Page 1


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COLOR AD

1


2

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COLOR AD

3


4

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COLOR AD

5


6

COLOR AD

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

1


2

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


3

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

MUÏC LUÏC 06

Thö Toøa Soaïn - Song An Chaâu

10

Thôøi Söï Hoa Kyø - Ñaùng gheùt vaø ñaùng sôï - Nguyeãn Xuaân Nghóa

14

Nhaän Ñònh - Khoâng phaûi chuyeän töôùng Giaùp - Trònh Hoäi

36

Thôøi Söï VN - Boû ñaûng khoân hay daïi - Phan Nhaät Huyønh

54

Dieãn Ñaøn Töï Do - Baøn chuyeän Ñaûng phaùi - Hoaøng T. Thanh Nga

60

Nhaø Cöûa - Giaù nhaø vaø thôøi cuoäc - Nguyeân Ngoïc

62

Phong Thuyû - Ngöôøi tuoåi Tuaát - Nguyeãn Só Trieäu

64

Luaät HK - Obamacare sao mua khoù vaäy? - Nguyeãn Khanh

68

Y Hoïc - Chuûng ngöøa hay khoâng - Nguyeãn Phöông

70

Söùc Khoûe - Nguû nöôùng cuoái tuaàn - Voõ Höông

72

Cha Meï & Con - Nhöõng ñieàu ñaøn oâng thích - Bích Nga

104

Ñôøi Soáng - Cöùa traùi tim em - Ñöùc Thònh

120

Lòch Söû - TT Ngoâ Ñình Dieäm löu daáu taïi Hoaøng Sa - Haøn Giang

126

Vui Cöôøi - RÑ Söu taàm

128

Du Lòch - AÙ chaâu laø nhaø 2 - Huyeàn Chip

134

Chuyeän Vieät Nam - Cheát, vöùt soâng - Xuaân Tuøng

144

Truyeän Ngaén - Möa kyû nieäm - Hoaøng T. Thanh Nga

152

Facebook - Vaên hoaù Myõ vaø Vieät - Nguyeãn Cao Kyø Duyeân

154

Truyeän Phoùng Taùc - Giai nhaân vaø Ñaïi ñeá - Huyønh Dung

162

Truyeän Nhieàu kyø - Ñoaøn vuõ khoûa thaân - Ngöôøi Thöù Taùm

170

Vaên Hoïc - Ñinh Phuïng Tieán & aùm aûnh chieán tranh - Du Töû Leâ

176

Taûn Maïn Queâ Höông - ÔÛ gheùp - Vuõ Cao Huaân

182

Truyeän Nam Boä - Ngoïn coû gioù ñuøa - Hoà Bieåu Chaùnh

206

Phoûng Vaán - Vieän Khoång Töû - Ts. Nguyeãn Xuaân Dieän

214

Taûn Maïn- Tình baïn ngöôøi xöa - Hoøa Khanh

216

Beáp Nhaø Ta Naáu - Laåu maém mieàn Trung - Dì Hai Hueä

218

Chuyeän Laï Ñoù Ñaây – Raïng Ñoâng Söu Taàm

226

Taâm tình qua caùnh thö - Thanh Lan Phuï Traùch

236

Loái soáng - Coâng baèng gôùm gieác - Phöông Khaùnh

240

Töû Vi – Phöông Ñieàn Nguyeân THÔ - 114 -115, 150, 234 Neáu Mai Anh Cheát... - Minh Leâ Sôn Leû Boùng - Lôïi Traân Ñoâi Boùng - Song An Chaâu Coù nhöõng chieàu Thu - Hoaøng Yeán Goïi Gioù Thu Sang - Hoà Nguyeân Thu Thu Nhôù Nhung - Ñoã thò Minh Giang Buoàn Ñoùng Baêng Vaø Vaàng Traêng Trong Vaét - Traàn Vaán Leä Muøa Ñoâng Caûm Khaùi - Traàn Vaán Leä

THÖ TÖØ, BAØI VÔÛ, CHI PHIEÁU XIN GÔÛI VEÀ RANGDONG MAGAZINE P.O. BOX 931660, NORCROSS, GA 30003 Quyù vò caàn Rao Vaët, xin goïi soá: 678-360-2840 Quyù vò caàn quaûng caùo Thöông Vuï, xin goïi soá:404-704-6599


4

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index BAÙC SÓ ÑOÂNG Y Baùc só Ñoâng Y Laâm Tuaán.........................46 Baùc só Ñoâng Y Leâ Bình...........................241 BAÙC SÓ Y KHOA & GIAÛI PHAÅU THAÅM MYÕ Baùc Só Nguyeãn Huy Ñaïo.........................44 BS Y.H. Parikh (Nhi Khoa).......................42 Drews Family Medicine Norcross.............65 Baùc Só Nguyeãn Vaên Khöông...................219 Better Health Medical Group ...................95 BAÙC SÓ NHAÕN KHOA BS Nhaûn Khoa Yin-Lok Lai ......................39 Italy Optical ..............................................24 Eye Best Optical ......................................83 Wang Eye Center.....................................19 Next Day Optical ......................................37 Baùc Só NHA KHOA N.S Vinh P. Huyønh (Nieàn Raêng)...Maøu / 102 Nha só Yi- Tsu Cheng ..........................Maøu Nha só Chi Huyønh (T. Taâm Nha Khoa)......93 Nha Só Tuyeàn Phaïm.................................30 Nha Só Phaïm Laân.....................................85 Nha só Phöôïng Phaïm...............................45 Nha Só Leâ Minh Thieän.......................51, N/A Nha Só Tiffany Thanh Dang......................44 Nha Só Henry Haø Nguyeãn.......................124 AT Dental (Nha Só Nguyeãn Anh Tuù)......Maøu BS CHÆNH HÌNH - THUOÁC TAÂY BS Phillip Long Dang................................48 Baùc Só Nguyeãn Khoa Bình........................97 Baùc só Robert J. Zarach .........................225 Dr. Phillip Em ........................................Maøu Georgia Gwinnett Clinic ...........................43 Nhaø Thuoác VN + Pharmacy.....................13 Nhaø thuoác Taây Wai-Kiu Famcare...........169 VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ VPLS Orlando Firm................................Maøu LS Gilbert Taylor (Frankie Van).................... ........................................ Maøu (1), 112, 230 VP Luaät Sö Suarino (Jenny Nguyeãn).....246 Luaät Sö Tieân Nguyeãn...............................84 Nöõ Luaät Sö Nguyeãn Thanh Tuyeàn............61 VPLS Palazzola Law (Hieäp Ng.)....102/ Maøu Luaät Sö Keith D. Leshine ( Coâ Ngoïc).........8 Luaät Sö Minh...........................................88 Luaät Sö Tröông Minh Cöôøng....................28 Luaät Sö Stuart Barasch............................77 Luaät Sö Hoaøng Nguyeãn..........................101

Luaät Sö Alexsandra Bronsted.................155 VPLS Koo & Sobotta (LS Thaûo)...............11 Dòch Vuï Phaùp Lyù....................................179 LS Marc Ellis............................................49 KHAI THUEÁ - KEÁ TOAÙN Hieàn Tröông CPA (Khai Thueá.)................90 Minh Haûi Khai Thueá..................................63 H&T Khai Thueá Keá Toaùn..........................29 Cöôøng Khai Thueá...................................185 Hieáu Leâ Khai Thueá.................................155 Bens Tax Khai Thueá.............................. 124 Phöông Uyeân Service ............................147 Trung Taâm Dòch Vuï SOS .......................117 Vaên Phoøng Dòch Vuï - Jenny Chaâu . Maøu (2) Saøi Goøn Dòch Vuï Di Truù..........................177 TC Financial - Khai Thueá ...................... 229 NAT dòch vuï............................................189 ABC Khai Thueá & Travel (Phuùc)..............49 Infinity Tax (Nguyeãn Ñaïi)..........................71 Khai Thueá - Jenny Chaâu.................. Maøu (2) Di Truù Blue Sky......................................179 Tax & Financial (Linh Nguyen)...............219 VEÙ MAÙY BAY & CHUYEÅN TIEÀN Minh Haûi Chuyeån Tieàn .............................63 Minh Haûi Travel & Di Truù..........................63 Saøi Goøn Travel ......................................177 Coâng Ty Du Lòch NAT............................189 Phuong Uyen Veù Maùy Bay.....................147 Tuù Uyeân Chuyeån Tieàn..............................81 ABC Travel (Phuùc)...................................49 Blue Sky Travel..................................... 171 ABC Chuyeån Tieàn....................................57 Vy Travel....................................... Maøu (17) LD Travel............................................... 175 COÂNG TY BAÛO HIEÅM Farmers Insurance (Kim Huynh)...........Maø u Chaâu’s Insurance...................................245 Baûo Hieåm Söùc Khoûe (Huyønh Bình)........143 Cao Anthony Baûo Hieåm............................29 All Top (Andrew Tieán Voõ).........................41 Minh Haûi Baûo Hieåm..................................63 AllState Insurance (Ben) .......................124 Infinity Insurance Groups (Nguyeãn Ñaïi)...71 AllState Insurance (Viet Tran)................161 Nationwide Insurance...............................47 InsuredNow (John Dang)........................118 COÂNG TY TAØI TRÔÏ - BANK Chaâu’s Insurance Agency......................244 Home Point Mortgage...............................89 NewPoint Mortgage (Trinh Lö)...............181

Minh Haûi Mortgage...................................63 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) TC Mortgage...........................................229 Roundleaf (Tö vaán taøi chaùnh) ....................9 American 1st Mortgage.........................Maøu Trung Taâm Xoùa Nôï Lincoln ...................221 COÂNG TY MUA BAÙN NHAØ ÑAÁT Don & Associates (Duõng Huyønh).............21 Kim Tran Le Realty ..................................26 Virtual Properties Realty (Vuõ Nguyeãn).... 35 Doanh Leâ (Mua Baùn Nhaø Ñaát)................173 TC Realty (Chung Nguyeãn)................... 229 Yeán Phan Realty................................... 153 Diamond Realty .......................................86 Quyeân Huyønh Real Estate .......................22 Thieân AÂn Realty......................................169 Coâng Ty Quaûn Lyù (thueâ) Nhaø ................135 Royal Realty - Jenny Chaâu.............. Maøu (2) America Realty (Tommy Nguyeãn). Maøu (17) XAÂY CAÁT - SÖÛA CHÖÕA - THIEÁT TRÍ ÑIEÄN - SÖÛA CHÖÕA MAÙY LAÏNH Angee Architect & Construction................87 Control Indoor Air (Haøo Air Co.).............151 LuLu Phuïc Vuï Xòt Moái Moït.......................67 Saigon Electrics....................................... n/a Delux plumbing & Piping (Chuùc)............113 H&C Roofing ..........................................181 Unique Kitchen, Flooring, Bath ................79 H&H Heating & Air..................................173 B&H Construction...................................116 No.1 Carpet .............................................91 Ñinh Maùy laïnh-Maùy Noùng.........................75 Taùm Giaët Thaûm......................................135 BT Construction........................................98 Dream Granite & Cabinet Co..................123 TNT Construction...................................161 H&N Construction...................................131 Ñöùc Söûa maùy laïnh & ñieän........................67 Duc’s Flooring.........................................129 Thomas Heating & Air .............................94 Tri & Henry AC/Heating .........................100 Nghóa Traàn Heating & Care......................76 AAA Construction & Roofing....................53 Unique Heating & Air ...............................79

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 190 Hoaëc goïi: 678-360-2840


5

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Danh Muïc Quaûng Caùo - Advertisers Index MUA - BAÙN - SÔN - SÖÛA XE THAY & DAÙN KIEÁNG XE V.T Auto LLC..........................................227 Auto Gallery (Ñaëng Q. Vuõ).....................125 Ba’s Body Shop........................................82 Bui’s Auto Repair......................................34 Lam’s Auto Body Shop.............................99 Tire Star Car Care....................................75 Capital Auto Glass Thay Kieáng Xe...........83 Khieâm Body Shop...................................163 Freedom Auto Sale & Services..............121 VHN Collision...........................................52 DANZ Auto Repair..................................179 World Toyota (Huøng Nguyeãn) ..................40 Atlanta Toyota ........................................165 United Atl Auto Sales..............................213 - SAÙCH BAÙO - BAÊNG NHAÏC - GIFT - ELECTRONICS - ÑIEÄN THOAÏI - CREDIT CARD Sat OK (Hieån).........................................N/A Phöông Uyeân Ñieän Thoaïi.......................147 AT&T Wireless (Atlanta Mobility)............109 Harry Satellite (Caûnh)...............................78 LD Electronics .......................................175 Directv...................................................Maøu Beau Rivage..........................................Maøu Gold Strike.............................................Maøu Harrah’s Cherokee.................................N/A Theá Giôùi AÂm Nhaïc........................Maøu (231) V247 .....................................................Maøu Ngöôøi Ñeïp Gift shop ................................23 Mai Phöông Music & Gift .............Maøu (217) MAC-USA (Credit card)............... Maøu (233) Ñöùc Söûa Computer...................................67 - TIEÄM UOÁN - CAÉT TOÙC - MYÕÕ PHAÅM - MYÕ VIEÄN Hair Capital.............................................243 Tieäm toùc Myõ Dung ...................................20 Brenda’s Hair & Nails...............................87 Vuõ Hair Salon.........................................127 Sleek Looks Beauty Salon........................34 Hoang Nhung Cosmestic........................187 Oanh Hair Salon.....................................239 2050 Beauty & Cosmestic......................167 Kim Phung Spa & Salon.......209, Maøu (217) - NHAØ HAØNG - TIEÄM PhÔÛ Vieãn Höông Restaurant..........................237 Mini Hot Pot............................................141 Yany Express Nhaø Haøng Vieät Nam........119 Phôû Baéc..................................................223 Canton House ........................................133

Sai Gon Cafe ...............................Maøu (247) Nam Phöông Restaurant..........................33 I Luv Phôû 1.............................................108 Thanh Thanh Restaurant........................121 Phôû 24 ...................................................145 Cheø Vaïn Lôïi ............................................94 Happy Valley Restaurant............... Maøu (31) I Luv Phôû...............................................Maøu - TIEÄM BOÂNG HOA - CAFE - BAÙNH CÖÔÙI - BAÙNH MÌ, BAÙNH NGOÏT - BI DA - TIEÄM RÖÔÏU Tieäm Baùnh Hoàng Koâng...........................103 Chinh Traàn Baùnh Cöôùi............................215 Ann’s Flower - Gifts & Baùnh Cöôùi...........153 Baùnh Mì & Cafeù .....................................131 Fusion Sport Bar....................................Maøu - TIEÄM VAØNG, HOÄT XOAØN - QUAÀN AÙO - QUAY PHIM - CHUÏP AÛNH - MAØN CÖÛA Minh Ngoïc Jewelry.................................110 Tieäm Vaøng Hoàng Ñöùc................ Maøu (248) Kim Anh Maøn Cöûa....................................22 Elite Design Blinds & Shutters................149 E & V Bridal Photographer.....................116 Hoaøng Nam Video..................................221 Hoaø Bình Photo & Video...........................77 Nhieáp aûnh Minh Ñoaøn............................223 Taipei Photo ............................................91 Apple Studio Photo & Video...................113 Long Thaønh Photo & Video......................95 Anh Kiem Photo......................................215 Binh Minh Photo ....................................123 Cty Maøn Cöûa, Maøn Saùo............................53 Max Photo..............................................105 Myõ Alteration & Repair ..........................100 - STORE FIXTURES - FURNITURE - DUÏNG CUÏ NHAØ HAØNG Tongnanfa Restaurant Supply..................82 Furniture Mall...................................92, Maøu HM Restaurant Equipment.....................157 Phuc Loc Tho - Gift shop............... Maøu (18) Luben Furniture............................. Maøu (18) - NAIL & TOÙC SUPPLY TDI Nail Supply.........................................50 Salon & Spa Supply...............................Maøu 1866 Nippers - keàm nails..........................86 Starlight Nail Supply.................................55 Global Salon Depot...............................Maøu

- TRÖÔØNG CHUYEÂN NGHIEÄP Atlanta Beauty Academy........................107 Voõ Ñöôøng Quang Trung.........................149 Tröôøng Vieät Ngöõ AÙnh Ban Mai ..............183 SKA Tröôøng Hoïc Myõ Thuaät....................151 Lôùp Nhaïc Do Re Mi .........................96, 118 Daân Höôùng Daãn Vieát Vaên.......................215 - CHÔÏ THÖÏC PHAÅM AÙ-ÑOÂNG Trinh Groceries.......................................145 Hong Kong Supermarket............. Maøu (232) - THUOÁC BAÉC - CHAÂM CÖÙU - BOÙI TOAÙN Thuoác Baéc Phöôùc Nhôn Ñöôøng...............46 T.N. America Herbs (BS Thomas Voõ)....235 LD StarHealth.........................................175 Phong Thuûy (Master Raymond)...............47 Thaày Baûy - Thieân Quyù Nhaân..................105 Prostate-7...............................................137 Fe-Mon-9................................................139 Thaàn Döôïc Gia Truyeàn ............................80 Ñoâng Y döôïc Phoøng ..............................241 Thuoác Baéc Thaày Ba Caàu Boâng.................27 - BAÛNG HIEÄU - AÁN LOAÙT - WEB Royal Neon Signs...................................227 All Sign...................................................135 Any Printing..............................................57 X-Signs...................................................163 Hello Sign & Awning (Hoaøng Duõng).......111 BC Designs........................................... 225 - LINH TINH Lee Funeral Home....................................69 Thö Môøi Nieäm Vaõng Sanh......................212 Caâu laïc boä Khai Trí...................................99 Ban Nhaïc Hoa Ñaêng ...............................96 Ban Nhaïc Tieán Duõng .............................173 Ban Nhaïc Gypsy Heart ..........................179 CDVNGA ...............................................191 I luv Bowling..........................................Maøu Tieäm Caàm Ñoà - Hong Hai.............. Maøu (15) Space For Rent......................................239 Lake City MarketPlace (Lease).............Maøu Phaân Öu OÂ. Nguyeãn Minh Ñöôøng...............7 TV Huyeàn Khoâng ........................... 210, 211 Gallery Events..........................................59 Leã Töôûng Nieäm TT Ngoâ Ñ. Dieäm.............25 Fashion Show................................ Maøu (32)


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

7


8

SOÁ 315

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433TAÏ°PNOV 05,NG2013 CHÍ RAÏ ÑOÂNG

DEC 05, 2008

www.leshinelawllc.com

Phuïc Vuï Quyù Ñoàng Höông Vieät Nam Hôn 10 Naêm Qua

Vaên Phoøng LS Leshine ñaõ giuùp ñem veà haøng trieäu dollars boài thöôøng thöông tích cho thaân chuû.

11


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

9


11

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

THE LAW OFFICES OF

Thöông Tích Caù Nhaân (Car Accident) ª Tai naïn xe coä - giuùp thaân chuû ñoøi ñöôïc quyeàn lôïi cao nhaát trong moïi tröôøng hôïp Luaät Di Truù (Immigration) ª Xin theû xanh trong caùc tröôøng hôïp sau: ª Baûo laûnh thaân nhaân (vôï choàng , cha meï, anh chò em), ñaàu tö (EB5), du hoïc (F1), du lòch (B2), toân giaùo(R1) ª Laäp hoà sô baûo trôï taøi chaùnh I-864 ª Laøm coâng haøm ngoaïi giao vaø chöùng nhaän ñoäc thaân ñeå keát hoân taïi Vietnam (Marriage Registration in VN) ª Ñoåi theû xanh trong moïi tröôøng hôïp (Greencard Renew) ª Laäp hoà sô thi quoác tòch (Naturalization Applications) Luaät Thöông Maïi: ª Laøm thuû tuïc mua baùn, sang nhöôïng nhaø, ñaát vaø cô sôû thöông maïi (Real Estate Closing) ª Soaïn thaûo hôïp ñoàng mua baùn, cho thueâ (Contract & Lease) ª Giaûi thích hôïp ñoàng mua baùn ª Thaønh laäp coâng ty (Coporations) ª Kieän tuïng daân söï

3775 Venture Drive, Ste. P#200, Duluth, GA 30096 ª www.koosolaw.com

Direction: - Ñi höôùng I-85 N, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo traùi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöôøng Venture Drive, chaïy thaúng khoaûng 0.5 mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club vaø beân caïnh cuûa PetSmart. - Ñi höôùng I-85 S, vaøo exit 104 Pleasant Hill Rd. queïo phaûi, ñeán ñeøn xanh, ñoû ñaàu tieân queïo traùi vaøo ñöoøng Venture Drive, chaïy khoaûng 0. 5 Mile, queïo phaûi vaøo, khi thaáy building soá 3775 gaïch ñoû. Vaên phoøng ñoái dieän beân kia ñöôøng Sam’s Club (beân tay phaûi) vaø beân caïnh cuûa PetSmart.


12

Hoa Kyø coù aûnh höôûng quaù lôùn vôùi theá giôùi maø laïi khoâng bieát vò theá ñoù. nhoû trong moät traän ñaùnh cuûa caû moät cuoäc chieán roäng lôùn veà trieát lyù chính trò. Nhìn töø beân ngoaøi, ta neân thaáy ra nhieàu caáp khaùc nhau, töø nhoû ñeán lôùn vaø töø ñoaûn kyø moät naêm tôùi tröôøng kyø cuûa nhieàu naêm vaø nhieàu cuoäc baàu cöû. Moät phe thieåu soá trong ñaûng Coäng Hoøa - thuoäc phong traøo Tea Party theo xu höôùng “libertarian’ vôùi chuû tröông töï do tuyeät ñoái vaø thu heïp vai troø cuûa chính quyeàn ñeán toái thieåu ñaõ nhaân cuoäc tranh luaän haøng naêm veà ngaân saùch vaø möùc coâng traùi toái ña maø gaøi vaøo nhöõng ñieàu kieän nhaèm teâ lieät hoùa hoaëc ít ra giôùi haïn phaïm vi aùp duïng cuûa ñaïo luaät y teá Obamacare. Ñaïo luaät ñöôïc bieåu quyeát vaø ban haønh töø gaàn boán naêm tröôùc - vôùi nhieàu söûa ñoåi töï tieän vaø môø aùm cuûa chính quyeàn Obama - nhöng ñaõ laø luaät vaø khoâng theå thu hoài hay ñaûo ngöôïc neáu Coäng Hoøa khoâng kieåm soaùt ñöôïc caû Haønh phaùp laãn löôõng vieän Quoác hoäi. Duø sao maëc loøng, phe thieåu soá ñoøi khai chieán vaø ñaùnh tôùi cuøng vì lyù do thuoäc phaïm vi yù thöùc heä: giaûm thieåu vai troø nhaø nöôùc. Moät ñònh nghóa khaùc cuûa yù thöùc heä: duø coù gaây toån thaát, bò thaát cöû hay khuûng hoaûng chaúng haïn, thì vaãn phaûi laøm! Ta deã hieåu ra ñieàu aáy khi nhôù ñeán yù thöùc heä coäng saûn... Ngöôïc laïi, phe Daân Chuû cuõng laø naïn nhaân cuûa yù thöùc heä töø phía cöïc taû khi chuû tröông taêng chi, phaùt huy quyeàn phaù thai vaø hoân thuù ñoàng tính, baûo veä moâi sinh baèng moïi giaù, hoaëc tranh thuû haäu thuaãn cuûa thieåu soá da maøu, giaûi toûa cheá ñoä di daân, v.v... Ít ai chuù yù laø phe cöïc taû veà xaõ hoäi vôùi chuû tröông phoùng tuùng, nhö phaù thai, ñoàng tính hoaëc töï do troàng caàn sa,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

laïi raát gaàn vôùi xu höôùng “libertarian” - vaø cuõng cöïc ñoan chaúng keùm ñaùm Tea Party! Sau khi thaát baïi - maø thaát baïi laø taát yeáu vì keùm phieáu laãn caùch tuyeân truyeàn - phe Coäng Hoøa seõ lui veà caõi nhau vaø ñoå loãi, vôùi söï phuï hoïa cuûa truyeàn thoâng, ña soá thieân taû. Nhöng treân ñaø thaéng lôïi, phe Daân Chuû seõ laïi rôi vaøo tranh luaän noäi boä veà nhöõng ñeà muïc sinh töû

khaùc. Taêng chi vaø taêng thueá ñeán möùc naøo khi gaùnh nôï thaät cuûa nöôùc Myõ ñang ñe doïa caùc theá heä veà sau? Laøm sao giôùi haïn caùc muïc chi “chính ñaùng”, entitlements, trong ngaân saùch ñeå haïn cheá söï buøng noå vaø vôõ nôï taát yeáu cuûa khoái coâng traùi 17 ngaøn tyû vaø nhöõng cam keát chaéc chaén laø seõ vi öôùc cuûa quyõ an sinh xaõ hoäi hay y teá? Chuùng ta ñang chöùng kieán moät söï laï, laø hai nhoùm thieåu soá cuûa hai ñaûng ñaõ höôùng daãn caû nöôùc vaøo loaïi maâu thuaãn khoù hoøa giaûi. Ñaûng Coäng Hoøa khoâng coøn söï hieän höõu cuûa xu höôùng oân hoøa thaäm chí thieân taû ôû vuøng Ñoâng Baéc nhö Jacob Javits hay Nelson Rockefeller. Beân Daân Chuû cuõng chaúng coøn caùc tay “baûo thuû” veà ñoái ngoaïi nhö Henry “Scoop” Jackson, Sam Nunn hay Joe Lieberman, hoaëc oân hoøa veà kinh teá nhö John Kennedy hay Bill Clinton. Caû hai thieåu soá naøy chæ nhìn thaáy ngoïn caây tröôùc maët maø queân caùnh töøng phía sau, vaø hoï deã taùi ñaéc cöû nhôø laù phieáu cuûa loaïi cöû tri tích cöïc ôû nhaø. Khi taùi ñaéc cöû, laù phieáu cuûa hoï gaây chaán ñoäng cho toaøn caàu qua boä phaän chuyeån löïc laø thò tröôøng taøi chaùnh, qua laõi suaát traùi phieáu hay hoái suaát ñoàng baïc. Nhöng caû cöû tri laãn ñaïi bieåu cuûa hoï ñeàu baát caàn! Hoa Kyø khoâng coù yù thöùc ñeá quoác, ít ra veà kinh teá, nhöng söï yeáu keùm cuûa ñoàng Euro, ñoàng Yen Nhaät hay ñoàng Anh kim, v.v... vì thöïc löïc kinh teá cuûa caùc xöù ñoù, vaãn khieán daân Myõ coù aûnh höôûng quaù lôùn vôùi theá giôùi maø laïi khoâng bieát vaø cuõng chaúng caàn bieát. Vì vaäy hoï môùi ngaïc nhieân vì sao theá giôùi coù veû choáng Myõ. ª

BaÏn Coù BIEÁT Caùc quan chöùc chính phuû döï kieán seõ coù khoaûng 500.000 ngöôøi daân ghi danh vaøo chöông trình baûo hieåm y teá môùi trong thaùng naøy. Döï ñoaùn naøy ñöôïc ñöa ra tröôùc khi nhöõng truïc traëc veà heä thoáng ñieän toaùn xaûy ra. Neáu nhöõng loãi veà heä thoáng ñieän toaùn naøy vaãn coøn toàn taïi seõ laøm cho nhöõng ngöôøi muoán ghi danh vaøo chöông trình caûm thaáy thaát voïng vaø töø boû yù ñònh ghi danh vaøo chöông trình. Vaø dó nhieân, con soá 500.000 ngöôøi seõ khoâng bao giôø xaûy ra. Trong moät baûn memo ñöôïc löu haønh trong noäi boä Cuïc Y teá vaø caùc dòch vuï nhaân sinh ñaõ ñaët ra chæ tieâu soá ngöôøi ghi danh vaøo chöông trình Obamacare haøng thaùng cho töøng tieåu bang. Baûn memo cuõng ñöa ra öôùc tính raèng seõ coù 494.620 ngöôøi ghi danh vaøo chöông trình Obamacare tröôùc ngaøy 31 thaùng 10. Keå töø thôøi ñieåm baét ñaàu hoaït ñoäng cuûa chöông trình Obamacare ñeán nay ñaõ 15 ngaøy, chính phuû lieân bang vaãn chöa coâng boá con soá nhöõng ngöôøi ghi danh vaøo chöông trình Obamacare. Theo tieát loä cuûa Sôû An Sinh Xaõ Hoäi cuûa Hoa Kyø, thì tieàn phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi trung bình cuûa ngöôøi Myõ veà höu vaøo naêm 2013 laø 1,261 Myõ kim/thaùng, töông ñöông vôùi 15,132 Myõ kim/naêm. Nhaän xeùt ñaàu tieân cuûa nhieàu ngöôøi: Khoâng theå naøo ñuû soáng hay soâaùng sung tuùc caû! Caâu hoûi laø laøm sao gia taêng tieàn phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi khaù hôn ñeâå ñôøi soáng veà höu coøn “vaøng son” hôn chöù? Bí quyeát 1: Ñi laøm ít nhaát 35 naêm... Phuùc lôïi an sinh xaõ hoäi ñöôïc tính treân 35 naêm ñi laøm coù möùc thu nhaäp cao nhaát... Neáu baïn ñi laøm khoâng ñuû 35 naêm, ít hôn 35 naêm, thì nhöõng naêm khoâng ñi laøm ñoù, hoï boû vaøo con soá 0 (ZERO) thu nhaäp, vaø ñieàu naøy seõ laøm giaûm xuoáng tieàn an sinh xaõ hoäi cuûa baïn khi baïn veà höu... Do vaäy, nhôù ñi caøy... ít nhaát 35 naêm baïn nheù...Ví duï, ra tröôøng ñaïi hoïc naêm 22 tuoåi, ñi laøm 35 naêm, thì ñeán khi veà höu, thì tieàn an sinh xaõ hoäi seõ khaù hôn raát nhieàu. Vaäy ñoù neáu khoâng muoán dính daùng tôùi Obamacare thì coá caøy 35 -40 naêm khi veà giaø. ª


13

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

NHAØ THUOÁC TAÂY VIEÄT NAM VN PHARMACY I

4782 Jimmy carter Blvd # 7 Norcross, GA 30093 (Keá Pnôû Hieàn Cuõ))

Tel: 770-717-0707 Fax: 770-717-0686

VN PHARMACY II

5495 Jimmy Carter Blvd #A 8 Norcross, GA 30093 (gaàn Nam Phöông & VN Tofu) Tel: 770-837-0804 Fax: 770-559-1831

CARING PHARMACY 4897 Buford Hwy # 100 Chamblee, GA 30341

(Trong khu chôï Hoaø Bình, keá Hoàng Ñöùc)

Tel: 770-807-0395 Fax: 770-710-0152

Döôïc só Pauline Vöông Ngoïc ñaõ phuïc vuï ñoàng höông trong 10 naêm taïi Atlanta. Döôïc só Ngoïc coù nhieàu kinh nghieäm chuyeân nghieäp giuùp ñôõ ñoàng höông. ÑAËC BIEÄT: TAËNG MAÙY THÖÛ TIEÅU ÑÖÔØNG (TRUETRACK) KHI MUA KIM VAØ QUE THÖÛ * Lieân laïc tröïc tieáp vôùi caùc haõng baûo hieåm vaø coâng ty saûn xuaát ñeå coù Coupon giaùm gía Co-pay hay laø mieãn phí cho nhöõng loaïi thuoác maéc tieàn nhö: - Viread - Baraclude - Advair - Actos - Trilipix - Crestor - Onglyza - Lantus Solosta - Lovaza - Lipitor * Giaûm giaù 10% cho nhöõng ñoàng höông khoâng coù baûo hieåm. * Treân 200 loaïi chæ traû $4.00/thaùng (tuyø theo loaïi thuoác). * Bònh nhaân coù Medicare ñöôïc cho thuoác 90 ngaøy (Tuyø theo loaïi thuoác vaø baûo hieåm). * Giao thuoác taän nhaø mieãn phí (Free Delivery) hoaëc gôûi qua böu ñieän cho nhöõng khaùch ôû xa. * Lieân laïc vôùi Medicare vaø Medicaid ñeå xin traû cho: - Maùy xoâng hôi (Nebulizer). NHAÄN CAÙC LOAÏI - Maùy, kim vaø que thöû tieåu ñöôøng. BAÛO HIEÅM: - Caùc loaïi gaäy choùng vaø loaïi gaäy choùng coù 4 chaân. - Medicare, Medicaid - Aetna - Cigna * Laáy thuoác tröôùc cho khaùch ñi xa (tuyø theo baûo hieåm) Medco - Walgreens * Laáy thuoác cuøng giaù (Price match) vôùi Wal-mart, Walgreens, Kroger, CVS.v.v... - Wellcare - CVS, * Nhaän phieáu söõa WIC (Pidiasure vaø söõa ñaëc bieät cho treû em) Caremark * Baùn Ensure boät, söõa Ensure cho beänh nhaân tieåu ñöôøng vaø coù nhieàu söõa vôùi giaù haï. * Baùn PediaKid, thuoác cho treû em töø Phaùp (Made in France)

Döôïc só vaø nhaân vieân VN Pharmacy I & II vaø Caring Pharmacy giaûi thích roõ raøng caùch duøng vaø coâng hieäu cuûa töøng loaïi thuoác. ©2011 COPYRIGHTED BY RANG DONG MAGAZINE


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

15


16

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

17


18

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

19


20

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

21


22

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

23


24

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

25


26

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

27


28

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

29


30

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

31


32

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 433 ° FEB NOV20, 05,2013 2013

33 33


34

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

35


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

37


38

HCM; Traàn Só Thanh, chaùu chuû tòch QH Nguyeãn Sinh Huøng, leân laøm phoù tænh uûy Daklac; Leâ Nam Thaéng, con trai Leâ Duaãn, leân laøm thöù tröôûng Boä Thoâng tin & Truyeàn thoâng; Nguyeãn Thanh Nghò, con trai Nguyeãn Taán Duõng leân laøm thöù tröôûng Boä Xaây Döïng... Nhöng ñaùng keå hôn nöõa laø chung quanh moãi CCCC naøy luoân coù moät nhoùm deâ nho nhoû ñeå xöû duïng khi coù chuyeän tai tieáng, duø caùc chuù (hay coâ) deâ naøy coù bieát chöùc naêng phuï troäi cuûa mình hay khoâng. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, khoâng caàn chôø ñeán nhöõng khi coù chuyeän tai tieáng, moãi ngaøy nhieàu taàng caùn boä caáp döôùi ñang bò ñaåy ra tuyeán ñaàu ñeå ñoùn nhaän taát caû söï phaãn uaát cuûa ngöôøi daân. Ñaëc bieät trong haøng ngaøn vuï cöôùp ñaát, cöôùp nhaø ñang dieãn ra treân caû nöôùc, nhöõng ngöôøi höôûng thuï phaàn raát lôùn cuûa caùc khu vöïc giaûi toûa thöôøng nuùp raát kín phía sau. Daân chuùng chæ bieát vaø chæ vôùi tôùi nhöõng vieân chöùc caáp thaáp ngay tröôùc maët hoï. Söï oaùn haän cuûa haøng traêm ngaøn gia ñình boãng choác trôû thaønh tay traéng, khoâng cöûa khoâng nhaø, khoâng coù caùch naøo kieám soáng, ñöôïc truùt heát leân nhöõng keû tröïc tieáp thi haønh ñieàu luaät naøy, quyeát ñònh kia xuaát phaùt töø beân treân. Baûn thaân cuûa nhöõng keû thi haønh thöôøng chaúng ñöôïc gì hoaëc chæ ñöôïc chia phaàn raát nhoû. Cuï theå nhö tröôøng hôïp Vaên GiangEcopark. Ngöôøi daân khoâng heà bieát, hay chæ bieát raát ít veà nhöõng taäp ñoaøn höôûng lôïi leân ñeán haøng trieäu thaäm chí haøng tyû ñoâ la beân treân. Beân caïnh nhöõng ñaûng vieân phaûi töï ñaët caâu hoûi Khoân hay Daïi trong ñôøi soáng haøng ngaøy, coøn coù nhöõng ñaûng vieân mang trong loøng caâu hoûi saâu xa hôn, ñoù laø: ÔÛ laïi vôùi ñaûng laø ñaïo ñöùc hay taøn nhaãn? Tröôùc heát veà khía caïnh ñaïo ñöùc. Ñieàu ñaõ khaù roõ laø caøng veà sau, caùc theá heä laõnh ñaïo ñaøng CSVN caøng ít ñaïo ñöùc hôn, duø ñoù laø “ñaïo ñöùc caùch maïng”. Giöõa moät ñaát nöôùc maø chính hoï xaùc nhaän laø coøn quaù ngheøo vì “phaûi ñoái phoù lieân tuïc vôùi nhieàu theá löïc thuø ñòch” thì caùc gia ñình laõnh ñaïo ñeàu ñang ngoài treân nhöõng nuùi gia taøi ôû taàng haøng tyû ñoâ la moät caùch khoâng giaáu dieám töø caùc vöôøn rau rieâng treân saân thöôïng ñeán caùc ñoaøn xe xòn chaïy ñua treân ñöôøng phoá ñeán caùc laâu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ñaøi giöõa ñaùm nhaø daân luïp xuïp. Lyù töôûng XHCN töø laâu ñaõ trôû thaønh: Caïo veùt theo khaû naêng, taåu taùn theo nhu caàu. Thöïc traïng naøy ñaët daáu hoûi lôùn vôùi nhöõng ñaûng vieân coäng saûn coøn muoán giöõ loøng ñaïo ñöùc vôùi ñaûng, vì ñaûng baây giôø laø ai? Moái nguy maát nöôùc khoâng coøn ôû taän ngoaøi khôi Bieån Ñoâng xa xoâi nhöng ñaõ naèm saâu trong ñaát lieàn Vieät Nam. Ñieàu ñaùng noùi laø ñoái vôùi daân toäc Vieät hoâm nay vaø ñoái vôùi lòch söû Vieät ngaøy mai, toäi baùn nöôùc aáy thuoäc veà TAÁT CAÛ moïi ñaûng vieân ñaûng CSVN chöù khoâng rieâng gì caùc toång bí thö vaø caùc uûy vieân Boä chính trò vaø nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët buùt kyù hoaëc quì baùi Baéc Kinh. Lyù do laø vì nhöõng laõnh ñaïo naøy ñaïi dieän cho nguyeän voïng cuûa taát caû caùc ñaûng vieân vaø söï ôû laïi vôùi ñaûng cuûa moãi ñaûng vieân ñoàng nghóa vôùi vieäc chaáp nhaän söï ñaïi dieän naøy. Treân caên baûn ñoù, vieäc tieáp tuïc ôû laïi vôùi ñaûng trôû thaønh quaù taøn nhaãn ñoái vôùi ñoàng ñoäi, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñaõ hy sinh xöông maùu baûo veä ñaát nöôùc naøy trong suoát maáy ngaøn naêm qua. Töøng caâu töøng chöõ cuûa caùc anh huøng daân toäc xaû thaân choáng ngoaïi xaâm phöông Baéc ñang bò taåy xoùa, ñuïc boû; töøng taám bia töøng khu moä cuûa nhöõng chieán só choáng Trung Quoác xaâm löôïc thôøi 1979 - 1989 ñang bò ñaäp phaù ñeå traùnh laøm phieàn loøng Baéc Kinh. Söï taøn nhaãn khoâng döøng ôû ñoù. Trong khi ñaûng vieân, caùn boä caáp thaáp haøng ngaøy ñem thaân ñi laøm nhöõng chuyeän bò nhaân daân nguyeàn ruûa ñeå thu lôïi vaø giöõ gheá cai trò cho caáp treân, thì chính con chaùu hoï ñang laø naïn nhaân cuûa caùc suy ñoài moïi maët trong xaõ hoäi hieän nay. Vieäc tieáp tuïc ôû laïi vôùi ñaûng vaø tieáp tay keùo daøi cheá ñoä ñoäc taøi hieän nay cuõng chính laø noã löïc dìm caùc theá heä keá tieáp trong voâ caûm, tuït haäu, ñoùi ngheøo, baát coâng, vaø nhaát laø soáng döôùi laèn möùc giaù trò con ngöôøi maø caû nhaân loaïi ñaõ xem laø ñöông nhieân töø giöõa theá kyû tröôùc. Döôùi caùc nhaõn hieäu xinh ñeïp, töøng haøng töøng lôùp ngöôøi treû goác Vieät chæ mong ñi laøm lao coâng, laøm noâ leä tình duïc ôû nöôùc khaùc ñeå “tieán thaân”. Cöù vaøi chuïc naêm, laõnh ñaïo ñaûng laïi khoe “ñaõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo ñöôïc theâm moät ít”. Theá giôùi seõ coøn tieáp tuïc nhìn ngöôøi Vieät Nam vôùi caëp maét khinh

thöôøng hay vôùi loøng thöông haïi bao nhieâu naêm nöõa? Ñaõ coù nhöõng ñaûng vieân khoâng theå nhaém maét taøn nhaãn vôùi daân toäc Nhieàu ñaûng vieâCán. , keå caû caùc ñaûng vieân cao caáp, ñaõ ray röùt löông taâm nhieàu naêm thaùng tröôùc caâu hoûi: Trung thaønh vôùi moät ñaûng ñang lieân tuïc laøm muïc röõa ñaát nöôùc coù phaûi laø söï taøn nhaãn vôùi daân toäc, vôùi caùc theá heä töông lai khoâng? Sau cuøng hoï ñaõ choïn con ñöôøng khoâng theå tieáp tuïc aùc vôùi chaùu con cuûa mình vaø böôùc ñaàu tieân laø phaûi ngöng ngay, khoâng tieáp tay vôùi theá löïc ñang laøm khoå daân toäc nöõa. Hoï choïn con ñöôøng rôøi boû ñaûng hay nhaát ñònh laøm nhöõng vieäc maø hoï bieát seõ bò khai tröø! Theá laø hoï laàn löôït rôøi boû nhöõng ñaëc quyeàn ñaëc lôïi ñang höôûng töø tay cheá ñoä vaø chaáp nhaän nhöõng ñoøn tröøng phaït, traû thuø. Hoï laø nhöõng baùc só thöù tröôûng Y teá Döông Quyønh Hoa, uûy vieân Boä chính trò Traàn Xuaân Baùch, caùn boä cao caáp Nguyeãn Hoä, trung töôùng Traàn Ñoä, vieän tröôûng Vieän Trieát Hoïc Maùc-Leânin Hoaøng Minh Chính, .... daøi ñeán nhöõng trung taù Traàn Anh Kim, chuû nhieäm tröôøng ñaûng Vi Ñöùc Hoài, blogger Nguyeãn Chí Ñöùc, .... cuûa thôøi nay. Nhöng coù leõ nhöõng doøng chöõ cuûa Luaät gia Leâ Hieáu Ñaèng trong nhöõng ngaøy bònh lieät giöôøng ñaõ “tính soå” laïi cuoäc ñôøi mình vôùi ñaûng ñang laøm rung ñoäng nhieàu ñaûng vieân CSVN nhaát. Baèng nhöõng lôøi leõ bình thaûn nhöng thaúng thaén vaø can ñaûm, oâng Ñaèng khaúng ñònh chæ coù daân chuû töï do môùi ñöa ñaát nöôùc tieán leân, hoäi nhaäp vaøo traøo löu cuûa theá giôùi vaên minh. OÂng chaân thaønh keâu goïi ñaûng vieân haõy rôøi boû ñaûng CSVN vì töông lai cuûa ñaát nöôùc vaø caùc theá heä chaùu con. ***** Hôn luùc naøo heát, caâu hoûi: ÔÛ laïi vôùi ñaûng, ñaïo ñöùc hay taøn nhaãn? ñang chôø caâu traû lôøi cuûa töøng ñaûng vieân CSVN. Xin ñöøng chôø ñeán cuoái ñôøi hay ñeán khi khoâng coøn quyeàn chöùc nöõa môùi ñeå löông taâm mình soáng laïi! Xin ñöøng ñeå quaù muoän tröôùc söï phaùn xeùt cuûa löông taâm, cuûa lòch söû, vaø nhaát laø tröôùc söï khinh bæ vaø oaùn haän cuûa chính con chaùu mình. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

39


40

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TA315 Ï CHÍDEC P RAÏN05, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 SOÁ

41

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

31


42

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

43


44

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

45


46

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

& 678-207-9867


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

47


48

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

49


50

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

51


52

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

3685 CHESTNUT DR. DORAVILLE, GA 30340

BONG: 770-855-9563

Phöôùc: 404-805-0483 Hieáu: 404-234-0038


AP Ï C CH HÍÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SSO OÁ Á 416 433 °° FEB NOV20, 05,2013 2013 TTA ÏP

53 53


TAP Ï SOÁ CH315 Í RAÏN G ÑOÂ G ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 DEC 05, N 2008

55

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

Nhaän göûi UPS ñi khaép nôi Nhaän Order qua phone 1028 North Alameda Street, Los Angeles, CA 90012 Tel: 213.625.1488 Fax: 213.625.1829 Toll Free: 1.800.882.9099 www.starlightnail.com Email: dulylu@starlightnail.com

Chuùng toâi toång ñaïi lyù caùc maët haøng veà Nail Furniture Ngoaøi ra coøn laø ñaïi lyù caùc maët haøng khaùc Chuùng toâi nhaän coá vaán cho nhöõng ngöôøi môùi môû tieäm

129


56

Nhôø cuoän baêng thu hình cuûa security nhaø haøng, thuû phaïm khoâng theå choái caõi, y nhuïc nhaõ laïy luïc van xin nhaø haøng baõi naïi chôù laøm gì coù tieàn maø ñeàn thöïc phaåm vaø theo kieän. Maø bò kieän laø naém chaéc phaàn…tuø! Töø ñoù khai sinh ra ñaûng môùi. Ñaûng Caét Caàu Chì. Ñaûng homeless chæ moät ngöôøi moät xe neân nhaäp boïn vôùi ñaûng caét caàu chì roài cuøng moät soá ñaûng vieân “noàng coát” ñi phaù hoaïi, xuyeân taïc, chuïp muõ, ñoái vôùi nhöõng ngöôøi laøm ñöôïc moät chuùt vieäc goïi laø “noåi” trong caùi söï theá nhieãu nhöông ñoäng loaïn, hoaëc ñaûng phaùi ñoái laäp. Naïn nhaân môùi nhaát cuûa hoï laø Hoàng Thuaän vaø Truùc Hoà ñaøi SBTN, vì Hoàng Thuaän laø ñaûng vieân Vieät Taân, coøn “toäi” cuûa Truùc Hoà laø laøm nhöõng vieäc…tích cöïc, chöa ai nghó ñeán! Ñoïc lôøi traàn tình cuûa Hoàng Thuaän treân facebook, (baøi naøy ñöôïc ñaêng taûi treân baùo Viettimes soá 420 vaø baùo Raïng Ñoâng soá 432) môùi thaáy thaät toäi nghieäp cho nhöõng ngöôøi coù taám loøng vì queâ höông. Coâ beù naøy rôøi VN luùc coøn laø moät ñöùa treû taùm tuoåi, nghóa laø coâ chöa coù khaùi nieäm gì veà toäi aùc cuûa CS ngoaøi ngöôøi cha ñi tuø vì laø Só Quan “nguî”, nhöng vieäc naøy khoâng laøm moät ñöaù beù suy nghó ñöôïc nhieàu. Vaäy nhöng khi tröôûng thaønh, ñöôïc aên hoïc ôû moät xöù sôû töï do, ñöôïc höôûng moïi tieän nghi ñôøi soáng sung söôùng, sao coâ khoâng ôû ñoù maø höôûng thuï cho ñaõ? Laïi tham gia Vieät Taân (ñaûng phaùi bò nhi?u ch?ng ??i) daán thaân veà VN leân keá hoaïch döï aùn noï döï aùn kia, choáng caùi naøy choáng caùi khaùc laøm gì cho nhoïc thaân khoå xaùc !? Laø ngöôøi treû coù taâm hoàn, Hoàng Thuaän thaáy baát bình khi nhìn ngöôøi daân VN cam chòu nhieàu aùp böùc baát coâng, nhaãn nhuïc soáng duø bò töôùc heát quyeàn laøm ngöôøi, trong khi nhöõng teân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

choùp bu quyeàn löïc xaõ hoäi ñoû soáng vöông gæa ôû giai caáp tyû tyû phuù. Nhöõng ñaïi coâng töû, ñaïi tieåu thöcon quan aên chôi sa ñoaï moãi ñeâm coù theå vaøi ngaøn ñoâ, chuyeän nhoû. Coøn daân ngheøo chæ vì khoâng côm aên maø con caùi hoï phaûi ñem thaânñi baùn, tha phöông caàu thöïc. Hieän traïng naøy bieán töôùng döôùi hình thöùc “laáy choàng xöù laï”, gaùi trinh traàn truïi cho ngöôøi naén boùp löïa choïn nhö choïn môù rau con caù chôï tröa. Ñeå khi “truùng tuyeån” thì khaên goùi theo “choàng” sang xöù khaùc, ñeâm ñeâm laøm noâ leä tình duïc cho caû gia ñình Taøu queø gaõy goïng, Ñaïi Haøn vuõ phu. Ñeå ban ngaøy laøm ngöôøi ôû ñôï khoâng coâng nhoïc nhaèn khoán khoå. Ñeå nhöõng ngöôøi con xa xöù vieát thö veà than thôû vôùi meï “hoï coøn ngheøo khoå hôn nhaø mình”, roát cuoäc töôûng ñoåi ñôøi hoùa ra … giaäp ñôøi.Khoâng than thôûthì caâm laëng chòu ñöïng, tôùi luùc chòu heát thaáu nhaûy laàu töï vaãn, cha meï baøng hoaøng thaûng thoát nhaän veà naém tro taøn cuûa ñöùa con gaùi tuoåi thanh xuaân, ñem thaân ñi ñoåi laáy cheùn côm manh aùo. Hoaëc coù con trai thì cho ñi “xuaát khaåu lao ñoäng” mong vaøi naêm sau con ñem veà chuùt voán lieáng gaày döïng cuoäc soáng, gia ñình phaûi vay nôï caét coå noäp coâng ty dòch vuï ñeå kieám moät “xuaát” nöôùc ngoaøi, naøo ngôø ñaåy con vaøo choán khoå sai thôøi Trung Coå, roát cuoäc mang thaân taøn pheá, oâm nôï baùn nhaø… Hay baêng hoaïi nhaân phaåm traéng trôïn hôn laø nhöõng coâ gaùi baùn “hoa” trong nöôùc vôùi nhieàu thöù haïng. Haïng cao caáp (hoa haäu, ngöôøi maãu),haïng thöôøng, haïng ñöùng ñöôøng. Hoaëc phôûn phô trong khaùch saïn sang troïng. Hoaëc beä raïc döôùi boùng toái ñeâm ñen. Khoâng ngoaïi tröø sinh vieân nam nöõ laø nhöõng con ngöôøi trí thöùc, hoïc vaán, cam taâmgaït boû danh döï phaåm chaát ñeå tham gia ñoäi nguõ haønh

ngheà nhô nhuoác, laáy ngaén nuoâi daøi. Vaø thöông taâm hôn,coøn coù nhöõng ñöùa con gaùi, con nít, bò ngöôøi ngoaøi, ngöôøi thaân, löøa baùn cho ñoäng maïi daâm beân ngoaøi bieân giôùi, soáng kieáp ñòa nguïc khoâng hy voïng vöôït thoaùt. Xaõ hoäi chuû nghiaõ saûn sinh ra nhöõng con ngöôøi khoâng coù traùi tim, voâ löông tri bôûi ñoàng tieàn… Hoàng Thuaän vôùi baàu nhieät huyeát treû, lyù töôûng cuoäc ñôøi, ñaõ cuøng nhöõng ngöôøi baïn chung chí höôùng veà VN laäp döï aùn choáng maïi daâm, choáng buoân ngöôøi. Vaø truyeàn baù cho moïi ngöôøi bieát quyeàn töï do toái thieåu hoï caàn ñöôïc höôûng... Coøn Truùc Hoà vaø ñaøi SBTN cuûa anh luùc gaàn ñaây khua chieâng gioùng troáng, noã löïc gaây nhieàu tieáng vang cho caû theá giôùi bieát veà hieän traïng nhaân quyeàn beâ beát ôû VN, khieán baïo quyeàn coäng saûn ruùng ñoäng. Chöa bieát keát quaû theá naøo nhöng noã löïc cuûa anh ñöôïc ñoàng höông caûm meán vaø heát loøng uûng hoä. Môùi ñaây anh coøn giuùp baø cöïu Trung Taù QLVNCH Nguyeãn T. Haïnh Nhôn, hoäi tröôûng Hoäi Thöông Pheá Binh toå chöùc thaønh coâng Ñaïi Nhaïc Hoäi “Caùm Ôn Anh”, ñem chuùt nieàm an uûi cho nhöõng ngöôøi ñaõ ñeå laïi moät phaàn thaân theå ôû chieán tröôøng ñeàn ñaùp nôï non soâng, hieän nay ñang soáng daät dôø nôi queâ höông, ñoäitrôøi chung vôùi keû thuø, baèng maûnh ñôøi laét lay thöông taät. Khoå thay!...Truùc Hoà laø moät ngheä só, anh khoâng phaûi chính trò gia, cuõng chaúng coù taøi aên noùi,neân phaùt ngoân cuûa Truùc Hoà khoâng uoán tröôùc raøo sau, caân nhaéc tính toaùn theá naøo ñeå khoâng bò sô hôû cho keû xaáu lôïi duïng xuyeân taïc. Vaø chuùng ta ñaõ bieát ngoân ngöõ VN raát phong phuù, chæ moät caâu coù theå suy dieãn ra nhieàu nghiaõ, ñoù laø keõ hôû ñeå keû ganh gheùt ñoá kî bôùi moùc, thoåi phoàng. Coäng chung vieäc Truùc Hoà “giao löu” vôùi ñaûng vieân Vieät Taân Hoàng Thuaän, ñuû ñeå keát thaønh toäi. Ñuû ñeå cho nhöõng keû luoân luoân ngaäm buïm maùu trong moàm coù “ñoái töôïng” ñeå… phun. Nhöõng “chuyeân gia phun” naøy laø ñaûng vieân Ñaûng Caét Caàu Chì. Nhaân caùch cuûa hoï theá naøo thì chuùng ta ñaõ bieát qua caâu chuyeän keå treân. Phöông thöùc “ngaäm maùu phun ngöôøi” luoân laø caùch haï caáp ñeâ tieän vaø phaûn taùc duïng, vì khi “ngaäm maùu” thì chính caùi moàm cuûa hoï ñaõ laø moät vaät theå dô


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Neáu Quyù vò ñang tìm moät moùn quaø löu nieäm, cho baát kyø tröôøng hôïp naøo, xin gheù laïi ANY PRINTING & SIGNS, chuùng toâi coù ñaày ñuû caùc kieåu baèng ñoàng, goã, acrylic, crystal... Vaø seõ khaéc taïi choã theo yeâu caàu cuûa Quyù Khaùch

57


58

daùy hoâi haùm. Hoï duøng nhöõng lôøi leõ cöïc kyø baån thiuû tuïc tóu ñeå laêng nhuïc, thoaù maï Hoàng Thuaän, Truùc Hoà. Hoï coi ñoàng höông laø nhöõng ñöùa treû maéc bònh thieåu naêng trí tueä!? khi ñöa ra vaøi hình aûnh photoshop caét gheùp bôùt xeùn töø nguyeân baûn. Hoï phao tin kinh thieân ñoäng ñòa, naøo laø Truùc Hoà saùnh duyeân cuøng Hoàng Thuaän coù Dieäu Quyeân laøm MC tieäc cöôùí (!), naøo laø Dieäu Quyeân eâ cheà cay ñaéng oâm con nuoâi moät mình ñeå Truùc Hoà töï do vui duyeân môùi (trong khi gia ñình nhaø ngöôøi ta vaãn sum vaày vui veû). Chæ baèng nhöõng vieäc laøm gian traù, lôøi noùi bòa ñaët traéng trôïn nhö theá cuõng ñuû ñeå ta ñaùnh gía nhaân phaåm vaø möùc ñoä khaû tín trong phaùt ngoân cuûa maáy “chuyeân gia” naøy. Roài coù leõ thaáy nhöõng tin ñoù chöa ñuû “eùp pheâ” ñeå ñoàng höông taåy chay Truùc Hoà, hoï laïi bôùi gia phaû nhaø anh, tìm ra tin “noùng soát” raèng anh coù baø con gì ñoù vôùi moät teân caùn goäc Vieät coäng (?). Vieát ñeán ñaây toâi phaûi buoät mieäng cöôøi khan, vì caùi troø gheùp toäi hoà ñoà y heät cuûa coäng saûn trong thôøi kyø caûi caùch ruoäng ñaát, ñaáu toá cheát trieäu ngöôøi daân mieàn Baéc. Ngöôøi Vieät chuùng ta soáng trong caûnh phaân chia giôùi tuyeán bôûi cuoäc chieán tranh hôn 20 naêm. Cuøng laø ngöôøi Vieät ai maø chaúng coù chuùt daây mô reã maù hoï haøng vôùi phía beân kia, quan troïng laø lyù töôûng, laø nhìn xem haønh ñoäng hieän taïi cuûa ngöôøi ñoù theá naøo. Ngay caû khi ñaûng vieân coäng saûn tænh ngoä raèng hoï ñaõ laàm ñöôøng laïc loái muoán quay laïi cuøng chính nghóa QG, chuùng ta cuõng neân dang tay ñoùn nhaän nhö ngaøy tröôùc VNCH töøng coù Boä Chieâu Hoài, ai laïi nôõ neùm ñaù xoâ ñuoåi chöûi bôùi? Huoáng hoà chæ laø “dính chuùt baø con” mô hoà do ngöôøi coá tình bôùi …loâng tìm veát. Nhöõng lôøi xuyeân taïc vu khoáng traéng trôïn keøm theo nhöõng hình aûnh photoshop kyõ thuaät vuïng veà, cho duø con maét khoâng tinh töôøng cuõng nhìn thaáy ngay ñieàu gian traù. Theá nhöng vaãn coù moät soá ngöôøi tin saùi coå, bôûi phaàn ñoâng ngöôøi Vieät chuùng ta thaät thaø deã tin, hôøi hôït trong suy xeùt neân ñaâm ra hoang mang, lung lay nieàm tin vaøo thieän chí cuûa nhöõng ngöôøi ñang daán thaân laøm vieäc…bao ñoàng (hoaëc lôøi noùi gian doái nhöng do laäp ñi laäp laïi nhieàu laàn cuõng khieán thieân haï phaûi tin, nhö giôùi caàm quyeàn CS löøa

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

doái ñöôïc daân chuùng mieàn Baéc suoát hôn 20 naêm). Coù ñieàu chính nhöõng ngoân töø haï caáp thoâ tuïc duøng ñeå thoùa maï ngöôøi khaùc cuûa nhöõng keû khoâng coøn nhaân caùch ñaõ laøm ñoàng höông phaûi xeùt ñoaùn laïi. Vaø moïi ngöôøi ñaõ nhaän dieän ra hình nhaân dò daïng vôùi caùi moàm nhoe nhoeùt maùu! Ñeå…khinh bæ, kinh sôï. Than oâi!...“Hình nhaân dò daïng” ngaøy nay chính laø vaøi vò Só Quan trong QLVNCH ngaøy xöa. Tröôøng Voõ Bò QG Ñaø Laït, tröôøng Voõ Bò Thuû Ñöùc, naêm xöa ñaøo taïo ra bao ngöôøi Só Quan öu tuù, vaên voõ song toaøn, phaåm chaát ñöùc ñoä. Ñaõ xuaát thaân bôûi nhöõng quaân tröôøng toát nhaát, coäng vôùi caên baûn hoïc vaán caàn cho ñieàu kieän ñöôïc tuyeån choïn, côù sao maáy vò naøy bieán daïng nhaân caùch!? Chaúng leõ sau bao naêm bò giam giöõ bôûi nguïc tuø coäng saûn, hoï “hoïc taäp” thaám nhuaàn ñöôïc thoùi gian doái, xuyeân taïc, trí traù, löu manh, thoâ bæ, ñoåi traéng thay ñen cuûa vc, giôø ñaây ñem ra haønh xöû vôùi nhöõng ngöôøi cuøng chung chieán tuyeán nhöng khaùc ñaûng phaùi??? Hay hoï thaáy cheá ñoä CS saép suïp ñoå maø ñaûng hoï tham gia chaúng laøm ra coâng traïng gì cho daân cho nöôùc, sôï maát phaàn “caùi baùnh” VN neân cuoáng cuoàng choáng phaù noï kia nhaèm trieät haï ñoái thuû ñeå giaønh uy tín??? Hay hoï töôûng Truùc Hoà, Hoàng Thuaän “chaám muùt” ñöôïc chuùt ít gì khi giuùp toå chöùc Ñaïi Hoäi “Caùm Ôn Anh” thaønh coâng röïc rôõ, neân ganh tî? Vì suy buïng ta ra buïng ngöôøi. Maø ñuùng hoï nghó theá thaät khi haèn hoïc noùi “quæ ñoû Hoàng Thuaän duøng tieàn cuûa thöông pheá binh veà VN aên chôi traùc taùng…”. Cuõng may, nhöõng Nguyeãn Phöông Uyeân. Ñinh Nguyeân Kha.Huyønh Thuïc Vy. Ñoã T Minh Haïnh .v.v…ôû VN, chöù neáu maáy ngöôøi treû traøn ñaày nhieät huyeát ñoù ôû haûi ngoaïi naøy maø laïi gia nhaäp ñaûng Vieät Taân nöõa, thì coù leõ chieác aùo traéng tinh khoâi, loøng yeâu nöôùc cuûa maáy em cuõng bò boâi baån bôûi nhöõng con ngöôøi ñaày loøng ñoá kî, bôûi nhöõng caùi moàm chuyeân ngaäm maùu phun…baäy. Tinh thaàn ngöôøi yeâu nöôùc seõ bò khuûng boá kinh khieáp khoâng thua gì nguïc tuø coäng saûn! Thaät khoâng theå duøng ñaàu oùc ñôn giaûn ñeå lyù giaûi haønh ñoäng thuø nghòch aáy, chæ coù theå ñoaùn moø maø thoâi! Ñaùng thöông thay cho nhöõng keû tröôûng thöôïng, giaø laõo, nhöng aáu tró ngu

muoäi khi duøng caùch xuyeân taïc gian traù ñeå boâi nhoï danh döï ngöôøi ñaùng tuoåi con chaùu, ngöôøi ôû phe ñoái laäp vôùi mình ñeå giaønh coâng traïng. Bôûi chính hoï bò moïi ngöôøi khinh bæ chöù khoâng phaûi naïn nhaân. Moät ñieàu raát ñôn giaûn nhöng maáy ngöôøi naøy khoâng nghó ñöôïc, raèng nhöõng ai ñaõ daán thaân vì lyù töôûng seõ khoâng maøng danh lôïi, bôûi danh lôïi naøo buø ñaép ñöôïc nhöõng hy sinh thieät thoøi treân böôùc ñöôøng tranh ñaáu gian nan dòu vôïi, coù khi daøi thaêm thaúm baèng caû cuoäc ñôøi?Hoï neân hoûi chính baûn thaân hoï, hoï coù daùm hy sinh ñaáu tranh, daán thaân vaøo hang huøm VN ñeå sau naøy ñöôïc neâu coâng caùn vôùi daân vôùi nöôùc khoâng? Chaéc chaén laø khoâng, bôûi hoï khoâng heà coù chuùt taám loøng. Bôûi hoï khoâng coù naêng löïc, chæ coù naêng khieáu …chöûi. Khoâng bieát sau naøy nghó laïi maáy ngöôøi naøy coù bò löông taâm caén röùt vì nhöõng vieäc laøm toài teä ñoù? OÂ khoâng!… Hoï ñaõ giaø, xaøi toaøn raêng giaû, coù duøng lôïi nhai thì löông taâm cuõng khoâng ñau, noùi gì laø caén? Vaû laïi hoï khoâng coøn löông taâm löông tri maø chæ coøn …löôn leïo. Neân coù leõ khoâng theå ray röùt thöùc tænh! Ñoái vôùi chuyeän laøm xaáu xa nhaèm phaù hoaïi uy tín danh döï cuûa mình, ngoaøi Hoàng Thuaän traàn tình treân Facebook vôùi baïn beø, Truùc Hoà im laëng. Anh nhö ñoaøn löõ haønh ñi treân ñöôøng caùi quan, choù suûa maëc choù ñoaøn ngöôøi vaãn ñi…Vì Truùc Hoà bieát, voõ coâng caùi theá ñeä nhaát kieám Leänh Hoà Xung trong Tieáu Ngaïo Giang Hoà cuõng khoâng coù ñöôøng kieám naøo höõu duïng ñeå cheùm….ruoài, huoáng chi laø anh. Vaäy hôõi hai ngöôøi, moät treû moät trung nieân. Caùc ngöôøi coøn nhieàu trí tueä, naêng löïc, haõy vöõng böôùc treân con ñöôøng choâng gai ñaõ choïn, ñöøng quan taâm ñeán nhöõng aâm thanh vôù vaån phaùt ra oâng oång töø trong buïi raäm, boùng ñeâm. Nheù Hoàng Thuaän, Truùc Hoà. Neáu keû vieát baøi naøy coù bò “ hình nhaân dò daïng” laêm le phun lôøi phæ baùng chung vôùi “lieân danh” Hoàng Hoà, toâi cuõng seõ duøng caùch nhö ngöôøi bò haïi tröôùc. Im laëng. Chæ coù caùch naøy xöùng vôùi nhöõng keû khoâng coøn nhaân caùch.-

Hoaøng T. Thanh Nga OTC 16/2013 ª


59

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

© RANG DONG 2013 - 432

© RANG DONG 2013 - 433


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

61


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

63


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 20, SOÁ

65

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

GIÔØ KHAÙM BEÄNH: Thöù Hai, Ba, Naêm: 8:30 AM - 5PM Thöù Saùu: 8:30 AM - 3PM Thöù Baûy: 8AM – 1PM THÖÙ TÖ ÑOÙNG CÖÛA

65


66

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ñeán tuaàn leã cuoái cuøng hoï môùi chaïy thöû, gaëp truïc traëc roài caém cuùi ñaàu ñeå söûa, söûa chöa xong ñaõ cho ngöôøi daân vaøo ñaêng kyù.” Theo oâng, “ñaùng leõ ra hoï phaûi baùo cho giôùi höõu traùch bieát laø ñang gaëp khoù khaên veà kyõ thuaät, thay vì cöù maëc keä ñeå daãn ñeán tình traïng quaù teä xaûy ra ngaøy hoâm nay.”

