Årsrapport 2018

Page 1

RADICHLOGG2018IN N H O L D Direktørens rapport 4 Takk til våre støttespillere 7 Budsjett 2019 8 Presentasjon av alle ansatte 9 Aktiviteter 2018 Windjammer 10 Samarbeidsavtale SFS Sørlandet 12 Opplæringsplattform av sjøfolk 13 Ski&Sail og Walk&Sail 14 Fremtiden Sea Norway 16 Tall Ship Race Oslo 2022 18 Verkstedoppholdet og vedlikehold 19 Fullriggeren Christian Radich 20 Historien Christian om Radich 22 Årsmelding 2018 Styrets årsberetning 24 Resultatregnskap 36 Balanse 37 Regnskapsprinsipper 38 Noter 39 Revisors beretning 42

3


DIREKTØREN S RAPP O RT Ett år har gått siden jeg hadde gleden av å tre inn i rollen som direktør for Stiftelsen Christian Radich. Dette har vært et år preget av læring, tenking, kreativitet og handling. Christian Radichs store utfordring var og er fortsatt å utnytte skuta året rundt på en måte som sikrer nok inntekter til bærekraftig helårsdrift. Vi har gode tilbud og gode inntekter gjennom hele sommersesongen. En kombinasjon av korte og lange turer hvor alle kan seile med oss og turer hvor bedrifter og institusjoner leier oss for sine aktiviteter står for ca 11,5 mill. kroner (40 %) i inntekter i 2018. Vi får også veldig gode bidrag, ca. 15,5 mill. kroner (54 %), fra offentlige og private støttespillere, noe vi setter umåtelig stor pris på. Vår utfordring er høst- og vintersesongen. Som et av flere mulige svar på denne utfordringen brukte vi mye ressurser i 2018 sammen med gode partnere, på å utvikle konseptet Windjammer. Windjammer er et program som går over 3 måneder

4

bygget rundt et 4 ukers tokt med Christian Radich. ­ Det retter seg i første rekke mot ungdom som av ulike ­ årsaker har falt ut av videregående opplæring. Vi gjennomførte høsten 2018 «Windjammer Voyage 1» som den første piloten med 28 ungdommer. Takket være gode støttespiller som spesielt trådte inn med betydelige ­ressurser i tilknytning til Windjammer prosjektet, ble ­ piloten en bekreftelse på at konseptet, programmet og Christian Radich er en spesielt god og effektiv kombinasjon for å hjelpe ungdom ut av passivitet og utenforskap. Vi har også gjennom 2018 utviklet konseptet Sea Norway som retter seg mot internasjonal turister som ønsker ­ å se Norge fra dekket eller mastene på en seilskute. ­ Sea Norway 2020 tilbyr tre seilskuter i et felles tokt ­ langs norskekysten fra Kristiansand til Lofoten tilbake ­ til Sørlandet. Målet er å nå fram til et helt nytt marked og nye grupper av medseilere som søker aktive og annerledes ferieopplevelses i Norge.


Vi har også innledet et tett samarbeide med Oslo Havn og Visit Oslo med mål om at Oslo skal være vertskaps by for Tall Ships Race i 2022. Forrige gang Oslo hadde besøk av verdens flotteste seilskuter var i 1978 og vi er alle enig i at det er på høy tid at de kommer på besøk igjen. Oslo er en av verdens viktigste maritime hovedsteder og seilskutetiden var en viktig periode for norsk skipsfartshistorie. Stiftelsen Christian Radich ønsker å bidra til realisering av Tall Ships Race Oslo 2022. Dette er en flott anledning til å gjøre skuta, stiftelsen og våre aktiviteter kjent for Oslo publikumet samt for lokale og nasjonale politikere og samfunnsaktører. En annen viktig og historisk milepæl i 2018 er samarbeid­s­ avtalen med SFS Sørlandet. Begge stiftelsene ønsker å harmonisere operasjoner og rutiner, og etablere felles driftsløsninger. Målet er å oppnå høyere kvalitet i alle ledd og på sikt redusere kostnadene. Fra 1. september 2018 har teknisk leder ansatt i Stiftelsen Christian Radich, ansvar for begge skutene og tilsvarende for driftsleder ansatt i Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Christian Radich gjennomførte et planlagt og nødvendig verkstedopphold høsten 2018. Etter en anbudsrunde landet vi på Damen Yards i Harlingen, Nederland. Det ble gjennomført en rekke større vedlikeholdsarbeider ­

og prislappen endte opp på budsjetterte 7,3 mill. kroner. Pengene ble hentet fra avsatte midler til vedlikehold. Det er ikke bare skuta Christian Radich som har vært gjennom en «make over» i 2018. Stiftelsen Christian ­ Radich har også fått nytt visuelt utrykk inkludert ny logo, ny visuell profil, ny web og ny booking-løsning. Logoen er bygget på den forrige, men med et mer ­stilistisk og ikonisk utrykk som også egner seg til bruk ­­ i mindre formater som f.eks. i digitale kanaler. Stiftelsen har også investert i et bilde- og fil­markiv­system. I løpet av vinteren 2019 vil dette systemet inneholde mange gode bilder og filmer fra Christian Radichs fortid og nåtid tilgjengelig for dem som ønsker å se og bruke våre bilder. Dette vil være ­nyttig for oss som jobber med bilder av skuta på daglig basis og det vil være en anledning til å samle historiske bilder av skuta til glede for alle. Høy aktivitet og stor satsing på utvikling av nye aktiviteter kombinert med lave inntekter i vintersesongen gir oss et nytt år med dårlig driftsresultat. Vi er likevel optimistiske i forhold til at denne trenden nå skal snu. Vi har satt i gang en rekke kostnadsbesparende tiltak kombinert med troen på at Windjammer og andre nye konsepter skal øke inntektene i 2019 og sikre videre hel­ årsdrift.

5H.K .H. K RO N P R IN S HA A KO N MAG N U S Styret retter en spesiell takk til H.K.H. Kronprins Haakon Magnus, som er Stiftelsen Christian Radichs høye beskytter.

TAKK T IL VÅ RE STØT T ES P I L L ERE Stiftelsen Christian Radich har alltid fått god støtte fra offentlige og private støttespillere. Dette har selvsagt vært og vil i fremtiden være helt avgjørende for stiftelsens og skutas eksistens. Vi har mange trofaste støttespiller og i 2018 har vi også fått mange nye. Støtten fra private selskaper og stiftelser firedoblet seg i 2018 til ca. 5. mill. kroner. I tillegg mottar vi ca. 11. mill. fra staten v/Kulturdepartementet og Oslo Kommune v/Kulturetaten. I tillegg nyter vi godt av gode avtaler med leverandører som yter oss gratis eller godt rabaterte tjenester eller leveranser av utstyr. Dette sparer oss for store utgifter. Av disse vil vi spesielt takke Jotun som bidrar med all maling skuta trenger, Skuld og de andre norske sjøforsikringsselskapene som forsikrer Christian Radich og våre to søsterskip, Oslo Havn som gir oss husrom (Skur32) og kaiplass, Castrol som gir oss smøring og DNV GL som gir oss klasse-tjenester.

