Page 1


съдържание Що е графичен дизайн?

7

Лого и неговите елементи

24

Основни понятия и принципи в графичния дизайн

8

Фирмена документация

26

Проложение на графичния дизайн

10

Уебсайт

31

Видове печат

14

Сувенири Част I

33

Известни графични дизайнери

16

Сувенири Част II

35

Известни рекламни агенции

17

Брандинг на самолет

37

За авиокомпания “Аvia”

18

Рекламни материали на борда на самолета

39

Лога на авиокомпании - проучване

20

Външна реклама

41

Разработки за фирмен знак

22

Реклама в пресата

43


що е графичен дизайн

Графичният дизайн е творчески процес, който комбинира изкуството и технологиите. Терминът графичен дизайн се свързва с професионални дисциплини в изкуството, които се занимават с визуална комуникация и презентиране. В графичния дизайн се използват множество техники при създаването и комбинирането на символи, изображения и/или текст, като целта на графичните дизайнери е боравейки с типография, цветове, визуални елементи и композиция, да предават визуални послания и идеи.

7

през 1448 г., които включват специална печатарска сплав, мастила на маслена основа, форми за прецизно изливане на набора и нов вид печатарска преса. 1460 г.с.Хр. Albrecht Pfister създава първата илюстрирана книга. 1530 г.с.Хр. Клод Гарамонд създава първата фабрика за шрифтове, разработвайки и продавайки шрифтове на печатарите.

Кратка история 15,000 - 10,000 пр.Хр. Първата позната визуална комуникация са рисунките от пещерата Ласко в Южна Франция. 105 г.с.Хр. Цай Лун е кредитиран като изобретател на хартията. 1045 г.с.Хр. Кореецът Пи Шенг създава от глина подвижни букви, които позволяват по-лесно печатане. 1276 г.с.Хр. Печатането навлиза в Европа със създаването на фабриката за хартия „Фабриано” в Италия. 1450 г.с.Хр. Йоханес Гутенберг е немски металург и изобретател, останал в историята с приносите си към печатарската технология

1760 г.с.Хр. По време на Индустриалната революция се създават условия за силен напредък на графичния дизайн. 1796 г.с.Хр. Aloys Senefelder развива литографията. 1800 г.с.Хр. Lord Stanhope изобретява първата печатна преса само от метални части, която изисква 1/10 ръчен труд и удвоява размера на хартията. 1880 г.с.Хр. Развитието на полутоновата решетка позволява първото отпечатване на снимка във всички тонове. 1890 г.с.Хр. Движението Арт Нюво променя дизайна като го обръща към комерсиалния дизайн, боравейки с всички форми на изкуството.


основни понятия и принципи

8

Цвят

Композиция

Съвкупността от цветове, които могат да се възпроизведат по определен способ се нарича цветови обхват.

Композиция (от латински език compositio — „съставяне“, „подреждане“) в общия смисъл е термин в изобразителните изкуства, литературата и музиката, с който се означава структурното единство, последователността и взаимовръзката между отделните компоненти на дадена творба. Композицията, със своята организираща функция, способства произведението да получи по-мащабно и специфично художествено и емоционално въздействие върху аудиторията и максимално да разгърне замисъла и посланието на твореца.

RGB Този цветови модел се използва за описание на цветовете, които се получават от източници, които излъчват светлина. Например монитор на компютър, телевизор и др. Основните цветове са R red (червен), G - green - зелен, B - blue - син. CMYK Основните цветове са C - cyan - циан, М - magenta - магента, Y yellow - жълто, B - black - черно. Това са цветовете на мастилата, които се използват при печат, за да се възпроизведе дадено изображение. Чрез тяхното наслагване се получават всички останали цветове. Важно е да се отбележи, че RGB модела е по-богат на цветове от CMYK - т.е. на екран могат да се възпроизведат много повече цветове, отколкото на хартия. Това трябва да се има в предвид и при предпечатната подготовка.

Смисленост Всеки графичен елемент трябва да изпълнява точно определена функция, да не е случайно поставен и да помага на зрителя да разбере посланието. Съразмерност Размерът на даден графичен елемент трябва да бъде определен от неговата относителна важност и елементите около него. Насока Ефективният графичен дизайн напътства читателя, той трябва да е като пътна карта, която го насочва от една точка към друга.

