Page 1

‫ ت ا ب اس‬

‫‪Bible Versions‬‬

‫¡‬ ‫‪un ew s uros‬‬ ‫ ا اى‬

‫ ت اب ا س ا ‬ ‫‪Modern Bible Versions‬‬ ‫ ‬ ‫ Ùˆ درا اب ا س‬ ‫ ت اب ا س‬

‫أو Ù‹"‪& :‬ع ا ‬ ‫ ت )( ا 'ر‬ ‫ ا ت ا*)‬ ‫ ا ت ا ‪+,‬‬ ‫ ا ت ا‪) -‬‬

‫‪ :ً )&.‬ا ‬ ‫ ا ت ا ‪0‬آ‬ ‫ ا ت ا'‪)-‬‬ ‫ ا ت ا‪-‬د‬

‫‪ :ً .‬ا‪ 1+‬ا‪2345‬‬ ‫ &‪ 1‬ا‪ 6,‬ا ‬ ‫ ت ا‪ 1+‬ا ‬ ‫ ت ا‪ 1+‬ا ‪7‬‬

â&#x20AC;«Ø§â&#x20AC;ª489â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§ اâ&#x20AC;ª:â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬ â&#x20AC;«Ø§ â&#x20AC;ª;<8â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«â&#x20AC;ªBy: Rafik S. Nassifâ&#x20AC;¬â&#x20AC;¬

â&#x20AC;«â&#x20AC;ªÙ¡â&#x20AC;¬â&#x20AC;¬


‫ ت ا ب اس‬

‫‪Bible Versions‬‬

‫‪٢‬‬

‫ ‬ ‫ا ب اس ه آ ا" ! ‪ ،‬وه ء  او ا ا   ا ا)(ى أن ‪$‬ه ‬ ‫ ‪ *+,‬وآ * ‪ 0‬ل ا‪.‬ر " س اب آ د ا!‪ *; .23‬دات اب ‪ 9‬د‪ + 8‬ا‪ 7‬ه ً "‬ ‫)‪ .(٧ :١٩ .‬و‪ E FG0 HI‬ا*‪C D‬ي ;‪ $L JK‬أن ا‪8 N‬اءة ا ب اس  ‪ P‬م‪ ،‬و‪7 2‬د‬ ‫ااءة و ‪ E‬ااءة ‪ D*3‬وا  ‪. 9‬‬ ‫وإن آ ن ه‪I‬ا ‪ 7‬ا(‪ JK‬ا‪ $L‬ا دى أن ‪G0 ،F‬ن ا‪ K‬دم ‪ 7‬أن رس ا ب اس‬ ‫ ‪ R‬أآ‪ +  ،,‬ن آ ا" دا‪)! *0 F0 0 ًS‬ع ا‪ $‬آ ل !* (ع ‪U E‬اخ "!)ع ا‪ $‬آ‬ ‫ا" ‪ 0‬ا و‪ * L‬ا‪ 9‬ا‪C‬ز" )‪U‬اخ ‪ (٥ :١‬وه ا‪ZL‬ح ا‪ 3‬ل أ م ا ‪ 7‬رب وا‪$‬وب او آ ‬ ‫ل ا‪" 2 2‬و^‪I‬وا ^ذة ا‪ZK‬ص و‪ [U‬اوح ا‪I‬ي ه آ ا"" )أف ‪ .(١٧ :٦‬وآ‪ HI‬ه و‪ F U‬ا‪C‬و‬ ‫‪ 0‬ا ‪ D‬ور‪ a‬ا!‪3‬س ‪ L‬ا‪C" aL‬ن آ ا" و ‪ 0‬وأ‪ E b‬آ ‪ [U‬ذي ‪ E‬و ^ ر‪ 8‬إ ‪3‬ق‬ ‫ا!‪ 23‬واوح وا‪ 9 3‬وا‪ K‬خ و ‪.‬ة أ‪ 0‬ر ا و ‪.(١٢ :٤ ) "F+‬‬ ‫و درا اب ا س‬ ‫ه! ك ة و‪ E S U‬أن ‪ 0 L+‬درا‪ U‬ا ب اس‪ ،‬و!* ‪ E 7‬أن ‪ *L‬دوا‪ S‬ا رف‪،‬‬ ‫وه ‪ (+‬دا‪S‬ة ا رف ا ‪ 8 ،‬س ا ب اس‪ ،‬أ‪ 2g‬ا ب اس‪ ...‬و‪h‬ه ‪ .‬ه‪ iI‬ا‪7‬‬ ‫‪ 3^ D*0  L+‬ت ا!‪ J‬ا ر‪ K‬وا‪k7‬ا‪ 0‬وا ف أآ‪ K; ,‬ت ا ب اس وأا‪Dj .Fj‬‬ ‫ه! ك ا ‪ U 3‬ا ‪(+‬ح ص ا ب اس ‪ [ K E‬ا!ا‪ ،‬او‪ ،‬ا‪ ،.‬ا ‪ ...)l‬وأ^ًا ه! ك‬ ‫‪ m+‬ت ا ب اس ا ‪ J ! !+‬ا ب اس ‪ F+ k E‬ا‪) 9C‬ا ) أو ا ( إ ‪ !+ k‬ا‪:,$‬‬ ‫ا أو ا‪ .7n‬أو ا‪...L3‬‬

‫ ت اب ا س‬ ‫ !‪ * )L‬ا‪ E D‬ا ب اس ‪ 0‬آ  ‪ k‬ا )‪ ،‬أ ا * ا‪ 0 7‬آ  ‪ k‬ا ‪ .‬و‪ 8 8‬م‬ ‫آ ‪ E‬ا*د وا‪$L‬ن ‪ m‬ص ا ب اس إ ‪ k‬ت أ^ى !‪ I‬ز‪ Dm 0 ، E‬ا*د ا *‬ ‫ا‪ D‬إ ا ‪ 0‬ان ا‪ )8 o ,‬ا‪Z‬د ‪ 0‬ف  ‪ m‬ا‪ ،! )L‬آ ‪ 8‬م ا‪$L‬ن ‪ m‬ا *‬ ‫ا‪ 7‬إ ‪ D*+ k‬ا‪ 70 I! $‬ا‪ .$L‬و‪ +‬ف ه‪ iI‬ا ‪ m‬ت‪ m  ،‬ت ا ب اس ‪Ancient‬‬ ‫‪ Versions of the Bible‬وا ‪ E‬أه* ا ‪ m‬ت ا‪ ،!+Z‬وا‪ ، L‬وا)‪ l‬و‪h‬ه ‪...‬‬ ‫و‪ 0‬ا ا‪ ،o$‬و‪ p‬ا ( ر ا ازة ‪ 0 $L‬آ ‪ 0‬أر‪ m‬ء ا‪9 ، L‬رت ‪ m+‬ت ب‬ ‫اس ‪rq‬ف ا‪ k‬ت ‪ -‬ا ‪  k ٦٩٠٠‬ا‪q‬ن ‪ k *0 -‬ت ر ‪ S ) ، *! pL r‬و; ب ‪0 u +‬‬ ‫‪ m Z‬ا ‪ m+ ١٠‬ت ‪،‬‬ ‫! ‪ Rg‬ة و ‪ .S‬إن ه! ك ا ‪ E‬ا ‪ m‬ت ‪ 0‬ا‪ k‬ااة‪ً ,0 ،‬‬ ‫وأآ‪ m+ ٤٠٠ E ,‬إ‪ 7 ..7‬ا ب اس أآ‪ ,‬آ ب ‪  F m+ w+‬ا ر‪.v‬‬

‫‪By: Rafik S. Nassif‬‬


٣

‫ ت ا ب اس‬

Bible Versions

8 ‫ ا! س‬E ,‫ن آ‬G0 ، * 0 ‫ اءة آ ا" و‬U UC‫ ا‬U‫ ت ا ب اس ه ا‬m+ ‫ن‬C‫و‬ ‫ب‬8C‫دق وا‬C‫ ه ا‬m+ ‫ وأ^ى؟ وأي‬m+ E ‫ق‬3‫ ت ب اس؟ و ا‬m ‫ ا‬iI‫ ذا آ ه‬:‫ ءن‬L ‫ ت ا ب‬m+ D‫ وا ف أه‬،yUC‫ ا‬iI‫  ه‬mn‫ ول ا‬$ ‫ف‬U o$)‫ا ا‬I‫ ه‬30 HI ‫؟‬9C‫ ا‬J! . *! ‫ آ‬. ‫ أن‬E  0 ‫ و‬m+ ‫ وا^ ر أي‬D+ !! [‫ وآ‬،.7n‫اس ا وا‬ DS ‫ ا‬،m ‫ ع ا‬: ‫ث‬Z, ً0‫ ت ا ب اس و‬m+ E m+ ‫![ أي‬+ !! ،‫و( م‬ ‫ آ‬3  ‫ ا! ط‬iI‫ف ف ه‬U ‫ء ا‬.7‫ ا‬0 .m ‫ ا‬F! w+ ‫ي‬I‫ ا‬9C‫ ا‬J!‫ وا‬،m  .‫ة‬

 ‫ &ع ا‬:"ً ‫ أو‬ 9C‫ ا‬J!‫ ا‬0 ‫ آ آ‬E r ً ‫ ! أن‬،0$‫ ا‬m ‫! ه ا‬C‫ ا‬m ‫ | ا! س أن ا‬K  9 $‫ ا‬0 ‫ا‬I‫ ه‬E ‫ و‬.‫ا‬I ‫ وه‬...‫ أداة ل أداة‬،DU‫ ل ا‬DU‫ ا‬، 0 ‫ ل‬0 :m ‫ ا‬0 j ‫ ن ه! ك آ‬+ ،%١٠٠ 0 m+ ‫! إن ه! ك‬K+ HI .‫^ى‬C‫ ا‬E k ‫ آ‬0 7‫ ا‬++‫ و‬h 9 [ K+ o ،ً‫ا‬m J!‫ ا‬0$ ‫ام‬. r‫ ى أن ا‬E ‫*! ك‬0 ،‫^ى‬C‫ ا! ا‬E .*3 h ‫ ن‬U k‫ ا‬0 *G0 ،‫آ أ م آ‬ ‫ن‬G0  ‫ و‬،‫ف‬$‫ ا‬2‫ ا ! و‬m+ ‫ *ف ه‬0 J!‫ام ! ا‬. r‫ ه ا‬D*‫ ا‬E ‫ و‬D*‫ ه ا‬2 9C‫ا‬ ً*3 J!‫ إ*  ن ا‬Dm ‫ ا‬k i ! E ) Dj 9C‫ ا‬F k ‫ ا‬J!‫ ا‬D*3 ‫ أن‬Dm ‫ ا‬ .p7 !! FG0 ، *! 0 ‫ رج‬+ L ‫ | وأن ه! ك‬0g ‫ ه‬E L‫ ا‬P!‫* ا‬m‫! أن و‬K+ ‫و‬ :‫ا ا رج‬I‫ * ه‬L$ k ‫ي‬C ‫ ت ا ب اس‬m+ E m+ ‫![ أي‬+ Meaning ►

◄ Form

Interlinear ‫ر‬lL‫ ا‬E m+

Word-for-Word 0 m+

Phrase-for-Phrase ! m+

Paraphrase L3+ m+

Interlinear ‫ ت )( ا 'ر‬-١ ‫ آ‬F+ ‫ آ‬m+ ‫ل‬Z^ E 9C‫ ا‬J!‫ و (ح ا‬$ F! ‫*م و‬3‫  ! ا‬m+ ) r ‫ا ا!ع‬I‫ه‬ F! ‫( و‬...‫اث‬C‫ آ )ا وا‬J!‫ ا‬D*0 0 ‫ رئ ا دي‬3 h ‫ ن‬0 HI .‫ر‬lL‫ ا‬E 0  ,C‫  | ا‬0‫ و‬.‫ ب اس‬9C‫ ا‬J!‫ ظ ا‬3‫ أ‬0 0 ,‫ أآ‬R ‫ي أن‬I‫ ارس ا‬3 :‫ا ا!ع‬I‫ه‬ : ‫ ت‬ .‫ر‬lL‫ ا‬E m+ :7‫ ا * ا‬-‫ر‬lL‫ ا‬E m+ :D‫ا * ا‬ :‫ ت إ‬ Hebrew Interlinear Bible (OT) - Greek Interlinear Bible (NT) - The Apostolic Bible (AB)

Word-for-Word )*‫ ا ت ا‬-٢ ً0‫ ه‬-E ‫ر‬8 )‫ ƒآ‬- " ً0" J! ‫ام‬. r‫ ا‬w ‚‫ ت ا و‬m ‫ ه ا‬،‫ ت‬m ‫ ا‬E ,‫ا!ع ا‬ Formal Equivalence ‫ أو‬Word-for-Word :" ‫ أو "آ‬0 ‫ ت‬m+ L+ *0 HI‫ و‬، * ًU U‫أ‬ ,‫ أ‬D‫ أه‬E‫ و‬.‫ ن‬n‫ر ا‬8 J! 0$‫ام ا‬. r‫  ا‬0 ،‫ب‬UC‫ ا‬UZL ً ‫ أ‬$b+ ‫ ت‬m ‫ ا‬iI‫ه‬ :‫ ت‬m ‫ ا‬iI‫ه‬ : ‫ ت‬ EL‫ ء ا‬q‫ ا‬m+ – ( ! 0‫ ا و‬+‫ ا)و‬m ‫ )ا‬H‫ ن دا‬0‫ و‬oU m+ By: Rafik S. Nassif


ูค

Bible Versions

โ€ซ ุช ุง ุจ ุงุณโ€ฌ

:โ€ซ ุช ุฅโ€ฌ King James Version (KJV) โ€“ Revised Version (RV) โ€“ New American Standard (NASB)

Phrase-for-Phrase +, โ€ซ ุง ุช ุงโ€ฌ-ูฃ "โ€ซูŠโ€ฌkโ€ซ ุธ "ุง( ุงโ€ฌ3$ โ€ซูˆโ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌmโ€ซ ุฑโ€ฌD * r โ€ซุง ุง!ุนโ€ฌIโ€ซู‡โ€ฌ โ€ซ ุธโ€ฌ3$โ€ซ ูˆู„ ุงโ€ฌ$ โ€ซ ุฑโ€ฌ9Cโ€ซ ุงโ€ฌJ! Grammatical Form Phrase-for- "โ€ซ ") ุฑุฉ ) ุฑุฉโ€ฌL HIโ€ซ ูˆโ€ฌุŒโ€ซุง ! ุงุฏ  ) ุฑุงุชโ€ฌ โ€ซุงโ€ฌIโ€ซ ุฃู† ู‡โ€ฌp8 โ€ซ !! ุฃู†โ€ฌ0 HIโ€ซ ูˆโ€ฌ.Dynamic Equivalence โ€ซ ุฃูˆโ€ฌPhrase E - )โ€ซ ุฃุขโ€ฌL l w8โ€ซ ุงโ€ฌ23 0 F! ุŒD*3โ€ซ ุงโ€ฌ0 *Uโ€ซุง!ุน ู‡ ุฃโ€ฌ .J!โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ! ุงุฏโ€ฌDm โ€ซ*ู… ุงโ€ฌ3 -R Lโ€ซุง!ุน ุงโ€ฌ : โ€ซ ุชโ€ฌ โ€ซ ุง( ุขโ€ฌm โ€ซุงโ€ฌ :โ€ซ ุช ุฅโ€ฌ The New International Version (NIV) - New English Bible (NEB).

Paraphrase ) -โ€ซ ุง ุช ุงโ€ฌ-ูค King James Version 2m Hโ€ซ ุงโ€ฌm+ โ€ซูโ€ฌZh 0$โ€ซ ุช ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ูˆู‡โ€ฌุŒูกูฆูกูก !U โ€ซุง ุฏุฑโ€ฌ Word-for-Word en.wikipedia.org :โ€ซุงุฑโ€ฌ

l  โ€ซ ุง ! ูˆโ€ฌL3 โ€ซ ุชโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซุง ุง!ุนโ€ฌIโ€ซ ู‡โ€ฌD * โ€ซุงโ€ฌIโ€ซ )ู„ ู‡โ€ฌL โ€ซ ุขโ€ฌุŒF*3 โ€ซ ุขโ€ฌJ!โ€ซ ุงโ€ฌE ) โ€ซ ุงโ€ฌ0 โ€ซ ุข)ุฉโ€ฌDm  โ€ซ  ุชโ€ฌ9Cโ€ซ ุงโ€ฌJ!โ€ซ ุงโ€ฌ0 ) โ€ซ ุช ุง ุช ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซุง!ุนโ€ฌ โ€ซ ุฃู†โ€ฌrโ€ซ ุฅโ€ฌุŒ) โ€ซ | ุง!ุต ุงโ€ฌD*0 0 โ€ซู‹ุงโ€ฌ3 โ€ซ ู†โ€ฌ8 m โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซุง ุง!ุนโ€ฌIโ€ซู† ู‡โ€ฌG0 HIโ€ซ ูˆโ€ฌ.D*3โ€ซ ุงโ€ฌ0 *Uโ€ซ ู† ุฃโ€ฌ+ F 3K jยƒ  kโ€ซ ุงโ€ฌ0 โ€ซูŠโ€ฌIโ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒJ! โ€ซ ุตโ€ฌKโ€ซ ุงโ€ฌDm โ€ซ ุงโ€ฌD*0โ€ซ ูˆโ€ฌJ!โ€ซ ุงโ€ฌE R3 โ€ซ ุงโ€ฌ0 ู‹ โ€ซุง ุฑุฆ ุฃู† ู†โ€ฌ .S โ€ซ ูˆุงโ€ฌ0 ,โ€ซุงโ€ฌ : โ€ซ ุชโ€ฌ [(โ€ซ ุฉ โ€“ ุง ุจ ุงโ€ฌ$โ€ซุข ุจ ุงโ€ฌ :โ€ซ ุช ุฅโ€ฌ New Living Translation (NLT) โ€“ The Message Bible (MSG).

 โ€ซ ุงโ€ฌ:ู‹ )&. โ€ซ ุฃูˆโ€ฌL!โ€ซ ุฃู… ู‡ ุขโ€ฌุŒ3 K [Sโ€ซุงโ€ฌg E โ€ซ! ( ุขโ€ฌ7 โ€ซ ู‡ ู‡โ€ฌุŒm  DS โ€ซ ุงโ€ฌL$ ู‹bโ€ซ ุช ุฃโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌDL+ E 3Kโ€ซ ูˆุงโ€ฌ3S lโ€ซ ุก ุงโ€ฌrโ€ซ ุงโ€ฌ2 ! โ€ซ ู†โ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌE ,โ€ซ ุขโ€ฌ0โ€ซ ูˆโ€ฌ.โ€ซุงุฏโ€ฌ0โ€ซ ุช ู… * ุฃโ€ฌm โ€ซ ู‡! ูƒ | ุงโ€ฌFโ€ซ ุข ุฃโ€ฌ.! 3S g m โ€ซ ุข ุง ุช ุงโ€ฌ,โ€ซ ุฃุขโ€ฌjยƒ โ€ซุง ุงโ€ฌIโ€ซ ู‡โ€ฌab โ€ซ ูˆโ€ฌุŒK Lโ€ซ ุธ ูˆุง ุงโ€ฌ3ย… iโ€ซ ุง^ ุฑโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌDS 0 ,โ€ซุงโ€ฌ 2 โ€ซ ูˆุงโ€ฌParaphrase L3 โ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ุฅ ุงโ€ฌw 8โ€ซ ูˆุงโ€ฌWord-for-Word 0$โ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ุง!ุนโ€ฌo E .โ€ซุงุช ูˆุจ ุข ุนโ€ฌ. โ€ซ ูˆ ู‡โ€ฌjZ,โ€ซุงุน ุงโ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌE โ€ซู‚โ€ฌ3โ€ซ ! ุฃู† ู ุงโ€ฌHIโ€ซ ูˆโ€ฌ.a$9

โ€ซุขโ€ฌ0 โ€ซ ุง ุช ุงโ€ฌ-ูก โ€ซ ุช ุงโ€ฌkโ€ซ ุจ ุงุณ ูˆโ€ฌE EUโ€ซ ูˆุฏุงุฑโ€ฌE0 $ Em E !7 (+ D โ€ซุง ุง!ุนโ€ฌIโ€ซ ู‡โ€ฌ0 Dj .(Dโ€ซ ุง * ุงโ€ฌm โ€ซ ุง*ุฏโ€ฌE โ€ซู‹ ู‹ุกโ€ฌbโ€ซ ุฃโ€ฌDb+ ู‹ โ€ซ )ุฃโ€ฌ3 K $L [Sโ€ซุงโ€ฌg E !7โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู† ู‡โ€ฌ+โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ) โ€ซูˆุงโ€ฌ โ€ซุงโ€ฌIโ€ซ ู‡โ€ฌ. . *0 โ€ซ ุงโ€ฌ3โ€ซ ูˆุขโ€ฌm โ€ซ ุน ุงโ€ฌo E *Z^ E + !7โ€ซ ุงโ€ฌiI* b โ€ซุทโ€ฌl^ $+ Hโ€ซ  ุฐโ€ฌD -m โ€ซ ุงโ€ฌ0 K Lโ€ซ ุง^ ุฑ ุง ุช ูˆุง )ุงุช ุงโ€ฌo E - F0 IK + โ€ซ ุช ยƒู† ุงุงุฑุงุช ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซุง!ุนโ€ฌ

By: Rafik S. Nassif


٥

Bible Versions

‫ ت ا ب اس‬

0 ‫ ن‬+ ‫ أن‬E p)l .‫ آ)ة‬m‫ ن ‚ ر‬+ HI ‫ وه‬،!7‫ ء ا‬b‫ أ‬E (8 !‫ ن  ( ور وا‬+ :‫ ت‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬,‫ أ‬E‫ و‬. 8‫  ن أ‬$‫ ا‬iI‫ ه‬0 ‫ه‬jƒ+ E ‫ و‬E  0 ‫ ! أو‬3S g E )h‫! أ‬7‫ ا‬iI‫ه‬ : ‫ ت‬ ‫ ا( آ‬m ‫ا‬ :‫ ت إ‬ New King James Version(NKJV) - New English Translation (NET)

() +‫) )ا‬-'‫ ا ت ا‬-٢

EL‫ ‡ ء ا‬j ‫ ا‬m ‫ف ا‬Zh

L! ‫ ا‬, ! L!‫ أو آ‬3S g F ‫م‬+ ‫ ت‬m ‫ ا‬E ‫ا ا!ع‬I‫ه‬ ‫ ه! ك‬2 F‫ و أ‬. ‫ه‬h ‫ أو‬... 7n‫ أو ا‬7C‫ أو ا‬j ‫ا‬ 8 ‫ ت‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬, ‫ن‬G0 ،L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ ا‬l)‫ ا‬L!  9 ^ m+ p *8 3+‫ وى ا‬، * S ‫ ا‬3S l‫ ة ا‬L$ ‫ة‬b ‫ة أو‬3 ‫ ن‬+ 8(‫ ا‬L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ وا‬j ‫ ت ا‬m ‫ أن ا‬E 30 . ! L!‫ة آ‬ ‫ ت‬m ‫ ا‬E !+ ‫ب‬8‫  ) ره أ‬،‫ة‬3 ‫ ن‬+ 8 ( ‫)ا‬ ‫ ر ا‬3UC‫ار وا‬UC‫ ا‬, ‫ ا‬0 J^C ‫  و‬L+‫ا)و‬ ‫ة‬b ‫ ن‬+ 8 E )L‫ ;*د *ة وا‬, [S‫ا‬l ‫ ت‬m+ ‫ن‬G0 ، ,‫ا‬ .‫ًا‬m : ‫ ت‬ EL‫ ء ا‬q‫ ا‬m+ :‫ ت إ‬ King James Version (KJV) – New International Version

(NIV) – Orthodox Study Bible

‫د‬-‫ ا ت ا‬-٣ 0 ,‫ ا‬Dm ‫ ا‬3^ jƒ ,‫آ‬C ‚ ‫ ن‬+ ‫ وه‬،‫اد‬0‫ أ‬F ‫ ت م‬m ‫ ا‬E ^‫ه! ك ع أ‬ ‫ ن‬+ )U !‫ ا‬m ‫^ ر ا‬r ‫ه‬IK  ‫ اارات ا‬pm ‫ أن‬o .9C‫ ا‬F k J! F*0 HI‫ وآ‬S ‫وا‬ 0 ‫ ل‬$‫ آ ه ا‬EU‫ ة دار‬E ‫( ت‬8 !‫ ( ورات و‬wL‫ و‬K(‫ ا‬F ! 8‫د )! ا‬0 ‫ارات‬8 w‫ص ; إذا د‬$ * U‫ ت أو ا‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬, ‫ ل‬U‫! ا‬7+ b0C‫ ا‬E FG0 HI‫ و‬.E L‫ ا‬E!‫ا‬ .m $‫ا‬ : ‫ ت‬ L)‫ ا‬m ‫ا ب ا([ – ا‬ :‫ ت إ‬ Moffatt's - Weymouth's - J. B. Phillips - The Living Bible - Berkley New Testament.

