Windjammer Fylke

Page 1

GI UNGDOM EN NY START!

INVITASJON B L I ET WI NDJAM ME R-FYLKE


I N V I TA S J O N Bli et Windjammer-fylke


G I U N GDO M EN N Y START Vi ønsker å invitere Fylket til å være med på et sosialt ­ løft med Christian Radich som plattform. Christian Radich ble bygget i 1937 for å vise ungdom et alternativ til datidens utenforskap, og har siden da i all hovedsak seilt som skoleskip i ulike modeller. Christian ­ Radich besluttet i 2018 å fornye sitt mandat overfor ungdom som står i fare for å bli akterutseilt på vei mot aktiv deltakelse­ i yrkeslivet. Windjammer-programmet ble etablert og testet g­ jennom ­ 3 piloter i 2018 og 2019. Vi er nå klare for en treårs etablerings­­ pilot med tre viktige mål:

Windjammer retter seg i hovedsak mot to målgrupper:

1 Livsmestringsprogram for ungdom som av ulike årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap. Målet er å til­bake­føre dem ­ til videregående opplæring eller gi dem arbeids­forberedende trening. 2 Livsmestringsprogram som frafallsreduserende tiltak for ungdom som er i ferd med å gi opp videregående opplæring. ­ I samarbeid med videregående skoler i fylket ønsker vi å tilby ­ et 40 dagers intensivt livsmestringskurs ­og en alternativ læringsarena godkjent som en del av skole­året. Vår hypotese ­ er at det kan bidra til å snu potensielle «dropouts» til ressurs­ personer i sine klasser og sitt nærmiljø.

1 Hjelpe 600–1000 unge ut av passivitet eller hindre at de faller ut av videregående opplæring

2 Ved hjelp av forskere fra FAFO verifisere resultatene ved ­ å følge deltakerne før, under og etter programmet. Målet er­ å ferdigstille Windjammer som et pålitelig verktøy og modell ­ for Fylkeskommunen for å redusere utenforskap og frafall ­ i videregående opplæring. 3 Etablere en modell for å sikre en kombinasjon av offentlig ­ og privat finansiering av Windjammer-programmet

Vi søker en kombinasjon av offentlig og privat finansiering. Målet er at Fylkeskommunene i egenskap av å eie videre­gående skoler og ansvarlig for Oppfølgingstjenesten, skal­bli brukere av Windjammer-programmet. Vi har gjennom pilotfasen etablert et godt samarbeid med Vestfold og Akershus Fylkeskommune. Nå ønsker vi å videreutvikle ­og utvide dette samarbeidet, ­ og inkludere nye fylker. Vennlig hilsen

V I DA R P E D E R S TA D Direktør, Stiftelsen Christian Radich

3


UTFO RD RI N G EN En skremmende stor andel av ungdommer ­ fullfører ikke videregående opplæring. Dette har veldig alvorlige konsekvenser for den det gjelder, for deres familie, og – hvis vi ikke klarer å snu denne trenden – for hele samfunnet vårt. Den årlige samfunnskostnaden per ungdom ­i utenforskap ­ er 800 000 NOK. 1 Undersøkelser fra flere land tyder på at frafall øker sjansen for selvdestruktive handlinger og kriminalitet, ­ og for en helseskadelig livsførsel. 2 Norge har et høyt frafall i videregående opplæring. ­Tall fra 2019 viser at i løpet av en femårsperiode er d ­ et 24,7 % av de som starter i videregående opplæring s­ om ikke fullfører.3 Dette er nesten dobbelt så høyt som OECD-gjennom­snittet. En reduksjon i frafallsraten på 9­ prosentpoeng g­ ir grovt beregnet en årlig ­innsparing p ­ å 44 milliarder kroner for ­ det offentlige. 4

1

DNV GL samfunnsøkonomisk analyse 2017 ­ (http://kronprinsparetsfond.no/wp-content/uploads/2018/04 DNV-GL-Samfunns%C3%B8konomisk-analyse-av-prosjektenei-Kronprinsparets-Fond.pdf)

2

FAFO rapport 2010:03 ”Gull av gråstein”, Gudmund Hernes

3

SSB «Gjennomføring av Videregående opplæring» https://www.ssb.no/vgogjen

4

NyAnalyse AS 2016: ”Samfunnsgevinst ved redusert frafall og passivitet”

4


Foto: Shutterstock


M U LI G H E TEN • Fylket vil være en del av en 3 års etablerings­pilot for Windjammer som frafallsreduserende tiltak i perioden ­2020-2023

• Stiftelsen Christian Radich vil gjennom Windjammer-­ Lauget ­og offentlige støttespillere sikre finansiering ­ a­­v inntil 20 ungdommer fra Fylket per år i tre år.

