vaø haäu thuaãn cuûa boä maùy haønh chaùnh coâng quyeàn ñeå laøm aên vaø tham gia chính trò qua caùch yeåm trôï ngaàm nhöõng ai ñem laïi lôïi loäc. ÔÛ voøng ngoaøi, neáu ña soá daân ngheøo öa thích phe Thaksin thì ngöôøi daân taïi mieàn Nam, ña soá theo Hoài Giaùo, thì khoâng chaáp nhaän vieäc chính quyeàn cuûa Thuû Töôùng Thaksin ñaõ naëng tay ñaøn aùp xu höôùng Hoài Giaùo ly khai. Chæ nhìn moät caùch sô löôïc tình hình phöùc taïp cuûa Thaùi Lan, ngöôøi ta cuõng thaáy ra nhieàu söùc ly taâm coù theå ñe doïa töông lai xöù naøy. Phe aùo vaøng choáng ñaûng Pheu Thaùi hoaït ñoäng maïnh nhaát taïi khu vöïc Bangkok. Phe aùo ñoû raát maïnh ôû mieàn Baéc vaø Ñoâng Baéc thì nghi ngôø luaät chôi chính trò taïi thuû ñoâ vaø cuõng saün saøng bieåu tình neáu chính quyeàn Yingluck bò laät ñoå. Ngay trong quaân ñoäi cuõng coù nhieàu töôùng laõnh khoâng uûng hoä phe aùo vaøng. Söï raïn nöùt vaøng/ñoû nguy ngaäp hôn tinh thaàn xanh hay ñoû cuûa caùc tieåu bang baàu cho ñaûng Daân Chuû hay Coäng Hoøa taïi Hoa Kyø vì ñe doïa söï thoáng nhaát cuûa Thaùi Lan.

KEÁT LUAÄN Ôû ÑAÂY LAØ GÌ?

Hoa Kyø coù moät caùi truï taïi Ñoâng Nam AÙ laø Thaùi Lan. Caùi truï naøy lung lay khi Trung Quoác ra tay baønh tröôùng. Taïi höôùng Taây cuûa Thaùi, Mieán Ñieän ñang môû ra vôùi giaûi phaùp daân chuû - vaø cuõng gaëp baán oån tröôùc khi neàn daân chuû aên neáp. Taïi höôùng Nam, Maõ Lai AÙ cuõng seõ baát oån khi ñaûng caàm quyeàn khôi daäy tinh thaàn ñoäc laäp cuûa daân Maõ Lai ñeå chaën ñöôøng ñoái laäp. Taïi höôùng Ñoâng, xöù Cam Boát ñang bò khuûng hoaûng vaø tinh thaàn aùi quoác seõ laïi ñöôïc huy ñoäng, coù khi choáng Thaùi, choáng Vieät. Söï ñoaøn keát cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ ñeå töø hoäi nhaäp kinh teá daãn tôùi moät laäp tröôøng thoáng nhaát veà chính trò cho caû khoái seõ laø naïn nhaân cuûa khuûng hoaûng Thaùi Lan. Coù lôïi nhaát trong cuïc dieän naøy vaãn laïi laø Trung Quoác. tö phaùp. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

11


12


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

13


14

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


15

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

THE LAW OFFICES OF

Thöông Tích Caù Nhaân (Car Accident) ª Tai naïn xe coä - giuùp thaân chuû ñoøi ñöôïc quyeàn lôïi cao nhaát trong moïi tröôøng hôïp Luaät Di Truù (Immigration) ª Xin theû xanh trong caùc tröôøng hôïp sau: ª Baûo laûnh thaân nhaân (vôï choàng , cha meï, anh chò em), ñaàu tö (EB5), du hoïc (F1), du lòch (B2), toân giaùo(R1) ª Laäp hoà sô baûo trôï taøi chaùnh I-864 ª Laøm coâng haøm ngoaïi giao vaø chöùng nhaän ñoäc thaân ñeå keát hoân taïi Vietnam (Marriage Registration in VN) ª Ñoåi theû xanh trong moïi tröôøng hôïp (Greencard Renew) ª Laäp hoà sô thi quoác tòch (Naturalization Applications) Luaät Thöông Maïi: ª Laøm thuû tuïc mua baùn, sang nhöôïng nhaø, ñaát vaø cô sôû thöông maïi (Real Estate Closing) ª Soaïn thaûo hôïp ñoàng mua baùn, cho thueâ (Contract & Lease) ª Giaûi thích hôïp ñoàng mua baùn ª Thaønh laäp coâng ty (Coporations) ª Kieän tuïng daân söï

3775 Venture Drive, Ste. P#200, Duluth, GA 30096 ª www.koosolaw.com

Direction: - Ñi höôùng I-85 N, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo traùi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöôøng Venture Drive, chaïy thaúng khoaûng 0.5 mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club vaø beân caïnh cuûa PetSmart. - Ñi höôùng I-85 S, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo phaûi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöoøng Venture Drive, chaïy khoaûng 0. 5 Mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club (beân tay phaûi) vaø beân caïnh cuûa PetSmart.


16

SOÁ 315

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 2014 TAÏP CHÍ RAÏ05, NG ÑOÂ NG

DEC 05, 2008

www.leshinelawllc.com

Phuïc Vuï Quyù Ñoàng Höông Vieät Nam Hôn 10 Naêm Qua

Vaên Phoøng LS Leshine ñaõ giuùp ñem veà haøng trieäu dollars boài thöôøng thöông tích cho thaân chuû.

11


17

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

NHAØ THUOÁC TAÂY VIEÄT NAM VN PHARMACY I

4782 Jimmy carter Blvd # 7 Norcross, GA 30093 (Keá Pnôû Hieàn Cuõ))

Tel: 770-717-0707 Fax: 770-717-0686

VN PHARMACY II

5495 Jimmy Carter Blvd #A 8 Norcross, GA 30093 (gaàn Nam Phöông & VN Tofu) Tel: 770-837-0804 Fax: 770-559-1831

CARING PHARMACY 4897 Buford Hwy # 100 Chamblee, GA 30341

(Trong khu chôï Hoaø Bình, keá Hoàng Ñöùc)

Tel: 770-807-0395 Fax: 770-710-0152

Döôïc só Pauline Vöông Ngoïc ñaõ phuïc vuï ñoàng höông trong 10 naêm taïi Atlanta. Döôïc só Ngoïc coù nhieàu kinh nghieäm chuyeân nghieäp giuùp ñôõ ñoàng höông. ÑAËC BIEÄT: TAËNG MAÙY THÖÛ TIEÅU ÑÖÔØNG (TRUETRACK) KHI MUA KIM VAØ QUE THÖÛ * Lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc haõng baûo hieåm vaø coâng ty saûn xuaát ñeå coù Coupon giaùm gía Co-pay hay laø mieãn phí cho nhöõng loaïi thuoác maéc tieàn nhö: - Viread - Baraclude - Advair - Actos - Trilipix - Crestor - Onglyza - Lantus Solosta - Lovaza - Lipitor * Giaûm giaù 10% cho nhöõng ñoàng höông khoâng coù baûo hieåm. * Treân 200 loaïi chæ traû $4.00/thaùng (tuyø theo loaïi thuoác). * Bònh nhaân coù Medicare ñöôïc cho thuoác 90 ngaøy (Tuyø theo loaïi thuoác vaø baûo hieåm). * Giao thuoác taän nhaø mieãn phí (Free Delivery) hoaëc gôûi qua böu ñieän cho nhöõng khaùch ôû xa. * Lieân laïc vôùi Medicare vaø Medicaid ñeå xin traû cho: - Maùy xoâng hôi (Nebulizer). NHAÄN CAÙC LOAÏI - Maùy, kim vaø que thöû tieåu ñöôøng. BAÛO HIEÅM: - Caùc loaïi gaäy choùng vaø loaïi gaäy choùng coù 4 chaân. - Medicare, Medicaid - Aetna - Cigna * Laáy thuoác tröôùc cho khaùch ñi xa (tuyø theo baûo hieåm) Medco - Walgreens * Laáy thuoác cuøng giaù (Price match) vôùi Wal-mart, Walgreens, Kroger, CVS.v.v... - Wellcare - CVS, * Nhaän phieáu söõa WIC (Pidiasure vaø söõa ñaëc bieät cho treû em) Caremark * Baùn Ensure boät, söõa Ensure cho beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø coù nhieàu söõa vôùi giaù haï. * Baùn PediaKid, thuoác cho treû em töø Phaùp (Made in France)

Döôïc só vaø nhaân vieân VN Pharmacy I & II vaø Caring Pharmacy giaûi thích roõ raøng caùch duøng vaø coâng hieäu cuûa töøng loaïi thuoác. ©2011 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


18

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


19

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Khám và chữa bệnh mắt cho người bị tiểu đường


20

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

21


22

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

23


24 HÌNH AûNH

ª RAïNG ÑOâNG SÖU TAàM

Ra chôï - NGUYEÃN THÒ SIN

Ñua boø - KIM THANH

Queâ Höông Ñaát Nöôùc

qua oáng kính nhieáp aûnh Nöõ

Chôï treân soâng - ÑAØO HOA NÖÕ

Phôi luïa - THANH SÔN

Muøa caáy - TUYEÁT MAI


25

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Chúng tôi nhận sửa chữa và dịch vụ máy di động và máy vi tính cá nhân Nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, với vật liệu chất lượng cao Đồng thời, có dịch vụ sửa chữa iPhone tại chỗ TẬN TÂM, BẢO ĐẢM, UY TÍN, và CÓ BẢO HÀNH

iPad 2/3/4

iPad Mini

iPhone 5/5S

iPhone 4/4S

iPhone 3G/3GS

Xin gọi Vũ để biết thêm chi tiết:

770-533-1139 ntservicesatl.com email: ga.networktechnology@gmail.com

iPod Touch 4th Gen


26

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

PHONG TUÏC

T

rong suoát 3 ngaøy keå töø giao thöøa ñeán ngaøy muøng 3 Teát, ngöôøi phuï nöõ ñöôïc aên chôi, taát caû moïi vieäc nhaø cöûa, beáp nuùc, con caùi... ñeàu ñöôïc giao cho ngöôøi ñaøn oâng. Leân Möôøng Khöông (Laøo Cai) nhöõng ngaøy giaùp Teát, du khaùch seõ thaáy moät maøu xanh baït ngaøn cuûa ngoâ, luùa. Vaêng vaúng giöõa khoâng gian nuùi röøng ñang ñoä vaøo xuaân, laø nhöõng ñieäu daân ca tha thieát vôùi cung baäc traàm laéng, say ñaém loøng ngöôøi. Nam nöõ haùt giao duyeân, keát baïn, ngöôøi giaø, ngöôøi treû haùt ca ngôïi veû ñeïp queâ höông ñaát nöôùc, hoï cuøng nhau vui vaày chuaån bò ñoùn caùi Teát ñang saép ñeán gaàn. Thöôøng vaøo moãi dòp Teát nguyeân ñaùn, ngöôøi Nuøng Dín laïi moå lôïn ñoùn xuaân. Khaùc so vôùi moät soá daân toäc khaùc, ngöôøi Nuøng Dín aên teát raát daøi, töø ngaøy 28 thaùng Chaïp ñeán heát raèm thaùng Gieâng neân nhaø naøo cuõng chuaån bò töø raát sôùm. Duø lôïn to hay beù, moãi gia ñình ñeàu ñeå giaønh töø raát laâu ñeå cheá bieán moùn aên cho nhöõng ngaøy Teát. Trong nhöõng ngaøy naøy, ngöôøi phuï nöõ taát baät vaø vaát vaû nhaát. Hoï söûa sang, trang hoaøng nhaø cöûa, daùn giaáy ñoû, doïn deïp nhaø cöûa saân vöôøn, lo thöùc aên cho gia suùc, gia caàm. Khoaûng ngaøy 26, 27 aâm lòch, hoï ñaõ goùi baùnh chöng, ngaâm gaïo naáu xoâi, chuaån bò maâm thôø toå tieân ngaøy Teát. Ngoaøi moùn thòt ñeå laøm nhaân baùnh chöng, ngöôøi Nuøng Dín coøn laøm moùn

ª HAØ ANH PHÖôNG

thòt göøng thôm noåi tieáng. Laø moät moùn aên giaûn dò, nhöng moùn thòt göøng laïi coù höông vò raát rieâng. Ñeå laøm moùn aên naøy, ngöôøi ta taän duïng taát caû caùc loaïi xöông soáng, xöông söôøn vaø thuû töôi nguyeân khoâng ñöôïc röûa qua nöôùc ñem baêm nhoû, sau ñoù ñoå moät löôïng khaù nhieàu göøng giaõ nhoû, vaét bôùt nöôùc roài troän vaøo vôùi nhau, theâm moät chuùt muoái boùp leân cho röïc muøi göøng. Ñeå baûo quaûn vaø giöõ ñöôïc söï töôi ngon cuûa thöùc aên, hoï cho theâm moät chuùt röôïu. Sau coâng ñoaïn ñoù, thòt ñöôïc cho vaøo loaïi chum roài ñoå nöôùc, giöõ nhieät ñoä, sau ñoù, ñaäy kín mieäng chum baèng taám ni loâng kín, moãi böõa aên seõ laáy moät chuùt roài naáu chín. Ñeå giöõ ñöôïc moùn aên coù ñoä thôm, haáp daãn, ngöôøi ta hay cho vaøo haáp, roài raéc theâm chuùt haït tieâu, rau thôm leân phía treân. Coøn moùn naáu seõ ñoå moät löôïng nöôùc töông xöùng vôùi löôïng thöùc aên roài ñem leân ñun chín, neâm neám gia vò mì chính, haït tieâu hoaëc raéc chuùt caàn taây. Vò ngoït cuûa xöông thòt, quyeän vôùi caùi maën maø cuûa muoái, höông vò cay noùng cuûa göøng giaø vaø phaûng phaát muøi röôïu ngoâ thôm noàng ñaõ taïo thaønh moät moùn aên haáp daãn ngaøy teát. Ngoaøi ra, moùn xoâi 7 maøu deûo, thôm vaø boå döôõng thöôøng ñöôïc aên cuøng vôùi muoái vöøng ñen vaø thòt gaø nöôùng cuõng laø moùn aên thöôøng ñöôïc cheá bieán trong ngaøy teát. Baûy maøu cuûa xoâi (ñoû töôi, hoàng, ñoû thaém, xanh cöûu long, xanh vaøng, xanh laù chuoái,

vaøng) thöôøng ñöôïc taïo ra töø caùc loaïi caây laù nhö caây hoa vaøng, caây ngheä... troâng raát baét maét. Thöôøng gaïo ñeå ñoà xoâi laø loaïi neáp thôm ngon nhaát, haït to, ngaâm trong nöôùc laïnh khoaûng 10 tieáng roài cho maøu vaøo ngaâm cuøng, sau ñoù cho vaøo noài, moãi goùc moät maøu taïo neân moät maâm coã haáp daãn. Vôùi ngöôøi daân toäc Nuøng Dín, vaøo ngaøy Teát coøn coù moät phong tuïc raát ñaëc saéc, ñoù laø dòp ñeå toân vinh ngöôøi phuï nöõ. Ñeå ghi coâng cuûa nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaõ chaêm lo ruoäng nöông, con caùi, nhaø cöûa, noäi trôï... trong suoát 3 ngaøy keå töø giao thöøa ñeán ngaøy 3 Teát, ngöôøi phuï nöõ ñöôïc aên chôi khoâng phaûi laøm baát cöù vieäc gì. Taát caû moïi vieäc nhaø cöûa, beáp nuùc, con caùi... ñeàu ñöôïc giao cho ngöôøi ñaøn oâng. Hoï phaûi daäy sôùm laøm maâm cuùng gia tieân saùng muøng 1, ngaøy muøng 2 cuùng thoå ñòa vaø ngaøy muøng 3 hoùa vaøng. Moïi vieäc ñeàu ñöôïc laøm raát kheõ khaøng ñeå traùnh tieáng ñoäng, ñeå cho ngöôøi phuï nöõ khoâng bò thöùc giaác. Sau khi laøm leã cuùng xong, hoï seõ ñun nöôùc noùng, pha nöôùc röûa maët, röûa chaân vaø goïi nhöõng ngöôøi phuï nöõ trong nhaø daäy ñaùnh raêng, röûa maët, maëc quaàn aùo môùi ngoài vaøo maâm coã ñaõ ñöôïc doïn saün. Trong luùc aên, ngöôøi phuï nöõ khoâng phaûi phuïc vuï ñöùng daäy böng beâ. Sau ñoù, hoï dieän quaàn aùo môùi ñi chôi thoûa thích, chôø ñeán böõa sau. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

27


28

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

29


30

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

31


32

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 439 °° FEB FEB 20, 05, 2013 2014

33 33


34

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

& body shop


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

35


36 THÔØI SÖÏ VIEÄT NAM

N

aêm 1974, ngay khi hai anh em Baéc Vieät vaø Trung Coäng coäng saûn theà nguyeàn “moâi hôû, raêng laïnh” ñang trong côn löûa noàng cuoàng nhieät cuûa nhöõng cuoäc giao hoan taäp theå mang danh “Phe Xaõ hoäi Chuû nghóa”, thì teân ñaøn anh tham lam Trung Coäng ñaõ ñöa quaân xaâm löôïc quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa Vieät Nam. Hoaøng Sa, laõnh thoå khoâng theå taùch rôøi cuûa ñaát nöôùc, cuûa Toå Quoác Ñieàu ñoù ñöôïc ghi trong söû saùch töø bao ñôøi. Theá nhöng, khi teân xaâm löôïc baønh tröôùng duøng vuõ löïc chieám laáy phaàn laõnh thoå naøy töø tay ngöôøi em ruoät thòt mieàn Nam cuûa mình, thì Baéc Vieät khoâng heà “hôû moâi sôï raêng laïnh”. Hoï ñaõ coi yù thöùc heä Coäng saûn hôn taát caû nhöõng gì laø daân toäc, Toå Quoác. Ñoù cuõng chính laø nguyeân taéc cuûa Coäng saûn quoác teá. ÔÛ ñoù chæ roõ raèng: “Khi coù maâu thuaãn giöõa lôïi ích cuûa phong traøo Coäng saûn vaø Coâng nhaân Quoác teá vôùi lôïi ích cuûa Daân toäc, ñaát nöôùc, thì ngöôøi Coäng saûn phaûi hi sinh lôïi ích daân toäc cho phong traøo Coäng saûn Quoác teá”. ÔÛ ñaây, Hoaøng Sa ñaõ rôi vaøo tay keû thuø truyeàn kieáp cuûa daân toäc naøy, chæ vì yù thöùc heä coäng saûn ñaõ chi phoái haønh ñoäng cuûa ngöôøi Coäng saûn khi ngöôøi anh em Mieàn Nam ruoät thòt cuûa mình ñaõ ñoå maùu xöông giöõ gìn bôø coõi nhöng laïi khaùc yù thöùc heä Coäng saûn. Vaø nhöõng ngöôøi coäng saûn Baéc Vieät ñaõ im tieáng. Keå töø ñoù moät phaàn laõnh thoå cuûa Toå Quoác chuùng ta ñaõ rôi vaøo tay boïn baønh tröôùng baù quyeàn Baéc Kinh troøn

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª JB. NGUYEÃN HÖÕU VINH

40 naêm. Troøn 40 naêm, maùu xöông caùc lieät syõ anh huøng Mieàn Nam Vieät Nam ñaõ ngaõ xuoáng vì hoøn ñaûo daáu yeâu cuûa Toå Quoác. 40 naêm ñaùnh daáu moät söï oâ nhuïc, ñaùnh daáu nhöõng gian khoå, ñau thöông cuûa ngöôøi daân Vieät trong noãi nhuïc maát laõnh thoå, bieån ñaûo cuûa Toå Quoác. 40 naêm, duø ngôøi Coäng saûn Vieät Nam coù keâu gaøo laø vó ñaïi, laø voâ ñòch... thì taát caû chæ laø nhöõng lôøi noùi saùo roãng vaø voâ nghóa, thaäm chí laø löøa bòp khi laõnh thoå thieâng lieâng vaãn döôùi goùt daøy quaân xaâm löôïc, khi maø ngöôøi laõnh ñaïo saùng suoát ñaõ khoâng baûo veä ñöôïc ngöôøi daân. Ñeå che laáp toäi aùc ñeå toån thaát laõnh thoå vaøo tay Trung Coäng, nhaø caàm quyeàn Coäng saûn Vieät Nam ñaõ khoâng töø moät thuû ñoaïn naøo ñeå che ñaäy. Hoï ñaõ coá tình queân ñi bieán coá naøy. Khoâng nhöõng hoï coá tình queân, maø hoï ñaõ coá tình xoùa ñi nhöõng kyù öùc cuûa ngöôøi daân Vieät veà Hoaøng Sa. Bao nhieâu naêm qua, bieát bao ngöôøi ñaõ bò tuø ñaøy, bò traán aùp, bò xeáp vaøo “theá löïc thuø ñòch” chæ vì ñaõ khoâng theå queân Hoaøng Sa, Tröôøng Sa laø laõnh thoå cuûa Toå Quoác mình. Thaäm chí, ngöôøi daân daùm hoâ leân Hoaøng Sa Tröôøng Sa laø cuûa Vieät Nam ñaõ bò thaúng tay tröøng trò. Taát caû ñeàu ñöôïc giaûi thích “Ñaõ coù Ñaûng vaø Nhaø nöôùc lo”. Theá nhöng, ñaûng vaø nhaø nöôùc caøng lo, thì laõnh thoå caøng maát ñi vaøo tay giaëc, maát ñi moät caùch aâm thaàm, nheï nhaøng vaø raát “höõu nghò vaø bieát ôn” keû thuø. Quaû thöïc, hoï ñaõ noùi ñöôïc nhöõng ñieàu ñoù

Hoøn ñaù naøy seõ trôû thaønh moät baùu vaät quoác gia ñeå Tröông Taán Sang ñi coáng naïp cho Baéc Kinh vaøo thaùng 6 tôùi nhö baèng chöùng cho lôøi theà trung thaønh vôùi quan thaày. maø khoâng heà ngöôïng moàm, thì keå ra ñaõ laø moät thaønh tích ñaùng neå. Nhöng, ngöôøi daân Vieät Nam khoâng heà queân. Vaø hoâm nay, ngöôøi daân Vieät Nam kyû nieäm bieán coá ñau thöông ñoù. Giaù nhö, ôû Vieät Nam, coù moät nhaø nöôùc chæ caàn bieát ngöôøi daân muoán gì, chöù khoâng caàn phaûi “cuûa daân, do daân, vì daân” nhö nhöõng lôøi tuyeân truyeàn hoa myõ. Giaù nhö ôû Vieät Nam coù moät ñaûng laõnh ñaïo khoâng caàn phaûi “saùng suoát, taøi tình, laø ñoäi quaân tieân phong, laø ñaïo ñöùc vaên minh”, maø chæ caàn moät ñaûng thuoäc veà ñaát nöôùc, daân toäc naøy thoâi. Thì vieäc töôûng nieäm, ghi nhôù phaàn laõnh thoå ñang trong tay giaëc, töôûng nhôù vaø ghi ôn nhöõng ngöôøi ñaõ ngaõ xuoáng vì laõnh thoå thieâng lieâng laø vieäc nhaø nöôùc phaûi toå chöùc. Nhöng, nhö ñaõ noùi, chæ vì chuùng ta coù ñaûng saùng suoát taøi tình, coù nhaø nöôùc cuûa daân, do daân, vì daân... neân saùng nay, 19/1/2014 ngöôøi daân ñaõ phaûi töï toå chöùc vieäc töôûng nieäm 40 naêm Hoaøng Sa rôi vaøo tay giaëc trong söï haèn hoïc cuûa nhaø caàm quyeàn. Baét ñaàu töø nhöõng ngaøy tröôùc, nhieàu nhoùm caùn boä, coâng an ñaõ ñöôïc ñöa ñeán töøng nhaø “khuyeân baûo vaø vaän ñoäng”, nhöõng haønh ñoäng naøy trong moät cheá ñoä coâng an trò, thöïc chaát laø nhöõng lôøi ñe doïa ñoái vôùi ngöôøi


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

37


38

daân nhaèm ngaên chaën ngöôøi daân ñeán cuoäc töôûng nieäm naøy. Ngay töø saùng, moïi ngaû ñöôøng quanh khu vöïc Hoà Hoaøn Kieám ñaõ ñöôïc huy ñoäng nhö thôøi chieán tranh. Caùc ngaû ñöôøng laø xe coâng an, xe chôû lính, xe baét ngöôøi, xe phaù soùng, raøo saét... ñaõ baøy binh boá traän ñaèng ñaèng saùt khí. Khi chuùng toâi ñeán, moät khung caûnh khaù laï dieãn ra ngay döôùi chaân töôïng ñaøi Lyù Thaùi Toå, hai ngöôøi ñang caàm maùy caét ñaù buïi muø tung trôøi, tieáng caét ñaù nhö xeù raùch maøng tai cuûa nhöõng ngöôøi ñeán gaàn. Löïc löôïng coâng an khoâng saéc phuïc hoaëc moät soá ngöôøi trong saéc phuïc baûo veä bao vaây daøy ñaëc vaø haêm doïa. Haøng ñoaøn ngöôøi xoâ ñaåy, loâi keùo vaø traán aùp nhöõng ngöôøi ñeán khu vöïc naøy. Khi ñöôïc hoûi: Ñaây laø haønh ñoäng gì? Nhöõng ngöôøi naøy traû lôøi: “Ñaây laø coâng tröôøng ñang thi coâng, coâng nhaân ñang laøm vieäc khaån tröông cho kòp tieán ñoä”. Nhöng, ngöôøi daân ñaõ phaùt hieän raát nhanh, ngöôøi “coâng nhaân” ñang caàm ngöôïc tay maùy caét naùt nham nhôû nhöõng vieân ñaù kia, chính teân laø Nguyeãn Tuaán Khieân, phoù ñoàn coâng an phöôøng Traøng Tieàn, ngöôøi daân ôû ñaây thöôøng goïi anh ta laø Khieân ñoàng coâ vôùi soá ñieän thoaïi +849120998888. Sau khi bò phaùt hieän, hai ngöôøi “coâng nhaân” boû ñi, thì thay vaøo ñoù laø haøng loaït loa phoùng thanh ñöôïc söû duïng. Nhöõng chieác loa coâng suaát lôùn mang doøng chöõ CAND ñaõ ñöôïc huy ñoäng toái ña. Vaán ñeà laø söû duïng nhöõng caùi loa ñoù laø moät söï sæ nhuïc cho neàn vaên minh coäng saûn maø ñaûng töï xöng laø “ñaïo ñöùc, laø vaên minh”. Nhöõng chieác loa cuûa Coâng an ñoàng loaït do nhöõng ngöôøi khoâng maëc saéc phuïc gheù taäp trung vaøo töøng ngöôøi yeâu nöôùc maø tha hoà hoø heùt. Keøm theo moät ñaùm laâu la maët muõi baëm trôïn nhìn raát coân ñoà, hung haõn ñi theo. Duø loa chóa vaøo maët, gheù thaúng vaøo tai maø heùt heát coâng suaát baát cöù ai töø cuï giaø ñeán em nhoû, nhöng neáu ai ñoäng vaøo loa, thì ñaùm coâ hoàn laäp töùc haønh ñoäng. Ngöôøi caàm loa, laø moät ngöôøi coù khuoân maët lyø lôïm, caùi nhìn luoân nhìn laûng traùnh hoaëc nhaém maét laïi gian xaûo khi ngöôøi daân hoûi anh ta laø ai. Anh ta töï xöng laø baûo veä coâng tröôøng thi coâng. Nhöng, ngöôøi daân ñaõ xaùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ñònh ñöôïc anh ta chính laø Ñinh Quoác Phoøng, laø Trung taù coâng an ñoàn Traøng Tieàn, coù soá ñieän thoaïi +84 915900152. Nhöõng maøn gaây söï, ñaåy ñuoåi ngöôøi daân heát söùc thoâ loã vaø thieáu vaên hoùa ñaõ ñöôïc thöï hieän. Nhìn nhöõng haønh ñoäng naøy, nhöõng ai ñaõ chöùng kieán seõ hieåu caên nguyeân vì sao ôû Vieät Nam ngaøy nay, caùc thöù teä naïn, söï suy ñoài ñaïo ñöùc ñang töøng Moät vò khaùch nöõ ngoaïi quoác ñöôïc heä thoáng loa öu ngaøy, töøng giôø hoaønh haønh tieân ñeå ñuoåi ra khoûi khu vöïc. trong xaõ hoäi. Haøi höôùc nhaát laø ngay sau khi mình maø Ñaûng CS ñeå daønh laøm voán. nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc ñaët hoa töôûng Noù ñöôïc duøng heát naêm naøy qua thaäp nieäm, hoâ vaøng Hoaøng Sa, Tröôøng Sa nieân khaùc, töø theá kyû tröôùc ñeán theá kyû laø cuûa Vieät Nam ñi khoûi khu vöïc ñaøi sau. Raèng thì laø ñaûng luoân laáy lôïi ích töôûng nieäm moät luùc thì “Coâng tröôøng nhaân daân laøm ñaàu, laø ñaûng cuûa daân töôïng ñaøi Lyù Thaùi Toå” ñaõ ñöôïc thi toäc, cuûa nhaân daân... coâng gaáp ruùt cho kòp tieán ñoä cuõng ñaõ Nhöng, cuõng chính döôùi thôøi ñaïi töï ñoäng hoaøn thaønh vaø khoâng moät Coäng saûn, thôøi ñaïi “ñöôïc ñaûng quang boùng ngöôøi naøo laøm vieäc. vinh, saùng suoát, taøi tình” laõnh ñaïo, thì Nhöõng haønh xöû cuûa nhaø caàm ñaát nöôùc maát ñi töøng maûng moät veà quyeàn hoâm nay taïi vöôøn hoa Lyù Thaùi laõnh thoå. Ñieàu trôù treâu nhaát, laïi laø khi Toå vaø Bôø Hoà Hoaøn Kieám ñaõ laø nhöõng ñaát nöôùc maát ñi töøng maûng vaøo tay ñuùc keát vaø lôøi giaûi thích ñôn giaûn vaø anh baïn “16 chöõ vaøng vaø 4 toát” cuûa ñaày ñuû Vaø treân heát, laø saùng nay, Ñaûng, ngöôøi daân khoán ñoán bôûi nhöõng ngöôøi daân khoâng chæ ôû Vieät nam maø haønh ñoäng ngang ngöôïc vaø hoãn xöôïc khaép nôi treân theá giôùi chöùng kieán moät ngay treân ñaát nöôùc mình... Thì Ñaûng nhaø nöôùc haønh ñoäng khoâng theå duøng ra söùc traán aùp nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc töø naøo khaùc laø ñeâ tieän, heøn haï, nhuïc nhaèm laøm ñeïp loøng keû thuø cuûa daân nhaõ vaø baån thæu khi ñoái xöû vôùi nhöõng toäc, cuûa Toå Quoác. Coù leõ, chöa bao ngöôøi daân giaøu loøng yeâu nöôùc. giôø, lòch söû Vieät Nam chöùng kieán Tieàn nhaân ñaõ daën raèng: “Moät nhöõng söï trôù treâu ñau ñôùn nhö hieän thöôùc nuùi, moät taát soâng cuûa ta, leõ naøo taïi. Qua ñoù, ngöôøi daân thaáy ñöôïc söï laïi neân vöùt boû? Phaûi kieân quyeát tranh heøn haï thaät laø vó ñaïi. Vì söï ñoäc toân bieän, chôù cho hoï laán daàn...Neáu daùm ñoäc taøi cuûa mình, ñaûng ñaõ raép taâm ñem moät thöôùc, moät taác ñaát cuûa Thaùi huøa vôùi giaëc, traán aùp nhaân daân baøy toû Toå laøm moài cho giaëc thì toäi phaûi tru loøng yeâu nöôùc. di...”. Leâ Thaùnh Toâng 1473. Haønh ñoäng naøy cuûa nhaø caàm Nhöõng thôøi ñaïi, cheá ñoä maø ñaûng quyeàn Haø Noäi laøm ngöôøi ta nhôù laïi söï coäng saûn ñaõ daønh cho nhöõng ngoân töø kieän: Ngaøy 3 thaùng 11 aâm lòch naêm baån thæu nhö Phong kieán thoái naùt vaø 1540, Maïc Ñaêng Dung cuøng caùc baày ngay caû cheá ñoä thöïc daân xaâm löôïc toâi Nguyeãn Nhö Queá, Ñoã Theá Khanh, ñaõ toàn taïi ôû Vieät Nam qua haøng ngaøn Ñaëng Vaên Trò leân cöûa aûi phöông Baéc. naêm cha oâng ta ñaõ giöõ nguyeân ñöôïc ÔÛ ñaây, Maïc Ñaêng Dung ñaõ töï troùi bôø coõi vaø laõnh thoå. mình ñeán daâng bieåu xin haøng quaân Theá roài, chuû thuyeát Coäng saûn Minh. Ñieàu coát yeáu trong ba ñieàu ôû ñöôïc du nhaäp vaøo ñaát nöôùc naøy, vaø taám bieåu xin haøng ngoaïi xaâm, ñoù laø tai hoïa ñaõ baét ñaàu töø ñoù. “Xin aán tín ñeå ñöôïc thöøa nhaän söï cai Moät Ñaûng Coäng saûn töï xöng laø voâ trò ôû An Nam”. ñòch, laø trí tueä, laø anh huøng, quang Haø Noäi, ngaøy 19/1/2014. Kyû nieäm vinh... nghóa laø khoâng coøn moät tính töø 40 naêm Hoaøng Sa vaøo tay giaëc ª naøo coù theå söû duïng ñeå töï toâ veõ chính


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

39


40

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

THÔ - Yù NGA

EM AØ! XUAÂN ÑAÂU? Anh laø gioït nöôùc ñaàu tieân Cho em côn khaùt vöôït bieân naêm naøo Ngon nhö voû döa ngoït ngaøo* Cho queân côn ñoùi theàu thaøo troái traên. Anh töøng meàm maïi chieác khaên UÛ em aám aùp trong ñeâm taáp bôø Anh nhö aùnh löûa aám, hô Giöõa ñeâm bieån Thaùi ngoài chôø töø taâm. Anh thôm muoãng chaùo noùng, nhaâm** Cöùu em thoaùt cheát nôi haàm ghe thoâ Anh nhöôøng em voû chuoái khoâ Ñeå em ñôõ daï, coøn mô ngaøy... veà. Thay em taùt nöôùc traøn ghe Töôùi em nöôùc bieån, lau nhoøe maét lem Anh laø moät nöûa cuûa em Laøm sao queân ñöôïc? Thuyeàn ñeâm... haõi huøng. Teát chia khoå. Xuaân ngaïi nguøng Maáy möôi naêm ñaõ, mình cuøng nhau ñi Ñöøng lo nghó chuyeän phaân kyø Mai Xuaân Ñaát Meï lo gì chaúng vui. Anh aø! Anh hôõi! Anh ôi! Thöông em, xin suoát moät ñôøi yeâu daân.

NHAÁT KHÖÙ BAÁT PHUÏC HOAØN

*

"Thi oâng", thi só ...töï phong "Thi baø, thi baù" thoåi phoàng... "Thi nhaân" Hueânh hoang veõ "raén" theâm... chaân Coõng veà ñaát Meï chaät "Saân", caén "Gaø" Baéc thuoäc, trang söû nöôùc nhaø Bao nhieâu maùu cuûa OÂng Cha goùp phaàn Xuaân naøy theâm nöõa maáy xuaân? "Sæ" kia daáu hoûi. Hoûi caàn maáy traêm?** Ñi? Veà ? Toâi nhaén lôøi thaêm: Ñöôøng naøo rôøi xöù? Maáy naêm... thaät veà? Mai veà coù seõ ngoâ ngheâ? Hoïc thoâng Hoa ngöõ troå ngheà... baùn daân? *Moät ñi khoâng trôû laïi. **Sæ nhuïc

CHIEÁU XUAÂN: TRINH NÖÕ VIEÄT ÑAÂU ROÀI?

THÖÔNG TAËNG NHÖÕNG SOÁ PHAÄN HAÅM HIU ÑANG BÒ CSVN BAÙN SANG TAØU COÄNG LAØM NOÂ LEÄ TÌNH DUÏC

Xuaân hôøi! Xuaân hôõi! Toäi tình chi? Vaïn lyù ñöôøng xa, theïn nöõ nhi Baùn tuoåi xuaân thì: em, chaùu, chò Toäi tình? Toäi nghieäp phaûi ra ñi!

MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU

Hieàn ngoan thoân nöõ, raát nhu mì Cam chòu ñieàu taø yù, baác, chì Teát tröôùc, Teát naøy: ai haäu hyõ Cho em xoùa saïch nhöõng hoà nghi?

Muøa Xuaân ñeán thaät eâm ñeàm Coù Hoa Hoàng Thaém nôû Theàm Tha Höông Tröõ tình Noát Nhaïc Yeâu Thöông Traùi tim nhaïy caûm ngoït döôøng maïch nha

-Toäi em? Em hoûi: toäi tình gì? Baùn xaùc teânh heânh, phaûi cuùi quyø Nghóa meï, coâng cha chöa toaïi yù, Chæ vöøa ôn ñaûng: phaûn löông tri!

Hoâm nay Moàng Baûy roài maø! Haï neâu ñaàu xoùm. Anh aø! Anh ôi! EÙp vaøo cuoán vôû nhöõng lôøi Say men tình aùi, anh môøi Beán Mô

Xuaân naøy? Xuaân tröôùc? Vaãn chia ly; Vaãn taïm dung, aên xoåi, ôû thì Xuaân, vieát thö thaêm, lôøi tæ mæ:

Thoaûng trong ngaøo ngaït trang thô Nuï yeâu em caém, thaét nô chöõ tình Anh yeâu nhôù giöõ chuyeän mình Thuûy chung ñeán cheát chæ mình mình thoâi! Nheù Anh! Ñi troïn cuoäc ñôøi Beân nhau mình vieát ñeïp lôøi trang thô: Nhaéc Ngöôøi Ñi: -Chôù thôø ô! Vieät Nam thöông laém! Höõng hôø sao cam?

"Ñoàng daønh, ñoàng duïm raát chi li! Chò ôi! Xöù... "laï" baùn thaân heøn Cho chuùng mua quyeàn, ñaûng quaù... quen Trinh tieát oá hoen ñaønh uaát ngheïn Chong ñeøn nguyeät theïn, ñaûng chöa khen!" * "Vaên, thi, hoaï, nhaïc só": ai hôøn? Vaên Hoïc, "chieáu" giaønh, lieäu coù hôn? Taùm chuïc trieäu ngöôøi: ñôøi baát oån Nôi naøo chieáu traûi, buùt khoâng ghi?

*Chieáu Vaên Hoïc: nôi tranh giaønh danh haõo cuûa nhöõng "thi baù, thi vöông"


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

41


42

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

43


44

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

45


46

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

& 678-207-9867


47

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

email: phong1@nationwide.com

Xin goïi Phong Huyønh: 678-735-7371


48

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏ315 P CHÍDEC RAÏN05, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 SOÁ

49

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

31


50

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


51

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A-Di-Đà Phật Thư Mời Tham Gia Hộ (Trợ) Niệm Vãng Sanh Kính Gởi: Quý Phật Tử, Quý Đồng Hương Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Tăng, Ni, và cư sĩ pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi hiểu và tâm đắc với việc hộ (trợ) niệm vãng sanh.  Trên tinh thần “giúp đỡ nhau cùng vãng sanh”, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị tham gia hộ (trợ) niệm cùng chúng tôi cho người khác khi có yêu cầu.  Bố thí một phần thời gian và chơn tâm quý báu của quý vị cho người đang lúc bệnh nặng, hấp hối, hoặc trước hay sau lúc lâm chung là một trong những công hạnh thật sự của người phật tử.  Nếu quý vị hay ban (hội) hộ niệm nào có thành ý, quý vị vui lòng cho chúng tôi pháp danh, số điện thoại, và thời gian thuận tiện trong tuần để có thể liên lạc khi cần.  Quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin bên dưới Pháp Danh

Số Điện Thoại + Text Message Email

Nhuận Minh

404-992-1600

Vân Hoàn

678-382-1415

vanhoan.honiem@gmail.com

Diệu Nguyệt

404-641-1445

dieunguyet.honiem@gmail.com

Để tìm hiểu về hộ niệm vãng sanh, quý vị có thể liên lạc các chư Tăng, Ni, và các cư sĩ tại các chùa trong thành phố quý vị đang sống.  Quý vị có thể tham khảo thêm một số bài giảng pháp, bài viết trên internet (google.com, youtube.com, …) của một số chư Tăng, Ni, và cư sĩ như sau:  Pháp sư Tịnh Không  (Cố Khất Sĩ) Thích Giác Khang  Hoà Thượng Thích Trí Đức  Cư sĩ Diệu Âm  Hoặc các chư Tăng, Ni, và cư sĩ mà quý vị thấy thích hợp Quý vị cũng có thể liên lạc chúng tôi để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về việc hộ niệm vãng sanh.  Sự trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề để có sự kết hợp chu toàn có thể làm được trong việc hộ niệm về sau. Bên cạnh, nếu quý vị hay người thân, quen có tâm nguyện muốn được thêm người hộ niệm trong các duyên sự trên, quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin phía trên bất cứ lúc nào.  Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tham gia cùng quý vị. Chúng tôi thành tâm đón nhận những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi tới những quý vị ủng hộ và tham gia.  Nếu lời thỉnh cầu này có điều gì sơ sót và mạo phạm đến bất cứ ai, xin vui lòng hỹ xã mà bỏ qua cho.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta cùng toàn thể pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh tây phương cực lạc và thành phật đạo. Nam mô A-Di-Đà Phật.


52

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

3685 CHESTNUT DR. DORAVILLE, GA 30340

Phöôùc: 404-805-0483 Hieáu: 404-234-0038


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 439 °° FEB FEB 20, 05, 2013 2014 TAÏ

53 53


54

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

THÖÏC PHAÅM

Coù nhöõng loaïi thöïc phaåm baïn nghó raèng seõ khoâng toát cho quaù trình giaûm caân (diet) cuûa mình, hay laø thöïc phaåm ñoù seõ khoâng toát cho söùc khoeû cuûa baïn. Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ tieán haønh nghieân cöùu vaø ñöa ra danh saùch naêm loaïi thöïc phaåm maø baïn töôûng laø ñoäc haïi nhöng thaät ra laïi raát toát.

1. ÑAÀU TIEÂN PHAûI KEÅ ÑEÁN TRÖùNG:

- Baïn nghó raèng: aên tröùng seõ laøm taêng löôïng cholesterol vaø taêng nguy cô maéc beänh tim maïch. - Nhöng thöïc teá: trong tröùng coù chöùa caùc chaát choáng oxy hoaù, giaøu protein vaø nhöõng chaát dinh döôõng quan troïng ñeå coù moät söùc khoeû toát. Ví duï, vaøo naêm 2011 ñaõ coù moät nghieân cöùu cho thaáy neáu aên tröùng thöôøng xuyeân seõ giuùp giaûm nguy cô beänh tim maïch vaø ung thö do trong tröùng coù chöùa haøm löôïng cao chaát choáng oxy hoaù. Hôn nöõa, tröùng coøn coù theå giuùp laøm giaûm huyeát aùp. Moät nghieân cöùu môùi ñaây cuûa Ñaïi hoïc Yale ñaõ phaùt hieän ra raèng vieäc aên tröùng seõ giuùp cho baïn coù moät heä thoáng tim maïch laønh maïnh maø khoâng heà taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán vaán ñeà cholesterol , taêng caân hoaëc gaây aûnh höôûng ñeán chöùc naêng noäi moâ nhö baáy laâu nay chuùng ta vaãn töôûng. Noùi toùm laïi, tröùng toát cho söùc khoeû cuûa chuùng ta, theá nhöng haõy chaéc chaén raèng baïn aên tröùng, nhaát laø phaàn loøng ñoû, coù chöøng möïc. Thuoác boå duø coù uoáng quaù lieàu thì cuõng seõ laøm baïn bò ngoä ñoäc.

2. CAùC LOAÏI HAÏT

- Baïn nghó raèng: caùc loaïi haït nuts

ª TRAàN KHA

quaù beùo. - Nhöng thöïc söï: neáu baïn aên baát kyø loaïi thöïc phaåm naøo vôùi soá löôïng lôùn thì cuõng seõ gaây neân tình traïng taêng caân caû thoâi. Tuy nhieân, neáu baïn ñaët ra moät cheá ñoä aên uoáng hôïp lyù vôùi nhöõng khaåu phaàn aên thích hôïp vôùi theå traïng cuûa mình thì protein vaø caùc chaát beùo laønh maïnh ñöôïc tìm thaáy trong caùc loaïi haït thöïc söï coù theå giuùp baïn giaûm caân. Ngoaøi ra, caùc loaïi haït naøy cuõng coù taùc duïng giuùp giaûm nguy cô ñau tim vaø bò ñoät quî. Ví duï nhö quaû oùc choù (walnuts) coù chöùa omega 3 - moät loaïi chaát beùo raát toát cho tim maïch, ñaây ñöôïc xem laø moät löïa choïn toát cho nhöõng buoåi aên snack cuûa baïn.

3. CHOCOLATE

- Baïn nghó: chocolate cuõng laø moät loaïi keïo ngoït vì theá noù haún laø khoâng toát cho söùc khoeû. - Nhöng söï thaät: suy nghó treân chæ coù theå ñuùng vôùi nhöõng loaïi chocolate ñaõ ñöôïc pha cheá theâm nhieàu ñöôøng ñeå taïo ñoä ngoït gaét. Tuy nhieân, neáu laø chocolate ñen (dark chocolate) - loaïi chocolate coù löôïng cocoa ít nhaát laø 70% trong thaønh phaàn cuûa noù taùc duïng cuûa chocolate ñen naøy cuõng ngang ngöûa vôùi taùc duïng ñöôïc tìm thaá trong berry, röôïu ñoû vaø traø. Moät ounce chocolate moãi ngaøy seõ giuùp giaûm nguy cô maéc beänh tim maïch, coøn moät ounce röôõi chocolate coù theå giuùp baïn xua tan caêng thaúng.

4. KHOAI TAÂY

- Baïn cho raèng: aên khoai taây seõ chæ laøm cho baïn taêng caân vì noù coù nhieàu chaát beùo.

- Söï thaät laø: moät soá loaïi khoai taây coù theå laøm giaûm nguy cô gaây töû vong cuûa nhöõng keû gieát ngöôøi thaàm laëng, theá nhöng coøn tuøy thuoäc vaøo loaïi khoai taây naøo. Moät nghieân cöùu vaøo naêm 2012 ñaõ chöùng minh raèng khoai taây maøu tím giuùp giaûm huyeát aùp ôû nhöõng beänh nhaân maéc chöùng cao maùu, nhöõng ngöôøi bò beùo phì maø khoâng heà laøm taêng caân. Theâm vaøo ñoù, khoai taây voán giaøu chaát xô vaø haàu nhö khoâng heà coù chaát beùo trong thaønh phaàn cuûa noù. Khoai lang vaø khoai taây maøu tím ñöôïc xeáp vaøo danh muïc nhöõng moùn aên nhieàu dinh döôõng. Chæ coù nhöõng thöù maø baïn troän vaøo trong moùn khoai taây cuûa baïn (gia vò, bô...) môùi laø nguyeân nhaân chính phaù vôõ böõa aên laønh maïnh cuûa baïn. Boû qua sour cream, thòt xoâng khoùi bacon bits, bô vaø cheese, haõy löïa choïn caùc loaïi rau töôi vaø thaûo moäc ñeå thay theá vaøo böõa aên cuûa baïn.

5. ÑAÄU NAØNH

- Baïn töôûng: aên ñaäu naønh seõ laøm taêng nguy cô maéc beänh - Söï thaät: ñaây coù leõ laø loaïi thöïc phaåm gaây nhieàu tranh caõi cho caùc chuyeân gia nhaát, nhöng cuõng nhö nhöõng loaïi thöïc phaåm keå treân, lôïi hay haïi coøn tuyø thuoäc vaøo loaïi thöïc phaåm töø ñaäu naønh maø baïn aên. Khoa hoïc ñaõ chöùng minh raèng moät soá moùn aên cheá bieán töø ñaäu naønh nhö miso, ñaäu phuï vaø edamame thöïc söï mang lôïi nhöõng lôïi ích söùc khoeû cho baïn. Ñaäu naønh coøn coù taùc duïng giaûm nguy cô maéc chöùng ung thö ngöïc ôû nöõ giôùi, tuyeán tieàn lieät ôû nam giôùi, chöùng roái ruoät vaø caûi thieän söùc khoeû tim maïch. ª


TAÏPSOÁ CHÍ G ÑOÂ G ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 DEC 05, N 2008 315RAÏN

55 129

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Nhaän göûi UPS ñi khaép nôi Nhaän Order qua phone 1028 North Alameda Street, Los Angeles, CA 90012 Tel: 213.625.1488 Fax: 213.625.1829 Toll Free: 1.800.882.9099 www.starlightnail.com Email: dulylu@starlightnail.com

Chuùng toâi toång ñaïi lyù caùc maët haøng veà Nail Furniture Ngoaøi ra coøn laø ñaïi lyù caùc maët haøng khaùc Chuùng toâi nhaän coá vaán cho nhöõng ngöôøi môùi môû tieäm


56 THÔ TRAÀN VAÁN LEÄ

Thoâi Vaäy Ngaøn Naêm ÔÛ Xöù Ngöôøi

Em Veà Ngang Ngoõ Ngaøy Sau Teát


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Neáu Quyù vò ñang tìm moät moùn quaø löu nieäm, cho baát kyø tröôøng hôïp naøo, xin gheù laïi ANY PRINTING & SIGNS, chuùng toâi coù ñaày ñuû caùc kieåu baèng ñoàng, goã, acrylic, crystal... Vaø seõ khaéc taïi choã theo yeâu caàu cuûa Quyù Khaùch

57


58

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ÑÒA OÁC

ª CNN MONEY

Nhöõng quy ñònh môùi veà

VAY THEÁ CHAÁP

Theo CNNMoney, nhöõng quy ñònh môùi trong vieäc vay tieàn mua nhaø ñaõ baét ñaàu coù hieäu löïc töø ngaøy 10 thaùng 1, 2014. Caùc quy ñònh naøy seõ chaám döùt nhöõng laïm duïng teä haïi nhaát trong vieäc cho vay theá chaáp trong quaù khöù. Caùc quy ñònh môùi ñöôïc soaïn thaûo nhaèm trôû laïi ñöôøng loái caên baûn trong vieäc cho vay theá chaáp vaø giaûm bôùt nguy cô ngöôøi vay khoâng traû nôï vaø nhöõng vuï xieát nhaø trong soá nhöõng ngöôøi vay tieàn, theo Phoøng Baûo Veä Taøi Chaùnh Ngöôøi Tieâu Thuï (CFPB: Consumer Financial Protection Bureau), laø cô quan ban haønh nhöõng quy ñònh môùi.

KHOÂNG COù NHÖÕNG CAÏM BAÃY NÔÏ NAÀN.

Khoâng coù nhöõng baát ngôø. Khoâng coù nhöõng luoàn laùch ñeå traùnh neù. Ñaây laø nhöõng yù nieäm neàn taûng ñöôïc hoã trôï bôûi caùc quy ñònh môùi phuø hôïp vôùi leõ phaûi cuûa chuùng toâi, coù hieäu löïc keå töø hoâm nay,” oâng Richard Cordray, giaùm ñoác cuûa CFPB, tuyeân boá trong nhöõng lôøi nhaän ñònh ñöôïc söûa soaïn cho moät cuoäc ñieàu traàn hoâm Thöù Saùu

tuaàn tröôùc. Nhöõng ngaân haøng cho vay theá chaáp seõ ñöôïc yeâu caàu tuaân thuû hai ñoøi hoûi môùi: ngöôøi vay phaûi coù khaû naêng traû nôï vaø ñuû ñieàu kieän ñeå vay moùn theá chaáp. Nhöõng ñoøi hoûi ñoù seõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñoái vôùi ngöôøi vay?

ÑUû KHAû NAÊNG TRAû NÔÏ

Nhöõng ngaân haøng cho vay phaûi xaùc ñònh raèng moät ngöôøi vay coù ñuû lôïi töùc vaø taøi saûn ñeå thöïc hieän nhöõng vuï thanh toaùn haøng thaùng trong suoát cuoäc ñôøi cuûa moùn vay. Ñeå laøm ñieàu ñoù, ngaân haøng cho vay coù theå nhìn vaøo tæ soá nôï naàn treân lôïi töùc (debtto-income) cuûa ngöôøi noäp ñôn vay tieàn, nghóa laø toång soá nôï naàn maø baïn coù boån phaän phaûi thanh toaùn haøng thaùng chia cho lôïi töùc maø baïn kieám ñöôïc moãi thaùng, keå caû nhöõng khoaûn thanh toaùn theá chaáp cao nhaát maø baïn seõ phaûi traû theo caùc ñieàu khoaûn cuûa moùn vay. Ñeå tính tæ soá nôï naàn treân lôïi töùc, haõy coäng moïi boån phaän traû nôï haøng thaùng cuûa baïn - goàm caû tieàn vay thôøi sinh vieân, caùc khoaûn thanh toaùn theû tín duïng vaø mua xe, caùc phí toån veà nhaø ôû, caùc tieän ích vaø nhöõng chi phí haøng thaùng khaùc - vaø chia toång soá ñoù cho lôïi töùc goäp haøng thaùng cuûa baïn. Trong moät coá gaéng nhaèm chaám döùt tình traïng cho vay khoâng caàn taøi lieäu hoaëc ít ñoøi hoûi taøi lieäu, khi caùc nhaø cho vay cung caáp nhöõng moùn theá chaáp ñaày ruûi ro maø khoâng ñoøi hoûi

nhöõng thoâng tin taøi chaùnh caàn thieát, nhöõng nhaø cho vay seõ phaûi yeâu caàu ngöôøi vay cung caáp taøi lieäu vaø kieåm chöùng caùc taøi lieäu veà lôïi töùc, taøi saûn, tieåu söû tín duïng vaø nôï naàn cuûa ngöôøi vay tieàn. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi vay, ñieàu ñoù coù nghóa hoï seõ phaûi cung caáp theâm giaáy tôø vaø thôøi gian cöùu xeùt seõ keùo daøi hôn. Nhöõng cô sôû baûo ñaûm moùn vay cuõng phaûi chaáp thuaän caùc moùn theá chaáp caên cöù vaøo nhöõng leä phí haøng thaùng toái ña maø baïn phaûi traû, khoâng phaûi chæ laø nhöõng laõi suaát cöïc kyø thaáp chæ toàn taïi moät vaøi thaùng, hoaëc moät hai naêm, tröôùc khi laõi suaát ñöôïc aán ñònh laïi ôû moät möùc cao hôn.

ÑUû ÑIEÀU KIEÄN VAY MOùN THEÁ CHAÁP

Ñeå baûo ñaûm baïn khoâng vay moät moùn tieàn mua nhaø vöôït quaù khaû naêng cuûa baïn, tæ soá nôï naàn treân lôïi töùc cuûa baïn thöôøng phaûi döôùi 43%. Quy ñònh naøy khoâng coù tính caùch tuyeät ñoái. Caùc ngaân haøng vaãn coù theå cho nhöõng ngöôøi coù tæ soá nôï naàn treân lôïi töùc cao hôn möùc ñoù ñöôïc vay tieàn, neáu nhöõng yeáu toá khaùc, chaúng haïn nhö hoï coù nhieàu taøi saûn, bieän minh cho söï ruûi ro. Caùc moùn theá chaáp ñuû ñieàu kieän khoâng theå bao goàm caùc ñaëc ñieåm nhieàu ruûi ro, nhö thôøi haïn daøi hôn 30 naêm, chæ thanh toaùn tieàn lôøi hoaëc caùc khoaûn thanh toaùn toái thieåu thaáp hôn tieàn lôøi, do ñoù soá tieàn theá chaáp seõ


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

59

© RANG DONG 2013 - 433


60

taêng leân. Nhöõng leä phí traû tröôùc vaø nhöõng khoaûn tieàn phaûi traû khaùc goäp laïi khoâng theå quaù 3% keát toaùn moùn theá chaáp. Keát toaùn ñoù bao goàm tieàn baûo hieåm chuû quyeàn, caùc leä phí khôûi ñoäng moùn vay vaø soá ñieåm ñöôïc traû ñeå haï giaûm laõi suaát theá chaáp. Theo oâng Keith Gumbinger cuûa HSH.com, moät nhaø cung caáp caùc thoâng tin veà theá chaáp, caùc ngaân haøng cho vay coù veû nhö khoâng lo ngaïi cho laém veà caùc quy ñònh môùi. OÂng noùi: “Ñieàu ñoù khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân, moïi ngöôøi ñaõ chuaån bò cho söï thay ñoåi ñoù töø nhieàu thaùng nay. Thöïc ra ñoù chæ laø vieäc chính thöùc hoùa baèng luaät leä nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc aùp duïng.” Moät yeáu toá quan troïng laø nhöõng gì khoâng naèm trong caùc quy ñònh. Ngöôøi ta khoâng thaáy ñoøi hoûi veà khoaûn traû tröôùc toái thieåu hoaëc ñoøi hoûi veà ñieåm tín duïng. Neáu caùc quy ñònh ñoøi hoûi moät möùc traû tröôùc toái thieåu, chaúng haïn 10% hoaëc 20%, noù seõ loaïi nhieàu ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu, nhöõng ngöôøi thöôøng gaëp khoù khaên trong vieäc gom goùp ñuû soá tieàn maët nhieàu nhö vaäy. Theo oâng Gumbinger, vieäc caùc quy ñònh môùi khoâng ñoøi hoûi moät ñieåm tín duïng toái thieåu seõ cho pheùp nhöõng ngaân haøng cho vay trong töông lai nôùi loûng caùc tieâu chuaån baûo ñaûm moùn vay, hieän giôø khaét khe, neáu tình hình cho pheùp. Vaøo luùc naøy, haàu heát caùc moùn vay vaãn phaûi ñöôïc baûo ñaûm bôûi Fannie Mae vaø Freddie Mac, vaø, vôùi moät vaøi ngoaïi leä, hoï seõ khoâng chaáp thuaän moùn vay neáu nhöõng ngöôøi noäp ñôn vay tieàn coù ñieåm tín duïng döôùi 620.

A DEBT-TO-INCOME RATIO:

Tyû leä nôï treân thu nhaäp (thöôøng ñöôïc vieát taét DTI) laø tyû leä phaàn traêm cuûa toång thu nhaäp haøng thaùng cuûa ngöôøi tieâu duøng treân soá nôï (goàm nhieàu hôn chæ laø caùc khoaûn nôï nhö thueá, leä phí, baûo hieåm theo coâng thöùc 28/ 36). Toång thu nhaäp cuûa $45.000 naêm Thaùng 3,750 (45,000/12) 3,750 x 0,28 = $1050 cho pheùp chi phí nhaø ôû. 3,750 x 0,36 = $ 1350 cho pheùp chi phí nhaø ôû coäng vôùi nôï ñònh kyø. Neáu baïn khai thueá naêm nay $45K thì mua ñöôïc nhaø khoaûng 180K.ª

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

BAÏN COù BIEÁT NGÖÔØI TUOÅI

Sanh naêm: 1954, 2014 Cung CAÁN. Tröïc CHAÁP Maïng SA KIM TRUNG (vaøng trong caùt) Khaéc THAÏCH LÖÏU MOÄC Con nhaø BAÏCH ÑEÁ (an maïng, phuù quyù) Xöông CON NGÖÏA. Töôùng tinh CON CHIM TRÓ CUOÄC SOÁNG: cuoäc ñôøi coù nhieàu hay ñeïp trong ñôøi coù nhieàu may maén vì taøi loäc cuõng nhö veà coâng danh vaø söï nghieäp, coù phaàn leân cao vaøo trung vaän, vaø haäu vaän coù keát quaû toát. Toùm laïi, tuoåi Giaùp Ngoï coù nhieàu may maén trong suoát cuoäc ñôøi. Tuoåi Giaùp Ngoï höôûng thoï trung bình töø 62 ñeán 65 tuoåi, nhöng neáu aên ôû hieàn laønh thì seõ ñöôïc gia taêng nieân kyû, gian aùc thì seõ bò giaûm kyû. TÌNH DUYEÂN: Veà vaán ñeà tình duyeân, tuoåi Giaùp Ngoï chia ra laøm ba gia ñoaïn nhö sau: Neáu sanh vaøo nhöõng thaùng naøy, thì tuoåi Giaùp Ngoï, coù thay ñoåi ba laàn veà vaán ñeà tình duyeân vaø haïnh phuùc; Ñoù laø baïn sanh vaøo nhöõng thaùng: 5, 6 vaø 9 AÂm lòch. Neáu baïn sanh vaøo nhöõng thaùng naøy thì cuoäc ñôøi coù thay ñoåi hai laàn tình duyeân vaø haïnh phuùc; Ñoù laø baïn sanh vaøo nhöõng thaùng: 1, 2, 7, 10, 11 vaø 12 AÂm lòch. Neáu baïn sanh vaøo nhöõng thaùng naøy thì cuoäc soáng moät choàng, moät vôï, ñoù laø baïn sanh vaøo nhöõng thaùng: 4 vaø 8 AÂm lòch. GIA ÑAÏO, COÂNG DANH: Phaàn gia ñaïo ñöôïc toát veà thôøi trung vaän vaø con caùi coù nhieàu hay ñeïp, coâng danh ñöôïc leân cao vaøo khoaûng töø tuoåi 24 trôû ñi. Söï nghieäp toát ñeïp, tieàn baïc ñöôïc ñaày ñuû aø coù theå soáng giaøu sang vaøo luùc töø tuoåi ôû khoaûng trung vaän trôû ñi. NHÖÕNG TUOÅI HAÏP LAØM AÊN: Trong vieäc laøm aên hay huøn haïp tuoåi Giaùp Ngoï neân hôïp taùc vôùi nhöõng tuoåi naøy seõ coù nhieàu thaéng lôïi veà taøi loäc, ñoù laø caùc tuoåi: Giaùp Ngoï, Bính Thaân, Kyû Hôïi. LÖÏA CHOÏN VÔÏ, CHOÀNG: Neáu löïa choïn vôï choàng muoán ñöôïc cao sang quyeàn quyù thì baïn neân löïa choïn nhöõng tuoåi naøy: Giaùp Ngoï, Bính Thaân, Kyû Hôïi, Canh Tyù, Nhaâm Daàn, Quyù Tî, vì nhöõng tuoåi naøy raát haïp vôùi tuoåi Giaùp Ngoï treân moïi lónh vöïc. Neáu keát duyeân vôùi nhöõng tuoåi naøy thì baïn chæ taïo ñöôïc moät cuoäc soáng trung bình maø thoâi, vì nhöõng tuoåi naøy chæ haïp veà tình duyeân vaø khoâng haïp veà ñöôøi taøi loäc, ñoù laø caùc tuoåi: Maäu Tuaát, Nhaâm Thìn. Neáu keát hoân vôùi nhöõng tuoåi naøy thì seõ bò ngheøo khoå, vì khoâng hôïp veà ñöôøng tình duyeân, cuõng nhö khoâng haïp veà ñöôøng taøi loäc, neân chæ soáng ngheøo khoå suoát ñôøi, ñoù laø caùc tuoåi; AÁt Muøi, Taân Söûu. Nhöõng naêm naøy baïn khoâng neân cöôùi vôï vì cöôùi vôï seõ gaëp caûnh xa vaéng, ñoù laø nhöõng naêm maø baïn ôû vaøo soá tuoåi: 17, 19, 25, 29, 31, 37 vaø 41 tuoåi. Neáu baïn sanh vaøo nhöõng thaùng naøy baïn seõ coù nhieàu vôï, ñoù laø baïn sanh vaøo nhöõng thaùng: 1, 5, 6, 9, 10 vaø 12 AÂm lòch. NHÖÕNG TUOÅI ÑAÏI KÎ: Nhöõng tuoåi naøy raát ñaïi kî trong vieäc keát hoân hay laøm aên, ñoù laø caùc tuoåi: Ñinh Daäu, Quyù Maõo, Kyû Daäu, Taân Maõo. Keát duyeân vôùi nhöõng tuoåi naøy seõ bò tuyeät maïng hay bieät ly giöõa cuoäc ñôøi. Khi gaëp tuoåi ñaïi kî, neáu laø ngöôøi hoân phoái thì luùc keát hoân khoâng neân toå chöùc linh ñình, neáu laø ngöôøi trong thaân thuoäc thì neân coá gaéng nhöôøng nhòn nhau. Caàn nhaát laø phaûi xem ñuùng sao haïn, nhöng toát hôn heát laø khoâng neân huøn haïp laøm aên vôùi nhöõng ngöôøi coù tuoåi khaéc kî vôùi mình, duø coù coá gaéng, baïn cuõng seõ khoù thaønh coâng nhö yù muoán ñöôïc. NHÖÕNG NAÊM KHOÙ KHAÊN NHAÁT: Tuoåi Giaùp Ngoï phaûi qua nhöõng naêm khoù khaên nhöùt laø nhöõng naêm maø baïn ôû vaøo soá tuoåi: 20, 25, 27 vaø 34 tuoåi ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

61


62

LUAÄT LEÄ HOA KYØ

Trong nhöõng ngaøy sinh soáng taïi Myõ ñoàng höông thöôøng coù luùc gaëp chuyeän xui xeûo vaët vaõnh khoâng ngôø tröôùc ñöôïc, nhö moät buoåi saùng naøo ñoù vaøo moät tieäm phôû ñoâng khaùch luùc coâ tieáp vieân böng toâ phôû ñöa leân baøn thì khaùch lanh chanh voäi ñöa tay ñoùn laáy, ngöôøi naøy töôûng ngöôøi kia naém neân cuøng thaû tay khieán toâ phôû noùng ñoå suïp vaøo ngöôøi khaùch. Coâ beù cuoáng leân xin loãi. Phaàn ñoâng ngöôøi Vieät deã tính, tuy khoâng vui nhöng cho laø gaëp ngaøy xui, nghó mình cuõng coù moät phaàn loãi neân cuõng boû qua. Nhöng trong lòch söû tö phaùp Hoa Kyø coù nhöõng chuyeän töông töï ñoâi khi coøn nhoû nhaët hôn nhieàu nhöng laïi ñem ra toøa kieän caùo ñoøi boài thöôøng nghe qua raát voâ lyù nhöng laïi coù thaät nhö vuï aùn sau ñaây: Stella Liebeck laø moät cuï giaø baûy möôi chín tuoåi. Cuï laùi xe qua cöûa soå drive-in moät tieäm McDonald taïi Albuquerque, New Mexico mua moät ly caø pheâ boán möôi chín xu. Mua xong baø cuï vaãn ngoài treân xe, keïp ly caø pheâ noùng giöõa hai ñuøi roài môû caùi naép nhöïa moûng ñeå boû ñöôøng thì run tay laäp caäp töï ñaùnh ñoå ly caø pheâ noùng leân ñuøi mình, cuï bò boûng la aàm leân. Sau ñoù Liebeck beøn ñeä ñôn kieän McDonald naèng naëc ñoå loãi taïi caø pheâ noùng quaù ñoä neân cuï môùi bò boûng. Chuyeän khoù tin khoâng ngôø laø boài thaåm ñoaøn xöû McDonald coù loãi phaûi ñeàn cho baø cuï $160,000 thuoác thang chöõa boûng, ñoàng thôøi phaït vaï theâm 2.7 trieäu vì leõ baùn caø pheâ noùng quaù ñoä gaây thöông tích cho khaùch haøng.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

LILY NGUYEÃN

Neáu ai gaây ra moät haønh ñoäng sai traùi (wrongful act) laøm phöông haïi ñeán ngöôøi khaùc duø khoâng coá yù laø ñaõ vi phaïm luaät baát caån. Theo khía caïnh phaùp lyù luaät naøy ñaët caên baûn treân khaùi nieäm moïi ngöôøi phaûi coù traùch nhieäm giöõ gìn haønh ñoäng caån thaän moät caùch vöøa phaûi ñeå khoûi laøm toån thöông ñeán ngöôøi khaùc. Ñònh nghóa theá naøo laø caån thaän vöøa phaûi raát khoù, tuy nhieân luaät baát caån raát caàn thieát vì haøng ngaøy thieân haï bò thöông tích do baát caån cuûa ngöôøi khaùc thì nhieàu voâ keå. Ña soá thöông tích do baát caån cuûa ngöôøi khaùc thì xaûy ra nhieàu hôn nhö bò ñuïng xe do taøi xeá say röôïu xaûy ra raát thöôøng. Vaøi naêm tröôùc ñaây ôû Florida coù vuï moät baùc só thay vì giaûi phaãu chaân traùi moät beänh nhaân ñaõ caét laàm chaân phaûi cuoái cuøng naïn nhaân maát luoân hai chaân. Thöû hoûi neáu khoâng coù luaät boài thöôøng baát caån thì seõ ra sao? Chaéc haún thieân haï seõ tha hoà laøm aåu khoâng theøm ñeå taâm ñeán an toaøn cho nhöõng ngöôøi chung quanh. Hôn theá nöõa naïn nhaân coøn phaûi töï caùng ñaùng sôû phí y khoa, thuoác men chöõa chaïy, taøi saûn bò hö haïi, maát caû lôïi töùc löông boång trong coâng aên vieäc laøm. Trong nhieàu tröôøng hôïp xui xeûo khaùc coù ngöôøi coøn bò maát maïng oan uoång. Theâm vaøo ñoù caùc thuû phaïm neáu khoâng bò traùch nhieäm ñeàn boài vaø bò tröøng trò thì caû thieân haï nhö ñöôïc khuyeán khích voâ traùch nhieäm ñöa ñeán tình traïng xaõ hoäi hoãn loaïn. Thöïc ra ngoaøi luaät baát caån coøn coù hình luaät cheá taøi nhöõng keû coù haønh ñoäng

phöông haïi ñeán an ninh traät töï xaõ hoäi, nhöng luaät baát caån ñöôïc phaùt huy ñeå khuyeán khích ngöôøi toát vaø tröøng phaït ngöôøi xaáu giöõ ñöôïc coâng lyù. Do ñoù nguyeân lyù chính yeáu cuûa luaät baát caån laø baét keû coù loãi phaûi boài thöôøng coù nghóa laø ai gaây haønh ñoäng sai traùi thì bò phaït vaø ai laø naïn nhaân bò thieät haïi thì ñöôïc ñeàn buø. Luaät baát caån chia ra laøm ba loaïi: Haønh ñoäng sai traùi coù chuû ñích (intentional tort) do coá yù laøm nhö vaäy; haønh ñoäng sô suaát (negligence) do voâ tình, voâ yù; vaø traùch nhieäm nghieâm ngaët (strict liability) laø baát caån thì phaûi chòu hoaøn toaøn lieân ñôùi baát luaän phaûi traùi. Neáu moät keû haønh hung moät ngöôøi khaùc thì laø haønh ñoäng coù chuû ñích. Haønh ñoäng naøy hoaøn toaøn coù loãi vì coù yù ñònh gaây thöông tích cho naïn nhaân neân coøn goïi laø ñaû thöông (battery). Theo luaät moät ngöôøi bò keát toäi ñaû thöông khi coù yù ñoà laøm ngöôøi khaùc bò thöông hoaëc bieát roõ naïn nhaân seõ bò nguy haïi coøn goïi laø haønh ñoäng hieån nhieân (substantial certainty) vaø luaät phaùp ñaët ra ñeå ngaên ngöøa nhöõng haønh vi ñoù. Quan nieäm veà gaây haïi coøn keå caû haønh ñoäng coá yù gaây ñuïng chaïm do yù muoán (offensive contact) coù theå lieät vaøo toäi ñaû thöông. Tuy nhieân coù nhöõng tröôøng hôïp ñònh nghóa naøy coù yù nghóa tuøy theo hoaøn caûnh, thí duï nhö caäu Hai hoân ñaïi leân maù moät coâ baïn gaùi ñeå toû caûm tình, haønh ñoäng naøy cuõng bò lieät vaøo toäi ñaû thöông (duø khoâng gaây ra thöông tích). Tuy nhieân neáu coâ gaùi öng thuaän nhaän caùi hoân aáy thì khoâng phaûi laø ñaû thöông. Ñieàu naøy


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

63


64

laøm saùng toû muïc ñích cuûa luaät baát caån laø tröøng phaït haønh ñoäng khoâng coù ñoàng loøng maø gaây thöông toån ñeán ngöôøi khaùc do ñoù phaûi ñeàn boài naïn nhaân thích ñaùng. Ngoaøi nhöõng haønh ñoäng sai traùi coá yù laøm phöông haïi ñeán ngöôøi khaùc coù chuû ñích (intentional tort) nhö ñaõ trình baøy trong baøi baùo tröôùc, luaät baát caån coøn keå ñeán toäi caåu thaû (negligence) gaây thieät haïi do sô suaát voâ tình, vaø loaïi lieân ñôùi nghieâm ngaët (strict liability) maø moät nhaø buoân hay coâng ty saûn xuaát phaûi boài thöôøng cho naïn nhaân bò thöông tích do haäu quaû söû duïng moät saûn phaåm coù khuyeát ñieåm. Toäi caåu thaû laø haønh ñoäng sô suaát khoâng coù yù ñònh haõm haïi ngöôøi khaùc khi gaây thöông tích hay thieät haïi cho naïn nhaân vì khoâng caån thaän moät caùch hôïp lyù. Thí duï keû vöøa laùi xe vöøa maûi noùi chuyeän baèng ñieän thoaïi di ñoäng roài voâ yù laïc tay laùi leân leà ñöôøng laøm bò thöông ngöôøi boä haønh chaúng haïn. Duø keû gaây loãi khoâng coá yù nhöng vaãn phaûi gaùnh traùch nhieäm boài thöôøng cho naïn nhaân ñuû moïi chi phí ñieàu trò, thieät haïi lôïi töùc cuøng nhieàu thieät thoøi lieân heä khaùc chöa keå ñeán aùn phí vaø tieàn luaät sö maø ñaùng leõ naïn nhaân khoâng bò maát maùt vì söï voâ yù voâ töù cuûa keû gaây loãi. Ngoaøi muïc ñích duy trì coâng lyù, luaät baát caån coøn phaït vaï naëng keû coù loãi ñeå ngaên caûn thoùi quen gaây hieåm hoïa cho coâng chuùng, ñoàng thôøi laøm göông cho moïi ngöôøi yù thöùc haønh vi caån thaän hôn ñöøng gieo tai öông ñeán ai. Toäi caåu thaû dó nhieân nheï hôn toäi coá yù gaây hoïa bôûi vì luaät phaùp khoâng bao giôø chaáp nhaän haønh ñoäng haïi ngöôøi nhö ñaû thöông ngöôøi khaùc, toäi aáy coøn coù theå bò xöû theo hình luaät. Traùi laïi voâ yù gaây tai naïn khi ñang haønh ñoäng moät vieäc höõu ích nhö laùi xe ñi laøm chaúng haïn thì chaáp nhaän ñöôïc. Nguyeân taéc chính veà toäi caåu thaû laø ai cuõng phaûi coù boån phaän giöõ haønh vi cuûa mình caån thaän moät caùch höõu lyù tröôùc nhöõng nguy hieåm coù theå tieân ñoaùn vaø phoøng ngöøa tröôùc ñöôïc. Ngöôøi boä haønh bò thöông vì loãi voâ yù cuûa keû vöøa laùi xe vöøa noùi ñieän thoaïi, ruûi ro naøy ñaùng leõ seõ khoâng xaûy ra neáu keû aáy chuù taâm laùi cho an toaøn trong tình traïng ñeà cao caûnh giaùc tai naïn löu thoâng maø ai cuõng bieát laø thöôøng hay xaûy ra treân coâng loä. Qui traùch nhieäm baét keû gaây tai naïn phaûi boài thöôøng thieät haïi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

cho naïn nhaân laø coâng baèng vaø hôïp lyù. Do ñoù ôû hoaøn caûnh naøy ngöôøi taøi xeá bao giôø cuõng phaûi coù boån phaän laùi xe caån thaän traùnh gaây thöông tích cho boä haønh. Luaät baát caån ñònh nghóa chöõ caån thaän hôïp lyù (reasonable) giaûn dò nhö nghóa thoâng thöôøng laø moät söï chuù taâm vöøa möùc hay ôû moät möùc ñoä thaän troïng vöøa ñuû nhöng cuõng khoâng quaù nhieàu. Toøa aùn keå nhieàu yeáu toá trong vieäc xaùc ñònh toäi baát caån nhöng khoâng ñaët thaønh moät coâng thöùc tính toaùn ñöôïc. Thí duï ngöôøi laùi xe chaúng coù theå tính tröôùc ñöôïc möùc hieåm hoïa tai naïn seõ xaûy ra. Hôn theá cho duø coù tính toaùn kyõ chaêng nöõa hoï cuõng khoâng bao giôø ñònh noåi caùc yeáu toá cuøng xaùc suaát tai naïn saép tôùi vì caùc hieåm hoïa coù theå xaûy ra trong muoân ngaøn tình huoáng khaùc nhau khoâng ñoaùn tröôùc ñöôïc. Trong nhöõng vuï thöa kieän veà baát caån, nguyeân ñôn thöôøng duøng moïi caùch chöùng minh tröôùc toøa aùn bò caùo coù loãi voâ yù gaây thieät haïi vôùi nhöõng baèng côù qua nhaân chöùng. Lôøi khai cuûa ngöôøi qua ñöôøng thaáy bò caùo ñang caàm chai röôïu vaø ngöûa coå noác hay ñang duøng ñieän thoaïi caàm tay, hoaëc chaïy quaù nhanh vöôït baûng ñoû ‘Ngöøng’ (Stop) tröôùc khi ñuïng vaøo naïn nhaân laø nhöõng chöùng côù ñaày ñuû ñeå buoäc toäi. Giaû söû khoâng coù nhaân chöùng nhöng coù baèng côù giaùn tieáp nhö chai röôïu khui dôû hoaëc caùi ñieän thoaïi caàm tay maø caûnh saùt tìm thaáy ñöôïc ôû gheá tröôùc treân xe, hay möùc thöû nghieäm noàng ñoä röôïu trong maùu ngöôøi taøi xeá vöôït quaù möùc hôïp phaùp chaúng haïn. Trong vaøi vuï kieän toøa aùp duïng luaät ñaëc bieät veà baèng chöùng nhö laáy khaåu cung cuûa chuyeân vieân ñeå giuùp boài thaåm ñoaøn suy xeùt bò caùo coù haønh ñoäng baát caån hay khoâng. Tuy nhieân nhaân chöùng chæ ñöôïc cung caáp söï kieän lieân heä ñeán noäi vuï maø thoâi maø khoâng coù quyeàn ñöa ra baát cöù ñeà nghò naøo. Tuy nhieân sau naøy toøa nhaän thaáy neáu xöû nhö theá coù phaàn baát coâng cho naïn nhaân (duø cuõng coù phaàn loãi) phaûi gaùnh chòu heát thieät haïi phí toån ñieàu trò cuøng aùn phí, tieàn thuø lao cho luaät sö cuøng moïi phí toån khaùc. Maët khaùc neáu phía bò caùo gaây ra tai naïn (duø baát cöù loãi ai) maø khoâng heà bò lieân ñôùi traùch nhieäm thì seõ thaønh tieàn leä

sau naøy seõ khoâng uùy kî gì maø cöù tieáp tuïc phoùng nhanh tieáp tuïc gaây theâm tai naïn. Do ñoù caùc tieåu bang ñaõ thay theá luaät ‘goùp phaàn baát caån’ baèng ñieàu luaät ‘töông ñoái baát caån’ (comparative negligence), theo ñoù loãi cuûa bò caùo ñöôïc giaûm khinh tuy nhieân vaãn khoâng hoaøn toaøn mieãn tröø ñöôïc traùch nhieäm vôùi nguyeân ñôn duø ngöôøi naøy cuõng coù loãi vaø vaãn phaûi ñeàn nhö thöôøng. Luaät baát caån ñònh nghóa chöõ caån thaän hôïp lyù (reasonable) giaûn dò nhö nghóa thoâng thöôøng laø moät söï chuù taâm vöøa möùc hay ôû moät möùc ñoä thaän troïng vöøa ñuû nhöng cuõng khoâng quaù nhieàu. Toøa aùn keå nhieàu yeáu toá trong vieäc xaùc ñònh toäi baát caån nhöng khoâng ñaët thaønh moät coâng thöùc tính toaùn ñöôïc. Thí duï ngöôøi laùi xe chaúng coù theå tính tröôùc ñöôïc möùc hieåm hoïa tai naïn seõ xaûy ra. Moät ngöôøi boä haønh baát keå ñeán ñeøn hieäu ‘Ñöøng Böôùc’ (Don’t Walk) ôû ngaõ tö maø cöù baêng ngang qua ñöôøng neân bò moät chieác xe chaïy quaù toác ñoä giôùi haïn ñuïng phaûi. Ngöôøi laùi xe ñaõ phaïm loãi baát caån laùi nhanh, neáu chaïy chaäm ñuùng theo baûng giôùi haïn toác ñoä thì coù leõ tai naïn seõ khoâng xaûy ra. Veà phaàn ngöôøi boä haønh cuõng coù loãi lieân ñôùi vì khoâng nhìn ñeøn baùo Don’t Walk maø vaãn böôùc xuoáng ñöôøng neân môùi bò ñuïng. Lieäu ngöôøi taøi xeá coù theå duøng lyù do naøy ñeå choáng cheá loãi cuûa mình khoâng? Trong luaät baát caån nguyeân thuûy coù moät ñieàu khoaûn goïi laø ‘goùp phaàn baát caån’ (contributory negligence) theo ñoù bò caùo ñöôïc mieãn toá khoûi boài thöôøng. Tuy nhieân sau naøy toøa nhaän thaáy neáu xöû nhö theá coù phaàn baát coâng cho naïn nhaân (duø cuõng coù phaàn loãi) phaûi gaùnh chòu heát thieät haïi phí toån ñieàu trò cuøng aùn phí, tieàn thuø lao cho luaät sö cuøng moïi phí toån khaùc. Maët khaùc neáu phía bò caùo gaây ra tai naïn (duø baát cöù loãi ai) maø khoâng heà bò lieân ñôùi traùch nhieäm thì seõ thaønh tieàn leä sau naøy seõ khoâng uùy kî gì maø cöù tieáp tuïc phoùng nhanh tieáp tuïc gaây theâm tai naïn. Do ñoù caùc tieåu bang ñaõ thay theá luaät ‘goùp phaàn baát caån’ baèng ñieàu luaät ‘töông ñoái baát caån’ (comparative negligence), theo ñoù loãi cuûa bò caùo ñöôïc giaûm khinh tuy nhieân vaãn khoâng hoaøn toaøn mieãn tröø ñöôïc traùch nhieäm vôùi nguyeân ñôn duø ngöôøi naøy cuõng coù loãi vaø vaãn phaûi ñeàn nhö thöôøng. ª


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 20, SOÁ

65 65

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

GIÔØ KHAÙM BEÄNH: Thöù Hai, Ba, Naêm: 8:30 AM - 5PM Thöù Saùu: 8:30 AM - 3PM Thöù Baûy: 8AM – 1PM Thöù Tö Ñoùng Cöûa


66

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÂU CHUYEÄN THAÀY LANG - 4

Toâi toång keát moät chuùt, böùc xaï aûnh höôûng raát lôùn ñeán chuùng ta. Nhöng coù maáy caùch coù theå döï phoøng: 1-Thöù nhaát uoáng traø xanh; 2-Thöù hai laø aên rau xanh, caø-roát; 3-Thöù ba laø aên rong xoaén; 4-Thöù tö laø aên taûo phuïc khang. Nhaát thieát chôù ñeå ñoà ñieän trong phoøng nguû. Nhaát laø loø vi soùng, ñoái vôùi chuùng ta nguy haïi lôùn nhaát, trong voøng 7 meùt noù coù theå böùc xaï ñeán chuùng ta. Vaø caùc ñoà ñieän, khoâng neân môû cuøng moät luùc. Vöøa coù tivi vöøa coù tuû laïnh, laïi vöøa coù loø vi soùng, baïn laøm thöùc aên ngay beân caïnh, thì baïn maéc ung thö laø khoâng oan uoång gì.