2345‫ ا‬1+‫ ا‬:ً . F! w+ ‫ي‬I‫ ا‬9C‫ ا‬J!‫ ت ا ب اس ه ا‬m+ [!+ FU U‫ أ‬E ‫ي‬I‫ ا‬o ,‫ا ر ا‬ 0 i‫ ر‬3U‫ أ †^ أ‬،‫م‬.‫ق‬١٤٠٠ !U ‫ ا!)( ا‬U ‫ ر‬3U‫ ر ا ب اس )أ‬3U‫ أول أ‬E‫و‬+ ‫ أ‬.m ‫ا‬ ‫ ف‬0  ‫ ا‬vL D ‫) آ ن‬l‫) ا‬8‫ و‬.‫م‬٩٠ !U ‫ ا‬،‫دي‬Z‫ول ا‬C‫ * ان ا‬0 ‫آ‬ ‫ وا‬D*L3‫) ء أ‬C‫ وا‬U‫ ا آ )* ا‬U‫ ر ا‬3U… 9C‫ ت ا‬glK‫ إ! ا‬+ D [U…‫ و‬،‫ ت‬glK  9C‫ ت ا‬glK‫ ا‬iI‫ ه‬E *KL D+ ‫ ت ا‬glK‫ف ا‬r† ‫! ه‬9‫ و‬.Autographs EU‫* اار‬L .‫ اون‬

By: Rafik S. Nassif


โ€ซ ุช ุง ุจ ุงุณโ€ฌ

โ€ซโ€ชBible Versionsโ€ฌโ€ฌ

โ€ซโ€ชูฆโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ ูˆ! ุฃูŠ โ€ช  Jโ€ฌุฉ ุงุชโ€ช E FG0 ุŒโ€ฌุง โ€ชู‹mโ€ฌุง ุฃู† โ€ช J! ู‹ + l vL $โ€ฌุงโ€ช.9Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ชCโ€ฌู† ุง!โ€ช vLโ€ฌุข โ€ช 8 ; wโ€ฌูˆโ€ชู‹P ) 9โ€ฌุง ยˆ ุช ุง)ุงโ€ช 0  Sโ€ฌุฐโ€ช Hโ€ฌุงโ€ชG0 ุŒw8โ€ฌู† โ€ช glKโ€ฌุช ุง ุจโ€ฌ โ€ซุงุณ โ€ช Dhโ€ฌุฏโ€ช * 8โ€ฌูˆุฃ * ุง(ุฉ !โ€ช Jโ€ฌุงโ€ช 3S g wK+ o ุŒ9Cโ€ฌุง ) *โ€ชIโ€ฌุง ุง ูˆุข โ€ช+ wโ€ฌุงโ€ฌ โ€ซุง; ุงโ€ช gโ€ฌุช ุฏโ€ช 8โ€ฌูˆุขโ€ช,โ€ฌุฉ โ€ช bโ€ฌู† โ€ช H+โ€ฌุงโ€ช ุŒ8โ€ฌุฅโ€ช rโ€ฌุฃ* ุฒุงโ€ช $+ wโ€ฌู‰  | ุงโ€ช l^Cโ€ฌุก ุง)โ€ช lLโ€ฌุง โ€ช *0 )L+โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง!โ€ช Lโ€ฌุฎ ุฃโ€ช !jโ€ฌุก โ€ช , J! D*KLโ€ฌุง^ โ€ช 0Zโ€ฌุช ุง*โ€ช 7โ€ฌุกโ€ช L ุŒโ€ฌู† | ุงโ€ช$โ€ฌูˆูโ€ช ++ 0 k+ ุŒโ€ฌุง ุชโ€ช ...โ€ฌูˆู‡ โ€ชIโ€ฌุงโ€ช .โ€ฌูˆ*โ€ชIโ€ฌุงโ€ฌ โ€ซู… ุก ุง ุจ ุงุณ ุง โ€ชKโ€ฌู† โ€ช 0โ€ฌุฏุฑุงโ€ช Uโ€ฌุง!ุต ูˆุงโ€ช glKโ€ฌุช โ€ช -โ€ฌูˆุงโ€ชIโ€ฌูŠ โ€ช" D F Rlโ€ฌุง! ุง!"โ€ฌ โ€ซโ€ช  -Textual Criticismโ€ฌุฑ โ€ช Eโ€ฌุงโ€ช glKโ€ฌุช ุงโ€ช ุŒ3 Kโ€ฌูˆุงโ€ชmโ€ฌุน ุฅ ุฃโ€ช8โ€ฌู… ุง!โ€ช l L  ุŒvLโ€ฌุง ุฃู† โ€ช$โ€ฌุฏูˆุงโ€ฌ โ€ซุฃโ€ช Eโ€ฌู‡ ุฃ^โ€ช lโ€ฌุก ุง!โ€ช Lโ€ฌุฎ โ€ช ย‰)bโ€ฌูˆุฃูŠ ุงุงุกุงุช ู‡ ุงโ€ชC a9Cโ€ฌูŠ โ€ช.mโ€ฌุก โ€ช Eโ€ฌุงโ€ช.mCโ€ฌุงุกโ€ช .โ€ฌูˆ*โ€ชIโ€ฌุง ุงโ€ช Z8 [ K 8 )Lโ€ฌุง!โ€ชJโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช U UCโ€ฌุงโ€ชIโ€ฌูŠ โ€ช F! Dm +โ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุงโ€ช E ,$โ€ฌุฐโ€ช Hโ€ฌุงโ€ชIโ€ฌูŠ โ€ช F! wm+โ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุงโ€ช ุŒโ€ฌูˆู‡ ุง^ โ€ช 0Zโ€ฌุช โ€ชlLโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช 7โ€ฌุงุข ( ู โ€ช glKโ€ฌุช ุฃโ€ช8โ€ฌู… ุฃูˆ ุฃุฏู‚โ€ช 7 7 ุŒโ€ฌุงุฑุงโ€ช Uโ€ฌูˆุง)โ€ช o$โ€ฌุงโ€ช E Lโ€ฌู‡ ุงโ€ช9โ€ฌู„ ุฅ โ€ช m+โ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุฃโ€ช b0โ€ฌูˆ ุฃโ€ช8โ€ฌุจโ€ช8 ุŒโ€ฌุฑ ุงโ€ช nโ€ฌู†โ€ช ุŒโ€ฌุฅ ุง!โ€ช Jโ€ฌุงโ€ช. 9Cโ€ฌโ€ฌ

โ€ซ&โ€ช 1โ€ฌุงโ€ช 6,โ€ฌุง โ€ฌ โ€ซ !โ€ช * )Lโ€ฌุงโ€ช 20 ุŒDโ€ฌู‡! ูƒ ุง^ โ€ชZโ€ฌู โ€ช Eโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุงโ€ช o E 3 Kโ€ฌุง!โ€ช Jโ€ฌุงโ€ช ุŒ9Cโ€ฌุฅุฐ ุฃ* โ€ช0 IK +โ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช *)hโ€ฌุฃโ€ช ู‹U Uโ€ฌูˆุงู‹ุง ูˆู‡ ุง!โ€ช Jโ€ฌุง )ูŠ ุงโ€ช .Mesoratic Text Lโ€ฌูˆุฃุซ โ€ช J! )gโ€ฌุง )ูŠ ู‹ ู‡ โ€ชBibliaโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช Hebraica Stuttgartensiaโ€ฌุฃูˆ "ุง ุจ ุงุณ ุง )ูŠโ€ช 7+ ; )g ุŒโ€ฌุฑุช" ูˆุง ูˆโ€ช 0โ€ฌุง^ ุฑุง โ€ชBHS DUโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุฏุฑุฉ โ€ช Eโ€ฌุฏุงุฑ ุง ุจ ุงุณ ยƒ โ€ช .โ€ฌู‡โ€ช iIโ€ฌุงโ€ช )lโ€ฌู‡ ุงโ€ช UCโ€ฌุณ ุง )ูŠ ุงโ€ชIโ€ฌูŠ โ€ช F! wm+โ€ฌุฃโ€ช hโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุง โ€ฌ โ€ซูˆุงโ€ช..7nโ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช Eโ€ฌู‡! ูƒ | ุง โ€ช mโ€ฌุช ุง โ€ช J IK +โ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุง โ€ฌ โ€ซ * ุงโ€ช Dโ€ฌูˆุง ูˆโ€ช m  0โ€ฌุงโ€ช - LXX ! )Lโ€ฌูˆุง โ€ชw+โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชE rโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ! [ ุงู† ุงโ€ช )8 o ,โ€ฌุงโ€ชZโ€ฌุฏโ€ช -โ€ฌุฃโ€ชู‹ * U Uโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง!โ€ช Jโ€ฌุง )ูŠโ€ช ุŒโ€ฌูˆุฐโ€ช Hโ€ฌุฉ ุฃโ€ช )Uโ€ฌุจ ุฃู‡* โ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุง โ€ช mโ€ฌุงโ€ช ! )Lโ€ฌุข โ€ช wโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุงโ€ชCโ€ฌุขโ€ช ,โ€ฌุง ( ุฑุง โ€ช0โ€ฌโ€ฌโ€ซุฒโ€ช Eโ€ฌุงโ€ช Lโ€ฌุงโ€ช ุŒaLโ€ฌูˆู‡ ุฃโ€ช ู‹bโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุง ุฃ^โ€ชIโ€ฌโ€ฌ โ€ซ!* ุงโ€ช qโ€ฌุก ุงโ€ช Uโ€ฌุฃโ€ช hโ€ฌุงโ€ช E D*+ U ) 8โ€ฌุง * ุงโ€ชDโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุขโ€ช ย† HIโ€ฌุก ุง !โ€ช Lโ€ฌุงโ€ชCโ€ฌูˆโ€ช ุŒโ€ฌูˆ  โ€ชG0โ€ฌู† ุง โ€ชmโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงโ€ช ! )Lโ€ฌู‡ ุง โ€ช mโ€ฌุง ุงโ€ช * K Uโ€ฌุงโ€ชI! $Lโ€ฌโ€ฌ โ€ซ(ยƒโ€ช *+โ€ฌูˆ ุฉ โ€ช8โ€ฌูˆู†โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซ โ€ช glKโ€ฌุช ุง โ€ช mโ€ฌุง โ€ช ุŒโ€ฌุงโ€ชmโ€ฌุฏุฉ ! โ€ช ุŒโ€ฌุฃโ€ช8โ€ฌู…โ€ฌโ€ซโ€ช + 0โ€ฌุฑโ€ช glK E *Kโ€ฌุช ุง!โ€ช Jโ€ฌุง )ูŠโ€ช .โ€ฌูˆ โ€ชEโ€ฌโ€ฌ โ€ซู‡โ€ชIโ€ฌุง ุงย‚โ€ช k+ pโ€ฌุขโ€ชู‹,โ€ฌุง  ุงุข ( ู โ€ช glKโ€ฌุชโ€ฌ โ€ซุงโ€ช 1QIsab glKโ€ฌูˆุง โ€ช $+โ€ฌู‰ ุฃโ€ช.mโ€ฌุงุก โ€ช 3U Eโ€ฌุฅ; ุก โ€ชkโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ) ูˆุง (โ€ช 0 3โ€ฌุฃ ุข*ู โ€ช8โ€ฌุงู† โ€ช7โ€ฌุงุฑ ุง)โ€ช $โ€ฌุงโ€ช .wโ€ฌูˆโ€ชpยŠmโ€ฌโ€ฌ โ€ซุง)โ€ช $โ€ฌุงโ€ช ุŒwโ€ฌูˆุง โ€ช 23! *b pmโ€ฌุง ุฑโ€ชvโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช +โ€ฌุฑโ€ช *Kโ€ฌู† ุงโ€ช ,โ€ฌุฃูˆ ุงโ€ช )8 o ,โ€ฌุงโ€ชZโ€ฌุฏโ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ช ู‹)+โ€ฌุงโ€ชIโ€ฌูŠ โ€ช F pm+โ€ฌุฃโ€ช8โ€ฌู… โ€ช glKโ€ฌุช ุง โ€ชmโ€ฌโ€ฌ โ€ซุงุฑโ€ชen.wikipedia.org :โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง โ€ช.โ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆโ€ช Eโ€ฌุฃโ€ช H+ ,โ€ฌู‡โ€ช iIโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุง โ€ช E mโ€ฌุง!โ€ช Jโ€ฌุง  * ุงโ€ช:Dโ€ฌโ€ฌ โ€ซ ุช ุฅโ€ช:โ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชApostolic Bible (AB) - Orthodox Study Bible (OSB).โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃ !โ€ช * )Lโ€ฌุงโ€ช | [ K pย‚ 0 ุŒ7โ€ฌุง(ุกโ€ช 0 .โ€ฌุข ู† ู‰ ุง โ€ช ESโ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุงโ€ช.7nโ€ฌโ€ฌ โ€ซูˆุง ุง) ุฉโ€ช$ 7 ุŒโ€ฌูˆุฏุฉ โ€ช -โ€ฌูˆโ€ช E - ู‹)L ,โ€ฌุงโ€ช glKโ€ฌุช ูˆุง โ€ช 8โ€ฌุง  โ€ช mโ€ฌุง ุฏู‹ุง * โ€ช0 E .โ€ฌโ€ฌ โ€ซุง ุงโ€ช D+ o$โ€ฌุงุข ( ู ุง โ€ช Eโ€ฌุงโ€ช glKโ€ฌุช ุง  ุจ โ€ช +โ€ฌุฑโ€ช vโ€ฌุข * ุขโ€ชู‹,โ€ฌุง โ€ช Eโ€ฌุง!โ€ช Jโ€ฌุงโ€ช 9Cโ€ฌูˆ  โ€ช*0โ€ฌโ€ฌ โ€ซุฃุฏู‚โ€ช ุŒโ€ฌู‡โ€ช iIโ€ฌุงโ€ช glKโ€ฌุช ู‡ ุง โ€ช * +โ€ฌุง โ€ช mโ€ฌุช ุงโ€ช .,$โ€ฌูˆโ€ช !*0 HIโ€ฌูƒ โ€ช0โ€ฌูˆู‚ โ€ช E 33gโ€ฌุง!โ€ช Jโ€ฌุงโ€ชiI* 9Cโ€ฌโ€ฌ โ€ซโ€ชBy: Rafik S. Nassifโ€ฌโ€ฌ


٧

‫ ت ا ب اس‬

Bible Versions

J!‫ ا‬E 7‫ ت ا * ا‬m+ DL+ E 0 H‫ و ذ‬.‫ون‬8 ٤ E ,‫ أآ‬I! w+ ‫ ت ا‬m ‫ ا‬H+‫ ت و‬m ‫ا‬ :EL8 ‫ إ‬9C‫ا‬

(Textus Receptus 23 ‫ ا‬1+‫ ا )ا‬1+‫ ت ا‬-١ ... Beza ‫ا‬.‫ و‬،Stefanus ‫ س‬3 U‫ وإ‬،Erasmus ‫ إرازس‬, EU‫ اار‬E ‫ م د‬8 ،١٦ ‫ ان‬0 ‫ ى‬$+ r ‫ ت ا‬glK‫ ا‬h‫ أن أ‬o‫ و‬.9C‫ ا‬F+ k ‫ آ  ب اس‬KL ‫ و‬$ ،D‫ه‬h‫و‬ EU‫ء اار‬r‹‫ ا ه‬-E.‫اء !* ) ا‬.m‫ [ أ‬7 - F! ‫اء‬.m‫ ا ب اس   أ‬ ‫ ت‬glK‫ ا‬E + D .m+ ‫ي‬C ً U U‫ آ  ب اس ن أ‬KL ‫ل‬$ ‫ ت‬glK‫ ا‬E 7 D*! ‫ و‬،‫دى‬Z‫ ا‬١٤‫و‬١٣ ‫)* د ن‬h‫ آ ن أ‬o ً)L , w ‫ آ آ‬،‫ة‬,‫ آ‬w8‫ ذاك ا‬0 3( ‫ا‬ Textus i‫ ;و‬F Rg‫ أ‬، ‫ا ا‬I‫ر ه‬9 !‫ و‬.‫ إ ت‬E D* ً ‫ ز ا  آ ن‬7‫ ا إ‬l U‫ا‬ 9C‫ ا‬J!‫ ا‬F‫ ا ) ر أ‬،" ‫ ا‬J!‫ ! "ا‬+ ‫ وا‬.7n Received Text ‫! أو‬+Z Receptus ^‫ و أوا‬١٨ ،١٧ ‫ال ان‬g ‫ ت ا ب اس‬m U UC‫ ا‬J!‫ ه ا‬J!‫ا ا‬I‫ ه‬N 8‫ و‬.‫ ب اس‬ .١٩ ‫ان‬ : ‫ ت‬ H‫ ن دا‬0‫ و‬oU m+ :‫ ت إ‬ King James Version (KJV) – New King James (NKJV)

(Critical Text ‫ ي‬+‫ ا‬1+‫ )ا‬7 ‫ ا‬1+‫ ت ا‬-٢

،‫ŠŠŠ ت ا ŠŠŠ ب اŠŠŠس‬glK ‫ŠŠŠم‬8‫( أ‬î52) ٥٢ ŠŠŠ‫ا)د‬ ŠŠ ‫ ŠŠى‬$+‫ و‬. ًŠŠ)+ ‫م‬١٢٥ !LŠŠ ŠŠ*K‫ ر‬+ ‫ ŠŠد‬oŠŠ ‫ول‬C‫Š أوا^Š اŠن ا‬0 Š ‫ي آ‬I‫ ! ا‬7‫ إ‬E ‫اء‬.m‫أ‬ .‫دي‬Z‫ا‬ en.wikipedia.org :‫ار‬

‫م‬8‫   أ‬J ‫ ( أول‬،١٨٨١ ‫ م‬0 R L‫ ا‬J!‫ ا‬E ‫ ت‬0Z ^r‫ ت ا وا آ ن * | ا‬glK‫ا‬ ‫ي ا ت‬I‫ وا‬Textus Receptus ‫ ا‬J! ‫ ا وف‬i‫ذآ‬ J! U o$‫ ا ا‬J!‫ا ا‬I‫ وه‬،KJV m+ F wU m+ ‫رت‬9 ً)+ w8‫ ا‬23 0 .Westcott-Hort J E 3 K .7‫ إ‬m+ ‫ أول‬w ‫ وا آ‬Revised Version .KJV ‫ ت‬0 ( ‫آ‬r‫ ا‬E ‫ ا‬w+ ،‫ن‬q‫ ا * و ا‬H‫ ذ‬I!‫و‬ D‫ان * ا‬8 ‫ ت‬glK *‫ أه‬E‫ ت ب اس و‬glK E ١9C‫ ا‬J! ‫ب‬8‫ أ‬E. ‫ د‬+ ‫ وا‬،7‫ود ت ا * ا‬ J! ‫ ه! (ƒ  ف‬E‫ و‬. )8 E w U‫ ت ا ا‬glK‫ا‬ E ‫ي *ف إ ا ر‬I‫ وا‬،Critical Text ‫ ا رن‬J!‫ا!ي أو ا‬ ‫ ء‬l^C‫! ا‬7+ ‫ و‬$‫* و‬8‫ وأد‬vL!‫م ا‬8ƒ I^C‫* وا‬+‫ ت و‬glK‫ا‬  ‫ر‬9 Critical Text ‫ ي‬J ‫ أث‬.‫ اوي‬vL!‫ ا‬E 7+ !‫ا‬ Nestle-Aland ٢٧ )l‫ ا‬r† -

L J ‫ ه‬7‫ن * ا‬q‫ا‬ )l‫ ا‬United Bible Society J‫ و‬،NA27 ‫ا وف ا^ رًا‬ 23 ‫ ن‬$+ ‫ ن‬KL!‫ وا‬UBS4 ‫اا وا وف ا^ رًا‬ ‫ ا‬J!‫ا ا‬I‫ ه‬،3 K u‫ ت وا*ا‬PZ‫ ا‬E ‫ ا و‬J!‫ا‬ .7‫ * ا‬,$‫ ت ا‬m ‫ ا‬h‫ أ‬F + ‫ي‬I‫ ا‬J!‫ه ا‬ : ‫ ت‬ EL‫ ء ا‬q‫ ا‬m+ – ‫ر‬lL‫ ا‬E m+ :7‫ا * ا‬