• Fylket engasjerer Oppfølgingstjenesten i arbeidet med ­ å rekruttere 10-20 ungdommer per år til Windjammer­ programmet, samt oppfølgingen av disse før, under ­ o­­g etter avsluttet program (se side 8 og 9)

• Fylket vil bidra med finansiering ­a­v tilsvarende antall ungdom per år slik at totalt 4 ­ 0 ungdommer kan nyte ­ godt av Windjammer ­programmet hvert år.

• Fylket engasjerer minst 2 videregående skoler som tilbyr Windjammer program til 10-20 elever per år som trenger ­ en alternativ læringsarena en periode for å hindre frafall. ­ (se side 10 og 11) • Fylket vil på lik linje med Stiftelsen Christian Radich bidra til ­ å evaluere og forbedre alle aktiviteter knyttet til Windjammer partnerskapet • Fylket stiller seg positiv til at FAFO får anledning til å forske på resultatet og effekten av deltakelse i Windjammer og hvordan oppfølgingen i regi av fylket påvirker dette.

6

• Stiftelsen Christian Radich vil sikre gjennomføringsevne ­ og kvalitet i alle ledd slik at deltakerne får maksimalt ­ utbytte av programmet og opplever at sikkerhet, og -helseaspektene ­blir godt ivaretatt. • On- off boarding programmene vil gjennomføres ­ i­Fylket med grupper på flere enn 10 deltakere. • Fylket har anledning til å sende lærere på Windjammer-tokt som en del av en utviklings- og motivasjonsreise. Fylket dekker kun reise, kost og losji.UT AV ­ PA SS IVITE T­ – N Y START


O PPFØ LG I N GSTJ EN ESTEN OG WI N DJAM M ER Fylkene har ansvar for å gi all ungdom opp til 24 år et tilbud om aktivitet. Målet er at passiv ungdom ­ s­kal aktiviseres til å fullføre en eller annen form for videregående opplæring og etablere seg i arbeids­­ livet. Det er mange årsaker til at ungdom ikke fullfører videregående opplæring og for en andel er det vanskelig å komme seg ut av sin passive tilværelse. Windjammer retter seg nettopp mot denne gruppen som virkelig trenger en forandring i livet, og endring av omgivelser og rutiner for å ta steget ut i samfunnet igjen. Windjammer er et livsmestrings-program som Oppfølgingstjenesten kan tilby disse ungdommene og som vil være starten på en prosess for å bringe ungdommene tilbake til aktivitet.

Oppfølgingstjenesten (OT) og Windjammer (WJ) i korte trekk: • OT plukker ut kandidater til WJ-programmet og inviterer ­ disse sammen med foresatte til informasjonsmøte.

• Toktet varer i ca. 1 måned, og etter hjemkomst avholdes ­ 3 off-boarding samlinger.

• WJ-teamet vil lede møtet og beskrive det 40 dager lange livsmestringsprogrammet i sin helhet og svare på spørsmål.

• I on-boarding-samlingene legges det stor vekt på «team building» og det å bygge et lag som kan samarbeide godt om bord på en seilskute. Fra dag èn jobber vi med egen identitet slik at ungdommene utvikler et positiv narrativ.

• I forlengelse av informasjonsmøtet gjennomføres det individuelle samtaler med hver enkelt ungdom som er interessert i å delta i programmet. Denne samtalen gir mulighet for å bli litt kjent med bakgrunn og historikk til ­ den enkelte, og gir mulighet for å snakke om programmet mer i detalj. • I etterkant av samtalen må kandidaten fylle ut en sjekkliste med spørsmål knyttet til fysisk og psykisk helse. • Basert på samtalen og informasjonen i sjekklisten vil vi vurdere om den aktuelle kandidaten kan delta i programmet. • OT i Fylket følger opp den enkelte ungdom og motiverer/ støtter til deltakelse, og bistår i forhold til innkjøp/lån av klær og utstyr som ungdommene selv ikke har. • Hvis Fylket har flere enn 10 deltakere holder vi on, og –offboarding samlinger lokalt hos OT i Fylket • Stiftelsen Fundatum og Voyage leader avholder 5 on-boarding samlinger før seiltoktet