SPOT Има много цветове, които не могат да се възпроизведат по системата CMYK, затова се използват предварително смесени spot цветове. Spot цветовете са особено полезни, когато при печат се гони вярност и еднаквост на цвета. Техният цвят е стандартизиран и това гарантира отпечатъкът да бъде оптимално верен.

Последователност В графичния дизайн е важно да има хармоничен стил, да се съгласуват шрифтовете, разстоянията между буквите и елементите, цветовете и прочие. КОНТРАСТ Добрият дизайн е балансирана комбинация от сдържаност и контраст. Контрасът дава цвета на публикацията.


9

Шрифт

Видове изображения

Съвкупност от символи с определен размер и начертание. Съществуват различни видоде начертания, като основните са: Нормален ( plain, regular), Курсивен (italic), Получер (bold). Освен тях се ползват и други, например сбит (compressed, condensed), контурен, суперчер и пр.

Растерни Изградени са от множество точки, наречени пиксели. Колкото повече пиксели съдържа едно растерно изображение, толкова повече детайли то може да възпроизведе. Количеството пиксели разположени на единица дължина (инч) се нарича разделителна способност на изображението. Растерни изображения са фотографиите. Характерното за тях е, че има ограничение в размера до който могат да се разтягат, без това да се отрази видимо на качеството.

Характеристики на шрифтовете Фамилия: Една фамилия шрифтове или гарнитура това са всички варианти за начертание на един шрифт във всички възможни размери. Наситеност: Характеризира относителната дебелина на символите. Срещат се следните начертания от гледна точка на наситеността: светъл (Light), супер светъл (Extra Light), суперчер ( Extra bold), нормален (plain, regular) и др. Видове шрифтовe

А

А

Серифни: Серифите представляват щрихи, които продължават края на буквите и правят текста по-лесен за възприемане. Тези шрифтове се използват за набор на голямо количество текст (книги, статии и др.), тъй като са по-лесни за четене дори и при по-малка големина на буквите. Несерифни: Символите нямта засечки (серифи) в края на буквите. Те обикновено са с по-дебели начертания и се четат по-добре в голям размер. Използват се за заглавия.

Векторни Състоят се от множество индивидуални обекти, които се описват с помощта на математчески формули. Файловете, които съдържат векторни изображения са по-малки от тези, които съдържат растерни. Тези изображения са независими от разделителната способност и могат да се уголемяват безкрайно като качеството на контурите се запазва. Векторните изображения намират широка употреба при изграждането на фирмените знаци, тъй като логата се репродуцират върху различни материали и в различни мащаби и качеството на образа е от голяма важност.


Приложение на графичния дизайн

Графичният дизайн намира приложение в изграждането на фирмената идентичност (лого, фирмена акциденция, каталози); оформлението на информационни печатни материали като списания, вестници, брошири, билборди и др.; в проектирането на рекламни концепции за различни по вид продукти и услуги; създаването на продуктови опаковки; при разработването на уеб сайтове и др. Информационни знаци (пиктограми)

10

Фиремена идентичност Фирмената или корпоративна идентичност в маркетинга е „лицето“ на дадена компания, хармонизираният изглед на рекламните материали, опаковките на продуктите и търговските марки, както и на посланията, които тя излъчва. Подчиняването на дизайна на рекламните материали на една компания на единна логика, позволява нейното по-силно разпознаване и отличаване на пазара.

Пиктограмите са илюстративно пресъздаване на обекти. Намират приложение в обществените сгради и заведения като указват местоположението на различни обекти, позволяват или забраняват дадени дейности, дават посока на движение и т.н.

15mm Reduced logo minimum size 6mm maximum size 15mm

50mm Standard logo for use from 15mm


11

Лога Графични знаци, които по оригиниален и уникален начин представят дадена търговка марка, с цел нейното диференциране от другите съществуващи марки. Има 4 по своята същност видове лога: 1) Иконични – състоят се от символ, който говори за дейността на дадена фирма/продукт/услуга по абстрактен или илюстративен начин. Добре изградените лога са запомнящи се, лесно разпознаваеми, уникални и изглеждат добре, както в малък, така и в голям размер.

2) Логотипи – този вид лога се състоят от специално създаден за дадената компания шрифт.

3) Смесени лога – този тип лога са комбинация от символ и логотип, които симпволизират философията и дейността на дадена компания.

4) Динамични лога – този тип лога придобиват все по-голяма популярност. Те представят променливата и динамична същност на нашето битие. Динамичното лого е проектирано така, че да живее под различни форми без да губи своята разпознаваемост.