2. VAÄN ÑOÄNG OÂXY

Coù moät kinh nghieäm thaønh nguyeân taéc, nhaát thieát ñöøng luyeän taäp saùng sôùm. Xin khuyeán nghò caùc vò taäp luyeän vaøo chieàu toái. Caùc nhaø khoa hoïc ñaõ quy ñònh, aên xong 45 phuùt sau haõy vaän ñoäng. Maø ngöôøi giaø vaän ñoäng ñi baùch boä laø ñöôïc, chæ caàn ñi 20 phuùt. Muoán giaûm beùo khoâng duøng phöông phaùp naøy, nöõa giôø ñeán moät giôø tröôùc böõa aên, aên 2-4 haït rong xoaén, sau ñoù seõ giaûm ñöôïc caûm giaùc muoán aên maø laïi khoâng thieáu dinh döôõng. Ngöôøi Chaâu AÂu giaûm beùo toaøn duøng rong xoaén, ôû Trung Quoác aên ít, ñi ngoaøi nhieàu laø khoâng ñuùng caùch.

ª BAÙC SÓ TEà QUOÁC LÖïC

Thöù hai laø thôøi gian nguû daäy, quoác teá quy ñònh laø 6 giôø saùng ñeå baïn kham khaûo. Thôøi gian môû cöûa soå, quoác teá quy ñònh laø 9-11 giôø, buoåi chieàu laø 2-4 giôø. Vì sao ? Vì sau 9 giôø, khoâng khí oâ nhieãm laéng xuoáng, chaát oâ nhieãm ñaõ giaûm bôùt, khoâng coù hieän töôïng phaûn löïc. Caùc vò chuù y cho, saùng daäy môû cöûa soå, ñöøng coù thôû nhieàu ôû ñoù, vì chaát gaây ung thö, chaát phaûn löïc ñeàu chaïy heát vaøo trong phoåi baïn, deã bò ung thö phoåi. Quoác teá ñaõ caûnh caùo, 6-9 giôø saùng laø luùc deã gaây ung thö nguy hieåm nhaát. Khoâng theå noùi chung chung raèng nguû sôùm daäy sôùm laø khoeû. Caû ñeâm baïn ñaõ hít ñaày buïng khí cacbonic ôû trong nhaø, trong ñöôøng hoâ haáp ñaõ coù hôn 100 loaïi ñoäc toá roài, laïi chaïy vaøo röøng caây, buoåi saùng trong röøng caây laïi toaøn laø cacbonic. Taäp luyeän buoåi saùng, huyeát aùp cô sôû cao, thaân nhieät cô sôû cao, thöôïng thaän tuyeán toá cao gaáp 4 laàn buoåi chieàu toái, ngöôøi coù beänh tim baåm sinh raát deã sinh chuyeän. Trong röøng caây, phaûi ñôïi khi maëc trôøi leân, aùnh maët trôøi coù phaûn öùng vôùi chaát dieäp luïc môùi coù theå saûn sinh oâ-xy. Luùc trong röøng toaøn khí cacbonic, raát deã truùng ñoäc, raát deã maéc ung thö. Trong saùch Hoaøng Ñeá noäi cung coù noùi: “khoâng coù maët trôøi thì khoâng taäp

luyeän”. Toâi ñeà nghò caùc vò, muøa heø nguû sôùm daäy sôùm, muøa ñoâng khoâng neân ñi taäp buoåi saùng sôùm maø ñoåi sang taäp buoåi toái. Cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi nhö theá naøo cuõng ñeàu nguû sôùm, daäy sôùm khoeû ngöôøi caû, ngöôøi cao tuoåi ñöøng coù baät daäy maïnh. Coù ngöôøi baät moät caùi laø daäy, thoaét moät caùi laø nhoài maùu cô tim cheát luoân. Quoác teá ngöôøi ta noùi, ngöôøi ngoaøi 70 tuoåi neân daäy thoâng thaû, duoãi tay duoãi chaân cöû ñoäng vaøi caùi, roài xoa boùp tim moät luùc, ngoài vaøi phuùt roài haüng ñöùng leân. Nhö vaäy seõ khoâng laøm sao caû. Cho neân tuoåi taùc khaùc nhau, thôøi tieát muøa vuï khaùc nhau thì phaûi ñoái xöû khaùc nhau. Döôùi ñaây, xin noùi veà nguû tröa. Quoác teá quy ñònh roài, nguû tröa hay khoâng nguû tröa khoûi phaûi tranh luaän. Tröôùc kia, Nhaät Baûn khoâng chuû tröông neáu ñeâm hoâm tröôùc khoâng nguû toát thì neân nguû tröa. Thôøi gian nguû tröa neân laø nöõa giôø sau böõa aên tröa, vaø toát nhaát neân nguû moät tieáng ñoàng hoà, nguû laâu quaù khoâng coù lôïi choù söùc khoeû. Khoâng neân ñaép chaên daøy. Buoåi toái ñi nguû vaøo luùc naøo ? Xöa nay chuùng toâi khoâng ñeà xöôùng nguû sôùm daäy sôùm. Khaùi nieäm nguû sôùm daäy sôùm caàn laøm roõ. Neáu 7h toái ñi nguû, 12h ñeâm daäy luïc ñuïc vôù vaån thì


67 205

20, SOÁ TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

678-580-5891


68

khoâng ích gì. Chuùng toâi chuû tröông 10-10:30 ñi nguû, vì ôû hoäi nghò quoác teá ngöôøi ta ñaõ quy ñònh, moät giôø ñeán moät giôø röôõi sau ñi vaøo giaác nguû saâu laø khoa hoïc nhaát, nhö theá thì 12h ñeâm ñeán 3h saùng, 3 tieáng aáy seùt ñaùnh cuõng khoâng nhuùc nhích, khoâng coù laøm gì heát, 3 tieáng ñoàng hoà aáy laø giaác nguû saâu. Neáu 3 tieáng aáy nguû toát thì hoâm sau daäy tinh thaàn seõ raát thoaûi maùi. Neáu anh nguû sau 4h, thì ñoù laø giaác nguû noâng. Bieát caùch nguû vaø khoâng bieát caùch nguû laø raát khaùc nhau. Chuùng toâi chuû tröông töø 12h ñeán 3h saùng nguû say nhö cheát vaø tröôùc khi ñi nguû taém nöôùc noùng 4050oC, nhö vaäy chaát löôïng giaác nguû raát cao. Caùc baïn ñaùnh baøi toâi khoâng phaûn ñoái, nhöng phaûn ñoái ñaùnh baøi töø 12h ñeán 3h saùng. ÔÛ Thaåm Quyeán coù 4 thanh nieân ñaùnh baøi maø cheát, baùo ñaõ ñöa tin.

3. TRAÏNG THAùI TAÂM LYù

Neáu traïng thaùi taâm lyù khoâng toát thì anh aên uoáng taäp luyeän cuõng voâ ích. Töùc giaän thì deã bò khoái u, caû theá giôùi ñeàu bieát. Tröôøng ñaïi hoïc Stan-pho, Hoa Kyø ñaõ laøm moät cuoäc thí nghieäm noåi tieáng, laáy oáng muõi ñaët leân muõi cho anh thôû, roài sau ñoù laáy oáng muõi ñaët leân baõi tuyeát 10 phuùt. Neáu baêng tuyeát khoâng ñoåi maøu thì chöùng toû anh bình tónh, töï nhieân, neáu baêng tuyeát traéng leân chöùng toû anh coù ñieàu hoå theïn day döùt, neáu baêng tuyeát tím ñi chöùng toû anh töùc giaän. Ruùt laáy 1-2cc choã baêng tuyeát tím ñoù tieâm cho chuoät con thì 1-2 phuùt sau chuoät con seõ cheát. Toâi khuyeân caùc baïn, ai muoán treâu töùc baïn thì baïn ñöøng coù töùc. Neáu baïn khoâng nhòn ñöôïc, baïn haõy xem ñoàng hoà, ñöøng ñeå quaù 5 phuùt, quaù 5 phuùt laø hoång chuyeän, maùu seõ tím ñi. Thí nghieäm naøy ñaõ ñöôïc giaûi Nobel. Taâm lyù hoïc coù theå ñeà xuaát: 5 phöông phaùp traùnh töùc giaän: 1- Moät laø traùnh ñi; 2- Hai laø chuyeån ñi ngöôøi ta chöûi thì anh cöù ñaùnh côø, caâu caù, khoâng nghe thaáy ; 3-Ba laø thaû ra, nhöng phaûi chuù y, ngöôøi ta chöûi anh, anh laïi ñi chöûi ngöôøi khaùc thì khoâng chaún goïi laø thaû ra, maø phaûi ñi tìm baïn tri aâm ñeå noùi chuyeän, thaû ra heát (giaûi toaû) neáu khoâng, cöù ñeå buïng, thì seõ sinh beänh ; 4- Boán laø thaêng hoa, töùc laø ngöôøi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ta caøng noùi, anh caøng ra söùc laøm; 5- Naêm laø khoáng cheá, ñaây laø phöông phaùp chuû yeáu nhaát, töùc laø maøy chöûi theá naøo, oâng cuõng khoâng sôï. Ñieàu naøy raát quan troïng “ Nhòn moät luùc gioù yeân soáng laëng, luøi moät böôùc bieån roäng trôøi cao”. Nhaãn naïi khoâng phaûi laø muïc ñích maø laø saùch löôïc. Nhöng ngöôøi thöôøng khoâng laøm noåi, môùi noùi moät caâu ñaõ loàng loän leân. Tieåu baát nhaãn taéc loaïn ñaïi möu (Khoâng nhòn ñöôïc ñieàu nhoû thì seõ roái loaïn caû möu chí lôùn) Chaâu AÂu coù moät kinh ñieån: 1-Caùi lyù khoù giaûng thì neân döøng, 2-Con ngöôøi khoù ñoái xöû thì neân xöû haäu, vieäc khoù xöû thì neân laøm buoâng thaû, 3-Coâng vieäc khoù thaønh thì neân khoân kheùo. Caâu ñaàu tieân trong 4 caâu aáy coù nghóa laø: Lyù leõ khoù thì khoan haõy noùi. Trieát lyù raát saâu saéc, raát coù ích. Trong Tam Quoác Dieãn Nghóa, Gia Caùt Löôïng 3 laàn choïc töùc Chu Du, roát cuoäc ñaõ khieán Chu Du töùc giaän maø cheát. Taïi Chu Du hay taïi Gia Caùt Löôïng ? Keát luaän laø taïi Chu Du, khí löôïng oâng ta heïp hoøi quaù. Töùc giaän nguy haïi raát lôùn cho ngöôøi ta. Hieän nay coù moät lyù thuyeát môùi, taát caû caùc ñoäng vaät ñeàu khoâng coù coâng naêng cöôøi, duy loaøi ngöôøi coù coâng naêng ñoù. Nhöng loaøi ngöôøi chöa bieát söû duïng coâng naêng ñoù. Xöa coù caâu: moät nuï cöôøi treû ra 10 tuoåi. Khoâng phaûi chæ tuoåi taùc maø chæ taâm thaùi, mieäng hay cöôøi, ngöôøi hay khoeû. Taùc duïng cuûa cöôøi raát lôùn, cöôøi traùnh ñöôïc raát nhieàu beänh. - Thöù nhaát khoâng bò thieân ñaàu thoáng, - Thöù hai khoâng bò ñau löng, vì khi cöôøi vi tuaàn hoaøn phaùt trieån. Thoâng taéc baát thoáng (thoâng thì khoâng ñau), baát thoâng taéc thoáng (khoâng thoâng thì ñau). Laïi nöõa, thöôøng xuyeân cöôøi ñaëc bieät toát cho ñöôøng hoâ haáp vaø ñöôøng tieâu hoaù. Coù theå laøm thí nghieäm, anh cöù sôø vaøo buïng vaø baét ñaàu cöôøi, moãi ngaøy cöôøi to 3 laàn buïng loïc soïc 3 laàn thì khoâng taùo boùn, khoâng bò ung thö daï daøy, ñöôøng ruoät. Anh taäp tay, taäp chaân nhöng taäp daï daøy ñöôøng ruoät vaøo luùc naøo ? Khoâng coù cô hoäi, chæ coù cöôøi môùi taäp ñöôïc daï daøy ñöôøng ruoät. Cöôøi ñaõ trôû thaønh tieâu chuaån cuûa söùc khoeû. Toâi ñaõ ñieàu tra nhieàu laàn, giaûi

Nobel thöù hai veà cöôøi ñaõ ñöôïc trao. Cöôøi laø thöù thuoác teâ thieân nhieân. Neáu baïn bò vieâm khôùp, xin ñöøng lo cöù nhìn vaøo khôùp maø cöôøi ha haù, moät choác laø khoâng ñau nöõa. Cöôøi coù nhieàu ích lôïi nhö theá, sao chuùng ta laïi khoâng cöôøi nhæ. Môùi ñaây thaønh phoá Baéc Kinh ñaõ coù toång ñieàu tra roài, tuoåi thoï cuûa ngöôøi ta baïn coù bieát laø cuï oâng thoï hôn hay cuï baø thoï hôn khoâng ? Toâi xin maùch caùc vò, cuï baø thoï hôn cuï oâng, bình quaân thoï hôn cuï oâng 6 naêm röôõi. Tình côø gaëp moät cuï oâng, taïi sao cuï laïi taäp luyeän moät mình ? OÂng cuï baûo laõo khoâng gheùp ñöôïc ñoâi, caùc baø laõo ñeàu taäp vôùi nhau, luyeän taäp töøng ñoâi ôû ñaàu phoá. Öu ñieåm lôùn nhaát cuûa nhieàu cuï baø laø taïi khi coøn treû ñaõ raát thích cöôøi, caùc oâng khoâng cöôøi. Ñaõ keùm ngöôøi ta saùu tuoåi röôõi roài ñoù, ñeán bao giôø maáy oâng môùi cöôøi. Cho neân töø giôø, moãi ngöôøi haõy mau cöôøi ñi. Caùc vò hoâm nay ñeán ñaây, caùc vò cöôøi maáy tieáng laø soáng theâm ñöôïc maáy naêm. Coù ngöôøi noùi theá naøo cuõng chaúng cöôøi. Caáp baäc caøng cao caøng khoâng cöôøi, toâi bieát laøm theá naøo ñöôïc ? Chaúng nhöõng ñaõ khoâng cöôøi, laïi coøn coù moät logic : Nam nhi höõu leä baát khinh ñaøn (Ñaøn oâng coù nöôùc maét nhöng khoâng deã gì chaûy). Nöôùc maét ngöôøi thöôøng thì maën, nöôùc maét beänh nhaân tieåu ñöôøng thì ngoït, nöôùc maét ñau buoàn thì ñaéng, trong ñoù coù peptide (peùp-tít) coù hoùc moân. Neáu laâu ngaøy khoâng chaûy ñi thì seõ bò khoái u, bò ung thö ñaáy. Duø coù khoûi khoái u thì cuõng bò loeùt hoaëc vieâm keát traøng maõn tính. Cho neân, neáu caùc vò ñau buoàn thì phaûi chaûy nöôùc maét ra, giöõ laïi khoâng ích gì ñaâu. ÔÛ hoäi nghò quoác teá, ngöôøi ta ñaõ caûnh caùo chuùng ta. Chuùng ta haõy uoáng traø xanh, aên ñaäu naønh, nguû cho toát, naêng vaän ñoäng vaø döøng queân luoân luoân cöôøi vui. Mong raèng moãi ngöôøi ñeàu chuù yù ñeán caân baèng aåm thöïc, vaän ñoäng coù oâ-xy vaø chuù yù traïng thaùi taâm lyù cuûa mình, luùc ñaùng khoùc thì neân khoùc, luùc ñaùng cöôøi thì cöôøi. Toâi tin raèng chuùng ta nhaát ñònh vöôït qua ñöôïc tuoåi 73, qua tuoåi 81, ñeán 90, 100 tuoåi vaãn coøn khoeû maïnh. TQL. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

69


70

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TOÄI AùC

M

oãi gia ñình ñeàu coù nhöõng bí maät rieâng, theá nhöng bí maät cuûa moät gia ñình ôû Missouri coøn vöôït xa hôn nhöõng gì maø chuùng ta coù theå töôûng töôïng. Erica toû ra khoâng maáy baát ngôø veà bí maät ñen toái naøy cuûa meï mình. Coâ noùi vôùi tôø People raèng coâ vaãn luoân caûm thaáy meï mình ñang giaáu gieám ñieàu gì ñoù. Ñieàu laøm cho Erica thöïc söï bò soác chính laø nhöõng toäi aùc trong quaù khöù cuûa cha döôïng mình, ngöôøi ñaõ nuoâi daïy coâ töø khi coâ môùi 4 tuoåi. Erica Hayes 41 tuoåi ñang coá vaät loän ñeå dung hoøa giöõa tuoåi thô yeân bình cuûa mình vôùi nhöõng tin töùc khuûng khieáp veà toäi aùc cuûa cha meï mình, nhöõng ngöôøi maø coâ raát yeâu thöông nay boãng trôû thaønh nhöõng keû gieát ngöôøi maùu laïnh. Môùi ñaây, Gerald vaø Alice Uden, ngöôøi vuøng Chadwick, Missouri, ñaõ bò buoäc toäi gieát ngöôøi, naïn nhaân chính laø nhöõng ngöôøi choàng, vôï cuõ cuûa hoï. Ñöôïc bieát nhöõng vuï aùn ñaõ xaûy ra caùch ñaây hôn 30 naêm. Meï cuûa Erica, baø Alice naêm nay 74 tuoåi, ñaõ phuû nhaän hoaøn toaøn nhöõng caùo buoäc cho raèng baø ñaõ gieát ngöôøi choàng cuõ cuûa mình laø oâng Ronald Holtz. Nhöng oâng Gerald 71 tuoåi, laø ngöôøi choàng hieän taïi cuûa baø, ñaõ thuù nhaän vôùi con gaùi rieâng cuûa vôï veà toäi aùc khuûng khieáp maø hai vôï choàng ñaõ gaây ra. Erica coøn bò soác hôn khi nghe chính mieäng cha döôïng cuûa mình keå raèng oâng naøy cuõng ñaõ gieát cheát ngöôøi vôï cuõ 32 tuoåi teân Virginia Uden

ª TAÁN THAØNH

Con bò “soác” khi bieát cha meï mình laø keû gieát ngöôøi maùu laïnh. cuøng vôùi hai ñöùa con nuoâi cuûa hoï laø: Richard 12 tuoåi vaø Reaggan 10 tuoåi. Gerald vaø Alice keát hoân vaøo naêm 1976, hoï coù 5 ngöôøi con, trong ñoù Erica laø con uùt. Caû gia ñình roå raù caïp nhau naøy soáng taïi moät noâng traïi nhoû ôû Missouri. Vôùi Erica, cuoäc soáng cuûa gia ñình coâ troâi qua raát bình dò. Theá nhöng ít ai ngôø ñaèng sau söï bình dò ñoù laø caû moät quaù khöù ñen toái cuûa meï vaø cha döôïng cuûa Erica. Vaøo cuoái naêm 1974, ñaàu 1975, baø Alice ñaõ noå suùng baén ngöôøi choàng cuõ töø phía sau ñaàu. Baø noùi vôùi Erica raèng baø ta buoäc phaûi laøm nhö vaäy vì cha cuûa coâ, oâng Ronald Holtz ñaõ baïo haønh baø. Baø bò caùo buoäc ñaõ giaáu xaùc cuûa naïn nhaân trong moät haàm moû. Erica toû ra khoâng maáy baát ngôø veà bí maät ñen toái naøy cuûa meï mình. Coâ noùi vôùi tôø People raèng coâ vaãn luoân caûm thaáy meï mình ñang giaáu gieám ñieàu gì ñoù. Ñieàu laøm cho Erica thöïc söï bò soác chính laø nhöõng toäi aùc trong quaù khöù cuûa cha döôïng mình, ngöôøi ñaõ nuoâi daïy coâ töø khi coâ môùi 4 tuoåi. Trong suoát phieân toaø, Gerald ñaõ khai raèng cuoäc hoân nhaân cuûa oâng vaø ngöôøi vôï cuõ laø “khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc”. Baø Virginia ñaõ buoäc oâng phaûi göûi tieàn ñeå nuoâi nhöõng ñöùa con vaø thaäm chí laø ngaên caûn khoâng cho oâng gaëp caùc con cuûa mình. Baø Virginia ñaõ

coá gaéng phaù hoaïi cuoäc hoân nhaân cuûa oâng vôùi ngöôøi vôï thöù hai laø baø Alice. Gerald cho raèng baø Virginia ñaõ laøm phieàn quaù nhieàu ñeán cuoäc soáng cuûa mình, vì theá oâng ta quyeát ñònh giaûi quyeát döùt ñieåm nhöõng gì coøn duøng daèng giöõa mình vaø vôï cuõ. Ñeán naêm 1980, Gerald ñaõ noå suùng baén cheát caû ba meï con baø Virginia vaø dìm xaùc hoï xuoáng hoà Fremont Lake. Gerald noùi: “Toâi bieát raèng neáu toâi gieát moät trong soá hoï, toâi phaûi gieát heát nhöõng ngöôøi coøn laïi. Toâi khoâng coù söï löïa choïn.” Hoài thaùng 11 naêm ngoaùi, Gerald ñaõ bò keát aùn tuø chung thaân. Caùc nhaø chöùc traùch cuûa Wyoming ñaõ leân keá hoaïch seõ tieán haønh tìm kieám thi theå caùc nhaân vaøo muøa xuaân, khi maø hoà ñaõ tan baêng. Maëc duø gheâ tôûm vì toäi aùc cuûa Gerald, Erica ñaõ noùi vôùi tôø People raèng cha döôïng cuûa coâ ñaõ coá gaéng heát söùc mang laïi cho coâ moät cuoäc soáng toát ñeïp. Vôùi Erica, caâu chuyeän cuûa cha meï coâ gioáng nhö moät caâu chuyeän tình yeâu bò bieán daïng: meï coâ ñaõ gieát cha ruoät cuûa coâ ñeå baûo veä mình, coøn cha döôïng cuûa coâ gieát nhöõng ngöôøi kia ñeå ñöôïc soáng yeân oån beân meï cuûa coâ. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

71


72 CHA MEÏ & CON CAùI

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª NGUYEÃN THÒ BÍCH NGA

Laøm vieäc vôùi treû vaø chuyeän hoïc taäp cuûa chuùng coù theå laø moät thaùch thöùc. Coâng vieäc coù theå ñaëc bieät khoù khaên - cho caû hai beân - khi treû ñang gaëp vaán ñeà ôû tröôøng. Moät soá quy taéc cô baûn haøng ñaàu maø baïn phaûi luoân ghi nhôù, ñoù laø thaùi ñoä bình tónh, khoâng la heùt vaø khích leä. Döôùi ñaây laø lôøi khuyeân saùng taïo cuûa vaøi chuyeân gia veà giaùo duïc:

lòch söû cho treû gaëp khoù khaên vôùi moân hoïc naøy. Hoaëc, neáu chuùng laø nhöõng ñoäc giaû lôùn, baïn neân mua hoaëc daãn chuùng ñeán thö vieän ñeå möôïn nhöõng cuoán saùch taäp trung vaøo chuû ñeà. Neáu chuùng gaëp raéc roái vôùi hình aûnh vaø vaên chöông Anh? Baïn daãn chuùng ñi xem moät vôû kòch, sau ñoù thaûo luaän veà coát truyeän vaø ngoân ngöõ trong lôøi thoaïi.

PHAÀN THÖÔûNG KHÍCH LEÄ Alexis Avila laø moät nhaân vieân tö vaán höôùng daãn coù giaáy pheùp, ñoàng thôøi laø ngöôøi saùng laäp “Prepped and Polished”, moät toå chöùc daïy keøm vaø chuaån bò thi thöû trong khu vöïc Boston, noùi: “Toâi raát tin töôûng vaøo söï khích leä, ñaëc bieät laø khi laøm vieäc vôùi caùc em hoïc sinh caáp hai hoaëc nhoû hôn. Neáu con baïn laøm xong baøi taäp veà nhaø, hoaëc neáu noù noäp baøi ñuùng giôø - thöôûng noù moät caây kem. Avila noùi baïn coù theå ñöa ra nhöõng khích leä daøi haïn, döïa treân chuû ñeà cuûa moân hoïc. Ví duï, neáu treû gaëp khoù khaên trong moân khoa hoïc, baïn coù theå taëng chuùng moùn ñoà chôi coù lieân quan ñeán coâng ngheä vaøo cuoái moät hoïc kyø thaønh coâng.

SÖÏ KIEÄN VÖØA XAûY RA Sean Antonetti laø moät giaùo vieân daïy tieáng Anh, vaø laø moät gia sö taïi Tröôøng Trung Hoïc Riverdale ôû Riverdale, Georgia, cho bieát oâng saùng taïo ra baøi taäp vieát döïa treân nhöõng boä phim môùi chieáu, hoaëc nhöõng ñieàu khaùc thu huùt söï quan taâm hoïc sinh. Sau ñoù, oâng seõ “töø töø daãn daét hoïc sinh vieát laïi thaønh moät baøi vaên”. Theo thaày Antonetti, coâng vieäc naøy coù theå giuùp hoïc sinh söû duïng kyõ naêng phaân tích vaøo caû truyeän ngaén. Phuï huynh döïa theo phöông phaùp naøy ñeå giuùp con em hoïc ngoaøi giôø.

LÒCH SÖû VAØ VAÊN HOùA Neáu coù theå, baïn neân tìm caùch ñöa moân hoïc vaøo cuoäc soáng. Avila ñeà nghò baïn toå chöùc chuyeán ñi ñeán caùc vieän baûo taøng khoa hoïc hoaëc

GHI NHÔù TÖØ NGÖÕ Thaày Antonetti noùi: “Toâi söû duïng nhöõng töø vieát taét deã nhôù vaø nhöõng töø vui vui ñeå hoïc sinh coù theå nhôù ñöôïc. Thí duï, töø “THANG” (Tö töôûng, Haønh ñoäng, AÛnh höôûng, Ngoân ngöõ, Giaûi ñaùp) giuùp hoïc sinh hieåu chuùng caàn phaûi laøm gì tröôùc

moät vaên baûn ñeå vieäc moâ taû ñöôïc deã daøng hôn”. SÖûA BAØI TIEÅU LUAÄN Thaày Antonetti noùi oâng cho hoïc sinh trong lôùp ñoïc nhöõng baøi tieåu luaän cuûa hoïc sinh cuõ - veà cuøng moät chuû ñeà. Moät baøi ñieåm thaáp, moät baøi ñieåm trung bình vaø moät baøi ñieåm cao. Sau ñoù oâng yeâu caàu hoïc sinh trong lôùp vieát laïi, ñeå taêng chaát löôïng cho baøi tieåu luaän maãu. Vì theo thaày Antonetti, ñieàu naøy “giuùp chuùng hieåu caùch vieát gioûi vaø caùch vieát ñoù thöïc söï coù ích cho chuùng”. Phuï huynh coù theå xin giaùo vieân baøi tieåu luaän cuûa hoïc sinh cuõ, hoaëc tìm caùc baøi luaän maãu veà caùch vieát treân maïng Internet, söû duïng nhö nhöõng ví duï. TÖØNG KHOAûNG KHAÉC ÑEÀU COù ÍCH Baïn bò maéc keït vôùi gia ñình trong moät chuyeán ñi chôi daøi? Alexis Avila ñeà nghò baïn söû duïng thôøi gian cheát ñoù baèng caùch ñoá boïn treû baûng cöûu chöông, hoaëc ñaùnh vaàn töø ngöõ, hoaëc caùc moân hoïc khaùc maø chuùng caàn giuùp ñôõ. TROØ CHÔI HOùA VIEÄC HOÏC Avila noùi caùc baäc phuï huynh ñöøng sôï khi thaùm hieåm caùc trang web cuûa troø chôi giaùo duïc (nhö Quizlet.com). Taïi ñaây bao goàm taát


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

73


74

caû moïi thöù töø vieäc daïy keøm ñaïi soá vaø tieáng nöôùc ngoaøi, cho ñeán vieäc chuaån bò thi SAT vaø GRE. Trang web FreeRice.com bao goàm moät loaït caùc moân hoïc, nhöng ñoàng thôøi mang laïi cho treû caûm giaùc cuûa moät söï khaùc bieät, vì sau khi traû lôøi ñuùng moät hoûi, trang web seõ taëng treû 10 haït gaïo thoâng qua Chöông trình Löông thöïc Theá giôùi. NHÔØ HAØNG XOùM GIUùP ÑÔÕ Avila noùi treû em coù taâm traïng chaùn naûn thöôøng khoâng muoán ngoài hoïc chung vôùi cha hoaëc meï. Trong tröôøng hôïp naøy, Avila ñeà nghò baïn neân nhôø anh chò em hoï cuûa chuùng, hoaëc treû em haøng xoùm cuøng tuoåi vaø cuøng giôùi tính vôùi chuùng, ñeán giuùp ñôõ. Nhöõng ngöôøi thaønh coâng ôû moät soá maët naøo ñoù coù theå khieán con baïn “taâm phuïc khaåu phuïc”. Nhöõng ngöôøi coù khaû naêng thaûo luaän vôùi con baïn theo caùch maø con baïn deã daøng hieåu ñöôïc.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

phaåm luùa mì nguyeân chaát, trong ñoù coù chöùa magnesium, laø chaát coù theå laøm giaûm phaûn öùng caêng thaúng trong cô theå. AÊn keøm theâmcaù hoài, laø loaïi thöïc phaåm cung caáp acid beùo omega-3. Nghieân cöùu cho thaáy caùc chaát beùo cuûa caù hoài coù theå giuùp baïn giaûmtrieäu chöùng lo aâu. AÊn cuøng vôùi böõa chính laø moùn salad coù ñuû caùc loaïi rau xanh, hoaëc traùi caây töôi vaø rau ruû khaùc coù ñaày ñuû vitamin C. Moät nghieân cöùu cuûa Taïp chí Dinh Döôõng vaøo naêm 2011 cho thaáy vitamin C coù theå giuùp giaûm bôùt söï caêng thaúng. KHI BAÏN TÖùC GIAÄN? Khi baïn nhìn thaáy maøu ñoû, haõy nghó ñoù laø maøu xanh. Amantha Cassetty noùi vieäc uoáng moät taùch traø ñeå thö giaõn laø ñieàu phoå bieán ñoái vôùi nhieàu ngöôøi, nhöng trong laàn uoáng traø sau, baïn nhôù pha moät taùch traø xanh. Traø xanh coù chöùa chaát choáng oxy hoùa vaø caân baèng taâm traïng, ñöôïc goïi laø epigallocatechin gallate (EGCG). Theo moät nghieân cöùu cuûa Taïp chí Y hoïc Appetitevaøo naêm 2012, beänh nhaân nhaän ñöôïc moät lieàu EGCG seõ coù taâm traïng bình tónh hôn so vôùi beänh nhaân chæ uoáng giaû döôïc. KHI BAÏN BUOÀN RAÀU? Haõy aên saùng! Thaäm chí baïn coù theå gaët haùi nhöõng lôïi ích cuûa moät böõa aên saùng maø khoâng caàn naáu nöôùng - chæ vôùi moät cheùn nguõ coác aám vaø thôm. Theo moät nghieân cöùu cuûa Taïp chí Söùc khoûe vaø Caêng thaúng vaøo naêm 2011, neáu baïn baét ñaàu moät ngaøy môùi baèng caùch aên moät cheùn nguõ coác, coù theå giuùp baïn coù moät caûm giaùc thoaûi maùi hôn. Taïp chí nhaän xeùt coù theå laø do vai troøcuûa nguõ coác trong vieäc thuùc ñaåy heä thoáng tieâu hoùa. Hieän nay vaãn coøn quaù sôùm ñeå noùi, nhöng coù theå coù söï lieân keát töø ruoät leân naõo.

KHI BAÏN CAÊNG THAÚNG? AÊn nhöõng gì baïn thích, nhöng theo moät caùch... thoâng minh hôn. Giaùm ñoác Vieän Dinh Döôõng Hoïc Amantha Cassetty, noùimoät soá chaát dinh döôõng quan troïng trong thöïc phaåm coù theå coù aûnh höôûng ñeán taâm traïng cuûa baïn. Neân aên thöïc

KHI BAÏN THAÁT VOÏNG? Deïp ngay nhöõng thanh keïo Ben & Jerry! Maëc duø phaûn öùng cuûa baïn moãi khi bò thaát voïng coù theå laø tìm ñeán nhöõng moùn aên khoaùi khaåu, “nheùt vaøo buïng moät huõ kem, moät bòch khoai taây chieân hoaëc xôi heát moät khay baùnh brownies...”, nhöng

theoCassetty, ñieàu ñoù chæ khieán baïn caûm thaáy toäi loãi hôn. Ngay sau khi aên xong, caûm giaùc thaát voïng laïi daâng leân, ñaåy baïn xuoáng moät taâm traïng toài teä hôn. Cassetty noùi baïn neân nghe moät soá baûn nhaïc vui töôi maø baïn yeâu thích, giaûi thích ñoù moùn aên KHOÂNG calorie giuùp baïn leân tinh thaàn ngay laäp töùc. KHI BAÏN TROÁNG ROÃNG? Nhaám nhaùp moät ly röôïu vang vaø döïa ngöôøi tröôùc maøn hình TV nghe khaù haáp daãn, nhaát laø khi baïn phaûi chieán ñaáu vôùi söï troáng roãng. Nhöng trong nhöõng luùc nhö theá naøy, ñoà môû chai röôïu chính laø keû thuø toài teä nhaát cuûa baïn. Cassetty noùi: “Röôïucoù theå laøm giaûm söï kieàm cheá cuûa baïn, daãn ñeán vieäc aên quaù nhieàu”. Thay vaøo ñoù, baïn neân quyeát taâm böôùc ra khoûi nhaø vaø ñi daïo quanh xoùm. “Nghe coù veû phaûn tröïc giaùc, nhöng thöïc hieän moät chuùt baøi taäp theå duïc coù theå giuùp baïn taêng cöôøng naêng löôïng, giuùp baïn maát ñi caûm giaùc troáng roãng, giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc caàn laøm. KHI BAÏN LÔØ ÑÔØ VAØ UEÅ OAûI? Neáu baïn caûm thaáy quaù vaát vaû ñeå troâi qua moät buoåi chieàu taïi vaên phoøng, thuû phaïm coù theå laø löôïng ñöôøng trong maùu cuûa baïn. Taêng naêng löôïng leân baèng caùch aên nhöõng böõa ñaày ñuû chaát xô vaø protein, ñeå chuùng ñi vaøo trong maùu töø töø. Moät phaànthöôûng theâm cho baïn: Nhieäm vuï cuûa chuùng coøn laø giuùp baïn ñoùi buïng ñuùng luùc. Deïp heát caùc loaïi baùnh keïo trong ngaên tuû. Chuùng chöùa nhieàu ñöôøng vaø tinh boät tinh cheá, khieán baïn coù caûm giaùc no “giaû taïo” trong khi baïn ñang caàn chaát dinh döôõng thaät söï. Ngoaøi ra, ñöøng queân giaù trò cuûa giaác nguû. Cassetty noùi: “Vieäc maát nguû coù theå laøm roái loaïn hormone kieåm soaùt söï theøm aên, khieán baïn luùc naøo cuõng muoán aên ñöôøng vaø ñoà ngoït”. Theo: Whitney Friedlander & Ju Ju Kim ª


75

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Vỏ nà� �ũn� c�... Gi� nà� �ũn� �ẻ!

Không Ai Bán Vỏ Xe Rẻ Hơn TireStar

N�� T�ến� V�ệ� X�� Gọ�

404 602 �013

BUY 3 GET 1 FREE FREE ALIGNMENT IN-STOCK TIRES OR BUY 4 GET

Mua 3 vỏ tặng 1 hoặc mua 4 được FREE Alignment + thêm FREE Rotation, Balancing & Vá vỏ miễn phí trọn đời…

TiRE - MAiNTENANCE - REPAiR

.com

Thay Nhớt Máy 5000 Dậm

$

FULL SERVICE OIL CHANGE

Nơ� B�� Vỏ X�, Sử� X� Đẹ�, V�� Vẻ & Rẻ...

%OFF TIRES 20 20 MAINTENANCE - REPAIR

Giá thường $30 bớt $10 trước 12PM thứ 2 đến thứ 6

For faster service call ahead 404 602 0013 or online appointment www.Tirestar.com

Most vehicles. Up to 5 qt. synthetic blend motor oil. No other discounts apply. Additional charges for supplies & disposal. RD. Valid for limited time.

Bớt 20% Cho Vỏ Xe - Bảo Trì - Sửa Chửa...

FREE TOWING or DIAGNOSTIC FREE Câu xe hoặc Định bịnh miễn phí nếu sửa chữa.

No other discount apply. Để phục vụ nhanh chóng xin gọi 404 602 0013 hoặc làm hẹn www.Tirestar.com

Bạn mang quảng cáo hoặc giá rẻ nhất của bất kỳ cửa hàng nào đến Tirestar bảo đảm rẻ hơn và sẻ được FREE Alignment khi mua 4 vỏ xe.

CHAMBLEE

DULUTH

MORROW

MARIETTA

TUCKER

2429 Chamblee Tucker Rd.

3545 Satellite Blvd.

1019 Mount Zion Rd.

665 Whitlock Ave.

4147 Lawrencevulle Hwy.

678 666 1335

770 426 4220

770 938 4138

404 602 0002

770 232 1900


76

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ FEB TAÏ439 P CHÍ° RAÏ NG05, ÑOÂN2014 G 179


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

77


78

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

79


80

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

81


82 SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ TAÏ 439 ° FEB P CHÍ RAÏN05, G ÑOÂ2014 NG 123

Tel: 770-458-7881 ª Cell: 404-918-5416

OPEN 7 DAYS A WEEK


SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

83

87


84

88

TAÏPTAÏ CHÍ RAÏN GN ÑOÂ GN °G SOÁ°439 ° FEB° 05, P CHÍ RAÏ GN ÑOÂ SOÁ 416 FEB2014 20, 2013


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 439 °° FEB FEB 20, 05, 2013 2014

85 89


86

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

GIÔùI THIEÄU

ª SKA

SKA tö vaán mieãn phí ñeå ñieàn ñôn xin hoïc boång Kính thöa caùc baät Cha meï vaø caùc em hoïc sinh thaân yeâu: Moät sinh vieân chuaån bò cho töông lai cuûa hoï baèng caùch cho hoï cô hoäi ñeå trình baøy vaø xaây döïng cho mình moät öôùc mô moät caùch thöïc tieån nhaát cuûa hoï vaø giuùp cho mình coù ñöôïc nhöõng hoïc boång ñeå chaáp caùnh nhöõng öôùc mô ñoù. SKA seõ giuùp ñieàn caùc loaïi ñôn ghi danh ñeå daønh nhöõng hoïc boång cho sinh vieân, nhöõng hoïc sinh ñang hoïc lôùp 10 trôû leân, hoïc boång cho caùc öùng duïng, thieát laäp caáu hình trang web vaø tö vaán mieãn phí (khoâng giôùi haïn loaïu hình ngheä thuaät vaø chuyeân ngaønh thieát keá). Moät khoaûn phí cho sinh vieân taïm thôøi seõ ñöôïc aùp duïng. Tö vaán hoïc boång baây giôø ñaõ coù, neân lieân laïc sôùm vôùi chuùng toâi vaøo soá ñieän thoaïi cuûa tröôøng hay ñeán ngay vaên phoøng ñeå ñöôïc theâm nhieàu chi tieát. Traân troïng, SKA Hoïc vieän Ngheä thuaät vaø Thieát keá

SKA ACADEMY OF ART AND DESIGN 2645 N BERKELEY LAKE ROAD F142 DULUTH, GA, 30096 TEL: 404-510-9389.


Page 91

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

87

Brenda Hair & Nail

ANGEE CONSTRUCTION INSURED, LICENSED, BONDED

GA - NC - SC - AL & TN 404-819-5356 / 404-667-0076 Tel: 404-667-0076 Or 404-863-3080 E-mail: Angee _Construction@Hotmail.com

Daïy thi baèng E.P.A, H.V.A.C, ELECTRIC & PLUMBING Baûo ñaûm Pass 110% Test, Phaûi coá gaéng hoïc !!!

* Special Restaurant, shopping, Hair/Nails Salon.v.v... * Lay-Out Blue Print töø A-Z (Permit City or County) Special Central Heating Gas ñoåi qua ñieän hoaëc Heat pump Bình nöôùc noùng Gas ñoåi qua ñieän gía reû, tieát kieäm treân 60%

Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn söï uûng hoä cuûa quí vò trong nhieàu naêm qua. © RANG DONG 2011 - 372


88

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

89


90

TA�P CH� RA�NG ÑOÂNG ° SOà 439 ° FEB 05, 2014

+

-

$

x

á

=

HIEN TRUONG CPA, PC

Certified Public Accountant**

C P A Registered Representative*

3576 Shallowford Rd., Ste B & C / Chamblee, GA 30341 Phone: 770.936.0701 Fax: 770.936.0790 www.hientruongcpa.com email: hien@hientruongcpa.com HĂŠi Vi≈n HĂŠi American Institute of Certified Public Accountants HĂŠi Vi≈n HĂŠi Georgia Society of Certified Public Accountants

Khai ThuΔ - KΔ ToĂźn v° C‚ V∂n ĂĄâˆ‘u TÄą ThuΔ VĂš - Tax Compliance:

** CPA- ENROLLED AGENT:

Licensed to practice ‡å≠i diĹ’n v° hĹËng dĎ€n cho QuËš vŸ vĂ€ cĂźc vĂš Audit: in the State of Georgia IRS, t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang, v° SĂ? Lao ĂĄĂŠng. and enrolled to practice ‡Khai thuΔ li≈n bang v° t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang cho tÄą nhÎźn before the IRS v° thĹà ng m≠i. ‡Khai t∂t cÂŽ cĂźc lo≠i thuΔ nhÄą: thuΔ t°i sÂŽn thËœa kΔ (Estate & Trust), Gift tax & Non-profit organization ‡C‚ v∂n thuΔ vĂš (Tax Planning & Consulting) ‡HĹËng dĎ€n th°nh lâˆŤp t‰ hĂ?p c¡ng ty (Corporation, Partnership, Trust).

KΔ Toßn - Accounting:

‡C‚ v∂n v° l°m s‰ sĂźch kΔ toĂźn, s‰ lĹà ng nhÎźn vi≈n cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. ‡GiĂ“p thiΔt lâˆŤp hĹ’ th‚ng kΔ toĂźn (Accounting system set-up & Training) ‡So≠n thÂŽo cĂźc h„ sĂ vĂ€ kΔ toĂźn, mua bĂźn, hoÂĽc sang nhÄąĂ?ng cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. GiĂˆ l°m viĹ’c: Mon-Fri: 9:30am - 6pm ‡ThŸ thË™c ch˘ kËš (Notary Public) Sat: 9:30am - 4pm Sun: Xin l∂y hÂŹn

ĂĄâˆ‘u TÄą & BÂŽo HiĂƒm:

‡Qu˛ H‰ TĹà ng (Mutual Fund)* ‡Cßc chĹà ng tránh hĹu trœ: IRA, Roth IRA, 401(K), SEP* ‡KΔ ho≠ch t°i tr� Ί≠i h‥c (Education Saving Acct., 529 Plan)*

GiĂˆ l°m viĹ’c trong mĂ”a thuΔ: Mon-Sun: 9:30am - 8pm

‡CĂźc lo≠i bÂŽo hiĂƒm sˆc khďŹ e, nhÎźn th‥ (Health & Life Insurance)* 60

NΔu QuËš vŸ bŸ AUDIT vĂ‹i IRS hay cĂźc SĂ? ThuΔ Ă? m‥i tiĂƒu bang. Xin li≈n l≠c ngay vĂ‹i chĂ“ngBt¡i ÎŠĂƒ quyĂ€n lĂ?i ca quËš vŸ ΊĹĂ?c bÂŽo vĹ’ t‚i Ίa!

7KH&3$1HYHU8QGHUHVWLPDWH7KH9DOXH

6HFXULWLHV2IIHUHG7KURXJK+'9(67 ,19(670(17 6(59,&(6

60

0HPEHUSIPC

1RUWK6WDWH+LJKZD\)RXUWK)ORRU,UYLQJ7H[DV  ZZZKGYHVWFRP


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

91


92

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 20, SOÁ

93

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

97


94

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM GEORGIA

Address: 6100 Live Oak Pkwy, Suite #2, Norcross, GA 30093 Phone: 770-263-7040 Fax: 770-392-9061 Website: vncga.org Contact: 678-849-6470

For a better and stronger Vietnamese Community

Thông Báo Lớp Học & Sinh hoạt tại Văn Phòng Cộng Đồng VN GA 1/ Lớp ESL miễn phí, khai giảng và xếp lớp Thứ Hai 5 tháng 8, 2013. Thứ Hai,Thứ Tư từ 7pm-10pm

2/ Lớp Kèm Trẻ Sau Giờ Học, Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 3pm-6pm

3/ Asian Youth Tutoring Services 2013-2014, từ lớp 1 đến lớp 7. Chủ Nhật từ 1:00pm-3:00pm. Khai giảng Chủ Nhật 18/8, 2013 và bế giảng 27/4, 2014. *** Cần thêm High School Student làm Tutor, ghi danh xin liên lạc Diana Dang @ (404)406-9923/ dianaDang96@gmail.com để biết thêm chi tiết. 4/ Lớp Việt Ngữ - Ghi danh và xếp lớp lúc 11am, Chủ Nhật 25/8, 2013. Khai giảng Chủ Nhật 9/8, 2013 và bế giảng 26/5, 2014. Giảng dậy: Chủ Nhật 3-4pm 5/ Lớp Computer tối thứ Sáu từ 6:00pm đến 7:30pm, Minh Hoàng 678-665-6540

6/ Lớp Khiêu Vũ tối thứ Sáu từ 7:30pm đến 9:00pm, Minh Hoàng 678-665-6540 7/ Lớp Tài Chi tối thứ Ba và Thứ Năm từ 7:00pm đến 8:30pm, Kim Tiền 678-974-9557 8/ Đêm Hội Ngộ & Chúc Mừng Sinh Nhật vào Chủ Nhật mỗi tháng 11/8, 8/9, 13/10, 10/11, 8/12, 2013 từ 6:00pm tới 9:00pm, vào cửa miễn phí, CĐVN đài thọ thức ăn & nước uống, chương trình văn nghệ do đồng hương đóng góp với tiếng đàn keyboard của Nhạc Công Tiến Dũng. 9/ Sinh hoạt cao niên họp mặt mỗi Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. 10/ Tết Trung Thu sẽ tổ chức từ 5:30 pm đến 9:00pm ngày Thứ Bảy 21/9, 2013, địa điểm siêu thị Hồng Kông. Có tặng đèn Trung Thu, bánh Trung Thu, kẹo. Chương trình văn nghệ đặc sắc, hào hứng vui nhộn. Thi Lồng Đèn giải thưởng $100, $75, $50. Trình diễn y phục cổ truyền VN có giải thưởng, giới hạn 20 trẻ em ghi danh đầu tiên. Thi tài năng với giải thưởng tiền mặt. Đặc biệt thi vẽ tại chổ với giải thưởng $200, $100, $50. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc (678)974-9557 / (678)849-6470 / (770)856-0777

Asian Youth Tutoring graduation 2013

Moon Festival – Tết Trung Thu 2012


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

95


96

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN20, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 SOÁ

(770) 564-2118

97 101

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG


98

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

99


100

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

101


102

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

103


104 NHAÂN QUYEÀN

N

hö thoâng caùo baùo chí ngaøy 12 thaùng 1 vöøa qua cuûa phaùi ñoaøn ñeán töø Vieät Nam bao goàm caùc toå chöùc Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam, Daân Laøm Baùo, Con Ñöôøng Vieät Nam, Phaät Giaùo Hoaø Haûo Truyeàn Thoáng, No-U Vieät Nam, Hoäi AÙi höõu Tuø nhaân Chính trò vaø Toân Giaùo, cuøng thaân nhaân cuûa moät soá tuø nhaân chính trò, laàn naøy phaùi ñoaøn ñaët chaân ñeán Hoa Kyø ñeå “cung caáp caùc thoâng tin chính xaùc vaø ñaày ñuû cho caùc toå chöùc quoác teá vaø chính phuû nöôùc ngoaøi” ñöôïc kyø voïng laø “seõ taïo ra nhöõng thay ñoåi tích cöïc ñoái vôùi chính phuû Vieät Nam trong vieäc thuùc ñaåy vaø baûo veä nhaân quyeàn vôùi tö caùch laø moät thaønh vieân cuûa Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn Lieân Hieäp Quoác”. Cuõng chính vì kyø voïng naøy maø suoát caû tuaàn vöøa qua, toâi baän buø ñaàu vôùi coâng vieäc trong tö caùch vöøa laø ñaïi dieän cho toå chöùc VOICE, vöøa laø phaùt ngoân vieân chính thöùc cuûa phaùi ñoaøn. Thuù thaät, töø luùc baét ñaàu coâng vieäc vaän ñoäng haønh lang vaøo giöõa naêm ngoaùi cho ñeán nay cho tieán trình UPR, coù theå noùi chính toâi cuõng khoâng ngôø laø seõ coù moät phaùi ñoaøn huøng haäu ñöôïc thaønh laäp bao goàm töøng aáy ngöôøi. Naøo laø Blogger Ñoan Trang noåi tieáng vôùi nhöõng baøi blog trung

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª TRÒNH HOäI

thöïc, thaúng thaén. Cho ñeán ñaïi dieän cuûa Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam laø anh Nguyeãn Anh Tuaán, naêm nay chæ môùi 23 tuoåi, nhöng nghe anh traû lôøi phoûng vaán treân caùc baùo, ñaøi toâi töôûng Tuaán ít nhaát cuõng phaûi 43! Thaät ra chính Tuaán môùi neân laø phaùt ngoân vieân cuûa phaùi ñoaøn. Hoaëc ngöôøi aáy phaûi laø Baùc Huyønh, thaân phuï cuûa anh Traàn Huyønh Duy Thöùc hieän ñang ngoài tuø vôùi baûn aùn 16 naêm. Chöù khoâng phaûi laø toâi. Bôûi ngoaøi soá tuoåi vaø tö caùch cuûa moät giaùo sö daïy tieáng Anh trong suoát maáy chuïc naêm qua ôû Vieät Nam (baùc töøng ñöôïc trao hoïc boång Colombo sangNew Zealand hoïc tröôùc naêm 1975), baùc Huyønh coøn laø thaønh vieân cuûa Phong Traøo Con Ñöôøng Vieät Nam do chính con baùc, anh Leâ Thaêng Long vaø Luaät sö Leâ Coâng Ñònh khôûi xöôùng. Toâi nghó coù leõ caùc anh em trong nöôùc cho laø toâi noùi ñöôïc chuùt tieáng Anh neân giao cho toâi chöùc vuï naøy. Nhöng neáu nhö caùc baïn xem ñöôïc ñoaïn video clipngaén döôùi ñaây thì coù leõ caùc baïn cuõng seõ phaûi ñoàng yù vôùi toâi laø leõ ra chính baùc Huyønh môùi neân laø phaùt ngoân vieân chính thöùc:

Vôùi gioïng ñoïc roõ, khi leân, khi xuoáng vaø ñaëc bieät hôn heát laø raát ít bò “accent” nhö nhieàu ngöôøi ôû tuoåi baùc, chæ trong voøng 1 phuùt 44 giaây, baùc ñaõ noùi ra ñöôïc taát caû nhöõng gì caàn phaûi noùi. Vaø nhöõng gì chuùng ta coù theå laøm. Cho toâi xin ñöôïc taïm dòch laïi nhö sau: Caûm ôn Chuû tòch Wolf, Chuû tòch McGovern vaø nhöõng thaønh vieân khaùc trong Hoäi Ñoàng ñaõ cho toâi coù dòp noùi thay cho con toâi cuõng nhö Leâ Quoác Quaân vaø Ñinh Nguyeân Kha, maø meï cuûa hai em hieän cuõng ñang ñöùng caïnh toâi. Chuùng toâi coù maët taïi ñaây vì con chuùng toâi ñang phaûi ngoài tuø taïi Vieät Nam. Chuùng toâi xin quí vò giuùp ñôõ vì con chuùng toâi khoâng laøm ñieàu gì sai, chuùng noù chæ thöïc thi quyeàn töï do ngoân luaän. Theá vaäy maø con trai toâi, Traàn Huyønh Duy Thöùc, ñaõ bòxöû 16 naêm tuø vaø 5 naêm quaûn cheá. Trong moät phieân xöû khoâng quaù moät ngaøy. Vì vaäy chuùng toâi xin Hoäi Ñoàng, thöù nhaát, yeâu caàu chính phuû Vieät Nam cho pheùp quyù vò vieáng thaêm con chuùng toâi vaø nhöõng tuø nhaân löông taâm khaùc. Neáu nhö yeâu caàu cuûa quyù vò bò töø choái, quyù vò neân ñöa ra cho ñoù laø moät ñieàu kieän tröôùc khi kyù keát Hieäp öôùc Hôïp taùc xuyeân Thaùi Bình Döông.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

105


106

Thöù hai, chuùng toâi mong quí vò seõ uûng hoä thoâng qua Döï luaät Nhaân Quyeàn Vieät Nam. Vaø thöù ba, laø moät thaønh vieân cuûa Phong traøo Con Ñöôøng Vieät Nam, moät trong nhieàu toå chöùc xaõ hoäi daân söï vöøa ñöôïc hình thaønh ôû Vieät Nam, toâi mong quyù vò seõ giuùp chuùng toâi trong vieäc ñaøo taïo, xaây döïng löïc löôïng vaø taøi chính. Ñeå chính chuùng toâi coù ñuû söùc maïnh tranh ñaáu thay ñoåi, cho taát caû caùc tuø nhaân löông taâm Vieät Nam sôùm ñöôïc thaû. Caûm ôn quyù vò ñaõ quan taâm veà vaán ñeà naøy. ... Noùi theo kieåu ôû Vieät nam baây giôø laø chuaån khoâng caàn chænh, phaûi khoâng baïn? Maëc duø ñoaïn video clip ngaén cuûa phaùi ñoaøn ñöôïc trình chieáu trong phieân ñieàu traàn veà tuø nhaân löông taâm cuûa Hoäi Ñoàng Nhaân Quyeàn thuoäc Quoác hoäi Myõ chæ laø moät trong 5 video clips ñöôïc trình chieáu (veà nhöõng quoác gia khaùc cuõng ñang vi phaïm nhaân quyeàn traàm troïng), nhöng coù theå noùi ñaây laø video clip ñöôïc nhieàu ngöôøi theo doõi nhaát (theo nhaân vieân cuûa Hoäi Ñoàng cho bieát thì hoâm ñoù coù hôn 25,000 ngöôøi tröïc tieáp theo doõi phieân ñieàu traàn naøy qua maïng internet cuûa Quoác Hoäi). Toâi nghó noù ñöôïc chuù yù khoâng chæ vì phaàn trình baøy hoaëc yù töôûng maø coøn bôûi vì noù ñöôïc chính cha, meï cuûa nhöõng tuø nhaân löông taâm noåi tieáng nhaát cuûa Vieät Nam leân tieáng. Hoï vöøa laø ñaïi dieän cho coâng lyù vöøa laø nhöõng tieáng noùi chaân thaønh, tha thieát nhaát cuûa caùc baäc cha meï. Neáu moät ngaøy naøo ñoù toâi phaûi vaøo tuø ngoài thì toâi bieát chaéc laø meï toâi cuõng seõ laøm nhö nhöõng gì Baùc Huyønh, Coâ Lieân vaø Baùc Traâm ñaõ vaø ñang laøm cho con hoï. Toâi traân troïng hoï laø vì theá. Toâi kính phuïc hoï cuõng bôûi theá. Khoâng nhöõng chæ ôû hoâm ñieàu traàn taïi Quoác hoäi Myõ maø coøn ôû nhieàu, nhieàu nôi khaùc. ÔÛ taát caû nhöõng nôi maø hoï ñaõ khoâng ngaïi ñöôøng xa, thôøi tieát khaéc nghieät, laïnh leõo vaø nhaát laø söï hieåm nguy ñang chôø ñôïi hoï luùc trôû veà. Bieát vaäy maø hoï vaãn leân tieáng. Vaãn tieáp tuïc haønh trình ñi tìm coâng lyù cho con hoï vaø cho taát caû caùc tuø nhaân löông taâm Vieät Nam. Thuù thaät ñaây môùi thaät söï laø coâng vieäc maø taát caû chuùng ta caàn phaûi laøm.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TOÅ CHÖùC VOICE

VOICE, vieát taét cuûa 5 chöõ “Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment” maø Giaùo sö Nguyeãn Ngoïc Bích taïm dòch laø “Saùng kieán Theå hieän Löông taâm Ngöôøi Vieät Haûi ngoaïi”. Toâi laø ñoàng saùng laäp vieân vaøo naêm 2007 vaø cuõng laø Giaùm ñoác Ñieàu haønh (Executive Director) hieän ñang quaûn lyù VOICE cuøng vôùi 4 thaønh vieân khaùc trong Ban Quaûn Trò (Board ofDirectors) ñoù laø Anh Ñoaøn Vieät Trung, cöïu Chuû tòch Coäng ñoàng Ngöôøi Vieät Töï do Lieân bang UÙc Chaâu (UÙc), Coâ Jaclyn Fabre, cöïu Giaùm ñoác Ñieàu haønh toå chöùc LAVAS (Myõ), Anh Max Voõ, cöïu Chuû tòch Coäng ñoàng Ngöôøi Vieät taïi Toronto (Canada) vaø Coâ Jessica Soto, cöïu Giaùm ñoác Ñieàu haønh toå chöùc AÂn xaù Quoác teá Philippines (Phi Luaät Taân). Cuøng vôùi caùc thieän nguyeän vieân cuûa VOICE, chuùng toâi hieän ñang chuù taâm vaøo 3 coâng vieäc chính. Vì vaäy toâi nghó khoâng gì toát hôn laø chính mình chia seû veà nhöõng gì VOICE ñang coá gaéng ñaït ñöôïc trong 12 thaùng tôùi. Ñoù laø, moät, giuùp ñôõ nhöõng thuyeàn nhaân Vieät Nam cuoái cuøng ôû Thaùi Lan ñöôïc sang Canada ñònh cö sau hôn 24 naêm chôø ñôïi. Hai, goùp phaàn giuùp ñôõ caùc naïn nhaân cuûa côn baõo lòch söû Haiyan ôû Philippines trong vieäc taùi kieán thieát vaø gaày döïng laïi cuoäc soáng. Vaø ba, cuøng vôùi caùc toå chöùc xaõ hoäi daân söï ôû Vieät Nam tieáp tuïc leân tieáng baûo veä nhöõng quyeàn con ngöôøi caên baûn maø chính phuû Vieät Nam ñaõ cam keát. Ñaëc bieät laø tröôùc khi Vieät Nam phaûi ra ñieàu traàn taïi Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn Lieân Hieäp Quoác vaøo ngaøy 5 thaùng 2 - voán chæ dieãn ra 4 naêm moät laàn - veà nhöõng gì hoï ñaõ thöïc hieän trong 4 naêm vöøa qua vaø nhöõng gì hoï höùa seõ thöïc hieän trong 4 naêm tôùi. Ñaây laø quaù trình Universal Periodic Review (UPR) maø toâi ñaõ töøng nhaéc ñeán vaøo khoaûng giöõa naêm ngoaùi khi chuùng toâi cuøng vôùi caùc toå chöùc xaõ hoäi daân söï khaùc nhö Freedom House, Daân Laøm Baùo, Con Ñöôøng Vieät Nam vaø Doøng Chuùa Cöùu theá noäp baùo caùo leân cho Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn. Theo ñuùng thuû tuïc ñeä trình daønh cho caùc toå chöùc phi chính phuû nhaèm cung caáp cho caùc nöôùc thaønh vieân trong Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn caùc thoâng tin caäp nhaät cuõng nhö nhöõng kieán nghò

roõ raøng (recommendations) ñeå hoï coù theå laøm vieäc vôùi chính phuû Vieät Nam trong ngaøy 5 thaùng 2 saép tôùi ñaây. Ñoái vôùi coâng vieäc tî naïn, toâi xin thoâng baùo laø vaøo thaùng 11 naêm 2013 vöøa qua, Boä Di truù Canada ñaõ chính thöùc cho chuùng toâi bieát laø toaøn boä 33 hoà sô baûo trôï cho 105 thuyeàn nhaân Vieät Nam cuoái cuøng taïi Thaùi Lan ñaõ ñöôïc chaáp thuaän vaø hieän ñang ñöôïc chuyeån sang Toaø Ñaïi söù Canada taïi Singapore laø vaên phoøng ñaëc traùch cho caû vuøng Ñoâng Nam AÙ ñeå tieáp tuïc giaûi quyeát. Thaät loøng, khoâng ñieàu gì ñaõ laøm cho toâi haõnh dieän baèng ñöôïc ñaïi dieän cho coäng ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn, nhöõng aân nhaân ñaõ tin töôûng VOICE, ñaõ ñoùng goùp, ñeå cho toâi coù cô hoäi tröïc tieáp caûm ôn daân toäc Phi ñaõ cöu mang treân 300.000 ngöôøi Vieät tî naïn töø naêm 1975 cho ñeán taän hoâm nay. Ngöôøi thaät söï ñaõ cöùu ngöôøi nhö lôøi trong baøi haùt Coù Tin Vui Giöõa Giôø Tuyeät Voïng cuûa coá nhaïc só Traàm Töû Thieâng. Moät nhaïc phaåm ra ñôøi khi Philippines laø quoác gia duy nhaát ôû Ñoâng Nam AÙ quyeát ñònh ngöng chöông trình cöôõng baùch hoài höông thuyeàn nhaân Vieät Nam vaøo naêm 1996. Seõ khoù coù moät hoaøn caûnh naøo khaùc cho chuùng ta thaáy hieäu öùng cuûa luaät nhaân quaû moät caùch roõ raøng vaø nhanh choùng nhö trong tröôøng hôïp naøy. Khoâng ñeán 20 naêm. Ñeå thaáy cho thaät söï laø nhaän. Ngöôøi thaät söï ñaõ cöùu ngöôøi... Neáu ñöôïc vaäy toâi nghó seõ coù raát nhieàu ngöôøi trong coäng ñoàng chuùng ta caûm thaáy aám loøng. AÁm loøng nhö khi hoï gaëp ñöôïc caùc anh chò em treû, caùc coâ, caùc baùc, cha meï cuûa nhöõng tuø nhaân löông taâm hieän ñang bò caàm tuø, laàn ñaàu tieân töø Vieät Nam sang Myõ, Chaâu AÂu vaø UÙc ñeå vaän ñoäng nhaân quyeàn cho Vieät Nam trong khuoân khoå cuûa tieán trình UPR. Thuûng thaúng toâi seõ keå cho caùc baïn nghe. Ñöôïc chöù hæ?ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

107


108 THEÁ GIÔùI ÑOù ÑAÂY

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª PHÖôNG KHANH

maø ngöôøi ta bieát ñöôïc soáng laån troán ôû chaâu AÙ sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai. Trong soá naøy coù moät ngöôøi bò baét trong röøng giaø treân ñaûo Guam (Myõ) hoài naêm 1972. Döôùi goùc ñoä naøo ñoù, hoï ñöôïc coi nhö bieåu töôïng cho tinh thaàn baát khuaát vaø tuyeät ñoái trung thaønh cuûa ngöôøi lính Nhaät ñoái vôùi Nhaät hoaøng cuûa mình.

CHÔØ ÑÔÏI TRONG BAÁT KHUAÁT

Trong thaùng qua, baûn tin veà ngöôøi lính Thieân hoaøng Nhaät Baûn töøng 29 naêm khoâng chòu ñaàu haøng sau Chieán tranh theá giôùi thöù 2 ñaõ soáng ñöôïc tôùi 91 tuoåi môùi chòu quy haøng soá phaän; ñaõ ñöôïc truyeàn thoâng theá giôùi nhaéc nhieàu veà caâu chuyeän 40 naêm tröôùc. Ngöôøi lính naøy ñaõ “aån naáp” (neáu noùi ñuùng taâm theá cuûa oâng laø “coá thuû”) trong röøng raäm treân ñaûo Lubang cuûa Philippines suoát gaàn 3 thaäp nieân, khoâng chaáp nhaän söï thaät laø cuoäc chieán tranh ñaõ keát thuùc vôùi vieäc Nhaät hoaøng ñaàu haøng quaân ñoàng minh ngaøy 2-9-1945, chaúng ñeám xæa tôùi nhöõng tôø truyeàn ñôn ñöôïc maùy bay thaû xuoáng röøng hay nhöõng lôøi treân loa phoùng thanh keâu goïi ñaàu haøng vaø nhieàu noã löïc ñeå thuyeát phuïc oâng tin raèng quaân phieät Nhaät ñaõ thua traän. Maõi cho tôùi naêm 1974, Onoda môùi

chòu ra khoûi nôi aån naáp ñeå quay veà queâ nhaø sau khi ñích thaân vieân chæ huy cuõ cuûa oâng tôùi nôi ra leänh cho oâng ñaàu haøng. Onoda laø ngöôøi cuoái cuøng trong nhieàu chuïc cöïu binh Thieân hoaøng

OÂng Hiroo Onoda, quaân phuïc chænh teà sau gaàn 30 naêm trong röøng saâu, 1974. Vaø 40 naêm sau, ñaõ qua ñôøi vì beänh tim taïi moät beänh vieän ôû Tokyo ngaøy 16-1-2014.