PhÍa ChÍnh PhUû LaÏI Coù CaùI nhÌn KhaùC.

OÂng Jay Angoff, moät cöïu nhaân vieân cao caáp cuûa Boä Y Teá Vaø Xaõ Hoäi Lieân Bang (Department of Heath and Human Services) cho hay maëc duø nhaân vieân ñaëc traùch döïng trang maïng HealthCare.gov ñeàu laø nhöõng ngöôøi laøm vieäc raát taän taâm nhöng “trôû ngaïi lôùn nhaát vaãn laø chuyeän tieàn nong.” Theo lôøi oâng keå, “soá tieàn ñöôïc trao cho khoâng ñuû ñeå hoaøn taát, ñeán khi boä xin theâm tieàn thì caùc vò daân cöû Coäng Hoøa ôû Quoác Hoäi khoâng caáp theâm. Cuoái cuøng, chuùng toâi phaûi caáu tieàn heát choã naøy ñeán choã khaùc ñeå hoaøn thaønh döï aùn ñuùng thôøi haïn.” Coøn chuyeän gaëp trôû ngaïi laø chuyeän “coù theå xaûy ra baát kyø ôû ñaâu, baát kyø luùc naøo,” oâng noùi theâm, “ñieàu quan troïng laø naém baét roõ hö ôû choã naøo ñeå söûa vaø söûa sao cho thaät nhanh.” Moät vieân chöùc khaùc cuûa boä naøy cho hay maëc duø treân nguyeân taéc coù tôùi 3 naêm röôõi ñeå hoaøn taát döï aùn döïng trang maïng, “nhöng coù moät khoaûng thôøi gian raát daøi “chuùng toâi taïm ngöng laøm vieäc vì lyù do khoâng bieát tình hình chính trò seõ ñi ñeán ñaâu.” Vieân chöùc yeâu caàu khoâng neâu teân naøy cho hay haàu nhö naêm 2012 laø naêm khoâng coù laøm vieäc “bôûi vì chuùng toâi chôø phaùn quyeát cuûa Toái Cao Phaùp Vieän xem ñaïo luaät coù vi hieán khoâng, sau khi coù phaùn quyeát roài laïi chôø xem keát quaû cuoäc baàu cöû toång thoáng nhö theá naøo” vì neáu oâng Mitt Romney ñaéc cöû vaø ñaûng Coäng Hoøa naém khoái ña soá ôû Thöôïng Vieän, coù theå ñaïo luaät seõ bò huûy boû. “Maõi ñeán cuoái naêm 2012 khi keát quaû baàu cöû cho thaáy beân Daân Chuû tieáp tuïc naém Toøa Baïch OÁc vaø Thöôïng Vieän, luùc ñoù chuùng toâi môùi tieáp tuïc döï aùn döïng trang maïng.” Trôû ngaïi thöù ba ñeán töø “söï chaàn chöø cuûa caùc tieåu bang,” theo lôøi nhaø phaân tích Steve Schuler cuûa toå chöùc Y Teá Coäng Ñoàng Hoa Kyø. “Ít nhaát trong 6 thaùng trôøi chính phuû lieân

bang phaûi chôø ñôïi yù kieán cuûa caùc tieåu bang, thoaït ñaàu moät soá khoâng muoán tham gia, ñeán khi ñoàng yù tham gia hoï laïi chaàn chöø khoâng quyeát ñònh coù laäp trang maïng rieâng cho daân chuùng trong tieåu bang hay tham gia vaøo trang maïng do chính phuû lieân bang döïng leân.” Theo lôøi oâng Jay Angoff, cöù moãi laàn phaûi chôø ñôïi nhö vaäy “nhaân vieân trong ban döïng trang maïng HeathCare.gov laïi phaûi ngoài chôø” thaønh ra noùi raèng coù 3 naêm röôõi laøm vieäc nhöng thôøi gian chôø ñôïi ñaõ maát gaàn moät nöûa. Baát keå vì lyù do gì ñi chaêng nöõa, chuyeän trang maïng gaëp truïc traëc vaãn laø ñieàu “khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc,” theo lôøi Daân Bieåu Eric Cantor, tröôûng khoái daân cöû Coäng Hoøa ôû Haï Vieän. Sau khi cuøng caùc nhaân vieân ñöùng tröôùc T.V. xem baøi dieãn vaên Toång Thoáng Obama ñoïc, oâng Cantor noùi theâm raèng “nhöõng gì ñöôïc (toång thoáng) noùi ôû Vöôøn Hoàng khoâng giuùp ngöôøi daân an taâm hôn.” Lyù do oâng ñöa ra: trang maïng gaëp truïc traëc, neáu khoâng ñaêng kyù ñuùng haïn seõ bò chính phuû phaït, keøm theo ñoù laø nhöõng baèng chöùng cho thaáy nhieàu coâng ty khoâng muoán thueâ theâm ngöôøi hoaëc ñang caét bôùt ngöôøi chæ vì Obamacare baét chuû nhaân phaûi mua baûo hieåm cho coâng nhaân. Beân Thöôïng Vieän, Thöôïng Nghò Só Marco Rubio (Coäng Hoøa-Florida) cho hay seõ ñöa ra moät döï luaät môùi gia haïn thôøi gian ghi danh Obamacare. Lyù do? Vì trang maïng www.HealthCare.

gov gaëp trôû ngaïi. OÂng noùi: “Raát voâ lyù vaø khoâng coâng baèng khi baét daân chuùng phaûi noäp phaït trong khi trang maïng cuûa chính phuû khoâng laøm vieäc höõu hieäu.”

gIaù Caû ThEÁ naØo?

Coøn tuyø tieåu bang vaø hoaøn toaøn tuyø vaøo income cuûa gia ñình baïn. nhöng noùi chung Daân chuùng Hoa Kyø seõ traû baûo hieåm y teá laø 328 ñoâ la/ thaùng trong chöông trình Obamacare Trong caùc tieåu bang coù söï caïnh tranh maïnh meõ giöõa caùc coâng ty BHYT thì giaù phaûi traû cho ngöôøi daân seõ haï, theo Boä Y Teá Hoa Kyø coâng boá baûn baùo caùo. 328 - Ñoù laø con soá ñöôïc 48 tieåu bang öôùc tính cho moãi ngöôøi phaûi traû BHYT trong chöông trình Obamacare vaø chuyeän naøy vaãn coøn laø troïng taâm baøn caõi lieäu nhieàu trieäu daân chuùng Myõ chöa coù BHYT traû noåi hay khoâng. Baø Boä Tröôûng Kathleen Sebelius noùi trong moät cuoäc hoïp baùo: “Ñoái vôùi nhieàu trieäu ngöôøi daân Hoa Kyø caùc choïn löïa môùi naøy seõ giuùp hoï cuoái cuøng coù ñöôïc BHYT”. Trong naêm ñaàu thöïc thi keá hoaïch Obamacare, caùc vieân chöùc Myõ tính toaùn coù theâm khoaûng 7 trieäu daân Myõ seõ coù BHYT, trong soá naøy coù khoaûng 2.7 trieäu ngöôøi treû tuoåi. Nhieàu tieåu bang choáng laïi Obamacare nhö Georgia, Florida vaø Indiana leân tieáng caûnh baùo nhieàu ngöôøi daân seõ “söõng soát” tröôùc giaù caû BHYT môùi so vôùi caùi giaù hoï traû cho chi phí naøy caùch ñaây moät naêm. ª


67

20, SOÁ TA316 Ï CHDEC P Í RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

678-580-5891

205


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

69


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

71


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

73


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

75


76

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOTAÏ Á 433 ° NOV P CHÍ RAÏNG05, ÑOÂN2013 G 179


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

77


78

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

79


80

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

81


82 SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 NOV TAÏP ° CHÍ RAÏN05, G ÑOÂ2013 NG 123

Tel: 770-458-7881 ª Cell: 404-918-5416

OPEN 7 DAYS A WEEK


SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

83

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

87


84

88

TAÏP TAÏ CHÍ RAÏNRAÏ G ÑOÂ G °NSOÁ NOV° 05, P CHÍ NGNÑOÂ G °433 SOÁ °416 FEB2013 20, 2013


TAÏ TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 433 °° FEB NOV20, 05,2013 2013

85 89


86

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


Page 91

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

87

Brenda Hair & Nail

ANGEE CONSTRUCTION INSURED, LICENSED, BONDED

GA - NC - SC - AL & TN 404-819-5356 / 404-667-0076 Tel: 404-667-0076 Or 404-863-3080 E-mail: Angee _Construction@Hotmail.com

Daïy thi baèng E.P.A, H.V.A.C, ELECTRIC & PLUMBING Baûo ñaûm Pass 110% Test, Phaûi coá gaéng hoïc !!!

* Special Restaurant, shopping, Hair/Nails Salon.v.v... * Lay-Out Blue Print töø A-Z (Permit City or County) S peci a l C ent r a l H ea t i ng G a s ñoiå qua ñi en ä hoa c ë H ea t pump B ì nh nöôc ù non ùg G a s ñoiå qua ñi en ä gí a r e,ût i etá k i em ä t r en â 60%

C hun ùg t oiâ cha n â t ha n øh c a m ù ôn söïun ûg hoäcua û quí v òt r ong nhi eu à na m ê qua . © RANG DONG 2011 - 372


88

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

89


90

TA�P CH� RA�NG ÑOÂNG ° SOà 433 ° NOV 05, 2013

+

-

$

x

á

=

HIEN TRUONG CPA, PC

Certified Public Accountant**

C P A Registered Representative*

3576 Shallowford Rd., Ste B & C / Chamblee, GA 30341 Phone: 770.936.0701 Fax: 770.936.0790 www.hientruongcpa.com email: hien@hientruongcpa.com HĂŠi Vi≈n HĂŠi American Institute of Certified Public Accountants HĂŠi Vi≈n HĂŠi Georgia Society of Certified Public Accountants

Khai ThuΔ - KΔ ToĂźn v° C‚ V∂n ĂĄâˆ‘u TÄą ThuΔ VĂš - Tax Compliance:

** CPA- ENROLLED AGENT:

Licensed to practice ‡å≠i diĹ’n v° hĹËng dĎ€n cho QuËš vŸ vĂ€ cĂźc vĂš Audit: in the State of Georgia IRS, t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang, v° SĂ? Lao ĂĄĂŠng. and enrolled to practice ‡Khai thuΔ li≈n bang v° t∂t cÂŽ cĂźc tiĂƒu bang cho tÄą nhÎźn before the IRS v° thĹà ng m≠i. ‡Khai t∂t cÂŽ cĂźc lo≠i thuΔ nhÄą: thuΔ t°i sÂŽn thËœa kΔ (Estate & Trust), Gift tax & Non-profit organization ‡C‚ v∂n thuΔ vĂš (Tax Planning & Consulting) ‡HĹËng dĎ€n th°nh lâˆŤp t‰ hĂ?p c¡ng ty (Corporation, Partnership, Trust).

KΔ Toßn - Accounting:

‡C‚ v∂n v° l°m s‰ sĂźch kΔ toĂźn, s‰ lĹà ng nhÎźn vi≈n cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. ‡GiĂ“p thiΔt lâˆŤp hĹ’ th‚ng kΔ toĂźn (Accounting system set-up & Training) ‡So≠n thÂŽo cĂźc h„ sĂ vĂ€ kΔ toĂźn, mua bĂźn, hoÂĽc sang nhÄąĂ?ng cho cĂźc cĂ sĂ? thĹà ng m≠i. GiĂˆ l°m viĹ’c: Mon-Fri: 9:30am - 6pm ‡ThŸ thË™c ch˘ kËš (Notary Public) Sat: 9:30am - 4pm Sun: Xin l∂y hÂŹn

ĂĄâˆ‘u TÄą & BÂŽo HiĂƒm:

‡Qu˛ H‰ TĹà ng (Mutual Fund)* ‡Cßc chĹà ng tránh hĹu trœ: IRA, Roth IRA, 401(K), SEP* ‡KΔ ho≠ch t°i tr� Ί≠i h‥c (Education Saving Acct., 529 Plan)*

GiĂˆ l°m viĹ’c trong mĂ”a thuΔ: Mon-Sun: 9:30am - 8pm

‡CĂźc lo≠i bÂŽo hiĂƒm sˆc khďŹ e, nhÎźn th‥ (Health & Life Insurance)* 60

NΔu QuËš vŸ bŸ AUDIT vĂ‹i IRS hay cĂźc SĂ? ThuΔ Ă? m‥i tiĂƒu bang. Xin li≈n l≠c ngay vĂ‹i chĂ“ngBt¡i ÎŠĂƒ quyĂ€n lĂ?i ca quËš vŸ ΊĹĂ?c bÂŽo vĹ’ t‚i Ίa!

7KH&3$1HYHU8QGHUHVWLPDWH7KH9DOXH

6HFXULWLHV2IIHUHG7KURXJK+'9(67 ,19(670(17 6(59,&(6

60

0HPEHUSIPC

1RUWK6WDWH+LJKZD\)RXUWK)ORRU,UYLQJ7H[DV  ZZZKGYHVWFRP


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

91


92

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 20, SOÁ

93

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

97


94

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

95


96

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TA316 Ï CHÍDEC P RAÏN20, G 2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 SOÁ

(770) 564-2118

97

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

101


98

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

99

CAÂU LAÏC BOÄ KHAI TRÍ Thöa quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... Nhaèm khuyeán khích vaø coå ñoäng tinh thaàn ñoïc saùch trong coäng ñoàng ngöôøi Vieät, Caâu Laïc Boä ñoïc saùch KHAI TRÍ tha thieát keâu goïi quyù ñoäc giaû, quyù vò vaên thi höõu, vaø nhaø xuaát baûn, ñaïi lyù saùch,... vui loøng tieáp tay vôùi chuùng toâi thaønh laäp tuû saùch löu ñoäng cho ñoàng baøo ngöôøi Vieät taïi Atlanta, Georgia baèng caùch quyeân goùp saùch göûi tôùi Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Thöa quyù vò, Moät quyeån saùch chæ tröng treân keä saùch seõ khoâng phaùt huy heát taùc duïng. XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Coù nhieàu quyù vò lôùn tuoåi baên khoaên, sau khi mình qua ñôøi, tuû saùch gia ñình seõ ñeå laïi cho ai? XIN HAÕY GÖÛI TÔÙI TAY NGÖÔØI ÑOÏC. Xin môøi quyù vò quyeân goùp saùch cho Caâu Laïc Boä Ñoïc Saùch KHAI TRÍ. Chuùng toâi seõ phaân loaïi, thaønh laäp danh muïc vaøo Tuû Saùch cuûa CLB ñeå phoå bieán tôùi ñoàng baøo ñòa phöông. Chuùng toâi tin raèng coù raát nhieàu ngöôøi öôùc ao ñöôïc ñoïc saùch do quyù vò göûi taëng. Traân troïng caûm ôn quyù vò. TM. BAN CHUÛ NHIEÄM. Kyù, Nhaø vaên, nguyeãn thò thaûo an Ngaøy 16, thaùng 8 naêm 2013

Lieân laïc quyeân goùp saùch: Ñòa chæ: 4350 Hawkins Ridge Dr. Kennesaw GA 30144 Tel. 770-910-6930 Email. clbkhaitri@gmail.com Neáu quyù vò quyeân saùch soá nhieàu, chuùng toâi seõ göûi cöôùc phí tôùi quyù vò.


100

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

101


102

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

103


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 190

105


106

taïp ôû ñôøi. Em cuõng chæ nghe theo söï saép ñaët cuûa ngöôøi lôùn maø laáy toâi chöù coù yeâu thöông gì ñaâu? Vaäy thì taïi sao chuùng toâi khoâng “töông keá töïu keá” ñeå thöïc hieän nguyeän voïng cuûa rieâng mình? Chuùng toâi cöù vôø laøm vôï choàng, khi naøo maù toâi maát thì seõ ly hoân. Sau laàn noùi chuyeän thaúng thaén ñoù, toâi oâm meàn xuoáng ñaát nguû. Moät mình Höông nguû treân giöôøng. Luùc ñaàu toâi nghe tieáng em trôû mình qua laïi, nhöng sau ñoù toâi nguû ngon laønh, chaúng bieát em thöùc ñeán khi naøo... Toâi vaãn qua laïi vôùi Huyeàn Trang. Chuùng toâi vaãn nuoâi hi voïng veà moät ngaøy taùi hôïp khi maù toâi khoâng coøn treân coõi ñôøi naøy. UÙt Höông bieát ñieàu ñoù. Toâi ñoïc ñöôïc noãi buoàn trong maét em, ñoâi luùc cuõng thaáy chaïnh loøng nhöng bieát laøm sao ñöôïc vì em ñeán vôùi toâi hoaøn toaøn khoâng phaûi vì tình yeâu. Caû hai chuùng toâi ñeàu bieát mình ñang hi sinh quaõng ñôøi ñeïp nhaát vì chöõ hieáu ñoái vôùi caùc ñaáng sinh thaønh. Tuy nhieân, ôû ñôøi coù nhöõng ñieàu maø ta khoâng theå ngôø tôùi. Chaúng bieát vì maù toâi vui hay vì söï chaêm soùc taän tình cuûa UÙt Höông maø söùc khoûe cuûa maù ngaøy moät khaù leân. Haäu quaû cuûa laàn tai bieán gaàn nhaát khieán maù lieät nöûa ngöôøi ñaõ ñöôïc caûi thieän roõ reät. Maù toâi coù theå vòn xe coâng cuï ñeå ñi, thænh thoaûng laïi boû xe ñeå con daâu dìu töøng böôùc. Giaác nguû cuûa maù toâi ñaõ ngon hôn. Böõa côm maù aên bieát ngon mieäng. Caû nhaø toâi cuõng vui vì ñieàu ñoù neân moïi ngöôøi caøng theâm quyù Höông vaø khen toâi may maén. Nhöõng luùc nhö vaäy, toâi ñeå yù thaáy Höông hay kieám chuyeän gì ñoù ñeå chaïy ra sau nhaø. Hình nhö em khoùc. Cho ñeán laàn toâi bò beänh. Toâi nhôù laàn ñoù laø vaøo khoaûng 8 thaùng sau ngaøy cöôùi. Nöûa ñeâm toâi bò soát cao, run baàn baät. Höông thöùc giaác, nghe toâi reân voäi dìu toâi leân giöôøng, chuoàm khaên maùt cho toâi roài thöùc caû ñeâm ñeå canh chöøng. Toâi bò soát reùt, haäu quaû cuûa thôøi gian ñi coâng taùc treân Bình Phöôùc. Cuõng nhôø coù Höông chaêm soùc maø chæ maáy ngaøy sau toâi ñaõ khoûi. “Em leân giöôøng nguû ñi, ñeå anh xuoáng nguû ôû döôùi”- toâi baûo Höông. Nhöng em nhaát quyeát khoâng chòu: “Naèm döôùi naøy laïnh, anh laïi môùi khoûi beänh...”. Toâi keùo tay Höông:

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

“Vaäy thì em cöù naèm trong, anh naèm phía ngoaøi”. Noùi maõi roài Höông cuõng chòu. Vaäy laø töø hoâm ñoù chuùng toâi nguû chung giöôøng. Ñeâm ñaàu toâi nghe Höông coøn traèn troïc, nhöng nhöõng ñeâm sau em nguû ngon laønh. Coù khi nöûa ñeâm thöùc giaác, toâi nhìn em trong aùnh saùng lôø môø cuûa ngoïn ñeøn nguû, moät söï theøm khaùt baát chôït buøng leân. Toâi coá gaéng keàm cheá baèng caùch naèm luøi ra saùt meùp muøng. Nhöng roài chæ ñöôïc moät luùc, toâi laïi boø vaøo caïnh em. Toâi ngöûi thaáy moät muøi höông thaät laï töø em toûa ra khieán ñaàu toâi vaùng vaát. Maáy ngaøy sau toâi ñeå yù môùi bieát ñoù laø muøi laù chanh em vaãn goäi ñaàu. Trôøi aï, thôøi buoåi maø con ngöôøi ta ñaõ ñi tôùi Sao Hoûa, tôùi Maët Traêng maø vôï toâi (baây giôø toâi thích nghó nhö vaäy) vaãn goäi ñaàu baèng laù chanh thì ñuùng laø... boù tay. Nhöng chính ñieàu ñoù khieán toâi bò cuoán huùt laï luøng. Roài nhö voâ thöùc, coù laàn toâi gheù chôï An Ñoâng mua cho em thaät nhieàu laù chanh. Toâi thaáy maét em saùng leân. Ñeán luùc ñoù toâi môùi nhìn kyõ em giöõa thanh thieân baïch nhaät: Em raát ñeïp; nhaát laø toâi maét to, troøn, ñen laùy. Giôø thì toâi khoâng thích la caø quaùn xaù moãi chieàu cuoái tuaàn, khoâng thích heïn hoø vôùi Huyeàn Trang nhöõng ngaøy chuû nhaät raûnh roãi... Thay vaøo ñoù, toâi veà nhaø quaån quanh beân maù, heát xoa boùp tay chaân laïi keå chuyeän tieáu laâm cho maù cöôøi. Hình nhö UÙt Höông cuõng vui vì ñieàu ñoù. Toâi ít khi baét gaëp maét em söng ñoû nhö tröôùc ñaây... Vaø toâi baét ñaàu gaëp raéc roái töø phía Huyeàn Trang. Em chôø toâi ngay coång coâng ty ñeå chaát vaán: “Anh sao vaäy ? Sao luùc naøo cuõng baän ? Ñieän thoaïi ñeå ñaâu maø em goïi khoâng baét maùy?...”. Toâi noùi doái laø maù khoâng khoûe neân phaûi taäp trung lo cho maù. Nghe vaäy, maët Huyeàn Trang daõn ra: “Vaäy maø em cöù töôûng...”. Toâi nghó, coù leõ Huyeàn Trang “töôûng” khoâng sai nhöng toâi khoâng bieát phaûi noùi vôùi em theá naøo veà moät söï thaät ñang laøm ñaûo loän cuoäc soáng cuûa toâi. Khoâng bieát töø bao giôø toâi ñaõ quyù meán, neå phuïc roài ñem loøng yeâu thöông ngöôøi con gaùi danh chính ngoân thuaän laø vôï toâi nhöng chöa moät laàn ñöôïc laøm vôï. Maø cuõng raát laï. Töø khi thaáy loøng mình thay ñoåi, toâi ñaâm

sôï UÙt Höông. Toâi khoâng daùm ñuøa giôõn, khoâng daùm sai baûo em laøm chuyeän naøy chuyeän kia, cuõng khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maét em... Duy nhaát moät laàn, khi maù toâi hoûi: “Sao hai ñöùa chaäm coù con quaù vaäy? Con coi ñöa vôï con ñi beänh vieän khaùm xem sao?”. Toâi thoaùng nhìn UÙt Höông roài quay maët ñi. Laùt sau em môùi noùi: “Daï, con thaáy trong ngöôøi bình thöôøng, chaéc khoâng coù gì ñaâu maù”. Maù toâi muoán aüm chaùu noäi, ñieàu ñoù hoaøn toaøn chính ñaùng. Vaø toâi ñaõ laøm moät chuyeän maø giôø ñaây, moãi khi nghó tôùi, toâi xaáu hoå ñeán noãi chæ muoán... ñoän thoå. Toái ñoù, khi ñaõ coù chuùt röôïu, toâi queân maát choã naèm cuûa mình. Toâi boø vaøo naèm gaàn Höông, chaïm caû vaøo ngöôøi em. Roài toâi voøng tay oâm chaàm laáy ngöôøi con gaùi maø toâi nhôù roõ, keå töø khi böôùc qua cöûa nhaø toâi tôùi luùc aáy ñaõ ñöôïc 625 ngaøy. Toâi hoân em ngaáu nghieán. Em cuõng oâm chaët laáy toâi. Cöù töôûng ñieàu kyø dieäu saép xaûy ra, khoâng ngôø Höông boãng xoâ toâi ra, ngoài baät daäy: “Ñöøng anh... “. “Sao vaäy em ?”- toâi boái roái. Em baûo laø em khoâng muoán laøm toâi khoù xöû sau naøy. Neáu chaúng may coù chuyeän gì, yù em laø trong tröôøng hôïp chuùng toâi coù con, toâi seõ bò raøng buoäc vaø khoâng theå ñeán vôùi Huyeàn Trang. “Em bieát em chæ ñöôïc ôû gaàn anh khi naøo coøn maù, vì vaäy, em khoâng muoán laøm khoù anh. Thoâi, ñeå em xuoáng ñaát nguû”. Noùi roài em khoâng ñôïi toâi traû lôøi, ñaõ oâm meàn goái xuoáng ñaát. Caû ñeâm ñoù döôøng nhö toâi khoâng nguû ñöôïc. Vaø maáy ñeâm nay toâi cuõng khoâng nguû ñöôïc khi khoâng coù em naèm beân caïnh. Toâi töï traùch mình sao tröôùc ñaây laïi noùi vôùi em veà chuyeän Huyeàn Trang laøm gì. Toâi ñaõ caàm dao cöùa vaøo traùi tim em vaø coù leõ veát thöông aáy vaãn chöa laønh. Baây giôø toâi khoâng bieát laøm sao ñeå söûa sai; khoâng bieát noùi sao vôùi em, cuõng khoâng bieát noùi sao vôùi ngöôøi yeâu cuõ... Toâi goïi ngöôøi yeâu cuõ vì giôø ñaây, toâi bieát tình yeâu cuûa mình daønh cho coâ aáy khoâng coøn nhö tröôùc. Noù ñaõ daàn chuyeån sang ngöôøi con gaùi ñang töøng ngaøy, töøng giôø chia seû vôùi toâi gaùnh naëng gia ñình; ngöôøi con gaùi ñaõ phaûi gaùnh chòu thieät thoøi ngay töø ngaøy ñaàu ñaët chaân veà nhaø toâi... ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

107


108

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

109


110

SOÁ 315

DEC 05, 2008

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° CHÍ NOVRAÏ 05, TAÏP NG 2013 ÑOÂNG

Store 11th

770-242-1080 770-458-3311

5495 Jimmy Carter Blvd. #.A12 Norcross, GA 30093 (beân ngoaøi chôï Hong Kong 2)

227


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

111


112

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

6061


114

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Leû Boùng ª SONG AN CHAâU PHUï TRAÙCH

Neáu Mai Anh Cheát... * Thöông meán taëng gia ñình TS. Cuø Huy Haø Vuõ. Anh ngoài döôùi keä saùch xöa Loøng anh ñau ñôùn nhö vöøa bò thöông Buùt nghieân maøi döôùi maùi tröôøng Thaùng naêm ñeøn saùch nôï vöông trong loøng. Nôï tình ngöôøi, nôï nuùi soâng Nhìn bao thaûm caûnh maø loøng anh ñau! Thöông ngöôøi mang noãi heùo saàu Thöông em, thöông chò naùt nhaàu töông lai. Thöông bao manh aùo daân caøy Moät ñôøi thöông ñaát traéng tay moät ngaøy Thöông ngöôøi meï nuoát ñaéng cay Tröôùc bao loøng daï ñoåi thay phuõ phaøng!

Toâi töï hoûi vì sao toâi hay khoå Vì sao ñôøi chaúng coù chuùt gì vui Khoâng coù ai cuøng chia xeû ngoït buøi Ñöôøng coâ quaïnh neân moät mình leû boùng. Coù ai ñaâu ñeå maø chôø maø ngoùng Neân suoát ñôøi luoân laø keû coâ ñôn Khoâng coù tình yeâu ñeå giaän ñeå hôøn Ñeå an uûi vaø chan hoøa haïnh phuùc. Toâi oâm moät noãi saàu ñôøi cao nguùt Choân taâm tö saâu thaúm taän ñaùy loøng Maø höông yeâu toâi vaãn ñôïi vaãn mong Moät boùng maùt cho cuoái ñôøi nöông töïa. Duø bieát raèng tuoåi xuaân khoâng coøn nöõa Quaù treã roài khi ñoái dieän yeâu thöông Nhan saéc taøn phai toùc ñaõ chôùm söông Noãi mô öôùc vaãn trong toâi muoân thuôû. LÔïI TRAâN

Ñoâi Boùng * Hoïa vaän baøi thô Leû Boùng taùc giaû Lôïi Traân.

Thöông ngöôøi cheát... coøn baøng hoaøng Nhieàu naêm khoâng choán nghóa trang ñi veà Tình ngöôøi, tình nöôùc, tình queâ Cho anh khaán nguyeän lôøi theà nöôùc non.

Em ñöøng nghó taïi sao em ñau khoå ÔÛ treân ñôøi naøy chaúng chuùt gì vui Khoâng ai cuøng em chia xeû ngoït buøi Ñeå em coâ quaïnh neân saàu leû boùng.

Anh mang moät moái caêm hôøn Khi nhìn Toå quoác, giang sôn ñaém chìm Baèng gioøng maùu noùng con tim Anh nguyeàn khoâng ñeå nhaán chìm queâ höông.

Em ñöøng mô töôûng ai maø troâng ngoùng Ñeå cho ñôøi luoân maõi phaûi coâ ñôn Coù ngöôøi yeâu ñi seõ heát doãi hôøn Vaø em seõ coù muoân ñieàu haïnh phuùc.

Löông taâm laø ñuoác soi ñöôøng Anh ñi soi laïi tình thöông cho ñôøi Mong ñôøi nöôùc maét thoâi rôi Mong ngöôøi haõy soáng laø ngöôøi “chính nhaân”. Beân anh laø boùng töû thaàn Nuï cöôøi anh khieán quyû thaàn lao xao Anh nhö caây moïc non cao Anh laø thaønh quaùch ngaên bao soùng trieàu.

Em ñöøng nghó ñôøi em saàu cao nguùt Maø haõy vui leân trong taän ñaùy loøng Em seõ thaáy höông yeâu ñeán khoâng mong Vaø boùng maùt suoát ñôøi em nöông töïa.

Mai anh cheát... chæ moät ñieàu Cheát cho Toå quoác chaúng nhieàu öôùc mô. MINH SÔN LEâ

Anh bieát tuoåi xuaân em khoâng coøn nöõa Nhöng tuoåi ñôøi ñaâu so saùnh yeâu thöông Duø nhan saéc taøn phai, toùc ñieåm söông Nhöng tình yeâu vaãn trong loøng muoân thuôû! SONG AN CHAâU


115

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Coù Nhöõng Chieàu Thu

Thu Nhôù Nhung

Coù nhöõng chieàu Thu treân xöù laï, Con ngoài nhôù Meï, nhôù queâ nhaø, Ngoõ tre raát vaéng maø con vaãn, Ñoùn Meï veà sau buoåi chôï xa.

Thu ñeán mang theo nieàm nhôù nhung Ngaøy xöa loái nhoû ñi veà chung Coù ngöôøi theo ñuoåi em hôi theïn AÂm thaàm anh böôùc phía sau löng

Coù nhöõng chieàu Thu ñaïi baùc reàn, Muoán ñöøng nhôù nöõa vaãn khoâng queân, Chieán tranh, ñau khoå vaø tang toùc, Cuøng daét dìu nhau qua xoùm beân.

Roài maáy muøa Thu nhaït naéng vaøng Chuyeän tình ngaõ reõ choùng ly tan Ñeå laïi cho loøng bao kyû nieäm Vaãn coøn aâm æ trong tro taøn.

Coù nhöõng chieàu Thu giöõa phoá phöôøng, Nhôù hình daùng Meï raát yeâu thöông, Nhôù khu vöôøn cuõ nhieàu caây traùi, Vaø tieáng chim leû baïn naõo nuøng.

Muøa Thu xöù laï laù vaøng rôi Hoàn chuøng laéng ñoïng noãi chôi vôi Roài mai mình seõ nhö chieác laù Ruïng xuoáng lìa caønh, giaõ cuoäc ñôøi

Coù nhöõng chieàu Thu vöông naéng môùi, Ngoài ngaém truøng döông soùng baïc ñaàu, Meânh moâng tình Meï nhö loøng bieån, Naâng ñôõ ñôøi con giöõa beå daâu.

Moät ngaøy töôi môùi ñoùn Thu sang Boû laïi hoâm qua nhöõng ngôõ ngaøng Hoa vaøng tröôùc ngoõ lay chieàu gioù Goäi saïch taâm tö raát nheï nhaøng.

HOAØNG YEÁN RIDGEWOOD, NEW YORK

ÑOÃ THÒ MINH GIANG

Goïi Gioù Thu Sang Toâi veà goïi gioù thu sang Haøng caây maáy ñoä laù vaøng ruïng rôi Cho toâi gôûi gioù vaøi lôøi Nhaén maây ñöøng maõi cuoái trôøi phöông xa Nhôø gioù mang chuùt tình ta Gôûi ngöôøi phöông aáy..maën maø nuï hoân Tình ai giöõ maõi trong hoàn Nghe muøa thu ñeán...chôït buoàn ngaãn ngô Gioù ôi sao nôõ höõng hôø Cho maây oâm aáp ñôïi chôø nhôù thöông Nhö ta traên trôû ñeâm tröôøng Ñeâm daøi nhôù khuùc ngheâ thöôøng Tröông Chi Sao thu chöa ñeán voäi ñi Cho muøa ñoâng ñeán...laøm chi chaïnh loøng.. Thu ôi thu coù bieát khoâng Haøng caây vaøng laù...hoaøi mong Thu veà. HOÀ NGUYEâN THU

HOÄP THö TRANG THÔ: Ñôøi ngöôøi khoâng ai thoaùt khoûi caùi cheát, nhöng caùi cheát bình thöôøng hay caùi cheát coù yù nghóa ñöôïc ngöôøi ñôøi ca ngôïi. Caùi cheát nhö nhaø caùch maïng Phan Boäi Chaâu ñaõ vieát trong baøi thô Cheát cuûa oâng “ Cheát maø vì nöôùc, cheát vì daân/Cheát ñaáng nam nhi traû nôï traàn” ñeå ca ngôïi ñaáng nam nhi quaân töû hy sinh vì ñaát nöôùc. Nhaø thô MINH SÔN LEÂ ñaõ ví von, neáu ngaøy mai Cuø Huy Haø Vuõ nhaø ñaáu tranh vì Daân Chuû, Nhaân Quyeàn coù bò boïn VC aùm haïi thì caùi cheát cuûa Cuø Huy Haø Vuõ cuõng laø “Cheát cho Toå quoác chaúng nhieàu öôùc mô”. Ngöôøi phuï nöõ, trôøi sanh ra luoân coù taâm hoàn ña caûm, nhôù nhung thöông yeâu. Neáu cuoái ñôøi soáng trong coâ quaïnh, leû boùng thì saàu ñôøi cao nguùt, mong tìm ñöôïc bôø vai nöông töïa ñeå coù ñöôïc haïnh phuùc luùc cuoái ñôøi. Hay muøa Thu veà trong caûnh vaät buoàn baõ nôi xöù ngöôøi thì nhôù nhung ñeán meï giaø nôi queâ nhaø, nhôù ñeán ngöôøi yeâu ñeå laïi bao kyû nieäm nay xa vaéng nhö chieác laù thu ñaõ lìa caønh. Taâm tình naøy ñöôïc theå hieän qua nhöõng vaàn thô ñaày tình caûm cuûa caùc taùc giaû: HOAØNG YEÁN, HOÀ NGUYEÂN THU, ÑOÃ THÒ MINH GIANG nôi trang thô hoâm nay. Caùm ôn quyù thi höõu ñaõ ñoùng goùp nhöõng baøi thô hay nôi trang thô RÑ kyø naøy. SAC Quùy thi höõu muoán ñoùng goùp thi phaåm nôi Trang Thô Raïng Ñoâng, xin gôûi veà ñòa chæ email: tamchauphan@gmail.com vaø tapchirangdong@ gmail.com


116

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 ° FEB 20, 2013

B-H:

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 199


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

117


118

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TA316 Ï CHJAN P ÍDEC RAÏN G 2008 ÑOÂ NG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 SOÁSOÁ 318 20, 2009 20,

119

TAP Ï C HP Í RAÏ G NÑOÂ NG TAÏ CHÍNRAÏ G ÑOÂ NG

- Rau xaøo

- Boø luïi - Boø nöôùng xaû

Xin goïi tröôùc 3 ngaøy

MON - SAT: 9:00AM - 9:30PM SUN: 9:00AM - 8:30PM TUE: Closed

127 127


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

121


122

Hoøa, chính phuû ñaõ cho in nhöõng con tem coù in hình moät baûn ñoà cuûa nöôùc Vieät Nam troïn veïn töø AÛi Nam Quan ñeán muõi Caø Mau; vaø Boä Quoác Gia Giaùo Duïc Ñeä nhaát Vieät Nam Coäng Hoøa coøn coù nhöõng saùch Giaùo Khoa, cho hoïc sinh töø lôùp tö, lôùp ba ôû baäc tieåu hoïc phaûi hoïc veà ñòa lyù nhö sau: Nöôùc Vieät Nam hình cong chöõ S, töø AÛi Nam Quan ñeán muõi Caø Mau; hoaëc baøi thuoäc loøng: Töø Nam Quan, ñeán Caø Mau Non soâng gaám voùc, ngheøo giaøu keát thaân. Yeâu nhau nhö theå tay chaân, Ra ngoaøi chò ngaõ, em naâng ngay vaøo. Nuùi kia ai ñaép neân cao, Tình Daân Toäc, nghóa Ñoàng Baøo thieát tha. Cuøng nhau chung moät maàu da, Cuøng doøng maùu Vieät, moät nhaø Laïc Long. Chuùng ta doøng gioáng Tieân Roàng, Ñöøng queân raèng: Baéc-Nam-Trung moät nhaø. Qua nhöõng baøi hoïc cho hoïc sinh töø baäc tieåu hoïc, ñaõ cho moïi ngöôøi hieåu ñöôïc: Chính phuû Ñeä Nhaát Coäng Hoøa ñaõ KHOÂNG kyù vaøo Hieäp ñònh Geneøve, 1954 veà Vieät Nam, cho neân khoâng chaáp nhaän söï chia caét ñaát nöôùc. Bôûi vaäy, neân Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm cuûa Ñeä nhaát Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ coù möu caàu Baéc tieán, ñeå giaûi cöùu ñoàng baøo mieàn Baéc ñang phaûi soáng döôùi cheá ñoä Coäng saûn voâ thaàn, maø qua ñoù, chuùng ta ñaõ töøng nghe nhaïc só Lam Phöông ñaõ vieát leân nhöõng lôøi tha thieát : “Anh cuøng em xaây moät nhòp caàu, ñeå mai ñaây, quan Nam veà Thaêng Long ñem thanh bình veà söôûi aám muoân loøng”. Lòch söû voán nhö aùnh maët Trôøi. Vì theá, cho neân baøn tay cuûa con ngöôøi khoâng bao giôø che khuaát ñöôïc nhöõng söï thaät lòch söû aáy. Neân bieát vaø neân nhôù: Saéc leänh cuûa Toång Thoáng Vieät Nam Coäng Hoøa: Ngoâ Ñình Dieäm ñaõ coâng boá vaøo ngaøy 13/7/1961, tröôùc caû theá giôùi, vôùi Saéc leänh naøy, chính phuû cuûa Ñeä Nhaát Vieät Nam Coäng Hoøa ñaõ khaúng ñònh chuû quyeàn veà quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ñoàng thôøi coá Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm cuõng ñaõ cho xaây döïng Bia Chuû Quyeàn treân caû quaàn ñaûo Tröôøng Sa. “AÅm thuûy tö nguyeân”, hay Uoáng nöôùc nhôù nguoàn - AÊn quaû nhôù keû troàng caây. Vaäy, nhöõng ngöôøi ñaõ vaø ñang nuùp döôùi chieác boùng vaø cuõng laø vaàng haøo quang cuûa nöôùc Vieät Nam Coäng Hoøa-Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû-Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoøa- Chieán Só Coäng Hoøa vaø caùc toå chöùc “chính trò- tranh ñaáu” döôùi danh nghóaVieät Nam Coäng Hoøa. Taát caû nhöõng ngöôøi aáy, neáu coøn coù chuùt löông tri cuûa moät con ngöôøi thaät söï, thì khoâng bao giôø cho pheùp mình ñöôïc queân raèng: Coá Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm; Ngöôøi ñaõ taän hieán caû ñôøi mình ñoái vôùi Toå Quoác vaø Daân Toäc - Ngöôøi ñaõ khai saùng Theå Cheá Coäng Hoøa Vieät Nam, vaø laø ngöôøi ñaõ töøng khaúng ñònh tröôùc caû theá giôùi veà chuû quyeàn cuûa nöôùc Vieät Nam Coäng Hoøa treân caû hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa-Tröôøng Sa; vaø cuõng chính Toång Thoáng Ngoâ Ñình Dieäm; Ngöôøi ñaõ löu daáu böôùc chaân lòch söû treân ñaûo Hoaøng Sa. Paris, 14/10/2012 Haøn Giang Traàn Leä Tuyeàn

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ÑEÄ NHAÁT COÄNG HOØA VIEÄT NAM Baùch khoa toaøn thö môû Wikipedia Ñeä nhaát Coäng hoøa (1955-1963) laø chính phuû cuûa Vieät Nam Coäng hoøa ñöôïc thaønh laäp sau cuoäc tröng caàu daân yù naêm 1955 ôû mieàn Nam Vieät Nam. Keát quaû cuoäc tröng caàu daân yù laø quoác tröôûng Baûo Ñaïi Nguyeãn Phuùc Vónh Thuïy bò truaát pheá vaø chính theå Quoác gia Vieät Nam bò giaûi taùn. Thay vaøo ñoù thuû töôùng Ngoâ Ñình Dieäm ñöùng ra laäp neàn coäng hoøa vôùi laäp tröôøng choáng coäng saûn. Naêm 1956 Quoác hoäi Laäp hieán chính thöùc soaïn moät hieán phaùp môùi vaø khai sinh neàn coäng hoøa. Ñöôïc söï haäu thuaãn cuûa Myõ vaø caùc nöôùc Taây phöông, neàn Ñeä nhaát Coäng hoøa ñaõ thaønh coâng trong vieäc thoáng nhaát quyeàn löïc, deïp caùc löïc löôïng vuõ trang giaùo phaùi Cao Ñaøi, Hoøa Haûo vaø dieät nhoùm Bình Xuyeân ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

123

DREAM GRANITE & CABINET CO.

© RANG DONG 2013 - 419 © RANG DONG 2013 - 419


124

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

125


126

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

VIEÁT TaÉT

SoÁT RUoÄT

Choàng ngoài tröôùc maùy computer, vôï cöù ñi ñi laïi laïi trong phoøng. Choàng soát ruoät: - Em laøm gì vaäy, tìm vieäc gì maø laøm ñi chöù! - Laøm sao coù theå tìm ñöôïc gì khaùc khi maø hai thöù ñoà chôi maø em yeâu thích thì laïi ñang chôi vôùi nhau.

LaPToP

Moät baø taâm söï vôùi baïn: - Choàng toâi boû toâi thaät roài! - Roài oâng aáy laïi phaûi veà vôùi chò nhö nhöõng laàn tröôùc thoâi, ñöøng lo! - Chaéc laàn naøy oâng aáy seõ khoâng veà nöõa vì oâng aáy mang caû chieác laptop ñi roài!

VÌ Sao PhUÏ nÖÕ ThÍCh LaØM ÑEÏP?

Moät oâng choàng böïc mình caèn nhaèn baø vôï nhaø cöù xaøi tieàn raát nhieàu vaøo vieäc laøm ñeïp. - Caùc baø chæ bieát chaêm chuùt cho saéc ñeïp maø khoâng lo trau gioài ñaïo ñöùc hay gia trò tinh thaàn khaùc gì caû. - Deã hieåu quaù, baø vôï traû lôøi. Chæ vì treân ñôøi naøy ñaøn oâng ñui thì ít, maø ñaøn oâng thieáu thoâng minh thì nhieàu.

CaÊn BEÁP

Moät phuï nöõ chæ thích rong chôi, chöù khoâng chòu naáu nöôùng, baûo choàng: - Anh yeâu, naêm nay em muoán ñöôïc nghæ heø ôû moät nôi em chöa töøng ñaët chaân ñeán. - OÀ, vaäy sao em khoâng nghæ luoân trong caên beáp nhaø mình nhæ.

aI naÈM TRong QUan TaØI

Taïi ñaùm tang, vò cha xöù ñoïc baøi

dieãn vaên daøi veà ngöôøi ñaõ khuaát: - Hoâm nay chuùng ta ñeán ñaây ñeå caàu nguyeän cho ngöôøi quaù coá sôùm veà vôùi Chuùa. Ñoù laø moät con ngöôøi trung thöïc vaø nhaân haäu, moät ngöôøi choàng chung thuûy, heát loøng yeâu thöông yeâu vôï vaø moät ngöôøi cha göông maãu,... Nghe ñeán ñaây, baø quaû phuï gheù vaøo tai ngöôøi con ñöùng beân caïnh, gioïng baên khoaên: - Con ñeán gaàn quan taøi vaø nhìn xem coù phaûi laø ba cuûa con ñang naèm trong ñoù hay khoâng?

Trong soå ghi ñaàu baøi lôùp, thaày giaùo moân vaên ghi: “Ñm, 10 hoïc sinh vkl, ñcmn!” Khi cuoán soå naøy ñöa leân ban giaùm hieäu ñeå xeùt duyeät cuoái thaùng, oâng hieäu tröôûng noåi giaän loâi ñình goïi giaùo vieân ghi soå leân maéng. - Taïi sao anh laïi ghi chöûi baäy hoïc sinh lôùp 12 A nhö vaäy? Giaùo vieân phaân traàn: - Thöa anh laø toâi ñaâu coù ghi baäy. Soå khoâng cho ghi daøi chæ ghi ñöôïc ngaén neân toâi phaûi vieát taét, ñoù laø: “Ñi muoän, 10 hoïc sinh voâ kyû luaät, ñình chæ möôøi ngaøy”. YÙ toâi laø ñeà nghò ban giaùm hieäu ñình chæ hoïc 10 ngaøy ñoái vôùi 10 hoïc sinh voâ kyû luaät naøy.

Con REÅ TÖÔng LaI

TUÏC ngÖÕ VaØ ÑaØn oÂng

Boá vôï hoûi con reå töông lai: - Anh laøm ngheà gì? - Daï thöa baùc, chaùu haønh ngheà baùc só. - Toát quaù, noùi daïi mieäng chöù trong nhaø coù ai oám ñau gì, mong anh giuùp ñôû. Vaäy anh laø baùc só ngaønh gì, trò noäi khoa hay ngoaïi khoa? - Daï, thöa baùc, chaùu laøm trong phoøng xaùc, chuyeân khaùm nghieäm töû thi.

ChaÂn DaØI, ChaÂn ngaÉn

Hai coâ gaùi cuøng noäp ñôn döï thi laøm thö kyù. Moät coâ maäp, chaân ngaén coøn coâ kia thon thaû, chaân daøi. Khi ñöôïc môøi vaøo vaán ñaùp, coâ maäp traû lôøi troâi chaûy taát caû moïi caâu hoûi coøn coâ kia aáp uùng, traû lôøi caâu ñöôïc, caâu khoâng vaø khoâng ñuùng caâu naøo. Tuaàn sau, haûng nieâm yeát danh saùch, vaø coâ chaân daøi ñöôïc tuyeån. Coâ maäp raát thaéc maéc neân vaøo phoøng nhaân söï hoûi lyù do: - Taïi sao toâi coù nhieàu kieán thöùc hôn coâ kia maø laïi khoâng ñöôïc tuyeån? - Vì kieán thöùc thì coù theå seõ hoïc theâm, coøn chaân ngaén thì khoù maø coù theå keùo daøi ra ñöôïc.

Moät oâng “toàng ngoàng” (traàn truoàng) coõng moät oâng cuõng khoûa thaân... Tuïc ngöõ noùi:”Gaäy oâng ñaäp löng oâng”. Toàng ngoàng maø nhaûy xuoáng ao seõ gaây neân caûnh: “Chim sa caù laën”. Cuõng caùi oâng khoûa thaân aáy, oâng ta ñi taém bieån roài ngoài leân hoøn ñaù ven bieån, tuïc ngöõ phaùn raèng: Tröùng choïi ñaù ! Khoâng ngoài treân hoøn ñaù maø ngoài beät xuoáng ñaát dieãn ra caûnh maø tuïc ngöõ goïi laø: Ñaát laønh chim ñaäu.

TREû ÑI MUa BaÊng VEÄ SInh

Hai em beù 9 tuoåi vaø 4 tuoåi vaøo cöûa haøng taïp hoùa laáy moät goùi baêng veä sinh roài ñi thaúng ñeán quaày thu ngaân ñeå tính tieàn. Coâ thu ngaân hoûi. - Chaùu mua cho meï aø? - Khoâng aï. - Chaéc chaùu mua cho chò? - Cuõng khoâng phaûi aï. - Roát cuoäc chaùu mua cho ai? - Chaùu mua cho em trai 4 tuoåi aï. Chaùu thaáy treân tivi quaûng caùo duøng loaïi naøy vöøa coù theå ñi xe laïi coù theå bôi nöõa, maø em trai chaùu ñeàu chöa laøm ñöôïc ñieàu naøy. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

127


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

129


130

Thuû ñoâ Bandar Seri Begawan cua û Brunei.

Miri laø than ø h phoá ôû bang Sarawak, Malaysia.

