Page 1

ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელს სევდია უგრეხელიძეს ასლი: ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს“ დავით იოსელიანს და ამავე ფონდის დამფუძნებლებს დოკუმენტური ფილმების სტუდია ,,რაკურსის“ დირექტორის და დამფუძნებელის დავით ცინცაძის (მცხოვერები უზნაძის ქ. №2-ში. საკ ტელ: 595 24 47 45) ულტიმატუმი მოგმართავთ სტუდია ,,რაკურსის“ დამფუძნებლების და თანამშრომლების სახელით და მოგახსენებთ,

რომ

მერიის და

მისი

დაფუძნებული ააიპ ,,თბილისის განვითარების

ფონდის“ მიერ 2011 წელს დოკ. ფილმების სტუდია ,,რაკურსი“ წინააღმდეგ ორგანიზებული უკანონო და დანაშაულებრივი სქემის განხორციელების შედეგად დოკ / ფილმების სტუდია ,,რაკურსი“ დე ფაქტოდ განადგურდა.

მას შემდეგ,

სამართლიანობის აღდგენის

მიზნით

დაზარალებული სტუდიის დანფუძნებლების მიერ განხორციელებულმა სამართლებრივმა ნაბიჯებმა შედეგი ვერ მოიტანა;

ვერ მოახერხა

როგორც

მერიის

და ფონდის

ბიუროკრატიული ბარიერების გადალახვა, ასევე მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო დღემდე ვერ მოახერხდა სასამართლო წესით საკუთარი სიმართლის დამტკიცება, რადგან სასამართლო სტუდიის სოციალურად დაუცველი დამფუძნებლებისგან ითხოვს ოფიციალურ საბაჟო გადასახადს, რომლის გადახდის საშუალება დამფუძნებლებს არ გააჩნიათ

უკიდურესად

დაზარალებულ

(რომელთა შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენდა

სწორედ განადგურებული სტუდიის ფუნქციონირება). ასევე მოგახსენებთ რომ თბილისის მერია და

ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“ (რომლის დე იურე მფლობელობაშიც,

სრულიად ფორმალურად არის სტუდია ,,რაკურსის“ კუთვნილი ყოფილი ფართის ნაწილი), არ

მოდიან

სამართლიანობის

აღდგენის

ურთიერთმოლაპარაკებებზე და პირიქით წინააღმდეგ

უკანონო

მოლაპარაკებების გზით

მიზნით

სტუდია

,,რაკურსთან“

დღეს კვლავ აგრძელებენ სტუდია ,,რაკურსის“

ქმედებებს. კერძოდ ცდილობენ და კორუფციული სქემებით

უცხოელებთან უკანონო

მთლიანი შენობის გასხისებას,

რომელშიც შედის სტუდია ,,რაკურსის“ ფართის ნაწილი, რითიც შეგნებულად

შეყავთ

შეცდომაში კეთილსინდისიერი მყიდველი, რომლესაც საშუალება არაააქვს ჩაატაროს სპეციფიური გამოძიება.


ასევე შეგახსენებთ,

რომ

დოკუმენტური ფილმების სტუდია ,,რაკურსი“, რომელშიც

ხორციელდებოდა სხვადასხვა ჟურნალისტური გამოძიებები ნაციონალური

მოძრაობის

ხელისუფლების მიერ ჩადენილი უკანონობების შესახებ, მათ შორის მერიის დანაშაულებრივ ქმედებებზე, პოლიტიკურად რეპრესირებული იყო, მისი დამფუძნებლები სხსნა განმარტების გარეშე

დათხოვნილი

იყვნენ

სახელმწიფო

სამსახურებიდან

და

მათ

წინააღმდეგ

განხორციელდა არა ერთი მუქარა (რისი დამადასტურებელი საბუთები და ვიდეომასალაც არსებობს).

ამიტომ სრულიად გასაგებია და ლოგიკური რომ მერიის მიერ სტუდია

,,რაკურსის“ წინააღმდეგ ჩადენილი უკანონო, დისკრიმინაციული და უსამართლო ქმედების მოტივაციის

საფუძველს წარმოადგენდა სტუდია ,,რაკურსის“ დამფუძნებლების და მისი

თანამშრომლების საზოგადოებრივი პოზიცია და რომლისთვისაც ყოველტვის მიუღებელი იყო ნაც. მოძრაობის ხელისუფლების მიერ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედებები (რისი დამადასტურებელი საბუთები და ვიდეომასალაც არსებობს). ვინადიდან მერია და ააიპ ,,თბილისის განვითარების ფონდი“