Laø con trai cuûa moät thaày giaùo, Onoda sinh ngaøy 19-3-1922 taïi Kainan. OÂng hoïc xong baäc trung hoïc naêm 1939, laøm vieäc cho moät haõng thöông maïi Nhaät Baûn cho tôùi khi bò ñoäng vieân nhaäp nguõ. Sau khi ñöôïc ñaøo taïo thaønh moät só quan tình baùo vaø moät huaán luyeän vieân chieán thuaät du kích, Onoda ñöôïc phaùi tôùi ñaûo Lubang hoài thaùng 12-1944 vôùi nhieäm vuï quan saùt baàu trôøi ñeå phaùt hieän caùc


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

109


110

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Trao kieám ñaàu haøng cho Toång thoáng Philippines sau khi coù leänh cuûa chæ huy

maùy bay neùm bom cuûa Myõ. OÂng nhaän ñöôïc meänh leänh khoâng bao giôø ñöôïc ñaàu haøng, khoâng bao giôø duøng tôùi hình thöùc taán coâng lieàu cheát, maø phaûi coá thuû vaø chôø cho tôùi khi vieän binh tôùi tieáp cöùu. Luùc ñoù ñeo lon trung uùy, oâng ñaõ bò coâ laäp treân ñaûo trong khi lính Myõ ñoå quaân leân maïn baéc. OÂng vaø 3 ngöôøi lính khaùc ñaõ tuaân theo caùc meänh leänh do thöôïng caáp ban haønh sau khi quaân phieät Nhaät baïi traän naêm 1945. Söï toàn taïi cuûa nhoùm naøy ñöôïc bieát ñeán vaøo naêm 1950 khi moät ngöôøi lính ra ñaàu haøng vaø trôû veà Nhaät Baûn. Nhöõng ngöôøi coøn laïi vaãn tieáp tuïc aån troán trong khu vöïc, aên troäm gaïo, chuoái vaø traâu boø cuûa ngöôøi daân, thænh thoaûng taán coâng caùc cö daân ñòa phöông vaø coù laàn coøn ñuïng ñoä vôùi caû binh lính Phillipines. Moät ngöôøi ñaõ cheát sau ñoù. Sau 9 naêm tìm kieám khoâng thaønh coâng, Tokyo tuyeân boá soá cöïu binh naøy ñaõ cheát. Tuy nhieân vaøo naêm 1972, Onoda vaø ngöôøi ñoàng ñoäi coøn laïi ñaõ xaûy ra moät vuï baén nhau vôùi lính Philippines. Ngöôøi baïn kia bò gieát cheát, coøn Onoda may maén chaïy thoaùt. Vuï naøy ñaõ gaây xoân xao ôû Nhaät vaø gia ñình cuûa Onoda ñaõ tôùi Lubang vôùi hy voïng thuyeát phuïc ñöôïc oâng raèng cuoäc chieán tranh ñaõ keát thuùc. Sau naøy Onoda keå raèng luùc ñoù oâng tin nhöõng vieäc nhö vaäy laø troø löøa bòp cuûa cheá ñoä buø nhìn do Myõ

laäp ra taïi Tokyo hoøng duï oâng ra maø baét soáng. OÂng cuõng coù ñoïc treân baùo raèng ngöôøi ta ñaõ coá gaéng luøng suïc khaép caùc caùnh röøng ñeå tìm kieám oâng, nhöng oâng cho raèng ñoù laø troø tuyeân truyeàn. Nhöõng chieác maùy bay quaân söï Myõ bay ngang qua khu röøng maø oâng aån naáp trong suoát nhöõng naêm dieãn ra cuoäc chieán tranh ôû Vieät Nam caøng thuyeát phuïc oâng raèng cuoäc chieán vaãn coøn ñang tieáp dieãn ôû ñaâu ñoù. Maõi tôùi thaùng 2-1974, Onoda môùi gaëp ñöôïc Norio Suzuki, moät nhaø thaùm hieåm Nhaät treû tuoåi trong khu vöïc oâng aån naáp. OÂng ñaõ giaûi thích vôùi ñoàng höông naøy veà lyù do mình vaãn coá thuû trong röøng saâu gaàn 30 naêm raèng: neáu nhö cuoäc chieán ñaõ thaät söï qua roài, sao oâng vaãn chöa bao giôø nhaän ñöôïc meänh leänh töø thöôïng caáp cuûa mình. Nhaø thaùm hieåm Suzuki ñaõ trôû veà Tokyo vôùi thoâng ñieäp naøy cuûa Onoda. Ngöôøi ta ñaõ tìm ñöôïc vieân chæ huy tröïc tieáp tröôùc ñaây cuûa Onoda, ngöôøi ñaõ phaùi oâng tôùi Lubang, ñoù laø cöïu thieáu taù Yoshimi Taniguchi, luùc ñoù laøm ngheà baùn saùch. Sau ñoù, Taniguchi ñaõ ñöôïc saép xeáp sang Lubang, vaøo taän choã Onoda aån naáp trong röøng vaø tröïc tieáp ra meänh leänh ñaàu haøng. Tôùi khi ñoù cuoäc chieán tranh cuûa ngöôøi cöïu só quan Thieân hoaøng naøy môùi chính thöùc chaám döùt. Baùo

Washington Post (18-1-2014) keå raèng: Onoda ñaõ ñöùng nghieâm vôùi khaåu suùng tröôøng cuûa mình khi vieân chæ huy cuõ ñoïc laïi baûn tuyeân boá ñaàu haøng cuûa Quaân hoäi Thieân hoaøng naêm 1945.

SAÜN SAØNG HY SINH

Ngaøy 11-3-1974, taïi dinh Toång thoáng Malacanan Palace ôû Manila, Onoda - luùc ñoù 52 tuoåi - trong boä quaân phuïc Thieân hoaøng cuõ coøn nguyeân veïn caû giaøy muõ vaãn ñöôïc baûo quaûn toát trong 30 naêm ñaõ trao cho Toång thoáng Philippines hoài ñoù laø Ferdinand Marcos thanh kieám Samurai cuûa oâng ñeå theå hieän söï ñaàu haøng. Nhaø laõnh ñaïo Philippines ñaõ traû laïi cho Onoda thanh kieám ñoù vaø tuyeân boá aân xaù cho oâng caùc toäi ñaõ gaây ra ôû nöôùc naøy trong quaù khöù. Ñaïi söù Nhaät Baûn taïi Philippines luùc ñoù ñaõ goïi Onoda laø “maãu möïc cuûa ngöôøi lính Nhaät”. Traû lôøi caâu hoûi cuûa baùo chí sau khi trôû veà Nhaät Baûn raèng oâng nghó gì veà 30 naêm aån naáp ñaõ qua, Onoda noùi raát ñôn giaûn: “Toâi chæ thöïc thi meänh leänh thöôïng caáp vaø khoâng heà aân haän veà baát cöù ñieàu gì.” Ngay hoâm sau, Onoda ñaõ ñaùp maùy bay trôû veà Tokyo vaø ñöôïc ñoùn chaøo nhö moät vò anh huøng. Cuõng coù nhöõng ngöôøi lính Nhaät khaùc sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai ñaõ troán


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

111


112

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

OÂng Hiroo Onoda côõi ngöïa beân caïnh vôï mình, baø Machie trong trang traïi cuûa oâng taïi Campo Grande (Brazil) naêm 2012

BIEÅU TÖÔÏNG 1000 NAÊM NINJA CUûA NHAÄT BAûN

trong caùc khu röøng raäm ôû Guam vaø Indonesia suoát nhieàu thaäp nieân. Nhöng hoï troán vì sôï bò keû thuø haønh quyeát, trong khi Onoda “coá thuû” ñeå duy trì nhieäm vuï cuûa mình. Giôùi chính trò Nhaät xöa nay voán ñeà cao caùc truyeàn thoáng daân toäc chuû nghóa vaø quaân phieät chuû nghóa ñaõ khoâng boû lôõ cô hoäi ñeå khai thaùc hình töôïng Onoda. Danh tieáng cuûa Onoda cuõng vang xa treân haønh tinh. Nhaø ñoäc taøi Uganda, Idi Amin, ñaõ laáy Onoda laøm taám göông xaây döïng ñaïo ñöùc lyù töôûng cho quaân ñoäi nöôùc mình. Vaøo naêm 2010, trong cuoäc phoûng vaán cuûa haõng truyeàn hình Myõ ABC, Onoda noùi raèng: “Moãi ngöôøi lính Nhaät ñeàu saün saøng hy sinh maïng soáng cho ñaát nöôùc. Nhöng laø moät só quan tình baùo, toâi ñaõ ñöôïc leänh tieán haønh cuoäc chieán tranh du kích vaø khoâng ñöôïc cheát”. Thoaït nhìn qua, ngöôøi ta coù theå coi Onoda laø moät keû cuoàng tín, cöïc ñoan vaø coá chaáp, thaäm chí laø khuøng ñieân. Nhöng xeùt kyõ laïi, oâng cuõng gioáng nhö bieát bao ngöôøi ñaøn oâng Nhaät khaùc chòu aûnh höôûng saâu naëng bôûi tinh thaàn voõ só ñaïo khoâng bao giôø bieát khuaát phuïc, coi thaát baïi laø moät ñieàu sæ nhuïc khoâng coøn ñaùng soáng, vaø ñaïo lyù tuyeät ñoái trung thaønh vaø tuaân phuïc beà treân.

Giaät tít laø “Ninja cuoái cuøng cuûa theá giôùi” (World s Last Ninja), taïp chí Myõ Time (17-1-2014) daãn coâng trình nghieân cöùu cuûa John Man, nhaø nghieân cöùu söû hoïc veà Ninja, cho bieát raèng Onoda ñaõ ñöôïc huaán luyeän ñuùng theo kieåu Ninja taïi tröôøng tình baùo noåi tieáng Nakano. Vaø ñieàu naøy ñaõ giuùp oâng coù theå aån mình vaø sinh toàn trong röøng giaø suoát 30 naêm. Man nhaán maïnh raèng caùi cheát cuûa Onoda ñaõ keát thuùc truyeàn thoáng Ninja keùo daøi 1.000 naêm cuûa nöôùc Nhaät. Taùc giaû naøy ñaõ daønh rieâng cho Onoda moät chöông trong cuoán saùch “Ninja: 1,000 Years of the Shadow Warrior” (Ninja: 1.000 naêm chieán binh boùng toái). Tuy nhieân, gioáng nhö khoâng ít ngöôøi khaùc, Onoda ñaõ laâm vaøo caùi bi kòch cuûa khuûng hoaûng thôøi haäu chieán. Nöôùc Nhaät maø oâng quay veà ñaõ thay ñoåi quaù nhieàu so vôùi ngaøy oâng ra ñi. Luùc ñoù, Nhaät Baûn ñang trong thôøi buøng noå kinh teá, tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaø du nhaäp nhieàu vaên hoùa phöông Taây. Nöôùc naøy cuõng tuyeân boá mình laø moät ñaát nöôùc chuû tröông hoøa bình. Onoda gioáng nhö moät ngöôøi röøng loït giöõa ñoâ thò, laïc loõng. Do quaù khoù khaên ñeå hoäi nhaäp thöïc tieãn môùi, chæ moät naêm sau ngaøy quay laïi Nhaät Baûn, Onoda ñaõ di daân sang Brazil naêm 1975 ñeå môû moät trang traïi nuoâi gia suùc taïi moät nôi coù haøng chuïc gia ñình ngöôøi Nhaät sinh soáng ôû Campo Grande, thuû phuû cuûa bang Mato Grosso do Sul. Nhöng oâng vaãn ñi ñi veà veà giöõa hai nöôùc. Naêm 1976,

oâng keát hoân vôùi baø Machie Onuki, luùc ñoù 38 tuoåi, nguyeân laø moät ngöôøi phuïc vuï traø ñaïo taïi Tokyo. Naêm 1984, Onoda thaønh laäp ôû mieàn baéc Nhaät Baûn moät traïi thanh nieân, nôi oâng daïy cho giôùi treû Nhaät Baûn caùc kyõ thuaät möu sinh thoaùt hieåm maø oâng ñaõ söû duïng trong 30 naêm aån troán trong röøng saâu, soáng baèng thòt traâu boø röøng vaø chuoái. Caùc hoïc vieân goïi oâng baèng bieät hieäu: “OÂng chuù röøng xanh” (Uncle Jungle). Coù laàn oâng keå vôùi haõng tin Anh Reuters raèng oâng ñaõ khuyeân caùc baäc phuï huynh neân ñeå cho con em mình chôi ñuøa treân ñaát caùt dô baån, ngay caû trong trôøi möa. “Quaù saïch seõ vaø vöõng chaéc laøm cho boïn treû yeáu ñi”, - oâng noùi nhö vaäy. Naêm 1996, oâng ñaõ veà thaêm laïi ñaûo Lubang theo lôøi môøi cuûa chính quyeàn ñòa phöông. Ngöôøi Philippines ñaõ xí xoùa cho oâng chuyeän oâng töøng gieát cheát vaø laøm bò thöông maáy chuïc ngöôøi ñòa phöông trong suoát 30 naêm “coá thuû” trong röøng. Nhö moät söï chuoäc loãi, oâng ñaõ taëng cho coäng ñoàng ñòa phöông moät khoaûn tieàn ñeå laäp moät hoïc boång. Trong laàn xuaát hieän treân keânh truyeàn hình quoác gia Nhaät Baûn NHK hoài thaùng 5-2013, Onoda noùi raèng: “Toâi ñaõ soáng qua caùi thôøi goïi laø chieán tranh, nhöõng gì ngöôøi ta noùi thay ñoåi töø thôøi naøy sang thôøi khaùc. Toâi nghó leõ ra chuùng ta khoâng neân ñeå mình bò chao ñaûo bôûi caùi khí haäu cuûa thôøi ñaïi, maø neân suy nghó moät caùch ñieàm tónh.” Onoda ñöôïc coi laø ngöôøi lính Thieân hoaøng cuoái cuøng ñöôïc tìm thaáy sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai. Ngöôøi phaùt ngoân cuûa Chính phuû Nhaät Baûn Yoshihide Suga ngaøy 17-12014 ñaõ baøy toû söï thöông tieác tröôùc söï ra ñi cuûa Onoda, ca ngôïi oâng coù yù chí maïnh meõ ñeå soáng vaø coù moät tinh thaàn baát khuaát. OÂng nhaán maïnh: “Sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai, oâng Onoda ñaõ soáng trong röøng saâu suoát nhieàu naêm vaø khi oâng aáy trôû veà Nhaät Baûn, toâi ñaõ caûm thaáy raèng cuoái cuøng cuoäc chieán tranh cuõng ñaõ keát thuùc. Ñoù laø caùch toâi caûm nhaän ñöôïc.” Töø laâu nay, ngaønh du lòch Philippines ñaõ toå chöùc tour du lòch tôùi ñaûo Lubang vôùi nhöõng hoaït ñoäng nhö ñi boä trong röøng tôùi thaêm nhöõng hang ñoäng maø oâng Onoda töøng soáng, hoïc caùc kyõ thuaät möu sinh cuûa oâng. ª


113

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

DELUX PLUMBING & PIPING Chuyeân Laøm Moïi Coâng Trình Lieân Quan Ñeán Nöôùc CHUYEÂN THAY, GAÉN VAØ SÖÛA:

* Bình nöôùc noùng (Water Heat) * Boàn caàu ( Toilet) , Sink * Heä thoáng nöôùc gheá SPA, thoâng oáng coáng * Thieát laäp heä thoáng nöôùc ra vaøo cho nhaø, tieäm Nail, Basement

Ñaëc bieät: * Thay oáng nhöïa qua oáng ñoàng (Repiping) * Nhaän sôn nhaø, tieäm vaø decks

State Licensed

Free Estimate Free Khaûo Gía Mieãn Phí

Neáu coù nhu caàu, xin Quí Ñoàng Höông lieân laïc: Anh Chuùc: 770-519-1763

hoaëïc Mr. Ray: 770-778-1995

- Kinh Nghieäm - Taän Taâm - Uy Tín - Baûo Ñaûm Nhanh Choùng

3500 Gwinnett Place Dr #18 ª Duluth GA 30096

325


114

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

115


116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

B-H:


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

404-259-5783 • 404-319-0395

117


118

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


127 119 127

TAÏ316 P CHÍJAN RAÏN G 2008 ÑOÂ NG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 SOÁSOÁ 318 20, 2009 DEC 20,

TAÏP CHÍ G NÑOÂ NG TAÏP RAÏ CHÍNRAÏ G ÑOÂ NG

- Rau xaøo

- Boø luïi - Boø nöôùng xaû

Xin goïi tröôùc 3 ngaøy

MON - SAT: 9:00AM - 9:30PM SUN: 9:00AM - 8:30PM � TUE: Closed


120

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

VAÊN HOÏC

H

oài ôû trong nöôùc, tröôùc 30 thaùng 4 naêm 1975, toâi khoâng quen Phan Xuaân Sinh maø chæ bieát Phan Xuaân Sinh laø moät ngöôøi laøm thô treû tuoåi laém ôû Ñaø Naüng. Anh ñi lính sau toâi laø caùi chaéc. Toâi sinh naêm 1942, Phan Xuaân Sinh sinh naêm 1948. Toâi nhaäp nguõ treã, vaøo naêm 1966 vì toâi laøm coâng chöùc hoaõn nhieàu laàn vôùi lyù do coâng vuï,, Phan Xuaân Sinh thì khoâng treã ñaâu vì sau caùi Teát Maäu Thaân 1968, ngöôøi con trai naøo hai möôi tuoåi trôû leân ñeàu ñöôïc Quaân Caûnh chuù yù, vaø...ñöøng ai hoøng thoaùt caùi leänh toøng quaân! Phan Xuaân Sinh laø thi só, laø chieán só, anh boû cuoäc chieán tröôøng sôùm ôû caùi lon Thieáu UÙy bôûi maát moät baøn chaân... Phan Xuaân Sinh giaûi nguõ vaø khoâng baän bòu gì chuyeän Hoïc Taäp Caûi Taïo, thaät cuõng neân möøng, Nhôø vaäy maø anh laøm thô, laøm thôï theo caùch naøo anh muoán mieãn laø yeân taám thaân taøn sau moät cuoäc chieán...töông taøn! Sôû dó toâi noùi toâi bieát Phan Xuaân Sinh, chæ bieát thoâi, töø thaäp nieân 1970, nhôø toâi ñoïc baùo thaáy coù nhöõng baøi thô kyù teân Phan Xuaân Sinh. Phan Xuaân Sinh queâ quaùn Quaûng Nam, chaïy trôøi khoâng khoûi naéng, ôû caùi tænh naøy haàu nhö chaøng trai naøo cuõng laø chaøng thi só...Du Töû Leâ tuy Baéc Kyø nhöng nhöõng naêm ñaàu sau di cö 1954, ôû ñaây vaø “naãy maàm” thô. Nhaïc só Nhaät Ngaân thaønh ngöôøi noåi tieáng

ª TRAàN TRUNG THUAàN

cuõng nhôø caùi hôi thô Quaûng Nam boác daäy trong loøng...”Boån xöù”, xöa thì chuyeän ñaõ xöa vôùi Huyønh Thuùc Khaùng, Traàn Cao Vaân, Thaùi Phieân, Phan Chu Trinh...caùc oâng aáy laøm thô Caùch Maïng Choáng Phaùp, thuoäc veà lòch söû, chuùng ta neân nhìn töø naêm 1960 trôû veà sau naøy, ñaát Quaûng Nam noåi leân nhieàu nhaø thô treû maø taâm hoàn raát lôùn...vì toá chaát Tình Yeâu, do ñoù thô cuûa hoï möôùt laém vaø hay laém. Nguyeân soaùi thì coù leõ laø Luaân Hoaùn (cuõng nhö Phan Xuaân Sinh, nhaø thô naøy, Luaân Hoaùn, cuøng khoùa Só Quan Boä Binh vôùi toâi, maát moät baøn chaân treân chieán tröôøng), Tieáp theo coù ngöôøi ñöôïc nhaø pheâ bình vaên hoïc Tam Ích goïi laø Thieân Taøi, ñoù laø Hoaøng Truùc Ly. Coù ngöôøi noåi tieáng “trôøi gaàm” laø Vuõ Höõu Ñònh. Coù nhieàu ngöôøi noåi tieáng eâm aùi vaø ngoït ngaøo laø Hoaøng Loäc, Thieáu Khanh, Hoà Thaønh Ñöùc (ngöôøi naøy kieâm Hoïa Só taøi danh), Thaùi Tuù Haïp, Nguyeãn Höng Quoác, Buøi Giaùng, Ñaëng Tieán. Hieän nay “roâm raû” nhaát laø Nguyeãn Löông Vî, voâ cuøng ñoäc ñaùo vì laøm thô chæ moät Con Ñöôøng ñöôøng AÂm, khôûi ñi töø taäp thô Hoøa AÂm AÂm AÂm AÂm...). Nguyeãn Thò Theá, Bích Xuaân, YÙ Nga ... laø caùc nöõ thi só cuûa ñaát Quaûng, thô coù nhieàu baøi nam nhi ñoïc hoaûng hoàn! Ñaát Quaûng Nam laø ñaát vöôïng khí, ngöôøi ta noùi Ñòa Linh Nhaân Kieät cuõng phaûi thoâi! Nhöõng ngöôøi toâi neâu teân treân ñeàu laø nhaân

kieät, trong phaïm vi baøi vieát cuûa toái, caùc oâng, caùc anh, caùc chò ñeàu tuaán tuù vaø ñaùng ngöôõng moä... Troïng taâm cuûa baøi naøy noùi veà thô cuûa Phan Xuaân Sinh... *** Phan Xuaân Sinh sinh naêm 1948 taïi Quaûng Nam, Tröôùc 30 thaùng Tö Baûy Laêm, Phan Xuaân Sinh chæ göûi thô ñaêng caùc baùo, ôû Ñaø Naüng hay Saøi Goøn, sau 30 thaùng Tö Baûy Laêm anh laøm thô...khoâng ñaêng baùo maø caát daønh ñeå in thaønh saùch.. Qua Myõ, naêm 1990, thô Phan Xuaân Sinh nôû roä, anh göûi ñaêng caùc baùo Laøng Vaên (Canada), Vaên, Vaên Hoïc Hôp Löu, Chuû Ñeà, Theá Kyû 21 (Myõ)...caùc baùo naøy ñeàu laø caùc baùo coù taàm voùc vaø gaàn nhö thuaàn tuùy vaên chöông, hoïc thuaät. Phan Xuaân Sinh ñaõ coù nhieàu taäp thô xuaát baûn taïi Myõ nhö: Cheùn Röôïu Môøi Ngöôøi (1998), Ñöùng Döôùi Trôøi Ñoå Naùt (2000), Khi Tình Ñang Ru Ñôøi (2008), Taùt Caïn Ñôøi Soâng (2013). Phan Xuaân Sinh cuõng coù vieát truyeän, ñaõ coù hai taäp truyeän ñöôïc xuaát baûn, ñoù laø: Bôi Treân Doøng Nöôùc Ngöôïc (2004), Soáng Vôùi Thôøi Quaù Vaõng (2009). Phan Xuaân Sinh laøm thô coi boä ñöôïc loøng anh em hôn laø anh vieát truyeän anh vieát cuoán Soáng Vôùi Thôøi Quaù Vaõng bò pheâ bình caïn laùng luoân...vì anh vieát noù nhaân chuyeán veà thaêm Queâ Höông, noùi chuyeän vaø uoáng röôu cuøng nhieàu


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

121


122

nhaø vaên, nhaø thô trong nöôùc. Nhaø thô Hoà Coâng Taâm duø cuøng Tieåu Bang vôùi anh, khoâng xa laï gì anh, ñaõ phoùng leân nhieàu dieãn ñaøn cheâ anh...ngaäm ngaõi tìm traàm. Thi só hoï Hoà khoâng pheâ bình ai thì thoâi, pheâ bình ai laø ngöôøi ñoù...theâ thaûm ngay vì caùi toäi cuûa hoï laø...löu luyeán Coäng Saûn. Hôõi ôi, nhöõng ngöôøi maø Phan Xuaân Sinh gaëp khi veà nöôùc laø thaêm, laø tìm nhau thaêm, vui, choi qua vaøi cheùn röôïu, theá vaãn bò hieåu “nhaàm”, trong khi Töôùng Lyù Toøng Baù veà taän Cuû Chi chæ cu caùc anh Vi Xi, cuøng uoáng vôùi Vieät Coäng cöôøi haø haø, qua laïi Myõ vaãn ñöôïc goïi moät caùch traân troïng vaø ...thaân thöông: Nieân Tröôûng! Theá môùi ngoä thay! Cuõng taïi Phan Xuaân Sinh caáp baäc toøn teng thaáp quaù chôù gì? Coøn ai kia thì ...hoaønh traùng laï luøng! * Phan Xuaân laø moät ngöôøi chöa giaø. Nhieàu ngöôøi nghó laø anh laøm thô coøn...non, do ñoù maø vin vaøo côù anh coù quen bieát, coù giao thieäp vôùi nhöõng ?ngöôøi cuõ” coù tieáng taêm moät thôøi maø naëng lôøi vôùi anh, nghó cuõng phaûi. Nhöng khoâng laøm theá thì mình laøm sao vöôït qua anh. Khoå noãi, giaän, hôøn, oaùn, traùch Phan Xuaân Sinh döïa treân caùi söï Phan Xuaân Sinh trôû veà thaêm ñaát nöôùc, thaêm queâ quaùn, thaêm baïn beø...laø sai laàm lôùn. Haõy ñoïc Phan Xuaân Sinh ñi ñeå thaáy mình coøn nhoû daïi bieát ngaàn naøo! Toâi ñoïc moät baøi cuûa Phan Xuaân Sinh in trong taäp Taùt Caïn Ñôøi Soâng cuûa anh maø toâi thaáy mình teä laém. Mình chaúng ñaùng laøm con trai moât chuùt naøo. Toâi cheùp cho ban nhìn nheù! Ñaây, baøi Thaêm Laïi Ñaát Nöôùc Gaàn hai möôi naêm sau toâi môùi trôû veà . thaêm laïi ñaát nöôùc toâi moät laàn cho bieát. Nhaø cao hôn, cöûa roäng hôn / xe coä nhieàu hôn / ñöôøng saù to hôn / ngöôøi chen laán ngöôøi treân ñöôøng phoá. Hôn ba möôi naêm Hoøa Bình / sao toâi thaáy ngöôøi daân toâi vaãn khoå. Thaáp thoaùng trong boàn binh Saøi Goøn / thaáy caûnh daân toâi ñoäi ñôn ñi kieän / döôùi naéng möa / maø cöûa coâng quyeàn cöù ñoùng. Nhöõng manh aùo taû tôi . ngoài beân leà ñöôøng xoù chôï / ngöûa maët keâu trôøi khoâng thaáu / maát ñaát maát nhaø. Ai cöôùp cuûa hoï ñaây? Toâi vaãn coøn thaáy nhöõng ngöôøi / nhaân danh Voâ Saûn / soáng xa hoa treân nhöõng ñoàng baïc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

cuûa nhaân daân / ñi xe hôi ñôøi môùi / soáng trong nhöõng caên bieät thöï giaøu sang / ai ñaõ cho hoï quyeàn haønh laém theá? Gaây bieát bao phaãn noä / taïo ra nhieàu baát coâng / xaõ hoäi baêng hoaïi / ñaïo ñöùc hoïc ñöôøng xuoáng caáp / than oaùn daäy trôøi / keâu la rôïp ñaát. Sao toâi vaãn thaáy ñoùi ngheøo cuøng khaép / beân caïnh nhöõng caûnh giaøu sang / nhö hai thaùi cöïc. Nhöõng tieáng noùi löông taâm caát leân / ñeàu bò giaäp taét. Ra raû moät chieàu ca tuïng Ñaûng quang vinh. Maø thaáy ñaéng ngang cuoáng hoïng. Doái traù cöù raäp khuoân. Böng bít, ca tuïng nhöõng ñieàu nghòch lyù. Daân Chuû, Töï Do, moät moùn haøng xa xæ / nhö naèm mô moät Thieân Ñöôøng / khoâng bao giôø hieän thöïc. Ngöôøi daân toâi cöù mô ñeå soáng. Maáy chuïc naêm vaãn y nguyeân boån cuõ. “Buïc Coâng An döïng giöõa tim ngöôøi” nhö Traàn Daàn cuûa Nhaân Vaên Giai Phaåm. Toâi veà ñi thaêm cuøng khaép / khieán toâi phaûi sôï / nhöõng quyeàn uy tuøy tieän / chaän ngang yeát haàu ñeå khoûi baät ra tieáng naác. Daân toâi cuùi ñaàu khuaát phuïc. Ñi thaêm queâ maø loøng soâi suïc / bieát toû cuøng ai / noùi leân uaát öùc / maø ngöôøi daân bao nhieâu naêm choân kín döôùi ñaùy loøng. Toâi keû Tha Höông / baát löïc tröôùc caùi aùc maø khoâng laøm gì ñöôïc. (PXS, ngaøy trôû qua Myõ 13.3.2008). Chuùng ta chôø ñôi gì ôû Phan Xuaân Sinh? Moät Thieáu UÙy treû cuûa Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa, ngöôøi chieán só ñaõ göûi laïi treân chieán tröôøng moät baøn chaân, ôû laïi vôùi cheá ñoä môùi möôøi naêm, ngaäm ñaéng nuoát cay...Nhieàu naêm ôû Myõ naøy, chuùng ta quyeân goùp bieát bao nhieâu tieàn baïc, noùi Caûm Ôn Anh, chaéc chæ noùi cho söôùng moàm? (toâi traùnh chöõ Mieäng, ñaáy nheù). Phan Xuaân Sinh coù ñöôïc nhaän tieàn giuùp ñôõ gì ñaâu naøo! Vaäy maø, mình troán chui troán nhuõi qua Myõ ngay trong ngaøy chöa phaûi 30 thaùng “boán” naêm ngaøn chin baûy laêm, ngoài luø luø ñoù ngaäm caùi thaùng Boán vaø chöûi bôùi moät Nhaø Thô ñuùng nghóa, moät Chieán Höõu ñuùng ngöôøi. Thöông quaù Vieät Nam! Baøi thô toâi daãn ra treân ñaây, noùi veà thô, noù laø Thô Môùi, Thô Töï Do, laø chöa phaûi Thô nhö nhieàu ngöôøi mong chôø. Nhöng cöù coi laø Thô ñi, toâi daùm chaéc laø chöa coù ai thaáu tình ñaït lyù nhö vaäy!

Taäp thô Taùt Caïn Ñôøi Soâng cuûa Phan Xuaân Sinh coù tôùi 188 baøi. Anh laøm ñuû theå loaïi, chöùng toû anh laø ngöôøi coù “kieán thöùc” thô. Thô anh naëng veà lyù hôn veà tình yù toâi noùi: thô Phan Xuaân Sinh khoâng thuoäc loaïi thô-uûymò. Thô anh khoâng duøng ñeå Gheïo Gaùi, thô anh ñöôøng hoaøng maø khoâng beä veä. Thô anh vaãn coù veû trang nhaõ, lòch söï. Toâi khaúng ñònh: Phan Xuaân Sinh laø moät Con Ngöôøi Töû Teá. Taäp thô Taùt Caïn Ñôøi Soâng, ngay caùi nhan ñeà cho chuùng ta thaáy moät ñôøi ngöôøi cöïc nhoïc, taùt caïn moät doøng soâng. Sau thaùng Tö (thaùng Tö aø nha, toâi deïp caùi chöõ Boán, duø ñoàng nghóa maø khoâng cuøng muøi!). Phan Xuaân Sinh khoâng caàu caïnh “ñoái phöông” xin tem phieáu ñeå soáng, anh cuõng khoâng ñi caø thoït aên maøy ñeå ai ñoù chuïp hình laøm ñaïi nhaïc hoäi naøy noï. Anh coù ngöôøi vôï giuùp anh, anh coù maáy ñöùa con thöøa loøng töï trong, anh coù baïn beø thô vaên thoâng caûm... Phan Xuaân Sinh soáng vaø laøm thô, bình thöôøng, nheï nhaøng, saâu saéc, baøi naøy, baøi kia, coù baøi khoâng Hay maáy, nhieàu baøi thì Hay Quaù Hay! Qua Myõ, anh vaø gia ñình khoâng caâu neä vieäc laøm naëng nheï, töø tieåu bang laïnh anh chuyeån veà tieåu bang noùng, anh “chai lì” laøm luïng, anh soáng khoûe re...duø nhö con boø keùo xe. Ñieàu toâi neã nang Phan Xuaân Sinh: anh chöa moät lôøi khoâng thôm vôùi nhöõng ai ñoá kî anh. Toâi yeâu anh thaät tình! * Toâi muoán vieát veà Phan Xuaân Sinh, veà thô Phan Xuaân Sinh nhieàu laém, nhöng daøi doøng veà anh duø bieát laøm theá laø khoâng thöøa, toâi thì laïi thieáu khaû naêng! Baïn coù muoán “keát tình, keát nghóa” vôùi taùc giaû Taùt Caïn Ñôøi Soâng xin theo nhöõng ñòa chæ sau ñaây: www.phanxuansinh.com www.phanxuansinhusa.com pxsinh@yahoo.com Ñòa chæ nhaø: 12530 Hunting Brook Dr. Houston, TX 77099 Trong khuoân khoå moät baøi baùo, toâi ñaønh maéc nôï moät ngöôøi deã thöông. Toâi coù moät ñieàu khoâng thay ñoåi ñöôïc laø ñaõ coi Phan Xuaân Sinh laø moät Ngöôøi Deã Thöông! Vaø...Thô Phan Xuaân Sinh cuõng vaäy.

ª TRAàN TRUNG THUAàN


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

DREAM GRANITE & CABINET CO.

123


124 TRUYEÀN THUYEÁT

N

höõng ngaøy ñaàu naêm 2014, dö luaän Phaùp xoân xao baøn taùn chuyeän moät thanh nieân ñöôïc cho laø ngöôøi Lithuania saùt haïi moät ngöôøi voâ gia cö ñeå uoáng maùu. Thi theå naïn nhaân 49 tuoåi ñaõ ñöôïc tìm thaáy trong moät baõi xe naèm ôû gaàn khu thöông maïi saàm uaát La Defense ôû thuû ñoâ Paris vôùi nhieàu veát ñaâm treân ngöôøi trong khi coå hoïng bò caét ñöùt, theo AFP. Trong khi ñoù, nghi phaïm bò baét khi lang thang treân phoá vaø noùi vôùi ngöôøi qua ñöôøng raèng mình vöøa gieát ngöôøi. Caûnh saùt vaãn ñang tieáp tuïc ñieàu tra vuï aùn trong khi nhieàu baùc só vaø chuyeân gia toäi phaïm leân tieáng baùo ñoäng veà chöùng aùm aûnh lieân quan ñeán ma caø roàng, ñaëc bieät khi loaøi sinh vaät truyeàn thuyeát naøy ñang trôû thaønh chuû ñeà thôøi thöôïng cuûa phim aûnh vaø truyeàn hình.

SOÁNG NHÔØ MAùU NGÖÔØI Chuyeân san Psychotherapy and Psychosomatics soá môùi nhaát ñaêng veà tröôøng hôïp moät thanh nieân 23 tuoåi ñöôïc giaáu teân ôû Thoå Nhó Kyø ñang ñieàu trò taïi Beänh vieän Quaân y thaønh phoá Denizli. Caùc baùc só moâ taû ñaây laø moät “ma caø roàng thaät söï” khi beänh nhaân thöôøng töï raïch thaân theå ñeå höùng maùu ra ly uoáng. Daàn daø, maùu cuûa chính mình khoâng theå thoûa maõn côn khaùt vaø beänh nhaân baét ñaàu gaây nguy hieåm cho nhöõng ngöôøi xung quanh. Theo Psychotherapy and Psychosomatics, tröôùc khi ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän, ngöôøi thanh nieân nhieàu laàn bò baét vì caùc haønh vi ñaâm vaø caén ngöôøi khaùc cuõng nhö ñoät nhaäp caùc cô sôû y teá gaàn nhaø ñeå troäm maùu veà uoáng.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª THUAàN TRANG

Trang LifeScience daãn lôøi caùc chuyeân gia huyeát hoïc caûnh baùo cô theå con ngöôøi khoâng thích hôïp cho vieäc vieäc tieâu hoùa maùu. Theo ñoù, nuoát moät löôïng nhoû coù theå voâ haïi song uoáng maùu thöôøng xuyeân coù theå laøm taêng nguy cô bò hoäi chöùng thöøa chaát saét (haemochromatosis) hoaëc nhieãm caùc beänh laây qua ñöôøng maùu. Tôø chuyeân san cuõng nhaéc laïi tröôøng hôïp moät phuï nöõ 22 tuoåi toá caùo vôùi caûnh saùt bò choàng laáy maùu trong suoát 3 naêm taïi bang Madhya Pradesh, mieàn trung AÁn Ñoä. “OÂng ta nhieàu laàn duøng oáng tieâm laáy maùu töø 2 caùnh tay toâi vaø ñoå vaøo ly roài uoáng saïch. Moãi laàn nhö vaäy, toâi luoân caûm thaáy buoàn noân vaø kieät söùc. Vieäc naøy xaûy ra thöôøng xuyeân vaø oâng ta ñe doïa toâi khoâng ñöôïc tieát loä cho baát cöù ai”, coâ Deepa Ahirwar keå. Theo tôø The Times of India, Deepa laáy Mahesh Ahirwar, moät noâng daân, töø naêm 2007 vaø vaøi thaùng sau thì bò choàng bieán thaønh “thöùc aên”. Vuï vieäc chæ vôõ lôû sau khi Deepa khoâng coøn chòu ñöïng ñöôïc vaø oâm con troán veà nhaø cha meï ruoät. Khi bò baét, Mahesh khai raèng uoáng maùu “khieán mình trôû neân maïnh meõ vaø traøn ñaày sinh löïc”. Hoài thaùng 8.2013, tôø The Star (Malaysia) ñöa tin moät ngöôøi ñaøn oâng ôû thò traán Lahad Datu ñaõ saùt haïi con trai ñeå uoáng maùu. Hai thaùng sau, vuï vieäc töông töï xaûy ra ôû Papua New Guinea. Caû hai “ma caø roàng” ñeàu laø ngöôøi meâ tín dò ñoan vaø khai raèng mình “bò quyû aùm”. Trong khi ñoù, theo tôø New York Daily News, caëp tình nhaân Aaron Homer vaø Amanda Williamson ôû bang Arizona ñaõ hoaøn

thaønh 3 naêm quaûn thuùc veà haønh vi taán coâng oâng Robert Maley. Vuï vieäc xaûy ra hoài thaùng 10.2010 khi Homer vaø Williamson duï doã Maley, voán laø ngöôøi voâ gia cö, ôû nhaø mình vôùi ñieàu kieän phaûi cho hoï huùt maùu. Maley ñoàng yù nhöng ñeán laàn thöù hai thì choáng traû quyeát lieät vaø bò Homer ñaâm vaøo tay. OÂng naøy nhanh chaân chaïy ra ngoaøi caàu cöùu vaø 2 thuû phaïm bò baét ngay sau ñoù. “Boïn hoï nghó mình laø ma caø roàng. Khi thaáy maùu chaûy ra töø tay toâi, hoï toû ra raát kích ñoäng”, Maley keå laïi. Nhieàu cö daân maïng Myõ toû ra böùc xuùc vì caëp ñoâi bò xöû lyù quaù nheï tay vaø cho raèng 2 ngöôøi naøy caàn phaûi ñöôïc ñieàu trò taâm lyù vaø theo doõi thöôøng xuyeân.

HOÄI CHÖùNG DRACULA Theo caùc chuyeân gia, ngoaøi nhöõng ngöôøi bò aûnh höôûng bôûi phim aûnh, ña soá caùc tröôøng hôïp ma caø roàng ñeàu maéc caùc chöùng roái loaïn taâm lyù, ña nhaân caùch vaø hoang töôûng goïi chung moät caùch noâm na laø Hoäi chöùng Dracula. Trôû laïi tröôøng hôïp taïi Thoå Nhó Kyø, theo Psychotherapy and Psychosomatics, beänh nhaân ñaõ höùng chòu nhieàu bi kòch nhö con gaùi qua ñôøi vì beänh; chuù bò saùt haïi trong moät vuï cöôùp coøn baûn thaân laø nhaân chöùng trong moät vuï aùn maïng khaùc. Caùc baùc só chaån ñoaùn ngöôøi naøy bò roái loaïn ña nhaân caùch (DID), roái loaïn caêng thaúng sau toån thöông (PTSD), traàm caûm vaø nghieän röôïu. Hieän nay, nhu caàu uoáng maùu ngöôøi cuûa beänh nhaân ñaõ thuyeân giaûm phaàn naøo nhöng caùc trieäu chöùng roái loaïn ña nhaân caùch vaãn coøn. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

125


126

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Vui º Vui BAØ MEÏ VÔÏ XÌ-TIN

TÌM ÑÖÔÏC CAùI KHAùC

- Nöûa ñeâm, chuoâng ñieän thoaïi baùc só reo. Gioïng noùi hoát hoaûng cuûa moät khaùch haøng quen. - Alo, baùc só ôi! OÂng ñeán ngay nhaø toâi ñi, thaèng con trai toâi noù lôõ nuoát caùi bao cao su vaøo buïng roài. - Ñöôïc roài, toâi ñeán ngay. Baùc só voäi thu doïn ñoà ngheà vaø ñang laùi xe ñeán, ñoät nhieân chieác cell phone reo leân. Vaãn gioïng noùi khi naõy: - Thoâi khoûi baùc só, toâi tìm ñöôïc caùi khaùc roài.

VOÂ PHUùC

Moät ngöôøi daân chaøi ñi thuyeàn qua cöûa Hoäi (Ngheä An), boãng nghe tieáng quaùt töø thuyeàn beân caïnh: - Ñoà hö, töø saùng ñeán giôø ñaõ ñaùnh “vôï” naêm caùi vaø ñaùnh “meï” hai caùi roài.... Ngöôøi daân chaøi xöù Baéc nghe vaäy, thôû daøi: - Con nhaø voâ phuùc, môùi saùng sôùm maø ñaùnh caû vôï vaø ñaùnh caû meï roài... Moät ngöôøi ñi thuyeàn beân caïnh thaáy theá, lieàn giaûi thích: - Baùc ôi ! Thuyeàn cuûa daân Nghi Loäc buoân baùt ñóa ñoù. OÂng boá maéng con laø ñaõ ñaùnh vôõ naêm caùi vaø ñaùnh meû (söùt) hai caùi baùt ñóa !

BAÈNG CHÖùNG

Thôøi bao caáp. Moät oâng böôùc vaøo cöûa haøng maäu dòch vaø noùi: - Baùn cho toâi moät chai daàu dieät boï cheùt cho choù ! - Caûm phieàn oâng veà mang con choù tôùi ñeå chöùng minh raèng oâng coù nuoâi choù - Coâ maäu dòch vieân traû lôøi. OÂng ta böïc laém nhöng phaûi laøm theo. Laàn sau oâng ta laïi ñeán:

- Baùn cho hai caùi baãy chuoät !... -Caûm phieàn oâng veà mang chuoät tôùi ñeå chöùng minh nhaø oâng coù chuoät, ñaây laø quy ñònh cuûa cöûa

haøng. OÂng ta boû veà, laùt sau mang moät caùi hoäp ñeán, baûo coâ maäu dòch vieân cho ngoùn tay vaøo caùi loã treân naép hoäp. - Caùi gì thoái quaù theá naøy ?- Coâ maäu dòch vieân la toaùng leân - Cöùt ñaáy! Baùn cho toâi cuoän giaáy veä sinh !

HOÀI TÆNH BEÄNH NHAÂN

Chaùy lôùn taïi beänh vieän. Sau khi daäp taét ñaùm chaùy moät lính cöùu hoûa baùo caùo vôùi chæ huy: - Löûa ñaõ bò daäp taét hoaøn toaøn! Taïi taàng haàm chuùng toâi cöùu ñöôïc 9 naïn nhaân. Ñaõ laøm hoài tænh ñöôïc 4, coøn 5 ngöôøi kia raát tieác ñaõ cheát. Vieân chæ huy nghe xong lieàn ngaát ñi. Moät luùc sau, tænh laïi oâng ta môùi theàu thaøo noùi: -Chuùa ôi! Döôùi taàng haàm laø caùi nhaø xaùc cuûa beänh vieän maø ?

KHI BAÈNG CHÖùNG LAØ TIEÀN

Quan toøa noùi vôùi bò caùo: - Taïi sao anh khoâng mang noäp ngay chieác ví maø anh cho laø ñaõ nhaët ñöôïc? - Toâi coù mang noäp ñaáy chöù, nhöng luùc ñoù trong ñoàn caûnh saùt chaúng coù ngöôøi naøo. - Vaäy sao hoâm sau anh khoâng quay laïi? - Vì hoâm sau trong ví laïi chaúng coøn ñoàng naøo.

NEùM ÑAÄU CHO VOI

Nhaân vieân an ninh trong sôû thuù baét 4 ñöùa nhoû tôùi giao cho sôû caûnh saùt. Thöa oâng caûnh saùt tröôûng! Maáy ñöùa treû naøy phaù phaùch trong sôû thuù! - Naøy maáy chaùu! Noùi cho baùc bieát laø caùc chaùu teân gì vaø ñaõ laøm ñieàu gì

sai traùi trong sôû thuù vaäy? - Daï chaùu teân laø Tí, chaùu quaúng ñaäu vaøo chuoàng voi! - Chaùu teân Teøo, chaùu quaúng ñaäu vaøo chuoàng voi! - Chaùu laø Tin, chaùu cuõng quaúng ñaäu vaøo chuoàng voi aï! OÂng caûnh saùt tröôûng thaáy ñöùa coøn laïi ñöùng xanh maët thuùt thít khoùc beøn hoûi: - Trong ñôøi ai cuõng phaïm sai traùi! Chaùu ñöøng sôï, haõy noùi cho baùc bieát chaùu teân gì naøo? - Daï, chaùu teân Ñaäu

ÑUÏNG ÑAÂU GAÕY ÑOù

Giôø nghæ tröa ôû coâng sôû. Trong luùc moïi ngöôøi ruû nhau ñi aên uoáng thì moät anh chaøng cöù ñi qua ñi laïi, daùng veû boàn choàn. Thaáy vaäy, moät ñoàng nghieäp lieàn laïi gaàn hoûi han. - Coù chuyeän gì vaäy? - Ngöôøi baïn hoûi. - Hoâm nay tôù cöù nhö bò ma aùm aáy. Buoåi saùng ñaùnh raêng thì tôù laøm gaõy baøn chaûi. Laùt sau, tôù laïi laøm gaõy dao caïo khi caïo raâu. Luùc khoùa cöûa ñi laøm tôù ñaùnh gaõy chìa khoùa. Tôùi vaên phoøng, tôù vöøa sôø vaøo naém ñaám cöûa thì noù ruïng luoân ra. - Hay laø caäu veà nhaø nghæ ñi! Ngöôøi baïn khuyeân. - Khoâng caàn. Tôù coù meät moûi gì ñaâu. Vaán ñeà laø ôû choã tôù “maéc” quaù nhöng khoâng bieát coù neân ñi tieåu khoâng.

CHUYEÄN CÖÔØI CUûA NHAØ SÖ

Coù moät nhaø sö keå moät caâu chuyeän cöôøi moïi ngöôøi ai naáy ñeàu cöôøi raát vui. Nhöng khoaûng moät tieáng sau nhaø sö aáy keå laïi caâu chuyeän vöøa roài . luùc naøy thì chaúng ai cöôøi nöõa caû, hoï noùi noù nhaøm quaù roài... Nhaø sö cöôøi vaø noùi : - Neáu moät caâu chuyeän vui khoâng laøm cho chuùng ta cöôøi nhieàu laàn thì taïi sao ta laïi buoàn hoaøi moät chuyeän khoâng vui ? ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

127


128

DU LÒCH - 8

... Ngöôøi ñaøn oâng duy nhaát trong laøng nghó mình noùi ñöôïc tieáng Anh tieáp caän toâi. - Höôùng daãn vieân du lòch cuûa coâ ñaâu? - Chaùu khoâng coù... - Veù vaøo laøng cuûa coâ ñaâu? - UÛa, caàn veù aø? - Coâ chuïp bao nhieâu böùc aûnh roài? Moãi böùc aûnh ba birr, khoâng thì xoaù heát. Toâi giaû vôø maùy aûnh mình heát pin, chæ vaøo caùi maøn hình ñen moø moø nhö theå chöùng minh mình khoâng coù taám aûnh naøo vaäy. Töø choái traû baát kyø loaïi chi phí naøo, toâi bò aùp taûi ra khoûi laøng khoâng thöông tieác. Baây giôø toâi môùi chôït nhôù ra ñeâm qua Sylvain keå cho toâi nghe veà vieäc ngöôøi ta ñaõ du lòch hoaù caùc boä toäc nhö theá naøo, vaø raèng luùc naøo ngöôøi ta cuõng tieàn tieàn tieàn tieàn. Saùng nay, toâi ñeán vaên phoøng du lòch sôùm quaù neân hieån nhieân khoâng mua ñöôïc veù vaøo laøng. Ra ñeán ñöôøng chính, toâi nhôø xe ñöôïc moät caùn boä nhaø nöôùc ñi kieåm tra röøng cheø. OÂng ñeå toâi laïi taïi moät choã döøng chaân cuûa caùc ñoaøn du lòch ôû Wato. Taïi ñoù, toâi naên næ maõi maø chaúng coù ñoaøn naøo nhaän cho toâi ñi cuøng. Vaäy laø toâi ñaønh phaûi ñi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª HUYEàN CHÍP

boä, vaø sau hai tieáng cuoác boä qua con ñöôøng vaéng hiu vaéng haét thì baét ñöôïc moät caùi xe taûi. Xe döøng cho toâi xuoáng ôû gaàn Key Afar. Toâi ñi vaøo Nasa - khaùch saïn duy nhaát trong thò traán, ñònh buïng taém röûa cho heát muøi phaân traâu phaân boø roài ñi tieáp. Ai ngôø vöøa vaøo ñeán nôi thì gaëp moät ñoaøn khaùch ngöôøi YÙ ñang chuaån bò ñi Jinka, ñoàng yù cho toâi ñi nhôø. Theá laø toâi chaúng kòp röûa raùy gì nöõa, nhaûy leân ñi cuøng hoï luoân. Toâi quyeát ñònh seõ tìm ñeán boä toäc naøy. Ñaây laø boä toäc Mursi ôû South Omo, thung luõng taän cuøng phía Taây Nam cuûa Ethiopia. Mika keâu toâi khuøng, sang moät chaâu luïc môùi maø chaúng coù moät quyeån saùch höôùng daãn du lòch naøo. - Cô baûn em khoâng thích rôi vaøo caùi baãy cuûa saùch höôùng daãn du lòch, chæ ñi ñeán nhöõng nôi ngöôøi ta chæ cho mình ñeán. Em thích söï baát ngôø - Toâi caõi coá. - Theá töùc laø neáu baây giôø anh ñöa cho em moät quyeån guidebook em cuõng khoâng laáy luoân haû? - AØ, ñaáy laïi laø chuyeän khaùc. Anh coù saùch aø? Ñöa em ñoïc ñi - Toâi caûm giaùc nhö da maët mình vöøa daøy theâm vaøi chuïc centimeùt.

- ÖØ, nhöng em giöõ caån thaän nheù coøn ñeå cho caùc baïn ñeán sau em ñoïc. Toâi hí höûng caàm quyeån saùch Bradt Guide cho Ethiopia, laät voäi moät löôït caùc trang. Toâi söõng laïi khi nhìn thaáy böùc aûnh chuïp ngang moät ngöôøi phuï nöõ toùc xoaên dính saùt ñaàu, gaàn nhö troïc, da ñen boùng, maét nhìn thaúng, hieân ngang thaùch thöùc. Moâi döôùi chò taùch rôøi haún ra, treo luûng laúng ngang caèm. Caïnh ñoù laø moät böùc aûnh maø caùi moâi taùch rôøi ñoù ñaõ ñöôïc laáp kín baèng moät caùi ñóa to nhö ñóa aên côm, baäp beânh tröôùc khuoân maët ngöôøi phuï nöõ nhö caùi moû chim noái daøi vaäy. Toâi thaáy ñau nhoùi ôû treân moâi, nhö theå chính moâi cuûa toâi cuõng bò caét rôøi, keùo caêng ra ñeå nheùt vöøa caùi ñóa aáy. Toâi ñoïc theâm thì ñöôïc bieát ñaây laø tieâu chuaån caùi ñeïp cuûa hoï. Phuï nöõ coù ñóa caøng to thì cuûa hoài moân caøng nhieàu. Vaãn bieát vaên hoaù laø khaùc bieät vaø toâi toân troïng vaên hoaù nhöõng nôi toâi ñaõ ñi qua. Nhöng nhö theá naøy thì thöïc söï aùm aûnh quaù. Toâi quyeát ñònh seõ tìm ñeán boä toäc naøy. Ñaây laø boä toäc Mursi ôû South Omo, thung luõng taän cuøng phía Taây Nam cuûa Ethiopia. Saùch Bradt ghi moät doøng chöõ to


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

129


130

Ñeå kieåu toùc laï cho hôïp vôùi ngöôøi daân Phi chaâu.

Treû em Chaâu Phi ñang ñöôïc thöông maïi hoaù.

...vaø nhöõng thieáu nöõ, moâi dóa caøng to caøng ñeïp...

Huyeàn Chíp ñang “ñoï söùc” vôùi moät beù gaùi da ñen.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ñuøng: “Töï ñi ñeán South Omo laø moät ñieàu khoâng töôûng. Ngoaïi tröø moät soá laøng nhoû naèm raûi raùc theo truïc ñöôøng Konso - Jinka, taát caû caùc ngoâi laøng coøn laïi ñeàu khoâng theå ñeán chæ baèng ñi boä hay baèng caùc phöông tieän coâng coäng”. Caùc saùch höôùng daãn du lòch gôïi yù vieäc ñi tour hoaëc thueâ moät chieác xe land cruiser. Moät chieác land cruiser vôùi ngöôøi laùi toán khoâng döôùi moät traêm ñoâ moät ngaøy, trong khi moät tour ñi trong moät tuaàn toán khoâng döôùi moät nghìn hai traêm ñoâ. Caû hai löïa choïn naøy hieån nhieân ñeàu khoâng daønh cho toâi. Noùi chuyeän vôùi moät soá daân ba loâ ôû Ethiopia toâi nhaän ra raèng taát caû moïi ngöôøi ñeàu laûng traùnh South Omo. “Neáu em muoán neùm tieàn qua cöûa soå thì cöù ñi ñi,” moät coâ gaùi Slovakia baûo toâi. Coâ ñaõ xuoáng taän Awassa, nöûa ñöôøng xuoáng phía Nam nhöng roài laïi quay veà. Ñi ba loâ ôû ñaáy nghe cöù nhö laø truyeän coå tích vaäy. Ñuùng luùc ñaáy, toâi ñöôïc bieát Fidel, baïn nhai “khat”(moät loaïi laù coù tính kích thích laøm queân caûm giaùc ñoùi vaø meät) cuûa Hermann ñang coù lòch xuoáng Awassa. Moät yù töôûng chôït loeù leân trong ñaàu toâi. Toâi xin Fidel cho ñi keù xuoáng Awassa. - Awassa ñeïp laém, em neân ñeán thaêm. Nhöng anh chæ ôû ñaáy maáy tieáng thoâi ñaáy - Fidel baûo toâi. - Daï khoâng sao. Anh cho em ñi nhôø xe xuoáng ñaáy thoâi, em seõ ñi thaêm thuù ôû quanh khu ñoù. ÔÛ Awassa, chuùng toâi tình côø gaëp Alex, moät anh chaøng laäp dò ngöôøi Ireland hieän ñang xaây döïng moät khu nghæ döôõng sinh thaùi ôû Konso. Anh chaøng chæ cöôøi khaåy khi toâi noùi vôùi anh keá hoaïch cuûa mình. - Em ñònh ñi xuoáng South Omo nhö theá naøo? Ñi boä töø laøng naøy ñeán laøng kia toán haøng ngaøy trôøi. - Em seõ ñi nhôø xe. - Ha ha ha, theá thì chuùc em may maén nheù - Anh chaøng cöôøi chaùn cheâ roài phuûi moâng ñöùng daäy. Fidel lo laéng ra maët: - Em coù chaéc laø em muoán laøm ñieàu ñoù khoâng? Ñaáy laø moät khu vöïc vaãn coøn hoang sô moïi rôï. ÔÛ ñaáy khoâng coù ñieän, khoâng coù nöôùc. Ngöôøi daân khoâng noùi tieáng Anh, hoï thaäm chí coøn chaúng bieát chöõ. Em coù theå bò cöôùp, bò taán coâng maø chaúng coù theå keâu goïi söï giuùp ñôõ töø ai caû. - Insha Allah (tieáng AÛ Raäp nghóa laø: neáu yù Chuùa muoán). - Fidel coác cho toâi moät caùi roõ ñau vaøo ñaàu tröôùc khi quay trôû laïi Addis Ababa. Khoâng coù nhieàu thoâng tin veà ñi laïi ôû South Omo cho nhöõng keû löõ haønh ñoäc laäp. Thaäm chí tìm ñöôïc moät caùi baûn ñoà veõ voäi ôû treân maïng cuõng ñaõ laø moät kyø tích. Töø nhöõng thoâng tin tìm hieåu ñöôïc ôû nhöõng ngöôøi toâi gaëp, toâi ñöôïc bieát Konso vaø Jinka laø hai caên cöù phoå bieán nhaát ñeå khaùm phaù thung luõng. Toâi choïn Konso vì noù gaàn hôn. Sau hai ngaøy haønh xaùc treân xe chôï, ñi qua ñuû loaïi ñòa hình nhìn gaàn gioáng nhö laø ñöôøng, nguû qua ñeâm trong moät nhaø nghæ khoâng ñieän, khoâng nöôùc vôùi nhaø veä sinh ôû caùch ñoù phaûi vaøi traêm meùt ôû Arba Minch, cuoái cuøng toâi cuõng ñeán ñöôïc Konso vaøo luùc hoaøng hoân. Toâi cöù ñinh ninh raèng oâng laùi xe löøa mình ñaây. Ngöôøi ta goïi ñaây laø thaønh phoá ö!!? Caû thaønh phoá chæ bao goàm moät taù ngoâi nhaø xaäp xeä vaø vaøi khaùch saïn toài taøn taûn maùt xung quanh traïm xaêng. Toâi tìm cho mình caên phoøng reû nhaát coù


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

131


132

theå ôû khaùch saïn St. Mary, sau khi ñaõ caõi nhau moät traän naûy löûa vôùi chuû khaùch saïn ñeå laáy ñöôïc giaù chuaån chöù khoâng phaûi giaù cho faranji. Nhöõng ai ñaõ töøng ñeán Ethiopia chaéc chaén seõ nghe töø naøy raát nhieàu. ÔÛ ñaây, neáu baïn laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, ngöôøi ta seõ ñi theo baïn vaø luoân mieäng: “Faranji, money, faranji, money”. Bôûi vì toâi laø faranji duy nhaát ôû khaùch saïn naøy neân toâi ñi sang khaùch saïn caïnh ñoù ñeå noùi chuyeän vôùi caùc khaùch du lòch khaùc, hy voïng tìm kieám ñöôïc thoâng tin coù ích. Toâi gaëp moät ngöôøi ñaøn oâng trung nieân ngöôøi Myõ ñi moät mình vaø Sylvain, moät anh chaøng ngöôøi Phaùp ñi theo nhoùm. Caû hai ñeàu ñi xe land cruiser. - Khæ thaät. Chaéc em laø ngöôøi ngheøo duy nhaát ñi vaøo ñaây quaù. - Yeah - Sylvain cöôøi khuùc khích - Em laø ngöôøi ñaàu tieân anh gaëp maø khoâng coù xe ñaáy. - Caùi anh nghó em neân laøm laø tìm ai ñoù gioáng nhö boïn anh - Ngöôøi ñaøn oâng trung nieân chæ vaøo mình roài chæ vaøo Sylvain - Vaø xin ñi nhôø xe. Tieác laø boïn anh ñaõ thaêm heát caû thung luõng roài, mai laø leân ñöôøng quay trôû laïi Addis Ababa thoâi. Hoaù ra toâi ñaõ choïn nhaàm choã ñeå baét ñaàu. Bôûi vì taát caû moïi ngöôøi ñeàu ñi theo tour, taát caû moïi ngöôøi ñeàu coù cuøng moät lòch trình: Addis Ababa - Arba Minch - Jinka - laøng ngöôøi Mursi - Turmi - Key Afar - Konso - Arba Minch - Addis Ababa. Tuy khoâng ñi nhôø xe ñöôïc vôùi hoï nhöng toâi laáy ñöôïc raát nhieàu thoâng tin quyù baùu veà caùc boä toäc, veà nhöõng ngoâi laøng truyeàn thoáng vaø quan troïng nhaát laø thoâng tin veà thöù maø taát caû khaùch du lòch ôû ñaây ñeàu saên tìm: chôï phieân truyeàn thoáng. Ngöôøi ta chæ hoïp chôï moät hay hai laàn moät tuaàn ôû moãi thò traán. “Em phaûi ñeán xem chôï phieân. Noù khoâng gioáng baát cöù moät thöù gì ôû theá giôùi hieän ñaïi caû. Cöù nhö theå laø em bò loâi ngöôïc trôû laïi thôøi kyø boä laïc vaäy”. Vaäy laø khoâng coù gì toâi coù theå laøm ôû thôøi ñieåm ñoù. Neáu muoán ñi nhôø xe vôùi khaùch du lòch, toâi phaûi khôûi ñaàu ôû Jinka, khoaûng ba ñeán boán traêm km phía Nam Konso. Toâi noùi chuyeän vôùi hai anh chaøng vaø nhoùm baïn cuûa hoï theâm moät luùc nöõa roài caùo lui veà

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

khaùch saïn ñeå nghæ ngôi sôùm. Töø ngaøy mai, toâi seõ moät mình daán thaân vaøo laõnh thoå xa laï cuûa South Omo, moät trong nhöõng khu vöïc khoù tieáp caän nhaát treân theá giôùi, caùi noâi cuûa nhaân loaïi. Ta ba loâ ôû South Omo - Sylvain nhuùn vai khi chuùng toâi chia tay Chuùc em may maén. Caûm ôn anh. Ñoù chính xaùc laø nhöõng gì maø em caàn ñaáy. Toâi quyeát ñònh vaãn noäp ñôn treân oDesk nhöng vaãn ra ngoaøi tìm theâm vieäc. Yeâu caàu cuûa toâi raát ñôn giaûn: chæ caàn ñuû tieàn aên vaø tieát kieäm ñöôïc moät chuùt laø ñöôïc. Mika coù leõ laø ngöôøi ñaàu tieân toâi gaëp ñeå raâu quai noùn maø nhìn vaãn hieàn nhö cuïc ñaát. Toùc anh khoâng xoaên dính saùt ñaàu maø laïi xuø leân nhö ñoáng rôm neân cöù raûnh laø anh phaûi ñi teát toùc. Anh soáng cuøng baïn gaùi Corine ôû trong moät caên hoä chung cö naèm ngay treân ñöôøng Boleh, con ñöôøng chính cuûa thaønh phoá - nôi taäp trung caùc ñaïi söù quaùn. Ñoâi naøy coù laém caùi buoàn cöôøi. Mika coù voùc daùng ñieån hình cuûa con trai Ethiopia: gaày vaø nhoû. Trong khi ñoù, Corine laïi coù voùc daùng ñieån hình cuûa con gaùi Bæ: to vaø cao. Theá laø khi xem phim, Mika khoâng beá baïn gaùi maø ngoài vaøo loøng baïn gaùi. Mika laâu laâu laïi theøm thuoác laù, trong khi baïn gaùi anh thì raát gheùt muøi thuoác. Theá neân thænh thoaûng, anh giaû vôø laån ra ban coâng hoùng gioù. Corine töø trong phoøng goïi ra: - Anh yeâu ôi, anh laøm gì laâu vaäy? Anh laïi huùt thuoác aø? - Anh ñöùng ñaây cho maùt thoâi, ñaâu coù huùt thuoác ñaâu. - Laùt nöõa anh phaûi hoân em ngay maø khoâng ñöôïc ñaùnh raêng ñaâu ñaáy. Anh bieát laø em raát tinh, ngöûi laø bieát coù huùt thuoác hay khoâng. - Em ôi, caû tuaàn nay anh môùi huùt ñieáu naøy laø ñieáu ñaàu tieân Mika ñoåi gioïng ngay - Anh ñaõ coá laém roài ñaáy nhöng löïc baát toøng taâm, vöùt bao thuoác xuoáng roài laïi phaûi nhaët noù leân. Anh chæ huùt moät ñieáu thoâi maø, anh naên næ ñaáy. Toâi ngoài nghe maø cöôøi ñau heát caû ruoät. Vì Corine baän laøm luaän aùn thaïc só, toâi noùi chuyeän vôùi Mika nhieàu hôn. Anh hieàn khoâ vaø toát buïng kinh

khuûng. Bieát ngöôøi nöôùc ngoaøi khoâng mua ñöôïc sim ôû Ethiopia, anh mua moät sim ñeå ai ñeán ôû nhôø nhaø anh thì anh cho möôïn. Bieát toâi heát tieàn, anh chæ cho toâi caùch kieám tieàn. - Em vieát toát theá leân oDesk nhaän vieäc veà maø laøm. Ñaày coâng vieäc vieát laùch. - oDesk laø gì anh? - Trôøi, trang web lôùn nhö theá maø em khoâng bieát aø? Ñuøa anh chuùt cho vui, toâi mang tieáng laøm vieäc treân internet bao nhieâu naêm maø laïi phaûi ñeå moät baïn ngöôøi chaâu Phi daïy veà caùi naøy aø? oDesk laø trang veà vieäc laøm töï do lôùn nhaát theá giôùi. Caùc coâng vieäc treân naøy chuû yeáu laø laäp trình, thieát keá, vieát laùch. Toâi taïo moät hoà sô, giôùi thieäu veà kyõ naêng cuûa mình roài apply moät soá coâng vieäc nhöng chaúng coù ai nhaän toâi caû. Mika baûo toâi phaûi kieân trì. Nhöõng ngöôøi môùi thöôøng khoù tìm vieäc hôn vì hoà sô cuûa hoï chöa coù gì ñeå laøm chöùng. Hôn nöõa coâng vieäc ôû ñoù tuyeån raát nhanh. Ngöôøi öùng tuyeån haàu nhö luùc naøo cuõng phaûi online trong khi toâi khoâng coù internet thöôøng xuyeân. Internet ôû Ethiopia vaãn do nhaø nöôùc ñoäc quyeàn neân raát ñaét ñoû. Nhaø Mika chæ coù moät cuïc 3G, khi naøo anh khoâng duøng thì toâi môùi möôïn ñöôïc. Toâi quyeát ñònh vaãn noäp ñôn treân oDesk nhöng vaãn ra ngoaøi tìm theâm vieäc. Yeâu caàu cuûa toâi raát ñôn giaûn: chæ caàn ñuû tieàn aên vaø tieát kieäm ñöôïc moät chuùt laø ñöôïc. Mika baûo coù theå cho toâi ôû nhaø mieãn phí ñeán khi naøo toâi coù ñuû tieàn ñi tieáp. Chieán löôïc tìm vieäc cuûa toâi cuõng raát ñôn giaûn: ra ñöôøng thaáy ñaâu coù vieäc thì xin. Nhöõng choã coù theå coù vieäc cho toâi laø caùc nhaø haøng, quaùn caø pheâ, khaùch saïn. Lyù do ñaàu tieân laø nhöõng coâng vieäc naøy thöôøng khoâng ñoøi hoûi quaù cao, coù theå laøm thôøi gian ngaén maø khoâng caàn work permit (giaáy pheùp laøm vieäc). Lyù do khaùc laø toâi thích nhöõng coâng vieäc dòch vuï theá naøy: nheï nhaøng, khoâng phaûi nghó nhieàu maø laïi cho toâi cô hoäi quan saùt ngöôøi daân baûn xöù. Ñeán ñaâu xin vieäc ngöôøi ta cuõng töôûng toâi noùi ñuøa. - Em laø faranji maø laïi phaûi xin vieäc ôû Ethiopia aø? - Faranji heát tieàn thì cuõng phaûi laøm vieäc chöù... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

133


134 CHUYEÄN VIEÄT NAM

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª THANH QUANG

Ngöôøi nhaø beänh nhaân tranh thuû chôïp maét trong nhöõng ngaøy choáng choïi taïi beänh vieän Chôï Raãy

XOùM TRAÏI 25

Caû daõy laùn vaø gheá ñaù ñoái dieän traïi 25 ñeàu ken kín ngöôøi naèm, phía loái ñi cuõng ñöôïc taän duïng ñeå traûi nhöõng chieác chieáu nhoû. Ñoù laø nôi thaân nhaân ngöôøi beänh taù tuùc ñôïi chôø tin töùc ngöôøi thaân trong phuùt giaây sinh töû ôû Beänh vieän Chôï Raãy, Töø saùng sôùm, traïi 25 (teân goïi veà laùn taïm bôï ñöôïc Beänh vieän Chôï Raãy döïng leân) ñaõ noùng haàm haäp bôûi khoâng khí ngoät ngaït. Ngöôøi ñöùng keû ngoài chaät cöùng treân daõy laùn vaø daõy gheá ñaù. Töøng aùnh maét meät moûi, lo laéng sau moät ñeâm thöùc traéng vì chôø tin veà ngöôøi beänh. Moät soá ngöôøi tìm phuùt ngaû löng choác choác laïi giaät mình tænh giaác. Ngoài treân chieác chieáu traûi giöõa khoaûng heïp cuûa 2 gheá ñaù, baø Nguyeãn Thò Leä (49 tuoåi, ôû Bình Döông) vaãn chöa heát thaát thaàn sau vuï tai naïn cuûa con mình. Ñoâi maét baø moïng nöôùc vì khoùc quaù nhieàu khi nhaän hung tin. Chò H.T.T.Th vaø anh N.T.G (cuøng 27 tuoåi, ôû Bình Döông) ñaõ yeâu nhau gaàn chuïc naêm nay. Khi coâng vieäc hai ngöôøi oån ñònh, hoï tính ñeán chuyeän laøm ñaùm cöôùi. Vaø trong buoåi chieàu ñònh meänh ñoù, anh G. ñang chôû chò Th. ñi ñeán nhaø baïn ñöa thieäp môøi thì bò xe cuûa 2 thanh nieân va vaøo. Chieác xe cuûa anh G. bò hö hoûng naëng, caû chò Th. vaø anh G. bò haát vaêng xuoáng ñöôøng. Caû hai anh chò ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän gaàn ñoù caáp cöùu. Anh G. bò daäp naõo vaø phaûi tieán haønh moå ngay coøn chò Th. cuõng ñöôïc chuyeån vaøo phoøng

caáp cöùu. Chò Th. ñöôïc baùc só thaêm khaùm qua loa roài cho veà. Ñeán tröa hoâm sau, thaáy con oùi quaù nhieàu vaø ñaäp tay vaøo ngöïc keâu khoù thôû, baø Leä töùc toác thueâ xe ñöa Th. leân Beänh vieän Chôï Raãy. Taïi ñaây, baùc só chaån ñoaùn bò daäp phoåi naëng vaø gaõy xöông chaân. Anh G. cuõng ñöôïc chuyeån leân Beänh vieän Chôï Raãy ngay sau ñoù vì tình traïng söùc khoûe ngaøy caøng xaáu ñi. Baø Leä khoâng giaáu ñöôïc nöôùc maét khi keå laïi: “Hai ñöùa noù gaén boù vôùi nhau laâu roài, khi chæ coøn chöa ñaày 1 thaùng nöõa laø ñaùm cöôùi maø laïi ra noâng noãi naøy. Luùc chöa hoân meâ con beù cöù lieân tuïc tuùm laáy aùo toâi maø hoûi: Choàng con sao roài? Khi naøo con khoûe maù ñi môøi ñaùm cöôùi cho con vaø anh aáy nha maù...”. Vì veát thöông quaù naëng anh G. ñaõ töû vong sau moät ngaøy ñöôïc chöõa trò taïi Beänh vieän Chôï Raãy. Trong khi ñoù, naèm ôû phoøng chaêm soùc ñaëc bieät (ICU), Th. vaãn tieáp tuïc hoân meâ vaø baùc só baûo chöa noùi tröôùc ñöôïc ñieàu gì. Baø Leä laáy aûnh cuûa con gaùi baûo: “Coâ thaáy noù xinh theá naøy. Noù baûo neáu choàng maát thì cho noù ñi cuøng luoân vì coù qua khoûi luùc naøy noù cuõng khoâng soáng ñöôïc”. Ñang ngoài taâm söï vôùi chuùng toâi, nghe ñoïc teân mình, baø Leä voäi laät ñaät ñi ra phoøng laáy phieáu vaøo thaêm beänh nhaân. Con baø naèm ôû phoøng chaêm soùc ñaëc bieät neân baø ñöôïc vaøo thaêm moät laàn luùc 2 giôø chieàu. Traïi 25 laø nôi taù tuùc chuû yeáu cuûa ngöôøi thaân beänh nhaân ôû caùc khoa

Hoài söùc caáp cöùu, Hoài söùc ngoaïi thaàn kinh, ICU vaø moät soá thaân nhaân chôø beänh nhaân ñang phaãu thuaät. ÔÛ ñaây, ñeâm laø khoaûng thôøi gian thaân nhaân ngöôøi beänh naëng thaáp thoûm moãi khi nghe tieáng loa truyeàn vaøo: “Xin môøi ngöôøi nhaø cuûa beänh nhaân...”. Cöù nghe ñeán teân ai laø ngöôøi aáy nhö giaät baén bôûi goïi giöõa ñeâm thöôøng laø baùo tin khoâng laønh. Taù tuùc ôû traïi gaàn chuïc ngaøy, baø Phuïng (ôû Ñoàng Thaùp) keå, nhieàu ñeâm ñang thiu thiu nguû thì boãng nghe tieáng khoùc reù leân töø moät ngöôøi naøo ñoù laø bieát ngöôøi nhaø hoï ñaõ khoâng qua khoûi. ÔÛ ñaây, ngoaøi nhöõng ngöôøi nhaän ñöôïc tin vui khi beänh nhaân ñaõ qua côn nguy kòch vaø chuyeån leân caùc khoa phoøng khaùc tieáp tuïc ñieàu trò, cuõng coù khoâng ít tröôøng hôïp phaûi nhaän tin ñöa ngöôøi thaân veà lo chuyeän haäu söï. Söï soáng vaø caùi cheát trong gang taác, nhöõng con ngöôøi ñau khoå vaãn ngoài laïi beân nhau chia seû nhoïc nhaèn ñeå cuøng vöôït qua. Hoâm chuùng toâi ñeán, oâng Leâ Vaên Toaøn (44 tuoåi) vaø baø Nguyeãn Thò Tuyeát (43 tuoåi, ôû Bình Thuaän) ñang ngoài beân ngoaøi boùc töøng haït ñaäu phoäng aên. Bieát hoaøn caûnh cuûa oâng baø neân ngöôøi baùn ñaäu phoäng khoâng laáy tieàn. AÙnh maét khaéc khoå, hai vôï choàng gaày roäc ñi vì cuoäc soáng voán ñaõ khoù khaên giôø coøn chöa bieát xoay ñaâu ra tieàn ñeå baùm truï laïi beänh vieän chaïy chöõa cho con laø Leâ Vaên Phong (18 tuoåi) qua côn nguy kòch. Suoát ngaøy ñaàu taét maët toái, vôï choàng naøy cuõng


135

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 439 ° FEB 20, 05, 2013 2014

143

nhTCöôù TAÙBaù M GIAË THAÛiM

C H I N H T R AÀ N Cell:404-641-3883

Hoa Cöôùi

* Nhaän:

Nhaähoan, n giaë thaû nhaø chuùtc thoï , ram tröôøn g; boâng lan cuoán, Plumcake, baùnh caây thoâng khuùc vaø cô sôû caâthöông i nh Phuù Só.. y Noel, Baùnhmaï Bía, Baù - Laøm baùnh cöôùi, hoûi, sinh nhaät, lieân

*Ñaët 1 oå baùnh cöôùi seõ ñöôïc taëng khay baùnh boû quaû

Ñaëc Bieät: - Naën thuù noåi

baèng kem bô.

c loaï i baùnh hoûi boû quaû: Baùnh xu xeâ - Maùy- Caù Giaë t commercial. (phu theâ) Baùnh Coáùm, Baùnh In, Baùnh deõo. - Saïch vaø mau khoâ. - Caùc loaïi xoâi: xoâi gaác, xoâi vò, xoâi voø, xoâi - Chuyeâ giaët xoâ sofa, v.v... uyeân n öông, i maën...Vaø caùc loaïi baùnh Phaùp nhö: Pateù Chaud, Xu kem, xoaén oác, baùnh döøa.

