Regjering

Page 1

GI U NGDOM EN NY START!

SØ K N A D ­­ TI L ­R EG J ER I N G E N Windjammer prosjektstøtte ­ 2020, 2021 og 2022


­


­

SØK NAD OM PROSJEK TSTØT TE Gi ungdom en ny start Vi ønsker å invitere Regjeringen til å være med på et sosialt løft med Christian Radich som plattform. Christian Radich ble bygget i 1937 for å vise ungdom et alternativ til datidens utenforskap. Et landbruk i stor endring førte til at spesielt mange unge gutter ikke fant arbeid og en meningsfull tilværelse. Christian Radich har besluttet å fornye sitt mandat overfor ungdom som står i fare for å bli akterutseilt på vei mot aktiv deltakelse i yrkeslivet. Windjammer-programmet ble etablert og testet gje­nnom 3 piloter i 2018 og 2019. Vi er nå klare for en tre års etableringsfase. I denne fasen er målet å hjelpe 600-1000 unge ut av passivitet. Samtidig vil vi ved hjelp av forskere fra FAFO verifisere resultatene ved å følge deltakerne under og etter programmet. Målet vårt er å ferdigstille Wind­ jammer som et pålitelig verktøy og modell for Fylkes­ kommunen, for å for å redusere utenforskap og frafall ­ i videregående opplæring. Windjammer retter seg i hovedsak mot to målgrupper:

1. Livsmestringsprogram for ungdom som sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre ­ dem til videregående opplæring eller gi dem arbeids­ forberedende trening.

gående skoler og ansvarlig for Oppfølgingstjenesten, skal ­ bli brukere av Windjammer-programmet. Vi har gjennom pilotfasen etablert et godt samarbeid med Vestfold og Akershus Fylkeskommune. Vi søker Regjeringen om kr 5.000.000,- i årlig støtte i 3 år. ­ Vi vil samtidig etablere Windjammer-Lauget med mål om tilsvarende støtte fra privat sektor. Dette vil i etablerings­fasen sikre muligheten til å hjelpe 200 ungdommer i året u ­ t av passivitet. Pengene vil kanaliseres direkte til ungdom som fortrinnsvis er knyttet til videregående opplæring eller oppfølgingstjenesten i et fylke. Dette er viktig for å sikre ­ god oppfølging etter at Windjammer-programmet er avsluttet. Vår kapasitet er i dag 400-500 ungdommer i­ året. Vårt mål ­er å utnytte en større del av kapasiteten ­ved å inngå innkjøp­­s­­­avtaler med fylkene og NAV. Støtte f­ ra Regjeringen og Windjammer-­­­­Lauget vil åpne dører o ­ g øke muligheten for dette. Christian Radich har allerede ett viktig samfunns oppdrag; Gjennom aktiv bruk sikre at kulturskatten blir tilgjengelig for fremtidige generasjoner. Vi får ca. kr 8.000.000,- i­ støtter fra Kulturdepartementet og tilsvarende ca. k­ r 3.000.000,- fra Oslo Kommune. Driftskostnadene er ­ca. kr 30.000.000,- + større vedlike­holds­arbeider. Et vellykket Windjammer program vil s­ ikre Christian Radich og potensielt andre skuter et nytt samfunnsoppdrag som igjen vil sikre finansiering av drift ­ og vedlikehold.

2. Frafallsreduserende tiltak for ungdom som er­i f­ erd ­ med å gi opp videregående opplæring. Målet er å samarbeide med fylkeskommunene om å etablere ­ en alternativ og godkjent læringsarena. Vi tror det kan bidra til å snu dropout-kandidater til ressurspersoner ­ i sine klasser og sitt nærmiljø.

Vi håper Regjeringen ser Stiftelsen Christan Radich som en partner i inkluderingsdugnaden og Windjammer­prosjektet som et viktig tiltak for redusere utenforskap. Samtidig vil dette sikre Christian Radich stabile inntekter/finansiering ­ og et langt liv til glede for fremtidige generasjoner.

