Page 1


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

IFC COLOR AD

ĐẶ CÓ CHƯƠNG TRÌNH

C B IỆ T

I S G N Á I G M CH O Đ Ê

NH

&

NEW YEAR

www.fusionnite.com


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

1


2

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

3


4

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

1


2

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


3

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

MUÏC LUÏC 06 Thö Toøa Soaïn - Song An Chaâu 07 Hình AÛnh - Thöông laém mieàn Trung 10 Nhaân Quyeàn - VN vaøo Hoäi ñoàng nhaân quyeàn - MLBVN 12 TS Theá Giôùi - Trò giaù $100K - Traàn Trung Ñaïo 36 Coäng Ñoàng - Madison Nguyeãn öùng cöû thò tröôûng - Ngoïc Lan 26 Thö Môøi - Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn 54 Lòch Söû - Cuoäc ñôøi thaùi töû Baûo Long - Hoàng Haûi 60 Nhaø Cöûa - Caûm xuùc nhö mua nhaø - Nguyeân Ngoïc 62 Phong Thuyû - Höôùng nhaø vaø tuoåi taùc - Nguyeãn Só Trieäu 64 Luaät HK - Website $364 trieäu - Thaûo Laâm 68 Y Hoïc - Bí quyeát soáng laâu - BS Teà Quoác Löïc 72 Cha Meï & Con - 5 ñieàu ngöôøi thaønh coâng laøm ban ñeâm - Bích Nga 104 Baõo Haûi Yeán - Côn baõo taøn khoác - Hoàng Leâ toång hôïp 120 Vaên Ngheä - Ba ngöôøi ñaøn oâng trong ñôøi Kyø Duyeân - Trieäu Vöông 126 Vui Cöôøi - RÑ Söu taàm 128 Du Lòch - AÙ chaâu laø nhaø 4 - Huyeàn Chip 134 Chuyeän Hoa Kyø - JFK - Huyønh Nghóa 138 Taûn Maïn Queâ Höông - Chaùo - Vinh Phuùc söu taàm 142 Chuyeän Vieät Nam - Ngheà ñoàng naùt, loøng vaøng - Cao Nam Hôïp 146 Truyeän Ngaén - Ñaøn Baø - Söông Nguyeät Minh 154 Truyeän Phoùng Taùc - Giai nhaân vaø Ñaïi ñeá - Huyønh Dung 162 Truyeän Nhieàu kyø - Ñoaøn vuõ khoûa thaân - Ngöôøi Thöù Taùm 170 Vaên Hoïc - Saùch cuõ - Ngöôøi xöa - Vieân Linh 176 TG Ñoù Ñaây - Gia toäc quyû döõ - Thaûo Nguyeân 182 Truyeän Nam Boä - Ngoïn coû gioù ñuøa - Hoà Bieåu Chaùnh 206 Tröôùc Thôøi Cuoäc - Caêng thaúng Trung Nhaät - Phaïm Trung 212 Nhaân Vaät - Suha Arafat - Phöông Thanh 218 Chuyeän Laï Ñoù Ñaây – Raïng Ñoâng Söu Taàm 225 Taâm tình qua caùnh thö - Thanh Lan Phuï Traùch 230 Beáp Nhaø Ta Naáu - Buùn boø Hueá chay - Dì Hai Hueä 236 Loái Soáng - Hoa Vaïn thoï - Phöông Khanh 240 Töû Vi – Phöông Ñieàn Nguyeân Thô - 24, 114 -115 Coù Muøa Ñoâng Nhôù - Minh Leâ Sôn Nöôùc Maét Doøng Soâng - Duy Leã Ñoâng Veà Tuyeát Laïnh - Hoaøng Yeán Muøa Ñoâng Cuoäc Ñôøi - Hoaøi Höông Giang Muøa Baõo Bieån - Nguyeân Thaïch Nhaân ñoïc maáy baøi thô cuõ - Traàn Vaán Leä Töù tuyeät - Traàn Vaán Leä Haønh phöông taây - Traàn Trung Taù

THÖ TÖØ, BAØI VÔÛ, CHI PHIEÁU XIN GÔÛI VEÀ RANGDONG MAGAZINE P.O. BOX 931660, NORCROSS, GA 30003 Quyù vò caàn Rao Vaët, xin goïi soá: 678-360-2840 Quyù vò caàn quaûng caùo Thöông Vuï, xin goïi soá:404-704-6599


4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index BAÙC SÓ ÑOÂNG Y Baùc só Ñoâng Y Laâm Tuaán.........................46 Baùc só Ñoâng Y Leâ Bình...........................241 BAÙC SÓ Y KHOA & GIAÛI PHAÅU THAÅM MYÕ Baùc Só Nguyeãn Huy Ñaïo.........................44 BS Y.H. Parikh (Nhi Khoa).......................42 Drews Family Medicine Norcross.............65 Baùc Só Nguyeãn Vaên Khöông...................219 Better Health Medical Group ...................95 BAÙC SÓ NHAÕN KHOA BS Nhaûn Khoa Yin-Lok Lai ......................39 Italy Optical ..............................................25 Eye Best Optical ......................................83 Wang Eye Center.....................................19 Next Day Optical ......................................37 Baùc Só NHA KHOA N.S Vinh P. Huyønh (Nieàn Raêng).....Maøu / 96 Nha só Yi- Tsu Cheng ..........................Maøu Nha só Chi Huyønh (T. Taâm Nha Khoa)......93 Nha Só Tuyeàn Phaïm.................................30 Nha Só Phaïm Laân.....................................85 Nha só Phöôïng Phaïm...............................45 Nha Só Leâ Minh Thieän.......................51, N/A Nha Só Tiffany Thanh Dang......................44 Nha Só Henry Haø Nguyeãn.......................124 AT Dental (Nha Só Nguyeãn Anh Tuù)......Maøu BS CHÆNH HÌNH - THUOÁC TAÂY BS Phillip Long Dang................................48 Baùc Só Nguyeãn Khoa Bình........................97 Baùc só Robert J. Zarach .........................225 Dr. Phillip Em ........................................Maøu Georgia Gwinnett Clinic ...........................43 Nhaø Thuoác VN + Pharmacy.....................13 Nhaø thuoác Taây Wai-Kiu Famcare...........169 VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ VPLS Orlando Firm................................Maøu LS Gilbert Taylor (Frankie Van).................... ........................................ Maøu (1), 102, 185 VP Luaät Sö Nguyeãn Stephen.................246 Luaät Sö Tieân Nguyeãn...............................84 Nöõ Luaät Sö Nguyeãn Thanh Tuyeàn............61 VPLS Palazzola Law (Hieäp Ng.)......96/ Maøu Luaät Sö Keith D. Leshine ( Coâ Ngoïc).........8 Luaät Sö Minh...........................................88 Luaät Sö Tröông Minh Cöôøng....................28 Luaät Sö Stuart Barasch............................77 Luaät Sö Hoaøng Nguyeãn..........................101

Luaät Sö Alexsandra Bronsted.................155 VPLS Koo & Sobotta (LS Thaûo)...............11 Dòch Vuï Phaùp Lyù Blue Sky.................... 171 LS Marc Ellis............................................49 Dòch Vuï Phaùp Lyù Ñieåm Heïn.........Maøu (234) KHAI THUEÁ - KEÁ TOAÙN Hieàn Tröông CPA (Khai Thueá.)................90 Minh Haûi Khai Thueá..................................63 H&T Khai Thueá Keá Toaùn..........................29 Cöôøng Khai Thueá........................... 180, 181 Hieáu Leâ Khai Thueá.................................155 Bens Tax Khai Thueá.............................. 124 Phöông Uyeân Service ............................147 Trung Taâm Dòch Vuï SOS ........................ n/a Vaên Phoøng Dòch Vuï - Jenny Chaâu . Maøu (2) Saøi Goøn Dòch Vuï Di Truù..........................177 TC Financial - Khai Thueá ...................... 229 NAT dòch vuï............................................107 ABC Khai Thueá & Travel (Phuùc)..............49 Infinity Tax (Nguyeãn Ñaïi)..........................71 Khai Thueá - Jenny Chaâu.................. Maøu (2) Di Truù Blue Sky......................................171 Tax & Financial (Linh Nguyen)...............219 DC Tax & Accounting...............................67 Di Truù Ñieåm Heïn..........................Maøu (234) VEÙ MAÙY BAY & CHUYEÅN TIEÀN Minh Haûi Chuyeån Tieàn .............................63 Minh Haûi Travel & Di Truù..........................63 Saøi Goøn Travel ......................................177 Coâng Ty Du Lòch NAT............................107 Phuong Uyen Veù Maùy Bay.....................147 Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn..............................81 ABC Travel (Phuùc)...................................49 Blue Sky Travel..................................... 171 ABC Chuyeån Tieàn....................................57 Vy Travel....................................... Maøu (17) LD Travel............................................... 175 Ñieåm Heïn Travel .........................Maøu (234) COÂNG TY BAÛO HIEÅM Farmers Insurance (Kim Huynh)...........Maø u Chaâu’s Insurance...................................245 Baûo Hieåm Söùc Khoûe (Huyønh Bình)........143 Cao Anthony Baûo Hieåm............................29 All Top (Andrew Tieán Voõ).........................41 Minh Haûi Baûo Hieåm..................................63 AllState Insurance (Ben) .......................124 Infinity Insurance Groups (Nguyeãn Ñaïi)...71 AllState Insurance (Viet Tran)................161 Nationwide Insurance...............................47 InsuredNow (John Dang)........................118

COÂNG TY TAØI TRÔÏ - BANK Chaâu’s Insurance Agency......................244 Home Point Mortgage...............................89 NewPoint Mortgage (Trinh Lö)...............117 Minh Haûi Mortgage...................................63 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) TC Mortgage...........................................229 Roundleaf (Tö vaán taøi chaùnh) ....................9 American 1st Mortgage.........................Maøu Trung Taâm Xoùa Nôï Lincoln ...................221 COÂNG TY MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT Don & Associates (Duõng Huyønh).............21 Kim Tran Le Realty ......................Maøu (233) Virtual Properties Realty (Vuõ Nguyeãn).... 35 Doanh Leâ (Mua Baùn Nhaø Ñaát)................173 TC Realty (Chung Nguyeãn)................... 229 Yeán Phan Realty................................... 153 Diamond Realty .......................................86 Quyeân Huyønh Real Estate .......................22 Thieân AÂn Realty......................................161 Coâng Ty Quaûn Lyù (thueâ) Nhaø ................135 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) America Realty (Tommy Nguyeãn). Maøu (17) XAÂY CAÁT - SÖÛA CHÖÕA - THIEÁT TRÍ ÑIEÄN - SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH Angee Architect & Construction................87 Control Indoor Air (Haøo Air Co.).............151 LuLu Phuïc Vuï Xòt Moái Moït.......................67 Saigon Electrics....................................... n/a Delux plumbing & Piping (Chuùc)............113 H&C Roofing ..........................................117 Unique Kitchen, Flooring, Bath ................79 H&H Heating & Air..................................173 B&H Construction...................................116 No.1 Carpet .............................................91 Ñinh Maùy laïnh-Maùy Noùng.........................75 Taùm Giaët Thaûm......................................135 BT Construction........................................98 Dream Granite & Cabinet Co..................123 TNT Construction...................................161 H&N Construction...................................131 Ñöùc Söûa maùy laïnh & ñieän....................... n/a Duc’s Flooring.........................................129 Thomas Heating & Air .............................94 Tri & Henry AC/Heating .........................100 Nghóa Traàn Heating & Care......................76 AAA Construction & Roofing....................53 Unique Heating & Air ...............................79 Ryan Nguyen Heating & Air ...................105


5

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index MUA - BAÙN - SÔN - SÖÛA XE THAY & DAÙN KIEÁNG XE V.T Auto LLC..........................................227 Auto Gallery (Ñaëng Q. Vuõ).....................125 Ba’s Body Shop........................................82 Bui’s Auto Repair......................................34 Lam’s Auto Body Shop.............................99 Tire Star Car Care....................................75 Capital Auto Glass Thay Kieáng Xe...........83 Khieâm Body Shop...................................163 Freedom Auto Sale & Services..............121 VHN Collision...........................................52 DANZ Auto Repair..................................179 World Toyota (Huøng Nguyeãn) ..................40 Atlanta Toyota ........................................165 United Atl Auto Sales..............................213 - SAÙCH BAÙO - BAÊNG NHAÏC - GIFT - ELECTRONICS - ÑIEÄN THOAÏI - CREDIT CARD Sat OK (Hieån)...........................................73 Phöông Uyeân Ñieän Thoaïi.......................147 AT&T Wireless (Atlanta Mobility)............109 Harry Satellite (Caûnh)...............................78 LD Electronics .......................................175 Directv....................................................N/A Beau Rivage...........................................N/A Gold Strike..............................................N/A Harrah’s Cherokee.................................N/A Theá Giôùi AÂm Nhaïc........................Maøu (231) V247 .....................................................Maøu Ngöôøi Ñeïp Gift shop ................................23 Mai Phöông Music & Gift .............Maøu (217) MAC-USA (Credit card).......................... n/a Ñöùc Söûa Computer.................................. n/a NT Services Atlanta....................... Maøu (32) - TIEÄM UOÁN - CAÉT TOÙC - MYÕÕ PHAÅM - MYÕ VIEÄN Hair Capital.............................................243 Tieäm toùc Myõ Dung ...................................20 Brenda’s Hair & Nails...............................87 Vuõ Hair Salon.........................................127 Sleek Looks Beauty Salon........................34 Hoang Nhung Cosmestic........................187 Oanh Hair Salon.....................................239 2050 Beauty & Cosmestic....................... n/a Kim Phung Spa & Salon.......207, Maøu (217) - NHAØ HAØNG - TIEÄM PhÔÛ Vieãn Höông Restaurant..........................237 Mini Hot Pot............................................141 Yany Express Nhaø Haøng Vieät Nam........119 Phôû Baéc..................................................223

Canton House ........................................133 Sai Gon Cafe ...............................Maøu (247) Nam Phöông Restaurant..........................33 Thanh Thanh Restaurant........................121 Phôû 24 ...................................................145 Cheø Vaïn Lôïi ............................................94 Happy Valley Restaurant............... Maøu (31) I Luv Phôû...............................................Maøu - TIEÄM BOÂNG HOA - CAFE - BAÙNH CÖÔÙI - BAÙNH MÌ, BAÙNH NGOÏT - BI DA - TIEÄM RÖÔÏU Huy Sandwich ........................................209 Tieäm Baùnh Hoàng Koâng...........................103 Chinh Traàn Baùnh Cöôùi............................215 Ann’s Flower - Gifts & Baùnh Cöôùi...........153 Baùnh Mì & Cafeù .....................................131 Fusion Sport Bar....................................Maøu Gallery Events..........................................59 - TIEÄM VAØNG, HOÄT XOAØN - QUAÀN AÙO - QUAY PHIM - CHUÏP AÛNH - MAØN CÖÛA Minh Ngoïc Jewelry.................................159 Tieäm Vaøng Hoàng Ñöùc................ Maøu (248) Kim Anh Maøn Cöûa....................................22 Elite Design Blinds & Shutters................149 E & V Bridal Photographer.....................116 Hoaøng Nam Video..................................221 Hoaø Bình Photo & Video...........................77 Nhieáp aûnh Minh Ñoaøn............................223 Taipei Photo ............................................91 Apple Studio Photo & Video...................113 Anh Kiem Photo......................................215 Binh Minh Photo ....................................123 Cty Maøn Cöûa, Maøn Saùo............................53 Max Photo..............................................105 Myõ Alteration & Repair ..........................100 - STORE FIXTURES - FURNITURE - DUÏNG CUÏ NHAØ HAØNG Tongnanfa Restaurant Supply..................82 Furniture Mall...................................92, Maøu HM Restaurant Equipment.....................157 Phuc Loc Tho - Gift shop............... Maøu (18) Luben Furniture............................. Maøu (18) - NAIL & TOÙC SUPPLY TDI Nail Supply.........................................50 Salon & Spa Supply...............................Maøu 1866 Nippers - keàm nails..........................86 Starlight Nail Supply.................................55 Global Salon Depot...............................Maøu

- TRÖÔØNG CHUYEÂN NGHIEÄP Atlanta Beauty Academy........................189 Voõ Ñöôøng Quang Trung.........................149 Tröôøng Vieät Ngöõ AÙnh Ban Mai ..............183 SKA Tröôøng Hoïc Myõ Thuaät....................151 Lôùp Nhaïc Do Re Mi .........................95, 118 Daân Höôùng Daãn Vieát Vaên.......................215 - CHÔÏ THÖÏC PHAÅM AÙ-ÑOÂNG Trinh Groceries.......................................145 Hong Kong Supermarket............. Maøu (232) - THUOÁC BAÉC - CHAÂM CÖÙU - BOÙI TOAÙN Thuoác Baéc Phöôùc Nhôn Ñöôøng...............46 T.N. America Herbs (BS Thomas Voõ)....235 LD StarHealth.........................................175 Phong Thuûy (Master Raymond)...............47 Thaày Baûy - Thieân Quyù Nhaân..................N/A Metabolism.............................................137 PH Balance.............................................139 Thaàn Döôïc Gia Truyeàn ............................80 Ñoâng Y döôïc Phoøng ..............................241 Thuoác Baéc Thaày Ba Caàu Boâng.................27 - BAÛNG HIEÄU - AÁN LOAÙT - WEB Royal Neon Signs...................................227 All Sign...................................................135 Any Printing..............................................57 X-Signs...................................................163 Hello Sign & Awning (Hoaøng Duõng).......111 BC Designs........................................... 225 - LINH TINH Lee Funeral Home....................................69 Thö Môøi Nieäm Vaõng Sanh......................211 Caâu laïc boä Khai Trí...................................99 Ban Nhaïc Hoa Ñaêng ...............................95 Ban Nhaïc Tieán Duõng .............................173 Ban Nhaïc Gypsy Heart ..........................179 I luv Bowling..........................................Maøu Tieäm Caàm Ñoà - Hong Hai.............. Maøu (15) Space For Rent......................................239 Lake City MarketPlace (Lease).............Maøu Viet Cargo...............................................189

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 190 Hoaëc goïi: 678-360-2840


6

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Tình Nhaân Loaïi uyù ñoäc giaû thaân meán, Vaøo tuaàn leã ñaàu thaùng 11 vöøa qua, moät traän baõo lôùn nhaát ñöôïc goïi laø traän sieâu baõo Haiyan (Haûi Yeán) ñaõ aäp vaøo hai ñaûo Seyte vaø Samar thuoäc mieàn trung Philippines vaøo ngaøy 9 thaùng 11 vôùi söùc gioù maïnh leân ñeán treân 300 km/h. Söï taøn phaù cuûa baõo Haiyan thaät khuûng khieáp. Theo thoáng keâ môùi nhaát cuûa Lieân Hieäp Quoác daãn nguoàn tin töø Boä Phaùt Trieån vaø Phuùc Lôïi Xaõ Hoäi Philipines, tính ñeán ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2013 thì ñaõ coù 4.460 ngöôøi cheát,1.200 ngöôøi maát tích, 921.000 ngöôøi bò maát nhaø cöûa vaø coù khoaûng 12 trieäu ngöôøi chòu aûnh höôûng bôûi thieân tai. Thaønh phoá ñoâng daân Tacloban thuoäc Tænh Leyte laø nôi bò baõo Haiyan naëng nhaát. Hieän nay nhieàu quoác gia vaø caùc toå chöùc thieän nguyeän treân theá giôùi ñang khaån caáp cöùu trôï thöïc phaåm vaø nhöõng nhu caàu caàn thieát cho Philipine. Myõ laø nöôùc cöùu trôï ñaàu tieân vôùi soá tieàn maët luùc ñaàu cao nhaát laø 20 trieäu ñoâ-la, Nhaät 10 trieäu ñoâ-la, caùc nöôùc Anh, UÙc vaø caùc nöôùc khaùc cuõng goùp phaàn khoâng nhoû veà tieàn taøi vaø nhaân, vaät löïc cöùu trôï cho nhaân daân Philippines sieâu baõo Haiyan. Ngoaøi ra Myõ ñaõ ñieàu ñoäng 9 taøu haûi quaân, haøng ngaøn binh só cuøng caùc binh só, y taù, baùc só caùc nöôùc Nhaät, Anh, UÙc ñeán Philippines hoã trôï coâng taùc cöùu naïn, trong khi moät cöôøng quoác khu vöïc laø Trung Quoác chæ ñöa ra söï trôï giuùp baèng tieàn maët 100.000 ñoâ-la vaø moät ít haøng hoùa cuõng baèng söï trôï giuùp 100.000 ñoâ-la cuûa Vieät Nam. Giôùi quan saùt cho raèng tranh chaáp chuû quyeàn bieån ñaûo coù theå laø moät yeáu toá trong vieäc caân nhaéc cöùu trôï cuûa Trung Quoác. Nhöng ngay caû khi quan heä Baéc Kinh - Manila soùng yeân bieån laëng, quaân ñoäi Trung Quoác cuõng chöa theå chöùng toû khaû naêng thöïc hieän caùc chöông trình cöùu trôï quy moâ taïi nöôùc ngoaøi nhö Myõ, Nhaät hay Australia. Vì theá Trung Quoác ñaõ bò dö luaän quoác teá chæ trích khi ban ñaàu chæ tuyeân boá cöùu trôï khaån caáp cho Philippines 100.000 USD. Buùa rìu quoác teá nhaän ñònh soá tieàn 100.000 USD khoâng töông xöùng vôùi cöôøng quoác kinh teá thöù hai theá giôùi trong khi Myõ cöùu trôï 20 trieäu USD vaø Nhaät chi ra 10 trieäu USD. Baùo Time, Myõ coù baøi vieát bình luaän soá tieàn ñoù chaúng khaùc naøo soá tieàn nhuïc nhaõ vaø chæ trích thoùi buûn xæn cuûa Trung Quoác. Ñeán ngaøy 14-11, cuoái cuøng Trung Quoác môùi thoâng baùo taêng vieän trôï theâm 10 trieäu nhaân daân teä (khoaûng 1,6 trieäu USD) döôùi hình thöùc chaên maøn, leàu baït vaø vaät duïng cöùu trôï. Vì Philippines ñang kieän Trung Quoác ra toøa aùn troïng taøi quoác teá trong vaán ñeà tranh chaáp ôû bieån Ñoâng. Do ñoù, söï kieän Trung Quoác cöùu trôï caùc naïn nhaân sieâu baõo Haiyan ôû Philippines ñaõ gaây nhieàu tranh caõi trong nöôùc. Saùng 14-11, treân maïng xaõ hoäi Weibo cuûa Trung Quoác ñaõ coù yù kieán: “Haøng xoùm aên caép cuûa baïn, vaäy khi nhaø haøng xoùm bò chaùy thì baïn coù giuùp ñôõ khoâng?”; “Moät ít tieàn cöùu trôï tieâu bieåu nhö theá laø ñuû roài!” vaø Tuaàn Baùo Phöông Nam ôû tænh Quaûng Ñoâng coøn ñaêng baøi vieát vôùi lôøi leõ duøi ñuïc: “Trung Quoác khoâng bao giôø thieáu tình yeâu ñoái vôùi Philippines nhöng Trung Quoác giöõ nguyeân taéc cöùng raén veà chuû quyeàn laõnh thoå. Toång thoáng Philippines phaûi hieåu tình yeâu laø vieäc mang tính chaát hoã töông”. Trong moät cuoäc tröng caàu yù kieán treân maïng do Ñaøi Truyeàn hình Phöôïng Hoaøng cuûa Trung Quoác thöïc hieän, 95% trong soá hôn 60 nghìn phieáu baàu choáng laïi vieäc nöôùc naøy vieän trôï cho Philippines. “Tieàn cuûa Trung Quoác duø sao cuõng laø tieàn,” vaø moät ngöôøi vieát treân trang maïng Sina Weibo. “Vieäc chi moät khoaûn tieàn, duø nhoû, cuõng chaúng khaùc gì mæm cöôøi vôùi ngöôøi laøm ñau mình”. Ñaàu oùc ñeâ heøn, buûn xæn thuø dai, thieáu tình nhaân loaïi cuûa nhöõng ngöôøi Trung Quoác ñöôïc ñaøo taïo döôùi cheá ñoä Coäng Saûn khoâng coøn tình ngöôøi, coäng ñoàng quoác teá cheâ traùch laø phaûi. Ngöôøi Vieät chuùng ta coù caâu chaâm ngoân: “Cuûa cho khoâng baèng caùch cho”. Duø cuûa ít nhöng loøng nhieàu, ngöôøi cho vui veû duø ít, nhöng ngöôøi nhaän cuõng haøi loøng, hôn laø ngöôøi cho coù thaùi ñoä haèng hoïc nhö Trung Quoác lieäng moät soá tieàn boá thí cho nhöõng ngöôøi bò thieân tai taïi Phi Luaät Taân. Theo chuùng toâi ñöôïc bieát tröôùc ñaây Philippines ñaõ vieän trôï Trung Quoác soá tieàn toång coäng 450.000 ñoâla sau thaûm hoïa ñoäng ñaát taïi Töù Xuyeân. Trong tuaàn leã ñaàu tieân, khi nghe tin sieâu baõo Haiyan ñaõ gaây thieät haïi thaûm khoác cho daân Philippines, ñoàng baøo Vieät Nam vöôït bieân tìm töï do sau naêm 1975, taïm tî naïn taïi Philippines ñaõ ñöôïc chaùnh phuû vaø vaø nhaân daân Philippines heát loøng giuùp ñôõ vaø khoâng ñöa ngöôøi hoài höông veà VN ñaõ cuøng ñoàng baøo tî naïn taïi Hoa Kyø ñaõ ñoùng goùp giuùp ñôõ ñôït ñaàu vôùi soá tieàn treân 200.000 ñoâ-la do ñaøi truyeàn hình SBTN toå chöùc phaùt ñoäng trong voøng vaøi ngaøy chöa keå nhöõng Hoäi Ñoaøn, Coäng Ñoàng ngöôøi Vieät tî naïn chuùng ta taïi Myõ vaø caû theá giôùi coøn ñang tieáp tuïc quyeân goùp ñeå hoå trôï, cöùu giuùp daân chuùng Philippines bò naïn, ñuõ noùi leân tình thöông nhaân loaïi cuûa ngöôøi Vieät chuùng ta cao caû bieát chöøng naøo. Cuoái thö, chuùng toâi kính chuùc quyù ñoäc giaû vaø quyù quyeán ñöôïc an vui, haïnh phuùc vaø ñöôïc moïi ñieàu toát ñeïp nhaát trong cuoäc soáng. TM. Chuû Nhieäm vaø BBT Phuï taù Chuû buùt SONG AN CHAÂU


7

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

hÌnh aûnh

Khoâng thueâ ñöôïc ñoäi keøn, moãi ñaùm tang chæ laùc ñaùc vaøi ngöôøi tuùc tröïc beân linh cöõu... laø tình caûnh ñang dieãn ra trong nhöõng gia ñình khoâng may coù ngöôøi thieät maïng do luõ döõ ôû huyeän Nghóa Haønh, Quaûng Ngaõi. Caûnh vaéng veû trong ñaùm tang, beân döôùi laø neàn nhaø trôn tröôït.

Phoá coå Hoäi An (Quaûng Nam) ngaäp trong buøn ñaát.

Giao thoâng ôû thò xaõ An Nhôn bò coâ laäp trong luõ khieán ngöôøi phuï nöõ naøy khoâng theå ñöa cha giaø ñeán beänh vieän tænh Bình Ñònh caáp cöùu. Phôi saùch vôû bò öôùt sau luõ ñeán tieáp tuïc ñeán tröôøng sau khi nöôùc luõ ruùt. Haøng ngaøn hoïc sinh vuøng luõ vaãn chöa kòp ñeán tröôøng vì quaàn aùo, saùch vôû ñaõ troâi theo doøng nöôùc. Gia ñình khoùc thöông em Voõ Vaên Hôïp, 11 tuoåi THCS Nghóa Haø, huyeän Tö Nghóa bò nöôùc cuoán troâi trong luùc gia ñình doïn luõ.

Côn luõ döõ ñi qua ñaõ cöôùp ñi nhieàu sinh maïng, taøi saûn cuûa ngöôøi daân mieàn Trung, ñeå laïi thaûm caûnh hoang taøn, ñoå naùt ñeán thaét loøng. 43 ngöôøi cheát, 4 ngöôøi maát tích. Lyù do möa, ñaõ ñaønh. Nhöng ñang möa, caùc hoà thuûy ñieän thi nhau xaû luõ laøm luõ choàng luõ laø nguyeân nhaân chính daãn ñeán cöôùp ñi gaàn naêm chuïc nhaân maïng. Taïi sao laø nguyeân nhaân chính? Vì luõ thaáp thì ít coù khaû naêng cheát ngöôøi nhöng khi xaû luõ ñaåy möïc nöôùc leân cao, luõ queùt môùi gaây neân thaûm hoïa. Theo oâng phoù thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi thì “chöa coù baùo caùo naøo noùi raèng coù hoà naøo ñoù xaû luõ sai quy trình vaø caùc ñòa phöông coù hoà chöùa ñeàu khaúng ñònh nhö vaäy”. Töùc laø, caùc hoà thuûy ñieän ñeàu xaû luõ ñuùng qui trình. Ñuùng qui trình daãn ñeán ngoùt naêm chuïc ngöôøi cheát. Suy ra, nhöõng ngöôøi cheát vì xaû luõ laø taát yeáu. Ñieàu ñoù cuõng coù nghóa, soá ngöôøi cheát kia laø cheát theo keá hoaïch, ñuùng quy trình. Vaø laàn sau coù möa lôùn, caùc hoà thuûy ñieän cöù vieäc xaû luõ “ñuùng qui trình” vaø daân tieáp tuïc cheát. Daân Vieät mieàn Trung phaûi ñoåi maïng ñeå coù ñöôïc doøng ñieän sao? Ai chaáp nhaän ñöôïc ñaây!


8

SOÁ 315

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 05,NG2013 TAÏ°PDEC CHÍ RAÏ ÑOÂNG

DEC 05, 2008

www.leshinelawllc.com

Phuïc Vuï Quyù Ñoàng Höông Vieät Nam Hôn 10 Naêm Qua

Vaên Phoøng LS Leshine ñaõ giuùp ñem veà haøng trieäu dollars boài thöôøng thöông tích cho thaân chuû.

11


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

9


10

nhaÂn QUYEÀn

V

ôùi theå thöùc choïn 4 chæ loaïi 1 trong 5 öùng vieân cuûa khu vöïc chaâu AÙ, caùc quoác gia Vieät Nam, Trung Quoác, Maldives vaø Saudi Arabia ñaõ trôû thaønh thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Nhaân Quyeàn Lieân Hieäp Quoác (UNHRC) nhieäm kyø 2014-2016. Tröôùc ñoù, vieäc Jordan ruùt teân khoûi danh saùch öùng vieân ñaõ môû ñöôøng cho 4 quoác gia keå treân ñaéc cöû moät caùch ñöông nhieân vaø khoâng coù caïnh tranh. Theo nghò quyeát 60/251 cuûa UNHRC, vôùi vai troø thaønh vieân, quoác gia Vieät Nam trong ñoù bao goàm caû chính quyeàn laãn hôn 90 trieäu coâng daân phaûi coù nghóa vuï gìn giöõ nhöõng giaù trò neàn taûng cao nhaát trong vieäc thuùc ñaåy vaø baûo veä nhaân quyeàn cuõng nhö toân troïng nhöõng ñieàu khoaûn maø Vieät Nam ñaõ töï nguyeän cam keát. Nghóa vuï naøy ñaõ ñöôïc Boä tröôûng Ngoaïi giao Phaïm Bình Minh xaùc nhaän sau khi Vieät Nam ñaéc cöû vaøo UNHRC: “thöïc hieän toát caùc nghóa vuï vaø cam keát cuûa moät quoác gia laø thaønh vieân Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn vaø thaønh vieân Lieäp Hieäp Quoác”. Tröôùc söï kieän naøy, Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam cho raèng: Ñeå thaät söï xöùng ñaùng laø moät thaønh vieân cuûa UNHRC, Vieät Nam phaûi thöïc hieän nhöõng nghóa vuï vaø cam keát naøy baèng nhöõng haønh ñoäng cuï theå vaø khoâng chæ döøng laïi ôû nhöõng tuyeân boá cuûa moät soá quan chöùc chính phuû. Cuï theå laø Vieät Nam phaûi: 1. Ñoàng yù vôùi 7 yeâu caàu töø Lieân Hieäp Quoác - nhöng chöa ñöôïc ñaùp öùng bôûi chính phuû Vieät Nam - ñeå Lieân Hieäp Quoác cöû phaùi ñoaøn ñeán Vieät Nam ñieàu tra nhöõng toá giaùc vi phaïm nhaân quyeàn. 2. Chaám döùt moïi haønh vi tra taán, tröøng phaït hoaëc ñoái xöû taøn nhaãn, voâ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª MLB VIEÄT NAM

nhaân ñaïo hoaëc laøm maát phaåm giaù ñoái vôùi moïi coâng daân Vieät Nam nhö ñaõ kyù keát vaøo Coâng öôùc Choáng Tra Taán cuûa Lieân Hieäp Quoác vaøo ngaøy 7 thaùng 11 naêm 2013. 3. Traû töï do cho nhöõng coâng daân ñang bò giam giöõ chæ vì thöïc thi quyeàn töï do ngoân luaän vaø caùc quyeàn con ngöôøi khaùc döïa treân nhöõng neàn taûng giaù trò, tieâu chuaån phoå quaùt töø caùc coâng öôùc cuûa Lieân Hieäp Quoác. 4. Huûy boû nhöõng ñieàu luaät coù noäi dung mô hoà vaø bò dieãn giaûi tuøy tieän nhö Ñieàu 258, Boä luaät Hình söï vôùi noäi dung: “lôïi duïng caùc quyeàn töï do daân chuû xaâm phaïm lôïi ích cuûa Nhaø nöôùc, quyeàn, lôïi ích hôïp phaùp cuûa toå chöùc, coâng daân...” 5. Chaám döùt tình traïng ñoäc quyeàn trong caùc lónh vöïc baùo chí, xuaát baûn, ñaûm baûo quyeàn töï do thaønh laäp caùc cô quan baùo chí, cô quan xuaát baûn cuûa moïi caù nhaân, toå chöùc, gôõ boû töôøng löûa ngaên chaën söï truy caäp cuûa ngöôøi söû duïng vaøo caùc trang maïng xaõ hoäi, ñoàng thôøi chaám döùt hieäu löïc cuûa Nghò ñinh 72/2013/NÑ-CP vôùi caùc noäi dung sieát chaët töï do bieåu ñaït vaø thoâng tin treân maïng. Trong vò trí vaø vai troø cuûa nhöõng coâng daân töï do vaø vôùi quan nieäm Vieät Nam trôû thaønh thaønh vieân cuûa UNHRC ñoàng nghóa vôùi “ñaát nöôùc Vieät Nam vôùi taát caû hôn 90 trieäu coâng daân Vieät Nam” trôû thaønh thaønh vieân cuûa UNHRC, Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam (MLBVN) seõ tham gia, ñoùng goùp vaøo vieäc gìn giöõ nhöõng giaù trò neàn taûng cao nhaát trong vieäc ñaåy maïnh vaø baûo veä nhaân quyeàn cuõng nhö toân troïng nhöõng ñieàu khoaûn maø Vieät Nam ñaõ töï nguyeän cam keát. Cuï theå laø MLBVN seõ khôûi xöôùng vaø keâu goïi söï tham gia

cuûa moïi taàng lôùp coâng daân Vieät Nam cuøng nhau: 1. Xuoáng ñöôøng coâng khai phoå bieán caùc vaên baûn veà nhaân quyeàn maø Vieät Nam ñaõ kyù keát, cuï theå laø Baûn Tuyeân Ngoân Quoác Teá Nhaân Quyeàn, Coâng öôùc quoác teá veà caùc quyeàn daân söï vaø chính trò, Coâng öôùc quoác teá veà caùc quyeàn kinh teá, xaõ hoäi vaø vaên hoùa, Coâng Öôùc Choáng Tra Taán vaø caùc vaên baûn khaùc coù lieân quan. 2. Coâng khai toå chöùc nhöõng buoåi trao ñoåi hoaëc coå suùy nhaân quyeàn döôùi nhieàu hình thöùc nhö thaûo luaän nôi coâng coäng, daõ ngoaïi, caø pheâ tuoåi treû, ñi boä / laùi xe ñaïp vì nhaân quyeàn. 3. Cöû ñaïi dieän ñeán caùc vaên phoøng cuûa Hoäi ñoàng Nhaân quyeàn Lieân Hieäp Quoác noùi rieâng vaø toå chöùc Lieân Hieäp Quoác noùi chung ñeå ñeä trình veà tình hình nhaân quyeàn taïi Vieät Nam vaø nhöõng ñeà nghò, yeâu caàu caûi tieán ñeå nhaân daân Vieät Nam thaät söï ñöôïc höôûng nhöõng quyeàn laøm ngöôøi phoå quaùt vaø ñaát nöôùc Vieät Nam thöïc söï xöùng ñaùng laø moät thaønh vieân cuûa UNHRC. 4. Phoái hôïp vôùi nhieàu toå chöùc, caù nhaân ñeå xuùc tieán xaây döïng moät cô sôû döõ lieäu tröïc tuyeán nhaèm löu tröõ nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn cuûa Vieät Nam ñeå caùc toå chöùc, caù nhaân quan taâm (bao goàm caû caùc cô quan chính phuû) deã daøng tham khaûo nhaèm thuùc ñaåy vaø baûo veä nhaân quyeàn, ñoàng thôøi laøm troøn nghóa vuï vaø cam keát cuûa moät thaønh vieân trong Hoäi Ñoàng Nhaân quyeàn Lieân Hieäp Quoác. 5. Coâng khai vaø chính thöùc ra maét Maïng Löôùi Blogger Vieät Nam vaøo ngaøy 10 thaùng 12 - Ngaøy Quoác Teá Nhaân Quyeàn do Lieân Hieäp Quoác khôûi xöôùng. ª


11

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

THE LAW OFFICES OF

Thöông Tích Caù Nhaân (Car Accident) ª Tai naïn xe coä - giuùp thaân chuû ñoøi ñöôïc quyeàn lôïi cao nhaát trong moïi tröôøng hôïp Luaät Di Truù (Immigration) ª Xin theû xanh trong caùc tröôøng hôïp sau: ª Baûo laûnh thaân nhaân (vôï choàng , cha meï, anh chò em), ñaàu tö (EB5), du hoïc (F1), du lòch (B2), toân giaùo(R1) ª Laäp hoà sô baûo trôï taøi chaùnh I-864 ª Laøm coâng haøm ngoaïi giao vaø chöùng nhaän ñoäc thaân ñeå keát hoân taïi Vietnam (Marriage Registration in VN) ª Ñoåi theû xanh trong moïi tröôøng hôïp (Greencard Renew) ª Laäp hoà sô thi quoác tòch (Naturalization Applications) Luaät Thöông Maïi: ª Laøm thuû tuïc mua baùn, sang nhöôïng nhaø, ñaát vaø cô sôû thöông maïi (Real Estate Closing) ª Soaïn thaûo hôïp ñoàng mua baùn, cho thueâ (Contract & Lease) ª Giaûi thích hôïp ñoàng mua baùn ª Thaønh laäp coâng ty (Coporations) ª Kieän tuïng daân söï

3775 Venture Drive, Ste. P#200, Duluth, GA 30096 ª www.koosolaw.com

Direction: - Ñi höôùng I-85 N, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo traùi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöôøng Venture Drive, chaïy thaúng khoaûng 0.5 mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club vaø beân caïnh cuûa PetSmart. - Ñi höôùng I-85 S, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo phaûi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöoøng Venture Drive, chaïy khoaûng 0. 5 Mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club (beân tay phaûi) vaø beân caïnh cuûa PetSmart.


12

ThÔØI SÖÏ ThEÁ gIÔùI

B

angladesh laø quoác gia coù daân soá 147 trieäu ôû vuøng Nam AÙ. Sau cuoäc chieán taïm goïi laø noäi chieán Pakistan daøi phaùt xuaát töø caùc lyù do vaên hoùa, toân giaùo, ñòa lyù, quoác gia Bangladesh ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1971. Veà kinh teá, Bangladesh ñöôïc xeáp vaøo haïng thöù 151 treân theá giôùi, nghóa laø raát ngheøo. Nhieàu trieäu treû em Bangladesh vaãn coøn thieáu dinh döôõng. Chaúng nhöõng theá, caùc nöôùc chung quanh cuõng laø nhöõng nöôùc ngheøo khoâng thua keùm neân caùc quan heä kinh teá thöông maïi trong khu vöïc chaúng phaùt trieån gì nhieàu. Nhöng khi traän baõo luït Katrina xaûy ra ôû New Orleans, Myõ, thaùng 8 2005, Bangladesh laø moät trong nhöõng quoác gia ñaàu tieân ñaùp öùng veà caû nhaân löïc laãn taøi chaùnh. Chính phuû Bangladesh ñaõ taëng naïn nhaân Katrina 1 trieäu ñoâ la vaø saün saøng ñöa chuyeân vieân sang giuùp xaây döïng caùc ñeâ ñieàu ôû New Orleans maø hoï voán coù nhieàu kinh nghieäm. Coù ngöôøi noùi vieäc Bangladesh taëng moät trieäu ñoâ la cho Myõ chaúng khaùc gì “gaùnh cuûi veà röøng” vaø cuõng coù ngöôøi cho raèng ñoù laø moät caùch ñaàu tö loøng nhaân ñaïo. Moät nöôùc ngheøo nhö Bangladesh, soá tieàn moät trieäu ñoù sôùm muoän cuõng ñöôïc Myõ vieän trôï trôû laïi, coù theå vôùi caû voán laãn lôøi. Nhöng ñaïi ña soá caùc nhaø bình luaän ñeàu ñoàng yù, treân taát caû nhöõng khía caïnh chính trò, kinh teá, nghóa cöû cuûa chính phuû Bangladesh ñaõ noùi leân taám loøng nhaân aùi cuûa nhöõng ngöôøi cuøng caûnh ngoä. Naêm 1974, Bangladesh vöøa môùi thaønh laäp ñaõ phaûi chòu moät trong nhöõng côn luït lôùn nhaát trong lòch söû nhaân loaïi vôùi gaàn 30 ngaøn ngöôøi cheát. Nhöõng côn möa

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª TRAÀN TRUNG ÑAïO

muøa keùo daøi suoát thaùng ñaõ laøm xöù sôû naøy soáng vôùi luõ luït thöôøng xuyeân nhö chuùng ta thaáy treân caùc phoùng söï truyeàn hình. Khoâng ai hieåu ñöôïc noãi loøng cuûa ngöôøi chòu ñöïng luõ luït hôn nhöõng ngöôøi phaûi than thôû “trôøi haønh côn luït moãi naêm” nhö ngöôøi daân Bangladesh. Ngaøy 4 thaùng 11, baõo Haiyan hay Yolanda theo caùch goïi cuûa Philippines ñöôïc caûnh baùo vaø ngaøy 7 thaùng 11, Toång thoáng Phi Benigno Aquino III keâu goïi daân chuùng trong vuøng baõo seõ ñi qua di taûn töùc khaéc. Nhöng nhieàu khu vöïc khoâng bieát tin töùc vaø duø coù nhaän ñöôïc lònh cuõng khoâng bieát ñi ñaâu. Vaø vaøi giôø sau, luùc 6 giôø saùng côn baõo vôùi söùc gioù 275 kilomet giôø vaøo ñaát lieàn. Theo öôùc löôïng cuûa caùc cô quan thieän nguyeän quoác teá nhieàu chuïc ngaøn ngöôøi daân Phi taïi caùc ñaûo mieàn trung Philippines ñaõ cheát do côn baõo Haiyan gaây ra. Chæ rieâng ñaûo Leyte Island ñaõ coù 10 ngaøn ngöôøi cheát. Theo öôùc löôïng cuûa cô quan National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) thuoäc chính phuû Phi, khoaûng 9.5 trieäu ngöôøi bò aûnh höôûng vaø hieän coù 630 ngaøn ngöôøi ñang laâm caûnh maøn trôøi chieáu ñaát. Theo phoùng vieân CNN coù maët taïi choã trong nhöõng ngaøy ñaàu, nhieàu laøng ñaõ trôû thaønh ngoâi moä taäp theå vaø naïn nhaân soáng soùt phaûi uoáng nöôùc döøa ñeå soáng. Vôùi söùc gioù 275 kilomet moät giôø soá thieät haïi nhaân maïng vaø taøi saûn cuoái cuøng seõ coøn cao hôn öôùc tính raát nhieàu. Trong ñieâu taøn ñoå naùt do sieâu baõo Haiyan gaây ra nhöõng haït gioáng tình thöông ñang ñöôïc gieo troàng. Haøng traêm quoác gia, haøng ngaøn toå chöùc

töø thieän khaép theá giôùi ñang ñoå veà Philippines khoâng chæ vôùi thuoác men, aùo quaàn, thöïc phaåm maø caû nhaân löïc ñeå goùp phaàn haøn gaén veát thöông. Chính phuû Myõ chæ vaøi giôø sau côn baõo ñaõ thoâng baùo vieän trôï khaån caáp 20 trieäu ñoâ la, Anh taëng 16 trieäu ñoâ la, Nhaät Baûn taëng 10 trieäu ñoâ la. Ñoù chæ laø tieân maët, ngoaøi ra, caùc haøng khoâng maãu haïm HMS Illustrious cuûa Anh, USS George Washington cuûa Myõ chuyeân chôû thuoác men vaø vaät duïng caàn thieát ñeán Phi. Vaø Trung Coäng, quoác gia coù neàn kinh teá lôùn thöù hai treân theá giôùi ñaõ vieän trôï 100 ngaøn ñoâ la. Ñöøng noùi gì caùc coâng ty nhö IKEA cam keát 2.7 trieäu ñoâ la, CocoCola cam keát 2.5 trieäu, soá tieàn vieän trôï cuûa cöôøng quoác thöù hai treân theá giôùi coù theå coøn thaáp hôn soá tieàn do caùc cöïu thuyeàn nhaân vaø ñoàng höông Vieät Nam taïi haûi ngoaïi ñoùng goùp. Baùo Times bình luaän 100 ngaøn ñoâ la laø moät sæ nhuïc ñoái vôùi Philippines. Tröôùc phaûn öùng cuûa dö luaän theá giôùi môùi ñaây Trung Coäng ñaõ gia taêng vieän trôï leân ñeán 1.64 trieäu ñoâ la nhöng khoâng phaûi tieàn maët maø laø muøng meàn, chaên chieáu. Nhöõng moùn “Made in China” naøy nghe qua laø ñaõ sôï. Nhieàu nhaø bình luaän duø pheâ bình Trung Coäng ñaõ yeåm trôï chæ baèng 6 phaàn traêm soá tieàn New Zealand ñaõ höùa nhöng khoâng ai hieåu taïi sao caùc laõnh ñaïo Trung Coäng laïi coù theå laøm nhö theá, chaúng leõ chuùng khoâng bieát theá naøo laø xaáu hoå hay sao. Ngay caû tôø Global Times coù khuynh höôùng daân toäc cöïc ñoan cuõng vieát trong phaàn bình luaän ngaøy 12 thaùng 11, 2013 “Trung Quoác nhö moät cöôøng quoác coù traùch nhieäm neân tham gia vaøo caùc


13

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

NHAØ THUOÁC TAÂY VIEÄT NAM VN PHARMACY I

4782 Jimmy carter Blvd # 7 Norcross, GA 30093 (Keá Pnôû Hieàn Cuõ))

Tel: 770-717-0707 Fax: 770-717-0686

VN PHARMACY II

5495 Jimmy Carter Blvd #A 8 Norcross, GA 30093 (gaàn Nam Phöông & VN Tofu) Tel: 770-837-0804 Fax: 770-559-1831

CARING PHARMACY 4897 Buford Hwy # 100 Chamblee, GA 30341

(Trong khu chôï Hoaø Bình, keá Hoàng Ñöùc)

Tel: 770-807-0395 Fax: 770-710-0152

Döôïc só Pauline Vöông Ngoïc ñaõ phuïc vuï ñoàng höông trong 10 naêm taïi Atlanta. Döôïc só Ngoïc coù nhieàu kinh nghieäm chuyeân nghieäp giuùp ñôõ ñoàng höông. ÑAËC BIEÄT: TAËNG MAÙY THÖÛ TIEÅU ÑÖÔØNG (TRUETRACK) KHI MUA KIM VAØ QUE THÖÛ * Lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc haõng baûo hieåm vaø coâng ty saûn xuaát ñeå coù Coupon giaùm gía Co-pay hay laø mieãn phí cho nhöõng loaïi thuoác maéc tieàn nhö: - Viread - Baraclude - Advair - Actos - Trilipix - Crestor - Onglyza - Lantus Solosta - Lovaza - Lipitor * Giaûm giaù 10% cho nhöõng ñoàng höông khoâng coù baûo hieåm. * Treân 200 loaïi chæ traû $4.00/thaùng (tuyø theo loaïi thuoác). * Bònh nhaân coù Medicare ñöôïc cho thuoác 90 ngaøy (Tuyø theo loaïi thuoác vaø baûo hieåm). * Giao thuoác taän nhaø mieãn phí (Free Delivery) hoaëc gôûi qua böu ñieän cho nhöõng khaùch ôû xa. * Lieân laïc vôùi Medicare vaø Medicaid ñeå xin traû cho: - Maùy xoâng hôi (Nebulizer). NHAÄN CAÙC LOAÏI - Maùy, kim vaø que thöû tieåu ñöôøng. BAÛO HIEÅM: - Caùc loaïi gaäy choùng vaø loaïi gaäy choùng coù 4 chaân. - Medicare, Medicaid - Aetna - Cigna * Laáy thuoác tröôùc cho khaùch ñi xa (tuyø theo baûo hieåm) Medco - Walgreens * Laáy thuoác cuøng giaù (Price match) vôùi Wal-mart, Walgreens, Kroger, CVS.v.v... - Wellcare - CVS, * Nhaän phieáu söõa WIC (Pidiasure vaø söõa ñaëc bieät cho treû em) Caremark * Baùn Ensure boät, söõa Ensure cho beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø coù nhieàu söõa vôùi giaù haï. * Baùn PediaKid, thuoác cho treû em töø Phaùp (Made in France)

Döôïc só vaø nhaân vieân VN Pharmacy I & II vaø Caring Pharmacy giaûi thích roõ raøng caùch duøng vaø coâng hieäu cuûa töøng loaïi thuoác. ©2011 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


14

hoaït ñoäng cöùu trôï ñeå giuùp ñôû naïn nhaân cuûa quoác gia laùng gieàng. Neáu TQ laøm nhuïc Philippines laàn naøy, TQ seõ chòu toån thaát lôùn lao.” Laõnh ñaïo Trung Coäng khoâng phaûi laø khoâng nhaän ra ñieàu ñoù nhöng Trung Coäng ngaøy nay khoâng phaûi laø moät Trung Coäng maø Chu AÂn Lai töøng theà nguyeàn saùt caùnh cuøng caùc nöôùc ngheøo, bò trò laùng gieàng taïi hoäi nghò Bandung ôû Nam Döông 1955. Trung Coäng ngaøy nay cuõng khoâng phaûi laø moät Trung Coäng maø Ñaëng Tieåu Bình ñaõ höùa chia ngoït seû buøi vôùi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ baèng nhöõng lôøi ñöôøng maät trong chuyeán vieáng thaêm cuûa y naêm 1978. Côn bæ cöïc ñaõ qua, thôøi thaùi lai ñang tôùi, laõnh ñaïo Trung Coäng ngaøy nay laø moät ñaùm kieâu caêng ñang giöông cao ngoïn côø chuû nghóa daân toäc Ñaïi Haùn vaø chuû nghóa naøy seõ laø chaûo daàu cuûa chieán tranh theá giôùi laàn thöù ba phaùt xuaát taïi AÙ Chaâu. Hôn ai heát, laõnh ñaïo Trung Coäng bieát 3 trong soá 20 côn luït lôùn nhaát nhaân loaïi ñeàu xaûy ra taïi Trung Hoa vôùi khoaûng 3 trieäu ngöôøi cheát trong côn luït 1931, hai trieäu ngöôøi cheát trong côn luït 1887 vaø khoaûng baûy traêm ngaøn ngöôøi cheát trong côn luït 1938, nhöng baûn chaát ti tieän, kieâu caêng cuûa giôùi laõnh ñaïo CS ñaõ gieát cheát ñaëc tính “nhaân chi sô tính boån thieän” cuûa con ngöôøi, che khuaát tình “ñoàng caûnh töông thaân”, boâi moät lôùp tro ñen leân treân maáy ngaøn naêm vaên hoùa Trung Hoa vaø huûy hoaïi theå dieän moät cuûa moät quoác gia coù neàn kinh teá lôùn thöù hai treân theá giôùi. Trung Coäng laø moät trong nhöõng nöôùc coù nguoàn döï tröõ vaøng lôùn nhaát theá giôùi, laø nöôùc chuû nôï lôùn nhaát theá giôùi vaø GDP coù khaû naêng seõ vöôït qua Myõ vaøo naêm 2020 vôùi öôùc löôïng khoaûng 24 ngaøn tæ ñoâ la. Trung Coäng coù raát nhieàu caùi nhaát nhöng nhöõng ñieàu ñoù khoâng laøm neân giaù trò cuûa moät quoác gia, khoâng laøm cho nhaân loaïi kính troïng Trung Coäng hôn Bangladesh, bôûi vì giaù trò cuûa moät quoác gia khoâng phaûi ñöôïc xaùc ñònh baèng cuûa caûi maø baèng caùc tieâu chuaån ñaïo ñöùc, daân chuû, vaên minh vaø vaên hoùa. Khi baøn veà nhöõng phaåm chaát ñeå laøm moät quoác gia trôû neân vó ñaïi vaø ñöôïc kính troïng, nhaø vaên Thomas Fann, trong moät tieåu luaän xuaát saéc ñaõ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

neâu ra 10 yeáu toâ goàm töï do, coâng lyù, danh döï, ñaïo ñöùc, loøng thöông caûm, thaønh thaät, giaù trò cuoäc soáng, saùng taïo, vöôït troäi, baûo veä moâi tröôøng cho caùc theá heä töông lai. Trung Coäng khoâng ñaït baát cöù moät phaåm chaát naøo trong möôøi phaåm chaát neâu treân. Nhöng neáu phaûi xeáp haïng, coù leõ neân ñöôïc xeáp Trung Coäng cuøng thôøi ñaïi vôùi caùc nhoùm daân boä laïc baùn khai aên thòt ngöôøi coøn soáng taûn maùt trong caùc khu röøng ôû Congo, vuøng West Indies vaø khu vöïc Amazon hoang daõ. Taïi sao? Caùch ñaây khoâng laâu Trung Coäng laø moät trong soá ít quoác gia maø cha meï ñaõ laøm thòt con ñeû cuûa mình ñeå soáng qua ngaøy. Caùch ñaây khoâng laâu ñaõ coù hôn ba chuïc trieäu ngöôøi daân Trung Coäng phaûi cheát ñoùi, aên thòt nhau moät caùch coâng khai trong thôøi kyø Böôùc tieán nhaûy voït vaø Coâng xaõ nhaân daân, töùc giai ñoaïn ngöôøi daân phaûi ñem noài nieâu xoong chaûo ra caùc “nhaø luyeän kim sau vöôøn” ñeå “ñuùc theùp” theo chuû tröông cuûa Mao Traïch Ñoâng. Vaø khoâng chæ trong 40 naêm tröôùc, maø ngay caû ngaøy nay cuõng theá, trong luùc ñaïi ña soá nhaân loaïi ñaõ qua khoûi thôøi kyø daõ man caû ngaøn naêm nhöng taïi Trung Coäng vieäc aên thòt ngöôøi laø moät thöùc aên sang troïng. Tôø Next Magazine phaùt haønh taïi Hong Kong cho raèng taïi Trung Coäng, thai nhi laø thöùc aên phoå bieán. Thaùng Naêm, 2012, treân tôø Washington Times, nhaø vaên vaø nhaø nghieân cöùu Youngbee Dale cho bieát sôû quan thueá Nam Haøn ñaõ tòch thu 17 ngaøn vieân thuoác cheá baèng thai nhi saûn xuaát taïi Trung Coäng. Chính saùch moät con ñaõ buoäc caùc caëp vôï choàng choïn phaù thai duø ôû giai ñoaïn naøo khi bieát ñöùa beù saép chaøo ñôøi laø con gaùi. Ñaøi truyeàn hình Nam Haøn chieáu moät phoùng söï kinh hoaøng, trong ñoù, caùc baùc só ngöôøi Hoa thöïc hieän caùc ca phaù thai vaø aên baøo thai ngay taïi choã. Moät baùc só ngöôøi Hoa khaùc ñeå daønh baøo thai trong tuû laïnh nhö ñeå daønh toâm caù. Vieäc aên thòt ngöôøi xaûy ra nhieàu nôi ôû caùc boä laïc baùn khai Phi Chaâu, Nam Myõ nhöng aên thòt ngöôøi ñöôïc nhaø nöôùc cho pheùp chæ xaûy ra taïi queâ höông cuûa Taäp Caän Bình. Trung Coäng nhö moät cöôøng quoác kinh teá vaø theo thoâng leä chính trò quoác teá, phaûi haønh xöû ñuùng tö caùch cuûa

moät cöôøng quoác duø ñoái vôùi baïn hay thuø. Nhöng khoâng, laõnh ñaïo Trung Coäng khoâng coù traùi tim vaø loøng nhaân ñaïo vaø cuõng khoâng quan taâm ñeán só dieän cuûa quoác gia. Ñoái vôùi chuùng tieàn baïc laø vuõ khí, laø caây gaäy. Philippines laø quoác gia tranh chaáp vôùi Trung Coäng veà chuû quyeàn bieån Ñoâng neân nhöõng ñöùa beù Philippines ñang haáp hoái ôû Tacloban phaûi cheát thay cho chính phuû cuûa caùc em. Laõnh ñaïo Trung Coäng laø nhöõng keû noùi nhö Baù Döông nhaän xeùt veà nöôùc cuûa oâng ta “Ngöôøi Taây phöông coù theå ñaùnh nhau vôõ ñaàu roài vaãn laïi baét tay nhau, nhöng ngöôøi Trung Quoác ñaõ ñaùnh nhau roài thì cöøu haän moät ñôøi, thaäm chí coù khi baùo thuø ñeán ba ñôøi cuõng chöa heát.” Taïi sao ngöôøi Nhaät khoâng gheùt Myõ duø Myõ ñaõ neùm hai traùi bom nguyeân töû gieát 240 ngaøn ngöôøi Nhaät taïi hai ñaûo Hiroshima vaø Nagasaki? Bôûi vì ñoù laø lòch söû. Con ngöôøi cuõng nhö quoác gia, khoâng ai coù theå quay ngöôïc laïi baùnh xe thôøi gian vaø chæ coù theå vöôït qua noãi ñau quaù khöù baèng caùch xaây döïng moät töông lai toát ñeïp hôn cho caùc theá heä mai sau. Trung Coäng thì khaùc. Moái nhuïc moät traêm naêm ñöôïc ghi ñaäm ngay trong phaàn môû ñaàu cuûa hieán phaùp vaø loøng thuø haän nöôùc ngoaøi ñaõ ñöôïc ñaûng CS khai thaùc taän tình. Töø côn baõo luït Katrina ñeán nay, moãi khi caàn phaûi tìm moät ví duï ñeå nhaéc ñeán tình ngöôøi, ñeå bieåu döông tinh thaàn “ñoàng caûnh töông thaân”, Bangladesh laïi ñöôïc ca ngôïi trong haàu heát baøi vieát, baøi dieãn vaên, töø toång thoáng Myõ cho ñeán moät hoïc sinh trung hoïc vaø xem ñoù nhö “taám göông Bangladesh”. Töø côn baõo Haiyan veà sau, Trung Coäng cuõng seõ ñöôïc nhaéc nhôû nhöng hoaøn toaøn phaûn nghóa vôùi Bangladesh. Trung Coäng seõ ñoàng nghóa vôùi baûn chaát ti tieän, daõ man, kieâu caêng, thuø vaët vaø thuø dai. Baûn chaát ñoù laø “söï keát hôïp haøi hoøa vaø nhuaàn nhuyeãn” cuûa doøng maùu baønh tröôùng Ñaïi Haùn vaø ñaëc tính Coäng Saûn ñoäc taøi. Trung Coäng laø quoác gia coù toång saûn löôïng noäi ñòa naêm 2012 hôn baûy ngaøn tæ ñoâ la nhöng trong maét cuûa phaàn lôùn nhaân loaïi hoâm nay, trò giaù cuûa cöôøng quoác naøy chæ ñaùng 100 ngaøn. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

15


16

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

17


18

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

19


20

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

21


22

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

23


24

ThÔ TRaÀn VaÁn LEÄ - TRaÀn TRUng Taù

(*) Toâi nhôù chuù Nguyeãn Vaên Töôøng, naêm 1983 chuù 73 tuoåi, chuù coù vôï ngöôøi Thöôïng, chuù soáng nhö ñoàng baøo Thöôïng, naêm 1983 toâi laøm vieäc ôû Doäi Khai Thaùc Laâm Saûn An Giang, coù tin Fulro seõ veà taán coâng neân Ñoäi ruùt ñi, toâi theo Ñoäi veà ñoàng baèng, xa Gia Nghóa, xa Dak Noâng luoân...vì Ñoäi khoâng goïi toâi laøm vieäc laïi, hoï veà Long Xuyeân boû toâi ôû Ñònh Quaùn, Long Khaùnh... Chuù Töôøng goùi laù chuoái cho toâi moät cuïc côm nguoäi, cho toâi maáy hoät muoái, chuù noùi toâi ñi maïnh gioûi "tao chaúng coù gì cho maøy". Naêm nay, 2013, chaéc Chuù khoâng coøn nöõa, toâi coøn maõi maõi nhôù thöông veà...

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

25


26

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

VIEÄT naM Canh TaÂn CaùCh MaÏng Ñaûng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

27


28

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

29


30

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

31


32

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Chúng tôi nhận sửa chữa và dịch vụ máy di động và máy vi tính cá nhân Nhân viên chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm, với vật liệu chất lượng cao Đồng thời, có dịch vụ sửa chữa iPhone tại chỗ TẬN TÂM, BẢO ĐẢM, UY TÍN, và CÓ BẢO HÀNH

iPad 2/3/4

iPad Mini

iPhone 5/5S

iPhone 4/4S

iPhone 3G/3GS

Xin gọi Vũ để biết thêm chi tiết:

770-533-1139 ntservicesatl.com email: ga.networktechnology@gmail.com

iPod Touch 4th Gen


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 435 ° FEB DEC20, 05,2013 2013

33 33


34

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

35


36

CoÄng ÑoÀng Vn

P

hoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn vöøa chính thöùc noäp ñôn öùng cöû thò tröôûng San Jose. Baø laø ngöôøi goác Vieät ñaàu tieân ñaéc cöû nghò vieân San Jose, naêm 2005, vaø ñaïi dieän Ñòa Haït 7 cuûa thaønh phoá 1 trieäu daân naøy. Naêm 2009, baø thaéng cuoäc baàu cöû ñoøi truaát pheá baø, vôùi söï uûng hoä cuûa 55% cöû tri trong ñòa haït. Moät naêm sau, baø taùi ñaéc cöû nghò vieân. Naêm 2011, qua ñeà cöû cuûa Thò Tröôûng Chuck Reed, vôùi söï uûng hoä tuyeät ñoái cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá, baø trôû thaønh ngöôøi goác Vieät ñaàu tieân laøm phoù thò tröôûng San Jose. Tröôùc khi laøm nghò vieân, baø laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùo Duïc Hoïc Khu FranklinMcKinley. Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn toát nghieäp cöû nhaân söû hoïc UC Santa Cruz vaø cao hoïc xaõ hoäi University of Chicago. Baø coù choàng vaø moät con gaùi, vaø naêm 2012 cho xuaát baûn cuoán saùch ñaàu tieân cuûa mình, “Vieät Nam Ñeán Myõ: Haønh Trình Mô Öôùc” (Vietnam to America: My Journey of Dreams). Nhaân dòp chuùng toâi xin giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc cuoäc phoûng vaán ñöôïc thöïc hieän ôû Nam Cali trong nhöõng ngaøy qua.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª NGOïC LAN - NGöÔØI VIEÄT

Ngöôøi Vieät (NV): Tröôùc heát, xin phoù thò tröôûng cho bieát vì sao baø muoán laøm thò tröôûng? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: San Jose töøng laø thaønh phoá haøng ñaàu veà an toaøn, töø naêm 2001 ñeán naêm 2006. Tuy nhieân, vì kinh teá khoù khaên, chuùng toâi ñaõ ñaùnh maát danh hieäu naøy. Trong vai troø thò tröôûng, toâi muoán laáy laïi danh hieäu naøy. Toâi cuõng muoán thaønh phoá coù moät moâi tröôøng giaùo duïc toát, ñeå sau ñoù moïi ngöôøi coù vieäc laøm toát. Chi phí cho giaùo duïc raát cao, trong ñoù, 80% laø do tieåu bang cung caáp, thaønh phoá khoâng laøm gì ñöôïc caû. Tuy nhieân, ñeå coù moät neàn giaùo duïc toát, trong vai troø thò tröôûng, toâi seõ phoái hôïp vôùi caùc doanh nghieäp lôùn toïa laïc trong hoaëc gaàn thaønh phoá, ví duï nhö Intel, IBM, Apple, Google... Thöû nghó xem, coâng ty Facebook coù truï sôû ôû Menlo Park, caùch San Jose chaúng bao xa. Naêm 2010, oâng Mark Zuckerberg, saùng laäp vieân kieâm toång giaùm ñoác Facebook, taëng cho thaønh phoá Newark cuûa New Jersey $100 trieäu ñeå ñieàu chænh heä thoáng tröôøng hoïc. Qua chuyeän naøy, toâi muoán taïo moät quan heä toát vôùi

Facebook ñeå hoï coù theå taøi trôï ngay taïi vuøng Silicon Valley, trong ñoù coù San Jose, nhaèm naâng cao moâi tröôøng giaùo duïc, roài cung caáp löïc löôïng lao ñoäng toát nhaát cho ñòa phöông, trong ñoù coù caû Facebook. Toâi noùi vôùi hoï neân “ñaàu tö” sôùm. Quyù vò giuùp chuùng toâi tieàn xaây tröôøng hoïc, chuùng toâi ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng, cung caáp cho quyù vò, vaø coâng ty cuûa quyù vò seõ höôûng lôïi. Moät ví duï khaùc, ñoù laø keâu goïi caùc coâng ty ñieän toaùn taøi trôï “laptop.” Soá maùy ñieän toaùn naøy khoâng phaûi xin cho doanh nghieäp, maø laø cho tröôøng hoïc, moät duïng cuï raát quan troïng cho hoïc sinh vaø sinh vieân. Tieåu bang khoâng coù ngaân saùch ñeå mua hoaëc taøi trôï “laptop” cho tröôøng hoïc, nhöng thò tröôûng coù theå taïo aûnh höôûng vôùi caùc coâng ty. NV: Lôïi töùc höu boång laø moät vaán ñeà laøm caùc chính quyeàn thaønh phoá nhöùc ñaàu. Coøn ôû San Jose thì sao? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Trong boán naêm qua, San Jose thay ñoåi raát nhieàu. Tröôùc ñaây, chuùng toâi coù nhöõng caûnh saùt vieân laøm vieäc 30 naêm, roài veà höu, laõnh löông töông


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

37


38

ñöông 90% soá löông tröôùc ñoù. Moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa toâi laø phaûi caûi toå cheá ñoä löông höu, neáu khoâng, coù ngaøy thaønh phoá phaù saûn. Phaûi noùi laø ñieàu naøy laøm cho nghieäp ñoaøn ñau ñaàu. Toâi muoán tieát kieäm tieàn ñeå coù nhöõng dòch vuï toát hôn cho cö daân, ñoàng thôøi coù theå möôùn theâm caûnh saùt tuaàn tra, môû theâm giôø caùc thö vieän. Taát caû nhöõng ñieàu naøy chaéc chaén seõ thu huùt theâm doanh nghieäp, taïo ra theâm vieäc laøm cho San Jose. Trong nhöõng naêm qua, ngöôøi daân khoâng coøn thieän caûm laém ñoái vôùi nghieäp ñoaøn, ví duï nhö taïi moät soá tieåu bang ôû mieàn Trung Taây, nhö Wisconsin vaø Ohio. Hoï quaù tham lam, duø kinh teá ñang khoù khaên. NV: Nhö vaäy laø baø choáng laïi nghieäp ñoaøn. Baø coù lo sôï khoâng, vì hoï raát maïnh, caû veà quyeàn löïc vaø taøi chaùnh? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Tröôùc ñaây, toâi töøng ñöôïc coi laø “con cöng” cuûa nghieäp ñoaøn. Nhöng vôùi tình hình hieän nay, toâi phaûi ñöùng veà phía cö daân thaønh phoá, coù nghóa laø ñi ngöôïc laïi “boä maùy” cuûa hoï. Toâi chaáp nhaän ñieàu ñoù, vaø toâi seõ döïa vaøo ñoàng höông cuõng nhö nhöõng tình nguyeän vieân ñeå vaän ñoäng cho toâi. Veà tieàn vaän ñoäng tranh cöû, toâi coù caàn khoâng? Coù! Nhöng toâi khoâng quan taâm laém. Luaät giôùi haïn $800,000 cho baàu cöû sô boä vaø $1.6 trieäu cho baàu cöû chung cuoäc. Cuoäc tranh cöû laàn naøy coù theå laø toán keùm nhaát, nhöng toâi khoâng nghó ñaây laø vaán ñeà. Taát nhieân, toâi phaûi coù moät keá hoaïch tranh cöû toát vaø toâi caàn phaûi coù nhieàu tình nguyeän vieân. Neáu khoâng, toâi khoâng daùm ra tranh cöû. NV: Nghe noùi San Jose coù tình traïng “chaûy maùu” caûnh saùt. Baø seõ giaûi quyeát vaán ñeà naøy ra sao? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Trung bình, San Jose toán khoaûng $170,000 ñeå ñaøo taïo moät caûnh saùt vieân. Trong thôøi gian qua, chuùng toâi coù khoaûng 40 ngöôøi xin nghæ, qua thaønh phoá khaùc laøm. Trong khi ñoù, thaønh phoá khoâng coù moät quy ñònh naøo roõ raøng veà chuyeän boài hoaøn chi phí ñaøo taïo. Môùi ñaây, toâi ñöa ra ñeà nghò laø moät caûnh saùt vieân khoâng muoán boài thöôøng chi phí ñaøo taïo phaûi laøm vieäc ít nhaát laø 5 naêm cho thaønh

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

phoá. Möùc boài thöôøng tuøy theo soá naêm ñaõ laøm vieäc trong 5 naêm ñoù. Ñeà nghò naøy coù theå seõ ñöôïc ñöa ra boû phieáu trong hai tuaàn nöõa. NV: Baø töøng bò cöû tri Ñòa Haït 7 ñoøi truaát pheá naêm 2009, nhöng “thoaùt” ñöôïc. Roài sau ñoù laïi tôùi vuï “Little Saigon,” khaù laø oàn aøo. Quan heä cuûa baø vôùi ñoàng höông hieän nay ra sao? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Chuyeän naøy baây giôø khoâng coøn laø yeáu toá quan troïng nöõa. Cho tôùi nay, coù theå noùi, toâi ñaõ coù ñöôïc loøng tin trôû laïi cuûa khoaûng 90% soá ngöôøi khoâng thích toâi luùc ñoù. Taát nhieân, vaãn coøn 10% chöa muoán queân quaù khöù. Vaø ai cuõng bieát, khoâng bao giôø chuùng ta coù theå ñaït ñöôïc 100%. Coøn chuyeän “Little Saigon,” sau khi baûng “Little Saigon Next Exit” ñöôïc gaén treân Xa Loä 101, toâi ñaõ ñeà nghò gaén theâm baûng naøy treân Xa Loä 680. Toâi nghó tình hình hieän nay khaù hôn tröôùc ñaây nhieàu. NV: Qua chuyeän nhöõng chuyeän naøy, baø coù hoïc ñöôïc ñieàu gì khoâng? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Phaûi noùi laø toâi ñaõ “böôùc” vaøo söï vieäc moät caùch ngaây ngoâ, khoâng hieåu heát söï aûnh höôûng moät caùch nhaïy caûm veà cuoäc chieán Vieät Nam. Toâi vöøa ra khoûi moâi tröôøng ñaïi hoïc, khoâng tin vaøo chuû nghóa Coäng Saûn, vaø chæ nghó raèng, vôùi vai troø nghò vieân, nhieäm vuï cuûa toâi laø lo cho cö daân thaønh phoá, phaùt trieån doanh nghieäp, chöù khoâng phaûi caùc vaán ñeà quoác teá. Khi söï vieäc xaûy ra, toâi khoâng bieát chuyeån ñaït suy nghó cuûa mình, vaø cöù ñeå moïi chuyeän “noå” ra. Nhöõng gì xaûy ra khoâng ñuùng nhö trong saùch vôû. Lyù thuyeát vaø thöïc taïi hoaøn toaøn khaùc. Baây giôø thì toâi chuyeån ñaït thoâng ñieäp cuûa mình vôùi coäng ñoàng toát hôn nhieàu. NV: Baø laø phoù thò tröôûng, nhöng chæ ñaïi dieän cöû tri moät ñòa haït. Baây giôø ra öùng cöû thò tröôûng, coù nghóa laø phaûi coù söï uûng hoä cuûa khoái cöû tri lôùn hôn. Baø coù thaáy khoù khaên hôn khoâng? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Toâi khoâng daùm quaù laïc quan. Toâi luoân nghó mình bò thaát theá, chæ bieát laøm vieäc toái ña ñeå vaän ñoäng cöû tri. Cho tôùi nay, moïi cuoäc thaêm doø ñeàu cho thaáy toâi coù trieån voïng nhaát. Vaø nhöõng cuoäc thaêm doø naøy khoâng phaûi

cuûa toâi. NV: Baø coù ñöôïc oâng thò tröôûng chính thöùc uûng hoä khoâng? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Toâi xin noùi nhö theá naøy. Thò Tröôûng Chuck Reed laø ngöôøi hai laàn lieân tieáp ñeà cöû toâi vaøo chöùc phoù thò tröôûng, vaø toâi ñöôïc Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá chaáp thuaän. Toâi laø ngöôøi duy nhaát trong lòch söû thaønh phoá laøm phoù thò tröôûng hai nhieäm kyø lieân tieáp. NV: Gia ñình coù giuùp ñöôïc gì cho baø? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Noùi thaät, toâi seõ khoâng ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay neáu khoâng coù choàng toâi, anh Terry Traàn. Khi toâi ra öùng cöû, anh ñi goõ cöûa töøng nhaø, keâu goïi moïi ngöôøi boû phieáu cho toâi, 7 giôø moãi ngaøy, 7 ngaøy moãi tuaàn. Ñieàu laøm anh vaän ñoäng maïnh meõ cho toâi laø vì anh nghó, nhöõng gì xaûy ra cho toâi luùc ñoù, laø khoâng coâng baèng. Anh ñeán caû nhöõng nhaø khoâng ñoàng yù vôùi toâi, giaûi thích cho hoï hieåu toâi hôn. Chuùng toâi raát haïnh phuùc vôùi ñöùa con gaùi 20 thaùng tuoåi. NV: Baø coù ñieàu gì muoán noùi theâm vôùi ñoàng höông? Phoù Thò Tröôûng Madison Nguyeãn: Neáu tính caû nhöõng cuoäc baàu cöû sô boä vaø chung cuoäc töø tröôùc tôùi nay, ñaây laø cuoäc vaän ñoäng laàn thöù 8 cuûa toâi, moät con soá raát may maén. Neáu toâi thaéng sô boä laàn naøy, cuoäc vaän ñoäng tranh cöû chung cuoäc seõ laø laàn thöù 9, cuõng laø moät con soá may maén khaùc. Ngoaøi ra, lòch söû coù veû ñöùng veà phía toâi. Caùch ñaây khoaûng 40 naêm, San Jose laàn ñaàu tieân coù thò tröôûng goác Chaâu AÙ, ñoù laø oâng Norman Y. Mineta, sau naøy laøm daân bieåu lieân bang, roài laøm boä tröôûng Thöông Maïi döôùi thôøi Toång Thoáng Bill Clinton vaø boä tröôûng Giao Thoâng döôùi thôøi Toång Thoáng George W. Bush. OÂng Mineta laø ngöôøi vieát lôøi töïa cho cuoán saùch cuûa toâi, “Vieät Nam Ñeán Myõ: Haønh Trình Mô Öôùc” (Vietnam to America: My Journey of Dreams). Bieát ñaâu, 40 naêm sau, San Jose coù moät ngöôøi Vieät Nam laøm thò tröôûng! NV: Xin caûm ôn baø daønh thôøi gian cho cuoäc phoûng vaán. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

39


40

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏ315 P CHÍDEC RAÏN05, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 SOÁ

41

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

31


42

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

43


44

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

45


46

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

& 678-207-9867


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

47


48

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

49


50

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

51


52

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

3685 CHESTNUT DR. DORAVILLE, GA 30340

BONG: 770-855-9563

Phöôùc: 404-805-0483 Hieáu: 404-234-0038


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 435 °° FEB DEC20, 05,2013 2013 TAÏ

53 53


54

LÒCh SÖû

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª HOÀNG HAÛI

D

uø vua Baûo Ñaïi ñaõ tuyeân boá thoaùi vò töø naêm 1945, nhöng cho ñeán giöõa thaäp nieân 1950, mong muoán vaø tính toaùn cho vieäc ñöa Baûo Long leân ngoâi chaáp chính vaãn coøn aâm æ.

ThÔØI nIEÂn ThIEÁU an BÌnh Treân ñaát Phaùp, Baûo Long ñöôïc chaêm chuùt chuyeän hoïc haønh, chaêm soùc baûo veä theo tieâu chuaån cuûa moät oâng hoaøng. Theá nhöng, khaùc vôùi Baûo Ñaïi, Baûo Long ñaõ töï quaàêng quaät trong khoù khaên, luoân coá gaéng thoaùt khoûi boùng daùng chieác aùo baøo Vöông gia. Naêm 1948, sau khi sang Phaùp, baø Nam Phöông quyeát ñònh cho Baûo Long vaøo hoïc tröôøng Roches. Ñaây laø moät tröôøng ñöùng ñaén, kyû luaät raát nghieâm khaéc, ñöôïc nhaø thôø Coâng giaùo baûo trôï. Baø raát hieåu tính neát böôùng bænh khoù baûo cuûa con trai, hy voïng hoïc tröôøng naøy con baø seõ trôû neân thuaàn thuïc hôn.