[! *K‫ ر‬+ ‫ و د‬، ! 7‫ إ‬E ‫اء‬.m‫ ى أ‬$+ ‫( وا‬î52) ٥٢ ‫ ا)د‬, ،‫دي‬Z‫ ا‬,‫ د ن ا‬+ 3( ‫ | ا)د ت ا‬1 . 7n‫ آ ا‬v‫ ر‬+ E ‰0 !U ٥٠  ‫دي أي‬Z‫ ا‬,‫ ان ا‬E ‫ول‬C‫ا‬ By: Rafik S. Nassif


٨

‫ ت ا ب اس‬

Bible Versions

:‫ ت إ‬ Revised Version (RV) – New International Version (NIV)… & Many Others

‫ه ا ت‬5 3‫ أ‬ E | ) ,‫ أ‬، 0 ‫ ض‬L ‫ف‬U .7n‫ ت ا ب اس ا وا‬m+ D‫أه‬ E * ‫ أن ن‬E ‫ ^اص آ !* و‬0 .‫ات أو ب‬. F ) G3 ‫ ا‬ Version (KJV) *;‫ أ‬E KJV 2m H‫ ا‬m+ ١٦١١ !U ‫رت‬9 8‫ و‬.7n‫ ت ا‬m ‫ا‬ ،ً b‫ أ‬0 m+ *‫ أ‬o SVD ‫ ا‬m  l ‫ وه‬.Authorized Version (AV) ًb‫ أ‬L+‫و‬ iI‫  ه‬.Textus Receptus " ‫ ا‬J!‫ه ا  "ا‬Z 0 ،‫ وا‬E m ‫ ا‬Z  ‫ ا‬9C‫آ أن ا‬ .,$‫ ا‬.7n‫ ا‬k‫ ا‬0 ‫م‬K L+ + D *0 ‫ة‬,‫ ه! ك آ ت آ‬o ‫ ) | ا(ء‬9 *0 k‫ أن ا‬m ‫ا‬ ،١٩٧٩ !U ‫رت‬9 ‫ وا‬New King James Version (NKJV) , *! ‫ة‬m ‫) ت‬g ‫رت‬9 0 HI Phrase-for- ! ‫ ا‬m ‫  ا‬,‫ أآ‬+ *‫* آ أ‬U‫ب وآ ت أ‬Uƒ E ‫ و‬J!‫ ا‬23 ‫ ى‬$+‫و‬ .‫ رج‬K‫ ا‬0 l)‫ ا‬L! ‫ ا ة‬m ‫ ا‬NKJV ,$‫ ا‬2m H‫) ا‬g ‫; رة إ أن‬n‫ر ا‬7+‫ و‬.Phrase King James

Smith & Van Dyke Arabic Bible (SVD) G‫ وﭬان دا‬7)  (‫م‬١٨٦٥ – ١٨٤٧) ١٩ ‫ أوا^ ان‬0 w+ 8‫ و‬،ً‫ه ا ( را‬,‫ وأآ‬,$‫ ت ا ا‬m ‫ ا‬S‫ أوا‬E ‫وه‬ H‫ وآرس ﭬان دا‬Eli Smith oU ‫ إ;اف إ‬w$+ E C‫ ا‬EU‫ ا‬E 7 )8 E ‫ وت‬0 L)‫س ا‬l‫ و‬m‫[ ا ز‬9 , E !)‫ ا‬E$L‫ | ا‬D* ‫ وا; ك‬Cornelius Van Dyke 2S ! ‫ ا‬E Z ً b0 (‫ ت‬P3$ ‫ | ا‬p) l)‫ ا‬L! ‫) * ا‬8‫ ا ( رًا آ)ًا و‬KL!‫ ا‬iI‫ ه‬w .D‫ه‬h‫و‬ .0 m+ ‫ وه‬.7n‫ ا‬KJV m+ J! j ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬J . L+‫ا)و‬ ()).‫))( )ا‬J )‫ ء ا‬L‫ ا‬ EL‫ ء ا‬q‫ ا‬m+ ‫رت‬9 ، L+‫ ا)و‬p l‫ * ا‬k ‫ ا‬SVD H‫ ن دا‬0 m 0 ‫آد‬ ,‫ ر ا ا‬3UC‫ ى ا‬$+ *ƒ . + *! ‫ً و‬b‫ أ‬0 m+ ‫ وه‬.١٨٨٠ !U ‫ وت‬0 j ‫ا‬ iI‫ ) ه‬+‫ و‬.١٩٨٨ !U ‫ دار ا(ق‬E Revised Edition , KL m ‫ ا‬iI‫ ه‬E ‫رت‬9‫ و‬. * 0 ،3U 0‫ ى ^ وا‬$+ o ‫ ت ا  ب اس‬m ‫ ا‬b0‫ أ‬E ,$‫) * ا‬l m ‫ا‬ Critical o ‫ ى‬J ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ي ا ت ه‬I‫ ا‬J!‫ ا‬.$3‫ ا‬3U‫ة أ‬3 ;‫ إ ا‬0 ‚n .Text Revised Standard Version (RSV) ( 7‫ )أ‬.7‫ وآ إ‬KJV 2m H‫ ا‬m  m‫ آا‬١٩٥٢ !U ‫رت‬9 RSV m+ | [ K *0 J!‫ن ا‬G0 ،3 K ‫ ت‬glK *‫ا‬K U‫ ا‬7 E ‫ و‬.( L+‫ )و‬C‫ ا‬ASV m ١٩٨٩ !U m ‫ ا‬iI‫ ه‬E ‫ة‬m )g ‫رت‬9 ً,‫ و‬.)‫ إ آ‬0 m+ ‫ وه‬،KJV J E ‫ا(ء‬ .[S‫ا‬g ‫ ة‬E ‫! ( آ‬7 )8 E * m+ w+ New Revised Standard Version (NRSV) DU ‫ ر‬3UC‫ ى ا‬$+ 9 ^ )g *! m‫ و‬،Critical Text o ‫ ي‬J ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬F + ‫ي‬I‫ ا‬J!‫ا‬ . ,‫ا ا‬

By: Rafik S. Nassif


ูฉ

Bible Versions

โ€ซ ุช ุง ุจ ุงุณโ€ฌ

New American Standard (NASB) โ€ซ ู†โ€ฌ+ โ€ซ ูˆุข ู† ุง*ู !* ุฃู†โ€ฌ.ูกูฉูงูก !U โ€ซุฑุชโ€ฌ9โ€ซ ูˆโ€ฌRSV m 7nโ€ซ ุง ุงโ€ฌNASB m+ ) + *! โ€ซ ูˆโ€ฌWord-for-Word 0 m+ โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซู† ู‡โ€ฌG0 ุŒE Lโ€ซ ุงโ€ฌE m โ€ซ ุงโ€ฌ, .ASV m  mโ€ซุงโ€ฌ 0 m+ ,โ€ซ ุฃุขโ€ฌุŒE, โ€ซ) ุงโ€ฌ8 E NASB m+ ) +โ€ซ ูˆโ€ฌ.โ€ซ* | ุง(ุกโ€ฌUโ€ซ* ุฃโ€ฌUโ€ซ ยƒู† ุฃโ€ฌRSV E . + .โ€ซุง ุง!ุนโ€ฌIโ€ซ ู‡โ€ฌE โ€ซ ุชโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌb0โ€ซ ุฃโ€ฌE *0 HIโ€ซ ูˆโ€ฌุŒโ€ซ ุจ ุงุณโ€ฌ New International Version (NIV) ,โ€ซ ุฃุขโ€ฌE ุŒูกูฉูงูจ !U โ€ซุฑุชโ€ฌ9 โ€ซ ูˆุงโ€ฌNIV m+ ) + m โ€ซ ุงโ€ฌE ู‹)+ ู‹lUโ€ซ ู‹ ูˆโ€ฌl^ I^ยƒ+ โ€ซ ูˆู‡โ€ฌ.โ€ซ ุง ( ุฑู‹ุงโ€ฌ,$โ€ซ ุช ุงโ€ฌm โ€ซุงโ€ฌ Word-for- 0$โ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ูˆุงโ€ฌPhrase-for-Phrase ! โ€ซุงโ€ฌ E โ€ซ ุฑุฆโ€ฌE o$ )โ€ซ ุฅ ุขโ€ฌlL *0 K Lโ€ซ ุงโ€ฌkโ€ซ ุงโ€ฌ.Word E โ€ซ* ูˆโ€ฌm E โ€ซุฉโ€ฌ. ) + 9 Kโ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ูˆู‡โ€ฌุŒ โ€ซ ุฃู† ุฃู‡โ€ฌ0 j โ€ซ ู‰โ€ฌL โ€ซุฃูŠโ€ฌ

 0 m โ€ซ ุงโ€ฌ0 8 $b+ *โ€ซ ู† )ู‹ ุฅุฐ ุฃโ€ฌ+ โ€ซ ุฃู†โ€ฌE ู‹bโ€ซุฃโ€ฌ Phrase- ! โ€ซ ุช ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌb0โ€ซ ุฃโ€ฌE NIV P+ E โ€ซ ูˆโ€ฌ.7โ€ซย‰ ุงโ€ฌL)+ J โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌ0 โ€ซู…โ€ฌK Lโ€ซ ุงโ€ฌJ!โ€ซ ุงโ€ฌ. ู‹ โ€ซุฏุฉโ€ฌmโ€ซ ุงโ€ฌfor-Phrase 2S ! โ€ซ ุงโ€ฌE !7 )8 E m โ€ซ ุงโ€ฌw+ 8โ€ซ ูˆโ€ฌCritical Text o โ€ซูŠโ€ฌ โ€ซ ุง) ุฏุฆโ€ฌ23 p) + *! โ€ซ ุฃุซ ูˆโ€ฌKL *! โ€ซุฑโ€ฌ9 8โ€ซ ูˆโ€ฌ. L+โ€ซุง)ูˆโ€ฌ .Today's New International Version (TNIV) wUโ€ซูˆโ€ฌ โ€ซุขุจ ุง)ุฉโ€ฌ NIV m+ โ€ซุชโ€ฌI^โ€ซ ูˆุฃโ€ฌุŒูกูฉูงูฃ !U โ€ซ ุฉโ€ฌ$โ€ซ ุข ุจ ุงโ€ฌm+ โ€ซุฑุชโ€ฌ9 w 8โ€ซ ุงโ€ฌุŒ โ€ซ ุงโ€ฌm S *!โ€ซ ุงโ€ฌ7 !โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ูˆโ€ฌุŒ * โ€ซ ุณโ€ฌUยƒโ€ซ ุขโ€ฌ.7nโ€ซุงโ€ฌ ."L3+ m+" m โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌwU wIโ€ซ( ูˆโ€ฌNIV โ€ซูโ€ฌZK) 0$ *! L3 โ€ซ ุฅ ุง! ุงโ€ฌ,โ€ซุฃุขโ€ฌ

New International Version m+ โ€ซูโ€ฌZh โ€ซ ุง ( ุฑู‹ุงโ€ฌ,$โ€ซ ุช ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌ,โ€ซ ุฃุขโ€ฌE โ€ซ( ูˆู‡โ€ฌNIV)

Good News Bible (GNB) Thought-for-Thought ! โ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE *3!+ E โ€ซ ูˆโ€ฌุŒูกูฉูงูฆ !U โ€ซุฑุชโ€ฌ9 m โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซู‡โ€ฌ .7n Eg !โ€ซ ุงโ€ฌk 7n โ€ซ ุง)( ุฑุฉโ€ฌ9+ โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiI* U UCโ€ซ ุข ู† ุง*ู ุงโ€ฌ.Paraphrase L3 โ€ซูˆุงโ€ฌ โ€ซ ุฑโ€ฌ3Uย… โ€ซ ุข ุฃู† * ุชโ€ฌุŒโ€ซ ู„โ€ฌ3gCโ€ซ ุงโ€ฌU !+ โ€ซ ุฃู†โ€ฌE *โ€ซ  ุฃโ€ฌlL k  โ€ซ ูˆู‡โ€ฌ.8Cโ€ซ ูˆุง(ู‚ ุงโ€ฌ0โ€ซ ุฃโ€ฌ0 o โ€ซ ูŠโ€ฌJ โ€ซ) ู‡โ€ฌlโ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌF โ€ซ ุง ุง ุชโ€ฌJ!โ€ซ ุงโ€ฌ.โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌ0 *โ€ซ ย…ุงุซ ุงโ€ฌlL) โ€ซ ุชโ€ฌUโ€ซูˆุฑโ€ฌ .Critical Text ู‹bโ€ซุฃโ€ฌ โ€ซุขโ€ฌ0 โ€ซุง ุงโ€ฌ E E3ย‹โ€ซ ุงโ€ฌE 7 * ย‚โ€ซ ูˆูˆโ€ฌูกูฉูฉูข !U โ€ซ* ุฏุงุฑ ุง ุจ ุงุณโ€ฌ+โ€ซุฑโ€ฌ9โ€ซ ุฃโ€ฌm+ โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซู‡โ€ฌ โ€ซ ุฃู†โ€ฌE o$ lL) k โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌ0 K Lโ€ซ ุงโ€ฌkโ€ซ ุงโ€ฌ.7โ€ซ ูˆุฅโ€ฌj โ€ซ ุขโ€ฌุŒLโ€ซุฐุขโ€ฌjโ€ซ ุฃุฑโ€ฌ:[Sโ€ซุงโ€ฌlโ€ซ [ ุงโ€ฌK iIโ€ซ ู‡โ€ฌJ .โ€ซ ุง ! ุฑุฆโ€ฌab  โ€ซูˆุฑุฉโ€ฌbโ€ซ ! ุงโ€ฌ0$โ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ! ุงโ€ฌ7+ โ€ซ ูˆโ€ฌ$ p ุŒโ€ซ** ุง ุฑุฆ ุง ุฏูŠโ€ฌ3 ! โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌLโ€ซ ุงโ€ฌm  !7โ€ซ ุงโ€ฌw Uโ€ซ ุข ุงโ€ฌุŒCritical Text o โ€ซ ูŠโ€ฌJ โ€ซ ู‡โ€ฌm โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ (* ุฏุงุช ูˆ;ุญ ุงโ€ฌUZ โ€ซุฉโ€ฌ3 uโ€ซ ุฑ ูˆู‡ุงโ€ฌ3Uย… โ€ซู‹   ูˆ ุชโ€ฌbโ€ซ ุฃโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‰ ู‡โ€ฌ$+โ€ซ ูˆโ€ฌ.m $โ€ซุงโ€ฌ .Dโ€ซ * ุง * ุงโ€ฌ0 ,โ€ซ ุฑ ุง ุงโ€ฌ3UCโ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌw ย‚โ€ซ ุข ูˆโ€ฌุŒ) โ€ซุงโ€ฌ N0โ€ซ ุงุจ ุงโ€ฌ iIโ€ซ ู‡โ€ฌw 8 โ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒE$Lโ€ซ ุงโ€ฌk ู‹*3 โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌm โ€ซ *ูโ€ฌูกูฉูฉูฉ !U โ€ซุฑุชโ€ฌ9 โ€ซุฏโ€ฌ0 m+ โ€ซูˆู‡โ€ฌ Z ู‹ ,0 โ€ซ ุงโ€ฌk โ€ซุซโ€ฌ$ โ€ซ** ุฃูŠโ€ฌ3 lL โ€ซ ุชโ€ฌ$l $Lโ€ซ" ุงโ€ฌL! โ€ซ ุช "ุงโ€ฌ$lโ€ซ )ุงู„ ุงโ€ฌU m โ€ซุงโ€ฌ m+ โ€ซ ูˆู‡โ€ฌ.โ€ซุงโ€ฌI โ€ซ ูˆู‡โ€ฌ..." Sโ€ซ)ุงโ€ฌm" E r ู‹ " )m" HIโ€ซุน" ูˆุขโ€ฌL" E r ู‹ "L" DUโ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌiIโ€ซ ู‡โ€ฌwK Uโ€ซุงโ€ฌ .โ€ซ) ุทโ€ฌ8Cโ€ซ ุงโ€ฌE 9 ^ ุŒโ€ซ ! (ุฉโ€ฌhโ€ซุฏ ูˆโ€ฌ0 By: Rafik S. Nassif


١٠

Bible Versions

‫ ت ا ب اس‬

English Standard Version (ESV)

9C‫ ا‬0 ‫رت‬9 0 m+ ‫ وه‬،٢٠٠١ !U ‫رت‬9 o ،‫ ت‬m ‫ أث ا‬E m ‫ ا‬iI‫ ) ه‬+

( ‫ام‬. r‫ ه ا‬Em ‫و‬C‫و ا‬C‫ ا‬w ‫ آ‬.Revised Standard Version (RSV) m  m‫آا‬ 0 ,‫ أآ‬m+ ‫ ه‬7 !‫ وا‬Em ‫ ا‬2‫ و‬9C‫ ا‬+ ‫ب ا‬U‫* أ‬P o$ ‫ ن‬n‫ ر ا‬9C‫ ا‬J!‫ا‬ ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬0 ‫م‬K L‫ ا‬J!‫ ا‬.NASB m+ ‫ ر‬0 wL w8‫ ا‬23 0 *! ‫ و‬NIV m+ E .Critical Text o ‫ ي‬J ‫  )( ا 'ر‬:‫ ا س‬O‫ا‬ R$‫ ا‬P‫ وت )ا‬0 lC‫  ا‬7‫ار ا‬9‫ إ‬،‫ر‬lL‫ ا‬E ‫ ت‬m ‫ ل ز‬, ‫ا ا ب ه‬I‫ه‬ ‫ء‬.m ‫ ى آ‬$ .٢٠٠٧ 0 D‫ وا * ا‬٢٠٠٣ 0 m ‫ ا‬iI‫ ه‬E 7‫ر ا * ا‬9 8‫ و‬،(١ $39 E 0 ) ‫  ت ا وا‬m+ p - ‫ – ا ) أو ا‬9C‫ ا‬k ‫ ا ب اس‬J!‫ا‬ * ‫ ا‬0 ‫م‬K L‫ ا ا‬J!‫ ا‬.!‫* ا‬7‫ ا( آ" ا‬m ‫ "ا‬E ‫ ا‬J! 0 ‚n ‫ر‬lL‫ا‬ .Critical Text o ‫ ي‬J ‫ وه‬UBS4/ NA27 J ‫) ه‬l‫ ا‬iI‫ ه‬E 7‫ا‬ Greek Interlinear Bible (NT) ًb‫ا ا!ع أ‬I‫ ه‬E m+ m Scripture4all.org p8 (R$ ٢ $39 P‫ )ا‬D‫ وا * ا‬7‫ * ا‬.7n E ‫و‬ E 7 m ‫ آ آ‬w$ 0 ،0 ‚‫ ت إ‬U‫* درا‬0 KL!‫ ا‬iI‫وه‬ ،DU‫ ا‬، 0) ‫ ع ا‬، *l g ، ‫ ! ا‬: , ‫ا ت‬ .0‫ ا و‬.7n‫ ا‬KJV m+ m+ !‫* ا‬7‫ ا‬0‫ و‬.(...‫ف‬ ‫ ى‬$ 7  m ‫ آ‬D‫ * ا‬j KL ًb‫ أ‬m ‫ ا‬J!‫ ا‬.U‫ وارا‬o$) 0 ‚‫ إ ت إ‬p E KL!‫ ا‬ " J" ‫ وه‬Scrivener J ‫) ه‬l‫ ا‬iI‫ ه‬0 ‫م‬K L‫ا‬ .SVD‫ و‬KJV m+ J! j Textus Receptus New English Translation (NET) ‫رت‬9 ،ً b‫ ت ا ب اس أ‬m+ ‫ أث‬E m+ ‫ه! ك‬ ‫ ت‬m ‫ ا‬b0‫ أ‬E - K(‫ رأ ا‬0 - ‫ وه‬،٢٠٠٥ !U New English m U‫ ارا‬7n‫ف ا‬Zh ‫ ت‬m ‫ أث ا‬E ‫ وه واة‬Translation (NET) m ‫ ا‬iI‫ن ه‬S ‫ ول ا‬.‫ ا ب اس‬U‫ را‬.7n‫ا‬ .٢٠٠٥ ،.7n‫ا‬ ‫ ة‬0 ‫ل‬Z^ E ! ‫ ا‬m ‫ وا‬0$‫ ا‬m ‫ ا‬E ‫ ا ازن‬R$+ E ‫ ت‬PZ p‚‫ و‬D+ u‫ ا*ا‬0 D*! ‫ و‬،)‫ إ آ‬lL ! m+ ‫ ه‬U UC‫ ا‬J!‫ أن ا‬o ،‫ة‬m iI‫ ه‬E ‫ ر‬HI‫ وآ‬،‫ أ^ى‬m+ E r ً m ‫ ا‬iI‫! ه‬7‫  ت  و ذا ا^ رت ا‬8‫ ا‬m ‫ا‬ ‫ ت ا ب‬glK E 8‫  ت د‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬u‫ ى ها‬$+ ًb‫ أ‬.‫^ى‬C‫ ا‬.7n‫ ت ا‬m ‫ وا‬m ‫ا‬ .‫ ا ب اس‬J U‫ة ار‬3‫  ت ا‬y ‫ ه‬m+ ‫د‬7 wL *0 H‫ و ذ‬،‫اس‬ The Apostolic Bible (AB) k 7‫ وا‬D‫ ا‬E* .7‫ إ‬m+ ‫ وه‬٢٠٠٦ !U m ‫ ا‬iI‫ ه‬E ‫و‬C‫) ا‬l‫رت ا‬9 p - *! ‫ و‬،‫ ا )ي‬J!‫ ا‬E r ً D‫ * ا‬LXX ‫) ! ا‬L‫ ا‬m ‫ ا‬J iI‫ ه‬wK U‫ ا‬8‫ و‬. ‫ا‬ J! ‫ب‬8‫م ه أ‬K L‫ ا ا‬J! 0 7‫) * ا‬L! ‫ أ‬. ,‫ ر ا ا‬3UC‫ ى ا‬$+ r -H‫ذ‬ ‫*س  ت‬0 ‫ إ‬0 ‚n ‫ي‬.7‫ س  – إ‬8  )l‫ ا‬iI‫ً ه‬b‫ ى أ‬$+ .Textus Receptus ‫ا‬ ‫ ة‬L E* ‫ ا‬0 ‫ آ ا ت ا ااردة‬D8 m ‫ ا‬iI‫ ه‬w 8 o ،E* ‫ ا‬0 ‫ا ااردة‬ ‫ل‬Z^ E E ‫ و‬. * ‫ ا ب اس و‬0 ‫ ا ت‬iI‫* ه‬0 ‫*ت‬N ‫ ا‬3 K‫ ا‬p‚‫ ا‬9‫اارس ر‬

