Page 1


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

1


2

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

3


4

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

5


6

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

GOÏI MIEÃN PHÍ: 844-BITAINAN (844-248-2462)

1


2

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


3

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

MUÏC LUÏC 06 Thö Toøa Soaïn - Song An Chaâu 08 Chuyeän Ñaàu Xuaân - Naêm Ngoï chuyeän ngöïa - Nguyeãn Hoaøng Yeán 36 VN Naêm Ngoï - Lo ngaïi 2014 - Ngöôøi Buoân Gioù 40 AÛnh - Xuaân Nay vaø Xöa 54 Chuyeän Hoa Kyø - Caàn - Haø Töôøng Caùt 58 VN -TG 2013 - Moät naêm nhìn laïi - Lyù Thaùi Huøng 66 Töôûng Nieäm - Giaác mô Traêng vaø Ñaù - Vieät Dzuõng 72 Vaên Ngheä - Thuôû aáy coù em - Lyù Minh Haøo 104 Cha Meï & Con - Söï thaät veà ñaøn oâng ngoaïi tình - Bích Nga 108 Tuyø Buùt Xuaân - Dö vò Xuaân xöa - Hoaøng T. Thanh Nga 120 Ñieáu Vaên - Roài cuõng chia tay - Ñoã Vaãn Troïn 126 Vui Cöôøi - RÑ Söu taàm 128 Du Lòch - AÙ chaâu laø nhaø 7 - Huyeàn Chip 134 Chuyeän Vieät Nam - Ngöïa veõ - Huøng Laâm 138 Truyeän Ngaén - Tình Xuaân Giaø - Lôïi Traân 148 Chuyeän Veà Ngöïa - Ngöïa noåi tieáng trong söû - Huyønh Luaân 156 Doøng Vaên Hoïc Cuõ - Con ngöïa giaø Chuùa Trònh - Phuøng Cung 164 Biz-show - Hieän töôïng Phöông Myõ Chi - Hoàng Trang 184 Thieân Haï Söï - Buoàn vui chuyeän ñaïi gia - Ñaøo Tuaán - Leâ 194 CN Ba Ñình - Ngoï ngaõ ngöïa - Hoàng Leâ Toång Hôïp 200 Caém Hoa - Hoa Teát 202 Ngaøy Xuaân - Baøn chuyeän uoáng Traø - Möôøng Giang 210 Loái Soáng - AÊn maøy - Iphone - Vaøng - Thanh Quang 218 Chuyeän Laï Ñoù Ñaây – Raïng Ñoâng Söu Taàm 228 Beáp Nhaø Ta Naáu - Chaû caù Laõ Voïng - Dì Hai Hueä 232 Töû Vi – Phöông Ñieàn Nguyeân Thô - 12, 114 -115 Chuùc Möøng Raïng Ñoâng Baùo Xuaân - HOAØI HÖÔNG GIANG Chuùc Möøng Taân Nieân - NGUYEÃN HOAØNG YEÁN Xuaân Tha Höông Nhôù Meï - HAÏNH NGUYEÂN Xuaân Nhôù Meï - NGOÏC ÑOAØN Xuaân Veà Nhôù Meï - BÍCH LAN Mô Ngaøy Xuaân Queâ Meï - NGUYEÃN VAÏN THAÉNG Chôø Tieáng Xuaân Veà - QUEÁ ANH Nhôù Teát Queâ Xöa - ÑOÃ THÒ MINH GIANG Tieáng Ngöïa Treân Ñeøo - Traàn Vaán Leä Chieàu Nghe Tieáng Ngöïa Hí - Traàn TRUNGTAÙ

THÖ TÖØ, BAØI VÔÛ, CHI PHIEÁU XIN GÔÛI VEÀ RANGDONG MAGAZINE P.O. BOX 931660, NORCROSS, GA 30003 Quyù vò caàn Rao Vaët, xin goïi soá: 678-360-2840 Quyù vò caàn quaûng caùo Thöông Vuï, xin goïi soá:404-704-6599


4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index BAÙC SÓ ÑOÂNG Y Baùc só Ñoâng Y Laâm Tuaán.........................46 Baùc só Ñoâng Y Leâ Bình...........................233 BAÙC SÓ Y KHOA & GIAÛI PHAÅU THAÅM MYÕ Baùc Só Nguyeãn Huy Ñaïo.........................44 BS Y.H. Parikh (Nhi Khoa).......................42 Drews Family Medicine Norcross.............65 Baùc Só Nguyeãn Vaên Khöông...................211 Better Health Medical Group ...................95 BAÙC SÓ NHAÕN KHOA BS Nhaûn Khoa Yin-Lok Lai ......................39 Italy Optical ..............................................33 Eye Best Optical ......................................83 Wang Eye Center.....................................19 Next Day Optical ......................................37 Baùc Só NHA KHOA N.S Vinh P. Huyønh (Nieàn Raêng).....Maøu / 96 Nha só Yi- Tsu Cheng ..........................Maøu Nha só Chi Huyønh (T. Taâm Nha Khoa)......93 Nha Só Tuyeàn Phaïm.................................30 Nha Só Phaïm Laân.....................................85 Nha só Phöôïng Phaïm...............................45 Nha Só Leâ Minh Thieän.......................51, N/A Nha Só Tiffany Thanh Dang......................44 Nha Só Henry Haø Nguyeãn......................Maøu AT Dental (Nha Só Nguyeãn Anh Tuù)......Maøu BS CHÆNH HÌNH - THUOÁC TAÂY Mira Chiropratic Clinic................... Maøu (25) BS Phillip Long Dang................................32 Baùc Só Nguyeãn Khoa Bình........................97 Baùc só Robert J. Zarach .........................209 Dr. Phillip Em ........................................Maøu Georgia Gwinnett Clinic ...........................43 Nhaø Thuoác VN + Pharmacy.....................17 Nhaø thuoác Taây Wai-Kiu Famcare...........169 Dr. J Chiropratic.....................................100 Truong’s Chiropratic.....................Maøu (217) VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ VPLS Orlando Firm................................Maøu LS Gilbert Taylor (Frankie Van).................... ................................................ Maøu (1), 205 VP Luaät Sö Nguyeãn Stephen.................238 Luaät Sö Tieân Nguyeãn...............................84 Nöõ Luaät Sö Nguyeãn Thanh Tuyeàn............61 VPLS Palazzola Law (Hieäp Ng.)......96/ Maøu Luaät Sö Keith D. Leshine ( Coâ Ngoïc).......16 Luaät Sö Minh...........................................88

Luaät Sö Tröông Minh Cöôøng....................28 Luaät Sö Stuart Barasch............................77 Luaät Sö Hoaøng Nguyeãn..........................101 Luaät Sö Alexsandra Bronsted.................155 VPLS Koo & Sobotta (LS Thaûo)...............15 Dòch Vuï Phaùp Lyù Blue Sky.................... 193 LS Marc Ellis..........................................102 DV Phaùp Lyù Ñieåm Heïn.........Maøu (230), 191 KHAI THUEÁ - KEÁ TOAÙN Hieàn Tröông CPA (Khai Thueá.)................90 Minh Haûi Khai Thueá..................................63 H&T Khai Thueá Keá Toaùn..........................29 Cöôøng Khai Thueá.................. Maøu (13), 192 Hieáu Leâ Khai Thueá.................................155 Bens Tax Khai Thueá............................. Maøu Phöông Uyeân Service ............................147 V.Phoøng Dòch Vuï - Jenny Chaâu ..... Maøu (2) Saøi Goøn Dòch Vuï Di Truù..........................199 TC Financial - Khai Thueá ...................... 221 NAT dòch vuï............................................107 ABC Khai Thueá & Travel (Phuùc)............102 Infinity Tax (Nguyeãn Ñaïi)..........................71 Khai Thueá - Jenny Chaâu.................. Maøu (2) Di Truù Blue Sky......................................193 Tax & Financial (Linh Nguyen)...............211 DC Tax & Accounting...............................67 Di Truù Ñieåm Heïn..................Maøu (230), 191 VEÙ MAÙY BAY & CHUYEÅN TIEÀN Minh Haûi Chuyeån Tieàn .............................63 Minh Haûi Travel & Di Truù..........................63 Saøi Goøn Travel ......................................199 Coâng Ty Du Lòch NAT............................107 Phuong Uyen Veù Maùy Bay.....................147 Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn..............................81 ABC Travel (Phuùc).................................102 Blue Sky Travel..................................... 193 ABC Chuyeån Tieàn....................................57 Vy Travel....................................... Maøu (23) LD Travel............................................... 197 Ñieåm Heïn Travel .................Maøu (230), 191 COÂNG TY BAÛO HIEÅM Farmers Insurance (Kim Huynh)... Maøu (11) Chaâu’s Insurance...................................236 Baûo Hieåm Söùc Khoûe (Huyønh Bình)........143 Cao Anthony Baûo Hieåm............................29 All Top (Andrew Tieán Voõ).........................49 Minh Haûi Baûo Hieåm..................................63 AllState Insurance (Ben) ......................Maøu Infinity Insurance Groups (Nguyeãn Ñaïi)...71 Nationwide Insurance...............................47 InsuredNow (John Dang)........................118

COÂNG TY TAØI TRÔÏ - BANK Chaâu’s Insurance Agency......................236 Home Point Mortgage...............................89 NewPoint Mortgage (Trinh Lö)...............117 Minh Haûi Mortgage...................................63 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) TC Mortgage...........................................221 Roundleaf (Tö vaán taøi chaùnh) ....................9 American 1st Mortgage.........................Maøu Trung Taâm Xoùa Nôï Lincoln ...................213 COÂNG TY MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT Don & Associates (Duõng Huyønh).............21 Kim Tran Le Realty ......................Maøu (185) Virtual Properties Realty (Vuõ Nguyeãn).... 35 Doanh Leâ (Mua Baùn Nhaø Ñaát)................195 TC Realty (Chung Nguyeãn)................... 221 Yeán Phan Realty................................... 153 Quyeân Huyønh Real Estate .......................22 Coâng Ty Quaûn Lyù (thueâ) Nhaø ................135 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) America Realty (Tommy Nguyeãn). Maøu (23) Lake City MarketPlace (Lease).............Maøu Golden Plaza (Lease)............................Maøu Space For Rent......................................231 Atlanta Maxim Realty (Larry Tran).........123 XAÂY CAÁT - SÖÛA CHÖÕA - THIEÁT TRÍ ÑIEÄN - SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH PT Architectural Design..........................167 Angee Architect & Construction................87 Control Indoor Air (Haøo Air Co.).............151 LuLu Phuïc Vuï Xòt Moái Moït.......................67 Saigon Electrics....................................... n/a Delux plumbing & Piping (Chuùc)............113 H&C Roofing ..........................................117 Unique Kitchen, Flooring, Bath ................79 H&H Heating & Air..................................193 B&H Construction...................................116 No.1 Carpet .............................................91 Ñinh Maùy laïnh-Maùy Noùng.........................75 Taùm Giaët Thaûm......................................135 BT Construction........................................98 Dream Granite & Cabinet Co..................123 TNT Construction...................................161 H&N Construction...................................131 Duc’s Flooring.........................................129 Nghóa Traàn Heating & Care......................76 AAA Construction & Roofing....................53 Unique Heating & Air ...............................79 Ryan Nguyen Heating & Air ...................105


5

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index MUA - BAÙN - SÔN - SÖÛA XE THAY & DAÙN KIEÁNG XE V.T Auto LLC..........................................219 Auto Gallery (Ñaëng Q. Vuõ).....................125 Ba’s Body Shop........................................82 Bui’s Auto Repair......................................34 Lam’s Auto Body Shop.............................99 Tire Star Car Care....................................75 Capital Auto Glass Thay Kieáng Xe...........83 Khieâm Body Shop...................................163 Freedom Auto Sale & Services..............121 VHN Collision...........................................52 DANZ Auto Repair..................................203 World Toyota (Huøng Nguyeãn) ..................48 Atlanta Toyota ........................................165 United Atl Auto Sales..............................226 SAÙCH BAÙO - BAÊNG NHAÏC - GIFT ELECTRONICS - ÑIEÄN THOAÏI CREDIT CARD Expert Satellite (Cöôøng).........................105 Sat OK (Hieån)...........................................73 Phöông Uyeân Ñieän Thoaïi.......................147 AT&T Wireless (Atlanta Mobility)............109 Harry Satellite (Caûnh)...............................78 LD Electronics .......................................197 Directv....................................................N/A Beau Rivage...........................................N/A Gold Strike..............................................N/A Harrah’s Cherokee.................................N/A Theá Giôùi AÂm Nhaïc........................Maøu (227) V247 .....................................................Maøu Ngöôøi Ñeïp Gift shop ................................31 Mai Phöông Music & Gift .............Maøu (201) MAC-USA (Credit card).......................... n/a Ñöùc Söûa Computer.................................. n/a NT Services Atlanta....................... Maøu (11)

Yany Express Nhaø Haøng Vieät Nam........119 Phôû Baéc..................................................215 Canton House ........................................133 Sai Gon Cafe ...............................Maøu (216) Nam Phöông Restaurant..........................18 Thanh Thanh Restaurant........................121 Phôû 24 ...................................................145 Cheø Vaïn Lôïi ..........................................116 Happy Valley Restaurant............... Maøu (24) TIEÄM BOÂNG HOA - CAFE BAÙNH CÖÔÙI - BAÙNH MÌ, BAÙNH NGOÏT BI DA - TIEÄM RÖÔÏU Huy Sandwich ........................................235 Tieäm Baùnh Hoàng Koâng...........................103 Chinh Traàn Baùnh Cöôùi............................207 Ann’s Flower - Gifts & Baùnh Cöôùi...........153 Baùnh Mì & Cafeù .....................................131 Fusion Sport Bar...................................... n/a Gallery Events..........................................59 TIEÄM VAØNG, HOÄT XOAØN QUAÀN AÙO - QUAY PHIM CHUÏP AÛNH - MAØN CÖÛA Minh Ngoïc Jewelry.................................159 Tieäm Vaøng Hoàng Ñöùc................ Maøu (240) Kim Anh Maøn Cöûa....................................22 Elite Design Blinds & Shutters................149 Hoaøng Nam Video..................................213 Hoaø Bình Photo & Video...........................77 Nhieáp aûnh Minh Ñoaøn............................215 Taipei Photo ............................................91 Apple Studio Photo & Video...................113 Anh Kiem Photo......................................207 C.ty Maøn Cöûa, Maøn Saùo...........................53 Max Photo..............................................105 Myõ Alteration & Repair ..........................100

TIEÄM UOÁN - CAÉT TOÙC MYÕÕ PHAÅM - MYÕ VIEÄN Hair Capital...................................Maøu (239) Tieäm toùc Myõ Dung ...................................20 Brenda’s Hair & Nails...............................87 Vuõ Hair Salon.........................................127 Sleek Looks Beauty Salon........................34 Hoang Nhung Cosmestic........................187 Oanh Hair Salon.....................................231 2050 Beauty & Cosmestic....................... n/a Kim Phung Spa & Salon.......191, Maøu (230) Dr. Kimberly...........................................Maøu

STORE FIXTURES - FURNITURE DUÏNG CUÏ NHAØ HAØNG Tongnanfa Restaurant Supply..................82 Furniture Mall...................................92, Maøu HM Restaurant Equipment.....................157 Phuc Loc Tho - Gift shop............... Maøu (14) Luben Furniture............................. Maøu (14)

NHAØ HAØNG - TIEÄM PhÔÛ Vieãn Höông Restaurant..........................225 Mini Hot Pot............................................141

Global Salon Depot...............................Maøu Build Tieäm Nails....................................Maøu

NAIL & TOÙC SUPPLY TDI Nail Supply.........................................50 Salon & Spa Supply...............................Maøu 1866 Nippers - keàm nails........................161 Starlight Nail Supply.................................55

TRÖÔØNG CHUYEÂN NGHIEÄP Atlanta Beauty Academy........................189 Voõ Ñöôøng Quang Trung.........................149 Tröôøng Vieät Ngöõ AÙnh Ban Mai ..............183 SKA Tröôøng Hoïc Myõ Thuaät....................151 Lôùp Nhaïc Do Re Mi .........................95, 118 Daân Höôùng Daãn Vieát Vaên.......................207 CHÔÏ THÖÏC PHAÅM AÙ-ÑOÂNG Trinh Groceries.......................................145 Hong Kong Supermarket............. Maøu (229) THUOÁC BAÉC CHAÂM CÖÙU - BOÙI TOAÙN Thuoác Baéc Phöôùc Nhôn Ñöôøng...............46 T.N. America Herbs (BS Thomas Voõ)....223 LD StarHealth.........................................197 Phong Thuûy (Master Raymond)...............47 Thaày Baûy - Thieân Quyù Nhaân..................N/A Metaboslim.............................................137 Super-Cross...........................................139 Thaàn Döôïc Gia Truyeàn ............................80 Ñoâng Y döôïc Phoøng ..............................233 Thuoác Baéc Thaày Ba Caàu Boâng.................27 Red Ginseng World.............................. Maøu BAÛNG HIEÄU - AÁN LOAÙT - WEB Royal Neon Signs...................................219 All Sign...................................................135 Any Printing..............................................57 X-Signs...................................................163 Hello Sign & Awning (Hoaøng Duõng).......111 BC Designs........................................... 235 LINH TINH Lee Funeral Home....................................69 Thö Môøi Nieäm Vaõng Sanh........................51 Caâu laïc boä Khai Trí.................................123 Ban Nhaïc Hoa Ñaêng ...............................95 Ban Nhaïc Tieán Duõng .............................195 Ban Nhaïc Gypsy Heart ..........................203 I luv Bowling...............................................7 Tieäm Caàm Ñoà - Hong Hai.........................99 Viet Cargo...............................................189 Caûm Taï GÑ Baø Nguyeãn Hoàng Taân..........94 Chuùc Möøng Ñaêng Khoa............................86 Caûm Taï Vieätop TV....................................92 Chuùc Ñaàu Naêm Vieät Taân .............. Maøu (56) Thö Môøi CDVNGA....................................26

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170 Hoaëc goïi:

678-360-2840


6

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

KÍNH THÖA: ª Quyù Ñoäc Giaû thaân meán, ª Quyù Vaên Thi höõu coäng taùc, ª Quyù Thaân Chuû Quaûng Caùo, ª Quyù Toân Giaùo, Hoäi Ñoaøn, Ñoaøn Theå vaø Cô Quan Truyeàn Thoâng Baùo Chí,

M

oät muøa Xuaân nöõa laïi ñeán, muøa Xuaân thöù 39 cuûa nhöõng ngöôøi tî naïn chaùnh trò chuùng ta ñang sinh soáng treân moät soá nöôùc khaép theá giôùi. Nhôù laïi, bieát bao cay ñaéng, haän tuûi khi böôùc chaân ra ñi khoûi queâ höông ñeå tìm töï do nôi xöù ngöôøi, vì khoâng theå soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn ñoäc taøi ñaûng trò, haø khaéc vôùi caùc toân giaùo, aùc vôùi daân, heøn vôùi giaëc ngoaïi xaâm phöông Baéc. Mong moät ngaøy, chuùng ta veà giaûi phoùng queâ höông, xoùa boû cöôøng quyeàn ñoäc taøi thoáng trò ñeå xaây döïng laïi queâ höông, mang laïi an laønh, thònh vöôïng, haïnh phuùc cho daân laønh ñaõ gaàn nöûa theá kyû soáng trong nguïc tuø coäng saûn. Ñieàu mong muoán caáp thieát cuûa chuùng ta - nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc taïi haûi ngoaïi - muoán mau veà xaây döïng laïi queâ höông laø phaûi moät loøng ñoaøn keát, deïp boû tò hieàm caù nhaân nhoû nhen môùi haàu mong laøm neân ñöôïc vieäc lôùn. Trong Nieàm Tin vaø Haân Hoan ñoùn chaøo Xuaân môùi. Chuû Nhieäm, Ban Bieân Taäp vaø Coäng Taùc Vieân Taïp Chí Raïng Ñoâng, traân troïng kính gôûi ñeán quyù ñoäc giaû khaép nôi, quyù Vaên Thi höõu xa gaàn, quyù Thaân Chuû Quaûng Caùo, quyù Toân Giaùo, Hoäi Ñoaøn, Ñoaøn Theå vaø caùc Cô Quan Truyeàn Thoâng Baùo Chí lôøi chaøo möøng Noàng Nhieät vaø Tin Yeâu. Chính nhôø quyù lieät vò maø Taïp Chí Raïng Ñoâng ñaõ vöõng vaøng hieän dieän hôn 24 naêm nay ñeå mong ñem laïi cho ñôøi chuùt gì trong Nieàm Tin vaø Hy Voïng giöõ gìn vaên hoùa vaø tinh thaàn daân toäc Vieät ñöôïc tröôøng toàn. Kính thöa Quyù Ñoäc Giaû thaân meán, Vì kyø baùo naøy caàn daønh öu tieân cho nhöõng baøi vôû lieân quan ñeán vieäc chaøo möøng Xuaân môùi, neân chuùng toâi phaûi ñình laïi moät soá chöông muïc thöôøng xuyeân nhö truyeän daøi vaø vaøi muïc khaùc. Chuùng toâi seõ tieáp tuïc ñaêng laïi vaøo caùc soá baùo sau. Vaø nhaèm muïc ñích phoå bieán saâu roäng taïp chí Raïng Ñoâng ñeán caùc giôùi ñoàng höông ñang soáng taïi haûi ngoaïi, ngoaøi vieäc in haøng ngaøn aán baûn baùo giaáy, chuùng toâi ñaõ thöïc hieän moät trang baùo ñieän töû Raïng Ñoâng töø thaùng 8 naêm 2013 ñaày ñuû caùc trang töø ñaàu ñeán cuoái taäp baùo moãi kyø aán haønh, hình aûnh saéc maøu ñeïp ñeõ, chöõ nghóa roõ raøng nhö tôø baùo quyù vò hieän caàm treân tay, raát ích lôïi cho thaân chuû quaûng caùo. Xin vaøo xem trang nhaø ñòa chæ: < issuu.com/ rangdongmagazine >. Nhaân dòp Naêm Môùi Teát ñeán Xuaân veà, chuùng toâi kính gôûi ñeán Quyù Vò lôøi chuùc möøng AN KHANG, THÒNH VÖÔÏNG, MAY MAÉN, GIA ÑÌNH HAÏNH PHUÙC, MOÏI ÑIEÀU ÑÖÔÏC NHÖ YÙ NGUYEÄN vaø VUI VEÛ trong nhöõng ngaøy Xuaân cuøng gia ñình vaø beø baïn. Kính chaøo toaøn theå Quyù Vò. TM. Chuû Nhieäm vaø BBT Phuï taù Chuû buùt SONG AN CHAÂU


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

7


8

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

CHUYEÄN ÑAÀU XUAÂN

V

aên chöông Ñoâng Taây Kim Coå noùi chuyeän veà ngöïa cuõng ñaõ nhieàu. Trong kyù öùc tuoåi thô cuûa toâi hình aûnh con ngöïa, chieác xe ngöïa vuøng nhaø queâ duø cuõ kyõ nhöng thaät gaàn guõi vaø ñaäm neùt nghóa tình. Töø Taân Nieân Taây ñi Goø Coâng hay veà thaêm queâ Ngoaïi toâi ôû Raïch Giaø Taân Phöôùc. Chuùng toâi ñeàu duøng xe ngöïa. Tieáng nhaïc loïc coïc, leng keng vang leân theo caùch ngöïa chaïy nghe thaät vui tai. Ngöôøi ta thöôøng tính theo ñöôøng daøi ñeå bieát söùc ngöïa: “Tröôøng ñoà tri maõ löïc, söï cöõu kieán nhaân taâm.” “Ñöôøng daøi môùi bieát ngöïa hay, ÔÛ laâu môùi bieát con ngöôøi coù nhaân” Töø thôøi tröôùc söùc ngöïa ñaõ ñöôïc duøng ñeå tính cho caùc loaïi xe, loaïi maùy nhö trong truyeän cuûa Nguyeãn Vyõ coù nhaéc ñeán chieác xe “Deux Cheveaux con coùc”. Chaéc khoâng noùi laø xe song maõ. Ngöïa thöôøng duøng ñeå cöôõi, ñeå keùo xe thoà, ñeå ñua, ñeå chieán ñaáu. .. Ñaâu coøn hình aûnh naøo hay hôn hình aûnh caùc chieán só xoâng pha vaøo traän tuyeán moät caùch raát can tröôøng treân löng tuaán maõ. Luùc gaáp ruùt caàn phaûi phi nöôùc ñaïi cho kòp thôøi ñieåm taán coâng keû thuø.Vì vaäy, thôøi gian troâi qua mau ngöôøi ta ví nhö “boùng caâu qua cöûa soå”. Hoaëc ñeå raên ñôøi phaûi caån thaän trong lôøi noùi , saùch xöa coù caâu Nhaát ngoân kyù xuaát, töù maõ nan

ª NGUYEÃN HOAØNG YEÁN

truy. (Moät lôøi ñaõ noùi , boán ngöïa khoù theo.) Ngöïa cuõng ñöôïc laøm “ñoàng hoà” - Thí duï möôøi hai giôø giöõa tröa goïi laø chính ngoï. Chuùng ta bieát raèng : Cuoäc chieán naøo cuõng coù thaéng, coù baïi. Neáu chaúng may ngaõ ngöïa töû thöông thì chí trai thoâi vaãy vuøng ngang doïc maø chieán tröôøng da ngöïa boïc thaây. (Coù theå luùc ñoù chöa duøng quan taøi?). Nhö Chinh phuï ngaâm khuùc ñaõ cheùp: “Chí laøm trai daëm nghìn da ngöïa...” Trong caùch laøm vieäc , con ngöôøi phaûi sieâng naêng caàn maãn trong coâng vieäc mình. Khoâng ñöôïc laøm “caø lô thaát thô “ nhö ngöôøi “ cöôõi ngöïa xem hoa”. Noùi noâm na laø laøm kieåu taøi töû chöù khoâng phaûi laø chuyeân nghieäp. Coù khi ñeå nhaén nhuû nhöõng ngöôøi löôøi, laøm vieäc qua loa cho coù leä hay quaù ö nhaøn nhaõ trong cuoäc soáng. Hoài nhoû, baø Ngoaïi toâi daïy cho toâi caùch phaân bieät maøu caùc con vaät nhö: choù, meøo, traâu, boø, ngöïa ñeå laâu laâu keâu laïi ñoá.Raát vui! Maø ñoá coù thöôûng baùnh keïo. Trong toâi, tieáng Vieät thaät laø laï vaø deã thöông bieát chöøng naøo. Baø toâi ñoá: - Con meøo ñen goïi laø meøo gì? -Meøo mun. - Gioûi. - Con choù ñen goïi laø choù gì? - Choù mun. - Sai! Choù möïc. Nhôù chöa?

gì?

- Gaø ñen goïi laø gaø gì? - Gaø möïc. - Khoâng phaûi! Gaø aùc (?) - Con heo ñen goïi laø heo gì? - Heo moïi. - Gioûi. Con ngöïa ñen goïi laø ngöïa

- Ngöïa moïi. - Khoâng phaûi. Goïi laø ngöïa oâ. Thöôûng baùnh keïo cho maáy caâu traû lôøi ñuùng.Baø toâi lieàn daïy toâi haùt baøi...” khôùp con ngöïa ngöïa oâ...Ngöïa oâ anh khôùp...Anh khôùp caùi kieäu vang (vaøng)...vai mang khôùp baïc... luïc laïc ñoàng ñen... buùp sen laù daëm...Laø ñöa í a ñöa naøng... anh ñöa naøng...Anh ñöa naøng.... veà dinh” Gioïng haùt cuûa baø giaø tuoåi ñaõ saùu möôi maø chöa haï hôi laøm toâi nghe meâ tít. Nhôù luoân töø thuôû leân möôøi. Thì ra, caùc thieáu nöõ thôøi xöa ñaâu coù leân xe hoa. Maø leân kieäu hoa hay böôùc xuoáng thuyeàn hoa ñeå veà nhaø choàng. Nghó cuõng thuù vò thaät. Ñeå noùi ñeán phöôøng voâ laïi aùc taâm ngöôøi ta duøng “ ñaàu traâu maët ngöïa”. Nhöõng ngöôøi xaáu thöôøng tìm ñeán nhau, nhaäp boïn ñeå laøm ñieàu aùc. Ñuùng laø” Ngöu taàm ngöu, maõ taàm maõ “ vaäy! Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi treû ngöôøi non daï maø baûn tính laïi hung haêng ñöôïc ví nhö “ngöïa non haùu ñaù”. Coøn vôùi moät ngöôøi tính khí baát thöôøng , khoâng bieát


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

9


10

nghe theo lôøi khuyeân ñuùng ñaén cuõng gioáng nhö hình aûnh “con ngöïa baát kham”. Ngöôøi cöù phaïm heát sai laàm naày ñeán sai laàm khaùc, nhieàu laàn laäp laïi nhöõng loãi laàm seõ bò xem laø “ ngöïa quen ñöôøng cuõ”. Khi töùc giaän ñeán ñoä nguyeàn ruûa nhau ngöôøi ta thöôøng cho ñoái phöông laø thöù chæ ñaùng ñeå cho “ voi giaøy ngöïa xeù”. “ Ngöïa xeù: laø nhuïc hình daønh cho toäi nhaän taïi La Maõ moät thôøi. Noùi leân tính nghieâm khaéc cuûa phaùp luaät. Veà sau, ngöôøi ñôøi coøn coù hình phaït taøn khoác hôn “ töù maõ phaân thaây”: Ngöôøi ta coät tay chaân töû toäi vaøo boán con ngöïa, roài thuùc cho boán ngöïa chaïy veà boán höôùng . Töû toäi bò xeù xaùc thaønh boán maûnh. Caùi cheát ñeán nhanh vaø khuûng khieáp laø nhö vaäy. Khi con ngöôøi caøng vaên minh, vieäc xeùt toäi, luaän toäi, keát toäi cuõng theo trình töï roõ raøng hôn. Vieäc ñaàu tieân laø ngöôøi phaïm toäi phaûi ñöùng tröôùc vaønh moùng ngöïa. Ñeå khai toäi roài nhaän toäi vaø seõ ñeàn toäi ôû möùc aùn naøo ñoù. Vaønh moùng ngöïa laø moät caùi khung ñöôïc taïo daùng gioáng nhö hình caùi moùng ngöïa. Sau naøy ñöôïc hieåu noâm na laø ra toaø, ñi haàu toaø... Trong caùch ñoái nhaân xöû theá neáu chòu ôn ai chöa traû noåi ngöôøi ta öôùc mong” Laøm thaân traâu ngöïa ñeàn boài kieáp mai( sau). Khi noùi veà moät ngöôøi moät mình ñoái ñaàu vôùi moïi khoù khaên ngöôøi ta hay duøng hình aûnh moät ngöôøi” ñôn thöông( thaân) ñoäc maõ”. Chæ veà moät ngöôøi ñang ôû trong taâm traïng chaùn chöôøng hay eâ cheà thaát voïng thì noùi : “ Coi kìa! Laøm gì maø caùi maët chaûy daøi nhö maët ngöïa”. Ngoaøi maët thì vaäy, noùi ñeán taám loøng quaù ngay thaät cuûa moät ngöôøi thì ñöôïc coi laø” thaúng nhö ruoät ngöïa”. Coøn veà nhöõng ngöôøi coù taøi : söï sai phaïm, laàm loãi cuûa hoï deã daøng ñöôïc boû qua vôùi lôøi bieän luaän: Thoâi cöù cho qua chuyeän naøy ñi. “Ngöïa hay laém taät” maø. Ñoaøn keát laø caùch soáng toát ñeïp trong moïi luùc, ôû moïi nôi vaø moïi hoaøn caûnh. Ñöôïc ví von trong hình aûnh: “Moät con ngöïa ñau, caû taøu khoâng aên coû”. Con ngöôøi cuõng caàn hoïc hoûi ñieàu naày: Haõy quan taâm, caûm thoâng, saün saøng giuùp ñôõ, yeân uûi ngöôøi khaùc. Trong thô Baø Quyeän Thanh Quan

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

coù nhöõng caâu maø toâi raát thích:

Loái xöa xe ngöïa, hoàn thu thaûo, Neàn cuõ laâu ñaøi, boùng tòch döông, ..... Nghìn naêm göông cuõ soi kim coå Caûnh ñaáy, ngöôøi ñaây luoáng ñoïan tröôøng

Ñoù coù phaûi laø taâm traïng cuûa ngöôøi xa queâ höông trong moät laàn veà thaêm choán cuõ? Taát caû ñaõ ñoåi thay. Ngöôøi xöa khoâng thaáy! Maõi maõi laø hoaøi nieäm xa xoâi! Ñaëc bieät vaøo ngaøy khai tröông moät cô sôû thöông maïi hay tieäc möøng nhaø môùi bao giôø gia chuû cuõng nhaän ñöôïc böùc tranh “ Maõ ñaùo thaønh coâng” . Coù khi giaùt vaøng. Coù khi laø tranh buùt löûa, tranh sôn maøi, hay tranh gheùp goã. Nhöõng böùc tranh nhö vaäy seõ ñöôïc treo leân töôøng:ÔÛ choã trang troïng nhaát mang theo kyø voïng cuûa chuû nhaân: Thaønh coâng trong vieäc laøm! Ñeå roài khi moïi söï hanh thoâng, cuoäc soáng giaøu sang phuù quí luùc naøo cuõng “ leân xe xuoáng ngöïa”. Thôøi Tam Quoác coù con ngöïa quyù mang saéc loâng ñoû raát noåi tieáng goïi laø ngöïa xích thoá. Moãi ngaøy ñi nghìn daëm neân coøn goïi laø thieân lyù caâu, laø chieán maõ gioûi do Taøo Thaùo ñem taëng cho Quan Coâng. Quan Coâng ñaõ côõi con ngöïa xích thoá naày qua naêm cöûa aûi , cheùm saùu töôùng giaëc. Ngoaøi Löõ Boá laø chuû tröôùc vaø Quan Coâng ra, khoâng ai duøng ñöôïc con ngöïa naøy. Noù raát trung thaønh. Khi Quan Coâng cheát, xích thoá cuõng buoàn, ít laâu sau thì cheát theo.... Con ngöïa coù nghóa vaäy ñoù. Sao con ngöôøi coù luùc ñoái xöû vôùi nhau khoâng töû teá? Trong tình yeâu trai gaùi caùc baäc laøm cha meï thöôøng daën doø con gaùi cuûa mình: “Chôù nghe quaân töû æ oøn, Maø roài coù luùc aúm con moät mình.” Khoâng hieåu sao con gaùi laïi hay yeáu loøng quaù ñoãi. Thaønh ra laâu laâu nghe coù moät anh chaøng” quaát ngöïa truy phong”. Thieät laø teä! Coøn nöõa! Nhöõng ngöôøi vôï coù maùu Hoaïn Thö thöôøng goïi tình ñòch( keû thöù ba) laø “ Ñoà... ngöïa” hay laø “ ngöïa baø”.Quaû laø toäi nghieäp cho con ngöïa(!) Töông truyeàn raèng vaøo ñôøi Huøng Vöông thöù saùu, giaëc AÂn töø phöông Baéc xaâm chieám nöôùc ta. Vua sai ngöôøi tìm nhöõng hieàn taøi ra giuùp nöôùc. Taïi laøng Phuø Ñoång (coøn goïi laø

laøng Gioùng) coù caäu beù xin Vua ban cho caây roi vaø con ngöïa saét. Chæ moät caùi vöôn vai caäu beù lôùn leân nhö moät ngöôøi trai huøng. Cöôõi ngöïa saét, caàm roi xoâng pha tieâu dieät giaëc AÂn.Roài bay thaúng leân trôøi. Vua Huøng Vöông nhôù ôn neân cho laäp ñeàn thôø vaø phong cho chaøng laøm Phuø Ñoång Thieân Vöông.( coøn goïi Thaùnh Gioùng). Lòch söû Vieät Nam coù cheùp: Thôøi vua Traàn Nhaân Toâng quaân daân caû nöôùc ñaõ hai laàn choáng quaân Nguyeân. Maø theo söû gia Ngoâ Só Lieân : Vua Nhaân Toâng hai laàn chieán thaéng giaëc ngoaïi xaâm. Sau khi thaéng traän Baïch Ñaèng Giang Thöôïng Hoaøng Traàn Thaùnh Toâng vaø Vua Traàn Nhaân Toâng cuøng trieàu thaàn ñeán haønh leã taïi laêng moä Traàn Thaùi Toâng, thaáy chaân caùc ngöïa ñaù tröôùc laêng laám buøn nhaø vua ñaõ ñoïc hai caâu thô: Xaõ taéc löôõng hoài lao thaïch maõ, Sôn haø thieân coå ñieän kim aâu. Dòch laø: Xaõ taéc hai phen bon ngöïa ñaù, Non soâng ngaøn thuôû vöõng aâu vaøng. Coù quaù nhieàu caâu chuyeän veà ngöïa noùi laøm sao cho heát ñaây. Cha toâi raát saønh uoáng traø. Ngöôøi coù boä taùch traø beù xíu. Goàm bình traø raát nhoû. Hai caùi taùch cuõng nhoû. OÂng thöôøng uoáng traø vôùi oâng baïn giaø ñaàu phoá. OÂng baûo thôøi giôø ñoái aåm thaät laø tuyeät trong ñôøi soáng oâng. Ngöôøi coù keå toâi nghe veà loaïi traø thöôïng haûo haïng: Traûm maõ traø. OÂng baûo: Duø chæ laø nghe noùi thoâi chöù chöa heà ñöôïc uoáng. Töôûng töôïng ñuû ngon. Bôûi loaïi traø naày chaéc chæ ñeå daønh cho caùc baäc ñeá vöông. Phöông caùch cheá bieán quaû laø quaù coâng phu vaø ngheä thuaät. Roài oâng cöôøi, noùi tieáp: - Naøy nheù , cho ngöïa nhòn ñoùi. Daét ngöïa ñi chaäm. Ñi vaøo röøng traø baùt ngaùt moät maøu xanh. Cho ngöïa tha hoà aên nhöõng buùp traø non. Cheùm ñaàu ( traûm ) ngöïa ñeå moi bao töû laáy traø. Sao (saáy) cho thôm... Coâng phu thaät. ÔÛ ñaây traø ñaøm khoâng coù, traø ñaïo cuõng khoâng. Thöôøng laø ñoäc aåm. Veà sau naøy, cha toâi thöôøng ngoài laëng leõ uoáng traø moät mình. Taùch traø nhoû quaù. Nhöõng gioït traø ñaäm ñaëc nhö coâ ñoïng noãi buoàn meânh mang cuûa oâng treân ñaát Myõ.

ª


11

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Chúng tôi nhận sửa chữa và dịch vụ máy di động và máy vi tính cá nhân Nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, với vật liệu chất lượng cao Đồng thời, có dịch vụ sửa chữa iPhone tại chỗ TẬN TÂM, BẢO ĐẢM, UY TÍN, và CÓ BẢO HÀNH

iPad 2/3/4

iPad Mini

iPhone 5/5S

iPhone 4/4S

iPhone 3G/3GS

Xin gọi Vũ để biết thêm chi tiết:

770-533-1139 ntservicesatl.com email: ga.networktechnology@gmail.com

iPod Touch 4th Gen


12

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

THÔ TRAÀN VAÁN LEÄ

Tieá ng Ngöï TreânÐèo Ñeøo Tiếng NgựaaTrên Baõo tuyeát Ñoâng Baéc Myõ. Ñieän cuùp. Nöôùc ñoùng baêng. Nghe coù nhieàu naïn nhaân...ñaõ töø traàn taï theá! Moät nöôùc Myõ traùng leä, vôõ naùt vaøi maûnh loøng, roài chuyeän seõ nhö khoâng...khi ñôøi laïi lieàn laën!

Chiều Nghe Tiếng Ngựa Hí C

hieàu nghe tieáng ngöïa hí / treân ñeøo khieán nhôù sao / thôøi toâi ôû Blao / chieàu chieàu nghe tieáng ngöïa...

Trôøi coù möa coù naéng. Trôøi coù baõo coù buøng. Traùi ñaát cöù xoay voøng...gaïn trong vaø khôi ñuïc!

Saùng, ngöïa ra ñoài coû, chieàu ngöïa veà chuoàng tranh. Ngöïa tía treân ñoài xanh. Ngöïa hoàng cuõng chung ñoù...

Treân theá gian ñoâng ñuùc, ai quaân töû, tieåu nhaân? Khoâng coù caân naøo caân / loøng ngöôøi ñaây vaø ñoù...

Chieàu vi vu tieáng gioù / ngöïa nöông gioù hí theo. Maây bay theo doïc ñeøo / giaät mình sa xuoáng luõng...

Tin gì nghe cuõng boû, chuyeän gì cuõng Voâ Thöôøng. Coù vui thì coù buoàn. Chuoâng Nhaø Thôø cöù voïng...

Chieàu Blao gôïn soùng / ñoài traø nhaáp nhoâ chao. Nuùi cao nhöõng ngoâi sao / moïc sôùm cuõng nhaáp nhaùy...

Chuoâng Nhaø Chuøa cöù gioùng...Ñôøi soáng laø giaác mô, môùi thaáy ñoù ngôø ngôø, roài tan ñi nhö boït!

Ngaøy xöa nhieàu nöông raãy / thò traán nhö nhaø queâ / nhieàu ñaøn ngöïa trôû veà / chaïy baêng qua caû phoá...

OÂi nhöõng lôøi chua, ngoït, cay ñaéng hay maën noàng... Nhöõng gì ta öôùc mong, chaúng qua laø tieåu thuyeát.

Thò traán Blao nhoû / ngöôøi thöa ai cuõng quen / ôû ñaây khoâng gaëp em / toâi bieát em khoâng coù...

Ñoâng Baéc Myõ baõo tuyeát. Taây Nam Myõ naéng reo. Coù con ngöïa qua ñeøo / döøng chaân vaø hí saûng...

Chieàu vi vu tieáng gioù. Tieáng ngöïa hí treân ñeøo. Con ngöïa tía chaïy theo / con ngöïa hoàng ñeïp laï! Vöôøn ai rung rinh laù. Toâi nghe röng röng buoàn. Treân ñöôøng ñi veà ñoàn / toâi, con ngöïa ñi laïc...


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

13


14

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


15

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

THE LAW OFFICES OF

Thöông Tích Caù Nhaân (Car Accident) ª Tai naïn xe coä - giuùp thaân chuû ñoøi ñöôïc quyeàn lôïi cao nhaát trong moïi tröôøng hôïp Luaät Di Truù (Immigration) ª Xin theû xanh trong caùc tröôøng hôïp sau: ª Baûo laûnh thaân nhaân (vôï choàng , cha meï, anh chò em), ñaàu tö (EB5), du hoïc (F1), du lòch (B2), toân giaùo(R1) ª Laäp hoà sô baûo trôï taøi chaùnh I-864 ª Laøm coâng haøm ngoaïi giao vaø chöùng nhaän ñoäc thaân ñeå keát hoân taïi Vietnam (Marriage Registration in VN) ª Ñoåi theû xanh trong moïi tröôøng hôïp (Greencard Renew) ª Laäp hoà sô thi quoác tòch (Naturalization Applications) Luaät Thöông Maïi: ª Laøm thuû tuïc mua baùn, sang nhöôïng nhaø, ñaát vaø cô sôû thöông maïi (Real Estate Closing) ª Soaïn thaûo hôïp ñoàng mua baùn, cho thueâ (Contract & Lease) ª Giaûi thích hôïp ñoàng mua baùn ª Thaønh laäp coâng ty (Coporations) ª Kieän tuïng daân söï

3775 Venture Drive, Ste. P#200, Duluth, GA 30096 ª www.koosolaw.com

Direction: - Ñi höôùng I-85 N, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo traùi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöôøng Venture Drive, chaïy thaúng khoaûng 0.5 mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club vaø beân caïnh cuûa PetSmart. - Ñi höôùng I-85 S, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo phaûi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöoøng Venture Drive, chaïy khoaûng 0. 5 Mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club (beân tay phaûi) vaø beân caïnh cuûa PetSmart.


17

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

NHAØ THUOÁC TAÂY VIEÄT NAM VN PHARMACY I

4782 Jimmy carter Blvd # 7 Norcross, GA 30093 (Keá Pnôû Hieàn Cuõ))

Tel: 770-717-0707 Fax: 770-717-0686

VN PHARMACY II

5495 Jimmy Carter Blvd #A 8 Norcross, GA 30093 (gaàn Nam Phöông & VN Tofu) Tel: 770-837-0804 Fax: 770-559-1831

CARING PHARMACY 4897 Buford Hwy # 100 Chamblee, GA 30341

(Trong khu chôï Hoaø Bình, keá Hoàng Ñöùc)

Tel: 770-807-0395 Fax: 770-710-0152

Döôïc só Pauline Vöông Ngoïc ñaõ phuïc vuï ñoàng höông trong 10 naêm taïi Atlanta. Döôïc só Ngoïc coù nhieàu kinh nghieäm chuyeân nghieäp giuùp ñôõ ñoàng höông. ÑAËC BIEÄT: TAËNG MAÙY THÖÛ TIEÅU ÑÖÔØNG (TRUETRACK) KHI MUA KIM VAØ QUE THÖÛ * Lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc haõng baûo hieåm vaø coâng ty saûn xuaát ñeå coù Coupon giaùm gía Co-pay hay laø mieãn phí cho nhöõng loaïi thuoác maéc tieàn nhö: - Viread - Baraclude - Advair - Actos - Trilipix - Crestor - Onglyza - Lantus Solosta - Lovaza - Lipitor * Giaûm giaù 10% cho nhöõng ñoàng höông khoâng coù baûo hieåm. * Treân 200 loaïi chæ traû $4.00/thaùng (tuyø theo loaïi thuoác). * Bònh nhaân coù Medicare ñöôïc cho thuoác 90 ngaøy (Tuyø theo loaïi thuoác vaø baûo hieåm). * Giao thuoác taän nhaø mieãn phí (Free Delivery) hoaëc gôûi qua böu ñieän cho nhöõng khaùch ôû xa. * Lieân laïc vôùi Medicare vaø Medicaid ñeå xin traû cho: - Maùy xoâng hôi (Nebulizer). NHAÄN CAÙC LOAÏI - Maùy, kim vaø que thöû tieåu ñöôøng. BAÛO HIEÅM: - Caùc loaïi gaäy choùng vaø loaïi gaäy choùng coù 4 chaân. - Medicare, Medicaid - Aetna - Cigna * Laáy thuoác tröôùc cho khaùch ñi xa (tuyø theo baûo hieåm) Medco - Walgreens * Laáy thuoác cuøng giaù (Price match) vôùi Wal-mart, Walgreens, Kroger, CVS.v.v... - Wellcare - CVS, * Nhaän phieáu söõa WIC (Pidiasure vaø söõa ñaëc bieät cho treû em) Caremark * Baùn Ensure boät, söõa Ensure cho beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø coù nhieàu söõa vôùi giaù haï. * Baùn PediaKid, thuoác cho treû em töø Phaùp (Made in France)

Döôïc só vaø nhaân vieân VN Pharmacy I & II vaø Caring Pharmacy giaûi thích roõ raøng caùch duøng vaø coâng hieäu cuûa töøng loaïi thuoác. ©2011 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


18

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013

33 TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


19

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Khám và chữa bệnh mắt cho người bị tiểu đường


20

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

21


22

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

23


24

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

25


26

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

27


28

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

29


30

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

31


32

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

33


34

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

& body shop


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

35


36 VIEÄT NAM NAÊM NGOÏ

1 - LO NGAÏI THAùI NGUYEÂN

Vuï baïo ñoäng Thaùi Nguyeân cho thaáy maàm moáng böùc xuùc, noùng giaän tích tuï trong ñaùm ñoâng daân chuùng Vieät Nam raát cao. Nguyeân nhaân cuûa söï böùc xuùc naøy khoâng chæ phaûi laø vuï vieäc xoâ xaùt giöõa baûo veä vaø moät coâng nhaân. Maø söï böùc xuùc khieán ngöôøi daân caùu giaän noåi côn nhö vaäy coøn do nhieàu thöù tích saün trong ngöôøi, chaúng haïn nhö giaù caû leo thang, baát coâng giaøu ngheøo, phaùp luaät thieáu minh baïch... thaäm chí laø caû tình traïng taéc ñöôøng, nhöõng nhieãu haønh chính.... Nhöõng thöù naøy theo ngaøy thaùng soáng cöù tích tuï laïi trong ngöôøi daân thaønh nhöõng phaãn uaát vaø buøng noå thaønh baïo ñoäng coù khi chæ moät lyù do vu vô. Haún ai trong chuùng ta ñeàu khoâng laï gì nhöõng caâu chöûi theà thoát ra khi ai ñoù xem ti vi, baùo chí hay chöùng kieán caûnh naøo ñoù dieãn ra tröôùc maét, hoaëc nghekeå laïi. Söï böïc boäi ñaäp vaøo maét, vaøo thaàn kinh moãi ngöôøi daân haøng ngaøy, haøng giôø ôû ñuû moïi nôi. Töø beáp aên cho ñeán nhaø tröôøng, coâng sôû, ngoaøi ñöôøng.. Coâng an nhö thöôøng leä vaøo cuoäc ñieàu tra khôûi toá vuï aùn gaây roái traät töï coâng coäng . Thöôøng ôû nöôùc ta, vaán ñeà thöôøng hay giaûi quyeát phaàn ngoïn nhö vaäy. Cho neân heát ñaùm ñoâng naøy ñoát xe, phaù nhaø maùy, uûy ban, chaën ñöôøng, khieáu kieän, chôû quan taøi.... cöù xaûy ra lieân mieân. Cho duø seõ tìm ra ñöôïc thuû phaïm trong vuï naøy,coù ñöa ra xeùt xöû laøm göông, laøm ñieåm gì ñi chaêng nöõa. Thì söï caûnh caùo cuûa baûn aùn trong vuï naøy cuõng chaúng khieán

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª NGÖôØI BUOÂN GIOÙ

ñöôïc nhöõng vuï khaùc xaûy ra, bôûi nhö ñaõ noùi. Nguyeân nhaân cuûa côn noùng giaän noù thaâm nhaäp vaøo ngöôøi daân qua quaù nhieàu ngaû. Coù khi ngöôøi daân Vieät Nam khoâng nhöõng ñöôïc xeáp haïng haïnh phuùc nhaát nhì theá giôùi, maø coøn ñaùng ñöôïc xeáp haïng noùng tính nhaát nhì theá giôùi. Moät ñieàu thaät ñaùng buoàn hay ñaùng lo ngaïi nöõa ôû vuï vieäc naøy. Trong boái caûnh caïnh tranh thu huùt ñaàu tö, phaûi khoù khaên laém môùi keùo ñöôïc moät nhaø ñaàu tö lôùn nhö Samsung vaøo VN ñeå ñaàu tö ngaønh coâng ngheä cao nhö ñieän thoaïi. Söï vieäc xaûy ra naøy chaéc seõ ñeå trong ñaàu nhöõng nhaø ñaàu tö moái lo ngaïi veà tình traïng baát oån coù theå buøng phaùt baïo ñoäng baát cöù luùc naøo. Khoâng ai daùm ñaàu tö vaøo vuøng ñaát maø ngöôøi daân khoâng thuaàn tính , deã noåi noùng nhö vaäy. Thoâng tin veà söï vieäc, soá ngöôøi cheát, bò thöông, taøi saûn bò phaù coù theå ñöôïc noùi caùch khaùc cho daân chuùng yeân taâm. Nhöng vôùi ngöôøi ñaàu tö laø chuû nhaø maùy, khu coâng nghieäp thì khoâng theå noùi hoï khoâng coù thoâng tin trung thöïc. Thöû hoûi söï haáp daãn veà nhaân coâng giaù reû, caàn cuø, chòu khoù... coù laøm aùt moãi lo ngaïi veà moät ñaùm ñoâng saün saøng noåi khuøng ñaäp phaù heát, taán coâng heát moïi thöù baát cöù luùc naøo, baát cöù lyù do gì? Baøi toaùn giaûi ñaùp ñeå khoâng taùi dieãn caûnh naøy khoâng phaûi chæ xöû tuø ngöôøi gaây roái laø xong. AÙn tuø cho ngöôøi gaây roái cuõng khoâng theå laøm yeân loøng nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, cuõng nhö nhöõng ngöôøi coù löông tri, taám huyeát thöïc söï vôùi tieàn ñoà ñaát nöôùc.

2 - LO NGAÏI NGAÂN HAØNG

Vuï aùn nhaân vieân ngaân haøng Huyeàn Nhö laáy haøng ngaøn tyû ñoàng. Ngaân haøng Viettinbank phuûi tay chòu traùch nhieäm. Toøa aùn môû phieân toøa xeùt Huyeàn Nhö löøa cuûa ngöôøi göûi tieàn, ngöôøi göûi tieàn cho ngaân haøng phaûi gaùnh chòu haäu quaû. Neáu theá thì seõ coøn ai daùm ñeán ngaân haøng göûi tieàn. Moät ngöôøi daân böôùc vaøo ngaân haøng, gaëp nhaân vieân ngaân haøng ñeå laøm thuû tuïc göûi soá tieàn tieát kieäm. Nhaân vieân ngaân haøng ñöa giaáy chöùng nhaän giaû, coù con daáu giaû vaø thu tieàn taïi quaày giao dòch ngaân haøng. Sau ñoù nhaân vieân ñoù cuoãm tieàn bieán maát, ngaân haøng baûo chöa thaáy tieàn vaøo ngaân haøng neân khoâng chòu traùch nhieäm, ñi tìm nhaân vieân ñoù maø ñoøi. Neáu vieäc naøy ñöôïc xöû cho Viettinbank voâ traùch nhieäm thì ngöôøi daân naøo daùm mang soå ñoû ñeán uûy ban laøm coâng chöùng, mang giaáy tôø, mang vaøng ñeán ngaân haøng ñeå höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa chính phuû môùi ñaây? Laøm sao ngöôøi daân bieát ñöôïc vaøng, tieàn, soå ñoû cuûa mình ñaõ nhaäp vaøo trong soá taøi khoaûn cuûa ngaân haøng, uûy ban....? Coù caáp treân thoâng baùo aø, caáp treân cuõng teù noát thì sao, coù giaáy chöùng nhaän cuûa xyz aø, giaáy chöùng nhaän cuõng giaû noát thì sao? Baøi toaùn naøo ñeå laáy ñöôïc loøng tin cuûa nhöõng ngöôøi ñeán ngaân haøng giao dòch sau vuï Viettinbank choái phaét traùch nhieäm cuûa mình? Maát nieàm tin laø moät nguyeân nhaân lôùn daãn ñeán phaãn uaát. Moät xaõ hoäi ôû ñaâu cuõng thaáy khoâng coù nieàm tin


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

37


38

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

thì chaéc haún ôû ñaâu cuõng coù söï phaãn uaát laø ñieàu ñöông nhieân. Vaø con ngöôøi khoâng theå hieàn laønh, thuaàn chaát trong moät boái caûnh maø moïi söï traéng ñen, ñieân ñaûo khoâng bieát ñaâu maø laàn, maø xaùc ñònh.

3 - LO NGAÏI PHAùP LUAÄT

Cöù ngôõ raèng vuï aùn Döông Chí Duõng toá Phaïm Quyù Ngoï baùo tin ñeå troán thoaùt. Lôøi khai raønh roït taïi toøa. Taát nhieân ñuùng sai thì coøn phaûi ñieàu tra. Nhöng vieäc toøa thaáy ñuû daáu hieäu caên cöù ñeå khôûi toá laø ñöông nhieân ñuùng luaät. Vaø khi naøo coù leänh khôûi toá, coù quaù trình ñieàu tra, coù keát luaän ñieàu tra thì môùi roõ Phaïm Quyù Ngoï coù toäi hay khoâng? Theá nhöng lôøi ñeà nghò khôûi toá vuï aùn naøy môùi ñöôïc ñöa ra ñaõ gaëp nhöõng phaûn öùng khoâng heà ñuùng luaät töø phía baùo chí, cô quan an ninh ñieàu tra. Nieàm tin cuûa ngöôøi daân ñang leân boãng nhieân khöïng laïi. Khi baùo CAND vaøo cuoäc ñaêng lôøi oâng quyeàn thuû tröôûng cô quan an ninh ñieàu tra trung töôùng Hoaøng Coâng Tö. OÂng Tö khaúng ñònh quaù trình ñieàu tra tröôùc ñoù maø cô quan oâng phuï traùch phoái hôïp vuï aùn cho thaáy Döông Chí Duõng khai khoâng ñuùng veà oâng Ngoï. OÂng Hoaøng Coâng Tö nhö theá ñaõ laøm loä bò maät ñieàu tra chöa? Ñaõ laøm loä bí maät nhöõng vuï aùn do Ban Noäi Chính, Ban Chæ ñaïo phoøng choáng tham nhuõng tröông öông thuï lyù chöa? Vuï aùn ñang ñöôïc ñeà nghò khôûi toá, ñuùng sai phaûi ñeå xaùc minh. OÂng Tö döïa vaøo ñieàu naøo cuûa luaät toá tuïng hình söï maø boãng döng keå quaù trình Döông Chí Duõng khai taïi cô quan oâng theá naøo, oâng ñaõ xaùc minh ñieän thoaïi goïi ñi goïi laïi ra sao? Hay luaät coù khoaûn naøo quy ñònh cho oâng Hoaøng Coâng Tö tieát loä ñieàu tra nhö vaäy. Coù vuï aùn ñaõ khôûi toá, ñaõ ñieàu tra, ñaõ ñöa ra toøa. Nhöng toøa baùc boû hoà sô, ñeà nghò ñieàu tra laïi, nhöõng vuï aùn nhö theá laø thöôøng. Ñaõ coù vuï aùn naøo maø beân ñieàu tra nhaûy leân maët baùo cöï nöï raèng quaù trình ñieàu tra tröôùc ñoù thaáy keû naøy coù toäi, ngöôøi kia khoâng coù toäi chöa? Cöï nöï kieåu ñoù thì coøn gì laø toøa aùn, coøn gì laø phaùp luaät nghieâm minh nöõa?

4 - LO NGAÏI TRUYEÀN THOÂNG

Tieáp ñeán oâng nhaø baùo Nguyeãn Nhö Phong. Baøi baùo môùi ñaây cuûa oâng Nguyeãn Nhö Phong coù nhan ñeà Suy ngaãm lôøi khai cuûa Döông Chí Duõng veà cho töôùng Phaïm Quyù Ngoï ñaõ leân tieáng beânh vöïc cho oâng Ngoï khi maø vuï aùn coøn ñang chöa coù ñieàu tra. Nhôø baøi baùo naøy ñaõ loä ra moät Nguyeãn Nhö Phong thöïc söï. Neáu ai tinh yù, ñoïc phong caùch vieát baøi baùo naøy, seõ thaáy noù truøng laëp vôùi phong caùch cuûa caùc trang maïng ñieän töû coù teân NTD vaø moät vaøi trang Dö Luaän Vieân khaùc. Moät thoùi quen caàm ñeøn ñònh höôùng oâ toâ, coi mình laø ñænh cao cuûa phaùp luaät vaãn thöôøng thaáy ñaày tròch thöôïng y heät nhau. Chính nhöõng trang naøy vaø nhöõng baøi vieát daïng ñònh höôùng aùp toäi cho ngöôøi khaùc trong caùc vuï aùn cuûa nhöõng nhaø ñaáu tranh daân chuû nhö Cuø Huy Haø Vuõ, Nguyeãn Vaên Haûi, Leâ Quoác Quaân. Vaø trong vuï aùn naøy, vaãn gioïng vaên ñaáy, vaãn loái vieát aáy, kieåu aùp ñaëp, ñònh höôùng toøa aùn aáy. Khaùc caùi laø beânh vöïc Phaïm Quyù Ngoï voâ toäi. Coù leõ söï vieäc Döông Chí Duõng khieán Nguyeãn Nhö Phong maát bình tónh. Boäc loä daáu veát ngoøi buùt cuûa mình. Qua ñoù ngöôøi daân caûm nhaän ñöôïc ai laø keû ñöùng ñaàu ñaùm dö luaän vieân hay aùp toäi cho nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc, tröôùc khi phieân toøa xaûy ra. Caûm nhaän ñöôïc nhöõng baøi vieát ñaû kích, keát toäi ngöôøi ñaáu tranh yeâu nöôùc do keû naøo chaáp buùt, keû naøo chæ ñaïo, phong caùch vieát cuûa ai. Lôøi khai cuûa Döông Chí Duõng ñeå loä ra töôùng Phaïm Quyù Ngoï baùo tin, nhaän tieàn. Töôùng Phaïm Quyù Ngoï coù toäi hay khoâng coøn phaûi ñieàu tra, ñieàu

tra coù loä ra gì nöõa khoâng laø ñieàu coøn phaûi chôø ñôïi. Theá nhöng môùi chæ lôøi ñeà nghò khôûi toá vuï aùn. Ít nhaát ñaõ coù hai ngöôøi maát bình tónh ñeå loä mình. Ngöôøi thöù nhaát laø oâng trung töôùng Hoaøng Coâng Tö, ngöôøi thöù hai laø nhaø baùo ñaïi taù Nguyeãn Nhö Phong. Coù theå moät vaøi baûn tin thôøi söï toái nöõa, Traàn Bình Minh seõ vaøo cuoäc. Moät ñieàu raát laï, ñang trong luùc dö luaän trong ngoaøi, caû caùc theá löïc maø nhaø nöôùc ta hay goïi laø phaûn ñoäng thu huùt vaøo vuï ñaïi aùn Döông Chí Duõng, Huyeàn Nhö. Thì ñoät ngoät im aéng laâu ngaøy, oâng Ñinh Theá Huynh UVBCT ñoät ngoät xuaát hieän noùi veà ñeà taøi maø döôøng nhö dö luaän ñaõ queân. Ñeà taøi gì ñoù veà hieán phaùp, choáng xuyeân taïc vaø gì gì ñoù. Moät ñeà taøi raát laïc loõng trong luùc caû dö luaän ñang höôùng veà phía khaùc. Taïi sao oâng Ñinh Theá Huynh xuaát hieän thôøi ñieåm naøy. Caùc dö luaän vieân seõ noùi laø ñoù laø chuyeän bình thöôøng, vieäc oâng aáy vaãn laøm. Chæ ñöôïc caùi suy dieãn lung tung. Moät UVBC, moät ngöôøi loõi ñôøi laøm truyeàn thoâng, tuyeân huaán nhö oâng Ñinh Theá Huynh xuaát hieän vaøo luùc naøy khoâng phaûi laø ñieàu bình thöôøng tí naøo. Maø oâng muoán nhaân cô hoäi naøy ñeå ñöa thoâng ñieäp caù nhaân mình. Cho dö luaän nhôù tôùi trong luùc truyeàn thoâng hoãn chieán gay gaét naøy, oâng laø ngöôøi quaûn lyù ñaáy. Vaø giöõa moät beân ñang ñònh khôûi toá vuï aùn maät baùo tin vaø moät beân phaûn baùc (nghe nhö phaûn baùc 258 hay dieãn ñaøn XHDS yù nhôû)... beân naøo coù oâng Huynh beân ñoù seõ naém ñöôïc dö luaän. Ñoù chaúng phaûi laø ñieàu ñaùng lo ngaïi nöõa hay sao? ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

39


40

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

AûNH - XUAÂN GIAùP NGOÏ VIEÄT NAM

Ngöôøi daân thoân Traøng Caùt, laïi taát baät vieäc caét tæa, vöôøn dong coù laù Nhöõng ngaøy caän teát Giaùp Ngoï, ngöôøi daân baét ñaàu ñi saém ñoà cho oâng to, ñeïp Laù dong Traøng Caùt Kim An (Thanh Oai, Haø Noäi) laø gioáng laù Coâng, oâng Taùo veà chaàu trôøi... Caùc maët haøng ngaøy Teát ñöôïc baøy baùn dong neáp, baàu laù troøn to vaø daøi, maët döôùi cuûa laù coù maøu xanh non. la lieät khieán con phoá trôû neân röïc rôõ, trong caùi reùt nheï ôû Haø Thaønh.

Ngöïa vôùi nhieàu saéc thaùi, kích côõ laø ‘nhaân vaät’ chính cuûa ñöôøng hoa Nguyeãn Hueä.Con vaät caàm tinh cuûa naêm nay ñang ñöôïc nhaøo naën thaønh hình ñeå ñoùn coâng chuùng ñi daïo ñöôøng hoa Teát Nguyeân Ñaùn.

Thò tröôøng hoa Teát Ñaø Laït naêm nay... roái nhö tô vo, nôi ñöôïc muøa coù giaù, nôi beøo boït tieàn xu coäng vôùi thaát baùt do hoa nôû sôùm. Nhöng sôï nhaát laø hoa Trung Quoác “ñaùnh quaû” vaøo nhöõng ngaøy giaùp Teát.

Toäi nhaát laø con ngöïa “cheá ñoä cuõ” cuûa töôïng ñaøi Traàn Nguyeân Haõn ñaët tröôùc buøng binh coång chôï Beán Thaønh. Soá laø töôïng danh töôùng Traàn Nguyeân Haõn cöôõi ngöïa tay giô cao caùnh chim boà caâu, ñoät nhieân bò “ruïng” maát moät chaân (phía beân phaûi) caùch ñaây 6 thaùng. Teát ñeán roài maø töôùng quaân Traàn Nguyeân Haõn vaãn phaûi hieân ngang (vôùi moät chaân coøn laïi) trô gan cuøng möa naéng daõi daàu ñeå giô cao caùnh chim hoøa bình. Theo tìm hieåu thì töôïng ñaøi ñöôïc laøm baèng chaát lieäu xi-maêng, voán ñöôïc xaây döïng töø tröôùc 1975 (cuøng nhoùm coù: Töôïng Traàn Höng Ñaïo, töôïng Phuø Ñoång Thieân Vöông, töôïng An Döông Vöông, töôïng Phan Ñình Phuøng...) Söï chaäm treã trong vieäc “phuïc cheá” chaân cho töôïng töôùng quaân Traàn Nguyeân Haõn, coù theå coù... nhieàu lyù do. Thöù nhaát, vôùi nhöõng töôïng ôû ngoaøi trôøi laøm baèng chaát lieäu xi-maêng (daïng beâ-toâng coát theùp) thôøi haïn söû duïng laø khoaûng 50 naêm. Hôn nöõa, laâu nay nhaø caàm quyeàn thaønh phoá coù tính di dôøi töôïng Traàn Nguyeân Haõn voâ... Thaûo Caàm Vieân, vì chôï Beán Thaønh cuõng nhö buøng binh Saøi Goøn ñaõ coù “döï tính ñaët töôïng Baùc”. YÙ ñònh di dôøi töôïng töôùng quaân thì ñaõ coù töø laâu, nhöng vaãn chöa ñöôïc thöïc thi laø do töôïng töôùng quaân bò “vöôùng” caùi... lyù lòch. Sau khi xeùt “ba ñôøi lyù lòch” môùi phaùt hieän ra laø töôïng Traàn Nguyeân Haõn voán chaúng phaûi laø nhaân vaät lòch söû gì (?!), maø chaúng qua laø neàn coäng hoøa tröôùc 1975 muoán vinh danh ngaønh truyeàn tin cuûa quaân löïc VNCH môùi cho döïng böùc töôïng töôùng quaân Traàn Nguyeân Haõn vôùi tay giô cao caùnh chim boà caâu (ñöa thö). Traàn Nguyeân Haõn laø ngöôøi cuûa “cheá ñoä cuõ” do vaäy khoâng ñöôïc öu tieân phuïc cheá sôùm khoâng chöøng qua Teát töôùng quaân vaø Ngöïa ñaõ... “suïm baø cheø.”


41

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

AûNH - XUAÂN XÖA

Ai cũng cố gắng sắm cho gia đình mình một loài cây mang hương vị Tết

Dọc phía con đường trước của nhà hát Thành Phố nhộn nhịp vào dịp Tết

Đi chợ Tết với mẹ. 2 em bé đang so sánh những dây pháo dài.


42

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

43


44

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

45


46

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

& 678-207-9867


47

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

email: phong1@nationwide.com

Xin goïi Phong Huyønh: 678-735-7371


48

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏ315 P CHÍDEC RAÏN05, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 SOÁ

49

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

31


50

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


51

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A-Di-Đà Phật Thư Mời Tham Gia Hộ (Trợ) Niệm Vãng Sanh Kính Gởi: Quý Phật Tử, Quý Đồng Hương Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Tăng, Ni, và cư sĩ pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi hiểu và tâm đắc với việc hộ (trợ) niệm vãng sanh.  Trên tinh thần “giúp đỡ nhau cùng vãng sanh”, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị tham gia hộ (trợ) niệm cùng chúng tôi cho người khác khi có yêu cầu.  Bố thí một phần thời gian và chơn tâm quý báu của quý vị cho người đang lúc bệnh nặng, hấp hối, hoặc trước hay sau lúc lâm chung là một trong những công hạnh thật sự của người phật tử.  Nếu quý vị hay ban (hội) hộ niệm nào có thành ý, quý vị vui lòng cho chúng tôi pháp danh, số điện thoại, và thời gian thuận tiện trong tuần để có thể liên lạc khi cần.  Quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin bên dưới Pháp Danh

Số Điện Thoại + Text Message Email

Nhuận Minh

404-992-1600

Vân Hoàn

678-382-1415

vanhoan.honiem@gmail.com

Diệu Nguyệt

404-641-1445

dieunguyet.honiem@gmail.com

Để tìm hiểu về hộ niệm vãng sanh, quý vị có thể liên lạc các chư Tăng, Ni, và các cư sĩ tại các chùa trong thành phố quý vị đang sống.  Quý vị có thể tham khảo thêm một số bài giảng pháp, bài viết trên internet (google.com, youtube.com, …) của một số chư Tăng, Ni, và cư sĩ như sau:  Pháp sư Tịnh Không  (Cố Khất Sĩ) Thích Giác Khang  Hoà Thượng Thích Trí Đức  Cư sĩ Diệu Âm  Hoặc các chư Tăng, Ni, và cư sĩ mà quý vị thấy thích hợp Quý vị cũng có thể liên lạc chúng tôi để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về việc hộ niệm vãng sanh.  Sự trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề để có sự kết hợp chu toàn có thể làm được trong việc hộ niệm về sau. Bên cạnh, nếu quý vị hay người thân, quen có tâm nguyện muốn được thêm người hộ niệm trong các duyên sự trên, quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin phía trên bất cứ lúc nào.  Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tham gia cùng quý vị. Chúng tôi thành tâm đón nhận những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi tới những quý vị ủng hộ và tham gia.  Nếu lời thỉnh cầu này có điều gì sơ sót và mạo phạm đến bất cứ ai, xin vui lòng hỹ xã mà bỏ qua cho.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta cùng toàn thể pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh tây phương cực lạc và thành phật đạo. Nam mô A-Di-Đà Phật.


52

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

3685 CHESTNUT DR. DORAVILLE, GA 30340

Phöôùc: 404-805-0483 Hieáu: 404-234-0038


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 438 °° FEB JAN20, 20,2013 2014, 2014 TAÏ

53 53


54 CHUYEÄN HOA KYØ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HAØ TÖôØNG CAÙT

Sam Wash, chuû tieäm baùn caàn sa 3-D Denver Discrete Dispensary ñang chuaån bò môû cöûa haøng baùn leû ngaøy 1 thaùng 1 naêm nay. Theo CBS thì ôû Denver, coù treân 200 tieäm baùn caàn sa, nhieàu hôn caû toång soá quaùn Starbucks vaø McDonald’s ñöa vaán ñeà ra tröng caàu daân yù trong oät trong nhöõng ñeà taøi ñöôïc kyø baàu cöû naêm 2016. chuù yù ôû Hoa Kyø ngay töø ñaàu Thoáng Ñoác Andrew Cuomo tieåu naêm nay laø caàn sa. Ñieàu aáy bang New York môùi ñaây kyù nghò ñònh do töø choã vaãn coøn maâu thuaãn giöõa cho pheùp 20 beänh vieän caáp caàn sa luaät lieân bang vôùi luaät leä ôû nhieàu tieåu laøm thuoác cho beänh nhaân vaø nhö theá bang, heä quaû laø coù nhieàu tröôøng hôïp New York laø tieåu bang thöù 21 chaáp caùc vieân chöùc lieân bang vaø tieåu bang thuaän vieäc söû duïng caàn sa vaøo muïc haønh xöû khaùc nhau veà caàn sa. Vì vaäy ñích y khoa, tuy nhieân vaãn bò caám ngöôøi ta chôø ñôïi seõ coù theå coù nhöõng neáu chæ duøng vaøo muïc ñích tieâu thay ñoåi nhö theá naøo ñoái vôùi loaïi saûn khieån. Chæ nhöõng beänh nhaân maéc caùc phaåm ñaõ gaây raát nhieàu tranh caõi naøy. chuùng beänh ung thö, glaucoma (beänh Trong kyø baàu cöû naêm 12, cöû tri hai ôû maét) vaø nhöõng chuùng veänh hoäi ñuû tieåu bang Colorado vaø Washington tieâu chuaån cuûa boä y teá tieåu bang môùi ñaõ boû phieáu hôïp phaùp hoùa caàn sa, ñöôïc laõnh caàn sa ôû beänh vieän. coù nghóa laø nhöõng ngöôøi söû duïng caàn Cuõng neân bieát laø Thoáng Ñoác sa duø vôùi muïc ñích gì cuõng khoâng Cuomo tröôùc ñaây vaãn laø ngöôøi maïnh bò baét loãi. Caùc tieäm baùn caàn sa cho meõ choáng caàn sa, nhöng oâng ñaõ thay ngöôøi duøng vaøo vieäc tieâu khieån, treân ñoåi quan ñieåm sau khi thaêm doø dö nguyeân taéc ñöôïc pheùp môû cöûa hoaït luaän cho bieát 82% daân chuùng New ñoäng töø ngaøy 1 thaùng 1 naêm nay, tuy York taùn thaønh cho pheùp söû duïng nhieân haõy coøn moät soá raéc roái chöa caàn sa, vaø chaéc chaén aûnh höôûng tôùi giaûi quyeát xong vì tieåu bang vaø nhieàu vieäc taùi tranh cöû cuûa oâng naêm nay. ñòa phöông chöa saün saøng coù ñuû 15 tieåu bang trong soá coù Hawaii, nhöõng quy ñònh. Montana, Maine cho pheùp beänh nhaân 19 tieåu bang khaùc, vaø District of troàng moät soá caàn sa trong nhaø vaø chæ Columbia, cho pheùp duøng caàn sa caøo ñöôïc duøng cho chính caù nhaân hoï. muïc ñích y khoa ñeå chöõa trò moät soá Arizona ñoøi hoûi ngöôøi mua caàn sa chöùng beänh. Nhöng treân thöïc teá ranh vaøo vieäc chöõa beänh chæ ñöôïc mua giôùi giöõa caàn sa chöõa beänh raát khoù taïi tieäm caùch xa nhaø ít nhaát 25 daëm. duy trì trong vieäc mua baùn, oa tröõ vaø Nhöõng tieäm baùn caàn sa coù theå troàng töï saûn xuaát baèng caùch troàng caây caàn taïi choã hoaëc mua töø nhöõng nhaø troàng sa taïi nhaø. tæa coù giaáy pheùp cuûa tieåu bang. Naêm 1996 cöû tri California boû Boä Tö Phaùp Lieân Bang xaùc ñònh phieáu chaáp thuaän Proposition 215 raèng caàn sa vaãn laø baát hôïp phaùp vaø trôû thaønh tieåu bang ñaàu tieân cho nhöng seõ khoâng can döï vaøo caùc quy pheùp duøng caàn sa vaøo muïc ñích y ñònh cuûa tieåu bang veà löu haønh vaø khoa. Tuy vaäy, nhieàu tieäm baùn caàn ñaùnh thueá, tuy nhieân vôùi ñieàu kieän sa, ñöôïc goïi laø traïm phaùt thuoác, coù phaûi tuaân haønh moät soá ñoøi hoûi nhö giaáy pheùp hoaït ñoäng cuûa tieåu bang, khoâng ñeå treû con söû duïng vaø haïn cheá sau ñoù vaãn bò nhaân vieân lieân bang ñöa sang tieåu bang khaùc. khaùm xeùt vaø tòch thu theo luaät caám Haït caây caàn sa, marijuana hay ma tuùy. Nhöõng giôùi beânh vöïc söï hôïp cannabis, ñöôïc tìm thaáy trong moät phaùp hoùa caàn sa ôû California, Alaska, ngoâi moä coå 5,000 naêm ôû Romania, Arizona, Oregon quyeát taâm vaän ñoäng

M

chöùng toû nhaân loaïi ñaõ söû duïng laâu ñôøi chöù khoâng phaûi xuaát xöù töø Nam vaø Trung Myõ roài phaùt trieån trong theá kyû tröôùc. Cannabis khoâng gioáng thuoác laù hay coca maø cuøng moät hoï vôùi hops (houblon), loaïi hoa duøng trong vieäc laøm röôïu bia. Chaát gaây taùc ñoäng taâm thaàn chính trong caàn sa laø tetrahydrocannabinol Luaät leä veà caàn sa khaùc nhau tuøy theo töøng quoác gia nhöng haàu heát ñeà coi vieäc saûn xuaát, sôû höõu, buoân baùn caàn sa laø baát hôïp phaùp. Nhöng chính nhöõng caám ñoaùn khieán cho caàn sa trôû thaønh moät loaïi ma tuùy coù giaù trò vaø töø ñoù phaùt sinh buoân laäu cuøng nhöõng toå chöùc ma tuùy. Nhöõng ngöôøi beânh vöïc caàn sa laäp luaän raèng neáu ñöôïc hôïp phaùp hoùa, caàn sa seõ maát giaù, vaø töï nhieân caùc toå chöùc ma tuùy seõ khoâng coøn nöõa trong khi caùc noã löïc tieâu tröø cho ñeán nay chöùng toû laø ít keát quaû vaø khoâng bao giôø theå döùt ñieåm ñöôïc. Uruguay laø quoác gia ñaàu tieân treân theá giôùi cho môû thò tröôøng caàn sa coâng khai. Caùc khoa hoïc gia ñeàu ñoàng yù caàn sa coù taùc ñoäng ñeán taâm thaàn keå caû tính chaát gaây nghieän neân coù theå coi laø moät loaïi ma tuùy. Tuy nhieân moïi ngöôøi coù quan nieäm khaùc nhau veà lôïi ích vaø taùc haïi cuûa noù. Vì vaäy keå töø khi caàn sa bò chính thöùc coi laø baát hôïp phaùp ôû Hoa Kyø naêm 1937, ñeán nay vaãn coøn nhieàu yù kieán baát ñoàng. Moät thaêm doø cuûa Gallup naêm 2011 noùi raèng 50% daân Myõ taùn thaønh hôïp phaùp hoùa caàn sa vaø Rhode Island laø tieåu bang maø daân chuùng coù tyû leä söû duïng caàn sa cao nhaát. Trong taát caû tình hình aáy, naêm 2014 coù theå laø moät naêm seõ coù nhieàu bieán ñoåi ôû Hoa Kyø veà loaïi ma tuùy naøy. ª


TAÏPSOÁ CHÍ G ÑOÂ G ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 DEC 05, N 2008 315RAÏN

55 129

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Nhaän göûi UPS ñi khaép nôi Nhaän Order qua phone 1028 North Alameda Street, Los Angeles, CA 90012 Tel: 213.625.1488 Fax: 213.625.1829 Toll Free: 1.800.882.9099 www.starlightnail.com Email: dulylu@starlightnail.com

Chuùng toâi toång ñaïi lyù caùc maët haøng veà Nail Furniture Ngoaøi ra coøn laø ñaïi lyù caùc maët haøng khaùc Chuùng toâi nhaän coá vaán cho nhöõng ngöôøi môùi môû tieäm


56

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Neáu Quyù vò ñang tìm moät moùn quaø löu nieäm, cho baát kyø tröôøng hôïp naøo, xin gheù laïi ANY PRINTING & SIGNS, chuùng toâi coù ñaày ñuû caùc kieåu baèng ñoàng, goã, acrylic, crystal... Vaø seõ khaéc taïi choã theo yeâu caàu cuûa Quyù Khaùch

57


58 THÔØI SÖÏ TRONG NAÊM

Naêm 2013 ñaõ kheùp laïi vôùi nhieàu dieãn bieán. Soáng trong thôøi ñaïi lôùn maïnh cuûa maïng xaõ hoäi, nhaân loaïi ñaõ ñoùn nhaän quaù nhieàu bieán coá xaûy ra, chöa kòp thaåm thaáu thì nhieàu söï kieän khaùc laïi doàn daäp aäp ñeán. Do ñoù laøm coâng vieäc ñieåm laïi tình hình ñaõ xaûy ra trong naêm 2013 khoâng phaûi laø coâng vieäc ñôn giaûn tröôùc haøng ngaøn söï kieän ñaõ ñi vaøo kyù öùc cuûa nhaân loaïi.