MAIN SPONSOR • Møller Mobility Group

kr 300.000,-

SUPP ORTIVE SUPPL IER S F U N D I N G S U PP O RT ERS • • • • • • • • • • • • • • • • •

Staten v/Kulturdepartementet Oslo Kommune v/Kulturetaten Sparebankstiftelsen DNB Gjensidige Stiftelsen, Vestfold (2019) Stiftelsen Uni A. Wilhelmsen Foundation Eckbos legater Hans Herman Horns Stiftelse Stiftelsen Det Norske Veritas Leif Høegh Stiftelsen Christian Radich Venner Bergesen Stiftelsen Den Norske Krigsforsikring for Skib Klaveness Marine Oslo Havn Waages Stiftelse Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup

kr 7.585.000,kr 3.300.000,kr 1.500.000,kr 800.000,kr 648.000,kr 500.000,kr 350.000,kr 250.000,kr 250.000,kr 250.000,kr 250.000,kr 250.000,kr 150.000,kr 100.000,kr 75.000,kr 50.000,kr

• Oslo Havn • Jotun • Skuld • Castrol • KPMG • DNV GL • Bergvall Marine • Sjøfartsdirektoratet • Doxacom • Golar

20.000,-

7


BU DSJET T 20 19 2018 er forhåpentligvis slutten på en vanskelig periode for stiftelsen. Etter at vi mistet ­ avtalen med Sjøforsvaret i 2015, har vi forsøkt på å finne nye aktiviteter og nye inntekts­ muligheter for høst- og vintersesongen. Det har vi ikke lykkes med og det har ført til ­ underskudd på drift i 2017 og 2018. Vi vet ikke i skrivende stund om Windjammer er ­ løsningen på dette, men vi tror v­ i er på rett vei. Budsjettet for 2019 inneholder en reduksjon ­ av utgifter på 3,3 mill. i forhold til faktiske utgifter i 2018. Dette skal skje gjennom reduksjon av innleid ekstra arbeidskraft og mer bruk av frivillige, gjennom fokus på rasjonell drift av ­skuta og administrasjonen på land. Vi har vesentlig mindre behov for utviklingskostnader ­ i 2019 og vil forsøke å utnytte det potensialet som ­er bygget opp gjennom en rekke initiativ i 2018. Vi har et klart mål om å gå med overskudd på drift i 2019. For å sikre finansiering av større vedlikeholdsprosjekter bør stiftelsen gå med ca 3 mill. i driftsoverskudd per år.


PRESEN TA SJO N AV AL L E AN SAT T E

Fridtjof Jungeling

Clas Jagdum

K A P TE I N

K APT E IN

ØVRIGE MANNSKAP VED UTGANGEN AV 2018 Daniel Ingebretsen

Marco Post

Bjarne Krekvik

Eyolf Haug

OVERSTYRM A N N

OV E RSTYR M AN N

1. ST Y R M AN N

B ÅTS M AN N

Sverre Duesund

Nikolai Joern

Allan T. Hestvang

Amelia Hall

TØM MERM A NN

TØ MME R MAN N

M AT RO S

M AT RO S

Malin Holgersson

Pål Erik Ballestad

Fredrik Kraft

Even Kjeldås

MATRO S

LE T TMATRO S

L E T T M AT RO S

L E T T M AT RO S

Aleksander ­Pettersen

Tove Wranne

Per M Kristiansen

Niklas Johansson

L ET TMATRO S

LE T TMATRO S

M AS K IN IST

M AS K IN IST

Jens Cheweleff

Tommy Jensen

Kamil Planeta

FO R P LE I N I N GS S JE F

KO K K

KO K K

Svein-Ragnar ­ Tvetenstrand FORPLEININGSSJEF

ANSAT TE PÅ LAND Vidar Pederstad

Ida Rosenvinge

Håvard Hedlo

Bjørn Gonsholt

DIR EKTØ R

MA R K E DS S JE F

T E K N IS KS JE F

O PE RAS JO N S S JE F

Siri Lyngstad Elvsborg VOYAGE LE A DE R

Ranveig Lysne Ervik M AR K E D S KO N S U L E N T

9


AKT IV I T ET ER 2 0 18

WINDJAMMER Stiftelsen Christian Radich lanserte våren 2018 ­«Windjammer», et selvutviklingsprogram for ungdom som har, eller er i ferd med å droppe ut av videregående skole, eller som av andre grunner står utenfor arbeids­ livet og utdanningssystemet.

På første fellessamling etter toktet var vi så heldig å få besøk av Christian Radichs høye beskytter, HKH Kronprins Haakon. Dette ble et godt møte mellom ungdom med mange opplevelser og refleksjoner og en reflektert og engasjert Kronprins.

Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer «hokus-­ pokus« enn at vi tror at alle duger til noe. Av og til er ­ ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man ­ er ­og hva man kan, derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det i helt andre omgivelser.

«Windjammer Voyage 2» gjennomføres i februar og mars 2019 med tokt fra Las Palmas til Harlingen. Vi har fått to nye offentlige partnere i Akershus Fylke med deres to skoler Jessheim og Skedsmo og Oppfølgingstjenesten­ i Vestfold Fylke. Dette er en spennende utvikling som ­ gir oss troen på at de tre programmene vi planlegger ­ til høsten kan gjennomføres og finansieres i samarbeid med offentlige partnere. Målet er at Windjammer skal stå for 16% av stiftelsen inntekter i 2019 og 20-25% i 2020. Vi retter en spesiell takk til Sparebankstiftelsen, som med sitt bidrag på 1,5 mill., utløste muligheten til å utvikle prosjektet. Dette medførte i sin tur en rekke bidrag fra ulike støttespillere (se egen liste). Vi fikk nylig bekreftet kr 800.000,- ­i støtte fra Gjensidigestiftelsen Vestfold som skal gå til ­å finansiere 20 deltakere fra dette fylket.

Programmet går over tre måneder og er bygget rundt fire uker til sjøs ombord på Christian Radich, hvor ungdommene får løse konkrete oppgaver sammen, oppleve nye kulturer og blir kjent med andre i samme situasjon. Windjammer gjennomførte høsten 2018 det første pilo­t­ programmet «Voyage 1». 28 ungdommer fra hele landet deltok på 8 samlinger på land før og etter fire uker til sjøs. I november seilte de fra Harlingen i Nederland ­ via La Coruna og Madeira til Las Palmas, Gran Canaria.