12

Продуктови опаковки

Уеб дизайн

Дизайнът на опаковки се занимава с технологията на изолирането и предпазване на продукти при тяхното дистрибутиране, съхранение, продажба и употреба. Опаковката съдържа, предпазва, транспортира, информира и продава дадена стока. Различните видове продукти се нуждаят от различен по вид защита - някои са чувствителни на вибрация и удар, други на температура, прах и пр. Опаковките и етикетите комуникират как даден продукт да се използва, транспортира, рециклира и т.н. като част от информацията е задължителна по изискване на държавните институции. Опаковките имат и маркетиращ характер - те са проектирани така, че да окуражат потенциалният купувач. Важен елемент при проектирането на опаковка е да е удобна за употреба при дистрибутиране, нареждане на купчини, излагане в магазин, както и при отваряне и затваряне.

Уеб дизайнът представлява презентиране на съдържание, което достига до крайния потребител посредсвтом световната интернет мрежа (World Wide Web). В процеса на уеб и дизайн са включени много дисциплини - анимация, корпоративна идентичност, графичен дизайн, маркетинг, фотография, типография и пр. УЕБ САЙТОВЕ Уеб сайтовете представляват каталог от информация по дадена тема като основната отправна точка при проектирането на уеб сайтове е те да бъдат функционални - т.е. крайния потребител да се ориентира лесно и да намира бързо необходимата му информация. УЕБ ИКОНИ Уеб иконите представляват опростени образи (пиктограми) имащи за цел да ориентират потребителя по-бързо до необходимата му информация. Пример за такива икони са лупа за търсене, писмо за е-mail, символ “play” за видео и пр.

RSS

RSS

RSS

УЕБ БАНЕРИ Уеб банерите представляват рекламни визии в интернет пространството, които презентират даден продукт или услуга по оригинален начин. Те могат да бъдат статични или динамични. При изграждането на динамичните банери се използват flash анимации.


13

Печатни рекламни материали

Външна реклама

Дизайнът на печатни рекламни материали се съгласува и е зависим от печатните процеси, които ще претърпи даденото изделие. Пример за печатни рекламни материали са визитки, брошури, каталози, списания, стикери, флайери и пр. Изображенията, които се използват при изграждането на визиите претърпяват специфична обработка, за да бъдат годни за печат, като тази обработка се определя в зависимост от размера, печатната медия, от вида на мастилата, които ще се използват за печат, от крайното приложение на продукта и от това къде ще седи и как ще се захваща или прикрепя, както и от много други фактори. Съвременните възможности за печат позволяват експериментиране с форми, цветове и техники - познаването на печатните технологии и процеси дава голяма свобода за въображението и е предпоставка за създаване на дизайн с уникален характер.

Типичен пример външма реклама това са билбордите. Техният дизайн е проектиран така, че да привлича вниманието на минувачите и да създава ярък образ и импресия за кратко време, като кара зрителя да мисли за рекламата дълго след като я е подминал. Посланието на билбордът трябва да се възприема бързо тъй като често зрителите минават покрай тях с висока скорост и имат само няколко секунди за реакция. Затова обикновено в дизайнът на един билборд е заложена голяма, четлива фотография с хитра, закачлива концепция и атрактивни цветове, както и по-малко, но по-едър текст. Тези принципи важат и за другите форми на външна реклама. Съоръженията за външна реклама са изградени така, че да предпазват изображението от външните фактори, а печатните медии, които се използват са издръжливи на различни климатични влияния.


видове печат

Офсетов печат Офсетовият печат е най-широко използвания днес метод за печат върху хартия и картон в цял свят, в частност и в България. Той се отличава с ниски производствени разходи, много добро качество, независимо дали черно-бяло или цветно, висока производителност и относително лесна технология. Традиционният му цикъл включва снимане от бял монтаж на негативен филм, обръщане на филма в позитивен и контактно копиране върху алуминиева плака, която се поставя на печатната машина и оттам чрез копиране на намастилените участъци върху специално гумено платно изображението се предава на хартията. При съвременни условия този цикъл в повечето случаи е съкратен: благодарение на компютрите и фотонаборните машини от компютърния проект се получава директно позитивен филм за копиране върху алуминиевите плаки. Офсетовият печат се използва при отпечатването на почти всички материали - вестници, списания, плакати, календари, визитни и други картички, бланки и формуляри, диплянки, каталози, годишни отчети, хартиени и картонени опаковки и много други. Дигитален Отпечатанато изображение се формира директно на файл. За разлика от конвенционалните печатни процеси, тук няма междинни процеси между вече готовия за печат файл и крайният отпечатък. Избягва се нуждата от експонация на филми и копиране на печатни форми. Отпада необходимостта от предварителна подготовка на печатната машина - няма монтаж на плаки, няма настройки за пасер на цветовете. Процесът а изцяло дигитален - от създаването до отпечатването. По този начин всеки отделен отпечатък може да бъде съвсем нов, включващ променлива информация според нуждите на потребителя. Ситопечат Ситопечатът е универсална технология за печат, която понякога се използва вместо офсетов печат. Сито технологията е донякъ-