უკანონო ქმედების დაწყების დღიდან დღემდე

უგულვებელყოფს და არღვევს სტუდია ,,რაკურსის“ და მისი

დამფუძნებლების კანონიერ

მოთხოვნებს და უფლებებს, რაც გარანტირებულია როგორც საერთაშორისო, ასევე ევროპული და საქართველოს კანომდებლობებით. ასევე,

როდესაც ირღვევა ადამიანის უფლებათა

საყოველთაო კონვენციოთ დაცული უფლებები: მუხლი 1. მუხლი 2 მუხლი 3 მუხლი 6 მუხლი 7. მუხლი 8 მუხლი 17 მუხლი 22 მუხლი 28

ასევე დაირვა და ირღვევა: ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა შესახებ: მე–6 მუხ. სიცოცხლის უფლება მე–7 მუხ. ღირსების შემლახავი მოქცევის აკრძალვაოს შესახებ მე–8 მუხ., 1–ლი პ. და მე–2 პ.. პირის დაბეჩავებულ მდგომარეობაში ჩაყენების აკრძალვა ასევე საქართველოს კონსტიტუციის 14 - ე

მუხლით განსაზღვრული უფლება:

პოლიტიკური და

სოციალური დისკრიმინაციის მიუღებლობის შესახენ. საქართველოს

კონსტიტუციის

42-ე

მუხლის

სამართლიანი სასამართლოს უფლების შესახებ. და სხვები...

პირველი

პუნქტით

განსაზღვრული

უფლება:


აქრდან გამომდინარე,

სტუდია ,,რაკურსის“ დამფუძნებლები ულტიმატუმის

ვაძლევთ 14 დღიან პერიოდს განვითარების

ფონდს“

რომ

ქალაქის მერიას და მისივე დაფუძნებულ სამართლიანად

გადაწყვიტოს

,,რაკურსის“ პრობლემა და სტუდია ,,რაკურს“ ჩამორთმეული და იმავე

დანგრეული ,,რაკურსის“

ააიპ ,,თბილისის

დაზარალებული

დაუბრუნოს მათ მიერვე

შენობის

წარმოადეგენს

გადამწყვეტ

ფაქტორს

სტუდია

უკანონოდ

საკომპენსაციო ფართის ოდენობა

ტერიტორიაზე (რადგან ,,რაკურსის“ უთვნილი ტერიტორია, რომელზეც

განმავლობაში კანონიერად ფუნქციონირებდა

სახით

20 წლის

დოკ. ფილმების სტუდია ,,რაკურსი“, დოკუმენტური

ფილმების

სტუდიის

ფუნქციონირებისთვის!) 14 დღიანი პერიოდის ამოწურის შემდგომ (რაც საკმარისია პრობლემის სამათლიანად მოსაგვარებლად), რადგან სტუდიის დამფუძნებლები სხა სამართლებრივი ფორმებით ვერ ახერხებენ სამართლიანის აღდგენას, და საშიშროება შეიქნა შემდგოში ვეღარ შესძლონ კანონიერების

სრულფასოვანი

აღდგენა,

სტუდია

,,რაკურსი“,

მისი

კანონმორჩილი

დამფუძნებლები, თანამშრომლები და მხარდამჭერები საქართველოს კონსტიტუციის 118 -ე მუხლის მოთხოვნის თანახმად გამოიყენებენ და მიმართავენ თვიდახმარების უფლებას. ( მუხლი 118. თვითდახმარება თუკი კომპეტენტური ორგანოების დახმარება დროულად ვერ უსწრებს და სწრაფი ჩარევის გარეშე არსებობს საფრთხე, რომ უფლება ვერ განხორციელდება, ან მისი განხორციელება არსებითად გართულდება, მაშინ მართლსაწინააღმდეგოდ არ ჩაითვლება იმ პირის მოქმედება, რომელიც თვითდახმარების

მიზნით

წაართმევს,

გაანადგურებს ან დააზიანებს ნივთს,ან ამავე მიზნით

შეიპყრობს ვალდებულ პირს, რომელიც შეიძლება მიიმალოს, ანდა აღკვეთავს ვალდებული პირის წინააღმდეგობას იმ მოქმედების მიმართ, რომელიც მას უნდა შეესრულებინა.)

სტუდია ,,რაკურსის“ დამფუძნებლების და თანამშრომლების სახელით : დავით ცინცაძე 21. 3.2014

რაკურსის მიმართვა მერიას და ფონდს  
რაკურსის მიმართვა მერიას და ფონდს  

ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელს სევდია უგრეხელიძეს...

Advertisement