By: Rafik S. Nassif


١١

Bible Versions

‫ ت ا ب اس‬

‫ ص‬E ‫اء‬.mC‫ع ا و | ا‬Zgn‫ ا‬-pm‫ اا‬S 8 0 ‫آر‬I‫ وا‬- m ‫ ا‬iI* U‫ ا‬p8‫ا‬ .‫ا ب اس‬ The Orthodox Study Bible (OSB) L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ ا‬L! ‫ * ا‬w 8 ‫ ب اس‬.7‫) إ‬g ‫ه‬ ‫ ى‬$+‫ و‬.٢٠٠٨ !U m ‫ ا‬iI‫ ه‬w ‫( واآ‬2‫ذآ‬j‫ر‬C‫ )اوم ا‬8(‫ا‬ L! ‫ ء ا‬q ‫ ت‬+‫ات و‬L3+ ،‫ ر اس‬3UC‫ إ ا‬0 ‚n m‫ م ااءات ا ر‬P! 9 ^ Lg ‫ ت‬PZ‫و و‬C‫ا‬ ‫ ر‬3UC‫ إ ا^ ا‬0 ‚n L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ ا‬L! ‫ ا‬0 Litorgical ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ ه‬0 7‫ ا * ا‬J . ‫ه‬h‫* رس و‬3‫‰ وا‬S‫ا‬K‫وا‬ Textus ‫ ا ا‬J!‫ وه  ا‬NKJV J FL3 m  ‫ ا‬J!‫ ا‬E Dm 0 D‫ ا * ا‬J ‫ أ‬،Receptus ‫ وه‬NKJV m+‫ ا )ي و‬J! F ‫ ر‬p LXX ! )L‫ا‬ . ,‫ ر ا ا‬3UC‫( ا‬+ New World Translation P‫ ا‬,‫ ا‬ ‫ أن‬E ‫ف‬$!+ ‫ ا‬L3 ‫ ت ا‬m ‫ ل‬, ‫ ه‬m ‫ ا‬iI‫ه‬ Orthodox L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ ا‬U‫ف ا ب اس ارا‬Zh ‫ ص‬K‫ ا ا‬a J!‫ ! ا‬0 k+ *C ،!‫ أ‬m+ ‫ ن‬+ L! ‫ ا‬F+‫ر‬9‫ي أ‬I‫ ا‬،Study Bible (OSB) .8(‫ ا‬L‫ذآ‬j‫ر‬C‫ا‬ *+‫ر‬9‫ أ‬New World Translation 7‫ ا‬D ‫ ا‬m+ . *m ١ ،‫ ب اس‬m+ ‫أ‬U‫ ) أ‬+ ‫ وه‬.٢٠٠٠ !U  ًb‫رت أ‬9 8‫ و‬،.7n i* ‫ ;*د‬m .$ 3S g ‫ س‬U‫ ب اس  أ‬U‫ س درا‬U‫م أ‬+ r *0 ،! r‫‘ و‬3 r !‫ أ‬wL *C ‫ آ ت ا ب‬w‚‫ ر‬+ !‫ أ* أ‬r‫ إ‬،Word-for-Word 0 m+ *‫ ّ أ‬+ *‫ أ‬E Dh ‫ و‬. ‫ه‬S  ‫ ول‬$+ r *0 H‫ و ذ‬.D*+ p ; +  ‫ ا ت‬ ّ ‫ ا‬8 ‫ن‬m ‫ن ا‬G0 ،i* ‫ ة ;*د‬p ‫اس‬ .‫ ث‬,‫ أو ة ا‬aL‫هت ا‬r w),+ ‫ ا‬J^C ‫ ت و‬q‫ ا‬k+ ‫ و‬$ ‫ل‬Z^ E F*(+ ! ‫ ا‬L3+

1

Daniel B. Wallace By: Rafik S. Nassif


٥٢

â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź

Bible Versions

Meaning â&#x2013;ş

â&#x2014;&#x201E; Form

Interlinear â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;ŹlLâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹE m+

Word-for-Word 0 m+

Greek Interlinear (NT) - AB

KJV SVD â&#x20AC;Ť   Ů&#x2C6; Ů&#x2020; داâ&#x20AC;Ź

'  :â&#x20AC;ŤŘłâ&#x20AC;Ź-. â&#x20AC;ŤŘ§&! ب اâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť(Řąâ&#x20AC;Ź0)â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

RV â&#x20AC;&#x201C; ASV â&#x20AC;&#x201C; RSV â&#x20AC;&#x201C; NRSV â&#x20AC;&#x201C; NASB - ESV '()â&#x20AC;Ť ŘĄ اâ&#x20AC;Ź+â&#x20AC;Ť  اâ&#x20AC;Ź

Phrase-for-Phrase ! m+

Paraphrase L3+ m+ Textus Receptus

$%â&#x20AC;ŤŘ˘! ب ا ŘŠ â&#x20AC;&#x201C; ا&! ب اâ&#x20AC;Ź NEB - GNB

AMP - NKJV â&#x20AC;&#x201C; NIV â&#x20AC;&#x201C; TNIV â&#x20AC;&#x201C; NET - OSB â&#x20AC;Ť!آâ&#x20AC;Ź% â&#x20AC;ŤŘ§! اâ&#x20AC;Ź

NLT â&#x20AC;&#x201C; MSG - TLB

â&#x20AC;Ť!آâ&#x20AC;Ź%6  - )â&#x20AC;Ť(ذآâ&#x20AC;Ź1â&#x20AC;Ť ŘŁŘąâ&#x20AC;Ź- &â&#x20AC;Ť ŘŁâ&#x20AC;Ź- â&#x20AC;Ť ŘĽâ&#x20AC;Ź/! !) â&#x20AC;Ť  Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź- &(1 &â&#x20AC;Ť  اâ&#x20AC;Ź LXX (â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź987)â&#x20AC;Ť' اâ&#x20AC;Ź6 - Masoretic Text 78â&#x20AC;Ť' اâ&#x20AC;Ź6 KJV: King James Version NKJV: New King James Version SVD: Smith & Van Dyke Arabic Bible RSV: Revised Standard Version NRSV: New Revised Standard Version NASB: New American Standard Bible NIV: New International Version TNIV: Today's New International Version NEB: New English Bible AB: The Apostolic Bible

Critical Text DS â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź :m  * â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹJ :Dâ&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

ASV: American Standard Version RV: Revised Version NLT: New Living Translation MSG: The Message Bible TLB: The Living Bible ESV: English Standard Version NET: New English Translation GNB: Good News Bible AMP: Amplified Bible OSB: Orthodox Study Bible

489â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;ŤŮ â&#x20AC;ŹZ ^ â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹH+ â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹE E ! m iâ&#x20AC;Ť ا ŘąŮ&#x2030;ŘĄ ! ا^ Řąâ&#x20AC;Ź$ r â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;R)U â&#x20AC;ŤŮ&#x201E;â&#x20AC;ŹZ^ E Ř&#x152; 8Câ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹE m+ ! â&#x20AC;Ť ا ب اŘł ŘŁŮ&#x2020;â&#x20AC;ŹUâ&#x20AC;Ť عاâ&#x20AC;ŹD *â&#x20AC;Ť ع، اâ&#x20AC;Źb0Câ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹE Fâ&#x20AC;Ť Ů&#x2030; ŘŁâ&#x20AC;ŹE$!0 Ř&#x152; *+ 3L0â&#x20AC;Ť* Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź0â&#x20AC;ŤŘŁŮ&#x2021;اâ&#x20AC;Ź .Phrase-for-Phrase L3+ m+ â&#x20AC;Ť^Ů&#x2030;â&#x20AC;ŹCâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; اâ&#x20AC;ŹWord-for-Word 0 m+ â&#x20AC;ŤŘĽاŮ&#x2021;â&#x20AC;Ź )â&#x20AC;Ť Ů&#x2030; أآâ&#x20AC;Ź$+ â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;Ť Řą اâ&#x20AC;ŹK â&#x20AC;Ť ŘŁŮ&#x2020;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Źm+ â&#x20AC;ŤŮ&#x2030;â&#x20AC;Źn iâ&#x20AC;ŤŮ&#x2020; ا ع، ! ا^ Řąâ&#x20AC;ŹG0 HIâ&#x20AC;ŤŘ˘â&#x20AC;Ź E J!â&#x20AC;Ť ŘŞ اâ&#x20AC;Ź+ Ř&#x152;Â&#x2030;Sâ&#x20AC;Ť ^اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ;اŮ&#x2021;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;) â&#x20AC;Ť  ا ŘŞ اâ&#x20AC;Ź: , J!â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹD*0 â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;ŹLâ&#x20AC;Ť ا ŘŞ اâ&#x20AC;ŹE â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;Ź8 ...â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;ŹglKâ&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź E â&#x20AC;Ť اعس  Řąâ&#x20AC;ŹaL+ w nâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źp8â&#x20AC;ŤŮ&#x2039; اÂ? ŘĽ Ů&#x2C6; Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Źbâ&#x20AC;ŤŮ&#x2020; Ů&#x2021;! Ů&#x192; ŘŁâ&#x20AC;ŹG0 Hâ&#x20AC;Ť ŘĽ آ Ř°â&#x20AC;Ź0 Â&#x201A;n vL!â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 0â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źr â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;Źnâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹE , â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;9Câ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹJ!â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹUâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;دعاâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ا ŘŞâ&#x20AC;ŹE o$)â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;Ť(ات اâ&#x20AC;Ź .â&#x20AC;Ť ا ب اŘłâ&#x20AC;ŹUâ&#x20AC;Ť دعاâ&#x20AC;Źp8â&#x20AC;Ť اÂ? Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹDâ&#x20AC;Ť Â&#x192;Ů&#x2021;â&#x20AC;ŹS 8 R$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 ! Â&#x201A;â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź8â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;Ź.)lâ&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź :â&#x20AC;Ť* Ů&#x2021;â&#x20AC;ŹS ! 8 â&#x20AC;Ť ا ع،â&#x20AC;Źa! â&#x20AC;Ť ŘŞ اâ&#x20AC;Źm )L! !+ $; 0 Hâ&#x20AC;ŤŮ&#x2C6; Ř°â&#x20AC;Ź : â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť ا( آâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;Ť ŘŁŮ&#x2C6; اâ&#x20AC;ŹELâ&#x20AC;Ť ŘĄ اâ&#x20AC;Źqâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źm+ + ( S (â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź+â&#x20AC;Ť ا)Ů&#x2C6;â&#x20AC;Źm â&#x20AC;Ť )اâ&#x20AC;ŹHâ&#x20AC;Ť Ů&#x2020; داâ&#x20AC;Ź0â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹoU m+ :â&#x20AC;Ť ŘŞ ŘĽâ&#x20AC;Ź King James Version (KJV) + New International Version (NIV) New American Standard Bible (NASB) OR New English Translation (NET)

By: Rafik S. Nassif


ŮĄŮŁ

â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź

Bible Versions

:â&#x20AC;Ť ا اâ&#x20AC;Ź - Bruce Metzger & Bart Ehrman, The Text of The New Testament, Oxford University Press, 2005. - Bruce Metzger, The Early Versions of The New Testament, Oxford University Press, 1977. - Daniel B. Wallace, Why So Many Versions?, an essay published at Bible.org. - Paul D. Wegner, A Student's Guide To: Textual Criticism of the Bible, Its History, Methods & Results, IVP Academic Press, 2006. - Bible translations (Arabic), at Wikipedia, English version: http://en.wikipedia.org/wiki/Bible_translations_(Arabic) - English Translations of the Bible, at Wikipedia, English version: http://en.wikipedia.org/wiki/English_translations_of_the_Bible - Translations of the Bible into English, Rev. Ken Collins: http://www.kencollins.com/bible-t2.htm - Introduction to Bible Versions on: BibleGateway: http://www.biblegateway.com/ - The Apostolic Bible: http://www.apostolicbible.com/ - BibleWorks v8, Bible Software - E-Sword v9.5, Bible Software - ISA, Bible Software. :â&#x20AC;Ť ا)( ع؊â&#x20AC;Źp8 â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť آ ب اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ا ب اŘłâ&#x20AC;Źhttp://www.albishara.org/bible.php?op=aT01 .â&#x20AC;Ť) ا( آâ&#x20AC;Źlâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź.ELâ&#x20AC;Ť ŘĄ اâ&#x20AC;Źqâ&#x20AC;Ť) اâ&#x20AC;Źg Ř&#x152;â&#x20AC;Ť ا ب اŘłâ&#x20AC;Źâ&#x20AC;Ť ا ب اŘłâ&#x20AC;ŹUâ&#x20AC;Ť عاâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť عسâ&#x20AC;Źlâ&#x20AC;Ť Â? اâ&#x20AC;Ź-

By: Rafik S. Nassif


٥٤

â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź

Bible Versions

;<8 -39 â&#x20AC;ŤŘľ ا ŘŞ اâ&#x20AC;ŹR& () &â&#x20AC;ŤŘąâ&#x20AC;Ź (ŮĽ -ŮĄ :ŮĄ 9<() :9â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

 !â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

E D ik â&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020; Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹF â&#x20AC;Ť آ ;ŘĄâ&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ ! اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;ŤŘ§ آ Ů&#x2020;â&#x20AC;ŹIâ&#x20AC;Ť Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; ا Ů&#x2C6; ا آ Ů&#x2020; ! ا" Ů&#x2C6; آ Ů&#x2020; ا اâ&#x20AC;Ź0 .Fâ&#x20AC;Ťعآâ&#x20AC;Ź+ D Pâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; اâ&#x20AC;ŹPâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;Źb â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6; ا!Řąâ&#x20AC;Ź.â&#x20AC;Ť Řą ا! Řłâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť ŘŠ آâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť ŘŠ Ů&#x2C6; اâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF0 .â&#x20AC;Ť;ŘĄ آ Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź

Hâ&#x20AC;Ť Ů&#x2020; داâ&#x20AC;Ź0â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹoU SVD

â&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020;â&#x20AC;Źikâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020; آ ;ŘĄâ&#x20AC;ŹF ."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; ! اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;آ Ů&#x2020; ا اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;"â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;ا آ Ů&#x2020; ! اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152; â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; اâ&#x20AC;Ź0 .F â&#x20AC;ŤŮ&#x2030;â&#x20AC;Ź+ r Pâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;Pâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;ا!Řą (Ů&#x201A;â&#x20AC;Ź.â&#x20AC;Ť Řą ا!Ů&#x20AC; Řłâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF+ â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF0 .â&#x20AC;Ť;ŘĄ آ Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź

â&#x20AC;Ť ا( آâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

 â&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020; ;ŘĄâ&#x20AC;ŹFâ&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020; آ ;ŘĄ Ů&#x2C6;Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹF ."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ Ů&#x2030; اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; ا Ů&#x2C6;ا آ Ů&#x2020; Ů&#x2030; ا" Ů&#x2C6;ا Ů&#x2021; اâ&#x20AC;Ź0 .â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;ŹPâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹFâ&#x20AC;Ťعآâ&#x20AC;Ź+ Dâ&#x20AC;Ť ŘŞ Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹPâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;ا!Řą (Ů&#x201A;â&#x20AC;Ź.â&#x20AC;Ť ŘŠ Řą ا! Řłâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť ŘŠ Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF0 .â&#x20AC;ŤŘ˘ Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź E D Fâ&#x20AC;Ť آŮ&#x2020; آ ;ŘĄŘ&#x203A; Ů&#x2C6;Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹF ."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ Ů&#x2030; اâ&#x20AC;Ź0 Hâ&#x20AC;Ť آ Ů&#x2020; Ř°â&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;آ Ů&#x2020; ا اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;"â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; ا Ů&#x2C6;ا آ Ů&#x2020; Ů&#x2030; اâ&#x20AC;Ź0 . Fâ&#x20AC;Ťعآâ&#x20AC;Ź+ D Pâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹPâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;Źb â&#x20AC;Ť Řą ا! ŘłŘ&#x203A; Ů&#x2C6;ا!Řąâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť ŘŠ آâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF0 .â&#x20AC;Ť;ŘĄ Ů&#x2C6;ا آŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź D ikâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;Ť Ů&#x2020; آ ;ŘĄâ&#x20AC;Ź+ F ."â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ ! اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť Ů&#x2021; آ Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;آ Ů&#x2020; ا Ů&#x2021; اâ&#x20AC;Ź."â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;ا آ Ů&#x2020; ! اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152; â&#x20AC;Ť ا)ŘĄ آ Ů&#x2020; اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť ŘąŮ&#x192;â&#x20AC;ŹD â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;ŹZPâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;ŤŮ&#x2026;â&#x20AC;ŹZPâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;ŤŘĄâ&#x20AC;Źb â&#x20AC;Ť ا!Řąâ&#x20AC;Ź.â&#x20AC;Ť Řą ا! Řłâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹiIâ&#x20AC;Ť ŘŠ Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź.â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źw â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;ŹF0 .â&#x20AC;Ť Ů&#x2020;â&#x20AC;Ź+ â&#x20AC;Ť Ů&#x2020; ŘŁŮ&#x160; ;ŘĄâ&#x20AC;Ź . â&#x20AC;ŤŘ§!Řąâ&#x20AC;Ź

Â&#x161; â&#x20AC;Ť"Ů? آâ&#x20AC;Ź Ů? â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹRŮ&#x17D;^ Ů&#x17D; Ů?FŮ? lŮ?Uâ&#x20AC;Ť Ů?Ů&#x17D;اâ&#x20AC;Ź." Ů? â&#x20AC;Ť Ů?!Ů&#x2019; Ů&#x17D; اâ&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x2019;9C Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ? اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;ŤŮ&#x2020;â&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;ŤŮ? آâ&#x20AC;ŹFÂ&#x161;GŮ?Ů&#x17D;0 Ř&#x152;Ů?FŮ&#x17D;n Ů? â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;Ů&#x17D;ا Ů?Ů&#x17D; Ů&#x2021;Ů? Ů&#x17D; Ř°Ů&#x17D;ات اâ&#x20AC;Ź." Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2020; اŮ&#x2019; Ů?Ů&#x17D; Ů?!Ů&#x2019; Ů&#x17D; اâ&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;Ů&#x2C6;آâ&#x20AC;Ź. Ů? â&#x20AC;ŤŮ&#x2020; اâ&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť آâ&#x20AC;Ź Ů? Ů&#x2019;9C Ů&#x17D; â&#x20AC;ŤŮ? اâ&#x20AC;Ź0 â&#x20AC;Ť Ů?Ů&#x2026;â&#x20AC;ŹZÂ&#x161;Pâ&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;Ů&#x17D;اâ&#x20AC;ŹŘ&#x152; Ů&#x17D;Ů&#x2019;Â&#x153; â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹiŮ? IŮ? Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť Ů?Ů&#x2026; Ů&#x2021;â&#x20AC;ŹZŮ&#x17D;N Ů?0 â&#x20AC;ŤŮ&#x201A;â&#x20AC;Ź Ů? Ů? Ů&#x2019;(Ů? â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;Ů&#x17D;ا!Â&#x153; Ů?Řąâ&#x20AC;Ź.â&#x20AC;ŤŘłâ&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Â&#x161;!â&#x20AC;ŤŮ?Ů&#x160; Ů&#x17D;*Ů&#x2019;Ů?Ů&#x160; اâ&#x20AC;ŹIÂ&#x161;â&#x20AC;Ť ا!Â&#x153; Ů?Řą اâ&#x20AC;Ź Ů&#x17D; Ů?â&#x20AC;ŤŮ? Ů&#x2021;â&#x20AC;ŹFŮ?+ Ů&#x17D;Ů&#x17D;â&#x20AC;Ť Ů&#x17D;Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;â&#x20AC;ŤŮ&#x17D;Ů&#x17D; Ů?ŘŠâ&#x20AC;Ź$Ů&#x2019;â&#x20AC;ŤŮ? اâ&#x20AC;ŹFŮ?0 .â&#x20AC;Ť ;Ů&#x17D;Ů&#x2019;ŘĄâ&#x20AC;ŹRŮ&#x17D;K Ů&#x2019;DŮ&#x17D; iŮ? Ů? Ů&#x2019;kŮ&#x17D;â&#x20AC;Ť Ů&#x2C6;â&#x20AC;ŹŘ&#x152;Ů?â&#x20AC;Ť;Ů&#x2019;ŘĄâ&#x20AC;Ź .Ů?FŮ&#x17D;yŮ?3Ů&#x2019;lŮ? Ů&#x2019;â&#x20AC;ŤŮ&#x2019; Ů&#x17D;Ů&#x2019; Ů?ŘąŮ&#x2019; Ů&#x17D;ŘŁŮ&#x2020;â&#x20AC;ŹDŮ&#x17D;

â&#x20AC;Ť ŘĄâ&#x20AC;Źqâ&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źm+ ELâ&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź L)â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Źm â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť ŘŠâ&#x20AC;Ź$â&#x20AC;ŤŘ˘ ب اâ&#x20AC;Ź [(â&#x20AC;ŤŘ§ ب اâ&#x20AC;Ź

 !â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

(ŮĽ -ŮĄ :ŮĄ 9<() :9â&#x20AC;ŤŘ§â&#x20AC;Ź

KJV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

NKJV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

RSV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God; all things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

NRSV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being. In him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

By: Rafik S. Nassif


ŮĄŮĽ

Bible Versions

â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź

NASB

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. In Him was life, and the life was the Light of men. The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

NIV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it.

TNIV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made; without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

NEB

WHEN ALL THINGS BEGAN, the Word already was. The Word dwelt with God, and what God was, the Word was. The Word, then, was with God at the beginning, and through him all things came to be; no single thing was created without him. All that came to be was alive with his life, and that life was the light of men. The light shines on in the dark, and the darkness has never quenched it.

ASV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made through him; and without him was not anything made that hath been made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.

RV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him; and without him was not anything made that hath been made. In him was life; and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness; and the darkness apprehended it not.

NLT

In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. God created everything through him, and nothing was created exceptIn the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (Joh 1:1 NRS) through him. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it.

MSG

The Word was first, the Word present to God, God present to the Word. The Word was God, in readiness for God from day one. Everything was created through him; nothing -not one thing!- came into being without him. What came into existence was Life, and the Life was Light to live by. The Life-Light blazed out of the darkness; the darkness couldn't put it out.

ESV

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

NET

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was fully God. The Word was with God in the beginning. All things were created by him, and apart from him not one thing was created that has been created. In him was life, and the life was the light of mankind. And the light shines on in the darkness, but the darkness has not mastered it. By: Rafik S. Nassif


ŮĄŮŚ

Bible Versions

â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź

GNB

In the beginning the Word already existed; the Word was with God, and the Word was God. From the very beginning the Word was with God. Through him God made all things; not one thing in all creation was made without him. The Word was the source of life, and this life brought light to humanity. The light shines in the darkness, and the darkness has never put it out.