14

де подобна на офсетовата, но и доста различна от нея по някои показатели. Позитивният филм се копира контактно върху фино сито, покрито с фоточувствителна емулсия, която в резултат на експонацията, отпушва едни от дупките на ситото и оставя запушени други. След това, върху готовото сито се поставя мастилото, а обектът за печат - под него. С натиск, мастилото се нагнетява върху ситото и там, където дупките са отворени, преминава през него и попада върху печатания обект. Силата на ситопечата е в много по-голямата му непретенциозност към печатните повърхнини - за разлика от офсета, той може да се използва върху много дебели картони, дърво, пластмаса, текстил, метал, самозалепващо PVC фолио, както и върху готови предмети, с неправилна форма - бележници, химикалки, чаши, кутии и др. Топъл печат Топлият печат е метод за трансфер на метализиран или пигментен слой от носещата повърхност, наречена фолио, върху предмет, използвайки топлина, натиск и време. Типичен пример за топъл печат е т.нар. голд печат, който намира приложение при всякакъв вид рекламни изделия (например покани със златни надписи или визитки с лого отпечатано в златен бронз и мн.др.). Дълбок Типично приложение на дълбокия печат е изработването на висококачествени цветни висикотиражни издания - вестници, списания, рекламни материали, ценни книжа, пощенски марки и др. Този метод на печат е директен, което означава, че формата се притиска към хартията и под въздействие на голямото налягане и силите на адхезия между хартията и мастилото, се формира отпечатък. Тампонен Това е сравнително нова разновидност на дълбокия печат, където се използва еластичен тампон като междинен носител на


15

мастилото между печатната форма и материала, на който се печата. Намира широко приложение, като позволява печатане практически без ограничения, свързани с материала и формата на обекта. Основният принцип, който лежи в него, се състои в използването на равнинна форма (клише) за дълбок печат и тампон, иползван като междинно средство за пренасяне на мастилото. Чрез използването на тампонен печат е възможно да се отпечатва на практически всякакви повърхности - гладки, релефни, попиващи и непопиващи мастила. Намира приложение при изработване на сувенирни рекламни материали - химикалки, чаши, запалки и др. Висок печат Класическият висок печат има по-скоро историческо значение в днешно време. До изнамирането на офсетната технология за печат, той е бил основният способ за печат. При него наборната страница (текст и таблици) се нареждат ръчно, буква по буква, като за изображенията се изработват клишета. Формират се печатащи елементи, които са по-високо от непечатащите. По печатащите елементи полепва мастило и те се притискат към хартиения лист . Довършителни процеси Лакиране Лакирането е процес на облагородяване на печатната продукция чрез нанасяне на различни видове лак върху повърхността на отпечатаните листи. Това се прави с няколко цели - защита на мастилата, придаване на блясък, за по-ярко възприемане на отделните детайли в изображението и др. Масово се използват надпечатан лак, който се нанася от офсетната машина след като се отпечата изображението, UV лак за по-наситени цветове и частично лакиране, което е разновидност на UV лакирането - лакът се нанася избирателно на определени участъци.