10SAMAR BEIDSAV TAL E S FS S Ø RL AN D ET «The Tall Ship Sisters» er vår uoffisielle betegnelse på partnerskapet som er innledet mellom Stiftelsen Full­ riggeren Sørlandet og Stiftelsen Christian Radich. I første omgang handler samarbeidet om felles ledelse på teknisk og operasjonell drift. Stillingene bekles av henholdsvis Håvard Hedlo og Bjørn Gonsholt. I første omgang vil dette styrke kvaliteten i de enkelte rollene og etter hvert skape en mer rasjonell og effektiv drift. Målet er å harmonisere stiftelsenes metoder og rutiner slik at vi nærmest kan operere som ett rederi. Samarbeid mellom stiftelsene innen daglig drift og bemanning har fått en god start. Flere av mannskapene har allerede rotert på de ulike skipene, og det gjør både rekruttering og samarbeid

lettere. Administrasjonen jobber fremover med har­ monisering av ISM systemer (kvalitetssikringssystemer), samt innkjøpsrutiner og valg av leverandører. Vi utvikler også det kommersielle samarbeidet og jobber med flere nye felles konsepter. Sørlandet skal bl.a. besøke Oslo under Nor-Shipping hvor vi også skal gjenno­m­ føre tre felles fjordturer for publikum i Oslo. Christian Radich skal på samme måte besøke Sørlandet og Arendals­uka i august som et tilbud til arrangører og overnattingsgjester. Uka før Arendalsuka seiler «The Tall Ship Sisters» sammen fra Aarhus til Kristiansand ­ og videre på Walk@Sail til Lysefjorden og Stavanger.


OPPLÆRINGSPLAT TFORM FOR SJØFOLK Christian Radich har helt siden hun ble sjøsatt vært ­ en plattform for utvikling og utdanning av sjøfolk. ­ Mer enn 17000 unge mennesker har fått opplæring­­ om bord. Christian Radich er fortsatt en like aktuell plattform f­ or opplæring og det er stiftelsen mål til­ enhver tid ­å ha 10–20 elever og kadetter om bord.­ I 2018 hadde v­ i 5 kadetter og 2 vg3 elever om bord.­­ I 2019 er målet å­ doble dette.

Maritime elever ved videregående skoler skal etter fullført vg1 og vg2 primært ut i to års praksis på et skip i kommer­siell drift. Ordningen åpner likevel for at de som ikke har lykkes med å skaffe seg 2 års praksisplass kan gjennom­føre en godkjent praksisperiode om bord på Christian Radich på ­ 8 måneder En slik periode er så mye mer enn en opplæring i sjømannskap. Det handler like mye om sosiale ferdigheter, team-arbeide og ikke minst å bo sammen med en gjeng gode kollegaer over så lang tid. Vi har mange gode eksempler på stor forvandling og fullført videregående utdanning med bestått fagprøve.

13


SKI& SAIL – WAL K&SAI L To nye konsepter har sett dagens lys i 2018. Vi ser etter nye kombinasjoner for å tiltrekke oss medseilere og kunder på våre turer. Ski&Sail er ikke nytt og det er på ingen måte vårt konsept. Kombinasjonen båt og fjellturer på ski startet i Lyngen for mange år siden. Vår tur tok ­ utgangspunkt i Ålesund og i samarbeide med Fri Flyt solgte vi to nesten fulle tokt. Hvert tokt startet med ett døgn med havseilas før vi seilte inn i Hjørundfjorden hvor vi lå i tre døgn. Vi fraktet våre gjester til land med tenderne før de tok utfordringen med høydemeterne, først til fots og deretter på ski, opp de 1200–1400 meterne til toppen. Der kunne de nyte fantastisk utsikt og se vår vakre skute ligge langt dere nede på fjorden. Turen opp tar mange timer, mens turen ned går ganske fort unna. ­ I 2019 har vi utvidet Ski&Sail tilbudet med to turer fra Tromsø og inn til Lyngen (begge utsolgt) i tillegg til en tur fra Ålesund, slik som i 2018.

14

Basert på samme Idé, men med en tanke om at det vil være enda enklere å kombinere fotturer i fjellheimen med livet på skuta, lanserte vi vårt første Walk&Sail ­tokt med utgangspunkt i Bergen. Første stopp var Odda og fottur til Trolltunga. Derfra seilte vi ut Hardanger­fjorden til Rosendal hvor man kunne velge Folgefonna og ­brevandring eller besøk på Baroniet. Vi seilte videre ­ via Utsira til Forsand og Lysefjorden. Der gikk turen­ til Preikestolen. Vi avsluttet turen med festmiddag i Stavanger og mulighet for en kveld i den vakre byen. ­ I 2019 gjennomfører vi 2 Walk&Sail turer, hvorav en er ­ i samseiling med Sørlandet.S E A NO RWAY Sea Norway 2020 er et unikt opplevelseskonsept utviklet av Stiftelsen Christian Radich. Hensikten er å promotere den norske kysten, naturen, kulturen, maten og opp­ levelsene til turister fra hele verden som søker nye ­ aktivitets- og opplevelsesferier. Sommeren 2020 skal vi seile sammen med de nederlandske skutene Gulden Loewe og Wylde Swan fra ­Kristiansand til Lofoten og tilbake i løpet av 8 uker. ­ Turistene kan kjøpe en eller flere 3 dagers etapper. ­

Hver etappe vil by på opplevelser på skutene og i land. Hver helg ønsker vi i samarbeide med byene, stedene og ­deres reiselivsaktører å arrangere fest eller festival for våre medseilere og publikum. ­Vi samarbeider med de ulike ­destinasjonsselskapene og Innovasjon Norge for ­ å utvikle og synliggjøre et helt nytt og unikt produkt som et alternativ til de store cruisebåtene. Målet er å tilby ­ produktet gjennom agenter i de fleste ­store markedene i Asia, Europa og USA.


S E A N O RWAY VOYAG E P L A N MØNSTRE PÅ

DATO

MØNSTRE AV

DATO

1

Oslo

17. jun

Kristiansand

20. jun

2

Kristiansand

21. jun

Stavanger

24. jun

3

Stavanger

24. jun

Bergen

27. jun

4

Bergen

28. jun

Måløy

01. jul

5

Måløy

01. jul

Ålesund

04. jul

6

Ålesund

05. jul

Brønnøysund

08. jul

7

Brønnøysund

08. jul

Bodø

11. jul

8

Bodø

12. jul

Harstad

15. jul

9

Harstad

15. jul

Reine

18. jul

10

Reine

19. jul

Sandnessjøen

22. jul

11

Sandnessjøen

22. jul

Kristiansund

25. jul

12

Kristiansund

26. jul

Florø

29. jul

13

Florø

29. jul

Flåm

02. aug

14

Flåm

02. aug

Haugesund

05. aug

15

Haugesund

05. aug

Kristiansand

08. aug

16

Kristiansand

08. aug

Amsterdam

11. aug

Harstad

Reine Bodø

Sandnessjøen Brønnøysund

Nordover Sydover

Kristiansund Ålesund Florø Måløy Flåm Bergen

Haugesund

Oslo

Stavanger Kristiansand Ijmuiden, NL

17


TAL L SHIP S RACE O S LO 2 0 22 Stiftelsen Christian Radich har i samarbeid med havnedirektøren i Oslo tatt initiativ til å få Tall Ships Race til Oslo i 2022. Forrige gang Tall Ships Race, eller «Op-Sail» som det het, var i Oslo var i 1978. Vi synes det er på høy tid at Oslo blir vertsby for det fantastiske arrangementet. Dette er en mulighet for Oslo til å vise seg fram gjennom mastene på 50-100 vakre seilskuter. For Christian Radich er dette en unik mulighet til å markere vår hjemmehavn og by for det internasjonale seilskutemiljøet og ikke minst skape større interesse og entusiasme rundt skuta og stiftelsen i Oslo, byen vår.