AMP

IN THE beginning [before all time] was the Word (Christ), and the Word was with God, and the Word was God Himself. He was present originally with God. All things were made and came into existence through Him; and without Him was not even one thing made that has come into being. In Him was Life, and the Life was the Light of men. And the Light shines on in the darkness, for the darkness has never overpowered it [put it out or absorbed it or appropriated it, and is unreceptive to it].

â&#x20AC;Ť " ! ع،â&#x20AC;Ź# $ â&#x20AC;Ť ŘŞ ا ب اŘłâ&#x20AC;Ź%&' () *+,-.) â&#x20AC;Ť ŘŞâ&#x20AC;Ź/01 â&#x20AC;ŤŮ&#x2030;â&#x20AC;Ź3â&#x20AC;Ť* ŘŁâ&#x20AC;Ź56+ ," 7/-â&#x20AC;Ť "* اâ&#x20AC;Ź89 Ř&#x152; B, C"â&#x20AC;Ť< اâ&#x20AC;Ź6D9â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;Ů&#x201E; )( ŘĽâ&#x20AC;ŹGâ&#x20AC;Ť Ř­ اâ&#x20AC;Ź/IJ â&#x20AC;Ť Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź8â&#x20AC;Ť ŘŞ آâ&#x20AC;Ź/01â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź. 86 *5! â&#x20AC;Ť> ŘŞ اâ&#x20AC;Ź$?â&#x20AC;ŤŘ§); Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź,8â&#x20AC;Ť= < ا * Ů&#x2C6;اâ&#x20AC;Ź : â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;ŹM6 â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź#+ #â&#x20AC;ŤŮ&#x2C6;Ů&#x2021;â&#x20AC;Ź â&#x20AC;Ť(Řąâ&#x20AC;Ź0)â&#x20AC;Ť  ' اâ&#x20AC;Ź:A-.â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź-@8â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź-ŮĄ â&#x20AC;Ť(Řąâ&#x20AC;Ź0)â&#x20AC;Ť  ' اâ&#x20AC;Ź:--â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź-@8â&#x20AC;Ť اâ&#x20AC;Ź-٢ Greek Interlinear Bible (NT) -ŮŁ '()â&#x20AC;Ť ŘĄ اâ&#x20AC;Ź+â&#x20AC;Ť  اâ&#x20AC;Ź-٤ The New English Translation (NET) -ŮĽ The Apostolic Bible (AB) -ŮŚ â&#x20AC;Ť!آâ&#x20AC;Ź% â&#x20AC;Ť ا! اâ&#x20AC;Ź-٧ $%â&#x20AC;Ť ا&! ب اâ&#x20AC;Ź-٨

By: Rafik S. Nassif


ูกูง

โ€ซ ุช ุง ุจ ุงุณโ€ฌ

Bible Versions

โ€ซ ุฏุฑุง ุงุจ ุง ุณโ€ฌSโ€ซุฃู‡ ุงโ€ฌ $I(โ€ซุงโ€ฌ โ€ซ ุฑโ€ฌ3ยŠUCโ€ซ ยŠู‰ ยŠ ยŠุต ุง ยŠ ุจ ุงยŠุณ ;ยŠ ุงโ€ฌ$ oยŠ ุŒยŠ โ€ซยŠ ุงโ€ฌk โ€ซยŠ ุง ยŠ ุจ ุงยŠุณโ€ฌUโ€ซ ย ุฑุงโ€ฌb0โ€ซ ) ุฃโ€ฌ ยŠSโ€ซู‹ ยŠ ุฏูˆุงโ€ฌbยŠโ€ซ ยŠู‰ ุฃโ€ฌ$ ยŠโ€ซ ุขโ€ฌ. ยŠโ€ซู‡โ€ฌhโ€ซ ูˆโ€ฌ...LยŠ0 ุŒโ€ซูŠโ€ฌ.ยŠ7โ€ซ ุฅโ€ฌุŒโ€ซ )ยŠูŠโ€ฌุŒ ยŠ ุŒl)8 ุŒ :โ€ซ ุชโ€ฌk โ€ซ ุฉโ€ฌุŒ ,โ€ซุง ุงโ€ฌ EยŠยŠ ยŠยŠ7โ€ซ ูˆโ€ฌุŒโ€ซ ุฑโ€ฌLยŠยŠ !Lโ€ซ ูˆุงโ€ฌุŒ(LยŠยŠ! โ€ซยŠยŠ ุฑุณ )ุงยŠยŠุงุกุงุช ุงโ€ฌlโ€ซ ุฅยŠยŠ ุงโ€ฌ0 ยŠยŠย‚n ุŒโ€ซยŠยŠุฉโ€ฌ3 โ€ซยŠยŠ ุช ุฃ^ยŠยŠู‰โ€ฌUโ€ซย‰ ูˆุฏุฑุงโ€ฌSโ€ซ ยŠยŠ ุฑู ูˆ^ยŠยŠุงโ€ฌ ., โ€ซู‡ ุงโ€ฌhโ€ซ ูˆโ€ฌ...L! โ€ซ ู† ุงโ€ฌ$Cโ€ซุงโ€ฌ

H6 7โ€ซุงโ€ฌ

โ€ซ ุฑุณโ€ฌlโ€ซุงโ€ฌ

L! โ€ซ ุง ) ุช ุงโ€ฌhโ€ซ ุฃโ€ฌ0 0 โ€ซ ูˆู‡โ€ฌุŒโ€ซูˆู†โ€ฌl!โ€ซ) (ู‰ ุงุฏูŠ ุงโ€ฌCโ€ซุงุฑ ุฏ ุงโ€ฌ9โ€ซุง) ย ุฅโ€ฌ โ€ซ ยŠ ุฑ ุงยŠุงุฑุณ ยŠ ยŠ ุฃู†โ€ฌK DยŠj โ€ซ* ุฒโ€ฌ7โ€ซ ุงโ€ฌF$+ D U Uโ€ซ ย ุฃโ€ฌE โ€ซ ู‡ ) ุฑุฉโ€ฌุŒโ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌUโ€ซ ุงย ุฏุฑุงโ€ฌDโ€ซ ุฃู‡โ€ฌE โ€ซยŠ ุชโ€ฌqโ€ซ ยŠ ุงโ€ฌRยŠ โ€ซ ูˆุงโ€ฌoยŠ$)โ€ซ ุฅ ยŠ ุงโ€ฌaยŠ .ย ยŠ)โ€ซ ุงโ€ฌpยŠ8 E โ€ซ ุฑู ูˆ ุชโ€ฌSโ€ซุงุช ูˆุฏูˆุงโ€ฌL3+โ€ซ ุช ูˆโ€ฌm+ E F3b . 7โ€ซุงู… ูˆโ€ฌK Urโ€ซ* ุงโ€ฌU Fโ€ซ ุฃโ€ฌo โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌUโ€ซ ุฏุงุฑโ€ฌE โ€ซ ุง ( ุฑู‹ุงโ€ฌ,โ€ซุขโ€ฌCโ€ซ ุง) ย ) ุงโ€ฌ. โ€ซู‡โ€ฌhโ€ซ ูˆโ€ฌ...

E-Sword

http://www.e-sword.net/ ยŠ ยŠm+ pยŠ โ€ซ ยŠู… ยŠุต ุง ยŠ ุจ ุงยŠุณโ€ฌoยŠ . โ€ซ ุง ) ูˆุงโ€ฌ:9Cโ€ซ ุงโ€ฌF9! โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌUโ€ซ ย ุฑุงโ€ฌ โ€ซยŠยŠ ยŠยŠุฏ ยŠยŠุงุชโ€ฌ0 โ€ซ ุฃูŠ ุขยŠยŠ )ยŠยŠ ุฃูˆ ยŠยŠ ูˆโ€ฌEยŠยŠ oยŠยŠ$)โ€ซ ยŠยŠ ุงโ€ฌn 0 ยŠยŠย‚n J!ยŠยŠโ€ซยŠยŠ ุงโ€ฌ0 โ€ซุฑ ยŠยŠ ุช ุงยŠยŠุงุฑุฏุฉโ€ฌlLยŠยŠโ€ซ ุงโ€ฌEยŠยŠ . ู‹ 7 0 Fโ€ซุงู… ุข ุฃโ€ฌK Urโ€ซ* ุงโ€ฌUโ€ซ ูˆโ€ฌk9 ย )โ€ซ ุงโ€ฌ.โ€ซุฉโ€ฌ3โ€ซ ุช ุงโ€ฌnโ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซู‡โ€ฌhโ€ซ ุง ุจ ุงุณ ูˆโ€ฌ0 โ€ซูˆุฑูˆุฏู‡โ€ฌ

ISA

http://www.scripture4all.org/ . 8โ€ซ ุงโ€ฌF โ€ซุฉโ€ฌ0 โ€ซุงุช ุงโ€ฌL3 โ€ซ ุช ูˆุงโ€ฌm โ€ซ ูˆุงโ€ฌvL!โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซู‹ ูˆโ€ฌbโ€ซ ุฃโ€ฌ7 โ€ซ ูˆู‡โ€ฌE-Sword ย ) F ( โ€ซูˆู‡โ€ฌ http://www.crosswire.org/applications.jsp

The SWORD Project

pยŠยŠย‚โ€ซ ยŠยŠ ุฅยŠยŠ ุกุงุช ุงโ€ฌFยŠยŠZ^ EยŠยŠ E ยŠยŠ0 ุŒJ!ยŠยŠโ€ซยŠยŠ ุงโ€ฌ$+ ยŠยŠ ยŠยŠ,โ€ซ ุฃุขโ€ฌ.ยŠยŠโ€ซ ุขโ€ฌEยŠยŠ โ€ซ ูˆโ€ฌE-Sword ย ยŠยŠ) F (ยŠยŠ ยŠยŠโ€ซูˆู‡โ€ฌ .p8โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ;ุงุกู‡โ€ฌ7 โ€ซุฏูˆุงุชโ€ฌCโ€ซ ุช ูˆุงโ€ฌm โ€ซ | ุงโ€ฌE โ€ซ ูˆโ€ฌ7 FL3 ย )โ€ซ ุงโ€ฌ.โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌ0 โ€ซูˆุง ุชโ€ฌ http://www.bibleanalyzer.com/ ยŠ โ€ซ ยŠู‰โ€ฌ$ .โ€ซ ยŠ( ุฑโ€ฌrโ€ซู‡ยŠ ุงโ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌoยŠ EยŠ ูกoยŠ ,โ€ซ ุฃูˆ ุงโ€ฌ,โ€ซ ุงโ€ฌ.โ€ซู‹ ุงุขโ€ฌSโ€ซ

ุฏุงโ€ฌ$ โ€ซ ุง ุจ ุงุณโ€ฌUโ€ซ ุงย ุฏุฑุงโ€ฌDโ€ซ ุฃู‡โ€ฌE โ€ซูˆุงโ€ฌ

ยŠ, ยŠโ€ซยŠ ุช ุงโ€ฌm โ€ซ ยŠ ุงโ€ฌHIยŠโ€ซ ยŠ ุจ ุงยŠุณ ูˆุขโ€ฌ9Cโ€ซ ุช ุงโ€ฌkโ€ซ ุงโ€ฌJ^C .โ€ซ ูˆุขโ€ฌU 3 โ€ซ ุช ูˆุงโ€ฌm โ€ซ ุงโ€ฌE , โ€ซุงโ€ฌ ยŠ โ€ซยŠ ุง )ยŠ ูˆุงโ€ฌk 2โ€ซ ุงุงโ€ฌE , โ€ซู‹ ุงโ€ฌbโ€ซ ู‰ ุฃโ€ฌ$ . โ€ซู‡โ€ฌhโ€ซ ( ูˆโ€ฌ+ 73โ€ซ! )ุงโ€ฌ+Zโ€ซ ( ูˆุงโ€ฌl()โ€ซ )ุงโ€ฌLโ€ซ ุงโ€ฌm โ€ซุงโ€ฌ .F โ€ซ ุตโ€ฌKโ€ซ ุงโ€ฌp8โ€ซ ุงโ€ฌE iโ€ซ ;ุงุกโ€ฌE ย )โ€ซ ุงโ€ฌ.โ€ซ ุจ ุงุณโ€ฌ9Cโ€ซ ุช ุงโ€ฌkโ€ซ ุงโ€ฌD  โ€ซ ุงโ€ฌE โ€ซ ุฏโ€ฌ0 ย‚n http://www.bibleworks.com/ pยŠ โ€ซ ยŠ( ุฑ ) )ยŠ ุฏู„โ€ฌrโ€ซู‡ยŠ ุงโ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌoยŠ EยŠ oยŠ ,โ€ซยŠ ุฃูˆ ุงโ€ฌ,โ€ซ ุงโ€ฌ.ยŠโ€ซยŠู‹ ุงุขโ€ฌSโ€ซ ยŠ ุฏุงโ€ฌ$ โ€ซ ุง ุจ ุงยŠุณโ€ฌUโ€ซ ุงย ุฏุฑุงโ€ฌDโ€ซ ุฃู‡โ€ฌE โ€ซูˆุงโ€ฌ .F โ€ซ ุตโ€ฌKโ€ซ ุงโ€ฌp8โ€ซ ุงโ€ฌE iโ€ซ ;ุงุกโ€ฌE ย )โ€ซ ุงโ€ฌ.)โ€ซ ุฅ ุขโ€ฌR Lโ€ซ ุง) ย ุงโ€ฌF)( โ€ซ ูˆู‡โ€ฌ.(BibleWorks http://www.logos.com/ EยŠ ยŠ* ยŠj ยŠโ€ซ ูˆู‡โ€ฌ.โ€ซ ยŠ( ุฑโ€ฌrโ€ซู‡ยŠ ูˆุงโ€ฌCโ€ซ ุงโ€ฌoยŠ EยŠ Logosโ€ซ ูˆโ€ฌBibleWorks ยŠ +ยƒยŠ ุŒโ€ซยŠ ุง ยŠ ุจ ุงยŠุณโ€ฌUโ€ซ ย ุฑุงโ€ฌ .F โ€ซ ุตโ€ฌKโ€ซ ุงโ€ฌp8โ€ซ ุงโ€ฌE iโ€ซ ;ุงุกโ€ฌE .Mac โ€ซ ู…โ€ฌP K L D F! โ€ซ ุช ูˆโ€ฌnโ€ซ ูˆุงโ€ฌJS Kโ€ซ ุงโ€ฌo http://www.accordancebible.com/

Bible Analyzer BibleWorks

Logos Accordance

christianity.about.com :โ€ซ )ุงย ุง ุจ ุงุณโ€ฌ9 Kโ€ซ ุงโ€ฌF $39 About.com p8 , ุŒK โ€ซุช ุงโ€ฌZ7โ€ซ ูˆุงโ€ฌp8โ€ซ)ู‹ ุงโ€ฌg 1 By: Rafik S. Nassif


‫ ت ا ب اس‬

‫‪Bible Versions‬‬

‫‪١٨‬‬

‫أه ا‪ :T‬درا اب ا س‬ ‫‪Al Bishara‬‬ ‫‪ JK p8‬را‪ U‬ا ب اس ‪ k‬ا ‪ $ .‬ى ا ‪ m+ E‬ت ا ب اس ‪ k‬ا ‪ Š0 m+ : ,‬ن داŠ‪Šm+ ،H‬‬ ‫ا‪ q‬ء اŠ‪ ،EL‬ا ‪ Šm‬اŠ( آ‪ ،‬آ Š ب ا‪ Š$‬ة‪ ...‬وآŠ‪ Šm+ HI‬ت ا Š ب اŠس ‪ Š.7n‬واŠ‪ J!Š 0 Š‚n  L‬ا‪Š  Š9C‬‬ ‫وا )‪ $ .‬ى ا‪ p8‬أ‪ ًb‬إ  ر ا!ص ‪ 0 ‚n‬إ ا ‪ E‬ا وا ‪L3‬ات وارا‪ U‬ت ا ‪.‬‬ ‫‪http://www.albishara.org/‬‬

‫‪Bible.org‬‬ ‫‪ E‬اا‪ p8‬ا* را‪ U‬ا ب اس‪Š $ ،‬ى Š ‪ EŠ Š7‬اŠ ‪r‬ت وا‚Š ت ا‪Š3‬ة Š‪ E‬ا Š ب اŠس‪ ،‬آŠ أن هŠ‪I‬ا ا‪ pŠ8‬هŠ‬ ‫ا‪ p8‬ا‪ NET m U‬ا‪ ،.7n‬و ‪8 FZ^ E E‬اءة ص هŠ‪I‬ا ا ‪ ŠPZ EŠ Š*0 Š Šm‬ت و‪ Š +‬ت ودرا‪ ŠU‬ت ه Š و‪Š3‬ة‬ ‫) ‪ 0 o‬ا ب اس‪.‬‬ ‫‪http://bible.org‬‬

‫‪Bible Gateway‬‬ ‫‪ $‬ى ه‪I‬ا ا‪ p8‬أآ‪ m+ E ًm+ ١٠٠ E ,‬ت ا ب اس  ‪ E‬ا‪ k‬ت‪ ،‬و ‪. a‬ا‪ S‬و‪ 3N‬ا)‪ EŠ o$‬ا Š ت أو اا‚Š‪p‬‬ ‫‪ 0‬ا ب اس‪ .‬و‪ $‬ى أ‪ ًb‬أ ‪ L m‬آ !‪ l^ F‬اءة ا ب اس ‪ 0 0‬ة ز! !‪.‬‬ ‫‪http://www.biblegateway.com/‬‬

‫‪Unbound Bible‬‬ ‫()‪ F‬ا‪ p8‬ا‪ ،R L‬و !‪ F‬آ‪ .‬أآ‪ ,‬ا ر ‪ E‬ا ‪ m‬ت ا‪. aLŠ oŠ ،Š3 K‬ا‪  ŠS‬رŠ Š‪Š ٤ E‬ص ‪ Š Š3 K‬ب اŠس‪.‬‬ ‫‪ $‬ى أ‪ 7 ًb‬آ)ة ‪ E‬ا ‪ m‬ت  ‪ k‬ت ا ‪ ,‬ا ‪ Šm‬ا)‪ Š7* Šl‬اŠ وا)‪ ،Š$‬آŠ‪ HI‬ا ‪ Šm‬اŠ‪، L‬‬ ‫وا‪ !+Z‬و‪h‬ه ا ‪ .,‬و ‪ a‬أ‪ ًb‬ه‪I‬ا ا‪ p8‬و‪ 3N‬ا)‪ 0 o$‬ا ب اس‪.‬‬ ‫‪http://unbound.biola.edu/‬‬

‫‪Bible Study Tools‬‬ ‫‪ $‬ى ه‪ iI‬ا‪ p8‬أ‪ m+ ًb‬ت ة ب اس‪ ،‬و !‪ F‬ض ا!ص ا‪ Š 9C‬ب اŠس  Š وا )Š Š‪ Š* Šm+ p‬‬ ‫‪ E‬ا‪lL‬ر‪ .‬آ ‪ $‬ى ‪8‬ا‪  g 2‬ت ا و)Š ‪ Š Š0‬ا Š ت وآ‪ 0 Š‚n . Š*l Š3‬إŠ ‪ EŠ Š7‬ا ‪ŠU 3‬‬ ‫ودوا‪ S‬ا رف واا‪ 2‬و‪h‬ه ‪ E‬ا‪C‬دوات ا‪3‬ة‪.‬‬ ‫‪http://www.biblestudytools.com/‬‬

‫ه‪G *.6V' *56+ OP‬ه‪,) U‬ا‪ TB‬ا ب اس‪ ،‬و‪ S *I 3‬ا‪  ' * 8‬ت‪ #+ ،‬ا‪ .Q9 9R‬و ( ‪ ً&-X‬‬ ‫ه‪ 5‬ك ا&[ات و' ا‪ Z‬ت )( ا‪,‬ا‪ TB‬ا‪3G‬ى ا ‪,) ;B 5‬ا‪& ) T6Y‬دة ‪ ' *I 3‬ب اس )]<‪6` 0 :‬‬ ‫ا ب اس‪ X,.b) ،‬ت ا ب اس‪ ،‬ا ب اس ‪ 0Xa‬ل‪,I ،‬ر وو` ‪ <c‬إ"! ح ب اس‪*603 ،‬‬ ‫ ر"‪ *6b‬ب اس‪ ...‬وا ]‪ 6‬وا ]‪ () 6‬ا‪ +,Y,‬ت ا[‪ *6‬ا "‪1$ M&1‬ه ه‪ ، 5‬وا " ( رئ‬ ‫أن "‪b ` ' 85+ 7/-‬ام أي )‪/‬ك ‪ #+ 7/-‬ا‪.Q9 9R‬‬

‫‪By: Rafik S. Nassif‬‬


Luke 1

Luke 1:1 epeidhper

polloi polloi G4183 a_ Nom Pl m MANY

epeidEper G1895 Conj ON-IF-BIND-EVEN since-in-fact-even

peplhroforhmenwn peplErophorEmenOn G4135 vp Perf Pas Gen Pl n HAVING-been-FULL-CARRIED having-been-fully-assured

1:2 kaqws kathOs G2531 Adv according-AS

paredosan paredosan G3860 vi 2Aor Act 3 Pl BESIDE-GIVE give-over

genomenoi genomenoi G1096 vp 2Aor midD Nom Pl m BECOMING

1:3 edoxen edoxen G1380 vi Aor Act 3 Sg it-SEEMS

soi soi G4671 pp 2 Dat Sg to-YOU

tou tou G3588 t_ Gen Sg m OF-THE

kamoi kamoi G2504 pp 1 Dat Sg Con AND-to-ME also-to-me

grayai grapsai G1125 vn Aor Act TO-WRITE

1:4 ina

en en G1722 Prep IN among

epeceirhsan epecheirEsan G2021 vi Aor Act 3 Pl ON-HAND take-in-hand hmin hEmin G2254 pp 1 Dat Pl US

hmin hEmin G2254 pp 1 Dat Pl to-US

dihghsin diEgEsin G1335 n_ Acc Sg f relation narrative

peri peri G4012 Prep ABOUT concerning

twn tOn G3588 t_ Gen Pl n OF-THE the

1

uphretai hupEretai G5257 n_ Nom Pl m subservients deputies

2

kaqexhs kathexEs G2517 Adv according-to-next consecutively

3

. Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,

pragmatwn pragmatOn G4229 n_ Gen Pl n PRACTISES matters oi hoi G3588 t_ Nom Pl m THE-ones the-ones

ap ap G575 Prep FROM

archs archEs G746 n_ Gen Sg f ORIGINal beginning

autoptai autoptai G845 a_ Nom Pl m SAME-VIEWERS eyewitnesses

kai kai G2532 Conj AND

Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;

logou logou G3056 n_ Gen Sg m saying word parhkolouqhkoti parEkolouthEkoti G3877 vp Perf Act Dat Sg m HAVING-BESIDE-followED having-fully-followed

kratiste kratiste G2903 a_ Voc Sg m MOST-HOLDing ! most-mighty !

