__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

GI U NGDOM EN NY START!

WINDJAMMER LAUGET • Bedriftsmedlemmer • Stiftelser • Personlige faddere


G I U N GDO M EN N Y START – B LI M ED I WI N DJAM M ER L AUGE T Gjennom denne presentasjonen ønsker jeg å invitere deg/dere til å være med på sosialt entreprenørskap ­ med Christian Radich som plattform. Christian Radich ble bygget i 1937 for å vise ungdom et alternativ til datidens utenforskap, og har siden da i all hovedsak seilt som skoleskip i ulike modeller. Christian Radich besluttet i 2018 å fornye sitt mandat overfor ungdom som står i fare for å bli akterutseilt på vei ­ mot aktiv deltakelse i yrkeslivet. Windjammer-programmet ble etablert og testet ­ gjennom 3 piloter i 2018 og 2019. Vi er nå klare for ­ en treårs etableringspilot med tre viktige mål:

Windjammer retter seg i hovedsak mot to målgrupper:

1 Livsmestringsprogram for ungdom som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. ­ Målet er å tilbakeføre dem til videregående opplæring ­ eller gi dem arbeidsforberedende trening. 2 Livsmestringsprogram som frafallsreduserende ­ tiltak for ungdom som er i ferd med å gi opp videregående opplæring. I samarbeid med videregående skoler i fylket ønsker vi å tilby et 40 dagers intensivt livsmestringskurs o ­g en alternativ læringsarena godkjent som en del av skoleåret. Dette håper jeg at din organisasjon eller du som privat­ person vil ha glede og nytte av å være med på.

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre­ at de faller ut av videregående opplæring

2 Ved hjelp av forskere fra FAFO verifisere resultatene ­ ved å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er å ferdigstille Windjammer som et pålitelig­ verktøy og modell for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall i videregående opplæring.

Helt konkret er oppgaven å sette sammen et Windjammer Laug, som består av bedrifter, stiftelser og personlige faddere, os som til sammen bidrar med fem millioner kroner årlig i tre år. Vennlig hilsen

V I DA R P E D E R S TA D Direktør, Stiftelsen Christian Radich

3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig og privat finansiering av Windjammerprogrammet.

3


UTFO RD RI N G EN En skremmende stor andel av ungdommer fullfører ikke videregående opplæring. Dette har veldig alvorlige konsekvenser. For den det gjelder, for deres familie, og – hvis vi ikke klarer å snu denne trenden – for hele samfunnet vårt. Den årlige samfunnskostnaden per ungdom ­ i utenforskap er kr 800 000,- 1 Undersøkelser fra flere land tyder på at frafall øker sjansen for selvdestruktive handlinger, kriminalitet ­ og for helseskadelig livsførsel. 2 Norge har et høyt frafall i videregående opplæring. ­ Tall fra 2019 viser at i løpet av en femårsperiode er ­ det 24,7 % av de som starter i videregående opplæring ­ som ikke fullfører.3 Dette er nesten dobbelt så høyt som OECD-gjennom­ snittet. En reduksjon i frafallsraten på ­9 prosentpoeng ­ gir grovt beregnet en årlig ­innsparing ­på 44 milliarder kroner for det offentlige. 4 1

DNV GL samfunnsøkonomisk analyse 2017 ­

2

FAFO rapport 2010:03 «Gull av gråstein», Gudmund Hernes

3

SSB «Gjennomføring av Videregående opplæring» https://www.ssb.no/vgogjen

4

NyAnalyse AS 2016: «Samfunnsgevinst ved redusert frafall og passivitet»

4


PA SS IVITE T UTEN FO R S K AP STI G MATI S ERI N G Foto: Shutterstock


SOS IALT AN SVAR ­ I EGE T NÆRM I LJØ/­ LO K AL SAM FU N N

Det offentlige hjelpeapparatet og bedriftene ­ kan j­ obbe sammen når løsningene er konkrete ­ ­og lokale –­ Windjammer er en slik løsning. Deltagerne får en sterk opplevelse som river dem ­ løs fra en fastlåst situasjon. Men de skal tilbake til lokalsamfunnet, gjerne med nye venner som bor i nærheten. Derfor setter vi gjerne sammen grupper regionalt. Windjammers oppgave er å gi dem ny ­ styrke til å gjøre aktive valg. Oppfølgingstjenesten, NAV, skolene og bedriftene har til sammen de valgmulighetene de unge trenger. Gjennom stipendpakkene kan medlemmene i Windjammer Lauget øremerke sin støtte til den regionen de hører hjemme i.