Vi har nå samlet en prosjektgruppe bestående av Oslo Havn, Visit Oslo, Det nye Munchmuseet, Norske Kokkemestres Landsforening (NKL) og oss selv. Vi utvikler konseptet og skal søke å få Bystyret og Byrådet i Oslo til å stille seg bak et slikt arrangement. Vi har mange byer, også i Norge, vi kan lære av når vi skal forberede en slik prosess. Byer som Bergen, Stavanger, Kristiansand og Fredrikstad er jevnlig vertsbyer for Tall Ships Race. I 2019 er Bergen og Fredrikstad stolte arrangører. Det må være noe disse byene og deres politikere ser som positivt siden de gang på gang søker om å bli vertsby. Vi håper politikerne i Oslo kan se tilsvarende muligheter til å bruke fjorden og havneområdet til en festival for innbyggere, ungdom og internasjonale turister.


V ERKST ED O PP H O L D ET O G VED L I KEH O L D I en 6 ukers periode fra september til november har skuta vært på verksted hos Damen Shiprepair i Harlingen Holland. De store jobbene har vært å renovere byssa, fornye toppen av ferskvannstankene og dørken på forre banjer, overhale hovedmotoren og fornye rortrunk. I tillegg har oppholdet vært en del av mellomliggende klassing med bunnbesiktigelse og akseltrekk. Med ekstraordinær god hjelp og innsats fra mannskapet, klarte verftet å bli ferdig innenfor den tidsmarginen som var satt og var klare dagen før Windjammertoktet startet.

Kostnadsmessig havnet det rundt den budsjettgrensen vi hadde satt på 7,3 millioner kroner. Julen 2018 og januar 2019 ble brukt til vedlikehold. Det er i hovedsak brukt tid på shipmanning av rigg, lakking, maling i tillegg til litt større arbeider som å skifte pakning på brannpumpe og overhale deler av hynautic­systemet om bord. Det er identifisert en lekkasje fra kapstan på hoveddekk. Det er usikkert hvor den hydrauliske oljen lekker fra og kapstanen må demonteres for inspeksjon. Inspiseres i Las Palmas. Dette er en potensielt større jobb. Kapstanen kan kjøres men bør repareres ved første mulighet.

19


20


FULLR IGGER EN CH RI ST I AN RAD I CH SPESIFIKASJONER

G E N E R E L L I N FO R M A S J O N

HOV ED D IM E N S JO N E R Total lengde

62,50 m

Navn

Sk/S Christian Radich

Total lengde m/baugspyd

73,00 m

Rigg

Tremastet fullrigger

Bredde

9,70 m

Hjemsted

Oslo, Norge

Dyp gående

4,70 m Bygget

Framnæs Mekaniske ­ Verksted, ­Sandefjord ­ Norge, 1937

Høyde over vannflaten

37,70 m

Fribord

1,33 m

SEIL

FA ST B E S E T N I N G

Seilareal

1360,0 m2

Kaptein

1 stk

Skværseil

15 stk

Styrmann

2 – 3 stk

Stagseil

11 stk

Båtsmann

1 stk

Mesan

1 stk

Tømmermann

1 stk

Matros

4 stk

Maskinist

1 – 2 stk

TONNASJE Nettotonn

198,00

Stuert

1 stk

Bruttotonn

663,00w

Kokk

1 – 2 stk

Deplasement (total vekt)

1050,00 tonn

Sersjant ­ (kún sommerhalvår)

1 stk

H OV ED MASKIN Hovedmotor

Caterpillar 900 hk

Fart med maskin

10 knop

Fart med seil

Opp til 14 knop

21


HI STO RIEN OM CH RI ST I AN RAD I CH Christian Radichs historie begynner lenge før skuta ble bygget i 1937. I­ 1878 v­ ar Norge verdens tredje største sjøfartsnasjon. E­ uropa med Norge merket mer ­og mer virkningene av ­industrialiseringen u ­ tover på 1800-­tallet og handel og skips­fart økte. Behovet for opplæring av sjøfolk var stort. På denne ­tiden var det et stort sosialt engasjement blant Kristianias borgere, og det trengtes – for fattigdommen var stor. Fem gode borgere av byen opprettet en «Commité for Indkjøb av Skib for Gutter bestemt til Sømænd». Det første skipet som ble skaffet var stasjonært og ga ­ et 3 måneders kurs for gutter som ville til sjøs. Det ble en suksess, pressen ble interessert spesielt i det sosiale aspektet, og flere gode hjelpere kom til. Selv om mange så på dampbåtene som arvtagere til seilskutene, var opplæring på seilskip fremdeles framtredende og man bestemte seg for å skaffe en seilskute som kunne gi bedre opplæring på sjøen med vind og bølger, i stedet for å ligge ved kai med bare tørrtrening.

22

Christian Radich er nummer 4 i rekken av skoleskip med Oslo som hjemmehavn. Det første, som het Skoleskipet «Christiania» ble tatt i bruk som skoleskip i allerede i 1881. «Christiania» ble opprinnelig bygget i USA, i 1853 som fullrigget klipperskip «Star of Empire». Senere fulgte «Staatsraad Erichsen» fra 1901 til 1937, avbrutt av en kort periode med skipet «Transatlantic». I 1924 startet planleggingen for å skaffe et nytt skoleskip. Det var en treg prosess, ikke minst pga. bankkrakket ­ i 1924. Men nybygg ble det, og «Christian Radich» ble ­ levert fra bygget ved Framnæs Mek. verksted i 1937. Hensikten med skoleskip var å utdanne sjøfolk for tran­ sport og handel. Det vanlige fartøyet rundt århundreskiftet var seilskuter og det er grunnen til at seilskuta fortsatte som skoleskiptype også senere. Stiftelsen Christiania Skoleskib tenkte helhetlig og ønsket å bygge et helt nytt skip, av to hovedgrunner: Det skulle være spesialbygd for opplæring, og det ville gi et oppdrag til skipsverftene som hadde magre tider.


