Page 1

RETURADRESSE Thorkild Maarbjerg Hvidtjørnvej 10, Ejlstrup 5200 Odense V

KALENDER - mere på drv.dk/odense ! Tirsdag den 7/2 - Møde i Socialpolitisk Gruppe. Tidspunkt: 19.00. ! Torsdag den 9/2 - Ordinært bestyrelsesmøde. Tidspunkt: 19.00. ! Mandag den 13/2 - Byrådsgruppemøde. Hvis du ønsker at deltage, kontakt formanden. Tidspunkt: 19.30. ! Onsdag den 15/2 - Møde i Uddannelsesgruppen. Tidspunkt: 19.00. ! Torsdag den 16/2 - Møde i Sundhedsgruppen. Tidspunkt: 19.00. ! Tirsdag den 27/2 - Byrådsgruppemøde. Hvis du ønsker at deltage, kontakt formanden. Tidspunkt: 19.30. ! Onsdag den 1/3 - Hilmar Baunsgaard-arrangement med Henning Nielsen. Tidspunkt: 19:00

Odenses Radikale Rådmand i aktion!

! Torsdag den 2/3 - Møde i EU/Udenrigspolitisk Gruppe. Tidspunkt: 19:00 ! Tirsdag den 14/3 - Ordinært bestyrelsesmøde. Tidspunkt: 19.00. ! Tirsdag den 3/4 - Byrådsgruppemøde. Hvis du ønsker at deltage, kontakt formanden. Tidspunkt: 19.30. ! Tirsdag den 25/4 - Ordinær generalforsamling. Odense Radikale Venstre vælger folketingskandidater, bestyrelsesmedlemmer og meget andet! Alle radikale medlemmer, der har været medlem i over en måned + indmeldelsesmåneden har stemmeret. Sted: Musikbiblioteket i Pantheonsgade, Odense. Tidspunkt: 19:00.

Hvis intet andet er angivet, er stedet det Radikale Hovedkvarter, Pantheonsgade 4.2 i Odense. Flere arrangementer kan løbende blive tilføjet, så følg med på hjemmesiden.

Radikalt MIDTPUNKT Nr. 1 Februar 2006 Odense Radikale Venstre

Fokusgrupperne klar til en ny sæson Analyse af Simongate: Konflikten i Odense Radikale Venstre


Radikalt MIDTPUNKT

Kommunikation er en svær ting

Den ekstraordinære generalforsamling

Nr. 1 - Februar 2006 Kommunikation er en svær ting....................2 Den ekstraordinære generalforsamling......3-4 Ny næstformand..........................................4 Nu skal vi i arbejde!........................................5 Fokus på sundhedspolitik................................6 Konflikten i Odense Radikale Venstre.......7-11 Fokusgrupperne i gang igen.........................12 En aften om Hilmar Baunsgaard..................12 Rådmanden i fuld sving!.........................13-14 Ordinær generalforsamling i ORV................15 Kalender.......................................................16 Forsidebilledet stammer fra Erik Simonsens velkomstreception den 2. februar på Tolderlundsvej.

2

Om Radikalt Midtpunkt Radikalt Midtpunkt udgives af Odense Radikale Venstre som foreningens medlemsblad og udkommer 5-6 gange om året. Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Janne Høgshøj. Medlemmer: Rasmus S. Larsen, Rune Christiansen, Jesper Olesen, Herdis Weins, Mads Brandsen og Thorkild Maarbjerg. Layout Deadline For næste nummer: Rasmus S. Larsen 1. april 2006. Oplag 342 stk. Kontakt os på midtpunkt@radikale.dk eller skriv til Midtpunkt v. Janne Høgshøj, Mariavænget 33, 5260 Odense S. Nyhedsbrev 1-3 gange om måneden udsender ORV et elektronisk nyhedsbrev. Tilmelding til odense@radikale.dk eller på www.odense-radikale.dk

Af Janne Høgshøj, redaktør Konflikten i Odense Radikale Venstre er bilagt. Der har været mange misforståelser samt sagt og skrevet meget i denne sag og Midtpunkt giver en omfattende redegørelse og flere indlæg til uddybelse. Specielt til dem, der ikke har fulgt slagets gang. Set i lyset af de tankevækkende og bekymrende nationale og internationale handlinger og ytringer er sagen jo ubetydelig. Kommunikation er en svær ting - verden er lille, ordets magt er stor men vi hænger alle sammen på denne jord! Hvis jeg må udtrykke mig lidt poetisk.

Af Thorkild K. Maarbjerg, formand Odense Radikale Venstre afholdt den 10. januar 2006 ekstraordinær generalforsamling foranlediget af mistillid mellem spidskandidat, nu rådmand Erik Simonsen og formanden Thorkild K. Maarbjerg i forbindelse med konstitueringen efter byrådsvalget den 15. november, hvor spidskandidaten ikke straks orienterede formanden om tilbudet på borgmesterposten.

Nu skal vi i vores egen lille andedam bakke op om vores nye rådmand og gennem ham og vores længe ønskede indflydelse få mange radikale fingeraftryk på den lokale politik og skabe en by med endnu flere aktiviteter og bedre forhold for alle uanset alder, køn, interesser, drømme, liv og baggrund.

Generalforsamlingen handlede IKKE om konstitueringen med Jan Boye som ny borgmester og EJ HELLER at Erik Simonsen afslog Anker Boyes tilbud om borgmesterposten i sidste ende sammen med Thorkild K. Maarbjerg.

