Radu Serban, TransAparente, 2010

Page 1Radu Şerban

TransAparenţe TransAppearences

Consiliul judeŢean cluj Muzeul de artĂ cluj-napoca County Council Cluj Cluj-Napoca Art Museum

4 » Byzantium 1988-1998 PicturĂ, desen, obiect painting, drawing, object

14 » Peisaje inventate INVENTED LANDSCAPES 2004-2009 PicturĂ / Painting

20 » FEMEIA THE WOMAN 2008 PicturĂ / Painting

26 » Chipuri Închipuite IMAGINED PORTRAITS 2006-2010 PicturĂ / Painting

32 » imaginea imaginii IMAGES OF THE IMAGE 2008 tipar digital pe pÂnzĂ digital printing on canvas

36 » Figuri neidentificate UNIDENTIFIED CHARACTERS 2006-2008 animaŢie, col a j digital, Tipar digital animation, digital coll age, digital printing

40 » Patina zidului THE PATINA OF THE WALL 2008-2010 PicturĂ / Painting


Radu Şerban - 50 Radu Şerban aparţine unei generaţii privilegiate de creatori despre a căror viaţă artistică se poate spune că a început de două ori: înainte şi după anul 1989. Anii de dinainte de '89 au însemnat pentru el, ca pentru mulţi alţi pictori români aflaţi acum în jurul vârstei de 50 de ani, o fremătată căutare a unui parcurs artistic propriu, a cărui capăt se afla în anii de studiu, pendulând între idealurile vânturate de profesori, albumele şi biografiile romanţate ale artiştilor clasici şi ceea ce mai răzbătea în sistemul social închis de atunci dinspre fascinantul parcurs al artei din lumea liberă. La acest ultim capitol, în istoria personală a lui Radu Şerban a intervenit un eveniment memorabil, reţinut ca atare şi acum după peste 30 de ani: expoziţia de artă americană „Artistul la lucru în America”, deschisă la Bucureşti dar şi la Cluj în anul 1979. Tablourile din care răzbătea suflul libertăţii semnate de Pollock, Rauschenberg, Johns şi de alţi artişti americani ale căror lucrări puteau fi văzute pentru prima dată într-o Românie ce nu părăsise decât la nivelul declaraţiilor estetica realismului socialist, au amprentat puternic retina absolventului liceului de artă clujean de atunci, educat în spiritul unui interes preponderent pentru figura umană, mânată în ţarcul strâmt al unei ideologii ce se declara fariseic în serviciul poporului. Încă din anii de liceu însă, înaintea întâlnirii cu selecţia semnificativă din amintita expoziţie americană, Radu Şerban manifestă o predilecţie pentru echivalenţe geometrizante ale figurativului, o paletă ce reflecta mai degrabă un interes pentru tonuri stinse, rupte, decât pentru garniturile de culori „frecventate” de mediile artistice locale. Anii de studii care au urmat la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti l-au marcat mai degrabă ca martor la efervescenţa pe care grupul „Prolog” a produs-o în arta României de atunci, prin breşa făcută în angrenajul artei oficiale, sau de expoziţiile lui Horia Bernea, Marin Gherasim, Sorin Dumitrescu sau Horia Paştina, receptate în epocă atât ca recuperatoare ale unei identităţi spirituale pierdute cât şi ca formă de disidenţă-rezistenţă la presiunea unui regim ce făcea din arta plastică o anexă la consolidarea cultului quasi-faraonic al lui Nicolae Ceauşescu. O pictură ce tatona mijloacele mărturisirii unei spiritualităţi de care arta oficială era străină, cu trimiteri la structurile picturale ale artei religioase din Bucovina, susţinută de tehnica temperei cu ou specifică artei icoanelor pe lemn, era direcţia preocupărilor lui Radu Şerban în momentul schimbării paradigmei politice adusă de sfârşitul anului 1989 în România. Anii care au urmat au însemnat maturizarea acestor mijloace şi abordarea unei direcţii confluente până la un punct cu curentul de expresie neo-ortodoxă afirmat la Bucureşti în anii '90 faţă de care Radu Şerban a păstrat totuşi o distanţă prin recursul la un figurativism non-manifest, exprimat mai