Mon ù ban ù h tieu â noiã tien á g cua õ ngöôiø Hoa gocá Phucù Kien á

Rainforest Music Festival

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

nghieäp cuûa Rudy, thaät ñaùng sôï. Brunei nhö moät caùi laøng vaäy. ÔÛ ñaây töø nhoû ñeán lôùn, ai cuõng bieát ai Moät buoåi chieàu, toâi ñang ngoài duøng Internet ôû vaên phoøng cuûa Caroline thì chò ñoät ngoät hoûi: - Naøy, mai ñi Rainforest Music Festival ôû Miri khoâng? - Mai aù? - ÖØ ! Theá laø toâi gaät ñaàu. Luùc ñoù toâi ñaõ queân beùng veù maùy bay khöù hoài veà laïi Malaysia. ÔÛ Malaysia ñaõ laâu, toâi chöa bao giôø sang baùn ñaûo Ñoâng Malaysia, khu vöïc maø baïn beø ngöôøi Malaysia cuûa toâi ñeàu baûo laø Malaysia thöïc söï Chín giôø saùng hoâm sau, toâi coù maët ôû vaên phoøng cuûa Caroline. Caroline laùi chieác xe Honda baûy choã to ñuøng. Toø moø toâi hoûi: - Sao ñi xe to cho toán xaêng haû chò? Chò phaù leân cöôøi khoâng traû lôøi. Sau naøy toâi môùi bieát xe boán choã cuûa nhaø chò toaøn xe xòn Ngöôøi Brunei coi Malaysia laø moät quoác gia keùm phaùt trieån, khoâng an toaøn neân khoâng ai laùi xe xòn sang ñaáy caû. Xaêng daàuôû Malaysia khoâng phaûi laø vaán ñeà, bôûi giaù xaêng ôû ñaây cöïc reû. Moät lít xaêng luùc baáy giôø chæ nöûa ñoâ Brunei (khoaûng saùu ngaøn tieàn Vieät). Caroline cho hay nhöõng ngöôøi Miri laøm vieäc ôû Brunei hay vaän chuyeån laäu xaêng töø Brunei veà Malaysia ñeå baùn vôùi giaù cao gaáp ñoâi, neân chính phuû Brunei coù luaät giôùi haïn vieäc mua baùn xaêng cuûa lao ñoäng nöôùc ngoaøi ôû ñaây. Hai giôø laùi xe töø Bandar ñeán Miri laø cô hoäi tuyeät vôøi ñeå thöôûng ngoaïn phong caûnh laøng queâ Brunei. Brunei quaû thöïc laø moät ñaát nöôùc voâ cuøng xanh saïch ñeïp. ÔÛ ñaâu cuõng toaøn caây laø caây. Do möùc ñoä oâ nhieãm thaáp, baàu trôøi Brunei xanh ngaét. Ñeán taän baây giôø, toâi vaãn chöa thaáy baàu trôøi ôû ñaâu xanh ñeán nhö vaäy. Miri thuoäc bang Sarawak, khu vöïc töï trò cuûa Malaysia vôùi visa vaø con daáu xuaát nhaäp caûnh rieâng. Ngöôøi Vieät Nam mình khoâng caàn visa cho Malaysia neân cuõng khoâng caàn visa cho Sarawak. Nhöõng ai caàn visa ñeå vaøo Malaysia, neáu muoán vaøo Sarawak seõ phaûi noäp hoà sô xin visa Sarawak luùc xin visa cuûa Malaysia. Caùc baùc Haûi quan ôû Sarawak raát deã chòu, chæ nhìn hoä chieáu cuûa toâi roài cho ñi maø khoâng ñoùng daáu nhaäp caûnh. Sang ñeán Miri roài, toâi môùi chôït hoûi: -Toái nay nguû ôû ñaâu haû chò? - Dó nhieân laø khaùch saïn roài Baïn cuûa Caroline ñaõ ñaët phoøng cho chuùng toâi ôû khaùch saïn sang nhaát Miri, coøn laø phoøng xòn nhaát. Baïn cuûa Caroline laøm du lòch neân anh laáy ñöôïc giaù reû, nhöng vaãn quaù söùc toâi. Caroline nhìn toâi coù veû thoâng caûm: - Em traû ñöôïc bao nhieâu thì traû coøn laïi ñeå chò Ñeå chò traû cuõng ngaïi neân toâi töï traû heát phaàn cuûa mình. Heát veo $100. Thoâi, sau maáy ngaøy vaät vaõ ôû Brunei, moät ñeâm ñeäm aám chaên eâm cuõng boõ, toâi taëc löôõi. Beänh só cheát tröôùc beänh tim ñaáy maø. Ñeán nôi toâi môùi bieát ñaáy laø thôøi ñieåm toát nhaát ñeå thaêm Miri. Luùc ñoù thaønh phoá ñang toå chöùc kyû nieäm ngaøy chính thöùc thaønh laäp vôùi raát nhieàu leã hoäi. Ñöôøng phoá traøn ngaäp nhöõng trang trí röïc rôõ. Chuùng toâi khoâng ñöôïc xem Music Festival vì heát veù, nhöng hoùa ra theá laïi may bôûi buoåi toái hoâm ñoù trôøi möa suoát, ngöôøi ñi xem chaïy möa nhö vôõ ñaùm, Charles vaø Justin, baïn cuûa Caroline, ñeán ñoùn chuùng toâi ôû khaùch saïn vaø moät ñeâm aên uoáng long trôøi lôû ñaát baét ñaàu. Toâi chöa bao giôø aên nhieàu moùn ngon ñeán theá. Tröôùc heát, chuùng toâi ñeán moät nhaø


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

131


132

haøng treân baõi bieån aên satay. Satay laø moùn aên quoác gia cuûa Indonesia nhöng heát söùc phoå bieán ôû Malaysia. Ñaây ñaïi khaùi laø thòt xieân, nhöng aên vôùi nöôùc soát. ÔÛ Malaysia, khaùch ñöôïc choïn que thòt soáng, töï nhuùng vaøo nöôùc soát soâi suøng suïc, noùi hoåi vöøa thoåi vöøa aên. Toâi khoâng bieát teân goïi cuûa noù laø gì, nhöng noù bao goàm raát nhieàu thöù: luùa maïch, vaûi khoâ, thaïch, vaø coù muøi thôm raát deã chòu. Sau ñoù chuùng toâi ñeán moät nhaø haøng haûi saûn ñöôïc cho laø noåi tieáng nhaát cuûa Miri. Phaûi noùi laø haûi saûn Malaysia coøn laâu môùi baèng haûi saûn Vieät Nam, nhöng toâi ñaëc bieät thích moùn ngheâu haáp saû vaø möïc chieân boät. Tieáp theo laø ñoà traùng mieäng ôû Citrus vaø ñaây vaãn laø ñoà traùng mieäng ngon nhaát laø toâi töøng aên. Noù bao goàm baùnh chuoái, chuoái, siro vaø soâ-coâ-la treân moät ñóa noùng. Chuùng toâi cuõng ñi thaêm Marina Bay nhaø haøng xaây treân bieån bôûi toâi toø moø veà kieán truùc cuûa nhaø haøng naøy. Xaây nhaø treân caùt quaû thöïc khoâng ñôn giaûn. Tröôùc heát, hoï phaûi cuûng coá moùng, ñôïi cho moïi thöù laéng ñoïng vaø ñoâng ñaëc laïi môùi baét ñaàu caát nhaø. Toaøn boä nhaø haøng ñöôïc laøm baèng goã, chaïm khaéc tæ mæ bôûi nhöõng thôï laønh ngheà nhaát cuûa Indonesia. Töøng taám goã ñeàu ñöôïc baûo quaûn ñaëc bieät ñeå coù theå choáng choïi vôùi caùi aåm öôùt töø bieån. Chuùng toâi trôû veà khaùch saïn luùc nöûa ñeâm, no ñuû vaø vui veû. Toâi nguû moät leøo ñeán saùng, chaúng lo nghó gì. KhaùCh SaÏn Coù Ma Saùng, Caroline leân ñöôøng trôû laïi Brunei. Toâi tænh daäy, vaø baét ñaàu hoûi moät caâu hoûi, moät caâu hoûi maø keå töø ñoù veà sau, toâi phaûi töï hoûi mình raát nhieàu: - Ñi ñaâu baây giôø nhæ? Toâi göûi ñoà ôû khaùch saïn vaø baét ñaàu ñi voøng voøng quanh thaønh phoá ñeå laáy yù töôûng. Toâi gaëp moät nhoùm xe vespa töø Brunei qua Miri tham gia dieãu haønh möøng sinh nhaät thaønh phoá. Bieát toâi ñi du lòch moät mình töø Vieät Nam, hoï heát söùc thích thuù, xin chuïp aûnh cuøng vaø xin soá lieân laïc. Hoï gôïi yù cho toâi ñeán Kuching - thuû phuû bang Sarawak. Ñaây ñöôïc coi laø maûnh ñaát cuûa nhöõng huyeàn thoaïi, nhöõng caùnh röøng nguyeân sinh, nhöõng chuù chim moû söøng Rhinoceros vaø nhöõng boä

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

toäc saên ñaàu ngöôøi. Toâi quyeát ñònh ñeán Kuching, nhöng treân ñöôøng ñi toâi muoán gheù thaêm Sibu - thaønh phoá ngöôøi Hoa duy nhaát ôû Ñoâng Malaysia. Daân soá ôû ñaây chuû yeáu laø ngöôøi Hoa Foochow(1) noåi tieáng vôùi Foochow food. Caroline goïi cho toâi luùc toâi ñang ôû treân xe bus. Lo laéng vì toâi seõ ñeán Sibu luùc nöûa ñeâm, chò giôùi thieäu cho toâi vôùi Koh, moät ngöôøi baïn cuûa chò ôû Sibu. Koh ñoùn toâi ôû beán xe vaø daãn toâi vaøo thaønh phoá tìm khaùch saïn. Vì luùc ñoù ñaõ muoän, toâi ñaõ khaù meät vaø khoâng muoán laøm phieàn Koh nhieàu, toâi choïn böøa moät khaùch saïn toâi thaáy. Ñoù laø moät khaùch saïn khaù lôùn ôû ngay trung taâm thaønh phoá, coù veû cuõ kyõ, nhöng ñöôïc caùi khaù reû (50RM ~ $15), laïi coù wifi. Ngöôøi ñaøn oâng goác Hoa ôû baøn tieáp taân khoâng noùi ñöôïc tieáng Anh. Koh giuùp toâi check in vaø ñeå toâi ôû laïi trong phoøng moät mình. Vieäc ñaàu tieân toâi laøm khi nhaän phoøng laø kieåm tra nhaø veä sinh. Voøi nöôùc vaø xaû boàn caàu khoâng hoaït ñoäng. Toâi chaïy xuoáng goïi ngöôøi ñaøn oâng tröïc ñeâm, oâng vaøo kieåm tra thì moïi thöù ñeàu hoaït ñoäng bình thöôøng. OÂng ñi xuoáng vaø toâi baét ñaàu söûa soaïn ñeà taém. Ñoät nhieân, toâi nghe tieáng nöôùc chaûy trong nhaø taém, ai ñoù môû voøi nöôùc roài laïi ñoùng laïi. Toâi chaïy vaøo xem. thì thaáy nöôùc vaãn chaûy, boàn caàu ñang xaû nöôùc vaø cuoän giaáy veä sinh töï ñoäng thaû giaáy xuoáng. Hoaûng hoàn, toâi lao xuoáng baøn tieáp taân, coá gaéng giaûi thích cho ngöôøi ñaøn oâng nhöng oâng khoâng hieåu. Toâi khoâng theå check out vaø tìm khaùch saïn khaùc, bôûi Sibu khoâng chæ noåi tieáng bôûi ñoà aên maø coøn noåi tieáng vôùi nhöõng bang nhoùm gangster thoáng trò moïi ngoùc ngaùch phoá ban ñeâm. Toâi ñaønh quay laïi phoøng, môû Facebook vaø baét ñaàu keâu khoùc vôùi baát cöù ai toâi gaëp online. Toâi khoâng daùm söû duïng nhaø veä sinh, thaäm chí khoâng daùm taém. Ñeán khoaûng ba giôø saùng, moïi aâm thanh kyø laï keát thuùc, vaø toâi nguû thieáp ñi khoaûng moät giôø sau ñoù. Saùng hoâm sau, toâi ñi xuoáng vaø gaëp moät phuï nöõ ngöôøi Hoa ôû baøn tieáp taân. Baø coù theå noùi tieáng Anh. Toâi keå laïi cho baø nhöõng chuyeän kyø laï luùc nöûa ñeâm. Baø chaúng coù veû gì ngaïc nhieân: - Chaùu ôû phoøng naøo?

- 405 aï - ÔÛ ñaây khoâng coù phoøng 405 Toâi giaät mình nhìn laïi chìa khoùa phoøng: laø 407. Vì lyù do naøo ñoù, caû ñeâm toâi cöù nghó mình ôû phoøng 405. Toâi cuõng khoâng hieåu sao ôû ñaây khoâng coù phoøng 405 trong khi 405 khoâng phaûi laø moät con soá ngöôøi Hoa kieâng kò. Toâi hoûi nhöng khoâng nhaän ñöôïc caâu traû lôøi. Toâi check out, Koh ñeán ñoùn ñöa toâi veà nhaø chò. Coù cho tieàn toâi cuõng khoâng daùm ôû khaùch saïn ñaáy theâm nöõa. Beù Chloe muoán noùi raèng coâ beù yeâu mình :). Vôï choàng Koh coù hai con gaùi, con gaùi lôùn hoïc lôùp 9, con gaùi nhoû môùi coù naêm tuoåi, teân laø Chloe. Khoâng hieåu sao, Chloe raát thích toâi, khoâng chòu rôøi toâi nöûa böôùc. Koh cuõng baûo toâi laø ngöôøi laï ñaàu tieân Chloe gaàn guõi ñeán theá. Koh vaø Chloe daãn toâi ñi thaêm quanh thaønh phoá. Nhöng toâi thích töï mình khaùm phaù thaønh phoá hôn. Ñuùng laø thaønh phoá cuûa ngöôøi Hoa, nhaø haøng naøo cuõng tröng bieån tieáng Hoa, kieán truùc cuõng ñaäm maøu saéc Trung Quoác vaø ñoà aên Foochow cöïc kyø haáp daãn. Sibu coù moät con soâng lôùn heát söùc thô moäng vôùi ngoâi chuøa Tua Pek Kong coå kyùnh töø theá kyû XIX soi boùng keà beân. Thaùp chuøa coù baûy taàng, treøo leân treân ñænh coù theå nhìn toaøn caûnh thaønh phoá. Toâi ñaëc bieät aán töôïng vôùi chôï Sibu, chôï voâ cuøng lôùn, röïc rôõ nhieàu maøu saéc vôùi nhieàu loaïi hoa quaû toâi chöa thaáy bao giôø. Ham aên, toâi cheát meâ cheát meät ñoà aên ôû ñaây. Kompyang - moùn baùnh quy ñaëc tröng cuûa Sibu, laøm töø boät myø, haønh, môõ vaø muoái vôùi nhaân ña daïng tuøy sôû thích: nhaân thòt, nhaân rau, nhaân ngoït... aên vôùi nöôùc soát. Kampua Mieng - mì xaøo khoâ vôùi thòt lôïn xaét mieáng, moät ñaëc saûn khaùc cuûa Sibu. Chai Pau - baùnh bao chay. Toâi cuõng thöû moùn loøng lôïn xaøo haønh taây vaø moùn cheø Sibu. Toâi ôû vôùi gia ñình Koh moät ngaøy, toái baét chuyeán xe bus qua ñeâm ñeán Kuching. Koh goùi ñoà aên ñeå toâi khoâng bò ñoùi treân xe bus. Toâi caûm kích voâ cuøng, khoâng bieát phaûi caùm ôn theá naøo cho ñuû. ª (1) Tieáng Vieät laø Phuùc Chaâu, thaønh phoá lôùn nhaát cuûa Phuùc Kieán,.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

133


136

19/10. Laøm vieäc vôùi caûnh saùt, chuû tieäm thuù nhaän khoaûng 12 gi ôø tröa ñaõ tröïc tieáp cuøng 2 nhaân vieân Leâ Ngoïc Vaân (21 tuoåi), Buøi Thò Hoa (23 tuoåi) vaø y taù Nguyeãn Ngoïc Thö (29 tuoåi) phaãu thuaät cho chò Huyeàn. Töôøng duøng kim tieâm loaïi 50cc huùt 11 oáng môõ töø phaàn buïng cuûa chò Huyeàn sau ñoù bôm vaøo hai beân ngöïc cuûa beänh nhaân naøy. Sau 4 tieáng, ca phaãu thuaät keát thuùc. Khoaûng 30 phuùt sau, chò Huyeàn co giaät, suøi boït meùp, Töôøng tieâm cho chò moät lieàu Diafegam 10g vaø thaáy caùc trieäu chöùng treân heát. Hôn moät tieáng sau, khoaûng 5 giôø 45, nhaân vieân baùo cho Töôøng raèng chò Huyeàn tím taùi, maïch khoù baét, huyeát aùp khoâng ño ñöôïc. Töôøng ñaët oáng thôû, tieáp tuïc tieâm thuoác trôï tim vaø cho thôû oâxy. Baûn ñoà caùc ñòa ñieåm lieân quan ñeán vuï aùn.

Sau khi chò Huyeàn töû vong, Töôøng “chæ ñaïo” nhaân vieân thu doïn soå saùch, maùy tính vaø caùc duïng cuï khaùm chöõa beänh, caùc loaïi thuoác mang ñi caát giaáu. Töôøng höùa heïn taêng löông gaáp ñoâi cho nhaân vieân baûo veä Ñaøo Quang Khaùnh, baûo anh naøy chôû ñi laáy oâ toâ roài quay laïi cô sôû thaåm myõ. Hai ngöôøi mang xaùc chò Huyeàn leân oâ toâ. Khaùnh ñi xe maùy cuûa chò Huyeàn theo sau, mang theo toaøn boä taøi saûn cuûa naïn nhaân. Ñeán caàu Vónh Tuy, khoâng tìm ñöôïc cô hoäi vaø ñòa ñieåm vöùt xaùc, hoï ñeán ñöôøng Coå Linh vaø Khaùnh boû xe laïi. Hai ngöôøi ñi veà höôùng caàu Thanh Trì, beâ xaùc vöùt xuoáng soâng. Hoâm sau, Töôøng vaø Khaùnh cuøng ñi laøm bình thöôøng.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng laøm vieäc taïi khoa Ngoaïi Beänh vieän Baïch Mai, töø ñaàu naêm 2006, ñang hoïc nghieân cöùu sinh veà chaán thöông chænh hình 5 giôø chieàu ngaøy 22-10, caûnh saùt ñieàu tra - ñaõ daãn giaûi bò can laø Bs Nguyeãn Maïnh Töôøng tôùi caàu Thanh Trì (Haø Noäi) ñeå thöïc nghieäm hieän tröôøng vuï neùm xaùc chò Huyeàn. ñeå phi tang. Nghi can, Bs Töôøng bò aùp giaûi treân chieác xe bieån xanh ñi theo ñuùng con ñöôøng maø nghi can naøy ñaõ di chuyeån ñeå thöïc hieän haønh vi toäi aùc cuûa mình. Ñi töø “tieäm” phaãu thuaät thaåm myõ Caùt Töôøng ôû soá 45 ñöôøng Giaûi Phoùng (quaän Hoaøng Mai, Haø Noäi), chieác oâ toâ cuûa cô quan coâng an chôû nghi can phoùng qua caàu Vónh Tuy, sang phöôøng Thaïch Baøn (quaän Long Bieân) roài ñi ra ñöôøng Quoác loä 5. Tieáp ñoù, chieác xe laïi quay trôû laïi, leân caàu Thanh Trì ñeå kieåm tra laïi nôi Bs Töôøng ñaõ neùm xaùc khaùch haøng xuoáng soâng Hoàng. Bs Töôøng töø treân chieác xe coâng an ra vò trí caàu maø bò can naøy chæ ñaõ neùm chò Leâ Thò T.H. xuoáng soâng Hoàng ñeå löïc löôïng ñieàu tra ño ñaïc, laäp bieân baûn hieän tröôøng.

Huyeàn xuoáng soâng Hoàng ñeå phi tang ñang gaây chaán ñoäng dö luaän. Theo BV Baïch Mai, toùm taét lyù lòch trong quaù trình laøm vieäc taïi BV, baùc só Töôøng chöa coù bieåu hieän gì laø khoâng toát trong lónh vöïc chuyeân moân vaø khoâng bò kyû luaät gì. BS Nguyeãn Maïnh Töôøng hoïc chuyeân khoa ngoaïi, coù boå tuùc taïi BV Vieät Ñöùc, ñaõ töøng coâng taùc taïi BV E (Haø Noäi), töøng hoïc phaãu thuaät coät soáng taïi TP Saøi Goøn naêm 2004. Töø thaùng 6-2006, baùc só Töôøng veà coâng taùc taïi khoa Ngoaïi, BV Baïch Mai. Naêm 2008, baùc só Töôøng hoïc cao hoïc veà ngoaïi khoa taïi Ñaïi hoïc Y Haø Noäi. Laõnh ñaïo BV Baïch Mai cho bieát: Baùc só Töôøng hieän ñang laøm luaän aùn tieán só, chuyeân moân baûo ñaûm, sinh hoaït trong Ñaûng Boä Ngoaïi Khoa. Baùc só Töôøng ñöôïc ñaøo taïo veà chaán thöông chænh hình, BV Baïch Mai khoâng coù chuyeân khoa thaåm myõ. Theo Phoù Giaùm ñoác BV Baïch Mai Ñoã Doaõn Lôïi, Thaåm myõ vieän Caùt Töôøng do baùc só Töôøng laøm chuû cuõng chöa ñöôïc caáp pheùp laøm caùc thuû thuaät veà ngoaïi khoa ñeå chænh söûa thaåm myõ cho ngöôøi daân. TaY Baûo VEÄ TREû TUoÅI Trong vuï vieäc vöùt xaùc ngöôøi cheát xuoáng soâng, cô quan ñieàu tra cho bieát, ngöôøi giuùp söùc ñaéc löïc cho vò

BaùC SÓ - Ñaûng VIEÂn CS BV Baïch Mai saùng 23-10 cho bieát sau khi neùm xaùc phi tang naïn nhaân vaøo ñeâm ngaøy 19-10, baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng vaãn ñi laøm bình thöôøng trong 3 ngaøy töø ngaøy 20-10 ñeán khi bò baét ngaøy 2210. Ban giaùm ñoác Beänh vieän Baïch Mai ñaõ gaëp maët baùo chí ñeå thoâng tin veà nhaân thaân, chuyeân moân cuûa baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, ngöôøi ñaõ neùm xaùc naïn nhaân Leâ Thò Thanh

Vì naïn nhaân Leâ Thò Thanh Huyeàn chöa ñöôïc tìm thaáy, chöa coù keát quaû giaùm ñònh phaùp y ñeå laøm roõ nguyeân nhaân töû vong, vì vaäy, vieäc cô quan coâng an khôûi toá baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, toäi danh gieát ngöôøi chæ mang tính “taïm


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

137


138

baùc só naøy laø Ñaøo Quang Khaùnh (17 tuoåi, truù taïi quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi), baûo veä cuûa Thaåm myõ vieän Caùt Töôøng. Khuoân maët khaù giaø daën so vôùi tuoåi, Khaùnh khoâng toû veû sôï seät tröôùc maët caùc ñieàu tra vieân. Khaùnh cho bieát hoïc heát THCS thì boû hoïc lang thang, kieám vieäc laøm theâm. Caùch ñaây hôn moät thaùng, Khaùnh ñöôïc nhaän vaøo laøm baûo veä cuûa Thaåm myõ vieän Caùt Töôøng (45 ñöôøng Giaûi Phoùng, Haø Noäi) vôùi möùc löông 3 trieäu ñoàng/thaùng. Coâng vieäc cuûa Khaùnh cöù laëng leõ troâi ñi cho ñeán chieàu toái ngaøy 19-10. Chieàu 19-10, caû thaåm myõ vieän nhoán nhaùo do chò Leâ Thò Thanh Huyeàn (SN 1974, truù ôû phoá Haøng Thieác, quaän Hoaøn Kieám, Haø Noäi) cheát sau khi naâng ngöïc vaø huùt môõ buïng. Khaùnh ñöôïc oâng chuû, baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, yeâu caàu duøng xe maùy Honda Lead cuûa chò Huyeàn chôû oâng ta töø ñöôøng Giaûi Phoùng veà Beänh vieän E (quaän Caàu Giaáy) laáy chieác oâ toâ Kia 7 choã ñöa beänh nhaân ñi “caáp cöùu”. Theo khai nhaän ban ñaàu, baûo veä Khaùnh noùi luùc ñaàu khoâng muoán dính líu tôùi vuï vieäc nhöng sau khi baùc só Töôøng höùa heïn taêng löông 100%

vaø “nhaän vaøo bieân cheá” neân chaáp thuaän laøm theo. Doïc ñöôøng töø Beänh vieän E trôû laïi Thaåm myõ vieän Caùt Töôøng, Khaùnh chaïy xe maùy cuûa chò Huyeàn ñi sau oâ toâ cuûa oâng Töôøng. Khi veà tôùi thaåm myõ vieän thì trôøi ñaõ toái vaø nhaân vieân ñaõ veà heát theo chæ ñaïo cuûa baùc só Töôøng.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Chò Leâ Thò Thanh Huyeàn ôû ngoõ 36 phoá Haøng Thieác, quaän Hoaøn Kieám,

Baûo veä Khaùnh cuøng baùc só Töôøng khieâng xaùc chò Huyeàn xuoáng ñaët vaøo oâ toâ ñoã saùt cöûa thaåm myõ vieän. Khi oâng Töôøng ñieàu khieån oâ toâ mang xaùc naïn nhaân ñi phi tang, Khaùnh ñi xe maùy cuûa chò Huyeàn theo sau. Baûo veä Khaùnh ñi xe maùy theo oâ toâ do baùc só Töôøng laùi töø Thaåm myõ vieän Caùt Töôøng theo höôùng sang phöôøng Thaïch Baøn (quaän Long Bieân, Haø Noäi). Ñeán khu vöïc ñöôøng Coå Linh thuoäc phöôøng Thaïch Baøn, baùc só Töôøng noùi Khaùnh ñeå xe maùy Lead, ñieän thoaïi, tuùi xaùch, giaáy tôø tuøy thaân cuûa chò Huyeàn laïi nhaèm taïo hieän tröôøng giaû. Nhaân vieân baûo veä Khaùnh sau ñoù leân oâ toâ do baùc só Töôøng ñieàu khieån ñöa xaùc chò Huyeàn leân giöõa caàu Thanh Trì ñeå neùm xuoáng soâng Hoàng phi tang. “Ngay sau khi vöùt xaùc naïn nhaân xuoáng soâng, baùc só Töôøng noùi vôùi em, seõ cho em qua giai ñoaïn thöû vieäc, vaøo laøm chính thöùc vôùi möùc löông 8 trieäu ñoàng/thaùng. Ñaëc bieät, em khoâng ñöôïc noùi vuï vieäc naøy vôùi ai” - Khaùnh keå. gIa ÑÌnh naÏn nhaÂn Tröa 23-10, taïi gia ñình chò Leâ Thò Thanh Huyeàn ôû ngoõ 36 phoá Haøng

Thieác, quaän Hoaøn Kieám, khoâng khí raát traàm laëng. Treân ban thôø, nhöõng caây höông nghi nguùt khoùi. Taïi phoøng khaùch, boá meï choàng vaø nhöõng ngöôøi thaân vôùi göông maët thaát thaàn ngoài ngoùng tin cuûa chò Huyeàn töø nhöõng ngöôøi ñang ñi tìm kieám chò. OÂng Nguyeãn Höõu An, chuù ruoät cuûa anh Nguyeãn Höõu Huy (choàng chò Huyeàn), cho bieát ñeán thôøi ñieåm hôn 12 giôø hoâm nay (23-10), vaãn chöa coù moät manh moái naøo veà thi theå cuûa chò Huyeàn. OÂng An cho bieát saùng nay, sau khi nhaän ñöôïc thoâng tin taïi khu vöïc beán ñoø Hoàng Vaân (thuoäc ñòa phaän huyeän Thöôøng Tín, Haø Noäi) phaùt hieän moät xaùc phuï nöõ troâi soâng, ngöôøi nhaø naïn nhaân vaø cô quan chöùc naêng laäp töùc ñeán khu vöïc ñoù ñeå tìm kieám vaø xaùc minh thoâng tin. Tuy nhieân, khi ñeán nôi thì khoâng phaùt hieän ñöôïc gì. “Gia ñình toâi vaø baïn beø cuûa caùc chaùu vaãn ñang tieáp tuïc tìm kieám” oâng An noùi. Cuõng theo oâng An, hieän anh Huy - choàng chò Huyeàn - ñang cuøng vôùi ngöôøi thaân, baïn beø, cô quan cuûa chò Huyeàn tieán haønh tìm kieám thi theå cuûa chò Huyeàn ôû nhieàu höôùng khaùc nhau, doïc caùc tuyeán soâng. Ngoaøi ra, gia ñình cuõng ñaõ thueâ 6 chieác thuyeàn ñeå ñi tìm kieám suoát ñeâm qua doïc soâng Hoàng, ñeán ñòa phaän caùc tænh Thaùi Bình, Nam Ñònh vôùi chieàu daøi hôn 100 km. Tuy nhieân, hieän vaãn chöa phaùt hieän ñöôïc manh moái naøo.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

139


140

“Gia ñình toâi heát söùc ñau buoàn vaø thöông chaùu. Toäi aùc taøy trôøi cuûa ngöôøi laøm cheát vaø vöùt xaùc chaùu toâi troâi soâng phaûi bò phaùp luaät tröøng trò thích ñaùng. Nhöng tröôùc maét chæ mong sao sôùm tìm ñöôïc thi theå veà ñeå an taùng cho chaùu” - oâng An ñau buoàn noùi. Theo nhöõng ngöôøi haøng xoùm, vôï choàng anh Huy - chò Huyeàn soáng haïnh phuùc. Chò Huyeàn soáng raát toát vôùi haøng xoùm. Vôï choàng chò Huyeàn ôû cuøng boá meï choàng vaø coù 2 caäu con trai trong caên nhaø nhoû, hun huùt trong ngoõ ôû phoá coå. 1 ÑEÁn 5 naÊM TUØ (?) Hieän cô quan coâng an khôûi toá toäi danh gieát ngöôøi vôùi BS Nguyeãn Maïnh Töôøng chæ mang tính “taïm thôøi” ñeå ñieàu tra. Chöa theå xaùc ñònh chính xaùc toäi danh ñeå khôûi toá vuï aùn laøm cheát ngöôøi vaøo thôøi ñieåm naøy. Vieäc khôûi toá theo toäi danh naøo caàn phaûi döïa vaøo nhieàu yeáu toá, trong ñoù keát quaû giaùm ñònh phaùp y veà nguyeân nhaân töû vong laø moät yeáu toá raát quan troïng. Vì naïn nhaân Leâ Thò Thanh Huyeàn chöa ñöôïc tìm thaáy, chöa coù keát quaû giaùm ñònh phaùp y ñeå laøm roõ nguyeân nhaân töû vong, vì vaäy, vieäc cô quan coâng an khôûi toá baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, toäi danh gieát ngöôøi chæ mang tính “taïm thôøi” ñeå ñieàu tra. Theo thoâng tin ban ñaàu, chò Thanh Huyeàn ñeán trung taâm thaåm myõ laøm phaãu thuaät huùt môõ, naâng ngöïc. Sau khi phaãu thuaät, chò Huyeàn coù bieåu hieän co giaät roài töû vong, duø ñöôïc BS Töôøng ñaõ caáp cöùu, vaäy neân khoù coù theå truy cöùu traùch nhieäm hình söï ñoái vôùi baùc só Töôøng veà toäi gieát ngöôøi. Tuy nhieân, neáu keát quaû giaùm ñònh phaùp y cho thaáy naïn nhaân cheát sau khi bò neùm xuoáng soâng, môùi ñuû cô sôû truy cöùu vò baùc só naøy veà haønh vi gieát ngöôøi. Caên cöù theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, haønh vi cuûa baùc só Töôøng coù theå bò xem xeùt khoûi toá theo moät trong hai toäi danh: “Toäi voâ yù laøm cheát ngöôøi do vi phaïm quy taéc ngheà nghieäp hoaëc quy taéc haønh chính” - quy ñònh hoaëc “Toäi vi phaïm quy ñònh veà khaùm beänh, chöõa beänh, saûn xuaát, pha cheá thuoác, caáp phaùt thuoác, baùn thuoác

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng laøm vieäc taïi Beänh vieän Baïch Mai, Haø Noäi.

hoaëc dòch vuï y teá khaùc” - quy ñònh taïi Ñieàu 242 Boä luaät Hình söï. Tuy nhieân, thaåm thaåm myõ vieän do baùc só Töôøng laøm giaùm ñoác chöa ñöôïc caáp pheùp haønh ngheà. Theo toâi, haønh vi cuûa baùc só Töôøng chæ coù theå bò truy toá toäi danh: Voâ yù laøm cheát ngöôøi do vi phaïm quy taéc ngheà nghieäp hoaëc quy taéc haønh chính, ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 99 Boä luaät Hình söï. Caû hai toäi danh naøy ñeàu coù khung hình phaït thaáp nhaát töø 1 naêm ñeán 5 naêm. Ñoái vôùi toäi voâ yù laøm cheát ngöôøi do vi phaïm quy taéc ngheà nghieäp hoaëc quy taéc haønh chính, trong tröôøng hôïp phaïm toäi laøm cheát nhieàu ngöôøi thì bò phaït tuø töø 5 naêm ñeán 12 naêm vaø ñoái vôùi toäi vi phaïm quy ñònh veà khaùm beänh, chöõa beänh, saûn xuaát, pha cheá thuoác, caáp phaùt thuoác, baùn thuoác hoaëc dòch vuï y teá khaùc, trong tröôøng hôïp phaïm toäi gaây haäu quaû raát nghieâm troïng thì bò phaït tuø töø 3 naêm ñeán 10 naêm, phaïm toäi gaây haäu quaû ñaëc bieät nghieâm troïng thì bò phaït töø töø 7 naêm ñeán 15 naêm. Ngoaøi hình phaït tuø neâu treân, ngöôøi phaïm toäi coøn coù theå bò phaït tieàn, caám ñaûm nhieäm chöùc vuï, caám haønh ngheà hoaëc laøm coâng vieäc nhaát ñònh töø 1 naêm ñeán 5 naêm. Neáu khoâng tìm ñöôïc xaùc, neáu “chaïy” ñuùng cöûa, Baùc só Nguyeãn Maïnh Töôøng, chuû Cô sôû thaåm myõ Caùt Töôøng “voâ yù” laøm cheát khaùch haøng Leâ Thò Thanh Huyeàn seõ bò tuyeán aùn 1 ñeán 5 naêm tuø.

gIÔùI BaùC SÓ noùI gÌ? Vuï vieäc baùc só Töôøng moå thaåm myõ daãn ñeán caùi cheát cuûa khaùch haøng (toâi khoâng goïi laø beänh nhaân vì khoâng phaûi laø beänh), roài neùm xaùc xuoáng soâng phi tang ñaõ laøm daáy leân moät laøn soùng caêm phaãn trong dö luaän, ñaëc bieät laø trong giôùi baùc só. Coù ngöôøi baûo baùc só Töôøng ngu, coù ngöôøi baûo baùc só Töôøng doát... Toâi khoâng baøn ñeán chuyeän anh ta ngu doát hay khoâng. Coù ngöôøi baûo anh ta khoâng ngu vì laøm ôû Beänh vieän Baïch Mai, nhöng theo toâi ñieàu ñoù chaúng chöùng minh ñöôïc gì caû. Maø toâi nghó coù moät ñieàu chaéc chaén laø anh ta tham vaø lieàu. Neáu khoâng tham thì laøm sao phaûi moå ôû phoøng khaùm, maø laïi laø moät phoøng khaùm chöa coù pheùp hoaït ñoäng, moät ca moå lôùn nhö vaäy? Thieáu gì beänh vieän saün saøng ñoùn tieáp anh ta ñöa beänh nhaân ñeán moå, chaúng qua laø anh ta tham, muoán “aên” troïn. Cuõng chæ vì töø tham neân môùi daãn ñeán lieàu. Anh ta lieàu vôùi söï nghieäp, danh döï cuûa mình vaø treân heát laø anh ta lieàu treân tính maïng cuûa khaùch haøng, cuûa ngöôøi ñaõ tin töôûng naèm leân baøn ñeå cho anh ta moå. Toâi chöa bao giôø tham gia vaøo phaãu thuaät thaåm myõ nhöng toâi bieát raát roõ raèng vieäc huùt vaø bôm môõ raát deã coù bieán chöùng nhoài maùu phoåi, taéc maïch vaønh hoaëc maïch naõo hoaëc caùc maïch maùu khaùc, haäu quaû thaät laø khuûng khieáp. Anh ta moå caùi ñoù thì chaéc phaûi bieát hôn toâi, nhöng vaãn lieàu, chæ vì tieàn. Ñieàu naøy theå hieän


142

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Boä maët thaát thaàn, khi chæ vò trí neùm xaùc naïn nhaân töø treân caàu Thanh Trì xuoáng soâng Hoàng.

ñaïo ñöùc con ngöôøi cuõng nhö y ñöùc cuûa anh ta ñaõ quaù suy ñoài, quaù teä haïi. Coù ngöôøi baûo anh ta quaãn quaù neân khoâng coøn suy nghó maïch laïc, daãn ñeán vieäc neùm xaùc phi tang. Cuõng coù theå ñuùng nhöng noùi gì thì cuõng phaûi suy nghó ñeán caên baûn ñaïo ñöùc cuûa anh ta raát toài teä. Khi ngöôøi ta bò soác hay bò quaãn trí, ngöôøi ta coù xu höôùng haønh ñoäng theo baûn chaát töï nhieân. Vieäc neùm xaùc phi tang laø haønh ñoäng ñöôïc taâm thöùc anh ta maùch baûo. Taâm thöùc cuûa anh ta phaûi ñen toái laém thì môùi nghó ra caùi caùch nhö vaäy, caùi caùch maø nhöõng con ngöôøi bình thöôøng, ñöôïc giaùo duïc trong moät moâi tröôøng bình thöôøng khoâng theå naøo nghó ra ñöôïc, duø trong luùc quaãn trí cuøng cöïc ñi chaêng nöõa. Seõ coøn nhieàu vaán ñeà phaûi baøn ñeán qua caâu chuyeän naøy, töø vieäc quaûn lí cuûa cô quan quaûn lí nhaø nöôùc ñeán vieäc giaùo duïc ñaïo ñöùc cuûa nhaø tröôøng, giaùo duïc y ñöùc cuûa beänh vieän... Vieäc tìm ra nhöõng yeáu toá coát loõi daãn ñeán caâu chuyeän treân seõ maát raát nhieàu thôøi gian nhöng noù giuùp chuùng ta tìm ra caùch ngaên chaën nhöõng caâu chuyeän kinh dò nhö theá naøy taùi dieãn. Coù ngöôøi ñoå loãi cho khaùch haøng, baûo taïi ñi laøm ñeïp môùi bò nhö vaäy, coù beänh gì ñaâu maø phaûi moå xeû. Coù ngöôøi baûo laøm thaåm myõ laø kinh doanh, khoâng phaûi ngaønh y. Ñieàu naøy khoâng ñuùng. Laøm ñeïp laø nhu

caàu chính ñaùng cuûa con ngöôøi vaø moät trong caùc nhieäm vuï cao quyù cuûa ngaønh y laø ñaùp öùng nhu caàu ñoù. Neáu cuoäc moå cuûa baïn coù theå cöùu vôùt haïnh phuùc cuûa moät gia ñình thì ñieàu ñoù coù giaù trò khoâng? Neáu cuoäc moå cuûa baïn laøm cho moät con ngöôøi thaáy raèng mình coù giaù trò hôn ñeå tieáp tuïc soáng thì cuoäc moå ñoù coù ñaùng giaù khoâng? Taát nhieân laø coøn nhieàu baát ñoàng trong quan ñieåm, nhöng ñöùng veà maët nhaân quyeàn thì laøm ñeïp cuõng laø moät quyeàn vaø phuïc vuï cho quyeàn ñoù cuõng laø traùch nhieäm cuûa ngaønh y. Coù ngöôøi baûo neáu traû löông baùc só cao seõ khoâng coù nhöõng chuyeän nhö theá. Toâi cho laø sai. Vì baèng chöùng laø anh ta khoâng ngheøo, anh ta coù xe hôi rieâng. Theo yù kieán caù nhaân toâi, haàu heát caùc tröôøng hôïp cheøn eùp ngöôøi beänh ñeå voøi vónh tieàn, caùc tröôøng hôïp löøa loïc ngöôøi beänh ñeå kieám tieàn, keâ toa aên hoa hoàng, caùn boä aên hoái loä... ñeàu xaûy ra ôû ngöôøi khoâng ngheøo. Coù ngöôøi baûo ñaây laø haäu quaû cuûa nöûa coâng nöûa tö, yeâu caàu khoâng cho baùc só beänh vieän coâng laøm tö. Toâi cho laø khoâng ñuùng. Vì vôùi nhöõng keû tham vaø lieàu nhö vaäy, neáu caám laøm tö thì caâu chuyeän naøy seõ xaûy ra ôû beänh vieän coâng, vaø ôû ñoù thì söï ruõ boû traùch nhieäm ñoâi khi laïi deã daøng hôn, khoâng laøm boäc loä caùi taâm thöùc ñen toái cuûa anh ta. Toùm laïi, cuõng vaãn laø vaán ñeà ñaïo

ñöùc xaõ hoäi xuoáng caáp, xuoáng caáp heát möùc traàm troïng. Ñaây coù phaûi maët traùi cuûa kinh teá thò tröôøng khoâng? Coù theå, nhöng theo toâi thì kinh teá thò tröôøng chæ ñoùng goùp moät phaàn nhoû. Ñieàu chính yeáu laø con ngöôøi. Nhöõng phaåm chaát toát ñeïp cuûa con ngöôøi Vieät nam, nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc Vieät nam nghìn naêm vaên hieán khoâng ñöôïc coi troïng ñuùng möùc. Moät boä phaän raát lôùn coâng daân chìm vaøo cuoäc ñua thoûa maõn nhöõng tham voïng vaät chaát, baát chaáp luaân thöôøng ñaïo lí. Moät boä phaän khaùc thì baát maõn, chìm vaøo röôïu cheø hoaëc nhaém maét ñöa chaân vaøo cuoäc ñua vaät chaát. Moät nhoùm nöõa thì chui vaøo caùi voû oác cuûa mình maø bòt tai, bòt maét vaø bòt mieäng, nhaân danh chöõ nhaãn. Ñeán khi xaõ hoäi xaûy ra nhieàu vaán ñeà nhö ngaøy nay thì chöûi trôøi chöûi ñaát, ñoøi thay naøy ñoåi noï maø chaúng bieát laø thay ñoåi caùi gì, lieäu coù toát hôn khoâng hay laø coøn teä hôn theá nöõa. Chuùng ta laïi sa vaøo moät caâu chuyeän lôùn, vöôït khoûi taàm hieåu bieát thoâng thöôøng vaø coøn laâu môùi coù lôøi giaûi. Trôû laïi vôùi caâu chuyeän cuûa tay baùc só coù caên baûn ñaïo ñöùc thaáp keùm kia. Vieäc anh ta neùm xaùc khaùch haøng cuûa haén xuoáng soâng cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc haén neùm caùi danh döï ngaønh y, neùm caùi só dieän cuûa caùc baùc só chuùng ta xuoáng soâng. Moät veát nhô cho ngaønh y cuûa chuùng ta. Khoâng bieát seõ coù bao nhieâu keû lôïi duïng caâu chuyeän naøy maø thaû söùc maït saùt caùc baùc só, caùc nhaân vieân y teá. Vaãn bieát raèng con saâu laøm raàu noài canh nhöng con saâu naøy kinh khuûng quaù. ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

143


144

TRUYEÄn ngaÉn

N

gaøy 29/4/1975 anh Hai ñöa boán ñöùa em xuoáng taøu rôøi boû Vieät Nam. Ngaøy ñi anh Hai hai möôi boán, chò Tö hai möôi moát, chò Saùu möôøi taùm, toâi möôøi boán vaø nhoû em keá möôøi hai tuoåi röôõi. Toâi coøn ba ñöùa em, Maù nhaát ñònh khoâng chòu ñöa em ñi cuøng vì sôï trong côn bieán loaïn, ngöôøi ngöôøi ñoå xoâ xuoáng taøu daãm ñaïp leân nhau Maù seõ khoâng baûo veä ñöôïc maáy ñöùa em nhoû, lôõ xaûy chuyeän gì laïi aân haän. Vaû laïi töø ngaøy Ba toâi maát vaøo muøa heø ñoû löûa naêm 1972, naêm 1973 chò Naêm toâi cheát, roài ñeán naêm 1974 laïi ñeán anh Ba, nhöõng maát maùt ñau thöông doàn daäp ñeán lieân tieáp, Maù nhö ngöôøi rôi xuoáng vöïc saâu u uaát, saàu muoän, giam mình treân laàu sau buoåi möu sinh nhö ngöôøi tu haønh cuøng vôùi ba “ñeä töû” nhoû, chaúng muoán rôøi khoûi oác ñaûo cuûa mình. Tröôùc khi ñi toâi leân laàu töø bieät Maù. Maù toâi tieàu tuïy xuoáng saéc, töø ngaøy xaûy ra nhieàu tai öông baát haïnh, maù ôû treân laàu luûi thuûi, khoâng giao tieáp vôùi ai, khoâng taâm söï chia seû noãi nieàm, khoâng bieåu loä caûm xuùc thöông yeâu vui buoàn, chæ bieåu loä söï noùng giaän,

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ª HOAØNG T. THANH NGA

nhöõng côn giaän döõ baát ngôø tuøy taâm traïng. Thaáy toâi leân, Maù oâm chaàm vaøo loøng nöôùc maét tuoân rôi laû chaû. Maù raát lo laéng. Maù noùi tuy toâi laø ñöùa nghòch phaù nhaát, nhöng baûn chaát hieàn laønh thaät thaø, deã tin ngöôøi. Möôøi boán tuoåi nhöng toâi vaãn khôø nhö ñöùa treû nít, chaúng theá maø thöôøng bò baïn beø treâu choïc vì caùc kieåu khôø cuûa toâi. Maù sôï khi xa Maù khoâng ai lo laéng baûo veä, toâi seõ bò ñôøi loïc löøa vuøi daäp, seõ bò nhieàu thieät thoøi. Nhöõng doøng nöôùc maét Maù chaûy xuoáng ngaäp loøng, khieán tim toâi meàm nhuõn! Nhaø ñoâng con, laïi toaøn nhöõng ñöùa phaù phaùch nghòch ngôïm neân Maù toâi luoân noùng giaän la raày, duøng ñoøn roi haøng ngaøy vôùi con. Dó nhieân khi noùng giaän laøm sao ngoït ngaøo? Neân Maù chæ xöng hoâ “maøy tao”. Trong caùi ñaàu non nôùt, toâi nhôù chöa töøng ñöôïc Maù oâm aáp, hoân hít, vuoát ve... Hoâm chia tay boãng ñöôïc Maù oâm vaøo loøng, xöng Maù con. Toâi boài hoài xuùc ñoäng maõnh lieät khoâng muoán ñi nöõa! Toâi seõ xuoáng noùi vôùi anh chò cho toâi ôû laïi nhaø vôùi Maù, laáy laïi maáy goùi

ñoà goàm toaøn vaät kyû nieäm cuûa baïn beø cuøng hai boä quaàn aùo Maù môùi mua cho hoâm teát treo saün saøng treân tay laùi Honda, chæ chôø toâi xuoáng laø ñi... Toâi cuõng sôï phaûi xa Maù, seõ khoâng coøn ai raên daïy che chôû. Tuy toâi hay bò ñoøn phaït nhöng toâi raát thöông Maù (coù ñöùa con naøo chæ vì bò ñoøn maø heát thöông meï?) vaø bieát Maù toâi thöông yeâu heát thaûy caùc con chaúng chöøa... toâi. Vöøa ra ñeán ñöôøng nôi caùc anh chò chôø saün, toâi chöa kòp noùi lôøi naøo thì bò loâi leân xe phoùng chaïy. Cuoäc chia ly cuûa Maù con toâi quaù laâu khieán anh Hai soát ruoät. Anh Hai khoâng theå ôû laïi ñeå bò baét, sôï vc truy ra anh laø con Ba, Quaän Tröôûng Moû Caøy. Ñoái vôùi chuùng, Ba toâi thuoäc thaønh phaàn coù “nôï maùu vôùi nhaân daân”, baûn thaân anh ñang laø thieáu uùy caän veä dinh Toång Thoáng Nguyeãn Vaên Thieäu. Vaû laïi vôï anh ñaõ theo gia ñình ñi di taûn töø tröôùc caû thaùng, ba cuûa chò daâu laøm ôû söù quaùn Myõ neân ñöôïc öu tieân ñi tröôùc. Thôøi gian chaúng coøn nhieàu, giaëc ñoû ñaõ vaøo ñeán Bieân Hoøa khoâng theå chaäm treã. Seõ khoâng coù nhöõng chuyeán taøu “haù


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

145

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

153


146

moàm” cuûa quoác teá cöùu trôï ngöôøi ñi tìm töï do nhö naêm ñaát nöôùc chia ñoâi 1954, giôø chæ coøn vaøi chieác taøu HQ ñang neo ñaäu beán caûng saép söûa nhoå neo xa rôøi VN vónh vieãn. Ñuùng nhö ñieàu Maù lo sôï, moïi ngöôøi phaûi tranh giaønh daãm ñaïp leân nhau môùi coù theå chen chaân leân taøu. Naêm anh em toâi naém chaët tay len laùch qua röøng ngöôøi xoâ ñaåy ñeå traøn xuoáng taøu. Khi taøu nhoå neo chaïy ra cöûa bieån, nhöõng deà luïc bình voäi vaõ giaït sang hai beân troâng thaät toäi nghieäp. Ngaøy coøn ôû Moû Caøy moãi chieàu toâi thöôøng loäi ven soâng ngaét hoa luïc bình chôi, caùnh hoa moûng manh tím tím thöông laøm sao!... Maét nhoøa nöôùc, toâi coá röôùn ngöôøi nhìn leân bôø caøng luùc caøng xa, nhöõng chaám ñen cuûa töøng noùc nhaø ngoïn caây môø daàn, khuaát sau khuùc soâng quanh. Khoâng bieát nhaø toâi ôû ñaâu, höôùng naøo? Khoâng bieát Maù toâi giôø ñang laøm gì? Chaéc Maù ñang khoùc nhieàu!... Xa rôøi moät luùc naêm ñöùa con, noãi ñau naøo lôùn hôn!? Vaø chuùng toâi, laàn naøy ra ñi ñeán phöông trôøi xa thaúm, coù chaêng hy voïng ngaøy trôû veà cuøng maù!???... Vöøa ñaët chaân leân ñaûo, anh Hai voäi nhôø hoäi Hoàng thaäp Töï lieân laïc vôùi gia ñình vôï ôû Florida roài ñi ngay, boû laïi boán ñöùa em gaùi bô vô laïc loõng ôû ñaûo. Vaøi thaùng sau chuùng toâi ñöôïc ñònh cö vaøo Myõ, tieåu bang Kansas, nhöng chò Saùu ôû laïi chôø ngöôøi baûo trôï khaùc, chò khoâng muoán ñi chung vì sôï phaûi chia xeû gaùnh naëng traùch nhieäm hai ñöùa em vôùi chò Tö. Sau khi yeân oån chò Tö laáy choàng, anh reå thaáy hai ñöùa em vôï môn môûn xuaân thì, beøn noåi maùu...coï queït vaø anh coøn coù thoùi vuõ phu ñaùnh vôï. Toâi khoâng chòu ñöôïc caûnh aáy beøn ñöa nhoû em ra ngoaøi ôû rieâng. Möôøi laêm tuoåi, toâi vöøa ñi hoïc, vöøa ñi laøm ñeå nuoâi thaân vaø nuoâi em. ***** Tính toâi ham vui laïi coù tinh thaàn “nghóa hieäp”, thöôøng binh vöïc baïn beø yeáu theá bò aên hieáp, neân sau maáy naêm soáng ôû ñaây toâi coù nhieàu baïn beø. Toái thöù baûy ñi laøm veà muoän, chöa kòp aên uoáng thì ñaùm baïn ruû ñi daï vuõ. Ñi thì ñi, ñöùa con gaùi môùi lôùn ham chôi nhö toâi sao coù theå töø choái nhöõng cuoäc vui, duø toâi chaúng maën maø nhaûy nhoùt cho laém, ñôn giaûn vì chæ bieát lô mô vaøi ñieäu!

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Maáy naêm ñaàu sau ngaøy VN “thoáng nhaát”, ngöôøi Vieät tî naïn treân ñaát Myõ coøn ít neân ôû ñaây thöôøng toå chöùc hoäi hoïp vui chôi ñeå gaëp gôõ, chia xeû noãi nieàm xa xöù cuøng nhau. Nôi toå chöùc daï vuõ gioáng moät caâu laïc boä vaên ngheä, nhöng cuõng coù ñeøn maøu nhaáp nhaùy môø aûo, coù ban nhaïc raàm roä, ca só “caây nhaø laù vöôøn”. Vaø ñieàu laøm toâi thích thuù nhaát laø ...thöùc aên Vieät - Myõ phong phuù, traøn treà. Saün buïng ñang ñoùi toâi voâ tö “aên nhaäu”, thænh thoaûng ngöôùc nhìn leân saân khaáu cho coù veû chuù yù ngheä thuaät chuùt, chöù thaät ra khoâng bieát ca só haùt baøi gì, ngöôøi ta nhaûy ñeïp xaáu ra sao, vì taâm tö toâi coøn maûi ñeå nôi buïng... Ñang thoaûi maùi xöû duïng coâng naêng caùnh tay maø xuùc gaép, boãng thaáy moät caùnh tay khaùc tieáp theâm thöùc aên vaøo dóa cuûa mình. Nhìn leân toâi ngaïi nguøng ...anh chaøng cöôøi baèng maét: -Toâi muoán môøi coâ moät baûn, nhöng chôø coâ aên ...laâu quaù, ñeå toâi laáy giuùp. Trôøi ñaát! ÔÛ ñaâu coù kieåu voâ ñeà “thaønh thaät” quaù vaäy Trôøi? Nhöng toâi ñaâu phaûi deã bò “haï” chæ bôûi moät caâu noùi: -AØ toát quaù. Coù anh giuùp toâi ñôõ ...moûi tay, caùm ôn. Vaø anh chaøng kieân nhaãn ngoài chôø toâi ñaùp öùng caùi bao töû roãng. Treân saân khaáu gioïng ca só thieát tha: “Naéng Saigon anh ñi maø chôït maùt, bôûi vì em maëc aùo luïa Haø Ñoâng, anh vaãn yeâu maøu aùo aáy voâ cuøng...” Haén khai phaùo taán coâng: - Coâ aáy sao bieát taâm traïng cuûa toâi maø haùt baøi naøy thaät thích hôïp. Vì toâi raát yeâu maøu aùo ... coâ ñang maëc. Chaø, chaøng leûo meùp, toâi khoâng vöøa ñaùp leã: -AÙo naøy toâi mua tieäm ñoà cuõ, cuõng coøn maáy caùi gioáng vaäy, neáu anh thích toâi chæ choã, mua veà taëng ...vôï. Haén baét qua chuyeän khaùc, töï giôùi thieäu teân theo kieåu phim Hoàng Koâng: -Teân toâi Nguyeãn Thanh Bình, Bình laø bình an chöù khoâng phaûi bình...beøo. Toâi ñaùp lieàn: -AØ...aø coøn toâi teân Nhan, Nhan laø Dung Nhan chôù khoâng phaûi ...caây nhang. Haén phaù leân cöôøi, coâ baét chöôùc lanh gheâ! Giôø toâi môùi chòu nhìn kyõ anh ta, anh coù veû lôùn hôn toâi nhieàu tuoåi, khoâng ñeïp trai laém nhöng aùnh maét

nuï cöôøi thaân thieän deã meán. Suoát buoåi anh chæ quaán quyùt keá beân, tieáp thöùc aên cho toâi mau no ñeå môøi ra saøn. Tuoåi 17 daäy thì toâi coøn ...ham aên, vaû laïi cuoái tuaàn nghæ hoïc thì phaûi ñi laøm vaát vaû neân tieâu hao nhieàu naêng löôïng caàn buø ñaép. Bình noùi chuyeän coù duyeân, haøi höôùc, toâi daàn thaáy caûm tình... Töø ngaøy bò anh Hai boû rôi, maáy chò ngöôøi thì lo gia ñình rieâng, ngöôøi thì chæ bieát baûn thaân mình khoâng maøng ñeán em, toâi phaûi “goàng” laøm ngöôøi lôùn, töï lo cho mình vaø baûo boïc ñöùa em nhoû, ñoâi khi toâi thaáy huït hôi ...Ñoâi caùnh cuûa toâi coøn yeáu ôùt, toâi vaãn caàn nöông döïa cha meï, khoûi phaûi lo toan cuoäc soáng ñeå hoàn nhieân voâ tö aên hoïc. Toâi vaãn caàn nhöõng lôøi raên daïy cuûa Maù laøm kim chæ nam höôùng soáng vaø thaäm chí caàn ñöôïc...bò ñoøn ñeå nhôù nhöõng toäi mau queân. Toâi coâ ñôn. Toâi meät moûi. Töø ngaøy thaân thieát vôùi Bình, toâi caûm thaáy anh laø choã döïa tinh thaàn. Bình luoân ñoùn toâi vaøo nhöõng chieàu tan hoïc. Thay vì ñi shool bus toâi theo anh ñi boä veà, con ñöôøng ngaén daàn laïi so vôùi nhöõng ngaøy ñaàu. Bieát ñöôïc hoaøn caûnh soáng cuûa toâi hieän giôø, anh ra veû anh Hai, khuyeân nhuû: -Em raùng hoïc nghe, ñöøng lo laøm quaù queân hoïc roài... doát. -Em ñang hoïc gioûi maø, nhöng ngheøo quaù hoùa khoå, chaùn! Anh ngaïc nhieân: -Sao laïi chaùn? Em phaûi bieát haõnh dieän töï haøo khi mình hoïc gioûi chôù, duø ñang coøn ngheøo. Toâi thôû moät caùi daøi thöôït, trong khi mieäng cöôøi toe: -Coù gì phaûi töï haøo khi ngheøo maø hoïc gioûi? Em ñang töï hoûi vì sao hoïc gioûi maø vaãn ngheøo? Hi...hi... Anh cuù nheï leân ñaàu toâi maéng ñuøa, leùm quaù! Treân neûo veà, chuùng toâi lang thang qua nhöõng con ñöôøng xaøo xaïc laù khoâ. Anh beû hoa treân caønh raéc leân toùc toâi, dang ra xa ñöùng nhìn nhö vöøa hoaøn thaønh moät coâng tr nh ngheä thuaät. Trôøi vaøo thu. Höông thu ñaãm muøi laù coû noàng naøn, xaùc hoa Haûi Ñaøo ñieåm hoàng treân heø phoá. Muøa thu cho toâi nhôù veà thuôû thô aáu xa xöa, nhöõng buoåi chieàu rong chôi ngoaøi vöôøn beû hoa troäm traùi, haùi boâng ñieân ñieån ven soâng veà chôi ñoà haøng. Mieàn Nam Vieät Nam khoâng coù muøa thu, nhöng


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

147


148

mieàn queâ Moû Caøy trôøi luoân maùt dòu bôûi rôïp boùng caây hoa traùi, höông luùa traøn ñoàng, “muøa thu” mieàn Nam chæ coù ôû queâ, hay chæ coù ôû thôøi thô aáu cuûa toâi. ÔÛ ñaây muøa thu dòu daøng eâm ñeàm, saéc thu toâ maøu cho laù vaøng laù ñoû, laøm neân böùc tranh thieân nhieân röïc rôõ. Muøa thu ñeïp ñeán ngaån ngöôøi, töø chieác laù phong ñoåi maøu ñeán hoa coû daïi. Chôït Bình “reân” leân lôøi thô, nghe laï. Khoâng phaûi cuûa Löu troïng Lö. Khoâng phaûi cuûa Huy Caän... Thu ñeán roài ñaây em bieát khoâng Heo may se laïnh ngaám vaøo loøng Laù xanh töø bieät muøa thu cuõ Ñeå laïi hoàn ta trong maét trong... Toâi voäi ngaên: -Thoâi anh, toäi nghieäp...taùc giaû! Anh cöôøi hoùm hænh: -Coù nghóa baøi thô hay bò gioïng ngaâm cuûa anh phaù hoaïi phaûi khoâng? -Thì...thì ...coù leõ vaäy. Anh laïi cöôøi bí aån roài “ngaâm” tieáp: Thu sang bieâng bieác maøu hoa tím Tím caû muoân chieàu nhuoäm toùc ai Tô trôøi vöông vaán höông thôm ngaùt Ñöa ta laïc böôùc choán thieân thai Boãng nhieân ta trôû thaønh thi só Gôûi yù vaøo thô taëng rieâng ai. Oh...Thì ra laø vaäy, chaøng “cuûa toâi” boãng thaønh thi só! Thu laø muøa cho yù thô lai laùng, cho hoàn ngöôøi giao hoøa vôùi ñaát trôøi eâm dòu, roài “ngöôøi thöôøng” boãng nhieân trôû thaønh thi nhaân. Vaø “ñòch quaân” deã daøng xaâm chieám traùi tim khôø daïi. Toâi ngaån ngô nhìn chieác laù lao ñao theo ngoïn gioù, trôøi xanh gôïn nhöõng ñuïn boâng maây traéng noõn lôø löõng bay veà nôi voâ ñònh. Bình dòu daøng aân caàn, quan taâm toâi töøng chuùt, laïi coøn “vaên hay chöõ toát”, gaëp nhau thöôøng xuyeân nhöng anh vaãn vieát thö trao tay moãi laàn ñoùn ñôïi. Trao thö vaø trao saùch. Toâi voán thích ñoïc saùch, thích coi thö. Laù “thö tình” lôøi ngoït ngaøo tha thieát, neùt chöõ “phöôïng muùa roàng bay” laøm toâi ngô ngaån... Saùch quí toâi giöõ gìn caån thaän. Anh chinh phuïc baèng nhöõng taøi “nhoû” vaäy maø chieám moät choã lôùn trong taâm hoàn toâi. Toâi meâ muoäi trong caûm giaùc eâm ñeàm ñöôïc Bình naâng niu yeâu quí. Khoâng nhö maáy anh chaøng baïn cuøng tuoåi tröôùc ñaây, ñaõ dôû hôi laïi khoâng bieát voã veà chieàu chuoäng, chaúng laøm toâi coù moät chuùt xoân xao, duø nhö côn gioù thoaûng, coøn khieán toâi maát heát nöõ

