Page 1

cm yk

cm yk

cm yk

cm yk


c m y k

PÁdįÉÆ

zÀ¸AÉ §gï 2013

2


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

PÁdįÉÆ zÀ¸ÉA§gï 2013

¸ÁAvÁPÉÆè¸ÁPï FªÉÄÃAiÀiïè

¸ÀA¥ÁzÀPï ¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï gÉÆræU¸ À ï

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ ¥ÀZ À ÄÀ ,Ñ ¥sg É Ágï mÉƤ ¥sÉgÉƸï

¥ÀgÀÎmÁÚgï ¢Ã¦Û læ¸ïÖ

zsÁPÀÄÖ¯ÉA ªÀÄÄ¤ß ¸ÁAvÁPÉÆè¸ÁZÁå G¸ÁÌöågï ¸À®ºÁ ZÀqÆ É £ï §¸ÉèA. ¸ÁAvÁPÉÆè¸Á£ï ¸ÀzÁAZÉA ¸ÀªÁ¯ï ªÉÆ| C¯ÉUÁìAqÀgï ¸ÉÆeï «ZÁgÉèA: “ªÀÄĤß, £ÀvÁ¯ÁA ¥sɸÁÛPï vÀÄPÁ QvÉA ¨Á| JjPï PÁæ¸ÁÛ eÁAiÀiï?” ªÁjêPï ªÀgÀÎuÉa zÀgï ªÀÄÄ¤ß ¸ÁAvÁPÉƸ è ÁZÁå vÉÆAqÁPï wÃPïê÷Ú £Àz£ æÉ ï ¥À¼ÉAiÀiï¯ÁUÉèA D¤ G¸Áé¸ï zÁA§Ä£ï zsÀgÀÄ£ï 1 ªÀgÁìPï gÀÄ. 80/«ZÁj¯ÁUÉèA: “ºÁAªÉA zsÁqï¯ÉèA F-ªÉÄÃAiÀiïè 2 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 150/D¤ ¥ÁAZï J¸ÉìªÄÉ ä¸ÁìA ªÉļÉÆAPï £ÁAvïVÃ?” 3 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 220/4 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 280/*** 5 ªÀgÁìAPï gÀÄ. 350/D¢A ¨sÀÄjÎA FmÁZÁå gÀhÄqÁZÁå ¨ÉÆqÉåA¤ ZÀÄAVØ ¥ÀæwAiÉÄPï gÀÄ. 7/WÀgÁ ªÀÄÄPÁgï UÀgÝÀ £Á UÉÆmÉÆ ¨ÁAzÁÛ°A. vÁZÉgï ¥ÀgÁÎAªÁAvï ¸ÀÄPÉA ¨sÁvÉuï ªÁ vÀuï §¸ÀAiÀiÁÛ°A. vÁå vÀuÁAvï (JPÁ ªÀgÁìPï) gÀÄ. 500/D¤ ¨sÁvÉuÁAvï¬Ä ¸Áé¨Á«PÀvÁ D¸ï°è. ‘D«Ä ¥ÁvÉÆæ£ï PɯÉÆè UÉÆmɃ ªÀÄí½î vÀÈ¦Û D¸ï°è. gÀÄ. 1,500/ DvÁA ¸À U É î A ‘rfl¯ïªÀ Ä AiÀ Ä ’ (20 ªÀgÁìAPï) eÁ¯ÁA. ¸Áé¨Á«PÀvÁ ‘ªÀiÁAiÀiÁ’ «¼Á¸ï eÁ¯Áå. 2013 £ÀvÁ¯ï ¥Àg¨ À ï D«ÄÑ The Editor/Manager, eÁAªï. D«Ä DZÀgu À ï PÀgÁÛAªï KAJULO Monthly, Kodialbail, ªÀÄí½î vÀÈ¦Û AiÉÄÃAªï! Mangalore - 575 003.

¨Á| ¥sÁ¤ æ ¸ï gÉÆræU¸ À ï 3

Phone: 2422426


PÁdįÉÆ

zÀ¸AÉ §gï 2013

gÉÆ©£ï¸À£ï PÀĸ æ Æ É Ã (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) ¸ÀgÁéAPï ¨sÉÆVêvÁA ªÀÄí¼ÁA. zÀĸÁæöå ¢¸Á vÁå PÀ¬ÄÝA ¸ÀjêA PÁå¥ÀÖ£ï ºÉ A DAiÀ i ÁÌ ¯ É è A Zï vÁå PÀ ¬ ÄÝAPï UɯÉÆ. ªÉZÉ D¢A gÉÆ©£ÁPï ªÉļÉÆ£ï ¸ÀAvÉƸï eÁ¯ÉÆ. PÀÆqÉèA vÁAt eÁAiÀiïÛ vÁa ¸À®ºÁ-¸ÀÆZÀ£Á vÁuÉ PÁuÉΰè. ªÀÄí¼ÉA. D«Ä ¸Àgïé vÁgÀÄA ¸Áé¢Ã£ï PÀgÁÑöå vÁAt PɯÁèöå C£ÁßöåAiÀÄ PÁªÀiÁPï vÀAiÀiÁgï. ¥ÀÄuï ¸ÁAPÀ¼ï PÁt «²A vÁAPÁA DªÉ Æ Ñ fÃªï ªÀ i Ávïæ w½ì¯ÁUÉÆè. vÀÄ«Ä EvÉèA GgÀAiÉÄÓ ªÀÄíuï ¥ÀgÁvÉè. CAPÉÆ: 20 ¤ÃZï PÁªÀiï PɯÁågï¬Ä » UÀeÁ¯ï PÁå¥ÀÖ£Á£ï eɦæü PÀĪÀiÁgï, eÉ¥ÄÀ à ºÁAUÁZÁå gÁAiÀ i Á£ï AiÉÄêïß gÉÆ©£ÁPï vÀĪÀiÁÌA ¨sÉÆUÁìuÉA ¢Ãªïß EAUÉèAqÁPï ¸ÁAVè. vÀ±ÉA vÉ vÁAZÉA ªÀÄÄPÉèA AiÉĪÀÓuï D¥Àªïß ªÀígÁÛA ªÀÄí¼ÁA D¤ xÀAAiÀÄìgï vÁgÀÄA ¸Áé¢Ã£ï PÀgÁÑöå PÁªÀiÁPï zÉAªÉè. vÀ Ä ªÉ Ä Ñ A «ZÁgÀ u ïvÀ¤Ì CmïìQ£ïì D¤ ºÉgï ZÀªÁÎAPï vÁå eÁvÀZï ¨sÀÄAAiÀiÁgÁAvïZï §A¢ PÀgïß zÀªÀgïß ¥sÁ²AiÉÄa JPÁèöåPï ªÀÄí¼Áågï «¯ïCmïQ£ÁìPï ¸ÉÆqïß ²PÁê vÀĪÀiÁÌA ¸ÀgÁéAPï fêï zÁ£ï ¢vÁA. ¢vÀ¯Æ É QvÁåPï «¯ïCmïQ£ïì UÀÄmÉÆä¼ï ªÀÄíuï PÀ g À Ä £ï G¥Áæ l ÄAPï PÁgÀ u ï vÁuÉ eÁ¯ÉÆè ¥ÀæªÀÄÄPï ªÉQÛ. vÁå ¸ÁAUÁè A . ²ªÁAiÀ i ï vÉ A vÁgÀ Ä A ¥ÀÄuï vÀÄ«Ä ¸Áé¢Ã£ï PɯÁå ªÀiÁVgï ¸ÀgÁéA¤ PÁå¥ÀÖ£ÁPï ªÉƸÀÄÛ ªÉļÉÆ£ï PÀ²Ö¯ÉÆè UÁæAiÀiïÌ vÉÆ. vÁgÀÄA vÉ ¸À g ïé ±À g À u ï ¸Áé¢Ã£ï PÀgÁÑöå eÁ¯ÉèZï vÁAPÁA PÁªÀiÁAvï ¸ÀgÁéAPï ºÁvÁA¸ÀºPÀ Ágï ¢¯Áågï ¥ÁAAiÀ i ÁAPï zÉ Æ gÉ å £ï vÀĪÀiÁÌA ¨ÁAzÀÄ£ï WÁ¯ÉA.

4


zÀ¸AÉ §gï 2013

ªÀÄÄPÉèA PÁªÀiï zÉÆÃuï zÀÄgÀ¹Û PÀgÉÑA PÁªÀiï. G¥ÁæAvï vÁgÁéPï ¸Áé¢Ã£ï PÀgÉÑA. vÁå £ÀAvÀgï PÉÆÃuï ¥À¼É PÁå¥ÀÖ£Á ªÀAiÀiïæ G¥ÁælÄAPï PÁgÀuï eÁ¯Áåvï vÁAPÁ ²PÁê ¢A«Ñ. ºÁAUÁ JPÉÆè gÁAiÀiï D¸Á vÉÆ ¥ÀÄgÁ EvÀågïÛ PÀgÛ¯ À Æ É . PÉÆuÁPï ²PÁê ¢A«Ñ, PÉÆuÁPï ¸ÀÄmÁÌ ¯Á§A«Ñ w ¥ÀÄgÁ RIJ vÁa. » UÀeÁ¯ï ¥sÀmï vÀjà vÁAPÁA ©üAiÉıÉA PÀgÀÄAPï WÀqï°è PÁtÂ. DvÁA §ºÀıÀ ¸ÀPÀÌqï ¸ÁgÉÌA eÁªïß

‘W’ CPÀêgÁxÁªïß ¸ÀÄgÀÄ

eÁAªÁÑöå ªÀ¸ÄÀ AÛ aA £ÁAªÁA ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïVÃ?

5

PÁdįÉÆ

vÁå PÀÄzÁæöåxÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¥ÀqÉÆÑ D¤ UÁAªÁPï ¥ÁAªÉÇÑ PÁ¼ï ¯ÁVA DAiÀiÁè ªÀÄíuï gÉÆ©£ï¸À£ï ªÀÄwAvïZï aAvÁ¯ÉÆ. vÀjà vÁPÁ vÁå PÀÄzÁæöåZÉÆ gÁAiÀiï ªÀÄíuï PÀÄgÁégï PɯÁèöå£ï vÉÆ vÁå PÀ¬ÄÝAZÁå ªÀÄÄPÁgï ¥ÀqÉÆè £Á. zÉÆÃuï j¥ÉÃgï eÁvÀZï PÁå¥ÀÖ£ï D¤ ºÉgï zÉÆÃUï vÁgÁé vÉ«êA UɯÉ. ºÉ ¯ÁVA ¥ÁªÁÛ£Á vÁgÁégï zÉÆÃUï duï D¸ÉÑ ¢¸Éè. PÁå¥ÀÖ£ï D¤ vÁZÉ ¸ÁAUÁw ¸ÀÄgÉégï vÁgÁégï ZÀqÉè D¤ vÁå zÉÆUÁAPï 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

§AzÀ Ä PÉ £ ï ªÀ i Ágïß ®UÁqï PÁqÉ è A . G¥ÁæAvï vÁgÁégï D¸ï¯Áèöå ºÉgÁAPï vÁAt PÀAiÀiïÝ PɯÉA. MmÁÖgÉ WÀqÉå ©üvÀgï vÁAt vÉA vÁgÀÄA ¸Áé¢Ã£ï PɯÉA. vÁgÀÄA ¸Áé¢Ã£ï PɯÉèAZï 7 vÀÄ¥ÁQ ¥sÀÄlAªïÌ PÁå¥ÀÖ£Á£ï ºÀÄPÀĪÀiï ¢°. ºÉÆ CªÁeï DAiÉÆÌ£ï gÉÆ©£ÁPï RIJ eÁ°. vÁgÀÄ ¸Áé¢Ã£ï eÁ¯ÉA £ÀíAiÀiïªÉà ªÀ Ä í u ï vÉ Æ ¸À A vÉ Æ ¸ï ¥ÁªÉ Ç è D¤ ºÁAUÁxÁªïß UÁr ¸ÉÆqÉÑ ¢Ã¸ï ¯ÁVA DAiÉÄè. EvÉèA ¥ÀÄgÁ eÁAªïÌ PÁå¥ÀÖ£ïAZï

ºÁå SɼÁaA £ÁAªÁA §gÀAiÀiÁêvïV?