Men for at skabe resultater vil jeg godt opfordre flere både nye og mangeårige medlemmer til at være mere aktive og med til at udvikle foreningen og vores medlemsblad.

Generalforsamlingen handlede ene og alene om konstitueringsforløbet, som formanden ønske at fremlægge for medlemmerne, da det fik den uheldige karakter det fik, og indgåede aftaler ikke blev holdt.

Der er snart en helt almindelig generalforsamling, hvor vi skal have valgt nye bestyrelsesmedlemmer og bladet savner flere indlæg skrevet af andre end Tordenskjolds soldater. I dette nummer er 2 nye skribenter, så vi er på vej. Lad os sammen sørge for at de næste 4 år bliver spændende, aktive og resultatskabende både i foreningen, byrådet og Odense.

Konstruktivt samarbejde Et beslutningsforslag på generalforsamlingen, som udtrykte utilfredshed med at formanden ikke var blevet orienteret om tilbud om borgmesterposten, blev vedtaget med 68 jastemmer og 5 nejstemmer, mens et mistillidsvotum til Erik Simonsen om at trække sig fra alle radikale tillidshverv blev nedstemt med 20 stemmer for og 59 imod.

"Generalforsamlingen konstaterer også, at Odense Radikale Venstre med sin rådmandspost har opnået en god politisk placering ud fra valgets slutresultat og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med hele Odenses nye byråd." Det var glædeligt at 1/3 af Odense Radikale Venstres medlemmer mødte op til denne Generalforsamling, så et stort antal medlemmer fik mulighed for dels at høre formandens og Erik Simonsens beretning samt efterfølgende at kunne deltage i debat og afstemninger. Udover disse kendsgerninger er det min opfattelse, at det var et rigtigt valg at gøre generalforsamlingen åben for pressen, hvilket sikrede en objektiv bedømmelse af mødeforløbet, stemningen og de forskellige holdninger. Konfliktskyhed, nej tak Perioden siden valget har været en meget vanskelig tid for partiet, specielt for de direkte involverede, og der er ingen tvivl om, at flere har fået skrammer i dette forløb. Men det er samtidig min klare overbevisning, at det har været vigtigt at partiet ikke i det lange løb har vist konfliktskyhed, og der er blevet holdt fast ved, at der skulle gennemføres en ekstraordinær generalforsamling. Vi har netop vedtægter som muliggør gennemførelse af ekstraordinære generalforsamlinger, og det var der flertal for i bestyrelsen, og det skal respekteres. Det har under alle omstændigheder hele tiden været mit ønske, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, enten straks ved at jeg trak mig som formand, som var mit oprindelige ønske eller efter den endelige konstituering, hvor jeg kunne få den nødvendige opbakning til mine holdninger eller det modsatte.

3


Det har også været mit ønske at få stadfæstet de regler, skrevne og uskrevne, som Odense Radikale Venstre skal føre valgkamp under og konstituere sig på - i samarbejdet mellem en medlemsvalgt formand og en spidskandidat, som ved konstitueringen endnu ikke har fået sit mandat bekræftet. At der så efterfølgende er medlemmer, som har valgt at flytte debatten omkring konstitueringen og den ekstraordinære generalforsamling ud i de offentlige rum er deres eget valg og ansvar.

Med afslutningen af denne ekstraordinære generalforsamling ser jeg frem til et godt og konstruktivt samarbejde mellem alle aktive ORV'ere til gavn for radikal politik i Odense. Den 25. april er der så ordinær generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for bl.a at vælge ny formand, hvis man ønsker det samt udskifte halvdelen af bestyrelsen, som er på valg ifølge vedtægterne, hvis man også ønsker det. Imidlertid ønsker jeg at fortsætte og resten af bestyrelsen lige så, bortset fra en enkelt, som for længst har meddelt, at hun ikke stiller op.

Ny næstformand

4

På Odense Radikale Venstres bestyrelsesmøde den 17. januar 2006 blev Susanne Larsen valgt som ny næstformand indtil næste generalforsamling i stedet for Rune Christiansen, som efter knap 4 år på posten har valgt at forlade bestyrelsen. Susanne Larsen som er overlæge på OUH, har været medlem af bestyrelsen siden sidste generalforsamling. Som nyt medlem af bestyrelsen indtræder suppleant Helle G. Arentsen. Bestyrelsen er herefter: Thorkild K. Maarbjerg, formand Susanne Larsen, næstformand Peter Nimann, kasserer Rasmus S. Larsen, sekretær Lotte J. Andreassen Janne Høgshøj Michael Graversen Anne-Marie Søndergaard Christensen Helle G. Arentsen

Den opmærksomme læser vil bemærke, at der nu er flere kvinder end mænd i bestyrelsen og således nærmest i overensstemmelse med vælgerfordelingen i Det Radikale Venstre.