I 1939 seilte skuta over Atlanteren for å besøke verdensutstillingen i New York. Skuta og ferden fikk en enorm pressedekning og gjorde skuta verdenskjent. Da skuta kom hjem i september 1939 ble hun overtatt av marinen. Etter invasjonen overtok tyskerne skuta og brukte henne som losjiskip. På slutten av krigen ble skuta tauet til Flensburg i Tyskland hvor hun senere ble bombet og sank. I mange bøker og annet materiale kan man lese­­ i detalj om prosessen rundt bergingen av skuta. Da krigen var over, ble hun heist opp igjen og slept til Kiel med en minesveiper foran som beskyttelse. Skuta ble senere slept til Norge og sto ferdigrestaurert i 1947. Christian Radich var skoleskip for handelsflåten fra 1937 med bare gutter ombord. Senere, i 1983, kom også jenter med, og med unntak av årene 1939-1947 har skuta seilt med elever frem til 1998.

Simeon Christian Radich (1822-1889) fra Fredrikshald (Halden) omtales som «sagbruker, grosserer, ­rittmester og skibsreder». Christian Radich var opptatt av å gi ­ungdom opp­læring til å bli skikkelige s­ jøfolk og testamenterte ­kr. 90.000,- til bygging av en seilskute. Han satte s­ om eneste betingelse at den skulle bære hans navn –­­ og slik ble det.

Fra 2005 gjenopptok Christian Radich sin skoleskips­ status. Oppdraget for Sjøforsvaret gjorde skuta til en ­ effektiv utdanningsplattform for utdanning av nye ­ befalselever. Dette varte til våren 2015, og fra høsten 2015 seiler Christian Radich igjen som skoleskip med maritime elever.

Stiftelsen Christiania Skoleskib hadde pengene, og frihet til å utforme en skute som skulle være egnet til å gi norsk ungdom entusiasme og kunnskap om livet til sjøs. Stiftelsen ga tegneoppdraget til Christian Blom i 1935, direktør ved Marinens Hovedverft. Da tegningene var ferdige, var ingen i tvil om at dette ville bli en praktfull skute med en helt egen skjønnhet og verdighet. Anbudsrunden ble vunnet av Framnæs Mek. Verksted ­ i Sandefjord, og allerede i februar 1937 var fullriggeren på vannet. Den offisielle prøveturen var 17.juni 1937, ­ og dette regnes som skutas fødselsdag. Innredningen om bord vitner om at Christian Radich ble bygget som et skoleskip. Banjerdekk med plass­ til 80-90 elever (i dag max. 80 etter modernisering), ­ en stor bysse for kokkeopplæring, tømmermannsjappe ­ for opplæring av dekksfolk. Tidligere var det også et maskinverksted om bord, der det nå er bysse, for ­opplæring av maskinister.

23


STY RETS Å RS BERET N I N G 2 0 18­

26


VIRKSOMHETENS FORMÅL Stiftelsen Christian Radichs formål er å bevare skuta for fremtidige generasjoner gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært operere som skoleskip for ungdommer, men kan­ i tillegg benyttes til andre formål som seiltokt med medseilere, fjordturer og utleie til ulike arrangement. Stiftelsens forretningssted er i Oslo.

ÅRETS RESULTAT Årets drift medførte et underskudd på kr - 2.068.000,-, som er tilnærmet det samme resultat som i 2017. Driftsinntektene økte med ca. kr 3 mill. fra 2017 til 2018. Kostnadene økte tilsvarende knyttet til omstilling og utvikling av nye konsepter med spesiell vekt på Windjammer. Vi gjennomførte et planlagt verkstedopphold høsten 2018 som kostet kr 7,3 mill. For å betjene kostnadene knyttet til verkstedoppholdet og negativ egenkapital som konsekvensen av 2 år ­ med underskudd på drift, ble avsatte midler fra vedlikeholdsfondet, kr 11.916.837,-, tilbakeført. Dette medførte at årets regnskapstekniske resultat ble kr 2.660.913,-.

SIKR ING AV FORTSAT T HELÅRSDRIF T Helårsdrift er en forutsetning for å bevare kompetansen om bord (bemanning) og dermed sikre en høy standard på vedlikeholdet. Den beste måten å bevare Christian Radich som k­ ulturarv er ved kontinuerlig drift og vedlikehold og formidling til publikum.

ÅRETS AKTIVITETER Christian Radich startet året i Cartagena, Colombia på tokt med betalende medseilere. D ­ ette var så langt vest vi kom på vår tur over Atlanteren inn i det Karibiske havet før vi seilte nord- og ­ østover via blant annet Havanna på Cuba, St. Martin og Bermuda før vi igjen krysset Atlanteren ­ til Azorene. Toktet ble nok en fantastisk opplevelse for medseilere og mannskapet. Driftsmessig hadde vi ønsket oss flere medseilere og dermed større inntekter. Erfaringsmessig ble det en kostbar tur med høye kostander knyttet til bunkers, kaiplass, agenter, reparasjoner og ikke minst reisekostnader for mannskapet. Vel tilbake i Europa besøkte vi Harlingen i Nederland hvor vi tradisjonen tro har et ukes tokt ­ med elever fra den maritime ungdomskolen i byen. Vi har et godt samarbeide med denne ­ skolen og med byen Harlingen, som vi skulle besøke to ganger til i løpet av året. Ferden gikk så videre til Ålesund hvor vi for første gang gjennomførte konseptet Ski&Sail ­ i samarbeid med Fri flyt. Dette ble vellykket med 2 utsolgte 4 dagers turer. Våren og forsommeren i Oslo ble også bra med mange aktiviteter og mange deltakere på ulike fjordturer. 19. juni seilte vi til Bergen med medseilere for å møte med våre to flotte søsterskip, ­ Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl, sistnevnte var vertskap for «skutemøtet 2018 i Bergen. Fra Bergen gikk avgangen på nok et nytt konsept, nemlig Walk&Sail. Vi tror kombinasjonen av ­ fantastiske fotturer til Trolltunga, Folgefonna, Preikestolen kombinert med besøk på Baroniet ­ Rosendal og Utsira, alt tilgjengelig om bord på Christian Radich, er uslåelig. Riktig nok ble ikke ­ deltakerlisten så lang som vi håpet på, men vi tror dette skal bli minst like interessant og v­­ el ­så lett å organisere som Ski&Sail. I 2019 planlegger vi to Walk&Sail tokt, et sammen m ­ ed Sørlandet.