Xin lieân laïc anh Taùm:

ng tieàn, hoa mai... Cell:ñoà770-310-5329 Chuyeân: Nhaø: 770-995-8632 *- Caém vaø trang trí hoa töôi, luïa

- Caùc loaïi Baùnh qui phaùp nhö: Löôõi meøo,

vaûi baùnh cöôùi, lieân hoan, nhaø haøng vaø leã cöôùi toå chöùc ôû Thaùnh ñöôøng.

M caà - UY KYÕ LÖÔÕ t hoa m tayTÍN cho coâ- daâ u, hoa caøi NG Baûo ñaûm ñuùng kieåu vaø ñuùng phaåm chaát cuûa baùKINH nh PhaùpNGHIEÄ . - aoùKeácho hai ho - Keát voøng hoa tang.ï - GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

Approved

BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT, ÑEÏP, NHANH & REÛ COÂNG TY LAØM BAÛNG HIEÄU ÑAÀU TIEÂN TAÏI GEORGIA CHUYEÂN MOÂN LAØM ÑUÛ CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

Ñaëc Bieät Banner

Just

$70

(8’X3’)

Chuùng toâi chaân thaønh caûm taï Quyù khaùch ñaõ uûng hoä All Signs trong suoát 18 naêm qua.

Tel:770-906-7717 5870 Oakbrook PkwyRd# G 3153 Shallowford Norcross, Chamblee,GA GA 30093 30340 (Ñoái dieän chuøa Thaày Nam) 2008 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE

©


136

chæ ñuû soáng vôùi ngheà laøm möôùn. Sinh ñöôïc ñöùa con trai, tieàn cuõng khoâng coù cho noù aên hoïc, chöa ñaày 10 tuoåi, Phong cuõng phaûi ñi laøm thueâ phuï kieám tieàn vôùi cha meï. Hoâm aáy treân ñöôøng veà nhaø thì Phong bò moät chieác xe chôû haøng va vaøo. Trong luùc hoát hoaûng vì lo cho tính maïng cuûa con, oâng Toaøn ñaõ kyù vaøo tôø giaáy “khoâng khieáu naïi” maø chuû xe ñeà nghò ñeå ñoái laáy 15 trieäu ñoàng ñöa Phong ñi caáp cöùu taïi beänh vieän huyeän. Nhöng vì tình traïng quaù naëng, Phong ñöôïc chuyeån leân Beänh vieän Chôï Raãy. Phong bò vôõ gan, phaûi thaùo moät chaân vaø theâm tình traïng thaän yeáu. Tình caûnh cuûa con cöù doàn daäp ñeø naëng leân ñoâi vai hai vôï choàng baø Tuyeát. Heát vay möôïn ñeán xin töø thieän, oâng baø vaãn raát chaät vaät chaïy tieàn ñieàu trò cho con.

XOùM UNG BÖÔùU

Quanh Beänh vieän Ung böôùu coù haøng chuïc nhaø troï daønh cho beänh nhaân ôû xa ñeán ñieàu trò ung thö. Tuy giaù phoøng chæ töø 30.000 - 50.000 ñoàng/ngöôøi/ngaøy ñeâm nhöng khoâng phaûi beänh nhaân naøo cuõng coù ñuû tieàn thueâ ñeå taù tuùc Doïc ñöôøng Nô Trang Long, Traàn Vaên Kyû, Nguyeãn Huy Löôïng... cöù caùch vaøi ba meùt laïi xuaát hieän moät nhaø troï treo baûng cho thueâ phía tröôùc. Khoâng taùch bieät thaønh khu vöïc rieâng maø phaàn lôùn caùc phoøng troï ñeàu naèm chung nhaø daân, ñöôïc caùc chuû nhaø phaân nhoû khoâng gian soáng cuûa mình ñeå cho beänh nhaân thueâ. Rieâng treân con ñöôøng Traàn Vaên Kyû khaù nhoû heïp, coù ñoaïn trong baùn kính khoaûng chuïc meùt ñaõ coù tôùi 5 6 nhaø troï giaù bình daân. Moãi phoøng rieâng coù giöôøng, quaït maùy hoaëc maùy laïnh, giaù cho thueâ khoaûng 150.000 ñoàng/ngaøy ñeâm. Neáu ôû phoøng chung ñoâng ngöôøi, nguû giöôøng seáp thì möùc giaù phoå bieán 30.000 - 50.000 ñoàng/ ngöôøi/ngaøy ñeâm. Ñeán Beänh vieän (BV) Ung böôùu môùi thaáy raát nhieàu tröôøng hôïp beänh nhaân quaù cô haøn. Giaù thueâ phoøng laø vaäy nhöng vaãn vöôït quaù khaû naêng chi traû cuûa hoï. Ñeå baùm truï chöõa beänh, nhieàu ngöôøi chen chuùc nhau suoát ngaøy ñeâm döôùi nhöõng taùn caây phöôïng giaø nua. Hoï goïi nôi mình taù tuùc laø “xoùm beänh nhaân ñaëc bieät” vì caûnh soáng nhö theá keùo daøi thaùng naøy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Vôï choàng baø Phaïm Thò Loït ôû xoùm beänh nhaân döôùi taùn nhöõng caây phöôïng.

qua thaùng khaùc vaø moïi ngöôøi ñeàu bieát khaù roõ veà nhau. Xoùm beänh nhaân ñaëc bieät naøy naèm bao quanh tieåu coâng vieân ngay giöõa BV. Cö daân phaàn lôùn laø nhöõng beänh nhaân ôû xa ñeán taùi khaùm vaø ôû laïi chôø ñieàu trò. Vì khoâng coù tieàn thueâ troï vaø khoâng coù ai thaân quen neân “nhaø” cuûa moãi ngöôøi chæ laø moät chieác chieáu nhoû. Toái nguû khoâng coù nôi treo maøn, goái laø nhöõng tuùi xaùch ñöïng tö trang cuõ kyõ hoaëc vaøi boä quaàn aùo buoäc laïi. Moãi khi giaët giuõ hay taém röûa, hoï ñöôïc söû duïng nhaø veä sinh cuûa BV. Côm nöôùc cuûa xoùm ñeàu troâng caäy vaøo caùc beáp aên töø thieän. Khi noùi veà xoùm beänh nhaân ñaëc bieät, baùc só Phaïm Xuaân Duõng, Phoù giaùm ñoác BV Ung böôùu. chia seû: “Ai nhìn cuõng raát thöông caûm”. Theo baùc só Duõng, tröôùc ñaây BV coù moät khu vöïc ñeå ngöôøi beänh vaø thaân nhaân naáu nöôùng vaø ôû laïi khi caàn, nhöng beänh nhaân ngaøy caøng quaù taûi neân khu vöïc naøy khoâng coøn nöõa vì phaûi laáy maët baèng xaây döïng khu xaï trò cao toác. “Beänh nhaân ngoaïi truù vaø thaân nhaân ñoâng quaù, giôø xaây caû moät chung cö cuõng khoâng ñuû choã. Chuyeän naøy (ñaùp öùng choã ôû cho beänh nhaân ngoaïi truù vaø thaân nhaân) cuõng ñaõ ñöôïc ñaët ra roài nhöng löïc baát toøng taâm, tröôùc maét phaûi lo giaûi quyeát quaù taûi beänh nhaân noäi truù tröôùc”, baùc só Duõng cho bieát. ÔÛ “giöõa trôøi bao la” nhöng cö daân cuûa xoùm hieám khi bò maát ñoà ñaïc. AÙo quaàn ai cuõng tôi taû neân phôi ôû caùc goùc khuaát ngaøy naøy qua ngaøy khaùc vaãn coøn nguyeân. Caùi deã bò keû xaáu beân ngoaøi leûn vaøo laáy troäm nhaát laø tieàn thì laïi laø “cuûa raát hieám” cuûa ña

phaàn moïi ngöôøi... Daãu caûnh soáng taïm bôï nhöng nhieàu ngöôøi ñeàu xem ñoù laø chuyeän thöôøng. Khao khaùt vöôït qua ñöôïc beänh nan y ñeå soáng ñaõ giuùp hoï chòu ñöïng taát caû, baát chaáp khoå cöïc traêm beà vaø khoâng moät lôøi than vaõn. Beänh nhaân Phaïm Thò Loït (53 tuoåi) vaø choàng Traàn Duy Vinh (57 tuoåi) laø tröôøng hôïp ñieån hình. Baø Loït ruïng rôøi khi bieát mình bò ung thö buoàng tröùng. Töø vuøng bieån ngheøo khoù vaø heo huùt thuoäc thoân Haûi Ñoâng, xaõ baùn ñaûo Haûi Minh, TP.Quy Nhôn (Bình Ñònh), baø lieân tuïc phaûi khaên goùi vaøo Saøi Goøn ñieàu trò suoát 2 naêm qua “maø khoâng bieát ñeán bao giôø laønh beänh ñöôïc”. Hoaøn caûnh quaù cô haøn, 2 con cuûa baø (moät ñang hoïc cao ñaúng vaø moät ñang hoïc lôùp 10) phaûi nghæ hoïc giöõa chöøng ñeå lo ñôõ ñaàn coâng vieäc gia ñình. “Vôï choàng tui ôû döôùi taùn phöôïng naøy ñöôïc hôn nöûa thaùng nay roài. Baùc só noùi cho veà, heïn 3 tuaàn sau vaøo laïi. Khoâng coù tieàn ñi taøu xe neân ñaønh phaûi ôû laïi. Bao nhieâu tieàn ñoå vaøo cuõng khoâng heát beänh. May maø ôû ñaây coøn coù côm töø thieän ñeå aên”, baø Loït röng röng. Vôï choàng baø Loït cuõng nhö nhieàu tröôøng hôïp khaùc ôû xoùm beänh nhaân ñaëc bieät, trôøi naéng thì coøn coù choã ngaû löng, nhöng moãi laàn möa truùt xuoáng thì taát taû tìm nôi truù. “Trôøi möa thì phaûi ngoài nguû ôû haønh lang, caàu thang BV, chôø möa ngôùt ra queùt nöôùc, laù caây ñeå loùt chieáu naèm. Öôùt vaø laïnh laém nhöng nhieàu ngöôøi cuøng caûnh nhö mình neân thaáy cuõng ñôõ tuûi thaân”, oâng Vinh tieáp lôøi vôï vaø nôû nuï cöôøi nhö ñeå xua tan bao nhoïc nhaèn phaûi chòu ñöïng moãi ngaøy. Cuõng taïi xoùm beänh nhaân ñaëc


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

137


138

bieät döôùi taùn nhöõng caây phöôïng, toâi gaëp chò Tröông Thò Nhieãm (33 tuoåi, queâ Beán Tre) vaø con gaùi Nguyeãn Thò Thanh Nhaøn (6 tuoåi). Chaùu Nhaøn raát deã thöông nhöng khoâng may bò ung thö maùu. Chò Nhieãm ñöa con leân Saøi Goøn ñieàu trò, baùm truï taïi Khoa Nhi suoát 5 naêm qua neân haàu heát caùc baùc só ñeàu bieát roõ meï con chò. Ñoái vôùi caùc beänh nhi, BV ñeàu boá trí giöôøng beänh ñeå naèm ñieàu trò, nhöng phoøng beänh luoân chen chuùc beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø neân nhìn ñaâu cuõng thaáy chaät choäi. Duø vaäy, moïi ngöôøi ñuøm boïc thöông yeâu nhau nhö trong moät gia ñình. Moãi laàn coù chaùu khoâng theå qua khoûi, moïi ngöôøi duø ñieàu kieän ai cuõng eo heïp vaãn ñeàu ít nhieàu goùp tieàn giuùp thueâ xe ñöa veà queâ. Thöùc aên töø thieän xin ñöôïc haèng ngaøy cuõng san seû cho nhau. Ngaøy ñaàu töø queâ leân Saøi Goøn, chò Nhieãm mua moät caùi ñieän thoaïi ñeå tieän lieân laïc. “5 naêm ôû BV, ñieän thoaïi ñaõ löu ñaày soá maø haàu heát laø soá cuûa nhöõng ngöôøi cuøng caûnh ngoä. Cuøng ñôït vaøo vôùi chaùu Nhaøn coù maáy chuïc chaùu, sau ñoù coù theâm nhieàu ñôït nöõa nhöng giôø ñaõ ñi heát. ÔÛ caùc phoøng beänh chöa bao giôø thaáy ai lôùn tieáng. Chaùu Nhaøn bò ung thö maùu nhöng coøn may maén ñöôïc soáng laâu hôn. Laâu laâu baùc só cho veà thaêm nhaø vaøi hoâm, möøng laém”, chò Nhieãm keå vaø chia seû theâm: “ÔÛ BV naøy moïi ngöôøi raát ngaïi noùi ñeán chuyeän sinh töû. Chaùu naøo khoâng theå vöôït qua ñöôïc soá phaän thì moïi ngöôøi noùi laø ñi roài. Ai cuõng noùi nhö theá ñeå phaàn naøo caûm thaáy vôi bôùt noãi loøng. Moãi laàn veà thaêm nhaø, heã cöù nghe ñieän thoaïi ñoå chuoâng laø giaät mình, rôi nöôùc maét vì bieát coù chaùu cuøng ñieàu trò khoâng coøn nöõa”.

XOùM TIM

Naèm caïnh Vieän Tim, con heûm nhoû soá 525 ñöôøng Sö Vaïn Haïnh, P.12 (Q.10) töø laâu ñöôïc goïi laø xoùm tim. Nghóa tình cuûa nhöõng ngöôøi möu sinh ôû xoùm naøy ñaõ giuùp cho nhieàu ngöôøi coù theâm ñieàu kieän vaø tinh thaàn ñeå choáng choïi vôùibeänh taät hieåm ngheøo. Moät ngaøy cuoái thaùng 9, khi ñeán Vieän Tim, toâi ñaõ gaëp beänh nhaân Traàn Quyeát Thaéng (33 tuoåi, nguï xaõ Hoøa Vinh, H.Ñoâng Hoøa, Phuù Yeân) vaø nghe anh keå veà nhöõng nghóa tình saâu naëng maø anh nhaän ñöôïc trong quaù

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

trình ñi tìm söï soáng nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Suoát bao nhieâu naêm anh khoâng bieát beänh taät laø gì nhöng boãng moät hoâm anh caûm thaáy choaùng vaùng, gaàn nhö ngaát xæu. Tröôùc bieåu hieän baát thöôøng, anh ñeán Beänh vieän ña khoa tænh Phuù Yeân khaùm. “Baùc só khaúng ñònh bò tim nhöng mình vaãn cöù khoâng tin. Sau nhieàu laàn kieåm tra, vôùi laïi söùc khoûe giaûm suùt raát nhanh, mình môùi tin ñoù laø söï thaät. Töø ñoù mình khoâng coøn khaû naêng caøy cuoác nhö tröôùc, thaäm chí xaùch thuøng nöôùc cuõng khoâng noåi”, anh Thaéng keå. Ñieàu kieän kinh teá ngheøo khoù, khoâng ñuû khaû naêng chöõa trò, anh Thaéng aâm thaàm “soáng chung “ vôùi beänh taät suoát 10 naêm. Thaùng 4.2012, söùc khoûe ngaøy caøng suy kieät, baø con hoï haøng gom goùp tieàn cho anh vaøo Vieän Tim ñeå thaêm khaùm. Theo lôøi keå cuûa anh Thaéng, baùc só cuûa Vieän chæ ñònh caàn phaûi phaãu thuaät ngay thì môùi coù theå baûo toaøn tính maïng, vôùi chi phí hôn 90 trieäu ñoàng. Maëc duø Vieän Tim ñaõ hoã trôï 50 trieäu, nhöng vì gia caûnh quaù ngheøo, anh vaø gia ñình khoâng theå naøo lo ñöôïc soá tieàn coøn laïi. Vaäy laø anh phaûi khaên goùi veà laïi queâ nhaø. “Heát caùch, cöù nghó laø mình cheát roài nhöng may maén laø coù moät baùc só ñöùng ra vaän ñoäng ñöôïc tieàn roài goïi vaøo phaãu thuaät. Thaùng 9.2012, mình ñöôïc phaãu thuaät. Vì beänh keùo daøi laâu quaù neân ñoäng maïch vaønh bò giaõn caàn phaûi can thieäp, do vaäy chi phí phaãu thuaät taêng leân hôn 130 trieäu”. Baây giôø cöù khoaûng 1 thaùng, anh Thaéng phaûi quay trôû laïi Vieän Tim ñeå taùi khaùm vaø nhaän thuoác uoáng. Moãi laàn nhö theá, anh ñeàu gheù thaêm moät gia ñình laø aân nhaân cuûa anh ôû “xoùm tim”. Gia ñình maø anh Thaéng luoân nhôù ñeán laø vôï choàng oâng Huyønh Ngoïc Huøng (60 tuoåi) vaø baø Leâ Kim Phöôïng (56 tuoåi). ÔÛ “xoùm tim”, khoâng nhieàu ngöôøi bieát teân thaät cuûa caëp vôï choàng naøy maø chæ quen goïi laø chuù Ba vaø coâ Ba. Vôï choàng hoï coù moät caên hoä nhoû thuoäc khu taäp theå trong heûm ñöôøng Ñoâng Du, Q.1. Giöõa naêm 2012, chuù Ba ñeán “xoùm tim” thueâ moät caên nhaø 2 taàng vôùi giaù 13 trieäu ñoàng/thaùng. Phía tröôùc nhaø chuù ñeå moät xe baùnh phôû vaø moät xe nöôùc ngoït baùn buoân möu sinh moãi ngaøy. Phía taàng treân ñöôïc chuù

taän duïng laøm phoøng troï. Giaù nieâm yeát cho thueâ moãi ngaøy ñeâm 50.000 ñoàng/ngöôøi nhöng khoâng phaûi vôùi beänh nhaân naøo, chuù cuõng “taän thu” möùc giaù ñoù. Trong khoaûng thôøi gian chöõa beänh ôû Vieän Tim, anh Thaéng coù gaàn 2 thaùng ñöôïc chuù Ba cho aên ôû mieãn phí taïi ngoâi nhaø chuù thueâ. Theo lôøi keå cuûa chuù Ba, nhieàu tröôøng hôïp beänh nhaân vaø ngöôøi nhaø ñeán Saøi Goøn chöõa beänh thöôøng tieát kieäm laém, aên uoáng qua loa bôûi phaûi daønh tieàn lo thuoác thang. Anh Thaéng moät mình ñaët chaân ñeán Saøi Goøn, trong ñieàu kieän quaù tuùng thieáu nhö theá neân chuù Ba giuùp maø khoâng ñaén ño gì. Tröôùc anh Thaéng coù beänh nhaân Thuûy (34 tuoåi, queâ Bình Ñònh) cuõng aên ôû mieãn phí taïi ñaây suoát maáy thaùng. Tuy nhieân, vì beänh tình quaù naëng , chò Thuûy ñaõ khoâng giöõ ñöôïc maïng soáng cuûa mình, duø caùc nhaø haûo taâm lo phaãu thuaät mieãn phí. Hôn moät tuaàn nay, vôï choàng anh Nguyeãn Vaên Quang (29 tuoåi) vaø chò Traàn Thò Quyeân (27 tuoåi) cuõng ñang taù tuùc taïi nhaø chuù Ba. Anh Quang queâ Ninh Bình, vaøo Bình Döông laøm coâng nhaân goã, sau ñoù cöôùi chò Quyeân (queâ Ñaék Laék). Ñieàu khoâng may laø 2 con cuûa anh chò ñeàu bò beänh, chaùu ñaàu 7 tuoåi bò u maùu vaø chaùu thöù 2 môùi 10 thaùng tuoåi bò tim baåm sinh. Löông coâng nhaân ít oûi neân vôï choàng anh Quang laâu nay soáng ñôøi ôû troï. Chuù Ba keå: “Thaùng möa buoân baùn eá aåm, khoâng ñuû tieàn ñeå traû tieàn thueâ nhaø neân coù khi phaûi nhôø con caùi phuï giuùp theâm nhöng maø caûm thaáy vui laém”. “Mình coøn coù söùc, coù nôi choán ñeå möu sinh qua ngaøy, nhö theá ñaõ laø toát hôn raát nhieàu ngöôøi roài. Giuùp ñöôïc chöøng naøo thì cöù giuùp. Ñoâi khi tieàn baïc thì khoâng coù nhöng moät chuùt tình nghóa seõ phaàn naøo ñoäng vieân ngöôøi beänh yeân taâm ñieàu trò”, chuù Ba noùi veà lyù do laøm vieäc thieän, maëc duø baûn thaân oâng cuõng ñi thueâ nhaø ñeå möu sinh. Neân bieát, chæ rieâng 9 thaùng ñaàu naêm 2013, soá löôït ngöôøi khaùm chöõa beänh ñeán Saøi Goøn öôùc 22 trieäu löôït, soá beänh nhaân ñieàu trò noäi truù gaàn 1 trieäu löôït. Söï chia seû nghóa tình cuûa ngöôøi daân Saøi Goøn vôùi ngöôøi beänh ôû xa laø vieäc laøm heát söùc yù nghóa vaø raát ñaùng traân quyù. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

139


140 NGÖÔØI VIEÄT KHAÉP NÔI

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª THIEâN AN

LTS: Ñinh Khaéc Ñam, moät chuû tieäm nail 43 tuoåi, coøn coù bieät hieäu "The Singing Manicurist"- taïm dòch laø "anh thôï moùng tay hay haùt," vöøa "traø troän" vaøo ñaùm ñoâng thí sinh American Idol ñeå ñöôïc tham döï cuoäc thi tuyeån löïa ca só haøng ñaàu Hoa Kyø naøy. Sau khi bò khaùm phaù, Ñam khoâng nhöõng khoâng bò ñuoåi veà maø coøn ñöôïc môøi vaøo trình dieãn xong phaàn thi do ñaøi Fox News thu hình vaø phaùt soùng vaøo toái Thöù Tö, ngaøy 22. Tuy nhieân, khi leân soùng, hình aûnh anh thôï nails hay haùt naøy chæ thoaùng qua, khoâng ñuôïc “caát tieáng” vì thöïc söï saân chôi naøy quaù lôùn so vôùi gioïng haùt ôû chöøng möùc karaoke. Keå caû khi Ñam noùi vaøi caâu maø Ban giaùm khaûo cuõng khoâng nghe roõ. Chuùng toâi xin giôùi thieäu ñeán caùc baïn baøi vieát treân baùo Ngöôøi Vieät, veà tröôùc khi anh chaøng “The Singing Manicurist” ñöôïc “on air” treân ñaøi FOX. Thaân meán. Vì sao ngöôøi chuû tieäm nail 43 tuoåi coù ba maët con naøy laïi qua ñöôïc möùc tuoåi 28 giôùi haïn ñeå döï thi? Ngoaøi vieäc khai “28+”, coù leõ ñoù laø do boä trang phuïc saëc sôõ vôùi boä ñoà ngheà laøm nail daét beân tuùi aùo thu huùt trí toø moø cuûa ngöôøi ñoái dieän, cuõng coù do caùc baøi haùt veà nails nghe vui tai do chính Ñam saùng taùc... Lieäu anh thôï nail teân Ñam vôùi gioïng haùt vaãn coøn raát roõ chaát “Baéc 54” coù theå thaéng moät cuoäc thi tuyeån löïa ca só danh tieáng khaép nöôùc Myõ? “Vui laø ñöôïc roài,” Ñam vöøa cöôøi lôùn vöøa traû lôøi Nhaät Baùo Ngöôøi Vieät. “Hoï môøi vaøo phoøng thi laø mình baét ñaàu ca lieàn (Ñam laäp töùc “baät ñaøi” ca laïi baûn nhaïc vui nhoän hoâm ñoù cho phoùng vieân nghe). Mình böôùc vaøo laø caû phoøng giaùm khaûo naùo ñoäng theo.” “Ngöôøi ta thu hình heát ba ngaøy. Quay phim kyõ laém, nhöng khi leân tivi ngöôøi ta cho mình thaønh nhaân vaät theá naøo nöõa, chaúng bieát laø khuøng, ngôù ngaån hay vui nhoän... Maø keä, vui laém, vui laø ñöôïc roài.” Anh Ñam lieân tuïc cöôøi vang qua ñieän thoaïi, voâ tö khoâng caâu neä. Chaúng bieát anh seõ thaéng thua theá

naøo trong cuoäc thi naøy, chæ bieát raèng vôùi haøng chuïc trieäu khaùn giaû theo doõi American Idol, roài nay tieäm nails cuûa anh seõ laïi thu huùt theâm nhieàu vò khaùch hieáu kyø.

THE SINGING MANICURIST

Bieät hieäu “The Singing Manicurist” hay “anh thôï moùng tay hay haùt” môùi xuaát hieän töø khoaûng 4 naêm tröôùc ñaây, vaø nhanh choùng haøng trieäu cö daân thaønh phoá Detroit bieát ñeán. Khaùch haøng ñeán tieäm, ngöôøi bình daân ôû ñòa phöông coù, ngheä só noåi tieáng ñeán du lòch nhö ca só Miley Cyrus coù, vöøa ñeå laøm moùng tay, vöøa ñeå nghe vaø xem anh Ñam muùa, haùt “nhaïc cheá.” Ñinh Khaéc Ñam töø Goø Vaáp, Vieät Nam qua Oklahoma, Myõ naêm 17 tuoåi, khoâng bieát Tieáng Anh vaø “theo dieän gì cuõng khoâng nhôù nöõa.” Ñam cho bieát ba anh töøng ñi lính, meï anh laøm cho sôû Myõ, trong nhaø coù con lai, chò anh laïi qua Myõ tröôùc vaø luùc ñoù ñang laøm giaáy tôø baûo laõnh gia ñình. Vôùi trí nhôù cuûa caäu beù 17 tuoåi khoâng lo nghó nhieàu, anh ñoaùn “chaéc laø ñi dieän H.O.” Khoâng moät chöõ tieáng Anh, Ñam

baét ñaàu hoïc laïi lôùp 9 vaø hoïc töøng maãu töï Tieáng Anh. Hai naêm sau, gia ñình Ñam chuyeån ñeán Kansas, nôi coù nhieàu ngöôøi Vieät Nam hôn. Taïi Kansas, Ñam toát nghieäp trung hoïc, vaø leân ñaïi hoïc, theo ngaønh kinh doanh. ÔÛ baäc ñaïi hoïc, Ñam ñeán moät tröôøng tieåu hoïc ñeå daïy theâm, kieám tieàn phuï giuùp gia ñình. Taïi ñaây, caùc em nhoû, vì khoâng phaùt aâm ñöôïc teân cuûa thaày ñaõ goïi anh laø “dime”- ñoàng 10 xu, vaø ñoâi luùc choïc gheïo goïi anh laø “quarter”- ñoàng 25 xu vaø cuõng laø bieät danh cuûa Ñam sau naøy, “vì thaày coù giaù hôn ñoàng 10 xu.” Ñam keå laïi thôøi “goõ ñaàu treû.” Sau ñaïi hoïc, Ñam ñi laøm cho moät haõng xe trong 10 naêm, cho ñeán khi neàn kinh teá ñi xuoáng vaø anh quyeát ñònh môû kinh doanh rieâng. “Luùc ñoù ít khaùch, ngoài khoâng. Ñam môùi nghó laø mình neân vaän duïng khaû naêng vaøo moät coâng vieäc naøo ñoù coù theå giuùp ñöôïc ngöôøi nhaø mình luoân. Thaáy ngöôøi Vieät mình thaønh coâng nhôø ngheà laøm moùng, Ñam quyeát ñònh môû tieäm. Luùc ñoù trong nhaø chæ coù vôï mình coù baèng thaåm myõ. Ñam xaùch xe


141

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

MINI HOT POT

MINI HOT POT2

4897 Buford Hwy #160 Chamblee, GA 30341

2174 Pleasant Hill RD, # 101 Duluth, GA 30096 Tel: 678-417-8888

770-458-8882 6

11pm Closed

Open 7 days a week Mon - Sun : 11 Am - 12 PM (Midnight)

Cheef’s Lunch Special $8.99

- Mixed Vegetable Hot Pot (Laãu rau caûi ñuû loaïi) Ngoaøi ra, coøn theâm nhieàu laãu ñaëc saûn khaùc....

N

Shaved ice /3 Toppings

BUFORD Hwy

Chamblee- Tucker Rd 34 Exit Mini Hot Pot

Orient Center

Pleasant Hill Rd Jimmy Carter Blvd

I-85 take exit 104

I-85

I-285

Mini Hot Pot

Satelitte Blvd

MINI HOT POT 2

Buford Hwy

MINI HOT POT 1

149- Rang Dong 373


142

laùi qua Michigan, vì nghe baïn beø noùi beân naøy laøm aên khaù. Qua roài thaáy coù veû khaù thaät. Roài mua laïi moät tieäm nail cuõ, doïn qua ñaây luoân.” Tieäm Glamour Nails cuûa Ñinh Khaéc Ñam ra ñôøi vôùi boán thôï, taát caû laø ngöôøi trong nhaø. Ñam cuõng ñi hoïc ngheà naøy “muoán laøm chuû thì phaûi vöõng ngheà.” Anh cho bieát sau heát 8 thaùng ñaàu khoù khaên, tieäm baét ñaàu “aên neân laøm ra.” Vôùi maùu kinh doanh, coäng theâm tính tình phoùng khoaùng, vui veû, moät ngaøy sau khi tieäm ñaõ hoaït ñoäng hôn ba naêm, anh Ñam ra yù kieán “mang maùy karaoke töø nhaø ra haùt cho khaùch vui.” “Thôï la quaù trôøi.” Anh Ñam cöôøi lôùn, nhôù laïi. “Moïi ngöôøi la leân, noùi laø ‘maøy maø laøm thieät laø tao nghæ vieäc.’” Anh cöôøi to hôn nöõa. “Nhöng mình laø chuû, neân mình thích thì mình cöù laøm.” Vaäy laø vaøi böõa sau, Ñam mang boä maùy kaorake ñaët trang troïng taïi cuoái tieäm nails. Ngöôøi khaùch ñaàu tieân giuùp thöïc kieän “saùng kieán” cuûa Ñam laø moät coâ beù 9 tuoåi. Trong khi laøm moùng tay, meï coâ beù cho Ñam bieát coâ saép möøng sinh nhaät. Theá laø anh baät maùy, ca baøi “Happy Birthday” cho vò khaùch nhoû. Gia ñình coâ quyeát ñònh môû tieäc sinh nhaät “moùng tay” cho coâ beù vaø baïn beø taïi tieäm Glamour Nails vaøo cuoái tuaàn ñoù. Böõa tieäc sinh nhaät laäp töùc gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch boä haønh. May maén laäp töùc ñeán vôùi tieäm cuûa Ñam khi moät xöôùng ngoân vieân ñaøi radio ñòa phöông tình côø troâng thaáy, vaø xin ñöôïc phoûng vaán vaøo ngaøy hoâm sau. Baø cuõng laø ngöôøi ñaàu tieân goïi anh laø “The Singing Manicurist”- “anh thôï moùng tay hay haùt” ñeå sau naøy caùi teân aáy trôû thaønh thöông hieäu rieâng cuûa Ñam. Tieáng taêm ñoàn xa, caùc baøi haùt vui tai nhaïc Myõ ñöôïc Ñam söûa lôøi thaønh vieát veà nails trôû neân phoå bieán, xuaát hieän treân nhieàu ñaøi radio vaø tivi ñòa phöông, moät vaøi chöông trình phaûi keå ñeán nhö Oprah vaø Rachel Ray. haõng Cindi Naturals Nail Polish sau khi saûn xuaát vaø phaân phoái moät loaïi maøu sôn coù teân “The Singing Manicurist” seõ cho ra haún moät boä söu taäp cuøng teân vaøo cuoái thaùng naøy. Phong caùch vui nhoän, luùc naøo

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Anh chaøng thôï nail meâ haùt thu huùt söï chuù yù cuûa ñaùm ñoâng vaø baùo giôùi. Bieät hieäu "The Singing Manicurist" môùi xuaát hieän töø khoaûng 4 naêm tröôùc ñaây, vaø nhanh choùng haøng trieäu cö daân thaønh phoá Detroit bieát ñeán. Cuõng nhö nhöõng “ngoâi sao” khaéc, anh cuõng coù nhieàu fan haâm moä.

cuõng cöôøi vang, chöông trình phaùt thanh haøi höôùc Mojo In The Morning Show lieân tuïc môøi Ñam coäng taùc, ca haùt moãi dòp leã ñaëc bieät. Cuõng nhôø moái quan heä coâng vieäc naøy maø Ñam coù dòp gaëp theâm nhieàu ngöôøi noåi tieáng, ñeå... laøm moùng tay. Chöông trình anh Ñam laøm moùng tay cho caùc ngoâi sao ngay taïi leã trao giaûi Grammy haáp daãn ñöôïc hôn 2 trieäu ngöôøi nghe coù theå cho thaáy söùc thu huùt cuûa “anh thôï moùng tay hay haùt.” Traø troän, thi American Idol Vaøo buoåi sô tuyeån ca só American Idol vöøa qua, anh Ñinh Khaéc Ñam, tuy phaûi giöõ vai troø coäng taùc vieân cuûa ñaøi Mojo In The Morning Show ñeå töôøng thuaät chöông trình, “caû gan” traø troän vaøo ñaùm ñoâng, tranh thuû ñöôïc döï thi. Noùi laø traø troän chöù ngöôøi ta khoù loøng maø khoâng nhaän ra anh Ñam vôùi boä trang phuïc khaù buoàn cöôøi vôùi chieác noùn to treân ñaàu, boä nuùt aùo laø caùc chai sôn xanh ñoû tím vaøng, cuøng boä duõa moùng tay trong tuùi aùo. Ñam troâng noåi baät giöõa haøng ngaøn ngöôøi xeáp haøng ñôïi vaøo thi. Anh laïi chaúng leùn luùt gì, maø coøn cöù gaëp ai cuõng caát vang gioïng haùt chaøo môøi laøm nails. “Baûo veä nhìn thaáy oàn aøo, môøi vaøo hoûi chuyeän.” Anh Ñam keå laïi. “Sau khi

nghe mình noùi muoán thi haùt, hoï môøi mình vaøo tham döï nhö moät thí sinh ñaëc bieät, duø cuõng noùi tröôùc laø khoù maø thay ñoåi ñöôïc quy ñònh thi tuyeån vaø trao giaûi thöôûng.” “Böôùc vaøo phoøng thi laø mình ca lieàn. Ban giaùm khaûo naùo ñoäng theo luoân.” Anh cöôøi thích thuù. “Chaúng bieát maáy böõa leân tivi nhìn coù ngôù ngaån laém khoâng. Nhöng vaäy laø vui roài, mình muoán ñöôïc leân tivi cho vui thoâi.” Cöù theá, luùc naøo cuõng cöôøi vaø caát cao gioïng haùt chaúng laáy gì laø chuyeân nghieäp, anh Ñam mang thöông hieäu “The Singing Manicurist” ñi khaép nôi. Nhöõng ai muoán cuøng Ñinh Khaéc Ñam theo doõi keát quaû anh thi voøng sô tuyeån American Idol theá naøo coù theå ñoùn xem chöông trình ñöôïc Fox News coâng chieáu treân toaøn Hoa Kyø vaøo toái Thöù Tö, 22 Thaùng Moät, khoaûng 8 giôø, tuøy ñòa phöông. Veà vieäc kinh doanh, anh Ñam cho bieát: “Thôï töø boán ngöôøi giôø laø möôøi ngöôøi roài, cuõng toaøn ngöôøi nhaø laøm chung vôùi nhau thoâi. Tuy ít khi toû ra beân ngoaøi, Vieät Nam maø, nhöng mình bieát chaéc hoï seõ uûng hoä mình.” OÂng chuû tieäm nail meâ haùt naøy laïi cöôøi lôùn, tieáng cöôøi roän raøng cuõng nhö gioïng noùi luùc naøo cuõng roâm raû, vui veû cuûa anh. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

143


144 TRUYEÄN NGAÉN

M

uøa A Söû naâng tuùm loâng ngöïa baïch treân tay, oâng vuoát ve roài ñöa leân muõi hít haø. Töø ñoâi maét giaø nua ngaân ngaán ñoâi doøng leä. Trong kyù öùc cuûa oâng boãng hieän leân hình aûnh con ngöïa baïch maø oâng voâ cuøng yeâu quyù, noù phaûi vónh vieãn xa oâng vì vieäc nghóa, bieát vaäy, nhöng oâng vaãn thöông nhôù khoân nguoâi. Khaép vuøng bieân giôùi phía baéc naøy ai cuõng bieát A Söû laø ngöôøi saønh vaø quyù ngöïa. OÂng ñaëc bieät coù taøi trong vieäc choïn vaø thuaàn ngöïa. Con baïch maõ cuûa oâng ñöôïc coi laø coù moät khoâng hai vaø ñöôïc oâng voâ cuøng yeâu quyù. Chæ coù ñieàu khoâng ai bieát taïi sao oâng laïi ñem taëngcho moät ngöôøi ôû beân kia bieân giôùi. Ñoù laø con ngöïa Muøa A Söû ngaãu nhieân mua ñöôïc ôû chôï ngöïa Baéc Haø Laøo Cai töø moät tay buoân ngöïa khoâng chuyeân. Hoâm ñoù chæ thoaùng nhìn, oâng ñaõ bieát ñaáy laø con ngöïa quyù nhöng khoâng ñöôïc chaêm soùc chu ñaùo. Tuy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª TRAàN VAÊN HAïC

daùng veû gaày coøm, loâng bôøm xô xaùc, baån thæu, nhöng caùi daùng chaân cao, mình thon, muõi khoâ, maét saâu vaø saùng khieán A Söû voâ cuøng thích thuù. OÂng thaàm reo leân khi thaáy ôû tai con ngöïa coù xoaùy. Khi coøn soáng, cha cuûa A söû ñaõ daïy raèng: Phaøm con ngöïa naøo coù xoaùy ôû tai laø raát thính, nghe ñöôïc xa vaø bieát coù thuù döõ mai phuïc. Sau naøy ñieàu ñoù ñöôïc kieåm chöùng khieán oâng thoaùt naïn vaø caøng gaén boù vôùi con baïch maõ hôn. OÂng coá neùn noãi vui möøng khi thaáy ôû goái con baïch maõ coù ñuû boán xoaùy. Ngöôøi saønh ngöaï goïi ñoù laø “töù muïc trung ñoàng” ñaëc bieät quyù hieám, con ngöïa naøo coù ñaëc ñieåm naøy ñích thò laø thieân lyù maõ. Con baïch maõ veà vôùi A Söû chæ maáy thaùng trôøi ñaõ ñoåi khaùc hoaøn toaøn. Töø moät hình haøi coøm nhom, yeáu ôùt nay thöïc söï laø moät tuaán maõ. Boä loâng traéng muoát ñöôïc xeùn tæa chaûi chuoát oùng möôït, khaép ngöôøi cuoàn cuoän cô baép. Ngöôøi khaép vuøng ñeàu ñoàn ñaïi veà con ngöïa quyù.

Nhieàu ngöôøi saønh ngöïa ñaõ traû A Söû soá tieàn lôùn mong coù ñöôïc con baïch maõ nhöng chæ nhaän ñöôïc nuï cöôøi vaø caùi laéc ñaàu döùt khoaùt cuûa oâng. A Söû ñaåy maáy goác cuûi chuïm beáp, aùnh löûa baäp buøng nhaûy nhoùt. OÂng mæm cöôøi nhôù laïi caùi laàn ñi thaêm ngöôøi baïn ôû beân kia bieân giôùi. Ñöôøng nuùi cheo leo nhöng con baïch maõ vaãn phi vöõng vaøng nhö treân ñaát baèng. Qua khuùc ngoaët boãng con baïch maõ khöïng laïi, caùnh muõi phaäp phoàng. A Söû chöa kòp gôõ khaáu suùng khoaùc treân vai thì moät con baùo gaám töø treân vaùch ñaù lao boå xuoáng. Con baïch maõ ñaûo ngöoøi tung moät cuù ñaù haäu ñaùnh vaêng con baùo ra, ñuû thôøi gian cho A Söû haï con baùo baèng moät phaùt ñaïn chính xaùc. Khi côn nguy hieåm ñaõ qua, A Söû cöù oâm vaø vuoát ve maõi con baïch maõ. OÂng duïi ñaàu vaøo boä loâng meàm aám vaø thoát leân: - Ñuùng laø linh vaät, ta ñaõ mang ôn maøy roài. Ta theà khoâng bao giôø xa maøy, baïch maõ ôi!


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

SOÁ 315

DEC 05, 2008

145

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

153


146

Chöøng nhö hieåu yù chuû, con baïch maõ daäm chaân vöôn coå hí vang. A Söû nhôù maõi, muøa ñoâng naêm aáy laïnh laém, söông muoái ñoùng thaønh lôùp baêng moûng treân maùi nhaø lôïp goã thoâng vaø nhöõng nôi ñaát xoáp. Caây coái chaùy ñoû caû laù, ngöôøi giaø vaø treû con khoâng xa ñöôïc beáp löûa. Chính trong nhöõng ngaøy ñoù, A söû coù khaùch vaø cuoäc gaëp gôõ naøy quyeát ñònh soá phaän cuûa con baïch maõ. Khaùch laø moät ngöôøi ñaøn oâng trung nieân vaø laø con trai duy nhaát cuûa ngöôøi baïn keát nghóa cuûa A söû. Trong moät laàn ñi saên treân nuùi xa, khoâng may A Söû bò raén ñoäc caén. Tuy ñaõ nhanh tay haùi moät soá laù caây theo kinh nghieäm cuûa phöôøng saên nhai nuoát vaø ñaép baõ vaøo veát thöông, nhöng A söû vaãn bò choaùng, oâng chæ kòp baén moät phaùt suùng baùo hieäu huù hoaï roài thieáp ñi. Khi tænh daäy, A söû thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng laï cuõng traïc tuoåi oâng ñang mæm cöôøi roài caát tieáng lô lôù: - Haûo lôù! May maø ngoä ñeán kòp lôù... Veà sau A Söû môùi bieát ñoù chính laø ngöôøi laøm ngheà gia truyeàn chöõa raén ñoäc caén. OÂng ta coù caäu con trai duy nhaát ñaõ ñöùng tuoåi maø vaãn chöa coù con, thuoác thang khaép nôi maø khoâng coù keát quaû. Cöù nghó ñeán caùi caûnh doøng hoï bò tuyeät töï laø oâng laïi voâ cuøng buoàn chaùn vaø cöù ñi khaép nôi chöõa beänh cöùu ngöôøi, hy voïng caùi phuùc seõ ñeán vaø ñuùng laø caùi may, caùi phuùc ñeán caû vôùi hai oâng. A Söû voán coù baøi thuoác gia truyeàn chöõa beänh voâ sinh do moät gia ñình ngöôøi Dao truyeàn cho nhaân dòp oâng cöùu soáng ngöôøi con trai cuûa hoï ñi saên bò tai naïn treân nuùi cao. A Söû baét maïch, thaêm beänh, caét thuoác vaø töï tay saéc cho ñoâi vôï choàng con ngöôøi baïn môùi. Roài söï kyø dieäu ñaõ ñeán, ngöôøi baïn giaø cuûa oâng coù chaùu, ñaëc bieät laø chaùu trai, nieàm khao khaùt cuûa caû gia ñình vaø doøng hoï. Töø ñoù hai ngöôøi keát nghóa anh em, hai nhaø coi nhau nhö moät. Naêm ngoaùi ngöôøi baïn boû oâng vaø gia ñình veà vôùi toå tieân. Tröôùc khi nhaém maét, ngöôøi baïn giaø naém chaët tay oâng theàu thaøo, traêng troái mong oâng chuù yù chaêm soùc giuøm con chaùu. Vöøa böôùc vaøo cöûa, ngöôøi ñaøn oâng suïp xuoáng chaân A Söû caàu xin: - Con xin oâng cöùu giuùp cho chaùu nhoû, luùc naøy chæ coù oâng môùi cöùu ñöôïc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

chaùu ...A Söû voäi naâng ngöôøi ñaøn oâng ñang tím taùi vì giaù laïnh daäy dìu tôùi beân beáp löûa. Sau khi uoáng caïn cheùn röôïu noùng A söû ñöa, ngöôøi ñaøn oâng noùi: - Thöa oâng, con trai con bò beänh troïng ñaõ caû muøa ñoâng naøy. Noù khoâng ñi laïi ñöôïc, caû doøng hoï con ñaõ chaïy vaïy thuoác thang nhöng beänh tình khoâng chuyeån, thaäm chí coøn naëng theâm. Gaàn ñaây coù vò danh y töø Sôn Ñoâng tôùi maùch cho moät vò thuoác chaéc chaén seõ khoûi beänh... Gôõ taåu thuoác ra khoûi mieäng A Söû voäi hoûi: - Thuoác gì? Ngöôøi ñaøn oâng ngaäp ngöøng roài noùi: - Daï thöa, thaày thuoác daïy phaûi coù cao hoå coát naáu cuøng moät con ngöïa baïch toaøn tính. Beân nhaø, cha con coøn ñeå laïi moät boä hoå coát, chæ hieàm moät noãi khaép vuøng khoâng tìm ra con ngöïa baïch naøo. Khoâng khí nhö boãng chuøng haún laïi. Tieáng gioù rít luøa qua khe vaùch vaùn thoâng saéc laïnh, tieáng than cuûi noå tí taùch. Muøa A Söû nhìn lung vaøo beáp löûa. OÂng cuõng nghe noùi tôùi vò thuoác naøy, cao hoå neáu naáu rieâng ñaõ laø vò thuoác quyù taêng löïc vaø chöõa xöông khôùp, khi naáu vôùi ngöïa baïch toaøn tính seõ quyù voâ cuøng chöõa khoûi beänh thaáp khôùp nan y. Maø phaûi laø ngöïa toaøn thaân traéng nhö tuyeát phuû, moàm ñoû, muõi ñoû, giôø ngoï ñöùng yeân nhö chính con baïch maõ cuûa oâng. A Söû chôït giaät mình, traùi tim ñau nhoùi nhö bò baøn tay voâ hình boùp chaët. OÂng hieåu lôøi caàu xin chöa noùi roõ cuûa ngöôøi ñaøn oâng kia. Cöù nghó tôùi luùc phaûi vónh vieãn xa chuù ngöïa baïch laø töôûng nhö oâng khoâng sao chòu noåi. Baát giaùc oâng höø nheï trong coå vaø caàm con dao ñeå beân beáp

löûa cheùm maïnh vaøo khuùc cuûi khieán taøn löûa bay tung nhö hoa caûi. Ngöôøi ñaøn oâng giaät mình quyø suïp xuoáng: - Con xin oâng tha loãi. Cuõng laø vieäc cuøng baát ñaéc dó con môùi lieàu caàu xin oâng. Xin oâng thöông cho chaùu nhoû. A Söû chôït tænh. OÂng naâng ngöôøi ñaøn oâng daäy nhìn trong ñoâi maét meät moûi nhö coù ngoïn löûa le loùi nieàm hy voïng. A Söû thaàm nghó: “Ta bieát laém chöù, ta vôùi cha ngöôi tuy khoâng hoï haøng nhöng tình hôn coát nhuïc, maø con cuûa ngöôi do ñaâu maø coù kia chöù? Cho ngöôi con ngöïa maø ta quyù nhö chính thaân theå ta, ta ñau laém, nhöng sinh ra laøm con ngöôøi thì phaûi bieát cöùu ngöôøi trong côn hoaïn naïn...” Sau caùi ñaän aáy, A Söû oám lieàn maáy thaùng trôøi. Nhieàu khi oâng khoâng aên khoâng nguû, cöù tha thaån beân chuoàng ngöïa hay baõi coû beân suoái nhö tìm laïi hình boùng con ngöïa thaân yeâu. Ñang chìm trong kyù öùc, A Söû chôït giaät mình nghe tieáng goïi töø chaân doác, tieáng goïi cuûa moät ñöùa treû vöøa quen vöøa laï. OÂng ñöùng baät daäy böôùc voäi ra saân vaø boãng söõng ngöôøi laïi. Naéng xuaân chan hoaø khaép nuùi röøng, treân caùc trieàn ñoài loäc non môn môûn. Töø chaân doác, hai boá con chaùu cuûa baïn oâng, ngöôøi baïn keát nghóa ñang phaêng phaêng ngöôïc doác. Thaèng beù hoàng haøo khoeû maïnh saø vaøo loøng oâng ngheïn ngaøo: - OÂng ... noäi! A Söû oâm ghì laáy thaèng beù. OÂng duïi ñaàu vaøo loøng noù coá giaáu ñoâi doøng nöôùc maét, oâng ñaët noù xuoáng ñaát nhìn ngaém moät hoài roài caû ba laïi oâm chaàm laáy nhau, tieáng cöôøi vang ñoäng khaép nuùi ngaøn. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

147


148 QUEÂ HÖÔNG ÑOù ÑAÂY

N

göôïc doøng Vu Gia, ngoâi laøng Ñaàu Goø nhö moät chieác ñoø troâi daäp deành giöõa ngaõ ba soâng. Laøng thuoäc nôi thaâm sôn cuøng coác cuûa xaõ Ñaïi Sôn (Ñaïi Loäc, Quaûng Nam). Khoâng ai bieát laøng bao nhieâu tuoåi, chæ bieát raèng, nôi ñaây töøng laø caên cöù caùch maïng, töøng laø nôi bao boïc nhöõng caùn boä chieán só thoaùt khoûi voøng vaây truy raùp quaân thuø. Traûi vaïn bieán thieân, laøng nhö moät chieác xuoàng bò nöôùc ñaùnh töø beân naøy sang beân kia. Muoán vaøo laøng, phaûi traûi qua 2 laàn ñoø. Ñeán nay, laøng vaãn khoâng ñöôøng, khoâng ñieän...

COÂ ÑOÄC GIÖÕA DOØNG SOÂNG

Soá phaän laøng Ñaàu Goø chaúng khaùc gì cuoäc ñôøi ngöôøi ñaøn baø cheøo ñoø ñôn ñoäc giöõa doøng Vu Gia - baø Traàn Thò Ca (75 tuoåi). Ñeán taän baây giôø, ngoaøi vieäc mang maùng trí nhôù cuûa mình laø coù moät maûnh ñaát caém duøi ôû Haø Taân (Ñaïi Laõnh - Ñaïi Loäc), baø Ca chöa bao giôø bieát vaø cuõng khoâng daùm mô, mình coù moät ngoâi nhaø treân maët ñaát. Con caùi ñoâng ñuùc haún hoi, baø vaãn khoâng soáng ñöôïc vôùi ñöùa naøo. “Ngheøo, chaúng soáng ñöôïc. Vôùi laïi ôû ñoø quen roài” - baø thuûng thaúng maùi cheøo, chôû toâi qua soâng Vu Gia.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª NAM CÖôØNG

Con ñoø nhoû baø Ca moûng manh nhö chieác laù tre, vöôït qua ngaõ ba soâng nöôùc cuoàn cuoän. Mieàn sôn cöôùc Ñaïi Loäc hiu haét trong caùi reùt ngoït cuoái naêm. Toaøn boä cuoäc möu sinh cuûa baø Ca naèm troïn treân chieác ghe. 2 chieác noài, vaøi boä quaàn aùo, moät chieác chieáu vaø chaên moûng. Ngoaøi chieác ghe, taøi saûn lôùn nhaát maø baø coù laø moät theûo ñaát træa baép, troàng ñaäu ôû ven soâng. Theûo ñaát hôn traêm meùt vuoâng ngaøy ngaøy bò teo laïi nhö mieáng da löøa bôûi bôø saït lôû. Baø keå, soáng leânh ñeânh treân soâng töø nhoû. Caùch ñaây 6 naêm choàng ngaõ beänh, nhieàu ngöôøi xuùi leân bôø soáng vôùi con, nhöng laøm sao ñöôïc. Nhaø 6 ñöùa con gaùi, ai cuõng ngheøo rôùt. ÔÛ thoân Ñaàu Goø naøy, laøm ñuû aên ñaõ khoù, coøn nuoâi ai. Thoâi thì coù laøm coù höôûng, ngaøy ngaøy qua laïi doøng soâng naøy, ai thueâ gì laøm ñoù. Möa baõo trôû trôøi, baø Ca ñöa con ñoø vaøo laùnh taïm phía ñuoâi laøng Ñaàu Goø, heát möa laïi ra giöõa doøng. Ngheà chính cuûa baø laø cuoác coû thueâ, moãi ngaøy kieám khoaûng 20 ngaøn. “Ñoù laø laøm quaàn quaät töø saùng ñeán toái, laø luùc coù vieäc maø laøm, chöù ngoài khoâng thì ñoùi”. Chöa moät ngaøy baø Ca nghó tôùi chuyeän leân bôø. Chò Cuùc, con gaùi baø ôû ngay trong thoân Ñaàu Goø, laéc ñaàu khoán khoå: Soá phaän ñaõ theá, ñaønh

chaáp nhaän. 6 chò em gaùi cuøng vôùi moät anh con trai nhöng taát caû ñeàu lo böôn chaûi. Teát ñoái vôùi baø, coù leõ laø moät thöù gì quaù xa xæ. “Caû ñôøi ngöôøi tui nai löng cöïc nhoïc, chöa ñöôïc moät ngaøy an nhaøn. Laáy chi maø teát vôùi nhaát. Nhö moïi ngaøy thoâi”. Hình aûnh baø Ca, ñôn ñoäc maùi cheøo ôû ngaõ ba soâng Vu Gia, cuõng chính laø “avatar” cuûa 2.437 ngöôøi daân thoân Ñaàu Goø.

LÔØI KHAÅN CAÀU TÖØ NGAÕ BA MOÕM LÔÏN

Ñi töø Haø Taân (Ñaïi Laõnh) ngöôïc leân Ñaïi Sôn, muoán vaøo laøng Ñaàu Goø, phaûi qua 2 laàn ñoø. Ñaàu Goø chính laø nôi taän cuøng cuûa huyeän Ñaïi Loäc, naèm ngay giöõa ngaõ ba soâng Vu Gia, nôi hôïp nhau giöõa soâng Caùi (soâng Ñaêkmi) vaø soâng Bung (soâng A Vöông). Moät quaû ñoài hình moõm lôïn chóa ra doøng soâng cuoàn cuoän ñoû ngaàu. Ngöôøi ta goïi laø ngaõ ba Moõm Lôïn. Baø Hoà Thò Em (80 tuoåi) laø ngöôøi goác duy nhaát cuûa Ñaàu Goø coøn soùt laïi. Baø cuõng chính laø pho söû soáng cuûa ngoâi laøng, chaát chöùa bao ñieàu bí aån. Sau naøy, toaøn ngöôøi môùi töø nôi khaùc di cö ñeán. Baø Em vaãn coøn ñuû minh maãn ñeå ngaøy ngaøy keå laïi cho con chaùu veà goác tích cuûa laøng, raèng hôn 100 naêm tröôùc, moät ngöôøi teân laø Beáp


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

149


150

Xöù leân ñaây khai khaån laäp laøng. Xung quanh toaøn ñoài vaø goø neân laáy teân laø laøng Ñoài Goø. Sau naøy, ñoïc cheäch ra laø laøng Ñaàu Goø. “Caû vuøng Ñaàu Goø Ñoàng Chaøm vaãn coøn löu truyeàn caâu chuyeän vua Gia Long chaïy loaïn troán thoaùt quaân Taây Sôn vaø daáu tích con ñöôøng Vua vaãn ñang coøn nôi ñaây...” baø Hoà Thò Em keå. Ñeå roài, moãi khi luõ veà, anh Leâ Vaên Loäc, cuøng tröôûng thoân chia nhau ra, moät ngöôøi tröïc canh ñieän thoaïi, ngöôøi caàm loa chaïy khaép xoùm thoâng baùo. Khoå theá neân luùc naøo cuõng khoâng kòp trôû tay. “Muøa naøy maáy anh leân coøn ñôõ, truùng ngaøy möa hoaëc luùc luõ luït thì thoâi roài. Caû thoân nhö quaêng quaät trong doøng nöôùc. Bôûi naèm ngay giöõa ngaõ ba soâng neân Ñaàu Goø bò nöôùc caû hai doøng soâng Caùi vaø soâng Bung nhaán chìm. Naêm naøo cuõng vaäy, cöù Ñaêkmi 4 xaû luõ laø A Vöông cuõng xaû. Maø khi 2 caùi naøy hôïp löïc thì baø con chæ coøn bieát than trôøi” - oâng Loäc than thôû. Anh Loäc laáy soå ra, naøo hoa maøu, traâu boø, lôïn gaø... bò troâi sau moãi laàn xaû luõ. “Ghi ñuû caû, laàn naøo cuõng noùi leân Hoäi ñoàng nhaân daân xaõ, ñöôïc gì ñaâu. Laàn naøy nghe noùi tænh ñang yeâu caàu ñeàn buø. Mong maáy oâng thuûy ñieän nghó cho daân moät ít”. 66 hoä gia ñình, ai cuõng ngheøo, vaø tieâu bieåu nhaát haún phaûi laø hoaøn caûnh cuûa chò Nguyeãn Thò Yeán. Moät gian nhaø tranh, 5 ñöùa con nhoû cuøng vôùi moät ngöôøi cha choàng giaø caû, ñau yeáu. Chò Yeán keå, baûn thaân gaàn nhö phaûi laøm vieäc quaàn quaät, töø ñi raãy, laøm thueâ nhöng moãi ngaøy, nhaø chæ aên 2 böõa. Rieâng ngöôøi lôùn aên moät

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

böõa. 2 naêm tröôùc, choàng chò ñi raãy bò raén caén cheát, laâm vaøo caûnh ñoùi kieät, ngöôøi con gaùi ñaàu loøng ñaønh rôøi queâ höông vaøo Saøi Goøn laøm coâng nhaân. “ÔÛ trong ñoù noù laøm cuõng chæ ñuû aên, khoâng dö ñöôïc maø göûi veà nuoâi em. Chæ thænh thoaûng cho ñoâi ba traêm” chò Yeán keå. Coøn maáy ngaøy nöõa ñeán Teát, huõ gaïo nhaø chò Yeán chæ coøn aên ñöôïc ñoâi ba böõa. “ÔÛ ñaây laøm chi coù Teát chuù. Lo aên coøn chöa xong”. “Toaøn daân laø hoä ngheøo, caùch trôû hai laàn ñoø, khoâng ñieän khoâng ñöôøng thì y teá vaø hoïc haønh chính laø hai noãi lo lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân”- oâng Loäc chia seû. Trong thoân coù moät tröôøng maãu giaùo vaø moät ñieåm tröôøng tieåu hoïc vôùi 2 coâ giaùo. Hoâm chuùng toâi leân laø ngaøy gaàn cuoái tuaàn, tröôøng lôùp vaãn vaéng hoe. Coâ giaùo ñaõ ra tröôøng lôùn ñeå hoïp tuaàn. Chò Leâ Thò Bích Ngoïc - y teá thoân baûn ôû Ñaàu Goø, daãn chuùng toâi ñeán traïm y teá thoân, vôùi 2 phoøng naèm luùt trong baõi coû hoang. Moät chieác giöôøng saét cuõ kyõ, ngoaøi ra khoâng coøn thieát bò gì theâm. “ÔÛ ñaây ai coù vieäc gì keâu tôùi nhaø, khoâng vieäc gì ñeán traïm”. Coù vieäc gì nhö chò Ngoïc noùi ôû ñaây chæ laø vieäc ñôõ ñeû. “Ngheøo theá nhöng daân phaûi noùi laø ham ñeû. Nhaø naøo cuõng 5- 6 ñöùa con, ít nhaát phaûi 4 ñöùa. Moãi laàn sinh ñeû thì vaát vaû voâ cuøng. Naêm roài 2 tröôøng hôïp phaûi ñeû rôùt trong thoân ñaáy”. Vì caùch trôû neân haàu nhö coù beänh taät gì môùi chôùm, baø con voäi vaõ theo ñoø vaøo ñaát lieàn, tôùi thaúng beänh vieän. Theo chò Ngoïc, nhôø theá neân maáy naêm qua, giaûm haún nhöõng caùi cheát töùc töôûi nhö ñau ruoät thöøa. “ÔÛ ñaây toaøn duøng nöôùc töø trong

nuùi chaûy ra, maø laø nöôùc ñaù voâi. Caû laøng coù duy nhaát caùi gieáng, nöôùc ñuïc ngaàu vaãn phaûi duøng. Phuï nöõ, treû em quanh naêm beänh vì khoâng coù nöôùc saïch” - chò Ngoïc keå. Chæ coù 66 hoä daân, soáng nôi xa xoâi caùch trôû, sao khoâng ñeà nghò cho di dôøi? Anh Loäc cöôøi buoàn: Cuõng raát muoán, nhöng noùi ra coù ai theøm nghe. Hoï baûo laøng naøy coù lòch söû traêm naêm roài, giôø chöa coù kinh phí gì ñoù. Hoï baûo dôøi thì dôøi ñi ñaâu? Anh Loäc keå, laøng nhö moät chieác thaûm giöõa doøng soâng, cöù bò xoâ leäch veà phía naøy, maáy chuïc naêm sau laïi ñaåy sang phía kia. Ngöôøi laøng cöù theá maø lôùn leân. Noùi thaúng, may coøn coù ngheà phaù röøng maø kieám soáng. Baø Traàn Thò Ca laïi cheøo ñoø chôû toâi qua soâng trong khoâng khí aûm ñaïm. Caàm ít tieàn toâi bieáu, baø ngôõ ngaøng, bôûi trong ñôøi chöa bao giôø nhìn thaáy tôø tieàn naøo to theá: Theá laø thaùng ni tui khoâng lo tieàn ñong gaïo. Baø vaãn khoâng nghó raèng, thaùng naøy ñaõ laø cuoái naêm, Teát caän keà roài. Vaøo laøng, sau 2 laàn ñoø, chæ duy nhaát caùch ñi boä laø “phöông tieän” giao thoâng. Thoáng keâ cuûa thoân khieán toâi khoâng khoûi buoàn: 66 hoä daân thì coù tôùi 45 hoä ngheøo, soá coøn laïi laø caän ngheøo. “Maø cuõng thoáng keâ cho vui theá thoâi, ôû ñaây ai cuõng ngheøo rôùt. Ñaëc bieät vöøa roài, khi thuûy ñieän Ñaêkmi 4 xaû luõ laøm 42 ha hoa maøu cuûa baø con troâi xuoáng soâng. Giôø thì nhaø naøo cuõng nhö nhau, ñoùi ruõ”. Nhaø oâng Loäc khaù hôn baø con chuùt ñænh, laø cöûa haøng taïp hoùa, baùn myø toâm röôïu gaïo, neán vaø nöôùc khoaùng... Anh Loäc cuõng laø ngöôøi duy nhaát coù ñieän thoaïi di ñoäng trong thoân, bôûi may maén thay, soùng Viettel chæ “ñaäu” duy nhaát moät choã laø ngay saùt vaùch goã. Coøn laïi, caû vuøng ngaõ ba soâng meânh moâng, maáy nhaø maïng ñeàu baët taêm hôi.

Baø Ca soáng treân thuyeàn, ôû ñaây toaøn daân laø hoä ngheøo, caùch trôû hai laàn ñoø, khoâng ñieän khoâng ñöôøng thì y teá vaø hoïc haønh chính laø hai noãi lo lôùn nhaát cuûa ngöôøi daân. ª


151 159

20, SOÁTAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

XIN LIEÂN LAÏC:

HOØA NGUYEÃN

- Vay tieàn xaây cô sôû baát ñoäng saûn (construction loan)

Tel:

770.457.5858, Ext. 128 Fax: 770.457.1410 ÑÒA ÑIEÅM 1

5150 Buford Hwy., Ste. B130 Doraville, GA 30340 ÑIAÏ ÑIEÅM 2

5495 Jimmy Carter Blvd, 128#167 Norcross, GA 30093

ANH NGUYEÃN Tel:

678.689.0093


152 KHOA HOÏC & ÑAÏO ÑÖùC

N

öûa ñeâm moät ngaøy muøa heø naêm 2011, Giaùo sö Diederik Stapel voäi ñeán nhaø ñoàng nghieäp vì moät cuoäc goïi khaån. “Hoï nghi ngôø caäu gian laän trong nghieân cöùu. Toâi hoûi coù phaûi caäu ñaõ laøm giaû döõ lieäu?”. “Khoâng, thaät nöïc cöôøi, taát nhieân khoâng”, Giaùo sö Diederik Stapel traû lôøi ngöôøi baïn laâu naêm, ñoàng thôøi laø caáp treân cuûa oâng taïi Ñaïi hoïc Tilburg, Haø Lan.

GIAùO SÖ “DÍNH CHAØM” Naêm 2010, Giaùo sö Diederik Stapel ñoä tuoåi 40 ñöôïc baàu laøm Tröôûng khoa Khoa hoïc xaõ hoäi vaø haønh vi thuoäc Ñaïi hoïc Tilburg coøn baïn thaân cuûa oâng, Marcel Zeelenberg laø Hieäu tröôûng. “Ñoái thuû coù leõ môû cuoäc coâng kích toâi bôûi nhöõng thay ñoåi khi baét ñaàu laøm Tröôûng khoa”, Giaùo sö Stapel noùi vôùi ñoàng nghieäp. Noåi tieáng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi, laø taùc giaû cuûa moät soá nghieân cöùu ñaùng chuù yù veà thaùi ñoä vaø haønh vi cuûa con ngöôøi. Linh caûm chuyeän xaáu, Stapel laùi xe ñeán tröôøng Ñaïi hoïc Groningen, nôi oâng daïy hoïc giai ñoaïn 2000-2006. Ñeâm ñoù, oâng quyeát ñònh noùi söï thaät vôùi vôï. Moät tuaàn sau, oâng bò ñình chæ coâng taùc, nhaø tröôøng toå chöùc moät cuoäc hoïp baùo coâng boá veà ñieàu tra gian laän cuûa Giaùo sö Diederik Stapel. Scandal gian laän cuûa moät giaùo sö danh tieáng ñaõ trôû thaønh chuû ñeà ñöôïc baùo chí Haø Lan taäp trung khai thaùc. Gaàn 1 naêm sau khi Stapel bò caùch chöùc, ngöôøi ta ñaõ thaønh laäp uûy ban ñieàu tra taïi 3 tröôøng ñaïi hoïc nôi oâng töøng laøm vieäc: Amsterdam, Groningen vaø Tilburg ñeå xaùc ñònh möùc ñoä gian laän trong haøng chuïc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª HUYØNH NUOâI

Ñaïi hoïc Groningen, nôi oâng Stapel ñaõ thöïc hieän nhieàu thöïc nghieäm gian laän

coâng trình nghieân cöùu cuûa oâng. Coâng vieäc ñieàu tra coøn lieân quan ñeán nhöõng coâng trình maø Stapel laøm ñoàng taùc giaû vaø hôn 20 luaän aùn tieán syõ maø oâng höôùng daãn.

KINH DOANH, TIEÁP THÒ Gian laän trong khoa hoïc khoâng phaûi laø hieän töôïng môùi. Söï vieäc noåi baät nhaát gaàn ñaây phaûi keå ñeán nhaø nghieân cöùu teá baøo goác Haøn Quoác Hwang Woo Suk vôùi haàu heát keát quaû nghieân cöùu laø doái traù hay nhaø sinh vaät hoïc tieán hoùa Marc Hauser cuûa Ñaïi hoïc Harvard phaûi töø chöùc naêm 2011 vì khoâng trung thöïc. Sinh ra vaø lôùn leân ôû Amsterdam, Stapel töø nhoû ñaõ hoïc raát gioûi. Naêm 1997, oâng ñöôïc caáp baèng tieán syõ. Stapel trôû thaønh giaùo sö taïi Ñaïi hoïc Groningen naêm 2000 cuõng laø thôøi ñieåm teân tuoåi cuûa oâng baét ñaàu ñöôïc bieát ñeán qua giaûi thöôûng cuûa Hieäp hoäi Taâm lyù xaõ hoäi hoïc thöïc nghieäm chaâu AÂu. Stapel keå, moät laàn trong moät nghieân cöùu vôùi caùc sinh vieân maø oâng phuï traùch, oâng khoâng coù ñöôïc keát quaû mong ñôïi, ñöùng tröôùc tình huoáng laø phaûi laøm laïi töø ñaàu trong khi thôøi haïn hoaøn thaønh ñang tôùi gaàn, Giaùo sö Stapel quyeát ñònh “bòa” ra caùc con soá. Keát quaû ñöôïc coâng boá treân taïp chí Taâm lyù xaõ hoäi vaø Tính caùch naêm 2004. Sau ñoù, moät mình oâng cho ra loø haøng chuïc nghieân cöùu vôùi nhöõng con soá maø nhieàu ñoàng nghieäp phaûi kinh ngaïc. Giaùo sö Stapel taâm söï, nhöõng gì coâng chuùng khoâng nhaän ra laø khoa hoïc haøn laâm cuõng ñaõ trôû thaønh moät coâng vieäc kinh doanh. “Nguoàn löïc khan hieám, baïn caàn taøi trôï, caàn tieàn nghieân cöùu, vì theá coù söï caïnh tranh. Khoa hoïc hieån nhieân laø phaùt hieän,

ñaøo bôùi ñeå khaùm phaù söï thaät nhöng cuõng caàn giao tieáp, thuyeát phuïc, tieáp thò”, Stapel laáy ví duï veà 2 nhaø taâm lyù hoïc oâng ngöôõng moä - John Cacioppo vaø Daniel Gilbert. “Hoï noùi chuyeän taïi Berlin, hai ngaøy sau ñoù dieãn thuyeát ôû Amsterdam, sau ñoù di chuyeån sang London. Hoï nhö caùc thöông gia treân haønh trình baùn nhöõng caâu chuyeän cuûa mình”.

