Radu Serban, Glissando 2016 (catalog online)

Page 1

Radu Č˜erban

1


2


Novalis

Apa este o flacără udă. Water is a wet flame.


Radu Șerban / Glissando Pictură / Painting Curator: Oliv Mircea Galeria „Arcade 24” Bistrița octombrie - noiembrie, 2016 ”Arcade 24” Gallery, Bistrița, Romania October - November 2016 Evenimentul expozițional se bucură de sprijinul și asistența managerială a: Uniunea Artiștilor Plastici Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Centrul Cultural Municipal Bistrița, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Primaria și Consiliul Local al Municipiului Bistrița, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj The art event was possible thanks to: Bistrita Artist's Union, Bistrita-Nasaud County Council, Bistrita Cultural Center, Bistrita-Nasaud County Cultural Center, Bistrita City Hall and Local Council, Salaj County Art and Culture Center Text: Oliv Mircea Grafică catalog / Graphic design: Sorin Tîrt – TD STUDIO Fotografie / Photography: Radu Șerban Traducere / Translation: Ștefan Bădulescu Mulțumiri / Thanks to: Oliv Mircea, Sorin Tîrt, Daniel Săuca, Ștefan Bădulescu ISBN: 978-606-799-002-7 Editura / Publisher: Limes, Cluj-Napoca, România ISBN: 978-606-914-019-2 Editura / Publisher: Caiete Silvane, Zalău, România Tipar / Print: Impress, Cluj-Napoca, România 2016


Radu Șerban Memoriei profesorului meu, Marius Cilievici. L-am ascultat, l-am admirat, l-am preţuit. Acum, mă gândesc cu nostalgie la anii primi ai formării mele ca pictor.Radu Șerban – Lupta viselor cu aerul și cu apa, cu pămîntul, cu vegetația și cu cerul Cauți în aer și în apă, cîte chipuri a știut și n-a știut să-ți întoarcă. Cauți un farmec concentric, cauți răcoarea apei, cauți lumina mai mult decît întunericul de deasupra apelor, a undelor cu inflexiunile lor care vor umple văzduhul și adîncurile. Pămîntul, apa și aerul vibrează ca o vatră de întuneric și de lumină. Din cînd în cînd regăsim umbra care se ascunde-n uitare, adîncindu-se într-un somn străluminat de undele tăcute. Făpturile se întrevăd prin apa clară de zi. Un loc viu. Apa, o flacără lichidă care unește malurile. Aceasta îmi pare a fi esența poetico-metaforică și ființa magică a expoziției aniversare a lui Radu Șerban: GLISSANDO. Există în ea ceva nepieritor și necuprins care alunecă prin aer... O împrimăvărare de liane sub ape. O întomnare a luminii care desfrunzește tot ceea ce este în jur. Imaginile acestea poetice formează, iată, universuri vii care se structurează, se transformă, interacționează și, prin aceasta, ne atrag atenția, ne stimulează afectivitatea și ne însuflețesc gîndirea. Imaginile, în fina și discreta lor diversitate, participă la o totalitate vie, prin care luăm cunoștință de noi înșine și prin care percepem realul. Această comprehensiune a raporturilor pictorului cu imaginile sale este relevantă pentru înțelegerea nuanțelor interioare subiectului (fantasme, reverii, vise) sau exteriorizate în lume. Ne pare mai necesar, iată, în fața unui „segment” mai consistent din opera picturală a lui Radu Șerban, să evaluăm identitatea sau cel puțin, unitatea producției iconice decît jocul nedefinit al variațiunilor lor diferențiale, conjugînd și nu separînd semioticul cu simbolicul, semanticul și sintacticul, fiecare dintre aceste planuri contribuind în manieră proprie la a asigura ființa poetică și devenirea artistică a unei opere picturale. Punerile în evidență e firesc să aibă și să fie însoțite de un complement hermeneutic, singurul care permite dezvăluirea sensului poetic ascuns. Fluxurile de imagini păstrează toate, la o lectură de tip simbolic, în cazul picturii lui Radu Șerban, tăcerea unei prezențe autentice care scoate în evidență virtutea de a asculta și o deloc neglijabilă asceză

a atenției care devine marca unei disponibilități lăuntrice dincolo de, și ea necesară, pasivitate răbdătoare și inertă a contemplatorului. Radu Șerban este, dacă îl privești bine, înzestrat cu gustul nemijlocirii. El este împodobit cu aplombul pur al unei vitalități care, fără ornamentică speculativă îl plasează în „spațiul” de întîlnire dintre imediat și cosmicitate. Pictura lui conține în sine virtutea bucuriei și a trăirii autentice. Pentru el, universurile imaginare creează lumi în devenire care au propria lor viață. Apa și aerul au viață, sunt vii. Imaginea, deci, intermediară între percepție și concept se va prezenta ca un continuum indivizibil între un sens propriu și unul figurat care dezvăluie o veritabilă profunzime semantică. Imaginile sunt așezate într-o organizare narativă și în structuri de semnificație totalizantă care se lasă privilegiate de imaginarul simbolic. Imaginația simbolică apare, mai mult decît în altă parte, ca o discretă „mișcare” de constituire a sensului, de reprezentare a cosmicității lumii, de descifrare a unei experiențe vizibile, ca probă pentru inițiații care pot înțelege această fantastică transcendență a apei ca o flacără udă , după cum inspirat o numește Novalis și apoi o teoretizează Gilbert Durand. Suprafețele contemplate, permanente sau tranzitorii, devin

medii de existență și în același timp medii primordiale care creează o rezonanță între exterioritatea naturii și interioritatea psihică a pictorului. Pentru Radu Șerban, imaginarul nu este niciodată și în totalitate imobil. El se expune la transformări și metamorfoze, la progres și la declin. Apa primordială și maternă, apa care vorbește și aerul în care poți căuta atît zborul cît și căderea imaginară , devin lumi autonome, cu viață proprie, cu o