• På seiltoktet vil ungdommene deles inn i vaktlag med 4 timer vakt og 8 timer fri. • Ungdommene får muligheten til å delta på minst 2 jobbsmakkurs og alle om bord på skuta får dokumentasjon på gjennomført kurs, i tillegg til diplom for fullført WJ-program. • Off-boarding samlingene handler i stor grad om å samle erfaringene fra programmet og hver enkelt ungdom utarbeider en konkret plan for veien videre som presenteres for gruppen og overleveres til OT-kontakt. • Voyage leader har løpende dialog både med ungdommene, deres OT-kontakter og foresatte i forkant og underveis ­ i programmet. • Voyage leader har i tillegg ansvar for underveis-samtaler og rapportering, samt overlevering av dokumentasjon til Oppfølgingstjenesten på gjennomført program for den enkelte ungdom.

9


VI D E REGÅEN D E S KO LER OG WI N DJAM M ER Fylket har som eiere av videregående skoler ansvar­ for­å gi flest mulig ungdom videregående opplæring.­ Mange ungdommer finner ikke mening og motivasjon ­ på skolebenken og trenger alternative læringsarenaer.­ Noen trenger kanskje bare et «sidespor» i en kort periode ­ for å få påfyll av mestringsopplevelser og skape seg et nytt narrativ. Windjammer har som mål å gi disse ungdommene muligheten til å omdefinere seg selv fra potensielle «dropouts» til Windjammere med en ny historie og ny motivasjon.

Eleven vil komme tilbake med sin nye historie og identitet og fremstå som resurspersoner for lærerne, klassen og skolen. Gjennomføringen av et Windjammer-program i samarbeid med videregående skoler vil i stor grad skje på samme måte som beskrevet på side 10. Forskjellen er selvsagt at det er den enkelte skolen og deres lærere som er Windjammerkontakter med ansvar for utvelgelse og oppfølging av den ungdommene.

I samarbeid med Akershus vil vi utvikle Windjammer ­ til e­ t tilbud som passer inn i læreplanen med godkjente kompetansemål for den perioden programmet varer. ­

Theory of Change Smitteeffekt

Passitivitet

Smitteeffekt

Utenforskap

Smitteeffekt

Stigmatisering

Smitteeffekt

Fellesskap

Smitteeffekt

Alternativ aktivitet 10

Smitteeffekt

Fellesskap

Aktivt valg


STO PP ­ FR AFALLE T ­ FØ R D E T ­S K J ER ­ – N Y KU R S


VI ER WI N DJAM M ERE ­ Før jeg deltok på Wind­ jammer gikk jeg på et tiltak utenfor skolen og sleit med å møte opp. ­ Jeg hadde vært på rehab for et tidligere rusproblem, men visste ikke hva jeg ville eller hvordan komme dit. ­Jeg meldte meg på ­ for å­ få meg nye venner ­ som ikke ruser seg, og ­ for å få bedre rutiner. Etter å ha vært med på Windjammer har jeg innsett hvor mye jeg faktisk tåler og klarer, så nå er det lettere å stå opp og møte på det jeg skal. Kameratskapet og den gode følelsen jeg fikk etter å ha fått til arbeidsoppgavene, og deretter kunne sette meg ned og se på stjernene – det var det beste med å seile med Windjammer, og jeg bestemte meg da for at jeg ville utdanne meg til en jobb på sjøen. Mestringsfølelsen jeg fikk av å klare mer og mer hver dag var helt utrolig. Jeg følte jeg ble sterkere og sterkere for hver dag og forstod at det er jeg selv som må gjøre jobben med å komme meg dit jeg vil! Men det aller viktigste jeg har lært av Windjammer-programmet er at jeg må ta vare på meg selv også, ikke bare alle andre. For meg var Windjammer noe av det beste som kunne ­ ha skjedd meg.

A N D R E A S N . E S P E S E T E R (17) Elev ved skoleskipet Georg Stage i Danmark.