Vi søker en kombinasjon av offentlig og privat finansiering. Målet er at Fylkeskommunene i egenskap av å eie videre­

V I DA R P E D E R S TA D

Vennlig hilsen Direktør, Stiftelsen Christian Radich

3


En skremmende stor andel av ungdommer fullfører ikke videregående opplæring. Dette har veldig alvorlige konsekvenser. For den det gjelder, for deres familie, og – hvis vi ikke klarer å snu denne trenden - for hele samfunnet vårt. Den årlige samfunnskostnaden per ungdom ­ i utenforskap er kr 800 000,- 1 Undersøkelser fra flere land tyder på at frafall øker sjansen for selvdestruktive handlinger, kriminalitet ­ og for helseskadelig livsførsel. 2 Norge har et høyt frafall i videregående opplæring. ­ Tall fra 2019 viser at i løpet av en femårsperiode er ­ det 24,7 % av de som starter i videregående opplæring ­ som ikke fullfører.3 Dette er nesten dobbelt så høyt som OECD-gjennom­ snittet. En reduksjon i frafallsraten på ­9 prosentpoeng ­ gir grovt beregnet en årlig ­innsparing ­på 44 milliarder kroner for det offentlige. 4 1

DNV GL samfunnsøkonomisk analyse 2017 ­

2

FAFO rapport 2010:03 ”Gull av gråstein”, Gudmund Hernes

3

SSB «Gjennomføring av Videregående opplæring»

4

NyAnalyse AS 2016: ”Samfunnsgevinst ved redusert frafall og passivitet”

4


PA SSIVITE T UTENFOR SK AP STIGMATISERING Foto: Shutterstock


SOSIALT ANSVAR ­ I EGE T NÆRMILJØ/ LOK AL SAM FUNN

Det offentlige hjelpeapparatet og bedriftene ­ kan j­ obbe sammen når løsningene er konkrete ­ ­og lokale –­ Windjammer er en slik løsning. Deltakerne får en sterk opplevelse som river dem ­ løs fra en fastlåst situasjon. Men de skal tilbake til lokalsamfunnet, gjerne med nye venner som bor i nærheten. Derfor setter vi gjerne sammen grupper regionalt. Windjammers oppgave er å gi dem ny ­ styrke til å gjøre aktive valg. Oppfølgingstjenesten, NAV, skolene og bedriftene har til sammen de valgmulighetene de unge trenger. Gjennom stipendpakkene kan medlemmene i Windjammer-lauget øremerke sin støtte til den regionen de hører hjemme i.

6

Dermed kan bedriftene også kommunisere sitt sosiale engasjement til lokalsamfunnet på en konkret måte. Windjammer bidrar med inspirerende historier til media ­ og motiverende suksesshistorier til støttespillerne. I nære relasjoner til bedriftens egne ansatte vil det ­ også være behov hvor Windjammer kan være aktuelt. ­ Slik kan laugsmedlemmer tilby ansatte et unikt livsmestring­sprogram for deres ungdommer som opplever utenforskap. Dette vil bidra til å øke lokal forankring, lojalitet og stolthet hos de ansatte overfor bedriften. Det er slike arbeidsgivere vi ønsker å samle til et Windjammer-laug – et laug som er resultatorientert ­ og framsynt også når det gjelder sosialt ansvar.VI ER WINDJAMMERE ­ – Før jeg deltok på Wind­ jammer gikk jeg på et tiltak utenfor skolen og sleit med å møte opp. ­ Jeg hadde vært på rehab for et tidligere rusproblem, men visste ikke hva jeg ville eller hvordan komme dit. ­Jeg meldte meg på ­ for ­å få meg nye venner ­ som ikke ruser seg, og ­ for å få bedre rutiner. Etter å ha vært med på Windjammer har jeg innsett hvor mye jeg faktisk tåler og klarer, så nå er det lettere å stå opp og møte på det jeg skal. Kameratskapet og den gode følelsen jeg fikk etter å ha fått til arbeidsoppgavene, og deretter kunne sette meg ned og se på stjernene – det var det beste med å seile med Windjammer, og jeg bestemte meg da for at jeg ville utdanne meg til en jobb på sjøen. Mestringsfølelsen jeg fikk av å klare mer og mer hver dag var helt utrolig. Jeg følte jeg ble sterkere og sterkere for hver dag og forstod at det er jeg selv som må gjøre jobben med å komme meg dit jeg vil! Men det aller viktigste jeg har lært av Windjammer-programmet er at jeg må ta vare på meg selv også, ikke bare alle andre. For meg var Windjammer noe av det beste som kunne ­ ha skjedd meg.