7


politică a visului emergentă, cu limbaje și cu rezerve proprii de sens. Viața imaginilor în care își are originea dimensiunea simbolică a formei și a conținutului își asigură în pictura lui Radu Șerban profunzimea, stabilitatea și pregnanța. Fenomenologia imaginilor artistice dezvăluie deschiderea spre sensul declarat sau ascuns. Percepția simbolică, ca operație subiectivă dimpreună cu configurația simbolică a imaginii tabloului, nu este decît o supraîncărcare ficțională prin care psihismul primordial își descoperă esența sa fecundă în raport cu care ies în evidență reziduurile și desimbolizările vieții. Imaginea se prezintă ca imagine simbolică doar dacă prin structura sa te invită să îi descoperi o dimensiune de semnificație absentă, transcendentă. Figurabilitatea simbolică presupune o valență de a fi al cărei sens trebuie căutat într-o imagine arhetipală ascunsă care servește drept nucleu de sens, înainte de a fi asociată cu un conținut sensibil mimetic sau cu unul inteligibil alegoric. Tocmai de aceea imaginea simbolică, fără a-și pierde din vivacitatea sa concretă, din înrădăcinarea sa sensibilă, se pretează la o simbolizare emblematică , la egală distanță între un conținut particular și un altul universal. Această configurație originală a imaginii simbolice îi permite privitorului să o diferențieze de imaginea alegorică. Poetica aceasta a picturii pe care o practică Radu Șerban, îi conferă picturii lui o figurabilitate care condiționează jocul original de prezentificare concretă a sensului, așa încît imaginea și imaginarul simbolic se află la răscrucea unei intenționalități hermeneutice apte să treacă dincolo de sensibil și a unei configurații intrinseci a imaginii care poartă amprenta unui sens preexistent. Tabloul duce cu sine un dublu nivel de semnificație, un sens material-pictural și un sens figurat-metaforic. Jocul acesta surprins și descris cu grație și cu inteligență de Paul Ricœur ne dezvăluie că „orice structură de semnificație în care un sens indirect, secundar, figurat, metaforic” nu poate fi înțeles decît prin intermediul primului sens care ne cere să punem accentul pe constrîngerea intrinsecă a semnificației simbolice și care trece prin structura unui simbolizant fără a crea separație între simbolizant și simbolizat. În acest caz este vorba despre un dualism în care este implicat, pe de o parte un corp sensibil și, pe de altă parte, o substanță spirituală care mertaforizează. Ar mai trebui spus în acest binefăcător context că arhetipul în jurul căruia se citește atît lucrarea plastică cît și înțelesui ei metaforic are, după opinia lui C.G. Jung mai puțin invariant de semnificație cît, mai ales, un fel de tipar de formare a imaginilor, un nucleu energetic de primire și de emitere de sens .Imaginile pictural-simbolice nu sunt deci traducători ai unui sens analitic, conceptual anterior, cît, mai ales, un mod de exprimare a unei informații vizuale, care nu capătă sens decît în însăși mișcarea autoreprezentării ei plastic-sensibile polisemice, pline de prospețime, plenare și vii. Aceasta devine în acest răstimp, în răstimpul din urmă deci, determinarea paradoxală a picturii lui Radu Șerban. Tabloul desemnează, iată, o entitate dificil de înțeles și niciodată în întregime definisabilă. El nu e o disimulare pe care o demascăm pentru a face caduc veșmîntul imaginar, ci este o realitate inteligibilă, senzorial-spirituală, care face trimitere la o realitate matriceală ce se plasează într-o constelație de cîmpuri relaționale ale căror elemente nu le vom parcurge și înțelege niciodată în profunzime. În această pictură nu este nici dezordine și nici arbitrar. Șirurile simbolice latente nu sunt lăsate pradă unei dispersii instabile și aleatorii ci, dimpotrivă, găsesc un fel de centru de gravitație, un fel de nucleu energetic, de matrice emergentă pe care îndeobște o numim arhetip. E un invariant de semnificație și un tipar de formare a imaginilor, o structură ikonică de primire a sensurilor care au favorizat creativitatea imaginativă în măsura în care contrarietatea, ambivalența și opoziția au devenit ele însele generatoare de imagini. Impregnarea simbolică pe de o parte, precum și înțelegerea imaginilor pe de altă parte, scot la iveală sensul care se prezintă ca un act de donație sau ca o revelație care îi