PÁgÀuï ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï vÁZÁå zÉƼÁåA¤ zÉÆÃ£ï ¸ÀAvÉƸÁa zÀÄPÁA UÀ½îA D¤ ¸ÀgÉé¸Ààgï zɪÁPï vÁuÉ CgÁÎA ¢°A. G¥ÁæAvï vÁå 5 duÁA PÀ¬ÄÝAa vÁuÉ vÀ¤Ì PÉ°. vÀÄ«Ä PɯÁèöå «±Áé¸ïWÁvÁPï, C£ÁßöåAiÀiÁPï vÀĪÀiÁÌA ¥sÁ±Éa ²PÁê ¢AªïÌ ¥ÀqÉÛ°. D¥ÀÄuï ºÁAUÁZÉÆ gÁAiÀiï vÀĪÀiÁÌA ¥sÁ±Éa ²PÁê ¢AªÉÑA ºÀPïÌ ªÀiÁíPÁ D¸Á ªÀÄíuÁÛ£Á vÉ PÀ¬ÄÝ PÀAUÁ¯ï eÁ¯É. ºÁå «²A 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

£ÁAªÁA §gÀAiÀiÁ

6


zÀ¸AÉ §gï 2013

vÀĪÀiÁÌA PÁAAiÀiï ¸ÁAUÉÆAPï D¸ÁV? vÀÄ«ÄÑ C©¥ÁæAiÀiï QvÉA? £À í A iÀ i ï gÁAiÀ i ÁA£É Æ , PÁå¥À Ö £ Á£ï DªÀ i ÁÌ A fêïzÁ£ï ¢vÁA ªÀ Ä í u ï GvÀgï ¢Ãªïß D«Ä ±ÀgÀuï eÁAªÁÑöå§j PÉ ¯ Áè ö å£ï vÁPÁ D«Ä M¥Áé ¯ ÁåAªï. zÉPÀÄ£ï DªÀiÁÌA ¥sÁ±Éa ²PÁê ¢£ÁPÁvï ªÀÄíuï ¥ÀgÁwÛ¯ÁUÉÆè. vÀĪÀiÁÌA PÀ±ÉA D¤ QvÁå SÁwgï ¨sÉÆVêeÉ ªÀÄí¼ÉîAZï ªÀiÁíPÁ ¸ÀªÀiÁÓ£Á. ºÁAªï PÁå¥ÀÖ£Á ¸ÁAUÁvÁ ºÉÆ PÀÄzÉÆæ ¸É Æ qÀ Ä £ï ªÉ v ÁA. ¥À Ä uï vÀ Ä ªÀ i ÁÌ A EAUÉ è A qÁPï ªÀ í g À Ä APï ¸Ázïå £Á. JPÁzÁªÉ ¼ Á ªÉ í ¯ Áågï¬Ä vÀ Ä ªÀ i ÁÌA

PÁdįÉÆ

PÀAiÀiÁÝöåA§jZï ªÀígÄÀ £ï xÀAAiÀiÁÑöå PÉÆrÛPï ºÁdgï PÀgÉÑA. ºÁZÉÆ CgïÛ G¥ÁæAvï vÀĪÀiÁÌA ¥sÁ±ÉZÁå PÁA¨ÁåPï ZÀqÀAªÉÑA. gÉÆ©£ÁaA »A GvÁæA DAiÉÆÌ£ï vÉ ±ÉgÉä¯É. EAUÉèqÁPï ªÀZÉÆ£ï ªÉÆgÁÑöå¥Áæ¸ï ºÁå PÀÄzÁæöågïZï fAiÉÄvÁAªï ªÀÄíuï vÁAt ¤gÁÝgï WÉvÉÆè. G¥Áæ A vï gÉ Æ ©£Á£ï PÁå¥À Ö £ Á ¸ÁAUÁvÁ EAUÉèqÁPï ¥ÀAiÀiïÚ PÀgÁÑöå «²A ¸Àgïé vÀAiÀiÁj PÉ°. vÉÆ ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¥s À Ä Uï¯É Æ è . vÁZÉ A vÁgÀ Ä A DvÁA ªÀÄÄPÁgï ªÉvÁ¯ÉA. vÁuÉ ¸ÀĪÀiÁgï 20 ªÀ g Áì A ¥Áæ ¸ ï ZÀ q ï fAiÉ Ä ¯Áè ö å vÁå PÀÄzÁæöåPï DzÉêïì ªÀiÁUÉÆè. (¸ÀªiÀ Á¥ïÛ) 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

eÉƤ «ªÀiÁ£ÁgïxÁªïß zÉAªÉÇè ªÀiÁvïæ. DvÁA vÁPÁ vÁZÁå PÁgÁ ¸Àjê£ï ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 7


PÁdįÉÆ

zÀ¸AÉ §gï 2013

£ÀvÁ¯ÁAa PÁtÂPï @ qÉÆÃ£ï ¥ÉÃæ ªÀiï ¯ÉÆèÉÆ

zÀ¸AÉ §gÁa 25 vÁjPï w. £ÀvÁ¯ÁA ¥s¸ É ÁÛA ¨Á©Û£ï ¨Á¼ÁÌ eÉdÄPï £ÀªiÀ Á£ï PÀgÀÄAPï D¦è ¸ÀéAvï PÁtÂPï ªÀÄí¼Éî§j PÉÆuÉAAiÀiï ªÉ¢gï PÁgÉåA ¢ªÉåvï ªÀÄu í ï vÁå JPÁ ¦ügÀÎfAvï PÀ¼À«Ú D¸ï°è. ºÉA PÁgÉåA ¦ügÎÀ eï ªÀÄAiÀÄÝ£Ágï D¸Á PɯèÉA. zÀÄzÁUÁgï ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiï ºÉA PÁgÉåA ZÀÄPÉÆAªïÌ £ÀeÉÆ ªÀÄí¼Áîöå EgÁzÁå£ï D¸ï¯ÉÆè. PÁªÀiï vÀÄgÁÛ£ï CPÉÃgï PÀgïß PÁgÉåA ¸ÀÄgÀÄ eÁAªÉÑ D¢A ªÉ¼Ágï ¥Áªï¯ÉÆè. £ÀvÁ¯ÁA ¥sɸïÛ eÁ¯Áèöå£ï ºÀgïJPï PÀÄlªÀiï ºÁdgï D¸ï¯ÉèA. ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiÁPï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄPï

QvÉA ¥ÀÄt PÀjeÉ ªÀÄíuï D¥ÁÚ ©üvÀgï D±Á D¸ï°è. ¥ÀÄuï vÁZÉxÀAAiÀiï PÁAAiÀiï «±Éøï vÁ¯ÉAvï £Ávï¯ÉèA. ¯ÉÆPÁªÀÄzÉA gÁªÉÇAPï ¸ÀAiÀiïÛ vÁPÁ zsÀAiÀiïæ £Ávï¯ÉèA. ¸À¨ÁgÁA¤ ªÉ¢gï PÁjåA ¢°A. xÉÆqÁåA¤ ¸ÀAVÃvï, £ÁZï D¤ xÉÆqÁåA¤ £ÁlÄ̼,É «Ä«ÄQæ EvÁå¢ ¥ÀæzÀjê¯ÉA. ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiÁPï eÉdÄ SÁwgï QvÉA ¥ÀÄt PÀjeÉ ªÀĽ í î PÁ¼ÁÓA ©üvÀjè D±Á ¨sÀgÉÆ£ï D¬Äè. PÁgÉåA ªÀÄÄUÁݯA É . PÁgÉåA ¢¯ÁèöåAPï, dªÉį è Áå ¸Àgïé ¯ÉÆPÁAZÉÆ ªÀiÁ£ï ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÉÆ. ¯ÉÆÃPï ¥ÁnA ¥ÀgÁÛ¯ÉÆ. ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiï ªÉ¢gï PÉÆuÁAiÉÄÑA UÀĪÀiÁ£ï 8


zÀ¸AÉ §gï 2013

£Ávï¯ÉAè ¥À¼ª É ïß ªÉ¢gï ªÀZÆ É £ï PÀĸÉÆöÛ å ªÀiÁj¯ÁUÉÆè. ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiï PÀĸÉÆÛöå ªÀiÁgÀÄAPï ºÀıÁgï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. vÁå ªÉ½A ªÉ¢ PÀIJ£ï D¸ÁÑöå UÀgÀÝ£ÁZÉ UÉÆmÁåxÁªïß vÁ½AiÉÆ DAiÀiÁ̯ÉÆå. vÁ½AiÉÆ DAiÉÆÌ£ï xÉÆqÉÆ ¯ÉÆÃPï ¥Án ¥À¼ÉAiÀiï¯ÁUÉÆè. ¸ÀPÀÌqï ¯ÉÆPÁPï ºÉÆ «±ÀAiÀiï WÀqåÉ ©üvg À ï PÀ½vï eÁ¯ÉÆ D¤ ªÀíqÁ DvÀÄgÁAiÉÄ£ï ºÉA ¥À¼ÉAªïÌ

PÁdįÉÆ

ªÉ¢ ¯ÁUÁìgï dªÉÆ.è JPÉ PÀIJ£ï ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiï PÀÄ¹Û ªÀiÁgÁÛ¯Æ É . D£ïJPÉ PÀIJ£ï eÉdÄ UÀgÝÀ £ÁZÉ UÉÆmÁåxÁªïß vÁ½AiÉÆ ªÀiÁgÁÛ¯Æ É . ¯ÉÆÃPï ºÉA ¸Àgïé ¥À¼Éªïß CeÁ¥ï ¥ÁªÉÇ.è ¨ÉƸÀÄÛ ªÀiÁªÀiÁZÁå ºÁå ¥Àgª À iÀ ï PÁtÂPÉPï ¸Àgïé ¦ügÀÎeïUÁgÁA D¤ UÀgÝÀ £ÁZÉ UÉÆmÁåxÁªïß eÉdÄZÉÆ ªÀiÁ£ï ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÉÆ. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

1xÁªïß 40 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï PÉÆÃuï ¢²ÖPï ¥ÀqÁÛ ªÀļ í îAÉ ¥À¼AÀ iÀiÁêvïVÃ? 9


PÁdįÉÆ

zÀ¸AÉ §gï 2013

d¥Á£ï zɱÁa eÁ£À¥z À ï PÁtÂ:

mÉÆQAiÉÆ D¤ GzÁÌ gÁPÉƸ Ì ï ¸ÀAUÀæºï: °°è «ÄgÁAzÁ, eÉ¥ÀÄà

d¥Á£ÁZÁå JPÁ UÁAªÁAvï ¸À¨Ágï ¯ÉÆÃPï zÀgÁå vÀrAvï §ÄqÉÆ£ï, xÀAAiÀÄg ì ï D¸ï°èA ªÉÆwAiÀiÁA «AZÀÄ£ï ºÁqïß UÉÃæ ¸ïÛ ªÉ¥Áj¸ÁÛAPï wA «PÀÄ£ï ¢Ã¸ï ¸ÁgÁÛ¯Æ É . vÁAZÉ ¸ÁAUÁvÁ ¸ÀPÁØA ¥Áæ¸ï GmÉÆ£ï ¢¸ÁÛ¯A É ªÀļ í Áågï zsÁPÉÖA ¨sÄÀ gÉÎA mÉÆQAiÉÆ. vÉA ¸ÀgÁéA ¥Áæ¸ï ¯Áí£ï eÁ¯Áågï¬Ä, zsA À iÀiÁæ¢Pï. GzÁÌ¥A À zÁ ¸ÀgÁéA ¥Áæ¸ï ZÀqï ªÉüï gÁA«Ñ ¸ÁªÀÄjÛ vÁPÁ D¸ï°è. JPÉÃPï ¥Á«ÖA CgÉÆÝ WÀAmÉÆ eÁ¯Áågï¬Ä, vÉA GzÁ̪A À iÀiïæ AiÉÄ£Ávï¯ÉA è . PÀAUÁ¯ï eÁ¯ÉÆè ¯ÉÆÃPï DvÁA GzÁÌAvï §ÄqÉÆ£ï vÁZÉA ªÉÆqÉA ªÀAiÀiïæ ºÁreÉ ªÀÄíuï aAvÁ¸ÁÛ£ÁAZï mÉÆQAiÉÆ GzÁ̪ÀAiÀiïæ

G¥Éåªïß AiÉÄvÁ¯ÉA. wvÉèA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, vÁZÁå ºÁvÁAvï ºÁvï ¨sg À ïß ªÉÆwAiÀiÁAa gÁ¸ïZï D¸ÁÛ°. ¥ÀÄuï vÁZÉA ¨Á¼Ààuï ¸ÀAvÉƸÀãjvï ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiÁß. vÉA zsÁPÉÖA ¨sÀÄgÉÎA D¸ÁÛ£ÁAZï vÁa DªÀAiÀiï ¸Àgï°è. G¥ÁæAvï vÁa dªÁ¨ÁÝj ¸ÀVî ¨Á¥ÁAiÀiÁÑöå ªÀiÁvÁågï ¥Àr.è vÁZÉÆ ¨Á¥ÀÄAiÀiï PÉzÁßA¬Ä ºÁ¸ÉÆ£ï D¸ÁÛ¯ÉÆ D¤ zÀĸÁæöåAQ ºÁ¸ÀAiÀiÁÛ¯ÉÆ. ¸ÀAvÉƸÁ£ï vÉÆ D¸ÁÛ¯ÉÆ. KPï ¥Á«ÖA ¸ÀzÁA ¦qɸïÛ eÁªÁ߸ÁÑöå D¥Áèöå gÁeÁåZÁå gÁAiÀiÁ«²A vÀªÀiÁ±É PÀgïß vÉÆ G®AiÉÆè D¤ zÀĸÁæöåAPï ºÁ¸ÀAiÀiï¯ÁUÉÆè. vÁaA GvÁæA DAiÀiÁ̯Áèöå ¥ÀvÉÛzÁjA¤ gÁAiÀiÁPï