6

Dermed kan bedriftene også kommunisere sitt sosiale engasjement til lokalsamfunnet på en konkret måte. Windjammer bidrar med inspirerende historier til media ­ og motiverende suksesshistorier til støttespillerne. I nære relasjoner til bedriftens egne ansatte vil det ­ også være behov hvor Windjammer kan være aktuelt. ­ Slik kan laugsmedlemmer tilby ansatte et unikt livsmestring­sprogram for deres ungdommer som opplever utenforskap. Dette vil bidra til å øke lokal forankring, lojalitet og stolthet hos de ansatte overfor bedriften. Det er slike arbeidsgivere vi ønsker å samle til et Windjammer Laug – et laug som er resultatorientert ­ og framsynt også når det gjelder sosialt ansvar.


WI N DJAM M ER­ L AUG E T


For oppstartsperioden på tre år trenger vi støttespillere som kan sikre finansiering frem til vi har etablert en bærekraftig relasjon med det offentlige virkemiddel­ apparatet.

W I N D J A M M E R L AUG E T (per 25.10.2019)

Vårt mål er at Windjammer Lauget skal sikre finansiering­ til minst 100 ungdommer (kr 5 mil.) per år i en treårs­periode. Vi har store ambisjoner på laugets vegne, ­men v­ i er o ­ pptatt av at ingen bidrag er for små eller for store. Vi ser for oss følgende alternative bidrag: • 1–5 ungdommer per år: Kr. 50.000–250.000,• 6–10 ungdommer per år: Kr. 250.000–500.000,• Flere enn 10 ungdommer per år: Over Kr. 500.000,* Denne investeringen vil bidra til å spare samfunnet for ­ 800 000 NOK årlig per deltager som kommer i aktivitet ­ etter gjennomført program. Vi tilbyr Laugsmedlemmer følgende: • Markering med navn/logo i kommunikasjonskanaler som Christian Radich eier • Statusrapport fra ungdommenes utvikling ­ etter gjennomført Windjammer-program • Foredrag og møte med Windjammere ­ i bedriftsinterne arrangementer • Markere i bedriftens egne kanaler at de er medlem av Windjammer Lauget og Christian Radichs støttespiller.

W I N D J A M M E R FA D D E R E (per 25.10.2019)

• Delta på Christian Radichs årlig fjordtur for støttespillere • Ulike rabattordninger for selskap og selskapets ansatte ved bruk av Christian Radich. (Basert på støttens størrelse)

Johan Brand­ Eric Jacobs

*Kilde: DNV GL rapport (2017). Samfunnsøkonomisk analyse av prosjektene i kronprinsparets fond.

9


WI N DJAM M ER ­FAD D ER Bidra personlig som fadder for ungdom s­ om t­renger en ny start! Vi har fått flere henvendelser fra privatpersoner som ønsker å stille opp for en eller flere ungdommer som står i fare for å bli akterutseilt. Vi er nå klare for en treårs etableringsfase. I denne fasen er målet å hjelpe 1000 ­ unge ut av passivitet. Det er mange, men et slik tall er summen av en rekke enkeltpersoner og individer som hver for seg trenger hjelp til å få et meningsfullt liv. Vi inviterer derfor også privatpersoner til å bli ­ en Windjammer Fadder. Et fadderskap koster kr 50.000,- og dekker kostnaden­ for èn ungdom å delta på Windjammer.­ Dette inkluderer 10 dager med samlinger på land, ­ ca. ­4 uker om bord på Christian Radich med full kost og ­ losji samt arbeidsklær og reisekostnader til og fra skuta. Som Windjammer Fadder får du: • Markering av ditt navn i kommunikasjonskanaler som Christian Radichs eier (frivillig) • Navn på den personen støtten tildeles og rapport på hvordan Windjammer har bidratt for vedkommende • Delta på Christian Radichs årlig fjordtur for støttespillere • 15% rabatt på alle turer og opplevelser ­ som ­Christian Radich tilbyr