27


­­­ ­

Tall Ships Race 2018 ble en suksess med 2 utsolgte etapper og flotte arrangementer i byene ­ Sunderland, Esbjerg, Stavanger og Harlingen. Vi er veldig fornøyd med at vår- og sommersesongen bidro med gode inntekter til stiftelsen. Stiftelsens store utfordring er å levere aktiviteter høst og vintersesongen som kan bidra med ­ tilsvarende inntekter. I mange år var det sjøforsvaret som løste den oppgaven. 2018 ble året hvor vi utviklet og lanserte prosjektet og konseptet Windjammer. Navnet kommer fra Holywood filmen om Christian Radichs Atlanterhavstokt fra 1957, men tanken om å bidra til den enkelte og samfunnet ved å hjelpe ungdommer som faller ut av utdanning og som lever i en form for utenforskap og passivitet, er ny. Gode partnere, investerte timer og kroner og mange gode støttespillere ble oppskriften som brakte oss fram til «Windjammer Voyage 1», vår først pilot høsten 2018. Den generøse støtten på kr 1,5 mill. fra Sparebankstiftelsen DNB ble forløsende for denne utviklingen.­ Ungdommene startet sitt onboarding program i Oslo, mønstret på skuta i Harlingen og seilte­ i4 ­ uker til Las Palmas før de avsluttet med offboarding program i Oslo i desember og januar. Høsten ble også brukt til et planlagt 6 ukers verkstedopphold på Damen Shipyard i Harlingen. ­ En rekke nødvendige utbedringer ble utført innenfor budsjettrammen på kr 7,3 mill. Neste store verkstedopphold er planlagt i 2021 med blant annet fem års klassing. Christian Radich satser fortsatt målbevisst på å være en plafform for utdanning av sjøfolk.­ I 2018 hadde vi 2 norske og 3 nederlandske kadetter, samt 2 elever som fullfører sin videregående utdanning om bord og vårt mål er til enhver tid å ha ca. 20 kadetter/elever om bord alle de andre aktiviteter vi skal fylle skuta med. Opplæringsplasser er en viktig ressurs i trippel forstand; som mannskap, som inntekter og ikke minst som rollemodeller for Windjammer ungdom som sliter med å stake ut en kurs i livet. Stiftelsen inngikk i 2018 et samarbeid med SFS Sørlandet om felles bruk av ressurser og harmo­ nisering av driften. Styret mener at det er nyttig å utvikle samarbeidet mellom Skværriggerne­ for å utnytte ressursene bedre og dele erfaringer.

28


STYRE OG LEDEL SE Styret har inntil åtte medlemmer, og styreleder utnevnes av styret. Styret har ansvar for å besørge en forsvarlig drift og forvaltning av virksomheten. Stiftelsen har i tillegg ansvar og plikt til å følge opp lover, forskrifter og retningslinjer gitt i lov om skipssikkerhet og sjøarbeiderloven, samt de føringer som følger for virksomheter som mottar offentlig støtte. Det ble avholdt 6 ordinære ­ ­ y og spennende styremøter i 2018. Styret takket av 3 styremedlemmer i 2018 og fikk samtidig tilført n kompetanse da 4 nye styremedlemmer ble oppnevnt høsten 2018. Ved utgangen av 2018 har Stiftelsen Christian Radich og Christain Radich Drift AS følgende styre:

Olav Sollie STYRELEDER

Representant for Norges Rederiforbund Daglig virke i Norwegian Car Carriers AS

Kari Vesterby STYREMEDLEM

Representant for Venneforeningen Daglig virke i Steen & Strøm AS

Øistein Dahl STYREMEDLEM

Personlig medlem Daglig virke i Golar LNG

Harald Strømme STYREMEDLEM

Personlig medlem Daglig virke i SeventyOne AS

Anders Mjaaland STYREMEDLEM Personlig medlem Daglig virke i Bergvall Marine

Sigurd Molstad Dale STYREMEDLEM Personlig medlem Eltel Networks ASw

Eric Jacobs STYREMEDLEM

Personlig medlem Daglig virke i Anders Wilhelmsen gruppen

Trond Sandø STYREMEDLEM

Personlig medlem Daglig virke i TRY

Ved utgangen av året utgjorde administrasjonen 4,0 årsverk. Stiftelsen benytter Regnskapspartner 1 AS ved Morten Bergstrøm til å føre virksomhetens regnskap. Stiftelsen har kontor på Akershuskaia Oslo, der skuta til vanlig har sin kaiplass. I 2018 og 2109 e­­ r ­ kaiplassen Sukkerbiten utenfor Operaen. Dette skyldes store vedlikeholdsarbeider på vår egen kai. Vidar Pederstad tiltrådte som ny direktør 2. januar 2018.

29


­


­

TEKNISK TIL STAND

Skipets klassesertifikat (DNV GL) er gyldig til juli i 2021. Det siste verkstedsoppholdet var i 2018, og neste dokking planlagt i 2021. Det planlegges for utskifting av stål i flere deler av skipet. I tillegg planlegger vi å montere baug­ propell for å gi skuta mer manøvreringsevne. Dette vil styrke sikkerheten og redusere behovet ­ for støtte fra taubåt til og fra kai. Stiftelsen følger i spenning med på installering av hybridløsning på Statsraad Lehmkuhl. ­ Dette vil bli vurdert frem mot dokking i 2021. Stiftelsen vil søke om ekstraordinær bistand fra offentlig hold, fra venneforeningen, leverandører og fra private sponsorer for å sikre nødvendig vedlikehold og oppgraderinger av skuta. Skipet fremstår for øvrig i god stand. Det utføres kontinuerlig vedlikehold. Det meste utføres av vårt eget godt kvalifiserte mannskap i perioder skipet ikke er beskjeftiget på tokt eller dagsturer. Alle skutas sertifikater er fornyet ved forfall. Skipet seiler i til dels røft farvann, og tett seilingsprogram har resultert i begrenset tid til rådighet for utvendig vedlikehold. Helårsdrift er en forutsetning for at det gode vedlikeholdet skal kunne fortsette.

ORGANISASJON, HEL SE, M ­ ILJØ OG SIKKERHET Besetningen på skipet består av 24 fast ansatte, hvorav 4 er kvinner. I sommersesongen er det ­ i tillegg seson­g­ansatte og frivillige som seiler som mannskap. Den ­ansatte besetningen har stor grad av stabilitet. Administrasjonen på land består av 4,0 årsverk, hvorav kvinner utgjør 2,0 årsverk. I september 2018 innledet Stiftelsen Christian Radich og Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet et tett operativt ­ samarbeide. Håvard Hedlo, ansatt i Stiftelsen Christian Radich, ble utnevnt til teknisk sjef for­ begge skutene. SFS Sørlandet ansatte Bjørn Gonsholt, som operativ sjef for begge skutene. Stiftelsen har utviklet et eget sikkerhets- og miljøstyringssystem (Safety Management System, SMS) for å ivareta krav om sikker drift og beskyttelse av det indre og ytre miljø. Systemet er ­ gjenstand for årlig revisjon ved Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet har revidert Stiftelsens Sikkerhets- og miljøstyringssystem for både skuta ­ og administrasjonen på land. Sertifikatene er opprettholdt. Samlet sykefravær har vært ca. 4% inkludert langtidsfravær som ikke er relatert til yrke eller miljø. Arbeidsmiljøet vurderes som godt, og med bakgrunn i dette er det ikke iverksatt ytterligere tiltak ­ for å forbedre arbeidsmiljøet. Styret mener at likestilling mellom kjønnene allerede praktiseres,­ og har derfor ikke funnet det nødvendig å innføre spesielle tiltak på området. Ved ansettelser ­ velges den best kvalifiserte kandidat uavhengig av kjønn og bakgrunn. Virksomheten medfører minimale utslipp og forurensning til skade på det ytre miljø.