10


zÀ¸AÉ §gï 2013 R¨Ágï w½ì°. vÀPÀêuÁAZï ¸À¬ÄßPÁA¤ AiÉ Ä Ãªïß vÁPÁ PÀ A iÀ i ïÝ PÉ ¯ É Æ D¤ d¥Á£ÁxÁªïß ¨ÉÆÃªï ¥ÀAiÀiïì D¸ÁÑöå MQ ¢é¥ÁAvï D¸ï¯Áèöå dAiÀiÁèAvï vÁPÁ ¦üZÁgï PɯÉÆ. mÉÆQAiÉÆZÁå f«vÁAvï ¥ÀgÀÄÛ£ï PÁ¼ÉÆPï «¸ÁÛgÉÆè. D¥Áèöå ¨Á¥ÁAiÀiï¥ÀjAZï ¸ÀzÁAAiÀiï ¸ÀAvÉƸï G¯Áè¸Á£ï £ÁZÉÆ£ï GqÉÆ£ï ¢Ã¸ï ¸ÁgÉA Ñ mÉÆQAiÉÆ DvÁA JPÀݪiÀ ï ZÁ¥Éà eÁ¯ÉA. E²ÖuÁåA¤ QvÉèA ºÁ¸ÀAªïÌ ¥ÉæÃvÀ£ï PÉ ¯ Áågï¬Ä vÁZÁå vÉ Æ AqÁgï ºÁ¸É Æ ºÁqÀAªïÌ vÁAPÁA ¸Ázïå eÁ¯ÉA £Á. mÉÆQAiÉÆ£ï, MQ ¢é¥ÁPï G¥Éåªïß ªÉa

PÁdįÉÆ

D¯ÉÆZÉ£ï PÉ°. KPï¥Á«ÖA aAvï¯Áèöå¥ÀjAZï vÁuÉ D¥Áèöå ¸ÀgÁéAPï ¸ÉÆqïß MQ ¢é¥Áa ªÁmï zsÀjè. G¥ÉåAªÁÑöåAvï JPÀݪÀiï ºÀıÁgï D¸ï¯Áèöå vÁPÁ «±Éøï PÀ±ïÖ ¨sÉÆUÉÆAPï £ÁAvï. MQ ¢é¥ÁZÁå vÀrgï ¥ÁªÁÛ£Á xÀAAiÀÄg ì ï D¸ï¯Áèöå G¨Ágï JPÁ zÉÆAUÁægï xÉÆqÉ ¸À¬ÄßPï zsª À A É ªÀ¸ÄÀ g Û ï £É¸ í ï¯Áèöå JPÁ ZÉqÁéPï zsÀgïß D¸ï¯ÉèA vÁPÁ ¢¸ÉèA. QvÉA vÉA ¥À¼ÀªÁåA ªÀÄíuï mÉÆQAiÉÆ xÀAAiÀÄìgï UɯÉA. mÉ Æ QAiÉ Æ £ï ¸À ¬ ÄßPÁA¯ÁVA vÉ xÀAAiÀÄg ì ï QvÁåPï gÁªÁèöåvï ªÀÄu í ï «ZÁgÉA è .

ºÉ ¸À¨ïÝ ºÁå ZÁªÁÌAvï RAAiÀÄg ì ï D¸Ávï ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

11

12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

vÀªÀ¼ï vÁAt ªÀÄí¼ÉA- ‘ºÁå zÀgÁåAvï KPï GzÁÌ gÁPÉÆ̸ï D¸Á. ºÀgïKPï ªÀgÁì vÁPÁ JPÁ ZÉqÁéPï §° ¢ÃeÉ. £Á vÀgï vÉÆ DªÀiÁÑöå gÁeÁåªÀAiÀiïæ DPÀæªÀÄuï PÀgÁÛ D¤ ¸ÀUÉÆî gÁeïå GzÁÌAvï §ÄqÀªïß ¸ÉÆqÁÛ. vÁå SÁwgï gÁAiÀiï vÁZÁå RgÀgÁPï M¥Áé¯Á D¤ ºÀgïKPï ªÀgÁì JPÁ ZÉqÁéPï zsÁqÁÛ. ºÁå ªÀgÁìa §° ºÉA ZÉqÀÄA. vÁuÉ vÁå ZÉqÁéPï, mÉÆQAiÉÆPï zÁPÀAiÉÄAè . vÉA ©üAiÀiÁ£ï PÀAUÁ¯ï eÁªïß gÀqÁÛ¯ÉA. mÉÆQAiÉÆPï vÁå GzÁÌ gÁPÁ쫲A D¤Qà xÉ Æ qÉ Æ å ¸À A VÛ PÀ ½ vï eÁ¯É Æ å. vÁå gÁPÉÆ̸Á£ïAZï gÁAiÀiÁPï ¸ÀzÁA ¦qɸïÛ PɯÁ D¤ vÉÆ ªÉįÁå ²ªÁAiÀiï gÁAiÀiÁPï

zÀ¸AÉ §gï 2013

vÁZÁå ¦qÉxÁªïß ªÀÄÄQÛ £Á ªÀļ í A îÉ ¬Ä vÁPÁ PÀ½vï eÁ¯ÉA. zÁPÉÛgÁA¤ D¤ ¥ÀArvÁA¤ gÁAiÀiÁa ±ÀıÀÆæ±Á PɯÁågï¬Ä, vÁPÁ PÁAAiÀiï §gÉ¥Àuï eÁAªïÌ £Ávï°è R§gï vÁå gÁeÁåAvÁèöå ¸ÀgÁéAPï¬Ä PÀ½vï D¸ï°è. DvÁA mÉÆQAiÉÆPï gÁAiÀiÁZÁå ¦qÉZÉÆ WÀÄmï PÀ½vï eÁ¯ÉÆ.è vÁuÉ ¸À¬ÄßPÁA¯ÁVA D¥ÁÚPï zsÀªÉA ªÀ¸ÀÄÛgï UÀÄmÁèªïß vÁå gÁPÉÆ̸Á¯ÁVA zsÁqÁ ªÀÄíuï «ZÁgÉèA. ¥ÀÄuï vÉ vÁZÁå GvÁæPï M¥ÉÆéAPï £ÁAvï. ¥À Ä uï mÉ Æ QAiÉ Æ £ï ªÉ Æ ¸À Ä Û ¥À g ÁvÉ è A . G¥ÁæAvï vÁPÁ zsÀªÉA ªÀ¸ÀÄÛgï UÀÄmÁèªïß §° ¢AªïÌ vÉ M¥Áé¯É-D¤ vÁPÁ vÁAt zÀgÁåAvï ¯ÉÆmÉèA. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

eÉÆÃPÀgï ªÀiÁªÀiÁZÉA ºÁåmï G¨ÉÆ£ï UɯÁA. vÉA vÀÄ«Ä ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV? 12


zÀ¸AÉ §gï 2013

¥ÀÄuï vÉA G¥ÉåAªÁÑöåAvï QvÉA è ºÀıÁgï D¸Á ªÀÄíuï vÁAPÁA PÀ½vï £Ávï¯ÉèA. vÉ G¥Éåªïß G¥Éåªïß GzÁÌ ¥ÀAzÁ UɯÉA. ªÁjêPï §° eÁªïß KPï ¸ÉÆ©vï ¨sÀÄgÉÎA AiÉÄAªÉÑA ¥À¼Éªïß gÁPÉÆ̸ÁPï ¨sÁj RIJ eÁ°. vÉÆ vÁPÁ zsg À ÄÀ APï ªÀÄÄPÁgï DAiÉÆ.è mÉÆQAiÉÆ£ï D¥Áèöå ªÀ¸ÀÄÛgÁAvï °¥Àªïß zÀªg À ï°è ¸ÀÄj ¨sÁAiÀiïæ PÁrè D¤ gÁPÉÆ̸ÁPï ªÀiÁjè. ºÉÆ C¤jÃQêvï ªÀiÁgï gÁPÉÆ̸Á£ï aAvÀÄAPï £Ávï¯ÉÆè. ¸ÀÄj vÁZÉA ¥ÉÆÃmï aÃgïß ¨sÁAiÀiïæ D¬Äè. gÁPÉÆ̸ÁPï zÉƼÁåAPï PÁ¼ÉÆPï DAiÉÆè. ²gÁAzÁjA¤ gÀUÀvï ªÁí¼ÉÆAPï ¯ÁUÉèA. zÀgÁåZÉA GzÀPï ¸ÀUÉîA vÁA¨ÉØA eÁ¯ÉA. mÉÆQAiÉÆPï gÁPÉÆ̸Á£ï f«êA ªÀiÁgï¯Áèöå£ï C±ÉA eÁ¯ÉA ªÀÄíuï ¸À¬ÄßPï aAw¯ÁUÉè. ¥ÀÄuï mÉÆQAiÉÆ£ï gÁPÉÆ̸ÁPï aÃgïß 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567 123456789012345678901234567890121234567

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAa ¸Á«î ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 13

PÁdįÉÆ

®UÁqïZï PÁqÉÆè. vÉÆ xÀAAiÀÄìgï ªÉÆgÀÛZï ºÁAUÁ¸Àgï gÁªÉîgÁAvï UÀĽAiÉÆ, MPÁÛA ¸Éªï᪎ ¦qɸïÛ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè gÁAiÀiï JPÀݪiÀ ï ¨s¯ À ÁAiÉĄ̈j Às vï eÁªïß GmÉÆ.è D¦è ¨s¯ À Á¬ÄÌ ¸ÁjÌ PÉ°è D¤ PÉÆuÉ¬Ä £ÀíAiÀiï §UÁgï mÉÆQAiÉÆ£ï ªÀÄíuï PÀ¼ÀÛZï gÁAiÀiÁPï ¨sÁj RIJ eÁ°. vÁPÁ gÁªÉîgÁPï D¥Àªïß vÀÄPÁ QvÉA eÁAiÀiï vÉ ¸ÁAUï ªÀÄí¼ÉA gÁAiÀiÁ£ï. vÁuÉ QvÉA «ZÁgÁèöågï¬Ä ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¢AªïÌ vÉÆ vÀAiÀiÁgï D¸ï¯ÉÆè. mÉÆQAiÉÆ£ï D¥Áèöå ¨Á¥Á¬ÄÑ ZÀÆPï ¨sÆ É UÀÄ£ ì ï vÁPÁ dAiÀiÁèAvÉÆè ¸ÉÆqÀ¬Ä¯Áèöågï vÀĪÉÆÑ ªÀq í ï G¥ÁÌgï eÁAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉA. mÉÆQAiÉÆZÉA GzÁgï PÁ½eï ¥ÁgÀÄÌ£ï gÁAiÀiÁPï ¨sÁj RIJ eÁ°. vÁuÉ vÁZÁå ¨Á¥ÁAiÀiïÌ dAiÀiÁèAxÁªïß ¸ÉÆqÀªïß, mÉÆQAiÉÆ ¸ÀAV vÁPÁ vÁZÁå UÁAªÁPï zsÁqÉA è .


PÁdįÉÆ

zÀ¸AÉ §gï 2013

zÉÆAUÁæ ªÀAiÉÄAè ¸ÁºÀ¸ï (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß)