KHOÂNG THEÅ ÑOÅ LOÃI Nhöõng tin ñoàn veà gian laän ñeo ñuoåi Stapel töø Ñaïi hoïc Groningen ñeán Tilburg nhöng khoâng ñuû chöùng cöù ñeå ñieàu tra. Cho ñeán muøa xuaân naêm 2010, moät sinh vieân nhaän thaáy söï baát thöôøng trong 3 thí nghieäm maø Giaùo sö Stapel cuøng laøm vieäc vôùi anh. Khi ñöôïc hoûi veà caùc döõ lieäu thoâ, oâng baûo khoâng coøn giöõ. Cuøng thôøi ñieåm, moät sinh vieân khaùc kieåm tra moät soá boä döõ lieäu vaø luaän aùn maø oâng Stapel ñaõ cung caáp cho sinh vieân, keát quaû laø coù nhöõng döõ lieäu gaàn nhö gioáng heät nhau. Caùc tröôøng ñaïi hoïc coâng boá keát luaän cuoái cuøng: Giaùo sö Stapel ñaõ gian laän trong ít nhaát 55 baøi vieát, trong ñoù coù döõ lieäu ñöôïc söû duïng trong 10 luaän aùn tieán só cuûa sinh vieân. Coù moät soá hoaït ñoäng “khoa hoïc caåu thaû” nhö söû duïng sai soá lieäu thoáng keâ...vaø caùc nhaø quaûn lyù cuõng ñöôïc cho laø coù loãi khi ñeå Stapel ñi quaù xa. Diederik Stapel ñaõ traû laïi danh hieäu Tieán syõ cho tröôøng Ñaïi hoïc Amsterdam. Thaùng 6-2013, oâng Stapel ñoàng yù lao ñoäng coâng ích 120 giôø ñoàng hoà vaø töø boû moät soá quyeàn lôïi lieân quan ñeán hoã trôï nghæ vieäc töông ñöông 1 naêm röôõi löông ñeå traùnh caùc caùo buoäc hình söï.ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

153


154 CHUYEÄN PHOùNG TAùC

* Xin vaøo xem Website: www.huynhdung.com

CHÖÔNG 9 RÔI VAØO HANG SOùI Gioïng noùi cuûa oâng coù veû cheá nhaïo naøng. Coù leõ oâng ñeå yù thaáy töø khi böôùc vaøo dinh thöï naøy, naøng nhö say söa ngaây ngaát vôùi caûnh vaät? Söï thaät taùnh naøng phoùng khoaùng khoâng caâu neä, buoàn khoå, lo aâu coøn ñoù, nhöng gaëp caùi ñeïp, nieàm vui, coù theå taïm queân trong choác laùt. Naøng bình thaûn nhaän thô vaø cho vaøo.... vi khoâng noùi moät lôøi. Vöøa luùc ñoù, moät gia nhaân töø beân trong böôùc ra noùi: - Vöông phi ñang taém, nhöng ngöôøi cho vôøi coâ Mai Anh Ma Loä vaøo töông kieán.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

HUYØNH DUNG

KYØ 14 Phu Xeâ vuït leân tieáng: - Boån phaän toâi ñeán ñaây ñaõ döùt. Baây giôø toâi xin kieáu vì coøn nhieàu vieäc phaûi laøm. Coâ neân theo ngöôøi naøy vaøo gaëp vöông phi. Nhôù ñöøng queân nhöõng gì toâi daën. Mai Anh laüng laëng theo ngöôøi ñaøy tôù vaøo trong, Phu Xeâ quaøy quaõ ra ñi. Mai Anh chôït thôû moät hôi daøi nhö vöøa truùt xong gaùnh naëng! Thoaùt khoûi hang huøm ñi vaøo coõi môùi chöa bieát thaân phaän ra sao? Naøng ñi qua raát nhieàu phoøng, phoøng naøo cuõng myõ leä sang caû. Ñaâu ñaâu cuõng reøm nhung, neäm gaám. Khi naøng vaøo ñeán cöûa phoøng taém thì muõi ngaùt muøi höông...Caùnh

cöûa môû ra naøng nhìn thaáy moät ngöôøi ñaøn baø ñang ngaâm mình trong boàn taém, thöù boàn taém laøm baèng söù traéng hình voøng nguyeät ñaët ngay chính giöõa phoøng. Coù hai nöõ tyø ñang caàm mieáng bong chaø nheø nheï treân ñoâi vai traéng mòn. Mai Anh coøn ñang ngô ngaån chöa bieát phaûi laøm gì, chôït moät caùnh tay noõn naø chæ choû veà phía naøng. Naøng laïi caøng ngô ngaùc khoâng hieåu. Cuõng may moät nöõ tyø böôùc tôùi noùi vôùi naøng: - Vöông phi baûo coâ nöông ngoài chôø moät choác, ngöôøi saép taém xong. Mai Anh gaät ñaàu vaø yeân chí ngoài chôø. Nhöng naøng khoâng phaûi ñôïi laâu. Luùc aáy coù ñoâi ba nöõ tyø caêng moät taám khaên traéng lôùn vaø ngöôøi ñaøn baø trong nöôùc ñöùng leân böôùc ra ngoaøi ñeå cho ñaùm nöõ tyø quaán boïc laïi. Baây giôø Mai Anh môùi troâng roõ göông maët cuûa vò vöông phi. Baø quaû coù moät nhan saéc phi phaøm, toùc hung vaán cao leân, ñeå loä göông maët traùi soan vôùi chieác muõi cao vöøa, vôùi ñoâi maét dòu hieàn. Tuy ñaõ ñöôïc Phu Xeâ cho bieát tuoåi taùc cuûa baø vöông phi, xong Mai Anh khoâng theå naøo tin ñöôïc ngöôøi ñaøn baø tröôùc maët ñaõ 47 tuoåi. - Naøng laø coâ gaùi Phu Xeâ giôùi thieäu cho ta ñoù chaêng? Nghe hoûi ñeán mình Mai Anh lyùnh quyùnh chaøo vaø moùc ví laáy böùc thö cuûa Phu Xeâ kính caån trao: - Kính vöông phi, ñaây laø böùc thö cuûa quan Boä tröôûng. Vöông phi mæm cöôøi laáy thö ñoïc ngaáu nghieán. Moät luùc baø ngaån maët leân saêm soi nhìn Mai Anh vaø noùi: - Phu Xeâ noùi naøng con nhaø khaù giaû, giaùo duïc hoaøn myõ, bieát noùi nhieàu thöù tieáng ngoaïi quoác, bieát haùt hay...Ta xem dung nghi naøng ra veû doøng quí phaùi, sao coù caùi hoï laï quaù? Mai Anh khoâng bieát traû lôøi sao, vì naøng ñang mang hoï cuûa Haéc Ngö neân ñaâu daùm toû baøy hoï thaät cuûa mình? Vöông phi laïi hoûi: - Naøng ñoàng yù phuïc vuï cho ta chöù? - Thöa vaäng! - Ñöôïc laém! Ta caàn naøng ñoïc saùch ít thoâi. Ta thích aâm nhaïc, thích


155

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 439 ° FEB 20, 05, 2013 2014

163

Khai Thuế Thuế HIẾ HIẾU LÊ TAX & ACCOUNTING SERVICES

ENROLLED AGENT 5085 BUFORD HWY DORAVILLE, GA 30340

Tel: 770-451-1222 Fax: 770-451-1261

LÊ CHÍ HIẾU, EA Licensed & Federally-Authorized Tax Professional Bằng Chứng nhận của Sở Thuế Liên Bang - I.R.S.

Member: National Association of Enrolled Agent, Georgia Association of Public Accountants, National Society of Accountants, National Association of Tax Professionals VĂN PHÒNG KHAI THUẾ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN và UY TÍN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA

KHAI THUẾ LIÊN BANG và TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

KHAI THUẾ THUẾ KẾ TOÁN TOÁN CH V IT

Giữ sổ sách kế toán, làm lương nhân viên (payroll), sales tax. Khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại như tiệm nail, tóc, nhà hàng, chợ thực phẩm, sửa xe, xây dựng, trại gà và các ngành nghề khác, v.v… HƯỚNG DẪN MỌI THỦ TỤC KHI BẮT ĐẦU KINH DOANH

Giờ làm việc Thứ Hai—Thứ Sáu: 10am—7pm Thứ Bảy: 10am—5pm Mùa khai thuế: Mở cửa 7 ngày 10am—8pm

ĐẶC BIỆT: Khai Thuế Multiple States cho quí vị di chuyển việc làm hoặc có cơ sở thương mại ở nhiều tiểu bang

NHẬN ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ

Hồ sơ thành lập Tổ hợp, Công ty (Partnership, LLC, Corporation, S-Corporation) Khế ước mua bán, sang nhượng, thuê mướn tiệm nail và các cơ sở thương mại khác Giấy Chứng nhận độc thân, Hợp Thức Hóa Lãnh Sự để kết hôn người ở Việt Nam Di Trú: Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em, Thẻ Xanh, Quốc tịch, Passport

Văn Phò Phòng ng Lu Luậ ật ật Sư

ALEKSANDRA H. BRONSTED Văn Phòng I 5085 Buford Hwy Doraville, GA 30340 Tel.

(770) 451-1222

LÊ CHÍ HIẾ HIẾU (770) 451-1222 Liên lạc

Văn Phòng II 6065 Lake Forest Dr. #200 Atlanta, GA 30328 Tel.

(770) 451-3818

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài

sản - Lập di chúc - Hoạch định tài sản thừa kế - Ủy quyền nhà đất, tài sản ở Việt Nam

LUẬT HÌNH SỰ: D.U.I (uống rượu lái xe) Các loại tội tiểu hình và đại hình - Bạo hành trong gia đình - Lấy cắp đồ trong siêu thị

LUẬT THƯƠNG MẠI: Thành lập Công ty, Tổ hợp - Hợp đồng mua bán và thuê mướn các loại cơ sở thương mại

LUẬT I T : Giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ở Việt Nam - Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em - Bảo lãnh du lịch

ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO

TAI NẠN:

   

GIAO THÔNG: XE CỘ, TÀU BÈ NGHỀ NGHIỆP NƠI LÀM VIỆC NƠI CÔNG CỘNG, SIÊU TH THƯƠNG TÍCH, BỆNH TẬT O CÁC SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GÂY RA

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG


156

nghe naøng haùt hôn. Baø ngaém nhìn naøng moät hoài roài noùi: - Naøng coù töôùng sang laém. Töø ñaây moãi khi ta coù vieäc ñi ñaây ñi ñoù, ta daãn naøng theo cho coù baïn. - Ña taï vöông phi. - Thoâi naøng haõy theo nöõ tyø veà phoøng rieâng cuûa naøng, moät choác trôû laïi gaëp ta. Boãng vöông phi nhíu maøy noùi: - Naøng ñaâu coù theå aên maët nhö vaäy ôû ñaây. Naøng khoâng coù aùo khaù hôn sao? - Thieáp chæ coù 3 aùo theá naøy ñeå thay ñoåi. Naøng nhôù aùo naøng ñang maëc saém baèng tieàn möôïn cuûa Haéc Ngö. Naøng töôûng aùo ñeïp laém roài, vì naøng choïn löïa aùo ñaét tieàn vaø loäng laãy nhaát ôû chôï. Khoâng ngôø khi ñaët chaân vaøo laâu ñaøi naøy, chieác aùo naøng trôû thaønh taàm thöôøng khoâng khaùc gì ñoà ñaïc cuûa gaùi queâ. Söï theå laøm naøng hoå theïn vaø luùng tuùng. Nhöng vöông phi laø moät ngöôøi ñaøn baø dòu daøng vaø côûi môû, baø khoâng ñeå cho Mai Anh ngöôïng nguøng, baø noùi: - Khoâng sao! Naøng haõy theo ta veà phoøng ta xem coù aùo naøo cho naøng maëc vöøa khoâng? Mai Anh xuùc ñoäng theo ngöôøi ñaøn baø quyù phaùi ñoù moät caùch ngoan ngoaûn vaø khi ñöùng tröôùc tuû aùo cuûa baø ta roài naøng töôûng mình ñang naèm mô. Laø ñaøn baø ai chaúng ham thích quaàn aùo ñeïp? Nhöng nhöõng caùi tröôùc maét Mai Anh hieän giôø chaéc khoâng tìm thaáy giöõa chôï ñôøi! Trong gian phoøng coøn coù chieác giöôøng nguû thaät sang, thaät ñeïp, nhìn baèng maét ñaõ thaáy eâm dòu khoan khoaùi, töôûng khi ñaët mình leân ñoù nguû seõ meânh mang nhö vaøo coõi thieân ñöôøng. Trong phoøng coøn coù moät ngöôøi ñaøn oâng vaø hai coâ gaùi. Khi hoï thaáy vöông phi böôùc vaøo thì kính caån chaøo. Vöông phi cöôøi vaø noùi vôùi ngöôøi ñaøn oâng: - Naøy oâng ñeán ñuùng luùc laém, ta ñang caàn oâng may gaáp aùo cho coâ naøy laø thö kyù rieâng cuûa ta. Ngöôøi naøy laø thôï may noåi tieáng ôû Ba Leâ. OÂng ta nghe baûo phaûi may aùo cho Mai Anh lieàn phaûn ñoái:

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

- Thöa vöông phi! Leõ ñaâu toâi phaûi may aùo cho coâ naøy? Vöông phi mæm cöôøi: - Phaûi laém! Tuy naøng laø thö kyù rieâng cuûa ta, song oâng haõy nhìn naøng kyõ xem naøng coù baø hoaøng, coâng chuùa naøo ñöông thôøi ñeïp vaø sang hôn naøng khoâng chöù? Naøng khoâng taàm thöôøng ñaâu! Ta giao heïn vôùi oâng noäi nhaät ngaøy hoâm nay phaûi cho naøng moät chieác aùo. Roài sau ñoù töø töø oâng seõ may theâm vaøi aùo khaùc nöõa. Lôøi noùi nhö moät leänh truyeàn, vöông phi khoâng chôø söï chaáp thuaän cuûa ngöôøi thôï may laãy löøng aáy. Baø löõng thöõng ñi ra khoûi phoøng. Mai Anh coøn laïi vôùi chuyeân vieân may caét, loøng roän raõ vui söôùng töôûng nhö ñang naèm moäng gaëp tieân... Theo chaân nöõ tyø veà phoøng rieâng cho mình, Mai Anh ñi doïc maõi ñeán cuoái haønh lang daøi daèng daëc...Ñieàu laøm Mai Anh voâ cuøng xuùc ñoäng vì tìm thaáy laïi cuoäc soáng sung xöôùng nhö hoài ôû Sô Toâng. Phoøng naøng trang trí thaät thanh nhaõ vaø khoâng thieáu soùt moät tieän nghi naøo, cuõng reøm nhung, cuõng neäm gaám, cuõng giöôøng gheá thanh lòch...Ngoaøi baøn trang ñieåm, tuû aùo khaù lôùn trong phoøng, coøn coù baøn vieát nhoû baèng goå quí. Caïnh loø söôûi coøn coù chieác gheá daøi, loaïi gheá ñeå naèm ñoïc saùch. Haønh lyù cuûa naøng cuõng ñöôïc mang saún ôû ñoù. Tröôùc khi ñeán choán naøy Mai Anh cöù töôûng Phu Xeâ ñöa naøng vaøo choán nguy hieåm nhö röøng ñao muõi kieám. Khoâng ngôø gaëp nöõ chuû nhaân ñoái ñaõi troïng haäu khieán naøng nhôù ñeán boån phaän phaûi laøm cho Phu Xeâ thì loøng quaën ñau, vì nghó raèng vöông phi ñoái ñaõi toát vôùi naøng, tin caäy naøng. Thöû hoûi naøng coù loøng daï naøo phaûn boäi? Phuùc trình, baùo caùo roài môùi vieát sao ñaây? Hôn nöõa, ngöôøi aáy ngoaøi moät ngöôøi chuû toát, coøn laø moät ngöôøi ñaøn baø ñaùng kính, ñaùng yeâu, ñoái vôùi naøng khoâng thuø khoâng oaùn, thì laøm sao naøng coù theå haõm haïi baø? Noãi thaéc maéc daøy voø laøm naøng khoù chòu vaø nhöng nhöùc ôû ñaàu. - Ta nhaát ñònh khoâng laøm nhöõng phuùc trình quan troïng ngoaøi vieäc keå leå nhöõng böõa aên, nhöõng aùo quaàn... Nhö vaäy chaúng haïi gì ñeán chuû

nhaân, maø Phu Xeâ cuõng ñaâm chaùn heát muoán duøng ta nöõa! Naøng nhuû trong loøng nhö vaäy vaø caûm nghe hôi vui vì tìm ñöôïc loái thoaùt, taâm tö thô thôùi, chôù khoâng ray röùt khoù chòu, nhö luùc naõy. Boãng naøng cöôøi nhoû khi bieát raèng töø ñaây naøng khoâng sôï ai nöõa. Moät Moä Vaên, moät Vaên Lô Ru cuõng khoâng laøm sao loït vaøo cung ñieän naøy ñeå haõm haïi naøng. Nhö vaäy choã ôû naøy laø choã nöông thaân an toaøn nhaát. Töôûng nhö hoaïn naïn ñaõ qua , naøng cao höùng caát tieáng haùt moät baûn tình ca. Gioïng naøng cao vuùt, thaùnh thoùt, lan toûa khoâng gian, khieán cho moät nhaïc só giaø ñang ngoài beân chieác döông caàm nôi phoøng aâm nhaïc caùch ñoù khoâng xa boãng ngô ngaùc ngoù quanh... OÂng ta ñöùng leân mon men ñi theo tieáng haùt vaø döøng laïi tröôùc cöûa phoøng Mai Anh. Vì naøng voâ tình khoâng kheùp kín cöûa phoøng, neân tieáng haùt thanh tao laûnh loùt töø phoøng roùt vaøo tai ngöôøi ngheä só, khieán oâng naøy ngaây ngaát ñöùng yeân nhö pho töôïng. Maõi ñeán khi Mai Anh ngöøng haùt, baát chôït troâng ra, thaáy moät ngöôøi laï thaån thôø nhìn mình thì raát kinh ngaïc. Naøng böôùc ra chöa kòp hoûi chaøo, ngöôøi aáy theàu thaøo noùi: - Toâi...toâi khoâng bieát noùi sao vôùi coâ nöông...Toâi khoâng ñuû lôøi ñeå ca ngôïi gioïng ca tuyeät vôøi cuûa coâ nöông. Toâi giaø...töøng tuoåi naøy, toâi coù raát nhieàu hoïc troø, nhöng thuù thaät chöa ai coù gioïng cao vuùt nhö coâ. OÂi thaät laø tuyeät! Daùm hoûi coâ nöông bao tuoåi? - Thöa chaùu 17. - Môùi 17? Vôùi tuoåi ñoù maø gioïng ca saâu xa nhö bieån, cao ngaát nhö nuùi, dòu vôïi meânh moâng nhö maây. Thaät khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc! Coâ nöông bieát mình coù caû moät saûn nghieäp trong coå hoïng khoâng? Mai Anh ngaïc nhieân laäp laïi: - Saûn nghieäp? Cuï noùi gì chaùu khoâng hieåu? - Phaûi! vôùi gioïng ca ñoù, vôùi nhan saéc ñoù, coâ nöông chæ caàn xuaát hieän ôû nhaø Ñaïi kòch tröôøng Ba Leâ thì teân tuoåi coâ seõ vang khaép AÂu chaâu. Söï giaøu sang cuûa coâ nöông seõ ñeán trong moät sôùm, moät chieàu maø thoâi! Boãng nhieân ñöôïc moät ngöôøi laï


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

157


158

ca tuïng. Mai Anh khoâng daùm tin laø thaät. Naøng nhìn kyõ ngöôøi naøy, moät cuï giaø vôùi neùt maët nghieâm nghò hieàn hoøa, chaéc lôøi noùi chaân thaät chôù khoâng ñeå mua loøng gaùi ñeïp. Naøng vui möøng vaø xuùc ñoäng caát tieáng run run hoûi: - Cuï baûo chaùu coù theå haùt ôû Ñaïi kòch tröôøng Ba Leâ? Neáu cuï coù theå giuùp chaùu thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù thì ôn aáy chaùu nguyeän ghi loøng taïc daï. OÂng laõo laéc ñaàu noùi: - Khoâng! Laõo khoâng caàn giuùp coâ nöông ñaâu, maø gioïng haùt cuûa coâ caàn cho theá nhaân voïng ngöôõng. Ngöôøi ta vì ngöôøi ca só coù tieáng haùt nhö loaøi nhaân ngö, toâi thieát töôûng gioïng ca cuûa coâ nöông coøn hôn theá nöõa. Boãng coù tieáng moät ngöôøi xen vaøo: - Ñuùng nhö lôøi cuï noùi, naøng quaû coù gioïng ca tuyeät vôøi. Phu quaân ta thích aâm nhaïc, chaéc naøng seõ ñöôïc troïng ñaõi. Vöông phi ñeán töø luùc naøo maø caû Mai Anh vaø oâng nhaïc só ñeàu khoâng hay? Naøng luùng tuùng tröôùc nhöõng lôøi khen, maët theïn thuøng öûng ñoû. Ngöôøi nhaïc só giaø noùi: - Thöa phu nhaân. Gioïng ca cuûa coâ nöông naøy quaù hieám coù trong ñôøi. Coâ ta khoâng chæ ñeå haùt nôi choán tö gia, maø caàn phaûi cho moïi ngöôøi thöôûng thöùc. Toâi muoán noùi naøng laø ngöôøi cuûa “ñaïi kòch tröôøng”. Vöông phi cöôøi nheï: - Khoâng sao! Neáu cuï muoán cho naøng haùt ôû ñaïi kòch tröôøng cuõng ñöôïc, nhöng naøng cuõng phaûi haùt cho ta nöõa, moãi khi ta coù khaùch, naøng cuõng phaûi haùt cho khaùch cuûa ta nghe. Mai Anh nghieâng mình ñaùp: - Thieáp xin vaâng leänh vöông phi. Vöông phi chuùm chím cöôøi vôùi naøng chôù khoâng noùi lôøi gì theâm. Baø quay sang ngöôøi nhaïc só giaø baûo nhoû: - Chuùng ta coøn nhieàu vieäc baøn vôùi nhau veà chieàu nay. OÂng nhaïc só giaø gaät ñaàu hieåu yù. Caû hai cuøng ñi nôi khaùc. Mai Anh coøn laïi vôùi noãi vui möøng ngaây ngaát. Naøng löõng thöõng ñi doïc theo haønh lang. Boãng maét naøng döøng laïi chieác ñaøn döông caàm nôi phoøng khaùch.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Nôi ñaây coù leõ vöøa laø phoøng khaùch vöøa laø phoøng aâm nhaïc, vì naøng thaáy nhöõng nhaïc khí baøy la lieät ôû moät goùc. Naøng böôùc vaøo trong ñeå xem taän töôøng caùc nhaïc khí vaø thaàm nghó: chuû nhaân haún laø ngöôøi mô moäng thích aâm nhaïc môùi coù theå choïn löïa nhöõng khí cuï tinh xaûo tuyeät vôøi nhö theá. Cho ñeán giôø naøy naøng chöa gaëp maët Thaân vöông. Naøng töï hoûi, ngöôøi aáy ra sao? Moät ngöôøi yeâu ngheä thuaät chaéc phaûi laø moät con ngöôøi tao nhaõ vaø chaéc khoâng theå laø haïng nguy hieåm xaáu xa? Tay maân meâ treân ñaøn...Mai Anh thaàm nhôù naøng thuôû coøn ôû Sô Toâng naøng cuõng coù chieác ñaøn döông caàm, tuy khoâng ñeïp baèng chieác ñaøn tröôùc maét, nhöng noù cuõng laøm baïn vôùi naøng suoát thôøi kyø tuoåi treû. Nhôø noù naøng cuõng tìm ñöôïc nguoàn vui haïnh phuùc. Nhaát laø giai ñoaïn môùi bieát yeâu, naøng coøn nhôù naøng vöøa laøm vöøa haùt moät baûn nhaïc tình cho Phan Xi nghe. Tieáng haùt cuûa ngöôøi con gaùi khi yeâu nhö tieáng chim líu lo vaøo buoåi bình minh, ngaây ngaát say söa. Nhôù ñeán dó vaõng tay naøng vuït laàn moø treân phím, daïo khuùc nhaïc tình ngaøy naøo...Göông maët cuûa ngöôøi tình cuõ hieän veà khieán naøng run mình sôï haõi. Naøng nhöõng töôûng queân ñöôïc ngöôøi aáy deã daøng. Nhöng khoâng! Töø aùnh maét, ñoâi moâi, töôùng ñi, gioïng noùi, tieáng cöôøi...taát caû nhöõng gì treân con ngöôøi ñeïp trai sang caû aáy vaãn coøn löu laïi trong tim oùc ngöôøi con gaùi ôû moái tình ñaàu. Laøm sao moät ñoâi ngaøy, moät ñoâi thaùng, coù theå boâi xoùa ñöôïc hình aûnh cuûa moät thaàn töôïng ñaõ ñöôïc oâm aáp nhieàu naêm? Leä voâ tình ñoå daøi treân maù khieán naøng thaáy caûnh vaät môø aûo. Buoåi chieàu nôi ñaây cuõng coù aùnh saùng laäp loøe cuûa ngoïn ñeøn saùp laøm Mai Anh vuït nhôù laïi hình aûnh cuûa ñeâm taân hoân lòch söû...Tieáng cöôøi ngaïo ngheã khinh thò cuûa Phan Xi ñaõ thuùc ñaåy ñöôøng kieám cuûa naøng, ñöa chaøng veà coõi cheát. Taïi sao chaøng nôõ ñöa naøng vaøo böôùc ñöôøng cuøng? Gieát choàng, gieát ngöôøi yeâu, gieát moät moái tình, laø söï choân ñôøi mình.

Moät tieáng naác nhoû töø coå hoïng naøng vang leân, cuøng luùc aáy coù tieáng noùi thaät kheõ: - Naøng ñöøng khoùc! ÔÛ ñaây khoâng ai haõm haïi naøng caû. Tieáng noùi chaåm raõi vaø gioïng noùi hôi laïnh cuûa con ngöôøi môùi xuaát hieän laøm Mai Anh töôûng boùng ma cuûa Phan Xi. Naøng vöøa thuït luøi vaø ñöa tay chuøi maét. Baáy giôø naøng thaáy moät ngöôøi ñaøn oâng laï. Ngöôøi aáy coù thaân hình cao lôùn. Töø göông maët, ñoâi maét, ñoâi moâi, caùi muõi...taïo neân moät hình haøi phong löu ñaày quyeàn löïc khieán cho Mai Anh ruùng ñoäng sôï haõi. Naøng lyùnh quyùnh böôùc ñuïng vaøo caây ñeøn saùp... Ngöôøi aáy leï laøng böôùc tôùi vòn laáy chaân ñeøn. Mai Anh caøng ngöôïng nghòu ñöùng söôïng suøng. Cuoái cuøng naøng môùi leân tieáng: - Tieän thieáp xin kính chaøo vöông gia. Ngöôøi aáy kinh ngaïc hoûi: - Naøng bieát ta aø? Naøng laø ai? - Mai Anh! Thöa Ngaøi, thieáp teân Mai Anh Ma loä. - Mai Anh! Teân naøng nghe ñeïp laém, nhöng ñaõ thaáy naøng roài ta khoâng tin naøng mang hoï Ma Loä. Gioïng cuûa naøng vaø ngöôøi cuûa naøng töông phaûn hoï cuûa naøng mang laém! Mai Anh ngaïc nhieân hoûi: - Gioïng cuûa thieáp? - Ta nghe naøng haùt khi naõy, ta ñöùng ñaây laâu laém roài, nhöng ta khoâng muoán xuaát hieän, vì ta muoán ñöôïc chieâm ngöôõng... Chöa döùt caâu noùi, ngöôøi aáy böôùc ñeán ñoái dieän vôùi Mai Anh, ñoâi maét nhìn thaät tình töù. Caùi nhìn nhö xoaùy vaøo tim cuûa taát caû ñaøn baø laøm Mai Anh sôï haõi khoâng daùm nhìn leân. Naøng gaàm maët thoû theû: - Thieáp xin caûm taï Ngaøi coù loøng chieáu coá. Ñöa tay naâng caèm naøng leân, ngöôøi aáy dòu daøng hoûi: - Coù thaät hoï cuûa naøng laø Ma Loä chaêng? - Thöa Ngaøi, ñuùng laø...hoï... cuûa thieáp...Mong Ngaøi tha loãi cho thieáp vì caùi hoï khoâng vöøa tai Ngaøi. Ngöôøi aáy mæm cöôøi noùi: - Khoâng sao! Hoï teân ñaâu thay ñoåi ñöôïc ngöôøi? AÙ, naøng laøm gì ôû ñaây?


159 227

TAÏP CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 05,

SOÁ 315

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Store 11th

770-242-1080 770-458-3311

5495 Jimmy Carter Blvd. #.A12 Norcross, GA 30093 (beân ngoaøi chôï Hong Kong 2)


160

- Thieáp ñöôïc Boä tröôûng Phu Xeâ giôùi thieäu ñeán laøm vieäc cho Vöông phi. - AÙ, ta nhôù ra roài! Naøng laø ngöôøi Brô-Toâng heù? ( Bretagne laø vuøng doïc theo bôø bieån). - Vaâng, thöa Ngaøi. Ngöôøi aáy boãng chaét löôõi noùi: - Thaät khoâng töôûng noåi ôû BrôToâng coù theå saûn xuaát ñöôïc loaøi hoa quí! OÂng vöøa noùi vöøa keùo naøng ñeán gaàn ngoïn baïch laïp vaø naâng caèm leân vöøa noùi: - Ñoâi maét naøy quaû thaät maøu cuûa bieån caû! Coøn ñoâi maù, ñoâi moâi naøy thì... Mai Anh hoát hoaûng thuït luøi: - Thöa Ngaøi, thieáp laø ngöôøi BrôToâng thaät, nhöng khoâng phaûi thuoäc loaïi... - Ngöôøi aáy ngaét lôøi naøng baèng moät gioïng cöôøi kheû: - Naøng coù chaéc vaøo ñaây ñeå duy nhaát laøm ngheà ñoïc saùch cho phu nhaân ta khoâng. Mai Anh boãng nghe ruïng rôøi. Phu Xeâ coù noùi cho naøng bieát tröôùc Thaân vöông laø ngöôøi ñaøn oâng thoâng minh ñaùng sôï, nhöng Phu Xeâ khoâng cho naøng roõ ngöôøi aáy cuõng laø loaïi ñaøn oâng nguy hieåm cho phuï nöõ. Moät ngöôøi ñaøn oâng laõng maïn ña tình nhö vaäy, coù theå cho naøng yeân thaân ñöôïc khoâng? Thaáy naøng öu tö ngöôøi aáy lieàn noùi: - Ta hoäi ngoä cuøng naøng baây nhieâu taïm ñuû. Heïn vaøo dòp khaùc nheù? Ngöôøi aáy quay löng ñi roài Mai Anh vaãn coøn xoán xang khoù yeân. Moät yù nghó thoaùng qua trong ñaàu naøng: Phaûi chaêng Phu Xeâ gôûi naøng vaøo ñaây vì muïc ñích khaùc chôù khoâng vì doï thaùm? Cuõng coù theå Phu Xeâ bieát thaân Vöông ham thích gaùi ñeïp, neân giaû vôø gôûi naøng ñeán laø coá yù daâng naøng cho thaân Vöông? Coù theå nhö vaäy laém! Bôûi vì nhöõng toâi tôù trong nhaø naøy nhìn naøng baèng ñoâi maét kyø laï, nöûa nhö khinh khi nöûa nhö toäi nghieäp. OÂi! Quaû ñuùng nhö vaäy thì Phu Xeâ laø ngöôøi ñaùng kinh tôûm hôn ai heát! Môùi khi naõy loøng naøng côûi môû, taâm söï phieâu boàng, giôø taâm söï

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

naëng chình chòch. Mai Anh trôû veà phoøng mình vaø coù caûm töôûng nhö caû vuõ truï bao phuû maøu haéc aùm. Naøng ngoài thöø moät luùc treân gheá, boãng nhôù ñeán oâng nhaïc só giaø khi naõy ñoâi maét vuït saùng röïc leân. Naøng laåm baåm: - Moät loái thoaùt cho ñôøi ta laø hieán daâng cho ngheä thuaät. Neáu ta trôû thaønh moät ca só noåi danh, giaøu coù thì sôï ai nöõa? Ñoàng tieàn vaø danh voïng laø theá löïc kia maø? Töø hoâm ñoù vaøo luùc nöûa ñeâm Mai Anh coøn ngoài oâm ñaàu tröôùc baøn vieát. Naøng coøn phaûi laøm tôø phuùc trình ngaøy hoâm nay cho Phu Xeâ maø maõi ñeán giôø naøng chöa vieát ñöôïc chöõ naøo. Cuoái cuøng naøng phaûi vieát baùo caùo toùm löôïc nhö vaày: “ Ngaøy.... “ Toâi khoâng ñöôïc tham döï buoåi ñaïi yeán toái nay. Buoåi tieäc khoâng coù söï hieän “dieän cuûa ñeä nhò vua vaø hoaøng haäu YÙ. Ñòa vò moät ngöôøi giuùp vieäc nhö toâi khoâng “theå ngoài aên chung vôùi khaùch cuûa chuû nhaân. Tuy vaäy vieäc trang hoaøng baøy bieän “baøn aên toâi cuõng coù giuùp ñôõ vöông phi. Khi quan khaùch ñeán toâi cuõng coù xuaát hieän “2 laàn. Toâi nghe hoï noùi chuyeän vôùi nhau thì bieát coù haàu töôùc Boà Ñaøo Nha vaø phu “nhaân, coù Ñaïi söù vaø phu nhaân vaø caùc coâng nöông, quaän chuùa maø toâi khoâng bieát” teân. Toùm laïi quan khaùch ñoä treân 20 ngöôøi, ngöôøi naøo aên maëc cuõng sang troïng “ñeïp ñeõ”. Toâi khoâng nghe heát caâu chuyeän hoï baøn luaän, song nghe loùm vaøi caâu thì “bieát hoï ñang baøn veà cuoäc hoân nhaân saép tôùi cuûa hoaøng ñeá Naõ Phaù Luaân”. Buoåi tieäc keát thuùc vaøo luùc nöûa ñeâm. Tôø phuùc trình ñöôïc chaám döùt nôi ñoù, vì Mai Anh khoâng coøn choáng noåi côn buoàn nguû. Naøng quaêng buùt leo leân giöôøng ñaùnh moät giaác tôùi saùng. Naéng ban mai len vaøo song cöûa, chieáu vaøo maét laøm naøng tænh thöùc. Naøng laéng nghe toøa dinh thöï vaãn im lìm, thì bieát chaéc chuû nhaân thöùc khuya ñeâm qua, nay haén daäy treå. Naøng chöa bieát phaûi laøm gì, neân laáy saùch ra ñoïc ñeå gieát thì giôø. Naøng ngoài treân gheá beân caïnh cöûa soå boãng nghe coù tieáng goõ cöûa. Moät ngöôøi len vaøo queùt töôùc doïn deïp lau chuøi loø söôûi vaø boû theâm cuûi môùi

vaøo loø. Mai Anh ñoaùn chaéc ngöôøi naøy laø ngöôøi cuûa Phu Xeâ, nhöng cöù vôø ñoïc saùch khoâng ngöôùc leân. Ngöôøi aáy laøm coâng vieäc xong thì ñöùng yeân. Naøng bieát haén ñang nhìn naøng, song laøm nhö khoâng ñeå yù. Maõi moät luùc naøng môùi nghe tieáng: - Toâi chaéc cuûi naøy chaùy toát laém! Baây giôø Mai Anh môùi ngöôùc nhìn leân. Ñoù laø moät ngöôøi ñaøn oâng gioáng nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc, khoâng coù ñaëc ñieåm, ngoaøi ñoâi maét him híp coù veû moät teân maät vuï. Moät thoaùng nhìn qua ñeå nhaän xeùt veà teân maät vuï, Mai Anh laïi ñöa maét vaøo saùch ñoïc tieáp vöøa noùi: - Tôø phuùc trình ôû treân baøn ñaáy, oâng cöù töï tieän laáy. Haén nghe noùi thì böôùc tôùi baøn vieát laáy ngay tôø giaáy gaáp ñoâi laïi vaø boû vaøo tuùi aùo. Nhöng haén vaãn chöa muoán rôøi gian phoøng, haén nhìn naøng noùi: - Toâi teân laø Ca Maùt Seâ Laït. Coøn coâ? - Ma Loä. Ñaùng lyù ra oâng phaûi bieát. Naøng ñaùp maø vaãn khoâng ngöôùc maét leân. Haén vaãn caø keâ: - Dó nhieân laø toâi bieát hoï cuûa coâ, nhöng coøn teân? - Mình laø ñoàng nghieäp vôùi nhau maø! Neân goïi nhau baèng teân cho thaân maät. Mai Anh ngöôùc maét nhìn haén, noùi baèng moät gioïng heát söùc bình thaûn: - Toâi khoâng coù teân vaø toâi cuõng khoâng laø ñoàng nghieäp cuûa oâng. Naøng noùi xong thì cuùi xuoáng ñoïc saùch, khoâng caàn bieát veû maët haén theá naøo. Naøng ñoaùn veû maët aáy khoâng ñeïp ñeõ ñeå deã nhìn, neân chaúng theøm löu yù laøm gì. Haén boãng cöôøi ngaïo ngheã: - Coâ keâu ngaïo quaù! Nhöng coi chöøng toâi ñoù ngöôøi ñeïp. Coâ neân nhôù toâi laø cao caáp cuûa coâ ñoù nheù? Cuõng ñöøng queân tôø trình toång keát cho papa Phu Xeâ toâi laøm ñoù nheù? Mai Anh buoäc loøng phaûi ngöôùc maét leân, song laàn naøy neùt maët naøng khoâng thaûn nhieân nöõa, maø laïnh nhö theùp nguoäi: - Môøi oâng ra khoûi phoøng toâi ngay, toâi khoâng coøn gì ñeå noùi vôùi oâng nöõa. (Coøn tieáp) ª


161

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

TNT

CONSTRUCTION

Commercial & Residential

Do Nhoùm Thôï Chuyeân Nghieäp Ñaùng Tin Caäy

BUILD MÔÙI HOAËC REMODEL

- Tieäm Nail, Tö Gia, Nhaø haøng, Vaên phoøng - Basement - Loùt saøn goã, gaïch, ñaù mable, granite. - ÑAËC BIEÄT: Xaây caát nhaø môùi & lôïp maùi nhaø - Nhaän Thaàu Laïi: Vì quaù baän xaây döïng khoâng kòp hoaëc vì lyù do ñaëc bieät. Xin quyù vò vui loøng goïi: Thuaän: 770-378-2686. Chuùng toâi nhaän taát caû caùc coâng trình lôùn, nhoû taïi: GA, SC-NC, TN, AL & FL... Chuùng toâi laøm theo yù Quyù khaùch hoaëc nhieàu kieåu maãu chuùng toâi coù saün môùi, laï töø ñôn giaûn ñeán sang troïng. Chuùng toâi seõ lo taát caû giaáy tôø, baûn veõ vaø City Permit Moïi coâng trình thöïc hieän ñuùng caùch vaø nhanh choùng. TAÄN TAÂM - UY TÍN - BAÛO ÑAÛM - GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ FREE ESTIMATES

(Caùch Doraville 1 giôø laùi xe - Neáu xa hôn xin phuï tieàn xaêng)

Raïng Ñoâng 386


162 TRUYEÄN NHIEÀU KYØ - 15

CHÖÔNG 6... NGUÕ NHAÄT HOÄI YÙ laø queâ höôïng cuûa baø Maria, vôï oâng. Tuy khaùc chuûng toäc, oâng yeâu baø tha thieát, vaø baø cuõng yeâu oâng tha thieát. Maria lìa boû coõi theá töø laâu. Hoài coøn soáng, naøng ñaõ cung phuïng thaàn khaåu cuûa choàng moät caùch taøi hoa. OÂng hay uoáng röôïu, neáu vôï oâng khoâng phaûi laø Maria thì thaät khoù maø choïn ñöôïc röôïu ngon trong soá 36 thöù röôïu vang traéng vaø 41 thöù röôïu vang ñoû ñaõ ñöôïc coi laø ngon nhaát treân ñaát YÙ. Maria thöôøng cho oâng uoáng Valpolicella. OÂng hoûi taïi sao thì naøng aâu yeám ñaùp: - Vì röôïu Valpolicella laø röôïu cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nhau. Caùc caëp tình nhaân ôû vuøng Veâ-roân chuyeân moân uoáng röôïu naøy. Ngöôøi ta noùi laø uoáng noù thì moái tình trai gaùi ñöôïc beàn chaët maõi maõi. Song cuõng coù nhöõng ngaøy Maria cho oâng uoáng moät thöù röôïu vang khaùc thôm ngon vaø noàng say hôn “röôïu tình”. Noù maøu traéng nhöng khoâng gioáng vang traéng cuûa Phaùp, uoáng vaøo, oâng caûm thaáy taâm thaàn baâng khuaâng, luyeán tieác vaån vô. OÂng thuaät laïi cho Maria thì naøng cöôøi” cöôøi nhöng veû maët buoàn buoàn: - Röôïu naøy laø moät trong hai thöù

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª NGÖôØI THÖÙ TAÙM

röôïu vang ngon nhaát nöôùc YÙ, coù leõ coøn ngon hôn moïi vang khaùc ôû AÂu chaâu nöõa kia. Ngöôøi ta goïi noù laø Thieân Leä, nghóa laø nöôùc maét cuûa thaàn linh. Theo thaàn thoaïi, Ma Vöông, töùc Luciphe, bò truïc xuaát khoûi thieân ñöôøng ñaõ aên troäm moät maûnh giang sôn treân thieân quoác xuoáng haï giôùi sinh soáng. Maûnh thieân quoác naøy trôû thaønh bôø bieån YÙ ñaïi lôïi. Nhaân moät ngaøy kia giaùng traàn, Thöôïng Ñeá ngöï du qua YÙ, xuùc ñoäng tröôùc phong caûnh tuyeät vôøi ñaõ ñaùnh rôi gioït leä. Trôøi khoùc vì nhaän thaáy phong caûnh tuyeät vôøi aáy khoâng coøn ôû treân thöôïng giôùi nöõa. Gioït leä cuûa Trôøi rôùt xuoáng ñaát, nôû thaønh caây nho, vaø nöôùc eùp cuûa caây nho naøy ñöôïc ñaët teân laø Thieân Leä. Maria keå chuyeän taøi tình cuõng nhö choïn röôïu vaø naáu aên. Vì vaäy, oâng Hoaøng ñöôïc uoáng toaøn röôïu ngon cuõng nhö ñöôïc aên toaøn moùn ngon, oâng Hoaøng öa nhaát moùn xuùp vôùi mieán, oâng öa ñeán noãi Maria phaûi noùi: - Xuùp naøy anh coøn thích thì khoâng hieåu xuùp YÙ ñaïi lôïi ñaëc bieät anh coøn thích ñeán ñaâu nöõa. Vì vaäy oâng Hoaøng môùi bieát moùn xuùp “ñaëc bieät”. Xuùp naøy khoâng phaûi laø moùn nöôùc thoâng thöôøng hoaëc caàu kyø cuûa ngöôøi YÙ. Maø laø moùn aên khích daâm cuûa vua chuùa

vaø giôùi quyeàn quyù trong nöôùc YÙ coå xöa. Moùn naøy laø taû pí luø goàm chaân con beâ, toâm huøm nhoû gôõ thòt naáu laãn vôùi caø-roát, rau caàn vaø cuû heï (7). Nöôùc YÙ coøn coù moät loaïi caây kyø laï, goïi laø caây pizza ugurdu, ñem pha vôùi röôïu hoaëc daàm vôùi thöùc aên coù theå bieán nhöõng ngöôøi loøng laïnh nhö taûng ñaù baêng thaønh nuùi löûa tình aùi, meâ ñaém caû ñeâm, caû tuaàn, caû thaùng cuõng khoâng thaám meät. Ngheä thuaät gia chaùnh cuûa YÙ cuõng chuyeân veà phöông dieän cung phuïng tình aùi vôùi nhöõng moùn xuùp naáu vôùi rau ngoø, rau nguyeät queá, naám meøo, laù baùch lyù höông, rau caàn, ac-ti-soâ, soâ-coâ-la vaø rau baïc-haø.... Maria khoâng coøn nöõa. Ñeâm nay, taïi caâu laïc boä Nguõ Nhaät Hoäi, ngöôøi ta môøi oâng Hoaøng aên xuùp ñaëc bieät thaät söï, chöù khoâng ñuøa bôõn nhö Maria ngaøy xöa. Boãng döng moät gioït nöôùc maét khoâng bieát taïi sao maø coù rôùt vaøo troøng kieáng caän thò laøm maét oâng Hoaøng môø haún. OÂng ngoài thaúng ngöôøi ñeå thích hôïp vôùi vai troø trung nieân maø oâng ñang ñoùng. Khay thöùc aên vöøa ñöôïc böng tôùi. OÂng Hoaøng nhoeûn mieäng cöôøi vôùi coâ aû chieâu ñaõi roài giaû vôø cuùi ñaàu xuoáng veû maët haân hoan. Tay oâng caàm dao vaø nóa, song oâng khoâng aên. OÂng chôø coâ gaùi ñi khuaát vaøo boùng toái roài ngaång leân, tieáp tuïc


S IGNS X

163

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

465 460 Maltbie St. St. NW. # 106 Maltbie NW Lawrenceville, GA 30045 Lawrenceville, GA 30045

Tel: 770-402-0401 * Fax: 678-985-2377

NHAÄN LAØM VaØ SÖÛA CHÖÕA CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

 Lighted Boxes Channel Letters   Banners  Magnetics  Window Lettering Neon   Vehicle Graphics

ce Lowest Pri Guaranteed Ñaëc bieät: Discount cho khaùch haøng môùi.

T.MONICA JONES & ASSOCIATES, LLC.

3863 Postal Dr. Suite # 200, Duluth. GA 30096

THUEÁ VUÏ:

Toll Free: 888-697-9880 / Fax: 866-715-3064 www.tmonicajones.com

- Khai thueá cho caù nhaân (Only) - Khai thueá ñieän töû (e-file) Ñaëc Bieät Chuùng Toâi

Taïp Chí Kieán Thöùc Phoå Thoâng

Pleasant Hill Rd Gwinnett Medical Center

Buford Hwy

Postal Dr

Buford Hwy

Höôùng daãn loä trình: Ñi 85 Notrh, vaøo Exit 104, queïo traùi, chaïy treân ñöôøng Pleasant Hill Rd. baêng ngang Bufford Hwy. Gaëp ñöôøng Duluth Park Ln, queïo phaûi, gaëp ñöôøng Postal Dr. Vaên phoøng luaät sö beân tay phaûi.

VP. Luaät Sö

Duluth Park Ln

Thöù Hai - Thöù Saùu 9:00 am - 6:00 pm Thöù Baûy - Chuû Nhaät 10:00am - 5:00pm

Xin goïi ñeå ñöôïc laáy heïn Danny Nguyeãn

Peachtree Ind

Giôø laøm vieäc vaøo muøa thueá:

seõ giuùp quyù vò laáy tieàn nhanh trong voøng 24 tieáng

Peachtree Ind

ÑAËC BIEÄT: SHORT FORM $40.00 LONG FORM $65.00

85

N

Exit 104

85

Daân Vieät - Trang 090-B


164

quan saùt chung quanh. Nhöõng ngoïn ñeøn môø aûo trong gian phoøng roäng theânh thang khoâng ñuû söùc chieáu saùng ñoà ñaïc vaø thöïc khaùch. Phaûi böôùc töø töø hoaëc phaûi quen bieát vò trí cuûa baøn gheá trong phoøng ngöôøi ta môùi khoâng bò vaáp. Quang caûnh tranh toái tranh saùng naøy raát lôïi cho oâng Hoaøng, oâng Hoaøng mæm cöôøi moät mình khi thaáy nhöõng ngoïn ñeøn cuoái cuøng ñaõ taét nguùm. Taát caû ñeàu toái ñen. Ñaõ bieát nguyeân nhaân cuûa söï taét ñeøn toaøn dieän, oâng Hoaøng nhìn leân saân khaáu keâ ôû cuoái phoøng. Saân khaáu naøy laø moät buïc goã khaù lôùn, beân ngoaøi che maøn nhung ñoû. Leä thöôøng, caùc nhaø haøng lôùn ñeàu coù saân khaáu “boû tuùi” ñeå trình dieãn aûo thuaät, muùa nhaûy, ca haùt, vaø ñaëc bieät laø moân vuõ côûi quaàn aùo. Tuy nhieân, oâng Hoaøng nhaän thaáy buïc goã ôû ñaây lôùn gaáp ba buïc goã phuï dieãn thoâng thöôøng. Maøn nhung chöa môû, beân treân coù haøng chöõ lôùn baèng laân tinh nhö sau: Lieân Nöõ Ñaøi. Phía döôùi laø chöõ: Padmini. Khoâng caàn veùn maøn nhung leân, oâng Hoaøng ñaõ bieát phía sau coù nhöõng gì. Vì Lieân Nöõ - tieáng AÁn laø Padmini - laø hieän thaân cuûa thaàn aân aùi, laø ngöôøi ñaøn baø hoäi ñuû ñieàu kieän theå xaùc vaø tinh thaàn ñeå chieàu chuoäng nhöõng ngöôøi ñaøn oâng khoù tính nhaát treân theá gian. Moät noát nhaïc cao reù leân, tieáp theo laø phaàn daïo ñaàu cuûa moät baûn nhaïc thôøi trang daâm loaïn. Tieáng ñaøn döông caàm nhö traøn ngaäp gian phoøng, töø treân cao toûa xuoáng, xoaén saâu vaøo tim oùc moïi ngöôøi. Roài maøn nhung ñöôïc keùo ra töø töø. Treân töôøng, moät luøm ñeøn pha chieáu xuoáng saân khaáu thaønh moät loa troøn. Ñöùng giöõa loa saùng laø moät coâ gaùi tuyeät ñeïp. Tröôùc khi vaøo ñaây, oâng Hoaøng ñaõ bieát Nguõ Nhaät Hoäi laø saøo huyeät cuûa caùc vuõ nöõ thoaùt y taùo baïo. Song oâng khoâng ngôø ngöôøi ta ñaõ ñoát chaùy giai ñoaïn baèng caùch trình dieãn khoûa thaân hoaøn toaøn ngay töø phuùt ñaàu tieân, vaø ngay töø phuùt ñaàu tieân, ñieäu nhaïc ñaõ laøm cöû toïa nhaûy choàm treân gheá cuøng moät luùc vôùi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

nhöõng ñoäng taùc voâ cuøng kheâu gôïi, voâ cuøng daâm toaïn cuûa coâ gaùi nhaûy muùa. Taát caû nhöõng cöû chæ thaàm kín trong phoøng the giöõa ñaøn oâng vaø ñaøn baø ñeàu ñöôïc tuaàn töï gôïi laïi. Coâ gaùi nhaên maët, reân leân töøng hoài. Ñeøn pha töø maøu xanh chuyeån sang maøu ñoû roài moät vuõ nöõ, hai vuõ nöõ, ba vuõ nöõ, boán vuõ nöõ, toaøn theå ñeàu khoâng mang maûnh vaûi naøo treân ngöôøi cuøng tieán ra giöõa buïc goå, uoán eùo theo ñieäu ñaøn man rôï vaø khích ñoäng. OÂng Hoaøng laëng leõ ñöùng daäy. Leõ ra, oâng ñöùng daäy töø naûy. Maáy chuïc naêm tröôùc, nhöõng xen giöït gaân naøy coù theå laøm oâng xao xuyeán. Nhöng giôø ñaây loøng oâng ñaõ laïnh. Coøn laïnh hôn baêng tuyeát Taây baù lôïi aù nöõa... OÂng men theo bôø töôøng tieán ñeán caùnh cöûa ôû goùc, beân ngoaøi che maøn kín mít. oâng heù maøn ñaët tay leân quaû naém. Caùnh cöûa môû ra eâm ru. Sau caùnh cöûa laø moät caàu thang xi-maêng troân oác daãn leân taàng treân, caàu thang naøy aên thoâng vôùi saân khaáu. Ñoaøn vuõ nöõ khoûa thaân phaûi duøng caàu thang môùi xuoáng ñöôïc buïc goã trình dieãn da thòt. Trong khi aáy, baûn nhaïc ñaõ ñeán nhöõng noát gay caán nhaát. Ñoaøn vuõ nöõ baét ñaàu naèm ngaû nghieâng treân saøn goã, tieáng reân hoan laïc cuûa hoï aùt caû tieáng döông caàm thuùc giuïc. Caàu thang chæ coù moät ngoïn ñeøn môø maøu hoàng. Ngaøy thöôøng chaäm chaïp, oâng Hoaøng boãng trôû neân nhanh nheïn khaùc thöôøng. Trong thoaùng maét, oâng ñaõ treøo leân heát 25 baäc thang, vaø reõ sang traùi. Haønh lang treân laàu nhì chaïy doïc theo nhieàu caên phoøng nhoû cöûa ñoùng kín, beân ngoaøi ñeo baûng soá. oâng Hoaøng chöa bieát seõ vaøo phoøng naøo thì coù tieáng keâu sau löng: - EÂ, ñi ñaâu ñaáy? OÂng Hoaøng quay laïi. Ñoái dieän oâng laø moät caây thòt chöøng 90 kí, maët traùi baàu roã hoa meø, tay cuïp, muõi teït, mieäng caù ngaõo, caèm leïm, maù baùnh ñuùc. Ñöùng vôùi haén, oâng Hoaøng nhoû nhö con nhaùi beùn. Baøn tay keách xuø cuûa haén chæ vöôn ra laø ñaàu oâng Hoaøng naùt ngöôùu. Hôn theá nöõa, trong tay haén laïi

coù khaåu tieåu lieân kheùt tieáng veà baén nhaïy: M.16. CHÖÔNG 7 GAÕY CAØNH THIEÂN HÖÔNG Nguyeân Höông laùi xe vaøo moät toøa nhaø treät naèm giöõa khu vöôøn roäng gaàn traïm xaêng Tröông Minh Giaûng, cöûa coång ñöôïc kheùp chöù khoâng khoùa neân khi naøng ñuïng caøng xe thì noù môû ra töø töø. Naøng quay ñaàu xe, böôùc xuoáng ñoùng cöûa coång. Toøa nhaø chìm trong caûnh im laëng tuyeät ñoái. Khoâng moät tieáng ñoäng nhoû keå caû tieáng deá ræ raû. Toøa nhaø naøy laø moät trong nhieàu bieät thaát cuûa sôû raûi raùc trong thaønh phoá. Hieän noù ñöôïc duøng laøm trung taâm huaán luyeän nöõ nhaân vieân ban Bieät Vuï. Khoùa hoïc chæ dieãn ra ban ngaøy, ban ñeâm chæ coù moät soá nhaân vieân tröïc canh gaùc. Rieâng ñeâm nay, theo chæ thò cuûa oâng Hoaøng, toaùn tröïc ñaõ ruùt ñi nôi khaùc. Trong khu vöôøn roäng meânh moâng chæ coøn moät mình Nguyeân Höông vôùi chieác Honda ñua 800-SS giaáu trong buïi raäm beân caïnh loái ñi traûi ñaù cuoäi traéng xoùa. Nguyeân Höông ñaõ thi haønh ñuùng keá hoaïch cuûa oâng Hoaøng. Naøng cuùp hôi ñieän ñuùng 4 phuùt, thôøi gian ñuû ñeå oâng loït vaøo trong caâu laïc boä Nguõ Nhaät Hoäi roài traû laïi saùng nhö cuõ. Xong xuoâi, naøng veà toøa nhaø treät cuûa sôû. Maëc daàu oâng Hoaøng ñaõ boá trí chu ñaùo, ruoät gan Nguyeân Höông vaãn noùng nhö löûa ñoát. Naøng luoân luoân gheù tai vaøo caùi maùy voâ tuyeán boû tuùi, loaïi nhoû nhaát theá giôùi, chæ lôùn baèng caùi queït maùy Zippo maø taàm hoaït ñoäng laïi xa ñeán 15 caây soá, noùi cuõng nhö nghe ñeàu roõ moàn moät nhö theå ñoái thoaïi vôùi ngöôøi ngoài beân. Khi oâng toång giaùm ñoác quyeát ñònh ñoät nhaäp caâu laïc boä Nguõ Nhaät Hoäi, baát chaáp söï can giaùn cuûa naøng, naøng beøn xin ñöôïc ñi theo. Nhöng moät laàn nöõa, oâng Hoaøng laïi laéc ñaàu : - Khoâng ñöôïc. Coâ phaûi ôû beân ngoaøi ñeå trôï öùng. Khi naøo caàn, coâ can thieäp cuõng khoâng muoän, vaû laïi, caëp choù Toâsa cuûa toâi ñaõ ñuû khaû naêng ñoái phoù trong tröôøng hôïp khoù khaên nhaát. Toâi khoâng tin laø chuùng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

165


166

bò thua. Chuùng coù theå ñaáu ngang ngöûa vôùi haøng chuïc voõ só ñai ñen, vì ngoaøi thieân baåm cuûa loaøi thuù tinh khoân, chuùng coøn ñöôïc hoïc voõ, nhöõng theá voõ bí truyeàn voâ cuøng lôïi haïi. Ngoaøi ra, nhö coâ ñaõ bieát, toâi ñaõ mang theo nhieàu khí giôùi hoùa hoïc môùi ñöôïc cheá taïo. Nhöõng khí giôùi naøy coù theå ñaùnh lui caû moät tieåu ñoaøn binh só voõ trang toái taân. Toâi daán thaân vaøo haønh ñoäng ñeâm nay khoâng haún vì Vaên Bình, Leâ Dieäp vaø Trieäu Dung vaéng maët. sôû khoâng thieáu nhaân vieân höõu taøi, vaø tuy chöa ai saùnh noãi Vaên Bình, ban Bieät Vuï vaãn coù nhöõng nöõ nhaân vieân ñuû ñieàu kieän hoaøn thaønh keá hoaïch Luaân Vuõ, mang laïi phaàn thaéng cho sôû. Lyù do haønh ñoäng tröïc tieáp cuûa toâi cuõng gioáng nhö lyù do cuûa caùc nhaø khoa hoïc khi tìm ra moät duïng cuï hoaëc moân thuoác môùi. Tröôùc khi thí nghieäm cho nhaân vieân, vaø cho ngöôøi ngoaøi, phaûi thí nghieäm cho baûn thaân. Toâi tin chaéc seõ thaønh coâng. Söï thaønh coâng cuûa toâi seõ ñaùnh daáu moät khuùc quanh quan troïng trong laõnh vöïc ñieäp baùo. Töø tröôùc ñeán nay, nhaân vieân ñieäp baùo phaûi laø voõ só tuyeät luaân, trình ñoä kieán thöùc phaûi cao hôn sinh vieân ñaïi hoïc chuyeân nghieäp. OÂng Hoaøng vöøa nhaéc ñeán moät nguyeân taéc caên baûn : thaät vaäy, muoán gia nhaäp sôû Maät Vuï, phaûi coù caáp baèng Tuù Taøi toaøn phaàn trôû leân. Nhöõng öùng cöû vieân ñieäp baùo haønh ñoäng phaûi coù caáp baèng cöû Nhaân trôû leân. Trung bình, lôùp huaán luyeän nhaäp moân keùo daøi töø 6 thaùng ñeán moät naêm. Huaán luyeän sô caáp töø moät ñeán hai naêm. Huaán luyeän trung caáp töø hai ñeán ba naêm. Nghóa laø muoán trôû thaønh nhaân vieân ñieäp baùo haønh ñoäng thöïc thuï phaûi traûi qua trình ñoä huaán luyeän keùo daøi töø ba naêm röôõi ñeán saùu naêm. Chöùc vuï chæ huy daønh cho nhaân vieân ñaõ hoïc lôùp huaán luyeän cao caáp. Sau trình ñoä cao caáp coøn ba trình ñoä khaùc nöõa : trình ñoä ñaëc bieät vaø trình ñoä chuyeân vuï. Nghóa laø trung bình moät nhaân vieân ñieäp baùo taøi gioûi phaûi traûi qua töø 6 ñeán 10 naêm huaán luyeän. Leä thöôøng, sinh vieân toát nghieäp cöû Nhaân, nhaát laø cöû Nhaân Toaùn - ñieàu kieän ñeå ñöôïc öu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

tieân keát naïp - sau 15 naêm ñeøn saùch. Hoïc theâm 10 naêm ñieäp baùo haønh ñoäng nöõa, vò chi laø 25 naêm. Khi toát nghieäp ñieäp baùo thì ñaõ treân 30 tuoài. Chæ phuïc vuï ñöôïc 5, 10 naêm laø giaø. Vì vaäy, oâng Hoaøng ñaõ trình baøy tröôùc moät ñaïi hoäi thu heïp caùc laõnh tuï ñieäp baùo theá giôùi töï do moät döï aùn thay theá nhaân vieän baèng xöông thòt vôùi maùy moùc vaø duïng cuï ñieän töû. Ñieäp vieân khoâng caàn hoïc voõ thuaät, chæ caàn ñöôïc trang bò moät soá khí giôùi ñaëc bieät, coù theå boû goïn trong tuùi aùo. Khoâng phaûi duøng suùng, duøng dao keành caøng, maát coâng hoïc taäp loâi thoâi, chæ caàn caùi queït maùy, ñieáu thuoác, caùi buùt... Nhaûy qua töôøng cao thì coù maùy phaûn löïc caù nhaân naëng 15 kiloâ, treøo töôøng trôn tröôït thì coù nhöõng ñoâi giaøy rieâng, ñuïng töôøng laø dính nhö con thaïch suøng, gieát ngöôøi chæ caàn baám nuùt.... Ñaïi hoäi hoaøn toaøn taùn thaønh döï aùn cuûa oâng Hoaøng, song toû veû hoaøi nghi veà trieån voïng thöïc hieän, oâng Hoaøng laëng leõ thieát laäp moät trung taâm khaûo cöùu, quy tuï nhöõng boä oùc phaùt minh höõu danh nhaát nhì hoaøn vuõ, ñeå baét tay vaøo coâng cuoäc ñieän töû hoùa ngaønh ñieäp baùo. Vaø oâng ñaõ thu löôïm ñöôïc keát quaû cuï theå. Vaø cuõng chính oâng ñích thaân thí nghieäm töøng duïng cuï moät tröôùc khi cheá taïo haøng loaït ñeå phaân phaùt cho nhaân vieân vaø phoå bieán trong caùc cô quan baïn. Söï tin töôûng vaø haêng say thaønh coâng ñaõ bieán oâng giaø toång giaùm ñoác sôû Maät Vuï thaønh con ngöôøi böôùng bænh nhaát theá giôùi. Ai can giaùn, oâng cuõng khoâng nghe, keå caû Nguyeân Höông. Vaø Nguyeân Höông chæ coù theå phaûn khaùng baèng caùch thôû daøi moät mình. Töø toái ñeán giôø, naøng thôû daøi khoâng bieát bao nhieâu laàn roài. Chöa bao giôø naøng thôû daøi nhieàu nhö vaäy. Chaúng phaûi vì ñôøi naøng gaëp ít ngang traùi, maø vì taâm trí naøng luoân luïoân bò aùm aûnh bôûi lôøi daën ngaøy xöa cuûa baø coâ. Gia ñình naøng chæ coù moät baø coâ treû. Baø cheát sôùm vaø gaëp giôø linh neân raát thieâng. Moãi khi thaáy naøng, baø ñeàu noùi: - Chaùu nghòch quaù, nghòch nhö con trai aáy. Phaûi trang nghieâm hôn chuùt nöõa ñi chaùu. Khoán khoå cho co beù nhoû xíu coøn

maøi ñuõng quaàn treân gheá tieåu hoïc naøo bieát nghieâm trang laø gì ! Naøng beøn thôû daøi. Baø coâ beøn quaéc maét, roài nhìn ngang nhìn ngöûa nhö saép laøm vieäc quoác caám : - Cheát, taïi sao chaùu laïi thôû daøi? Ai daïy chaùu thôû daøi nhö theá? Töø nay trôû ñi, khoâng ñöôïc thôû daøi nöõa, nghe chaùu. - Taïi sao haû coâ? - Chaùu ngu laém. coå nhaân coù caâu “gaùi thôû daøi, trai naèm saáp” khi naøo con gaùi thôû daøi laø baét ñaàu thích trai, theøm choàng. Vieäc ñoù daønh cho ngöôøi lôùn. Nguyeân Höông chaúng hieåu gì caû. Naøng chæ bieát vaâng lôøi coâ, nhieân haäu khoâng daùm thôû daøi nöõa, hoaëc muoán thôû daøi thì troán ra vöôøn, nuùp döôùi buïi raäm thôû daøi moät daây moät hoài. Lôùn leân, caùi beänh thôû daøi leùn luùt aên saâu vaøo xöông tuûy cuûa naøng. Moät hoâm, naøng ñi coi boùi baøi, thaáy boùi nghe naøng thôû daøi nheø nheï cuõng thôû daøi theo : - ÖØ, coâ hay thôû daøi neân laän ñaän tình duyeân laø ñuùng ! Cöù theo con baøi thì coâ khoù theå laáy choàng sôùm maëc daàu coâ coù nhan saéc maën maø, hôn chò hôn em raát nhieàu. Vaø toâi sôï coâ seõ ôû vaäy maõi. Ñöùc naêng thaéng soá, coâ aï, coâ cöù caàu nguyeän ñi, may ra soá seõ thay ñoåi. Coâ phaûi soáng ñoäc thaân khoâng phaûi vì coâ thieáu ngöôøi yeâu. Mai kia, coù haøng chuïc haøng traêm ngöôøi ñaøn oâng coù taøi, coù danh phaän, coù ñöùc ñoä ao öôùc tranh daønh ñeå ñöôïc hoûi coâ laøm vôï, nhöng coâ ñeàu khöôùc töø. Vì coâ chæ yeâu moät ngöôøi, ngöôøi aáy cuõng yeâu coâ nhöng khoâng hieåu taïi sao hai ngöôøi vaãn phaûi xa nhau... Hoâm aáy, Nguyeân Höông thôû daøi thaät nhieàu. Cuõng thôû daøi thaät nhieàu nhö ñeâm nay... Ñoät nhieân, sau khi thôû daøi, naøng caûm thaáy coõi loøng aám laïi. Ñaõ laâu naøng khoâng ñöôïc Vaên Bình hoân. Chaøng baän heát coâng vieäc naøy ñeán coâng vieäc khaùc, phi cô vöøa ñaùp xuoáng Taân Sôn Nhöùt chaøng chæ kòp ñeán sôû töôøng trình keát quaû coâng taùc laø ñaõ hoái haû trôû leân Taân Sôn Nhöùt ñeå xuaát ngoaïi. Moät phaàn cuõng vì naøng tìm caùch traùnh maët chaøng töø khi chaøng coù con rieâng vôùi Quyønh Loan, coâ beù nhí nhaûnh cuûa ban Bieät


TAÏ P CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 108

167

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013


168

Vuï. Tuy vaäy, nuï hoân ñaèm thaém cuûa ngaøy xa xöa vaãn coøn ñoïng höông treân moâi, treân toùc, treân da thòt naøng. Toaøn thaân naøng rung chuyeån maõnh lieät nhö theå baøn tay eâm dòu cuûa Vaên Bình ñang môn man coå naøng, luoàn vaøo trong aùo ñeå tìm xuoáng boä ngöïc caêng phoàng vaø raén chaéc.... Vaên Bình ñang naèm treân giöôøng beänh, oâng Hoaøng, ngöôøi ñaøn oâng giaø nua khaû kính ñöôïc naøng coi nhö cha ñang laên löng vaøo nguy hieåm. Noùng ruoät, Nguyeân Höông aán nuùt phaùt aâm cuûa maùy voâ tuyeán. Maùy thu aâm cuûa oâng Hoaøng ñöôïc thu nhoû baèng caùi ruoät buùt chì nguyeân töû, gaén chìm trong goïng kieáng caän thò. Trong tai oâng Hoaøng vöøa noåi leân ba aâm thanh ñeàu ñaën, tuùt, tuùt, tuùt... Coù nghóa laø Nguyeân Höông muoán bieát oâng Hoaøng an toaøn khoâng.... oâng Hoaøng cho tay vaøo tuùi, aán nuùt caùi queït maùy ñeå traû lôøi. Nguyeân Höông nghe ba tieáng tít, tít, tít. Nghóa laø oâng Hoaøng vaãn an toaøn. Nhöng chæ moät phuùt sau khi oâng baùo tin an toaøn thì caây thòt 90 kí saàn suøi vaø döõ tôïn hieän ra söøng söõng. - EÂ, ñi ñaâu ñaáy? Haén vöøa noùi vöøa höôi noøng suùng maùy M-16 gaàn ngöïc oâng Hoaøng. Suùng M-16 ñöôïc coi laø hung thaàn trong laøng suùng töï ñoäng. Noù baén raát chính xaùc vaø nguy hieåm daàu chæ phaùt ra moät aâm thanh nhoû. Ñaïn M-16 xuyeân vaøo thòt baèng moät loã nhoû xíu nhöng khi phaù ra laïi khoeùt moät loã loe troøn nhö caùi pheãu. Chæ laõnh moät vieân laø ñuû taùng maïng, chöù khoâng caàn 2, 3 vieân nhö ñoái vôùi suùng caïc-bin. Hôn ai heát, oâng Hoaøng ñaõ hieåu roõ taùc duïng cuûa suùng M-16. oâng ñaõ ñích thaân yeâu caàu ban Chuyeân Moân döïa vaøo kinh nghieäm vaø thaønh tích cuûa suùng M-16 ñeå cheá taïo moät loaïi suùng ngaén, coù theå daáu goïn trong ngöôøi. OÂng thaáy roõ ngoùn tay cuûa teân gaùc khoång loà ñaët treân coø suùng. Song oâng khoâng lo sôï. Thaäm chí neùt maët oâng vaãn thaûn nhieân nhö theå ñang ñöùng tröôùc khaåu suùng baén nöôùc cuûa treû con. OÂng nhuùn vai: - Ñi tìm ngöôøi quen, caát suùng ñi, anh laøm troø gì theá?

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Teân gaùc nhe haøm raêng caûi maû : - Naøy boà, ñöøng giaû vôø ngaây thô nöõa. Giô hai tay leân ñaàu mau leân keûo caû xaïc-giô 20 vieân ñaïn laïi caém vaøo ngöôøi baây giôø. OÂng Hoaøng cau maët: - Anh laø ngöôøi gaùc? - Dó nhieân, oâng ñaõ leân laàm caàu thang. - Vaäy anh ñeå toâi xuoáng. - Khoâng ñöôïc. Tröôùc khi xuoáng, oâng phaûi vaøi trình dieän ban An Ninh. Neáu oâng leân ñaây vì laïc ñöôøng, hoaëc vì söï tình côø, ngöôøi ta seõ cho oâng ra veà thong thaû. Coøn nhö oâng coá yù.... - Boïn anh seõ baén cheát? - Ñoù laø caùi chaéc. Thoâi ñöøng ví von laøm gì, voâ ích. Giô hay tay leân ñi. OÂng Hoaøng töø töø giô hai tay leân. Söï phaûn coâng cuûa oâng Hoaøng ñaõ dieãn ra nhanh nhö laøn soùng ñieän, oâng khoâng phaûn coâng baèng baùt quaùi quyeàn nhö Nguyeân Höông, hoaëc baèng sieâu ateâmi nhö Vaên Bình. Maø laø phaûn coâng baèng moät khí giôùi kyø laï vöøa ñöôïc phaùt minh. Khí giôùi kyø laï naøy laø caùi buùt maùy nhoû, beà troøn vaø beà daøi chæ baèng moät phaàn ba buùt maùy Païc-ke 75 naèm goïn trong loøng baøn tay raên reo cuûa oâng toång giaùm ñoác. Khi oâng giô tay leân thì moät laøn hôi töø ñaàu buùt maùy voït ra,voâ hình, khoâng maøu saéc, khoâng muøi vò, song söùc coâng phaù laïi maïnh gaáp ñoâi phaùt ateâmi cuûa ñieäp vieân z.28. Laøn hôi truùng giöõa maët teân gaùc. Haén toái maét, ñaàu ñau nhoùi nhö haøng chuïc muõi kim nhoïn ñaâm thaáu oùc. Haén buoâng khaåu tieåu lieân xuoáng neàn gaùc roài oâm maët loaïng choaïng, guïc ñaàu vaøo töôøng. Trong giaây phuùt, haén ñaõ meâ man hoaøn toaøn. Haønh lang vaéng ngaét. Ñoaøn vuõ nöõ khoûa thaân döôùi saân khaáu ñang trình dieãn ñoaïn choùt, cöû toïa ngheït thôû chæ chuù yù ñeán nhöõng taám thaân kieàu dieãm phôi traàn döôùi aùnh ñeøn pha. Khi aáy, neáu bom naëng moät taán rôùt giöõa maùi nhaø hoï cuõng khoâng nghe tieáng, huoáng hoà tieáng keâu cuûa khaåu suùng vaø caây thòt rôùt treân neàn gaùc quaù nhoû beù.... OÂng Hoaøng loâi seånh seäch gaõ ñaän oâng baát tónh vaøo caên phoøng mang soá 12 ôû cuoái haønh lang, oâng duøng thuaät kuatsu, aán vaøo huyeät

maøng tang cho haén tænh daäy. Môû maét ra thaáy oâng, teân gaùc haù mieäng toan keâu. Song oâng Hoaøng ñaõ goõ ngoùn tay vaøo traùn haén : - Im mieäng. Keâu thì cheát. Teân gaùc theàu thaøo : - OÂng laø ai? oâng muoán gì? OÂng Hoaøng cöôøi nhaït, dí ngoøi buùt maùy vaøo khôùp xöông vai, baám nheï moät caùi. Teân gaùc coù caûm giaùc nhö xöông quai xanh bò vôõ naùt bôûi haøng traêm maûnh löïu ñaïn. Côn ñau laøm haén muï ngöôøi, maét môû thao laùo, nöôùc maét, nöôùc muõi chaûy roøng roøng. OÂng Hoaøng hoûi haén : - Coøn muoán loän xoän nöõa khoâng? Haén naèm im khoâng ñaùp. oâng Hoaøng laïi giô buùt maùy leân? Haén voäi reân ræ: - Laïy oâng, tha cho toâi. Toâi ñau laém. - Theá haû? Neáu muoán khoûi ñau, anh phaûi traû lôøi caâu hoûi cuûa toâi. Nguyeãn Chaán ôû phoøng naøo? - Nguyeãn Chaán laø ai, toâi khoâng bieát. - Vaäy anh phaûi bieát coâ Tuùy Vaân. - Coâ ta ñang trình dieãn döôùi nhaø. - Bao giôø leân? - Saép söûa. - Tuùy Vaân leân phoøng naøo? - Phoøng soá 7. OÂng Hoaøng ñaõ bieát xong ñieàu caàn bieát. Haén laø nhaân vieân caáp döôùi neân khoâng ñaùng cheát. Tuy nhieân, oâng Hoaøng khoâng theå cho haén töï do. Haén caàn naèm nguû moät laùt. Moät laàn nöõa, oâng Hoaøng bôm hôi chöùa trong buùt maùy vaøo maët teân gaùc. Loaïi suùng hôi naøy baén ñöôïc 10 phaùt. Tuøy theo ñeå suùng xa hay gaàn, baén moät vieân hay nhieàu vieân, ngöôøi baén coù theå bieát tröôùc naïn nhaân bò ngaõ baát tænh trong bao nhieâu laâu. Thôøi gian meâ man ñöôïc tính saún: ít nhaát laø 5 phuùt, vaø laâu nhaát laø 2 tieáng ñoàng hoà. Chaát hôi ñoäc trong buùt maùy gaàn gioáng hôi Mace do Hoa Kyø cheá taïo duøng vaøo vieäc choáng bieåu tình, tuy nhieân, noù ñöôïc gaïn loïc tinh vi hôn, taùc ñoäng cuûa noù laïi nhanh hôn vaø maïnh hôn.OÂng Hoaøng boû maëc naïn nhaân naèm döôùi ñaát, môû heù cöûa nhìn ra ngoaøi, vaãn khoâng coù ai. Ban nhaïc döôùi nhaø ñang chôi nhöõng noát cuoái cuøng... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

169


170

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Quyù khaùch caàn ñaêng Rao Vaët cho Sang tieäm, caàn thôï, caàn nhaân vieân, baùn nhaø, ñaát, xe, v.v... Xin ñieàn noäi dung vaøo phieáu naøy vaø keøm chi phieáu hay money order ñeà cho Diep Le vaø gôûi veà: RANG DONG MAGAZINE P.O. Box 931660 - Norcross, GA 30003 * Quyù khaùch muoán ñaêng gaáp xin email noäi dung veà rangdong742@ gmail.com vaø goïi 678.360.2840

GIAÙ BIEÅU ÑAÊNG RAO VAËT AÙP DUïNG KEÅ TÖØ THAÙNG 01 NAÊM 2014 ª A (1 OÂ) = $10/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo) ª B (2 OÂ) = $15/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo) ª C (4 OÂ) = $25/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo) * * Ñaêng treân 12 kyø baùo seõ ñöôïc giaûm giaù töø 10%-15% Quyù khaùch muoán xem phaàn rao vaët treân maïng xin vaøo: issuu.com/rangdongmagazine

Noäi dung ñaêng lôøi rao vaët:

1/ Vôùi giaù bieåu treân ñaây, Toøa Soaïn khoâng hoaøn tieàn laïi (No Refund) khi Quyù vò muoán ngöng ñaêng. 2/ Maãu rao vaët khoâng ñöôïc ñoåi qua dòch vuï khaùc, nhöng toøa soaïn saün saøng nhaän söaû ñoåi chuùt ít noäi dung.