THEÁ GIÔùI 2013:

Tröôùc heát, ñieåm qua tình hình theá giôùi, coù maáy bieán coá sau ñaây ñöôïc coi laø noåi baät vì thu huùt khaù nhieàu söï chuù yù cuûa truyeàn thoâng quoác teá. Thöù nhaát laø Sieâu baõo Haiyan ñoå boä Phi Luaät Taân: Côn baõo cheát ngöôøi aäp vaøo Phi vaøo ngaøy 8 thaùng 11 coù quy moâ maïnh nhaát keå töø sieâu baõo Tehlma naêm 1991. Baõo Haiyan ñoå boä vaøo quaàn ñaûo vôùi söùc gioù leân tôùi 272km/h (nhanh hôn 32km/h so vôùi söùc gioù taâm baõo Katrina) khieán soùng bieån cao tôùi 6 thöôùc aäp vaøo bôø, cöôùp ñi hôn 5 ngaøn sinh meänh vaø laøm cho 2 trieäu ngöôøi soáng caûnh maøn trôøi chieáu ñaát. Trong noã löïc cöùu giuùp caùc naïn nhaân cuûa traän baõo Haiyan taïi Phi Luaät Taân, Coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi Haûi ngoaïi vaø moät soá Bloggers Vieät Nam ñaõ ñoùng goùp moät soá hieän kim ñaùng keå qua caùc buoåi vaên ngheä, daï tieäc gaây quyõ. Ñaây laø moät nghóa cöû nhaèm caûm taï ôn cöùu giuùp cuûa chính quyeàn vaø nhaân daân Phi trong cuoäc chieán töï veä taïi Mieàn Nam tröôùc naêm 1975 vaø cöùu giuùp thuyeàn nhaân Vieät Nam sau naêm 1975. Thöù hai laø cöïu toång thoáng Nam

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª LYÙ THAÙI HUØNG

Phi Nelson Mandela qua ñôøi: OÂng Nelson Mandela qua ñôøi ôû tuoåi 95 vaøo ngaøy 5/12 taïi nhaø rieâng ôû Houghton, Johannesburg, Nam Phi, sau moät thôøi gian daøi choáng choïi vôùi caên beänh vieâm phoåi. OÂng ñöôïc Toång thoáng Obama ñaùnh giaù laø ngöôøi “naém giöõ lòch söû trong tay vaø höôùng nhaân loaïi ñeán söï coâng baèng”. Coù hôn 100 nguyeân thuû quoác gia vaø caùc nhaân vaät quan troïng treân theá giôùi ñaõ ñeán tham döï tang leã cuûa oâng. Thöù ba laø chính quyeàn Morsi cuûa Ai Caäp bò giaûi theå: Sau nhöõng baát löïc hoøa giaûi vôùi phe ñoái laäp, ngaøy 3 thaùng 7, Töôùng, Abdul Fatah el-Sisi, ñaïi dieän quaân ñoäi Ai Caäp ñaõ tuyeân boá raèng quaân ñoäi ñaõ pheá truaát Toång thoáng Mohamed Morsi, ngöôøi ñöôïc baàu leân sau 1 naêm caàm quyeàn keå töø khi chính quyeàn ñoäc taøi Mubarak bò suïp ñoå. OÂng Morsi thuoäc nhoùm Huynh Ñeä Hoài Giaùo ñaõ quaù voäi vaõ uoán naén Ai Caäp ñi theo con ñöôøng Hoài Giaùo khieán cho phe ñoái laäp choáng ñoái vaø bò quaân ñoäi truaát pheá sau nhöõng cuoäc bieåu tình lan roäng treân toaøn quoác. Thöù tö laø chính bieán taïi Thaùi Lan: Sau khoaûng ba naêm töông ñoái oån ñònh, tình hình Thaùi Lan ñaõ trôû neân soâi ñoäng khi chính quyeàn Thuû töôùng Yingluck Shinawatra cuûa ñaûng Pheu Thai cho thoâng qua moät ñaïo luaät aân xaù taát caû caùc ñaûng phaùi cuõng nhö caùc caù nhaân lieân quan ñeán caùc vuï baïo ñoäng ñöôøng phoá vaø bò baét giöõ keå töø naêm 2004. Phe ñoái laäp cho raèng ñaïo luaät aân xaù naøy nhaèm giuùp cho cöïu Thuû töôùng Thaksin ñang löu vong, laø anh trai cuûa Thuû töôùng Yingluck,

coù cô hoäi quay trôû laïi chính truôøng Thaùi Lan. Ñaïi dieän phe ñoái laäp laø Phoù Thuû töôùng Suthep Thaugsuban cuûa ñaûng Daân Chuû ñaõ chæ huy caùc cuoäc bieåu tình vôùi muïc tieâu roõ reät laø laät ñoå chính quyeàn cuûa nöõ Thuû töôùng Yingluck. Tröôùc tình theá naøy, Thuû töôùng Yingluck ñaõ tuyeân boá giaûi taùn quoác hoäi vaø toå chöùc toång tuyeån cöû vaøo ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2014 nhöng phe ñoái laäp taåy chay khoâng tham gia cuoäc baàu cöû. Thöù naêm laø Iran ñoái thoaïi vôùi Hoa Kyø: Nhaân dòp ñeán Nöõu Uôùc tham döï Hoäi nghò thöôøng nieân cuûa Ñaïi hoäi ñoàng Lieân Hieäp Quoác vaøo thaùng 9, Toång thoáng Hassna Rouhani ñöôïc baàu leân taïi Iran hoài thaùng 6 ñaõ coù cuoäc ñieän ñaøm lòch söû vôùi Toång thoáng Obama, chaám döùt 3 thaäp nieân ñoái nghòch. Cuoäc ñieän ñaøm daøi khoaûng 15 phuùt do Toång thoáng Rouhani ñeà xöôùng dieãn ra tröôùc khi phaùi ñoaøn Iran rôøi Nöõu Öôùc maø troïng taâm chính xoay quanh noã löïc ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän veà vaán ñeà haït nhaân. Hai thaùng sau, Iran ñaõ ñi tôùi moät thoûa thuaän sô boä vôùi Myõ vaø moät soá cöôøng quoác khaùc veà kieåm soaùt chöông trình haït nhaân ñeå ñoåi laáy vieäc dôõ boû leänh caám vaän kinh teá. Thöù saùu laø vuï Edward Snowden tieát loâ bí maät tình baùo Hoa Kyø: Edward Snowden, cöïu nhaân vieân cô quan an ninh Hoa Kyø (NSA) ñaõ trôû thaønh taâm ñieåm cuûa dö luaän theá giôùi trong nhieàu thaùng q ua khi tieát loä veà chöông trình thu leùn cuûa tình baùo Hoa Kyø ñoái vôùi caùc quoác gia ñaõ taïo moät söï caêng thaúng giöõa Hoa Kyø vôùi nhieàu quoác gia ñoàng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

59

© RANG DONG 2013 - 433


60

minh. Theo tieát loä cuûa Snowden, toaøn boä heä thoáng maùy chuû cuûa caùc taäp ñoaøn truyeàn thoâng lôùn nhö Verizon, Microsoft, Google, Facebook, Apple, Yahoo, PalTalk, Skype, YouTube... ñaõ bò NSA tröïc tieáp xaâm nhaäp nhaèm kieåm tra caùc ñoaïn phim, aûnh, tö lieäu cuûa ngöôøi söû duïng, keå caû coâng daân Myõ vaø coâng daân caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Chöông trình naøy ñöôïc NSA goïi teân laø “PRISM” baét ñaàu tieán haønh töø naêm 2007. Quan heä Myõ - Nga ñaõ trôû neân xaáu ñi keå töø khi Maïc Tö Khoa chaáp nhaän cho Snowden tî naïn chính trò taïi Nga. Thöù baûy laø Trung Quoác tuyeân boá laäp vuøng nhaän daïng phoøng khoâng (ADIZ) treân bieån Hoa Ñoâng: Ñuùng 1 naêm sau khi Taäp Caän Bình leân naém quyeàn taïi Trung Quoác vaøo muøa Thu naêm 2012, Baéc Kinh ñaõ ñôn phöông tuyeân boá thaønh laäp vuøng nhaän daïng phoøng khoâng treân vuøng bieån Hoa Ñoâng, bao truøm leân khoâng phaän quaàn ñaûo Senkaku ñang tranh chaáp vôùi Nhaät Baûn khieán cho tình hình Ñoâng AÙ trôû neân caêng thaúng. Nhaät Baûn, Hoa Kyø vaø Nam Haøn ñeàu leân tieáng phaûn ñoái vaø caùo buoäc haønh ñoäng naøy cuûa Trung Quoác laø “leo thang thaønh chieán tranh khu vöïc”. Tuy nhieân, theo ñaùnh giaù chung cuûa dö luaän theá giôùi thì tuyeân boá cuûa Trung Quoác mang tính huø doïa nhieàu hôn laø thöïc chaát vì khaû naêng kieåm soaùt cuûa khoâng löïc Trung Quoác coøn raát yeáu keùm so vôùi Nhaät Baûn, Hoa Kyø. Thöù taùm laø bieán ñoäng baát ngôø buøng noå taïi Campuchia: Nhöõng cuoäc bieåu tình raàm roä coù luùc leân ñeán haøng chuïc ngaøn ngöôøi dieãn ra lieân tuïc treân ñöôøng phoá Campuchia vaøo ñaàu thaùng 12 ñaõ thu huùt söï quan taâm cuûa theá giôùi veà khaû naêng vöôn leân cuûa phe ñoái laäp sau 3 thaäp nieân bò kieåm soaùt ñoäc quyeàn cuûa ñaûng Nhaân daân do Thuû töôùng Hun Sen laõnh ñaïo. Cuoäc bieán ñoäng khôûi ñi töø khi ñaûng Cöùu Nguy Daân Toäc do oâng Sam Ramsy laõnh ñaïo choáng laïi keát quaû baàu cöû Quoác hoäi Campuchia vaøo thaùng 7 vaø ñoøi môû moät cuoäc ñieàu tra ñoäc laäp veà cuoäc baàu cöû. Thuû töôùng Hun Sen ñaõ baùc boû yeâu caàu naøy khieán cho 55 daân bieåu taân cöû cuûa ñaûng Cöùu nguy daân toäc ñaõ khoâng chòu nhaän gheá trong Quoác hoäi 123 ñaïi bieåu. Hoï muoán oâng Hun Sen phaûi töø chöùc vaø toå chöùc moät

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

cuoäc baàu cöû thöù hai vaøo naêm tôùi. OÂng Hun Sen cuõng ñaõ baùc boû caû hai yeâu caàu naøy. Ñaûng Cöùu nguy daân toäc ñaõ toå chöùc caùc cuoäc tuï taäp vaø tuaàn haønh haøng ngaøy ôû thuû ñoâ Phnom Penh, thu huùt ñuû thaønh phaàn trong xaõ hoäi töø coâng nhaân vieân chöùc chaùn ngaùn vôùi möùc löông thaáp, cho ñeán ngöôøi daân bình thöôøng eâ cheà vì tham nhuõng, nhöõng nhaø sö Phaät giaùo leân tieáng choáng laïi caùc caáp cao hôn trong giaùo hoäi deã daõi vôùi ñaûng caàm quyeàn, vaø caùc coâng nhaân deät may phaãn noä tröôùc thoâng baùo cuûa chính phuû naâng möùc löông toái thieåu töø 80 leân 95 Myõ Kim moät thaùng. Roát cuoäc laø ngaøy 30 thaùng 12 vöøa qua, oâng Hun Sen chaáp nhaän cuoäc ñoái thoaïi vôùi oâng Sam Ramsy ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng vaøo ngaøy 2 thaùng 1 naêm 2014. Nhìn qua nhöõng söï kieän tieâu bieåu noùi treân, neáu loaïi boû ñi nhöõng bieán coá do thieân tai xaûy ra nhö traän baõo Haiyan ñoå boä leân Phi Luaät Taân hay nhöõng bieán ñoäng mang tính chaát khu vöïc nhö taïi Ai Caäp, Thaùi Lan, Campuchia vaø söï ra ñi cuûa cöïu Toång thoáng Neson Mandela, chuùng ta thaáy raèng coù ba bieán coá theá giôùi ñaùng quan taâm vì coù taàm aûnh höôûng keùo daøi vaøo nhöõng naêm tröôùc maët. 1/ Vieäc Edward Snowden tieát loä nhöõng thoâng tin maät cuûa tình baùo Hoa Kyø phaûi noùi laø noù laøm söùt meû khoâng nhöõng uy tín maø coøn laø söï tin töôûng cuûa caùc nöôùc ñoái vôùi söï laõnh ñaïo cuûa Hoa Kyø trong thôøi gian tôùi veà maët an ninh vaø choáng khuûng boá. Neáu Hoa Kyø laõnh ñaïo theá giôùi suoát trong gaàn 7 thaäp nieân qua nhôø vaøo söùc maïnh kinh teá vaø quaân söï thì nhöõng tieát loä cuûa Snowden coù tính caùch huûy dieät nieàm tin vaø laøm cho Hoa Kyø ngaøy bò suy yeáu veà theá laõnh ñaïo cuûa mình. 2/ Vieäc Iran coù nhöõng daáu hieäu hoøa hoaõn vôùi Hoa Kyø khi kyù hieäp ñònh sô boä veà kieåm soaùt vuõ khí haït nhaân laø moät tieán boä ñaùng ca ngôïi vì qua hieäp ñònh naøy, seõ môû ra nhöõng cuoäc ñoái thoaïi giöõa Iran vaø Hoa Kyø cuõng nhö caùc quoác gia Taây phöông ñeå tìm kieám nhöõng giaûi phaùp hoøa bình cho vuøng Trung Ñoâng noùi chung. 3/ Vieäc Trung Quoác ñöa ra tuyeân boá vuøng ADIZ treân vuøng bieån Hoa Ñoâng laø moät nhu caàu cuûa oâng Taäp Caän Bình nhaèm chöùng toû söùc maïnh

cuûa Baéc Kinh ñoái vôùi Tokyo trong vuï tranh chaáp quaàn ñaûo Senkaku. Nhöng quyeát ñònh cuûa Trung Quoác ñaõ môû ñöôøng cho Hoa Kyø tieán vaøo vuøng Ñoâng AÙ cuõng nhö taùi phoái trí löïc löôïng quaân söï treân vuøng bieån Thaùi Bình Döong maø khoâng bò baát cöù choáng ñoái naøo. Nhaát laø vaøo luùc maø nhöõng ñoäng thaùi xaûy ra taïi Baéc Trieàu Tieân qua vieäc thanh tröøng thöôïng taàng laõnh ñaïo naèm ngoaøi khaû naêng hieåu bieát cuûa Trung Quoác.

VIEÄT NAM 2013:

Ñieåm qua tình hình Vieät Nam, so vôùi nhieàu naêm tröôùc ñaây nhôø vaøo söï phaùt trieån cuûa maïng truyeàn thoâng “leà traùi” ñaõ giuùp cho nhieàu bieán coá xaûy ra ñöôïc loan taûi nhanh choùng, khieán cho Haø Noäi khoâng kòp eùm nheïm. Naêm 2013 ñaõ coù moät soá söï kieän xaûy ra treân caùc maët cuûa xaõ hoäi töø vuï laøm giaû haøi coát lieät só, vuï phaùt giaùc aùn oan 10 naêm cuûa oâng Nguyeãn Thanh Chaán, vuï chaùy noå caây xaêng taïi Haø Noäi, vuï chính quyeàn ñoå 30 ngaøn tyû ñoàng cöùu baát ñoäng saûn, vuï baùc só thaåm myõ vieän Caùt Töôøng neùm xaùc naïn nhaân xuoáng soâng ñeå phi tang cho ñeán nhöõng vuï mang tính chính trò nhö vuï söûa ñoåi hieán phaùp 1992, vuï baét giöõ hai Blogger Tröông Duy Nhaát vaø Phaïm Vieát Ñaøo, vuï xeùt xöû 14 thanh nieân Coâng Giaùo vaø Luaät sö Leâ Quoác Quaân, vuï oâng Tröông Taán Sang ñi thaêm Trung Quoác vaø Hoa Kyø. Nhöng ñaùng chuù yù nhaát coù theå taïm neâu ra moät soá söï kieän nhö sau: Thöù nhaát laø vuï CSVN söûa ñoåi vaø thoâng qua baûn hieán phaùp 1992: Sau gaàn 1 naêm vaän ñoäng söï goùp yù cuûa dö luaän veà baûn söûa ñoåi hieán phaùp 1992 vaøo ñaàu naêm 2013, Ban soaïn thaûo hieán phaùp noùi raèng hoï ñaõ tu söûa ñeán 4 laàn vaø ñaõ trình cho Quoác hoäi CSVN thoâng qua vaøo ngaøy 28 thaùng 11, trong ñoù coù 2 ñaïi bieåu khoâng boû phieáu. Hieán phaùp laàn naøy tuy vaãn giöõ nguyeân cheá ñoä chính trò ñoäc ñaûng nhöng ñöôïc boå xung moät soá ñieåm môùi nhaèm cuûng coá boä maùy cai trò cuûa cheá ñoä, ñoù laø: (a) daønh haún moät Chöông ñeà caäp veà Quyeàn Con Ngöôøi ñeå xoa dòu dö luaän trong nöôùc vaø quoác teá tröôùc nhöõng leân aùn veà vi phaïm nhaân quyeàn; vaø (b) naâng vai troø Chuû tòch nöôùc nhieàu quyeàn haïn hôn ñeå caân baèng quyeàn löïc cuûa Thuû


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

61


62

töôùng trong luùc vai troø Toång bí thö ñaûng caøng luùc caøng lu môø ñoái vôùi heä thoáng nhaø nöôùc. Tuy nhieân ñieåm ñaùng noùi cuûa vieäc söûa ñoåi hieán phaùp naêm 2013 chính laø taïo ra nhöõng chaán thöông trong noäi boä ñaûng CSVN vôùi 3 heä quaû ñaùng chuù yù: 1/ Söï yeáu keùm cuûa laõnh ñaïo CSVN qua nhöõng phaùt bieåu baát nhaát veà vaán ñeà goùp yù söûa ñoåi khieán cho dö luaän leân aùn gay gaét vaø coi thöôøng tö caùch laõnh ñaïo cuûa caùc uûy vieân boä chính trò; 2/ Noäi boä ñaûng phaân hoùa vôùi hai khuynh höôùng giöõ vaø boû ñieàu 4 hieán phaùp vaø töø ñoù naûy sinh hieän töôïng keâu goïi boû ñaûng ñeå laäp ñaûng ñoái laäp vôùi ñaûng Coäng saûn Vieät Nam qua söï keâu goïi cuûa oâng Leâ Hieáu Ñaúng; 3/ Söï goùp yù veà noäi dung baûn hieán phaùp, nhaát laø veà ñieàu 4 hieán phaùp, ñaõ taïo ra moät laøn soùng pheâ phaùn ñaûng CSVN trong haøng nguõ trí thöùc, cöïu caùn boä, goùp phaàn raát lôùn cho vieäc lieân keát haøng nguõ nhöõng ngöôøi yeâu chuoäng töï do daân chuû laøm neàn taûng cho söï xuaát hieän xaõ hoäi daân söï taïi Vieät Nam. Thöù hai laø söï xuaát hieän nhieàu ñoaøn theå xaõ hoäi daân söï trong naêm 2013: Neáu naêm 2006 ñaùnh daáu söï lieân keát caùc noã löïc caù nhaân ñeå hình thaønh khoái 8406 thì hôn 7 naêm sau, söï xuaát hieän haøng loaït caùc ñoaøn theå töï phaùt nhö Hoäi anh em daân chuû, nhoùm Blogger Vieät Nam, Hoäi phuï nöõ nhaân quyeàn, nhoùm chöùc saéc toân giaùo, Hoäi baàu bí töông thaân, Dieãn ñaøn xaõ hoäi daân söï ...laø nhöõng taäp hôïp tuy mang nhöõng hình thöùc khaùc nhau nhöng coù chung moät chuû ñích laø xaây döïng nhöõng nhoùm quaàn chuùng naèm ngoaøi söï chi phoái cuûa chính quyeàn. Ñaây laø moät nhu caàu vaø cuõng laø dieãn tieán phaûi ñeán khi xaõ hoäi Vieät Nam chuyeån mình ñeå coù nhöõng thay ñoåi roát raùo hôn trong luùc chính quyeàn baát löïc tröôùc nhöõng vaán naïn cuûa ñaát nöôùc, cuøng luùc laïi coá kieàm haõm ñeå duy trì söï ñoäc toân cai trò. Söï ra ñôøi cuûa xaõ hoäi daân söï ñaõ ñöa ñeán hai hieän töôïng ñaùng chuù troïng trong naêm 2013: 1/ Tinh thaàn ñaáu tranh vaø baûo veä cho nhau ñaõ theå hieän roõ neùt khi coù moät soá Blogger bò baét thì nhöõng ngöôøi coøn laïi noã löïc baùo ñoäng vaø tranh ñaáu cho ñeán khi nhöõng Blogger bò baét ñöôïc töï do, keùo nhau ñi thaêm tuø, hoaëc haøng traêm ngöôøi tham gia bieåu tình beân ngoaøi ñöôøng phoá phaûn ñoái phieân toøa phi lyù ñang xeùt xöû

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

sinh vieân Phöông Uyeân hay Luaät sö Leâ Quoác Quaân ñang dieãn ra; 2/ Môû roäng söï noái keát giöõa nhöõng ngöôøi trong vaø ngoaøi ñaûng CSVN, baøy toû nhöõng quan taâm chung veà daân chuû, veà ña nguyeân chính trò, veà chaám döùt ñoäc taøi vaø pheâ phaùn caùc sai laàm cuûa laõnh ñaïo moät caùch coâng khai, raàm roä, baát chaáp nhöõng traán daùp, truø daäp cuûa cheá ñoä. Thöù ba laø vuï Voõ Nguyeân Giaùp qua ñôøi: Ñaïi töôùng Voõ Nguyeân Giaùp ñaõ ra ñi ôû tuoåi 103 vaøo luùc 18 giôø 09 phuùt ngaøy 4 thaùng 10 taïi beänh vieän quaân ñoäi 108 ôû Haø Noäi sau nhieàu naêm phaûi soáng nhôø vaøo söï chaêm soùc ñaëc bieät cuûa beänh vieän. Söï ra ñi cuûa oâng Giaùp ñaõ ñeå laïi söï thöông meán cuûa nhieàu ngöôøi daân ôû Mieàn Baéc voán soáng trong boái caûnh böng bít veà giai caáp laõnh ñaïo keùo daøi trong nhieàu naêm. Trong ngaøy tieãn ñöa oâng, haøng chuïc ngaøn ngöôøi ñaõ saép haøng treân ñöôøng phoá ñeå tieãn ñöa oâng. Caùc nhaø hoaït ñoäng trong nöôùc coi hieän töôïng ñoâng ñaûo ngöôøi daân ñeán vieáng linh cöõu vaø tieãn ñöa oâng Giaùp ñaõ noùi leân söï böïc töùc cuûa hoï ñoái vôùi cheá ñoä hieän haønh. Maëc duø Töôùng Giaùp coù coâng döïng ñaûng cuøng thôøi vôùi oâng Hoà Chí Minh; nhöng Töôùng Giaùp ñaõ khoâng ñöôïc troïng duïng hay noùi khaùc hôn laø khoâng ñöôïc kính troïng baèng caùc oâng Tröôøng Chinh, Phaïm Vaên Ñoàng. Moät phaàn coù theå do nhöõng keøn cöïa phe nhoùm trong noäi boä caáp laõnh ñaïo; nhöng veà baûn chaát thì oâng Voõ Nguyeân Giaùp khoâng phaûi laø con ngöôøi naêng ñoäng neân duø oâng soáng laâu, nhöng khoâng ñoùng goùp gì nhieàu cho ñaát nöôùc Vieät Nam ôû vaøo giai ñoaïn cuoái cuoäc ñôøi. Thöù tö laø vuï Sinh Vieân Nguyeãn Phöông Uyeân ñöôïc traû töï do: CSVN qua phieân toøa sô thaåm toøa aùn Long An vaøo ngaøy 16 thaùng 5, ñaõ xöû sinh vieân Phöông Uyeân 6 naêm tuø giam vaø Ñinh Nguyeân Kha 8 naêm tuø giam veà toäi tuyeân truyeàn choáng cheá ñoä maø thöïc chaát chæ laø tham gia bieåu tình choáng Trung Quoác. Keát quaû vuï aùn ñaõ taïo ra söï baát maõn toät ñoä trong dö luaän Vieät Nam vaø theá giôùi. Moät soá trí thöùc ñaõ khôûi xöôùng cuoäc vaän ñoäng chöõ kyù vôùi moät kieán nghò göûi oâng Tröông Taán Sang yeâu caàu huûy boû baûn aùn phi lyù ñoái vôùi Phöông Uyeân vaø Ñinh Nguyeân Kha. Trong chuyeán vieáng thaêm Hoa Kyø vaøo cuoái thaùng 7, oâng

Tröông Taán Sang cuõng ñaõ bò Toång thoáng Obama ñaët vaán ñeà veà tröôøng hôïp Phöông Uyeân vaø nhieàu tuø nhaân chính trò khaùc. Vì theá, trong phieân toøa phuùc thaåm ngaøy 16 thaùng 8, toøa aùn Long An ñaõ thaû sinh vieân Phöông Uyeân ngay taïi toøa, Ñinh Nguyeân Kha giaûm coøn 4 naêm tuø giam. Thöù naêm laø vuï oâng Leâ Hieáu Ñaèng tuyeân boá ra khoûi ñaûng CSVN: OÂng Leâ Hieáu Ñaèng laø luaät gia, Phoù chuû nhieäm Hoäi ñoàng Tö vaán veà Daân chuû vaø Phaùp luaät thuoäc UÛy ban Trung öông Maët Traän Toå Quoác, nguyeân laø Phoù Chuû tòch UÛy ban Maët traän Toå quoác taïi Saøi Goøn. Tính ñeán naêm 2013, oâng Ñaèng ñaõ tham gia ñaûng CSVN ñuùng 45 naêm. OÂng Leâ Hieáu Ñaèng laø moät trong nhöõng ngöôøi ñi ñaàu trong phong traøo bieåu tình choáng Trung Quoác vaø laø ngöôøi ñaàu tieân kyù teân vaøo kieán nghò 72 trong ñôït söûa ñoåi Hieán Phaùp 2013. Thaùng 8 naêm 2013, trong baøi vieát “Suy nghó trong nhöõng ngaøy naèm bònh”, oâng Leâ Hieáu Ñaèng ñaõ coâng khai noùi leân nhöõng suy nghó cuûa mình. OÂng Leâ Hieáu Ñaèng cho raèng ñaûng CSVN hieän nay ñaõ phaûn boäi lyù töôûng caùch maïng, phaûn boäi nhaân daân, phaûn boäi nhöõng ngöôøi goùp phaàn xaây döïng neân cheá ñoä, trong ñoù coù oâng, cuõng nhö vieäc caàn thieát phaûi daân chuû hoùa, xaây döïng theå cheá ña ñaûng ñeå cöùu ñaát nöôùc thoaùt khoûi tình theá nguy caáp hieän taïi. OÂng keâu goïi ñaûng vieân CSVN töø boû ñaûng vaø thaønh laäp chính ñaûng mang teân ñaûng Daân chuû xaõ hoäi chaúng haïn. Baøi vieát cuûa oâng Leâ Hieáu Ñaèng ñaõ taïo moät soá nhöõng phaûn öùng khaùc nhau trong dö luaän Vieät Nam vaø quoác teá. Vaøo ngaøy 4 thaùng 12, oâng Leâ Hieáu Ñaèng ñaõ coâng boá baûn tuyeân boá töø boû ñaûng CSVN vì theo oâng, “Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam baây giôø khoâng coøn nhö tröôùc maø ñang suy thoaùi bieán chaát, thöïc chaát chæ laø ñaûng cuûa nhöõng taäp ñoaøn lôïi ích, trôû thaønh löïc caûn cho söï phaùt trieån ñaát nöôùc, daân toäc, ñi ngöôïc laïi lôïi ích daân toäc, nhaân daân”. Ñoàng caûm tröôùc söï tuyeân boá cuûa oâng Leâ Hieáu Ñaèng, Tieán só Phaïm Chí Duõng vaø Baùc só Nguyeãn Ñaéc Dieân cuõng ñaõ coâng boá taâm tö töø boû ñaûng CSVN khieán cho laõnh ñaïo CSVN phaûi vieát moät soá baøi vôû xuyeân taïc nhaèm traán an noäi boä ñaûng. Thöù saùu laø vuï CSVN xeùt xöû haøng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

63


64

loaït vuï aùn lieân quan ñeán ñieàu 79: Trong naêm 2013, CSVN ñaõ ñöa ra xeùt xöû haøng loaït caùc vuï aùn taäp theå döôùi caùi goïi laø “aâm möu laät ñoå cheá ñoä” theo ñieàu 79 Luaät hình söï. Ñaàu tieân laø hai ngaøy 8 vaø 9 thaùng 1, CSVN ñöa ra xeùt xöû 14 thanh nieân Coâng giaùo vaø Tin laønh taïi Thaønh Phoá Vinh vôùi toång soá möùc aùn leân ñeán 84 naêm tuø giam vaø quaûn cheá sau khi maõn tuø. Hai tuaàn leã sau töø ngaøy 28 thaùng 1 ñeán ngaøy 1 thaùng 2, CSVN ñaõ ñöa ra xeùt xöû 22 ngöôøi trong moät toå chöùc toân giaùo coù teân laø Coâng aùn Bia Sôn taïi Phuù Yeân cuõng vôùi toäi danh laät ñoå chính quyeàn theo ñieàu 79 Luaät hình söï. CSVN ñaõ keát aùn oâng Phan Vaên Thu, ngöôøi ñaïi dieän Coâng aùn Bia sôn tuø chung thaân, coøn 21 ngöôøi coøn laïi bò keát aùn töø 13 ñeán 20 naêm. Cuõng taïi Phuù Yeân, ngaøy 11 thaùng 9, Toøa aùn Phuù Yeân ñaõ ñöa oâng Ngoâ Haøo ra xöû vôùi caùo buoäc laø aâm möu laät ñoå cheá ñoä vôùi baûn aùn 15 naêm tuø giam. Ñaëc bieät laø qua söï vaän ñoäng cuûa Giaùo sö Luaät Weiner thuoäc Vieän Ñaïi hoïc Stanford, Hoa Kyø ñaõ ñöa vuï aùn xeùt xöû phi lyù ñoái vôùi 14 Thanh nieân Coâng giaùo leân UÛy Ban Ñieàu Tra veà Baét giöõ Tuøy tieän cuûa Lieân Hieäp Quoác, do Cao UÛy Nhaân Quyeàn LHQ thaønh laäp ñeå coù yeâu caàu ñieàu tra vaø phaùn quyeát. Keát quaû laø ñaàu thaùng 12/2013, UÛy ban noùi treân ñaõ ñöa ra phaùn quyeát raèng vieäc baét giöõ vaø keát aùn 14 thanh nieân coâng giaùo laø tuøy tieän. UÛy Ban keâu goïi traû töï do cho 14 thanh nieân ngay laäp töùc, hoaëc baûn aùn phaûi ñöôïc xem xeùt laïi bôûi moät toøa aùn ñoäc laäp. Thöù baûy laø Nguyeãn Taán Duõng ñoïc dieãn vaên taïi Dieãn Ñaøn Ñoái thoaïi Sangri La: Ngaøy 31 thaùng 5, oâng Nguyeãn Taán Duõng, Thuû töôùng CSVN, coù baøi dieãn vaên ñoïc taïi Dieãn Ñaøn Ñoái Thoaïi Sangri La Taân Gia Ba ñöa ra moät soá quan ñieåm maø theo nhieàu nhaø bình luaän cho raèng Haø Noäi ñaõ coù moät soá thay ñoåi quan ñieåm veà Hoa Kyø. Trong baøi phaùt bieåu, oâng Duõng aùm chæ Trung Quoác “ñaõ coù nhöõng ñoøi hoûi phi lyù, nhöõng haønh ñoäng traùi vôùi luaät phaùp quoác teá, mang tính aùp ñaët vaø chính trò cöôøng quyeàn.” Cuõng trong baøi phaùt bieåu, oâng Duõng noùi raèng Haø Noäi muoán taïo döïng quan heä ñoái taùc chieán löôïc vôùi 5 cöôøng quoác trong Hoäi ñoàng baûo an Lieân Hieäp Quoác laø Anh, Phaùp, Hoa Kyø, Trung Quoác vaø

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Nga. Trong 5 cöôøng quoác naøy, CSVN chæ chöa xuùc tieán quan heä ñoái taùc chieán löôïc vôùi Hoa Kyø maø thoâi. Caùc nhaø bình luaän cho raèng, baøi phaùt bieåu cuûa oâng Duõng cho thaáy laø trong tình huoáng hieän nay, boä chính trò CSVN muoán môû roäng quan heä vôùi Hoa Kyø ñeå traùnh bôùt söùc eùp töø phía Baéc Kinh. Tuy nhieân ña soá laõnh ñaïo Haø Noäi vaãn coøn coi Hoa Kyø laø theá löïc thuø ñòch ñang tìm caùch laät ñoå theå cheá coäng saûn baèng “dieãn bieán hoøa bình” neân caùc trao ñoåi vaãn coøn naèm trong khuoân khoå thaêm doø, chöa thöïc söï tieán haønh nhö hai phía ñaõ cam keát hôïp taùc toaøn dieän. Qua moät soá bieán coá xaûy ra taïi Vieät Nam, chuùng ta thaáy raèng ba bieán coá lieân quan ñeán: 1/ Söûa ñoåi hieán phaùp 1992; 2/ Xuaát hieän moät soá ñoaøn theå xaõ hoäi daân söï; 3/ Tuyeân boá boû ñaûng CSVN cuûa caùc oâng Leâ Hieáu Ñaèng, Phaïm Chí Duõng, Nguyeãn Ñaéc Dieân seõ tieáp tuïc coù nhöõng taùc ñoäng leân tình hình naêm 2014 vaø 2015, nhaát laø vaøo nhöõng chuaån bò ñaïi hoäi ñaûng CSVN kyø XII vaøo thaùng 1 naêm 2016. Moät soá nhöõng dieãn bieán bao goàm: 1/ Hieán phaùp môùi seõ aùp duïng töø ñaàu naêm 2014, qua ñoù vai troø Chuû tòch nöôùc cuûa oâng Tröông Taán Sang seõ thay ñoåi vôùi nhieàu quyeàn löïc hôn ñeå caân baèng quyeàn haïn beân phía chính phuû do oâng Nguyeãn Taán Duõng laõnh ñaïo, laøm möa laøm gioù töø naêm 2006 ñeán nay. Caû hai ñeàu saùng giaù ñeå naém giöõ gheá Toång bí thö vaøo 2016, neân caû hai seõ tranh giaønh theá chuû ñaïo veà nhaân söï vaø quyeàn löïc cuûa mình ñeå tieáp tuïc naém quyeàn trong 5 naêm tôùi. 2/ Söï xuaát hieän caùc ñoaøn theå xaõ hoäi daân söï trong naêm 2013 seõ ngaøy moät phaùt trieån vaø môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng vì CSVN khoù coù theå ngaên chaän, ngoaïi tröø Boä coâng an daøn döïng ra moät soá söï kieän nguïy taïo ñeå keát aùn nhoùm naøy, hoäi kia laø coù aâm möu laät ñoå cheá ñoä, döïa theo ñieàu 79 Luaät hình söï ñeå keát aùn. Nhöng trong boái caûnh coù nhieàu Toå chöùc phi chính phuû theá giôùi chuù yù theo doõi nhöõng öùng xöû cuûa Haø Noäi trong tö caùch thaønh vieân Hoäi ñoàng nhaân quyeàn Lieân Hieäp Quoác vaø vuï ñaøm phaùn gia nhaäp TPP, khieán cho CSVN phaûi thaän troïng trong vieäc tung ra nhöõng traán aùp caùc sinh hoaït cuûa xaõ hoäi daân söï.

3/ Tuyeân boá ra khoûi ñaûng cuûa oâng Leâ Hieáu Ñaèng, Phaïm Chí Duõng vaø Nguyeãn Ñaéc Dieân ñaõ buoäc caùc ñaûng vieân ñaûng CSVN khaùc phaûi suy nghó veà thaân phaän cuûa chính hoï. Noùi caùch khaùc laø keå töø ngaøy 4 thaùng 12 vöøa qua, hôn 70% khoái ñaûng vieân thaàm laëng, mang ít nhieàu söï baát maõn veà tình hình suy thoaùi cuûa ñaûng vaø ñaát nöôùc hieän nay, seõ phaûi suy nghó veà töông lai cuûa chính hoï ñeå coù nhöõng choïn löïa phuø hôïp. Neáu soá ñoâng khoâng rôøi boû ñaûng haøng loaït nhö oâng Leâ Hieáu Ñaèng keâu goïi thì soá ñoâng naøy cuõng seõ aâm thaàm ruùt lui, khoâng tham gia sinh hoaït ñaûng vaø chôø ñôïi ngaøy quaät khôûi töø soá ñoâng quaàn chuùng baát maõn. * Toùm laïi, trong soá nhöõng bieán coá theá giôùi xaûy ra trong naêm 2013, vuï aùn cöïu nhaân vieân tình baùo Edward Snowden tieát loä nhöõng thoâng tin maät cuûa NSA ñaõ laøm ñoái vôùi caùc quoác gia ñoàng minh cuûa Hoa Kyø seõ coù taùc ñoäng tieâu cöïc laâu daøi, laøm söùt meû khoâng nhöõng uy tín maø coøn nieàm tin vaøo Hieäp Chuûng Quoác raát lôùn. Hoa Kyø seõ phaûi vaát vaû ñoái phoù vaø laáy laïi nieàm tin töø caùc nöôùc ít nhaát laø trong 5 naêm tôùi. Trong khi ñoù, vuï söûa ñoåi hieán phaùp vöøa qua taïi Vieät Nam ñaõ cho chuùng ta thaáy moät hình aûnh tieâu bieåu cuûa laõnh ñaïo CSVN. Ñoù laø baát tín, baát nhaát trong lôøi höùa toân troïng nhöõng goùp yù cuûa nhaân daân, giöõ chaët quyeàn löïc baèng moïi giaù, vaø boä chính trò coá loay hoay toâ veõ boä maët nhaân quyeàn qua vieäc ñöa haún moät chöông veà quyeàn con ngöôøi vaø taùi phoái trí boä maùy quyeàn löïc ñeå thích öùng vôùi nhu caàu môùi cuûa tình hình. Tuy nhieân, moïi thuû thuaät söûa ñoåi hieán phaùp ñeå taïo daùng veû daân chuû ñaõ bò phaûn taùc duïng naëng neà, taïo theâm nhöõng phaãn noä trong ñaûng vaø quaàn chuùng, ñoàng thôøi ñöa tôùi moät heä quaû quan troïng, ñoù laø taïo ñaø, theâm trôùn cho khuynh höôùng ñoøi daân chuû vöôn cao. Phong traøo daân chuû taïi Vieät Nam seõ coù nhöõng böôùc ñoät phaù trong naêm 2014 maø ñích nhaém chính laø söï phaùt trieån roäng khaép cuûa caùc ñoaøn theå xaõ hoäi daân söï döôùi nhieàu hình thöùc, vaø hieän töôïng thoaùi ñaûng, boû ñaûng CSVN seõ nôû roä trong nhu caàu thaønh hình moät boái caûnh ña nguyeân cuûa ñaát nöôùc. ª


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 20, SOÁ

65 65

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

GIÔØ KHAÙM BEÄNH: Thöù Hai, Ba, Naêm: 8:30 AM - 5PM Thöù Saùu: 8:30 AM - 3PM Thöù Baûy: 8AM – 1PM Thöù Tö Ñoùng Cöûa


66

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

TRUYEÄN

ª VIEäT DUÕNG

LTS: Vieät Duõng, ngöôøi nhaïc só, nhaø baùo, MC, ngöôøi khoâng ngöøng nghæ ñaáu tranh cho moät ñaát nöôùc Vieät Nam töï do nhaân quyeàn ñaõ ra ñi trong söï ngôõ ngaøng, thöông tieác cuûa haàu heát nhöõng ngöôûi Vieät löu vong. Ñeå nhôù ñeán moät phaàn taøi hoa cuûa con ngöôøi ñaày öôùc mô cho queâ höông Vieät Nam töï do, xin môøi quyù ñoäc giaû ñoïc laïi truyeän ngaén: Giaác Mô Traêng vaø Ñaù sau ñaây, ñeå caûm ñöôïc moät phaàn caûm nghó veà cuoäc ñôøi Vieät Duõng. Truyeän ñöôïc trích trong tuyeån taäp truyeän ngaén" Gioù Soâng Höông" cuûa Vieät Duõng do Theá Giôùi xuaaùt baûn naêm 1992. Xin taïm bieät Vieät Duõng, ngöôøi ñaõ ra ñi mang theo queâ höông... Kính taïp chí Raïng Ñoâng.

rong tôi, sự quyến rũ về Trăng và Đá đến từ trí tưởng lãng mạn qua những huyền thoại dã sử. Hình ảnh những tráng sỹ nhung y gọn ghẽ ngồi mài kiếm dưới trăng, nung nấu ý chí can trường và sẵn sàng nhảy lên lưng chiến mã, lao vào bóng đêm mịt mùng để hoàn thành sứ mạng bí mật, là những giấc mơ rực rỡ, chan hòa suốt tuổi thơ tôi. Ngay cả sau cơn sốt định mệnh làm tê liệt đôi chân mà giấc mơ tráng sỹ mài kiếm dưới trăng vẫn còn tức tưởi. Giấc mơ đó đậm nét đến nỗi mọi ước muốn nào đẹp đẽ, tôi đều gọi chung là “Giấc mơ trăng và đá”. Thậm chí, đôi lúc tôi cảm thấy sự tan vỡ về giấc mơ huyền thoai kia đã làm tôi đau đớn hơn cả những thiệt thòi, cô độc mà một cậu bé bẩy tuổi phải chịu khi ngồi trên xe lăn, nhìn đám bạn cùng tuổi vui chơi nhảy nhót. Ngày đó, tôi chưa ý thức đủ những bất hạnh lớn lao khi đôi chân không còn giúp ích gì cho những phần thân thể khác. Tôi chỉ buồn vì không theo các bạn chạy nhảy, nô đùa được nữa. Tôi cũng không thấy được ánh mắt thương hại của những người xung quanh. Nhưng năm tháng trôi qua, chiếc xe lăn và cặp nạng gỗ gần gũi với tôi hơn cả cha mẹ, anh chị em, càng gần hơn bạn bè, quyến thuộc. Tôi tự tách rời tới một cõi riêng lúc nào không hay. Nỗi đau buồn không lối thoát lăn tròn trong cõi lòng trống trải

như những viên đá cuội lạnh lẽo, vô hồn. Những viên đá bất lực chờ cơn giông bão cuốn lăn theo sườn núi, rơi xuống thác ghềnh, trôi ra sông rộng… Tôi nghe thấy bao nhiêu là âm thanh sống động trên đường đi của đá; những âm thanh lúc khẩn thiết, khi reo vui, lúc trầm mặc đợi chờ, khi chan hòa hoan lạc…. Âm thanh ám ảnh tôi không ngừng. Tôi tìm mua sách nhạc về, tự học và dành hầu hết thì giờ với cây đàn guitar. Một ngày của đứa trẻ tật nguyền có quá nhiều thì giờ rảnh rỗi để học những điều muốn học. Những ngón tay tôi quá nhỏ so với phím đàn, nhưng có hề gì! Giòng âm thanh cuồn cuộn trong tâm hồn tôi là sức mạnh vũ bão, bật ra mười đầu ngón rớm máu. Những buồn tủi, uất nghẹn từ những đường gân rũ liệt ở đôi chân theo âm thanh man rợ, vỡ ra trên từng sợi giây đàn…. – Vũ Thanh! Vũ Thanh! Con đàn cái gì vậy? Giây đàn đứt rồi kìa! Trời! Tay con chảy máu nữa! Mẹ tôi chạy lại, giằng cây đàn, quăng xuống đất. Mẹ cầm hai bàn tay tôi rớm máu và nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ. Tôi như người vừa tỉnh cơn mơ, nhìn xuống đôi tay mình, nhìn giòng nước mắt mẹ hiền, tôi cảm thấy,

không chỉ đôi chân mình rũ liệt mà toàn thân tôi như đều đã rũ liệt theo… Tôi ngã vào lòng mẹ, khóc như con gái. Từ hôm đó, tôi khám phá ra nguồn an ủi vô biên là chuyện trò với chính mình bằng thế giới trầm bổng của âm thanh. Lạ lùng thay, tôi truyền đạt dễ dàng những cảm nghĩ, những rung động của mình xuống đôi tay rồi bật ra trên sáu sợi giây đàn. Ngồi trên xe lăn, trong phòng học, ôm cây đàn guitar trong tay, tôi say sưa hát. Không, phải diễn giải cho đúng là tôi say sưa NÓIBẰNG-NHẠC, mà sáu sợi giây đàn đã cùng tôi hòa hợp thành âm thanh trầm bổng. Tôi NÓI về tuổi thơ mình bất hạnh, NÓI về niềm khát khao của cánh chim trời được vỗ cánh tung bay, NÓI về những giòng nước mắt không thể chảy khi niềm đau đã tới tột cùng nhức buốt. Tôi nói dễ dàng, nói miên man, và những ngón tay tôi chạy trên giây đàn, bật lên những cung tơ…. Tôi đang viết nhạc mà tôi không biết! Tôi đang mượn âm thanh ghi lại cảm nghĩ mình mà tôi không hay! Tôi ngạc nhiên thấy cha mẹ quan tâm về những trường canh ghi vội trên khuông nhạc. Tôi còn nghe thấy loáng thoáng, đôi lần, cha mẹ nói với nhau về những thiên khiếu tiềm tàng


67 205

20, SOÁ TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

678-580-5891


68

nơi đứa con trai tật nguyền. Một buổi chiều, chống nạng đứng ở cuối vườn, tôi bỗng nghe một tiếng chim kêu thảng thốt lạ thường; rồi bất ngờ, một con chim cu đất bay loạng quạng, té nhào xuống bên luống cải. Tôi khập khễnh đôi nạng tới thì con chim sợ hãi chúi mình vào lá rau. Nó không còn bay được nữa. Chắc hẳn nó đã gẫy chân? Hay nó quá non nớt, chưa bay xa được? Tôi buông nạng, ngồi bệt trên nền đất, vừa quơ tay tìm nó, vừa vỗ về: “Không sao! không sao! để ta băng bó cho”. Tôi bắt được nó không khó. Nó run bần bật trong tay tôi. Nhìn mỏ nó, tôi biết không phải nó quá non mà là đã quá già. Đôi mắt bé tí của nó như có một lớp màng đục che phủ. Nó đã mù rồi chăng? Tội nghiệp! con chim quá già không còn bay nổi, đành ngã nhào xuống đất chờ chết! Tôi còn lúng túng ôm nó trong tay thì đã nghe thấy tiếng con chim cu đất khác trên cành cây bã đậu trước nhà như đang thảm thiết khóc bạn. Một lát, nó bay đảo vòng khu vườn sau, nơi nó biết chim bạn vừa ngã xuống. Nhiều lần như thế, rồi nó vỗ cánh bay đi. Tôi nghĩ, nó đã bỏ cuộc. Ủ con chim thương tích trong vạt áo, tôi mong hơi ấm giúp nó hồi tỉnh nhưng thân thể nhỏ bé của nó bỗng giật từng hồi. Tôi biết nó sắp chết. Tiếng kêu thảm thiết của loài cu đất chợt vang động trên cao, Thì ra, con chim mất bạn bay đi gọi đồng loại tới cứu. Chúng bay rợp cả khu vườn, vừa bay, vừa kêu thương. Trong tay tôi, con chim già đã hóa kiếp! Nước mắt tôi chợt ứa ra. Tôi cũng khóc theo bầy chim trên cây, cùng với chúng, tiễn đưa một linh hồn. Sau đó, tôi bỏ xác chim vào một hộp giấy nhỏ rồi hì hục đào đất bên gốc hồng, định sẽ chôn nó, Nhưng phút giây, mắt tôi đang nhìn chiếc hộp giấy nhỏ, bỗng không còn hộp giấy mà chợt biến thành chiếc quan tài! Bên trong đó không phải xác chim mà là xác đứa trẻ bị tê liệt đôi chân!!! Không! tôi không muốn khi chết, tấm thân tàn tật này sẽ phải vùi sâu dưới lòng đất. Tôi cũng thù hận đôi chân vô dụng này, ngay cả khi chết đi tôi vẫn chưa rời bỏ nó được sao?!?! Không! khi chết, tôi muốn được

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

đốt tan thành tro bụi, thoát kiếp tật nguyền, cho tôi hóa thân thành trăng và đá. Ôi! Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi nhỏ giờ trở thành định mệnh khốc liệt trong tôi. Lửa cháy từ hộp giấy, bén vào lá khô, lan tới đống củi mục. Lửa reo vui như thiên thần, lửa sôi sục vạc dầu hỏa ngục… – Cháy! Cháy! Trời ơi, Vũ Thanh! Tiếng mẹ tôi gọi giật, tiếng các em tôi lao xao rồi vòng tay cứng rắn của cha nâng bổng tôi lên. Nước từ bốn phía tạt vào góc vườn hồng ướt đẫm. – Con làm gì ngoài đó, hả? hả? Tại sao lửa cháy rực trước mặt mà con vẫn ngồi yên? – Con đốt xác chim. Con giúp nó được thành tro bụi. Cha tôi giận dữ, quát to: – Trời! Chính con làm lửa cháy hả? Nếu em con không thấy khói bốc để cả nhà chạy kịp ra thì con biết điều gì sẽ xảy ra không? Đốt xác chim? Thật quái đản! Sao con không sống bình thường được hả? Tôi ngước nhìn cha. Hình như có những giòng phún thạch đang chảy rần rần trong máu tôi, chảy ào ạt, sôi sục về tim, dồn lên não bộ, chực chờ phun lửa! Có lẽ cha tôi biết đã nói lỡ lời. Đôi mắt người dịu xuống, nhưng đã trễ. Âm thanh câu nói “Sao con không sống bình thường được hả?” như những nhát búa tàn nhẫn đập liên hồi trên vết thương mưng mủ. Tôi gào lên: – Sống bình thường, tốt quá! nhưng làm sao? làm sao tôi sống được bình thường? Giúp tôi đi! các người giúp tôi đi! Bảo đôi chân rũ liệt này đứng dậy, bước đi đi! rồi tôi sẽ sống bình thường. Nào! Đôi chân đứng dậy coi! Tôi chống tay, vùng lên! Đôi chân khốn khổ gập xuống như tầu lá. Tôi lăn tròn trên nền gạch, Mẹ tôi bật khóc, nhào tới, nhưng tôi trừng mắt, lạnh lùng: – Đừng, đừng thương hại. Cả nhà hãy để tôi yên. Phút giây đó, dường như toàn thân tôi biểu lộ sự quyết liệt tột cùng. Mọi người lặng lẽ quay vào nhà. Tôi chống nạng, về phòng, và ngồi lặng suốt buổi chiều cho tới khi căn phòng tràn ngập bóng tối thì

bất chợt tôi cảm thấy như hồn mình bỗng lung linh ánh sáng huyền ảo của trăng sao. Tôi với tay, lấy cây đàn, bấm bâng quơ vài âm thanh rời rạc. Âm thể ngũ cung buông rơi lãng đãng quanh phòng mà bóng tối đang vỗ về một hồn-thơ-kẻ-lạ. Không phải là tôi nữa vì tôi chưa bao giờ làm thơ. Vậy mà, tôi đang nghe thấy giòng thơ tuôn chảy trong hồn. Làm sao tôi bắt kịp cảm xúc này? Làm sao tôi ghi kịp? Làm sao tôi giữ lại được đây? Mười ngón tay tôi run rẩy, quấn quýt trên sáu sợi giây đàn. Và âm thể ngũ cung đưa tôi tìm gặp hồn thơ. Tôi nghe thấy mình hát lao xao theo nỗi bi thương của cánh chim lẻ bạn, hay chính là sự chia biệt theo lẽ hợp tan của nhân thế: “Lửa cuồng tim tháng Hạ Gọi tên người năm xưa Chỉ ta, cùng cõi lạ Chờ hoài nắng trong mưa Chỉ ta, cùng cõi nhớ Một góc trời rưng rưng Áo xiêm ai thuở nọ Còn ngát dậy trầm hương Chỉ ta, cùng cõi vắng Vết đau hằn trăm năm Tóc xanh từng sợi bạc Suối cạn giòng ăn năn Chỉ ta, cùng cõi khuất Sương khói mờ chân mây Quẩn quanh đời vô ngã Tri kỷ bình rượu cay Chỉ ta, cùng cõi chết Đốm lửa hồng que diêm Cành khô dăm nhánh gẫy Chút tro than vô tình…” Một trăm hai chục trường canh ghi vội từ hồn thơ chợt tới, không sửa chữa, không dũa gọt; khi đàn và hát lên, tôi biết được một điều. Đó là niềm tự tin mãnh liệt, RẰNG TÔI SẼ ĐỨNG DẬY ĐƯỢC Tôi đứng dậy, không bằng đôi chân mà bằng ý chí quyết đi tìm lại giấc mơ Trăng và Đá, giấc mơ thiên thần tuổi thơ đã vỡ vụn theo số phận tật nguyền! Có phải định mệnh đã dành cho tôi một con đường, như đã dành cho quê hương tôi khúc quanh nghiệt ngã nơi cuối Tháng Tư Đen, để tôi góp phần mọn mình, ghi lại những trang thống hận. Rời quê trên chiếc ghe nhỏ, tôi đã biết đêm và bão tố, biển cả và đói lạnh, nỗi chết và oan khiên. Là nhân


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

69


70 chứng, tôi ôm đàn, chống nạng tới

những nơi có đồng bào tôi trôi giạt về. Bằng âm nhạc, tôi nói với thế giới về người Việt Nam vượt biển tìm tự do: “Đêm nằm nghe bão tố Tan tác mảnh lòng đau Sóng cuồng điên phẫn nộ Xác con giạt về đâu? Đêm nằm nghe dao nhọn Rạch nát cùng châu thân Vết nhơ hằn tủi nhục Hoen ố đời đoan trinh! Đêm nằm nghe bóng tối Dầy đặc nẻo tương lai Đêm nằm chờ thế giới Gửi tặng cỗ quan tài!” Bằng âm nhạc, tôi hát cho những người tù trên quê hương: “Từ Trảng Bom, Trảng Lớn Qua An Dưỡng, Hàm Tân Thanh Phong, Ca Yên Hạ Sống, chết đã bao lần Đòn thù, hằn tơi tả Huyết thổ từng bụm tươi Xương gẫy dăm ba đốt Da thịt ghẻ tanh hôi…” Bằng âm nhạc, tôi nói với người bản xứ về một địa ngục bên kia bán cầu. Đó là quê hương tôi sau cơn hồng thủy: “Từng ngày, dân chết đói Từng ngày, tù chết oan Từng ngày, người ra biển Từng ngày, tình ly tan…” Tôi có mặt với cụ già, với sinh viên, với những người còn nuôi dưỡng tình yêu Quê Hương, Dân Tộc để kêu gọi: “Người đi thôi, Người đi thôi, Kìa những lực tàn vẫy gọi Máu đã loang hồng biển khơi Mạn thuyền vỡ nát, Bập bềnh muôn xác nổi trôi Người đi thôi, Người đi thôi Quê nhà xa thẳm Mẹ chờ trong bóng chiều rơi Một nắng hai sương Ruộng cằn sỏi đá Lúa ngô không mọc, hoa cỏ nào tươi Đất mẹ đầm đìa nước mắt mồ hôi…

Bằng âm nhạc, tôi cũng hát lên nỗi thất vọng trước sự hắt hủi, lạnh lùng của thế giới tự do đối với những đồng bào trôi giạt tới sau lệnh đóng cửa trại tỵ nạn. Nào là em bé: “Cha vùi thây chốn rừng thiêng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Bọn cuồng dâm hại mẹ hiền ngoài khơi Em bơ vơ giạt xứ người Chúa ơi! Phật hỡi! Lượng trời ở đâu?” Nào là cụ già: “Lìa quê vì khát tự do Quyết không mang nhục ấm-no-ănmày Chỉ mong khi hiến thân này Thắp lên được ánh lửa gầy trong đêm” Nào là trại giam, trại cấm: “Cùng trên trái đất loài người Nơi sang tột đỉnh, nơi rơi vực lầy Rúc chui hang hốc đọa đầy Ai rao giảng thế kỷ này văn minh?

Mười sáu năm, tôi tự nguyện làm nhân chứng về những bất hạnh triền miên của dân tộc mình. Dù muốn nhận hay không, tôi đã được đồng bào thương mến gọi là “Nghệ sỹ”. Nghệ sỹ có nhiều địa hạt, tùy ở cơ duyên. Tôi là người nghệ sỹ được sinh ra để gắn liền với định mệnh của lịch sử, của dân tộc. Nếu hiểu cho như thế, hẳn khán thính giả của tôi đã nhiều phần không còn thắc mắc là “Sao nhạc Vũ Thanh thiếu chất thơ mộng, ngọt ngào mà chỉ chất chứa đau thương, uất nghẹn”. Lại càng không ai biết, từ lâu, tôi giữ cho mình một niềm riêng, rất riêng. Đó là đôi mắt của cô bé có gương mặt búp bê Nhật Bản. Tôi thấy cô bé thấp thoáng ở hầu hết các buổi tổ chức có tính cách xã hội, đặc biệt là vấn đề tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam. Cô bé làm phóng viên bán thời gian cho một vài tờ báo. Cô chụp hình phóng sự, viết bài tường thuật những buổi tham dự. Có lần, tình cờ gặp cô sau hậu trường, cô nói: - Lần nào nhìn anh Vũ Thanh đứng hát trên sân khấu em cũng muốn khóc. Giọng cô chân thực, vậy mà tôi suýt nói “Sao vậy? Tại thấy tôi tật nguyền, tội nghiệp quá hả?” Nhưng tôi đã kịp giữ lại. Tôi giận mình vô cùng. Từ lâu, tôi đã vượt qua được mặc cảm tàn tật với mọi người, sao với cô bé, tôi lại để cho mình tủi thân như thế? Tôi ngượng ngùng khi biết mình hay ra vẻ tình cờ ghé tới các tòa báo, nơi cô làm việc, nhưng tới nơi thì lại mong đừng gặp. Điều gì đó, đang xôn xao trong trái tim hai mươi chín tuổi; nhưng lý trí cứng cỏi dập tắt ngay chút mơ mộng chưa nhen nhúm. Lý trí bảo tôi rằng, đừng nhầm

lẫn giữa tình yêu và ngưỡng mộ, nhất là với phái nữ, Tôi biết thế, nhưng đôi mắt trong sáng và gương mặt búp bê của cô bé vẫn không buông tha, Một lần, không hiểu các hội đoàn mời tôi tới buổi họp báo này để làm gì vì chương trình không thấy ghi có phần văn nghệ. Nhưng quý ban tổ chức, tôi cũng chống nạng tới và ngồi dưới hàng ghế khán giả. Mắt tôi không rời bóng dáng cô bé đeo máy hình, nhấp nhô giữa đám đông. Hình như có lúc cô thấy tôi. Cô giơ máy về phía tôi, bấm, rồi mỉm cười. Trên bục gỗ, chủ tọa đoàn tường trình sự việc về những tổ chức ma, đang lũng đoạn sinh hoạt chung với mục đích làm mất chính nghĩa đi tìm tự do của người Việt hải ngoại. Sau đó, ban tổ chức mời đồng bào hiện diện phát biểu ý kiến. Thật không ngờ cô bé là người đầu tiên bước lên. Cầm máy vi âm, cô nói ngắn và gẫy gọn: – Tôi thấy thực xấu hổ cho những kẻ lành lặn mà chỉ bước quanh quẩn trong vòng danh lợi phù du, trong khi có những người tàn tật không ngớt xả thân phục vụ lý tưởng tự do và đã bước những bước sâu đậm vào hồn dân tộc. Cô bé bước xuống trong tiếng vỗ tay. Mắt tôi cay quá! Và lòng tôi thổn thức quá! Tôi có được quyền chủ quan để nghĩ rằng, lời phát biểu vừa rồi cô đã dành phần cuối cho tôi không? Nếu có, thì cô bé đã không chỉ nhìn tôi qua lớp hào quang khán thính giả đã cho tôi, mà chính cô đang thắp ngọn nến nhỏ, khởi từ chính nỗi bất hạnh tối tăm của một kẻ tàn tật. Người đốt đuốc đi trong đêm không phải là người chỉ đi tìm bạn, mà là đi tìm tri kỷ. Thơ Nhạc ơi, trái tim đau đớn triền miên của tôi có còn đủ thanh xuân để lại dệt cho mình một giấc mơ Trăng và Đá?

ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

71


72

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

VAÊN NGHEÄ

ª LYÙ MINH HAØO

Baøi taïp ghi vaên ngheä naøy, töïa ñaët ñaàu tieân laø Thuôû AÁy Coù Em, vieát taëng nhaïc só Huyønh Anh luùc oâng ñaõ qua ngöôõng tuoåi thaát thaäp coå lai hy.

Khoâng coù thôøi ñieåm naøo vaø hoaøn caûnh naøo hôïp cho nhaïc só Huyønh Anh ñeå caát tieáng ca tha thieát baøi “Thuôû AÁy Coù Em” hôn laø trong luùc naøy - vaøo luùc tuoåi vaøng hoaøng hoân cuûa ñôøi ngöôøi - neáu khoâng kòp haùt leân nöõa, e raèng seõ muoän. Tuy nhieân, coøn neáu taùc giaû haùt chính baøi ca mình vieát ra luùc vöøa “xa cuoäc tình”, loøng ñau chöa nguoâi ngoai, thöông tích con tim chöa laønh thì cuõng chöa chaéc phaûi luùc. Nhö traùi caây coøn xanh, nhö röôïu chöa ñuùng tuoåi, neân coù theå quaù sôùm chaêng? Thuôû aáy coù em anh chöa töøng saàu Chöa ñi aâm thaàm ngoaøi phoá ñeâm thaâu Chöa mang hoang laïnh ngoaøi beán vaéng Hôõi em, em veà ñaâu? Cho ñôøi mình thöông nhôù nhau... (Baøi Thuôû AÁy Coù Em)

Nhìn hình aûnh nhaïc só Huyønh Anh tay caàm micro, tay kia caàm ly röôïu, neùt maët u aån nieàm ñau xoùt, phong thaùi dieãn taû khaäp khöûng, löøng khöøng giöõa tænh say, haùt baøi “Thuôû AÁy Coù

Em” cuûa chính taùc giaû thì lôøi ca nhö ñi thaúng vaøo loøng ngöôøi. Ñöøng bao giôø yeâu caàu Huyønh Anh haùt khi anh chöa “thaám röôïu,” khi röôïu chöa hoøa vaøo maùu, thaám vaøo tim. Truyeàn thuyeát “Voõ Toøng Ñaû Hoå” trong truyeän Taøu “Thuûy Höû” cuûa Thò Naïi Am tieân sinh cho bieát Voõ Toøng phaûi uoáng tôùi 18 cheùn röôïu Thaáu Bình Höông môùi ñuû uy löïc vöôït ñoài Caûnh Döông ñeå ñaùnh cheát coïp döõ ñem laïi bình yeân cho huyeän Döông Coác. Truyeän Taøu cuõng keå, uy löïc cuûa nhaân vaät Trình Giaûo Kim chæ cöû coù ba buùa thoâi laø “heát pheùp,” coøn Huyønh Anh caàn ba “coàng” (consommation) röôïu môùi haùt hay. Trong thöïc teá, ñieàu ñoù ñöôïc chöùng nghieäm. Vaø “gu” (gout) röôïu Taây cuûa Anh Ba laø Martell VSOP nhaõn ñoû, kieåu chai “nöôùc maém” theo tieáng loùng daân röôïu. Nhaân ñaây, ngöôøi vieát xin möôïn vaøi doøng vaên chöông thô röôïu noùi veà thuù löu linh kim coå ñeå gôûi taùc giaû “Thuôû AÁy Coù Em” vaø

nhöõng ngöôøi “yeâu em” laãn “yeâu röôïu” ngang ngöûa vaø noàng naøn nhö nhau. Saùch Haùn Thö cuûa ngöôøi Trung Hoa cho raèng röôïu laø loäc haäu cuûa trôøi ban. Baäc ñeá vöông duøng röôïu ñeå di döôõng thieân haï, duøng vaøo vieäc cuùng teá ñeå caàu phöôùc. Röôïu coøn giuùp ngöôøi khí huyeát suy vi, ñieàu döôõng keû coù beänh taät... Nhaø vaên Nguyeãn Tuaân trieát lyù veà caùi hay, caùi dôû cuûa say, cuûa röôïu. OÂng möôïn hai caâu thô Ñöôøng (Ñaõo phaù saàu thaønh thi thò töôùng / Tröôøng truy cuøng taëc töûu vi binh), coi thô nhö töôùng haï ñöôïc thaønh saàu, coi röôïu nhö chieán só ñuoåi ñöôïc giaëc heøn. Cuõng bieát nôï röôïu naëng khoâng thua nôï naàn hay nôï tình!

...Nôï men gaáp maáy nôï tình Coõi traàn öôùm hoûi löu linh maáy chaøng? Ai muoán laáp saàu thieân vaïn coå Cuøng ta haõy caïn moät hoà ñaày Ñaõo phaù saàu thaønh thi thò töôùng Tröôøng truy cuøng taëc töûu vi binh Röôïu ngaø say queân laãn caû mình


TAÏ P CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 32

73

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013


74

Khi tuùy luùy thoaùt hình ngoaøi coõi tuïc Maëc ai ñaøm tieáu, ai trong ñuïc Tænh maø chi cho nhoïc chaúng kheà khaø Nôï naàn gôõ maõi khoâng ra! (Say 1931)

Nhaø thô Nguyeãn Höõu Thuïy coù baøi “Ngaãu Höùng Veà Röôïu” laïi heát möïc ca tuïng “thuù uoáng röôïu.” Theo yù nhaø thô, phaûi chaêng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi bieát uoáng röôïu ñuùng ñieäu, toát neát, röôïu laø tieân töûu, thaùnh töûu giuùp con ngöôøi thaêng hoa, ñôøi bôùt oâ troïc? Giaû duï ta coù kieâng röôïu Chaéc gì ñaõ giaøu coù hôn? Troäm nghe khuùc “Töông Tieán Töûu” Chaéc chi caûm ñöôïc ra hoàn?... Röôïu, gaây neân nhieàu phieàn luïy Chæ daønh cho ñaùm phaøm phu Röôïu, ta chuoác lôøi hoa myõ Laâng laâng söông khoùi traàm tö... Röôïu, ta caàn chi cheùn ngoïc Khi keû doái loøng tay naâng Xin laø ly saønh, cheùn ñaát Meán thöông töøng gioït traøn ñaày Höùng chí gaëp ngöôøi ñoái aåm Cuïng ly chaïm vôõ noãi buoàn Giöõa coõi traàn gian buïi baëm Nghóa tình ngaám röôïu cay ngon!

Ñoái vôùi Huyønh Anh, röôïu gaàn nhö moâi giôùi, trung gian giöõa aâm nhaïc vaø tình yeâu, giöõa vieát nhaïc vaø ca haùt. Coù ngöôøi ví tình yeâu mong manh nhö sôïi tô, vaø röôïu moâng lung nhö côn moäng mò. Hai thöù ñoù khoâng coù gì töông khaéc nhau maø nhieàu khi coøn töông hôïp nöõa. Tình yeâu, thô, nhaïc vaø röôïu laém khi quyeän vaøo nhau nhö hình boùng, nhö aùnh saùng vaø boùng toái, töông phuøng roài ly bieät, yeâu nhau roài xa nhau. Môøi nghe theâm khuùc hôïp taáu “Tình, Nhaïc vaø Röôïu” qua nhöõng doøng thô töï do, bình dò ca tuïng aâm nhaïc vaø tình ca cuûa moät nhaø thô taøi töû Hoa Kyø: The wine of love is music ...And the feast of love is song And when love its down to the banquet ...Love sits along Sits along and arises drunken But not with the feast and the wine (James Thomson) Röôïu cuûa tình yeâu laø aâm nhaïc ...Vaø yeán tieäc cuûa tình yeâu laø baøi ca

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Vaø moät khi tình yeâu ngoài xuoáng baøn tieäc ...Thì tình cuõng ngoài leâ mieät maøi Ngoài mieät maøi vaø ñöùng daäy cuøng say Nhöng khoâng say vì yeán tieäc vaø röôïu noàng

Nhöng roài thöôøng tình khoâng troïn, duyeân khoâng thaønh. Tình yeâu khoâng ra ñi chôùp nhoaùng, maø ra ñi töø töø laëng leõ, chia ly töøng böôùc thì môùi laø khoå day döa, môùi laø ñau ray röùt: Em daàn... xa maõi Ngaøy ñi buoàn khoâng noùi Duø moät caâu cho vôi nhôù Hay laø chua xoùt neân em ngheïn lôøi? Nhö maùi laàu kia thieáu traêng Nhö coõi loøng anh thieáu em (Baøi Thuôû AÁy Coù Em)

Ngöôøi thaát tình höùng chòu noãi ñau buoát töø con tim troáng vaéng khi “coõi loøng anh thieáu em” nhö caûnh “maùi laàu kia thieáu traêng.” Vôùi gioïng ca khoâng quaù khaøn ñuïc, vì khoâng coøn khoùc thaønh tieáng ñöôïc nöõa nhö gioïng ca só Ray Charles, cuõng khoâng quaù thoáng thieát, ngheïn ngaøo nhö nam danh ca Paul Anka, Huyønh Anh dieãn ñaït phaàn ñieäp khuùc (Em daàn... xa maõi / Ngaøy ñi buoàn khoâng noùi / Duø moät caâu cho vôi nhôù...) raát chua xoùt, nhö tieáng naác ngheïn cuûa nhöõng ngöôøi quaùñau khoå khoâng noùi leân lôøi. Phaûi vöôn tôùi nhöõng luùc ñuû ñoä men say, ñeå caát leân tieáng tuùy ca, Huyønh Anh môùi xuaát thaàn ñeå haùt hay thöïc söï. “Em daàn... xa maõi” cuõng nhaéc nhôù laïi nhöõng doøng thô tình yeâu nhö “nöôùc chaûy qua caàu” trong baøi Le Pont Mirabeau cuûa thi só Phaùp Apollinaire: Vienne la nuit sonne l heure Les jours s en vont je demeure... L’amour s en va comme cette eau courante

L’amour s en va Comme la vie est lente... Ñeâm veà, chuoâng ñoå Ngaøy ñi, toâi ôû Tình yeâu boû ñi nhö nöôùc xuoâi doøng Tình yeâu boû ñi Ñôøi sao quaù chaäm... (Buøi Giaùng dòch)

Baøi tình ca “Thuôû AÁy Coù Em” cuûa nhaïc só Huyønh Anh laø baøi ca hoaøi nieäm, töôûng nhôù tình xöa, ngöôøi xöa. Moät moä khuùc tình yeâu - baûn nhaïc chieàu cuûa moät cuoäc tình. Coøn ñaâu ngöôøi tình coù “ñoâi maét xanh, baøn tay ngaø, laøn maù thaém, toùc buoâng laû lôi...” cuûa Thuôû AÁy Coù Em. Thuôû aáy coù em. Ñôøi nhö hoa moäng. Giôø khoâng coøn em. Moät ñôøi coâ lieâu. Ñoù laø hai hình aûnh, hai nhòp tim ñaäp cuûa moät cuoäc ñôøi - Huyønh Anh thuôû tuoåi xanh vaø Huyønh Anh luùc tuoåi vaøng - vöøa laø kieáp ngöôøi, vöøa laø ngheä só. ** * Lôøi baït: Leõ ra sau khi nhaïc só Huyønh Anh giaõ bieät coõi ñôøi (ngaøy 13.12.2013), toâi coù moät baøi vieát hoaëc ai ñieáu vieát leân nhöõng gì muoán noùi ñeå traûi tình vôùi Huyønh Anh vaø nhöõng ngöôøi baïn chung. Nhöng noãi buoàn ñoùng baêng laïi neân toâi khoâng vieát ñöôïc. Do ñoù, toâi ñaõ choïn baøi vieát Thuôû AÁy Coù Em (vieát caùch nay khaù laâu), caûm höùng sau buoåi vaên ngheä taïi nhaø haøng Thaønh Ñöôïc muøa heø naêm 2003. Ñieàu hi höõu, buoåi ñoù qui tuï ñöôïc caû ba danh taøi ngheä só Huyønh Anh, Thaønh Ñöôïc vaø Lam Phöông cuøng ñöùng chung treân moät saân khaáu. Gaëp laïi nhaïc só Lam Phöông trong tình traïng ñi ñöùng, noùi naêng khoù khaên, Huyønh Anh ñaõ oâm chaàm ngöôøi baïn mình baät khoùc, nöôùc maét raøn ruïa vaø noùi lôùn: “Lam Phöông ôi, tao thaáy toäi nghieäp maøy quaù, tao thöông maøy quaù Lam Phöông ôi...” Ñeâm vaên ngheä ñoù, ñaëc bieät Huyønh Anh cuõng xuaát thaàn qua ca khuùc Thuôû AÁy Coù Em theo theå ñieäu ca dieãn loaïi nhaïc blues, vaø ñöôïc cöû toïa yeâu caàu haùt laïi theâm moät laàn nöõa qua nhöõng traøng phaùo tay taùn thöôûng nhieät lieät. Thuôû AÁy Coù Em laø baøi tình ca ñeïp ñaõ ñeå laïi cho toâi nhöõng kyû nieäm ñeïp veà nhaïc só Huyønh Anh. San Jose, 26.12.2013 ª


75

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Vỏ nà� �ũn� c�... Gi� nà� �ũn� �ẻ!

Không Ai Bán Vỏ Xe Rẻ Hơn TireStar

N�� T�ến� V�ệ� X�� Gọ�

404 602 �013

BUY 3 GET 1 FREE FREE ALIGNMENT IN-STOCK TIRES OR BUY 4 GET

Mua 3 vỏ tặng 1 hoặc mua 4 được FREE Alignment + thêm FREE Rotation, Balancing & Vá vỏ miễn phí trọn đời…

TiRE - MAiNTENANCE - REPAiR

.com

Thay Nhớt Máy 5000 Dậm

$

FULL SERVICE OIL CHANGE

Nơ� B�� Vỏ X�, Sử� X� Đẹ�, V�� Vẻ & Rẻ...

%OFF TIRES 20 20 MAINTENANCE - REPAIR

Giá thường $30 bớt $10 trước 12PM thứ 2 đến thứ 6

For faster service call ahead 404 602 0013 or online appointment www.Tirestar.com

Most vehicles. Up to 5 qt. synthetic blend motor oil. No other discounts apply. Additional charges for supplies & disposal. RD. Valid for limited time.

Bớt 20% Cho Vỏ Xe - Bảo Trì - Sửa Chửa...

FREE TOWING or DIAGNOSTIC FREE Câu xe hoặc Định bịnh miễn phí nếu sửa chữa.

No other discount apply. Để phục vụ nhanh chóng xin gọi 404 602 0013 hoặc làm hẹn www.Tirestar.com

Bạn mang quảng cáo hoặc giá rẻ nhất của bất kỳ cửa hàng nào đến Tirestar bảo đảm rẻ hơn và sẻ được FREE Alignment khi mua 4 vỏ xe.