¸ÀªÀiÁÓ¯ÉA £Á. vÉzÁßA ¸Àmï PÀgïß ¥ÁwÛZÁå ¢²ÖPï D¥Áèöå ¸ÁAUÁvÁåa zÀÄgÀÎvï ¥À¼Éªïß «Ä±ÉÆå ¢¸ÉÆèöå! «Ä±Áå¼ÉA ªÀÄĸÁÌgï! ªÉÆmÉÆ §ÄgÁÌzsÁj ¤gÉÆéUï £Á¸ÁÛA D¤ vÁZÉgï §ÄgÁÌZÉA ªÀÄĸÀÄÌ! §ÄgÁÌzÁj eÉ«ÄPï ¸ÉÆqïß ±ÁAwPï zsÀgÀÄAPï DAiÉÆè. ¹Û ç AiÉ Æ £À í A iÀ i ï, §UÁgï vÉzÁßA eÉ«Ä£ï D¥ÉÆè zÁzÉ è ! D¥É Ú A ¸À Ä gÉ é gï ¨sÀÄgÁÎöåAa ¸ÁºÀ¹Pï PÁt v É Æ u É Æ Ì « A Z À Ä £ ï vÁAPÁA ¥s Á vÁæ ¸À P À A iÀ i ïè ¥ÁmÁè ö å£ï AiÉ Ä Ãªïß CAPÉÆ: 38 ¥À¼ÉAiÀiÁèöå ¥sÀgÁZï PɯÉÆè vÁZÁå vÀPÉèPï ªÀAiÀiïæ ¹¯Éé¸ÖÀgï r¸ÉÆeÁ, ªÀÄAiÀÄÆìgï zÀ Ä ¨Áªï RgÉ Æ eÁ¯É Æ ªÀAiÀiïæ §¼Á¢Pï ªÀ Ä í ¼ É î A DvÁA ¥ÁwÛ P ï ªÀiÁgï §¸ÀAiÉÄè. zÀÄQ£ï ¸ÀĸÁÛ¯ÉA. ¦AgÉÆÎ£ï ªÉÆmÉÆ xÀAAiÀiïÑ PÉƸÁ¼ïß ºÉ C£Áßr ±ÁAwZÁå ¥ÁnPï QvÁåPï ¥ÀqÉÆè. ¯ÁUï¯Éè ªÀÄí¼ÉîA¬Ä vÁPÁ DvÁA PÀ½vï JzÉƼï JPÁ C£ÁßqÁå£ï ±ÁAwZÁå eÁ¯ÉA. ¥ÀÄuï vÁAt ªÉÄmÁA ¸ÀPÀAiÀiïè DAUÁPï ºÁvï ¯Á¬Ä¯ÉÆè-vÉA DqÁAªïÌ D ¥ Á è ö å v É Æ A q Á P ï P À m Á Ö ö å A Z Á å eÁAiÀiÁßvï¯ÁèöåPï eÉ«Ä ªÉƸÀÄÛ ZÀÄgÀÄÑgÉÆè ºÁqÁªÀ ½ aA ¦AvÀ Ä gÁA ¨ÁAzÀ Ä £ï, D¤ ªÀÄÄPÁgï vÁPÁ PÉÆuÁAiÀiïxÁªïß ªÉ Ä ¯Áè ö åA¥À j A £À l £ï PÀ g ïß ±ÁAwPï vÀ±ÉA WÀqÁ£Á±ÉA C¥ÀÄuï ¥À¼ÉvÀ¯ÉÆA ¨sɸÁÖA«Ñ UÀgïÓ QvÉA D¸ï°è ªÀÄí¼ÉîA vÁPÁ ªÀÄíuï vÁuÉ ¤Zɪï PÀgïß eÁ¯ÉÆè,

14


zÀ¸AÉ §gï 2013

±ÁAwPï zsg À ï¯ÉƬ è Ä zÁzÉÆè ªÀļ í A îÉ vÁPÁ PÀ½vï eÁ¯ÉèA. vÁZÁå D¢A ªÉ Æ mÁå£ï eÉ « ÄPï DqÁªïß zs À g ïß ±ÁAwxÁªïß ¥À A iÀ i ïì ªÀígÁÛ£Á, vÉÆ vÁZÉxÁªïß ¸ÀÄmÉÆAPï ªÉƸÀÄÛ ªÀzÁÝqï¯ÉÆè. vÁPÁ aªÉÄÖ PÁqïß D¤ ZÁ¨ÉÆ£ï zÉÆÃ£ï ¥Á«ÖA vÁuÉ vÁZÉxÁªïß ¸ÀÄmÁÌ eÉÆqï°è. w¸Éæ¥Á«ÖA vÁuÉ zsÀgÁÛ£Á eÉ«Ä£ï vÁPÁ ¨ÉÆPÀÄgïß ¨ÁªÁî ö åxÁªïß ¸À P À A iÀ i ïè §ÄgÁÌZÉ Æ ºÁvïZï ¦AdÄ£ï ¤PÁî¬Ä¯ÉÆè! vÉzÁ¼Á

PÁdįÉÆ

vÁZÁå ºÁvÁPï zÁmï ¯ÉÆAªï D¹Ñ ¥À¼Éªïß vÉÆ ¹Ûçà £ÀíAiÀiï §UÁgï zÁzÉÆè ªÀÄí¼ÉîA vÁPÁ PÀ¼ï¯ÉèA. ‘zÉPÀÄ£ïAZï vÉÆ wvÉÆè §¼ÀéAvï D¸ï¯ÉÆè-¹Ûçà eÁ°è vÀgï, C¥À Ä uï JPÁZï ¸É P À Ä AqÁ ©ü v À g ï wZÉxÁªïß ¸ÀÄmÁÌ eÉÆqÉÆÛA’- ªÀÄíuï aAvÉèA vÁuÉ. ¸ÀÄgÉégï, °¥ÉÆ£ï gÁªï¯Éè vÉ zÉÆVà §ÄgÁÌzÁj zÀ Ä ¸Áä£ï gÀ ¥ À à JPÉ P É Æ è JPÉPÁèöåZÁå (±ÁAwZÁå D¤ eÉ«ÄZÁå) DAUÁgï GqÁÛ£Á, eÉ«ÄZÉÆ vÉÆuÉÆÌ

ºÉ ¸À¨ïÝ ºÁå ZÁªÁÌAvï RAAiÀÄìgï D¸Ávï ªÀÄí¼îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

15

1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

¥ÀAiÀiïì G¸Á¼ïß ¥Àqï¯ÉÆè. vÉÆ vÁZÁå ºÁvÁAvï D¸ï¯ÉÆè vÀgï, vÁå zÀĸÁä£ÁZÁå ºÁvÁAvï ¸ÁA¥ÀqÉÆÛ £Á, wãï-ZÁgï ¥Á«ÖA vÉÆuÉÆÌ «AZÀÄAPï ¥ÉæÃvÀ£ï PÀgïß vÉÆ ¸À¯Áé¯ÉÆè. PÉzÁ¼Á zÀĸÁä£ï vÁPÁ ¸ÉÆqïß ±ÁAwPï zsÀgÀÄAPï UɯÉÆVÃ, vÉzÁ¼Á vÁuÉ vÉÆ «AZÉÆè D¤ vÁPÁ ªÀiÁgïß zsÀjÚgï ¤zÁAiÉÆè. ¯ÁA¨É m É Æ ¸À U É Æ î Z ï PÉ Æ æ à zÁ£ï ¨sÀgÉÆ£ï D¥Áèöå ªÀÄĸÁÌgÁ ªÀAiÉÄèA gÀUÀvï ºÁvÁ£ï ¥ÀĹvï ¥ÀgÀÄÛ£ï ±ÁAw¯ÁVA AiÉÄÃAªïÌ ¯ÁUÉÆè. ±ÁAw ¨É¯ïÖ PÁuÉΪïß

zÀ¸AÉ §gï 2013

vÁZÉgï DPÀæªÀÄuï PÀgÀÄAPï vÀAiÀiÁgï eÁ¯ÉA. vÉA ¥À¼Éªïß vÉÆ ZÁ¼ÉÆé£ï ¦¸ÉÆ eÁ¯É Æ ! JPÁZÁÒuÉ §ÄgÁÌ ¥É A PÁÖ ¥ÀgÁåAvï GPÀįïß ¥ÉAmÁZÁå ¨ÉƯÁìAwè KPï ¸ÀÄj PÁqïß w l¥ïà PÀgïß G¸À¬Äè vÁuÉ. ¥À¼À ¥À¼À PÀgïß GeÁ½Ñ zÉÆãï zÁgÉAa D¤ zÉƪÀĸï vÀÄ¢AiÉÄa ¸ÀÄj w! eÉ«Ä£ï D¤ ±ÁAw£ï ZÀÄgÀÄPÁAiÉÄ£ï ZÀÄPÁj ªÀiÁj£ÁvÁèöågï, JPÁZï PÀêuÁ£ï vÁAaA zÉÆUÁA¬ÄÑA ªÉÆrA ¤zÁA«Ñ ±Áw vÁPÁ D¤ vÁå ¸ÀÄjAiÉÄPï D¸ï°è! ªÉÆmÉÆ D¤Q ¥Àqï¯Éè PÀqZ É ï D¸ï¯ÉÆ.è 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAvÉè 10 ¥sgÀ PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

16


zÀ¸AÉ §gï 2013

vÀ ± É A eÁ¯Áè ö å£ï, ‘§ZÁªï!’-aAvÉ è A eÉ«Ä£ï. DvÁA JPÁ zÀĸÁä£Á ªÀÄÄPÁgï D¥ÀÄuï zÉÆUÁA D¸ÁAªï- ªÀÄí¼Áîöå zsÀAiÀiÁæ£ï vÉÆ vÉÆuÉÆÌ WÀmï zsÀgïß ±ÁAwPï gÀPêÀuï ¢ÃAªïÌ ªÀÄÄPÁgï GqÉÆè. EvÉ è A ¸À g ïé xÉ Æ qÁåZï PÀ ê u ÁA¤ WÀqï¯Áèöå£ï ¥ÁwÛPï vÁå zÀĸÁä£ÁAPï §Æzï ²PÀAªÁÑöå PÁgÁåPï zÉAªÉÇAPï ¸Ázïå eÁAªïÌZï £Á. vÁå ²ªÁAiÀiï ±ÁAwPï D¤ eÉ«ÄPï¬Ä vÁAZɯÁVA gÀhÄÄeÉÆ£ï dAiÉÄÛªÀAvï eÁ¯Áèöåa vÀȦÛ

PÁdįÉÆ

¯Á¨ÉÆA¢ ªÀÄíuï vÁuÉ ¸ÀÄgÉégï aAvï¯ÉèA. ¥ÀÄuï zÀĸÁä£ï ¹ÛçAiÉÆ £ÀíAiÀiï §UÁgï zÁzÉè ªÀÄí¼ÉîA ¥ÁwÛPï DvÁA PÀ½vï eÁ¯ÉA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, JPÁ PÁªÀÄÄQ zÁzÁè£ï ±ÁAwZÁå DAUÁPï ºÁvï ¯Áªïß vÁPÁ DgÁªïß zsg À ï¯ÉèA vÉA zÀȱïå ¥À¼ª É ïß vÁZÉA gÀUÀvï RvÀÌvÉÆ£ï vÉÆ ¸ÀUÉÆîZï PÉÆæzÁ£ï ¨sÀgÉÆè. JPÁ PÀÆægï gÁ£ï ªÉÆ£ÁÓw£ï WÀ Ä gÀ Ä Ì A ZÉ ¥ À j A ªÀ í q Áè ö å£ï ¨É Æ ¨Ámï WÁ¯ïß vÁuÉ vÁå ¨ÉƯÁåxÁªïß ¨sÁAiÀiïæ Gr ªÀiÁjè. xÀAAiÀiïxÁªïß zsÁAªÉÇ£ï

eÉ£ßÀ ªÀiÁªÀiÁPï L¸ïQæêÀiï vÉ«ê£ï ªÉa ªÁmï zÁPÀAiÀiÁêvïV?

17

123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234 123456789012345678901234567890121234

ªÁmï zÁPÀAiÀiï


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

ªÀZÉÆ£ï ªÀíqÁèöå£ï PÁ®ÄÌ£ï vÉÆ ªÀAiÀiïæ ªÁgÁågï GqÉÆè. vÁå D¬Ä£ïß ªÀUÁÛ ¯ÁA¨É m É Æ zÀ Ä ¸Áä£ï eÉ « ÄPï ¸À Ä j vÉÆ¥ÀÄAPï DAiÉÆÛ eÁ¯ÉÆè. ¸ÀÄj ªÁ¥Àgïß ®qÁAiÀiï PÀjÑ ªÁ ¸ÀÄjAiÉÄxÁªïß ZÀÄPÁj ªÀiÁjÑ ¥ÀævÉåÃPï «zÁå eÉ«Ä¬Æ £ÉuÁ, ¥ÁwÛ¬Ä £ÉuÁ. vÀ¸À¯Áå C¥ÁAiÀiÁZÁå ªÉ¼Ágï ¸ÀPÉÛ §zÁèPï AiÀÄÄQÛZï ªÁ¥À j eÉ A iÀ i ï ªÀ Ä í ¼ É î A ªÀ i Ávïæ vÉ eÁuÁ¸ï¯Éè. eÉ « Ä£ï D¥ÁÚ P ï ¸À Ä j WÁ®ÄAPï AiÉÄAªÁÑöå zÀĸÁä£Á ªÀÄÄPÁgï vÉÆuÉÆÌ WÀmï zsÀgïß DqÉÆé-G¨ÉÆ ©eÁAiÀiÁÛ£Á,

vÁAZÁå zÉÆUÁAAiÀiÁÑöå EqÁåAvï zÁªÁå ¥ÉÆAvÁ£ï ªÀAiÀiïæ Gqï¯Áèöå ¥ÁwÛ£ï ¸ÀPA À iÀiïè AiÉÄvÁ£Á DqÁÌuÁ vÀ¸¯ À Áå D¥Áèöå GeÁéöå ¥ÁAAiÀiÁ£ï vÁå zÀĸÁä£ÁZÁå UÉ Æ ªÉ Ä Ö Z Áå PÁAzÁåPï KPï §¼Á¢Pï SÉÆmï ªÀiÁjè. w SÉÆmï Ewè ªÀiÁgÉPÁgï eÁªÁ߸ï°è Q D¦è UÉÆ«ÄÖ PÀÄqÉÌ eÁªïß vÀQè G¸Á¼Éî¯É¥ÀjA C£ÉÆâUï eÁ¯ÉÆ vÁå zÀ Ä ¸Áä£ÁPï. vÁZÁå ºÁvÁAwè ¸À Ä j gÀhÄqÁÛ£Á, vÉÆ zsÀjÚgï ¥ÀqÉÆ£ï xÀAAiÀiïÑ ¸ÀÛ¨ïÝ eÁ¯ÉÆ. PÁªÀiï ¸ÀA¥ÉèA ªÀÄí¼Éî¥ÀjA ¥ÁwÛ£ï D¥Éè ºÁvï ¥sÁ¥ÀÄqÉè. ¸ÀÄj «AZÀÄ£ï 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