Сгъване Това е един от основните книговезки процеси, който е сложен и отговорен. При неправилно сгъване на колите може да се получи разминаване в номерацията на страниците на изделието. Сгъването бива перпендикулярно, успоредно и комбинирано. Лепене След като всички коли на изданието се сгънат, те се подреждат една върху друга и се поставят на машината за залепване. Щанцоване Процес при който се изрязват неправоъгълни изделия с помощта на специален инструмент - щанца ( съвкупност от остри стоманени пластини, образващи контура, който се изрязва). Биговане Подобен на щанцоването процес, при който ножовете не са остри, а тъпи. В следсвие на натиска, върху изделието се получава вдлъбнатина, наречена “биг”. Биговете се използват, за да се улесни сгъването на изделието, там, където е необходимо. Преге Прегето е вид операция подобна на топлия печат, чиято цел е да остави релефен отпечатък върху хартията. Обикновено се използват две клишета, които притискат материала от двете му страни (негатив и позитив). Дълбочината на релефа може да бъде както еднаква, така и различна. С цел подчертаване на избрани от нас елементи често прегето се комбинира с готов отпечатан елемент.


известни графични дизайнери

16

Стефан Кънчев

Пол Ранд

Стефан Кънчев е емблематично име в българския и световен графичен дизайн. Неговото творчество се свързва със стотици от найпопулярните и обичани графични образи, които сме свикнали да виждаме от десетилетия и е обект на изследвания и публикации на най-авторитетните световни сборници и издания, специализи-

Пол Ранд е американски графичен дизайнер исвестен с дизайните си на фирмени лога по-популярни, от които са тези на IBM, ABS, UPS и много други. Макар и стилът му да е опростен и минималистичен, неговите проекти са оригинални и вълнуващи.

Вим Кроуел

рани в областта на рекламния и графичния дизайн. Кънчев е автор на над 700 запазени знаци, по-известни сред които са на Кукления театър, СБХ, “Петрол”, БНТ и предаването “Панорама”, на месокомбината “Родопа”, на Пловдивския панаир, направил е графичното оформление на хиляди пощенски марки. До последно, на 86-годишна възраст, художникът работи под лупа, изпипвайки всичко до маниакалност. Името на Стефан Кънчев е в най-престижните справочници за графичен дизайн и филателия.

Вим Кроуел е един от най-великите холадснки графични и типо дизайнери, който е извесетен с последователния си и креативен подход към формата на буквите. Автор на редица уникални шрифтове, по-известен от които е шрифтът New Alphabet (“Новата азбука”). Този шрифт се състои само от хоризонтални и вертикални линии и вдъхновен от ограниченията на първите, контролирани от компютър печатарски машини.


известни рекламни агенции

17

Landor

Ogilvy & Mather

Landor Associates е агенция специализирана в бранд* и криейтив дизайн консултирането, която се намира в Сан Франциско. Създадена е от Уолтър Лендор и неговата съпруга Жозефин през 1941 г. Компанията Landor е пионер в много от методите в бранд индустрията, които днес са приети за стандарти. Основната им дейност е свързана с бранд проучване и оценка, позициониране и архитектура на бранда, нейминг, корпоративна идентичност, продуктови опаковки и пр. Комапнията има 24 офиса в 16 страни. Имат големи клиенти като British Airways, Pepsi, Samsung, FedEx и др. Един от многото им интересни проекти е ребрандът на сибриските авиолинии “S7”.

Ogilvy & Mather е международна рекламна, маркетинг и PR агенция, която се намира в Ню Йорк. Разполага с 497 офиса в 125 страни и приблизително 16 000 служители. Комапнията е създадена през 1948 година от Дейвид Огилви и до 1960-та година става водеща световна агенция. Причина за бързото израстване на компанията е стратегическото изграждане на брандове като American Express, Ford, IBM, Kodaк, Nestle, Unilever и др. Други техни клиенти са Coca-Cola, DHL, Gillette, Motorola, Siemens, Vodafone, Dove и др.

бранд* - това е съвкупността от емоции, асоциации, образи, спомени и очаквания на потребителите от даден продукт или услуга. Бранд идентичността е начинът, по който собственикът иска потребителите да възприемат неговия продукт, как той иска да го представи на потенциалните си клиенти. Това от своя страна има пряко отношение към диференцирането на даден продукт от конкурентите му.


за авиокомпания “Avia”

Нейминг Името на авиокомпанията е вдъхновено от идеята за свобода и простор. То е кратко, въздушно, лесно за произнасяне и прочитане и ясно позиционира компанията в сферата на авиацията, а интернационалното звучене е предпоставка за по-лесно налагане и по-голяма познаваемост на бранда. Малкият брой на символите е и добра основа за изграждане на стабилно, плътно и разпознаваемо лого, което да бъде разположено с оптимална видимост и четливост по дължината на тялото на различните модели самолети. За компанията “Avia” е частна авиокомпания с основни клиенти мъже и жени със собствен бизнес или заемащи високи позиции в големи компании, на възраст межуд 25 и 55 години, с висок стандарт и образование. Философията на компанията е да се стреми към високо качество на услугите, да се отделя специално внимание на всеки отделен клиент и да се отнася с уважение към околната среда. Това предполага изграждане на графична система с бизнес и еко звучене и материали с по-луксозно внушение и изпълнение. Проучване Първият етап от процеса на създаване на корпоративната идентичност е проучването. При анализ на логата на вече същест-

18

вуващи авиокомпании се наблюдава тенденция на употреба на символи наподобяващи криле или птици, линии създаващи усещане за движение, наклоненин динамични шрифтове, а цветовите комбинации са в повечето случаи съчетание на син цвят с друг . Повечето лога са от смесен тип - т.е. комбинация от икона и логотип, което е предопределено от специфичната употреба на логото върху опашката и тялото на самолета. Използват се, както серифни така и несерифни шрифтове, несерифните преобладават, тъй като те са по-четливи от големи разстояния. Основна цел Да се изгради единна графична система с елегантно, луксозно звучене, обърнато към природата и идеята за опазването й. ­Логото и рекламните материали трябва да изградят образ на една стабилна, отговорна компания, която макар и нова, носи лицето на вече утвърдена такава. ­Дизайнът трябва да е модерен, със съвременен подход към детайлите. Той трябва да е изискан комплимент към клиентите на компанията.


лога на авиокомпании - проучване

20


21


разработки за фирмен знак

22

Вариант 1 Силно стилизиран образ на птица в комбинация с плътен несерифен шрифт. Тази разработка носи сериозен и бизнес характер, дизайнът е стегнат и по-консервативен. Търсено е усещане за стабилност и лукс.

Еволюция на идеята

Вариант 2 В тази разработка отново е търсено бизнес звученето, но с леко по-модерни средства. Изписването на името на компанията е по-новаторско, но отново в рамките на един по-сериозен и бизнес дух на компанията. Иконата е проектирана така, че да седи добре, както от лявата, така и от дясната страна на опашката на самолета.

Еволюция на идеята

Вариант 3 Силно стилизиран образ на прозорец на самолет, през който се виждат красиви нюанси на облаци в небесния простор. Първоначалните варианти са по-детайлни и по-буквални разработки на концепцията като постепенно се върви към по-опростени и абстрактни форми. Крайният вариант е изчистен и семпъл, който само подсказва идеята без да ангажира с прекалена илюстративност.

Еволюция на идеята


23

Вариант 4 Тук имаме по-цветен и приказлив дизайн, който търси израз на идеята за целеустременото и хармонично движение на ято птици. Комбинацията от 3 различни цвята е предпоставка за по-лесното разпознаване на бранда.

Еволюция на идеята

Вариант 5 Експеримент за създаване на шрифт от един и същ елемент. Тук отново е търсено внушение за ято птици. Първоначалната концепция е за лого от смесен тип - комбинация на шрифт и икона като впоследствие посоката се променя към изграждане само на шрифт. Разработени са варианти както с по-голяма гъстота на повтарящия се елемент, така и с по-малка.

Еволюция на идеята

Вариант 6 (одобрен вариант) Хармонична комбинация от икона и шрифт, която носи усещане за свобода и летене. Иконата е абстрактен образ, който наподобява птица, пеперуда и цвете. Свободата на интерпретациите прави логото уникално по своята същност. Комбинацията от цветовете отличава компанията от конкуретните фирми и същевременно комуникира послания в духа на нейната философията.

Еволюция на идеята


лого и неговите елементи

24

Фирменият знак на Avia Airlines е изграден от два елемента: знак с формата на цвете-пеперуда (графична част) и логотип (буквена част). Използваният за логотипа шрифт е Fertigo Pro. Логото е проектирано така, че да носи в себе си философията на компанията за високо качество на услугите, специално отношение към всеки клиент, еко съзнание и отговорност, позитивизъм, уважение към човека и природата.