CHAMBLEE

DULUTH

MORROW

MARIETTA

TUCKER

2429 Chamblee Tucker Rd.

3545 Satellite Blvd.

1019 Mount Zion Rd.

665 Whitlock Ave.

4147 Lawrencevulle Hwy.

678 666 1335

770 426 4220

770 938 4138

404 602 0002

770 232 1900


76

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ ° RAÏ JAN TAÏ438 P CHÍ NG20, ÑOÂN2014 G 179


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

77


78

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

79


80

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

81


82 SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN TAÏP CHÍ RAÏN20, G ÑOÂ2014 NG 123

Tel: 770-458-7881 ª Cell: 404-918-5416

OPEN 7 DAYS A WEEK


SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

83

87


84

88

TAÏPTAÏ CHÍ RAÏN GN ÑOÂ G° SOÁ°438 ° JAN° 20, P CHÍ RAÏ GNÑOÂ NG SOÁ 416 FEB2014 20, 2013


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 438 °° FEB JAN20, 20,2013 2014, 2014

85 89


86

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


Page 91

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

87

Brenda Hair & Nail

ANGEE CONSTRUCTION INSURED, LICENSED, BONDED

GA - NC - SC - AL & TN 404-819-5356 / 404-667-0076 Tel: 404-667-0076 Or 404-863-3080 E-mail: Angee _Construction@Hotmail.com

Daïy thi baèng E.P.A, H.V.A.C, ELECTRIC & PLUMBING Baûo ñaûm Pass 110% Test, Phaûi coá gaéng hoïc !!!

* Special Restaurant, shopping, Hair/Nails Salon.v.v... * Lay-Out Blue Print töø A-Z (Permit City or County) Special Central Heating Gas ñoåi qua ñieän hoaëc Heat pump Bình nöôùc noùng Gas ñoåi qua ñieän gía reû, tieát kieäm treân 60%

Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn söï uûng hoä cuûa quí vò trong nhieàu naêm qua. © RANG DONG 2011 - 372


88

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

89


90

TAĂ?P CHĂ? RAĂ?NG Ă&#x2018;OĂ&#x201A;NG ° SOĂ 438 ° JAN 20, 2014

+

-

$

x

á

=

HIEN TRUONG CPA, PC

Certified Public Accountant**

C P A Registered Representative*

3576 Shallowford Rd., Ste B & C / Chamblee, GA 30341 Phone: 770.936.0701 Fax: 770.936.0790 www.hientruongcpa.com email: hien@hientruongcpa.com HĂ&#x160;i Viâ&#x2030;&#x2C6;n HĂ&#x160;i American Institute of Certified Public Accountants HĂ&#x160;i Viâ&#x2030;&#x2C6;n HĂ&#x160;i Georgia Society of Certified Public Accountants

Khai ThuÎ&#x201D; - KÎ&#x201D; ToĂźn v° Câ&#x20AC;&#x161; Vâ&#x2C6;&#x201A;n ĂĄâ&#x2C6;&#x2018;u TÄą ThuÎ&#x201D; VĂ&#x161; - Tax Compliance:

** CPA- ENROLLED AGENT:

Licensed to practice Â&#x2021;ĂĄâ&#x2030; i diĹ&#x2019;n v° hÄąĂ&#x2039;ng dĎ&#x20AC;n cho QuË&#x161; vŸ vĂ&#x20AC; cĂźc vĂ&#x161; Audit: in the State of Georgia IRS, tâ&#x2C6;&#x201A;t cÂŽ cĂźc tiĂ&#x192;u bang, v° SĂ? Lao ĂĄĂ&#x160;ng. and enrolled to practice Â&#x2021;Khai thuÎ&#x201D; liâ&#x2030;&#x2C6;n bang v° tâ&#x2C6;&#x201A;t cÂŽ cĂźc tiĂ&#x192;u bang cho tÄą nhÎźn before the IRS v° thĹà ng mâ&#x2030; i. Â&#x2021;Khai tâ&#x2C6;&#x201A;t cÂŽ cĂźc loâ&#x2030; i thuÎ&#x201D; nhÄą: thuÎ&#x201D; t°i sÂŽn thË&#x153;a kÎ&#x201D; (Estate & Trust), Gift tax & Non-profit organization Â&#x2021;Câ&#x20AC;&#x161; vâ&#x2C6;&#x201A;n thuÎ&#x201D; vĂ&#x161; (Tax Planning & Consulting) Â&#x2021;HÄąĂ&#x2039;ng dĎ&#x20AC;n th°nh lâ&#x2C6;Ťp tâ&#x20AC;° hĂ?p c¡ng ty (Corporation, Partnership, Trust).

KÎ&#x201D; ToĂźn - Accounting:

Â&#x2021;Câ&#x20AC;&#x161; vâ&#x2C6;&#x201A;n v° l°m sâ&#x20AC;° sĂźch kÎ&#x201D; toĂźn, sâ&#x20AC;° lĹà ng nhÎźn viâ&#x2030;&#x2C6;n cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng mâ&#x2030; i. Â&#x2021;GiĂ&#x201C;p thiÎ&#x201D;t lâ&#x2C6;Ťp hĹ&#x2019; thâ&#x20AC;&#x161;ng kÎ&#x201D; toĂźn (Accounting system set-up & Training) Â&#x2021;Soâ&#x2030; n thÂŽo cĂźc hâ&#x20AC;&#x17E; sĂ vĂ&#x20AC; kÎ&#x201D; toĂźn, mua bĂźn, hoÂĽc sang nhÄąĂ?ng cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng mâ&#x2030; i. GiĂ&#x2C6; l°m viĹ&#x2019;c: Mon-Fri: 9:30am - 6pm Â&#x2021;ThŸ thË&#x2122;c chË&#x2DC; kË&#x161; (Notary Public) Sat: 9:30am - 4pm Sun: Xin lâ&#x2C6;&#x201A;y hÂŹn

ĂĄâ&#x2C6;&#x2018;u TÄą & BÂŽo HiĂ&#x192;m:

Â&#x2021;QuË&#x203A; Hâ&#x20AC;° TĹà ng (Mutual Fund)* Â&#x2021;CĂźc chĹà ng tránh hÄąu trĹ&#x201C;: IRA, Roth IRA, 401(K), SEP* Â&#x2021;KÎ&#x201D; hoâ&#x2030; ch t°i trĂ? Ίâ&#x2030; i hâ&#x20AC;Ąc (Education Saving Acct., 529 Plan)*

GiĂ&#x2C6; l°m viĹ&#x2019;c trong mĂ&#x201D;a thuÎ&#x201D;: Mon-Sun: 9:30am - 8pm

Â&#x2021;CĂźc loâ&#x2030; i bÂŽo hiĂ&#x192;m sË&#x2020;c khďŹ e, nhÎźn thâ&#x20AC;Ą (Health & Life Insurance)* 60

NÎ&#x201D;u QuË&#x161; vŸ bŸ AUDIT vĂ&#x2039;i IRS hay cĂźc SĂ? ThuÎ&#x201D; Ă? mâ&#x20AC;Ąi tiĂ&#x192;u bang. Xin liâ&#x2030;&#x2C6;n lâ&#x2030; c ngay vĂ&#x2039;i chĂ&#x201C;ngBt¡i ΊĂ&#x192; quyĂ&#x20AC;n lĂ?i ca quË&#x161; vŸ ΊĹĂ?c bÂŽo vĹ&#x2019; tâ&#x20AC;&#x161;i Ίa!

7KH&3$1HYHU8QGHUHVWLPDWH7KH9DOXH

6HFXULWLHV2IIHUHG7KURXJK+'9(67 ,19(670(17 6(59,&(6

60

0HPEHUSIPC

1RUWK6WDWH+LJKZD\)RXUWK)ORRU,UYLQJ7H[DV  ZZZKGYHVWFRP


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

91


92

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 20, SOÁ

93

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

97


94

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

95


96

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN20, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 SOÁ

(770) 564-2118

97 101

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG


98

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

99


100

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

101


102

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

103


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

105


106

khen “phôû” haáp daãn hôn vôï. Noùi caùch khaùc, ñaøn oâng khoâng phaûn boäi vôï vì nghó seõ nhaän ñöôïc quan heä tình duïc toát hôn vôùi moät cô theå ñeïp hôn. Trong haàu heát caùc tröôøng hôïp, anh löøa doái ñeå laáp ñaày khoaûng troáng tình caûm. Anh caûm thaáy coù söï keát noái vôùi ngöôøi phuï nöõ khaùc, vaø quan heä tình duïc tieáp theo. Neáu baïn lo laéng veà söï khoâng chung thuûy, neân taäp trung vaøo vieäc aân caàn chaêm soùc vaø keát noái, khoâng phaûi laøm ñeïp cho thaân theå hoaëc caùc tö theá trong tình duïc. Coù theå baïn nghó tình duïc khoâng quan troïng - ñoù laø moät trong nhöõng caùch choàng baïn theå hieän tình yeâu, vì vaäy cöù ñeå tình duïc laø öu tieân. Chæ 6% ñaøn oâng löøa doái vôï leân giöôøng vôùi ngöôøi phuï nöõ gaëp trong ngaøy. Treân thöïc teá, 73% ñaøn oâng quen bieát “phôû” laâu hôn moät thaùng tröôùc khi ngoaïi tình. Nghóa laø baïn coù theå coù thôøi gian ñeå xem xeùt daáu hieäu caûnh baùo tröôùc khi ngoaïi tình xaûy ra. Thaäm chí baïn coù theå nhìn thaáy noù tröôùc khi anh löøa doái baïn. Quan saùt caùc tín hieäu sau: Anh khoâng ôû nhaø nhieàu, khoâng ñoøi hoûi tình duïc, gaây goå thöôøng xuyeân hoaëc traùnh caùc cuoäc goïi cuûa baïn. Baïn coù theå chaát vaán, nhöng haàu heát ñaøn oâng ñeàu choái, nhaát laø khi hoï chöa coù chuyeän “giöôøng chieáu” vôùi nhau. Baïn ñöøng ngaàn ngaïi quan taâm tôùi anh nhieàu hôn, öu tieân thôøi gian cho nhau vaø quan heä tình duïc nhieàu hôn. Bieåu loä tình caûm vôùi anh vaø thöôøng xuyeân roùt vaøo tai anh lôøi ngoït ngaøo nhaát.

8 LOAÏI QUAØ VAËT KHOÂNG NEÂN AÊN CHO BÖÕA XEÁ 3 giôø chieàu. Baïn thaáy ñoùi buïng vaø buoàn nguû. Baïn coù theå bò caùm doã muoán aên moät trong nhöõng moùn phoå bieán - vaø töôûng nhö laønh maïnh ñeå giaûm côn ñoùi, nhöng ñöøng nheù.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Caùc chuyeân gia dinh döôõng ñeà nghò nhöõng löïa choïn thoâng minh hôn ñeå giuùp baïn traùnh naëng buïng cho ñeán böõa toái. 1. BOÛ QUA: Baùnh quy pretzel Baïn coù theå caûm thaáy khoâng toäi loãi khi aên moät tuùi baùnh quy pretzel thay vì khoai taây chieân. Nhöng ñöøng laøm vaäy. Noù khoâng cung caáp naêng löôïng cho baïn, hoaëc giöõ löôïng ñöôøng trong maùu oån ñònh ñeå giuùp baïn tænh taùo suoát buoåi chieàu. Baùnh quy pretzel cung caáp calories, carbohydrate tinh cheá, quaù nhieàu sodium, vaø khoâng ñuû chaát dinh döôõng cho moät thôøi gian daøi. Gôïi yù: Nguõ coác nguyeân haït, nhieàu chaát xô troän vôùi 2 muoãng haït haïnh nhaân, haït ñieàu, quaû hoà traên, quaû phæ, quaû oùc choù hoaëc quaû hoà ñaøo. 2. BOÛ QUA: Khoai taây nöôùng Söï thaät laø khoai taây nöôùng khoâng toài teä nhö caùc loaïi quaø vaët khaùc, nhöng chuùng vaãn laø loaïi tinh boät taùc duïng nhanh, raát ít protein, chaát xô, vaø chaát beùo. Do vaäy, coù nhieàu moùn quaø vaët toát hôn, cung caáp nhieàu dinh döôõng hôn, seõ khoâng daãn ñeán söï suïp ñoå löôïng ñöôøng trong maùu laøm maát ñi naêng löôïng cuûa baïn. Gôïi yù: Ñaäu naønh Nhaät Baûn (edamame) rang khoâ. Chæ caàn ¼ cheùn laø baïn ñöôïc cung caáp 14 gam protein, 8 gam chaát xô vaø raát ít muoái. Chuùng cuõng laø nguoàn cung caáp chaát saét cho phuï nöõ. 3. BOÛ QUA: Nöôùc taêng löïc Ñöøng ñeå caùi teân ñaùnh löøa baïn. Cuõng nhö soda, nöôùc taêng löïc coù khaù nhieàu ñöôøng, coù theå laøm löôïng ñöôøng trong maùu baïn taêng leân. Nöôùc taêng löïc khoâng coù chaát xô, thöôøng ñöôïc uoáng khi buïng ñoùi neân ñöôøng ñöôïc haáp thuï nhanh choùng. Gôïi yù: Nhaáp nhaùp nöôùc khoâng calorie, hoaëc seltzer coù höông vò (cuõng khoâng calorie). Moïi ngöôøi thöôøng nhaàm laãn khaùtnghóa laø ñoùi. 4. BOÛ QUA: Moät quaû taùo Ñöøng ngaïc nhieân. Traùi caây chöùa nhieàu vitamin, khoaùng chaát vaø chaát xô, nhöng aên moät mình seõ khoâng

cho baïn naêng löôïng. Neân aên theâm moät ít protein seõ ích lôïi hôn. Gôïi yù: AÊn keøm traùi caây vôùi vaøi loaïi haït, hoaëc ya-ua khoâng beùo, hoaëc bô ñaäu phoïng hoaëc moät laùt phoâ mai. 5. BOÛ QUA: Ya-ua ñaù Ya-ua coù veû laø moät löïa choïn thoâng minh. Nhöng than oâi, ya-ua ñaù coù nhieàu ñöôøng vaø calories. Vaø cuõng khoâng coù cheá phaåm sinh hoïc hoaëc nhieàu calcium nhö ya-ua thöôøng. Ngoaøi ra, noù raát haáp daãn khi coù theâm lôùp keïo treân beà maët. Gôïi yù: Neáu baïn khoâng theå cöôõng laïi, neân thöôûng thöùc trong chöøng möïc. Caøng ít caøng toát. Thay lôùp keïo baèng lôùp traùi caây. 6. BOÛ QUA: Baùnh mì nöôùng Chuùng ñöôïc goïi laø thöïc phaåm laønh maïnh nhöng cung caáp tinh boät tröïc tieáp. Caùc loaïi thöïc phaåm mang ñeán tinh boät tröïc tieáp thöôøng khieán möùc naêng löôïng cuûa baïn suït giaûm. Gôïi yù: Nhai moät mieáng baùnh mì nguyeân haït - hoaëc toát hôn, rau töôi vôùi moät cheùn suùp rau cuû nhoû. 7. BOÛ QUA: Sinh toá Sinh toá laø thöùc uoáng laøm baèng traùi caây vaø nöôùc ñöôøng, khoâng toát cho söùc khoûe cuûa baïn. Traùi caây chuû yeáu laø tinh boät, tieâu hoùa nhanh choùng vaø coù theå daãn ñeán suït giaûm naêng löôïng. Nöôùc eùp traùi caây coù raát nhieàu ñöôøng. Khi eùp traùi caây, baïn loaïi boû chaát xô laø phaàn chính giuùp thay ñoåi taùc ñoäng ñöôøng trong maùu. Gôïi yù: Traø xanh laø moät löïa choïn ñeå thuùc ñaåy naêng löôïng, vì coù chöùa axit amin hoã trôï söï tænh taùo vaø taäp trung. Neáu baïn ghieàn uoáng sinh toá, chæ uoáng moät löôïng nhoû laøm baèng söõa chua khoâng ñöôøng. 8. BOÛ QUA: Keïo Keïo raát haáp daãn, nhöng caâu traû lôøi laø khoâng. Moät thanh soâ-coâla nhoû coù theå laøm baïn “sung” leân, nhöng löôïng ñöôøng trong maùu seõ taêng vaø sau ñoù seõ tuït. Vì keïo chöùa nhieàu ñöôøng vaø raát ít chaát xô. Gôïi yù: Neáu baïn ghieàn keïo, chæ neân aên moät thanh soâ-coâ-la ñaäu phoïng coù ít ñöôøng nhöng nhieàu protein, nhö loaïi Granola Bars. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

107


108 TUYØ BUùT NGAØY XUAÂN

Côn möa nheï. Möa buïi bay giaêng tô, keøm theo caùi laïnh buoát thòt da nhö möa phuøn gioù baác mieàn Trung. Nhöng maø, hình nhö caây khoâ chuyeån mình, caønh khaúng khiu trô truïi giôø nhuù loäc non xanh môûn. Muøa xuaân ñeán roài! Taâm traïng con ngöôøi cuõng aûnh höôûng bôûi boán muøa. Muøa heø ñeïp nhaát cuûa tuoåi hoïc troø, khi caùnh phöôïng ñoû thaém rung rinh treân caønh, ve raâm ran ca haùt, loøng hoïc troø roän leân nieàm vui noãi buoàn laãn loän. Thu eâm aû traàm laëng khieán taâm hoàn xao xuyeán moâng lung, cho maõi ñeán khi xuaân sang, coû caây böøng leân söùc soáng, muoân loaøi hoa töôi maøu phuû traøn nôi nôi baùo hieäu muøa ñoâng giaù laïnh ñaõ qua, trôøi trong xanh thay cho maøu maây xaùm aûm ñaïm buoàn baõ, laø luùc loøng ta caûm thaáy vui veû höng phaán, roän raøng möøng ñoùn xuaân sang, teát ñeán. ÔÛ haûi ngoaïi toâi khoâng coù caùi caûm giaùc noân nao choän roän nhö ôû queâ nhaø nhöõng ngaøy tröôùc teát. Tuy ôû ñaây muøa xuaân ñaát trôøi roõ neùt, nhöõng coäi ñaøo coå thuï nhö chieác duø khoång loà keát hoa daøy ñaëc, cuøng muoân loaøi thöïc vaät xanh töôi ñua nôû. Cuõng coù khoâng khí teát ôû vaøi Market Chaâu AÙ. Cuõng coù chôï hoa, baùnh möùt traøn ngaäp khoâng thieáu thöù gì. Cuõng coù baøi haùt muøa xuaân phaùt ra töø nhöõng caùi loa treân cao. Nhöng “khoâng khí” coù veû göôïng gaïo coá gaéng moät caùch baát löïc. “Chôï hoa” chæ laø moät goùc nhoû khieâm nhöôøng trong Market, tröng baøy vaøi chuïc chaäu hoa lan hoa cuùc. Khoâng phaûi laø con ñöôøng daøi moät röøng hoa Nguyeãn Hueä, moãi naêm ngheä nhaân keát

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HOAØNG T. THANH NGA

caây laù taïo daùng thaønh hình moät con vaät bieåu töôïng trong naêm, con ñöôøng boãng röïc rôõ vôùi muoân ngaøn hoa töôi caây kieång. Khoâng phaûi coâng vieân Tao Ñaøn meânh moâng ñi moûi chaân, hay nhöõng coâng vieân trong toaøn thaønh phoá Saøigon traøn ngaäp muoân hoa baùt ngaùt, ñua saéc rôïp trôøi, ñuû moïi chuûng loaïi töø nôi khaùc chôû ñeán. Ngheä nhaân saùng taïo caáy gheùp caùc loaïi kyø hoa dò thaûo. Boâng mai nhieàu caùnh nhö boâng cuùc, coäi caây thaâm traàm vöõng maïnh, söùc soáng maõnh lieät doàn eùp trong chaäu nhoû, soáng laâu hôn moät ñôøi ngöôøi. Giaù chaäu caây quí chæ coù nhaø giaøu nöùt vaùch môùi daùm mô töôûng. Hoa mai luoân laø bieåu töôïng, laø chuùa xuaân röïc rôõ. Saéc höông vöøa ñaøi caùc tinh tuyù vöøa daân daõ moäc maïc... Ngöôøi ngöôøi noâ nöùc keùo nhau traåy hoäi hoa xuaân taéc ngheõn caùc neûo ñöôøng. Ñeå ngaém nhìn thöôûng ngoaïn. Ñeå traàm troà suyùt soa. Ñeå nghe vang vang khuùc ca muøa xuaân noâ nöùc roän raøng, xuaân vöøa veà treân baõi coû non, gioù xuaân ñöa laù vaøng xuoâi nguoàn, coù moät baày em beù ngoaøi ñeâ, haùt caâu i tôø ñoùn xuaân veà... Ngaøy tröôùc teát coù thuù vui haùo höùc mong chôø, khaùc ngaøy “trong muøng” tieác nuoái sôï xuaân qua mau. ÔÛ ñaây khoâng coù nhöõng leàu traùi caây, döa haáu, böôûi, cam quyùt, döïng taïm baùn suoát ngaøy ñeâm ñeán chieàu ba möôi teát. Cuõng khoâng coù nhöõng chôï choàm hoãm töï phaùt, laán traøn ra ñöôøng noái daøi roäng theâm chôï ngaøy thöôøng voán ñoâng chaät. Ngöôøi queâ töø nhöõng vuøng ngoaïi oâ ñem leân chôï tænh thaønh

saûn phaåm cuûa nhaø, buoân theâm hoa maøu loái xoùm nhaân moät chuyeán ñi. Laù dong laù chuoái xanh töôi, daây laït goùi baùnh, cuøng rau caûi, xaø laùch rau thôm môùi nhoå töôi roùi, taát caû traûi treân taám nhöïa cuõ, “thöông gia” ngoài xoåm hoaëc treân caùi ñoøn nhoû, baùn suoát ngaøy roâm raû. Caû nhöõng meït thòt heo, ngöôøi ta nuoâi “boû oáng” moät hai con sau vöôøn, chôø gaàn teát töï moå ñem ra chôï baùn taän ngoïn kieám theâm chuùt tieàn so vôùi baùn cho laùi. Roài nhöõng “cöûa haøng” cuû kieäu, haønh chuøm chaát cao nhö ñoáng raï... Chôï töng böøng, hoái haû nhoän nhòp, töôûng nhö caùi caûnh mua baùn ñoâng ñuùc roän raøng naøy khoâng bao giôø coù theå ngöng, vaäy maø ñeán chieàu ba möôi ñoät nhieân vaéng laëng, nhö bò gioâng gioù cuoán phaêng heát nhöõng leàu nhöõng baït, nhöõng saïp haøng. Ngöôøi ta doïn deïp mau choùng nhö chöa töøng dieãn ra nôi ñaây nhöõng ngaøy baùn mua soâi ñoäng, ñöôøng xaù vaéng hoe, thænh thoaûng moät chieác xe voäi vaõ lao nhanh kòp veà doïn maâm côm cuùng oâng baø. Chôï teát muoân maøu muoân veû khoâng ñaâu gioáng ñöôïc nhö ôû Vieät Nam. Moãi khi teát ñeán toâi laïi nhôù Maù toâi quaù ñoãi. Ñoái vôùi Maù, teát laø ngaøy thieâng lieâng troïng ñaïi, coù aûnh höôûng ñeán caû moät naêm môùi, neân Maù toâi chuaån bò raát chu ñaùo. Ngaøy nay moïi thöù töø baùnh chöng, cuû kieäu, cuû haønh, döa moùn, keïo möùt ñeàu laøm saün baùn. Hoaëc ai thích töï tay goùi baùnh thì chôï cuõng coù baùn laït cheû saün, ñôõ chuùt vaát vaû ñeå höôûng caùi thuù vò canh noài baùnh chöng ñeâm tröø tòch, löûa baäp buøng tí taùch, ñoám löûa bay nhö


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

109


110

phaùo hoa xua caùi giaù laïnh ñeâm ñoâng, chôø ñoùn giao thöøa. Ngaøy xöa Maù toâi chuaån bò moïi thöù töø tröôùc ngaøy ñöa oâng Taùo leân trôøi. Laù dong mua veà Maù lau töøng keõ. OÁng giang ngaâm nöôùc vaøi ngaøy cho meàm roài caëm cuïi cheû ra boù laït deûo. Gaïo goùi baùnh phaûi duøng neáp caùi hoa vaøng, ñaäu xanh môõ, thòt ba roïi naïc öôùp haønh tieâu thôm löøng. Maù caån thaän vuoát töøng goùc, chieác baùnh vuoâng vöùc nhö khuoân. Naáu möôøi hai tieáng, vôùt ra eùp naëng. Chieác baùnh chöng cuûa Maù boùc ra xanh ngaét maøu laù, neáp reàn deûo, nhaân ñaäm ñaø. Maù toâi khoâng mua keïo möùt ngoaøi chôï, Maù laøm moät thaåu baùnh Nhaõn (teân baùnh cuõng do Maù ñaët). Baùnh Maù laøm raát kyø coâng, töï giaõ gaïo neáp baèng coái ñaù cho ñeán khi gaïo mòn nhuyeãn. Theo caùch “gia truyeàn”, gaïo giaõ khoâ thì boät baùnh coøn nguyeân vò ngoït ñaäm ñaø, khoâng laït leõo nhö boät xay coái nöôùc. Boät neáp queát vôùi tröùng gaø, vo vieân troøn nhö hoät nhaõn, chieân leân roài rim ñöôøng, buïi ñöôøng traéng môø boïc ngoaøi vieân baùnh gioøn tan beùo ngaäy, töø thôøi toâi ñeán thôøi con toâi meâ maån! Sau ngaøy Maù toâi maát, moùn baùnh ñoäc ñaùo cuûa Maù khoâng coù “truyeàn nhaân”. Ngaøy teát nhaø toâi luoân coù noài thòt kho taøu meàm rieäu oùng möôït, chaân gioø kho maêng khoâ thôm ngoït mieáng maêng, beùo ngaäy mieáng thòt. Gioø thuû ñaëc tröng vaø nhieàu loaïi gioø chaû, vòt gaø. Thòt ñoâng aên vôùi döa chua, ñaây laø moùn “quoác hoàn quoác tuyù” cuûa ngöôøi Baéc, ngaøy xöa khoâng coù tuû laïnh, muoán naáu moùn naøy phaûi chôø muøa ñoâng, naáu xong muùc ra toâ ñeå moät vaøi giôø sau toâ thòt ñoâng ñaëc do tieát trôøi laïnh, nöôùc vaø thòt quyeän vaøo nhau moät khoái trong ngaàn, nhö vieân bi coù vaân, ngon ñieáng haøm nhöng khoâng phaûi ai cuõng bieát aên. Maù coøn coù noài caù thu hoaëc caù traém kho rieàng aên teát, caù kho kyõ ngon buøi hôn thòt. Maù toâi khoâng bieát aên cuû kieäu, Maù chæ laøm döa moùn, döa chua vaø muoái vaïi cuû haønh. Ngaøy aáy coøn nhoû toâi nghó cuû haønh cay noàng maën ñaéng neân chaúng bao giôø aên thöû. Sau naøy bieát vò cuû döa haønh thôm ngoït roøn tan thì khoâng bieát caùch laøm. Ñeán nhaø baïn beø ngaøy teát ñöôïc môøi côm coù moùn cuû haønh muoái aên vôùi thòt kho rieäu, baùnh chöng, laàn ñaàu ñaùnh lieàu neám thöû toâi môùi bieát höông vò moùn ngon ngaøy teát laø ñaây... Ngaøy coøn nhoû, coù nhöõng caùi teát

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

toâi ñöôïc Maù ñöa veà queâ chôi. Baïn beø Maù toaøn ngöôøi Baéc “ri cö” neân phaàn nhieàu ôû Raïch Giaù. Ngöôøi queâ moïi thöù ñeàu töï laøm. Nhaø naøo khaù giaû thì ngaû boø ngaû heo, laáy thòt giaõ gioø luïa, gioø boø, laøm gioø thuû, naáu thòt ñoâng vaø chia bôùt cho haøng xoùm ...Muøi möùt seân thôm löøng toûa ra töø trong beáp moïi nhaø, khaép laøng queâ. Teát queâ vui hôn nhieàu so vôùi thaønh thò. Töø giöõa thaùng chaïp nhaø nhaø roän raøng söûa soaïn, í ôùi giuïc giaõ nhau leân röøng caét laù dong, chaët oáng giang, baùnh chöng luoân laø moùn thöùc aên bieåu töôïng ngaøy teát. Roài nhöõng boä lö höông ñöôïc böng ra heø ngoài ñaùnh boùng, nhaø beân naøy nhoùng sang nhaø beân kia noùi chuyeän vui veû. Moãi ngöôøi moät vieäc. Tuïc leä ngaøy muøng moät teát nhieàu thöù phaûi kieâng, treû con sung söôùng nhaát laø ñöôïc cha meï kieâng khoâng ...ñaùnh ñoøn, khoâng bò la maéng vaø ñuôïc möøng tuoåi (lì xì). Qua muøng nhöõng hoäi thi nhieàu tieát muïc roän raõ ngoaøi ñình, ngoaøi chôï, keùo daøi gaàn heát thaùng gieâng vì thôøi gian naøy laø luùc noâng nhaøn. Rau töôi luùc muoán aên ra vöôøn nhoå, khoâng caàn mua tröõ ñeå ñeán heùo uùa hö thoái. Gaø vòt muoán aên ra chuoàng baét, beùo troøn môn môûn. Ngöôøi queâ thaân tình thaät thaø, khoâng nieàm nôû xaõ giao ngoaøi maët. Teát queâ höông thaém ñöôïm nieàm vui daøi ngaøy. Khoâng nhö ôû haûi ngoaïi, duy nhaát moät ngaøy chuû nhaät, baát keå laø “muøng” naøo. Maù toâi khoâng caàu cao löông myõ vò. Moät mieáng chanh vaét vaøo baùt nöôùc rau muoáng luoäc, moät tí göøng ñaäp giaäp boû vaøo nöôùc rau baép caûi, hoaëc nhö

Maù noùi, ngaøy xöa ôû ngoaøi Baéc moät quaû saáu daàm nöôùc rau cuõng xong moät böõa côm. Nhöng laïi raát kyõ caøng tæ maån trong höông vò rau ñi keøm moãi moùn. Buùn rieâu, buùn oác, buùn moïc, buùn thang, rau muoáng luoäc, phaûi aên keøm kinh giôùi. Giaù luoäc keøm huùng caây. Gaø maùi tô luoäc keøm laù chanh. Buùn chaû phaûi cheû ngoïn rau muoáng thaät nhoû nhieãn nhö sôïi buùn ñeå rau meàm doøn, aên cuøng kinh giôùi tía toâ. Canh rieâu caù, chaû caù, chaû möïc neâm rau thì laø. Ñaëc bieät caø om vôùi ñaäu phuï raùn vaø thòt ba roïi, rau tía toâ thaùi nhieãn boû vaøo nhieàu môùi daäy muøi, ñuùng caùch, hoaëc boø taùi beâ thui thì chæ coù theå ñi cuøng rau huùng giuõi. Moãi loaïi rau hôïp vôùi moùn aên laøm taêng theâm raát nhieàu höông vò ñoäc ñaùo, duø ñôn giaûn nhö rau muoáng, giaù luoäc, hay caàu kyø nhö buùn thang buùn chaû. Maù coøn coù moùn caù roâ kho vuøi traáu ñeán xöông meàm tan trong mieäng. Caù roâ voán xöông cöùng vaø nhieàu, khoù nhaèn, khoâng bieát caùch kho xöông vaãn cöùng maø thòt naùt, aên raát deã bò hoùc hoaëc xöông ñaâm vaøo lôïi. Caù roâ chieân gioøn, tröùng caù beùo buøi ñaëc bieät. Caù roâ luoäc gôõ laáy naïc naáu canh caûi xanh vôùi göøng, thôm ngon ngoït ngaøo. Caù roâ ba moùn cuûa Maù, toâi ñöôïc thöôûng thöùc suoát thôøi thô beù. Sau ngaøy mieàn Nam thaát thuû, toaøn xaõ hoäi ñoùi ngheøo cô cöïc, ñaâu coøn nhöõng muøa xuaân töng böøng roän raõ, chuùc teát thaêm nhau gaàn heát caû thaùng gieâng. Ñaâu coøn nhöõng ngaøy teát no ñaày vieân maõn, thöùc aên traøn ngaäp phuû pheâ. Nhöõng naêm ñaàu môùi “giaûi phoùng” toâi ñi röøng laøm raãy, ngaøy cuoái


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

111


112

naêm ñem veà nhaø ñöôïc...quaày chuoái, ít môõ nöôùc xaøo rau. AÊn teát vaäy laø sang roài, ngaøy thöôøng rau chæ “xaøo” vôùi maém toâm hoaëc chuùt muoái, moät quaû tröùng vòt “xaøo” vôùi maáy ñoàng maém teùp maën aên vaøi ngaøy, “cao caáp” hôn laø moät laïng thòt ba roïi kho vôùi moät... kyù loâ cuû caûi! Gia ñình toâi ôû xoùm ñaïo. Möôi naêm sau ngaøy “giaûi phoùng”, nhaø nöôùc nôùi loûng kinh teá, daân chuùng laøm aên khaù hôn tröôùc, Cha chaùnh xöù toå chöùc cuøng ban haønh giaùo ngaøy muøng moät thaêm chuùc teát caùc gia ñình trong giaùo hoï. Ñaëc bieät nhöõng gia ñình ngheøo khoù ñöôïc taëng quaø. Quaø laø moät caùi baùnh chöng nhoû baèng baøn tay. Nhaø toâi thuoäc “dieän” ngheøo nhaát traïi nhöng khoâng phaûi naêm naøo cuõng ñöôïc nhaän caùi baùnh loäc ñaàu naêm, vì “loäc” coøn tuøy thuoäc vaøo vaän may ruûi. May laø neáu Cha vaø ngöôøi trong hoäi ñoàng giaùo xöù xuaát haønh ñi veà höôùng nhaø toâi tröôùc thì coøn quaø, ñi sau thì heát. Laàn ñaàu tieân trong nhöõng naêm coù “chaân” trong danh saùch ngöôøi ngheøo, nhaø toâi ñöôïc nhaän caùi baùnh chöng chuùc teát. Maù toâi xuùc ñoäng ngaån ngöôøi, hai tay run run ñôõ laáy töø tay Cha, kính caån nhö ñoùn nhaän moät hoàng aân to lôùn. Baùnh “loäc” chæ nhænh hôn moät chuùt so vôùi chieác baùnh gaïo thöøa Maù goùi cho toâi vui thích ngaøy coøn beù. Töø khi giaùo xöù laäp ra truyeàn thoáng töông thaân töông aùi naøy, laàn ñaàu tieân cuõng laø laàn duy nhaát gia ñình toâi ñöôïc Cha xöù ñeán chuùc tuoåi ñaàu naêm, keøm theo moùn quaø thöïc teá coù chuùt höông vò ngaøy xuaân. Nhöõng naêm Cha ñeán chuùc “chay”, con toâi ngô ngaùc hoûi, ngoaïi ôi sao nhaø mình ngheøo hôn nhaø khaùc maø Cha khoâng cho baùnh chöng? Maù toâi xoùt ruoät, thöông chaùu öùa nöôùc maét! Maù toâi ngaøy xöa cuõng meänh phuï ñaøi caùc, giaøu coù sang troïng. Ai laøm neân daâu beå ñoåi dôøi. Ngaøy quoác haän caét chia ñaát nöôùc, di cö vaøo Nam tuy Maù khoâng coøn sang giaøu quyeàn theá thì cuõng “thöôøng thöôøng baäc trung”, phong thaùi, phong löu chöa maát heát. Duø coù nhöõng luùc ngheøo tuùng, ba chìm baûy noåi, nhöng luùc naøo Maù cuõng giöõ ñöôïc phong caùch neàn naõ ung dung, böôùc ra ñöôøng laø aùo daøi khaên nhung vaán. Sau naøy toâi khoâng tìm thaáy ñöôïc hình aûnh cuûa Maù nôi caùc baø “Baéc kyø”. Sao khoâng thaáy ai vaán khaên nhung gioáng Maù toâi?

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Vaän nöôùc laïi moät laàn nöõa ñen toái. Ñaém chìm vaøo nguïc tuø coäng saûn laø ñoàng nghóa vôùi ñoùi ngheøo khoán khoå, cô cöïc laàm than! Duø ngheøo tuùng theá naøo, ngaøy teát Maù cuõng baèng moïi caùch laøm cho chaùu ngoaïi moät thaåu baùnh nhaõn. Con toâi aên baùnh naøy thay cho baùnh chöng, keïo möùt. Cuõng coi nhö coù teát roän raøng. Ngaøy nay ñôøi soáng gia ñình toâi khaù hôn, Maù khoâng coøn! Caùi teát cuoái cuøng Maù vaãn chòu nhieàu thieáu thoán, cô haøn. Ngaøy teát bình laëng ñìu hiu, nhö moïi ngaøy buoàn. Muøa xuaân khoâng ñeán vieáng nhaø. Vaø chöa heát thaùng gieâng naêm ñoù Maù ra ñi coõi khaùc. Cuoäc ñôøi Maù toâi thaät buoàn baõ bi ai ñoaïn cuoái ñöôøng! Ngaøy nay nhieàu gia ñình khoâng coøn phaûi chôø ñeán teát môùi coù ñöôïc nhöõng moùn ngon, hoaëc phaûi ñôïi luùc oám ñau môùi ñöôïc aên toâ phôû, mieáng gioø luïa! Ngaøy thöôøng hôi thích moùn gì aên lieàn moùn ñoù. Maõi roài raát khoù nghó ra ñöôïc moùn naøo coù theå laøm ta öùa nöôùc mieáng theøm thuoàng. Caùc baø noäi trôï taän duïng “chaát xaùm” moãi ngaøy nghó moùn aên, sao cho ngon laï luùc ñi chôï. Neân ngaøy teát chæ coøn mang yù nghóa tinh thaàn, neùt vaên hoùa truyeàn thoáng daân toäc, nhöng keøm theo “noãi buoàn” theâm tuoåi ...giaø. Maâm côm ngaøy teát cuùng oâng baø cho ñuùng leã nghi, khoâng coøn ñöôïc haùo höùc mong ñôïi nhö ngaøy xöa. Ñoái vôùi nhöõng gia ñình khaù giaû giaøu coù ngöôøi ta thích thuù chôi teát hôn aên teát. Nhöõng caùi teát sau naøy cuûa nhaø toâi tuy no ñaày phuû pheâ baùnh traùi ngaäp traøn. Nhöng khoâng coù loaïi baùnh möùt

naøo thôm ngon ngoït ngaøo beùo ngaäy gioøn tan nhö baùnh nhaõn cuûa Maù, vieân baùnh coù vò trí baát huû trong kyù öùc. Khoâng coù maâm thöùc aên naøo ñuû höông vò ñaëc thuø ngaøy teát nhö thöùc aên Maù toâi laøm khi xöa... Ngaøy ñaàu naêm, toâi luoân coù caùi caûm giaùc boåi hoåi tieác nuoái nhöõng xuaân xöa, nhö ngöôøi ta ngô ngaån tieác “OÂng Ñoà” thôøi quaù vaõng cuûa Vuõ Ñình Lieân. Moãi naêm hoa ñaøo nôû Laïi thaáy oâng ñoà giaø Baøy möïc taøu giaáy ñoû Beân phoá ñoâng ngöôøi qua. ............................... OÂng Ñoà vaãn ngoài ñaáy Qua ñöôøng khoâng ai hay Laù vaøng rôi treân giaáy Ngoaøi trôøi möa buïi bay. Naêm nay ñaøo laïi nôû Khoâng thaáy oâng ñoà xöa Nhöõng ngöôøi muoân naêm cuõ Hoàn ôû ñaâu baây giôø ? Xuaân Giaùp Ngoï /2014 ª


113

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

DELUX PLUMBING & PIPING Chuyeân Laøm Moïi Coâng Trình Lieân Quan Ñeán Nöôùc CHUYEÂN THAY, GAÉN VAØ SÖÛA:

* Bình nöôùc noùng (Water Heat) * Boàn caàu ( Toilet) , Sink * Heä thoáng nöôùc gheá SPA, thoâng oáng coáng * Thieát laäp heä thoáng nöôùc ra vaøo cho nhaø, tieäm Nail, Basement

Ñaëc bieät: * Thay oáng nhöïa qua oáng ñoàng (Repiping) * Nhaän sôn nhaø, tieäm vaø decks

State Licensed

Free Estimate Free Khaûo Gía Mieãn Phí

Neáu coù nhu caàu, xin Quí Ñoàng Höông lieân laïc: Anh Chuùc: 770-519-1763

hoaëïc Mr. Ray: 770-778-1995

- Kinh Nghieäm - Taän Taâm - Uy Tín - Baûo Ñaûm Nhanh Choùng

3500 Gwinnett Place Dr #18 ª Duluth GA 30096

325


114

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª SONG AN CHAÂU PHUÏ TRAÙCH

Chuùc Möøng Raïng Ñoâng Baùo Xuaân

Chuùc Möøng Taân Nieân Naéng raát ñeïp trong ngaøy Xuaân töôi thaém, Hoa mæm cöôøi khi gioù nheï lung lay, Ta thaû hoàn veà khung trôøi thô aáu, Chöa moät laàn tay naém laáy baøn tay.

Chuùc möøng “Toøa Baùo Raïng Ñoâng” Vui Xuaân ñoùn Teát, ñaäm loøng nöôùc non Ngaøn naêm saùch söû maõi coøn Da vaøng maùu ñoû chaùu con Laïc Hoàng. Ngaøy Xuaân thöông nhôù hoaøi mong Ñaøn con vieãn xöù ruoåi rong ñöôøng ñôøi. Xa queâ caùch nöõa ñaát,trôøi Bao giôø veà laïi choán nôi truøng phuøng. Boán muøa Xuaân, Haï, Thu, Ñoâng Voøng xoay nhaân theá laïnh luøng troâi qua Ngöôøi ñi, ngöôøi ñôïi - xoùt xa Ñeám Xuaân tính tuoåi - xeá taø buoâng rôi. Thaùng naêm nhìn laïi cuoäc ñôøi Thaêng traàm khoå naïn raõ rôøi kieáp thaân Muøa Xuaân trôû laïi theá traàn Nhaø nhaø hoan hæ - ñoùn möøng Taân nieân! Mong ngaøy veà laïi ñoaøn vieân Laéng nghe caâu haùt dòu hieàn meï ru “AÀu ô... thuyeàn ñôøi gioù baõo vuõ vaàn Vöõng tay caàm laùi - chôù ñöøng buoâng lôi” Raïng Ñoâng toûa aùnh saùng ngôøi! Haûi ñaêng höôùng ñeán vuøng trôøi nhôù thöông Con thuyeàn vieãn xöù tha phöông Muøa Xuaân gôïi nhôù queâ höông beán nhaø ! HOAØI HÖôNG GIANG

Nghe boãng choác tieâu tan bao phieàn muoän. Vui vaãy chaøo möøng Xuaân môùi veà ñaây. Trôøi trong vaét, khoâng gôïn maây: Thaêm thaúm! Nhö tình yeâu naêm thaùng vaãn ñong ñaày.

Nhôù Teát Queâ Xöa Vaãn nhôù Teát queâ xöa Baùnh goùi chieàu ba möôi Vaêng vaúng gioïng hoø ñöa Roän raõ tieáng vui cöôøi. Chaøy khuya queát baùnh phoàng Nhòp nhaøng ñoùn Chuùa Xuaân Coâ gaùi queâ maù hoàng Chôø ngaøy veà nhaø choàng. Khu vöôøn ngoaïi traùi caây Chín öûng theo töøng muøa Ñoâi tay nhaên nheo gaày Daõi daàu bao naéng möa. Ñaøn em beù hôùn hôû Tung taêng loä ñöôøng queâ Trai laøng ñi xem leã Ñaém say maùi toùc theà. Moàng moät cuøng xum hoïp Baø con xuùm chuùc nhau Bình an trong naêm môùi Phöôùc, Loäc, Thoï, doài daøo. Nhöõng ngaøy thaùng eâm ñeàm Trong tieàm thöùc naèm yeân Moät chuùt gì luyeán tieác Laøm sao coù theå queân. ÑOÃ THÒ MINH GIANG

Tieáng chim hoùt chuyeàn caønh vui roän raõ, Raïo röïc loøng nhö coøn thuôû Xuaân thì, Gioù raát nheï töïa tieáng ai dòu ngoït, EÂm aùi naøo dìu ta böôùc ñam meâ. Chaøo Xuaân môùi nôi queâ ngöôøi loøng vaãn, Mô moät ngaøy naéng aám giöõa queâ höông, Ñôøi vaãn ñeïp, tình vaãn coøn chung thuûy, Vaø...Loøng Xuaân chan chöùa vaïn tình thöông NGUYEÃN HOAØNG YEÁN

Xuaân Tha Höông Nhôù Meï Meï ôi! Xuaân ñeán beân ñôøi Bao naêm con ñaõ xa rôøi meï yeâu Chaéc giôø mai nôû thaät nhieàu Loøng giaø chaéc haún töøng chieàu nhôù thöông Ñöùa con xa caùch daëm tröôøng Moãi naêm xuaân ñeán leä thöôøng meï mong Caùc con sum hôïp thaät ñoâng Meï giaø chæ öôùc trong loøng baáy nhieâu Chieàu nay nhôù meï thaät nhieàu Bao naêm xöù laï ñìu hiu thaùng ngaøy Ñöôøng xa moõi caùnh chim bay Nhö loøng con treû töøng ngaøy nhôù mong Xuaân nay meï hieåu cho loøng Höôùng veà queâ cuû maø ñong gioït saàu . HAÏNH NGUYEÂN (AUTRALIA)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Xuaân Nhôù Meï *Thaân taëng caùc anh Hoäi Cafeù Forest Park, GA.

Con nhôù laïi nhöõng ngaøy xuaân naêm cuõ. Meï tieån con ñi, nöôùc maét tuoân traøo. Caây xoaøi rôi ruïng laù vöôøn nhaø sau . Con ra ñi, thöông meï giaø boû laïi. Nhaø mình beù nhoû,cuoäc soáng roäng daøi Con trôû veà ñaây sau nhöõng ngaøy xa xöù. Doøng söûa meï vaãn coøn aáp uû trong tim. Kyù öùc ñaõ nhoøa, nöôùc maét con vaãn chaûy. Caây xoaøi sau nhaø mình vaãn rôi ruïng laù. Con vaãn nhôù hoaøi hình boùng cuûa cha. Nhôù Xuaân naêm naøo con ñaõ ra ñi Böôùc chaân ra ñi con queân chaøo meï Maét meï röng röng buoàn buoåi tieån con Laøng queâ xöa höông böôûi nay vaãn coøn. Nôi chaân trôøi môùi con ñang sinh soáng. Ñaâu coù gì vui, con maõi haèng moâng Vaø mô öôùc ngaøy mai trôøi laïi saùng. Con trôû veà aáp uû maùi nhaø xöa. Nghe tieáng möa rôi tí taùch sau heø Nghe chim hoùt treân giaøn hoa thieân lyù. Nhöng con bieát con vaãn coøn xa meï. Xa meï hieàn.....xa caû queâ höông.. NGOÏC ÑOAØN

Xuaân Veà Nhôù Meï

115

Taëng Sôn Haèng ôû Palo Alto vaø ngöôøi baïn ôû Villa Vica.

Xuaân laïi veà nôi xöù ngöôøi laëng leõ Nhôù meï giaø hiu quaïnh ôû queâ nhaø Nhôù aùnh maét xa xaêm buoàn vôøi vôïi Nhôù tieáng meï cöôøi voïng giöõa trôøi xa . Con khoâng queân nhöõng thaùng ngaøy tan taùc Meï moät mình taàng taûo vôùi gian nan Nhöng treân moâi meï luoân nôû nuï cöôøi Meï daáu kín noãi buoàn trong ñaùy maét . Naéng Xuaân aám sao loøng con man maùc Nôi queâ ngöôøi hiu haét bôûi muøa Xuaân Lan ñaát nôû cöôøi töôi ngoaøi song naéng Sao ngaäm nguøi theo noãi nhôù baâng khuaâng. Ñi xa meï hôn nöûa voøng traùi ñaát Moãi Xuaân veà khoùc maét noãi buoàn daâng Con öôùc chi chaép ñoâi caùnh bay veà Veà beân meï aám tình Xuaân chaát ngaát BÍCH LAN

Chôø Tieáng Xuaân Veà

Ngoaøi hieân laát phaát tuyeát ñang rôi Xuaân ñeán roài sao chaúng boùng ngöôøi Ñaát khaùch vui Xuaân khoâng phaùo noå Caønh mai thieáu vaéng ñoùn Xuaân hôøi.

Moät vuøng trôøi nöôùc non xanh Gaám hoa raïng rôõ trong laønh tieáng xöa ... Boãng döng gioâng gioù maây möa Laïnh luøng , giaù buoát töù muøa phuû giaêng Coøn ñaâu nöõa aùnh traêng vaøng ? Coû caây hoa laù - Ngôõ ngaøng thu phai Ñeâm ñoâng daèng daëc daëm daøi Giaác mô xuaân maõi u hoaøi loøng ta.

Queâ ngöôøi vui Teát chæ rieâng ta Löu laïc tha höông Teát nhôù nhaø Möøng tuoåi naêm naøo nay vaéng laï Meï giôø ñaõ khuaát taän nôi xa.

Nhöõng mong trôøi noåi can qua Xua tan giaù buoát u taø traàm luaân Nöôùc non xanh laïi maøu xuaân Tieáng xöa roän raõ ñang gaàn beân ta !

Ñaõ maáy Xuaân roài xa Coá höông ? Trôøi Ñoâng giaù laïnh Teát theâm buoàn Caønh neâu tröôùc ngoû giôø ñaâu vaéng Thaáy Teát cho loøng noãi vaán vöông.

QUEÁ ANH

Mô Ngaøy Xuaân Queâ Meï

Xuaân nay vaéng laï tieáng em cöôøi Tieáng nhaïc Xuaân veà boãng leä rôi Ñoùn Teát naêm naøo beân leã hoäi Giôø ñaây coøn laïi chæ rieâng toâi. Xuaân ôû nôi naøy cuõng keùm vui Tha höông bôõ ngôõ tuûi buøi nguøi Mô ngaøy veà laïi mieàn Queâ Meï Ñeå ñoùn muøa Xuaân roän tieáng cöôø.i NGUYEÃN VAÏN THAÉNG

HOäP THÖ TRANG THô:

Moät muøa Xuaân nöõa laïi ñeán, muøa Xuaân thöù 39 cuûa nhöõng ngöôøi tî naïn chaùnh trò chuùng ta raûi raùc treân moät soá nöôùc khaép theá giôùi. Nhöõng ngöôøi con boû nöôùc ra ñi tìm töï do. Nay Xuaân veà treân xöù laï, loøng luoân roän raõ nhôù xuaân xöa nôi queâ nhaø ñaõ moät thôøi vui höôûng thanh bình ñaäm tình sum hoïp gia ñình, choøm xoùm, laùng gieàng. Nay ñaâu coøn nöõa. Baây giôø, nieàm ñau rai röùc nhung nhôù nhöùt cuûa nhöõng ngöôøi xa queâ laø hình aûnh ngöôøi Meï giaø coøn laïi beân queâ nhaø luoân aáp uû trong tim. Tình yeâu queâ höông, tình thöông nhôù meï giaø laø noãi u hoaøi cuûa nhöõng ngöôøi xa xöù chuùng ta ñaõ theå hieän chaân thaønh qua nhöõng vaàn thô ñaày tình caûm cuûa quyù thi höõu: HOAØI HÖÔNG GIANG, NGUYEÃN HOAØNG YEÁN, HAÏNH NGUYEÂN, NGOÏC ÑOAØN, BÍCH LAN, NGUYEÃN VAÏN THAÉNG, QUEÁ ANH vaø ÑOÃ THÒ MINH GIANG nôi trang thô Xuaân. Caùm ôn quyù thi höõu ñaõ ñoùng goùp nhöõng baøi thô hay nôi trang thô Raïng Ñoâng kyø naøy. *Quùy thi höõu, ñoäc giaû muoán coù thi phaåm ñoùng goùp vaøo Trang Thô Raïng Ñoâng. Xin gôûi taùc phaåm veà ñòa chæ email: <tamchauphan@gmail.com > vaø < tapchirangdong@ gmail.com > vaø xin gôûi keøm theo soá phone hay ñòa chæ email ñeå tieän beà lieân laïc. Ña taï. SAC.


116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

B-H:


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

404-259-5783 • 404-319-0395

117


118

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏ316 P CHÍJAN RAÏN G 2008 ÑOÂ NG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 SOÁSOÁ 318 20, 2009 DEC 20,

127 119 127

TAÏP CHÍ G NÑOÂ NG TAÏP RAÏ CHÍNRAÏ G ÑOÂ NG

- Rau xaøo

- Boø luïi - Boø nöôùng xaû

Xin goïi tröôùc 3 ngaøy

MON - SAT: 9:00AM - 9:30PM SUN: 9:00AM - 8:30PM � TUE: Closed


120 ÑIEÁU VAÊN

(Nhaïc só Huyønh Anh)

T

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª ÑOÃ VAÃN TROÏN

(Nhaø baùo Cao Sôn)

haùng 12, laïnh - buoàn. Côn gioù muøa ñoâng ñaõ mang theo nhöõng ngöôøi thaân cuûa toâi veà moät mieàn raát xa xaêm. Tieáng nhaïc thaùnh thoùt chaøo ñoùn giaùng sinh, nhö doäi vang trong toâi nhöõng kyû nieäm, cho moät tình thaân saâu ñaäm ñaõ rôøi xa. Nhaïc só Huyønh Anh töø giaõ coõi traàn ngaøy 13 thaùng 12, naêm 2013 taïi San Francisco, höôûng thoï 82 tuoåi. Nhaø baùo Cao Sôn rôøi döông theá ngaøy 22 thaùng 12 naêm 2013 taïi San Jose, höôûng thoï 68 tuoåi. Ca nhaïc só Vieät Dzuõng taïm bieät cuoäc ñôøi ngaøy 20 thaùng 12 naêm 2013, taïi Orange County, höôûng döông 55 tuoåi. Ñôøi ngöôøi laø höõu haïn, coøn ngheä thuaät thì voâ haïn. Hai ngöôøi anh vaø ngöôøi baïn cuûa toâi khoâng coù söùc ñeå choáng ñôõ nhöõng côn beänh traàm kha, ñaõ ñeán hoài keâ toa baùo töû. Tröôùc khi rôøi Myõ, toâi coøn goïi nhaïc só Huyønh Anh ñeå baøn ñònh ngaøy toå chöùc vinh danh anh taïi San Jose. Ñeâm nhaïc chöa thaønh, thì Traàn Höõu Ñònh ñaõ baùo tin “Anh Ba” Huyønh Anh ñaõ ra ñi. Toâi laëng ngöôøi. ÔÛ beân kia bôø bieån Thaùi Bình Döông, toâi nghe nhö coù tieáng soùng buoàn doäi vang trong taâm thöùc. Nhaïc só Huyønh Anh cuûa toâi vaø cuûa moïi ngöôøi ñaõ yeân nghæ nghìn thu. Moä chung laø nhöõng ca khuùc vang boùng cuûa anh nhaéc nhôù veà: Laïnh Troïn Ñeâm Nay / Kieáp Caàm Ca / Khung Trôøi Töôûng Nhôù / Hoa Traéng Thoâi Caøi Treân AÙo Tím / Möa Röøng / Röøng Laù Thay Chöa / Bieát Noùi Gì Ñaây / Ñôøi Toâi Chæ Yeâu Moät Ngöôøi... ÔÛ nhöõng thaùng tröôùc, coù khi anh ñi xe buyùt, coù khi Nghóa chôû anh xuoáng San Jose gaëp toâi vaø Ñònh. Anh nhaéc nhôû toâi veà buoåi toå chöùc. Anh hy voïng toâi vaø Hoaøng Thi Thao seõ laøm moät ñeâm nhaïc raát yù nghóa. Thôøi gian chæ chôø ngaøy khai dieãn, nhöng linh tính nhö baùo cho toâi bieát

(Ca nhaïc só Vieät Dzuõng)

moät ñieàu gì ñoù seõ khoâng vui. Toâi sôï ñeâm ñoù seõ laø ñeâm töø bieät anh, neân cöù phaûi heïn laàn vôùi anh. Toâi nôï anh moät lôøi höùa, moät buoåi dieãn. Toâi nôï anh nhöõng noát nhaïc, nhöõng ca khuùc vui nhoän môøi goïi toâi böôùc nhöõng naác thang haêm hôû vaøo ñôøi. ÔÛ nhöõng hoäp ñeâm, nhöõng phoøng traø thôøi ñoù, nhaïc Huyønh Anh chinh phuïc moïi ngöôøi qua nhöõng giai ñieäu Blue ñoäc ñaùo, maø anh laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu tieân mang ñeán ngöôøi thöôûng ngoaïn. Vôùi nhaïc phim Loan Maét Nhung, Ñieäu Ru Nöôùc Maét... laø nhöõng caên phoá, nhöõng bieät thöï nguy nga trong kho taøng aâm nhaïc Vieät Nam. Nhaïc só Huyønh Anh taøi tình ñöa nhaïc vaøo phim aûnh, quyeán ruõ vaø ñaém ñuoái nôi nhöõng aùnh ñeøn maøu röïc rôõ cuûa Saøi Goøn naêm naøo. Moät baûn tango dieãm tuyeät, vaán vöông cung baäc thanh aâm. Toâi nhôù ñaàu thaäp nieân 80, khi maø haøng ngaøy anh ñeán vôùi toâi ôû ngoâi chung cö nhoû, thaønh phoá Anaheim. Hai anh em coù nhöõng buoåi toái ôû Brodard, Caravelle, ôû nhöõng buoåi hoïp maët raát thaân thöông cuøng anh Traàn Ñaéc Cöû, anh Hueä Raâu... Roài chuùng toâi cuøng veà mieàn Baéc Cali. Anh ñaõ choïn toâi vaø Traàn Höõu Ñònh laø hai ngöôøi em maø anh raát thöông. Hoài töôûng veà anh laø nhöõng hình aûnh ñeïp, khaû kính. Ñôøi soáng naøy töû teá voâ cuøng neáu coù nhöõng ngöôøi nhö anh Ba Huyønh Anh. Söï deã thöông cuûa anh laø nhöõng traân troïng maø khi anh naèm xuoáng laø nhöõng gioït nöôùc maét thöông yeâu, nuoái tieác veà anh. Anh Ba: “Tieãn nhau ngaøn daëm cuõng phaûi chia tay”. Em ñaõ töø raát xa, töø nöûa voøng quay traùi ñaát ñeå veà tieãn bieät anh, tieãn bieät anh Cao Sôn, Vieät Dzuõng, nhöõng ngöôøi thaân beân caïnh laàn löôït ra ñi trong noãi buoàn voâ haïn.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

121


122

Em khoâng theå khoâng khoùc ñöôïc khi nghó veà anh, nghó veà tình thaân giöõa chuùng ta. Ñaùm tang anh ñoâng ñuû nhöõng ngöôøi baïn thaân cuûa anh, nhöõng ngöôøi nhö môùi hoâm qua coøn ngoài beân anh, coøn nghe anh noùi veà nhöõng saùng taùc, nhöõng thaêng traàm cuûa anh trong cuoäc soáng. Moät Huyønh Anh löøng laãy treân saân khaáu, trong lôøi ca tieáng nhaïc; vaø moät Huyønh Anh vaát vaû xuoâi ngöôïc vôùi nhöõng cuoác xe ñöa ñoùn töøng ngöôøi trong noãi buoàn saâu kín nôi nhöõng con doác cao ngaát ôû Cöïu Kim Sôn, ôû Oakland, ôû Alameda... Huyønh Anh cuûa laëng leõ saàu buoàn khi nhôù veà ngöôøi vôï ñaõ chia tay... Ñaâu ñoù laø moät daáu moác cuûa thôøi gian maø anh cam chòu. Nhìn laïi nhöõng hình aûnh cuûa anh trong buoåi toå chöùc maø ñaïo dieãn Taøi Vaên Kieân, moät ngöôøi xa laï vôùi anh nhöng ñaõ traân quyù doøng nhaïc cuûa Huyønh Anh, neân ñaõ doác loøng toå chöùc moät ñeâm nhaïc nhö moät söï ngöôõng moä anh. Em caøng thaáy buoàn nhôù anh hôn. Em bieát töø ñaây, moãi cuoái tuaàn ôû Cao Nguyeân thieáu ñi moät choã ngoài cuûa anh, thieáu ñi moät ngöôøi anh kính meán. Anh Ba! Haõy yeân nghæ! Em goïi teân anh, em nhôù anh, nhôù anh voâ cuøng! *** Toâi gaëp nhaø baùo Cao Sôn vaøo moät ngaøy muøa ñoâng luùc thôøi tieát ôû San Jose raát laïnh. Anh vôùi daùng veû coøm coõi, khuoân maët hoác haùc, ñoâi maét laïc thaàn nhö haèn in daáu veát cuûa bao naêm tuø toäi trong lao tuø Coäng Saûn. Moät ngöôøi tuø môùi ñònh cö ôû beán bôø töï do. Anh keå cho toâi nghe nhöõng naêm thaùng laøm baùo ôû queâ nhaø. Caùi thôøi vaøng son cuûa kyù giaû, caùi thôøi maø söùc maïnh cuûa ngoøi buùt nhö moät sö ñoaøn. Caùi thôøi maø nhöõng ngöôøi laøm truyeàn thoâng coù moät choã ñöùng, moät vò trí xöùng ñaùng trong loøng moïi ngöôøi. Chuùng toâi thaân nhau töø ñoù. Gaëp baát kyø moät giao ñoäng naøo trong coäng ñoàng chuùng toâi ñeàu saùt caùnh, ñeàu cuøng moät yù nghó nhö nhau: Khoâng theå ñeå moät aùp

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Ngaøy cöôùi Vieät Dzuõng vaø Beâ beâ Hoaøng Anh trong nhaø thôø Tam Bieân (22 Thaùng 11, 2006)

Hình aûnh moät Cao Sôn luoân gaén vôùi tôø baùo Tin Vieät, anh noùng tính, luùc noùng naûy, Cao Sôn khoâng tröø moät ai, keå caû Traàn Thò Thu, ngöôøi vôï hieàn laønh chung thuûy.

löïc naøo khoáng cheá truyeàn thoâng. Toâi, anh, vaø anh Vuõ Bình Nghi cuøng nhau moät traän tuyeán, chaáp nhaän nhöõng vu oan giaù hoïa, nhöõng troø chôi chuïp muõ raát treû con. Chuùng toâi ñaõ töøng haàu toøa töø thaùng naøy qua thaùng khaùc ñeå daønh laïi phaàn thaéng cuoái cuøng. Anh khoâng heà meät moûi: Vieát baùo, phaùt baùo, laáy quaûng caùo... laøm bieát bao nhieâu vieäc ñeå tôø Tin Vieät News toàn taïi vaø phaùt trieån. ÔÛ Cao Sôn laø moät ngöôøi noùng naûy, nhöng raát boäc tröïc vaø heát loøng vôùi anh em. Khi ñaõ keát thaân vôùi ai thì thuûy chung vôùi moät taám loøng baát bieán. Nhieàu anh em khoâng hieåu neân coù ñoâi luùc “than phieàn” anh hay “la loái”. Toâi may maén chöa bao giôø coù moät cuoäc ñoâi co naøo vôùi anh. Coù theå laø toâi hieåu anh, vaø coù theå anh thöông toâi nhö moät ñöùa em neân khoâng nôõ la maéng. Thôøi gian khi anh ngaõ beänh cuõng laø thôøi gian toâi ít ôû San Jose, nhöng moãi laàn ñi xa veà toâi ñeàu gaëp anh ñeå thaêm hoûi beänh tình. Toâi thaáy anh gaày vaø xanh xao nhieàu. Rieâng yù löïc thì raát maïnh meõ vaø kieân cöôøng. Anh vaãn laøm vieäc vaø xoâng xaùo ôû moïi nôi. Luùc naøo anh cuõng noùi: “Anh khoâng sao ñaâu.” Tin anh maát laøm toâi ñau nhoùi. Toâi nhö muoán gaøo theùt, toâi ngaõ quî ôû moät trieàn doác Pleiku, nôi maø anh ñaõ coù nhöõng ngaøy thaùng laøm vieäc taïi ñoù. Nhaát ñònh, baèng moïi caùch toâi phaûi trôû veà Myõ ñeå kòp nhìn maët anh laàn cuoái. Toâi muoán chính toâi ñöôïc caàm tay anh, ñöôïc chaïm vaøo thaân theå gaày goø cuûa anh. Ñoâi maét anh khoâng coøn môû, nhöng veû maët vaø trong saâu thaúm aån chöùa moät ñieàu gì ñoù chöa kòp noùi. Toâi hieåu anh coøn nhieàu ñieàu ñeå noùi, ñeå laøm, ñeå ñaûm nhieäm vôùi gia ñình vaø baèng höõu. Ngaøy ñöa tieãn anh, khi chaùu Vieät Haø coâ con gaùi lôùn noùi lôøi tieãn bieät tröôùc linh cöõu cuûa anh. Toâi thaáy chaùu raát tröôûng thaønh vaø quyeát taâm gaùnh traùch nhieäm vôùi gia ñình. Chò Thu ngöôøi vôï hieàn cuûa anh, khoùc ngaát. Toâi


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

DREAM GRANITE & CABINET CO.

123


124

khoâng daèn noåi ñöôïc söï xuùc ñoäng. Nöôùc maét toâi chaûy nhoøa. Taâm tö toâi kheùp kín. Mieàn yeâu thöông hieän höõu trong toâi nhöõng ngaøy thaùng cuøng anh trong coâng vieäc, trong tình thaân. Môû laïi nhöõng trang baùo cuûa anh, toâi thaáy coù boùng daùng anh treân töøng neùt chöõ, treân töøng baøi vieát. Khí phaùch cuûa moät Cao Sôn lan toûa laøm chuøn böôùc nhöõng maëc caûm töï ti cuûa nhieàu ngöôøi khaùc. Toâi gaëp anh vaøo muøa ñoâng vaø chia tay anh cuõng vaøo muøa ñoâng. Loøng toâi baêng giaù theo, tim toâi nhö röôùm maùu. Xaùc thaân naøo thoâi cuõng moät laàn röõa muïc. Thoâi cuõng moät laàn trôû veà caùt buïi, trôû veà moät coõi hö voâ naøo ñoù. Nhöng sao toâi vaãn ngaäm nguøi. Toâi nhaém maét ñeå nhöõng gioït leä khoûi rôi xuoáng. Nhöng khoâng theå, khoâng theå. Haõy ñeå nhöõng doøng chaûy tieãn bieät moät ngöôøi anh, tieãn bieät Cao Sôn. ÔÛ moät nôi naøo xa thaúm, linh hoàn anh coù nghe tieáng goïi yeâu thöông töø nhöõng ngöôøi thaân anh, töø nhöõng ngöôøi hieåu sai anh cuõng ñaõ ñeán, cuõng ñaõ noùi lôøi chia tay. Anh Cao Sôn, haõy bình thaûn ra ñi. ÔÛ traàn gian anh ñaõ laøm ñöôïc nhieàu ñieàu toát ñeïp. Nhieàu ngöôøi seõ nhôù veà anh, veà moät Cao Sôn ñaày nhöõng caù tính nhöng laø moät Cao Sôn cao quyù cuûa tình baïn. Em thaép neùn nhang loøng. Em röng röng moät noãi buoàn khaáp leä tieãn ñöa anh. Vónh bieät anh! Vónh bieät Cao Sôn! *** Toâi gaëp Vieät Dzuõng ôû nhöõng ngaøy ñaàu löu vong, huït haãng, daáu chaân coøn bòn ròn, ngôõ ngaøng vôùi doøng soáng môùi. Chuùng toâi soáng, aên, ôû, vaø laøm vieäc trong caên nhaø cuûa anh Du Töû Leâ ôû ñöôøng Ranchero, thaønh phoá Garden Grove. Nôi ñaây, cuõng ñaõ ñaøo taïo vaø laøm thaønh danh nhieàu ngöôøi. Taùc phaåm ñaàu tay cuûa nhaø vaên Nguyeãn Ngoïc Ngaïn cuõng ñöôïc ñi ra töø caùnh cöûa vaên chöông Ranchero. Toøa soaïn Nhaân Chöùng laø moät garage nhoû nhöng laø moät maùi aám gia ñình. Khi nhôù laïi caùi goùc baøn löõ thöù, nhoû nhaén ôû ñaây, luùc naøo toâi cuõng mang ôn thi só Du Töû Leâ ñaõ taïo cô hoäi cho toâi böôùc vaøo vaên chöông baùo chí. Vôùi nhaø vaên Mai Thaûo - nhaø thô Nguyeãn Taát Nhieân - nhaø thô Cao

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Ñoàng Khaùnh - nhaø baùo Ñaøo Quyù Chaâu (ñeàu ñaõ maát), coøn laïi nhaø baùo Hoaøng Döôïc Thaûo hieän laø chuû nhieäm nhaät baùo Saøi Goøn Nhoû, nhaø thô Voõ Thaïnh Ñoâng hieän laø chuû nhieäm tuaàn baùo Phöông Ñoâng Seattle, nhaø thô Traàm Phuïc Khaéc (Orange County) , Vieät Dzuõng vaø toâi, vôùi chöôûng moân laø thi só Du Töû Leâ ñaõ saùt caùnh ñeå laøm raát nhieàu vieäc cho truyeàn thoâng baùo chí vaên chöông. Chuùng toâi vôùi moät taâm hoàn, moät quyeát taâm gìn giöõ vaø phaùt huy vaên hoùa Vieät ôû xöù ngöôøi. Vieät Dzuõng ñöôïc yeâu meán nhaát, neân anh em goïi laø “caäu uùt”. Thôøi ñoù chöa coù maùy vi tính, ñaùnh chöõ phaûi duøng maùy type setting, maø laïi chæ coù vaøi ngöôøi bieát söû duïng. Dzuõng ñaùnh maùy nhanh, dòch thuaät nhanh, vieát baøi nhanh. ÔÛ Dzuõng, coù nhieàu taøi naêng: saùng taùc truyeàn thoâng vaên ngheä... vaø cuoán huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi. Laøm baùo khoâng ñuû soáng neân anh Du Töû Leâ vaø chò Hoaøng Döôïc Thaûo môû theâm quaùn caø pheâ Tay Traùi. Theá laø taát caû anh em phaûi phuï nhau. Vieät Dzuõng ñaûm nhieäm nhieàu vai troø nhaát, töø MC, ca haùt, tieáp taân ñeán toå chöùc. ÔÛ moät goùc nhìn naøo ñoù, nôi nhöõng chieác gheá thaáp leø teø, nhöõng ngoïn ñeøn daàu khoâng toû, caø pheâ Tay Traùi laø choã dung chöùa nhöõng thaân tình maø chuùng toâi khoâng theå queân ñöôïc. Môû caø pheâ cuõng khoâng deã, baïn vaên ngheä ghi soå hoaøi cuõng meät, neân anh Du Töû Leâ môû theâm tuaàn baùo Tay Phaûi. Luùc naøy coâng vieäc baän roän hôn, nhöng Vieät Dzuõng vaø toâi coù taät thöùc khuya, daäy muoän, neân nhöõng buoåi toái, toâi vaø Dzuõng hay ñi xi neâ, ñi chôi choã naøy choã noï. Suoát moät thôøi gian daøi nhö vaäy, anh em coù moät nghóa tình gaén boù. Roài toâi veà San Jose soáng. Taïp chí Nhaân Chöùng, tuaàn baùo Tay Phaûi, caø pheâ Tay Traùi laàn löôït ra ñi. Anh Du Töû Leâ vaø chò Hoaøng Döôïc Thaûo thoâi naëng nôï. Anh em moãi ngöôøi moät ngaû, nhöng taát caû ñeàu hieåu raèng: Töø moät nôi böôùc ra. Tình thaân laø treân taát caû. Tröôùc khi Vieät Dzuõng maát chöøng moät thaùng, chuùng toâi coù gaëp nhau taïi Atlanta. Toâi, Dzuõng, vaø Ñoã Taân Khoa uoáng vôùi nhau nhöõng ly röôïu aân tình. Toâi hoûi Dzuõng: “Söùc khoûe em luùc naøy ra sao?” Dzuõng traàm tö traû lôøi: “Em thaáy yeáu vaø giaø ñi nhieàu.” Dzuõng nhaéc toâi veà Hoäi Ngoä Truøng

Vieät Dzuõng laàn sau cuøng ôû Atlanta, trong ñeâm nhaïc töø thieän giuùp treû em ngheøo ôû VN. Muoán thöû thaùch vôùi toâ xe löûa ôû ILuvPho 2.

Döông. Dzuõng coøn noùi theâm: “Nhaát ñònh Hoäi Ngoä Truøng Döông laàn naøy anh toå chöùc, em phaûi coù maët.” Caâu chuyeän giöõa toâi vaø Dzuõng cöù bò ngaét quaõng bôûi nhöõng ngöôøi aùi moä Dzuõng xin chuïp hình. Toâi khoâng ngôø laàn ñoù laø laàn cuoái toâi gaëp Vieät Dzuõng. Tin Vieät Dzuõng maát laøm toâi baøng hoaøng. Toâi goïi anh Du Töû Leâ. Toâi goïi Beâ Beâ Hoaøng Anh vôï cuûa Vieät Dzuõng maø toâi laø ngöôøi giaùn tieáp mai moái. Anh Du Töû Leâ buoàn baõ, coøn Hoaøng Anh thì bieàn bieät. Cuoäc soáng quaû coù nhöõng ñieàu thaät baát ngôø vaø trôù treâu. Vaãn bieát; Ñôøi ngöôøi nhö boùng ngöïa hoà qua keõ cöûa. Soáng, cheát, laø leõ thöôøng tình. Nhöng sao tim toâi ñau buoát. Vieät Dzuõng coøn quaù treû ñeå Thöôïng Ñeá mang anh ñi, khi maø anh ñang coáng hieán nhieàu cho nhaân loaïi, cho tha nhaân. Vieät Dzuõng ra ñi veà mieàn vieãn du giöõa thôøi tieát laïnh leõo, trong nieàm thöông tieác cuûa bao nhieâu ngöôøi nhö söôûi aám vaø ñoát leân ngoïn löûa Vieät Dzuõng. Nieàm tin vaø khaùt voïng. Trong moät thaùng maø toâi ñoùn nhaän ba caùi tang cuûa ba ngöôøi thaân. Toâi chæ muoán khoùc. Khoùc ñeå tieãn ñöa nhöõng linh hoàn thaân thöông an nghæ. Duø trong moät coõi xa hay coõi taïm thì toâi raát nhôù nhöõng ngöôøi anh, nhöõng ngöôøi baïn cuûa toâi. Chaøo bieät anh Ba Huyønh Anh, Cao Sôn, Vieät Dzuõng. Jan 10, 2014 ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

125


126

NGUÕ QUAû NGAØY TEÁT DAÏY BÔI

- Daïy bôi cho moät thieáu nöõ nhö theá naøo? - Caäu phaûi moät tay ñôõ ngöïc, moät tay ñôõ döôùi moâng vaø nheï nhaøng naâng coâ ta treân maët nöôùc. - Nhöng ñaây laïi laø em gaùi tôù. - Quaúng meï noù xuoáng nöôùc... bôi ñöôïc thì bôi. Maø thoâi ñeå ñaáy tao daïy cho!

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Vui º Vui

khoâng coù ai xung quanh neân nhaän lôøi. Vaøi phuùt sau, oâng giaø noùi: “Baø 45 tuoåi”. Ngöôøi phuï nöõ ngaïc nhieân hoûi: “Thaät kyø laï. Laøm

sao oâng bieát?”. “Toâi ñöùng ñaèng sau baø trong quaùn aên kia”

THÍCH GÌ NGHEÀ ÑOù

Vôï choàng ñang xem phim tình caûm, tôùi ñoan hoân nhau: Vôï: Ñöøng hoân thaèng ñoù, noù khoâng xöùng ñaâu. Choàng: Hi, em ngoác thaät. Em noùi hoï cuõng ñaâu coù nghe thaáy Heát phim hoï baét ñaàu xem ñaù boùng Choàng: Suùt, suùt ñi, ñeät mòa, boá baûo suùt sao maøy khoâng suùt, ñieác aø...

Caùc em chuù yù, haõy nhìn coâ vaø noùi xem thích caùi gì treân ngöôøi coâ thì coâ seõ cho bieát, lôùn leân caùc em seõ laøm gì? Coâ beù Masha noùi: -Thöa coâ, em thích maùi toùc. -OÂi, Masha yeâu quí, lôùn leân em seõ trôû thaønh thôï laøm ñaàu noåi tieáng. Caäu beù Peter: - Thöa coâ, ñoâi maét cuûa coâ raát ñeïp. - Caùm ôn Peter, lôùn leân em seõ trôû thaønh baùc syõ nhaõn khoa. Theá coøn Mark, noùi gì ñiù, ñöøng xòu maët nhö vaäy. - Thöa coâ, em coøn bieát noùi gì baây giôø? Em ñaõ hieåu, kieåu gì em cuõng seõ chæ laø coâng nhaân vaét söõa boø ôû noâng traïi thoâi.

CHÆ BAØ KHOÂNG THAÁY

BAO NHIEÂU CUÕNG COù

AI NGOÁC ?

Moät phuï nöõ quyeát ñònh ñi caêng da maët nhaân dòp sinh nhaät. Baø caûm thaáy raát haøi loøng veà keát quaû. Treân ñöôøng veà nhaø, baø gheù vaøo moät quaày aên vaø töï thöôûng cho mình moät böõa ngon laønh. Tröôùc khi ra veà, baø hoûi ngöôøi chuû: “OÂng nghó toâi bao nhieâu tuoåi?” “Khoaûng 35, oâng chuû traû lôøi. “OÀ, thöïc ra toâi ñaõ 45 tuoåi”, ngöôøi phuï nöõ noùi vaø trong loøng caûm thaáy voâ cuøng haïnh phuùc. Khi ñöùng chôø taïi beán xe buyùt, baø cuõng hoûi moät oâng giaø caâu töông töï. OÂng ta traû lôøi: “Toâi ñaõ 85 tuoåi roài vaø khoâng coøn nhìn roõ nöõa. Nhöng neáu toâi coù theå sôø ngöïc baø trong vaøi phuùt, toâi coù theå noùi chính xaùc tuoåi cuûa baø”. Ngöôøi phuï nöõ toø moø vaø thaáy raèng

Beù gaùi chaïy veà cöï nöï vôùi meï: - Meï ôi thaèng Coø nhaø coâ Lieân coù caùi cuoáng ôû giöõa hai chaân maø con thì khoâng coù. Con baét ñeàn meï ñaáy! - Thoâi naøo, con gaùi ngoan cuûa meï. Thaèng Coø chæ coù moät caùi nhöng neáu con muoán, khi lôùn leân con muoán coù bao nhieâu caùi cuõng ñöôïc!