Hoaøng thaùi töû Baûo Long maëc thöôøng phuïc Hoaøng thaùi töû. AÛnh chuïp taïi Phaùp sau 1950. Baûo Long coá gaéng kheùp mình vaøo kyû luaät hoïc ñöôøng, song töôùc vò hoaøng töû keá nghieäp cuõng cho caäu ñöôïc höôûng moät soá ñaëc quyeàn: Moãi buoåi saùng caäu ta ñöôïc taém nöôùc noùng trong khi caùc baïn cuøng lôùp phaûi taém nöôùc laïnh. Khaåu phaàn böõa toái cuõng ñöôïc öu tieân: Ñöôïc chia nhieàu thöùc aên hôn, nhieàu chocolate hôn. Caäu ta coøn ñem chia bôùt cho caùc baïn. Baûo Long thoâng minh, saùng daï, nhanh choùng hoaø nhaäp vôùi taäp theå, gioûi vaên chöông, ngoân ngöõ, caû töø ngöõ nhö tieáng Hy Laïp coå. Ngöôïc laïi veà toaùn vaø caùc khoa hoïc töï nhieân thì keát quaû bình thöôøng, tuy nhieân, cuõng nhieàu laàn ñöùng haøng ñaàu trong baûng toång xeáp haïng. Thôøi gian ñaàu, caùc thaày coâ giaùo vaø baïn hoïc luùng tuùng khoâng bieát xöng hoâ theá naøo cho phaûi vôùi töôùc vò cao quyù cuûa Baûo Long. Cuoái cuøng oâng hieäu tröôûng choïn teân... Philippe ñeå ñaët cho caäu. Philippe coù nguoàn goác Hy Laïp “hyppos”, coù nghóa laø ngöïa. Baûo Long voán meâ cöôõi ngöïa. Ñöôïc hoûi yù kieán, Baûo Long veà hoûi laïi meï, cuoái cuøng caû hai ñeàu ñoàng yù. Baûo Long chæ coù ba ngöôøi baïn thaät söï goïi laø thaân thieát. Anh thích theå thao, bieát chôi nhieàu moân. Ñaây cuõng laø ñaëc thuø cuûa nhaø tröôøng. Phaàn lôùn caùc buoåi chieàu ñeàu daønh cho hoaït ñoäng theå thao. Sinh hoaït lôùp coù tröôûng lôùp ñieàu khieån, ñöôïc goïi laø “ñoäi tröôûng”. Baûo Long ñöôïc loøng baïn beø neân töø lôùp ñeä nhò baäc trung hoïc anh ñöôïc


TAÏPSOÁ CHÍ G ÑOÂ G ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 DEC 05, N 2008 315RAÏN

55

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Nhaän göûi UPS ñi khaép nôi Nhaän Order qua phone 1028 North Alameda Street, Los Angeles, CA 90012 Tel: 213.625.1488 Fax: 213.625.1829 Toll Free: 1.800.882.9099 www.starlightnail.com Email: dulylu@starlightnail.com

Chuùng toâi toång ñaïi lyù caùc maët haøng veà Nail Furniture Ngoaøi ra coøn laø ñaïi lyù caùc maët haøng khaùc Chuùng toâi nhaän coá vaán cho nhöõng ngöôøi môùi môû tieäm

129


56

chæ ñònh laøm tröôûng lôùp. Möôøi baûy tuoåi, Baûo Long ñoã tuù taøi trieát hoïc, nhöng vaãn luoân luoân coù caûnh binh ñi keøm. Sau naøy Baûo Long keå laïi: “Toâi phaûi soáng ngaên caùch vôùi theá giôùi xung quanh, coù caûnh binh baûo veä, maëc duø ôû Cannes laø caû moät theá giôùi aên chôi, coù oâtoâ sang troïng, coù maùy bay rieâng, coù gia nhaân ñaày tôù. Toùm laïi toâi khoâng hieåu sao ngöôøi ta laïi baét toâi soáng trong kyù tuùc xaù tröôøng trung hoïc Roches, kyû luaät khaét khe, thieáu thoán moïi thöù. Sau naøy toâi môùi hieåu, chính meï toâi muoán traùnh cho toâi khoûi bò nuoâng chieàu quaù, traùnh cuoäc soáng phoùng ñaõng nhö cha toâi, moät loái soáng ñaõ gaây cho baø nhieàu ñau khoå”. Duø sao, anh cuõng ñöôïc boá taëng moät chieác oâtoâ laøm quaø sinh nhaät, tuy coøn thieáu nöûa naêm nöõa môùi ñeán tuoåi caàm tay laùi. Treân chieác thuyeàn y-aùt cha anh môùi mua, neo ôû MonteCarlo, ôû ñoù moät thanh tra caûnh saùt ñaõ chuaån bò saün chôø anh ñeán laø trao anh giaáy pheùp ñaëc caùch, daønh cho con trai Hoaøng ñeá An Nam do nöôùc coäng hoaø Phaùp baûo trôï. Y-aùt laø moät chieác xe ñeïp vaø daøi, noåi tieáng thanh lòch, ñoäng cô mang nhaõn hieäu Jaguar XK 120. Ñoù laø öôùc mô cuûa Baûo Long. Vöøa ra khoûi caûng, xe ñaõ ñaâm vaøo söôøn moät chieác xe ñi ngöôïc chieàu. Anh ñaõ bieát laùi ñaâu, chöa qua moät lôùp hoïc laùi, chæ troâng vaøo thöïc haønh. Trong hai naêm anh gaây ra möôøi hai vuï tai naïn. May laø khoâng nghieâm troïng cho caû hai beân. Moãi laàn caàm tay laùi chieác xe toác ñoä cao, anh phaûi coá kieàm cheá ñeå xe ñi vôùi vaän toác trung bình. Ñaùm caûnh saùt hoø heùt heát hôi ñeå chaïy theo, nhieàu khi phaûi möôïn chieác xe 203 cuûa cha anh môùi ñuoåi kòp. Sau vuï aâm möu baét coùc, caûnh saùt vaãn giaùm saùt chaët cheõ haønh trình cuûa Baûo Long. Thöôøng chæ coù moät nhaân vieân ñöôïc phaân coâng luoân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

luoân keøm saùt thaùi töû ñeå baûo veä. Ñoù laø thanh tra Toång nha tình baùo Chabrier. OÂng nguû luoân ôû phoøng lieàn keà, thoâng vôùi phoøng nguû cuûa Baûo Long, coù theå nhanh choùng can thieäp khi coù chuyeän. Haøng ngaøy, oâng theo Baûo Long ñeán tröôøng, chieám moät choã ngoài cuoái lôùp nhöng khoâng phaûi ñeå nghe giaûng baøi maø chæ chaêm chaêm theo doõi nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa thaùi töû. Ban ñaàu, caùc baïn hoïc ngaïc nhieân thaáy hoâm naøo cuõng coù moät ngöôøi lôùn tuoåi coù maët trong lôùp nhöng cuõng quen daàn. Moãi khi Baûo Long ra ngoaøi, duø treân maùy bay hay xe löûa, Chabrier luoân luoân ñi beân caïnh. Nhöõng hoâm Baûo Long laùi xe ñi chôi xa, ngöôøi ta thaáy oâng ghì chaët tay laùi chieác xe 203 baùm theo xe cuûa Baûo Long. Nhöng khi anh veà nghæ vôùi gia ñình ôû Paris, Cannes hay Valberg, thì laäp töùc ñaõ coù caûnh saùt ñòa phöông thay theá.

LaÄP ThaÂn TÖØ QUaÂn ÑoÄI Ñoã tuù taøi xong, Baûo Long ghi teân hoïc döï thính caû hai tröôøng moät luùc: tröôøng Haønh chính vaø tröôøng Luaät. Theá roài, ñoät nhieân Baûo Long muoán töø boû cuoäc soáng ñöôïc chieàu chuoäng quaù möùc, coù nhieàu xe oâtoâ sang troïng, keå caû caùc thanh tra Toång nha tình baùo chaêm chuù baûo veä mình ñeå xin ñöùng vaøo haøng nguõ chieán ñaáu. Anh cho cha anh bieát yù ñònh töø boû vai troø keá vò ngoâi baùu maø ngöôøi ta giao cho anh töø khi chaøo ñôøi vaø muoán trôû veà nöôùc, theo hoïc tröôøng voõ bò Ñaø Laït môùi thaønh laäp ñeå trôû thaønh só quan quaân ñoäi quoác gia. Baát ngôø tröôùc yù ñònh cuûa con trai, cöïu hoaøng Baûo Ñaïi ban ñaàu choái töø, chaéc haún oâng khoâng muoán con trai oâng laøm vaät hy sinh. Thaáy Baûo Long tha thieát theo ñuoåi binh nghieäp hôn laø laøm chính trò, Baûo Ñaïi cho con vaøo hoïc tröôøng voõ bò Saint - Cyr, coù tieáng hôn vaø... an toaøn hôn. Ngoaøi ra oâng thöôøng noùi: “Laøm gì coù giaûi phaùp Baûo Ñaïi


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Neáu Quyù vò ñang tìm moät moùn quaø löu nieäm, cho baát kyø tröôøng hôïp naøo, xin gheù laïi ANY PRINTING & SIGNS, chuùng toâi coù ñaày ñuû caùc kieåu baèng ñoàng, goã, acrylic, crystal... Vaø seõ khaéc taïi choã theo yeâu caàu cuûa Quyù Khaùch

57


58

maø chæ coù moät giaûi phaùp cuûa ngöôøi Phaùp maø thoâi!”. Trong loøng böïc boäi nhöng Baûo Long tuaân leänh cha, khoâng trôû laïi Vieät Nam. Baûo Long bình thaûn chòu ñöïng cuoäc soáng khaéc khoå trong quaân nguõ, chan hoaø vôùi hai möôi baûy baïn ñoàng nguõ chung chaï trong moät phoøng. Anh coù theå rôøi boû tröôøng baát kyø luùc naøo anh muoán. Nhöng anh ôû laïi. Kieâu haõnh trong boä quaân phuïc aùo ñoû, muõ chuøm loâng, ñaëc tröng cuûa hoïc sinh quaân Saint-Cyr, anh tham gia cuoäc dieãu binh ngaøy Quoác khaùnh Phaùp 14/7/1955, ñi qua quaûng tröôøng Champs-Elyseùes, anh ñi ôû haøng cuoái cuûa tieåu ñoaøn vì voùc daùng beù nhoû. Roõ raøng Baûo Long raát ít gioáng cha. Trong khi vaãn noùi anh quyeán luyeán vaø khaâm phuïc cha nhöng anh heát söùc coá gaéng ñeå khoâng gioáng cha. Taát caû nhöõng gì laø kieâu caêng, hôïm hónh vaø töï maõn ñeàu xa laï ñoái vôùi anh. Tính tình Baûo Long höôùng veà caùi bi thaûm coøn cha anh, ngöôïc laïi, ham chôi, thích höôûng laïc. Cuoái naêm 1956, sau hai naêm hoïc anh phaûi choïn moät tröôøng thöïc haønh Naêm hoïc thöïc haønh keát thuùc, xa Saumur, xa baày ngöïa, anh nghó ñeán... caùi cheát. Moät caùi cheát nhanh choùng, neáu coù theå, phaûi laø caùi cheát veû vang. Anh khoâng vöôït qua ñöôïc noãi ñau maát nöôùc vaø queân ñi thaát baïi thaûm haïi cuûa cha anh. Chaøng thanh nieân keá vò trieàu Nguyeãn quyeát ñònh döùt khoaùt, tìm ñeán caùi cheát ñeå khoûi phaûi ñau khoå, chaám döùt chuoãi thaát baïi vaø bô vô trong thôøi nieân thieáu cuûa mình. Anh xin chuyeån sang ñoäi quaân leâ döông ñeå ñi chieán ñaáu ôû Algeùrie. Anh nghó ñoù laø caùch chaéc chaén nhaát ñeå khoâng bao giôø phaûi nghó laïi nöõa vaø töï keát lieãu ñôøi mình nhanh nhaát. Phaûi gaàn ba thaùng sau anh môùi nhaän ñöôïc coâng vaên chaáp thuaän cuûa Boä chieán tranh, trong khi ôû Saøi Goøn ngöôøi ta ñem hình noäm vaø aûnh chaân dung cuûa cha anh ra ñoát vaø laøm nhuïc. Khi bieát quyeát ñònh cuûa con, Baûo Ñaïi cuõng nhö Nam Phöông “toân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

troïng yù nguyeän cuûa con” khoâng tìm caùch laøm thay ñoåi söï löïa choïn cuûa con, traùnh khoâng gôïi vaán ñeà vaø giöõ im laëng, khoâng boäc loä côn xuùc ñoäng tröôùc maët con. Chaéc haún Baûo Ñaïi caûm thaáy toån thöông vì con khoâng noùi thaúng vôùi mình maø chæ ñöôïc vôï cho bieát. 10 naêm - khoaûng thôøi gian phuïc vuï ôû Algeùrie ñaõ ñeå laïi trong anh moät dö vò cay ñaéng. Moät caûm giaùc gheâ tôûm. Ñaïo quaân anh ñaõ phuïc vuï suoát möôøi naêm, khoâng ñeå laïi cho anh moät kyû nieäm naøo toát ñeïp. Anh ñaõ maát thaêng baèng veà tinh thaàn vaø khoâng tìm ñöôïc chuùt hôi aám tình ngöôøi anh vaãn ñoøi hoûi moät caùch tuyeät voïng.

SoÁng aÅn DaÄT LaËng LEÕ Sau ñoù, Baûo Long rôøi quaân ñoäi laøm vieäc trong moät chi nhaùnh ngaân haøng coù hoäi sôû giao dòch khaù to vaø ñeïp treân ñaïi loä Opeùra. OÂng laø ngöôøi coù taøi, coù kinh nghieäm daøy daïn trong vieäc laøm tieàn cuûa meï oâng sinh soâi. OÂng phuï traùch coâng vieäc ñaàu tö tieàn cuûa khaùch haøng ra nöôùc ngoaøi, ñem laïi lôïi ích cho hoï. Ñeán giôø aên tröa, oâng cuõng döøng laïi tröôùc moät quaày haøng coù maùi che do döï roài böôùc vaøo mua moät baùnh mì keïp thòt ñeå aên tröa nhö taát caû moïi ngöôøi. Traùi vôùi cha oâng, oâng giaøu coù. Töø vaên phoøng ngaân haøng, oâng quaûn lyù taøi saûn thöøa keá cuûa meï, quan taâm ñeán vieäc sinh lôïi, giöõ ñöôïc ñoâi chuùt oån ñònh sau bao nhieâu baõo toá. OÂng soáng trong moät caên hoä ñeïp ôû ñöôøng Marais. Chöa bao giôø laäp gia

ñình, oâng cuõng khoâng coù con caùi. OÂng luoân luoân day döùt vì cuoäc soáng löu vong. Cuoäc soáng nhieàu tai tieáng cuûa boá, suoát töø thôøi trò vì ñeán luùc sau naøy thaân baïi danh lieät luùc veà giaø ôû nöôùc ngoaøi, laïi coøn tranh chaáp kieän tuïng giöõa hai cha con chia nhau baùu vaät trong ñoù coù hai quoác baûo laø aán vaø kieám nhaø Nguyeãn xöa, khieán taâm traïng oâng luùc naøo cuõng u uaát, buoàn phieàn. Trong ñaùm tang Baûo Ñaïi, Baûo Long, ngöôøi ñaõ ñöôïc taán phong keá vò ngai vaøng töø naêm 1936 ñöùng ôû beân linh cöõu. Nhöng khi tang leã keát thuùc, trong luùc tieáng ñaøn oáng lôùn cuûa nhaø thôø vang leân, oâng khoâng ñi theo cuøng ñoaøn tang nhö truyeàn thoáng ñoøi hoûi, maø chæ coù “Hoaøng haäu Thaùi Phöông” ñi sau linh cöõu. Baûo Long, gaàn nhö khoâng muoán moïi ngöôøi nhìn thaáy, kín ñaùo böôùc ra khoûi nhaø thôø baèng moät cöûa ngaùch. Coäng ñoàng ngöôøi ôû Paris khoâng bieát gì maáy veà moät oâng hoaøng bí aån, giöõ keõ.

Moät caùo phoù treân baùo Le Monde (Phaùp) cho bieát Hoaøng thaùi töû Baûo Long - con Vua Baûo Ñaïi, ñaõ qua ñôøi vaøo ngaøy 28/7/2007 taïi Beänh vieän Sens (Phaùp), leã an taùng ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 2/8, chæ bao goàm nhöõng ngöôøi thaân thích cuûa gia ñình. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

59

© RANG DONG 2013 - 433


60

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ÑÒa oÁC

Nhöõng ngaøy naøy caû ñaát trôøi ñang chuaån bò ñoùn Giaùng Sinh, nhöõng ngaøy cuoái naêm nhìn laïi... Coù nhieàu dòp trong ñôøi laøm cho baïn bò ñaém chìm trong caûm xuùc. Ngaøy baïn toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc ngaøy baïn laäp gia ñình hoaëc ngaøy con baïn ra ñôøi ñeàu gaây xuùc ñoäng vaø ñaùnh daáu nhöõng moác tình caûm. Vieäc mua hoaëc baùn caên nhaø cuûa baïn cuõng vaäy. Duø ñoù laø vuï mua nhaø ñeå xaây döïng moät toå aám gia ñình maø baïn ñaõ luoân luoân mong muoán, hoaëc vuï baùn caên nhaø ñaõ chaát chöùa nhieàu kyû nieäm ñaàu tieân cuûa baïn, coâng vieäc coù theå vöøa xuùc ñoäng vöøa boái roái, vöøa soâi noåi vöøa meät nhoaøi. Baïn deã troâng mong thu veà nhieàu tieàn baïc hôn laø thò tröôøng coù theå ñem laïi hoaëc ñònh giaù caên nhaø cuûa baïn quaù cao chæ vì ñoù laø nôi con baïn ñaõ böôùc nhöõng böôùc chaäp chöõng ñaàu tieân. Sau ñaây laø 5 sai laàm thoâng thöôøng maø ngöôøi mua hoaëc ngöôøi baùn nhaø phaïm phaûi khi hoï ñeå cho tình caûm laøm chuû. 1-Traû giaù quaù cao ñeå mua caên nhaø maø baïn cho laø “hoaøn haûo” Baïn ñang tìm mua moät caên nhaø, vaø baïn tìm ñöôïc caên nhaø maø baïn öa thích vôùi moät nhaø beáp laøm baïn caûm thaáy meâ meät. Baïn quyeát mua caên nhaø ñoù baèng ñöôïc, duø phaûi traû giaù cao vaø maëc duø baïn coù theå boû tieàn ra cho caùc döï aùn söûa chöõa toán keùm ñeå coù moät caên beáp nhö vaäy neáu mua moät caên nhaø khaùc. 2-Ñònh giaù caên nhaø cuûa baïn quaù cao Ñoâi khi vieäc rôøi boû moät caên nhaø

ª NGUYEâN NGOïC

laø chuyeän cöïc kyø khoù khaên, nhaát laø neáu baïn ñaõ traûi qua moät thôøi gian daøi soáng trong ñoù vaø duø caên nhaø môùi cuûa baïn toát ñeïp hôn. Söï gaén boù naøy coù theå laøm cho baïn coi giaù trò tình caûm cuûa caên nhaø baèng vôùi giaù trò tieàn baïc, ñieàu seõ laøm cho baïn gaëp khoù khaên hôn trong vieäc baùn nhaø. 3-Chôø ñôïi vaø cöù tieáp tuïc chôø Vì thò tröôøng khoâng oån ñònh vaø laõi suaát theá chaáp ñang suït giaûm, haàu heát ngöôøi mua ñeàu tin raèng neáu hoï cöù tìm kieám chung quanh vaø chôø tôùi cuøng, hoï seõ tìm ñöôïc moät vuï mua baùn coù lôïi. Tuy nhieân, ñieàu naøy khoâng luoân luoân ñuùng. Thò tröôøng luoân luoân khoâng theå tieân ñoaùn ñöôïc, ñieàu ñoù coù nghóa laõi suaát coù theå taêng cuõng deã daøng nhö khi chuùng coù theå suït giaûm. Noùi moät caùch giaûn dò, tôùi moät luùc baïn phaûi quyeát ñònh döùt khoaùt. 4-Öa thích ngay khi thaáy laàn ñaàu Cuõng nhö mua moät chieác xe, baïn coù theå deã daøng öa thích caên nhaø ñaàu tieân maø baïn nhìn thaáy. Ñieàu ñaùng tieác naøy ngaên caûn baïn trong vieäc hoaøn taát söï caàn maãn maø baïn caàn phaûi coù. Coù theå coù moät caên nhaø cuõng hieám coù nhö vaäy, ñöôïc lieät keâ vôùi giaù reû hôn, ñang chôø ñôïi baïn. Haõy ñaët ra moät quy taéc laø baïn seõ ñi coi ít nhaát 5 caên nhaø tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh veà caên nhaø töông lai cuûa baïn. Coù theå baïn seõ quay trôû laïi caên nhaø ñaàu tieân maø baïn ñaõ tôùi coi. Ít nhaát baïn seõ bieát raèng baïn ñaõ thöïc hieän vieäc nghieân cöùu vaø nguy cô caûm thaáy hoái tieác sau naøy seõ giaûm bôùt ñaùng keå. 5-E sôï khoâng caàn thieát Vôùi thò tröôøng troài suït vaø 25% chuû

nhaø treã haïn traû nôï theá chaáp cuûa hoï, baïn deã caûm thaáy ngaàn ngaïi. Nhöõng caûm nghó sôï seät, lo laéng vaø dao ñoäng ñoù coù theå yeáu ôùt nhö baïn ñaõ ngaàn ngaïi khoâng muoán ñi tôùi vaøo ngaøy keát hoân. Ñoâi khi baïn phaûi maïnh daïn tieán tôùi. Quaû thaät khoù keàm haõm vaø kieåm soaùt nhöõng caûm xuùc naøy. Vieäc mua hoaëc baùn moät caên nhaø laø moät cuoäc ñaàu tö tình caûm cuõng nhö ñaàu tö veà taøi chaùnh. Trong suoát tieán trình thöông löôïng, kieåm tra nhaø, ñoái phoù vôùi nhöõng thôøi haïn choùt, daøn caûnh caên nhaø ñeå baùn, kyù thaùc tieàn vaø nhöõng thay ñoåi baát ngôø vaøo phuùt choùt coù theå xaûy ra, baïn seõ khoâng theå traùnh ñöôïc nhöõng caûm xuùc traøn ngaäp. Nhöng treân heát vaãn laø nhöõng ngöôøi mua nhaø laàn ñaàu tieân, baïn seõ (hay ñaõ) gaëp khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø lo sôï? Baïn caûm thaáy luùng tuùng khi phaûi ñöùng tröôùc nhöõng quyeát ñònh lieân quan ñeán khoaûn taøi saûn lôùn. Vaø ñieàu quan troïng laø ngoâi nhaø naøy seõ aûnh höôûng ñeán cuoäc soáng cuûa chính baûn thaân baïn hay con caùi cuûa baïn sau naøy. Vì ñaây laø laàn ñaàu tieân mua nhaø neân ña soá khaû naêng taøi chính cuûa baïn chöa cao, vôùi soá tieàn nhö vaäy thì moät ngoâi nhaø nhoû hay vöøa laø töông ñoái thích hôïp. Ngoaøi ra, baïn cuõng neân caân nhaéc xem nguoàn taøi chính cuûa baïn töø ñaâu (neáu laø tieàn cuûa baïn gom goùp hay gia ñình cho thì quaù toát). Neáu vay möôïn thì baïn caàn tìm hieåu neân vay ngaân haøng naøo? Laõi suaát vaø kyø haïn traû ra sao? Thuû tuïc vay nhö theá naøo? Moãi moät loaïi nhaø ñeàu coù öu, khuyeát


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

61


62

ñieåm rieâng. Neáu baïn thích söï töï do vaø thoaûi maùi haõy choïn moät ngoâi nhaø single home. Coøn condo thì tieän nhöng baïn cuõng seõ phaûi traû theâm moät khoaûn tieàn töông öùng cho nhöõng dòch vuï naøy. Vôùi moät tuùi tieàn töông ñoái ñöøng nghó ngay ñeán khu vöïc thaät lyù töôûng. Haõy choïn moät ngoâi nhaø naèm ôû vò trí thuaän tieän cho sinh hoaït gia ñình. Moät ngoâi nhaø gaàn tröôøng hoïc, gaàn sieâu thò hay chôï, gaàn nôi laøm vieäc cuûa vôï hay choàng, coù beänh vieän, chuøa hay nhaø thôø seõ giuùp baïn tieát kieäm ñöôïc thôøi gian maø vaãn ñaûm baûo ñöôïc cuoäc soáng cuûa gia ñình. Neáu ngoâi nhaø ñöôïc ñaët trong moät moâi tröôøng an ninh, yeân tónh seõ giuùp baïn an taâm hôn laø moät khu vöïc coù nhieàu toäi phaïm xaõ hoäi. Moâi tröôøng soáng cuõng seõ aûnh höôûng ít nhieàu ñeán tính caùch cuûa con caùi baïn sau naøy neân haõy caân nhaéc veà vaán ñeà naøy. Ñoái vôùi moät ngoâi nhaø coù giaù vöøa phaûi thì chæ caàn ñaùp öùng ñöôïc nhöõng tính naêng thieát yeáu phuïc vuï cho nhu caàu sinh hoaït. Sau naøy baïn coù theå söûa chöõa hay naâng caáp leân, do vaäy ñöøng ñoøi hoûi quaù caàu toaøn cho laàn mua ñaàu. Sau khi ñaõ leân keá hoaïch baïn coù theå tìm ñöôïc “ngoâi nhaø mô öôùc” cuûa mình thoâng qua moâi giôùi. Haõy tìm kieám nhöõng chuyeân vieân moâi giôùi baát ñoäng saûn chuyeân nghieäp. Vì laàn ñaàu tieân mua nhaø neân baïn khoâng theå naém roõ nhöõng thoâng tin cuõng nhö giaù caû nhaø ñaát khu vöïc xung quanh. Ngoaøi ra hoï cuõng coù theå giuùp baïn tieát kieäm ñöôïc raát nhieàu thôøi gian vaø nhöõng chi phí khoâng caàn thieát. Tuy nhieân neân ñi xem nhaø vaøo moät ngaøy khaùc khi khoâng coù söï xuaát hieän cuûa moâi giôùi hay chuû nhaø: Vöøa coù theå tìm hieåu veà haøng xoùm, moâi tröôøng xung quanh, ñoàng thôøi quan saùt ngoâi nhaø ñöôïc kyõ hôn...Nhìn nhöõng daáu hieäu xung quanh ngoâi nhaø nhö caùc daáu hieäu aåm moác, xaây theâm vaùch ngaên tröôùc cöûa... Caàn tìm hieåu veà nguyeân nhaân baùn nhaø nhö lyù do baùn. Neáu baïn quan taâm phong thuûy thì höôùng nhaø cuõng laø ñieàu caàn thieát. Neáu khoâng thì chæ caàn moät ngoâi nhaø ôû höôùng thoaùng maùt, khoâng quaù naéng noùng seõ laøm baïn caûm thaáy thoaûi maùi. Chuùc baïn moät muøa Leã an bình. ª

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Phong ThUûY

ª NGUYEÃN SYÕ TRIEÄU

Theo quan nieäm phong thuûy, tröôùc khi quyeát ñònh mua hay xaây nhaø, gia chuû caàn caân nhaéc tuoåi cuûa mình. Khoâng neân phaïm vaøo caùc naêm: Kim Laâu, Hoang OÁc, Tam Tai... Caùc tuoåi Kim Laâu: ñaëc bieät caám kî, khoâng ñöôïc phaïm

Caùc tuoåi Hoang OÁc: neáu chæ phaïm rieâng naêm Hoang OÁc coù theå laøm ñöôïc

Caùc naêm Tam Tai: neáu chæ phaïm rieâng naêm Tam Tai cuõng coù theå laøm ñöôïc

Tuoåi theo nguõ haønh, quaùi soá, cung phi laø nhöõng thoâng soá giuùp ta ñònh vò ñöôïc baûn thaân mình trong khoâng gian vuõ truï vaø cuõng giuùp ta löïa choïn ñöôïc vò trí toái öu trong cuoäc soáng thöôøng ngaøy. Cuï theå: ngöôøi meänh Kim coù tính caùch, ñaëc ñieåm khaùc ngöôøi mang meänh Moäc. Moãi ngöôøi laïi coù con soá huyeàn bí goïi laø “Quaùi soá”. Töø con soá naøy coù theå kieåm nghieäm vaø öùng duïng khoâng gian soáng cuûa mình moät caùch coù lôïi nhaát. Theo phong thuûy coù 2 nhoùm höôùng chính: Ñoâng vaø Taây - Ñoâng goàm caùc höôùng: chính Ñoâng, chính Nam, chính Baéc vaø Ñoâng Nam - Taây goàm caùc höôùng: chính Taây, Taây Baéc, Taây Nam vaø Ñoâng Baéc. Ngöôøi tuoåi Thaân, Tyù, Thìn khoâng neân laøm nhaø ôû phía Nam höôùng ra phía Baéc. Ngöôøi tuoåi Tî, Daäu, Söûu khoâng neân laøm nhaø ôû phía Ñoâng höôùng ra phía Taây. Ngöôøi tuoåi Daäu, Ngoï, Tuaát khoâng hôïp vôùi nhaø phía Baéc höôùng ra phía Nam. Ngöôøi tuoåi Hôïi, Maõo, Muøi khoâng hôïp vôùi nhaø ôû phía Taây. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

63


64

LUaÄT LEÄ hoa KYØ

Keå cuõng laï, ôû ñaát nöôùc cuûa Bill Gate, Apple, Google... maø moät caùi Website ñöôïc chôø ñôïi ba naêm nay, toán treân 600 trieäu ñoâ maø hoûng...chaïy. Noùi nhö Thöôïng Nghò Só Kirstan Gillibrand tröïc dieän: “Leõ ra TT Obama neân noùi roõ hôn taát caû veà Obamacare” Boä Y teá vaø Dòch vuï Nhaân sinh Hoa Kyø noùi hôn 100,000 ngöôøi Myõ ñaõ choïn keá hoaïch chaêm soùc söùc khoûe môùi qua chöông trình Obamacare khôûi söï ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 1 thaùng 10. Boä tröôûng Y teá Kathleen Sebelius hoâm qua noùi raèng vaøo ñaàu thaùng naøy, 106,185 ngöôøi ñaõ mua baûo hieåm y teá hoaëc choïn caùc keá hoaïch chaêm soùc söùc khoûe môùi tuy chöa traû tieàn. Soá lieäu vöøa keå chæ baèng 1/5 cuûa toång soá gaàn 500,000 ngöôøi maø caùc giôùi chöùc chính phuû Myõ döï kieán seõ ñaêng kyù trong thaùng ñaàu tieân töø khi ra maét chöông trình chaêm soùc söùc khoûe cuûa Toång Thoáng Obama, moät öu tieân haøng ñaàu cuûa oâng. Phaùt ngoân vieân Toøa Baïch OÁc Jay Carney thöøa nhaän raèng soá ngöôøi ñaêng kyù mua baûo hieåm thaáp hôn nhieàu so vôùi con soá döï kieán. Caùc giôùi chöùc chính phuû Myõ ñang hy voïng raèng haøng trieäu ngöôøi seõ ñaêng kyù mua baûo hieåm y teá qua chöông trình Obamacare tröôùc haïn choùt laø ngaøy 31 thaùng Ba naêm tôùi.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

THAÛO LAâM

ChÆ TaÏI CaùI TRang WEB

Toång thoáng Myõ Barack Obama noùi oâng chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm baûo ñaûm caùc vaán ñeà vôùi website mua baûo hieåm y teá ñöôïc söûa chöõa caøng sôùm caøng toát. Phaùt bieåu taïi Boston ôû vuøng ñoâng baéc, Toång thoáng noùi website naøy quaù chaäm vaø quaù nhieàu ngöôøi tìm mua baûo hieåm ñang bò keït. OÂng noùi oâng khoâng haøi loøng vaø khoâng coù lyù do naøo coù theå bieän minh cho truïc traëc naøy. Nhöng oâng noùi raèng trang website Obamacare töïu trung seõ laø caùch deã daøng nhaát ñeå ngöôøi daân Myõ mua baûo hieåm y teá. Tröôùc ñoù, Boä tröôûng Boä Y teá vaø Dòch vuï Nhaân sinh Kathleen Sebelius ñaõ ngoû lôøi xin loãi tröôùc moät uûy ban ñieàu traàn quoác hoäi veà website ñang gaëp truïc traëc naøy. Baø goïi laø nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät ñoù laø moät “thaát baïi ñaùng xaáu hoå”. Nhöng baø Sebelius cho bieát baø ñaõ cöû ra moät ban quaûn lyù môùi ñeå söûa chöõa website vaø website ñaõ coù caûi thieän. Theo luaät Obamacare, nhöõng ngöôøi Myõ khoâng coù baûo hieåm coù haïn choùt laø ngaøy 31 thaùng 3 ñeå mua baûo hieåm y teá ñöôïc lieân bang trôï caáp, neáu khoâng seõ phaûi chòu noäp phaït. OÂng Obama lieân tuïc traán an ngöôøi daân raèng ai thích baûo hieåm y teá hieän

taïi cuûa mình vaãn coù theå ñöôïc giöõ laïi. Phe Coäng hoøa thì caùo buoäc oâng nuoát lôøi vaø noùi raèng moät soá ngöôøi ñaõ huûy baûo hieåm cuûa hoï vì nhöõng baûo hieåm naøy khoâng tuaân theo boä luaät môùi cuûa lieân bang. Chuyeân gia ñöôïc Toøa Baïch OÁc thueâ ñeå söûa chöõa nhieàu nhöõng truïc traëc ôû website mua baûo hieåm y teá Obamacare noùi oâng döï ñoaùn website naøy seõ hoaït ñoäng trôn tru vaøo thaùng 12. OÂng Jeffrey Zients hoâm thöù Saùu cho baùo giôùi bieát nhöõng vaán ñeà cuûa Healthcare.gov coù theå söûa chöõa ñöôïc. Haøng ngaøn ngöôøi coá gaéng mua baûo hieåm y teá baét buoäc cuûa chính phuû thoâng qua website naøy ñaõ gaëp phaûi nhieàu vaán ñeà. Moät soá ngöôøi duøng phaøn naøn hoï phaûi ñôïi raát laâu trong khi nhöõng ngöôøi khaùc noùi maät khaåu cuûa hoï bò töø choái. Nhieàu ngöôøi duøng khaùc cho bieát hoï nhaän ñöôïc nhöõng möùc giaù maâu thuaãn cho cuøng moät boä baûo hieåm y teá. Giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa nhöõng coâng ty xaây döïng website naøy noùi vôùi Quoác hoäi raèng heä thoáng khoâng ñöôïc kieåm tra ñaày ñuû vaø raèng nhöõng thay ñoåi vaøo phuùt cuoái ôû website goùp phaàn gaây neân nhöõng vaán ñeà. Phe Coäng hoøa cuõng noùi raèng nhöõng truïc traëc cuûa website mua baûo


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 20, SOÁ

65

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

GIÔØ KHAÙM BEÄNH: Thöù Hai, Ba, Naêm: 8:30 AM - 5PM Thöù Saùu: 8:30 AM - 3PM Thöù Baûy: 8AM – 1PM Thöù Tö Ñoùng Cöûa

65


66

hieåm laø baèng chöùng cho thaáy chính phuû khoâng coù khaû naêng quaûn lyù chöông trình phöùc taïp naøy.

Baûo hIEÅM oBaMa an ToaØn?

TT Obama khoâng nhöõng maát uy tín trong maét daân chuùng Myõ, trong maét cöû tri Coäng Hoøa maø giôø ñaây chính caùc chính trò gia DaânChuû noùi khoâng uùp môû laø oâng ñaõ coù loãi, duø ngoân töø coù phaàn khoâng gay gaét. Trong cuoäc phoûng vaán cuûa chöông trình “This Week”, Thöôïng Nghò Só Daân Chuû cuûa New York laø baø Kirsten Gillibrand cho laø leõ ra oâng Obama ñaõ neân noùi cho roõ hôn khi leân tieáng höùa heïn tröôùc ñaây veà Obamacare. Baø Gillibrand noùi: “Leõ ra oâng aáy neân noùi cho roõ, vaán ñeà laø khi chuyeån qua Obamacare, khi ngaõ beänh, baïn coù theå maát heát taøi saûn neáu beänh naëng vì caùc chöông trình trong Obamacare chaúng giuùp gì ñöôïc caû” Khi ñöôïc hoûi ñeán hai laàn laø “lieäu TT Obama ñaõ löøa doái (misled) daân chuùng Myõ, baø Gilibrand ñeàu noùi laø “oâng aáy leõ ra phaûi neân noùi cho roõ hôn”. TT Obama ñaõ ngoõ lôøi xin loãi ngöôøi daân Myõ naøo ñaõ bò maát heát BHYT vì ñaõ chuyeån qua Obamacare. Döôøng nhö baø Gilibrand ñaõ coù yù so saùnh khi tuyeân boá baø Hillary Clinton seõ laø “moät ToångThoáng kieät xuaát” neáu baø ñaéc cöû vaøo naêm 2016, khi phoùng vieân hoûi veà töông lai chính trò cuûa baø Gilibrand. Baø noùi: “Toâi seõ theo uûng hoä baø aáy. Toâi luoân chuû tröông laø baø Clinton seõ laø Toång Thoáng gioûi, sau khi ñaõ laø moät Ngoaïi Tröôûng xuaát saéc. Baø aáy coù taàm voùc, coù kinh nghieäm, toâi mong baø Clinton seõ laõnh ñaïo ñaát nöôùc” Chæ rieâng ôû California Vaên phoøng Boä Noäi Vuï ñaõ ñoùng cöûa ít nhaát 10 trang web baét chöôùc trang ghi danh mua baûo hieåm y teá cuûa tieåu bang. Baø Kamala Harris, boä tröôûng Boä Noäi Vuï, cho bieát, “Nhöõng trang web naøy ñaõ gian laän baét chöôùc Covered California, ñeå duï nhöõng ngöôøi tieâu thuï ra khoûi nhöõng keá hoaïch cung caáp caùc phuùc lôïi cuûa Ñaïo Luaät Chaêm Soùc Y Teá Giaù Phaûi Chaêng. Vaên phoøng cuûa toâi seõ tieáp tuïc ñieàu tra vaø ñoùng cöûa nhöõng loaïi trang web aáy.” Maëc duø khoâng phaûi laø khoâng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

coù nhöõng truïc traëc rieâng, vieäc khai trieån Ñaïo Luaät Chaêm Y Teá Giaù Phaûi Chaêng ñaõ trôû neân suoân seû hôn ôû California so vôùi nhieàu vuøng khaùc cuûa Myõ. Covered California, saøn giao dòch baûo hieåm cuûa tieåu bang, ñaõ cho nhieàu ngöôøi ghi danh tham gia caùc keá hoaïch y teá tö nhaân, trong thaùng ñaàu tieân cuûa ñôït môû cöûa ghi teân, nhieàu hôn so vôùi nhöõng saøn giao dòch cuûa caùc tieåu bang khaùc, hoaëc so vôùi thò tröôøng lieân bang ñang bò öù ñoïng trong luùc phuïc vuï 36 tieåu bang. Lôøi loan baùo cuûa baø Harris laø ví duï môùi nhaát cuûa caùc giôùi chöùc tieåu bang ôû California, nôi ñaûng Daân Chuû naém giöõ taát caû caùc vaên phoøng treân toaøn tieåu bang, haêng say thuùc ñaåy daân chuùng California mua caùc keá hoaïch chaêm soùc y teá treân saøn giao dòch cuûa tieåu bang. Baø Harris noùi, “Toâi keâu goïi daân chuùng California haõy traùnh nhöõng daïng gian laän chaêm soùc y teá, baèng caùch truy caäp vaøo coveredca.com.” Vaên phoøng toång bieän lyù baét ñaàu ñieàu tra caùc trang web baét chöôùc Covered California trong thaùng Chín. Taát caû nhöõng trang maïng naøy ñeàu söû duïng caùc teân mieàn gioáng nhö coveredca.com, bao goàm coveredcalifornia.com vaø californiabenefitexchange.com, vaø hoï ñaõ söû duïng nhöõng töø ngöõ nhö “Get Covered” vaø “Covered California,” ñeå thu huùt nhöõng ngöôøi tieâu thuï, theo vaên phoøng toång bieän lyù cho bieát. Tuy nhieân, caùc trang web naøy ñeàu ñöôïc ñieàu haønh bôûi caùc nhaø moâi giôùi baûo hieåm y teá tö nhaân khoâng lieân keát vôùi saøn giao dòch chính thöùc cuûa tieåu bang. Ñaïo Luaät Chaêm Soùc Y Teá Giaù Phaûi Chaêng California nghieâm caám caùc toå chöùc töï nhaän cung caáp caùc dòch vuï nhaân danh Covered California. Nhieàu nhaø ñieàu haønh trang web ñaõ nhaän ñöôïc leänh göûi chaám döùt vaø töø boû hoaït ñoäng, yeâu caàu hoï phaûi ñoùng cöûa caùc trang web aáy, hoaëc laø chuyeån höôùng löu löôïng truy caäp ñeán trang web chính thöùc Covered California. Ñöôïc bieát, mua sau ngaøy 1 thaùng 1 naêm 2014, seõ khoâng hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå höôûng nhöõng khoaûn trôï giaù cuûa lieân bang, theo Ñaïo Luaät Chaêm Soùc Y Teá Giaù Reû. Roái nhö môùi boøng boâng. ª

BaÏn Coù BIEÁT Bao nhieâu ngöôøi seõ coù baûo hieåm söùc khoeû nhôø ObamaCare ? - Traû lôøi: Öôùc tính khoaûng 30 trieäu ngöôøi ñöôïc baûo hieåm y teá vôùi luaät môùi. Hieän nay, caû nöôùc Myõ daân soá khoaûng 315 trieäu ngöôøi. Trong soá naøy, 257 trieäu ñang coù baûo hieåm söùc khoeû (82%). Coù 196 trieäu ngöôøi mua baûo hieåm tö nhaân, trong ñoù 170 trieäu coù baûo hieåm söùc khoeû nhôø sôû laøm. Khoaûng 95 trieäu ngöôøi khaùc duøng baûo hieåm chaùnh phuû, trong soá naøy, 45 trieäu thoï nhaän Medicare, vaø 50 trieäu laø thaønh vieân Medicaid. Nhö vaäy, vaãn coøn 58 trieäu daân chuùng chöa ñöôïc chaêm soùc (18%). Ai ñöôïc aùp duïng ObamaCare ? - Traû lôøi: Ñeå hoäi ñuû ñieàu kieän, khaùch haøng phaûi cö nguï taïi Myõ, laø coâng daân Hoa Kyø hoaëc thöôøng truù nhaân hôïp phaùp, vaø hieän khoâng vöôùng voøng lao lyù, tuø toäi. Ai cuõng coù theå mua baûo hieåm y teá môùi taïi “tieäm” Health Insurance Marketplace, ngay caû vôùi ngöôøi ñaõ coù baûo hieåm. “Health Insurance Marketplace” laø gì ? - Traû lôøi: Töø Thaùng 10-2013, treân thò tröôøng Hoa Kyø xuaát hieän moät loaïi dòch vuï môùi goïi laø “Health Insurance Marketplace” (coøn coù teân khaùc laø “Health Insurance Exchange”). Ñaây laø nhöõng nôi baùn baûo hieåm söùc khoeû qua hình thöùc caùc website. Caùc “tieäm” naøy coù theå deã daøng, tieän lôïi, ñöôïc soaïn baèng ngoân ngöõ bình daân, deã hieåu, giuùp khaùch haøng thuaän tieän so saùnh giaù caû, quyeàn lôïi... khi mua baûo hieåm. Sau khi nhaäp vaøo caùc thoâng tin caù nhaân (teân tuoåi, ñòa chæ, soá maõ vuøng (ZIP code...), soá ngöôøi trong nhaø, quyù vò seõ ñöôïc nhaän thoâng tin veà caùc saûn phaåm baûo hieåm cuûa nhieàu coâng ty khaùc nhau, giuùp deã choïn löïa. Vieäc ghi danh cuõng ñôn giaûn, vôùi moät maãu, ñeä noäp moät laàn. Federal Poverty Line” laø gì ? - Traû lôøi: Laø möùc ngheøo khoå (MNK) theo tieâu chuaån lieân bang. Con soá thu nhaäp haèng naêm naøy ñöôïc ñieàu chænh moãi naêm tuøy theo möùc laïm phaùt vaø chi phí sinh soáng (cost-ofliving). Con soá MNK coâng boá ñaàu naêm 2013 laø: $11,490 (1 ngöôøi); $15,510 (2 ngöôøi); $19,530 (3 ngöôøi); $23,550 (4 ngöôøi). Nhöõng ngöôøi thu nhaäp döôùi 400% MNK seõ ñöôïc nhaän trôï caáp khi mua baûo hieåm y teá: döôùi $45,960 (1 ngöôøi), döôùi $62,040 (2 ngöôøi), döôùi $78,120 (3 ngöôøi), vaø döôùi $94,200 (4 ngöôøi). Ñangï nhaän Medicare, coù baét buoäc phaûi mua theâm baûo hieåm ObamaCare ? Traû lôøi: Khoâng. Tuy nhieân, neáu quyù vò ñuû khaû naêng taøi chaùnh mua theâm baûo hieåm thì vaãn toát. Coù nhöõng phaàn chaêm soùc y teá Medicare khoâng “cover” khieán quyù vò phaûi boû theâm tieàn tuùi. Neáu coù baûo hieåm thöù hai, hoï coù theå traû caùc khoaûn naøy. ª


67

20, SOÁ TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

678-580-5891

205


68

CaÂU ChUYEÄn ThaÀY Lang

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª BAÙC SÓ TEÀ QUOÁC LöïC

LTS:Moät baøi vieát raát höõu ích cuûa Teà Quoác Löïc, moät baùc só ngöôøi Myõ goác Hoa. OÂng ñaõ töøng laøm vieäc cho Toå chöùc y teá theá giôùi (WHO) nhieàu naêm. Môùi ñaây oâng ñöôïc Boä y teá Trung Quoác môøi veà Baéc Kinh noùi veà söùc khoûe. Baøi noùi cuûa oâng ñöôïc coâng chuùng hoan ngheânh vaø ñaõ ñöôïc ñaêng taûi treân nhieàu tôø baùo cuûa Trung Quoác.

Hieän nay tuyeät ñaïi ña soá laø cheát vì beänh, raát ít ngöôøi bò cheát vì giaø. Leõ ra phaûi tuyeät ñaïi ña soá cheát vì giaø, coøn thieåu soá cheát vì beänh. Hieän töôïng cöïc kyø baát bình thöôøng naøy ñoøi hoûi chuùng ta phaûi mau choùng söûa chöõa. Gaàn ñaây Lieân Hieäp Quoác bieåu döông nöôùc Nhaät Baûn vì tuoåi thoï cuûa hoï ñaït quaùn quaân theá giôùi. Tuoåi thoï trung bình ôû nöõ giôùi cuûa hoï laø 87.6 ; coøn ôû Trung Quoác thaäp kyû 50 laø 35 tuoåi, thaäp kyû 60 laø 57 tuoåi, hieän nay laø 67.88 tuoåi; keùm Nhaät Baûn ñuùng 20 tuoåi. Ñaïi boä phaän ít ngöôøi bieát ñeán giöõ gìn söùc khoeû, soáng ñöôïc ra sao hay vaäy, vaán ñeà raát nghieâm troïng. Toâi ñaõ coâng taùc ôû beänh vieän 40 naêm, tuyeät ñaïi boä phaän ngöôøi cheát beänh laø raát ñau khoå. Thaät ra treân theá giôùi, ngöôøi ta hoïp ôû Victoria, Anh quoác coù ra moät tuyeân ngoân, tuyeân ngoân naøy coù 3 caùi moác. Moác thöù nhaát goïi laø aên uoáng caân baèng, thöù hai laø vaän ñoäng coù o-xy, thöù ba goïi laø traïng thaùi taâm lyù.

1. aÊn UoÁng CaÂn BaÈng:

Coù leû coù ngöôøi töø laâu nghó raèng giöõ gìn söùc khoeû thì coù gì maø phaûi nghe, laïi chaúng qua laø nguû sôùm daäy sôùm laø khoeû chöù gì. Toâi xin thöa vôùi baïn, ôû thôøi nhaø Ñöôøng thì coù theå noùi vaäy, chöù ngaøy nay noùi vaäy thì cöïc kyø thieáu hieåu bieát, coù nhieàu ñieàu ñaõ thay ñoåi. Noùi aên uoáng caân baèng, coù hai chuyeän laø aên vaø uoáng.

TRÖÔùC hEÁT noùI VEÀ UoÁng.

Khi ôû Ñaïi Hoïc Baéc Kinh, toâi hoûi sinh vieân: Ñoà uoáng naøo toát nhaát? Sinh vieân ñoàng thanh traû lôøi: Coâca

cola. Coâca cola, Myõ khoâng thöøa nhaän, quoác teá cuõng khoâng thöøa nhaän, noù chæ coù theå giaûi khaùt, chöù khoâng coù baát cöù taùc duïng naøo cho giöõ gìn söùc khoeû. Saûn phaåm baûo veä söùc khoeû laø gì, moïi ngöôøi neân bieát, noù phaûi coù khaû naêng chöõa beänh. Cho ñeán baây giôø, tuyeät ñaïi boä phaän ngöôøi Trung Quoác coøn chöa bieát theá naøo laø saûn phaåm baûo veä söùc khoeû. ÔÛ caùc hoäi nghò quoác teá ngöôøi ta ñaõ ñònh nghóa ra 6 loaïi ñoà uoáng baûo veä cho söùc khoeû: traø xanh, röôïu vang ñoû, söõa ñaäu naønh, söõa chua (ngöôøi ta khoâng noùi ñeán söõa boø noùi chung, baïn neân chuù yù), canh xöông, canh naám. - Vì sao noùi canh naám ? Vì canh naám coù theå naâng cao coâng naêng mieãn dòch. Moät vaên phoøng luoân coù ngöôøi bò caûm, coù ngöôøi khoâng oám bao giôø, vì sao vaäy? Vì coâng naêng mieãn dòch khaùc nhau. Uoáng canh naám coù theå naâng cao söùc mieãn dòch, cho neân ñoù laø saûn phaåm giöõ gìn söùc khoeû. - Vì sao nhaéc ñeán canh xöông? Trong canh xöông coù chaát uyeån giao (moät chaát keo), uyeån giao keùo daøi tuoåi thoï, cho neân hieän nay treân theá giôùi caùc nöôùc ñeàu coù phoá canh xöông nhöng Trung Quoác chöa coù. Chuùng toâi ñaõ ñieàu tra, gaàn ñaây ôû caùc thaønh phoá Toâ Chaâu, Nam Kinh coù roài, Baéc Kinh vaãn chöa coù. Cho neân ñöøng coi thöôøng canh xöông, noù coù theå keùo daøi tuoåi thoï vì coù uyeån giao. - Vì sao nhaéc söõa chua? Vì söõa chua caân baèng vi khuaån. Noùi caân baèng vi khuaån ñöôïc duy trì coù nghóa laø vi khuaån coù ích thì sinh tröôûng, vi

khuaån coù haïi thì tieâu dieät, cho neân aên söõa chua thì coù theå ít maéc beänh. ÔÛ Chaâu AÂu, söõa chua raát phoå bieán, nhieàu coâ gaùi chuùng ta thích aên söõa chua, nhöng hoï khoâng hieåu vì sao. Chuùng toâi raát laáy laøm laï, löôïng tieâu thuï söõa chua ôû Trung Quoác raát thaáp, coøn löôïng tieâu duøng söõa boø thì raát lôùn. Baûn thaân söõa boø, chuùng toâi khoâng phuû nhaän taùc duïng cuûa noù nhöng noù keùm xa söõa chua. - Vì sao uoáng traø xanh? Ngaøy nay raát nhieàu ngöôøi bieát uoáng traø, nhöng thanh nieân ít uoáng. Vì sao traø xanh coù taùc duïng baûo veä söùc khoeû? Nguyeân nhaân trong traø xanh coù chöùa chaát traø daø phaân, maø traø daø phaân coù theå choáng ung thö. Nhaät Baûn laøm toång ñieàu tra raát toát. Sau toång ñieàu tra, ngöôøi treân 40 tuoåi chaúng ai khoâng coù teá baøo ung thö trong cô theå. Vì sao coù ngöôøi maéc ung thö, coù ngöôøi khoâng? Ñieàu naøy coù lieân heä ñeán vieäc uoáng traø xanh. Neáu anh uoáng moãi ngaøy 4 cheùn traø xanh, thì teá baøo ung thö khoâng bò chia caét, maëc duø coù chia caét cuõng muoän laïi 9 naêm trôû leân. Cho neân ôû Nhaät Baûn, hoïc sinh tieåu hoïc haèng ngaøy ñi hoïc ñeàu uoáng moät cheùn traø xanh. Thöù hai xin chuù yù, trong traø xanh coù chöùa fluor, noù chaúng nhöõng coù theå laøm beàn raêng maø coøn chöõa ñöôïc saâu raêng, dieät vi khuaån. Sau böõa aên 3 phuùt, ñoám khuaån raêng ñaõ xuaát hieän. Hieän nay raát nhieàu ngöôøi chuùng ta khoâng coù raêng toát, chaúng nhöõng khoâng suùc mieäng baèng nöôùc traø, maø nöôùc traéng cuõng khoâng. Vì theá coù


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

69


70

ngöôøi 30 tuoåi ñaõ baét ñaàu ruïng raêng, 50 tuoåi thì ruïng heát. Thöù ba baûn thaân traø xanh chöùa chaát traø cam ninh, chaát naøy naâng cao ñoä beàn huyeát quaûn, khieán huyeát quaûn khoù vôõ. Raát nhieàu ngöôøi bò maïch maùu naõo baát ngôø ñeán Baéc Kinh chöõa, trong beänh vieän cöù 4 ngöôøi cheát laø coù moät ngöôøi bò xuaát huyeát naõo. Xuaát huyeát naõo thì chöa coù caùch chöõa, kî nhaát laø töùc giaän, heã töùc giaän ñaäp baøn trôïn maét maïch maùu naõo ñöùt ngay. Caùc vò aï! ñeán tuoåi caùc vò neân uoáng sôùm ñi, ñeán luùc caùc vò coù ñaäp baøn trôïn maét vaøi caùi thì cuõng khoâng lo. - Trong caùc ñoà uoáng, ñöùng thöù hai laø vang ñoû: Voán laø treân voû quaû nho ñoû coù moät thöù goïi laø nghòch chuyeån thuaàn (coàn chuyeån ngöôïc). Chaát naøy coù taùc duïng choáng suy laõo, coøn laø thuoác choáng oâ-xy hoaù, ngöôøi hay uoáng vang ñoû thì ít maéc beänh tim. Thöù hai noù coù theå giuùp ta phoøng ngöøa tim ñoät nhieân ngöøng ñaäp, chuùng ta goïi laø ngöøng ñoät ngoät.Trong tröôøng hôïp naøo tim coù theå ngöøng ñaäp? Moät laø voán coù beänh tim, hai laø taêng huyeát aùp, ba laø môõ maùu cao. Maáy hoâm tröôùc toâi ñeán Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm hoäi chuaån, moät vò tieán só môùi 35 tuoåi, buoåi saùng coøn chaïy nhaûy töng töng chieàu ñaõ cheát roái. Vì sao? Môõ maùu quaù cao. Baây giôø toâi xin baùo cho caùc vò keát quaû toång ñieàu tra cuûa thaønh phoá Baéc Kinh, caùn boä taïi chöùc cöù hai ngöôøi thì coù moät ngöôøi môõ trong maùu cao, tyû leä naøy laø moät phaàn hai. Môõ maùu cao nguy hieåm ôû choã naøo? Tim coù theå ñoät nhieân ngöøng ñaäp. Coù moät chaøng trai 20 tuoåi, maùu cuûa caäu ta laáy ra coù daïng buøn, heát söùc nguy hieåm. Chuùng toâi hoûi caäu ta, caäu ta baûo aên toát quaù. Khoâng phaûi caäu ta aên toát quaù maø laø aên quaù baát hôïp lyù. Chuùng toâi coù moät ca beänh: moät ngöôøi mua moät chieác baùnh gatoâ lôùn ôû ngoaøi thaønh phoá, vöøa cöùng, vöøa deûo, vöøa noùng chaïy veà nhaø, vaøo ñeán cöûa lieàn baûo baø cuï aên ngay keûo nguoäi, baø cuï vöøa aên ñöôïc maáy mieáng thì taéc thôû. Anh ta coõng baø cuï chaïy ngay ñeán beänh vieän, ñeán nôi chuùng toâi hoûi coù beänh gì, anh ta keå laïi ñaàu ñuoâi. Theá chaúng phaûi cheát vì thieáu hieåu bieát ñoù sao? Khoâng cöùu ñöôïc. Röôïu vang ñoû coøn coù moät taùc duïng nöõa laø haï huyeát aùp, haï môõ maùu. Vang ñoû coù maáy taùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

duïng lôùn nhö theá neân ôû nöôùc ngoaøi ngöôøi ta baùn raát chaïy. Toâi khoâng quaûng caùo tieáp thò cho röôïu vang ñoû ñaâu, toâi chæ truyeàn ñaït tinh thaàn cuûa hoäi nghò quoác teá. Nhieàu ngöôøi seõ hoûi: chaúng phaûi caám röôïu sao? Toå chöùc y teá theá giôùi noùi raèng cai thuoác laù, haïn cheá röôïu, chöù coù noùi caám röôïu ñaâu, hôn nöõa coøn noùi roõ haïng löôïng röôïu : röôïu vang nho moãi ngaøy khoâng quaù 50 - 100cc, röôïu traéng moãi ngaøy khoâng quaù 5 - 10cc, bia moãi ngaøy khoâng quùa 300cc. Neáu anh vöôït qua khoái löôïng ñoù thì sai laàm, khoâng quaù löôïng ñoù thì toát. Coù chò nöõa seõ hoûi: Toâi khoâng bieát uoáng röôïu thì laøm theá naøo? Chò khoâng bieát uoáng röôïu, haù laïi khoâng bieát aên nho sao? AÊn nho haù laïi khoâng bieát aên caû voû sao ? Nhöng nho traéng khoâng coù nghòch chuyeån thuaàn, baïn aên cuõng voâ ích. Baây giôø ôû Chaâu AÂu ñaõ coù baùnh ngoït baèng nho roài. Toâi ñaõ thöû roài, nho ñoû röûa saïch ñi maø aên, nuoát caû voû raát thích khoâng sao caû. Cho neân ngöôøi coù tieàn uoáng vang ñoû, ngöôøi khoâng coù tieàn aên nho ñoû khoâng boû voû ñeàu giöõ ñöôïc söùc khoeû nhö nhau. Coøn coù ngöôøi baét beû toâi. Toâi khoâng coù tieàn thì laøm theá naøo? Toâi xin noùi vôùi caùc baïn, ôû hoäi nghò quoác teá ngöôøi ta ñaõ ñieàu tra roài, caùc khu vöïc tröôøng thoï treân theá giôùi ñeàu ôû vuøng ít tieàn, thöù nhaát laø ôû Ai-rô-han thuoäc Pakistan, thöù hai laø A-zec-baizan cuûa Lieân Xoâ (cuõ) vaø Kha-la-han ôû EÂ-quado ñeàu laø nhöõng vuøng ngheøo. Nhö vaäy thì coù laï khoâng? Keû coù tieàn ngaøy ngaøy nhaäu nheït tieäc lôùn nhoû, gaø vòt thòt caù thì ñeàu buïng pheä, baèng ñaàu baèng ñuoâi. Toâi ñaõ ñieàu tra roài, nhöõng ngöôøi nhö vaäy raát ít soáng ñöôïc quaù 65 tuoåi. - Vaán ñeà taäp theå duïc buoåi saùng: toâi thaáy nhieàu oâng baø giaø 5 - 6 giôø saùng ñaõ xaùch baûo kieám ñi ra ngoaøi. Ñeán toái khoâng thaáy maáy oâng baø giaø nöõa, hoï ñeàu ôû nhaø xem tivi. Ñoù laø vì hoï khoâng bieát raèng taäp theå duïc buoåi saùng raát nguy hieåm. Saùng sôùm daäy, quy luaät cuûa ñoàng hoà sinh hoïc trong con ngöôøi laø nhieät ñoä cô theå cao, huyeát aùp taêng, hôn nöõa noäi tieát toá thöôïng thaän cao gaáp 4 laàn buoåi toái, neâu vaän ñoäng maïnh seõ raát deã xaûy chuyeän deã laøm tim ngöøng ñaäp. Toâi khoâng phaûn ñoái ñi boä, taäp theå duïc,

ñi Thaùi cöïc quyeàn, luyeän khí coâng buoåi saùng sôùm... ñieàu ñoù khoâng coù gì sai caû. Nhöng neáu ngöôøi giaø vaø ngöôøi trung nieân saùng sôùm vaän ñoäng maïnh, chaïy ñöôøng daøi, leo nuùi, thì chì coù traêm ñieàu haïi, khoâng moät ñieàu lôïi.

2- BaÂY gIÔØ ÑEÁn VaÁn ÑEÀ ThÖù haI LaØ aÊn

Moïi ngöôøi neân bieát kim töï thaùp ôû Chaâu AÙ laø toát nhaát.

KIM TÖÏ ThaùP LaØ gÌ ?

Nguõ coác, loaøi ñaäu, loaøi rau. Nguû coác, ñaäu vaø rau laø raát toát. ÔÛ hoäi nghi. San Francisco, nhieàu baùc só nöôùc ngoaøi ñaõ neâu raèng: ngöôøi Trung Quoác baây giôø khoâng aên nguõ coác, ñaäu vaø rau nöõa roài, hoï baét ñaàu aên baùnh Haêm-bô-gô cuûa chuùng ta roài. Toâi veà nöôùc, moät laàn ñeán Mac Donald, bò chen baät ra, anh noùi coù gheâ khoâng, ñoù laø vieäc hieám thaáy ôû nöôùc ngoaøi. Thanh nieân ta möøng sinh nhaät, môû tieäc, ñeàu laø Mac Donald. Toâi raát phuïc Mac Donald, moät naêm ngöôøi ta laáy cuûa chuùng ta hôn 2 tyû, ngöôøi ta thaät bieát laøm aên! Theo toâi naém ñöôïc, sôû dó ngöôøi ta goïi noù laø thöïc phaåm raùc chính vì noù laø moät loaïi thöïc phaåm kích thích leäch, haäu quaû laø ngöôøi baèng ñaàu baèng ñuoâi, cöù nhö moät boù haønh lö. Ngöôøi ta khoâng aên vì aên xong laïi phaûi ñi giaûm beùo. Chuùng mình khoâng bieát, ngaøy naøo cuõng Mac Donald, ñaëc bieät laø theá heä thöù hai, quaû laø ñeán möùc khoâng coù Mac Donald khoâng soáng noåi. Chuùng ta neân bieát ñoù laø thöùc aên kích thích leäch, khoâng phuø hôïp vôùi aåm thöïc cuûa chuùng ta. Nguõ coác ôû caùc hoäi nghò quoác teá ngöôøi ta xöa nay khoâng noùi ñeán gaïo, boät mì traéng, cuõng khoâng noùi ñeán Mac Donald... (coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

71


72 Cha MEÏ & Con CaùI

Coù raát nhieàu caâu noùi ñeå laøm noåi baät chaâm ngoân cho “söï baét ñaàu sôùm coù theå daãn daét baïn ñeán thaønh coâng”. Naøo laø: “Ngöôøi naøo ñeán sôùm seõ coù nhieàu cô hoäi” hoaëc “vieäc thöùc daäy sôùm laøm cho moät ngöôøi khoûe maïnh, giaøu coù vaø khoân ngoan”. Nhöngcoøn cuoái ngaøy thì sao? Moät nghieân cöùu môùi cho thaáy con cuù ñeâm (ngöôøi thöùc khuya) thöïc söï coù theå ñöôïc nhieàu thaønh coâng hôn ngöôøi daäy sôùm. Coù raát nhieàu ngöôøi noåi tieáng coù thoùi quen thöùc khuya. Coù leõ ngöôøi noåi tieáng nhaát laø Sir Winston Churchill, oâng laø ngöôøi thöôøng xuyeân laøm vieäc cho ñeán 3 giôø saùng. Nhöõng ngöôøi khaùc bao goàm moät soá nhaø vaên noåi tieáng nhö Gustave Flaubert,Franz Kafka, W.H. Auden vaø James Joyce. Trong soá caùc nhaân vaät chính trò thôøi hieän taïi coù Toång thoáng Obama. Haàu heátnhöõng ngöôøi naøy ñeàu coù xu höôùng ñi theo moâ hình töông töï trong caùch hoï söû duïng buoåi toái hoaëc thôøi gian vaøo ban ñeâmñeå ñaït thaønh coâng. Vieäc nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän taïi Tröôøng Kinh teá London, cho thaáy nhöõng ngöôøi coù chæ soá thoâng minh cao hôn laø nhöõng ngöôøi thöùc raát khuya, ñoàng thôøi hoï cuõng cho thaáy möùc ñoä cao hôn veà söï phöùc taïp cuûa nhaän thöùc”. Caùc nghieân cöùu khaùc cuõng cho thaáy nhöõng ngöôøi daäy sôùm giaûm daàn khaû naêng nhaän thöùc vôùi toác ñoä nhanh hôn so vôùi nhöõng ngöôøi khoâng daäy sôùm. Baøi vieát naøy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª NGUYEÃN THÒ BÍCH NGA

toùm taét keát quaû cuûa moät soá nghieân cöùu khoa hoïc, gôïi yù raèng nhöõng ngöôøi thöùc khua thöôøng laø nhöõng nhaø tö töôûng taøi gioûi. Vaäy “nhöõng con cuù ñeâm” thöôøng laøm gì ñeå hoï thaønh coâng? 1. nghÆ ngÔI VaØo BUoÅI ChIEÀU hoaËC BUoÅI ToÁI. Nhieàu ngöôøi trong soá “nhöõng con cuù ñeâm” thaønh coâng nhaát vaø noåi tieáng nhaát thöôøng nguû moät giaác ngaén vaøo buoåi chieàu hoaëc buoåi toái - coù leõ laø ñeå naïp naêng löôïng - tröôùc khi trôû laïi laøm vieäc vaø tieáp tuïc thöùc khuya hôn haàu heát nhöõng ngöôøikhaùc. Churchill noåi tieáng vì oâng thöôøng nguû moät tieáng röôõi luùc 5 giôø chieàu, thöùc daäy, ñi aên toái (thöôøng laø böõa aên long troïng vôùi cöông vò Thuû töôùng) luùc 8 giôø toái. Khi böõa toái keát thuùc, thöôøng raát muoän, oâng trôû laïi laøm vieäc vaø thöùc cho ñeán ñaâu ñoù giöõa 1 giôø saùng vaø 3 giôø saùng. Toång thoáng Obama thích laøm moät giaác nguû ngaén vaøo chaäp toái tröôùc khi oâng aên toái cuøng gia ñình, sau ñoù quay trôû laïi laøm vieäc cho ñeán quaù nöûa ñeâm. Franz Kafka vieát laùch sau moät giaác nguû daøi vaøo buoåi chieàu roài trôû laïi laøm vieäc sau khi aên toái, töø 11 giôø khuya ñeán khoaûng 5 giôø saùng. 2. KEÁT ThUùC MoÄT ngaØY BaÈng CaùCh ChUaÅn BÒ Cho ngaØY MaI Moät trong nhöõng chuû ñeà phoå bieán cuûa nhöõng ngöôøi thaønh coâng

noùi chung - khoâng nhaát thieát phaûi laø “cuù ñeâm” - laø keát thuùcmoät ngaøy laøm vieäc baèng caùch chuaån bò cho ngaøy hoâm sau. Baát cöù ñieàu gì - töø vieäc nghieân cöùu keá hoaïch, ñoïc baøi chuaån bò, nghieân cöùu ñeå laäp keá hoaïch vaø ñieàu chænh nhöõng gì caàn ñöôïc thöïc hieän. Ñoái vôùi ngöôøi thöùc khuya, ñoù coù theå laø moät quaù trình saâu saéc tôùi möùc ngaøy hoâm sau ñöôïc thieát laäp cho thaønh coâng. Toång thoáng Obama luoân xem xeùt caùc taøi lieäu caàn thieátcho ngaøy hoâm sau, coi nhö ñaây laø nghi thöùc cuoái cuøng cho buoåi toái cuûa oâng. Ñaây laø lôøi khuyeân chung cho söï thaønh coâng trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng: Daønh thôøi gian vaøo cuoái ngaøy laøm vieäc ñeå chuaån bò cho ngaøy hoâm sau. Coù theå chæ laø 5 phuùt cuoái ngaøy ñeå nhìn vaøo lòch hoaëc leân keá hoaïch cho ngaøy hoâm sau, saün saøng chothaønh coâng. Neáu ngaøy mai laø moät ngaøy bình thöôøng thì khoâng coù gì ñeå noùi. Nhöng neáu coù baát cöù ñieàu khaùc thöôøng xaûy ra,baïn seõ daønh thôøi gian ñoù ñeå göûi moät email chuaån bò hoaëc goïi cho ai ñoù noùi veà caùc vaán ñeà tröôùc cuoäc hoïp quan troïng. Bíquyeát laø ñeå bieán noù thaønh moät thoùi quen. Laøm ñieàu ñoù MOÃI NGAØY - thaäm chí leân thôøi khoùa bieåu ngay treân taám lòch ñeå baïn nhôù laøm. Khoâng nhaát thieát phaûi laøm luùc 11 giôø khuya. Laøm baát cöù khi naøo thuaän tieän vaøo cuoái moät ngaøy laøm vieäc, Chuaån bò cho ngaøy mai, ñieàu ai cuõng coù theå laøm ñöôïc.


TAÏ P CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 32

73

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013


74

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

3. hoÀI TÖÔûng VaØ ÑIEÀU ChÆnh Thöïc teá phoå bieán cho ngöôøi thöùc khuya laø söû duïng moät phaàn thôøi gian ñoù ñeå nhìn laïi trong ngaøy, hoài töôûng vaø söû duïng söïphaûn aûnh ñoù ñeå ñieàu chænh caùch hoï laøm vieäc hoaëc ruùt ra baøi hoïc coù giaù trò. Ñieàu naøy coù theå ñôn giaûn nhö baïn vieát nhaät kyù.Ngöôøi ta thöôøng duøng nhaät kyù ghi laïi taát caû moïi ñieàu ñeå phaân tích caùc quyeát ñònh tröôùc ñoù cuûa hoï. Khoâng phaûi ai cuõngthích söû duïng nhaät kyù, nhöng vieát laùch laø ñieàu raát phoå bieán vôùi caùc nhaø vaên. Ñaây cuõng laø moät chieán thuaät vaøo ban ñeâm maø ai cuõng coù theå aùp duïng ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng phaûi laø “con cuù ñeâm”. 4. hoaØn TaÁT CoÂng VIEÄC Laøm vieäc buoåi toái laø ñieàu tuyeät vôøi vì baïn khoâng bò giaùn ñoaïn. Ñoù laø thôøi gian thoâng suoát ñeå baïn keát thuùc moïi thöù. Trong suoát moät ngaøy baän roän vaø nhieàu giaùn baïn, baïn khoù kieåm tra, xem xeùt vaø hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï cuõng nhö döï aùn. Ngöôøi thöùc khuya thöôøng taän duïng luùc naøy ñeå taäp trung vaø söï taäp trung lieân tuïc laø moät lôïi ích raát lôùn trong vieäc döùt ñieåm nhöõng gì baïn ñang laøm dang dôû. Nhöõng ngöôøi thaønh coâng, ñaëc bieät laø giôùi nhaø vaên vaø ngheä só ñeàu xaùc nhaän thôøi gian khoâng bò giaùn ñoaïn laø chìa khoùa thaønh coâng cho ngöôøi thöùc khuya. 5. ÑÖØng LaØM nhÖÕng VIEÄC nhoû nhoI VaØ BÌnh ThÖÔØng Hoùa ra moïi ngöôøi ñeàu thaáy khoù maø laøm nhöõng coâng vieäc gaây phieàn nhieãu nhö traû lôøi ñieän thoaïi vaø traû lôøi email, ñieàu ñoù quan troïng nhöng khoâng quan troïng laém. Vaø cuõng hoùa ra moïi ngöôøi cuøng thaáy nhöõng coâng vieäc treân laøm deã daøng hôn vaøobuoåi saùng (hoaëc ít nhaát laø sau khi hoï baét ñaàu moät ngaøy môùi - thöôøng laø khaù muoän ñoái vôùi Churchill). Buoåi toái hoùa ra laø thôøi gian daønh cho söï saùng taïo vaø cho nhöõng döï aùn khoù hôn vaø laâu hôn. Coù moät ñieàu caàn noùi roõ - cho duø laø saùng hay toái, cho duø laø thöùc khuya hay daäy sôùm, tyû leä thaønh coâng daønh cho ngöôøi thaønh coâng laø nhö nhau.

Khi noùi veà vieäc bò phaân taâm trong luùc laùi xe, ñöùng ñaàu baûng danh saùch laø troø chuyeän hoaëc nhaén tin qua ñieän thoaïi. Baây giôø vieäc töï chuïp hình (coøn goïi laø “töï söôùng” trong giôùi treû) trong khi ngoài sau tay laùi ñang ñöôïc gia nhaäp vaøo danh saùch. Theo moät baùo caùo cuûa tôø Huffington Post, soá löôïng ngöôøi duøng töï chuïp chaân dung trong khi laùi xe treân ñöôøng phoá ngaøy caøng taêng leân ñeán choùng maët. Theo baùo caùo naøy: “Coù hôn 3 trieäu hình post treân Instagram ñöôïc daùn nhaõn laùi xe, gaàn 50,000 hình post ñöôïc chuù thích laùi xe veà nhaø, hôn 9,000 hình post ñöôïc gaén theû laùi xe tôùi choã laøm, vaø hôn 3,500 hình post ñöôïc ghi chuù töï söôùng khi ñang laùi xe. Trong tuaàn leã thöù hai cuûa thaùng 11 naêm nay, caùc trang maïng xaõ hoäi buøng noå nhöõng taám hình “töï söôùng” khoâng ñuùng luùc vaø khoâng ñuùng choã. Taám hình töï söôùng taïi moät ñaùm tang Tumblr thu huùt ñöôïc söï chuù yù roäng raõi cuûa cö daân maïng. Vaøi ngaøy sau ñoù, treân trang Women’s Health ñaêng moät baøi vieát coù töïa ñeà “Coù 8 ñòa ñieåm baïn khoâng neân töï chuïp chaân dung”. Ñòa ñieåm soá 1 treân danh saùch cuûa hoï? Moät ñaùm tang. Coøn vieäc töï söôùng ñaèng sau

tay laùi naèm trong vò trí thöù 6 trong danh saùch. Theo Distraction.gov, laø trang web chính thöùc cuûa chính phuû daønh ñeå thoáng keâ veà vieäc laùi xe maát taäp trung, coù 3,331 ngöôøi bò thieät maïng vaø 387,000 bò thöông trong caùc tai naïn giao thoâng vaøo naêm 2011, lieân quan ñeán vieäc maát taäp trung khi laùi xe. Khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân, trong soá taøi xeá ôû ñoä tuoåi döôùi 20 coù lieân quan ñeán caùc tai naïn gaây töû vong, heát 11% laø do “bò phaân taâm”. Vaø trong soá taøi xeá ôû ñoä tuoåi töø 15 ñeán 19 trong tai naïn cheát ngöôøi, 21% luùc ñoù ñang söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng. Ñaïo dieãn noåi tieáng Werner Herzog nhaán maïnh ñeán taùc ñoäng nghieâm troïng cuûa vieäc laùi xe bò phaân taâm baèng moät phim taøi lieäudaøi 30 phuùt, ñöôïc phaùt haønh vaøo thaùng 8. Boä phim ngaén, coù töïa ñeà “Töø Giaây Naøy Sang Giaây Kia”, ñöôïc thöïc hieän cuøng vôùisöï hôïp taùc cuûa AT & T vaø ñöôïc xem hôn 2.2 trieäu laàn. Neáu baïn caàn theâm lyù do taïi sao vieäc töï chuïp chaân dung khi laùi xe laømoät yù töôûng raát toài, baïn chæ caàn xem vaøi phuùt ñaàu tieân cuûa cuoán phim cuûa ñaïo dieãn Herzog laø ñuû. Owen Linderholm Ross Tucker ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

75


76

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁTAÏ 435 ° DEC P CHÍ RAÏNG05, ÑOÂN2013 G 179


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

77


78

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

79


80

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

81


82 SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC TAÏP CHÍ RAÏN05, G ÑOÂ2013 NG 123

Tel: 770-458-7881 ª Cell: 404-918-5416

OPEN 7 DAYS A WEEK


SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

83

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

87


84

88

TAÏP TAÏ CHÍ RAÏNRAÏ G ÑOÂ G °NSOÁ DEC° 05, P CHÍ NGNÑOÂ G °435 SOÁ ° 416 FEB2013 20, 2013


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 435 °° FEB DEC20, 05,2013 2013

85 89


86

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


Page 91

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

87

Brenda Hair & Nail

ANGEE CONSTRUCTION INSURED, LICENSED, BONDED

GA - NC - SC - AL & TN 404-819-5356 / 404-667-0076 Tel: 404-667-0076 Or 404-863-3080 E-mail: Angee _Construction@Hotmail.com

Daïy thi baèng E.P.A, H.V.A.C, ELECTRIC & PLUMBING Baûo ñaûm Pass 110% Test, Phaûi coá gaéng hoïc !!!

* Special Restaurant, shopping, Hair/Nails Salon.v.v... * Lay-Out Blue Print töø A-Z (Permit City or County) Special Central Heating Gas ñoåi qua ñieän hoaëc Heat pump Bình nöôùc noùng Gas ñoåi qua ñieän gía reû, tieát kieäm treân 60%

Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn söï uûng hoä cuûa quí vò trong nhieàu naêm qua. © RANG DONG 2011 - 372


88

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

89


90

TA�P CH� RA�NG ÑOÂNG ° SOà 435 ° DEC 05, 2013

+

-

$

x

á

=

HIEN TRUONG CPA, PC

Certified Public Accountant**

C P A Registered Representative*

3576 Shallowford Rd., Ste B & C / Chamblee, GA 30341 Phone: 770.936.0701 Fax: 770.936.0790 www.hientruongcpa.com email: hien@hientruongcpa.com HĂŠi Vi≈n HĂŠi American Institute of Certified Public Accountants HĂŠi Vi≈n HĂŠi Georgia Society of Certified Public Accountants

Khai ThuΔ - KΔ ToĂźn v° C‚ V∂n ĂĄâˆ‘u TÄą ThuΔ VĂš - Tax Compliance:

** CPA- ENROLLED AGENT:

Licensed to practice ‡å≠i diĹ’n v° hĹËng dĎ€n cho QuËš vŸ vĂ€ cĂźc vĂš Audit: in the State of Georgia IRS, t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang, v° SĂ? Lao ĂĄĂŠng. and enrolled to practice ‡Khai thuΔ li≈n bang v° t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang cho tÄą nhÎźn before the IRS v° thĹà ng m≠i. ‡Khai t∂t cÂŽ cĂźc lo≠i thuΔ nhÄą: thuΔ t°i sÂŽn thËœa kΔ (Estate & Trust), Gift tax & Non-profit organization ‡C‚ v∂n thuΔ vĂš (Tax Planning & Consulting) ‡HĹËng dĎ€n th°nh lâˆŤp t‰ hĂ?p c¡ng ty (Corporation, Partnership, Trust).

KΔ Toßn - Accounting:

‡C‚ v∂n v° l°m s‰ sĂźch kΔ toĂźn, s‰ lĹà ng nhÎźn vi≈n cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. ‡GiĂ“p thiΔt lâˆŤp hĹ’ th‚ng kΔ toĂźn (Accounting system set-up & Training) ‡So≠n thÂŽo cĂźc h„ sĂ vĂ€ kΔ toĂźn, mua bĂźn, hoÂĽc sang nhÄąĂ?ng cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. GiĂˆ l°m viĹ’c: Mon-Fri: 9:30am - 6pm ‡ThŸ thË™c ch˘ kËš (Notary Public) Sat: 9:30am - 4pm Sun: Xin l∂y hÂŹn

ĂĄâˆ‘u TÄą & BÂŽo HiĂƒm:

‡Qu˛ H‰ TĹà ng (Mutual Fund)* ‡Cßc chĹà ng tránh hĹu trœ: IRA, Roth IRA, 401(K), SEP* ‡KΔ ho≠ch t°i tr� Ί≠i h‥c (Education Saving Acct., 529 Plan)*

GiĂˆ l°m viĹ’c trong mĂ”a thuΔ: Mon-Sun: 9:30am - 8pm

‡CĂźc lo≠i bÂŽo hiĂƒm sˆc khďŹ e, nhÎźn th‥ (Health & Life Insurance)* 60

NΔu QuËš vŸ bŸ AUDIT vĂ‹i IRS hay cĂźc SĂ? ThuΔ Ă? m‥i tiĂƒu bang. Xin li≈n l≠c ngay vĂ‹i chĂ“ngBt¡i ÎŠĂƒ quyĂ€n lĂ?i ca quËš vŸ ΊĹĂ?c bÂŽo vĹ’ t‚i Ίa!

7KH&3$1HYHU8QGHUHVWLPDWH7KH9DOXH

6HFXULWLHV2IIHUHG7KURXJK+'9(67 ,19(670(17 6(59,&(6

60

0HPEHUSIPC

1RUWK6WDWH+LJKZD\)RXUWK)ORRU,UYLQJ7H[DV  ZZZKGYHVWFRP


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

91


92

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 20, SOÁ

93

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

97


94

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

95


96

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏ316 P CHÍDEC RAÏN20, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 SOÁ

(770) 564-2118

97

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

101


98

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

99

CAÂU LAÏC BOÄ KHAI TRÍ Thöa quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... Nhaèm khuyeán khích vaø coå ñoäng tinh thaàn ñoïc saùch trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, Caâu Laïc Boä ñoïc saùch KHAI TRÍ tha thieát keâu goïi quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, vaø nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... vui loøng tieáp tay vôùi chuùng toâi thaønh laäp tuû saùch löu ñoäng cho ñoàng baøo ngöôøi Vieät taïi Atlanta, Georgia baèng caùch quyeân goùp saùch göûi tôùi Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Thöa quyù vò, Moät quyeån saùch chæ tröng treân keä saùch seõ khoâng phaùt huy heát taùc duïng. XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Coù nhieàu quyù vò lôùn tuoåi baên khoaên, sau khi mình qua ñôøi, tuû saùch gia ñình seõ ñeå laïi cho ai? XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Xin môøi quyù vò quyeân goùp saùch cho Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Chuùng toâi seõ phaân loaïi, thaønh laäp danh muïc vaøo Tuû Saùch cuûa CLB ñeå phoå bieán tôùi ñoàng baøo ñòa phöông. Chuùng toâi tin raèng coù raát nhieàu ngöôøi öôùc ao ñöôïc ñoïc saùch do quyù vò göûi taëng. Traân troïng caûm ôn quyù vò. TM. BAN CHUÛ NHIEÄM. Kyù, Nhaø vaên, nguyeãn thò thaûo an Ngaøy 16, thaùng 8 naêm 2013

Lieân laïc quyeân goùp saùch: Ñòa chæ: 4350 Hawkins Ridge Dr. Kennesaw GA 30144 Tel. 770-910-6930 Email. clbkhaitri@gmail.com Neáu quyù vò quyeân saùch soá nhieàu, chuùng toâi seõ göûi cöôùc phí tôùi quyù vò.