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

tính, luùc naøo cuõng phaûi phuøng mang trôïn maét, bieåu dieãn vaøi ñöôøng quyeàn “laû löôùt” vôùi “ñòch thuû”. Ñoái dieän Bình loøng toâi chuøng xuoáng, meàm oaët nhö ñoà chua ngaâm daám. Baïn beø toâi caûnh baùo, coi chöøng cha noäi coù vôï, giaø khaèng roài, ñoäc thaân...taïi choã thoâi. Toâi ñem ñieàu thaéc maéc naøy ngaây thô hoûi anh: -Baïn em noùi anh coù vôï roài, phaûi khoâng? Anh gaät ñaàu xaùc nhaän: -Ñuùng vaäy, anh...seõ coù vôï, baây giôø thì chöa. Anh laïi noùi: -Em veà hoûi baïn em coi coù coâ naøo muoán laøm phuø daâu khoâng? Toâi ngôù ngaån: -Phuø daâu cho ai? Baïn em ñaâu coù ñöùa naøo saép laáy choàng. Bình quay ñi giaáu nuï cöôøi, toâi nghe hình nhö coù thanh aâm phaùt ra töø coå anh, “ngoá”... Trôøi ñang trong xanh quang ñaõng, boãng ñaâu gioù uøa veà thoåi phaàn phaät treân nhöõng taøng caây, laù vaøng laù xanh cuoán nhau bay lieäng rôïp trôøi. Möa tuoân aøo aït baát ngôø. Bình vaø toâi cuoáng quyùt tìm choã truù, nhöng ôû xöù naøy ñaâu coù nhöõng maùi hieân nhaø cho khaùch boä haønh traùnh gioù möa baát chôït, anh côûi aùo khoaùc che chung leân ñaàu toâi roài caû hai cuøng chaïy... Döôùi côn möa, chaïy ngöôïc gioù meät ñöùt hôi. Nhaø coøn xa, coù coá söùc chaïy nhanh cuõng ñaâu theå ñeán nhaø tröôùc khi öôùt heát. Vaäy sao phaûi chaïy? Chuùng toâi böôùc chaäm laïi, nhö hai keû thong dong nhaøn haï ngaém traêng nöôùc trôøi maây, maëc keä möa gioù quaát vaøo ngöôøi laïnh caêm. Baát chôït Bình naém tay toâi. Möa öôùt laïnh maø baøn tay anh aám aùp laï, hôi noùng truyeàn vaøo cô theå toâi ñang reùt run laäp caäp, toâi thoaùng ruøng mình nhö coù moät luoàng ñieän chaïy qua. Anh nhìn toâi ngaàn ngöø nhö muoán noùi ñieàu gì laïi thoâi. Ñoâi maét nhoøa trong maøn möa nhöng caùi nhìn saâu thaúm chöùa ñöïng bao ñieàu. Côn möa baát chôït töï nhieân coù yù nghóa rieâng cuûa noù. Toâi ñeå yeân tay toâi trong tay anh khoâng phaûn khaùng, toâi caûm giaùc ñöôïc söï che chôû vöõng vaøng, ñöôïc nöông döïa giöõa boän beà cuoäc soáng, ñöôïc bình yeân nôi truøng truøng soùng gioù... Chæ moät caùi naém tay maø cho bieát bao caûm xuùc. *****

Baét ñaàu töø bao giôø maø toâi nghó veà Bình nhieàu nhö theá? Nhôù nhung. Hình nhö tình yeâu khieán ngöôøi ta nhôù nhung? Cuoái tuaàn ñi laøm ñeán toái, khoâng theå song haønh treân ñöôøng veà. Toâi nhôù nhöõng buoåi tan tröôøng ñoùn ñôïi, böôùc chaân Bình nheï eâm nhö sôï laøm ñau vaøi chieác laù khoâ vaøng, chaân toâi thì nghòch ngôïm vui ñuøa vôùi gioù. Nhöõng caâu chuyeän khoâng ñaàu khoâng ñuoâi maø roän raõ caû quaõng ñöôøng. Boùng maët trôøi ñoû oái khuaát chìm sau raëng caây, tia naéng mong manh cuûa chieàu uùa taøn treân ngaøn laù, laáp laùy nhö nuoái tieác. Moät ngaøy saép qua. Nhöõng buoåi chieàu nhö theá daàn daàn quan troïng trong cuoäc soáng cuûa toâi, nhö chuùt ñöôøng chuùt muoái theâm vò maën maø cho toâ canh chua. Döôøng nhö khoâng coù chuùt ñoù, toâ canh chua leø, ñôøi voâ vò. Nhöõng luùc coù moät mình toâi cuõng ngaém vuoát laøm ñieäu, nhìn boùng mình trong göông haây haây maù ñoû, roài töï theïn thuøng, khaùc haún hình aûnh xueà xoøa loâi thoâi nhö ñöùa con trai thöôøng ngaøy. Trong toâi coù taâm hoàn mô moäng, coù eâm ñeàm nöõ tính, chæ taïi ñaùm baïn “caø chôùn” luoân choïc gheïo laøm toâi noåi coäc, maát heát veû duyeân daùng cuûa con gaùi tuoåi daäy thì! Bình môøi ñeán nhaø döï tieäc sinh nhaät cuûa anh, thænh thoaûng anh vaãn ñöa toâi veà nhaø chôi, nghe anh gaûy Guitar vaø haùt, nhöõng luùc nhö vaäy nhìn anh ñaày neùt ngheä só. Hoâm nay toâi dieän boä ñoà thaät ñeïp, oâm ñeán moät boù hoa to, hoa naøy toâi goùp nhaët ôû nhöõng maûnh vöôøn quanh khu apartment. Anh ôû moät mình neân chæ coù anh vaø toâi trong khoâng gian rieâng bieät. Tuy soáng xa Maù vaø anh chò, nhöng toâi vaãn nhôù lôøi Maù daïy ñaùm con gaùi, phaûi bieát “giöõ ngoïc gìn vaøng”, khoâng ñeå bò ñôøi vuøi daäp, thieät thoøi. Hôn nöõa Bình chaúng phaûi laø loaïi ngöôøi saøm sôõ, anh ñaõ taïo ñöôïc nieàm tin cho toâi qua nhaân caùch.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

149


150

Anh loay hoay doïn baøn aên ôû beáp. Ngoài phoøng khaùch taån maån söûa laïi maáy ñoùa hoa môùi caém vaøo bình, coù moät caønh cao quaù, toâi nhìn quanh tìm keùo caét tæa... Boãng tia maét chaïm vaøo moät böùc thö ñeå hôù heânh, beân ngoaøi chieác phong bì ñoùng daáu böu ñieän VN, vôùi teân ngöôøi nhaän laø Nguyeãn Thanh Bình. Toø moø toâi caàm leân coi, neùt chöõ meàm maïi cuûa phaùi nöõ... Anh thöông Daïo naøy sao ít vieát thö cho em vaäy? Chaéc anh baän laém phaûi khoâng? Baän gì cuõng nhôù ñeán em vaø con, vieát cho em vaøi haøng baùo bình an ñeå em khoûi phaûi lo laéng khoâng yeân. Keå töø khi vôï choàng xa caùch, anh ra ñi cuõng thaùng naøy naêm ñoù vaäy maø ñaõ troøn 3 naêm, bieát bao giôø gia ñình mình môùi sum hoïp? Con beù Ti ñaõ hoïc leân lôùp ... laù, moãi saùng daïy bieát töï röûa maët ñaùnh raêng, aên baùnh uoáng söõa roài ñi hoïc, con ngoan laém... Ñoïc ñeán ñaây thì toâi ñaõ hieåu!... Thaãn thôø buoâng laù thö, ngöôùc nhìn taám hình toâi môùi taëng anh ñöôïc ñaët ôû choã trang troïng nhaát treân keä saùch, khuoân maët toâi ngaây thô non daïi. Thaàm nhuû loøng...Thoâi! Toâi veà. Tieäc chöa baét ñaàu toâi ñaõ veà. Lôøi chöa kòp noùi toâi ñaõ boû ñi. Tim vöøa giao ñoäng toâi ñaõ voäi vaõ boùp chaët laïi, roài veà. Nhö daây tô ñoàng môùi rung leân noát nhaïc ñaõ voäi gaõy phím chuøng daây. Muøa thu laøm say ñaém loøng ngöôøi, nhöng muøa thu coù gioù heo may laïnh se saét nhö kim chaâm da thòt. Toâi nghe ñoå vôõ loøng mình. Ñoå vôõ tan hoang taát caû nhöõng daáu yeâu chaát chöùa bao ngaøy. Suyùt chuùt nöõa toâi voâ tình huûy hoaïi moät gia ñình, ñieàu caám kî ngaøy tröôùc Maù raên daïy raát nhieàu, raát kyõ, ñoù laø phaàn quan troïng taïo neân ñöùc haïnh con gaùi...Duø sao toâi cuõng coøn moät töông lai tröôùc maët, ngöôøi phuï nöõ vaø ñöùa beù kia môùi thaät söï caàn Bình hôn. Toâi phaûi traû anh laïi cho hoï. Thôøi gian seõ xoùa nhoøa taát caû, ñôøi laø söï ñoåi thay luaân chuyeån khoâng ngöøng, nhö caâu thô Xuaân Dieäu: Hoa nôû ñeå roài taøn Traêng troøn ñeå roài khuyeát Beøo hôïp ñeå roài tan Ngöôøi gaàn ñeå ly bieät... Muøa thu naøy toâi nhôù maõi. Cho duø thôøi gian coù laøm phai daáu! Sept. 2013 ª

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Buoàn Ñoùng Baêng Vaø Vaàng Traêng Trong Vaét L

aïnh em aï. Muøa Ñoâng em aï. Nöôùc ñaàu soâng coù leõ ñoùng baêng. Em ñaàu soâng em chaéc thaønh traêng, anh thaáy saùng trong loøng anh ngaøn ngaøn naêm nhôù. Chöa coù baøi thô naøo maø caâu anh môû / khoâng vì em nhö caùnh cöûa laâu daøi. Anh chæ nhôù em, anh khoâng nhôù ai. Anh hay nhaéc Ngoaïi vì em hieàn nhö Ngoaïi... Maï coù luùc coøn la Ba ôi ôùi...luùc ñoù Ba ra chaêm soùc hai caây ñaøo, Ba khoâng bieát coù anh ñöùng naáp beân raøo / chôø ñôïi ngaém ngöôøi anh yeâu daáu... Vöôøn nhaø em muøa Xuaân nhieàu böôùm ñaäu / maø anh khoâng laø moät con böôùm, buoàn gheâ! Nhöõng khi em töø coàng ngoõ ra ñi, em bieát khoâng böôùm bay theo em töøng böôùc... Muøa Xuaân naøo em tha em thöôùt, muøa Xuaân naøo Ñaát Nöôùc bình yeân... Ngoaïi muoân naêm thì Ngoaïi cöù hieàn, em muoân naêm loøng anh thöông nhôù... Khoâng ai ngôø coù nhöõng muøa Ñoâng xaáu hoã, nhö baây giôø mình ôû tha höông! Anh noùi vôùi em laïnh laém laø buoàn buoàn ñoùng baêng...vaø vaàng traêng trong vaét! Anh laø chim, chim bay bieån Baéc. Em laø maây, maây laïc bieån Nam. ÔÛ choã naøo, nöôùc cuõng ñoùng baêng. ÔÛ choã naøo traùi tim hai ñöùa mình cuõng thaønh nöôùc ñaù. *

Laïnh em aï.

Muøa Ñoâng em aï. Anh seõ ñi tu ñeå anh thaønh caù / bôi tìm em trong boán beå thôøi gian... TRaÀn VaÁn LEÄ


151

20, SOÁTA316 Ï CHDEC P Í RAÏN G2008 ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

XIN LIEÂN LAÏC:

HOØA NGUYEÃN

- Vay tieàn xaây cô sôû baát ñoäng saûn (construction loan)

Tel:

770.457.5858, Ext. 128 Fax: 770.457.1410 ÑÒA ÑIEÅM 1

5150 Buford Hwy., Ste. B130 Doraville, GA 30340 ÑIAÏ ÑIEÅM 2

5495 Jimmy Carter Blvd, 128#167 Norcross, GA 30093

ANH NGUYEÃN Tel:

678.689.0093

159


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

153


154

ChUYEÄn Phoùng TaùC

* Xin vaøo xem Website: www.huynhdung.com

ChÖÔng SaùU VaØo TaY KEû CÖÔùP Mai Anh ñònh thaàn nhìn kyõ... nhaän ra laø oâng thôï may maø naøng coù bieát ban chieàu. OÂng ta khoâng ñeå cho naøng leân tieáng, voäi vaøng keà tai naøng noùi nhoû: - Ra ngoaøi nhaø naøy coâ queïo qua tay maët seõ ñeán vöïa rôm, nôi nhoát ngöôøi nhaø cuûa coâ. Chìa khoùa môû cöûa hoï ñeå treân beä töôøng phía tröôùc vöïa. Mai Anh möøng quyùnh hoûi: - Nhöng toâi laøm sao ra khoûi nhaø naøy? Caùc cöûa phoøng ñeàu bò khoùa chaët, toâi laøm sao thoaùt ra ngoaøi?

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

HUYØNH DUNG

KYØ 9 - Caùc cöûa soå phoøng coâ bò ñoùng bít, nhöng caùc phoøng khaùc thì khoâng. Nhaát laø phoøng toâi thì khoâng bao giôø. Coâ nhoû ngöôøi coù theå chui qua cöûa soå ra ngoaøi. Söï may maén ñeán baát ngôø laøm naøng möøng rôõ khoâng bieát noùi lôøi gì ñeå taï ôn ngöôøi tröôùc maët. Moät luùc sau noãi caûm xuùc dòu xuoáng, naøng môùi leân tieáng hoûi baèng gioïng ngheïn ngaøo: - Taïi sao oâng laøm theá? Neáu toâi troán ñi chaéc oâng cuõng bò vaï laây ! - Coâ nöông ñöøng lo cho toâi ! Chaéc chaén Moä Vaên khoâng ngôø toâi giuùp coâ troán ñi. Vaû laïi toâi thaâm thuø haén, toâi chaû sôï gì ! - Caùm ôn oâng laém! Nhöng... toâi

bieát phaûi ñeàn ôn oâng theá naøo ñaây? - Coâ khoâng caàn ñeàn ôn toâi. Gaëp ngöôøi hoaïn naïn giuùp ñôõlaø thöôøng. Hôn nöõa chöa chaéc coâ thoaùt ñöôïc ñaâu! Mai Anh run sôï hoûi: - OÂng noùi theá nghóa laø sao? Ngöôøi thôï may laéc ñaàu traán an: - Khoâng! Khoâng coù gì ! Coâ ñi ñi... nhanh leân! Khi ra khoûi phoøng nhôù kheùp cöûa laïi vaø ñöøng ñeå hoï nghi ngôø neáu nhö coâ khoâng thoaùt ñöôïc toái nay. Saùng mai toâi seõ trôû laïi ñeå xem tình hình ra sao. Mai Anh quaøy quaû muoán ñi, song coøn bòn ròn vôùi ngöôøi aân neân hoûi: - Toâi phaûi laøm gì ñeå taï ôn oâng? - Neáu coù theå, coâ chæ caàn loät lôùp che maët cuûa Moä Vaên. Toâi muoán bieát haén laø ai? - Laøm theá naøo loät ñöôïc lôùp che maët cuûa haén? - Tuøy cô öùng bieán ! Neáu coâ coù cô hoäi tìm roõ haén laø ai thì coâ ñaõ traû thuø ñöôïc cho haøng taù naïn nhaân cuûa haén. Khoâng daùm chaàn chôø, Mai Anh chaïy nhanh ra ngoaøi... Cuõng may naøng bieát roõ ñöôøng ñi ñeán nhaø beáp. Thaáy cöûa soå môû maø khoâng coù song saét, naøng treøo leân vaø phoùng xuoáng ñaát deã daøng nhôø beä cöûa raát thaáp. Trôøi toái om veà khuya. Maét naøng môû to vaø thaáy môø môø vöïa rôm phía tröôùc. Gioù thoåi laïnh buoát caû da thòt khieán naøng ruøng mình. Cuõng may luùc naõy naøng coù laáy theo taám chaên quaán quanh mình ñeå thay theá aùo choaøng. Naøng moø maãm moät luùc treân beä töôøng vaø tìm ñöôïc chìa khoùa cöûa ñuùng nhö lôøi oâng thôï may noùi, loøng heát söùc vui möøng, hai tay run run, loay hoay moät luùc môùi môû ñöôïc cöûa. Nghó mình ñaõ thöïc hieän ñöôïc moät vieäc lôùn lao, seõ cöùu ñöôïc Vaên ñeå cuøng troán khoûi nôi ñaây, neùt maët Mai Anh hôùn hôû vui töôi ñaày thoûa maõn vaø haõnh dieän. Chôït moät gioïng noùi töø goùc nhaø vang leân: - OÂi chao! Töôûng laø ai, hoaù ra laø coâ! Toâi ñang muoán cheát ñaây.


155

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 433 ° FEB NOV20, 05,2013 2013

163

Khai Thuế Thuế HIẾ HIẾU LÊ TAX & ACCOUNTING SERVICES

ENROLLED AGENT 5085 BUFORD HWY DORAVILLE, GA 30340

Tel: 770-451-1222 Fax: 770-451-1261

LÊ CHÍ HIẾU, EA

Licensed & Federally-Authorized Tax Professional Bằng Chứng nhận của Sở Thuế Liên Bang - I.R.S.

Member: National Association of Enrolled Agent, Georgia Association of Public Accountants, National Society of Accountants, National Association of Tax Professionals VĂN PHÒNG KHAI THUẾ KẾ TOÁN ĐẦU TIÊN và UY TÍN NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ATLANTA

KHAI THUẾ LIÊN BANG và TẤT CẢ CÁC TIỂU BANG

KHAI THUẾ THUẾ KẾ TOÁN TOÁN CH V IT

Giữ sổ sách kế toán, làm lương nhân viên (payroll), sales tax. Khai thuế cá nhân, cơ sở thương mại như tiệm nail, tóc, nhà hàng, chợ thực phẩm, sửa xe, xây dựng, trại gà và các ngành nghề khác, v.v… HƯỚNG DẪN MỌI THỦ TỤC KHI BẮT ĐẦU KINH DOANH

Giờ làm việc Thứ Hai—Thứ Sáu: 10am—7pm Thứ Bảy: 10am—5pm Mùa khai thuế: Mở cửa 7 ngày 10am—8pm

ĐẶC BIỆT: Khai Thuế Multiple States cho quí vị di chuyển việc làm hoặc có cơ sở thương mại ở nhiều tiểu bang

NHẬN ĐẢM TRÁCH CÁC DỊCH VỤ

Hồ sơ thành lập Tổ hợp, Công ty (Partnership, LLC, Corporation, S-Corporation) Khế ước mua bán, sang nhượng, thuê mướn tiệm nail và các cơ sở thương mại khác Giấy Chứng nhận độc thân, Hợp Thức Hóa Lãnh Sự để kết hôn người ở Việt Nam Di Trú: Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em, Thẻ Xanh, Quốc tịch, Passport

Văn Phò Phòng ng Lu Luậ ật ật Sư

ALEKSANDRA H. BRONSTED Văn Phòng I 5085 Buford Hwy Doraville, GA 30340 Tel.

(770) 451-1222

LÊ CHÍ HIẾ HIẾU (770) 451-1222 Liên lạc

Văn Phòng II 6065 Lake Forest Dr. #200 Atlanta, GA 30328 Tel.

(770) 451-3818

LUẬT GIA ĐÌNH: Ly dị - Phân chia tài

sản - Lập di chúc - Hoạch định tài sản thừa kế - Ủy quyền nhà đất, tài sản ở Việt Nam

LUẬT HÌNH SỰ: D.U.I (uống rượu lái xe) Các loại tội tiểu hình và đại hình - Bạo hành trong gia đình - Lấy cắp đồ trong siêu thị

LUẬT THƯƠNG MẠI: Thành lập Công ty, Tổ hợp - Hợp đồng mua bán và thuê mướn các loại cơ sở thương mại

LUẬT I T : Giấy chứng nhận độc thân để kết hôn ở Việt Nam - Bảo lãnh vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em - Bảo lãnh du lịch

ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO

TAI NẠN:

   

GIAO THÔNG: XE CỘ, TÀU BÈ NGHỀ NGHIỆP NƠI LÀM VIỆC NƠI CÔNG CỘNG, SIÊU TH THƯƠNG TÍCH, BỆNH TẬT O CÁC SẢN PHẨM ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM GÂY RA

CHỈ NHẬN THÙ LAO KHI ĐƯỢC BỒI THƯỜNG


156

Vaên Lô Ru ngoài treân ñoáng rôm, tay khoanh tröôùc ngöïc. Nhìn ñieäu boä haáp taáp cuûa Mai Anh, haén leân tieáng baèng moät gioïng heát söùc töï nhieân. Maø cuõng vì haén ngoài trong boùng toái neân thaáy Mai Anh deã daøng. Ñeán luùc ñoù Mai Anh môùi thaáy roõ moïi vaät beân trong phoøng giam nhôø chuùt aùnh saùng leo leùt cuûa ngoïn ñeøn saùp saép taøn. Xem ra böõa aên ñaõ xong, maâm doïn aên coøn ñaët beân caïnh Vaên. Troâng Vaên khoâng coù veû gì bò haønh haï, aùo quaàn cuõng ñöôïc thay ñoåi môùi. Nhìn Vaên, Mai Anh thaáy coù veû baûnh bao nhö chaøng coâng töû, coù ñieàu raâu khoâng caïo ñeå moïc bao quanh haøm, moät chaân bò xieàng dính vaøo töôøng. Luùc ñoù Mai Anh môùi hieåu lôøi noùi cuûa oâng thôï may : “chöa chaéc coâ seõ ñi ñöôïc”. Thaät theá! Vaên bò xieàng xích nhö theá ñoù... laøm theá naøo rôøi khoûi nôi ñaây? Caàn phaûi tìm chìa khoùa môû daây loøi toùi cho Vaên. Mai Anh thöû ñaët chìa khoùa cöûa vaøo oå khoùa, nhöng khoâng theå môû ñöôïc! Vaên thaáy naøng lyùnh quyùnh, lieàn phì cöôøi: - Coâ thaáy chöa? Nhöõng ngöôøi baïn cuûa coâ giöõ toâi kyõ quaù! Mai Anh noùi nhoû vaøo tai Vaên: - Boïn hoï khoâng phaûi laø baïn toâi. Toâi muoán cuøng anh troán ñi ñeâm nay. - Troán? Taïi sao coâ muoán troán? Hoï ñoái ñaõi vôùi coâ nhö baø hoaøng, coâng chuùa, leõ naøo coâ muoán boû ñi? Mai Anh böïc mình gaét: - Anh ñöøng noùi moùc toâi laøm gì. Vieäc quan troïng laø ta neân tìm caùch troán khoûi nôi ñaây. Neáu khoâng caû hai cuøng bò gieát! Vaên cöôøi: - Ngöôøi bò gieát laø toâi chôù ñaâu laø coâ maø coâ sôï? Vaû laïi coâmuoán troán haõy ñi moät mình. Phaàn toâi, coâ khoûi lo! Toâi muoán nguû moät giaác cho khoûe ñaây. Chuùc coâ “thöôïng loä bình an” nheù? AØ, nhôù kheùp cöûa laïi, gioù laïnh aùc oân laém ñoù. Thaáy Vaên vaãn giöõ thaùi ñoä bôõn côït, Mai Anh töùc giaän ngheïn ngaøo: - Anh thaät khoâng hieåu toâi gì heát?

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Toâi khoâng phaûi laø ngöôøi nhö anh nghó ñaâu? - Chöù coâ khoâng thuoäc phe quyù toäc aø? Nhìn con ngöôøi coâ toâi cuõng ñoaùn ñöôïc. - Phaûi! Toâi thuoäc gioøng quyù toäc, nhöng khoâng thuoäc phe vua chuùa naøo heát. Toâi cuõng khoâng phaûi ñieäp vieân cöïu traøo hay taân traøo gì caû! Toâi... toâi khoâng bieát gì... Toâi môùi 17 tuoåi... toâi khoå sôû laém ! Naøng noùi maø nöôùc maét chaûy roøng roøng. Vaên coù leõ xuùc ñoäng tröôùc gioït leä cuûa giai nhaân, neân hoûi: - Taïi sao coâ boû xöù Anh troán ñi? Vì sao coâ muoán qua Phaùp? Neáu khoâng laøm ñieäp vieân cho Anh thì phaûi coù lyù do naøo khaùc chôù? Mai Anh do döï töï hoûi “khoâng bieát coù neân keå thaät hoaøn caûnh mình cho Vaên nghe? Naøng nhôù hoâm keå cho coâng töôùc Ña Va nghe “thieân tình söû” cuûa ñôøi naøng, oâng ta khoâng thöông, khoâng giuùp, maø coøn mæa mai cho raèng naøng gieát choàng vì ghen. Giôø neáu keå cho Vaên nghe, bieát chaøng coù tin lôøi naøng khoâng? Do döï moät luùc Mai Anh nhaát ñònh keå thaät, coøn Vaên coù tin hay khoâng tuøy yù. Naøng baét ñaàu noùi: - Toâi troán xöù Anh vì toâi ñaõ gieát choàng toâi sau moät traän ñaáu göôm ngay ñeâm taân hoân. - Sao? Vaên troøn maét, hoûi to tieáng y nhö nghe laàm. Mai Anh bieát chaøng ta ñaõ baét ñaàu tin lôøi mình neân nhìn Vaên heát söùc thieåu naõo. Vaên hoûi gaën: - Coâ nhôù, coâ vöøa noùi gì vôùi toâi khoâng? Mai Anh gaät ñaàu: - Toâi bieát! Toâi bieát anh cuõng nhö ngöôøi khaùc khoù maø tin nhöõng gì toâi keå. Coù ñieàu ñoù laø söï thaät! Moät söï thaät phuõ phaøng trong ñôøi toâi. Naøng vöøa noùi vöøa khoùc. Vaên caûm thöông vuoát nheï maù naøng, thuû thæ: - Ñöøng khoùc nöõa beù! Ñaùng lyù beù laøm con trai môùi phaûi. Chao oâi! Coù taøi ñaáu göôm thaéng choàng môùi thaät « coå kim hieám coù! ». Nhöng taïi sao beù phaûi troán ñi? Laõo che maët coù laøm gì beùchöa? Mai Anh thuùt thít: - Baây giôø thì laõo chöa laøm gì toâi.

Nhöng chaéc laø laõo seõ xöû toâi ! Bôûi vaäy toâi muoán cuøng anh troán ñi, vì toâi bieát chaéc laõo khoâng ñeå anh soáng. Naøng boãng nín khoùc, nghieâm gioïng noùi: - Toái nay treå roài! Toâi chöa tìm ñöôïc chìa khoùa môû troùi cho anh, nhöng toâi heïn vaøi hoâm nöõa. Toâi coù ngöôøi giuùp... Chaéc chaén chuùng ta coù hy voïng rôøi khoûi nôi ñaây. Taïm thôøi xin anh giaû vôø ñoùng vai troø ngöôøi... cuûa toâi. Giaû nhö Moä Vaên coù ñöa ñeà nghò naøo xin anh vôø öng thuaän.Ví nhö haén baûo anh trôû veà Anh thì cuõng cöù nhaän lôøi. - Neáu toâi trôû veà Anh chaéc chaén vaøo tuø trôû laïi, laøm sao toâi daùm nhaän ñeà nghò cuûa haén? - Dó nhieân anh chæ giaû vôø nhaän chòu ñeå keùo daøi thôøi gian ñoâi ba ngaøy ñeå chôø toâi tìm ñöôïc chìa khoùa roài mình troán ñi, chôù naøo phaûi nghe lôøi haén trôû laïi Anh laøm gì? Vaên vaãn chöa tin lôøi naøng, hoûi: - Toâi coù neân tin coâ khoâng? Neáu nhö coâ laäp möu vôùi hoï ñeå haõm haïi toâi thì sao? Baây giôø khoâng coøn Haéc Ngö neân toâi caàn phaûi soáng ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï... Ngöøng moät luùc, Vaên boãng nhìn xoaùy vaøo maét naøng, hoûi: - Vì sao coâ muoán cöùu toâi? Vì sao coâ khoâng troán moät mình? Caâu hoûi cuûa Vaên khieán Mai Anh khoù traû lôøi, bôûi chính naøng cuõng khoâng hieåu taïi sao? Naøng nghó: “Vaên cuøng naøng ñi chung moät taøu, bò baét moät löôït, thì khi troán phaûi caû hai cuøng troán. Ñoù laø leõ ñöông nhieân chôù naøng ñaâu coù tìm hieåu saâu xa? Vaû chaêng caû hai cuøng laâm vaøo hoaøn caûnh sinh töû töø luùc ñieâu linh vì baûo toá, ñeán khi vaøo tay boïn cöôùp... Vaø ñaõ bao laàn Vaên giuùp ñôõ che chôû cho naøng, thì naøng cuõng khoâng theå naøo tham soáng maø boû baïn”. Vaên khoâng töï hieåu laïi hoûi khoù naøng, khieán cho Mai Anh boái roái khoâng tìm ra caâu traû lôøi. Vaên chôø maõi khoâng nghe naøng ñaùp. Chaøng ngoài saùt beân naøng, maët nhìn maët, hôi thôû doàn daäp, ñoâi maét ñaém ñuoái, ñoâi moâi rung ñoäng maép maùy... - Taïi sao beù muoán cöùu toâi? Vì


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

157


158

thöông haïi chaêng? - Khoâng phaûi vì thöông haïi maø vì... vì tình baïn. Vaên ve vuoát maùi toùc naøng, hoûi: - Chæ vì tình baïn thoâi sao? Mai Anh ngaây thô noùi: - Anh khoâng vöøa loøng vôùi tình baïn cuûa toâi sao? Anh cuøng toâi traûi qua bao gian nan nguy hieåm, anh cuõng töøng cöùu toâi... Vaên ngaét lôøi: - Ñaøn oâng cöùu ñaøn baø con gaùi trong côn hoaïn naïn laø leõ ñöông nhieân. Ngöôøi coù löông taâm ai cuõng laøm ñöôïc. - Nhöng tìm ngöôøi coù löông taâm khoâng phaûi deã? Ñeâm nay toâi nhaát ñònh ôû laïi ñeå tìm caùch cöùu anh. Vaên khoâng noùi theâm, ñöa maét ñaém ñuoái nhìn Mai Anh trong söï im laëng tuyeät ñoái. AÙnh saùng cuûa ngoïn ñeøn saùp leo leùt saép taøn, nhöng cuõng ñuû cho naøng xuùc ñoäng tröôùc ñoâi maét dieãm tình ñoù... Tay chaøng nheø nheï vuoát toùc naøng, roài töø töø baøn tay eâm dòu aáy môn trôùn ñoâi maù, ñoâi moâi... Sau cuøng chaøng thuûy thuû treû ñaët treân moâi naøng moät nuï hoân noàng chaùy. Chieác hoân laøm Mai Anh chôùi vôùi nhö trong giaác moäng... Naøng boãng nhôù ñeán nuï hoân cöôõng böùc cuûa Ñaït Sôn Boâ Fo ñeâm naøo cuõng noùng boûng vaø tha thieát, ñaõ laøm toaøn thaân naøng meàm nhuõn, bôûi ñoù laø nuï hoân ñaàu tieân cuûa ngöôøi con gaùi vôùi ngöôøi khaùc gioáng. Nhöng sau ñoù naøng quaät cöôøng vì haän thuø, neân nuï hoân ñaàu chöa höôûng thuï ñöôïc nguyeân veïn caùi caûm xuùc toät cuøng nhö nuï hoân laàn naøy... Tuy naøng chöa bieát gì veà Vaên vaø tuy Vaên chöa toû tình yeâu naøng nhö Ñaït Sôn, nhöng khoâng hieåu sao Mai Anh khoâng coù phaûn öùng gì? Naøng cöù ñeå maëc tình cho chaøng aâu yeám vuoát ve... Beân ngoaøi gioù rít ruøng rôïn nhö trôøi saép ñoå möa. Beân trong traän baõo tình cuûa ñoâi trai gaùi... Mai Anh khoâng coøn nhôù gì nöõa, khoâng coøn bieát gì nöõa trong voøng tay ñeâ meâ cuûa Vaên. Hai theå xaùc quaán laáy nhau töôûng chöøng nhö noãi sung söôùng vaø haïnh phuùc thu goàm veà ñeâm nay.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Boãng nhieân Mai Anh theùt leân moät tieáng vì nghe ñau ñôùn thaùi quaù. Vaên döôøng nhö khoâng nghe thaáy gì? Mai Anh muoán vuøng daäy nhöng bò ñoâi chaân Vaên keïp cöùng. Mai Anh vöøa muoán theùt leân laàn thöù hai, Vaên ñaõ traùm mieäng naøng baèng moät nuï hoân. Naøng khoâng cöïa quaäy ñöôïc nöõa, song côn ñau cuõng qua ñi... Mai Anh thaät khoâng ngôø aùi tình laø theá ñoù! Giaây phuùt ñaàu ñeâ meâ sung söôùng bieát bao nhieâu, ñeå roài keát thuùc baèng moät söï ñau ñôùn caû theå xaùc laãn taâm hoàn! Naøng laø coâ gaùi nguyeân trinh chöa neám muøi tình aùi, neân sau phuùt giaây giao hôïp thaáy baøng hoaøng nhö maát maùt moät caùi gì! Baáy giôø Vaên ñaõ buoâng naøng ra. Mai Anh ngoài daäy söûa laïi maùi toùc, keùo laïi xieâm y. Vaên boãng cöôøi nhoû beân tai naøng: - Anh khoâng ngôø beù cho anh höôûng moät ñeâm haïnh phuùc nhaát ñôøi vaø anh cuõng khoâng ngôø ñöôïc haân haïnh laø ngöôøi ñaàu tieân trong ñôøi beù. Mai Anh ngaïc nhieân hoûi: -Sao anh bieát anh laø ngöôøi ñaàu tieân? Vaên cöôøi lôùn: - Beù ôi laø beù! Coù nhöõng ñieàu ñaøn oâng bieát töùc khaéc beù hieåu khoâng? Baây giôø beù veà phoøng ñi, anh buoàn nguû quaù! Noùi xong chaøng ta boû maëc Mai Anh ngoài ñoù, nhaém maét, döïa ngöûa treân ñoáng rôm nguû khoø. Khi naõy chaøng tha thieát ñaäm ñaø vôùi naøng bao nhieâu, giôø laïnh nhaït baïc beõo baáy nhieâu! Mai Anh tuûi thaân ñöùng leân ñònh veà phoøng, nhöng gaéng göôïng lay Vaên thöùc tænh ñeå hoûi theâm moät laàn nöõa: - Ngaøy mai anh tính sao? Vaên môû maét nhìn naøng vôùi nuï cöôøi ranh maûnh: - Coâ coù bò maát ñaàu ñaâu maø lo? Yeân chí! Toâi laøm theo yù coâ muoán. Toâi coøn nôï coâ maø? Noùi xong chaøng thôû ra nhö heát söùc chaùn naûn veà söï phaù raày cuûa naøng, roài nhaém maét laïi moät luùc thì ngaùy pho pho... Mai Anh ngoài laëng yeân trong boùng toái, khoâng bieát ñaõ nghó gì vaø

laøm gì? Moät luùc sau naøng ueå oaûi ñöùng leân theo loái cuõ trôû veà phoøng mình. Khi naõy naøng ra ñi hoài hoïp vaø hoái haû vì hy voïng. Giôø naøng trôû laïi aâu saàu vaø chaùn chöôøng vì tuyeät voïng, maø cuõng vì chua xoùt giaây phuùt trao thaân cho keû laï. Khoâng hieåu bao nhieâu khoå saàu uaát öùc töø ñaâu ñöa tôùi nhö côn gioâng, neân vöøa khi naøng leo leân giöôøng, uùp maët xuoáng goái thì leä trong khoeù maét ñoå aøo aït nhö möa ! Naøng khoùc töùc töûi thaät laâu, nhöng tuoåi treû ngaây thô vaø khôø daïi, lo aâu ñoù... buoàn khoå ñoù... roài cuõng qua ñi ! Moät choác sau naøng cuõng chìm trong giaác nguû meânh mang... *** Buoåi saùng thöùc daäy ngöôøi ta baùo tin Vaên Lô Ru ñaõ vöôït nguïc. Moä Vaên noåi giaän quaùt thaùo aàm æ, Mai Anh môùi hay töï söï. Naøng töôûng chöøng nhö moät tin trôøi saäp! Ñaàu oùc naøng quay cuoàng nhö saép xæu vì moät caùi tin kinh ñoäng ñeán tim gan naøng. Mai Anh laåm baåm moät mình trong phoøng: “-Trôøi ôi, coù theå naøo nhö theá ñöôïc? Roõ raøng khi naøng rôøi khoûi nhaø giam, Vaên coøn xieàng xích. Naøng ñaõ khoùa cöûa caån thaän, laøm sao Vaên coù theå töï thoaùt? Hôn nöõa chaøng ta cuõng ñaâu coù yù troán ñeâm qua? Duø sao chaêng nöõa Vaên nôõ phuï lôøi ñaõ höùa vôùi naøng? Lôøi noùi cuoái cuøng Vaên höùa nghe theo lôøi naøng kia maø?” Mai Anh oâm ñaàu khoå sôû vì khoâng hieåu bôûi lyù do gì Vaên ñoät ngoät troán ñi, trong khi naøng ñoái xöû vôùi Vaên heát söùc chaân thaønh, ñeán noãi hieán daâng caû theå xaùc. Vaäy maø naøng ñöôïc chaøng ta ñaùp laïi nhöõng gì? Duø khoâng yeâu thöông naøng chaêng nöõa, ít ra chaøng cuõng nghó ñeán ngöôøi baïn ñoàng haønh. Caøng nghó ñeán con ngöôøi teä baïc aáy, loøng naøng caøng quaën ñau. Coù ñieàu noãi khoå hoâm nay laéng ñoäng chöù khoâng vuõ baõo nhö ñeâm qua, y nhö con chim bò thöông nhieàu laàn, ñau ñôùn ñaõ quen. Naøng khoâng khoùc! Nöôùc maét khoâng coøn chaûy ra ñöôïc nöõa!


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

159


160

Chöa bieát phaûi laøm gì naøng thaån thôø ra cöûa... ñi lang thang ra bôø bieån. Qua khoûi khu xoùm ñeán con ñöôøng ra baõi, thaáy moät taûn ñaù lôùn beân veä ñöôøng Mai Anh ngoài xuoáng nghæ chaân. Khi naõy, luùc ra khoûi nhaø naøng thaáy Moä Vaên leûo ñeûo theo phía sau, nhöng giaû vôø nhö khoâng hay bieát. Naøng ngoài treân taûng ñaù maét moâng lung nhìn ra maët bieån soùng nöôùc meânh moâng, coõi loøng troáng roãng. Cuoäc ñôøi nhö giaác chieâm bao! Môùi ngaøy naøo naøng coøn laø coâ tieåu thö coù keû haàu, ngöôøi phuïc dòch, tình yeâu chôùm nôû, moäng ñeïp tuyeät vôøi... Boãng trôøi nghieâng ñaát lôû, taøi saûn, tieàn baïc, nhaø cöûa, tình yeâu... Taát caû, taát caû ... ñeàu tieâu maát, cho ñeán söï töï do cuõng khoâng coøn! Caûnh ngoä naøng hieän taïi khoâng khaùc gì tuø nhaân! Vì “chuû nguïc” saép söûa ñeán coøng tay naøng roài! Coõi loøng chua chaùt ñaéng cay, Mai Anh khoâng buoàn nhìn Moä Vaên. Haén tieán tôùi caïnh naøng vôùi thaùi ñoä huøng hoå, naém tay naøng loâi ñi vöøa noùi: - Coâ veà nhaø ñi! Coâ noùi laùo vôùi toâi! Ñöøng töôûng laø coâ coù theå doái gaït toâi theâm nöõa. Mai Anh vuoät khoûi tay haén vaø noùi: - OÂng buoâng toâi ra! OÂng laøm tay toâi ñau! Toâi coù laøm ñieàu gì sai quaáy ñaâu maø oâng hung baïo vôùi toâi? MoäVaên haäm höïc noùi: - Coâ khoâng laøm gì aø? Teân gia nhaân quí baùu cuûa coâ troán ñi roài, coâ bieát chöù? Noù trung thaønh sao boû coâ keït ôû ñaây? Ha... ha... Haén cöôøi baèng gioïng vöøa mæa mai vöøa haêm doïa. Mai Anh giaû vôø ngaïc nhieân, hoûi: - OÂng noùi sao? Gia nhaân toâi boû troán ñi? Haén khoâng theå naøo laøm theá! Moä Vaên rít gioïng: - Söï thaät laø haén ñaõ troán ñi roài. Saùng nay ngöôøi ta mang thöùc aên vaøo phoøng giam môùi hay noù ñaõ cöa xích troán ñi. Ñaõ vaäy haén coøn gieát ngöôøi cuûa toâi. Mai Anh sôï ñieáng ngöôøi khi nghe bieát Vaên gieát boïn cöôùp. Söï im laëng cuûa naøng laøm Moä Vaên noåi caùo:

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

- Coâ mau giaûi thích cho toâi vuï naøy neáu muoán yeân thaân. Mai Anh laïnh luøng ñaùp: - Giaûi thích ñieàu chi? Toâi cuõng nhö oâng, laøm sao toâi bieát vieäc haén troán ñi? Coù leõ haén sôï oâng haønh haï haén chaêng? - Coâ ñöøng bieän luaän vôùi toâi voâ ích! Toâi khoâng bieát ñích xaùc coâ laø ai, töø ñaâu tôùi? Nhöng toâi bieát chaéc coâ phaûi khai thaät vôùi toâi nhöõng ñieàu toâi muoán nghe. - Toâi ñaõ noùi thaät moïi ñieàu vôùi oâng. Baèng chöùng veà mieáng meà ñai coâng chuùa taëng toâi oâng cuõng bieát. Moä Vaên cöôøi khaûy: - Höø ! Khoâng chöøng mieáng meà ñai coâ laáy caép cuûa ai ñoù... Thoâi ! Ñöøng noùi nhieàu lôøi ! Theo toâi veà nhaø neáu coâ khoâng muoán toâi duøng voõ löïc. Mai Anh khoâng buoàn noùi theâm lôøi naøo nöõa, löõng thöõng theo chaân Moä Vaên... Haén chöa heát böïc töùc neân tieáp tuïc haêm doïa: - Toâi ñang chôø tin töø Anh. Ñeå coâ xem roài toâi seõ xöû coâ ra sao? Töø giôø phuùt naøy coâ khoâng ñöôïc ra khoûi phoøng, coâ nghe roõ chöa? Mai Anh phaûn ñoái: - OÂng laáy quyeàn gì maø giam giöõ toâi? Khi naøo ñöôïc tin töø Anh, oâng seõ hoái haän haønh ñoäng hung baïo cuûa oâng hoâm nay. Mai Anh noùi baèng gioïng chaéc chaén, cöông quyeát, khieán Moä Vaên chuøng chaân. Haén göôïng gaïo noùi: - Duø theá naøo coâ cuõng phaûi theo toâi veà nhaø. Toâi coøn vieäc phaûi laøm. - Vieäc chi? - Xaùc cheát cuûa gia nhaân toâi chôù coøn gì nöõa? Nghe haén nhaéc ñeán xaùc cheát, Mai Anh sôï haén laïi noåi côn thònh noä vôùi mình, neân laøm lôø nhö khoâng nghe, laëng im böôùc ñi cho ñeán khi vaøo nhaø. Xaùc cheát ñöôïc quaøng nôi gian phoøng lôùn, gian phoøng chöùa ñoà ñaïc maø MaiAnh coù bieát. Haén laø moät trong hai thuoäc haï cuûa Moä Vaên maø Mai Anh ñaõ gaëp ngoaøi baõi caùt. Haén ñöôïc aên maëc baûnh bao hôn khi coøn soáng vaø ñaët naèm treân baøn, giöõa phoøng, treân mình phuû bôûi taám vaûi traéng. Ngoaøi nhöõng ngöôøi trong nhaø

Moä Vaên, coøn coù vaøi ngöôøi trong laøng ñeán chia buoàn. Taát caû ngoài teà töïu quanh baøn ñeå ñoïc kinh. Mai Anh cuõng phaûi ngoài laïi ñoù. Vì Moä Vaên caàn kieåm soaùt naøng, neân haén khoâng cho naøng rôøi khoûi taàm maét cuûa haén. Trong soá nhöõng ngöôøi ñöùng loá nhoá, Mai Anh ñöùng ñoái dieän vôùi Gen, coâ gaùi naøng möôïn aùo. Söï voâ tình maét naøng chaïm maét coâ ta, Mai Anh thaáy coâ ta coù caùi nhìn ranh maõnh khoan khoaùi, y nhö choïc töùc naøng, y nhö coâ ta laø moät keû thaéng lôïi! Mai Anh laáy laøm thaéc maéc khoâng hieåu taïi sao coâ ta coù thaùi ñoä laï luøng ñoù? Phaûi chaêng vì Moä Vaên xem naøng nhö tuø nhaân neân coâ ta möøng rôõ? Hay söï ra ñi cuûa Vaên coù baøn tay coâ ta nhuùng voâ? Duø sao gaëp keû tieåu nhaân nhö coâ ta, Mai Anh caûm thaáy baát an. Naøng muoán tìm oâng thôï may, neân lieác maét nhìn nhöõng ngöôøi ñang ñoïc kinh. Baát ngôø naøng troâng thaáy moät göông maët quen thuoäc. Ngöôøi aáy aên maëc nhö moät nhaø noâng, ñöùng xuùm xít trong nhoùm ngöôøi trong laøng ñeán chia buoàn. Ngöôøi aáy khoâng ai xa laï, chính laø Haéc Ngö! “- AØ, thì ra Haéc Ngö khoâng cheát trong loøng bieån caû!” Cuõng phaûi! Nhö naøng coøn soáng ñöôïc, huoáng hoà laø Haéc Ngö, ngöôøi cuûa soùng nöôùc? Mai Anh chieáu tia maét veà Haéc Ngö moät laàn nöõa ñeå xaùc ñònh laø mình khoâng nhaän laàm ngöôøi. Baáy giôø noãi vui möøng laøm naøng xuùc ñoäng, hoài hoäp... Kinh caàu hoàn vöøa döùt, Moä Vaên boãng rôøi khoûi gheá ñi ñeán beân Haéc Ngö, hoûi: - Chuù maøy laø ai, ta chöa töøng bieát maët? Trong khi Ma iAnh sôï ñieáng ngöôøi, thì Haéc Ngö traû lôøi moät caùch töï nhieân: - Anh hoï! Vöøa noùi Haéc Ngö vöøa chæ xaùc cheát vaø thuùt thít khoùc, noùi: - Toâi cuõng nhö noù, ngöôøi laøng Gu-ven. Toâi voâ tình ñeán thaêm noù môùi hay noù cheát. Toäi nghieäp! (Coøn tieáp) ª


164

Uyeân-sôn ñaõ laáy laïi bình tónh cho neân khoâng xöng hoâ khaùch saùo vaø sôï seät nhö tröôùc nöõa. Y lieàn nhìn veû lì lôïm cuûa gaõ maëc moâng-ta-gu roài nhuùn vai: - Toâi thaønh thaät xin loãi anh. Leõ ra toâi khoâng neân goïi ñieän thoaïi thaúng cho anh nhö vaäy. Nhöng ñaây laø tröôøng hôïp baát khaû khaùng. Gaõ maëc moâng -ta-gu ñaùp goïn loûn: - Khoâng sao. Xe hôi khoâng chaïy veà höôùng Yeân Ñoã nhö Uyeân-sôn chôø ñôïi. Taøi xeá toáng maïnh ga xaêng, voït qua caàu Coâng Lyù. Uyeân- sôn hoûi, gioïng ngaïc nhieân: - Taïi sao khoâng xuoáng caâu laïc boä? Gaõ maëc moâng-ta-gu ñaùp: - Naøng ñang chôø anh taïi Tröông Taán Böûu. Uyeân-sôn ngoài im. Gaëp laïi naøng cuõng nhö ngöôøi saép cheát ñuoái treân bieån roäng ñöôïc taøu buoân ñeán cöùu, song y laïi khoâng vui. Nieàm vui chôùm nôû hoài naõy ñaõ tan bieán. Y baét ñaàu lo sôï. Y coù linh tính laø nhieàu vieäc ruøng rôïn saép xaûy ra. Y beøn noùi lôùn vôùi taøi xeá: - Thaéng laïi! Thaéng laïi cho toâi xuoáng! Xe ñaõ reõ vaøo ñöôøng Tröông Taán Böûu. Taøi xeá xuoáng soá, cho xe giaûm toác ñoä. Gaõ maëc moâng-ta-gu hoûi Uyeân-sôn: - Anh muoán xuoáng ôû ñaây ö? Uyeân-sôn lí nhí: - Vaâng. Taøi xeá quay ñaàu laïi: - Toâi ñaäu xe laïi nheù? Gaõ moâng-ta-gu ra leänh: - ÖØ, laùi saùt leà cho haén xuoáng. Xe hôi ñang phoùng nhanh ñöôïc haõm laïi eâm ru. Gaõ moâng-ta-gu môû cöûa sau: - Tuøy anh, anh khoâng muoán gaëp naøng ñeâm nay cuõng ñöôïc. Vì ñoù laø vieäc rieâng cuûa anh, khoâng lieân quan gì ñeán toâi. Uyeân-sôn choaøng tænh moäng, xua tay roái rít: - Khoâng, khoâng, toâi noùi laàm. Toâi khoâng xuoáng nöõa ñaâu. Anh tha loãi cho toâi. Gaõ moâng-ta-gu laåm baåm: - Ñoà con nít. Neáu laø luùc khaùc, Uyeân-sôn ñaõ xin haén moät caùi raêng cöûa. Y laø keû

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

raát nhieàu töï aùi. Hoài coøn ñi hoïc, y ñaùnh loän ngaøy moät vôùi baïn. Lôùn leân, y vaøo lính, y noåi tieáng laø ba gai. Coù leõ vì tính hieáu ñoäng naøy maø y ñöôïc tuyeån naïp vaøo sôû Giaùn Ñieäp. Nhöng laàn naøy Uyeân-sôn laïi ngaäm thinh tröôùc lôøi chöûi ruûa cuûa gaõ ñaøn oâng maët ñaù ngoài beân. Vì y vöøa coù nhöõng phaûn öùng ngaây ngoâ nhö ñöùa treû leân 10. Y ñaønh ngoài thu trong goùc, maët cuùi xuoáng. Taøi xeá laùi vaøo moät bieät thöï lôùn trong heûm toái om. Gaõ maëc aùo moâng-ta-gu xuoáng tröôùc, pha troø: - Saép gaëp ngöôøi ñeïp roài ñaáy. Söôùng khoâng? Laàn ñaàu tieân, gaõ maëc moângta-gu pha troø. Uyeân-sôn cöôøi toeùt mieäng: - Dó nhieân. Laâu laém, y chöa ñöôïc oâm naøng vaøo loøng. Y ñaõ hy sinh taát caû - hy sinh danh voïng, hy sinh söï tin caäy cuûa oâng toång giaùm ñoác MI-6 ñeå ñoåi laáy nhöõng phuùt aân aùi thaàn tieân vôùi naøng. Nhieàu phen y hoái haän nhöng chæ hoái haän thoaùng qua, söï ñoøi hoûi gheâ gôùm cuûa xaùc thòt ñaõ hoaøn toaøn traán aùp tieáng goïi cuûa löông taâm. Y ngoan ngoaõn theo chaân gaõ maëc moâng-ta-gu vaøo phoøng khaùch. Taøi xeá môû ñeøn saùng. Tieáng maùy ñieàu hoøa khí haäu keâu vo vo. Gaõ maëc moâng-ta-gu keùo rieàm che kín cöûa, ñoaïn chæ gheá xa-loâng, baûo Uyeân-sôn: - Phieàn anh ngoài ñôïi moät laùt. Haén nhaùy maét ra hieäu cho gaõ taøi xeá roài böôùc raûo sang phoøng beân. Uyeân-sôn taàn ngaàn, nhìn ngang ngöûa roài ruùt thuoác laù ra huùt, baøn tay hôi run run. Trong nhöõng ngaøy hoø heïn vôùi naøng, y ñaõ ñeán nhieàu phoøng khaùch laï, tuy vaäy y vaãn tìm thaáy ôû ñoù moät baàu khoâng khí quen thuoäc. Chöù khoâng phaûng phaát moät veû rôïn ngöôøi nhö ôû ñaây. Naøng laø vuõ nöõ thoaùt y, chuyeân phoâ baøy thaân theå traéng ngaàn, caân ñoái vaø kieàu dieãm cho thieân haï chieâm ngöôõng haèng ñeâm neân coù caûm tình ñaëc bieät vôùi loaøi hoa traéng ngaàn, caân ñoái vaø kieàu dieãm. Naøng ôû ñaâu laø coù hoa ôû ñaáy, hieám ñeán maáy cuõng phaûi tìm ra baèng ñöôïc vaø caém trong bình cuõng maøu traéng keâ ôû goùc phoøng khaùch, gaàn cöûa ra vaøo. Naøng meâ hoa ñeán noãi trong xe hôi

luùc naøo cuõng mang theo bình pha leâ ñöïng hoa hoàng traéng. Moãi laàn ñeán nguû ñeâm vôùi Uyeân-sôn, naøng ñeàu khoâng queân bình hoa. Naøng thöôøng taâm söï vôùi y: - Hoa laø ñôøi em, laø leõ soáng cuûa em.... Ñeâm naøng aên leã sinh nhaät, phoøng naøng gaàn chìm ngaäp trong röøng hoa traéng. Haøng chuïc, haøng traêm boù hoàng traéng muoát ñöôïc baày khaép nôi do vöông toân coâng töû gôûi taëng. Phaàn nhieàu laø hoa hoàng troàng taïi nhöõng thöûa vöôøn rieâng treân ñoài Ñaø Laït. Song cuõng coù nhöõng boù hoàng, giaù mua ñaét nhö baïch kim, ñöôïc gôûi töø ngoaïi quoác tôùi baèng maùy bay qua trung gian cuûa haõng Interflora. Gaõ ñaøn oâng maëc aùo moâng-tagu daën Uyeân-sôn ñôïi naøng. Nhöng sau moät phuùt quan saùt vôùi nhaõn quan tinh teá cuûa ngöôøi laøm ñieäp baùo, Uyeân-sôn baét ñaàu choät daï. Naøng khoâng coù maët taïi nhaø naøy vì leõ giaûn dò, y khoâng nhìn thaáy hoa hoàng traéng. Y neùm ñieáu thuoác laù môùi huùt ñöôïc moät hôi xuoáng ñaát, khoùi boác nghi nguùt, roài voäi vaøng ñöùng daäy. Gaõ taøi xeá chaën y laïi, veû maët hung döõ: - Anh ñi ñaâu? Uyeân-sôn hôi taùi maët: - Ñi tìm Tuùy Vaân. - Naøng chöa ñeán. - Taïi sao oâng Chaán laïi noùi vôùi toâi laø naøng ñang ngoài ñôïi trong phoøng? - OÂng Chaán naøo? - Trôøi, ñeán anh cuõng khoâng bieát oâng Chaán ö? oâng Nguyeãn Chaán laø caùi oâng maëc moâng-ta-gu maàu saåm cuøng ñi xe Fiat vôùi anh ñeán ñoùn toâi taïi goùc ñöôøng Nguyeãn Thieäp chöù coøn ai nöõa! - Theá haû? Laàn ñaàu tieân toâi môùi haân haïnh ñöôïc bieát baïn thaân cuûa toâi laø Nguyeãn Chaán. - Vaäy teân thaät cuûa haén khoâng phaûi laø Nguyeãn Chaán? - Dó nhieân. Cuõng nhö ngheà cuûa toâi khoâng phaûi laø ngheà taøi xeá, maëc ñoàng phuïc laùi xe haàu oâng phuï taù tuøy vieân thöông maõi toøa ñaïi söù Anh quoác. - Anh noùi gì toâi khoâng hieåu. - Raùng maø hieåu. - OÂng Chaán ñaâu roài. Toâi khoâng


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

165


166

chòu noãi thaùi ñoä hoãn xöôïc cuûa anh nöõa. Daàu sao toâi cuõng giuùp caùc anh ñöôïc nhieàu vieäc quan troïng maø chaúng laáy ñoàng xu teng naøo caû... Caùc anh coù boån phaän phaûi troïng ñaõi toâi. - Höø, ñoà choù saên, ñoà daïi gaùi... Coøn laâu môùi ñöôïc chuùng tao troïng ñaõi. Uyeân-sôn giaän tím maët tröôùc söï thay ñoài ngoân ngöõ soáng söôïng cuûa gaõ taøi xeá. Y tieán leân moät böôùc, vung tay ñònh ñaùnh. Vì nhu caàu ngheà nghieäp, y ñöôïc huaán luyeän nhu ñaïo vaø ñaõ treøo leân caáp ñai ñen ñeä nhaát. Trong thôøi gian phuïc vuï taïi Phaùp, y ñaõ hoïc voõ Panache, moät moân voõ caän chieán ñöôïc phaùt minh tröôùc theá chieán thöù hai (1) goàm nhöõng tinh hoa cuûa voõ Nhaät vaø Sambo. Caùch ñaùnh ñôõ cuûa voõ Panache hao hao nhö Vovinam, nhöng khi laâm traän thì aùc lieät hôn. Ngoùn tay cuûa Uyeân-sôn saép xæa vaøo maët gaõ taøi xeá thì y bò tröïôït ngaõ. Khi aáy, y môùi söïc nhôù neàn nhaø baèng goã ñaùnh veït-ni boùng loaùng nhö saøn nhaûy vuõ tröôøng. Uyeân-sôn loàm coàm boø daäy ñeå laõnh moät quaû ñaám taøn baïo vaøo giöõa ngöïc. Nhôø ñöôïc taäp taønh, y chæ chuùi xuoáng chöù chöa bò ño vaùn. Neáu y khoâng phí sinh löïc trong cuoäc soáng truy hoan thöôøng xuyeân thì vò taát traùi thoâi sôn cuûa gaõ taøi xeá ñaõ laøm neân chuyeän. Maùu noùng doàn leân maøng tang, Uyeân-sôn nhaûy boå vaøo ngöôøi gaõ taøi xeá. Hai ngöôøi oâm nhau laên troøn treân saøn goã. Uyeân- sôn ñeø beân treân, soáng baøn tay huøng hoà chaët xuoáng. Y nhaém vaøo khôùp xöông vai, vôùi muïc ñích laøm ñoái phöông gaõy lìa caùnh tay. Song gaõ taøi xeá ñaõ vuøng daäy kòp thôøi baèng moät theá gôõ tuyeät dieäu. Nghóa laø ñoái phöông cuõng am töôøng bí quyeát cuûa moân caän veä chieán nhö Uyeân-sôn. Tuy nhieân, gaõ taøi xeá khoâng nghó ñeán ñaáu quyeàn vôùi Uyeân-sôn. Maø tìm caùch aùp ñaûo baèng suùng. Gaõ taøi xeá laên troøn hai voøng ñeå ra khoûi taàm ñaùnh cuûa Uyeân-sôn, tay luoàn vaøo trong aùo ruùt ra khaåu suùng traùi khe noøng ngaén, keøm theo tieáng quaùt: - Uyeân-sôn, ñöùng yeân! Tieáng cöôøi ngaïo ngheã tieáp theo: - Uyeân-sôn, maøy thua tao roài.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Uyeân-sôn quaéc maét! - Tao ñaâu chòu thua. Chaúng qua maøy coù suùng. Lieäu hoàn, caát suùng ñi, oâng Nguyeãn Chaán baét gaëp thì maøy tan xöông naùt thòt. - Ñoà ngu. Chính Nguyeãn Chaán ñaõ daën tao canh chöøng maøy. Uyeân-sôn choaùng vaùng nhö seùt ñaùnh ngang tai. Hoài naõy, giaùc quan thöù saùu ñaõ baùo y bieát maø y khoâng chòu nghe theo. Tuy vaäy, y vaãn khoâng tin. Y khoâng tin Nguyeãn Chaán laïi coù theå ñoåi traéng, thay ñen quaù deã daøng nhö vaäy.