TUOÅI NAØO CUÕNG CAÀN

Nhôø coù maät baùo, coâng an bao vaây xoùm ñeøn ñoû toùm ñöôïc ba traêm coâ gaùi maïi daâm. Vieäc laáy soá lieäu nhaân thaân, laên tay keùo daøi maáy giôø lieàn, caùc coâ phaûi xeáp haøng ra taän ngoaøi ñöôøng haøng traêm thöôùc. - ÔÛ ñaây phaân phoái caùi gì maø ñoâng ngöôøi xeáp haøng theá? - Moät baø laõo ñi qua hoûi coâ gaùi ñöùng sau cuøng.

- Hoï phaân phoái keïo khoâng tem phieáu. - Coâ gaùi böïc boäi traû lôøi. Baø giaø kieân nhaãn xeáp haøng, maáy giôø sau môùi tôùi choã ghi teân. - Baø bao nhieâu tuoåi roài maø cuõng vaøo ñaây? Tay coâng an kinh ngaïc hoûi. Baø laõo giaän döõ: - Anh töôûng toâi taùm möôi tuoåi thì cheát quaùch cho roài khoâng caàn cuûa ngoït nöõa hay sao?

XEM TROÄM NHAÄT KYù

Meï xem troäm nhaät kyù cuûa con trai,lieác nhöõng doøng ñaàu tieân: ...Laàn ñaàu tieân trong ñôøi, ngöôøi con gaùi aáy ñöùng tröôùc maët mình, gheù tai theõ thoït: “Anh ôi... em coù...baàu”... - Thaèng maát daäy. - Baø meï laåm baåm vì quaù soác - Ñoà hö ñoán, môùi 16 tuoåi maø ñaõ daùm laøm caùi chuyeän taøy trôøi ñoù”. Ñònh baám ñieän thoaïi goïi ngay con trai veà ñeå hoûi cho ra nheõ, nhöng roài baø kieàm cheá ñeå ñoïc nhöõng doøng tieáp theo: - Thöïc söï mình voâ cuøng aùi ngaïi vaø khoâng muoán ñieàu naøy moät chuùt naøo, roài mình seõ ra sao khi tröôùc maét mình coøn caû moät chaëng ñöôøng daøi... Nhöng bieát laøm sao thoâi ñaønh...ñöùng daäy nhöôøng gheá cho chò aáy... maø sao hoâm nay xe bus laïi ñoâng ñeán theá nhæ.

OÂNG BEØN BAY LEÂN TRÔØI

Coâ giaùo hoûi hoïc sinh: - Trong chuyeän Thaùnh Gioùng, ai cöôõi ngöïa saét bay leân trôøi? - Em...em khoâng bieát aï! Khoâng theå chòu noåi vì söï keùm coûi cuûa hoïc sinh coâ giaùo noùi: - Ñöøng töôûng cöù laø con cuûa hieäu tröôûng thì muoán hoïc haønh theá naøo cuõng ñöôïc. Caàm cuoán saùch naøy leân gaëp boá caäu ñi! Treân phoøng hieäu tröôûng, oâng boá noùi vôùi con: - Sao maøy doát nhö boø theá! Ngöôøi cöôõi ngöïa saét bay leân trôøi laø oâng BEØN. Ñaây naøy, saùch vieát raát roõ raøng: “Sau khi cuùi ñaàu chaøo taïm bieät queâ höông, oâng beøn bay leân trôøi”. Chaû chòu ñoïc gì caû! Ngu theá laø cuøng!!! ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

127


128

DU LÒCH - 7

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HUYEàN CHÍP

Huyeàn Chip laø moät coâ gaùi coù loái soáng quaù phoùng khoaùng vaø taùo baïo.

ETHIOPIA, ÑIEÅM ÑEÁN ÑAÀU TIEÂN... Moät coâ gaùi khaùc böôùc vaøo vôùi quaàn boù, aùo hai daây vaø trang ñieåm cöïc ñaäm. Suy nghó töï nhieân cuûa toâi laø coâ cuõng laøm cuøng ngheà. Nhöng coâ baïn noùi tieáng Anh raát toát. Coâ phaù leân cöôøi khi toâi hoûi veà giôø. ÔÛ Ethiopia, ngaøy khoâng baét ñaàu luùc nöûa ñeâm maø ñöôïc tính töø luùc maët trôøi leân. 7h saùng giôø quoác teá laø 1h saùng giôø Ethiopia. Baây giôø ñang laø muøa heø ôû Ethiopia, nhöng khoâng nhö moïi ngöôøi nghó, muøa heø môùi laø thôøi gian laïnh, coøn muøa ñoâng thì laïi noùng. Mika heïn toâi luùc 9h Ethiopia, töùc laø 3h chieàu giôø chaâu AÂu nhö moïi ngöôøi ôû ñaây goïi. - Ñònh laøm gì töø ñaây ñeán luùc ñaáy? - Tôù cuõng chöa bieát nöõa. - Sao aáy khoâng ñeán nhaø tôù chôi? Ñeán thôøi ñieåm ñaáy thì toâi chaúng coøn quan taâm ñeán vieäc coâ laøm ngheà gì nöõa. Toâi nhìn baùc thôï may, baùc gaät ñaàu. Toâi ñi theo coâ vaøo moät ngoõ nhoû ñaày raùc vaø ngaäp nguïa nöôùc thaûi. ÔÛ giöõa khu oå chuoät laø moät ngoâi nhaø caáp 4 xinh xaén. Moät ngöôøi ñaøn oâng to cao, baëm trôïn ra môû cöûa. OÂng nhìn khoâng khaùc gì oâng truøm mafia trong phimHollywood vaäy.

Trong nhaø nghi nguùt khoùi. Toâi hôi chuøn chaân. - Ñaây laø chuù cuûa tôù. Mình thaät laø coù trí töôûng töôïng phong phuù quaù ñaây maø. Coâ baïn naøy hoaù ra laø sinh vieân ngaønh y. Coâ baïn raát thích nghòch toùc mình. - Toùc aáy meàm thích nhæ. Toâi cuõng chaïm vaøo toùc coâ aáy. Toùc coâ xoaên vaø cöùng, caûm giaùc cöù daøi ra laø xoaên tít vaøo da daàu. Toâi toû veû thoâng caûm: - Hay aáy thöû ñoåi daàu goäi xem sao. Coâ baïn phaù leân cöôøi. Ai maø taïo ra ñöôïc loaïi daàu goäi coù theå laøm cho toùc ngöôøi chaâu Phi thaúng vaø meàm ra ñöôïc chaéc chaén seõ thaønh tyû phuù. Ngöôøi Ethiopia coù toùc cuûa ngöôøi chaâu Phi, nhöng da laïi khoâng quaù ñen maø laø maøu naâu ñaäm raát ñeïp. Môùi ngaøy ñaàu tieân sang ñaây maø toâi ñaõ phaùt hieän ra quaù trôøi caùi mình hieåu sai veà chaâu Phi. Ngaøy xöa toâi coøn cöù töôûng ngöôøi chaâu Phi da ñen laø vì chaùy naéng nöõa chöù. - AÁy muoán aên tröa moùn gì? OÂi thích theá, laïi coøn ñöôïc môøi aên tröa nöõa. Ñoà aên Ethiopia aáy aï. Chò giuùp vieäc trong nhaø mang

ra cho toâi injera, loaïi baùnh mì moûng nhöng xoáp vaø raát chua maø ngöôøi Ethiopia aên haøng ngaøy. Toâi caén thöû moät mieáng roài nhaên maët vì chua quaù. Caû nhaø phaù leân cöôøi. - Töø töø, aáy phaûi aên vôùi “wat”. Wat nghóa laø nöôùc chaám. Hoâm ñaáy laø ngaøy aên chay neân hoï chæ coù wat töø ñaäu laêng. Thöông toâi ñoùi, moïi ngöôøi laøm theâm tröùng cho toâi. Goïi cho tôù neáu aáy caàn giuùp ñôõ gì. Neáu ôû choã baïn aáy khoâng thoaûi maùi, aáy coù theå ñeán ôû nhaø tôù. Nhaân tieän, teân tôù laø Sawrawit, nhöng moïi ngöôøi goïi tôù laø Berry. Thaät laï, ñoâi khi chuùng ta coù theå noùi chuyeän vôùi nhau nhö thaân quen laém roài maø chaúng heà bieát ñeán teân cuûa nhau. Toâi caûm ôn roái rít roài laïi maøy moø xe buyùt ñi ñeán nhaø Mika. Chuyeán phieâu löu cuûa toâi ôû Ethiopia môùi chæ baét ñaàu. Leàu cuûa ngöôøi Mursi ñöôïc xaây baèng buøn vaø lôïp maùi laù. Khaùc vôùi leàu cuûa caùc boä toäc khaùc ôû khu vöïc naøy, leàu cuûa ngöôøi Mursi khoâng coù phaân caùch giöõa töôøng vaø maùi, töø ngoaøi nhìn vaøo gioáng nhö ñoáng rôm. Jinka laø moät thò traán nhoû vôùi vaøi ngoâi nhaø luïp xuïp moïc hai beân moät con ñöôøng ñaát roäng theânh thang. Lyù


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

129


130

Tröôùc thaùc Victoria, bieân giôùi giöõa Zambia vaø Zimbabwe.

Huyeàn Chip hoøa ñoàng vôùi treû em Chaâu Phi

...vaø nhöõng chaøng thanh nieân nöôùc da boùng löôõng deå meán.

Nhieàu ngöôøi nghi ngôø buoäc coâ phaûi tröng ra baèng chöùng...

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

do duy nhaát ñeå thò traán toàn taïi laø laøm caên cöù cho khaùch du lòch ñeán thaêm boä toäc Mursi neân ngöôøi naøo toâi gaëp ôû ñaây cuõng ñang chuaån bò ñi thaêm boä toäc naøy. Moät ngöôøi ñaøn oâng laùi xe höùa saùng mai seõ cho toâi ñi nhôø. Khaùch cuûa oâng chæ coù moät giaùo vieân ngöôøi Anh neân xe coøn choã. Boä toäc Mursi soáng saâu trong röøng quoác gia Mango, caùch Jinka 74km. Ñöôøng vaøo raát xaáu, chuùng toâi ñi xe möôøi saùu choã maø phaûi maát gaàn hai giôø ñoàng hoà môùi tôùi nôi. Treân ñöôøng ñi, chuùng toâi ñi qua moät vaøi ngoâi laøng boû hoang cuûa ngöôøi Mursi. Moãi ngoâi laøng bao goàm khoaûng moät taù caùc leàu, quaây voøng quanh khu vöïc taäp trung chung cuûa laøng. Leàu cuûa ngöôøi Mursi ñöôïc xaây baèng buøn vaø lôïp maùi laù. Khaùc vôùi leàu cuûa caùc boä toäc khaùc ôû khu vöïc naøy, leàu cuûa ngöôøi Mursi khoâng coù phaân caùch giöõa töôøng vaø maùi, töø ngoaøi nhìn vaøo gioáng nhö ñoáng rôm. Nhöõng ngoâi leàu naøy cuõng raát thaáp, chæ cao khoaûng treân döôùi moät meùt. Ngöôøi laùi xe cho bieát ngöôøi Mursi bò chính phuû eùp phaûi chuyeån laøng ñi nôi khaùc ñeå traùnh gaây aûnh höôûng ñeán heä sinh thaùi vöôøn quoác gia. Caùch laøng vaøi caây soá, chuùng toâi baét gaëp moät nhoùm thanh nieân ngöôøi Mursi trong “trang phuïc truyeàn thoáng”. “Trang phuïc truyeàn thoáng” cuûa ñaøn oâng Mursi khoâng phaûi laø quaàn aùo maø laø nhöõng hình veõ baèng voâi traéng phuû khaép ngöôøi. Anh chaøng du khaùch cho toâi ñi nhôø xe xuoáng chuïp aûnh thì bò ñoøi giaù 5 birr moät aûnh. Hoaù ra do caïnh tranh trong laøng nhieàu quaù, neân nhieàu ngöôøi Mursi chaën du khaùch töø ngoaøi laøng ñeå moi tieàn. Vöøa ñeán nôi, chuùng toâi bò hai ngöôøi ñaøn oâng Mursi löïc löôõng chaën xe ñoøi veù vaøo laøng 100 birr cho moät ngöôøi. Veù naøy laø khoâng chính thöùc, bôûi chuùng toâi moãi ngöôøi ñaõ traû 180 birr ñeå vaøo vöôøn quoác gia, nhöng vì ai cuõng traû neân toâi caén raêng moùc haàu bao. Khi hoûi veù naøy coù bao goàm phí chuïp aûnh khoâng, hoï laéc ñaàu. Vaãn ñöôïc caûnh baùo töø tröôùc raèng laøng ngöôøi Mursi ñaõ bò “du lòch hoùa” quaù möùc, toâi vaãn khoâng khoûi thaát voïng khi thaáy du khaùch coøn nhieàu hôn caû ngöôøi Mursi. Trong saân chung cuûa laøng ñaäu haøng chuïc xe land cruiser möôøi saùu choã. Ñaây khoâng phaûi laø laøng ngöôøi Mursi duy nhaát ôû ñaây, nhöng laø laøng lôùn nhaát vaø cuõng laø nôi maø du khaùch ñeán nhieàu nhaát. Chính vì theá, nhöõng ngöôøi laøng laân caän cuõng boû vieäc qua ñaây ñeå “kieám aên”. Caû laøng khoâng coù ai laøm vieäc: khoâng troàng troït, khoâng chaên nuoâi. Nam nöõ, giaø treû, taát caû ñeàu khoaùc leân mình trang phuïc truyeàn thoáng ñöùng chôø du khaùch. Phuï nöõ ñeo khuyeân moâi, khuyeân tai to nhö caùi ñóa; ñaøn oâng ñoùng khoá, caàm giaùo; treû em thì phaân boø traùt ñaày ngöôøi. Phaân boø coù moät vò trí quan troïng trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi Mursi. Hoï söû duïng noù ñeå döïng leàu, duøng trong caùc nghi leã toân giaùo vaø ñeå chöõa beänh. Khaép ngoâi laøng choã naøo cuõng coù phaân boø. Thaáy du khaùch laø taát caû hoï ñeàu ñoå xoâ vaøo: keùo chaân, keùo tay, giaät toùc, mieäng khoâng ngôùt: “Photo, photo, camera, camera, five birr, five birr”. Ai toâi gaëp cuõng toû ra heát söùc ngao ngaùn vaø khoù chòu. Anh chaøng cho toâi ñi nhôø ôû ngoaøi ñöôïc khoaûng möôøi phuùt thì troán vaøo xe ngoài, khoâng daùm ra ngoaøi nöõa. Toâi traû tieàn vaøi böùc aûnh, coøn laïi phaàn lôùn laø chuïp leùn. Nhöng ngöôøi ôû ñaây raát tinh, phaùt hieän ra toâi chuïp leùn laø quaùt thaùo doïa naït. Ñöôïc moät luùc toâi oaûi, caát maùy aûnh ñi. AÁy vaäy maø ngöôøi ta vaãn cöù baùm laáy toâi. Phaûn öùng töï nhieân cuûa toâi laø... chaïy. Luõ treû con laïi töôûng toâi chôi troø ñuoåi baét vôùi chuùng neân ñuoåi theo. Caûnh töôûng moãi luùc moät trôû neân hoãn loaïn


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

131


132

khoâng theå taû vôùi moät con beù chaâu AÙ chaïy laáy ñöôïc ñeå thoaùt thaân, va ñaäp loaïn xaï, theo sau laø moät haøng daøi treû con vöøa hoø heùt vöøa cöôøi khanh khaùch. Chaïy ñöôïc khoaûng möôøi laêm phuùt thì toâi meät, phaûi chui vaøo trong xe ngoài. ÔÛ Jinka, toâi ra ngoaøi aên toái thì gaëp moät ñoaøn khaùch du lòch ngöôøi Taây Ban Nha cuõng vöøa ñi thaêm laøng Mursi hoâm nay. Ai cuõng ruøng mình khi nhaéc laïi: ngöôøi Mursi hung haêng quaù, tham tieàn quaù, du lòch hoùa quaù. Hoï boû caû coâng vieäc cuûa mình ñeå chôø khaùch du lòch. Hoï saün loøng mang truyeàn thoáng cuûa mình ra laøm troø tieâu khieån. Nhöng ngöôøi Mursi khoâng phaûi laø ngöôøi duy nhaát coù loãi. Suy cho cuøng, hoï cuõng chæ laø naïn nhaân cuûa tính toø moø ham cuûa laï cuûa khaùch du lòch. Chöøng naøo coøn coù ngöôøi saün loøng traû tieàn, chöøng ñoù coøn coù ngöôøi saün loøng nhaän. Baûn thaân toâi sau khi ñeán ñaây cuõng töï caûm thaáy toäi loãi, raèng mình ñaõ goùp phaàn laøm cho tình hình toài teä theâm. Chuùng toâi coù cuøng moät keát luaän: nhaát ñònh seõ khuyeân ngaên baïn beø ñöøng ñeán ñaây. Neáu toø moø, leân maïng xem aûnh, ñoïc baùo. Nhieàu khaùch du lòch ñeán ñaây chæ laøm cho tình hình toài teä hôn maø thoâi.

NHÖÕNG CHIEÁC MOÂI BÒ CAÉT Con gaùi khi ñeán tuoåi laáy choàng (saùu ñeán möôøi hai thaùng tröôùc ñaùm cöôùi) seõ bò caét moâi ñeå nheùt ñóa moâi vaøo. Ngöôøi caét moâi thöôøng laø meï cuûa coâ gaùi hoaëc moät ngöôøi ñaøn oâng trong gia ñình. Ñaàu tieân, moâi döôùi seõ bò raïch khoaûng 1-2cm, vaø moät caùi ngaïc baèng goã seõ ñöôïc nheùt vaøo ñoù. Sau khi veát thöông ñaõ khoâ (khoaûng hai ñeán ba tuaàn sau), ngaïc goã naøy seõ ñöôïc thay theá baèng moät caùi ngaïc lôùn hôn. Khi ñöôøng kính ñaït khoaûng 4cm, coâ gaùi seõ ñöôïc ñeo chieác ñóa moâi ñaàu tieân. Ñeå ñeo ñóa moâi, hai raêng cöûa haøm döôùi, hoaëc caû boán raêng cöûa seõ bò nhoå. Sau moät thôøi gian taäp luyeän, ñóa moâi coù theå to baèng caùi ñóa ñöïng thöùc aên, ñöôøng kính leân ñeán treân 20cm. Kích thöôùc cuûa ñóa moâi tuøy thuoäc vaøo öôùc nguyeän cuûa coâ gaùi. Theo quan nieäm cuûa ngöôøi Mursi, ñóa moâi caøng to thì ngöôøi con gaùi ñoù caøng ñeïp, vaø caøng “trò giaù” nhieàu gia suùc. Moãi ngöôøi phuï

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

nöõ ñeàu töï mình laøm ñóa moâi töø ñaát seùt, vaø trang trí chuùng moät caùch ñaày töï haøo. Phuï nöõ phaûi ñeo ñóa moâi khi coù söï hieän dieän cuûa ñaøn oâng khoâng phaûi choàng mình, vaø chæ ñöôïc pheùp thaùo ra khi aên côm hay khi ñi nguû. Mursi laø moät trong nhöõng boä toäc hieám hoi ôû chaâu Phi vaãn coøn giöõ tuïc ñeo ñóa moâi, bieán nhöõng ngöôøi phuï nöõ Mursi thaønh moät ñaëc ñieåm huùt khaùch du lòch. Ngaøy nay, nhöõng coâ gaùi Mursi ñöôïc pheùp quyeát ñònh coù raïch moâi hay khoâng. Khoâng ít coâ gaùi choïn raïch moâi khoâng phaûi vì ñeïp, maø chæ vì ñaây laø caùch deã nhaát ñeå kieám tieàn maø khoâng phaûi lao ñoäng.

QUYEÁT TAÂM VAØO SOUTH OMO Hoaù ra phaân traâu boø khoâ hoaø nöôùc seõ coù muøi nhö theá naøy. Toâi ngoài co ro trong moät goùc ôû phía sau xe taûi, cuùi gaäp ngöôøi xuoáng ñeå taám baït xanh coù theå truøm qua ngöôøi, nöôùc möa hoaø phaân traâu, phaân boø chaûy roøng roøng töø treân ñaàu, treân coå xuoáng muõi, xuoáng mieäng. Toâi coá gaéng taäp trung ñaàu oùc mình vaøo nhöõng chuyeän khaùc ñeå khoâng noân. Xung quanh toâi, moïi ngöôøi vaãn roâm raû troø chuyeän, thænh thoaûng coøn cöôøi reù leân. Toâi thöïc söï khoâng bieát hoï ñeán töø boä toäc naøo. Khoâng ai noùi ngoân ngöõ naøo maø toâi bieát, cuõng khoâng ai coù caùch aên maëc hay coù kieåu toùc naøo maø toâi thaáy quen quen. Moät beù trai côûi traàn, maëc quaàn ñuøi ñaù banh ñaõ raùch naùt, ñaàu chuïp moät caùi voøng ñan ñuû loaïi haït thuûy tinh beù li ti. Moät beù trai khaùc laïi maëc moãi aùo maø khoâng quaàn, ñaàu cuoán moät caùi khaên nhö Alibaba. Moät ngöôøi khaùc toâi khoâng xaùc ñònh ñöôïc laø trai hay laø gaùi, truøm moät caùi chaên chuøng ñeán ñaàu goái, toùc teát xoaén troân oác saùt da ñaàu, ôû giöõa ñænh ñaàu coù moät loïn toùc daøi veånh leân nhö caùi aêng-ten. Toâi ñang ngoài treân moät chieác xe taûi chôû traâu boø. Sau khi thaû traâu boø xong, phía sau ñöôïc taän duïng laøm choã chôû ngöôøi. Ñaây laø phöông tieän ñi laïi duy nhaát cuûa ngöôøi daân nôi ñaây, cuõng laø phöông tieän duy nhaát maø toâi baét gaëp sau gaàn hai tieáng cuoác boä. Nhöng ñaây khoâng phaûi laø chuyeän quaùi dò nhaát maø toâi gaëp keå töø luùc böôùc chaân ra khoûi caùi khaùch saïn toài taøn ôû Konso.

Saùng nay, toâi ñaõ daäy thaät sôùm, ñi boä leân phoøng thoâng tin du lòch Konso vôùi hy voïng vôùt vaùt theâm ñöôïc ít thoâng tin nhöng chaúng coù ai ôû ñaáy. Tieáp tuïc ñi boä moät luùc, toâi vaãy xe ñi nhôø ñöôïc moät anh chaøng ñi xe maùy. Toâi chaúng bieát anh ñi ñaâu, chæ bieát laø vaãn ñang treân truïc ñöôøng daãn ñeán Jinka. Anh thaû toâi ôû löng chöøng ñeøo, ra hieäu cho toâi ñi theo con ñöôøng moøn leân nuùi. - Laøng ngöôøi Konso - Anh baäp beø hai töø duy nhaát baèng tieáng Anh, roài boû toâi laïi ñi maát. Laøng ngöôøi Konso naèm treân ñænh ñoài vaø ñöôïc boá trí nhö nhöõng phaùo ñaøi baèng goã, bao boïc xung quanh bôûi moät böùc töôøng ñaù xeáp kieân coá. Ngoâi laøng naøy raát lôùn, chia thaønh töøng coäng ñoàng nhoû vôùi moãi coäng ñoàng laïi bao goàm nhieàu tuùp leàu xeáp voøng quanh tuùp leàu chính. Leàu ôû ñaây cuõng coù chaân nhö nhaø saøn ôû Vieät Nam, phaàn gaàm ñöôïc duøng ñeå chaên nuoâi gia suùc. Trong laøng coù vaøi ba tuùp leàu vôùi taám bieån ghi ngueäch ngoaïc chöõ “shop” vaø treo luûng laúng vaøi tuùi daàu goäi, vaøi caùi keïo muùt. Laøng lôùn laø theá nhöng toâi laïi chaúng gaëp ai, cho ñeán khi moät ñöùa beù lao ra giaät aùo toâi: “Money, money” roài laïi ngay laäp töùc chaïy ñi maát. Theâm moät ñöùa treû khaùc xuaát hieän, moät ñöùa treû khaùc, moät ñöùa treû khaùc, roài ñeán caû chuïc ñöùa treû keùo thaønh haøng daøi theo ñuoâi toâi len loûi trong nhöõng con ngoõ nhoû tí hin cuûa laøng. Cuoái cuøng, moät ngöôøi ñaøn oâng xuaát hieän. OÂng chìa tay tröôùc maët toâi, ra leänh: “Money”. Khoâng thích kieåu xin tieàn nhö theá, toâi gaït tay oâng ra, döûng döng böôùc ñi. Toâi ñaõ phaïm moät sai laàm khuûng khieáp. Toâi queân maát raèng mình ñang ôû trong laõnh thoå cuûa oâng, raèng chính toâi môùi laø keû xaâm phaïm. Tröôùc khi nhaän ñònh ñöôïc chuyeän gì ñang dieãn ra, toâi nhaän ra raèng mình ñaõ bò bao vaây bôûi caû traêm ngöôøi, giaø treû, lôùn beù. Treû con thì hoø heùt. Ngöôøi lôùn thì nhìn toâi ñaày ñe doaï. Ngöôøi ñaøn oâng duy nhaát trong laøng nghó mình noùi ñöôïc tieáng Anh tieáp caän toâi. - Höôùng daãn vieân du lòch cuûa coâ ñaâu? - Chaùu khoâng coù... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

133


134 CHUYEÄN VIEÄT NAM

C

huyeän gì ôû Vieät Nam cuõng coù theå... giaû. Con ngöïa cuõng theá, ñi Ñaø Laït chuïp poâ aûnh vôùi ngöïa vaàn, chaéc chaén laø gaëp ngöïa nhuoäm. Thoâi ngaøy Xuaân xin baét ñaàu baèng nhöõng bí maät veà nhöõng con chieán maõ ñang naùu mình giöõa thaûo nguyeân treân Taây Nguyeân.

ÑOÀNG XANH - NGÖÏA HOANG

Khoâng gian bao la, ñaïi ngaøn huøng vó vaø taäp quaùn soáng hoàn nhieân cuûa ñoàng baøo baûn ñòa Taây Nguyeân ñaõ taïo ra kieåu nuoâi ngöïa hoang daõ chaúng caàn ngöôøi chaên. Töø ñoù naûy sinh thuù vui bieán ngöïa coû ra ngöïa vaèn, vaø xaïc xaøo khuaát che nhöõng bí maät cuûa haøng traêm chieán maõ ñang naùu mình giöõa meânh moâng thaûo nguyeân M’ Ñraék... Döôùi nhöõng ñænh nuùi choùt voùt cuûa daõy Langbiang cao 2.163 meùt quanh naêm maây traéng phuû boàng beành nhö ñaép chaên boâng, töø xa xöa ñoàng baøo caùc buoân laøng Cil, Laïch cuøng goác K Ho ôû xaõ Laùt, huyeän Laïc Döông (tænh Laâm Ñoàng) vaãn thöôøng taëng con gaùi ñoâi A Seâh (ngöïa) laøm cuûa hoài moân khi ñi baét choàng. Thanh thieáu nieân naøo sinh tröôûng töø nôi ñaây cuõng quen cöôõi ngöïa, nhaø naøo cuõng nuoâi ngöïa ñeå thoà noâng saûn qua caùc söôøn ñoài cheo leo. Chieác noâi cuûa loaøi ngöïa coû treân cao nguyeân Laâm Vieân chính laø xaõ Laùt, coøn daáu chaân ngöôøi Laïch hình troøn vì hoï leân nöông vaøo röøng ñeàu treân löng ngöïa. Treân ngoïn ñoài caém doøng chöõ Langbiang traéng xoùa, moãi bình minh

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HUØNG LAÂM

ñeàu loàng loäng daùng ngöïa vaèn gaëm coû thanh bình cuøng ñaøn ngöïa ña saéc in ñaäm treân neàn trôøi xanh thaúm. Nhieàu ñoâi vôï choàng treû soáng baèng vöôøn caø pheâ, thaû roâng nhöõng ñaøn ngöïa haøng chuïc con thô thaån quanh naêm treân caùc baõi coû ven hoà, töï do tung voù töø ñoài naøy sang luõng khaùc. Muøa heø chuùng duoãi caúng döôùi baàu trôøi ñaày sao. Muøa ñoâng, chieàu xuoáng, chuùng quen ñöôøng cuõ noái ñuoâi nhau veà gian chuoàng ñöôïc raûi lôùp laù daøy, vöøa laø neäm aám, vöøa cho chuû thu laøm phaân xanh. Khi caàn chuû ra goïi, ngöïa

seõ ngoan ngoaõn thoà phaân boùn ra raãy, roài coõng caø pheâ baép luùa veà nhaø. Trong nhòp soáng thanh bình ñoù, Laïc Döông trôû thaønh huyeän duy nhaát treân Taây Nguyeân sôû höõu moân theå thao ñoäc ñaùo: ñua ngöïa khoâng yeân leo nuùi Langbiang! Ñaàu heø, caùc kî só thaùo yeân, xeáp haøng ngang tröôùc vaïch xuaát phaùt döôùi chaân doác, hieäu leänh vöøa phaùt laäp töùc naém chaët daây cöông thuùc ngöïa lao leân söôøn doác coû xanh. Cuoäc ñua môùi ñaây hoài thaùng 5/2013, kî só K Truik haøo hoa ñaõ veà nhaát treân löng moät chuù ngöïa vaèn...

Nhöõng aû ngöïa hoàng, ngöïa tía ñöôïc caùc chaøng giaùm maõ ñeïp trai thaùp tuøng, theo saùt canh caùnh.


135

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 438 ° FEB JAN 20, 20, 2013 2014, 2014

143

nhTCöôù TAÙBaù M GIAË THAÛiM

C H I N H T R AÀ N Cell:404-641-3883

Hoa Cöôùi

* Nhaän:

Nhaähoan, n giaë thaû nhaø chuùtc thoï , ram tröôøn g; boâng lan cuoán, Plumcake, baùnh caây thoâng khuùc vaø cô sôû caâthöông i nh Phuù Só.. y Noel, Baùnhmaï Bía, Baù - Laøm baùnh cöôùi, hoûi, sinh nhaät, lieân

*Ñaët 1 oå baùnh cöôùi seõ ñöôïc taëng khay baùnh boû quaû

Ñaëc Bieät: - Naën thuù noåi

baèng kem bô.

c loaï i baùnh hoûi boû quaû: Baùnh xu xeâ - Maùy- Caù Giaë t commercial. (phu theâ) Baùnh Coáùm, Baùnh In, Baùnh deõo. - Saïch vaø mau khoâ. - Caùc loaïi xoâi: xoâi gaác, xoâi vò, xoâi voø, xoâi - Chuyeâ giaët xoâ sofa, v.v... uyeân n öông, i maën...Vaø caùc loaïi baùnh Phaùp nhö: Pateù Chaud, Xu kem, xoaén oác, baùnh döøa.

Xin lieân laïc anh Taùm:

ng tieàn, hoa mai... Cell:ñoà770-310-5329 Chuyeân: Nhaø: 770-995-8632 *- Caém vaø trang trí hoa töôi, luïa

- Caùc loaïi Baùnh qui phaùp nhö: Löôõi meøo,

vaûi baùnh cöôùi, lieân hoan, nhaø haøng vaø leã cöôùi toå chöùc ôû Thaùnh ñöôøng.

M caà - UY KYÕ LÖÔÕ t hoa m tayTÍN cho coâ- daâ u, hoa caøi NG Baûo ñaûm ñuùng kieåu vaø ñuùng phaåm chaát cuûa baùKINH nh PhaùpNGHIEÄ . - aoùKeácho hai ho - Keát voøng hoa tang.ï - GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

Approved

BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT, ÑEÏP, NHANH & REÛ COÂNG TY LAØM BAÛNG HIEÄU ÑAÀU TIEÂN TAÏI GEORGIA CHUYEÂN MOÂN LAØM ÑUÛ CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

Ñaëc Bieät Banner

Just

$70

(8’X3’)

Chuùng toâi chaân thaønh caûm taï Quyù khaùch ñaõ uûng hoä All Signs trong suoát 18 naêm qua.

Tel:770-906-7717 5870 Oakbrook PkwyRd# G 3153 Shallowford Norcross, Chamblee,GA GA 30093 30340 (Ñoái dieän chuøa Thaày Nam) 2008 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE

©


136

“NGÖÏA VAÈN” LANGBIANG

Moãi thaéng caûnh noåi tieáng ôû Laâm Ñoàng ñeàu coù treân döôùi chuïc con ngöïa saïch seõ chaûi chuoát, luoân trong tö theá saün saøng phuïc vuï. Tuyeån khaù kyõ laø ñoäi ngöïa ôû Thung luõng Tình Yeâu, nôi rieâng Leã tình nhaân 14/2/2013 soá veù vaøo cöûa ñaõ kyû luïc tôùi 18 nghìn löôït khaùch/ngaøy. Nhöõng aû ngöïa hoàng, ngöïa tía ñöôïc caùc chaøng giaùm maõ ñeïp trai thaùp tuøng, theo saùt canh chöøng baûo veä du khaùch chöa quen cöôõi, nhaát laø khi ngöïa phaûi phi voøng quanh nhöõng khu vöïc troø chôi quaù naùo nhieät, hoaëc phaùt ra tieáng ñoäng lôùn deã laøm ngöïa giaät mình hoaûng sôï nhö ñi xe löûa, taäp traän giaû, baén suùng sôn... Caùc thaùc nöôùc Cam Ly, Datanla, Prenn, Vöôøn hoa thaønh phoá luoân saün coù nhöõng chaøng ngöïa ñeïp thaéng vaøo coã xe trang trí röïc rôõ môøi chaøo du khaùch. Vaäy maø nhieàu ngöôøi vaãn thích ñi voøng, leo leân doác nuùi Langbiang ñeå ñöôïc cöôõi... ngöïa vaèn! Ai cuõng bieát ngöïa vaèn laø loaøi thuù hoang khoù thuaàn döôõng. Treân ñoàng coû chaâu Phi, ngöïa vaèn lao nhö xeù gioù. Laø loaïi dai söùc vaø khoân ngoan ñaõ laém phen ñaù vôõ caû haøm sö töû, hoå baùo, hay dìm luoân keû thuø truyeàn kieáp cuûa mình xuoáng ñaùy soâng saâu. Vieät Nam môùi ghi nhaän coù vaøi con ngöïa vaèn nhaäp veà sôû thuù thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø beù ngöïa vaèn xinh xeûo ra ñôøi giöõa muøa thu 2012 ôû vöôøn thuù Ñaïi Nam-Bình Döông. AÁy theá treân ngoïn ñoài caém doøng chöõ Langbiang traéng xoùa, moãi bình minh ñeàu loàng loäng daùng ngöïa vaèn gaëm coû thanh bình cuøng ñaøn ngöïa ña saéc in ñaäm treân neàn trôøi xanh thaúm. Khi bò caùc beù hoûi doàn: Ñaây coù phaûi laø ngöïa vaèn chaâu Phi khoâng? Sao noù hieàn quaù zaäy? Coù chaøng chuû ngöïa aäm öø ñoái phoù, cuõng coù chuû ngöïa thaät thaø tieát loä: Ngöïa... veõ ñaáy! Trong khi Huøng- chuû moät con ngöïa vaèn caùi 4 tuoåi khaù ñeïp hay heùt giaù vôùi du khaùch lô ngô nhaát ñònh khoâng tieát loä bí quyeát, thì kî só K Truik saün saøng keå raønh maïch. Ngöïa coû naøo cuõng coù theå “vaøo loø thaåm myõ” thaønh ngöïa vaèn, neáu daùng thon ñeïp vaø neàn loâng traéng tuyeát hay vaøng saùng. Chaát lieäu toâ ngöïa coû thaønh ngöïa vaèn laø... thuoác nhuoäm toùc neân moãi thaùng phaûi gia coâng moät laàn, duø quen tay cuõng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

maát caû tieáng ñoàng hoà môùi veõ xong. Duø ngöïa vaèn doûm ñaét khaùch thì caû khu du lòch Langbiang vaãn chæ coù vaøi con. Ngoaøi nguyeân nhaân saéc voùc, coøn coù lyù do caùc chuû ngöïa bieát... toân troïng saùng kieán cuûa ngöôøi khaùc vaø bieát yeâu quyù maøu saéc töï nhieân cuûa con ngöïa mình nuoâi. Nhö tröôøng hôïp Vaên Thìn 7 naêm tröôùc rôøi xöù Baéc vaøo Laïc Döông daét ngöïa thueâ, nay ñaõ trôû thaønh reå cöng cuûa moät gia ñình ngöôøi Laïch kieâm oâng chuû cuûa naøng ngöïa oâ Jimmy vaø beù ngöïa caùi Mymy. Mymy môùi 3 thaùng tuoåi ñaõ cao loäc ngoäc theo noøi boá vaø ñang daàn ñoåi maøu töø vuøng maët, “Troøn tuoåi trôû ñi noù seõ trôû neân ñen tuyeàn nhö meï”- Thìn ñoaùn, ñaày veû töï haøo.

BÍ MAÄT THAûO NGUYEÂN

Trang traïi Kroâng AÙ thuoäc coâng ty caø pheâ Trung Nguyeân naèm caùch maët Quoác loä 26 khoaûng hai möôi caây soá, khuaát saâu trong loøng thaûo nguyeân M Ñraék, dieän tích gaàn 600 ha loâ xoâ ñoài baùt uùp coù röøng bao quanh. Chín naêm qua, töø ñaây, ñaøn ngöïa cao lôùn, ñeïp ñeõ, ñaét giaù nhaát treân Taây Nguyeân ngaøy caøng sinh soâi ñoâng ñuùc. Ñeán nay ñaõ ñöôïc 116 con.

Vaèn hay ñoám ñeàu do thuoác nhuoäm toùc. Vaäy maø ta vaãn nuoâi moäng ngaøy naøo ñoù xaây ñöôïc tröôøng ñua ngöïa to nhaát theá giôùi cuûa oâng chuû Cafe Trung Nguyeân. aûnh: H.T.N.

Ñeå nhaäp ñöôïc nhöõng con ngöïa thuaàn chuûng AÊng Leâ vaø noøi ngöïa quyù cuûa Ñöùc, AÛ raäp, Moâng Coå, chuû caø pheâ Trung Nguyeân cuøng coäng söï

ñaõ tröïc tieáp döï moät phieân ñaáu xaûo ngöïa ôû UÙc ñeå ñaáu giaù töøng con. Roát cuïc, 28 con ngöïa giaù bình quaân moãi con côõ 200 trieäu ñoàng ñaõ ñöôïc ñoùng moãi caëp vaøo moät kieän goã loùt xoáp, leân maùy bay veà Kroâng AÙ. Nhoùm kyõ thuaät vieân nuoâi ngöïa ñöôïc truyeàn ngheà bôûi moät chuyeân gia ngöôøi Phaùp, ngaøy naøo cuõng cöôõi ngöïa quaàn thaûo ñeå luyeän gaân cô. Heã ngöïa oám laïi ñoùn baùc só thuù y töø UÙc qua chaêm soùc. Coû töï nhieân vaø coû giaøu dinh döôõng troàng môùi ñöôïc boùn phaân vi sinh caån thaän treân nhieàu quaû ñoài roäng 15 ha cho ngöïa aên. Soá ngöïa coû, ngöïa lai ñuû maøu treân Langbiang maø nhìn thaáy ñaøn ngöïa AÊng leâ thuaàn chuûng ôû Kroâng AÙ to lôùn gaàn gaáp ñoâi, coù chaøng cao tôùi meùt baûy naëng boán taï, coù naøng naëng tôùi gaàn nöûa taán, aét khoâng khoûi choaùng ngôïp. Chín naêm qua, ñaøn ngöïa quyù cuûa Trung Nguyeân chæ treân chuïc con vaøi laàn xuaát traïi ñeå tham gia dieãu haønh trong leã hoäi caø pheâ, hoaëc leân Buoân Ma Thuoät keùo xe ñöa khaùch quyù daïo phoá. Cuõng coù chuïc con ngöïa hay nhaát ñöôïc ñaêng kyù lai lòch vôùi Lieân ñoaøn Ngöïa quoác teá ñeå coù theå tham gia tyû thí ôû nhöõng tröôøng ñua lôùn nhaát

khu vöïc, chuaån bò cho keá hoaïch môû tröôøng ñua ngöïa ôû M’Ñraék, cuøng nuoâi khaùt voïng maø oâng chuû Trung Nguyeân ñau ñaùu veà ngaøy Buoân Ma Thuoät coù theå trôû thaønh thieân ñöôøng caø pheâ cho haøng tæ tín ñoà caø pheâ treân toaøn theá giôùi. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

137


138 TRUYEÄN NGAÉN

OÂng Hai Thaâu ngöôùc nhìn qua khung cöûa soå cuûa vieän döôõng laûo, ngoaøi trôøi vaãn coøn hôi söông, naéng chöa kòp leân, haøng gheá ñaù söông ñoïng aåm öôùt, laù vaøng vaøi chieác rôi laû taû roài ruïng daàn theo thu cuoái muøa, trôøi baét ñaàu chôùm ñoâng, vieän buoàn hiu haét, oâng nhìn sang daõy nhaø beân kia, nhöõng ngöôøi baïn giaø chöa ra ngoaøi, coù leõ oâng thöùc daäy hôi sôùm, toái qua khoâng nguû ñöôïc, oâng nghó ñeán hoaøn caûnh coâ ñôn cuûa mình, vôï qua ñôøi sau moät côn baïo beänh, oâng veà taù tuùc nhaø vôï choàng ñöùa con gaùi, nhöng roài cuõng khoâng xong vì nhieàu lyù do, con caùi beân Myõ khoâng nhö beân queâ nhaø, hình nhö chöõ hieáu coøn ôû ñaâu xa xa. Ñöông thôøi, oâng coù moät gia ñình raát ñaàm aám vaø moät ñöùa con gaùi deã thöông, vôï oâng, moät ngöôøi ñaøn baø ñaày ñuû Coâng, Ngoân, Haïnh chæ thieáu chöõ Dung, khoâng sao, vôï ñeïp laø vôï ngöôøi ta, nhan saéc seõ taøn phai theo naêm thaùng nhöng ñöùc haïnh thì muoân thöôû khoâng phai. Luùc treû, Hai Thaâu raát ñeïp trai, voùc daùng cao, maïnh meõ, vui tính, laø maãu ngöôøi lyù töôûng cuûa phuï nöõ, nhöng vì ngheøo quaù neân..... Vöøa nghó ñeán ñoù, OÂng Hai Thaâu giöït mình vì coù tieáng goû cöûa doàn daäp: -OÂng laõo, cho toâi xin moät tí daàu cuø laø. Baø Taùm haøng xoùm sang xin daàu maø oâng töôûng... cöôùp röôït baø. -Toâi coù dö moät chai daàu nöôùc xanh, taëng baø ñaáy. OÂng nhoû nheï noùi.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª LôÏI TRAÂN

Baø Taùm trôïn maét: -OÂng bò ñieác haû? Toâi xin daàu cuø laø, chôù ñaâu coù xin daàu nöôùc xanh, thöù daàu naøy phoøng toâi coù haøng khoái. Noùi xong baø quaày quaû boû ñi khoâng queân neùm cho oâng moät caùi nhìn haèn hoäc. OÂng móm cöôøi laéc ñaàu. Thoâi keä, giaø roài ai chaúng khoù tính mieãn ñöøng... khoù öa laø ñöôïc, nhìn böôùc ñi cuûa baø Taùm chaäm chaïp, naëng neà oâng boãng thaáy toäi nghieäp, thaû ngöôøi xuoáng giöôøng, tay gaùc leân traùn, nghó ngôïi ñieàu gì ñoù roài baát chôït oâng thôû daøi. Luùc sau, naéng ñaõ thöïc söï thöùc daäy treân ngoïn thoâng giaø, trôøi se laïnh, baø Taùm ra gheá ñaù ngoài, baø quaán khaên choaøng coå maøu tím, ngaøy hai buoåi ngoài ñoù vaø coù leû caùi gheá ñaù kia ñaõ chuyeân chôû bieát bao noãi hyû, noä, aùi, oá cuûa baø. Saùng naøo baø cuõng ra ngoài phôi naéng, choác choác baø nhìn ra ñöôøng nhö mong chôø moät ñieàu gì ñoù, thaèng con trai nghe lôøi vôï cho baø vaøo vieän döôõng laõo ñeå truùt moät gaùnh naëng, baø ñöôïc nieàm an uûi qua ñöùa chaùu noäi möôøi tuoåi, moät taøi saûn duy nhaát trong ñôøi. Ngaøy naøo baø cuõng ngoù ra ngoaøi, tìm boùng daùng cuûa chaùu noäi, nhöng maáy thaùng nay khoâng thaáy vôï choàng noù daãn vaøo, baø leâ taám thaân phoáp phaùp chaàm chaäm ñi ra ñi vaøo, noùng naûy, boàn choàn. OÂng Hai Thaâu nhìn qua baø, duø khoâng maáy thieän caûm vôùi hình daùng maäp uù ñoù, nhöng oâng thöôg haïi thaân phaän ngöôøi

ñaøn baø leû loi, neáu ñöùng gaàn baø coù leû gioáng soá 10, oâng dong doûng cao, oám yeáu gaày goø, coøn baø haøng xoùm thì maäp maïp luøn tòt, choáng gaäy ñi noùi naêng roån raûng nhö tieáng ve chai beå, oâng laïi cöôøi khi nghó ñeán nhöõng luùc choïc baø noåi xung thieân ñeå ñöôïc nghe aâm thanh cuûa tieáng ve chai rôùt treân neàn gaïch, nghó cuõng hôi vui vui.... Thaùng sau, tuyeát rôi traéng xoaù treân maùi nhaø cuûa vieän döôõng laûo, muøa ñoâng laïnh buoát, maáy caùi gheá ñaù laïnh leõo chaúng ai ngoài, baø Taùm khoâng ra ngoaøi vaø hay ñöùng ngay cöûa soå nhìn ra ñöôøng chôø thaèng chaùu noäi, baø gôûi mua möùt bí ñeå chieàu nay ñöa oâng Taùo veà trôøi vaø ñeå laïi moät ít cho chaùu, baø thaáy oâng laûo haøng xoùm ñoát nhang khaán vaùi gì ñoù roài lui cui tìm choã caém nhang, sao laõo ta ñöa oâng Taùo veà trôøi sôùm theá, baø goïi lôùn: -OÂng Hai, oâng cuùng gì vaäy? -Hoâm nay ngaøy gì hôû baø.? -Hoâm nay 23 thaùng chaïp laø ngaøy ñöa oâng Taùo veà trôøi. -Bieát roài coøn hoûi toâi cuùng gì. -Toâi chöa thaáy ai voâ duyeân nhö oâng. OÂng Hai Thaâu cöôøi töôi: -Caùm ôn baø, duyeân cuûa toâi luùc naøo cuõng voâ heát chôù ít khi ra. Baø Taùm quay maët cöôøi roài ñi laáy baùnh möùt baøy ra chuaån bò ñöa oâng Taùo, baø caém laïi bình boâng vaïn thoï maø nghe trong loøng buøi nguøi khi nghó ñeán caùi Teát queâ höông.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

139


140

-Baø Taùm, baø thaáy trong vieän ai cuõng lo ñöa oâng Taùo veà trôøi theo tuïc leä coå truyeàn, thôøi gian sau ngöôøi giaø chuùng ta laàn löôït ruû nhau veà mieàn aâm caûnh heát, chuyeän ñöa röôùc oâng Taùo daàn daàn mai moät ôû xöù sôû naøy, vì boïn treû sinh ra ôû Myõ khoâng buoàn nghó ñeán chuyeän ñoù, toâi e raèng maáy oâng Taùo ôû Haûi Ngoaïi buoàn tình cuoán töôïng veà Vieät Nam heát. OÂng Hai noùi moät hôi khi ñöùng tröôùc cöûa soå phoøng baø Taùm. -Môøi oâng vaøo, trôøi laïnh quaù. -Thoâi ñöôïc, toâi phaûi veà ngay, caûm ôn. Baø Taùm noùi voùi theo: -Chuùng ta vaø con chuùng ta khoâng toàn taïi ñeán ngaøy oâng Taùo cuoán töôïng, coøn haøng chaùu, chaét, chít thì... OÂng Hai boû ñi thaät nhanh, baø ñoùng cöûa caùi raàm. -Laûo giaø ñoù chuyeân laøm ta böïc mình. Hoâm nay vieän vaéng laëng, ít ngöôøi lui tôùi, oâng Hai trôû vaøo phoøng naèm, maét daùn leân traàn nhaø, nhöõng ngaøy caän Teát, ai cuõng nhôù ñeán nôi choân nhau caét ruùn, nôi mình môû maét chaøo ñôøi, nhôù ñeán toå tieân oâng baø maø ngaäm nguøi cho thaân phaän tha höông. OÂng nhôù caây caàu Raïch Caùt ôû quaän taùm nôi coù doøng nöôùc ñen ngoøm boác muøi khoù chòu, nhöng chaøng trai tuoåi ñoâi möôi ñaõ quen thuoäc caùi muøi ñoù töø luùc loït loøng.......... Vôï choàng Naêm Tieàn chaát taát caû caùc ñoà duøng leân ghe, naøo quaàn aùo, muøng meàn, noài chaûo vaø caùc thöù linh tinh chuaån bò moät chuyeán ñi xa, ôû maûnh ñaát Caø Mau naøy anh Naêm Tieàn laøm aên khoâng leân noåi, ngheøo vaãn cöù ngheøo, nhìn laïi caên choøi vôùi maùi laù doät naùt, nhìn laïi caùnh röøng baït ngaøn cuûa caùi xaõ Ñaát Muõi naøy, duø khoâng löu luyeán maáy nhöng anh cuõng caûm thaáy buøi nguøi, chò Naêm ñöùng treân ghe ngoù ao boâng suùng laàn cuoái, nhöõng boâng suùng traéng bình daân giaûn dò, ñang heù cöôøi döôùi aùnh naéng maët trôøi, chò buoàn quaù khoâng bieát noùi gì, soáng ôû nôi ñaây ñaõ boán naêm roài, keå töø ngaøy cuøng anh Naêm khaên goùi troán gia ñình ñi xaây toå aám ôû Ñaát Muõi Caø Mau, gia ñình khoâng baèng loøng cho chò chung soáng vôùi anh Naêm vì anh ñaõ coù moät ñôøi vôï, maëc duø vôï choàng anh ñaõ chia tay, chò nhôù laøng queâ cuûa mình, nhôù con ñöôøng veà Moû Caøy cuûa Beán Tre ngaùt höông döøa, nhôù con soâng Haøm Luoâng vôùi nhöõng chieác phaø ñöa röôùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

khaùch sang soâng, oâi vaøm Haøm Luoâng vôùi nhöõng ñeâm traêng saùng ngoài naáu nöôùc döøa cho ñeán khi ñaëc seät thaønh nöôùc maøu, vöøa chuïm löûa vöøa ca nho nhoû maáy caâu voïng coå, nhôù quaù ñi thoâi. Anh Naêm choáng saøo ñaåy chieác ghe ra khoûi con raïch nhoû, naéng len loûi qua ngoïn ñöôùc chieáu vaøo maët ngöôøi ñaøn oâng coù nöôùc da ngaâm ñen vì söông gioù, nhöng vaãn coøn phaûng phaát neùt ñieån trai cuûa tuoåi ngoaøi ba möôi, maáy con chim saùo treân caønh chíu chít nhau bay löôïn, anh Naêm khoâng maáy chuù yù veà ngoaïi caûnh, moät khi ñaõ ra ñi roài thì khoâng vöông vaán gì caû, maø coù gì ñaâu ñeå vöông vaán? Moät caùi choøi muïc naùt, moät chieác xuoàng cuõ kyõ oïp eïp, moät mieáng ñaát nhieãm pheøn, moät môù kyû nieäm vuïn vaët, thoâi thì phaûi

Laõnh töông ñoái laøm aên ñöôïc. Anh Naêm mua ñaát caát nhaø laäp nghieäp nôi ñaây, anh nhìn xuoáng doøng nöôùc trong khe, caù saëc caù roâ löôïn lôø, chôït thaáy boùng mình döôùi nuôùc, anh móm cöôøi, duø lao ñoäng vaát vaû nhöng vaãn phong ñoä nhö ngaøy naøo, Naêm Tieàn nhìn leân trôøi maây traéng bay bay, nhìn xuoáng ao, boâng suùng thong thaû vôøn maët nöôùc, ngoaøi kia ñaàm sen, nhöõng nuï sen hoàng vöôn cao khoe saéc döôùi aùnh naéng maët trôøi, baây giôø dö voán chuùt ñænh anh môùi coù thôøi gian ñeå taâm tôùi ngoaïi caûnh, ôû ñaây cuõng nhö ôû Caø Mau, vaéng veû buoàn baû, nhöng khoâng sao, mieãn coù vieäc laøm laø ñöôïc, tieàn baïc seõ mang nieàm vui ñeán cho mình. Roài moät ngaøy kia, côn baõo luït aäp ñeán, nöôùc luõ daâng cao, nöôùc ñaàu nguoàn traøn veà, chæ moät ñeâm taøi saûn troâi theo

ra ñi tìm chaân trôøi môùi, anh ñöa tay vaãy bieät haøng ñöôùc ven bieån, vaãy bieät con raïch nhoû ñaày nhoùc caù thoøi loøi maø anh ñaõ baét veà phôi khoâ, töø giaõ taát caû, Naêm Tieàn cuùi xuoáng giöït maùy ñuoâi toâm, chieác ghe löôùt nhanh ra ngoaøi soâng lôùn, chò Naêm nhìn caùi xaõ Ñaát Muõi cuûa Caø Mau laàn cuoái cuøng tröôùc khi khuaát daïng. Vôï choàng Naêm Tieàn chuyeàn luùa xuoáng ghe, chuû ruoäng vöøa traû coâng hai giaï luùa cho anh, ôû xaõ Ba Sao thuoäc huyeän Cao Laõnh, Ñoàng Thaùp laøm aên coi boä ñöôïc, vöøa chaân öôùt chaân raùo ñeán ñaây ñaõ coù coâng vieäc laøm, anh laûnh raûi rôm ñoát goác raï treân ruoäng, cöù moät coâng ruoäng laø ñöôïc moät giaï luùa, muøa naøo vieäc ñoù, coù khi laûnh ñoán traøm, anh ñoán caây, chò roùc maáy nhaùnh nhoû, khi thì anh ñaøo khoai, chò caét reã khoai, hai ngöôøi laøm vieäc caät löïc, vaøi thaùng sau dö ñöôïc moät soá tieàn kha khaù, ôû Cao

doøng nöôùc heát, khoâng kinh nghieäm ôû nôi nöôùc luõ, vôï choàng Naêm Tieàn maát traéng. Chò Naêm chôït nhôù moät ngöôøi baø con ñang laøm coâng cho oâng chuû vöïa ve chai ôû Saøi Goøn, chò vaø anh Naêm seõ leân ñoù nhôø tìm vieäc laøm, theo lôøi chæ daãn cuûa ngöôøi baø con, chò Naêm vaøo giuùp vieäc nhaø cho moät chuû tieäm baùn taïp hoùa ôû chôï Raïch Caùt beân quaän Taùm, coøn anh Naêm ñi boác vaùc cho haõng gaïo ôû beán Bình Ñoâng, cuoäc soáng taïm oån ñònh, nhaø cöûa ôû quaän Taùm raát maéc, hai vôï choàng möôùn moät phoøng troï ôû taïm, tieàn löông giuùp vieäc cuûa chò Naêm ñuû traû tieàn möôùn phoøng, thôøi gian sau anh chò daønh duïm mua ñöôïc moät chieác ghe, ñaäu ôû con soâng ñoái dieän chôï Raïch Caùc, anh laøm nhaø treân ghe, moïi sinh hoaït ñeàu ôû treân ñoù. Moät naêm sau, chò Naêm khoâng giuùp vieäc nhaø nöûa, maø buoân baùn nhoû ôû chôï, anh Naêm laøm taøi xeá laùi xe Lam


141

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

MINI HOT POT

MINI HOT POT2

4897 Buford Hwy #160 Chamblee, GA 30341

2174 Pleasant Hill RD, # 101 Duluth, GA 30096 Tel: 678-417-8888

770-458-8882 6

11pm Closed

Open 7 days a week Mon - Sun : 11 Am - 12 PM (Midnight)

Cheef’s Lunch Special $8.99

- Mixed Vegetable Hot Pot (Laãu rau caûi ñuû loaïi) Ngoaøi ra, coøn theâm nhieàu laãu ñaëc saûn khaùc....

N

Shaved ice /3 Toppings

BUFORD Hwy

Chamblee- Tucker Rd 34 Exit Mini Hot Pot

Orient Center

Pleasant Hill Rd Jimmy Carter Blvd

I-85 take exit 104

I-85

I-285

Mini Hot Pot

Satelitte Blvd

MINI HOT POT 2

Buford Hwy

MINI HOT POT 1

149- Rang Dong 373


142

tuyeán ñöôøng Raïch Caùt -Chôï Lôùn, laøm aên moãi naêm moãi khaù giaû, thaáy coâng vieäc coù phaàn oån ñònh, anh chò muoán coù con. Muøa Xuaân 1940 caäu beù Thaâu ra ñôøi, cuoäc soáng gia ñình raát haïnh phuùc, anh Naêm ñoåi chieác ghe khaùc lôùn hôn chieác ñang ôû, ñeå coù theâm choã cho thaèng con trai ñaàu loøng naèm, chieàu chieàu anh hay ra ngoài nôi muõi ghe ngoù trôøi nöôùc meânh moâng, nhôù laïi ñoaïn ñöôøng ñaõ qua thaät gian nan vaát vaû, töø nhoû tôùi giôø anh chöa laàn naøo ñöôïc thaûnh thôi, sung söôùng, baây giôø coù ñöôïc chuùt ñænh taïi sao ta khoâng höôûng thuï, ñôøi ngöôøi coøn bao laâu nöõa? Anh Naêm nghó ngôïi ñieàu gì ñoù roài móm moâi cöôøi khi nhìn vaàng thaùi döông coøn nuùp sau maáy haøng döøa nöôùc beân kia soâng. Thôøi gian qua mau. Thaâu baây giôø ñaõ möôøi baûy tuoåi, hoïc haønh sieâng naêng. Thaâu xeáp saùch vôû laïi cho ngay ngaén, vöøa oân baøi xong ñeå chuaån bò cho kyø thi tuù taøi moät saép ñeán, moân toaùn ñaïi soá röôøm raø neân khoâng maáy thích, hoïc veà löôïng giaùc vaø hình hoïc khoâng gian coù phaàn khaù hôn, Thaâu raát chuyeân veà hai moân naøy, vì löôïng giaùc phaùt trieån trí tueä song haønh cuøng hình hoïc khoâng gian, hai moân aáy raát tuyeät vôøi vôùi Thaâu. Anh Naêm böôùc xuoáng ghe, nöôùc lôùn neân ghe hôi nghieâng veà moät beân, muøi röôïu naëc noàng, Thaâu khoù chòu leân tieáng: -Ba ngaøy naøo cuõng say sæn, veà nhaø oùi möõa tuøm lum. Naêm Tieàn nhöøa nhöïa: -EÂ, thaèng kia, maày tuôûng maày coù ba chöõ trong ñaàu roài muoán noùi ai thì noùi haû? -Con muoán ba ñöøng coù nhaäu nöõa, khoâng toát ñaâu. Thaâu buoàn raàu traû lôøi. Naêm Tieàn trôïn maét: -Cha chaû, luùc tröôùc tao ñi vaùc luùa möôùn ñeå cho maày coù ñöôïc ba caùi chöõ nghóa, ñeå roài baây giôø maày daïy ñôøi laïi tao, ngöôøi ta thöôøng noùi “ Con hôn cha nhaø coù phuùc” tao khoâng thaáy phuùc ñaâu maø thaáy chieác ghe naøy laø caùi ñòa nguïc. -Con nghe noùi ba caëp vôùi baø naøo baùn deùp ôû beán xe Chôï Lôùn. -EÂ, ñoù laø chuyeän cuûa tao, maày con nít khoâng ñöôïc xía voâ. Noùi xong anh Naêm Tieàn thaû mình xuoáng saøn ghe nguû khoø, Thaâu ñöùng daäy buoâng taám reøm xuoáng cho naéng khoâng roïi vaøo ghe, roài böôùc leân bôø ñi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

laïi xe baùn baùnh mì thòt cuûa baø Naêm mua moät oå aên loùt loøng. Thaâu nhaän cheû cuûi hai ngaøy cuoái tuaàn cho vöïa cuûi cuûa baø Baûy roøm, ñeå coù tieàn ñi hoïc theâm lôùp luyeän thi tuù taøi hai sau khi chieám ñöôïc vaên baèng tuù taøi moät, ñi hoïc suoát ngaøy ñeå khoâng coøn nghe tieáng caõi vaõ cuûa ba maù noù, vaø cuõng khoâng muoán nghe nhöõng lôøi leõ thoâ tuïc töø caû hai phía, Thaâu raát ñau loøng vaø maéc côõ, moãi khi ngöôøi ñi chôï ngang qua ghe döøng laïi toø moø nghe ngoùng tieáng xoâ xaùt, roài laéc ñaàu boû ñi. Caû naêm nay khoâng coøn taâm trí ñeå hoïc, keát cuoäc ngöôøi cha boû ñi theo tieáng goïi cuûa tình yeâu, coøn ngöôøi meï khoâng chòu ñöïng ñöôïc noãi buoàn phieàn roài cuõng khaên goùi leân ñöôøng theo moät ngöôøi ñaøn oâng khaùc, boû laïi chieác ghe ñaày kyû nieäm vaø thaèng con trai ñaõ ñeán tuoåi tröôûng thaønh. Loãi taïi ai? Thaâu khoâng theo ba maø cuõng khoâng theo maù, anh ôû laïi ghe ñeå tieáp tuïc vieäc hoïc, mua theâm moät chieác xuoàng ba laù, moãi buoåi tröa tan hoïc veà ñi vôùt ve chai treân soâng ñeå ñoä nhaät, vaøo nhöõng ngaøy raèm vaø ba möôi nöôùc lôùn, raùc töø caùc höôùng chaûy veà ngaõ ba soâng roài troâi theo doøng soâng meï ñeå ra bieån, nhöõng ngaøy ñoù Thaâu vôùt ñöôïc raát nhieàu ve chai, naøo ñoà muû, voû chai nöôùc töông, voû chai nöôùc suoái, lon bia ..v..v..chaát ñaày moät xuoàng, anh phaân loaïi ra cho vaøo bao, thöù naøo theo thöù ñoù roài bôi tôùi vöïa ve chai caân, sau khi tính tieàn xong baø chuû vöïa vui veû noùi: -Neø Thaâu, con coù vôï chöa? -Daï chöa, ngheøo quaù, ai maø chòu con. -Maáy ñöùa ngoài laøm ñaây neø, con öng ñöùa naøo baùc laøm mai ñöùa ñoù cho. Thaâu móm cöôøi xaõ giao: -Coâ naøo cuõng ñeïp heát con bieát choïn ai. Noùi xong Thaâu voäi vaõ gom bao laïi roài ñi nhanh ra bôø soâng, vaøi tieáng con gaùi cöôøi ñuøa sau löng: -Em neø anh, em ñaâu coù ham giaøu, bôûi vì maáy thaèng nhaø giaøu noù cuõng ñaâu coù ngoù tôùi em ha...ha...... Tuaàn sau Thaâu bôi ñi ngaõ keânh Ruoät Ngöïa, khu vöïc naøy naèm ven soâng neân keânh raïch nhieàu, raùc cuõng taáp vaøo caùc raïch nhoû, ñeán baõi raùc tröôùc cöûa nhaø cuûa moät soá hoä daân, Thaâu coät xuoàng vaøo goác caây roài oâm bao leân bôø ñeå tìm ve chai, anh raát möøng vì lon bia, deùp nhöïa, huû chao, giaáy, baùo leån ngheån, voäi vaøng löôïm boû vaøo bao, ñang say söa thu nhaët

thì coù tieáng quaùt lôùn xuaát phaùt töø ngoâi nhaø sau löng: -EÂ, thaèng kia, ñi choã khaùc nha, ôû ñaây moät hoài laø coù maát ñoà. Thaâu laëng im tieáp tuïc tìm kieám. -Thaèng naøy lyø quaù ta. Luùc sau, thaáy khoâng coøn gì ñeå löôïm nöõa anh quay laïi noùi vôùi ngöôøi vöøa ñuoåi mình: -Toâi laáy ñoà ve chai ngoaøi baõi raùc chôù coù laáy ñoà trong nhaø coâ ñaâu. Coâ gaùi vöøa ñuoåi Thaâu chôït ngaån ngöôøi ra khi anh quay nhìn thaúng vaøo maët, coâ lí nhí noùi lôøi xin loãi, Thaâu vaùc bao xuoáng xuoàng bôi ñi nôi khaùc, coâ gaùi coøn ñöùng ngô ngaån vì anh chaøng löôïm ve chai quaù ñeïp trai. Vaøi ngaøy sau, Thaâu bôi xuoàng ñeán ñoáng raùc hoâm ñoù, coâ gaùi chaïy ra keâu lôùn: -Anh aáy ôi, em coù ñeå daønh caùc thöù cho anh neø, anh teân gì ? -Caùm ôn coâ, toâi teân Thaâu. -Coøn em teân Phaán, em môùi soaïn moät môù saùch cuõ ñeå cho anh baùn neø. Thaâu caàm saùch leân laät qua laät laïi: -Coâ khoâng caàn saùch naøy nöõa sao? -Em ñaõ leân ñaïi hoïc roài neân khoâng caàn. -Kyø thi roài coâ ñaäu? Coâ hoïc ñaïi hoïc naøo? Phaán cöôøi chuùm chím: -Em hoïc ñaïi hoïc Sö phaïm. Thaâu laáy caùc thöù cuûa coâ gaùi taëng cho boû vaøo bao, tröø maáy cuoán luyeän thi tuù taøi anh caát kyõ vaøo muõi xuoàng roài chaøo Phaán xuoáng xuoàng bôi ñi, coâ gaùi noùi lôùn: -Anh Thaâu ôi, coù maáy lôùp bình daân hoïc vuï môû buoåi toái ñoù anh hoïc ñi. Thaâu cöôøi gaät ñaàu nhöng trong loøng voâ cuøng buoàn baû vì anh rôùt tuù taøi hai, gia ñình ñaõ laøm cho anh naûn chí, söï chia tay cuûa ba maù ñaõ taùc ñoäng vaøo tinh thaàn cuûa anh raát nhieàu, anh raùng queân laõng ñeå coá gaéng cho kyø thi naêm tôùi, tay anh bôi bì boõm maø taâm trí cöù ôû ñaâu ñaâu... Chôï Raïch Caùt nhoän nhòp caùc gian haøng teát, chôï baùn tôùi tröa laø thu doïn vì ai cuõng lo cuùng röôùc oâng baø veà vui xuaân, Thaâu ngoài muõi ghe nhìn moïi ngöôøi tay xaùch tay mang lænh kænh caùc moùn ñoà veà aên teát, neáu khoâng quen Phaán chaéc teát naêm nay buoàn laém, chuû vöïa ve chai cho anh tieàn lì xì teát, anh mua caùc thöù traùi caây vaø moät kyù thòt vôùi möôøi tröùng vòt ñeå chieàu nay Phaán ñeán kho taøu cuùng ngaøy muøng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

143


144

moät, anh noân noùng chôø gaëp ngöôøi yeâu. Ñeâm 30 trôøi toái ñen chæ coù maáy vì sao laáp laùnh, Thaâu vaø Phaán naèm beân nhau, caùnh tay goái ñaàu Phaán anh kheû hoân leân maùi toùc theà maø nghe höông vò tình yeâu chaïy daøi trong cô theå, chöa luùc naøo anh caûm thaáy yeâu Phaán nhö luùc naøy, laø ñöùa con sinh ra bò hai beân noäi, ngoaïi töø choái vì cha meï laøm nhöõng ñieàu khoâng ñuùng vôùi ñaïo lyù luaân thöôøng, neân anh khoâng coù tình thöông cuûa queâ höông ruoät thòt. Tieáng phaùo noå ñì ñuøng ai cuõng vui veû ñoùn moät naêm môùi, Phaán naèm suy nghó mieân man, chuyeän tình giöõa hai ngöôøi keùo daøi ñaõ hai naêm, gia ñình khoâng chaáp thuaän cho Phaán ñeán vôùi Thaâu, ñoâi khi caùi ngheøo cuõng laø moät lyù do ñeå ngaên caùch, khoâng sao, duø gì ñi nöõa Phaán nhaát quyeát phaûi gìöõ moái tình ñaàu ñôøi naøy. Thaâu môû hoäp möùt ñaët xuoáng ghe roài ñöa tay ngang buïng Phaán..... -Ñöøng anh, raùng chôø ñeán ngaøy cöôùi.....Phaán theàu thaøo. -Gì vaäy? Anh veùn taám reøm leân cho maùt maø, chôù coù laøm gì ñaâu maø bieåu ñöøng. Phaán voäi vaû quay maët ñi nôi khaùc daáu nuï cöôøi theïn thuøng, ngoaøi kia phaùo baét ñaàu noå vang baùo hieäu ñaõ ñeán giaây phuùt giao thöøa. Maáy naêm trôøi lieân tieápThaâu vaãn khoâng vöôït qua noåi kyø thi tuù taøi hai, buoàn naøy chöa kòp döùt ñaõ ñeán noãi buoàn khaùc, gia ñình Phaán caûn ngaên khoâng cho hai ngöôøi gaëp nhau, anh caûm thaáy chaùn naûn muoán xa rôøi taát caû, cuoäc soáng nôi ñaây boãng trôû thaønh voâ vò, con soâng nöôùc lôùn nöôùc roøng vôùi nhöõng ñaùm raùc laãn loän ve chai khoâng coøn löïc haáp daãn, roài moät buoåi toái gioù Taây se laïnh, ngöôøi ta thaáy nhöõng cuoán saùch troâi leành beành treân soâng döôùi aùnh saùng cuûa con traêng muøng 10, saùch theo nöôùc xa daàn.. xa daàn.... Höøng ñoâng, nhöõng baïn haøng quaù ñoåi ngaïc nhieân vì khoâng thaáy chieác ghe caëm saøo treân con soâng nhoû tröôùc chôï Raïch Caùt, ñaõ ra ñi khoâng moät lôøi töø bieät sau hai möôi naêm trôøi chieám moät vò trí khieâm toán treân soâng. Con taøu reõ soùng tieán veà vuøng vònh Thaùi Lan, Thaâu ñöùng treân boong taøu, töïa mình vaøo lan can, môû laù thö cuûa Phaán ra ñoïc maø anh khoâng nhôù ñaõ ñoïc ñi ñoïc laïi bao nhieâu laàn, nhaân dòp moät ngöôøi baïn veà pheùp, anh nhôø

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

tìm lieân laïc vôùi Phaán, caàm treân tay laù thö maøu xanh, Thaâu caûm thaáy nieàm vui vaø haïnh phuùc ñöôïc goùi troïn trong laù thö ñoù, mình khoâng coøn coâ ñôn, anh móm cöôøi noùi nhoû roài nhìn vaøo laù thô vôùi neùt chöõ quen thuoäc nghieâng nghieâng......”Noãi caûm thoâng ñaàu ñôøi em gôûi ra Thaùi Bình Döông, xin dòu bôùt côn soùng thaàn cho anh vöõng nieàm tin trong böôùc ñaàu Haûi nghieäp, noãi caûm thoâng cuoái cuøng em giöõ laïi, ñeå nhöõng chieàu tan tröôøng veà trang ñieåm moâi cöôøi thôøi con gaùi.” -Ñoïc thô tình vui khoâng Thieáu uùy? -Caùm ôn, nhôø baïn, mình môùi coù thô naøy. Thaâu say söa keå cho baïn nghe veà cuoäc tình cuûa mình, veà noãi nhoïc nhaèn trong cuoäc soáng, veà söï phaân bieät giai caáp cuûa thoùi ñôøi, anh noùi thao thao baát tuyeät, hai ngöôøi baïn haøn huyeân chuyeän ñôøi tö cuûa ñoâi beân cho ñeán khi maët trôøi xuoáng caän vôùi bieån Ñoâng môùi taïm döøng. Naêm sau anh ñöôïc nghæ pheùp, döï ñònh veà gaëp Phaán vì maáy thaùng nay khoâng thaáy Phaán gôûi thö, anh veà thaêm laïi baïn haøng chôï Raïch Caùt, thaêm laïi nôi chieác ghe ñaäu maø anh ñaõ môû maét chaøo ñôøi treân ñoù. Anh noân nao ñeán nhaø Phaán, vaãn con ñöôøng quanh co, vaãn nhöõng caây döøa cao vuùt, döøng chaân ngaäp ngöøng treân böïc theàm cuûa ngoâi nhaø, tröôùc maët laø con raïch nhoû, buïi döøa nöôùc maø anh thöôøng hay coät xuoàng ñeå leân bôø löôïm ve chai vaãn coøn ñoù, trong nhaø vaéng laëng, Thaâu hoûi thaêm ngöôøi thanh nieân ôû nhaø beân caïnh, ñöôïc bieát Phaán ñaõ coù choàng hôn thaùng nay vaø theo choàng veà taän Nha trang, Thaâu laëng ngöôøi khoâng noùi ñöôïc gì, caû khung trôøi suïp ñoå, anh quay ñi buoàn baû, baây giôø bieát veà ñaâu? maáy ngaøy pheùp trôû neân voâ vò, tieáng ngöôøi thanh nieân noùi voùi theo: -Anh Thieáu UÙy ôi, sao anh gioáng caùi anh bôi xuoàng löôïm ve chai hoài ñoù quaù vaäy. Thaâu nghe tim mình vôû vuïn, theá laø heát, nhöõng mô öôùc ngaøy neân duyeân choàng vôï keå nhö tieâu tan theo maây khoùi, anh ñi töøng böôùc chaàm chaäm, nöôùc maét muoán tuoân rôi, taïi sao Phaán khoâng chôø ñôïi, taïi sao Phaán khoâng noùi gì caû, lôøi yeâu thöông trong nhöõng laù thö coù phaûi laø lôøi yeâu thöông giaû doái. Anh nhìn xuoáng doøng soâng, nöôùc löõng lôø, hình aûnh ngöôøi thanh nieân bôi

xuoàng coøn quanh quaån ñaâu ñaây, beân kia vaãn coøn moät khoaûng troáng nôi chieác ghe ñaäu naêm xöa, ba maù anh ai cuõng ñi theo tieáng goïi rieâng cuûa con tim, anh khoâng traùch maø chæ buoàn cho soá phaän haåm hiu cuûa mình, naéng ñaõ leân cao vaø chôï Raïch Caùt vaãn buoân baùn taáp naäp, baø Naêm baùn baùnh mì thòt ñaàu chôï coøn ngoài ñoù, taát caû vaãn nhö xöa khoâng coù gì thay ñoåi, chæ coù tình caûm cuûa ngöôøi con gaùi töøng lui tôùi chieác ghe laø thay ñoåi. *** Phaán ngoài nhìn haøng caây trô caønh, muøa ñoâng laïnh leõo, cuoái tuaàn naèm nhaø khoâng thích ñi ñaâu, coâ buoàn thì laáy giaáy vieát ra ghi laïi nhöõng maãu chuyeän veà cuoäc ñôøi cuûa mình, ôû ñaây buoàn quaù, coâ sang Myõ maáy naêm trôøi maø khoâng laøm ñöôïc gì, baèng laùi xe cuõng chaúng coù, quoác tòch cuõng khoâng, noùi vaø nghe tieáng Anh chaúng ñöôïc, suoát ngaøy than vaén thôû daøi, tieác nuoái quaù khöù, thôøi gian troâi qua nhanh choùng, söùc soáng luïn taøn theo thaùng naêm, keå töø ngaøy chia tay vôùi choàng, moät cuoäc hoân nhaân khoâng mong muoán, coâ cuøng ñöùa con trai vöôït bieân, vaø baây giôø ñaõ oån ñònh nôi xöù ngöôøi. Phaán luoân soáng trong tình thöông yeâu ñuøm boïc cuûa gia ñình, ít coù va chaïm cuoäc ñôøi, hay töï aùi vaø giaän hôøn vì luùc naøo cuõng ñaët caùi toâi cuûa mình leân treân heát, cho neân deã daøng thaát baïi trong taát caû moïi laõnh vöïc, nhöõng thaát baïi ñoù khieán Phaán chaùn naûn vaø muoán boû cuoäc. ÔÛ tuoåi trung nieân, coâ khoâng ít ngöôøi theo ñuoåi, nhöng hình nhö coâ khoâng tìm ñöôïc cho mình moät boùng maùt, moät choã döïa cuoái ñôøi, khoâng tìm ñöôïc cho mình moät tình caûm chaân thaønh baát vuï lôïi, moät tình caûm xuaát phaùt töø con tim khoâng tính toaùn, baây giôø ñang ñöùng tröôùc theàm cuûa tuoåi xeá chieàu, taát caû nhöõng öôùc mô cuoán goùi ra ñi nhöôøng laïi cho söï bi quan vaø phoù maëc. Coâ dôû chòu ñöïng vaø hay khoùc, sôï khoå ñau vaø hay giaän hôøn, nhöõng yeáu toá ñoù deã laøm cho con ngöôøi trôû neân nhu nhöôïc, ñang nguïp laën trong muoän phieàn, coâ chôït nhôù ñeán nhöõng lôøi khuyeân töø baïn beø, trong soá ñoù coù Cuùc, moät ngöôøi baïn cuøng ñi tìm töï do vôùi mình, sau naêm naêm trôøi gay go ñaát Myõ, Cuùc ñaõ coù taát caû, keå caû baèng Quoác Tòch, quaû laø moät söï phaán ñaáu khoâng ngöøng, Cuùc luoân hoïc hoûi vaø