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm KV Nail & Spa vuøng Myõ traéng, roäng 1800 sqft. tieäm ñeïp, giaù baùn $35K. Rent $1000/thaùng. * Caàn thôï bieát laøm P/W. Xin lieân laïc:

912-257-6990 (C) 912-748-7407 (431-442)

SANG TIEÄM NAIL

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm vuøng Myõ traéng, khang trang, deã thöông ôû Roswell, GA trong shopping center. Xin lieân laïc:

864-320-9022

(434-441)

SANG TIEÄM NAIL

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439 678-857-8153

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Canton GA, khu Myõ traéng, rent reû. Caàn sang gaáp. Giaù baùng $30K Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Taâm:404-536-7074 (c)

Caàn sang gaáp tieäm ôû Montgomery, Alabama. Coù 9 gheá, 9 baøn, phoøng Wax, maùy giaët saáy. *Hieän ñang caàn thôï. Xin lieân laïc:

Caàn sang gaáp tieäm Nail coù 6 baøn, 6 gheá, 5 thôï, rent reû, Covington Hwy, I-285, Exit 43. Baùn reû 7 gheá SPA vaø baøn Nail, 1 tuû nöôùc sôn. Xin goïi:

434-445

418-441

(435-442)

770-889-1164 (w)

334-833-2189 404-538-6948

678-313-8128

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

170


171

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, caàn sang gaáp. * Caàn thôï Nail, tieäm vuøng Myõ traéng.

Löông cao, tip haäu. * Caàn baùn ñaát taïi Saigon. VN. Xin lieân laïc: 864-534-4802 (C) 828-693-1664 (W) 439-450

SANG TIEÄM NAIL

New! New!Tieäm ôû Alabama. Sang vôùi giaù töôïng tröng. Income toát. Ai muoán vaø thaät loøng. Xin lieân laïc Thu Trang:

256-858-3628

(434-445)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm vuøng Myõ traéng khang trang deã thöông, ôû Roswell, GA, trong Shopping Center. Xin Lieân laïc:

770-533-1440

434-441

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Macon, GA. Tieäm roäng, saïch seõ. Income töø 22K - 28K. Caàn tieàn baùn gaáp. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:

478-741-2233 404-974-8301

438-449

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail gaáp. Vuøng Powder Springs - gaàn Marietta. Rent $600/thaùng. Khu shopping lôùn, income cao. Xin lieân laïc:

404-789-5268

433-444

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail ôû Brunswick, GA. 1200 sqt, 6 baøn - 5 gheá. Good location. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Caàn baùn gaáp. Giaù $25,000. Thaät loøng mua, xin lieân laïc: 912-275-9041

912-275-0271 (428-439)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc, beänh vieän Emory. 8 gheá, 6 baøn. Good location, good income. Caàn di chuyeån neân baùn giaù thöông löôïng. Xin lieân laïc:

678 842 8407

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm trong Super Walmart, ôû Macon GA. coù 5 gheá spa môùi, 6 baøn. Income cao. Xin lieân laïc:

678-488-8555 678-575-0537

(435-447)

SANG TIEÄM NAIL

433-440

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm Regal Nail trong Super Walmart. vuøng East Cobb. Good location. Thaät loøng xin lieân laïc:

Tieäm caùch Atlanta 2g30’. Tieäm trong khu chôï shopping lôùn. Coù 5 baøn, 5 gheá, Coù maùy giaët, maùy saáy. Xin lieân laïc:

437-448

(429-440)

770-594-0803

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm gaàn phi tröôøng Atlanta, rent reû, 1 phoøng wax, 5 gheá, 4 baøn, 900 sqf. Chuû retire, 3 thôï. baùn 10K Xin lieân laïc:

404-451-7052

433-440

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Albany, GA caùch Atlanta 3 giôø, 6 gheá, 8 baøn. Tieäm ñeïp, good location, good income. Caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. Giaù 45K. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

229-430-5678 - 229-296-0848

229-296-2234

428-439

SANG TIEÄM NAIL Caàn sang gaáp tieäm Nail ôû Kennesaw. GA. Vì lyù do con nhoû. Thaät loøng mua, xin lieân laïc:

404-838-8272

(437-444)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Alabama, income oån ñònh, coù coù 6 gheá SPA. Rent $1000/thaùng Sang gaáp 60K, gíaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc:

706-457-9221

334-430-3821 334-215-1400

SANG TIEÄM NAIL

I want to sell my nail shop. Marietta Roswell Rd. Next to Starbucks coffee shop. Please call:

678-560-5979 678-697-4201

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Alabama, thaønh phoá chæ coù 1 tieäm, 4 gheá, 8 baøn, roäng 1400 Sqft, rent $600. bao nöôùc, raùc. Move out State, caàn sang gaáp 23K. Xin goïi: 334-295-8885 (437-448)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm ôû Newnan, GA, vuøng Myõ traéng 100%coù 9 gheá SPA, 9 baøn, 8 thôï. Income muøa Ñoâng treân 30K, muøa Heø treân 45K. Thaät loøng mua, xin lieân laïc chò Phöôïng:

404-783-9205

437-448

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

171

432-443

(432-443)


172

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Sang gaáp! gaáp tieäm Nail . Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp ôû vuøng Dallas, GA, khu daân cö ñoâng ñuùc. Giaù sang raát reû. Xin lieân laïc:

404-786-9116 404-579-2633

438-441

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail ôû vuøng Carrollton, GA. Coù 6 baøn, 6 gheá. Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc;

404-918-8441

(430-441)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm trong Walmart Super Center, AL, coù 3 gheá Spa, 5 baøn môùi remodel. Rent reû. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Giaù 40K. Xiân lieân laïc chò Höông:

205-913-9811

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm treân 7 naêm, khu Roswell, GA, caïnh High School, 6 gheá Spa, 6 baøn, 4 phoøng facial, massage, maùy giaët/ saáy môùi. Xin lieân laïc:

770-640-9379 678-756-5172

433-440

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû vuøng Troy, Alabama baùn giaù 50K. Tieäm coù 7 baøn, 6 gheá, income 21K thaùng. Neáu muoán mua, xin goïi: Phuùc Nguyeãn:

334-803-2747 334-803-4391

435-446

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm Regal Nails trong Wal-Mart ôû Cleveland, TN caàn sang gaáp. Thaät loøng muoán sang xin xieân laïc:

423-310-7798 * Caàn thôï phaûi coù baèng TN

(435-446)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm Davi Nail trong Walmart, khaùch traéng, 7 gheá, 7 baøn, maùy giaët, saáy , 5 thôï .Tieäm caùch Atlanta 55 phuùt , Sang gaáp 69K. Lieân laïc:

770-655-4110

(Khoâng thaät loøng mieãn goïi)

438-449

SANG TIEÄM NAIL

Sang tieäm nail vuøng Alpharetta, khu Myõ traéng, coù 7 gheá, 6 baøn, 1 phoøng wax. Tieäm sang ñeïp, tieàn rent reû. Xin lieân laïc:

678-779-4558

706-457-9221

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Summerville, GA, tröôùc WalMart, sang, ñeïp, caùch Rome, Cahoun & Dalton 30 phuùt, Kennesaw 45 phuùt. Xin lieân laïc:

706-409-0652

(435-442)

SANG TIEÄM NAIL

Chuù yù! Cô hoäi hieám coùùû. Vì thieáu nhaân löïc toâi phaûi ñaønh baùn gaáp tieäm Nail môùi build 7 thaùng, raát ñeïp vaø lôùn trong chôï Publix lôùn, vuøng nhaø giaøu ôû Alabama. Thaät loøng muoán laøm chuû moät tieäm Nail lôùn. xin lieân laïc:

404-661-4937

439-444

Tieäm Nail trong Mall lôùn taïi Tallahassee, Florida Tieäm roäng 2,000 Sqtf, 10 baøn, 10 gheá. Môùi taân trang raát ñeïp, baûo ñaûm ñeán xem seõ thích ngay. Lôïi töùc hieän taïi 40K. Sang 125K. Thaät loøng muoán sang, xin lieân laïc Hoaøng:

SANG TIEÄM NAIL Tieäm ôû vuøng Banberg, SC, coù 6 baøn 2 kids pedicure, 4 Spa pedicure, roäng 1400 Sqft, rent $1880/ thaùng Income Heø 35K trôû leân; Ñoâng 25K Tröôøng hoïc raát toát. Vì lyù do move tieåu bang khaùc. Giaù baùn 70K coù theå thöông löôïng. Xiân lieân laïcò:

803-245-0055 (W) 803-383-4094 (C) * Coù nhaø cho thueâ

435-443

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

172

438-449

(433-440)

SANG TIEÄM NAIL

850-728-3004

SANG TIEÄM NAIL

Sang gaáp tieäm Nail ôû Aabama State coù 6 gheá Spa. Income oån ñònh Rent $1000 thaùng. 60K sang vôùi giaù thöông löôïng. Xin lieân laïc:

438-445


173

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm Nail ôû trong Walmart Trussville, Alabama. Giaù caû thöông löôïng, Xin lieân laïc :

205-655-3439 205-815-8044

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Davi Nail trong Wallmart, vuøng Aiken, S. Carolina, tieäm roäng ñaày ñuû tieän nghi . Típ haäu. Caàn sang gaáp vôùi giaù thaät reû. Xin lieân laïc :

803-643-4669 (W) 404-643-9647 (C) 438-441

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm Nail caùch phi tröôøng Atlanta15

phuùt, I-85 S. Tieäm roäng 2,200 Sqft, phoøng Wax, & Facial, massage , maùy giaët/ saáy. rent 1800 thaùng. Xin lieân laïc :

404-903-1151

439-450

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm Nail gaàn Country Club, 4 tröôøng Ñaïi hoïc. Income cao. 10 gheá, 7 baøn, 95% Myõ taéng* Caàn thôï Nail, löông $3000-$4000 thaùng. Xin lieân laïc :

478-250-7008 478-757-9400

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng LadSon, South Carolina, 6 gheá, 8 baøn, phoøng wax, Myõ traéng 80%, roäng 1500ft, muøa Ñoâng 15-20K, Heø 2530k. Gia baùn 40k, Xin lieân laïc:

843 764 3233 408 384 2582.

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm coù 9 gheá , 10 baøn. ngay trung taâm thaønh phoá Atlanta. Khaùch sang, giaù Nail cao, rent reû* Caàn nhieàu thôï Nail. Xin lieân laïc Tracy :

770-309-9316

SANG TIEÄM NAIL

SANG TIEÄM NAIL

438-442

Tieäm ôû N. 400, exit 14, coù 8 gheá, 6

438-445

438-442

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm caùch phi tröôøng Atlanta 15 phuùt, I-85 S. Tieäm roäng 2200 Sqft, phoøng

SANG TIEÄM TOùC

SANG TIEÄM TOùC

770-608-5624 404-472-6952

(436-447)

(438-441)

Caàn baùn tieäm trong khu Kroger Shopping, khu vöïc Lake Lanier. Tieäm coù 6 gheá, 6 baøn. Khaùch Myõ traéng, giaù Nail cao. Thaønh thaät muoân sang, xin lieân laïc: 678-431-9055

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439* 678-857-8153

Chuû nhaân laøm vieäc xa, caàn sang Hair Salon & Spa vuøng Lawrenceville, GA. Tieäm ñeïp, trang bò môùi, 2 phoøng Facial/Wax. Thaät loøng mua xin goïi:

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang gaáp. Tieäm taïi thaønh phoá Tifton GA. Caùch Atlanta 3 giôø. Caàn thôï nails!!! Xin lieân laïc: 229-396-5775

439-450

SANG TIEÄM NAIL

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Vì hoaøng caûnh gia ñình caàn sang tieäm Nail ôû Pansacola, FL, coù 5 gheá SPA, 1 gheá laøm chaân Baby, 6 baøn, rent $1430. Baùn 30K. Xin lieân laïc : 850-473-0270 601-750-1308 (C) 438-442

Wax, Facial-Massage, maùy giaët/saáy. rent 1800. Xin lieân laïc :

404-903-1152

439-450

Caàn sang tieäm Hair Salon vuøng Jummy Carter - gaàn chôï Hoàng Koâng. Giaù caû thöông löôïng Tieàn rent reû. Xin lieân laïc: 404-901-4721 (C) 770-674-0405 (W) (435-442)

baøn. Income töø 16K - 19K. Rent $1668/ thaùng caû Kamp vaøa nöôùc.* Caàn thôï Nail. Xin lieân laïc :

678-637-4316 404-644-2872

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm trong khu Publix, Suwanee, raát ñoâng khaùch, típ cao. Caàn thôï coù baèng laøm Pink & White gioûi. Have good customer service skill and Professional attitude. Xin lieân laïc :678-764-3713

678-637-7938

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

173

(430-441)


174

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm. P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Smyrna, Caùch Bufford Hwy 20’. Löông cao, tip haäu.($3000-$4000/thaùng). Muøa Ñoâng thôï boät coù theå bao löông. Xin lieân laïc:

770-863-0500 (w) 404-539-7747 (c) 433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ bieát laøm boät Pink&White Tieäm vuøng Myõ traéng. Bao löông $700/ tuaàn trôû leân, tuøy khaû naêng. Coù xe ñöa röôùc. Xin lieân laïc: 770-720-9599

439-444

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ kinh nghieäm vaø thôï chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Roswell Sandy Springs, khu Myõ traéng. Xin lieân laïc: 404-847-2766 (W) 404-717-2862 (C) 439-448

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails man/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Income cao. bao löông tuøy theo tay ngheà. Coù choå ôû rieâng bieät, coù internet. Laøm ôû TN.. Xin lieân laïc:

770-309-9698 404-988-6135

429-440

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù baèng SC. Kinh nghieäm Pink&White vaø chaân tay nöôùc, Löông töø $850 - $1100/tuaàn. Khu Myõ traéng, caùch Atlanta 1 giôø 30’. Coù phoøng ôû rieâng.Xin lieân laïc: 864-634-5988 (426-443)

Caàn thôï gioûi P&W vaø chaân tay nöôùc Tieäm trong Publix, vuøng 92 Dallas, Acworth, khaùch Myõ traéng, típ cao. Bao löông töø $650 - $700/tuaàn trôû leân. Xin lieân laïc:678-654-1218

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm ôû Decatur. Xin lieân laïc:

404-634-4064

430-441

770-966-9234

439-448

Caàn thôï Nail gaáp, laøm ôû vuøng Newnan, GA, I-85 South, vuøng Myõ traéng, good tip. Xin lieân laïc:

678-427-4467 404-429-7723

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn gaáp thôï nam hoaëc nöõ , laøm tuaàn 6 ngaøy, ôû tieåu bang SC. Bao löông $1,000/ tuaàn. Coù choã aên ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

803-460-0816

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm vuøng Warner Robins, GA. Xin lieân laïc:

478-287-2202 916-494-3012

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, raát ñoâng khaùch; Vuøng Myõ traéng. Löông at least $3,600 muøa heø.. Tieàn tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaõi maùi. Tieäm ôû Alpharetta caùch chôï HK chöøng 20 phuùt. Xin lieân laïc:

Caàn thôï nail Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm trong Super WallMart, ôû Acworth. Xin lieân laïc:

770-974-1780 404-422-0061

678-982-7153

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam hoaëc nöõ bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc.Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 4 tieáng. Löông cao, coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc:912-876-6245 (w) 404-644-2632 (c) 404-644-3824 (428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nöõ coù baèng, laøm gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Buckhead raát ñoâng khaùch, löông cao, típ haäu. Xin lieân laïc: (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W, gel polish , waxing. Löông töø $3500 ñeán $4000 thaùng, tieàn tip cao. Tieäm vuøng 20 West, exit 36 Xin lieân laïc :

404-804-7372

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

174

438-443

404-663-0524

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù. Löông $3500 up. Tieäm ôû Cartersville. GA exit 288, I.75N. Thuaän tieän ôû Marrietta, Kennessaw, Acworth. Xin lieân laïc:

404-547-5957

439-442

CAÀN THÔÏ NAIL

439-450

CAÀN THÔÏ NAIL

429-440

(420-441)


175

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail boät & tay chaân nöôùc. Tieäm ôû vuøng Dallas. Hwy West Cobb Ave. Bao löông muøa ñoâng. Laøm hôn aên chia. Xin lieân laïc :

678-230-2909

434-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû I-75 N, khu Kennesaw/ Acworth. Xin lieân laïc:

770-905-3489

436-447

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ laøm gioûi ñuû thöù, Khu Stone Mountain, Exit 41/I285. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin goïi: . 404-428-4763 (c)

404-554-9000 (w)

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 30 phuùt. Muoán bao löông hay aên chia tuøy yù. Xin lieân laïc Cöôøng:

706-615-9771 706-563-4442 (C)

438-445

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm Full/Part-time. Tieäm vuøng Midtown, Atlanta. Xin lieân lac:

678-900-9244 (C) 404-688-2599 (W) (435-444)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï laøm boät vaø tay chaân nöôùc, wax chaân maøy, tieäm caùch AÙ Ñoâng Market (Clarkston) 20 phuùt. Xin lieân laïc Dung: 678-815-2934 c 770-482-7075 w 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm nail. Tieäm treân I 285W Exit 25, Sandy Spring. Tieäm coù station toùc vaø phoøng facial cho thueâ. Xin lieân laïc:

404-647-3704 c 404-459-4280 w

(434-445)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P & W, Waxing vaø tay chaân nöôùc. Tieäm treân ñöôøng 92, vuøng Woodstock, GA. Löông baûo ñaûm $2800 - $3500 thaùng. Xin lieân laïc:770-926-4065

678-559-6703

(439-450)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø kinh nghieäm laøm boät. Löông cao, tip haäu. Choã laøm vöõng chaéc laâu daøi. Bao löông hoaëc aên chia. Neáu thaät loøng xin lieân laïc:

229-439-0508 229-733-7290

430-453

CAÀN THÔÏ NAIL

Löông töø $2500/thaùng, trôû leân treân chia 6/4. Caàn thôï nam/nöõ laøm chaân tay nöôùc, gel color, waxing vaø thôï laøm boät (thôï coù tay ngheà seõ bao löông). Tieäm caùch Mall of Georgia 5 phuùt, trong khu chôï Kroger, Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu. Choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-271-5514

(434-441)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails Nöõ, hoaëc vôï choàng. Tieäm ôû N. Carolina, caùch Atlanta 1 giôø 45 phuùt, khu Myõ traéng. Löôgn cao, tip haäu.

828-337-1318 828-524-5279

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ, hoaëc vôï choàng. Tieäm vuøng Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Coù choã ôû. Xin lieân laïc Höng:

865-805-2022

437-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp 2 thôï coù kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm treân $3000/thaùng cho muøa Ñoâng. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø laùi xe Xin lieân laïc Cindy:

770-309-7725 (c) 706-863-3373 (w) 436-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät, Wax, chaân tay nöôùc. Income $3200 - 4000/ thaùng. Coù choã ôû, vui veû. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Xin lieân laïc: 404-644-0019 (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm trong Kroger Shopping

Center. Caùch Gwinnett Mall 20 phuùt. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Neáu laøm boät yeáu seõ ñöôïc chæ daãn theâm. Löông oån ñònh. Tip OK. Vieäc laøm vui veõ Xin lieân laïc:

770-554-0082 W 770-722-7458 C

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

175

438-441

(417-440)


176

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN-GAÁP-GAÁP-GAÁP Thôï laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc. Coù choå aên ôû. Khu Myõ traéng. tip cao, bao löông $800/tuaàn hoaëc hôn. Xin lieân laïc: 256-417-2902

256-536-4912 (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm ñuû thöù, tieäm ñoäng khaùch. tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia theo khaû naêng. Vuøng marietta GA. Xin lieân laïc Nga:

404-483-7664

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm caùch Atlanta 2 tieáng. caàn thôï chaân nöôùc hoaëc kinh nghieäm boät. Ñieàu kieän toát. Bao ôû, löông cao, choã laøm vui veû, thoaûi maùi, ít thôï. Xin lieân laïc:

478-412-3484 (C) 478-412-3453 (C)

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Tieäm ôû vuøng Pleasant Hill Rd. Exit 104. Xin lieân laïc: 404-421-8576

770-309-8111 678-900-0292

430-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc + Wax. Tieäm khu Myõ traéng, típ cao. Löông töø $4000 up. Coù choã ôû. Xin lieân laïc Minh: 256-249-3331 (W)

205-253-3363 (C)

437-448

CAÀN THÔÏ NAILGAÁP

Caàn thôï boät kinh nghieäm vaø thôï boät traéng hoàng. Löông cao, típ haäu. Neáu caàn seõ bao löông. Tieäm ôû Marietta, trong khu Publix. Xin lieân laïc: Tina:678-984-6108 David:678-923-2506 439-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails coù baèng Alabama. Bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Laøm khu Myõ traéng. Thaønh phoá Northport. Alabama. Xin lieân laïc: 205-887-1158

205-339-8168

CAÀN THÔÏ NAIL

425-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc, thôï goäi ñaàu. full & part time. Tieäm ôû N.400. caùch Hoàng Koâng 25’. Khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc 770-667-1112 (434-449)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails gaáp. Tieäm trong khu Walmart. Ñöôøng 575. Exit 20. Löông treân $3000/thaùng good tip. Xin lieân laïc 770-906-6782

678-880-0688

865-805-2022

(437-443)

438-445

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø boät, Bao löông $4,500/thaùng, bao choã ôû. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20. Xin lieân laïc:706-537-5379 (C)

678-267-4489

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ hoaëc vôï choàng. Tieäm ôû TN, vuøng Myõ traéng . Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. ÔÛ xa coù choå ôû . Xin lieân laïc Höng:

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï nails gioûi P&W, chaân tay nöôùc, full/part time. Tieäm trong khu Publix, Marietta. Khu Myõ traéng, giaù cao., good tip. Coù kinh nghieäm seõ bao löông. Xin lieân laïc:

770-925-5911

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ . Tieäm ôû Covington. Höôùng 20 East. Exit 88 Caùch chôï Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

770-787-4004 (w) 770-833 2923 (c)

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Phaûi coù baèng S.Carolina. Coù choã ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

803-285-1587 (W) 404-395-2553 (C)

CAÀN THÔÏ NAIL

438-449

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Tieäm trong Super Walmart Buford city, I-85 N. Exit 120. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

678-557-7160

(433-441)

436-447

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail bieát laøm ñuû thö. Bao löông töø 3000 - 3500 thaùng. Tieäm vuøng Athens, GA, vuøng 100% Myõ traéng ((nhaø ôû Gwinnett thì ñi chung xe vôùi chuû.û Xin lieân laïc: 404-966-3423

706-227-2812

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. Bieát laøm boät caøng toát. Tieäm caùch Atlanta 1:30” Lieân laïc: 334-749-4483 (w)

404-432-3294 (c)

438-443

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

176

433-440

Caàn gaáp thôï döôùi tuoåi 50 coù baèng TN, laøm boät P & W gioûi. Bao löông $1000/ tuaàn, laøm 6 ngaøy hoaëc chia 7/3. Xin lieân laïc: 423-559-7997

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

433-440

(431-442)


177

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm P&W, tay chaân nöôùc. Coù baèng South Carolina. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc: 803-279-8282

626-321-3434

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, P/W hoaëc tay chaân nöôùc, Gel polish vaø waxing. Löông cao, tip haäu. Tieäm ôû I.20 exit 36. Xin lieân laïc

404-804-7372

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï bieát laøm ñuû thöù. Neáu caàn seõ bao löông. Tieäm trong Shopping lôùn, caùch Atlanta 2:30 phuùt Xin lieân laïc: 334-430-3821

334-215-1400

(435-446)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Bao löông hoaëc aên chia. Coù choã ôû toát cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-257-3407

431-454

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail coù baèng. Tieäm vuøng Myõ traéng Midtown, GA. Xin lieân laïc:

404-249-6245

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ tay chaân nöôùc Fulltime vaø Part-time. Tieäm ôû trong Publix, Kennesaw, GA. Xin lieân laïc:

404-259-9360

439-446

435-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W. Tieäm ôû Snellville. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

404-610-4115

(427-447)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nam/Nöõ (öu tieân thôï Nöõ) phaûi coù baèng SouthCarolina, Tieäm ôû SC, gaàn bieån, khu Myõ traéng típ raát cao. Bao löông $800/tuaàn hoaëc aên chia. Coù choã ôû, Xin lieân laïc:

706-680-3508 (C) 439-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm. laøm xuyeâên bang. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Bao löông $800/tuaàn, laøm hôn aên chia. Coù phoøng ôû rieâêng mieãn phí. Xin lieân laïc:

828-288-0023 (w) 864-517-4774(c)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Eyelash, full/part time. Bao löông cao hoaëc aên chia. Tieäm trong Kroger ñöôøng 124 East 78 trong chôï Public. good tip Xin lieân laïc:

770-982-2744 770-978-8742

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm vuøng Columbus, caùch chôï HK chöøng 2hr 45. Khu Myõ traéng.Good tip. Muoán aên chia hay bao löông tuøy yù. Xin lieân laïc:706-569-6566

706-289-6575

CAÀN THÔÏ NAIL

770-536-1411

439-452

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ hay 2 vôï choàng caøng toát. Phaûi coù baèng Alabama. Tieäm vuøng Myõ traéng, khaùch sang,tip haäu. Caùch chôï HK chöøng 2 hrs 30. Lieân laïc: 334-285-0442

678-447-3728

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø 30 phuùt. Xin lieân laïc Mike:

706-437-0874 706-871-9179

(438-449)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm Pink & White. Tieäm vuøng Hwy 78, Loganville, GA. Löông cao, típ haäu.Xin lieân laïc:

770-554-7505 404-384-1250

(430-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nam/Nöõ laøm vuøng Sandy Springs/Buckhead. Caàn thôï Full-time/Part-time. Bao löông 4000/thaùng cho thôï Nöõ coù baèng gioûi boät, designs ñeïp vaø bieát Wax. Moïi chi tieát xin lieân laïc The Haute Spot Nail Boutique or Chris:404-312-4744

419-442

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

177

(436-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

(427-343).

Caàn thôï Nails Manicure & Pedicure. Good income. good tip. Tieäm sang troïng, ôû Gainesville, caùch GA mall 20 phuùt, höôùng N-985. Xin lieân laïc:

(431-442)

439-444


178

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ bieát laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø. Coù choã ôû. Choã laøm thoaûi maùi. Xin lieân laïc anh Tim

828-369-8384 (w) 404-446-5516 (c)

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ coù baèng bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Suwannee/Cumming. Xin lieân laïc Trung:

678-756-5661 770-888-4443

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn nhieàu thôï Nail laøm vieäc Fuultime. Tieäm ôû Columbia, S. Carolina, vuøng Myõ traéng. Xin lieân laïc:

803-586-9556

436-443

(436-442)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Laøm ôû vuøng Hwy 124, Centerville. Xin lieân laïc: 678-677-2941

Caàn gaáp nhieàu thôï Nailõs. Tieäm caùch Downtown Atlanta 10 phuùt. Bao löông $3200 thaùng. Xin lieân laïc:

431-442

439-450

678-793-8637

770-482-5900

803-979-2719 (416-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nails.coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Löông treân $2800/thaùng. Tip haäu.. Xin lieân laïc: 404-292-1514 (W)

404-717-6643 (C)

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp - gaáp. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc. Chuùng toâi ñoàng thôøi cuõng muoán sang tieäm nail. Xin lieân laïc:

404-944-8366(c) 770-836-0503(w) (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ; vôï choàng caøng toát. Phaûi bieát laøm boät gioûi. Tieäm vuøng Baxley, Georgia, khaùch Myõ traéng 90%. Löông bao töø $3000 ñeán $3,500/thaùng. Lieân laïc:912-285-8887 w

912-339-0399 C

(417-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 15’. vuøng Myõ traéng. Tip haäu. Xin Lieân laïc:

Caàn thôï bieát laøm boät vaø coù kinh nghieäm. Bao ôû. Bao löông $2800/ thaùng. Khu Myõ traéng, Caùch Atlanta 1 giôø 30’. Xin lieân laïc Trang & Tuaán.

Caàn gaáp thôï nail. Löông cao, tip haäu. Tieäm trong khu Kroger vuøng Mableton (Marietta). Xin lieân laïc:

434-441

432-439

443-444

678-549-5032

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï caàn thôï full time vaø part time. Tieäm vuøng Marietta, Exit 261. Tieäm raát ñoâng khaùch, Löông cao, tip haäu, Xin lieân laïc:

404-849-1538 404-901-5900

678-373-5555 404-403-4618

770-745-9669 404-483-5647

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail vuøng Buckhead, caàn thôï nam / nöõ. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 678-448-8999 (C)

404-846-1555 (W) 423-447

(434-446)

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

178


179

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boäït vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Alabama. Bao löông $3000/ thaùng; hôn chia. Xin lieân laïc:

Caàn thôï nöõ caàn bieát noùi tieáng Anh. Löông Heø $4500-$5000/thaùng. Ñoâng $3500-$4000/thaùng luoân típ (baûo ñaûm). Tieäm vuøng Myõ traéng, ôû Emory, Decatur. Giaù nail cao. Lieân laïc Kenny:

438-443

433-444

256-895-9991 (W) 404-820-7576 (C)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï gioûi boät nam/nöõ. Laøm vieäc laâu daøi. Tieäm caïnh chôï Public ñoâng khaùch. Vuøng Paulding County. Chuû hoøa nhaõ coâng baèng. Xin lieân laïc:

770-841-1471

404-421-4470 (C) 404-728-0028 w

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail coù baèng S. Carolina. Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 1 giôø 10 phuùt. Tieäm ñoâng khaùch löông cao. Xin lieân laïc: 864-320-9022 438-447

432-443

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail laøm tay chaân nöôùc, Gel color. Löông:- Ñoâng treân 900/töaàn; & Heø treân 1300/tuaàn. Tieäm vuøng Myõ taéng. Coù choã ôû. Xin lieân laïc:

Caàn gaáp! gaáp! thôï Nail. Tieäm ôû Acworth, GA , khu Myõ traéng, típ cao. Xin lieân laïc Phöôïng:

439-444

438-443

256-270-9400 256-617-3864

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï Nöõ gioûi boät P & W. Tieäm môû 15 naêm, ôû Woodstock, GA Hwy 575, exit 7, caùch Hong Kong 35 phuùt. Bao löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-819-8675 (C) 770-924-8868 (W)

404-422-3573 678-581-3818

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm ôû Alabama caàn thôï Nöõ chaâân tay nöôùc, Phaûi coù baèng. Coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc Tuaán Nguyeãn:

334-737-8587

439-444

CAÀN THÔÏ NAIL

439-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Bao löông $800-$1000 tuaàn, coù choã ôû. Tieäm sinh hoaït trong khu vöïc Myõ traéng.Tieàn tip haäu, giaù Nail cao. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20 phuùt treân xa loä I-20 W. Xin lieân laïc Khang:

Caàn gaáp nhieàu thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center Publix and Kroger ôû Kennesaw. GA 30144- exit 273 North 75.Khaùch Myõ traéng, löông cao vaø tip haäu.

404-388-6697 (C) 256-832-1040 (W)

678-608-5653

438-443

Lieân laïc:770-590-3696

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail trong Mall Gainesville, GA . Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø boät, bieát laøm ñuû thöù caøng toát. Giaù Nail cao. Xin lieân laïc:

678-602-1181 678-523-8089439-462

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï tieåu bang North Carolina. Bao löông thaùng $3000 hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Coù choå ôû Free.Xin lieân laïc anh Tuù Phaïm:

910-205-7757 w 910-205-8614 w 910-331-8694 c

(434-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Coù 2 tieäm Nail, caàn thôï coù tay ngheà gioûi vaø bieát tieáng Anh. coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Tieäm khaùch Myõ traéng, giaù nail, tip haäu. Bao löông cao, tuøy kinh nghieäm vaø khaû naêng Xin lieân laïc Quaân: 843-617-2960

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

179

438-445


180

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn nhieàu thôï Nöõ bieát bieát laøm boät. Tieäm vuøng Kennesaw, GA. Bao löông $3000/ thaùng.Xin lieân laïc Tuaán:

770-423-1993 404-353-6977

439-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ bieát laøm ñuû thöù, coù kinh nghieäm boät P & W. Bao löông 36004000/thaùng, tuøy theo tay ngheà. Öu tieân vôï choàng. Caàn coù baèng. Coù choã ôû. xin Lieân laïc:334-308-1995

404-545-0560

439-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail. Tieäm vuøng Myõ ñen, thaønh phoá Conyes, GA. Xin lieân laïc:

678-538-8168

439-444

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm. Laøm part time. Tieäm treân ñöôùng Mc. Ginnis Ferry Rd./John Creeks. Xin lieân laïc:678-584-5992 (w)

404-988-5171 (c)

NAIL HAIR

BUSINESS CARD $49 / 1000 theû

BROCHURE ª GIFT CERTIFICATE

HAÛI: 404-786-7972 lephanga@ gmail.com

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm , coù baèng TN. Moïi chi tieát, xin Lieân laïc John:

865-850-3386

439-462

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nail coù baèng S. Carolina Tieäm vuøng bieå, thaønh phoá Charleston.Income thôï töø $3600 - $5000 thaùng. Löông cao, tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia tuøy yù. Xin lieân laïc:

843-819-1400

438-443

433-440.

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm Xin lieân laïc Marian Le:

770-605-2295 (435-442)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï Toùc laøm full Services. Tieäm vuøng State Bridge Rd, Duluth. GA. Xin lieân laïc Nancy or Tammy:

770-232-0310 770-623-4427

437-444

CAÀN THÔÏ TOÙC

Upsacale Salon In Alpharetta caàn thôï toùc kinh nghieäm, laøm Part-time or Fulltime. Pay $10/ hrs & commission (Must Speak English). Xin lieân laïc: 770-880-6252

770-663-3003

(439-441)

CHÖÕA BEÄNH TRÓ

Chuyeân chöõa trò beänh tró taän goác, khoâng ñau, khoâng nhöùc. Xin lieân laïc Baùc Saùu Saâm:

404-363-6052

TH:

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû huyeän Cuûû Chi, thaønh phoá Saøi Goøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng, ñoái dieän Khu quy hoaïch taùi ñònh cö Phan Vaên Coäi. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù raøo chung quanh. Gía baùn $68,500 USA. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-446-5081 VN: 091-741-6342

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû huyeän Cuûû Chi, thaønh phoá Saøi Goøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng, ñoái dieän Khu quy hoaïch taùi ñònh cö Phan Vaên Coäi. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù raøo chung quanh. Gía baùn $68,500 USA. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-446-5081 VN: 091-741-6342

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

180

(425-436)


181

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

NHAÄN ÑAËT TIEÄC TÖ GIA

Nhaän ñaët nhöõng moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam cho Party, Sinh nhaät, Leã ra tröôøng, Cöôùi hoûi.... Xin goïi Baø Trí:

404-667-1110 (C)

(435-446)

SANG TIEÄM YOGURT

Caàn sang toaøn boä troïn goùi tieäm yogurt 8 maùy, boba, smoothie. Giaù reû, cô hoäi may maén cho ai ñang muoán môû tieäm.. Xin lieân laïc:

770-940-2713

BUSINESS CARD $49 / 1000 theû

BROCHURE ª GIFT CERTIFICATE

HAÛI: 404-786-7972 lephanga@ gmail.com

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 dì giöõ 1 beù trai 3 tuoåi. Coù phoøng rieâng. Caùch Atlanta 4giôø30. Khoâng ñi xa xin ñöøng goïi Xin lieân laïc:912-227-4614 (434-441)

(434-441)

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø vuøng Gwinnett , caùch GA Mall 3 milles, giöõa I-85 & 316 Hwy, Exit 115. Nhaø ñaày ñuû tieän nghi saïch, ñeïp. Öu tieàn cho vôï choàng khoâng con, phuï nöõ ñoäc thaân- khoâng huùt thuoác. Xin lieân laïc:

404-615-2430

NAIL HAIR

436-442

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Coù kinh nghieäm, thöông yeâu treû. Nhaø ôû ngaõ tö Lawrenceville - Beaver Ruin Rd. Arcado. Xin lieân laïc:

770-866-7225 (432-439)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Kinh nghieäm. Nhaø môùi, gaàn ngaõ tö Braseton Hwy (124) Gravel Springs Rd. (324). Caùch Georgia Mall 5 phuùt. Xin lieân laïc:770-363-9139 (428-439)

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Huntsville Alabama. Caàn ngöôøi nam phuï beáp. an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn Xin lieân laïc:

256-468-2346

(434-441)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø môùi ñöôøng Lawrenceville, (US 29) vaø Oakland nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Coù baèng, coù kinh nghieäm, yeâu treû, saïch seõ.Xin lieân laïc:

678-446-5865 678-602-2256 (435-442)

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø vuøng Duluth, exit 103, gaàn Toyota Mall vaø Kroger. Phoøng môùi build, loái ñi rieâng, ñaày ñuû tieän nghi. Bao ñieän, nöôùc, internet. Xin lieân laïc Coâ Thuûy:

404-910-2335

436-443

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi qua ñeâm. Kinh nghieäm, yeâu thöông treû. Nhaø môùi saïch seõ (Athens - US 78). Röôùc treû sau giôø hoïc. Thuaän tieän ôû Grayson, Loganville, Snellville.

Lieân laïc Coâ Ba:404-394-9694 770-597-7557 435-446

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baùc göõ 2 beù vaø 1 beù ñi hoïc 1/2 ngaøy, ôû Atlanta, bao aên, ôû. Löông $900 thaùng. Tuaàn laøm 6 ngaøy. Xin lieân laïc: 404-663-3065 438-445

CAÀN SANG NHAØ HAØNG NHAÄT

Tel: English, Frank. N * 678-207-8721 VN 678-687-5819 & 678-687-5382

Thời gian rất thuận tiện cho mỗi người

Học lái xe với những phương pháp căn bản: - An toàn - Nhanh chóng - Bảo đảm ai cũng đậu

Nhaø haøng Nhaät trong khu trung taâm lôùn nhaát vaø ñoâng khaùch nhaát taïi Savannah, GA. Goàm coù 14 hibachi grill ñeå naáu tröôùc maët khaùch. Coù 2 phoøng party lôùn chöùa ñöôïc 40-50 khaùch. Coù full cocktail bar vaø full sushi bar. Soá löôïng khaùch raát ñoâng, thu nhaäp cao. Vì lyù do gia ñình, caàn baùn gaáp. Coù chöông trình traû goùp neáu caàn. Thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc: 912-596-3182 hoaëc email veà ñòa chæ: qle.usa@gmail.com 429-440

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

181


182

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Caàn Nam nhaân vieân, khoâng caàn bieát tieáng Anh. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi:

770-402-0401

NHAØ CHO THUEÂ

Nhaø 2 phoøng khaùch, 3 BR, 3 Bathroom, ôû 1349 Laurelwood Ct, L’ville, GA 30045, gaàn Sugarloaf Pkwy. Xin lieân laïc Lan:

770-540-0721

436-444

CAÀN Y TAÙ VIEÄT NAM

Coâng ty chaêm soùc söùc khoûe cuoái ñôøi MESUN ñang caàn y taù Vieät Nam Moïi lieân laïc, xin goïi Ms. Ban:

770-623-2710

(436-443)

BAÙN TRAÏI GAØ GIOÁNG

Baùn 3 chuoàng gioáng, nhaø 3 phoøng nguõ, 2 phoøng taém, 15.2 maãu. I.85N exit 129. Ñieàu kieän deã. Baùn $350K. Xin lieân laïc:

678-908-2967

(431-442)

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû Cuûû Chi,TP SaøiGoøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù\ raøo chung quanh. Gía baùn $68,500 USA. Xin lieân laïc:

404-446-5081 VN: 091-741-6342 (425-445) DP’S ELECTRONICS 4891 BUFORD HWY. NORCROSS, GA 30071

Baùn sæ & Leû taát caû caùc loaïi Electronics. Nhaän söûa chöûa gheá SPA vaø caùc loaïi maùy duõa cho ngaønh Nails. Xin lieân laïc:770-416-7768 432-443

SANG TIEÄM SPORT BAR Full kitchen, liquor license. Hookah lounge, billards. 5000sq. big parking, good income, near university Charlotte N.C. asking $80K. Contact:

704-777-0527

(432-439)

436-443

CAÀN NHAÂN VIEÂN

VP baùn veù maùy bay & Dòch vuï caàn tuyeàn thö kyù thoâng thaïo Anh & Vieät, coù kinh nghieäm laøm VP. Laøm Full/Parttime. Xin goïi Phuùc: 404-983-1058 or gôûi Resumer veà:phuùc19@hotmail.com

438-441

SANG BUSINESS GIAËT THAÛM

Ñaõ coù moät soá khaùch quen. Ñaây laø cô hoäi toát kieám tieàn deã daøng Xin lieân laïc:770-310-5329

(422-453)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø coù phoøng cho thueâ ôû Marietta - Snellville. Phoøng coù loái ñi rieâng. Xin lieân laïc:

678-468-3997 770-529-6666

VIETNAMESE TAXI

- Ñöa ñoùn khaép nôi. - Giuùp thoâng dòch di truù, tieàn giaø .v.v...thi baèng Nails & Quoác Tòch. Ñaëc bieät ñi phi tröôøng giaù reû Xin lieân laïc Thanh: 770-480-8951 (428-451)

TIN VUI ÑAÀU NAÊM

Laøm Nail laâu naêm, ñau löng, ñau vai, nhöùc moûi, maët naùm v.v... Goïi ngay cho chuùng toâi. Chuùng toâi coù döôïc thaûo thieân nhieân khoâng phaûn öùng phuï. Xin lieân laïc:843-271-9799

843-304-3965

439-449

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn 1 ngöôøi nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn con ñi hoïc, naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa,Laøm 5 ngaøy tuaàn, töø 6 giôø 30 saùng - 4 giôø 30 chieàu. Khoâng nguõ ñeâm. Tuoåi töø 45-55. Löông $1,500.00/ thaùng . Uö tieân vuøng Marietta.

Xin lieân laïc:

678 232 8873

437 - 444

(433-440)

BEST INVESTMENT LLC. 3802 Satellite, Duluth, GA 30096 Tel: 678-467-8309. Cell: 678-467-7123. Fax: 888-471-4927 Email: bestinvestmentllc@yahoo.com. coâng ty chuùng toâi coù raát nhieàu lease ôû mall lôùn, Kroger, Publix, vaø shopping center ñeïp vaø sang troïng, ôû Georgia, Tennesse, Alabama vaø S.Carolina. Ñaëc bieät: Coâng ty chuùng toâi seõ ñaûm traùch hoaøn taát tieäm nail cho quyù vò vôùi giaù caû raát nheï nhaøng. Muoán laøm chuû tieäm nail LÔÙN, ÑEÏP vaø SANG TROÏNG. Xin lieân laïc vôùi coâng ty chuùng toâi.

#1 TRUSTED

COMPANY

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

182

(433-455)


183

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

VIEÄT CARGO DÒCH VUÏÏ

Chuyeån haøng veà Vieät Nam ($3.99/lb) vaø noäi ñòaÏ. - Baûo hieåm söùc khoûe (OBAMACARE) - Baûo hieåm nhaân thoï. - Du hoïc sinh töø trung hoïc ñeán ñaïi hoïc . THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ: 470-676-1919

(434-442)

CHO SHARE PHOØNG

Ñòa ñieåm gaàn chôï Hong Kong, 7 phuùt laùi xe. Khu yeân tónh, rieâng bieät, coù Restroom trong phoøng . Thích hôïp cho Du hoïc Sinh vaø Sinh vieân hay thanh nieân ñoäc thaân. Cho thueâ $300/ thaùng. Xin lieân laïc Coâ Phy Traàn: 678-576-8985 (438-441)

SANG TIEÄM DAY SPA Tieäm Day SPA trong khu chôï Hong Kong. Khu saàm uaáùt. Vì lyù gia ñình caàn sang gaáp. Xin lieân laïc Kim Phuïng:

770-714-2452

(438-443)

434-439

CHO THUEÂ PHOØNG & NHAØ

ÑAÙNH BOÙNG ÑEØN XE

Tieát kieäm hôn $100 ñeå mua ñeøn môùi. Chuùng toâi seõ phuïc hoài y nhö ñeøn môùi. 2 head lights $35/car. *** Free Signal & Sport light. Chuùng toâi phuïc vuï taän nhaø. hay taïi: 6163 Reynolds Rd # G, Morrow ,GA 30260. Xin goïi Tommy Döông : 678-900-6734

Nhaø ôû vuøng Norcross, gaàn chôï Hoàng Koâng 5 phuùt. Free ñieän, gas, nöôùc, raùc vaø internet & cable. Xin lieân laïc:

678-761-5945

(428-439)

LINH GARAGE DOOR SERVICES

Sale-Services-Installation-Parts. Chuyeân nhaän laép ñaët, söûa chöûa cöûa Garage Baûo ñaûm giaù caû phaûi chaêng. Xin goïi:404-403-6282 & 678-406-0470 437-448

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

183

431-442


184

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Tieåu thuyeát mieàn nam

QUYEÅN 2 NAùT THAÂN BOÀ LIEÃU CHÖÔNG 7... Ñoã-Caåm nghe noùi nhö vaäy thì vui cöôøi, lieàn phuûi ñít ñöùng daäy maø noùi raèng: - Caäu thöông noù quaù, neân caäu ñaõ noùi caïn lôøi; thoâi caäu noùi sao toâi phaûi nghe vaäy, chôù bieát sao baây giôø. Hai ngöôøi daét nhau voâ nhaø. Ñoã-Caåm gaøi cöûa roài voâ buoàng maø nguû, coøn Haûi-Yeán thì ñoát ñeøn roài ngoài ñôøn vaø ngaâm thi. Hai vôï choàng Ñoã-Caåm noùi chuyeän xaàm-xì, khoâng ai nghe ñöôïc. Haûi-Yeán ngaâm thi thì löïa nhöõng baøi treâu hoa gheïo nguyeät, troâng baïn nhôù tình. Khoâng bieát AÙnh-Nguyeät nguû hay laø thöùc, maø naøng im-lìm khoâng nghe cuïc cöïa. oOo Saùng böõa sau, aên côm roài, vôï choàng Ñoã-Caåm ruû nhau ñi nhoå laït ñaëng cheû phôi khoâ maø deät chieáu, daën AÙnh-Nguyeät ôû nhaø ra sau vöôøn thuoác coi coù laù naøo uùa, hoaëc saâu aên thì beû maø boû cho saïch seõ. Vôï choàng Ñoã-Caåm vöøa ra saân maø ñi, thì AÙnh-Nguyeät cuõng ñoäi khaên ñi ra sau vöôøn thuoác. Naøng lum-khum vaïch maáy laù

ª hoà bieåu chaùnh

thuoác kieám saâu, trong trí ñöông tính moät laùt nöõa seõ ñi thaúng ra thaêm moä cha, thình lình naøng thaáy coù boùng ngöôøi doïi döôùi ñaát, gaàn moät beân caùi boùng cuûa naøng. Naøng laät-ñaät ngöôùc daäy, thì thaáy Haûi-Yeán ñöùng moät beân, mieäng cöôøi chuùm chím, maét lieác ñöa tình. Naøng maéc côõ boû ñi qua haøng thuoác khaùc. Chaøng ñi theo, ñöùng xaån-baån sau löng, roài laïi noùi raèng: - Taøi saéc giaù ñaùng ngaøn vaøng, maø phaûi ñi laøm coâng vieäc heøn haï nhö vaày, nghó thieät toäi nghieäp quaù. Naøng khoâng traû lôøi, boû ñi choã khaùc nöõa. Chaøng thaáy naøng maùi toùc phaát phô treân goø maù nhö maây vöôùng maët nguyeät, thì trong loøng caøng khoaênkhoaùi neân vaø ñi theo vaø keâu maø noùi nho nhoû raèng: - Coâ hai, coâ ñöùng laïi cho toâi noùi chuyeän moät chuùt. AÙnh-Nguyeät ñöùng laïi, ngoù ngay chaøng maét tôï traêng raèm, maët nhö hoa nôû, saéc thieät laø xinh ñeïp, song boä ñöùng nghieâm nghò laém. Haûi-Yeán quyeát gheïo naøng maø thaáy töôùng maïo naøng ñoan chaùnh nhö vaäy thì kieâng neå, neân ñöùng bôï ngôï roài noùi nhoû-nheï raèng: - Toâi vì mang naëng khoái tình neân

môùi ñeán ñaây xin ôû ñaäu. Chaúng hieåu vì côù naøo coâ ñaõ khoâng chieáu coá, maø yù coi nhö coâ chaúng vui maø thaáy maët toâi vaäy coâ hai? AÙnh-Nguyeät ñaùp raèng: - Thöa caäu, caäu laø böïc sang troïng, coøn toâi laø ñöùa ngheøo heøn, boån phaän toâi phaûi kính sôï caäu, chôù naøo phaûi toâi cao sang hôn caäu hay sao maø caäu naøi cho toâi chieáu coá. Coøn toâi thaáy caäu maø toâi vui hay laø buoàn, thì taïi trong buïng toâi, caäu laøm sao roõ ñöôïc maø caäu hoûi. Haûi-Yeán nghe nhö vaäy, töôûng naøng muoán noùi trôù-treâu neân cöôøi ngoûn-ngheûn maø noùi raèng: - Coâ nhôù hoâm böõa noï toâi ñi chôi, tình côø gaëp coâ queùt saân, hai ñöùa mình nhìn nhau ñoù. Chaúng hieåu taïi toâi coù caùi duyeân nôï gì hay sao maø trôû veà quaùn toâi xoán-xang thao thöùc hoaøi, aên khoâng ngon, naèm khoâng nguû, ngaøy nhö ñeâm hình dung cuûa coâ cöù chaøng-raøng tröôùc maét toâi luoân luoân. Toâi noùi heát cho coâ thöông, toâi boû aên, boû nguû, boû hoïc, boû ñôøn, trong loøng vaán-vít, töông tö coâ hoaøi. Toâi muoán laøm laûng, maø heã giaû queân coâ chöøng naøo, trong trí laïi caøng nhôù coâ chöøng naáy. Khoå taâm quaù toâi chòu khoâng ñöôïc, neân môùi laøm gan ñeán ñaây xin ôû ñaäu, ñaëng ra voâ thaáy maët nhau.


185

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

YOUR BUSINESS CARD HERE PLEASE CALL

404-704-6599

FOR MORE INFORMATION


186

Haûi-Yeán noùi tôùi ñaây thì thôû daøi, coi boä buoàn thaûm laém, roài ngoài choàm-hoåm döôùi ñaát. AÙnh-Nguyeät voùi tay níu laù thuoác laät qua laät laïi maø nhìn, song naøng ñöùng tænh taùo, loùng tai nghe coi chaøng noùi chuyeän gì nöõa. Haûi-Yeán thaáy vaäy chaéc naøng ñaõ gaàn xieâu loøng roài, neân noùi tieáp raèng: - Toâi töôûng ñöôïc ôû chung moät nhaø vôùi coâ toâi bôùt buoàn raàu thöông nhôù, naøo deø gaàn nhau, ra voâ thaáy nhau thì löûa loøng caøng theâm höønghöïc, coù khi noù laøm cho trí toâi boái-roái nhö daïi nhö ngaây. Toâi bieát ñöôïc taùnh neát cuûa coâ, toâi caøng yeâu meán coâ hôn nöõa, maø nhöùt laø toâi nghe ñöôïc tieáng ñôøn, gioïng noùi, roài toâi roõ goác coâ laø con nhaø nho, thì toâi quyeát theá naøo toâi cuõng phaûi keát toùc traêm naêm vôùi coâ. Bôûi toâi thöông coâ quaù, khoâng coøn bieát maéc côõ nöõa, neân hoâm qua toâi môùi toû thieät vôùi chuù vaø xin cöôùi coâ, ñaëng phæ tình hoaøi voïng roài môùi yeân loøng maø lo ñoïc saùch ñöôïc. Toâi xin coâ toû thieät cho bieät coi vì côù naøo tình toâi thöông coâ nhö vaäy, maø coâ khoâng ñoaùi töôûng, laïi khaùng cöï khoâng chòu öng toâi. Toâi chaéc neáu coâ phuï loøng toâi thì toâi raàu buoàn chaúng nhöõng laø hoïc khoâng ñöôïc phaûi lôõ hoäi coâng danh, maø sôï sanh bònh roài boû mình nôi ñaát Gia-ñònh naày nöõa. Chaøng vaø noùi vaø laáy moùng tay gaïch ñaát, boä coi buoàn thaûm voâ cuøng. AÙnh-Nguyeät ñôïi chaøng noùi döùt roài, naøng môùi chuùm chím cöôøi maø ñaùp raèng: - Caäu laø hoïc troø du hoïc, leõ thì ngaøy ñeâm caäu phaûi ñeå trí vaøo kinh söû luoân luoân, quyeát laäp cho ñöôïc coâng danh maø laøm hieån vinh toå phuï chôù sao caäu laïi coá yù doøm hoa ngoù nguyeät laøm chi maø ñeán noãi thöông gioù nhôù maây nhö vaäy? - Taïi oâng trôøi khieán nhö vaäy, toâi bieát laøm sao baây giôø. - Caäu chaúng neân ñoå loãi cho oâng trôøi. Taïi caùi trí cuûa caäu khoâng kieân nhaãn, taïi caùi loøng cuûa caäu hay trôùtreâu, chôù khoâng phaûi taïi oâng trôøi naøo heát. - Thoâi, nhö khoâng phaûi taïi oâng trôøi, thì laø taïi coâ. - Sao maø taïi toâi? - Thuôû nay khoâng phaûi laø toâi khoâng thaáy con gaùi, maø sao toâi thaáy ngöôøi ta toâi khoâng chuùt ñoäng tình,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ñeán chöøng gaëp coâ toâi laïi töông-tö, döôøng aáy khoâng phaûi laø taïi coâ hay sao? - Caäu thieät laø lanh lôïi! - Khoâng phaûi ñaâu coâ hai. Thuôû nay toâi ít aên ít noùi laém chôù. Khoâng hieåu taïi sao böõa nay toâi ñöôïc noùi chuyeän vôùi coâ, roài oâng thaàn-khaåu cuûa toâi oång giuïc cho toâi phaûi noùi heát cho coâ nghe. Nhöõng lôøi toâi noùi vôùi coâ naõy giôø ñoù laø lôøi taâm-huyeát, chôù khoâng phaûi lôøi phænh phôø ñaâu. Neáu coâ khoâng tin thì ñeå ngaøy sau ñoâi ta keát toùc vôùi nhau roài coâ seõ bieát. - Caäu phaûi lo ñeøn saùch, chôù ñöøng coù lo chuyeän ngoaøi khoâng neân. - Neáu toâi khoâng keát toùc vôùi coâ ñöôïc thì coù vui veû chi ñaâu maø lo xem saùch. Xin coâ thöông duøm thaân toâi. Coâ maø phuï loøng toâi, thì daàu coâ khoâng coù yù haïi toâi ñi nöõa, töùc nhieân coâ cuõng coù toäi, vì coâ muoán cho toâi buoàn raàu hoïc khoâng ñöôïc roài lôõ hoäi chôi, neân coâ môùi phuï toâi. Coâ cuõng laø con nhaø nho-hoïc, toâi chaéc coâ khoâng nôõ laøm ñieàu ñoäc aùc ñeán theá, phaûi khoâng coâ hai? AÙnh-Nguyeät chaâu maøy, cuùi maët ngoù xuoáng ñaát boä naøng suy nghó laém. Haûi-Yeán lieác ngoù naøng, trong buïng möøng thaàm, coù yù ñôïi coi naøng noùi theá naøo. Caùch moät chuùt naøng noùi raèng: - Toâi xeùt phaän toâi, neân toâi khoâng theá naøo öng ñöôïc. Toâi ñaõ noùi vôùi chuù Ñoã-Caåm roài, vaäy chôù chuù khoâng coù noùi laïi cho caäu nghe hay sao? - Khoâng. Coâ noùi laøm sao ñoù? - Toâi ñaõ noùi vôùi chuù, neáu toâi öng caäu thì toâi phaûi mang ba ñieàu loãi lôùn. Thöù nhöùt: oâng thaân toâi maát chöa maõn tang, neáu toâi laáy choàng thì toâi mang chöõ baát hieáu. Thöù nhì: tuy toâi moà coâi, song toâi coøn moät oâng chuù vôùi moät oâng caäu; neáu toâi laáy choàng maø khoâng thöa cho thaân toäc hay thì ai goïi toâi laø con nhaø leã nghóa. Thöù ba: caäu laø con nhaø hoïc troø, ñöông xoâi kinh naáu söû maø chôø khoa thi, neáu toâi coäng chaåm ñoàng saøng (#32) laøm cho caäu roái raém laûng lô ñeøn saùch, thì toâi töôûng toâi cuõng coù toäi vôùi thaùnh hieàn laém. Vaäy xin caäu haõy giöõ loøng thanh tònh maø lo beà ñeøn saùch, chaúng neân töôûng nguyeät nhôù hoa maø loãi vôùi cha meï vaø luïy thaân toâi toäi nghieäp.

Haûi-Yeán ngoài nghe naøng noùi, gioïng laûnh loùt nhö hoài ñôøn, yù oân hoøa nhö baøi giaûng, bôûi vaäy chaøng meâ maån taâm thaàn, muoán xen maø caûi, song sôï naøng khoâng noùi nöõa, neân phaûi daèn loøng laëng thinh maø nghe. Chöøng naøng noùi döùt roài, chaøng môùi ngöôùc maët leân hoûi raèng: - Coâ noùi coøn moät oâng chuù vôùi moät oâng caäu, neáu muoán laáy choàng thì phaûi thöa tröôùc môùi daùm. Hai oâng ôû ñaâu? Chuù Ñoã-Caåm chòu thì ñuû roài, caàn gì phaûi thöa cho ñuû maët baø con thaân toäc. - Chuù Ñoã-Caåm coù baø con gì vôùi toâi ñaâu. - UÛa! Neáu khoâng phaûi baø con, sao coâ laïi ôû ñaây? Coâ gaït toâi chi vaäy coâ hai? Chuù ñaõ noùi thieät gia ñaïo cuûa coâ cho toâi bieát heát. Chuù noùi chuù laø chuù ruoät cuûa coâ maø. - Thöa, khoâng. Chuù noùi doái vôùi caäu ña. OÂng thaân toâi khoa tröôùc leân ôû ñaäu taïi nhaø chuù maø thi, ruûi ñau roài boû mình, laøm toán hao cuûa chuù heát 30 quan tieàn. Toâi ngheøo naøn khoâng coù tieàn maø traû. Chuù ñeán quan chuù kieän toâi. Quan baét toâi phaûi ôû ñôï vôùi chuù ñaây chôù. Haûi-Yeán nghe noùi chöng höûng, vuøng ñöùng daäy, maét ngoù AÙnhNguyeät traân-traân. AÙnh-Nguyeät xaây löng ñi qua voàng thuoác khaùc. Haûi-Yeán ñöùng ngoù theo. Chaúng hieåu vì chaøng nghe naøng noùi naøng ôû ñôï vôùi Ñoã-Caåm chôù khoâng phaûi laø chaùu, thì chaúng bieát kieâng neå chi nöõa, hay laø taïi chaøng ngoù theo, thaáy daùng ñi yeåu-ñieäu, chaøng ñoäng loøng, maø naøng ñi vöøa ñöôïc moät chuïc böôùc, gaàn tôùi goác caây boà-ñeà lôùn, chaøng böôn baû chaïy theo, roài naém caùnh tay traùi naøng chaët cöùng maø keùo laïi goác caây boà-ñeà. Naøng bò níu thình-lình thì theïn thuøa maø laïi giaän quaù, neân maët maøy ñoû töôi, caû mình run baây-baåy, day laïi ngoù ngay chaøng maø noùi raèng: - Caäu laø con nhaø hoïc troø, chôù phaûi laø ñoà thaát phu hay sao maø caäu voâ leã nhö vaày. Caäu phaûi buoâng toâi ra. Buoâng ñi, neáu caäu khoâng buoâng thì toâi laøm caäu mang nhuïc cho caäu coi. Caäu buoâng hoân? Haûi-Yeán mieäng cöôøi heà-heà, tay maët cöù naém AÙnh-Nguyeät chaët cöùng, roài tay traùi laïi voùi muoán oâm ngang mình naøng, naøng cuùi xuoáng luôïm


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 439 °° FEB FEB 20, 05, 2013 2014 TAÏ

187 195


188

khuùc caây maø ñaäp nhaàu. Haûi-Yeán sôï truùng loå ñaàu, neân laät ñaät buoâng naøng ra roài böôùc thoái lui hai ba böôùc. AÙnh-Nguyeät chæ caây ngay maët chaøng maø noùi: - Caäu laø aên cöôùp, chôù khoâng phaûi hoïc-troø. Toâi noùi cho caäu bieát, tuy thaân phaän toâi ngheøo heøn maëc daàu song toâi troïng danh giaù cuûa toâi laém, thaø laø toâi cheát, chôù toâi khoâng ñeå cho ai laøm nhô danh toâi ñaâu. Haûi-Yeán ñöùng xa-xa, maët maøy taùi leùt, cöù ngoù naøng, chôù khoâng kieám ñöôïc moät lôøi maø ñoái ñaùp. Naøng thaáy vaäy môùi boû maø ñi. Chaøng luïc-thuïc ñi theo vaø noùi nhoû-nheï raèng: - Coâ hai ôi, xin coâ ñöøng coù phieàn. Vì toâi thöông coâ quaù, neân toâi queân heát leã-nghóa lieâm-só. AÙnh-Nguyeät ngoaùi ñaàu laïi vaø cöôøi gaèn vaø noùi raèng: - Caäu khoâng bieát chôù khoâng phaûi caäu queân. Haûi-Yeán nhaên maët ñaùp raèng: - Naõy giôø coâ maéng nhieác toâi lôøi naëng neà laém, nhöng vì toâi thöông coâ quaù neân toâi nhòn heát thaûy. Coâ haõy xeùt laïi coâ nhö vaäy, coøn toâi nhö vaày, sao coâ laïi cheâ toâi? Toâi laø con nhaø cöï phuù ôû treân An-Giang; toâi taøi hoïc laïi khoâng nhöôïng ai heát. Phaän coâ ngheøo khoå ñeán ñoãi phaûi ñem thaân ñôï cho ngöôøi ta. Neáu coâ khöùng keát nghóa Chaâu-Traàn vôùi toâi, thì toâi ra tieàn maø traû nôï, roài toâi möôùn nhaø röôùc coâ veà, vôï choàng ôû vôùi nhau, toâi soâi kinh naáu söû, coâ lo söûa traùp naâng khaên, khi buoàn hoøa ñôøn, khi vui thöôûng nguyeät, döôøng aáy coâ khoâng sung söôùng hôn laø ôû ñôï cho ngöôøi ta nhö vaày hay sao? Coâ phaûi nghó laïi, coâ xeùt choã lôïi haïi cho kyõ. Toâi noùi cho coâ bieát, toâi khoâng nôõ laøm böùc coâ, thì thieáu gì caùch. Naøng ñöùng laïi ñaùp raèng: - Toâi bieát laém chôù! Caäu laøm ñaønoâng con trai, laïi coù tieàn baïc nhieàu, coøn toâi laø ñaøn-baø con gaùi laïi ngheøoheøn coâi-cuùt, caäu muoán laøm haïi toâi coù khoù chi ñaâu. Tuy vaäy maø thaø toâi bò haïi, chôù toâi khoâng chòu ñeå oâ danh xuû tieát. Coøn caäu khoe caäu giaøu coù maø laïi hoïc gioûi. Thöa caäu, tuy toâi ngheøo heøn, song toâi kính troïng ngöôøi bieát leã-nghóa lieâm-só maø thoâi, chôù khoâng phaûi nghe noùi giaøu coù maø toâi ham, hoaëc nghe noùi hoïc gioûi maø toâi sôï. AÙnh-Nguyeät noùi döùt roài quaây quaû

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ñi kieám laù thuoác uùa maø beû. Haûi-Yeán ñöùng ngoù xuoáng ñaát maø suy nghó moät hoài laâu laém, roài laàn böôùc thuûng thaúng ñi voâ nhaø.