31


DRIF T MED MANGE U ­ TFORDRINGER Stiftelsen driver i prinsippet moderne konkurranse­utsatt rederidrift, men basert på et 81 år ­ gammelt og bevaringsverdig seilskip med helt andre utfordringer enn landbasert kulturarv. ­ Det er en forutsetning at ­fullriggeren Christian Radich til enhver tid tilfredsstiller gjeldende ­ og stadig strengere offentlige krav til utstyr, bemanning og kompetanse. Med effektiv kommersiell helårsdrift henter Stiftelsen inn det som er mulig av inntekter, ­ men kostnadsutviklingen er en kontinuerlig utfordring. Stiftelsen møter også sterk konkurranse om kvalifisert arbeidskraft. Helårsdrift er en forutsetning for å kunne rekruttere og beholde den gode maritime kompetanse som vår besetning er kjent for, og som sikrer skutas vedlikehold og formidling til publikum.

SAMARBEID MED STAT, K ­ OMMUNE OG SP ONSORER Den beste måten å bevare seilskipene på er å holde dem aktive under seil. I 2002 uttalte Stortingets kulturkomité at “de tre seilskipene Christian Radich, Sørlandet og ­ Statsraad Lehmkuhl er noen av de viktigste kulturskatter vi har i Norge” og basert på forslag ­ fra Skværriggerutvalget var det tverrpolitisk enighet om å etablere et rammeverk for å ivareta skutene og gjøre dem tilgjengelige som skoleskip og for bedrifter og privatpersoner, som ­ seilende ambassadører i nære og fjerne havner Stat, fylker og kommuner påtok seg å bidra til et løft og etablerte økonomiske støtteordninger som et fundament, mens seilskipenes stiftelser bidro med helårsdrift og fant kommersiell ­ anvendelse og velvillige sponsorer. Det ble i 2002 også anbefalt at det skulle tilrettelegges for ­ en skoleskipsordning som sikret ­helårsdrift. Stiftelsen er avhengig av støtte fra offentlige og private kilder. Staten og vår hjemkommune Oslo bidro med 38 % av inntektene i 2018. Styret er takknemlige for at Oslo kommune og staten ved Kulturdepartementet er enig om en 30/70 fordeling mellom stat og kommune. Stiftelsen har hatt god kontakt med stabile private givere over lang tid. Disse bidro med ordinær støtte på kr. 5.000.000,- (tilsvarende 16 % av driftsinntektene). I tillegg bidro en rekke leverandører med reduserte priser og dermed en ikke kvantifisert reduksjon av stiftelsens kostnader. Christian Radichs Venner har som tidligere bidratt med verdifull kompetanse, og i tillegg med ­ en spesiell bevilgning til Windjammer-prosjektet med kr. 250.000. Uten støtten fra det offentlige, Venneforening og sponsorer, og den innsatsen som vises av ­ engasjerte offiserer og øvrig besetning, ville ikke Christian Radich ha kunnet operere som ­ seilende kulturminne.

32­­


FORTSAT T DRIF T 2019 2019 starter i Las Palmas med 4 uker med vedlikehold på rigg, dekk og annet forfall som ­ må håndteres. 2019 blir et viktig år hvor vi vil se om Windjammer konseptet blir den viktige ­ aktiviteten som sikrer bærekraftig drift i årene som kommer. Det starter allerede i februar ­ med Windjammer Voyage 2, da i samarbeide med Akershus Fylke og deres skoler Jessheim ­ og Skedsmo, ­og med Oppfølgingstjenesten i Vestfold Fylke i samarbeid med Gjensidige ­ Stiftelsen Vestfold. Høsten 2019 med tre Windjammer-grupper og respektive tokt blir den store testen på vår e­ vne til ­ å skalere konseptet. Det er planen å etablere selskapet Windjammer AS, som en sosial entreprenør som skal utvikle og utforske mulighetene for å bidra til samfunnet med kompetanse og ressurser med Christian Radich som en viktig plattform. Windjammer skal stå for 16% av i­nntektene i 2019.

Christian Radich leverer opplevelser ­og erfaringer ­som utvikler mennesker! OS LO, 2 7. F E B RUA R 2 01 9

Olav Sollie

Kari Vesterby

Øistein Dahl

Harald Strømme

STYR ETS FOR MA NN

STY R E ME DLE M

ST Y R E M E D L E M

ST Y R E M E D L E M

Anders Mjaaland

Eric Jacobs

Sigurd Molstad Dale

Trond Sandø

STYREM EDLE M

STY R E ME DLE M

ST Y R E M E D L E M

ST Y R E M E D L E M

Vidar Pederstad D IR E KTØ R

STYRET TAKKER Styret vil igjen uttrykke tilfredshet og takknemlighet for den iver o ­ g ­engasjement som alle ­ ansatte om bord og på Stiftelsens kontor viser. Det er mange hjerter som brenner for Christian ­ Radich, og det gir seg­utslag i imponerende innsats for vårt mål om bevaring og formidling. Styret vil rette en spesiell takk til Venneforeningen s­ om ­bidrar ­allsidig til å spre kunnskap ­­ om Christian Radich o ­ g med­økonomisk støtte til våre prosjekter. Styret vil takke spesielt Helge Møller, Astrid Steen og­ Jan Tenvig s­ om til sammen har sittet ­ over 70 år i styret.

35


ÅRSR EGNS K A P 2 018 Det 136. driftsåret for Stiftelsen Christian Radich Foretaksnr. 977262992

RESULTATREGNSKAP Note

2018

2017

Driftsinntekter

1

12 868 262

12 456 771

Støtte

1

15 739 000

13 152 531

28 607 262

25 609 302

886 845

1 349 820

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Sum inntekter Driftskostnader Innkjøp for videresalg Driftskostnader skipet

9

1 799 048

6 285 500

Lønn og personalkostnader skipet

2

15 255 896

14 787 790

Lønn og personalkostnader admin.

2

3 816 602

3 172 761

Øvrige administrasjonskostnader

3

4 187 958

2 015 272

25 946 349

27 611 143

2 660 913

(2 001 841)

Finansinntekter

54 744

119 264

Finanskostnad

167 172

115 051

(112 428)

(45 508)

2 548 485

(2 047 349)

2 331 539

(1 830 403)

216 946

(216 946)

2 548 485

(2 047 349)

Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

NETTO FINANSPOSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital Overføring til udekket tap SUM OVERFØRINGER

36


BALANSE PR . 31.12.2018 Note

31.12.2018

31.12.2017

4

5 000 000

5 000 000

Investeringer i foretak i samme konsern

5

30 000

30 000

Investeringer i aksjer og andeler

6

10 000

10 000

5 040 000

5 040 000

518 772

696 014

EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler SK/S Christian Radich Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer

739 085

463 833

Andre fordringer

1 098 021

1 749 258

4 393 461

16 000 073

Sum omløpsmidler

6 749 339

18 909 179

SUM EIENDELER

11 789 339

23 949 179

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

2 331 539

0

0

(216 946)

Sum opptjent egenkapital

2 331 539

(216 946)

Sum egenkapital

7 331 539

4 783 054

0

11 916 837

0

11 916 837

Leverandørgjeld

1 263 118

2 109 006

Skyldig offentlige avgifter

997 559

908 941

20 976

0

2 176 148

4 231 341

Sum kortsiktig gjeld

4 457 800

7 249 287

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

11 789 339

23 949 179

Bankinnskudd, kontanter o.l.