Nu skal vi i arbejde! Af Paul Elmholt, tidligere formand for Odense Radikale Venstre Der er nok at tage fat på. Kommunevalget gav det radikale Venstre i Odense et flot resultat. Ikke i form af et formidabelt stemmetal, men som følge af en ønskeposition som ejer af det udslagsgivende 15. mandat. Det kunne give såvel den gamle Boye som den nye Boye borgmesterkæden om halsen. I den hektiske valgnat blev den også tilbudt det radikale medlem, men heldigvis holdt Simon hovedet koldt. Tilbuddet var ikke udsprunget af varme følelser for det radikale Venstre, men af skræk for fremtiden, hvis modpartens Boye skulle komme til fadet. Alt andet lige ville Simon være nemmere at skubbe til side end modpartens Boye, der ville få 4 år til at befæste sin position. Simon fik en central rådmandspost, og byens vælgere fik den Boye, de ønskede. Når en borgmester efter 12 år i embedet får sit stemmetal reduceret fra ca. 36000 til godt 18000, mens hans modpart kan indkassere knap 30000 personlige stemmer, så skal man ikke trodse vælgerne. Straffen eksekveres næste valgdag. Ærgeligt nok bristede sammenholdet i den radikale forening. Bitre ord og grove beskyldninger føg gennem luften, så de radikale i nogle uger blev et interessant tema i den lokale Stiftstidende. Et flertal i bestyrelsen ønskede Simon hen, hvor peberet gror. Så måtte der indkaldes til en ekstra generalforsamling den 10. januar. Her blev tingene sat på plads. Efter at Thorkild Maarbjerg, Erik Simonsen og en lang række

mødedeltagere havde haft ordet for at klarlægge situationen, blev der stemt. Erik Simonsens meningsfæller fik 59 stemmer, og hans kritikere fik 20. Så gav Thorkild og Erik hinanden hånden. Nu er der hverdag igen, og vi skal se fremad. Det gælder om at udnytte Simons placering som rådmand. Det giver mulighed for at følge udviklingen i Odense på alle områder i kraft af hans placering i økonomiudvalget. Vi får informationer og kan placere vore synspunkter centralt. Med arbejdsgrupper på alle magistratsområder kan vi på tæt hold følge udviklingen og forme vor politik, så den bliver økonomisk forsvarlig og politisk realisabel. Vore arbejdsgrupper bør sammensættes, så de bliver en blanding af sagkundskab og politisk interesse, for her finder vi nok ad-skillige af vore byrådskandidater til næste valg. Med folketingsmedlemmer som indledere kan foreningen understøtte arbejdet i grupperne ved at lægge op til medlemsdiskussion af hovedproblemerne på de forskellige områder. Kort sagt - lad os få et kanonvalg i 2009!

5


Fokus på sundhedspolitik Af Susanne Larsen, næstformand

6

Strukturreform Som bekendt nedlægges amterne 1. januar 2007 og i stedet oprettes Regionerne. Fyns Amt indgår i Region Syd, der kommer til at bestå yderligere af Sønderjyllands Amt, Ribe Amt og Vejle Amt. Den nye Region kommer til at indeholde et universitetshospital samt et antal større og mindre sygehuse, der indbyrdes skal finde deres plads i den nye region. Flere sygehuse har allerede forberedt sig på den nye struktur, og fx har Middelfart og Fredericia sygehuse lavet aftaler om de medicinske og kirurgiske afdelinger. Der kommer til at foregå mange politiske prioriteringer de næste år. Odense Universitets Hospital har på grund af sin størrelse og sin universitetstilknytning en naturlig førende rolle, og på mange områder findes allerede et regionssamarbejde. Også på dette område er der dog uafklarede forhold og behov for politiske beslutninger. Strukturreformen medfører at man overlader sygehusenes drift til regionerne, og den fremtidige finansiering af sygehusvæsnet er et kapitel for sig. Sundhed i kommunerne Strukturreformen pålægger kommunerne opgaver, de ikke tidligere har haft. Rehabilitering og genoptræning skal varetages af kommunerne og hele forebyggelsesop-

gaven er også kommunernes ansvar. Mange af amtets institutioner vil blive overført til kommunerne og her vil Odense på grund af sin størrelse få en væsentlig del af disse opgaver. Sundhedscentre Sundhedscentre er en måde at løse en kommunes sundhedsopgaver. Der findes flere modeller for sundhedscentre. I fokusgruppen har vi drøftet dette og anbefaler at sundhedscentre anvendes til at løse specielle opgaver. Den primære kontakt til sundhedsvæsnet skal fortsat være til den praktiserende læge. Vi kan tilslutte os at der anbringes et sundhedscenter i Vollsmose til at løse den situation at området ikke har tandlæge eller praktiserende læger og i det hele taget give området et sundhedsmæssigt løft. Fokusgruppen Fokusgruppen startede op i efteråret 2005 med henblik på at komme med nogle sundhedspolitiske meldinger i forbindelse med den kommunale valgkamp. Alle med interesse for sundhedspolitik opfordres til at deltage i fokusgruppens arbejde. Vi vil skiftevis fokusere på sundhedspolitik på landsplan, regionalt plan og lokalt plan. Gruppens næste møde vil fremgå af hjemmesidens kalender. Gruppen er åben for medlemmer på hele Fyn.