A N D R E A S N . E S P E S E T E R (17) Elev ved skoleskipet Georg Stage i Danmark

8

– Jeg var deprimert og lå ­ i senga ett års tid før jeg meldte meg på Wind­ jammer. I hele tenårene og utover i ­20-åra hadde jeg slitt med psykiske problemer, og jeg fant liksom ikke min plass i verden. Da kom Christian Radich og vekket barn­ dommens sjørøverdrøm, og det forandret livet mitt full­stendig! Da den andre piloten skulle til sjøs våren 2019, ­ble jeg med som frivillig for å bidra til at andre ungdommer skulle få en like fin opplevelse som jeg selv hadde. Windjammer og Christian Radich viste meg at det faktisk betyr noe om jeg står opp eller ei, og nå, ett år seinere ­ har jeg fått lærlingeplass på Radich og skal bli matros! ­ Nå er sjørøverdrømmen bytta ut med drømmen om at jeg en dag vil bli Radichs første kvinnelige kaptein!

E LL A M A R I E M Ø I E N (2 5) Matroslærling ved Christian Radich


– Å begynne med rus når ­ du er 12 gjør noe med deg. Det er ikke lett å komme seg vekk fra miljøet og fristelsene kan bli store. ­­ I fjor på denne tida satt ­jeg for det meste i leiligheten og ruset meg. Det var beste­ moren min som så et inn­ slag om Windjammer på God Morgen Norge, og mente at dette måtte­være noe for meg. Jeg fikk sti­ pend, og alt lå til rette, men jeg hadde egentlig ikke særlig lyst til å dra. Jeg fikk umiddelbart et godt førsteinntrykk av både deltakere og ansatte på samlingene i forkant, og ble overbevist om å dra. Det gikk egentlig veldig greit å bli kjent. Vi slet alle med ­ vårt, og jeg oppdaget at jeg var ganske god til å tilpasse meg. Samlingene i forkant av seilasen lærte meg mye om meg selv og andre, og underveis på seiltoktet gjenoppdaget jeg i tillegg min interesse og talent for å lage mat. For at jeg skulle holde motivasjonen oppe til skolestart på videre­ gående fikk jeg delta i arbeidstrening om bord på Christian Radich, og har i løpet av sommeren tilbragt utallige timer ­ i byssa og servert tusenvis av gjester.

Før Windjammer hadde jeg prøvd alt. Jeg hadde søkt en hel haug med læreplasser uten å få mange svar, og ingen positive svar. Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å vise at jeg er til ­ å stole på, og en som virkelig står på. For meg var det den største grunnen til å være med på Windjammer – jeg ­ ville bevise meg selv og alle andre at jeg står på når det gjelder, og ikke er en drop-out. Det var hardt, kanskje enda hardere enn jeg hadde forventa. Å jobbe så tett på mennesker som er helt ulik deg selv, få til samarbeid ­ og fremdrift trass i forskjeller. Det som er helt sprøtt er at jeg fikk tilbud om lærlinge­ plass uka etter at jeg kom hjem, og jeg fikk jobben! ­ Så for meg var det virkelig et vendepunkt og noe jeg ­ er skikkelig stolt av å ha gjennomført.

C H R I S TI A N R A S M U S S E N (19) ­ Elektrikerlærling

Det viktigste jeg sitter igjen med etter Windjammer, ­ er følelsen av at jeg fant meg selv. Jeg skjønte hvor ­ mye jeg liker å lage mat. Jeg fant ro.

I VA N E VA N G E R (18) ­ Elev ved Ole Viig Videregående Skole, kokkelinja

9AK TIVITE T FELLESSK AP AK TIV T VALG

Bak utvikling og gjennomføring av konseptet står ­et flerfaglig team med både pedagogisk tyngde og solid praktisk erfaring fra arbeid med ungdom. Konseptet Windjammers kjerne er en månedslang seilas på skoleskipet Christian Radich som gir deltakeren en unik opplevelse av mestring og mulighet for en ny start. Skuta er en unik plattform for trening i sosialisering, og vi ser at Windjammerne øker sin evne til livsmestring ved å måtte finne sin plass i samspillet med andre deltakere, mannskap og instruktører. I tillegg må de ta hensyn til hverandre under krevende forhold mens de utfordrer seg selv på helt nye områder. De får også verdifulle smakebiter på ulike yrkesmuligheter om bord ved ­ å delta på «jobbsmak»-kurs. Programmet før og etter seilasen gjennomføres, i regi av Stiftelsen Fundatum, i mindre grupper der deltakerne gjennom sosiale relasjoner lærer ­å kjenne sine sterke sider. De settes i stand til å snu sin egen situasjon gjennom både individuelle prosesser, ­­og ­i grupper. Alt er basert ­ på styrkebasert læringsteori. Tilbake på skolen eller ut i arbeidslivet Gjennom samarbeid med Fylkeskommunenes oppfølgings­tjeneste og NAV får deltakerne oppfølging videre etter avsluttet program. Vestfold Fylkeskommune mener at Windjammer ­ ­er et viktig tilbud fordi: «Vi opplever at Windjammer bidrar til at ungdom «våkner», endrer innstilling, opplever at de kan noe, ­ får troen på at de duger og alle disse elementene er ­ viktige i kampen mange av dem har for å fullføre videregående opplæring.»