8


este destinată privitorului. O trecere de la sensul material-pictural la cel figurat. Sensul ascuns al tabloului nu mai este o meta-foră, o deplasare centrifugă de imagini, ci o ana-foră, o cale centripetă, un urcuș, o concentrare. E o reconducție, o conversiune interioară , o anamneză în care pictorul se plasează în centrul subiectului pentru a pune prin el în lucrare o imaginație epifanică. Sensul iconic al viziunii este prezent în ceea ce în opera picturală va deveni viziune imaginativă. Jocul cosmic, fenomenologia aerului și a apei, reveriile insulare și fito-morfe, viziunile în oglindă, imaginația minerală, visul fără orizont, nu fac altceva decît să facă posibil un sincretism subtil care se fundamentează pe o semantică și pe o sintaxă de imagini ale căror trasee și regimuri de compoziție pun în valoare o logică artistică și iconică validă, o logică a centralității cosmologice, care deschide lumea spre Marele Timp al Zeilor. E o lume ikonică ce se deschide către marile deșerturi enigmatice în care încremenește ora. Blîndețea vieții anunță mișcarea de dincolo, din alte lumi... Iconosfera lui Radu Șerban exaltă nivelul zero al tradiției și se deschide cu înțelesurile-i proprii către un vid sterilizat de sens și de consistență. La acest pictor, la Radu Șerban, rigoarea formei crește odată cu demnitatea adîncă a conținutului. Tabloul gîndit de el conține două niveluri: unul al stricteții formale și un altul fără determinații formale. Acesta din urmă este domeniul în care se exprimă formele fenomenelor de atmosferă (Pușkin). Există o participare la forma fugitivă, trecătoare, pe care pictorul o consemnează. Evenimentul fugitiv, irepetabil, spontan este transcris cu mijloacele picturii vii de astăzi. Universului senzorial îi este surprinsă atît materialitatea cît și structura meta-forică și ana-forică a realității suprafirești și de aici ea se ridică la capacitatea de a exprima spiritualitatea materiei, a elementului și a misterului cosmic al aerului, apei, pămîntului, focului, mișcării. Pictorul surprinde formele de întrupare pe care spiritul le smulge din fondul de suprasens al materiei. Pentru el cunoașterea se constituie ca un demers abstractizant sau, mai bine zis, procesul de abstractizare care pornește de la multiplicitate și tinde spre simplitate, aduce cu sine un spor de limpezime spirituală. În locul formei desăvîrșite se preferă nedesăvîrșitul căruia i se adaugă ceea ce încă nu a fost formulat. În pofida unor aparente nivelări formale progresive se produce o creștere a atenției asupra conținuturilor de semnificare. Pentru pictor apa este stăpîna limbajului fluid, a limbajului fără contraste, a limbajului continuu, a limbajului care mlădiază ritmul și conferă o materie uniformă, translucidă și transparentă, unor ritmuri diferite. Ascultînd murmurul apei, pictorul, surprinde, de fapt, o mare tăcere materializată. Apa are și voci indirecte. Natura răsună de ecouri ontologice. Artistul parcurge toate treptele dematerializării albastrului celest pentru a putea reveria aeriană în acțiune. O iluzie aeriană care îți permite să vezi fuziunea ființei care visează într-un univers extrem de puțin diferențiat, într-un univers albastru și blînd, infinit și lipsit de contur, cu un minimum de formă a substanțialității. O metafizică a reveriei aeriene îl inspiră pe pictor asemenea unei lumi care vine de dinaintea lumii. Pentru el lumea e frumoasă înainte de a fi adevărată dincolo de orice onirism pur. Linia de dematerializare pe care am surprins-o în cîteva dintre fazele ei și în transcendența ei nu epuizează, firește, reveriile dinamice care se nasc în fața unui cer albastru și curat. Sufletul pictorului modelează imaginea din tablou în sensul unei dinamici a intensificării. Artistul trăiește cu o intensitate extrem de emoționantă imaginile cele mai liniștite în aparență Această clipă firavă dar suverană – timp admirabil al imobilității intime – este retrăită de reveria aeriană și acvatică care știe să o reînceapă întruna și să o restituie întruna. La scară cosmică, albastrul cerului și verdele apei sînt un fond care dă formă întregului univers pictoric. Oglinda unei ape se oferă pentru a transforma albastrul cerului într-un albastru mai substanțial. O mișcare albastră poate „țîșni”. Pămîntul inert se aerisește și se mișcă și el. Un aer și o apă etericce, tonice și luminoase. Există, deci, în pictura lui Radu Șerban o proclamare negălăgioasă a valabilității celor doi poli ai artei ultimelor decenii: marea abstracție și marele realism . Conceptualul simbolic și pictura concretă, îngemănate. Stilul pentru el este și mare realizare artistică și în același timp și mare realizare de cunoaștere. Pictura lui cuprinde atît domeniile rigorii formale cît și pe cele ale unei spontane lipse de formă. Pictorul întrupează două filiere morfogenetice: marele realism și marea abstracție sunt egale în rang. Pe de o parte obiectul de idealizare se diversifică prin abstract, iar deschiderea scriiturii către domeniul improvizației schițate realist reprezintă cealaltă

9


direcție de căutare. Pentru pictor formele și obiectele, realitățile cosmic-primordiale, nu au valoare materială în sine, ci au valoare de semn. Materia se face transparentă. Orizontalitatea și verticalitatea sunt dimensiuni umane la care pictorul se arată extrem de sensibil, așa încît aceasta îi permite să extindă o imagine încît să îi dea, în sus sau în jos, o întindere care să răspundă nevoilor lui sufletești din clipa înfăptuirii gestului și oficiului lui pictoric. Observația unui privitor atent îl conduce să înțeleagă că „sensul” picturii lui Radu Șerban este mai degrabă unul al plutirii pe orizontală – o orizontală a diabasisului - decît unul al unei verticale – anabatic-katabatica – a greutății imaginare. Doar roua care coboară din bolta cerească, apa, rămîne celestă. O metaforă morală, deci! Ca să înțelegem roua celestă în substanța ei de “Efemeridă” trebuie să înțelegem că acea particulă de apă pură este impregnată de materie celestă. Ea este după cum observă un inițiat apă amestecată cu mierea cerului și cu

laptele stelelor. Pictorul îndeplinește două condiții: se înalță deasupra realului într-o stare poetică precum cea pe care am denumit-o și am desenat-o la începutul acestui studiu și rămîne în cuprinsul senzorialului. În acest fel, el, pictorul, conferă picturii sale un conținut poetic, fără de care aceasta ar fi săracă și deșartă și în absența căreia i-ar lipsi conținutul care trebuie extras din profunzimea obiectului și a lumii. Forța artistică este recognoscibilă la fiecare dintre nivelele stilistice implicate. Din momentul în care pictorul a înțeles că cea mai deplină formă de cunoaștere este contemplarea, el a înțeles și faptul că opera de artă este superioară oricărei

realizări care rezultă din gîndirea discursivă. Există deci în pictura lui Radu Șerban de astăzi o autoreprezentare subiectivă a unei scriituri deschise, o autoreprezentare care s-a născut din rigoarea formală și din forma lipsei de

formă. E o reprezentare interioară care sublimează primejdia atrofierii conținuturilor obiectuale. Discretului lumii îi sublimează și îi exaltă, spuneam, în același timp concretul. Cu toate că arta pe care o proclamă pictorul este călăuzită de năzuința de a da subiectului tratat farmecul mișcării și al vieții, picturii care rezultă îi este inerentă tentația de a părăsi contextul obiectual și de a încerca posibilitățile independenței formale. Forma empirică a apei, aerului și a pămîntului insular se transformă în mod provocator în formă estetică și în reprezentare non-obiectuală a acestora, după cum ar spune Vasili Kandinsky. Pictorul nu urmărește fixarea picturii într-o imagine ideală imuabilă, ci sesizarea ei ca forță care depășește regulile și calculul logic. În perspectiva simplificată a unei tipologii a idealurilor artistice ale lumii, Radu Șerban își caută originea în încercarea de redare esențializată a universului perceptibil prin instrumentele artistice ale propriei lui dotări artistice. El pledează în favoarea formei ca simbol al unor raporturi de măsură suprapersonale ca fiind ceva deschis, schimbător și viu, dar și a unor reprezentări sistematizate prin gîndire, și a unei forma mentis care este actualizată și schimbată prin interpretarea ei într-o parabolă care deocamdată este doar întrezărită în modul în care și el face o subminare a mijloacelor mimetice de limbaj. Linia, punctul și mai ales pata de culoare, lumina și umbrele colorate, cu toate transparențele lor proclamă alianța dintre conținuturile formale și simbolic-obiectuale ale lumii pe care o vedem în pictura lui Radu Șerban și în care trăim aievea. Oliv Mircea

