Page 1


  

!@ .8@<,)3@%@<%;)@ 7)%',)8@9,)@&4:3(%7>@&)9<))3@43)@ 2)(.:2@94@%349,)7@2)(.:2@

! -8@9,)@8'-)3')@9,%9@()%18@<-9,@ 9,)@574(:'9-43@ '439741@ 97%382-88-43@ 7)')59-43@%3(@)**)'98@4*@84:3(@

!@  9,)@574')88@&>@<,-',@%@ 2%9)7-%1@ 897:'9:7)@ 47@4&/)'9@9%0)8@-3@84:3(@ )3)7+>@<,)3@84:3(@<%;)8@%7)@)3'4:39)7)(@

  

!@! .8@9,)@)**.'%'>@&>@<,.',@ 84:3(@)3)7+>@.8@857)%(@);)31>@.3@%@+.;)3@ )3;.7432)39@  % ! $%

# % " $%

 % ! $%

 % ! $%

 % " $%

!# 9,)@3:2&)7@4*@;.&7%9.438@47@ 84:3(@<%;)8@5)7@8)'43(@ )%8:7)(@.3@$@

'4:89.'%1@ )89.3+@6:.52)39 @ '')1)742)9)78 4:3(@;.&7%9.43@4* %5%79.':1%7@2%9)7.%1 7)%251.*.)78 251.*.)78 4:(85)%0)7 4:3(@ 7%38(:')7@ 2.'745,43)  .+.9%1@.+3%1@74')8847 :&&)7@841%9.43@4:398

 

 Nq ( C i q #;  $ %&'    !"     

 aqmUqXq

 WqYqVq * + Zqnq) [q\q]qoq^q_q`   #@ ! .8@9,)@%24:39@4*@ )3)7+>@4*@%3@.3(.;.(:%1@;.&7%9.43@ %3(@.8@ 2)%8:7)(@.3@()'.&)18@( @, -. jk1 >Tq p2l< ?E @ A BF /GK 0 89:;h BH D !" J 3= 4567 b

 cq I C 

,.34')74:8@@1:+.3@     

%',>()72@ '4:89.'@.2:1%9.43@.8@%@'411)'9.43@4*@ %'4:89.'8@8.2:1%9.43@%1+47.9,28@<,.',@'%3@&)@:8)(@ 94@57)(.'9@34.8)@;.8:%1.?)@84:3(@5745%+%9.43@ %3(@ '7.9.'%11>@1.89)3@94@74428@<,.',@(439@)=.89@47@2%>@ 349@&)@&:.19@>)9@ 

 

" @ 9,-8@-8@9,)@9-2)@*47@9,)@ 84:3(@1);)1@94@()'7)%8)@ @( @%*9)7@9,)@ 84:3(@-8@9:73)(@4**@

    

    

  

  

L

 

 

 

 -8@%@7)*1)'9-43@4*@84:3(@9,%9@%77-;)8@%9@ 9,)@1-89)3)7@<-9,@%@ #@%*9)7@9,)@(-7)'9@ 84:3(@

 %

 % 

  

 

 

 ? ?

@@

7%88,455)7@@

  

 ,301% )?),/1,/6?1"010?

#$

,)@ '4:89.'@,449@.8@%@()*.3.9.43@9,%9@ .2.9%9)8@%'4:89.'%1@7%>97%'.3+@#3*+?0.""!#?

!,+0,++20?

4,5")0?*30& ?    ?#7?

?#7?

?-(#7?

#7?

9?#72? #7? #7?9? -(#7? (#7? (#7? (#7?

d efgq 

M 

  9?(#7?

7)6:)3'>@7%3+)8@4*@ '4:89.'%1@%&47%947>@ )898@ :8.'@%3(@:2%3@5))',@

)39)7@7)6:)3'.)8@4*@'9%;)8@ )79?@

        $8 47@%11@84:3(@*7)6:)3'.)8@ 9,)@(.89%3')@ &)9<))3@9,)@5%3)1@%3(:1%9.438@,%;)@94@&)@ +7%9)7@9,%3@9,)@*7)6:)3'.)8@<%;)1)3+9,8@ 4<)7@4:3(@7)6:)3'.)8@,%;)@143+)7@ <%;)1)3+9,8@9,%3@,.+,@84:3(@*7)6:)3'.)8@

? ? ? ? ?

    ?$8  ?$8

? ? ?

??

?

? ?

?

?

?

? ? ? ? ?$8? ? ? ? ? ? ? ?? ? >? ?$8 ? ? ? ? ?  ? ?

? ? ?

? ? ?

 ?$8? ?  ?$8? ? 

:$8  

?

? 

 

 

O 

RSqqPQq

 

 

;<?=

  

   

'?  

 

 

 

 


 $ $ $$ $ $ $$ $" $ ! $$ $

 $ $$ $$ $ $$ !$ $$ $$$ !