degrabă prin aluzii formale dacât printr-o epifanie plastică a unui inventar tematic religios. Totodată, noile condiţii sociopolitice de după 1989 i-au permis accesul în spaţii culturale fundamentale pentru formarea artistică cum au fost stagiile din Italia (1994) şi Spania (1995) sau îndelungatul sejur canadian (1997-2000). Deşi provocatoare, realităţile artistice întâlnite în aceste spaţii culturale nu îl influenţează decisiv, sau mai degrabă nu determină schimbări majore imediat observabile, deşi acest lucru se va produce în timp. „Spaima de a nu-mi pierde propria identitate m-a întors la un fond păstrat ca o certitudine în memoria şi în gândul meu” spune artistul în lucrarea de doctorat susţinută la Universitatea de Artă din Cluj. Cu adevărat, interesul pentru figura umană nu a fost abandonat niciodată cu toate că abordarea acesteia a cunoscut în ani expresii diverse, aflate într-o succesiune organică în raport cu propriile faze ale achiziţiilor artistice personale, cu experienţa artistică şi de viaţă acumulată treptat. Felul în care este tratată figura umană rămâne la Radu Şerban un fin barometru al dezvoltării sale artistice, ea rămânând, chiar prin absenţă, principalul vector de diseminare a mesajului artistic. Astfel, începutul anilor '90 au însemnat încă un interes pentru figura umană redată în concordanţă cu structurile constitutive ale corpului uman, chiar dacă concomitent a operat simplificări şi reducţii a căror sens era exclusiv de natură plastică. Cu toate acestea, lumina modela încă formele şi, spaţialitatea, în sensul redării celei de a treia dimensiuni, era o componentă atent gestionată. Treptat figura umană îşi pierde consistenţa corporală în joc intrând contaminări din zona icoanelor de Nicula, a artei naive, înglobând o ingenuitate ce le apropie de candoarea desenelor copiilor. Ele nu rămân insularizate doar în această componentă deoarece figurii umane i se asociază alte elemente ce o înglobează în universuri rustice sau populează diverse spaţii asociate temelor anterioare (Byzantium), părăsind suprafeţele bidimensionale şi invadând teritoriul unor obiecte spaţiale pe suprafaţa cărora intră în relaţie cu componente de factură eminamente plastică. Indiferent de ciclul cărora îi pot fi asociate (Femeia, Chipuri închipuite), figura umană capătă treptat un rol secundar atât ca semnificaţie cât şi ca pondere în spaţiul plastic, în favoarea compoziţiei generale a suprafeţei, care mizează tot mai mult pe relevarea unui discurs al formelor şi culorilor cu valoare plastică în sine. Astfel, din ultimele cicluri de lucrări (Patina zidului, Peisaje inventate) figura umană se volatilizează treptat sau dispare făcând loc unui spectacol plastic a cărui miză poate fi chiar înglobarea fiinţei umane într-un amalgam existenţial ce conduce finalmente la dispariţia sa efectivă.


Dispariţia figurii umane de pe coordonatele telurice coincide cu abordarea unei noi teme, „Figuri neidentificate” prin intermediul tehnicilor digitale de fotografie şi animaţie computerizată. De o corporalitate evanescentă, vag umanoidă, dependentă în vizualizare de fascicolul de lumină al proiectorului sau al ecranului video, acest nou ciclu de lucrări induce ideea unei dimensiuni transcendente ce rămâne în sfera interesului pentru spiritual, niciodată abandonată de Radu Şerban. Este vorba însă de o dimensiune spirituală în care este semnalată mai degrabă certitudinea unei prezenţe, a unui dublu, a unei „călăuze”, de factură imaterială, pe care lumina fizică a proiectorului o susţine ideatic, decât o relaţie care se instituie în principal prin adeziunea la un set de practici religioase. Aflat acum într-un moment în care rotunjimea vârstei poate face tentante anumite concluzii, Radu Şerban se află, cred, mai degrabă, la începutul unei noi etape artistice decât la ceasul bilanţului. Dinamica programului său personal a cărui deviză pare a fi „ora et labora”, natura sa atentă şi reflexivă, aportul de inteligenţă, creativitate şi originalitate surprinzătoare cu fiecare apariţie în expoziţii fac din Radu Şerban un artist de la care putem aştepta revelarea prin artă a unor sensuri încă ascunse ale experienţei noastre umane.