10


Radu Șerban – The struggle of dreams with the air and the water, earth, vegetation and the sky You look into the air and the water to find out how many faces they were or weren’t able to mirror. You look for a concentric charm, the coolness of water, for the light more than for the darkness looming over the waters, for the inflexion of the waves that will be filling the sky and the abyss. The earth, the water and the air vibrate as a melting pot of light and darkness. From time to time we find the shadow hiding in forgetfulness, settling into an enlightened sleep. Beings can be seen through the clear water of the day. A place that is alive. Water, a liquid flame that ties the banks together. This is what I think is the magical being and the metaphorical essence Radu Serban’s anniversary exhibition: GLISSANDO. There is something about it that glides through the air, something that is immortal and incomprehensible… A rejuvenation of vines below water’s surface. A soft maturing of the light that strips the leaves of all the trees around it. The poetic images form living universes that structure, transform and interact with each other and through this they catch our imagination, stimulate our affection and enliven our thoughts. Through their fine and discreet diversity images participate to a living totality through which we become aware of ourselves and through which we perceive the real. This understanding of the relationship of the painter with his images is relevant for the understanding of the interior nuances of the subject (fantasies, daydreams, dreams) or their exteriorization in the world. We are witnesses to a more consistent “segment” of Radu Serban’s work to evaluate the identity or at least the unity of the iconic production and not the differences in the game of variation, joining and not separating the semiotic with the symbolic, semantic with syntactic, each of these planes contributing in a unique personal way to ensure the poetical being and the artistic becoming of a pictorial body of work. It’s expected that we marry the highlights with a hermeneutic complement which is the only one that can reveal the hidden poetic meaning. In the case of Radu Serban’s painting the image fluxes symbolically maintain the silence of an authentic presence which reveals the virtues of listening and a sizeable ascension of the attention which becomes the hallmark of an inner necessary availability beyond a forgiving and inert passivity belonging to the beholder. When you closely analyze Radu Serban you realize that he is gifted with the taste of immediacy. He is decorated with the pure impudence of a vitality that without speculative ornaments places him inside the meeting “space” between immediacy and the cosmic. His painting has within itself the virtue of joyfulness and of an authentic way of living. In his case the imaginary universes create living evolving worlds. The water and the air have a life, are alive, thus the image as an intermediary between perception and concept will represent itself as an inseparable continuum between a proper sense and an allegorical sense which reveal veritable semantic depths. The images are arranged into a narrative structure and into a form that contains all meanings which are favored by the symbolic imagination. This imagination appears more than elsewhere as a discreet “movement” constituting the sense, the representation of what is cosmic in the world, as a deciphering of a visible experience, as proof for the initiated who can understand this

fantastic transcendence of water as a wet flame , as Novalis and Gilbert Durand called it. The permanent or transient contemplated surfaces become media of existence and at the same time primordial media

11


which create a resonance between the exteriority of nature and the interiority of the painter’s psyche. For Radu Serban the imaginary is never totally fixed. It exposes itself to transformations and metamorphosis, to progress and decline. The maternal primordial water, the water that speaks and the air in which you can search both for flight and for the imaginary fall become autonomous worlds, with a life of their own, with emergent politics for the dream, with languages and its own meaning reserves. The life of the images from which the symbolical dimension of form and content originate ensure the depth, stability and poignancy of Radu Serban’s painting. The phenomena of artistic images reveal the opening toward its stated or hidden meaning. The symbolical perception as a subjective operation and the symbolic configuration of the painting’s image are just fictional overload through which the primordial psyche discovers its fertile essence by which the residues of life are accentuated. The image is presented as a symbolic image only if you are invited to discover its transcendental, absent signification. The symbolic nuances mean there is a

valence of being which must be found in a hidden archetypal image that serves as a core full of meaning and must be associated with a mimetic sensible content or with an allegorical perceivable content. This is why the symbolic image loses the vivacity contained inside its sensible rooting and becomes open toward a emblematic symbolization equally situated between the particular and universal content. This original configuration of the symbolic image allows the viewer to differentiate it from an allegorical image. The poesy of Radu Serban’s painting confers an understanding which conditions the original game of sense such that the image and the symbolic imaginary find themselves at the crossroads between an hermeneutic intention that is apt to overpass the sensible and a intrinsic configuration of the image that carries the imprint of a pre-existing meaning. The painting encapsulates double meanings, one that is pictorial and material and one that is figurative and metaphorical. This game is gracefully and intelligently described by Paul Ricœur who revealed that “any signifying structure has an indirect, secondary, figurative and metaphorical meaning” and can’t be understood without the first meaning that asks us to accentuate the intrinsic contradiction between the symbolical that passes through the structure of a symbolized and the creation of separation between symbolized and symbolizing. In this instance we are talking about a dualism that on one hand implies a sensible body and on the other a spiritual substance that turns everything into metaphors. It should also be said that the archetype through which both the artistic work and its metaphorical meaning are read is according to C. G. Jung less varied as meaning but more like a pattern through which images are formed, an energetic core of sending and receiving meaning. Thus images that are symbolical aren’t translators of an analytical conceptual meaning but a way to express visual information that get a meaning only in the movements of its living and sensible auto-representation. Lately this has become the paradoxical determination of Radu Serban’s painting. The works highlight an entity that is hard to understand and never fully defined. It isn’t a dissimulation which we unmask just to make the imaginary shell no longer needed, but is a knowable spiritual sensible reality that takes us to a reality matrix nested in a constellation of relational fields which we will never be able to browse or understand completely. This painting has nothing chaotic or random about it. The latent symbolical strings are never given to random or unstable dispersions; on the contrary, they find a sort of gravitational core, an energy core belonging to an emergent matrix we have all agreed to call archetype. It is a lack of variation of meaning and a template used to form images; an iconic structure used to receive meaning that has favored the imaginary creativity to a degree to which even opposition, ambivalence and negation have become themselves image generators.