12

Jeg var deprimert og lå ­ i senga ett års tid før jeg meldte meg på Wind­ jammer. I hele tenårene og utover i ­20-åra hadde jeg slitt med psykiske problemer, og jeg fant liksom ikke min plass i verden. Da kom Christian Radich og vekket barn­ dommens sjørøverdrøm, og det forandret livet mitt full­stendig! Da den andre piloten skulle til sjøs våren 2019, ­ble jeg med som frivillig for å bidra til at andre ungdommer skulle få en like fin opplevelse som jeg selv hadde. Windjammer og Christian Radich viste meg at det faktisk betyr noe om jeg står opp eller ei, og nå, ett år seinere ­ – har jeg fått lærlingeplass på Radich og skal bli matros! Nå er sjørøverdrømmen bytta ut med drømmen om at jeg en dag vil bli Radichs første kvinnelige kaptein!

E LL A M A R I E M Ø I E N (2 5) Matroslærling ved Christian Radich


Å begynne med rus når ­ du er 12 gjør noe med deg. Det er ikke lett å komme seg vekk fra miljøet og fristelsene kan bli store. ­­ I fjor på denne tida satt ­jeg for det meste i leiligheten og ruset meg. Det var beste­ moren min som så et inn­slag om Windjammer på God morgen Norge, og mente at dette måtte­være noe for meg. Jeg fikk sti­pend, og alt lå til rette, men jeg hadde egentlig ikke særlig lyst til å dra. Jeg fikk umiddelbart et godt førsteinntrykk av både deltakere og ansatte på samlingene i forkant, og ble overbevist om å dra. – Det gikk egentlig veldig greit å bli kjent. Vi slet alle med ­ vårt, og jeg oppdaget at jeg var ganske god til å tilpasse meg. Samlingene i forkant av seilasen lærte meg mye om meg selv og andre, og underveis på seiltoktet gjenoppdaget jeg i tillegg min interesse og talent for å lage mat. For at jeg skulle holde motivasjonen oppe til skolestart på videre­gående fikk jeg delta i arbeidstrening om bord på Christian Radich, og har i løpet av sommeren tilbragt utallige timer ­ i byssa og servert tusenvis av gjester.

Før Windjammer hadde jeg prøvd alt. Jeg hadde søkt en hel haug med læreplasser uten å få mange svar, og ingen positive svar. Av en eller annen grunn klarte jeg ikke å vise at jeg er til ­ å stole på, og en som virkelig står på. For meg var det den største grunnen til å være med på Windjammer – jeg ­ ville bevise meg selv og alle andre at jeg står på når det gjelder, og ikke er en drop-out. Det var hardt, kanskje enda hardere enn jeg hadde forventa. Å jobbe så tett mennesker som er helt ulik deg selv, få til samarbeid ­ og fremdrift trass i forskjeller. Det som er helt sprøtt er at jeg fikk tilbud om lærlinge­plass uka etter jeg kom hjem, og jeg fikk jobben! Så for meg var det virkelig et vendepunkt og noe jeg er skikkelig stolt av å ha gjennomført.

C H R I S TI A N R A S M U S S E N (19) ­ Det viktigste jeg sitter igjen med etter Windjammer, ­ er følelsen av at jeg fant meg selv. Jeg skjønte hvor ­ mye jeg liker å lage mat. Jeg fant ro.

Elektrikerlærling

I VA N E VA N G E R (18) ­ Elev ved Ole Viig Videregående Skole, kokkelinja

13AK TIVITE T FELLESS K AP AK TIV T VALG

Bak utvikling og gjennomføring av konseptet står ­et flerfaglig team med både pedagogisk tyngde og solid praktisk erfaring fra arbeid med ungdom. Konseptet Windjammers kjerne er en månedslang seilas ­ på skoleskipet Christian Radich som gir deltageren en unik opplevelse av mestring og mulighet for en ny start. Skuta er en unik plattform for trening i sosialisering, og vi ser at Windjammerne øker sin evne til livsmestring ved å måtte finne sin plass i samspillet med andre deltagere, mannskap og instruktører. I tillegg må de ta hensyn til hverandre under krevende forhold mens de utfordrer seg selv på helt nye områder. De får også verdifulle smakebiter på ulike yrkes­ muligheter om bord ved ­å delta på «jobbsmak»-kurs. Programmet før og etter seilasen gjennomføres, i regi av Stiftelsen Fundatum, i mindre grupper der deltagerne gjennom sosiale relasjoner lære ­å kjenne sine sterke sider. ­ De settes i stand til å snu sin egen situasjon gjennom ­ både individuelle prosesser, o ­­ g ­i grupper. Alt er basert ­­ på styrkebasert læringsteori.