100

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

101


102

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

6061


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

103


104

BaÕo haûI YEÁn

K

hoâng ñieän. Khoâng nöôùc. Khoâng thöïc phaåm. Khoâng moät maùi che. Xaùc ngöôøi treân ñöôøng. Treân caàu. Treân caây. Treân nöôùc. Ñoù laø nhöõng gì chuû tòch cuûa Philippines Red Cross, oâng Richard Gordon, vöøa chính maét troâng thaáy ôû Tacloban. Nhö moät traùi banh tennis ñöôïc ñaäp maïnh xuoáng ñaát, doäi leân, rôi xuoáng laïi, traùi banh mang teân “baõo Haiyan” ñaõ ñaäp xuoáng vaø naåy leân caû thaûy saùu laàn vaøo caùc thaønh phoá thuoäc tænh Leyte cuûa Philippines. Thaønh phoá Tacloban laø nôi chòu cuù ñaäp ñaàu tieân, höùng taát caû moïi thieät haïi. Khoâng theå naøo tìm thaáy moät - duø chæ moät - caên nhaø coøn nguyeân veïn taïi ñaây. Phoùng vieân baùo Ngöôøi Vieät töôøng thuaät khi ñeán Tacloban. Trònh Hoäi, moät ngöôøi gaén boù raát nhieàu vôùi ñaát nöôùc Phi naøy, ñang coù

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª HOÀNG LEâ TOÅNG HÔïP

maët taïi thuû ñoâ Manila, Philippines, ñaõ gôûi leân net nhöõng töôøng trình vaø keâu goïi ñoùng goùp. ...Caû ngaøy Thöù Baûy hoâm sau ngoài hoïp trong khaùch saïn cuøng vôùi nhieàu cô quan, giôùi chöùc khaùc nhau, keå caû boä tröôûng Boä Giao thoâng vaø boä tröôûng Boä Noäi Vuï, caû nhoùm chuùng toâi vaãn nghó laø côn baõo ñaõ qua vaø chaéc ñaõ khoâng gaây nhieàu thieät haïi ñaùng keå. Nhìn ra ngoaøi, tuy baàu trôøi troâng vaãn coøn khaù aûm ñaïm vaø noùng hôn nhieàu so vôùi Thaùng Möôøi Moät, nhöng moïi vieäc ñaõ trôû laïi bình thöôøng. Thuû ñoâ Manila vaãn nhoän nhòp, oàn aøo vaø keït xe vaøo giôø cao ñieåm. Rieâng toâi vì phaûi thöùc sôùm hoâm tröôùc neân hoâm qua, Chuû Nhaät toâi nguû daäy muoän. Ñeán 9 giôø saùng toâi môùi loø moø, môû laptop xem tin töùc treân maïng. Vaø nhöõng gì toâi thaáy vaø ñoïc ñöôïc laøm

toâi söõng sôø. Caû thaønh phoá Tacloban haàu nhö bò san baèng. Xaùc ngöôøi naèm haøng haøng, lôùp lôùp. Nhöõng chieác taøu haøng saét lôùn bò soùng bieån daâng cao ñaùnh vaøo ñaát lieàn naèm chô vô treân ñöôøng phoá. Vaø haøng ngaøn, haøng vaïn ngoâi nhaø bò queùt saïch. Caû moät vuøng mieàn Trung Philippines ñaõ bò taøn phaù. Haøng traêm, haøng ngaøn ñaûo lôùn nhoû vôùi bieát bao sinh linh giôø seõ ra sao? Ñaõ ñeán luùc toâi caàn phaûi haønh ñoäng. Vì thöù nhaát, ñaây laø ñaát nöôùc ñaõ mang ñeán cho toâi nhieàu kyû nieäm nhaát, laø nôi toâi ñaõ tröôûng thaønh. Töø 16 naêm tröôùc. Thöù hai, ñaát nöôùc Philippines laø nôi ñaõ cöu mang, baûo boïc gaàn 500,000 ngöôøi tî naïn töø Ñoâng Döông trong ñoù phaàn lôùn ñeán töø Vieät Nam, chuyeån tieáp ôû hai traïi tî naïn Bataan vaø Palawan trong suoát gaàn ba thaäp


Wal-Mart. Löông treân $3000 thaùng. 770-977-3686 Xin goïi Tony/Lisa:404-704-5092 (309-318) TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

goïi: 706-442-3606 (311-320)

105

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm, coù baèng, Awxing vaø bieát laøm Pink&White. Bao löông $3000 up $3500/thaùng Coù choã ôû. (Khoâng kinh nghieäm mieãn goïi). Xin lieân laïc Tom: 256-585-9143 (C) (295-318)

Caàn gaáp thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm. Tieäm ñoâng khaùch, Myõ traéng, vuøng Kennesaw, Acworth. * Nhaø baùn hoaëc cho thueâ $800 thaùng Exit 102 Beaver Ruin, Gwinnett. Xin goïi: 404-510-9944 (C)/770-529-6447 (W) (309-318)

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Bao löông, coù choã aên, ôû. Laøm vieäc vui veû Xin lieân laïc: 770-856-5028 478-953-9228 (317-326)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Heø $3,500 - $4,000, Ñoâng $2,500 $3,000 thaùng. Típ $1,000 thaùng. Caàn Nöõ gioûi Pink & White, Pedi (bieát tieáng Anh). Tieäm I-85, exit 91 Xin goïi Kenny: 404-728-0028 (W) 404-421-3080 (C) (318-327)

Caàn thôï Nöõ bieát laøm boät Pink&White, Tieäm vuøng N-400 Cumming, khaùch Myõ traéng. Típ cao. Xin lieân laïc: 404-933-3976 (C) 770-205-2808 (W) (313-318)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Roswell - Alpharetta, khaùch Myõ traéng sang, típ haäu. Laøm sau 1 naêm höôûng 1 tuaàn Vacation. Xin vui loøng goïi: 770-640-9951 (W) 202-256-0537 (C) (315-324)

CAÀN THÔÏ NAIL

RAO VAËT TREÂN TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ THÖÔØNG NHAÄT, NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG Rao vaët Caàn thôï, Sang tieäm, Thueâ phoøng, linh tinh.v.v... Xin Lieân Laïc:

404-664-3487 678-360-2840 CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 232


106

nieân. Töø cuoái thaäp nieân 1970 cho ñeán cuoái thaäp nieân 1990. Vaø coù gaàn 3,000 thuyeàn nhaân Vieät Nam cuoái cuøng ñaõ khoâng bò cöôõng böùc hoài höông veà Vieät Nam, ñöôïc ôû laïi taïm truù cho ñeán luùc hoï ñöôïc caùc nöôùc UÙc, Myõ, Na Uy vaø Canada nhaän ñònh cö chæ caùch ñaây vaøi naêm veà tröôùc. Vì vaäy chuùng ta, trong ñoù coù toâi, nôï hoï moät aân tình voâ giaù. Vì hoï ñaõ dang tay ra giuùp ñôõ chuùng ta khi chuùng ta caàn hoï nhaát. an nInh ÑaÕ VaÕn hoÀI Taclopan, thaønh phoá coù möùc ñoä ñoâ thò hoùa lôùn thöù naêm cuûa Philippines, nay chæ coøn laø ñoáng ñoå naùt, hoang taøn, bao truøm trong muøi xuù ueá cuûa raùc, muøi töû khí cuûa haøng ngaøn töû thi, cuûa suùc vaät, traâu, boø, heo, choù,... naèm raûi raùc treân caùc con ñöôøng daãn vaøo thaønh phoá. Chuùng toâi ñaët chaân xuoáng phi tröôøng Tacloban vaøo luùc 9 giôø saùng Chuû Nhaät, 17 Thaùng Möôøi Moät, trong côn möa raû rít luùc khoan luùc nhaët, keùo daøi ñeán khoaûng nöûa ngaøy. Chieác maùy bay caùnh quaït phaûi ñaûo nhieàu voøng môùi ñaùp xuoáng ñöôïc thaønh phoá. Laàn chao caùnh cuoái cuøng, qua khung cöûa soå maùy bay, ñaõ nhìn thaáy moät thaønh

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

phoá khoâng coøn söï soáng - nhöõng con ñöôøng xa loä vaéng boùng ngöôøi, chæ coù nhöõng chieác xe taûi. Chaéc haún laø xe cöùu trôï. Ñi boä töø maùy bay vaøo trong nhaø voøm laáy haønh lyù, tieáng gaàm ruù pha troän cuûa nhieàu maùy bay khieán khung caûnh, voán caêng thaúng, caøng trôû neân caêng thaúng hôn. Maùy bay thöông maïi cuûa caùc haõng Pal Express, Cebu Pacific, maùy bay quaân söï cuûa Hoa Kyø, UÙc, Phaùp, vaø maùy bay tröïc thaêng leân xuoáng nhö chuoàn chuoàn cuûa TQLC Myõ. Ngay beân trong nhaø voøm, nôi ngöôøi ta ñöùng chôø haønh lyù, laø löïc löôïng caûnh saùt vaø TQLC Philippines, ñöùng yeân baát ñoäng. Traùch nhieäm cuûa hoï laø baûo veä an ninh phi tröôøng. “An ninh ñaõ ñöôïc vaõn hoài. Khoâng coøn tình traïng cöôùp boùc,” caûnh saùt vieân Jury Callora, thuoäc löïc löôïng caûnh saùt Philippines, noùi vôùi chuùng toâi. “Ñaõ coù khoaûng 1,000 caûnh saùt vaø quaân nhaân ñöôïc traûi ñeàu trong noäi thaønh ñeå duy trì an ninh.” OÂng Callora cho bieát. Chuùng toâi ñang ôû trong moät thaønh phoá khoâng ñieän, khoâng nöôùc, vaø ñoàng tieàn trôû neân voâ duïng. “Money is

useless.” Callora noùi lôùn trong tieáng oàn cuûa maáy chieác tröïc thaêng UH-1B bay löôïn lieân tuïc ngoaøi saân ga. Bao nhIEÂU ngÖÔØI ChEÁT? Chæ coù 10 ñeán 15% soá naïn nhaân cheát do sieâu baõo Haûi Yeán ôû Tacloban ñöôïc nhaän daïng. Coøn laïi, phaàn lôùn hoï ñeàu ñöôïc quy taäp vaø choân chung trong nhöõng naám moà taäp theå. Möôøi ngaøy sau, caû thaønh phoá noàng naëc moät thöù muøi khoù chòu kinh khuûng, laøm daáy leân lo ngaïi lôùn veà dòch beänh phaùt taùn. Thaønh phoá Tacloban hieän coøn raát ít daân soáng soùt baùm truï, phaàn lôùn ñeàu ñaõ di taûn khoûi nôi ñaây, vaø xa hôn nöõa laø khoûi ñaûo Leyte. Coù theå noùi noâm na laø daân ñòa phöông giôø coøn ít hôn caû quaân ñoäi, caûnh saùt vaø löïc löôïng tình nguyeän tham gia khaéc phuïc haäu quaû. Thaønh phoá ñoâng daân nhaát ñaûo Leyte vaø laø nôi taäp trung nhieàu cô sôû haønh chính, vaên hoùa, giaùo duïc lôùn cuûa vuøng giôø ñang trôû thaønh moät thaønh phoá cheát thöïc söï, khi muøi töû khí lan toûa trong khoâng gian, moïi luùc moïi nôi. Muøi xaùc phaân huûy aùm aûnh con ngöôøi ta ban ngaøy, ñaùnh thöùc giaác nguû cuûa con ngöôøi ta vaøo ban ñeâm. Muøi töû thi lan töø trung taâm ra tôùi ngoaïi


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

107


108

Moät cö daân Tacloban duøng khaåu trang ñeå giaûm bôùt muøi khi ñi treân ñöôøng phoá ngaøy 10/11, phía sau anh laø caùc thi theå naïn nhaân baõo Haiyan chöa ñöôïc choân caát. (aûnh: AFP)

thaønh, töø chaân nuùi tôùi bôø bieån. Ngaøy 15.11, ngöôøi ta ñaõ baét ñaàu thöïc hieän vieäc an taùng taäp theå. Coù nghóa laø soá ngöôøi soáng coù ñöôïc “cô hoäi” khoùc cho ngöôøi thaân cuûa mình raát ít. Coøn laïi, phaàn lôùn ñeàu ñöôïc quy taäp vaø choân chung trong nhöõng naám moà lôùn do khoâng theå nhaän daïng ñöôïc. DI Taûn KhoûI TaCLoBan Raïng saùng 13 thaùng 11, caûng Tacloban taáp naäp. Sau baõo Haiyan, haûi caûng naøy khoâng coù taøu daân söï ñoùn ñöa khaùch nhö thöôøng leä. Sôû dó ngöôøi daân Tacloban keùo tôùi ñoâng laø do hoâm aáy taøu caûnh saùt bieån lôùp San Juan rôøi Tacloban ñeå ñeán Cebu nhaän haøng cöùu trôï. Vaäy laø, chieác taøu naøy phaûi laøm theâm nhieäm vuï chôû ngöôøi di taûn. Saùng hoâm aáy, toâi rôøi trung taâm ñieàu phoái cöùu trôï ôû toøa thò chính, bôûi ñieåm keát noái internet ôû ñaây ñaõ ñöôïc chuyeån tôùi nôi khaùc, khoâng coøn hy voïng göûi tin baøi veà toøa soaïn. Hôn hai tieáng chôø ñôïi, cuoái cuøng toâi cuõng böôùc ñöôïc leân saân ñoã tröïc thaêng cuûa chieác taøu bieån coù ñoä choaùn nöôùc 120 taán naøy. Xung quanh toâi laø nhöõng con ngöôøi ñaõ heát hy voïng ôû Tacloban, muoán tìm cho mình moät loái thoaùt, trong khi chöa bieát ngaøy naøo seõ trôû veà laïi thaønh phoá thaân yeâu töøng moät thôøi raát töôi ñeïp. Joel Albios, 20 tuoåi, laø sinh vieân cao ñaúng kyõ thuaät ôû Tacloban. “Em

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

phaûi ñöa meï vaø caùc em ra khoûi thaønh phoá. Thaønh phoá noàng naëc muøi hoâi, toái taêm vaø khoâng coù baát cöù ñieàu kieän naøo cho gia ñình em toàn taïi. Sau khi taøu caäp Cebu, tuïi em seõ tôùi Dalaguete soáng nhôø ôû nhaø baø dì”, Albios noùi. “Bao giôø thì baïn trôû veà Tacloban? Hay laø ñònh cö taïi nôi môùi luoân?” “Trôû veà chöù. Tuøy tình hình, nhöng em nghó sôùm nhaát cuõng phaûi moät naêm”. Jayme Mahinay môùi 16 tuoåi vaø ñang hoïc trung hoïc nhöng laø moät truï coät cuûa gia ñình, vì caäu laø ngöôøi con trai duy nhaát vaø laïi laø con caû. “Nhaø em ôû gaàn bôø bieån. Gioù kinh hoaøng, nhöng soùng môùi ñaùng sôï. Töøng ñôït soùng cao tôùi saùu, baûy meùt, quaät vaøo khu bôø bieån, töø Palo tôùi caûng Tacloban, khu chôï Caûng. Nhaø cöûa bò ñaùnh saäp chuû yeáu do soùng, nhieàu ngöôøi bò cuoán ra bieån. Ñeán hoâm nay xaùc vaãn baäp beành treân bieån. Luùc naõy ôû caûng, em thaáy hai caùi xaùc, moät lôùn moät nhoû”. Mahinay keå nhaø cuûa caäu cuõng bò ngaäp tôùi taàng 1, caû nhaø treøo leân maùi, naèm raïp xuoáng trong tieáng gioù rít gheâ rôïn vaø tieáng soùng voã aàm aàm. “Theá roài sau ñoù thì sao?”, toâi hoûi. “Ba em bò töôøng ñeø chaán thöông phaûi chuyeån leân Ormoc sôùm roài baây giôø ñaõ ñöôïc chuyeån qua Cebu. Cuõng may laø gia ñình em soáng soùt caû. Nhöng baø dì ruoät em vaø moät ñöùa con cuûa baø ñaõ thieät maïng. Soùng ñaùnh saäp nhaø vaø hoï cheát. Sau ba ngaøy môùi tìm thaáy xaùc. Luùc tìm thaáy thì ñaõ tröông leân roài”. “Theá sao baây giôø gia ñình laïi di taûn? Hay laø leân Cebu ñoùn ba?” “Khoâng. Tuïi em di taûn laâu daøi. Thaønh phoá giôø ñang trôû neân quaù nguy hieåm. Muøi hoâi, oâ nhieãm, nhöng nghieâm troïng nhaát laø naïn cöôùp boùc. Sau baõo, vì khoâng theå duy trì ñöôïc hoaït ñoäng neân ngöôøi ta ñaõ môû cöûa nhaø tuø ôû Tacloban. Caû ngaøn phaïm nhaân ôû ñaáy ñoå ra ñöôøng”, Mahinay giaûi thích. Chính söï kieän “vôõ tuø” ñaõ khieán laøn soùng ngöôøi thaùo chaïy khoûi Tacloban ngaøy moät nhieàu. Trong hai ngaøy vöøa qua, ñaùm ñoâng ñaõ keùo leân saân bay ñeå tìm caùch leo leân nhöõng chuyeán bay chôû haøng cöùu trôï vôùi mong muoán ñöôïc thoaùt khoûi nôi choán cheát choùc naøy, sau ñoù ra sao thì ra. Moät soá khaùc ñi ñöôøng boä tôùi Ormoc ôû phía ñoâng ñaûo Leyte. Thoâng thöôøng, ñi xe ñoø ñöôøng naøy chæ maát 2 tieáng, nhöng do

caây coái, coät ñieän ñoå ngaõ treân ñöôøng, xe chaïy baây giôø phaûi maát 5-6 tieáng. Loái thöù ba laø ñi baèng taøu thuûy ôû caûng Tacloban. Nhöng do khoâng coù taøu khaùch nhö thöôøng leä, chæ coù taøu quaân söï laøm nhieäm vuï nhaân ñaïo neân vieäc ñi keù noùi chung cuõng raát khoù khaên. Vaøi ngaøy taøu môùi rôøi caûng moät laàn. Nhöng duø theá naøo, nhöõng ngöôøi leo ñöôïc leân taøu San Juan vaãn laø nhöõng ngöôøi ñôõ khoán khoå. Hoï coøn soáng soùt qua côn cuoàng phong, hoï ñaõ chaïy thoaùt khoûi moät nôi choán hieåm nguy, moät soá hoï coù ngöôøi thaân, baø con ôû ñaâu ñoù ñeå nöông töïa. Treân caàu caûng, nhöõng ngöôøi baø con ôû Cebu ñaõ ñöùng ñôïi töø raát sôùm, nhöõng tieáng goïi, nhöõng gioït nöôùc maét, nhöõng nuï cöôøi, nhöõng caùi oâm raát chaët. “Chò coøn soáng. Laøm sao chò coøn soáng ñöôïc tôùi ngaøy hoâm nay!”, chò Lorena Rosca oâm chaàm laáy ngöôøi chò gaùi. Hoï cuøng khoùc trong nieàm vui ñoaøn vieân, trong noãi tuûi hôøn cay ñaéng tröôùc nghòch caûnh, khi ngöôøi chò gaùi cuûa Rosca cuõng bò côn cuoàng phong cöôùp maát moät caäu con trai. Sau phuùt giaây ñoaøn vieân, ñoaøn ngöôøi di taûn, keû leân xe, ngöôøi ñi boä rôøi khoûi caûng Cebu, ñi tôùi nhöõng nôi choán truù nguï trong nhöõng ngaøy ñau buoàn vaø hoaûng hoát. Moät soá seõ coøn tieáp tuïc ñi nöõa, tôùi caùc ñòa phöông khaùc, moät soá ôû laïi Cebu. “Gaëp ba xong, em vaø gia ñình seõ ñi tieáp tôùi Bohol, choã coù ñoài Chocolate noåi tieáng aáy. Tuïi em ôû nhôø nhaø ngöôøi baø con. Cuõng chöa bieát phaûi laøm gì ñeå soáng trong khi chôø ñôïi ngaøy veà. Khoù khaên laém anh aï. Coù leõ coøn raát laâu nöõa môùi coù theå trôû veà”,

Nhöõng ngöôøi cöôùp ñoà taïi moät cöûa haøng coù cöûa ñeå môû. (aûnh - SkyNews)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

109


110

Jayme Mahinay noùi vaø baét tay töø bieät toâi. Toâi nhìn boùng daùng caäu beù nhoû gaày vöøa trôû thaønh baïn ñoàng haønh cuûa toâi trong moät haønh trình baát ñaéc dó. Caäu aáy môùi 16 tuoåi thoâi. naÁM MoÀ CUÕng KhoÂng YEÂn Nhöõng hoäp soï naèm treân taám bia hay baøn tay vöôn khoûi moä laø nhöõng gì coøn laïi taïi moät nghóa ñòa ôû mieàn trung cuûa Philippines, sau khi côn baõo maïnh nhaát naêm ñi qua. Soùng bieån maïnh do aûnh höôûng cuûa baõo ñaõ cuoán nhöõng thi theå khoûi nhieàu ngoâi moä taïi moät nghóa trang. Caûnh nghóa ñòa hoang taøn sau baõo laøm nhöõng ngöôøi soáng soùt baøng hoaøng. “Ñoù laø moät khung caûnh döïng toùc gaùy. Moät soá ngöôøi cheát nhoâ moät nöûa ra khoûi moä cuûa hoï. Moät soá khaùc naèm raûi raùc doïc con phoá”, Claire Gregorio, moät nhaân vieân cöùu trôï töø giaùo khu Thieân chuùa giaùo Borongan gaàn ñoù, noùi. “Nöôùc traøn vaøo vaø queùt heát moïi thöù”. Gregorio laø moät trong nhöõng nhaân vieân cöùu hoä ñaõ ñeán Hernani, thò traán caùch bieån khoaûng 700 m vaø ñöôïc bao boïc baèng moät daûi röøng ñöôùc nay ñaõ cheát saïch vì baõo. Nghóa trang Thieân chuùa giaùo ôû Hernani luùc naøy ñaày nhöõng taám beâ toâng ngoån ngang vaø nhöõng laêng moä baèng ñaù caåm thaïch ngaäp moät nöûa trong nhöõng maåu san hoâ vuïn troâi daït. Moät baøn tay ñaõ bò voâi hoùa vöôn ra khoûi moät ngoâi moä, trong khi vaøi maûnh xöông soï naèm ngay treân maët ñaát. Romeo Vazquez, 45 tuoåi, nhôù laïi caûnh nöôùc leân nhanh choùng vaøo hai giôø saùng ngaøy 8/11 vaø khoâng ruùt ñi trong suoát 5 giôø kinh hoaøng. “Nhöõng caùnh ñoàng naøy luùc ñoù troâng gioáng nhö bieån. Coù nhöõng ngoâi nhaø vaø thuyeàn bò troâi daït, caû ngöôøi soáng laãn ngöôøi cheát cuõng theá”, oâng noùi. Caû gia ñình oâng ñeàu soáng soùt sau khi chaïy leân moät ngoïn ñoài nhoû ñaèng sau nhaø. Tuy nhieân, nhöõng ngöôøi thaân, ñaõ qua ñôøi vaø yeân nghæ trong nhöõng ngoâi moä tröôùc khi baõo ñoå boä, thì laïi maát tích. “Anh trai toâi maát tích, ngoâi moä cuûa anh tan taønh vaø troáng trôn”, oâng noùi. “Thi haøi baø toâi cuõng bieán maát”. Luciano Habagat, 70 tuoåi, loäi ñeán nôi an toaøn trong doøng nöôùc cao ñeán ngöïc, khi nhöõng côn soùng nhaán chìm

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ngoâi nhaø oâng. “Moïi ngöôøi bò nhöõng côn gioù maïnh ñaùnh thöùc, nhöng trôøi raát toái. Moät soá ngöôøi truù aån ôû moät ngoâi tröôøng gaàn ñoù, trong khi soá khaùc chaïy leân ñoài”, Hagabat noùi. Em gaùi oâng ñaõ thieät maïng trong nöôùc luõ. oÂng aQUIno III SEÕ Ôû LaÏI Toång thoáng Philippines Benigno Aquino ñang coá gaéng khaúng ñònh, sau khi chính phuû cuûa oâng bò chæ trích laø “yeáu keùm vaø chaäm chaïp” khi ñoái phoù vôùi sieâu baõo. OÂng Aquino tuyeân boá seõ “caém traïi” taïi thaønh phoá Tacloban cho ñeán khi oâng caûm thaáy “haøi loøng” veà coâng taùc cöùu trôï ngöôøi daân taïi ñaây. OÂng Aquino vöøa leân tieáng chæ trích caùc quan chöùc ñòa phöông ñaõ cung caáp nhöõng soá lieäu khoâng chính xaùc gaây caûn trôû coâng taùc cöùu trôï, maëc duø oâng Aquino cuõng thöøa nhaän vieäc naøy laø do aùp löïc thaûm hoïa quaù lôùn. Ñeán ngaøy 18 thaùng 11, chính quyeàn Philippines laïi coâng boá coù gaàn 4.000 ngöôøi cheát, 1.600 ngöôøi maát tích do sieâu baõo Haûi Yeán vaø möùc thieät haïi thì chöa theå ñaùnh giaù heát. Moät quan chöùc caûnh saùt ñòa phöông Philippines bò sa thaûi hoài tuaàn roài vì töøng ñöa ra döï tính raèng coù ñeán 10.000 ngöôøi thieät maïng do sieâu baõo Haûi Yeán. OÂng Rene de Castro, giaùo sö chuyeân ngaønh khoa hoïc chính trò cuûa ñaïi hoïc De La Salle (thuû ñoâ Manila, Philippines), nhaän ñònh raèng nhieàu ngöôøi ñang quy traùch nhieäm cho

Toång thoáng Aquino vì coâng taùc cöùu trôï chaäm chaïp khieán nhieàu naïn nhaân vuøng baõo thieáu thoán löông thöïc, nöôùc uoáng. Taïi nhöõng trung taâm mua saém vaø cöûa haøng tieän ích ôû thaønh phoá Tacloban, baét ñaàu coù hieän töôïng cöôùp boùc bôûi thieáu ñoùi, trong khi haøng cöùu trôï chöa ñeán ñöôïc. Phöông tieän lieân laïc vaø haï taàng bò phaù huûy khieán vieäc cöùu trôï bò caûn trôû. “Tacloban bò phaù huûy hoaøn toaøn. Moät soá ngöôøi ñang maát trí vì ñoùi hay vì maát gia ñình”, Sky News daãn lôøi Andrew Pomeda, 36 tuoåi, giaùo vieân trung hoïc. Caùc nhaân chöùng cuõng moâ taû nhöõng ngöôøi soáng soùt ñang xeáp thaønh caùc haøng daøi taïi nhöõng traïm cöùu hoä, tuyeät voïng chôø phaân phaùt gaïo vaø nöôùc. Moät soá ngöôøi ngoài, nhìn chaèm chaèm, duøng quaàn aùo raùch che maët ñeå khoâng phaûi ngöûi muøi töû thi. Nhöõng cô quan cöùu trôï caûnh baùo coù tôùi 480.000 ngöôøi ñang phaûi ñoái maët vôùi traän chieán sinh toàn vì nhaø cuûa hoï ñaõ bò baõo taøn phaù. “Moïi thöù ñaõ heát. Nhaø cuûa chuùng toâi troâng nhö khung xöông vaø chuùng toâi ñang caïn löông thöïc, nöôùc uoáng. Chuùng toâi tìm thöïc phaåm khaép nôi”, Jenny Chu, moät sinh vieân y ôû Leyte noùi. “Keå caû xe chôû haøng cuõng bò cöôùp. Moïi ngöôøi ñi nhö zombie (thaây ma di ñoäng) tìm kieám thöùc aên. Troâng nhö trong phim vaäy”.

CÖùU TRÔÏ

Noã löïc cöùu hoä ñang bò caûn trôû do

Moät phuï nöõ khoùc beân moä choàng sau sieâu baõo Haiyan ôû Palo, ngoaïi oâ Tacloban, hoâm 15/11.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

111


112

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Löïc löôïng an ninh Philippines vaø lính Myõ chaát haøng cöùu trôï taïi moät caên cöù quaân söï ôû Manila leân maùy bay vaän taûi C-130 cuûa khoâng quaân Myõ ñeå chôû ñeán thaønh phoá Tacloban -

saân bay bò phaù huûy hoaøn toaøn. Nöôùc bieån ñaäp vôõ thaùp saân bay, san baèng nhaø ga vaø laät uùp xe coä. Maùy bay vaø tröïc thaêng quaân söï laø caùch duy nhaát ñeå ra vaøo thaønh phoá, nhöng cuõng chæ coù soá löôïng haïn cheá. Hoa Kyø vöøa göûi gaàn 500 lính Thuûy quaân luïc chieán vaø thuûy thuû ñeán khu vöïc bò sieâu baõo Haiyan taøn phaù naëng neà nhaát ôû Philippines. Chieán haïm USS Washington ñang tieán vaøo, haøng traêm tröïc thaêng lieân tuïc mang nöôùc ngoït vaøo bôø. 4 chieán ñaáu cô MV22B Ospreys vaø 3 maùy bay KC-130J Hercules töø Nhaät Baûn chôû phaùi ñoaøn binh só Hoa Kyø ñeán Phi laøm nhieäm vuï

TEXT “RELIEF” TO 864233 TO DONATE $10

cöùu trôï nhaân ñaïo. Keå töø naêm 1990, chính phuû Hoa Kyø ñaõ trôï giuùp cho Phi hôn 40 thaûm hoïa thieân tai Hoa kyø noùi raèng caùc keânh cöùu trôï cho Philippines sau côn baõo Haõi Yeán ñaõ ñöôïc khai thoâng muoän maøng. Trong khi ñoù LHQ thöøa nhaän raèng ñaõ haønh ñoäng chaäm chaïp. Caùc quoác gia tham gia coâng vieäc cöùu trôï coá gaéng gia taêng phöông tieän kyõ thuaät vaø tieàn baïc ñeå trôï giuùp cho haøng trieäu ngöôøi Phi ñang gaëp hoaïn naïn. Moät chieác taøu chôû tröïc thaêng cuûa Anh, treân ñoù coù 7 tröïc thaêng ñaõ töø vuøng Vònh AÛ raäp tieán veà Philippines.

Caùc maùy bay tröïc thaêng naøy seõ ñöôïc söû duïng ñeå phaân phoái thöïc phaåm vaø nöôùc uoáng cho ngöôøi bò naïn. Caùc quoác gia nhö UÙc, Na Uy, ñaõ taêng soá tieàn maø hoï ñaõ höùa tröôùc ñaây. Nhaät Baûn göûi moät ñoäi cöùu trôï leân ñeán 1000 ngöôøi töø löïc löôïng phoøng veä ñeán Philippines. Ñaây laø löïc löïc löôïng quaân ñoäi lôùn nhaát cuûa Nhaät ñöôïc göûi ra nöôùc ngoaøi keå töø theá chieán thöù hai. Coâng taùc cöùu trôï vaãn tieáp tuïc ôû Philippines vôùi söï tieáp söùc cuûa coäng ñoàng quoác teá. Khoaûng 1.000 thi theå naïn nhaân ñaõ ñöôïc choân caát taäp theå, phaàn lôùn vaãn chöa ñöôïc nhaän daïng. ª


113

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

DELUX PLUMBING & PIPING Chuyeân Laøm Moïi Coâng Trình Lieân Quan Ñeán Nöôùc CHUYEÂN THAY, GAÉN VAØ SÖÛA:

* Bình nöôùc noùng (Water Heat) * Boàn caàu ( Toilet) , Sink * Heä thoáng nöôùc gheá SPA, thoâng oáng coáng * Thieát laäp heä thoáng nöôùc ra vaøo cho nhaø, tieäm Nail, Basement

Ñaëc bieät: * Thay oáng nhöïa qua oáng ñoàng (Repiping) * Nhaän sôn nhaø, tieäm vaø decks

State Licensed

Free Estimate Free Khaûo Gía Mieãn Phí

Neáu coù nhu caàu, xin Quí Ñoàng Höông lieân laïc: Anh Chuùc: 770-519-1763

hoaëïc Mr. Ray: 770-778-1995

- Kinh Nghieäm - Taän Taâm - Uy Tín - Baûo Ñaûm Nhanh Choùng

3500 Gwinnett Place Dr #18 ª Duluth GA 30096

325


114

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Coù Muøa Ñoâng Nhôù ª SONG AN CHAâU PHUï TRAÙCH

Muøa Ñoâng Cuoäc Ñôøi Caûnh ñaát trôøi vaøo Ñoâng Ñôøi raåy run gioù laïnh OÂm phaän thaân neù traùnh Boán muøa vaøo voøng xoay! Giöõa coûi traàn qua Thu ñoâng, Xuaân haï ! Kieáp laøm ngöôøi vaát vaû phaän lao ñao Muøa ñoâng ñeán côn gioù laïnh thoåi vaøo Cöûa nhaø ñoå xieâu cuoàng phong luõ baõo. Bao phaän ngöôøi - vaøo voøng xoay chao ñaûo Lao khoå khoù ngheøo cuoäc soáng thuaàn noâng Taàn taûo thaùng naêm caøy caáy ruoäng ñoàng Muøa giaù laïnh - reùt run thaân thieáu aùo ! Roài moät thôøi nghe xoân xao truyeàn baùo Xoùa boû giai caáp noâ leä ñoïa ñaøy Xaõ hoäi coâng baèng - ñaïi ñoàng daân chuû Moäng thieân ñaøng aáp uû giaác mô say ! Qua traêm naêm - môùi giaät mình thöùc tænh Giöõa choán chôï ñôøi giaønh giaät bon chen Quan lieâu, tham nhuõng, hoái loä ñeâ heøn Giai caáp chuyeân quyeàn giaøu sang hoáng haùch. Ngöôøi noâng daân - vaãn khoù ngheøo ñoùi raùch Lao ñoäng thaùng ngaøy vaát vaû ñaéng cay Boán muøa traên trôû - naøo coù ñoåi thay ? Vaøo ñoâng giaù - maây trôøi che khuaát naéng ! Baõo luït buûa vaây thieân tai hoïa “Nöôùc” Trieäu trieäu gia ñình traày tröôït - phong ba Muøa ñoâng ñeán - gioù laïnh böôùc vaøo nhaø Chia seõ buoàn ñau - caûnh ñôøi nhaân theá ! HOAØI HöÔNG GIANG

Laïi muøa ñoâng nöõa choán boân ba Ai nhôù chaêng ai noãi nhôù nhaø? Buoàn caây trô laù ñau loøng phoá Tim buoát beân trôøi Atlanta... Laïi muøa ñoâng nöõa choán xa queâ Söông tuyeát môø giaêng kín ñöôøng veà Queâ höông bieàn bieät töøng ñoâng nhôù Ai vaãn hoaøi mong maáy sôn kheâ... Laïi muøa ñoâng nöõa choán queâ höông Khoâng reùt maø nghe nhöõng ñoaïn tröôøng Mong manh voâ taän ñôøi côm aùo Nghieät ngaõ ai hay choán ñôøi thöôøng. Laïi muøa ñoâng nöõa nhôù nhau khoâng? Chim truù naøo ñem chuùt aám loøng Ngöôøi nôi vieãn xöù, ngöôøi queâ cuõ Söôûi aám ñôøi nhau giöõa meânh moâng... MINH SÔN LEâ

Ñoâng Veà Tuyeát Laïnh Tuyeát bay ngoaøi khung cöûa Leä saàu rôi trong loøng Giôø nghe teâ taùi laïnh Bao höông löûa maën noàng! AÙnh ñeøn ñöôøng nhoøa nhaït Ai ñi trong baõo buøng? Gôïi cho ta nhung nhôù Thaêm thaúm ñeán voâ cuøng. Vaøi chuù chim truù tuyeát AÅn mình trong taøn caây Kyû nieäm buoàn da dieát Trong ngaøy möa gioù bay. Tuyeát vaãn rôi nhieàu laém Buoàn vöøa vôi laïi ñaày OÂi! Caû ñôøi löu laïc Laøm sao khoâng ñaéng cay? HOAØNG YEÁN


115

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Muøa Baõo Bieån

Nöôùc Maét Doøng Soâng

Con khoâng veà thaêm queâ meï chieàu nay Muøa baõo noåi thuyeàn xa chöa caäp beán Ñaát Quaûng ñaày trôøi gioâng toá noåi leân Côn soùng döõ nghieàn naùt bôø caùt meï.

Sau côn luõ ta veà soâng ñaày naéng Nöôùc ruùt roài nhaø ai traéng khaên tang Coù treû khoùc ngheïn ngaøo khoâng thaønh tieáng Beán ñoø quen khoâng thaáy laõo ñöa ñoø.

Con lo quaù haøng phi lao chaén caùt Coù coøn khoâng khi con laïi trôû veà Xin baõo toá ñöøng giaãm daøy xeù naùt Chuùt bình yeân laån khuaát giöõa hoàn queâ.

Ta ngoài khoùc nhìn hai bôø loang loå Ñaõ qua roài baõo toá vôùi möa gioâng Coù nhöõng treû khoâng coøn ñi hoïc nöõa Neáp nhaø xöa ai ñaõ maát ai coøn.

Con khoâng veà thaêm queâ meï chieàu nay Muøa baõo noåi cha chöa veà haû meï Ñi bieån bao ngaøy cha ôi ñöøng ñi maõi Ñeå moà coâi caû noãi nhôù trong con.

Ta veà laïi vuøng queâ sau côn luõ Veát phuø sa coøn ñoïng laïi trong nhaø Ñoàng ñaày nöôùc boãng thaáy thöông haït luùa Naåy maàm treân ñoáng ñoå naùt queâ höông.

Con thöông quaù thuyeàn cha mong manh laém Laøm sao qua côn baõo caáp möôøi hai Nghe ñaøi baùo mieàn Trung côn baõo bieån Nghe tim mình nhö ruïng xoùt trieàn mieân

Vöôøn caây heùo vöøa run leân laàn cuoái Laù vaøng rôi vaø nöôùc cuoán laù troâi Soâng oaèn mình nhö ngöôøi sinh con khoù Nöôùc traøn ñaày soâng khoùc gì soâng ôi.

Con khoâng veà thaêm queâ meï chieàu nay Xin thöùc traéng nguyeän caàu trong ñeâm baõo.

Töôûng ngoït laønh nhö xöa ta voác uoáng Gôïn phuø sa ñaõ thaám nöôùc maét ngöôøi Chaân run böôùc treân ñoâi bôø hoang pheá Soâng khoùc gì maø maën theá soâng ôi !

NGUYEâN THAïCH

DUY LEÃ

HOÄP THö TRANG THÔ:

Muøa Ñoâng laø muøa giaù laïnh thöôøng ñem ñeán nhöõng thieân tai baõo luït gaây bieát bao noãi ñau khoå cho con ngöôøi veà vaät chaát vaø nhaân maïng noùi chung. Nhìn laïi nöôùc VN ta laø moät nuôùc nhoû naèm beân bôø Thaùi Bình Döông naêm naøo queâ höông mieàn Trung “queâ höông em ngheøo laém anh ôi” cuõng höùng chòu nhöõng traän baõo luït gaây cheát choùc bieát bao nhaân maïng vaø thieät haïi bieát bao cuûa caûi vaät chaát. Ngoaøi nhöõng tai öông do thieân nhieân gaây neân, ñoàng baøo nöôùc ta coøn bò boïn saâu daân, moït nöôùc, quan lieâu, tham nhuõng ñang thoáng trò gaây theâm ñau khoå traêm beà trong cuoäc soáng. Noãi nieàm ñau ñoù ñaõ ñöôïc thi höõu HOAØI HÖÔNG GIANG töùc töôûi qua caâu thô: “Baõo luït buûa vaây thieân tai hoïa “Nöôùc” vaø cuõng laø nieàm ñau taän ñaùy loøng vaøo nhöõng ngaøy Ñoâng giaù reùt, tuyeát laïnh cuûa nhöõng ngöôøi xa queâ nhaø nhôù queâ höông, cha meï thaân nhaân cuûa quyù thi höõu: MINH SÔN LEÂ, HOAØNG YEÁN, DUY LEÂ ñaõ laøm loøng ta theâm giaù laïnh. Rieâng thi höõu NGUYEÂN THAÏCH laø daân ñaát Quaûng neân thaám noãi nhôù mieàn Trung hôn ai heát vì nôi aáy coù meï, coù cha, anh em laøm ngheà ra bieån. Baøi thô Muøa Baõo Bieån cuûa anh caûm ñoäng nhö moät baûn nhaïc buoàn, ñaày tieáng thôû daøi cuøng nöôùc maét khi hay tin baõo ñeán maø cha anh coøn chôi vôi ngoaøi bieån khôi vôùi chieác thuyeàn ñaùnh caù mong manh. Caùm ôn quyù thi höõu ñaõ ñoùng goùp nhöõng baøi thô hay nôi trang thô RÑ kyø naøy. SAC *Quùy thi höõu, ñoäc giaû muoán coù thi phaåm ñoùng goùp vaøo Trang Thô Raïng Ñoâng, xin gôûi veà ñòa chæ email: <tamchauphan@ gmail.com > vaø < tapchirangdong@gmail.com > vaø xin gôûi keøm theo soá phone hay ñòa chæ email ñeå tieän beà lieân laïc.


116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013

B-H: B-h:

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 199


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

404-259-5783 • 404-319-0395

117


118

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏ316 P CHÍJAN RAÏN G 2008 ÑOÂ NG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 SOÁSOÁ 318 20, 2009 DEC 20,

119

TAÏP CHÍ G NÑOÂ NG TAÏP RAÏ CHÍNRAÏ G ÑOÂ NG

- Rau xaøo

- Boø luïi - Boø nöôùng xaû

Xin goïi tröôùc 3 ngaøy

MON - SAT: 9:00AM - 9:30PM SUN: 9:00AM - 8:30PM � TUE: Closed

127 127


120

VaÊn nghEÄ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª TRIEÄU VöÔNG

Nguyễn Cao Kỳ Duyên là người phụ nữ tài sắc nhưng lận đận tình duyên

Töøng traûi qua hai cuoäc hoân nhaân, Nguyeãn Cao Kyø Duyeân vaãn traøn ñaày nieàm tin, ñaém say beân tình môùi. Nguyeãn Cao Kyø Duyeân queâ goác Sôn Taây (Vieät Nam) sinh ngaøy 30.6.1965, hieän laø Vieät kieàu Myõ. Coâ toát nghieäp loaïi gioûi, ngaønh Luaät taïi Ñaïi hoïc Western State, sau ñoù laán saân sang ngheä thuaät vaø trôû thaønh moät MC noåi tieáng trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät ôû nöôùc ngoaøi. Ngöôøi ñaøn baø taøi saéc naøy coøn raát thaønh coâng trong coâng vieäc kinh doanh. Nhöng trôøi chaúng cho khoâng ai caùi gì, ñoåi laïi nhöõng coâng nhaän aáy

laø moät cuoäc soáng tình yeâu nhieàu soùng gioù: hai laàn leân xe hoa, hai laàn li hoân vaø hieän taïi, laø meï ñôn thaân cuûa hai con nhoû. Caùi teân Nguyeãn Cao Kyø Duyeân luoân gaén vôùi teân cuûa 3 ngöôøi ñaøn oâng ñi qua ñôøi coâ: Nguyeãn Quang Li, Trònh Hoäi vaø David Duy Haân. Cuoäc soáng vôï choàng giöõa Kyø Duyeân - Nguyeãn Quang Li coù raát nhieàu goùc khuaát vaø ít ngöôøi töôøng taän. Tuy nhieân, qua nhöõng gì baø Tuyeát Mai (meï cuûa Kyø Duyeân) heù loä thì giöõa hai ngöôøi laø söï baát hoøa keùo daøi.

Cuoäc hoân nhaân thöù nhaát khieán cho Kyø Duyeân ñau khoå. Baùc só ngöôøi Vieät naøy döôøng nhö ñaõ khieán cho vôï mình rôi nöôùc maét nhieàu laàn vì söï voâ taâm. Ngay vieäc ñöa ñoùn vôï ñi bieåu dieãn, oâng cuõng lieân tuïc thoaùi thaùc. Do vaäy, duø coù vôùi nhau hai maët con, nhöng caùi keát chia tay cuûa hoï laø ñieàu taát yeáu. Thaäm chí, baø Tuyeát Mai caûm thaáy vui möøng bôûi con gaùi cuûa mình ñöôïc “giaûi thoaùt”. Sau ñoù ít laâu, Kyø Duyeân laïi haïnh phuùc beân chaøng luaät sö, ngöôøi daãn chöông trình Trònh Hoäi. Moái tình cuûa hoï raát ñeïp. Kyø Duyeân coù cuoäc tình ñeïp vôùi Trònh Hoäi, nhöng roát cuoäc, hoân nhaân cuûa hoï vaãn tan vôõ. Nhoû tuoåi hôn Kyø Duyeân nhöng Trònh Hoäi laïi luoân toû ra laø ngöôøi ñaøn oâng chín chaén, ñem laïi bình yeân cho ngöôøi ñeïp. Söï hoøa hôïp veà sôû thích, ñoàng caûm trong coâng vieäc ñaõ ñöa hoï ñeán vaø gaén boù vôùi nhau baèng moät ñaùm cöôùi laõng maïn treân baõi bieån Philippines. Nhöng ñeán cuoái naêm 2008, sau boán naêm chung soáng, Kyø Duyeân – Trònh Hoäi chính thöùc ñöôøng ai naáy ñi. Lyù do maø coâ ñöa ra laø bôûi caû hai xa nhau quaù nhieàu. Duø vaäy, hoï vaãn laø baïn vaø daønh cho nhau nhöõng lôøi toát ñeïp. Ñoái laäp vôùi ñôøi soáng tình caûm, coâng vieäc vaø söï nghieäp kinh doanh cuûa Kyø Duyeân khaù suoân seû.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

121


122

Hai năm sau, Trịnh Hội tái hôn, Kỳ Duyên vẫn tất bật với các dự án, công việc và hai thiên thần nhỏ. Bên cạnh cô lúc này là một chàng trai hào hoa phong độ khác: David Duy Hân. Vào thời điểm đó, người ta đồn đoán rằng chàng Việt kiều này chính là tình cũ của Hồ Ngọc Hà. Trước tin đồn, cả Kỳ Duyên và David đều khẳng định họ không để tâm. Được biết, David làm trong lĩnh vực tài chính và hỗ trợ cô khá nhiều trong kinh doanh. Hai người cũng không e ngại khoe tình yêu thắm thiết của mình khi sánh bước bên nhau đến rất nhiều sự kiện. Những bức ảnh tình tứ của họ cũng ngập tràn Facebook. Kỳ Duyên luôn dành những lời khen ngợi và tràn đầy tình cảm cho người yêu hiện tại. Cô cho

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

rằng cả hai là hai thỏi nam châm không tách rời nhau được. Kỳ Duyên cũng từng úp mở về chuyện cưới xin, cô từng nói: “Tôi cảm nhận cuộc sống bây giờ cũng khá hạnh phúc, nếu có ràng buộc bằng một đám cưới cũng chẳng thay đổi được gì, quan trọng là cả hai cảm thấy vui vẻ khi bên nhau là đủ. Tuy nhiên, trong tiếng Mỹ có một câu thế này “Never say never”, tức là tôi sẽ không bao giờ nói không bao giờ”. Người hâm mộ cô đều hi vọng rằng đây là bến đỗ cuối cùng trong đời người phụ nữ tài danh.

VĂN HÓA VIỆT NGỒI RÌNH ĐỂ CHỈ TRÍCH

Mới đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã đăng tải trên Facebook cá nhân một status nhận xét về văn hóa Việt Nam được rất nhiều người quan tâm. Qua chuyện làm từ thiện của bản thân và thần tượng Angelina Jolie cũng như cách phản ứng khác nhau của công chúng giữa hai nền văn hóa Việt và Mỹ trước việc làm ấy, Kỳ Duyên cho rằng: “Nói chung là văn hóa ngoại quốc khi làm điều gì tốt đều được khen ngợi khuyến khích. Còn văn hóa mình ngồi rình để chỉ trích”. Cô đưa ra các dẫn chứng để thấy rằng, dù bản thân có cố gắng thế nào cũng không thể làm vừa lòng một bộ phận công chúng Việt: đi ăn uống post hình cũng bị nói là vô tâm vì không làm từ thiện, đến khi giải thích là có làm từ thiện thì lại bị chỉ trích là phô trương… Trong khi đó, chẳng ai ở phương Tây phàn nàn chuyện Angelina Jolie đi xe tiền tỉ, mua nhà triệu đô và làm từ thiện với sự quảng bá của báo chí quốc tế cả. Để kết thúc vấn đề, cô kết luận: “Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ nhất là đối với lớp trẻ ngày nay, để xã hội càng ngày càng tốt đẹp và tích cực hơn”.

Hiện tại, cô đang hạnh phúc với David Duy Hân Kỳ Duyên từng úp mở về một đám cưới với chàng Việt kiều này


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

123

DREAM GRANITE & CABINET CO.

© RANG DONG 2013 - 419 © RANG DONG 2013 - 419


124

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

125


126

MaDE In ChIna

Coù moät anh chaøng noï, ôû Saøi Goøn tôùi Baùc só khaùm beänh. Anh trình baøy: “Thöa Baùc só, boä phaän phía döôùi ñaõ trôû thaønh maøu xanh döông aï!”Sau khi khaùm xong, Baùc só cho bieát: “Noù bò nhieãm truøng raát naëng, ñaønh phaûi caét boû ngay thoâi !” Anh caàu may: “Baùc só coøn caùch naøo khoûi phaûi caét khoâng, Baùc só?” Baùc só hoûi: “Theá baây giôø anh muoán caét boû noù, hay muoán cheát?” Anh ta xuoáng gioïng: “Thoâi ñöôïc, nhöng maø laøm sao ñaùi, Baùc só ?” Baùc só traán an: “ Deã laém, toâi seõ ñaët moät oáng nylon cho anh.” Laøm xong, moät tuaàn sau anh vaøo taùi khaùm. Anh raàu ró: “Thöa Baùc só, caùi oáng nylon cuõng trôû thaønh maøu xanh döông aï!” Khaùm laïi thaät kyõ löôõng cho anh xong. Baùc só hôùt haõi: “Thoâi roài .... taïi caùi quaàn Jean maéc dòch MADE IN CHINA doûm ra maøu !” Anh ta gaøo leân. Roài ngaát xæu...

Caû ngaØY Chaû gÌ ÑÖÔÏC

Gaàn saùng, hai töû tuø ñöôïc thoâng baùo laø sau 2 tieáng nöõa hoï seõ bò treo coå. Moät ngöôøi than: - Hoâm nay thaät xaáu ngaøy. - Ñuùng vaäy, môùi saùng sôùm ñaõ treo coå thì caû ngaøy coøn laøm gì ñöôïc nöõa.

DaÈn MaËT

Laàn ñaàu ñeán chôi nhaø baïn gaùi coù “oâng giaø” khoù tính, chaøng trai quyeát ñònh duøng bieän phaùp maïnh. - Chaøo baùc. - ÖØ, chaøo chaùu. - Baùc cho chaùu xin ñieáu thuoác. - Caäu huùt thuoác laù haû? - Chuyeän nhoû aáy maø baùc. Maø chæ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Vui º Vui

khi say chaùu môùi hay huùt thoâi. - Chaùu hay say nöõa aø? - Vaâng, thua baïc xong thì say cho noù ñôõ saàu baùc aï. - Caû baøi baïc nöõa haû? - Trong tuø thì coù vieäc gì laøm ñaâu baùc? - Haû! Sao laïi vaøo tuø? - Taïi chaùu ñi ra maét boá ngöôøi yeâu nhöng oâng aáy khoâng ñoàng yù!

BIEÁT CoØn hoûI

Mary hay ñi ngang qua moät tieäm baùn thuù nuoâi. Coù moät con veït trong tieäm thaáy Mary, noù reù leân: - EÂ, coâ kia! Mary quay laïi hoûi: - Gì? - Coâ xaáu hoaéc! Mary raát töùc giaän. Hoâm sau, coâ ñi ngang, con veït laïi reù leân: - EÂ, coâ kia. Coâ xaáu hoaéc! Mary töùc giaän laém. Chuyeän naøy laëp laïi ñeán laàn thöù ba thì Mary khoâng chòu noåi. Coâ vaøo tieäm vaø noùi vôùi chuû tieäm: - Con veït naøy xuùc phaïm toâi. neáu oâng khoâng daïy doã noù ñaøng hoaøng, toâi seõ kieän! Hoâm sau, Mary ñi ngang qua, con veït vaãn reù leân: - EÂ, coâ kia! Mary quay laïi, thaùch thöùc: - Gì? Con veït cöôøi nham nhôû: - Coâ bieát roài coøn hoûi!

hoûI Khoù

Moät caëp tình nhaân ngoài taâm söï. Coâ gaùi nheï nhaøng hoûi: Anh ôi! Gì em? Chaøng trai nheï nhaøng ñaùp. - Em hoûi thaät anh ñöøng giaän nheù. - ÖØ, em hoûi ñi. - Moät tuaàn anh... taém maáy laàn? - Uhm... - Sao vaäy anh? - Em hoûi khoù quaù! Sao em khoâng hoûi laø maáy tuaàn anh taém moät laàn ñi?

anh MaÏnh LEÂn

Beù Boâng môùi cöôùi neân khoaûn abc

vôùi choàng raát thaém thieát. Moät buoåi 2 vôï choàng ñang abc treân gaùc thì coù anh Maïnh ñeán chôi nhaø. Meï Beù Boâng ngoài ôû döôùi môùi goïi voïng leân gaùc : “ Con ôi anh Maïnh leân ñaáy”. Beù boâng nghe thaáy theá baûo choàng: “Anh ôi, anh Maïnh leân” Choàng traû lôøi : “ÖØ anh bieát roài!” - Anh ôi , anh Maïnh leân maø! - Anh bieát roài! - Nhöng maø anh Maïnh leân! - Khoå quaù maïnh theá naøy chöù maïnh theá naøo nöõa !

ngoan CoÁ

Coâ giaùo ra ñeà baøi taäp laøm vaên: Haõy taû con vaät maø em yeâu thích. Moät hoïc sinh vieát: - Con vaät maø em yeâu thích nhaát laø con raän... Vaø hoïc sinh naøy baét ñaàu taû con raän, chi tieát ñeán töøng coïng loâng. Nhöng coâ giaùo khoâng haøi loøng vì con vaät naøy khoâng ñöôïc ñeïp, neân yeâu caàu caäu hoïc sinh taû con choù. Hoâm sau caäu beù noäp baøi: - Con choù nhaø em coù raát nhieàu loâng, vì theá noù raát laém raän. Sau ñaây em xin taû con raän... Hôi böïc mình, coâ giaùo beøn caån thaän choïn moät con vaät khoâng coù raän, laø con caù, vaø baûo caäu taû laïi. Caäu beù vieát: - Con caù soáng ôû döôùi nöôùc neân noù khoâng coù loâng, nhöng noù coù raát nhieàu vaûy. Neáu noù soáng treân caïn thì chaéc haún noù phaûi coù nhieàu loâng. Maø nhieàu loâng thì seõ coù raän. Sau ñaây em xin taû con raän... Hoaøn toaøn khoâng haøi loøng, coâ giaùo ñöa ra yeâu caàu choùt: Haõy taû baïn gaùi ngoài caïnh em. Coâ chaéc maåm caäu beù khoâng theå naøo gaùn cho coâ baïn xinh xaén kia laø coù raän cho ñöôïc. Cuoái cuøng coâ nhaän ñöôïc baøi laøm: - Baïn gaùi ngoài caïnh em raát xinh xaén vaø saïch seõ, baïn coù maùi toùc boùng möôït, cho neân baïn khoâng coù con raän naøo. Tuy nhieân, em vaãn xin taû con raän...ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

127


128

DU LÒCh - 4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª HUYEÀN CHÍP

LTS: Trong thôøi gia qua cuoán du kyù “Xaùch ba loâ leân vaø ñi” cuûa moät coâ gaùi vöøa toát nghieäp trung hoïc, khoâng choïn vaøo ñaïi hoïc nhö bao baïn beø cuøng löùa sang Malaysia ñeå laøm nhöõng vieäc “phuø hôïp hôn vôùi mình”. Ngoaøi vieäc keå veà nhöõng mieàn ñaát Huyeàn Chip ñaõ ñeán, saùch coøn chöùa ñöïng nhöõng baøi hoïc trong suoát cuoäc haønh trình, tuy coù ñoâi khi hôi cöôøng ñieäu cuûa tuoåi treû. Môøi baïn ñoïc cuøng theo doõi böôùc chaân du haønh cuûa coâ Chíp.

“KInh Doanh Caù nhaÂn” Ñeå baûo veä danh tính ngöôøi “haøng xoùm”, toâi xin taïm goïi chò laø Traéng... ÔÛ ñaây qua nhöõng buoåi ñi bar, chò quen vaø yeâu moät ngöôøi ñaøn oâng hôn chò möôøi ba tuoài. Traéng nheï daï neân tin laø oâng ta ñang laøm giaáy tôø ly dò vôï nhö oâng ta noùi. Baát chaáp söï phaûn ñoái cuûa cuûa ñình, chò cöôùi oâng ta maø khoâng heà coù giaáy tôø ñaêng kyù naøo, ñeå roài bò oâng boû rôi khi chò ñaõ coù thai thaùng thöù ba. Gaàn ñaây chò nghe ñöôïc tin ngöôøi ñaøn oâng ñoù caëp keø vôùi moät coâ gaùi Philippines khaùc, roài cuõng boû coâ ta sau khi ñaõ coù vôùi coâ ta ba ñöùa con. Toâi thöông Traéng laém. Sai moät ly, ñi moät cuoäc ñôøi. Toâi ñaùnh lieàu hoûi veà coâng vieäc cuûa hoï. Ban ñaàu, hoï noùi ñang “kinh doanh caù nhaân”. Nhöng sau khi noùi chuyeän moät luùc, chaéc hoï nghó coù theå tin ñöôïc toâi, neân môùi noùi thaät chuyeän hoï laøm vieäc ôû caâu laïc boä ñeâm, bar, nhaø haøng... Ñoû naáu aên vaø môøi toâi aên cuøng. Sau böõa tröa, Ñoû vaø Traéng vaøo phoøng noùi chuyeän rieâng, ñeå toâi laïi moät mình vôùi Xanh phaàn lôùn thôøi gian. Vaän duïng ñuû moïi keá saùch: hoûi chuyeän veà hình xaêm cuûa chò, khen

chò xinh, roài keå chuyeän gaëp ma... cuoái cuøng toâi cuõng khieán Xanh côûi môû hôn. Xanh cho bieát chò ñaõ ôû ñaây ñöôïc möôøi moät thaùng maø khoâng coù giaáy pheùp laøm vieäc. Haøng thaùng chò phaûi ñuùt loùt ñeå coù theå gia haïn Visa du lòch. Moãi laàn nhö theá toán khoaûng 200RM - 400RM ($60 -$120). “Tröôùc ñaây chò laøm ôû moät hoäp ñeâm, nhöng roài baïn trai chò khoâng cho chò laøm nöõa”. Xanh gaëp baïn trai khi ñang “laøm vieäc” vaø hoï yeâu nhau. Baïn trai chò naêm nay boán möôi laêm tuoåi, hôn chò hôn hai möôi tuoåi, oâng ta laø caûnh saùt, ñaõ coù vôï vaø hai con. Maét Xanh saùng böøng leân khi keå chuyeän baïn trai chò yeâu chò theá naøo. Nhöõng khi hai ngöôøi caõi nhau, chò chæ caàn doïa seõ boû veà Philippines laø oâng ta xuoáng nöôùc lieàn. “Chò chöa veà laïi Philippines trong naêm nay ñaâu. Chò chæ doïa baïn trai chò ñeå anh van xin chò ôû laïi thoâi. Baïn trai chò hay ghen laém, chaúng muoán cho chò ñi chôi vôùi baát kyø ngöôøi con trai naøo khaùc. Nhöng chò vaãn ñi chôi cho vui, chöù chaúng phaûi chò muoán nguû vôùi ai. Thænh thoaûng chò ñi nhaûy vôùi con trai, baïn trai chò goïi chò chaúng

theøm nhaác maùy. Theá laø baïn trai chò phaùt ñieân leân. Vui laém! (!?)”. Toâi hoûi vôï baïn trai chò bieát chuyeän cuûa hoï khoâng. Xanh baûo baø vôï phaùt hieän ra khi kieåm tra ñieän thoaïi choàng. Baø goïi cho chò, raát lòch söï, yeâu caàu chò rôøi boû choàng baø. Nhöng Xanh baûo vôùi baø laø chò khoâng bieát raèng oâng ñaõ coù vôï, chò chæ yeâu moät caùch muø quaùng thoâi. Xanh taâm söï vôùi toâi neáu bieát tröôùc oâng ñaõ coù vôï, chò cuõng chaúng theøm daây döa laøm gì. Khi bieát, chò muoán boû veà Philippines nhöng baïn trai khoâng cho. Toâi baûo, veà Philippines hay khoâng laø quyeàn cuûa chò, baïn trai coù quyeàn gì, Xanh khoâng traû lôøi. Coù raát nhieàu coâ gaùi nhö theá ôû Kuching, haàu heát hoï ñeàu ñeán töø Philippines. Hoï ñeán vaø ôû laïi Malaysia baát hôïp phaùp. Thænh thoaûng hoï bò caûnh saùt chaën ñöôøng, yeâu caàu cho xem giaáy tôø. Neáu caûnh saùt phaùt hieän ra, hoï seõ bò baét tröôùc khi göûi traû veà Philippines. AÁy laø trong tröôøng hôïp hoï coù tieàn traû cho veù maùy bay. Neáu khoâng coù tieàn, hoï seõ phaûi ngoài tuø cho ñeán khi coù ngöôøi mua veù cho veà thì thoâi. Toâi hoûi Xanh:


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

129


130

Gunung Mulu National Park, Miri, Sarawak

Cultural Village, ngoâi laøng roäng 17 acres vôùi veõ nguyeân sô.

Thieáu nöõ Sarawak trong trang phuïc daân toäc

Mua baùn daâm kín ñaùo ôû xöù Hoài Giaùo nhoû beù.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

“Chò coù bao giôø nghó ñeán chuyeän laäp gia ñình khoâng?”. “Coù chöù, moät ngaøy naøo ñoù chò seõ laáy ngöôøi ñaøn oâng maø chò yeâu”. “Neáu nhö baïn trai chò caëp boà thì sao?”. “Chò seõ baén cheát ngay, baén cheát caû hai”. Xanh traû lôøi ñaày ñaéc thaéng. Thaät may, vôï baïn trai chò khoâng coù cuøng suy nghó nhö theá.

CÖùU nUùI ChIEÁC RaÊng Hoài coøn taäp ñaám boác ôû Kuala Lumpur, toâi coù chôi thaân vôùi moät chò cuøng taäp. Khi toâi ñeán Kuching, chò giôùi thieäu cho toâi gaëp baïn cuûa chò, moät nhieáp aûnh gia chuyeân nghieäp, Jong Saw Kang. Toâi nhanh choùng keát baïn vôùi caû Jong vaø baïn gaùi cuûa anh, Hui Hui. Jong vaø Hui Hui ñöa toâi ñi thaêm quan raát nhieàu nôi ôû Kuching cuõng nhö Sarawak. Coù moät chuyeän tình côø theá naøy. Moät naêm sau khi toâi rôøi khoûi Kuching, moät ngöôøi baïn töø Myõ cuûa toâi sang Kuching laøm tình nguyeän vieân, theá naøo roài laïi cuõng quen Hui Hui. Khi baïn toâi add Hui Hui treân Facebook, thaáy ngay toâi laø baïn chung. Theá giôùi thaät laø nhoû beù. Jong khoâng nhöõng daét toâi ñi chôi raát nhieàu nôi, maø coøn daïy cho toâi nhöõng kyõ thuaät chuïp aûnh cô baûn. Bieát toâi thích chôi theå thao, Jong ruû toâi leo nuùi (rock- climbing) vôùi nhoùm leo nuùi cuûa anh. Anh uùp uùp môû môû laø laàn leo nuùi naøy coù yù nghóa heát söùc ñaëc bieät. Ñieåm leo laø moät vaùch nuùi naèm trong röøng, caùch Kuching khoaûng moät giôø laùi xe. Vaùch nuùi naøy coù hình daùng raát ñaëc bieät, thaúng ñöùng vaø nhoïn ôû phía treân, troâng nhö moät chieác raêng khoân vaäy. Coù leõ vì theá maø vaùch nuùi naøy coù teân laø nuùi Chieác Raêng. Nhoùm leo nuùi cuûa Jong coù khoaûng hai möôi ngöôøi, chuû yeáu laø ngöôøi nöôùc ngoaøi ñang sinh soáng, laøm vieäc hay tình nguyeän ôû Kuching. Tröôûng nhoùm laø Malcolm, nghe ñoøn laø tay leo nuùi kyø cöï baäc nhaát ñaát Sarawak naøy. OÂng taàm khoaûng boán, naêm möôi tuoåi, nöôùc da chaùy naéng ñen saïm, khung ngöôøi cöùng caùp ñuùng kieåu daân theå thao, taùc phong quaân nhaân. “Chip, leo nuùi bao giôø chöa?” “Chöa aï”. “Muoán leo thöû khoâng?”. “Coù aï”. Malcolm höôùng daãn toâi thaét daây baûo hoä vaø ñeå con trai oâng ñöùng döôùi giöõdaây baûo hoä cho toâi. Khoâng coù giaøy leo nuùi chuyeân nghieäp, toâi leo baèng giaøy theå thao thöôøng. “Ñi giaøy trôn, deã tröôït. Nhöng coù daây baûo hieåm, khoâng lo ñaâu”. Malcolm ñoäng vieân. Ban ñaàu, toâi leo raát nhanh. Nhöng nhanh thì aåu. Moät phuùt baát caån, toâi tröôït chaân. Phaûn öùng töï nhieân cuûa daân ngoaïi ñaïo, toâi baùm tay vaøo daây baûo hoä. Daây cöùa loøng baøn tay toâi chaûy maùu. Moïi ngöôøi ôû döôùi lo cuoáng leân. Malcolm heùt voïng leân: “Chip, xuoáng ngay”. Nhöng luùc ñoù toâi ñaõ gaàn leân tôùi ñænh, khoâng muoán xuoáng. Toâi tieáp tuïc leo tieáp. Malcolm heát söùc töùc giaän. Luùc toâi xuoáng ñeán nôi, oâng naït: “Laàn sau maø coøn ngoan coá nhö theá seõ khoâng cho leo nöõa”. Jong baøo chöõa cho toâi: “Nhöng Chip leo gioûi ñaáy chöù”. “ÖØ, con beù leo toát, cho tham gia nhoùm ñöôïc”. Toâi nghe maø môû côø trong buïng. Tuy môùi leo nuùi laàn ñaàu, nhöng toâi ñaõ thaáy thích moân theå thao naøy. Leo nuùi khoâng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

131


132

nguy hieåm nhö moïi ngöôøi vaãn töôûng, bôûi ñaây laø moät moân theå thao tinh thaàn nhieàu hôn laø söùc maïnh theå chaát. Trong thôøi gian ôû Kuching, moãi laàn nhoùm ñi leo nuùi, toâi ñeàu ñi cuøng. Vaø sau naøy, khi ñeán caùc quoác gia khaùc, toâi cuõng luoân tìm caùch tham gia caùc nhoùm leo nuùi taïi ñòa phöông. Leo nuùi khoâng chæ trôû thaønh moät coâng cuï giuùp toâi keát baïn nhanh choùng, maø coøn giuùp toâi khaùm phaù nhöõng ñòa danh tuyeät ñeïp maø ít khaùch du lòch ñaët chaân tôùi ñöôïc. Chuùng toâi ôû ñaáy khoaûng hôn moät tieáng thì coù nhoùm phoùng vieân ñeán. Luùc ñaáy toâi môùi bieát yù nghóa ñaëc bieät cuûa chuyeán leo nuùi laàn naøy. Ñaây laø noã löïc cuoái cuøng ñeå baûo veä nuùi Chieác Raêng. Bôûi vì vieäc khai thaùc ñaù xaây döïng ñaõ khieán khoâng ít ngoïn nuùi quanh khu vöïc naøy bieán maát, nuùi Chieác Raêng laø moät trong nhöõng ngoïn nuùi hieám hoi coøn soùt laïi. To taùt hôn moät chuùt, moïi ngöôøi hy voïng laàn leo nuùi naøy seõ loâi keùo ñöôïc söï chuù yù cuûa dö luaän vôùi vieäc baûo veä moâi tröôøng. Nhöng nhöõng noã löïc naøy cuõng chaúng ñi ñeán ñaâu. Moät thaùng sau, Jong cho toâi hay khoâng coøn daáu veát gì coøn nuùi Chieác Raêng nöõa. Caùi duy nhaát toâi coøn giöõ laø baûn scan baøi baùo naøy treân baùo Star, moät trong nhöõng tôø baùo lôùn cuûa Malaysia. Baøi baùo coù hình vaø caâu hoûi phoûng vaán toâi nöõa. Sau naøy, toâi seõ cho con caùi toâi xem noù, maët buoàn baõ maø noùi raèng: Meï laø moät trong nhöõng ngöôøi cuoái cuøng leo nuùi Chieác Raêng.

LaÀn ÑaÀU aÊn SaÂU Tröôùc khi moïi ngöôøi ñoïc tieáp phaàn naøy, toâi phaûi khaúng ñònh raèng Kuching coù raát raát nhieàu caûnh ñeïp, nhieàu ñeán möùc toâi phaûi vieát rieâng moät phaàn ñeå noùi veà nhöõng nôi aáy chöù ôû ñaây khoâng ñuû ñaát. AÁy vaäy maø khi toâi hoûi baïn beø toâi ñeán Kuching thì neân xem gì, ai cuõng traû lôøi: “Laøng vaên hoùa”, “Laøng vaên hoùa”. Theá laø toâi quyeát ñònh phaûi ñeán ñaây thaêm quan moät laàn cho bieát. Nhöng maø veù vaøo cöûa ñaét quaù, nhöõng 60RM (~18$) neân toâi chaàn chöø maõi chöa ñi. Cho ñeán moät hoâm, Barry Chong cho toâi bieát veà Word Harvest Festival (ñaïi loaïi laø leã Gawai nhöng do Nhaø nöôùc toå chöùc) ôû Laøng vaên hoùa vaøo ngaøy 29 vaø 30 thaùng 5. Veù vaøo cöûa laø 25RM

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

vöøa cho pheùp baïn tham gia leã hoäi, vöøa cho pheùp baïn tham quan Laøng vaên hoùa. Toâi laáy veù maø hí höûng, mình thoâng minh quaù ñi maø (^-^). Nhöng roài caùi söï haû heâ cuûa toâi qua ñi nhanh choùng ngay khi toâi böôùc qua caùnh coång laøng. 25RM cho caùi laøng naøy coøn laø ñaét! Caû laøng chæ coù baûy ngoâi nhaø, ñeàu laø kieåu kieán truùc ñaëc tröng cuûa Sarawak: nhaø daøi (longhouse) cuûa ngöôøi Iban, Bidayuh vaø Orang Ulu, nhaø cao cuûa ngöôøi Melanau, roài caû nhaø trang traïi cuûa ngöôøi Trung Quoác; Noùi veà nhaø daøi, neáu ôû moät laøng ngöôøi baûn ñòa thöïc söï, nhaø daøi seõ raát daøi, ñuû daøi ñeå chöùa caû chuïc hoä gia ñình. Nhaø daøi ôû Laøng vaên hoùa chæ ñuû cho moät gia ñình ôû. Toâi nghó, ñeán baûo taøng Sarawak xem moâ hình caùc ngoâi nhaø naøy coøn thuù vò hôn nhieàu. ÔÛ baûo taøng, thaäm chí baïn coù theå böôùc chaân vaøo moät ngoâi nhaø vaø ñaàu baïn seõ chaïm vaøo caùi ñaàu laâu treo luûng laéng ôû ñoù. Ñoù ñeàu laø ñaàu laâu thaät, ñöôïc thu thaäp töø khoâng ñaâu khaùc chính töø nhaø cuûa nhöõng thôï saên ñaàu ngöôøi noåi tieáng cuûa bang Sarawak. ÔÛ baûo taøng coøn coù moät coät goã cao, to moät voøng tay ngöôøi lôùn oâm khoâng xueå vôùi nhöõng hình chaïm khaéc raát kyø dò. Treân ñænh coät ñaáy laø quan taøi. Chæ nhöõng toäc tröôûng hay ngöôøi laäp coâng lôùn môùi ñöôïc mai taùng nhö theá. Ñieåm haáp daãn duy nhaát cuûa Laøng vaên hoùa laø maøn trình dieãn caùc ñieäu nhaûy truyeàn thoáng cuûa Sarawak töø moät röôõi saùng ñeán boán röôõi chieàu. Nhöng vì toâi ñaõ xem maøn trình dieãn ñoù khoâng ít laàn ôû nhaø haùt neân cuõng khoâng höùng thuù laém. Toâi laân la hoûi chuyeän moät caäu baïn ñang soáng cuøng gia ñình trong moät ngoâi nhaø daøi ôû ñaây. Caäu baèng tuoåi toâi, ñang hoïc ñaïi hoïc ôû Kuching. Caäu cho bieát gia ñình caäu ñöôïc traû tieàn ñeå sinh soáng trong ngoâi nhaø ñoù. Thaûo naøo veù vaøo ñaây ñaét theá. Trôøi möa, toâi chaïy vaøo truù möa trong moät ngoâi nhaø. OÂng cuï quaûn lyù nhaø coù ñoâi tai to ôi laø to. OÂng raát nhieät tình chæ daãn cho toâi caùi naøy caùi kia. Nghó laø oâng thaân thieän, toâi xin chuïp aûnh cuøng oâng. OÂng ta oâm toâi raát chaët. Toâi gaït tay oâng ra, nhöng oâng cöù saán laïi. OÂng gheù saùt vaøo tai toâi thì thaàm: “Kiss me”. Vaø khi toâi coøn chöa kòp ñònh thaàn, oâng ta cho tay leân

ngöïc toâi. Luùc ñaáy trôøi taïnh möa, moïi ngöôøi baét ñaàu ñoå xoâ vaøo nhaø. Khoâng bieát laø toâi quaù soác neân khoâng kòp phaûn öùng, hay laø vì toâi khoâng muoán gaây cho moät keû ñaõ giaø nhö laõo ta raéc roái, toâi chæ laúng laëng ñi ra. Ñaùng nheõ toâi phaûi vaû vaøo maët oâng ta roài. AÁm öùc, toâi tìm caùi gì aên cho boõ töùc. Toâi tìm ñeán “Leã hoäi AÅm thöïc” taïi nhaø daøi cuûa ngöôøi Iban. Goïi laø leã hoäi cho oai chöù thöïc ra noù chæ laø moät caùi baøn daøi chöùa ñaày ñoà aên. Toâi ñeå yù ngay moät caùi ñóa ñaày nhöõng saâu raùn. Nhìn thaáy caùi maët ngheät ra cuûa toâi, baùc chuû quaùn bieát ngay toâi laø du khaùch. Baùc giaûi thích vôùi toâi ñaây laø moùn aên truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Iban. Baùc cho hay con naøy aên soáng ñöôïc, sau ñoù beâ ra cho toâi moät xoâ ñaày saâu. Baùc giuïc: “AÊn thöû ñi”. Nhìn nhöõng con saâu to côõ ngoùn tay caùi, traéng noõn naø, beùo muùp míp, quaèn quaïi trong ñoáng ñaát tôi troän xô döøa, chöa caàn cho vaøo mieäng toâi ñaõ thaáy nhaày nhuïa trong cuoáng hoïng. Toâi coá nuoát troâi mieáng nöôùc boït, aáp uùng: “Thoâi baùc raùn cho chaùu”. Tröôùc heát, toâi phaûi choïn cho mình con con saâu troâng coù veû “ngon laønh” nhaát. Ngöôøi Iban thöïc söï chaéc seõ choïn con to beùo nhaát, toâi choïn cho mình con nhoû beù gaày goø nhaát. Baùc chuû quaùn sau ñoù laáy moät que daøi, laïnh luøng xieân thaúng töø ñaàu tôùi ñuoâi, hay töø ñuoâi tôùi ñaàu gì ñoù cuûa chuù saâu toäi nghieäp. Sau ñoù baùc ñöa noù leân beáp löûa, nöôùng cho ñeán khi lôùp da beân ngoaøi ngaû maøu vaøng ñen. Chaéc muøi phaûi thôm laém, nhöng luùc aáy toâi ñang trong taâm traïng thaàn kinh baát oån ñònh neân cuõng chaúng ñeå yù xem muøi noù nhö theá naøo. Moät nhoùm thanh nieân maëc ñoàng phuïc xanh, chaéc ñi theo chöông trình cuûa moät tröôøng nam sinh naøo ñaáy, luùc ñoù cuõng coù maët. Hoï thaáy saâu cuõng saùn vaøo, nhöng khoâng ñoàng chí naøo daùm thöû. Bieát toâi quyeát ñònh aên, ñaùm aáy coù veû thích thuù laém, ngöôøi naøy goïi ngöôøi kia, nhoaéng caùi ñaõ hôn traêm ngöôøi vaây xung quanh. Toâi nhaém maét nhaém muõi ñöa con saâu vaøo mieäng, coá gaéng nhai nhanh moät caùi roài nuoát. Tieáng hoø heùt coå vuõ vang doäi. Maùy aûnh chôùp lia lòa. Trong phuùt choác, toâi trôû thaønh ngoâi sao cuûa maøn bieåu dieãn ñaét khaùch nhaát ngaøy hoâm ñoù taïi Laøng vaên hoùa. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

133


134

ChUYEÄn hoa KYØ

Chuoâng caùc giaùo ñöôøng ôû Dallas ñoàng loaït ñoå hoài luùc 12.30 giôø tröa Thöù Saùu vaø toaøn thaønh phoá daønh moät phuùt töôûng nieäm 50 naêm ngaøy Toång Thoáng J.F. Kennedy bò aùm saùt, 22 thaùng 11 naêm 1963. Vuï aùm saùt trôû thaønh moät kyù öùc khoâng theå naøo queân ñoái vôùi ngöôøi daân Hoa Kyø vaø dö luaän toaøn theá giôùi. Haøng ngaøn ngöôøi ñeán tham döï buoåi leã trang trong toå chöùc taïi coâng tröôøng Dealey Plaza, trung taâm thaønh phoá, nôi Lee Harvey Oswald töø moät cöûa soå treân taàng 6 baén xuoáng khi ñoaøn xe cuûa Toång Thoáng Kennedy ñi ngang vaøo luùc 12.30 giôø tröa. Sau nöûa theá kyû, vuï aùm saùt vaãn coøn toàn taïi laø moät bí maät cuûa lòch söû. Leã töôûng nieäm cuõng ñoàng thôøi dieãn ra ôû nhieàu nôi khaùc bao goàm Washington D.C., Boston, Massachusetts vaø Dublin, Ireland. Toøa Baïch OÁc hoâm Thöù Saùu treo côø ruû vaø Toång Thoáng Obama ñaõ coâng boá ngaøy töôûng nieäm coá Toång Thoáng. Baûn tuyeân caùo ca ngôïi coá Toång Thoáng Kennedy veà nhöõng thaønh tích laõnh ñaïo Hoa Kyø vaø Theá Giôùi Töï Do trong giai ñoaïn cao ñieåm cuûa Chieán Tranh Laïnh, söï ñoái ñaàu vôùi vuï khuûng hoaûng hoûa tieãn Lieân Xoâ ôû Cuba, baøi dieãn töø noåi tieáng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª HUYØNH NGHIAÕ

Ngoïn löûa vónh cöûu taïi ngoâi moä Toång Thoáng John Fitzgerald Kennedy trong nghóa trang quoác gia Arlinton, Virginia, buoåi bình minh ngaøy Thöù Saùu 22 thaùng 11 naêm 2013, 50 naêm sau vuï aùm saùt ôû Dallas, TX.

cuûa oâng taïi böùc töôøng Baù Linh. Tuyeân caùo vieát; “Maëc daàu cuoäc ñôøi cuûa Toång Thoáng Kennedy ñaõ keát thuùc bi thaûm chæ sau ba naêm ôû nhieäm kyø, nhöõng vieån kieán cuûa oâng vaãn coøn laø maõi maõi taïo neân nieàm höùng khôûi qua nhieàu theá heä, cho nhöõng ngöôøi tình nguyeän trong vai troø ñaïi söù hoøa bình ñi khaép toaøn caàu, cho caùc kyõ sö vaø nhaø khoa hoïc ñaït tôùi thaønh quaû cao ñoä tröôùc thaùch thöùc, vaø cho caùc nhaø phaùt minh ñöa ñeán nhöõng chaân trôøi môùi cuûa thôøi ñaïi chuùng ta”. Baûn tuyeân caùo keát luaän: “Hoâm nay vaø trong nhieàu thaäp kyû töông lai, chuùng ta haõy baèng di saûn Kennedy, ñöông ñaàu vôùi moïi thaùch thöùc ñeå vieát neân vaän maïng cuûa ñaát nöôùc chuùng ta vaø ñoåi môùi theá giôùi”.

nhÖÕng naÊM 60 Kennedy noåi leân nhö moät ngöôøi ñi ñaàu cho nhöõng thay ñoåi trong cuoäc baàu cöû toång thoáng hoài naêm 1960, vaø trong maét nhöõng ngöôøi thuoäc theá heä Baby Boom (ra ñôøi trong khoaûng thôøi gian 1946-1964), nhieäm kyø cuûa oâng ñöôïc cho laø moät giai ñoaïn ñaày hy voïng, tröôùc khi bò daäp taét ñoät ngoät vì vuï aùm saùt ba naêm sau ñoù. Vaø cuõng bôûi vuï aùn maïng aáy, Kennedy, ngöôøi töøng tuyeân boá “ñöøng nghó tôùi nhöõng gì ñaát nöôùc ñaõ laøm cho chuùng ta, maø haõy nghó ñeán nhöõng gì chuùng ta coù theå laøm cho ñaát nöôùc”, seõ soáng maõi trong taâm trí ngöôøi daân vôùi tö caùch moät toång thoáng treû trung, naêng ñoäng vaø qua ñôøi khi chöa ñaày 50 tuoåi.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 435 ° FEB DEC20, 05,2013 2013

135 nhTCöôù TAÙBaù M GIAË THAÛiM 143

C H I N H T R AÀ N Cell:404-641-3883

Hoa Cöôùi

* Nhaän:

Nhaähoan, n giaë thaû nhaø chuùtc thoï , ram tröôøn g; boâng lan cuoán, Plumcake, baùnh caây thoâng khuùc vaø cô sôû caâthöông i nh Phuù Só.. y Noel, Baùnhmaï Bía, Baù - Laøm baùnh cöôùi, hoûi, sinh nhaät, lieân

*Ñaët 1 oå baùnh cöôùi seõ ñöôïc taëng khay baùnh boû quaû

Ñaëc Bieät: - Naën thuù noåi

baèng kem bô.

c loaï i baùnh hoûi boû quaû: Baùnh xu xeâ - Maùy- Caù Giaë t commercial. (phu theâ) Baùnh Coáùm, Baùnh In, Baùnh deõo. - Saïch vaø mau khoâ. - Caùc loaïi xoâi: xoâi gaác, xoâi vò, xoâi voø, xoâi - Chuyeâ giaët xoâ sofa, v.v... uyeân n öông, i maën...Vaø caùc loaïi baùnh Phaùp nhö: Pateù Chaud, Xu kem, xoaén oác, baùnh döøa.

Xin lieân laïc anh Taùm:

ng tieàn, hoa mai... Cell:ñoà770-310-5329 Chuyeân: Nhaø: 770-995-8632 *- Caém vaø trang trí hoa töôi, luïa

- Caùc loaïi Baùnh qui phaùp nhö: Löôõi meøo,

vaûi baùnh cöôùi, lieân hoan, nhaø haøng vaø leã cöôùi toå chöùc ôû Thaùnh ñöôøng.