ºÁå ZÁªÁÌAvï RAAiÀiÁÑöå PÀIJA¤ PÀÄrê¯Áågï¬Ä vÀĪÀiÁÌA 42 AiÉÄÃeÉ. vÀgï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

18


zÀ¸AÉ §gï 2013

zÉÆrè D¤ w ¯ÁVê¯Áå RAzÁÌPï GqÀ¬Äè vÁuÉ. vÉ z Áß ¸À ¤ £ï eÁªïß Gmï¯É Æ è ªÉÆmÉÆ D¥ÉÆè ¸ÁAUÁw ¤zï¯ÉÆè ¥À¼ª É ïß ©üAiÀiÁ£ï xÀgÀÛgÉÆè. JPÁZÁÒuÉ G¨ÉÆ eÁªïß, ªÀiÁ¸Á£ï D¤ ZÀgÉâ£ï ¨sÀgï°è D¦è PÀ Æ qï ¨É Æ zÉ Æ ¨É Æ zÉ Æ PÀ g ïß ºÁ®¬Ävï vÁAZÉxÁªïß G¼ÁÖöå PÀIJPï

PÁdįÉÆ

¸ÀÄgÁAn ªÀiÁj¯ÁUÉÆè. vÉA ¥À¼ÉAiÀiÁèöå ¥ÁwÛ£ï zsÁAªÉÇ£ï vÁZÁå PÀįÁåPï KPï ¯Ávï ¢¯Áèöå gÀ¨sÀ¸ÁPï vÉÆ ¥ÀqÉÆ£ï ¦Ã¥Á¥ÀjA ¯ÉƼÉÆ£ï ªÀZÉÆ£ï JPÁ PÁAmÉå-¨ÉƯÁåPï ²gÁ̯ÉÆ. ©üAiÀiÁ£ï D¤ ¥ÀÄgÁ¸Àu£ É ï ¸ÀUÆ É îZï PÀAUÁ¯ï eÁªïß xÀAAiÀiïÑ ¥ÀqÉÆè vÉÆ. xÀAAiÀiïxÁªïß ¥ÁwÛ£ï vÁPÁ Glªïß 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

1xÁªïß 92 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï vÁPÁ vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À ÁêvïVÃ? 19


PÁdįÉÆ

ªÉÇÃqïß ºÁqïß vÁZÁå ¸ÁAUÁvÁå¯ÁVA §¸ÀAiÉÆè. vÁa §ÄgÁÌ PÁAmÉåPï ²gÉÆÌ£ï ¥ÁmÁèöå£ï ªÀÄzÉAZï ¥ÉAPÁÖxÁªïß ¸ÀPÀAiÀiïè ¥ÀgÁåAvï ¥sÁ¸Á¼Éî° eÁ¯Áèöå£ï ©üvÀgÉèA ¥ÉAmï ¢¸ÁÛ¯ÉA. vÉA ¥À¼Éªïß ºÁ¸ÉÆ DAiÉÆèöå eÉ«ÄPï. “PÉÆÃuï vÀÄ«Ä? QvÁåPï ºÉÆ ªÉøï WÁ¯ïß ºÁå ¥s Á vÁæ g ï ¨s É Æ AªÁÛ v ï?” zsÉAPÉÆÚ ªÀiÁgÉÆè ¥ÁwÛ£ï vÀļÀÄ ¨sÁ±ÉAvï. vÁa SÉÆmï ¥ÀqÉÆ£ï zÉÆãï¥Á«ÖA ¥s À Ä mï¨É Æ ¯Á¥À j A zs À j Ú P ï ±É ª É Ç Ö £ ï G¸Á¼ï¯Áè ö å vÁå ªÉ Æ mÁåZÉ A DAUï zÀÄPÁÛ¯ÉA D¤ zÀÄPÉÑPÀqÉ ¥ÉƱÉvÁ¯ÉÆ vÉÆ.

zÀ¸AÉ §gï 2013

vÀjÃ, vÁZÁå ©üAiÀiÁ£ï vÉÆ zÀqÀâqÉÆ£ï G®AiÉÆè. “ªÀÄíf PÁAAiÀiï ZÀÆPï £Á.... vÁuÉ ªÀiÁíPÁ MvÁÛAiÀiï PÉ°... ‘£ÁPÁ, ºÁAªï AiÉÄãÁ’-ªÀÄí¼Áåj vÉÆ DAiÉÆÌAPï £Á....” “ºÁAªÉ A «ZÁgÉ è ¯ Áå ¸À ª Á¯ÁAPï eÁ¦ ¢Ã” “D«Ä dªÀįÁ¨Ázï PÉÆmÉA ¥À¼ÉAªïÌ D¬Ä¯ÁèöåAªï” vÉÆ ¦gÁÎA¯ÉÆ. “D¤ ºÉÆ ‘¥sÁå¤ìqÉæ¸ï’ ªÉøï vÀÄ«Ä QvÁåPï ¥ÁAUÀÄgÉÆè?” “ºÁAªÉA ‘£ÁPÁ’ ªÀÄí¼Áåjà vÁuÉ ªÀiÁíPÁ WÁ¯ÉÆ ºÉÆ ªÉøï. N xÀAAiÀiï 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAvÉè 20 ¥sg À PÀ ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

20


zÀ¸AÉ §gï 2013

¸ÀPÀAiÀiïè ªÀiÁgÁÎzÉUÉZÁå JPÁ ©qÁgÁ ¥ÁmÁèöå£ï ¸ÀÄPÁvï WÁ°è » ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ vÉÆ ºÁqïß DAiÉÆè. vÀĪÀiÁÑöå ºÁå ZÉqÁéPï ¥À¼Éªïß vÉÆ ¦¸ÉÆ eÁ¯Á. ªÀÄíf PÁAAiÀiï ZÀÆPï £Á”-PÁA¥ÉgÁå vÁ¼Áå£ï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ. D¤Qà ªÉ Æ qÁå¥À j A ¥À q É Æ £ï D¸ï¯Áèöå D¥Áèöå ¸ÁAUÁvÁåPï ¥À¼Éªïß vÉÆ¬Ä ªÉÆqÁå¥ÀjA eÁ¯ÉÆè. vÁPÁ PÀ±ÉA GPÀ¯ïß ¥ÁnA D¥Áèöå UÁAªÁPï ªÀígÉÑA ªÀÄí½î RAvï vÁPÁ zÉƸÁÛ° ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ¥ÁwÛ D¤ eÉ«Ä D¥ÁÚPï D¤Qà ªÀiÁjÛvïVà ªÀÄí½î ©ügÁAvï¬Ä vÁZÁå

PÁdįÉÆ

ªÀ Ä wAvï G¨ÁÓ ° è . ‘ºÉ Æ RAAiÀ i ÁÑ ö å UÁAªÉÇÑ ¥À»¯Áé£ïUÁAiÀiï?’ ªÀÄíuï aAvÉèA vÁuÉ, ¥ÁwÛ£ï PÉêÀ¯ï ZÁrØ WÁ°è ¥À¼ª É ïß. ªÀ Ä wgï £Ávï¯Áè ö å ¯ÁA¨É m ÁåZÁå ¥ÉƯÁåAPï ºÁ¼ÁéAiÉÄ£ï xÁ¥ÁØA ¢°A ¥ÁwÛ £ ï. ªÀ í ¼ À Æ ¦gÁÎA¯Áè ö å vÁZÁå ªÀ Ä ÄPÁªÀ A iÀ i ïæ ¨É U ÁAvÁè ö å ¨É Æ wè A vÉ è A GzÀPï ±ÉuÁAiÀiÁÛ£Á, ¸ÀªÁ̸ï zÉÆ¼É GWÀ q É è ¯ Áå vÁuÉ “£ÁPÁ! £ÁPÁ! zÀªÀÄäAiÀiÁ! ªÀiÁíPÁ ªÀiÁj£ÁPÁ”-ªÀÄí¼ÉîA ªÀíqÁ ©ügÁAvÉ£ï. “eÁUï eÁ°V vÀ Ä PÁ, C£ÁßqÁå? vÀÄeÉA zÀªÀÄäAiÀiÁ-zÀPÀÌAiÀiÁ ªÀiÁíPÁ £ÁPÁ. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

¦¸ÉƼÁåPï ¥sÄÀ ¯Á ¸Àjê£ï ªÉa ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï ¢±ÁåvïV?

21

ªÁmï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ


PÁdįÉÆ

C¼É, ºÁAUÁ ¥À¼É. » PÉÆÃuï ¸ÁAUï” ¥ÁwÛ£ï ±ÁAwPï ¨ÉÆmï eÉÆPÉèA. “w..... w...... wPÁ ºÁAªÉA C£ÁßöåAiÀiï PɯÉÆ! ªÀÄíf ªÀíjÛ ZÀÆPï eÁ°!” vÉÆ gÀqÁvï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. “vÀgï ªÀiÁ¥sï ªÀiÁUï wZɯÁVA!” ¥ÁwÛ£ï zsÉAPÉÆÚ ªÀiÁgÉÆè. ¸ÁAUÁvÁZï vÁPÁ zsÀgïß ¤zï¯Éè PÀqÉÆÑ Glªïß vÁa vÀQè ±ÁAwZÁå ¥ÁAAiÀiÁA¯ÁVA zsÀjÚPï ¯ÁUÀ¬Äè. “ªÀ Ä í f ZÀ Æ Pï eÁ°, ¨ÁAiÉ Ä Ã. zÀAiÀiÁPÀgïß ªÀiÁíPÁ ªÀiÁ¥sï PÀgï”-gÀqÀÄÌgÁå vÁ¼Áå£ï ¦AgÁίÉÆ vÉÆ. “D¤ vÀ Ä A, vÁZÁå UÀ Ä ¯ÁªÀ i Á?” vÁZÁå ªÉÆmÁå bÉïÁPï zÉÆ¼É ªÁmÁgÉè ¥ÁwÛ£ï.

zÀ¸AÉ §gï 2013

vÀPÀê uÁ vÁuÉ¬Ä ±ÁAw ªÀÄ ÄPÁgï zs À j Ú g ï ¸À g À à q É Æ £ï vÁZÉ A ¨s É Æ UÁì u É ªÀiÁUÉèA. “D¤ ªÀÄÄPÁgï vÀÄ«Ä RAAiÀiÁÑöåZï ZÀ¯ÉåPï C±ÉA PÀgÀÄAPï £ÀeÉÆ. PÀ¼ÉîAªÀÄÆ? vÀĪÀiÁÑöåZï ¨sÀ¬ÄÚAPï dgÀÛgï zÀĸÉæ PÉÆt C±ÉA PÀjÛvï, vÀĪÀiÁÌA PÀ±ÉA ¨sÉÆUÁvï?” “D¤ PÉ¢AZï D«Ä vÀ±ÉA PÀj£ÁAªï” zÉÆUÁA¬Äß vÁPÁ ¨sÁ¸ï ¢°. “eÁAiÀ i ïÛ , vÀ g ï. DeïxÁªïß §gÉ ªÀĤ¸ï eÁAiÉÄÓAiÀiï vÀÄ«Ä. D¤ DªÀiÁÌA ªÉüï eÁ¯ÉÆ. D«Ä ZÀ¯ÁÛAªï. vÀÄ«Ä gɸïÖ PÁuÉÎAiÀiÁ” ¥ÁwÛ£ï D¦è ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ, f eÉ«Ä£ï vÀ¼ÁåPÀqÉxÁªïß AiÉÄvÁ£Á ºÁqï°è, D¥Áèöå DAUÁPï ²gÁ̬Äè. xÀAAiÀiïxÁªïß D¦èA ¨ÉUÁA D¤ 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456 12345678901234567890123456789012123456

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

eÉƪÉî §®Æ£ï ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV? 22


zÀ¸AÉ §gï 2013

vÉÆuÉÌ PÁuÉΪïß PÉÆmÁå©üvÀgï GzÉAw PÀ Ä ²Pï ZÀ ¯ ï¯Áè ö å vÉ U ÁA¬Ä «Ä¤ ¥ÁvÉÛzÁgÁA¤ ¥ÁnA ¥À¼ÉvÁ£Á ªÉÆmÉÆ D¤ ¯ÁA¨ÉmÆ É DzÁèöåZï ¸ÀĪÁvÉgï Dqï ¥ÀqÉÆ£ï D¸ï¯Éè. “ªÀ í q ï £À í A iÀ i ï; «zÉ Ã AiÀ i ï ¨s À Ä gÉ Î ! ºÁAªÉA ¸ÁAUï¯Éè¥ÀjAZï gɸïÖ PÁuÉÎvÁvï ¨ÁªÉØ!” - ©gÀävÉ£ï G®AiÉÆè ªÀÄÄPÉ°.