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

SOÁ 315

DEC 05, 2008

145

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

153


146

caàu tieán, ngoaøi coâng vieäc möu sinh thôøi gian coøn laïi laø trau gioài sinh ngöõ, anh Sôn luoân khuyeân Phaán phaûi coá gaéng ñöøng döïa vaøo ai, ngöôøi ta laøm ñöôïc thì côù sao mình khoâng laøm ñöôïc, phaûi ñoäc laäp, tröôùc nhaát phaûi coù baèng laùi xe môùi giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà, anh nhaán maïnh treân ñôøi naøy hieám coù söï giuùp ñôõ thöôøng xuyeân naøo maø khoâng coù muïc ñích, anh Hoå vaø chò Ngoïc cuõng vaäy, ñoù laø nhöõng ngöôøi baïn chaân thaønh. Phaán caûm thaáy hoå theïn vôùi chính mình, maáy naêm trôøi ôû ñaát khaùch coâ laøm ñöôïc nhöõng gì, taát caû laø con soá khoâng, coøn laïi moät thaân theå gaày goø beänh hoaïn, taïi sao mình khoâng vöôn leân, taïi sao mình khoâng töï ñöùng leân baèng chính ñoâi chaân cuûa mình, taïi sao laïi uù ôù khi ñoái dieän vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi ôû nhöõng luùc xaõ giao thöôøng tình, duø sao coâ cuõng coù moät chuùt ít hoïc vaán, ñöøng ñeå coâng lao cha meï hy sinh cho con aên hoïc trôû thaønh söï hy sinh voâ boå, anh Hoå laø ngöôøi baïn lôùn tuoåi trong nhoùm, nhöng ñeâm ñeâm ít khi naøo xa rôøi cuoán saùch, moät taám göông caàn phaûi noi theo. Phaán thaàm caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi baïn ñaõ nung ñuùc cho coâ coù moät nghò löïc maïnh meõ, ñaõ vaïch ra moät con ñöôøng hoïc thaúng taép khoâng coù ñieåm döøng vaø coâ baét ñaàu chaäp chöõng ñi töøng böôùc...töøng böôùc...nhoû treân con ñöôøng ñoù trong söï muoän maøng cuûa tuoåi taùc, nhöng coù vaãn coøn hôn khoâng, chöa bao giôø Phaán caûm thaáy phaán khôûi vaø töï tin nhö trong luùc naøy. Hoâm nay laø ngaøy 30 teát, caùc buoåi chôï baùn tôùi xeá tröa ôû Vieät Nam chaéc cuõng chuaån bò deïp ñeå coøn lo cuùng kieán röôùc oâng baø veà vui xuaân ba böûa. Trong vieän döôõng laõo coù ngöôøi veà aên teát gia ñình cuøng con chaùu, coù ngöôøi ôû laïi, trôøi bôùt laïnh baø Taùm quaán khaên choaøng coå, maëc theâm aùo roài ñi ra ngoaøi söôûi naéng, baø nhìn sang daõy phoøng beân kia thaáy oâng Hai ñang ñoát nhang, chôø oâng caém nhang xong baø leân tieáng hoûi: -OÂng cuùng gì ñoù? -Hoâm nay laø ngaøy gì hôû baø? Baø Taùm treà moâi: -Caâu hoûi naøy xöa roài oâng ôi, toâi khoâng maéc möôùp oâng nöõa ñaâu, coù raûnh toái nay qua beân ñoù giuùp toâi khieâng caùi baøn nhoû ra saân ñeå toâi cuùng. OÂng Hai gaät ñaàu:

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

-Ñöôïc maø, baø khoâng veà nhaø con chaùu aên teát aø? -Coøn oâng sao khoâng veà? Baø Taùm hoûi ngöôïc laïi. Caû hai im laëng khoâng ai muoán traû lôøi caâu hoûi cuûa ñoâi beân, coù leõ noù khoâng ñöôïc vui, laùt sau baø Taùm cöôøi buoàn: -Toâi laø ngöôøi thaønh coâng trong coâng vieäc nhöng soá phaän laïi haåm hiu. -Toâi laø ngöôøi thaát baïi trong coâng vieäc nhöng soá phaän laïi ung dung. Caû hai cuøng cöôøi, vaøi sôïi naéng chieàu coøn rôi rôùt treân theàm vieän, gioù thoåi nheï, nhöõng con chim chuyeàn caønh ríu rít goïi nhau, oâng Hai noùi nhoû: -Vaøo phoøng ñi baø, ôû ngoaøi naøy laâu seõ bò caûm laïnh ñoù. -Môøi oâng vaøo, toâi seõ pha traø ñaëc bieät cho oâng thöôûng thöùc. Trôøi toái daàn, hai baïn giaø vaãn say söa haøn huyeân taâm söï nhöõng ngaøy ôû xöù ngöôøi, nhöõng khoù khaên gian lao gaëp phaûi, nhöõng troø ñôøi löôøng gaït chaø ñaïp nhaân phaåm ñeå caàu vinh, oâng Hai thôû daøi: -Toâi theo chieán haïm qua ñaây töø naêm 1975, ñaõ traûi qua bao nhieâu naêm roài, toâi coù vôï nhöng vôï toâi maát ñi trong côn beänh, ñeå laïi cho toâi moät ñöùa con gaùi, toâi coù ba ñöùa chaùu ngoaïi raát deã thöông, baø bieát khoâng, thôøi trai treû toâi coù moät moái tình raát ñeïp, tình yeâu ñang chín muøi thì naøng boû ñi laáy choàng toâi chaúng hieåu vì sao. Baø Taùm nhìn ra cöûa soå, maøn ñeâm daàn buoâng, baø ñaém chìm trong tieàm thöùc: -OÂng ñi Haûi Quaân aø, ngaøy xöa toâi cuõng coù ngöôøi yeâu laø lính Haûi Quaân, moái tình cuûa chuùng toâi raát ñeïp, nhöng cha meï toâi phaûn ñoái tình caûm naøy, vì chöõ hieáu buoäc loøng toâi phaûi caét ñöùt, cho ñeán baây giôø toâi vaãn coøn nhôù moái tình thöôû ban ñaàu. Toâi hay laøm thô gôûi ra cho anh aáy ñoïc trong luùc haûi haønh, nhöõng baøi thô aáy toâi vaãn coøn caát maõi trong loøng, oâng thích thô khoâng? Coù muoán toâi ñoïc vaøi caâu cho oâng nghe khoâng? -Coù theå, neáu baø muoán, toâi nghó coù leõ baø laø moät nhaø thô. -Khoâng oâng aï, toâi chæ vieát tuøy thích thoâi, nhaân dòp ngöôøi baïn cuûa anh aáy veà pheùp, toâi coù laøm hai caâu thô gôûi cho anh ñeå hieåu roõ noãi loøng cuûa ngöôøi ôû laïi, oâng nghe nheù,” Noãi caûm thoâng ñaàu ñôøi em gôûi ra Thaùi Bình Döông, xin dòu bôùt côn soùng thaàn cho

anh vöõng nieàm tin trong böôùc ñaàu Haûi nghieäp, noãi caûm thoâng cuoái cuøng...” OÂng Hai troá maét chaän lôøi: -Baø...baø...coù phaûi laø Phaán... Phaán...khoâng? Baø Taùm ngaïc nhieân khi oâng goïi teân khai sinh cuûa mình: -Toâi thöù Taùm teân Phaán, sao oâng bieát? -Toâi laø Thaâu ñaây, Hai Thaâu neø, nhöõng böùc thô cuûa baø toâi coøn caát kyõ trong röông, laùt nöõa toâi seõ mang qua cho baø xem hai caâu thô ñoù. -Toâi khoâng ngôø cuoái ñôøi chuùng ta laïi ñöôïc gaëp nhau. OÂng Hai Thaâu sung söôùng: -Hình theå chuùng ta thay ñoåi theo thôøi gian nhöng chaéc chaén taâm hoàn chuùng ta khoâng thay ñoåi, baø coù nghó nhö vaäy khoâng? -Hai taâm hoàn cuøng hoøa moät nhòp ñaäp, thì caûm nghó cuûa... anh... oâng cuõng laø caûm nghó cuûa.. em.. ô.. ô... toâi maø. Hai Thaâu caûm thaáy haïnh phuùc trong töøng lôøi noùi cuûa Taùm Phaán, oâng vui veû caàm tay baø maø nghe loøng mình thaät söï treû trung, tình caûm oà aït veà, phaûi aên möøng cho beán cuõ ñoø xöa gaëp laïi môùi ñöôïc, oâng ñöa tay choàm ngang ngöôøi Taùm Phaán. -Ñöøng ..anh.. oâng ..ñöøng laøm vaäy, mình giaø roài. Baø Taùm theàu thaøo. -Toâi choàm laáy nöôùc noùng ñeå roùt theâm vaøo bình traø uoáng aên möøng, chôù coù laøm gì ñaâu maø bieåu ñöøng. Baø Taùm maéc côû ñaám nheï vaøo löng oâng Hai roài töïa ñaàu vaøo bôø vai gaày guoäc, xöông xaåu, coá töôûng töôïng ñaây laø bôø vai raén roûi cuûa chaøng trai treû naêm naøo, oâng Hai hoân nheï leân maùi toùc baïc traéng, duø khoâng maáy gì thôm tho, nhöng oâng raùng töôûng töôïng maùi toùc daøi cuûa ngöôøi con gaùi phaát phô trong gioù khi cuùi ñaàu böôùc xuoáng ghe. Hai oâng baø maù töïa vai keà ñaém chìm trong caùi haïnh phuùc quaù muoän maøng, ñeâm ba möôi teát phaùo noå ñoùn giao thöøa quanh chieác ghe ôû Raïch Caùt naêm naøo, raát haïnh phuùc cuûa tuoåi ñöông xuaân, nhöng khoâng baèng caùi haïnh phuùc, söï aám cuùng ñeán caûm ñoäng cuûa hai taâm hoàn raát caàn coù nhau trong cuoái cuoäc ñôøi, toái giao thöøa laïnh leõo nôi xöù ngöôøi ñaõ trôû neân vó ñaïi trong loøng cuûa hai oâng baø. Ngoaøi trôøi söông muø baét ñaàu rôi rôi... ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

147


148 TRUYEÀN THUYEÁT VEÀ NGÖÏA

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HUYØNH LUAÂN

naèm ñaáy. Gaëp luùc trong nöôùc coù tin NGÖÏA SAÉT nguy caáp, vua sai ngöôøi ñi tìm ngöôøi CUûA THAùNH GIOùNG coù theå ñaùnh lui ñöôïc giaëc. Ngaøy hoâm Thaùnh Gioùng töø laâu ñaõ trôû thaønh aá y , ñöùa treû boãng noùi ñöôïc, baûo meï caâu chuyeän voâ cuøng thaân thuoäc ñoái ra môø i thieân söù vaøo, noùi: “Xin cho vôùi moãi ngöôøi daân Vieät Nam. Trong moä t thanh göôm, moät aùp giaùp saét ñoù, hình töôïng chuù ngöïa saét coù khaû vaø moä t con ngöïa, vua khoâng phaûi naêng theùt ra löûa ñöôïc xem laø bieåu lo gì”. Vua ban cho göôm vaø ngöïa, töôïng cho söùc maïnh phi thöôøng. ñöù a treû lieà n phi ngöïa vung göôm Ngöïa saét ñaõ cuøng Thaùnh Gioùng tieá n leâ n tröôù c , quan quaân theo sau, ñaùnh tan quaân ñòch. Sau khi ñaùnh ñaù n h tan quaâ n giaë c ôû chaân nuùi Traâu. ñuoåi quaân giaëc ra khoûi bôø coõi, Thaùnh Boï n giaë c giaã m ñaï p leân nhau maø Gioùng cöôõi ngöïa ñeán höôùng nuùi Soùc chay. Thaù n h Gioù n g ñuoå i theo, tôùi Sôn roài töø töø bay thaúng leân trôøi. Caâu chaâ n nuù i Soù c thì döø n g. Ñöù a treû côûi chuyeän thaàn thoaïi Thaùnh Gioùng aù o giaù p , phi ngöï a leâ n trôø i maø ñi. Vua cöôõi ngöïa bay leân trôøi, caùc saùch söû sai söû a sang choã vöôø n nhaø cuû a ñöùa ghi cheùp töông ñoái gioáng nhau... treû ñeå laä p ñeà n thôø , tueá thôø i cuù ng teá. Ñaïi Vieät söû kyù toaøn thö phaàn Veà sau, Lyù Thaù i Toå phong laø Xung Ngoaïi kyû toaøn thö, kyû Hoàng Baøng Thieâ n Thaà n Vöông. thò ghi cheùp laïi veà Thaùnh Gioùng nhö Trong khi ñoù nieân söû Chích Quaùi sau: thì ghi vua sai quaàn thaàn voäi ñi tìm - Ñôøi Huøng Vöông thöù 6, ôû laøng 50 caân saét luyeän thaønh ngöïa, kieám, Gioùng coù hai vôï choàng oâng baø laõo roi vaø noùn cho Gioùng. ngheøo chaêm chæ laøm aên vaø coù tieáng Coå tích thì keå: “Söù giaû laäp töùc phi laø phuùc ñöùc theá maø hoï vaãn chöa coù ngöï a trôû veà taâu vua, Huøng Vöông con. Moät hoâm baø ra ñoàng thaáy moät möø n g rôõ lieàn ra leänh cho thôï reøn veát chaân raát to lieàn öôùm thöû xem goù p taá t caû saét laïi reøn ngöïa, göôm, thua keùm bao nhieâu, khoâng ngôø veà aù o giaù p vaø noùn nhö lôøi xin cuûa chuù nhaø baø thuï thai vaø möôøi hai thaùng beù ” . sau sinh ñöôïc moät caäu beù khoâi ngoâ Coøn Ngoïc phaû ghi chi tieát hôn: tuaán tuù. Kyø laï thay, caäu beù aáy leân ba “Söù giaû trôû veà chính ñieän ôû nuùi Nghóa maø vaãn khoâng bieát noùi cöôøi, ñaët ñaâu

Lónh taâu vua ñaày ñuû moïi vieäc. Vua caû möøng, sai tìm ñuû 50 traêm caân saét ñeå reøn thaønh ngöïa saét, voït saét, noùn saét. Ñeán giôø Maõo ngaøy 7 thaùng Gieâng naêm Bính Daàn vua sai quan Tieát cheá ñem 10 vaïn huøng binh ñem ngöïa saét, roi saét, noùn saét ñeán laøng Phuø Ñoång”. Veà traän chieán Thaùnh Gioùng ñaùnh giaëc AÂn, Söû kyù vaø Chích quaùi khoâng nhaéc ñeán chi tieát gaõy göôm. Coå tích keå göôm bò gaõy, Gioùng beøn nhoå tre hai beân ñöôøng laøm vuõ khí. Ngoïc Phaû ghi chi tieát hôn vaø coù hôi khaùc vôùi Coå tích: Khoâng phaûi roi saét bò gaõy maø laø bò rôi maát. “Thieát Ñoång noùi xong nhaûy leân ngöïa, theùt vang nhö saám: Ta laø Thieân töôùng thaàn vöông, vaâng saéc chæ xuoáng giuùp nöôùc! Roài quaát ngöïa phoùng nhö bay, chæ phuùt choác ñaõ ñeán döôùi chaân nuùi Vuõ Ninh huyeän Yeân Vieät ñaïi chieán vôùi Thaïch Linh thaàn töôùng beân söôøn nuùi Vuõ Ninh. Quaân nöôùc AÂn thua to tan chaïy. Thaïch Linh thaàn töôùng bò baét soáng cheùm ñaàu. Boïn giaëc coøn laïi chöa dieät heát, nhöng roi saét cuûa Thieát Ñoång thaàn vöông ñaõ bò rôi maát. Thaàn vöông beøn nhoå laáy caùc buïi tre gai vung leân queùt saïch caùc toaùn quaân giaëc!”.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

149


150

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

“Khi ñeán nuùi Soùc xaõ Veä Linh huyeän Kim Hoa Thieát Ñoång thaàn vöông beøn côûi boû boä aùo hoa lau, phoùng ngöïa bay leân khoâng roài cöôõi leân caùc ñaùm maây maø bay ñi. Nay nôi aáy vaãn coøn daáu chaân ngöïa in treân leøn ñaù”. Toùm laïi, veà truyeàn thuyeát Thaùnh Gioùng, vôùi ngöïa saét cho ta moät hình aûnh ñaày ñuû hôn, phong phuù hôn veà ngöôøi anh huøng choáng giaëc ngoaïi xaâm ñaàu tieân cuûa daân toäc ta.

BAÏCH MAÕ TAÂY HAÏ Con tuaán maõ cuûa Thaùi töû Taây Haï. Theo truyeàn thuyeát cuûa ngöôøi Trung Quoác, Thaùi töû Taây Haï (moät nöôùc nhoû phía Taây Trung Hoa thôøi nhaø Toáng) laø Nguyeân Haïo ñaõ suyùt maát maïng khi ñang treân ñöôøng trôû veà nöôùc sau chuyeán nghò hoøa vôùi nöôùc Thoå Phoàn. Moät toaùn quaân mai phuïc beân ñöôøng ñaõ baøy möu saùt haïi Thaùi töû Taây Haï. Thaät may maén, khi ñeán gaàn nôi quaân ñòch mai phuïc, ngöïa NGÖÏA BAÏCH LONG Baïch Maõ ñaõ hí vang trôøi, choång hai CUûA ÑÖÔØNG TAM TAÏNG Theo cuoán “Taây Du Kyù” cuûa Ngoâ voù tröôùc leân cao, khoâng chòu ñi tieáp. Nguyeân Haïo ñaønh phaûi reõ ñi loái khaùc, nhôø ñoù maø traùnh ñöôïc hieåm nguy.

Thöøa AÂn, Ñöôøng Taêng ñaõ cöôõi moät con ngöïa traéng cuøng caùc ñoà ñeä ñi ñeán Taây Thieân thænh kinh. Moät laàn, khi ñi qua vuøng nuùi soâng hieåm trôû, Ñöôøng Taêng vaø caùc ñoà ñeä gaëp phaûi moät con roàng traéng. Do ñang luùc buïng ñoùi, con roàng ñaõ aên thòt con ngöïa cuûa Ñöôøng Taêng. Quaù töùc giaän, Toân Ngoä Khoâng ñònh ra tay gieát cheát con roàng.Ngay luùc aáy, Boà Taùt ñaõ hieän ra ngaên caûn Toân Ngoä Khoâng. Sau ñoù, Boà Taùt ñaõ hoùa con roàng thaønh moät chuù ngöïa traéng gioáng heät con baïch maõ ñaõ bò aên thòt vaø goïi noù laø Baïch Long. Theo truyeàn thuyeát, tröôùc khi bò bieán thaønh ngöïa traéng do maéc toäi laøm hoûng ngoïc minh chaâu cuûa Ngoïc hoaøng Thöôïng ñeá, Baïch Long chính laø Thaùi töû Ngao Nhuaän cuûa Long Vöông Taây Haûi.

BAÏCH LONG CUûA TRIEÄU TÖû LONG Ngöïa Baïch Long cuûa danh töôùng thôøi Tam Quoác Trieäu Vaân (hay coøn goïi laø Trieäu Töû Long). Trieäu Vaân laø ngöôøi ñaõ goùp coâng lôùn vaøo vieäc thaønh laäp nhaø Thuïc Haùn. Trong tieåu thuyeát “Tam Quoác dieãn nghóa” cuûa La Quaùn Trung, oâng ñöôïc meänh danh laø moät trong “nguõ hoå töôùng” cuûa Löu Bò. Baïch Long maõ cuûa Trieäu Vaân maëc duø khoâng ñöôïc ñaùnh giaù cao baèng nhöõng chuù ngöïa Xích Thoá hay Ñích Loâ nhöng noù laïi laø con ngöïa ñeïp vaø söùc maïnh ñaùng neå. Ngöïa Baïch Long ñaõ giuùp danh töôùng Trieäu Vaân laäp neân nhieàu chieán coâng hieån haùch. Cuï theå, trong traän Ñöông Döông Traøng Baûn, Trieäu Vaân ñaõ moät mình cöôõi Baïch Long maõ phaù vaây haøng vaïn quaân Taøo, cheùm gaõy 2 laù côø to, gieát 50 danh töôùng quaân Taøo, laáy ñöôïc thanh göôm baùu Thanh Coâng. Ñoù laø thanh göôm baùu maï vaøng cuûa Taøo Thaùo. Noù coù theå cheùm gaõy caùc loaïi binh khí OÂ CHUY CUûA HAÏNG VUÕ Ngöïa OÂ Chuy cuûa Taây Sôû Baù vöông Haïng Vuõ (hay coøn goïi laø Haïng Voõ). Con ngöïa cuûa Haïng Vuõ laø chieán maõ loâng ñen tuyeàn, to lôùn vaø voâ cuøng khoûe maïnh. Sau khi baïi traän döôùi tay Haùn vöông Löu Bang, Haïng Vuõ ñaõ duøng kieám töï saùt beân bôø OÂ Giang. Khi thaáy chuû nhaân töï saùt, ngöïa OÂ

Chuy ñaõ nhaûy xuoáng soâng OÂ Giang cheát theo. Chính vì vaäy, noù ñöôïc ñaùnh giaù laø moät chuù ngöïa trung nghóa saét son, heát loøng vì chuû. XÍCH THOÁ THÔØI TAM QUOÁC Con ngöïa naøy daøi moät tröôïng, cao taùm thöôùc, maøu ñoû röïc nhö löûa, tuyeät khoâng coù moät sôïi loâng taïp, ngaøy ñi ngaøn daëm, treøo non vöôït suoái deã daøng. Ngöïa Xích Thoá töøng qua tay raát nhieàu chuû. Chuû nhaân ñaàu tieân cuûa Xích Thoá laø Ñoång Traùc (132-192), töôùng nhaø Ñoâng Haùn (naêm 25-220). Trong trieàu ñình luùc baáy giôø, coù raát nhieàu ngöôøi khinh thöôøng con ngöôøi taøn baïo nhö Ñoång Traùc, trong ñoù coù Ñinh Nguyeân, cuõng laø moät töôùng nhaø Ñoâng Haùn. Trong moät laàn hoïp trieàu, Ñinh Nguyeân ñaõ chöûi thaäm teä vaøo maët Ñoång Traùc, Ñoång Traùc ñònh cheùm Ñinh Nguyeân thì con nuoâi cuûa Ñoâng Nguyeân laø Laõ Boá töø phía sau xoâng leân, khí chaát anh huøng cuûa Laõ Boá ñaõ khieán cho Ñoång Traùc söõng laïi, ñaønh phaûi nhöôïng boä. Töø ñoù, Ñoång Traùc naûy sinh yù ñònh thu phuïc Laõ Boá. Vì muoán tieáp caän vaø thu phuïc Laõ Boá, Ñoång Traùc ñaõ ñem Xích Thoá taëng cho Laõ Boá. Laõ Boá sau khi coù ñöôïc ngöïa quyù quaû nhieân ñaõ gieát cheát chuû cuõ cuûa mình laø Ñinh Nguyeân, quy phuïc döôùi chaân Ñoång Traùc, vaø trôû thaønh con nuoâi cuûa


151 159

20, SOÁTAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

XIN LIEÂN LAÏC:

HOØA NGUYEÃN

- Vay tieàn xaây cô sôû baát ñoäng saûn (construction loan)

Tel:

770.457.5858, Ext. 128 Fax: 770.457.1410 ÑÒA ÑIEÅM 1

5150 Buford Hwy., Ste. B130 Doraville, GA 30340 ÑIAÏ ÑIEÅM 2

5495 Jimmy Carter Blvd, 128#167 Norcross, GA 30093

ANH NGUYEÃN Tel:

678.689.0093


152

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

“ngöïa saùt chuû” noùi cho Löu Bò, nhöng taát söù maïng cuûa mình. Ñoång Traùc. Löu Bò khoâng tin. Sau ñoù, khi nhaän Ñaây laø moät thaát baïi nöõa cuûa Taøo Ngöïa Xích Thoá ñaõ cuøng Laõ Boá ñöôïc maät baùo coù ngöôøi ñònh saùt haïi, chinh chieán khaép nôi. Treân chieán Thaùo keå töø sau traän Xích Bích. Trong Löu Bò voäi vaøng thoaùt ra ngoaøi, cöôõi traän ñaùnh naøy, Taøo Thaùo bò maát moät tröôøng, oâng chuyeân cöôõi ngöïa Xích con trai, Taøo Ngang, moät chaùu trai, ngöïa Ñích Loâ chaïy troán, nhöng bò Thoá, nhö moät maõnh hoå taû xung höõu nhaàm ñöôøng, oâng chaïy ñeán beân ñoät, vaïn ngöôøi khoâng ñòch noåi. Sau Taøo An, vaø moät con tuaán maõ, Tuyeät suoái Ñaøm Kheâ. naøy, Laõ Boá bò truùng keá cuûa moät ñaïi AÛnh. Coù theå noùi ñaây laø moät thaát baïi Phía tröôùc laø con suoái roäng lôùn, thaûm haïi cuûa Taøo Thaùo. thaàn nhaø Ñoâng Haùn, gieát cheát Ñoång phía sau laø quaân ñòch truy ñuoåi, luùc Traùc. Sau ñoù Laõ Boá bò Taøo Thaùo gieát, naøy Löu Bò môùi nhôù ñeán lôøi khuyeân ngöïa Xích Thoá thuoäc veà Taøo Thaùo, NGÖÏA ÑÍCH LOÂ Ñích Loâ voán laø ngöïa cuûa Trang “Ñích Loâ saùt chuû” ngaøy tröôùc, oâng moät nhaø chính trò, quaân söï kieät xuaát vöøa ñieân cuoàng quaát vaøo löng ngöïa, Vuõ, voán laø moät töôùng cuûa moät danh cuoái thôøi Ñoâng Haùn. só doøng doõi hoaøng toäc nhaø Haùn laø vöøa heùt: “Ñích Loâ! Ñích Loâ! Hoâm nay Coù leõ do duyeân soá, Quan Vuõ hay maøy haïi ta ñi!”. Ñích Loâ boãng nhieân Löu Bieåu nhöng sau naøy phaûn boäi coøn goïi laø Quan Vaân Tröôøng, moät vuøng leân, phi moät phaùt sang bôø beân laïi Löu Bieåu. Löu Bò (ngöôøi saùng laäp trong nhöõng ngöôøi coù coâng lôùn thaønh kia, laäp moät kyø tích chöa töøng coù laäp nhaø Thuïc Haùn vaøo theá kyû thöù 2, ra nhaø nhaø Thuïc Haùn) bò thaát baïi trong lòch söû. Sau ñoù, Löu Bò caøng trong traän giao chieán vôùi Taøo Thaùo vì muoán baûo veä hai vò phu nhaân cuûa khoâng tin chuyeän “Ñích Loâ saùt ngöôøi anh em keát nghóa cuûa mình laø chuû” , oâng caøng yeâu quyù con Löu Bò ñaõ taïm thôøi veà phe Taøo Thaùo. ngöïa ñaõ cöùu maïng mình naøy Taøo Thaùo voâ cuøng quyù meán nhaân taøi hôn. nhö Quan Vuõ, cuõng muoán baét chöôùc Khi ñem quaân ñi ñaùnh nöôùc Ñoång Traùc taëng ngöïa cho anh huøng. Thuïc, thaáy ngöïa cuûa Baøng Nhöng Quan Vuõ khoâng nhö Laõ Thoáng, moät trong nhöõng möu Boá, oâng tieáp nhaän Xích Thoá laø ñeå só cuûa Löu Bò, giaø yeáu quaù, neân tìm ñöôïc Löu Bò nhanh hôn. Sau khi ñeå theå hieän söï troïng duïng cuûa Quan Vuõ bò gieát, Xích Thoá laïi rôi vaøo mình vôùi Baøng Thoáng, Löu Bò tay moät vieân töôùng nhaø Thuïc Haùn ñaõ ñem ngöïa yeâu cuûa mình khaùc laø Maõ Trung. Nhöng laàn naøy noù taëng cho Baøng. Ai ngôø Baøng khoâng coøn ngoan ngoaõn ñi theo chuû Thoáng khoâng coù phuùc ñöôïc nhaân môùi nhö tröôùc, maø tuyeät thöïc höôûng, vöøa môùi cöôõi leân Ñích ñeán cheát. Loâ ñaõ bò keû ñòch töôûng nhaàm laø Löu neân veà ñaàu quaân cho Löu Bieåu vì hai ngöôøi cuøng trong hoaøng thaát, Bò neân baén cheát. Sau naøy ngöïa Ñích TUYEÄT AûNH HY SINH THAÂN Loâ cuõng khoâng roõ löu laïc veà ñaâu. ñôïi thôøi cô laøm laïi söï nghieäp. MÌNH CÖùU CHUû Löu Bò nhìn thaáy ngöïa cuûa Ngöïa Tuyeät AÛnh laø ngöïa yeâu cuûa DAÏ CHIEÁU NGOÏC SÖ TÖû Taøo Thaùo (155-220). Tuyeät AÛnh coù Tröông Vuõ cho raèng ñaây laø moät con Daï Chieáu Ngoïc Sö Töû toaøn thaân tuaán maõ, lieàn heát lôøi ca ngôïi raèng nghóa laø phi raát nhanh, ñeán caùi boùng loâng traéng nhö tuyeát, töông truyeàn “con ngöïa naøy chaéc chaén laø ngöïa cuõng khoâng ñuoåi kòp ñöôïc. thieân lyù”. Töôùng cuûa Löu Bò luùc ñoù laø moät ngaøy coù theå ñi haøng nghìn daëm. Töông truyeàn, khi Taøo Thaùo taán Ngay töø khi môùi sinh ra phía döôùi coâng Tröông Tuù, Tröông Tuù daâng Trieäu Vaân laäp töùc hieåu ngay yù cuûa chuû nhaân, lieàn gieát cheát Tröông Vuõ coå ñaõ coù moät haøng loâng daøy, troâng thaønh ñaàu haøng Taøo Thaùo. Tröông gioáng nhö sö töû, tính khí noùng naûy, ñeå cöôùp ngöïa. Trieäu Vaân laø danh Tuù laø chaùu goïi Phieâu kî töôùng sau naøy lôùn leân tính khí bôùt noùng töôùng thôøi cuoái Ñoâng Haùn vaø thôøi quaân Tröông Teá baèng chuù. Sau khi naûy hôn, buoåi toái con ngöïa naøy coøn Ñoång Traùc bò gieát naêm 192, Tröông Tam Quoác, ngöôøi goùp coâng lôùn phaùt ra aùnh saùng traéng baïc, vì vaäy thaønh laäp nhaø Thuïc Haùn. Teá cuøng caùc töôùng khaùc cuûa Ñoång môùi coù teân laø Daï Chieáu Ngoïc Sö Khi Löu Bieåu nhìn thaáy con ngöïa Traùc mang quaân ñaùnh vaøo Traøng An, naøy cuõng khen khoâng ngôùt lôøi. Löu Töû . laïi naém vua Haùn Hieán Ñeá, thao tuùng Con ngöïa naøy cuûa Trieäu Vaân, Bò ñang khoâng bieát laáy gì ñeå baùo ñaùp trieàu ñình nhö Ñoång Traùc tröôùc ñaây. soáng vaøo khoaûng theá kyû thöù hai. Tuy nhieân, Taøo Thaùo khoâng ngôø Löu Bieåu lieàn taëng con ngöïa naøy cho Löu Bieåu. Khoâng ngôø, Löu Bieåu Töông truyeàn, Trieäu Vaân ñoùng quaân laïi bò truùng keá cuûa keû thuø, bò ñaùnh ôû treân nuùi Tröôøng Baûn xuaát quaân ñi laïi thaáy con ngöïa naøy “coù quaàng baát ngôø, trôû tay khoâng kòp, suyùt nöõa maét, treân ñaàu coù nhöõng ñoám traéng, ñaùnh traän ñeàu cöôõi Daï chieáu ngoïc thì bò maát maïng. May coù ngöïa Tuyeät sö töû, coù laàn Trieäu Vaân cuøng ngöïa bò laïi teân Ñích Loâ, aét laø con ngöïa saùt AÛnh môùi thoaùt ñöôïc ra ngoaøi. rôi xuoáng hoá baãy saün cuûa quaân ñòch, chuû”, coøn noùi raèng “Tröông Vuõ cöôõi Ngöïa Tuyeät AÛnh bò truùng ba muõi töôûng chöøng khoâng theå thoaùt thaân. con ngöïa naøy bò cheát” chính laø minh teân treân mình maø vaãn caát voù phi Nhöng söùc ngöïa raát lôùn, cuoái cuøng chöùng, neân voäi vaøng tìm côù traû laïi nöôùc ñaïi, sau ñoù bò truùng moät muõi cuõng nhaûy ñöôïc leân treân mieäng hoá, cho Löu Bò. teân vaøo maét môùi guïc ngaõ. Trong cöùu chuû nhaân thoaùt cheát. Trong boä Ngöôøi haàu cuûa Löu Bò ñem tin traän chieán naøy, Tuyeät AÛnh ñaõ hoaøn


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

153


154

tieåu thuyeát Thuûy höû cuõng töøng nhaéc ñeán con ngöïa naøy. OÂ VAÂN ÑAÏP TUYEÁT OÂ Vaân Ñaïp Tuyeát coøn coù teân laø

Vöông Truy Maõ, soáng ôû theá kyû thöù hai, toaøn thaân maøu ñen nhöng boán voù maøu traéng. Ñaây laø ngöïa cuûa Tröông Phi, ngöôøi anh em keát nghóa vôùi Löu Bò vaø Quan Coâng, ñöôïc coi laø anh huøng tuaán maõ. Ngöïa cuûa Tröông Phi coù teân raát yù nghóa, Vöông Truy Maõ coù nghóa laø con ngöïa ñi theo haàu haï Ñaïi Vöông. Töông truyeàn Tröông Phi vaø OÂ Vaân Ñaïp Tuyeát ñeàu ñen nhö nhau. Tröông Phi quyù chuù ngöïa naøy nhö con ñeû, thöôøng xuyeân töï tay taém röûa cho ngöïa quyù. NEÂ THOÂNG TUAÁN MAÕ Noåi tieáng nhaát trong truyeàn thuyeát phöông Taây laø hình aûnh “Con ngöïa thaønh Troy” cuûa thaàn thoaïi Hy Laïp - con ngöïa goã ñaõ giuùp quaân Hy Laïp daønh ñöôïc thaønh Troy. Trong lòch söû nöôùc ta thì ngöïa vaø voi laø hai con vaät ñaët bieät yeâu meán. Trong quaù khöù ngöôøi ta ñaõ ñaët ra hai cô quan ñeå chaêm soùc , nuoâi döôõng vaø huaán luyeän hai con vaät naøy ñoù laø Vieän Töôïng chính vaø Maõ chính. Naêm 1509 Vua Leâ Uy Muïc cho ñaët hai Giaùm ti Ngöï Töôïng vaø Ngöï Maõ. Trong Khaâm ñònh Ñaïi Nam Hoäi Ñieãn Söï Leä cuûa Quoác Söû Quaùn trieàu Nguyeãn ñaõ daønh rieâng moät quyeãn 175 ñeå quy ñònh veà vaán ñeà Maõ chính bao goàm ngaïch ngöïa, chaên nuoâi ngöïa, keùn choïn ngöïa, khaùm

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Maõ, Thoá, Caâu, cuõng coù khi goïi laø nghieäm ngöïa, dieãn ngöïa , trang söùc Long noùi chung ñeå chæ veà ngöïa.. cho ngöïa... Tuaán: laø ngöïa hay, chay nhanh, Ngöïa nuoâi ôû kinh thaønh thì thuoäc khoûe deûo dai. vaøo vieän Thöôïng Töù , ôû nhaø traïm Kyø Kyù laø ngöïa laï quyù hieám, ngöïa men ñöôøng ngoaøi caùc tænh thuoäc caùc thaønh , traán , ñaïo sôû taïi... Ngöïa ñeå thieân lyù. Xích laø saéc loâng maøu ñoû. duøng trong thoâng tin lieân laïc khaùc OÂ, Ly laø ngöïa coù saéc saéc loâng vôùi ngöïa trong vieäc vaän chuyeãn keùo xe laïi caøng khaùc xa vôùi ngöïa chieán... maøu ñen. Phieâu laø ngöïa coù saéc loâng xanh ngöôøi xöa ñaõ phaân ñònh raát roõ raøng traéng. vai troø traùch nhieäm cho caùc vieân Laïc laø ngöï a vaèn. Tinh laø ngöïa quaûn muïc, vieân bieàn cai quaûn töøng hoàng (Song vó Tinh - Con ngöïa hoàng loaïi ngöïa , ñaët ra chöùc y sinh ñeå coi hai ñuoâi cuûa Lyù Thöôøng Kieät). soùc, ñieàu trò beänh cho ngöïa, giuùp Neâ laø duøng ñeå chæ loâng con ngöïa ngöïa luùc sinh nôõ nhö caùc thuù y só coù hai maøu: Maøu Traéng vaø maøu ñen. chuyeân traùch veà ngöïa baây giôø Thoâng laø duøng ñeå moâ taû saéc Treân heát trong taát caû loaïi ngöïa quyù laø ngöïa daønh cho Hoøang ñeá loâng ngöïa maøu xanh (nhö con Nhaøn Löông Thoâng, trong truyeän Nguõ ,cho caùc ñaïi töôùng khi ra traän, neáu nhö ôû Trung Hoa coù con Xích Thoá Thoâng Thaàn trong Lieâu Trai Chí Dò) Nhö vaäy con ngöïa cuûa Hoaøng cuûa Löõ Boá, con Ñích Lö cuûa Löu Bò, ñeá Dueä Toâng quaû laø moät con tuaán Hoâ Loâi Baùu cuûa Thöôïng Só Ñoà , con maõ cöïc kyø hieám hoi, maøu saéc loâng Marly cuûa Guillaume taïi Champs cuûa noù laø moät söï pha troän maøu saéc Elyseùs Paris thì trong boä söû Ñaïi thaät kyø dieäu cuûa ba maøu traéng, ñen Vieät söõ Kyù Toaøn Thö thì ngöïa cuõng ñaõ döôïc ghi cheùp nhieàu nôi trong ñoù vaø xanh, moät söï ñoät bieán cuûa gien coù Neâ Thoâng tuaán maõ. Neâ Thoâng laø toång hôïp, moät baûn giao höôõng cuûa con ngöïa cuûa Hoaøng ñeá Traàn Dueä thieân nhieân Ngoaøi con Neâ Thoâng, vang boùng Toâng, moät con tuaán maõ cöïc kyø hieám vaøng son moät thôøi trong taøu ngöïa hoi, con ngöïa maø nhaø vua ñaõ cöôõi cuûa vua chuùa Vieät Nam coøn coù con khi thaân chinh tieåu phaït quaân Chieâm Phuùc thoâng, Caùt thoâng, An Töôøng Thaønh caùch ñaây hôn saùu theá kyû. Ñaïi Kyù,Thaàn löông, Phuùc Löu, Caùt löu, Vieät Söû Kyù Toaøn Thö cheùp: Thaùng 12, naêm Bính Thìn (1376) vua thaân Thieân maõ cuûa Hoaøng Ñeá Minh Maïng. ñi ñaùnh Chieâm Thaønh, daãn 12 vaïn Thieân maõ laø con ngöïa ôû nöôùc Taây quaân xuaát phaùt töø kinh sö.... Sai Leâ Vöïc thuoäc mieàn Trung AÙ ñöôïc nhaäp Quyù Ly ñoác thuùc Ngheä An, Taân Bình, vaøo trong taøu ngöïa cuûa Hoaøng ñeá Thuaän Hoùa chôû löông caáp cho quaân. naêm 1830. Vua Minh Maïng ñaõ nhaän Tröôùc ñaây, chuùa Chieâm Thaønh laø xeùt con An Töôøng Kyù nhö sau : Ñoâ Cheá Boàng Nga quaáy roái bieân giôùi, thoáng Pham vaên Ñieãn coù daâng con ngöïa traéng, duø laø khoâng laø gioáng vua sai haønh khieån Ñoã Töû Bình ñem ngöïa tuyeät traàn chaïy bay nhö maây, quaân traán giöõ Hoaù Chaâu. Cheá Boàng Nga ñem 10 maâm vaøng daâng vua. nhöng traãm cöôûi thaáy ñöôïc yeân oãn neân goi noù laø An Töôøng Kyù “ Töû Bình im ñi, cöôùp laø cuûa mình, noùi Hieán toå Chöông Hoaøng Ñeá moät doái laø Boàng Nga ngaïo maïn voâ leã, neân ñem quaân ñaùnh. Vua giaän laém, oâng vua taøi hoa vaø hoïc thöùc uyeân baùc ñaõ ban duï veà moät con Thieân quyeát yù thaân chinh. Baáy giôø, quan lyù maõ cuûa mình nhö sau: “Ta ñaõ sai quaân ñeán cöûa bieån Di Luaân (thuoäc giong yeân ngoài cöôõi, chay nhanh Quaûng Bình), caùc quaân vöôït bieån nhö chôùp gioù, thaät vöôït möùc trong maø tieán. Vua cöôõi ngöïa Neâ Thoâng caùc loaøi ngöïa coù 4 nöôùc ñaïi vaø 3 daãn quaân boä men theo bôø bieån, ñeán ñôït nhaõy cao, laïi cao sieâu hôn loaøi cöûa bieån Nhaät Leä ñoùng quaân laïi, taäp ngöïa coù 9 ñöùc tính toát vaø 8 thöù ngöïa luyeän moät thaùng. gioûi, neân ban cho teân ñeïp ñeå toû caùi Töôûng cuõng neân bieát: Trong caùc chöõ ñaët thuø duøng ñeå chæ maøu saéc, ñöùc con ngöïa kyù.., nay goïi treân laø hình daùng hay ñaët tính cuûa loaøi ngöïa Ñaïi Uyeån Long Tuaán” ª thôøi xöa cuûa nöôùc ta theo Haùn noâm coù moät soá chöõ chính sau ñaây:


155

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 438 ° FEB JAN 20, 20, 2013 2014, 2014

163

Khai Thuế Thuế HIẾ HIẾU LÊ TAX & ACCOUNTING SERVICES

ENROLLED AGENT 5085 BUFORD HWY DORAVILLE, GA 30340

Tel: 770-451-1222 Fax: 770-451-1261

LÊ CHÍ HIẾU, EA Licensed & Federally-Authorized Tax Professional Bằng Chứng nhận của Sở Thuế Liên Bang - I.R.S.

Member: National Association of Enrolled Agent, Georgia Association of Public Accountants, National Society of Accountants, National Association of Tax Professionals VĂN PHÒNG KHAI THUẾ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN và UY TÍN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA

KHAI THUẾ LIÊN BANG và TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

KHAI THUẾ THUẾ KẾ TOÁN TOÁN CH V IT

Giữ sổ sách kế toán, làm lương nhân viên (payroll), sales tax. Khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại như tiệm nail, tóc, nhà hàng, chợ thực phẩm, sửa xe, xây dựng, trại gà và các ngành nghề khác, v.v… HƯỚNG DẪN MỌI THỦ TỤC KHI BẮT ĐẦU KINH DOANH

Giờ làm việc Thứ Hai—Thứ Sáu: 10am—7pm Thứ Bảy: 10am—5pm Mùa khai thuế: Mở cửa 7 ngày 10am—8pm

ĐẶC BIỆT: Khai Thuế Multiple States cho quí vị di chuyển việc làm hoặc có cơ sở thương mại ở nhiều tiểu bang

NHẬN ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ

Hồ sơ thành lập Tổ hợp, Công ty (Partnership, LLC, Corporation, S-Corporation) Khế ước mua bán, sang nhượng, thuê mướn tiệm nail và các cơ sở thương mại khác Giấy Chứng nhận độc thân, Hợp Thức Hóa Lãnh Sự để kết hôn người ở Việt Nam Di Trú: Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em, Thẻ Xanh, Quốc tịch, Passport

Văn Phò Phòng ng Lu Luậ ật ật Sư

ALEKSANDRA H. BRONSTED Văn Phòng I 5085 Buford Hwy Doraville, GA 30340 Tel.

(770) 451-1222

LÊ CHÍ HIẾ HIẾU (770) 451-1222 Liên lạc

Văn Phòng II 6065 Lake Forest Dr. #200 Atlanta, GA 30328 Tel.

(770) 451-3818

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài

sản - Lập di chúc - Hoạch định tài sản thừa kế - Ủy quyền nhà đất, tài sản ở Việt Nam

LUẬT HÌNH SỰ: D.U.I (uống rượu lái xe) Các loại tội tiểu hình và đại hình - Bạo hành trong gia đình - Lấy cắp đồ trong siêu thị

LUẬT THƯƠNG MẠI: Thành lập Công ty, Tổ hợp - Hợp đồng mua bán và thuê mướn các loại cơ sở thương mại

LUẬT I T : Giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ở Việt Nam - Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em - Bảo lãnh du lịch

ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO

TAI NẠN:

   

GIAO THÔNG: XE CỘ, TÀU BÈ NGHỀ NGHIỆP NƠI LÀM VIỆC NƠI CÔNG CỘNG, SIÊU TH THƯƠNG TÍCH, BỆNH TẬT O CÁC SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GÂY RA

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG


156 DOØNG VAÊN HOÏC CUÕ

Phöông-Loä laø moät laøng nhoû heûo laùnh, naèm loït trong moät thung luõng phía Nam chaân nuùi Taûn, caùch chôï Ñan-Laâm chöøng baåy daäm. Töø Ñan-Laâm vaøo Phöông-Loä, treân con ñöôøng ñaát moøn, ngoaèn ngoeøo men theo doøng suoái phaûi qua moät chieác caàu baèng ñaù vaét ngang suoái, beân caïnh moät ngoâi ñeàn nhoû. Trong laøng coù laõo giaø hoï Noâng, hai ñôøi chuyeân ngheà buoân ngöïa. OÂng cuï sinh ra laõo ngaøy tröôùc laø maõ phu cuûa trieàu Traàn; khi maõn lính, trôû veà laøng laøm ngheà buoân ngöïaï Naêm möôøi boán tuoåi, laõo ñaõ theo cha ra chôï Ñan-Laâm hoïc ngheà. Lôùn leân, laõo ñaõ noåi tieáng khaép vuøng veà moân xem töôùng ngöïa. Laõo Noâng coù con ngöïa traéng, mình kim, loâng traéng nhö boâng, laïi laáp laùnh nhö coù naïm kim cöông, neân laõo ñaët teân noù laø Kim-Boâng. Laõo thöôøng khoe con ngöïa naøy laõo tìm mua ñöôïc töø luùc noù chöa phaùt nha ôû taän mieàn Nöôùc-Hao. Laõo ñaõ töøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª PHUØNG CUNG

ñi nhieàu nôi maø chöa thaáy coù con naøo töôùng phaùch toaøn-myõ nhö noù; coù söùc vöôït haøng nghìn daëm vôùi caùi theå “cao ñaàu phoùng vó” cuûa noøi ngöïa chieán. Töø khi con Kim-boâng baéc yeân, ngaøy ngaøy laõo cöôõi noù ñi caùc nôi ñeå buoân ngöïa. Haøng naêm nhöõng cuoäc ñua ngöïa mieàn naøy, khoâng cuoäc ñua naøo vaéng laõo. Khoâng cuoäc ñua naøo con Kim-Boâng khoâng ñoaït giaûi nhaát. Töø ñoù tieáng con ngöïa hay, moãi ngaøy ñöôïc truyeàn roäng ra khaép nôi vaø loït ñeán tai chuùa Trònh. Thuôû aáy chuùa Trònh ñang caàn tuyeån moä moät ñoaøn kî binh ñeå bình ñònh ñaát nöôùc, neân lieàn uûy moät vieân quan haàu caän, tìm ñeán taän nôi hoûi mua. Laõo noâng tuy luyeán tieác con KimBoâng, nhöng nghó ñeán caùi taøi cuûa noù laõo saün saøng trao laïi cho vieân quan maø raèng :”Con ngöïa cuûa baàn daân thuoäc loaïi quyù maõ, laø vaät, nhöng noù

hieåu tieáng ngöôøi. Baáy laâu nay noù soáng vôùi baàn daân ôû nôi sôn laâm heûo laùnh naøy, aên coû nuùi, uoáng nöôùc suoái, taøi noù coù maø khoâng ñöôïc duøng, thaät loøng baàn daân cuõng tieác cho ñôøi noù laém ! Nay chuùa coâng laïi cho vôøi noù veà choán trieàu ñình ñeå duøng noù xoâng pha chieán traän, baàn daân cuõng ñöôïc haû daï vì ñaõ laøm vöøa yù con quyù maõ vaø cuõng boõ coâng nuoâi naáng taäp luyeän”. Laõo Noâng mieäng noùi tay trao cöông cho vieân quan. Con Kim-Boâng cuõng doûng hai tai gaät gaät caùi ñaàu nhö bieát mình saép ñöôïc töø giaõ caûnh sôn laâm hiu quaïnh, ñeå veà vuøng vaãy choán kinh thaønh. Treân ñöôøng veà, vieân quan heát lôøi khen ngôïi con quyù maõ; Kim-Boâng phi nhö gioù, giaû laïi ñaøng sau nhöõng ñoài nuùi, caây coû hoãn ñoän cuûa vuøng Sôn Taâî Chæ trong nöûa ngaøy ñaõ veà ñeán Thaêng Long. Vieân quan vaøo taâu vôùi chuùa Trònh, haén taû laïi töôùng phaùch cuøng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

157


158

nöôùc bay, nöôùc kieäu cuûa con ngöïa. Chuùa Trònh laáy laøm toaïi nguyeän, vaø truyeàn cho caùc töôùng taù choïn ngaøy môû hoäi ñua ñeå keùn ngöïa chieán. Moät buoåi saùng, treân caùc ngaõ ñöôøng, nhaân daân caùc vuøng laân caän nghe tin, luõ löôït doå veà xem nhö nöôùc chaûy. Haøng nghìn ngöïa toát töø caùc nôi ñem veà ñöôïc saép haøng teà chænh beân caïnh nhöõng kî binh nai nòt goïn gaøng. Con Kim-Boâng ngô ngaùc tröôùc quang caûnh môùi laï, loøng noù roän raøng, maét noù ñaêm ñaêm nhìn thaúng phía cuoái ñua tröôøng nhö ñeå döông oai vôùi ñoàng loaïi, noù nín hôi, toùp buïng, caát tieáng hí daøi, lanh laûnh nghe sôûn oùc. Ngöôøi kî binh ñöùng beân caïnh, boång neù sang moät beân, lao ñao töôûng ngaõ. Boïn ngöïa troá maét nhìn Kim-Boâng vaø cuõng caát tieáng hí theo Sau ba hoài troáng leänh, caùc kî binh leân yeân, ra roi, baét ñaàu rôøi vaïch. Ñoaøn ngöïa loàng leân trong buïi loác mòt muø, nhöõng mieáng ñaát baén ra töù phía nhö möa raøo, nhaân-daân reo hoø vang daäî Chæ trong chôùp maét, con KimBoâng ñaõ vöôït leân haøng ñaàu, vöøa hí, vöôït leân, chaân tröôùc khoaêm laïi nhö moùc saét, ñuoâi bay nhö giaûi phöôùn, töôûng nhö chaân noù khoâng heà chaïm ñaát. ôû phía xa ngöôøi ta nhìn noù chæ coøn thaáy moät boùng traéng laáp laùnh, oaèn leân, oaèn xuoáng nhö moät con roàng traéng uoán khuùc. Noù bay tôùi phía naøo laø tieáng reo hoø phía aáy vang leân khoâng ngôùt. Haèng loaït ngöïa thaáy söùc mình khoâng saùnh kòp con KimBoâng, boû dôû cuoäc ñua, ñöùng döøng caû laïi, hí hí nhìn theo caùi boùng traéng nhoû daàn trong buïi naéng loøa cuûa kinh thaønh. Khi döùt hoài troáng, con KimBoâng döøng laïi, tai noù uø ñi vì tieáng reo hoø ca ngôïi cuûa xung quanh, noù caøng nöùc loøng, chaân noù daäm xuoáng ñaát coàm coäp nhö muoán bay theâm haøng nghìn voøng nöõa môùi phæ söùc. Khi tieáng troáng leänh chuyeån sang phi nöôùc kieäu, con Kim-Boâng rôøi vaïch moät caùi, laø boán chaân noù baêm lieàn treân maët ñaát nhö guoàng nöôùc, tieáng chaân voã roàn raõ nhö moõ ñoå hoài, ñuoâi traûi ra traéng nhö moät doøng nöôùc chaûy xoái. Noù chaïy heát moät voøng maø treân löng noù moät kî binh böng moät baùt nöôùc ñaày, baùt nöôùc khoâng saùnh ra ngoaøi moät gioït. Luùc naøy noù thaáy taát caû ñua

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

tröôøng ñeàu höôùng nhìn veà noù, traàm troà ca ngôïi taøi noù. Noù laïi hí leân moät tieáng thaät daøi kieâu haõnh. Sau cuoäc ñua naøy, noù ñöôïc caû ñua tröôøng taëng danh laø “Baïch long Thieân-lyù-maõ” vaø choïn laøm maãu möïc ñeå luyeän taäp cho caû ñoaøn ngöïa chieán cuûa trieàu ñình. Cho neân chaúng bao laâu caùc ñoàng loaïi cuûa noù cuõng trôû thaønh nhöõng chieán maõ laønh ngheà. Vaø töø ñoù noù cuøng baày ngöïa chieán xoâng pha chieán traän, traûi nhieàu traän vaøo sanh ra töû. Noù nhôù nhaát laø traän quaàn chieán beân bôø soâng Gianh. Theá ñòch maïnh, quaân ñòch ñaõ thaét voøng quanh noù, nhieàu ñoàng loaïi noù ñaõ phôi thaâî Noù gaéng heát söùc maïnh, vuøng leân nhö hoå ñoùi, phaù vôõ voøng vaây, haï thuû töôùng ñòch, giaønh toaøn thaéng. Sau traän naøy, noù ñöôïc chuùa Trònh choïn laøm maõ leänh vaø ñöôïc vaøo ôû trong phuû Chuùa. Chuùa Trònh truyeàn cho quaân lính, xaây moät chieác hoà baùn nguyeät, phía Nam vöôøn Thöôïng-uyeån, ñeå laøm choå taém cho maõ leänh, vaø cöû hai möôi maõ phu ngaøy ngaøy trong nom saên soùc ngöïa quyù cuûa Chuùa. Laàn ñaàu tieân con “Thieân lyù” ñaët chaân tôùi Hoaøngcung. Tröôùc maët noù toaøn nhöõng laâu ñaøi nguy nga traùng leä, troâng phía naøo cuõng thaáy vaøng son choùi loïi. Döôùi chaân noù toaøn nhöõng ñaù xanh nhaün boùng. Nhöõng caûnh vaät môùi laï khieán noù sôï haõo. Noù toaùt moà hoâi, run leân caàm caäp, khi ñaët chaân leân nhöõng phieán ñaù hoa, ñöôïc dòp ñöa maét nhìn hai haøng thò veä taû höõu, ñöùng caép göông traàn beân haønh lang. Noù ruït reø, co coå laïi khi maõ phu daét noù vaøo maõ ñaøi, noù töôûng maõ phu ñöa nhaàm noù vaøo nôi ôû cuûa moät töôùng lænh. Con Thieân lyù ñöôïc vaøo ngöï haún trong maõ ñaøi ngaøy ngaøy chæ aên vaø taém. Moãi buoåi chieàu noù phaûi ñöùng moät choå ñeå daêm baûy maõ phu mang keùo tæa töøng sôïi mao, vuoát ve töøng chieác loâng ñuoâi. Noù caøng caûm thaáy baän bòu, tuø caúng. Noù baét ñaàu mô

öôùc nhöõng caûnh soáng khi coøn ôû beân ngoaøi cung caám : “OÂi chao ! Coøn ñaâu nhöõng buoåi saùng ta cuøng ñoàng loaïi treân ñua tröôøng haøng vaïn ngöôøi ca ngôïi taøi ba ? Vôùi caùi söùc khoûe bay haøng nghìn daëm, vôùi caùi theå “cao ñaàu phoùng vó” huøng duõng nhö ta, ñaõ bao phen soâng pha traän tuyeán, ñôøi ta tuø tuùng nhö theá naøy thì ta soáng sao ñöôïc ? Sao Chuùa khoâng cho ta ñöôïc ñem taøi ra vuøng vaãy treân chieán tröôøng ? Hay Chuùa ñaõ queân ta laø keû coù taøi ?”. Moät buoåi saùng, noù ñang ñöùng trong Maõ-ñaøi, hai con maét ñaêm ñaêm voïng ra ngoaøi böùc thaønh cao ngaát, noù boãng thaáy moät maõ phu nai nòt goïn gheõ, khaùc ngaøy thöôøng, ñeán giaét noù ra ñöùng döôùi maùi hieân, phía taû haønh lang. Noù söõng soát, töôûng

phen naøy laïi ñöôïc xung traän. Moät maõ phu khaùc traûi leân löng noù moät taám gaám ñieàu, xung quanh theâu kim tuyeán. Noù ngoaùi coå laïi, boãng thaáy mình ñeïp nhö phöôïng hoaøng. Hai maõ phu nöõa mang ñeán ñaøng sau noù moät vaät gì vuoâng vaén gioáng nhö moät nhaø laàu, gaám voùc xanh ñoû phuû quanh. Moät maõ phu nöõa mang cöông ñoùng vaøo gaùy noù. Boä cöông quyù giaù vaø ñeïp ñeû laøm sao? Ñôøi noù chöa töøng thaáy. Haøm thieác baèng baïc: hai ñaàu naïm vaøng saùng loùe. Noù sung söôùng guïc ñaàu xuoáng naïp haøm thieác moät caùch ngoan ngoaõn. Khi maõ phu buoâng tay: laï luøng laém, noù thaáy hai vaät gì to baèng hai caùi laù ña che ngang hai beân maét khieán noù chæ coù theå nhìn thaúng phía tröôùc maø thoâò Roài moät maõ phu ñaåy noù luøi laïi, ñöùng giöõa hai caøng goã sôn son theáp vaøng. uûa laï quaù chöøng, nhöõng caùi


159 227

TAÏP CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 05,

SOÁ 315

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Store 11th

770-242-1080 770-458-3311

5495 Jimmy Carter Blvd. #.A12 Norcross, GA 30093 (beân ngoaøi chôï Hong Kong 2)


160

gì maø ñeïp theá naøy ? Ta seõ laøm gì ñaây ? Noù ruøng mình, thaáy haõnh dieän nhö ñöôïc soáng moät kieáp soáng khaùc, sung söôùng hôn tröôùc. Boãng döng hai caøng goã duùi maïnh moät caùi, coå noù beät xuoáng, mieäng noù gaàn chaïm ñaát, noù vöøa ngoác ñöôïc leân thì giaây cöông ñaõ ghìm thaúng. Noù caát böôùc thaáy naëng; caùi naëng quaùi gôû, nhö boùp ngheït laáy coå, coù luùc beành boàng nheï ñi moät chuùt, nhöng roài gaùy noù caøng nhö luùn xuoáng. Noù phaûi coá laáy gaân boán voù môùi giöõ ñöôïc caùi theá ñöùng ñöôøng beä. Roài boãng coù moät ngoïn roi da quaát nheï vaøo moâng, noù caém coå ñò Khi nghe tieáng baùnh xe nghieàn treân maët ñaù, noù môùi bieát laø noù ñang keùo xe cho chuùa. Noù guïc ñaàu xuoáng luûi thuûi keùo chieác xe qua saân, hai maét noù lôø ñôø nhìn thaúng, moûi meät, chaùn ngaùn. Nhöng chaúng bao laâu, nhöõng chaäu thoùc troän maät vöøa ngoït vöøa buøi, nhöõng boù laù truùc quaân-töû vöøa thôm vöøa roøn saäm söït ñaõ cuøng nhöõng buoàn tuûi saàu muoän, cuøng nhöõng öôùc mô troâi qua ruoät, toáng ra ngoaøi traû laïi cho quaù khöù. Con thieân-lyù daàn daàn quen vôùi chöùc vò. Noù thaáy mình phaûi phoø Chuùa cho ñeán hôi thôû cuoái cuøng môùi xöùng danh Thieân-lyù-maõ. Trong nhöõng buoåi chaàu noù thaáy haøng traêm ñoâi hia, uûng vaø ñuû caùc loaïi oáng quaàn,taø aùo, vaên coù, voõ coù, löôùt ñi löôùt laïi tröôùc maét, noù caøng thaáy chöùc vò noù to taùt gheâ gôùm ! Choán thaâm nghieâm cung caám naøo maø chaân noù khoâng böôùc tôùi? Coù vieäc quoác-söï trieàu-ñình naøo vaéng maët noù? Noù ñi ñeán ñaâu cuõng thaáy ngöôøi chaáp tay khaáu ñaàu tung-hoâ Vaïn-tueá. Ñôøi noù quaû laø ñaõ sang moät böôùc ñöôøng hieån haùch, hôn taát caû nhöõng luùc oai-phong chieám giaûi ñaàu treân caùc tröôøng ñua. Moät buoåi chieàu, treân coång thaønh ñaõ noåi troáng thu khoâng, maët trôøi ñaõ khuaát haún maùi laàu taây, maët hoà ñaõ gôïn leân moät maàu ñoû nhaït cuûa giaùng chieàu, noù sung söôùng keùo Chuùa cuøng Baø Phi ñi ngoaïn caûnh. Ñi chaúng caàn ñeán ñaâu, noù ñöôïc ñoâi luùc thong dong ñöùng laïi, soi boùng döôùi nöôùc. Chaø! maét nhìn maët, ta uy nghi loäng laãy ñeán theá naøy ö ? Kìa hai laù ña che maët ta coù khaùc gì hai caùnh muõ cuûa vò ñaïi thaàn ? Hai caøng goã khaùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

gì tay ngai ngaøy ngaøy Chuùa vaãn ngöï ! Phaûi chaêng giôøi ñaõ an baøi cho soá phaän ta ! Noù caøng nhìn caøng thaáy boùng noù döôùi nöôùc to ra, to maõi, uy nghi trong saéc nöôùc laãn saéc trôøi. Noù ñang say söa ngaém boùng boãng giaây cöông laïi giaät maïnh. Meùp noù gaêng thaúng ra, noù laïi baét ñaàu caát böôùc. Xe tôùi ñaàu vöôøn thöôïnguyeån, coù leänh döøng laïò Töùc thì hai beân tay ngai dìm maïnh coå noù xuoáng roài laïi beành leân nheï boång. Noù vöøa ngoùc ñaàu leân thì moät luoàng gioù maùt, löôùt ñöa vaøo loã muõi noù nhöõng höông thôm ngaøo ngaït cuûa muoân hoa. Noù phoàng hai caùnh muõi hôùn maët leân thì gaáu xieâm maàu thieân-thanh cuûa Baø Phi phaát nheï qua maët noù. Noù caûm thaáy moät vò thôm ñaàm ñaäm. Noù ñöa maét nhìn theo chæ thaáy töø ngang löng trôû xuoáng cuûa Chuùa vaø Baø Phò Gioù hoà loàng vaøo vaït aùo Chuùa vaø giaûi xieâm Baø Phi, laøm caêng phoàng leân vaø ñuù ñôûn muùa may tröôùc maët noù. Noù caûm ñoäng, ñöùng ngaån ra, hai maét döông thao laùo : “Chaø ! Thaät laø ngoaïn muïc ! OÂi ! Giôøi ñaõ ban cho ta ñoâi nhaõn ngoïc ñeå rieâng ta ñöôïc nhìn nhöõng vöu-vaät cuûa traàn-gian, ta ñoäi ôn Trôøi “. Caøng nhìn theo caøng thaáy ngoaïn muïc, noù caøng thaáy hoái haän vôùi nhöõng söï vieäc ngaøy tröôùc. Noù daäm chaân xuoáng ñaát coäp coäp maét noù nhaém laïi, ñaàu noù ñaäp vaøo hai caøng xe nhö ñeå nhaän laáy moät hình phaït xöùng ñaùng vôùi toäi loãi cuûa mình. Vöøa ñaäp daàu vöøa keå toäi : “Toäi thöù nhaát laø khi chöa vaøo phuû Chuùa ta ñaõ ñeå cho Chuùa vaø Baø Phi phaûi vaát vaû khoù nhoïc bieát chöøng naøo ! Toäi thöù hai: Sao ta daùm ñem moät vieäc nhoû beù taàm thöôøng so saùnh vôùi chöùc maõ leänh ñaùng toân kính cuûa Chuùa ñaõ ban cho nhö theá chaúng phaûi tröôùc ñaây ta ñaõ phuï ôn Chuùa hay sao ? Toäi ta thaät laø ñaùng phanh thaây môùi phaûi. Neáu ta chæ nghó ñeán cuoäc ñôøi phoùng khoaùng, chæ nghó ñeán nhöõng luùc cuøng ñoàng loaïi ñua tranh, thì laáy ai ñeå cuøng Chuùa gaùnh vaùc giang sôn, laøm cho traêm hoï ñöôïc an-cö laïc-nghieäp ! Ôn höôûng loäc Chuùa, söùc ta ngaøy moät cöôøng traùng, thì caùi vöôït haøng ngaøn daäm ñoái vôùi ta coø gì ñaùng keå “. Soáng moät cuoäc ñôøi laëng leõ trong phuû Chuùa, baèng söï kieâu haõnh vôùi

chöùc maõ leänh, chaúng bao laâu treân bôøm, mao con Thieân-lyù ñaõ troài leân moät lôùp loâng vaøng soøe. Tröôùc maõ ñaøi noù ñaõ nhìn thaáy nhöõng caây caûnh bao laàn ñoåi laù. Nhöng noù khoâng bieát ñôøi noù ñaõ chuyeån daàn veà giaø. Taøi noù cuõng ñaõ moøn moå. Noù vaãn töôûng noù coøn söùc chaïy dö ngaøn daäm. Coù moät buoåi saùng, noù ñöôïc keùo xe ñeå Chuùa cuøng Baø Phi ra ngoaïn caûnh ngoaïi thaønh. Töø ngaøy vaøo phuû Chuùa, laàn ñaàu noù ñöôïc ñi ra ngoaøò Noù öôùc ao ñöôïc thaêm caûnh cuõ. Xe ra khoûi phuû Chuùa, bon bon treân con ñöôøng ñaát roäng theânh thang. Nhìn thaúng phía tröôùc, noù laáy laøm laï, noù keâu í í trong coå nhö töï hoûi : “ Laøm sao con ñöôøng naøy ngaøy xöa roäng maø nay nhoû beù nhö theá naøy ! “. Ñi ñöôïc moät quaõng noù nhìn leân phía treân, laïi döøng laïi töï hoûi : “OÂ hay, ngoâi chuøa kia, ngaøy xöa roõ raøng naèm beân caïnh moät quaû ñoài lôùn, maø baây giôø laïi nhoû baèng con ñöôøng ta ñang ñi laø nghóa laøm sao ?”. Taát caû nhöõng caûnh vaät tröôùc maét noù ñeàu nhoû laïi, vaø thaúng taép. Noù nhìn caùnh ñoàng, caùnh ñoàng cuõng chæ laø moät con döôøng thaúng. Roài caây coû, nuùi ñoài cho ñeán maàu giôøi xanh cuõng chæ thu nhoû laïi laø moät ñöôøng thaúng. Noù khoâng ngôø hai chieác laù ña che hai beân maét chæ cho noù nhìn ñöôïc moät chieàu. ... Xe ñi maõi. Luùc gaàn ñeán moät thao tröôøng, noù boãng nghe tieáng hí cuûa ñoàng loaïi. Töï döng noù hôùn hôû : “Chaéc caùc chuù em bao laâu khoâng gaëp ta, seõ khaáu ñaàu chuùc tuïng “. Vöøa nghó noù vöøa caát nhanh böôùc. Xe vöøa tôùi thì ñoàng loaïi noù cuõng nhaûy boå ñeán tröôùc maët noù, mieäng hí chaân caát tieàn, caát haäu nhö cheâ bai nöôùc ñi vaø töôùng maïo cuûa noù. Noù tím gan, hí leân moät tieáng nhö ñeå quôû maéng : “Boïn nhaõi kia, toäi caùc chuù ñaùng chaët ñaàu laøm leänh ! Caùc chuù khoâng bieát ta laø ai ö ? Ñaõ queân taøi cuûa anh ñaáy roài sao ?”. Taát caû ñoàng loaïi noù, nhe caû raêng, vaø í í laïi trong coå : “Chuùng toâi bieát baùc laém, bieát baùc ngaøy xöa laø keû coù taøi nhöng baây giôø chuùng em nhìn qua ñaõ thaáy baät cöôøi veà taøi cuûa baùc. Thoâi baùc aï ! Ñöõng khoe taøi nöõa, chuùng em ñaây ngaïi baùc khoâng rôøi ñöôïc khoûi caùi xe cuûa Chuùa ! Rôøi ra thì thoùc kia troän maät ai aên ?”. Con Thieân-lyù uaát leân, muoán thoaùt khoûi xe xoâng thaúng ra ngoaøi ñeå tyû


161

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

TNT

CONSTRUCTION

Commercial & Residential

Do Nhoùm Thôï Chuyeân Nghieäp Ñaùng Tin Caäy

BUILD MÔÙI HOAËC REMODEL

- Tieäm Nail, Tö Gia, Nhaø haøng, Vaên phoøng - Basement - Loùt saøn goã, gaïch, ñaù mable, granite. - ÑAËC BIEÄT: Xaây caát nhaø môùi & lôïp maùi nhaø - Nhaän Thaàu Laïi: Vì quaù baän xaây döïng khoâng kòp hoaëc vì lyù do ñaëc bieät. Xin quyù vò vui loøng goïi: Thuaän: 770-378-2686. Chuùng toâi nhaän taát caû caùc coâng trình lôùn, nhoû taïi: GA, SC-NC, TN, AL & FL... Chuùng toâi laøm theo yù Quyù khaùch hoaëc nhieàu kieåu maãu chuùng toâi coù saün môùi, laï töø ñôn giaûn ñeán sang troïng. Chuùng toâi seõ lo taát caû giaáy tôø, baûn veõ vaø City Permit Moïi coâng trình thöïc hieän ñuùng caùch vaø nhanh choùng. TAÄN TAÂM - UY TÍN - BAÛO ÑAÛM - GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ FREE ESTIMATES

(Caùch Doraville 1 giôø laùi xe - Neáu xa hôn xin phuï tieàn xaêng)

Raïng Ñoâng 386


162

söùc, nhöng treân xe laïi daät cöông. Noù böïc laém nhöng cuõng phaûi caém ñaàu ño. Vöøa ñi vöøa nghó : “Nhöõng keû ngu si heøn maït kia, ôû ñôøi naøy bay chæ nhìn coù moät chieàuï Baây khoâng bieát ñöôïc ta laøm ñaây deå maáy keû ñaõ laøm ñöôïc ! Söùc bay ñöôïc maáy naû maø voäi kieâu ngaïo, bay chaïy ñöôïc vaøi daäm ñaõ phôø mao seàu daõo. Roài ñaây ta seõ cho bay bieát taøi ba !”. Vaø hình aûnh moät tröôøng ñua gioù loäng, buïi cuoán, côø bay, boãng hieän ra, nhö thaùch thöùc. Con Thieân-lyùmaõ vaãn tin mình coøn ñuû söùc phi leân haøng ñaàu. Söï ñôøi bieán ñoåi. Sau ñoù ít laâu, chuùa Trònh ñöôïc tin nhieàu töôùng taù thua traän ôû beân bôø soâng Gianh. Chuùa ñònh thaân chinh ñi, neân truyeàn cho vieân töôùng troâng coi veà kî binh mang maõ leänh ra ñua tröôøng ñeå oân döôït tröôùc khi xung traän. Vieân töôùng lieàn cuùi ñaàu taâu laïi : “Muoân taâu Chuùa-coâng, hieän nay trong trieàuñình thieáu gì ngöïa chieán coù dö söùc vöôït haøng nghìn daäm, vaø ñaõ töøng döï treân döôùi moät traêm traän. Xin chuùacoâng ñeå tieåu töôùng ñöôïc choïn daâng moät con maõ chieán coù söùc khoûe vaøo böïc nhaát. Coøn nhö con maõ-leänh, cöù neân ñeå noù keùo xe; vì töø khi ñem noù vaøo phuû Chuùa, noù aên thì nhieàu, laïi khoâng heà luyeän taäp, taøi noù aét khoâng ñöôïc nhö tröôùc. Neáu chuùa-coâng duøng con maõ leänh ñeå ra traän, tieåu töôùng aùy naùy laém!”. Nghe taâu trình, chuùa Trònh cuõng thaáy vieân töôùng laø coù lyù, nhöng chuùa vaãn coøn tin ôû taøi con maõ leänh, Chuùa beøn haï leänh cho mang con maõ leänh ra tæ söùc cuøng caùc chieán maõ khaùc ñeå tieän beà keùn choïn. Con Thieân-lyù-maõ ñöôïc dòp rôøi phuû Chuùa ra ñua tröôøng. Hai caùi laù ña ñaõ ñöôïc caát ñi. Noù baøng hoaøng nhìn giôøi, nhìn ñaát, maét noù hoa hoa,. ñaàu noù choaùng vaùng. Caûnh vaät nhö quay chong choùng, caây nhö moïc ngöôïc, nuùi nhö ñoå xuoáng. Vöøa gaëp ñoàng loaïi moät caùi, noù coá doùng hai tai toùp buïng laïi laáy hôi hí moät tieáng ñeå döông oai. Nhöng tieáng hí cuûa noù vöøa reù leân thì cuït luûn nhö vaät gì nuùt laáy moõm. Caùc ñoàng loaïi cuûa noù cuõng nhe raêng ra cöôøi roài cuøng caát tieáng hí laøm cho noù caøng uaát. Khoâng chôø tieáng troáng leänh, noù ñaõ loàng leân, töùc thì caùc ñoàng loaïi cuûa noù cuõng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Baøy Ngöïa Xaây Luùa Thuôû xöa, trong xöù AÁn Ñoä coù moät vò vua nuoâi ñeán naêm traêm con ngöïa chieán. Trong nöôùc thaùi bình ñaõ laâu, khoâng xaûy ra nhöõng chuyeän binh ñao. Vua thaáy ngöïa chieán khoâng coøn duøng ñeán maø phaûi saên soùc toán hao, neân ñònh duøng ngöïa laøm vieäc khaùc ñeå sinh lôïi. Nghó vaäy, vua môùi truyeàn leänh duøng caû thaûy naêm traêm con ngöïa chieán aáy vaøo vieäc keùo coái xay luùa. Toäi nghieäp! Ngöïa voán quen giong ruoåi trong vieäc chieán tranh, maø nay phaûi ñi maõi theo moät voøng troøn ñeå keùo coái xay luùa thì laøm sao ñöôïc? Neân chuùng vuøng vaãy maø cöôõng laïi. Nhöng theo leänh vua, ngöôøi ta quyeát reøn cho chuùng laøm ñöôïc coâng vieäc môùi, lieàn bòt maét ngöïa laïi, laáy daây buoäc vaøo coái, roài laáy roi quaát ngöïa keùo ñi voøng troøn maø xay luùa caû ngaøy. Ban ñaàu chöa quen, nhöng laâu daàn roài ngöïa cuõng xay luùa ñöôïc. Nhaø vua laáy laøm haøi loøng veà quyeát ñònh saùng suoát cuûa mình, vì ít ra thì chuùng cuõng coù vieäc laøm ñeå sinh lôïi. Laâu daàn, naêm traêm con ngöïa chieán thuaàn cuûa vua trôû thaønh baày ngöïa chuyeân xay luùa. Ngaøy kia, boãng coù quaân giaëc keùo ñeán xaâm laán, vaây chaët caû thaønh. Baáy giôø, vua truyeàn leänh daét ngöïa ra, thaéng yeân cöông vaøo nhö tröôùc ñeå ra traän ñaùnh giaëc. Nhöng quaân töôùng vöøa cöôõi leân, thì ngöïa vuøng vaãy khoâng chòu xoâng ra traän, laïi cöù chaïy quanh maõi theo voøng troøn. Quaân töôùng duøng roi maø ñaùnh raát ñau, nhöng caøng ñaùnh ngöïa caøng chaïy, cuõng chæ chaïy theo voøng troøn loanh quanh maø thoâi. Bôûi theá, quaân giaëc nhanh choùng chieám ñöôïc thaønh vaø baét gieát vua. Coù taøi trí maø ñem duøng vaøo nhöõng vieäc taàm thöôøng, thaáp keùm, töôûng cuõng laø moät söï tai haïi khoâng nhoû vaäy. Taâm trí ta khaùc naøo con ngöïa chieán, caàn phaûi trau gioài, reøn luyeän noù, taäp cho noù chieán thaéng ñöôïc nhöõng phieàn naõo, meâ duïc, ñeå tinh thaàn ngaøy caøng trôû neân thanh cao. Neáu ñeå noù chaïy theo nhöõng tham muoán nhoû nhaët, taàm thöôøng, thì coù khaùc naøo nhöõng con ngöïa chieán kia phaûi ñi xay luùa? Roát cuøng, ta phaûi bò luõ giaëc tham duïc khoáng cheá maø gaây bao toäi loãi, tinh thaàn phaûi sa vaøo choã ngu si thaáp heøn maõi maõi. ª

boû raïch vöôït theoï Tieáng troáng lieân hoài, con Thieân-lyù caøng caém coå chaïî Noù ñaõ töôûng mình thaéng cuoäc, noù ñaéc chí ngoaùy ñaàu laïi thì boïn ngöïa chieán ñaõ tôùi saùt ñaøng sau. Chæ trong chôùp maét noù bò tuït laïi Khoâng chòu, noù caøng loàng leân. Boång noù thaáy nhoùi moät caùi ôû trong ngang buïng nhö bò moät nhaùt göôm cheùm maïnh noù ngaõ vaät xuoáng, vuøi ñaàu trong buïi loác cuûa ñaøn ngöïa bay qua, noù bieát laø ñöùt ruoät, khoâng theå soáng ñöôïc. Noù gaéng

môû to hai maét, reân leân moät tieáng nhö noùi raèng: “ Tieáng taêm löøng laãy cuûa ta chæ coù theå cheát ôû chieán-tröôøng. Nhöng, than oâi ! Baõi coû naøy cuõng laø baõi chieán-tröôøng, cheát theá naøy cuõng laø cheát vì giang sôn, vì Chuùa ! “. Tröôùc hôi thôû cuoái cuøng, noù laáy heát söùc taøn, ngoác ñaàu leân cao, co co hai chaân tröôùc, thaúng thaúng hai chaân sau, chöøng nhö ñeå coá giöõ laáy caùi theá “cao ñaàu phong vó”. Haø Noäi 10-1956 ª


S IGNS X

163

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

465 460 Maltbie St. St. NW. # 106 Maltbie NW Lawrenceville, GA 30045 Lawrenceville, GA 30045

Tel: 770-402-0401 * Fax: 678-985-2377

NHAÄN LAØM VaØ SÖÛA CHÖÕA CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

 Lighted Boxes Channel Letters   Banners  Magnetics  Window Lettering Neon   Vehicle Graphics

ce Lowest Pri Guaranteed Ñaëc bieät: Discount cho khaùch haøng môùi.

T.MONICA JONES & ASSOCIATES, LLC.