 "$ $ $ $ $$ $  #$ "$ $$ $ $ $ $$$ #$ "$ $ !$ $  $ $ $"$$ $ $ "$$ $$$$ $ $ $ $ $$$$ "$$ $ % $ $ " $ $ $$$

 + !*!* +

 +

'+

 + + "'( +

 "# # # #  

    

   

##+%$ )&( %$+

# # # "# # ! ### # #

##

 # #

 #  #


 8 888 8 8 LLAlhL>dA,l6El_1Ld\E(l%d#6%l-,,_l l l

 

 

 l l l

 l

l

              

 l

   

G, 

 

   ǟ<ƉȝĊħĄą©ȝ

r ĸň ũƚĻ<W4NJ £ā

ªȝ

 

sǒ ȃ Ȅ ȝ ƈĪ;;K ȝ

ċƅ;KǝTŸKÎȝƲ;ǧ-ŇŹTȝ ķơȝvƙˆƆŧŃǏ~Łƛȝ

:ȝ( ȝ ȝ‰įĜȝ ȝNȝȝƑ! ȝȝ

 

  

Ģ? > ŪŖ,ȝ * 5ȝǨdzȝ ţ-ƫ‘ ȝ-1VSƺȝ ȝíÛğ+Ɣžȝ| ǥō ȝ ȝ( ,ȝ ȝ

‚ Ŵ( ǭ*Ȓóȝ IJȝ Eȝ ȝ ƌȝ4, /ȝŠȝ l

 l  l

 

!#$$$"$  

!#$$$"$ $

t Qȝȝ9 ńȝĔȝ ȝżȝ

  

!#$ýȝ åȝ "$ qȝ

GZ ȝǪƶǖ»ȝ

X+l 4!YDNI:'l

Üȝ6eæȝ€@&gȝȝ!%1ȗŌ˜ȘȝƯÝȝĬ Lȝ ŜȝQȝ

:ȝ( ȝ ȝ ȝȝ2Ŷȝ$ȝ&ȝȝ

GZ{ ȝȝ 0 ȝĽŀQžȝ

ÿȝ 6eãȝ()ǛȝŞ71ȝ.ŕ’ Ǚȝ ȝ!%0ƻȝ

GZł ȝȝzzƱŔǘȝ

!#$$$"$ $

  

 loÃ7 2ȝ> Yȝ2Ƶ ȝ

Hťȝ ȝȝƒǂ%ȝ9ƿyȝñ ò Ēȝ Ʀ-cƧĹȍȝćĈ ³ bȝ !"6 6 6 +,6n< ǔǢ. Əƃȝ …ş<! ȝDŽ ȝ Eȝǀ ȝ ȝ ȝ4,8Œ /ȝ

 F(ȝ 6 16 cȝ 6 ´ȝ µȝ ¶ȝ Ƿȝ ƨĤ· ǚȝ|* ȝȝ?1!R-ȝ ĥƖȎƓȝ ČǃƎLJ ! ȝ  P ¿ ƂǕ} ȝ ĩȏƠȐ"ǐƭŎ ȑȝ ‘" ȝ 6 (66 >VƝdȝēȝE . ȝ 0-36 6 6 ĉ ĠÊ Ŋƀ5ŋ†ƽËȝ †"V RÑ ȝ “+Ƌ"Śƪď 8 ÚÞÌaȝ l

ĞCAÂ '%ȝy0džȝȝŢƣ ȝ/Ɵ*Ũŗȝ * ¸ȝ“Dzȝ ŮƬ4 ȝǑij.SŽƴĺ ȝ ȝȝ SȝDBßȝ( 8Ƙ ȓ$ȝ,ǯ ů ȝ ȝ$ ,ȝ Œȝ

 l

H0Ž&ȝ9L ȝMx%¹ȝUWȝ‰Y3ȝOXȝp4 ¾*/ȋ ú+ŏǁȝ ° ± ²ȝ     ĐȌ /" •Įȝ hÖǡhă÷ø×Øȝ l

8/ l f00,\_,(lLQ_9CfCl V,h,V$,U_9LHl_9C,\l.OVlhV9Lf\l%_9h9_9,\l_l

ljlLVl%9H,Cl 3??\lU,%LV(9H0l\_f(9L\l H(lH(l$VL(%\_9H0l\_f(9L\l\,,l3Q_,VllL_,l_3_l_3,lh?f,\l \3LiHlV,l.LVlHLVC?l3,V9H0lLVl3,V9H09CQ9V,(lH(lL?(,Vl9H(9h9(f?\l_3,lLQ_9CfCl V,h,V$,U_9LHl_9C,\l.LVl\Q,,%3lf(9_LV9fC\l\3Lf?(l$,l?,\\l_3Hl_3L\,l\3LiHl\,,l,%_9LHl l