10


Det å lære seg å mestre seiling og spesielt en stor skute på det åpne hav, gir en direkte overførbar mestringsevne ­ for livet. For noen om bord handler det om å lære seg ­ å fungere i et team, å se verdien av struktur, eller hvordan man utvikler nye nettverk gjennom samhandling med ­ andre. Vi tar dette for gitt, men dette er byggeklosser jeg ­ ser på som essensielle, og alt for mange mister disse tidlig ­ i livet. Jeg håper og tror at vår rolle som faddere vil gi disse ungdommene en fot innenfor nye produktive nettverk. Jeg bruker seiling aktivt som en metafor for verdibasert entreprenørskap, det å jobbe med de forutsetningene ­ man har, jobbe med de naturgitte ressurser som vi har ­ rundt oss og se potensialet i verden. Man trenger ikke eie ­ havet for seile det. Jeg tror sterkt på å skape en positiv mestring gjennom et strukturert program og på den måten ­ gi sårbare unge mennesker den styrken de trenger for å ta ­ fatt på livet som unge voksne. Du kan ikke bekjempe vinden, men du kan lære å seile­ – ­you cant beat the wind, but you can learn to sail, er min egen adopsjon av et gammelt surfer-uttrykk.

Windjammer er et essensielt tilbud som vil gi ungdom­ i dagens samfunn muligheten til å bekjempe sitt eget utenforskap og faktisk dyrke talenter som vil gjøre ­ noe utenom det vanlige for samfunnet. Det er ikke et stigmatiserende pøbel-prosjekt. Christian Radich er en skute man er stolt av å få være med på, enten du er en ­ såkalt skoletaper eller suksessfull entreprenør. Jeg vil f­ øle meg litt tryggere for vår fremtid om jeg vet at tusenvis av ungdom knytter denne felles erfaringen.

Jeg har så stor tro på Christian Radich som en plattform ­ og samfunnsaktør at jeg fikk skuta med som første tall ship ­ i EntrepreneurShip flåten. En «pay-it-forward community» ­ vi bygger opp for å skape en møteplass for unge mennesker, entreprenører, politikere og næringsliv som ønsker å bygge bedre løsninger for samfunnet. Vi har allerede arrangert ­ en «milestone» tur om bord med 120 av Nord Europas topp entreprenører, som erfarte det samme som windjammerne ­ – å komme i kontakt med seg selv og sine felles entreprenører, gjennom seiling, vakthold, og samhold. Radich er på vei til ­ å bli «tech og startup» skuta i vårt miljø, og da er ingen ting mer riktig å fylle den opp med fremtidens talenter.

J O H A N B R A N D­ Investor og Kahoot Gründer

11


VI ER WI N DJAM M ERE ­ – Før jeg deltok på Wind­ jammer gikk jeg på et tiltak utenfor skolen og sleit med å møte opp. ­ Jeg hadde vært på rehab for et tidligere rusproblem, men visste ikke hva jeg ville eller hvordan komme dit. ­Jeg meldte meg på ­ for ­å få meg nye venner ­ som ikke ruser seg, og ­ for å få bedre rutiner. Etter å ha vært med på Windjammer har jeg innsett hvor mye jeg faktisk tåler og klarer, så nå er det lettere å stå opp og møte på det jeg skal. Kameratskapet og den gode følelsen jeg fikk etter å ha fått til arbeidsoppgavene, og deretter kunne sette meg ned og se på stjernene – det var det beste med å seile med Windjammer, og jeg bestemte meg da for at jeg ville utdanne meg til en jobb på sjøen. Mestringsfølelsen jeg fikk av å klare mer og mer hver dag var helt utrolig. Jeg følte jeg ble sterkere og sterkere for hver dag og forstod at det er jeg selv som må gjøre jobben med å komme meg dit jeg vil! Men det aller viktigste jeg har lært av Windjammer-programmet er at jeg må ta vare på meg selv også, ikke bare alle andre. For meg var Windjammer noe av det beste som kunne ­ ha skjedd meg.

A N D R E A S N . E S P E S E T E R (17) Elev ved skoleskipet Georg Stage i Danmark

12

– Jeg var deprimert og lå ­ i senga ett års tid før jeg meldte meg på Wind­ jammer. I hele tenårene og utover i ­20-åra hadde jeg slitt med psykiske problemer, og jeg fant liksom ikke min plass i verden. Da kom Christian Radich og vekket barn­ dommens sjørøverdrøm, og det forandret livet mitt full­stendig! Da den andre piloten skulle til sjøs våren 2019, ­ble jeg med som frivillig for å bidra til at andre ungdommer skulle få en like fin opplevelse som jeg selv hadde. Windjammer og Christian Radich viste meg at det faktisk betyr noe om jeg står opp eller ei, og nå, ett år seinere ­ har jeg fått lærlingeplass på Radich og skal bli matros! ­ Nå er sjørøverdrømmen bytta ut med drømmen om at jeg en dag vil bli Radichs første kvinnelige kaptein!