M caà - UY KYÕ LÖÔÕ t hoa m tayTÍN cho coâ- daâ u, hoa caøi NG Baûo ñaûm ñuùng kieåu vaø ñuùng phaåm chaát cuûa baùKINH nh PhaùpNGHIEÄ . - aoùKeácho hai ho - Keát voøng hoa tang.ï - GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

Approved

BAÛO ÑAÛM CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT, ÑEÏP, NHANH & REÛ COÂNG TY LAØM BAÛNG HIEÄU ÑAÀU TIEÂN TAÏI GEORGIA CHUYEÂN MOÂN LAØM ÑUÛ CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

Ñaëc Bieät Banner

Just

$70

(8’X3’)

Chuùng toâi chaân thaønh caûm taï Quyù khaùch ñaõ uûng hoä All Signs trong suoát 18 naêm qua.

Tel:770-906-7717 5870 Oakbrook PkwyRd# G 3153 Shallowford Norcross, Chamblee,GA GA 30093 30340 (Ñoái dieän chuøa Thaày Nam) 2008 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE

©


136

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Nhöõng ngöôøi ôû thôøi ñaïi Kennedy vaãn luoân coi oâng moät ngöôøi huøng haäu Theá chieán II, moät chính trò gia vôùi nuï cöôøi raïng rôõ, moät ngöôøi ñaøn oâng haïnh phuùc beân coâ vôï quyeán ruõ, vaø chính khaùch taøi naêng, ngöôøi ñaõ ñöa theá giôùi thoaùt khoûi nguy cô cuûa moät cuoäc chieán tranh haït nhaân sau vuï Khuûng hoaûng hoûa tieån Cuba hoài naêm 1962. Gaàn hai thaäp kyû sau ngaøy maát cuûa Kennedy, nöôùc Myõ lieân tuïc phaûi chöùng kieán nhöõng nhieäm kyø toång thoáng thaát baïi hoaëc chìm saâu trong beâ boái. Ñieàu naøy caøng khieán oâng trôû thaønh moät bieåu töôïng cuûa neàn chính trò, ngöôøi luoân höôùng tôùi nhöõng muïc tieâu cao caû, nhö ñöa con ngöôøi leân Maët Traêng.

Nhöng khi nhöõng ngöôøi ôû thôøi ñaïi cuûa Kennedy qua ñôøi, Steinhorn cuøng nhieàu nhaø söû hoïc khaùc ñeàu tin raèng, dö luaän seõ nhìn nhaän vò cöïu toång thoáng vôùi aùnh maét haø khaéc hôn. Caùc söû gia ngaøy nay vaãn khoâng ngöøng tranh caõi, raèng lieäu nhöõng thaønh coâng maø Kennedy ñaït ñöôïc coù phaûi laø nhôø söï giuùp ñôõ cuûa nhaø laäp phaùp laõo laøng nhö Johnson hay khoâng. Nhieàu ngöôøi cuõng tin raèng baûn thaân Kennedy khoâng theå ñi xa ñeán theá trong lónh vöïc caûi caùch quyeàn daân söï vaø nhieàu vaán ñeà xaõ hoäi khaùc. “Nhöõng chuyeân gia veà caùc ñôøi toång thoáng nhìn vaøo Kennedy vaø coâng nhaän raèng, ñuùng laø oâng aáy

Gia ñình cuûa John F. Kennedy vaø ñeä nhaát phu nhaân Jacqueline Kennedy (phaûi) töøng nhieàu laàn bò aûnh höôûng bôûi caùc tin ñoàn tình aùi cuûa ngaøi toång thoáng, ñaëc bieät laø vôùi nöõ minh tinh haøng ñaàu Hollywood, Marilyn Monroe (traùi). AÛnh: Emirates247

raát taøi naêng cuõng nhö ñang mang laïi nieàm hy voïng to lôùn cho ngöôøi daân nöôùc Myõ. Tuy nhieân, chuoãi thaønh töïu phaùp lyù vaø ngoaïi giao cuûa Kennedy laïi quaù ít oûi”, giaùo sö Engel noùi. Trong chieán dòch tranh cöû hoài naêm 2008. Thöôïng nghò só Barack Obama khi aáy tìm caùch gaây aán töôïng vôùi cöû tri baèng caùch nhôø caäy söï giuùp ñôõ cuûa em trai coá toång thoáng Kennedy, Thöôïng nghò só Edward Kennedy. “Ñaõ tôùi luùc caàn phaûi coù moät theá heä laõnh ñaïo môùi”, Edward phaùt bieåu tröôùc ñaùm ñoâng ngöôøi uûng hoä ôû Ñaïi hoïc American taïi thuû ñoâ Washington hoài thaùng 1/2008. “Vaø ngöôøi ñoù chính laø Barack Obama”, ngöôøi maø theo oâng Edward laø “coù

Vaø ñaùng buoàn laø trong maét nhieàu ngöôøi thôøi nay, Kennedy ñöôïc ghi nhôù bôûi caùi cheát ñau ñôùn vaø boä naõo bò ñaùnh caép hôn laø nhöõng gì oâng ñaõ laøm ñöôïc khi coøn soáng. “Nhöõng ngöôøi thuoäc theá heä tröôùc vaãn coi Kennedy laø moät bieåu töôïng cuûa loøng tin, naêng löïc vaø khaû naêng laõnh ñaïo, thöù maø chuùng ta vaãn luoân kyø voïng ôû caùc ñôøi toång thoáng”, söû gia Leonard Steinhorn, ngöôøi töøng nhieàu laàn giaûng daïy veà di saûn cuûa John F. Kennedy ôû Ñaïi hoïc American, cho bieát.

taøi laõnh ñaïo vaø chí khí phi phöôøng”. Nhöng nguoàn caûm höùng töø Kennedy khi aáy giôø laïi bò aûnh höôûng bôûi nhöõng thaùch thöùc noäi boä. Söï coá chaáp cuûa giôùi chöùc caû hai ñaûng, nhöõng löïa choïn loän xoän veà quyeàn löïc vaø söï beá taéc cuûa chính baûn thaân Obama ñang kìm haõm giaác mô cuûa caû oâng vaø vò coá toång thoáng xaáu soá. Vaäy neân, trong maét ngöôøi daân Myõ, hình aûnh cuûa cöïu toång thoáng Kennedy, duø vôùi tö caùch moät chính trò gia ñaïi taøi, vaãn ñang daàn bò lu môø, bôûi chính nhöõng boùng ñen cuûa noãi thaát voïng ñang bao truøm leân lyù töôûng cuûa oâng. ngÖÔØI En TRaI RoBERT

Thöôïng nghò só Robert F. Kennedy (RFK), em trai coá toång thoáng JFK, öùng vieân ñaûng Daân chuû tranh cöû toång thoáng, bò aùm saùt trong böõa tieäc vaän ñoäng tranh cöû toång thoáng thaùng 6/1968. Sau khi giaønh thaéng lôïi trong voøng baàu cöû sô boä ôû bang California vaø Nam Dakota ñeå trôû thaønh öùng vieân ñaïi dieän ñaûng Daân chuû tranh cöû toång thoáng, RFK ñi vaøo khu nhaø beáp ôû khaùch saïn Ambassador, ôû thaønh phoá Los Angeles thuoäc bang California, vaø bò baén ôû ñoù. OÂng qua ñôøi taïi beänh vieän 26 tieáng sau. Sirhan Sirhan, moät ngöôøi nhaäp cö goác Jordan bò buoäc toäi aùm saùt Kennedy vaø nhaän aùn chung thaân. Moä cuûa RFK ñöôïc ñaët trong Nghóa trang Quoác gia Arlington, gaàn moä cuûa ngöôøi anh trai JFK. Caùi cheát cuûa hai anh em Kennedy laøm daáy leân nhöõng nghi vaán vaø caùc thuyeát aâm möu. RFK hieän vaãn laø moät trong hai thöôïng nghò só ñöông nhieäm Myõ hieám hoi bò aùm saùt. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

137


138

Taûn MaÏn QUEÂ hÖÔng

N

göôøi mieàn Nam khoâng phaân bieät caùch phaùt aâm chaùu vôùi chaùo, neân phaûi hieåu theo caùi ngöõ caûnh. Chaùo ôû ñaây laø moùn aên hoùa thaân töø gaïo maø ra nhö côm vaäy. Neân cuïm chöõ côm-chaùu ñöôïc ngöôøi mình duøng chung rieát roài thaønh quen, coù khi chæ côm cuõng coù khi chæ chaùo vaø cuõng coù khi aån duï moät caùi gì khaùc nöõa, khoâng dính daùng gì vôùi chaùo, vôùi côm! Chaùo xuaát hieän haøng ngaøy trong böõa aên cuûa ngöôøi mình: Cho ngöôøi giaø, ngöôøi bònh, ngöôøi öa aên chaùo vaø ñaëc bieät laø cho treû sô sanh. Theá môùi coù caâu: Thuoäc nhö chaùo. AÊn chaùo, baùo côm. Thuôû môùi sanh ra chuùng ta ñaõ ñöôïc baø, ñöôïc meï, ñöôïc chò cho aên chaùo roài. Chaùo nuoâi ta lôùn daàn vaø ta laïi “nuoâi chaùo” coøn maõi ñeán ngaøy nay. Ngaøy nay treû con sanh ra taäp aên söõa, neân ít gaàn guõi, gaén boù vôùi cheùn chaùo ñôn sô nhöng ñaäm ñaø tình maãu töû nhö theá heä oâng baø, cha meï ngaøy xöa. Noùi “thuoäc nhö chaùo” nghóa laø ñaõ raønh roài, nhöng noùi veà chaùo chôï, chaùo queâ coù khi ta ñaõ queân ít nhieàu! Naøy nheù! Tröôùc heát laø chaùo traéng. Coù leõ chaùo traéng coù maët sôùm nhöùt trong doøng hoï chaùo, do nhu caàu cuûa caùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª VINH PHUÙC SöU TAÀM

baø meï ôû caùi thôøi xa xöa, duøng ñeå thay söõa nuoâi con. Chaùo traéng chæ laø gaïo naáu loaõng, naáu nhöø, maø thaønh. Nhìn noù maøu traéng neân ñaët teân laø chaùo traéng. Gaïo thì cuõng nhieàu loaïi chôù ñaâu phaûi laø moät loaïi. Nhaø ngheøo thì gaïo ñoû, gaïo naùt, gaïo moác; coù tieàn thì gaïo ngon, gaïo Naøng Thôm Chôï Ñaøo! Ñeå löûa “riu riu”, hoät gaïo nôû bung ra nhö caùnh hoa neân nghe noùi baø con ngoaøi Baéc goïi laø “chaùo hoa”. Coøn ôû Luïc Tænh coù ngöôøi pha troø goïi laø “chaùo coø” vì traéng nhö con coø (chôù khoâng phaûi naáu vôùi thòt coø). Vaên minh hôn caùc baø cho vaøo noài chaùo moät ít “thuoác muoái” cho chaùo mau nhöø, mau ruïc raû, aên ngon vaø deã tieâu hoùa. Ngheøo thì aên chaùo traéng “eân” thoâi, hoaëc coù ñöôïc vaøi laùt ñöôøng taùn thì ngon hôn. Ngöôøi lôùn thích aên chaùo traéng vôùi nöôùc maém kho queït, caù kho tieâu. Ngöôøi Taøu khoaùi aên vôùi maém ba khía, hoät vòt muoái. Sang hôn thì chaùo traéng vôùi tröùng gaø, vôùi tieâu vaø haønh. Daân daõ thì chaùo traéng vôùi döa maém cuõng ngon ñaùo ñeå. Nôï traû laàn, chaùo huùp quanh AÊn chaùo luùc naøo cuõng phaûi aên noùng, vöøa thoåi vöøa huùp. Huùp phaûi huùp xoay quanh toâ chaùo neáu khoâng seõ phoång mieäng !

Kieåu noùi treân aån duï moät caùch soáng, caùch xöû söï cuûa ngöôøi Vieät ta ngaøy xöa, ngöôøi Taây Phöông laøm sao coù ñöôïc. Ngaøy nay ôû queâ mình vaãn coøn nhieàu baø meï nuoâi con baèng chaùo traéng vaø cuõng ñaõ coù bao theá heä lôùn leân nhö vaäy, hoï cuõng ñaõ laøm oâng naày baø noï nhö thöôøng chôù thua ai. Xin noùi tieáp veà chaùo vòt. Con vòt naáu chaùo raát quen thuoäc ôû queâ mình coù theå ñeå cuùng, ñeå ñaõi khaùch phöông xa tôùi chôi, ñeå aên trong gia ñình vaø ñeå nhaäu nheït. Vòt thì coù vòt Taøu, vòt ta, vòt Xieâm vaø vòt Xieâm lai. Thoâng duïng laø vòt Taøu, vì noù deã nuoâi, mieät vöôøn coù nhaø nuoâi caû 1000 con ñeå laáy tröùng, chôû leân vöïa cuûa ngöôøi Taøu ôû mieät caàu Chaø Vaø baùn cho hoï aáp thaønh tröùng hoät vòt loän, thaønh vòt con roài baùn laïi cho daân mình!!! Vòt naáu chaùo raát nhanh. Trong luùc nhoå loâng vòt thì baét löûa naáu noài nöôùc, ñoä taøn ñieáu thuoác thì vòt laøm xong vaø noài nöôùc cuõng vöøa soâi. Thaû con vòt vaøo luoäc vöøa chín tôùi thì vôùt ra vaø cho gaïo vaøo noài nöôùc luoäc vòt maø naáu chaùo. Theá laø baïn coù noài chaùo vòt noùng hoåi, ngon laønh. Vòt chaët ra töøng mieáng vöøa gaép, chaùo neâm vôùi tieâu, haønh vaø nöôùc maém ngon, aên keøm vôùi Rau thôm troän baép chuoái hoät, chaám vôùi nöôùc maém göøng thì heát choã cheâ! Nhìn toâ chaùo noùng boác khoùi, muøi thôm cuûa tieâu haønh, muøi cuûa con vòt boác theo laøm cho ta phaûi huùp noùng môùi thaáy ñaõ. AÊn chaùo huùp quanh laø vaäy. Chaùo naáu “vòt ta” hay “vòt Xieâm” lai thì aên raát ñoäc, maáy oâng giaø xöa baûo ngöôøi yeáu trong mình aên voâ seõ bò “phaùt laûnh” (phaùt laïnh, phaùt reùt). Chaùo vòt Xieâm laø loaïi cao caáp. Vòt Xieâm thöôøng phaûi naáu vôùi chaùo ñaäu xanh môùi ñuùng ñieäu. Vaøo muøa noùng, nhaø coù tieàn, nhaø giaøu dö aên dö ñeå hay baøy naáu chaùo vòt Xieâm ñaäu xanh cho con chaùu aên phoøng ngöøa bònh thôøi khí, khoâng bò noåi traùi, noåi saûi. Vòt Xieâm tô naáu chaùo, xöông meàm, nhai raát beùo, raát ngoït, ngon hôn vòt taøu, vòt ta nhieàu. Nhieàu ngöôøi aên chaùo vòt vôùi côm, vôùi buùn vöøa ngon, vöøa no vaø khoâng caàn aên theâm gì nöõa. Nhôù thuôû nhoû, khi ôû nhaø maàn vòt naáu chaùo laø mình laáy phaàn loâng vòt,


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

139


140

phôi khoâ baùn cho maáy baø mua “ve chai loâng vòt”. Hoâm sau, coù tieàn ñi hoïc aên caø kem, nöôùc ñaù nhaän. Coøn con gaø naáu chaùo goïi laø chaùo gaø. Chaùo gaø ngon vaø boå döôõng, deã tieâu hoùa hôn chaùo vòt vaø nhöùt laø aên “khoâng ñoäc”. Phaûi löïa con gaø gioø, gaø troáng vöøa lôùn, môùi voã caùnh taäp gaùy. Luùc ñoù con gaø vöøa ñuû lôùn, xöông thòt phaùt trieån ñaày ñuû, sung söùc, maäp nhöng khoâng coù môõ. Gaø naáu chaùo aên ngon ñoäc ñaùo nhôø “xeù phay” chôù khoâng chaët nhö vòt. Duøng tay xeù gaø luùc coøn noùng, xeù sao cho mieáng gaø coøn nguyeân khoâng bò naùt; troän vôùi rau raêm, naën moät traùi quít laáy nöôùc röôùi leân laøm cho thòt gaø ngon hôn nhieàu. Coù moät moùn chaùo maø neáu khoâng caån thaän, noùi loän teân deã gaây mít loøng laém nheù ! Ñoù laø chaùo loøng. Baø con ñaët teân moùn chaùo naáu vôùi loøng, vôùi thòt heo laø chaùo loøng chôù khoâng keâu laø chaùo heo ! Chaùo heo laø chaùo naáu gaïo löùc vôùi taám, caùm, chuoái caây... ñeå nuoâi heo, muoán bieát roõ hôn xin tìm ñoïc taùc phaåm “Ngoïn Coû Gioù Ñuøa” cuûa nhaø vaên Hoà Bieåu Chaùnh, trong ñoù coù nhaân vaät Leâ Vaên Ñoù aên caép noài chaùo heo... Chaùo loøng coù leõ do saùng kieán töø caùc buoåi leã hoäi cuùng ñình. Thuôû xöa ngöôøi daân ngheùo ít khi coù dòp aên thòt heo neân chæ mong dòp cuùng ñình. Noài chaùo loøng ôû ñình raát to, naáu vôùi nöôùc luoäc ñaàu heo, luoäc loøng, luoäc thòt. Ñaàu, loøng, thòt luoäc chæ daønh cho caùc chöùc saéc ban hoäi teà; coøn daân ñen chæ ñöôïc höôûng phaàn chaùo loøng vôùi buùn, cuõng “quí” roài, neân môùi coù caâu tuïc ngöõ: “Möôïn ñaàu heo naáu chaùo” Chaùo loøng ôû nhaø meï naáu thì ngon hôn, nhöng chaùo ôû quaùn coùc, ôû chôï queâ laïi coù caùi ngon khaùc. Loøng heo saét moûng chaám vôùi nöôùc maám trong, daèm ôùt aên vôùi chaùo raát ngon vaø cuõng laø moùn ñöa cay cuûa caùc baùc xích loâ, cuûa ngöôøi lao ñoäng. Maáy coâ, maáy caäu hoïc troø cuõng thích aên chaùo loøng buoåi saùng, reû maø no. Khi Saøi Goøn phaùt trieån, coù nhöõng nhaø maùy laøm ca ñeâm laø dòp ñeå cho

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

caùc gaùnh chaùo loøng xuaát hieän. Chaùo loøng tieän lôïi laø phuïc vuï nhanh, aên boå döôõng, nhöùt laø hôïp vôùi ban ñeâm. Nay chaùo loøng ñaõ trôû thaønh moät phaàn cuûa ñôøi soáng veà ñeâm cuûa daân Saigon, phuïc vuï cho caû caùc doanh nhaân, vaên ngheä só, caùc coâ caäu choai choai ñi chôi ñeâm veà. Nay noùi veà “chaùo caù”, vaø ñaëc bieät chaùo caù nhaø queâ. Noùi laø chaùo caù nhaø queâ chôù ñaâu phaûi ngöôøi nhaø queâ naøo cuõng aên qua. Coù ngöôøi chæ coù nghe thoâi, coù ngöôøi chöa heà nghe noùi ! Ñoù laø moùn chaùo caù loùc vôùi rau ñaùng ñaát. Maáy laõo noâng Luïc Tænh noùi raèng caù loùc taùt ñìa naáu chaùo môùi ngon. Khi nöôùc ruùt xuoáng maáy cuï laõo noâng keå, con caù loùc tìm xuoáng ñìa, xuoáng vuõng, xuoáng ñaàm ñeå soáng, Con caù truï laïi, lo aên, khoâng “bay nhaûy” ñoù ñaây neân maäp ra vì aên nhieàu sinh vaät tích tuï trong ñìa. Taùt ñìa vaøo luùc ñoù, löïa caù lôùn, coù tröùng, laøm saïch ñeå nguyeân con naáu chaùo. Gaïo thôøi ñieåm naày laø gaïo môùi ñaàu muøa, naáu chaùo coù muøi thôm. Con caù naáu chaùo vôùt nguyeân con

ra ñeå treân dóa baøn, roài tuøy thích: Ñaàu, buïng, tröùng hay ñuoâi maø chaám nöôùc maám göøng. Chaùo noùng muùc ra toâ, cho vaøo vaøi ñuûa rau ñaéng ñaát, chan moät ít nöôùc maém göøng, chuùng ta coù moät toâ chaùo caù loùc rau ñaéng ñaát tuyeät dieäu, khoù tìm. Tin chaéc raèng baïn khoâng tìm ñaâu coù ñöôïc moùn ngon nhö theá. Ñaâu ñoù ôû Saigon, trong nhaø haøng maø baïn ñaõ aên qua cuõng chaúng qua laø phoù baûn, laø nhaùi theo, khoâng löøa ñöôïc caùi löôõi cuûa ngöôøi saønh ñieäu!

Ñeán moùn chaùo caù boáng keøo ñoäc nhöùt voâ nhò xin giôùi thieäu cuøng khaùch moä ñieäu. Caù boáng keøo cuõng naêm baûy döôøng khaùc nhau. Noåi tieáng nghe noùi laø caù boáng keøo mieät ruoäng muoái Baïc Lieâu, nhöng ngon nhöùt laø caù ôû mieät Cöûa Tieåu Cöûa Ñaïi vuøng nöôùc lôï. Töø xöa oâng baø keå laø con caù boáng keøo do ñaát sanh ra, vaø soáng chæ aên boït nöôùc. ÔÛ queâ vöøa möa xuoáng ñaõ thaáy coù caù boáng keøo con roài, noù soáng nhôø phieâu sinh vaät, rong reâu noåi theo boït. Ñeán muøa luùa troå ñaày ñoàng, maøi non cuûa hoät luùa ruïng khaép ruoäng, laø moài nuoâi caù boáng keøo mieät Cöûa Tieåu, Cöûa Ñaïi. Cho neân thaùng 10, thaùng 11 ta, saép Teát, con caù buïng to ñaày môû, vaø maäp troøn ñaåy ñaø. Baét noài chaùo gaïo môùi ñaàu muøa leân beáp, canh löûa riu riu cho gaïo nôû töø töø baïn seõ nghe muøi thôm môøi goïi, ñoäc ñaùo töø noài chaùo gaïo môùi boác ra. Ñi theo chaân oâng laõo noâng böôùc ra ñaàu ruoäng keùo “caùi ñoù” leân baét caù boáng keøo coøn soáng nhaûy soi soùi, ñem veà truùt thaúng vaøo noài chaùo ñang soâi treân beáp. Con caù vuøng vaãy, trong nöôùc soâi, nghe tieáng keâu “roà roà” roài taét haún. Luùc ñoù con caù vöøa chín tôùi. Ñem noài chaùo xuoáng, vôùt caù ra dóa baøn to, con caù boáng keøo nöùt da, döïng kyø, döïng vi nhìn khoâng quen thaáy “ôùn” nhöng aên ngon, coù vò ngoït, thòt meàm. Thöôûng thöùc moùn chaùo boáng keøo kieåu naày roài baïn seõ chaùn kieåu naáu caàu kyø: Laøm saïch, chaët ñaàu, naáu vôùi caûi baéc thaûo vaø noùi theo daân queâ thì aên nhö “daäy” laø “hoång bieát” aên caù boáng keøo naáu chaùo. Hoät chaùo hoät côm, gaén vôùi ngöôøi mình töø thuôû môùi sanh ra, noù ñi vaøo tim can, huyeát quaûn cuûa töøng ngöôøi. Chaùo khoâng chæ laø moùn aên nuoâi ta lôùn maø ñaõ trôû thaønh caùi gì ôû trong ta nhö moät thöù tình caûm nho nhoû, coù luùc coù khi töôûng nhö ñaõ queân roài. Nay nhaéc laïi, noù seõ trôû veà nhö moät kyû nieäm, thoâi thuùc ta quay veà vôùi thuôû ngaøy xöa, vôùi bao caûnh cuõ voâ cuøng ñeïp ñeõ. ª


141

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

MINI HOT POT

MINI HOT POT2

4897 Buford Hwy #160 Chamblee, GA 30341

2174 Pleasant Hill RD, # 101 Duluth, GA 30096 Tel: 678-417-8888

770-458-8882 6

11pm Closed

Open 7 days a week Mon - Sun : 11 Am - 12 PM (Midnight)

Cheef’s Lunch Special $8.99

- Mixed Vegetable Hot Pot (Laãu rau caûi ñuû loaïi) Ngoaøi ra, coøn theâm nhieàu laãu ñaëc saûn khaùc....

N

Shaved ice /3 Toppings

BUFORD Hwy

Chamblee- Tucker Rd 34 Exit Mini Hot Pot

Orient Center

Pleasant Hill Rd Jimmy Carter Blvd

I-85 take exit 104

I-85

I-285

Mini Hot Pot

Satelitte Blvd

MINI HOT POT 2

Buford Hwy

MINI HOT POT 1

149- Rang Dong 373


142

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª CAO NAM NGHIEÄP

ChUYEÄn VIEÄT naM

Chuyeän 10 caây vaøng ñem traû Chò Thuaät, haøng ngaøy möu sinh baèng ngheà ñoàng naùt, ve chai

N

goài treân ñoáng vaøng maø theâm run, hai vôï choàng chuïm laïi baøn nhau caùch ñem traû. Giôø maø ñaùnh tieáng deã coù caû chuïc ngöôøi noåi maùu tham maø nhaän vô, chaúng bieát ñaâu maø laàn. Ñoù laø moät buoåi chieàu nhö moïi buoåi chieàu khaùc, anh Nguyeãn Tieán Baéc (thoân Du Ngheä, thò traán Quoác

Oai, huyeän Quoác Oai, Haø Noäi) caém maët vaøo ñaùm ñoàng naùt vôï vöøa chôû veà nôi goùc vöôøn ñeå phaân loaïi. Muøi moác haêng haêng, muøi tanh lôïm gioïng, muøi thoái thum thuûm cuûa ñuû thöù raùc röôûi soäc qua löôït khaåu trang daøy coäp leân muõi, xuoáng hoïng, boùp ngheït hai laù phoåi. Luùc ñang nhaët nhaïnh môù giaáy

Anh chò Thuaän ñang phaân loaïi ñoàng naùt.

vuïn, boãng moät caùi tuùi nylon naëng naëng vaêng ra, cöù töôûng maáy caùi oác vít neân anh Baéc ñaù sang moät goùc vöôøn roài laïi doïn tieáp. Hai hoâm sau, khi ñaõ vaõn vieäc, anh Baéc môùi söïc nhôù ñeán caùi tuùi, beøn toø moø giôû ra xem. Trong caùi tuùi coù moät goùi khaên maët cuõ. Môû goùi khaên maët cuõ ra laïi coù moät goùi giaáy. Loät heát lôùp giaáy loä ra moät daây vaøng 5 caây dính lieàn nhau keøm theo 5 caây vaøng leû. Ñònh thaàn nhìn kyõ laïi, treân moãi caây vaøng ñeàu coù kyù hieäu cuûa nhaø saûn xuaát, keøm caû giaáy tôø mua baùn vieát tay, chöùng toû laø vaøng thaät. Anh Baéc voäi caát möôøi caây vaøng ôû xoù nhaø roài hoûi vôï: “Meï noù coù nhôù maáy ngaøy tröôùc ñaõ töøng mua ñoàng naùt cuûa nhöõng ai khoâng, ngöôøi ta laøm caû ñôøi môùi ñöôïc gaàn ñaáy”. Chò Nguyeãn Thò Thuaät, vôï anh Baéc, baûo: “Caû ñôøi gì?”. Anh ñaùp: “Vaøng chöù gì, nhöõng möôøi caây, ngöôøi ta boû soùt trong ñoáng giaáy vuïn”. Nghe ñeán ñoaïn ñoù, caùi choåi trong tay chò Thuaät boãng rôi caïnh xuoáng neàn nhaø. Mieäng chò nhö díu laïi: “Cheát cheát, vaøng ñaâu roài, ñöa toâi xem naøo, chaéc laø vaøng giaû chöù laøm gì coù thaät”. Töøng ngoùn tay chò run run gôõ töøng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

143


144

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Gia caûnh ngheøo cuûa vôï choàng chò Thuaät. löôït boïc cuûa caùi tuùi nôi xoù nhaø, ñuùng laø vaøng thaät roài, nhöng cuûa ai? Ngoài treân ñoáng vaøng maø theâm run, hai vôï choàng chuïm laïi baøn nhau caùch ñem traû. Giôø maø ñaùnh tieáng deã coù caû chuïc ngöôøi noåi maùu tham maø nhaän vô, chaúng bieát ñaâu maø laàn ñaõ ñaønh laïi khoâng chöøng ñaùm löu manh keà dao vaøo coå maø cöôùp maát. Möôøi caây vaøng ñöôïc chò Thuaät ñem chia ra laøm hai goùi caát ôû hai nôi cho thaät kín ñaùo. Nöûa thaùng sau, moät buoåi anh Baéc ñang ôû nhaø thì coù ñoâi vôï choàng laï tìm ñeán, maét hoï cöù ngoù chaêm chaêm vaøo ñoáng giaáy vuïn nôi goùc vöôøn. Anh hoûi tìm gì thì hoï baûo tìm vaøng: “Khoå quaù em coù ít vaøng ñeå vaøo thuøng giaáy catton voû tuû laïnh, ôû nhaø choàng khoâng bieát ñaõ ñem baùn ñoàng naùt maát”. Anh buoâng moät caâu thaêm doø tieáp: “Ñoàng tieàn ñi lieàn vôùi ruoät, ai laïi caát vaøng vaøo hoäp giaáy? Theá nhieàu hay ít?”. Chò phuï nöõ maét ñoû hoe: “Möôøi caây anh aï”. Ñuùng luùc aáy, chò Thuaät ñaïp xe veà ñeán ngoõ lieàn mau maén: “Theá thì khoâng phaûi tìm kieám gì nöõa, anh chò cöù vaøo ñaây uoáng nöôùc ñaõ”. Möôøi caây vaøng ñöôïc ñem traû laïi cho chuû nhaân trong söï ngôõ ngaøng cuûa ñoâi vôï choàng noï. Chò noï moät möïc ruùt töø tay ra moät caùi nhaãn vaøng maø raèng: “Ñaây laø caùi duyeân cuûa chò em mình gaëp nhau, em caàm laáy hai chæ naøy coi nhö laø lôøi caûm ôn cuûa anh chò” khieán chò Thuaät cöù

phaûi choái ñaây ñaåy nhö phaûi boûng. Ba naêm tröôùc vôï choàng Baéc Thuaät vaãn thuoäc hoä ngheøo, anh laøm ngheà cheû tre ñan soït lôïn ñem ra chôï huyeän baùn coøn chò caáy vaøi ba saøo ruoäng. Khi ngheà ñan soït eá aåm, chò baøn vôùi choàng ñaïp xe ñi ñoàng naùt khaép huyeän, tính ra moãi ngaøy lôøi laõi 50.000 - 70.000 ñoàng. Thaáy baùn haèng ngaøy cho moái khoâng ñöôïc laõi maáy, chò Thuaät chôû ñoàng naùt veà nhaø roài cuøng choàng phaân loaïi, ñôïi soá löôïng nhieàu môùi baùn. Tieáng laø chuû vöïa nhöng quy moâ nhoû ñeán möùc chæ coù hai vôï choàng töï mua, töï phaân loaïi chöù khoâng quy taäp ñöôïc ñoäi quaân vaøi chuïc ngöôøi thu gom, boû moái nhö caùc oâng chuû khaùc. Haøng hoùa cuûa hoï thì thaäp caåm. “Nhöïa cheát” loaïi nhöïa taùi cheá cöùng quaøo baùn 3.000 ñoàng/kg, “nhöïa soáng” baùn 7.000 ñoàng/kg, giaáy vuïn baùn 3.000 ñoàng/kg, saét baùn 6.500 ñoàng/kg... Cöù möôi hoâm, nöûa thaùng hoï xuaát kho ñoàng naùt cuûa mình moät laàn, moãi kg pheá lieäu chæ ñöôïc 300-400ñ laõi. Hai vôï choàng cöù laên ra maø laøm khoâng daùm coù moät ngaøy thöù baûy, chuû nhaät, toái ba möôi Teát vaãn loïc coïc keùo xe boø ñoàng naùt veà nhaø maø tính ra cuõng chæ kieám ñöôïc côõ giaø ba boán trieäu ñoàng moät thaùng. Soá tieàn aáy cuõng chæ vöøa ñuû trang traûi cho hai con ñi hoïc, moät ñaïi hoïc, moät tieåu hoïc. Luùc thaèng ñaàu vaøo ñaïi hoïc, chieác xe maùy duy nhaát cuûa gia ñình cuõng

nhöôøng ñeå cho con. Buoåi naøo gaàn, chò keùo xe ñi, buoåi naøo xa thì möôïn xe maùy haøng xoùm roài moùc vaøo chieác xe boø thay cho söùc ngöôøi keùo... Ngay ngoâi nhaø caáp boán xaây gaïch ba banh maùi lôïp rôm boá meï hoài moân cho anh chò treân maûnh ñaát ôû rìa laøng, chaét boùp, taèn tieän maõi hoï môùi mua ñöôïc ít ngoùi lôïp thay theá. Cuûa naû anh chò chaúng coù gì ngoaøi boä baøn gheá tre cuõ kyõ töï ñoùng, caùi thuøng phuy saét hoen gæ ñöïng thoùc aên, caùi quaït, caùi ñaøi ñoàng naùt nhaët veà ñeán caû nhöõng quyeån saùch giaùo khoa, saùch naâng cao cho hai ñöùa con cuõng töø ñoàng naùt... Chò Ñoã Thò Oanh nhaø ôû khu Thöông maïi thò traán Quoác Oai chính laø khoå chuû maát vaøng hy höõu noï. Choã vaøng ñoù ñöôïc chò Oanh bí maät caát trong ñaùm voû thuøng catton ñeå treân caùi tuû ñöùng, bí maät ñeán noãi ngay caû choàng con cuõng khoâng bieát. “Luùc ñoù toâi coù vieäc phaûi ñi mieàn Nam moät thôøi gian. Hoâm nhaø coù gioã, khoùa caùi tuû ñöùng roài caát chìa leân noùc, giaät mình sôø maõi khoâng thaáy hoäp catton ñöïng vaøng ñaâu. Söïc hoûi choàng thì nghe anh baûo ñaõ baùn ñoàng naùt maát töï bao giôø”. Cheát ñieáng ngöôøi, nghó möôøi möôi maát cuûa roài nhöng chò Oanh khoâng daùm khoùc to cuõng khoâng daùm noùi ngay ñeán chuyeän giaáu vaøng vì sôï beänh tim cuûa choàng taùi phaùt ñoät ngoät. Phaûi ñôïi luùc bình tónh nhaát, chò môùi löïa lôøi thoâng baùo cho choàng. Doø hoûi maõi môùi bieát laø choàng mình ñaõ baùn ñaùm ñoàng naùt aáy cho chò Thuaät. Tìm ñeán nhaø hoûi veà caùi thuøng giaáy, anh chò nhö bò doäi moät gaùo nöôùc laïnh khi nghe hoï ñaõ baùn moät ñôït haøng ñi Baéc Ninh taùi cheá. Chò thaát thaàn, giô hai tay böng maët. Ñaát döôùi chaân chò nhö cuõng cheânh chao. Nhöõng gioït nöôùc maét cöù theá laên daøi treân goø maù saïm ñen cho ñeán khi chò ñöôïc thoâng baùo laïi chæ thuøng giaáy ñaõ baùn ñi coøn soá vaøng thì khoâng heà suy suyeån. Chò Oanh coøn nhôù nhö in caâu noùi cuûa vôï choàng ngöôøi aân nhaân ngheøo raèng: “Traû laïi vaøng theá naøy anh chò möøng moät chuùng em möøng hai vì ñaõ tìm ñöôïc ñuùng chuû. Chuùng em tuy ngheøo thaät nhöng cuûa caûi do chính baøn tay mình laøm neân môùi quyù chöù cuûa ngöôøi ngoaøi thì khoâng bao giôø maøng” ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

145

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

153


146

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

TRUYEÄn ngaÉn

ª SöÔNG NGUYEÄT MINH

1.

Maët hôi xanh. Coå daøi ngaúng ra. Xöông öùc hoõm xuoáng. Con beù ñöùng döïa haún vaøo caùnh coång lôùn, ruït reø veâ taø aùo moûng, ngaäp ngöøng maõi vaãn khoâng caát thaønh lôøi. Gioït naéng loït qua taùn hoa giaáy raéc loang loå leân maùi toùc vaø bôø vai gaày beù boûng. Ñoâi moâi maém laïi vaø mi maét chôùp chôùp moïng nöôùc. “Coâ ôi! Ñaây coù phaûi nhaø... anh...” . Noùi chöa heát, con beù ñaõ giaät mình, y nhö vöøa lôõ lôøi, muoán thu laïi caâu hoûi vöøa thaû ra gioù maø baát löïc. Tay noù naém chaët laïi taám caùc vi dít, maø thoaùng qua chò cuõng bieát laø cuûa choàng mình. Chò baét gaëp caùi nhìn caàu cöùu cuûa con beù. Toäi nghieäp! Ñuõng quaàn noù öôùt ñaãm, hình nhö laø maùu? Chò nhaän ra tình caûnh leâ leát cuûa mình hai chuïc naêm veà tröôùc cuõng gioáng y heät theá naøy. Baèng söï nhaïy caûm cuûa ngöôøi ñaøn baø ñaõ qua thôøi sinh nôû, chò nghó con beù ñang ñeán böôùc ñöôøng cuøng. Chò baûo: “Chaùu coù chuyeän gì quan troïng phaûi khoâng?”. “Daï...”. Vaãn e deø, con beù ngaäp ngöøng. “Coâ cuõng laø ngöôøi chaân laám tay buøn ôû nhaø queâ ra phoá. Chaùu ñöøng ngaïi, coù ñieàu gì cöù noùi. Coâ seõ giuùp”. Con beù löôõng löï: “Coâ laø...”. “Coâ laø oâ sin nhaø baùc Nam Leâ”.

Raát nhanh choùng, chò bieát chò caàn phaûi laøm gì. Phaûi noùi doái con beù. Noùi doái moät caùch troâi chaûy vaø töï nhieân. “Nhöng, veà quan heä doøng toäc, coâ laø em hoï. Cuøng laøng ôû ngoaøi Baéc vaøo ñaát Saøi Goøn naøy giuùp vieäc gia ñình baùc aáy maø”. “Theá aï? Anh Nam Leâ luoân taét maùy... Con khoâng bieát xoay xôû theá naøo” maét con beù laáp laùnh. “Baùc Nam Leâ nhaän ñöôïc coâng trình xaây döïng thuûy ñieän ôû beân Laøo. Baùc gaùi thì sang beân Anh quoác thaêm ñöùa con gaùi lôùn ñang hoïc ôû ñoù roài. Coù leõ thaùng sau môùi veà”. Chò laïi noùi doái. Noùi doái moät caùch trôn tru, nhaãn taâm vôùi con beù ngaây thô, ngôø ngheäch vaø khoán cuøng. “Baùc Nam Leâ daën, ôû nhaø xaûy ra moïi vieäc ñoät xuaát thì coâ thay maët baùc aáy giaûi quyeát”. “Coâ ôi!... Con... con khoâng coøn nôi nöông töïa...”. Hai goái noù khuîu daàn. Ngöôøi laû ñi. Ñoå saäp xuoáng. May maø chò ñôõ kòp. Chò dìu con beù vaøo ñi vaêng. Maùu ñoû daây ra caû maët da maøu huyeát duï laøm chò lo sôï vaø loùng ngoùng. Noù khoùc thaät söï. Khoùc nhö möa nhö gioù. Khoùc nhö khi manh aùo cuoái cuøng vöøa bò ñaùnh maát thì oâng Buït hieän ra.

2.

Baây giôø thì con beù naèm kia. Caûm giaùc nhö noù chui goïn vaøo trong boä quaàn aùo nguû cuûa chò. Nhö con meøo

con. Co ro trong caên phoøng nhoû taàng treät daønh cho ngöôøi giuùp vieäc. Baây giôø thì noù ñaõ aên ñöôïc nöûa baùt chaùo tim gan, chò mua voäi ngoaøi ngoõ. Baây giôø thì caùi aùo thun vaøng, boä ñoà underwear hieäu Triumph maøu ñoû vaø quaàn boø ñuõng ñaãm maùu... ñang quay trong maùy giaët. Baây giôø thì, coøn vieäc gì chò chöa kòp laøm cho noù nhæ? Noù chæ baèng tuoåi con chò. Coù leõ chæ baèng tuoåi thaèng beù ñang hoïc ôû Phaùp. Khoâng! Phaûi baèng tuoåi ñöùa con gaùi lôùn ñang hoïc ôû Anh quoác. Vaäy laø, anh cuõng ñaùng tuoåi cha meï noù roài. Noù con beù gaëp choàng chò trong moät buoåi anh ñoïc thô ôû tröôøng ñaïi hoïc X. Anh laø doanh nghieäp xaây döïng maø vaãn laøm thô. Thieân haï laém gaõ coù tieàn baïc, bieät thöï, xe hôi, coù quyeàn chöùc... vaãn phaán ñaáu laøm nhaø thô. Caùi loaïi thô naøy boû tieàn tuùi ra in chaát ñoáng ôû goùc nhaø, quaúng haøng bao taûi trong coáp xe, ñi ñeán ñaâu taëng ñaáy, gaëp ai cuõng taëng. Taëng töø oâng seáp treân cao ngaát ngöôûng trong nhaø ñaày tranh thueâ sinh vieân myõ thuaät cheùp vaø haàm röôïu, khoâng moät quyeån saùch...; ñeán chò coâng nhaân troän vöõa trong nhaø chæ toaøn vaät lieäu laøm vaøng maõ baùn kieám theâm tieàn cho con aên saùng. Nhöng, anh khoâng thuoäc loaïi nhaø thô rôûm ñôøi naøy. Anh laø ngheä só thaät söï. Anh coù ñaúng caáp thô toaøn quoác.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

147


148

Anh xaây ngoâi nhaø tình yeâu khoâng chæ baèng caùt soûi, saét ñaù xi maêng maø caû baèng hoàn thô vaø söï laõng maïn caàn coù cuûa moät ngheä só. Chò caûm anh, yeâu anh baét ñaàu töø nhöõng baøi thô noàng naøn hoa phöôïng chaùy taëng chò töø thôøi sinh vieân. Anh maøi ñuõng quaàn, hoa maét vôùi baûn veõ coâng trình ôû Ñaïi hoïc Xaây döïng, coøn chò ñang mô moäng vôùi caùc vaàn thô ñoàng queâ cuûa E xeâ nhin, thô tình ñaém say cuûa Xuaân Dieäu vaø meânh moâng vuõ truï cuûa Huy Caän... ôû Vaên khoa. Anh laø nieàm töï haøo cuûa chò, laø tình yeâu cuûa chò. Vaäy maø anh ñaõ phuï tình chò. “Maù ôi!...”. Con beù reân khe kheõ, keâu maù noù. Luùc nguû eâm aùi, luùc meâ, luùc ñau. AÂm thanh nhoû vaø chìm toõm vaøo ñeâm toái. “Con buoát laém..., maù ôi!”. Laïi tieáng keâu ñau nhö xeù ruoät. Chò laàn ñeán beân con beù. Traùn noùng haàm haäp. Soát quaù. Coù leõ naïo huùt thai bò soùt roài. Chò thay ñoà. Chò môû ga ra, ñaùnh oâ toâ ra ngoaøi. Chò quay laïi dìu con beù. Ñöôøng phoá khuya khoaét. Ngöôøi vaø xe thöa thôùt. Chò vaãn hình dung ra göông maët con beù naèm coøng queo ôû gheá sau. Moâi maém chaët, khoâng chòu noåi ñau thì keâu. Luùc noù hoân choàng chò thì sao khoâng keâu ñau? Con beù goàng mình, chaûy nöôùc maét, caúng chaân co laïi vaø kheùp chaët ñuøi, thænh thoaûng laïi keâu: “Con khoå quaù coâ ôi”. Luùc daïng haùng ra oâm choàng chò, sao noù khoâng keâu khoå? Con beù tình ñòch cuûa chò. Con beù cuøng ñöôøng leâ leát guïc ngay coång nhaø chò. Con beù voâ tình hay coá yù laø beänh nhaân baát ñaéc dó cuûa chò. Con beù ñaùnh caép tình yeâu cuûa chò, nhöng chò ñang phaûi chaêm soùc haàu haï. Sao laïi ngaãu nhieân theá naøy? Sao laïi trôù treâu beõ baøng nhö vaäy?

3.

Trong phoøng phuï saûn. Baø y taù giaø khoâng choàng ñang trong côn ngaùi nguû bò döïng daäy, gaét goûng. “Tuït quaàn ra ñeå coøn tieâm vaøo ñuøi”. “...” “Maët non choeït theá naøy maø ñaõ ñuù ñôûn. Buïng keãnh ra thì laïi leùn luùt ñeán phoøng maïch tö nhaân. Noù naïo huùt taàm baäy taàm baï bò soùt, ñau ñôùn môùi moø ñeán ñaây”. “...”

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Sao baø ta cöù maéng sa saû theá nhæ? Ngoài gheá chôø ôû beân ngoaøi, chò caûm thaáy nhö mình bò xuùc phaïm vaø ngöôïng nguøng. Khoå thaân con beù, noù ngaây thô baûo: “Daï... hoång phaûi. Con maéc côõ neân ñi leùn ñeán...”. “Maéc côõ? Theá caùi luùc daïng haùng ra cho trai... coù maéc côõ khoâng?”. Con beù im laëng chòu traän. Chaéc theá. Chaéc cuõng ngöôïng nöõa. “Teân?”. “Moùt aï”. “Caùi gì?” Baø y taù giaø quaùt to. “AØ queân. Thöa... con teân laø Mai aï”. Con beù seõ sôï duùm ngöôøi laïi cho maø xem. Chò ñoaùn vaäy. “Luùc thì Moùt, luùc thì Mai. Bieát ghi beänh aùn theá naøo?”. “Luùc ôû nhaø ba con ñaët teân laø Chín Moùt. Chaû laø maù con ñeû taùm trai. Maù theøm con gaùi, cöù coá maõi roài cuõng toøi theâm con. Khi leân thaønh phoá hoïc, con ñoåi thaønh Moùt thaønh Mai”. Baø ta dòu gioïng: “Hoï? Ñaõ khai thì khai cho ñaày ñuû chöù”. “Daï. Traàn Thò Hoaøng Mai”. “Hoaøng Mai coù nghóa laø mai vaøng. Phuù quyù, sang troïng, no ñuû ñaây. Laïi ñeán noâng noãi naøy. Ngheà nghieäp?”. “Con ñang sinh vieân naêm thöù nhaát?” “Tuoåi?”. “Möôøi taùm aï”. “Treû theá naøy maø ñaõ phaûi naïo huùt thì coù maø tòt ñeû. Khoán khoå. Coù ngöôøi muoán giöõ thì trôøi khoâng cho”. Chò nghe roõ tieáng thôû daøi cuûa baø ta. Hình

nhö cuõng khoâng phaûi loaïi ngöôøi quaù teä. “Coù thai tuaàn thöù maáy?”. “Daï con hoång bieát”. “Hoång bieát! Nguû vôùi nhau laàn cuoái bao giôø?”. “Hai tuaàn tröôùc aï”. “Tröôùc nöõa?”. “Moät ngaøy aï”. “Tröôùc nöõa?”. “Cuõng moät ngaøy aï?”. “Maát kinh luùc naøo?”. “Thaùng tröôùc. AØ... thaùng tröôùc nöõa. Hoång phaûi. Hình nhö...”. Con beù hoang mang, baét ñaàu noùi lung tung. Chò hình dung caùi maët noù meùo xeäch ñi. “Laøm con ngöôøi ta eãnh buïng ra roài boû cuûa chaïy laáy ngöôøi. Daïi cho cheát”. Con beù suït sòt. Anh baùc só treû coù veû khoâng haøi loøng. “Thoâi maø, chò”. “Toâi phaûi kieåm tra laïi coi coù ñuùng teân ghi trong beänh aùn khoâng. Nhieàu ñöùa trô treõn noùi doái nhö cuoäi. Teân moät ñaèng khai moät neûo, toâi laø chuùa gheùt”. Baø y taù giaø coøn coá laåm baåm vôùi theâm moät vaøi caâu gì ñoù nghe khoâng roõ. Chò ruûa thaàm trong buïng. Tieáng maùy huùt thai chaïy ro ro. Tieáng panh, keùo loaûng xoaûng treân khay i noác. ÔÙn laïnh. Gheâ ngöôøi. Boãng choác buïng chò cuõng troài leân. Coù caûm giaùc nhö coù traêm ngaøn löôõi keùo caét vaø muõi kim ñaâm trong daï con.

4

Chò ñaõ kòp caát böùc aûnh chò chuïp


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

149


150

chung vôùi anh, böùc aûnh caû nhaø chuïp luùc hai thaèng con chöa ñi nöôùc ngoaøi hoïc. Con beù seõ khoâng heà bieát boùng daùng chò laø baø chuû caên bieät thöï naøy. Vaø laïy trôøi! Con beù ñaõ tai qua naïn khoûi. Da thòt ñaõ hoàng haøo trôû laïi. Maët muõi töôi tænh. Luùc naøy, chò cuõng choät daï. Giaù khoâng may, caùi ñeâm khuûng khieáp aáy, con beù coù meänh heä gì xaáu ôû ngay taïi ngoâi nhaø mình thì chò bieát giaûi thích, thanh minh vôùi ai. Chò hoûi: “Baây giôø chaùu tính sao?”. Con beù boái roái: “Con cuõng hoång bieát tính theá naøo. Con nôï tieàn maáy thaùng, chuû nhaø hoång cho ôû nöõa roài. Tieàn hoïc phí kyø hai cuõng chöa coù ñeå ñoùng nöõa. Tieàn aên tuaàn naøy laø nhuaän buùt maáy baøi thô con in ôû baùo Sinh vieân. Maø thô thì cuõng in luùc chaéc luùc leùp. Chaéc con phaûi boû hoïc veà queâ quaù”. “Caùi baùc Nam Leâ naøy hö ñoán thaät. Tình aùi... roài nguû vôùi con gaùi ngöôøi ta ñeán coù thai maø voâ traùch nhieäm”. “Coâ ñöøng traùch anh aáy. Anh coù noùi, anh nuoâi con aên hoïc heát ñaïi hoïc, anh xin vieäc cho. Nhöng con hoång nhaän. Con bieåu: “Em caùm ôn anh. Anh giuùp em laøm thô laø nhaát roài. Anh laø nhaø thô noåi tieáng yeâu em, em cöïc kyø haïnh phuùc. Thaät quaù söùc töôûng töôïng roài. Em con nhaø ngheøo, lôïi duïng loøng toát cuûa anh laø hoång coù ñöôïc. Em ñi gia sö cuõng ñuû tieàn aên hoïc”. “Töï troïng vaø nghò löïc theá laø toát. Coâ tin. Nhöng, sao laïi daùm ñeán goõ coång nhaø naøy. Chaùu khoâng nghó laø seõ gaëp baùc gaùi aø?”. “Con lieàu thaân, coâ ôi. Khoâng moät xu dính tuùi, tröôùc coøn troâng vaøo ñi gia sö. Nhöng, vaøi tuaàn nay caùi thaèng nhoùc con cöù ñoøi yeâu con. Hoïc troø ñoøi yeâu coâ giaùo, kyø cuïc thaáy moà. Con boû”. “Khoå thaân chaùu”. “Vaû laïi, anh Nam Leâ cuõng bieåu, chôø khi vôï anh ñi Anh quoác thaêm con trai, aûnh seõ ñöa con ñi du lòch Thaùi Lan. Con nghó thôøi gian naøy vôï anh aáy ñaõ leân maùy bay roài. Vaäy maø, truùng phoùc, coâ aï”. “Coâ thì khoâng coù gan ñaøn baø nhö chaùu ñaâu”. “Thì anh Nam Leâ cöù taét ñieän thoaïi hoaøi. Con nghó anh aáy phuï tình. Con ñi phoøng maïch tö nhaân boû phaét caùi thai. Boû xong, töï döng thaáy tuûi thaân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

quaù, coâ aø. Ngöôøi ta löôøng gaït mình deã daøng vaäy caø. Chaû leõ chòu. Con tính tìm ñeán nhaø anh aáy quaäy cho moät traän tôi bôøi roài ra sao thì ra. May con gaëp coâ”. “Thì coâ laø ngöôøi nhaø maø. Ngaøy xöa, coâ vaø baùc Nam Leâ hoïc chung moät lôùp...”. “Hoùa ra anh aáy chöa ñeán möùc teä boû con. Ngöôøi laøm thô bao giôø cuõng toát vaäy, coâ aï”. Con beù noùi moät thoâi moät hoài. Noùi nhö chöa bao giôø ñöôïc noùi, ñöôïc taâm söï côûi môû, chia seû. Loøng noù ñaõ thanh thaûn. Coøn chò, buoát giaù taän saâu thaúm taâm can. “Coâ bieát chaùu ñaõ cuøng ñöôøng. Coâ seõ tìm thueâ phoøng troï cho chaùu. Hoaëc neáu chaùu muoán, coâ seõ thu xeáp cho chaùu ôû laïi nhaø naøy, vöøa giuùp vieäc vöøa coù choã ôû, vöøa ñi hoïc”. “AÁy cheát. Hoång coù ñöôïc, coâ ôi. Vôï anh Nam Leâ veà, chò aáy bieát coù maø choân soáng con. Cuõng ñaâu coøn maët muõi naøo maø nhìn chò aáy. Con chæ xin truù vaøi hoâm roài ñi hoïc vaø tìm nhaø troï, coâ aø”. “Chaùu tính theá cuõng phaûi. Coâ seõ ñi tìm phoøng troï cho chaùu. Nhöng, döùt khoaùt phaûi chôø baèng ñöôïc baùc Nam Leâ veà, chaùu môùi ra khoûi caùi nhaø naøy. Chaùu maø ñi, oâng aáy veà ñuoåi vieäc coâ ñoù”. “Daï”. Con beù “daï” thaät deã thöông. Möôøi taùm tuoåi ñaàu, nhö con chim ra raøng bò möa chan baõo daäp. Y nhö chò hôn hai möôi naêm veà tröôùc. Daïo aáy, anh chöa gaëp chò. Haén chaïy laøng. Chò vaùc caùi buïng luøm luøm tìm ñeán nhaø haén thì guïc ngay ôû coång. Baø meï haén nhai traàu boõm beõm dìu thaân xaùc chò taõ töôïi vaøo trong nhaø. Nhaø maùi ngoùi aâm döông aâm u u aâm aâm, saëc muøi thuoác ñoâng y. Dao caàu. Caân ñóa. Maùng nghieàn. Caùc oâ ngaên keùo ñöïng thuoác reá caây, cuû quaû, ghi naén noùt: ñoã troïng, ñaïi hoài, phuïc linh, ñöông quy, haø thuû oâ... Meï haén goïi choàng: “OÂng ôi! Hình nhö con beù noù ñoäng thai”. Boá haén maëc aùo the khaên xeáp, ngaám muøi thuoác baéc, baûo: “Ñeå toâi xem...”. Baét maïch. Keâ ñôn. Sai ngöôøi nhaø saéc thuoác. Chò uoáng. Veà nhaø. Roài nöûa ñeâm veà saùng, chò soå thai

Thaät khoù maø yeâu thöông ñöôïc laàn thöù hai vôùi ngöôøi maø mình ñaõ heát yeâu thöông. Chò döùt tình vôùi haén. Hôn hai möôi naêm roài maø chò chaúng theå queân. Cöù nghó ñeán caùi muøi thuoác Ñoâng y aáy laø chò laïi noân khan. Caùi ngaøy leâ leát ñoù cöù aùm aûnh maõi khoâng thoâi.

5

Ba ngaøy sau. Baïn chò ñeán chôi. Con beù ñang hí hoaùy lau caàu thang daãn leân taàng treân. Noù maëc quaàn sooïc traéng cuûa chò. Caùi aùo thun maøu môõ gaø cuõng cuûa chò noát. Hai ñuøi noù traéng nuoät naø. Ngöïc caêng nhöùc aùo chæ muoán tuoät chæ. Caëp vuù vaãn ñang möng to. Ñoâi maét con beù ngôøi ngôøi saùng. Coå troøn tròa, da mòn maøng vaø caùi caèm hôi xeû gôïi caûm. Baïn chò thì thaøo: “Con beù vuù naåy moâng to. Töôùng maïo “Hoàng dieän ña daâm thuûy. Tröôøng tuùc baát chi lao” theá naøy neân oâng Nam Leâ nhaø maøy cheát laø phaûi”. “ÖØ, “Mi tröôøng hoä toá mao” nöõa chöù. Keå ra thì con beù cuõng ñeïp, cuõng ñaùng thöông thaät”. Chò thaáy nhoùi buoát trong loøng. Da chò ñaõ baét ñaàu khoâ. Toùc baét ñaàu xô. Ñuoâi maét coù nhieàu ñöôøng chaân chim. Vuù ñaõ baét ñaàu nhaõo... Chò caûm thaáy mình ñang thua traän. Tình ñòch lôïi theá hôn haún chò. Nhöng, coøn hai ñöùa con, keát quaû tình yeâu cuûa anh. Coøn kyù öùc noàng naøn. Coøn nhöõng baøi thô tình anh taëng chò... “Maøy cuõng ñöøng quaù ñau ñôùn. Choàng mình coøn coù con beù treû ñeïp yeâu, chöùng toû choàng mình coù ñai coù ñaúng”. Chò baûo baïn: “Maøy khoâng ñuøa ñaáy chöù?”. “Thaät. Tao noùi thaät loøng. Theá tao hoûi maøy: Baây giôø chæ coù moät söï löïa choïn: Hoaëc laõo choàng doanh nghieäp giaøu coù, laøm thô hay laïi laõng maïn troùt coù nhaân tình nhö choàng maøy baây giôø; hoaëc thaèng choàng cuø laàn, ngheøo rôùt muøng tôi, maëc quaàn oâng boâ suoát ngaøy lau nhaø, choång moâng thoåi beáp than toå ong phuø phuø... maø chung tình, haàu vôï. Maøy choïn thaèng naøo?”. “Taát nhieân laø tao choïn choàng tao baây giôø”. Baïn chò cöôøi nghieâng ngaû: “Teù ra, trong nhieàu caùi teä, naøng choïn caùi bôùt teä hôn”. Boãng nhieân, baïn chò khoâng cöôøi


151

20, SOÁTAÏ316 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

XIN LIEÂN LAÏC:

HOØA NGUYEÃN

- Vay tieàn xaây cô sôû baát ñoäng saûn (construction loan)

Tel:

770.457.5858, Ext. 128 Fax: 770.457.1410 ÑÒA ÑIEÅM 1

5150 Buford Hwy., Ste. B130 Doraville, GA 30340 ÑIAÏ ÑIEÅM 2

5495 Jimmy Carter Blvd, 128#167 Norcross, GA 30093

ANH NGUYEÃN Tel:

678.689.0093

159


152

nöõa. Nhö chôït nhôù ra ñieàu gì ai oaùn. “Phaän ñaøn baø chuùng mình thì luùc naøo cuõng thieät thoøi, cuõng khoán khoå...”. Vaãn chöa thaáy loái thoaùt, chöa thaáy aùnh saùng leo leùt cuoái ñöôøng haàm, baïn chò hoûi: “Theá maøy ñònh cho con beù ôû luoân nhaø naøy laøm oâ sin aø? Hay chôø oâng Nam Leâ veà roài nhöôøng phaét choàng cho noù?”. Chò baûo: “Tao ñang naãu ruoät leân, chöa bieát giaûi quyeát theá naøo?”. “Toáng coå con beù ra khoûi ñöôøng. Daét tay noù veà mieàn Taây giao cho ba maù noù. Hoaëc ra leân taän giaûng ñöôøng noù hoïc, laøm toaùng leân”. “Khoâng oån. Laøm theá toäi noù”. Baïn chò gaân coå leân: “Loaïi gaùi cöôùp choàng mình, maø laïi tha? Theá coøn laõo kia, maøy ñònh theá naøo?”. Chò traàm ngaâm nghó: “Cuõng chöa bieát laøm sao. Hai ñöùa con mình bieát ñöôïc thì... chuùng noù coøn coi boá ra gì”. “Caét ñaát. Ra toøa. Khoâng tha thöù gì heát. Anh ñi ñöôøng anh, toâi ñi ñöôøng toâi. Tình nghóa ñoâi ta coù theá thoâi”. “...Tình nghóa ñoâi ta coù theá thoâi!”. Baïn chò moät ngöôøi ñaøn baø ñaùo ñeå. Baïn chò moät ngöôøi ñaøn baø tuyeät vôøi. Baïn chò tình côø thaáy choàng mình daét gaùi vaøo nhaø, laïi trai treân gaùi döôùi môùi loän ruoät chöù. “Xin loãi... toâi xin loãi. Hai ngöôøi cöù töï nhieân”. Naøng bình tónh kheùp cöûa laïi roài laïnh luøng ñi. Choàng naøng vaø coâ baïn tình hoaûng hoát maëc quaàn aùo, chaïy xuoáng phoøng khaùch, quyø tröôùc maët naøng xin. “Caû hai ñöùng daäy. Ngöôøi töû teá khoâng bao giôø bieát quyø. Anh ñaùnh oâ toâ ñöa coâ aáy veà ñi, khi naøo heát ngöôïng vôùi toâi thì haõy quay trôû veà”. Hai ngaøy sau, naøng ñieän thoaïi cho choàng: “Heát ngöôïng chöa? Em ñang chôø ôû nhaø”. “Anh xin em. Ngöôïng chöa heát, neân anh chöa daùm veà vôùi em”. Naøng nhaõ nhaën: “ÖØ. Thoâi anh aï. Ñöøng veà nöõa. Toâi ñaõ coù thaèng trai nhaûy, baèng tuoåi con trai lôùn cuûa anh roài. Anh veà, ñaâm ngöôïng theâm”. Roài cuùp maùy. Choàng naøng töùc ñieân ngöôøi, lao xe oâ toâ vôùi toác ñoä 120 km veà nhaø, saàm saàm lao leân taàng hai, chuaån bò aên soáng nuoát töôi vôï. Chaøng trai treû maëc quaàn sòp, côûi traàn naèm ngaùy khoø khoø treân giöôøng... ñaäp

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

vaøo maét thaèng choàng ñang côn ghen toät ñænh. “A. Con vôï laêng loaøn. Choàng ñi vaéng ñöa trai veà naèm ngay treân caùi giöôøng ñaõ töøng aân aùi vôùi choàng”. Chaøng trai treû giaät mình thöùc daäy, chaúng bieát nguoàn côn ra laøm sao. Choàng naøng quaùt tieáp: “A. Con ñaøn baø löøa doái, trô treõn...”. Choàng naøng giô tay ñònh taùt vôï thì chaøng trai treû beû quaët baøn tay anh ta ra ñaèng sau. “OÂng khoâng ñöôïc ñaùnh dì toâi”. Choàng naøng ngô ngaùc nhìn chaøng trai, anh baét gaëp hình aûnh treû trung cuûa mình hai möôi naêm veà tröôùc. Naøng nheï nhaøng baûo: “Thoâi, anh bình tónh ñeå em trình baøy. Em ñaõ tìm ñöôïc ñöùa con rôi cuûa anh 10 naêm roài ñoù”. Choàng naøng baûo: “Coâ dieãn caùi troø gì ñaáy?”. “Em ñang laøm ôn laøm phuùc cho anh laàn cuoái cuøng ñaáy”. Naøng quay sang chaøng trai treû: “Xin loãi chaùu, dì ñaõ phaûi möôïn töø “trai nhaûy” choïc töùc ñeå boá chaùu quay veà. Chaùu ôi. Chaùu laáy caùi aûnh chuïp meï chaùu vaø boá maëc ñoà taém bieån oâm nhau beân caùi phao ra maø nhaän nhau”. Choàng naøng caøng ngô ngaùc, ngaïc nhieân. Naøng laïi baûo: “Thoâi nheù, tình nghóa ñoâi ta chæ theá thoâi. Em ñi ñeán tröôøng ñoùn con gaùi roài ñi luoân. Ñöøng tìm em nöõa”. Roài naøng xaùch va li ra khoûi nhaø. “Nhöng khoâng coù caùch naøo khaùc giaûi quyeát aø? Maøy gheâ gôùm thaät!”. “Chöù sao. Haén caïch gaùi ñeán giaø nheù. Ngoan ngoaõn, traùnh xa chuyeän boà bòch roài. Haén ñoùn ñöùa con trai boû rôi aáy veà nuoâi, vì meï noù maát naêm ngoaùi. Hai boá con cöù naên næ meï con tao quay veà. Nhöng, ñöøng hoøng. Haén seõ cöù aùm aûnh toäi loãi ñeán heát ñôøi...”. Chò döïa haún löng vaøo ñi vaêng, hai tay dang roäng ñaët treân thaønh gheá, maët ngöûa leân nhìn traàn nhaø coù caùi quaït ñang quay tít. Ñuùng laø ñaøn baø deã coù maáy tay... Baïn chò coù theå laøm theá ñöôïc. Coøn chò?

6

Baây giôø thì anh veà thaät. Anh veà ñuùng vaøo ngaøy chuû nhaät. Nöôùc da ñen saïm vì chaùy naéng. Nhôù chò quaù, chæ thieáu oâm chaàm laáy hoân. Nhöng, anh ñaõ kòp nhìn thaáy con beù ñang gaäp ngöôøi lau saøn phoøng khaùch. Anh baøng hoaøng khoâng tin ôû maét mình. Anh boái roái. Anh ñaàn maët ra.

Laø ngöôøi tình ñaàu tieân cuûa ngöôøi ñaøn oâng phoûng coù yù nghóa gì, khi chò luoân muoán laøm ngöôøi tình ngöôøi vôï cuoái cuøng cuûa choàng. Huoáng hoà laø con beù naøy coøn khoâng ñöôïc laøm ngöôøi ñaàu tieân cuûa anh. Ranh con. Vaét muõi chöa saïch. Chò nhaõ nhaën baûo anh: “Mình aï. Em môùi kieám ñöôïc con beù giuùp vieäc”. Ñaõ chuaån bò tröôùc cho tình huoáng naøy, chò noùi nhoû vöøa ñuû cho anh nghe. “Con beù hoïc naêm thöù nhaát Vaên khoa, noù thoâng minh, chaêm chæ, chòu khoù ra pheát. Moät buoåi ñi hoïc, moät buoåi giuùp nhaø mình. Cöûa nhaø roäng raõi, em cho con beù aên nguû ôû ñaây luoân, mình aï”. Anh choáng cheá moät caùch yeáu ôùt: “Sao em khoâng hoûi anh moät tieáng?”. “Chuyeän nhoû maø, anh”. Chò ñoùng caùnh coång roài quay maët vaøo trong nhaø keâu con beù: “Hoaøng Mai ôi! Baùc Nam Leâ veà roài neø. Chaùu ra giuùp baùc aáy moät tay ñöa ñoà leân taàng hai ñi”. Con beù daï ran tröôùc khi ngaång maët leân. Noù ñöùng cheát traân. Caùn choåi lau nhaø rôøi khoûi tay rôi ñaùnh caïch moät tieáng khoâ khoác. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

153


154

ChUYEÄn Phoùng TaùC

* Xin vaøo xem Website: www.huynhdung.com

ChÖÔng 7 Ra TUØ VaØo KhaùM... Tröôùc ngaøy rôøi Bôø-reùt ñeå trôû veà Anh, Haéc Ngö trao cho naøng ít tieàn, moät giaáy thoâng haønh roài noùi: - Ta coù ít tieàn cho chaùu möôïn maø tieâu duøng. Coøn giaáy thoâng haønh naày ñeå löu haønh hôïp leä treân ñaát Phaùp. Neáu chaùu khoâng phaûn ñoái, taïm thôøi neân laáy ñôõ hoï cuûa baùc: Ma Loä Mai Anh. Thaáy Mai Anh ngaïi nguøng khoâng daùm nhaän tieàn, Haéc Ngö noùi tieáp: - Tieàn naøy baùc cho möôïn, chaùu chôù ngaïi. Ngaøy sau chaùu trôû thaønh “meänh phuï phu nhaân” ôû trieàu ñình

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

HUYØNH DUNG

KYØ 11 thì traû laïi baùc, lo gì? Baèng moät gioïng xuùc ñoäng Mai Anh noùi: - Baùc phaûi höùa laø tôùi thaêm chaùu moät ngaøy kia ñoù nheù? Chaéc chaén laø baùc coù dòp, vì baùc thöôøng trôû veà Ba Leâ ñeå gaëp Boä tröôûng Phu-xeâ. Baây giôø Mai Anh môùi maïnh daïn nhaän tieàn vaø noùi. - Vaâng! Chaùu xin taïm möôïn baùc soá tieàn naày. Mong raèng chaùu sôùm coù cô hoäi hoaøn traû laïi Baùc. Maáy ngaøy sau ñoù Mai Anh ñöôïc Haéc Ngö ñöa ñi vieáng laøng Bôø-reùt vaø cuõng ñeå mua saém chuùt ñænh vaät duïng vaø quaàn aùo. Theá roài ngaøy giaõ töø ñaï ñeán. Haéc

Ngö sang Anh thì hoâm sau Mai Anh cuõng rôøi Bôø-reùt. Hoâm nay naøng ñaõ ñeán Ba Leâ. Vöøa chun ra khoûi xe, nhìn thaáy thuû ñoâ hoa leä phoá phöôøng meânh moâng, Mai Anh caøm thaáy laïc long. Tay naøng mang moät caùi röông nhoû baèng maây, haønh lyù chæ coù 3 caùi aùo môùi saém! Naøng theo chaân haønh khaùch vaøo nhaø beán vôùi daùng ñieäu ngaïi nguøng nhö coâ gaùi queâ leân tænh. Vaøi löõ khaùch len leùn nhìn naøng. Coù leõ ngaïc nhieân vì thaáy moät vò tieåu thö ñeïp ñeõ laïc loõng moät mình ôû beán xe ñoø thieáu ngöôøi haàu haï? Moät vieân chöùc thaáy naøng coù veû ngôù ngaån xa laï lieàn böôùc tôùi röôùc haønh lyù treân tay naøng vaø noùi: - Coâ nöông muoán ñi ñaâu? Coâ nöông haõy ñöa haønh lyù cho phu khuaân vaùc. - Xin oâng vui loøng chæ ñöôøng cho toâi ñeán khaùch saïn “Kim Ngaân” Haéc Ngö caên daën naøng luùc ñeán beán xe ñoø thì neân hoûi thaêm ñeán khaùch saïn “Kim Ngaân”, vì ñoù laø moät khaùch saïn sang troïng cuûa giôùi tröôûng giaû, ñaày ñuû an ninh. Hôn nöõa, naøng phaûi truù moät nôi sang troïng nhö vaäy môùi coù theå gaëp quan Boä tröôûng. Nghe coâ gaùi noùi khaùch saïn Kim Ngaân, vieân chöùc beán xe lieàn trao haønh lyù cuûa Mai Anh cho moät thanh nieân treû tuoåi vaø baûo: - Ngöôi ñöa coâ nöông ñaây ñeán khaùch saïn Kim Ngaân. Mai Anh caùm ôn vieân chöùc beán xe ñoø, roài theo chaân thieáu nieân ra ñöôøng. Vì khaùch saïn gaàn ñoù neân caû hai ñi boä. Trôøi chieàu vaøo muøa ñoâng cuõng nhö toái, vaéng khaùch boä haønh. Thình lình naøng nghe moät tieáng theùt: - Ñöùng laïi! Mai Anh vöøa kòp nhaûy leân leà ñöôøng thì cuõng vöøa luùc moät kî maõ saûi ngöïa nhö bay suyùt ñaâm saàm vaøo ngöôøi naøng. Ngöôøi kî maõ maëc quaân phuïc, ñoäi muõ, mang giaøy boát, mang gaêng traéng, vai aùo coù nhöõng ñöôøng vieàn ñoû vaø kim ngaân long laùnh troâng thaät kieâu kyø, maøu saéc... Mai Anh raát laï luøng nheo maét


155

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 435 ° FEB DEC20, 05,2013 2013

163

Khai Thuế Thuế HIẾ HIẾU LÊ TAX & ACCOUNTING SERVICES

ENROLLED AGENT 5085 BUFORD HWY DORAVILLE, GA 30340

Tel: 770-451-1222 Fax: 770-451-1261

LÊ CHÍ HIẾU, EA Licensed & Federally-Authorized Tax Professional Bằng Chứng nhận của Sở Thuế Liên Bang - I.R.S.

Member: National Association of Enrolled Agent, Georgia Association of Public Accountants, National Society of Accountants, National Association of Tax Professionals VĂN PHÒNG KHAI THUẾ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN và UY TÍN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA

KHAI THUẾ LIÊN BANG và TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

KHAI THUẾ THUẾ KẾ TOÁN TOÁN CH V IT

Giữ sổ sách kế toán, làm lương nhân viên (payroll), sales tax. Khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại như tiệm nail, tóc, nhà hàng, chợ thực phẩm, sửa xe, xây dựng, trại gà và các ngành nghề khác, v.v… HƯỚNG DẪN MỌI THỦ TỤC KHI BẮT ĐẦU KINH DOANH

Giờ làm việc Thứ Hai—Thứ Sáu: 10am—7pm Thứ Bảy: 10am—5pm Mùa khai thuế: Mở cửa 7 ngày 10am—8pm

ĐẶC BIỆT: Khai Thuế Multiple States cho quí vị di chuyển việc làm hoặc có cơ sở thương mại ở nhiều tiểu bang

NHẬN ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ

Hồ sơ thành lập Tổ hợp, Công ty (Partnership, LLC, Corporation, S-Corporation) Khế ước mua bán, sang nhượng, thuê mướn tiệm nail và các cơ sở thương mại khác Giấy Chứng nhận độc thân, Hợp Thức Hóa Lãnh Sự để kết hôn người ở Việt Nam Di Trú: Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em, Thẻ Xanh, Quốc tịch, Passport

Văn Phò Phòng ng Lu Luậ ật ật Sư

ALEKSANDRA H. BRONSTED Văn Phòng I 5085 Buford Hwy Doraville, GA 30340 Tel.

(770) 451-1222

LÊ CHÍ HIẾ HIẾU (770) 451-1222 Liên lạc

Văn Phòng II 6065 Lake Forest Dr. #200 Atlanta, GA 30328 Tel.