Y nhôù laïi moät ñeâm möa to gioù lôùn, Tuùy Vaân trình dieãn moät ñieäu vuõ khoûa thaân Nam Myõ taïi caâu laïc boä Nguõ Nhaät Hoäi. Thôøi tieát beân ngoaøi ñang töø 25 ñoä tuït xuoáng 15 ñoä, y ngoài trong phoøng gaén maùy ñieàu hoøa, maëc com-leâ chænh teà maø reùt run nhö caày saáy. Y laø ngöôøi Anh, soáng quen vôùi trôøi laïnh, neáu khoâng coøn reùt run nhieàu hôn nöõa. Vaäy maø ñieäu vuõ thoaùt y ñaõ laøm khoâng khí trong phoøng aám laïi, aám laïi nhö coù loø söôûi. Y ngaây ngöôøi ngaém naøng uoán eùo treân buïc goã, taát caû nhöõng neùt kín ñaùo treân cô theå ñieàu ñaën, traéng noõn cuûa naøng ñöôïc phôi baøy roõ reät döôùi ngoïn ñeøn saùng quaéc. Kyõ thuaät thoaùt y vuõ cuûa Tuùy Vaân ñaõ leân ñeán trình ñoä tuyeät dieäu khieán cöû toïa meâ man nhö chaøng trai 18 môùi vaøo ñôøi ñöôïc moät ngöôøi ñaøn baø trung nieân, giaøu kinh nghieäm, môn trôùn trong phoøng kín. Y laân la laøm quen vôùi naøng; Roài loït vaøo maét xanh cuûa naøng. Y ñang taän höôûng haïnh phuùc thì baõo toá xaûy ra. Naøng thuù thaät laø nhaân vieân cuûa moät toå chöùc bí maät, vaø thuû laõnh tröïc tieáp cuûa naøng laø Nguyeãn Chaán. Chaán ra leänh cho naøng loâi keùo Uyeân-sôn. Neáu naøng thaát baïi. Toå chöùc seõ nghieâm trò. Ñang ñeâm, y vuøng daäy nhö bò ñieän giaät, hoát hoaûng vaën ñeøn leân, vaø hoûi Tuùy Vaân: - Nguyeãn Chaán muoán anh giuùp haén nhöõng gì? Naøng nöùc nôû: - Em khoâng bieát. - Ñöøng sôï. Anh seõ tìm caùch cöùu em ra khoûi nanh vuoát cuûa haén. Haén moù vaøo ngöôøi em, anh seõ cho haén moät baøi hoïc.

- Voâ ích. Anh aï. Anh coù theå gieát ñöôïc Nguyeãn Chaán nhöng khoâng coù theå gieát ñöôïc ñoàng loõa cuûa haén. Boïn haén ñoâng nhö kieán coû, ôû ñaâu cuõng coù. - Haén laø nhaân vieân giaùn ñieäp coäng saûn? - Em khoâng bieát. Nhöng döôøng nhö toå chöùc cuûa haén do moät nhoùm tö nhaân quoác teá thaønh laäp. - Anh seõ yeâu caàu chính phuû Saøigoøn can thieäp. - Nhö vaäy, em seõ bò baét, chuùng mình seõ soáng xa nhau. - Nhöng sau moät thôøi gian chuùng mình seõ ñöôïc ñoaøn tuï. Anh seõ baûo laõnh cho em trôû veà, vaø chuùng mình seõ sang Anh quoác laäp nghieäp. - Ñoù chæ laø hy voïng haõo huyeàn. Ngaøy em ra tuø, ñoàng loõa cuûa Nguyeãn Chaán seõ haï saùt em. Vaû laïi, em coøn coù gia ñình... Ngöôøi Vieät voán coù truyeàn thoáng gia ñình, em khoâng theå xuaát ngoaïi höôûng haïnh phuùc, boû maëc thaân nhaân em.... - Nghóa laø Nguyeãn Chaán lôïi duïng moái tình cuûa anh ñoái vôùi em ñeå saêng ta? - Khoâng phaûi Nguyeãn Chaán. Keû khoán naïn laø em. Leõ ra em phaûi noùi roõ anh bieát möu moâ thaâm ñoäc vaø ñeâ heøn cuûa haén ngay töø phuùt ñaàu tieân. Nhöng em khoâng coù can ñaûm. Em ñaõ nhaãn taâm phænh phôø anh... Em khoâng xöùng ñaùng vôùi tình yeâu cao thöôïng cuûa anh nöõa.... Noùi ñoaïn, Tuùy Vaân khoaùc aùo nguû vaøo ngöôøi, môû tuû laáy röôïu uoáng. Bieát naøng caàn say ñeå queân söï thaät phuõ phaøng, Uyeân-sôn khoâng ngaên caûn. Teù ra naøng uoáng thuoác ñoäc ñeå töï vaän. Thaáy naøng quay maët vaøo töôøng khoùc tæ teâ. Uyeân-sôn caát tieáng goïi: - Thoâi, ñi nguû ñi em. Ñeán mai chuùng mình seõ lieäu.... Tuùy Vaân vaãn ngoài baát ñoäng. Uyeân-sôn ñi chaân ñaát laïi baøn, löïa lôøi doã daønh naøng. Vaø y suyùt ñöùng tim khi thaáy oáng thuoác nguû Epanal 10 naèm loûng choûng beân ly röôïu ñaõ caïn. Epanal 10 laø loaïi thuoác nguû cöïc maïnh, chæ uoáng moät vieân cuõng nguû quay lô. Y nhôù


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

167


168

laïi hoài toái naøng taït vaøo hieäu thuoác ôû ñaàu ñöôøng ñeå mua moät oáng thuoác nguû. Naøng thöôøng maát nguû sau nhöõng ñeâm daøi phoâ baøy thaân theå döôùi aùnh ñeøn saùng quaéc. UÏyeân-sôn doác ngöôïc oáng thuoác vaøo loøng baøn tay. Beân trong chæ coøn moät vieân maøu naâu. Nghóa laø naøng ñaõ uoáng caû oáng. Y voäi naém vai naøng laéc maïnh: - Tuùy Vaân, em uoáng Epanal phaûi khoâng? Naøng khoâng ñaùp. Y meáu maùo: - Trôøi ôi, em noâng noåi quaù, daïi doät quaù! Em cheát thì anh bieát soáng vôùi ai... vaû laïi tình hình ñaâu ñeán noåi voâ phöông giaûi quyeát ñeå em phaûi troán traùnh nôï ñôøi. Tuùy Vaân.... em môùi uoáng thuoác, thuoác ñang coøn trong bao töû chöa kòp tan ra ñaâu. Em cho tay vaøo cuoáng hoïng moùc cho noù möûa heát ra.... Naøng vaãn ngoài baát ñoäng, hai maét lôø ñôø nhìn vaøo khoaûng khoâng. Uyeân-sôn quyø xuoáng van lôn: - Anh laïy em, em moùc heát thuoác ra ñi, keûo röôïu maïnh laøm thuoác tan raát nhanh. Anh phaûi chôû em vaøo beänh vieän röûa ruoät thì khoå. Söù quaùn seõ bieát chuyeän, anh seõ.... Tuùy Vaân vaãn khoâng traû lôøi. Coù leõ tai naøng ñaõ uø, naøng khoâng nghe tieáng naên næ thoáng thieát cuûa Uyeânsôn nöõa. Cuoáng quyùt, y beá naøng laïi giöôøng. Naøng vuøng vay khoâng cho y cöùu chöõa. Naøng theùt leân: - Ñöøng anh... ñöøng anh.... Anh ñeå em cheát, em laø keû coù toäi, em ñaõ coá tình phaûn boäi ngöôøi yeâu nhaát ñôøi em.... Cöû chæ cuûa Tuùy Vaân caøng laøm Uyeân-sôn nhö ñieân nhö daïi. Naøng ñaõ toû cho y bieát naøng yeâu y baèng moái tình troïn veïn. Vì vaäy, y phaûi cöùu naøng vôùi baát cöù giaù naøo. Y seõ vaâng lôøi Nguyeãn Chaán. Ñeâm möa taàm taõ aáy, Tuùy Vaân thoaùt cheát. Uyeân-sôn phaûi ñeø naøng xuoáng, ñaám vaøo caèm cho naøng meâ mang môùi coù theå luoàn tay vaøo mieäng, ngoaùi lia lòa. Tuùy Vaân thoaùt cheát nhöng khoâng thoaùt khoûi maøn löôùi cuûa Nguyeãn Chaán, vaø töø ñoù Uyeân-sôn tuoät doác. Y coäng taùc vôùi Nguyeãn Chaán maëc daàu y khoâng laï gì thuû ñoaïn saêng-ta, moät trong caùc caïm baãy

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

sô ñaúng cuûa ngheà giaùn ñieäp maø y laø thaønh phaàn kinh nghieäm. Tuy nhieân, Nguyeãn Chaán ñaõ öu ñaõi y moät caùch ñaëc bieät. Uyeân-sôn khoâng heà ngöõa tay nhaän tieàn, Nguyeãn Chaán cuõng khoâng heà ñeà caäp ñeán vaán ñeà thuø lao. Nhöng treân thöïc teá Uyeânsôn caàn gì cuõng coù. Y khoâng ngôø Nguyeãn Chaán coù theå trôû maët ñoät ngoät nhö vaäy. Vì y laø nguoàn cung caáp tin töùc quyù giaù. Trong luùc naøy, y vaãn coøn caàn thieát ñoái vôùi toå chöùc cuûa Nguyeãn Chaán. Tröø phi.... Moät tia chôùp loùe vuït trong oùc Uyeân-sôn. Trong khi hoài töôûng quaù khöù, tình côø Uyeân-sôn khaùm phaù ra nguyeân nhaân khieán Nguyeãn Chaán trôû maët ñoät ngoät. Y khoâng coøn hoang mang nöõa. Vì y ñaõ ñoaùn thaáy soá phaän maø Nguyeãn Chaán daàu muoán daàu khoâng seõ daønh cho y. Nghóa laø Nguyeãn Chaán seõ thuû tieâu y ñeå baûo veä bí maät. Tuy nhieân, caû y laãn Nguyeãn Chaán ñeàu bò rôi vaøo moät caïm baãy tinh vi. Y baét ñaàu thaáy roõ söï thaät. Nguyeãn Chaán vaãn coøn muø tòt. Song y khoâng theå giaûi thích cho Nguyeãn Chaán bieát. Vì neáu thaáy roõ söï thaät, Nguyeãn Chaán seõ phaûi taøn nhaãn hôn nöõa. Uyeân-sôn chöa muoán cheát. Ñôøi soáng ôû Saøigoøn vôùi Tuùy Vaân thaàn tieân bieát bao! Y ñaõ chung chaï nhieàu ñeâm vôùi naøng, thaân maät hôn caû vôï choàng, nhöng vaãn chöa khaùm phaù ñöôïc heát nhöõng bí quyeát sieâu ñaúng treân thaân theå naøng, trong nuï cöôøi laúng lô maø ñoan chính cuûa naøng, nôi boä ngöïc raén chaéc maø meàm maïi cuûa naøng... Trôøi ôi, Tuùy Vaân laø moät kho baùu voâ taän, y phaûi chieán ñaáu ñeå soáng. Nghó vaäy, Uyeân-sôn khoâng noåi giaän tröôùc lôøi noùi hoãn xöôïc cuûa gaõ taøi xeá nöõa. Gaõ taøi xeá ñaõ goïi y laø ñoà ngu, ñoà daïi gaùi, ñoà choù saên. Nhöng y khoâng theøm quan taâm. Y chæ quan taâm tôùi khaåu suùng traùi kheá ñang naèm goïn trong tay ñoái phöông. Uyeân-sôn dòu gioïng: - Chaéc anh nghe laàm. Caùc anh vôùi toâi vaãn laø baïn. Hoài naõy chính Nguyeãn Chaán ñaõ noùi nhö

theá. - Haén noùi nhöõng gì? Gaõ taøi xeá ñaõ phaïm phaûi moät khuyeát ñieåm khoâng theå tha thöù ñöôïc. Leõ ra Uyeân-sôn phaûi ñöùng trong taàm suùng, haén laïi daïi doät cho Uyeân-sôn tieán leân moät boä. Ñeán khi haén phaêng ra yù ñònh gheâ gôùm cuûa Uyeân-sôn thì khaåu suùng trong tay ñaõ bò moät ngoïn cöôùc vuõ baõo queùt vaêng xuoáng ñaát. Uyeân-sôn vaän duïng heát tinh hoa cuûa voõ Panache trong cuù ñaùnh moùc vaøo xöông haøm ñoái phöông. Gaõ taøi xeá höï moät tieáng ngaén roài ngaõ ngoài xuoáng ñi-vaêng. Ñuùng ra, Uyeân-sôn phaûi boài theâm moät ñoøn aùc lieät nöõa vaøo cuoáng hoïng gaõ taøi xeá tröôùc khi taåu thoaùt ñeå ngaên ngöøa haäu hoaïn. Song y laïi voäi vaõ chaïy baêng ra cöûa. Uyeân-sôn chöa kòp ñaët tay vaøo quaû naém thì caùnh cöûa ñoà soä ñaõ ñöôïc xoâ maïnh töø beân ngoaøi vaøo. Y ñuïng phaûi caùnh cöûa lim daày coäm vaø naëng neà, traùn söng u moät cuïc to baèng traùi oåi, maét toùe ñom ñoùm.

Chöôùng ngaïi baát thaàn ñaõ laøm keá hoaïch boû troán cuûa Uyeân-sôn chaäm laïi nöûa phuùt ñoàng hoà. Vaø ñoù laø nöûa

phuùt ñoàng hoà baát haïnh nhaát ñôøi gaõ nhaân vieân MI-6. Vì Nguyeãn Chaán, laún mình trong caùi aùo moâng-ta-gu ñaøng ñieám, ñaõ coù ñuû thôøi giôø quan saùt quanh phoøng vaø ruùt suùng, laûy coø. Vieân ñaïn ñöôïc baén qua oáng haõm thanh neân chæ taïch moät tieáng vui tai. Nguyeãn Chaán nhaém giöõa mieäng Uyeân-sôn ñang haù hoác trong côn kinh ngaïc vaø hoaûng hoát. Naïn nhaân ngaõ nhaøo xuoáng neàn phoøng khaùch. Tuy vaäy, Uyeân-sôn vaãn chöa cheát. Nguyeãn Chaán gheù mieäng thoåi luoàng khoùi kheùt leït töø noøng suùng bay ra, roài noùi: - Chaúng qua vì hoaøn caûnh. Anh ñöøng giaän toâi nheù! Nguyeãn Chaán phaân bua baèng gioïng thaûn nhieân, cuõng thaûn nhieân nhöï theå thaøy giaùo vöøa lôõ tay ñoà möïc cuûa hoïc troø. Neáu chæ nghe gioïng noùi cuûa haén khoâng ai coù theå töôûng töôïng ñöôïc haén vöøa gieát ngöôøi baèng vieân ñaïn 9 li vaøo mieäng. (Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

169


170

VaÊn hoÏC

Vieát veà chieán tranh, haàu nhö taùc giaû naøo cuõng ghi laïi ít, nhieàu caän aûnh hieän tröôøng nhöõng traän ñaùnh... haøo huøng. Ngay caû khi taùc giaû ñoù khoâng heà coù maët. Ñinh Phuïng Tieán khaùc hôn. Boái caûnh caû hai truyeänvöøa “Hoøn bi” vaø “Côn Loác” cuûa oâng, ñeàu laø ñôøi soáng cuûa moät ngöôøi lính bình thöôøng. Hieåu theo nghóa raát ngöôøi. Laïi nöõa, thay vì moâ taû hieän tröôøng nhöõng traän ñaùnh, oâng luøi laïi phía sau. Coù khi raát xa. Ñeå baèng ñoâi maét ngöôøi chöùng vaø, söï ñieàm tónh cuûa moät nhaø vaên, oâng daãn ñoäc giaû böôùc vaøo nhöõng goùc khuaát. Nhöõng nôi choán khoâng heà coù caûnh suùng noå, maùu ñoå, thòt rôi hoaëc, mòt muø thuoác suùng. Nhöng ôû ñoù laïi coù nhöõng nhöõng cuoäc ñôøi vaãn phaûi soáng tieáp! Soáng cuøng nhöõng vieân ñaïn, nhöõng mieång bom voâ hình, ñaõ gaêm saâu trong taâm hoàn hoï! Toâi muoán noùi tôùi “haäu-hieäntröôøng” moät traän chieán. Toâi thaáy, döôøng khoâng moät traän ñaùnh naøo ngöng baët tieáng suùng! Neáu hieåu aâm vang cuûa ñaïn bom coù khaû naêng taøn phaù khoác lieät hôn caû khi traän chieán ñang dieãn ra, treân nhöõng maûnh ñôøi lieân heä, coøn laïi... Trong truyeän “Hoøn bi”, noùi veà moät thieáu nöõ, sôùm trôû thaønh gaùi baùn daâm, hoï Ñinh vieát:

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ª DU TöÛ LEâ

“... Vaøo khoaûng naêm 1954, cha Leä taäp keát ra Baéc. Vaø ñuùng ba naêm sau, meï Leä töï coi nhö thôøi gian ñeå tang choàng ñaõ xong vaø baø keát hoân vôùi moät ngöôøi taù ñieàn ôû xaõ Hoaøi Thanh. “Sau Leä coøn coù hai ñöùa em nöõa. Nhaø ngheøo vaø chaät choäi neân Leä nguû voùi ngöôøi cha gheû. Ngöôøi ñaøn oâng raát thöông leä. Tuoåi thô cuûa Leä ñöôïc xoa dòu phaàn naøo nhöõng thieáu huït vaät chaát vaø tinh thaàn. “Naêm möôøi saùu tuoåi, moät côn loác döõ doäi ñem vaøo ñôøi noù noãi ñau ruøng rôïn: Ngöôøi cha gheû laøm tình vôùi noù vaøo moät ñeâm tieáng suùng noå aøo aït trong laøng (...) “Cuoäc ñôøi Leä reõ qua moät khuùc quanh taøn khoác töø ñeâm aáy. “Saùng hoâm sau noù cuoán goùi ra ñi ñeå khoûi nhìn ngöôøi cha gheû, khoûi phaûi nhìn meï vaø em. Khoûi nhìn noãi aân haän, daèn vaët khoân nguoâi. “Noù ñeán Boàng Sôn vaø laáy moät ngöôøi lính mang lon Haï só laøm choàng (...) “Moät buoåi chieàu, ngöôøi ta mang töø maët traän trôû veà nhöõng xaùc cheát, trong ñoù coù choàng Leä. Nöôùc maét chöa kòp khoâ. Ñôøi soáng cuûa Leä heát söùc khoù khaên vôùi soá tieàn trôï caáp ít

oûi khoâng ñuû laøm voán lieáng sau ñaùm tang choàng. Taùm thaùng sau, Leä laáy moät ngöôøi lính voán döôùi quyeàn chæ huy cuûa choàng (...) Nhöng laàn naøy Leä ñeå tang thöïc söï laø vónh vieãn. Choàng Leä daãm phaûi mìn vaø cheát co quaép beân kia ñöôøng taàu, loái ñi Tam Quan, loái veà Hoaøi Thanh (...) “- Vaø baây giôø em laøm gaùi ñieám ñoù anh. “Con Leä noùi vôùi toâi trong vuøng nöôùc maét ngheïn ngaøo...” (3) Neáu saân khaáu dieãn bieán bi kòch ñôøi “con Leä” laø moät khu gia binh thì, trong “Côn loác” bi kòch laïi dieãn ra ôû moät nôi raát xa taàm voùi cuûa bom ñaïn. Moät thoân queâ laëng lôø nhöõng phaän ñôøi môø nhaït... Nhöng khoâng vì theá maø ñònh meänh khoâng tìm ñeán, haêm hôû vung khaên tang leân nhieàu maùi ñaàu: “...Nhaø anh Haø naèm ñoù, beân moät con möông, cöûa lieáp tre troáng traûi. “Toâi vaø oâng Lieân gia tröôûng ñaåy cöûa böôùc vaøo. Beân trong laø moät khung caûnh ñaàm aám: Böõa côm toái muoän maøng, manh chieáu traûi treân neàn ñaát. Toâi thaáy moät cuï giaø ñaàu toùc


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

171


172

baïc, ngöôøi ñaøn baø treû vaø ba ñöùa nhoû. “Khi toâi vaø oâng Lieân gia tröôûng böôùc vaøo thì caû caùi gia ñình aáy ñeàu toû ra raát ñoãi ngaïc nhieân. Cuï giaø vaø ngöôøi ñaøn baø treû tuoåi ñöùng daäy chaøo chuùng toâi. Maâm côm hoï ñang aên dôû vaø toâi nhìn thaáy coù ñóa rau luoäc, hai toâ nöôùc vaø vaøi con caù nöôùng. OÂng Lieân gia tröôûng leân tieáng tröôùc: “- Chò Ba neø, coù oâng ôû Long Khaùnh veà ñöa tin cho chò ñoù. “Chò Ba, ngöôøi ñaøn baø treû böôùc tôùi maø toâi ñoaùn ngay ñoù laø vôï anh Haø. Toâi khoâng bieát phaûi noùi theá naøo khi toâi nhìn thaáy buïng chò khaù to. Toâi ñoä chöøng chò coù thai khoaûng boán, naêm thaùng. Khoâng khí trong nhaø laëng ñi trong choác laùt. OÂng Lieân gia tröôûng leân tieáng: “- Chò bình tónh chöa? “Roài oâng quay laïi phía toâi: “- OÂng Hai noùi ñi. Noùi ñi. “Toâi ngaäp ngöøng maát ít giaây roài leân tieáng: “- Thöa chò, toâi laø...baïn anh Haø. “Ngöôøi thieáu phuï aáy ñaùp ngay baèng moät gioïng khoâ khan: “- Daï, toâi...vöøa nhaän thö vaø maêng ña tieàn löông cuûa aûnh göûi veà hoài chieàu nay. “Noùi ñoaïn, chò laät ñaät moùc trong tuùi aùo ra ñöa cho toâi coi taám ngaân phieáu hai ngaøn naêm traêm ñoàng. Toâi noùi nhanh: “- Toâi laø baïn cuøng ñôn vò vôùi anh Haø, ôû... “- Daï...Gia Ray... “Toâi noùi nhanh: “- Toâi baùo tin buoàn chò hay...anh Haø maát hoài saùng hoâm qua. Ngaøy mai, xaùc seõ veà tôùi nghóa trang quaân ñoäi ôû Dó An. Vaäy gia ñình leân ñoù maø nhaän xaùc, keûo loän. “Khoâng khí trong nhaø chôït khoâ. “Phuùt choác, vaø cuøng moät luùc, nhieàu tieáng khoùc la oøa vôõ. Chò Haø naém laáy tay toâi, laéc ñi laéc laïi nhieàu laàn cuøng vôùi tieáng gaøo theùt cuûa chò: “-Sao? Sao? Thaày coù cuøng ñaùnh traän vôùi choàng toâi khoâng? “Toâi gaät ñaàu, trong khi chò Haø oøa leân vôùi tieáng gaøo vaø tieáng khoùc laãn loän, Sao thaày khoâng cheát maø choàng toâi laïi cheát? Anh Haø ôi, chieàu nay môùi nhaän ñöôïc thö anh baùo saép leân Trung só nhaát, maø giôø anh ôû ñaâu? Anh ôû ñaâu? “Chò Haø chôït naác leân vöøa khi toâi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

nhìn thaáy taám ngaân phieáu hai ngaøn naêm traêm ñoàng vuoät ra khoûi tay chò...” Thaûn hoaëc, trong truyeän cuûa hoï Ñinh cuõng coù ñoâi choã moâ taû haäuhieän-tröôøng, hay “caùnh gaø” cuûa saân khaáu moät traän ñaùnh vöøa chaám döùt. Tuy nhieân, nhö ñaõ noùi, khoâng moät traän ñaùnh naøo ngöng baët tieáng suùng! Neáu hieåu aâm vang cuûa ñaïn bom coù khaû naêng taøn phaù khoác lieät hôn, khi chieán tröôøng ñöôïc thu doïn, keát toaùn: “...Toâi keâu hieäu thính vieân baùo caùo veà tieåu khu vaø goïi theâm vaøi tieåu ñoäi nöõa ôû ngoaøi vaøo trong ñoàn ñeå thu doïn caùc xaùc cheát. Nhöõng xaùc naøy caàn phaûi thu laïi ñeå chôø saùng seõ tính. Nhöõng xaùc cheát aáy ñöôïc ñeå nôi saân côø. Nhöng moät tieáng noå lôùn chôït phaùt ra töø phía cuoái saân. Coù nhieàu tieáng la theùt ôû phía aáy. Toâi chaïy tôùi thaät nhanh. Hai binh só naèm treân vuõng maùu, beân caïnh moät xaùc cheát. Toâi hoûi, caùi gì theá? Moät ngöôøi naøo ñoù noùi, tuïi noù gaøi löïu ñaïn döôùi löng xaùc cheát (...) Caùi baãy naøy xöa nhö traùi ñaát nhöng chuùng toâi vaãn bò. Moãi laàn khieâng moät xaùc, binh só phaûi coät giaây vaøo töû thi roài giaät tôùi giaät lui thaêm doø xem coù chaát noå hay khoâng (...) “...Naéng ñaõ leân laøm tan söông muø cuûa buoåi mai. Moät chieác phi cô quan saùt loaïi L.19 nghieâng caùnh töø xa. Chuùng toâi lieân laïc ñöôïc vôùi hoï raát toát. Chieác maùy bay aáy bay treân ñaàu chuùng toâi vôùi moät voøng troøn nhoû treân baàu trôøi quang ñaõng. Chuùng toâi lieäng moät traùi khoùi ñeå ñaùnh daáu vò trí cuûa mình. Ngöôøi phi coâng xaø thaáp xuoáng, bay vuït qua saân ñoàn vaø qua chieác cöûa soá beù tí, ngöôøi quan saùt vieân thoø tay ra vaãy vaãy (...) Anh baûo seõ coù moät thaèng ñeán theá choã cho chuùng toâi trong voøng vaøi giôø ñoàng hoà nöõa. Tröïc thaêng taûn thöông saép tôùi ñeå boác hai ngöôøi lính bò thöông hoài ñeâm. Thaät may maén cho chuùng toâi, nhöõng ngöôøi lính bò thöông seõ qua khoûi. Ít khi toâi coù ñöôïc moät nieàm vui nhö theá. Nhöõng ngöôøi lính cuûa toâi seõ ñöôïc cöùu maïng ñuùng luùc...” “Ít khi toâi coù ñöôïc moät nieàm vui nhö theá”, ñoù laø moät cuïm töø trong trích ñoaïn treân cuûa Ñinh Phuïng Tieán. Moät cuïm töø bình thöôøng thoâi! Khoâng chuùt vaên hoa, boùng baåy, môùi laï naøo! Nhöng toâi laïi thaáy noù phaûn aûnh moät caùch chaân thaät nhaát, caùi yù nghóa thaâm saâu cuûa tình ñoàng ñoäi

vaø, roäng hôn: Nghóa ñoàng baøo! Toâi vaãn nghó, neáu ví chieán tranh nhö con baïch tuoäc nghìn chaân, coù deã cuõng khoâng phaûi laø ñieàu quaù ñaùng! Bôûi vì, chieán tranh duø ôû ñaâu, thôøi gian naøo, cuõng vaãn laø moät aùm aûnh khuûng khieáp, vôùi taát caû moïi sinh linh. Ngay vôùi thuù vaät, chöù khoâng chæ rieâng vôùi con ngöôøi! Noù töïa nhö lôøi nguyeàn khoâng moät ai coù theå böôùc qua. Vôùi toâi, taát caû moïi sinh linh töø ngöôøi giaø ñeán treû thô chöa rôøi khoûi vuù meï... heát thaûy ñeàu laø con tin cuûa chieán tranh. Heát thaåy ñeàu bò giam caàm trong truøng vaây bi thaûm ña taàng, nhieàu maët. Nhieàu traïng huoáng baát traéc. Ñau thöông. Heát thaåy ñeàu coù theå bò chieán tranh hay ñònh-meänh-ñòa-nguïc choïn ñeå ñaõ nö nhöõng côn khaùt theøm xöông, maùu töïa baûn chaát tieân thieân cuûa noù. Baûn chaát phoùng hoûa, thieâu ñoát caû nhöõng nuï hoa chöa kòp nôû! Nhöõng ñôøi treû chöa kòp lôùn! Trong truøng vaây chieán tranh bi thaûm nhieàu maët kia thì, aùm aûnh tình yeâu laø moät trong vaøi neùt khaéc saâu, laéng nhaát cuûa vaên xuoâi Ñinh Phuïng Tieán. ÔÛ truyeän-vöøa “Hoøn Bi” hoï Ñinh vieát: “...Hoøn bi chaïy nhanh, hoøn bi chaïy nhanh. Maét toâi chôït hoa leân vaø chæ coøn thaáy moät vuøng thuaàn maàu ñoû. Khoâng phaûi moät hoøn bi ñang chaïy, maø toâi coøn thaáy coù traêm ngaøn hoøn bi khaùc ñang laên nhanh. Chuùng laên nhanh treân nhöõng ñöôøng cô nhö nhöõng con taàu chaïy treân ñöôøng raày. Nhöõng con taàu aáy seõ ñeán nhöõng ga naøo? Nhöõng con taàu aáy seõ ngöøng ôû ñaâu? ÔÛ ñaâu? Thuûy ôi, Thuûy ôi...” (Sñd. Tr. 20 &21) Vaø, vaãn “Hoøn Bi” ôû moät ñoaïn khaùc: “...Moãi laàn ñi Thuûy ñeàu khoùc. Vaø toâi, töø moät thaønh phoá raát oàn aøo trôû laïi vuøng cao nguyeân trong noãi nhôù nhung cuøng vôùi gioù nuùi, cuøng vôùi söông muø. Ñaõ hôn hai naêm trôøi yeâu Thuûy maø trong thaâm taâm, chöa moät laàn naøo toâi nghó ñeán chuyeän seõ soáng vôùi Thuûy. Thuûy seõ theo anh ñeán cöù nôi naøo. Taïi sao anh khoâng noùi. Taïi sao moãi laàn Tuûy ngoû yù muoán ñi theo anh laø anh laïi löôõng löï. Anh laøm nhö Thuûy laø moät vöôùng baän cho anh.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

SOÁ 315

DEC 05, 2008

KINH CÖÙU KHOÅ Nam-moâ ñaïi töø ñaïi bi quaûng ñaïi linh caûm Quan Theá AÂm Boà Taùt. Nam-moâ cöùu khoå cöùu naïn Quan-Theá-AÂm Boà Taùt. Baù thieân vaïn öùc, Phaät haøng sa soá, Phaät voâ löôïng, coâng ñöùc Phaät. Phaät caùo A-Nan ngoân, thöû kinh ñaïi, thaùnh naêng cöùu nguïc tuø, naêng cöùu troïng bònh, naêng cöùu tam tai, naêng cöùu baù naïn khoå. Nhöôïc höõu nhôn tuïng ñaéc nhöùt thieän bieán nhöùt, thaân ly khoå naïn, luïng ñaéc nhöùt vaïn bieán hieäp gia ly khoå naïn. Nam-moâ Phaät löïc oai, Nam-moâ Phaät löïc hoä, xöû nhôn voâ aùc laâm, lònh nhôn thaân ñaéc ñoä, hoài quang Boà-taùt, hoài thieän Boà-taùt a naäu ñaïi thieân, vöông chaùnh ñieän boà-taùt, ma kheo, ma kheo thanh tònh, tyø kheo, quan söïc ñaéc taùn, tuïng söï ñaéc öu. Chö vò boà-taùt, nguõ a la-haùn, cöùu ñoä ñeä töû... nhöùt thaân ly khoå naïn tö ngoân Quan Theá AÂm Boà Taùt anh laïc baát tu giaûi caàn ñoïc baù thieân vaïn bieán tai naïn töï nhieân ñaéc giaûi thoaùt, tín thoï phuïng haønh. Töùc thuyeát chôn ngoân vieát: kim baø kim baø ñeá, caàu ha caàu ha ñeá, ñaø ra ni ñeá ni ba la ñeá, tyø neå, neå ñeá, ma ha daø ñeá, chôn laêng caøn ñeá, ta baø ha.

Ñoïc nhöõng lôøi nguyeän naøy 9 ngaøy (9 laàn) thì caàu gì ñöôïc naáy. Ñöôïc vieäc nhôù in nhöõng lôøi nguyeän naøy.

Gia ñình Cuùc Döông - Thu Nguyeãn (314-317)

173

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

181


174

NHAØ VAêN DU TöÛ LEâ

Em khoâng aân haän laø ñaõ lôõ yeâu anh, nhöng giaû duï ngaøy xöa ñöøng coù tình cô naøo xui khieán mình quen nhau thì hoâm nay em ñaâu coù khoå theá naøy. Anh thì ñi luoân, maõi thaät laâu môùi veà moät laàn. Khoaûnh khaéc roài laïi ñi ngay. Nhöõng giaây phuùt ôû gaàn beân anh, em cuõng chaúng heà yeân oån. Lo sôï ngaøy mai anh laïi ñi. Lo sôï nhöõng ngaøy anh ñi muø mòt khoâng tin töùc. Vaø lo sôï ñeán caû nhöõng ngaøy anh veà. Vì anh veà laø theá naøo cuõng laïi chia tay nöõa. Maø anh, sao anh chaúng bao giôø cho em chia seû nhöõng buoàn vui maø anh ñang gaùnh chòu. Sao anh aùc theá? Thuûy khoùc. Nöôùc maét ngöôøi con gaùi rôi vaøo hoàn toâi moät noãi xoùt xa ñeán nhöõng ñieàu cay ñaéng nhaát. Toâi muoán hoân Thuûy vaø muoán xa Thuûy ngay. Toâi seõ ra ñi vónh vieãn ñeå Thuûy ñi laáy choàng. Vaø moãi laàn trôû veà, toâi seõ ngoù haïnh phuùc aáy döûng döng nhö moät ngöôøi xa laï. Roài toâi laïi laên ñi, laên ñi raát xa...” (Sñd. Tr. 30 & 31) Nhöõng ngöôøi yeâu nhau ôû theá heä sau chieán tranh hoâm nay, khoâng theå hình dung, töôûng töôïng caûnh tình tuyeät voïng cuûa theá heä tröôùc hoï, trong chieán tranh. Nhöng toâi tin, baèng caûm nhaän cuûa traùi tim trong yeâu thöông, hoï vaãn coù theå traûi loøng, ñeå chia seû vôùi moät trong nhöõng baát haïnh cuûa theá-heä-con-tin-chieán tranh. Moät theá heä khoâng chæ maát maùt töøng phaàn hay toaøn boä thaân theå maø, hoï coøn maát caû thanh xuaân - - Caùi quaõng ñôøi ñeïp nhaát chæ duy nhaát, moät laàn coù ñöôïc cho moãi cuoäc ñôøi. Cuõng vaãn caùi caûm thöùc “con tin” trong truøng vaây chieán tranh bi thaûm

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ña taàng, nhieàu maët, ôû “Côn Loác” Ñinh Phuïng Tieán gaëp laïi mình. OÂng gaëp laïi chính oâng treân ñænh nhoïn tình yeâu cheânh veânh, baát löïc: “...Toâi muoán quay trôû laïi Saigon ngay töùc khaéc. Toâi muoán trôû veà ñeå gaëp Thònh ngay vaø noùi vôùi Thònh raèng Thònh coù theå laäp gia ñình vôùi Thaùi. Toâi saün saøng neùm Thònh ra khoûi ñôøi soáng tình caûm cuûa mình, nhö ñöùa treû hôøn doãi lieäng vöùt moät moùn ñoà yeâu thích nhaát...” (Sñd. Tr. 37) Vaø, ñaây laø moät hình thaùi “con tin” khaùc cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nhau trong chieán tranh trong vaên xuoâi Ñinh Phuïng Tieán. Toâi muoán goïi ñoù laø moät thöù “con tin” trong nguïc tuø coù hai lôùp song saét cuûa theá heä lôùn leân giöõa khi cuoäc chieán mieàn Nam, 20 naêm ôû giai ñoaïn cöïc ñieåm xöông, maùu: “...Ñeøn chuyeån sang maàu toái huyeàn hoaëc. Ñieäu Slow baét ñaàu caát leân. Tieáng haùt cuûa ngöôøi ca só huoàn meânh mang. Toâi raát thích baûn nhaïc naøy. Thònh vaãn thöôøng haùt moät mình. Thònh haùt khoâng hay nhöng tieáng haùt cuûa Thònh thöôøng ñöa toâi veà vôùi nhöõng buoåi chieàu treân beán soâng cuûa nhöõng ngaøy ñaàu chuùng toâi môùi quen nhau. Nhöõng hình aûnh aáy chaúng bao giôø phai. Toâi ñaõ laïc loaøi trong tieáng haùt cuûa ngöôøi ca só nhö töï bao giôø. Toâi chìm ñaém trong khoâng gian quaïnh queõ cuûa nhöõng buoåi chieàu treân beán soâng ngaøy noï. Toâi chìm ñaém trong moái tình ñaõ vôõ tan cuøng vôùi nöôùc maét, vaø nieàm xoùt thöông cho thaân mình (...) “...Döôùi aùnh ñeøn môø, khuoân maët con beù voâ cuøng loäng laãy. “Cuøng vôùi tieáng troáng, tieàng keøn cuûa nhaïc coâng, toâi ñang böôùc treân nhöõng thaân soùng leânh ñeânh cuûa bieån roäng. Löng con Hieån meàm, böôùc ñi cuûa noù vöõng vaøng vaø thanh thoaùt. Noù ngöûa maët nhìn toâi, aùnh maét aáy khieán toâi ruøng mình. Ñoù laø caûm giaùc cuûa ñöùa con trai môùi lôùn. Ñoù laø caûm giaùc cuûa ngöôøi ñaøn oâng si tình vuïng daïi. Thònh ôi, anh nhôù em voâ cuøng. Duyeân ôi, anh laø con meøo hoang lang thang ngoaøi phoá chôï...vaø toâi buoät mieäng noùi: “-Toái nay Hieån ñeïp quaù.

(...) “Toâi vaø con Hieån ñi giöõa trôøi khuya, traêng môø laïnh. Nhieàu tieáng coân truøng boác leân töø luøm caây, buïi coû vaø nhieàu haït söông ñeâm laát phaát nhö buïi bay taït treân vai laïnh buoát. Trong voøng tay qua löng Hieån, baáy giôø beân toâi laø nhöõng hö voâ. Toâi khoâng theå phaân tích ñöôïc tình caûm cuûa mình luùc aáy ra sao. Toâi vöøa giaän vöøa thöông mình heát söùc. Khi ñi qua con suoái treân ñöôøng veà, thình lình con beù baûo toâi: “- Chaùu muoán nhaåy xuoáng ñaây ñeå ñöôïc cheát vôùi caäu quaù. “ Lôøi con beù noùi, tôï hoà nhö moät doøng nöôùc laïnh chaûy khaép quanh toâi. Toâi caát tieáng nhö moät côn meâ: “- Neáu ñöôïc cheát vôùi Hieån ôû ñaây, vaãn hôn laø...töû traän...” (Sñd. Tr. 106, 107, 108 109 vaø 110). Ñònh-meänh-ñòa-nguïc seõ baát löïc tröôùc choïn löïa töï chaám döùt ñôøi mình cuûa nhöõng ngöôøi yeâu nhau trong chieán tranh. Nhöng thöïc teá, khoâng maáy ai laøm ñöôïc. Ñoù cuõng laø moät phaàn hieän thöïc trong vaên xuoâi cuûa Ñinh Phuïng Tieán. Moät hieän thöïc cay ñaéng, xaùc nhaän tính baát löïc nôi nhöõng “con tin” trong chieán tranh cuûa taát caû moïi sinh linh thuoäc mieàn Nam, 20 naêm maùu, xöông vaäy. (Calif. Oct. 2013)

Bìa sau truyeän Hoøn Bi cuûa Ñinh Phuïng Tieán


176

QUEÂ hÖÔng Ñoù ÑaÂY

ÔÛ

gheùp, nhöõng raéc roái gaëp phaûi khoâng chæ laø troäm caép, löøa gaït, maø coøn töø nhöõng chuyeän phieàn toaùi khoù noùi heát.

1.

Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo truùng tuyeån vaøo Tröôøng cao ñaúng Ngheà Phuù Laâm, quaän 6, TP Saøi Goøn thì vieäc ñaàu tieân cuûa Myõ Uyeân laø tìm nôi troï hoïc. Nhaø coâ ôû Ñöùc Hoaø, Long An, kinh teá gia ñình cuõng chæ ñuû aên neân choïn moät choã ôû gaàn tröôøng, coù tieän nghi toái thieåu, giaù reû, laø ñieàu raát quan troïng. Leân maïng doø daãm suoát hai tieáng ñoàng hoà, Uyeân taïm haøi loøng vôùi thoâng tin: “Nöõ, caàn ngöôøi ôû gheùp. Phoøng 12m2, nhaø veä sinh, nhaø taém, loái ñi rieâng, khu vöïc quaän 6. Giaù 600 nghínthaøng, ñieän nöôùc tính rieâng. Lieân heä Phöôïng, soá ñieän thoaïi 01223765xxx töø 9 ñeán 10 giôø hoaëc töø 12 giôø ñeán 14 giôø haèng ngaøy”. Moät böõa, 11 giôø tröa, Uyeân baám maùy. Ñaàu daây beân kia laø moät gioïng nöõ, coù veû nhö ñang ngaùi nguû. Sau khi bieát yù ñònh muoán ôû gheùp cuûa Uyeân, Phöôïng - ngöôøi ñaõ ñaêng tin treân maïng, noùi: “Vaäy thì baïn cöù leân

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ª VUÕ CAO HUAâN

ñaây. Mình laøm theo ca neân chaéc khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc hoïc cuûa baïn”. Theá roài gaàn ngaøy nhaäp hoïc, Myõ Uyeân chaát haønh lyù leân chieác xe gaén maùy, chaïy töø Ñöùc Hoaø ñeán khu daân cö Bình Phuù, quaän 6. Hoûi thaêm hai ba löôït, Uyeân môùi gaëp ñöôïc ñòa chæ maø coâ caàn tìm. Ñoù laø hai daõy nhaø caáp 4 ñaáu maët vaøo nhau, giöõa coù loái ñi chung roäng khoaûng 1,5 meùt, moãi daõy 4 phoøng, töôøng gaïch, maùi lôïp toân. Goõ cöûa phoøng Phöôïng roài ñôïi gaàn 5 phuùt, coâ môùi thaáy “chuû nhaø” môû cöûa. Hình nhö Phöôïng ñang nguû vì luùc böôùc vaøo trong, Uyeân thaáy chaên meàn moät ñoáng buøng nhuøng treân taám neäm traûi döôùi neàn nhaø. Chæ tay sang phía ñoái dieän, Phöôïng noùi: “Baïn naèm beân naøy neø. Coøn ñoà ñaïc thì ñeå ñaâu cuõng ñöôïc”. Chæ hai ngaøy sau khi ôû gheùp, Uyeân ñaõ bieát ngöôøi cuøng phoøng vôùi mình laøm tieáp vieân cho moät quaùn nhaäu treân ñöôøng soá 7, phöôøng Bình Trò Ñoâng, quaän Bình Taân. Uyeân keå: “Neáu laøm ca saùng thì 10 giôø chò aáy ñi, 2 giôø chieàu veà nghæ. 4 giôø laïi ñi tieáp ñeán 11 giôø ñeâm. Laøm ca chieàu thì 2 giôø ñi suoát tôùi 11 giôø, coù böõa 12 giôø khuya môùi veà”. Ñieàu phieàn

toaùi nhaát vôùi Uyeân laø Phöôïng sinh hoaït raát böøa baõi. Coâ keå tieáp: “Ñeâm naøo cuõng vaäy, heã chò aáy veà laø muøi bia boác leân noàng naëc. Nhieàu böõa xæn quaù, chò aáy oùi leânh laùng xuoáng neàn nhaø, tanh hoâi khoâng chòu noåi. Quaàn aùo chò aáy thay ra, quaêng trong thau, 4, 5 ngaøy môùi giaët moät laàn. Nhaø taém, nhaø veä sinh nhoû xíu, moãi laàn voâ nhìn thau ñoà ôùn muoán cheát. Tính em voán caån thaän, ngaên naép neân chaéc laø em seõ ñi tìm choã ôû khaùc”. Cuõng moät hoaøn caûnh nhö Uyeân, nhöng Dung, vöøa toát nghieäp keá toaùn vaø cuõng vöøa xin ñöôïc vieäc laøm taïi moät coâng ty trong Khu coâng nghieäp Taân Taïo, huyeän Bình Chaùnh, thi...` eâ aåm hôn. Ñöôïc ngöôøi quen giôùi thieäu, Dung ôû gheùp vôùi moät nam - nghe noùi laø sinh vieân - trong moät con heûm treân ñöôøng An Döông Vöông, quaän 6. Thoaït ñaàu, bieát phaûi ôû chung vôùi nam thì Dung tính kieám choã khaùc nhöng luùc baø chuû nhaø daãn coâ vaøo phoøng roài chæ leân caên gaùc goã: “Thaèng ñoù naèm döôùi naøy, coâ naèm treân kia, hai beân chaúng chung ñuïng gì nhau. Vôùi laïi tui thaáy tính noù cuõng hieàn lanh...`” thì Dung ñaønh gaät ñaàu bôûi leõ tìm ra moät choã


178

troï phuø hôïp tuùi tieàn, laïi khoâng quaù xa choã coâ ñang laøm, khoâng phaûi laø chuyeän deã. Dung keå: “Thaùng ñaàu tieân, em thaáy anh ta ñuùng laø hieàn thieät. Ñi laøm veà, nhieàu böõa muoán chaøo nhöng anh ta chaúng buoàn nhìn em, cuõng chaúng noùi naêng chi heát, cöù cuùi ñaàu vaøo caùi laptop”. Theá nhöng qua thaùng thöù hai, moät toái, Dung vöøa môû cöûa vaøo nhaø thì moät caûnh töôïng ñaäp vaøo maét coâ khieán coâ choaùng vaùng. Döôùi aùnh ñeøn neon saùng tröng, anh chaøng “ôû gheùp” naèm ngöûa teânh heânh treân chieác giöôøng xeáp, treân ngöôøi chæ maëc moãi cai...’ quaàn loùt, maét nhaém nghieàn nhö nguû say. Dung noùi: “Vöøa böôùc leân thang laàu em vöøa run, khoâng daùm xuoáng taém, thay ñoà”. Cöù töôûng anh ta voâ tình nhöng hoâm sau - roài hoâm sau nöõa, hình nhö anh ta bieát giôø giaác laøm vieäc cuûa coâ neân cöù heã Dung veà thì y nhö raèng, anh ta laïi “ñang nguû say”. Dung noùi tieáp: “Coù buoåi chieàu em ñöôïc nghæ sôùm, veà nhaø thì anh ta ñang laøm caùi gì ñoù. Em leân gaùc, laáy ñoà xuoáng taém. Luùc böôùc xuoáng laïi thaáy anh ta... naèm ngöûa!”. Bieát laø gaëp phaûi keû quaáy roái tình duïc, Dung chaáp nhaän maát tieàn thueâ nhaø thaùng ñoù roài doïn veà tuoát beân ñöôøng Luyõ Baùn Bích, quaän Taân Phuù, chòu caûnh chaät choäi vôùi 4 ngöôøi cuøng coâng ty.

Duø nhaø troï chaät heïp nhöng nhieàu ngöôøi vaãn phaûi ôû gheùp ñeå ñôõ chi phí.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

2. Moät trong nhöõng khoù khaên lôùn nhaát maø nhieàu sinh vieân ôû caùc

tænh mieàn Taây phaûi ñoái maët khi leân Saøi Goøn hoïc laø chuyeän ôû troï, nhaát laø sinh vieân hoïc taïi caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng tö vì phaàn lôùn caùc tröôøng naøy khoâng coù kyù tuùc xaù, hoaëc nhöõng ngöôøi leân thaønh phoá laøm vieäc nhöng khoâng coù nhaø rieâng hoaëc nhaø ngöôøi quen ñeå ôû nhôø. Nhieàu ngöôøi vì hoaøn caûnh kinh teá khoù khaên neân phaûi choïn giaûi phaùp “ôû gheùp”, vaø vaán ñeà laø tìm ñöôïc moät hay vaøi ngöôøi phuø hôïp, ñaùng tin caäy. Ñaõ xaûy ra khaù nhieàu tröôøng hôïp sau moät ñeâm nguû, saùng môû maét ra thì ngöôøi baïn cuøng phoøng vôùi mình ñaõ khoâng caùnh maø bay, keøm theo ñoù laø ñieän thoaïi di ñoäng, laptop, xe maùy, tieàn baïc, giaáy tôø thaäm chí caû moät soá quaàn aùo cuõng boác hôi theo ngöôøi baïn aáy. Chöa keå coù keû coøn lôïi duïng chuyeän ôû gheùp ñeå löøa ñaûo. Thanh, sinh vieân Ñaïi hoïc Hoàng Baøng, keå: “Thoaït ñaàu, em vaø thaèng baïn ôû troï trong cö xaù Ñöôøng saét, quaän 10. Ñöôïc 3 thaùng, chuû nhaø taêng tieàn töø 800 nghìn leân 1,1 trieäu neân tuïi em baøn nhau tìm choã khaùc”. Sau maáy ngaøy “trinh saùt” treân maïng, caû hai gaëp ñöôïc Maïnh, ôû moät mình moät phoøng trong con heûm treân ñöôøng Vónh Vieãn. Theo

lôøi Maïnh thì phoøng naøy giaù thueâ 1,2 trieäu ñoùngthaàng. Tröôùc coù 3 ngöôøi, nhöng 2 ngöôøi ñaõ chuyeån ñi neân Maïnh muoán tìm theâm ngöôøi ôû gheùp cho ñôõ chi phí. Thanh keå tieáp: “Sau khi quan saùt, em thaáy phoøng raát toát, vöøa roäng raõi laïi vöøa saïch seõ neân khi nghe anh ta noùi phaûi ñaët tröôùc 1 thaùng tieàn coïc thì tuïi em ñöa 800 nghìn lieàn vì sôï coù ngöôøi khaùc giaønh maát. Heïn chieàu doïn ñeán ngay. Nhaän tieàn coïc xong, anh ta ñöa em chìa khoaù, daën laø neáu ñeán maø chöa thaáy anh ta ñi hoïc veà thì tuïi em cöù môû cöûa”. 4 giôø chieàu, Thanh cuøng ngöôøi baïn tay xaùch naùch mang, leã meã quaàn aùo, ñoà duøng saùch vôû vaøo nhaø. Toái, chöa thaáy Maïnh veà thì oâng chuû nhaø qua gaëp Thanh, ñaët vaán ñeà traû tröôùc 1 thaùng tieàn nhaø. Thanh chöng höûng: “Chaùu ñaõ göûi cho anh Maïnh roài ma?`”. Chuû nhaø ngaïc nhieân: “Göûi cho ai? Cho caùi thaèng ôû tröôùc ñoù haû? Böõa kia tôùi kyø ñoùng tieàn, noù xin toâi cho noù ôû theâm 3 ngaøy roài noù doïn ñi. Tröa nay noù coøn noùi laø noù seõ giôùi thieäu hai ngöôøi baïn noù ñeán ôû. Thaáy hai caäu vaøo, toâi töôûng caùc caäu laø baïn noù chöù!”. Ñeán luùc aáy, Thanh môùi bieát mình bò Maïnh “hoát huïi choùt”. Caùi giöôøng keâ ôû goùc phoøng, chieác tuû goã ñeàu do chuû nhaø cho Maïnh möôïn. Môû tuû ra, beân trong troáng hô troáng hoaùc. Keå laïi chuyeän naøy cho toâi nghe, Thanh cöôøi nhö meáu: “Traùnh voû döa gaëp voû döøa. Beân kia 1,1 trieäu khoâng ôû, qua ñaây 1,2 trieäu, laïi coøn maát theâm 800 nghìn ñoàng”. Cuõng töông töï nhö Thanh, nhöng Haûi Tuøng vaø Vaên Vieät, sinh vieân Cao ñaúng Kinh teá ñoái ngoaïi thì theâ thaûm hôn: Khi chuû nhaø taêng tieàn thueâ töø 1,2 trieäu leân 1,5 trieùuthaäng, Tuøng baøn vôùi Vieät laø neân tìm ngöôøi ôû gheùp ñeå chia seû bôùt gaùnh naëng. Khoaûng moät tuaàn sau khi ñöa thoâng tin leân maïng, ñoàng thôøi daùn tôø thoâng baùo vaøo thaân coät ñeøn gaàn nhaø thì moät thanh nieân khoaûng ñoâi möôi ñeán gaëp Tuøng vaø Vieät xin ôû gheùp. Tuøng noùi: “Thaáy maët muõi noù traéng treûo, hieàn laønh, laïi theâm noù keå naêm ngoaùi rôùt ñaïi hoïc, naêm nay oân thi tieáp roài ñöa tuïi em coi tôø bieân nhaän ñoùng hoïc phí nôi trung taâm noù ñang oân luyeän. Hôn nöõa, noù göûi tieàn


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

ª Tieäc cöôùi, hoûi, lieân hoan, sinh nhaät, ra tröôøng, v.v. ª Taát caû nhöõng hình thöùc sinh hoaït coäng ñoàng.

179


180

nhaø ngay thì tuïi em ñoäng loøng maø queân ñi chuyeän phaûi xem giaáy tôø tuyø thaân cuûa noù”. ÔÛ gheùp vôùi Tuøng vaø Vieät, caäu hoïc sinh toû ra raát ngoan ngoaõn. Saùng caäu ñaïp xe ñi, toái veà. Hoûi aên uoáng ôû ñaâu thì caäu traû lôøi laø aên ôû caêng tin nôi caäu luyeän thi. Ngaøy nghæ, caäu boø ra lau nhaø, queùt doïn. Moät toái Chuû nhaät, sau chaàu bia boït vôùi baïn beø, caû Tuøng vaø Vieät laên ra nguû. Saùng daäy, môû maét thì 2 chieác laptop, 2 ñieän thoaïi di ñoäng, maáy boä quaàn aùo oaùch nhaát cuøng 2 ñoâi giaøy ñaõ boác hôi cuøng caäu trai “chaêm ngoan, hieáu hoïc”. Vieät laéc ñaàu: “Chieác quaàn jean em treo treân töôøng, trong tuùi coøn maáy traêm nghìn noù cuõng chôi luoân caû quaàn laãn tieàn. May maø noù vöùt laïi giaáy tôø, chöù khoâng thi...`”.

3.