Radu Radu Şerban belongs to a privileged generation of creators whose artistic lives can be said to have started twice: once before and once after 1989. His years of study at the Nicolae Grigorescu Fine Arts Institute in Bucharest, marked him rather as a witness to the effervescence triggered by the „Prologue” group in the art of that period in Romania, through the breach it created through the official art mechanism or the exhibitions signed by Horia Bernea, Marin Gherasim, Sorin Dumitrescu and Horia Paştina that were received at that time both as recoverings of a lost spiritual identity and as a form of dissidence-resistance against the pressure of a regime that made art an annex to the consolidation of Nicolae Ceauşescu’s quasi-pharaonic cult. At the time of change in Romania’s political paradigm in the end of year 1989, Radu Şerban was preoccupated in the direction of a painting that explored the means of expressing a spirituality foreign to the official art, one referring to the pictorial structures of wall painting religious art in Bucovina, in the technique of egg tempera, typical for icons on wood. The following years lead to the maturing of these means and the approach of a direction interfluent up to a point with the neoorthodox expression trend that became noted in Bucharest during the 90s. Radu Şerban nevertheless maintained a certain distance against this trend by turning to a non-manifest figurativeness rather expressed through formal allusions than through an artistic

epiphany of a religious inventory of themes. In the same time, the new social and political conditions after 1989 allowed him access to cultural areas fundamental to his artistic development, such as his research stays in Italy (1995) and Spain (1996), or his long Canadian sojourn (1997-2000). Gradually, the human figure lost in corporeal consistency, the artist bringing into play contaminations with the icons created in Nicula and naive art, incorporating an ingenuity that brings his characters closer to the candor in children’s drawings. They do not remain isolated in this component because the human figure is associated to other elements that incorporate it in rustic universes or populate various spaces associated to previous themes (Byzantium), abandoning two-dimensional surfaces and invading the territory of objects in space, on the surfaces of which they relate to largely plastic components. No matter the cycles to which they can be associated (The Woman, Imagined Portraits), his human figures gradually acquire a second-degree role, both as meaning and in importance in the visual field, in favor of the surface’s general composition that aims increasingly at revealing a discourse of shapes and colors holding plastic value in themselves. Therefore, in his last cycles of works (The Patina of the Wall, Invented Landscapes), the human figure gradually evaporates or simply disappears, making way for a visual spectacle whose aim can even be that of integrating the human being in an existential amalgam that leads, eventually, to its actual disappearance. The disappearance of the human figure from the telluric coordinates coincides with the artist’s approach of a new theme – Unidentified Characters – through the means of digital photography techniques and computer animation. This spiritual dimension is nevertheless rather signaled by the certainty of a presence, of a double, of an immaterial „stalker” that the physical light of the projector ideatically supports, than by a relation mainly instituted through one’s adherence to a set of religious practices. The dynamics of his personal schedule, apparently marked by the motto „ora et labora”, his attentive and reflexive nature, his plus of intelligence, creativity and surprising originality with each new exhibition made Radu Şerban an artist from whom we can expect the revelation through art of still hidden meanings of our human experience.

Călin Stegerean director al Muzeului de Artă Cluj-Napoca director of Cluj-Napoca Art Museum


Byzantium 1988-1998

ÎmbrĂţişare Embrace CĂrbune, tuŞ, col a j/hÂrtie Charcoal, ink, coll age /paper 91cm x 137cm 1994Unu/Doi One/Two CĂrbune, tuŞ, col a j/hÂrtie Charcoal, ink, coll age /paper 9ocm x 120cm 1996


Intrare Entrance Temper a cu emulsie de ou/pÂnz Ă Egg temper a /canvas 145cm x 230cm 1992

Expresie I Expression I Temper a cu emulsie de ou/hÂrtie Egg temper a /paper 29cm x 42cm 1994

Expresie II Expression II Temper a cu emulsie de ou/hÂrtie Egg temper a /paper 29cm x 42cm 1994

Expresie III Expression III Temper a cu emulsie de ou/hÂrtie Egg temper a /paper 29cm x 42cm 1994


Ştefan Stephan temper a cu emulsie /pÂnz Ă Egg temper a /canvas 50cm x 60,5cm 1994

Reverie Dreaming Ulei/pÂnz Ă Oil /canvas 45cm x 50cm 1991

Cuplu Couple temper a cu emulsie /pÂnz Ă Egg temper a /canvas 45cm x 50cm 1996


Cina The Supper TehnicĂ mix tĂ /lemn Mixed media / wood 18cm x 42cm x 13,5cm 1997


Figură şi fereastră Face and Window Temper a cu emulsie /pÂnz Ă Egg temper a /canvas 115cm x 145cm 1995

10


Uşă de biserica Church Door CĂrbune /hÂrtie Charcoal /paper 200cm x 120cm 1994

11


Armură Armor Temper a cu emulsie /pÂnz Ă Egg temper a /canvas 145cm x 115cm 1995

12


Treimea The Trinit y CĂrbune /hÂrtie Charcoal /paper 100cm x 140cm 1993

Botezul The Baptism TehnicĂ mix tĂ /hÂrtie Mixed media /paper 7,5cm x 12,5cm 1996

Iisus Jesus TehnicĂ mix tĂ /hÂrtie Mixed media /paper 6cm x 5cm 1996

Rugăciune Prayer TehnicĂ mix tĂ /hÂrtie Mixed media /paper 8cm x 8cm 1996

Suferinţă Sufferance TehnicĂ mix tĂ /hÂrtie Mixed media /paper 10cm x 8cm 1996

13


PEISAJE INVENTATE Invented Landscape 2004-2009

Peisa j inventat II Invented L andscape II Ulei/pÂnz Ă Oil /canvas 45cm x 50cm Detaliu Detail 2004

14


15


Peisa j inventat VI Invented L andscape VI Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 60cm Detaliu Detail 2009

16


Peisa j inventat V Invented L andscape V Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 60cm Detaliu Detail 2009

17


Peisa j inventat IV Invented L andscape IV Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 50cm Detaliu Detail 2008

18


Peisa j inventat VII Invented L andscape VII Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 60cm Detaliu Detail 2009

19


FEMEIA THE WOMAN 2008

20


Expresie primitivă Primitive Expression Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 18cm 2008

21


Nud alb White Nude Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 29cm 2008

22


În apă In the Water Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 29cm 2008

23


Balerina Ballerina Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 30cm 2008

Inocenţă Innocence Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 30cm 2008

24


Profil Profile Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 30cm 2008

Rel a x are Rel a x ation Acrilic/hÂrtie cer atĂ Acrylic/ wa xed paper 21cm x 30cm 2008

25


CHIPURI Închipuite Imagined Portraits 2006-2010

Pe gânduri Thinking Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 50cm 2008

26


27


Transparenţe Transparences Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 61cm 2010

28


Ascet Ascetic Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 56cm x 61cm 2006

Profil gri Gray Profile Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 60cm 2008

Privire Gl ance Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 60cm 2008

29


Chip închipuit I Imagined Portrait I Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 60cm 2008

PRIVIRE în TIMP GLENCE THROUGH TIME Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 50cm 2008

30


Chip închipuit III Imagined Portrait III Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 40cm x 60cm 2008

Figură cu contur Figure with a contour Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 70cm 2009

31


IMAGINEA IMAGINII IMAGES OF THE IMAGE 2008

INTERIORUL The INTERIOR tuŞ, ulei / sticl Ă, refle xie În apĂ, luminĂ, tipar digital pe pÂnz Ă ink, oil / gl ass, water reflection, light, digital print on canvas 90cm x 120cm 2008

32


33


Familia the family l ampa the L amp Şura The barn stel a j Old Shelves SOBA the OLD stove FEREASTRA The WINDOW tuŞ, ulei / sticl Ă, refle xie În apĂ, luminĂ, tipar digital pe pÂnz Ă ink, oil / gl ass, water reflection, light, digital print on canvas 90cm x 120cm 2008

34


35


FIGURI NEIDENTIFICATE UNIDENTIFIED CHARACTERS 2006-2008

Pagina / Page 38 Animaţie digital ă, Col a j & Tipar digital Digital animation, Digital coll age & printing 29cm x 41cm Pagina / Page 39 Animaţie digital ă, Col a j & Tipar digital Digital animation, Digital coll age & printing 41cm x 29cm

36


37


38


39


PATINA ZIDULUI The Patina of the Wall 2008-2010

40


41


Patina zidului VI The Patina of the Wall VI Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 145cm x 187cm 2010

42


43


Patina zidului II The Patina of the Wall II Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 70cm x 50cm 2009

44


Patina zidului III The Patina of the Wall III Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 70cm x 50cm 2009

45


Patina zidului III The Patina of the Wall IV Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 39cm x 39cm 2010

46


Patina zidului V The Patina of the Wall V Acrilic/pÂnz Ă Acrylic/canvas 50cm x 50cm 2010

47


Radu Ĺžerban 01.11.2010

48


TransAparenţa se referă la o lume nou creată, cu o realitate spirituală specifică, în care referentul obiectual este transpus într-o imagine autonomă, fără suport narativ. TransAparenţa poate fi jocul secund, jocul minţii care operează cu concepte plastice, jocul inefabil al sentimentelor şi, desigur, este totodată jocul limbajului. Consider că activitatea mea artistică din ultimii douăzeci de ani se poate uşor circumscrie acestui concept, pentru că el însumează unii termeni ai experienţei realului (ai experienţei trăite): descoperirea, uimirea, bucuria, împlinirea, obsesia şi termenii experienţei limbajului vizual: sinteza, reformularea, adecvarea, spontaneitatea, gestul, revenirea, ludicul.

TransAppearance refers to a newly-created world with a specific spiritual reality, in which the referent object is transposed in an autonomous image, without a narrative support. The transAppearance can also be the background game, the game of the mind that operates with artistic concepts, the ineffable game of feelings and is, of course, in the same time, the game of language .

I believe that my artistic activity over the past twenty years can be easily framed by this concept, because it brings together certain terms of experiencing reality (the lived experience): discovery, amazement, happiness, fulfillment, obsession and the terms of experiencing the visual language: synthesis, reformulation, adequateness, spontaneity, gesture, rebecoming, and playfulness.

Lucrările care compun catalogul au fost grupate în şapte cicluri distincte, având ca reper perioada de timp în care acestea au fost realizate, stilistica imaginii şi soluţiile tehnice abordate. Există, în succesiunea de lucrări, o mare varietate a Imaginii Finale, bazată pe diferenţierea de dimensiuni (de la dimensiuni mici la cele foarte mari), de suport (lemn, hârtie, pânză), de tehnici (de la cele tradiţionale, cum ar fi pictura în emulsie de ou pe suport de lemn preparat, la tehnici actuale, animaţie digitală şi print digital), de stilistică (de la un pronunţat caracter figurativ decantat, la o abstractizare aluzivă).

The works in this catalogue have been grouped in seven distinct cycles, according to the time when they were created, the stylistic of the images and the employed technical solutions. In the succession of works, the Final Image is extremely varied based on the difference in dimensions (from very small to very large formats), primary material (wood, paper, canvas), technique (from traditional ones, such as eggemulsion painting on prepared wooden board, to present-day ones, such as digital animation and digital print), and style (from a strong figurative decanted character, to allusive abstraction) of each individual artwork.

Ciclurile selectate sunt următoarele: Byzantium (1988-1998), Peisaje inventate (2004, 2009), Femeia (2008), Chipuri închipuite (2006-2010), Imaginea Imaginii (2008), Figuri neidentificate (2006, 2007), Patina zidului (2008-2010).

The following cycles have been selected: Byzantium (1988-1998), Invented Landscapes (2004, 2009), The Woman (2008), Imagined Portraits (2006-2010), Images of the Image (2008), Unidentified Characters (2006, 2007), and The Patina of the Wall (2008-2010).

În acest catalog nu au fost incluse majoritatea lucrărilor realizate în Canada între 1998 şi 2002, precum şi ciclurile Urme (2005, 2006), Cutia cu amintiri (2005, 2006), Paralele (2008) şi Obiecte efemere (2007-2009).

Most of the works created in Canada between 1998 and 2002 have not been included in this catalogue, also the cycles Traces (2005, 2006), The Box with Memories (2005, 2006), Parallels (2008) and Ephemeral Objects (2007-2009).

49


Radu Şerban

Radu Şerban s-a născut la Cluj în 11 octombrie 1960. A absolvit Liceul de Arte Plastice din Cluj şi Universitatea de Artă din Bucureşti, Secţia Pictură, clasa prof. Marius Cilievici, promoţia 1987. Din 1990, Radu Şerban este membru al U.A.P. România şi cadru didactic la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca. În anul 1996 obţine Diploma de Doctor în Arte Vizuale. În prezent este conf. univ. dr. la aceeaşi instituţie. Burse şi stagii de documentare 1997-2000 Stagiu de documentare şi cercetare individuală, Toronto, Canada; 1995 Bursă de documentare la Centrul de Artă Contemporană Reina Sofia - Madrid, Spania; 1994 Bursă de documentare la Accademia di Romania – Roma, Italia. Expoziţii personale în ţară şi străinătate 2010 „TransAparenţe”, Pictură, Desen, Obiect, Multimedia, Muzeul de Artă din ClujNapoca; „Amintiri despre ganduri”, Pictura/ Multimedia, Galeria Horeb, Cluj-Napoca; 2009 „Locuri, lucruri şi chipuri închipuite”, Pictură, Galeria UAP, Sibiu; 2008 „Cutia cu amintiri”, Grafică şi Obiect, Galeria „Apollo”, Bucureşti; 2008 Pictură, „La Galerie”, ClujNapoca; 2007 Pictură, Salonul Artiştilor Români de Pretutindeni, Festivalul Callatis; 2007 „Gri”, Pictură, Galeria 7+, Turda; 2006 „Urme”, Pictură, Obiect, Multimedia,

50

Muzeul de Artă din Cluj-Napoca; 2006 „Urme/Stări”, Pictură, Galeria „Frezia”, Dej; 2004 „Objects from within II”, Pictură, „Spoon” Gallery, Toronto, Canada; 2002 „Objects from within I”, Pictură, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 „Paintings & Objects”. Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 „Drawings & Paintings II”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 „Drawings & Paintings I”, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 „Desemne”, Galeria „Pantheon”, Universitatea de Artă şi Design, Cluj; 1994 Desen şi Pictură, Accademia di Ramania, Roma, Italia; 1993 Desen şi Pictură, Galeria UAP, Cluj; 1991 Pictură, Galeria „Căminul Artei”, Bucureşti. ColaborĂri 2010 Cu Marius Lehene - profesor asociat la Colorado State University, Fort Collins, Co, USA. la proiectul „Recursive Images” Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A. Expoziţii de grup în ţară şi străinătate 2010 Expoziţia „Ceaţa”, Muzeul de Artă din Zalău; 2009 Salonul anual de artă al UAP Cluj – Muzeul de Arta Cluj-Napoca; 2009, 2008 Expoziţie de grup, JasonDeanArt Gallery, Londra, Marea Britanie; 2009, 2007 Bienala de pictură Arad; 2008 „Neo Real”, Expoziţia profesorilor UAD, Muzeul de Artă din Cluj; 2007 „Prezent”, Expoziţia profesorilor UAD, Muzeul de Artă din Cluj; 2007 „Natural/Artificial”, Casa Matei, UAD Cluj; 2006 Salonul Naţional de Artă, Sala Parlamentului, Bucureşti; 2005 „ArtEast”, expoziţia profesorilor UAD Cluj - Galeria UAP Cluj; 2002 Târgul Internaţional de Artă Toronto, Canada; 1999 Expoziţie de grup - Joseph D. Carrier Art Gallery, Columbus Center, Toronto, Canada; 1998 Al XI-lea Salon Anual de Miniatură, Michael Gibson Gallery, London, Canada; 1998 Bienala Internaţională de Miniatură, Ville- Marie, Quebec, Canada; 1998 Expoziţie de grup, Handsel Gallery, Santa Fe, New Mexico, U.S.A.;

1997 Expoziţie de pictură românească, De Boog Gallery, Ijsselstein, Olanda; 1996 Trienala de Pictură, Sofia, Bulgaria; 1992 Expoziţia „Ecce Homo”, Galeria Orizont, Bucureşti, România; 1991 Expoziţie de pictură românească, Zwolle, Olanda; 1991 Expoziţia concursului Galeriei Dominus, Bucureşti, România; 1990 Expoziţia festivă „Mihai Eminescu”, Sălile Dalles Bucureşti, România; 1989 Expoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti, România; 1988 Bienala Tineretului, Baia-Mare, România; 1987 Expoziţia Republicană a Tineretului, Bucureşti, România. Tabere de pictură 2010 Tabăra de pictură de la Sovata; 2009 Tabăra de Pictură de la Sighişoara, ediţia a doua; 2008 Tabăra de pictură de la Târgu Mureş; Tabăra de Pictură de la Sighişoara, prima ediţie; 2006 Tabăra de pictură de la Râmnicu-Vâlcea; 1991 Tabăra de Pictură de la Nicula; 1985 Tabăra studenţească de documentare şi creaţie din Mangalia; Tabăra studenţească de creaţie de la Gurghiu, Mureş; 1984 Tabăra studenţească de pictură şi desen din Călăraşi. Lucrări de artă în colecţii de stat şi private din România, Austria, Elveţia, Germania, Japonia, Canada şi S.U.A. Premii 1993 Premiul pentru Tineret al U.A.P. din Romania; 1993 Premiul B.R.C.E., Bucureşti; 1992 Premiul pentru Tineret al U.A.P. (premiu colectiv); 1992 Premiul S.I.B.C.O. acordat cu ocazia concursului de pictură tânără al galeriei „Dominus”, Bucureşti; 1985 Premiul pentru Pictură al U.A.P. - Tabăra studenţească de Pictură Gurghiu-Mureş. Contact Str. Albac nr. 19, ap. 23, Cluj-Napoca, România Mobil: 0745 055 410 E-mail: radu@raduserban.ro www.raduserban.ro


Radu Şerban was born in Cluj, Romania, on October 11th 1960. He is both a citizen of Romania and Canada. He graduated the Art High school in Cluj-Napoca and the Art University in Bucharest, Painting Department (1987), in Prof. Marius Cilievici’s class. Since 1990, Radu Şerban has been a member of the Unions of Artists in Romania (U.A.P.) and taught at the University of Art and Design in ClujNapoca where he is currently employed as lecturer. In 2006 he was granted a doctoral degree in Visual Arts. Scholarships and research stays 1997 - 2000 Individual research, Toronto, Canada; 1995 Scholarship - Madrid, Spain, Reina Sofia Center of Contemporary Art; 1994 Scholarship Rome, Italy, Accademia di Romania. Solo exhibitions in Romania and abroad 2010 TransAparenţe, Paintings, Drawings, Art Objects, Multimedia, Art Museum Cluj, Romania; 2010 - Painting/ Multimedia, Horeb Gallery, Cluj-Napoca, Romania; 2009 Paintings, Union of Artists Gallery Sibiu, Romania; 2008 Installation, Multimedia, and Painting – Apollo Art Gallery, Bucharest, Romania; 2008 Painting, „La Galerie”, Cluj-Napoca, Romania; 2007 Painting, Mangalia, Romania; 2007 Painting, 7+ Gallery, Turda, Romania; 2006 Painting, Art Objects, Multimedia, Art Museum Cluj, Romania; 2006 Painting, „Frezia” Gallery, Dej, Romania; 2004 Painting, „Spoon” Gallery, Toronto, Canada; 2002 Painting, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 Drawing and Painting - Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 Drawing and Painting, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 Drawing and Painting, Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1996 Drawing, "Pantheon" Gallery, Academy of Visual Arts, Cluj, Romania; 1994 Drawing and Painting, Accademia di Romania, Rome, Italy; 1993 Drawing and Painting Union of Artists Gallery, Cluj, Romania;