anwqen anOthen G509 Adv UP-PLACE from-the-very-first

pasin pasin G3956 a_ Dat Pl n to-ALL all

akribws akribOs G199 Adv EXACTly accurately

It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,

qeofile theophile G2321 n_ Voc Sg m Theophilus ! (God-FOND) Theophilus !

epignws epignOs G1921 vs 2Aor Act 2 Sg YOU-MAY-BE-ON-KNOWING you-may-be-recognizing

hina G2443 Conj THAT

anataxasqai anataxasthai G392 vn Aor midD TO-UP-SET to-compose

peri peri G4012 Prep ABOUT concerning

wn hOn G3739 pr Gen Pl m WHICH

kathchqhs katEchEthEs G2727 vi Aor Pas 2 Sg YOU-WERE-instructED

logwn logOn G3056 n_ Gen Pl m sayings words

thn tEn G3588 t_ Acc Sg f THE

4

ioudaias ioudaias G2449 n_ Gen Sg f JUDEA

5

That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.

asfaleian asphaleian G803 n_ Acc Sg f UN-TOTTER certainty

1:5 egeneto egeneto G1096 vi 2Aor midD 3 Sg it-BECAME there-came-to-be iereus hiereus G2409 n_ Nom Sg m SACRED-one priest autou autou G846 pp Gen Sg m OF-him

en en G1722 Prep IN

tis tis G5100 px Nom Sg m ANY certain ek ek G1537 Prep OUT

1:6 hsan Esan G2258 vi Impf vxx 3 Pl THEY-WERE

tais tais G3588 t_ Dat Pl f THE

onomati onomati G3686 n_ Dat Sg n to-NAME

twn tOn G3588 t_ Gen Pl f OF-THE

de de G1161 Conj YET

hmerais hEmerais G2250 n_ Dat Pl f DAYS

zacarias zacharias G2197 n_ Nom Sg m ZACHARIAS

qugaterwn thugaterOn G2364 n_ Gen Pl f DAUGHTERS

dikaioi dikaioi G1342 a_ Nom Pl m JUST

hrwdou hErOdou G2264 n_ Gen Sg m OF-HEROD

ex ex G1537 Prep OUT

aarwn aarOn G2 ni proper of-AARON of-Aaron

amfoteroi amphoteroi G297 a_ Nom Pl m both

tou tou G3588 t_ Gen Sg m THE

efhmerias ephEmerias G2183 n_ Gen Sg f OF-ON-DAY of-routine

kai kai G2532 Conj AND

to to G3588 t_ Nom Sg n THE

enwpion enOpion G1799 Adv IN-VIEW sight-ofbefore

ScrTR : ScrTR_t 1.0 / Strong 1.0 / Parsing 1.1 / CGTS 1.5 / CGES_id 2.3

basilews basileOs G935 n_ Gen Sg m KING

abia abia G7 ni proper ABIA of-Abia

kai kai G2532 Conj AND

onoma onoma G3686 n_ Nom Sg n NAME

tou tou G3588 t_ Gen Sg m OF-THE the

Translation : AV

ths tEs G3588 t_ Gen Sg f OF-THE

h hE G3588 t_ Nom Sg f THE

auths autEs G846 pp Gen Sg f OF-her

qeou theou G2316 n_ Gen Sg m God

gunh gunE G1135 n_ Nom Sg f WOMAN wife

. There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife [was] of the daughters of Aaron, and her name [was] Elisabeth.

elisabet elisabet G1665 ni proper ELIZABETH

poreuomenoi poreuomenoi G4198 vp Pres midD/pasD Nom Pl m GOING

6

And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.

Š 2010 Scripture4all Foundation - www.scripture4all.org


Luke Explanatory Preface

Birth Announcement of John the Baptist

1:1 Now many have undertaken to compile an account of the things that have been fulfilled among us, 1:2 like the accounts passed on to us by those who were eyewitnesses and servants of the word from the beginning. 1:3 So it seemed good to me as well,10 because I have followed11 all things carefully from the beginning, to write an orderly account12 for you, most excellent Theophilus, 1:4 so that you may know for certain13 the things you were taught.14

1:5 During the reign15 of Herod16 king of Judea, there lived a priest named Zechariah who belonged to17 the priestly division of Abijah,18 and he had a wife named Elizabeth,19 who was a descendant of Aaron.20 1:6 They21 were both righteous in the sight of God, following22 all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly.23 1:7 But they did not have a child, because Elizabeth was barren,24 and they were both very old.25 tn Grk “Since” or “Because.” This begins a long sentence that extends through v. 4. Because of the length and complexity of the Greek sentence and the tendency of contemporary English style to use shorter sentences, the Greek sentence has been divided up into shorter English sentences in the translation.  tn This is sometimes translated “narrative,” but the term itself can refer to an oral or written account. It is the verb “undertaken” which suggests a written account, since it literally is “to set one’s hand” to something (BDAG 386 s.v. ἐπιχειρέω). “Narrative” is too specific, denoting a particular genre of work for the accounts that existed in the earlier tradition. Not all of that material would have been narrative.  tn Or “events.”  tn Or “have been accomplished.” Given Luke’s emphasis on divine design (e.g., Luke 24:43-47) a stronger sense (“fulfilled”) is better than a mere reference to something having taken place (“accomplished”).  tn Grk “even as”; this compares the recorded tradition of 1:1 with the original eyewitness tradition of 1:2.  tn Or “delivered.”  sn The phrase eyewitnesses and servants of the word refers to a single group of people who faithfully passed on the accounts about Jesus. The language about delivery (passed on) points to accounts faithfully passed on to the early church.  tn Grk “like the accounts those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word passed on to us.” The location of “in the beginning” in the Greek shows that the tradition is rooted in those who were with Jesus from the start.  tn The conjunction “so” is supplied here to bring out the force of the latter part of this Greek sentence, which the translation divides up because of English style. Luke, in compiling his account, is joining a tradition with good precedent. 10 sn When Luke says it seemed good to me as well he is not being critical of the earlier accounts, but sees himself stepping into a tradition of reporting about Jesus to which he will add uniquely a second volume on the early church when he writes the Book of Acts. 11 tn Grk “having followed”; the participle παρηκολουθηκότι (parhkolouqhkoti) has been translated causally. 12 sn An orderly account does not necessarily mean that all events are recorded in the exact chronological sequence in which they occurred, but that the account produced is an orderly one. This could include, for example, thematic or topical order rather than strict chronological order. 13 tn Or “know the truth about”; or “know the certainty of.” The issue of the context is psychological confidence; Luke’s work is trying to encourage Theophilus. So in English this is better translated as “know for certain” than “know certainty” or “know the truth,” which sounds too cognitive. “Certain” assumes the truth of the report. On this term, see Acts 2:36; 21:34; 22:30; and 25:26. The meaning “have assurance

concerning” is also possible here. 14 tn Or “you heard about.” This term can refer merely to a report of information (Acts 21:24) or to instruction (Acts 18:25). The scope of Luke’s Gospel as a whole, which calls for perseverance in the faith and which assumes much knowledge of the OT, suggests Theophilus had received some instruction and was probably a believer. 15 tn Grk “It happened that in the days.” The introductory phrase ἐγένετο (egeneto, “it happened that”), common in Luke (69 times) and Acts (54 times), is redundant in contemporary English and has not been translated. 16 sn Herod was Herod the Great, who ruled Palestine from 37 b.c. until he died in 4 b.c. He was known for his extensive building projects (including the temple in Jerusalem) and for his cruelty. 17 tn Grk “of,” but the meaning of the preposition ἐκ (ek) is more accurately expressed in contemporary English by the relative clause “who belonged to.” 18 sn There were twenty-four divisions of priesthood and the priestly division of Abijah was eighth on the list according to 1 Chr 24:10. 19 tn Grk “and her name was Elizabeth.” 20 tn Grk “a wife of the daughters of Aaron.” sn It was not unusual for a priest to have a wife from a priestly family (a descendant of Aaron); this was regarded as a special blessing. 21 tn Grk “And they.” Because of the difference between Greek style, which often begins sentences or clauses with “and,” and English style, which generally does not, καί (kai) has not been translated here. 22 tn Grk “walking in” (an idiom for one’s lifestyle). sn The description of Zechariah and Elizabeth as following… blamelessly was not to say that they were sinless, but that they were faithful and pious. Thus a practical righteousness is meant here (Gen 6:8; Deut 28:9). 23 tn The predicate adjective has the effect of an adverb here (BDF §243). 24 sn Elizabeth was barren. Both Zechariah and Elizabeth are regarded by Luke as righteous in the sight of God, following all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly (v. 6). With this language, reminiscent of various passages in the OT, Luke is probably drawing implicit comparisons to the age and barrenness of such famous OT personalities as Abraham and Sarah (see, e.g., Gen 18:9-15), the mother of Samson (Judg 13:2-5), and Hannah, the mother of Samuel (1 Sam 1:1-20). And, as it was in the case of these OT saints, so it is with Elizabeth: After much anguish and seeking the Lord, she too is going to have a son in her barrenness. In that day it was a great reproach to be childless, for children were a sign of God’s blessing (cf. Gen 1:28; Lev 20:20-21; Pss 127 and 128; Jer 22:30). As the dawn of salvation draws near, however, God will change this elderly couple’s grief into great joy and grant them the one desire time had rendered impossible. 25 tn Grk “were both advanced in days” (an idiom for old age).

1912


1:1

L U K E

LUKE

81

5015-*

2532 5401

1968

Zacharias was disturbed seeing him, and fear

fell

1473

2036

¢ auton

CHAPTER 1 4183

2021

392

Seeing that

many

attempted

to arrange

polloi¢

¢ epeceirhsan

¢ anataxasqai

4012

3588

4135

1722

a narrative

concerning

the

[2having a full assurance

3among

peri¢

1473

4229

4us

1things],

575

746

¢ pragmatwn ¢ hmin

1473

3860

as

was delivered up to us by the ones

845

2532

¢ autoptai

3588

¢ oi hmin

5257

1096

¢ ¢ uphretai genomenoi

kai

from the beginning [2eyewitnesses 3and 4assistants 1having been] 3588

3056

1380

2504

¢ ¢ logou 1:3 edoxe

tou

of the word,

3877

¢ kamoi

3956

¢ anwqen

199

¢ pasin

2517

2903

*

¢ kratiste

1473-1125

¢ kaqexhV ¢ akribwV

from the beginning in all things exactly,

¢ soi grayai

[2in order 1write to you],

2443 1921

¢ Qeofile

4012

¢ ¢ 1:4 ina epignwV

that you should realize concerning

3739

3056

¢ kathchqhV

wn

3588 803

¢ logwn

¢ thn asfaleian

Zacharias and Elizabeth 1096

1722 3588 2250

3588

the days

*

2409-5100

of Judea,

with a certain priest,

¢ IoudaiaV

thV

of Herod the king 3686

¢ tiV iereuV

2183

*

¢ efhmeriaV

¢ onomati

¢ Abia

2532 3588 3686-1473

of Aaron, and

his wife

1342

297

¢ dikaioi

Zacharias,

of

ex

of the daughters

*

her name

1537

1537 3588 2364

¢ de 1:6 hsan

was Elizabeth.

1799

3588 2316

And they were 4198

1722

¢ ¢ ¢ amfoteroi enwpion tou qeou¢ poreuomenoi en

[2righteous 1both]

before

God, going

3956

3588

1785

2532 1345

all

the

commandments and ordinances

¢ ¢ pasaiV taiV entolaiV 273

2532

¢ amemptoi

3588

2962

¢ kuriou

of the Lord

1473-5043

2530

3588

¢ teknon ¢ ¢ autoiV kaqoti

1:7 kai ouk hn

blameless.

in

¢ kai dikaiwmasi tou

3756-1510.7.3

h

And there was no child to them, in so far as

*

¢ Elisabet hn

1510.7.3 4723

¢ ¢ ¢ steira kai amfoteroi probebhkoteV en

Elizabeth

was

sterile, and both

3588

2532 297

2250-1473

1510.7.6

4their days

1were].

¢ ¢ ¢ hsan taiV hmeraiV autwn 2407-1473

¢ ¢ ierateuein auton

en

th

his officiating as priest in 1725

3588 2316

¢ enanti tou qeou¢

before 2975

¢ naon

tou

of his daily rotations

3588 1485

to

3588

¢ eqoV

2962

¢ kuriou

2405

¢ ierateiaV

thV

1525

1519

¢ eiselqwn

2532 3956 3588 4128

1:10 kai pan to

And all 1854

¢ ¢ proseucomenon exw

eiV

3588

ton

praying

¢ plhqoV

th

5610

¢ wra

1473

¢ de 1:11 wfqh

¢ autw

2992

laou¢

tou

3588 2368

¢ tou qumiamatoV

outside at the hour

3708-1161

3588

the multitude of the people

3588

32

of incense.

2962

¢ ¢ aggeloV kuriou

2476

¢ estwV

And there appeared to him an angel of the Lord standing 1537 1188

3588

2379

ek

¢ dexiwn

at

the right of the altar

tou

his name

3588 2368

¢ ¢ qusiasthriou tou qumiamatoV

of incense.

1473

kai h

2532 2564

¢ kai kaleseiV

soi

2532 1510.8.3

¢ 1:14 kai estai

John.

5479

2532

1:12 kai

And

1473

2532

¢ soi cara

kai

And he will be a joy to you and

20

2532 4183

1909 3588 1083-1473

exultation;

and many

[2at

5463

¢ ¢ ¢ agalliasiV kai polloi¢ epi¢ th gennhsei autou¢ carhsontai 1510.8.3-1063

3173

¢ gar 1:15 estai

3his nativity

1799

3588 2962

4095

2089 1537

39

¢ ¢ kai pneumatoV agiou

2836

3384-1473

still from [2belly *

¢ uiwn

2532

1:16 kai

1his mother’s]. 1994

¢ Israhl

¢ plhsqhsetai 4183

2962

¢ epi¢ kurion

4sons 5of Israel 1he will turn] to

3588

4281

1799

And he

shall go forth before

*

1994

power

of Elijah, to turn

¢ autwn ¢ qeon

their God.

1473

1722 4151

him

in

2532

¢ pneumati kai

spirit 1909

and

2588

3962

5043

hearts

of fathers unto children,

¢ ¢ ¢ ¢ epistreyai kardiaV paterwn epi¢ tekna

2532 545

1722 5428

2962

2992

¢ ¢ etoimasai kuriw

1342

¢ fronhsei

en

and ones resisting persuasion to 2090

3of the

2316-1473

ton

the Lord

2532 1473

1411

3588

¢ twn pollouV

And [2many

2089

¢ epistreyei

4130

2of holy 1he shall be filled]

¢ ¢ autou¢ koiliaV mhtroV

ek

2532 4608

the Lord, and wine and liquor

2532 4151

¢ pih

in no way shall he drink; and [3spirit ¢ eti

1shall rejoice].

2532 3631

¢ ¢ ¢ kai oinon ¢ ¢ megaV enwpion tou kuriou kai sikera

For he will be great before ou mh

¢ dikaiwn

the intelligence of the righteous;

2680

¢ laon

2532

¢ kateskeuasmenon

1:18 kai

to prepare for the Lord a people being carefully prepared. 2036-*

4314

3588 32

3778

the angel,

1473-1063 1510.2.1 4246

And

2596

5100

1097

By

what thing shall I know

¢ ¢ ZacariaV ¢ ¢ ti eipe proV ton aggelon kata

¢ gnwsomai

2532 3588 1135-1473

4260

¢ egw ¢ gar eimi touto

¢ presbuthV kai h

¢ mou probebhkuia ¢ gunh

this, for I

am

an old man, and

my wife

1722 3588

en

2250-1473

¢ ¢ taiV hmeraiV authV

2532

in

her days?

1:19 kai

is advanced

611

3588 32

¢ aggeloV

¢ o apokriqeiV

And answering

the angel

2036

1473

1473

1510.2.1

*

3588

said

to him,

I

am

Gabriel,

the one

standing

2980

4314 1473 2532

¢ eipen

¢ autw

¢ egw

1799

2532 649

tou qeou¢

in the presence

¢ Gabrihl

eimi

3588 2316

¢ enwpion

1473

¢ euaggelisasqa i¢

3936

¢ paresthkwV

o

¢ ¢ kai apestalhn lalhsai proV se kai

of God, and I was sent

2097

to speak to

3778

1510.8.2

4623

2532 3361 1410

you, and

2532

¢ tauta

soi

2400

1:20 kai idou¢

to announce good news to you of these things. ¢ esh

to burn incense when entering into the

1510.7.3 4336

were

tw

according to the custom of the priesthood,

temple of the Lord. hn

en

¢ ¢ autou¢ taxei thV efhmeriaV

¢ tou qumiasai 3588

1722 3588

3588 2183-1473

the order

¢ 1:9 kata

he obtained by lot 3485

3in

And it came to pass in

3588 2370

¢ elace

1722

[2advancing

¢ 1:8 egeneto de

2596

God,

4260

1096-1161

1722 3588 5010

*

¢ ¢ onoma autou¢ Iwannhn

Zacharias said to

1510.7.6-1161

¢ ¢ Elisabet ¢ authV kai to onoma

¢ Aarwn

*

¢ autou¢ ek twn qugaterwn ¢ gunh

kai h

2532 3588

¢ iV ¢ sou dehs

5207

¢ kai apeiqeiV

¢ ZacariaV

by name

2532 3588 1135-1473

the daily rotations of Abia; and *

3588 935

¢ ¢ ¢ en taiV hmeraiV Hrwdou tou basilewV

It came to pass in

¢ aggeloV mh fobou¢

1your supplication], and

1080

¢ ¢ dunamei Hliou

*

2the 3angel], Fear not,

¢ proeleusetai ¢ ¢ 1:17 kai autoV enwpion autou¢ en

[3of which 5you were instructed 4matters 1the 2certainty].

¢ 1:5 egeneto

to

5207

peri¢

most excellent Theophilus, 2727

6him

¢ sou Elisabet ¢ ¢ ¢ gunh gennhsei uion

3766.2

¢ parhkolouqhkoti

it seemed good that I also, having followed closely

509

*

3361-5399

3588 1162-1473

¢ eishkousqh h

3588 3686-1473

en

2531

¢ paredosan ¢ 1:2 kaqwV

¢ archV

ap'

¢ peplhroforhmenwn

twn

1135-1473

32

your wife Elizabeth shall bear a son to you, and you shall call

1335

¢ dihghsin

¢ dioti

3588

¢ o proV auton

1522

upon

1473

Zacharias! because [2was heard

1895

¢ epeidhper

4314

de

1909

¢ ¢ kai foboV epepesen ep'

[4said 1And 5to 1360

¢ Zacaria

To Theophilus

¢ idwn 1161

¢ 1:13 eipe

him. *

1:1

1492

¢ ¢ etaracqh ZacariaV

And behold,

2980

891

3739

¢ ¢ ¢ acri kai mh dunamenoV lalhsai hV

¢ siwpwn

you will be kept silent, and not being able to speak till 446.2

of which

2250

1096-3778

day

these things take place, because you believed not

¢ ¢ ¢ hmeraV genhtai tauta 3056-1473

3748

anq wn

3756-4100

4137

¢ ¢ logoiV mou oitineV

1519 3588 2540-1473

¢ ¢ autwn ¢ plhrwqhsontai eiV ton kairon

my words, the ones which shall be fulfilled in 2532

1:21 kai

1510.7.3

hn

3588

o

2992

4328

¢ laoV

their time. 3588

¢ prosdokwn ton

And [3were 1the 2people] expecting 2532 2296

¢ kai eqaumazon

3588

¢ ouk episteusaV toiV

1722 3588 5549-1473

en

tw

and they wondered at 1831-1161

¢ de 1:22 exelqwn

*

¢ Zacarian

Zacharias, 1722 3588 3485

¢ ¢ en cronizein auton

tw

his passing time in

the temple.

3756-1410

¢ ouk hdunato

2980

1473

¢ naw 2532

¢ ¢ kai lalhsai autoiV

And having come forth, he was not able to speak to them. And 1921

3754 3701

¢ ¢ ¢ epegnwsan optasian oti

3708

¢ ewraken

1722 3588 3485

en

they realized that [2an apparition 1he has seen] in

tw

¢ naw

the temple.