E VA S K AG E , Leder av Oppfølgingstjenesten i Vestfold

11


E T KOMPLE T T PROGR AM Evaluering

Forberede personell og partnere Rekruttering

Utvelgelse

Oppfølging

Onboarding

Offboarding Tokt

Fundatum/Christian Radich Partnere (skoleeiere/NAV) Verifikasjon (FAFO)

EN INDRE REISE

12

Windjammer jobber med partnere som har ansvar, kompetanse og ressurser til å velge ut deltakere og følge dem opp.

10 samlinger i tillegg til en månedslang seilas bygger ­ egenfortelling og fellesskap.


Kostnad per. deltaker

S TØT T E S P I L L E R E I P I LOT FA S E N

Kostnadene per deltaker er bygget opp av følgende elementer: • • • •

Rekruttering og utvelgelse av kandidater 5 samlinger før og etter, til sammen 10 dager Ca. 27 dager på tokt med SS Christian Radich Reise til og fra skuta, arbeidsklær

kr 10.000,kr 35.000,kr 5.000,-

• Pris per deltaker kr 50.000,-

Utviklingen av Windjammer er gjennomført over to år av Christan Radichs egen organisasjon og med Fundatum ­ som kompetansepartner. Vi har hatt støtte fra et drømmelag av partnere som sammen ­ med Stiftelsen Christian Radich har investert i konsept­utvikling ­ og pilotering. Nå er vi klare for å etablere Windjammer som ­ en sosial entreprenør.

• Sparebankstiftelsen DNB • Gjensidigestiftelsen • A. Wilhelmsen Foundation • Eckbos legat • Stiftelsen Det Norske Veritas • Leif Høegh Stiftelsen • Stiftelsen Uni • Bergesen Stiftelsen • Waages Stiftelse • Stiftelsen Thomas Fearnley • Heddy og Nils Astrup • Hans Herman Horns Stiftelse • Klaveness Marine

13


INTERESSENTENE Støttespillere

Fylkeskommunen

Oppfølgingstjenesten

Videregående skoler

NAV - arbeids­forberedende­ til­­tak

INNTEK TSMODELLEN Vi trenger 10 millioner for ­ å gjennomføre et fullt driftsår. plasser finansiert av det offentlige

Det er vårt mål å dekke dette gjennom ­ avtaler med medlemmene i Lauget, ­ og gjennom et tilskudd fra staten. Christian Radich og Fundatum vil stå for kapasitetskostnadene og gjøre at vi kan ­ holde driften i balanse mens vi bygger­ opp samarbeidet med det offentlige.

14


­­

Windjammergrupper har en sammensetning som gir en positiv dynamikk for den styrke­baserte pedagogikken som benyttes.

Varemerket Windjammer er med hensikt ikke knyttet­ til Christian Radich, for å gi mulighet til å utvikle tilbudet ­­ og kapasiteten ved bruk av flere skuter.

1. Livsmestringsprogram for ungdom som sitter fast

Windjammer er et viktig samfunnsoppdrag for Christian Radich og andre seilskuter som igjen vil bidra til bærekraftig drift av skutene.

hjemme og lever i utenforskap. Målet er å tilbakeføre ­ dem til videregående opplæring eller gi dem arbeids­ forberedende trening.

2 . Frafallsreduserende tiltak for ungdom som er ­ i ­ferd med å gi opp videregående opplæring. Målet er ­ å samarbeide med fylkeskommunene om å etablere ­ en alternativ og godkjent læringsarena. Vi tror det kan bidra til å snu dropout-kandidater til ressurspersoner ­ i sine klasser og sitt nærmiljø. Finansieringsmodellen er bygget på en kombinasjon av stipendfinansiering og gradvis oppbygging av inntekter fra Fylkeskommuner og NAV. Windjammer i kombinasjon med Christian Radich har en årlig kapasitet på 400 ungdommer.

Eventuelle driftsoverskudd i Windjammer skal kun brukes til vedlikehold av norske seilskuter.


ST I F T E L S EN C HR I ST I AN RAD I C H Akershusstranda 9, Skur 32 0150 Oslo Telefon: 22 47 82 70 E-post: postmaster@radich.no www.radich.no www.windjammer.no