3863 Postal Dr. Suite # 200, Duluth. GA 30096

THUEÁ VUÏ:

Toll Free: 888-697-9880 / Fax: 866-715-3064 www.tmonicajones.com

- Khai thueá cho caù nhaân (Only) - Khai thueá ñieän töû (e-file) Ñaëc Bieät Chuùng Toâi

Taïp Chí Kieán Thöùc Phoå Thoâng

Pleasant Hill Rd Gwinnett Medical Center

Buford Hwy

Postal Dr

Buford Hwy

Höôùng daãn loä trình: Ñi 85 Notrh, vaøo Exit 104, queïo traùi, chaïy treân ñöôøng Pleasant Hill Rd. baêng ngang Bufford Hwy. Gaëp ñöôøng Duluth Park Ln, queïo phaûi, gaëp ñöôøng Postal Dr. Vaên phoøng luaät sö beân tay phaûi.

VP. Luaät Sö

Duluth Park Ln

Thöù Hai - Thöù Saùu 9:00 am - 6:00 pm Thöù Baûy - Chuû Nhaät 10:00am - 5:00pm

Xin goïi ñeå ñöôïc laáy heïn Danny Nguyeãn

Peachtree Ind

Giôø laøm vieäc vaøo muøa thueá:

seõ giuùp quyù vò laáy tieàn nhanh trong voøng 24 tieáng

Peachtree Ind

ÑAËC BIEÄT: SHORT FORM $40.00 LONG FORM $65.00

85

N

Exit 104

85

Daân Vieät - Trang 090-B


164

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª HOàNG TRANG

BIZ-SHOW TRONG NÖÔùC

HIEÄN TÖÔÏNG

.

C

hæ trong voøng 4 thaùng cuoái naêm 2013, coâ hoïc troø thöôøng xuyeân phuï meï baùn cheø ôû moät xoùm lao ñoäng taïi quaän 8, SG, ngaøy naøo ñaõ nhanh choùng trôû thaønh moät trong nhöõng teân tuoåi ñöôïc caùc saân khaáu ca nhaïc saên ñoùn nhieàu nhaát. Chính söï uûng hoä vaø baàu choïn nhieät tình cuûa khaùn giaû cuõng ñaõ ñöa Phöông Myõ Chi trôû thaønh ñeà cöû saùng giaù cuûa Giaûi Mai Vaøng 2013 haïng muïc Ca só haùt nhaïc aâm höôûng daân ca/truyeàn thoáng caùch maïng, beân caïnh nhöõng teân tuoåi haøng ñaàu laâu nay cuûa doøng nhaïc naøy.

NGOÂI SAO MÔùI

Trôû thaønh “hieän töôïng daân ca” taïi chöông trình truyeàn hình thöïc teá Gioïng haùt Vieät nhí 2013, Phöông Myõ Chi sôùm ñöôïc ñoâng ñaûo khaùn giaû meán moä töø khi cuoäc thi coøn chöa kheùp laïi. Giôùi truyeàn thoâng quay cuoàng vôùi nhöõng tin ñoàn lieân quan ñeán teân tuoåi môùi noåi naøy suoát thôøi gian daøi... Coøn nhoû nhöng döôùi hieäu öùng cuûa truyeàn thoâng ngaøy nay, coâ beù ñaõ sôùm bò buûa vaây bôûi nhöõng xì-caêng-ñan, heät nhö moät soá teân tuoåi ñình ñaùm trong laøng showbiz khaùc. Khoâng ít ngöôøi ñaõ lo laéng cho Phöông Myõ Chi, sôï raèng neáu gia nhaäp laøng giaûi trí quaù sôùm, coâ beù coù theå seõ giaãm phaûi veát xe ñoå maø moät soá ngoâi sao “nhí” trong nöôùc vaø treân theá giôùi töøng gaëp phaûi. Tuy nhieân, moïi chuyeän döôøng nhö ñaõ ñi vaøo quyõ ñaïo töø khi coâng ty cuûa ca só Quang Leâ kyù hôïp ñoàng

ñoäc quyeàn quaûn lyù vaø ñaøo taïo Myõ Chi trong 2 naêm. Nhôø vaäy, Myõ Chi coù ngöôøi giuùp ñôõ saép xeáp lòch bieåu dieãn cuõng nhö thoûa thuaän caùt-seâ. Coù theå noùi töø ñieåm naøy, coâ ñaõ chính thöùc böôùc vaøo con ñöôøng ca haùt chuyeân nghieäp. Noùi veà gioïng haùt beù Myõ Chi, nhaïc só Huy Tuaán nhaän xeùt: “Coâ beù ñuùng laø moät moùn quaø hieám cho chuùng ta. Toâi ít khi thaáy caùc chaùu nhoû tuoåi maø haùt nhöõng laøn ñieäu daân ca, nhaïc aâm höôûng daân ca ñieâu luyeän nhö theá vaø Myõ Chi ñang coù moät löïc löôïng khaùn giaû uûng hoä raát lôùn”. Quaû thaät, söï yeâu meán cuûa ngöôøi haâm moä daønh cho Myõ Chi sau cuoäc thi khoâng heà suy giaûm. Nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa coâ beù ñeàu ñöôïc hoï theo doõi saùt sao, töø caùc hoaït ñoäng giao löu vôùi hoäi nhöõng ngöôøi haâm moä Phöông Myõ Chi ñeán vieäc coâ bieåu dieãn trong live show cuûa caùc ca só noåi tieáng hay tham gia caùc söï kieän xaõ hoäi... Khaùn giaû haâm moä Phöông Myõ Chi coøn vaän ñoäng nhau baàu choïn khoâng meät moûi cho ngoâi sao “nhí” cuûa hoï khi caùc giaûi thöôûng aâm nhaïc uy tín cuoái naêm böôùc vaøo giai ñoaïn baàu choïn nöôùc ruùt. Lieân tieáp ñöôïc ñeà cöû haïng muïc Ca só trieån voïng cuûa giaûi thöôûng Laøn soùng xanh, keá ñeán laø loït vaøo toáp 5 baàu choïn Giaûi Mai Vaøng 2013 haïng muïc Ca só haùt nhaïc aâm höôûng daân ca/truyeàn thoáng caùch maïng vaø môùi ñaây nhaát laø “cuù ñuùp” taïi giaûi thöôûng aâm nhaïc Zing (giaûi Ngheä só môùi xuaát

saéc nhaát vaø MV ñöôïc yeâu thích nhaát), Phöông Myõ Chi thaät söï taïo moät hieäu öùng roõ reät ñeán thò tröôøng aâm nhaïc Vieät.

SÖùC HUùT MÔùI LAÏ

Trong khoaûng 5 naêm qua, ñaõ coù raát nhieàu göông maët treû böôùc ra töø caùc chöông trình truyeàn hình thöïc teá nhöng ña phaàn ñeàu phaûi “vaät loän” ñeå ñöùng ñöôïc treân thò tröôøng bôûi söï haøo nhoaùng maø truyeàn thoâng taïo döïng cho hoï trong ñieàu kieän cuoäc thi khoâng coøn. Tuy nhieân, nhöõng saûn phaåm môùi cuûa Phöông Myõ Chi laïi coù ñoä aên khaùch khaùc haún vôùi caùc thí sinh böôùc ra töø nhöõng cuoäc thi khaùc. MV Noãi buoàn meï toâi cuûa Myõ Chi vaø ca só Thuøy Döông vöøa ra maét ñaõ nhanh choùng ñöôïc dö luaän chuù yù vaø ñoaït giaûi thöôûng cuûa Zing. Phim haøi Teát Hai Luùa maø Myõ Chi haùt nhaïc phim vaø tham gia dieãn xuaát cuøng MC Traán Thaønh duø chöa coâng chieáu nhöng ñaõ ñöôïc coâng chuùng toû loøng mong ñôïi. Lyù giaûi veà söùc huùt ñaëc bieät cuûa Phöông Myõ Chi, nhaø baùo - nhaø lyù luaän pheâ bình Minh Ñöùc noùi: “Neáu nghe moät ngöôøi lôùn haùt daân ca, chuùng ta thaáy raát bình thöôøng nhöng ñaây laïi laø moät em nhoû. Hieäu öùng cuûa moät chöông trình truyeàn hình thöïc teá nhö Gioïng haùt Vieät nhí cuõng taùc ñoäng maïnh khieán ngöôøi ta queân ñi nhöõng yeáu toá mang tính chuyeân moân maø chæ nghe baèng caûm xuùc thoâi. Thôøi baây giôø maø ngöôøi nghe nhaïc baèng caûm


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

165


166

xuùc laø ñieàu raát toát. Thaønh coâng cuûa Phöông Myõ Chi khieán nhieàu ngöôøi caûm thaáy yeâu doøng nhaïc ñoù. Toâi nghó ñaây laø moät ñieàu ñaùng möøng”. Treân nhieàu dieãn ñaøn vaø caùc trang maïng xaõ hoäi, khaùn giaû cuõng chia seû raèng hoï trôû laïi vôùi doøng nhaïc aâm höôûng daân ca chính nhôø vaøo gioïng haùt cuûa Phöông Myõ Chi. Duø raèng cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp taâng boác quaù lôøi nhöng haøng loaït ñeà cöû - giaûi thöôûng vaø söï uûng hoä beàn bæ aáy cuûa moät löôïng khaùn giaû ñoâng ñaûo ñaõ chöùng toû giaù trò cuûa gioïng haùt Phöông Myõ Chi khoâng chæ toàn taïi trong moät cuoäc thi. Coâ beù ñöôïc môøi bieåu dieãn nhieàu nôi, xuaát hieän heát chöông trình naøy sang chöông trình khaùc vaø ñeán ñaâu cuõng ñöôïc khaùn, thính giaû uûng hoä nhieät tình. Raát nhieàu thí sinh böôùc ra töø caùc cuoäc thi chöa theå coù ñöôïc ñoä aên khaùch laâu beàn nhö theá. Sau moät loaït giaûi thöôûng, roõ raøng taùc ñoäng cuûa coâ beù sinh naêm 2003 naøy ñeán ñôøi soáng aâm nhaïc vaø tình caûm cuûa ngöôøi nghe laø coù thaät vaø seõ coøn tieáp tuïc keùo daøi chöù khoâng chæ laø dö aâm cuûa truyeàn hình thöïc teá. Caùch Phöông Myõ Chi phaùt bieåu trong moät soá giaûi thöôûng aâm nhaïc gaàn ñaây cho thaáy coâ beù vaãn giöõ ñöôïc söï hoàn nhieân ngaây thô cuûa tuoåi nhoû, chöa theå ñaùp laïi nhöõng caâu hoûi phoûng vaán baèng nhöõng caâu traû lôøi daøi.

CAÁM HAùT

Ngaøy 7/1/2014, Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch ñaõ chính thöùc pheâ duyeät Ñeà aùn caáp theû haønh ngheà cho ngheä só, ngöôøi maãu, ñoàng thôøi trieån khai vieäc ban haønh Thoâng tö höôùng daãn Ñeà aùn naøy. Theo ñoù, Theû haønh ngheà seõ chæ ñöôïc caáp cho caù nhaân laø ngöôøi Vieät Nam, ñang thöôøng truù trong nöôùc, coù phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, töø ñuû 15 tuoåi trôû leân vaø khoâng trong thôøi gian truy cöùu traùch nhieäm hình söï, ñöôïc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà ngheä thuaät bieåu dieãn xaùc nhaän ñuû ñieàu kieän caáp theû. Nhö vaäy, theo ñeà aùn caùc tröôøng hôïp ca só nhí nhö Quang Anh, Phöông Myõ Chi seõ khoâng ñöôïc caáp Theû haønh ngheà. Vieäc thu hoài theû haønh ngheà ñoái vôùi caùc ngheä só khoâng chæ dieãn ra trong phaïm vi bieåu dieãn maø coøn ôû caùc hoaït ñoäng ñôøi thöôøng ngheä só neáu nhö hoï

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Quang Anh laø quaùn quaân nhöng khoâng naèm trong “heä” laøm aûnh höôûng xaáu tôùi khaùn giaû. Vuï phaùt theû haønh ngheà naøy thöïc chaát nhaèm vaøo maáy ca só VK veà nöôùc, phaûi naèm trong “söï ñònh höôùng cuûa nhaø nöôùc”, nhöng laïi dính choaøng tôùi coâ ca só nhí naøy.

Aù QUAÂN NHÖNG...

Trong baûn tin thôøi söï phaùt soùng luùc 7 giôø ngaøy 20.12.2013 ñaõ xaûy ra moät söï coá khoù hieåu khi Phöông Myõ Chi baát ngôø ñöôïc nhaéc tôùi vôùi danh hieäu Quaùn quaân The Voice Kids. Sau khi ñöôïc phaùt soùng, ngay laäp töùc treân caùc trang maïng xaõ hoäi lan truyeàn moät ñoaïn clip ñöôïc caét ra töø baûn tin thôøi söï: Noäi dung trong baûn tin ngaén ñoù nhö sau: Phöông Myõ Chi ñöôïc khen ngôïi vì goùp phaàn baûo toàn, phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa truyeàn thoáng treân truyeàn hình trong boái caûnh hoäi nhaäp. Hình aûnh cuûa Phöông Myõ Chi lieân tuïc ñöôïc laäp ñi laäp laïi vaø ñöôïc bieân taäp vieân ñoïc lôøi bình nhaán maïnh:”Chöông trình Gioïng haùt Vieät nhí chuoäng ca khuùc nöôùc ngoaøi hôn laø tieáng Vieät, nhieàu khaùn giaû ñaõ khoâng haøi loøng. Roài söï xuaát hieän cuûa Phöông Myõ Chi vôùi gioïng daân ca ngoït ngaøo khieán löôïng ngöôøi xem ñoùn nhaän chöông trình naøy taêng voït. Sau ñoù coâ beù cuõng daønh ngoâi vò quaùn quaân.” Thöïc söï Phöông Myõ Chi chæ veà nhì, töôûng cuõng neân nhaéc laïi trong cuoäc thi ñoù Phöông Myõ Chi vaø Quang Anh ñang so keø, maáy oâng quan caáp böï nhaát cuûa tænh Thanh Hoaù leân ñaøi keâu goïi “nhaân daân toaøn tình” cuøng baàu cho Quang Anh. Quang Anh hôn phieáu baàu qua mang, tuy nhieân Myõ Chi laø daân Saøi Goøn neân ñöôc giôùi biz show laêng xeâ mau leân. Toûa saùng ñeán noåi ngöôøi ta queân luoân ngöôøi veà nhaát. Trung thaønh vôùi phong caùch ñaõ choïn töø ñaàu tôùi ñeâm chung keát, vôùi nhöõng baûn daân ca ngoït ngaøo, deã ñi vaøo loøng ngöôøi, Myõ Chi ñaõ chinh phuïc ñöôïc caû nhöõng khaùn giaû khoù

tính nhaát. Sau khi cuoäc thi keát thuùc coâ beù ñaõ nhanh choùng trôû thaønh ngoâi sao nhí vôùi lòch dieãn daøy ñaëc. AÂu ñoù cuõng laø chuyeän...ñôøi!

ÑOÅI ÑÔØI CAû NHAØ

Haøng xoùm cuûa Phöông Myõ Chi ña soá laø daân lao ñoäng, coù phong caùch xueà xoøa, raát bình daân. Xeùo cöûa nhaø cuûa Phöông Myõ Chi, boán phuï nöõ ñang ngoài... ñaùnh baøi töù saéc. Trong khi ñoù, moät vaøi ngöôøi ñaøn oâng ôû traàn truøng truïc, tay böng toâ côm, vöøa ñi tôùi ñi lui, vöøa aên...Moät soá phuï nöõ khaùc ngoài tuùm huïm, baøn taùn chuyeän gì ñoù... Baø Hoa cho bieát: “Beù Chi ñi hoïc roài. Chaéc chieàu môùi veà...”. Phoùng vieân goïi moät ly caø pheâ, ngoài ñôïi. Thaáy phoùng vieân, moät phuï nöõ teân Lieân, töï xöng laø haøng xoùm cuûa coâ beù böôùc ñeán. Phoùng vieân hoûi: “Nghe ñoàn laø nhaø tröôøng ñang ñình chæ hoïc beù Chi vì maûi lo chaïy show haû chò?”. Baø Lieân cöôøi: “Con nhoû coù nghæ hoïc ñaâu? Ai ñoàn baäy baï vaäy? Muoán xaùc minh thì voâ tröôøng cuûa beù hoïc, hoûi ra thì bieát chöù khoù khaên gì?” Ngöôøi haøng xoùm teân Lieân naøy vöøa aên huû tíu vöøa khaúng ñònh Phöông Myõ

Quaùn cafe nhoû cuûa GÑ Myõ Chi trong xoùm lao ñoäng beân Q8


TAÏ P CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 108

167

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013


168

Chi khoâng boû hoïc. Ngöôøi coâ caû cuûa Phöông Myõ Chi, baø Hoa noùi chen vaøo: “Con nhoû ñi hoïc töø saùng ñeán toái, chöù coù bò ai ñuoåi hoïc ñaâu?” Hoûi chuyeän töø ngöôøi coâ naøy cuûa Phöông Myõ Chi, raát khoù, vôùi lyù do: “Tui khoâng daùm noùi gì ñaâu. Gia ñình tui vaø gia ñình Phöông Myõ Chi khoâng thuaän vôùi nhau. Chuyeän ai ngöôøi ñoù laøm, thöïc söï tui cuõng ít hoûi, ít bieát. Tui ôû rieâng, saùng ñeán ñaây doïn baøn, gheá ra baùn laø hai meï con noù ñi maát roài”. Baø Hoa chæ qua moät oâng cuï, giôùi thieäu laø oâng noäi cuûa Phöông Myõ Chi, ñaõ 86 tuoåi. Theo lôøi baø Hoa thì oâng laø ngöôøi Hoa goác, khoâng raønh tieáng Vieät. Baø cöôøi: “Vaäy maø oâng bieát chaùu gaùi cuûa oâng ñang noåi tieáng ñoù nghen! Hoâm chung keát The Voice Kids oâng coù coi chaùu haùt qua truyeàn hình”. Qua lôøi baø Hoa, caên nhaø nhoû naøy laø nôi taù tuùc cuûa 12 anh, chò em (6 trai, 6 gaùi) cuûa baø. Sau naøy, baø vaø moät ngöôøi anh ñaõ ra ôû rieâng. Baø Hoa coù veû böùc xuùc: “Caên nhaø cuõng khang trang, ñaâu coù ñeán noãi naøo maø baùo chí vieát nhö noù luïp xuïp laém”. Baø Hoa noùi tieáp: “Sau naøy beù Chi coù theo nghieäp haùt hay khoâng laø do chaùu. Noù haùt vì ñam meâ nhö coâ ruoät cuûa noù”. Baø cuõng chia seû laø ngöôøi coâ ruoät cuûa Phöông Myõ Chi, ngöôøi daïy cho coâ beù haùt, ñang mang trong ngöôøi caên beänh tieåu ñöôøng, töø khi môùi ñoâi möôi. Vaø hieän nay, caên beänh naøy ñaõ laøm cho ngöôøi coâ coù “maùu ca haùt” naøy cuûa Phöông Myõ Chi bò maét trôû neân môø, khoâng nhìn roõ. Gaëp moät ngöôøi thím cuûa Phöông Myõ Chi, hoûi khi naøo beù veà thì chò naøy laéc ñaàu khoâng bieát. Chò naøy noùi: “Tui khoâng coù bieát ñaâu, anh muoán ñôïi thì ñôïi. Hoâm nay meï cuûa beù ñöa baø ngoaïi ñi khaùm beänh, chaéc khoâng coù veà ñaâu”. Trong xoùm baét ñaàu vang leân tieáng ñoïc keát quaû xoå soá ñöôïc phaùt ra töø moät chieác radio. Vaøi phuï nöõ tuùm huïm caàm veù soá doø keát quaû. Phöông Myõ Chi vaø meï cuõng chöa veà. Boá cuûa coâ beù thì ñang laøm coâng ôû moät tieäm photocopy... Moät chò haøng xoùm cuûa Phöông Myõ Chi thaáy phoùng vieân coù veû soát ruoät, ñaõ ñeán gaàn, noùi nhoû: “Anh ñi veà nguû cho khoûe, hôi söùc ñaâu maø chôø. Nhieàu khi con beù ñi chôi vôùi baïn beø,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ñeán hai, ba ngaøy chöa veà nhaø...Daïo naøy meï cuûa Phöông Myõ Chi chaûnh laém, khoâng theøm noùi chuyeän vôùi tui, huoáng hoà laø noùi chuyeän vôùi anh”. Hoûi veà möùc caùt xeâ cuûa Phöông Myõ Chi, baø Hoa laéc ñaàu nguaày nguaäy: “Tui khoâng coù bieát maáy chuyeän ñoù! Caùi ñoù thì phaûi hoûi meï cuûa beù Chi thoâi”.

AÊN THEO

Vaø môùi ñaây nhaát, söï vieäc gia ñình Phöông Myõ Chi ñöa ra lôøi ñeà nghò 600 trieäu ñoàng cho 10 baøi haùt chöa thu aâm vôùi coâng ty khai thaùc nhaïc chuoâng nhaïc chôø ñaõ gaây neân nhöõng cuoäc tranh caõi naûy löûa trong coäng ñoàng maïng. Ngoaøi chuyeän ca só Quang Leâ keát nghóa “Cha-Con” coøn raát nhieàu ngöôøi...aên theo. Terry Nguyeãn, moät ngöôøi töï nhaän töøng kinh doanh aâm nhaïc ôû Myõ, ñaõ phaân tích y nhö mình laø oâng baàu, tuy nhieân Terry giaû söû laø quaûn lyù cuûa Phöông Myõ Chi, nguyeân vaên: “Baùc khoâng hieåu hôïp ñoàng ngöôøi ñaët haøng yeâu caàu nhö theá naøo. Neáu baùc laø ngöôøi ñaïi dieän cho beù Phöông Myõ Chi baùc seõ yeâu caàu nhöõng ñieàu sau ñaây, neáu nhaø ñaët haøng ñoàng yù thì hôïp taùc khoâng thì thoâi. 1) Chæ thu aâm trong 2 ngaøy thöù baûy & chuû nhaät cho ñeán khi hoaøn taát. Moãi ngaøy chæ laøm vieäc 4 tieáng, ñeå baûo veä söùc khoûe cuõa beù vaø khoâng bò aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc. 2) Khi laøm hôïp ñoàng phaûi coù luaät sö

ñaïi dieän cho beù Phöông Myõ Chi xem toaøn boä nhöõng ñieàu khoaûn trong hôïp ñoàng coù ñuùng nhö gia ñình beù Phöông Myõ Chi yeâu caàu khoâng, Fc cuûa Phöông Myõ Chi raát nhieàu chæ caàn ñöa leâc caùc fanpage tìm moät luaät sö coù loøng thöông yeâu beù seû giuùp xem toaøn boä hôïp ñoàng tröôùc khi kyù, vì buùt sa gaø cheát. Tröôøng hôïp khoâi nguyeân laø moät, lôïi duïng söï thieáu hieåu bieát cuûa gia ñình Phöông Myõ Chi truc lôïi. 3) Trong kinh doanh khoâng coù caûm tính khoâng höùa mieäng. Phaûi coù hôïp ñoàng ñoù laø baèng chöùng ñöa ra toøa neáu coù thöa kieän, khoâng theå ra toaø noùi taïi bò chaúng qua song laø thì maø. 4) Tieàn hôïp ñoàng ñöa tröôùc 50% phaàn coøn laïi sau khi hoaøn taát phaàn thu aâm ra ñóa môøi nhaø ñaët haøng nghe thöû, neáu ñoàng yù nhaø ñaët haøng phaûi ñöa toaøn boä soá tieàn coøn laïi cho gia ñình Phöông Myõ Chi tröôùc khi nhaän ñóa thu aâm ñaõ hoaøn taát, moïi vieäc phaûi laäp vaên baûn hai beân cuøng kyù coù söï chöùng kieán cuûa luaät sö ñeå laøm baèng chöùng ra toaø neáu coù thöa kieän sau naøy. Baùc Terry Caùc chaùu xem yù kieán cuûa Baùc neâu ra coù khaû thi ñöôïc khoâng, noù khoâng laøm beù Phöông Myõ Chi bò aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc maø gia ñình vaãn coù theâm thu nhaäp. Baùc Terry Note: A)-Cho Baùc hoûi giaù tieàn nhaïc chôø treân maïng moät thaùng bao nhieâu cho moät baûn nhaïc yeâu caàu? B)-ÔÛ VN coù bao nhieâu nhaø maïng coù nhaïc chôø? C)-Hôïp ñoàng gia ñình cuûa Phöông Myõ Chi kyù ñoù laø ñoäc quyeàn cuûa moät nhaø maïng hay laø ñaïi dieän caùc nhaø maïng? C)-Caùc nhaø maïng coù ñöôïc duøng ñóa thu aâm ñoù ñeå ra Album khoâng hay chæ coù phaùt haønh cho nhaïc chôø treân maïng? D)-Neáu chæ phaùt haønh laøm nhaïc chôø treân maïng, nhö vaäy gia ñình Phöông Myõ Chi coù ñöôïc quyeàn söû duïng ñóa nhaïc ñoù ñeå ra Album CD phaùt haønh ñöôïc khoâng? E)-Chaùu coù theå tìm hieåu hieän VN coù bao nhieâu ngöôøi söû duïng di ñoäng, Baùc phaûi hieåu roõ raøng môùi giuùp gia ñình Phöông Myõ Chi ñöa ra giaù hôïp lyù. Baùc Terry”

Coøn nhieàu, nhieàu nöõa nhöõng baùc Terry, cha nuoâi, chuù keát nghóa... ñang aên theo teân tuoåi cuûa coâ beù, ñöôc coi nhö hieän töôïng cuûa giôùi biz-show Vieät Nam trong naêm qua. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

169


170

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

GIAÙ BIEÅU ÑAÊNG RAO VAËT AÙP DUÏNG KEÅ TÖØ THAÙNG 01 NAÊM 2014 ª A (1 OÂ) = $10/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo) ª B (2 OÂ) = $15/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo) ª C (4 OÂ) = $20/ 1 kyø (ñaêng toái thieåu 4 kyø baùo)

Quyù khaùch caàn ñaêng Rao Vaët cho Sang tieäm, caàn thôï, caàn nhaân vieân, baùn nhaø, ñaát, xe, v.v... Xin ñieàn noäi dung vaøo phieáu naøy vaø keøm chi phieáu hay money order ñeà cho Diep Le vaø gôûi veà: RANG DONG MAGAZINE P.O. Box 931660 - Norcross, GA 30003 * Quyù khaùch muoán ñaêng gaáp xin email noäi dung veà rangdong742@ gmail.com vaø goïi 678.360.2840

* * Ñaêng treân 12 kyø baùo seõ ñöôïc giaûm giaù töø 10%-15% Quyù khaùch muoán xem phaàn rao vaët treân maïng xin vaøo: issuu.com/rangdongmagazine

Noäi dung ñaêng lôøi rao vaët:

1/ Vôùi giaù bieåu treân ñaây, Toøa Soaïn khoâng hoaøn tieàn laïi (No Refund) khi Quyù vò muoán ngöng ñaêng. 2/ Maãu rao vaët khoâng ñöôïc ñoåi qua dòch vuï khaùc, nhöng toøa soaïn saün saøng nhaän söaû ñoåi chuùt ít noäi dung.

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm KV Nail & Spa vuøng Myõ traéng, roäng 1800 sqft. tieäm ñeïp, giaù baùn $35K. Rent $1000/thaùng. * Caàn thôï bieát laøm P/W. Xin lieân laïc:

912-257-6990 (C) 912-748-7407 (431-442)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Canton GA, khu Myõ traéng, rent reû. Caàn sang gaáp. Giaù baùng $30K Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Taâm:404-536-7074 (c)

770-889-1164 (w)

434-445

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm vuøng Myõ traéng, khang trang, deã thöông ôû Roswell, GA trong shopping center. Xin lieân laïc:

864-320-9022

(434-441)

SANG TIEÄM NAIL Caàn sang gaáp tieäm ôû Montgomery, Alabama. Coù 9 gheá, 9 baøn, phoøng Wax, maùy giaët saáy. *Hieän ñang caàn thôï. Xin lieân laïc: 334-833-2189

404-538-6948

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439 678-857-8153

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail coù 6 baøn, 6 gheá, 5 thôï, rent reû, Covington Hwy, I-285, Exit 43. Baùn reû 7 gheá SPA vaø baøn Nail, 1 tuû nöôùc sôn. Xin goïi:

678-313-8128

( 418-441)

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

170

(435-442)


171

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail ôû Brunswick, GA. 1200 sqt, 6 baøn - 5 gheá. Good location. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Caàn baùn gaáp. Giaù $25,000. Thaät loøng mua, xin lieân laïc: 912-275-9041

912-275-0271 (428-439)

SANG TIEÄM NAIL

New! New!Tieäm ôû Alabama. Sang vôùi giaù töôïng tröng. Income toát. Ai muoán vaø thaät loøng. Xin lieân laïc Thu Trang:

256-858-3628

(434-445)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm vuøng Myõ traéng khang trang deã thöông, ôû Roswell, GA, trong Shopping Center. Xin Lieân laïc:

770-533-1440

434-441

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Macon, GA. Tieäm roäng, saïch seõ. Income töø 22K - 28K. Caàn tieàn baùn gaáp. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:

478-741-2233 404-974-8301

438-449

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail gaáp. Vuøng Powder Springs - gaàn Marietta. Rent $600/thaùng. Khu shopping lôùn, income cao. Xin lieân laïc:

404-789-5268

433-444

SANG TIEÄM NAIL

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc, beänh vieän Emory. 8 gheá, 6 baøn. Good location, good income. Caàn di chuyeån neân baùn giaù thöông löôïng. Xin lieân laïc:

678 842 8407

205-568-6188

(435-447)

SANG TIEÄM NAIL

437-444

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm Regal Nail trong Super Walmart. vuøng East Cobb. Good location. Thaät loøng xin lieân laïc:

Tieäm caùch Atlanta 2g30’. Tieäm trong khu chôï shopping lôùn. Coù 5 baøn, 5 gheá, Coù maùy giaët, maùy saáy. Xin lieân laïc:

437-448

(429-440)

770-594-0803

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm gaàn phi tröôøng Atlanta, rent reû, 1 phoøng wax, 5 gheá, 4 baøn, 900 sqf. Chuû retire, 3 thôï. baùn 10K Xin lieân laïc:

404-451-7052

433-440

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Albany, GA caùch Atlanta 3 giôø, 6 gheá, 8 baøn. Tieäm ñeïp, good location, good income. Caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. Giaù 45K. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

229-430-5678 - 229-296-0848

229-296-2234

428-439

SANG TIEÄM NAIL Caàn sang gaáp tieäm Nail ôû Kennesaw. GA. Vì lyù do con nhoû. Thaät loøng mua, xin lieân laïc:

404-838-8272

(437-444)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm income cao, tip cao, rent reû. Tieäm khoâng ñaønh baùn. Tieäm ôû Florida. Neáu quyù vò naøo muoán thay ñoåi khoâng khí, thôøi vaän, Xin lieân laïc coâ Hoàng:

Tieäm ôû Alabama, income oån ñònh, coù coù 6 gheá SPA. Rent $1000/thaùng Sang gaáp 60K, gíaù caû coù theå thöông löôïng. Xin lieân laïc:

431-438

437-448

904-327-3144

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang gaáp 2 tieäm Nail trong khu Publix sang troïng ôû Birmingham, AL. Giaù caû hôïp lyù cho ai muoán laøm chuû. Xin lieân laïc :

706-457-9221

334-430-3821 334-215-1400

SANG TIEÄM NAIL

I want to sell my nail shop. Marietta Roswell Rd. Next to Starbucks coffee shop. Please call:

678-560-5979 678-697-4201

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Alabam, thaønh phoá chæ coù 1 tieäm, 4 gheá, 8 baøn, roäng 1400 Sqft, rent $600. bao nöôùc, raùc. Move out State, caàn sang gaáp. Xin goïi:

334-295-8885

(437-448)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm ôû Newnan, GA, vuøng Myõ traéng 100%coù 9 gheá SPA, 9 baøn, 8 thôï. Income muøa Ñoâng treân 30K, muøa Heø treân 45K. Thaät loøng mua, xin lieân laïc chò Phöôïng:

404-783-9205

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

171

432-443

(432-443)


172

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm trong Super Walmart, ôû Macon GA. coù 5 gheá spa môùi, 6 baøn. Income cao. Xin lieân laïc:

678-488-8555 678-575-0537

Phuùc Nguyeãn: 433-440

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm nail ôû vuøng Carrollton, GA. Coù 6 baøn, 6 gheá. Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc;

404-918-8441

(430-441)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû Summrville, SC, coù 8 gheá. SPA ñôøi môùi, 7 baøn, 1 Phoøng Wax. Income Heø 30- 35K, Ñoâng 20 - 25 K, roäng 1,200 Sqft. Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Xin lieân laïc: 843-303-2591 431-438

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm treân 7 naêm, khu Roswell, GA, caïnh High School, 6 gheá Spa, 6 baøn, 4 phoøng facial, massage, maùy giaët/ saáy môùi. Xin lieân laïc:

770-640-9379 678-756-5172

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm ôû vuøng Troy, Alabama baùn giaù 50K. Tieäm coù 7 baøn, 6 gheá, income 21K thaùng. Neáu muoán mua, xin goïi:

433-440

334-803-2747 334-803-4391

435-446

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm Regal Nails trong Wal-Mart ôû Cleveland, TN caàn sang gaáp. Thaät loøng muoán sang xin xieân laïc:

423-310-7798 * Caàn thôï phaûi coù baèng TN

(435-446)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm DaviNail trong Walmart, khaùch traéng, 7 gheá, 7 baøn, maùy giaët, saáy, 5 thôï. Caùch Atlanta 55 phuùt. Sang gaáp giaù 69K (Khoâng thaät loøng mieãn goïi)

770-655-4110

(438-447)

SANG TIEÄM NAIL

Sang tieäm nail vuøng Alpharetta, khu Myõ traéng, coù 7 gheá, 6 baøn, 1 phoøng wax. Tieäm sang ñeïp, tieàn rent reû. Xin lieân laïc:

678-779-4558

(433-440)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm Nail trong Mall lôùn taïi Tallahassee, Florida Tieäm roäng 2,000 Sqtf, 10 baøn, 10 gheá. Môùi taân trang raát ñeïp, baûo ñaûm ñeán xem seõ thích ngay. Lôïi töùc hieän taïi 40K. Sang 125K. Thaät loøng muoán sang, xin lieân laïc Hoaøng:

850-728-3004

SANG TIEÄM NAIL

Sang gaáp tieäm Nail ôû Aabama State coù 6 gheá Spa. Income oån ñònh Rent $1000 thaùng. 60K sang vôùi giaù thöông löôïng. Xin lieân laïc:

706-457-9221

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Summerville, GA, tröôùc WalMart, sang, ñeïp, caùch Rome, Cahoun & Dalton 30 phuùt, Kennesaw 45 phuùt. Xin lieân laïc:

706-409-0652

(435-442)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm trong Walmart Super Center, AL, coù 3 gheá Spa, 5 baøn môùi remodel. Rent reû. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Giaù 40K. Xiân lieân laïc chò Höông:

205-913-9811

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Sang gaáp! gaáp tieäm Nail . Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Tieäm ñeïp ôû vuøng Dallas, GA, khu daân cö ñoâng ñuùc. Giaù sang raát reû. Xin lieân laïc:

404-786-9116 404-579-2633

438-441

SANG TIEÄM NAIL Tieäm ôû vuøng Banberg, SC, coù 6 baøn 2 kids pedicure, 4 Spa pedicure, roäng 1400 Sqft, rent $1880/ thaùng Income Heø 35K trôû leân; Ñoâng 25K Tröôøng hoïc raát toát. Vì lyù do move tieåu bang khaùc. Giaù baùn 70K coù theå thöông löôïng. Xiân lieân laïcò:

803-245-0055 (W) 803-383-4094 (C) * Coù nhaø cho thueâ

435-443

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

172

438-449

438-445


173

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm Nail ôû trong Walmart Trussville, Alabama. Giaù caû thöông löôïng, Xin lieân laïc :

205-655-3439 205-815-8044

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Davi Nail trong Walmart, vuøng Aiken, S. Carolina, tieäm roäng ñaày ñuû tieän nghi. Típ haäu. Caàn sang gaáp vôùi giaù thaät reû. Xin lieân laïc:

803-643-4669 (W) 404-643-9647 (C) 438-441

SANG TIEÄM TOùC

Chuû nhaân laøm vieäc xa, caàn sang Hair Salon & Spa vuøng Lawrenceville, GA. Tieäm ñeïp, trang bò môùi, 2 phoøng Facial/Wax. Thaät loøng mua xin goïi:

770-608-5624 404-472-6952

843 764 3233 408 384 2582.

Caàn sang tieäm Hair Salon vuøng Jummy Carter - gaàn chôï Hoàng Koâng. Giaù caû thöông löôïng Tieàn rent reû. Xin lieân laïc: 404-901-4721 (C) 770-674-0405 (W) (435-442)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp nhieàu thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center Publix and Kroger ôû Kennesaw. GA 30144- exit 273 North 75. Khaùch Myõ traéng, löông cao vaø tip haäu. Lieân laïc:770-590-3696

419-442

438-445

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm coù 9 gheá , 10 baøn. ngay trung taâm thaønh phoá Atlanta. Khaùch sang, giaù Nail cao, rent reû* Caàn nhieàu thôï Nail. Xin lieân laïc Tracy :

SANG TIEÄM NAIL

Vì hoaøng caûnh gia ñình caàn sang tieäm Nail ôû Pansacola, FL, coù 5 gheá SPA, 1 gheá laøm chaân Baby, 6 baøn, rent $1430. Baùn 30K. Xin lieân laïc : 850-473-0270 601-750-1308 (C) 438-442

SANG TIEÄM NAIL

770-309-9316

Caàn sang gaáp. Tieäm taïi thaønh phoá Tifton GA. Caùch Atlanta 3 giôø. Caàn thôï nails!!! Xin lieân laïc: 229-396-5775

SANG TIEÄM NAIL

SANG TIEÄM NAIL

438-442

(436-447)

SANG TIEÄM TOùC

678-608-5653

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng LadSon, South Carolina, 6 gheá, 8 baøn, phoøng wax, Myõ traéng 80%, roäng 1500ft, muøa Ñoâng 15-20K, Heø 2530k. Gia baùn 40k, Xin lieân laïc:

(438-441)

Caàn baùn tieäm trong khu Kroger Shopping, khu vöïc Lake Lanier. Tieäm coù 6 gheá, 6 baøn. Khaùch Myõ traéng, giaù Nail cao. Thaønh thaät muoân sang, xin lieân laïc: 678-431-9055

Tieäm ôû N. 400, exit 14, coù 8 gheá, 6

438-445

438-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm trong khu Publix, Suwanee, raát ñoâng khaùch, típ cao. Caàn thôï coù baèng laøm Pink & White gioûi. Have good customer service skill and Professional attitude. Xin lieân laïc :678-764-3713

678-637-7938

baøn. Income töø 16K - 19K. Rent $1668/ thaùng caû Kamp vaøa nöôùc.* Caàn thôï Nail. Xin lieân laïc :

678-637-4316 404-644-2872

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nail coù baèng S. Carolina Tieäm vuøng bieå, thaønh phoá Charleston.Income thôï töø $3600 - $5000 thaùng. Löông cao, tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia tuøy yù. Xin lieân laïc:

843-819-1400

(430-441)

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

173

438-443


174

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm. P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Smyrna, Caùch Bufford Hwy 20’. Löông cao, tip haäu.($3000-$4000/thaùng). Muøa Ñoâng thôï boät coù theå bao löông. Xin lieân laïc:

770-863-0500 (w) 404-539-7747 (c) 433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W. Döôùi 35 tuoåi. Baûo ñaûm löông cao. Seõ bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

770-317-5642

(431-438 )

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù baèng SC. Kinh nghieäm Pink&White vaø chaân tay nöôùc, Löông töø $850 - $1100/tuaàn. Khu Myõ traéng, caùch Atlanta 1 giôø 30’. Coù phoøng ôû rieâng.Xin lieân laïc: 864-634-5988 (426-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm ôû Decatur. Xin lieân laïc:

404-634-4064

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, raát ñoâng khaùch; Vuøng Myõ traéng. Löông at least $3,600 muøa heø.. Tieàn tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaõi maùi. Tieäm ôû Alpharetta caùch chôï HK chöøng 20 phuùt. Xin lieân laïc:

678-982-7153

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm nail bieát laøm ñuû thöù. Coù choå cho ngöôøi ôû xa. Neáu caàn saün saøng bao löông.

912-530-7778 912-424-0015 (427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails man/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Income cao. bao löông tuøy theo tay ngheà. Coù choå ôû rieâng bieät, coù internet. Laøm ôû TN.. Xin lieân laïc:

770-309-9698 404-988-6135

429-440

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp ôû vuøng SC. caùch Atlanta 4 tieáng. Khu Myõ traéng. Löông treân $1000/tuaàn. Coù choã ôûû. xin lieân laïc:

843-309-9034

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam hoaëc nöõ bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc.Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 4 tieáng. Löông cao, coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc:912-876-6245 (w) 404-644-2632 (c) 404-644-3824 (428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù. Löông $3500 up. Tieäm ôû Cartersville. GA exit 288, I.75N. Thuaän tieän ôû Marrietta, Kennessaw, Acworth. Xin lieân laïc:

404-547-5957

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ, laøm vuøng Kennesaw, Myõ traéng. Löông treân $3000/thaùng, tip haäu. Xin lieân laïc:

770-423-1993 W

404-353-6977

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn gaáp thôï nam hoaëc nöõ , laøm tuaàn 6 ngaøy, ôû tieåu bang SC. Bao löông $1,000/ tuaàn. Coù choã aên ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

803-460-0816

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù baèng SC. Bao löông $800/ tuaàn. Bao ôû, thaät loøng xin lieân laïc. * Caàn baùc giöõ treû Xin lieân laïc:

843-423-0800 843-245-5939

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm trong Super WallMart, ôû Acworth. Xin lieân laïc:

770-974-1780 404-422-0061

438-443

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nöõ coù baèng, laøm gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Buckhead raát ñoâng khaùch, löông cao, típ haäu. Xin lieân laïc:

404-663-0524

(432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W, gel polish , waxing. Löông töø $3500 ñeán $4000 thaùng, tieàn tip cao. Tieäm vuøng 20 West, exit 36 Xin lieân laïc :

404-804-7372

431-438

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

174

429-440

(420-441)


175

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail boät & tay chaân nöôùc. Tieäm ôû vuøng Dallas. Hwy West Cobb Ave. Bao löông muøa ñoâng. Laøm hôn aên chia. Xin lieân laïc :

678-230-2909

434-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû I-75 N, khu Kennesaw/ Acworth. Xin lieân laïc:

770-905-3489

436-447

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ laøm gioûi ñuû thöù, Khu Stone Mountain, Exit 41/I285. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin goïi: . 404-428-4763 (c)

404-554-9000 (w)

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 30 phuùt. Muoán bao löông hay aên chia tuøy yù. Xin lieân laïc Cöôøng:

706-615-9771 706-563-4442 (C)

438-445

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm Full/Part-time. Tieäm vuøng Midtown, Atlanta. Xin lieân lac:

678-900-9244 (C) 404-688-2599 (W) (435-444)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï laøm boät vaø tay chaân nöôùc, wax chaân maøy, tieäm caùch AÙ Ñoâng Market (Clarkston) 20 phuùt. Xin lieân laïc Dung: 678-815-2934 c 770-482-7075 w 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm nail. Tieäm treân I 285W Exit 25, Sandy Spring. Tieäm coù station toùc vaø phoøng facial cho thueâ. Xin lieân laïc:

404-647-3704 c 404-459-4280 w

(434-445)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 1ù:20 phuùt. Vuøng Myõ traéng, tip haäu. coù choã ôû. Xin lieân laïc :

706-812-1004

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng East COBB, Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch,choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-594-0803

Caàn thôï nails Nöõ, hoaëc vôï choàng. Tieäm ôû N. Carolina, caùch Atlanta 1 giôø 45 phuùt, khu Myõ traéng. Löôgn cao, tip haäu.

828-337-1318 828-524-5279

Löông töø $2500/thaùng, trôû leân treân chia 6/4. Caàn thôï nam/nöõ laøm chaân tay nöôùc, gel color, waxing vaø thôï laøm boät (thôï coù tay ngheà seõ bao löông). Tieäm caùch Mall of Georgia 5 phuùt, trong khu chôï Kroger, Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu. Choã laøm vui veû. Xin lieân laïc: (434-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

865-805-2022

437-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp 2 thôï coù kinh nghieäm. Löông baûo ñaûm treân $3000/thaùng cho muøa Ñoâng. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø laùi xe Xin lieân laïc Cindy:

770-309-7725 (c) 706-863-3373 (w) 436-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät, Wax, chaân tay nöôùc. Income $3200 - 4000/ thaùng. Coù choã ôû, vui veû. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Xin lieân laïc: 404-644-0019 (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm trong Kroger Shopping

Center. Caùch Gwinnett Mall 20 phuùt. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Neáu laøm boät yeáu seõ ñöôïc chæ daãn theâm. Löông oån ñònh. Tip OK. Vieäc laøm vui veõ Xin lieân laïc:

770-554-0082 W 770-722-7458 C

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

175

438-441

Caàn thôï Nam/Nöõ, hoaëc vôï choàng. Tieäm vuøng Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Coù choã ôû. Xin lieân laïc Höng:

(427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

770-271-5514

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

(417-440)


176

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN-GAÁP-GAÁP-GAÁP Thôï laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc. Coù choå aên ôû. Khu Myõ traéng. tip cao, bao löông $800/tuaàn hoaëc hôn. Xin lieân laïc: 256-417-2902

256-536-4912 (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm ñuû thöù, tieäm ñoäng khaùch. tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia theo khaû naêng. Vuøng marietta GA. Xin lieân laïc Nga:

404-483-7664

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm caùch Atlanta 2 tieáng. caàn thôï chaân nöôùc hoaëc kinh nghieäm boät. Ñieàu kieän toát. Bao ôû, löông cao, choã laøm vui veû, thoaûi maùi, ít thôï. Xin lieân laïc:

478-412-3484 (C) 478-412-3453 (C)

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Tieäm ôû vuøng Pleasant Hill Rd. Exit 104. Xin lieân laïc: 404-421-8576

770-309-8111 678-900-0292

430-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc + Wax. Tieäm khu Myõ traéng, típ cao. Löông töø $4000 up. Coù choã ôû. Xin lieân laïc Minh: 256-249-3331 (W)

205-253-3363 (C)

437-448

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 2 thôï Nöõ bieát laøm boät hoaëc

tay chaân nöôùc full/part-time. Tieäm vuøng Conyers, East I-20 Xin goïi Huøng:

678-538-8168

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails coù baèng Alabama. Bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Laøm khu Myõ traéng. Thaønh phoá Northport. Alabama. Xin lieân laïc: 205-887-1158

205-339-8168

CAÀN THÔÏ NAIL

425-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc, thôï goäi ñaàu. full & part time. Tieäm ôû N.400. caùch Hoàng Koâng 25’. Khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc 770-667-1112 (434-449)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails gaáp. Tieäm trong khu Walmart. Ñöôøng 575. Exit 20. Löông treân $3000/thaùng good tip. Xin lieân laïc 770-906-6782

678-880-0688

865-805-2022

(437-443)

438-445

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø boät, Bao löông $4,500/thaùng, bao choã ôû. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20. Xin lieân laïc:706-537-5379 (C)

678-267-4489

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ hoaëc vôï choàng. Tieäm ôû TN, vuøng Myõ traéng . Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. ÔÛ xa coù choå ôû . Xin lieân laïc Höng:

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï nails gioûi P&W, chaân tay nöôùc, full/part time. Tieäm trong khu Publix, Marietta. Khu Myõ traéng, giaù cao., good tip. Coù kinh nghieäm seõ bao löông. Xin lieân laïc:

770-925-5911

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ . Tieäm ôû Covington. Höôùng 20 East. Exit 88 Caùch chôï Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

770-787-4004 (w) 770-833 2923 (c)

Caàn thôï bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Phaûi coù baèng S.Carolina. Coù choã ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

803-285-1587 (W) 404-395-2553 (C)

CAÀN THÔÏ NAIL

438-449

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Tieäm trong Super Walmart Buford city, I-85 N. Exit 120. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

678-557-7160

(433-441)

436-447

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail bieát laøm ñuû thö. Bao löông töø 3000 - 3500 thaùng. Tieäm vuøng Athens, GA, vuøng 100% Myõ traéng ((nhaø ôû Gwinnett thì ñi chung xe vôùi chuû.û Xin lieân laïc: 404-966-3423

706-227-2812

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. Bieát laøm boät caøng toát. Tieäm caùch Atlanta 1:30” Lieân laïc: 334-749-4483 (w)

404-432-3294 (c)

438-443

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

176

433-440

Caàn gaáp thôï döôùi tuoåi 50 coù baèng TN, laøm boät P & W gioûi. Bao löông $1000/ tuaàn, laøm 6 ngaøy hoaëc chia 7/3. Xin lieân laïc: 423-559-7997

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

433-440

(431-442)


177

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm P&W, tay chaân nöôùc. Coù baèng South Carolina. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc: 803-279-8282

626-321-3434

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, P/W hoaëc tay chaân nöôùc, Gel polish vaø waxing. Löông cao, tip haäu. Tieäm ôû I.20 exit 36. Xin lieân laïc

404-804-7372

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï bieát laøm ñuû thöù. Neáu caàn seõ bao löông. Tieäm trong Shopping lôùn, caùch Atlanta 2:30 phuùt Xin lieân laïc: 334-430-3821

334-215-1400

Caàn thôï Nail coù baèng. Tieäm vuøng Myõ traéng Midtown, GA. Xin lieân laïc:

404-249-6245

435-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W. Tieäm ôû Snellville. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

404-610-4115

(427-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Coù baèng South Carolina. Bao löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 843-379-6225 (427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät, chaân tay nöôùc & waxing. Bao löông $3000/ thaùng. Tieäm ôû Augusta. Xin lieân laïc TIM,

706-772-7937

770-982-2744 770-978-8742

(435-446)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Bao löông hoaëc aên chia. Coù choã ôû toát cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-257-3407

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ hay 2 vôï choàng caøng toát. Phaûi coù baèng Alabama. Tieäm vuøng Myõ traéng, khaùch sang,tip haäu. Caùch chôï HK chöøng 2 hrs 30. Lieân laïc: 334-285-0442

678-447-3728

CAÀN THÔÏ NAIL

706-289-6575

(436-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bao löông $800/tuaàn. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø 30 phuùt. Xin lieân laïc Mike:

706-437-0874 706-871-9179

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm. laøm xuyeâên bang. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Bao löông $800/tuaàn, laøm hôn aên chia. Coù phoøng ôû rieâêng mieãn phí. Xin lieân laïc:

(431-442)

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm vuøng Columbus, caùch chôï HK chöøng 2hr 45. Khu Myõ traéng.Good tip. Muoán aên chia hay bao löông tuøy yù. Xin lieân laïc:706-569-6566

431-454

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Eyelash, full/part time. Bao löông cao hoaëc aên chia. Tieäm trong Kroger ñöôøng 124 East 78 trong chôï Public. good tip Xin lieân laïc:

(438-449)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm Pink & White. Tieäm vuøng Hwy 78, Loganville, GA. Löông cao, típ haäu.Xin lieân laïc:

770-554-7505 404-384-1250

828-288-0023 (w) 864-517-4774(c)

(430-441)

(427-343).

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø kinh nghieäm laøm boät. Löông cao, tip haäu. Choã laøm vöõng chaéc laâu daøi. Bao löông hoaëc aên chia. Neáu thaät loøng xin lieân laïc:

229-439-0508 229-733-7290

430-453

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû thaønh phoá Marietta, ñi khoaûng 30 phuùt (Coù theå ñi chung xe) . Moïi chi tieát, lieân laïc: 770-850-9912

678-551-4051

(427-438)

Caàn

CAÀN THÔÏ NAIL

thôï Nöõ gioûi laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Khaùch Myõ traéng, löông cao, tip haäu. Tieäm ôû North 575, Jasper, GA . Coù choã ôû an toaøn cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

678-642-8247 678-642-8259 706-253-2799

431-438

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

177

(427-438)


178

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ bieát laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø. Coù choã ôû. Choã laøm thoaûi maùi. Xin lieân laïc anh Tim

828-369-8384 (w) 404-446-5516 (c)

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ coù baèng bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Suwannee/Cumming. Xin lieân laïc Trung:

678-756-5661 770-888-4443

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Laøm ôû vuøng Hwy 124, Centerville. Xin lieân laïc: 678-677-2941

Caàn gaáp thôï Nails.coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Löông treân $2800/thaùng. Tip haäu.. Xin lieân laïc: 404-292-1514 (W)

404-717-6643 (C)

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL

803-586-9556

436-443

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, bieát laøm ñuû thöù. Kinh nghieäm boät vaø pink/white Tieäm trong Lawrenceville. Giaù cao, khu Myõ traéng, khaùch sang, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-234-1692 404-910-6381

431-442

(416-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn nhieàu thôï Nail laøm vieäc Fuultime. Tieäm ôû Columbia, S. Carolina, vuøng Myõ traéng. Xin lieân laïc:

(436-442)

770-482-5900

803-979-2719

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp - gaáp. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc. Chuùng toâi ñoàng thôøi cuõng muoán sang tieäm nail. Xin lieân laïc:

404-944-8366(c) 770-836-0503(w) (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

427-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ; vôï choàng caøng toát. Phaûi bieát laøm boät gioûi. Tieäm vuøng Baxley, Georgia, khaùch Myõ traéng 90%. Löông bao töø $3000 ñeán $3,500/thaùng. Lieân laïc:912-285-8887 w

912-339-0399 C

(417-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm caùch chôï Hoàng Hoàng 15’. vuøng Myõ traéng. Tip haäu. xin Lieân laïc:

Caàn thôï bieát laøm boät vaø coù kinh nghieäm. Bao ôû. Bao löông $2800/ thaùng. Khu Myõ traéng, Caùch Atlanta 1 giôø 30’. Xin lieân laïc Trang & Tuaán.

Caàn gaáp thôï nail. Löông cao, tip haäu. Tieäm trong khu Kroger vuøng Mableton (Marietta). Xin lieân laïc:

434-441

432-439

443-444

678-549-5032

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï caàn thôï full time vaø part time. Tieäm vuøng Marietta, Exit 261. Tieäm raát ñoâng khaùch, Löông cao, tip haäu, Xin lieân laïc:

404-849-1538 404-901-5900

678-373-5555 404-403-4618

770-745-9669 404-483-5647

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail vuøng Buckhead, caàn thôï nam / nöõ. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 678-448-8999 (C)

404-846-1555 (W) 423-447

(434-446)

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

178


179

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail kinh nghieäm boäït vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Alabama. Bao löông $3000/ thaùng; hôn chia. Xin lieân laïc:

Caàn thôï nöõ caàn bieát noùi tieáng Anh. Löông Heø $4500-$5000/thaùng. Ñoâng $3500 - $4000/thaùng luoân típ (baûo ñaûm).Tieäm vuøng Myõ traéng, ôû Emory, Devatur. Giaù nail cao. Lieân laïc Kenny:

438-443

433-444

256-895-9991 (W) 404-820-7576 (C)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Bao löông $800-$1000 tuaàn, coù choã ôû. Tieäm sinh hoaït trong khu vöïc Myõ traéng.Tieàn tip haäu, giaù Nail cao. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20 phuùt treân xa loä I-20 W. Xin lieân laïc Khang:

404-388-6697 (C) 256-832-1040 (W)

438-443

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï gioûi boät nam/nöõ. Laøm vieäc laâu daøi. Tieäm caïnh chôï Public ñoâng khaùch. Vuøng Paulding County. Chuû hoøa nhaõ coâng baèng. Xin lieân laïc:

770-841-1471

432-443

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm Xin lieân laïc Marian Le:

770-605-2295 (435-442)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï Toùc laøm full Services. Tieäm vuøng State Bridge Rd, Duluth. GA. Xin lieân laïc Nancy or Tammy:

770-232-0310 770-623-4427

437-444

404-421-4470 (C) 404-728-0028 w

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail coù baèng S. Carolina. Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 1 giôø 10 phuùt. Tieäm ñoâng khaùch löông cao. Xin lieân laïc: 864-320-9022

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï tieåu bang North Carolina. Bao löông thaùng $3000 hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Coù choå ôû Free. Xin lieân laïc anh Tuù Phaïm:

910-205-7757 w 910-205-8614 w 910-331-8694 c

(434-443)

438-447

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp! gaáp! thôï Nail. Tieäm ôû Acworth, GA , khu Myõ traéng, típ cao. Xin lieân laïc Phöôïng:

404-422-3573 678-581-3818

438-443

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm. Laøm part time. Tieäm treân ñöôùng Mc. Ginnis Ferry Rd./John Creeks. Xin lieân laïc:678-584-5992 (w)

404-988-5171 (c)

CAÀN THÔÏ NAIL

Coù 2 tieäm Nail, caàn thôï coù tay ngheà gioûi vaø bieát tieáng Anh. coù kinh nghieäm, bieát tieáng Anh. Tieäm khaùch Myõ traéng, giaù nail, tip haäu. Bao löông cao, tuøy kinh nghieäm vaø khaû naêng Xin lieân laïc Quaân: 843-617-2960 438-445

433-440.

BEST INVESTMENT LLC. 3802 Satellite, Duluth, GA 30096 Tel: 678-467-8309. Cell: 678-467-7123. Fax: 888-471-4927 Email: bestinvestmentllc@yahoo.com. coâng ty chuùng toâi coù raát nhieàu lease ôû mall lôùn, Kroger, Publix, vaø shopping center ñeïp vaø sang troïng, ôû Georgia, Tennesse, Alabama vaø S.Carolina. Ñaëc bieät: Coâng ty chuùng toâi seõ ñaûm traùch hoaøn taát tieäm nail cho quyù vò vôùi giaù caû raát nheï nhaøng. Muoán laøm chuû tieäm nail LÔÙN, ÑEÏP vaø SANG TROÏNG. Xin lieân laïc vôùi coâng ty chuùng toâi.

#1 TRUSTED

COMPANY

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

179

(433-455)


180

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

NHAÄN ÑAËT TIEÄC TÖ GIA

Nhaän ñaët nhöõng moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam cho Party, Sinh nhaät, Leã ra tröôøng, Cöôùi hoûi.... Xin goïi Baø Trí:

404-667-1110 (C)

(435-446)

SANG TIEÄM YOGURT

Caàn sang toaøn boä troïn goùi tieäm yogurt 8 maùy, boba, smoothie. Giaù reû, cô hoäi may maén cho ai ñang muoán môû tieäm.. Xin lieân laïc:

770-940-2713

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø vuøng Duluth, exit 103, gaàn Toyota Mall vaø Kroger. Phoøng môùi build, loái ñi rieâng, ñaày ñuû tieän nghi. Bao ñieän, nöôùc, internet. Xin lieân Coâ Thuûy:

404-910-2335

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 dì giöõ 1 beù trai 3 tuoåi. Coù phoøng rieâng. Caùch Atlanta 4giôø30. Khoâng ñi xa xin ñöøng goïi Xin lieân laïc:912-227-4614 (434-441)

(434-441)

SANG NHAØ HAØNG

Caàn sang 2 nhaø haøng Wing Nut (American style) Columbia, SC. Nhaø haøng #1 income $18K/thaùng. Giaù baùn $95K rent; 3650/ th. 2700 sqf. Nhaø haøng #2 income $24K/ thaùng. Giaù baùn $155K rent; 2650/th. 1200 sq l/l: Bo Kim 803-552-7636. Ñöùc 803-586-9556 434-438

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Coù kinh nghieäm, thöông yeâu treû. Nhaø ôû ngaõ tö Lawrenceville - Beaver Ruin Rd. Arcado. Xin lieân laïc:

770-866-7225 (432-439)

436-443

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø caùch nhaø thôø Cha Tuaán 5 phuùt laùi xe. Öu tieân cho vôï choàng khoâng con hoaëc ñoäc thaân. Xin lieân laïc

770-931-9865 404-421-4606

431-438

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Huntsville Alabama. Caàn ngöôøi nam phuï beáp. an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn Xin lieân laïc:

256-468-2346

(434-441)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø môùi ñöôøng Lawrenceville, (US 29) vaø Oakland nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Coù baèng, coù kinh nghieäm, yeâu treû, saïch seõ.Xin lieân laïc:

678-446-5865 678-602-2256 (435-442)

BAÙN GHEÁ SPA

Caàn baùn 10 gheá Spa. Môùi xöû duïng ñöôïc 1 naêm. Ai caàn mua. Xin lieân laïc:

404-966-3423 706-227-2812

(433-440)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi qua ñeâm. Kinh nghieäm, yeâu thöông treû. Nhaø môùi saïch seõ (Athens - US 78). Röôùc treû sau giôø hoïc. Thuaän tieän ôû Grayson, Loganville, Snellville.

Lieân laïc Coâ Ba:404-394-9694 770-597-7557 435-446

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saên soùc treû chu ñaùo vaø thöông tre.û Nhaø ôû Duluth, GA 30097 (gaàn Gwinnett Mall vaø Discover Mills Mall). Xin lieân laïc:

678-779-5755 678-779-5754

(431-438)

CAÀN SANG NHAØ HAØNG NHAÄT

Tel: English, Frank. N * 678-207-8721 VN 678-687-5819 & 678-687-5382

Thời gian rất thuận tiện cho mỗi người

Học lái xe với những phương pháp căn bản: - An toàn - Nhanh chóng - Bảo đảm ai cũng đậu

Nhaø haøng Nhaät trong khu trung taâm lôùn nhaát vaø ñoâng khaùch nhaát taïi Savannah, GA. Goàm coù 14 hibachi grill ñeå naáu tröôùc maët khaùch. Coù 2 phoøng party lôùn chöùa ñöôïc 40-50 khaùch. Coù full cocktail bar vaø full sushi bar. Soá löôïng khaùch raát ñoâng, thu nhaäp cao. Vì lyù do gia ñình, caàn baùn gaáp. Coù chöông trình traû goùp neáu caàn. Thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc: 912-596-3182 hoaëc email veà ñòa chæ: qle.usa@gmail.com 429-440

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

180


181

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Caàn Nam nhaân vieân, khoâng caàn bieát tieáng Anh. Muoán bieát theâm chi tieát, xin goïi:

770-402-0401

436-444

CAÀN Y TAÙ VIEÄT NAM

Coâng ty chaêm soùc söùc khoûe cuoái ñôøi MESUN ñang caàn y taù Vieät Nam Moïi lieân laïc, xin goïi Ms. Ban:

770-623-2710

(436-443)

BAÙN TRAÏI GAØ GIOÁNG

Baùn 3 chuoàng gioáng, nhaø 3 phoøng nguõ, 2 phoøng taém, 15.2 maãu. I.85N exit 129. Ñieàu kieän deã. Baùn $350K. Xin lieân laïc:

678-908-2967

(431-442)

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû Cuûû Chi,TP SaøiGoøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù\ raøo chung quanh. Gía baùn $71,500 USA. Xin lieân laïc:

404-446-5081 VN: 091-741-6342 (425-445)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baùc göõ 2 beù vaø 1 beù ñi hoïc 1/2 ngaøy, ôû Atlanta, bao aên, ôû. Löông $900 thaùng. Tuaàn laøm 6 ngaøy. Xin lieân laïc: 404-663-3065 438-445

SANG TIEÄM SPORT BAR Full kitchen, liquor license. Hookah lounge, billards. 5000sq. big parking, good income, near university Charlotte N.C. asking $80K. Contact:

704-777-0527

(432-439)

NHAØ CHO THUEÂ

Nhaø 2 phoøng khaùch, 3 BR, 3 Bathroom, ôû 1349 Laurelwood Ct, L’ville, GA 30045, gaàn Sugarloaf Pkwy. Xin lieân laïc Lan:

770-540-0721

436-443

CAÀN NHAÂN VIEÂN

VIETNAMESE TAXI

- Ñöa ñoùn khaép nôi. - Giuùp thoâng dòch di truù, tieàn giaø .v.v...thi baèng Nails & Quoác Tòch. Ñaëc bieät ñi phi tröôøng giaù reû Xin lieân laïc Thanh: 770-480-8951 (428-451)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

VP baùn veù maùy bay & Dòch vuï caàn tuyeàn thö kyù thoâng thaïo Anh & Vieät, coù kinh nghieäm laøm VP. Laøm Full/Parttime. Xin goïi Phuùc: 404-983-1058 or gôûi Resumer veà:phuùc9@yahoo.com 438-441

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Kinh nghieäm. Nhaø môùi, gaàn ngaõ tö Braseton Hwy (124) Gravel Springs Rd. (324). Caùch Georgia Mall 5 phuùt. Xin lieân laïc:770-363-9139

SANG BUSINESS GIAËT THAÛM

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Ñaõ coù moät soá khaùch quen. Ñaây laø cô hoäi toát kieám tieàn deã daøng Xin lieân laïc:770-310-5329

(422-453)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø coù phoøng cho thueâ ôû Marietta - Snellville. Phoøng coù loái ñi rieâng. Xin lieân laïc:

678-468-3997 770-529-6666

(428-439)

Caàn 1 ngöôøi nöõ bieát laùi xe ñöa ñoùn con ñi hoïc, naáu aên, doïn deïp nhaø cöûa,Laøm 5 ngaøy tuaàn, töø 6 giôø 30 saùng - 4 giôø 30 chieàu. Khoâng nguõ ñeâm. Tuoåi töø 45-55. Löông $1,500.00/ thaùng . Uö tieân vuøng Marietta.

Xin lieân laïc:

678 232 8873

437 - 444

(433-440)

DP’S ELECTRONICS 4891 BUFORD HWY. NORCROSS, GA 30071

Baùn sæ & Leû taát caû caùc loaïi Electronics. Nhaän söûa chöûa gheá SPA vaø caùc loaïi maùy duõa cho ngaønh Nails. Xin lieân laïc:770-416-7768 432-443

BAÙN GHEÁ SPA

Caàn baùn 8 gheá spa (used). Giaù $3000 cho 8 gheá. Good condition. caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng Myõ traéng. Xin lieân laïc Lily:678-979-6951

431-438

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, ôû Canton. Exit 11, Free way 575. Xin lieân laïc:

678-493-0932 404-512-8152

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø saïch, thoaùng maùt. coù baèngù Kinh nghieäm chaêm soùc treû. Treân ñöôøng Indian Trial, tieän cho gia ñình ôû vuøng Lilburn vaø Norcross.

Xin lieân laïc: 770-651-7027

CAÀN QUAûNG CAùO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 170

181

427-438

427-438


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

183


184 THIEÂN HAÏ SÖÏ

Thieân haï söï Vieät Nam trong naêm gaén vôùi nhöõng caùi teân coù chöõ Huyeàn. Baø Töng, Huyeàn Anh, tung clip video hot, ñeå maáy oâng ôû Boä Vaên Hoaù, coøn goïi laø boä soi, tung ra bao quyeát ñònh. Keá ñeán chò Huyeàn ñi laøm ñeïp, cheát treân baøn moå bò vöùt xaùc xuoáng soâng. Roài ñeán coâ Huyeàn Nhö, moät nhaân vieân queøn cuûa ngaân haøng, “nhaän” 4000 tyû ñoàng cuûa thieân haï, toøa xöû cho ngaân haøng nhaø nöôùc “xuø”, ai maát raùng chòu, muoán ñoøi thì nhôø xaõ hoäi ñen ñi. Caùi vuï cuoái naøy môùi noùi leân caùi “thò tröôøng ñònh höôùng XHCN” laø ñaây! Baây baây giôø toâi ñi göûi tieàn, toâi chaúng bieát laø nhaân vieân coù nhaäp vaøo heä thoáng khoâng, toâi cuõng khoâng roõ thuû tuïc nhö theá naøo, phieáu bieân nhaän, thuû quyõ thu tieàn ra laøm sao. Toâi mang tieàn ñeán, nhaân vieân nhaän roài in cho toâi moät tôø giaáy baûo xong roài. Hoâm sau phaùt hieän, thì ngaân haøng traû lôøi laø bò coâ nhaân vieân kia löøa ñaûo vaø ngaân haøng khoâng chòu traùch nhieäm. Hueà! Ñoù laø chuyeän cuûa daân ñen, coøn ñaïi gia naêm nay cuõng beát baùt, tröø gia ñình truøm Mafia ñoû Phaïm Nhaät Vöôïng, naêm nay Cöôøng ñoâ la töø “coâng töû sieâu xe” trôû thaønh moät “thanh nieân nghieâm tuùc”. Chò Lieãu “Haø Tónh” tung tieàn thaønh Anna Nguyeãn böôùc vaøo Vbiz, trong khi oâng laõo Leâ AÂn, laãy löøng vôùi caùc coâ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª ÑAØO TUAÁN - LEÂ

vôï treû, saém giöôøng hoaøng gia ñeå khoe ñaúng caáp ñaïi gia. Showbiz, truyeàn thoâng, boùng ñaù vaø caû nghò tröôøng naêm nay gioáng nhö bò “ngöïa ñaù gioø laùi” khoù ñôõ.

BAÀU ÑÖùC VAØ U19 Neáu vuï baàu Kieân laø con baøi trong “cuoäc chieán Ba-Tö” chöa ngaõ nguõ thì baàu Ñöùc ñaõ oâm thuyeàn sang taän Mieán Ñieän roài. Vaø neáu thöôùc ño cuûa moät doanhnhaân laø tieàn baïc, ñöông nhieân, oâng Ñöùc laø moät doanh nhaân quaù gioûi. Khoâng ai nghó ñaïi gia aáy töøng coù moät tuoåi thô “nhö trong phim”, khi töøng aên côm ñoän saén trong moät gia ñình 9 anh em, töøng tay naûi xuoáng Saøi Goøn theo moäng ñeøn saùch vaø “tröôït voû chuoái” tôùi 4 laàn. Coøn thöông hieäu quoác teá Hoaøng Anh Gia Lai ö? Chaúng phaûi ñaõ ñöôïc baét ñaàu trong moät xöôûng moäc, chuyeân ñoùng baøn gheá. Khaùt voïng thoaùt ngheøo cuõng chính ñaùng nhö khaùt voïng laøm giaøu vaäy. Neáu nhö coù moät naêm 2013 vôùi 63.000 doanh nghieäp khai töû, thì roõ raøng Hoaøng Anh Gia Lai gioáng nhö “ngöôøi ngoaøi haønh tinh”, duø cuoäc “taùi cô caáu hoài giöõa naêm” ñöôïc chính oâng chuû cuûa noù ví vôùi vieäc phaûi “caét da caét thòt”. Ñöøng traùch oâng “noå tung trôøi” khi “quaêng bom neùm löïu ñaïn” veà nhöõng ñöùa con U.19 cuûa mình naøo laø “daáu

son trong loøng ngöôøi haâm moä”, naøo laø “theå hieän taàm voùc môùi cuûa boùng ñaù VN”. Cuõng aâu laø giaûi töù huøng vöøa qua caùi U19 thua te tua neân oâng bôùt noå.Môùi ñoù ñaõ 5-7 naêm, löùa chaân ñaát ngaøy naøo giôø ñaõ coù moät taàm voùc môùi. Taát nhieân, naêm 2013, duø vaãn ñang giaøu leân, nhöng coù veû khoâng phaûi laø naêm muoán nhôù vôùi baàu Ñöùc. Ñaàu thaùng 5, toå chöùc hoaït ñoäng vì moâi tröôøng Global Witness ñöa ra caùc caùo buoäc kinh khuûng cho raèng Hoaøng Anh Gia Lai “coù lieân quan ñeán vieäc chaët ñoán khu röøng nguyeân veïn trong vaø ngoaøi phaïm vi ranh giôùi nhöôïng quyeàn, traùi vôùi caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät”. Coøn trong nöôùc, vuï nhaäp ñöôøng töø Laøo thaäm chí ñaõ ñöôïc ñöa ra tröôùc Quoác hoäi nhö moät tieàn leä nguy hieåm cho moà hoâi cuûa ngöôøi troàng mía ñang ngaøy caøng reû maït ñi vôùi khoaûng 400.000 taán toàn kho. Baàu Ñöùc taát nhieân baùc boû caùo buoäc, nhö caùi theá cuûa oâng vaãn coøn vöôïng chaùn. “Vöôïng” nhö caùi caùch oâng thuûng thaúng traû lôøi baùo chí sau khi bò Ñaø Naüng ñe thu hoài döï aùn resot 5 sao vì chaäm tieán ñoä: “Tröôøng hôïp Ñaø Naüng quyeát thu hoài, chæ caàn ñònh giaù laïi döï aùn naøy vaø traû tieàn laïi cho DN. Neáu coù ñôn vò khaùc muoán ñaàu tö döï aùn naøy, HAGL seõ khoâng coù yù kieán”.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

185


186

Nhöng coù moät khía caïnh khaùc cuûa vuï vieäc. Chæ trong 2 ngaøy 14 vaø 15.5.2013, söï suït giaûm cuûa coå phieáu HAG ñaõ khieán baàu Ñöùc maát traéng tôùi 300 tæ ñoàng. Caùi maùy bay 7,5 trieäu USD chæ ñöôïc coi nhö “chieác xe gaén maùy” thì 300 tæ khoâng theå khieán baàu Ñöùc saït nghieäp, taát nhieân sau ñoù oâng vaãn coù theå cöôøi khaåy baûo “taøo lao” tröôùc hai chöõ caùo buoäc laø “laâm taëc”. Nhöng roõ raøng, ñaây laø laàn ñaàu tieân oâng phaûi ñöùng tröôùc söï phaùn xeùt cuûa toøa aùn dö luaän. Khoâng phaûi khoâng coù lyù khi ngöôøi ta töøng gieãu nhaïi nhaéc laïi lôøi baàu Ñöùc treân moät tôø baùo tröôùc nhöõng caùnh ñoàng mía Attapeu- Laøo toûa muøi thôm maät mía “oâng coù bieát noù thôm muøi gì khoâng? Noù thôm muøi dollar”. OÀ, chính Benjamin Franklin - caùi oâng coù moät choã cheãm cheä treân tôø dollar chaúng ñaõ töøng baûo: “Vôùi ngöôøi nghó raèng tieàn coù theå laøm ñöôïc moïi thöù, ta coù theå nghi ngôø anh ta laøm moïi thöù vì tieàn”.

ANNA, EM LAØ AI? Anna Nguyeãn. Coù leõ, caùi teân naøy chöa ñuû eùp pheâ nhö Baø Töng ñeå baïn phaûi xuyùt xoa hay “noùng trong ngöôøi”. Nhöng ñoù laø “ngheä danh”, kieåu “Lyù Nhaõ Kyø” cuûa ñaïi gia “Lieãu Haø Tónh”, moät ngöôøi khoâng coù moät xu coå phieáu nhöng raát roõ raøng, laø ñaïi gia noåi nhaát trong giôùi... showbiz. Ñaùm cöôùi con trai môøi ngaøn khaùch, hôn chuïc tæ, vôùi söï xuaát hieän cuûa daøn sieâu xe töø Lambroghini xöù YÙ cho ñeán Ñaøm Vónh Höng “saûn xuaát” taïi Vieät Nam, töø Ferrari “wedding” cho ñeán ca só ñoàng queâ xöù Myõ- Phi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Nhung... Nhaø ngaøn meùt vuoâng. Sieâu xe 40 tæ. Nhaø 137 tæ... Ñoäi gaàn caû kiloâgam vaøng treân ñaàu trong moät caùi voøng ñöôïc goïi laø vöông mieän. Roài “thích laø nhích”, chò ñaäp boû ngoâi nhaø 137 tæ ôû thuû ñoâ vì... khoâng thích nhaø cuõ. Roài chò chi 3,5 trieäu USD ñeå laøm... phim. Roài aên maëc gôïi caûm, chuïp hình “leân maïng”, baù coå caäu em Ñaøm Vónh Höng, khoaùc vai “caùi duyeân” Lyù Nhaõ Kyø... Vaø, vaøo toái hoâm 14.12 vöøa roài, khi nöõ ñaïi gia Haø Tónh, khoaùc treân ngöôøi boä vaùy ñoû laáp laùnh, khoe vai traàn gôïi caûm trong moät event giôùi thieäu döï aùn ñieän aûnh - thôøi trang “’Deepinside” taïi Saøi Goøn, dö luaän ñoùng cho nöõ ñaïi gia phoá nuùi moät caùi “trieän gioù”, xaùc nhaän: Moät ngoâi sao môùi treân baàu trôøi... V-Biz. Con ñöôøng böôùc vaøo showbiz cuûa chò Lieãu ñuùng laø traûi baèng tieàn. Vaø con ñöôøng ñoù ñang chöùng minh lôøi Rockefeller raèng “Caùi gì khoâng mua ñöôïc baèng tieàn coù theå mua ñöôïc baèng raát nhieàu tieàn”. Vaø chò “ñoát” tieàn hoaønh traùng ñeán möùc, ñoâi khi ngöôøi ta töï hoûi trong nhöõng thuù vui tao nhaõ cuûa nhaø giaøu coù thuù... “ñoát” tieàn. Hoaëc teä hôn, ngöôøi ta boãng töôûng nhôù ñeán con trai coâng töû Baïc Lieâu, ñang haønh ngheà... baûo veä ôû nôi maø ngaøy xöa laø dinh cô laãy löøng cuûa cha mình. ÔÛ ñôøi, giaøu ñoâi khi cuõng laø moät caùi toäi. Ñeán giôø, cuõng chaúng ai bieát chò Lieãu laøm gì maø giaøu theá. Trong moät laàn hieám hoi “traûi loøng” vôùi truyeàn thoâng, ngöôøi ta chæ bieát chò vôùi nhöõng caùi gaïch ñaàu doøng theá naøy: Töï kieám tieàn töø naêm 11 tuoåi. 16 tuoåi vaøo Saøi Goøn hoïc caét may ñeå roài “vaãn töï thieát keá trang phuïc cho mình”. 25 tuoåi maùu ñi buoân troãi daäy, baét ñaàu sang Laøo mua haøng veà baùn vôùi voán lieáng daän löng laø 500.000 kip (khoaûng 300 ñoâ). “thaáy coù duyeân vaø may maén”. Naêm 1995, sang Thaùi Lan “chôi” baát ñoäng saûn. Roài töø Thaùi sang Maõ Lai, sang Sing. Roài töø baát ñoäng saûn, nhaûy sang buoân quaàn aùo Trung Quoác sang AÙo, Ñöùc, Tieäp. Roài maùy moùc second hand ngöôïc veà Thaùi. Thaäm chí, buoân gaïo töø Thaùi sang

Nigieria... Vaø vì ñi laïi nhieàu, thay ñoåi muùi giôø nhieàu, chò bò chöùng maát nguû duø chöa phaûi duøng thuoác nguû Haûi Döông stilnox. Khoâng. Chò Lieãu khoâng duøng showbiz ñeå PR cho vieäc laøm aên cuûa mình. Anna Nguyeãn maø coù ngöôøi ñaõ ñaùnh giaù “vôùi göông maët ñöôïc chænh söûa ñuùng moát Vline, thaân hình photoshop goïn gaøng nhö ngöôøi maãu 9X” böôùc vaøo showbiz, duø ñoù laø choán tieâu saûn coøn nhanh hôn... baát ñoäng saûn, coù veû gioáng hôn vôùi vieäc ñi thaåm myõ vieän, gioáng vôùi vieäc muoán ñöôïc ngöôøi khaùc khen laø ñeïp, moät caùi thuù raát phuï nöõ chaúng haïn. Taát nhieân, ngöôøi maãu hay ngoâi sao showbiz 44 tuoåi nhaän khoâng ít nhöõng lôøi deø bæu cuûa dö luaän, ñaïi loaïi “Caùi gì mua ñöôïc baèng tieàn ñeàu laø reû”. Nhöng sao phaûi, noùi nhö daân maïng laø GATO (ghen aên töùc ôû) khi coøn coù moät söï thaät hay ho hôn nhieàu: Chò laøm aên gì ñoù ôû nöôùc ngoaøi, vaø ñem tieàn veà Vieät Nam... “ñoát”.