j+){ȝ $)ïȝ)$ȝ

Ĵ¬ȝ ĵȝ Ķȝ  Ǡȝ  œ¯Õ .566*#6  6

ȝ

l

IUƼCǴȜȝǩǤnj x$ȝƩƍǜ ȝ :Ď!C ȝ+")ȝŭ!ȝU'ȝ

 

p/ Ðȝ " 5ȝ ǰÉȝDZbȝ šȝ ›ȝ ^ȝ ^ȝ _ȝ>ƳőǞ ȝģıĆȝ _ȝ –ȝ ǵǶÔü FŲȈ- ȉ ȝ½ Ȋų"¦ ȝ

l

IÄ@&Á.ƕȝ23ȝ

   nP œƹ«BBȝčźƊR 8 "ȝèĨȅȝ Çȝ Èȝ s¼ 

ȝ …Ę-8ę­ȝ ļW+ʼn®ȝ`4ŻƜȝȆ/ȇȝ ù Ěaȝ

 l

LLAlhL>dA,l6El_1Ld\E(l%d#6%lA,_,T\l

Iȝ466 6 &'6 

]l

tȝNjÀ7 2%ȝ @ȝ2\iǓ¡ ȝ

™ȝ

 FȂ $ȝ*? ƥȝdÆȝĀ 1űȝ

ŷĭĕȝ

Hȝ &ôȝĦİȝOȝ &%ȝAƷǬȝ! śņȝīTvƒˆ‚ƄŦ—ȝƒlj~Ŀȝ

 l

 l

     

ĝ+! ȝ`? Ƹ5 P5ȝ Ɛǫ‹ ¤ȝ

 F)l]P %2l

` ,R]j')ȝ 3ȝ9Œ"ȝO ȝY%Ǎ Ʈ ȝ

    %)26

l

   

 & & & & & & & & & & & & &

đȝ ŵÏǹ Ǘ,Ǻ ǻĂǼŰ Žõ ǽĖėÓȝ ]ȝ rƇ ¨*‹¥"ȝǾ”ì”ȝǿ ȀšƗȁǮȝðwwȝ

B]l ,%aeS,l SLL

MgH*l$\MWQb9MHl

   

#& #%&$ "&"&!&

e]7%l

¢ľ„ŐLjǎŠuJȝ Ťȝ Åȝ §‡Šȝ ‡ȝ

„

% & LF% R`l uJJȝ l $/6@=e]7    l

l  l

 $$ !$

 l

 l

                          

l

 l l

5"ZDNJ;'

!#$þȝ âȝ "$ qȝ

:ȝ('ȝ X’ȝN9 ƁA ȝÒ ȝ=ȝ0ƞȝNȝ \i3)Ǧȝ ȝ șȝ6Íá€@&gȝȝưM%1MȚ 1țȝ =ȝ

D kŅ3ȝ ȝ

lȝ

ä #ȝ

ġ3ȝȝDžȝ)'ȝ= ȝ'.&ȝ7ǣƾȝ

l+=ȝ$$ȝ &ȝ

^cl4"[DNK<'l

o ' 'ȝºAXſȝȝȝū0'ȝ%Ƥȝ$ȝ

î #ȝ Ȕȝ

ë #ȝ

 

k!ȝȝ.ŝȝ

!#$ $

Ùȝ66[ȝ}ȝ Lȝ70ƢȝȝŘ!ȝ Ŭȝřȝ

ê [ȝ ȕȝ ûȝ é #ȝ Ǹȝ

   ç #ȝ ěȝ ö #ȝ à #ȝ

D #ȝȖȝ Ÿȝ

kl

   mfȝ  

   mfȝ  

-3,#82$1285 18"-,#3"2$#8(,8 81-3,#0$"-0#(,&8123#(-8% "(*(2 2$#8 !682'$831("8$. 02+$,28'$0$8 28 8'$80--+85 18 8 8 !6888 1. "$82' 28"-,1(12$#8-%8 8 !1-0.2(4$8. ,$*181.0$ #8$4$,*68-,82'$8 %-3085 **1 8'$,"$82'$80--+85 18 8 !1-0.2(4$8 ,#8 80$%*$"2(4$8 '$82$12185$0$8"-,#3"2(,&831(,&8 2'$888(7 0#81-%25 0$85'("'8 0$ #181-3,#8*-3#,$118(,80$* 2(-,1'(.82-8%0$/3$,"($18 ,#8 *1-8 +$ 130$182'$88 8%-082' 28. 02("3* 08%0$/3$,"68 -082'$8.30.-1$8-%82'$82$12(,&8-%82'$1$8!*-")182'$0$85$0$82$12$#8!68 31(,&8.30$82-,$18 ,#8 *1-8' 0+-,("18

      

 

 

  

 


Advanced_Design_Research_Acoustical_Earth  

This is Phase I of my Architectural Research as a M. Arch Candidate at CAPPA- College of Architecture, Planning and Public Affairs. Universi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you