12


On one hand symbolical impregnation and on the other the understanding of images reveal the sense that is presented as a donation or a revelation that is destined for the viewer. It is a transition between the figurative and the pictorial – material meaning. The hidden meaning of the painting is no longer a meta-phor, a centrifugal movement of the image, but an ana-phor, a centripetal path, a climb, a convergence. It is a

re-conduction , an interior conversion , an anamnesis in which the painter places himself at the center of the subject in order to be able to insert through himself an epiphany of the imagination inside his work. The iconic meaning of the vision is presented in what will later become an imaginative vision inside the pictorial work. The cosmic game, the phenomenology of air and water, the reveries about islands and plants, the mirrored visions, the mineral imagination, the dream without an horizon make possible a subtle blend based on the syntax and semantics of the images that through their composition and directions highlight the validity of the logic and iconography, a logic given to cosmological centrality, a logic that opens the world to The Great Time of the Gods. It is an iconic world that opens up to the great mysterious deserts where time

stands still . The gentleness of life signals movement from beyond, from other worlds… Radu Serban’s iconography exalts tradition’s ground zero and through its own meanings opens up to a vacuum devoid of meaning and consistency. For this painter, for Radu Serban, the rigor of form rises at the same time with the deep dignity of content. The painting he envisages has two levels: one of formal strictness and the other without any formal determinations. This is the exhibition area for the shapes of the atmospheric phenomena (Pushkin). There is participation to the fugitive and passing shape consigned by the painter. The spontaneous, unrepeatable, fugitive event is transcribed using the means employed by contemporary living painting . The sensory universe’s materiality and its meta and ana-foric structure belonging to the supernatural reality come together in expressing the spirituality of matter, of the elemental and cosmic mystery of air, water, earth, fire, and movement. The painter captures the embodying shapes torn by the spirit from the meta-sensorial background of matter. For him knowledge becomes an abstract way of being, more precisely a process of the abstract starting from multiplicity and heading towards simplicity and bringing a boost of spiritual clarity. Incompleteness is preferred to the completed form and there is an addition of what hasn’t been formulated yet. Despite some apparent formal progressive leveling we can see a growing attention for meaningful content. Water is to the painter a master of fluid language, of contrast less language, of continuous language, of the language that shapes the rhythm and confers to different rhythms a uniform, translucid and transparent materiality. By listening to the murmur of water the painter transmits a great materialized silence. Water also has indirect voices. Nature abounds in ontological echoes. The artist passes through all the stages of deconstructing the celestial blueness to expose the aerial reverie in action. An airy illusion that enables you to see the fusion of the being that dreams in an extremely little differentiated universe, in an gentle and blue universe, limitless and shapeless, with a minimal degree of substantiality. The metaphysics of the aerial reverie inspires the painter in a way akin to a world coming from before time. For the painter the world is beautiful before being real beyond any pure dreamlike state. Its dematerialization we caught in some of its stages and transcendence doesn’t drain the dynamic dreams that are born in front of a pure blue sky. The painter’s soul shapes the image in the painting in an intensifying dynamic way. The artist is living on a very intense emotional level the images which appear most peaceful. This delicate but governing moment – an admirable time of the intimate immobility – is relived by the aerial and aquatic reverie that knows how to always restart and restore it. On a cosmic scale the blueness of the sky and the greenness of the water are a background that shapes the whole painter’s universe. The mirror like water offers itself to transform the sky blue to a more substantial shade of blue. A blue movement can “emerge”. The inert earth is aerated and moves itself. An air and a water that are ethereal, tonic and bright. So we can see that Radu Serban’s painting is a valid

13


proclamation of last decades’ two poles in art: the great abstraction and the great realism . Symbolic concept and tangible painting come together. For him the style is both a great artistic accomplishment and a source of great knowledge. His painting comprises both the areas of formal strictness as well as those of a spontaneous lack of form. The painter embodies two morphogenetic directions toe to toe: the great realism and the great abstraction. On one hand the idealization object diversifies through the abstract and on the other the opening of writing toward the area of realistic improvisation. Forms, objects and the primordial cosmic realities have no material value for the painter but more as signs. Matter becomes transparent. The

horizontality and verticality are human dimensions toward which the painter shows an extreme sensibility that enables him to extend an image as an answer to the needs of his soul from the moment he uses them as a generator for the painter’s gestures. Upon close inspection we understand the ”meaning” of Radu Serban’s painting, a direction more akin to horizontal floating than to a vertical imaginary hardship. Only the dew originating from the sky remains celestial. So we have a moral metaphor! To understand the celestial dew in its “Ephemerid” substance we have to understand that this pure water particle is impregnated by celestial matter. As an initiate can observe it is water mixed with the honey of the sky and the milk of the stars . The painter accomplishes two things: soars over the real in a poetical state like the one we highlighted and described at the beginning of this study and stays inside the boundaries of the sensorial. Thus the painter confers to his works a poetical content without which it would be limited and pointless and missing its content coming from the objectual and worldly profoundness. The artistic power is recognizable on each of the implicated stylistic levels. From the moment the painter understood that the most complete form of knowledge is contemplation he realized the fact that the artwork is superior to any accomplishment that originates from conceptual discursive thought. So there is something about Radu Serban’s current painting style that subjectively represents an open writing style, a self representation born from the formal rigor and from the lack of form . It is an inner representation that underlines the danger of losing objectual content. The

discreetnes s of the world sublimates and exalts at the same time its concreteness . Even though the art proclaimed by the painter is guided by the need to give the subject the charm of movement and of life, the resulting painting is inherently tempted to leave the objectual context and to try out the possibilities of formal independence. The empirical shape of the water, air and insular earth are provocatively transformed into an esthetical shape and into a non-objectual representation , as Vasili Kandinsky would have said. The painter doesn’t strive for the fixing of the painting in an immutable idealized image but its realization as a force that surpasses all rules and logics. From the simplified perspective of the typologies of the world’s artistic ideals Radu Serban searches for his origins in trying to essentially capture the perceptible universe through the artistic instruments of his own traits. He pleads in favor of the shape as a symbol of supra-personal measurement, a symbol that is open, changing and alive, but also for some representations systemized through thought and a forma mentis that is actualized and changed through its interpretation in a parabola that we can only glimpse at for now in the way he undermines the mimetic means of the language. The line, the point but mostly the color spot, the light and the colored shadows, with all their transparencies proclaim the alliance between the formal and objectual symbolic contents of the world we see in Radu Serban’s painting, a world we seldom live in. Oliv Mircea 14


15Apa The water 2015, 2016


Apa XV / The Water XV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2015

18


Apa VIII / The Water VIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2015

19


Apa XVI The Water XVI acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2016