‫‪The Bible Society in Lebanon‬‬

‫اﻟﺒﺸﺎرة آﻤﺎ دوّﻧﻬﺎﻟﻮﻗﺎ‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺏﺸﺎرة اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻮﻗﺎ أن اﻟﺮب ﻳﺴﻮع هﻮ اﻟﻤﺨﻠﺺ اﻟﻤﻮﻋﻮد ﻟﻠﻴﻬﻮد وﻣﺨﻠﺺ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺝﻤﻌﺎء ﻓﻲ ﺁن ﻣﻌًﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى ﻟﻮﻗﺎ أن روح اﻟﺮب دﻋﺎ ﻳﺴﻮع ﻟﻴﺒﺸﺮ اﻟﻤﺴﺎآﻴﻦ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪﻩ آﺜﻴﺮ اﻻهﺘﻤﺎم ﺏﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺤﺘﺎﺝﻴﻦ‪ .‬وﺗﺴﻮد ﻧﺒﺮة‬ ‫اﻟﻔﺮح ﺱﻼم ﻟﻮﻗﺎ ﺏﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻣﺠﻲء ﻳﺴﻮع‪ ،‬ﺛﻢ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﺡﻴﻦ ﻳﺼﻌﺪ ﻳﺴﻮع إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎء‪.‬‬ ‫ﻳﺤﺘﻮي اﻟﻘﺴﻤﺎن ‪ 2‬و‪) 6‬أﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺨﺺ أدﻧﺎﻩ( ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺎ اﻧﻔﺮد هﺬا اﻹﻧﺠﻴﻞ ﺏﺘﺪوﻳﻨﻪ دون ﺱﺎﺋﺮ اﻷﻧﺎﺝﻴﻞ‪ ،‬أي‬ ‫ﺏﺸﺎرة اﻟﻤﻼك ﻟﺰآﺮﻳّﺎ وﺏﺸﺎرﺗﻪ ﻟﻤﺮﻳﻢ وﻣﻮﻟﺪ ﻳﻮﺡﻨﺎ وﻣﻴﻼد ﻳﺴﻮع وﺻﻌﻮدﻩ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة وﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﺴﺎﻣﺮي اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻣﺜﻞ اﻻﺏﻦ اﻟﻀﺎل وآﻼم ﻳﺴﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة‪ .‬وأﻋﺎر ﻟﻮﻗﺎ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس وﻣﻐﻔﺮة اﷲ ﻟﻠﺨﻄﺎﻳﺎ‬ ‫اهﺘﻤﺎﻣًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫‪ .1‬ﺗﻘﺪﻳﻢ‪(4-1 :1) .‬‬ ‫‪ .2‬ﻣﻮﻟﺪ ﻳﻮﺡﻨﺎ اﻟﻤﻌﻤﺪان وﻣﻴﻼد ﻳﺴﻮع وﻃﻔﻮﻟﺘﻬﻤﺎ‪ 5 :1) .‬إﻟﻰ ‪.(52 :2‬‬ ‫‪ .3‬ﻳﻮﺡﻨﺎ ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺴﻮع‪.(20-1 :3) .‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﻌﻤﻮدﻳﺔ ﻳﺴﻮع وﺗﺠﺮﺏﺘﻪ‪ 21 :3) .‬إﻟﻰ ‪.(13 :4‬‬ ‫‪ .5‬ﻳﺴﻮع ﻳﺒﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ‪ 14 :4) .‬إﻟﻰ ‪.(50 :9‬‬ ‫‪ .6‬ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻴﻞ إﻟﻰ أورﺵﻠﻴﻢ‪ 51 :9) .‬إﻟﻰ ‪.(27 :19‬‬ ‫‪ .7‬اﻷﺱﺒﻮع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ أورﺵﻠﻴﻢ وﺝﻮارهﺎ‪ 28 :19) .‬إﻟﻰ ‪.(56 :23‬‬ ‫‪ .8‬ﻗﻴﺎﻣﺔ اﻟﺮب ﻳﺴﻮع وﻇﻬﻮرﻩ وﺻﻌﻮدﻩ‪.(53-1 :24) .‬‬ ‫ح ﺏﻤﻮِﻟ ِﺪ ِﻩ آﺜﻴ ٌﺮ‬ ‫ح ﺏِﻪ وﺗَﺒ َﺘﻬِـﺞُ‪ ،‬وﻳﻔ َﺮ ُ‬ ‫ﻳﻮﺡﻨﱠﺎ‪14 .‬وﺱﺘَﻔ َﺮ ُ‬ ‫ن ﻋَﻈﻴﻤًﺎ ﻋِﻨ َﺪ اﻟ ﱠﺮبﱢ‪ ،‬وﻟﻦ‬ ‫ﻦ اﻟﻨـﺎسِ‪15 ،‬ﻷﻧﱠ ُﻪ ﺱﻴﻜﻮ ُ‬ ‫ِﻣ َ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫س‬ ‫ح اﻟ ُﻘ ُﺪ ِ‬ ‫ﻦ اﻟﺮﱡو ِ‬ ‫ﺊ ِﻣ َ‬ ‫ب ﺧَﻤﺮًا وﻻ ﻣُﺴﻜﺮًا‪ ،‬وﻳَﻤﺘﻠِـ ُ‬ ‫ﻳَﺸ َﺮ َ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪١‬‬ ‫ﻦ ﺏَﻨﻲ‬ ‫ﻦ ِﻣ ْ‬ ‫ﻦ ُأ ﱢﻣﻪِ‪16 ،‬وﻳَﻬﺪي آﺜﻴﺮﻳ َ‬ ‫وه َﻮ ﻓﻲ ﺏَﻄ ِ‬ ‫ن رِواﻳ َﺔ‬ ‫س أﺧَﺬوا ُﻳ َﺪوﱢﻧﻮ َ‬ ‫ﻦ اﻟﻨـﺎ ِ‬ ‫ن آﺜﻴ ًﺮا ِﻣ َ‬ ‫‪١‬ﻷ ﱠ‬ ‫ح‬ ‫ﷲ ِﺏﺮُو ِ‬ ‫ب إﻟ ِﻬﻬِﻢ‪17 ،‬وﻳﺴﻴ ُﺮ أﻣﺎ َم ا ِ‬ ‫ﻞ إﻟﻰ اﻟ ﱠﺮ ﱢ‬ ‫إِﺱﺮاﺋﻴ َ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺝﺮَت ﺏَﻴﻨَﻨﺎ‪2 ،‬آﻤﺎ َﻧ َﻘﻠَﻬﺎ إﻟَﻴﻨﺎ اﻟﺬﻳ َ‬ ‫ث اﻟﺘﻲ َ‬ ‫اﻷﺡﺪا ِ‬ ‫ﺢ اﻵﺏﺎ َء ﻣ َﻊ اﻷﺏﻨﺎ ِء وﻳُﺮﺝِـ َﻊ‬ ‫إﻳﻠﻴﱠﺎ و ُﻗ ّﻮ ِﺗﻪِ‪ ،‬ﻟﻴُﺼﺎﻟِـ َ‬ ‫ﺖ‬ ‫ﻦ اﻟﺒَﺪ ِء ﺵُﻬﻮ َد ﻋِﻴﺎن وﺧﺪّاﻣًﺎ ﻟﻠ َﻜِﻠ َﻤﺔِ‪3 ،‬رأﻳ ُ‬ ‫آﺎﻧﻮا ِﻣ َ‬ ‫ب ﺵَﻌﺒًﺎ‬ ‫ﺊ ﻟِﻠ ﱠﺮ ﱢ‬ ‫اﻟﻌُﺼﺎ َة إﻟﻰ ﺡِﻜﻤ ِﺔ اﻷﺏﺮارِ‪َ ،‬ﻓﻴُﻬﻴﱢـ َ‬ ‫ﻦ أُﺻﻮِﻟ ِﻪ‬ ‫ﺖ ُآﻞﱠ ﺵﻲ ٍء ِﻣ ْ‬ ‫أﻧﺎ أﻳﻀًﺎ‪ ،‬ﺏَﻌﺪَﻣﺎ ﺗﺘَــﺒﱠﻌ ُ‬ ‫ﻣُﺴﺘ ِﻌﺪّا ﻟ ُﻪ«‪.‬‬ ‫ﺐ اﻟ ِﻌ ﱠﺰ ِة ﺛﺎوﻓﻴُﻠﺲُ‪،‬‬ ‫ﺡ َ‬ ‫ن أآ ُﺘﺒَﻬﺎ إﻟﻴﻚَ‪ ،‬ﻳﺎ ﺻﺎ ِ‬ ‫ﺏﺘَﺪﻗﻴﻖ‪ ،‬أ ْ‬ ‫ﺦ‬ ‫ن هﺬا وأﻧﺎ ﺵَﻴ ٌ‬ ‫ﻒ ﻳﻜﻮ ُ‬ ‫ك‪» :‬آﻴ َ‬ ‫ل ز َآ ِﺮﻳﱠﺎ ﻟِﻠﻤَﻼ ِ‬ ‫‪18‬ﻓﻘﺎ َ‬ ‫ﺤ َﺔ اﻟﺘﱠﻌﻠﻴ ِﻢ‬ ‫ﺻﱠ‬ ‫ف ِ‬ ‫ﺐ ﺗَﺮﺗﻴﺒِﻬﺎ اﻟﺼﱠﺤﻴﺢِ‪4 ،‬ﺡﺘﻰ ﺗَﻌ ِﺮ َ‬ ‫ﺴ َ‬ ‫ﺡَ‬ ‫ك‪» :‬أﻧﺎ‬ ‫آَﺒـﻴ ٌﺮ واﻣﺮأﺗﻲ ﻋَﺠﻮزٌ؟« ‪19‬ﻓﺄﺝﺎ َﺏ ُﻪ اﻟﻤَﻼ ُ‬ ‫اﻟﺬي ﺗَﻠﻘﱠﻴ َﺘ ُﻪ‪.‬‬ ‫ﻚ‬ ‫ﺱﻠَﻨﻲ ﻷُآﱢﻠ َﻤ َ‬ ‫ﻞ اﻟﻘﺎ ِﺋ ُﻢ ﻓﻲ ﺡﻀ َﺮ ِة اﷲِ‪ ،‬وه َﻮ أر َ‬ ‫ﺝﺒﺮاﺋﻴ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ب‬ ‫ﻚ ﺱﺘُﺼﺎ ُ‬ ‫ﻚ ه ِﺬ ِﻩ اﻟﺒُﺸﺮى‪20 .‬ﻟﻜ ﱠﻨ َ‬ ‫ﻞ إﻟﻴ َ‬ ‫وأﺡ ِﻤ َ‬ ‫اﻟﺒﺸﺎرة ﺏﻤﻴﻼد ﻳﻮﺡﻨﺎ‬ ‫ث‬ ‫ﺨ َﺮسِ‪ ،‬ﻓﻼ ﺗَﻘ ِﺪ ُر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼ ِم إﻟﻰ اﻟﻴﻮ ِم اﻟﺬي ﻳَﺤ ُﺪ ُ‬ ‫ﺏﺎﻟ َ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﻦ ِﻣ ْ‬ ‫ﻚ اﻟﻴﻬﻮد ﱠﻳ ِﺔ آﺎه ٌ‬ ‫س َﻣِﻠ ِ‬ ‫ن ﻓﻲ أﻳّﺎ ِم هﻴﺮو ُد َ‬ ‫‪5‬آﺎ َ‬ ‫ﺖ ﺏِﻜﻼﻣﻲ‪ ،‬وآﻼﻣﻲ ﺱ َﻴ ِﺘ ﱡﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻚ ﻣﺎ ﺁﻣﻨ َ‬ ‫ﻓﻴ ِﻪ ذِﻟﻚَ‪ ،‬ﻷ ﱠﻧ َ‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫هﺮو‬ ‫ﺔ‬ ‫ِ‬ ‫ﻟ‬ ‫َ‬ ‫ُﻼ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﻦ‬ ‫ْ‬ ‫ﻣ‬ ‫ِ‬ ‫ﺔ‬ ‫ٌ‬ ‫زوﺝ‬ ‫ﻪ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟ‬ ‫َ‬ ‫ﱠﺎ‪،‬‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ِ‬ ‫آ‬ ‫َ‬ ‫ز‬ ‫ﻪ‬ ‫ُ‬ ‫ﻤ‬ ‫ُ‬ ‫ﺱ‬ ‫ا‬ ‫ﱠﺎ‬ ‫ﻴ‬ ‫أﺏـ‬ ‫ﻓِﺮ َﻗ ِﺔ‬ ‫ﺡﻴ ِﻨ ِﻪ«‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ن ز َآ ِﺮﻳﱠﺎ وأﻟﻴﺼﺎﺏﺎ ُ‬ ‫اﺱﻤُﻬﺎ أﻟﻴﺼﺎﺏﺎت‪6 .‬وآﺎ َ‬ ‫ﻦ‬ ‫ﺐ ﻣ ِْ‬ ‫ﺠ ُ‬ ‫ﻈ ُﺮ ز َآ ِﺮﻳﱠﺎ وﺗ َﺘ َﻌ ﱠ‬ ‫ع ﺗَﻨ َﺘ ِ‬ ‫ﺖ اﻟﺠُﻤﻮ ُ‬ ‫‪21‬وآﺎ َﻧ ِ‬ ‫ُ‪،‬‬ ‫ﻩ‬ ‫ووﺻﺎﻳﺎ‬ ‫ﻪ‬ ‫ِ‬ ‫ﻣ‬ ‫ِ‬ ‫أﺡﻜﺎ‬ ‫ﻊ‬ ‫َ‬ ‫ﺝﻤﻴ‬ ‫ن‬ ‫ﻦ ﻋِﻨ َﺪ اﷲِ‪ ،‬ﻳَﺘﺒَﻌﺎ ِ‬ ‫ﺤ ْﻴ ِ‬ ‫ﺻﺎﻟ َ‬ ‫ن ﻻ ﻳَﻘ ِﺪ ُر‬ ‫ﻞ‪22 .‬ﻓﻠﻤﱠﺎ ﺧ َﺮجَ‪ ،‬آﺎ َ‬ ‫ﻞ اﻟﻬَﻴ َﻜ ِ‬ ‫ﺧِ‬ ‫إﺏﻄﺎ ِﺋ ِﻪ ﻓﻲ دا ِ‬ ‫ت‬ ‫ن أﻟﻴﺼﺎﺏﺎ َ‬ ‫ن َﻟﻬُﻤﺎ وَﻟﺪٌ‪ ،‬ﻷ ﱠ‬ ‫وﻻ ﻟﻮ َم ﻋﻠَﻴﻬِﻤﺎ‪7 .‬وﻣﺎ آﺎ َ‬ ‫ﻞ‪.‬‬ ‫ﻞ اﻟﻬَﻴ َﻜ ِ‬ ‫ﺧِ‬ ‫ن ُﻳ َﻜﱢﻠ َﻤﻬُﻢ‪ ،‬ﻓ َﻔﻬِﻤﻮا أﻧﱠ ُﻪ رأى رُؤﻳﺎ ﻓﻲ دا ِ‬ ‫أْ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻦ‬ ‫ﱢ‬ ‫ﺴ‬ ‫ﱢ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻦ‬ ‫ِ‬ ‫َﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫آﺒـﻴ‬ ‫ﱠﺎ‬ ‫ﻳ‬ ‫ﺮ‬ ‫ِ‬ ‫آ‬ ‫َ‬ ‫وز‬ ‫ﻲ‬ ‫آﺎﻧَﺖ ﻋﺎ ِﻗﺮًا‪ ،‬وآﺎﻧَﺖ ه َ‬ ‫س‪.‬‬ ‫ﻲ أﺧ َﺮ َ‬ ‫ﻃ ُﺒﻬُﻢ ﺏﺎﻹﺵﺎ َرةِ‪ ،‬وﺏَﻘ َ‬ ‫ن ﻳُﺨﺎ ِ‬ ‫وآﺎ َ‬ ‫ب اﻟﺨِﺪ َﻣ َﺔ ﻣ َﻊ ﻓِﺮ َﻗ ِﺘ ِﻪ آﻜﺎهﻦ أﻣﺎ َم‬ ‫‪8‬وﺏَﻴﻨَﻤﺎ ز َآ ِﺮ ﱠﻳﺎ ﻳَﺘﻨﺎ َو ُ‬ ‫ﺝ َﻊ إﻟﻰ ﺏَﻴ ِﺘ ِﻪ‪24 .‬وﺏَﻌ َﺪ‬ ‫ﺖ أﻳّﺎ ُم ﺧِﺪ َﻣ ِﺘ ِﻪ َر ِ‬ ‫‪23‬ﻓﻠﻤﱠﺎ اﻧﺘ َﻬ ْ‬ ‫ﺪ‬ ‫َ‬ ‫ِﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ﻊ‬ ‫ِ‬ ‫ﺒ‬ ‫َ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﱠ‬ ‫ﻤ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺪ‬ ‫ِ‬ ‫ﱠﻘﻠﻴ‬ ‫ﺘ‬ ‫اﻟ‬ ‫ﺐ‬ ‫ِ‬ ‫ﺴ‬ ‫َ‬ ‫ﺏﺤ‬ ‫ﻋﺔُ‪،‬‬ ‫ﺖ اﻟﻘُﺮ َ‬ ‫اﷲِ‪9 ،‬أُﻟﻘ َﻴ ِ‬ ‫ﺖ اﻣﺮأ ُﺗ ُﻪ أﻟﻴﺼﺎﺏﺎتُ‪ ،‬ﻓﺄَﺧﻔَﺖ أﻣﺮَهﺎ ﺧَﻤﺴ َﺔ‬ ‫ﺡ ِﺒَﻠ ِ‬ ‫ُﻣ ﱠﺪ ٍة َ‬ ‫ق اﻟﺒَﺨﻮ َر‪.‬‬ ‫ب وﻳَﺤ ُﺮ َ‬ ‫ﻞ اﻟ ﱠﺮ ﱢ‬ ‫ﻞ هَﻴ َﻜ َ‬ ‫ﺧَ‬ ‫اﻟﻜَﻬ َﻨﺔِ‪ ،‬ﻓﺄﺻﺎ َﺏ ْﺘ ُﻪ ﻟﻴَﺪ ُ‬ ‫ب ﻳﻮ َم‬ ‫ل‪»25 :‬هﺬا ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻧﻲ اﻟ ﱠﺮ ﱡ‬ ‫أﺵ ُﻬ ٍﺮ‪ .‬وآﺎﻧَﺖ ﺗَﻘﻮ ُ‬ ‫ﺪ‬ ‫َ‬ ‫ِﻨ‬ ‫ﻋ‬ ‫ج‬ ‫ِ‬ ‫ر‬ ‫ِ‬ ‫اﻟﺨﺎ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﱢﻲ‬ ‫ﻠ‬ ‫ُﺼ‬ ‫ﺗ‬ ‫ﺐ‬ ‫ِ‬ ‫ﱠﻌ‬ ‫ع اﻟﺸ‬ ‫‪10‬وآﺎﻧَﺖ ﺝُﻤﻮ ُ‬ ‫س«‪.‬‬ ‫ﻦ اﻟﻨـﺎ ِ‬ ‫ﻦ ﺏَﻴ ِ‬ ‫ﻋﻨﱢﻲ اﻟﻌﺎ َر ِﻣ ْ‬ ‫ﻞ َ‬ ‫ﻲ ﻟﻴُﺰﻳ َ‬ ‫ﻈ َﺮ إﻟ ﱠ‬ ‫ﻧَ‬ ‫ق اﻟﺒَﺨﻮ ِر‪.‬‬ ‫إﺡﺮا ِ‬ ‫اﻟﺒﺸﺎرة ﺏﻤﻴﻼد ﻳﺴﻮع‬ ‫ﺢ‬ ‫ﻦ ﻣَﺬ َﺏ ِ‬ ‫ﻦ ﻳَﻤﻴ ِ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ب وا ِﻗﻔًﺎ َ‬ ‫ك اﻟ ﱠﺮ ﱢ‬ ‫‪11‬ﻓﻈ َﻬ َﺮ َﻟ ُﻪ ﻣَﻼ ُ‬ ‫ف‪.‬‬ ‫ب وﺧﺎ َ‬ ‫ﻄ َﺮ َ‬ ‫اﻟﺒَﺨﻮ ِر‪12 .‬ﻓﻠﻤﱠﺎ رﺁ ُﻩ ز َآ ِﺮﻳﱠﺎ اﺽ َ‬ ‫ت ﻓﻲ ﺵَﻬﺮِهﺎ اﻟﺴّﺎدسِ‪،‬‬ ‫ﻦ آﺎﻧَﺖ أﻟﻴﺼﺎﺏﺎ ُ‬ ‫‪26‬وﺡﻴ َ‬ ‫ﷲ‬ ‫نا َ‬ ‫ﻒ ﻳﺎ ز َآ ِﺮﻳﱠﺎ‪ ،‬ﻷ ﱠ‬ ‫ﺨ ْ‬ ‫ك‪ » :‬ﻻ ﺗ َ‬ ‫ل َﻟ ُﻪ اﻟﻤَﻼ ُ‬ ‫‪13‬ﻓﻘﺎ َ‬ ‫ﻞ اﺱﻤُﻬﺎ‬ ‫ﻞ إﻟﻰ ﺏَﻠ َﺪ ٍة ﻓﻲ اﻟﺠَﻠﻴ ِ‬ ‫ك ﺝِﺒﺮاﺋﻴ َ‬ ‫ﷲ اﻟﻤَﻼ َ‬ ‫ﻞا ُ‬ ‫ﺱَ‬ ‫أر َ‬ ‫ت اﺏﻨًﺎ ﺗُﺴﻤّﻴ ِﻪ‬ ‫ﻚ أﻟﻴﺼﺎﺏﺎ ُ‬ ‫ﻚ اﻣﺮأ ُﺗ َ‬ ‫ﺱ َﺘِﻠ ُﺪ ﻟ َ‬ ‫كو َ‬ ‫ﺱ ِﻤ َﻊ دُﻋﺎ َء َ‬ ‫َ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ ‪٥‬ﻣﻦ أﺻﻞ ‪ ٣٤‬ﺻﻔﺤﺔ‬


‫ﻟﹸﻭﻗﹶـﺎ‬ ‫‪1‬‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ‬

‫ﺨﺩﱠﺍ ُﻤﻬَﺎ‬ ‫ﻥ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻜﻠِﻤَﺔِ َﻭ ﹸ‬ ‫ﻋﻴَﺎ ِ‬ ‫ﺸﻬُﻭ ُﺩ ِ‬ ‫ﻥ ُﻫ ْﻡ ﹸ‬ ‫ﺴﱠﻠ َﻤﻬَﺎ ِﺇﹶﻟ ْﻴﻨﹶﺎ ﺍﱠﻟﺫِﻴ َ‬ ‫ﻋ ﹾﻨ َﺩﻨﹶﺎ ‪ 2‬ﹶﻜﻤَﺎ َ‬ ‫ﺕ ِ‬ ‫ﺠ َﺭ ﹾ‬ ‫ﻷﻤُﻭ ِﺭ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َ‬ ‫ﺼ ﹶﺔ ﺍ ُ‬ ‫ﻥ ﻗِ ﱠ‬ ‫ﺠﻠﹸﻭ َ‬ ‫ﺴﱢ‬ ‫ﺨﺫﹸﻭﺍ ُﻴ َ‬ ‫ﹶﻜﺜِﻴﺭُﻭﻥَ َﺃ ﹶ‬ ‫ﻥ َﺃ ﹾﻜ ﹸﺘ َﺒﻬَﺎ ﹶﻟﻙَ ُﻤ َﺭ ﱠﺘ َﺒ ﹰﺔ‪،‬‬ ‫ﺕ َﺃﻨﹶﺎ َﺃ ْﻴﻀًﺎ َﺃ ْ‬ ‫ﻥ ﺍ ﹾﻟ ِﺒﺩَﺍ َﻴ ِﺔ‪َ ،‬ﺭَﺃ ْﻴ ﹸ‬ ‫ﻲﺀٍ ِﺒ ِﺩ ﱠﻗ ٍﺔ ِﻤ َ‬ ‫ﺸ ْ‬ ‫ﺕ ﹸﻜلﱠ ﹶ‬ ‫ﺼ ﹸ‬ ‫ﺤ ْ‬ ‫ﻥ‪3 .‬ﻟِ ﹶﺫﻟِﻙَ‪ِ ،‬ﺒﻤَﺎ َﺃﻨﱢﻲ َﺃﻨﹶﺎ ﹶﻨ ﹾﻔﺴِﻲ ﹶﻓ َ‬ ‫ﺼِﻠﻴﱡﻭ َ‬ ‫ﻷ ْ‬ ‫ﺍَ‬