E LL A M A R I E M Ø I E N (2 5) Matroslærling ved Christian Radich


– Å begynne med rus når ­ du er 12 gjør noe med deg. Det er ikke lett å komme seg vekk fra miljøet og fristelsene kan bli store. ­­ I fjor på denne tida satt ­jeg for det meste i leiligheten og ruset meg. Det var beste­ moren min som så et inn­ slag om Windjammer på God Morgen Norge, og mente at dette måtte­være noe for meg. Jeg fikk sti­ pend, og alt lå til rette, men jeg hadde egentlig ikke særlig lyst til å dra. Jeg fikk umiddelbart et godt førsteinntrykk av både deltakere og ansatte på samlingene i forkant, og ble overbevist om å dra. Det gikk egentlig veldig greit å bli kjent. Vi slet alle med ­ vårt, og jeg oppdaget at jeg var ganske god til å tilpasse meg. Samlingene i forkant av seilasen lærte meg mye om meg selv og andre, og underveis på seiltoktet gjenoppdaget jeg i tillegg min interesse og talent for å lage mat. For at jeg skulle holde motivasjonen oppe til skolestart på videre­ gående fikk jeg delta i arbeidstrening om bord på Christian Radich, og har i løpet av sommeren tilbragt utallige timer ­ i byssa og servert tusenvis av gjester.

Før Windjammer hadde jeg prøvd alt. Jeg hadde søkt en hel haug med læreplasser uten å få mange svar, og ingen positive svar. Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å vise at jeg er til ­ å stole på, og en som virkelig står på. For meg var det den største grunnen til å være med på Windjammer – jeg ­ ville bevise meg selv og alle andre at jeg står på når det gjelder, og ikke er en drop-out. Det var hardt, kanskje enda hardere enn jeg hadde forventa. Å jobbe så tett på mennesker som er helt ulik deg selv, få til samarbeid ­ og fremdrift trass i forskjeller. Det som er helt sprøtt er at jeg fikk tilbud om lærlinge­ plass uka etter at jeg kom hjem, og jeg fikk jobben! ­ Så for meg var det virkelig et vendepunkt og noe jeg ­ er skikkelig stolt av å ha gjennomført.

C H R I S TI A N R A S M U S S E N (19) ­ Elektrikerlærling

Det viktigste jeg sitter igjen med etter Windjammer, ­ er følelsen av at jeg fant meg selv. Jeg skjønte hvor ­ mye jeg liker å lage mat. Jeg fant ro.

I VA N E VA N G E R (18) ­ Elev ved Ole Viig Videregående Skole, kokkelinja

13


AK TIVITE T FELLESS K AP AK TIV T VALG

Bak utvikling og gjennomføring av konseptet står ­et flerfaglig team med både pedagogisk tyngde og solid praktisk erfaring fra arbeid med ungdom. Konseptet Windjammers kjerne er en månedslang seilas på skoleskipet Christian Radich som gir deltakeren en unik opplevelse av mestring og mulighet for en ny start. Skuta er en unik plattform for trening i sosialisering, og ­ vi ser at Windjammerne øker sin evne til livsmestring ved å måtte finne sin plass i samspillet med andre deltagere, mannskap og instruktører. I tillegg må de ta hensyn til hverandre under krevende forhold mens de utfordrer ­ seg selv på helt nye områder. De får også verdifulle smakebiter på ulike yrkesmuligheter om bord ved ­ å delta på «jobbsmak»-kurs. Programmet før og etter seilasen gjennomføres, i regi av Stiftelsen Fundatum, i mindre grupper der deltakerne gjennom sosiale relasjoner lærer ­å kjenne sine sterke sider. De settes i stand til å snu sin egen situasjon gjennom både individuelle prosesser, ­­og ­i grupper. Alt er basert ­ på styrkebasert læringsteori. Tilbake på skolen eller ut i arbeidslivet Gjennom samarbeid med Fylkeskommunenes oppfølgings­tjeneste og NAV får deltakerne oppfølging videre etter avsluttet program. Vestfold Fylkeskommune mener at Windjammer ­ ­er et viktig tilbud fordi: «Vi opplever at Windjammer bidrar til at ungdom «våkner», endrer innstilling, opplever at de kan noe, ­ får troen på at de duger og alle disse elementene er ­ viktige i kampen mange av dem har for å fullføre videregående opplæring.»