FØNIKS COMPUTERS www.foeniks-computers.dk

Konflikten i Odense Radikale Venstre Af Rasmus S. Larsen, sekretær Efter to omtumlede måneder er Odense Radikale Venstre nu omsider landet. På benene endda. 2005-valgkampen og den efterfølgende konstituering førte til en række sammenstød mellem Erik Simonsen og formand/bestyrelse, men den ekstraordinære generalforsamling endte med forsoning mellem formand og rådmand, og foreningen er nu klar til at genoptage arbejdet. Tilbage bliver dog en vigtig og endnu ikke fuldstændig afklaret udfordring: Hvordan forebygger vi lignende konflikter i fremtiden? For den aktuelle "Simongate" er ikke bare et spørgsmål om formand vs. rådmand, men i høj grad også et generationssammenstød mellem det "gamle" og det "nye" ORV. Med det "gamle" ORV mener jeg de medlemmer, der har været aktive i 1990erne eller længere tilbage. Mange af dem har oplevet, hvordan foreningen havde en markant krise i slutningen af 1980erne og begyndelsen af 1990erne og hvordan den gradvist begyndte at rejse sig igen. De har også set, hvordan den vigtigste drivkraft bag dette var Erik Simonsen og hans faste baggrundsgruppe, og hvordan det med et vellykket valgforbund lykkedes at få Simon valgt til byrådet i 1997 - efter 8 års radikal ørkenvandring i Odense. Det "nye" ORV skal forstås som de medlemmer, der har meldt sig ind og været

aktive efter årtusindeskiftet. De har oplevet en betydelig opblomstring af Odense Radikale Venstre, som efter 2001-valget har fordoblet sit medlemstal. Samtidig har bestyrelsen fået en ny og central position i det politiske arbejde. Der er opstået en lang række flittige fokusgrupper og foreningens aktivitetsniveau har ikke været større siden dens storhedstid i 1970erne. Især to personer har planlagt og præget denne nye opblomstring, nemlig den nuværende formand Thorkild Maarbjerg og den fhv. næstformand Rune Christiansen. Omvendt har Simon og hans baggrundsgruppe fokuseret på byrådspolitikken og kun spillet en meget beskeden rolle i foreningens øvrige udvikling efter 2001. Forskellen mellem det "nye" og "gamle" ORV har ikke haft nogen videre betydning for det daglige foreningsarbejde - men fik sat betydelige spor i valgkampen 2005.

7 Én valgstrategi for meget Da den radikale valgstrategi skulle tilrettelægges, var der groft sagt to holdninger blandt de aktive medlemmer: Et flertal mente, at ORV af taktiske årsager skulle stå frit i valgkampen og forbeholde sig ret til at pege på Anker Boye eller Jan Boye efter eget valg, når først valgets resultat var kendt. De fleste Odense-radikale havde dog større sympati for Jan end Anker Boye, og et stort mindretal mente, at ORV burde pege på VK fra starten. På et bestyrelsesmøde den 10. maj anbefalede Simon som spidskandidat at pege på Jan Boye hurtigst muligt. Dette møde traf ikke nogen endelig beslutning om ORV's linie, men den almindelige stemning i bestyrelsen var klart, at linien netop skulle fastlægges i - bestyrelsen. Ingen forestillede sig, at spidskandidaten ville gå enegang i denne sag. Derfor vakte det også stor for-


undring, da Simon i begyndelsen af juni blev citeret i Fyens Stiftstidende for entydigt at støtte Jan Boye til gengæld for at få en rådmandspost. På det næste bestyrelsesmøde forholdt Simon sig i det store og hele tavs, på nær en noget søgt undskyldning om, at bestyrelsen ikke direkte havde besluttet ikke på forhånd at pege på Jan Boye. Spørgsmålet om, hvorvidt ORV skal stå frit eller ej i en given valgkamp, er ikke nyt. Også op til valgkampen i 1997 vakte det opsigt i den daværende bestyrelse, at Simon pludselig meldte ud til fordel for den konservative borgmesterkandidat Søren Møller, og efterfølgende undskyldte sig med, at journalisten havde sat ham under pres. Dette skabte dog ikke problemer for foreningen, da Simon på dette tidspunkt var så central en figur i ORV, at bestyrelsen hurtigt rettede ind.

8 Men i 2005 indtog den en langt vigtigere position. Set fra en "ny-radikal" synsvinkel var det klart, at den demokratisk valgte bestyrelse måtte være foreningens omdrejningspunkt, og at valgstrategien måtte vedtages her. Set fra en "gammel-radikal" vinkel måtte det imidlertid være den ligeledes demokratisk valgte Simon, der var foreningens spydspids. Og så var det vel blot rimeligt, at han selv fastlagde kursen, hvorefter bestyrelsen bakkede ham op? Denne holdning prægede i hvert fald en række af Simons støtter i forløbet efter valgkampen, selvom de på intet tidspunkt rejste spørgsmålet i bestyrelsen. Denne var selv i tvivl om, hvordan Simons enegang skulle håndteres, men endte med fortsat at støtte en linie, hvor ORV stod frit i valgkampen. Dette blev så foreningens officielle holdning. En holdning, som Simon ikke modsagde, men som han heller ikke brød sig meget om at give udtryk for i offentligheden.