ÔÛ gheùp, nhöõng raéc roái gaëp phaûi khoâng chæ laø troäm caép, löøa gaït, maø coøn töø nhöõng chuyeän khoù noùi. Tuaán, kyõ thuaät vieân may coâng nghieäp, laøm vieäc ôû moät coâng ty may xuaát khaåu thuoäc ñòa baøn huyeän Bình Chaùnh, keå: “Toâi ôû gheùp vôùi moät thaèng, teân Löông, cuõng laø kyõ thuaät vieân may maëc nhöng noù laøm cho coâng ty khaùc beân khu cheá xuaát Taân Thuaän”. Môùi ñöôïc 3 ngaøy, moät böõa Tuaán ñi taém thì Löông goõ cöûa, xin vaøo taém chung vì coù vieäc phaûi ñi gaáp. Nghó laø ñaøn oâng vôùi nhau neân Tuaán coi ñoù laø chuyeän bình thöôøng. Theá nhöng vaøo nhaø taém ñöôïc vaøi phuùt, Löông keâu Tuaán ñeå minh...` kyø löng cho! Tuaán noùi tieáp: “Toâi töø choái, baûo noù baän thì taém nhanh roài ñi nhöng noù khoâng ñi, maø cöù coá tình va chaïm vaøo toâi. Luùc ñoù toâi töôûng noù giôõn neân toâi khoâng chuù yù”. Ñeán toái, Tuaán ñang nguû thì giaät mình tænh giaác vì coù moät baøn tay moø maãm treân ngöôøi. Bieát laø Löông, Tuaán coá naèm im xem dieãn tieán ra sao. Tôùi chöøng tay Löông moø ñeán choã nhaïy caûm thì Tuaán co chaân, ñaïp cho cu caäu moät cuù nhö trôøi giaùng. Sau ñoù, Tuaán laïi naèm im nhö khoâng heà coù chuyeän gì trong luùc Löông loàm coàm boø veà choã nguû cuûa mình. Saùng ra, ñaàu Löông söng veâu moät cuïc ôû phía oùt vaø cuõng töø ñoù, cu

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Nhaø troï chaät heïp, ñoù laø chuyeän nhoû. chuyeän caêng nhaát laø tìm vieäc laøm theâm khi ñang theo hoïc ôû Saøi Goøn

caäu heát daùm giôû troø vôùi Tuaán. Cuõng taïi khu nhaø troï nôi Tuaán ôû naèm treân ñöôøng Chieán Löôïc, toâi coøn ñöôïc nghe moät caâu chuyeän khaùc: Coù 4 coâ coâng nhaân laøm chung trong moät coâng ty giaøy vaø cuøng gheùp chung moät phoøng. Do nhaø chaät neân toái hoï traûi chieáu, naèm saùt nhau. YÙ, 1 trong 4 coâ, keå: “Laøm meät neân ñaët mình xuoáng laø em nguû ngay. Coù böõa thöùc daäy thaáy aùo bò môû heát nuùt vaø coù böõa, chieác quaàn löûng bò keùo xuoáng tôùi ñuøi. Luùc ñaàu, em nghó chaéc noùng quaù neân trong luùc nguû meâ, em töï côûi”. Ai deø moät ñeâm, phaùt hieän ra Thi - laø coâ baïn naèm caïnh mình, coù nhöõng haønh ñoäng quaùi gôû vôùi mình thì YÙ hoaûng quaù. Coâ keâu hai baïn kia daäy roài saùng hoâm sau, caû ba nhaát trí “truïc xuaát” Thi ra khoûi phoøng. Haïnh, hoïc trung caáp ñieän laïnh, ngöôøi ôû troï taïi caên nhaø ñoái dieän vôùi nhaø toâi keå toâi nghe caâu chuyeän cöôøi ra nöôùc maét: Cuøng vôùi Vónh - laø baïn ñoàng nghieäp, hai chaøng thueâ caên

gaùc goã cuûa oâng Thuaán vì nhaø roäng, maø oâng Thuaán laïi soáng moät mình. Haïnh keå: “Thaèng Vónh coù taät laø toái veà, leân gaùc, thay vì côûi giaøy ñaøng hoaøng thì noù laïi duøng chaân haát töøng chieác giaøy cho rôi xuoáng maët saøn, keâu boàm boäp”. Moät hoâm, oâng Thuaán noùi vôùi Vónh, raèng oâng giaø roài, thöôøng hay maát nguû. Hôn nöõa oâng laïi bò beänh tim neân oâng ñeà nghò Vónh töø nay veà sau, heã côûi giaøy thì neân ñaët xuoáng chöù ñöøng neùm. Thaáy caäu thanh nieân xin loãi vaø höùa seõ khoâng laøm vaäy nöõa, oâng Thuaán yeân loøng. Ñeán toái, khi Vónh veà, leân gaùc thì chæ vaøi phuùt, oâng Thuaán nghe moät tieáng “boäp”. Haïnh keå tieáp: “Thaûy chieác giaøy xuoáng saøn nhaø xong, chaéc laø Vónh nhôù lôøi daën cuûa baùc Thuaán neân chieác giaøy kia, noù ñaët xuoáng nheø nheï”. Vaøi phuùt sau, oâng Thuaán leo leân, thôû hoån heån: “Toâi laïy caäu. Coøn chieác giaøy nöõa caäu neùm xuoáng noát ñi chöù ñeå toâi chôø ñôïi kieåu naøy, toâi ñöùng tim cheát maát” ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

404-259-5783 • 404-319-0395

181


182

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

TIEÅU THUYEÁT MIEÀN NAM

CHÖÔNG 2... Moät buoåi chieàu, lính ñöông daét toäi-nhôn trôû veà khaùm, ñi doïc ñöôøng gaëp moät ñaùm gioâng möa aàm aàm. Trôøi ñaõ toái roài, maø lính vôùi toäinhôn bò möa laïnh neân daét nhau chaïy luùp-xuùp cho mau tôùi khaùm. Leâ-vaên-Ñoù thuûng-thaúng thuït ra phía sau choùt, chaïy ñöôïc moät hoài, boãng thaáy beân ñöôøng coù moät buïi raâm, beøn chun vaøo ñoù maø nuùp, tính ñeå cho hoï chaïy xa roài mình seõ xoâng ra tìm ñöôøng maø thoaùt thaân. Chaúng deø anh ta chun voâ buïi ñoù, coù moät teân lính coøn thuït luøi phía sau nöõa anh ta khoâng hay. Teân lính thaáy anh ta muoán troán, beøn la leân, maáy teân lính kia laät-ñaät trôû laïi aùp baét. Leâ-vaên-Ñoù thaáy möu mình ñaõ loä nöõa thì töùc giaän quaù, khoâng daèn loøng ñöôïc, neân nhaûy ra ñaùnh lính töngböøng... Vì teân Ñoù maïnh quaù neân ba boán teân lính muoán baét maø baét khoâng ñöôïc. May nhôø coù oâng ñoäi voõ ngheä cao cöôøng, oång trôû laïi phuï löïc vôùi lính, neân môùi troùi ñöôïc teân Ñoù maø daét veà khaùm. Leâ-vaên-Ñoù ñaõ phaïm toäi troán moät laàn roài, nay coøn troán nöõa, maø theâm toäi ñaùnh lính, neân quan nghò aùn ñaøy anh ta theâm 10 naêm, coäng veà tröôùc veà sau laø 20 naêm. Anh ta bò choàng aùn thì caøng theâm

ª HOÀ BIEÅU CHAÙNH

uaát-öùc, loøng caøng theâm phieàn haø. Toäi gì coøn moät naêm nöõa thì maõn tuø, maø baây giôø phaûi ôû theâm 10 naêm! Luaät gì laáy moät traõ chaùo heo cho meï vôùi chaùu aên ñôõ ñoùi maø phaûi chòu 20 naêm khoå hình! AÙc quaù! ÖÙc quaù! Leâ-vaên-Ñoù caøng nghó caøng buoàn, caøng muoán troán nöõa. Ngaët vì anh ta laø ñöùa queâ doát thieät thaø, voâ möu thaáp trí, neân muoán thì muoán lung, maø laøm thì laøm khoâng ñöôïc. Ngaøy qua thaùng laïi, thaûm daäp khoå doàn, Leâ-vaên-Ñoù naán naù trong choán lao tuø, toäi nhôn nhieàu ñöùa maõn haïn ñaõ veà roài, coøn nhieàu ñöùa khaùc ñaõ voâ maø theá, song teân Ñoù cuõng coøn ôû trong khaùm Gia-ñònh hoaøi. Ñeán naêm Maäu-tí (1928), nhaèm Minh-maïng cöûu nieân, Leâ-vaên-Ñoù bò ñaøy ñaõ ñuû 20 naêm, quan môùi keâu maø thaû. Tröôùc khi cho anh ta ra khoûi khaùm, quan laïi daën veà nhaø phaûi lo laøm aên khoâng neân laøm vieäc quaáy nöõa, neáu anh ta coøn taùi phaïm, thì quan seõ chieáu luaät maø ñaøy chung thaân. Lôøi daën phaûi lo laøm aên, nghe thieät laø kyø. Töø nhoû ñeán lôùn lo laøm aên, chôù coù tính cöôùp giöït cuûa ai ñaâu? Lôøi daën ñöøng laøm vieäc quaáy nöõa,

nghe thieät laø laï. Ñaõ coù laøm vieäc gì quaáy ñaâu maø daën ñöøng laøm nöõa? Leâ-vaên-Ñoù tuy bieát nhö vaäy song boån taùnh thieät-thaø, neân khoâng daùm caõi leõ cöù cuùi ñaàu vöng chòu maø lui ra. Leâ-vaên-Ñoù khi voâ khaùm thì môùi 20 tuoåi, nay anh ta ra khoûi khaùm thì raâu-ria xoàm-xoaøm, laïi vì buoàn raàu cöïc khoå troùt 20 naêm, neân toùc treân ñaàu ñaõ ñieåm baïc. Tuy vaäy maø nhôø bò ñaøy neân trí anh ta môû saùng theâm chuùt ñænh. Laïi daàu lao taâm khoå xaùc, nhöng maø söùc löïc anh ta khoâng giaûm chuùt naøo. Anh ta ra khoûi tænh roài, môùi beû moät khuùc caây laøm gaäy maø ñi vaø hoûi thaêm ñöôøng tính laàn veà Taân-Hoøa. Ñöôøng xaù khoâng coù, neân ñi cöïc khoå khoâng bieát chöøng naøo. Khi thì phaûi baêng ngang röøng, sôï noãi coïp huøm khoâng dung, khi thì phaûi loäi qua soâng, lo noãi caù maäp gaáp nuoát. Khi khaùt nöôùc thì kieám vuõng haøo maø uoáng ñôõ, khi ñoùi buïng thì haùi traùi caây theá laøm côm. Ban ngaøy meät moûi thì löïa choã cao raùo ngoài nghæ chôn, ban ñeâm buoàn nguû thì leo leân nhaønh caây maø nhaém maét. Leâ-vaên-Ñoù ñi moät mình trong


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

183


184

röøng, nghó baây giôø mình ñöôïc thong thaû, thì trong loøng haân-hoan, maø heã nhôù tôùi vieäc nhaø, thì laïi chau maøy uû maët. Meï mình ñaõ cheát roài, baây giôø mình veà xöù sôû laøm chi? Teân Thieät noùi saép chaùu mình coøn soáng ñöôïc ít ñöùa, maø chò daâu mình ñaõ xieâu laïc ñaâu maát, baây giôø mình bieát ñaâu maø tìm? Leâ-vaên-Ñoù ñi ñöôïc hai ngaøy hai ñeâm, cöù aên traùi caây trong röøng maø thoâi, chôù khoâng coù moät hoät côm, bôûi vaäy trong buïng ñoùi quaù chòu khoâng noåi. Qua ngaøy thöù ba, trôøi möa daàm deà, Leâ-vaên-Ñoù mình maëc moät caùi aùo vaûi xanh vôùi moät caùi quaàn vaén, ñaàu khoâng coù noùn, bò trôøi möa neân aùo quaàn ñaàu coå öôùt loi-ngoi. Ñeán tröa anh ta qua khoûi truoâng roài thaáy tröôùc maët moät caùi böng (#21) lôùn. Anh ta khoâng bieát höôùng naøo, cöù nhaém ngay tröôùc maët roài loäi xuoáng böng maø ñi nhaàu, tính heã coù gaëp nhaø roài seõ hoûi thaêm ñöôøng. Anh ta ñi tôùi chieàu, trôøi möa ræ raû, chôù khoâng möa lôùn nöõa, song bò aùo quaàn öôùt nheïp, laïi gioù thoåi lai-rai, neân laïnh leõo moâi taùi xanh, hai haøm raêng ñaùnh boø-caïp(#22) nghe loäpcoäp. Anh ta ñaõ laïnh maø bò ñoùi buïng, muoán ngoài nghæ chôn maø ôû giöõa böng khoâng coù moät choã naøo cao raùo, neân noù phaûi raùng loäi maø ñi hoaøi. Loái chaïng-vaïng toái, anh ta ra khoûi böng roài, laïi thaáy coù moät xoùm ñoâng, vöôøn töôïc thaïnh maäu, nhaø cöûa sung tuùc. Anh ta möøng thaàm trong buïng, tính ñi rieát voâ xoùm aáy xin côm maø aên ñôõ ñoùi, vaø kieám choã nguû ñaäu ñôïi saùng mai roài seõ ñi nöõa. Anh ta vöøa voâ xoùm, thì gaëp moät ñöùa nhoû, chöøng 12, 13 tuoåi, ôû ngoaøi ñoàng ñöông luøa traâu veà. Anh ta hoûi thaêm thì môùi hay choã naày laø huyeän Tröôøng-Bình. Trong buïng anh ta laïi caøng möøng hôn nöõa. Anh ta hoûi ñöùa nhoû aáy vaäy coù choã naøo xin nguû ñaäu ñöôïc hay khoâng. Ñöùa nhoû ñöa tay chæ maø noùi raèng: - Kìa, chuù ñi thaúng ñöôøng naày ñi khoûi naêm saùu caùi nhaø roài thì coù moät caùi quaùn, chuù voâ ñoù maø nghæ. Leâ-vaên-Ñoù nghe noùi thì gaät ñaàu roài laàm luõi ñi rieát. Thieät quaû anh ta ñi khoûi saùu caùi nhaø roài thì thaáy coù moät caùi nhaø laù caát

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

döïa beân ñöôøng daøi ñeán 5 caên, trong nhaø ñeøn ñoát leo-heo, song coù chín möôøi ngöôøi ñöông ngoài aên uoáng, noùi chuyeän om soøm. Anh ta ñöùng ngoaøi ñöôøng maø doøm moät hoài, roài coù moät ngöôøi maäpmaïp cao lôùn, ôû trong nhaø böôùc ra cöûa, ngoù thaáy anh ta ñöùng traân-traân ngoaøi möa, beøn hoûi raèng: - Ai ñoù? Sao khoâng voâ laïi ñöùng maø rình gioáng gì vaäy? Teân Ñoù thuûng thaúng böôùc voâ cöûa, aùo quaàn nöôùc chaûy roøng-roøng, tay maët caàm gaäy heøo choáng xuoáng ñaát, tay traùi vuoát maët cho raùo nöôùc möa, roài coùm roùm noùi raèng: - Toâi laø ngöôøi ôû phöông xa ñi lôõ ñöôøng, vaäy xin anh laøm phöôùc cho toâi nhôø moät böõa côm vaø cho toâi nguû ñaäu moät ñeâm roài saùng mai toâi ñi. Ngöôøi maäp-maïp cao lôùn aáy lieác maét ngoù teân Ñoù töø treân ñaàu xuoáng döôùi chôn, roài boû ñi voâ nhaø khoâng theøm noùi chi heát. Teân Ñoù meät moûi ñoùi laïnh, töôûng ngöôøi aáy voâ nhaø laáy côm cho mình aên, neân ngoài beïp xuoáng ñaát döôùi maùi hieân maø chôø. Ñaõ ba böõa roài anh ta khoâng coù moät hoät côm maø ñuùt voâ mieäng, neân ngoài thaáy maáy ngöôøi trong nhaø aên uoáng, thì anh ta theøm voâ cuøng. Anh ta ngoài, raêng thì ñaùnh boø-caïp, maø maét thì ngoù lom-lom. Caùch moät laùt ngöôøi maäp maïp hoài naõy ñoù ôû döôùi beáp ñi leân, böng moät dóa thòt ñeå theâm cho maáy ngöôøi aên ñoù hoï aên, roài böôùc ra cöûa, hai tay choáng naïnh maø hoûi teân Ñoù raèng: - Chuù muoán aên côm, maø trong löng chuù coù tieàn hay khoâng? Teân Ñoù laät ñaät ñöùng daäy noùi nhoû nheï raèng: - Toâi ngheøo quaù, tieàn khoâng coù ñoàng naøo heát. Xin anh thöông keû ngheøo ... Anh ta noùi chöa döùt lôøi thì ngöôøi aáy cöôøi ngaát maø ñaùp raèng: - Trôøi ôi, khoâng coù tieàn maø voâ ñaây laøm gì? Doïn côm cho chuù aên roài tieàn ñaâu chuù traû? Maáy ngöôøi ngoài aên trong nhaø nghe tröôùc hieân noùi chuyeän nhö vaäy thì aùp ngoù ra roài cöôøi roä. Coù moät ngöôøi laïi hoûi raèng: - Ai maø anh huøng döõ vaäy? Khoâng coù tieàn maø ñoøi aên côm noãi gì? Ngöôøi maäp-maïp aáy lieàn day voâ

noùi raèng: - Boä chi chuù laø Löu-Khaùnh hay sao maø; tính aên côm roài theá caëp caùnh chôù gì? Ngöôøi aáy day ra hoûi teân Ñoù raèng: - Phaûi hoân? Chuù coù caëp caùnh ñaâu chuù ñöa cho toâi thöû moät chuùt coi. Teân Ñoù tuy khoâng hieåu hoï noùi Löu-Khaùnh ñoù laø ai, vaø caëp caùnh ñoù laø vaät gì, song thaáy boä tòch thì bieát ngöôøi ta nhaïo baùng mình, neân maéc côõ ñöùng guïc maët khoâng noùi chi heát. Ngöôøi aáy laïi tieáp noùi raèng: - Khoâng ñöôïc, chuù ñi choã khaùc maø kieám aên. Ñaây laø quaùn chuù bieát hoân? Neáu khoâng coù tieàn thì khoâng aên khoâng nguû ñöôïc. Thoâi chuù ñi ñi, ñöøng ñeå toâi noùi nhieàu thaát coâng. Ngöôøi aáy noùi roài boû voâ trong. Leâ-vaên-Ñoù ñöùng ngoù theo maø öùa nöôùc maét. Anh ta lieäu theá ngöôøi ta khoâng thöông, daàu noùi nöõa cuõng voâ ích, neân ríu-ríu böôùc ra ñöôøng, trôøi coøn möa ræ-raû laøm cho ruoät heùo gan saàu. Leâ-vaên-Ñoù thaáy ñöôøng ngay thì cöù noi theo ñöôøng ñoù maø böôùc tôùi. Nhaø ôû hai beân ñöôøng tuy coøn ñoát ñeøn, song phaàn nhieàu ñaõ saäp cöûa, roài ngöôøi ôû trong noùi chuyeän nghe raàm-rì. Anh ta ñi muùp (#23) caùi ñöôøng ñoù roài, laïi baét ñi qua ñöôøng khaùc, ñi ñöôïc moät hoài, boãng thaáy coù moät caùi nhaø ôû saùt meù ñöôøng, cöûa môû taùc hoaùc (roäng, toang), ñeøn ñoát saùng tröng, coù hai vôï choàng chuû nhaø , traïc chöøng 35 tôùi 40 tuoåi, ñöông ngoài treân vaùn maø aên côm vôùi moät ñöùa con. Anh ta doøm moät laùt, thaàm nghó nhaø naày giaøu coù neáu mình xin aên, chaéc hoï khoâng nôõ heïp hoøi nhö chuû quaùn hoài naõy, beøn laàn laàn böôùc voâ ñöùng ngoaøi saân, ngay choã vôï choàng chuû nhaø ñöông aên côm ñoù, maø noùi raèng: - Thöa caäu, laøm phöôùc cho toâi ba hoät côm dö aên ñôõ daï, vaø cho toâi nguû ñaäu tröôùc hieân naày cho khoûi bò möa laïnh leõo roài khuya toâi ñi. Ngöôøi chuû nhaø ñöông noùi chuyeän vôùi vôï, thình-lình nghe tieáng noùi tröôùc saân thì giöït mình ngoù ra, thaáy teân Ñoù ñöùng saàm-saàm, hình daïng dò kyø, thì ñoå quaïu, beøn naït lôùn raèng: - EÁ! Ñi ra naø! Ñoà gì ôû ñaâu maø dòhôïm laém vaäy! Ngöôøi ta ñöông aên


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 433 416 °° NOV FEB 20, TAÏ 05,2013 2013

185

193


186

côm, tôùi laøm loän-xoän hoaøi. Ñi ra ñi cho mau. Teân Ñoù chaép tay thöa raèng: - Thöa caäu môï, caäu môï giaøu coù, tieác chi moät cheùn côm vôùi keû ngheøo heøn ñoùi laïnh. Baø chuû nhaø hoûi raèng: - Muoán aên côm nguû ñaäu thì coù quaùn ôû ñaøng kia, sao khoâng laïi ñoù? Leâ-vaên-Ñoù ñaùp raèng: - Thöa môï, toâi coù laïi ñoù roài, vì toâi khoâng coù tieàn neân hoï khoâng cho aên, maø cuõng khoâng cho ôû. Ngöôøi chuû nhaø chau maøy noùi raèng: - UÛa! Quaùn maø hoï khoâng theøm chöùa thay, vaäy sao khoâng bieát thaân coøn tôùi ñaây laøm chi? Ñi ra cho mau ñi. Teân Ñoù ñöùng duïc-daëc, muoán laáy lôøi nhoû-nheû maø naên næ nöõa. Ngöôøi chuû nhaø noåi giaän, buoâng ñuõa roài laïi xaùch caây gaøi cöûa muoán ñaäp teân Ñoù vaø noùi raèng: - Ta ñaõ ñuoåi, sao khoâng ñi ra, coøn ñöùng noùi raùng gì ñoù? Boä muoán doï ñöôøng ñaëng khuya khoeùt vaùch ngöôøi ta phaûi hoân? Leâ-vaên-Ñoù sôï chuû nhaø ñaùnh, neân laät ñaät thoái lui böôùc ra ngoaøi ñöôøng maø trong loøng ñau ñôùn phieàn muoän voâ cuøng. Mình ñoùi laïnh hoï ñaõ khoâng thöông, maø laïi coøn nghi cho mình muoán khoeùt vaùch, nhôn tình döôøng aáy nghó thieät raát buoàn ! Maø ngöôøi ta thaáy boä Leâ-vaên-Ñoù dò-hôïm, khoâng thöông neân ngöôøi ta xoâ ñuoåi thì ñaõ ñaønh, thaäm chí oâng trôøi, xöa nay ai cuõng noùi oâng coâng bình, maø oâng cuõng khoâng bieát thöông keû ngheøo heøn ñoùi laïnh nöõa, neân Leâ-vaên-Ñoù khoâng coù choã nguû ñaäu, oâng laïi cöù laâm-raâm möa hoaøi roài coøn theâm thoåi gioù hiu-hiu, aùo öôùt saùt da, laïnh leõo ruoät teo moâi taùi. Leâ-vaên-Ñoù thô thaån khoâng bieát baây giôø phaûi ñi ñaâu, buïng tuy ñoùi maø khoâng daùm tính xin côm aên, mình tuy laïnh maø khoâng daùm tính xin nguû ñaäu. Anh ta ñi laàn ra khoûi xoùm, khoâng bieát höôùng naøo laø höôùng veà huyeän Taân-Hoøa, neân ñöùng duï döï, khoâng daùm böôùc tôùi nöõa. Gioù thoåi laïnh run laäp-caäp, anh ta môùi tính trôû voâ xoùm kieám choã khoâ raùo maø ñuït möa, ñôïi saùng mai roài seõ hoûi thaêm ñöôøng maø ñi.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Anh ta trôû voâ, ñi ñöôïc ít chuïc böôùc, thì gaëp moät caùi nhaø lôùn, trong nhaø coøn ñoát ñeøn, ngoaøi saân kieångvaät eâ-heà, maø vaéng teo. Döïa beân ñöôøng coù moät caùi cöûa ngoõ vaùn. Treân lôïp laù döôùi theàm caây, nhôø laù che möa neân theàm caây khoâ raùo. Teân Ñoù gheù voâ ñoù, ngoài döïa löng ngay caúng maø nghæ. Gioït möa ñoå ngoaøi ñöôøng laùc-ñaùc, ngoïn gioù ñuøa caây coái laøoxaøo. Teân Ñoù ngoài ngoù maáy vuõng nöôùc möa, tuy môø môø, song thaáy boït noåi roài tan, tan roài laïi noåi. Anh ta vöøa muoán côûi aùo ra maø vaét cho raùo nöôùc ñaëng bôùt laïnh, thình-lình coù hai con choù vaøng lôùn ôû phía tay traùi tuoân chaïy laïi suûa omsoøm. Anh ta laät ñaät ñöùng daây, hai con choù caøng laøm döõ, nhaûy xoác tôùi caén oáng quaàn maø keùo laèn nhaèn. Anh ta lieäu ôû ñaây baát tieän, neáu phaûi choáng cöï vôùi choù naày, thì khoâng nghæ ñöôïc, maø coøn sôï e chuû nhaø hoï khoâng nghó, hoï noùi mình rình maø aên troäm, hoï baét giaûi ñeán quan caøng khoå cho mình nöõa. Anh ta môùi thoái lui ra ñöôøng, maø caëp choù coøn röôït theo hoaøi. Teân Ñoù nghó thaân chí khoå, ñeán noãi choù maø noù cuõng khoâng thöông, neân khoâng cho mình ñuït möa, thì trong loøng töùc-tuûi voâ cuøng. Anh ta lieàu nhaém maét maø ñi ra ngoaøi ñoàng, khoâng keå ñoùi buïng moûi chôn, khoâng keå gioù möa chi heát, quyeát xa laùnh loaøi ngöôøi hoaëc may coù bôùt buoàn, bôùt giaän hay chaêng. Anh ta ñi moät hoài, nhôù tôùi vieäc oan-öùc cuûa mình troùt 20 naêm nay, nhôù tôùi nhöõng vieäc huùng hieáp cuûa maáy hoàn ma thuaät vôùi mình trong khaùm ngaøy tröôùc, nghó loaøi ngöôøi ngoaøi mieäng thì hoï noùi nghóa nhôn nhôn nghóa, maø kyø trung thì laø maïnh hieáp yeáu, giaøu hieáp ngheøo, sang hieáp heøn, khoân hieáp daïi, chôù chaúng coù chi khaùc. Vì mình ngheøo, vì mình heøn, vì mình daïi, neân baáy laâu nay mình môùi bò ngöôøi ta ñaøy ñoïa taám thaân. Vaäy thì mình phaûi laøm laøm sao cho ñöôïc giaøu, ñöôïc sang, ñöôïc khoân, töï nhieân heát ai huùng hieáp mình nöõa ñöôïc. Maø muoán giaøu, muoán sang, muoán khoân, khoâng phaûi deã. Nay mình ñaõ saün coù söùc maïnh,

vaäy thì mình phaûi duøng söùc maïnh maø choáng cöï vôùi thieân haï, chôù daïi gì maø chòu thua, ñeå cho thieân haï hieáp ñaùp hoaøi. Anh ta nghó tôùi ñoù thì chau maøy, xuï maët, trôïn maét, vinh raâu, coi boä töùc giaän döõ laém. Töùc vieäc gì? Giaän ai ñoù? Töùc mình cuõng coù tai, coù maét, coù ruoät, coù gan nhö ngöôøi, maø vì phaän ngheøo heøn, neân môùi bò ngöôøi chaø ñaïp. Giaän ngöôøi giaøu sao khoâng thöông keû ngheøo heøn, giaän ngöôøi lôùn sao khoâng thöông keû nhoû, ñaõ khoâng giuùp ñôõ dìu-daét, maø laïi coøn bæ baïc khinh khi, saù chi moät vaøi giaï luùa maø ñeå cheát gaàn heát moät nhaø, saù chi moät traõ chaùo heo maø laøm cho ngöôøi khoán khoå ñeán 20 naêm chaün. Ñôøi thieät laø hung baïo! Ngöôøi thieät laø ñoäc aùc! Ñôøi nhö vaäy haù khoâng ñaùng giaän sao? Ngöôøi nhö vaäy haù khoâng ñaùng thuø sao? Leâ-vaên-Ñoù vaùc maët ngoù ngay phía tröôùc, hai baøn tay naém chaéc cöùng, vaø ñöùng giöõa ñoàng noùi lôùn leân raèng: - Baây khoâng bieát thöông thaân thaèng Ñoù naày haù? Vaäy thì thaèng Ñoù naày gheùt baây, baây ñöøng coù traùch ngheù! Ñeå roài baây coi! Anh ta noùi maáy lôøi roài cuùi maët ñi tôùi.

ChÖÔng 3 Leâ-vaên-Ñoù ñi chöøng ñöôïc moät canh, töù beà vaéng veû, moät mình bôvô, gioït möa sa, ngoïn gioù taït, ñoùi thaét ruoät, laïnh run xöông, nhôø söùc giaän neân ñi môùi ñöôïc, maø ñi laâu roài buïng baét ñoùi laïi, mình baét laïnh theâm, caëp maét chaù loøa, töù chi buûnruûn, loã tai luøng buøng, teù xæu naèm vaét ngang qua bôø. Anh ta ngöûa maët ngoù leân trôøi maø than raèng: - Toâi cuõng laø ngöôøi ta nhö thieânhaï, vì côù naøo thieân-haï ai cuõng ñöôïc aên no nguû aám, nhaø toát maâm ñaày, coøn thaân toâi töø thuôû loït loøng cho ñeán baây giôø khoâng coù moät giaây phuùt naøo vui söôùng maø ngaøy nay coøn phaûi ñoùi laïnh cheát doïc döôøng doïc saù nhö vaày. Thoâi, caùi thaân thaûm khoå naày chaúng neân soáng nöõa maø laøm gì, thaø


TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏN NG G ÑOÂ ÑOÂN NG G °° SOÁ SOÁ 416 433 °° FEB NOV20, 05,2013 2013 TAÏ

187 195


188

laø cheát phöùt cho heát caùi kieáp ngheøo heøn lao khoå. Anh ta than maáy lôøi roài nhaém maét naèm thieáp-thieáp maø chôø giôø cheát. Treân trôøi gioït möa cöù lai-rai nhieåu xuoáng hoaøi khoâng döùt, döôøng nhö oâng trôøi cao xa roäng lôùn khoâng thaáy caùi thaân nhoû moïn naèm thôû hoi-hoùp giöõa ñoàng. Höôùng taây ngoïn gioù cuõng hiuhiu thoåi laïi luoân luoân, töùc-tuûi cho chuùt phaän cô haøn, ngöôøi ñaõ daøy böøa ñaøy ñoïa troùt maáy möôi naêm, maø trôøi cuõng khoâng nieäm tình thöông xoùt. Chaúng hieåu Leâ-vaên-Ñoù nhôø gioït möa chan maùt maët, hay laø nhôø naèm nghæ khoûe khoaén trong mình, maø anh ta naèm moät hoài laâu roài tænh laïi, môû maét ra, choáng tay ngoài daäy, ngoù daùo-daùc töù phía heát. Töù beà vaéng-veû chaúng nghe moät tieáng ngöôøi; trôøi ñaát toái moø, chaúng thaáy daïng caây coû. Anh ta ngoài im-lìm, trong trí bình tónh, khoâng buoàn khoâng töùc, khoâng giaän maø cuõng khoâng phieàn nöõa. Thình-lình thaáy tröôùc maët coù moät aùnh saùng ñoû ñoû baèng ngoùn tay, cöù ôû moät choã hoaøi, khoâng xao, khoâng ñoäng. Anh ta chaéc aùnh saùng aáy laø ñeøn cuûa ngöôøi ta ñoát ôû trong nhaø, neân trong loøng khaáp khôûi, muoán ñi laïi ñoù. Anh ta ñöùng daäy thì trong coå khoâ queo khoâng coù nöôùc mieáng. Anh ta muoán kieám moät mieáng nöôùc maø uoáng, maø moät mình ôû giöõa ñoàng baây giôø bieát xin ai. Trôøi möa nöôùc ñoå khoâng thieáu gì, maø ñoå bao nhieâu thì chaûy maát heát baáy nhieâu. Khoâng coøn moät gioït naøo cho mình thaám gioïng ñöôïc. Anh ta beøn côûi aùo cuoán troøn laïi, roài keâ ngay mieäng vaét ra nöôùc maø uoáng ñôõ. Nhôø aùo öôùt neân vaét ñöôïc ít gioït. Anh ta thaám gioïng ñöôïc roài, môùi nhaém ngoïn ñeøn ñoû-ñoû tröôùc maët ñoù maø ñi. Tuy buïng ñoùi, mình laïnh, söùc yeáu neân ñi xieâu ngaõ hoaøi, song nhôø ngoù ngoïn ñeøn, trong trí chaéc mình tôùi ñoù thì khoûi cheát, neân môùi beàn chí vöõng loøng maø ñi ñöôïc, tinh thaàn khoâng môø meät, söùc löïc khoâng moøn moûi, ñeán noãi phaûi teù xæu cheát giaác nhö hoài naõy. Leâ-vaên-Ñoù ñi chöøng moät phaàn

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

canh môùi tôùi moät caûnh vöôøn roäng lôùn, caây coái tuy thöa-thôùt, song ôû giöõa vöôøn coù moät toøa nhaø raát lôùn, trong nhaø coù ñoát hai ba ngoïn ñeøn. Anh ta böôùc voâ vöôøn roài ñi rieát laïi cöûa giöõa, rôø tay thaáy cöûa ñoùng chaët, beøn keà vai voâ cöûa maø ñaåy moät caùi raát maïnh, caây gaøi cöûa vaêng roài rôùt moät caùi raàm, hai caùnh cöûa môû beùt ra. Anh ta xoâng voâ, ngoù quanh-quaát thì thaáy baøn thôø ñeå töù phía; ôû treân coù nhieàu coát ngöôøi ta raát lôùn, coát naøo cuõng ngoài xeáp baèng ñöa vuù maø ngoù mình, ôû döôùi coù moät ngöôøi mình maëc aùo roäng ñoû maø coù loän mieáng chaû traéng vuoâng-vuoâng, ñaàu ñoäi caùi noùn chi khoâng bieát maø nhö hai baøn tay uùp laïi, ñöông quyø laïy maáy coát ngoài treân baøn ñoù. Leâ-vaên-Ñoù khoâng bieát choán naày laø choán naøo, ngoù thaáy ngöôøi ta thì vuøng noùi lôùn leân raèng: - Tao laø Leâ-vaên-Ñoù, goác ôû VoàngTre, bò ñaøy 20 naêm, nay ñaõ maõn roài, neân hoï thaû tao veà. Tao ñoùi buïng maø laïi laïnh laém, neân tôùi ñaây xin baây cho tao ít baùt côm aên ñôõ. Baây cho aên hay khoâng thì noùi cho mau. Ngöôøi maëc aùo ñoû ñöông laïy ñoù, hoài naõy caây vaêng, cöûa môû ñaõ khoâng day laïi, maø baây giôø teân Ñoù noùi omsoøm cuõng khoâng day laïi nöõa, cöù chaáp tay ngay traùn ñöùng leân roài quì xuoáng hoaøi. Leâ-vaên-Ñoù thaáy ngöôøi ta khoâng traû lôøi thì noåi giaän tính xoác laïi gaàn cho taän maét maø hoûi nöõa. Chaúng deø anh ta böôùc vöøa ñöôïc hai böôùc thì ñuoái söùc, tay chôn run baây-baåy, moà hoâi tuoân daàm-deà, maøn tang nhaûy xoi xoùi, neân teù xæu naèm saáp döôùi goác coät, khoâng noùi chi nöõa ñöôïc. Ñaây laø caûnh chuøa Phaät, ngoaøi tröôùc cöûa chuøa coù treo moät taám bieån ñeà roõ raøng ba chöõ lôùn “Chaùnh taâm töï”, nhöng vì ñeâm toái Leâ-vaên-Ñoù khoâng thaáy, maø daàu coù thaáy ñi nöõa, anh ta khoâng bieát chöõ chaéc laø ñoïc cuõng khoâng ñöôïc, neân môùi laøm döõ, phaù cöûa xoâng xoâ chuøa roài tröôùc baøn Phaät ñöùng noùi nghinh-ngang, khoâng kieâng neå chi heát. Maáy baøn thôø ñeå chung quanh ñoù laø baøn thôø Phaät trong chuøa. Maáy coát lôùn ôû treân ñoù laø coát Phaät Thích-Ca Maâu-Ni. Coøn ngöôøi quì laïy ñoù laø Hoøa-Thöôïng Chaùnh-Taâm, mình maëc aùo caø-sa, ñaàu ñoäi maõo

hieäp chöôûng, ñöông laàn chuoãi boà ñeà maø nieäm Phaät. Hoøa-Thöôïng Chaùnh Taâm tuoåi ñaõ treân naêm möôi roài, nhöng vì ngaøi nhöùt taâm moä ñaïo, ngaøy ñeâm cöù aên chay nieäm Phaät, khoâng löu yù ñeán vieäc traàn gian, trí thanh tònh, loøng töø bi luoân luoân, neân söùc löïc ngaøi haèng maïnh khoûe. Ngaøi thieät teân laø Leâ-höõu-Ñoä, goác ôû ngoaøi Bình-Thuaän. Ngaøi laø con nhaø cöï-phuù, taùnh sieâng trí saùng, bôûi vaäy hoài nhoû ngaøi hoïc gioûi, ai nghe danh cuõng ñeàu khen. Khi ngaøi ñöôïc 18 tuoåi thi ñaäu TuùTaøi, roài qua 21 tuoåi thi ñaäu Cöû-nhôn. Naêm nhaâm-tuaát Gia-Long töùc vò, vua keùn choïn nhôn taøi ñeå boå ñi laøm quan maø trò daân, thì ngaøi ra laøm TriHuyeän, laàn laàn thaêng tôùi chöùc AÙn saùt Bình-Thuaän. Ñeán naêm canh-thìn vua GiaLong baêng, vua Minh-Maïng leân noái ngoâi, Leâ-höõu-Ñoä doøm thaáy trieàu ñình haønh söï coù nhieàu choã baát minh, baát chaùnh thì thoái chí phieàn loøng, gheùt thaân laøm quan, ngaùn muøi theá tuïc neân töø chöùc AÙn-saùt, trôû veà coá höông giao heát gia-taøi söï nghieäp cho vôï laõnh maø nuoâi con, roài laùnh thaân vaøo Gia-ñònh, tính kieám choã thanh tònh u-nhaøn maø tu taâm döôõng taùnh. Ngaøi xuoáng tôùi huyeän TröôøngBình thaáy coù caùnh ñoàng Raïch-Kieán roäng lôùn, chính giöõa ñoàng coøn soùt maáy luøm caây, tuy phong caûnh khoâng baèng ngoaøi nuùi Da-Baùc hoaëc döôùi nuùi Thuøy-Vaân, nhöng maø caûnh thuù choán naày thích hieäp vôùi taâm taùnh cuûa ngaøi neân ngaøi baét chuøa roài töôïng coát Phaät maø tu troùt 8 naêm nay, ngaøy nhö ñeâm cöù tuïng kinh nieäm Phaät, lo teá ñoä chuùng sanh, loøng daën loøng giöõ chöõ töø-bi, chí beàn chí sieâu thaêng tònh ñoä. ÔÛ trong chuøa Chaùnh-Taâm chæ coù moät mình Hoøa-Thöôïng vôùi hai teân ñaïo chuùng maø thoâi. Hai teân ñaïo aáy moät ngöôøi laø Thieän-Thaønh, tuoåi ñaõ treân ba möôi, tu maáy naêm ñaõ thoï chöùc Tuøy-kheo, coøn moät ngöôøi teân laø Giaùc-Theá, tuoåi vöøa môùi 18, coøn ngoài chöùc Sa-diöùng-phaùp. Ñeâm aáy Thieän-Thanh vôùi GiaùcTheá ngöôøi ñöông ñoát höông treân baøn Phaät... (Coøn tieáp) ª


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

189


190

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

PHIEÁU RAO VAËT

THEÅ LEÄ MÔÙI

Quyù vò caàn ñaêng Rao Vaët: Sang tieäm, caàn thôï, caàn nhaân vieân, baùn nhaø, ñaát, xe.v.v... Xin ñieàn noäi dung vaøo phieáu naøy vaø keøm chi phieáu hay money order ñeà cho: Mr. Diep Le vaø gôûi veà: RANG DONG MAGAZINE P.O.Box 931660, Norcross, GA 30003

* Ñaêng 6 thaùng (12 soá baùo) giaù $80

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $80+$6, hai cuoán $80+$12, ba cuoán $80+$18 v.v...)

* Ñaêng 4 thaùng (8 soá baùo) giaù $60

(Neáu quyù vò muoán nhaän ñöôïc baùo, phaûi gôûi theâm $6 cho moãi cuoán baùo. Thí duï: Nhaän moät cuoán $60+$6, hai cuoán $60+$12, ba cuoán $60+$18 v.v...)

NOÄI DUNG ÑAÊNG LÔØI RAO VAËT CHO 1 OÂ (toái ña 30 chöõ keå caû soá phone 3 chöõ, treân 30 chöõ seõ ñöôïc tính 2 oâ (double size)

XIN LÖU YÙ:

1/ Vôùi giaù bieåu treân ñaây, Toøa Soaïn khoâng hoaøn tieàn laïi (No Refund) khi Quyù vò muoán ngöng ñaêng. 2/ Maãu rao vaët khoâng ñöôïc ñoåi qua dòch vuï khaùc, nhöng toøa soaïn saün saøng nhaän söaû ñoåi chuùt ít noäi dung.

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm KV Nail & Spa vuøng Myõ traéng, roäng 1800 sqft. tieäm ñeïp, giaù baùn $35K. Rent $1000/thaùng. * Caàn thôï bieát laøm P/W. Xin lieân laïc:

912-257-6990 (C) 912-748-7407 (431-442)

SANG TIEÄM NAIL

Caàn baùn tieäm nail gaáp. Income treân $42,000 / thaùng. Neáu thaät

loøng muoán mua xin lieân laïc:

770-317-4472

SANG TIEÄM NAIL

Caàn sang tieäm vuøng Anderson, SC Tieäm ôû ngoaøi khu shopping Wal Mart, caùch Atlanta 1giôø 20’, tieäm good income, good location. Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc

864-320-9022

(426-433)

SANG TIEÄM NAIL Tieäm ôû Albany caùch Atlanta 3 giôø, coù 4 gheá, 6 baøn. Income töø 18k - 20k/thaùng. Tieàn rent reû, gaàn tröôøng ñaïi hoïc. Vì lyù do ñi xa, caàn sang gaáp. Xin Lieân laïc Tina :229-338-6102

426-433

(c) 229-395-6755 (w)

429-436)

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm vuøng Myõ traéng, chôï Kroger. Income oån ñònh. Caùc phi tröôøng 20 phuùt, höôùng 85 South. Xin lieân laïc: 428-439 678-857-8153

SANG TIEÄM NAIL

Tieäm trong khu Walmart. Good location. Coù 6 ped, 6 baøn, 2 gheá eyelash, 5 baøn toùc. Income $20,000/ thaùng. Giaù baùn $80,000û. Xin lieân laïc:

704-399-6633 w 980-254-1199 c

CAÀN QUAÛNG CAÙO RAO VAËT, XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

(425-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû Brunswick, GA. 1200 sqt, 6 baøn - 5 gheá. Good location. Vì thieáu ngöôøi troâng coi. Caàn baùn gaáp. Giaù $25,000. Thaät loøng mua, xin lieân laïc: 912-275-9041

912-275-0271 (428-439)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp vì lyù do gia ñình. Tieäm ôû N.400 OutletMall. 9 gheá, 7 baøn Good Income, Rent $1418/thaùng. Khoâng thaät loøng xin mieãn goïi:

678-925-3199 678-906-8809

(427-434)

Sang TIEÄM naIL

New! New!Tieäm ôû S.Carolina. Income 20K-26K/month. Rent $1,000/month. Vì lyù do con nhoû neân caàn baùn vôùi giaù 47K. Xin lieân laïc:

843-774-1822 (W) 843-496-8369 (C)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû GA, coù 6 gheá, 6 baøn, roäng, ñeïp. Giaù $22000. Vì coù coâng chuyeän caàn baùn gaáp. Thaät loøng xin lieân laïc:

706-295-5757 404-988-2588(427-434)

Sang TIEÄM naIL

Ñòa chæ: 10479 Alpharetta St. Roswell GA 30075. Giaù 28K. Xin Lieân laïc Kathy:

404-353-1643 (cell) 770-594-2545 427-434

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail vuøng Marietta, GA. Coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng Wax vaø maùy giaët/xaáy. Good income, Rent reû. Gía baùn 25K. Thaät loøng mua xin lieân laïc:

770-309-9834

(429-436)

(422-433)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Vuøng GA 400, exit 14. Coù 8 gheá pedi vaø 7 baøn medicure. giaù baùn $50,000. Xin Lieân Laïc:

678-637-4316 404-644-2872

(428-435)

Sang TIEÄM naIL Tieäm ôû Thaønh Phoá Carrollton GA. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc West Georgia. Income $60K/thaùng. Caàn sang giaù $145K. xin lieân laïc:

770-597-7312 678-602-3942

(431-442)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Albany, GA caùch Atlanta 3 giôø, 6 gheá, 8 baøn. Tieäm ñeïp, good location, good income. Caàn sang gaáp vì lyù do söùc khoûe. Giaù 45K. Muoán bieát theâm chi tieát xin goïi:

229-430-5678 - 229-296-0848

229-296-2234

428-439

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû trong Walmart Trussville, Alabama. Giaù caû thöông löôïng, Xin lieân laïc :

205-655-3439 205-815-8044

424-435

Sang TIEÄM naIL

Tieäm income cao, tip cao, rent reû. Tieäm khoâng ñaønh baùn. Tieäm ôû Florida. Neáu quyù vò naøo muoán thay ñoåi khoâng khí, thôøi vaän, xin lieân laïc coâ Hoàng:

904-327-3144

191

Sang TIEÄM naIL

Caàn baùn gaáp tieäm nail vuøng Powder Springs, gaàn Marietta. Khu shopping lôùn. Tieàn rent $600/thaùng. Neáu thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc :

404-789-5268

(428-435)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm caùch Atlanta 2g30’. Tieäm trong khu chôï shopping lôùn. Coù 5 baøn, 5 gheá, Coù maùy giaët, maùy saáy. Xin lieân laïc:

334-430-3821 334-215-1400

(429-440)

Sang TIEÄM naIL

I want to sell my nail shop. Marietta Roswell Rd. Next to Starbucks coffee shop. Please call:

678-560-5979 678-697-4201

432-443

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Cookeville, TN hoaït ñoäng 9 naêm, môùi remodling trong Shopping Center. Caàn baùn gaáp, vì lyù do gia ñình. Giaù caû coù theå thöông löôïng Xin lieân laïc: 931-528-6921 w 931-529-1848 c (425-436)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Newnan, GA, vuøng Myõ traéng 100%coù 9 gheá SPA, 9 baøn, 8 thôï. Income muøa Ñoâng treân 30K, muøa Heø treân 45K. Thaät loøng mua, xin lieân laïc chò Phöôïng:

404-783-9205

(432-443)

431-438

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.


192

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm Nail taïi thaønh phoá Auburn, Alabama. Caùch Atlanta chöøng 1hr 45. Hieän ñang caàn thôï. Xin lieân laïc: 334-559-1452

334-826-5688

( 418-441)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail ôû vuøng Carrollton, GA. Coù 6 baøn, 6 gheá. Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc;

404-918-8441

Sang TIEÄM naIL

Tieäm coù 7 gheá, 10 baøn. Phoøng wax, phoøng maùy giaët-maùy saáy. Tieäm roäng 1,600 sqf. Thieáu ngöôøi quaûn lyù. Caàn baùn giaù 35K. Xin lieân laïc: 404-263-9445 422-433

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang gaáp tieäm ôû Alabama, taønh phoá chæ coù 1 tieäm. Rent reû $700/ thaùng, trong kho Shopping Center. Income 23K-25K/thaùng. Giaù sang 50K Xin lieân laïc: 205-441-8099

(430-441)

Sang TIEÄM naIL

423-434

Sang TIEÄM naIL

Tieäm ôû Summrville, SC, coù 8 gheá. SPA ñôøi môùi, 7 baøn, 1 Phoøng Wax. Income Heø 30- 35K, Ñoâng 20 - 25 K, roäng 1,200 Sqft. Vì thieáu ngöôøi troâng coi caàn sang gaáp. Xin lieân laïc: 843-303-2591

Caàn sang tieäm vuøng Clarkville, TN coù 5 baøn, 6 gheá. Muoán bieát theâm chi tieát xin vui loøng lieân laïc:

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL

256-683-0769

(430-437)

431-438

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc: 678-431-9931(c) 678-638-1157(w) 424-435

Vì thieáu ngöôøi troâng coi, vuøng Lawrenceville. rent $1200/thaùng bao nöôùc. Coù 5 gheá spa, 5 baøn nail, giaù sang $22000.Caàn thôï bieát laøm boät caøng toát. Lieân laïc:

678-431-9931(c) 678-638-1157(w)

Tieäm ôû Carrollton GA. Vuøng 70% traéng, 30% ñen. Trong shopping center lôùn, rent reû. Khu vöïc ñang phaùt trieån. Good location. Caàn thôï nails gaáp. Xin lieân laïc:

678-333-5849

(430-437)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm Nail ôû vuøng 141, khu Myõ traéng. Gía Nail cao. Caàn sang gaáp. Xin lieân laïc:

770-624-7475

(429-436)

Sang TIEÄM naIL

Caàn baùn tieäm nail giaù reû. Vì lyù do gia ñình ôû xa. Tieàn rent chæ $500/thaùng. Tieäm ôû TN. Location toát. Lieân laïc:

813-748-0537 423-618-5303 (430-437)

Sang TIEÄM naIL

Baùn tieäm nail vaø tanning . Tieäm môû cöûa 7 naêm. Khaùch Myõ traéng. Baøn gheá môùi. Tieäm ôû Alabama. Xin lieân laïc Tuyeàn:

971-533-1297 (427-434)

424-435

Sang TIEÄM naIL Tieäm Nail trong Mall lôùn taïi Tallahassee, Florida Tieäm roäng 2,000 Sqtf, 10 baøn, 10 gheá. Môùi taân trang raát ñeïp, baûo ñaûm ñeán xem seõ thích ngay. Lôïi töùc hieän taïi 40K. Sang 145K. Thaät loøng muoán sang, xin lieân laïc Hoaøng:

850-728-3004

Sang TIEÄM naIL

Sang TIEÄM naIL Tieäm nail khu shopping Publix vì lyù do moving caàn sang gaáp vôùi giaù 50K. Tieäm ôû North Port, AL. Coù 8 baøn, 4 gheá. Income töø 30K and up. Tieàn rent $3,000/thaùng. Hieän cuõng ñang caàn theâm thôï. Xin lieân laïc:205-861-6397

205-657-7576

428-435

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

422-433


193

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Sang TIEÄM naIL

Tieäm gaàn phi tröôøng Atlanta, rent reû, 1 phoøng wax, 5 gheá, 4 baøn, 900 sqf. Chuû retire, 3 thôï. baùn 10K Xin lieân laïc:

404-451-7052

433-440

Sang TIEÄM naIL

Tieäm vuøng Marietta, Exit 261. Tieäm raát ñoâng khaùch, Löông cao , tip haäu. * caàn thôï full time vaø part time. Xin lieân laïc:

404-849-1538 404-901-5900

(424-435)

Sang TIEÄM naIL

Caàn sang tieäm nail gaáp. Vuøng Powder Springs - gaàn Marietta. Rent $600/thaùng. Khu shopping lôùn, income cao. Xin lieân laïc:

404-789-5268

433-444

Sang TIEÄM naIL

Tieäm trong Super Walmart, ôû Macon GA. coù 5 gheá spa môùi, 6 baøn. Income cao. Xin lieân laïc:

678-488-8555 678-575-0537

(433-440)

Sang TIEÄM naIL

Sang tieäm nail vuøng Alpharetta, khu Myõ traéng, coù 7 gheá, 6 baøn, 1 phoøng wax. Tieäm sang ñeïp, tieàn rent reû. Xin lieân laïc:

678-779-4558

(433-440)

Sang TIEÄM naIL

Tieäm treân 7 naêm, khu Roswell, GA, caïnh High School, 6 gheá Spa, 6 baøn, 4 phoøng facial, massage, maùy giaët/saáy môùi. Xin lieân laïc:

770-640-9379 678-756-5172

433-440

Sang TIEÄM ToùC

Tieäm Toùc full services salon, vuøng East Cobb County Marietta. Phoøng massage vaø facial roäng raõi. Vuøng ñoâng daân cö vaø tröôøng hoïc. Caàn thôï toùc. Xin lieân laïc: 678-717-7482 (426-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails coù baèng Alabama. Bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Laøm khu Myõ traéng. Thaønh phoá Northport. Alabama. Xin lieân laïc: 205-887-1158

205-339-8168

433-440

Tieäm Nail vuøng Buckhead, caàn thôï nam / nöõ. Löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc:

678-448-8999 (C) 404-846-1555 (W)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

423-447


194

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ coù kinh nghieäm. P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû Smyrna, khu sang troïng, 285 W. Caùch Bufford Hwy 20’. Löông cao, tip haäu. ($3000-$4000/ thaùng) Xin lieân laïc:

770-863-0500 (w) 404-539-7747 (c) 433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm P/W. Döôùi 35 tuoåi. Baûo ñaûm löông cao. Seõ bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc:

770-317-5642

(431-438 )

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm, khu Myõ traéng. Löông cao, tip haäu. Nhaän covesign cho ai chöa laáy ñöôïc baèng nail. xin call :

404-925-1999

or apply at 618 Church St Decatur, GA 30030 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Trong publìx, khu Myõ traéng. Caùch Atlanta 1giôø 45’ Löông cao, good tip. Xin goïi:

334-480-4008 404-543-7466

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm nail bieát laøm ñuû thöù. Coù choå cho ngöôøi ôû xa. Neáu caàn saün saøng bao löông.

Caàn gaáp thôï nam hoaëc nöõ , laøm tuaàn 6 ngaøy, ôû tieåu bang SC. Bao löông $1,000/ tuaàn. Coù choã aên ôû cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-530-7778 912-424-0015 (427-438)

803-460-0816

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails man/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Income cao. bao löông tuøy theo tay ngheà. Coù choå ôû rieâng bieät, coù internet. Laøm ôû TN.. Xin lieân laïc:

770-309-9698 404-988-6135

Caàn thôï coù baèng SC. Bao löông $800/ tuaàn. Bao ôû, thaät loøng xin lieân laïc. * Caàn baùc giöõ treû Xin lieân laïc:

843-423-0800 843-245-5939

429-440

Caàn gaáp thôï nail nöõ. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø 30’. Coù choã ôû. Bao löông hay aên chia. Xin lieân laïc: 404-509-2031 229-336-2900 (430-437)

Caàn thôï tay chaân nöôùc. Pink & White. Khaùch sang, tip haäu. Tieäm ôû Macon, GA, bao aên ôû. Xin lieân laïc :

(422-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû trong shopping Kroger. Khaùch Myõ traéng. Tip nhieàu. Xin lieân laïc KIM :

Caàn thôï nam hoaëc nöõ bieát laøm boät traéng hoàng vaø tay chaân nöôùc.Tieäm caùch chôï Hoàng Koâng 4 tieáng. Löông cao, coù choã cho thôï ôû. Xin lieân laïc:912-876-6245 (w) 04-644-2632 (c) 404-644-3824 (428-439)

404-324-0899 770-963-8899

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

678-982-7153

770-906-5423 770-309-9316(

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, raát ñoâng khaùch; Vuøng Myõ traéng. Löông at least $3,600 muøa heø.. Tieàn tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaõi maùi. Tieäm ôû Alpharetta caùch chôï HK chöøng 20 phuùt. Xin lieân laïc:

419-442

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

404-643-3896 478-757-9400

429-440

Caàn nhieàu thôï nail bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc gioûi. Tieäm caùch Chamblee, Jimmy Carter, Morrow, Riverdale vaø DeKalb khoaûng 15, 20 phuùt. Tieäm laøm vui veû. Xin lieân laïc:

424-435)

CaÀ nnQUaû nn ggCaù ooRao TT , ,XIn CaÀ QUaû Caù RaoVaË VaË XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang200 228

Giaù u:uuª ,6 ngnnggª ª ,4 ngnngg* **GôûGôû i baù o:oo$6 t cuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå :: ª $80/12 ,, 66thaù thaù $60/8 ,, 44thaù thaù ii baù :: $6 cho moä tt cuoá Giaùbieå bieå ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû baù $6cho chomoä moä cuoá baù

(429-436)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp ôû vuøng SC. caùch Atlanta 4 tieáng. Khu Myõ traéng. Löông treân $1000/tuaàn. Coù choã ôûû. xin lieân laïc:

843-309-9034

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails nam-nöõ coù baèng. Bieát laøm ñuû thöù. Coù kinh nghieäm Bao löông. Choã laøm thoaûi maùi. Chuû vui veû. Bao aên ôû. Caùch Atlanta 2 giôø 30’. Xin lieân laïc: 229-396-5775 (430-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc Tieäm ôû Decatur. Xin lieân laïc:

404-634-4064

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù baèng SC. Kinh nghieäm Pink&White vaø chaân tay nöôùc, Löông töø $850 - $1100/tuaàn. Khu Myõ traéng, caùch Atlanta 1 giôø 30’. Coù phoøng ôû rieâng.Xin lieân laïc: 864-634-5988 (426-443)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ vaø chaân tay nöôùc. Vuøng Macon. Coù phoøng rieâng cho thôï ôû xa. Löông $2500 thaùng trôû leân, Bao hay aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin vui loøng goïi:

478-955-2921 c 478-474-2820 w

426-433

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ . Tieäm ôû Covington. Höôùng 20 East. Exit 88 Caùch chôï Hoàng Koâng 45’. Khu Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

770-787-4004 (w) 770-833 2923 (c)

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn gaáp thôï nails coù baèng NC. Tieäm ôû T.P Asheville, NC. Moïi chi tieát xin lieân laïc : 828-582-3603 (c) 828-232-2977 (w) (429-436)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nails gaáp. Tieäm trong khu Walmart. Ñöôøng 575. Exit 20. Löông treân $3000/thaùng good tip. Xin lieân laïc 770-906-6782

678-880-0688

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nöõ coù baèng, laøm gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Buckhead raát ñoâng khaùch, löông cao, típ haäu. Xin lieân laïc:

404-663-0524

(432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W, gel polish , waxing. Löông töø $3500 ñeán $4000 thaùng, tieàn tip cao. Tieäm vuøng 20 West, exit 36 Xin lieân laïc :

404-804-7372

195

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 2 thôï Nöõ bieát laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc full/part-time. Tieäm vuøng Conyers, East I-20 Xin goïi Huøng:

678-538-8168

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ, kinh nghieäm, tieäm trong khu Target & Publix, caùch chôï Hongkong II, 3 miles. Xin lieân laïc: 678-200-0946 678-502-7354 (414-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät, Wax, chaân tay nöôùc. Income $3200 - 4000/ thaùng. Coù choã ôû, vui veû. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Xin lieân laïc: 404-644-0019 (432-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Löông treân $4000/thaùng. tip haäu. Chuû giuùp ñoåi baèng.Tieäm ôû TN caùch Atlanta 4 tieáng. Khaùch Myõ traéng. Xin lieân laïc Vuõ:

615-554-4529

(427-434

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï nail gaáp. Vuøng Myõ traéng. Tip cao. Löông treân $4000 thaùng, Thaønh phoá Hiltonhead, SC. Coù choã ôû cho thôï. Xin vui loøng goïi:

404-457-3600

(420-441)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

430-437


196

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

NEW HOT HOT HOT Caàn nhieàu thôï nöõ tay chaân nöôùc vaø nam/nöõ bieát laøm ñuû thöù. Giaù cao, good tip. Khu Myõ traéng. Coù choã ôû cho thôï. Income $4k-$5k/month. Lieân laïc:

404-563-9770 404-642-8440

(429-

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thô Nöõ laøm Pink & White hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm khu Myõ traéng, caùch Chamblee 20 phuùt. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng, great income, good típ. Xin lieân laïc:770-436-4555

470-269-9333 (C)

426-437

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ laøm gioûi ñuû thöù, Khu Stone Mountain, Exit 41/I285. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin goïi: . 404-428-4763 (c)

404-554-9000 (w)

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails coù kinh nghieäm. Tieäm ôû Augusta, GA. Khu Myõ traéng sang troïng, löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 706-414-7693

706-860-4218

(413-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp nhieàu thôï nail, bieát laøm everything. laøm khu Myõ traéng. Coù baèng Alabama. Löông $1000/tuaàn. Tip nhieàu. Coù choã ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

205-454-3118 Tuaán 205-454-2723 Trang (427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï laøm boät vaø tay chaân nöôùc, wax chaân maøy, tieäm caùch AÙ Ñoâng Market (Clarkston) 20 phuùt. Xin lieân laïc Dung: 678-815-2934 c 770-482-7075 w 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail gaáp, bao löông $900/ tuaàn hoaëc aên chia. Tip good, neáu caàn xin goïi Bihi Xin lieân laïc:

803-260-0585 864-201-4257

(426-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 1ù:20 phuùt. Vuøng Myõ traéng, tip haäu. coù choã ôû. Xin lieân laïc :

706-812-1004

(431-438)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Tieäm ñeïp vaø sang troïng, ñoâng khaùch, tip cao. Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi. Caùch phôû Ñaïi Lôïi ñöôøng Jonesboro 15 phuùt Xin lieân laïc:

404-361-6688 (w) 404-713-0819 (c) (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Löông töø $2500/thaùng, trôû leân treân chia 6/4. Caàn thôï nam/nöõ laøm chaân tay nöôùc, gel color, waxing vaø thôï laøm boät (thôï coù tay ngheà seõ bao löông). Tieäm caùch Mall of Georgia 5 phuùt, trong khu chôï Kroger, Myõ traéng, sang, giaù cao, tip haäu. Choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-271-5514

(426-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm vuøng East COBB, Myõ traéng. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Tieäm ñoâng khaùch,choã laøm vui veû. Xin lieân laïc:

770-594-0803

(427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam hoaëc nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm heát. Coù baèng caøng toát. Bao löông hoaëc aên chia. Tieäm ôû Alabama. Coù choã ôû. Xin lieân laïc:

256-859-0700 (424-435) CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bieát laøm gì cuõng ñöôïc. Bao $100 ngaøy, hôn chia 6/4. Khu Myõ ñen, Downtown Atlanta 85 south. Lieân laïc Phöông.