Черно-бял вариант на логото ( негатив & позитив )


25

Използваните цветове са:

Употреба на логото

Pantone 2627 C

Pantone 382 C

пълноцветен печат

пълноцветен печат

C: M: Y: K:

C: M: Y: K:

84 100 27 0

38 0 95 0

за екран

за екран

R: G: B:

R: G: B:

69 0 97

192 217 52

За цветовете на логото Лилавият цвят се свързва в много култури с аристокрацията и кралските особи. Например това е бил любимият цвят на Клеопатра. Лилави са били мантиите на кралете. Свързва се още с мъдрост и богатство. В комбинация със зелено носи усещане за пролетна свежест. Зеленият цвят символизира енергия, инициативност, еко-отговорност, интелигентност, богатство, пари, късмет, безопасност, баланс, хармония, стабилност и пр.

Порепоръчително е да се търси такова разположение на логото, че по възможност да е на едноцветен, неангажиращ фон, така че то да е в добър контраст и да се вижда ясно. Ако фоновото изображение е фотография, с прекалено активни цветове и напрегнати шарки, текстури или дребни детайли, найдобре е логото да се изнесе върху бяла подложка.

Фирмен шрифт

Fertigo Pro Regular absdefghijklmnopqrstuvwxyz ABSDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 123456789(.,/?’”;:#$%^&*!)_/§;


фирмена документация

26

01

02

01 Папка с джоб А4

02 Пощенски плик DL


27

04

Фирмените документи са важна част от фирменото представяне, затова те са оформени в единен стил. Техният дизайн е в духа на философията на компанията за уважение към човека и природата. Преобладаващият зелен цвят говори за еко съзанание и отговорност. Комбинацията от заоблени и остри краища е застъпена във фирмената акциденция, с цел допълнително подсилване на фирмената идентичност.

03

05

03 Пощенски плик C4

04 Бланка А4

05 Поздравителна картичка “With Compliments”


28

06

07

08

06 Джоб за самолетен билет

07 Самолетен билет

08 Визитка 85x54 мм


29

11

10

09

09 CD 120 мм

10 Обложка за CD

11 Факс бланка


уебсайт

31

01 02

04 03

Фирменият сайт е ключов елемент за фирменото представяне. Сайтът на Avia Airlines е нежен и лек, с удобно меню и функционален дизайн. По-важните елементи са изнесени на първа страница с цел по-лесното ориентиране на потребителите и за по-приятно взаимодействие с онлайн презентацията на авиокомпанията. Комбинацията от заоблени и заострени краища отново е приложена като графична препратка към печатните рекламни материали.

05

01 Вход за потребители и бутон за регистрация

02 Главно меню

03 Основна информационна част (тяло)

04 Калкулатор за цена на билет

05 Мнения на клиенти


Рекламните сувенири на авиокомпанията са проектирани така, че да намират приложение в ежедневието на своите клиенти по елегантен, излъчващ лукс начин. Изтънченият дизайн на чадъра с нежно лого в сребърен бронз се превръща в незаменим аксесоар за пътуващата дама.


сувенири - част I

33

05 02

03

04

01 06

07

01 Чадър

02 Чаша за коняк

03 Чаша за чай

04 Ключодържател

05 Брошка

06 Униформа

07 Kомплект за сън


сувенири - част II

35

04

02

03

05 01

01 Календар

02 Часовник

03 Чаша за шампанско

04 Плюшена играчка

05 Универсален портфейл


брандинг на самолет

37

01

Брандингът на самолета носи усещане за грижа за природата. Комбинацията от бяло и зелено създава внушение за чистота и свежест. Оформлението на графичните елементи върху тялото на самолета цели разпознаваемост и атрактивност.

02

01 Брандинг на самолет - дясна страна

02 Брандинг на самолет - лява страна


Приложение на графичния дизайн

Рекламните материали на борда на самолета са комплимент към клиентите. Свежите цветове на логото създават настроение по време на полета като разкрасяват момента на почивка с ободряващо питие, поднесено в елегантна чаша, и апетитно ястие, аранжирано в пъстри съдове.

01

38


рекламни материали на борда на самолета

02

39

03

04

01 Брандирани съдове

02 Меню за салати

03 Меню с десерти

04 Меню с предястия и основни ястия


Дизайнът на реклмната визия за външна реклама залага на простота и чисти форми, които да подпомогнат бързото и лесно възприемане на информацията, като акцентът пада върху логото, слогана и уебадреса.

01


външна реклама

02

01 Постер на автобусна спирка

02 Билборд

41


реклама в пресата

43

01

02

01 Рекламна страница за списания

02 Прес каре


Corporate Idenity of Private Airline Company  

logo design, stationary, advertising souvenirs, airplane branding, press advertisements, billboards and other outdoor ads

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you