‫ﺢ‪.‬‬ ‫ﺼﺤِﻴ ٍ‬ ‫ﺱ َ‬ ‫ﻋﻠﹶﻰ َﺃﺴَﺎ ٍ‬ ‫ﻲ َ‬ ‫ﻷﻤُﻭ َﺭ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﺘ َﻌﱠﻠ ْﻤ ﹶﺘﻬَﺎ ِﻫ َ‬ ‫ﻥﺍُ‬ ‫ﻑ َﺃ ﱠ‬ ‫ﻲ ﹶﺘ ْﻌﺭِ ﹶ‬ ‫ﷲ‪ِ4 ،‬ﻟ ﹶﻜ ْ‬ ‫ﺏﺍ ِ‬ ‫ﺤﺒِﻴ ُ‬ ‫َﺃ ﱡﻴﻬَﺎ ﺍ ﹾﻟ َﻌﺯِﻴ ُﺯ َ‬

‫ﺍﻟﻤﻼﻙ ﻴﺒﺸﺭ ﺯﻜﺭﻴﺎ‬

‫ﻥ‬ ‫ﻥ ﺴُﻼﹶﻟﺔِ ﻫَﺎﺭُﻭ َ‬ ‫ﻥ ﻓِ ْﺭ ﹶﻗﺔِ َﺃ ِﺒﻴﱠﺎ‪ ،‬ﻭَﺍ ْﻤ َﺭَﺃﺘﹸ ُﻪ ِﻤ ْ‬ ‫ﺴ ُﻤ ُﻪ َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ َﻭ ُﻫ َﻭ ِﻤ ْ‬ ‫ﺤ ْﺒ ٌﺭ ﺍ ْ‬ ‫ﻁ ﹶﻘﺔِ َﻴﻬُﻭﺫﹶﺍ‪َ ،‬‬ ‫ﻙ ﻤِ ﹾﻨ ﹶ‬ ‫ﺱ َﻤِﻠ ِ‬ ‫ﻥ ﻓِﻲ َﺃﻴﱠﺎ ِﻡ ﻫِﻴﺭُﻭ ِﺩ َ‬ ‫‪5‬ﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺏ ﻓِﻴﻬَﺎ‪.‬‬ ‫ﻋ ْﻴ َ‬ ‫ل ِﺒ ﹸﻜلﱢ َﻭﺼَﺎﻴَﺎ ُﻩ ﻭَﻓﹶﺭﺍﺌِﻀِﻪِ ﺒِ ﹶﻜ ْﻴﻔِ ﱠﻴﺔٍ ﻻ َ‬ ‫ﷲ‪َ ،‬ﻭ َﻴ ْﻌ َﻤ ُ‬ ‫ﻅﺭِ ﺍ ِ‬ ‫ﻥ ﻜِﻼ ُﻫﻤَﺎ ﺼَﺎِﻟﺤًﺎ ﻓِﻲ ﹶﻨ ﹶ‬ ‫ﺕ‪َ 6 .‬ﻭﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺴ ُﻤﻬَﺎ َﺃﻟِﻴﺼَﺎﺒَﺎ ﹸ‬ ‫ﻭَﺍ ْ‬

‫ﻥ‪.‬‬ ‫ﺴﱢ‬ ‫ﻥ ﻜِﻼ ُﻫﻤَﺎ ﹶﻜﺒِﻴ َﺭ ﺍﻟ ﱢ‬ ‫ﺕ ﻋَﺎ ِﻗﺭًﺍ‪َ .‬ﻭﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺕ ﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ‬ ‫ﻥ َﺃﻟِﻴﺼَﺎﺒَﺎ ﹶ‬ ‫ﻷﱠ‬ ‫ﻥ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ َﻭﹶﻟ ٌﺩ َ‬ ‫ﻥ ﹶﻟ ْﻡ َﻴ ﹸﻜ ْ‬ ‫‪7‬ﹶﻟ ِﻜ ْ‬ ‫ﺕ ﻋَﹶﻠ ْﻴﻪِ‬ ‫ﷲ‪9 ،‬ﻭَ ﹶﻗﻌَ ﹾ‬ ‫ﻀ ِﺭ ﺍ ِ‬ ‫ﺤ َ‬ ‫ﺽ ﺍ ﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ َﺩ ِﺓ ﻓِﻲ ﹶﻨ ْﻭﺒَﺔِ ﻓِ ْﺭ ﹶﻗﺘِﻪِ‪ ،‬ﻭَ ﹶﺫﻟِﻙَ ﹶﻜﺤَ ْﺒﺭٍ ﻓِﻲ َﻤ ْ‬ ‫ﻥ َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ َﻴﻘﹸﻭ ُﻡ ِﺒ ﹶﻔﺭَﺍ ِﺌ ِ‬ ‫ﺕ َﻤ ﱠﺭ ٍﺓ ﹶﻟﻤﱠﺎ ﻜﹶﺎ َ‬ ‫‪َ 8‬ﻭﺫﹶﺍ ﹶ‬ ‫ﺏ ﹸﻜﱢﻠ ِﻪ‬ ‫ﺸ ْﻌ ِ‬ ‫ﺠ ْﻤﻬُﻭ ُﺭ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ﻥ ُ‬ ‫ﻕ ﺍ ﹾﻟ َﺒﺨﹸﻭ َﺭ‪َ 10 .‬ﻭﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺤﺭِ ﹶ‬ ‫ﷲ ﻭَﻴَ ْ‬ ‫ﺕﺍ ِ‬ ‫ل ﺒَ ْﻴ ﹶ‬ ‫ﺨَ‬ ‫ﺤﺒَﺎ ُﺭ‪ ،‬ﻟِﻴَ ْﺩ ﹸ‬ ‫ﻷْ‬ ‫ﻥ َﻴ ﹾﺘ َﺒ ُﻌﻬَﺎ ﺍ َ‬ ‫ﺏ ﺍ ﹾﻟﻌَﺎ َﺩ ِﺓ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺴ َ‬ ‫ﺤَ‬ ‫ﻋ ﹸﺔ َ‬ ‫ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘ ْﺭ َ‬ ‫ﻁﺭَﺏَ‬ ‫ﻀﹶ‬ ‫ﺼﺔِ ﺍ ﹾﻟ َﺒﺨﹸﻭ ِﺭ‪12 ،‬ﻓﹶﺎ ْ‬ ‫ﻥ ﻤَ ﹶﻨ ﱠ‬ ‫ﻥ َﻴﻤِﻴ ِ‬ ‫ﻋْ‬ ‫ﻙ ﻭَﺍ ِﻗﻔﹰﺎ َ‬ ‫ﻅﻬَﺭَ ﹶﻟ ُﻪ ﻤَﻼ ٌ‬ ‫ﻕ ﺍﻟ َﺒﺨﹸﻭ ِﺭ‪ 11 .‬ﹶﻓ ﹶ‬ ‫ﺤﺭَﺍ ِ‬ ‫ﺕ ِﺇ ْ‬ ‫ﺝ ﻭَ ﹾﻗ ﹶ‬ ‫ﺼﻠﱢﻲ ﻓِﻲ ﺍ ﹾﻟﺨﹶﺎ ِﺭ ِ‬ ‫ُﻴ َ‬

‫ﻙ‪ ،‬ﻭَﺍ ْﻤﺭََﺃ ﹸﺘﻙَ‬ ‫ﺴ ِﻤ َﻊ ُﺩﻋَﺎ َﺀ َ‬ ‫ﷲ َ‬ ‫ﻥﺍ َ‬ ‫ﻷﱠ‬ ‫ﻑ ﻴَﺎ َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ‪َ ،‬‬ ‫ﺨ ﹾ‬ ‫ﻙ‪" :‬ﻻ ﹶﺘ ﹶ‬ ‫ل ﹶﻟ ُﻪ ﺍ ﹾﻟﻤَﻼ ُ‬ ‫ﺠﺩ‪‬ﺍ‪ 13 .‬ﹶﻓﻘﹶﺎ َ‬ ‫ﻑ ِ‬ ‫َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ ﹶﻟﻤﱠﺎ ﺭَﺁ ُﻩ‪َ ،‬ﻭﺨﹶﺎ ﹶ‬

‫ﻷﻨﱠ ُﻪ‬ ‫ﻥ ِﺒﻭِﻻ َﺩ ِﺘ ِﻪ‪َ 15 .‬‬ ‫ﺴﺭُﻭﺭًﺍ ﹶﻟﻙَ‪ ،‬ﻭَ ﹶﻜﺜِﻴﺭُﻭﻥَ َﻴ ْﺒ ﹶﺘ ِﻬﺠُﻭ َ‬ ‫ﻥ ﹶﻓ َﺭﺤًﺎ َﻭ ُ‬ ‫ﺤﻴَﻰ‪ 14 .‬ﹶﻓ َﻴﻜﹸﻭ ُ‬ ‫ﺴﻤﱢﻴ ِﻪ َﻴ ْ‬ ‫ﺕ ﹸﺘ َ‬ ‫ﺕ ﺴَ ﹶﺘﻠِ ُﺩ ﹶﻟﻙَ ﺍ ْﺒﻨﹰﺎ ﻭََﺃ ﹾﻨ ﹶ‬ ‫َﺃﻟِﻴﺼَﺎﺒَﺎ ﹸ‬ ‫ﻥ ُﺃ ﱢﻤ ِﻪ‪،‬‬ ‫ﻁِ‬ ‫ﺱ َﻭ ُﻫ َﻭ ﻓِﻲ َﺒ ﹾ‬ ‫ﺡ ﺍ ﹾﻟ ﹸﻘﺩﱡﻭ ِ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﺭﱡﻭ ِ‬ ‫ﺊ ِﻤ َ‬ ‫ﺴ ِﻜﺭًﺍ‪ ،‬ﻭَﻴَ ْﻤ ﹶﺘﻠِ ُ‬ ‫ﺨ ْﻤﺭًﺍ ﻭَﻻ ُﻤ ْ‬ ‫ﺏ ﹶ‬ ‫ﺸ َﺭ َ‬ ‫ﻥ َﻴ ﹾ‬ ‫ﷲ‪َ ،‬ﻭﹶﻟ ْ‬ ‫ﻋ ﹾﻨ َﺩ ﺍ ِ‬ ‫ﻋﻅِﻴﻤًﺎ ِ‬ ‫ﻥ َ‬ ‫ﺴ َﻴﻜﹸﻭ ُ‬ ‫َ‬ ‫ﺏ‬ ‫ﺱ َﻭ ﹸﻗ ﱠﻭ ِﺘ ِﻪ‪ِ ،‬ﻟ َﻴ ُﺭ ﱠﺩ ﹸﻗﻠﹸﻭ َ‬ ‫ﺡ ِﺇ ﹾﻟﻴَﺎ َ‬ ‫ل ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ َﻤ ْﻭﻟﹶﻰ ﺇِﹶﻟﻬِﻬِ ْﻡ‪17 .‬ﻭَﻴَ ﹶﺘ ﹶﻘ ﱠﺩ ُﻡ َﺃﻤَﺎ َﻡ َﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ِﺒﺭُﻭ ِ‬ ‫ﺴﺭَﺍﺌِﻴ َ‬ ‫ﻥ َﺒﻨِﻲ ﺇِ ْ‬ ‫ﺠ ُﻊ ﹶﻜﺜِﻴﺭِﻴﻥَ ِﻤ ْ‬ ‫‪َ 16‬ﻭ ُﻴ ْﺭ ِ‬ ‫ﺴ ﹶﺘ ِﻌﺩ‪‬ﺍ‪".‬‬ ‫ﺸ ْﻌﺒًﺎ ُﻤ ْ‬ ‫ﺠﻬﱢ ُﺯ ِﻟ َﺭ ﱢﺒﻨﹶﺎ ﹶ‬ ‫ﺡ‪ ،‬ﹶﻓ ُﻴ َ‬ ‫ﺤ ﹾﻜ َﻤ ِﺔ ﻭَﺍﻟﺼﱠﻼ ِ‬ ‫ﺍﻵﺒَﺎ ِﺀ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃ ْﺒﻨﹶﺎ ِﺌ ِﻬ ْﻡ ﻭَﺍ ﹾﻟ ُﻌﺼَﺎ ﹶﺓ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ ِ‬ ‫ﻙ‪َ" :‬ﺃﻨﹶﺎ‬ ‫ﻥ!" ‪َ19‬ﺃﺠَﺎ َﺒ ُﻪ ﺍ ﹾﻟﻤَﻼ ُ‬ ‫ﺴﱢ‬ ‫ﻋﺠُﻭ ٌﺯ ﻭَﺍ ْﻤ َﺭَﺃﺘِﻲ ﹶﻜﺒِﻴ َﺭ ﹸﺓ ﺍﻟ ﱢ‬ ‫ل َ‬ ‫ﺠٌ‬ ‫ﻥ َﻫﺫﹶﺍ؟ ﹶﻓَﺄﻨﹶﺎ َﺭ ُ‬ ‫ﻑ َﺃ ﹶﺘ َﺄ ﱠﻜ ُﺩ ِﻤ ْ‬ ‫ﻙ‪ " :‬ﹶﻜ ْﻴ ﹶ‬ ‫ل َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ ِﻟ ﹾﻠﻤَﻼ ِ‬ ‫‪ 18‬ﹶﻓﻘﹶﺎ َ‬ ‫ﻥ ﺼَﺎ ِﻤﺘﹰﺎ ﻓﹶﻼ‬ ‫ﺴ ﹶﺘﻜﹸﻭ ُ‬ ‫ﻥ َ‬ ‫ﺸﺭَﻯ‪20 .‬ﻭَﺍﻵ َ‬ ‫ﻷ ﹶﻜﱢﻠﻤَﻙَ َﻭَﺃ ُﺯﻑﱠ ﺇِﹶﻟ ْﻴﻙَ َﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍ ﹾﻟ ُﺒ ﹾ‬ ‫ﺕ ُ‬ ‫ﺴ ﹾﻠ ﹸ‬ ‫ﷲ‪َ ،‬ﻭ ﹶﻗ ْﺩ ُﺃ ْﺭ ِ‬ ‫ﻀ ِﺭ ﺍ ِ‬ ‫ﺤ َ‬ ‫ﻑ ﻓِﻲ َﻤ ْ‬ ‫ل ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﺃ ِﻗ ﹸ‬ ‫ﺠ ْﺒﺭِﻴ ُ‬ ‫ِ‬ ‫ﺴ َﻴ ِﺘ ﱡﻡ ﻓِﻲ َﻭ ﹾﻗ ِﺘ ِﻪ‪".‬‬ ‫ﻕ ﻜﹶﻼﻤِﻲ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َ‬ ‫ﺼ ﱢﺩ ﹾ‬ ‫ﻷ ﱠﻨﻙَ ﹶﻟ ْﻡ ﹸﺘ َ‬ ‫ﺤ ُﺩﺙﹸ ﻓِﻴ ِﻪ َﻫﺫﹶﺍ‪َ ،‬‬ ‫ﻥ ﹶﺘ ﹶﺘ ﹶﻜﱠﻠﻡَ‪ِ ،‬ﺇﻟﹶﻰ ﺍ ﹾﻟ َﻴ ْﻭ ِﻡ ﺍﱠﻟﺫِﻱ َﻴ ْ‬ ‫ﹶﺘ ﹾﻘ ِﺩ ُﺭ َﺃ ْ‬ ‫ﻥ ُﻴ ﹶﻜﻠﱢ َﻤ ُﻬ ْﻡ‪ ،‬ﹶﻓﻌَﺭَﻓﹸﻭﺍ‬ ‫ﺨﺭَﺝَ‪ ،‬ﹶﻟ ْﻡ َﻴ ﹾﻘ ِﺩ ْﺭ َﺃ ْ‬ ‫ﷲ‪ 22 .‬ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶ‬ ‫ﺕﺍ ِ‬ ‫ل َﺒ ْﻴ ِ‬ ‫ﺨﺭِﻩِ ﺩَﺍﺨِ َ‬ ‫ﻥ ﹶﺘ َﺄ ﱡ‬ ‫ﺏ ِﻤ ْ‬ ‫ﺠ ُ‬ ‫ﺏ ﻴَ ﹾﻨ ﹶﺘﻅِ ُﺭ َﺯ ﹶﻜ ِﺭﻴﱠﺎ ﻭَﻴَ ﹶﺘﻌَ ﱠ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﺸﱠ ْﻌ ُ‬ ‫‪َ 21‬ﻭﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺨﺭَﺱَ‪.‬‬ ‫ﻲ َﺃ ﹾ‬ ‫ﻹﺸﹶﺎ َﺭ ِﺓ‪َ ،‬ﻭ َﺒ ِﻘ َ‬ ‫ﻁ ُﺒ ُﻬ ْﻡ ﺒِﺎ ِ‬ ‫ﻥ ُﻴﺨﹶﺎ ِ‬ ‫ﷲ‪َ .‬ﻭﻜﹶﺎ َ‬ ‫ﺕﺍ ِ‬ ‫َﺃﻨﱠ ُﻪ َﺭﺃَﻯ ُﺭ ْﺅﻴَﺎ ﻓِﻲ َﺒ ْﻴ ِ‬

‫ﺨ ْﻤﺴَ ﹶﺔ‬ ‫ﺴﻬَﺎ ﹶ‬ ‫ﺕ ﹶﻨ ﹾﻔ َ‬ ‫ﺨ ﱠﺒَﺄ ﹾ‬ ‫ﺕ ﺍ ْﻤ َﺭَﺃﺘﹸ ُﻪ‪ ،‬ﻭَ ﹶ‬ ‫ﺕ َﺃﻟِﻴﺼَﺎﺒَﺎ ﹸ‬ ‫ﺠ َﻊ ِﺇﻟﹶﻰ ﺩَﺍ ِﺭ ِﻩ‪َ 24 .‬ﻭ َﺒ ْﻌ َﺩ ﹶﺫﻟِﻙَ ﺤَﺒِﹶﻠ ﹾ‬ ‫ﺨ ْﺩ َﻤ ِﺘ ِﻪ‪َ ،‬ﺭ َ‬ ‫ﺕ َﺃﻴﱠﺎ ُﻡ ِ‬ ‫‪َ 23‬ﻭﹶﻟﻤﱠﺎ ﺍ ﹾﻨ ﹶﺘ َﻬ ﹾ‬ ‫ﺱ‪".‬‬ ‫ﻥ ﺍﻟ ﱠﻨﺎ ِ‬ ‫ﻋﻨﱢﻲ ﺍ ﹾﻟﻌَﺎ َﺭ َﺒ ْﻴ َ‬ ‫ل َ‬ ‫ﻲ َﻭَﺃﺯَﺍ َ‬ ‫ﻋﹶﻠ ﱠ‬ ‫ﻷﻴﱠﺎ ِﻡ َﺃ ﹾﻨﻌَﻡَ َ‬ ‫ل‪َ "25 :‬ﺭﺒﱢﻲ ﺼَ ﹶﻨﻊَ ﺒِﻲ َﻫﺫﹶﺍ! ِﺇﻨﱠ ُﻪ ﻓِﻲ َﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍ َ‬ ‫ﺕ ﹶﺘﻘﹸﻭ ُ‬ ‫ﺸ ُﻬﺭٍ‪َ ،‬ﻭﻜﹶﺎ ﹶﻨ ﹾ‬ ‫َﺃ ﹾ‬

‫ﺠﺒﺭﻴل ﻴﺒﺸﺭ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ‬

‫ﻋ ﹾﺫﺭَﺍ َﺀ‬ ‫ل‪ِ27 ،‬ﺇﻟﹶﻰ َ‬ ‫ﺠﻠِﻴ ِ‬ ‫ﻁ ﹶﻘﺔِ ﺍ ﹾﻟ َ‬ ‫ﺼ َﺭ ﹸﺓ ﻓِﻲ ﻤِ ﹾﻨ ﹶ‬ ‫ﺴ ُﻤﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِ‬ ‫ل ِﺇﻟﹶﻰ َﺒ ﹾﻠ َﺩ ٍﺓ ﺍ ْ‬ ‫ﺠ ْﺒﺭِﻴ ُ‬ ‫ﻙ ِ‬ ‫ل ﺍ ﹾﻟﻤَﻼ ُ‬ ‫ﺱ‪ُ ،‬ﺃ ْﺭﺴِ َ‬ ‫ﺸ ْﻬ ِﺭ ﺍﻟﺴﱠﺎ ِﺩ ِ‬ ‫‪َ 26‬ﻭﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ‬ ‫ل ﹶﻟﻬَﺎ‪" :‬ﺍﻟﺴﱠﻼ ُﻡ َﺃ ﱠﻴ ﹸﺘﻬَﺎ‬ ‫ﺴ ُﻡ ﺍ ﹾﻟ َﻌ ﹾﺫﺭَﺍ ِﺀ َﻤ ْﺭ َﻴ ُﻡ‪ 28 .‬ﹶﻓﺠَﺎ َﺀ َﻭﻗﹶﺎ َ‬ ‫ﻥ ﺴُﻼﹶﻟﺔِ ﺩَﺍ ُﻭ َﺩ‪ .‬ﻭَﺍ ْ‬ ‫ﻑ‪َ ،‬ﻭ ُﻫ َﻭ ِﻤ ْ‬ ‫ﺴ ﹸ‬ ‫ﺴ ُﻤ ُﻪ ﻴُﻭ ِ‬ ‫لﺍْ‬ ‫ﺠٍ‬ ‫ﺨﻁﹸﻭ َﺒ ٍﺔ ِﻟ َﺭ ُ‬ ‫َﻤ ﹾ‬ ‫ل ﹶﻟﻬَﺎ‬ ‫ﺤ ﱠﻴ ِﺔ‪ 30 .‬ﹶﻓﻘﹶﺎ َ‬ ‫ﺕ ﹸﺘ ﹶﻔﻜﱢ ُﺭ ﻓِﻲ َﻤ ْﻌﻨﹶﻰ َﻫ ِﺫ ِﻩ ﺍﻟ ﱠﺘ ِ‬ ‫ﺨ ﹶﺫ ﹾ‬ ‫ﺠﺩ‪‬ﺍ‪ ،‬ﻭََﺃ ﹶ‬ ‫ﻥ ﻜﹶﻼ ِﻤ ِﻪ ِ‬ ‫ﺕ ِﻤ ْ‬ ‫ﻁﺭَﺒَ ﹾ‬ ‫ﻀﹶ‬ ‫ﻙ‪29 ".‬ﻓﹶﺎ ْ‬ ‫ﻋﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ! ﺍ ﹾﻟ َﻤ ْﻭﻟﹶﻰ َﻤ َﻌ ِ‬ ‫ﺍ ﹾﻟ ُﻤ ﹾﻨ َﻌ ُﻡ َ‬

Bible Arabic & English Versions  

يتناول هذا البحث أهم ترجمات الكتاب المقدس العربية والإنجليزية، وكيف يمكننا تقييم واختيار أي ترجمة ومعرفة ما يمكن يميز كل منها

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you