PÁdįÉÆ

“vÁAPÁA zÉÆÃ£ï ¸Égï «ÄÃmï! vÉA ªÉÆgÉÆA¢ªÀÄÆ, vÀÄPÁ ‘ºÁjÖ PÉÆAUÁæöåmïì’, °ÃqÀ g ï” eÉ « Ä£ï vÁPÁ G¯Áè ¹ ¯É A . “PÀ±ÉA D¬Ä£ïß ªÉ¼Ágï F¼ï Gmï¯É è ¥ À j A GzÉ ª ïß vÀ Ä ªÉ A ºÁå ¸À A iÀ i ÁÛ £ ÁZÁå zÀ ¯ ÁgÁåAPï ¤zÁªïß ¸ÉÆqÉèAAiÀiï! vÀÄA £Ávï¯ÉÆèAiÀiï vÀgï, Deï D«ÄÑ UÀvï ¥Áqï eÁw RArvï!”

(ZÁ®Ä D¸Á)

1xÁªïß 106 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ ì£ï vÁPÁ vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À Á

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

23

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

¸À¨ÁÝA - UÉÆAzÉƼï - 134

WÀqÁÚgï: ¦AiÉįï, ¥ÀÄvÀÆÛgï

1

2

3

4

5

6

7

7A

8

9

10

11

£ÁAªï:........................................................................................................................ «¼Á¸ï:........................................................................................................................ ..................................................................................................................................... 1

2

£Á

PÉÆêöå

°

uï qÀé

¸ÉÆ

gÀÓ

gÀÄä

3

ªïÌ

w

ªÉÄ

£ÀªAÉ §gï ªÀÄAiÀiÁßöåZÁå ¸À¨ÁÝA UÉÆAzÉƼÁZÉA (133) ¥s½ À vÁA±ï

¥ÀAiÉÄAè : gÉñÁä gÉÆeÁjAiÉÆ ‘¸À£ïgÉÊ¸ï’ AiÉÄÃA C vÀ gÀé uÁA ªÀÄf§AiÀiïè ºÁªïÓ 6 7 §AmÁé¼ï - 574 231 gï £Á zÀ ªÀ vÉÆè zÀĸÉAæ : QèêÀ£ï ¥sg É ÁßAr¸ï 8 D²gÁézï ¯ÁÌ gÀ gÁA zÀÄ G G¥Àà¼À ¥ÉÆøïÖ 10 11 9 PÁ¸ÀgU À Æ É Ãqï - 671 324 PÀÄ qÁè Uï ¥ÉÆà ¥É ªÉî eÉÆ 4

5

24


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

±ÀgÁÛA 1. 2. 3. 4.

E£ÁªÀiÁA

ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. ¥ÀAiÉÄèA D¤ zÀĸÉAæ PÁdįÁågï ¥ÀgÀÎmï¯ÉèA PÀÆ¥À£ï ªÀiÁvï ªÁ¥ÀgÉÑA. (JPÉÃPï ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ) JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. (E£ÁªÀiï ªÉļï¯ÁèöåA¤ vÀÄ«ÄÑ eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: ªÀ g À Î t PÉ Æ uÁZÁå £ÁAªÁgï 20-12-2013 zsÁreÉ ªÀÄí¼ÉîA ºÁå «¼Á¸ÁPï Kajulo Crossword, Bishop's House, PÀ¼A À ªÉÑA) Kodialbail, Mangalore - 575 003.

ªÀÄÄPÁgï 1. UÉÆgÁéAZÉA ±Éuï vÀgï ºÀ¹Ûa 2 2. ‘PÁ’ CPÀg ê ÁxÁªïß ¸ÀÄgÀÄ eÁAªÉA Ñ JPÁ ªÀÄĹèªÀiï ZÀ¯ÁåZÉA £ÁAªï 3 5. WÁrUÁgï 4 9. ‘j’ CPÀ ê g ÁAvï CPÉ Ã gï eÁAªÉ Ñ A ¸ÉÆ©vï ZÀ¯ÉåZÉA KPï £ÁAªï 3 ¥ÁnA 4. fêï GgÉÆAPï 3 6. ªÉÆ£ÁÓwAPï ªÀiÁ¸ÁPï ªÀiÁgÉÆÑ ªÀĤ¸ï 4 8. gÀÄZÁ£Á 3

11. ¦qÉ ªÉ¼Ágï eÉAªïÌ ºÉA D¸Áèöågï §gÉA 2 ¸ÀPAÀ iÀiïè 3. ¯Áí£ï PÉƼÉÆì 2 4. «¨ÁVìv¯ À Æ É 2+3=5 ªÀAiÀiïæ 7. ºÁvï PÁªÀiï 4 7A.ªÀÄAqÀå f¯ÁèöåZÉÆ KPï vÁ®ÆPï5 8. ºÉÆ ¸À¨ïÝ ‘¨ÁgÁ ªÀÄAiÀiÁßöåZÉA gÀhÄÄeï’ ªÀÄí¼ÉÆî CgïÛ ¢vÁ 4 10. ºÉÆ ºÁvÁA ¥ÁAAiÀiÁA¤ PÁªÀiï PÀgÁÛ 2

FRESTON MARKETING # 7, Shivabagh Commercial Complex, Kadri, Mangalore - 575 002.

Ph: 91-824-4262699 Fax: 91-824-4262524

People First

FOR TRAINING ON PERSONALITY DEVELOPMENT BUSINESS ASSOCIATE: AFA (M) PVT. LTD., MANGALORE CONTACT: 99020 76033

Mobile: +91-99020 76030/99020 76031/99020 76032

E-mail: teamfreston@gmail.com; website: www.freston.in * LIFE INSURANCE * HEALTH INSURANCE * VEHICLE INSURANCE * TAX PLANNING * PENSION PLANNING * MUTUAL FUNDS * SMALL SAVINGS * PMS * SHARES * BONDS * DEMAT

25


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý -51 1.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

8.

DªÉÄÎgï gÁªÉÇ£ï DªÀiÁÌAZï vÉ ªÀiÁgÁÛvï. DªÁeï £Á¸ÁÛ£Á vÁ½AiÉÆ ¥ÉmÁÛvï ªÀÄíeÁå ªÀiÁªÀiÁZÉA WÀgï, PÀ±ÉA PÀ±ÉA w¼Áîöågï¬Ä ªÀÄe í Áå£ï ¥À¼A É ªïÌ eÁAiÀiÁß ªÀÄzÉA CRAqï zÉÆgÉÆ, ºÉ«ê¯Áå£ï vÉ«ê¯Áå£ï GAzÁæ ¦¯ÁA w¼ÁÖvï JPÉÆè ¸ÀPÀAiÀiïè zÉAªÁÛ£Á D£ïJPÉÆè ªÀAiÀiïæ AiÉÄvÁ dªÉî ¨sÁ¨sÁªï vÉ, d¯ÁäxÁªïß vÁAPÁA «AUÀqï PɯÁåvï JPÁªÉÄPÁPï ¨sm É Æ É APï £Ávï¯Éè§j, JPÉZï DªÀAiÉÄÑ ¥ÀÆvï vÉ JPÁZï ¸ÁgÁÌöåZÉ SɯÁåj ¥sÄÀ UÁÛ ªÀÄwZÁå PÀgÌÀgÁåAQ ¥sÄÀ UÁÛ, ©ügÁAvɤ ¥sÀÄUÁÛ UɸÁZÁå ªÁgÁåQ ¥sÀÄUÁÛ. ¥sÀÄUÉÆ£ï ªÀíqÉèA ªÀíqÉèA eÁvÁ UɸÁZÉÆ ºÁAqÉÆ £ÀíAiÀiï, ¥ÉƸÁÌmÉÆ £ÀíAiÀiï, ªÉÆqÉÌAvÉèA ¦Ãmï £ÀíAiÀiï ªÉvÁ£Á ZÀªïÎ duï ¥ÁnA ¥sÀÄqÉA ªÉvÁvï. ¥ÁnA AiÉÄvÁ£Á JPÉÆèZï AiÉÄvÁ DªÉÄÎ¯É ¨ÁAiÉÄPï UÁUÁæöå ªÀAiÀiïæ UÁUÉÆæ

9. zÁmï zÁmï zsÀªÉA zsÀªÉA D¸ï¯ÉèA, DA¨ÉêA ¥ÀqÀÛZï ¥sÁ½ ¥sÁ½ ¥sÀÄmÉèA 10. xÉÆqÉ¥Á«ÖA gɸÁZÁå WÉÆqÁå§j zsÁAªÉÇ£ï zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄvÁ, vÉuÉ jUÁÛ ºÉuÉ jUÁÛ, ªÀÄ£ï ºÁ®AiÀiÁÛ, PÀÆqï xÀgÀÛgÁAiÀiÁÛ, PÁ½eï agÀÄämÁAiÀiÁÛ, ªÀiÁAqÉÆØ ¥Áqï PÀgÁÛ

-:±ÀgÁÛA1. ºÁå ¸ÀàgÁÝöåAvï PÉÆuÉAiÀiï ¨sÁUï WɪÉåvï. 2. JPÁèöå£ï QvÉÆèöå¬Ä eÁ¦ zsÁqÉåvï. 3. eÁ¦ zsÁqÁÛ£Á vÀÄ«Ä vÀĪÉÆÑ «¼Á¸ï D¤ ¥sÉÆãï/ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï dgÀÆgï WÁ¯ÉÑA. 4. eÁ¦ JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁUÁÝgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï. 5. eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï: 20-12-2013

E£ÁªÀiï : ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦ ¢¯Áèöå JPÁèöåPï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÀÎtÂ

§ÄPÁZAÉ ªÉÆïï: 60/-

-:zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï:Kajulo Huminn Bishop's House Kodialbail Post Mangalore - 575 003.

26


zÀ¸AÉ §gï 2013

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý – 50 ¸ÁgÉÆÌöå eÁ¦

PÁdįÉÆ

ºÀÄ«ÄuÁåAZÉÆ ¸ÀàgÆ É Ý-50 ¥s½ À vÁA±ï ¸ÉÆqÉg Û ï E£ÁªÀiï: V®âgïÖ ¦AmÉÆ

1. ¥ÉÆÃmï

£ÁAiÀiÁgÁä ºÁªïÓ

2. ºÁvÁaA ¨ÉÆmÁA

²gÁé

3. £ÁPÁAvÉèA QgÉäA 4. ¦AiÀiÁªï

Grà vÁ®ÆPï- 576 116

5. zs£ À ï 6. PÁrAiÀiÁA ¥ÉmÉ ©üvg À ï PÁrAiÉÆ 7. ºÀ¼z À ï 8. UÉƨÉÆgï 9. vɯÁa a«ÄÚ 10. «ÄgÁìAUï

(vÀÄPÁ E£ÁªÀiï eÁªïß 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t ¯Á¨Áèöå. » PÉÆuÁZÁå £ÁAªÁgï zsÁreÉ ªÀÄí¼îÉA PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁPï PÀ¼AÀ ªÉÑA)

ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiï£ÁåAvï PÁdįÉÆ vÀÄPÁ ZÀÄPÀ£Á¸ÁÛA ªÉļÀeª É ÄÀ Æ zÀAiÀiÁPÀgÀÄ£ï vÀÄPÁ ¥ÉƸÁÖgï AiÉÄAªÁÑöå PÁdįÁåZÁå «¼Á¸ÁZÉA PÀªÀgï ¥À¼É. vÁZÉgï vÀÄeÁå «¼Á¸Áa aÃmï aqÁÌAiÀiÁèöå. dgï vÁAvÀÄA December 2013 C±ÉA bÁ¥Áè A vÀ g ï vÀ Ä f ªÀ g À Î t  zÀ ¸ É A §gï ªÀÄAiÀiÁßöåAvï DPÉgï eÁvÁ.