THANH NIEÂN NGHIEÂM TUùC Khi nhìn nhöõng hình aûnh Cöôøng ñoâla nôû nuï cöôøi khi ñöùng beân nöõ ca só ñeïp töøng centimet Hoà Ngoïc Haø, khoâng ít ngöôøi boãng caûm ñoäng tröôùc moät thöù tình caûm gioáng nhö laø tình maãu töû. Quoác Cöôøng böôùc vaøo thöông tröôøng töø showbiz vôùi gia saûn “beøo” laø daøn sieâu xe naøo laø Lamborghini, Ferrari cho ñeán Rolls-Royce Phantom, Porsche... Taát nhieân, taøi saûn ñaùng giaù nhaát laø danh hieäu “Cöôøng ñoâla”. Cho deã hieåu, thì noù


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 438 °° FEB JAN20, 20,2013 2014, 2014 TAÏ

187 195


188

gioáng vôùi “coâng töû Baïc Lieâu” vaäy. Vaøo thaùng 5.2013, khi chieác xe ñòa hình Mercedes-Benz G550 AMG, vôùi giaù “vaøi tæ boï” xuaát hieän trong saân nhaø anh, giöõa luùc BÑS toàn kho caû nuùi, coå phieáu CQG chuyeån sang maøu ñoû vaø lôïi nhuaän baét ñaàu baèng moät daáu tröø (-), thì cuõng laø luùc ngöôøi ta nhaän ra phaåm chaát ñaïi gia vaø caùi taøi nôi Cöôøng. Tieâu tieàn chöa bao giôø thoâi laø moät caùi taøi caû, bôûi leõ raát ñôn giaûn: Ngöôøi ta khoâng theå tieâu caùi maø mình khoâng coù. Danh hieäu hoaëc thöông hieäu Cöôøng ñoâla coù theå giuùp anh thaønh danh choán showbiz, thaäm chí, coù theå cöa ñoå nöõ ca só hot coù khuoân maët ñeïp nhaát nhì showbiz, nhöng thaät khoù ñeå noùi nhöõng thöù ñoù ñeå ñaûm baûo nieàm tin cuûa caùc coå ñoâng ñang ñaén ño tröôùc maõ chöùng khoaùn CQG. Ngay caû khi anh ñöôïc Taêng Thanh Haø (Haø Taêng chöù khoâng phaûi Haø Hoà) baûo raèng: Cöôøng ñaõ ngoan vaø chín chaén hôn! 2013: Tin ñoàn nôï caû ngaøn tæ ñoàng. La lieät nhöõng töø ngöõ khoâng muoán ñoïc, raèng: AÂm, raèng nôï, raèng beát baùt, raèng... maát phanh (vaø hoaøn toaøn khoâng phaûi laø phanh sieâu xe). Thaäm chí, coâng chuùng coù theå deã daøng ñoïc thaáy nhöõng doøng tin, kieåu: “Meï Cöôøng ñoâla tröôùc nguy cô traéng tay”. Caøng nghó caøng naûn khi coù nhöõng thôøi ñieåm, giaù trò haøng toàn kho lieân quan ñeán caùi teân Quoác Cöôøng Gia Lai (QCGL) leân tôùi 4.411 tæ ñoàng. Coù ngöôøi ñaõ tính toaùn raèng so vôùi doanh thu baùn haøng, “ñoáng toàn kho” cuûa QCGL ñaõ “gaáp hôn 100 laàn, chính xaùc laø 118 laàn”! Trong khi ñoù, thieáu gia löøng laãy “chæ sôû höõu 537.500 coå phieáu QCG, töông öùng 0,42%”. Giaù trò quy tieàn thì toång taøi saûn treân thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa Cöôøng ñoâla “coù moãi” 3,7 tæ ñoàng, chöa ñuû mua moät chieác sieâu xe. Bó ñeán ñoä ngöôøi ta baûo anh “Giaøu nhôø meï, sang nhôø vôï”. Coøn meï anh - nguoàn tieàn cuûa anh - coù laàn bi quan ñeán möùc than thôû raèng “Giôø moãi ngaøy, toâi ñeàu thaáy tieàn ra ñi. Moãi thaùng phaûi traû laõi vay töông ñöông vaøi caên hoä, thaáy taøi saûn ra ñi maø khoâng cöùu ñöôïc”. Xui xeûo ñeán ñoä teân anh xuaát hieän ôû moät quaùn... xoâi ñeâm, khi moãi thaùng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

chæ kieám ñöôïc... 1,5 trieäu ñoàng, khoâng ñuû tieàn xaêng ñeå sieâu xe voøng voøng ñöa ñoùn vôï. QCGL cuûa... meï anh naêm 2013 ít nhaát ñaõ maïnh tay “taùi cô caáu” khi hoài giöõa naêm. Sau khi thua kieän, DN naøy baát ngôø thoaùi voán khoûi 2 Cty con, trong ñoù coù Cty TNHH ñaàu tö vaø phaùt trieån nhaø Quoác Cöôøng - DN vöøa bò phaït 285 trieäu ñoàng vì chaäm baøn giao nhaø. Coù leõ chöa luùc naøo doanh nghieäp cuûa meï con ñaïi gia Cöôøng ñoâla laïi gaëp nhieàu khoù khaên vaø ñieàu tieáng nhö naêm 2013. “Laïy trôøi cho qua khoù khaên naøy” - nhö coù laàn meï Cöôøng ñaõ traû lôøi. Coøn Cöôøng? Chính trong naêm khoán khoù naøy, anh chòu khoù leân facebook hôn, khoâng phaûi “cheùm gioù” veà QCGL, cuõng ít chuyeän khoe xe, anh chæ laøm töø thieän vaø khoe thaèng cu khaùu khænh. Thoâi thì thaáy raèng, ít nhaát trong naêm 2013, thieáu gia moät thôøi ñaõ tìm thaáy haïnh phuùc ngay trong chính gia ñình mình, ngay trong côn bó cöïc nhaát. Ít nhaát, coù leõ anh cuõng nhaän ra raèng ngöôøi ta khoâng theå aùp duïng caùch tieâu tieàn kieåu showbiz vaøo vieäc kieám tieàn. Giôø ñaây Cöôøng ñoâla ñang coù gì khi anh ñaõ “ñaùnh maát” thöông hieäu moät thieáu gia “baùn giôøi khoâng vaên töï”? Trong maét dö luaän vaø khoâng ít coå ñoâng cuûa QCGL, anh ñaõ coù hình aûnh cuûa moät “thanh nieân nghieâm tuùc”. GIA TOÄC HOÏ TRÖÔNG Taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt thuoäc sôû höõu cuûa gia toäc hoï Tröông (moät trong nhöõng coâng ty tö nhaân lôùn nhaát Vieät Nam) vôùi chuû tòch laø baø Tröông Myõ Lan, noåi tieáng veà chuyeän ...kín tieáng “mua ñöùt” baát keå quan naøo. Chæ moät caâu noùi cuûa Boä tröôûng Coâng An Traàn Quang Ñaïi laø chung ngay cho Thöôïng Töôùng Ngoï moät “chai”, chai naøy laø chai ngoaïi. Theo giôùi thieäu treân trang web, taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt thaønh laäp naêm 1992 vôùi tieàn thaân laø coâng ty TNHH Vaïn Thònh Phaùt. Ban ñaàu, doanh nghieäp naøy chuyeân hoaït ñoäng trong lónh vöïc thöông maïi vaø kinh doanh nhaø haøng - khaùch saïn. Taäp ñoaøn naøy hieän coù voán ñieàu leä tôùi 12.800 tyû ñoàng, cao hôn caû Vingroup cuûa tyû phuù ñoâla Phaïm

Nhaät Vöôïng vaø Hoaøng Anh Gia Lai vôùi möùc laàn löôït laø gaàn 9.300 tyû ñoàng vaø 7.200 tyû ñoàng. Vaïn Thònh Phaùt ñöôïc xeáp vaøo haøng nhöõng coâng ty gia ñình lôùn vaø bí aån nhaát vaø gaàn nhö khoâng tieáp xuùc vôùi giôùi truyeàn thoâng. Tröông Hueä Vaân (vôï môùi cöôùi cuûa ca só, nhaïc só Thanh Buøi) laø doanh nhaân theá heä thöù tö cuûa Tröông Gia toäc. Naêm 2011, coâ thay maët baø Tröông Myõ Lan ra Haø Noäi döï leã vinh danh “Gia toäc doanh nhaân”. Phaùt bieåu taïi buoåi leã hoâm ñoù, Tröông Hueä Vaân chia seû, Vaïn Thònh Phaùt coù ñöôïc cô nghieäp vôùi nhieàu nhaø haøng, khaùch saïn, cao oác vaên phoøng, caên hoä coù tieáng baây giôø nhö khaùch saïn Thöông maïi An Ñoâng, cao oác caên hoä cao caáp Sherwood Residence... chính laø nhôø söï töông trôï, ñuøm boïc, seû chia vaø tin töôûng laãn nhau cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình, doøng toäc suoát hôn hai thaäp kyû vöøa qua.

Ca só Thanh Buøi vaø ngöôøi vôï giaøu coù Hueä Vaân


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

189


190

Hieän Vaïn Thònh Phaùt ñang laø chuû sôû höõu cuûa hai coâng trình noåi tieáng taïi Saøi Goøn laø khu cao oác caên hoä dòch vuï Sherwood Residence vaø khaùch saïn thöông maïi An Ñoâng (Windsor Plaza Hotel). Times Square, moät döï aùn môùi töøng ñöôïc ví nhö “vieân ngoïc” cuûa Saøi Goøn khi toïa laïc ngay goùc ñöôøng ñaét ñoû nhaát cuûa Saøi Thaønh. Khôûi coâng vaøo naêm 2007, Times Square coù quy moâ 3 taàng haàm vaø 40 taàng cao, goàm hai thaùp ñoâi cao khoaûng 165m vaø caùch nhau 21,25m. Thaùp xoay ra maët ñöôøng Nguyeãn Hueä ñöôïc söû duïng laø khaùch saïn 5 sao vôùi 300 phoøng; thaùp phía maët ñöôøng Ñoàng Khôûi laø khu caên hoä cao caáp vôùi 100 caên hoä ñaït tieâu chuaån quoác teá. Nôi toå chöùc leã cöôùi laø phoøng khaùnh tieäc vôùi söùc chöùa 650 ngöôøi. Toøa nhaø naøy cuõng coù baõi ñoã tröïc thaêng ñaët treân noùc nhaø vaø phaàn ñeá 6 taàng daønh cho khu mua saém, giaûi trí. Baø Tröông Myõ Lan cuøng vôùi baø Baïch Dieäp ñang ñöôïc giôùi ñaïi gia Saøi Thaønh neå phuïc, vì nhaát quyeát khoâng baùn nhöõng maõnh ñaát vaøng cuûa Saøi Goøn cho VinaGroup cuûa mafia ñoû Phan Nhaät Vöôïng. Duø hai baø bò aùp löïc vaø thua thieät nhieàu vôùi baø Nhaï, vôï thöôïng töôùng coâng an Quyù Ngoï.

NGHÒ TAÂM Khi “oâng nghò” Ñaëng Thaønh Taâm xuaát hieän taïi Quoác hoäi, giôùi truyeàn thoâng ñaõ choaùng tröôùc veû tieàu tuïy cuûa oâng. Raâu ria lôûm chôûm, khuoân maët hoác haùc, maùi toùc roái buø nöûa traéng, nöûa ñen. Baùo chí ñi moät caùi tít raát “ngoä nghónh”: “Vì sao oâng Ñaëng Thaønh Taâm “nuoâi” raâu”... Naêm nay, vaãn laø “500 - 700 tin nhaén moãi ngaøy” nhöng “May quaù. Vaãn coøn soáng ñöôïc” - lôøi oâng Taâm. Caùi dö aâm naêm 2012, vôùi nhöõng lôøi ñoàn ñaïi vaø moùn nôï duø “khoâng tôùi 500 trieäu USD” (khoaûng 10 ngaøn tæ ñoàng) cuûa Taäp ñoaøn gia ñình mang teân Taân Taïo, coù leõ ñaõ giaûi thích phaàn naøo cho söï tieàu tuïy cuûa ngöôøi töøng ñöùng soá 1 trong top 10 ngöôøi giaøu nhaát treân saøn chöùng khoaùn. Naêm 2013, vôùi “Nghò Taâm” laø “moät naêm kinh hoaøng” maø “toâi caûm thaáy nhö ngöôøi cheát roài”. Ngöôøi töøng giaøu nhaát Vieät Nam, coù luùc thaúng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

toeït moùn nôï haøng ngaøn tæ. Töøng chua chaùt: “Soá toâi khoâng hôïp chính trò gia”. Thaäm chí, teä hôn, coù luùc töøng thôû than “toâi ñi tuø laáy ai traû nôï”. OÂng Taâm khoâng phaûi laø dieãn vieân. Ngoaøi vieäc ôû nghò tröôøng, oâng phaûi traû lôøi taïm goïi laø thaät thaø - veà nhöõng gì lieân quan ñeán Taân Taïo, ñeán Kinh Baéc, ñeán caù nhaân. “Ñeå traû maáy ngaøn tæ, chuùng toâi cuõng phaûi coá soáng, coá cheát baùn caùi naøy, caùi kia nhöng cuõng chæ traû ñöôïc moät nöûa. Hieän vaãn coøn moät nöûa, khoaûng maáy ngaøn tæ nöõa khoâng phaûi laø con soá nhoû. Baây giôø, baùn khoâng ai mua, chöù khoâng phaûi mình khoâng daùm baùn”- Nôï, ñeán cöù moãi saùng môû maét laø coù moät tæ ñoàng chôø saün, ñeå phaûi lo traû nôï vaøo ngaân haøng. “Laém luùc chæ muoán uoáng thuoác saâu töï töû”. Trong naêm 2013, taäp ñoaøn cuûa oâng Taâm ñaõ thoaùi heát voán ñaàu tö vaøo lónh vöïc taøi chính, ngaân haøng, thuûy ñieän ñeå taäp trung hoaøn toaøn vaøo khu coâng nghieäp, theo nguyeân taéc “Cöù thu theâm ñöôïc 2 ñoàng thì coù 1 ñoàng traû nôï” Tôùi thaùng 11, chaáp nhaän chuû nôï thaønh coå ñoâng, duø phaûi chia seû quyeàn löïc taïi Kinh Baéc, ñeå caán tröø coâng nôï caû ngaøn tæ. Chieán thuaät sinh toàn cuûa “oâng nghò” Ñaëng Thaønh Taâm y chang nhö Bear Grylls - chuyeân gia sinh toàn cuûa Discovery - naèm trong hai chöõ “co cuïm”, caét giaûm toái ña hao phí naêng löôïng - nguoàn löïc. Vaø “chaùo huùp quanh coâng nôï traû daàn”, keå caû vieäc phaûi baùn reû, duø thöïc chaát, ñoù laø caùch thöùc sinh toàn baèng vieäc aên vaøo moà hoâi nöôùc maét chính mình. Coù laàn, moät caùch töï kyû, oâng Taâm lieät mình vaøo daïng: “Thaáy khoai vaùc mai ñi ñaøo”.

LAÕO GIA VAØ CHIEÁC GIÖÔØNG Sau ñaùm cöôùi khuûng vôùi ngöôøi vôï thöù naêm nhoû hôn mình tôùi 55 tuoåi, “ñaïi gia” Leâ AÂn noåi nhö coàn. Treân maët baùo, “laõo ñaïi gia’’ khoâng tieác nhöõng lôøi khen taëng “coù caùnh’’ daønh cho ngöôøi vôï treû cuûa mình. Ñeå ñöôïc loøng vôï treû, “ñaïi gia’’ Leâ AÂn khoâng tieác tieàn xaây nhaø laàu, taäu xe sang, mua giöôøng khuûng, saém söûa moïi thöù ñeå höôûng tình giaø vôùi ngöôøi vôï treû. Mua giöôøng laø ñeå theá giôùi hoï neå ngöôøi Vieät Nam mình. “Laõo ñaïi gia’’ coøn toû ra chu ñaùo baèng vieäc cho troàng vöôøn traùi caây chaát löôïng cao daønh rieâng cho coâ vôï treû. Trong khu du lòch Chí Linh cuûa vò “ñaïi gia’’ naøy coù toång thaûy 3 böùc töôïng cuûa 3 baø vôï boäi baïc, trong ñoù coù baø Leâ Ngoïc Lan - ngöôøi vôï ñaàu tieân cuûa oâng. Song, cuøng vôùi vieäc nònh vôï treû laø nhöõng lôøi cheâ bai nhöõng ngöôøi vôï tröôùc. ‘’Ñaïi gia’’ Leâ AÂn baûo raèng hoï chæ ñeán vôùi oâng vì tieàn roài cuoãm saïch taøi saûn cuûa oâng. Hieän trong khu du lòch Chí Linh cuûa ‘’laõo ñaïi gia’’ coøn löu 3 böùc töôïng cuûa 3 baø vôï boäi baïc, trong ñoù coù baø Leâ Ngoïc Lan - ngöôøi vôï ñaàu cuûa ‘’ñaïi gia’’ Leâ AÂn. Môùi ñaây, 3 thaùng sau ñaùm cöôùi ñình ñaùm vôùi ngöôøi vôï thöù naêm, moät laàn nöõa “laõo ñaïi gia’’ laïi tieáp tuïc göûi ñôn khieáu naïi leân toøa ñeå ñoøi laïi caên nhaø - laø taøi saûn tranh chaáp trong cuoäc ly hoân caùch ñaây gaàn 30 naêm. “Ñaïi gia’’ Leâ AÂn ñaõ theo ñuoåi vuï kieän naøy tôùi 25 naêm vaø cuoái cuøng phaàn thaéng ñaõ thuoäc veà vò “ñaïi gia’’ giaøu coù naøy. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

gửi hàng chuyển tiền

Vé máy bay

191

phone card


192

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

4864 Jimy carter Blvd., Ste. 207 Norcross GA 30093 / Tel: (678) 359-6598 Fax:(678) 359-6464 / Email: Frankin@franklincpa.com / Website: www.frankincpa.com


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

193


194

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

CHUOÀNG NGÖÏA BA ÑÌNH

S

au nhöõng lôøi khai chaán ñoäng cuûa Döông Chí Duõng, chính Phaïm Quyù Ngoï laø ngöôøi ñaõ maät baùo cho mình vaø nhaän hoái loä nöûa trieäu, roài ñeán vuï moät trieäu “chuyeån ñoåi coâng naêng Caûng Saøi Goøn” coøn dính tôùi anh Hai, anh Saùu gì ñoù. So taàm côû caùc anh thì nöûa trieäu hay vaøi trieäu ñoâ, ñoù laø chuyeän nhoû. Ñieàu khieán dö luaän chuù yù chính laø dieãn bieán kòch tính cuûa vuï “kyø aùn” naøy, khi Duõng ñaõ laõnh aùn töû hình môùi khai ra caû nhöõng teân tuoåi nhö Thöù tröôûng, thaäm chí caû Boä tröôûng Traàn Ñaïi Quang. Khi ra toaø moät hình aûnh laï luøng, Duõng ñoïc thô ca ngôïi Ñaûng quang vinh. Ñieàu ñoù laøm daáy leân dö luaän raèng Duõng coù theå ñaõ bieát tröôùc laø tình hình khoâng ñeán noãi quaù xaáu ñoái vôùi mình. Vaø Duõng cuõng hy voïng duø cho toøa coù tuyeân aùn töû hình, thì

ª HOàNG LEÂ TOÅNG HôÏP

baûn thaân oâng ta sau naøy vaãn coù theå thoaùt aùn, thaäm chí thoaùt aùn moät caùch töông ñoái nheï nhaøng. Vuï aùn naøy chæ laø moät keát quaû taïm thôøi, chöa phaûi thoáng nhaát vaø chöa phaûi laø cuoái cuøng. Vì moïi chuyeän coù leõ vaãn seõ dieãn tieán vôùi nhöõng chieàu höôùng ñoät bieán vaø mang tính böôùc ngoaët, vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù sau naøy. Ngay sau khi toøa keát aùn töû hình ñoái vôùi Döông Chí Duõng, thì ñaõ chuyeån sang vuï xöû aùn Döông Töï Troïng, laø em ruoät cuûa Duõng, ngöôøi ñaõ bao che vaø toå chöùc cho Duõng boû troán. Nhöng ñieàu ñaëc bieät baát ngôø taïi kyø aùn naøy, laø vôùi söï coù maët vôùi tö caùch nhaân chöùng cuûa Duõng, thì toøa ñaõ cho Duõng khai thoaûi maùi, khai moät caùch ñoäc laäp vaø coâng boá roäng raõi cho baùo chí. Khaùc vôùi moät soá phieân toøa kinh teá-hình söï tröôùc ñaây, baùo chí ñaõ ñöôïc ñöa

tin moät caùch coâng khai, tröïc tieáp vaø nhanh nhaïy chöa töøng thaáy. Coù theå noùi laø hieám coù tieàn leä ! Vieäc toøa cho Duõng khai, ñoàng thôøi baùo chí coâng boá coâng khai veà moái quan heä raát ñaëc bieät giöõa Ngoï vaø Duõng, cho thaáy moät aån yù gì ñoù. Cuõng chính trong phieân toøa Döông Töï Troïng vaøo ngaøy ñaàu tieân xeùt xöû, Vieän Kieåm saùt cuõng ñaõ ñöa ra ñeà nghò khôûi toá toäi coá yù laøm loä bí maät coâng taùc. Theo ñaùnh giaù cuûa dö luaän chung, thì vieäc ñöa ra moät ñeà nghò nhö theá coù leõ caàn phaûi coù moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh, chöù khoâng phaûi laø ngay laäp töùc, khi Duõng ñöa ra nhöõng lôøi khai maø Vieän Kieåm saùt coù theå ñeà nghò khôûi toá ngay ñoái vôùi toäi coá yù laøm loä bí maät coâng taùc. Taát caû naèm trong kòch baûn naøo ñoù, vaäy ai laø ñaïo dieãn; sau Teát seõ roû! AÛnh traùi: Ngaøy 5/1/2012, Döông Töï Troïng - ñaïi taù, phoù giaùm ñoác CA TP. Haûi Phoøng chæ ñaïo löïc löôïng cöôõng cheá tham gia taán coâng vaøo khu ñaàm cuûa gia ñình anh Ñoaøn Vaên Vöôn taïi Tieân Laõng. Trong aûnh, ñaïi taù Döông Töï Troïng baéc loa keâu goïi gia ñình anh Vöôn ñaàu haøng. AÛnh phaûi: Ngaøy 7/1/2014, Döông Töï Troïng - luùc naøy ñaõ laø “nguyeân” ñaïi taù, “nguyeân” phoù GÑ CA TP. Haûi Phoøng phaûi ñöùng tröôùc vaøng moùng ngöïa. Bò caùo Döông Töï Troïng bò caùo buoäc laø ngöôøi caàm ñaàu vuï aùn ‘toå chöùc cho ngöôøi khaùc troán ñi nöôùc ngoaøi’, bò keát aùn 18 naêm tuø giam. Hai hình aûnh veà moät teân: Coøn Ñaûng Coøn Mình


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

SOÁ 315

DEC 05, 2008

KINH CÖÙU KHOÅ Nam-moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam-moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan-Theá-AÂm Boà Taùt. Baù thieân vaïn öùc, Phaät haøng sa soá, Phaät voâ löôïng, coâng ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân, thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieän bieán nhöùt, thaân ly khoå naïn, luïng ñaéc nhöùt vaïn bieán hieäp gia ly khoå naïn. Nam-moâ Phaät löïc oai, Nam-moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc laâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä, hoài quang Boà-taùt, hoài thieän Boà-taùt a naäu ñaïi thieân, vöông chaùnh ñieän boà-taùt, ma kheo, ma kheo thanh tònh, tyø kheo, quan söïc ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò boà-taùt, nguõ a la-haùn, cöùu ñoä ñeä töû... nhöùt thaân ly khoå naïn tö ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caàn ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha daø ñeá, chôn laêng caøn ñeá, ta baø ha. Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy (9 laàn) thì caàu gì ñöôïc naáy. Ñöôïc vieäc nhôù in nhöõng lôøi nguyeän naøy.

Gia ñình Cuùc Döông - Thu Nguyeãn (314-317)

195181

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG


196

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

MOÄT CON NGÖÏA ÑAU

Nhaân vaät ñoù laø ai ? Coù khaû naêng nhaân vaät ñoù laø Phaïm Quyù Ngoï, töø Ngoï bieát ñaâu ñaáy, cô quan caûnh saùt ñieàu tra hoaëc an ninh ñieàu tra coù theå laàn ra nhöõng moái quan heä ôû caáp cao hôn. Trong tröôøng hôïp naøy, nhoùm lôïi ích seõ bò thieät haïi naëng neà. Vaán ñeà laø nhö theá. Vaø chuùng ta cuõng so saùnh laïi hình aûnh moät kòch baûn ôû Trung Quoác trong naêm 2013 : vuï xöû aùn Baïc Hy Lai ôû Truøng Khaùnh. Tröôùc khi Baïc Hy Lai bò xöû, thì giaùm ñoác coâng an Truøng Khaùnh laø Vöông Laäp Quaân cuõng ñaõ bò xeùt xöû. Theo nhöõng ñaùnh giaù cuûa giôùi quan saùt ôû TQ thì Vöông Laäp Quaân ñöôïc ñöa ra nhö moät caàn caâu, ñeå töø ñoù daãn tôùi Baïc Hy Lai. Vaø theo toâi nhôù thì aùn cuûa Vöông Laäp Quaân cho tôùi giôø laø khoâng naëng, thaäm chí khaù nheï nhaøng. Nhöng nhö Taäp Caän Bình ñaõ xaùc ñònh, “dieät caû ruoài laãn hoå”, vaø con hoå ôû ñaây chính laø Baïc Hy Lai, maø Taäp muoán nhaém tôùi. Ñieàu ñoù cho thaáy coù theå coù söï taùi hieän kòch baûn cuûa nhöõng vuï aùn chính trò-hình söï-kinh teá ôû Trung Quoác ñoái vôùi Vieät Nam. Neân nhôù, caùch ñaây khoâng laâu ñaõ dieãn ra chuyeán ñi cuûa Tröôûng ban Noäi chính trung öông Nguyeãn Baù Thanh ñeán Baéc Kinh. Trong phieân toøa xöû Döông Chí Duõng, oâng Nguyeãn Baù Thanh cuõng ñaõ ñi thò saùt moät voøng xung quanh vaên phoøng toøa aùn, tuy khoâng phaùt bieåu moät ñieàu gì caû.

NGÖÏA TRUùNG TIEÅN LAÏC

Taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt coù veû maát toi soá tieàn loùt ñöôøng ñeå ñoùn ñaàu döï aùn haøng tæ ñoâ la “bieán ñoåi coâng naêng Caûng Saøi Goøn”, trong khi taäp ñoaøn Vincom cuûa taøi phieät Phaïm Nhaät Vöôïng truùng moái. OÂng Duõng coøn khai, tröôùc ñoù, laø ñaõ oâm tôùi nhaø oâng Phaïm Quyù Ngoï 1 trieäu lo loùt duøm baø Tröông Myõ Lan, chuû tòch taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt ñeå oâng Ngoï ñöøng caûn trôû vieäc laøm aên cuûa baø taïi döï aùn “chuyeån ñoåi coâng naêng Caûng Saøi Goøn”. Neáu, (chæ duøng chöõ neáu thoâi nha, vì CSVN khoâng daùm xöû vuï Baàu Kieân luùc naøy, vì phe Nguyeãn Taán Duõng ñaõ “toá xaõ-laùng” trong cuoäc chôi thaáu caáy naøy). Neáu cuoäc ñieàu tra chöùng minh ñöôïc baø Tröông Myõ Lan hoái loä soá tieàn lôùn nhö theá, baø coù theå bò keát aùn tuø ñeán chung thaân. Coøn ngöôøi nhaän

Phoái caûnh döï aùn bieán khu vöïc caûng Saøi Goøn ôû khu vöïc Nhaø Roàng Khaùnh Hoäi thaønh moät khu ñoâ thò môùi cao caáp vôùi trung taâm thöông maïi, cao oác vaên phoøng, chung cö, bieät thöï. Nôi ñaïi gia Tröông Myõ Lan maát 1T, tieàn ñaàu khi Ba Duõng ñoøi 20%, qua ngoõ truøm Mafia Phan Nhaät Vöôïng.

hoái loä soá tieàn lôùn nhö oâng Phaïm Quyù Ngoï coù theå bò aùn chung thaân ñeán töû hình. Ñaây laø nhöõng soá tieàn maët raát lôùn khoâng phaûi deã daáu ñuùt taïi moät xoù keït trong nhaø. Nhö chaïm phaûi noïc, Coâng ty moät thaønh vieân Caûng Saøi Goøn (töùc coâng ty con cuûa Toång coâng ty vaän taûi bieån quoác doanh Vinalines), ra moät baûn thoâng caùo baùo chí thanh minh raèng “Hieän nay coâng taùc thaønh laäp phaùp nhaân thöïc hieän ñaàu tö döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng Khaùnh Hoäi ñaõ hoaøn taát vaø khoâng coù söï tham gia cuûa Taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt trong döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng - Khaùnh Hoäi cuûa Caûng Saøi Goøn.Theo chæ ñaïo cuûa Toång coâng ty Haøng haûi Vieät Nam, Caûng Saøi Goøn ñaõ ñaøm phaùn vôùi caùc ñoái taùc coù nguyeän voïng tham gia döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng - Khaùnh Hoäi, trong ñoù coù Taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt. Trong quaù trình ñaøm phaùn, Taäp ñoaøn Vaïn Thònh Phaùt ñaõ xin ruùt vaø khoâng tham gia döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng - Khaùnh Hoäi. Thaùng 6/2013, Caûng Saøi Goøn ñaõ trình Boä Giao thoâng vaän taûi vaø Toång coâng ty Haøng haûi Vieät Nam pheâ duyeät phöông aùn thaønh laäp phaùp nhaân thöïc hieän ñaàu tö döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng - Khaùnh Hoäi vaø ñaõ ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät theo quy ñònh cuûa phaùp luaät hieän haønh.” Coøn ñoái vôùi lôøi khai cuûa oâng Döông Chí Duõng ôû toøa aùn, Caûng Saøi Goøn noùi “Caûng Saøi Goøn khaúng ñònh ñaây laø moái quan heä caù nhaân giöõa oâng Döông Chí Duõng vaø baø Tröông Myõ Lan, hoaøn toaøn khoâng lieân quan vaø khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc löïa

choïn ñoái taùc tham gia döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu caûng Nhaø Roàng Khaùnh Hoäi cuûa Caûng Saøi Goøn.” Baûn thoâng caùo baùo chí cuûa Caûng Saøi Goøn khoâng noùi ñoái taùc “quyù nhaân” naøo ñaõ truùng maùnh “döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng” mieáng ñaát cuûa caûng Saøi Goøn haøng chuïc ha ñaát ñöôïc coi nhö ñaát vaøng. Ñaây laø lyù do caùc ñaïi gia taøi phieät ñòa oác ôû Vieät Nam xuùm vaøo aên coù.Vôùi nhöõng chi tieát ñöôïc tieát loä thì coù veû nhö baø Tröông Myõ Lan ñaõ maát toi soá tieàn chaïy thuoác tröôùc ñoùn ñaàu döï aùn vaø laïi coøn coù theå mang hoïa. Sau nhieàu maøn giaønh moái, maëc caû ngaàm theá naøo ñoù ôû haäu tröôøng, baùo Ñaàu Tö noùi “Coâng ty TNHH Ñaàu tö phaùt trieån Caûng Saøi Goøn vaø Taäp ñoaøn Vingroup ñaõ cô baûn hoaøn taát moïi thoûa thuaän trong thöông vuï hôïp taùc: thöïc hieän döï aùn chuyeån ñoåi coâng naêng khu vöïc caûng Nhaø Roàng thaønh trung taâm thöông maïi, cao oác vaên phoøng vaø caên hoä. Theo hình thöùc hôïp taùc naøy, Coâng ty TNHH Ñaàu tö phaùt trieån Caûng Saøi Goøn seõ goùp quyeàn söû duïng ñaát, coøn Vingroup seõ ñaàu tö taøi chính ñeå thöïc hieän döï aùn BT.” Theá laø ñaõ roõ chuyeän “coác moø coø xôi”. Neáu soá tieàn moät trieäu ñoâ la cuûa baø Tröông Myõ Lan coi nhö ñoå xuoáng soâng Saøi Goøn, tay tö baûn ñoû Phaïm Nhaät Vöôïng phaûi traû giaùgaáp bao nhieâu laàn thì môùi daønh ñöôïc moái cho caùi döï aùn leân haøng tæ ñoâ la? Nhöõng khoaûn loùt ñöôøng hay chia phaàn cho nhöõng keû gaät ñaàu laø bao nhieâu, ñöôïc maëc caû tröôùc theá naøo, chæ coù ma xoù may ra môùi bieát. Nhöng ít nhaát, nhöõng döï aùn lôùn nhö döï aùn naøy, tuy chuû ñaàu tö beà noåi laø “Coâng ty TNHH ñaàu tö phaùt trieån Caûng Saøi Goøn”, ngoài treân ñaàu noù laø toång coâng ty Vinalines. Ngoài treân ñaàu


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

197


198

Vinalines laø Boä Giao Thoâng Vaän Taûi, ngoài treân ñaàu Boä Giao Thoâng Vaän Taûi laø oâng thuû töôùng Nguyeãn Taán Duõng. Maø ôû Saøi Goøn thì laïi coøn coù oâng Leâ Thanh Haûi bí thö thaønh uûy vaø caùc ban beä caàm quyeàn cuûa oâng. Theo tin töùc, oâng Nguyeãn Taán Duõng ñoøi duøng 20% dieän tích ñaát cuûa caûng Saøi Goøn ñeå “xaây döïng nhaø ôû xaõ hoäi”, nhöng oâng chuû ñaàu tö Caûng Saøi Goøn thì coù veû sôï khoâng ñuû aên. Caùc oâng ñoøi caû döï aùn chæ daønh cho caùc coâng trình xaây döïng cao caáp maø thoâi. Döï aùn dôøi Caûng Saøi Goøn tôùi caûng Hieäp Phöôùc treân soâng Soaøi Raïp ñaõ coù töø naêm 2005, döï truø hoaøn taát naêm 2010 nhöng yø aïch tôùi nay thì “Khoâng coù gì…” Thaùng 5 naêm 2013, caûng Saøi Goøn ñaõ taïm döøng thi coâng caûng Saøi Goøn - Hieäp Phöôùc coù toång möùc ñaàu tö 2,735.3 tæ ñoàng, sau hôn boán naêm thi coâng môùi chæ ñöôïc 33% khoái löôïng coâng trình. Caùi maâm xoâi Caûng Hieäp Phöôùc laø chuyeän rieâng cuûa cha con nhaø Leâ Thanh Haûi ôû Saøi Goøn vôùi anh Ba Duõng.

“PHAO CHUYEÂN DAÃN NGOÏC”

Khi vuï aùn gia ñình anh noâng daân Ñoaøn Vaên Vöôn noå ra, coù leõ nhieàu ngöôøi coøn nhôù oâng thuû töôùng tuyeân boá nghieâm trò vieäc choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï, sau ñoù tieáp tuïc “chæ ñaïo giaûi quyeát nghieâm vuï vieäc (Ñoaøn Vaên Vöôn), caùc cô quan chöùc naêng neân nhanh choùng vaøo cuoäc, caøng ñeå laâu caøng khoâng coù lôïi”. Tuy nhieân sau ñoù, cuõng chính oâng Nguyeãn Taán Duõng laïi xoay chieàu ñoät ngoät. Trung töôùng Phaïm Quyù Ngoï luùc baáy giôø, ban ñaàu xem moïi sai phaïm ñeàu thuoäc veà gia ñình Ñoaøn Vaên Vöôn, nhöng sau ñoù cuõng “...chính oâng Ngoï baùo caùo laïi vôùi Thuû töôùng, chính quyeàn Tieân Laõng laøm traùi luaät”. Noùi caùch khaùc, Phaïm Quyù Ngoï ñaõ tröng baøy roõ tö caùch coá vaán ñaày tín caån vaø tin caäy ñoái vôùi Ba Duõng. Chuyeän quan heä giöõa Döông Chí Duõng vaø Phaïm Quyù Ngoï ñaõ raâm ran treân maïng khaù laâu, tröôùc khi Duõng “em” bò baét taïi Campuchia. Ngöôøi coù quan taâm thôøi cuoäc cuõng bieát vieäc ñoàn ñoaùn naøy, laøm sao noäi boä caáp cao cuûa CSVN laïi khoâng maûy may chuù taâm? Ñoù laø ñieàu quaù ñoãi bình thöôøng. Nhieàu ngöôøi gaén keát moái quen bieát naøy vôùi caâu hoûi: Taïi sao ñaõ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

coù nghi ngôø moái quan heä naøy laïi coøn phong haøm Thöôïng töôùng cho Phaïm Quyù Ngoï trong khi Döông Chí Duõng ñaõ boû troán? Traû lôøi cho caâu hoûi ñoù, moät soá ngöôøi xem noù nhö thoûa hieäp hay daøn xeáp “aám eâm” giöõa caùc phe phaùi ñeå trình dieãn maøn “ñaïi ñoaøn keát” tröôùc coâng luaän maø oâng Nguyeãn Phuù Troïng töøng phaùt ngoân: “Kyû luaät maø khoâng tính kyõ thì laïi roái, mai kia laø aân oaùn, thuø oaùn, ñoái phoù, thaønh phe phaùi, roái noäi boä”. Thaät ra, ñieàu naøy coù theå lyù giaûi theo goùc ñoä keá saùch “phao chuyeân daãn ngoïc” trong “chieán tranh chính trò” giöõa nhöõng ngöôøi goïi nhau laø ñoàng chí. Keá saùch naøy coi nhö neùm moät “hoøn gaïch” (nghóa laø phao) ra ñeå duï ñòch nhaèm ñoaït caùi lôïi lôùn hôn (vieân ngoïc). Muïc ñích cuûa keá saùch naøy thaät deã hieåu: ñaåy phía ñòch vaøo theá hueânh hoang vì nhaàm töôûng “mieáng nhoû” ñoù laø lôùn, töø ñoù caøng chöùng toû “ta ñaây” uy tín ñaày mình deã daãn tôùi chuû quan vaø sô hôû trong phoøng bò maø thaát baïi. Nhìn laïi vuï aùn caùi teân Phaïm Quyù Ngoï hoaøn toaøn khoâng xuaát hieän treân caùc maët baùo. Trong khi vuï troán chaïy dieãn ra, ngöôøi ñoïc bieát, beân caïnh vieäc “Thuû töôùng chæ ñaïo raát saùt sao vuï baét giöõ Döông Chí Duõng”, nhöng ñoàng thôøi laïi”yeâu caàu baùo caùo quaù trình truy baét Döông Chí Duõng”. Thoâng tin treùo ngoe nhö theá vaãn ñöôïc baùo chí “voâ tö” caäp nhaät. Khi Duõng ñaõ bò baét, ngöôøi ta cuõng chæ thaáy “Boä tröôûng Coâng an khen vuï baét Döông Chí Duõng” ñoàng thôøi “keâu goïi nhöõng ai coù haønh vi che giaáu, tieáp tay cho Döông Chí Duõng boû troán, neáu ra töï thuù, seõ ñöôïc höôûng khoan hoàng”. Ñoù phaûi chaêng moät “söï baén tin” cho “phía ñoái phöông” maø raèng: Chuùng toâi bieát heát caû roài nheù! ÔÛ goùc ñoä ngöôïc laïi, ban ñaàu “phía ñoái phöông” vaãn baùn tín baùn nghi, khi khoâng coù daáu hieäu naøo cho thaáy Döông Chí Duõng bò baét thaät taïi ñaâu ñoù, vì ngay caû quoác gia maø ôû ñoù Duõng aån naáp cuõng khoâng ñöôïc neâu ra cuï theå, thay vaøo ñoù laø moät taám aûnh photoshop, noù toû ra nhö troø “rung caây nhaùt khæ”. Theá laø, “chuùng ta” neân ngoài im vaø quan saùt cuøng vôùi noãi thaéc thoûm moät chuùt, bôûi ñöøng ñeå “coù taät giaät mình” laøm boäc loä ra nhieàu ñieàu cho “chuùng noù”. Haõy thöû hình dung, duø Phaïm

Quyù Ngoï ñang bò nghi ngôø, nhöng tröôùc muoân ngaøn caëp maét, oâng ta vaãn ñöôïc thaêng haøm, vaãn ñöôïc tin töôûng giao laøm tröôûng ban chuyeân aùn thì coù phaûi, oâng ta vaø phe caùnh, töïa nhö ñang ñi vaøo moät meâ hoàn traän vôùi caû moät “vuøng trôøi bình yeân”, coù gì maø caàn quaù lo laéng? Taát nhieân, Ban chuyeân aùn khaùc hoaøn toaøn ñöôïc laäp ra trong thaàm laëng cuûa moät nhoùm maø chæ coù ít ngöôøi ñöôïc pheùp bieát luùc baáy giôø, ñeán ñoä chaúng caàn phaûi baùo caùo oâng thuû töôùng cuõng nhö khoâng caàn ñeám xæa gì ñeán oâng Ngoï? Neáu ñoäc giaû naøo hoaøi nghi lyù luaän naøy, coù theå nhôù laïi oâng Buøi Vaên Nam ñöôïc thaêng chöùc thöù tröôûng Boä Coâng an, nhöng laïi do oâng Toâ Huy Röùa trao quyeát ñònh töø Boä Chính trò. Ñoù khoâng phaûi chæ daáu nghieâm troïng laán quyeàn thuû töôùng, cuõng nhö noù boäc loä saün saøng daãm leân taát caû vaên baûn luaät phaùp vì muïc tieâu ñaáu ñaù. Cuoäc “taùc chieán” naøo cuõng caàn coù vaøi phöông aùn. ÔÛ ñaây, caâu chuyeän trôû neân giaûn dò hôn khi oâng Ngoï: im laëng, phôùt lôø, xem nhö chuyeän chaúng coù gì aàm ó vaø cöù ñeå noù troâi tuoät theo leänh truy naõ. Duø coù baét, cuõng chöa chaéc suy suyeån ñeán mình, nhö lôøi oâng ta traû lôøi vôùi baùo chí, duø trong gioïng noùi coù chuùt laép baép vaø hôi maát bình tónh: “phaûi chöùng minh”. Cöù taïm coi laø chaúng coù chöùng côù naøo töø lôøi khai Duõng “queân tuùi baïc” maø baø Nhaï, vôï oâng Ngoï, baûo con oâsin ñem ñi vöùt soït raùc; thì Phaïm Quyù Ngoï thaät khoù troâi chaûy trong vai troø “Tröôûng Ban chuyeân aùn Vinalines”. Ñoù laø thaát baïi khoâng choái ñöôïc vôùi toäi danh coù theå thaønh laäp “Thieáu traùch nhieäm gaây haäu quaû nghieâm troïng” theo ñieàu 285 Luaät hình söï vôùi möùc aùn töø caûi taïo khoâng giam giöõ cho ñeán 12 naêm trong tröôøng hôïp “Phaïm toäi gaây haäu quaû raát nghieâm troïng hoaëc ñaëc bieät nghieâm troïng”? Rieâng ba Duõng, coù leõ maát moät “con ngöïa quyù” cuõng tieác moät chuùt, nhöng saù gì, vì tröôùc ñaây moät chuù “baïch maõ” duø hôi giaø coãi moät chuùt nhöng coøn “chieán” hôn, cuõng ñaõ giaõ bieät “chieán tröôøng”. Quanh oâng thuû töôùng vaãn coøn nguyeân moät “ñaøn ngöïa” “khuûng”, chæ coù ñieàu coù veû deã thaáy hình aûnh: Moät con ngöïa ñau caû taøu vaãn... aên coû trong voâ tö. AÂu ñoù cuõng laø caùch soáng theo “vaên hoùa coäng saûn”. ª


200

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

Cắm Hoa Ngày Tết

Chôi hoa ngaøy Teát laø sôû thích cuûa caùc chò em vaø cuõng laøm cho ngoâi nhaø theâm ñeïp hôn. Ngaøy teát coù moät bình hoa töôi xinh xaén ñaët nôi phoøng khaùch khieán cho caên nhaø nhö saùng hôn, doài daøo söùc soáng. Vaäy baïn ñaõ bieát caùch caém hoa ngaøy teát chöa? Sau ñaây laø caùc caùch caém hoa töôi maø baïn neân bieát ñeå trang trí cho caên nhaø cuûa mình nheù.

TEÁT VIEÄT

AN KHANG - THÒNH VÖÔÏNG

SANG TROÏNG QUYù PHAùI


201

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

NHẬN:

FREE SHIPPING MUA TRÊN $100

SAIGON $3.99, CÁC TỈNH $4.99/LBS

770-455-8151 • 770-986-0824


202 NGAØY XUAÂN

n Tết xưa nay đã trở thành một ngày hội lớn nhất trong năm của nhân loại. Riêng dân tộc VN qua bao đời đã có rất nhiều phong tục cổ truyền rất phong phú như đưa Táo Quân về trời, dựng nêu đón xuân, cúng giao thừa, mừng Nguyên Đán, tảo mộ, thăm hỏi, chúc tụng... nhất nhất đều hàm chứa những ý nghĩa thiêng liêng độc đáo. Trong giờ khắc năm cũ sắp tàn, mọi nhà cài then chặt cửa để sửa soạn đón năm mới trong sự xum họp đầm ấm của gia dình. Nhưng chính trong giây phút đợi nàng Xuân bước vào thềm hạnh phúc, trước bàn thờ tổ tiên thơm lừng hương khói, hoa quả, bên cạnh cội mai vàng đang ẽo lã mãn khai những cánh non, người trong cuộc trầm ngâm uống từng ngụm trà nhỏ, nghe hơi ấm thấm tận hồn, để tự ý thức đầy đủ về đời mình suốt một năm dài truân chuyên hay may mắn và quên đi sự ồn ào từ bên ngoài. Ngày Xuân Bàn Chuyện Uống Trà Có điều chắc chắc rằng không phải là ngẩu nhiên mà nhiều dân tộc trên thế giới lại thích uống trà, đặc biệt nhất là người Nhật đã tôn sùng cái thi vị trên thành một thứ tôn giáo lạ lùng gọi là Trà Đạo (Théisme). Riêng các nước sùng Nho giáo như Trung Hoa, Đài Loan, VN, Cao Ly.. cùng có một lịch sử và cung cách thưởng ngoạn trà gần giống nhau và rất lâu đời. Người Anh thường uống trà vào lúc 5 giờ chiều mỗi ngày. Các bậc thượng lưu trí thức, hàng phú gia quyền quý uống trà lại càng cầu kỳ và thời gian kéo dài với bốn cô thiếu nữ trẻ đẹp phục vụ, một cô nhúng chén dĩa vào

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª MÖôØNG GIANG

nước sôi cho chén ấm, cô thứ hai cho trà vào chén, cô kế đổ nước sôi vào chén và cô cuối cùng đậy nắp rồi bưng trà tới cho chủ nhân... chỉ việc nhẹ nhàng mở nắp, hớp một ngụm nhỏ rồi lai đặt chén xuống, trong lúc đôi mắt lim dim tựa như kẻ mộng du. Nhưng thú vị nhất có lẽ là các thiền sư, tự rửa chén ấm cũng như nấu nước pha trà và một mình độc ẩm, hay nhiều nhất cũng chỉ hai ba người, gọi là đối ẩm.. Tóm lại dù uống trà trong hoàn cảnh nào chăng nửa, thì cái tính chất cao quý của nó là làm cho thế nhân trở nên tĩnh lặng để chiêm ngưỡng cuộc đời.

1-LỊCH SỬ CỦA TRÀ:

Theo truyền thuyết thì chính Vua Thần Nông khi tuần thú phương nam, vô tình uống được một thứ lá cây rơi trong nồi nước đang sôi, làm cho tinh thần phấn chấn sảng khoái nên ông gọi đó là Trà. Một huyền thoại khác kể rằng Đức Đạt Ma Sư Tổ của Thiền phái Thiếu Lâm Tự Trung Hoa, đã ngủ quên trong lúc tọa thiền nên tức giận tự cắt mí mắt của mình quăng xuống đất và nơi ấy mọc lên một thứ cây kỳ lạ, hái lá nấu nước uống khiến cho tâm hồn tỉnh táo, được gọi là Trà. Từ đó trà trở nên thức uống thông dụng của thiền môn. Gần hơn còn có câu chuyện của một người tiều phu nghèo khó sống ở miền cao tỉnh Phúc Kiến, bao nhiêu năm vẫn ôm ấp thầm thương trộm nhớ một cô gái làng bên và hằng mong có tiền để cưới nàng. Ngày nọ lên núi hái củi, anh ta phát hiện một cây trà có dáng dấp kỳ lạ, mọc trong

một kẻ núi nên vội bứng đem về nhà trồng. Hai năm sau cây trà lớn, anh vội hái vài lá có màu xanh đen, đem pha nước uống, mới ngộ ra đây là một loại trà độc đáo, nên đặt tên là “ Thiết Quan Âm “ vì loại trà này khi lên men có màu đen như sắt thép và nặng hơn những lá trà thường, cho ra thứ nước uống thuần khiết như tấm lòng vị tha bác ái của Đức Phật Bà Quan Âm. Trà Thiết Quan Âm ra đời từ đó. Riêng người Nhật thì viết là Trà đã được tìm thấy bởi một danh y tinh thông dược thảo, từ niên lịch tương đương với thời Chiến Quốc của Trung Hoa (300-221 Tr TL). Nhưng đó chỉ là huyền thoại. Theo Trung Hoa sử hiện nay, thì người Tàu chánh thức biết uống trà vào thời Tam Quốc, nhưng mãi cho tới nhà Đường, trà vẫn chưa được trồng và chế biến, thứ trà uống chỉ là loại trà mọc hoang trong rừng núi, thuần khiết vẫn đươc coi như một vị thuốc bắc để trị bệnh. Do trên trà mới lưu hành trong giới thượng lưu mà thôi, còn hạng bình dân hầu như chưa mấy ai biết tới. Về cách uống cũng khác biệt,giữa hai bờ đai giang và nhất là dân du mục ngoài Trường Thành thì uống trà pha sửa trâu bò, dê ngựa. Cũng căn cứ theo Đường Sử, thì chính Trà Tiên của Trung Hoa là Lục Vũ, tự Hồng Tiệm, người đất Cảnh Lăng, tỉnh Hồ Bắc, tác giả quyển Trà Kinh là người đầu tiên khởi xuớng phong trào uống trà. Sau này qua các đời cũng có nhiều tác phẩm nghiên cứu về trà nhưng tựu trung so sánh nổi phải kể tới quyển “Tục Trà Kinh “ của


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

ª Tieäc cöôùi, hoûi, lieân hoan, sinh nhaät, ra tröôøng, v.v. ª Taát caû nhöõng hình thöùc sinh hoaït coäng ñoàng.

203


204

của Lục tào Xán người Tô Châu, thời Khang Hy, viết với nhiều tài liệu, dẫn chứng và phẩm bình về Trà một cách xác đáng. Tại VN, luận về Trà trước kia có tác phẩm “ Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân, về sau Minh Đức Hoài Trinh và Vũ Thế Ngọc.. cũng có viết về Trà Kinh. Riêng người Nhật thì có Trà Đạo của Okakura Kakuro.. Cũng kể từ đó nối tiếp các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh.. trà trở thành phổ quát. Nhiều khu vực sản xuất trà nổi tiếng xưa nay như Hồ Nam, Hồ Bắc, Chiết Giang, Giang Tô, Lãnh Nam, Kinh Tương, Phúc Kiến.. - Tại NGA: truyền thống uống trà gắn liền với ấm Samovar. Đây là loại bình lớn được thiết kế rất đẹp đẽ, chứa hơn một lít nước sôi ở độ cao. Tại Nga, thời tiết lạnh lẽo gần như quanh năm suốt tháng, nên uống trà nóng gần như là một nhu cầu cần thiết vì với người Nga thì Trà có tác dụng giữ ấm cơ thể nhất là tim. Bởi vậy trong mọi nhà tại Nga, hầu như trong chiếc bình đặc biệt Samovar luôn đầy nước trà nóng và những hộp đường viên, mọi người lúc đó quây

quần bên ấm trà nóng, để những viên đường vào giữa hàm răng và thong thả nhắm nháp từng ngụm trà thơm ngát, nóng hổi, trong khi bên ngoài giá lạnh mưa rơi trùng trùng. - Tại MAROCCO, CHÂU PHI: Theo quan niệm, trà ở đây có tác dụng cầm chân khách trong các dịp có cơ hội gần gũi hay quây quần bên nhau. Hầu như người Morocco thường uống một loại trà xanh thượng thặng và theo tập quán, thì người con trai trong gia đình phụ trách việc pha chế trà, ngoại trừ có trường hợp đặc biệt, vợ của chủ nhà vì tình thân của bè bạn, trực tiếp mời chồng mình tự tay pha tra đãi khách. Thường thì phải có

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

hai bình trà sẳn sàng. Pha trà bằng ba loại nước với độ sôi khác nhau và được rót trong những chén nhỏ xinh sắn, đặt trên chiếc khay bằng kim loại có chạm khắc nhiều hình ãnh rất đep. Theo nghi thức, Trà được châm đến tuần thứ ba thì chấm dứt buổi tiệc. - Tại ANH: Theo sử liệu,thì chính Nữ Công Tước Bedford, tác giả quyển “ Năm giờ uống trà” rất được người Anh ưa thích. Bà cũng là người đã tạo ra phong trào uống trà vào buổi chiều tại xứ sương mù. Ngày nay tới nhà bất cứ một người Anh nào, đặc biệt là giới trung và thượng lưu trí thức, ai cũng phải lóe mắt trước sự khéo tay và vô cùng thẩm mỹ của các bà nội trợ, trong việc trang trí bàn uống trà với khăn phủ bàn có bình hoa tươi và bộ bình trà làm bằng bạc và sứ men Trung Hoa. Người Anh từ lâu có tập quán đãi khach loại Trà sữa hay Trà Chanh. Cũng theo sữ liệu, thì vào thế kỷ XVIII, khi Anh chiếm Hồng Kông và nhiều thành phố lớn khác tại Trung Hoa như Thiên Tân,Thượng Hải, Quảng Châu.. đã du nhập tập tính uống Trà của người Tàu về bản quốc. Hằng tháng để kịp có Trà, nhiều cuộc đua gọi là Đua Trà, bằng thuyền buồm, chở các loại trà quý từ Trung Hoa sang Luân Đôn rất hào hứng. - Tại VN: Mỗi năm xuất cảng trên 10.000 tấn khắp thế giới, được trồng nhiều loại trên một diện tích 89.000 hecta tại Sơn La, Yên Bái, Lào Kai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An và Lâm Đồng. - Tại HOA KỲ: Hằng năm theo thống kê, thì dân chúng xứ Cờ Hoa tiêu thụ cả chục triệu tấn trà, bằng mọi hình thức như uống nóng, lạnh, trà nguyên chất hay ướp các loại hoa, uống không hay uống chung với đường thêm mật ong, sữa, kem, chanh. Người Mỹ uống nhiều loại trà, từ thứ gọi là Decaffeinated Tea hoặc các loại trà lá, kể cả dược trà bằng lá ổi, lá hồng để trị bệnh và làm tan mỡ, gọi là Herbal Tea. - Tại NHẬT: Việc uống trà tại Nhật đã có từ lâu đời và theo thời gian đã trở thành một triết thuyết của Thiền giới. Đây là một hình thức huấn luyện các Trà Đồ hướng về nẽo Thiền lý, đi tìm chân, thiện, mỹ trong thế giới tĩnh tại và tự nhiên của tâm hồn. Ngày nay Triết Lý Trà của người Nhật đã

trở thành một nghi thức chính thống của một tôn giáo gọi là Trà Đạo, hình thành từ thời kỳ Mạc Phủ Tướng Qaân ở thế kỷ thứ XV. Nơi uống trà gọi là trà thất làm bằng gổ, nằm giữa một khu vườn đầy lá hoa có các lối nhỏ trãi đá sỏi dẫn tới.Những trà đồ trước khi bước vào trà thất đã tự mình rũ bỏ hết cái thế giới ồn ào bon chen, nhập vào sự tĩnh lặng của tâm hồn, quên hết kể cả cái ta phiền toái đáng phiền.

2-CÁC LOẠI TRÀ:

Cây Trà có tên khoa học là Camelia Sinencis, là một trong những thực vật thuộc Họ Theacae, lá xanh tốt quanh năm và hoa thì màu trắng. Sau năm năm, cây Trà được coi là trưởng thành và cho hoa lợi liên tiếp trong hai mưoi lăm năm hay lâu hơn nữa tùy theo sự chăm sóc và tưới bón của nhà nông. Thông thường cây trà có độ cao tới hàng chục thước nhưng để tiện dụng cho phu hái trà, người ta phải cắt tỉa thường xuyên để thân cây đạt độ cao tối đa từ 1-1,50m. Riêng những cây già thì cắt ngang thân để mầm non nẩy chồi mới và theo phương pháp này, trà đạt tuổi thọ hơn một thế kỷ là sự thường. Để bảo quản tốt vườn trà, thường các cây bị sâu thì phải nhổ bỏ vì trà kỵ thuốc trừ sâu rầy, cũng như không tốt đối với loại phân hoá học, mà chỉ thích ứng với loại hửu cơ hay bã đậu nành. Mùa hái trà thường vào tiết thanh minh vì thời gian này, mùa đông đã đi vắng, khắp nơi nàng xuân trở về với vạn vật trong lành, khí trời ấm áp, nắng hanh nhè nhẹ đủ cho muôn hoa ngàn lá trong đó có cây trà xanh tốt, ươm hoa nẩy lộc đầy cành. Ở Trung Hoa cũng như VN, vườn trà thường được lập trên các vùng đồi thấp, làm thành các bậc thang. Người hái trà làm việc ngay từ sáng sớm khi những giọt sương mai vừa tan theo ánh thái dương khẻ rọi. Theo qui định rất nghiêm ngặt, số lượng lá trà được hái tùy theo loại, chẳng hạn như trà xanh thì ngắt hai lá, còn trà Ô Long tới ba lá to và một búp.. Trà đem về hong ngoài trời cho héo sau đó đem ủ, sấy và biến chế làm trà sống. Ngoài ra bên Tàu còn có những vườn trà cấm được công an canh phòng cẩn mật, chuyên sản


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

6061

205


206 xuất trà quý cho các Hoàng Đế đỏ

tại Tử cấm Thành ở Bắc Kinh. Tại Tây Hồ, Hàng Châu nơi chuyên sản xuất trà Long Tỉnh, mùa trà kéo dài từ tháng 3-10, mỗi cây hái mỗi kỳ độ 20-30 lần và thời gian cách nhau 10 lần, mục đích hái lá trà toàn búp non. Tóm lại xưa nay, người Tàu có bốn vùng sản xuất trà khác nhau như TRÀ XANH trồng tại Giang Bắc (phía tả ngạn sông Hoàng Hà) và Giang Nam (vùng giữa Hoàng Hà và Dương Tử). Lĩnh Nam (Phúc Kiến, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây) có trà Ô LONG và Vùng Tây Nam Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên.. chuyên sản xuất TRÀ ĐEN và TRÀ BÁNH có nước màu tía đỏ. Tổng kết các loại từ trà lá, trà búp, trà xanh, trà đen, trà bột, trà hạt,trà cám, trà mộc.. tới trà uớp hoa.. nay có tới hơn 1000 loại, nếu không phải là người sành điệu thì dễ gì phân biệt. Giống như Rượu các loại, trà ngon hay dở đều tuỳ vào cách ủ (Oxidation) và thời gian lâu hay mau., để có hương vị và màu sắc mong muốn. Các loại trà Nhật, Long Tỉnh, Bích Loa Xuân.. là loại trà xanh ủ ngắn hạn. Loại trà ủ trung bình có Bạch Hào Ngân Châm, Bao Chủng, Động Đình, Thiết Quan Âm, Thủy Tiên, Vũ Di, Ô Long của Trung Cộng, Ô Long Đài Loan. TRÀ ĐEN là loại trà hiện nay được các nước Âu Mỹ ứa thích, được ủ trong thời gian rất lâu. Thú uống trà hiện nay được phổ quát khắp thế giới và trong mọi tầng lớp, nên trồng và chế biến Trà đã trở nên một kỹ nghệ quan trọng nhất là tại các nước Á Châu như Trung Cộng, Đài Loan, Nhật Bản, VN, Cao Ly.. Trà ngon nổi tiếng là loại trà đã phải trải qua 10 giai đoạn chế biến, gồm có Trà Bắc-Thái của VN, trà Sâm Cao Ly, Thiết Quan Âm (Ly Sơn, Đài Trung, Đài Loan), Ô Long (Núi Phổ Đà,Trung Hoa, trên một rặng núi có cao độ hơn 2100m) nhưng đặc biệt nhất là trà Vũ Di, mọc trên một rặng núi rất cao lại vô cùng hiểm trở, người thường không thể leo tới để hái nên phải cho khỉ hút thuốc phiện rồi luyện tập chúng thành những chuyên viên hái trà như người. Ngoài ra theo khách sành điệu cũng như các bậc thầy về trà, thì việc uống và thưởng thức trà, đều đồng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

tình rằng muốn đạt được tuyệt đỉnh không những phải nhờ phẩm chất mà còn phải nhờ loại nước và cách pha trà, như Nguyễn Tuân thuở sinh thời đã luận là đã phải hứng những giọt sương đọng trên lá sen làm nước pha trà. Trong bài thơ “Văn tế kim nhân phúng lộ bàn” của Tiết Phùng, có kể chuyện vua Hán Võ Đế thuở xưa, đã cho dựng một cột bằng đồng cao 20 trượng, trên có một tượng người bằng vàng đưa tay hứng sương dùng làm nước pha trà. Trong “Vang bóng một thời” Nguyễn Tuân có giới thiệu về những chiếc ấm đất quý báu dùng để pha trà, cho tới những chén uống trà nhỏ nhắn đủ loại mà khách sành điệu gọi là chén tống, chén quân.. Về ấm trà thì hơn trăm năm về trước trên đất Bắc, đã phát sinh lời truyền tụng “ thứ nhất Thế Đức gan gà, thứ nhì Lưu Bội, thứ ba Mạnh Thần. Tất cả các loại trên đều là ấm Tàu, cũng giống nhu ấm Nghi Hưng nổi tiếng từ lâu đời. Nghi Hưng là một huyện kế cận thành phố Thượng Hải, thuộc tỉnh Giang Tô, tại đây có một loại đất sét đặc biệt, chứa nhiều thạch anh, mica, sắt.., dùng để nung các ấm trà không tráng men, gọi chung là ấm tử sa (Unglazed-Purple sand), thường có ba màu: tía đỏ, vàng sậm và nâu đen. Ngoài ra ở đây còn có loại đất sét khác màu trắng và màu xanh nước biển rất hiếm hoi. Theo sách Trà Kinh của Lục Vũ, thì ấm Nghi Hưng hay Tử Sa là những tuyệt tác phẩm nghệ thuật của Trung Hoa với đủ loại kiểu cách, dung lượng dùng để độc ẩm, song ẩm hay quần ẩm, chứng tỏ sự khéo tay và óc sáng tạo độc đáo của các nghệ nhân nghệ sĩ.

3- VĂN HÓA UỐNG TRÀ:

Uống trà là một nghệ thuật có tính cách văn hoá và xã hội. Thời gian uống trà cũng là một thái độ tĩnh tâm và tu luyên, giúp cho cuộc sống thêm thư giản và quên bớt phiền nảo, bon chen, cho nên xưa nay đã trở thành những nghi thức hay tôn giáo gần như khắp thế giới. ĐẤU TRÀ: Theo Thái Vĩnh Chương, một chuyên gia nổi tiếng về trà của Đài Loan, thì môn đấu trà của người Tàu, bắt đầu từ đời nhà Tống, sau đó bành

trường sang Nhật Bổn thành môn Đoán Trà. Đây không phải là cuộc thi đấu võ thuật, thuần tuý chỉ có đấm đánh mà thôi, trái lại Đấu Trà là một cuộc thi đòi hỏi thí sinh phải có thực tài và sự hiểu biết cao thâm chẳng những về trà, mà còn phải tinh thông đủ tính, y,lý, đạo làm người khiêm thụ ích mản chiêu tốn, tức là người khiêm tốn luôn thu được lợi ích còn kẻ tự mãn chỉ chuốc lấy tổn hại. Tóm lại đấu trà tại Trung Hoa với tất cả các loại trà, còn đoán trà ở Nhật Bản chỉ với trà xanh mà thôi. Nước Tàu khi xuân về Tết đến, tiết trời ấm áp êm dịu, làm cho những đồi chè cây bắt đầu trổ lá non mơn mởn, cũng là lúc khắp nơi người ta nô nức mở hội đấu trà. Có hai cách thi đấu, thứ nhất là thi pha trà và thứ hai là thi nhận loại trà. Nói chung thì thi loại nào chăng nửa, thí sinh phải đạt tới mức thượng thừa về trà, mới mong chiếm giải. Trong cuộc thi, trước hết Ban Giám Khảo đưa cho thí sinh xem trươc năm mẫu trà. Sau đó bí mật pha chế thành nhiều chén trà để các thí sinh nhắm và đấu với nhau, cũng như bình phẩm để phân loại trà theo các hạng tùng, trúc, mai, lan, cúc. Tuy nhiên điểm then chốt của cuộc thi vẫn là miêu tả trà qua hương sắc, mùi vị, từ đó cho biết độ lên men, cách sao tẳm, lá chè già non và xuất xứ của trà. Thời xưa trong các cuộc đấu trà, còn có phần ngâm thơ, phổ nhạc. Hiện nay tại nước này còn lưu trữ một bài thơ truyền khẩu về “Ẩm Trà”:, đại khái như sau: “một chén trơn môi trơn cổ, hai chén hết nổi cô buồn, ba chén tuy cạn nguồn thi hứng nhưng vẫn còn ngàn vạn quyển, bốn chén vả mồ hôi nhẹ, bình sinh mà không bình sự, năm chén gân chén thanh sạch, sáu chén thông đạt diệu linh, bảy chén như bổng như bay..” Những điều trên cho thấy cổ nhân nghiện và thích thú trà đến mức nào. - THI PHA TRÀ: Yip-Wai-Man hiện được người Hồng Kông tôn xưng như là một bậc thầy trong việc thưởng thức và thi pha trà, khi sự kiện này được nâng thành một nghệ thuật Trước năm 1997, Hồng Kông là nhượng địa của người Anh và từ đó nơi miền đất này người Anh được nổi tiếng là một trong những dân tộc trên thế


207

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 20, 2013 2014, 2014 416 ° JAN FEB 20,

203

CAÀN QUAÛNG CAÙO / RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 227, 228 Hoaëc goïi:

678-360-2840 (VN) 404-786-7972 (English)

Quay Phim, xin gọi Andy: 404-667-2752


208

giới thích uống trà nhất. Tuy nhiên về cách pha chế và thưởng thức thì người phương đông sành điệu hơn và họ đã tạo thành một nền văn hóa trà độc đáo. Đối với một số người Hồng Kông sành điệu, thì việc pha trà là cả một nghệ thuật hay nói đúng hơn đó là thứ đam mê của cả đời người., dĩ nhiên cái giá để thỏa mãn cái thú đam mê trên là sự tốn kém, khi mua sắm các loại trà nổi tiếng như Thiết Quan Âm rất mắc mõ, cũng như các loại bình, ấm, chén khay dùng trong việc uống trà, nhất là tại hòn đảo giàu có này. Thật ra thi pha trà đã phổ biến từ đời nhà Tống, do các quan lại trong triều, các nho sĩ và những thương nhân đua tài. Quy luật của cuộc thi rất nghiêm ngặt, nhiều nhà giàu còn dùng cả những chiếc muổng bằng vàng để khuấy trà. Tại Hồng Kông ngày nay, cuộc thi pha trà thường được các tổ chức công tư bảo trợ và được sự tham dự đông đảo của mọi tầng lớp kể cả học sinh, nhằm mục đích trao đổi sự hiểu biết và các kỹ thuật liên quan tới trà. Ngày 12-7-1997 có 12 thí sinh dã lọt vào chung kết cuộc thi pha trà tại Hồng Kông, thật là gay go, mỗi người chỉ có 15 phút vừa để pha ba lần trà. Sau đó là cuộc sát hạch về kiến thức, lịch sữ và triết lý trà. Điểm chấm để xếp hạng căn cứ vào bốn yếu tố như hương vị trà, kỹ thuật pha chế, bộ đồ trà và phong độ của thí sinh. Hội đồng giám khảo gồm 10 chuyên gia về trà ở Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Cộng và Tân Gia Ba. Có ba giải đồng hạng nhất với tiền thưởng và các tài vật trị giá tới 68.000 tiền Hồng Kông, hạng nhì 38.000 và hạng ba 18.000. Theo chuyên gia Yip thì người Hồng Kông đam mê trà thường pha chế theo cách tổng hợp giữa Trung Hoa và Anh. Riêng những người già thì sau khi uống trà xong, họ ăn luôn xác trà gọi là rau đắng. Ngoài ra người Hồng Kông còn xào lá trà với gừng và hành tươi làm món súp trà. Tóm lại trà đã trở thành một triết lý sống tại đây và dã có nhiều câu lạc bộ chuyên về trà ra đời với đông đảo hội viên. Cũng đã có một nhà bảo tàng chứa đủ tài liệu cùng các vật dụng liên quan tới trà.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

TRÀ LỄ, BƯỚC ĐẦU RÈN LUYỆN Người Nhật gọi nghi lễ dùng trà là Chanoyu, ca tụng cái đẹp giữa sự hài hoà từ thiên nhiên cùng tính khắc khổ của con người. Đây là trà đạo và đối nhiều phụ nữ Nhật cũng là một nghề nghiệp chuyên môn khổ luyện mới đạt được vì những động tác của trà lễ là một hệ thống chặt chẽ, song hành với cách ăn vận bộ quốc phục Kimono truyền thống cùng cách cắm hoa. Trước khi hành lễ, các đệ tử phải cúi đầu sát đất để chào một cây quạt đặt ngay ngạch cửa, vì vật này tượng trưng cho thanh kiếm của các võ sĩ đạo ngày xưa, đặt trước trà đình khi hành lễ. Theo Nhật sữ thì chính một thiền sư của Trung Hoa tên Eichu đã mang trà đạo vào nước này từ thế kỷ thứ XV. Suốt bao thế kỷ, trà đạo chỉ dành cho nam giới, qua các thành phần tu sĩ, qúi tộc, thương nhân cùng chiến binh. Mãi tới thời Minh Trị Thiên Hoàng mới được mở rộng cho nử giới nhưng đồng thời cũng bị đe dọa trước sự hội nhập của nền văn minh cơ khí Tây Phương. Ngày nay qua cuộc sống bon chen từng giờ để kiếm sống và đoạt vị, nam giới Nhật hầu hết không còn thời gian để nghĩ tới trà đạo, mặc dù nó là một môn học bắt buộc tại các trường Trung Học. Cũng do nghề trà đạo kiếm rất nhiều tiền, nên luôn có những lớp học riêng tại nhà, đa số do nữ nhân giảng dạy, học viên cũng được tuyển chon theo quy luật truyền thống và rất hạn chế, nhằm bảo đãm phẩm chất của trà đồ khi ra đồi hành đạo. Tuy nhiên dù muốn dù không, đỉnh cao của trà lễ vẫn còn nằm trong tay nam giới. Đó là những đại danh sư, có thẩm quyền trong việc cấp bằng tốt nghiệp môn Chanoyu cho giáo viên, hầu hết đều ở Tokyo, bằng một giá cắt cổ. Có vậy những người tốt nghiệp mới được phép hành nghề. Điều cũng đáng vì các đại danh sư hiện nay toàn là hậu duệ của Tổ sư môn Chanoyu,

từ thế kỷ thứ XV là Sen Rikyu. Ông sống vào thế kỷ XVI, phục vụ cho lãnh chúa lừng lẫy lúc đó là Toyotomi Hideyoshi, người đã dựng lên một trà đình ngay tại chiến trường với các nghi thức trà lễ, giống như thuở trước, Trương Lương dùng tiếng sáo đánh tan quân của Bá Vương tại Cai Hạ. Ở đây đich quân cũng xao xuyến và nản lòng trước hương vị của trà. Năm 1585, lãnh chuá Hideyoshi được Thiên Hoàng bổ nhiệm làm tể tướng, nên ông này lại cử thiền sư Sen Rikyu làm chủ tế buổi trà lễ cho nhà vua tại một trà đình xây bằng vàng. Nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, lãnh chúa Hidoyosho bị tẩu hỏa nhập ma và kết tội Rikyu đã đầu độc, nên bắt thiền sư phải tự xữ bằng cách mổ bụng chết. Tóm lại khi mọi người bước vào thế giới tĩnh lặng của trà lễ, thì họ chỉ còn là những chiếc bóng đã tự rũ bỏ lại bên ngoài tất cả. Trong suốt thời gian thiền vị, bên bình trà bột xanh, các trà đồ trong tư thế đặc biệt đã thực hiện được cái đẹp thực sư bằng cái triết lý hòa hợp giữa chân, thiện, mỹ thuần khiết. Thật vậy trong trà thất cô tịch, bên ngoài các đoá hoa anh đào đang lao xao đâm chồi dưới bầu trời lạnh băng tuyết phủ của mùa đông, thế nhân như thoát tục giữa lúc nhắp từng ngụm trà màu hổ phách nóng hổi, đựng trong các chén sứ trắng tinh xinh xắn, khiến cho người quên người, quên đời, quên hết dục vọng mà đắm mình trong không gian và tâm hồn tĩnh lặng như mặt nước hồ thu lúc yên bình. Với người Nhật, trà đạo là một tôn giáo không có giới hạn, hận thù mà là một cách tu luyện khổ hạnh của triết môn thần học về thực hành, tạo tinh không đối xứng trong trí tưởng, gần giống như thiền học, qua nghệ thuật linh cảm, nên rất hợp với phụ nữ Nhật trong thế giới xô bồ hiện tại. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Vang bóng một thời cuả Nguyễn Tuân. - Trà Tàu và ấm Nghi Hưng của Nguyễn văn Chính - Liên hiệp báo viết về trà. - The South China morning Post và HongKong Standard tháng 2-1997 - World & Worlds tháng 12/2001 - Géo tháng 5/1995 Xóm Cồn Hạ Uy Di, Tháng Chạp 2013 ª


TAÏP CHÍDEC RAÏN G ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 05, 2008

SOÁ 315

209 213

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

www.DrRobertZarach.com

3979 Buford Hwy, Ste. 121. Atlanta, GA 30345


210 LOÁI SOÁNG

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

ª THANH QUANG

.

N

göôøi xöa goïi laø “xin aên” chöù khoâng goïi laø “xin tieàn” yù noùi nhöõng ngöôøi naøy quaù ñoùi nhöng vì cuøng ñöôøng do söùc khoûe, taøn taät...neân phaûi ñi xin ñeå coù caùi maø aên qua ngaøy. Nay ôû Vieät Nam thöû gaëp aên xin ngoaøi ñöôøng nhaát quyeát chæ cho thöùc aên xem hoï coù laáy khoâng hay chæ naèng naëc ñoøi tieàn. Trong naêm coù hai vuï aên maøy lieân quan ñeán vaøng vaø I-phone, chæ coøn coù “chaân daøi” laø nhö chuyeän ñaïi gia. Lôïi duïng loøng thöông ngöôøi cuûa caùc hoïc sinh tröôøng THCS Leâ Ngoïc Haân vaø moät soá tröôøng khaùc ôû thaønh phoá Myõ Tho, haøng ngaøy oâng Chaâu vaãn ñeàu ñaën ñeán tröôùc coång tröôøng giôø tan hoïc ñeå xin tieàn. Khoâng ai ngôø raèng oâng giaø xin aên naøy xaøi cuøng luùc 2 chieác ñieän thoaïi, moät chieác laø iPhone 3 vaø moät chieác Nokia. Khoaûng 10 giôø saùng, oâng naøy ñaïp xe ñeán beân hoâng coång tröôøng Leâ Ngoïc Haân ngoài ñôïi giôø tan hoïc. Thænh thoaûng oâng laáy chieác iphone 3 ra söû duïng sau ñoù boû vaøo trong tuùi xaùch. Laùt sau, oâng laïi tieáp tuïc laáy chieác ñieän thoaïi Nokia ra nghe. Nghe xong ñoát thuoác hieäu Hero huùt, khoùi nghi nguùt... Ñeán giôø tan tröôøng, oâng laïi ñeán tröôùc coång tröôøng ñeå chieác noùn xuoáng xoøe tay xin tieàn cuûa hoïc sinh. Caùc em raát ngaây thô laàn löôït boû tieàn vaøo chieác noùn, coù em cho ñeán 10.000 ñoàng. Cöù theá, laâu laâu oâng laïi laáy tieàn boû vaøo gioû xaùch. Chæ trong moät giôø ñoàng hoà,

phoùng vieân ghi nhaän oâng xin ñöôïc töø vaøi chuïc ñeán caû traêm ngaøn. Chuyeän oâng aên maøy xaøi I-phone lan truyeàn treân maïng, tranh luaän nhau veà loái soáng, chieàu naøo cuõng coù lyù cuûa mình. Ñeán saùng 7 thaùng 1, coâng an phöôøng 7, thaønh phoá Myõ Tho, tænh Tieàn Giang, ñaõ môøi oâng giaø xin aên veà coâng an phöôøng. Theo ñoù, oâng naøy khai mình teân Voõ Thaønh Chaâu (SN 1937), nguï huyeän Thoaïi Sôn, tænh An Giang, ñeán tænh Tieàn Giang thueâ nhaø troï ñeå ñi aên xin.Kieåm tra tuùi xaùch oâng Chaâu mang theo vaøo luùc 8 giôø saùng 7-1, khi oâng vöøa xin tieàn ôû chôï Myõ Tho ra, coù ñeán hôn 800.000 ñoàng, moät ñieän thoaïi Iphone 3, moät ñieän thoaïi Nokia, moät theû ATM mang teân oâng, moät giaáy vieát tay soá taøi khoaûn cuûa ngöôøi teân Voõ Thi Lan. OÂng Chaâu khai ngöôøi ñoù laø chaùu oâng, thænh thoaûng coù chuyeån vaøi traêm ngaøn hoaëc moät trieäu ñoàng cho baø naøy.