CHÖÔNG 8 Maët trôøi môùi cheách boùng, hai vôï choàng Ñoã-Caåm, moãi ngöôøi vaùc moät boù laùc, böôùc voâ saân quaêng moät caùi ñuïi döïa cöûa, roài Thò-Phi ñi voøng phía beân heø maø voâ nhaø sau, coøn Ñoã-Caåm thì ñi thaúng voâ cöûa tröôùc. Ñoã-Caåm mình maåy laám lem, khi böôùc voâ nhaø ñöùng ngoù daùo-daùc thaáy Haûi-Yeán naèm co treân vaùn, day maët voâ vaùch, beøn noùi lôùn raèng: - Con AÙnh-Nguyeät ñi ñaâu maát roài? Caäu laøm gioáng gì maø naèm buoàn xo ñoù vaäy caäu. Haûi-Yeán day qua ngoù Ñoã-Caåm, thieät göông maët coi khoâng vui. ÑoãCaåm cöôøi ngoûn-ngoeûn vaø hoûi raèng: - Töø hoài sôùm mai ñeán baây giôø caäu ôû nhaø coù vieäc gì laï khoâng caäu? Haûi-Yeán loàm-coàm ngoài daäy, saéc maët theïn-thuøa, neân ngoù choã khaùc maø noùi xu-xò raèng: - Coù vieäc gì ôû ñaâu! Ñoã-Caåm cöôøi heà-heà roài ñi thaúng voâ nhaø sau röûa mình, röûa maët, thay aùo ñoåi quaàn. Thò-Phi thaáy AÙnhNguyeät ôû sau vöôøn thuoác lôn-tôn ñi voâ thì noùi raèng: - Döõ hoân! Töø hoài tao ñi ñeán baây giôø, maày ôû hoaøi ngoaøi vöôøn thuoác hay sao? Chaø, böõa nay con naày sieâng döõ baây. AÙnh-Nguyeät laëng thinh, khoâng noùi ñi noùi laïi chi heát. AÊn côm chieàu roài Haûi-Yeán ruû Ñoã-Caåm ñi voâ trong thaønh chôi. ÑoãCaåm ngaøy nay ñi nhoå laùc laø coù yù muoán ñeå cho Haûi-Yeán ôû nhaø thongthaû maø choïc gheïo AÙnh-Nguyeät, chaúng deø chöøng veà nhaø thaáy HaûiYeán buoàn xo, maø AÙnh-Nguyeät cuõng khoâng vui, thì laáy laøm kyø, bôûi vaäy Haûi-Yeán ruû ñi voâ thaønh chôi thì anh ta chòu ñi lieàn, thaàm tính ñeå ra ngoaøi ñöôøng roài hoûi Haûi-Yeán coi ngaøy nay coù noùi chuyeän chi vôùi AÙnh-Nguyeät hay chöa. Chöøng ra khoûi nhaø, ÑoãCaåm chöa kòp hoûi, maø Haûi-Yeán hoûi tröôùc raèng: - Coâ hai coå noùi coå thieáu 30 quan tieàn khoâng coù maø traû, neân coå ôû ñôï vôùi chuù maø tröø, chôù coå khoâng phaûi

chaùu cuûa chuù, phaûi vaäy khoâng chuù? Ñoã-Caåm chöng höûng, döøng böôùc ngoù Haûi-Yeán vaø noùi raèng: - Noù noùi vôùi caäu nhö vaäy hay sao? Phaûi, oâng gì noù hoài tröôùc coù thieáu toâi 30 quan tieàn, maø oång cuõng coù baø con vôùi toâi, chôù phaûi laø ngöôøi döng hay sao. Con chaùu noù baïc beõo quaù! Vôï choàng toâi thaáy ngheøo naøn coâi-cuùt toâi thöông, neân ñem noù veà nuoâi, baây giôø noù thaáy caäu yeâu noù, chaéc coù choã nöông döïa ñöôïc roài, noù tính phaûn vôï choàng toâi chôù. Con naày leûo-löï thieät. Sao böõa nay hai vôï choàng toâi ñi khoûi, caäu ôû nhaø coù öôùm thöû loøng noù hay chöa? Noù chòu hay khoâng, maø sao hoài xeá toâi veà cho ñeán baây giôø toâi coi boä caäu khoâng ñöôïc vui vaäy caäu? Haûi-Yeán ñaùp raèng: - Coâ hai ngheøo maø kieâu haõnh quaù, toâi duøng ñuû caùch maø gheïo coå, song duøng caùch naøo cuõng khoâng ñöôïc heát thaûy. - Toâi ñaõ noùi taùnh noù khoù laém maø. Caäu noùi vôùi noù laøm sao roài noù traû lôøi laøm sao ñaâu caäu thuaät laïi cho toâi nghe thöû coi. Luùc aáy maët trôøi ñöông chen laën. Hai ngöôøi ñi thô-thaån treân ñöôøng. Gioù chieàu maùt meû, maøu trôøi trong ngaàn. Haûi-Yeán ñi chaäm-chaäm maø keå ñuû moïi vieäc hoài tröa cho Ñoã-Caåm nghe, khoâng daáu moät maûy naøo heát. Chaøng noùi roài thôû daøi, boä coi naõo neà laém. Coøn Ñoã-Caåm nghe roõ roài thì anh ta sôï neáu AÙnh-Nguyeät khoâng öng HaûiYeán thì anh ta khoâng theå aên theâm 5 neùn nöõa, maø laïi cuõng khoâng ñoøi ñöôïc 30 quan tieàn, bôûi vaäy maø anh ta noåi giaän neân noùi raèng: - Ñöøng coù lo, caäu ñeå noù ñoù cho toâi. Mình ñaõ töû teá vôùi noù quaù, neáu muoán laøm phaùch, thì toâi cho noù laøm phaùch. Ñeå toâi bieåu con vôï toâi eùp noù; neáu noù coøn cöùng nöõa, thì vôï choàng toâi haønh haï taám thaân noù cho noù thaát kinh roài töï nhieân noù heát cöùng chôù gì. Noùi cuøng maø nghe, neáu mình laøm ñuû caùch maø noù laøm cöùng hoaøi, thì toâi cho pheùp caäu ban ñeâm voâ nguû nhaàu vôùi noù, söùc noù bao nhieâu maø cöï vôùi caäu noåi, coøn nhö noù coù la laøng la xoùm, ñi kieän ñi thöa, thì vôï choàng toâi laøm chöùng cho caäu, toâi noùi noù thaáy caäu hoïc gioûi tieàn nhieàu noù muoán, caäu khoâng chòu caäu maéng nhieác noù,


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

189


190

noù maéc côõ neân kieám chuyeän noùi xaáu cho caäu. Noù ôû trong nhaø toâi, maø vôï choàng toâi laøm chöùng nhö vaäy thì ai laïi khoâng tin. Haûi-Yeán nghe Ñoã-Caåm noùi nhö vaäy thì möøng, neân noùi raèng: - Chuù tính möu ñoù hay laém. Neáu chuù saün loøng giuùp toâi nhö vaäy thì coù lo chi toâi aân aùi vôùi coâ khoâng ñöôïc. Thieät toâi giaän coâ quaù, töø hoài tröa cho ñeán baây giôø toâi theà daàu toán hao tieàn baïc bao nhieâu toâi cuõng laáy coâ cho ñöôïc toâi môùi nghe. Chuù raùng giuùp toâi. Toâi noùi thì toâi nhôù lôøi, heã toâi laáy ñöôïc coâ roài thì toâi ñeàn ôn cho chuù theâm 5 neùn nöõa vaø toâi ra 30 quan tieàn maø traû laïi cho chuù. Ñoã-Caåm nghe noùi tieàn baïc thì vui möøng neân ruû Haûi-Yeán ñi rieát voâ thaønh uoáng röôïu chôi. Haûi-Yeán cuõng heát buoàn, song neáu ai ngoù kyõ caëp con maét chaøng thì bieát trong trí chaøng lo tính lung laém. Chöøng ñi veà doïc ñöôøng, Haûi-Yeán cöù laëng thinh ngoù xuoáng ñaát maø ñi. Ñi gaàn tôùi nhaø chaøng níu tay ÑoãCaåm ñöùng laïi roài noùi raèng: - Möu cuûa chuù tính hoài naõy ñoù hay thieät, song toâi coi coù choã chaúng tieän. Vaõ hoài tröa coâ ñoái ñaùp vôùi toâi, thì toâi coi coâ chaúng phaûi laø gaùi taàm thöôøng ñaâu. Coâ coù noùi hai ba laàn raèng thaø coâ cheát chôù khoâng ñeå cho ai laøm oâ danh xuû tieát coâ. Coâ noùi maø boä coi haún-hoøi laém. Coâ laø con nhaø coù hoïc, neân toâi sôï heã coâ noùi thì coâ daùm laøm. Neáu chuù ñaùnh ñaäp eùpuoång coâ, hoaëc toâi yû tieàn yû söùc laøm aùm saùt, toâi e coâ töùc giaän roài töï vaän ñi, thì laø uoång taøi saéc cuûa coâ laém. Vaäy xin chuù ñeå thuûng thaúng cho toâi tính ít böõa coi. Toâi muoán oøn-ó vôùi coâ nöõa, chöøng naøo khoâng ñöôïc roài mình seõ duøng keá. Ñoã-Caåm gaät ñaàu lia lòa vaø noùi raèng: - Ñöôïc, ñöôïc. Caäu muoán theá naøo cuõng ñöôïc heát. Caäu tính laøm sao thì caäu noùi cho toâi hay, toâi saün loøng giuùp caäu luoân luoân. Toâi thaáy noù laøm phaùch toâi giaän quaù. Hai ngöôøi daét nhau veà nhaø. Maáy böõa sau AÙnh-Nguyeät naáu côm naáu nöôùc, doïn deïp trong nhaø, laøm vieäc ngoaøi vöôøn nhö thöôøng, naøng thaáy Haûi-Yeán naøng khoâng theïn thuøa, khoâng hôøn giaän, maø cuõng khoâng theøm ngoù. Coøn Haûi-Yeán thaáy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

maët naøng thì coù hôi bôï ngôï, nhieàu khi leùn lieác ngoù naøng maø khoâng daùm thoát moät lôøi chi heát. Vôï choàng Ñoã-Caåm thaàm tính vôùi nhau theá naøo khoâng bieát, maø böõa naøo cuõng boû ñi hoaøi, böõa thì vôï choàng ñi chung vôùi nhau, böõa thì choàng ñi moät nôi vôï ñi moät ngaû. Haûi-Yeán ôû nhaø moät mình vôùi AÙnhNguyeät, heã thaáy daïng naøng thì löûa tình höøng-höïc, bieån aùi doài daøo, song neáu muoán choïc gheïo naøng thì möôïn baøi thi hoaëc duøng ngoùn ñôøn maø thoâi, chôù khoâng daùm trao lôøi chi nöõa heát. Moät buoåi tröa, vôï choàng Ñoã-Caåm ñi khoûi, Haûi-Yeán ôû nhaø vôùi AÙnhNguyeät maø khoâng daùm noùi chuyeän vôùi naøng, thì trong loøng buoàn böïc neân tính böôùc ra sau vöôøn maø chôi. Chaøng vöøa ñi tôùi chaùi nhaø, thì thaáy naøng ñöông ñöùng döïa moät buïi boâng buïp, tay caàm moät caùi boâng maø nhìn. Naøng ñeå ñaàu traàn, laïi toùc khoâng chaûi gôõ, nhieàu sôïi loøng-thoøng sau oùt, nhieàu sôïi xaáp xaûi treân traùn; trôøi daõi naéng trong maët naøng, roài maøu boâng buïp gioïi voâ nöõa, laøm cho nöôùc da naøng öûng hoàng-hoàng, coi thieät laø xinh ñeïp. Haûi-Yeán leùn ñöùng ngoù naøng traân traân, vì sôï naøng hay roài naøng boû ñi voâ, maát caùi böùc tranh “gaùi ñeïp xem hoa töôi” ñi, neân chaøng khoâng daùm böôùc ñoäng ñaát. Thình-lình naøng day qua ngoù thaáy chaøng, naøng buoâng caùi boâng ra roài thuûng thaúng ñi voâ nhaø. Chaøng thaáy caëp maét cuûa naøng raát höõu tình, göông maët cuûa naøng nhö hoa nôû, töôùng ñi cuûa naøng raát yeåu ñieäu, thì trong loøng chaøng boàihoài, muoán böôùc laïi chaän ñöôøng maø trao lôøi vaøng ñaù, song sôï naøng maéng nöõa, neân môùi böôùc moät böôùc roài ngaäp ngöøng ñöùng laïi, khoâng daùm ñi. Naøng ñaõ voâ trong nhaø roài maø chaøng coøn ngaån-ngô ngoaøi heø, caùch moät hoài laâu chaøng ngoài choàm hoåm döïa buïi chuoái, voùi tay níu moät taøu chuoái roài teùt ra nhoû nhoû boû ñoáng döôùi ñaát. Chaøng ngoài ñoù cho ñeán nöûa chieàu, khoâng bieát chaøng toan tính vieäc chi, maø coi saéc maët chaøng lo laém. Chöøng chaøng thaáy daïng vôï choàng Ñoã-Caåm veà chaøng môùi laàn böôùc voâ nhaø. Ñeâm aáy Haûi-Yeán naèm daøu-daøu

hoaøi, khoâng ñoïc saùch maø cuõng khoâng thaáy ñôøn. Böõa sau aên côm sôùm mai roài, chaøng xaùch duø ñi ñeán toái môùi veà. Ñoã-Caåm hoûi chaøng ñi ñaâu thì chaøng noùi ñi voâ thaønh thaêm anh em baïn hoïc. Chaøng ñi luoân nhö vaäy cho ñeán 4 böõa. Böõa choùt Haûi-Yeán veà ñeán nhaø thì trong nhaø ñaõ ñoát ñeøn roài. Chaøng caát duø, côûi aùo daøi roài böôùc ra ngoaøi saân maø chôi. Ñoã-Caåm troâng AÙnh-Nguyeät aân aùi vôùi Haûi-Yeán cho mau ñaëng ñoøi theâm 5 neùn baïc vaø 30 quan tieàn, maø thaáy Haûi-Yeán ñaõ khoâng ve-vaõn laïi boû nhaø ñi hoaøi, muoán thuùc Haûi-Yeán böôùc rieát tôùi, neân ñi theo ra ngoaøi saân, ñöùng döïa beân mình chaøng roài hoûi nhoû raèng: - Sao hoåm nay caäu khoâng tính chi heát, cöù boû nhaø ñi chôi hoaøi vaäy? Thoâi, ñeå vôï choàng toâi ñaùnh eùp noù cho nheù? Haûi-Yeán kheàu tay Ñoã-Caåm ñi thaúng ra ngoaøi ñöôøng cho xa nhaø roài noùi raèng: - Hoåm nay toâi tính heát söùc, chôù khoâng phaûi toâi ñi chôi ñaâu. Coâ hai laø con nhaø nho, coâ ñôøn hay hoïc gioûi, chôù khoâng phaûi nhö saép con gaùi doát naùt khaùc. Toâi ñaõ xeùt kyõ roài, neáu mình laøm ngang chaéc coâ baát bình roài hö vieäc cuûa mình ñi. Vaäy toâi tính phaûi duøng nhôn nghóa maø duï coâ môùi ñöôïc. Toâi ñaõ saép möu keá xong roài heát; vaäy xin chuù saùng mai, chöøng aên côm roài chuù sai coâ ñi voâ trong raëng (#33) röøng Bình-Lôïi maø quô cuûi. Heã coâ ñi thì coâ maéc keá toâi. Neáu chuyeán naày maø khoâng ñöôïc nöõa, thì chuù ñaùnh ñaäp maø eùp coâ, chöøng aáy toâi khoâng caûn nöõa ñaâu. Ñoã-Caåm khoâng hieåu keá cuûa HaûiYeán theå naøo, neân ñöùng ngoù traântraân roài hoûi raèng: - Möu cuûa caäu saép sao ñoù? Sao hoài naõy caäu noùi phaûi duøng nhôn nghóa maø duï noù, roài baây giôø caäu laïi bieåu sai noù ñi voâ röøng moät mình? - AÁy! Ñoù laø keá nhôn nghóa ña. - Heã voâ röøng thì caäu laøm ngang chôù gì. Laøm nhö vaäy laø keá ba naøi, chôù nhôn nghóa gì? Ñoã-Caåm noùi vaø cöôøi ngaát. Haûi Yeán cuõng töùc cöôøi song chaøng ñaùp raèng... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

191


192 THIEÂN HAÏ SÖÏ

Chuyeän tình cuûa toång thoáng Phaùp vaãn laø chuû ñeà ñöôïc caùc tuaàn baùo Phaùp quan taâm. Ranh giôùi giöõa coâng vaø chung, tính caùch cuûa toång thoáng, töông lai cuûa ñeä nhaát phu nhaân... laø nhöõng caâu hoûi maø caùc tuaàn baùo ñaët ra. “Maát uy tín » laø tieâu ñeà cuûa tuaàn san L’Express treân trang bìa. Töø laâu, toång thoáng Hollande luoân yeâu caàu moïi ngöôøi toân troïng ñôøi tö cuûa mình. Nhöng “vuï Gayet” roõ raøng lieân quan tôùi ñôøi soáng chính trò. Tôø baùo phaân tích ba chuû ñeà chính xoay quanh vuï tai tieáng: Hollande vaø nhöõng ngöôøi phuï nöõ cuûa oâng, moät toång thoáng baát caån, ñôøi tö: cuoäc tranh luaän sai. Lieân quan tôùi chuû ñeà ñaàu tieân, taùc giaû ñaët caâu hoûi lieäu tieàn thueá cuûa coâng daân coù bò chi cho caùc söï kieän naøy hay khoâng. Caâu traû lôøi laø coù. Vì, Valeùrie Trierweiler coù moät ngaân saùch

Julie Gayet

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª PHAïM CAO PHONG

rieâng cho ví trí ñeä nhaát phu nhaân cuûa mình. Trong tröôøng hôïp baø khoâng coøn giöõ vò trí naøy thì phaûi huûy ngay nhöõng chi phí treân. Baøi baùo cho raèng toång thoáng ñang coùnguy cô bò coi laø ngöôøi ñaøn oâng chòu aûnh höôûng cuûa phuï nöõ. Moät ngöôøi ñaøn oâng gaàn nhö chaúng bao giôø noùi veà ñôøi tö cuûa mình. Theá nhöng, ngöôøi Phaùp bieát heát nhöõng baát ñoàng trong cuoäc soáng gia ñình cuûa hoï nhôø nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaõ chung soáng vôùi oâng. Töø sau vuï Cahuzac, neàn Coäng hoøa maãu möïc khoâng coøn ñöôïc nhö theá nöõa. Taùc giaû haøi höôùc nhaän xeùt thaät khoù khoâng theå mæm cöôøi khi ñoïc laïi lôøi cam keát cuûa oâng: “Toâi, toång thoáng cuûa nöôùc Coäng hoøa, toâi seõ laøm theo caùch ñeå öùng xöû cuûa mình phaûi maãu möïc moïi luùc”. Vaán ñeà an ninh cuûa toång thoáng cuõng ñöôïc L’Express phaân tích. Taùc

Valeùrie Trierweiler

giaû ñaët caâu hoûi, neáu khoâng phaûi laø oáng kính cuûa paparazzi, maø laø moät noøng suùng thì haäu quaû seõ ra sao ? Khi caùc cuoäc heïn hoø bí maät luoân dieãn ra taïi moät nôi, nguy cô seõ taêng leân hôn nhieàu. Ngoaøi sô hôû treân, François Hollande luoân theå hieän laø moät toång thoáng “bình thöôøng”, gaàn guõi vôùi ngöôøi daân trong caùc söï kieän. Khoâng chæ nhöõng laàn di chuyeån baèng xe maùy tôùi gaëp baïn gaùi môùi, toång thoáng Phaùp thöôøng nhieàu laàn tôùi caùc cuoäc heïn mang tính caù nhaân baèng oâ toâ hay xe maùy chæ vôùi moät veä só thaân caän. Tôø Le Nouvel Observateur nhaän ñònh “vuï Closer” ñöa ra aùnh saùng caù tính moät ngöôøi ñaøn oâng bò maéc baãy trong nhöõng nhaäp nhaèng cuûa chính mình. Ñeå hieåu François Hollande, phaûi hieåu roõ hai töø. Moät töø maø oâng raát thích laø “töï do”. Töø thöù hai maø oâng thöïc hieän laø “ñoaïn tuyeät”. Hai töø naøy vöøa thích hôïp trong chính trò cuõng nhö trong ñôøi tö cuûa oâng. Theo tôø The Daily Telegraph, phaùt haønh taïi Luaân Ñoân, Hollande chöa bao giôø töï quyeát ñònh ñöôïc vaø thöôøng ñeå phuï nöõ daét muõi. Tôø baùo cuõng ñaët vaán ñeà phaûi xem laïi vò trí cuûa Valeùrie Trierweiler. Neáu baø bò thay theá, ngöôøi ñoùng thueá neân ñaët caâu hoûi taïi sao trong thôøi gian qua hoï phaûi traû chi phí cho baø vôùi tö caùch laø ñeä nhaát phu nhaân. TÌNH YEÂU CUûA NGÖÔØI PHAùP Moät coâ gaùi toùc vaøng, maét maàu haït deû, duyeân daùng, cho ñeán nay vaãn


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

193


194

öa kín ñaùo. Song töø ngaøy 13.1 2014 Julie Gayet khoâng coøn ñöôïc höôûng ñieàu ñoù. Teân tuoåi coâ traøn khaép caùc maët baùo trong nöôùc vaø quoác teá. Con gaùi moät baùc só phaãu thuaät danh tieáng, cha laø baïn thaân cuûa Berna Kuschner, Julie ngaû theo caùnh taû raát sôùm, cuõng thaønh danh vôùi ñôøi raát nhanh. Ñeán vôùi phim aûnh töø nhöõng naêm 90, laàn ñaàu trong boä phim “Caùi hoân ñaàu tieân” cuûa haõng AB - Production Julie Gayet röïc rôõ ngay. Naêm 1996 coâ ñaõ ñöôïc nhaän ñoùng vai chính trong “Delphine 1” vaø “Yan 0” cuûa ñaïo dieãn Dominique Farrugia. Cuõng chæ 365 ngaøy sau coâ nhaän giaûi thöôûng Romy Schneider trong phim “Select Hoâtel” cuûa Laurent Bouhnik. Cho ñeán nay Julie Gayet ñaõ goùp maët trong gaàn 50 phim. Julie gaàn guõi vôùi gia ñình Francois Hollande. Khi Segolen Royal ñöùng ra tranh chöùc toång thoáng naêm 2007, coâ goùp tay nhieàu trong Uyû ban vaän ñoäng baàu cöû. Nhieät tình, soác vaùc vôùi Segolen vaø laø baïn cuûa Thomas Hollande traïc ñuùng baèng tuoåi coâ, Julie Gayet gaùnh moät maét xích tình caûm trong gia ñình, cuõng nhö daân bieåu Julien Dray. Caû ba ñeàu bò Valerie Trierweiler gheùt ñaøo ñaát ñoå ñi. Moái haän trôû thaønh thuø, caøng saâu theâm sau ngaøy 9.5.2012 - ngaøy truùng cöû toång thoáng cuûa Fracois Hollande. Vì Julie vaø Julien ñeàu muoán François haøn gaén, quay laïi vôùi Segolen. Ngöôøi choàng cuõ cuûa Julie Gayet, nhaø vaên, nhaø vieát kòch baûn phim ngöôøi Argentine Santiago Amigonera nhaän ñònh veà coâ: “traàm tónh, kieân ñònh”. OÂng cuõng coù hai maët con vôùi Julie laø Ezechiel 14 tuoåi vaø Tadeo 13 tuoåi. Chuyeän gì dieãn ra sau caùnh cöûa caên hoä soá 20 phoá Cirque ôû quaän 8 Paris giöõa François Holland vaø coâ gaùi coù caëp maét to cuõng ñaõ chia ly vôùi ngöôøi tình? Ñoái vôùi ña soá ngöôøi Phaùp hoï khoâng quan taâm. Ñeán 84%. Con soá maïnh meõ. Beân naøy thu 51 % soá phieáu, öùng cöû vieân toång thoáng khoûi phaûi laên löng vaøo voøng hai. Thaäm chí 3% coøn khaúng ñònh nhöõng caùi hoân vuïng troäm toát cho nöôùc nhaø. Vaên hoaù Phaùp toân troïng töï do caù nhaân. Quyeàn cho vaø nhaän hay ñuùng hôn laø chia seû tình caûm giöõa hai ngöôøi khaùc phaùi vaø môùi ñaây cho caû nhöõng ngöôøi cuøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Tình rieâng vôùi Gaynet ñaõ 2 naêm

phaùi ñöôïc phaùp luaät baûo veä. ÔÛ ñaây chaúng ai phaûi cao gioïng “em töôûng caùi ñaáy cuûa em, em cho ai laø quyeàn cuûa em .Hoaù ra khoâng phaûi vaäy ...” Khaùc vôùi ngöôøi Myõ oâm cöùng ñieän thoaïi trong 3 giôø theàu thaøo vôùi ngöôøi tình. Ngöôøi Phaùp thích oâm nhau ôû quaùn caø pheâ, gaùc chaân leân, cuøng ngaém khaùch boä haønh xuoâi ngöôïc. Neáu chaøng coù hôi loä lieãu ñeå maét hôi laâu caëp moâng ai ñoù bò gioù toác ngöôïc seõ bò maéng yeâu “chæ theá laø gioûi” vaø ñöôïc nhaän theâm moät caùi hoân ngoït ngaøo, chaùt hôn nöõa laø moät caùi veùo ñau nheo nheùo. Hình aûnh giaûn dò, nhöng cuõng khoù naém baét. Yeâu laø cuøng nhìn veà moät höôùng, khoâng ngaén nguûi nuï hoân chuøn chuït, maø giao thaàn, giao caûm, san xiu suy nghó, giao löu ñam meâ, daét tay trong cung traàm thôøi laän ñaän, khoâng buoâng khi saéc ñaõ taøn. Moät daân toäc bieát ñieàu vaø töï traân troïng baûn thaân. Hoï bieát ñoä maën maø tình yeâu mang laïi vaø quyõ thôøi gian soáng cuûa chính mình. Nhöng ôû Myõ neáu khoâng keïp tay nhau ñaët leân cuoán Kinh Thaùnh, hoån heån: “In God we trust. Indivisible we stand. In sickness or in health, till death do us part” thì khoâng ñöôïc coi laø vôï, laø choàng. Coøn beân naøy coù chöõ “concubinage” - chæ hai ngöôøi chung soáng vôùi nhau, nhöng chöa laøm leã cöôùi. Ñöùng tröôùc phaùp luaät taát caû quyeàn lôïi vaø nghóa vuï baïn ñeàu ñöôïc

höôûng nhö ñaõ böôùc leân theàm nhaø thôø, theà thoát tröôùc Chuùa. Töø naêm 1905 nhaø thôø maát vai troø trong ñôøi soáng chính trò vaø ñöôïc ghi thaønh vaên baûn. Cuoäc caùch maïng mang giaù trò cao caû naêm 1789 ñoøi töï do, bình ñaúng vaø baùc aùi ñaõ ñi moät chaëng daøi ñuùng 225 naêm. Cuõng caàn môû roäng ra moät chuùt. Neáu ñoäc taøi quaân söï muoán thanh tra boä oùc vaø tö duy chính trò thì ñoäc taøi toân giaùo giam giöõ boä oùc, traùi tim, taâm hoàn vaø caû theå xaùc, nghóa laø troïn veïn phaàn ñôøi. ÔÛ moät taàm cao vaên hoaù naøo con ngöôøi môùi thaåm thaáu ñieàu bình dò nhöng cao caû aáy. Vaø caàn phaûi coù caû can ñaûm vaø duõng khí. Ñöøng cho ngöôøi Phaùp thieáu chieàu saâu, loûng leûo hay buoâng thaû trong tình caûm. Ngöôïc laïi, daùm soáng thaät cuõng coù nghóa laø phaûi traû giaù ñoái dieän vôùi giaû doái. Ngöôøi Phaùp ñaët vò toång thoáng ñuùng vôùi giaù trò nhaân baûn, khoâng thaàn thaùnh, bieát pheâ phaùn. Chaéc chuùng ta khoâng queân böùc tranh “Töï do daãn daét daân toäc” cuûa Eugeøne Delacroix. Böùc tranh hoaønh traùng khoå 325x260 cm treo trang troïng trong baûo taøng Louvre. Ta nhìn thaáy nhö ôû ñaây coâ gaùi Dorine cuûa Molie caàm quoác kyø daãn ñaàu nhöõng ngöôøi daân caàm vuõ khí. Hoï baûo veä veû ñeïp thieân nhieân thanh khieát cuûa töï do. Böùc tranh laø noäi taâm nöôùc Phaùp, baûn tuyeân boá nhaân quyeàn cuûa xöù naøy. Chæ soá haïnh phuùc nöôùc Phaùp cao.Tuoåi thoï nöõ giôùi laø 85 tuoåi, coøn nam giôùi laø 75,5. Töï con soá noùi leân nhieàu ñieàu. Theá giôùi chaúng aàm heát caû leân chuyeän Toång thoáng Sarkozy naøi næ khi ngöôøi tình döùt aùo ra ñi “Em quay laïi vôùi anh. Anh seõ boû heát”. Khoâng bieát ñuùng sai, nhöng neáu daùm quaúng vöông mieän vì moät caùnh hoa hoàng thì cuõng thaønh chuyeän ñöôïc ñaáy. Maø Cecilia, ñaõ ly dò choàng tröôùc, theâm moät con vôùi Sarkozy, vaäy ngaøy choàng treøo leân ngai vaøng cuõng laø ngaøy quaúng caùi danh “Ñeä nhaát phu nhaân” vaøo thuøng raùc. Döõ doäi vaø thaät. Saäp caùnh cöûa laøm “Ngöôøi ñaøn baø soá moät nöôùc Phaùp” ñeå dang tay ñoùn moät tình yeâu môùi theo tieáng goïi cuûa traùi tim say. Ñieàu ñoù trong Cecilia ñaùng giaù hôn leân xe xuoáng ngöïa, quay cuoàng trong champagne giaû doái, ngoaïi giao


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

SOÁ 315

DEC 05, 2008

KINH CÖÙU KHOÅ Nam-moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam-moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan-Theá-AÂm Boà Taùt. Baù thieân vaïn öùc, Phaät haøng sa soá, Phaät voâ löôïng, coâng ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân, thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieän bieán nhöùt, thaân ly khoå naïn, luïng ñaéc nhöùt vaïn bieán hieäp gia ly khoå naïn. Nam-moâ Phaät löïc oai, Nam-moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc laâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä, hoài quang Boà-taùt, hoài thieän Boà-taùt a naäu ñaïi thieân, vöông chaùnh ñieän boà-taùt, ma kheo, ma kheo thanh tònh, tyø kheo, quan söïc ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò boà-taùt, nguõ a la-haùn, cöùu ñoä ñeä töû... nhöùt thaân ly khoå naïn tö ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caàn ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha daø ñeá, chôn laêng caøn ñeá, ta baø ha. Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy (9 laàn) thì caàu gì ñöôïc naáy. Ñöôïc vieäc nhôù in nhöõng lôøi nguyeän naøy.

Gia ñình Cuùc Döông - Thu Nguyeãn (314-317)

195181

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG


196

vaø nhöõng loaït 21 phaùt ñaïi baùc cuøng nhöõng haøng tít giaät ñuøng ñuøng treân caùc tôø baùo. “Ngöôøi ñeïp vaø ngöôøi taøi laø baùu vaät ôû ñôøi” - Maø baùu vaät thì hieám vaø coâ ñôn. ÔÛ ñænh cao quyeàn löïc laïi coøn coâ ñôn hôn. Haõy nhìn nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñaõ ñan cheùo con ñöôøng nhöõng vò toång thoáng nöôùc Phaùp. Ñoù laø Anne Pigeote, ngöôøi nhaët nhöõng vaàn thô töø vaàng traùn nhöõng pho töôïng ñaù cuûa baûo taøng Louvre. Moät oâng toång thoáng taøi hoa, huøng bieän chæ sau moät buoåi tranh luaän treân truyeàn hình laøm moät khoái khoång loà caû trieäu ngöôøi thay ñoåi yù kieán 180 ñoä. OÂng caàm laùi “trieàu ñình cuûa caùc cung phi” maø ñöùng ñaàu laø Edithe Cresson. Ngöôøi ñôøi theâu deät baø cuõng laø moät ngöôøi goái aáp, moâi keà vôùi toång thoáng. Song ngöôøi ñôøi cuõng chæ bieát Mazarine, con gaùi oâng khi Mitterand muoán trao laïi maàu maët trôøi thöïc söï cho con gaùi. Chuyeän nhöõng böùc aûnh nhaûy ñöôïc leân saïp baùo cuõng chæ laø moät troø chôi khieâu khích, duïng yù cuûa Mitterand. Y nhö oâng vaãn ñuøa vôùi Baltique, con choù maàu möïc maãn caùn. Y nhö caâu noùi cuûa oâng: “Neùm quyeàn löïc nhö moät khuùc xöông cho baày choù” vôùi gioït leä khi chia tay Beregovoy. OÂng khoâng tìm qua ñeâm vôùi coâ thöïc taäp sinh Monica Lewinsky cuûa Bill Clinton hay laãy löøng noùng boûng beà ngoaøi nhö Marylin Monroe cuûa anh em nhaø Kennedy. Vò toång thoáng maën duyeân khoâng vôùi boùng hoàng chôùp noåi. Môùi ñaây ôû Phaùp xuaát baûn moät quyeån saùch khuaáy ñoäng toø moø khoâng ít - “La Princesse et le Preùsident” (Coâng nöông vaø Toång thoáng) “Moät chuyeän tình khoâng theå tin noåi” cuûa cöïu toång thoáng Phaùp (1974 -1981) Valery Giscard d’ Estaing. Nhieàu chi tieát thaät ñeán noãi ngöôøi ta phaûi ñaët caâu hoûi khoâng bieát ñaèng sau nhöõng hö caáu aáy coù bao nhieâu phaàn traêm cuûa söï ñau khoå, tieác nuoái giöõa hai bôø bieån Manche? Duø laø aûo hay thaät, taùc phaåm vaên hoïc töï thaân laø nhaân chöùng tình yeâu, laø “haønh vi phaïm toäi trong tö töôûng vôùi moät ngöôøi ñaøn baø ñaõ coù choàng”. Lady Pat - goïi taét cuûa “la Princesse” vuøng Cardiff xöù Wales naøo coù theå hieåu sai laø coâng nöông yeåu meänh Diana Spencer, ngöôøi töû naïn taïi Paris vaøo ngaøy cuoái cuøng cuûa thaùng Taùm/1997

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Với bà Segolene Royal (phải) chính trị gia nổi tiếng của Pháp, có với ông Hollande người con trai cả Thomas (trái) và ba người con nữa nay đã trưởng thành.

ai oaùn? Khaùt voïng yeâu, ai oaùn va vaøo ñaéng cay ngöôøi hoân phoái coù baïn tình khoâng döùt noåi, nhöõng loanh quanh ngang traùi tröôùc ngaøy leân xe hoa, coâ ñôn phuõ phaøng giöõa xa hoa cuûa cung ñieän caøng taêng theâm bi kòch, nhö hôi thôû noùng hoåi, thaàm thì Lady Pat “I wish that you me love”. Coøn nhaân vaät chính thöù hai, toång thoáng Phaùp ñöông nhieäm Jacques - Henry Lamberty vôùi caùi ñaàu quay cuoàng noùng boûng, traùi tim loaïn nhòp traøn treà haïnh phuùc chaúng xa laï gì vôùi hình aûnh Valery Giscard d’Estaing ngoaøi ñôøi. Boán böùc aûnh ñöôïc tìm thaáy giai ñoaïn aáy khi Diana môùi troøn 20 vaø Giscard d’Estaing 55. Treân moät böùc aûnh Diana maét troøn xoe nhìn khoâng phaûi höôùng leân saân khaáu Opera maø ñaäm ñaø veà phía Giscard. Coù caùi gì khoâng nhæ? OÂng toång thoáng moät thôøi naêm nay 87 tuoåi, Diana vónh vieãn ôû tuoåi 35. Moät rung ñoäng gioù thoaûng seõ chaúng ñôm hoa. Chæ coù moät cuù seùt ñaùnh thaät, quaät ngaõ phuõ phaøng traùi tim lòch laõm vaø ngang böôùng, baét noù leân tieáng, reân ræ ñau ñôùn, haïnh phuùc, nuoái tieác môùi traøn ra ñöôïc nhöõng con chöõ aáy. Nöôùc Phaùp laø theá. Lô löûng vaø phuïc söùc baèng muøi nöôùc hoa. Vôùi Francois Hollande coù phaûi vaäy khoâng? Sau 3 giôø theo doõi buoåi hoïp baùo cuûa toång thoáng François Hollande, caûm nhaän oâng thay ñoåi raát nhieàu. Vöõng chaéc, maïch laïc, kieân quyeát vaø cuõng raát Phaùp - hoùm hænh, 3 giaây suy nghó cho moät caâu traû lôøi saéc saûo. Söùc maïnh noäi taâm? Moät tình caûm khoâng “phaûi pheùp” ñaõ trao cho François Hollande söï

vöõng vaøng trong tình huoáng tai bieán? Moät thieåu soá ít oûi 3% tinh teá nhìn ra ñieàu ñoù. Ngöôøi ñaøn oâng ngoaïi tình thaät söï laø moät ngöôøi ñaøn oâng baát haïnh. Khoâng ñuû duõng caûm ñeå phaù ñi, laøm laïi, ngaäp ngöøng, yeáu ñuoái. Chæ coù than thaân, chaïy troán vôùi kieáp, vôùi duyeân beõ baøng, ñeå thöông, ñeå nhôù, ñeå mang tình veà... vaø ñeå hoái haän. “Coù moät laù côø bay treân haïnh phuùc vaø coù moät ñoùa quyønh heùo uùa nguû trong khoå ñau”. Coù phaûi ñi ñeán taän cuøng cuûa danh voïng oâng môùi nhaän ra choùt voùt treân cao laø phuø du vaø coâ ñoäc? Khoâng coøn nhöõng buoåi chieàu thanh thaûn nhìn maây troán tìm vôùi naéng trong, luoàn tay vaøo ngöïc Segolen ñeå nghe naøng ñoïc thô, cuøng deät nhöõng ngoâng cuoàng. OÂng ñaõ chôi ñieâu luyeän caùi troø chính trò, troø taïo ra voû boïc OÂng töï chui vaøo caùi voû boïc aáy vaø trôû thaønh naïn nhaân cuûa chính mình. Meät moûi quanh gaùnh vôùi neàn kinh teá xoay cuoàng trong khuûng hoaûng toaøn caàu, meät moûi vôùi nhöõng ngöôøi daân khoâng chòu hy sinh, quen thoùi reàn ró, meät moûi vôùi phieàn haø vôù vaån beù xeù ra to döôùi cuøng moät maùi nhaø, meät moûi vôùi nhöõng cuù ñaù ngaàm trong noäi boä Ñaûng Xaõ Hoäi... Maø Hollande nhö chính oâng noùi chæ laø moät con ngöôøi bình thöôøng. OÂng khoâng ñieác ñaëc vôùi gioïng noùi möôït maø nhö nhung, khoâng muø loaø vôùi nhan saéc vaø voâ caûm vôùi ngaøn vaïn aùc yù chóa muõi nhoïn, rình raäp. OÂng tìm ñeán vôùi taâm hoàn ñoàng caûm vaø noùi: “Em coù ñoâi maét maàu haït deû ñeïp quaù. Em muoán anh bieán thaønh con soùc nhoû cuûa em khoâng?” Chaøng Tartuffe seõ nhìn coâ gaùi Dorine treã traøng. Vaø theá laø ngaøy mai laïi aàm caû leân. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

197


198

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


199 185

TAÏ P 315 CHÍ RAÏ NG ÑOÂ NG P CHÍ RAÏ N G ÑOÂ NG° °SOÁ SOÁ439 416° °FEB FEB05, 20,2014 2013 DEC 05, 2008 SOÁTAÏ

185 TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂ NG

GOïI

Chuù ng Toâi Coù Baùn VIETNAM 2.9 Iphone 5 Unlock CENT 1 PHUÙT Saøi Cho T-Mobile (Hoaëc Saøi ÔÛ Vietnam) Vaø Unlock Iphone 4, 4S, 5.

& Immigration ª Gia haïn hoä chieáu VN trong voøng 3 ngaøy. ª Laøm baèng laùi Quoác Teá coù giaù trò trong voøng 10 naêm. ª chuùng toâi coù nhaän chuyeån tieàn veà Viet Nam vôùi giaù reû (license #2215) ª Coù baùn daàu gioù xanh vaø göûi söõa Ensure giao taän nhaø ª Coù baùn Phone Card V-247 and Delux telephone ª Coù baùn sim card söû duïng taïi Vietnam $10.00 (khi xuoáng phi tröôøng goïi ñöôïc thaân nhaân ngay)

Ñaïi dieän caùc haõng haøng khoâng: Eva Air - Singapore Airline - Cathay Pacific Asian Airlines - Japan Airlines - China Airlines

(Ñeå mua veù maùy bay ñi noäi ñòa vôùi giaù reû, xin vaøo) http://www.bestsaigontravel.com Email: bennpham@yahoo.com

2505 Chamblee Tucker Rd. #102, Chamblee GA 30341

(Trong khu Nha Só Thuøy Linh, keá chôï Hoøa Bình)

770-452-7442 ª NHA Fax: SÓ 770-452-7434 Tel: GAÀN KHU CHÔï HOØ A BÌNH, CUØNG BUILDING THUØY LINH)

TEL: 770-807-3951 FAX: 770-452-7434

VAÊN PHOØNG TÖ VAÁN LUAÄT DI TRUÙ hoa KYØ & VIEÄT naM

ª Hôïp thöùc hoùa sang nhöôïng uûy quyeàn taøi saûn, ñaát ñai taïi VN

HÖÔÙNG DAÃN MUA BAÙN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC

MIEÃn PhÍ

Cell: 678-687-8700

Giôø Môû Cöûa: MON - FRI: 10am - 6pm SAT: 10am - 4pm ■ SUN: 11am - 4pm


200

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


201

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

NHẬN:

FREE SHIPPING MUA TRÊN $100

SAIGON $3.99, CÁC TỈNH $4.99/LBS

770-455-8151 • 770-986-0824


202 TAûN MAÏN VIEÄT NAM

G

aàn ñaây baùo trong nöôùc baøn khaù nhieàu veà nguyeân Ñaïi taù coâng an Döông Töï Troïng, ngöôøi vöøa bò keát aùn 18 naêm tuø veà toäi “toå chöùc cho ngöôøi khaùc troán ra nöôùc ngoaøi”. Trong khi nhaø baùo coâng an Nguyeãn Nhö Phong, toång bieân taäp baùo Naêng löôïng môùi cuûa ngaønh daàu khí, taùn tuïng Döông Töï Troïng laø syõ quan coâng an nhieàu thaønh tích, moät hung thaàn ñoái vôùi giôùi giang hoà ñaát Caûng, sa cô chæ vì tình nghóa yeâu thöông anh ruoät Döông Chí Duõng ñang laâm ñaïi naïn, nhieàu baùo leà phaûi cuõng nhö leà traùi baøn taùn veà nhaân vaät coâng an coù nhieàu neùt khoâng gioáng ai naøy. Coù theå coi Döông Töï Troïng nhö laø moät maãu ngöôøi thaønh ñaït tieâu bieåu trong cheá ñoä toaøn trò, cuõng coøn goïi laø “coâng an trò” hay “caûnh saùt trò “, trong ñoù Boä Chính trò laø oâng vua taäp theå (theo caùch noùi cuûa nguyeân Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Vaên An), coøn coâng an laø löïc löôïng baûo veä ngai vua, ñöôïc öu ñaõi ñaëc bieät, nuoâng chieàu thaønh kieâu binh, ñöôïc ghi roõ trong Hieán phaùp 2013 laø coù traùch nhieäm baûo veä

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª BUØI TÍN

ñaûng CS tröôùc heát, roài môùi ñeán baûo veä nhaø nöôùc (cuõng laø CS ), cuoái cuøng môùi laø baûo veä nhaân daân. Thanh nieân Haûi Phoøng, Haø Noäi khoâng ít ngöôøi nuoâi giaác mô ñöôïc nhö Döông Töï Troïng, ñoã Ñaïi hoïc Baùch khoa laø ñöôïc nhaän ngay vaøo ngaønh coâng an, keá nghieäp oâng boá laø Trung taù Döông Khaéc Thuï, töøng laø giaùm ñoác coâng an Haûi Phoøng (1970-1980) khi trung taù coâng an coøn cöïc hieám, tröôûng CA quaän thöôøng laø ñaïi uùy (nay laø thöôïng taù hay ñaïi taù), coøn coâng an phöôøng chæ laø thöôïng syõ hay chuaån uùy (nay laø trung taù). Döông Töï Troïng luoân töï khoe laø thuoäc gia ñình coâng an noøi, coù coâ em gaùi laø Döông Thò Baêng Taâm, hieän laø syõ quan coâng an thuoäc phoøng C25 CAH. Troïng ñöôïc leân caáp nhanh, laø trung taù phoù giaùm ñoác CA thaønh phoá Caûng khi chöa ñeán 40 tuoåi töø naêm 2007; Troïng ñöôïc coi laø syõ quan xoâng xaùo, coù baûn lónh nghieäp vuï cao, baùo Coâng an Nhaân daân töøng neâu göông laø moät “hung thaàn ñoái vôùi theá löïc xaõ hoäi ñen-mafia hung haõn

treân ñaát Caûng”, “ñöôïc boïn coäm caùn toäi phaïm löu manh raát neå sôï”. Trong haøng nguõ coâng an Troïng ñöôïc keå teân trong soá nhöõng ngöôøi “ñaùnh aùn thieän ngheä nhaát”, do ñoù cuoái naêm 2012 Troïng ñöôïc leân caáp ñaïi taù vaø ñöa leân boä, laø cuïc phoù cuïc Caûnh saùt quaûn lyù haønh chính veà traät töï xaõ hoäi. Trong ngaønh nhieàu ngöôøi nghó raèng lon töôùng ñaõ trong taàm tay cuûa vieân phoù cuïc tröôûng naøy, khi ôû boä CA hieän ñaõ coù ñeán hôn 300 vieân töôùng coâng an, trong khi thôøi chieán chæ veûn veïn coù 4 oâng töôùng CA. Maïng Daân Laøm Baùo vaø blog Vaøng Anh cho bieát Troïng coù quan heä raát chaët cheõ vôùi boïn ñaàu gaáu xaõ hoäi ñen, goïi laø ñeå khoáng cheá, phaân hoùa, loâi keùo, mua chuoäc moät soá teân laøm “ñaëc tình” cho CA, tieáng loùng trong ngheà goïi boïn aáy laø “zích”. Chính trong moái quan heä cöïc kyø phöùc taïp aáy Troïng ñaõ coù tay chaân “thaân tín” trong vuï phaïm troïng toäi, ñöa keû bò truy toá laån troán hôn moät traêm ngaøy voøng vo töø Haø Noäi leân Quaûng Ninh, vaøo Saøi Goøn, sang Campuchia, Thaùi Lan, Singapore roài


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª Tieäc cöôùi, hoûi, lieân hoan, sinh nhaät, ra tröôøng, v.v. ª Taát caû nhöõng hình thöùc sinh hoaït coäng ñoàng.

203


204

laïi trôû veà Vieät Nam vì Hoa Kyø khoâng cho nhaäp caûnh. Hôn moät traêm ngaøy aáy, coù leõ töôùng Ngoï laø ngöôøi lo laéng nhaát theo doõi vuï chaïy troán ra nöôùc ngoaøi cuûa Döông Chí Duõng, vaø coù nhieàu khaû naêng Döông Töï Troïng ñaõ thöôøng maät baùo cho töôùng Ngoï suoát trong moät traêm ngaøy ñaøo taåu nguy hieåm cuûa oâng anh mình, vì töôùng Ngoï laø thuû tröôûng tröïc tieáp cuûa Troïng trong boä CA. Soá Sim raùc cuûa ñieân thoaïi caàm tay cuûa Döông Chí Duõng khi lieân laïc vôùi töôùng Ngoï, ñoù laø soá 0975008888, coi laø töù quyù, coù 4 soá 8 ôû cuoái, vì 8 laø “baùt” chöõ haùn, phaùt aâm laø “phaùt” mang nghóa laø may maén, 4 laàn may maén. Duõng ñaõ khai thoaùng qua con soá maät aáy tröôùc toøa. Sau phieân toøa, tuaàn baùo Time cuûa Myõ chuù yù ñaëc bieät ñeán moät neùt maø ngöôøi döï vaø theo doõi phieân toøa khoâng ai ñeå yù. Ñoù laø chieác aùo T- shirt xaùm coù in 2 chöõ raát to in ñaäm “Black Flag”(Côø Ñen) cuøng aûnh bò caùo Döông Töï Troïng vaø laáy laøm laï veà hình aûnh naøy. Vì ñaây laø chieác aùo boïn anh chò xaõ hoäi ñen Chicago, New York thöôøng maëc, ñi vôùi baøi haùt Police story (chuyeän cuûa caûnh saùt), mang tính chaát chaâm choïc, khieâu khích caûnh saùt, nhaø caàm quyeàn. Côø ñen laø ñeå noùi leân baûn chaát voâ chính phuû, öông böôùng khoâng bao giôø chòu khuaát phuïc, ñaàu haøng, döông côø traéng tröôùc cöôøng quyeàn. Chaéc haún Döông Töï Troïng bieát roõ baøi haùt naøy, vì tröôùc toøa 4 laàn anh ta nhaéc ñi nhaéc laïi nhö giai ñieäu cuûa baøi haùt: “Toâi khoâng xaùc nhaän, toâi khoâng phuû nhaän, toâi queân roài”, y nhö baøi haùt coù lôøi ñaïi theå laø “toâi khoâng noùi coù, toâi khoâng noùi khoâng, toâi khoâng bieát “, “toâi khoâng gaät ñaàu, toâi khoâng laéc ñaàu, toâi chæ nhaém maét”. Moïi ngöôøi quan taâm ñeán thôøi cuoäc cuõng nhö hôn 300 oâng töôùng ñaûng vieân CS trong boä CA haõy bieát giaät mình. Ngöôøi huøng tieâu bieåu maø khoâng ít thanh nieân nöôùc ta coi laø kieåu maãu trong giaác mô thaønh ñaït laø con ngöôøi nhö loaïi Troïng, coâng an noøi ñaáy, khi sa cô môùi loä ra baûn chaát löu manh voâ chính phuû, vôùi laù côø ñen tröôùc ngöïc, muoán hoïc ñoøi caùc baäc ñaøn anh quoác teá, nhöõng raùc röôûi ñang bò truy queùt raùo rieát trong caùc xaõ hoäi vaên minh. Vaäy maø con ngöôøi nhö theá saép thaønh töôùng coâng an Vieät Nam ñaáy. ª

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

GIAËC CÔØ ÑEN Löu Vónh Phuùc sinh ra ôû vuøng cöïc taây nam tænh Quaûng Ñoâng, giaùp giôùi vôùi Vieät Nam vaø gaàn bieån, ngöôøi "Heï". Cha meï oâng ngheøo cuøng cöïc, khoâng coù ngheà nghieäp, nhaø cöûa, vaø Löu Vónh Phuùc ñeán taän cuoái ñôøi cuõng khoâng bieát chöõ. Caäu thieáu nieân Löu Vónh Phuùc phaûi soáng lang thang treân ñöôøng phoá ñeå kieám mieáng aên. Naêm 21 tuoåi, Löu Vónh Phuùc xin laøm thuoäc haï cuûa Ngoâ Laêng Vaân (Wu Yuan-ch ing), ngöôøi töï xöng laø Ngoâ Vöông, laø dö ñaûng Thaùi Bình Thieân quoác, baûn doanh ñoùng gaàn Nam Ninh, ñeå nhaän ñöôïc khaåu phaàn trôï caáp vaø cuoái cuøng trôû thaønh moät ngöôøi coù aûnh höôûng döôùi tröôùng Ngoâ Vöông. Khi Ngoâ Laêng Vaân bò gieát (1863), coù thôøi gian Löu Vónh Phuùc ñem boä thuoäc cuûa mình ñi theo Vöông Só Laâm vaø Hoaøng Tö Nuøng ôû chaâu Thöôïng Tö (Quaûng Taây) ñi cöôùp ôû nhieàu nôi, sau môùi gia nhaäp trôû laïi vôùi Ngoâ Coân, con trai vaø laø ngöôøi keá nghieäp Ngoâ Vöông. Do cuoäc soáng kham khoå, coäng vôùi buoàn chaùn, Löu Vónh Phuùc xin vôùi Ngoâ AÙ Chung cho tieán haønh caùc cuoäc vieãn chinh nhaèm cöôùp boùc ôû phaàn beân kia bieân giôùi Ñaïi Nam (quoác hieäu Vieät Nam töø thôøi vua Minh Maïng), cuõng laø ñeå traùnh söùc eùp quaân söï cuûa nhaø Thanh, luùc ñoù ñang tìm caùch ñaët laïi quyeàn kieåm soaùt ôû vuøng Löôõng Quaûng. Daãn theo 200 ñoàng ñaûng thaân tín, duøng moät laù côø maøu ñen laøm kyø hieäu cuûa mình, Löu Vónh Phuùc vöôït bieân giôùi vaøo Ñaïi Nam naêm 1865. Löu Vónh Phuùc vöøa ñi vöøa tuyeån theâm quaân töø caùc toaùn thoå phæ khaùc maø khoâng bò ai chaën laïi hay ngaên trôû gì. Ñeán gaàn Sôn Taây, Quaân côø ñen khi ñoù ñaõ leân tôùi 500 ngöôøi döøng laïi laäp doanh traïi. Söï hieän dieän cuûa moät ñoäi quaân vuõ trang trong laõnh thoå cuûa caùc boä toäc Moâng mieàn nuùi laø moät söï ñe doïa vôùi hoï, neân xung ñoät vuõ trang ñaõ noå ra. Quaân Côø ñen phuïc kích vaø ñaùnh baïi cuoäc taán coâng cuûa thoå daân, ñoàng thôøi gieát cheát moät thuû lónh cuûa ho. Vieân thuû lónh naøy choáng ñoái chính quyeàn nhaø Nguyeãn, neân nhaân cô hoäi ñoù nhaø Nguyeãn chính thöùc ban cho Löu Vónh Phuùc chöùc vò Cöûu phaåm baùch hoä ñeå tieáp tuïc coâng vieäc bình ñònh vuøng naøy. Tuy vaäy, ñaùnh nhau vôùi ngöôøi thieåu soá khoâng phaûi laø moái quan taâm chính cuûa Löu Vónh Phuùc, neân naêm 1868, Löu Vónh Phuùc quay ra tranh giaønh khu vöïc thò traán Laøo Cai, töùc chaâu Baûo Thaéng, moät moùn moài beùo bôû, luùc baáy giôø ñang naèm döôùi söï kieåm soaùt cuûa caùc thöông gia coù vuõ trang ngöôøi Quaûng Ñoâng. Quaân Côø ñen töï tieän thu thueá, khai khoaùng, cöôùp boùc khaép nôi, quan quaân nhaø Nguyeãn cuõng khoâng ngaên caûn ñöôïc. Quaân Côø ñen cuûa Löu Vónh Phuùc chính

LOGO: KHOÂNG ÑAÀU HAØNG thöùc ñöôïc chính quyeàn nhaø Thanh baûo trôï, ngöôïc laïi Löu Vónh Phuùc cuõng xoùa boû maëc caûm khi tröôùc, haï leänh cho thuû haï doùc toùc kieåu Maõn Chaâu ñeå toû loøng trung thaønh vôùi nhaø Thanh. Veà phaàn nhaø Nguyeãn, maëc duø söû duïng Löu Vónh Phuùc nhöng trieàu ñình Hueá vaãn coøn nghi ngôø veà loøng trung thaønh cuûa Löu vaø quaân Côø Ñen. Vì vaäy, naêm 1873, Hoaøng Taù Vieâm xin phong cho Löu chöùc Phoøng ngöï söù nhöng vua Töï Ñöùc khoâng ñoàng yù. Cuoäc chaïm traùn ñaàu tieân giöõa quaân Côø ñen vaø ngöôøi Phaùp dieãn ra khi Jean Dupuis, moät thöông gia phieâu löu ngöôïc soâng Hoàng tìm ñöôøng giao thöông leân Vaân Nam, Trung Quoác. Dupuis tröôùc ñoù ñaõ ñaït ñöôïc moät soá thoûa thuaän vôùi moät vieân töôùng quaân hoï Maõ ôû Vaân Nam trong vieäc cung caáp vuõ khí cho ñoäi quaân cuûa oâng ta, vì khi ñoù trieàu ñình nhaø Thanh ñang baän bòu ñaùnh deïp ngöôøi Hoài giaùo noåi daäy ôû caû Vaân Nam vaø Cam Tuùc. Theo ñoù Dupuis seõ tieán haønh chôû vuõ khí, muoái, gaïo... theo ñöôøng soâng Hoàng vaøo Vaân Nam. Tuy nhieân vieäc giao thöông naøy khoâng ñöôïc trieàu ñình Ñaïi Nam chaáp thuaän. Ngoaøi ra trieàu ñình Hueá cuõng phong cho phoø maõ Hoaøng Keá Vieâm laøm Tieát cheá Baéc


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

6061

205


206

kyø quaân vuï, laø caáp treân tröïc tieáp cuûa Löu Vónh Phuùc, khi ñoù ñang ñoùng taïi Höng Hoùa veà Sôn Taây laøm tieàn phong ñeå ñaùnh quaân Phaùp. Hoaøng Keá Vieâm vì bieát ñöôïc söï hoang mang tinh thaàn cuûa quaân Nam, neân khích leä quaân Côø ñen baèng caùch höùa heïn thöôûng raát nhieàu vaøng cho moãi binh lính Phaùp bò gieát, soá löôïng vaøng seõ taêng leân theo caáp baäc cuûa keû bò gieát. Ngaøy 18 thaùng 12 naêm 1873, quaân Côø ñen ñaõ veà ñeán Haø Noäi vaø laäp traïi chæ caùch Haø Noäi chöøng 10 ñeán 12 daëm. Ngaøy 21 thaùng 12, nghe tin quaân Côø ñen ñang tieán veà cöûa taây thaønh Haø Noäi, Garnier töùc khaéc leân maët thaønh cho phaùo khai hoûa veà phía ñoái phöông. Sau nöûa giôø baén phaù, quaân Nam, goàm chöøng naêm, saùu traêm quaân Côø ñen vaø raát nhieàu quaân Vieät, coù voi chieán vaø nhieàu quan laïi ñi theo, phaûi ruùt chaïy. Garnier nhanh choùng tieán ra töø cöûa ñoâng nam vôùi 18 lính Phaùp vaø chöøng moät trung ñoäi lính moä baûn xöù truy ñuoåi. Tuy nhieân chöa ñi khoûi thaønh ñöôïc bao xa thì khaåu phaùo daõ chieán bò sa laày, Garnier bò moät toaùn quaân Côø ñen mai phuïc saün ñoå ra ñaâm cheát, taïi OÂ Caàu Giaáy. Garnier bò gieát, quaân Phaùp ôû thaønh Haø Noäi laâm vaøo tình theá hoaûng loaïn, caùi cheát cuûa ñaïi uùy Garnier cuõng ñaët daáu chaám heát cho cuoäc phieâu löu quaân söï naøy taïi Baéc Kyø. Daãu vaäy, cuõng chæ hôn moät thaùng sau, ñaïi uùy Philastre, moät ngöôøi hoïc chöõ Nho, coâng baèng vaø coù tieáng raát thieän chí vôùi phía Vieät Nam, ñöôïc cöû ra giaûi quyeát nhöõng raéc roái taïi Baéc Kyø ñaõ cho ruùt heát quaân khoûi Haø Noäi vaø trao traû laïi Baéc kyø cho trieàu ñình nhaø Nguyeãn. Sau chieán thaéng naøy, Löu Vónh Phuùc ñöôïc thaêng leân laøm Phoù Laõnh binh, chòu söï thoáng suaát cuûa Hoaøng Taù Vieâm. Caùc thuoäc haï cuûa Löu Vónh Phuùc ñeàu ñöôïc thöôûng quan töôùc vaø tieàn baïc. Hoaøng Taù Vieâm sai Löu Vónh Phuùc ñöa quaân ruùt veà chaën ôû mieàn thöôïng du (Laøo Cai), ñöôïc trieàu ñình Hueá cho quyeàn troâng coi vieäc thoâng thöông vaø thu thueá ôû vuøng soâng Loâ vaø soâng Thao töø Tuyeân Quang trôû xuoáng. Tôùi thaùng 10 naêm Giaùp Tuaát (1874), theo lôøi xin cuûa Hoaøng Keá Vieâm, Löu Vónh Phuùc ñöôïc thaêng chöùc quyeàn Tam Tuyeân quaân vuï ñeà ñoác töôùc vò nam, kieâm coi caùc ñaïo. Trieàu ñình Hueá ñaõ toû ra raát troïng duïng Löu Vónh Phuùc nhöng oâng ta vaãn chöa haøi loøng. Saùu laàn trieàu ñình ñieàu ñoäng Löu Vónh Phuùc ñem quaân veà Tuyeân Quang nhöng oâng ta laàn löõa khoâng ñi, vaãn ôû laïi Baûo Thaéng. Do quan quaân nhaø Nguyeãn baát löïc nhö chính Töï Ñöùc phaûi thöøa nhaän: Vieäc deïp giaëc ôû Tuyeân Quang laáy ñaïo Löu Vónh Phuùc laø chính, neân maëc duø toû thaùi ñoä baát phuïng meänh, Löu Vónh Phuùc vaø quaân Côø Ñen tröôùc sau vaãn ñöôïc nhaø

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Nguyeãn ñeå taâm duøng. Naém ñöôïc ñieåm yeáu aáy cuûa trieàu ñình Hueá, Löu Vónh Phuùc luoân ra ñieàu kieän maëc caû veà möùc ban thöôûng quan töôùc vaø tieàn baïc cho mình vaø boä thuoäc sau moãi traän ñaùnh, thaäm chí caû vieäc xin truy phong quan töôùc cho cha meï mình. Ngaøy 26 thaùng 3 naêm 1882, Rivieøre treân hai thuyeàn chieán, rôøi Saøi Goøn ra baéc cuøng 230 lính, ñeå taêng cöôøng cho ñoàn binh ñoùng ôû treân soâng Hoàng. Nhieäm vuï cuûa oâng theo meänh leänh laø giaûi quyeát tranh chaáp giöõa caùc thöông gia Phaùp vaø chính quyeàn sôû taïi, vaø tröøng trò nhöõng ñaùm quaân thoå phæ nhö quaân côø ñen. Tuy nhieân, chuû ñích cuûa Rivieøre laïi laø chinh phuïc mieàn Baéc Kyø, chöù khoâng phaûi giaûi quyeát tranh chaáp. Ngaøy 24 thaùng 4, sau khi nhaän ñöôïc 250 quaân Phaùp töø mieàn Nam ñeán tieáp vieän, Rivieøre göûi toái haäu thö cho Toång ñoác Hoaøng Dieäu, ñoøi giao noäp thaønh ngay laäp töùc. Khi Hoaøng Dieäu coøn chöa kòp traû lôøi, thì phaùo thuyeàn cuûa quaân Phaùp ñaõ noå suùng baén vaøo thaønh. Ñöôïc phaùo baén yeåm trôï, quaân Phaùp oà aït traøn leân ñaùnh thaønh. Toång ñoác Hoaøng Dieäu chæ huy quaân Nam, haï leänh lieàu cheát coá thuû, nhöng khoâng coù taùc duïng. Chæ sau hai tieáng giao tranh, thaønh Haø Noäi laïi moät laàn nöõa rôi vaøo tay quaân Phaùp, Toång ñoác Hoaøng Dieäu thaét coå töï töû. Quaân Phaùp thieät haïi khoâng ñaùng keå, chæ coù boán ngöôøi bò thöông. Ñeå ñoái phoù laïi söï gaây haán cuûa quaân Phaùp, Phoø maõ Hoaøng Keá Vieâm cho goïi Löu Vónh Phuùc töø Quaûng Taây veà ñaïi baûn doanh Sôn Taây baøn keá hoaïch choáng traû. Tuy nhieân taïi cuoäc hoäi kieán Löu Vónh Phuùc phaøn naøn veà thaùi ñoä ñaõi ngoä vôùi oâng ta cuõng nhö ñöa ra nhöõng yeâu saùch veà cung caáp löông thaûo vaø tieàn baïc cho quaân cuûa mình roài töø choái phoái hôïp taùc chieán. Tôùi thaùng 2 naêm 1883, nhaän ñöôïc 750 quaân taêng vieän töø Nam kyø, Rivieøre cho tieán quaân chieám caûng Hoøn Gai vaø khu moû than coù giaù trò chieán löôïc. Trong thôøi gian ñoù, Hoaøng Keá Vieâm cuõng khoâng aùn binh baát ñoäng, oâng cho taêng cöôøng phoøng thuû thaønh Nam Ñònh, voán naèm treân tuyeán ñöôøng thoâng thöông soâng Hoàng, ñeå ngaên trôû ngöôøi Phaùp, ñoàng thôøi tuyeån moä theâm 500 lính ñaùnh thueâ Trung Quoác ñeå laáp vaøo choã troáng cuûa quaân Löu Vónh Phuùc. Tôùi ngaøy 28 thaùng 2 (aâm lòch, töùc 27 thaùng 3), Rivieøre cuøng 800 quaân, coù 8 phaùo thuyeàn vaø moät soá taøu beø khaùc, cuõng nhö moät phaân ñoäi lính moä Nam kyø hoã trôï, noå suùng ñaùnh thaønh Nam Ñònh. Maát Nam Ñònh, tình theá quaân Hoaøng Keá Vieâm trôû neân tuyeät voïng, theá nhöng tôùi thaùng 4, söù giaû töø Baéc Kinh ñaõ thuyeát phuïc Löu Vónh Phuùc quay trôû laïi ñaùnh quaân Phaùp, ñem binh veà ñoùng ôû Gioác Gaïch, thuoäc huyeän Gia Laâm chuaån bò sang

ñaùnh Haø Noäi. Ñeå khieâu khích quaân Phaùp, Quaân Côø ñen ñoát phaù caùc khu giaùo daân, lôïi duïng ñeâm toái duøng phaùo ñaët treân löng voi baén vaøo Haø Noäi, roài tôùi ngaøy 10 thaùng 5, göûi chieán thö thaùch Rivieøre ra ñaùnh. Rivieøre trong khi ñoù ôû Haø Noäi ñang tích cöïc chuaån bò ñeå ñaùnh thaønh Sôn Taây, thaáy quaân Nam chuaån bò tieán coâng, lieàn truyeàn leänh tieán quaân leân ñaùnh phuû Hoaøi Ñöùc. Ngaøy 19 thaùng 5, khi Rivieøre daãn 500 quaân ra ñeán Caàu Giaáy thì quaân Côø ñen uøn uøn ñoå ra töø khaép caùc laøng xung quanh ñeå caét ñöùt haäu quaân Phaùp. Bò vaây ñaùnh, quaân Phaùp co cuïm laïi, neân caøng deã daøng trôû thaønh bia cho quaân Côø ñen baén. Moät khaåu phaùo daõ chieán cuûa Phaùp bò rôi vaøo tay quaân Côø ñen sau khi soá phaùo thuû bò gieát cheát. Rivieøre daãn moät toaùn quaân xoâng ra ñeå chieám laïi khaåu phaùo, roài trong luùc hoãn loaïn bò truùng vaøi vieân ñaïn ngaõ xuoáng. Quaân Phaùp bò maát chæ huy, trôû neân hoaûng loaïn, ruùt chaïy veà Haø Noäi. Ngoaøi Rivieøre, quaân Phaùp coøn coù 50 ngöôøi bò gieát vaø 76 ngöôøi bò thöông, trong ñoù chæ huy phoù cuûa Rivieøre, ñaïi uùy Berthe de Villers bò thöông naëng. Quaân Côø ñen caét ñaàu Rivieøre vaø nhöõng lính Phaùp bò gieát, beâu treân coïc ñem khoe ôû caùc laøng xung quanh. Xaùc Rivieøre bò choân ôû döôùi ñöôøng, ñeå ngöôøi qua laïi daãm leân ñeå toû loøng khinh bæ. Ñeán thaùng 9 naêm ñoù Giaùm muïc Pugnier môùi thu thaäp laïi ñöôïc haøi coát Rivieøre ñeå ñöa veà Phaùp choân caát. Sau khi chieán tranh Phaùp-Thanh (18841885) taïi mieàn baéc Vieät Nam keát thuùc Löu Vónh Phuùc phuïng meänh vua Quang Töï trôû veà Trung Quoác, bò eùp phaûi giaûi taùn quaân Côø Ñen. Taïi Quaûng Chaâu ñöôïc giao laøm toång binh. Taïi ñaây oâng thöôøng cuøng Hoaøng Phi Hoàng taäp luyeän voõ thuaät. Naêm 1894, khi xaûy ra cuoäc chieán tranh Trung-Nhaät laàn thöù nhaát ñöôïc nhaø Thanh phaùi tôùi Ñaøi Loan laøm toång binh. Naêm 1895, sau khi nhaø Thanh kyù hoøa öôùc Maõ Quan thì nhaân daân Ñaøi Loan khoâng cam chòu söï thoáng trò cuûa ngöôøi Nhaät ñaõ toå chöùc khaùng chieán vaø thaønh laäp ra nhaø nöôùc Ñaøi Loan daân chuû, Löu Vónh Phuùc nhaäm chöùc ñaïi töôùng quaân. Sau ñoù löïc löôïng cuûa oâng bò vaây haõm taïi Ñaøi Baéc nhöng nhaát möïc kieân trì khaùng cöï, daãn tôùi chieán tranh AÁt Muøi. Naêm Quang Töï thöù 28 (1902), Löu Vónh Phuùc nhaäm chöùc töù thaïch traán toång binh taïi Quaûng Ñoâng. Sau caùch maïng Taân Hôïi (1911), giöõ chöùc toång tröôûng daân ñoaøn Quaûng Ñoâng. Naêm 1915, chính quyeàn Nhaät Baûn yeâu caàu Vieân Theá Khaûi chaáp nhaän hai möôi moát yeâu saùch, Löu Vónh Phuùc laø moät trong nhöõng ngöôøi chuû chieán. Thaùng 1 naêm 1917, oâng maéc beänh maø cheát. Ñöông thôøi, quaân Côø ñen tuy ñaùnh ñöôïc Phaùp moät soá traän, nhöng cuõng nhuõng nhieãu taøn haïi daân. ª


207

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 416 ° FEB 05, 20, 2014 2013

203

CAÀN QUAÛNG CAÙO / RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 227, 228 Hoaëc goïi:

678-360-2840 (VN) 404-786-7972 (English)

Quay Phim, xin gọi Andy: 404-667-2752


208 CHUYEÄN HOA KYØ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª THANH HÖôNG

“Nöõ hoaøng chieâm tinh” Joy Ayyad

M

ôùi ñaây nhaát, “nöõ hoaøng chieâm tinh” ngöôøi Ai Caäp, Joy Ayad laïi ñöa ra moät lôøi “tieân tri saám seùt”, nöôùc Myõ seõ bò nhaán chìm bôûi moät sieâu nuùi löûa vaø dieät vong vaøo naêm 2014! Nhöõng nhaø tieân tri noåi tieáng theá giôùi töøng ñöa ra raát nhieàu döï ñoaùn veà vaän meänh cuûa theá giôùi trong töông lai. Khoâng ít kòch baûn veà “ngaøy taän theá” ñaõ ñöôïc döïng leân khieán coäng ñoàng daân cö toaøn caàu nôm nôùp lo sôï, theá nhöng ñeán nay vaãn chöa tieân ñoaùn naøo thöïc söï öùng nghieäm. Joy Ayyad laø ai, khaû naêng “treân thoâng thieân vaên, döôùi töôøng ñòa lyù” cuûa coâ ñaùng tin ñeán möùc naøo? Khoâng coù nhieàu ngöôøi tin vaøo tieân ñoaùn cuûa nhöõng nhaø tieân tri. Tuy nhieân, ngöôøi ta khoâng theå laøm ngô khi nhöõng tieân ñoaùn ñoù thaønh hieän thöïc. Theá giôùi haún khoâng queân nhöõng tieân ñoaùn “thaàn thaùnh” cuûa nhaø tieân tri Vanga veà nhöõng thaûm hoïa toaøn caàu. Baø töøng tieân ñoaùn veà vuï taán coâng khuûng boá ngaøy 11/9 ôû Myõ, khi noùi raèng “ngöôøi Myõ seõ ngaõ xuoáng döôùi söï taán coâng cuûa nhöõng con chim saét”. Nhaø tieân tri cuõng döï ñoaùn chính xaùc söï buøng noå Ñaïi chieán theá giôùi thöù 2, caûi toå kinh teá chính trò ôû Lieân bang Xoâ Vieát (cuõ), caùi cheát cuûa coâng nöông Diana vaø thaäm chí vuï chìm taøu ngaàm nguyeân töû Kursk (ôû Lieân bang Nga).

Ñoä chính xaùc cuûa nhöõng lôøi tieân tri naøy khieán loaøi ngöôøi giaät mình hoaøi nghi: Lieäu coù thöïc söï toàn taïi moät theá löïc sieâu nhieân? Bieát bao giaáy möïc ñaõ caát coâng nghieân cöùu ñeå giaûi ñaùp veà “bí aån Vanga” theá nhöng caâu traû lôøi vaãn laø moät aån soá. Khoa hoïc döôøng nhö vaãn “boù tay” tröôùc söùc maïnh sieâu nhieân cuûa nhöõng nhaø chieâm tinh hoïc. Theá giôùi tieân tri vaãn laø moät laõnh ñòa sieâu hình maø con ngöôøi chöa chaïm tôùi ñöôïc. Joy Ayyad thuoäc haøng sinh sau ñeû muoän. Sinh ra vaø lôùn leân ôû ñaát nöôùc cuûa nhöõng huyeàn thoaïi vaø kim töï thaùp, Joy tieáp caän chieâm tinh theo moät con ñöôøng hoaøn toaøn khaùc. Tieân tri döôùi goùc nhìn cuûa aùnh saùng khoa hoïc. Coâ gaùi xinh ñeïp naøy coù baèng cöû nhaân ngheä thuaät Phaùp, ñoàng thôøi laø chuyeân gia veà khoa hoïc soá. Theá nhöng, söï noåi tieáng chæ thöïc söï ñeán vôùi Joy khi coâ döï ñoaùn chính xaùc ñeán kinh ngaïc veà söï kieän laät ñoå Toång thoáng Mohamed Morsi (Ai Caäp) maø coâ coi laø khoâng theå traùnh khoûi. Ñuùng nhö lôøi tieân ñoaùn, ngaøy 30/6, moät cuoäc bieåu tình choáng ñoái chính quyeàn cuûa Toång thoáng Morsi noå ra vôùi söï tham gia cuûa haøng trieäu ngöôøi. Yeâu saùch cuûa hoï laø oâng Morsi phaûi töø chöùc. Ngay sau ñoù, quaân ñoäi Ai Caäp ñöa ra toái haäu thö buoäc oâng Morsi phaûi “ñaùp öùng yeâu saùch” cuûa

ngöôøi bieåu tình. Ñoàng thôøi, moät soá quan chöùc trong Chính phuû Ai Caäp ñaõ töø chöùc gaây theâm khoù khaên cho oâng Morsi. Duø vaäy, oâng naøy vaãn kieân quyeát khoâng töø boû vò trí Toång thoáng daãn tôùi vieäc oâng bò laät ñoå. Chöa döøng laïi ôû ñoù, Joy Ayad cuõng döï ñoaùn chính xaùc veà cuoäc taán coâng khuûng boá vaøo nhaø thôø Al-Qiddissin ôû Alexandria, caùi cheát cuûa Phoù toång thoáng Ai Caäp Omar Suleiman, traän ñoäng ñaát ôû Iran vaø côn baõo ôû Myõ. Taát caû ñöôïc ghi laïi treân trang Facebook cuûa coâ. Tröôùc ñoù, trong moät cuoäc phoûng vaán, Ayad noùi raèng, seõ coù moät cuoäc caùch maïng ôû Tunisia vaø söï thay ñoåi

Tuyeát rôi chöa töøng coù sau 120 naêm ôû Cairo cuûa Ai Caäp


TAÏP CHÍDEC RAÏN G ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 05, 2008

SOÁ 315

209 213

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

www.DrRobertZarach.com

3979 Buford Hwy, Ste. 121. Atlanta, GA 30345


210

quyeàn löïc ôû Libya. Ngoaøi ra, seõ coù tai bieán thôøi tieát nhö tuyeát rôi ôû Ai Caäp, moät traän luït ôû Saudi Arabia. “Naêm 2014 saép tôùi seõ mang laïi nhieàu thay ñoåi treân theá giôùi. Nga cuõng seõ phaûi chieán ñaáu choáng laïi moät cuoäc taán coâng khuûng boá lôùn”, Joy Ayad cho bieát. Môùi ñaây nhaát, vaøo ngaøy 13/12, moät côn möa tuyeát chöa töøng coù sau 120 naêm ñaõ ñoå xuoáng Thuû ñoâ Cairo cuûa Ai Caäp. Moät laàn nöõa ngöôøi ta giaät mình khi ngöôøi duy nhaát döï ñoaùn chính xaùc thaûm hoïa naøy töø caùch ñaây 10 naêm laø nhaø chieâm tinh treû Joy Ayad. Nhieàu döï ñoaùn ñaõ ñöôïc ñöa ra nhöng chaúng ai coù theå lyù giaûi ñöôïc söï tieân ñoaùn chính xaùc ñeán möùc tuyeät ñoái cuûa Joy. Cuõng töø ñaây, myõ danh “nöõ hoaøng chieâm tinh” ñaõ ñöôïc daønh cho coâ gaùi treû Joy Ayad.

NÖÔùC MYÕ SEÕ CHÌM TRONG BIEÅN LÖûA?

Cuõng theo lôøi tieân ñoaùn cuûa Joy, naêm 2014 seõ khoâng deã daøng ñoái vôùi cö daân Hoa Kyø. Trong naêm tôùi, taïi nöôùc Myõ coù theå xaûy ra thieân tai nghieâm troïng. Chöa döøng laïi ôû ñoù, nöôùc Myõ seõ xaûy ra söï chia reõ lôùn trong xaõ hoäi. Ñaây coù theå laø khôûi ñaàu cho söï keát thuùc cuûa ñaát nöôùc Hoa Kyø. Lôøi tieân tri cuûa Joy Ayad ñöôïc ñöa ra ñuùng thôøi ñieåm nöôùc Myõ ñang phaûi vaät loän ñeå thoaùt khoûi nhöõng côn khuûng hoaûng ñang ñoå xuoáng. Khoâng ít ngöôøi ñaõ baøy toû quan ngaïi veà khaû naêng Chính phuû Myõ coù theå seõ bò ñoùng cöûa töø trung tuaàn thaùng 1/2014. Theâm vaøo ñoù, söï bieán ñoåi khí haäu ñang dieãn bieán phöùc taïp cuõng ñaët “kinh ñoâ cuûa theá giôùi” vaøo thaûm hoïa ñöôïc baùo tröôùc. Môùi ñaây, caùc nhaø khoa hoïc ñaõ phaùt hieän ra raèng, sieâu nuùi löûa Yellowstone naèm taïi coâng vieân quoác gia Hoa Kyø ôû bang Wyoming coù theå laø moái ñe doïa ñoái vôùi theá giôùi. Sieâu nuùi löûa nguy hieåm nhaát theá giôùi naøy coù theå laøm “noå tung” nöôùc Myõ khi noù “thöùc giaác”, thaûm khoác hôn so vôùi nhöõng gì hoï nghó. Lieäu coù lieân quan giöõa nhöõng chöùng cöù khoa hoïc naøy vôùi lôøi tieân ñoaùn cuûa nhaø chieâm tinh treû Joy Ayad? Neáu nuùi löûa naøy thöïc söï phun traøo, khoâng chæ nöôùc Myõ maø raát nhieàu quoác gia treân theá giôùi seõ bò truøm trong bieån löûa? Naêm 2014 lieäu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Sieâu nuùi löûa Yellowstone seõ huûy dieät Traùi ñaát neáu “böøng tænh”.

ñaõ laø ñoaïn keát cho ñaát nöôùc huøng maïnh nhaát theá giôùi naøy? Theo döï ñoaùn cuûa caùc nhaø khoa hoïc, neáu Yellowstone phaùt noå thì toaøn boä khí quyeån treân Traùi ñaát seõ bò bao phuû bôûi axit sulfuric, khoùi, buïi. Caû haønh tinh seõ rôi vaøo muøa ñoâng laïnh giaù, neàn vaên minh cuûa con ngöôøi seõ quay trôû laïi ñieåm xuaát phaùt. Nghieân cöùu cuûa caùc nhaø khoa hoïc cuõng cho thaáy, chu kyø phun traøo cuûa nuùi löûa naøy töø 600 - 700 ngaøn naêm. Nuùi löûa naøy ñaõ phun traøo ít nhaát 100 laàn, trong ñoù 3 laàn döõ doäi coù theå gaây thaûm hoïa cho moät nöûa Traùi ñaát. Laàn phun traøo gaàn ñaây nhaát vaøo 640 ngaøn naêm tröôùc. Neáu chieáu theo ñuùng chu kyø ñoù thì haønh tinh xanh ñang ñôïi chôø moät traän buøng noå tieáp theo. Lôøi tieân ñoaùn cuûa “nöõ hoaøng chieâm tinh” Joy Ayad caøng coù theâm caên cöù khi caùc nhaø khoa hoïc thuoäc Nasa vöøa phaùt hieän moät ñieåm noùng - oå dung nham coù kích thöôùc to baèng Tokyo naèm döôùi nuùi löûa Yellowstone ñang chöïc buøng noå. Theo chuyeân gia cuûa Nasa, caùc tín hieäu cho thaáy, nuùi löûa

saép buøng noå chính laø oå dung nham taêng khoaûng 0,75m keå töø 1992. Ñaây laø moät con soá cöïc lôùn trong thöôùc ño thôøi gian ñòa chaát chæ khoaûng mm/theá kyû. OÅ dung nham naøy naèm caùch maët ñaát 20km, chæ baèng 1/10 so vôùi ñoä saâu cuûa caùc oå dung nham khaùc. Neáu moät nhoùm khuûng boá ñaët quaû bom haït nhaân ôû nuùi löûa naøy coù theå kích hoaït söï phun traøo. Cuõng theo ghi nhaän cuûa giôùi chöùc traùch, söï hoaït ñoäng cuûa oå dung nham maïnh ñeán möùc laøm chao ñaûo caû hoà Yellowstone ôû treân noù veà phía Nam khieán cho nöôùc trong hoà traøo ra ngoaøi laøm ngaäp caây coái ôû vuøng xung quanh. Maëc duø sieâu nuùi löûa Yellowstone “nguû yeân” töø haøng traêm ngaøn naêm qua nhöng ngaøy ngaøy noù vaãn ñun noùng hoà nöôùc naèm treân mieäng nuùi löûa. Caùc nhaø khoa hoïc döï ñoaùn raèng, vôùi chieàu daøi 88km, chieàu roäng 48km vaø chieàu saâu 14.4km, neáu sieâu nuùi löûa naøy phun traøo thì söùc aûnh höôûng cuûa noù lan tôùi 1.000 daëm (1,600km), ñuû söùc “xoùa soå” nöôùc Myõ vaø laøm bieán ñoåi ñòa chaát toaøn caàu. ª

Baûn ñoà taøn phaù neáu Yellowstone thöùc giaác vaøo naêm 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

211


212

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COÂ thanh LAn

CUûA CHOÀNG COÂNG VÔÏ ?