ªÀgÎÀ t £ÀA§gï

0605 (0)

606 December 2013

LEVIN D'SOZA 16 PAJARE HOUSE vÀÄPÁ PÁdįÉÆ ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA ¥ÁªÀeÉ HOSABETTU POST vÀgï vÀĪÉA w ªÉVAZï £À«ÃPÀÈvï PÀjeÉ. VIA MOODBIDRI-574 227

27


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -174 ¥s½ À vÁA±ï E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: ¹zÀÝgÁªÀÄAiÀÄåZÉA ±ÀÄzÀÝ QêÃgÀ ¨sÁUÀåZÉA zÀÆzï ¦AiÉÄAªïÌ...! -eɹAvÁ gÉÆræUÀ¸ï ‘eÉÊ ¢Ã¥ï’, ²gÁéA Grà - 574 116

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆèöå eÁ¦: ªÀÄPÀ̼À ¢£ÁZÀgÀuÉZÁå ¢¸Á D¸ÁÑöå 200 «ÄÃlgï gÉøÁPï C¨Áå¸ï PÀgïß D¸ÁAeÉøÀ£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀgÀ¥ÀÄgÀ; Deï ªÀiÁíPÁ E¸ÉÆ̯ÁAvï PÁPÀĸï zsÀÄAªïÌ D¸Á zÉPÀÄ£ï-¦æAiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï, PÀgÀA¨Ágï; AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Áà£ï ¢¯ÉèA ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgï eÁ¯ÁA-eÉÆAiÉįï gÉÆræUÀ¸ï, ²gÁéA; vÀÄeÁåQà ¥ÀAiÉÄèA ºÁAªÉA ªÉVA E¸ÉÆ̯ÁPï ¥ÁªÀeÉ ªÀÄí¼Áîöå SÁwgï!-eÉƬÄè£ï r¸ÉÆeÁ, LPÀ¼À.

vÀ¹g é É ¸ÀàgÆ É Ý -174 ¥s½ À vÁA±ï

E£ÁªÀiï eÉÆqÁÛ: ¸ÉÊPÀ¯ÁZÉA lAiÀÄgï eÁ¯ÁA ¥ÀAPÀÑgï, ©gÀävï PÀgÉA eÁ¯ÁA ¯ÁZÀgï. -¦æAiÀiÁ gÉÆræUÀ¸ï PÀgÀA¨Ágï ºÁªïÓ §eÉà ¥ÉÆøïÖ ªÀÄAUÀÄîgï - 574 142

ªÉÄZÀét eÉÆqï¯ÉÆöè å eÁ¦: ZÁgï ¥ÁAAiÀiÁAZÁå PÀgÁåZÉgï zÉÆÃ£ï ¥ÁAAiÀiÁAZÉÆ ºÁAªï ¸ÁAiÀÄ̯ï gÉøï PÀgÉÛà D¸ÁA - eÁPÀì£ï r¸ÉÆeÁ, ±ÀAPÀg¥ À ÄÀ gÀ; ¨Á¨Á... zÁPÀAiÀiÁÛ£Á vÀÄf w ZÀªÀÄvÁÌgÁa ¸ÀªÁj... zÀªÀgï vÀÄf w fªÁa¬Ä E°è ºÀıÁj... - eɹAvÁ gÉÆræU¸ À ï, ²gÁéA. 28


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß -175 ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß RqÀPï eÁ¦ ¢AªÁÑöåAvï ºÀıÁgï. vÉÆ QvÉA eÁ¥ï ¢vÁ vÉA aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3. «.¸ÀÆZÀ£ï: ¥ÉÆQæ ªÀÄÄ£Áß D¤ vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ ºÁZÉÆå eÁ¦ «AUÀqï, «AUÀqï ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï zsÁreÉ.

vÀ¹égÉ ¸ÀàgÉÆÝ -175

vÀÄeÉÆå eÁ¦ 20-12-2013 ©üvg À ï zsÁqÀÄ£ï ¢Ã «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Áèöå JPÉ eÁ¦Pï 1 ªÀgÁìa PÁdįÉÆ ªÀgÎÀ t D¸É° Û . ºÁAUÁ¸Àgï ¢°è vÀ¹éÃgï KPï ¥Á«ÖA ¸ÁjÌ ¥À¼.É vÀÄPÁ » vÀ¹éÃgï ¥À ¼ É ª ïß QvÉ A ¨s É Æ UÉ è A ? ºÉ A aAvÀÄ£ï, ¥À£Áß¸ï ¥ÀAiÀiÁêöåAZÁå JPÁ ¥ÉÆøïÖ PÁgÁØgï §gÀªïß ºÁå «¼Á¸ÁPï zsÁqï:

THE EDITOR, KAJULO MONTHLY, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 3.

29


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

PÉÆAQÚ GvÁæA - ªÁ¥ÀjÚ (DzÁèöå CAPÁåxÁªïß) ¸ÉƨÁAiÀiï ªÉÇgÁA ¥ÁaéA ªÀÄdÆâvï a°¦° PÀÄrPï ªÀÄwPï zÉPÁÛ ¥ÀvÉÆÛ JPÀÄìj £ÀªÉA ªÀÄwZÁå ¸ÀzÁAa ¸ÀªÉÆÓAPï zÀȱÁåA fÃªï ¨Á¼ÉêA £À²Ã¨ï PÉƯÉÎA PÁ¼ÉA ¨ÉÆPÁæöå ªÁqï¯ÉèA gÀhiÁqï¯ÉèA GqÉÆÛ ZÁ¼Áé°è ¨Á¼Áé°è ¸ÀgÁÎgï CeÁ¥ÁA ªÉÄ eÁ¥ï «±ÀAiÀiï zÀÄqÀÄ ¨sÀÄgÁÎöåAPï gÁA¢ÚPï

-

ZÁPÁÛ ªÉÄeÁÛ ¥Á£ÁA gÀÆPï ¸ÀÄQÚA xÀAqÁAiÀiï RÄ±ï £ÀªÉ¸ÁAªï D¸Á£Á ¸ÀĪÁvï WÀl£ï ¥ÀqÁÝöågï ¸ÀªÀAiÀiï ¥ÉZÁqï zÉƼÁåAPï j¸ÉÌgï G¸ÁÌöågï SÉÆmÉA ªÉÆmÉA ªÉÆÃqï ºÁqï ZÉqÀÄA DAUÁuï ¸Àé¨Áªï £ÁVuï ªÁVuï ¸ÁAwuï WÀqÁÛvï PÀgÁÛvï ¸ÁAUÁÛ ªÉÄeÁÛ PÉÆAqÁmÉÆ ¨ÉÆA¨ÁâAmÉ

PÀÄlªÀiï vÉAqÁèöåPï UÀĪÀiÁ£ï £ÀªÀiÁ£ï UÁUï gÁUï vÁPÁ ºÁPÁ ªÀeÁ ªÀiÁeÁ gÀeÁ CPÁä £ ï PÁ½eï ªÀÄÄUïÝ ªÀiÁ£ï ºÁvï ¨É¸ÁAªï ªÀÄífA ªÀiÁAqÉÆØ ¤AzÁ aA¢Ý RÄgÁqï ¨ÉÆígÉÆ ¸À¼Àì¼ÉA ¨Á¼ï ¸Ààgïê ¸ÀgïÎ ¸ÀÄgÉÆå UÁAmï ªÀĤ¸ï ªÀiÁAAiÀiï gÀUÁÛZÉÆ MPÁÛZÉA

-

¸ÁA¨Á¼ï ªÀiÁmÉÆªï ¢Ã£Á PÀgÁÛ AiÉÄvÁ PÀgÁÛ vÀÄPÁèAiÀiÁÛ ¨sÉÆAªÁØAiÀiÁÛ PÀgï ªÀiÁgï «ZÁgï ¸ÉƸï PÉƸÁ¼ÁÛ ªÉÆÃUï eÉÆÃqï eÉÆÃqï ªÀiÁUï ¨sÁAªÁØA gÁAªïØ PÀgï ZÀÆgï SÁAzÁågï ªÀiÁAqÁØöågï GzÀPï ¥Á¼ÁÚöåAvï ªÉļÉÆî ¢¸ÉÆè£Á §ÄqÁÛ ¸ÀÄmÁÛ RgÉêvÁ ¦AgÁÎvÁ WÁªÀiï ¥Á¼ï

UÉÃè r¸ï gÉÃUÉÆ 30


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¥Àæw¥sÀ¼ï @ «.¦. ºÉƸÉàmï

JPÁ UÁAªÁAvï KPï PÁeÁj eÉÆqÉA D¥Áèöå JPÁ ¥ÀÄvÁ D¤ JPÁ zs À Ä ªÉ ¸ÁAUÁvÁ ªÉ Æ UÁ£ï fAiÉ Ä ªïß D¸ï¯ÉèA. ¨Áj zÀĨÉîA PÀÄlªÀiï vÁAZÉA. vÁå ¨sÀÄgÁÎöåAZÉ £ÁAªï «£ÉÆÃzï D¤ «¤vÁ. DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀÄAiÀiï zÉÆUÁAAiÀiï ¸À P Á½AxÁªïß ¸ÁAeï ªÀ Ä í u Á¸À g ï WÉƼÉÆ£ï D¥Áèöå ¨sÀÄgÁÎöåAZÉA ¥ÉÆñÀuï PÀgÁÛ°A. C±ÉA ¨sÀÄgÁÎöåAPï ¥ÁæAiÀÄäjPï EUÀ g É Ó E¸É Æ Ì ¯ ÁPï ¨s À j Û PÉ ¯ É A . ¨Áj zÉêï¥ÀuÁZÉA PÀÄlªÀiï vÁAZÉA. ¨sÀÄjÎA EUÀ g É Ó Avï eÉ d įÁVA ªÀ i ÁUÉ Æ £ï G¥ÁæAvï E¸ÉÆ̯ÁPï ªÉvÁ°A. C±ÉA KPï ¢Ã¸ï «£ÉÆÃzÁPï wPÉ̱ÉA vÁ¥ï

31

AiÉÄvÁ¯ÉÆ D¤ vÁå ¢¸Á vÉÆ ªÀiÁAzÉægï ¤zÉÆ£ï D¸ï¯ÁèöåPÀqÉ vÁPÁ eÉdÄ ¥ÀævÀåPïê eÁ¯É Æ D¤ ªÀ Ä í u Á¯É Æ ¥À Ä vÁ, vÀ Ä A ¸À z ÁAAiÀ i ï ªÀ Ä í e Áå WÀ g Á AiÉ Ä Ãªïß ªÀÄíeɯÁVA G®ªïß E¸ÉÆ̯ÁPï ªÉvÁ¯ÉÆAiÀiï. ¥ÀÄuï Deï vÀÄPÁ AiÉÄAªïÌ eÁAiÀ i Áß ªÀ Ä í u ï ºÁAªïZï ºÁAUÁ DAiÀiÁèA. vÀÄeÉÆ vÁ¥ï ºÁAªï ªÉVA UÀÆuï PÀgÀÛ¯ÉÆA C±ÉA ªÀÄíuÉÆ£ï eÉdÄ xÀ A AiÀ i ïxÁªïß UÉ ¯ É Æ . ºÉ A DAiÉ Æ Ì £ ï «£ÉÆÃzÁPï ¨Áj RIJ eÁ° QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï Deï eÉdÄ ªÀÄíeɯÁVA AiÉÄêïß G®AiÀiÁè ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAvÉƸï vÁPÁ. zÀĸÁæöå ¢¸Á «£ÉÆÃzÁZÉÆ vÁ¥ï UÀÆuï eÁ¯ÉÆ D¤ ¸ÀzÁAZɧj EUÀgÉÓAvï ªÀiÁUÉÆ£ï E¸ÉÆ̯ÁPï ªÉvÁ¯ÉÆ. ¢Ã¸ï ªÉvÁA


PÁdįÉÆ

ªÉvÁA «£ÉÆÃzï ªÁqÉÆ£ï DAiÉÆè. D¤ vÁPÁ ºÁAiÀiï¸ÀÆÌ¯ï ²PÀêuÁPï vÁåZï UÁAªÁAvï D¸ï¯Áè ö å JPÁ ¸À g ÁÌj E¸ÉÆ̯ÁPï WÁ¯ÉÆ. «£ÉÆÃzï §gÉA PÀgïß ²PÉ Æ £ï §gÉ CAPï eÉ Æ Ãqïß WÀ g Á DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiïÌ PÀĪÉÆPï PÀgÁÛ¯ÉÆ. ¥ÀÄuï DvÁA vÁPÁ EUÀgÉÓPï ¸ÀzÁAZɧj ªÀZÉÆAPï ¸Ázïå eÁ¯ÉA £Á. vÀgï¬Ä vÉÆ WÀgÁZï ªÀiÁUÉÚA PÀgïß ¸ÀzÁAZɧj E¸ÉÆ̯ÁPï ªÉvÁ¯ÉÆ. C±ÉA E¸ÉÆ̯ÁAvï nZÉ g ÁAPï D¤ WÀ g Á ªÀ í r ¯ÁAPï «zÉ Ã AiÀ i ï eÁªïß ZÀ ¯ É Æ Ñ «£É Æ Ãzï zsÁªÉZÁå ¥ÀjPÉêPï §gÉA PÀgïß vÀAiÀiÁgÁAiÀiï PÀgïß zsÁªÉZÁå ¥ÀjPÉêPï ºÁdgï eÁ¯ÉÆ. vÁuÉ §gÉ CAPï eÉÆqÉè D¤ vÁPÁ JPÁ

zÀ¸AÉ §gï 2013

PÉƯÉfAvï zsÀgÁägïÛ ¹mï ªÉĽî D¤ gÁªÉÇAPï ªÉª¸ À ÁÛ PÀgïß ¢° D¤ PÉƯÉfPï ªÀÄíuï vÁuÉ ºÉƸÉÖ¯ÁAvï gÁªÁeÉ ¥ÀqÉèA. C±ÉA PÉƯÉeï ¸ÀA¥Àªïß vÁZÁå ªÀÄÄPÁèöå ºÀAvÁPï vÉÆ ¥ÁªÉÇè. C±ÉA ªÀÄÄPÁgï vÁuÉ rVæ ¸ÀA¥Àªïß §gÁå PÁªÀiÁPï vÉÆ ¥ÁªÉÇè C¤ D¥Áèöå ¨sÀ¬ÄÚZÁå ²PÁàPï vÉÆ PÀĪÉÆPï PÀj¯ÁUÉÆè. C±ÉA «¤vÁ¬Ä D¥ÉèA ²PÀ¥ï ¸ÀA¥Àªïß §gÁå PÁªÀiÁPï ¥ÁªÉèA. C±ÉA WÀgÁ D¸ï¯Áèöå D¥Áèöå DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiïÌ §gÉ PÀgïß ¥À¼ÀAiÀiÁÛ°A. ¸ÀÄgÉégï vÁAt £ÀªÉAZï WÀgï ¨ÁAzÉèA D¤ G¥ÁæAvï WÀgÁPï eÁAiÀiï eÁ¯ÉÆèöå ¸Àgïé ªÀ¸ÀÄÛ vÁAt ºÁqÉÆèöå. ¢Ã¸ï zsÁAªÉè ªÀgÁìA 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789 12345678901234567890123456789012123456789