(770) 451-3818

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài

sản - Lập di chúc - Hoạch định tài sản thừa kế - Ủy quyền nhà đất, tài sản ở Việt Nam

LUẬT HÌNH SỰ: D.U.I (uống rượu lái xe) Các loại tội tiểu hình và đại hình - Bạo hành trong gia đình - Lấy cắp đồ trong siêu thị

LUẬT THƯƠNG MẠI: Thành lập Công ty, Tổ hợp - Hợp đồng mua bán và thuê mướn các loại cơ sở thương mại

LUẬT I T : Giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ở Việt Nam - Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em - Bảo lãnh du lịch

ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO

TAI NẠN:

   

GIAO THÔNG: XE CỘ, TÀU BÈ NGHỀ NGHIỆP NƠI LÀM VIỆC NƠI CÔNG CỘNG, SIÊU TH THƯƠNG TÍCH, BỆNH TẬT O CÁC SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GÂY RA

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG


156

troâng theo hoûi: - Ai vaäy? - “ Ngöï laâm quaân” cuûa hoaøng haäu! Chuùng noù ñi ñaàu cuõng laøm ra veû khaån caáp, coøn aên maëc thì ñöøng noùi chi ñeán caùc töôùng laõnh, noäi nhöõng teân hoä veä cuûa “oâng cai luøn” cuõng dieâm duùa heát choã noùi! Nghe thieáu nieân daøi doøng keå leå vaø nhaéc ñeán “oâng cai luøn” naøo ñoù thaät ngoä nghænh, Mai Anh phì cöôøi: - “OÂng cai luøn” laø ai vaäy? Thieáu nieân boãng quay maët nhìn Mai Anh baèng caùi nhìn vöøa ngaïc nhieân vöøa thöông haïi, roài giaûi thích: - “OÂng cai luøn” laø teân tuïc maø quaân lính aùm chæ Hoaøng ñeá Naõ Phaù Luaân ñoù. Laëng moät luùc, thieáu nieân laïi hoûi Mai Anh: - Coâ nuông ôû ñaâu maø khoâng bieát gì raùo vaäy? Mai Anh hoå theïn doái raèng: - Toâi ôû noäi truù môùi ra neân chöa nghe bieát veà “oâng cai luøn” Thieáu nieân nghe naøng noùi ôû noäi truù thì khoâng ngaïc nhieân nöõa, vì nhöõng coâ gaùi ôû nhaø doøng khoâng bieát chi ngoaøi ñôøi. Ñi ñöôïc moät luùc, Mai Anh troâng thaáy tröôùc maét moät quaùn aên to lôùn sang troïng. AÙnh ñeøn beân trong röïc rôõ nhìn roõ thöïc khaùch ñoâng ñaûo, aên maëc trònh troïng, ñeïp ñeõ. Beân caïnh nhaû haøng myõ leä ñoù laø moät khaùch saïn ñoà soä, vôùi baûng hieäu: “ Khaùch saïn Kim Ngaân”. Mai Anh voâ cuøng möøng rôõ vì ñaõ ñeán nôi. Thieáu nieân voäi böôùc nhanh vaøo cöûa goïi lôùn: - OÂng chuû ôi, coù khaùch cho oâng. Chuû khaùch saïn thaáy moät coâ gaùi treû ñeïp, daùng ñieäu sang caû, lieàn böôùc tôùi chaøo hoûi nieàm nôõ. Khi nghe naøng nhaéc ñeán teân Ni-coâ-la Ma Loä, oâng ta töôi cöôøi loä caû chieác raêng vaøng oùng aùnh, oâng ta noùi: - Töôûng ai xa laï, chôù coâ nöông ñaây laø chaùu cuûa Ma loä thì laø ngöôøi nhaø vaäy! Teân boài phoøng ñöùng gaàn ñoù voäi ñoùn haønh lyù vaø höôùng daãn Mai Anh veà phoøng. Mai Anh moùc laáy tieàn cho thieáu nieân daãn ñöôøng vaø vui veû noùi: - Caùm ôn chuù em nheù? Nhaø coù nhieàu töøng, naøng theo chaân ngöôøi boài phoøng böôùc leân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

nhöõng baäc thang boùng laùng. Thaät chöa coù nhaø naøo ñaùnh boùng kyõ vaø ñeïp nhö vaäy. Naøng phaûi böôùc töøng böôùc moät, vì thang thaät trôn. Baát thình lình töø treân hai ngöôøi ñi xuoáng ngöôïc chieàu vôùi naøng. Ngöôøi ñaøn oâng ñi tröôùc ñoä töù tuaàn, voùc ngöôøi vöøa phaûi, maët vuoâng, da ngaêm ñen, aên maëc chaûi chuoát, coù veû nhö moät oâng chuû. Ngöôøi ñaøn oâng ñi sau coù leõ laø moät thuoäc haï theo haàu, vì göông maët che khuaát bôûi ngöôøi ñaøn oâng ñi tröôùc neân Mai Anh khoâng coù nhaän xeùt gì. Khi hoï ñi ngang qua taàm maét naøng, Mai Anh cuõng vöøa thaáy maët ngöôøi ñaøn oâng ñi sau, naøng giaät mình. Trong boä quaàn aùo baûnh bao, chaøng thanh nieân trai treû aáy khoâng ai khaùc hôn laø Vaên Lô Ru teân tuø vöôït nguïc cuøng ñi chuyeán taøu vôùi naøng. Mai Anh luoáng cuoáng cuùi gaàm maët, vì khoâng muoán cho haén thaáy. Khi vaøo ñeán phoøng cuûa naøng ôû khaùch saïn, Mai Anh vaãn coøn hoang mang. Söï chaïm maët baát ngôø vôùi haén laøm naøng sôï haõi. ÔÛ ñaây haén bieát roõ lai lòch cuûa naøng, laøm sao naøng coù theå mang teân giaû “Ma Loä” cuûa Haéc Ngö ñöôïc? Naøng boàn choàn lo laéng, song töï traán an: Coù leõ haén khoâng kòp nhaän ra naøng, vì naøng töø döôùi ñi leân nhaèm phía khoâng coù aùnh ñeøn. Cuõng may, luùc aáy naøng khoâng toû thaùi ñoä gì laøm haén löu yù. Duø sau ñeå traùnh chaïm maët vôùi haén, toát hôn, naøng ñöøng loù ra ngoaøi. Nguû daäy, naøng goïi thöùc aên mang leân phoøng chôù khoâng daùm xuoáng phoøng aên. Sau böõa aên khaù ngon, Mai Anh caûm thaáy taâm thaàn saûng khoaùi, ñònh buïng khi ngöôøi boài phoøng trôû laïi doïn maâm, naøng seõ doø hoûi veà ngöôøi ñaøn oâng ñi phía tröôùc maët Vaên Lô Ru laø ai? Phaûi chaêng oâng ta laø Sô Cô, ngöôøi maø Vaên haûnh dieän khi noùi ñeán teân? Coù theå laém! Vöøa luùc aáy coù tieáng goû cöûa phoøng, Mai Anh nghó laø ngöôøi boài khi naõy, naøng ñang ñöùng tì tay nôi cöûa soå nhìn xuoáng ñöôøng neân khoâng quay maët laïi, chæ leân tieáng: - Vaøo ñi. Cöûa môû ra, moät ngöôøi böôùc

vaøo noàng naëc muøi röôïu. Mai Anh quay maët laïi, baát chôït mieäng naøng haù hoác, maët kinh haõi. Ngöôøi ñöùng tröôùc maët naøng khoâng laø teân boài maø laø Vaên Lô Ru! Söï xuaát hieän thình lình cuûa haén laøm naøng maát bình tænh, ngöôøi hôi run. Giaây phuùt sau, naøng coá traán tænh, hôûi: - OÂng muoán gì? Khoâng ñaùp lôøi naøng, Vaên kheùp cöûa laïi vaø chaêm chaêm nhìn naøng noùi: - AØ thì ra ñuùng laø coâ. Toâ khoâng laàm! Khoâng chôø Mai Anh noùi lôøi naøo, haén hoûi: - Laøm theá naøo coâ troán khoûi Moä Vaên? Mai Anh ñaõ laáy ñöôïc bænh tænh, cöôøi nhaït: - Toâi nghó oâng ñaâu coù quyeàn hoûi toâi? Vaû, toâi thoaùt khoûi Moä Vaên cuõng khoâng phaûi nhôø oâng. Haén cöôøi ngaïo ngheã. Ñoâi maét vaø göông maët ñoû ngaàu, coù leõ haén say laém roài! Haén noùi: - Ñeâm hoâm ñoù coâ ñoùng kòch kheùo laém neân toâi cuõng khoâng ñoùng kòch vôùi coâ cho vui. Boä coâ töôûng toâi tin lôøi coâ aø? Duø sao toâi vaãn khoâng queân nhöõng gì...coâ cho toâi ñeâm aáy. Moät ñeâm aân aùi tuyeät vôøi cho ñeán baây giôø toâi coøn mô vaø nghæ tôùi... Caâu choùt haén noùi baèng ve maët heát söùc mô maøng. Mai Anh phöøng phöøng giaän. Naøng nhìn teân ñaøn oâng ñaõ laøm naøng thaønh ñaøn baø moät caùch gôùm ghieác. Gioïng naøng vì quaù uaát haïn thaønh hôi run: - OÂng ñöøng noùi nhieàu lôøi! Toâi moät thaân löu laïc sôï tuø toäi troán ñi, bô vô gaëp naïn nhö oâng. Töôûng oâng laø ngöôøi quaân töû trao thaân cho oâng ñeå mong oâng thöông tình che chôû giuùp toâi troán khoûi boïn cöôùp, naøo ngôø oâng chæ laø moät teân voâ loaïi khoâng ra gì! Vaên thaûn nhieân noùi: - Coâ ñöøng sæ vaû toâi voâ ích. Gen ñaõ noùi roõ vieäc coâ sang Phaùp laøm gì. Boä daùng coâ maø laøm gì ñöôïc ai? Huoáng gì choïc ñeán chuû töôùng toâi ñaâu phaûi deã? Chaéc Moä Vaên thaû coâ ra ñeå theo doõi chuùng toâi chöù gì? Ha..ha..ha... Haén cöôøi thaät to vaø voâ cuøng khoaùi chí, vì töôûng lôøi cuûa haén noùi ñuùng söï thaät vaø Mai Anh seõ khieáp


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

157


158

ví vì haønh tung bò baïi loä. Mai Anh bieát haén say neân khoâng muoán aên thua vôùi haén, naøng ñieàm tænh noùi: -Toâi khoâng bieát gì veà ñieàu oâng noùi. Toâi khoâng dính líu gì vôùi oâng chuû Sô Cô cuûa oâng, maø toâi cuõng khoâng bieát maët maøy oâng aáy ra sao. Vaên huøng hoå böôùc tôùi chuïp tay Mai Anh quaät ngöôïc sau löng, theùt leân: - Ñoà noùi laùo. Maày noùi khoâng heà bieát maët chuû tao, vaäy khi naõy töø thang laàu maày thaáy ai? Heát thaûy daân chuùng ñeàu bieát maët oâng, maët oâng vôùi ñöông kim hoaøng ñeá ai maø khoâng bieát? Bò haén laøm ñau, Mai Anh khoâng nhòn nöõa, lôùn tieáng noùi: - Buoâng toâi ra! OÂng ñieân roài! OÂng say roài! Buoâng toâi ra neáu khoâng toâi la laøng leân baây giôø. Vaên veânh maët noùi: - La laøng caøng hay! Haén noùi vaø oâm cöùng naøng, ñaët moâi haén treân moâi naøng moät caùi hoân heát söùc hung baïo. Mai Anh khoâng theå vuøng khoûi tay haén, neân caén maïnh vaøo moâi haén, maùu chaûy coù voït. Haén bò ñau vaø thaáy maùu môùi buoâng naøng ra. Baây giôø Mai Anh thoaùt khoûi voøng tay haén lieàn boû chaïy, nhöng trong phoøng nhoû heïp naøng coù chaïy cuõng trong voøng laån quaån. Baán loaïn taâm thaàn Mai Anh run gioïng noùi: - Xin oâng ra khoûi phoøng naøy ngay ñeå toâi yeân. Naøng noùi maø khoâng hy voïng haén nghe lôøi phaûi quaáy cuûa mình, neân lieác maét nhanh beân phaûi beân traùi xem coù vaät gì taïm laøm khí giôùi. Loï hoa ñaët treân baøn cuõng vöøa taàm tay naøng. Mai Anh ôû vaøo theá thuû... Boãng nhieân Vaên dòu daøng noùi: - Mai Anh coâ ñeïp laém! Ngay luùc coâ ñang giaän troâng cuõng myõ mieàu. Toâi bieát coâ laø moät ñieäp vieân cho Anh, moät keû nhaäp caûnh baát hôïp phaùp, laø keõ thuø cuûa toâi, cuûa nöôùc toâi. Toâi bieát theá, nhöng toâi vaãn yeâu coâ. Söûng soát vì caâu thuù nhaän cuûa haén, nhöng Mai Anh vaãn chöa nguoâi töùc giaän, naøng mai mæa: - Yeâu toâi? OÂng noùi yeâu toâi? Höø! Vaên tha thieát: - Vaâng! Toâi yeâu coâ. Keå töø ñeâm

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

hoâm ñoù toâi nhôù thöông coâ khoân nguoâi. Kyû nieäm moät ñeâm aùi aân... vaø toâi khoâng theå naøo queân ñöôïc! Mai Anh! Haõy boû qua nhöõng phieàn luïy ñoå vôû cuûa chuùng ta. Giôø ñaây ñònh meänh xui mình gaëp laïi nhau taïi ñaây. Xin em haõy cuøng toâi chung soáng. Toâi van em... Thaùi ñoä ngoït ngaøo cuûa haén laøm Mai Anh baøng hoaøng. Con ngöôøi aáy ít phuùt tröôùc hung baïo, xem naøng nhö keû thuø, boãng döng môû mieäng vang xin tình yeâu! Naøng nhìn thaúng vaøo maët haén, göông maët ngaøy naøo treân chieác taøu vöôït bieân naøng saùnh nhö ngöôøi huøng cuûa bieån caû. Göông maët ñoù coù nhöõng giaây phuùt laøm rung ñoäng tim naøng, giôø naøng nhìn thaáy göông maët ñoù hình aûnh cuûa moät Phan Xi Ra Me, hình aûnh cuûa teân ñeåu giaû, löu manh! Khoâng! Khoâng! Ñôøi naøng khoâng theå bò maéc löøa theâm moät teân löu manh! Naøng heùt to nhö ñeå traùn aùp söï yeáu ñuoái cuûa chính mình: - AØ khoâng! Khoâng bao giôø! OÂ ñöøng töôûng duøng lôøi ñöôøng maät maø duï doã ñöôïc toâi. Khoâng bao giôø! Vaên naøi næ: - Mai Anh! Toâi bieát naøng yeâu toâi. Ñeâm hoâm ñoù...mình yeâu nhau... Mai Anh ngaét lôøi haén: - OÂng coù ñieân khoâng? Toâi chaúng bao giôø noùi yeâu oâng! Haén laåm baåm: - Phaûi! Coâ chöa noùi yeâu toâi, phaûi! Haén tuyeät voïng vì bieát naøng khoâng yeâu haén. Haén bieát naøng laø gaùi quí toäc thì khoâng theå yeâu moät thuûy thuû queøn. Haén khoâng coù caáp baâc, cuõng khoâng coù ieàn cuûa. Gioøng hoï haén cuõng khoâng thuoäc giôùi thöôïng löu thì öôùc voïng chieám ñöôïc quaû tim naøng chæ laø hö aûo! Yeâu maø tuyeät voïng hoùa ra haän thuø. Vaên haäm höïc xoâ cöûa ñi ra, haän thuø traøn leân tia maét, mieäng haén buoâng lôøi thoâ bæ haêm doïa: - Maøy khoâng muoán tao nöõa? Cuõng hay! Ñeå maøy xem. Mai Anh laïnh luøng: - Chaøo oâng! Ñeå toâi xem oâng laøm gì ñöôïc toâi! Tieáng chaân haén xuoáng maáy baäc thang, naøng cuõng vöøa teù ngoài treân gheá. Tôùi kinh thaønh Ba Leâ ñoåi hoï giaáu teân, töôûng hoaïn naïn ñaõ qua, naøo ñaâu oan gia loø doø tôùi!

Naøng nhôù ñeán lôøi haêm doïa cuûa haén tuy coù giaän maø cuõng laáy laøm buoàn cöôøi. Ngöôøi ñaâu maø laï luøng! Khoâng ñöôïc yeâu töùc toác ñoåi gioïng haän thuø. Mai Anh khoâng tin haén haõm haïi naøng. Nhôù laïi nhöõng lôøi yeâu ñöông cuûa haén khi naõy, naøng laéc ñaàu mæm cöôøi moät mình. Chôït naøng nghe tieáng chaân doàn daäp treân laàu, roài cöûa phoøng naøng bò ñaïp tung ra. Hai ngöôøi aên maëc caûnh saùt cuøng vôùi Vaên Lô Ru haàm haàm böôùc vaøo nhö hung thaàn quæ söù. Mai Anh taùi maët ñöùng leân, Vaên chæ vaøo maët naøng noùi: - Coâ naøy chính thò laø ñieäp vieân cuûa cöïu traøo. Coâ ta töø Anh nhaäp caûnh baát hôïp phaùp. Caùc anh haõy baét coâ ta vaø ñieàu tra cho ra leõ. Mai Anh quaù töùc giaän vì lôøi vu caùo cuûa haén, muoán phaân traàn cuøng hai ngöôøi caûnh saùt, song quai haøm naøng nhö bò khoùa laïi, khoâng môû lôøi ñöôïc. Naøng uaát haän ñöùng moät choã. Hai caûnh saùt khoâng nghe naøng phaûn ñoái thì cho lôøi Vaên Lô Ru laø ñuùng söï thaät. Hoï töùc toác chuïp tay naøng quaät ngöôïc sau löng vaø khoùa dính bôûi hai voøng saét. Baáy giôø Mai Anh môùi vuøng vaèng phaûn ñoái. Moät teân lính noùi: - Naøo, coâ neân ñeå cho chuùng toâi laøm phaän söï, neáu coâ khoâng muoán chuùng toâi duøng voõ löïc. Haén vöøa noùi vöøa cuøng ñoàng boïn keùo xeäch naøng ra cöûa. Mai Anh thaáy trôøi ñaát quay cuoàng roài khoâng coøn bieát gì nöõa. * * * Khi môû maét, Mai Anh thaáy mình naèm trong moät gian phoøng nhoû, hai beân vaùch ñaù laïnh ngaét. Phía tröôùc laø nhöõng song saét, cöûa cuõng laø nhöõng song saét vôùi oå khoùa thaät to. Trong phoøng, ngoaøi chieác giöôøng naøng naèm coøn coù moät baøn nhoû, ngoaøi ra khoâng coøn gì khaùc. Mai Anh ñoaùn coù leõ nôi laø nhaø tuø. YÙ nghó mình ñang ôû choán lao tuø khieán naøng baøng hoaøng sôï haõi, khoâng bieát mình ñang naèm mô hay ngoaøi ñôøi? Laàn laàn taâm hoàn oån ñònh, naøng nhôù laïi söï kieän xaûy ra...Nhôù ñeán göông maët khoán naïn cuûa teân Vaên Lô Ru veânh veânh töï ñaéc, nhôù ñeán thaùi ñoä cuûa teân caûnh saùt huøng hoå


159

TAÏP CHÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 05,

SOÁ 315

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Store 11th

770-242-1080 770-458-3311

5495 Jimmy Carter Blvd. #.A12 Norcross, GA 30093 (beân ngoaøi chôï Hong Kong 2)

227


160

voâ loaïi...Noãi uaát haän daâng leân taän coå laøm naøng ngheït thôû, töôûng saép cheát. Treân baøn coøn coù ngoïn neán chaùy leo leùt ñem laïi chuùt aùnh saùng môø aûo, ñuû cho naøng nhìn thaáy caûnh vaät nôi ñaây maøu xaùm xì töø chieác giöôøng, caùi meàn, caùi goái,vaùch ñaù... Dó nhieân trong phoøng laïnh buoát vì laø nhaø tuø, maø cuõng vì naøng aên maëc sô saøi. Khi hoï ñeán baét naøng khoâng kòp thay aùo hoaëc laáy theo aùo choaøng vaø caùi saéc tay beân trong coù tieàn baïc vaø giaáy tôø. Naøng laáy meàn quaán ñôõ vaøo ngöôøi, loøng boài hoài tuûi thaân, nöôùc maét traøo ra nhö suoái. Trôøi ôi! Taïi sao ñôøi naøng cöù gaëp nhöõng teân löu manh ñeåu caùn. Teân thöù nhaát Phan Xi Ra Me ñeán vôùi naøng chæ ñeå toáng tieàn! Teân thöù hai Vaên Lô Ru laø ñoà voâ loaïi, haï caáp, laïi muoán toáng tình! Caøng nghó Mai Anh caøng nghe caêm thuø boïn ñaøn oâng. Baây giôø naøng khoâng coøn khoùc nöõa. Khi loøng naøng thuø haän daâng cao, con ngöôøi khoâng coøn uûy mò maø chæ muoán phuïc haän. Naøng nhôù mang maùng khi hai teân lính keùo naøng ra xe, hoï noùi ñöa naøng veà nguïc La-Za! Nhöng bieát teân nhaø tuø naøo coù ích lôïi gì? Nguïc naøo naøng cuõng laø tuø toäi! Teù ra sôï choán lao tuø ôû Anh, boân ban löu laïc xöù khaùc cuõng chui vaøo nhaø tuø. Mæa mai laøm sao! Roài ñaây neáu hoï kheùp naøng vaøo toäi giaùn ñieäp, toäi nhaäp caûnh baát hôïp phaùp thì thaät voâ cuøng nguy hieåm, ñaâu keùm gì toäi gieát ngöôøi? Bieát theá naøy thaø ôû Anh laõnh aùn cho xong! Ñaàu giaây moái nhôï cuõng taïi teân löu manh Vaên Lô Ru tôùi haén, maùu töø tim naøng chaûy ngöôïc chieàu. Naøng heùt leân moät tieáng... Naøng quyeát ñònh phaûi traû thuø haén. Muoán theá naøng caàn thoaùt khoûi nôi naøy. Côn thònh noä soâi suïc, tay naøng ñaäp maïnh vaøo song saét, mieäng naøng keâu gaøo vang doäi: - Toâi muoán gaëp Boä tröôûng Caûnh saùt! Toâi muoán gaëp Boä tröôûng Caûnh saùt! Tieáng keâu naøng nhö tan bieán trong khoâng gian. Quanh ñaây chaúng lai vaõng boùng ngöôøi. Mai Anh tuyeät

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

voïng heùt leân naêm baûy löôït. Ñeán laàn thöù taùm môùi xuaát hieän moät baø Sô töø xa thong thaû ñi tôùi. Ñeán tröôùc phoøng giam baø ta luù maët vaøo gay gaét noùi: - Coâ coù im ñöôïc khoâng? Coâ la laøng giôø naày khoâng cho ai nguû caû sao? Mai Anh böôùng bænh: - Ai khoâng nguû ñöôïc maëc hoï. Taïi sao caùc ngöôøi nhoát toâi ôû ñaây? Toâi coù toäi tình gì chöù? Muoán baét toâi thì phaûi coù lyù do, phaûi cho toâi phaân giaûi chöù? Baây giôø toâi yeâu caàu baø cho toâi gaëp Boä tröôûng Caûnh saùt. Vò nöõ tu laïnh luøng noùi: - Giôø naøy khoâng phaûi laø giôø ñaùnh thöùc quan quyeàn. Coâ coù muoán gì thì saùng ngaøy mai haõy hay. Coøn baây giôø thì neân nguû ñi. - Toâi laøm sao coù theå yeân daï maø nguû ñöôïc ñeå chôø ñeán ngaøy mai? Baø Sô vuït hoûi: - Taïi sao hoï ñeán baét coâ khoâng chaïy troán? - Toâi vöøa ñeán khaùch saïn buoåi toái sau moät cuoäc haønh trình meät moûi boãng döng ngöôøi ta ñeán baét toâi, vu toâi laø giaùn ñieäp. Toâi bò baét baát thình lình khoâng kòp phaûn öùng, Sô baûo toâi troán, maø troán ñi ñaâu? Traàm ngaâm moät luùc vò nöõ tu só chaåm raõi noùi: - Toâi khuyeân coâ gaéng nguû di. Phaàn toâi, ngöôøi ta mang coâ vaøo ñaây, toâi coù boån phaän giöõ coâ, chôù khoâng coù quyeàn quyeát ñònh gì caû. Neáu coâ chòu hieåu thì ñöøng la laøng nöõa. Moïi vieäc seõ giaûi quyeát ngaøy mai. Mai Anh caát gioïng thieåu naõo: - Toâi xin loãi ñaõ laøm phieàn Sô, nhöng mong Sô cuõng hieåu duøm hoaøn caûnh cuûa toâi, cho toâi ñöôïc gaëp oâng Boä tröôûng ngay ñeâm nay. Baø Sô toû veû böïc mình: - Ngaøi Boä tröôûng seõ gaëp coâ ngaøy mai. Giôø thì coâ ñöøng loän xoän nöõa neáu coâ khoâng muoán bò nhoát vaøo xaø lim. Duøng loái van xin khoâng ñöôïc, Mai Anh nghó caàn phaûi haêm doïa baø ta may ra môùi coù theå gaëp vò Boä tröôûng maø giaûi noãi oan tình. Naøng laøm ra veû trònh troïng noùi: - Thöa Sô, chaúng phaûi laø toâi khoâng chòu hieåu giôø naày laø ñeâm khuya khoâng theå phieàn Sô hay quan Boä tröôûng. Nhöng thaät tình toâi coù vieäc khaån caáp phaûi phuùc trình.

Chæ sôï saùng mai khoâng kòp nöõa vaø neáu vieäc coù lôõ vieäc loãi aáy taïi Sô chôù khoâng taïi toâi, mong Sô nhôù cho. Caâu haêm doïa cuûa Mai Anh quaû nhieân coù hieäu nghieäm. Neùt lo aâu thoaùng treân göông maët vò nöõ tu só. Sau cuøng baø ta nhìn naøng baèng ñoâi maét doø xeùt, roài noùi: Thoâi ñöôïc. Ñeå toâi trình vôùi meï Beà Treân. Toâi khuyeân coâ neân chôø meï Beà Treân giaûi quyeát, ñöøng laøm oàn nöõa. Baø sô döùt lôøi lieàn quay quaõ böôùc ñi. Naøng troâng theo böôùc chaân baø ñaõ khuaát neõo haønh lang, loøng daøy voø khoán khoå. Caûnh ngoä naøng thaät khoâng ngôø tröôùc. Phaûi chaêng con ñöôøng ñònh meänh buoäc naøng vaøo voøng tuø toäi? Phaûi bieát nhö vaäy naøng khoâng boû ñaát Anh boân ba laøm gì cho khoå? Naøng khoâng ñònh khoùc, nhöng nöôùc maét töï nhieân traøo ra. Nhaø lao vaãn im lìm trong boùng toái aâm u. Coõi loøng naøng hieän giôø cuõng moät maøu ñen toái. Naøng nhaém maét laïi ñeå khoâng coøn nhìn thaáy maøu ñen cuûa cuoäc ñôøi.. Khi tænh giaác Mai Anh môùi hay trôøi ñaõ saùng. AÙnh bình minh chieáu vaøo khung cöûa saét tuy yeáu ôùt, nhöng cuõng ñuû cho Mai Anh ñoaùn ñöôïc ngoaøi trôøi naéng raùo. Beân caïnh giöôøng naøng coù moät baø Sô ñöùng chôø saün töï bao giôø. Tay baø oâm moät goùi quaàn aùo. Mai Anh ngoài baät daäy nhoeûn mieäng cöôøi vaø gaät ñaàu chaøo. Nhöng vò nöõ tu só khoâng cöôøi maø cuõng khoâng chaøo naøng. Baø naøy khoâng laø baø toái qua! Baø quaêng caùi goùi treân tay vaø laïnh luøng noùi: Côûi y phuïc cuûa coâ vaø thay boä ñoà naøy. Mai Anh nhìn thaáy boä aùo maøu xaùm vaø moät ñoâi guoác. Roõ raøng laø aùo tuø nhaân, taïi sao naøng phaûi maëc? Naøng khoâng hieåu hoï muoán laøm gì naøng, neân trong loøng voâ cuøng khích ñoäng. Boãng nhieân naøng nghó, chaéc laø naøng phaûi ngoài laïi nhaø tuø naøy chôù khoâng phöông gì thoaùt. Noãi tuyeät voïng laøm naøng hoát hoaûng la leân: - Khoâng! khoâng! Toâi khoâng maëc y phuïc cuûa tuø nhaân ñaâu! Taïi sao toâi phaûi ôû ñaây? Toâi caàn gaëp ngaøi Boä tröôûng. (Coøn tieáp) ª


161

TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G° ° SOÁ SOÁ 416 435 ° ° FEB DEC20, 05,2013 2013

TNT

169

CONSTRUCTION

Commercial & Residential

Do Do Nhoù Nhoùm m Thôï Thôï Chuyeâ Chuyeân n Nghieä Nghieäp p Ñaù Ñaùn ng g Tin Tin Caä Caäy y

BUILD MÔÙI HOAËC REMODEL

-- Tieä Tieäm m Nail, Nail, Tö Tö Gia, Gia, Nhaø Nhaø haø haøn ng, g, Vaê Vaên n phoø phoøn ng g -- Basement Basement -- Loù t saø n goã , gaï c h, ñaù mable, granite. Loùt saøn goã, gaïch, ñaù mable, granite. -- ÑAË ÑAËC C BIEÄ BIEÄT T:: Xaâ Xaây y caá caátt nhaø nhaø môù môùii & & lôï lôïp p maù maùii nhaø nhaø -- Nhaä n Thaà u Laï i : Vì quaù baä n xaâ y döï n g khoâ Nhaän Thaàu Laïi: Vì quaù baän xaây döïng khoân ng g kòp kòp hoaë hoaëc c vì vì lyù lyù do do ñaë ñaëc c bieä bieätt.. Xin Xin quyù quyù vò vò vui vui loø loøn ng g goï goïii:: Thuaä Thuaän n:: 770-378-2686. 770-378-2686. Chuù Chuùn ng g toâ toâii nhaä nhaän n taá taátt caû caû caù caùc c coâ coân ng g trình trình lôù lôùn n,, nhoû nhoû taï taïii:: GA, GA, SC-NC, SC-NC, TN, TN, AL AL & & FL... FL... Chuù n g toâ i laø m theo yù Quyù khaù c h hoaë c nhieà Chuùng toâi laøm theo yù Quyù khaùch hoaëc nhieàu u kieå kieåu u maã maãu u chuù n g toâ i coù saü n môù i , laï töø ñôn giaû n ñeá n sang troï n g. chuùng toâi coù saün môùi, laï töø ñôn giaûn ñeán sang troïng. Chuù Chuùn ng g toâ toâii seõ seõ lo lo taá taátt caû caû giaá giaáy y tôø tôø,, baû baûn n veõ veõ vaø vaø City City Permit Permit Moï Moïii coâ coân ng g trình trình thöï thöïc c hieä hieän n ñuù ñuùn ng g caù caùc ch h vaø vaø nhanh nhanh choù choùn ng. g. TAÄ TAÄN N TAÂ TAÂM M -- UY UY TÍN TÍN -- BAÛ BAÛO O ÑAÛ ÑAÛM M -- GIAÙ GIAÙ CAÛ CAÛ PHAÛ PHAÛII CHAÊ CHAÊN NG G

ÑÒNH ÑÒNH GIAÙ GIAÙ MIEÃ MIEÃN N PHÍ PHÍ FREE ESTIMATES FREE ESTIMATES

(Caù (Caùcchh Doraville Doraville 11 giôø giôø laù laùii xe xe -- Neá Neáuu xa xa hôn hôn xin xin phuï phuï tieà tieànn xaê xaênng) g)

Raï Raïn ng g Ñoâ Ñoân ng g 386 386


162

TRUYEÄn nhIEÀU KYØ - 12

ChÖÔng 5... Thanh Toaùn Nguyeân Höông daï moät tieáng nhoû roài cuùi ñaàu xuoáng bình thuûy caø-pheâ. Caëp maét caän thò cuûa oâng Hoaøng nhö coù tia saùng laser soi thaáu taâm cang naøng, oâng nhìn naøng moät giaây roài hoûi: - Coâ sôï khoù khaên vì oâng toång giaùm ñoác MI-6 phaûi khoâng? Nguyeân Höông run tay, suyùt xoâ ñoå bình thuûy, thaät vaäy, naøng ñang nghó ñeán oâng toång giaùm ñoác tình baùo Anh quoác, teân taét laø oâng M. oâng M. laø laõnh tuï ñieäp baùo cao nhaát trong theá giôùi töï do, vaø laø baïn laâu naêm cuûa oâng Hoaøng. Khoâng phaûi ñeán baây giôø oâng M. môùi ña möu tuùc keá, töø 40 naêm tröôùc, nghóa laø töø ngaøy oâng daán thaân vaøo ngheà, giöõ chöùc vuï chæ huy trong ngaønh ñieäp baùo Anh caùt lôïi, oâng M. ñaõ noåi tieáng veà taøi nhìn xa thaáy roäng. Maät vuï cuûa Ñöùc Quoác xaû, giaùn ñieäp coäng saûn Lieân Soâ bò thua khoâng coøn manh giaùp ôû Luaân Ñoân cuõng nhö treân khaép Lieân Hieäp Anh, moät phaàn laø nhôø khaû naêng ñoái phoù cuûa oâng. Vôùi nhöõng thaønh tích laãy löøng nhö vaäy, oâng M. khoâng theå khoâng ñaët nghi vaán veà vieäc sôû Maät Vuï Nam Vieät yeâu caàu thuyeân chuyeån caáp toác Uyeân-sôn. Vì oâng M. chaáp thuaän ngay ñeà nghò cuûa oâng Hoaøng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª NGöÔØI THöÙ TAÙM

neân Nguyeân Höông lo ngaïi. Coù theå trong khi oâng Hoaøng theo doõi Nguyeãn Chaán, nhaân vieân MI-6 nuùp trong moät chieác xe hôi naøo ñoù ñeå theo doõi oâng Hoaøng. Neáu vaäy thì noã löïc saép ñaët cuûa oâng Hoaøng trôû thaønh coâng coác.... OÂng Hoaøng thu ngöôøi trong goùc tröïc thaêng nhö sôï laïnh. Gioïng oâng coù moät taùc ñoäng kyø laï, ñang hoang mang, Nguyeân Höông boãng traøn treà tin töôûng: - Coâ yeân taâm. Toâi ñaõ lo lieäu chu ñaùo. Nhö coâ ñaõ bieát, MI-6 coù hai boä phaän ôû Saøigoøn, caû hai ñeàu hoaït ñoäng chìm, boä phaän thöù nhaát goïi laø Moäc Tinh, chuyeân thu löôïm tin töùc, boä phaän thöù hai, kín ñaùo hôn, goïi Hoûa Tinh, chuyeân kieåm soaùt boä phaän thöù nhaát. Uyeân-sôn tröïc thuoäc boä phaän Moäc Tinh. Tröôûng ban Hoûa Tinh laø vieân ñeä nhò tham vuï ñaëc traùch Thoâng Tin trong toøa ñaïi söù. Ngay sau khi oâng M. ra leänh cho Uyeân-sôn qua Saøigoøn, moät böùc maät ñieän ñöôïc ñaùnh töø vaên phoøng trung öông MI-6 cho tröôûng ban Hoûa Tinh. Maät maõ cuûa MI-6 ñöôïc coi laø bí hieåm nhaát nhì theá giôùi, nhöng oâng M. khoâng ngôø laø toâi ñaõ ñoïc ñöôïc. Cho neân toâi bieát roõ yù ñònh cuûa oâng M., ñoù laø ra leänh cho boä phaän Hoûa Tinh tieáp xuùc vôùi Uyeân-

sôn noäi trong ñeâm haén ñeán Saøigoøn. Maät ñieän coøn noùi roõ laø cuoäc tieáp xuùc neân dieãn ra trong giôø giôùi nghieâm. Tröôûng ban Hoûa Tinh seõ duøng Uyeân-sôn laøm caùi moài ñeå khaùm phaù ra bí maät cuûa toâi. Hoï khoâng ngôø laø toâi ñaõ phoãng tay treân, boá trí ngaên chaën Uyeân-sôn töø treân tröôøng bay Taân Sôn Nhöùt. - Thöa, vieân ñeä nhò tham vuï seõ ñeán löõ quaùn Ñaïi Luïc? - Phaûi. OÂng M. laøm vieäc caån thaän laém. oâng ta daën vieân tröôûng ban Hoûa Tinh ñieän thoaïi cho Uyeânsôn tröôùc, neáu Uyeân-sôn khoâng traû lôøi thì ñuùng 2 giôø saùng ñoät nhaäp vaøo phoøng haén. AØ, baây giôø maáy giôø roài? - Keùm 15 phuùt ñaày 1 giôø. - Vaäy ñang coøn sôùm. Coâ goïi ñieän thoaïi veà khaùch saïn Ñaïi Luïc cho toâi. Heä thoáng truyeàn tin cuûa oâng Hoaøng treân chieác phi cô tröïc thaêng côõ nhoû naøy coøn toái taân gaáp nhieàu laàn heä thoáng truyeàn tin cuûa caùc vaên phoøng toång tröôûng noäi caùc hoaëc vaên phoøng toång giaùm ñoác ñaïi coâng ty Hoa Kyø nöõa. Taát caû maùy moùc truyeàn tin nhöï ñieän thoaïi voâ tuyeán sieâu taàng soá, duïng cuï ghi aâm, duïng cuï phaùt thanh cho ngöôøi ngoaøi khoâng nghe troäm ñöôïc, ñeàu ñöôïc thu goïn trong moät caùi thuøng chöõ nhaät hao hao nhö caùi maùy thaâu hình National 23 inch.


S IGNS X

163

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

465 460 Maltbie St. St. NW. # 106 Maltbie NW Lawrenceville, GA 30045 Lawrenceville, GA 30045

Tel: 770-402-0401 * Fax: 678-985-2377

NHAÄN LAØM VaØ SÖÛA CHÖÕA CAÙC LOAÏI BAÛNG HIEÄU

 Lighted Boxes Channel Letters   Banners  Magnetics  Window Lettering Neon   Vehicle Graphics

ce Lowest Pri Guaranteed Ñaëc bieät: Discount cho khaùch haøng môùi.

T.MONICA JONES & ASSOCIATES, LLC.

3863 Postal Dr. Suite # 200, Duluth. GA 30096

THUEÁ VUÏ:

Toll Free: 888-697-9880 / Fax: 866-715-3064 www.tmonicajones.com

- Khai thueá cho caù nhaân (Only) - Khai thueá ñieän töû (e-file) Ñaëc Bieät Chuùng Toâi

Taïp Chí Kieán Thöùc Phoå Thoâng

Pleasant Hill Rd Gwinnett Medical Center

Buford Hwy

Postal Dr

Buford Hwy

Höôùng daãn loä trình: Ñi 85 Notrh, vaøo Exit 104, queïo traùi, chaïy treân ñöôøng Pleasant Hill Rd. baêng ngang Bufford Hwy. Gaëp ñöôøng Duluth Park Ln, queïo phaûi, gaëp ñöôøng Postal Dr. Vaên phoøng luaät sö beân tay phaûi.

VP. Luaät Sö

Duluth Park Ln

Thöù Hai - Thöù Saùu 9:00 am - 6:00 pm Thöù Baûy - Chuû Nhaät 10:00am - 5:00pm

Xin goïi ñeå ñöôïc laáy heïn Danny Nguyeãn

Peachtree Ind

Giôø laøm vieäc vaøo muøa thueá:

seõ giuùp quyù vò laáy tieàn nhanh trong voøng 24 tieáng

Peachtree Ind

ÑAËC BIEÄT: SHORT FORM $40.00 LONG FORM $65.00

85

N

Exit 104

85

Daân Vieät - Trang 090-B


164

Ñieän thoaïi sieâu taàng soá treân tröïc thaêng coù theå lieân laïc tröïc tieáp vaø töùc thôøi vôùi moïi soá ñieän thoaïi ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Rieâng ñoái vôùi nhaân vieân vaên phoøng, oâng Hoaøng coù theå nhìn thaáy maët hoï trong khi noùi chuyeän (nhöng ngöôïc laïi, hoï khoâng nhìn thaáy maët oâng), nhôø maùy ñieän thoaïi-videùo. Hôn theá nöõa, caùc taøi lieäu, tin töùc ñöôïc ghi treân giaáy, vaø phim aûnh cuõng coù theå ñöôïc truyeàn ñi baèng heä thoáng ñieän thoaïi-videùo naøy do haõng Grundig (3) cheá taïo. Maùy ñieän thoaïi cuûa oâng Hoaøng ñöôïc gaén lieàn vôùi caùi maùy Ateùphone S.63 (4), moät duïng cuï khuyeách aâm nhaïy caûm, neân moãi khi noùi chuyeän khoâng caàn phaûi caàm maùy leân. Ngoaøi ra, khi goïi moät soá coäng söï vieân cao caáp hoaëc lieân laïc vôùi caùc yeáu nhaân chính quyeàn vaø an ninh, oâng khoâng caàn phaûi quay soá nhö thöôøng leä, maø chæ caàn baám moät caùi nuùt nhoû. OÂng Hoaøng coù theå goïi 200 soá baèng phöông phaùp naøy trong khi nhöõng loaïi maùy toái taân ñöôïc baùn treân thò tröôøng chæ goàm töø 50 ñeán 100 soá laø toái ña (5). Maùy ñieän thoaïi cuûa nöõ bí thö Nguyeân Höông coøn ñöôïc trang bò theâm moät soá duïng cuï ñieän töû ñaëc bieät khaùc nöõa. Ñaëc bieät nhaát laø duïng cuï “traû lôøi töï ñoäng” vaø “baùo ñoäng”. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy “traû lôøi” raát giaûn dò: khi naøng khoâng coù maët trong vaên phoøng maø coù ngöôøi keâu ñieän thoïaïi thì maùy seõ ñaùp laø naøng ñi vaéng, vaø yeâu caàu ngöôøi goïi trình baøy yù muoán cuûa mình, maùy seõ ghi aâm, xong xuoâi coøn bieát caùm ôn vaø chuùc maïnh khoûe nöõa. Caùch vaên phoøng haøng traêm caây soá, Nguyeân Höông quay soá ñieän thoaïi cuûa naøng ôû vaên phoøng, baám moät caùi nuùt doïc, maùy seõ phaùt laïi nhöõng lôøi ñaõ ñöôïc ghi (6). Trong maùy ñieän thoaïi cuûa naøng coøn coù moät loaïi chuoâng rieâng. Chuoâng naøy seõ reo baùo ñoäng khi coù ngöôøi laï ñoät nhaäp vaøo vaên phoøng (7). Thaønh ra naøng ngoài treân tröïc thaêng maø vaãn theo doõi ñöôïc moïi vieäc xaûy ra taïi truï sôû. Nguyeân Höông ñaõ goïi ñieän thoaïi ñöôïc nhaân vieân phuï traùch toång ñaøi ñieän thoaïi taïi löõ quaùn Ñaïi Luïc. Naøng trao ñoåi maät ngöõ. Gioïng noùi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

thaùnh thoùt cuûa coâ gaùi Hueá caát leân: - Thöa, toâi xin nghe. OÂng Hoaøng hoûi: - Coù ai goïi daây noùi cho Uyeânsôn chöa? Coâ gaùi Hueá ñaùp trong ñieän thoaïi sieâu taàng soá VHF: - Thöa, moät ngöôøi ngoaïi quïoác noùi tieáng Anh. Y goïi caû thaûy ba laàn. Toâi caém leân phoøng Uyeân-sôn nhöõng caû ba laàn ñeàu khoâng coù ai traû lôøi. Coù leõ haén nguû say hoaëc ñi vaéng. - Thoâi ñöôïc. Caùm ôn coâ. OÂng Hoaøng quay veà phía Nguyeân Höông - Hoài naõy ôû phi tröôøng toâi ñaõ chuïp ñöôïc moät böùc thö vieát tay cuûa Uyeân-sôn. Coâ haõy döïa vaøo tuoàng chöõ cuûa haén ñeå vieát maáy gioøng ñeå trong phoøng haén ôû Ñaïi Luïc, noùi laø haén phaûi ñeán ngoâi nhaø soá.... ñöôøng Tröông Taán Böûu vì lyù do ngheà nghieäp, vaø neáu sau 1 giôø saùng haén chöa veà thì taát bò naïn. Chæ coù theá thoâi. Chuùng ta seõ ru nguû ñöôïc oâng toång giaùm ñoác MI-6. - Thöa, coøn oâng? - Laùt nöõa, toâi seõ goïi ñieän thoaïi baùo tin toâi ñi ñaâu ñeâm nay. - Thöa.... - Khoâng heà gì ñaâu. Töø nhieàu naêm nay, anh chò em trong sôû o beá toâi, canh giöõ toâi, khoâng cho toâi laøm gì caû neân tay chaân toâi trôû neân loùng coùng vaø ngöùa ngaùy. Toâi caàn toû cho moïi ngöôøi bieát toâi coøn khoûe, coøn ñuû gaân coát baén suùng vaø ñaáu quyeàn vôùi ñòch, chöù chöa gaàn ñaát xa trôøi nhö anh chò em töôûng ñaâu. Nguyeân Höông nín laëng, nhìn qua khung cöûa tröïc thaêng. Gioù ñeâm thoåi vuø vuø song naøng vaãn nghe ñöôïc tieáng tim ñaäp trong ngöïc naøng. Naøng boãng nhôù laïi lôøi noùi tha thieát cuûa Vaên Bình. Chaøng cho raèng sau nhieàu naêm giam haõm trong phoøng giaáy, oâng Hoaøng theøm hoaït ñoäng chæ laø moät phaûn öùng töï nhieân. Nhöng ñoù laø phaûn öùng cuûa ngoïn ñeøn caïn daàu, buøng leân thaät maïnh roài taét. Naøng thöông oâng toång giaùm ñoác nhö cha. Naøng khoâng theå khoanh tay nhìn oâng lao ñaàu vaøo nguy hieåm. Song naøng bieát raèng can oâng khoâng phaûi deã. oâng Hoaøng laø moät trong soá nhöõng ngöôøi cöùng ñaàu

nhaát theá giôùi. Tröïc thaêng töø töø ñaùp xuoáng saân bay beâ-toâng boùng loaùng.. ChÖÔng 6 ngUÕ nhaÄT hoÄI Nguyeân Höông ñaäu xe treân ñöôøng Nguyeãn Hueä. Töø nhieàu thaùng nay, töø ngaøy sôû doïn veà toøa nhaø khang trang gaàn bôø Soâng, chöa bao giôø naøng ñöôïc höôûng caùi thuù ñaäu xe treân ñöôøng Nguyeãn Hueä ñeå vaøo Tax daùn maét vaøo tuû göông, chieâm ngöôõng vaø mua saém nhöõng ñoà laøm ñeïp sang troïng nhaát vaø toái taân nhaát, hoaëc vaøo beân trong caùc tieäm giaûi khaùt cöûa kieáng trong suoát, ñeå aên kem, ngaém trai thanh gaùi lòch löôïn ñi löôïn laïi nhö ñeøn cuø giöõa traêm ngaøn maøu saéc. Nguyeân nhaân khoâng phaûi vì naøng laùi xe dôû eït, chöa ñuû baûn laõnh len vaøo giöõa ñoaøn xe daøi ngoaúng. Naøng laùi gioûi khoâng thua nam giôùi (dó nhieân naøng khoâng daùm so saùnh vôùi Vaên Bình), xe hôi cuûa naøng thuoäc loaïi ngaén vaø goïn, loaïi Honda ñua, mui traàn. Chieác xe ñua nhoû xíu cuûa naøng coøn ñaét tieàn hôn khoång loà uoáng xaêng Mustang cuûa Hoa Kyø, vì noù laø Honda 800-SS. Coù ñuû 6, 7 ngaøn ñoâ-la ñeå saém xe ñua haïng nhaát, Nguyeân Höông khoâng theå khoâng coù tieàn saém quaàn aùo vaø myõ phaåm thöôïng ñaúng ñöôïc baày baùn trong khu vöïc trung taâm naøy cuûa thaønh phoá. Treân thöïc teá, naøng coù haøng vaïn ñoâ-la, haøng trieäu baïc Vieät Nam, naøng muoán tieâu bao nhieâu cuõng ñöôïc, khoâng ai ngaên caûn, khoâng ai kieåm soaùt naøng. Song naøng khoâng theå vaøo Tax, khoâng theå baùch boä trong ñoà minijupe treân ñaïi loä Töï Do, vì leõ naøng phaûi laøm vieäc suoát ngaøy ñeâm. Naøng khoâng theå ñaäu xe treân ñöôøng Nguyeãn Hueä vì caùch ñoù moät quaõng ngaén laø vaên phoøng bí maät cuûa sôû Maät Vuï, nhaân vieân cuûa ñòch coù theå nhaän ra naøng vaø tìm caùch aùm saùt. Kyõ thuaät aùm saùt ñaõ tieán ñeán trình ñoä tinh vi vaø khoa hoïc voâ song, chæ moät caùi buùt maùy nhoû, moät vieân laùt-tích lôùn baèng hoøn bi cuûa treû con cuõng ñuû laøm chieác Honda cuûa naøng noå tan thaønh nhieàu maûnh vuïn. Moät lyù do khaùc ñaõ khieán Nguyeân


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

165


166

Höông xa rôøi cuïoäc soáng mua saém vaø tröng dieän cuûa moïi phuï nöõ cuøng löùa. Lyù do naøy laø tình yeâu. 30 tuoåi, naøng coøn treû, treû nhö thieáu nöõ 23, 24 song traùi tim naøng ñaõ khoùa chaët vôùi hình boùng thöôøng tröïc cuûa Vaên Bình ôû trong. Naøng buoâng ra moät tieáng thôû daøi. Ñaïi loä Nguyeãn Hueä ban ngaøy ñoâng ñaûo, naùo nhieät chöøng naøo thì ban ñeâm vaéng veû, yeân laëng chöøng naáy. Thieân haï ñaõ ñi nguû töø laâu. Naøng leân kieáng, cho tay vaøo hoäc döôùi taùp-loâ laáy caùi xaùch (sac) baèng da haûi caåu sô sinh, loaïi haûi caåu môùi ñeû ñöôïc moät thaùng, maøu vaøng nhaït sinh soáng treân bieån baêng ôû mieàn Baéc Gia naõ ñaïi. Trong moät chuyeán qua Myõ, Vaên Bình ñaõ mua taëng naøng. Da haûi caåu sô sinh khoâng phaûi laø da ñaét tieàn, vì da choàn bieån (vison) coøn ñaét tieàn caû chuïc laàn. Chaøng mua taëng naøng vì moät lyù do ñaëc bieät. - Anh ñaõ ñeán taän nôi, theo chaân nhöõng ngöôøi saên haûi caåu. Suoát ñôøi, anh seõ khoâng theå naøo queân ñöôïc caùi caûnh haøng chuïc, haøng traêm thôï saên löïc löôõng tay caàm caây gaäy keách xuø luïc loïi treân moät vuøng baêng cöùng meânh moâng traéng xoùa. Kyõ ngheä thuoäc da chæ caàn haûi caåu môùi chaøo ñôøi ñoä ba boán ngaøy neân thôï saên chæ caàn giaùng caây gaäy vaøo ñaàu con vaät, moät laàn, hai laàn, ba laàn cho ñeán khi noù hoäc maùu töôi vaø laên ra, roài cuùi xuoáng, ruùt dao loät laáy da, mang veà baùn. Nghe chaøng noùi, Nguyeân Höông ruù leân, tay che maét: - Gheâ sôï quaù, em khoâng thích caùi ví haûi caåu naøy nöõa ñaâu. Vaên Bình naâng caùi xaùch leân ngaém nghía : - Anh mua cho em cuõng vì lyù do ñoù. Em nghó coi, anh cuõng nhö em, chuùng mình coù thích baén ngöôøi, gieát ngöôøi ñaâu ? Vaäy maø naêm naøo anh cuõng duùng tay vaøo maùu haøng chuïc ngöôøi. Haøng naêm vaøo khoaûng 260 ngaøn con haûi caåu sô sinh bò thôï saên taøn saùt. Haøng naêm, con soá ñieäp vieân bò taøn saùt trong cuoäc chieán tranh bí maät, ñöôïc meänh danh moät caùch vaên veû, giöõa hai phe, cuõng leân tôùi caû traêm. Cuoäc tranh daønh ñieäp baùo cuõng taøn nhaãn nhö cuoäc saên haûi caåu sô sinh ôû mieàn Baéc Gia naõ ñaïi. Chuùng ta khoâng thích nhöng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

vì quyeàn soáng cuûa daân toäc, quyeàn soáng cuûa nhaân loaïi töï do, chuùng ta phaûi thích. Nguyeân Höông vuoát ve laøn da haûi caåu mòn maøng, gioïng ngaäm nguøi: - Toäi nghieäp. Vaên Bình thôû daøi: - Neáu ñöôïc muïc kích taïi choã, em coøn toäi nghieäp hôn nöõa. Môùi ra ñôøi chöa ñaày moät tuaàn leã, con haûi caåu coøn naèm beân meï. Ñoät nhieân thôï saên xaán ñeán, gieát cheát noù tröôùc maét ngöôøi meï. Laøm ngheà giaùn ñieäp cuõng vaäy, neáu bò baïi loä hoaëc laâm nguy, nhaân vieân cuûa sôû nhö anh vaø em chæ bieát troâng caäy vaøo taøi naêng baûn thaân vaø thaàn may ruûi vì chính phuû khoâng nhìn nhaän cuõng nhö khoâng can thieäp. Nguyeân Höông duøng caùi ví haûi caåu ñöôïc maáy tuaàn leã thì Vaên Bình phaûi qua Thaùi Lan. Trôû veà, chaøng mang beänh maát trí. Nhieàu laàn naøng vaøo döôõng ñöôøng thaêm chaøng, chaøng ñeàu ngoài yeân moät goùc, khoâng thoát nöûa lôøi. Y só töôûng chaøng phaûi ñieàu trò moät thôøi gian daøi môùi coù hy voïng bình phuïc. Tình côø caùi xaùch tay baèng da haûi caåu ñaõ giuùp chaøng ra khoûi côn mô hoãn loaïn. Naøng tröôït chaân, ñaùnh rôi caùi xaùch xuoáng ñaát. Chaøng cuùi xuoáng nhaët. Trong nhöõng laàn thaêm tröôùc, naøng aâu yeám vôùi chaøng song chaøng vaãn döõng döng nhö theå chaøng chöa heà gaëp naøng vaø yeâu naøng. Muûi loøng, naøng böng maët khoùc. Chaøng beøn hoûi: - Taïi sao coâ khoùc ? Naøng suït suøi: - Vì em thöông anh quaù. Em khoâng ngôø ngheà ñieäp baùo ñaõ laøm moät ngöôøi ñaøn oâng khoûe maïnh, khaû aùi, vaên voõ toaøn taøi nhö anh trôû thaønh beänh nhaân loaïn trí. - Coâ thöông toâi haû ? Taïi sao coâ laïi thöông toâi ? - Em laø Nguyeân Höông ñaây maø! - Höø, hoài naõy coù moät laõo giaø laø doø vaøo ñaây voã ngöïc töï xöng laø oâng Hoaøng, oâng Hoaøng toång giaùm ñoác sôû Maät Vuï, baây giôø ñeán löôït coâ. Coâ laøm phieàn toâi quaù! Ñeâm qua toâi nguû khoâng ñöôïc phuùt naøo. Vì pheùp xaõ giao, coâ neân ra veà, ñoùng cöûa laïi cho toâi nguû.

- Anh queân ñaáy. Ñeâm qua, anh uoáng thuoác nguû neân coù thöùc phuùt naøo ñaâu. - Coâ noùi xaïo. - Em noùi thaät maø.... Vì ñeâm qua, em ñeán thaêm anh hoài 9 giôø, khi aáy anh ñaõ nguû. Em ngoài beân giöôøng, canh cho anh nguû. Ñeán 3 giôø saùng, anh môùi trôû mình, daäy ñoøi uoáng nöôùc, uoáng xong, anh nguû luoân moät maïch. Em ra veà hoài 6 giôø saùng trong khi anh coøn nguû. - Ñuùng coâ laø ngöôøi maát trí. Ñeâm qua toâi thöùc, coøn coâ môùi nguû. Nguyeân Höông caàm caùi xaùch ngaém nghía moät hoài, roài khoâng hieåu sao naøng laïi ñaùnh rôi moät laàn nöõa. Vaên Bình laïi cuùi xoáng löôïm. Chaøng hôi nhaên maët: - Haàu coâ nhö theá naøy thì toâi ñieân maát. Khi chaøng ngaång ñaàu leân, Nguyeân Höông khöïng ngöôøi. Vieân y só chuyeân trò thaàn kinh ñöùng beân cuõng khöïng ngöôøi nhö naøng. Caëp maét lôø ñôø cuûa beänh nhaân maát trí Vaên Bình boãng saùng vuït leân nhö trong con ngöôi coù ngoïn ñeøn. Ngoïn ñeøn cuûa trí tueä vaø tieàm thöùc bò taét moät thôøi gian ñaõ buøng chaùy laïi maõnh lieät. Buøng chaùy laïi maõnh lieät vì caùi xaùch da haûi caåu maøu vaøng nhaït.... Baøn tay Vaên Bình run run. Chaøng naâng caùi xaùch leân ngang maøy, quan saùt giaây laâu. Roài chaøng töø töø môû ra. Tim Nguyeân Höông ñaäp nhanh nhö muoán phaù toang loàng ngöïc nhaûy ra ngoaøi. Giaây phuùt quan troïng ñaõ ñeán. Côn beänh maát trí gioáng nhö caùi maùy bò caét doøng ñieän. Phaûi noái daây ñieän laïi thì ñoäng cô môùi chaïy. Theo leänh y só, caùc baïn thaân cuûa Vaên Bình noái ñuoâi nhau vaøo thaêm chaøng, tìm caùch gôïi laïi kyû nieäm ñaõ qua, haàu giuùp chaøng nhôù laïi. Nguyeân Höông khoâng ngôø caùi xaùch da haûi caåu voâ tri ñaõ cöùu ñöôïc Vaên Bình khoûi beänh maát trí.... Caëp maét böøng tænh cuûa Vaên Bình vöøa thoaùng nhìn thaáy moät maûnh quaù khöù vaø kyû nieäm. Trong taâm trí chaøng moät söï bieán ñoåi xaûy ra. Nhöng caùi xaùch baèng da haûi caåu môùi sinh vaãn chöa ñaäp maïnh vaøo nguõ quan meâ nguû cuûa Vaên Bình baèng caùi ve hình traùi tim deøn deït nhoû xíu maø Nguyeân Höông luoân


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

167


168

luoân caát trong ví. Caùi ve naøy baèng pha leâ traéng noõn vaø trong suoát, ñöïôïc cheá taïo ñaëc bieät ñeå ñöïng nöôùc hoa, neân moãi khi gheù Phaùp - queâ höông cuûa nhöõng loaïi nöôùc hoa quyù phaùi vaø ñaét tieàn nhaát theá giôùi - chaøng ñeàu khoâng queân ñeán mieàn Nam ñeán Grasse ñeå mua nöôùc coát. Ñoái vôùi phuï nöõ, khoâng gì quyù baèng nöôùc hoa. Phuï nöõ thích nhaát nöôùc hoa maø ngöôøi khaùc khoâng coù. Vaên Bình ñeán taän caùc haõng xöôûng, töï tay pha cheá. Pha cheá nöôùc hoa laø ngheä thuaät voâ cuøng khoù khaên vaø caàu kyø. Moät nöôùc hoa toát thöôøng goàm töø 80 ñeán 150 chaát thôm khaùc nhau. Moïi thöù hoa noåi danh treân traùi ñaát ñeàu ñöôïc xöû duïng, nhö phong löõ thaûo (geùranium) cuûa mieàn BaécPhi da ñen, baïc haø töø Nhaät Baûn, Trung Hoa gôûi tôùi, hoa hoàng ôû Vieãn Ñoâng, nöôùc coát hoa hoàng cuûa Baûo Gia Lôïi, hoà phaùch vaø xaï höông Trung Hoa.... Nguyeân Höông öa nöôùc coát hoa nhaøi hôn moïi thöù nöôùc hoa khaùc. Hoa nhaøi ôû mieàn Nam nöôùc Phaùp ñöôïc coi laø thôm nhaát theá giôùi. Vaên Bình thöôøng ñeán Grasse vaøo muøa Thu, muøa haùi hoa nhaøi. Gaàn 10 ngaøn boâng hoa môùi caân ñöôïc moät kí. Vaø phaûi duøng ñuùng moät taán nghóa laø moät ngaøn kyù boâng nhaøi môùi eùp ñöôïc moät kyù röôõi nöôùc coát. Nhöng ñoù laø nöôùc coát haïng nhì, muoán coù nöôùc coát thöôïng haûo haïng phaûi cho vaøo noài caát nhö caát röôïu. Vaø muoán coù moät kyù nöôùc coát thöôïng haûo haïng naøy, ngöôøi ta phaûi duøng töø 7 ñeán 10 taán hoa nhaøi. Caùi ve thuûy tinh caát trong xaùch Nguyeân Höông ñöïng nöôùc coát thöôïng haûo haïng hoa nhaøi pha troän vôùi nhieàu nöôùc coát khaùc. Xöùc vaøo, nhaát laø vaøo da vaø toùc, noù tieát ra moät muøi höông thaùc loaïn, ngöûi thaáy, ñaøn oâng seõ coàn caøo ruoät gan, maét môø, tay chaân run run, maùu noùng chaïy roàn raäp trong cô theå. Vaên Bình ñaët teân cho ve nöôùc coát naøy laø “thaùc loaïn”. Chaøng vöøa taëng naøng moät loï nöôùc hoa Thaùc Loaïn gaàn nöûa lít. Tuy vaäy, Nguyeân Höông chæ duøng moät caùch deø xeûn. Hoài toái tröôùc khi leân xe ñeán phi tröôøng Taân Sôn Nhöùt ñeå gaëp Uyeân-sôn, naøng loùng coùng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

môû nuùt, gioác ngöôïc ve nöôùc hoa, khieán caùi chai ñaày aép trôû thaønh chai khoâng trong nhaùy maét. Muøi thôm cuûa noù thaät ñoäc ñaùo, vaø laï luøng. Ñang nguû li bì, con voi khoång loà trong röøng raäm cuõng coù theå vuøng daäy tröôùc muøi thôm Thaùc Loaïn. Nhôø moät söï ngaãu nhieân khaùc thöôøng, Vaên Bình ñöôïc ngöûi muøi thôm Thaùc Loaïn. Chaøng môû xaùch tay ra, saéc maët ñoät nhieân bieán ñoåi. Chaøng caàm ve nöôùc hoa ñöa leân muõi, roài ngoaûnh nhìn Nguyeân Höông. Roài chaøng buoät mieäng : - Muøi thôm naøy quen quaù! Quen quaù! Nguyeân Höông möøng ñeán chaûy nöôùc maét. Vaäy laø Vaên Bình saép söûa bình phuïc. Naøng muoán chaïy baêng ra ñöôøng la lôùn cho toaøn theå moïi ngöôøi nghe : - Sung söôùng quaù! Sung söôùng quaù! Trôøi ôi! Ñeâm nay, treân ñöôøng Nguyeãn Hueä, Nguyeân Höông coù caûm töôûng nhö muøi thôm cuûa nöôùc hoa Thaùc Loaïn ñöôïc hoøa troän vaøo khoâng khí, chan hoøa trong caûnh vaät. Löõ quaùn Ñaïi Luïc coøn môû cöûa. Nguyeân Höông thaûn nhieân ñi thaúng laïi caàu thang. Boä xieâm y sang troïng, vaø nhaát laø saéc ñeïp loäng laãy vaø quyù phaùi cuûa naøng ñaõ giuùp naøng qua khoûi nhaân vieän gaùc cöûa deã daøng. Naøng khoâng laáy laøm ngaïc nhieân. Nhan saéc phuï nöõ vaãn ñöôïc coi laø cuoán soå thoâng haønh quoác teá töø xöa ñeán nay. Cho daãu nhaân vieân gaùc cöûa laø chuù lính da ñen coäc caèn, thoâ bæ cuûa toøa bin-ñinh Myõ baát khaû xaâm phaïn, Nguyeân Höông vaãn coù theå xöû duïng phaùp thuaät cao sieâu cuûa naøng ñeå böôùc vaøo töï do. Phöông chi ñaây chæ laø khaùch saïn.... Nguyeân Höông ung dung leân laàu. Ñeá giaày moûng cuûa naøng böôùc eâm ru treân thaûm ni-loâng ñoû. Naøng daän giaày thaät thaáp, vaäy maø daùng daáp cuûa naøng vaãn cao, troâng nhö ñaøn baø Taây phöông. Trình ñoä caân ñoái vaø naåy nôû cuûa naøng cuõng chaúng thua ñaøn baø Taây phöông laø bao, vaø ôû moät soá öu ñieåm, coøn hôn nöõa laø khaùc. Naøng khoâng caàn chaàu chöïc taïi döôõng ñöôøng giaûi phaãu thaåm myõ maø cô theå vaãn troøn tròa, vaãn caên cöùng, vaãn laøm ñaøn oâng thuoäc moïi

löùa tuoåi muø maét vaø maéc beänh caêng maùu.... Ñeán phoøng Uyeân-sôn, naøng döøng laïi nghe ngoùng. Naøng ñaët tay leân quaû naém cöûa. Kinh ngaïc xieát bao, caùch cöûa töø töø ñaåy vaøo trong. Naøng ñònh luøi laïi nhöng khoâng kòp nöõa. Naøng ñònh ruùt suùng ra nhöng cuõng khoâng kòp nöõa. Naøng chæ chaäm hôn ñoái phöông moät vi phaân tích-taéc ñoàng hoà. Neân caøng ñaønh phaûi nuoát haän. Moät noøng suùng chóa qua khung cöûa môû heù. Moät tieáng noùi caát leân nho nhoû : - Môøi coâ vaøo trong phoøng. Khi aáy, Nguyeân Höông môùi nhaän chaân ñöôïc taøi ba loãi laïc cuûa Vaên Bình. Keå ra, naøng ñaõ coù nhieàuï dòp thöôûng thöùc vaø khaâm phuïc chaøng. Tuy nhieân, coù leõ ñaây laø laàn thöù nhaát naøng môùi nhaän chaân ñöôïc söï toái caàn thieát, toái quan troïng cuûa giaùc quan thöù saùu trong ngheà giaùn ñieäp. Trong soá nöõ nhaân vieân Bieät Vuï, Nguyeân Höông laø ngöôøi coù ñeä luïc quan khaù nhaäy caûm. Naøng thöôøng tieân ñoaùn ñöôïc söï vieäc xaûy ra. Nhöng so saùnh vôùi ñeä luïc quan cuûa Vaên Bình, naøng chæ ñöôïc coi laø coâ beù hoïc troø khôø khaïo. Neáu coù Vaên Bình moät beân, naøng ñaõ coù theå thoaùt hieåm. Vì muõi chaøng, tai chaøng, maét chaøng coù theå ngöûi thaáy, nghe thaáy, nhìn thaáy, qua caùnh cöûa vaø böùc töôøng löõ quaùn. Vaø chaøng tìm caùch phaûn coâng... Cho daãu bò dí suùng xuaát kyø baát yù chaøng vaãn phaûn coâng ñöôïc nhö thöôøng. Nhieàu khi keû ñòch bò chaøng ñaùnh rôi suùng maø khoâng bieát. Vaên Bình ñaõ daäy Nguyeân Höông moät soá tö theá bí truyeàn ñeå ñoaït khí giôùi cuûa ñòch, vaø naøng hoïc ñaâu nhôù ñaáy. Tuy vaäy, chaøng vaãn chöa hoaøn toaøn baèng loøng. Chaøng laéc ñaàu ngao ngaùn : - Em coù theå phaûn öùng nhanh hôn nöõa khoâng ? Nguyeân Höông ñaùp : - Heát söùc roài, anh aï. - Thaät laø khoù hieåu. Theo söï caáu taïo thieân nhieân, ñaøn baø thöôøng coù phaûn öùng nhanh hôn ñaøn oâng. vaán ñeà nhanh chaäm raát quan heä trong vieäc ñoaït suùng cuûa ñòch.... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

169


170 VaÊn hoÏC

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª VIEâN LINH

Saùch cuõ Ngöôøi xöa SaùCh CUÕ

Saùch cuõ em choân caïnh moä thaày Hình anh em göûi gioù heo may Nhaø anh giaëc ôû con anh laïc Coøn xaùc thaân em döôùi caùt laày. (Vieân Linh, Thuûy Moä Quan, 1982) Chuû Nhaät vöøa qua nöôùc Myõ luøi thôøi gian laïi moät giôø, toâi coù dòp tham döï cuoäc baùn saùch cuõ taïi Vieän Vieät Hoïc ôû Little Saigon. Anh Nguyeãn Minh Laân trong ban ñieàu haønh ngaøy naøo nay thaáy maùi toùc ñaõ hoa raâm, vaø laàn ñaàu gaëp ñöôïc quaûn thuû thö vieän Phaïm Leä Höông, ngöôøi maø naêm 1971, Hoøa Thöôïng Thích Minh Chaâu - Vieän tröôûng Ñaïi Hoïc Vaïn Haïnh göûi ñi du hoïc Hoa Kyø veà ngaønh giöõ saùch. Toâi coù mang theo vaøi cuoán saùch cuõ ñeå trieån laõm, ai traû giaù cao cuõng seõ baùn, vì thö vieän cuûa rieâng mình ñaõ quaù chaät choäi, ñoù laø caùc aán baûn laàn ñaàu cuûa saùch Ñaøo Duy Anh (Kieàu, 1943), Phan Chu Trinh (Giai Nhaân Kyø Ngoä, 1958, in theo baûn 1926), Phan Boäi Chaâu (Nguïc Trung Thö, 1950), Ñöôøng Thi cuûa Ngoâ Taát Toá (Tao Ñaøn, 1940, aán baûn ñaàu) vaø Tuyeát Hoàng Leä Söû cuûa Töø Traåm AÙ (1957). Toâi seõ baùn moät cuoán vôùi giaù 250, hai cuoán vôùi giaù 500, hai cuoán vôùi giaù 1,000 Myõ kim moät cuoán. Moät vò muoán mua cuoán cuûa Ñaøo Duy Anh, cuõ 70 naêm, vaø moät vò muoán mua cuoán cuûa Phan Chaâu Trinh, cuõ 55 naêm. Saùch cuõ quí hieám ñaõ ñaønh, baøi naøy khoâng noùi tôùi. Saùch cuõ ñaõ trôû thaønh “chöùng töø” moät khi ñaát nöôùc hoài sinh khôûi söï cuoäc goät röûa taøn tích giaëc ñoû, cuûa caùc uûy ban töông töï nhö daân toäc Do Thaùi ngaøy nay vaãn ñang laøm, truy dieät baèng heát nhöõng toäi

phaïm gieát ngöôøi, boïn saùt nhaân cöôùp cuûa, hay nhö maáy ngaøy hoâm nay baùo chí theá giôùi ñang noùi ñeán: veà söï giaûi toûa cho chính ñaùng kho taøng ngheä thuaät cuûa nhaân loaïi maø Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ chieám ñoaït moät phaàn ba theá kyû tröôùc. Caùc uûy ban naøy khoâng nhaèm traû thuø caù nhaân, maø nhaèm hoài phuïc nhaân caùch vaø tu chænh söï theâm bôùt cuûa nhaø ñöông quyeàn trong caùc saûn phaåm do caùc ñôøi tröôùc saùng taïo. Coù theå goïi nhö laø uûy ban quoác gia thanh loïc söï coäng xaâm trong coå thö. Sau ñaây laø moät ví duï. Trong khoaûng hôn 10 naêm nay, daân chuùng Vieät Nam khoâng coù saùch ñeå ñoïc, söï ñoïc saùch xuoáng thaáp tôùi caïn ñaùy: moät daân toäc 90 trieäu ngöôøi maø saùch in ra chæ khoaûng 500 baûn, hay nhieàu laém laø 1000 baûn. Ñaõ theá khoâng saûn xuaát ñöôïc saùch môùi, hay saùch môùi khoâng ai theøm ñoïc, caû nöôùc chæ coù 49 nhaø xuaát baûn ñöôïc giaáy pheùp hoaït ñoäng (hieän nay môùi coù theâm 4 cô quan nöõa ñöôïc caáp giaáy pheùp, trôû thaønh 53 nhaø xuaát baûn coù giaáy pheùp hoaït ñoäng). Taát caû ñeàu laø ñaûng vieân coäng saûn vaø laø tröôûng cô quan, khoâng coù ai coù tö caùch phaùp nhaân rieâng nhaø xuaát baûn cuûa mình trong 53 nhaø xuaát baûn naøy. ÔÛ Little Saigon caùch ñaây 10 naêm cuõng coù moät taïp chí “vaên hoïc” loaïi ñaàn ñoän cuõng töï ñoäng ghi maáy chöõ “chòu traùch nhieäm xuaát baûn” ôû cuoái saùch. Tình traïng khoâng coù saùch cho daân chuùng ñoïc khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân. Soá 53 “kieåm duyeät vieân” (töùc ngöôøi coù teân “chòu traùch nhieäm xuaát baûn” ) khi in moät cuoán saùch ñaõ phaûi heát söùc bình sinh loaïi boû baèng heát

Nhaø giaùo Haø Mai Anh (1905-1975), ngöôøi Thaùi Bình, dòch giaû “Taâm Hoàn Cao Thöôïng,” “Voâ Gia Ñình,” “80 Ngaøy Voøng Quanh Theá Giôùi.”

nhöõng gì hoï sôï, hoï ñaõ laø ñôït 53 ngöôøi ngaên caûn haøng trieäu taùc giaû vieát laùch, thì saùch in ra ñöôïc coøn gì ñaùng ñoïc? Vì theá hôn möôøi naêm tröôùc, ñeå cöùu vaõn vieäc naøy, “saùch nguïy” ñöôïc in laïi, vaø nhöõng keû “chòu traùch nhieäm xuaát baûn” toaøn quyeàn caét boû, vaø khoâng nhöõng theá, khoâng nhöõng ñaõ caét boû, coøn söûa vaø theâm. Haún baïn ñoïc coøn nhieàu ngöôøi vaãn nhôù cuoán saùch loaïi giaùo duïc thieáu nhi nhieàu theá heä tröôùc 1954 vaø 75 ñaõ say meâ: ñoù laø cuoán “Taâm Hoàn Cao Thöôïng” do nhaø giaùo Haø Mai Anh dòch töø baûn Phaùp ngöõ “Les Grand Coeurs” cuûa nhaø vaên YÙ Edmond de Amicis? OÂng ngöôøi Kieán Xöông, Thaùi Bình, buùt hieäu Mai Sôn, sinh naêm 1905, töøng ñöôïc trao taëng Giaùo Duïc Boäi Tinh VNCH, Giaûi nhaát Giaûi Dòch thuaät Phaùp vaên cuûa Phuû Quoác Vuï Khanh ñaëc traùch Vaên Hoùa naêm


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

171


172

1970. OÂng cuõng laø ngöôøi ñaõ dòch nhöõng danh phaåm haàu nhö chuùng ta ñeàu bieát: “Voâ Gia Ñình” (dòch Sans Famille cuûa Hector Malot), “80 Ngaøy Voøng Quanh Theá Giôùi” (dòch Jules Verne), “Guy-Li-Ve Du Kyù) cuûa J. Swiff), “Em Beù Bô Vô” cuûa Charles Dickens... Baûn dòch Taâm Hoàn Cao Thöôïng cuûa oâng khoâng nhöõng ñöôïc Giaûi Vaên Chöông cuûa Hoäi Alexandre de Rhodes ôû Haø Noäi naêm 1943, maø ñaõ trôû thaønh cuoán saùch coù aûnh höôûng giaùo duïc saâu ñaäm tôùi nhieàu ngöôøi, kim-chæ-nam cho giôùi thieáu nieân nöûa theá kyû qua. Baïn coøn nhôù chaêng khi caäu An-Di leân lôùp ba, thaày giaùo lôùp tö hieàn dòu vaø tình caûm voã vai hoïc troø cuõ noùi: “An-Di ôi! Thaày troø ta töø nay chia tay nhau nhæ?” (Ngaøy khai tröôøng). Moät soá trong nhöõng lôøi vaên choïn loïc, nhöõng töø ngöõ chính xaùc maø nhaø giaùo taän taâm vaø ngöôøi dòch Haø Mai Anh ñaõ khoå coâng tra cöùu, nghieàn ngaãm, nay ñaõ bò xoùa boû, theâm thaét trong cuoán saùch cuûa chính oâng dòch nhöng in ôû Vieät Nam sau 1975. Caùch ñaây vaøi naêm tröôùc khi maát, ngöôøi baïn thôøi trung hoïc ñeä nhò caáp cuûa toâi ôû Hoà Ngoïc Caån Gia Ñònh laø Haø Mai Phöông, con trai cuûa dòch giaû Haø Mai Anh, göûi taëng cuoán “Taâm Hoàn Cao Thöôïng” baûn in ôû San Jose naêm 2005. Anh vieát trong thö daën toâi: “Baïn Vieân Linh Nguyeãn Nam: Nhôù ñoïc kyõ trang 198 ñeán trang 200!” Nhöõng trang naøy cho bieát nhaø xuaát baûn Thanh Nieân ôû trong nöôùc ñaõ in laïi “Taâm Hoàn Cao Thöôïng” do Haø Mai Anh dòch vaø töï ñoäng tung taùc. Mai-Ñình, ngöôøi thay maët gia ñình dòch giaû Haø Mai Anh cho bieát, hoï seõ taùi baûn laïi heát “taát caû caùc dòch phaåm nguyeân thuûy cuûa oâng cha ñeå laïi.” Vaø tuyeân boá: “Caùc aán baûn khaùc ngoaøi chính baûn [do gia ñình in laïi] ñeàu bò sai laïc, khoâng coøn giaù trò vaø khoâng töông xöùng vôùi coâng trình dòch thuaät cuûa nhaø giaùo Haø Mai Anh.” Ngöôøi vieát baøi naøy khoâng nhöõng taùn thaønh, maø coøn nhaân ñaây, löu yù baïn ñoïc raèng chæ coù saùch cuõ coøn löu truyeàn ôû haûi ngoaïi laø xaùc thöïc, chuùng ta caàn löu giöõ, ñöøng göûi veà trong nöôùc khi coøn coäng saûn, vì hoï seõ thuû tieâu, vaø in laïi sau khi ñaõ söûa ñoåi theo yù caùc kieåm duyeät vieân “chòu traùch nhieäm xuaát baûn” vaø caùc caáp treân cuûa hoï. Hoï coù khi khoâng thuø gheùt rieâng ai, hoï chæ caàn tieâu dieät

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

moïi ngöôøi khoâng nghó gioáng hoï. Vaø hoï vaãn coá gaéng keùo daøi theå cheá ñeå ñaøo taïo “moät traêm naêm troàng ngöôøi ngu ñoän,” ñeå lôùp naøy tieáp tuïc laøm vieäc nöôùc, bieán vieäc nöôùc thaønh vieäc phöôøng khoùm, xaõ aáp, thích hôïp vôùi tinh hoa cuûa gioáng noøi hoà ngao, moïi caù nhaân trôû thaønh “thaèng, con, maøy noù, ngaøi, baùc,” (cao nhaát laø baùc), thì roài daân toäc theá kyû naøy vaãn nhö caâu thô cuûa Taûn Ñaø hoài ñaàu theá kyû XX: “Chæ bôûi ngöôøi daân ngu quaù lôïn...”

hoaØI nIEÄM Baùo ChÍ

Caùc hoài kyù veà ngheà baùo Vieät ngöõ cho tôùi nay khoâng coù nhieàu, maø neáu coù, laïi cuõng do caùc nhaø vaên vieát. Töø khi ra haûi ngoaïi, nhaø vaên Thanh Nam vieát “20 Naêm Vieát Vaên Laøm Baùo ôû Saøi Goøn (ñaêng treân Thôøi Taäp 1978, sau naøy ñaêng laïi treân Vaên), song dôû dang, vì taùc giaû laâm troïng beänh, maát naêm 1988 khi chöa tôùi tuoåi 60. Haún cuõng coøn ñaâu ñoù caùc baøi treân caùc tôø baùo, hay töøng baøi trong vaøi cuoán saùch, nhö cuûa caùc kyù giaû Nguyeãn Ang Ca, Hoà Vaên Ñoàng, nhaø vaên nhaø baùo An Kheâ,... Khoaûng hai möôi naêm tröôùc ñaây, laõo kyù giaû Traàn Bình cuûa Tuaàn baùo Ñôøi Môùi (hieän dieän khoaûng nhöõng naêm 50 vôùi chuû nhieäm Traàn Vaên AÂn), ñaõ öu aùi göûi cho ngöôøi vieát baøi naøy töøng ñoaïn cuûa moät baøi vieát theo kieåu nhôù ñaâu vieát ñoù, nhaát laø veà giai ñoaïn cuï Traàn Vaên AÂn chaáp chaùnh, vì teá nhò, ñaõ nhôø baïn thay mình laøm quyeàn chuû nhieäm Ñôøi Môùi moät thôøi gian. Do ñoù kyù giaû Traàn Bình ñaõ keå laïi moät soá chuyeän, moät soá nhaân söï, trong sinh hoaït baùo chí ôû Mieàn Nam. Nhôø ñoù, taøi lieäu coù nhieàu hôn ñeå keâ cöùu. Coøn veà sinh hoaït baùo chí ôû Mieàn Baéc, chuùng ta hoaøn toaøn khoâng bieát, tröø moät giai ñoaïn ngaén thôøi Nhaân Vaên-Giai Phaåm, qua caùc baøi vieát cuûa taùc giaû Maëc Ñòch, Hoaøng Vaên Chí. Gaàn ñaây, chæ môùi 3 naêm nay, nhaø vaên Ngoïc Giao, keït laïi Haø Noäi sau 1954, cho xuaát baûn “Quan Laøm Baùo,” song laïi vieát veà giai ñoaïn tieàn chieán, khoaûng 1943, 1944. Rieâng toâi may maén thay, coù moät soá taøi lieäu anh em trong laøng göûi cho, trong ñoù coù nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân vieát veà kyù giaû Vuõ Ngoïc Caùc, chuû nhieäm chuû buùt tôø Daân Chuû ôû Saøi Goøn khoaûng 1955-1957. Thöïc ra toâi yeâu caàu anh

vieát veà Vuõ Ngoïc Caùc, vì baûn thaân coù moät vaøi kyû nieäm dính daùng tôùi tôø nhaät baùo naøy, khoâng ngôø kyù giaû Vuõ Ngoïc Caùc ñaõ hoaït ñoäng ñaûng phaùi, laøm baùo ñaûng phaùi töø hoài chieán tranh Phaùp Vieät, 1946, do ñoù maø kyù giaû Nguyeãn Thaïch Kieân ñaõ keå ngöôïc thôøi giai ñoaïn ôû Haø Noäi tröôùc 1954 ngöôïc leân tôùi 1947. Trong ngheà chôi saùch cuõ, cuï Vöông Hoàng Seån coù noùi tôùi chuyeän “saùch tìm ngöôøi,” trong ngheà baùo, toâi cuõng coù nieàm tin töông töï: tin xöa kieám ngöôøi cuõ! Caûnh laøm baùo ôû Nam Cali hoài 1975-1980 cuûa caùc kyù-lôõ haûi ngoaïi, theo toâi, neáu ñem so vôùi caûnh laøm baùo cuûa Haø Noäi hoài 1947-1950, laø so saùnh thieân ñöôøng vôùi ñòa nguïc. Kyù giaû Nguyeãn Thaïch Kieân vieát: “Giöõa caûnh ñieâu taøn ñoå vôõ [cuûa Haø Noäi hai thaùng sau ngaøy Haø Noäi ñaùnh Phaùp 19.12.1946], nhaø in ñoå naùt, thieáu chöõ, thieáu thôï, kyõ sö Nghieâm Xuaân Thieän vaø nhoùm ñoàng chí cuûa hoïc giaû Nhöôïng Toáng ñeán nhaø in Ngaøy Nay (cuõng laø toøa soaïn nhaät baùo Vieät Nam vaø tuaàn baùo Chính Nghóa cuûa Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng) ôû 80 phoá Quan Thaùnh, nhaët nhaïnh ñöôïc moät môù chöõ. Keá ñeán caùc nhaø in ôû phoá Haøng Ñieáu, Haøng Boâng, bôùi trong caùc ñoáng gaïch ngoùi, töôøng ñoå, tìm theâm ñöôïc maáy môù chöõ nöõa.” Nhöõng con chöõ a, b, c ñuùc baèng keõm, vuoâng vaén daøi 2 cm, moät ñaàu laø maët chöõ, ví duï muoán coù chöõ Saigon, ngöôøi thôï in phaûi kieám chöõ S ôû hoäc chöõ S, chöõ a ôû hoäc chöõ a, chöõ i ôû hoäc chöõ i, xeáp 3 con chöõ baèng keõm aáy ôû treân loøng baøn tay traùi, roài tieáp tuïc xeáp chöõ gon ñeå thaønh chöõ Saigon... Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân vieát tieáp: “Theá laø tôø Actualiteùs (Thôøi Söï) baûn Phaùp vaên vaø tôø Traät Töï baûn tieáng Vieät, khuoân khoå hôi nhoû, ra ñôøi. Sau ñoù vaøi thaùng, nhaät baùo Traät Töï ñoåi teân thaønh nhaät baùo Thôøi Söï vaø töø 2 trang khoå nhoû leân 4 trang khoå lôùn, cuûa moät tôø baùo lôùn. Coâng lao aáy thaät söï laø nhôø caùc anh Xích Dieän, Theá Höng giuùp ñôõ, veà phaàn kyõ thuaät vaø chuyeân nghieäp, môùi hoaøn thaønh toát ñeïp. Vì ngoaøi phaàn “xeáp chöõ” coøn vaán ñeà in aán. Ñieän yeáu, maùy khoâng chòu chaïy, nhieàu phen caùc anh aáy phaûi quay maùy baèng tay cho... maùy chaïy! Chaïy (quay) suoát ñeâm. Ñeå saùng môùi coù baùo baùn vaø göûi cho caùc cô quan


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

KINH CÖÙU KHOÅ Nam-moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam-moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan-Theá-AÂm Boà Taùt. Baù thieân vaïn öùc, Phaät haøng sa soá, Phaät voâ löôïng, coâng ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân, thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieän bieán nhöùt, thaân ly khoå naïn, luïng ñaéc nhöùt vaïn bieán hieäp gia ly khoå naïn. Nam-moâ Phaät löïc oai, Nam-moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc laâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä, hoài quang Boà-taùt, hoài thieän Boà-taùt a naäu ñaïi thieân, vöông chaùnh ñieän boà-taùt, ma kheo, ma kheo thanh tònh, tyø kheo, quan söïc ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò boà-taùt, nguõ a la-haùn, cöùu ñoä ñeä töû... nhöùt thaân ly khoå naïn tö ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caàn ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha daø ñeá, chôn laêng caøn ñeá, ta baø ha. Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy (9 laàn) thì caàu gì ñöôïc naáy. Ñöôïc vieäc nhôù in nhöõng lôøi nguyeän naøy.

Gia ñình Cuùc Döông - Thu Nguyeãn (314-317)

173

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

181


174

Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân (19262008), moät trong nhöõng nhaø vaên, nhaø baùo cuûa thôøi baùo chí vaên thô Vuøng Teà, Haø Noäi (1947-1954).

lieân heä. Chính oâng chuû nhieäm kyõ sö Nghieâm Xuaân Thieän vaø oâng bænh buùt noåi danh Traàn Trung Dung (kyù teân Vöông Quoác Thaùi döôùi caùc baøi bình luaän), nhieàu ñeâm phaûi laøm thôï in ñeå cho ngaøy mai coù baùo.” Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân sinh naêm 1926, naêm Haø Noäi noå suùng ñaùnh Phaùp anh vöøa troøn 20 tuoåi. Nhö nhieàu thanh nieân hoài ñoù, ñaõ tham döï vieäc choáng Phaùp, ngöôøi ta coù theå deã daøng böôùc vaøo caùc hoaït ñoäng tranh ñaáu chính trò, keå caû gia nhaäp caùc ñaûng phaùi caùch maïng. Anh tham gia Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, nghieâng daàn veà sinh hoaït tuyeân truyeàn, baùo chí. Anh coøn laøm thô, vieát vaên. Naêm 1949, taùc phaåm “Höông Lan” cuûa Nguyeãn Thaïch Kieân ñöôïc trao giaûi vaên chöông cuûa nhaø xuaát baûn Taân Vieät; naêm 1954, taùc phaåm “Muøa Hoa Phöôïng” cuûa anh ñöôïc giaûi cuûa Tinh Vieät Vaên Ñoaøn. Hoaït ñoäng vôùi anh ôû haûi ngoaïi, trong caùc caâu chuyeän, anh thöôøng nhaéc tôùi hai ngöôøi, hai baäc ñaøn anh vöøa trong tranh ñaáu vöøa trong vaên chöông, laø thi só hoïc giaû Nhöôïng Toáng, moät ñaàu naõo cuûa Vieät Nam Quoác Daân Ñaûng, hoaït ñoäng saùp caùnh vôùi Ñaûng tröôûng Nguyeãn Thaùi Hoïc, moät ngöôøi vaên thô ñeàu hay, sôû kieán uyeân baùc, töøng dòch ra Vieät ngöõ caùc danh phaåm lòch söû, nhö Nam Hoa Kinh, hay vieát tieåu thuyeát “Lan vaø Höõu,” bò aùm saùt cheát ngay treân ñöôøng phoá Haø Noäi khoaûng 1947-49; vaø ngöôøi kia laø nhaø vaên noøng coát cuûa Töï Löïc Vaên Ñoaøn: Khaùi Höng, ngöôøi bò coäng saûn dìm cheát trong moät khuùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

soâng ôû Nam Ñònh, cuoái naêm 1947. Nhaø vaên Nguyeãn Thaïch Kieân thuoäc lôùp ñaøn em cuûa hai oâng trong tranh ñaáu cuõng nhö trong sinh hoaït baùo chí, nhôø ñoù anh bieát nhieàu veà baùo chí Haø Noäi trong nhöõng naêm 1947-1954. “Thaønh phoá Haø Noäi, ngoaøi tôø Thôøi Söï, coøn tôø Ngaøy Môùi do oâng Ngoâ Quaân ñöùng teân chuû nhieäm. Hai naêm sau ñoåi teân thaønh Tia Saùng vaø laø tôø baùo lôùn - nhôø coù nhöõng trang Rao Vaët ñeå thöøa tieàn nuoâi soáng ngöôøi chuû tröông vaø ban bieân taäp. Veà phía tuaàn baùo coù tôø Caûi Taïo do oâng Phaïm Vaên Thuï chuû nhieäm, vaø oâng Ñaøo Trinh Nhaát laøm chuû buùt. Tôø Giaùc Ngoä cuûa oâng Nguyeãn Caûnh Long, tôø Thanh Nieân cuûa nhoùm anh em Ñaïi Vieät, tôø Hoà Göôm cuûa Baùc Só Buøi Caåm Chöông vaø tôø Ngaøy Xanh cuûa hoïa só Leâ Vaên Ñeä.” Tuy luùc aáy coøn nhoû, ngöôøi vieát baøi naøy cuõng vaãn nhôù moät vaøi muïc ñaëc bieät treân caùc baùo, nhö “Tieáng Daân Keâu,” “Chieáu Treân Chieáu Döôùi,” vaø cuõng quen bieát vaøi caây buùt trong caùc tôø Caûi Taïo, Tia Saùng, Hoà Göôm, nhaát laø veà phía caùc taïp chí vaên hoïc, nhö Theá Kyû, Phoå Thoâng, Sinh Löïc,... Moät thôøi xa xöa ñaõ qua haún.

nhÖÕng ngoÂI Sao TaÉT SÔùM

Neáu ñôøi soáng vaên chöông cuûa caùc nhaân taøi Vieät Nam khoâng bò huûy dieät, thì neàn vaên chöông cuûa ñaát nöôùc seõ röïc rôõ nhö theá naøo? Haõy kieåm keâ, töôûng töôïng, haõy giaû ñònh, chuùng ta seõ thaáy söï maát maùt meânh moâng, söï baêng hoaïi theâ thaûm, söï thui choät naõo neà, vaø toäi aùc cuûa söï ngu doát vó ñaïi ngaàn naøo tröôùc lòch söû? Khoâng phaûi chæ coù theá, chieán tranh, tuø nguïc, caùc tai hoïa khaùc cuõng ñaùng bò nguyeàn ruûa beân caïnh söï heøn moïn cuûa kyø thò Trung Baéc vaø söï phaân loaïi vaø phe ñaûng. Ñinh Huøng vieát: “Kho taøng vaên hoïc nöôùc nhaø seõ phong phuù theâm bao nhieâu neáu chuùng ta khoâng sôùm maát nhöõng Haøn Maëc Töû, Bích Kheâ, Phaïm Haàu, Thaâm Taâm, Nguyeãn Nhöôïc Phaùp, J. Leiba, nhöõng Vuõ Troïng Phuïng, Lan Khai, Thaïch Lam, Khaùi Höng, Nam Cao, Nguyeãn Ñöùc Chính, Kim Haø, Vuõ Troïng Can, Nguyeãn Ñình Laïp, Nhöôïng Toáng, Truùc Kheâ, Hoaøng Tích Chu, Ñaøo Trinh Nhaát. Laøng Hoïa, laøng nhaïc seõ coøn giaàu theâm bao

nhieâu thanh saéc neáu chuùng ta coøn ñuû nhöõng Traàn Bình Loäc, Toâ Ngoïc Vaân, Phaïm Tuù, Ñaëng Theá Phong...” Sau ñaây laø nhöõng tìm kieám cuûa ngöôøi vieát baøi naøy, ñeå chuùng ta cuøng tieáp tuïc nhöõng yù nguyeän maø ngöôøi chuû soaùi Tao Ñaøn, “Tieáng noùi cuûa thi ca mieàn Nam töï do” ñaõ neâu leân. Ngöôøi ñaàu tieân chính laø oâng, ñaõ töø traàn möôøi naêm sau khi neâu leân giaû ñònh. Ñinh Huøng noåi tieáng töø thôøi Tieàn Chieán, trong nhoùm Daï Ñaøi ôû Haø Noäi vôùi Traàn Daàn, Vuõ Hoaøng Ñòch. Sau 1954 thaønh laäp chöông trình thi ca Tao Ñaøn treân ñaøi phaùt thanh Quoác Gia ôû Saøi Goøn. Maát khi môùi 47 tuoåi. Quaùch Thoaïi: Teân thaät Ñoaøn Thoaïi, vieát cho caùc baùo Daân Chuû, Vaên Ngheä Tieàn Phong, Saùng Taïo ôû Saøi Goøn. Cheát trong moät beänh vieän coâng laäp thaønh phoá khi môùi 27 tuoåi. Khoång Döông: Khoång Döông teân thaät Tröông Vaên Hai, ngöôøi Traø Vinh, hoïc trung hoïc Thaêng Long Haø Noäi, töøng coù baøi ñaêng treân Tieåu Thuyeát Thöù Baûy. Veà Nam laäp nhaø xuaát baûn Ñoàng Nai, trong chieán tranh bò baén cheát taïi kinh Xeûo Tre, Long Xuyeân naêm 26 tuoåi. Hoà Haùn Sôn: Thanh nieân nhieät huyeát, ñaïi taù Quaân ñoäi Cao Ñaøi, noåi tieáng vôùi baøi thô Tình Ngheøo do Phaïm Duy phoå nhaïc. Naêm 1956 ngöôøi ta tìm thaáy Hoà Haùn Sôn bò troùi cuøng moät taûng ñaù, xaùc naèm trong ñaùy gieáng ôû Baøu Sen. Löu Quang Vuõ: laø kòch taùc gia, thi só kieät xuaát, coù ñeâm coù 5 nhaø haùt taïi 5 thaønh phoá mieàn Baéc ñeàu dieãn kòch cuûa oâng. Loät traàn taâm ñòa coäng saûn trong “Hoàn Tröông Ba, Da Haøng Thòt.” Cuøng vôï laø thi só Xuaân Quyønh vaø con bò cheát laï thöôøng trong moät tai naïn löu thoâng treân moät quaõng ñöôøng khoâng xe coä taïi mieàn Baéc. Xin möôïn lôøi taùc giaû Meâ Hoàn Ca ñeå töôûng nieäm nhöõng taøi naêng meänh yeåu: “Soá meänh baát ngôø ñaõ sôùm tìm ñeán baét hoï böôùc vaøo thieân coå, khoâng moät lôøi trao duyeân nhaén gôûi laïi theá nhaân, neân hoï cuõng chaúng coù ñöôïc moät lôøi ai ñieáu tieãn chaân.” Nhöng chuùng ta, vaø ñôøi sau, seõ khoâng queân hoï. Hoï ñeán raát sôùm, vaø ñi cuõng raát sôùm, vaø cuõng vì theá, nhaân theá cuõng coù teân rieâng ñeå goïi hoï: ñoù laø nhöõng vì sao baêng röïc saùng, roài taét ngaám.ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

175


176 ThEÁ gIÔùI Ñoù ÑaÂY ª THAÛO NGUYEâN

Saùt nhaân Sawney Bean cuøng “gia ñình quyû döõ” goàm 48 ngöôøi ñaõ gieát haïi vaø aên thòt tôùi hôn 1.000 ngöôøi voâ toäi...

S

awney Bean laø moät trong nhöõng teân saùt nhaân haøng loaït ñaùng sôï nhaát trong lòch söû nhaân loaïi. Chæ trong voøng 25 naêm, Bean cuøng gia ñình ñaõ gieát haïi vaø aên thòt tôùi hôn 1.000 ngöôøi voâ toäi. Alexander Sawney Bean ñöôïc sinh ra ôû Ñoâng Lothian (Scotland) trong nhöõng naêm ñaàu theá kyû XV. Cha Bean laø moät ngöôøi noâng daân vaø ban ñaàu Bean coá gaéng tieáp tuïc coâng vieäc truyeàn thoáng cuûa gia ñình. Nhöng y nhanh choùng nhaän ra raèng, vaøo thôøi baáy giôø, vieäc lao ñoäng trung thöïc thaät

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

quaù khoù ñeå giaøu coù vaø sung tuùc. Bean boû nhaø ñi vaø soáng lang baït khaép nôi vôùi moät ngöôøi phuï nöõ, cuøng soáng vôùi nhau nhö vôï choàng. Moät thôøi gian sau ñoù, Bean löu laïc tôùi vuøng bieån Bennane, taïi ñaây y phaùt hieän ra moät chuoãi hang ñoäng kyø laï. Hang naøy saâu tôùi 200m, nhieàu ngoùc ngaùch nhö meâ cung. Ñieàu ñaëc bieät laø nhôø thuûy trieàu “ñaûo ngöôïc”, buoåi saùng nöôùc daâng cao che khuaát cöûa hang, coøn khi toái cöûa hang laïi loä ra. Töø ñaây, Bean nghó ra moät yù ñònh xaáu xa. Y cuøng vôï chuyeån haún vaøo soáng trong hang ñoäng. Buoåi saùng aån naáp, toái ñeán seõ tieán haønh nhöõng vuï cöôùp boùc ñaãm maùu ngöôøi daân quanh vuøng vaø nhöõng ñoaøn ngöôøi di chuyeån qua laïi giöõa Bennane vaø Lothian. Khoâng chæ döøng laïi ôû vieäc cöôùp boùc cuûa caûi vaø tieàn baïc, vôï choàng Bean coøn laáy vieäc haønh haï thaân xaùc caùc naïn nhaân laøm “thuù tieâu khieån”. Ña phaàn caùc thi theå ñöôïc ñöa veà hang ñoäng bò chia nhoû roài trôû thaønh... thöùc aên cuûa vôï choàng Bean. Ñaùng sôï hôn, caëp ñoâi naøy coøn öôùp muoái nhieàu boä phaän cô theå cuûa naïn nhaân ñeå aên daàn. Khi thaáy cuoäc soáng khaù oån ñònh vaø no ñuû, Bean vaø vôï sinh con. Gia ñình naøy coù vôùi nhau 8 ngöôøi con trai vaø 6 ngöôøi con gaùi. Sau ñoù, caùc con trong gia ñình Bean coøn loaïn luaân roài ñeû ra theâm 18 ngöôøi con trai vaø 14 ngöôøi con gaùi nöõa. Vôùi soá löôïng ñoâng ñaûo, “gia toäc quyû döõ” naøy trôû neân voâ cuøng hung haõn, chuùng phuïc kích nhöõng ñoaøn ngöôøi lôùn baèng nhieàu caùi baãy cheát ngöôøi. Gia toäc naøy khoâng ngaàn ngaïi taán coâng nhieàu ngoâi laøng nhoû trong vuøng ñeå cöôùp löông thöïc vaø vuõ khí. Xaùc ngöôøi hay caùc vuõng maùu lôùn naèm raûi raùc khaép nôi quanh vuøng Bennane. Nhieàu ngoâi laøng sau moät ñeâm döôøng nhö bò xoùa soå, moïi cö daân trong laøng boãng döng bieán maát. Bean laø moät ngöôøi raát caån thaän, haén nghe ngoùng thoâng tin raát kyõ vaø thöïc hieän nhöõng vuï cöôùp boùc moät caùch nhanh goïn vaø an toaøn nhaát. Khi nhaän thaáy coù söï truy queùt cuûa quaân ñoäi trieàu ñình, Bean saün saøng cho gia ñình mình ôû trong hang toái gaàn moät thaùng roøng. Quaù lo sôï vì caùc vuï taán coâng, thaûm saùt haøng loaït dieãn ra ngaøy moät nhieàu nhöng quaân ñoäi hoaøn toaøn baát löïc, daân quanh vuøng

baét ñaàu chuyeån ñi do ngaøy caøng sôï haõi. Caùc vuï thanh tröøng ngöôøi voâ toäi dieãn ra voâ toäi vaï do ngöôøi daân nghi ngôø, ñoå loãi cho nhau khieán tình hình vuøng Bennane ngaøy caøng roái ren. Moïi chuyeän chæ keát thuùc khi Bean toå chöùc phuïc kích moät caëp vôï choàng ñang treân ñöôøng tôùi Bennane. Ñaùng tieác cho gia ñình ma quaùi naøy, ngöôøi choàng laïi laø moät cöïu binh giaøu kinh nghieäm chinh chieán. Chæ baèng moät thanh göôm vaø khaåu suùng luïc anh ta ñaåy luøi cuoäc taán coâng cuûa gia ñình Bean vaø haï guïc ñöôïc vaøi teân trong “gia toäc quyû döõ”. Theá nhöng, Bean cuõng kòp baén cung teân vaø gieát cheát ngöôøi vôï cuûa cöïu binh naøy. Quaù töùc giaän, ngöôøi choàng giaû vôø thua traän roài ruùt chaïy baèng ngöïa. Nhöng sau ñoù, anh bí maät quay laïi ñeå theo doõi vaø ñaõ phaùt hieän ñöôïc hang ñoäng maø gia ñình Bean truù aån. Ngöôøi choàng töùc toác quay laïi baùo vôùi nhaø chöùc traùch quanh vuøng. Chæ ít tieáng sau, moät löïc löôïng thanh nieân ñoâng ñaûo trong vuøng ñaõ tìm tôùi hang ñoäng cuûa Bean. Vôùi soá löôïng aùp ñaûo, hoï nhanh choùng khoáng cheá “gia ñình quyû döõ” naøy. Nhöõng ngöôøi coù maët ôû hang ñoäng coøn phaûi chöùng kieán moät caûnh töôïng kinh hoaøng. Trong hang chöùa ñaày nhöõng ñaàu ngöôøi treo lô löûng, caùc thuøng muoái ngaâm chaân tay cuûa naïn nhaân nhieàu khoâng ñeám heát Tính ñeán thôøi ñieåm ñoù, soá ngöôøi bò haïi döôùi tay gia ñình Bean öôùc tính leân tôùi 1.000 ngöôøi. Quaù soác tröôùc toäi aùc cuûa gia ñình Bean, vua James VI ngay laäp töùc ra leänh haønh hình taát caû 48 thaønh vieân trong gia ñình naøy. Bean vaø nhöõng ñöùa con trai bò chaët tay, chaân roài cho chaûy maùu tôùi cheát. Phuï nöõ trong gia ñình Bean bò thieâu soáng sau khi nhìn cha vaø anh cuûa mình “cheát daàn cheát moøn”. Nhöng taát caû thaønh vieân trong “gia ñình quyû döõ” naøy ñeàu toû ra khoâng sôï haõi, ñau ñôùn tröôùc nhuïc hình, thaäm chí trong hôi thôû cuoái cuøng, chuùng coøn tuyeân boá seõ quay laïi traû thuø trong kieáp sau. “Truyeàn thuyeát” veà gia ñình cuûa Sawney ñaõ trôû thaønh nguoàn caûm höùng cho nhieàu boä phim kinh dò treân theá giôùi. Hang ñoäng maø ngaøy xöa Bean ñaõ gieát haïi voâ soá ngöôøi ñaõ trôû thaønh moät ñòa ñieåm du lòch lyù thuù thu huùt raát ñoâng du khaùch moãi naêm. ª


177

TAÏ P315 NN GGÑOÂ NN GG° °SOÁ PCHÍ CHÍRAÏ RAÏ ÑOÂ SOÁ435 416°°DEC FEB 05, 20, 2013 2013 DEC 05, 2008 SOÁTAÏ

185 TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂ NG

GOïI

Chuù ng Toâi Coù Baùn VIETNAM 2.9 Iphone 5 Unlock CENT 1 PHUÙT Saøi Cho T-Mobile (Hoaëc Saøi ÔÛ Vietnam) Vaø Unlock Iphone 4, 4S, 5.

& Immigration ª Gia haïn hoä chieáu VN trong voøng 3 ngaøy. ª Laøm baèng laùi Quoác Teá coù giaù trò trong voøng 10 naêm. ª chuùng toâi coù nhaän chuyeån tieàn veà Viet Nam vôùi giaù reû (license #2215) ª Coù baùn daàu gioù xanh vaø göûi söõa Ensure giao taän nhaø ª Coù baùn Phone Card V-247 and Delux telephone ª Coù baùn sim card söû duïng taïi Vietnam $10.00 (khi xuoáng phi tröôøng goïi ñöôïc thaân nhaân ngay)

Ñaïi dieän caùc haõng haøng khoâng: Eva Air - Singapore Airline - Cathay Pacific Asian Airlines - Japan Airlines - China Airlines

(Ñeå mua veù maùy bay ñi noäi ñòa vôùi giaù reû, xin vaøo) http://www.bestsaigontravel.com Email: bennpham@yahoo.com

2505 Chamblee Tucker Rd. #102, Chamblee GA 30341

(Trong khu Nha Só Thuøy Linh, keá chôï Hoøa Bình)

770-452-7442 ª NHA Fax: SÓ 770-452-7434 Tel: GAÀN KHU CHÔï HOØ A BÌNH, CUØNG BUILDING THUØY LINH)

TEL: 770-807-3951 FAX: 770-452-7434

VAÊN PHOØNG TÖ VAÁN LUAÄT DI TRUÙ hoa KYØ & VIEÄT naM

ª Hôïp thöùc hoùa sang nhöôïng uûy quyeàn taøi saûn, ñaát ñai taïi VN

HÖÔÙNG DAÃN MUA BAÙN ÑAÀU TÖ ÑÒA OÁC

MIEÃn PhÍ

Cell: 678-687-8700

Giôø Môû Cöûa: MON - FRI: 10am - 6pm SAT: 10am - 4pm ■ SUN: 11am - 4pm

185


178

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª Tieäc cöôùi, hoûi, lieân hoan, sinh nhaät, ra tröôøng, v.v. ª Taát caû nhöõng hình thöùc sinh hoaït coäng ñoàng.

179


180

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

4864 Jimy carter Blvd., Ste. 207 Norcross GA 30093 / Tel: (678) 359-6598 Fax:(678) 359-6464 / Email: Frankin@franklincpa.com / Website: www.frankincpa.com


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 435 416 °° DEC FEB 20, TAÏ 05, 2013 2013

181

193


182

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Tieåu thuyeát mieàn nam

QUYEÅn 2 naùT ThaÂn BoÀ LIEÃU ChÖÔng 5... Naøng voâ buoàng naèm thoån-thöùc hoaøi nguû khoâng ñöôïc. Ñeán canh ba, naøng nghe döôùi raïch coù tieáng ghe khua cheøo loäpcoäp, roài laïi nghe coù tieáng ngöôøi noùi chuyeän raàm-rì... - AÙnh-Nguyeät, AÙnh-Nguyeät, chaùu nguû hay laø thöùc ñoù chaùu? AÙnh-Nguyeät vaø loàm coàm ngoài daäy vaø ñaùp raèng: - Daï, toâi thöùc ñaây. Ai keâu ñoù? ÔÛ ngoaøi coù tieáng noùi raèng: - OÂng. OÂng laø oâng saùu Thôùi ôû ngoaøi vaøm. Chaùu môû cöûa cho oâng voâ, oâng noùi chuyeän cho maø nghe. - Coù chuyeän chi vaäy oâng? - ÔØ, coù chuyeän gaép laém. OÂng giaø chaùu ñau naëng quaù, neân nhaén bieåu cho chaùu hay. - Huùy! Trôøi ñaát oâi! Khoán khoå chöa! Hai böõa raøy trong buïng toâi buoàn-böïc neân toâi nghi coù chuyeän gì ñaây, thieät toâi nghi chaúng sai. Cha toâi baây giôø ôû ñaâu vaäy oâng? AÙnh-Nguyeät tay chôn run laäp caäp, nöôùc maét tuoân daàm deà, queân thoåi löûa (#14) ñoát ñeøn, cöù chaïy aàm ra môû cöûa. Naøng thaáy oâng saùu Thôùi ñöùng giöõa saân, naøng khoâng kòp môøi

ª hoà bieåu chaùnh

voâ nhaø, lieàn tieáp hoûi raèng: - OÂng ñi ñaâu maø gaëp cha toâi? Chôù chi oâng laøm phöôùc röôùc veà ñaây, thì toâi mang ôn oâng bieát chöøng naøo. Cha toâi baây giôø ôû ñaâu vaäy oâng? Ñau laøm sao ñoù? Naøng hoûi laêng xaêng oâng khoâng traû lôøi töø caâu cho kòp, bôûi vaäy phaûi chôø cho naøng heát hoûi roài oâng môùi noùi raèng: - OÂng coù gaëp cha chaùu ñaâu maø bieát ñau laøm sao. OÂng ñi ñaùnh caâu ngoaøi soâng lôùn, gaëp ghe thöông hoà hoï caäy oâng noùi laïi duøm vôùi chaùu raèng cha chaùu ñau naëng baây giôø coøn ôû taïi quaùn cuûa teân Ñoã-Caåm naøo ñoù, treân thaønh Gia-ñònh. OÂng nghe nhö vaäy neân nöôùc lôùn oâng cuoán caâu roài cheøo thaúng voâ cho chaùu hay ñaây. AÙnh-Nguyeät chaét löôõi laéc ñaàu maø noùi raèng: - Cha chaû! Khoâng bieát nhaén töø hoâm naøo ñeán böõa nay ... Maø neáu cha toâi ñau naëng thì laøm sao kieám ghe maø nhaén ñöôïc. Chaéc laø cha toâi möôïn ai ñi nhaén duøm chôù gì. Phaûi hoài naõy oâng hoûi duøm hoï kyõ löôõng thì tieän quaù! OÂng saùu Thôùi ñaùp raèng: - Ghe hoï cheøo ngang, hoï hoûi oâng ôû ñaây maø coù bieát cha chaùu hay khoâng. OÂng noùi bieát. Hoï noùi voùi coù maáy tieáng ñoù roài hoï cheøo ghe ñi

tuoát, oâng khoâng hoûi kòp vieäc chi heát. AÙnh-Nguyeät chau maøy ñöùng ngaãm nghó moät hoài roài noùi moät mình raèng: - Toâi phaûi ñi röôùc cha toâi môùi ñöôïc, chôù ñau maø naèm trong quaùn, baùt côm cheùn thuoác bieát caäy nhôø ai? Naøng thì tính moät mình, maø oâng saùu Thôùi töôûng naøng noùi vôùi oâng neân oâng ñaùp raèng: - Chaùu ñi roài boû nhaø ai coi? Maø ñöôøng töø ñaây leân thaønh Gia-ñònh ñi khoâng phaûi deã gì, phaän chaùu laø gaùi, ñi moät mình sao ñöôïc? Chaùu coù ñi thì phaûi ñi ghe. Nhö chaùu muoán ñi, thì oâng vôùi thaèng Hieån cheøo ghe ñöa chaùu ñi. Chaùu tính laïi coi ... AÙnh-Nguyeät vì nghe cha ñau thì boái-roái neân queân leã nghóa heát, chöøng nghe oâng saùu Thôùi noùi nhö vaäy, naøng caûm yù töû teá cuûa oâng, naøng môùi nhôù söïc laïi roài laät-ñaät môøi oâng voâ nhaø. Naøng choáng cöûa leân roài thoåi löûa ñoát ñeøn. OÂng saùu Thôùi ñi laïi vaùn maø ngoài vaø noùi raèng: - Phaûi ñi ghe ñaëng röôùc cha chaùu veà, chôù ñi boä roài leân treån bieát möôùn ghe coù ñöôïc hay khoâng. Neø, maø chaùu laø con gaùi daàu ñi ghe cuõng khoù. Vaäy thoâi chaùu caäy oâng chuù, hoaëc oâng caäu cuûa chaùu ñi röôùc duøm cuõng ñöôïc maø. AÙnh-Nguyeät laéc ñaàu ñaùp raèng:


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

183


184

- Khoâng ñöôïc. Caäu cuûa chaùu muø quaùng ñi sao cho ñöôïc. Coøn chuù cuûa chaùu, thì hoâm kia chaùu xuoáng thaêm, thaáy chuù ñau bònh reùt, aên uoáng khoâng ñöôïc neân chuù oám quaù. Chuù noùi hôn moät thaùng nay böõa naøo chuù cuõng coù cöõ, neân khoâng ra khoûi nhaø. Chuù bònh nhö vaäy thì ñi röôùc gioáng gì ñöôïc. Beà naøo chaùu cuõng phaûi ñi môùi xong. Naøng noùi vöøa döùt lôøi thì coù moät baø giaø ôû gaàn, xöa nay ngöôøi ta keâu laø “baø Hai’, ôû ngoaøi böôùc voâ hoûi raèng: - Chaùu noùi chuyeän vôùi ai maø naõy giôø nghe loän-xoän beân naây vaäy? Phaûi cha chaùu veà hay khoâng? Baø vöøa hoûi vöøa ngoù thaáy oâng saùu Thôùi, baø lieàn chaøo oâng. AÙnh-Nguyeät beøn ñem caùi tin buoàn cuûa oâng saùu Thôùi môùi baùo cho mình hay hoài naõy ñoù maø thuaät laïi cho baø nghe. Baø ñoäng loøng thöông, neân noùi raèng: - Toäi nghieäp döõ hoân! Phaûi laøm sao ñi leân maø röôùc caäu veà, chôù caäu ñau maø ñeå caäu ôû treån sao ñöôïc. AÙnh-Nguyeät môùi thuaät cho baø nghe söï mình tính möôïn ghe oâng saùu Thôùi vaø ñi vôùi oâng leân maø röôùc. Luoân dòp naøng gôûi nhaø cho baø coi chöøng duøm. Baø nghe heát roài môùi noùi raèng: - Chaùu söûa soaïn maø ñi ñi. Ñeå nhaø ñoù baø coi chöøng duøm cho, khoâng coù sao ñaâu maø lo. OÂng saùu Thôùi cuõng bieåu naøng söûa soaïn maø ñi lieàn baây giôø cho xuoâi nöôùc. AÙnh-Nguyeät voâ buoàng truùt huû gaïo thì coøn ñöôïc ba boán noài; naøng laïi laàn vaùch moùc ra moät quan tieàn cuûa naøng giaáu ñoù, roài boû chung voâ quaûy gaïo(#15) maø böng ra ngoaøi. Naøng möôïn oâng saùu Thôùi ñem duøm tieàn vôùi gaïo laàn xuoáng ghe. Naøng ôû laïi sau coi gaøi cöûa taét ñeøn, roài naøng ñi ra vôùi baø Hai. Naøng maëc coù moät boä aùo quaàn trong mình, laïi laáy coù moät caùi khaên maø thoâi, chôù khoâng ñem theo vaät chi heát. Ghe nhoå saøo xoâ ra, oâng saùu Thôùi caàm cheøo laùi, thaèng Hieån laø chaùu cuûa oâng, môùi 15 tuoåi, quay cheøo muõi, roài hai oâng chaùu cheøo trôû ra vaøm. Ghe ñi ngang qua nhaø, oâng keâu baø saùu maø noùi cho baø hay raèng oâng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

leân thaønh Gia-ñònh maø röôùc Lyù-kyøNguyeân roài ñi luoân chôù khoâng chòu gheù. oOo Taïi thaønh Gia-ñònh ngoù veà höôùng taây, caùch cöûa thaønh chöøng moät daäm, coù moät xoùm nhoû chöøng 5 caùi nhaø, maø nhaø naøo cuõng lôïp laù döøa, laïi nhaø naøo chung quanh cuõng coù troàng traàu, bôûi vaäy ngöôøi trong xöù môùi ñaët teân xoùm aáy laø “xoùm Traàu”. Trong xoùm nhaø aáy duy coù caùi nhaø ôû ñaàu xoùm, phía maët trôøi moïc, thì cao-raùo roäng raõi hôn heát. Nhaø caát trôû cöûa ra ñöôøng, tröôùc nhaø coù moät caùi saân lôùn, döïa ñöôøng coù troàng moät haøng xöông roàng(#16), laïi coù laøm moät caùi raøo tre ñeå chaän gaø heo ôû trong saân khoâng ra ngoaøi ñöôøng ñöôïc. Nhaø aáy laø nhaø cuûa ÑoãCaåm. Lyù-AÙnh-Nguyeät ngoài ghe leân tôùi thaønh Gia-ñònh roài, naøng beøn leân bôø ñi hoûi thaêm quaùn Ñoã-Caåm ôû choã naøo. Naøng ñi troïn moät ngaøy hoûi thaêm cuøng heát, hoï chæ laàn laàn, ñeán toái naøng môùi tìm ñöôïc. Khi naøng xoâ cöûa tre böôùc voâ saân thì thaáy trong nhaø ñeøn ñoát leo-leùt. Naøng laàn böôùc ñi gaàn tôùi cöûa, thì coù moät con choù möïc ôû trong nhaø höïc-höïc vaøi tieáng, roài xoâng thaúng ra chaän ñöôøng vaø suûa om-soøm. Naøng khoâng bieát con choù hieàn hay döõ, neân naøng ñöùng laïi keâu vaø noùi raèng: - Coù ai ôû trong nhaø xin laøm ôn la choù duøm cho toâi voâ moät chuùt. Naøng vöøa noùi döùt tieáng thì nghe coù ngöôøi trong nhaø hoûi raèng: - Chöøng naày maø ai coøn ñi ñaâu ñoù vaäy? Naøng chöa kòp traû lôøi thì thaáy coù moät ngöôøi traïc chöøng 40 tuoåi, ôû traàn truøi truïi, maët thoûn da ñen, caàm nhoïn, meùp coù raâu luùn-phuùn (#17), caëp maét ngoù laùo-lieân, böôùc ra cöûa ñöùng nhìn naøng roài la choù om-soøm. Con choù möïc nín suûa vaø xuï ñuoâi trôû ñi voâ nhaø. AÙnh-Nguyeät böôùc tôùi cöûa roài noùi vôùi ngöôøi ôû trong nhaø raèng: - Toâi ôû döôùi Caàn-Ñöôùc, oâng giaø toâi laø Lyù-kyø-Nguyeân ñi leân treân naày maø thi. Toâi môùi hay tin oâng giaø toâi ñau naèm taïi quaùn cuûa chuù, neân laät ñaät ñem ghe leân maø röôùc oâng giaø toâi. Thöa chuù, khoâng bieát oâng giaø toâi ñau bònh chi, böõa nay ñaõ heát hay

chöa, coøn ôû ñaäu nhaø chuù hay khoâng vaäy chuù? Ngöôøi aáy ngoù AÙnh-Nguyeät nhaùy maét vaøi caùi roài noùi raèng: - ÔØ, teù ra em laø con cuûa oâng Lyùkyø-Nguyeân hay sao? Cô khoå döõ hoân, coù bieát ôû ñaâu! Qua nhaén hoåm nay hôn nöûa thaùng roài, sao böõa nay em môùi leân? Böôùc voâ ñaây em, voâ nhaø roài qua seõ noùi chuyeän cho em nghe. AÙnh-Nguyeät böôùc voâ nhaø, maét ngoù laùo lieân, coù yù kieám coi cha naèm ôû choã naøo. Naøng khoâng thaáy cha, maø laïi thaáy coù moät ngöôøi ñaøn-baø ôû nhaø sau böôùc ra, traïc chöøng 35, 37 tuoåi, mình choaøng moät caùi yeám chôù khoâng coù aùo, mieäng roäng moâi moûng caëp maét löôn(#18), chôn maøy thöa, thaáy töôùng maïo thì bieát laø ngöôøi lanh lôïi maø laïi khaéc baïc nöõa. Ngöôøi ñaøn oâng ra hoûi AÙnh-Nguyeät ñoù laø ÑoãCaåm, coøn ngöôøi ñaøn-baø naày laø vôï, teân laø Cao-thò-Phi. Thò-Phi böôùc ra thaáy Anh-Nguyeät thì ngoù choàng maø hoûi raèng: - Ai ñoù? Ñoã-Caåm vaø ñi laïi vaùn laáy caùi aùo maø baän vaø ñaùp raèng: - Con em ñaây laø con gaùi cuûa oâng giaø ôû ñaäu trong nhaø mình ñoù ña. Thò-Phi vöøa nghe noùi thì lieàn ngoài xeà treân vaùn vaø chau maøy trôïn maét ngoù AÙnh-Nguyeät maø noùi raèng: - Döõ hoân! Ta nhaén böõa hoåm maø ñeå ñeán böõa nay môùi leân! Con gì maø baát hieáu laém vaäy naø! OÅng cheát ñaõ thuùi hoaéc roài coøn leân laøm chi ñoù? AÙnh-Nguyeät voâ toäi maø bò maéng nhieác thình-lình, naøng chöa kòp traû lôøi, keá nghe noùi cha cheát roài, thì naøng söõng soát, maët maøy taùi xanh, nöôùc maét chaûy röng röng, song naøng göôïng maø noùi raèng: - Teù ra cha toâi cheát roài hay sao thím? Trôøi oâi! AÙc nghieät chi laém vaäy! Cha toâi cheát hoâm naøo? Ñau laøm sao maø cheát ñoù? Xin thím laøm phöôùc noùi duøm cho toâi bieát moät chuùt thím. Naøng noùi maáy lôøi roài lieàn ngoài gheù nôi ñaàu vaùn, laáy vaït aùo ñaäy maët maø khoùc. Ñoã-Caåm ngoài aên traàu, mieäng nhai nhoùc nhaùch, thaûm traïng döôøng aáy maø anh ta khoâng caûm ñoäng chuùt naøo. Coøn Thò-Phi thì laïi voït mieäng noùi raèng:


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

6061

185


186

- Töôûng ngöôøi ta ñaây laø moïi hay sao neân laøm quaù nhö vaäy? ÔÛ trong quaùn ngöôøi ta gaàn moät thaùng khoâng coù traû moät ñoàng tieàn côm, ñau laïi möôïn tieàn baïc cuûa ngöôøi ta maø uoáng thuoác roài cheát coøn laïi baét ngöôøi ta lo choân caát nöõa. Xöa raøy lôùp thieáu, lôùp möôïn, lôùp toán hao choân caát heát thaûy laø 30 quan tieàn. Baây giôø phaûi laøm sao maø traû tieàn lieàn cho vôï choàng toâi, chôù ñeå laâu khoâng ñöôïc. Coù ñem tieàn baïc theo ñoù hay khoâng? AÙnh-Nguyeät ñöông ñau loøng vì noãi cha maát, maø laïi coøn nghe chuû quaùn ñoøi tieàn nöõa, thì trong loøng boái roái voâ cuøng. Tuy vaäy maø naøng khoâng keå chi tieáng naëng nheï, muoán bieát coi cha cheát hoài naøo, neân beäu-baïo noùi raèng: - Thöa thím, söï cha toâi ñau roài maát trong nhaø chuù thím, laøm cho chuù tím cöïc loøng aáy laø söï ruûi ro, chôù khoâng phaûi cha toâi muoán chi vaäy. Coøn chuù thím thaáy cha toâi ñau nhieàu, laät-ñaät nhaén cho toâi hay, aáy laø ôn troïng, toâi ñaâu daùm queân. Khoâng bieát chuù thím nhaén hoài naøo, chôù toâi môùi hay hoài khuya hoâm qua, toâi laät-ñaät ñi lieàn leân ñaây, chôù ñaâu daùm ñeå treã; xin thím laøm phöôùc noùi duøm cho toâi bieát coi cha toâi ñau bònh chi, ñau bao laâu, roài cheát ngaøy naøo, keûo thình-lình maø toâi nghe noùi cheát thì tuûi loøng toâi quaù. Thò-Phi höù moät tieáng, roài ñöùng daäy ngoe-nguaûy boû ñi voâ buoàng, vaø ñi vaø noùi raèng: - Thieáu tieàn ngöôøi ta, khoâng lo tính maø traû, ñeå ñi hoûi doâng daøi, ai laøm thaày-thuoác hay sao neân bieát bònh gì maø noùi. Ñoã-Caåm ngoài vít ñoác(#19) maø noùi raèng: - OÂng giaø em ôû ñaäu trong quaùn qua ñöôïc chöøng möôøi böõa. Tôùi ngaøy thi, oång gôûi ñoà ñaïc ôû ñaây maø nhaäp tröôøng. OÅng thi coù moät böõa roài trôû ra, noùi oång ñau, neân thi khoâng ñöôïc nöõa. OÅng veà quaùn thì thaáy oång naèm hoaøi ñoù, ai bieát oång ñau bònh gì. Caùch vaøi ngaøy oång caäy kieám thaày-thuoác coi maïch hoát thuoác duøm cho oång uoáng. Caùch vaøi ngaøy nöõa thaày thuoác noùi oång ñau naëng laém, sôï cöùu khoâng ñöôïc. Vôï choàng qua môùi hoûi oång goác-gaùc ôû ñaâu roài kieám ghe nhaén cho em hay ñoù. Teù ra môùi nhaén böõa tröôùc tôùi böõa sau oång cheát.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

AÙnh-Nguyeät ngoài loùng tai maø nghe, chöøng Ñoã-Caåm noùi döùt roài naøng hoûi tieáp raèng: - Chuù coù nhôù cha toâi cheát böõa naøo hay khoâng? Ñoã-Caåm ngöûa baøn tay traùi ra, chæ töø loùng tay maø ñeám laàm-thaàm roài noùi raèng: - Cheát hoâm ngaøy muøng 6, ñeán böõa nay laø 10 ngaøy roài. AÙnh-Nguyeät laéc ñaàu thôû daøi, buoàn thaûm quaù khoâng noùi chi ñöôïc heát. Ñoã-Caåm ngoù naøng vaø noùi tieáp raèng: - OÂng giaø em baùo haïi quaù! Vôï choàng qua coù voán lieáng chuùt ñænh, bò oång laøm tieâu heát. Baùn con heo roài cuõng ñuùt cho oång. Lôùp nuoâi côm, lôùp chaïy thuoác, roài lôùp mua hoøm röông nöõa, nghó thöû coi toán hao laø döôøng naøo. Baây giôø tính heát thaûy oång thieáu vôï choàng qua laø 30 quan. Vaäy em phaûi tính traû ñuû cho qua, ñöøng coù ñeå chaäm treã maø mích loøng. AÙnh-Nguyeät lau nöôùc maét vaø ñaùp raèng: - Chuù thím nuoâi döôõng choân caát cha toâi, ôn aáy troïng laém, daàu ngaøn naêm toâi cuõng khoâng queân ñöôïc. Cha toâi maéc nôï chuù thím, phaän toâi laø con, töï nhieân toâi phaûi lo maø traû, huoáng chi nôï naày laø nôï ôn nghóa, leõ naøo toâi daùm choái. Ngaët vì cha con toâi ngheøo khoå, maø soá nôï thì nhieàu quaù, toâi bieát laøm sao maø traû noåi baây giôø. Chaúng daáu chuù laøm chi, hoâm cha toâi ñi thì toâi baùn con heo vôùi caëp aùo ñaëng laáy tieàn ñöa cho cha toâi laøm phí loä maø ñi ñoù. Thieät baây giôø trong nhaø toâi khoâng coøn moät vaät gì ñaùng naêm ba tieàn hoaëc moät quan, neân baùn traû cho chuù ñöôïc. Ñaây söï saûn cuûa toâi coù moät quan tieàn maø thoâi... AÙnh-Nguyeät laàn löng môû quan tieàn maø ñeå naèm daøi treân vaùn, roài ngoài beïp xuoáng ñaát, ngay tröôùc maët Ñoã-Caåm, vaø laïy vaø noùi raèng: - Xin chuù thöông phaän toâi ngheøo heøn coâi cuùt toäi nghieäp. Neáu toâi giaøu coù nhö ngöôøi ta thì chaúng nhöõng laø toâi traû nôï cuûa cha toâi, maø toâi coøn phaûi ñeàn ôn cho chuù thieám thaäp boäi nöõa môùi vöøa. Thò-Phi ôû trong buoàng böôùc ra ñöùng choùng naïnh hai tay maø noùi lôùn raèng: - Trôøi ôi, thieáu ngöôøi ta 30 quan tieàn, baây giôø traû coù moät quan roài laïy

maø tröø hay sao? Huùy! Ñöôïc ñaâu naø! Laøm sao thì laøm, phaûi traû cho ñuû, chôù thieáu moät ñoàng cuõng khoâng ñöôïc nöõa ña. AÙnh-Nguyeät vaø khoùc vaø ñaùp raèng: - Thöa thím, toâi coù bao nhieâu ñoù maø thoâi, baây giôø bieát laøm sao. Thoâi, ñeå saùng toâi ñeán vieáng moä cuûa cha toâi, roài toâi veà baùn heát nhaø cöûa ñöôïc bao nhieâu toâi ñem theâm cho chuù thím. Thò-Phi hoûi raèng: - Nhaø toát hoân? Baùn chöøng ñöôïc bao nhieâu tieàn? - Thöa, coù moät caùi nhaø laù 2 caên; maø toâi sôï baùn khoâng ai theøm mua môùi khoå nöõa. - Neáu vaäy thì ñoøi veà baùn nhaø noãi gì? Boä khi muoán kieám chöôùc maø troán hay sao? Töôûng ngöôøi ta daïi laém ña haù, neân baøy möu maø gaït! - Thöa thím, toâi noùi thieät, chôù toâi ñaâu daùm gaït. Nhö chuù thím coù sôï toâi troán thì chuù hoaëc thím ñi theo toâi; heã toâi baùn nhaø cöûa ñöôïc bao nhieâu thì laáy heát maø tröø. - Noùi choøi laù maø baùn bao nhieâu tieàn, neân phaûi ñi theo. Khoâng ñöôïc, laøm sao cuõng phaûi traû cho ñuû tieàn roài ñi veà môùi ñöôïc, neáu khoâng traû thì phaûi ñi ñeán quan. - Thöa thím, toâi khoâng coù tieàn, nhö thím thöông thì toâi nhôø, coøn nhö khoâng thöông thì toâi chòu, chôù bieát laøm sao baây giôø. - ÔØ, thoâi ñeå saùng roài seõ hay. Baây giôø khuya roài, neáu maø ñoâi co hoaøi theâm hao daàu cuûa toâi, chôù khoâng ích gì. Ñoã-Caåm nghe vôï noùi nhö vaäy lieàn ñöùng daäy ñi ra saân kheùp caùi cöûa tre laïi, roài trôû voâ nhaø saäp cöûa gaøi kín mít. Anh ta quaêng caùi goái treân vaùn bieåu AÙnh-Nguyeät naèm ñoù maø nguû, voùi tay laáy quan tieàn vaø taét ñeøn, vôï choàng daét nhau ñi voâ buoàng. AÙnh-Nguyeät naèm co döïa goùc vaùn, nöôùc maét tuoân daàm-deà. Naøng ñau loøng veà noãi cha cheát maø khoâng thaáy maët con, khoâng troái ñöôïc moät lôøi roài naøng laïi roän trí veà noãi nôï ñoøi khoâng bieát laøm sao coù tieàn maø traû. Maø daàu khoâng tieàn naøng cuõng ít lo, nghó vì caùi thaân cuûa naøng neáu phaûi baùn maø traû nôï cho cha, thì naøng cuõng saün loøng maø baùn lieàn. Naøng buoàn laø buoàn haøi coát cuûa cha


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 435 °° FEB DEC20, 05,2013 2013 TAÏ

187 195


188

naèm nôùi ñaát khaùch queâ ngöôøi, ngaøy sau sôï khoù maø vieáng thaêm moà maû cho thöôøng ñöôïc. Naøng naèm suy tôùi tính lui, roài nghe hai vôï choàng Ñoã-Caåm noùi chuyeän xaàm-xì trong buoàng. Naøng troâng saùng cho mau ñaëng caäy Ñoã Caåm daét chæ duøm moà maû cho naøng bieát, bôûi vaäy naøng thoån-thöùc hoaøi, nguû khoâng ñöôïc. Trôøi vöøa röïng ñoâng thì naøng ñaõ thöùc daäy roài; naøng ngoài khoanh tay maø chôø vôï choàng Ñoã-Caåm. Chöøng trôøi saùng thieät maët, naøng thaáy Thò-Phi daäy choáng cöûa naøng môùi noùi nhoû nheï raèng: - Thöa thím, khoâng bieát moä cuûa cha toâi choân gaày ñaây hoân, xin thím laøm ôn chæ duøm ñaëng toâi ra ñoù laïy cha toâi cho thoûa loøng moät chuùt. Thò-Phi chau maøy noùi raèng: - Laät ñaät döõ hoân! Nôï cuûa ngöôøi ta ñaây khoâng lo, ñeå lo ñi ra maû maø laïy! Laïy roài oång soáng daäy maø traû nôï ñöôïc hay sao? Khoâng ñöôïc, phaûi chaïy maø traû cho ñuû 30 quan tieàn roài môùi ñöôïc ñi. AÙnh-Nguyeät ñaùp raèng: - Toâi ñaõ thöa vôùi chuù thím raèng toâi khoâng coù tieàn, baây giôø thím ñoøi, toâi bieát laáy chi maø traû. Thò-Phi trôïn maét noùi raèng: - Neáu khoâng traû thì phaûi tôùi quan, chôù maéc nôï ngöôøi ta, baây giôø noù khoâng coù tieàn roài thoâi hay sao? AÙnh-Nguyeät cuùi ñaàu laëng thinh, khoâng daùm noùi chi heát. Ñoã-Caåm thöùc daäy, noùi chuyeän gì vôùi vôï ôû nhaø sau khoâng bieát, maø moät laùt anh ta böôùc ra bieåu AÙnh-Nguyeät phaûi ñi vôùi anh ta leân Huyeän. AÙnhNguyeät thuôû nay chöa tôùi quan laàn naøo, neân nghe bieåu leân Huyeän thì naøng sôï, song sôï maø cuõng phaûi ñi, bôûi vì mình maéc nôï ngöôøi ta baây giôø caûi choái sao ñöôïc. Leân tôùi tröôùc maët quan Huyeän, Ñoã-Caåm thöa heát ñaàu ñuoâi moïi vieäc cho quan Huyeän nghe vaø xin ngaøi daïy AÙnh-Nguyeät phaûi traû ñuû soá nôï cuûa Lyù-kyø-Nguyeân laø 30 quan tieàn. Quan Huyeän lieác ngoù AÙnh-Nguyeät roài chuùm-chím cöôøi vaø hoûi AÙnhNguyeät quaû coù thieáu soá tieàn ñoù hay khoâng. AÙnh-Nguyeät ngoài xuoáng maø laïy vaø chòu coù thieáu, song naøng cuõng thöa thieät baây giôø naøng khoâng coù tieàn maø traû.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Ngöôøi laøm quan ñoåi vui ra giaän thieät mau. Quan Huyeän môùi cöôøi ñoù, maø roài ngaøi laïi giaän, trôïn maét naït raèng: - Heã thieáu nôï ngöôøi ta thì phaûi traû, chôù chòu coù thieáu roài noùi khoâng coù tieàn sao ñöôïc. Coù thaèng lính naøo ñoù, baây ra daét naøng naày ñem giam trong khaùm cho tao. Lính lieàn naém tay daét AÙnhNguyeät ñi ra phía sau. Ñoã-Caåm xaù quan Huyeän maø veà. OÂng saùu Thôùi thaáy AÙnh-Nguyeät ñi kieám quaùn Ñoã-Caåm maø sao troïn moät ngaøy moät ñeâm naøng khoâng trôû xuoáng ghe, oâng laáy laøm laï, neân saùng böõa sau oâng ñi kieám. Chöøng oâng nghe noùi Lyù-kyøNguyeân ñaõ cheát laâu roài, coøn AÙnhNguyeät thì bò quan Huyeän nhoát vaøo khaùm oâng khoâng roõ duyeân côù neân oâng ñau loøng tha thieát, chaét löôõi laéc ñaàu, roài trôû xuoáng ghe quay cheøo maø veà. Nhôù noãi cha ñaõ buoàn ñöùt ruoät, nghó thaân mình theâm sôï voâ cuøng. AÙnh-Nguyeät ngoài trong khaùm maø gan heùo maët saàu, lôùp thì töùc tuûi cho cha cheát ôû xöù ngöôøi, lôùp thì lo cho mình khoâng bieát laøm sao maø traû nôï. Ñeán toái naøng ñöông ngoài lo lieäu, thình lình coù moät chuù lính môû cöûa khaùm böôùc voâ noùi raèng quan lôùn cho ñoøi naøng leân thô phoøng cho ngaøi daïy vieäc. AÙnh-Nguyeät laät-ñaät ñöùng daäy ñi theo chuù lính. Khi naøng böôùc voâ thô phoøng, thì naøng thaáy quan Huyeän, traïc chöøng 45 toåi, treân meùp döôùi caøm ñeàu coù raâu le the vaøi chuïc sôïi, ñöông ngoài treùo maûy chôn(#20) treân gheá maø huùt thuoác. Ngaøi ngoù naøng traân-traân, maø mieäng laïi chuùm-chím cöôøi. Naøng sôï seät neân ñöùng khoanh tay, cuùi maët xuoáng ñaát, khoâng daùm ngoù ngaøi. Ngaøi bieåu chuù lính ñi ra ngoaøi, roài boû chôn xuoáng maø noùi vôùi AÙnhNguyeät raèng: - Naøng thieáu nôï Ñoã-Caåm, baây giôø naøng tính laøm sao maø traû? AÙnh-Nguyeät thöa nhoû nheï raèng: - Baåm quan lôùn, nôï con thieáu ôû ñaây laø nôï nhaân nghóa, bôûi vaäy con lo heát söùc. Ngaët vì nhaø con ngheøo, phaän con laø gaùi, maø soá nôï thì nhieàu, bôûi vaäy con khoâng bieát laøm sao maø

traû ñöôïc, xin quan lôùn thöông duøm thaân con. - Naøng muoán khoûi traû nôï aáy hay khoâng? - Baåm quan lôùn, con muoán nhö vaäy sao phaûi. Vaû chaêng vôï choàng chuù Ñoã-Caåm nuoâi döôõng cha con gaàn moät thaùng, maø chöøng cha con cheát, chuù laïi coøn lo choân caát nöõa. Caùi ôn aáy laø ôn troïng. Phaän con laøm con, con phaûi ghi taïc trong loøng. Chôù chi con giaøu coù, thì con sôùi gia taøi maø chia cho chuù, con môùi vöøa loøng, coù leõ naøo coù 30 quan tieàn maø con thoái thaùc khoâng chòu traû. - Naøng thieät thaø neân khoâng hieåu. Vôï choàng thaèng Ñoã-Caåm laø quaân chaët ñaàu loät da ngöôøi ta, chôù khoâng phaûi laøm nhôn nghóa gì ñaâu. Cha naøng ñi thi coù leõ cuõng coù ñem theo tieàn baïc chuùt ñænh chôù? - Daï, baåm coù naêm saùu quan tieàn, vì nhaø con ngheøo neân ñaâu coù tieàn maø ñem theo nhieàu nhö thieân haï vaäy ñöôïc. - AØ, quaû thieät hoân! Naêm saùu quan tieàn ít laém hay sao? Cha naøng ôû ñoù coù moät thaùng maø tieàn côm heát bao nhieâu. Coøn noù noùi uoáng thuoác, coù baèng côù gì ñaâu maø tin ñöôïc. Vieäc choân caát chaéc noù cuõng laøm sô-sòa khoâng toán hao bao nhieâu, bôûi vaäy coù gì ñaâu maø vôï choàng noù tính tôùi 30 quan. Phaûi laø vôï choàng noù muoán aên cöôùp naøng khoâng höû? AÙnh-Nguyeät nghe quan Huyeän noùi nhö vaäy thì naøng ñöùng ngaãm nghó moät hoài roài ñaùp raèng: - Baåm quan lôùn, beà naøo ôn nghóa cuûa vôï choàng chuù Ñoã-Caåm cuõng troïng laém, bôûi vaäy coù leõ naøo con daùm nghi buïng chuù. Quan Huyeän cöôøi ngaát roài ngoù ngay AÙnh-Nguyeät maø noùi raèng: - Naøng khôø daïi quaù! Thoâi, naøng muoán noùi vôï choàng Ñoã-Caåm töû teá thì töï yù, ta caõi laøm chi. Vaäy baây giôø naøng laøm sao maø traû nôï, ñaâu naøng baåm cho ta nghe thöû coi? - Baåm quan lôùn, xin quan lôùn thöông duøm phaän con. - Ta thöông laém chôù! Ta thöông neân ñeâm hoâm vaéng-veû ta môùi keâu naøng vaøo ñaây maø noùi chuyeän. Quan Huyeän noùi maø chuùm-chím cöôøi coøn maét thì lieác ngoù AÙnhNguyeät... (Coøn tieáp) ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

189


190

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

PhIEÁU Rao VaËT

ThEÅ LEÄ MÔùI

Quyù vò caàn ñaêng Rao Vaët: Sang tieäm, caàn thôï, caàn nhaân vieân, baùn nhaø, ñaát, xe.v.v... Xin ñieàn noäi dung vaøo phieáu naøy vaø keøm chi phieáu hay money order ñeà cho: Mr. Diep Le vaø gôûi veà: Rang Dong MagaZInE P.O.Box 931660, Norcross, GA 30003

* Ñaêng 6 thaùng (12 soá baùo) giaù $80

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $80+$6, hai cuoán $80+$12, ba cuoán $80+$18 v.v...)

* Ñaêng 4 thaùng (8 soá baùo) giaù $60

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $60+$6, hai cuoán $60+$12, ba cuoán $60+$18 v.v...)

NOÄI DUNG ÑAÊNG LÔØI RAO VAËT CHO 1 OÂ (toái ña 30 chöõ keå caû soá phone 3 chöõ, treân 30 chöõ seõ ñöôïc tính 2 oâ (double size)

XIN LÖU YÙ:

1/ Vôùi giaù bieåu treân ñaây, Toøa Soaïn khoâng hoaøn tieàn laïi (No Refund) khi Quyù vò muoán ngöng ñaêng. 2/ Maãu rao vaët khoâng ñöôïc ñoåi qua dòch vuï khaùc, nhöng toøa soaïn saün saøng nhaän söaû ñoåi chuùt ít noäi dung.

Sang TIEÄM naIL

Tieäm KV Nail & Spa vuøng Myõ traéng, roäng 1800 sqft. tieäm ñeïp, giaù baùn $35K. Rent $1000/thaùng. * Caàn thôï bieát laøm P/W. Xin lieân laïc:

912-257-6990 (C) 912-748-7407 (431-442)

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm vuøng Myõ traéng, khang trang, deã thöông ôû Roswell, GA trong shopping center. Xin lieân laïc:

864-320-9022

(434-441)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Canton GA, khu Myõ traéng, rent reû. Caàn sang gaáp. Giaù baùng $30K Neáu thaät loøng muoán mua xin lieân laïc Taâm:404-536-7074 (c)

Tieäm ôû Albany caùch Atlanta 3 giôø, coù 4 gheá, 6 baøn. Income töø 18k - 20k/thaùng. Tieàn rent reû, gaàn tröôøng ñaïi hoïc. Vì lyù do ñi xa, caàn sang gaáp. Xin Lieân laïc

434-445

429-436)

770-889-1164 (w)

Tina :229-338-6102

(c) 229-395-6755 (w)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439 678-857-8153

Sang TIEÄM naIL

Tieäm trong khu Walmart. Good location. Coù 6 ped, 6 baøn, 2 gheá eyelash, 5 baøn toùc. Income $20,000/ thaùng. Giaù baùn $80,000û. Xin lieân laïc:

704-399-6633 w 980-254-1199 c

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

190

(425-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû Brunswick, GA. 1200 sqt, 6 baøn - 5 gheá. Good location. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Caàn baùn gaáp. Giaù $25,000. Thaät loøng mua, xin lieân laïc: 912-275-9041

912-275-0271 (428-439)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail coù 6 baøn, 6 gheá, 5 thôï, rent reû, Covington Hwy, I-285, Exit 45. Baùn reû 7 gheá SPA vaø baøn Nail, 1 tuû nöôùc sôn. Xin goïi:

678-313-8128

(435-442)

Sang TIEÄM naIL

New! New!Tieäm ôû Alabama. Sang vôùi giaù töôïng tröng. Income toát. Ai muoán vaø thaät loøng. Xin lieân laïc Thu Trang:

256-858-3628

Sang TIEÄM naIL

Tieäm khu MYÕ traéng, gaàn tröôøng Ñaïi hoïc, beänh vieän Emory. Nhieàu khaùch hoïc sinh vaø khaùch working. Giaù Nail cao. Giaù baùn phaûi chaêng. Xin lieân laïc: 678 8462 8407 (435-446)

Sang TIEÄM naIL

Ñòa chæ: 10479 Alpharetta St. Roswell GA 30075. Giaù 28K. Xin Lieân laïc Kathy:

404-353-1643 (cell) 770-594-2545 427-434

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Marietta, GA. Coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng Wax vaø maùy giaët/xaáy. Good income, Rent reû. Gía baùn 25K. Thaät loøng mua xin lieân laïc:

770-309-9834

(429-436)

(434-445)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Vuøng GA 400, exit 14. Coù 8 gheá pedi vaø 6 baøn medicure. giaù baùn $45,000. Incomes 19K/thaùng Xin Lieân Laïc:

678-637-4316 404-644-2872

(428-435)

Sang TIEÄM naIL Tieäm vuøng Myõ traéng khang trang deã thöông, ôû Roswell, GA, trong Shopping Center. Xin Lieân laïc:

770-533-1440

434-441

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Marietta, GA. Coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng Wax vaø maùy giaët/xaáy. Good income, Rent reû. Gía baùn 25K. Thaät loøng mua xin lieân laïc:

770-309-9834

(429-436)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Albany, GA caùch Atlanta 3 giôø, 6 gheá, 8 baøn. Tieäm ñeïp, good location, good income. Caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. Giaù 45K. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

229-430-5678 - 229-296-0848

229-296-2234

428-439

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû trong Walmart Trussville, Alabama. Giaù caû thöông löôïng, Xin lieân laïc :

205-655-3439 205-815-8044

424-435

Sang TIEÄM naIL

Tieäm income cao, tip cao, rent reû. Tieäm khoâng ñaønh baùn. Tieäm ôû Florida. Neáu quyù vò naøo muoán thay ñoåi khoâng khí, thôøi vaän, Xin lieân laïc coâ Hoàng:

904-327-3144

191

Sang TIEÄM naIL

Caàn baùn gaáp tieäm nail vuøng Powder Springs, gaàn Marietta. Khu shopping lôùn. Tieàn rent $600/thaùng. Neáu thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc :

404-789-5268

Sang TIEÄM naIL

Tieäm caùch Atlanta 2g30’. Tieäm trong khu chôï shopping lôùn. Coù 5 baøn, 5 gheá, Coù maùy giaët, maùy saáy. Xin lieân laïc:

334-430-3821 334-215-1400

(429-440)

Sang TIEÄM naIL

I want to sell my nail shop. Marietta Roswell Rd. Next to Starbucks coffee shop. Please call:

678-560-5979 678-697-4201

432-443

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Cookeville, TN hoaït ñoäng 9 naêm, môùi remodle trong Shopping Center. Caàn baùn gaáp, vì lyù do gia ñình. Giaù caû coù theå thöông löôïng Xin lieân laïc: 931-528-6921 w 931-529-1848 c (425-436)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Newnan, GA, vuøng Myõ traéng 100%coù 9 gheá SPA, 9 baøn, 8 thôï. Income muøa Ñoâng treân 30K, muøa Heø treân 45K. Thaät loøng mua, xin lieân laïc chò Phöôïng:

404-783-9205

(432-443)

431-438

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

191

(428-435)


192

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm ôû Montgomery, Alabama. Coù 9 gheá, 9 baøn, phoøng Wax, maùy giaët saáy. *Hieän ñang caàn thôï. Xin lieân laïc: 334-833-2189

404-538-6948

( 418-441)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû vuøng Carrollton, GA. Coù 6 baøn, 6 gheá. Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc;

404-918-8441

(430-441)

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû vuøng Troy, Alabama baùn giaù 50K. Tieäm coù 7 baøn, 6 gheá, income 21K thaùng. Neáu muoán mua, xin goïi: Phuùc Nguyeãn:

334-803-2747 334-803-4391

435-446

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Regal Nails trong Wal-Mart ôû Cleveland, TN caàn sang gaáp. Thaät loøng muoán sang xin xieân laïc:

423-310-7798 * Caàn thôï phaûi coù baèng TN

Tieäm ôû Carrollton GA. Vuøng 70% traéng, 30% ñen. Trong shopping center lôùn, rent reû. Khu vöïc ñang phaùt trieån. Good location. Caàn thôï nails gaáp. Xin lieân laïc:

678-333-5849

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm vuøng Clarkville, TN coù 5 baøn, 6 gheá. Muoán bieát theâm chi tieát xin vui loøng lieân laïc:

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

256-683-0769

(430-437)

431-438

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc:

678-431-9931(c) 678-638-1157(w)

Tieäm Nail ôû vuøng 141, khu Myõ traéng. Gía Nail cao. Caàn sang gaáp. Xin lieân laïc:

770-624-7475

Tieäm Nail trong Mall lôùn taïi Tallahassee, Florida Tieäm roäng 2,000 Sqtf, 10 baøn, 10 gheá. Môùi taân trang raát ñeïp, baûo ñaûm ñeán xem seõ thích ngay. Lôïi töùc hieän taïi 40K. Sang 145K. Thaät loøng muoán sang, xin lieân laïc Hoaøng:

850-728-3004

435-443

Sang TIEÄM naIL

813-748-0537 423-618-5303 (430-437)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Summerville, GA, tröôùc WalMart, sang, ñeïp, caùch Rome, Cahoun & Dalton 30 phuùt, Kennesaw 45 phuùt. Xin lieân laïc:

706-409-0652

(435-442)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm ôû Alabama, taønh phoá chæ coù 1 tieäm. Rent reû $700/ thaùng, trong kho Shopping Center. Income 23K-25K/thaùng. Giaù sang 50K Xin lieân laïc: 205-441-8099 423-435*

Sang TIEÄM naIL

Tieäm nail khu shopping Publix vì lyù do moving caàn sang gaáp vôùi giaù 50K. Tieäm ôû North Port, AL. Coù 8 baøn, 4 gheá. Income töø 30K and up. Tieàn rent $3,000/thaùng.Hieän cuõng ñang caàn theâm thôï. Xin lieân laïc:205-861-6397 423-435*

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

192

(429-436)

Caàn baùn tieäm nail giaù reû. Vì lyù do gia ñình ôû xa. Tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm ôû TN. Location toát. Lieân laïc:

424-435

Sang TIEÄM naIL

(430-437)

Sang TIEÄM naIL

(435-446)

Tieäm ôû Summrville, SC, coù 8 gheá. SPA ñôøi môùi, 7 baøn, 1 Phoøng Wax. Income Heø 30- 35K, Ñoâng 20 - 25 K, roäng 1,200 Sqft. Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Xin lieân laïc: 843-303-2591

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc: 678-431-9931(c) 678-638-1157(w) 424-435

Sang TIEÄM naIL


193

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Tieäm gaàn phi tröôøng Atlanta, rent reû, 1 phoøng wax, 5 gheá, 4 baøn, 900 sqf. Chuû retire, 3 thôï. baùn 10K Xin lieân laïc:

404-451-7052

433-440

Sang TIEÄM naIL

Sang tieäm nail vuøng Alpharetta, khu Myõ traéng, coù 7 gheá, 6 baøn, 1 phoøng wax. Tieäm sang ñeïp, tieàn rent reû. Xin lieân laïc:

678-779-4558

(433-440)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Nail ôû vuøng 141, khu Myõ traéng. Gía Nail cao. Caàn sang gaáp. Xin lieân laïc:

770-624-7475

(429-435*)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail gaáp. Vuøng Powder Springs - gaàn Marietta. Rent $600/thaùng. Khu shopping lôùn, income cao. Xin lieân laïc:

404-789-5268

433-444

Sang TIEÄM naIL

Tieäm trong Super Walmart, ôû Macon GA. coù 5 gheá spa môùi, 6 baøn. Income cao. Xin lieân laïc:

678-488-8555 678-575-0537

(433-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ caàn bieát noùi tieáng Anh. Löông Heø $4500-$5000/thaùng. Ñoâng $3500 - $4000/thaùng luoân típ (baûo ñaûm). Tieäm vuøng Myõ traéng, ôû Emory, Devatur. Giaù nail cao. Lieân laïc Kenny:

404-421-3080 404-728-0028 w

433-444

Sang TIEÄM naIL

Tieäm treân 7 naêm, khu Roswell, GA, caïnh High School, 6 gheá Spa, 6 baøn, 4 phoøng facial, massage, maùy giaët/saáy môùi. Xin lieân laïc:

770-640-9379 678-756-5172

433-440

Sang TIEÄM ToùC

Caàn sang tieäm Hair Salon vuøng Jummy Carter - gaàn chôï Hoàng Koâng. Giaù caû thöông löôïng Tieàn rent reû. Xin lieân laïc: 404-901-4721 (C) 770-674-0405 (W) (435-442)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails coù baèng Alabama. Bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Laøm khu Myõ traéng. Thaønh phoá Northport. Alabama. Xin lieân laïc: 205-887-1158

205-339-8168

433-440

Tieäm Nail vuøng Buckhead, caàn thôï nam / nöõ. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc:

678-448-8999 (C) 404-846-1555 (W)

423-447

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

193


194

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm. P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Smyrna, khu sang troïng, 285 W. Caùch Bufford Hwy 20’. Löông cao, tip haäu. ($3000-$4000/ thaùng) Xin lieân laïc:

770-863-0500 (w) 404-539-7747 (c) 433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W. Döôùi 35 tuoåi. Baûo ñaûm löông cao. Seõ bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

770-317-5642

(431-438 )

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm, khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Nhaän covesign cho ai chöa laáy ñöôïc baèng nail. xin call :

404-925-1999

or apply at 618 Church St Decatur, GA 30030 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Trong publìx, khu Myõ traéng. Caùch Atlanta 1giôø 45’ Löông cao, good tip. Xin goïi:

334-480-4008 404-543-7466

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm nail bieát laøm ñuû thöù. Coù choå cho ngöôøi ôû xa. Neáu caàn saün saøng bao löông.

Caàn gaáp thôï nam hoaëc nöõ , laøm tuaàn 6 ngaøy, ôû tieåu bang SC. Bao löông $1,000/ tuaàn. Coù choã aên ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-530-7778 912-424-0015 (427-438)

803-460-0816

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails man/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Income cao. bao löông tuøy theo tay ngheà. Coù choå ôû rieâng bieät, coù internet. Laøm ôû TN.. Xin lieân laïc:

770-309-9698 404-988-6135

Caàn thôï coù baèng SC. Bao löông $800/ tuaàn. Bao ôû, thaät loøng xin lieân laïc. * Caàn baùc giöõ treû Xin lieân laïc:

843-423-0800 843-245-5939

429-440

Caàn gaáp thôï nail nöõ. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø 30’. Coù choã ôû. Bao löông hay aên chia. Xin lieân laïc: 404-509-2031 229-336-2900 (430-437)

Caàn thôï nail boät & tay chaân nöôùc. Tieäm ôû vuøng Dallas. Hwy West Cobb Ave. Bao löông muøa ñoâng. Laøm hôn aên chia. Xin lieân laïc : 434-441

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû trong shopping Kroger. Khaùch Myõ traéng. Tip nhieàu. Xin lieân laïc KIM :

Caàn thôï nam hoaëc nöõ bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc.Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 4 tieáng. Löông cao, coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc:912-876-6245 (w) 04-644-2632 (c) 404-644-3824 (428-439)

404-324-0899 770-963-8899

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

678-982-7153

770-906-5423 770-309-9316(

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, raát ñoâng khaùch; Vuøng Myõ traéng. Löông at least $3,600 muøa heø.. Tieàn tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaõi maùi. Tieäm ôû Alpharetta caùch chôï HK chöøng 20 phuùt. Xin lieân laïc:

419-442

Caàn nhieàu thôï nail bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc gioûi. Tieäm caùch Chamblee, Jimmy Carter, Morrow, Riverdale vaø DeKalb khoaûng 15, 20 phuùt. Tieäm laøm vui veû. Xin lieân laïc:

424-435)

CaÀ nnQUaû nn ggCaù ooRao TT , ,XIn CaÀ QUaû Caù RaoVaË VaË XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang190 228

Giaù u:uuª ,6 ngnnggª ª ,4 ngnngg* **GôûGôû i baù o:oo$6 t cuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå :: ª $80/12 ,, 66thaù thaù $60/8 ,, 44thaù thaù ii baù :: $6 cho moä tt cuoá Giaùbieå bieå ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû baù $6cho chomoä moä cuoá baù

194

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

678-230-2909

429-440

(429-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp ôû vuøng SC. caùch Atlanta 4 tieáng. Khu Myõ traéng. Löông treân $1000/tuaàn. Coù choã ôûû. xin lieân laïc:

843-309-9034

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails nam-nöõ coù baèng. Bieát laøm ñuû thöù. Coù kinh nghieäm Bao löông. Choã laøm thoaûi maùi. Chuû vui veû. Bao aên ôû. Caùch Atlanta 2 giôø 30’. Xin lieân laïc: 229-396-5775 (430-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm ôû Decatur. Xin lieân laïc:

404-634-4064

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù baèng SC. Kinh nghieäm Pink&White vaø chaân tay nöôùc, Löông töø $850 - $1100/tuaàn. Khu Myõ traéng, caùch Atlanta 1 giôø 30’. Coù phoøng ôû rieâng.Xin lieân laïc: 864-634-5988 (426-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ vaø chaân tay nöôùc. Vuøng Macon. Coù phoøng rieâng cho thôï ôû xa. Löông $2500 thaùng trôû leân, Bao hay aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin vui loøng goïi:

478-955-2921 c 478-474-2820 w

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ . Tieäm ôû Covington. Höôùng 20 East. Exit 88 Caùch chôï Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

770-787-4004 (w) 770-833 2923 (c)

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn gaáp thôï nails coù baèng NC. Tieäm ôû T.P Asheville, NC. Moïi chi tieát xin lieân laïc : 828-582-3603 (c) 828-232-2977 (w) (429-436)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails gaáp. Tieäm trong khu Walmart. Ñöôøng 575. Exit 20. Löông treân $3000/thaùng good tip. Xin lieân laïc 770-906-6782

678-880-0688

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nöõ coù baèng, laøm gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Buckhead raát ñoâng khaùch, löông cao, típ haäu. Xin lieân laïc:

404-663-0524

(432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W, gel polish , waxing. Löông töø $3500 ñeán $4000 thaùng, tieàn tip cao. Tieäm vuøng 20 West, exit 36 Xin lieân laïc :

404-804-7372

426-434*

195

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 2 thôï Nöõ bieát laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc full/part-time. Tieäm vuøng Conyers, East I-20 Xin goïi Huøng:

678-538-8168

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ, kinh nghieäm, tieäm trong khu Target & Publix, caùch chôï Hongkong II, 3 miles. Xin lieân laïc: 678-200-0946 678-502-7354 (414-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät, Wax, chaân tay nöôùc. Income $3200 - 4000/ thaùng. Coù choã ôû, vui veû. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Xin lieân laïc: 404-644-0019 (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Löông treân $4000/thaùng. tip haäu. Chuû giuùp ñoåi baèng.Tieäm ôû TN caùch Atlanta 4 tieáng. Khaùch Myõ traéng. Xin lieân laïc Vuõ: 615-554-4529 427-435*

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nail gaáp. Vuøng Myõ traéng. Tip cao. Löông treân $4000 thaùng, Thaønh phoá Hiltonhead, SC. Coù choã ôû cho thôï. Xin vui loøng goïi:

404-457-3600

(420-441)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

195

430-437


196

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

NEW HOT HOT HOT Caàn nhieàu thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø nam/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Giaù cao, good tip. Khu Myõ traéng. Coù choã ôû cho thôï. Income $4k-$5k/month. Lieân laïc:

404-563-9770 404-642-8440

(429-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thô Nöõ laøm Pink & White hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm khu Myõ traéng, caùch Chamblee 20 phuùt. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng, great income, good típ. Xin lieân laïc:770-436-4555

470-269-9333 (C)

426-437

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ laøm gioûi ñuû thöù, Khu Stone Mountain, Exit 41/I285. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin goïi: . 404-428-4763 (c)

404-554-9000 (w)

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm. Tieäm ôû Augusta, GA. Khu Myõ traéng sang troïng, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 706-414-7693

706-860-4218

(413-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp nhieàu thôï nail, bieát laøm everything. laøm khu Myõ traéng. Coù baèng Alabama. Löông $1000/tuaàn. Tip nhieàu. Coù choã ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

205-454-3118 Tuaán 205-454-2723 Trang (427-435*)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï laøm boät vaø tay chaân nöôùc, wax chaân maøy, tieäm caùch AÙ Ñoâng Market (Clarkston) 20 phuùt. Xin lieân laïc Dung: 678-815-2934 c 770-482-7075 w 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm nail. Tieäm treân I 285W Exit 25, Sandy Spring. Tieäm coù station toùc vaø phoøng facial cho thueâ. Xin lieân laïc:

404-647-3704 c 404-459-4280 w

(434-445)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 1ù:20 phuùt. Vuøng Myõ traéng, tip haäu. coù choã ôû. Xin lieân laïc :

706-812-1004

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, ñoâng khaùch, tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi. Caùch phôû Ñaïi Lôïi ñöôøng Jonesboro 15 phuùt Xin lieân laïc:

404-361-6688 (w) 404-713-0819 (c) (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Löông töø $2500/thaùng, trôû leân treân chia 6/4. Caàn thôï nam/nöõ laøm chaân tay nöôùc, gel color, waxing vaø thôï laøm boät (thôï coù tay ngheà seõ bao löông). Tieäm caùch Mall of Georgia 5 phuùt, trong khu chôï Kroger, Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu. Choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-271-5514

(434-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng East COBB, Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch,choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-594-0803

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam hoaëc nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm heát. Coù baèng caøng toát. Bao löông hoaëc aên chia. Tieäm ôû Alabama. Coù choã ôû. Xin lieân laïc:

256-859-0700 (424-435) CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bieát laøm gì cuõng ñöôïc. Bao $100 ngaøy, hôn chia 6/4. Khu Myõ ñen, Downtown Atlanta 85 south. Lieân laïc Phöông.

678-687-0630 (c) 404-856-0250 (w) 423-435*

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, pink &white, facial, massage. Income cao. Khaùch sang. Myõ traéng. Caùch Atlanta 3 giôø laùi xe. Xin lieân laïc:

229-299-1100

423-435*

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm trong Kroger Shopping

Center. Caùch Gwinnett Mall 20 phuùt. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Neáu laøm boät yeáu seõ ñöôïc chæ daãn theâm. Löông oån ñònh. Tip OK. Vieäc laøm vui veõ Xin lieân laïc:

770-554-0082 W 770-722-7458 C

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

(417-440)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

196

(427-438)


197

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN-GAÁP-GAÁP-GAÁP Thôï laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc. Coù choå aên ôû. Khu Myõ traéng. tip cao, bao löông $800/tuaàn hoaëc hôn. Xin lieân laïc: 256-417-2902

256-536-4912 (429-440)

CaÀn ThÔÏ naIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm ñuû thöù, tieäm ñoäng khaùch. tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia theo khaû naêng. Vuøng marietta GA. Xin lieân laïc Nga:

404-483-7664 430-441 CaÀn ThÔÏ naIL

Tieäm caùch Atlanta 2 tieáng. caàn thôï chaân nöôùc hoaëc kinh nghieäm boät. Ñieàu kieän toát. Bao ôû, löông cao, choã laøm vui veû, thoaûi maùi, ít thôï. Xin lieân laïc:

478-412-3484 (C) 478-412-3453 (C)

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Tieäm ôû vuøng Pleasant Hill Rd. Exit 104. Xin lieân laïc: 404-421-8576

770-309-8111 678-900-0292

430-442

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm Full/Part-time. Tieäm vuøng Midtown, Atlanta. Xin lieân lac:

678-900-9244 (C) 404-688-2599 (W)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm P&W vaø chaân tay nöôùc. Vaø thôï gaén Eyelash. Tieäm ôû Newnan, GA. Exit 47 I-85 south. Caùch chôï Hongkong 50 phuùt. Bao löông $3500-$4000. Xin lieân laïc:

770-881-4203

(412-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø boät, Bao löông $4,500/thaùng, bao choã ôû. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20. Xin lieân laïc:706-537-5379 (C) 425-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tieåu bang North Carolina. Bao löông aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc Tuù Phaïm :

910-205-7757 w 910-205-8614 w 910-331-8694 c (434-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Caùch Atlanta 4 tieáng, vuøng Hinesville. Coù choã cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc :

912-368-9288 404-259-6488

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, kinh nghieäm. Vuøng Macon, shopping Korger. Nöûa ñen, nöûa traéng, tip cao. Löông $3500-$4200 / thaùng, tuyø kinh nghieäm, coù choã ôû. Xin lieân laïc:

478-741-7212

(423-435*)

(435-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn nhieàu thôï Nam - Nöõ gioûi. Coù baèng caøng toát .Income cao - tip haäu. Tieäm ôû 20W. Douglasville. Xin lieân laïc Haïnh:

404-934-7776

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï nails gioûi P&W, chaân tay nöôùc, full/part time. Tieäm trong khu Publix, Marietta. Khu Myõ traéng, giaù cao., good tip. Coù kinh nghieäm seõ bao löông. Xin lieân laïc:

770-925-5911

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc:

434-917-1915

423-435*

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï boät & chaân tay nöôùc. Vuøng Duluth. Trong khu chôï Puplix, gaàn Gwinnett Mall. Löông töø $2000$2500 quanh naêm. Neáu laøm hôn aên chia. Tip cao. Xin lieân laïc :

404-952-4125

429-436

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Tieäm trong Super Walmart Buford city, I-85 N. Exit 120. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

678-557-7160

(433-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. Bieát laøm boät caøng toát. Tieäm caùch Atlanta 1:30” Lieân laïc: 334-749-4483 (w)

404-432-3294 (c)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

197

(425-435*)

(431-442)


198

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm P&W, tay chaân nöôùc. Coù baèng South Carolina. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc: 803-279-8282

626-321-3434

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, P/W hoaëc tay chaân nöôùc, Gel polish vaø waxing. Löông cao, tip haäu. Tieäm ôû I.20 exit 36. Xin lieân laïc

404-804-7372

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail coù baèng. Tieäm vuøng Myõ traéng Midtown, GA. Xin lieân laïc:

404-249-6245

435-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W. Tieäm ôû Snellville. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

404-610-4115

(427-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Coù baèng South Carolina. Bao löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 843-379-6225 (427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ. Tieäm khu vöïc Athens 316, 100% Myõ traéng. Löông töø $3500 - $4500 trôû leân. Tip cao. Xin lieân laïc: 706-769-2200 (w)

404-771-5456 (c) 423-435*

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï bieát laøm ñuû thöù. Neáu caàn seõ bao löông. Tieäm trong Shopping lôùn, caùch Atlanta 2:30 phuùt Xin lieân laïc: 334-430-3821

334-215-1400

(435-446)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Bao löông hoaëc aên chia. Coù choã ôû toát cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-257-3407

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Eyelash, full/part time. Bao löông cao hoaëc aên chia. Tieäm trong Kroger ñöôøng 124 East 78 trong chôï Public. good tip Xin lieân laïc:

770-982-2744 770-978-8742

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ, laøm chaâm tay nöôùc & Wax. Laøm ôû khu Roswell. N.400 exit 8. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng. Xin lieân laïc: 404-610-2481 (427-435*)

431-454

CAÀN THÔÏ NAIL

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ hay 2 vôï choàng caøng toát. Phaûi coù baèng Alabama. Tieäm vuøng Myõ traéng, khaùch sang,tip haäu. Caùch chôï HK chöøng 2 hrs 30. Lieân laïc: 334-285-0442

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû thaønh phoá Marietta, ñi khoaûng 30 phuùt (Coù theå ñi chung xe) . Moïi chi tieát, lieân laïc: 770-850-9912

419-442

431-438

678-447-3728

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm. laøm xuyeâên bang. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Bao löông $800/tuaàn, laøm hôn aên chia. Coù phoøng ôû rieâêng mieãn phí. Xin lieân laïc:

828-288-0023 (w) 864-517-4774(c)

(427-343).

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm ôû vuøng Lilburn, Stone Mountain, Hwy 78, Hwy 124. Baûo ñaûm löông $3000/ thaùng. Xin lieân laïc:

770-982-4648 404-903-4612 (427-435*)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm pink & white. Khu Myõ traéng, khaùch sang. Löông $1000/tuaàn. caàn coù baèng Tennessee. Xin lieân laïc:

423-910-0367

678-551-4051

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät P&W, giao tieáp toát tieáng Anh. Tieäm trong Publix vuøng Acworth, khaùch Myõ traéng 99% .Baûo ñaûm löông $3,500 trôû leân. giaù nail cao, good tip.

678-756-6514 678-756-6513 (424-435)

Xin lieân laïc :

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm ôû vuøng Dunwoody, exit 29, I-285, gaàn Perimeter Mall, khaùch Myõ traéng, sang. Choã laøm Friendly, löông cao, tip haäu. Caàn thôï Nöõ Full/ Part-time. Coù tay ngheà P&W, Gel Polish hoaëc chaân tay nöôùc. Xin Lieân laïc Anh Tuù: 404-723-3380 * Caàn thôï xuyeân bang trong vuøng Myrtle Beach, SC khu du lòch. Xin lieân laïc Vuõ : 843-712-1293

(423-435*)

CaÀ nQUaû QUaû n gCaù Caù oRao RaoVaË VaË T XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang190 228 CaÀ nn nn gg oo TT , ,,XIn CaÀ QUaû Caù Rao VaË XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 228

Giaùbieå bieå :ª ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû i baù baù : $6 $6cho chomoä moä t cuoá cuoá baù Giaù u:uu:ª , ,,6 66thaù ngnnggªª , ,,4 44thaù ngnngg* **Gôû i ibaù o:oo:$6 t tcuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå $80/12 thaù $60/8 thaù Gôû cho moä

198

(423-435*)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

803-979-2719

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Gaáp, caàn nhieàu thôï nail. Bao löông hoaëc aên chia. Thôï nöõ tay chaân nöôùc. Xin lieân laïc:

(424-435)

430-437

229-435-3111 229-395-3074

CAÀN THÔÏ NAIL

706-772-7937

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø kinh nghieäm laøm boät. Löông cao, tip haäu. Choã laøm vöõng chaéc laâu daøi. Bao löông hoaëc aên chia. Neáu thaät loøng xin lieân laïc:

229-439-0508 229-733-7290

(427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm Pink & White. Tieäm vuøng Hwy 78, Loganville, GA. Löông cao, típ haäu.Xin lieân laïc:

770-554-7505 404-384-1250

CAÀN THÔÏ NAIL

West 20. Neáu thaät loøng, xin goïi Haèng:

678-613-2499 (C) 770-577-0831 (W)

CAÀN THÔÏ NAIL

678-267-4489

Caàn thôï nails nam - nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 3 tieáng. Tieäm naèm trong khu Myõ traéng. Löông töø $4000 $4500/thaùng, tip cao. Coù choã ôû cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc:

678-477-5219 229-387-8282

428-435

229-460-5099

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ gaáp. Bieát laøm P&W & chaân tay nöôùc.Tieäm ôû Conyers exit 82, I-20 East. Bao löông quanh naêm. Xin lieân laïc:

404-791-7914

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

803-979-2719 (416-439)

(434-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Marietta Xin lieân laïc Duõng :

Caàn gaáp thôï nail. Löông cao, tip haäu. Tieäm trong khu Kroger vuøng Mableton (Marietta). Xin lieân laïc:

(425-434*)

443-444

678-354-3555

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

430-453

Caàn thôï bieát laøm P&W vaø chaân tay nöôùc, thôï goäi ñaàu. full & part time. Tieäm ôû N.400. caùch Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc 770-667-1112

(430-441)

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm trong Mall

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Choå laøm vui veû. Coù choå ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

(416-434*)

Caàn thôï nails bieát laøm boät, chaân tay nöôùc & waxing. Bao löông $3000/ thaùng. Tieäm ôû Augusta. Xin lieân laïc TIM,

199

Caàn

CAÀN THÔÏ NAIL

thôï Nöõ gioûi laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Khaùch Myõ traéng, löông cao, tip haäu. Tieäm ôû North 575, Jasper, GA . Coù choã ôû an toaøn cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

678-642-8247 678-642-8259 706-253-2799

770-745-9669 404-483-5647

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 3 thôï Nail Nöõ bieát laøm boät Pink & White vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng E. Cobb, Marietta, Xin lieân lac:

770-971-7130 (W) 404-6579-5868 (C)

(427-438)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

199

(428-435)


200

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ bieát laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø. Coù choã ôû. Choã laøm thoaûi maùi. Xin lieân laïc anh Tim

828-369-8384 (w) 404-446-5516 (c)

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù baèng hoaëc khoâng coù baèng laøm ôû vuøng South Carolina. Löông $800 tuaàn trôû leân. Xin lieân laïc:

404-452-6029

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails bieát laøm boät. Laøm ôû SC. Löông treân $900/tuaàn. Coù choå ôû, choå laøm vui veû, thoaûi maùi. Xin lieân laïc:

714-422-5276 803-534-5818

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. P&W . Löông $3500 - $4000 trôû leân, tip haäu. Caùch Atlanta 1giôø 30’ . Coù choå ôû. Xin lieân laïc:

478-757-9400 678-557-3172

(427-435*)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Laøm ôû vuøng Hwy 124, Centerville. Xin lieân laïc:

678-677-2941 770-482-5900 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp - gaáp. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc. Chuùng toâi ñoàng thôøi cuõng muoán sang tieäm nail. Xin lieân laïc:

404-944-8366(c) 770-836-0503(w) (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm caùch chôï Hoàng Hoàng 15’. vuøng Myõ traéng. Tip haäu. xin Lieân laïc:

Caàn thôï bieát laøm boät vaø coù kinh nghieäm. Bao ôû. Bao löông $2800/ thaùng. Khu Myõ traéng, Caùch Atlanta 1 giôø 30’. Xin lieân laïc Trang & Tuaán.

434-441

432-439

678-549-5032

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï caàn thôï full time vaø part time. Tieäm vuøng Marietta, Exit 261. Tieäm raát ñoâng khaùch, Löông cao, tip haäu, Xin lieân laïc:

404-849-1538 404-901-5900

678-373-5555 404-403-4618

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc vaø Wax. Ñi xa nhöng coù choã aên ôû. Khu Myõ traéng. Xin lieân laïc:

229-299-1100 c 229-446-2424 w

(424-435)

(434-446)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam/nöõ. Bieát laøm boät, pink & white. Bao löông $800/tuaàn. laøm 6 ngaøy, bao choã ôû cho thôï ôû xa. Choã laøm vui veû thoaûi maùi nhö gia ñình. tip cao. Xin lieân laïc anh Hoaøng or Thö:

803-713-3400 (427-435*)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, bieát laøm ñuû thöù. Kinh nghieäm boät vaø pink/white Tieäm trong Lawrenceville. Giaù cao, khu Myõ traéng, khaùch sang, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-234-1692 404-910-6381

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ; vôï choàng caøng toát. Phaûi bieát laøm boät gioûi. Tieäm vuøng Baxley, Georgia, khaùch Myõ traéng 90%. Löông bao töø $3000 ñeán $3,500/thaùng. Lieân laïc:912-285-8887 w

912-339-0399 C

(417-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc. Löông $3500-$4500 thaùng, laøm trong Wal-mart ít muøi. Tieäm ôû Marietta, caùch chôï Hoàng Koâng 25 phuùt Xin lieân laïc Tonny:

678-521-4068

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm trong khu Publix, Suwanee, raát ñoâng khaùch, típ cao. Caàn thôï coù baèng laøm Pink & White gioûi. Have good customer service skill and Professional attitude. Xin lieân laïc :678-764-3713

678-637-7938

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

200

427-438

(430-441)


201

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam & nöõ bieát caøng nhieàu caøng toát, Laøm trong Town Center Mall at Cobb, Marietta GA. Löông $300 $4000 1 thaùng. Lieân laïc:

770-499-9992 404-426-3008 (424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ, laøm vuøng Kennesaw, Myõ traéng. Löông treân $3000/thaùng, tip haäu. Xin lieân laïc:

770-423-1993 W

404-353-6977

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam/ nöõ tay chaân nöôùc. Neáu bieát laøm boät caøng toát. Xin lieân laïc: Döông: 404-861-1346

Quyeân: 404-578-0225

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp nhieàu thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center Publix and Kroger ôû Kennesaw. GA 30144- exit 273 North 75.Khaùch Myõ traéng, löông cao vaø tip haäu. Lieân laïc:770-590-3696

678-608-5653

419-442

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Kinh nghieäm. Nhaø môùi, gaàn ngaõ tö Braseton Hwy (124) Gravel Springs Rd. (324). Caùch Georgia Mall 5 phuùt. Xin lieân laïc:770-363-9139 (428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù vaø thôï chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Acworth, Kennesaw, Hiram, Dallas. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc: 678-483-8241 404-915-9411 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nails.coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Löông treân $2800/thaùng. Tip haäu.. Xin lieân laïc: 404-292-1514 (W)

404-717-6643 (C)

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail coù baèng South Carolina. Tieâm caùch chôï Hoàng Koâng khoaûng 1 giôø. Tieäm ñoâng khaùch, löông cao. Xin lieân laïc: 864-320-9022 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gioûi boät traéng & hoàøng, bieát Wax, tieáng Anh khaù. Bao löông $3500/ thaùng. Tieäm caùch Perimeter Mall 10 phuùt. Xin lieân laïc Chris:

404-312-4744 404-705-8070

425-436

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï gioûi boät nam/nöõ. Laøm vieäc laâu daøi. Tieäm caïnh chôï Public ñoâng khaùch. Vuøng Paulding County. Chuû hoøa nhaõ coâng baèng. Xin lieân laïc:

Caàn thôï toùc coù kinh nghieäm. Laøm part time. Tieäm treân ñöôùng Mc. Ginnis Ferry Rd./John Creeks. Xin lieân laïc:678-584-5992 (w)

432-443

433-440.

770-841-1471

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù. Löông $3500 up. Tieäm ôû Cartersville. GA exit 288, I.75N. Thuaän tieän ôû Marrietta, Kennessaw, Acworth. Xin lieân laïc:

404-547-5957(428-439)

404-988-5171 (c)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn gaáp thôï toùc coù kinh nghieäm Xin lieân laïc Marian Le:

770-605-2295 (435-442)

BEST INVESTMENT LLC. 3802 Satellite, Duluth, GA 30096 Tel: 678-467-8309. Cell: 678-467-7123. Fax: 888-471-4927 Email: bestinvestmentllc@yahoo.com. coâng ty chuùng toâi coù raát nhieàu lease ôû mall lôùn, Kroger, Publix, vaø shopping center ñeïp vaø sang troïng, ôû Georgia, Tennesse, Alabama vaø S.Carolina. Ñaëc bieät: Coâng ty chuùng toâi seõ ñaûm traùch hoaøn taát tieäm nail cho quyù vò vôùi giaù caû raát nheï nhaøng. Muoán laøm chuû tieäm nail LÔÙN, ÑEÏP vaø SANG TROÏNG. Xin lieân laïc vôùi coâng ty chuùng toâi.

#1 TRUSTED

COMPANY

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

(433-455)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

201


202

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

434-439

WHOLE SALE EYELASHES $1.20

Chuùng toâi seõ höôùng daãn caùch gaén khi mua supply. * Caàn thôï toùc & facial Xin lieân laïc Kim Phuïng:

770-714-2452

(432-437)

TUYEÅN THÖ KYÙ

ÑAÙNH BOÙNG ÑEØN XE

Tieát kieäm hôn $100 ñeå mua ñeøn môùi. Chuùng toâi seõ phuïc hoài y nhö ñeøn môùi. 2 head lights $35/car. *** Free Signal & Sport light. Chuùng toâi phuïc vuï taän nhaø. hay taïi: 6163 Reynolds Rd # G, Morrow ,GA 30260. Xin goïi Tommy Döông : 678-900-6734

(428-439)

Vaên phoøng baùn veù maùy bay vaø dòch vuï. Caàn tuyeån thö kyù thoâng thaïo tieáng Anh & Vieät. Coù kinh nghieäm laøm vieäc vaên phoøng. Laøm full-time hoaëc part-time. Xin lieân laïc Phuùc: 404-983-1058 email resume to:phuc19@hotmail.com

LINH GARAGE DOOR SERVICES

Sale-Services-Installation-Parts. Chuyeân nhaän laép ñaët, söûa chöûa cöûa Garage Baûo ñaûm giaù caû phaûi chaêng. Xin goïi:404-403-6282 & 678-406-0470 420-436

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

202

(427-435)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

NAIL HAIR

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

BUSINESS CARD $49 / 1000 theû

BROCHURE ª GIFT CERTIFICATE

HAÛI: 404-786-7972 lephanga@ gmail.com

CHO THUEÂ PHOØNG & NHAØ

Nhaø ôû vuøng Norcross, gaàn chôï Hoàng Koâng 5 phuùt. Free ñieän, gas, nöôùc, raùc vaø internet & cable. Xin lieân laïc:

678-761-5945

431-442

CaÀn nhaÂn VIEÂn

HONG HAI OF NORCROSS Caàn möôùn nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng bieát noùi tieáng Anh vaø Vieät. Caàn bieát coâng vieäc caên baûn vaên phoøng.

770-789-1432

(428-439)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø saïch, thoaùng maùt. coù baèngù Kinh nghieäm chaêm soùc treû. Treân ñöôøng Indian Trial, tieän cho gia ñình ôû vuøng Lilburn vaø Norcross.

Xin lieân laïc: 770-651-7027

427-438

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, ôû Canton. Exit 11, Free way 575. Xin lieân laïc:678-493-0932

404-512-8152

427-438

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

203 NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø môùi ñöôøng Lawrenceville, (US 29) vaø Oakland nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Coù baèng, coù kinh nghieäm, yeâu treû, saïch seõ * Nhaø coù 3 phoønh cho thueâ. Xin lieân laïc:678-446-5865

678-602-2256 (435-442)

BAÙN GHEÁ SPA

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saên soùc treû chu ñaùo vaø thöông tre.û Nhaø ôû Duluth, GA 30097 (gaàn Gwinnett Mall vaø Discover Mills Mall). Xin lieân laïc:

Caàn baùn 10 gheá Spa. Môùi xöû duïng ñöôïc 1 naêm. Ai caàn mua. Xin lieân laïc:

(431-438)

(433-440)

678-779-5755 678-779-5754

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû. Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû, gaàn khu nhaø thôø Vieät Nam. Khu Pleasant Hill, Duluth. Xin lieân laïc :

404-717-6576 404-910-8884

(428-437)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn moät Baùc giöõ beù 2 tuoåi vaø beù 2 thaùng. Bao aên ôû, coù phoøng rieâng, bieát tieáng Anh. Nhaø ôû khu Sugarloaf Löông haäu. Lieân laïc: 404-578-3688 678-378-7497 429-436

404-966-3423 706-227-2812

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Coù kinh nghieäm, thöông yeâu treû. Nhaø ôû ngaõ tö Lawrenceville - Beaver Ruin Rd. Arcado. Xin lieân laïc:

770-866-7225 (432-439)

CAÀN NHAÂN VIEÂâN

Saigon Phôû taïi tieåu bang New Jersey caàn thueâ tieáp vieân Nam/Nöõ vaø phuï beáp. Xin lieân laïc Danny: 973-794-4632 (W)

973-970-8985 (C)

(429-436)

CaÀn Sang nhaØ haØng nhaÄT

Tel: English, Frank. N * 678-207-8721 VN 678-687-5819 & 678-687-5382

Thời gian rất thuận tiện cho mỗi người

Học lái xe với những phương pháp căn bản: - An toàn - Nhanh chóng - Bảo đảm ai cũng đậu

Nhaø haøng Nhaät trong khu trung taâm lôùn nhaát vaø ñoâng khaùch nhaát taïi Savannah, GA. Goàm coù 14 hibachi grill ñeå naáu tröôùc maët khaùch. Coù 2 phoøng party lôùn chöùa ñöôïc 40-50 khaùch. Coù full cocktail bar vaø full sushi bar. Soá löôïng khaùch raát ñoâng, thu nhaäp cao. Vì lyù do gia ñình, caàn baùn gaáp. Coù chöông trình traû goùp neáu caàn. Thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc: 912-596-3182 hoaëc email veà ñòa chæ: qle.usa@gmail.com 429-440

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

203


204

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

PHOØNG CHO THUEÂ

Öu tieân ñoäc thaân nam. Coù phoøng taém chung vaø phoøng taém coù loái ñi rieâng. Cho möôùn daøi haïn, khoâng huùt thuoác. Nhaø gaàn chôï Hoøa Bình. saïch seõ. Xin goïi: 678-446-5634

404-247-7589

427-434

TIN HOT - HOT

Quyù anh chò naøo muoán môû tieäm nails vôùi chi phí thaät thaáp. Haõy lieân laïc ngay. Hieän toâi ñang coù saün 6 gheá spa, 7 baøn nails coøn môùi cuøng vôùi maùy giaët,maùy saáy raát toát.Giaù caû thaät nheï nhaøng. Xin lieân laïc Terry: 843-246-0493 (423-434)

BAÙN TRAÏI GAØ GIOÁNG

Baùn 3 chuoàng gioáng, nhaø 3 phoøng nguõ, 2 phoøng taém, 15.2 maãu. I.85N exit 129. Ñieàu kieän deã. Baùn $350K. Xin lieân laïc:

678-908-2967

(431-442)

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Vaø cho thueâ phoøng trong khu nhaø môùi. Vuøng Jimmy\ Carter Blvd. Gaàn I love Phôû” vaø BS Loan. Xin lieân laïc dì Tö:

678-469-6772

(420-437)

BAÙN GHEÁ SPA

Caàn baùn 8 gheá spa (used). Giaù $3000 cho 8 gheá. Good condition. caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng Myõ traéng. Xin lieân laïc Lily:678-979-6951

431-438

SANG TIEÄM SPORT BAR Full kitchen, liquor license. Hookah lounge, billards. 5000sq. big parking, good income, near university Charlotte N.C. asking $80K. Contact:

704-777-0527

(432-439)

CAÀN PHUÏ BEÁP NAM

Food togo ôû Pensacola, caàn 2 phuï beáp nam. Tieäm caùch Atlanta 5 tieáng röôõi laùi xe. Coù kinh nghieäm caøng toát. Löông töø $2200-$2500/thaùng tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Lan:

850-791-9715

428-435

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ 2 beù trai 1 & 3 tuoåi, ôû Suwanee. Coù theå ôû laïi hoaëc saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc:408-391-6652

678-731-7307

VIETNAMESE TAXI

- Ñöa ñoùn khaép nôi. - Giuùp thoâng dòch di truù, tieàn giaø .v.v...thi baèng Nails & Quoác Tòch. Ñaëc bieät ñi phi tröôøng giaù reû Xin lieân laïc Thanh: 770-480-8951 (428-451)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ treû ôû S. Carolina. Bao aên, ôû thaùng $1400/thaùng

Xin lieân laïc: 864-384-4601

433-440

SANG BUSINESS GIAËT THAÛM

Ñaõ coù moät soá khaùch quen. Ñaây laø cô hoäi toát kieám tieàn deã daøng Xin lieân laïc:770-310-5329

(422-453)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø coù phoøng cho thueâ ôû Marietta - Snellville. Phoøng coù loái ñi rieâng. Xin lieân laïc:

678-468-3997 770-529-6666

(433-440)

VIEÄT CARGO DÒCH VUÏÏ

Chuyeån haøng veà Vieät Nam ($3.99/lb) vaø noäi ñòaÏ. - Baûo hieåm söùc khoûe (OBAMACARE) - Baûo hieåm nhaân thoï. - Du hoïc sinh töø trung hoïc ñeán ñaïi hoïc . THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

470-676-1919

(434-442)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. nhieàu naêm kinh nghieäm, coù baèng. Nhaø ôû Lawrenceville & Lilburn, gaàn tröôøng Minor Elementary. Xin goïi:

770-676-9971 (H) 404-775-5098 (C)

(429-436)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi qua ñeâm. Kinh nghieäm, yeâu thöông treû. Nhaø môùi saïch seõ (Athens - US 78). Röôùc treû sau giôø hoïc. Thuaän tieän ôû Grayson, Loganville, Snellville.

Lieân laïc Coâ Ba:404-394-9694 770-597-7557 435-446

CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NGÖÔØI GÌA HOME CARE & DAY CARE

VIEÄT NAM CENTER

COÂNG TY DU LÒCH LAÏC QUAN

Coù toå chöùc ñi du lòch ngoaøi tieåu bang Nhaän ñöa - ñoùn trong vaø ngoaøi Atlanta: Dòch vuï xaõ hoäi, Tieàn giaø, Food Stamp, Baùc só...Ñaëc bieät ñöa, ñoùn taïi phi tröôøng vôùi giaù reû. Xin lieân laïc Quang Toâ:

404-579-0005

6062 Buford Hwy # 107 Norcross, GA 30093 (426-437)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

204

(426-437)


205

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

NHAÄN ÑAËT TIEÄC TÖ GIA

Nhaän ñaët nhöõng moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam cho Party, Sinh nhaät, Leã ra tröôøng, Cöôùi hoûi.... Xin goïi Baø Trí:

404-667-1110 (C)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 dì giöõ 1 beù trai 3 tuoåi. Coù phoøng rieâng. Caùch Atlanta 4giôø30. Khoâng ñi xa xin ñöøng goïi Xin lieân laïc:

912-227-4614

(434-441)

(435-446)

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

Caán tuyeån nöõ nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng vaø coù naêng khieáu baùn haøng. Thoâng thaïo Anh -Vieät, bieát söû duïng computer vaø Microsoft office. Xin lieân laïc:

678-906-1001

SANG NHAØ HAØNG

Bo Kim 803-552-7636. Ñöùc 803-586-9556

434-438

SANG TIEÄM YOGURT

Caàn sang toaøn boä troïn goùi tieäm yogurt 8 maùy, boba, smoothie. Giaù reû, cô hoäi may maén cho ai ñang muoán môû tieäm.. Xin lieân laïc:

770-940-2713

(434-441)

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû huyeän Cuûû Chi, thaønh phoá Saøi Goøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng, ñoái dieän Khu quy hoaïch taùi ñònh cö Phan Vaên Coäi. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù raøo chung quanh. Gía baùn $78,500 USA. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-446-5081 VN: 091-741-6342

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam. Ñòa ñieåm toát, khoâng ai caïnh tranh. Vì coù chuyeän vôùi ngöôøi huøn voán. Caàn baùn gaáp. Xin lieân laïc: 678-748-6586

(429-436)

Caàn sang 2 nhaø haøng Wing Nut (American style) Columbia, SC. Nhaø haøng #1 income $18K/thaùng. Giaù baùn $95K rent; 3650/th. 2700 sqf. Nhaø haøng #2 income $24K/thaùng. Giaù baùn $155K rent; 2650/th. 1200 sq

l/l:

SANG NHAØ HAØNG

(425-436)

429-436

CAÀN NHAÂN VIEÂN

Nhaø haøng Vieät Nam vuøng Huntsville Alabama. Caàn ngöôøi nam phuï beáp. an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn Xin lieân laïc:

256-468-2346

(434-441)

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø caùch nhaø thôø Cha Tuaán 5 phuùt laùi xe. Öu tieân cho vôï choàng khoâng con hoaëc ñoäc thaân. Xin lieân laïc

770-931-9865 404-421-4606

431-438

CaÀn Sang TIEÄM ToùC

HAIR SALON FOR SALE

City of Johns Creek, Alpharetta GA. Great location, Clients. Full equipped. Family business have to move. If interested please call Sounie:

404-556-7755

Sang Tieäm Grocery Asian

Vuøng N. Florida, caùch Atlanta 4 giôø. Hoaït ñoäng treân 20 naêm. Ñoâng khaùch. Roäng 5,600sqft. Giaù 349k.. Bao goàm nhieàu inventory. Lieân laïc KEVIN

850-459-0206

14 NAÊM CHUYEÂN NGHIEÄP TAÏI ATLANTA

PHOTO GRAPHY & VIDEO GRAPHY

Chuyeân chuïp hình ngheä thuaät, hình ñaùm cöôùi, hình gia ñình vaø Sinh nhaät. Trang ñieåm vaø chaûi toùc co âdaâu Xin lieân laïc:

678-525-6789 678-549-6459

(425-436)

CHÖÕA BEÄNH TRÓ

Chuyeân chöõa trò beänh tró taän goác, khoâng ñau, khoâng nhöùc. Xin lieân laïc Baùc Saùu Saâm:

404-363-6052

TH:

DP’S

ELECTRONICS 4891 BUFORD HWY NORCROSS, GA 30071 Phone: 770-416-7768

Baùn sæ & Leû taát caû caùc loaïi Electronics. Nhaän söûa chöûa gheá SPA vaø caùc loaïi maùy duõa cho ngaønh Nails. Xin lieân laïc: 770-416-7768

430-437

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 190

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

205

(420-435)

432-443


206 TRÖÔùC ThÔØI CUoÄC

N

haät Baûn muoán truyeàn ñi 2 thoâng ñieäp: Ñoaït vónh vieãn ñaûo Senkaku neáu TQ ñaùnh chieám; coù theå caét ñöùt tuyeán ñöôøng haøng haûi ra vaøo Thaùi Bình Döông cuûa TQ Ngaøy 1 thaùng 11, taïi Tokyo, Boä tröôûng Quoác phoøng Nhaät Baûn Itsunori Onodera cho hay: “Caên cöù vaøo luaät phaùp quoác teá tieán haønh caûnh giôùi, theo doõi thoâng thöôøng khoâng coù baát cöù vaán ñeà gì, hoaøn toaøn khoâng theå hieåu ñöôïc söï phaûn ñoái cuûa Trung Quoác”. Trong cuøng moät ngaøy, Nhaät Baûn ñieàu ñoäng 15% toång binh löïc cuûa Löïc löôïng Phoøng veä (34.000 quaân) tieán haønh taäp traän ñoaït ñaûo quy moâ lôùn. Theo caùc phöông tieän truyeàn thoâng quoác teá, ñaây laø haønh ñoäng öùng phoù vôùi tình hình ñaûo Senkaku. Moät ñaøi truyeàn hình cuûa Anh cho raèng, Löïc löôïng Phoøng veä tieán haønh dieãn taäp quaân söï truyeàn ñi hai thoâng ñieäp lôùn: Cho duø Quaân ñoäi Trung Quoác xaâm phaïm ñaûo Senkaku, chuùng toâi cuõng coù theå ñoaït laïi; thoâng qua khai trieån teân löûa ñaát ñoái haïm, chuùng toâi coù theå caét ñöùt tuyeán ñöôøng haøng haûi cuûa Trung Quoác ôû Thaùi Bình Döông. Vôùi khoâng khí “saün saøng chieán ñaáu” giöõa Trung-Nhaät ngaøy caøng taêng, ñaûo Senkaku ñang vöôït qua baùn ñaûo Trieàu Tieân, trôû thaønh thuøng thuoác suùng haøng ñaàu Ñoâng Baéc AÙ.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª PHAïM TRUNG

Tröôùc khi dieãn taäp, Boä Quoác phoøng Nhaät Baûn coâng boá quy moâ cuûa cuoäc dieãn taäp töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2013, cho bieát: “Khoaûng 34.000 quaân tham gia, 2 khu vöïc taùc chieán lôùn laø Kyushu, Okinawa, maùy bay chieán ñaáu F-2, taøu khu truïc ñöôïc ñieàu ñoäng, 3 quaân chuûng luïc, haûi, khoâng quaân phoái hôïp dieãn taäp phoøng thuû vaø ñoå boä leân ñaûo, ñoàng thôøi coù baén ñaïn thaät”. Ñaøi truyeàn hình Anh cho raèng, tuy ñaûo Okidaito, nôi dieãn ra cuoäc taäp traän ñoå boä ñoaït ñaûo cuûa Löïc löôïng Phoøng veä caùch ñaûo Senkaku raát xa, nhöng Baéc Kinh hieåu thaâm yù Tokyo nhaèm vaøo ñoái töôïng dieãn taäp ñoå boä cuûa Löïc löôïng Phoøng veä chính laø ñaûo Senkaku. Tôø “Daily Telegraph” cho raèng, cuoäc dieãn taäp laàn naøy ñaõ ñöôïc toå chöùc coâng phu, tröôùc khi taäp traän, khaåu chieán giöõa Nhaät-Trung baát ngôø leo thang, maùy bay quaân söï Löïc löôïng Phoøng veä Nhaät Baûn gaàn ñaây lieân tuïc trong 3 ngaøy caát caùnh öùng phoù vôùi maùy bay quaân söï Trung Quoác, phaùt bieåu nhaèm vaøo Trung Quoác cuûa Boä tröôûng Quoác phoøng Nhaät Baûn cuõng ñaõ taêng theâm moät baäc, tuyeân boá: Trung Quoác ñang ñe doïa hoøa bình khu vöïc. Caùc quan chöùc quoác phoøng Nhaät Baûn caân nhaéc khai trieån hoûa tieãn ñoái haïm Project 88 taàm phoùng

150 km ôû ñaûo Ishigaki (cuõng coù ngöôøi suy ñoaùn laø ñaûo Miyako), trong khi ñoù ñaûo naøy caùch ñaûo Senkaku khoâng ñeán 100 km. Nhaät Baûn thoâng qua cuoäc dieãn taäp quaân söï laàn naøy truyeàn ñi moät thoâng ñieäp cöùng raén vôùi Trung Quoác: “Chuùng toâi seõ phoøng thuû nhöõng hoøn ñaûo naøy, cho duø chuùng bò caùc anh xaâm löôïc, chuùng toâi seõ ñoaït laïi chuùng baát cöù giaù naøo !”. Thoâng ñieäp cöùng raén thöù hai cuûa cuoäc dieãn taäp quaân söï cuõng quan troïng: Thoâng qua khai trieån nhöõng hoûa tieån ñoái haïm naøy, caùc anh seõ hieåu roõ, neáu Nhaät-Trung trôû neân ñoái ñaàu, caùc anh ñi qua nhöõng tuyeán ñöôøng naøy seõ raát khoù khaên. Chuyeân gia quaân söï Trung Quoác Lyù Kieät cho bieát, Nhaät seõ khai trieån teân löûa choáng haïm Project 88 ôû ñaûo Miyako, teân löûa naøy coù taàm phoùng 150 km, trong khi ñoù, ñoä roäng cuûa eo bieån Miyako chæ 250 km. Neáu Nhaät Baûn khai trieån teân löûa naøy ôû hai bôø eo bieån, moät trong nhöõng tuyeán ñöôøng haøng haûi chính ra vaøo Thaùi Bình Döông cuûa Haûi quaân Trung Quoác ñoái maët vôùi ruûi ro bò phong toûa hoaøn toaøn. Tôø The Diplomat Nhaät Baûn coù baøi vieát nhan ñeà “Thuûy quaân luïc chieán töông lai cuûa Nhaät Baûn toå chöùc dieãn taäp ñoå boä quy moâ lôùn”, cho bieát, Boä Quoác phoøng Nhaät Baûn tuyeân boá thaúng raèng, muïc ñích dieãn


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

207


208

taäp phoøng thuû ñaûo laø ngaên chaën Trung Quoác xaâm phaïm ñaûo Senkaku. Baøi vieát coøn cho bieát, haøng naêm Nhaät Baûn ñeàu seõ tieán haønh dieãn taäp ñoå boä quy moâ lôùn töông töï, quy moâ tham gia dieãn taäp naêm 2011 ñaït 35.000 quaân. Thaùng 11 naêm 2012, Nhaät-Myõ töøng tieán haønh dieãn taäp quaân söï lieân hôïp, nhöng do lo ngaïi gaây kích ñoäng Trung Quoác quaù möùc neân huûy boû noäi dung taùc chieán ñoå boä leân ñaûo. Nhöng naêm nay (2013), Löïc löôïng Phoøng veä Nhaät Baûn seõ ñoäc laäp tieán haønh dieãn taäp, Tokyo ñaõ khai trieån noäi dung taùc chieán ñoå boä leân ñaûo. Lyù Kieät cho raèng, Nhaät Baûn luoân hy voïng moät khi ñaûo Senkaku noå ra xung ñoät, Nhaät Baûn coù theå ñöôïc Myõ tieán haønh vieäc ñoäng binh, nhöng ñeán nay, thaùi ñoä cuûa Washington coù veû chæ cung caáp hoã trôï tình baùo, khí taøi QS vaø haäu caàn cho Nhaät Baûn, Myõ seõ khoâng tröïc tieáp xuaát quaân, vì vaäy, Nhaät Baûn phaûi töï mình kieåm tra naêng löïc ñoäc laäp ñoaït ñaûo. ôø “Asahi Shimbun” cho bieát, Ñaïi cöông Phoøng veä môùi saép ñöôïc Boä Quoác phoøng Nhaät Baûn coâng boá vaøo thaùng 12 naêm nay, chính thöùc laáy 700 binh só töø ñôn vò WAIR ñeå thaønh laäp trung ñoaøn ñoå boä, trong töông lai quy moâ löïc löôïng naøy seõ taêng quaân soá 3.000 ngöôøi. Tôø Diplomat coøn cho bieát, moät ñôn vò tröïc thuoäc cuûa WAIR haàu nhö haøng naêm ñeàu ñeán San Diego tham gia dieãn taäp quaân söï MyõNhaät, hoïc hoûi kyõ xaûo taùc chieán cuûa Thuûy quaân luïc chieán Myõ. “Chöông trình hoïc” cuûa hoï ngaøy caøng phöùc taïp, ñeán nay coøn bao goàm noäi dung taùc chieán ñoå boä hoaøn chænh. Trong khi ñoù tôø “Thôøi baùo Haøn Quoác” coù baøi vieát nhan ñeà “Neáu nhö Trung-Nhaät böôùc vaøo chieán tranh” cho raèng, “Nhaät Baûn khoù coù theå giaønh thaéng lôïi”. Caùc quan chöùc cuûa hoï cho raèng,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

tuy toång binh löïc cuûa Quaân ñoäi Trung Quoác gaáp 10 laàn Löïc löôïng Phoøng veä (2.240.000/ 230.000), nhieàu con soá khaùc cuûa Quaân ñoäi Trung Quoác cuõng chieám öu theá nhö soá löôïng taøu chieán haûi quaân (1.090/ 143), soá löôïng maùy bay chieán ñaáu (620/ 250), soá löôïng taøu ngaàm haït nhaân (8/ 0), nhöng binh só cuûa Löïc löôïng Phoøng veä Nhaät luoân töï haøo laø moät trong nhöõng löïc löôïng vuõ trang maïnh nhaát theá giôùi, trong lòch söû, truyeàn thoáng löïc löôïng naøy ñaõ töøng traûi qua raát nhieàu cuoäc chieán tranh ñaãm maùu nhö chieán tranh Thaùi Bình Döông thôøi Ñeä II Theá Chieán, cuøng nhöõng chöông trình taäp traän thöôøng xuyeân vôùi ñoàng minh Hoa Kyø hieän nay Nhaät Baûn ñang caân nhaéc taêng cöôøng haïm ñoäi taøu khu truïc Aegis cuûa nöôùc naøy töø 6 chieác hieän nay leân 8 chieác ñeå ñoái phoù vôùi nhöõng moái ñe doïa töø teân löûa cuûa Trieàu Tieân cuõng nhö nhöõng caêng thaúng

lieân quan ñeán tranh chaáp chuû quyeàn laõnh thoå vôùi Trung Quoác. Theo nhaät baùo treân, chính phuû nöôùc naøy ñaõ baét ñaàu keá hoaïch chuaån bò ñeå cheá taïo theâm hai chieác taøu khu truïc Aegis môùi ñöôïc trang bò teân löûa ñaùnh chaën hieän ñaïi. Nhaät Baûn hy voïng seõ ñöa keá hoaïch naøy vaøo moät chöông trình phoøng thuû cô baûn môùi, seõ ñöôïc thoâng qua vaøo cuoái naêm nay. Döï kieán, hai taøu khu truïc môùi naøy coù theå ñöôïc khai trieån trong voøng 10 naêm tôùi, nhaät baùo Yomiuri Shimbun cho bieát. Hieän taïi, Nhaät Baûn ñang sôû höõu saùu chieác taøu thuoäc 2 lôùp taøu khu truïc Kongo vaø Atago ñöôïc trang bò heä thoáng chieán ñaáu Aegis, söû duïng teân löûa SM-2 vaø SM-3 do Myõ phaùt trieån. Boä quoác phoøng nöôùc naøy cho raèng vieäc taêng cöôøng quy moâ cuûa haïm ñoäi laø moät löïa choïn ñang ñöôïc caân nhaéc thuoäc moät phaàn cuûa keá hoaïch ñaùnh giaù chöông trình quoác phoøng cuûa chính phuû. “Chuùng toâi ñang caân nhaéc vieäc taêng cöôøng haïm ñoäi taøu chieán Aegis”, phaùt ngoân vieân Boä Quoác phoøng Nhaät Baûn Tsuyoshi Hirata cho bieát. Theo nhaät baùo Yomiuri Shimbun, Nhaät Baûn muoán taêng cöôøng ñoäi taøu chieán Aegis laø vì söï phaùt trieån haït nhaân vaø teân löûa cuûa Trieàu Tieân ñaõ trôû thaønh moät moái ñe doïa caän keà ñoái vôùi an ninh cuûa Nhaät Baûn vaø ñaëc bieät laø moái ñe doïa töø Trung Quoác cuõng ngaøy caøng gia taêng xung quanh vuøng bieån phía taây nam cuûa Nhaät Baûn, khi hai nöôùc ñang coù nhöõng tranh chaáp ñoái vôùi chuoãi ñaûo Senkaku treân bieån Hoa Ñoâng. Nhaät baùo naøy nhaán maïnh raèng vieäc cheá taïo caùc taøu Aegis môùi naøy khoâng chæ ñeå choáng laïi teân löûa ñaïn ñaïo cuûa Trung Quoác, maø coøn nhaèm taêng cöôøng khaû naêng giaùm saùt vaø


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

209


210

theo doõi cuûa Nhaät Baûn, neáu hoï coù theå thöïc söï trieån khai ñöôïc taøu chieán Aegis trang bò moät heä thoáng radar hieän ñaïi thöôøng tröïc tôùi caùc khu vöïc xung quanh quaàn ñaûo phía taây nam naøy. LIEÂn MInh QUaÂn SÖÏ gIÖûa hoa KYØ - nhaÄT Baûn ? Khi Toång thoáng Myõ Barack Obama huûy chuyeán coâng du tôùi chaâu AÙ hoài ñaàu thaùng Möôøi, caùc ñoàng minh khu vöïc cuûa Myõ töï hoûi raèng lieäu Myõ coù bò suy yeáu bôûi caùc sai laàm mang tính heä thoáng cuûa Washington hay khoâng, hay laø moät ngaøy naøo ñoù khoâng laâu tôùi ñaây Myõ khoâng coøn söùc maïnh hay thöù naêng löôïng ñeå thöïc thi söù meänh cuûa mình treân tröôøng quoác teá. Caùc laõnh ñaïo Nhaät Baûn coù theå cuõng chung noãi lo nhö vaäy, nhöng neáu vaäy thì hoï cuõng ñaõ khoâng giaû boä. Thaäm chí neáu nhö Washington töï laøm khoù mình, thì UÛy ban Tham vaán An ninh Myõ - Nhaät ñaõ tuyeân boá veà vieäc laøm môùi laïi moái quan heä ñoàng minh giöõa hai beân vôùi khaû naêng tieán xa hôn nöõa. Moät phaàn trong taàm nhìn môùi naøy laø quaân ñoäi Nhaät seõ gaùnh vaùc troïng traùch lôùn hôn trong gaùnh naëng an ninh chung, moät ñieàu maø chính quyeàn Myõ vaø moät soá nhaân vaät baûo thuû cuûa Nhaät ñaõ mong moûi töø laâu. Thuû töôùng Nhaät Shinzo Abe ñang laø ngöôøi ñöùng ñaàu khôûi xöôùng moät nöôùc Nhaät naêng ñoäng hôn. Phaùt bieåu treân tôø Nhaät baùo Phoá Wall, oâng Abe ñaùnh giaù quan ñieåm raèng “Nhaät Baûn ñang ñöôïc kyø voïng coá gaéng hôn nöõa trong vai troø laõnh ñaïo... veà lónh vöïc an ninh trong khu vöïc chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông”, vaø caûnh baùo Trung Quoác raèng keát cuïc coù theå khoâng phaûi laø hoøa bình neáu nhö hoï muoán thay ñoåi hieän traïng baèng vuõ löïc - thaäm chí ngay caû khi Nhaät tung caùc maùy bay chieán ñaáu leân trôøi ñeå ñoái ñaàu vôùi caùc hoaït ñoäng cuûa Trung Quoác. Traùi ngöôïc vôùi boái caûnh ñaùng lo ngaïi naøy, Löïc löôïng Phoøng veä Nhaät (JSDF) vaø Löïc löôïng Tuaàn duyeân Nhaät (JCG) ñaõ ñöôïc cuûng coá caùc tieàm löïc vôùi muïc tieâu baûo veä caùc lôïi ích treân bieån cuûa ñaát nöôùc. OÂng Abe coù theå khoâng phaûi laø ngöôøi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

khôûi xöôùng tieán trình naøy, nhöng nhöõng gì oâng ñang laøm laïi giuùp taêng toác quaù trình, vôùi vieäc Boä Quoác phoøng Nhaät laàn ñaàu tieân sau moät thaäp kyû naâng ngaân saùch quoác phoøng ngay töø ñaàu naêm nay. Haàu heát moïi con maét ñeàu ñoå doàn vaøo vieäc Nhaät nhaán maïnh caùc tieàm löïc ñoå boä cuûa JSDF, ñaëc bieät laø trong boái caûnh Tokyo vaø Baéc Kinh baát ñoàng veà bieån ñaûo. Thoâng tin môùi ñaây veà vieäc Boä Quoác phoøng Nhaät tieán haønh taäp traän ñoå boä baét ñaàu töø ngaøy 1/11 chính laø moät lôøi khaúng ñònh laïi veà tham voïng naøy, vaø ñôït taäp traän seõ laø hoaït ñoäng môùi nhaát trong loaït ñoäng thaùi nhaèm trang bò cho JSDF khaû naêng phoøng ngöï ñoå boä ñaùng keå. Neáu nhö Nhaät tieáp quaûn traùch nhieäm an ninh khu vöïc lôùn hôn thì JSDF caàn coù khaû naêng kieåm soaùt tranh chaáp laõnh thoå cuûa ñaát nöôùc naøy moät caùch ñoäc laäp hôn, maø khoâng caàn tôùi löïc löôïng cuûa Myõ. ÔÛ haàu heát moïi khía caïnh thì Nhaät ñaõ coù theå hoaït ñoäng ñoäc laäp, vaø hoï ñaõ sôû höõu haàu heát moïi yeáu toá ñeå coù theå khai trieån ñoå boä, ñaëc bieät laø ba taøu ñoå boä Osumi (LST) cuøng vôùi saùu taøu ñoå boä (LCAS) vaø hoãn hôïp goàm nhieàu maùy bay ñoå boä côõ nhoû vaø giôø laø caùc taøu khu truïc chuyeân chôû tröïc thaêng Hyuga vaø Izumo ñeå hoã trôï khoâng vaän khi caàn. Tuy nhieân, tieàm löïc cuûa Nhaät trong khoaûng töø ñaát lieàn ra bieån vaãn coøn thieáu moät maûnh gheùp trong toång theå. Vieäc ñoät kích treân bieån vaãn laø caám kò ñoái vôùi JSDF moät ñieàu ñöôïc cho laø quaù khieâu khích ñoái vôùi hieán phaùp hoøa bình cuûa Nhaät. Nhöõng thay ñoåi trong laøn gioù chính trò ñang khieán cho caùc hoaït ñoäng ñoå boä trôû neân deã chaáp nhaän hôn ñoái vôùi caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch Nhaät. Tuy nhieân, quy moâ cuûa cuoäc taäp traän hieän nay, maø nhö Boä Quoác phoøng Nhaät cho bieát laø coù söï tham gia cuûa 34.000 ngöôøi khoâng neân bò nhaàm laãn vôùi quy moâ cuûa löïc löôïng ñoå boä maø Nhaät ñang gaây döïng.

Ñôn vò Ñoå boä Môû ñaàu seõ coù moät nhoùm töông ñoái nhoû: moät ñoäi chuyeân traùch cuûa Löïc löôïng Phoøng veä treân boä (GSDF) chöù khoâng phaûi laø moät nhoùm Thuûy quaân Luïc chieán toaøn dieän. Ban ñaàu löïc löôïng naøy coù khoaûng 700 nhaân söï, vaø seõ môû roäng leân tôùi 3.000 ngöôøi. Nhieäm vuï cuûa löïc löôïng naøy laø ñaùp traû laïi caùc cuoäc taán coâng vaøo caùc ñaûo xa , nhö trong giaûi thích yeâu caàu ngaân saùch naêm 2014 cuûa Boä Quoác phoøng Nhaät. Chæ coù duy nhaát moät nhoùm ñaûo xa maø Nhaät nghó tôùi laø chuoãi ñaûo Senkaku/Ñieáu Ngö maø chuû quyeàn ñoái vôùi quaàn ñaûo naøy ñang laø ñeà taøi tranh caõi vôùi Baéc Kinh. Trong khi Nhaät cuõng coù tranh caõi veà chuû quyeàn vôùi Nga vaø Haøn Quoác veà caùc ñaûo maø Nhaät khoâng naém quyeàn kieåm soaùt, thì raát khoù ñeå hình dung vieäc Tokyo ñieàu quaân ñeå chieám laïi caùc ñaûo naøy. Maët khaùc, Senkaku/Ñieáu Ngö laïi ñang trong quyeàn kieåm soaùt cuûa Nhaät, ñieàu naøy cho pheùp Tokyo cô caáu neân moät cuoäc ñoå boä taán coâng trong khuoân khoå taùc chieán phoøng ngöï nhaèm baûo veä hoaëc taùi chieám Senkaku/Ñieáu Ngö ñeå ñaùp traû gaây haán töø Trung Quoác. Noùi caùch khaùc, löïc löôïng Thuûy quaân Luïc chieán cuûa Nhaät Baûn seõ laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân treân theá giôùi chæ nhaän nhieäm vuï baûo veä moät khu vöïc caù bieät, nhoû vaø khoâng ngöôøi ôû. Quaù trình xaây döïng löïc löôïng phoøng thuû môùi naøy goàm coù ba phaàn: huaán luyeän nhöõng Thuûy quaân luïc chieán, trang bò ñôn vò vôùi caùc tieàm löïc caàn coù, vaø lôùn hôn nöõa laø xaùc laäp laïi tö theá cuûa JSDF vaø JCG ôû phía taây nam Nhaät. Nhö vaäy laø duø cho caét giaûm ngaân saùch vaø beá taéc chính trò coù theå laøm xoùi moøn khaû naêng Myõ can thieäp vaøo caùc cuoäc tranh caõi khu vöïc, Nhaät vaãn göûi ñi moät thoâng ñieäp raát roõ raøng cho Trung Quoác: Tokyo leân keá hoaïch ñeå giöõ quaàn ñaûo Senkaku baèng moïi giaù, duø coù hay khoâng coù söï giuùp ñôõ töø Myõ. ª


211

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A-Di-Đà Phật Thư Mời Tham Gia Hộ (Trợ) Niệm Vãng Sanh Kính Gởi: Quý Phật Tử, Quý Đồng Hương Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Tăng, Ni, và cư sĩ pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi hiểu và tâm đắc với việc hộ (trợ) niệm vãng sanh.  Trên tinh thần “giúp đỡ nhau cùng vãng sanh”, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị tham gia hộ (trợ) niệm cùng chúng tôi cho người khác khi có yêu cầu.  Bố thí một phần thời gian và chơn tâm quý báu của quý vị cho người đang lúc bệnh nặng, hấp hối, hoặc trước hay sau lúc lâm chung là một trong những công hạnh thật sự của người phật tử.  Nếu quý vị hay ban (hội) hộ niệm nào có thành ý, quý vị vui lòng cho chúng tôi pháp danh, số điện thoại, và thời gian thuận tiện trong tuần để có thể liên lạc khi cần.  Quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin bên dưới Pháp Danh

Số Điện Thoại + Text Message Email

Nhuận Minh

404-992-1600

Vân Hoàn

678-382-1415

vanhoan.honiem@gmail.com

Diệu Nguyệt

404-641-1445

dieunguyet.honiem@gmail.com

Để tìm hiểu về hộ niệm vãng sanh, quý vị có thể liên lạc các chư Tăng, Ni, và các cư sĩ tại các chùa trong thành phố quý vị đang sống.  Quý vị có thể tham khảo thêm một số bài giảng pháp, bài viết trên internet (google.com, youtube.com, …) của một số chư Tăng, Ni, và cư sĩ như sau:  Pháp sư Tịnh Không  (Cố Khất Sĩ) Thích Giác Khang  Hoà Thượng Thích Trí Đức  Cư sĩ Diệu Âm  Hoặc các chư Tăng, Ni, và cư sĩ mà quý vị thấy thích hợp Quý vị cũng có thể liên lạc chúng tôi để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về việc hộ niệm vãng sanh.  Sự trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề để có sự kết hợp chu toàn có thể làm được trong việc hộ niệm về sau. Bên cạnh, nếu quý vị hay người thân, quen có tâm nguyện muốn được thêm người hộ niệm trong các duyên sự trên, quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin phía trên bất cứ lúc nào.  Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tham gia cùng quý vị. Chúng tôi thành tâm đón nhận những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi tới những quý vị ủng hộ và tham gia.  Nếu lời thỉnh cầu này có điều gì sơ sót và mạo phạm đến bất cứ ai, xin vui lòng hỹ xã mà bỏ qua cho.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta cùng toàn thể pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh tây phương cực lạc và thành phật đạo. Nam mô A-Di-Đà Phật.


212 nhaÂn VaÄT

Roát cuoäc ñeán ñaàu thaùng 11 vöøa qua, ngöôøi vôï goùa Suha cuûa, oâng Yasser Arafat, ñaõ nhaän ñöôïc töø caùc nhaø khoa hoïc phaùp y Thuïy Só xaùc nhaän veà vieäc choàng baø ñaõ nuoát phaûi chaát polonium phoùng xaï gaây cheát ngöôøi tröôùc khi oâng qua ñôøi caùch ñaây 9 naêm. Löôïng phoùng xaï ñoù cao ñeán möùc raát khoù coù theå coi caùi cheát cuûa oâng laø moät tai naïn. Ngay sau khi oâng Arafat rôi vaøo hoân meâ vaø maát ngaøy 11/11/2004 ôû tuoåi 75 taïi Paris, ñaõ vang leân nhöõng hoà nghi veà vieäc ñoù khoâng phaûi laø caùi cheát töï nhieân. Tuy theá, phaûi tôùi baây giôø thì moái nghi ngôø ñoù môùi coù ñöôïc nhöõng chöùng cöù khoa hoïc. Phoøng thí nghieäm Thuïy Só ñaõ giaûo nghieäm haøi coát, ñoà loùt vaø tuùi du lòch maø oâng Arafat söû duïng trong nhöõng ngaøy tröôùc khi oâng qua ñôøi. Vaø caùc nhaø khoa hoïc keát luaän nguyeân toá phoùng xaï taäp trung ôû möùc khoâng theå naøo xuaát hieän trong töï nhieân. Hay tin naøy, baø goùa phuï Suha cuûa oâng Arafat ñaõ leân tieáng keâu goïi Palestine ñoøi laïi coâng lyù cho choàng mình. Phaùt bieåu töø thuû ñoâ Doha cuûa Qatar ngaøy 7/11, baø Suha maëc duø khoâng neâu ñích danh Israel nhöng ñaõ noùi vôùi phoùng vieân haõng tin AP raèng chæ coù nhöõng nöôùc coù khaû naêng haït nhaân môùi coù theå tieáp caän ñöôïc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª PHöÔNG THANH

polonium... Baø Suha voán laø moät nhaø baùo, ñaõ tieáp caän ngöôøi choàng töông lai cuûa mình khi ñi thöïc hieän moät baøi phoûng vaán ôû Paris naêm 1985. Caâu chuyeän tình yeâu giöõa baø vôùi nhaø laõnh ñaïo Palestine töøng laø chuû ñeà haáp daãn cho caùc phöông tieän truyeàn thoâng.

KhÔûI ÑaÀU

Naêm 1985, Paris. “Con seõ ñi phoûng vaán chính oâng Arafat! Meï ñaõ thoûa thuaän vôùi oâng aáy roài. Con haõy coá gaéng, ñöøng ñeå meï phaûi xaáu maët!” Raymonda Tawil daën doø Suha, coâ con gaùi maët coøn buùng ra söõa cuûa mình. Laõnh tuï Palestine Yasser Arafat laø ngöôøi quen laâu naêm cuûa nöõ bình luaän vieân chính trò laõo thaønh Raymonda. Coøn ñoái vôùi nöõ phoùng vieân 23 tuoåi (Suha sinh naêm 1963) vöøa toát nghieäp Tröôøng Ñaïi hoïc Sorbonne vaø môùi böôùc vaøo ngheà baùo, baøi phoûng vaán moät nhaân vaät taàm côõ nhö Arafat coù theå trôû thaønh böôùc khôûi ñaàu hoaønh traùng. Khoâng coù meï, haún Suha khoù coù theå naøo ñöôïc laõnh tuï Palestine traû lôøi phoûng vaán. Baø meï daën doø Suha raát kyõ tröôùc khi ñeå cho con gaùi ñi sang Amman, thuû ñoâ Jordan, phoûng vaán Arafat. Raymonda maéng con mình ñaõ nhuoäm toùc vaøng. Maøu toùc naøy, theo

baø, khoâng hôïp vôùi Suha, hôn nöõa, ñoái vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng Hoài giaùo, nhöõng phuï nöõ nhuoäm toùc luoân gaây neân nhöõng caûm giaùc khoâng deã chòu, neáu khoâng muoán noùi naëng hôn... Raymonda cuõng daën con, khi phoûng vaán khoâng ñöôïc lieám moâi hay ñaùnh maét, khoâng ñöôïc oûn aø oûn eûn nhö khi troø chuyeän vôùi maáy ngoâi sao xineâ maø nhöõng coâ gaùi treû nhö Suha hay oõng eïo... Baø nhaán maïnh, khi ñi phoûng vaán, Suha caàn aên maëc ñôn giaûn thoâi vì Arafat laø moät ngöôøi soáng theo neáp khoå haïnh, ñieàu naøy ai cuõng bieát. OÂng luùc naøo cuõng ñoäc thaân, maëc duø khoâng ít nhöõng thuû lónh Palestine khaùc, taän duïng uy quyeàn cuûa mình, khoâng quaù khieâm nhöôøng trong vieäc thaâu nhaän myõ nöõ. Suha töø laâu ñaõ töøng nghe caâu danh ngoân noåi tieáng cuûa Arafat: “Vôï toâi laø caùch maïng Palestine!”. Lôøi meï daën thì nhö vaäy nhöng Suha, gioáng nhö nhieàu coâ gaùi treû khaùc muoán sôùm khaúng ñònh mình, laøm gaàn nhö ngöôïc laïi taát caû nhöõng ñieàu ñoù. Ñöùng tröôùc taám göông trong caên phoøng khaù sang maø tôø baùo Phaùp ñaõ thueâ cho coâ trong thôøi gian tôùi Amman coâng taùc, coâ ñaùnh boàng maùi toùc nhuoäm vaøng hoe leân, toâ maét kyõ löôõng roài maëc vaøo boä vaùy ñoû röïc nhö raùng chieàu... Vöøa thaáy vieân caûnh veä ñöa Suha


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

213


214

vaøo vaên phoøng, Arafat ñaõ laäp töùc ñöùng daäy nieàm nôû ñoùn coâ. Suha vôùi söï toø moø gaàn nhö raát treû con laëng leõ quan saùt oâng. Troâng oâng quaù gioáng nhö böùc chaân dung ñöôïc phoå bieán roäng raõi treân theá giôùi. Thieân haï ñaõ noùi ñuùng, luùc naøo Arafat cuõng maëc nhöõng boä ñoà y heät nhau. Coâ caûm thaáy mình ñang bò huùt vaøo moät töø tröôøng voâ cuøng thaâm haäu. Suha ñaõ bieát tröôùc raèng vò thuû lónh naøy coù söùc meâ hoaëc ngay caû ñoái vôùi keû thuø cuûa mình. Chôø cho coâ nhaø baùo treû thoûa maõn côn toø moø, Arafat môùi baät cöôøi to ñaày phaán khích. Roài oâng giô tay ra voã leân vai Suha - maïnh vaø nhanh nhö moät thanh nieân. Trong phong caùch cuûa vò thuû lónh ngoaïi luïc thaäp naøy coù neùt duyeân daùng leï laøng naøo ñoù raát treû trung. Boãng nhieân Suha caûm thaáy khoù ôû trong boä vaùy thaém ñoû cuûa mình. Coù leõ meï coâ noùi ñuùng, khoâng neân aên vaän choùi chang nhö theá khi tôùi phoûng vaán Arafat. Hoài taâm laïi chuùt ít, Suha coá gaéng kieàm cheá côn xuùc ñoäng vaø baét ñaàu trình baøy nhöõng caâu hoûi maø tröôùc ñoù coâ ñaõ hoïc thuoäc loøng. - Chính saùch cuûa oâng ñoái vôùi caùc tín ñoà Thieân Chuùa giaùo? Suha khoâng coøn nhaän ra gioïng mình nöõa. Tieáng coâ vang leân nhö töø moät baêng ghi aâm naøo ñoù. - Toâi toân troïng caùc tín ñoà Thieân Chuùa giaùo - Arafat vöøa traû lôøi vöøa mæm cöôøi. Coâ cuõng laø tín ñoà Thieân Chuùa giaùo phaûi khoâng? - Daï, ñuùng aï! - Suha hoån heån ñaùp. May maø meï coâ ñang ôû xa neân khoâng nhìn thaáy caûnh naøy. “Ñieàu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

voøng oâm aáy.

TIEÅU ThÖ KhoÂng KhUEÂ CaùC

2004 chính yeáu trong ngheà cuûa chuùng ta, ñoù laø nhöõng caâu hoûi mang tính khieâu khích, Suha nhôù laïi lôøi meï daën - Ñöøng sôï ra ñoøn phuû ñaàu!”. Thieáu chuùt nöõa thì Suha ñaõ hoûi tieáp: Vaäy thì taïi sao naêm 1973 thuoäc haï cuûa oâng ñaõ gieát gaàn nhö saïch nhöõng tín ñoà Thieân Chuùa giaùo ôû Lebanon?”. Tuy nhieân, maõi maø coâ vaãn khoâng daùm ñöa ra caâu hoûi ñoù. Coâ khoâng theå “choïc ngoaùy” con ngöôøi khaû kính ñaày söùc cuoán huùt vaø coù veû gioáng moät oâng baùc toát buïng naøy baèng nhöõng caâu hoûi nhö theá. AØ, maø Arafat coù leõ cuõng khoâng phaûi ñaïo maïo chuù baùc gì ñaâu. Hình nhö oâng aáy vöøa nhaùy maét treâu coâ thì phaûi? Hay laø coâ nhìn laàm? Khi thôøi gian daønh cho cuoäc phoûng vaán ñaõ keát thuùc, Arafat baát ngôø oâm choaøng laáy coâ phoùng vieân treû trung xinh ñeïp. Suha vöøa kinh ngaïc vöøa caûm thaáy thuù vò - coù phaûi nöõ nhaø baùo naøo cuõng ñöôïc moät nhaân vaät huyeàn thoaïi taàm côõ nhö theá oâm vaøo loøng sau khi phoûng vaán ñaâu. Coâ khoâng bieát mình neân nghó theá naøo veà vieäc naøy nhöng trong loøng coâ aâm æ vui. Coâ quyeát ñònh seõ khoâng tieát loä vôùi ai veà

2012

Suha sinh ra ôû Jerusalem trong moät gia ñình Arab theo ñaïo Thieân Chuùa. Khi coâ troøn 13 tuoåi, caû nhaø coâ chuyeån sang soáng ôû Ramallah. Cha coâ, Daoud Tawil, laø moät oâng chuû nhaø baêng aên neân laøm ra. Meï coâ laø Raymonda, trong taâm trí ngöôøi Palestine, chæ caàn noùi ra caùi teân naøy laø ñuû ngaû muõ chaøo - nöõ bình luaän vieân saéc saûo, uyeân thaâm, meänh danh laø “hoå nöõ”, lieân tuïc taïo neân ñöôïc nhöõng vuï thu huùt söï chuù yù cuûa dö luaän. Taän tuïy vôùi phong traøo ñaáu tranh giaûi phoùng daân toäc cuûa ngöôøi Palestine, Raymonda luoân luoân tìm ra ñöôïc nhöõng tö lieäu vaïch traàn möu ma chöôùc quyû cuûa keû thuø. Trong nhaø Raymonda, moïi ngöôøi luoân tranh luaän vôùi nhau veà chính trò vaø trao ñoåi vôùi nhau nhöõng tin töùc noùng boûng nhaát. OÂng choàng laøm ngheà ngaân haøng hôn vôï nhieàu tuoåi vaø luoân caûm thaáy mình laïc loõng trong moâi tröôøng quen thuoäc cuûa vôï. Vì theá Daoud luoân ngoài lì ôû coâng sôû vaø toái muoän môùi veà nhaø, meät moûi, gaät guø ñi leân phoøng rieâng. Ñaùm khaùch meâ chính trò cuûa vôï coù theå ngoài chuyeän troø vôùi nhau tôùi saùng, coøn oâng thì 7 giôø saùng ñaõ phaûi tôùi coâng sôû roài. Daoud ñoái vôùi vôï nhö ñoái vôùi moät ñöùa treû öông böôùng vaø khoâng quaù can thieäp vaøo chuyeän rieâng cuûa vôï. Daoud giaáu vôï mua cho con gaùi nhieàu boä ñoà ñeïp maét. Moät laàn, Raymonda phaùt hieän ra vieäc naøy, ñaõ baét Suha phaûi goùi taát caû nhöõng ñoà duøng xa xæ aáy mang tôùi traïm thu nhaän giuùp ñôõ ngöôøi tò naïn, baát chaáp con gaùi khoùc heát nöôùc maét. Khi Suha 15 tuoåi, “hoå nöõ” sau moät vuï maïo hieåm vieát baùo bò chính quyeàn Israel doïa boû tuø neân caû nhaø buoäc phaûi chuyeån sang Paris sinh soáng. Theo yeâu caàu cuûa meï, Suha thi vaøo Sorbonne. Khi coâ toát nghieäp, Raymonda söû duïng moïi moái quan heä saün coù ñeå ñöa con gaùi vaøo laøm vieäc ôû moät tôø baùo coù uy tín cuûa Phaùp. Vaø chính baø ñaõ thu xeáp cho con gaùi coù ñöôïc buoåi phoûng vaán Arafat maø khoâng ngôø laø mình ñaõ ñöa con vaøo moät cuoäc chôi ñònh meänh.

VaÄn MaY KhoÂng ThEÅ LÔÕ

Moät thaùng sau khi baøi phoûng vaán


215

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 435 ° FEB DEC20, 05,2013 2013

203

CAÀN QUAÛNG CAÙO / RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 227, 228 Hoaëc goïi:

678-360-2840 (VN) 404-786-7972 (English)

Quay Phim, xin gọi Andy: 404-667-2752


216

ñöôïc coâng boá, Suha baát ngôø nhaän ñöôïc lôøi môøi laøm chuyeân vieân baùo chí cho Vaên phoøng Chính phuû Palestine löu vong, luùc naøy ñang ñoùng ôû Tunis, thuû ñoâ Tunisia. Raymonda voâ cuøng möøng rôõ tröôùc vaän may hieám coù daønh cho con gaùi. Nhöng Suha thì phaân vaân vì daãu sao soáng ôû Paris vaãn coù nhieàu ñieàu vui thuù hôn ôû moät quoác gia Baéc Phi. Tuy nhieân, roài coâ cuõng hieåu ra raèng, thöïc uoång neáu ñeå lôõ moät cô hoäi nhö theá. Arafat lòch thieäp caáp cho Suha moät caên hoä ôû ngay saùt dinh thöï cuûa oâng. Vaø chæ vaøi ba thaùng troâi qua, oâng ñaõ ñöa coâ leân moät chöùc vuï quan troïng hôn laø coá vaán kinh teá. Suha ñaõ khoâng uoång coâng khi theo hoïc Sorbonne: coâ xöû lyù caùc taøi lieäu raát chuaån... Noùi cho cuøng, ñieàu naøy cuõng khoâng quaù quan troïng vì coâ ñaõ chieám ñöôïc traùi tim cuûa nhaø laõnh tuï khoå haïnh raát nhanh ngay sau khi tôùi Tunis. Coâng baèng maø nhaän xeùt, thì khoâng phaûi coâ choïn oâng maø chính oâng choïn coâ AÙnh maét maø oâng duøng ñeå ra leänh cho coâ ôû laïi trong phoøng laøm vieäc cuûa oâng coù söùc maïnh khoâng gì cöôõng noåi vaø tính hieáu thaéng cuõng nhö mô maøng danh voïng cuûa Suha ñaõ phaûi chòu thua khaùt voïng treû trung cuûa oâng laõo luïc tuaàn. Trôû thaønh ñeä nhaát phu nhaân cuûa daân toäc Palestine laø mô öôùc cuûa khoâng chæ rieâng Suha. Nhöng chæ mình coâ ñöôïc choïn cho vò trí naøy, maëc duø trong ñôøi mình, Arafat ñaõ töøng bò - thoâi thì, theá nhaân ñoù cuõng laø chuyeän thöôøng tình - khoâng chæ moät boùng hoàng quyeán ruõ. Khi Arafat caát gioïng khoâ khan nhö theå ñang baøn veà vieäc quoác gia ñaïi söï: “Em coù muoán laøm vôï cuûa toâi khoâng?”, thì Suha caûm thaáy nhö ñaát döôùi chaân mình chao ñaûo. OÂng khoâng tieác lôøi ca tuïng coâ: non tô, xinh ñeïp, hôïp gu cuûa oâng, coù theå sinh cho oâng moät caäu beù noái doõi vaø caùch maïng Palestine seõ khoâng bò tuyeät töï. OÂng cuõng ñaùnh baøi “khoå nhuïc keá”: “Anh giaø roài, em aï, chuùng ta phaûi voäi thoâi!”. Trôû thaønh phu nhaân cuûa Arafat, Suha phaûi töø boû Thieân Chuùa giaùo ñeå theo ñaïo Hoài. Ñaùm cöôùi cuûa coâ gaùi 27 tuoåi vôùi nhaø laõnh ñaïo Palestine 61 tuoåi dieãn ra vaøo muøa thu naêm 1990. Khoâng coù nhöõng nghi leã quoác gia raàm roä. Moïi vieäc dieãn ra laëng leõ, kín ñaùo vì Arafat khoâng muoán nhöõng tin töùc

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

TIEÅU SÖû aRaFaT

veà vieäc oâng laäp gia ñình lan roäng. Cuoäc ñaáu tranh cuûa ngöôøi Palestine vì quyeàn ñöôïc coù Toå quoác coøn nhieàu khoù khaên, gian khoå vaø hình aûnh moät vò laõnh tuï khoå haïnh, hy sinh taát caû cho daân toäc vaãn quyeán ruõ trí töôûng töôïng cuûa thieân haï hôn laø hình aûnh moät oâng chuû gia ñình eâm aám, vôï ñeïp con ngoan...

haÏnh PhUùC KhoÂng VEÏn

Naêm thaùng cuûa haïnh phuùc troâi qua nhö khoaûnh khaéc. Khi hai ngöôøi môùi thaønh thaân, ít ai coù theå nghó raèng Suha seõ ñi cuøng choàng mình ñöôïc tôùi cuoái con ñöôøng tuaãn naïn cuûa oâng. Nhöng baø ñaõ ñöùng vöõng tröôùc moïi thöû thaùch vaø gian truaân, moïi ñaøm tieáu vaø oan khieân. Daãu baø khoâng sinh ñöôïc cho Arafat moät “thaùi töû” nhöng coâ con gaùi cuûa hai ngöôøi vaãn laø moät trong nhöõng nieàm vui lôùn lao nhaát ñoái vôùi Arafat treân coõi ñôøi naøy. Laøm vôï moät laõnh tuï thöôøng ñau ñôùn nhieàu hôn vui söôùng bôûi vì moät bieåu töôïng daân toäc nhö Arafat khoâng coù nhieàu ñieàu kieän ñeå soáng cho rieâng mình. Laém khi vì nhöõng coâng vieäc to lôùn hôn, oâng phaûi hy sinh nhöõng nieàm vui ñôøi thöôøng vaø vôï con oâng laø nhöõng ngöôøi phaûi chòu thieät thoøi nhaát. Hôn ai heát, Suha ñaõ thaám thía noãi nieàm cay ñaéng ñoù. Arafat qua ñôøi ngaøy 11/11/2004. Leã mai taùng Arafat ôû Ramallah khoâng coù maët vôï oâng, vì nhieàu lyù do ñaõ bò taùch ra khoûi boä maùy quyeàn löïc môùi cuûa ngöôøi Palestine. Khi ñoù, baø buoäc phaûi ngoài ôû Tunis vaø xem moïi söï qua maøn hình voâ tuyeán... Moät soá phaän nhö theá, coù leõ Suha khoâng mong muoán cho con gaùi mình sau naøy. ª

Yasser Arafat nguyeân teân laø Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat alQudwa al-Husseini Sinh ngaøy 24 thaùng 8 naêm 1929 , laø moät laõnh ñaïo Palestine vaø ngöôøi ñöôïc trao Giaûi Nobel. OÂng laø Chuû tòch Toå chöùc Giaûi phoùng Palestine (PLO), Toång thoáng Chính quyeàn Quoác gia Palestine vaø laõnh ñaïo cuûa ñaûng chính trò Fatah, do oâng thaønh laäp naêm 1959. Arafat ñaõ daønh phaàn lôùn cuoäc ñôøi mình ñaáu tranh choáng laïi Israel döôùi danh nghóa ñoøi quyeàn töï quyeát cho ngöôøi daân Palestine. Ban ñaàu oâng phaûn ñoái söï toàn taïi cuûa Israel, nhöng oâng ñaõ thay ñoåi quan ñieåm cuûa mình naêm 1988 khi oâng chaáp nhaän Nghò quyeát soá 242 cuûa Hoäi ñoàng Baûo an Lieân hieäp quoác. Arafat vaø phong traøo cuûa oâng hoaït ñoäng taïi nhieàu quoác gia AÛ Raäp. Hoài cuoái thaäp nieân 1960 vaø ñaàu thaäp nieân 1970, Fatah ñaõ ñoái ñaàu vôùi Jordan trong moät cuoäc noäi chieán ngaén. Bò buoäc phaûi rôøi Jordan vaø vaøo Liban, Arafat vaø Fatah laø nhöõng muïc tieâu chính cuûa nhöõng cuoäc xaâm löôïc naêm 1978 vaø 1982 cuûa Israel vaøo nöôùc naøy. OÂng "ñöôïc nhieàu ngöôøi AÛ Raäp vaø ña soá ngöôøi Palestine suøng kính," khoâng caàn bieát tôùi yù thöùc heä chính trò hay phe phaùi, coi oâng laø moät chieán binh vì töï do ngöôøi laø bieåu töôïng cho nhöõng khaùt voïng quoác gia cuûa hoï. Tuy nhieân, oâng bò "nhieàu ngöôøi Israel sæ vaû" vaø bò mieâu taû "ôû haàu heát theá giôùi phöông Taây laø teân khuûng boá soá moät" vì nhöõng vuï taán coâng maø phaùi cuûa oâng ñaõ tieán haønh choáng laïi thöôøng daân. Hoài cuoái söï nghieäp, Arafat ñaõ tham gia vaøo moät loaït caùc cuoäc ñaøm phaùn vôùi chính phuû Israel nhaèm chaám döùt cuoäc xung ñoät keùo daøi nhieàu thaäp kyø giöõa nöôùc naøy vaø PLO. Caùc cuoäc ñaøm phaùn bao goàm Hoäi nghò Madrid naêm 1991, Hieäp ñònh Oslo naêm 1993 vaø Hoäi nghò Thöôïng ñænh Traïi David naêm 2000. Caùc ñoái thuû chính trò cuûa oâng, goàm caû nhöõng ngöôøi Hoài giaùo vaø nhieàu nhaân vaät caùnh taû trong PLO, thöôøng leân aùn oâng laø tham nhuõng hay quaù deã baûo vôùi nhöõng nhöôïng boä cuûa oâng tröôùc chính phuû Israel. Naêm 1994, Arafat ñöôïc nhaän Giaûi Nobel Hoaø bình, cuøng vôùi Yitzhak Rabin vaø Shimon Peres, vì nhöõng cuoäc ñaøm phaùn taïi Oslo. Trong thôøi gian naøy, Hamas vaø caùc toå chöùc du kích khaùc noåi leân naém quyeàn löïc vaø laøm lay chuyeån nhöõng neàn moùng cuûa chính quyeàn maø Fatah döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Arafat ñaõ thaønh laäp taïi caùc laõnh thoå Palestine. Maát 11 thaùng 11 naêm 2004. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

770-455-8151 • 770-986-0824

217


218

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Đôi uyên ương ở Sri Lankan đã làm cho đám cưới của họ trở nên khác biệt khi chuẩn bị tới... 126 phù dâu. Đây cũng là kỷ lục thế giới cho đám cưới có nhiều phù dâu nhất. Với một đoàn tháp tùng dài lê thê như vậy, Nisansala và Nalin phải mất một khoảng thời gian khá lâu để tiến vào lễ đường. Kỷ lục trước đây thuộc về một đám cưới với 96 phù dâu.

‘oÅ ChUoÄT’ 5 Sao Moät khaùch saïn naêm sao ôû Nam Phi ñaõ taïo ra moät khu oå chuoät giaû nhaèm giuùp nhöõng khaùch haøng giaøu coù cuûa hoï traûi nghieäm caûm giaùc moät ñeâm toài taøn laø nhö theá naøo. Ñeå nguû moät ñeâm trong nhöõng tuùp leàu oå chuoät nhö theá, khaùch du lòch phaûi traû 50 baûng Anh (töông ñöông 70 ñoâ), baèng moät ñeâm ôû khaùch saïn haïng sang, theo Orange. Tuy nhieân, leàu oå chuoät cuûa khaùch saïn naêm sao Emoya Luxury Hotel & Spa cuõng coù ñieåm ñaëc bieät cuûa noù, ñoù laø maùy söôûi vaø wifi mieãn phí. Kieåu kinh doanh laï ñôøi naøy cuûa khaùch saïn treân ñaõ bò nhieàu ngöôøi chæ trích, nhöng oâng chuû khaùch saïn Buks Westraad thì laïi cho raèng oâng chæ laøm theo nhöõng gì maø khaùch haøng yeâu caàu.

BÒ KhUûng Long “DÍ” Ñöông nhieân, ñaây chæ laø moät saûn phaåm cuûa photoshop nhöng noù ñaõ

choùng nhaän ñöôïc 50.000 löôït xem vaø 1.500 “like”. Beân caïnh nhieàu kieåu chuïp aûnh cöôùi môùi laï khaùc, ñaây coù theå laø kieåu chuïp maø caùc caëp vôï choàng saép cöôùi neân thöû nhaèm ghi daáu aán khoù queân cho ngaøy troïng ñaïi cuûa hoï.

thu huùt haøng ngaøn löôït “like” sau khi moät nhieáp aûnh gia ôû Louisiana ñaêng taûi leân trang facebook caù nhaân. Ñieàu thuù vò khieán cho caùc facebooker khoâng ngöøng baám “like” laø bôûi vì caûnh töôïng cuûa noù troâng y nhö thaät, töø hình aûnh con khuûng long böôùc ra töø nhöõng taùn caây ñeán hình aûnh coâ daâu chuù reå vaø 16 phuï daâu phuï reå la heùt oûm toûi, “vaét chaân leân coå” maø chaïy ñeå traùnh xa con thuù hung döõ caøng nhanh caøng toát. Nhieàu ngöôøi xem nhaän xeùt “böùc aûnh thaät ñeán noãi baïn gaàn nhö coù theå nghe thaáy tieáng la heùt”. Theo PetaPixel, caû nhieáp aûnh gia Quinn Miller vaø chuù reå James Lowder ñeàu höùng thuù vôùi yù töôûng chuïp aûnh cöôùi ñoäc nhaát voâ nhò naøy. Duy chæ coù coâ daâu Katie Young laø nhaân vaät chính bò loâi keùo vaøo chuyeän naøy nhöng coâ cuõng toû ra khaù hôïp taùc. Böùc aûnh ñaõ ñöôïc ñaêng taûi leân trang facebook cuûa nhieáp aûnh gia Quinn Miller vaøo tuaàn tröôùc vaø nhanh

BaTKID TRÖØ gIan Vôùi söï trôï giuùp cuûa toå chöùc Make-A-Wish Foundation vaø cuûa thaønh phoá San Francisco, caäu beù Miles Scott, 5 tuoåi, bieät danh laø Batkid, xuaát phaùt töø Union Square töø saùng sôùm trong moät chieác Batmobile, voán laø chieác Lamborghini maøu ñen coù sôn daáu hieäu Batman. Caûnh saùt ñoùng nhieàu ñöôøng vaø hoä toáng chieác Batmobile ñeán moät ñöôøng taøu ñieän nôi coù moät phuï nöõ vöøa keâu cöùu. Taïi choã giaûi cöùu chieác xe chaïy ñieän, haøng traêm ngöôøi tranh nhau giaønh choã ñeå xem, khi caäu beù


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

219


220

maëc aùo quaàn cuûa Batman, vôùi moät ngöôøi ñaøn oâng hoùa trang gioáng nhö Batman, töø trong chieác Lamborghini böôùc ra ñeå cöùu ngöôøi phuï nöõ. Batkid thaùo daây troùi cho ngöôøi phuï nöõ, trong khi Batman voâ hieäu hoùa quaû bom giaû laøm baèng nhöïa, buoäc theo ngöôøi baø naøy, trong khi ñaùm ñoâng ñöùng chung quanh hoø reo. Caäu beù Miles soáng ôû Tulelake, Baéc California, bò maéc beänh baïch caàu töø luùc môùi 18 thaùng tuoåi vaø vöøa ngöng ñieàu trò hoài Thaùng Saùu. Cha caäu, oâng Nick Scott, caùm ôn toå chöùc Great Bay Area Make-A-Wish Foundation cuøng khoaûng 7,000 ngöôøi khaùc ñaõ giuùp con oâng coù ñöôïc giaác mô thaønh söï thaät. Toå chöùc Make-A-Wish töøng thoûa maõn nhieàu ñieàu öôùc töông töï treân khaép Hoa Kyø. Taïi Anaheim, moät caäu beù ñöôïc trôû thaønh Robin, baïn ñoàng haønh cuûa Batman, vaø ôû Seattle, moät ñöùa treû khaùc ñöôïc cho laøm moät nhaân vieân an ninh chìm.

anonYMoUS LaÕnh aùn Moät tay hacker goác ôû Chicago, trong nhoùm meänh danh Anonymous, vöøa bò baûn aùn 10 naêm tuø vì môû ra caùc cuoäc taán coâng nhaém vaøo heä thoáng ñieän toaùn cuûa caùc cô quan chính phuû cuõng nhö cô sôû thöông maïi tö nhaân, keå caû moät coâng ty an ninh quoác teá. Nghi can Jeremy Hammond, 28 tuoåi, bò baûn aùn toái ña vì taán coâng vaøo coâng ty Strategic Forecasting (Stratfor), laáy caép döõ kieän veà 60,000 theû tín duïng vaø hoà sô cuûa 860,000 khaùch haøng Stratfor. Chaùnh AÙn taïi toøa aùn ôû Manhattan

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

noùi raèng baûn aùn 10 naêm tuø vaø 3 naêm quaûn cheá sau khi maõn haïn vì thaùi ñoä “hoaøn toaøn baát keå luaät phaùp” cuûa Hammond. Hacker thuoäc nhoùm Anonymous thöôøng raát ngaïo maïng vì cho laø khoâng bao giôø bò baét.

KIM MUoÁn TRÖÔØng SInh Kim Nhaät Thaønh ñaõ yeâu caàu caùc baùc só tìm caùch laøm cho oâng thoï 120 tuoåi. Naêm 1979, baùc só Kim So-yeon ñöôïc boå nhieäm chöùc vieän tröôûng vieän nghieân cöùu maø oâng Kim Nhaät Thaønh yeâu caàu thaønh laäp 2 naêm tröôùc ñoù ñeå giuùp oâng soáng thoï 120 tuoåi, nhöng sau ñoù baø ñaõ chaïy sang Haøn Quoác vaøo naêm 1992. OÂng Kim Nhaät Thaønh maát naêm 1994, thoï 82 tuoåi. Trong moät cuoán saùch môùi, baùc só Kim tieát loä veà quaõng thôøi gian hôn 30 naêm baø nghieân cöùu veà tuoåi thoï - tôø Chosun Ilbo cho bieát. Ban ñaàu Kim Nhaät Thaønh muoán keùo daøi tuoåi thoï khi oâng 65 tuoåi neân ñaõ yeâu caàu taäp hôïp caùc chuyeân gia y khoa haøng ñaàu ñeán nghieân cöùu. Taùc duïng cuûa hôn 1.750 loaïi thaûo döôïc lieät keâ trong saùch ñoâng y ñöôïc ñem ra moå xeû, trong khi ñoù nhöõng loaïi thaûo döôïc toát nhaát ñaõ ñöôïc troàng vaø ñöôïc thí nghieäm. Lieäu phaùp ñaàu tieân maø caùc baùc só thöïc hieän laø giuùp oâng Kim Nhaät Thaønh cöôøi nhieàu hôn. “Chuùng toâi môøi dieãn vieân saân khaáu ñeán dieãn haøi kòch. Taát caû caùc dieãn vieân naøo laøm cho oâng Kim cöôøi ñöôïc 5 laàn moãi ngaøy ñöôïc thöôûng danh hieäu “dieãn vieân coù coâng”. Töø tuoåi 78, oâng Kim Nhaät Thaønh baét ñaàu yeâu caàu truyeàn boå sung maùu cuûa nhöõng thanh nieân khoûe maïnh. Baùc só Kim cho bieát vieäc ñieàu trò quaù möùc ñaõ daãn ñeán nhöõng taùc duïng phuï vaø thöïc teá laøm suy yeáu söùc khoûe cuûa oâng Kim. OÂng qua ñôøi sau moät côn ñau tim naëng. hoÄP PIZZa TÖØ 42 nÖÔùC Moät ngöôøi ñaøn oâng ôû New York ñaõ laäp kyû luïc Guinness vôùi boä söu taäp 595 chieác hoäp ñöïng baùnh

pizza töø 42 nöôùc, theo haõng tin UPI. Scott Wiener, chuû moät coâng ty chuyeân toå chöùc caùc tour tham quan tieäm baùnh pizza vaø nhöõng “ñòa ñieåm quan taâm ñeán pizza”, ñaõ ñöôïc vinh danh. Boä söu taäp cuûa Wiener bao goàm nhöõng chieác hoäp coù xuaát xöù cuûa 42 quoác gia vaø anh ñaõ trình laøng moät cuoán saùch “nghieân cöùu” veà hoäp pizza mang töïa ñeà Viva La Pizza! The Art of the Pizza Box. Tuy nhieân trong thaùng qua, vuï giôû aùo leân, nhaän pizza mieãn phí laïi ñöôïc “hoan ngheânh” nhieàu nhaát. Tieäm baùnh Drew’s Pizza ôû thaønh phoá Champaign, thuoäc bang Illinois, saün saøng cung caáp böõa aên ‘chuøa’ cho nhöõng phuï nöõ cho nhaân vieân cuûa hoï xem ngöïc. Tieäm baùnh treân naèm gaàn Ñaïi hoïc Illinois vaø laø nôi thu huùt ñoâng ñaûo sinh vieân thích aên ñeâm. Chuû tieäm baùnh naûy ra yù töôûng treân sau khi moät soá nöõ sinh vieân uoáng quaù cheùn muoán coù ñoà aên mieãn phí.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

221


222

11-12-13 Ñoù laø ngaøy ñeå aên möøng, thaäm chí laø laøm ñaùm cöôùi, ít nhaát laø vôùi nhöõng ngöôøi yeâu caùc con soá ôû Myõ, khi lòch chæ ngaøy 11/12/13 - ngaøy 12, thaùng 11 naêm 2013. Ngoaøi ngaøy treân, chæ coøn moät ngaøy coù chuoãi soá lieân tieáp nhö vaäy - ít nhaát laø theo kieåu vieát ñaët thaùng tröôùc ngaøy, trong theá kyû naøy. Ñoù laø 12/13/14, ngaøy 13 thaùng 12 naêm 2014 - kieåu vieát cuûa ngöôøi Myõ. Sau ñoù, phaûi maát khoaûng 90 naêm nöõa môùi coù chuoãi ngaøy coù soá tieán nhö vaäy. Noù rôi vaøo naêm 2103, vôùi ngaøy 01/02/03 - ngaøy 1 thaùng 2 naêm 2103. Nhieàu ngöôøi ñöôïc keâu goïi öôùc nguyeän vaøo luùc 14 giôø 15 phuùt vaø giaây thöù 16, cuûa ngaøy 11/12/13.

Moät caëp ñoâi 27 tuoåi, Shanel Manzano vaø Elliot Bryant, cho bieát, hoï ñaõ theà nguyeän vaøo ñuùng luùc 9 giôø 10 phuùt treân chöông trình Today cuûa NBC, taïo neân chuoãi soá ñeïp 9-10-1112-13. Nhöõng ngaøy mang tính hình töôïng ñaõ trôû thaønh traøo löu ôû Myõ. Khoaûng 65.000 caëp ñoâi ñaõ keát hoân vaøo 07/07/07. Ngöôøi chaâu AÂu cuõng nhö ngöôøi Vieät Nam, thöôøng vieát ngaøy tröôùc thaùng, seõ coù cô hoäi baét kòp ngaøy ñeïp theo soá tieán vaøo thaùng tôùi. 11/12/13

TRoÄM SoÏ ngÖÔØI ToÁng TIEÀn Ñaëng Toaøn Thaéng vaøo nghóa trang ñaøo moä cuûa meï oâng Quaân laáy ñi hoäp soï, yeâu caàu giao 300 trieäu ñoàng neáu khoâng seõ “huûy”. Cuoái naêm 2012, Thaéng vaø Sôn (töùc Hoà Vaên Tuaán) baøn yù ñònh ñaøo troäm haøi coát ñeå toáng tieàn. Ñeâm 15 raïng 16/12/2012, taïi nghóa trang Taân Mai (thò xaõ Quaûng Yeân), chuùng ñaøo moä cuûa meï oâng Nguyeãn Hoàng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Quaân. Thaéng goïi ñieän thoaïi eùp gia ñình oâng Quaân chuoäc hoäp soï vôùi giaù 300 trieäu ñoàng. Thaéng sau ñoù nhieàu laàn lieân laïc ñe doïa nhöng hai beân khoâng thoáng nhaát ñöôïc ñòa ñieåm vaø phöông thöùc giao tieàn. Ñaàu thaùng 3 naêm sau, Thaéng nhôø Phan Vaên Cöông vaø höùa traû coâng 100 trieäu ñoàng neáu laáy ñöôïc tieàn chuoäc. Cöông ruû Vuõ Trung Duõng vaø Nguyeãn Phöông Anh cuøng tham gia. Soá tieàn chuoäc sau ñoù ñöôïc chuùng choát vôùi gia ñình oâng Quaân xuoáng coøn 280 trieäu ñoàng. Vieäc bò baïi loä, xoä khaùm. TA tænh Quaûng Ninh phaït Thaéng 11 naêm tuø, Tuaán 9 naêm 9 thaùng tuø veà hai toäi Xaâm phaïm moà maû, haøi coát vaø Cöôõng ñoaït taøi saûn. Vôùi toäi Cöôõng ñoaït taøi saûn, Duõng lónh 6 naêm, Cöông 8 naêm tuø vaø Phöông Anh 6 naêm.

ChIEÁC BaØn VÔùI 98K CaSh! Khi môû chieác tuùi ra xem, oâng Muroff vaø vôï choaùng ngôïp vì coù quaù nhieàu tieàn maët, toång soá leân ñeán 98 ngaøn ñoâ la. Laäp töùc caû 2 oâng baø quyeát ñònh phaûi traû laïi soá tieàn cho chuû nhaân vì theo oâng Murroff neáu thöôïng ñeá muoán taëng cho hoï 98 ngaøn ñoâ la thì seõ qua caùch khaùc. OÂng Noah Murroff ôû thaønh phoá New Haven, Connecticut mua chieác baøn laøm vieäc treân maïng Craiglist vôùi giaù 150 Myõ kim vaø ñeán taän nhaø ngöôøi baùn ñeå chôû veà. Tuy nhieân vì chieác baøn khaù lôùn vaø khoâng qua ñöôïc cöûa phoøng neân oâng phaûi thaùo rôøi boä phaän ra, vaø nhìn thaáy moät chieác tuùi daáu beân trong. Khi môû chieác tuùi ra xem, oâng Muroff vaø vôï choaùng ngôïp vì coù quaù nhieàu tieàn maët, toång soá leân ñeán 98 ngaøn ñoâ la. Chuû nhaân cuûa chieác baøn laø moät phuï nöõ ñaõ baát ngôø khoâng noùi neân lôøi khi nhaän ñieän thoaïi cuûa oâng

Murroff. Baø cho oâng bieát raèng baø ñaõ mua chieác baøn töø tieäm Staples vaø töï tay raùp leân roài caát daáu vaøo ñoù soá tieàn maø baø ñöôïc chia töø moät phaàn gia taøi caùch ñaây vaøi naêm. Tuy nhieân sau ñoù baø khoâng nhôù roõ choã caát giaáu maø chæ bieát laø ôû ñaâu ñoù trong nhaø. Neáu nhö oâng Muroff khoâng caàn phaûi thaùo gôõ chieác baøn ra thì soá tieàn treân khoâng bieát luùc naøo môùi ñöôïc khaùm phaù. Maëc duø gia ñình Muroff khoâng heà muoán nhaän baát cöù moät söï thöôûng coâng naøo tuy nhieân chuû nhaân chieác baøn cuõng chuaån bò moät gioû quaø ñeå taëng cuõng nhö hoaøn laïi soá tieàn baùn chieác baøn laø 150 ñoâ cuõng vôùi moät laù thö caûm ôn vieát raèng giöõa theá giôùi ñieân loaïn ngaøy nay vaãn coøn nhieàu ngöôøi toát maø gia ñình oâng Muroff ôû trong soá ñoù, tieâu bieåu cho loøng thaät thaø vaø trung thöïc.

RoBoT naÁU MÌ SÔÏI Nhöõng robot coù theå naáu mì sôïi nhö ñaàu beáp chuyeân nghieäp ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi ôû nhieàu nhaø haøng treân khaép Trung Quoác. Cui Runquan, moät noâng daân 38 tuoåi soáng ôû tænh Haø Baéc, ñaõ nghó ra yù töôûng cheá taïo robot laøm thay caùc coâng vieäc nhö thaùi mì sôïi hay naáu mì, khi oâng ñang laøm vieäc taïi moät nhaø haøng. Robot naáu mì coù teân laø “Ñaàu beáp Cui” ñöôïc phaùt minh vaø giôùi thieäu treân Internet vaøo naêm 2011. Nay ñaõ cung caáp moät löôïng lôùn robot cho hôn 3.000 nhaø haøng ôû khaép Trung Quoác. “Moät ñaàu beáp laøm coâng vieäc töông töï trong nhaø haøng thöôøng yeâu caàu möùc löông khoaûng 40.000 teä (6.400 USD) moãi naêm, trong khi con robot naøy ñöôïc toâi mua vôùi giaù chæ 10.000 teä (1.600 USD) vaø noù laøm vieäc raát hieäu quaû”. Khoâng chæ coù chi


DEC 05, 2008 SOÁ 315 05, SOÁ TAÏ315 CHÍDEC RAÏN N G 2008 ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 435 416 °° DEC FEB 20, TAÏ PP CHÍ RAÏ G ÑOÂ 05, 2013 2013

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 200

223

TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏNNGG 211 ÑOÂNNGG TAÏ ÑOÂ

59


224

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

trong teá baøo cuûa caây. Caùc haït vaøng naøy toàn taïi vôùi noàng ñoä thaáp, khoâng ñuû gaây haïi cho caây vaø ñöôïc reã caây haáp thu. Tuy nhieân, hoï khuyeán caùo khoâng neân khai thaùc vaøng töø nhöõng caây baïch ñaøn naøy. Vôùi khoaûng 500 caây baïc ñaøn hoaëc thaäm chí nhieàu hôn thì môùi coù theå coù ñöôïc löôïng vaøng ñuû ñeå laøm moät chieác nhaãn.

phí reû, robot ñaàu beáp coøn coù theå laøm nhöõng coâng vieäc töông töï nhö thaùi mì thaønh sôïi, thaû vaøo noài nöôùc vaø hoaøn thieän moät toâ mì sôïi thôm ngon khoâng keùm moät ñaàu beáp thöïc thuï.

BIEÁn nÖÔùC ThaØnh LÖûa Caùc nhaø khoa hoïc Anh môùi ñaây phaùt trieån moät thieát bò caàm tay coù theå taïo ra löûa töø nöôùc maø khoâng söû duïng khí ga deã chaùy. Veà cô baûn, nöôùc seõ ñöôïc taùch thaønh khí hydro vaø oxy roài ñöa vaøo moät ngoïn ñuoác vaø taïo thaønh löûa. Ngoïn löûa ñöôïc taïo ra maùt hôn vaø deã xöû lyù hôn so vôùi caùc ngoïn löûa noùng ñöôïc taïo thaønh töø khí oxy vôùi propan hoaëc acetylene, coù theå ñöôïc söû duïng trong haøn xì hoaëc caùc öùng duïng coâng nghieäp caàn ñeán löûa khaùc. Coâng thöùc maøng ngaên môùi coù theå laøm taêng hieäu suaát cuûa ñieän phaân, tieán haønh nhieàu thöû nghieäm vôùi chaát xuùc taùc, coá gaéng laøm giaûm soá löôïng platinum vaø thay theá baèng caùc vaät lieäu reû hôn. Nhôø ñoù, coâng ngheä naøy coù theå giaûm chi phí cho heä thoáng ñieän phaân hôn nhieàu so vôùi caùc phöông phaùp truyeàn thoáng. Söùc noùng ôû ñænh ngoïn ñuoác cuõng khoâng quaù maïnh, do ñoù aùnh saùng phaùt ra töø ngoïn löûa cuõng khoâng gaây nguy hieåm cho maét. ChaÂU aÂU Coù nghÒ SÓ ChUYEÅn gIÔùI ÑaÀU TIEÂn Moät thaønh vieân ngöôøi Anh cuûa Nghò vieän chaâu AÂu vöøa heù loä coâ laø nghò só chuyeån giôùi ñaàu tieân cuûa nöôùc naøy, sau khi thöïc hieän cuoäc phaãu thuaät caùch ñaây hôn hai thaäp kyû. Trong cuoán töï truyeän veà chaëng ñöôøng chính trò cuûa mình, coâ Nikki Sinclaire, 45 tuoåi, nghò só cuûa Nghò vieän chaâu AÂu, laàn ñaàu vieát veà “bí maät to lôùn” khi lôùn leân laø moät chaøng trai. Nghò só ñaïi dieän cho vuøng Taây Midlands, Anh trong Nghò vieän chaâu AÂu cho bieát coâ khoâng muoán quaù khöù ngaên caûn khaùt voïng trôû thaønh thaønh vieân noäi caùc taïi Quoác hoäi Anh. “Toâi tin raèng caùc cöû tri seõ tieáp tuïc uûng hoä toâi”, coâ noùi trong cuoäc phoûng vaán vôùi tôø Sun. Sinclaire noùi coâ bò traàm caûm trong suoát nhöõng naêm thieáu nieân. Coâ “bieát mình khaùc vôùi moïi ngöôøi” tröôùc khi traûi qua cuoäc phaãu thuaät

ôû tuoåi 23. Lôøi noùi ñaàu cuûa cuoán töï truyeän “Khoâng bao giôø Töø boû” keå veà vieäc maõi tôùi baây giôø, chæ coù gia ñình vaø baïn thaân cuûa coâ môùi bieát veà quaù khöù ñoù. “Coù moät bí maät lôùn maø Nikki khoâng bao giôø chia seû vôùi baát cöù ai ngoaøi baïn thaân vaø gia ñình coâ”, saùch vieát.

VaØng ‘MoÏC’ TREÂn CaÂY Caùc nhaø khoa hoïc laàn ñaàu tieân cho bieát vaøng coù theå moïc treân caây khi phaùt hieän nhöõng haït vaøng coù kích thöôùc nhoû treân laù vaø caønh caây baïch ñaøn, môû ra nhöõng khaû naêng phaùt hieän nôi döï tröõ kim loaïi quyù döôùi loøng ñaát. Nhöõng chöùng cöù ñaàu tieân cho thaáy caùc haït vaøng töï nhieân coù trong caùc moâ soáng cuûa caây baïch ñaøn. Caùc laàn khoan thaêm doø tröôùc ñoù cho thaáy nhöõng khu vöïc naøy coù vaøng naèm saâu döôùi loøng ñaát nhöng khoâng bò caùc hoaït ñoäng ñaøo vaøng laøm xaùo troän. Keát quaû phaân tích tia X phaùt hieän caùc haït vaøng coù kích thöôùc khoaûng 8 micron, moûng hôn 10 laàn so vôùi kích thöôùc trung bình cuûa sôïi toùc, coù

SaU 120 naÊM Laàn ñaàu tieân sau 120 naêm, theá giôùi ñöôïc nhìn thaáy caû boán theá heä cuûa hoaøng toäc Anh trong cuøng moät böùc aûnh. Chuïp quaân vöông nöôùc Anh hieän taïi cuøng vôùi ba vò quaân vöông töông lai ñöôïc coâng boá hoâm 24-10, moät ngaøy sau leã röûa toäi cho hoaøng töû vöøa troøn ba thaùng tuoåi George. Trong aûnh, Nöõ hoaøng ngoài treân gheá sofa, xung quanh laø ba vò vua töông lai cuûa nöôùc Anh: con trai cuûa nöõ hoaøng - thaùi töû Charles, chaùu noäi laø hoaøng töû William, vaø chaùu coá laø taân hoaøng nam George ngoài trong loøng meï laø coâng nöông Kate. Böùc aûnh do nhieáp aûnh gia chuyeân chuïp ngöôøi noåi tieáng Jason Bell chuïp taïi Clarence House nôi ôû cuûa Thaùi thöû Charles, trong cuøng buoåi saùng sau leã röûa toäi cho hoaøng töû George. Laàn cuoái cuøng caû boán theá heä quaân vöông hieän vaø töông lai cuûa Anh cuøng xuaát hieän trong moät böùc aûnh laø hoài naêm 1894, sau leã röûa toäi cuûa ngöôøi sau naøy laø vua Edward VIII. Trong böùc aûnh ñoù, Nöõ hoaøng Victoria boàng taân hoaøng nam, xung quanh laø cha em beù - vua töông lai George V, vaø oâng noäi - vua töông lai Edward VII.ª


TAÏP CHÍDEC RAÏN G ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 05, 2008

SOÁ 315

225

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

www.DrRobertZarach.com

3979 Buford Hwy, Ste. 121. Atlanta, GA 30345

213


226

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COÂ thanh LAn

gaùI 30 TUoÅI ÑaÕ Toan VEÀ gIaØ

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan

Chò Thanh Lan thaân meán. Tuaàn tröôùc em coù ñoïc baøi vieát veà Phuï nöõ tuoåi boán möôi, ñaêng treân baùo. Ñoïc xong em thaáy buoàn quaù, vì mình ñang tuoåi 41. Sang Myõ naêm 1994, vì laø maãu ngöôøi töï laäp, sieâng naêng, chòu khoù neân töø luùc sang Myõ cho ñeán baây giôø em cöù maõi lo laøm vieäc ñeå coù moät cuoäc soáng oån ñònh vaø giuùp ñôû gia ñình ôû Vieät Nam. Do ñaáy em chöa nghó ñeán chuyeän laäp gia ñình. Baây giôø sau nhieàu naêm laøm vieäc vaát vaû, em ñaõ coù ñöôïc nhöõng gì em muoán: Coù moät caên nhaø ñeå truù naéng, truø möa, moät chieác xe chaïy tôùi chaïy lui vaø coù moät chòng vieäc laøm töông ñoái vöõng chaéc. Baây giôø em muoán tìm moät ngöôøi baïn neáu ñöôïc thì coù theå tieán tôùi hoân nhaân, nhöng chò ôi em coù gaëp vaøi ngöôøi khi nghe noùi em ñaõ ôû tuoåi 40, hoï ñeàu laëng leõ...ruùt lui. Chò Thanh Lan ôi! Taïi Vieät nam, oâng baø ta thöôøng noùi: Nam 30 tuoåi coøn son, gaùi 30 tuoåi ñaõ toan veà ... giaø! Chò ôi! Caâu noùi naøy vaãn coøn aùp duïng taïi nöôùc Myõ naøy sao chò? Khoâng leõ phuï nöõ ôû tuoåi 40 thì khoâng coøn coù duyeân nöõa?! Em buoàn laém! Vaø töï höùa vôùi mình laø seõ soáng nhö vaäy ñeán luùc qua ñôøi...vì taïi sao xaõ hoäi naøy coøn nhieàu thaønh kieán vôùi phuï nöõ ôû tuoåi 40 vaäy? Em laø ngöôøi phuï nöõ thích yeân tónh vaø khoâng thích choã ñoâng ngöôøi, cho neân vieäc tìm baïn cuõng khoù cho em. Nhöõng ngaøy ñoâng, loøng thöïc söï thaáy chò ñôn. Raát mong thö cuûa chò! Trang.

Trang meán! Tröôùc hoâm chò nhaän thö cuûa Trang, chò gaëp moät ngöôøi em, keát nghóa, teân Thanh, ñaõ laâu ngaøy khoâng gaëp. Chò Thanh töôi taén, xinh ñeïp troâng raát yeâu ñôøi. Gaëp nhau chò aáy noùi huyeân thuyeân khoâng nhö ngaøy xöa, traàm laëng, eâm ñeàm, ñaèm thaém, coù phaàn chòu ñöïng. Chò aáy noùi: Thanh ly hoân roài chò aï, ñöôïc 2 naêm, chò bieát khoâng, Thanh caûm thaáy thaät haïnh phuùc nhö chöa bao giôø haïnh phuùc hôn. Giôø Thanh muoán ñi ñaâu thì ñi, muoán aên gì thì aên, muoán naáu thì naáu, löôøi thì ra tieäm, khoâng nhö ngaøy xöa Thanh cöù phaûi chui ñaàu vaøo beáp sau moät ngaøy laøm vieäc phôø ngöôøi. Thanh muoán maëc gì thì maëc khoâng phaûi moãi tí phaûi hoûi yù kieán, nhieàu khi choàng Thanh cöù khoâng cho Thanh maëc nhöõng gì Thanh thích. OÂi! Thanh thích quaù chò ôi! Thanh thaáy mình nhö moät chieác xe sau khi bò ñuïng moùp meùo nay ñaõ qua baøn tay cuûa moät ngöôøi thôï gioûi, hoï ñaõ laøm ñoàng, sôn söûa laïi cho Thanh, ñeïp khoâng khaùc gì xöa. Thanh haïnh phuùc quaù! Seõ khoâng bao giôø Thanh vöôùng vaøo tình duyeân nöõa. Khi khoâng muoán thaûnh thôi nöõa, Thanh seõ xin moät ñöùa con nuoâi, bieát bao nhieâu ñöùa treû moà coâi ñang caàn ngöôøi chaêm soùc, taïi sao mình laïi phaûi sinh ra theâm ñeå khoâng coøn cô hoäi giuùp caùc em bò boû rôi khoâng nôi nöông töïa. Coâ em gaùi, teân Thanh ñoù luoân moàm reo leân: Thanh haïnh phuùc quaù! Haïnh phuùc quaù!

Thanh Lan keå laïi caâu chuyeän treân khoâng heà coù yù khuyeân Trang neân laáy ñoù laø moät baøi hoïc, maø chæ ñeå Trang coù theâm moät caùi nhìn khaùc veà moät caûnh ñôøi. Moãi con ngöôøi, moãi cuoäc ñôøi, moãi soá phaän, mình khoâng quyeát ñònh ñöôïc soá phaän cuûa mình, nhaát laø trong laõnh vöïc hoân nhaân. Thôøi baây giôø keát hoân muoän laø chuyeän thöôøng, nhaát laø ôû nhöõng nöôùc taân tieán. Thanh nieân ai cuõng muoán hoïc haønh xong xuoâi, coù söï nghieäp vöõng chaéc, coù nhaø cöûa...baáy giôø môùi nghó ñeán hoân nhaân. Tröôøng hôïp cuûa Trang laø tröôøng hôïp phoå thoâng cuûa nhöõng ngöôøi treû baây giôø. Vaø thöïc teá cuõng chöùng minh, coù raát nhieàu phuï nöõ 40, thaäm chí 50 vaø treân 50 vaãn coøn quyeán ruõ voâ cuøng. Chò thaáy Trang khoâng neân quaù ñeå taâm ñeán vaán ñeà tuoåi taùc. Chò tin Trang cuõng chöùng kieán chung quanh Trang coù nhieàu tröôøng hôïp keát hoân ôû löùa tuoåi muoän maøng, vaø hoï ñaõ soáng ñôøi kieáp vôùi nhau, vaø cuõng khoâng laém tröôøng hôïp keát hoân raát sôùm nhöng chaúng may maén ñöôïc beân nhau laâu daøi. Mình cuõng khoâng bieát ñaâu laø ñieàu may vaø ñaâu laø phaän ruûi. Theo chò, Trang khoâng neân ru ruù trong nhaø, neân tham gia nhöõng buoåi gaëp gôõ chung vôùi baïn beø. Face book cuõng laø moät nôi “gaëp” baïn maø Trang khoâng phaûi ñi ñaâu. Ñöøng thaønh kieán vôùi tuoåi cuûa mình. Chò raát mong Trang vui, thaáy yeâu ñôøi hôn, trong nhöõng ngaøy cuoái naêm naøy. Thanh Lan


P CHÍ RAÏ05, NG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 DEC 2008 SOÁ TAÏ 315

V.T. AUTO LLC.

116

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

227

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

DEC 20, 2008

SOÁ 316

Coù nhaän laøm WHOLESALES vaø SHIP ra ngoøai tieåu bang

Royal Signs seõ trích ra töø 3% - 5% (tuyø theo coâng vieäc) ñeå gôûi tröïc tieáp veà caùc traïi MoÀ COÂI taïi Vieät Nam. Coù nghiaõ laø baát cöù moät coâng vieäc duø nhoû hay lôùn, keå caû khi söûa moät caây ñeøn Neon bò beå, quyù vò cuõng coù theå coù cô hoäi cuøng chuùng toâi giuùp caùc em thieáu may maén naøy. (www. royalsignsvn.com). Ñaây laø coâng vieäc hoaøn toaøn tình nguyeän, vaø khoâng qua trung gian cuûa baát cöù toå chöùc naøo. Vaø ñaëc bieät chuùng toâi khoâng nhaän baát cöù taøi trôï naøo, ngoaøi söï uûøng hoä baèng caùch laø: HAÕY LAØM MOÄT KHAÙCH HAØNG QUYÙ CUÛA CHUÙNG TOÂI.

Giaù Caû Nheï Nhaøng, Vui Veû. Söï Haøi Loøng cuaû Quyù khaùch laø caùi Thaønh Coâng cuûa Chuùng Toâi.

215


228

CÔØ KhoÂng Coù gIoù... Kính gôûi chò Thanh Lan. Caâu chuyeän cuûa toâi, coù theå goïi laø chuyeän chaên goái, rieâng tö; cuõng coù theå laø chuyeän haïnh phuùc gia ñình hay vaán ñeà xaõ hoäi naän roän ngaøy nay. Caâu chuyeän cuûa toâi theá naøy. Toâi raát dôû veà khoaûn röôïu cheø, bia thì 1 lon, röôïu thì tuyeät ñoái khoâng rôù tôùi. Theá maø sau khi cöôùi vôï ñöôïc gaàn 1 naêm, baø xaõ ham con maø thaáy vaãn chöa ñaäu thai neân nghe lôøi baïn beø ñi caét veà maáy thang thuoác baéc, ngaâm röôïu baét toâi phaûi uoáng. Thuù thaät laø toâi khoâng bieát uoáng röôïu neân chæ ngöûi muøi ñaõ buoàn noân nhöng vì thöông baø xaõ neân toâi nhaém maét, nhaém muõi uoáng. Ngaøy naøo cuõng vaäy, cöù 9 giôø toái laø toâi bò tra taán khi baø xaõ böng ly röôïu ñeán taän baøn laøm vieäc, heát lôøi ñoäng vieân toâi coá gaéng phaán ñaáu “taát caû vì töông lai con em chuùng ta”. Hoâm naøo toâi ngaùn quaù khoâng uoáng noåi thì baø xaõ laïi giaän doãi vaø cheâ “nam voâ töûu nhö kyø voâ phong”, ñaøn oâng khoâng uoáng röôïu nhö côø khoâng coù gioù. Bieát vaäy nhöng cô ñòa moãi ngöôøi moãi khaùc, toâi uoáng röôïu vaøo bò dò öùng noåi maãn ngöùa khaép ngöôøi, ñeán luùc leân giöôøng nhö coù traêm ngaøn con kieán boø döôùi da thòt, chæ lo gaõi chôù taâm trí ñaâu maø dìu naøng “leân choán vöu sôn”. Kyø cuïc nhaát laø töø khi uoáng caùi thöù röôïu boå ngang, boå doïc cuûa vôï, toâi bò giaûm suùt söùc chieán ñaáu nghieâm troïng: Tröôùc ñaây vôï choàng hay gaàn guõi ñaàu hoâm ñeå roài coøn nguû ngheâ laáy söùc; baây giôø thì phaûi thay ñoåi giôø giaác ñeán gaàn saùng. Luùc ñoù baø xaõ döïng daäy baét traû baøi trong luùc toâi vaãn mô maøng giaác ñieäp neân laøm aên traät vuoät, khoâng ñeán ñaàu, ñeán ñuõa. Toâi ñaõ maáy laàn doïa baø xaõ, neáu coøn baét eùp nhö vaäy, toâi seõ leùn ñoå heát maáy huû röôïu cuûa chò aáy vaø ñình chòng luoân. Theá laø baø xaõ lu loa laø toâi voâ sinh maø khoâng bieát lo, ñaøn oâng maø voâ duïng... Toâi giaän tím maët, oâm muøng chieáu xuoáng ñaát nguû luoân. Nhöõng ñieàu chò aáy noùi khieán toâi ñaâm nghi ngôø baûn lónh ñaøn oâng cuûa mình. Khoâng coù leõ toâi voâ sinh, baát löïc thaät? Neáu khoâng, sao baø xaõ toâi khoâng coù baàu? Kính thö trankha...@gmail.com

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Baïn trankha thaân meán, Coù leõ baø xaõ cuûa baïn quaù ham con neân môùi soát ruoät nhö vaäy. Haõy thoâng caûm maø ñöøng traùch moùc, naëng lôøi hoaëc coù haønh vi cöû chæ khieán chò aáy caøng caêng thaúng hôn. Baïn thaät laø coù phöôùc khi ñöôïc baø xaõ naâng niu chaêm soùc nhö vaäy, coù phöôùc thì neân taän höôûng chöù ñöøng laøm ngöôøi baïn ñôøi cuûa mình tuûi thaân, thaát voïng roài nghó quaãn naøy kia. Caùi chuyeän muoän con ñaâu phaûi laø do ñaøn oâng maïnh hay yeáu maø laø do phaåm chaát cuûa nhöõng “yeáu toá caáu thaønh”, ñoù laø tinh truøng vaø tröùng. Neáu hai thöù aáy khoûe maïnh, ñoâng vui thì khaû naêng thuï thai cao; coøn ngöôïc laïi thì phaûi giao ban nhieàu laàn môùi coù keát quaû. Baïn ñöøng vì nhöõng lôøi noùi luùc hôøn giaän cuûa baø xaõ maø bò öùc cheá, ñaâm ra töï ti, maëc caûm vaø töôûng raèng mình... baát löïc thaät. Baïn yeân taâm, neáu tröôùc ñaây vaãn maàn aên bình thöôøng thì nghi vaán baát löïc neân loaïi boû; tình traïng hieän nay cuûa baïn chaúng qua chæ laø do hoaøn caûnh ñöa ñaåy maø thoâi. Röôïu thuoác chæ coù taùc duïng khi duøng ñuùng caùch, ñuùng lieàu vaø nhaát laø caùc vò thuoác duøng ngaâm röôïu phaûi ñöôïc keâ toa. Khoâng mua haøn khoâng roõ nguoàn goác hoaëc khoâng phuø hôïp veà söû duïng. Ñaõ töøng coù tröôøng hôïp bò töû vong vì nhöõng thöù trong röôïu thuoác khoâng roõ nguoàn goác. Baïn neân noùi roõ vôùi baø xaõ ñieàu naøy, neáu caàn thì ñích thaân baïn ñeán cô sôû ñoâng y uy tín ñeå ñöôïc khaùm, boác thuoác. Ñuùng laø cô theå moãi ngöôøi moãi khaùc. Neáu baïn bò dò öùng vôùi röôïu thuoác baø xaõ ngaâm thì phaûi döøng ngay chôù ñöøng caû neå maø chuoác hoïa vaøo thaân. Hôn nöõa, thuoác baéc coù theå ngaâm röôïu, cuõng coù theå söû duïng baèng caùch khaùc nhö saéc uoáng. Caùc baïn neân tham khaûo yù kieán thaày thuoác neáu muoán duøng caùc loaïi ñoâng döôïc ñeå laøm cho cô theå “khoûe hôn, nhanh hôn, maïnh hôn”. Veà vieäc chaäm con, neáu chæ môùi hôn 1 naêm thì cuõng khoâng coù gì phaûi lo laéng quaù ñaùng. Toát nhaát laø caùc baïn neân ñeán beänh vieän ñeå khaùm, laøm caùc xeùt nghieäm ñeå xaùc ñònh roõ chaát löôïng cuûa tinh binh vaø tröùng ñeå coù höôùng öùng xöû phuø hôïp. Thanh Lan

nEÂn haY KhoÂng ...Chuùng toâi saép söûa cöôùi. OÂng xaõ toâi ñaõ ñoå vôõ moät laàn. Hieän ñöùa con gaùi 8 tuoåi cuûa anh ñang ôû vôùi cha. Khi bieát chuùng toâi cöôùi, vôï cuõ cuûa anh ñeà nghò ñem con veà nuoâi vì sôï caûnh meï gheû con choàng. Thuù thaät, neáu khoâng coù con beù thì chuùng toâi cuõng ñôõ ñöôïc gaùnh naëng nhöng trong thaâm taâm, toâi nghó con gaùi ôû vôùi meï keá vaãn toát hôn laø ôû cuøng cha döôïng. Nhieàu ngöôøi baûo toâi daïi doät, con choàng thì luoân laø con choàng, khoâng bao giôø noù thöông mình, toát nhaát laø traû noù veà vôùi meï ruoät. Toâi thaáy khoù xöû... Minh Ngoc... TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Minh Ngoïc thaân meán, Khi em noùi raèng “con gaùi ôû vôùi meï keá vaãn toát hôn laø ôû cuøng cha döôïng” thì toâi hieåu laø Ngoïc coù tình caûm thaät söï vôùi con rieâng cuûa choàng. Ñuùng laø neáu ñöa chaùu beù veà ôû vôùi meï ruoät thì vôï choàng em seõ ñôõ ñöôïc gaùnh naëng taøi chính, chaêm soùc, thôøi gian, coâng söùc... Theá nhöng, em neân tìm hieåu, vì sao khi ly hoân, toøa cho pheùp ngöôøi cha nuoâi con chöù khoâng phaûi laø meï nhö leõ thöôøng ñoái vôùi nhöõng ñöùa treû döôùi 9 tuoåi? Chaùu ñaõ quen soáng beân noäi cuøng vôùi cha thì khoâng neân böùt chaùu ra khoûi moâi tröôøng quen thuoäc. Neáu khoâng coù gì trôû ngaïi, hai em neân tieáp tuïc nhaän chaêm soùc chaùu, giöõ chaùu laïi beân mình. Duø sao thì chaùu cuõng ñaõ ít nhieàu quen vôùi ngöôøi yeâu cuûa cha vaø chaáp nhaän thöïc teá laø ngöôøi aáy seõ thay theá meï mình. Ñieàu quan troïng nhaát laø tình yeâu thöông cuûa Ngoïc. Chaùu ñaõ khoâng ñöôïc meï chaêm soùc, daïy doã, ñieàu ñoù raát thieät thoøi ñoái vôùi moät ñöùa treû. Tình caûm cuûa con nít raát ñôn giaûn, khoâng baûo thuû, ñònh kieán... nhö ngöôøi lôùn. Nghóa laø, ai yeâu chuùng, chuùng seõ caûm nhaän ñöôïc vaø seõ ñaùp traû cuõng baèng söï yeâu thöông. Ngoïc thaät loøng yeâu thöông con beù thì khoâng lyù gì noù khoâng yeâu em. Em haõy daønh cho chaùu tình yeâu thöông, söï chaêm soùc cuûa moät ngöôøi meï. Chaéc chaén ñieàu ñoù chæ laøm cho tình caûm vôï choàng em caøng maën noàng hôn. Chuùc em haïnh phuùc Thanh Lan ª


229

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Bây Giờ Là Cơ Hội Tốt Nhất Để MUA nhà! $18,900

Forest Park

3 phòng ngû, 1.5 phòng t¡m. Xây năm 1957.

Morrow

$34,900

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1969

Morrow

3 phòng ngû, 2 phòng t¡m. Xây năm 1971

Riverdale

6 phòng ngû, 4.5 phòng t¡m. Xây năm 1993

$36,900

4 phòng ngû,3 phòng t¡m. . Xây năm 1973

$1,800/mo

Stockbridge

$29,900

Hampton

$1,050/mo

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 2000

$29,900

Rex

3 phòng ngû,1.5 phòng t¡m. Xây năm 1971

Jonesboro

Jonesboro

3 phòng ngû,2 phòng t¡m. Xây năm 1972

$39,900

3 phòng ngû, phòng t¡m. Xây năm 1993

$1,050/mo

Jonesboro

4 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1998

$34,900

$39,900

Rex

3 phòng ngû, 2.5phòng t¡m. Xây năm 1988

$1,000/mo

Lawrenceville

3 phòng ngû,2.5 phòng t¡m. Xây năm 1978

Quí vÎ có khó khæn khi cho mܧn nhà? MŒt mÕi vì ngÜ©i thuê không trä tiŠn? Khó khæn tìm ngÜ©i thuê Çàng hoàng?

Xin hãy g†i cho TC Realty Group, LLC. V§i kinh nghiŒm cho mܧn và quản lš nhà lâu næm

chúng tôi së: 1. Cho mܧn giá cao; 2. Tìm ngÜời mܧn Çàng hoàng, Çû khä næng; 3. ñòi n®, lÃy låi nhà b¢ng pháp luÆt; 4. Làm giÃy t© h®p ÇÒng bäo vŒ tÓi Ça cho chû nhà và Çúng luÆt; 5. Check credit, ÇiŠu tra lš lÎch, khi‹m tra viŒc làm và lÜÖng b°ng Ç‹ coi ngÜ©i mܧn Çû ÇiŠu kiŒn hay không.

Call us TODAY at 678.910.8341 or visit us at www.tcrealty99.com Free Consultation! 100% Satisfaction Guaranteed!

Thân Chû Cûa Chúng Tôi Nói Gì?

Chung Nguyễn Broker & Owner Property Manager

Firm License #: H-50434

----- “Chúng tôi biết Chung với sự giới thiệu của người cháu. Qua sự tiếp xúc. Chung là một người rất là nhiệt tình, tận tâm. Trong sự tế nhị, hưỡng dẫn, giải thích, chúng tôi đã có một căn nhà lš tưởng. Sau khi định cư tại GA gặp những khó khăn, Chung đã giúp đỡ rất nhiệt tình. Chúng tôi rất hài lòng, An Tâm. Với sự kinh nghiệm của Chung đã giúp cho chúng tôi mọi sự tốt đẹp.’ - Cô Anna Vũ ----- “Anh Chung M‰n! Cám Ön s¿ nhiŒt tình và tÆn tâm trong công viŒc cûa Anh Çã giúp Ç« tôi mua ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š. Anh Çã không quän ngåi th©i gian và công sÙc Ç‹ hoàn thành thû tøc vay tiŠn và chu Çáo trong viŒc tÜ vÃn vŠ các thû tøc giÃy t© khác Ç‹ tôi có ÇÜ®c cæn nhà nhÜ š trong lÀn ÇÀu tiên mua nhà này. Chúc Anh luôn manh khoÈ, Ç‹ giúp Ç« nhiŠu ngÜ©i chÜa Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ có cæn nhà mÖ Ü§c cûa h†." - Ty NguyÍn

TC Realty Group, CÔNG TY ĐỊA ỐC

LLC

6290 North Lee Street Morrow, GA 30260

(Trước khu Chợ TRINH, ở mặt đường từ Lake Harbin đi vô)

Tel: (678) 910-8341

Email: tcrealty99@att.net


230

BEÁP nhaØ Ta naÁU

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª DÌ HAI HUEÄ

-2 caây xaõ töôi -nöa cheùn xaû baàm nhuyeãn (coù theà duøng xaû ñoâng laïnh) -1 væ naám haøo, caét mieáng vöøa aên -2 mieáng taøu huû traéng caét moûng chieân vaøng -nöûa goùi ôùt mieáng -2 goùi buùn boø Hueá hieäu Giang Taây -nöûa goùi haït ñieàu -1 cuû haønh taây caét moûng -nöûa boù rau raêm caét nhoû -boät neâm chay (mua loaïi cuûa Nhaät) hoaëc boät ngoït + muoái + ñöôøng pheøn -2 teùp haønh laù ( neáu caùc baïn thuaàn chay thì khoâng duøng haønh) -Rau aên keøm: giaù soáng, baép caûi tím hoaëc baép caûi traéng, tía toâ, rau raêm, baép chuoái. Taát caû rau röûa saïch ñeå ra roå cho raùo nöôùc. Rieâng baép chuoái, loät boû voû ngoaøi ñeán lôùp voû traéng cuoái cuøng, baøo moûng vaø vaét vaøi laùt chanh vaøo thau nöôùc laïnh ñeå ngaâm, baép chuoái seõ khoâng bò ñen.

CaùCh naÁU

Nhieàu ngöôøi traùch: ñaõ aên chay maø coøn tô töôûng thòt neân ñaët teân moùn chay y nhö moùn maën, naøo buùn boø, naøo vòt quay.... Nhöng thöïc ra teân goïi chæ laø caùi teân, duøng ñeå phaân bieät caùc moùn; vì neáu khoâng coù teân moùn thì laøm sao bieát moùn gì maø goïi. Vaø chuùng ta cuõng neân thöïc teá moät chuùt; aên chay maø khoâng cheá bieán moùn naøy moùn noï ñeå aên thì cuõng khoù nuoát laém, muoái meø vaø rau luoäc cuõng chæ ñi ñeán moät giôùi haïn naøo ñoù thoâi, tröø khi quí baïn laø thaày tu thaät söï. Moät vaøi suy nghó veà aên chay: -AÊn chay coù lyù vì ñaùp öùng ñöôïc nhieàu thöù: traùnh saùt sanh, giuùp moâi tröôøng, traùnh beänh taät neáu bieát caùch aên cho ñuùng. -Khoâng duøng ñoà chay giaû laøm saün nhö thòt boø, thòt vòt, caù... chay maø chæ duøng nhöõng nguyeân lieäu thieân nhieân. Ai cuõng bieát thöùc aên laøm saün coù chöùa nhieàu chaát hoùa hoïc khoâng toát; neân traùnh taát caû nhöõng thöùc aên laøm saün, duø chuùng raát tieän lôïi. Hoâm nay, xin môøi quí baïn vaøo beáp laøm moùn Buùn Boø Hueá Chay, raát ñaäm ñaø vaø nhieàu höông vò.

ngUYEÂn LIEÄU:

Ñuû cho 8 ngöôøi aên Nöôùc duøng: -1-2 caùi baép caûi traéng -4 cuû caø roát -2 caây toûi taây (poirot) -2 cuû caûi traéng lôùn -2 cuû xu haøo lôùn -1 cuû haønh taây (neáu cöõ aên haønh thì khoâng duøng) -1 traùi möôùp höông -1 boù ngoø cho thôm nöôùc Phaàn coøn laïi: -1 traùi khoùm xay nhuyeãn, vaét laáy nöôùc ñeå rieâng,

-Naáu nöôùc duøng: Cho khoaûng 3 lít nöôùc vaøo noài lôùn, ñôïi nöôùc gaàn soâi, cho taát caû rau cuû keå treân vaø moät muoãng caø pheâ muoái haàm trong khoûang 1 tieáng ñeán 1 tieáng röôõi ñeå ra nöôùc ngoït. Sau ñoù loïc laáy nöôùc trong. -Laøm gia vò buùn boø hueá (coù theå mua gia vò buùn boø hueá baùn saün ngoøai chôï): Cho nöûa cheùn daàu aên vaøo chaûo, ñôïi daàu soâi cho haït ñieàu vaøo, taét beáp ngay, sau ñoù vôùt boû haït ñieàu ñi. -Caét boû phaàn laù 1 caây haønh poirot, baàm nhoû phaàn coïng. -Cho 4 muoãng canh daàu aên vaøo chaûo ñaët treân beáp. Ñôïi daàu noùng cho haønh poirot vaø nöûa cheùn xaû vaøo phi. Khi xaû vöøa vaøng cho nöûa goùi ôùt boät vaø daàu haït ñieàu maøu vaøo + 1 muoãng caø pheâ ñöôøng + 2 muoãng caø pheâ boät naám chay (mua loïai cuûa Nhaät ) hoaëc coù theå duøng boät ngoït (chæ 1 muoãng caø pheâ). Xaøo khoaûng 5 phuùt, sau ñoù taét löûa. -Trong moät chaûo khaùc, cho 1 muoãng daàu, ñôïi daàu noùng cho 2 muoãng canh sa teá chay, taøu huû vaø naám ñaõ caét saün vaøo, xaøo xô qua, neâm tí muoái + boät naám chay. -Cho noài nuôùc duøng ñaõ loïc leân beáp naáu soâi laàn nöõa, sau ñoù cho nuôùc thôm ñaõ xay saün + 2 caây xaû ñaäp daäp caét khuùc vaøo, naáu khoûang 15 phuùt. -Cho gia vò buùn boø Hueá beân treân vaøo noài, + 2 muoãng canh muoái + 2 muoãng canh boät naám chay. Sau ñoù cho taøu huû ñaõ xaøo sô ôû treân vaøo. Caùc baïn neâm neám laïi cho vöøa khaåu vò, neân neâm hôi ñaäm ñaø chuùt, vì khi aên seõ cho rau vaø buùn sau cuøng neân nöôùc suùp seõ khoâng bò laït. -Luoäc buùn: cho 2 lít nuôùc loïc vaøo noài + 2 muoãng caø pheâ daàu aên. Ñôïi nöôùc soâi boû buùn vaøo luoäc cho ñeán khi sôïi buùn meàm thì ñoå ra roå vaø xaû laïi nöôùc laïnh. Neáu muoán tieát kieäm thôøi gian, ngaâm buùn vaøo thau nuôùc 30 phuùt tröôùc khi luoäc. -Rau raêm caét nhoû + haønh taây baøo moûng + haønh laù caét nhoû, troän ñeàu. -Cho buùn ra toâ, microwave 1 phuùt neáu buùn nguoäi quaù, chan nuôùc suùp leân , sau ñoù raéc haønh vaø rau raêm leân maët. AÊn keøm vôùi rau ñaõ söûa soaïn nhö treân. ª


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

231


232

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

233


234

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

235


236 LoÁI SoÁng

Nhaø tröôøng phaùt ñoäng phong traøo quyeân goùp hoa, coâ sôï hoïc sinh cuûa mình phaûi toán tieàn neân ñaõ ñoàng yù ñeå cho moät hoïc troø nhaø coù troàng hoa vaïn thoï ñem leân noäp... Sau ñoù nhaø tröôøng phaït hoïc troø thaät naëng vì mang cuùc vaïn thoï taëng coâ giaùo nhaân ngaøy 20/11, ngaøy Nhaø Giaùo. Toâi tình côø gaëp laïi coâ giaùo ngaøy xöa trong moät buoåi tröa naéng oi aû, aån sau chieác khaåu trang laø khuoân maët vaãn coøn phaûng phaát neùt ñeïp duø ñaõ mang daáu aán thôøi gian. Coâ giaûn dò trong trang phuïc haøng ngaøy, nhôø toâi chuyeån moùn quaø tôùi ngöôøi thaân moät hoïc troø cuõ cuûa coâ. Toâi thaät söï xuùc ñoäng khi bieát raèng coâ ñaõ traên trôû raát nhieàu cho moät vaán ñeà töôûng chöøng nhö ñôn giaûn ñoái vôùi ngöôøi khaùc. Coâ vaãn doõi theo cuoäc soáng cuûa nhöõng hoïc troø beù boûng ngaøy xöa cho duø ñaõ nghæ höu töø laâu. Coâ khoâng noùi gì nhieàu, chæ gaëp nhôø toâi chuyeån giuùp vaø voäi vaõ ñi. Toâi caàm moùn quaø treân tay, quay löng böôùc vaøo nhaø vaø laëng leõ nhìn, laëng leõ mô maøng nhôù veà thôøi tröôùc, thôøi maø coù leõ haàu nhö taát caû chuùng toâi ñeàu mang theo trong mình nhöõng kyû nieäm cho ñeán taän baây giôø. Duø thôøi gian, coâng vieäc, nhöõng moái quan heä, moái baän taâm khaùc chieám heát taâm trí chuùng toâi nhöng toâi tin raèng moät goùc nhoû trong traùi tim, trí oùc ai cuõng vaãn coøn thöông vaø nhôù nhöõng kyû nieäm ñeïp ñeõ,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

ª PHöÔNG KHANH

ngaây thô moät thôøi. Nhöõng kyû nieäm aáy ñöôïc xaây döïng vaø keát dính ñeán taän baây giôø ñeàu xuaát phaùt töø coâ giaùo ñaùng kính cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi, nhöõng ñöùa treû vöøa hoïc xong tieåu hoïc, ñöôïc gaëp coâ taïi ngoâi tröôøng ñieåm cuûa thaønh phoá. Noùi laø tröôøng ñieåm chöù ngoâi tröôøng chuùng toâi hoïc coøn saân ñaát ñoû, trôøi möa sình laày khoù ñi, nhöõng daõy lôùp hoïc thôøi ñoù coøn tueành toaøng chöù khoâng khang trang vaø ñaày ñuû cô sôû vaät chaát nhö tröôøng ñieåm baây giôø. Toâi coøn nhôù buoåi xeáp haøng ñaàu tieân vaøo lôùp, döôùi goác caây mít, chuùng toâi gaëp moät coâ giaùo daùng ngöôøi thanh thoaùt, cao vaø trang phuïc thanh lòch. Khuoân maët coâ raát ñeïp nhöng toaùt leân neùt nghieâm nghò ñeán sôï. Baét ñaàu haønh trình daøi suoát boán naêm laø chuoãi caùc quy taéc, nguyeân taéc, kyû luaät maø coâ ñöa ra vaø yeâu caàu caùc hoïc troø cuûa mình thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc. Chuùng toâi ngaøy ñoù loä roõ veû maët ngaây thô troän laãn lo sôï. Giôø leân lôùp cuûa coâ vaø nhöõng buoåi hoïp lôùp trôû thaønh gaùnh naëng ñoâi khi quaù söùc ñoái vôùi bôø vai coøn non nôùt cuûa löùa tuoåi 12, 13. Naêm ñaàu troâi qua, lôùp toâi baét ñaàu xuaát hieän nhöõng hoïc troø böùc boái, böïc boäi vôùi caùch quaûn lyù cuûa coâ. Nhöõng ngöôøi baïn naøy cuûa toâi thôøi ñoù cuõng laø coâ caäu hoïc troø nhoû ñaùng thöông, tuy chæ hôi tinh nghòch, hieáu ñoäng vaø chöa chín trong haønh ñoäng bôûi nhieàu lyù do khaùc nhau.

Caùc baïn toâi gheùt coâ vaø ñöa ra nhöõng troø ñuøa vuïng daïi cuûa tuoåi hoïc troø thô ngaây. Nhöng vôùi coâ, nhöõng vaán ñeà naøy khoâng laøm coâ baän taâm vaø töø boû taâm nguyeän reøn luyeän hoïc troø mình thaønh ngöôøi. Toâi vaãn coøn nhôù nhöõng caâu chuyeän veà coâ do baïn beø keå laïi. Hoài ñoù, coâ coá gaéng ñeán nhaø ñoäng vieân, mong moûi hoïc troø muoán nghæ hoïc giöõa chöøng sau loaït thaønh tích quaäy” quay trôû laïi hoïc haønh vì töông lai. Coâ tôùi töøng nhaø hoïc sinh ngheøo, nhöõng baïn coù söùc hoïc chöa ñaït nhö coâ mong muoán ñeå xin cha meï cho con tôùi nhaø coâ hoïc phuï ñaïo. Coâ luoân coá gaéng saép xeáp vò trí lôùp hoïc moät caùch hôïp lyù, ñeå moãi baïn khaù phaûi ngoài gaàn trao ñoåi vaø keøm caëp cho baïn hoïc chöa toát. Buoåi toái, chuùng toâi ñoâi luùc bò coâ kieåm tra ñoät xuaát baèng caùch goïi ñieän thoaïi ñeán nhaø hoûi thaêm tình hình hoïc taäp. Thay vì doàn taát caû taâm huyeát cuûa mình ñeå ñaøo taïo nhöõng hoïc troø gioûi ñi thi ñaït danh hieäu ñeå coâ coù vò trí naøo ñoù trong ngheà nghieäp thì chuùng toâi thaáy döôøng nhö coâ doàn thôøi gian, söùc löïc cho nhöõng hoïc troø quaäy, hoïc haønh cheånh maûng hôn cuûa lôùp toâi. Coù leõ vì theá maø sau khi ra tröôøng, xa voøng tay cuûa coâ, nhöõng ngöôøi baïn khi xöa “gheùt” coâ luoân ñaày aép nhöõng kyû nieäm khoâng theå naøo queân vôùi coâ. Thôøi gian troâi qua ñaõ hai möôi naêm, chuùng toâi giôø ñaõ tröôûng thaønh


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

237


238

vaø coâ cuõng ñaõ giaø ñi sau nhöõng thaùng naêm thaêng traàm trong ngheà. Tính tình, suy nghó, haønh ñoäng con ngöôøi cuõng thay ñoåi theo thôøi gian, tuoåi taùc..., nhöng chuùng toâi ñeàu hieåu ai cuõng ñeàu ñaõ, ñang vaø seõ traûi qua . Ñoái vôùi chuùng toâi, duø theá naøo ñi nöõa thì coâ cuõng laø giaùo vieân ñaùng traân troïng, ñaùng quyù. Suoát caû cuoäc ñôøi hoïc sinh, sinh vieân, coâ luoân laø ngöôøi thaày duy nhaát maø toâi nhôù vaø thaêm. Ngaøy 20/11 giôø ñaây quaù xa xæ, hình thöùc... laøm toâi nhôù laïi moät buoåi hoïp lôùp vaøo ngaøy thöù 7 khi nhaø tröôøng phaùt ñoäng phong traøo quyeân goùp hoa, coâ sôï hoïc sinh cuûa mình phaûi toán tieàn neân ñaõ ñoàng yù ñeå cho moät hoïc troø nhaø coù troàng hoa ñem leân noäp. Buoåi giao noäp hoa cho bí thö ñoaøn tröôøng tuaàn sau cuûa lôùp toâi ñaõ trôû thaønh ñeà taøi baøn taùn, coù leõ khoâng queân ai trong chuùng toâi coù theå queân ñöôïc vieäc lôùp toâi laàn ñaàu tieân trong lòch söû bò xeáp haïng C khi noäp hoa vaïn thoï. (Hoa cuùc vaïn thoï thöôøng khoâng ñöôïc duøng ñeå taëng ai ñoù). Sau naøy toâi môùi bieát coâ bò nhaø tröôøng hoïp traùch maéng taïi sao laïi ñeå hoïc sinh cuûa mình laøm nhö theá, coâ ñöùng leân phaûn öùng laïi “hoïc troø cuûa chuùng toâi chæ coù theá vaø taát caû laø taám loøng cuûa hoïc sinh”. Coâ nhaän loãi xeáp haïng naøy cuûa nhaø tröôøng khoâng moät lôøi traùch phaït chuùng toâi. Coøn raát nhieàu caâu chuyeän maø coù leõ toâi chöa bieát heát vaø khoâng nhôù heát, coù leõ lôøi baøi haùt “Coâ giaùo nhö meï hieàn” ñaõ ñuùng trong tình caûnh cuûa lôùp toâi thôøi ñoù. Khi toâi theo coâ ñi chôï mua ñoà naáu aên cho buoåi caém traïi haøng naêm cuûa lôùp ôû tröôøng, coâ ñi leân ñi xuoáng con ñöôøng chôï Ñieän Bieân Phuû xöa chæ ñeå tìm mua caø chua, khoai taây ngon nhöng giaù reû hôn moät chuùt. Nhö vaäy coâ coù theå mua ñöôïc nhieàu ñoà aên hôn cho chuùng toâi, bôûi vì coâ ñang caàm trong tay soá tieàn lôùp ñoùng ñeå caém traïi. Moãi ngöôøi ai cuõng ñeàu coù nhieàu ñieàu ñeå nhôù vaø chuùng toâi caûm ôn coâ vì coâ ñaõ soáng baèng traùi tim vaø caùi taâm cuûa ngheà giaùo moät caùch ñuùng nghóa. Chuùng toâi thaät may maén khi coù ñöôïc nhöõng kyû nieäm naøy trong cuoäc ñôøi mình. Toâi xin göûi ñeán coâ giaùo cuûa chuùng toâi lôøi tri aân chaân thaønh nhaân ngaøy 20/11.ª

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Moät ngöôøi phuï nöõ ñaõ bò soác khi nhaän ñöôïc hoaù ñôn trò giaù 115.000 baûng Anh töø ngöôøi baïn trai cuõ cuûa coâ. Nguyeân nhaân cuûa hoaù ñôn naøy laø do coâ ñaõ töø choái lôøi caàu hoân cuûa ngöôøi baïn trai naøy, vì vaäy oâng ta ñaõ göûi hoaù ñôn nhöõng moùn quaø maø oâng ñaõ mua taëng coâ. Ngöôøi meï ñoäc thaân Marie Lacombe, 42 tuoåi, ñang soáng taïi tp. Melbourne, Australia cho bieát: coâ vaø baïn trai cuûa mình Bruce Dusting, 65 tuoåi chöa heà coù baát cöù tình caûm naøo ñaëc bieät ñeå coù theå keát hoân vôùi nhau. Theá nhöng döôøng nhö chæ mình coâ coù suy nghó ñoù, baïn trai cuûa coâ laïi nghó raèng tình caûm giöõa hoï ñaõ chin muoài vaø quyeát ñònh ngoû lôøi caàu hoân vôùi coâ. Ngöôøi baïn trai naøy noùi: oâng ñaõ traû tieàn ñeå theo hoïc nhöõng lôùp Zumba cuûa Marie, nhöõng chuyeán du lòch mua saém, thaäm chí laø chi phí do nhöõng cuoäc phaãu thuaät thaåm myõ cuûa baïn gaùi cuõng do oâng chi traû. Marie vaø Bruce gaëp nhau caùch ñaây boán naêm trong moät lôùp khieâu vuõ, Marie laø vuõ sö coøn Bruce laø moät hoïc vieân. Hoï daàn trôû thaønh nhöõng ngöôøi baïn toát cuûa nhau. Bruce thöôøng ñöa Marie ñi aên toái vaø ñeán chôi nhaø Marie thöôøng xuyeân. Nhöng moái quan heä cuûa hoï trôû neân chua chat khi Bruce ngoû lôøi caàu hoân vôùi Marie vaø bò coâ naøng töø choái thaúng thöøng. Ñeå ñaùp traû laïi coâ baïn gaùi vì ñaõ daùm töø choái lôøi caàu hoân cuûa mình, oâng Bruce ñaõ göûi cho coâ Marie moät hoaù ñôn lieät keâ chi tieát töøng xu nhoû maø oâng ñaõ chi cho coâ trong quaõng thôøi gian hai ngöôøi quen bieát. Hoaù ñôn chính xaùc ñeán töøng con soá: 116,638 baûng Anh OÂng Bruce ñaõ caån thaän giöõ laïi taát caû caùc hoaù ñôn vaø ghi cheùp trong

quaõng thôøi gian boán naêm qua, bao goàm caû nhöõng buoåi khaùm nha só, hoaëc laø chi phí ñeå toå chöùc tieäc sinh nhaät cho boïn treû nhaø Marie. OÂng caùo buoäc Marie ñaõ ñuøa giôõn vôùi caûm xuùc cuûa oâng ñeå moi tieàn cuûa oâng. OÂng keå, coù moät laàn, Marie ñaõ yeâu caàu Bruce cho mình vay tieàn ñeå coâ coù theå tieán haønh moät cuoäc phaãu thuaät khaån caáp. Nhöng khi Bruce ñeán thaêm Marie taïi beänh vieän, oâng nhaän ra cuoäc phaãu thuaät khaån caáp maø coâ noùi thaät ra laø moät cuoäc phaãu thuaät naâng ngöïc vaø huùt môõ buïng. Veà phaàn mình, coâ Marie laïi keå moät caâu chuyeän hoaøn toaøn khaùc haún so vôùi nhöõng gì maø oâng Bruce toá caùo veà coâ. Coâ xaùc nhaän raèng coù vay cuûa oâng Bruce moät khoaûn tieàn, nhöng soá tieàn ñoù chæ coù 14.580 baûng Anh, khoaûn tieàn coøn laïi laø do oâng Bruce töï nguyeän mua quaø... taëng coâ. Coâ cuõng thaúng thöøng phuû nhaän vieäc ñaõ möôïn tieàn cuûa Bruce ñeå laøm phaãu thuaät thaåm myõ. Hôn nöõa, trong boán naêm qua, coâ ñaõ laøm vieäc nhö trôï lyù vaên phoøng cuûa oâng Bruce vaø chöa bao giôø nhaän ñöôïc moät xu tieàn löông cho nhöõng gì coâ ñaõ laøm giuùp oâng. Duø söï thaät coù nhö theá naøo thì coù leõ oâng Bruce ñaõ bò toån thöông saâu saéc khi bò baïn gaùi töø choái lôøi caàu hoân. OÂng noùi raèng vì nhöõng gì ñaõ xaûy ra ñaõ gaây cho oâng nhöõng kyû nieäm buoàn vaø veát thöông loøng saâu saéc, oâng seõ khoâng bao giôø khieâu vuõ nöõa vì ñieàu ñoù seõ nhaéc oâng nhôù laïi moái tình ñau thöông naøy.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

239


240

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

PhÖÔng ÑIEÀn BIEÂn SoaÏn

Töø 5 ñeán 20 thaùng 12, naêm 2013

NAM NöÕ XEM CHUNG

GIAÙP TYÙ 30 TUOÅI: Haõy coøn luùng tuùng, loän xoän trong chuyeän tình caûm, caù nhaân nhö maéc trong löôùi. Phaûi thaät cöùng raén môùi qua khoûi. Toát nhaát neân doàn noã löïc vaøo coâng vieäc ñang laøm, tuoåi coøn treû caàn hoïc hoûi nhöõng ngöôøi trong coâng vieäc laâu naêm hôn mình. May maén nhoû veà tieàn baïc. NHAÂM TYÙ 42 TUOÅI: Nhöõng tieán chieán thuaän lôïi trong ngheà nghieäp vaãn coøn toát ñeïp. Taøi loäc nhôø ñoù cuõng dö daû. Ñöøng noùng naûy trong gia ñaïo chæ gaây xaùo troän maø thoâi. Duøng nhu thuaän laø eâm xuoâi caû. CANH TYÙ 54 TUOÅI: Vaãn coøn nhieàu lo laéng trong vaán ñeà taøi chaùnh, maëc daàu dieãn tieán vaãn khaû quan. Ñaây cuõng laø söï khoù khaên tích luõy töø tröôùc. Coù tin vui veà taøi loäc. Gia ñaïo bình an. MAÄU TYÙ 66 TUOÅI: Caån thaän veà söùc khoûe, nhaát laø luùc thay ñoåi thôøi tieát. Nhöõng khoù khaên ñaõ töø töø khaéc phuïc vaø coù theå baét tay vaøo coâng vieäc môùi. Con caùi mang veà gia ñình nieàm vui lôùn. AÁT SÖÛU 29 TUOÅI: Tình caûm coøn nhieàu chuyeän roái raém. Chôù noùng naûy chæ gaây theâm phieàn naõo. Coâng vieäc hieän taïi oån ñònh, nhöng löu taâm tieåu nhaân möu haïi. Caån thaän nhieàu veà xe coä. QUYÙ SÖÛU 41 TUOÅI: Tình caûm caù nhaân coù nhieàu ñieåm toát ñeïp, thuaän lôïi. Caån thaän söï ganh gheùt, ñoá kî ngaàm töø nhöõng ngöôøi xung quanh nôi laøm vieäc, nhaát laø nhöõng ngöôøi cuøng phaùi. TAÂN SÖÛU 53 TUOÅI: Coâng vieäc laøm aên ñaõ coù nhöõng tieàn chöùng baùo tröôùc cho söï may maén, eâm xuoâi trong töông lai. Coi chöøng veà con caùi, nhaát laø baïn beø cuûa chuùng keûo mang laïi chuyeän buoàn ñoù. KYÛ SÖÛU 65 TUOÅI: Chuyeän gia ñình, doøng hoï ganh tî, baát hoøa vì nhöõng tranh chaáp nhoû veà quyeàn lôïi khieán ñieân ñaàu. Vieäc laøm aên ñaõ coù cô hoäi phaùt trieån hôn tröôùc. Gia ñaïo bình an. BÍNH DAÀN 28 TUOÅI: Chuyeän vui, buoàn veà tình caûm cuõng chæ nhö côn möa raøo, chôït ñeán chôït ñi. Ñöøng phieàn luïy quaù gaây nhieàu trôû ngaïi cho coâng vieäc ñang laøm. Taøi chaùnh phaûi chi nhieàu veà xe coä. GIAÙP DAÀN 40 TUOÅI: Vieäc laøm aên vaãn lình bình, chöa ñöôïc nhö yù muoán. Taøi loäc coøn phaûi lo nghó. Vaãn caàn phaûi meàm dòu hôn nöõa trong tình caûm caù nhaân, nhaát laø phaûi thaän troïng trong lôøi aên tieáng noùi vôùi ngöôøi lôùn tuoåi beân vôï hay cuõng nhö beân choàng. NHAÂM DAÀN 52 TUOÅI: Nhöõng tính toaùn, xeáp ñaët cho coâng vieäc môùi baây giôø coù theå tieán haønh ñöôïc roài. Taøi chaùnh thaâu ñaït ñöôïc khaû quan, tuy cuõng coù raéc roái nhoû. Coi chöøng keû tieåu nhaân aùm haïi. CANH DAÀN 64 TUOÅI: Coù tin vui baát ngôø veà tieàn baïc. Trong coâng vieäc hieän taïi coù nhieàu vieäc baát nhö yù nhöng khoâng noùi ra ñöôïc. Cöù yeân taâm, moïi chuyeän seõ qua nhôø quyù nhaân giuùp ñôõ. ÑINH MAÕO 27 TUOÅI: Trong cuoäc soáng caàn phaûi toå chöùc laïi cho chaët cheõ môùi coù theå ñaït keát quaû toát ñeïp hôn. Tình caûm caù nhaân vui veû. Thoaûi maùi vì hoïp vôùi baïn beø. Coù quaø taëng baát ngôø. AÁT MAÕO 39 TUOÅI: Chôù neân hoang phí thaùi quaù trong tieâu xaøi luùc naøy deã bò sa laày vì thieáu huït tröôùc sau. Veà tình caûm, chöa ñöôïc thuaän lôïi, neân kieân nhaãn hôn nöõa. QUYÙ MAÕO 51 TUOÅI: Cöù vieäc tieáp tuïc thöïc hieän nhöõng coâng vieäc theo döï tính vaø ñang ôû giai ñoaïn thuaän lôïi. Tieàn baïc vaãn coøn khieám khuyeát chöa ñöôïc nhö yù. Tình caûm vui veû. TAÂN MAÕO 63 TUOÅI: Moïi söï vieäc tuy thaáy coù veû coù chieàu höôùng toát ñeïp nhöng haõy coøn ngoaøi taàm tay. Neân traùnh xa choã hoïp haønh vôùi baïn beø vaø choã ñoâng ngöôøi, deã bò hieåu laàm ñaáy MAÄU THÌN 26 TUOÅI: Löu taâm nhieàu ñeán tieåu nhaân ganh gheùt, möu haïi. Coâng vieäc laøm aên vaãn oån ñònh. Ñöøng ñeå taâm quaù nhieàu ñeán tình caûm caù nhaân laøm caûn trôû söï nghieäp. BÍNH THÌN 38 TUOÅI: Tieàn baïc vaø ngheà nghieäp ñeàu hanh thoâng, toát ñeïp. Tình caûm caù nhaân thoaûi maùi. Coù uy tính nhieàu vôùi moïi ngöôøi xung quanh nôi laøm vieäc. Deø chöøng tieåu nhaân ñaâm choïc. GIAÙP THÌN 50 TUOÅI: Coù ñoâi chuùt truïc traëc, trôû ngaïi trong ngheà nghieäp vì maéc phaûi tieáng thò phò gaây böïc boäi trong ngöôøi. Khoâng neân xuaát voán laøm aên luùc naøy, chöa thuaän lôïi ñaâu. NHAÂM THÌN 62 TUOÅI: Toán hao tieàn baïc khaù nhieàu, ñaõ vaäy laïi coù chuyeän buoàn veà ngöôøi thaân. Caån thaän veà giaáy tôø lieân quan ñeán phaùp lyù cuõng nhö chöa neân ñi xa.


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

241


242

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

KYÛ TÎ 25 TUOÅI: Chôù ñeå chuyeän tình caûm caù nhaân laäm quaù maø chi phoái tôùi vieäc hoïc haønh cuøng coâng aên vieäc laøm. Gia ñaïo cuõng coù moät vaøi baát hoøa nhoû. Coù may maén nhoû veà tieàn baïc. ÑINH TÎ 37 TUOÅI: Tình caûm caù nhaân luùc naøy gaëp nhieàu phieàn nhieãu. Traùnh moïi chuyeän tranh chaáp vôùi moïi ngöôøi chæ gaây thieät thoøi, baát lôïi cho mình maø thoâi. Gia ñaïo bình yeân. AÁT TÎ 49 TUOÅI: Ñaõ coù nhöõng chieàu höôùng môû ra moät loái thoaùt cho nhöõng trôû ngaïi töø tröôùc. Coâng vieäc, tieàn baïc vaø tình caûm töông ñoái deã chòu. Chöa neân ñi xa luùc naøy. QUYÙ TÎ 61 TUOÅI: Coù nhöõng chuyeän tính toaùn thay ñoåi hoaëc ñi xa nhöng vaãn chöa theå thöïc hieän ñöôïc theo yù muoán. Chôø ñôïi theâm ít laâu nöõa. Tình caûm trong gia ñaïo ñöôïc haøi hoøa, vui veû. CANH NGOÏ 24 TUOÅI: Chôù neân lo laéng thaùi quaù veà chuyeän ruûi ro xaûy ra. Seõ coù quyù nhaân taän tình trôï giuùp. Haõy choïn baïn maø chôi ñeå traùnh söï raéc roái sau naøy. Caån thaän veà xe coä. MAÄU NGOÏ 36 TUOÅI: Coâng vieäc laøm vaãn oån ñònh maëc daàu cuõng coù nhöõng khoù khaên xaûy ñeán. Taøi loäc toát ñeïp. Chuyeän tình caûm, neân töông nhöôøng nhau ñeå giöõ hoøa khí. BÍNH NGOÏ 48 TUOÅI: Lo laéng quaù veà tieàn baïc ñöa ñeán söï caêng thaúng khoâng lôïi cho söùc khoûe. Cöù bình tónh, moïi vieäc seõ ñaâu vaøo ñoù, mang laïi söï oån ñònh maø thoâi. GIAÙP NGOÏ 60 TUOÅI: Bôùt ñöôïc nhöõng söï raéc roái, xaùo troän trong gia ñình. Tinh thaàn bôùt caêng nhieàu. Vieäc laøm aên vaø taøi loäc vaãn dieãn tieán moät caùch khaû quan. KYÛ MUØI 35 TUOÅI: Vieäc laøm tuy baän roän nhieàu nhöng buø laïi coù nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc ñaùng khích keä. Taøi loäc coù nhieàu heân may. Chôù quaù noùng giaän trong laõnh vöïc tình caûm. ÑINH MUØI 47 TUOÅI: Phaûi di chuyeån nhieàu trong coâng vieäc hieän taïi. Ñöøng öôùc voïng cao quaù maø thaát voïng. Cöù ñeå moïi söï tieán trieån moät caùch töï nhieân, ñôõ meät maø keát quaû ñaït ñöôïc toát ñeïp. AÁT MUØI 59 TUOÅI: Neân giaûi quyeát moät caùch phan minh ñeå khoûi bò mang tieáng xaáu cho minh. Ngheà nghieäp ñang ôû thôøi ñieåm thuaän lôïi. Taøi chaùnh ñôõ phaûi lo laéng. Gia ñaïo bình an. QUYÙ MUØI 71 TUOÅI: Neân hoøa mình vôùi con caùi, ñöøng toû ra khoù tính, khaét khe qua chæ gaây theâm söï raïn nöùt. Chuyeän laøm aên tieán trieån moät caùch chaäm chaïp nhöng khoâng coù gì phaûi lo. CANH THAÂN 34 TUOÅI: Chuyeän tình caûm ñaõ taïm oån. Ngheà nghieäp hieän taïi chöa coù gì khôûi saéc laém nhöng cuõng ñaõ hanh thoâng hôn thôøi gian qua. Taøi chaùnh thoaûi maùi. MAÄU THAÂN 46 TUOÅI: Tieàn baïc coù may maén nhoû. Coâng vieäc laøm aên tuy coù khoù khaên ñoâi chuùt nhöng seõ coù quyù nhaân taän tình giuùp ñôõ. Caån thaän keû tieåu nhaân möu haïi. BÍNH THAÂN 58 TUOÅI: Taøi chaùnh töông ñoái khaù, nhöng cuõng phaûi hao toán nhieàu veà nhöõng chi phí baát thöôøng. Ñeå yù ñeán nhöõng söï giao du vôùi baïn beø cuûa con caùi. GIAÙP THAÂN 70 TUOÅI: Ñaõ giaûi quyeát eâm ñeïp nhöõng raéc roái trong gia ñình. Löu taâm nhieàu ñeán söùc khoûe cuõng nhö veà xe coä. Coù tin vui ôû xa tôùi TAÂN DAÄU 33 TUOÅI: Moïi söï vieäc ñaõ trôû laïi bình thöôøng, tuy raèng vaãn coøn moät vaøi raéc roái nhoû khoâng ñaùng keå. Taøi chaùnh ñeàu ñeàu, nhöng chöa ñöôïc thoaûi maùi laém. KYÛ DAÄU 45 TUOÅI: Moät vaøi trì treä nhoû vaãn coøn nhöng aûnh höôûng khoâng quaù lôùn, ñöøng lo nghó quaù ñoä. Seõ coù quyù nhaân taän tình trôï giuùp gôõ roái. Taøi loäc chöa ñöôïc khôûi saéc laém. ÑINH DAÄU 57 TUOÅI: Vieäc laøm ñeán doàn daäp tuy coù mang laïi nieàm vui nhöng cuõng caàn phaûi bieát giöõ gìn söùc khoûe. Taøi chaùnh thaâu ñaït ñöôïc nhö yù. Con caùi mang laïi nhieàu nieàm vui. AÁT DAÄU 69 TUOÅI: Khoâng coù bieán ñoäng quan troïng naøo. Coâng vieäc laøm aên cuøng taøi chaùnh vaãn dieãn tieán bình thöôøng theo chieàu höôùng thuaän lôïi. Thaät caån thaän veà söùc khoûe. NHAÂM TUAÁT 32 TUOÅI: Xoác noåi laø tính toát cuûa tuoåi treû ñeå daãn tôùi thaønh coâng, nhöng cuõng caàn phaûi duøng ñaàu oùc tính toaùn saép xeáp môùi ñöôïc. Taøi chaùnh hôi bò caêng thaúng. Caån thaän nhieàu veà xe coä. CANH TUAÁT 44 TUOÅI: Chuyeän lo nghó veà phaùp lyù ñaõ coù cô hoäi giaûi quyeát thoûa ñaùng. Ñaõ phaù vôõ ñöôïc beá taéc trong coâng vieäc, tuy coøn vaøi raéc roái nhoû. Taøi chaùnh baét ñaàu thaáy deã chòu MAÄU TUAÁT 56 TUOÅI: Tinh thaàn thoaûi maùi nhieàu vì coâng vieäc ñaõ baét ñaàu hanh thoâng. Luùc naøy tieàn baïc ñöôïc may maén, coù taøi loäc baát ngôø ñöa ñeán. Gia ñaïo bình an. BÍNH TUAÁT 68 TUOÅI: Nhöõng döï tính laøm aên cho töông lai ñaõ coù cô thöïc hieän ñöôïc, thôøi ñieåm naøy ñaõ thuaän lôïi. Tieàn baïc tuy coøn phaûi lo aâu chuùt ít nhöng cuõng qua ñöôïc deã daøng. QUYÙ HÔÏI 31 TUOÅI: Tieàn baïc hôi bò eo heïp vì tieàn kieám ñöôïc coù haïn maø chi phí nhieàu hôn. Raùng thu xeáp cho chuyeän tình caûm oån ñònh ñeå khoûi bò phaân taâm aûnh höôûng tôùi coâng vieäc. TAÂN HÔÏI 43 TUOÅI: Gaëp nhöõng chuyeän phieàn nhieãu vì nhöõng ngöôøi thaân trong giaø ñình, doøng hoø. Kheùo leùo xöû trí seõ giaûi quyeát ñöôïc eâm ñeïp maø thoâi. Ngheà nghieäp, tieàn baïc oån ñònh. KYÛ HÔÏI 55 TUOÅI: Ñaõ qua ñöôïc caùi aûi khoù khaên vì xung ñoät tö töôûng giöõa ngöôøi thaân vôùi nhau. Cuõng khoâng neân tính tôùi chuyeän laøm aên chung ñuïng seõ coù xích mích lôùn sau naøy. ÑINH HÔÏI 67 TUOÅI: Ngheà nghieäp caøng ngaøy caøng phaùt trieån hôn, giaûm ñöôïc söï lo aâu cuûa thôøi gian qua. Taøi chaùnh raát oån ñònh. Caàn thaän nhieàu veà xe coä cuõng nhö veà söùc khoûe .


243

TAÏ315 P CHÍDEC RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013 05, SOÁ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

770-454-7477

PERMANENT MAKE-UP ª PHUN XAÂM THEÂU THAÅM MYÕ

ª Nhoùm thôï chuyeân nghieäp - vui veû - phuïc vuï taän tình, chu ñaùo seõ mang ñeán cho Quyù Khaùch nhöõng kieåu toùc thôøi trang, hoaøn haûo treân ñöôøng neùt.

ª Phun theâu ñieâu khaéc chaân maøy (Söï ñoät phaù kyø dieäu phun rôi, ñieâu khaéc chaân maøy 3D cuaû Haøn Quoác chæ coù taïi Hair Capital) ª Phun moâi, mí maét, nhuû hoa, maøu saéc khoâng phai (Baûo ñaûm khoâng söng, khoâng ñau, voâ truøng rieâng bieät). ª Söûa chaân maøy, mí maét bò ñoåi maøu. ª Xoùa noát ruoài, muïn thòt, ñoài moài...baèng maùy Plasma. ª Saên soùc vaø ñieàu trò da.

Thieän Haân (Tracy) hôn 15 naêm trong ngaønh xaâm thaåm myõ, xin haân haïnh phuïc vu quí khaùch taïi Hair Capital.ï

Cell: 404-259-7036

277


244

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


245

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

Công ty Kaiser Effective 10/01/13 ‐ 12/01/13 Chương Trình ADVANTAGE PLANS 5000 Bảo Hiểm Sức Khỏe Của KAISER PERMANENTE Nam(độc thân) Nử (độc thân) Tuổi Hai vợ chồng Hai vợ chồng và các con 19‐24 $87.55 $102.00 $182.75 $538.05 25‐27 $85.85 $108.80 $181.90 $528.70 28‐30 $86.70 $112.20 $187.00 $532.10 31‐33 $91.80 $119.85 $199.75 $546.55 34‐36 $98.60 $127.50 $212.50 $558.45 37‐38 $103.70 $136.00 $226.10 $572.05 39‐40 $110.50 $143.65 $240.55 $586.50 41‐42 $119.00 $153.85 $256.70 $602.65 43‐44 $125.80 $162.35 $272.85 $618.80 45‐46 $133.45 $171.70 $289.00 $633.25 47‐48 $141.95 $181.05 $306.00 $651.10 49‐50 $154.70 $187.85 $333.20 $686.80 51‐52 $165.75 $198.05 $352.75 $708.05 53 $176.80 $203.15 $370.60 $723.35 54 $187.00 $204.85 $382.50 $737.80 55 $199.75 $204.00 $403.75 $765.85 56 $207.40 $207.40 $414.80 $777.75 57 $215.90 $210.80 $427.55 $789.65 58 $226.95 $217.60 $444.56 $807.50 59 $237.15 $224.40 $460.70 $822.80 60 $247.35 $231.20 $477.70 $840.65 61 $257.55 $238.00 $494.70 $857.65 62 $267.75 $244.80 $510.85 $873.80 63 $283.05 $253.30 $538.05 $900.15 64 $301.75 $266.05 $566.95 $929.90 Công ty Blue Cross Blue Shield Effective Oct/01/13 ‐ December/31/13 Chương Trình SMARTSENSE PLUS POS PLANS  Bảo Hiểm Sức Khỏe Của BLUE CROSS BLUE SHIELD ‐ Area 5 Plan $1500 Plan $2500 Plan $ 5000 Hai vợ chồng  Hai vợ chồng  Hai vợ chồng  Nam(độc thân) Nử (độc thân)  và các con Nam(độc thâ Nử (độc thân)  và các con Tuổi Nam(độc thân) Nử (độc thân)  và các con 0‐1 $210.04 $203.28 $554.23 $153.34 $148.41 $404.62 $114.50 $110.82 $302.13 18* $86.76 $85.68 $313.25 $63.34 $62.55 $228.69 $47.29 $46.71 $170.76 19‐23 $97.92 $122.99 $359.56 $71.49 $89.79 $262.50 $53.38 $67.05 $196.01 24‐28 $114.27 $146.49 $424.68 $83.43 $106.95 $310.04 $62.29 $79.86 $231.51 29‐32 $123.38 $181.54 $490.48 $90.07 $132.54 $358.08 $67.26 $98.97 $267.38 33‐35 $139.44 $208.57 $530.44 $101.80 $152.27 $387.25 $76.01 $113.70 $289.16 36‐38 $160.20 $230.41 $592.71 $116.95 $168.21 $432.72 $87.33 $125.60 $323.11 39‐41 $176.45 $243.33 $624.83 $128.82 $177.65 $456.17 $96.19 $132.65 $340.62 42‐44 $192.71 $256.16 $654.11 $140.69 $187.01 $477.54 $105.05 $139.64 $356.58 45‐46 $224.63 $291.22 $685.74 $163.99 $212.61 $500.63 $122.45 $158.75 $373.82 47‐48 $246.27 $314.03 $728.14 $179.79 $229.26 $531.59 $134.25 $171.19 $396.93 49‐50 $267.71 $322.75 $748.90 $195.45 $235.62 $546.74 $145.94 $175.94 $408.25 51‐52 $289.26 $334.11 $771.12 $211.18 $243.92 $562.97 $157.68 $182.13 $420.37 53‐54 $316.28 $350.56 $811.27 $230.91 $255.93 $592.28 $172.42 $191.10 $442.50 55‐56 $344.58 $366.81 $834.19 $251.57 $267.79 $609.01 $187.84 $199.96 $454.74 57‐58 $373.37 $384.63 $877.56 $272.58 $280.81 $640.58 $203.54 $209.68 $478.39 $417.63 $950.52 $320.12 $304.90 $693.93 $239.04 $227.67 $518.16 59‐60 $438.49 $462.58 $1,070.57 $383.53 $337.71 $781.58 $286.38 $252.17 $583.60 61‐64 $525.34 * For those not eligible for Medicare. * This Plan does not provide maternity benefits.


246

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

247


248

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

5


6

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

7


8

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

Chương Trình Giảm Giá Đặc Biệt Tẩy Trắng Răng $100 OFF


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 435 ° DEC 05, 2013

COLOR AD

770-696-1662

IBC

Rangdong 435  

Rang Dong is a biweekly Vietnamese magazine published since 1991. The magazine is delivered in Georgia, South/North Caroline, Florida, Tenne...