Tilbake på skolen eller ut i arbeidslivet Gjennom samarbeid med Fylkeskommunenes oppfølgings­ tjeneste og NAV får deltakerne oppfølging videre etter avsluttet program. Vestfold Fylkeskommune mener at Windjammer ­­er et viktig tilbud fordi: «Vi opplevde at Windjammer fikk ungdommene til å våkne, endre innstilling, opplevde at de kan noe, fikk troen på at ­ de duger. Alle disse elementene er viktig i kampen mange ­ av dem har for å fullføre videregående opplæring.»

E VA S K AG E , Leder av Oppfølgingstjenesten i Vestfold

15


E T KO M PLE T T PROGR AM Evaluering

Forberede personell og partnere Rekruttering

Utvelgelse

Oppfølging

Onboarding

Offboarding Tokt

Fundatum/Christian Radich Partnere (skoleeiere/NAV) Verifikasjon (FAFO)

EN I N D RE RE I S E

16

Windjammer jobber med partnere som har ansvar, kompetanse og ressurser til å velge ut deltagere og følge dem opp.

10 samlinger i tillegg til en månedslang seilas bygger egenfortelling og fellesskap.


Kostnad per. deltaker

S TØT T E S P I L L E R E I P I LOT FA S E N

Kostnadene per deltaker er bygget opp av følgende elementer: • • • •

Rekruttering og utvelgelse av kandidater 5 samlinger før og etter, til sammen 10 dager Ca. 27 dager på tokt med SS Christian Radich Reise til og fra skuta, arbeidsklær

kr 10.000,kr 35.000,kr 5.000,-

• Pris per deltaker kr 50.000,-

Utviklingen av Windjammer er gjennomført over to år av ­ Christan Radichs egen organisasjon og med Fundatum ­ som kompetansepartner. Vi har hatt støtte fra et drømmelag av partnere som sammen ­ med Stiftelsen Christian Radich har investert i konsept­utvikling ­ og pilotering. Nå er vi klare for å etablere Windjammer som ­ en sosial entreprenør.

• Sparebankstiftelsen DNB • Gjensidigestiftelsen • A. Wilhelmsen Foundation • Eckbos legat • Stiftelsen Det Norske Veritas • Leif Høegh Stiftelsen • Stiftelsen Uni • Bergesen Stiftelsen • Waages Stiftelse • Stiftelsen Thomas Fearnley • Heddy og Nils Astrup • Hans Herman Horns Stiftelse • Klaveness Marine

17


I NTERESS ENTEN E

Støttespillere

Fylkeskommunen

Oppfølgingstjenesten

Videregående skoler

NAV - arbeids­forberedende­ til­­tak

I N NTEK T S M O D ELLEN Vi trenger 10 millioner for ­ å gjennomføre et fullt driftsår. plasser finansiert av det offentlige

Det er vårt mål å dekke dette gjennom ­ avtaler med medlemmene i Lauget, ­ og gjennom et tilskudd fra staten. Christian Radich og Fundatum vil stå for kapasitetskostnadene og gjøre at vi kan ­ holde driften i balanse mens vi bygger­ opp samarbeidet med det offentlige.

18


Windjammers grupper har en sammensetning som gir en positiv dynamikk for den styrkebaserte pedagogikken som benyttes.

Windjammer er et viktig samfunnsoppdrag for Christian Radich og andre seilskuter som igjen vil bidra til bære­kraftig drift av skutene.

Stipendpakkene skal fordeles på to målgrupper: ­ 1) Arbeidsforberedende tiltak for ungdom som sitter ­ fast hjemme og lever i utenforskap. ­ 2) Frafallsreduserende tiltak for ungdom som er ­i ferd ­ med å gi opp videregående opplæring.

Eventuelle driftsoverskudd i Windjammer skal kun brukes til vedlikehold ­av norske seilskuter.

Finansieringsmodellen er bygget på en kombinasjon av stipendfinansiering og g­ radvis oppbygging av inntekter ­ fra Fylkeskommuner og NAV. Windjammer i kombinasjon med Christian Radich­ har e­ n årlig kapasitet på 400 ungdommer. Varemerket Windjammer er med hensikt ikke knyttet t­ il Christian Radich, for å gi mulighet til å utvikle tilbudet ­ og kapasiteten ved bruk av flere skuter.


ST I F T E L S EN C HR I ST I AN RAD I C H Akershusstranda 9, Skur 32 0150 Oslo Telefon: 22 47 82 70 E-post: postmaster@radich.no www.radich.no www.windjammer.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.