20


21


Apa XVII / The Water XVII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

22


Apa XVIII / The Water XVIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

23


Apa XIX / The Water XIX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

24


25


Apa XXI / The Water XXI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

26


Apa XX / The Water XX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x70 cm / 2016

27


Apa XXII / The Water XXII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x100 cm / 2016

28


Apa XXIII / The Water XXIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x100 cm / 2016

Apa XXIV The Water XXIV acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2016

29


30


31


Apa XXV / The Water XXV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

32


Apa XXVI / The Water XXVI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 100x100 cm / 2016

33Apa VII The Water VII acrilic pe pânză acrylic on canvas 100x70 cm 2015

Apa XI / The Water XI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x50 cm / 2015

35


Apa IV / The Water IV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x50 cm / 2015

36


Apa XII / The Water XII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x50 cm / 2015

37


Apa I / The Water I / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 70x100 cm / 2015

38


Apa II / The Water II / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 90x120 cm / 2015

Apa XIII The Water XIII acrilic pe pânză acrylic on canvas 60x90 cm 2015

39


40


41


Apa X / The Water X / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2015

42


Apa IX / The Water IX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2015

Apa XIV The Water XIV acrilic pe pânză acrylic on canvas 95x132.5 cm 2015/2016

43


44


45


Apa III / The Water III / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x90 cm / 2015

4648


Ierbar Herbarium 2 0 1 4 -2 0 1 6


Ierbar IX / Herbarium IX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x40 cm / 2016

50


Ierbar VIII / Herbarium VIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x40 cm / 2016

Ierbar V Herbarium V acrilic pe pânză acrylic on canvas 70x100 cm 2014

51


52


53


Ierbar II / Herbarium II / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 25x30 cm / 2016

54


Ierbar I / Herbarium I / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x25 cm / 2016

55


Ierbar VI / Herbarium VI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x90 cm / 2015

56


57


Ierbar VII / Herbarium VII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 40x40 cm / 2015

58


Ierbar III / Herbarium III / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 20x45 cm / 2015

59


Ierbar IV / Herbarium IV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 20x40 cm / 2015

6062


ĂŽntrepătrunderi Interconnections 2014, 2015


Întrepătrunderi V / Interconnections V / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x70 cm / 2015

64


Întrepătrunderi VII / Interconnections VII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x70 cm / 2015

Întrepătrunderi III Interconnections III acrilic pe pânză acrylic on canvas 70x100 cm 2014

65


66


67


Întrepătrunderi VI / Interconnections VI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2015

68


Întrepătrunderi IV / Interconnections IV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2015

69


Întrepătrunderi II / Interconnections II / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x70 cm / 2015

70


71


Întrepătrunderi I / Interconnections I / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 30x70 cm / 2015

72


73


Întrepătrunderi X / Interconnections X / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x70 cm / 2015

7476


Efemeride Ephemeridae 2011, 2012


Efemeride IV / Ephemeridae IV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2011

78


Efemeride I / Ephemeridae I / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2011

79


Efemeride XIII / Ephemeridae XIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2011

Efemeride X / Ephemeridae X / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2012

80


Efemeride V / Ephemeridae V / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2011

Efemeride VIII / Ephemeridae VIII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x65 cm / 2011

81


Efemeride IX / Ephemeridae IX / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x80 cm / 2011

82


Efemeride XI / Ephemeridae XI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2012

83


Efemeride VII / Ephemeridae VII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas/ 50x70 cm / 2011

Efemeride VI / Ephemeridae VI / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2011

84


Efemeride XIV / Ephemeridae XIV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2012

Efemeride XII / Ephemeridae XII / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2012

85


Efemeride II / Ephemeridae II / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x60 cm / 2011

86


Efemeride III / Ephemeridae III / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 50x70 cm / 2011

87


Efemeride XV / Ephemeridae XV / acrilic pe pânză / acrylic on canvas / 60x80 cm / 2011

88
Radu Șerban – Artist vizual Născut la Cluj-Napoca în 11 octombrie 1960. Are cetățenie româno-canadiană. Reședința și atelierul în Cluj-Napoca. Profesor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca.

Educație: 2006 – D octor în Arte Vizuale - Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca; 1999 – D igital Media Studios, Toronto, Canada. specializarea: web designer; 1987 – Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, specializarea: pictură, profesor desen, clasa prof. Marius Cilievici.

Burse și stadii de documentare: 1997-2000 – s tadiu de documentare și cercetare individuală, Toronto, Canada; 1995 – Bursă de documnetare la Centrul de Arte Contemporane „Reina Sofia”, Madrid, Spania; 1994 – Bursă de documnetare la Accademia di Romania, Roma, Italia.

Membru al asociaţiilor profesionale: –d in 1990 membru titular al U.A.P. (Uniunea Artiștilor Plastici) din România; 1990-1996 – membru A.I.A.P. (International Association of Art) UNESCO; 1997-2004 – m embru V.A.O. (Visual Arts Ontario) Canada.

Expoziții personale în România și străinătate: 2016 – „Glissando”, Pictură, galeria „Arcade 24”, Bistrița; 2013 – „Altera Natura”, Pictură, galeria Centrului de Cultură și Artă Sălaj, Zalău; – „ Efemeride”, Pictură, spațiul de artă contemporană M2, Cluj-Napoca; 2012 – „ Reverberații”, Pictură, Desen, Obiect Artistic și Multimedia, Muzeul de Artă Comparată Sângeorz-Băi; 2011 – „ Memories. The final image", Print digital, Galeria „Mirionima”, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia; 2010 – „TransAparențe", Pictură, Desen, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; – „ Amintiri despre gânduri", pictură/multimedia, Galeria Horeb, Cluj-Napoca; – „ Recursive Images” - Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A; 2009 – „ Locuri, lucruri şi chipuri închipuite”, Pictură, Galeria UAP, Sibiu; 2008 – „ Cutia cu amintiri”, Pictură, obiect artistic, multimedia, Galeria Apollo, Bucureşti; 2007 – P ictură, Salonul Artiştilor Români de Pretutindeni, Festivalul Callatis; 2006 – „ Urme”, Pictură, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; – „Urme/Stări”, pictură, Galeria „Frezia”, Dej; 2004 – „ Objects from within II”, Pictură, Spoon Gallery, Toronto, Canada; 2002 – „ Objects from within I”, Pictură, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 – „ Paintings & Objects”. Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 – „ Drawings & Paintings II”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 – „ Drawings & Paintings I”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 – „ Desemne”, Galeria „Pantheon", Universitatea de Artă şi Design, Cluj; 1994 – D esen şi Pictură, Accademia di Ramania, Roma, Italia; 1993 – Desen şi Pictură, Galeria UAP, Cluj; 1991 – Pictură, Galeria „Căminul Artei", Bucureşti.