E VA S K AG E , Leder av Oppfølgingstjenesten i Vestfold

15


E T KO M PLE T T PROGR AM Evaluering

Forberede personell og partnere Rekruttering

Utvelgelse

Oppfølging

Onboarding

Offboarding Tokt

Fundatum/Christian Radich Partnere (skoleeiere/NAV) Verifikasjon (FAFO)

EN I N D RE RE I S E

16

Windjammer jobber med partnere som har ansvar, kompetanse og ressurser til å velge ut deltakere og følge dem opp.

10 samlinger i tillegg til en månedslang seilas bygger ­ egenfortelling og fellesskap.


Utviklingen av Windjammer er gjennomført over to ­ år av Christan Radichs egen organisasjon ­o­­g med Fundatum som kompetansepartner. Innen utgangen av 2019 har vi gjennomført tre pilot­ programmer. Disse har gitt oss verdifull erfaring og synliggjort viktigheten av tett samarbeid med det offentlige virkemiddelapparatet. Vi har hatt støtte fra et drømmelag av partnere som sammen med Stifelsen Christian Radich har investert­ i konseptutvikling og pilotering. Nå er vi klare for å etablere Windjammer som en sosial entreprenør. FAFO, som har forsket mye på dette området, vil sørge­for ekstern verifikasjon av vår metode i de neste tre årene.

S TØT T E S P I L L E R E • Sparebankstiftelsen DNB • Gjensidigestiftelsen • A. Wilhelmsen Foundation • Eckbos legat • Stiftelsen Det Norske Veritas • Leif Høegh Stiftelsen • Stiftelsen Uni • Bergesen Stiftelsen • Waages Stiftelse • Stiftelsen Thomas Fearnley • Heddy og Nils Astrup • Hans Herman Horns Stiftelse • Klaveness Marine

17


I NTERESS ENTEN E

Støttespillere

Fylkeskommunen

Oppfølgingstjenesten

Videregående skoler

NAV - arbeids­forberedende­ til­­tak

I N NTEK T S M O D ELLEN Vi trenger 10 millioner for ­ å gjennomføre et fullt driftsår. plasser finansiert av det offentlige

Det er vårt mål å dekke dette gjennom ­ avtaler med medlemmene i Lauget, ­ og gjennom et tilskudd fra staten. Christian Radich og Fundatum vil stå for kapasitetskostnadene og gjøre at vi kan ­ holde driften i balanse mens vi bygger­ opp samarbeidet med det offentlige.

18


Windjammers grupper har en sammensetning som gir en positiv dynamikk for den styrkebaserte pedagogikken som benyttes.

Windjammer er et viktig samfunnsoppdrag for Christian Radich og andre seilskuter som igjen vil bidra til bære­ kraftig drift av skutene.

Stipendpakkene skal fordeles på to målgrupper: ­ 1) Arbeidsforberedende tiltak for ungdom som sitter ­ fast hjemme og lever i utenforskap. ­ 2) Frafallsreduserende tiltak for ungdom som er ­i ferd ­ med å gi opp videregående opplæring.

Eventuelle driftsoverskudd i Windjammer skal kun brukes til vedlikehold a­ v norske seilskuter.

Finansieringsmodellen er bygget på en kombinasjon av stipendfinansiering og g­ radvis oppbygging av inntekter ­ fra Fylkeskommuner og NAV. Windjammer i kombinasjon med Christian Radich­ har e­ n årlig kapasitet på 400 ungdommer. Varemerket Windjammer er med hensikt ikke knyttet t­ il Christian Radich, for å gi mulighet til å utvikle tilbudet ­ og kapasiteten ved bruk av flere skuter.


ST I F T E L S EN C HR I ST I AN RAD I C H Akershusstranda 9, Skur 32 0150 Oslo Telefon: 22 47 82 70 E-post: postmaster@radich.no www.radich.no www.windjammer.no

Profile for ChristianRadich

Gi ungdom en ny start!  

Invitasjon til Windjammer Lauget

Gi ungdom en ny start!  

Invitasjon til Windjammer Lauget

Profile for radich

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded