Page 1

Un pla urbanístic per dissenyar l'Avià del futur

Butlletí d'informació municipal d'Avià Número 1 Octubre del 2007 Distribució gratuïta Edita: Ajuntament d'Avià

SUMARI EDUCACIÓ Pàg. 3

Finestres noves, cuina reformada i un mòdul més per a l'escola Educació i l'Ajuntament fan millores al CEIP Santa Maria ESPORTS Pàg. 3

Avià obté material i equipaments per a diversos esports Arriben una cistella de bàsquet i una taula de tennis

POBLACIÓ Pàg. 2

2.058

El padró d'Avià torna a superar els 2.000 habitants MEDI AMBIENT Pàg. 3

Fanals amb més llum i menys contaminació

Ajut del Govern per canviar les làmpades Disseny:

U

na de les primeres decisions que l’ajuntament ha pres en matèria d’urbanisme és la de redactar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El POUM és una eina de planejament urbanístic integral que, quan s’aprovi, ha de substituir les normes subsidiàries vigents en l’actualitat. La redacció del POUM és un procés llarg, d’entre dos i tres anys, i és molt important que hi hagi una bona participació ciutadana. L’Ajuntament encarrega per concurs la redacció del POUM a un equip multidisciplinar, que estudia les característiques del poble, les seves necessitats —de creixement, de serveis, d’equipaments, de patrimoni arquitectònic...—, el model i el ritme de creixement que vol tenir, les zones cap on es vol créixer, etc. El resultat de l’estudi, exposat al públic, pot rebre modificacions i aportacions dels veïns i veïnes, de les entitats i del mateix Ajuntament. Al final d’aquest procés, queda definit el POUM que, un cop aprovat per l’Ajuntament i per la Generalitat, ha de regir el

creixement d’Avià en els propers anys. El passat mes de juliol, es va aprovar el plec de condicions que han de regir el contracte amb l’empresa redactora i actualment està obert el termini de presentació de candidatures dels equips tècnics interessats en redactar el POUM d’Avià. El cost de tot el procés està valorat en 130.000 euros i s’ha demanat una subvenció a la Generalitat que pot arribar a cobrir el 50% del cost. Una altra decisió en matèria de control d’obres és la d’establir des del mes de setembre la llicència de primera ocupació. Aquesta llicència permet que el tècnic municipal inspeccioni una obra quan ja s’ha acabat, per comprovar la concordància entre l’obra realitzada i el projecte inicial. En definitiva, des de l’Ajuntament hem posat les bases de l’Avià del futur, a través de les obres i de l’urbanisme, i a partir d’ara serà molt important la col·laboració i l’opinió de tots els avianesos i avianeses. Equip de Govern Ajuntament d'Avià


O

} S’ha executat l’obra de condicionament de vials al veral Sant Jordi, per l’empresa Osercat, SL, per l’import de 137.291,60 €. } S’està realitzant l’obra d’adequació de la sala polivalent de l’Ateneu (aire condicionat) i edifici de l’ajuntament (ascensor). L’adjudicatària és Construccions Beravi SL i el cost del projecte és de 159.139,56 €. En relació amb aquesta obra, el President de la Diputació ha concedit un ajut de 18.000 €. } S’ha adjudicat a Construccions Canudas-3 SL l’obra de clavegueram dels carrers del Mig i Nou a Graugés, per 51.330,00 € } S’ha aprovat definitivament

el projecte d’arranjament i pavimentació del Camí de Cal Tana i Vilamarí. En relació amb aquest projecte, la Diputació ha concedit un ajut de 90.000 €. } S’ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del carrer Catalunya. } S’ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització del sector oest del carrer Flor de la Muntanya. } S’han instal·lat jardineres al carrer Sanglas, de la Plana. } Sobre el transport d’aigua en bótes durant l’estiu del 2006, l’ACA n’ha subvencionat el cost: 22.991 €. } L’ACA ha concedit un ajut de 9.000 € per a la redacció del Pla director del servei municipal

d’aigua potable. } S’ha renovat fins el maig del 2008 el contracte de gestió del servei de jardineria a Josep Freixa, pel preu de 10.177,30 € anuals. } S’ha renovat fins el juny de 2008 el contracte de lloguer del bar de l’Ateneu. } S’ha prorrogat per un any el contracte a l’arquitecta Mireia Besora pels treballs de consultoria i assistència en matèria urbanística, ampliant de 4 a 8 les hores de dedicació setmanal. } S’ha aprovat un contracte menor amb la consultoria Dau5, per serveis d’assessoria jurídica legal en matèria urbanística, pel preu de 10.344 € + IVA anuals.

S

} El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha concedit un ajut de 1.860 € per a l’adquisició de material d’equipament per al consultori d'Avià. Aquest equipament consisteix bàsicament en una fotocopiadora i cadires. } S’ha aprovat l’adhesió municipal

al Consorci del Govern Territorial de Salut del Berguedà. } S’ha renovat el conveni que manté l'Ajuntament amb el Servei Català de la Salut per les despeses de manteniment del consultori per a l'any 2007 amb un import total de 20.373 €.

G

OBRES I SERVEIS

SALUT

E

ECONOMIA

T TERRITORI

GOVERNACIÓ

495.600 Impostos directes Impostos indirectes 130.000 313.224 Taxes i altres 515.568 Transfe. corrents 6.300 Ing. patrimonials Alienació d’inv. reals 130.000 514.308 Transf. capital 125.000 Passius financers 2.230.000 Total ingressos

Personal 476.128 Béns corrents i svs. 598.668 Despeses financeres 13.731 Transf. corrents 30.795 Inversions reals 1.006.422 Passius financers 104.259 2.230.000

} El Servei d’Ocupació de Catalunya ha subvencionat la contractació de 5 persones desocupades: -Monitors (2) per a les piscines municipals: 12.606 € -Operari manteniment piscina: 6.388 € -Auxiliar serveis assistencials: 4.781 € -Treballadora familiar: 9.491 € } S’ha aprovat la xifra de població a 1 de gener de 2006: 2.058 habitants. } S’està acabant de negociar el lloguer d’un local a la Plana per destinar-lo a activitats socials dels veïns d’aquest nucli. } Relacionat amb el desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions, s’ha efectuat l’adhesió a convenis signats per Localret i diverses operadores de telefonia.

} S’ha convocat un concurs públic per a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El termini de presentació de propostes va acabar el passat dia 20 de setembre. } S’ha aprovat inicialment el pla parcial “Centre del nucli d’Avià” i el conveni urbanístic que hi està relacionat. El període d'exposició pública que estableix la llei va finalitzar el passat dia 21 de setembre. } S’ha acordat la suspensió de

les llicències d’obres que prevegin la construcció d’habitatges amb una superfície útil inferior als 60 m2. } S’ha encarregat a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) la redacció del catàleg de masies i cases rurals. } S’ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del carrer entre la Ronda de Queralt i el carrer Anselm Clavé. Relacionat amb aquest mateix carrer, també s’ha aprovat a l'Ajuntament la reparcel·lació voluntària de les finques afectades. } S’ha aprovat inicialment la

modificació puntual de les normes subsidiàries en l’àmbit de la casa de Cal Vima vell. } Al llarg dels últims mesos, s’han aprovat els següents convenis urbanístics: -Amb el Sr. Lluís Canal, per compensació de superfícies entre el Pla parcial del Serrat de la Torreta i la Unitat d’Actuació núm. 7. -Amb el Sr. Elies Capellas i la societat Avià Nord, pel desplegament del pla parcial de la subzona residencial 9A, referent a la cessió anticipada del terreny destinat a zona verda.

} S’ha acceptat un crèdit de 125.000 € concedit per la Caixa de Crèdit de la Diputació, sense interès, destinat a la primera fase del pavelló polisportiu. } S’ha aprovat el pressupost pel 2007 amb aquestes xifres: INGRESSOS

DESPESES

Total despeses


E ESPORTS

C CULTURA I FESTES

J P JOVENTUT

PAGESIA

A ACCIÓ SOCIAL

} S’ha continuat treballant en les grades del camp de futbol. } S’ha negociat amb la Diputació un ajut per a la millora dels vestidors del camp de futbol, que ja s’ha realitzat. Oficiosament s’han obtingut 8.000 euros. } La gestió de la piscina municipal de la temporada 2007 s’adjudicà a Eva Sala i Elisabet Ortega. } S’ha canviat el sistema de cloració de la piscina municipal petita. } S’ha finançat el treball de manteniment de la gespa del camp de futbol que realitza l’empresa Royalverd. } S’han obtingut els següents

ajuts de la Diputació: -1.525 € per a una taula exterior de tennis taula -1.038 € per a una cistella de bàsquet exterior (la Plana) -1.350 € per material esportiu -825 € pel torneig de futbol sala -2.018 € pel programa En forma! -2.421 € per a activitats extrascolars de caire esportiu -2.152 € pel programa A cent cap els cent } S’ha concedit un ajut de 300 € a Motor Clàssic d’Avià per a la trobada de motos antigues i 530 € als Amics dels Cavalls per a la Festa dels Cavalls.

M

} S’han coordinat els diversos actes de la Festa Major d’Avià, Festa Major de Graugés i Festa del Segar i el Batre. } S’han concedit aquestes subvencions: - Associació Cultural i Esportiva de Cal Rosal: 450 € per a la Festa Major de Cal Rosal. - Colla de Caramellaires: 550 € per pagar el grup d’animació de

la Festa de l’Ouada. - Colla de Grallers: 225 € per l’organització de taller de gralla. } S’han obtingut els següents ajuts de la Diputació: - Edició de llibre sobre la història d’Avià: 1.000 € - Dinamització cultural comunitària: 1.800 € - Fulletó de promoció turística: 1.000 €

E

} S’han promogut 3 activitats de “A prendre la fresca”: playstation, scalextric i risoteràpia. } S’ha obtingut una subvenció de 1.000 € del Govern de la Generalitat per a cursos, tallers i pagar el sou d’un tècnic de

joventut compartit amb altres ajuntaments de la comarca del Berguedà. } S’ha concedit una subvenció de 200 € a un grup de joves de Cal Rosal per contribuir a les despeses d'organització d'un concert de rock.

} S’han repassat els camins previstos dins del Pla de prevenció d’incendis forestals corresponent a l'any 2006, amb un ajut de 10.236 € de la Diputació. } La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 8.796 € per continuar durant aquest any

2007 el manteniment dels camins inclosos dins del Pla de prevenció d’incendis forestals al terme municipal d'Avià. } S’ha aprovat una moció del sindicat Unió de Pagesos contra la inclusió de Catalunya a l’àmbit geogràfic Viñedos de España.

} S’han continuat els treballs de condicionament del centre de dia, amb la instal·lació de l’ascensor i dels serveis d’aigua, electricitat i calefacció. } Amb el suport de la Diputació de Barcelona s’ha contractat una dinamitzadora per a la gent gran, que donarà servei als municipis d'Avià, Casserres, Montclar, Montmajor i l’Espunyola. La subvenció per

a aquest any 2007 és d'un total de 8.750 €. } S’han adquirit 35 butaques noves pel casal de la gent gran d'Avià, amb un cost total de 4.613 €. } S’han obtingut de la Diputació els següents ajuts: -Per als serveis socials d’atenció primària: 2.058 € -Per als serveis d’atenció domiciliària: 1.473,50 €

MEDI AMBIENT

} La Generalitat ha concedit un ajut de 11.500 € per al projecte de prevenció de la contaminació lluminosa (canvi de làmpades de mercuri a vapor de sodi). } La Diputació ha concedit 3.000 € per a una campanya de sensibilització ciutadana.

EDUCACIÓ

} Amb càrrec al Departament d’Educació de la Generalitat, s’han acabat els treballs de canviar les finestres de l’escola i s’ha instal·lat un nou mòdul prefabricat. } A càrrec de l’Ajuntament, s’ha fet una reforma important a la cuina del CEIP Santa Maria d'Avià. } S’han obtingut els següents ajuts: - Generalitat : 82.800 € per al funcionament de la llar d’infants. - Diputació: 3.045 € per al programa escola oberta, ciutadania i cohesió social i infància, i 2.000 € per a l’organització de cursos d’introducció i perfeccionament a les noves tecnologies de la informació i comunicació. } S’ha liquidat el programa “Anem al teatre” del curs escolar 2006/07, que ha suposat una despesa per a l'Ajuntament d'Avià de 2.800 €. } S’ha concedit a l’AMPA del CEIP Santa Maria d’Avià una subvenció de 1.680 euros per a les activitats extrascolars del curs passat. -Per al desenvolupament del SAD: 2.500 € -Per a polítiques locals de diversitat i ciutadania: 1.503 € -Per a polítiques locals d’igualtat d’oportunitats: 1.035 € -Per a la VII Jornada solidària Avià-Charcay: 1.200 € } El Consell Comarcal ha confirmat un ajut de 2.249 € per a l’ampliació dels serveis d’atenció domiciliària.


Butlletí d'informació municipal d'Avià Número 1 Octubre del 2007 Distribució gratuïta Edita: Ajuntament d'Avià

L'Ajuntament d'Avià obre un nou mandat municipal

E

l dia 27 de maig es van realitzar les eleccions locals per escollir els regidors municipals durant la legislatura 2007-2011. El resultat va ser aquest: -Nombre d’electors: 1.717 -Nombre de votants: 1.031 -Vots en blanc: 138 -Vots nuls: 32 -Progrés Municipal: 481 vots (6 regidors) -Convergència i Unió: 380 vots (5 regidors) El dia 16 de juny es va constituir el nou Ajuntament i sortí escollit alcalde Ramon Orriols i Sabata (PM). L’equip de govern ha quedat de la següent manera: -Ramon Orriols i Sabata, Alcaldia, Governació, Barris i Salut -Joaquim Serradell i Gaja, primer tinent d’alcalde, Obres i serveis municipals, Urbanisme, Pagesia i camins. -Rosalia Monroy i Sánchez, segona tinent d’alcalde, Economia i Promoció Econòmica. -Maria del Agua Cortés i Elia, regidora de Cultura, Educació i Participació. -Susanna Campillo i Besses,

regidora d’Acció Social i Medi ambient. -Gerard Ortega i Barniol, regidor d’Esports, Joventut i Festes. A l’oposició queden els 5 regidors de CiU (Lluís A. Yun, Llorenç Altozano, Joan Llaugí, Josep Bertran i Josefina Boixadera) Les sessions plenàries ordinàries se celebren cada dos mesos, en dimarts, a les 21 hores. Les sessions de la Junta de Govern se celebren cada quinze dies, en dimarts a les 19:30 hores. Els representants municipals a Comissions i òrgans col•legiats són: -Comissió Especial de Comptes: Ramon Orriols i Rosalia Monroy per PM i Joan Llaugí i Josep Bertran per CiU. -Consell Escolar i Consell Escolar Municipal: Maria del Agua Cortés. -Junta de l’Ateneu: Gerard Ortega -Comissió mixta Ajuntament-Ateneu: Gerard Ortega, Maria del Agua Cortés i Maria Lluïsa Guitart. -Consorci de Formació i

d’Iniciatives de CercsBerguedà: Rosalia Monroy. -Patronat del Parc Fluvial: Maria del Agua Cortés -Societat Berguedà Iniciatives: Joaquim Serradell -ADF Montesmon: Joaquim Serradell i Joan Canudas El tresorer municipal continua essent el funcionari Antoni Magem. Sobre retribucions i gratificacions, s’establiren aquestes: -Alcalde: 800 € mensuals (12 pagues) -Regidor d’Obres: 645 € mensuals -Regidors de l’equip de govern: 270 € mensuals -Regidors sense responsabilitats de govern: 80 € per sessió plenària -Desplaçaments en vehicle particular: 0,22 €/km. Horari de visites a l’Alcalde: dilluns de 9 a 11 hores i dijous de 15 a 17 hores. Horari de visites de l’arquitecta municipal: dimarts, de 17 a 19 hores. Els interessats, cal que demanin hora a les oficines municipals o al telèfon 938230000.

À - Butlletí d'informació municipal d'Avià - Núm. 1 Octubre 2007  

Primera edició del butlletí d'informació municipal d'Avià. Les notícies que genera l'Ajuntament del poble se segreguen de la revista 'El Res...