91


Participări la expoziții de grup (selecții): 2016-2012 – E xpoziția Simpozionului Internaționalde Arte Vizuale „Arta în Grădină”, Centrul de Cultură și Artă Sălaj; 2016 – Art Bunavestire, Negrești-Oaș; 2015, 2014 – Târgul de Artă “Art Safari”, București; 2014 – Expoziția Simpozionului de Artă „Creștinismul în Dobrogea”, Muzeul de Artă Constanța; – E xpoziţia „Şcoala de Artă de la Cluj”, Galeria de Artă Contemporană SOKÓL, Nowy Sacz, Polonia; – „ Incident III – Accident” expoziție internaționala de artă contemporană, Częstochowa Muzeum, Galeria Konduktorownia; 2013, 2011, 2009, 2007 – Bienala de pictură Arad; 2013 – „ After Emotions” Salonul Național de Arte Plastice, galeria „Theodor Pallady", Iași; – E xpoziția „Colecția Lucian Pop II”, Muzeul Brukenthal, Sibiu; 2012, 2011 – E xpoziția națională „Grafica Românească”, București; 2012 – „ Salon pe Balcon”, Muzeul de Artă Cluj-Napoca; – E xpoziția „Motion / Emotions”, AnnArt Gallery, București; – E xpoziția „Colecția Lucian Pop I”, Muzeul Brukenthal, Sibiu; – E xpoziția „Motion / Emotions”, galeria Hangar, Cluj-Napoca; – „ Illusionary Stills” Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 2011 – B ienala de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, ediția a XII-a; – S alonul național de artă contemporană, Râmnicu Vâlcea; 2010 – Bienala de grafică, Sfântu Gheorghe; – E xpoziţia „Ceaţa”, Muzeul de Artă din Zalău, Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; 2009, 2008 – E xpoziţie de grup, JasonDeanArt Gallery, Londra, Marea Britanie; 2009 – E xpoziție de grup, Muzeul Național de Artă Contemporană, București; 2008 – „ Neo Real”, expoziţia profesorilor de la UAD, Muzeul de Artă din Cluj; 2007 – „Artiști clujeni”, Galeria Senso, București; – „ Natural/Artificial”, Galeria Casa Matei, UAD Cluj-Napoca; 2006 – S alonul Naţional de Artă, Sala Parlamentului, Bucureşti; 2005 – „ ArtEast”, expoziţia profesorilor UAD Cluj, Galeria UAP Cluj-Napoca; 2002 – Târgul Internaţional de Artă Toronto, Canada; 1999 – E xpoziţie de grup, Joseph D. Carrier Art Gallery, Columbus Center, Toronto, Canada; 1998 – A l XI-lea Salon Anual de Miniatură, Michael Gibson Gallery, London, Canada; – B ienala Internaţională de Miniatură, Ville - Marie, Quebec, Canada; 1997 – E xpoziţie de pictură românească, De Boog Gallery, Ijsselstein, Olanda; 1996 – Trienala de Pictură, Sofia, Bulgaria; 1992 – E xpoziţia „Ecce Homo", Galeria Orizont, Bucureşti; 1991 – E xpoziţie de pictură românească, Zwolle, Olanda; – E xpoziţia concursului Galeriei Dominus, Bucureşti; – E xpoziţia „Ecce Homo", Galeria UAP, Cluj-Napoca; 1990 – E xpoziţia festivă „Mihai Eminescu”, Sălile Dalles Bucureşti; 1989 – E xpoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti; 1988 – Bienala Tineretului, Baia-Mare; 1987 – E xpoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti. Începând din anul 1991, a participat la majoritatea expozitiilor anuale organizate de Filiala UAP din Cluj-Napoca

92


Premii/distincții/nominalizări: 2014 – Trofeul pentru Excelență din partea Ministerului Culturii, pentru organizarea Simpozionului de Arte Vizuale „Arta în Grădină”; 2011 – N ominalizat la premiul pentru pictură în cadrul Bienalei de Artă Plastică „Lascăr Vorel”, Piatra Neamț, ediția a XII-a; 1993 – P remiul pentru Tineret al U.A.P. din România; 1993 – Premiul BRCE, Bucureşti; 1992 – P remiul pentru Tineret al U.A.P. (premiu colectiv); 1992 – P remiul S.I.B.C.O. acordat cu ocazia concursului de pictură tânără al galeriei „Dominus", Bucureşti; 1985 – P remiul pentru Pictură al U.A.P., Tabăra studenţească de Pictură Gurghiu-Mureş.

Contact: Str. Albac nr. 19, ap. 23, Cluj-Napoca; Mobil: 0745 055 410, E-mail: contact@raduserban.ro, Website: www.raduserban.ro

Radu Şerban – Visual artist Born in Cluj-Napoca, Romania, on October 11th 1960. Citizen of both Romania and Canada. Residence and studio are in Cluj-Napoca. Professor at the University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania. Education: 2006 1999 1987

– g ranted a PhD degree in Visual Arts at the University of Art and Design in Cluj-Napoca, Romania; – g raduated from graphic and web design courses from Digital Media Studios in Toronto, Canada; – g raduated the Institute of Fine Arts "Nicolae Grigorescu", Bucharest, Romania, specialization: painting, drawing teacher, prof. Marius Cilievici’s class.