678-687-0630 (c) 404-856-0250 (w)

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, pink &white, facial, massage. Income cao. Khaùch sang. Myõ traéng. Caùch Atlanta 3 giôø laùi xe. Xin lieân laïc:

229-299-1100

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm trong Kroger Shopping

Center. Caùch Gwinnett Mall 20 phuùt. Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Neáu laøm boät yeáu seõ ñöôïc chæ daãn theâm. Löông oån ñònh. Tip OK. Vieäc laøm vui veõ Xin lieân laïc:

770-554-0082 W 770-722-7458 C

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

(417-440)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.


197

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN-GAÁP-GAÁP-GAÁP Thôï laøm boät hoaëc tay chaân nöôùc. Coù choå aên ôû. Khu Myõ traéng. tip cao, bao löông $800/tuaàn hoaëc hôn. Xin lieân laïc: 256-417-2902

256-536-4912 (429-440)

CaÀn ThÔÏ naIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, bieát laøm ñuû thöù, tieäm ñoäng khaùch. tip haäu. Bao löông hoaëc aên chia theo khaû naêng. Vuøng marietta GA. Xin lieân laïc Nga:

404-483-7664 430-441 CaÀn ThÔÏ naIL

Tieäm caùch Atlanta 2 tieáng. caàn thôï chaân nöôùc hoaëc kinh nghieäm boät. Ñieàu kieän toát. Bao ôû, löông cao, choã laøm vui veû, thoaûi maùi, ít thôï. Xin lieân laïc:

478-412-3484 (C) 478-412-3453 (C)

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Tieäm ôû vuøng Pleasant Hill Rd. Exit 104. Xin lieân laïc: 404-421-8576

770-309-8111 678-900-0292

430-442

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï Nail Nöõ coù kinh nghieäm Full/Part-time. Tieäm vuøng Midtown, Atlanta. Xin lieân lac:

678-900-9244 (C) 404-688-2599 (W) (424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm P&W vaø chaân tay nöôùc. Vaø thôï gaén Eyelash. Tieäm ôû Newnan, GA. Exit 47 I-85 south. Caùch chôï Hongkong 50 phuùt. Bao löông $3500-$4000. Xin lieân laïc:

770-881-4203

(412-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm laøm chaân tay nöôùc vaø boät, Bao löông $4,500/thaùng, bao choã ôû. Tieäm caùch Atlanta 1 giôø 20. Xin lieân laïc:706-537-5379 (C) 425-448)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gioûi boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm vuøng Myõ traéng caùch Atlanta 3 giô 30. Coù choã ôû. Löông $3000 - $4000/ thaùng. Xin lieân laïc: 865-306-4258

865-481-7100

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn nhieàu thôï Nam - Nöõ gioûi. Coù baèng caøng toát .Income cao - tip haäu. Tieäm ôû 20W. Douglasville. Xin lieân laïc Haïnh:

404-934-7776

(425-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï nails gioûi P&W, chaân tay nöôùc, full/part time. Tieäm trong khu Publix, Marietta. Khu Myõ traéng, giaù cao., good tip. Coù kinh nghieäm seõ bao löông. Xin lieân laïc:

770-925-5911

433-440

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp, bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc:

434-917-1915

423-434

(422-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Caùch Atlanta 4 tieáng, vuøng Hinesville. Coù choã cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc :

912-368-9288 404-259-6488

(428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù, kinh nghieäm. Vuøng Macon, shopping Korger. Nöûa ñen, nöûa traéng, tip cao. Löông $3500-$4200 / thaùng, tuyø kinh nghieäm, coù choã ôû. Xin lieân laïc:

478-741-7212

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï boät & chaân tay nöôùc. Vuøng Duluth. Trong khu chôï Puplix, gaàn Gwinnett Mall. Löông töø $2000$2500 quanh naêm. Neáu laøm hôn aên chia. Tip cao. Xin lieân laïc :

404-952-4125

429-436

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ laøm boät vaø chaân tay nöôùc, coù kinh nghieäm. Tieäm trong Super Walmart Buford city, I-85 N. Exit 120. Löông cao, tip haäu. Bao löông neáu caàn. Xin lieân laïc: 678-557-7160 (433-441)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. Bieát laøm boät caøng toát. Tieäm caùch Atlanta 1:30” Lieân laïc: 334-749-4483 (w)

404-432-3294 (c)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

(431-442)


198

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm P&W, tay chaân nöôùc. Coù baèng South Carolina. Bao löông tuøy theo khaû naêng. Xin lieân laïc: 803-279-8282

626-321-3434

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, coù kinh nghieäm, P/W hoaëc tay chaân nöôùc, Gel polish vaø waxing. Löông cao, tip haäu. Tieäm ôû I.20 exit 36. Xin lieân laïc

404-804-7372

430-441

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm laøm pink & white. Khu Myõ traéng, khaùch sang. Löông $1000/tuaàn. caàn coù baèng Tennessee. Xin lieân laïc:

423-910-0367

(423-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm ôû vuøng Lilburn, Stone Mountain, Hwy 78, Hwy 124. Baûo ñaûm löông $3000/ thaùng. Xin lieân laïc:

770-982-4648 404-903-4612

(427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail bieát laøm boät. Coù baèng South Carolina. Bao löông cao, tip haäu. Xin lieân laïc: 843-379-6225 (427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm P&W. Tieäm ôû Snellville. Bao löông hoaëc aên chia. Xin lieân laïc:

404-610-4115

(427-447)

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nöõ. Tieäm khu vöïc Athens 316, 100% Myõ traéng. Löông töø $3500 - $4500 trôû leân. Tip cao. Xin lieân laïc: 706-769-2200 (w)

Caàn thôï nöõ kinh nghieäm boät, thôï tay chaân nöôùc, thôï Eyelash, full/part time. Bao löông cao hoaëc aên chia. Tieäm trong Kroger ñöôøng 124 East 78 trong chôï Public. good tip Xin lieân laïc:

423-434

(431-442)

404-771-5456 (c)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm ñuû thöù. Bao löông hoaëc aên chia. Coù choã ôû toát cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

912-257-3407

770-982-2744 770-978-8742

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ, laøm chaâm tay nöôùc & Wax. Laøm ôû khu Roswell. N.400 exit 8. Öu tieân cho ngöôøi coù baèng. Xin lieân laïc: 404-610-2481 (427-434)

431-454

CAÀN THÔÏ NAIL

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail Nöõ hay 2 vôï choàng caøng toát. Phaûi coù baèng Alabama. Tieäm vuøng Myõ traéng, khaùch sang,tip haäu. Caùch chôï HK chöøng 2 hrs 30. Lieân laïc: 334-285-0442

Caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû thaønh phoá Marietta, ñi khoaûng 30 phuùt (Coù theå ñi chung xe) . Moïi chi tieát, lieân laïc: 770-850-9912

419-442

431-438

678-447-3728

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm. laøm xuyeâên bang. Tieäm caùch Atlanta 3 giôø. Bao löông $800/tuaàn, laøm hôn aên chia. Coù phoøng ôû rieâêng mieãn phí. Xin lieân laïc:

828-288-0023 (w) 864-517-4774(c)

(427-343).

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gaáp. Tieäm ôû vuøng Virginia, caùch Atlanta 6 giôø, caàn gaáp thôï nam nöõ, vôï choàng caøng toát, gioûi boät pink white, gel. Vuøng Myõ traéng, giaù cao, tip haäu. Löông 3600-4000 (tuøy tay ngheà). choã laøm vui veû, coù nhaø cho thôï ôû xa. Anh chò naøo muoán laøm laâu daøi xin lieân laïc:

434-907-5099 434-515-3955

(410-433)

678-551-4051

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ kinh nghieäm boät P&W, giao tieáp toát tieáng Anh. Tieäm trong Publix vuøng Acworth, khaùch Myõ traéng 99% .Baûo ñaûm löông $3,500 trôû leân. giaù nail cao, good tip.

678-756-6514 678-756-6513 (424-435)

Xin lieân laïc :

CAÀN THÔÏ NAIL Tieäm ôû vuøng Dunwoody, exit 29, I-285, gaàn Perimeter Mall, khaùch Myõ traéng, sang. Choã laøm Friendly, löông cao, tip haäu. Caàn thôï Nöõ Full/ Part-time. Coù tay ngheà P&W, Gel Polish hoaëc chaân tay nöôùc. Xin Lieân laïc Anh Tuù: 404-723-3380 * Caàn thôï xuyeân bang trong vuøng Myrtle Beach, SC khu du lòch. Xin lieân laïc Vuõ : 843-712-1293

CaÀ nQUaû QUaû n gCaù Caù oRao RaoVaË VaË T XInXEM XEMThEÅ ThEÅLEÄ LEÄTRang TRang200 228 CaÀ nn nn gg oo TT , ,,XIn CaÀ QUaû Caù Rao VaË XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 228

Giaùbieå bieå :ª ª$80/12 $80/12kyøkyø kyø thaù ª$60/8 $60/8kyøkyø kyø thaù Gôû i baù baù : $6 $6cho chomoä moä t cuoá cuoá baù Giaù u:uu:ª , ,,6 66thaù ngnnggªª , ,,4 44thaù ngnngg* **Gôû i ibaù o:oo:$6 t tcuoá n nnbaùbaù o.oo.. Giaù bieå $80/12 thaù $60/8 thaù Gôû cho moä

(423-434)


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ coù kinh nghieäm laøm ñuû thöù, coù baèng S.C. Löông töø $800/w and up. Neáu caàn seõ bao löông. Coù choå ôû cho thôï ôû xa. Xin 404-642-4624 goïi:

803-259-7515

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Gaáp, caàn nhieàu thôï nail. Bao löông hoaëc aên chia. Thôï nöõ tay chaân nöôùc. Xin lieân laïc:

(424-435)

430-437

229-435-3111 229-395-3074

CAÀN THÔÏ NAIL

706-772-7937

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï tay chaân nöôùc vaø kinh nghieäm laøm boät. Löông cao, tip haäu. Choã laøm vöõng chaéc laâu daøi. Bao löông hoaëc aên chia. Neáu thaät loøng xin lieân laïc:

229-439-0508 229-733-7290

(427-438)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï kinh nghieäm Pink & White. Tieäm vuøng Hwy 78, Loganville, GA. Löông cao, típ haäu.Xin lieân laïc:

770-554-7505 404-384-1250

CAÀN THÔÏ NAIL

West 20. Neáu thaät loøng, xin goïi Haèng:

678-613-2499 (C) 770-577-0831 (W)

Caàn thôï Nöõ /Nam bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông $1,000/week. Xin lieân laïc Village Nail:

803-534-2121

Caàn thôï nails nam - nöõ bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 3 tieáng. Tieäm naèm trong khu Myõ traéng. Löông töø $4000 $4500/thaùng, tip cao. Coù choã ôû cho ngöôøi ôû xa. Xin lieân laïc:

678-477-5219 229-387-8282

428-435

(422-433)

CAÀN THÔÏ NAIL

229-460-5099

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail Nöõ gaáp. Bieát laøm P&W & chaân tay nöôùc.Tieäm ôû Conyers exit 82, I-20 East. Bao löông quanh naêm. Xin lieân laïc:

404-791-7914

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï laøm Nnail taïi thaønh phoá Aiken cuûa S.Carolina. Coù choå ôû vaø bao löông. Xin lieân laïc Kevin Nguyen

803-979-2719 (416-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Marietta Xin lieân laïc Duõng :

Caàn gaáp thôï nail. Löông cao, tip haäu. Tieäm trong khu Kroger vuøng Mableton (Marietta). Xin lieân laïc:

(425-432)

443-444

678-354-3555

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

430-453

CAÀN THÔÏ NAIL

(430-441)

Caàn thôï bieát laøm boät. Tieäm trong Mall

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï coù kinh nghieäm boät vaø chaân tay nöôùc. Bao löông hoaëc aên chia tuøy theo khaû naêng. Choå laøm vui veû. Coù choå ôû cho thôï. Xin lieân laïc:

(421-432)

Caàn thôï nails bieát laøm boät, chaân tay nöôùc & waxing. Bao löông $3000/ thaùng. Tieäm ôû Augusta. Xin lieân laïc TIM,

199

Caàn

CAÀN THÔÏ NAIL

thôï Nöõ gioûi laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Khaùch Myõ traéng, löông cao, tip haäu. Tieäm ôû North 575, Jasper, GA . Coù choã ôû an toaøn cho thôï ôû xa. Xin lieân laïc:

678-642-8247 678-642-8259 706-253-2799

770-745-9669 404-483-5647

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn 3 thôï Nail Nöõ bieát laøm boät Pink & White vaø chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng E. Cobb, Marietta, Xin lieân lac:

770-971-7130 (W) 404-6579-5868 (C)

(427-438)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

(428-435)


200

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail nam/nöõ bieát laøm boät hoaëc chaân tay nöôùc. Tieäm caùch Atlanta 2 giôø. Coù choã ôû. Choã laøm thoaûi maùi. Xin lieân laïc anh Tim

828-369-8384 (w) 404-446-5516 (c)

Caàn thôï coù baèng hoaëc khoâng coù baèng laøm ôû vuøng South Carolina. Löông $800 tuaàn trôû leân. Xin lieân laïc: (425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nails bieát laøm boät. Laøm ôû SC. Löông treân $900/tuaàn. Coù choå ôû, choå laøm vui veû, thoaûi maùi. Xin lieân laïc:

714-422-5276 803-534-5818

(425-436)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nam/Nöõ bieát laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Phaûi coù baèng SC. Löông treân $1,000/w.Coù choå ôû cho thôï ôû xa. Tieäm ôû Columbia, S. Carolina. Lieân laïc:803-798-0140

404-933-2888

Caàn thôï nails chaân tay nöôùc. P&W . Löông $3500 - $4000 trôû leân, tip haäu. Caùch Atlanta 1giôø 30’ . Coù choå ôû. Xin lieân laïc:

478-757-9400 678-557-3172

433-444

CAÀN THÔÏ NAIL

404-452-6029

CAÀN THÔÏ NAIL

422-433

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ, tieäm khu Myõ traéng. laøm töø 10 am to 7pm. Tieäm caùch Chamblee 15 phuùt. Caàn gaáp nhieàu thôï nails Nöõ, bao löông; hoaëc aên chia; baûo ñaûm good income, tip cao, tieäm vui veû; Friendly. Goïi Trung:

404-402-3884

(422-433)

(427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï nail coù kinh nghieäm. Laøm ôû vuøng Hwy 124, Centerville. Xin lieân laïc:

678-677-2941 770-482-5900 431-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nails gaáp - gaáp. Tieäm gaàn tröôøng Ñaïi hoïc. Chuùng toâi ñoàng thôøi cuõng muoán sang tieäm nail. Xin lieân laïc:

404-944-8366(c) 770-836-0503(w) (429-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm boät vaø coù kinh nghieäm. Bao ôû. Bao löông $2800/ thaùng. Khu Myõ traéng, Caùch Atlanta 1 giôø 30’. Xin lieân laïc Trang & Tuaán.

678-373-5555 404-403-4618

432-439

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn thôï boät, chaân tay nöôùc vaø Wax. Ñi xa nhöng coù choã aên ôû. Khu Myõ traéng. Xin lieân laïc:

229-299-1100 c 229-446-2424 w

(424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam/nöõ. Bieát laøm boät, pink & white. Bao löông $800/tuaàn. laøm 6 ngaøy, bao choã ôû cho thôï ôû xa. Choã laøm vui veû thoaûi maùi nhö gia ñình. tip cao. Xin lieân laïc anh Hoaøng or Thö:

803-713-3400 (427-434)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ, bieát laøm ñuû thöù. Kinh nghieäm boät vaø pink/white Tieäm trong Lawrenceville. Giaù cao, khu Myõ traéng, khaùch sang, tip haäu. Xin lieân laïc:

404-234-1692 404-910-6381

427-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nam/Nöõ ;vôï choàng caøng toát.Phaûi bieát laøm boät gioûi.Tieäm vuøng Baxley,Georgia,khaùch Myõ traéng 90%. Löông bao töø $3000 ñeán $3,500/thaùng. Lieân laïc:912-285-8887 w

912-339-0399 C

(417-440)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm boät vaø tay chaân nöôùc . Löông $3500-$4500 thaùng, laøm trong Wal-mart ít muøi. Tieäm ôû Marietta, caùch chôï Hoàng Koâng 25 phuùt Xin lieân laïc Tonny:

678-521-4068

(426-437)

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm trong khu Publix, Suwanee, raát ñoâng khaùch, típ cao. Caàn thôï coù baèng laøm Pink & White gioûi. Have good customer service skill and Professional attitude. Xin lieân laïc :678-764-3713

678-637-7938

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

(430-441)


201

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam & nöõbieát caøng nhieàu caøng toát, Laøm trong Town Center Mall at Cobb, Marietta GA. Löông $300 $4000 1 thaùng. Llieân laïc:

770-499-9992 404-426-3008 (424-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nöõ, laøm vuøng Kennesaw, Myõ traéng. Löông treân $3000/thaùng, tip haäu. Xin lieân laïc:

770-423-1993 W

404-353-6988

431-438

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nam / nöõ tay chaân nöôùc. Neáu bieát laøm boät caøng toát. Xin lieân laïc: Döông: 404-861-1346

Quyeân: 404-578-0225

(428-439)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï coù kinh nghieäm laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Tieäm ôû Decatur. Caùch Hong Kong market 20 phuùt. Xin lieân laïc Lisa:

404-957-9631 770-987-5884

421-432

CAÀN THÔÏ NAIL Caàn gaáp nhieàu thôï nail coù kinh nghieäm laøm boät P&W vaø chaân tay nöôùc. Tieäm trong shopping center Publix and Kroger ôû Kennesaw. GA 30144- exit 273 North 75.Khaùch Myõ traéng, löông cao vaø tip haäu. Lieân laïc:770-590-3696

678-608-5653

419-442

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï bieát laøm ñuû thöù vaø thôï chaân tay nöôùc. Tieäm ôû vuøng Acworth, Kennesaw, Hiram, Dallas. Bao löông hoaëc aên chia tuøy khaû naêng. Xin lieân laïc:678-483-8241 404-915-9411 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn gaáp thôï Nails.coù kinh nghieäm laøm boät vaø chaân tay nöôùc. Löông treân $2800/thaùng. Tip haäu.. Xin lieân laïc: 404-292-1514 (W)

404-717-6643 (C)

(431-442)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï gaáp, nam/nöõ. Caùch Atlanta 1 tieáng, coù choå ôû. Vôï choàng caøng toát. Xin lieân laïc:

706-837-9000

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nail coù baèng South Carolina. Tieâm caùch chôï Hoàng Koâng khoaûng 1 giôø. Tieäm ñoâng khaùch, löông cao. Xin lieân laïc: 864-320-9022 (428-435)

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï gioûi boät traéng & hoàøng, bieát Wax, tieáng Anh khaù . Bao löông $3500/thaùng. Tieäm caùch Perimeter Mall 10 phuùt. Xin lieân laïc Chris:

404-312-4744 404-705-8070

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï Nail bieát laøm boät vaø tay chaân nöôùc. Xin lieân laïc:

404-634-4064

(422-433)

(426-433)

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï Nöõ coù kinh nghieäm bieát laøm ñuû thöù. Löông $3500 up. Tieäm ôû Cartersville. GA exit 288, I.75N. Thuaän tieän ôû Marrietta, Kennessaw, Acworth.. Xin lieân laïc:

404-547-5957(428-439)

425-436

CAÀN THÔÏ NAIL GAÁP

Caàn thôï gioûi boät nam/nöõ. Laøm vieäc laâu daøi. Tieäm caïnh chôï Public ñoâng khaùch. Vuøng Paulding County. Chuû hoøa nhaõ coâng baèng. Xin lieân laïc:

770-841-1471

432-443

BEST INVESTMENT LLC. 3802 Satellite, Duluth, GA 30096 Tel: 678-467-8309. Cell: 678-467-7123. Fax: 888-471-4927 Email: bestinvestmentllc@yahoo.com. coâng ty chuùng toâi coù raát nhieàu lease ôû mall lôùn, Kroger, Publix, vaø shopping center ñeïp vaø sang troïng, ôû Georgia, Tennesse, Alabama vaø S.Carolina. Ñaëc bieät: Coâng ty chuùng toâi seõ ñaûm traùch hoaøn taát tieäm nail cho quyù vò vôùi giaù caû raát nheï nhaøng. Muoán laøm chuû tieäm nail LÔÙN, ÑEÏP vaø SANG TROÏNG. Xin lieân laïc vôùi coâng ty chuùng toâi.

#1 TRUSTED

COMPANY

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

(433-455)

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.


203

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

CAÀN THÔÏ NAIL

Caàn thôï nöõ bieát noùi tieáng Anh. Löông Heø $3500-$4000/thaùng. Ñoâng $2500 $3000/thaùng.Tieäm vuøng Myõ traéng, gaàn Midtown. Giaù nail cao. Lieân laïc Kenny:

404-421-3080 404-728-0028 w

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, ôû Canton. Exit 11, Free way 575. Xin lieân laïc:678-493-0932

404-512-8152

433-444

CHO THUEÂ PHOØNG & NHAØ

Nhaø ôû vuøng Norcross, gaàn chôï Hoàng Koâng 5 phuùt. Free ñieän, gas, nöôùc, raùc vaø internet & cable. Xin lieân laïc:

678-761-5945

431-442

CaÀn nhaÂn VIEÂn

HONG HAI OF NORCROSS Caàn möôùn nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng bieát noùi tieáng Anh vaø Vieät. Caàn bieát coâng vieäc caên baûn vaên phoøng.

770-789-1432

(428-439)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaø saïch, thoaùng maùt. coù baèngù Kinh nghieäm chaêm soùc treû. Treân ñöôøng Indian Trial, tieän cho gia ñình ôû vuøng Lilburn vaø Norcross.

Xin lieân laïc : 770-651-7027

427-438

CAÀN SANG NHAØ HAØNG

Vì lyù do gia ñình. Caàn sang nhaø haøng seafood / fast food togo. Vuøng South 75. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-713-3958 (427-434)

427-438

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø caùch chôï Hoàng Koâng 3 phuùt. Coù ñaày ñuû Internet, cable TV. bao ñieän, nöôùc, giaët saáy.Chuû nhaân lôùn tuoåi vaø chæ daønh cho khaùch thueâ laø ñoäc thaân. Xin lieân laïc:770-666-3319

678-576-7846

(427-434)

BAÙN GHEÁ SPA

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. Saên soùc treû chu ñaùo vaø thöông tre.û Nhaø ôû Duluth, GA 30097 (gaàn Gwinnett Mall vaø Discover Mills Mall). Xin lieân laïc:

Caàn baùn 10 gheá Spa. Môùi xöû duïng ñöôïc 1 naêm. Ai caàn mua. Xin lieân laïc:

(431-438)

(433-440)

678-779-5755 678-779-5754

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû. Nhaø saïch seõ, yeâu thöông treû, gaàn khu nhaø thôø Vieät Nam. Khu Pleasant Hill, Duluth. Xin lieân laïc :

404-717-6576 404-910-8884

(428-437)

DAÏY LAÙI XE Phöông phaùp chæ daãn ñôn giaûn nhaát, ñeå: Laáy baèng sôùm nhaát! Xin lieân laïc: 678-207-8721

404-966-3423 706-227-2812

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû 1 tuoåi trôû leân. Coù kinh nghieäm, thöông yeâu treû. Nhaø ôû ngaõ tö Lawrenceville - Beaver Ruin Rd. Arcado. Xin lieân laïc:

770-866-7225 (432-439)

CAÀN NHAÂN VIEÂâN

Saigon Phôû taïi tieåu bang New Jersey caàn thueâ tieáp vieân Nam/Nöõ vaø phuï beáp. Xin lieân laïc Danny: 973-794-4632 (W)

973-970-8985 (C)

(429-436)

(427-440)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn moät Baùc giöõ beù 2 tuoåi vaø beù 2 thaùng. Bao aên ôû, coù phoøng rieâng, bieát tieáng Anh. Nhaø ôû khu Sugarloaf Löông haäu. Lieân laïc: 404-578-3688 678-378-7497 429-436

CHÖÕA BEÄNH TRÓ

Chuyeân chöõa trò beänh tró taän goác, khoâng ñau, khoâng nhöùc. Xin lieân laïc Baùc Saùu Saâm:

404-363-6052

TH:

CaÀn Sang nhaØ haØng nhaÄT

Nhaø haøng Nhaät trong khu trung taâm lôùn nhaát vaø ñoâng khaùch nhaát taïi Savannah, GA. Goàm coù 14 hibachi grill ñeå naáu tröôùc maët khaùch. Coù 2 phoøng party lôùn chöùa ñöôïc 40-50 khaùch. Coù full cocktail bar vaø full sushi bar. Soá löôïng khaùch raát ñoâng, thu nhaäp cao. Vì lyù do gia ñình, caàn baùn gaáp. Coù chöông trình traû goùp neáu caàn. Thaät loøng muoán mua Xin lieân laïc: 912-596-3182 hoaëc email veà ñòa chæ: qle.usa@gmail.com

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

429-440


204

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

PHOØNG CHO THUEÂ

Öu tieân ñoäc thaân nam. Coù phoøng taém chung vaø phoøng taém coù loái ñi rieâng. Cho möôùn daøi haïn, khoâng huùt thuoác. Nhaø gaàn chôï Hoøa Bình. saïch seõ. Xin goïi: 678-446-5634

404-247-7589

427-434

TIN HOT - HOT

Quyù anh chò naøo muoán môû tieäm nails vôùi chi phí thaät thaáp. Haõy lieân laïc ngay. Hieän toâi ñang coù saün 6 gheá spa, 7 baøn nails coøn môùi cuøng vôùi maùy giaët,maùy saáy raát toát.Giaù caû thaät nheï nhaøng. Xin lieân laïc Terry: 843-246-0493 (423-434)

BAÙN TRAÏI GAØ GIOÁNG

Baùn 3 chuoàng gioáng, nhaø 3 phoøng nguõ, 2 phoøng taém, 15.2 maãu. I.85N exit 129. Ñieàu kieän deã. Baùn $350K. Xin lieân laïc:

678-908-2967

(431-442)

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ treû ñuû moïi löùa tuoåi. Vaø cho thueâ phoøng trong khu nhaø môùi. Vuøng Jimmy\ Carter Blvd. Gaàn I love Phôû” vaø BS Loan. Xin lieân laïc dì Tö:

678-469-6772

(420-437)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn ngöôøi giöõ treû. Coù loøng yeâu thöông chaêm soùc chaùu beù khoeû deå thöông. Bao aên ôû löông $1,500/thaùng. caùch Atlanta 4 hrs. Khoâng coù phöông tieän chuùng toâi seõ ñoùn giuùp. Lieân laïc:

678-764-4141

(422-433)

SANG TIEÄM SPORT BAR Full kitchen, liquor license. Hookah lounge, billards. 5000sq. big parking, good income, near university Charlotte N.C. asking $80K. Contact:

704-777-0527

(432-439)

CAÀN PHUÏ BEÁP NAM

Food togo ôû Pensacola, caàn 2 phuï beáp nam. Tieäm caùch Atlanta 5 tieáng röôõi laùi xe. Coù kinh nghieäm caøng toát. Löông töø $2200-$2500/thaùng tuøy theo kinh nghieäm. Xin lieân laïc Lan:

850-791-9715

428-435

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ 2 beù trai 1 & 3 tuoåi, ôû Suwanee. Coù theå ôû laïi hoaëc saùng ñi chieàu veà. Xin lieân laïc:408-391-6652

678-731-7307

VIETNAMESE TAXI

- Ñöa ñoùn khaép nôi. - Giuùp thoâng dòch di truù, tieàn giaø .v.v...thi baèng Nails & Quoác Tòch. Ñaëc bieät ñi phi tröôøng giaù reû Xin lieân laïc Thanh: 770-480-8951 (428-451)

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn baùc gaùi giöõ treû ôû S. Carolina. Bao aên, ôû thaùng $1400/thaùng

Xin lieân laïc: 864-384-4601

433-440

SANG BUSINESS GIAËT THAÛM

Ñaõ coù moät soá khaùch quen. Ñaây laø cô hoäi toát kieám tieàn deã daøng Xin lieân laïc:770-310-5329

(422-453)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø coù phoøng cho thueâ ôû Marietta - Snellville. Phoøng coù loái ñi rieâng. Xin lieân laïc:

678-468-3997 770-529-6666

(433-440)

Sang Tieäm Grocery Asian

Vuøng N. Florida, caùch Atlanta 4 giôø. Hoaït ñoäng treân 20 naêm. Ñoâng khaùch. Roäng 5,600sqft. Giaù 349k.. Bao goàm nhieàu inventory. Lieân laïc KEVIN

850-459-0206

(420-435)

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Tucker gaàn chôï Hoàng Koâng. Coù phoøng lôùn cho thueâ. Coù beáp, loái ñi rieâng vaø internet. Xin lieân laïc sau 11:00 AM:

404-645-4189

(426-433)

(426-437)

NHAÄN GIÖÕ TREÛ

Nhaän giöõ treû moïi löùa tuoåi. nhieàu naêm kinh nghieäm, coù baèng. Nhaø ôû Lawrenceville & Lilburn, gaàn tröôøng Minor Elementary. Xin goïi:

770-676-9971 (H) 404-775-5098 (C)

(429-436)

NHAÄN GÖÕI TREÛ

Nhaän giöõ tre. Nhaø house. Coù baèng giöõ treû. Ñöôøng Jimmy Carter - Rockbridge Road. Tieän nghi cho vuøng Lilburn - Lawrenceville. Xin vui loøng lieân laïc:

770-557-0425

427-434

CHÖÔNG TRÌNH SÖÙC KHOÛE NGÖÔØI GÌA HOME CARE & DAY CARE

VIEÄT NAM CENTER

COÂNG TY DU LÒCH LAÏC QUAN

Coù toå chöùc ñi du lòch ngoaøi tieåu bang Nhaän ñöa - ñoùn trong vaø ngoaøi Atlanta: Dòch vuï xaõ hoäi, Tieàn giaø, Food Stamp, Baùc só...Ñaëc bieät ñöa, ñoùn taïi phi tröôøng vôùi giaù reû. Xin lieân laïc Quang Toâ:

404-579-0005

6062 Buford Hwy # 107 Norcross, GA 30093 (426-437)

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.


205

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

NHAÄN ÑAËT TIEÄC TÖ GIA

Nhaän ñaët nhöõng moùn aên thuaàn tuùy Vieät Nam cho Party, Sinh nhaät, Leã ra tröôøng, Cöôùi hoûi.... Xin goïi Baø Trí:

404-667-1110 (C)

(423-434)

TUYEÅN NHAÂN VIEÂN

Caán tuyeån nöõ nhaân vieân laøm vieäc vaên phoøng vaø coù naêng khieáu baùn haøng. Thoâng thaïo Anh -Vieät, bieát söû duïng computer vaø Microsoft office. Xin lieân laïc:

678-906-1001

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø saïch ít ngöôøi, cho thueâ 1 phoøng. Bao gas, ñieän nöôùc, TV. Internet. Gaàn chôï Hong Kong. Öu tieân single mon, Nöõ sinh vieân.Xin lieân laïc:404-819-3627 678-900-6360 (426-433)

SANG NHAØ HAØNG

Caàn baùn nhaø haøng Vieät Nam. Ñòa ñieåm toát, khoâng ai caïnh tranh. Vì coù chuyeän vôùi ngöôøi huøn voán. Caàn baùn gaáp. Xin lieân laïc: 678-748-6586

(429-436)

NHAØ HAØNG CAÀN NGÖÔØI

Nhaø haøng Taøu caàn ngöôøi röõa cheùn, phuï beáp, waiter, thôï xaøo coù kinh nghieäm. Caùch chôï HoàngKoâng 1 giôø, coù choã ôû free. Xin lieân laïc:

678-386-1545

(424-432)

NHAØ CHO THUEÂ

429-436

NHAØ CHO THUEÂ

Nhaø laàu raát môùi. Roäng 3,500 SQftù, 5 phoøng nguõ, 3 phoøng taém, ñeïp saïch, khu an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn tröôøng hoïc vaø chôï AÙ Ñoâng. $1,500/ thaùng. Xin lieân laïc coâ Kim:

678-544-3922

(425-432)

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø laàu raát môùi. Roäng 3,500 SQftù, 5 phoøng nguõ, 3 phoøng taém, ñeïp saïch, khu an toaøn Sugarloaf Lawrenceville gaàn tröôøng hoïc vaø chôï AÙ Ñoâng. $1,500/ thaùng. Xin lieân laïc coâ Kim:

Nhaø caùch nhaø thôø Cha Tuaán 5 phuùt laùi xe. Öu tieân cho vôï choàng khoâng con hoaëc ñoäc thaân. Xin lieân laïc

(425-432)

431-438

678-544-3922

BAÙN ÑAÁT TAÏI VIEÄT NAM

Ñaát ôû huyeän Cuûû Chi, thaønh phoá Saøi Goøn. dieän tích 3,286 m2, ngay maët ñöôøng, ñoái dieän Khu quy hoaïch taùi ñònh cö Phan Vaên Coäi. Ñaát vöôøn coù soå ñoû, coù raøo chung quanh. Gía baùn $78,500 USA. Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát :

404-446-5081 VN: 091-741-6342

(425-436)

770-931-9865 404-421-4606

CaÀn Sang TIEÄM ToùC

HAIR SALON FOR SALE

City of Johns Creek, Alpharetta GA. Great location, Clients. Full equipped. Family business have to move. If interested please call Sounie:

404-556-7755

CAÀN MOÄT DÌ GIUÙP VIEÄC NHAØ

Caàn moät dì noäi trô,ï bieát chaêm soùc nhaø cöûa, naáu aên. Caàn bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:

770-248-9345

(423-432)

14 NAÊM CHUYEÂN NGHIEÄP TAÏI ATLANTA

PHOTO GRAPHY & VIDEO GRAPHY

Chuyeân chuïp hình ngheä thuaät, hình ñaùm cöôùi, hình gia ñình vaø Sinh nhaät. Trang ñieåm vaø chaûi toùc co âdaâu Xin lieân laïc:

678-525-6789 678-549-6459

(425-436)

CAÀN TUYEÅN NHAÂN VIEÂN TIEÁP KHAÙCH

Nhaø haøng Canton House caàn tuyeån nhaân vieân tieáp khaùch baùn thôøi gian (part times) cuoái tuaàn. Xin lieân laïc Lieân laïc:770-936-9030 428-434

DP’S

ELECTRONICS 4891 BUFORD HWY NORCROSS, GA 30071 Phone: 770-416-7768

Baùn sæ & Leû taát caû caùc loaïi Electronics. Nhaän söûa chöûa gheá SPA vaø caùc loaïi maùy duõa cho ngaønh Nails. Xin lieân laïc: 770-416-7768

430-437

CaÀn QUaûng Caùo Rao VaËT, XIn XEM ThEÅ LEÄ TRang 200

Giaù bieåu: ª $80/12 kyø, 6 thaùng ª $60/8 kyø, 4 thaùng * Gôûi baùo: $6 cho moät cuoán baùo.

432-443


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

207


208

Vieät Nam, maø thöïc chaát laø moät ngoâi chuøa Taøu, maø haøng naêm laïi thu huùt haøng trieäu du khaùch. Caùc phim aûnh Trung Quoác thì chieáu traøn lan treân caùc keânh truyeàn hình trung öông vaø ñòa phöông. Roài thì vieäc döïng caùc töôïng sö töû Trung Quoác ôû caùc ñình chuøa, ñeàn mieáu, cuõng nhö ôû truï sôû caùc toång coâng ty. Roài thì haøng hoùa, ñeøn loàng Trung Quoác cuõng traøn lan. Chính nhöõng ñieàu ñoù khieán ngöôøi ta lo raèng laø vôùi Vieän Khoång töû, Trung Quoác coi nhö ñaõ ñaët moät baøn chaân xaâm laêng vaên hoùa ñoái vôùi Vieät Nam. Chöa bao giôø söùc maïnh vaên hoùa Vieät Nam suy yeáu nhieàu nhö hieän nay. Khi naøo maø chuùng ta khoâng choáng laïi ñöôïc xaâm laêng veà vaên hoùa, thì chuùng ta seõ khoâng coøn gì laø neàn taûng cuûa nöôùc Vieät Nam nöõa vaø seõ bò ñoàng hoùa. Ñaây seõ laø moät ñieàu voâ cuøng nguy hieåm. Xaâm laêng veà vaên hoùa coøn nguy hieåm hôn laø xaâm laêng veà quaân söï. Cho neân toâi thaáy raát lo ngaïi. RFI: Nhöng trong söï xaâm laêng vaên hoùa naøy phaûi chaêng cuõng coù söï tieáp tay cuûa caùc laõnh ñaïo vaên hoùa, ñaõ cho chieáu quaù nhieàu phim aûnh Trung Quoác treân truyeàn hình quoác gia, ñeán möùc giôùi treû Vieät Nam baây giôø thuoäc söû Taøu hôn laø söû Vieät ? TS Nguyeãn Xuaân Dieän: Ñuùng laø baây giôø treû con caáp 1, caáp 2, caáp 3 thuoäc söû Taøu hôn laø söû Vieät. Vaên hoùa Trung Quoác aûnh höôûng raát nhieàu ñeán ngoân ngöõ thöôøng ngaøy cuûa caùc em. Soùng truyeàn hình Trung Quoác traøn lan nhö vaäy. Khoâng nhöõng theá caùc boä phim chieáu cuõng theá. Chuùng ta thaáy raèng laø naêm 2010, phim kyû nieäm 1000 naêm Thaêng Long, töùc laø phim Ñöôøng tôùi thaønh Thaêng Long, töø kòch baûn, ñaïo dieãn, cho ñeán dieãn vieân vaø vai quaàn chuùng, cuõng nhö boái caûnh, haäu kyø, trang phuïc ñeàu laø do ngöôøi Trung Quoác laøm. Boä phim mang tính phaûn vaên hoùa nhö vaäy cho neân caùc nhaø nghieân cöùu, caùc hoïc giaû ñaõ yeâu caàu khoâng ñöôïc chieáu boä phim ñoù trong ñaïi leã 1000 naêm Thaêng Long. Veà sau ngöôøi ta môùi phaùt hieän boä phim ñoù khoâng chæ mang tính phaûn vaên hoùa, maø coøn phaûn quoác, vì nhöõng noäi dung lòch söû ñaõ bò boùp meùo vaø laøm sai laïc. Chuùng toâi lo ngaïi vì giôùi laõnh ñaïo

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

vaên hoùa Vieät Nam hieän nay hieãu moät caùch raát laø aáu tró vaø voâ cuøng haïn cheá veà vaên hoùa Trung Quoác. Vì vaäy, hoï khoâng phaùt ñoäng ñöôïc trong caùn boä, coâng chöùc treân toaøn quoác veà vieäc phaûi coù moät söï ñeà khaùng nhö theá naøo ñoái vôùi vaên hoùa Trung Quoác. Haäu quaû laø vaøo nhöõng dòp Teát trong nhöõng naêm gaàn ñaây, coù khi caû thaønh phoá, thò traán thaép toaøn ñeøn loàng Trung Quoác. Haø Noäi gaàn ñaây ñaõ phaûi phaùt ñoäng vieäc deïp boû caùc töôïng ñaù sö töû ôû caùc ñeàn chuøa. Nhö vaäy töùc laø hoï cuõng ñaõ thaáy ñöôïc moät phaàn roài, nhöng nhöõng caùi maø hoï thaáy ñöôïc, nhöng so vôùi nhöõng caùi maø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo caàn phaûi coù laø chöa töông xöùng. Chính vì vaäy, nhöõng ngöôøi tha thieát vôùi truyeàn thoáng, vôùi vaên hoùa Vieät Nam ñang raát laø lo laéng. RFI: Thöa tieán só Nguyeãn Xuaân Dieän, ñeå cöôõng laïi söï xaâm laêng veà vaên hoùa ñoù, lieäu chuùng ta coù theå phaùt ñoäng moät chieán dòch gioáng nhö chieán dòch keâu goïi ngöôøi Vieät duøng haøng Vieät, ñeå taåy chay haøng Trung Quoác, cho duø chuùng ta vaãn tieáp nhaän nhöõng caùi hay, caùi ñeïp cuûa vaên hoùa Trung Quoác ? TS Nguyeãn Xuaân Dieän: Caùch ñaây vaøi naêm Boä Chính trò ñaõ phaùt ñoäng phong traøo ngöôøi Vieät duøng haøng Vieät. Luùc aáy baùo chí cuõng laøm ruøm beng moät vaøi söï höôûng öùng ñoù. Nhöng baây giôø chuyeän aáy ñaõ chìm ñi roài. Ngöôøi ta cuõng khoâng nghó ñeán chuyeän giöõ gìn nhöõng phong traøo ñoù hay phaùt ñoäng moät laàn nöõa. Nhöng trong nhaân daân, nhaát laø trong giôùi treû ñaõ ngaám ngaàm moät phong traøo muoán taåy chay haøng hoùa Trung Quoác, tröôùc heát laø haøng thöïc phaåm va øthuoác chöõa beänh, nhöng ñoù cuõng chæ laø nhöõng phong traøo töï phaùt, chöù khoâng phaûi laø ñöôïc phaùt ñoäng saâu roäng, ñöôïc truyeàn thoâng Nhaø nöôùc coå vuõ, khuyeán khích. Toâi nghó raèng neân khôi daäy moät tinh thaàn daân toäc vaø moät tinh thaàn baøi Hoa ñuùng möùc. Baøi Hoa ñaây khoâng phaûi laø baùc boû heát nhöõng gì coù nguoàn goác töø Trung Quoác, moät neàn vaên minh lôùn cuûa nhaân loaïi. Naèm caïnh moät neàn vaên minh lôùn nhö theá, Vieät Nam caàn tieáp thu, thöøa höôûng nhöõng giaù trò vaên hoùa, nhöõng taùc phaåm lôùn cuûa Trung Quoác maø

Tieán só Nguyeãn Xuaân Dieän. ñaõ mang taàm möùc nhaân loaïi. Nhöng beân caïnh ñoù, chuùng ta cuõng caàn phaûi giôùi thieäu trong daân chuùng, nhaát laø cho lôùp treû, nhöõng neùt ñeïp cuûa vaên hoùa Vieät Nam, nhöõng giaù trò thaåm myõ thuaàn Vieät, nhöõng taùc phaåm vaên hoïc, myõ thuaät Vieät Nam, nhöõng vaên hoùa chuøa, laøng... Muoán ñem laïi moät söï ñeà khaùng ñoái vôùi söï xaâm laêng vaên hoùa cuûa beân ngoaøi, thì tröôùc heát caàn phaûi khôi daäy, giaùo duïc söï hieåu bieát cho lôùp treû veà vaên hoùa cuûa cha oâng. Trong maïnh, thì ngoaøi môùi khoâng xaâm laêng vaøo ñöôïc. Khi ngöôøi ta yeâu quyù nhöõng neùt vaên hoùa ñeïp ñoù, thì ngöôøi ta môùi doác söùc gìn giöõ noù, taïo neân moät lôùp aùo giaùp baûo veä tröôùc söï xaâm laêng töø beân ngoaøi. Maëc duø Vieät Nam ñaõ bò Trung Quoác ñoâ hoä caû ngaøn naêm, lieân mieân bò Trung Quoác xaâm löôïc nhö vaäy, maëc duø ngöôøi Trung Quoác ñaõ truyeàn chöõ Haùn vaøo Vieät Nam, thieát laäp cheá ñoä cai trò, aùp ñaët vaên hoùa leã nghi, nhöng ñaõ khoâng theå ñoàng hoùa Vieät Nam. Lyù do laø vì vaên hoùa Vieät Nam trong maáy nghìn naêm qua ñöôïc döïa treân moät neàn taûng vöõng beàn cuûa vaên hoùa Vieät goác ôû Ñoâng Nam AÙ, maø ñieåm son maø vaên hoùa laøng, choáng laïi ñöôïc söï xaâm laêng veà maët vaên hoùa, giöõ ñöôïc nhöõng giaù trò vaên hoùa vaø chính nhöõng giaù trò vaên hoùa ñoù trôû laïi laøm neân söùc maïnh cuûa daân toäc, ñaùnh thaéng ñöôïc nhöõng traän löøng laãy trong lòch söû. RFI: Xin caùm ôn tieán só Nguyeãn Xuaân Dieän.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

209


210

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

211


212

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A-Di-Đà Phật Thư Mời Tham Gia Hộ (Trợ) Niệm Vãng Sanh Kính Gởi: Quý Phật Tử, Quý Đồng Hương Nhờ sự hướng dẫn tận tình của quý Tăng, Ni, và cư sĩ pháp môn Tịnh Độ, chúng tôi hiểu và tâm đắc với việc hộ (trợ) niệm vãng sanh.  Trên tinh thần “giúp đỡ nhau cùng vãng sanh”, chúng tôi tha thiết mời gọi quý vị tham gia hộ (trợ) niệm cùng chúng tôi cho người khác khi có yêu cầu.  Bố thí một phần thời gian và chơn tâm quý báu của quý vị cho người đang lúc bệnh nặng, hấp hối, hoặc trước hay sau lúc lâm chung là một trong những công hạnh thật sự của người phật tử.  Nếu quý vị hay ban (hội) hộ niệm nào có thành ý, quý vị vui lòng cho chúng tôi pháp danh, số điện thoại, và thời gian thuận tiện trong tuần để có thể liên lạc khi cần.  Quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin bên dưới Pháp Danh

Số Điện Thoại + Text Message Email

Nhuận Minh

404-992-1600

Vân Hoàn

678-382-1415

vanhoan.honiem@gmail.com

Diệu Nguyệt

404-641-1445

dieunguyet.honiem@gmail.com

Để tìm hiểu về hộ niệm vãng sanh, quý vị có thể liên lạc các chư Tăng, Ni, và các cư sĩ tại các chùa trong thành phố quý vị đang sống.  Quý vị có thể tham khảo thêm một số bài giảng pháp, bài viết trên internet (google.com, youtube.com, …) của một số chư Tăng, Ni, và cư sĩ như sau:  Pháp sư Tịnh Không  (Cố Khất Sĩ) Thích Giác Khang  Hoà Thượng Thích Trí Đức  Cư sĩ Diệu Âm  Hoặc các chư Tăng, Ni, và cư sĩ mà quý vị thấy thích hợp Quý vị cũng có thể liên lạc chúng tôi để trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, kiến thức về việc hộ niệm vãng sanh.  Sự trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề để có sự kết hợp chu toàn có thể làm được trong việc hộ niệm về sau. Bên cạnh, nếu quý vị hay người thân, quen có tâm nguyện muốn được thêm người hộ niệm trong các duyên sự trên, quý vị có thể liên lạc chúng tôi với thông tin phía trên bất cứ lúc nào.  Chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp để tham gia cùng quý vị. Chúng tôi thành tâm đón nhận những ý kiến đóng góp của tất cả quý vị. Xin nhận nơi đây lòng biết ơn của chúng tôi tới những quý vị ủng hộ và tham gia.  Nếu lời thỉnh cầu này có điều gì sơ sót và mạo phạm đến bất cứ ai, xin vui lòng hỹ xã mà bỏ qua cho.

Cầu chúc cho tất cả chúng ta cùng toàn thể pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh tây phương cực lạc và thành phật đạo. Nam mô A-Di-Đà Phật.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

213


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 416 433 ° FEB NOV20, 05,2013 2013

CAÀN QUAÛNG CAÙO / RAO VAËT XIN XEM THEÅ LEÄ TRANG 227, 228 Hoaëc goïi:

678-360-2840 (VN) 404-786-7972 (English)

215

203


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

217


218

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Ngoâi nhaø hình noùn laù lôïp töø 2,4 trieäu maûnh gaùo döøa khoâ taïi khu baûo toàn nhaø coå Vinahouse Space vöøa ñöôïc khai tröông taïi xaõ Ñieän Minh, Ñieän Baøn, Quaûng Nam.

BEÙ GAÙI NHAËT ÑÖÔÏC KIM CÖÔNG ÔÛ COÂNG VIEÂN Moät beù gaùi 14 tuoåi tìm thaáy vieân kim cöông 3.85 carat trong laàn ñaàu tieân tôùi coâng vieân kim cöông ôû Arkansas. Tana Clymer cuøng vôùi gia ñình ñeán coâng vieân quoác gia Crater of Diamonds, Arkansas. Coâ beù ñaøo vaø tìm kieám trong ñaát gaàn 2 giôø, sau ñoù phaùt hieän coù vaät laáp laùnh ngay khi ñònh töø boû khu ñaát ñeå trôû veà beân gia ñình. “Ban ñaàu, chaùu nghó ñoù chæ laø maûnh giaáy, voû keïo hoaëc moät vieân bi”, Tana noùi. “Coù leõ chaùu ñaõ ñöôïc Chuùa chæ daãn. Chuùa nhö baûo chaùu ñi chaäm laïi vaø nhìn xung quanh”. Vieân kim cöông coù hình gioït nöôùc, to baèng haït ñaäu vaø ñöôïc Tana ñaët teân “Trang söùc cuûa Chuùa”. Coâ beù cho bieát seõ baùn vieân kim cöông ñeå laøm hoïc phí cho ñeán khi vaøo ñaïi

hoïc hoaëc laøm moät chieác nhaãn ñeïp. Coâng vieân Crater of Diamonds coù dieän tích 15 hecta, laø nôi duy nhaát treân theá giôùi cho pheùp du khaùch töï do tìm kieám vaø giöõ laïi vieân kim cöông hoï phaùt hieän ñöôïc. Ñaïi dieän cuûa coâng vieân cho bieát trung bình coù 2 vieân kim cöông ñöôïc tìm thaáy moãi ngaøy vaø vieân kim cöông cuûa Tana laø vieân thöù 396 ñöôïc tìm thaáy trong naêm nay. Hoài thaùng 8, moät caäu beù 12 tuoåi nhaët ñöôïc vieân kim cöông 5.16 carat taïi ñaây.

NGAÉM “KHUOÂN MAËT TÖØ KHOÂNG GIAN” Moät taùc phaåm ñoäc ñaùo coù dieän tích 4,45 hecta ñaõ ñöôïc khaùnh thaønh ôû Belfast, Baéc Ireland trong Leã hoäi Belfast dieãn ra töø 17 - 27.10. Theo belfastfestival.com, töø treân

cao, du khaùch coù theå thaáy hình khuoân maët cuûa moät coâ beù (ngöôøi ta cho raèng coù theå laø hình moät cö daân cuûa thaønh phoá) ñang mæm cöôøi moät caùch bí aån. Ñeå laøm neân böùc tranh khoång loà naøy, nhieàu thaùng tröôùc, ngöôøi ta ñaõ chuaån bò 30.000 luoáng ñaát cuøng vôùi 4.000 taán ñaát vaø caùt. Haønh khaùch treân caùc chuyeán bay caát vaø haï caùch töø saân bay George Best Belfast ñeàu coù theå deã daøng chieâm ngöôõng hình aûnh em beù deã thöông naøy. Ñaây laø coâng trình xuaát phaùt töø yù töôûng cuûa ngheä só Jorge Rodriguez. Anh mang hai doøng maùu Cuba - Myõ. Noù ñöôïc ñaët teân laø “Wish” (Öôùc mô). Ñoâng ñaûo tình nguyeän vieân cuõng tham gia cuøng Jorge khieán cho khoâng khí tieàn leã hoäi roän raøng khoâng keùm. Anh cho bieát ñaây laø böùc tranh lôùn nhaát mình töøng taïo neân, ban ñaàu


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

219


220

chæ khoaûng hôn 2 hecta nhöng cuoái cuøng ñaõ môû roäng vaø traûi khaép khu beán caûng. Ngay beân caïnh Wish laø con taøu Titanic ñöôïc döïng laïi ñeå töôûng nhôù caùc haønh khaùch xaáu soá vaø nhöõng ngöôøi ñaõ taïo neân noù. Wish vaø Titanic ñaõ taïo neân cô hoäi ñeå moïi ngöôøi gaàn guõi nhau hôn, hai coâng trình mang thoâng ñieäp veà öôùc mô cho moät töông lai töông saùng. Trong 11 ngaøy leã hoäi, khaép thaønh phoá Belfast coù hôn 70 cuoäc dieãu haønh vaø caùc hoaït ñoäng vaên ngheä khaùc.

Cho Soùng CUoÁn ÑI Cuoái thaùng 9 vöøa qua, hai ngheä só Jamie Wardley vaø Andy Moss (ngöôøi Anh) ñaõ cuøng haøng traêm tình nguyeän vieân taäp trung veà baõi bieån Normandy (Phaùp) ñeå töôûng nhôù caùc binh só thieät maïng trong cuoäc ñoå boä ngaøy 6.6.1944 baèng moät coâng trình mang teân “ngöôøi ngaõ xuoáng”. Theo Daily Mail, toång coäng coù hôn 500 ngöôøi cuøng tham gia keá hoaïch cuûa hai ngheä só. Hoï ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Coù nhöõng ngöôøi töøng maát gia ñình trong theá chieán thöù II hay gaàn hôn laø trong cuoäc chieán taïi Afghanistan. Hoï duøng nhöõng khung bìa cöùng khoeùt hình ngöôøi trong tö theá bò ngaõ, ñaët leân baõi bieån roài ñoå caùt vaøo choã khoeùt ñeå taïo thaønh hình ngöôøi. Khaù ñoâng du khaùch tình côø cuõng bò cuoán huùt vaø goùp söùc taïo neân hình aûnh 9 ngaøn binh só doïc theo haøng traêm meùt baõi bieån. Jamie Wardley cho bieát coù haøng ngaøn ngöôøi lính ñaõ hy sinh trong traän ñoå boä khoác lieät ngaøy 6.6.1944, coøn goïi laø D-Day. Vôùi taùc phaåm naøy, neáu ñöùng töø treân væa ñaù nhìn xuoáng baõi

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

bieån, baïn coù theå thaáy thuûy trieàu seõ daâng leân vaø cuoán nhöõng “thi theå” ra khôi. Ñoù laø bieåu töôïng cho söï maát maùt cuûa taát caû caùc cuoäc chieán chöù khoâng chæ traän Normandy. Taùc phaåm hoaøn thaønh luùc 7 giôø 30 phuùt toái vaø taát caû moïi ngöôøi cuøng teà töïu, ñôïi nhöõng con soùng thuûy trieàu töø töø cuoán ñi cho ñeán ngöôøi lính caùt cuoái cuøng, khoaûng 10 giôø khuya.

gaDDaFI CoØn SoÁng? Caùc nguoàn tin baùo chí Ai Caäp vaø Iran cho hay, nhaø laõnh ñaïo Libya Muammar Gaddafi vaãn coøn soáng. Baùo chí Iran cho raèng oâng Gaddafi chöa cheát vaø ñang soáng aån daät bí maät ôû moät trong nhöõng nöôùc laùng gieàng cuûa Libya. Caùc baøi baùo ñaàu tieân cho raèng, caùi cheát cuûa oâng Gaddafi laø moät troø löøa bòp ñöôïc coâng boá treân tôø AlMasri Al-Yawm cuûa Ai Caäp - trong moät baøi vieát cuûa nhaø baùo ñoäc laäp Abu Asad Abu Ghayla. OÂng naøy tuyeân boá raèng Gaddafi ngöôøi laõnh ñaïo Libya 42 naêm - ñaõ phaãu thuaät caét boû chaân sau vuï ñaùnh bom cuûa maùy bay chieán ñaáu NATO. Sau ñoù, baøi vieát cho bieát oâng Gaddafi tôùi moät nöôùc laùng gieàng ñeå chöõa trò, nôi oâng bình phuïc hoaøn toaøn vaø hieän ñang soáng bí maät. Baøi vieát cuõng noùi raèng, caùc ñoaïn video quay nhöõng thôøi khaéc cuoái cuøng tröôùc khi Gaddafi cheát laø giaû maïo. Nhöõng lôøi tranh caõi xung quanh caõi cheát cuûa Gaddafi moät laàn nöõa laïi ñöôïc khuaáy leân trong thôøi gian gaàn ñaây khi vôï oâng laø Safiya yeâu caàu Lieân Hôïp Quoác coâng boá nôi maø choàng vaø con trai baø laø Mutasim ñöôïc choân caát. Ñoàng thôøi, baø Safiya cuõng yeâu caàu môû cuoäc ñieàu tra veà caùi cheát cuûa oâng Gaddafi. Laàn cuoái cuøng oâng Gaddafi ñöôïc nhìn thaáy coøn soáng laø vaøo ngaøy 20.10.2011, khi ñang laån troán taïi thaønh phoá queâ nhaø Sirte. Ñoaøn xe hoä toáng bao goàm 50 chieác vaø 250 ngöôøi cuûa Gaddafi khoâng thoaùt khoûi caùc traän khoâng kích cuûa NATO. Sau ñoù, oâng bò thöông bôûi moät quaû löïu ñaïn vaø

bò ñaùm ñoâng giaän döõ keùo ñi. Thi theå Gaddafi sau ñoù ñöôïc tìm thaáy taïi moät con keânh trong tình traïng bò ñaùnh baàm giaäp.