1991 Painting, "Caminul Artei" Gallery, Bucharest, Romania. Collective Projects 2010 with Marius Lehene - Associate Professor of Art Drawing, Program Coordinator, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A. on the project „Recursive Images”, Directions Gallery, Colorado State University, Fort Collins, Co, U.S.A. Group Exhibitions in Romania and abroad 2010 „Fog”, Art Museum Zalău, Romania; 2009 Annual Art Salon of the Artists’ Union, Art Museum Cluj-Napoca, Romania; 2009, 2008 Group exhibition, JasonDeanArt Gallery, London, UK; 2009, 2007 Art Biennial Arad, Romania; 2008 „Neo Real”, Art Museum Cluj, Romania; 2007 „Present”, Art Museum Cluj, Romania; 2007 "Natural/Artificial", Mathias House, Cluj, Romania; 2006 International Painting Biennial, Arad, Romania; 2006 group show, 7+ Gallery, Turda, Romania; 2006 National Art Show, Bucharest, Romania; 2005 "ArtEast", Cluj, Romania; 2002 Toronto International Art Fair; 2001 Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 2000 Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1999 Group exhibition, Joseph D. Carrier Art Gallery - Columbus Center, Toronto, Canada; 1998 Eleventh Annual Miniature Exhibition, Michael Gibson Gallery, London, Canada; 1998 Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1998 Handsel Gallery, Santa Fe, New Mexico, U.S.A.; 1998 International Miniature Art Biennial, Ville - Marie, Quebec, Canada; 1997 Teodora Art Gallery, Toronto, Canada; 1997 De Boog Gallery, Ijsselstein, The Netherlands; 1996 Painting Triennial, Sofia, Bulgaria; 1992 "Ecce Homo", Horizon Gallery, Bucharest, Romania; 1991 "Ecce Homo", Cluj, Romania; 1991 Group exhibition, Zwolle, The Netherlands; 1991 contest

exhibition, Dominus Gallery, Bucharest, Romania; 1990 „Mihai Eminescu”, Dalles Halls Bucharest, Romania, 1989 Bucharest, Romania; 1988 Youth Biennial, Baia-Mare, Romania; 1987 Bucharest, Romania. Art Camps 2010 Painting Camp, Sovata, Romania; 2009 Painting Camp, Sighişoara, second edition; 2008 Painting Camp, Târgu Mureş, Romania; Painting Camp, Sighişoara, first edition; 2006 Painting Camp, Râmnicu-Vâlcea, Romania; 1991 Painting Camp, Nicula, Romania; 1985 Student Research and Creation Camp, Mangalia, Romania; 1985 Student Creation Camp, Gurghiu Mureş, Romania; 1984 Student Painting and Drawing Camp, Călăraşi, Romania. Works in state and private collections in Romania, Austria, Switzerland, Germany, Japan, Canada and U.S.A. Awards 1993 Award for young artists of the Artists’ Union in Romania; 1993 B.R.C.E. Award, Bucharest; 1992 Award for young artists of the Artists’ Union in Romania (collective award); 1992 S.I.B.C.O. Award, painting contest for young artists organized by the "Dominus" Gallery, Bucharest; 1985 Painting award of the Artists’ Union in Romania – Student Painting Camp Gurghiu-Mureş, Romania. Contact Albac St. 19, Apt. 23, Cluj-Napoca, Romania Mobile phone: 0745 055 410; E-mail: radu@raduserban.ro www.raduserban.ro

51


ConcepŢie graficĂ / GRAPHIC concept: TD STUDIO (Sorin Tirt) Prelucrare imagini / color correction + prepress: DUOTONE STUDIO (Dudu CriŞan) Fotografii / photos: Feleky Istvan, Daniel Moga Traducere / translation: Ana Gruia TIPĂRIT ÎN ROMÂNIA / PRINTED IN ROMANIA 2010

52