7

EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Stiftelseskapital

8

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital

8

Udisponert vinning eller udekket tap

Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld

9

Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld

10

37


Oslo, den 27. februar 2019

Olav Sollie

Kari Vesterby

Øistein Dahl

Harald Strømme

STYRETS FORMA N N

STY R E ME DLE M

ST Y R E M E D L E M

ST Y R E M E D L E M

Anders Mjaaland

Eric Jacobs

Sigurd Molstad Dale

Trond Sandø

STYREM EDLE M

STY R E ME DLE M

ST Y R E M E D L E M

ST Y R E M E D L E M

Vidar Pederstad D IR E KTØ R

REGNSKAP SPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med stiftelseslov, regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger av regnskapslovens definisjoner. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt­ poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til ­ varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Anleggsmidler og langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Finansielle driftsmidler Stiftelsens eventuelle investeringer i datterselskaper vurderes samlet til den laveste av anskaffelseskost og virkelige verdi.

38

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en­ individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert ­ avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Periodisering av vedlikeholdskostnader Vedlikeholdskostnader som tidligere år har vært avsatt, er tilbakeført i 2018. I fremtiden vil verkstedkostnader bli aktivert og kostnadsført over tid. Det vil derfor bli foretatt en endring i regnskapsprinsipp forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på SK/S Christian Radich .


NOTER 2018 NOTE 1 – DRIFTSINNTEKTER 2018

2017

9 122 233

7 716 063

Dagsoppdrag

2 082 282

2 347 007

Mat og drikke

1 082 421

1 624 191

537 365

614 446

43 961

155 064

Offentlig støtte og gaver

15 739 000

13 152 531

Sum inntekter

28 607 262

25 609 302

Lønnskosnader

2018

2017

Lønn sjøansatte

14 796 141

14 584 469

Refusjon nettolønnsordning

-4 428 438

-4 465 152

Arbeidsgiveravgift

2 300 208

2 099 059

Seilingstokt

Suvenirer Øvrige inntekter

NOTE 1 – LØNNSKOSTNAD

Pensjonskostnader Andre ytelser Personalkostn. fra Chr. Radich Drift Totalt

652 818

892 948

1 935 167

1 676 466

3 816 602

3 172 761

19 072 498

17 960 551

Gjennomsnittlig antall ansatte har vært 33 ombord. I tillegg har det vært 4 ansatte på kontoret som lønnes v­ ia Chrsitian Radich Drift AS. Direktøren har mottatt kr 914 067 i lønn, og annen godtgjørelse fra Christian Radich Drift AS. Det har ikke vært utbetalinger til styret. Selskapet har tegnet pensjonsavtaler som tilfredsstiller kravene i Lov om Obligatorisk tjenestepensjon.

39


NOTE 3 – ANNEN DRIFTSKOSTNAD Det er ikke utbetalt godtgjørelse til revisor i 2018. NOTE 4 – SK/S CHRISTIAN RADICH Det foretas ikke av og nedskrivninger på SK/S Christian Radich NOTE 5 – INVESTERINGER I FORETAK I SAMME KONSERN Det ble i 2013 opprettet et eget driftsselskap hvor de ansatte på kontoret ble overført til i 2014. Stiftelsen er eneeier av driftsselskapet som har 3000 aksjer pålydende kr 10 pr aksje. Christian Radich Drift AS hadde et overskudd i 2018 på kr 68 og en egenkapital på kr 30 200. NOTE 6 – INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER Stiftelsen har 1 aksje i VisitOslo AS til kostpris kr 10 000. Ligningsverdien er kr 53 385. NOTE 7 – BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L. Avsatt til skattetrekkskonto pr 31.12.2018 kr. 573 902 avsetning pr 31.12.2017 var kr 511 962. Skyldig skattetrekk pr 31/12-2018 er på kr 567 685.

NOTE 8 – EGENKAPITAL Stiftelseskapital

Annen egenkapital

5 000 000

-216 946

Pr 1.1. Årets resultat tilført egenkapitalen Pr 31.12.

2 548 485 5 000 000

2 331 539

NOTE 9 – DRIFTSKOSTNADER SKIPET/ANNEN LANGSIKTIG GJELD Kostnadene i 2018 var på kr 13 715 885 hvorav ca. kr 7,3 mill. var til et større verkstedopphold som gjennomføres hvert ­ 2–3. år. Effekten av verkstedoppholdet er nettet ut ved at vi i 2018 tilbakeførte en avsetning til restaureringsfondet på ­ kr 11 916 837. Tilbakeføringen er ført mot regnskapslinjen driftskostnader skip slik at årets kostnad er redusert med ­ samme beløp. Tilbakeføringen av restaureringsfondet er et resultat av at Stiftelsen endrer fra og med driftsåret 2018 prinsippet for regnskapsførsel fra å foreta avsetninger til vedlikeholdsfond til å aktivere vedlikeholdskostnadene ­­ og ­foreta årlige avskrivninger. Netto bokført driftskostnad på skipet er dermed kr 1 799 048. NOTE 10 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld består bla. av avsetning for kompdager med kr 1 148 003 og forskuddbetalinger fra kunder på kr 863 585.

40KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo

Telephone +47 04063 Fax +47 22 60 96 01 Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA

Til styret i Stiftelsen Christian Radich

Uavhengig revisors beretning Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet Konklusjon Vi har revidert Stiftelsen Christian Radichs årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 548 485. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Grunnlaget for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av all informasjon i årsrapporten, med unntak av årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å


Uavhengig revisors beretning - 2018 - Stiftelsen Christian Radich

kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: •

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har

43 2


Uavhengig revisors beretning - 2018 - Stiftelsen Christian Radich

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om utdeling og forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 27. februar 2019 KPMG

Anna Pettersen Statsautorisert revisor

4446


© Stiftelsen Christian Radich 2019 Design: www.jensendesign.no, Ingunn Cecilie Jensen Omslagsfoto: Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hof, s. 7 Wikipedia, side 18 Alexander, side 19 Jan-Henrik Pederstad, side 46 – 47 Tegninger: Knut Nordby, s. 20 Besøksadresse: Akershusstranda 9, Skur 32, 0150 Oslo Besøk oss på vår nettside: www.radich.no

47


ST I F T E L S E N C HR IST IA N RA DIC H Akershusstranda 9, Skur 32 0150 Oslo Telefon: 22 47 82 70 Faks: 22 47 82 71 E-post: postmaster@radich.no www.radich.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.