TÖØ ThÖ KYù ÑEÁn BaØ hoaØng Vaøo moät toái muøa heø naêm 2008, Peggielene Bartels trôû veà caên hoä beù xíu cuûa mình taïi ngoaïi oâ thuû ñoâ Washington, Myõ vaø meät moûi treøo leân giöôøng nguû sau moät ngaøy daøi quay cuoàng vôùi coâng vieäc laøm thö kyù cuûa mình. Vaøi tieáng sau, nhöõng hoài chuoâng ñieän thoaïi vang leân, phaù tan giaác nguû cuûa Bartels. Vaø boãng choác, ngöôøi thö kyù 55 tuoåi mang quoác tòch Myõ naøy phaùt hieän ra raèng mình thuoäc doøng doõi hoaøng gia, thaäm chí coøn laø vua cuûa moät vöông quoác. Ñaàu daây beân kia ñieän thoaïi luùc ñoù laø caäu cuûa Bartels - ñang goïi ñieän töø Otuam - moät laøng chaøi nhoû ôû vuøng bieån Ghana. Vôùi gioïng ñieäu

heát söùc haøo höùng vaø trang troïng, ngöôøi naøy thoâng baùo Bartels vöøa trôû thaønh vò vua môùi cuûa Vöông quoác Otuam. “Luùc ñoù, toâi noùi vôùi ngöôøi goïi ñieän raèng: “Nghe ñaây, baây giôø ñang laø 4h saùng ôû Myõ vaø toâi ñang raát meät. Haõy ñeå toâi nguû” - Bartels keå laïi vaø nghó ngöôøi goïi ñieän ñang treâu ñuøa mình. Tuy nhieân, ñoù khoâng phaûi laø troø ñuøa. Vò vua luùc ñoù cuûa Otuam cuõng laø moät ngöôøi chuù cuûa Bartels - vöøa baêng haø. Nhöõng ngöôøi cao tuoåi trong laøng ñaõ nhôù tôùi Bartels nhôø nhöõng dòp baø trôû veà laøng thaêm meï vaø khi ñoù, hoï quyeát ñònh choïn Bartels laø ngöôøi ñöùng ñaàu môùi cuûa Vöông quoác Otuam. Sau söï soác choaùng veà vieäc thay ñoåi vò trí xaõ hoäi quaù ñoät ngoät


221

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

BẠN ĐANG ĐAU ĐẦU VÌ NỢ? BẢO ĐẢM SẼ TIẾT KIỆM ĐƯỢC TIỀN, NẾU KHÔNG-SẼ KHÔNG THU LỆ PHÍ!

GIẢM NỢ CREDIT CARD

LÊN ĐẾN NHANH CHÓNG

HIỆU QUẢ

HỢP PHÁP

70%-80%

Từ năm 2011-2012 giảm nợ thành công 15,160 case. Tổng số nợ giải quyết $103,696,172

Trung tâm áp dụng Luật tín dụng vừa mới ban hành, giúp giải quyết nợ đạt mức cao nhất cho quý khách hàng.

MỖI THÁNG LINCOLN GIẢI QUYẾT HÀNG TRĂM HỒ SƠ ĐƯỢC MIỄN TRẢ NỢ! Case 1 : Nợ

$23,237

Loại nợ : Không xác định Kết quả : Miễn trả

Case 2 : Nợ

$19,951

Giảm được : $17,951 Chỉ trả : $2,000.00

Không cần khai bankrupcy, vẫn xóa hết nợ Thấy kết quả từ 6-12 tháng. Lệ phí trả dần mỗi tháng Giúp phục hồi tình trạng credit để gây dựng lại từ đầu

Phục vụ trên 40 tiểu bang, Hãy gọi ngay Đường dây tiếng Việt-Tham khảo miễn phí:

CHUYÊN GIẢI QUYẾT NỢ

404-551-5579

866-923-5616


222

cuûa mình, Bartels quyeát ñònh nhaän ngai vaøng. Giôø ñaây, ngöôøi thö kyù giaø nua, ñôn ñoäc - laøm vieäc trong Ñaïi söù quaùn Ghana taïi Myõ gaàn 3 thaäp kyû - boãng choác mang leân mình danh hieäu Vua Peggy vò vua nöõ ñaàu tieân cuûa Vöông quoác Otuam coù xaáp xæ 7.000 thaàn daân. “Toâi chöa bao giôø töøng nghó mình seõ trôû thaønh vua. Toâi nhaän ra raèng treân traùi ñaát naøy, chuùng ta ai cuõng coù theå coù moät cuoäc goïi ñeán. Ñieàu chuùng ta caàn laøm laø luoân phaûi saün saøng nghe maùy. Toâi seõ voâ cuøng hoái tieác neáu nhö khoâng nhaän cuoäc goïi ñoù” - ngöôøi phuï nöõ soáng ôû Myõ töø nhöõng naêm môùi 20 tuoåi boài hoài keå laïi. Vua Peggy sinh ra ôû Takoradi, phía nam Ghana vaøo naêm 1953. Baø töøng hoïc ôû Anh tröôùc khi chuyeån sang Myõ sinh soáng vaø chính thöùc trôû thaønh coâng daân Myõ vaøo naêm 1997. Taïi Washington, Bartels laøm ngheà thö kyù - voán chuû yeáu soaïn vaên baûn, traû lôøi ñieän thoaïi vaø ñaët lòch caùc cuoäc heïn. Trong caên hoä khieâm toán cuûa mình, Bartels phaûi töï laøm moïi thöù, töø giaët giuõ, naáu nöôùng, laùi xe vaø ... doïn göôøng nguû. “Hoï thöïc söï coi toâi laø vua cuûa hoï vaø hoï muoán cung phuïng toâi. Hoï chuaån bò ñoà aên cho toâi, ñöa toâi ñi ñaây ñoù vaø baûo veä toâi. Hoï muoán laøm moïi ñieàu cho toâi, thöù maø toâi thöôøng xuyeân phaûi töø choái vì khoâng quen” Bartels cho bieát. “Laø vua cuûa moät ngoâi laøng Chaâu Phi hoaëc moät nôi töông töï nhö theá khoâng gioáng caùc nöõ hoaøng cuûa Chaâu AÂu - nôi moïi thöù daønh cho hoï ñöôïc baøy saün treân maâm baïc. Toâi thöïc söï phaûi laøm vieäc vaát vaû ñeå giuùp ngöôøi daân cuûa mình. Toâi phaûi coáng hieán baûn thaân cho hoï ñeå hoï coù ñöôïc cuoäc soáng toát ñeïp hôn” - Vua Peggy cho hay. Quaû thaät, trong nhieàu naêm laøm vua vöøa qua, Bartels ñaõ giuùp caùc gia ñình ngheøo trong vieäc traû tieàn hoïc phí cho con caùi hoï, mua maùy vi tính cho tröôøng hoïc. Vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhieàu ngöôøi Myõ khaùc, baø coøn trang bò ñöôïc cho Otuam chieác xe cöùu thöông ñaàu tieân vaø moät heä thoáng nöôùc saïch. Öu tieân tieáp theo cuûa vua baø laø ñöa caùc nhaø veä sinh taân tieán tôùi Otuam. Vua Peggy luoân laéng nghe yù kieán töø caùc quan caän thaàn

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

cuûa mình, töø nhöõng ngöôøi giaø trong laøng ñeå luoân bieát ñöôïc moïi ñieàu ñang xaûy ra trong vöông quoác cuûa mình.

CaËP ÑoÂI KEùo XE ÑI BoÄ XUYEÂn naM MYÕ Moät caëp ñoâi ngöôøi Anh ñaõ coù cuoäc cuoäc haønh trình ñaùng nhôù sau khi thöïc hieän cuoäc ñi boä xuyeân Nam Myõ vôùi quaõng ñöôøng daøi 10.300 km trong 15 thaùng. Ñieàu ñaùng noùi, caëp ñoâi naøy vöøa ñi vöøa keùo theo 2 xe ñaåy coù troïng löôïng 100 kg. 2 chieác xe ñaåy maø Katharine vaø David Lowrie mang theo ñöôïc söû duïng ñeå chuyeân chôû nhöõng thöù coù theå aên ñöôïc maø hai ngöôøi tìm thaáy treân ñöôøng ñi. Caëp ñoâi Katharine vaø David Lowrie baét ñaàu khôûi haønh chuyeán ñi töø muõi phía nam cuûa Chile vaøo ngaøy 28/7/2012 - ñuùng vaøo dòp khai maïc Theá vaän hoäi Olympic London 2012. Cuoái cuøng, hoï keát thuùc cuoäc haønh trình taïi bôø bieån phía baéc cuûa Venezuela hoâm 20/11. Chuyeán ñi cuûa hai ngöôøi nhaèm muïc ñích khaûo saùt vaø laáy maãu moät soá ñoäng vaät hoang giaõ, cuõng nhö tìm hieåu heä sinh thaùi treân traùi ñaát. Trong cuoäc haønh trình, Katharine vaø David Lowrie ñi ñaõ qua caùc nöôùc nhöArgentina, Bolivia vaø Brazil. Hoï cuõng vöôït qua nhöõng khu röøng nhieät ñôùi coå, nhieàu ngoïn nuùi phuû tuyeát vaø caùc caùnh ñoàng coû hoang ñaày naéng gioù. Anh David Lowrie, 35 tuoåi ôû haït Northumberland (Anh) cho bieát: “Chuùng toâi quyeát ñònh tieát loä veà quaù trình chuùng toâi soáng nhôø vaøo theá giôùi töï nhieân. Töøng böôùc nhoû chuùng toâi ñaõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khoù khaên döôøng nhö khoâng theå vöôït qua”. Hoaøng töû nöôùc

Anh William thaäm chí cuõng raát kinh ngaïc vaø aán töôïng veà chuyeán ñi naøy cuûa hai ngöôøi. Hoaøng töû ñaõ vieát leân trang web cuûa caëp ñoâi naøy: “Toâi caàu chuùc cho hai ngöôøi khoâng phaûi chòu quaù nhieàu veát boûng roäp, muoãi caén hay nhöõng veát seïo trong chuyeán ñi. Toâi muoán göûi ñeán hai ngöôøi lôøi chuùc chaân thaønh, toát ñeïp vaø loøng khaâm phuïc”.

Caù ChEùP naËng 60 Kg Moät ngöôøi ñaøn oâng ôû Anh ñaõ caâu ñöôïc moät con caù cheùp khuûng coù caân naëng 60kg - töông ñöông troïng löôïng cuûa ngöôøi. OÂng Keith Williams, 56 tuoåi, ôû Carshalton, haït Surrey, mieàn nam nöôùc Anh, ñaõ caâu ñöôïc chuù caù cheùp Xieâm khoång loà taïi moät khu nghæ döôõng caâu caù ôû Krabi, Thaùi Lan sau 25 phuùt thaû caàn. Ñoù chính laø moùn quaø yù nghó nhaát maø oâng coù ñöôïc ñuùng ngaøy sinh nhaät. Stuart Gillham - chuû nhaân khu nghæ döôõng cho bieát: “Keith cuøng vôùi


DEC 05, 2008 SOÁ 315 05, SOÁ A315 Ï C CH HÍÍDEC RAÏN N G 2008 ÑOÂN NG G °° SSO OÁ Á 433 416 °° NOV FEB 20, TTA ÏP P RAÏ G ÑOÂ 05,2013 2013

RAO VAËT RAÏNG ÑOÂNG REÛ & HIEÄU QUAÛ CHO NHÖÕNG QUAÛNG CAÙO NHOÛ. NHÔØ SOÁ LÖÔÏNG PHAÙT HAØNH LÔÙN VAØ ROÄNG KHAÉP CAÙC TIEÅU BANG

678-360-2840 ª HOAËC XEM TRANG 190

223

TAÏPP CHÍ CHÍ RAÏ RAÏNNGG 211 ÑOÂNNGG TAÏ ÑOÂ

59


224

moät nhoùm baïn cuûa oâng aáy ñaõ ñeán ñaây ñeå toå chöùc sinh nhaät laàn thöù 56. Keith noùi vôùi vôï raèng oâng coù linh caûm seõ caâu ñöôïc moät con caù ñaëc bieät vaøo hoâm ñoù”. “OÂng Keith luùc ñoù hôi soác. OÂng aáy noùi chöa bao giôø töôûng töôïng coù theå caâu ñöôïc con caù laäp kyû luïc theá giôùi”, Gillham noùi. Kyû luïc môùi naøy cuûa oâng Keith Williams ñang chôø Hieäp hoäi caâu caù Quoác teá coâng nhaän.

Co gaùI MaËC VaùY SÖÕa. Nhieáp aûnh gia ngöôøi Anh goác Ba Lan Jaroslav Wieczorkiewiz vöøa laøm meâ ñaém ñoäc giaû vôùi boä aûnh lòch caùc coâ gaùi maëc vaùy söõa. Ñoù laø böùc aûnh nhöõng ngöôøi maãu theo xu höôùng thôøi trang cuûa nhöõng naêm 50 trong nhöõng chieác vaùy nhö ñöôïc taïo ra töø söõa. Ñeå chuïp ñöôïc böùc aûnh ñoäc ñaùo naøy, anh söû duïng haøng traêm lít söõa ñoå töø treân xuoáng caùc ngöôøi maãu vaø chuïp vôùi toác ñoä nhanh khieán cho vaùy aùo cuûa caùc ngöôøi maãu nhö ñöôïc phuû moät lôùp söõa. Anh cho bieát, nhöõng böùc aûnh naøy ñöôïc chuïp hoaøn toaøn töï nhieân chöù khoâng heà söû duïng kyõ xaûo vi tính. Wieczorkiewiz laø ngöôøi saùng laäp ra AurumLight Studio theo tröôøng phaùi nhieáp aûnh yù töôûng, söû duïng hieäu öùng khaùc thöôøng ñeå taïo neân nhöõng böùc aûnh ñoäc ñaùo. Anh ñöôïc môøi ñi dieãn thuyeát khaép theá giôùi veà tröôøng phaùi nhieáp aûnh naøy.

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

KhUûng Long hoùa Ñaù Theo CNN ngaøy 3-10, moät coâng nhaân cuûa Coâng ty Tourmaline Oil Corp ñang duøng maùy xuùc ñeå doïn maët baèng cho coâng trình laép ñaët oáng daãn daàu taïi thò traán Spirit River thì phaùt hieän gaàu xuùc vöøa chaïm vaøo vò trí troâng gioáng nhö choùp ñuoâi moät con khuûng long hoùa thaïch. Nhoùm coâng nhaân laäp töùc döøng laøm vieäc vaø môøi nhaø coå sinh vaät hoïc Matthew Vavrek ñeán hieän tröôøng xem xeùt. CNN moâ taû oâng Vavrek ñaõ kinh

ngaïc khi nhaän ra treân phieán ñaù ñoù thöïc söï laø hoùa thaïch xöông ñuoâi khuûng long coøn nguyeân veïn. Con khuûng long naøy ñöôïc cho laø daøi ñeán 10,6 meùt vaø soáng caùch ñaây haøng trieäu naêm. “Thaät khoù tin khi tìm ñöôïc moät hoùa thaïch nguyeân veïn nhö vaäy” oâng noùi. Theo CNN, caùc nhaø coå sinh vaät hoïc thöôøng tìm thaáy hoùa thaïch khi chuùng ñaõ bò vôõ naùt hoaëc naèm raûi raùc chöù khoâng troïn veïn nhö maåu ñuoâi khuûng long naøy. “Laàn cuoái cuøng toâi thaáy moät hoùa thaïch nhö vaäy laø trong baûo taøng. Toâi chöa bao giôø thaáy thöù gì nhö theá tröôùc ñaây” - oâng Vavrek baøy toû söï ngaïc nhieân. Hieän oâng Vavrek vaø caùc ñoàng nghieäp ñang noã löïc taùch maåu hoùa thaïch ra khoûi lôùp ñaát ñaù. Coâng vieäc döï kieán keùo daøi vaøi tuaàn, thaäm chí vaøi thaùng neáu thôøi tieát xaáu. Nhaø khoa hoïc naøy cuõng cho bieát hoï khoâng chaéc lieäu toaøn boä phaàn coøn laïi cuûa con khuûng long naøy cuõng naèm ôû ñoù hay khoâng. OÂng Vavrek noùi coù theå maát haøng naêm ñeå phaân loaïi con khuûng long naøy, ngay caû khi hoùa thaïch cuûa noù khôùp vôùi caùc loaøi khuûng long maø khoa hoïc ñaõ tìm ra. “Seõ coøn laâu hôn nöõa neáu ñaây laø

moät loaøi khuûng long maø chuùng ta chöa töøng thaáy bao giôø” - oâng noùi.

CaÂY ÑaØn VÓ CaÀM TITanIC Caây vó caàm töøng ñöôïc chôi treân Titanic vaøo ñuùng ngaøy chieác taøu naøy chìm thaùng 4/1912 ñaõ ñöôïc baùn ñaáu giaù taïi Anh vôùi soá tieàn leân tôùi 1,45 trieäu USD. Caây ñaøn ñöôïc xem nhö moät trong nhöõng nhaïc cuï noåi tieáng nhaát theá giôùi, moät bieåu töôïng baèng goã cuûa söï hi sinh, duõng caûm vaø bình tónh. Ñuùng vaøo ngaøy thöù Baûy, caây ñaøn ñaõ ñöôïc chôi treân boong cuûa chieác taøu Titanic khi noù ñang daàn chìm xuoáng caùch ñaây moät theá kyû. Baát chaáp vieäc caây ñaøn hoøan toaøn khoâng theå söû duïng ñöôïc nöõa, caùc khaùch haøng tham gia ñaáu giaù vaãn raát haùo höùc sôû höõu noù, khieán möùc giaù cuoái cuøng ñöôïc ñaåy leân tôùi 900.000 baûng Anh, töông ñöông 1,45 trieäu USD. Möùc giaù khôûi ñieåm ñöôïc ñöa ra chæ laø 50 baûng Anh. Theo Henry Aldridge & Son, nhaø ñaáu giaù taïi Anh chuyeân toå chöùc ñaáu giaù caùc kyû vaät thu thaäp ñöôïc töø Titanic, ñaây laø möùc giaù kyû luïc cho moät vaät thu ñöôïc töø con taøu ñaém naøy. Moät nhaø söu taäp taïi Anh ñaáu giaù qua ñieän thoaïi ñöôïc xaùc ñònh laø ngöôøi chieán thaéng chæ sau khoaûng 10 phuùt. Nhaïc cuï bò nöôùc bieån aên moøn naøy ñöôïc cho laø töøng thuoäc veà nhaïc tröôûng Wallace Hartley, moät trong soá hôn 1500 naïn nhaân töû naïn trong thaûm kòch chìm taøu naøy. Treân thaân caây vó caàm coù khaéc teân cuûa Hartley.ª


TAP Ï CHÍDEC RAÏN G ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013 05, 2008

SOÁ 315

225

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG

www.DrRobertZarach.com

3979 Buford Hwy, Ste. 121. Atlanta, GA 30345

213


226

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COÂ thanh LAn

VÔùI VÔÏ ThEÁ LaØ ÑUû Chò Thanh Lan meán! Ñuùng ra laù thö naøy khoâng phaûi gôûi cho chò, nhöng em khoâng muoán gôûi tröïc tieáp cho choàng, duø raát muoán ñöôïc vieát ra nhöõng lôøi naøy. Vaäy laøm phieàn chò ñoïc giuùp oâng xaõ cuûa Thuyû Chi nha! Choàng thöông! Hoâm tröôùc vôï chæ cho choàng thaáy caùi cover cuûa baùnh xe sau bò rôùt maát do söï baát caån cuûa vôï khi de xe, can leân leà neân rôùt hoài naøo khoâng hay. Ngay töùc thì choàng mua veà thay, thaáy vaäy vôï baûo: “Choàng thay laøm gì, khoâng coù caùi ñoù thì coù sao ñaâu, xe vaãn chaïy ñöôïc maø?”. Choàng ñaùp: “Ñeå vaäy vôùi vôï thì khoâng sao nhöng ngöôøi ta seõ cöôøi choàng”. Choàng ôi, vôï bieát choàng luoân maëc caûm vì nhaø mình ngheøo, vì choàng chæ laø anh coâng nhaân bình thöôøng, khoâng business naøy, business noï, khoâng kieám ñöôïc nhieàu tieàn baèng anh em, chuùng baïn. Choàng cuõng hay töï traùch mình vì khoâng lo ñöôïc cho vôï con cuoäc soáng no ñuû, giaøu sang. Ai chaúng muoán coù choàng thaønh ñaït, giaøu sang, vôï cuõng khoâng ngoaïi leä, nhöng coù ai chaéc raèng giaøu coù thì seõ haïnh phuùc? Choàng coù thaáy nhaø nhoû Höông, baïn chuùng mình khoâng? Coù choàng thaønh ñaït, laøm chuû moät coâng ty aên neân laøm ra. Theá maø noù cöù theøm moät böõa côm coù ñuû thaønh vieân quaây quaàn nhö gia ñình mình maø chaúng ñöôïc. Hay nhaø chò Lynn, haøng xoùm cuûa mình, nhaø cao cöûa roäng, chaúng thieáu thöù gì, nhöng hai vôï choàng suoát ngaøy huïc haëc, ghen tuoâng nhau. Maët chò Lynn luùc naøo cuõng uû ruõ vì noãi lo maát choàng... Giaøu coù maø nhö vaäy thì vôï xin thoâi. Choàng cuûa vôï khoâng giaøu veà tieàn nhöng tình caûm vôùi gia ñình thì

bao la. Ñaâu phaûi ai cuõng kieám ñöôïc ngöôøi choàng heát loøng vôùi gia ñình, yeâu vôï, thöông con, chí thuù laøm aên? Ñaâu phaûi choàng ai cuõng tieát kieäm töøng ñoàng tieàn cafee vaø tieâu vaët ñeå khi thì thay caùi ñieän thoaïi “cuøi baép” –baèng caùi I- phone cho vôï, khi thì mua chieác xe ñaïp 3 baùnh cho con nhö choàng? Choàng ôi, choàng haõy cöù laø choàng nhö baây giôø, bôûi vôï chæ mong muoán coù theá - moät cuoäc soáng yeân oån vaø bình dò. Vôùi vôï “choàng em aùo raùch em thöông, choàng ngöôøi aùo gaám xoâng höông maëc ngöôøi”. Kyù teân Vôï thöông

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Thuûy Chi thöông meán Ñoïc baøi laù thö cuûa Chi maø Thanh Lan ñaõ khoùc, khoùc vì möøng cho Thuyû Chi coù moät gia ñình haïnh phuùc vaø khoùc cho soá phaän cuûa nhieàu phuï nöõ, maø Thanh Lan thöôøng gaëp trong nhöõng caùnh thö gôûi veà. Phuï nöõ chæ mong coù moät ngöôøi choàng bieát yeâu thöông, thoâng caûm vaø chia seû cuøng vôï trong cuoäc soáng hoân nhaân. Thaø ngheøo maø vôï choàng, con caùi beân nhau; cuøng nhau ñi chôi, chuïp aûnh kyû nieäm trong tieáng cöôøi haïnh phuùc, cuøng aên uoáng chuyeän troø roâm raû. Quyeàn chöùc maø chi, tieàn baïc maø chi, tình nghóa vôï choàng laïnh nhaït, tình caûm cha con cuõng nheï teânh. Thöôøng xuyeân hoäi hoïp xa nhaø, xa vôï con, coù ngöôøi choàng caëp boà vaø tìm caùch ruõ boû vôï nhö moät chieác aùo cuõ; nhöng vì vôï quaù hieàn laønh, ñaûm ñang neân choàng giaû vôø ghen tuoâng, ñeán khi con caùi phaùt hieän chuyeän ngoaïi tình cuûa boá thì choàng môùi chòu im nhöng khoâng bao giôø thöøa nhaän. Ñaõ sinh ra laøm ngöôøi thì ai cuõng coù nieàm vui vaø noãi khoå rieâng, moãi

caây moãi hoa, moãi nhaø moãi caûnh, chöù chaúng ai ñöôïc ñieåm 10 troøn trónh trong ñôøi heát ñaâu. Thanh Lan ñöôïc bieát coù nhieàu caëp vôï choàng chaúng coøn chuùt tình caûm naøo vôùi nhau nhöng hoï vaãn luoân coá goàng leân ñeå ñoùng toát vai troø cuûa mình tröôùc maët con caùi, hai beân noäi ngoaïi vaø caû vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh, nhöng soáng nhö theá ngöôøi trong cuoäc quaù khoå, cuoäc soáng vôï choàng vaø thieáu ñi tình yeâu thöông chaêm soùc nhau thì voâ vò laém. “Ngöôøi vôï” trong laù thö cuûa Thuûy Chi thaät tuyeät vôøi. Neáu chòu khoù tìm kieám dai daúng, kieân trì, mieät maøi nhieàu naêm theá naøo cuõng tìm ñöôïc moät coâ vôï nhö vaây, Thanh Lan nghó nhöõng ngöôøi nhö theá xaõ hoäi baây giôø coøn nhieàu laém… Caùc ñoäc giaû thaân meán! Mình tin caâu chuyeän cuûa Thuûy Chi laø coù thaät vaø laø mô öôùc cuûa khaù nhieàu phuï nöõ ñaõ coù gia ñình, ñoù laø moät nghòch lyù maø phaàn lôùn phuï nöõ khi yeâu ñeàu maéc phaûi. Khi yeâu hoï thích ñaøn oâng ñeïp trai, phong ñoä, ga laêng, thaâm chí ñaøo hoa, giaøu coù, coù chöùc quyeàn... vaø raát haõnh dieän vôùi baïn beø. Coù coâ bò ruoãng raãy vaãn ñeo ñuoåi, khoâng töø boû, coù coâ coá tình coù baàu ñeå “chaøng” khoâng theå xa... Coù gia ñình vaø soáng chung, daàn daàn nhaän ra, phaøm ñaøn oâng ñaõ “ñaøo hoa” khoù maø boû ñöôïc thoùi traêng hoa; phaøm laø ñaøn oâng ga laêng vaø khoaùi chieàu chuoàng caùc coâ gaùi, laïi hieám khi chaêm soùc vôï con, gia ñình; phaøm laø ñaøn oâng coù chöùc quyeàn hay laøm aên giaøu coù, thôøi gian phaàn lôùn daønh cho ñoái taùc, quaùn nhaäu vaø em uùt vaây quanh, khoù thoaùt chuyeän aên chôi ñaøng ñieám... Khi ñoù hoï caàn nhaát laø ngöôøi ñaøn oâng bieát quan taâm, chia seû, bieát chaêm soùc vôï con, bieát theå hieän vai trôø ngöôøi choàng, ngöôøi cha trong gia ñình chöù khoâng phaûi thi thoaûng “neùm” cho cuïc tieàn roài “bieán” suoát ngaøy. Nghòch


228

lyù thay, ngay caû caùc coâ gaùi ñaõ yeâu nhieàu, traûi qua nhieàu moái tình vaø ñoå vôõ, ñaõ luoáng tuoåi, khi gaëp ngöôøi ñaøn oâng chaân chính, ñaøng hoaøng vaãn caûm giaùc “queâ queâ” duø meán, tin töôûng nhöng khoâng muoán yeâu thaät söï, caøng khoâng muoán laáy laøm choàng bôûi vôùi hoï “ñaïi gia, ñöôïc quan taâm, chieàu chuoäng” vaãn laø soá 1. Ñoù laø lyù do nhieàu ngöôøi sau khi coù gia ñình, coù con môùi “ngaäm nguøi tieác nuoái” ngöôøi ñaøn oâng bieát yeâu thöông vaø soáng coù traùch nhieäm. Thuûy Chi meán! Chæ vôùi moät suy nghó “choàng em aùo raùch em thöông, choàng ngöôøi aùo gaám xoâng höông maëc ngöôøi” Chi xöùng ñaùng nhaän ñieåm 10 veà hình töôïng ngöôøi vôï. Thaät thieáu soùt neáu khoâng khen oâng xaõ cuûa em. “Raâu toâm naáu vôùi ruoät baàu, choàng chan vôï huùp gaät ñaàu khen ngon. Moãi caây moãi hoa moãi nhaø moãi caûnh, bieát lieäu côm gaép maém roài cuõng xong thoâi. Chuùc gia ñình em luoân haïnh phuùc. Thanh Lan

ngÖÔØI ThÖù 3 Toâi ñaõ gaëp oâng ta laø ngöôøi ñaøn oâng maø ngöôøi ta thöôøng noùi trong xöù Muø thaèng Choät laøm vua. Thaät ñuùng nhö theá. Toâi vaø oâng ta cuøng laøm chung moät haõng ñieän töû, maø toâi vaøo laøm tröôùc oâng ta laâu laém. Khi oâng aáy xuaát hieän, toâi ñaõ thaáy ñöôïc hình aûnh ngöôøi ñaøn oâng maø toâi caàn, maëc duø khi ñoù toâi ñang coù moät gia ñình vôùi 3 ñöùa con nhö moïi ngöôøi, theá nhöng toâi ñaõ phaûi ngaõ guïc tröôùc hình aûnh cuûa oâng ta. Toâi baét ñaàu lao vaøo cuoäc chinh phuïc oâng ta baèng moïi phöông thöùc.... Nöôùc maét, noãi buoàn vaø söï ñau khoå v.v... ñeå ñöa oâng aáy ra khoûi maùi aám gia ñình cuûa chính oâng ta... Sau khi quan heä ñöôïc ñoâi naêm thì toâi muoán quan heä giöõa hai chuùng toâi ñöôïc danh chaùnh ngoân thuaän hôn. Chuùng toâi ñoàng yù vôùi nhau, toâi chia tay vôùi ngöôøi choàng vaø oâng ta chia tay vôùi ngöôøi vôï ñeå hôïp thöùc hoùa cuoäc soáng cho caû hai... Nhöng sau khi toâi li dò, oâng ta vaãn khoâng li dò vôï vaø cuoäc soáng nhö theá keùo daøi cho ñeán ngaøy hoâm nay. Toâi vaãn phaûi soáng vaø ñi beân caïnh oâng ta döôùi hình thöùc caùi boùng

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

cuûa ngöôøi vôï oâng ta maø thoâi. Maëc duø tham döï nhöõng buoåi tieäc tuøng, naøo laø sinh nhaät, ñaày thaùng, ñaùm cöôùi, thoâi noâi... nhöng toâi khoâng caûm thaáy vui vì vaãn chæ laø nuùp döôùi caùi boùng cuûa ngöôøi ñaøn baø thöù nhaát... Khi vôï oâng ta phaùt hieän ra moái quan heä naøy, toâi sôï phaûi ñoái ñaàu vôùi baø ta, neân toâi ñaõ phaûi traùnh neù baèng nhieàu caùch, toâi sôï moät ngaøy naøo ñoù lôõ chaúng may baø ta baét gaëp khi toâi ñi treân ñöôøng hay moät nôi naøo ñoù... Toâi khoâng bieát phaûi laøm sao, coù ñoâi luùc toâi ñaõ phaûi haèn hoïc vôùi oâng ta vì oâng ta heïn maø khoâng ñeán. Coù luùc toâi ñaõ coù thaùi ñoä ghen ngöôïc vôùi baø ta. Nhieàu ñeâm naèm moät mình toâi laïi ñau khoå vì khoâng giöõ ñöôïc oâng ta ôû maõi beân toâi, coù luùc nhö ñieân daïi toâi goïi ñieän cho oâng ta moãi ngaøy khoâng bieát bao nhieâu laàn ñeå ñöôïc nghe oâng ta noùi duø chæ moät lôøi roài thoâi. Toâi ghen laém vaø toâi cuõng buoàn laém, maõi maõi toâi chæ laø hình boùng thöù ba maø thoâi, maëc duø toâi ñaõ laøm moïi caùch keå, caû maùnh khoùe thuû ñoaïn cuûa ngöôøi ñaøn baø ñeå giöõ oâng ta laïi cho rieâng mình, nhöng toâi vaãn khoâng giöõ ñöôïc oâng ta. Roài thôøi gian qua ñi vaø qua ñi toâi khoâng nhaän ñöôïc tôø giaáy ly hoân cuûa oâng ta vôùi ngöôøi vôï chính thöùc. Toâi vaãn phaûi chôø ñôïi oâng ta ngaøy qua ngaøy trong noãi ñau cuûa ngöôøi ñaøn baø thöù ba... Giôø thì toâi khoâng coøn gia ñình, caùc con toâi ñaõ lôùn, chuùng khoâng ôû gaàn beân toâi nöõa vaø ngöôøi choàng cuõ cuûa toâi cuõng ñaõ coù maùi aám gia ñình môùi, chæ coøn toâi ngaøy qua ngaøy ñi veà ñôn coâi trong caên phoøng troï moät mình vaø chæ moät mình ñeå chôø vaø ñeå ñôïi, khoâng bieát mình ñang chôø gì, ñôïi gì cho cuoäc ñôøi coøn laïi cuûa chính mình... Bình Lan

TRaû LÔØI CUûa Thanh Lan Cuøng laø phuï nöõ vôùi nhau, ñieàu ñaàu tieân Thanh Lan muoán ñöôïc göûi tôùi chò, ñoù laø lôøi chia seû tröôùc tình traïng ñaùng buoàn hieän taïi cuûa chò. Maët khaùc, xin pheùp chò cho Thanh Lan ñöôïc noùi ngay raèng, nhöõng baát haïnh maø chò ñang phaûi gaùnh chòu laø haäu quaû cuûa nhöõng quyeát ñònh hay choïn löïa thieáu saùng suoát cuûa chò, khi chò chuû quan, tin vaøo nhöõng phöông thöùc chinh phuïc

ngöôøi ñaøn oâng môùi... Cuõng nhö tin vaøo lôøi höùa seõ ly dò vôï cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñoù, ñeå seõ chính thöùc vôùi chò! Baèng vaøo söï hieåu bieát thoâ thieån cuûa Thanh Lan thì phuï nöõ chuùng ta thöôøng döïa vaøo caûm tính (thieáu khaùch quan) khi ñi tôùi nhöõng quyeát ñònh lôùn lao cho ñôøi mình. Theo Thanh Lan, ñoù cuõng laø moät daïng töï tin quaù ñaùng cuûa moät soá phuï nöõ. Trong khi vôùi nam giôùi, khoâng keå nhöõng tröôøng hôïp ngoaïi leä thì nhö Thanh Lan bieát, sau giai ñoaïn ñaàu laø giai ñoaïn bò quyeán ruõ maïnh meõ, döõ doäi bôûi nhöõng caùi môùi, caùi laï maø moái lieân heä tình caûm ngoaøi hoân nhaân ñem tôùi, laø giai ñoaïn hoï tænh ngoä... Söï kieän “qua côn meâ” ñoàng nghóa vôùi vieäc seõ khoâng deã gì ñeå ngöôøi ñaøn oâng hy sinh gia ñình cho nhöõng quyeán ruõ, haáp daãn ban ñaàu bôûi caùi laï, caùi môùi... Vì theá, neáu hoï coù laàn khaân hay töø choái thöïc hieän nhöõng höùa heïn, cam keát tröôùc ñoù cuûa hoï, Thanh Lan nghó cuõng laø ñieàu deã hieåu. Vaán ñeà coøn laïi cuûa ngöôøi phuï nöõ trong hoaøn caûnh naøy laø tôùi luùc naøo hoaëc bao giôø môùi tænh ngoä, ñeå töï cöùu mình? Do ñaáy, tröôùc boái caûnh laø nhöõng gì chò keå trong thö, Thanh Lan xin coù vaøi yù kieán nhoû vôùi chò sau ñaây: - Nhö ôû phaàn ñaàu thö, Thanh Lan ñaõ noùi, haäu quaû hoâm nay, sôû dó coù laø do chuû quan cuûa chò taïo ra. Vaø tình traïng “beá taéc” aáy ñaõ keùo daøi nhieàu naêm, xin chò coá gaéng nhìn thaúng vaøo söï thaät phuõ phaøng, ñeå chaám döùt haún söï chôø ñôïi, troâng mong ñieàu seõ khoâng bao giôø xaûy ra! Neáu laøm ñöôïc nhö vaäy, coù nghóa chò ñaõ töï cöùu mình. Nhôø theá chò seõ tìm laïi ñöôïc söï bình an taâm hoàn maø chò ñaõ ñaùnh maát. Theâm vaøo ñoù, söï bình an taâm hoàn seõ giuùp chò tænh taùo, khaùch quan hôn trong tröôøng hôïp chò vaãn caûm thaáy caàn phaûi coù cho mình moät cuoäc tình hay moät maùi gia ñình khaùc. Vaø Thanh Lan tin, vôùi kinh nghieäm ñau thöông hieän taïi, ngay töø khôûi ñaàu, chò seõ traùnh ñöôïc moïi lieân heä vôùi nhöõng ngöôøi ñaøn oâng ñang coù gia ñình. Duø hoï laø ai vaø theà boài, höùa heïn nhöõng gì vôùi chò... Chuùc chò bình an vaø nhieàu may maén trong nhöõng ngaøy tröôùc maët. Thanh Lan ª


230

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

6061


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

231


232

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

233


234

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

THÔ TRAÀN VAÁN LEÄ

N

gày từng ngày ngắn lại. Đêm từng đêm dài thềm. Nắng chỉ đến bên thềm chơi chút rồi chạng vạng… Mùa Đông nhìn ánh sáng như nhìn một ngọn đèn, phân biệt trắng và đen, phân biệt ngày với tối… Quê Hương mùa nước nổi, ngày không biết trôi đâu… Ở đây, những chiếc cầu rung rinh chiều sương khói… Mùa Đông không mong đợi, mùa Đông cứ trở về. Đây không có bờ đê để nghiêng tai nghe song… Đây thành phố tiếng động, xe bus thở phì phào, người không muốn chen nhau, bước chân như cũng hẹp… Mùa Đông không có bếp / nào thấy khói quyện bay. Người không ai cầm tay để chuyền nhau hơi ấm… Người ta mặc áo sậm / đi quét lá vàng rơi. Những con chim trên trời chắc đã về trên núi? Mùa Đông tôi không hỏi “Em thấy lạnh thế nào?”. Mùa Đông, một tiếng chào / hiếm hoi đường đi bộ… Nói thế là tôi nhớ. Nhớ ai nhỉ bây giờ? Thả hồn tan trong thơ nhặt chơi vài câu chữ… TRẦN VẤN LỆ


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

235


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

237


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

239


240

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

PHÖÔNG ÑIEÀN BIEÂN SOAÏN

Töø 5 ñeán 20 thaùng 11, naêm 2013

NAM NÖÕ XEM CHUNG

GIAÙP TYÙ 30 TUOÅI: Khoâng neân buoàn phieàn vì chuyeän khoâng vöøa yù cuûa nhöõng ngöôøi thaân gaây neân. Ñaây chaúng qua laø söï voâ tình maø thoâi. Löu taâm nhieàu veà xe coä. Coù taøi loäc nhoû. NHAÂM TYÙ 42 TUOÅI: Nhöõng döï tính chöa neân thöïc hieän luùc naøy keûo deã gaây baát lôïi. Giaän doãi trong gia ñình chæ laøm mình meät theâm maø thoâi, neân taïo nieàm vui laø toát nhaát. Ngheà nghieäp taøi chaùnh coù vaøi raéc roái nhoû. CANH TYÙ 54 TUOÅI: Hanh thoâng veà maët taøi loäc nhôø ôû ngheà nghieäp hieän taïi ñang tieán trieån khaû quan. Chuyeän con caùi, ñöøng xen vaøo thaùi quaù chæ laøm theâm loän xoän raïn nöùt maø thoâi. MAÄU TYÙ 66 TUOÅI: Chuyeän trôû ngaïi trong coâng vieäc ñaõ giaûi quyeát xong. Hieän ñang coù vaøi bieán chuyeån thuaän lôïi. Taøi chaùnh töông ñoái thoaûi maùi tuy vaãn phaûi lo laéng. Giöõ gìn söùc khoûe. AÁT SÖÛU 29 TUOÅI: Neân ñeå taâm hôn nöõa trong caùch cö xöû taïi gia ñình keûo deã bò hieåu laàm. Tình caûm caù nhaân vui veû nhöng chôù ñeå luùn lay aûnh höôûng ñeán söï hoïc cuõng nhö ngheà nghieäp. QUYÙ SÖÛU 41 TUOÅI: Caån thaän nhieàu veà nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán phaùp lyù, nhaát laø giaáy tôø. Vieäc laøm vaãn oån ñònh. Taøi loäc hôi phaûi lo vì phaûi chi phí nhieàu trong nhöõng chuyeän baát thöôøng. TAÂN SÖÛU 53 TUOÅI: Veà taøi loäc cuõng nhö coâng vieäc, phaûi suy nghó nhieàu vì nhöõng söï vieäc trong töông lai. Coù vaøi nieàm vui nhoû nhöng baát ngôø mang ñeán. Coù hyû söï trong gia ñaïo. KYÛ SÖÛU 65 TUOÅI: Tin töùc khoâng vui laém cuûa thaân nhaân töø xa göûi tôùi. Ngheà nghieäp coù nhöõng may maén baát ngôø do quyù nhaân giuùp ñôõ. Ñi xa coù lôïi. BÍNH DAÀN 28 TUOÅI: Trong ngheà nghieäp coù coù caáp treân löu taâm naâng ñôõ. Chuyeän tình caûm chöa ñi ñeán ñaâu, ñöøng maát thôøi giôø nhieàu veà vieäc naøy. Caån thaän nhieàu khi laùi xe coä. GIAÙP DAÀN 40 TUOÅI: Nhöõng söï truïc traëc trong vaán ñeà laøm aên khieán phaûi suy nghó nhieàu. Tuy nhieân, taøi chaùnh laïi coù may maén baát ngôø. Neân traùnh söï raéc roái veà tình caûm. NHAÂM DAÀN 52 TUOÅI: Ñaõ gaëp ñöôïc nhöõng hanh thoâng trong coâng vieäc. Tuy vaäy, cuõng phaûi noã löïc thaät nhieàu. Tieàn baïc ñaõ thoaûi maùi hôn thôøi gian vöøa qua. Ñi xa thuaän lôïi. CANH DAÀN 64 TUOÅI: Nhöõng söï vieäc ñang chôø ñôïi seõ coù keát quaû toát ñeïp ngoaøi söï mong muoán. Chuyeän con caùi, chôù coù xen vaøo chæ theâm nhöùc ñaàu. Taøi chaùnh coù may maén nhoû. Caån thaän veà xe coä vaø söùc khoûe khi trôøi trôû laïnh, chuù yù vieäc ñi ñöùng kheùo ngaõ teù. ÑINH MAÕO 27 TUOÅI: Caàn phaûi bieát saép xeáp, toå chöùc laïi trong phöông caùch laøm vieäc cuõng nhö trong cuoäc soáng cho chaët cheõ ñeå coù theå ñaït ñöôïc keát quaû khaû quan hôn. Coù quyù nhaân giuùp ñôõ neân tinh thaàn thoaûi maùi. AÁT MAÕO 39 TUOÅI: Tieàn baïc vaøo tay noï laïi hao toån vì nhöõng chuyeän chaúng ñaëng ñöøng vaø ra tay kia. Ngheà nghieäp vaãn oån ñònh. Ñi xa coù may maén baát ngôø. Tuy nhieân phaûi thaät caån thaän veà xe coä. QUYÙ MAÕO 51 TUOÅI: Nhöõng döï tính ñang ôû treân theá thuaän lôïi, cöù tieáp tuïc theo ñuoåi. Veà tieàn baïc coù hao toån, nhöng laïi coù nhöõng may maén nhieàu khieán tinh thaàn thoaûi maùi nhieàu. Löu taâm keû tieåu nhaân ganh gheùt noùi xaáu. TAÂN MAÕO 63 TUOÅI: Coù vieäc ñi xa hoaëc thay ñoåi ñeàu gaëp hanh thoâng, toát ñeïp. Coù quyù nhaân töï giuùp neân coâng vieäc raát troâi chaûy nhö yù. Taøi chaùnh raát khaû quan. Gia ñaïo coù hyû söï cuûa thaân toäc. MAÄU THÌN 26 TUOÅI: Coâng vieäc vaãn tieán trieån toát ñeïp. Ñöøng ñeå taâm vaø luïy veà chuyeän tình caûm thaùi quaù seõ mang laïi nhöõng keát quaû xaáu cho söï nghieäp. Chôù say meâ veà toác ñoä luùc chaïy xe gaây tai haïi lôùn. BÍNH THÌN 38 TUOÅI: Tuy gaëp caêng thaúng chuùt ít veà chuyeän laøm aên tuy nhieân moïi söï vieäc seõ bieán hung thaønh kieát. Coù baïn beø hoã trôï tích cöïc. Taøi chaùnh coù lo laéng luùc ñaàu, sau ñoù seõ thoaûi maùi nhö yù. GIAÙP THÌN 50 TUOÅI: Neân doác taâm vaøo laøm vieäc hôn nöõa, ñöøng thaáy hôi khoù ñaõ chaùn naûn. Cuõng ñöøng vì chuyeän luyeán aùi aûnh höôûng ñeán con ñöôøng söï nghieäp. Seõ coù nhöõng heân may trong coâng vieäc hieän taïi. NHAÂM THÌN 62 TUOÅI: Böïc mình vì nhöõng chuyeän khoâng ñaâu do thaân toäc gaây ra. Trôû ngaïi trong vieäc laøm ñaõ qua. Noã löïc thaät nhieàu seõ ñi ñeán thaønh coâng. Taøi loäc coù söï may maén nhoû. Gia ñaïo thuaän lôïi.


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

241


242

TAÏP CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

KYÛ TÎ 25 TUOÅI: Coù vaøi söï trong gia ñình aûnh höôûng tôùi baûn thaân neân tinh thaàn khoâng vui. Neân bình tónh, noùng giaän chæ gaây theâm maâu thuaãn. Tieàn baïc coù may maén nhoû. ÑINH TÎ 37 TUOÅI: Tranh chaáp vôùi ngöôøi, duø chæ baèng lôøi noùi cuõng gaây neân söï thieät thoøi cho baûn thaân. Tình caûm caù nhaân cuõng gaëp chuyeän loän xoän. Giaûi thích kheùo seõ eâm aû. Taøi loäc coù may maén nhoû. AÁT TÎ 49 TUOÅI: Coâng vieäc ñaõ coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi môû ra moät loái thoaùt cho nhöõng trôû ngaïi. Taøi chaùnh coøn vaøi chuyeän phaûi lo aâu. Tình caûm töông ñoái deã chòu. Ñi xa caån thaän veà xe coä. QUYÙ TÎ 61 TUOÅI: Nhöõng döï tính chuyeån ñoåi coâng vieäc hoaëc ñi xa luùc naøy chöa thuaän lôïi laém. Haõy giöõ ôû möùc cuõ vaø chôø ñôïi theâm ít laâu nöõa. Seõ coù quyù nhaân giuùp ñôõ taän tình theâm phaàn heân may. CANH NGOÏ 24 TUOÅI: Coù nhöõng yù nghó, lo laéng khoâng ñaâu veà chuyeän gia ñình cuõng nhö chuyeän tình caûm. Haõy boû qua moät beân, meàm deûo trong caùch ñoái xöû seõ veïn caû ñoâi beà. Taøi chaùnh hanh thoâng. MAÄU NGOÏ 36 TUOÅI: Noã löïc raát nhieàu trong coâng vieäc hieän taïi, nhöng khi gaët haùi thì khoâng ñöôïc nhö öôùc mong. Chôù laáy theá laøm chaùn naûn, caàn taäp trung hôn nöõa seõ ñaït ñöôïc keát quaû toát ñeïp khoâng ngôø.. BÍNH NGOÏ 48 TUOÅI: Nhaän ñöôïc tin vui cuûa thaân nhaân doøng hoï töø xa gôûi tôùi. Trong gia ñaïo cuõng coù hyû söï cuûa con caùi. Ngheà nghieäp vaãn tieán trieån toát ñeïp. Tieàn baïc coù chieàu höôùng thuaän lôïi. GIAÙP NGOÏ 60 TUOÅI: May maén nhoû nhöng baát ngôø veà tieàn baïc. Ñaõ vaäy laïi nhaän ñöôïc quaø bieáu neân tinh thaàn raát ö vui veû. Chuyeän hieåu laàm vôùi con caùi nay ñaõ laéng dòu. Gia ñaïo ñaàm aám. KYÛ MUØI 35 TUOÅI: Coù moät vaøi chuyeän khoâng ñöôïc haøi loøng. Nhöng ñöøng vì theá maø chaáp nhaát ñeå buïng chæ töï haønh haï mình maø thoâi. Taøi loäc hanh thoâng, coù quaø taëng baát ngôø. Tình caûm coù ñoâi phaàn loän xoän. ÑINH MUØI 47 TUOÅI: Nhaän ñöôïc tin töùc toát ñeïp veà taøi loäc. Ngheà nghieäp hieän vaãn tieán trieån thuaän lôïi, nhöng vaãn phaûi toán nhieàu coâng söùc cuõng nhö tinh thaàn. Ñeå yù ñeán söï giaùo duïc cuûa con caùi. AÁT MUØI 59 TUOÅI: Neân xem xeùt kyõ löôõng tröôùc khi baét tay vaøo vieäc ñeå xem phöông thöùc ñeà ra ñaõ hôïp lyù chöa. Ñöøng voäi vaøng thaùi quaù khoâng lôïi ñaâu. Cöù tuaàn töï nhi tieán seõ coù keát quaû khaû quan. QUYÙ MUØI 71 TUOÅI: Coâng vieäc phaûi toán nhieàu coâng söùc nhöng thaâu ñaït khoâng ñöôïc vöøa yù laém. Noã löïc hôn nöõa, seõ coù quyù nhaân xuaát hieän baát ngôø giuùp ñôõ thaät taän tình. Gia ñaïo baèng an. CANH THAÂN 34 TUOÅI: Ñaõ bôùt ñöôïc ñoâi chuùt öu phieàn trong tình caûm. Moïi söï vieäc ñaõ daøn xeáp töông ñoái oån thoûa. Veà ngheà nghieäp haõy coøn coù moät vaøi laán can, chöa vöøa yù. Tieàn baïc hao huït veà chuyeän thaät caàn thieát. MAÄU THAÂN 46 TUOÅI: Ngheà nghieäp tuy vaãn chöa ñöôïc nhö yù nhöng ñaõ töông ñoái oån ñònh. Taøi chaùnh coøn phaûi trang traûi nhieàu ñeå trang traûi nhöõng chi phí baát thöôøng. Coù chuyeän khoâng ñöôïc vui cuûa con caùi. BÍNH THAÂN 58 TUOÅI: Haõy giöõ vöõng tinh thaàn ñöøng xao ñoäng quaù aûnh höôûng khoâng toát tôùi coâng vieäc ñang laøm. Moïi söï vieäc sau cuøng seõ eâm ñeïp caû maø thoâi. Löu taâm keû tieåu nhaân rình raäp möu haïi GIAÙP THAÂN 70 TUOÅI: Chöa neân tính tôùi chuyeän thay ñoåi coâng vieäc hoaëc tieán haønh söï laøm aên môùi. Chæ neân giöõ vöõng nhö cuõ seõ lôïi theá hôn. Taøi chaùnh vaãn tieán trieån theo chieàu höôùng toát ñeïp. TAÂN DAÄU 33 TUOÅI: Nhöõng raéc roái veà tình caûm khieán tinh thaàn gaëp nhieàu dao ñoäng. Phaûi thaät bình tónh ñeå giaûi quyeát keûo khoâng aûnh höôûng nhieàu tôùi söï nghieäp. Laùi xe coä cuõng thaät caån thaän. Taøi loäc oån ñònh KYÛ DAÄU 45 TUOÅI: Chuyeän laøm aên ñang gaëp moät vaøi trôû ngaïi nhoû. Chöa neân tính toaùn nhöõng chuyeän khueách tröông lôùn luùc naøy maø vaãn ñôïi moät thôøi gian nöõa. Cuõng khoâng neân cho vay möôïn hoaëc huøn haïp. ÑINH DAÄU 57 TUOÅI: Vieäc laøm ñaõ töông ñoái oån ñònh, taøi chaùnh co may maén vaø tieán trieån khaû quan, tuy nhieân laïi phaûi hao toån nhieàu veà nhöõng chuyeän hieáu hyû cuøng chi tieâu trong gia ñình. AÁT DAÄU 69 TUOÅI: Chöa neân tính chuyeän ñi xa trong thôøi gian naøy khoâng lôïi. Neân chôø theâm moät thôøi gian ngaén nöõa. Taøi chaùnh coù nhieàu may maén ñöa ñeán. Gia ñaïo yeân vui. Caån thaän nhieàu veà xe coä. NHAÂM TUAÁT 32 TUOÅI: Vieäc laøm aên ngaøy moät thaêng tieán nhö yù mong muoán. Veà tình caûm, ñöøng coù nay giaän mai hôøn khieán khoâng khí maát vui. Coù may maén nhieàu veà tieàn baïc trong thôøi gian raát gaàn. CANH TUAÁT 44 TUOÅI: Chuyeän tình caûm ñaõ vui veû trôû laïi. Nhöng neáu laø chuyeän tình khoâng chính thöùc hoaëc phieâu löu, e coù nhieàu soùng gioù. Bieát ñöôïc luùc tieán thoaùi môùi coù theå khoûi bò tai hoïa. Taøi loäc toát ñeïp. MAÄU TUAÁT 56 TUOÅI: Cöùng raén ñoäc taøi chæ mang laïi söï choáng ñoái cuõng nhö deã daãn ñeán thaát baïi eâ cheà trong coâng vieäc. Caàn coù nhu, coù cöông môùi thaønh coâng. Taøi loäc khaû quan. Caån thaän keû tieåu nhaân möu haïi. BÍNH TUAÁT 68 TUOÅI: Coù khaùch quyù töø phöông xa tôùi thaêm. Ngheà nghieäp vaãn oån ñònh nhöng cuõng phaûi hao toån nhieàu söùc löïc. Caån thaän nhieàu veà söùc khoûe, nhaát laø noùng giaän seõ nguy hieåm ñoù. QUYÙ HÔÏI 31 TUOÅI: Nhöõng chuyeän hieåu laàm trong vaán ñeà tình caûm gaây neân tinh thaàn giao ñoäng khoâng ñöôïc vui. Vieäc laøm ñaõ töông ñoái thoaûi maùi trôû laïi. Caån thaän nhieàu veà lôøi noùi keûo deã bò khaåu thieät hieåu laàm. TAÂN HÔÏI 43 TUOÅI: Laøm vieäc ñöôïc caáp treân löu taâm naâng ñôõ cuõng nhö coù quyù nhaân trôï giuùp. Coù may maén nhoû veà tieàn baïc. Tuy nhieân cuõng caàn ñeà phoøng keû tieåu nhaân ganh gheùt möu haïi. KYÛ HÔÏI 55 TUOÅI: Gaëp chuyeän böïc mình nhieàu trong vaán ñeà huøn haïp. Neân ngoài laïi thoûa thuaän töøng vaán ñeà, coøn khoâng neân taùch ra, keùo daøi chæ theâm phaàn phieàn nhieãu. Chöa neân tính tôùi coâng vieäc môùi. ÑINH HÔÏI 67 TUOÅI: Vaãn cöù phaûi tieáp tuïc thaêm doø, tìm hieåu coâng vieäc ñang döï tính, cho daàu chöa phaûi ñaõ ñeán luùc tieán haønh. Vieäc laøm vaãn bình thöôøng, nhöng veà maët taøi chaùnh coøn nhieàu lo laéng vì coâng chuyeän töông lai.


244

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


245

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

Công ty Kaiser Effective 10/01/13 - 12/01/13 Chương Trình ADVANTAGE PLANS 5000 Bảo Hiểm Sức Khỏe Của KAISER PERMANENTE Nam(độc thân) Nử (độc thân) Tuổi Hai vợ chồng Hai vợ chồng và các con 19-24 $87.55 $102.00 $182.75 $538.05 25-27 $85.85 $108.80 $181.90 $528.70 28-30 $86.70 $112.20 $187.00 $532.10 31-33 $91.80 $119.85 $199.75 $546.55 34-36 $98.60 $127.50 $212.50 $558.45 37-38 $103.70 $136.00 $226.10 $572.05 39-40 $110.50 $143.65 $240.55 $586.50 41-42 $119.00 $153.85 $256.70 $602.65 43-44 $125.80 $162.35 $272.85 $618.80 45-46 $133.45 $171.70 $289.00 $633.25 47-48 $141.95 $181.05 $306.00 $651.10 49-50 $154.70 $187.85 $333.20 $686.80 51-52 $165.75 $198.05 $352.75 $708.05 53 $176.80 $203.15 $370.60 $723.35 54 $187.00 $204.85 $382.50 $737.80 55 $199.75 $204.00 $403.75 $765.85 56 $207.40 $207.40 $414.80 $777.75 57 $215.90 $210.80 $427.55 $789.65 58 $226.95 $217.60 $444.56 $807.50 59 $237.15 $224.40 $460.70 $822.80 60 $247.35 $231.20 $477.70 $840.65 61 $257.55 $238.00 $494.70 $857.65 62 $267.75 $244.80 $510.85 $873.80 63 $283.05 $253.30 $538.05 $900.15 64 $301.75 $266.05 $566.95 $929.90 Công ty Blue Cross Blue Shield Effective Oct/01/13 - December/31/13 Chương Trình SMARTSENSE PLUS POS PLANS Bảo Hiểm Sức Khỏe Của BLUE CROSS BLUE SHIELD - Area 5 Plan $1500 Plan $2500 Plan $ 5000 Hai vợ chồng Hai vợ chồng Hai vợ chồng Nam(độc thân) Nử (độc thân) và các con Nam(độc thâ Nử (độc thân) và các con Tuổi Nam(độc thân) Nử (độc thân) và các con 0-1 $210.04 $203.28 $554.23 $153.34 $148.41 $404.62 $114.50 $110.82 $302.13 18* $86.76 $85.68 $313.25 $63.34 $62.55 $228.69 $47.29 $46.71 $170.76 19-23 $97.92 $122.99 $359.56 $71.49 $89.79 $262.50 $53.38 $67.05 $196.01 24-28 $114.27 $146.49 $424.68 $83.43 $106.95 $310.04 $62.29 $79.86 $231.51 29-32 $123.38 $181.54 $490.48 $90.07 $132.54 $358.08 $67.26 $98.97 $267.38 33-35 $139.44 $208.57 $530.44 $101.80 $152.27 $387.25 $76.01 $113.70 $289.16 36-38 $160.20 $230.41 $592.71 $116.95 $168.21 $432.72 $87.33 $125.60 $323.11 39-41 $176.45 $243.33 $624.83 $128.82 $177.65 $456.17 $96.19 $132.65 $340.62 42-44 $192.71 $256.16 $654.11 $140.69 $187.01 $477.54 $105.05 $139.64 $356.58 45-46 $224.63 $291.22 $685.74 $163.99 $212.61 $500.63 $122.45 $158.75 $373.82 47-48 $246.27 $314.03 $728.14 $179.79 $229.26 $531.59 $134.25 $171.19 $396.93 49-50 $267.71 $322.75 $748.90 $195.45 $235.62 $546.74 $145.94 $175.94 $408.25 51-52 $289.26 $334.11 $771.12 $211.18 $243.92 $562.97 $157.68 $182.13 $420.37 53-54 $316.28 $350.56 $811.27 $230.91 $255.93 $592.28 $172.42 $191.10 $442.50 55-56 $344.58 $366.81 $834.19 $251.57 $267.79 $609.01 $187.84 $199.96 $454.74 57-58 $373.37 $384.63 $877.56 $272.58 $280.81 $640.58 $203.54 $209.68 $478.39 $417.63 $950.52 $320.12 $304.90 $693.93 $239.04 $227.67 $518.16 59-60 $438.49 $462.58 $1,070.57 $383.53 $337.71 $781.58 $286.38 $252.17 $583.60 61-64 $525.34 * For those not eligible for Medicare. * This Plan does not provide maternity benefits.


246

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

247


248

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COLOR AD

7


8

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


10

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

COLOR AD

11


12

COLOR AD

TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013


TAP Ï CHÍ RAÏNG ÑOÂNG ° SOÁ 433 ° NOV 05, 2013

770-696-1662

COLOR AD

IBC


Rangdong 433  

Rang Dong is a biweekly Vietnamese magazine published since 1991. The magazine is delivered in Georgia, South/North Caroline, Florida, Tenne...

Advertisement