Simon som borgmester? I oktober tog situationen så en uventet drejning: På et bestyrelsesmøde erklærede Simon nu, at han stillede op som borgmesterkandidat i valgkampen! Endnu en gang var bestyrelsen forbløffet, men stemningen steg adskillige grader: Langt om længe var problemet med de to valgstrategier overvundet, og alle kunne gå ind for en radikal borgmesterkandidat! Set i bakspejlet var det en meget tvivlsom strategi, da Simon næppe havde planer om at blive borgmester under nogen realistiske omstændigheder. Dette stod dog først klart på selve valgnatten, og selvom bestyrelsen kan kritiseres for ikke at have talt Simon fra sit borgmesterkandidatur, var det ganske svært at gennemskue, hvor reelt kandidaturet egentlig var. På det sidste bestyrelsesmøde dagen før valget blev taktikken på valgnatten planlagt ned i mindste detalje. Simon og Thorkild skulle føre forhandlingerne i fællesskab. Borgmesterposten var ikke det første, de skulle forlange, men en joker, de kunne have i baghånden, hvis forhandlingerne kørte fast. Simon blev spurgt, om han i givet fald var klar til at tage imod borgmesterposten og efter en kort tænkepause svarede han "ja". Panik! Et døgn efter var der spænding på Rådhuset. En time før stemmerne var talt op, så det ud til, at VKO ville nå 15 mandater uden radikal hjælp. Da blev Simon på egen hånd kaldt ind til et kort møde med Søren Thorsager (S). Her blev han af Thorsager, Per Berga (Enh.) og Stina Willumsen (SF) tilbudt borgmesterposten, hvis resultatet skulle vende. Da Simon kom tilbage, nævnte han overfor Thorkild, at han var blevet tilbudt en "toppost", hvilket Thorkild fortolkede som en rådmandspost. Si-

mon har siden begrundet den sparsomme information med, at han simpelthen ikke tog tilbuddet seriøst. En alternativ forklaring kan være frygten for, at Thorkild ville synes godt om tilbuddet og dermed gøre det sværere for Simon at undslå sig. Vi ved det ikke. Under alle omstændigheder hørte Thorkild først om tilbuddet en time senere, da Anker Boye først præsenterede det på landsdækkende tv og siden gentog det overfor Thorkild og Simon. På dette tidspunkt var billedet vendt; Jan Boye havde tabt et af sine mange nye mandater til Anker og dermed var Odense Radikale Venstre tungen på vægtskålen. Simon havde dog ikke brug for betænkningstid; han foretrak Jan Boye som borgmester og sig selv som rådmand, hvilket Thorkild også accepterede, var den eneste holdbare løsning på dette tidspunkt. Da konstitueringen var underskrevet, dukkede den konservative Søren Møller så pludselig op og hævdede, at SF ikke ønskede at støtte Erik Simonsen som borgmester. Denne påstand skyldtes et tvetydigt udsagn fra SF's rådmand Villy Larsen, om at han ville forlade byen, hvis Simon fik borgmesterposten, men havde intet at gøre med SF's reelle holdning. Hvorfor skulle SF også foretrække Jan Boye frem for en radikal borgmester samt fortsat sikring af SF's rådmandspost? I forvirringen kom Simon til at bruge Søren Møllers påstand om SF som undskyldning for ikke at tage imod borgmesterposten. Det gav kun problemer. Han blev skældt ud af Stina Willumsen og måtte dagen efter gå på tv med en sælsom undskyldning om, at han havde lidt af "momentant hukommelsessvigt". Dette har han siden begrundet med, at han ikke ønskede at udstille Søren Møller. Men det ændrer ikke på, at det ikke var specielt

gennemtænkt overhovedet at henvise til SF i første omgang. Dramatik under overfladen Det manglende samarbejde mellem formand og borgmesterkandidat kombineret med Simons offentlige optræden skabte røre blandt mange af de radikale, der havde været aktive i valgkampen. Der blev indkaldt til et lukket bestyrelsesmøde i en fart. Formanden og næstformanden erklærede pga. manglende tillid, at de ikke ønskede at fortsætte sammen med Simon og et flertal i bestyrelsen mente, at hans optræden havde været så belastende for partiet, at det bedste ville være, at han simpelthen trak sig fra sine tillidsposter. Simon var ikke selv til stede på mødet - han havde meldt afbud et par timer i forvejen. Der blev taget kontakt til Simon, som naturligvis ikke ønskede at trække sig. Ved de nu hastigt følgende lukkede bestyrelsesmøder var han inviteret, men dukkede ikke op - og bestyrelsen besluttede nu at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at stille et mistillidsvotum til rådmanden. Hvis et flertal af forsamlingen stemte for et sådant, ville formand og næstformand blive siddende. I modsat fald ville de og fire af bestyrelsesmedlemmerne trække sig. Da radikale medlemmer ikke kan ekskluderes eller fratages deres tillidsposter, ville et mistillidsvotum dog først og fremmest have symbolsk værdi. Kun næstformanden mente, at der måske var en svag sandsynlighed for, at Simon ville gå. En del debattører - enkelte indenfor ORV, mange udenfor - har siden antaget, at sagen nok blot handlede om, at nogen kritiserede Simon for ikke at have taget imod borgmesterposten. Reelt var dette dog kun en meget lille del af problematikken. Simons kritikere var i langt højere grad utilfredse

9


med, at han havde gået enegang i første omgang, at han stillede op som borgmesterkandidat uden at ville være det, at han ikke undersøgte, om der var muligheder for at konstituere sig uden om Dansk Folkeparti, at han brugte Søren Møllers SFrygter som dårlig undskyldning og at hans medieoptræden ikke var optimal. Og så var der selvfølgelig det principielle problem i, at han ikke orienterede formanden om borgmestertilbuddet i første omgang. Politisk uenighed spillede praktisk taget ingen rolle, selvom det var almindelig kendt, at næstformanden i årevis havde været uenig med byrådsmedlemmet om mangt og meget.

10

Ris og ros For ikke at skabe tvivl om den radikale accept af konstitueringen, besluttede bestyrelsen sig for at vente med at indkalde til generalforsamling til efter den 15. december. I den næste måned oplevede adskillige "ny-radikale" kritikere af Simon at blive hånet og latterliggjort i deres omgangskredse pga. "Simongate". Det styrkede deres opfattelse af, at Simons kurs var helt gal, og at et mistillidsvotum var nødvendigt for ORV’s troværdighed. Omvendt oplevede adskillige "gammelradikale" Simon-støtter at blive rost for spidskandidatens angivelige kølige overblik (for ikke at sige statsmandskab) ved ikke at hoppe på Anker Boyes limpind. Det styrkede deres opfattelse af, at der faktisk ikke var noget problem. Hvorfor brokke sig, når man har opnået en rådmandspost? Selv modtog Simon både hyldest- og hademails. En række medlemmer forlod ORV i protest mod Simon, mens andre meldte sig ind. Ideen om den ekstraordinære generalforsamling blev først præsenteret på et åbent

bestyrelsesmøde den 17. december. Her var en række "gamle" medlemmer mødt frem. De kendte ikke til stridighederne bag kulisserne, og da de ikke mente, at der var noget problem i det hele taget, var flere af dem rystede over, at bestyrelsen nu helst så sin kommende rådmand væltet. En kovending I de følgende dage skiftede flertallet af kritikere derfor kurs og opgav den oprindelige beslutning om at gøre generalforsamlingen til et spørgsmål om formand/bestyrelsen eller Simon. Både formanden og det meste af bestyrelsen ville trods alt gerne fortsætte som aktive i foreningen, og Simon ville under ingen omstændigheder forlade sin post. Og mødet den 17. december havde tydeligt demonstreret, at Simon stadig havde bred opbakning blandt de "ældre" medlemmer. Så et brud mellem formand og rådmand, hvor de begge blev siddende, ville midlertidigt splitte foreningen i to grupperinger et flertal af forholdsvis passive Simontilhængere samt et mindretal af mere aktive og forholdsvis nyindmeldte Simon-modstandere (eller måske snarere: Thorkild-tilhængere). En sådan situation ville være ødelæggende for det fremtidige politiske arbejde. Derfor foreslog formanden en ny erklæring, hvor Simon ganske vist modtog kritik for de manglende informationer på valgnatten, men hvor der samtidig var lagt op til, at bestyrelsen skulle fortsætte sit gode arbejde og foreningen få det bedste ud af sin nye rådmandspost. Tryk og modtryk Næstformanden og en mindre kerne af "nyradikale", hårde Simon-kritikere fandt forsoningserklæringen meningsløs. Af principielle årsager fremsatte den derfor sit

eget mistillidsvotum til Simon. I bestyrelsen havde der hele tiden været lagt op til, at alle frit kunne udtale sig, når først nyheden om generalforsamlingen var blevet offentliggjort. Derfor valgte en del af de hårde Simon-kritikere - især næstformand Rune Christiansen, Nur Beier og Susanne Bækholm - at give deres uforbeholdne mening til kende i bl.a. TV2 Fyn og Fyens Stiftstidende. Dette gavnede dog først og fremmest Simon selv, idet menige medlemmer og udenforstående ikke kendte til bestyrelsens aftaler og planer, og det derfor tog sig ud som om "Simongate" simpelthen bestod i, at en række radikale pludselig var begyndt at opføre sig illoyalt overfor den mand, der lige havde skaffet partiet en rådmandspost. Da kritikerne selv var byrådskandidater det var de fleste aktive Odense-radikale i 2005 - opstod der vilde rygter om, at de blot var misundelige eller endog havde skumle planer om at tilrane sig Simons rådmandspost. Samtidig valgte Simon udadtil at afvise kritikken blankt - der var ikke begået nogen som helst fejl på noget som helst tidspunkt og der var ikke noget at komme efter, punktum. De mange ikkeradikale kommentatorer til “Simongate” måtte arbejde hårdt for at finde hoved og hale i sagen. Så det undlod de fleste. En blød landing... Den længe ventede generalforsamling blev langtfra det rivegilde, medierne havde håbet på . Et stort flertal valgte at støtte den moderate kritik af rådmanden samt en opbakning til, at bestyrelsen fortsatte sit arbejde. Et mindretal foretrak en resolution, der mindede meget om bestyrelsens oprindelige og foreslog, at rådmanden trak sig fra sine tillidshverv. Da næstformanden havde været den højest profilerede Simon-kritiker, antog en helt tredje og ret

løs gruppering, at det nok var hans udmeldinger, der var det egentlige problem. Den ville derfor først stille et mistillidsvotum til næstformanden selv, men valgte siden at trække forslaget trods næstformandens (!) protester. Siden trak Rune sig fra bestyrelse såvel som næstformandspost og fulgte dermed den kurs, der oprindeligt var lagt op til. - er ikke en sovepude! Tilbage bliver en forening, som sidder med en værdifuld rådmandspost, men i de kommende år er nødt til at forene synspunkterne i det "gamle" og "nye" ORV. Det "gamle" ORV er præget af en stor personlig sympati for Simon, og selvom man ikke ser meget til de fleste "gamle" medlemmer i det daglige arbejde, vil de altid kunne sikre Simons position i kraft af deres antal. Det "nye" ORV betragter omvendt bestyrelsen som det naturlige centrum. Ikke mindst fordi Thorkild og Rune netop har fokuseret på dette organ som øverste myndighed og knudepunkt for fokusgrupperne. Hvis ikke konflikten mellem det "gamle" og det "nye" ORV skal bryde op igen om fire år, er det nødvendigt, at partiet i mellemtiden får lavet så mange koblinger som muligt mellem de to dele af foreningen. Foreløbigt vil jeg give to opfordringer: Til alle tilbageværende bestyrelsesmedlemmer, også selvom de måtte være skeptiske overfor Simons optræden i valgkampen: Stil op til baggrundsgruppen/ kommunalpolitisk udvalg og vær selv med til at skabe et tillidsfuldt forhold mellem rådmanden og bestyrelsen i de næste fire år. Til alle Simon-støtter, især i baggrundsgruppen: Stil op til bestyrelsen og bidrag til at modvirke det modsætningsforhold, som ORV har oplevet i rigelig grad.

11


Fokusgrupperne i gang igen Efter nogle måneders pause på grund af den kommunale valgkamp starter de forskellige fokusgrupper op igen: S-gruppen (socialpolitik) SU-gruppen (sundhedspolitik) U-gruppen (uddannelsespolitik) I-gruppen (integrationspolitik) EU/U-gruppen (EU- og udenrigspolitik) K-gruppen (kulturpolitik) E-gruppen (erhvervspolitik)

12

Formålet med disse fokusgrupper er naturligvis at drøfte politik og dermed styrke medlemmernes indsigt i de relevante politikområder. Men de har også det formål at kunne styrke samværet medlemmerne imellem - også meget gerne udover det odenseanske område, så alle medlemmer af Det Radikale Venstre er velkomne.

På møderne drøftes bl.a.: Nyt fra folketing Nyt fra byråd Relevante sager i Odense og Fyn i øvrigt Aktuelle sager i pressen Derudover skal grupperne arbejde med resolutionsforslag til landsmøderne. Grupperne, som hver har en "tovholder", kan også tage specielle opgaver op til drøftelse og overvejelse. Endvidere kan grupperne invitere fagpersoner med til møderne. Alle møderne vil være åbne for alle der vil være et månedligt møde - og mødedatoer og dagsordner vil bliver annonceret i Radikalt MIDTPUNKT og ORVs NyhedsBrev. Så hvis du har lyst til at deltage: Kontakt formanden på odense@radikale.dk

En aften om Hilmar Baunsgaard Onsdag den 1. marts kl. 19.00 fortæller historikeren og forfatteren Henning Nielsen om den radikale statsminister Hilmar Baunsgaard ved et arrangement i det Radikale Hovedkvarter.

Af Erik Simonsen, radikal rådmand Den første mandag i januar trådte jeg ind af døren til Rådmandskontoret kl.7.45! På skrivebordet stod der blomster og min sekretær , Kirsten, tog glad imod. Allerede 8.45 var der kalendermøde: her gennemgås ugens program med direktøren, sekretariatschefen og sekretærerne til rådmanden og direktøren. Så ved alle fra ugens start, hvad der venter ! 9.00 er vi så klar til Rådmands/chefmøde. Her fremlægger lederne sidste nyt. Udvalgsdagsordener gennemgås, øvrige forvaltningsområder får lige en tur og endelig er der et temapunkt, hvor vi beslutter fra gang til gang, hvad emnet skal være. - Det første emne blev Socialpolitiske målsætninger, som så skulle forberedes til følgende mandag. Rådmands/chefmødet var færdigt omkring middag. - Men allerede kl:14.00 skulle jeg være klar igen til Nytårskuren på Magasinet, hvor medarbejderne traditionen tro møder op til taler fra direktør og rådmand med efterfølgende uformelt samvær.

Henning Nielsen har netop udgivet en bog om Hilmar Baunsgaard, som var statsminister i VKR regeringen 1967 - 1971. Hilmar Baunsgaard var i en årrække valgt som folketingsmedlem i Middelfartkredsen og var også formand for Odense Radikale Venstre i en periode. Mødet er åbent for alle medlemmer af Det Radikale Venstre, og man er naturligvis også velkommen til at tage gæster med.

Rådmanden i fuld sving!

Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl og vand.

Fra talen: Jeg lagde i min tale vægt på at præsentere personen Erik Simonsen. Fortalte om mine mange år med rygsæk rundt i alverdens lande, og hvad det fik af betydning for valget af Det radikale Venstre ! Vigtigst visionen om en verden, - nu symboliseret af en globus på mit bord ! Men ellers er det følgende tre søjler: - det humanistiske livssyn

- det internationale udsyn - retsstaten Arbejdsmiljø fik sit særlige afsnit. - En god arbejdsdag indebærer retten til at se med respekt på dagens arbejde. God adfærd er et skulderklap til den kollega, der har gjort det godt. Jeg påtænker at etablere "Rådmandens roser", hvor der tilgår en medarbejder eller et team en påskønnelse af en god indsats, eller til en god ide, der gør dagligdagen lidt mere munter. Endelig lovede jeg at melde en plan ud for besøg i de enkelte afsnit i forvaltningerne. (Det er sket). - Og endelig at jeg vil besøge medarbejdere, - en halv dag af gangen, for at få en øget forståelse for deres arbejde. Om Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kunne jeg kun bekræfte det alle ved, at SAF er den forvaltning som er blevet mest berørt af både Odense Kommunes egen strukturomlægning og den omlægning, som følger af Strukturreformen. Vi skal etablere: - Et borgerservicecenter - Et ydelsescenter - Et socialcenter - Et jobcenter Hertil kommer realiseringen af den vedtagne integrationspolitik om det aktive medborgerskab i forvaltningerne og endelig opgaverne på sundhedsområdet. Arbejdet i de politiske udvalg: De to udvalg er spændende sammensat, synes jeg - aldersmæssigt og fin bredde politisk. Det betragter jeg som en klar fordel. Vi er kommet godt fra start med god stemning og fin dialog med embedsmændene.

13


Jeg har en klar politik om medlemmernes medejerskab til arbejdet i de to udvalg, så jeg har foranlediget en brainstorm på ønsker, ideer til det videre arbejde. Den foreløbige prioritering har givet følgende 4 fokusområder: - Integration. - Kurven skal knækkes på overførselsområdet. - Formulering af socialpolitiske målsætninger. - Skærpet resultatanalyse af bevillinger. Den sidste pind skal forstås derhen, at der måske bliver bevilliget for mange penge til diverse projekter, uden at der bliver fulgt op på resultaterne. Herunder om pengene kan bruges anderledes for at opnå bedre resultater for den samme målgruppe.

14 Kong Erik i Rådhushallen ! Den 25. januar åbnede jeg udstillingen KFUM Genbrugs Projekt i Rådhushallen. Merete Aarup står som den helt store ildsjæl bag dette projekt for unge mennesker i straksaktivering. Det startede i 1995 med sortering af brugt tøj. Men nu handler det om at sy de gamle klude om til dragter, kostymer til børn, museer og til salg i genbrugsbutikker. - 45 kontanthjælpsmodtagere er beskæftiget her - og meget entusiastisk må jeg sige. Iklædt kongekappe med kronekrave og elefantorden på ryggen bød jeg velkommen til de mange gæster! Interview til Vollsmose Avis: Efter åbningen af udstillingen var der aftalt interview med Vollsmose Avis. - Anledningen er det forestående valg til Flygtninge-Indvandrerrådet den 7 marts. Det er vigtigt, at det valg bliver en succes, med en så stor valgdeltagelse, at rådet får

en ordentlig legitimitet som dialogpartner. Jeg har overfor rådet givet tilsagn om, at jeg ønsker et forøget samarbejde. Og for at bakke valget op, har jeg lovet at komme i de etniske foreninger, deltage i valgmøder m.m. Vi har lavet aftaler om øget synlighed omkring valget, derfor bl.a. interviewet med Vollsmose Avis.

Ordinær generalforsamling i ORV

Det lokale beskæftigelsesråd: Aksen omkring den arbejdsmarkedspolitiske indsats bliver Det lokale beskæftigelsesråd, der konstituerer sig i slutningen af februar. Det bliver altafgørende, at få LO og DA plus alle de andre aktører til at samarbejde om den bredde vifte af målgrupper, der er uden for arbejdsmarkedet. Der skal hvert år laves en beskæftigelsesplan, der er til evaluering ved årets afslutning. Odense får formentlig status som pilotby med C-center modellen, der indebærer, at kommunen overtager ansvaret for hele jobformidlingen. Dog med den væsentlige klausul, at der er vandtætte skodder mellem økonomierne for de forsikrede - og ikke forsikrede ledige. Og sådan skal det være! Men modellen er klar radikal politik, formuleret i vort kommunalpolitiske program! ORV i arbejdstøjet: Der bliver mange opgaver for ORV de kommende 4 år. Fokusgrupperne vil få konkrete opgaver at tage sig af ift. mit virke som Rådmand. I første omgang socialgruppen, der skal arbejde med socialpolitiske målsætninger. - Men også sundhedsgruppen skal præcisere radikale bud på en sundhedspolitik. Jeg vil jævnligt skrive indlæg til hjemmesiden, og på bestyrelsesmøderne fortælle sidste nyt. Alle er naturligvis velkomne til at kontakte mig med spørgsmål etc.

15

Den 25. april kl. 19 afholder Odense Radikale Venstre ordinær generalforsamling på Musikbiblioteket i Pantheonsgade. På generalforsamlingen er der bl.a. de sædvanlige valg af formand, bestyrelse og folketingskandidater samt godkendelser af regnskab og budget samt mål- og handlingsplaner. En gruppe arbejder p.t. på en revision af partiets vedtægter, så de gøres mere tidssvarende, og forslaget vil blive lagt frem til debat og godkendelse. Valg af folketingskandidater er traditionelt forbundet med megen spænding og debat. Hvem skal tegne de Odense-radikales landspolitiske profil - og på sigt overtage Niels Helvegs rolle som den vigtigste fynske stemmesluger? Hvis du selv har planer om at stille op som folketingskandidat, så henvend dig til formanden i god tid. Jo tidligere du melder dig på banen, jo lettere har du ved at slå igennem og få det fulde udbytte af Odense Radikale Venstres kommunikationsapparat. Inden generalforsamlingen vil der blive udsendt en officiel indkaldelse samt endnu et nummer af Midtpunkt.

RM 1 2006  

Radikalt Midtpunkt 1 2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you