Hoïc sinh cho tieàn aên maøy Iphone

Trong ñieän thoaïi di ñoäng coøn chuïp caû hình nôi Chaâu thueâ ôû troï coù moät xe gaén maùy hieäu Wawe, hình moät ngöôøi phuï nöõ ngoài ñeám tieàn... Coâng an thaønh phoá Myõ Tho truïc xuaát oâng khoûi thaønh phoá. Thieân haï la raàm trôøi. Thaät laø voâ lyù vaø nhaãn taâm. OÂng ta ñi xin, oâng ta tieát kieäm, oâng coù quyeàn mua gì keä oâng. OÂng khoâng aên caép aên troäm cuûa ai, oâng khoâng tham nhuõng... Haõy ñi xeùt neùt maáy oâng “töï nhieân coù tieàn” kia ! Ñi xin, saém Iphone nghe coøn coù lyù, chöù laøm caùn boä thì tieàn ñaâu ra maø cho con du hoïc Myõ. Ñaønh raèng chaû ai caám oâng giaø naøy xaøi Iphone hay theû ATM nhöng lôïi duïng loøng thöông cuûa ngöôøi khaùc nhö ngöôøi aên xin laø moät ngheà hay nghieäp chöôùng! AÊn xin laø moät ngheà? Tröôùc ñaây chính quyeàn Ñaø Naúng caám aên xin laø phaïm phaùp? Nghieäp chöôùng hay thoùi quen löôøi lao ñoäng bao ñôøi ngöôøi ta tranh caûi tuy nhieân moät thöïc teá laø ngöûa tay xin tieàn luoân coù... thu nhaäp cao. Chuyeän oâng giaø aên xin 86 tuoåi, bò 4 keû cöôùp nhí loät quaàn cöôùp 25 caây vaøng gaàn nhö noùi leân toaøn boä hình aûnh hæ noä aùi oá cuûa chuyeän aên xin - aên cöôùp. Ñeán chôï Traøm Chim ôû thò traán Traøm Chim (Tam Noâng, Ñoàng Thaùp), nôi coù oâng giaø aên xin Nguyeãn Vaên Cöng, 86 tuoåi, vöøa bò cöôùp 25 löôïng vaøng 24K giaáu trong ngöôøi, hoâm 21


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

211


212

thaùng 12. Caâu chuyeän ly kyø vaãn coøn noùng ñoàn thoåi, thoâi thì ñuû thöù theâu deät trong luùc cuï ñaõ veà xaõ Taân Thaønh B (Taân Hoàng, Ñoàng Thaùp) tuoát gaàn bieân giôùi vôùi Campuchia. ...Phaûi nhôø maáy löôït chæ môùi qua noåi chaëng ñöôøng raát daøi, roài laïi queïo vaøo con ñöôøng loøng voøng maáy caây soá thì tôùi moät caên nhaø saøn coù saân roäng, troáng traûi, giöõa boán beà ñoàng ruoäng. Moät phuï nöõ trung nieân ñang ngoài nhìn ra. Toâi hoûi thaêm, ngöôøi phuï nöõ gaät ñaàu, ñöa tay chæ oâng laõo naèm cuoän ngöôøi treân chieác voõng vaûi treo beân: “OÅng ñang naèm kia kìa. Anh cöù hoûi töø töø, oång seõ nhôù vaø keå laïi cho nghe”. OÂng giaø loàm coàm ngoài daäy, xaùc nhaän mình teân hoï laø Nguyeãn Vaên Cöng, 86 tuoåi. Toâi nhìn löôùt nhanh, oâng cuï coù maøu da traéng, daùng ngöôøi coøm coõi, hom hem, toùc baïc, raâu baïc, thaàn thaùi giaø nua, uû doät, ñaùy maét coøn aån saâu moät maøu cam chòu vaø lo sôï mô hoà naøo ñoù. Môøi oâng vaøo quaùn uoáng nöôùc, toâi hoûi oâng thích uoáng gì, oâng theàu thaøo traû lôøi: “Tui thích nhöùt caøpheâ söõa ñaù”. Beân ly caøpheâ söõa ñaù, oâng ñaõ keå veà cuoäc ñôøi 86 naêm cuûa mình, trong ñoù coù tôùi moät nöûa laø ñi aên xin. Laø con thöù saùu trong gia ñình ngheøo coù gaàn 10 ngöôøi con, oâng lôùn leân lam luõ, khoâng ñöôïc hoïc haønh, ngay töø nhoû ñaõ phaûi cuøng cha meï ra ñoàng laøm luïng kieám soáng. Ngay töø naêm 6-7 tuoåi, Saùu Cöng ñaõ bieát giaêng löôùt baét caù veà cho meï xeû phôi khoâ ñem baùn ñoåi gaïo. Vaø chuoät! OÂng Cöng nhôù laïi, chuoät ôû queâ oâng raát nhieàu, muøa khoâ chuoät keùo thaønh töøng ñaøn ñi caén phaù luùa. Saùu Cöng theo cha vaø caùc anh chò ñi ñaøo hang baét chuoät, chæa chuoät treân ngoïn traøm... Chæ löïa saên chuoät “coáng nhum”, con naøo con naáy to baèng con gaø gioø, baùn raát coù giaù, nhôø vaäy maø cha con Saùu Cöng cuõng soáng ñöôïc baèng ngheà baét chuoät. Qua vaøi caâu hoûi thaêm, oâng keå, cha teân laø Nguyeãn Vaên Höõu, laøm thôï moäc. Meï teân laø Leâ Thò Tuoàng, noäi trôï. Cha meï laø Vieät kieàu Campuchia, oâng chaøo ñôøi naêm 1927, treân ñaát Campuchia, ôû Loø-Ven, naèm veà phía baéc thò traán Neùt-Löông, tænh Pray-ven hieän nay. “Toâi coù caû thaûy 3 chò gaùi vaø 1 anh trai, toâi laø con uùt, khoâng ñöôïc hoïc gì

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

caû neân hoaøn toaøn muø chöõ”, oâng Cöng keå tieáp. Naêm 1948, oâng 21 tuoåi, coù vôï teân laø Ñoä, khoâng coøn nhôù hoï. Vôï cheát beänh, khoâng coù con. OÂng nhôù naêm ñoù oâng ngoaøi 20 tuoåi. Saùng hoâm aáy, khi ñang maûi meâ gôõ caù maéc löôùi, Saùu Cöng chôït nghe töø xa tieáng keâu la thaát thanh, cheøo xuoàng tôùi nôi thì thaáy moät coâ gaùi ñang oâm laáy tay keâu la treân chieác xuoàng ñaày boâng ñieån ñieån. Thì ra coâ vöøa bò raén caén. Nhìn qua veát caén, Saùu Cöng bieát ngay laø raén hoå haønh, tuy khoâng quaù nguy hieåm nhö hoå ñaát (hoå mang), nhöng neáu chaäm can thieäp cuõng cheát nhö chôi. Saùu Cöng nhôù tôùi baøi thuoác trò raén hoå haønh caén gia truyeàn cuûa cha. Saùu Cöng laáy hôi thaät saâu, nhaûy tuøm xuoáng nöôùc, laën ñaøo moät loaïi reã caây, xong treøo leân xuoàng nhai ñaép veát caén treân tay coâ gaùi. Roài Saùu Cöng cheøo xuoàng thaät nhanh veà xoùm ñeå cha mình chöõa trò cho coâ gaùi. Ñeán cuoái naêm aáy ñaõ dieãn ra ñaùm cöôùi ñôn sô nhöng traøn ñaày nieàm vui giöõa Saùu Cöng vaø ngöôøi con gaùi töøng ñöôïc Saùu Cöng cöùu chöõa raén caén hoâm muøa luõ. Nhaáp nguïm caøpheâ, vaãn vôùi gioïng theàu thaøo, oâng Saùu Cöng keå: “Trôøi khoâng thöông vôï choàng tui, vôï tui khoâng theå sinh con. Thôøi ñoù quan nieäm “tam nieân voâ töû baát thaønh theâ”, nghóa laø ba naêm maø khoâng sinh con thì khoâng coøn laø vôï, ngöôøi ñaøn oâng phaûi cöôùi vôï khaùc. Cöôùi nhau 4 - 5 naêm maø khoâng coù con, ba maù bieåu tui ñi kieám vôï khaùc. Phaàn vì thöông vôï, phaàn vì ngheøo, neân tui caõi lôøi, tieáp tuïc soáng vôùi vôï cho tôùi ngaøy baû cheát”. Vôï choàng Saùu Cöng khoâng ruoäng ñaát, caù maém ngaøy caøng ít, neân phaûi chuyeån qua laøm möôùn, laøm thueâ. Ai möôùn gì, naëng nhoïc ñeán ñaâu vôï choàng Saùu Cöng cuõng laøm, keå caû laø duøng söùc ngöôøi keùo caøy thay traâu. Coù leõ do vaäy maø vôï cuûa Saùu Cöng laâm beänh naëng vaø qua ñôøi naêm 1967, luùc môùi 37- 38 tuoåi. OÂng Cöng tieáp tuïc soáng chung vôùi cha meï, laøm ngheà hôùt toâm, giaêng caâu, ñoán cuûi. Khoâng coù theâm vôï keá. Naêm 1970, oâng 43 tuoåi, cha meï cuõng ñaõ cheát, xaûy ra chuyeän Lol-Nol laät ñoå quoác vöông Sihanouk, taøn saùt Vieät kieàu. OÂng cuøng caùc anh chò em vaø nhieàu Vieät kieàu ñöôïc chính quyeàn

VNCH ñem taøu leân ñoùn veà Vieät Nam, ñònh cö taïi quaän Hoàng Ngöï, luùc aáy coøn bao truøm luoân huyeän Taân Hoàng hieän nay. Taïi ñaây, oâng Cöng soáng treân moät chieác xuoàng nhoû, thaû troâi raøy ñaây mai ñoù treân soâng, haùi rau, baét oác, sau chuyeån qua laøm ngheà boác vaùc taïi beán taøu Hoàng Ngöï. Caùc anh chò em cuøng con chaùu khi veà Hoàng Ngöï sinh soáng, cuõng khoâng khaù gì hôn. Naêm 1993, oâng ñaõ 66 tuoåi, khoâng coøn söùc khoûe ñeå töï nuoâi thaân, chieác xuoàng laøm nhaø ôû hôn 20 naêm cuõng muïc reäu raõ, oâng baét ñaàu ra ñöôøng lang thang aên xin, trong luùc caùc anh chò ñeàu ñaõ laàn löôït qua ñôøi, ñeán nay ñuùng 20 naêm. Ban ñaàu oâng coøn “ñi ñi veà veà”, sau ñoù oâng daït qua taän xöù Taân Chaâu, An Phuù (An Giang) ñeå xin aên, caùch nhaø caû traêm caây soá, caû naêm oâng môùi veà thaêm queâ moät laàn. Vaøi chuïc naêm trôû laïi ñaây, khi ñaõ giaø yeáu, oâng trôû veà aên xin ôû caùc huyeän gaàn nhö Tam Noâng, Thaùp Möôøi, Cao Laõnh... OÂng choïn chôï thöïc phaåm huyeän Tam Noâng (thò traán Traøm Chim) laøm choán ñi veà. OÂng keå, thôøi coøn treû oâng aên xin cuõng raát deûo mieäng, neân ñöôïc nhieàu tieàn. Sau naøy giaø yeáu, khoâng coøn söùc ñeå keå leå hoaøn caûnh, oâng chæ im laëng chìa chieác noùn laù cuõ veà phía ngöôøi caàn xin. Ai cho thì oâng cuùi ñaàu caûm ôn, khoâng cho thì thoâi, oâng khoâng laøm gì phieàn haø moïi ngöôøi. Caøng veà giaø, khi toùc ñaõ baïc traéng, oâng caøng xin ñöôïc nhieàu tieàn... Ai cho gì oâng aên uoáng naáy, raát ít khi oâng duøng tieàn xin ñöôïc ñeå mua thöù gì. Töø luùc coøn laø anh thanh nieân laøm möôùn, boác vaùc, oâng ñaõ meâ caøpheâ söõa (sau naøy coù theâm ñaù), ñeán khi ñi aên xin, haøng ngaøy la caø caùc quaùn nöôùc, oâng caøng theøm loaïi thöùc uoáng naøy. Nhöng khoâng bao giôø oâng daùm boû tieàn ra keâu caøpheâ söõa ñeå uoáng. Bieát chuyeän ñoù, baø Taùm chuû quaùn nöôùc ôû gaàn chôï Tam Noâng thænh thoaûng laïi haøo phoùng cho oâng uoáng caøpheâ söõa mieãn phí. Roài oâng Chín baùn quaùn côm ñoâi khi cho oâng aên caû ñóa côm söôøn... “Xin cuûa boá thí töø thieân haï, tui ñaâu daùm aên xaøi, xin ñöôïc bao nhieâu tieàn tui cöù ñeå daønh, roài mua vaøng xoû xaâu quaán quanh ngöôøi”, oâng Saùu Cöng noùi veà vieäc mình tích coùp ñöôïc 25


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

213


214

löôïng vaøng. OÂng cho bieát, do khoâng coù nhaø cöûa, khoâng tuû röông, oâng chæ bieát giaáu vaøng mieát trong ngöôøi baèng caùch xoû daây caùc chieác nhaãn vaøng roài quaán kyõ hai beân ñuøi ñeå traùnh ngöôøi khaùc doøm ngoù. Chæ tröø nhöõng ngaøy beänh naëng laém oâng môùi ôû “nhaø”, coøn laïi quanh naêm oâng ñi xin khaép ñoù ñaây. Tuyø theo “heân xui” maø ngaøy ñoù oâng xin ñöôïc ít hay nhieàu tieàn. Ít thì cuõng ñöôïc 40 - 50 ngaøn ñoàng, nhieàu coù khi leân ñeán 200 - 300 ngaøn ñoàng, ñoù laø khi coù ngöôøi toát buïng naøo ñoù cho oâng caû traêm ngaøn ñoàng. Xin ñöôïc tieàn leû, vaøi ba ngaøy oâng ñem ñeán choã baø Baûy baùn quaàn aùo nhôø baø ñoåi thaønh tieàn chaün, loaïi meänh giaù 100-200 ngaøn ñoàng. Ñoâi thaùng moät laàn, oâng ñem soá tieàn tích coùp ñöôïc ra ñeám, roài ñeán tieäm vaøng ôû gaàn chôï Tam Noâng ñeå mua vaøng loaïi nhaãn trôn ñeå oâng deã xoû xaâu quaán quanh ngöôøi. Nhieàu luùc baø chuû tieäm vaøng hoûi oâng mua vaøng laøm gì, oâng traû lôøi vui: “Mua ñeå daønh cöôùi vôï”. Tính ra, trung bình moãi ngaøy oâng xin ñöôïc khoaûng traêm ngaøn ñoàng, moãi thaùng oâng xin ñöôïc khoaûng 3 trieäu ñoàng, moãi naêm tích coùp oâng saém ñöôïc caû löôïng vaøng. Suoát maáy chuïc naêm ñi xin, maø khoâng tieâu xaøi gì, oâng daønh duïm ñöôïc 25 caây vaøng, naëng gaàn 1kg, suoát ngaøy ñeâm oâng mang noù keø keø trong ngöôøi. Traû lôøi caâu hoûi, oâng giaø yeáu, khoâng con caùi, vaäy oâng tích coùp saém vaøng ñeå laøm gì, oâng Cöng theàu thaøo noùi: “Hoài ñoù soáng khoå cöïc quaù, thieáu thoán moïi beà, neân raát quyù ñoàng tieàn. Sau naøy ñi xin ñöôïc ít tieàn, khoâng daùm tieâu xaøi, neâm ñem ñi saém vaøng. Maáy ñöùa chaùu tui cuõng bieát tui coù vaøng, moãi laàn veà thaêm queâ toâi hay ñem vaøng ra ñeám roài xoû xaâu vaøo sôïi daây. Caùc chaùu bieát tui coù vaøng chöù hoång roõ bao nhieâu. Tui nghó, soáng thì mua vaøng cho vui vaäy thoâi, coøn khi cheát thì bieát gì nöõa, ngöôøi soáng muoán laøm gì thì laøm. Tui ñaâu coù ñem vaøng ñi theo oâng theo baø ñöôïc”. Hoûi veà caùi ñeâm oâng bò keû xaáu cöôùp saïch soá vaøng trong ngöôøi, oâng Saùu Cöng boài hoài nhôù laïi: “Ngaøy hoâm ñoù (ngaøy 21.12), tui xin ñöôïc ít tieàn, chæ coù khoaûng 40.000 ñoàng. Buoåi chieàu, tui goäp soá tieàn ñoù vôùi soá tieàn daønh duïm maáy thaùng tröôùc, ñi ra tieäm

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

Thanh thieáu nieân “loât quaàn cöôùp vaøng” laõo aên maøy

vaøng ôû chôï Tam Noâng mua ñöôïc 1,5 chæ vaøng 24K. Tui veà “nhaø” (saïp baùn baùnh trong chôï thöïc phaåm Tam Noâng) xoû xaâu quaán vaøo löng quaàn roài giaêng muøng nguû. Ñeán khoaûng nöûa ñeâm tui bò nhöõng keû xaáu aäp vaøo ñeø ra loät quaàn cöôùp heát. Tuïi noù boû ñi, tui chæ bieát ngoài khoùc maø hoång bieát keâu ai. Tuïi noù loät saïch quaàn aùo, toâi chæ coù caùi khaên quaán ngang ngöôøi, neân cuõng hoång daùm ñi ñaâu. Ñeán saùng coù ngöôøi thöông tình cho caùi quaàn thun ñeå baän”. Cuõng theo lôøi oâng Saùu Cöng, oâng bò cöôùp nhöng khoâng bieát ñi baùo coâng an, may nhôø maáy baø con tieåu thöông ôû chôï Tam Noâng nghe chuyeän neân trình baùo. Caùc ñoái töôïng “loât quaàn cöôùp vaøng” bò baét giöõ goàm: Traàn Quoác Vieät (SN 1985), Cao Vaên Sang (SN 1994), Leâ Ñöùc Duy (SN 1995), Traàn Vaên Thanh Daân (SN 1996) vaø Nguyeãn Thaùi Taøi (SN 1996). Coâng an huyeän Tam Noâng cho bieát ñaõ thu hoài ñöôïc 56 chieác nhaãn vaøng (loaïi trôn) 24k. Khoaûng 10 giôø ñeâm 21.12, Vieät, Taøi, Sang vaø Duy chaïy xe maùy ñeán chôï Tam Noâng, thò traán Traøm Chim ñeå thöïc hieän vuï cöôùp. Theo phaân coâng, Sang, Duy ñöùng canh ñöôøng, coøn Taøi vaø Vieät vaøo chôï, ñeán choã oâng Cöng ñang nguû ñeå thöïc hieän haønh vi traán loät. Luùc caùc ñoái töôïng naøy ñeán, oâng Cöng phaùt hieän vaø thöùc daäy, nhöng bò Taøi chuïp ñaàu, bòt mieäng cho Vieät luïc tuùi. Chuùng thaáy tuùi quaàn oâng Cöng gaøi nhieàu kim taây neân Vieät tuït luoân hai caùi quaàn oâng ñang maëc roài oâm chaïy... Treân ñöôøng taåu thoaùt Vieät kieåm tra trong tuùi quaàn vaø thaáy coù raát nhieàu vaøng.

Vieät hoûi Taøi: “Maøy muoán laáy nhieàu vaøng hay ít?”. Ñoàng boïn vöøa cöôùp vaøng khoâng chaàn chöø, traû lôøi ngay: “Muoán laáy vaøng nhieàu”! Ñeå qua maët ñoàng boïn ñang ngoài caûnh giôùi ôû voøng ngoaøi, Vieät vaø Taøi hoäi yù nhanh, cuøng thoáng nhaát noùi chæ cöôùp cuûa oâng laõo 6 chæ vaøng vaø chia nhau moãi ngöôøi moät chieác nhaãn. Tính toaùn xong, caû 2 ñi veà nhaø Vieät ñeå kieåm tra taøi saûn vöøa cöôùp thaønh coâng. Coøn Sang vaø Duy cuõng boû veà nhaø khi thaáy ñoàng boïn thöïc hieän xong vuï cöôùp. Ngaøy hoâm sau, Vieät chia cho Taøi toång coäng 62 chæ vaøng. Soá vaøng coøn laïi ñem caát giaáu vaø baùn moät soá laáy tieàn tieâu pha. Khoâng tröïc tieáp ñi cöôùp vaøng, nhöng Traàn Vaên Thanh Danh khai nhaän, ñeâm 21/12 Vieät ruû Danh ñi cöôùp vaøng cuûa oâng laõo aên xin. Theá nhöng, Danh khoâng ñi maø chæ coù 3 ñoái töôïng coøn laïi ñi vôùi Vieät cöôùp taøi saûn. Tuy nhieân, tröa hoâm sau Vieät ñeán tieäm uoán toùc cuûa Danh ñöa cho 1 chieác nhaãn vaøng, muïc ñích laø ñeå Danh giaáu ñi vuï cöôùp. OÂng khai maát 25 caây vaøng, baêng cöôùp nhí noùi chöa tôùi 20 caây, “tang vaät” beân coâng an giöû chæ coù 56 “khoeûn” töùc khoaûng 5-6 caây. Ñöôïc bieát coâng an huyeän Tam Noâng ñaõ baøn giao moät soá tieàn tröôùc cho oâng Cöng vaø ñöa veà queâ... (khoâng bieát laø bao nhieâu). Teát naøy, oâng Cöng vaãn chöa nguoâi ngoai sau khi keû cöôùp laáy heát taøi saûn cuûa oâng hôn 40 naêm aên xin khaép ñaàu ñöôøng xoù chôï. Maëc duø con chaùu chæ muoán oâng laõo ôû nhaø döôõng söùc, höôûng tuoåi giaø, nhöng oâng Cöng vaãn naèng naëc ñoøi ñi aên xin trôû laïi... ª


DEC 05, 2008 SOÁ 315 05, SOÁ TAÏ315 CHÍDEC RAÏN N G 2008 ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 438 416 °° JAN FEB 20, 2013 TAÏ PP CHÍ RAÏ G ÑOÂ 2014, 2014

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 170

215

TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏNNGG 211 ÑOÂNNGG TAÏ ÑOÂ

59


216

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

217


218

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

Chuyeän tình trong naêm: Felix Glenny, 23 tuoåi, keát hoân vôùi baïn gaùi Cola Weller, 22 tuoåi, taïi Beänh vieän Haøng haûi Medway. Caùc baùc só chaån ñoaùn Felix maéc beänh ung thö ruoät khoâng theå chöõa khoûi. Hai soáng chung vôùi nhau töø ba naêm nay. Felix nhaäp vieän hoài thaùng 11 do ñau buïng döõ doäi, caùc baùc só noùi anh coù moät khoái u lôùn trong ruoät khoâng theå cöùu chöõa. Cola noùi. “Chuùng toâi ñang soáng haïnh phuùc beân nhau, chuùng toâi muoán keát hoân tröôùc khi Felix qua ñôøi. Ñaây laø leã Giaùng sinh cuoái cuøng cuûa gia ñình chuùng toâi vaø toâi muoán toå chöùc ñaëc bieät nhaát coù theå”

HOÏA SÓ KHOÂNG CAÀN COÏ Marcey Hawk, ôû California, coù bieät danh laø “hoïa só ngöïc traàn” bôûi caùch veõ tranh ñaëc bieät. Hawk söû duïng boä ngöïc nhö moät caây coï veõ. “Toâi thích keát hôïp nhieàu phong caùch neân ñaõ phaùt minh ra nhieàu kieåu veõ baèng ngöïc”. Hawk ñieàu khieån boä ngöïc ñeå chaám, xoaùy, queùt maøu, taïo neân caùc hình thuø theo yù muoán thöôøng laø tranh tröøu töôïng. Hawk cho bieát mình naûy ra yù töôûng kyø laï naøy sau khi chöùng kieán caûnh moät hoïa só phuû maøu veõ ñaày ngöôøi roài laên qua laïi treân taám vaûi. Caùc taùc phaåm cuûa Hawk thu huùt söï chuù yù cuûa nhieàu ngöôøi yeâu tranh, bao goàm caû nhöõng ngöôøi noåi tieáng nhö Russell Brand, Rob Dyrdek, Hugh Hefner... Tuy vaäy, böùc veõ coù

giaù cao nhaát maø coâ töøng baùn ñöôïc chæ ôû möùc 500 ñoâ. Marcey Hawk cho bieát luoân trích moät phaàn tieàn thu ñöôïc töø vieäc baùn tranh ñeå quyeân taëng toå chöùc hoã trôï nhöõng ngöôøi bò ung thö ngöïc cuûa Myõ.

coøn thích chôi game nöõa ñeå taäp trung tìm vieäc laøm. Ngöôøi con trai Xiao Feng töøng laøm cho moät coâng ty phaàn meàm trong suoát 3 thaùng, nhöng nghæ vieäc vì khoâng thích coâng vieäc naøy.

THUEÂ SAùT THUû GIEÁT... GAME Moät ngöôøi ñaøn oâng hoï Feng ôû Trung Quoác ñaõ thueâ “saùt thuû aûo” ñeå saên luøng vaø gieát cheát nhaân vaät cuûa con trai trong game tröïc tuyeán World of Warcraft, ñeå ngaên caäu ta chôi game quaù ñaø. Ngöôøi ñaøn oâng naøy raát lo laéng khi chöùng khieán caäu con trai 23 tuoåi ñang thaát nghieäp, nhöng laïi laõng phí thôøi gian vaøo vieäc chôi game treân maïng. Vì theá, oâng hy voïng haønh ñoäng cuûa mình seõ khieán con trai khoâng

SELFIE, TÖÏ SÖÔùNG ÑÆNH CAO Cuùp ñieän, keït trong thang maùy, baïn laøm gì? Giô ñieän thoaïi leân vaø... chuïp hình. Coù gì laï ñaâu, caû naêm nay ngöôøi ta chaúng laøm theá laø gì! Ñöùc Giaùo hoaøng Francis cuõng chuïp aûnh “töï söôùng” cuøng nhieàu thanh thieáu nieân ôû Vatican. Roài toång thoáng Barack Obama, ñaõ höùng soùng gioù khi töôi cöôøi chuïp hình baèng ñieän thoaïi taïi leã töôûng nieäm coá Toång thoáng Nelson Mandela. Tuy nhieân, taám hình ñöôïc meänh


P CHÍ RAÏ05, NG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014 DEC 2008 SOÁ TAÏ 315

V.T. AUTO LLC.

116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

219 215

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

DEC 20, 2008

SOÁ 316

Coù nhaän laøm WHOLESALES vaø SHIP ra ngoøai tieåu bang

Royal Signs seõ trích ra töø 3% - 5% (tuyø theo coâng vieäc) ñeå gôûi tröïc tieáp veà caùc traïi MoÀ COÂI taïi Vieät Nam. Coù nghiaõ laø baát cöù moät coâng vieäc duø nhoû hay lôùn, keå caû khi söûa moät caây ñeøn Neon bò beå, quyù vò cuõng coù theå coù cô hoäi cuøng chuùng toâi giuùp caùc em thieáu may maén naøy. (www. royalsignsvn.com). Ñaây laø coâng vieäc hoaøn toaøn tình nguyeän, vaø khoâng qua trung gian cuûa baát cöù toå chöùc naøo. Vaø ñaëc bieät chuùng toâi khoâng nhaän baát cöù taøi trôï naøo, ngoaøi söï uûøng hoä baèng caùch laø: HAÕY LAØM MOÄT KHAÙCH HAØNG QUYÙ CUÛA CHUÙNG TOÂI.

Giaù Caû Nheï Nhaøng, Vui Veû. Söï Haøi Loøng cuaû Quyù khaùch laø caùi Thaønh Coâng cuûa Chuùng Toâi.


220

danh “töï söôùng ñænh cao” khoâng ñöôïc chuïp treân traùi ñaát. Noù do phi haønh gia Hoa Kyø Mike Hopkins, 45 tuoåi, chuïp laïi trong luùc söûa chöõa Traïm Khoâng gian quoác teá (ISS) vaøo ñeâm Giaùng sinh vöøa qua. Trong hình, traùi ñaát xanh xinh ñeïp laø haäu caûnh, coøn ñoàng nghieäp Rick Mastracchio phaûn chieáu treân muõ cuûa oâng Hopkins.

3 KEû NGÔù NGAÅN NHAÁT 2013 Caùi giaù phaûi traû cho vieäc aên caép xaêng... baèng mieäng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng soáng taïi thaønh phoá Seattle, Washington, coù khi coøn lôùn hôn raát nhieàu so vôùi giaù trò xaêng maø anh ta laáy ñöôïc. Caûnh saùt ñaõ phaùt hieän moät ngöôøi ñaøn oâng trong tình traïng naèm co quaép beân caïnh chieác oâ toâ, xung quanh leânh laùng xaêng traøn ra. Ñöôïc bieát, ngöôøi ñaøn oâng naøy ñaõ naûy ra yù ñònh aên caép xaêng coù trong xe nhöng anh ta laïi söû duïng moät oáng cao su ñeå huùt xaêng ra baèng mieäng. Chuyeän thöù hai: Xuaát hieän trong boä daïng cuûa ngöôøi mua haøng, moät teân cöôùp böôùc vaøo cöûa haøng Circle-K ôû Louisiana, vaø gôïi yù ñoåi 20

ñoâ sang tieàn leû. Lôïi duïng luùc nhaân vieân thu ngaân môû keùt ñöïng tieàn ra, teân cöôùp laäp töùc chóa suùng vaø yeâu caàu ñöa toaøn boä soá tieàn maët coù trong keùt. Sau khi haû heâ vôùi “thaønh tích” cuûa mình, teân cöôùp boû ñi vôùi khoaûn tieàn cöôùp ñöôïc maø queân maát 20 ñoâ ban ñaàu cuûa haén. Tuy nhieân, toång soá tieàn haén cöôùp ñöôïc chæ coù... 15 ñoâ. Vaø giaûi nhaát cuûa Myõ thuoäc veà vuï toáng tieàn dieãn ra taïi moät cöûa hieäu ñoà aên nhanh Burger King ôû Ypsilanti, Michigan. Theo ñoù, vaøo khoaûng 5 giôø saùng, teân toäi phaïm böôùc vaøo cöûa

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

hieäu vôùi suùng treân tay. Haén yeâu caàu thu ngaân phaûi giao toaøn boä tieàn maët cho haén. Tuy nhieân, thu ngaân cuûa cöûa haøng ñaõ laøm haén phaûi thaát voïng khi thoâng baùo khoâng theå môû khoùa keùt neáu khoâng coù order cuûa khaùch mua haøng. Sau ñoù, teân toäi phaïm ñaønh phaûi caén raêng mua haønh taây chieân. Vaø haén laïi phaûi tieáp tuïc thaát voïng laàn 2 khi nhaân vieân cuûa cöûa haøng thoâng baùo moùn naøy khoâng naèm trong thöïc ñôn cuûa böõa saùng. Quaù thaát voïng vì soá “nhoï” cuûa mình, teân toäi phaïm ñaønh tay khoâng boû ñi.

KEû NGÔù NGAÅN NHAÁT TG Sau khi döøng chaân taïi moät quaùn bar baát hôïp phaùp, moät taøi xeá ngöôøi Zimbabwe phaùt hieän 20 beänh nhaân taâm thaàn maø anh ta ñang chòu traùch nhieäm ñöa töø Harare ñeán Bulawayo ñaõ troán thoaùt. Tuy nhieân, do khoâng muoán thöøa nhaän söï taéc traùch cuûa mình, taøi xeá naøy laïi ñeán moät traïm xe bus gaàn ñoù vaø môøi nhöõng haønh khaùch leân xe mieãn phí. Sau khi löøa ñöôïc ñuû 20 ngöôøi leân xe, anh ta chôû thaúng nhöõng ngöôøi naøy vaøo beänh vieän taâm thaàn. Ngoaøi ra, anh ta coøn khoâng queân nhaén nhuû vôùi caùc nhaân vieân traïi taâm thaàn raèng nhöõng “beänh nhaân” naøy raát deã bò kích ñoäng neân thöôøng coù trí töôûng töôïng raát phong phuù. Vaø khoù hieåu nhaát laø cho tôùi 3 ngaøy sau vuï vieäc môùi vôõ lôû vaø bò phaùt giaùc. NGÔù NGAÅN NHAÁT VUÕ TRUÏ Töôûng chuyeän nhö ñuøa nhöng coù thaät ôû moät chi nhaùnh ngaân haøng ôû Bình Ñònh. Hoà Thò Thu Höông, 33 tuoåi, nhaân vieân kho tieàn Ngaân haøng Ñaàu tö vaø phaùt trieån Vieät Nam (BIDV) chi nhaùnh Phuù Taøi (Bình Ñònh) trong khoaûng thôøi gian töø thaùng 1.2010 ñeán thaùng 1.2013, lôïi duïng vieäc ñöôïc giao laøm nhaân vieân thuû kho, Höông ñaõ “ñoå raùc” hôn 31 tæ ñoàng. Haøng ngaøy trong giôø laøm vieäc, Höông leùn laáy haøng traêm tôø tieàn loaïi meänh giaù 500.000 ñoàng boû vaøo

caùc soït raùc trong kho. Ñeán cuoái giôø, Höông mang caùc soït ñöïng raùc naøy ra ngoaøi roài laáy tieàn ñem veà. Trung bình moãi thaùng, Höông laáy gaàn 1 tæ ñoàng tieàn maët. Coâ laøm coâng vieäc ñoå raùc caàn maãn naøy ñuùng 3 naêm môùi bò phaùt hieän. Keû ngôù ngaãn nhaát vuõ truï ôû ñaây khoâng phaûi laø coâ Höông maø chính laø heä thoáng Ngaân Haøng ôû Vieät Nam.

THAØ Ôû TUØ COØN HÔN Walid Chaabani, 32 tuoåi, boû troán khoûi nhaø rieâng ôû thaønh phoá Livorno vaøo ngaøy cuoái naêm 31 thaùng 12. Anh xin ñöôïc vaøo tuø ñeå thoaùt khoûi vôï ngay khi bò caûnh saùt baét laïi. Tröôùc ñoù, Chaabani chòu aùn phaït quaûn thuùc taïi gia do coù lieân quan ñeán moät vuï aùn ma tuùy. “Cuoäc soáng vôùi vôï cuûa anh ta raát khoù khaên vaø khoâng theå chòu noåi”, caûnh saùt thaønh phoá Livorno cho bieát trong moät thoâng baùo. Chaabani khai baùo raèng anh ta “phaùt oám vì nhöõng laàn caõi nhau vôùi vôï”. Moät toøa aùn ñòa phöông sau ñoù chaáp thuaän ñeà nghò naøy vaø anh ta ñöôïc toaïi nguyeän. NOÃI LOØNG KHOù NOùI CUûA FB 1. Ñaêng taûi traïng thaùi theo taâm traïng caûm xuùc, vaø khi ñaêng xong laø... ngoài chôø coù ngöôøi baám like. Hoâm naøo “like” treân 50 thì vui nhö traåy hoäi. Hoâm naøo laùc ñaùc vaøi ba caùi


221

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

Bây Giờ Là Cơ Hội Tốt Nhất Để MUA nhà! $18,900

Forest Park

3 phòng ngû, 1.5 phòng t¡m. Xây năm 1957.

Morrow

$34,900

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1969

Morrow

3 phòng ngû, 2 phòng t¡m. Xây năm 1971

Riverdale

6 phòng ngû, 4.5 phòng t¡m. Xây năm 1993

$36,900

4 phòng ngû,3 phòng t¡m. . Xây năm 1973

$1,800/mo

Stockbridge

$29,900

Hampton

$1,050/mo

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 2000

$29,900

Rex

3 phòng ngû,1.5 phòng t¡m. Xây năm 1971

Jonesboro

Jonesboro

3 phòng ngû,2 phòng t¡m. Xây năm 1972

$39,900

3 phòng ngû, phòng t¡m. Xây năm 1993

$1,050/mo

Jonesboro

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1998

$34,900

$39,900

Rex

3 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1988

$1,000/mo

Lawrenceville

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1978

Quí vÎ có khó khæn khi cho mܧn nhà? MŒt mÕi vì ngÜ©i thuê không trä tiŠn? Khó khæn tìm ngÜ©i thuê Çàng hoàng?

Xin hãy g†i cho TC Realty Group, LLC. V§i kinh nghiŒm cho mܧn và quản lš nhà lâu næm

chúng tôi së: 1. Cho mܧn giá cao; 2. Tìm ngÜời mܧn Çàng hoàng, Çû khä næng; 3. ñòi n®, lÃy låi nhà b¢ng pháp luÆt; 4. Làm giÃy t© h®p ÇÒng bäo vŒ tÓi Ça cho chû nhà và Çúng luÆt; 5. Check credit, ÇiŠu tra lš lÎch, khi‹m tra viŒc làm và lÜÖng b°ng Ç‹ coi ngÜ©i mܧn Çû ÇiŠu kiŒn hay không.

Call us TODAY at 678.910.8341 or visit us at www.tcrealty99.com Free Consultation! 100% Satisfaction Guaranteed!

Thân Chû Cûa Chúng Tôi Nói Gì?

Chung Nguyễn Broker & Owner Property Manager Firm License #: H-50434

----- “Chúng tôi biết Chung với sự giới thiệu của người cháu. Qua sự tiếp xúc. Chung là một người rất là nhiệt tình, tận tâm. Trong sự tế nhị, hưỡng dẫn, giải thích, chúng tôi đã có một căn nhà lš tưởng. Sau khi định cư tại GA gặp những khó khăn, Chung đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Chúng tôi rất hài lòng, An Tâm. Với sự kinh nghiệm của Chung đã giúp cho chúng tôi mọi sự tốt đẹp.’ - Cô Anna Vũ ----- “Anh Chung M‰n! Cám Ön s¿ nhiŒt tình và tÆn tâm trong công viŒc cûa Anh Çã giúp Ç« tôi mua ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š. Anh Çã không quän ngåi th©i gian và công sÙc Ç‹ hoàn thành thû tøc vay tiŠn và chu Çáo trong viŒc tÜ vÃn vŠ các thû tøc giÃy t© khác Ç‹ tôi có ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š trong lÀn ÇÀu tiên mua nhà này. Chúc Anh luôn manh khoÈ, Ç‹ giúp Ç« nhiŠu ngÜ©i chÜa Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ có cæn nhà mÖ Ü§c cûa h†." - Ty NguyÍn

TC Realty Group, CÔNG TY ĐỊA ỐC

LLC

6290 North Lee Street Morrow, GA 30260

(Trước khu Chợ TRINH, ở mặt đường từ Lake Harbin đi vô)

Tel: (678) 910-8341 Email: tcrealty99@att.net


222

“like” thì ca lieàn baøi ca “Khoâng coøn ai quan taâm ñeán toâi nöõa roài, chaéc phaûi doïn deïp laïi danh saùch baïn beø thoâi!” 2. Tröôùc khi aên laø phaûi chuïp hình, muoán chuïp hình ñeïp thì phaûi nhieàu saéc maøu. Vì vaäy, ñi aên phaûi keâu nhöõng moùn maøu saéc ñeå chuïp hình ñaêng leân FB thaät ñeïp, duø cho laø moùn ñoù khoâng heà hôïp khaåu vò cuûa mình. 3. Muoán ñaêng taûi aûnh - phaûi coù ñaày ñuû coâng cuï chænh söûa aûnh vaø coù theå thao taùc thuaàn thuïc ñeán möùc naâng bao nhieâu möùc laø ñuû saùng da, laøm bao nhieâu böôùc laø da maët mòn maøng nhö em beù. 4. Coù baát kyø chuyeän gì, gia ñình baïn beø chöa kòp bieát nhöng haøng chuïc, haøng traêm ngöôøi theo doõi treân Facebook ñeàu coù theå bieát töôøng taän töø nguyeân nhaân, haønh trình ñeá keát quaû caâu chuyeän “tai naïn” ñoù nhö theá naøo. 5. Thöïc hieän phöông chaâm “haõy laø moät ngöôøi coù tri thöùc” baèng caùch ñoïc baát kyø caâu naøo ñoù saâu saéc ñaày giaù trò nhaân vaên, lieàn tay thöïc hieän coâng thöùc “sao cheùp daùn” vaø ñaêng leân facebook 6. Luoân theo chuû tröông “ngöôøi daân laøng Vuõ Ñaïi: chaéc laø noù chöøa mình ra”, luoân döûng döng vôùi nhöõng chuyeän gaëp ngoaøi ñöôøng, nhöng baát kyø moät caâu chuyeän noùng boûng naøo ñoù treân “coäng ñoàng maïng” laø ñem veà chia seû leân trang caù nhaân, keøm theo vaøi ba caâu bình luaän “thaät laø quaù thaát voïng vôùi con ngöôøi ngaøy nay”... 7...8...9...n.

TOP TEN PHAùT NGOÂN VN 1. “Toâi khai trình ñoä caáp 3 vaø ñaïi hoïc chöù khoâng khai coù baèng caáp vì mình ñaõ hoïc nhöng chöa thi toát nghieäp. Nhö vaäy khoâng theå goïi laø khai thieáu trung thöïc.” (Lyù luaän cuûa PGÑ Sôû Vaên Hoùa tænh Baïc Lieâu sau khi bò laät taåy vuï khai gian baèng caáp). 2. “Ôn Ñaûng, ôn chính phuû, toâi ñaõ ñöôïc trôû veà nhaø.” (Caâu noùi ñaäm chaát Baéc Haøn cuûa anh Nguyeãn Thanh Chaán sau aùn oan sai 10 naêm ).Vaø ñeå khaúng ñònh naêng löïc qua vuï Nguyeãn Thanh Chaán. Phoù Chuû nhieäm UÛy ban Tö phaùp cuûa Quoác hoäi Nguyeãn Ñình Quyeàn traû lôøi phoûng vaán baùo chí: “Cô quan ñieàu tra Vieät Nam ñöôïc coi laø moät trong nhöõng cô quan gioûi nhaát theá giôùi”.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

3. Coù leõ vì theá maø Ñaïi söù Vieät Nam taïi Baéc Haøn Leâ Quaûng Ba ñaõ noùi: “Bao giôø ta coù theå laøm ñöôïc nhö hoï” chaêng? 4. “Vì ñaïi cuïc, khoâng theå xöû phaït tham nhuõng. Nhöng seõ xöû phaït nghieâm khaéc ngöôøi toá caùo tham nhuõng.” (Lyù Quang Thaùi GÑ Sôû LÑTB-XH tænh Haø Giang). 5. “Daân khoâng thôø sai ai bao giôø!” (Lôøi nhaän xeùt cuûa nhaø söû hoïc Döông Trung Quoác khi chöùng kieán haøng ngaøn ngöôøi ñoå veà ngoâi nhaø soá 30 Hoaøng Dieäu). 6. “Toâi noùi thaät taâm. Toâi khoâng tham veà tieàn baïc! Tieàn mua nhaø cho boà nhí cuûa toâi laø tieàn...vôï toâi cho” (lôøi Döông Chí Duõng noùi trong phieân toøa). 7. “Toâi coù ngöôøi chò ruoät töø Myõ veà Vieät Nam, khi ñi mang theo 2kg boät saén daây, bò haûi quan saân bay phaùt hieän khoâng cho mang ñi nöõa laø 600 baùnh ma tuùy.”. (Lôøi cuûa ñoäc giaû Leâ Minh baùo Tuoåi Treû thaéc maéc veà söï vuï ñeå “loït” 600 baùnh heroin cuûa saân bay Taân Sôn Nhaát.) 8. “Anh naøy ñang bò ñaùnh thì laên ra...nguû chöù khoâng phaûi baát tænh. Toâi nghó laø “coù daáu hieäu truùng gioù”. Chuùng toâi khoâng phaûi laø ñaùnh anh

maø laø khoáng cheá ñeå anh ta khoâng ñaùnh chuùng toâi”. (Tröôûng coâng an P25 Bình Thaïnh noùi veà chuyeän caáp döôùi oâng ñaùnh ngöôøi baùn haøng rong). 9. “Tao bieát con tao bò töû hình thì tao chuaån bò dao gieát con Thuùy taïi toøa. Ai keâu ñeo hoät xoaøn, chaïy xe tay ga chi cho noù cheùm?...”.(meï teân cöôùp Hoà Duy Truùc - ngöôøi chaët tay coâ gaùi ñi SH treân caàu Phuù Myõ gaøo leân giöõa toøa). Nhöng vaãn coøn ñoù moät caâu raát tình ngöôøi: 10. “Toâi traû laïi tieàn bôûi neáu toâi laáy

thì cuõng laø toâi hoâi cuûa, vaø neáu theá thì toâi coù khaùc gì nhöõng ngöôøi hoâi bia ñaâu”. (Lôøi anh taøi xeá Hoà Kim Haäu).

“THUEÁ TRIEÄU PHUù”: 75% Hoäi ñoàng Hieán phaùp Phaùp ñaõ baät ñeøn xanh cho vieäc aùp duïng möùc thueá leân ñeán 75% ñaùnh vaøo ai coù löông hôn 1 trieäu euro/naêm. Möùc thueá treân, goïi laø “thueá trieäu phuù” ñöôïc Toång thoáng Francois Hollande ñeà xuaát ñeå buoäc ngöôøi giaøu ñoùng goùp nhieàu hôn.Moät khi “thueá trieäu phuù” ñöôïc thöïc thi, caùc coâng ty bò ñaùnh thueá 50% ñoái vôùi phaàn löông treân 1 trieäu euro. Coäng theâm caùc khoaûn ñoùng goùp xaõ hoäi, möùc thueá maø doanh nghieäp phaûi gaùnh seõ vaøo khoaûng 75%. Hoäi ñoàng Hieán phaùp noùi treân goàm caùc thaåm phaùn vaø cöïu toång thoáng Phaùp. ÑEÏP XAÁU TUYØ BOÀI Nhöõng ngöôøi coù dieän maïo haáp daãn khi duøng böõa taïi nhaø haøng Les Georgeshay uoáng nöôùc ôû quaùn cafeù Marly - hai ñòa ñieåm aåm thöïc noåi tieáng nhaát ôû thaønh phoá Paris, thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa taäp ñoaøn


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

223


224

Costes - seõ ñöôïc nhaân vieân phuïc vuï xeáp choã ngoài ñeïp, “töông xöùng” vôùi dieän maïo cuûa hoï. Nhöõng ngöôøi ñeïp nhaát, ñoûm daùng nhaát seõ ñöôïc ngoài ôû nhöõng baøn trung taâm, nhöõng choã ngoài tuyeät nhaát taïi nhaø haøng. Söï thaät naøy ñaõ ñöôïc ñöa ra bôûi hai cöïu nhaân vieân töøng phuïc vuï taïi hai nhaø haøng noåi tieáng - Les Georges vaø quaùn cafeù Marly. Hai nhaân vieân giaáu teân coøn cho hay quy taéc naøy cuõng ñöôïc ñem aùp duïng ñoái vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân. Nhöõng ngöôøi coù ngoaïi hình nhö ngöôøi maãu môùi ñöôïc xeùt tuyeån vaøo laøm. Nhöõng nhaân vieân coù nhan saéc haáp daãn môùi ñöôïc chaïy baøn, giao tieáp nhieàu vôùi khaùch. Nhöõng khaùch coù ngoaïi hình haáp daãn ñöôïc xeáp baøn ñeïp ñeå baát cöù khaùch naøo ñi ngang qua hoaëc vöøa böôùc vaøo quaùn ñeàu coù theå nhìn thaáy nhöõng göông maët ñeïp, nhöõng phong caùch thôøi trang haáp daãn. Ñoái vôùi nhöõng khaùch “khoâng haáp daãn laém”, hoï seõ ñöôïc xeáp vaøo caùc baøn ôû goùc. Tin töùc naøy cuõng ñöôïc tôø Telegraph cuûa Anh ñaêng taûi. Telegraph coøn cho bieát theâm thoâng tin raèng neáu phuïc vuï baøn voâ tình ñeå nhöõng vò khaùch coù ngoaïi hình “khieâm toán” ngoài ôû baøn ñeïp, hoï seõ ngay laäp töùc bò quaûn lyù nhaéc nhôû bôûi haønh ñoäng naøy bò coi laø laøm aûnh höôûng tôùi hình aûnh ñeïp cuûa nhaø haøng.

TAùT CON NÍT: 8 THAùNG TUØ Trong chuyeán bay töø Minneapolis ñeán Atlanta, oâng Joe Rickey Hundley taùt moät ñöùa treû môùi chaäp chöõng bieát ñi bôûi lyù do caäu beù khoùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

toaùng leân treân maùy bay maø khoâng chòu nín. Caùc coâng toá vieân cho bieát, Joe Rickey Hundley bò caùo buoäc toäi danh duøng töø mang tính phaân bieät chuûng toäc ñeå goïi vôùi ñöùa beù 19 thaùng tuoåi da maøu noùi treân. Ban ñaàu, coâng toá vieân ñeà nghò baûn aùn 6 thaùng tuø giam ñoái vôùi ngöôøi ñaøn oâng. Tuy nhieân, do bò caùo coù tieàn söï haønh hung ngöôøi khaùc trong quaù khöù neân thaåm phaùn quyeát ñònh naâng möùc aùn leân thaønh 8 thaùng tuø giam. Tröôùc khi bò toøa keát toäi, oâng Hundley cho bieát mình nhaän moïi traùch nhieäm veà haønh vi cuûa mình vaø quay sang xin loãi baø Jessica Bennett meï ruoät caäu beù ñang coù maët taïi toøa. Hai meï con baø Bennett ngoài ôû gheá beân caïnh. Khi maùy bay chuaån

bò haï caùnh ñöùa beù ñoät nhieân khoùc toaùng leân. OÂng Hundley lieàn keâu meï caäu beù “laøm cho noù im moàm laïi”. Sau ñoù, thaáy ñöùa treû khoâng chòu nín, oâng duøng tay taùt vaøo maët caäu beù khieán noù bò xöôùc nheï döôùi maét phaûi. Lyù giaûi nguyeân nhaân veà haønh ñoäng keå treân, oâng Hundley cho bieát ngöôøi con trai duy nhaát cuûa oâng vôùi ngöôøi vôï cuõ vöøa môùi töï saùt vaø ñang trong tình traïng bò cheát naõo neân khoâng kieàm cheá ñöôïc söï böïc boäi. OÂng ñaët chuyeán bay tôùi Atlanta ñeå thaêm caäu con trai vaø coù uoáng röôïu tröôùc khi leân maùy bay.

GOOGLE GLASS AÊN TICKET Baø Cecilia Abadie (44 tuoåi) bò buoäc toäi xao nhaõng do ñeo kính Google Glass khi chaïy xe neân ñaõ chaïy quaù toác ñoä treân moät ñöôøng cao toác ôû San Diego. Caûnh saùt giao

thoâng cho bieát baø Abadie chaïy xe vôùi toác ñoä 80 treân quaõng ñöôøng coù toác ñoä giôùi haïn 65. Trong phieân ñieàu traàn tröôùc toøa, luaät sö cuûa baø Abadie laø oâng William Concidine khaúng ñònh khi laùi xe, baø duø ñeo kính Google Glass nhöng ñaõ khoâng baät noù leân. “Ñaây laø moät vuï kieän ñoäc nhaát voâ nhò, laø vuï ñaàu tieân coù lieân quan ñeán kính Google Glass - luaät sö Concidine cho bieát - Coâng ngheä tieáp tuïc phaùt trieån, chuùng ta luoân ñaët caâu hoûi luaät phaùp seõ phaûn öùng theá naøo ñoái vôùi coâng ngheä”. Kính Google Glass hieän taïi coù giaù 1.500 ñoâ, chæ daønh cho caùc laäp trình vieân. Haõng Google döï kieán seõ tung chieác kính thoâng minh naøy ra thò tröôøng 2014.

4000 TYû = 200 TRIEÄU ÑOÂ Huyønh Thò Huyeàn Nhö sinh 1978. 2007, Nhö vay treân 200 tyû ñoàng cuûa nhieàu ngaân haøng, caù nhaân vôùi laõi suaát cao ñeå ñaàu tö kinh doanh baát ñoäng saûn ôû nhieàu tænh thaønh. Sau ñoù Nhö ñaõ lôïi duïng tröôûng phoøng giao dòch Vietinbank chi nhaùnh Nhaø Beø huy ñoäng tieàn cuûa caùc ngaân haøng, nhieàu coâng ty vaø caù nhaân roài chieám ñoaït 4.000 tyû ñoàng. Tin môùi nhaát, ai gôûi tieàn voâ ngaân haøng qua tay Nhö keå nhö maát traéng, ngaân haøng voâ can.ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

225


226

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

227


228 BEÁP NHAØ TA NAÁU

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 437 ° JAN 05, 2014

ª DÌ HAI HUEä

Moùn chaû caù coù nguoàn goác töø Haø Noäi naøy khoâng heà khoù laøm taïi nhaø. Cuoái naêm 2003, haõng tin Myõ MSNBC ñaõ ñaët nhaø haøng Chaû caù Laõ Voïng Haø Noäi ôû vò trí thöù 5 trong 10 nôi neân bieát tröôùc khi cheát. Nhöõng ngöôøi saønh aên cho bieát chaû caù Laõ Voïng xöa laøm töø caù laêng töôi baét ôû soâng. Ñaây laø loaïi caù coù thòt chaéc, traéng vaø coù vò thôm ngon, laïi khoâng coù xöông daêm. Tuy nhieân, caù laêng töï nhieân baây giôø raát hieám hoi vaø thöôøng chæ coù caù nuoâi, ñieàu naøy cuõng laøm giaûm bôùt ñoä ngon cuûa chaû caù hôn tröôùc ñaây. Neáu khoâng tìm ñöôïc caù laêng, ngöôøi ta coù theå laøm chaû caù töø caù da trôn nhö caù tra, caù ba sa ñaõ loïc boû xöông vaø da. Teát naøy môøi baïn vaøo beáp vôùi moùn caù noåi tieáng naøy.

TÌM HIEÅU LÒCH SÖû

Böùc tranh oâng Khöông Töû Nha, (coøn goïi laø Thaùi coâng Voïng, ngöôøi ñaát Laõ neân goïi taét laø Laõ Voïng) ngoài boù goái caâu caù ñaõ hôn hai theá kyû nay vaãn coøn treân caên nhaø soá 14 phoá Chaû Caù (tröôùc ñaây laø phoá Haøng Sôn). Troø chuyeän vôùi baùc Ngoâ Thò Tình - con daâu cuûa doøng hoï Ñoaøn - naêm nay ñaõ hôn 93 tuoåi veà lòch söû cuûa moùn chaû caù Laõ Voïng, thì ñöôïc bieát. Caùch ñaây gaàn 200 naêm, töø thôøi Phaùp, chính taïi ngoâi nhaø naøy gia chuû Ñoaøn Xuaân Phuùc, vôï laø Bì Thò Vaân ñaõ cöu mang nghóa quaân Ñeà Thaùm. Hai vôï choàng cuï Phuùc coù taøi ngheä naáu aên, thöôøng laøm caùc moùn goûi caù, chaû caù ñaõi nghóa quaân moãi khi thaéng traän. Nhieàu ngaøy thaùng ñi qua, ñeå coù choã tuï hoïp an toaøn cho nghóa quaân, chính cuï Phuùc ñaõ nghó caùch che maét chính quyeàn Phaùp baèng vieäc môû quaùn chuyeân baùn chaû caù. Veà sau vieäc cuï Ñoaøn Xuaân Phuùc theo nghóa quaân bò baïi loä, bò thöïc daân Phaùp cheùm ñaàu. Baùc Ngoâ Thò Tình keå ngaøy xöa laøm chaû caù gia ñình chæ toaøn duøng caù laêng, vì thòt caù laêng ngoït, thôm, nhieàu naïc ít xöông. Ngaøy nay loaøi caù naøy trôû neân quyù hieám neân ñöôïc thay baèng caù nheo, caù quaû, caù ngaïnh, caù chieân... nhöng khoâng loaïi naøo coù theå saùnh baèng caù laêng xeùt veà ñoä ngon ngoït. Caù laêng laøm saïch chæ laáy phaàn thòt, caét khuùc côõ 2 ñoát ngoùn tay, öôùp (trong 2 giôø) vôùi rieàng, meû, haït tieâu, nöôùc maém vaø khoâng theå thieáu moät chuùt maém toâm bôûi chính maém toâm seõ laøm neân höông vò khoù queân cuûa chaû caù Laõ Voïng. Keïp caù vaøo trong töøng gaép tre, tröôùc khi keïp pheát moät lôùp môõ cho ñôõ dính. Nöôùng caù treân than hoàng, laät

trôû ñeàu tay ñeå caù chín vaøng, ñôïi caù thaät nguoäi môùi môû keïp tre truùt vaøo trong toâ ñeå rieâng. Theâm moät bí quyeát gia truyeàn cuûa chaû caù Laõ Voïng: laø chæ duøng môõ (goàm môõ gaø, môõ caù, môõ heo) ñeå chieân caù, bôûi khi soâi ñoä noùng cuûa môõ seõ cao hôn daàu vaø muøi vò cuõng ñaäm ñaø hôn.

NGUYEÂN LIEÄU:

- Caù laêng (caù tra, caù ba sa) loïc boû xöông vaø da: 1kg - Nöôùc töø cuû rieàng: 2 muoãng (giaõ naùt cuû rieàng, cho chuùt nöôùc roài vaét laáy nöôùc) - Meû: 2 muoãng (neáu thích meû cho vaøo) - Rau thì laø: 1 boù lôùn - Haønh laù: 1 boù lôùn - Maém toâm Baéc: 4 muoãng - Ñaäu phoäng rang boùc voû: 200g - Gia vò tieâu, muoái, nöôùc maém - Neân theâm nöôùc ngheä töôi hoaëc boät ngheä khi öôùp ñeå caù coù maøu vaøng ñeïp maét hôn.

CAùCH LAØM:

- Caù caét moûng mieáng vöøa aên, öôùp nöôùc rieàng, meû, nöôùc maém, muoái, tieâu, daàu aên trong 1 giôø ñoàng hoà. - Quaït than cuûi vaø nöôùng caù baèng væ cho ñeán khi chín vaøng. Coù theå nöôùng baèng loø nöôùng cuõng ñöôïc. - Tröôùc khi aên, duøng chaûo cho moät ít môõ heo (duøng daàu aên thì khoâng thôm baèng) vaø ñaûo caù cho noùng vôùi haønh laù vaø thì laø caét khuùc, sau ñoù cho caù vaøo toâ buùn, muùc maém toâm ñaõ pha vaø troän ñeàu, raéc ñaäu phoäng rang leân roài thöôûng thöùc. Chuù yù: Duøng maém toâm Baéc môùi ñuùng kieåu (maém toâm mua ôû sieâu thò Hoàng koâng), cho ñöôøng, chanh, ôùt quaáy ñeàu theo tæ leä: 1 muoãng maém toâm, 1 muoãng ñöôøng, 1 muoãng nöôùc coát chanh. AÊn chaû caù phaûi noùng môùi ngon. Thì laø, haønh hoa ñöôïc nhuùng chung vaøo chaûo daàu cho chín taùi, theâm chuùt buùn, rau muøi, rau huùng, ñaäu phoäng rang... chaám baèng maém toâm ñaõ pha cheá nöôùc coát chanh, ôùt, röôïu, môõ noùng, ñöôøng, ñaùnh maïnh tay cho noåi boït. Vò ngoït beùo buøi cuûa caù, thôm noàng cuûa rau thôm quyeän nôi ñaàu löôõi khieán ngöôøi ta phaûi nhôù maõi...

ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

229


230

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

231


232

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

PHÖÔNG ÑIEÀN BIEÂN SOAÏN

Töø 20 thaùng 1 ñeán 1 thaùng 2 naêm 2014

NAM NÖÕ XEM CHUNG

GIAÙP TYÙ 30 TUOÅI: Moïi döï tính chöa ñöôïc nhö yù. Ñöøng neânham chôi thaùi quaù laøm buoàn loøng gia ñình vaø thaân quyeán. Chaêm chæ laøm vieäc laø ñieàu toát nhaát. Taøi loäc thoaûi maùi. NHAÂM TYÙ 42 TUOÅI: Khoâng neân huøn haïp hoaëc cho vay möôïn. Coù söï thay ñoåi toát trong coâng vieäc ñang laøm. Taøi loäc gaëp may maén. Tình caûm caù nhaân toaïi yù. CANH TYÙ 54 TUOÅI: Nhöõng döï tính chöa theå thöïc hieän ñöôïc vì coøn vaøi ñieåm chöa thoâng. Haõy tieáp tuïc ôû coâng vieäc cuõ coù keát quaû hôn. Taøi loäc trung bình. Caån thaän keû tieåu nhaân möu haïi. MAÄU TYÙ 66 TUOÅI: Coù nhieàu vieäc may maén, thuaän lôïi mang ñeán. Tin töùc vui veû cuûa thaân nhaân töø xa. Taøi loäc vaãn thoaûi maùi. Con caùi mang veà nieàm vui. AÁT SÖÛU 29 TUOÅI: Vieäc laøm cuøng söï hoïc haønh toát ñeïp. Chuyeän tình caûm ñöôïc thoaûi maùi khieán tinh thaàn vui veû. Caàn coá gaéng theâm nöõa, ñöøng boû phí thôøi gian voâ ích. Traùnh ñeán choã ñoâng ngöôøi. QUYÙ SÖÛU 41 TUOÅI: Coâng vieäc gaëp vaøi khoù khaên. Tieàn baïc hôi khöïng laïi khieán phaûi lo laéng. Chöa neân tính chuyeän laøm aên môùi hoaëc huøn haïp luùc naøy. Ñöøng noùng giaän maát hoøa khí trong gia ñình. TAÂN SÖÛU 53 TUOÅI: Neân nhaãn nhòn, ñöøng tranh caõi vôùi moïi ngöôøi “moät söï nhòn, chín söï laønh” meàn moûng vaø nhöôøng moät ñoâi ñieàu raát coù lôïi mai sau. Taøi loäc töông ñoái khaù. Gia ñaïo an vui. KYÛ SÖÛU 65 TUOÅI: Khoâng neân chaáp nhaát nhöõng lôøi noùi khoâng ñaâu chæ laøm phieàn mình thoâi. Boû qua ñöôïc, moïi ngöôøi seõ neå vì hôn. Taøi chaùnh tuy khaù nhöng phaûi tieâu xaøi nhieàu. BÍNH DAÀN 28 TUOÅI: Ñöøng buoàn phieàn heát ngöôøi naøy, ngöôøi noï. Töï mình neân kieåm ñieåm xem mình coù khuyeát ñieåm gì khoâng. chuyeän tình caûm vui veû, nhöng chôù ñeå luïy nhieàu. Coâng vieäc laøm oån ñònh. GIAÙP DAÀN 40 TUOÅI: Coù may maén trong ngheà nghieäp hieän taïi vì coù quyù nhaân giuùp ñôõ. tieàn baïc cuõng thu hoaïch ñöôïc töông ñoái thoaûi maùi. Löu taâm, coù tieåu nhaân ganh gheùt, noùi xaáu. Tình caûm caù nhaân vui. NHAÂM DAÀN 52 TUOÅI: Taøi chaùnh tuy cuõng coøn phaûi lo laéng nhöng ñaõ töông ñoái oån ñònh. Coâng vieäc tieán trieån ñeàu hôn tröôùc. Coù tin vui cuûa con caùi cuõng nhö coù may maén nhoû nhöng baát ngôø vaøo dòp giöõa tuaàn. CANH DAÀN 64 TUOÅI: Taøi chaùnh khaù toát ñeïp, may maén baát ngôø. Ngheà nghieäp coù chuyeån höôùng khaù hôn tröôùc. Caån thaän nhieàu veà nhöõng giaáy tôø lieân quan ñeán phaùp lyù. Gia ñaïo an vui. ÑINH MAÕO 27 TUOÅI: Tình caûm caù nhaân coù nhieàu thuaän lôïi, vui veû. Taïi nôi laøm vieäc, neân nhaãn nhò ñoâi chuùt, ñöøng toû thaùi ñoä cöùng raén quaù e khoâng lôïi. Gia ñaïo bình an. AÁT MAÕO 39 TUOÅI: Ñöøng lo nghó thaùi quaù vì nhöõng chuyeän khoù khaên ñang xaûy ra. Bình tónh laøm vieäc, seõ coù quyù nhaân cöùu giuùp. Tieàn baïc coù may maén nhoû. löu taâm veà aên uoáng. QUYÙ MAÕO 51 TUOÅI: Tuy maát söùc nhieàu trong coâng vieäc, nhöng buø laïi, laïi ñaït ñöôïc keát quaû toát veà tieàn baïc. Coù tin vui cuûa con caùi mang veà khieán gia ñaïo vui veû. TAÂN MAÕO 63 TUOÅI: Vieäc laøm aên chöa ñaït ñöôùc nhö yù nhöng cuõng ñaõ coù nhöõng daáu hieäu toát ñeïp. Neân caån thaän thaät nhieàu keûo coù tieåu nhaân rình raäp möu haïi ñoù. MAÄU THÌN 26 TUOÅI: Thay ñoåi coâng vieäc luùc naøy chöa thuaän lôïi cöù giöõ ôû möùc cuõ ít laâu nöõa. Tình caûm caù nhaân coù nhöõng giaän hôøn voâ loái, laøm mình töï laøm buoàn phieàn maø thoâi. BÍNH THÌN 38 TUOÅI: Coù moät vaøi thay ñoåi nhoû veà nhaø cöûa cuõng nhö vieäc laøm aên. Thay ñoåi naøy laøm tinh thaàn thoaûi maùi hôn tröôùc. Coâng vieäc vaãn coøn giaäm chaân taïi choã. GIAÙP THÌN 50 TUOÅI: Ñöøng oâm moäng lôùn quaù maø seõ thaát baïi ñau ñaáy. Thôøi ñieåm naøy, neân thuû cho vöõng, ñöøng bung ra seõ thua thieät nhieàu, nhaát laø veà taøi chaùnh. Gia ñaïo hôi loän xoän. NHAÂM THÌN 62 TUOÅI: Tính toaùn chuyeän laøm aên môùi chöa ñuùng luùc ñaâu. Naêm xui thaùng haïn vaãn coøn. Vaø cuõng caån thaän veà lôøi aên tieáng noùi. Keûo bò oan uoång vì hieåu laàm.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

233


234

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

KYÛ TÎ 25 TUOÅI: Ch Coù taøi loäc nhoû vaøo thôøi gian naøy. Chuyeän tình caûm laø moät chuoãi daøi loän xoän ñoù, ñöøng baét caù hai tay maø gaây nhieàu baát lôïi. ÑINH TÎ 37 TUOÅI: Coù tin vui nhieàu veà tình caûm. Nhöng neáu laø 1 chuyeán phieâu löu thì neân chaám döùt, keûo seõ coù söï raéc roái lôùn, lieân quan ñeán haïnh phuùc gia ñình. Taøi loäc khaù. AÁT TÎ 49 TUOÅI: Möu caàu chuyeän gì cuõng caàn caân nhaéc cho kyõ, phaûi bieát coù tieán cuõng nhö coù thoaùi môùi coù theå an toaøn. “Moäng cao seõ teù ñau” ñoù. QUYÙ TÎ 61 TUOÅI: Vaãn coøn nhieàu vieäc chöa giaûi quyeát ñöôïc neân tinh thaàn lo laéng, öu tö. Raùn cheøo troáng ít laâu nöõa seõ ñaït ñöôïc keát quaû maõn yù. Gia ñaïo bình yeân. CANH NGOÏ 24 TUOÅI: coù may maén, giaûi quyeát ñöôïc nhöõng khoù khaên buoàn phieàn. Taøi loäc bình thöôøng. Phaùi nöõ caån thaän, ñöøng nheï daï, nhaát laø veà tình caûm. MAÄU NGOÏ 36 TUOÅI: Phaûi thaät bình tónh cuøng phaân tích kyõ caøng söï lôïi haïi tröôùc khi quyeát ñònh, ñöøng noåi noùng cuõng nhö voäi vaøng, haáp taáp trong moïi vaán ñeà, seõ gaây haïi lôùn. Taøi loäc khaù. BÍNH NGOÏ 48 TUOÅI: Nhieàu tin töùc toát ñeïp lieân quan ñeán chuyeän laøm aên. Moïi vieäc trong gia ñình. Trong ngheà nghieäp cuõng nhö tieàn baïc ñaõ töông ñoái oån ñònh. GIAÙP NGOÏ 60 TUOÅI: Tuy coøn ñoâi chuùt chaät vaät veà coâng vieäc cuøng nhöõng döï tính cho töông lai, nhöng ñaõ coù aùnh saùng cuoái ñöôøng haàm ñeå qua khoûi nhöõng khoù khaên. Gia ñaïo an vui. KYÛ MUØI 35 TUOÅI: Coâng vieäc laøm aên, ngheà nghieäp vaãn tieán trieån thuaän lôïi. Tieàn baïc töông ñoái thoaûi maùi. Tình caûm caù nhaân cuõng ñöôïc vui veû, nhöng ñöøng vì vaäy ham vui quaù khoâng toát. ÑINH MUØI 47 TUOÅI: Coù hyû söï trong gia ñình khieán hao toán tieàn baïc. Tuy nhieân taøi loäc vaãn ñöôïc nhö yù vaø ngheà nghieäp cuõng khoâng coù gì ñaùng quan ngaïi. Caån thaän veà xe coä. AÁT MUØI 59 TUOÅI: Chuyeän laøm aên, ngheà nghieäp ñaõ baét ñaàu ôû vaøo tình traïng oån ñònh, toát ñeïp. Caàn thaän trong luùc giao thieäp keûo bò hieåu laàm veà nhöõng lôøi noùi voâ tình. QUYÙ MUØI 71 TUOÅI: Trong gia ñaïo, coù 1 vaøi söï xung khaéc veà tö töôûng. Khoâng ñöôïc vui. Neân uyeån chuyeån, meàn moûng giaûi quyeát ñeå moïi chuyeän ñöøng bieán thaønh lôùn. Taøi chaùnh bình thöôøng. CANH THAÂN 34 TUOÅI: Trong ngheà nghieäp, coâng vieäc laøm aên vaãn thuaän lôïi nhieàu, tieán trieån toát ñeïp. Caàn coá hôn nöõa ñeå thaønh coâng myõ maõn hôn. Tình caûm caù nhaân vui veû. MAÄU THAÂN 46 TUOÅI: Tuy moïi vieäc ñaõ tieán haønh ñeàu ñaën nhöng vaãn coøn nhöõng raéc roái nhoû. Laùi xe coä phaûi thaät caån thaän, cuõng nhö ñöøng noåi noùng baát töû ñeå giöõ hoøa khí trong gia ñình. BÍNH THAÂN 58 TUOÅI: Coâng vieäc laøm thaät vaát vaû nhöng laïi ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhö yù, khieán tinh thaàn thaät thoaûi maùi, phaán chaán. Tieàn baïc cuõng ñöôïc maõn yù. GIAÙP THAÂN 70 TUOÅI: Ñöøng noùng naûy, böïc töùc vì ngoaïi caûnh gaây söï trôû ngaïi cho coâng vieäc. Neân meàm moûng, nhu thuaän thì moïi vieäc seõ ñaâu vaøo ñoù maø thoâi. Tieàn baïc phaûi chi tieâu nhieàu. Buø laïi, tình caûm vui veû. TAÂN DAÄU 33 TUOÅI: Coù chuyeän cuûa gia ñình phaûi lo nghó chöa tæm ra phöông caùch ñeå giaûi quyeát. Chuyeän tình caûm caù nhaân vaãn toát ñeïp, tuy cuõng coù giaän hôøn vôù vaån. Ngheà nghieäp, taøi chaùnh bình thöôøng. KYÛ DAÄU 45 TUOÅI: Gaëp vaøi raéc roái, trôû ngaïi trong coâng vieäc laøm aên. Nhôø coù quyù nhaân giuùp ñôõ tích cöïc neân moïi vieäc tieán trieån toát. Taøi loäc hanh thoâng. Gia ñaïo yeân vui. ÑINH DAÄU 57 TUOÅI: Vui veû vì con caùi coù hieáu, giuùp ñôõ gia ñình. Ngheà nghieäp vaø taøi chaùnh vaãn coøn phaûi lo nghó tuy ñaõ coù nhöõng chieàu höôùng thuaän lôïi. Caån thaän veà xe coä. AÁT DAÄU 69 TUOÅI: Hao toán tieán veà nhöõng chuyeän mua saém trong gia ñình cuøng chuyeän hieáu hyû. Ngheà nghieäp cuõng nhö taøi loäc toát ñeïp, thoaûi maùi. Gia ñaïo an vui. NHAÂM TUAÁT 32 TUOÅI: Nhaän ñöôïc tin töùc vui veû cuûa thaân nhaân ôû xa. Tình caûm caù nhaân vui veû, thoaûi maùi, coù quaø taëng nhoû baát ngôø. Ngheà nghieäp, tieàn taøi tieán trieån ñeàu. CANH TUAÁT 44 TUOÅI: Caån thaän veà lôøi aên tieáng noùi, deã bò moïi ngöôøi xung quanh hieåu laàm gaây söùt meû tình caûm. Vieäc laøm aên cuøng taøi loäc khaû quan. Löu taâm veà vaán ñeà xe coä. MAÄU TUAÁT 56 TUOÅI: Maëc daàu gaëp trôû ngaïi baát ngôø trong ngheà nghieäp khieán phaûi lo laéng, nhöng laïi coù quyù nhaân giuùp ñôõ qua khoûi khoù khaên. Chôù noùng giaän ñeå giöõ cho gia ñaïo yeân vui. BÍNH TUAÁT 68 TUOÅI: Vaãn coøn gaëp khoù khaên, trôû ngaïi trong coâng aên vieäc laøm cuõng nhö taøi chaùnh. Ñaõ vaäy, thôøi gian naøy phaûi hao toán tieàn baïc veà nhöõng chuyeän chaúng ñaëng ñöøng. Tuy nhieân, laïi coù may baát ngôø veà taøi loäc. QUYÙ HÔÏI 31 TUOÅI: Ñöøng toû ra taøi gioûi, kieâu ngaïo thaùi quaù deã laøm mích loøng baïn beø vaø moïi ngöôøi xung quanh. Veà tình caûm caù nhaân ñöôïc nhö yù vaø coù quaø taëng baát ngôø. TAÂN HÔÏI 43 TUOÅI: Ngheà nghieäp ñaõ ñi vaøo thuaän lôïi, thoaûi maùi. Tuy nhieân, veà tieàn baïc vaãn coøn nhieàu öu tö, lo laéng vì nhöõng chi tieâu quaù söùc. Caån thaän keû tieåu nhaân möu haïi. KYÛ HÔÏI 55 TUOÅI: Khoâng vieäc gì phaûi laøm oàn aøo maø chæ neân thaät meàn moûng, laäp luaän thaät vöõng chaéc seõ thuyeát phuïc ñöôïc ngöôøi ñoái dieän. Caån thaän veà xe coä. Taøi loäc, ngheà nghieäp tieán trieån ñeàu. ÑINH HÔÏI 67 TUOÅI: Chuyeän gia ñình, con caùi coù ñoâi chuùt raéc roái, phaûi baän taâm ñeå giaûi quyeát cho eâm ñeïp. Coâng vieäc laøm aên tieán trieån khaù hôn. Taøi loäc thuaän lôïi, thoaûi maùi.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

235


236

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

237


238

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014, 2014

239


240

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

7


8

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

Chương Trình Giảm Giá Đặc Biệt Tẩy Trắng Răng $100 OFF


6

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014 TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Quaûng Caùo Maøu

COLOR AD

DEC 20, 2008

9

SOÁ 316


10

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014

COLOR AD

3302-3308 La Venture Drive, Chamblee, Ga 30341 Peter Quang Nguyen 770-633-7786 nguyenpeter@realtor.com Địa điểm tốt, thuận lợi cho kinh doanh Tọa lạc ngay trung tâm cộng đồng VN Buford Hwy & Chamblee Tucker.

BÁN TỪNG ĐƠN VỊ

Từ 700 - 8,000. Sq.F Giá từ $150.00 Sq.F Cơ hội tốt cho kinh doanh nhà hàng Có 3 đơn vị đã có sẳn hầm lọc dầu (grease traps ready)

CHO THUÊ Từ 700 - 8,000 Sq.F

Giá thuê: $10. Sq.F trở lên Miển trả tiền thuê 1-6 tháng 3 Đơn vị sẳn sàng để mở Nhà Hàng hoặc mua bán thực phẩm 2 Building Total 27,000 Sq.F 18 Đơn Vị ( Bán hoặc Thuê) Xây dựng năm 2008 Đặt cọc 20 - 30% Tự mình làm chủ, rẻ hơn thuê lại Có sẳn chương trình tài trợ vay tiền English call - PETER KIM 770-851-9196 - Email: gatewaygachi@gmail.com

11


12

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 438 ° JAN 20, 2014


Rangdong 438  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you