Anh xaøi gì maø xaøi döõ vaäy? Phaûi bieát tieát kieäm chôù? Xaøi kieåu ñoù roài mai moát coù chuyeän gì thì caïp ñaát maø aên”. Vôï toâi giaãy leân nhö ñóa phaûi voâi khi toâi baûo ñöa moät ít tieàn ñeå toâi gôûi veà cho ba meï ôû Vieät Nam. Vôùi caùi kieåu traû lôøi nhö vaäy, chaéc chaén toâi xin 100 thì chæ ñöôïc 50 ñoâ. Chính vì bieát tính vôï nhö vaäy neân toâi môùi noùi dö ra roài traû giaù daàn daàn... Coù leõ treân ñôøi naøy, ít coù thaèng ñaøn oâng naøo ngu nhö toâi. Ngaøy coâng ty deposit tröïc tieáp tieàn löông qua ngaân haøng, toâi hí höûng khoe vôï: “Em söôùng roài nghen, töø giôø trôû ñi löông boång cuûa anh coù bao nhieâu, tieàn ra, tieàn voâ theá naøo em bieát heát”. Ngaøy ñoù môùi chaân öôùt chaân raùo ñeán Myõ, vôï toâi cöôøi tít maét: “Nhöng neáu chæ bieát thì ñaâu coù söôùng? Anh phaûi ñöa theû cho em giöõ thì môùi quaûn lyù ñöôïc. Ñöa cho em ñi, luùc naøo anh caàn tieàn thì em seõ ñöa theû cho anh ñi ruùt”. Vôï toâi noùi ngon, noùi ngoït, cuoái cuøng toâi nghó, thoâi thì cuûa choàng, coâng vôï. Vôï kyõ tính, bieát deø seûn chi tieâu, chaéc chaén tieàn baïc khoâng thaát thoaùt ñi ñaâu maø lo. Vaày cuoái cuøng toâi cuõng ñöa theû cho vôï. Ngaøy ñoù caùch nay ñaõ gaàn 10 naêm. oâi nhìn thaáy veû vui söôùng cuûa vôï thì cuõng vui laây, buïng baûo daï, thoâi thì laøm ñöôïc cho ngöôøi mình yeâu thöông haïnh phuùc thì chính mình cuõng haïnh phuùc vaäy. Theá nhöng,chæ ít laâu sau ñoù raéc roái baét ñaàu naûy sinh. Tröôùc ñaây, tieàn löông toâi ñöa cho vôï 2/3, coøn giöõ laïi 1/3 ñeå ñoå xaêng, caø pheâ vôùi baïn beø vaø tieâu xaøi laët vaët nhöng khi höõu söï. Thænh thoaûng coù dö moät ít, toâi gôûi veà cho baø giaø beân VN hay cho maáy ñöùa chaùu voâ Saøi Goøn hoïc haønh. Toâi chæ

xoay sôû trong “haïn möùc” cuûa mình, khoâng bao giôø laáy theâm cuûa vôï. Coøn baây giôø, vôï thích ra caây ATM ruùt tieàn neân cöù ñöa cho toâi moãi laàn moät ít, xaøi naêm ba böõa heát laïi phaûi xin. Maø toâi nhaåm tính, töø khi coù caùi theû, chöa bao giôø toâi ñöôïc nhaän ñuû 1/3 haïn möùc cuûa mình. Chöa keå, moãi laàn xin tieàn thì laïi nhaän ñöôïc caâu noùi maùt meû cuûa vôï: “UÛa, heát roài haû? Em nhôù môùi ñöa cho anh maø. Nhôù tieát kieäm ñoù nha, mình coøn phaûi daønh duïm ñeå nuoâi con...”. Trôøi ôi, toâi laø thaèng ñaøn oâng tieát kieäm nhaát treân ñôøi naøy roài. Chuyeän gì ñaùng xaøi toâi môùi xaøi chöù khoâng ñaùng, moät ñoàng toâi cuõng khoâng hoang phí. Theá nhöng laø ñaøn oâng maø trong tuùi khoâng coù tieàn, toâi caûm thaáy mình raát maát giaù trò. Muoán laøm gì cuõng khoâng coøn töï chuû. Toâi baét ñaàu suy nghó roài aân haän veà chuyeän ñaõ giao ví tieàn cho vôï. Giôø toâi môùi thaám thía kinh nghieäm cuûa maáy oâng anh ñi tröôùc: Tieàn vaøo tay vôï laø moät ñi khoâng trôû laïi. Toâi coù caûm giaùc moãi laàn ngöûa tay xin tieàn vôï laø tình caûm vôï choàng laïi söùt meû moät chuùt vì chaúng bao giôø vôï toâi vui veû ñöa tieàn cho toâi. “Thoâi, em ñöa traû caùi theû cho anh roài moãi laàn tôùi kyø löông, anh laïi ruùt ra ñöa cho em nhö tröôùc”- coù laàn böùc boái quaù, toâi noùi vôùi vôï nhö vaäy. Ñoù laø laàn meï toâi beänh, anh hai goïi ñieän thoaïi caàu cöùu, toâi baûo ñöa tieàn thì naøng noùi raèng tieàn ñaõ gôûi tieát kieäm coù kyø haïn, khoâng ruùt ra ñöôïc. “Anh coi möôïn ñôõ ai ñoù roài mai moát traû laïi, nhöng nhôù laø gôûi cho anh Hai 2 traêm thoâi nha, khoâng coù nhieàu ñaâu”- naøng caên daën. Toâi böïc mình voâ coâng ty vay baïn beø 1000 ñoâ gôûi veà cho meï trò beänh. Bieát ñöôïc, vôï toâi tru treùo: “Vaäy thì thaùng tôùi laáy gì maø aên? Anh thì chæ gioûi bao

ñoàng; meï laø meï chung, maáy anh, maáy chò ñaâu maø baét anh phaûi lo? Meï ôû vôùi anh Hai, nhaø cöûa anh Hai höôûng thì phaûi nuoâi meï chôù?”. Toâi khoâng muoán ñoâi co neân baûo: “Noùi nhieàu quaù!”. Nhöõng chuyeän nhoû nhaët nhö vaäy laøm cho cuoäc soáng cuûa chuùng toâi ngaøy caøng keùm vui veû. Toâi laø ngöôøi bieát nghó, bieát lo cho gia ñình chöù ñaâu phaûi keû aên chôi hoang phí maø vôï toâi laïi quaûn lyù theo kieåu phaùt xít nhö vaäy? Gaàn 10 naêm qua roài nhöng khoâng coù caùi Teát naøo ñoái vôùi toâi vui veû, troïn veïn... Teát naêm nay cuõng khoâng laø ngoaïi leä. Toâi coøn oâng baø noäi naêm nay ñaõ ngoaøi chín möôi neân muoán mua taëng oâng baø noäi moãi ngöôøi moät boä ñoà môùi vaø bieáu oâng baø ít tieàn ñeå oâng baø lì xì laïi cho con chaùu. Meï toâi thì Teát naøo toâi cuõng gôûi veà vaøi traêm ñeå meï phuï anh chò Hai lo ñoà cuùng kieáng maáy ngaøy Teát...roài coøn chuyeän phaûi khoâng, baïn beø. Noùi chung laø nhöõng khoaûn chi naêm nay coù nhieàu hôn naêm ngoaùi moät chuùt nhöng ñeàu laø chính ñaùng. Theá nhöng vôï toâi laïi khoâng ñöa. Toâi böïc quaù baûo: “Baây giôø em coøn bao nhieâu tieàn trong nhaø bank, ñöa ñaây cho anh coi”. Nhöng vôï toâi nhaát quyeát khoâng ñöa vaø coøn lu loa raèng toâi laøm nhö vaäy laø bæ maët vôï, laø khoâng tin töôûng, laø haèm baø laèng ñuû thöù... “Khoâng ñöa haû? Vaäy thì cöù oâm tieàn ñoù maø aên Teát moät mình ñi.”. Noùi roài toâi ñuøng ñuøng xeáp quaàn aùo laùi veà Houston, nhaø coâ em gaùi. Ñeán luùc naøy, vôï toâi môùi meáu maùo: “Taïi em khoâng coù tieàn chôù khoâng phaûi coù maø khoâng ñöa cho anh. Hoâm qua em ruùt traû nôï heát roài... nhöng vaãn chöa ñuû...”. Toâi chöng höûng: “Nôï ai? Nôï gì?”. Trôøi ôi, vôï toâi chôi game online, theo chæ daån cuûa thaèng em vôï, bao nhieâu tieàn baïc nöôùng heát voâ ñoù. Vaäy


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

213


214

maø bao nhieâu laâu nay toâi cöù ñinh ninh mình naøng laø moät tay hoøm, chìa khoùa tin caäy. Nhöõng ñieàu vôï toâi noùi khieán toâi cheát ñöùng nhö trôøi troàng. Hoùa ra bao nhieâu naêm nay, toâi giao tröùng cho aùc. Teát ñaõ caän keà moät beân vaäy maø toâi khoâng coù moät ñoàng xu dính tuùi. Ñi laøm thì thoâi chöù veà ñeán nhaø, thaáy maët vôï laø bao nhieâu aám öùc bò doàn neùn laïi bung ra. Toâi chæ muoán ñaäp cho vôï moät traän nhöng giôø ñaây ngay caû chuyeän aáy toâi cuõng khoâng coù höùng thuù ñeå laøm. Toâi ñaõ noùi vôùi P. Chi: “Qua Teát, anh seõ ly dò em”. Toâi noùi thaät loøng mình chöù khoâng phaûi doïa daãm gì naøng. Ñöùc T.

TRAûØ LÔØI CUûA THANH LAN

Anh Ñöùc a! Chuyeän quan troïng cuûa gia ñình anh baây giôø khoâng naèm ôû chuyeän ai giöû caùi theû ATM cuûa ngaân haøng. Anh nghó: khoâng coù caùi theû ñoù thì vôï a khoâng chôi game nöõa laø anh thaät söï sai laàm... Neáu lôõ coù giang hoà ñeán nhaø anh noùi theá naøo ñeå anh khoâng traû nôï cho hoï? Anh ñöøng than traùch ñöa cho vôï giöõ tieàn löông laø chuyeän bình thöôøng chôù coù gì ñaâu maø ngu maø baûo ngu. Chaúng quaù vì quaù tin töôûng vôï con vaø vôï anh khoâng “caên baûn” neân phuùt cuoái môùi baät ngöûa baät nghieâng noùi caøn cho ñôõ böïc theá thoâi; chöù chuyeän cuõng chöa ñeán möùc traàm troïng phaûi tính ñeán giaûi phaùp ly hoân ñaâu anh Ñöùc aï vì con con caùi nöõa maø. Vôï choàng laø duyeân laø nôï, laø meï cuûa caùc con cuûa mình. Vôï choàng cuøng gaén boù 10 naêm. Anh suy nghó laïi quyeát ñònh cuûa mình, cho coâ aáy moät cô hoäi. Thoâi thì traéng ñen roõ raøng roài. Taïm thôøi tröôùc maét anh cöù vay möôïn ñôõ baïn beø moät ít ñeå lo laéng quaø caùp ñeå göûi veà cho oâng baø, cha meï ñeå lo cuùng baùi Toå tieân ñi baïn. Bôûi caû naêm trôøi coù maáy ngaøy Teát maø mình khoâng lo ñöôïc gì thì khoù chòu laém. Coøn veà phaàn baø xaõ anh Ñöùc neân cho coâ aáy cô hoäi söûa sai vì ai trong ñôøi chaúng maéc loãi laàm. Neáu coâ aáy khoâng thay ñoåi thì baïn cuõng neân tính ñeán chuyeän sôùm ly hoân ñeå coøn kòp coù thôøi gian laøm laïi chöù soáng vôùi ngöôøi vôï coù maùu côø baïc nhö theá thì tröôùc sau gì cuõng tan gia baïi saûn. Coù leõ anh quaù maûi meâ vôùi coâng vieäc neân khoâng ñeå yù ñeán chi tieâu trong gia ñình, hay

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

tin töôûng 100% vaøo haäu phöông neân môùi neân noãi. Haõy maïnh tay laäp laïi “traät töï kyû cöông”, kieám vieäc gì thaät baän bòu cho vôï laøm, keûo...nhaøn roãi laïi sinh noâng noåi, ngöôøi coù maùu côø baïc thì khoù chöõa laém ñoù. Coát loõi chính cuûa vaán ñeà laø töø maùu meâ côø baïc cuûa P. Chi. Anh Ñöùc neân suy xeùt laïi duø gì cuõng laø vôï choàng, giaän thì giaän maø thöông thì thöông. Dó nhieân hieän giôø anh ñang raát xoùt cuûa nhöng anh khoâng bieát vôï mình chôi game theå hieän söï khoâng quan taâm nhieàu ñeán vôï anh neân môùi côù söï nhö ngaøy hoâm nay. Thoâi thì cöù coi nhö laø moät tai naïn ñang xaûy ra vôùi gia ñình mình vaø tai naïn ñoù ñang xaûy ra vôùi vôï cuûa anh ñoàng thôøi anh ñaõ duøng soá tieàn ñoù ñeå chöõa chaïy cho vôï. Ñôøi soáng hoân nhaân raát phöùc taïp, mong anh bình taâm maø coù nhöõng quyeát ñònh saùng suoát. Meán. Thanh Lan

MEÏ YEÂN TAÂM, CON BIEÁT MAØ

Thöa chò Thanh Lan, ñuùng laø con nhoû khoå theo nhoû, con lôùn khoå theo lôùn. Hoài noù coøn nhoû, mình chæ khoå nhöõng chuyeän nhoû nhaët, chæ lo cho con aên no, nguû kyõ laø xong. Moïi sinh hoaït cuûa con naèm trong taàm maét kieåm soaùt cuûa mình. Toâi coù coâ con gaùi, hoïc haønh, nhan saéc cuõng khaù, laáy choàng cuõng coù danh coù phaän. Maø cuõng vì coù danh coù phaän neân chung quanh chaøng reå luoân coù ngöôøi naøy ngöôøi kia. Phaän laøm cha meï, thaáy con gaùi mình luoân ôû theá phoøng thuû, mình cuõng ngay ngaùy trong loøng. Toâi lo coù ngaøy chaøng reå ham chôi boû beâ con gaùi. Ban ñaàu toâi cuõng noùi xa noùi gaàn sau thaáy hình nhö con mình khoâng hieåu, neân toâi noùi thaúng vôùi con noãi lo cuûa mình vaø khuyeân con neân deø chöøng nhöõng coâ gaùi chung quanh cuoäc soáng cuûa hai vôï choàng. Nhöng laàn naøo chaùu cuõng xua tay noùi: “Meï yeân taâm, con bieát maø” “Bieát maø!” nhöng toâi thaáy hình nhö noù khoâng bieát gì caû. Cöù coù coâ naøo vaây choàng noù, thì noù laïi toû ra thöông meán, chaêm soùc, aân caàn vôùi coâ gaùi hôn bình thöôøng. Noù laïi ruû coâ gaùi veà nhaø aên uoáng vui veû chung vôùi caû nhaø. OÂi! Nhöõng laàn nhö vaäy toâi thaáy quaù chöôùng maét, maø la raày noù thì noù laïi cöôøi lôùn vaø coi nhö chuyeän chaúng coù gì caû. Noù coøn noùi: “Meï coù thaáy aûnh

boû con ñaâu” ñôïi noù boû thì coøn noùi gì nöõa. Coù khi, con gaùi toâi vaø coâ kia coøn ñi shopping chung vaø toâi tin laø nhöõng thöù coâ kia mua laø baèng tieàn cuûa con gaùi toâi. Chuùng noù laáy nhau ñaõ 20 naêm vaø coù 3 con, trong 20 naêm ñoù luùc naøo chung quanh thaèng reå cuõng coù gaùi theo. Bao laàn toâi hoûi con gaùi mong chaùu noùi thaät vôùi mình laø chaùu coù ñang haïnh phuùc khoâng, nhöng laàn naøo chaùu cuõng noùi: Meï yeân taâm con lo ñöôïc! Toâi coù neân yeân taâm khoâng thöa coâ? T. Caàn

TRAûØ LÔØI CUûA THANH LAN

Chaùu noùi: “Meï yeân taâm, con lo ñöôïc!” vaø theo lôøi chò keå, chaùu vaãn yeân haøng vò trí suoát 20 naêm, thì nhieàu phaàn laø chaùu lo ñöôïc ñoù chò. Thanh Lan cuõng laøm meï neân raát thoâng caûm noãi lo cuûa ngöôøi meï. Ñöùa con trong maét ngöôøi meï, bao giôø cuõng nhoû daïi caàn baûo boïc, chôû che... Duø raèng veà maët naøo ñoù, vaø ñeán moät luùc naøo ñoù, chính mình laø ngöôøi caàn con baûo boïc che chôû. Ngöôøi meï caàn phaûi nhôù, con mình ngaøy moãi lôùn vaø seõ ñeán luùc con vaãn tieáp tuïc lôùn maø mình thì ñöùng laïi, coù khi con tieáp tuïc lôùn maø mình laïi daàn daàn “nhoû” laïi. Con gaùi cuûa chò maïnh meõ, töï tin vaø raát khoân kheùo trong caùch haønh xöû. Chaùu khoâng noâng noãi ghen töông nhö haàu heát phuï nöõ thöôøng tình, cöù thaáy choàng coù moät coâ naøo beân caïnh thì gia söùc noùi xaáu coâ ñoù ñeå choàng daït ra, maø khoâng bieát raèng, mình caøng noùi xaáu coâ kia thì caøng laøm cho mình xaáu ñi vaø taêng loøng thöông xoùt cuûa choàng daønh cho keû bò noùi xaáu. Con gaùi cuûa chò ñaõ bieát duøng chieâu “Ñieäu hoå ly sôn” ñeå caùch ly coâ kia vôùi choàng mình. Con gaùi chò khoâng chæ laø vôï maø coøn laø baïn cuûa choàng, trong caâu chuyeän vôï choàng, con gaùi chò raát deã hoûi han, ñieàu tra veà toâng tích cuûa caùc coâ vaây quanh vaø con gaùi chò seõ bieát caùch leøo laùi anh choàng haønh xöû theo yù cuûa mình maø anh choàng khoâng heà bieát. 20 naêm luùc naøo cuõng coù caùc coâ treû ñeïp vaây quanh, vaø caùc coâ laàn löôït rôi ruïng, söï rôi ruïng ñoù do baøn tay cuûa con gaùi chò heát 99%. Con gaùi ñaõ noùi: Chò yeân taâm, chaùu ñaõ lo ñöôïc. Thanh Lan ª


DEC 05, 2008 SOÁ 315 05, SOÁ TAÏ315 CHÍDEC RAÏN N G 2008 ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 439 416 °° FEB FEB 05, 20, 2014 2013 TAÏ PP CHÍ RAÏ G ÑOÂ

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 170

215

TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏNNGG 211 ÑOÂNNGG TAÏ ÑOÂ

59


216

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

217


218

Ñinh Khaéc Ñam, moät chuû tieäm nail 43 tuoåi, coøn coù bieät hieäu “The Singing Manicurist”- “anh thôï moùng tay hay haùt,” vöøa “traø troän” vaøo ñaùm ñoâng thí sinh American Idol ñeå ñöôïc tham döï cuoäc thi tuyeån löïa ca só, phaàn thi do ñaøi Fox News thu hình vaø phaùt soùng vaøo toái ngaøy 22 thaùng 1 vöøa qua.” Anh naøy noåi tieáng ôû Detroit vôùi nhöõng baûn nhaïc Myõ cheá lôøi veà nghaønh Nails. STAMP CON NGÖÏA Böu ñieän Canada vöøa phaùt haønh boä tem in hình con ngöïa nhaân dòp Teát aâm lòch Giaùp Ngoï 2014 Phaùt haønh boä tem coù in hình con giaùp cuûa naêm môùi ñöôïc thöïc hieän trong 18 naêm qua. Naêm nay, boä tem ñoùn xuaân Giaùp Ngoï 2014 ñöôïc thieát keá bôûi Coâng ty Paprika coù truï sôû taïi thaønh phoá Montreal, tænh Quebec. Ñaây laø laàn thöù 2 Coâng ty Paprika thieát keá tem coù in hình con ngöïa, boä tem tröôùc ñoù laø naêm 2002. Phaùt ngoân vieân Eugene Knapik cuûa Böu ñieän Canada noùi boä tem naêm nay choïn maøu ñoû chuû ñaïo coù yù nghóa mang ñeán may maén theo quan nieäm caùc nöôùc ñoùn teát aâm lòch. “Söû duïng kyõ thuaät daäp noåi treân tem cuøng vôùi maøu saéc ñoû noåi baät

nhö ngoïn löûa böøng saùng cho thaáy hình aûnh con ngöïa ñang chuyeån ñoäng maïnh meõ vaø traøn treà söùc soáng trong naêm môùi”, anh Knapik noùi. Boä tem goàm 25 con tem ñöôïc thieát keá theo caùch thöùc ñuoâi con ngöïa cuûa con tem tröôùc “chaïm” vaøo bôøm con ngöïa cuûa con tem sau neân khi 25 con tem ñöôïc traûi daøi ra taïo thaønh moät daûi tem coù hình chuyeån ñoäng nhö con soùng ñaày söùc soáng.

TRANG TRÍ BAÕ KEÏO CAO SU Moät yù töôûng cöïc kyø laï nhöng laïi giuùp ñöôøng phoá ñeïp hôn. Neáu baïn gaëp 1 ngöôøi kyø laï ñang quyø goái choáng tay xuoáng döôùi ñöôøng phoá ôû London, Anh vaø ñang laøm 1 ñieàu gì ñoù khoù hieåu thì ñaáy coù theå chính laø hoïa só Ben Wilson. Ñöøng

voäi cho raèng anh naøy coù... vaán ñeà nheù. Nhöõng gì anh ñang laøm laø saùng taïo taùc phaåm leân baõ keïo cao su ñaáy. Hieän nay coù raát nhieàu nhöõng baõ keïo cao su ñöôïc vöùt khaép nôi vaø ñöôøng phoá laø nôi baïn coù theå baét gaëp nhieàu baõ keïo cao su nhaát. Hoïa só Ben Wilson, 41 tuoåi, ngöôøi Anh, caûm thaáy raát baát bình veà vieäc naøy, anh ñaõ naûy ra 1 yù töôûng heát söùc ñoäc ñaùo, ñoù laø veõ leân chính nhöõng baõ keïo cao su. Coâng vieäc cuûa anh baét ñaàu baèng vieäc laøm noùng mieáng baõ keïo, sau ñoù queùt sôn laøm cöùng beà maët cuûa noù. Tieáp theo anh duøng maøu ñeå veõ leân mieáng baõ keïo naøy. Nhöõng hình veõ leân keïo cao su cuûa anh raát ña daïng vaø phong phuù, töø hình ngöôøi, thieân nhieân vaø anh coøn thöïc hieän theo yeâu


P CHÍ RAÏ05, NG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014 DEC 2008 SOÁ TAÏ 315

V.T. AUTO LLC.

116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

219 215

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

DEC 20, 2008

SOÁ 316

Coù nhaän laøm WHOLESALES vaø SHIP ra ngoøai tieåu bang

Royal Signs seõ trích ra töø 3% - 5% (tuyø theo coâng vieäc) ñeå gôûi tröïc tieáp veà caùc traïi MoÀ COÂI taïi Vieät Nam. Coù nghiaõ laø baát cöù moät coâng vieäc duø nhoû hay lôùn, keå caû khi söûa moät caây ñeøn Neon bò beå, quyù vò cuõng coù theå coù cô hoäi cuøng chuùng toâi giuùp caùc em thieáu may maén naøy. (www. royalsignsvn.com). Ñaây laø coâng vieäc hoaøn toaøn tình nguyeän, vaø khoâng qua trung gian cuûa baát cöù toå chöùc naøo. Vaø ñaëc bieät chuùng toâi khoâng nhaän baát cöù taøi trôï naøo, ngoaøi söï uûøng hoä baèng caùch laø: HAÕY LAØM MOÄT KHAÙCH HAØNG QUYÙ CUÛA CHUÙNG TOÂI.

Giaù Caû Nheï Nhaøng, Vui Veû. Söï Haøi Loøng cuaû Quyù khaùch laø caùi Thaønh Coâng cuûa Chuùng Toâi.


220

caàu cuûa ngöôøi qua ñöôøng nöõa. Ñeán nay, Ben ñaõ veõ ñöôïc hôn 10.000 hình treân caùc baõ keïo cao su treân ñöôøng phoá ôû Anh vaø nhieàu nôi ôû chaâu AÂu. Ñaây quaû laø 1 haønh ñoäng thieát thöïc giuùp ñöôøng phoá trôû neân ñeïp hôn, thay vì phaûi nhìn nhöõng baõ keïo cao su baån thæu thì chuùng ta laïi ñöôïc chieâm ngöôõng nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät voâ cuøng thuù vò.

LOAÏI ÔùT CAY NHAÁT THEÁ GIÔùI OÂng Ed Currie, cö daân Fort Mills ôû South Carolina, ñaõ taïo ra moät gioáng ôùt môùi ñöôïc coi laø cay nhaát haønh tinh. OÂng Currie, chuû nhaân coâng ty pha cheá ôùt Puckerbutt Pepper

Company taïi South Carolina, ñaõ boû ra 12 naêm trôøi ñeå lai gioáng vaø troàng neân loaïi ôùt môùi mang teân Carolina Reaper Pepper, coù ñoä cay noàng cao hôn gaáp 300 laàn so vôùi loaïi ôùt Jalapeno ñang chieám ngoâi vò ôùt cay nhaát. Hoài thaùng 11 naêm roài, Saùch Kyû Luïc Guinness ñaõ xaùc nhaän ôùt Carolina Reaper Pepper laø loaïi ôùt cay nhaát theá giôùi.

VÖØA PHAûI THOÂI, TIEÀN CUûA CITY ÑAÂU PHAûI TIEÀN CHUØA! Moät cöïu kyõ sö goác Vieät cuûa cô quan tieän ích coâng coäng Seattle Public Utilities (SPU) ñaõ bò keát aùn 7 naêm röôõi tuø giam, vì toäi aên caép hôn $1 trieäu Myõ kim trong moät trong nhöõng vuï bieån thuû coâng quyõ lôùn nhaát taïi quaän King County. OÂng Joseph Phan, 47 tuoåi, ñaõ nhaän toäi trong thaùng 9 naêm ngoaùi, vôùi 67 toäi danh troäm caép baäc moät, vì ñaõ ñöa vaøo trong tröông muïc rieâng cuûa oâng nhöõng taám ngaân phieáu ñöôïc gôûi cho...city. Caùc coâng toá vieân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

noùi raèng oâng ñaõ söû duïng soá tieàn naøy ñeå mua moät soá ngoâi nhaø, caùc taøi saûn cho thueâ vaø nhöõng loâ ñaát chöa caát nhaø. OÂng Phan laø moät kyõ sö daân söï phuï traùch caáp caùc giaáy chöùng nhaän quyeàn duøng nöôùc cho caùc chuû nhaø vaø caùc coâng ty xaây nhaø, vaø nhaän caùc khoaûn tieàn thanh toaùn. Naêm 2008, khi oâng môû moät tröông muïc mang teân mình vaø “City of Sea” taïi ngaân haøng Bank of America. Trong ba naêm keá tieáp, oâng ñöa 70 taám ngaân phieáu cuûa cô quan tieän ích vaøo trong tröông muïc caù nhaân cuûa mình, gaàn $1.1 trieäu Myõ kim. OÂng ñaõ bò sa thaûi sau khi moät cuoäc kieåm tra keá toaùn. Sau khi

Daily cho bieát. Chuû nhaø haøng naøy sau ñoù phaûi gôõ chuùng xuoáng vaøo buoåi toái cuøng ngaøy do phaûn öùng gay gaét töø nhöõng ngöôøi söû duïng maïng Internet. “Toâi ñaõ baät khoùc khi nhìn thaáy böùc töôïng Phaät khoûa thaân ñang treøo töôøng”,daãn lôøi cuûa moät ngöôøi teân Miaoming, töø moät tu vieän ôû tænh Thanh Haûi, vieát treân blog caù nhaân. “Laøm theá naøo maø moät quoác gia vôùi nghìn naêm lòch söû laïi thieáu toân troïng vôùi vaên hoùa cuûa chính mình nhö vaäy?”. Chính quyeàn ñòa phöông cho bieát ñaây chæ laø hoaït ñoäng quaûng caùo cuûa moät caù nhaân vaø hoï khoâng lieân quan ñeán vaán ñeà naøy.

oâng Phan bò baét vaø bò buoäc 70 toäi danh troäm caép baäc moät vaø baäc hai trong naêm 2012, caûnh saùt ñaõ tòch thu $220,000 Myõ kim töø tröông muïc ngaân haøng cuûa oâng. OÂng cuõng bò tòch thu tieàn trong quyõ höu trí, nhöõng tín duïng ñaïi hoïc maø oâng ñaõ mua cho caùc con gaùi cuûa oâng, cuøng nhöõng giaáy chuû quyeàn cuûa moät soá caên nhaø ôû vaø nhaø cho thueâ. Toång coäng thì oâng ñaõ traû laïi khoaûng moät nöûa soá tieàn maø oâng ñaõ laáy. Moät coâng ty baûo hieåm ñaõ boài thöôøng phaàn coøn laïi.

Theo Xinhua, ngöôøi chuû cöûa haøng thieát keá hai böùc töôïng naøy nhaèm dieãn taû söï ngon mieäng cuûa moùn aên coù teân goïi “Phaät nhaûy töôøng” (Fo-tiao-qiang). Theo truyeàn thuyeát töø trieàu ñaïi nhaø Thanh, moùn aên treân ngon ñeán möùc khieán moät nhaø sö ngöøng aên chay, nhaûy qua töôøng ñeå ñi thöôûng thöùc. Moät dò baûn khaùc coøn moâ taû noù ngon ñeán möùc Ñöùc Phaät cuõng laøm töông töï.

TÖÔÏNG PHAÄT KHOûA THAÂN Moät nhaø haøng ôû Trung Quoác phaûi gôõ boû hai böùc töôïng Phaät khoûa thaân duøng ñeå quaûng baù chaát löôïng moùn aên, sau khi bò coäng ñoàng maïng nöôùc naøy phaûn öùng döõ doäi. Hai böùc töôïng Phaät khoûa thaân, moät ñang leo töôøng vaø moät khoanh tay nhìn, xuaát hieän treân töôøng moät nhaø haøng laåu ôû thaønh phoá Teá Nam, tænh Sôn Ñoâng vaøo saùng 19/1, China

MAùY BAY SÖùA

Leif Ristroph vaø Stephen Childre, thuoäc phoøng thí nghieäm toaùn öùng duïng Ñaïi hoïc New York, noùi phaùt minh cuûa hoï laáy caûm höùng töø thieân nhieân vaø nhöõng nhaø tieân phong cuûa ngaønh haøng khoâng hoài ñaàu theá kyû 20. Chieác maùy bay sieâu nhoû sieâu nheï naøy chæ naëng 2.1g vaø hai nhaø saùng cheá naøy tin raèng ñaây laø thieát bò bay ñaàu tieân treân theá giôùi coù caùch di chuyeån gioáng loaøi söùa trong nöôùc. Theo AFP, khaû naêng di chuyeån cuûa loaøi söùa luoân haáp daãn caùc kyõ sö


221

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

Bây Giờ Là Cơ Hội Tốt Nhất Để MUA nhà! $18,900

Forest Park

3 phòng ngû, 1.5 phòng t¡m. Xây năm 1957.

Morrow

$34,900

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1969

Morrow

3 phòng ngû, 2 phòng t¡m. Xây năm 1971

Riverdale

6 phòng ngû, 4.5 phòng t¡m. Xây năm 1993

$36,900

4 phòng ngû,3 phòng t¡m. . Xây năm 1973

$1,800/mo

Stockbridge

$29,900

Hampton

$1,050/mo

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 2000

$29,900

Rex

3 phòng ngû,1.5 phòng t¡m. Xây năm 1971

Jonesboro

Jonesboro

3 phòng ngû,2 phòng t¡m. Xây năm 1972

$39,900

3 phòng ngû, phòng t¡m. Xây năm 1993

$1,050/mo

Jonesboro

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1998

$34,900

$39,900

Rex

3 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1988

$1,000/mo

Lawrenceville

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1978

Quí vÎ có khó khæn khi cho mܧn nhà? MŒt mÕi vì ngÜ©i thuê không trä tiŠn? Khó khæn tìm ngÜ©i thuê Çàng hoàng?

Xin hãy g†i cho TC Realty Group, LLC. V§i kinh nghiŒm cho mܧn và quản lš nhà lâu næm

chúng tôi së: 1. Cho mܧn giá cao; 2. Tìm ngÜời mܧn Çàng hoàng, Çû khä næng; 3. ñòi n®, lÃy låi nhà b¢ng pháp luÆt; 4. Làm giÃy t© h®p ÇÒng bäo vŒ tÓi Ça cho chû nhà và Çúng luÆt; 5. Check credit, ÇiŠu tra lš lÎch, khi‹m tra viŒc làm và lÜÖng b°ng Ç‹ coi ngÜ©i mܧn Çû ÇiŠu kiŒn hay không.

Call us TODAY at 678.910.8341 or visit us at www.tcrealty99.com Free Consultation! 100% Satisfaction Guaranteed!

Thân Chû Cûa Chúng Tôi Nói Gì?

Chung Nguyễn Broker & Owner Property Manager Firm License #: H-50434

----- “Chúng tôi biết Chung với sự giới thiệu của người cháu. Qua sự tiếp xúc. Chung là một người rất là nhiệt tình, tận tâm. Trong sự tế nhị, hưỡng dẫn, giải thích, chúng tôi đã có một căn nhà lš tưởng. Sau khi định cư tại GA gặp những khó khăn, Chung đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Chúng tôi rất hài lòng, An Tâm. Với sự kinh nghiệm của Chung đã giúp cho chúng tôi mọi sự tốt đẹp.’ - Cô Anna Vũ ----- “Anh Chung M‰n! Cám Ön s¿ nhiŒt tình và tÆn tâm trong công viŒc cûa Anh Çã giúp Ç« tôi mua ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š. Anh Çã không quän ngåi th©i gian và công sÙc Ç‹ hoàn thành thû tøc vay tiŠn và chu Çáo trong viŒc tÜ vÃn vŠ các thû tøc giÃy t© khác Ç‹ tôi có ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š trong lÀn ÇÀu tiên mua nhà này. Chúc Anh luôn manh khoÈ, Ç‹ giúp Ç« nhiŠu ngÜ©i chÜa Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ có cæn nhà mÖ Ü§c cûa h†." - Ty NguyÍn

TC Realty Group, CÔNG TY ĐỊA ỐC

LLC

6290 North Lee Street Morrow, GA 30260 (Trước khu Chợ TRINH, ở mặt đường từ Lake Harbin đi vô)

Tel: (678) 910-8341 Email: tcrealty99@att.net


222

bôûi traûi qua haøng trieäu naêm tieán hoùa, loaøi söùa chæ caàn moät cô baép ñôn giaûn vaø moät heä thaàn kinh sô khai cuõng coù theå di chuyeån ñöôïc. ÔÛ söùa coù moät “chieác vaùy” trong suoát daïng voøm coù theå co boùp, ñaåy nöôùc qua loã mieäng ñeå giuùp noù di chuyeån. Moâ phoûng theo cô cheá naøy, chieác “maùy bay söùa” ñöôïc trang bò boán caùnh xeáp laïi nhö caùc caùnh hoa, moãi caùnh daøi 8cm. Khi caùc caùnh naøy cuøng ñoùng laïi seõ taïo neân moät hình noùn. Moät motor nhoû seõ giuùp maùy bay “voã caùnh” 20 laàn/ giaây, ñaåy khoâng khí ra ngoaøi thoâng qua loã ôû ñaùy hình noùn giuùp maùy bay di chuyeån. Cô cheá naøy giuùp thieát bò coù theå bay oån ñònh maø khoâng caàn phaûi ñieàu chænh thöôøng xuyeân gaây toán nhieàu naêng löôïng. Maùy bay coù theå chuyeån höôùng baèng caùch vaän ñoäng moät trong boán caùnh maïnh hôn caùc caùnh coøn laïi. Thöû thaùch tieáp theo laø gaén pin vaø thieát bò ñieàu khieån töø xa cho chieác maùy bay. Phieân baûn hieän taïi ñang ñöôïc chaïy thöû baèng caùch noái vôùi ñöôøng daây ñieän. Ñaïi hoïc New York cuõng ñaõ noäp ñôn ñaêng kyù baèng saùng cheá cho phaùt minh naøy.

GA LAØ GOÁC “HAI LUùA”

YÙ nghiaõ teân tieåu bang coù nguoàn goác töø nhieàu ngoân ngöõ nhö Anh, Phaùp, vaø caû Latin, Algonquin, Siouan, Iroquoian... Sau ñaây laø yù nghóa moät soá caùc tieåu bang chính: Alabama: xuaát phaùt töø albah trong tieáng Choctaw coù nghóa laø “maùy caét caây”. Alaska: ñi töø alaxsxaq trong tieáng Aleut, coù nghóa laø “vaät theå maø doøng soâng ñang höôùng ñeán”. Arizona: ali sona-g - coù nghóa laø

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

“caây soài toát” trong tieáng O’odham. Connecticut: xuaát phaùt töø quinnitukqut trong tieáng Mohican, coù nghóa laø “treân moät doøng soâng chòu aûnh höôûng cuûa thuûy trieàu”. Florida: trong tieáng Latin, florid coù nghóa laø “ñeïp kinh hoàn”. Georgia: coù nghóa laø noâng daân, theo töø goác Latin geergon. Hawaii: coù töø goác theo tieáng Hawaii laø hawai’i, ñöôïc cho laø mang nghóa “nôi cuûa Chuùa”. Kentucky: coù nguoàn goác töø tieáng Wyandot, nghóa laø “treân buïi caây”. Louisiana: xuaát phaùt töø ludovicus trong tieáng tieáng Latin Trung coå, coù nghóa laø “noåi tieáng trong chieán tranh”. Massachusetts: coù nghóa laø “treân moät ngoïn ñoài lôùn” trong tieáng Algonquian. Michigan: baét nguoàn töø chöõ meshi-gami trong tieáng Algonquian, nghóa laø “hoà lôùn”. Minnesota: töø mnisota trong tieáng Siouan, nghóa laø “nöôùc ñuïc”. Mississippi: meshi-ziibi trong tieáng Algonquian coù nghóa laø “doøng soâng lôùn”. Nevada: coù nghóa laø “nuùi tuyeát” trong tieáng Taây Ban Nha. New York: York trong tieáng Anh coå laø eoforwic, coù nghóa laø “khu ñaát caây thuûy tuøng”. Ohio: xuaát phaùt töø ohi:yo’ tieáng Seneca, nghóa laø “doøng soâng toát”. Oklahoma: okla trong tieáng Choctaw nghóa laø “ngöôøi/quoác gia”, coøn homma laø maøu ñoû. Texas: baét nguoàn töø taysha trong tieáng Caddo coù nghóa laø “baïn beø, ñoàng minh” Washington: trong tieáng Anh coå, washington nghóa laø “khu ñaát cuûa moät ngöôøi teân Wassa”.

ÑOÄI ÑAËC NHIEÄM SINH ÑOÂI

Thaønh phoá Rostov on Don cuûa Nga ñang xem xeùt thaønh laäp ñoäi ñaëc nhieäm caûnh saùt vôùi thaønh vieân laø nhöõng caëp anh em song sinh, theo tôø Rossiyskaya Gazeta. YÙ töôûng treân xuaát phaùt töø vieäc do tình côø, ñoäi ñaëc nhieäm OMON tröïc thuoäc Boä Noäi vuï Nga ôû thaønh phoá naøy hieän coù ñeán 3

caëp song sinh. Trong quaù trình taäp luyeän, giôùi chæ huy nhaän ra anh em song sinh cöïc kyø hieåu yù nhau, chæ caàn moät cöû chæ hoaëc aùnh nhìn laø hieåu ngöôøi kia muoán “noùi gì”. “Ñaây laø lôïi theá raát lôùn khi phaûi phaûn öùng nhanh ôû hieän tröôøng. Maët khaùc, khi taùch ra ñeå hoaït ñoäng rieâng bieät, hoï vaãn laø nhöõng caûnh saùt öu tuù vôùi trình ñoä nghieäp vuï cao. Vì theá, chuùng toâi muoán nhaân roäng moâ hình naøy”, Phoù chæ huy löïc löôïng OMON ôû Rostov on Don laø Roman Vatchenko cho bieát. Hieän giôùi chöùc an ninh

thaønh phoá chuaån bò tieáp nhaän caëp ñaëc nhieäm song sinh thöù tö vaø vaãn ñang tieáp tuïc thoâng baùo tuyeån ngöôø

NHIEÃM HIV COÁ Yù TRUYEÀN

Moät sinh vieân 22 tuoåi bieát mình maéc HIV, nhöng ñaõ coá tình quan heä tình duïc vôùi 31 ngöôøi vaø bí maät quay laïi caûnh giöôøng chieáu. Caûnh saùt cho hay Michael Johnson, sinh vieân ÑH Lindenwood bang Missouri (MS), ñaõ bí maät laép camera trong phoøng kyù tuùc xaù ñeå ghi hình caûnh quan heä tình duïc vôùi caùc baïn tình vaø khoâng duøng caùc bieän phaùp an toaøn. “Chuùng toâi phaùt hieän 32 video quay caûnh giöôøng chieáu cuûa Johnson vôùi baïn tình löu tröõ trong laptop”,


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

223


224

coâng toá vieân Tim Lohmar cho hay. 31 baïn tình khoâng heà bieát mình bò quay leùn vaø Johnson nhieãm HIV. Nhöõng ngöôøi naøy quen bieát Johnson thoâng qua maïng xaõ hoäi Facebook. Johnson bò baét hoài thaùng 10.2013, sau khi moät ngöôøi ñaøn oâng toá caùo vôùi caûnh saùt raèng oâng naøy bò nhieãm HIV moät thaùng sau khi quan heä tình duïc vôùi Johnson. Caùc coâng toá vieân ñang noã löïc nhaän daïng nhöõng naïn nhaân (nam laãn nöõ) coù nguy cô bò laây nhieãm HIV vaø keâu goïi hoï ra trình baùo vôùi caûnh saùt. Caùc sinh vieân ñaïi hoïc Lindenwood bò soác khi bieát thoâng tin veà vuï vieäc.

TRUùNG SOÁ SUYùT TÔùI SOÁ

Thôøi gian ñaàu, cuoäc soáng cuûa ñoâi vôï choàng töøng ñöùt gaùnh khaù haïnh phuùc. OÂng Haäu ñaõ coù tuoåi nhöng chòu khoù laøm luïng, toái ngaøy luïi cuïi ôû vöôøn böôûi sau nhaø. Cuõng vì quaù thöông vôï, oâng Haäu chaúng cho baø ñoäng tay vaøo vieäc gì, chæ caàn lo moãi ngaøy 3 böõa côm ñeàu ñaën

Khi oâng laõo baùn veù soá daïo môøi mua, ngöôøi baïn cuøng ngoài ñaõ vui veû laáy 2 tôø veù cuûa coâng ty xoå soá Vónh Long, theá nhöng trong phuùt choác lieàn moùc moät tôø traû laïi. Thaáy vaäy, oâng Haäu beøn noùi: “OÂng ñaõ löïa roài coøn hoài laïi, neáu khoâng laáy thì ñeå toâi. Chieàu nay, toâi truùng cho coi”. Khoâng ngôø, caâu noùi ñuøa cuûa oâng ñaõ trôû thaønh söï thaät. Chieàu hoâm aáy, khi oâng Haäu ñang loay hoay ngoaøi vöôøn thì ngöôøi baùn veù soá tìm tôùi taän nhaø baùo tin, tôø veù soá hoài saùng oâng mua ñaõ truùng giaûi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

100 trieäu ñoàng. Suy tính kyõ löôõng, oâng quyeát ñònh goïi caùc con ñeán, chia cho moãi ñöùa 5 trieäu ñoàng. Soá tieàn ít oûi coøn laïi sau khi chia cho caùc con, oâng daønh moät khoaûn ñi mua caây chanh khoâng haït veà laøm gioáng, troàng ôû maûnh vöôøn sau nhaø. Sau ñoù, oâng chi soá tieàn nhoû mua gaïo veà phaân phaùt cho nhöõng ngöôøi ngeøo trong aáp, moät ít chöøa laïi ñeå döôõng giaø. Rieâng vôùi vôï, oâng cho 1 trieäu tieàn maët, keøm theo ñoâi boâng tai vaøng 24k trò giaù 5 trieäu ñoàng. Coù leõ, chính söï phaân chia “baát coâng” naøy maø moái quan heä vôï choàng oâng daàn trôû neân caêng thaúng, oâng ñaâu bieát baø Ngaøn ñang aâm möu gieát cheát mình ñeå aüm heát soá tieàn truùng soá coøn laïi maø oâng caát trong tuû. OÂng Haäu keå, hoâm aáy ñi laøm ñoàng veà thaáy buïng ñoùi, oâng baûo ñöùa chaùu ñi mua goùi mì veà naáu, sau ñoù böng noài teùp rang ra aên cuøng. Vì mì coøn noùng, oâng chæ aên ñöôïc vaøi ba muoãng roài boû ra nhaø sau. Tröôùc khi ñi, oâng muùc ít teùp rang ñeå saün treân muoãng, hoài sau quay laïi vaø aên tieáp. OÂng voâ tö caàm muoãng teùp nhai ngaáu nghieán, nhöng chöa kòp nuoát thì caûm thaáy coù vò cay noùng vaø hoâi muøi thuoác dieät chuoät. OÂng lieàn phun ra vaø nhìn laïi noài teùp rang thì thaáy taát caû ñaõ chuyeån maøu tím ngaét. Qua quaù trình khaùm nghieäm hieän tröôøng khaúng ñònh, coù ngöôøi boû thuoác ñoäc vaøo thöùc aên cuûa oâng. Ñieàu khaû nghi laø, baø Ngaøn luoân tìm caùch ñi khoûi nhaø trong khoaûng thôøi gian naøy. Duø vaäy, khi doàn nghi vaán vaøo baø Ngaøn, thì oâng Haäu gaït phaét. OÂng baûo chaúng ñôøi naøo coù chuyeän vôï gieát choàng, duø baø Ngaøn raát döõ vaø thöôøng hay gaây goå. Sau nhieàu ngaøy ñieàu tra, laàn theo daáu veát vuï vieäc, coâng an ñaõ xaùc ñònh baø Saùu Ngaøn ñaõ ñaàu ñoäc choàng. Nhöõng baèng chöùng cöù xaùc ñaùng, thuû phaïm ñaõ phaûi cuùi ñaàu nhaän toäi. Baø khai, muïc ñích haï ñoäc choàng laø ñeå chieám ñoaït tieàn truùng soá vì töùc giaän khi ñöôïc chia quaù ít.

BAùNH BAO TAÅM ÑOÄC XUAÁT KHAÅU

AÙn tuø cho Lu Yeuting vöøa ñöôïc toøa aùn thaønh phoá Thaïch Gia Trang, tænh Haø Baéc, coâng boá hoâm nay. Liu laø coâng nhaân cuûa nhaø maùy thöïc phaåm Tianyang töø naêm 1993

ñeán naêm 2009. Naêm 2008, y tieâm methamidophos, moät loaïi thuoác saâu coù ñoäc tính cao, vaøo caùc baùnh bao ñoâng laïnh ñeå xuaát khaåu sang Nhaät Baûn, do maâu thuaãn vôùi caùc ñoàng nghieäp vaø böùc xuùc veà tieàn löông. Ít nhaát 10 ngöôøi ôû Nhaät Baûn ñaõ bò ngoä ñoäc vaø phaûi nhaäp vieän sau khi aên thöù baùnh bao naøy, trong ñoù coù moät beù gaùi môùi 5 tuoåi.

NAÂNG CAûNH GIAùC...

Vuï Huyeành Nhö keå nhö xong, nhieàu ngöôøi ñeà nghò VietinBank neân ñoåi slogan thaønh “Naâng caûnh giaùc cuoäc soáng”

Treân trang web cuûa VietinBank taïi thôøi ñieåm saùng ngaøy 16.1.2014 giôùi thieäu lôïi ích ñaàu tieân trong soâ 10 lôïi ích cuûa dòch vuï taøi khoaûn laø: “Tieàn treân taøi khoaûn cuûa Quyù khaùch seõ ñöôïc VietinBank quaûn lyù an toaøn, chính xaùc vaø baûo maät”. Hai ngaøy sau ñoù, ñoaïn naøy ñaõ ñöôïc söûa nhö sau: “Tieàn treân taøi khoaûn cuûa doanh nghieäp ñöôïc an toaøn, baûo maät”. Töùc laø ñaõ thay töø “quyù khaùch” baèng “doanh nghieäp” vaø boû 2 töø “quaûn lyù” vaø “chính xaùc”. Ñieàu ñoù coù nghóa laø VietinBank khaúng ñònh chính thöùc raèng, töø nay trôû ñi, VietinBank khoâng coù traùch nhieäm quaûn lyù taøi khoaûn cuûa khaùch haøng vaø VietinBank khoâng baûo ñaûm söï chính xaùc taøi khoaûn cuûa khaùch haøng? Coù tieàn gôûi nhaø baêng VC keå ra cuõng thuù vò heâ! ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

225


226

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

227


228 BEÁP NHAØ TA NAÁU

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

ª DÌ HAI HUEä

CAùCH NAÁU:

Sau nhöõng ngaøy naáu aên mieät maøi beân ñaây, mình chôït nhaän ra raèng, buùn rieâu cua ñoàng hoùa ra laø moät moùn deã naáu voâ cuøng, ñaëc bieät daønh cho ngöôøi Vieät soáng ôû Myõ hay Canada, cua reû voâ cuøng, (neáu so vôùi nhöõng nôi khaùc). Buùn rieâu nguyeân thuûy laø moùn aên mieàn Baéc, di cö vaøo Nam naêm 1954. Töø ñoù ñeán nay, moùn aên naøy trôû thaønh quaù quen thuoäc vôùi ngöôøi mieàn Nam. Nhö taát caû caùc moùn aên khaùc, vaø cuõng gioáng nhö con ngöôøi, buùn rieâu ñöôïc “Nam hoùa” baèng nhöõng chieâu naáu aên rieâng cuûa ngöôøi mieàn Nam: möïc nöôùng, toâm khoâ, ñöôøng pheøn... Ñaëc bieät, rieâu cua ñöôïc naáu rieâng (gioáng nhö laøm chaû cua) ñeå khi aên môùi xaén cho leân maët toâ buùn cho ñeïp. Ra tôùi haûi ngoaïi, khoâng coù cua ñoàng, baø con ta duøng cua Canada (sang quaù) ñeå laøm rieâu, thaønh thöû phaàn rieâu cua (hay chaû cua) laøm rieâng laïi caøng haáp daãn. Tuy nhieân, vaãn caàn phaûi coù maém toâm Baéc ñeå laøm daäy leân muøi buùn rieâu. Vaäy ta coù theå noùi ñaây laø moùn buùn rieâu Nam Baéc ñeà hueà.

NGUYEÂN LIEÄU CHO 10 NGÖÔØI AÊN

-1.5 lbs thòt heo xay -Thòt cua (mua 1 con cua Canada lôùn luoäc chín, gôõ laáy thòt, hoaëc duøng 2 hoäp thòt cua hoäp coù baùn ôû Costco) -3 lbs xöông oáng heo -1 mieáng ñaäu huõ lôùn caét mieáng vuoâng nhoû chieân vaøng -4 tröùng gaø (1 quaû laáy troøng ñoû ñeå rieâng) -2 muoãng canh maém toâm Baéc -3 traùi caø chua, caét laøm 6 -1 muoãng canh haït ñieàu maøu (cho moät ít haït ñieàu maøu vaøo chaûo daàu ñang soâi, taét löûa vaø chaét laáy nöôùc maøu) -1 mieáng huyeát heo (neáu khoâng coù cuõng ñöôïc), luoäc sô qua trong nöôùc soâi -2 muoãng canh toâm khoâ -1 con khoâ möïc nöôùng saün( duøng ñeå naáu nöôùc suùp, khoâng coù cuõng ñöôïc) -1 cuû haønh taây -1 cuû saén. -Gia vò: muoái, ñöôøng pheøn, boät neâm gaø( hoaëc boät ngoït), tieâu, toûi xay -Rau soáng aên keøm: rau muoáng baøo, rau kinh giôùi, huùng queá, giaù soáng, ngoø.

* Nöôùc duøng: Xöông heo ngaâm nöôùc muoái khoaûng 5 phuùt, sau ñoù cho vaøo noài nöôùc soâi, truïng sô qua roài ñoå ra roå, röûa laïi baèng nöôùc saïch. -Cho 3 lít nöôùc loïc vaøo noài cuøng vôùi xöông + 1 cuû saén + toâm khoâ + khoâ möïc + 1 cuû haønh taây + 1 boù ngoø. Neâm 2 muoãng canh muoái + 2 muoãng canh boät neâm gaø hieäu Knor (hoaëc 1 muoãng caø pheâ boät ngoït) + nöûa muoãng canh ñöôøng pheøn. -Haàm ñeán khi xöông meàm, nhôù hôùt boït ñeàu ñaën ñeå nöôùc trong -Neâm neám vôùi muoái cho vöøa khaåu vò * Laøm chaû cua: Cho thòt cua vaøo toâ + thòt heo xay+ 3 tröùng gaø + 1 muoãng caø pheâ tieâu xay + 1 muoãng canh boät neâm + nöûa muoãng caø pheâ muoái + 1 muoãng caø pheâ ñöôøng + 1 muoãng canh toûi xay + nöûa muoãng canh daàu aên. Troän taát caû chung laïi. -Laáy 1 muoãng cho vaøo microwave naáu 1 phuùt ñeå neám thöû tröôùc xem coù vöøa chöa. Sau ñoù neâm neám laïi cho vöøa aên. Chöøa laïi 1/ 3 ñeå naáu nöôùc buùn rieâu -Duøng xöûng haáp chaû cua khoaûng 30 phuùt, sau ñoù cho troøng ñoû tröùng gaø leân maët, haáp môû naép khoaûng 10 phuùt nöõa cho raùo maët. -Laøm chaû cua rieâng (thay vì cho heát vaøo noài naáu leân) thì khi muùc toâ buùn, cho mieáng chaû cua naøy vaøo seõ khoâng bò beå naùt, troâng raát ñeïp Laïi nöôùc duøng: -Löôïc qua nöôùc haàm xöông heo noùi treân cho trong -Xaøo phaân nöûa caø chua vôùi chuùt daàu cho chín kyõ, daàm naùt ra. Ñoå taát caû vaøo noài nöôùc duøng. -Cho noài nöôùc duøng leân beáp naáu soâi leân. Cho vaøo 2 muoãng canh maém toâm Baéc + phaàn rieâu cua ñeå laïi luùc naõy. Khi nöôùc soâi rieâu cua seõ noåi leân maët. Cho huyeát heo ñaõ caét mieáng nhoû vöøa aên vaøo. -Cho phaàn caø chua caét muùi coøn laïi vaøo + ñaäu huõ chieân saün vaøo, naáu soâi. Cho nöôùc maøu haït ñieàu vaøo sau cuøng. Neâm neám laïi cho vöøa aên. -Luoäc buùn theo lôøi chæ daãn treân goùi *Cho buùn vaøo toâ, chan nöôùc duøng coù ñaäu huõ vaø caø chua. Xaén moät ít rieâu cua treân maët noài nöôùc cho vaøo toâ. -Muùc moät ít rieâu cua naáu rieâng cho vaøo toâ + 1 mieáng huyeát heo + haønh laù. Cuoái cuøng cho rau huùng queá leân maët vaø raéc tieâu leân. -AÊn keøm vôùi rau muoáng baøo + giaù soáng + chaám vôùi maém toâm coù vaét chanh + ôùt hieåm caét laùt.... ª


229

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

3302-3308 La Venture Drive, Chamblee, Ga 30341 Peter Quang Nguyen 770-633-7786 nguyenpeter@realtor.com Địa điểm tốt, thuận lợi cho kinh doanh Tọa lạc ngay trung tâm cộng đồng VN Buford Hwy & Chamblee Tucker.

BÁN TỪNG ĐƠN VỊ

Từ 700 - 8,000. Sq.F Giá từ $150.00 Sq.F Cơ hội tốt cho kinh doanh nhà hàng Có 3 đơn vị đã có sẳn hầm lọc dầu (grease traps ready)

CHO THUÊ

Từ 700 - 8,000 Sq.F

Giá thuê: $10. Sq.F trở lên Miển trả tiền thuê 1-6 tháng 3 Đơn vị sẳn sàng để mở Nhà Hàng hoặc mua bán thực phẩm 2 Building Total 27,000 Sq.F 18 Đơn Vị ( Bán hoặc Thuê) Xây dựng năm 2008 Đặt cọc 20 - 30% Tự mình làm chủ, rẻ hơn thuê lại Có sẳn chương trình tài trợ vay tiền English call - PETER KIM 770-851-9196 - Email: gatewaygachi@gmail.com


230

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

231

CAÂU LAÏC BOÄ KHAI TRÍ Thöa quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... Nhaèm khuyeán khích vaø coå ñoäng tinh thaàn ñoïc saùch trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, Caâu Laïc Boä ñoïc saùch KHAI TRÍ tha thieát keâu goïi quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, vaø nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... vui loøng tieáp tay vôùi chuùng toâi thaønh laäp tuû saùch löu ñoäng cho ñoàng baøo ngöôøi Vieät taïi Atlanta, Georgia baèng caùch quyeân goùp saùch göûi tôùi Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Thöa quyù vò, Moät quyeån saùch chæ tröng treân keä saùch seõ khoâng phaùt huy heát taùc duïng. XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Coù nhieàu quyù vò lôùn tuoåi baên khoaên, sau khi mình qua ñôøi, tuû saùch gia ñình seõ ñeå laïi cho ai? XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Xin môøi quyù vò quyeân goùp saùch cho Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Chuùng toâi seõ phaân loaïi, thaønh laäp danh muïc vaøo Tuû Saùch cuûa CLB ñeå phoå bieán tôùi ñoàng baøo ñòa phöông. Chuùng toâi tin raèng coù raát nhieàu ngöôøi öôùc ao ñöôïc ñoïc saùch do quyù vò göûi taëng. Traân troïng caûm ôn quyù vò. TM. BAN CHUÛ NHIEÄM. Kyù, Nhaø vaên, nguyeãn thò thaûo an Ngaøy 16, thaùng 8 naêm 2013

Lieân laïc quyeân goùp saùch: Ñòa chæ: 4350 Hawkins Ridge Dr. Kennesaw GA 30144 Tel. 770-910-6930 Email. clbkhaitri@gmail.com Neáu quyù vò quyeân saùch soá nhieàu, chuùng toâi seõ göûi cöôùc phí tôùi quyù vò.


232

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

PHÖÔNG ÑIEÀN BIEÂN SOAÏN

Töø 5 ñeán 20 thaùng 2 naêm 2014

NAM NÖÕ XEM CHUNG

GIAÙP TYÙ 30 TUOÅI: Vieäc laøm aên , coù quyù nhaân giuùp ñôõ. Tình caûm thaät vui veû. Neân hoøa nhaõ, ñöøng hay noåi noùng vôùi moïi ngöôøi. Cuõng neân ñeå yù phuï giuùp gia ñình trong moïi coâng vieäc hôn laø ñi chôi voâ ích. NHAÂM TYÙ 42 TUOÅI: Luoân luoân ñeà phoøng nhöõng keû lôøi ngon tieáng ngoït duï doã. Cuõng ñöøng neân huøn haïp hoaëc cho vay möôïn trong thôøi gian naøy. Chuyeän laøm aên ñang thôøi tieán trieån toát ñeïp, taøi loäc vöôïng. CANH TYÙ 54 TUOÅI: Haõy nhìn thaúng vaøo thöïc teá. Ñöøng ñöùng nuùi naøy troâng nuùi noï keûo “xoâi hoûng, boûng khoâng”. Vieäc laøm vaãn khaû quan, coù quyù nhaân naâng ñôõ. Caån thaän nhieàu veà xe coä. MAÄU TYÙ 66 TUOÅI: Coâng vieäc dieãn tieán moät caùch thuaän lôïi. Chuyeän cuûa con caùi töôûng nhö khoâng giaûi quyeát noåi thì laïi coù nhöõng heân may baát ngôø giuùp thoaùt ra khoûi khoù khaên. Taøi loäc thaät khaû quan. AÁT SÖÛU 29 TUOÅI: Ñöøng ñeå nhöõng lôøi noùi quaù trôùn thaønh nhöõng xích mích saâu ñaäm giöõa baïn beø, keûo deã xaûy ra nhöõng ñieàu khoâng hay. Vieäc laøm oån ñònh. Tình caûm vui veû, thoaûi maùi. QUYÙ SÖÛU 41 TUOÅI: Chöa theå mang ra thöïc hieän nhöõng döï tính cho coâng vieäc saép tôùi vì coøn 1 vaøi traéc trôû. Caân nhaéc, tính toaùn caån thaän hôn nöõa vaø seõ tôùi thôøi ñieåm toát raát gaàn. Taøi chaùnh hanh thoâng. TAÂN SÖÛU 53 TUOÅI: Ñaõ coù nhöõng tieán trieån khaù toát ñeïp trong coâng vieäc laøm aên hieän taïi. Gaëp may maén nhoû nhöng baát ngôø veà tieàn baïc. Löu taâm tôùi söï giao du vôùi baïn beø cuûa con caùi. KYÛ SÖÛU 65 TUOÅI: Khoâng caàn ñeå yù ñeán nhöõng lôøi chæ trích, noùi xaáu sau löng chæ mang theâm söï böïc mình. Traùnh xa nhöõng keû tieåu nhaân keûo gaây nhöõng phieàn haø, raéc roái. Con caùi mang veà nieàm vui. BÍNH DAÀN 28 TUOÅI: Coù quyù nhaân naâng ñôõ tinh thaàn trong coäng vieäc. Tình caûm coù söï hieåu laàm nhoû. Ñöøng vì phaät yù moät caùch voâ lyù maø noåi noùng, gaây neân nhöõng söï raïn nöùt. Tieàn baïc may maén thoaûi maùi. GIAÙP DAÀN 40 TUOÅI: Nhaän ñöôïc quaø taëng moät caùch baát ngôø. Vieäc laøm aên vaãn dieãn tieán khaû quan, tuy raèng cuõng coù vaøi truïc traëc nhoû. Chuyeän tình caûm caù nhaân, neân meàm moûng hôn nöõa, cuùng quaù taát gaõy. NHAÂM DAÀN 52 TUOÅI: Gia ñình coù vaøi söï baát ñoàng yù kieán khieán tinh thaàn khoâng vui. Neân töï cheá ñeå khoâng khí trong nhaø bôùt caêng thaúng. Ngheà nghieäp cuøng taøi loäc vaãn ôû tình traïng bình thöôøng. CANH DAÀN 64 TUOÅI: Chuyeän ñôøi khoâng bieát theá naøo maø löôøng tröôùc ñöôïc, gaëp luùc gaáp khoù môùi bieát ai toát, ai xaáu. Khoâng neân phieàn haø vì chuyeän naøy nöõa. Ngheà nghieäp, taøi loäc oån ñònh. ÑINH MAÕO 27 TUOÅI: Ngheà nghieäp coù heân may baát ngôø vì ñöôïc quyù nhaân taän tình naâng ñôõ. Taøi chaùnh vaãn oån ñònh nhöng laïi hao toán nhieàu veà nhöõng chuyeän hieáu hyû. AÁT MAÕO 39 TUOÅI: Ñöøng ñeå luùn laày trong chuyeän tình caûm seõ aûnh höôûng khoâng toát ñeán coâng vieäc laøm aên. Ñaõ coù gia ñình, coøn phaûi caån troïng hôn keûo seõ gaây nhieàu soùng gioù. Taøi loäc bình thöôøng. QUYÙ MAÕO 51 TUOÅI: Taøi chaùnh coù nhöõng may maén do quyù nhaân giuùp ñôõ. Coâng vieäc hieän taïi vaãn oån ñònh. Löu taâm nhieàu ñeán nhöõng keû gian phi rình raäp. TAÂN MAÕO 63 TUOÅI: Caån thaän nhieàu veà vaán ñeà söùc khoûe, nhaát laø nhöõng beänh veà phong thaáp, tim maïch. Coù cuûa hoaïch phaùt tuy nhoû nhöng cuõng khieán tinh thaàn thoaûi maùi. MAÄU THÌN 26 TUOÅI: Ñöøng noåi noùng quaù ñoä. Neân töï kieàm cheá vì nhö vaäy chæ mang nhöõng söï khoù chòu ñeán cho mình maø thoâi. Chuyeän laøm aên taøi loäc vaãn troâi chaûy, thuaän lôïi. BÍNH THÌN 38 TUOÅI: Phaûi lo laéng nhieàu vì coâng vieäc coù nhöõng bieán chuyeån baát ngôø. Neân tính toaùn kyõ caøng ñeå khoûi coù nhöõng sô soùt ñaùng tieác. Con caùi mang veà nhieàu nieàm vui. GIAÙP THÌN 50 TUOÅI: Ñöøng tin töôûng vaøo ngöôøi thaùi quaù nhaát laø chuyeän cho vay möôïn hoaëc huøn haïp laïi caøng khoâng neân. Ngheà nghieäp vaø taøi loäc vaãn ñöôïc thoaûi maùi nhö yù. NHAÂM THÌN 62 TUOÅI: Söùc khoûe khoâng ñöôïc oån ñònh laém, chôù yû y maø sinh ra nhöõng bieán chöùng khoâng toát. Khoâng neân ñi xa luùc naøy. Taøi chaùnh hôi bò khoù khaên, nhöng seõ coù moùn tieàn baát ngôø. h


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

233


234

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

KYÛ TÎ 25 TUOÅI: Chuyeän raéc roái veà tình caûm ñaõ giaûi quyeát xong. Tuy coù buoàn ñoâi chuùt nhöng cuõng ñaõ nheï trong loøng. Tieàn baïc, ngheà nghieäp coù moät vaøi heân may nhoû. ÑINH TÎ 37 TUOÅI: Coù tin töùc khoâng ñöôïc vui cuûa thaân nhaân töø xa göûi ñeán. Ñöøng vì theá maø maát tinh thaàn. Luùc naøy caàn nghò löïc maïnh ñeå vöôït qua. Coù may maén veà tieàn baïc. AÁT TÎ 49 TUOÅI: Chuyeän hieåu laàm giöõa thaân nhaân neân duøng nhöõng lôøi leõ, haønh ñoäng eâm dòu ñeå hoùa giaûi seõ ñaâu vaøo ñoù. Ngheà nghieäp vaø taøi loäc hôi bò khöïng laïi ñoâi chuùt. QUYÙ TÎ 61 TUOÅI: Gia ñaïo coù nhöõng söï hieåu laàm giöõa con caùi khieán tinh thaàn khoâng vui. Teá nhò, meàm moûng ñeå daøn xeáp laøm phöông caùch toát nhaát. Taøi loäc oån ñònh. CANH NGOÏ 24 TUOÅI: Taïi nôi laøm vieäc gaëp moät vaøi chuyeän khoâng vöøa yù, nhöng cuõng khoâng quaù traàm troïng . Moïi chuyeän vaãn tieán trieån theo chieàu höôùng toát. Taøi loäc töông ñoái oån ñònh. MAÄU NGOÏ 36 TUOÅI: Laùi xe coä phaûi löu taâm thaät nhieàu, ñöøng lo ra thaùi quaù seõ xaûy ra nhieàu vieäc khoâng hay. Vieäc laøm aên coù nhöõng bieán chuyeån toát ñeïp. Taøi chaùnh coù vaøi may maén nhoû. BÍNH NGOÏ 48 TUOÅI: Vaøi chuyeän loän xoän hieåu laàm xaûy ra trong choã laøm vieäc neân tinh thaàn khoâng vui. Nhôø coù quyù nhaân, moïi söï ñeàu ñöôïc giaûi toûa. Tieàn baïc vaãn dieãn tieán theo chieàu höôùng toát. GIAÙP NGOÏ 60 TUOÅI: Trong coâng vieäc, coù vaøi chuyeän may maén ñöa ñeán vaãn phaûi löu taâm ñeán lôøi aên tieáng noùi keûo deã gaây tình traïng hieåu laàm vôùi ngöôøi xung quanh. gia ñình thuaän thaûo. KYÛ MUØI 35 TUOÅI: Vieäc laøm töông ñoái ñöôïc vöõng chaéc, thoaûi maùi nhöng phaûi coáng hieán nhieàu söùc löïc. Caàn daønh thôøi giôø ñeå trau doài theâm kieán thöùc ñeå coù theå tieán leân ñòa vò cao hôn. Tình caûm hôi loän xoän. ÑINH MUØI 47 TUOÅI: Vieäc laøm cuõng nhö tieàn baïc ñeàu dieãn tieán theo nhö yù muoán gia ñaïo coù vaøi loän xoän laøm phieàn haø nhieàu. Bình tónh giaûi quyeát, moïi chuyeän seõ eâm ñeïp. AÁT MUØI 59 TUOÅI: Nhöõng ñieàu xaûy ra töôûng khoâng toát nhöng laïi coù heân may vaøo giôø choùt vaãn coøn phaûi lo nghó veà coâng aên vieäc laøm vì coù nhöõng baáp beânh, chöa oån ñònh. Taøi chaùnh bình hoøa. QUYÙ MUØI 71 TUOÅI: Chôù neân noùng naûy thaùi quaù, nhaát laø trong gia ñình seõ laøm maát söï eâm aám, haïnh phuùc. Taøi chaùnh töông ñoái ñôõ hôn thôøi gian qua. Vieäc laøm oån ñònh. CANH THAÂN 34 TUOÅI: Ñöøng ñeå chuyeän tình caûm quaù luùn laày maø lô laø laøm vieäc khieán söï nghieäp deã bò lung lay, vieäc hoïc vaán khoâng theå ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû mong muoán. Caån thaän veà xe coä. MAÄU THAÂN 46 TUOÅI: Tuy coù nhöõng söï baát ñoàng, luùc vui luùc giaän trong gia ñình nhöng cuõng khoâng ñeán noãi traàm troïng. Taøi loäc vaãn vöõng vaøng coâng vieäc laøm aên tuy vaát vaû nhöng keát quaû khaû quan. BÍNH THAÂN 58 TUOÅI: Haõy baét ñaàu thöïc hieän nhöõng döï tính moät caùch thaät thaän troïng , khoâng neân bung ra quaù söùc e coù nhieàu söïc traéc trôû ngoaøi döï tính. Tình caûm vui veû. GIAÙP THAÂN 70 TUOÅI: Caàn meàm moûng, kheùo leùo hôn nöõa ñeå giaûi quyeát tö töôûng dò bieät trong gia ñình. Noùng naûy chæ ñöa ñeán söï xa caùch, raïn nöùt. Taøi chaùnh may baát ngôø. Tình caûm thoaûi maùi. TAÂN DAÄU 33 TUOÅI: Gaëp vaøi chuyeän raéc roái gaây böïc mình nôi laøm vieäc. Tuy nhieân laïi coù may maén veà tieàn baïc. Tình caûm caù nhaân neân caån thaän vì coù keû tieåu nhaân gieøm pha, noùi xaáu. KYÛ DAÄU 45 TUOÅI: Thôøi ñieåm naøy hao toán tieàn veà chuyeän hieáu hyû, xe coä. Ñaõ vaäy laïi coù vaøi truïc traëc nhoû, trong coâng aên vieäc laøm. Taøi chaùnh vaãn hanh thoâng. Gia ñình eâm aám. ÑINH DAÄU 57 TUOÅI: Vaãn coøn phaûi ñeà phoøng veà chuyeän xe coä, nhaát laø luùc laùi xe. Chuyeän khoâng hay xaûy ñeán ñaõ tìm ra phöông caùch ñeå giaûi quyeát. Ñöøng noùng tính, laøm gia ñình xaùo troän. AÁT DAÄU 69 TUOÅI: Coù tin vui cuûa con caùi veà ngheà nghieäp khieán tinh thaàn nheï nhoõm haún. Chuyeän khoù khaên, seõ coù quyù nhaân giuùp ñôõ, ñöøng lo laéng thaùi quaù khoâng toát cho söùc khoûe. NHAÂM TUAÁT 32 TUOÅI: Chuyeän thò phi, mieäng tieáng neân boû ra ngoaøi tai vì ñaây chaúng qua laø söï ganh gheùt, thaáy thua keùm mình, ñaët ñieàu noùi xaáu maø thoâi. Taøi chaùnh vaø ngheà nghieäp hanh thoâng. CANH TUAÁT 44 TUOÅI: Coù nhieàu söï tieán trieån khaû quan veà caû hai maët ngheà nghieäp cuøng taøi loäc. Nhöng chôù nghe lôøi ngon ngoït maø huøn haïp hoaëc cho möôïn tieàn, ñaây laøm moùn nôï khoù ñoøi. MAÄU TUAÁT 56 TUOÅI: Phieàn haø, suy nghó nhieàu veà nhöõng chuyeän loän xoän do ngöôøi thaân, do con caùi gaây ra. Coâng vieäc vaø tieàn baïc bình thöôøng, chöa coù gì khôûi saéc laém. BÍNH TUAÁT 68 TUOÅI: Chuyeän söùc khoûe laø quan troïng nhaát, ñöøng coá gaéng thaùi quaù hoaëc phung phí söùc löïc coù haïi lôùn ñaáy. Neân vui veû, hoøa mình vôùi moïi ngöôøi ñeå giöõ gia ñaïo an vui. QUYÙ HÔÏI 31 TUOÅI: Coù quyù nhaân giuùp ñôõ trong coâng aên vieäc laøm, ngheà nghieäp. Tình caûm caù nhaân tuy vui thaät, nhöng cuõng ñöøng queân caûnh giaùc laøm thieät haïi cho baûn thaân. TAÂN HÔÏI 43 TUOÅI: Coâng vieäc tuy ñaõ oån ñònh nhöng beân caïnh thöôøng coù keû tieåu nhaân ganh gheùt, möu haïi ngaàm. Tieàn baïc vaãn coøn caêng thaúng, lo nghó nhieàu. Tình caûm coù nieàm vui baát ngôø. KYÛ HÔÏI 55 TUOÅI: Thaáy chuyeän thaønh coâng, ñöøng quaù vui maø queân ñeà phoøng, nhaát laø veà giaáy tôø lieân quan ñeán phaùp lyù. Con caùi mang veà nieàm vui lôùn cho gia ñình. ÑINH HÔÏI 67 TUOÅI: Luùc naøy söùc khoûe hôi yeáu, caàn phaûi caån thaän nhieàu. chuyeân laøm aên vaø taøi loäc bình thöôøng. Coù hoaïch taøi nhoû. Coi chöøng thaät nhieàu khi laùi xe.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

235


236

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

237


238

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

239


240

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

7


8

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

9


10

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014

COLOR AD

11


12

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 439 ° FEB 05, 2014


Rangdong 439  
Advertisement