Scholarships and research stays: 1997-2000 – individual research, Toronto, Canada; 1995 – S cholarship - Madrid, Spain, Reina Sofia Center of Contemporary Art; 1994 – S cholarship - Rome, Italy, Accademia di Romania. Professional associations: Since 1990 member of U.A.P. (Union of Artists) in Romania; 1990-1996 – m ember of International Association of Art, UNESCO; 1997-2004 – m ember of Visual Arts Ontario in Canada. Solo exhibitions in Romania and abroad: 2016 – " Glissando”, Painting, “Arcade 24” Art Gallery, Bistrița, Romania; 2013 – "Altera Natura", Painting, Gallery of Art and Culture Centre, Zalau, Romania; – " Ephemeridae", Painting, M2 Contemporary Art Space, Cluj-Napoca, Romania; 2012 – " Reverberations", Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Sîngeorz-Băi Comparative Art Museum, Romania; 2011 – " Memories. The final image", Photo and digital print, Mirionima Gallery, Accademia di Belle Arti di Macerata, Italia;

93


2010 2009 2008 2007 2006 2004 2002 1999 1998 1997 1996 1994 1993 1991

– " TransAppearences", Painting, Drawing, Art Object and Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; – " Memories of Thoughts", Painting/Multimedia, Horeb Gallery, Cluj-Napoca, Romania; – “ Recursive Images” - Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A; – " Places, Things and Imagined Portraits", Painting, Union of Artists Gallery Sibiu, Romania; – " The Box of Memories", Installation, Multimedia and Painting, Apollo Art Gallery, Bucharest, Romania; – P ainting, Callatis Festival, Mangalia, Romania; – " Traces", Painting, Art Objects, Multimedia, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; – " Traces/Moods", Painting, Frezia Gallery, Dej, Romania; – " Objects from within II”, Painting, Spoon Art Gallery, Toronto, Canada; – " Objects From Within I", Painting, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; – " Paintings & Objects", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; – " Drawings & Paintings II", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; – " Drawings & Paintings I", Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; – " Desemne", Pantheon Gallery, Academy of Visual Arts, Cluj-Napoca, Romania; – " Drawing and Painting”, Accademia di Romania, Rome, Italy; – " Drawing and Painting”, Union of Artists Gallery, Cluj-Napoca, Romania; – " Painting”, Caminul Artei Gallery, Bucharest, Romania.

Group Exhibitions in Romania and abroad (selections): 2016-2012 – International Symposium of Visual Arts exhibition "Art in the Garden" Art and Culture Centre, Zalau, Romania; 2016 – Art Bunavestire, Negrești-Oas, Romania; 2015, 2014 – A rt Fair "Art Safari", Bucharest, Romania; 2014 – S ymposium Art Exhibition "Christianity in Dobrogea" the Constanta Art Museum, Romania; – T he exhibition "Art School in Cluj", Contemporary Art Gallery Sokol, Nowy Sacz, Poland; – " Incident III - Accident" international exhibition of contemporary art, Częstochowa Muzeum Gallery Konduktorownia; 2013, 2011, 2009, 2007 – Painting Biennial Arad, Romania 2013 – "After Emotions" National Exhibition of Fine Arts, Gallery "Pallady", Iasi, Romania; – T he exhibition "Lucian Pop Collection II" Museum Brukenthal, Sibiu, Romania; 2012, 2011 – N ational exhibition "Romanian Graphics’s“ Bucharest, Romania; 2012 – "Art on the Balcony", Museum of Art, Cluj-Napoca, Romania; – T he exhibition "Motion / Emotions" AnnArt Gallery, Bucharest, Romania; – T he exhibition "Lucian Pop Collection I" Museum Brukenthal, Sibiu, Romania; – E xpoziția “Motion / Emotions”, galeria Hangar, Cluj-Napoca, Romania; – " Illusionary Stills” Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 2011 – F ine Art Biennale "Lascar Vorel", Twelfth Edition, Piatra Neamt, Romania; –N ational Salon of Contemporary Art, Ramnicu Valcea, Romania;

94


2010

– Graphic Biennale, St. George, Romania; – T he exhibition "Fog", Zalau Museum of Art and Museum of Art in Cluj-Napoca, Romania; 2009, 2008 – G roup exhibition "JasonDean” Art Gallery, London, UK; 2009 – G roup Exhibition, National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romania; 2008 – " Neo Real" the exhibition of the professors from the University of Art and Design, Museum of Art Cluj-Napoca, Romania; 2007 – "Artists of Cluj" Senso Gallery, Bucharest, Romania; – " Natural / Artificial" Matthew House Gallery, UAD Cluj-Napoca, Romania; 2006 –N ational Art Salon, Hall of Parliament, Bucharest, Romania; 2005 – "ArtEast" UAD Cluj teachers exhibition, Artists Union Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 2002 – International Art Fair, Toronto, Canada; 1999 – G roup Exhibition, Joseph D. Carrier Art Gallery, Columbus Centre, Toronto, Canada; 1998 – Eleventh Annual Salon of Miniature, Michael Gibson Gallery, London, Canada; – B iennial International Miniature Ville - Marie, Quebec, Canada; 1997 – Romanian Painting Exhibition, Gallery De Boog, Ijsselstein, Netherlands; 1996 – Triennial of Painting, Sofia, Bulgaria; 1992 – T he exhibition "Ecce Homo", Orizont Gallery, Bucharest; 1991 – R omanian Painting Exhibition, Zwolle, Netherlands; – E xhibition of painting competition organized by Dominus Gallery, Bucharest, Romania; –T he exhibition "Ecce Homo", UAP Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 1990 – Festive exhibition dedicated to Mihai Eminescu, Dalles Gallery, Bucharest, Romania; 1989 –R epublican Youth Exhibition, Bucharest, Romania; 1988 – Youth Biennial, Baia-Mare, Romania; 1987 –R epublican Youth Exhibition, Bucharest, Romania.

Since 1991, he attended most of the annual exhibitions organized by UAP, Branch of Cluj-Napoca Awards: 2014 2011 1993 1993 1992 1992 1985

– Trophy for Excellence from the Ministry of Culture for organizing the Symposium of Visual Arts "Art in the Garden"; – N ominated for painting award at "Lascar Vorel" Art Biennial, Piatra-Neamt, Romania; – Award for young artists of the Artists’ Union in Romania; – B.R.C.E. Award, Bucharest; – Award for young artists of the Artists’ Union in Romania (collective award); – S .I.B.C.O. Award, painting contest for young artists organized by the "Dominus" Gallery, Bucharest; – P ainting award of the Artists’ Union in Romania – Student Painting Camp Gurghiu-Mureş, Romania.

Contact: Str. Albac nr. 19, ap. 23, Cluj-Napoca; Mobil: 004 0745 055 410 E-mail: contact@raduserban.ro Website: www.raduserban.ro

9597


WWW.RADUSERBAN.RO 98