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

ºÁAvÀÄA QvÉè ¥ÉmÉ D¸Ávï ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ? 32


zÀ¸AÉ §gï 2013

G©èA D¤ DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀÄAiÀiï D¥Áèöå zsÀĪÉZÉA PÁeÁgï PÀjeÉ ªÀÄíuï ¥ÉZÁqÁÛ°A D¤ vÁAt zsÀĪÉPï KPï PÁUÁzï §gÀAiÉÄèA D¤ vÁAvÀÄA C±ÉA §gÀ¬Ä¯ÉèA: ¥ÀÄvÁ, vÀÄPÁ DvÁA ¥ÁæAiÀiï eÁ¯Áå D¤ vÀ Ä A vÀ Ä eÁå ¥s À Ä qÁgÁ «±ÁåAvï aAvï. DvÁA vÀĪÉA PÁeÁgï eÁAªïÌ eÁAiÀiï. vÀÄPÁ ¸À¬ÄæPï D«Ä ¥À¼ÉvÁAªï ªÀÄíuï D¥Áèöå zsÀĪÉPï vÁAt w½ì¯ÉA. C±ÉA «£ÉÆÃzÁPï¬Ä vÁAt ºÉ Æ «±À A iÀ i ï w½ì ¯ É Æ . D¤ vÁAt «¤vÁPï KPï ¸À¬ÄæPï ¸ÉÆzÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PÉ°. C±ÉA JPÁ ²Qà ZÀ¯Áå¯ÁVA vÁZÉA PÁeÁgï ¸À A ¥À A iÉ Ä è A . vÁZÉ A £ÁAªï

PÁdįÉÆ

D®âgïÖ. «¤vÁ PÀļÁgï ¸ÁAqÀÄ£ï D¥Áèöå WÉƪÁUÉgï UɯÉA. DvÁA «£ÉÆzï D¥Áèöå eÉÆr£ï D¥ÉèA WÀgï ZÀ®AiÀiÁÛ¯ÉÆ. ¢Ã¸ï ªÉvÁA ªÉvÁA «£ÉÆÃzï D¥ÀÄuï PÁeÁgï eÁvÁA ªÀ Ä í u ï DªÀ A iÀ i ï-¨Á¥ÁAiÀ i ïÌ w½ì ¯ ÁUÉ Æ è . D¤ vÁZÁå DªÀ A iÀ i ï¨Á¥ÁAiÀiïÌ ¨sÁj RIJ eÁ°. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï WÀgÁAvï ¸ÀÄ£ï AiÉÄvÁ ªÀÄí¼ÉÆî ¸À A vÉ Æ ¸ï vÁAPÁA. C±É A «£É Æ Ãzï D¥Áèöå PÁeÁgÁPï vÀAiÀiÁj PÀgïß D¸ï¯ÉÆè D¤ UÁAªÁÑöå JPÁ C²Qà ZÀ°AiÉÄ ¯ÁVA vÉÆ PÁeÁgï eÁ¯ÉÆ. vÁZÉA £ÁAªï ®«Ã£Á. PÁeÁgï eÁªïß xÉ Æ qÁå vÉA¥Á£ï «£ÉÆÃzï D¥Áèöå PÁªÀiÁ ¤«ÄÛA 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678

£ÀA¨ÁæA WÀrìAiÀiÁ

1xÁªïß 86 ¥ÀgÁåAwèA £ÀA¨ÁæA WÀqÄÀ £ ì ï vÀĪÉÄÑ ¥À¸AÀ zÉZÆ É gÀAUï ¨sg À Á 33


PÁdįÉÆ

CªÉÄÃjPÁPï G¨ÉÆè. WÀgÁAvï ªÀiÁAAiÀiï-ªÀiÁAªï D¤ ¸ÀÄ£ï ªÉÆUÁ£ï fAiÉÄvÁ°A. «£ÉÆÃzï WÀgÁÑöå RgÁÑPï eÁAiÀiï ¥ÀÄgÉÛ ¥ÀAiÉÄê zsÁqÁÛ¯ÉÆ. vÁAZÉA PÀ Ä lªÀ i ï §gÁå xÀ g Á£ï ZÀ ¯ ÁÛ ¯ É A . ºÁvÁAvï E¯Éè±É ¥ÀAiÉÄê eÁ¯Áå G¥ÁæAvï «£ÉÆÃzÁPï eÁAiÉÄÛ duï E±ïÖ ªÉļÉî. WÀgÁÑöåAPï PÁUÁÝA §gÀA«ÑA, ¥sÉÆ£ÁA PÀ j Ñ A DvÁA Gt A eÁªïß D¬Äè A . eÉÆqï¯Éè ¥ÀAiÉÄê UÀªÀÄävÁA ªÀiÁgÁÑöåAvï RgÀÄÑ£ï UɯÉ. WÀgÁÑöå RgÁÑPï ¥ÀAiÉÄê zsÁqÉÑ ¸ÉÆqïß vÁZÁå RgÁÑPï vÁPÁ ¥ÁªÁ£Ávï¯Éè. DªÀAiÀiï-¨Á¥Á¬ÄÑ D¤ ¨ÁAiÉÄèa M¼ÉÆPï Gt eÁ°. CªÀiÁ¯ï ¦AiÉƪÁÚöåPï vÉÆ §° eÁ¯ÉÆ. vÁZÉÆ ZÀqï ªÉüï vÉÆ ªÀiÁUÁÚöåZÁå §zÁèPï UÀªÀÄävÁA ªÀiÁgÁÑöåAvï RjÑvÁ¯ÉÆ. DvÁA «£É Æ ÃzÁZÉ A PÁUÁzï AiÉ Ä £Ávï¯É è A ¥À¼Éªïß vÁZÁå WÀgÁÑöåAPï RAvï ¸ÀÄgÀÄ

zÀ¸AÉ §gï 2013

eÁ° D¤ wA ¸ÀUÉÆî ªÉÃ¼ï «£ÉÆÃzÁ «±ÁåAvï aAvÀÄAPï ¥ÀrèA. JPÁ ¢¸Á RArvï «£ÉÆÃzï UÁAªÁPï AiÉÄvÀ¯ÉÆ ªÀ Ä í u ï wA aAvÁ°A. C±É A D¸ÁÛ A KPï¥Á«ÖA vÁAZÁå EUÀgÉÓAvï gÉwgï ZÀ¯ÁÛ°. ®«Ã£Á, vÁa ªÀiÁAAiÀiï D¤ ªÀiÁAªï ºÁå gÉwgÉPï ºÁdgï eÁ°A. PÀ ± É A eÁ¯Áågï¬Ä DªÉ Æ Ñ «£É Æ Ãzï ¥ÁnA AiÉÄvÀ¯ÉÆ ªÀÄí¼Áîöå ¨sÀgÀé±Áå£ï wA gÉwgÉPï ºÁdgï eÁ°A. vÁAt ¨Á¼ÉÆPï eÉ d įÁVA ªÀ i ÁUÉ è A D¤ RAAiÀ i ï eÁ¯Áågï¬Ä ªÀiÁUÉÚA, gÉwgï D¸ï¯ÁèöåPÀqÉ wA ºÁdgï eÁvÁ°A. C±ÉA vÁAZÁå ªÀiÁUÁÚöåZÁå ¥Àæ¨ÁªÁ£ï Qæ¸ïªÀiÁ¸ÁZÁå DzÁè ö å ¢¸Á aAw£Ávï¯Áè ö å §j «£ÉÆÃzï UÁAªÁPï DAiÉÆè D¤ vÁå ¢¸Á WÀ g ÁAvï RAAiÀ i ï£Ávï¯É Æ è ¸ÀAvÉƸï. vÁAZÁå ªÀiÁUÁÚöåPï zɪÁ£ï ¥Àæw¥sÀ¼ï ¯Á§AiÉÆè ªÀÄí¼Áîöå ªÀígÁÛöå

ZÀÄPÉÆ£ï UÉ°Aè £ÀA¨ÁæA RAaA ªÀļ í îAÉ ¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁêvïV?

123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

¸ÉÆzÀÄ£ï PÁqÁ

34


zÀ¸AÉ §gï 2013

PÁdįÉÆ

¸ÀAvÉƸÁ£ï wA Qæ¸ïªÀĸÁZÁå DzÁèöå gÁwA ¸ÀVîA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï «Ä¸ÁPï UÉ°A. zɪÁPï CgÁÎA ¢ÃAªïÌ ¯ÁVèA. DvÁA «£ÉÆÃzÁPï ¥ÀgÀvï zɪÁZÉÆ GqÁ¸ï DAiÉÆè. D¥ÀÄuï ¥Áqï ªÁmÉ£ï ZÀ¯ÁèA. ªÁAiÀiïÖ PÀgÆ É ßöå ºÁAªÉA DzÁgÁèöåvï ªÀÄu í ï vÁPÁ GqÁ¸ÁPï DAiÉÄèA. vÁå ¢Ã¸ïxÁªïß vÁAt zɪÁZÉgï ªÀjÛ ¥ÁvÉåt zÀªÀjè. “zÉêï D¥Áèöå ¥ÀgÉÓPï PÉ¢AZï ¸ÁAqÀÄ£ï WÁ°¸ÉÆ£Á” ªÀÄí¼Áîöå ªÁAeɯÁZÁå GvÁæAZÉÆ vÁAPÁA GqÁ¸ï DAiÉÆè. C±ÉA PÉÆuïZï DzÁgï £Ávï¯Áèöå vÁå PÀÄmÁäPï ªÀiÁUÉÚAZï DzÁgÁZÉA ºÁvÉgï eÁ¯ÉA.

PÁdįÉÆ ¥ÀvÁæPï ªÀgt ÎÀ  ¨ÁAzɯ Û ÁåAPï D¤ £À«ÃPÀÈvï PÀg¯ ÛÉ ÁåAPï

¨sÁAUÁæ¼ÉÆ CªÁÌ¸ï ºÀgïJPÁ ªÀÄAiÀiÁßöåAvï

¥ÁAZï PÁå¸ÀgÆ É ¯ï D¥ÁÚAiÀiÁ wÃ£ï ªÀÄAiÀiÁßöåAPï KPï §A¥Àgï E£ÁªÀiï ZÁgï ¸ÀÆÖ¯ÁA » AiÉĪÀÓuï ¸À¥ÉÛA§gï 2010xÁªïß CUÉƸïÛ 2015 ¥ÀgÁåAvï ªÀgt ÎÀ  zsÁqÀÄAPï «¼Á¸ï The Manager, Kajulo, C/o Raknno Weekly, Bishop's House, Kodialbail, Mangalore - 575 003.

E£ÁªÀiÁAZÉ ¥ÉÆñÀPï ºÁAZÁå CªÀÄgï GqÁ¸ÁPï

jZÀgïØ J¯ï. ¹PÉéÃgÁ

°Ã£Á ¹PÉéÃgÁ

J«è£ï ¹PÉéÃgÁ

¨Á| eÉ.J¸ï.n. ®Ä«¸ï J. gÉÆræU¸ À ï eÁ£ïÓ

gÉêÀÄAqï ¹PÉéÃgÁ

SANTHOSH ARRANGERS, KANKAN AD Y ADY Ph: 2437529 (O & R) Mobile: 94484 57529 35

c m y k


cm yk

cm yk

zÀ¸AÉ §gï 2013

Regd. No. MNG/503/2012-14 RNI: KARKON/2009/29334 KAJULO Posted at R M S Mangalore on 04-12-2013 Rs. 7-

PÁdįÉÆ

If not delivered, Please return to: The Manager, Kajulo Monthly

C/o Raknno, Kodialbail Post, Mangalore - 575 003, South India Ph: 0824 - 2422426 Kajulo, December 2013, Volume-15, Issue-12,

Pages 36.

Printed by Rev. Fr Lawrence Ronald D’Souza, published by Rev. Fr Francis Rodrigues on behalf of Deepti Trust and printed at the Codialbail Press, Bondel, Mangalore - 575 008 and published at Raknno Office, Kodialbail, Mangalore - 575 003. Editor: Rev. Fr Francis Rodrigues cm yk

cm yk

c y

december_kajulo-2013